František Bednár, Nám. sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad
Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky
Doc. JUDr. Robert Fico, CSc.
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
Poprad 30. 7. 2014
Vec: Oznámenie prípadu protiústavnej privatizácie, podozrenia z korupcie, porušenia
povinnosti pri správe cudzieho majetku a podozrenia zo zneužívania právomoci verejného
činiteľa
Vážený pán predseda vlády, dovolil som si obrátiť sa priamo na Vás na základe Vašej
výzvy zo začiatku júla, aby ľudia o korupcii len nehovorili ale ju aj nahlásili. V súvislosti s krikom
opozície o údajnom výpredaji vody po nedávnej novele zákona o vodách a následnej potrebe zmeny
Ústavy Slovenskej republiky, ktorá by vývoz vody zakazovala, som si dovolil upriamiť Vašu
pozornosť na skutočnosť, že to boli práve politici opozície, ktorí porušili čl. 4 Ústavy SR
a vodárenské spoločnosti v roku 2006 protiústavne a teda nezákonne privatizovali
v Banskobystrickom a Prešovskom kraji, čo predstavuje 20 % vodných zdrojov SR. Ústava
Slovenskej republiky vodné zdroje dostatočne chráni a namiesto jej novely by malo byť
podstatné prešetriť jej bezprecedentné porušenie pri tzv. privatizácii vody, ktorá je majetkom
Slovenskej republiky a preto nemohla byť na neprimerané dlhé obdobie 30 rokov prakticky
daná nadnárodnej spoločnosti cudzieho štátu.
Týmto oznámením poukazujem na konkrétny prípad a konkrétne osoby podozrivé zo
zneužívania právomoci verejného činiteľa, porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku
a podozrenia z korupcie čo potvrdzuje aj samotný spis SIS „Gorila“ ako potvrdzujme v prílohe.
V prípade protiústavnej privatizácie Podtatranskej vodárenskej spoločnosti (PVS) sa jedná
o najväčšieho akcionára PVS - Mesto Poprad, zastúpeného v tom čase primátorom Ing.
Antonom Dankom, ako aj
ďalších akcionárov a bývalého člena Dozornej rady
Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosť, a.s., Jána Kováčika, ktorý Ing.
Antonovi Dankovi daroval v roku 2009 automobil v hodnote 170 000,eur. Kamuflovanie tohto
benefitu pod označením „dar“ k narodeninám je evidentne účelové a v prípade verejného činiteľa
v demokratickom členskom štáte EÚ neakceptovateľné.
Ako potvrdzujem v prílohe dňa 7. 4. 2014 som podal Úradu špeciálnej prokuratúry
oznámenie týkajúce sa podozrenia, že samospráva a primátor mesta Poprad sa mali dopustiť trestnej
činnosti v súvislosti s neoprávneným nakladaním s finančnými prostriedkami z rezervného fondu
mesta vo výške 5. 660.110,-eur, účelovým rozpredávaním majetku mesta Poprad pod zámienkou
rozvoja mesta namiesto čerpania eurofondov so spôsobenou škodou veľkého rozsahu ako aj
zmarením výstavby 36-tich sociálnych bytov pre bezdomovcov, ktoré chcel na vlastné náklady
postaviť britský podnikateľ a väčšinový vlastník Aquacity v Poprade Ján Telenský, pričom dnes
mesto z vlastného rozpočtu stavia 30 sociálnych bytov, čím mesto prišlo o vyše 500.000,-eur.
Paradoxne dnes, nad rámec z peňazí mesta, pred blížiacimi sa komunálnymi voľbami, primátor
rekonštruuje most a prístupovú cestu k Aquacity, čo roky ignoroval. Uvedené skutočnosti
potvrdzujú, že Ing. Anton Danko, aby sa stal po štvrtýkrát primátorom, pred komunálnymi
voľbami v roku 2014, na svoju volebnú kampaň použil peniaze občanov z rezervného fondu
mesta, pričom zámerným ignorovaním čerpania eurofondov a jeho ješitnosťou v spore
s podnikateľom Telenským pripravila samospráva pod jeho vedením Poprad o milióny eur.
Ako potvrdzujem v prílohe, uvedené oznámenie, vrátane jeho rozšírenia zo dňa 15. 7. 2014
o protiústavnú privatizáciu PVS, si polícia prehadzuje ako horúci zemiak. Z Popradu vec postúpili
OR PZ do Prešova a odtiaľ dožiadaním do Popradu. Dňa 29. 7. 2014 som preto podal návrh na
spojenie veci a jej odňatie KR PZ Prešov z dôvodu, že spadá do kompetencie Národnej kriminálnej
2
agentúry. Keďže v súčasnosti Krajská prokuratúra v Prešove, ako potvrdzujem v prílohe, rozhodla aj
vo veci opätovného prešetrenia podozrenia z nelegálne nadobudnutého majetku podozrivého Ing.
Antona Danka, ako potvrdzujem v prílohe oznámením Krajskej prokuratúry v Prešove sp. zn. 1 Kn
306/14/7700-4 zo dňa 18. júla 2014, v návrhu som žiadal o spojenie oboch bezprostredne súvisiacich
vecí. Pochybnosti o praktikách kriminálky v Poprade vyvoláva aj 4. júla 2014 v TV Markiza
medializovaný prípad o zvláštnom vyšetrovaní pri ktorom namiesto páchateľa ako náhradu poslali
do väzby informátora polície. Bližšie informácie o tomto prípade sú uverejnené na internetovej
stránke http://www.obcania.szm.com/vaskovic/vask.html.
Dňa 7. 7. 2014 Odbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Prešove na základe
pokynu prokurátora Okresnej prokuratúry v Poprade v zmysle § 3 ods. 4 zákona č. 101/2010 Z.z.
o preukazovaní pôvodu majetku odstúpil trestné oznámenie v ktorom sa v časti hovorí o korupčnom
správaní primátora mesta Poprad Ing. Antona Danka získavaním provízii v prípade masívneho
výpredaja majetku mesta, čím vznikajú pochybnosti o legálnom náraste jeho majetku, vec odstúpil
Národnej kriminálnej agentúre Národnej jednotke finančnej polície expozitúra Východ v Košiciach
(kde už viackrát konštatovali, že nebol dôvod pre postup v zmysle zákona o preukazovaní pôvodu
majetku), Tento postup možno považovať za zjavné marenie vyšetrovania a nadržiavanie
spoločensky nepostihnuteľnému prominentovi, ktorý sa údajne chváli, že sa z dovoleniek dôverne
pozná s ministrom vnútra SR.
V danej veci by malo byť bežným policajným postupom prešetrenie veci v širšom kontexte:
1. Zistenie hodnoty odpredaného majetku mesta v rokoch 2002-20014 (podľa vyjadrení poslancov
MsZ sa má jednať o sumu 858 mil. býv. Sk).
2. Zistenie nárastu majetku primátora a jeho rodinných príslušníkov za obdobie 2002-2014.
3. Zistenie výšky odmien a mimoriadnych odmien poslancov MsZ za obdobie 2002-2014 a ich
podnikateľských prepojení na mesto a primátora.
4. Neprimeraný výpredaj majetku mesta môžem podložiť návrhom na vypočutie svedkov, ktorí
priamo na pôde MsZ v Poprade v uvedom období na výpredaj poukazovali. Pracovníkmi
samosprávy zo Spišskej Novej Vsi a Spišskej Belej je zistiteľné v akom rozsahu sa čerpali
eurofondy v týchto mestách a prečo sa nevypredával majetok mesta v takom rozsahu ako
v Poprade.
