Ing. arch. Daniel Szabó, Topoľčianska 19, 851 05 Bratislava
Podľa rozdeľovníka
Č.j.
01/2012
V Bratislave dňa 3.9.2012
VEC: Návrh zadania pre spracovanie urbanistickej štúdie
Žiadosť o zaujatie stanoviska
V prílohe Vám zasielame návrh zadania pre spracovanie územnoplánovacieho podkladu
„Urbanistická štúdia obytnej zóny Čunovo - Zichyho Tably, lokalita B/1“.
Predložený návrh zadania vypracoval Ing. arch. Daniel Szabó, autorizovaný architekt SKA,
reg. č. 1865 AA, spolu s riešiteľským kolektívom.
Návrh zadania bol spracovaný na podnet investora a obstarávateľa štúdie spoločnosti
ACTION LAND, s.r.o., Na Hrádzi 35, 851 10 Bratislava 59 a ostatných vlastníkov nehnuteľností v
záujmovom území.
Investor obstaráva urbanistickú štúdiu prostredníctvom odborne spôsobilej osoby
pre obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie v zmysle § 2a,
ods. 1, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov, ktorou je Ing. Elena Borková, registračné číslo 235.
Územie Zichyho Tably, lokalita B/1, ktoré bude urbanistická štúdia riešiť, je vymedzené
ramenami križovatky ulíc Petržalská a predĺžená Záhumenná. Nachádza sa pri vstupe do
urbanizovaného územia Mestskej časti Bratislava – Čunovo. Rozsah riešeného územia je 1,73 ha.
Dôvodom obstarania urbanistickej štúdie je zámer investora zhodnotiť pozemky vo svojom
vlastníctve, ktoré sú tvorené čiastočne poľnohospodársky obrábanou pôdou a čiastočne zanedbanými
záhradami.
Účelom urbanistickej štúdie je spodrobnenie riešenia platného Územného plánu hlavného
mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov, ktorý v predmetnom území definuje funkčné
využitie málopodlažná zástavba obytného územia, kód B/102, rozvojové územie. Urbanistická
štúdia overí reálnu využiteľnosť záujmového územia pre rozvoj obytnej zástavby formou rodinných
domov - cca 25 rodinných domov. Súčasťou riešenia bude aj analýza a návrh riešenia problémov
urbanistických, územno-technických a krajinno-ekologických v dotknutom území.
Uplatnené stanoviská a pripomienky k návrhu zadania budú po komplexnom vyhodnotení
zapracované do čistopisu zadania. Na základe čistopisu zadania bude vypracovaná urbanistická štúdia
v jednom variante riešenia.
Spracovaná urbanistická štúdia bude predmetom verejného prerokovania, v súlade
s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon),
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 51/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch
a územnoplánovacej dokumentácii, ktoré zabezpečí investor, v súčinnosti s Mestskou časťou
Bratislava – Čunovo.
V súlade s výsledkami verejného prerokovania bude štúdia slúžiť ako podklad pre
usmerňovanie investičnej činnosti v území a ako podklad pre územné rozhodovanie stavebného úradu.
Dovoľujeme si Vás požiadať o stanovisko k predloženému návrhu zadania v termíne do
30 dní odo dňa doručenia tejto žiadosti. Pokiaľ v uvedenej lehote Vaše stanovisko nebude uplatnené,
budeme predpokladať, že k predmetnému návrhu zadania nemáte pripomienky.
S pozdravom
Ing. arch. Daniel Szabó
Rozdeľovník
1.
Mestská časť Bratislava – Čunovo, Hraničiarska 144, 851 10 Bratislava 5, 1 paré, 1xCD
2.
Spoločný stavebný úrad pre Jarovce, Rusovce a Čunovo, Vývojová 8, 851 10 Bratislava 59,
1xCD
3.
Magistrát Hl. m. SR Bratislavy, Primaciálne nám., č. 1, 814 99 Bratislava 1, oddelenie
územného plánovania, oddelenie územného rozvoja mesta, oddelenie dopravného plánovania a
riadenia dopravy, referát generelov technickej infraštruktúry, 3 paré, 2xCD
4.
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, odbor územného plánu a regionalistiky, odbor
dopravy, Sabinovská ul. č. 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25, 2xCD
5.
Ministerstvo obrany SR – Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava, Kutuzovova ul.
č. 8, 832 47 Bratislava 3, 1xCD
6.
Krajský stavebný úrad v Bratislave, Lamačská cesta 8, 845 14 Bratislava, 1xCD
7.