Po vyčerpaní všetkých možností, ktoré umožňuje súčasný právny systém Slovenskej
republiky, vrátane podania sťažnosti Ústavnému súdu, je v Poprade nemožné uplatnenie práva na
prejednanie veci zákonom stanoveným postupom podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej, z dôvodu
spolitizovania polície a skutočnosti, že o závažných podozreniach smerujúcich voči niektorým
verejným činiteľom rozhodujú známosti ako na to upozornila nedávno aj Európska komisia, čo bolo
publikované vo vysielaní RTVS v Rádiožurnale dňa 4. a 11. 2. 2014. Obraciam sa preto na Vás
s nádejou, že ako skúsený právnik budete skutočným garantom a zárukou, že zákon bude platiť pre
každého tak, ako je tomu v štátoch s demokratickou tradíciou a využijete Vašu autority k tomu, aby
sa v uvedenej veci postupovalo v zmysle zákona bez zasahovania do nezávislosti orgánov činných
v trestnom konaní zo strany primátora Ing. Antona Danka.
Prílohy:
1. Oznámenie OR PZ Poprad č. ORPZ-PP-OKP3-95/2014 o odstúpení trestného oznámenia zo
dňa 24. 6. 2014.
2. Oznámenie KR PZ Prešov ČVS: KRP-126/2-VYS-PO-2014 zo dňa 7. 7. 2014
3. Rozšírenie trestného oznámenia odoslané KR PZ Prešov zo dňa 15. 7. 2014, vrátane príloh
4. Návrh na spojenie veci a odňatie veci KR PZ Prešov zo dňa 29. 7. 2014
5. Oznámenie Krajskej prokuratúry v Prešove sp. zn. 1 Kn 306/14/7700-4 zo dňa 18. Júla
6. Článok PODTATRANSKÝ RICHTÁR "MR.BENTLEY". (1.časť), uverejnený na webovej
stránke http://www.popradradio.sk/post/podtatransky-richtar-mrbentley-1cast-163/
S úctou
František Bednár
MESTO POPRAD
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
(ďalej len vyhlasovateľ)
r u š í obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú dňa 24. 09. 2014
podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka na podanie návrhov na uzatvorenie
kúpnej zmluvy na kúpu nehnuteľností v k. ú. Poprad, objektov bývalých Dukelských kasární
na Ul. 29. augusta v Poprade a príslušných pozemkov o celkovej výmere 64 561 m2
za účelom vypracovania návrhu riešenia územia, prípravy územia a následnej realizácie
uvedeného zámeru.
1. Vyhlasovateľ súťaže: Mesto Poprad, zastúpené Ing. Antonom Dankom, primátorom
mesta, so sídlom Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad, IČO: 00326470.
2. Predmet predaja na základe súťaže:
Stavby s príslušenstvom: s. č. 4195 - trafostanica na par. č. KN-C 2004/16, s. č. 4197 - sklad
na parc. č. KN-C 2004/3, s. č. 4198 - sklad na parc. č. KN-C 2004/18, s. č. 4199 - budova
KJB na parc. č. KN-C 2004/17, s. č. 4200 - budova dozorného parku na parc. č. KN-C
2006/4, s. č. 4201 - sklad PHM na parc. č. KN-C 2004/2, s. č. 4202 - umývarka vozidiel
na parc. č. KN-C 2006/3, s. č. 4203 - monoblok na parc. č. KN-C 2006/5 až 2006/7, s. č. 4204
- zdroj tepla na parc. č. KN-C 2004/15, s. č. 4205 - tech. oprav. vozidiel na parc. č. KN-C
2006/2, s. č. 4207 - garáž na parc. č. KN-C 2006/8, s. č. 4208 - garáž na parc. č. KN-C
2006/9, s. č. 4190 - budova mužstva na par. č. KN-C 2004/13, s. č. 4191 - budova mužstva
na par. č. KN-C 2004/14, s. č. 4194 – sklad na par. č. KN-C 2004/6, s. č. 4196 - budova VSB
na par. č. KN-C 2004/4, s. č. 4206 - garáž na par. č. KN-C 2004/5, pozemky: parc. č. KN-C
2004/2 zastav. plochy a nádvoria o výmere 207 m2, parc. č. KN-C 2004/3 zastav. plochy
a nádvoria o výmere 165 m2, parc. č. KN-C 2004/15 zastav. plochy a nádvoria o výmere
280 m2, parc. č. KN-C 2004/16 zastav. plochy a nádvoria o výmere 84 m2, parc. č. KN-C
2004/17 zastav. plochy a nádvoria o výmere 1504 m2, parc. č. KN-C 2004/18 zastav. plochy
a nádvoria o výmere 752 m2, parc. č. KN-C 2004/19 zastav. plochy a nádvoria o výmere
374 m2, parc. č. KN-C 2004/22 zastav. plochy a nádvoria o výmere 11739 m2, parc. č. KN-C
2005/1 zastav. plochy a nádvoria o výmere 3425 m2, parc. č. KN-C 2006/1 zastav. plochy
a nádvoria o výmere 15442 m2, parc. č. KN-C 2006/2 zastav. plochy a nádvoria o výmere
174 m2, parc. č. KN-C 2006/3 zastav.plochy a nádvoria o výmere 139 m2, parc. č. KN-C
2006/4 zastav. plochy a nádvoria o výmere 68 m2, parc. č. KN-C 2006/5 zastav. plochy
a nádvoria o výmere 837 m2, parc. č. KN-C 2006/6 zastav. plochy a nádvoria o výmere
463 m2, parc. č. KN-C 2006/7 zastav. plochy a nádvoria o výmere 628 m2, parc. č. KN-C
2006/8 zastav. plochy a nádvoria o výmere 1836 m2, parc. č. KN-C 2006/9 zastav. plochy
a nádvoria o výmere 1837 m2, parc. č. KN-C 2006/10 zastav. plochy a nádvoria o výmere
273 m2, parc. č. KN-C 2006/11 zastav. plochy a nádvoria o výmere 274 m2, parc. č. KN-C
2004/1 zastav. plochy a nádvoria o výmere 20143 m2, parc. č. KN-C 2004/4 zastav. plochy
a nádvoria o výmere 258 m2, parc. č. KN-C 2004/5 zastav. plochy a nádvoria o výmere
375 m2, parc. č. KN-C 2004/6 zastav. plochy a nádvoria o výmere 805 m2, parc. č. KN-C
2004/13 zastav. plochy a nádvoria o výmere 1230 m2, parc. č. KN-C 2004/14 zastav. plochy
a nádvoria o výmere 1249 m2, o celkovej výmere 64 561 m2 , k. ú. Poprad, obec Poprad.
3. Zrušenie verejnej obchodnej súťaže
Vyhlasovateľ súťaže dnešným dňom ruší verejnú obchodnú súťaž vyhlásenú podľa § 281 a
nasl. Obchodného zákonníka vyhlásenú dňa 24. 09. 2014 s výzvou na podanie návrhov
na uzatvorenie kúpnej zmluvy na kúpu nehnuteľností v k. ú. Poprad, objektov bývalých
Dukelských kasární na Ul. 29. augusta v Poprade a príslušných pozemkov o celkovej výmere
64 561 m2 za účelom vypracovania návrhu riešenia územia, prípravy územia a následnej
realizácie uvedeného zámeru.
Podľa článku XIII. Práva vyhradené vyhlasovateľom súťaže, bod 3 uverejnených podmienok
súťaže si vyhlasovateľ vyhradil právo súťaž zrušiť.
Podľa § 283 Obchodného zákonníka zrušenie súťaže vyhlasovateľ uverejní spôsobom, ktorým
ju vyhlásil.
V Poprade, dňa 09. 10. 2014
Ing. Anton Danko, v. r.
primátor mesta
Zverejnené: 09. 10. 2014
http://poprad.korzar.sme.sk/c/7430057/poprad-zrusil-diskutovanu-sutaz-na-predaj-arealukasarni.html
9. 10. 2014-10-20
Poprad zrušil diskutovanú súťaž na predaj areálu
kasární
V súťaži mesto Poprad ponúkalo pozemky a budovy, ktoré neboli
zapísané na liste vlastníctva.
POPRAD. Mesto Poprad vo štvrtok popoludní zrušilo obchodnú verejnú súťaž na
predaj areálu bývalých Dukelských kasární na Ulici 29. augusta v Poprade.
„Dôvodom je zistenie, že nevyhnutné procesné úkony zo strany štátu neboli aj
napriek ubezpečeniam uskutočnené, na základe čoho nedošlo k prevodu všetkých
dotknutých nehnuteľností na mesto,“ uvádza sa v stanovisku mesta Poprad,
ktoré dnes popoludní poskytol hovorca Marián Galajda.
Niektoré pozemky stále patria štátu
Súťaž na kúpu objektov bývalých Dukelských kasární na Ulici 29. augusta v
Poprade a príslušných pozemkov s celkovou výmerou 64 561 metrov štvorcových
vyhlásilo mesto ešte 24. septembra.
V súťažných podmienkach sa okrem iného písalo, že ponúkané nehnuteľnosti sú
vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže a zapísané v liste vlastníctva
mesta.
Podľa údajov z internetového katastra nehnuteľností, aktualizované k 3. októbru,
však časť pozemkov a objektov bývalých Dukelských kasární stále nebola vo
vlastníctva mesta.
Ide o päť objektov a pozemky s rozlohou približne 24 000 metrov štvorcových.
Vlastníkom týchto nehnuteľností je podľa údajov z katastra nehnuteľností stále
Slovenská republika.
Proces prešiel cez zastupiteľstvo
„Mestské zastupiteľstvo ešte 11. augusta schválilo zámenu uvedených
nehnuteľností príslušným uznesením. Prijatie uznesenia, ktorým mestské
zastupiteľstvo zámenu schválilo, bolo nevyhnutným a prvým predpokladom pre
vykonanie ďalších všeobecne známych procesných úkonov k zavŕšeniu schválenej
zámeny,“ uviedlo mesto v stanovisku k predajú kasární ešte vo štvrtok
dopoludnia, pred zrušením súťaže.
Následne zastupiteľstvo na tom istom zasadnutí schválilo aj komisiu na prípravu
súťažných podmienok na predaj areálu kasární.
„Z uvedeného je zrejmé, že po prijatí týchto uznesení museli následne tieto dva
procesy prebiehať súbežne. Mesto Poprad dodržalo všetky postupy potrebné k
prevodu vlastníckeho práva v súlade so zákonmi o majetku obcí a o obecnom
zriadení. Na základe toho samospráva zmluvu podpísala a zaslala štátu. V čase
schvaľovania súťažných podmienok bola zámenná zmluva medzi mestom Poprad
a Slovenskou republikou - ministerstvom vnútra podpísaná oboma zmluvnými
stranami,“ uvádza sa ďalej v stanovisku mesta zo štvrtkového dopoludnia.
Súťažné podmienky na predaj areálu bývalých kasární schvaľovali poslanci na
zasadnutí 23. septembra.
V súťažných podmienkach, o ktorých poslanci rokovali, pritom už bolo uvedené,
že uvedené nehnuteľnosti sú na liste vlastníctve mesta.
Ministerstvo financií sa ešte nevyjadrilo
Alena Koišová z tlačového odboru ministerstva vnútra uviedla, že zámenná
zmluva, ktorú v auguste podpísal primátor mesta Poprad a v septembri
ministerstvo vnútra, bola postúpená rezortu financií.
Podľa zákona o správe majetku štátu na platnosť zámennej zmluvy, ktorou sa
výmenou dáva nehnuteľný majetok štátu, sa vyžaduje súhlas ministerstva
financií.
„Vzhľadom na to, že ministerstvo financií uvedenú zmluvu dostalo až 7. októbra,
vyjadriť záväzné stanovisko k jej obsahu bude možné až po jej dôkladnom
preštudovaní,“ uvádza sa v stanovisku tlačového odboru ministerstva financií.
Záujemcovia o areál bývalých kasární mali čas na predloženie súťažných ponúk
na kúpu areálu kasární do 7. novembra.
Podľa súťažných podmienok malo mesto oznámiť výsledky súťaže každému z
účastníkov súťaže písomne listom odovzdaným na pošte na doručenie najneskôr
do 14. novembra.
Súťaž zrušili
Podľa popoludňajšieho vyjadrenia mesta rokovania o zámene nehnuteľností sa
začali už pred trištvrte rokom z iniciatívy štátu z dôvodu prípravy budov pre
potrebu reformy ESO.
Návrh zámennej zmluvy zaslal štát samospráve 18. júla. Vzápätí po schválení
zámeny Mestských zastupiteľstvom v Poprade si zástupcovia štátu už v auguste
vyžiadali pôdorysy zamieňanej budovy s odôvodnením začatia prípravných prác,
iniciovali rokovanie budúcich spoluvlastníkov budovy katastra a do rokovaní
vstúpil aj dodávateľ tepla do budov, ktoré mal zámenou získať štát.
„Tieto kroky samosprávu utvrdzovali v tom, že celý proces bude z dôvodu
enormného záujmu štátu o komplex budov okresného úradu zavŕšený načas. To
sa však do dnešného dňa nestalo. Aj keď samospráva svojím postupom pri
vyhlasovaní súťaže neporušila žiadne právne predpisy, rozhodla sa súťaž zrušiť,
aby teraz a ani v budúcnosti nevznikli najmenšie pochybnosti o právnej čistote a
dobrom zámere mesta pri krokoch vedúcich k revitalizácii spomínaného územia.
Súťaž ruší samospráva aj z dôvodu, aby táto vážna odborná téma nebola
zneužitá vo volebnej kampani do komunálnych volieb 2014,“ uvádza sa v
popoludňajšom stanovisku mesta Poprad.
Proti predaju sa v meste dvihla pomerne silná opozícia, podpisovala sa petícia je
jeho zastavenie. Na tento krok vyzvali v utorok aj niektorí opoziční poslanci
mestského zastupiteľstva.
Je tak zrejmé, že predaj kasární sa uskutoční až po novembrových komunálnych
voľbách.
štvrtok 9. 10. 2014 16:17 | sita
Stanovisko k hlasovaniu poslancov MsZ Poprad o schválení verejnej obchodnej súťaže
na predaj kasárni.