Krajský úrad životného prostredia v Bratislave, odbor ochrany prírody a krajiny, odbor štátnej
vodnej správy, Karloveská 2, 842 19 Bratislava, 2xCD
8.
Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava, 1xCD
9.
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave, Vajnorská ul. č. 98/D,
831 04 Bratislava 3, 1xCD
10. Krajské riaditeľstvo PZ, Krajský dopravný inšpektorát, odbor dopravného inžinierstva,
Špitálska ul. č. 14, 812 28 Bratislava 1, 1xCD
11. Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odbor ochrany ovzdušia, odbor odpadového
hospodárstva, odbor ochrany prírody a krajiny, odbor štátnej vodnej správy, útvar prierezových
environmentálnych činností, Karloveská ul. č. 2, 842 33 Bratislava 4, 5xCD
12. Obvodný pozemkový úrad v Bratislave, Trenčianska č.55, 821 09 Bratislava 2, 1xCD
13. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave, Pri starej prachárni, č.
14, 831 04 Bratislava 3, 1xCD
14. Obvodný úrad v Bratislave, odbor krízového riadenia, Staromestská ul., č. 6, 814 40 Bratislava
1, 1xCD
15. Hasičský a záchranársky útvar hl.m. SR Bratislavy, Staromestská ul. č. 6, 811 03 Bratislava 1,
1xCD
16. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Hl. m. SR Bratislavy, Ružinovská ul. č. 8, P.O. Box
26, 820 09 Bratislava 29, 1xCD
17. Štátna ochrana prírody – Regionálna správa ochrany prírody a krajiny (ŠOP SR – RCOP
Bratislava), Mlynská dolina, č. 1, 811 04 Bratislava 1, 1xCD
18. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Bratislava, Riaditeľstvo OZ,
Karloveská ul. č. 2, 842 17 Bratislava, 1xCD
19. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, 1xCD
20. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava, 1xCD
21. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková cesta č. 36, 817 15 Bratislava, 1xCD
strana 2 / 3
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava, Prešovská ul., č. 48, 826 46 Bratislava,
1xCD
Západoslovenská energetika, a. s., Čulenova ul., č. 6, 816 47 Bratislava 1, 1xCD
Slovenský plynárenský priemysel - Distribúcia, a. s., Mlynské Nivy, č. 44/b, 825 11 Bratislava
26, 1xCD
Slovak Telekom, a.s., Nám. slobody 6, 817 62 Bratislava 15, 1xCD
Dopravný podnik Bratislava, a. s., Olejkárska ul. č. 1, 814 52 Bratislava 1, 1xCD
Archeologický ústav SAV Nitra, Akademická ul. č. 2, 947 05 Nitra, 1xCD
SITEL, spol. s r.o., Kopčianska 20/c, 851 01 Bratislava 5, 1xCD
Orange Slovensko, a.s., Prievozská č. 6/A, 821 09 Bratislava 2, 1xCD
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova ul. č. 36, 851 01 Bratislava 5, 1xCD
obstarávateľ a vlastníci pozemkov:
ACTION LAND, s.r.o., Na Hrádzi 35, 851 10 Bratislava, 1xCD
Alena Valentichová, Hraničiarska 75, 851 10 Bratislava, 1xCD
Alexander Valentich, Romanova 40, 851 02 Bratislava, 1xCD
Alžbeta Lapšanská, Svätoplukova 7, 902 01 Pezinok, 1xCD
František Kovasich, Na hrádzi 22, 851 10 Bratislava, 1xCD
Ing. Arch. Daniel Szabó, Topoľčianska 19, 851 05 Bratislava, 1xCD
Irma Wolfová, Hraničiarska 12, 851 10 Bratislava, 1xCD
Ján Walentich, Znievska 1, 851 06 Bratislava, 1xCD
Katarína Motičáková, Halenárska 36, 917 01 Trnava, 1xCD
Mária Žigová, Dlhá 69, 851 10 Bratislava, 1xCD
Milan Kovašich, Záhumenná 12, 851 10 Bratislava, 1xCD
Šimon Waracsek, Hraničiarska 17, 851 10 Bratislava, 1xCD
Štefan Varacsek, Hraničiarska 9, 851 10 Bratislava, 1xCD
Terézia Novotová, Sibírska 58, 831 02 Bratislava, 1xCD
Vladimír Valentich, Hraničiarska 75, 851 10 Bratislava, 1xCD
Príloha: návrh zadania
strana 3 / 3
Download

UŠ Zichyho Tably - Sektor B1