Týmto hlasovaním, sa opäť potvrdilo, že Takmer polovica poslancov MsZ je priamo alebo
nepriamo závislá na meste kde je priamym, resp. nepriamym nadriadeným Anton Dankoprimátor, teda osoba, ktorá ma moc rozhodovať, resp. spolurozhodovať. Akékoľvek hlasovanie
dosť veľkej skupiny poslancov nie je zjavne slobodne - keďže je tam hrozba, že niektorí môžu
prísť aj o zamestnanie. Keďže títo tzv. poslanci, ktorí dokonca skladali sľub, že budú slúžiť
občanom Popradu, v skutočnosti slúžia ponovembrovým oligarchom, občania musia naďalej
pokračovať v petičnej akcii za dostupné bývanie pre občanov Popradu.
Od nástupu primátora Danka do funkcie v roku 2002 je to už ďalší zločinecký výpredaj majetku
mesta, ktorý odobrila komisia, ktorá neponúkla okrem predaja žiadnu inú alternatívu čo bol už
vopred pripravený zámer, Istý podnikateľ potvrdil, že vie kto v tejto tzv. verejnej súťaži bude
víťazom, ale to nemôže povedať, pretože by to mohlo byť uverejnené na internete.
Proti hlasovali: JUDR. Jozef Beňo, MUDr. Estera Bohunická, Ing. Slavomír Božoň a Ing. Jozef
Švagerko.
Zdržali sa: PhDr. Milan Antáš, Mgr. Alena Madzinová a Mária Trembáčová.
Primátor Mesta Poprad Ing. Anton Danko
člen dozornej rady Podtatranskej vodárenskej spoločnosti a.s.
člen dozornej rady Dalkia Poprad a.s.
http://foaf.sk/ludia/36774
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Danko&MENO=Anton&SID=0&T=f0&R=on
Ing. Milan Baran nehlasoval pretože sa pomýlil. Vyjadril však súhlas
s predajom kasárni.
Adresa: Rastislavova 3484/12, Poprad
Tel: 0915 980 027
E-mail: [email protected]
Poslanec za volebný obvod č. 2
(SDKÚ-DS a SaS, v súčasnosti videprimátor)
Prepojenia foaf.sk http://foaf.sk/ludia/111704
Obchodný register: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=8984&SID=8&P=0
Údajne vydierateľný kvôli kontaktom s Jaromírom Rudom, známym z podvodu
s deaflympiadou, ktorý mu údajne financoval volebnú kampaň a údajne mal v Poprade zriadenú
kanceláriu.
Dankov protikandidát vo voľbách v roku 2010.
Zoznam poslancov MsZ Poprad ktorí schválili vyhlásenie verejnej súťaže
na predaj areálu Dukelských kasárni
UDr. Stanislav Baran
Adresa: Široká 1845/47, Poprad - Veľká
Tel: 052 / 77 617 85
E-mail: [email protected]
Poslanec za volebný obvod č. 1
(Nezávislý)
Prepojenia foaf.sk
http://foaf.sk/ludia/54890
Hlasoval za
Ing. Marián Barilla
Adresa: Šrobárova 2664/24, Poprad
Tel: 0903 623 869
E-mail: [email protected]
www: www.marianbarilla.sk
Poslanec za volebný obvod č. 2
(SDKÚ-DS a SaS -klub opustil a prešiel k Dankovi)
V minulosti údajne finančné problémy, účasť v skrachovanej
Kontinentálnej hokejovej lige
Hlasoval za
MUDr. Peter Brenišin
Adresa: Podjavorinskej 22, Poprad
Tel: 052 / 7125 792
E-mail: [email protected]
Poslanec za volebný obvod č. 2
(SMER-SD, HZD)
člen dozornej rady Dalkia Poprad a.s.
Prepojenia foaf.sk http://foaf.sk/ludia/36776
Obchodný register:
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Breni%9Ain&MENO=Peter&SID=0&T=f0&R=on
Hlasoval za
Peter Gápa
Adresa: Šoltésovej 3473/7, Poprad
Tel: 052 / 77 413 60
Poslanec za volebný obvod č. 2
(Nezávislý)
Bývalý hokejista - prepojenie s primátorom
Prepojenia foaf.sk http://foaf.sk/ludia/635562
Obchodný register: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=196504&SID=8&P=0
Hlasoval za
JUDr. Adrián Kromka –I. Viceprimátor
Danková bývalá pravá ruka
Adresa: Buzulucká 3087/3, Poprad - Spišská Sobota
Tel: 052 / 7167 210
Fax: 052 / 7721 218
E-mail: [email protected]
www: www.adriankromka.sk
Poslanec za volebný obvod č.1
(SMER-SD, HZD)
viceprimátor , člen predstavenstva Dalkia Poprad a. s.
Prepojenia foaf.sk http://foaf.sk/ludia/594024
Obchodný register:
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Kromka&MENO=Adri%E1n&SID=0&T=f0&R=on
Hlasoval za
Rudolf Kubus
Štefánikova 877/29, Poprad
Náhradník za nebohého Ing. Štefana Kubíka
Prepojenia foaf.sk http://foaf.sk/ludia/465235
Hlasoval za
Mgr. Dušan Nebus
Adresa: Štefániková 878/31, Poprad
Tel: 052 / 77 240 57
Poslanec za volebný obvod č. 1
(Nezávislý)
člen dozornej rady Dalkia Poprad a.s.
Prepojenia foaf.sk http://foaf.sk/ludia/36780
Obchodný register: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=1655&SID=8&P=0
Hlasoval za
Mgr. Štefan Pčola
Adresa: Moyzesova 2811/15, Poprad
Tel: 0910 150 950
E-mail: [email protected]
www: www.pcola.sk
Poslanec za volebný obvod č. 2
(Nezávislý)
Prepojenia foaf.sk http://foaf.sk/ludia/580656
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=P%E8ola&MENO=%8Atefan&SID=0&T=f0&R=on
V roku 2010 sa vzdal kandidatúry v prospech opozičného Milana Barana. Postupne sa
vyprofiloval ako podnikateľ podporujúci primátora Danka.
Hlasoval za
Anna Schlosserová
Adresa: Štúrová 127/11, Poprad
Tel: 0905 415 000
E-mail: [email protected]
Poslanec za volebný obvod č. 1
(Nezávislá)
Vo voľbách v r. 2010 kandidovala na primátorku. Neprijala ponuku opozície
vzdať sa kandidatúry v prospech Dankovho protikandidáta Milana Barana, čím
Dankovi dopomohla k tretiemu zvoleniu a hoci mala s mestom súdny spor,
prijala po voľbách funkciu vedúcej v Centre sociálnych služieb, ktoré spravuje mesto. Evidentne
sa jednalo o konflikt záujmov.
http://poprad.korzar.sme.sk/c/5735824/popradsku-poslankynu-zamestnali-v-mestskej-firme.html
http://poprad.korzar.sme.sk/c/5658967/danko-bude-primatorom-popradu-tretikrat-po-sebe.html
http://poprad.korzar.sme.sk/c/6180418/popradska-poslankyna-popiera-dlh-mestskej-televizii.html
Hlasovala za
PaedDr. Mária Vojtaššáková
Adresa: Partizánska 695/77. Poprad
Tel: 052 / 77 28 108
E-mail: [email protected]
Poslanec za volebný obvod č. 1
(SMER-SD, HZD)
Dotácie –šport - funkcie
Hlasovala za
ZÁPISNICA Z 3. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
MESTA POPRAD, KONANÉHO DŇA 6. JÚNA 2012
________________________________________________________________
Na zasadnutí boli prítomní:
19 poslanci (vid prezenčná listina).
1. Otvorenie
3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad (ďalej len MsZ) otvoril a viedol
Ing. Anton Danko, primátor mesta.
2. Prezentácia poslancov
Na začiatku rokovania sa poslanci prezentovali. V rokovacej miestnosti bolo prítomných
19 poslancov, nadpolovičná väčšina prítomných.
3. Schválenie programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad
Ing. Anton Danko zaradil do programu MsZ bod č. 5. Riešenie situácie v extraligovom
hokejovom klube HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD. Na
zasadnutí vystúpi Ing. Tibor Turan, ktorý bude informovať poslancov mestského
zastupiteľstva o situácií v extraligovom hokejovom klube v Poprade. Dôjde k prečíslovaniu
ostatných bodov programu Mestského zastupiteľstva mesta Poprad.
Navrhoval stiahnuť body č.:
10.10. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Poprad a to:
– budovy súp. č. 4811 na parcele č. KN-C 2137
– pozemku parc. č. 2137 o výmere 332 m2
v katastrálnom území Poprad, z dôvodu, že sa jedná o prebytočný majetok, ktorý neslúži
svojmu účelu. Na augustovom zasadnutí MsZ bude predložený nový materiál, v ktorom dôjde
k zmene z predaja na prenájom.
11.02. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad
za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Nový zákon
je platný do konca júna 2012. V júni zasadne parlament, ktorý zruší uvedený zákon a tým
pádom mesto nebude musieť prijímať nové všeobecne záväzné nariadenie. Ak by nedošlo
k zrušeniu zákona bude zvolané mimoriadne MsZ k prerokovaniu uvedeného bodu.
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
schvaľuje
program zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad s uvedenými zmenami:
zaraďuje
ako bod 5. – Riešenie situácie v extraligovom hokejovom klube HOKEJOVÝ KLUB
ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD
sťahuje
z rokovania bod č. 10.10. – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta
Poprad, a to:
− budovy súp. č. 4811 na parcele č. KN-C 2137
− pozemku parc. č. KN-C 2137 o výmere 332 m2
v katastrálnom území Poprad, z dôvodu, že sa jedná o prebytočný majetok, ktorý neslúži
svojmu účelu
majetku v znení neskorších predpisov a uzatvorenie zmluvy o budúcej zámennej zmluve so
spoločnosťou Europrojekt Theta 8 SK, s. r. o., Pražská 502, 040 11 Košice.
10.14. Návrh na zámenu nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to
2
− časti pozemku parc. č. KN-C 15/1 o výmere 68 m za časť
pozemku parc. č. KN-C 1/6 o výmere 79 m2 v katastrálnom území
Poprad,
s Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Poprad
Ing. Iveta Borňáková uviedla, že Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo uznesením
č. 72/2012 zo dňa 18. 04. 2012 podľa ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob nakladania s nehnuteľnosťami vo
vlastníctve Mesta Poprad, a to zámenu nehnuteľností v katastrálnom území Poprad, časť
pozemku vo vlastníctve Mesta Poprad, parc. č. KN-C 15/1, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria o výmere 68 m2 za časť pozemku vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti
Poprad, Hviezdoslavova 348/33, 058 01 Poprad, parc. č. KN-C 1/6, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 79 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Uvedený zámer zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa je od 21. 05. 2012
zverejnený na úradnej tabuli mesta Poprad a na internetovej stránke mesta Poprad.
Mestská rada mesta Poprad
odporúča
prerokovať Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad dňa 6. júna 2012 bod č.10.14. Návrh na
zámenu nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8
písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to:
– časti pozemku parc. č. KN-C 15/1 o výmere 68 m2 za časť pozemku parc.
č. KN-C 1/6 o výmere 79 m2 v katastrálnom území Poprad,
s Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Poprad
odporúča
Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad schváliť uznesenie uvedené v správe.
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
schvaľuje
podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zámenu nehnuteľností, a to :
– časť pozemku vo vlastníctve Mesta Poprad, parc. č. KN-C 15/1, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 68 m2 v katastrálnom území Poprad, list vlastníctva č. 1,
– za časť pozemku vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Poprad, Hviezdoslavova
348/33, 058 01 Poprad, parc. č. KN-C 1/6, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 79 m2 v katastrálnom území Poprad, list vlastníctva č. 683,
bez doplatenia rozdielu vo všeobecnej hodnote zamieňaných nehnuteľností.
10.15. Návrh na zámenu nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to
− Azylových domov I, II a kotolne postavených na pozemkoch parc.
41
č. KN-C 219/3-5 a pozemkov o celkovej výmere 5833 m2 za 30
bytov nižšieho štandardu, budovaných na Levočskej ulici
v Poprade, na pozemkoch parc. č. KN-C 1637 a 1634/1
v katastrálnom území Spišská Sobota
so spoločnosťou SCHEIDEGGER TRAINING INSTITUTE
EUROPE, s. r. o., Mlynské nivy 73/a, 821 05 Bratislava
Ing. Iveta Borňáková uviedla, že Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo uznesením
č. 73/2012 zo dňa 18. 04. 2012 podľa ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob nakladania s nehnuteľnosťami vo
vlastníctve Mesta Poprad, a to zámenu nehnuteľností
- budovy Azylový dom I súp. č. 3766 postavenej na parcele č. KN-C 219/4, budovy
Azylový dom II súp. č. 3765 postavenej na parcele č. KN-C 219/3, budovy kotolne súp.
č. 3255 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 219/5 a zastavaných a priľahlých
pozemkov
parc. č. KN-C 213, druh pozemku záhrady o výmere 58 m2,
parc. č. KN-C 217, druh pozemku záhrady o výmere 18 m2,
parc. č. KN-C 218, druh pozemku ostatné plochy o výmere 347 m2,
parc. č. KN-C 219/1, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 3089 m2,
parc. č. KN-C 219/3, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 433 m2,
parc. č. KN-C 219/4, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 241 m2,
parc. č. KN-C 219/5, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 71 m2,
parc. č. KN-C 229/1, druh pozemku záhrady o výmere 619 m2,
parc. č. KN-C 231/1, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 9 m2,
parc. č. KN-C 232, druh pozemku záhrady o výmere 419 m2,
parc. č. KN-C 234/1, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 71 m2,
parc. č. KN-C 235, druh pozemku záhrady o výmere 282 m2,
parc. č. KN-C 1817, druh pozemku ostatné plochy o výmere 176 m2,
o celkovej výmere 5833 m2 v katastrálnom území Spišská Sobota,
zapísaných na liste vlastníctva č. 1 vo vlastníctve Mesta Poprad v celosti, za
- za 30 bytov, ktoré postaví spoločnosť SCHEIDEGGER TRAINING INSTITUTE
EUROPE, s. r. o., Mlynské nivy 73/a, 821 05 Bratislava na základe stavebného
povolenia na stavbu „Výstavba bytov nižšieho štandardu, Levočská ulica Poprad –
I. etapa“ na pozemkoch parc. č. 1637 a 1634/1 v k. ú. Spišská Sobota, vydaného
Mestom Poprad, č. j. OV/SP/2009/8466/1209/MM zo dňa 28. 12. 2009, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 03. 02. 2010, v dispozícii 24 jednoizbových bytov
o úžitkovej ploche bytu 23,80 m2 a 6 dvojizbových bytov o úžitkovej ploche bytu
47,60 m2, pričom podlahová plocha izieb bude rovnaká, a to 18,20 m2,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Uvedený zámer zámeny nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa je od
21. 05. 2012 zverejnený na úradnej tabuli mesta Poprad a na internetovej stránke mesta
Poprad.
Mgr. Igor Wzoš uviedol, že uvedený zámer nie je hodný osobitného zreteľa. Navrhoval
vypísať obchodnú verejnú súťaž. Za získané finančné prostriedky si môže mesto postaviť 30
bytov nižšieho štandardu. Žiadal hlavnú kontrolórku, aby sa vyjadrila, či je dobré
naformulovaný dôvod hodného osobitného zreteľa.
42
Ing. Zita Kozlerová uviedla, že zákon o majetku obcí umožňuje, aby mesto nakladalo
s nehnuteľnosťami aj v prípade osobitného zreteľa. Nikde nie je uvedená presná definícia
toho, čo má byť hodnotené ako prípad osobitného zreteľa. Pri kontrole materiálov sa kladie
dôraz na to, aby prípad hodný osobitného zreteľa bol riadne zdokumentovaný a zdôvodnený.
Ak predkladateľ uznal za vhodné, že je to prípad hodný osobitného zreteľa, je len na vás
poslancoch, či sa s tým stotožníte a podporíte to, alebo nie.
Ing. Iveta Borňáková uviedla, že MsZ rozhodlo o tom, že je to prípad hodný osobitného
zreteľa na rokovaní dňa 18. apríla 2012 3/5 väčšinou všetkých poslancov. Zverejnili sme to
15 dní pred schvaľovaním zámeny. Momentálne sa schvaľuje len zámena nehnuteľností.
Mestská rada mesta Poprad
odporúča
prerokovať Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad dňa 6. júna 2012 bod č. 10.15. Návrh na
zámenu nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písmeno e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to:
– Azylových domov I, II a kotolne postavených na pozemkoch parc. č. KN-C 219/3-5
a pozemkov o celkovej výmere 5833 m2 za 30 bytov nižšieho štandardu, budovaných na
Levočskej ulici v Poprade, na pozemkoch parc. č. KN-C 1637 a 1634/1 v katastrálnom
území Spišská Sobota
so spoločnosťou SCHEIDEGGER TRAINING INSTITUTE EUROPE, s.r.o., Mlynské nivy
73/a, 821 05 Bratislava
odporúča
Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad schváliť uznesenie uvedené v správe.
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
schvaľuje
podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zámenu nehnuteľností, a to:
– budovy Azylový dom I súp. č. 3766 postavenej na parcele č. KN-C 219/4, budovy Azylový
dom II súp. č. 3765 postavenej na parcele č. KN-C 219/3, budovy kotolne súp. č. 3255
postavenej na pozemku parc. č. KN-C 219/5 a zastavaných a priľahlých pozemkov
parc. č. KN-C 213, druh pozemku záhrady o výmere 58 m2,
parc. č. KN-C 217, druh pozemku záhrady o výmere 18 m2,
parc. č. KN-C 218, druh pozemku ostatné plochy o výmere 347 m2,
parc. č. KN-C 219/1, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 3089 m2,
parc. č. KN-C 219/3, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 433 m2,
parc. č. KN-C 219/4, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 241 m2,
parc. č. KN-C 219/5, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 71 m2,
parc. č. KN-C 229/1, druh pozemku záhrady o výmere 619 m2,
parc. č. KN-C 231/1, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 9 m2,
parc. č. KN-C 232, druh pozemku záhrady o výmere 419 m2,
parc. č. KN-C 234/1, druh pozemku zast. plochy a nádvoria o výmere 71 m2,
parc. č. KN-C 235, druh pozemku záhrady o výmere 282 m2,
parc. č. KN-C 1817, druh pozemku ostatné plochy o výmere 176 m2,
o celkovej výmere 5833 m2 v katastrálnom území Spišská Sobota, zapísaných na liste
vlastníctva č. 1 vo vlastníctve Mesta Poprad v celosti, za
– za 30 bytov, ktoré postaví spoločnosť SCHEIDEGGER TRAINING INSTITUTE
EUROPE, s. r. o., Mlynské nivy 73/a, 821 05 Bratislava na základe stavebného povolenia
43
na stavbu „Výstavba bytov nižšieho štandardu, Levočská ulica Poprad – I. etapa“ na
pozemkoch parc. č. 1637 a 1634/1 v k. ú. Spišská Sobota, vydaného Mestom Poprad, č. j.
OV/SP/2009/8466/1209/MM zo dňa 28. 12. 2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.
02. 2010, v dispozícii 24 jednoizbových bytov o úžitkovej ploche bytu 23,80 m2 a 6
dvojizbových bytov o úžitkovej ploche bytu 47,60 m2, pričom podlahová plocha izieb bude
rovnaká, a to 18,20 m2,
a uzatvorenie zmluvy o budúcej zámennej zmluve so spoločnosťou SCHEIDEGGER
TRAINING INSTITUTE EUROPE, s. r. o., Mlynské nivy 73/a, 821 05 Bratislava
s podmienkou, že 30 bytov, ktoré budú predmetom budúcej zámeny bude vybudovaných
a skolaudovaných v termíne najneskôr do 31. 12. 2014 a zámenná zmluva bude uzatvorená
v termíne najneskôr do 31. 01. 2015.
10.16. Návrh na predaj nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v zmysle § 9a ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, a to:
– pozemku časť parcely č. KN-C 2141/3 o výmere 165 m2
spoločnosti LB-EXPRESS, s. r. o., Tatranská Lomnica 553,
059 60 Vysoké Tatry
Ing. Iveta Borňáková uviedla, že Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo uznesením
č. 75/2012 zo dňa 18. 04. 2012 podľa ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob nakladania s nehnuteľnosťami vo
vlastníctve Mesta Poprad, a to predaj pozemku časť parcely č. KN-C 2141/3, druh pozemku
ostatné plochy o výmere 165 m2 v katastrálnom území Poprad, obec Poprad spoločnosti
LB-EXPRESS, s. r. o., Tatranská Lomnica 553, 059 60 Vysoké Tatry za cenu 45,– €/m2,
spolu za cenu 7 425,– € z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Uvedený zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa je od 21. 05. 2012
zverejnený na úradnej tabuli mesta Poprad a na internetovej stránke mesta Poprad.
Mestská rada mesta Poprad
odporúča
prerokovať Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad dňa 6. júna 2012 bod č. 10.16. Návrh na
predaj nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8
písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to:
– pozemku časť parcely č. KN-C 2141/3 o výmere 165 m2
spoločnosti LB – EXPRESS, s. r. o., Tatranská Lomnica 553, 059 60 Vysoké Tatry
odporúča
Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad schváliť uznesenie uvedené v správe.
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
schvaľuje
podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti, a to :
– časti pozemku parc. č. KN-C 2141/3, druh pozemku ostatné plochy o výmere 165 m2
v katastrálnom území Poprad, obec Poprad spoločnosti LB-EXPRESS, s. r. o., Tatranská
Lomnica 553, 059 60 Tatranská Lomnica Vysoké Tatry za cenu 45,– €/m2, spolu za cenu
7 425,– €.
44
http://poprad.korzar.sme.sk/c/6992751/telensky-a-danko-pokracuju-v-prestrelke.html
5. 11. 2013
Telensky a Danko pokračujú v prestrelke
Jan Telensky, známy popradský podnikateľ, stále nenašiel spoločnú reč s primátorom
Antonom Dankom. Tentoraz ich rozhádala druhá etapa výstavby akvaparku i futbalové
centrum pod Tatrami.
POPRAD. Začiatkom nového milénia po viacerých neúspešných rokovaniach s nemeckými a
so slovinskými záujemcami popradská samospráva uzavrela dohodu s britskou spoločnosťou
Letheby & Sons. Spolu založili spoločnosť Aquapark Poprad, ktorej je Letheby & Sons
väčšinovým vlastníkom.
Akvapark sa modernizuje
V súčasnosti sa akvapark modernizuje. Do februára budúceho roka pribudne nový detský
bazén so slanou vodou a oddychovou zónou pre rodičov. Modernizáciou prejdú i všetky
gastro prevádzky a na budúci rok v lete je ohlásená kompletná rekonštrukcia wellness zóny.
Reálne popradský akvapark uvažuje o začatí druhej etapy výstavby. Tá už podľa pôvodných
plánov mala byť dávno zrealizovaná.
Druhá etapa rozvoja si mala postupne vyžiadať 4 až 7 miliárd slovenských korún a
predpokladala okrem iného vybudovanie tropického pralesa, kúpeľného a športového centra,
hotela pre 750 hostí, kongresovej haly a ďalších objektov.
Časť z obrieho akvaparku už dnes stojí. Pri výstavbe druhej etapy sa mal využiť aj druhý
geotermálny vrt vo Veľkom Slavkove s kapacitou 40 l/s a teplotou vody okolo 60 stupňov
Celzia.
Telensky priznáva naštrbené vzťahy so samosprávou
Ako sa vyjadril podnikateľ Jan Telensky, podmienkou začatia je splnenie záväzku zo strany
mesta Poprad, ktoré malo postaviť sľúbenú infraštruktúru ešte z čias, keď pod Tatry Telensky
prišiel ako investor.
Ten pre médiá otvorene priznal, že s radnicou momentálne dobré vzťahy nemá.
„Som typ človeka, ktorý hovorí všetko, čo si myslí. A to niekto, kto má byť zástupca ľudu,
počúvať nechce. Primátor je zvláštna povaha. Ak niečo nefunguje podľa jeho predstáv,
zmietne to zo stola, a to sa v slušnej spoločnosti a v dnešnej dobe, ktorá je o spolupráci,
nenosí,“ uviedol pred časom Telensky.
V začiatkoch si obaja predstavitelia spoločne rozumeli, no postupne ich vzťah prešiel
zásadnými zmenami.
Mali rozdielne predstavy o futbalovom areáli
Jedným z kameňov rozkolu mala byť prestavba futbalového štadióna v tesnej blízkosti
akvaparku, o ktorý mala spoločnosť Aquapark Poprad dlhodobo záujem.
Podľa Telenskeho stavbu nového štadióna nechcel podporiť práve primátor Popradu Anton
Danko (nez.).
Nakoniec sa z neho stalo Národné tréningové centrum Poprad, ktoré sa oficiálne otvorí tento
týždeň zápasom reprezentácií Slovenska a Maďarska do 15 rokov. Skúšobným testom už
prešiel minulý týždeň v stredu, kedy si v jeho areáli zahrali tímy Manchesteru United U 17 a
Sparty Praha U 17.
V rámci NTC bude spoločnosť Aquapark Poprad prevádzkovať nový hotel River Side
spoločne s reštauračnými priestormi. V rámci nich má v blízkej budúcnosti pribudnúť
športový bar Wembley Pub i bar Sira Alexa Fergusona.
Z Popradu by tak mohlo podľa jeho slov vzniknúť tréningové stredisko európskeho futbalu,
keďže priamo v areáli majú pribudnúť tri tréningové ihriská.
autor: TASR
Danko poukazuje na nesplnené sľuby Telenskeho
Na slovné ataky podnikateľa Jana Telenskeho zareagovala i popradská samospráva. Ako stálo
v odpovedi, požadovaná infraštruktúra na hranici akvaparku existuje a mesto preto považuje
svoj záväzok za splnený.
„Ak sa bavíme o tom, kto mal čo urobiť, môžeme pripomenúť fakt, že to bol práve pán
Telensky, ktorý nesplnil svoje sľuby o rekonštrukcii futbalového štadióna,“ uviedol v reakcii
primátor Popradu Anton Danko.
Podľa pôvodnej dohody mal majiteľ akvaparku v športovom areáli vybudovať vyhrievaný
trávnik, zrekonštruovať dva existujúce mosty v jeho blízkosti i vybudovať nový most
spoločne s reguláciou rieky Poprad.
Nesplnenie dohody malo za následok ukončenie zmluvy
Podľa magistrátu doteraz k jej naplneniu nedošlo. Práve na základe týchto dôvodov sa
popradská radnica rozhodla ukončiť s ním nájomný vzťah, ktorý bol po prísľube investícií do
rekonštrukcie zmluvne zabezpečený po dobu dvadsiatich rokov za symbolickú jednu korunu.
„Ďalšie kroky vedenia mesta vedúce k súčasnému stavu, kedy je Národné tréningové centrum
Slovenského futbalového zväzu krátko pred ukončením 1. etapy, sú už verejnosti dobre
známe a preto vyjadrenia pána Telenskeho o tom, že práve ja som nechcel podporiť výstavbu
futbalového NTC, beriem už len s veľkým úsmevom,“ dodal Danko.
autor: SITA
Spory na obyvateľov mesta dosah nemajú
Podľa názoru magistrátu nemajú spory medzi podnikateľom a mestom dosah na rozvoj a
investície v metropole pod Tatrami.
„Investície v privátnom sektore sú záležitosťou jednotlivých investorov. Z pohľadu, že
samospráva je zároveň aj stavebným úradom, nemáme z podaní prichádzajúcich na úrad
pocit, že by sa investície v Poprade zastavili, skôr naopak,“ zdôraznil komunikačný manažér
Popradu Marián Galajda.
Mesto Poprad vlastní v eseročke Aquapark Poprad 15–percentný podiel, zvyšok drží vo
svojich rukách cez spoločnosť Letheby and Sons Limited práve Jan Telensky.
„Už z toho vyplýva, že mesto nemá dosah na riadenie spoločnosti a ovplyvňovanie jej chodu
ani investícií,“ vysvetlil Galajda vplyv radnice na riadenie chodu firmy.
Ako dodal na záver, keďže spoločnosť Aquapark každoročne vykazuje veľkú stratu,
samospráva sa nemala možnosť podieľať na zisku.
Všimli sme si
Najprv kamaráti, dnes chladné vzťahy
Aktivity českého Angličana Jana Telenskeho, ktorý našiel druhý domov v Poprade, sú
rozsiahle. Jeho spolupráca s predstaviteľmi mesta v podnikateľských začiatkoch v Poprade
fungovala dobre.
Najznámejším a najväčším Telenskeho projektom je popradský akvapark, ktorý využíva
termálnu vodu z neďalekého vrtu. Aquacity Poprad bolo otvorené v júli 2004 a jeho
väčšinovým vlastníkom je Jan Telensky. Podiel v eseročke Aquapark Poprad má i mesto
Poprad.
27. októbra 2006 sa stal Jan Telensky čestným občanom Popradu - ocenenie spolu so
symbolickým kľúčom mu odovzdal primátor Anton Danko na slávnostnom zasadnutí
mestského zastupiteľstva venovanom 750. výročiu prvej písomnej zmienky o Poprade. Medzi
hosťami podujatia bol aj predseda Národnej rady SR Pavol Paška.
Popradský primátor A. Danko sa 7. februára 2007 druhýkrát oženil. Svadobného obradu a
hostiny sa zúčastnil aj Jan Telensky v pozícii ženíchovho svedka.
Jan Telensky sa okrem podnikateľských projektov v Poprade a jeho okolí venuje i
charitatívnej činnosti. Sponzoroval napríklad opravu organu v Kostole sv. Egídia v Poprade ,
finančne podporuje i popradský hokej a do nedávna sponzoroval aj futbal.
Spory medzi oboma významnými mužmi Popradu začali eskalovať pri výstavbe azylových
domov pre popradských bezdomovcov. Po vzájomnej ostrej mediálnej prestrelke sa napokon
dohodli a mesto Poprad získalo od firmy Jana Telenskeho Scheidegger Training Institute
Europe projekt na výstavbu bytov nižšieho štandardu v areáli Zariadenia sociálnych služieb
na Levočskej ulici za 1 euro.
mn
Čítajte viac: http://poprad.korzar.sme.sk/c/6992751/telensky-a-danko-pokracuju-vprestrelke.html#ixzz2kveCtiBP
utorok 5. 11. 2013 | Marek Nemec
Súvisiace články:
•
•
•
•
•
•
•
+ Termálnou vodou vyhrievaný trávnik v Poprade má za sebou prvý test
+ Národné tréningové centrum v Poprade otvoria piateho novembra
+ Národné tréningové centrum v Poprade chcú otvoriť v novembri
+ Telensky a Danko sa dohodli, Poprad dostal projekt za euro
+ Boj mocných v Poprade pokračuje, Telensky chce ospravedlnenie
+ Telenskeho s Dankom rozkmotrili bezdomovci
+ Azylový dom v Poprade Telenskeho firma nepostaví
Čítať celú diskusiu: počet reakcií: 4
Najnovšie príspevky:
07.11.2013 7:06 - Do Tatier nikdy viac
06.11.2013 15:10 - .....
06.11.2013 10:28 - .....
05.11.2013 12:08 - .....
Čítajte viac: http://poprad.korzar.sme.sk/c/6992751/telensky-a-danko-pokracuju-vprestrelke.html#ixzz2kvemuZCZ
Telensky a Danko pokračujú v prestrelke (Späť na článok)
Pridajte priamu reakciu k článku
Hodnoť:
A toto bola najväčšia chyba vedenia mesta na čele s Veľkým Antonom, že predalo fungujúce
kúpalisko s termálnym vrtom pánovi podnikateľovi. Čo z toho majú obyčajní občania mesta s
príjmami na úrovni minimálnych miezd? Môžu sa akurát tak pozerať spoza plota. Ako deti
sme pravidelne chodievali na plaváreň, a dnes mojím deťom môžem akurát tak povedať, že sa
asi narodili do zlej doby. Ešte že mesto Spišská Nová Ves neurobila tú istú chybu. V lete pred
kúpaliskom je parkovisko napratané autami so značkami PP a KK, odkedy vlastní pán
podnikateľ aj kúpalisko vo Vrbove. Nech Veľký Anton odkúpi kúpalisko naspäť, ale z
vlastného vrecka, alebo nech postaví kúpalisko pre obyčajných ľudí, ak chce urobiť niečo pre
nich nielen rečami.
Reagovať | Bono U2
05.11.2013 12:08 | Oznám správcovi | Odkaz
Hodnoť:
Počuvam o tom z reči v Poprade, že všetci už maju dosť toho veľkopodnikateľa . Veď jeho
ceny su vraj take vysoke, že obyčajný Popradčan si to nemôže dovoliť. Tak potom pre koho
to vlastne robi??? V tejto ťažkej dobe sa obyčajny človek môže naozaj už len pozerať z poza
plota na tieto bazeny a kupalisko. Mnohí hovoria, že už stačilo. Všimnite si, že ten podnikazeľ
je už všade a veľa ľudi hovori, že už sa nedajú počuvať tie jeho všemožne reči, že všetko
zariadil a urobil len on. Navyše ma zarazili informacie, že sa na tomto kupalisku vykazuju
straty!!! Ako je to možne ???
Reagovať | bystrik 1
06.11.2013 10:28 | Oznám správcovi | Odkaz
Hodnoť:
Je to jednoduché, investovali sa veľké peniaze do hmotného majetku, ktorý sa teraz odpisuje,
také budovy sa odpisujú ak sa nemýlim 30 rokov, takže pánovi podnikateľovi sa budú
investície pomaly vracať, a zisk sa za vykazovať nebude. A určite vie aj iné finty, ako ponížiť
daňový základ. Na slovensku nič nové... Kúpalisko býva v lete plné, ale turistov, ktorí si na
dovolenke užívajú, a pustia nejaké to euro naviac. Ale nie domácich, ktorí na to nemajú.
Reagovať | Bono U2
06.11.2013 15:10 | Oznám správcovi | Odkaz
Hodnoť:
Do Tatier nikdy viac
Od doby Tatier vzor DDR , somsa dal toto leto presvedčiť na dovolenku vzor Tatry a okolie .
Posledný krát do konca života, nechcem. Prostredie horšie ako na Sibíri, ludia zlí, služby
mizerné. Za tie peniaze mám dovolenku v St. Moritzi len je to "rovnako" ďaleko z domu 650 km a z toho posledných 80 km tak ako zBB do RK. Služby ok, príroda tiež , slovenský
personál sem tam-milý a nik sa na SK vrátiť nechce,prečo asi?
Reagovať | ortodoxný čechoslovák
07.11.2013 7:06 | Oznám správcovi | Odkaz
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Vytvorené cez katastrálny portál
Okres: Poprad
Obec: POPRAD
Katastrálne územie: Poprad
Dátum vyhotovenia 18.10.2014
Čas vyhotovenia:
11:38:15
VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 3691
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo
2482/ 1
2482/ 28
2482/ 38
Výmera v m2 Druh pozemku
849 Zastavané plochy a
nádvoria
533 Zastavané plochy a
nádvoria
69 Zastavané plochy a
nádvoria
Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n.
16
1
18
1
22
1
Legenda:
Spôsob využívania pozemku:
22 - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná
cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
18 - Pozemok, na ktorom je dvor
16 - Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom
Umiestnenie pozemku:
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Stavby
Súpisné číslo na parcele číslo
Druh stavby Popis stavby
Druh ch.n.
Umiest. stavby
667 2482/ 1
15 administratívna budova
Legenda:
Druh stavby:
15 - Administratívna budova
Kód umiestnenia stavby:
1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu
1
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2 Zubaj Vladimír r. Zubaj, Nábrežná 881, Važec, PSČ 032 61, SR
Dátum narodenia :
20.11.1973
Titul nadobudnutia
Kúpna zmluva V 20/12 zo dňa 04.01.2012
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
3 Zubaj Jozef r. Zubaj, Nábrežná 868, Važec, PSČ 032 61, SR
Dátum narodenia :
01.08.1978
Titul nadobudnutia
1/2
1/2
Kúpna zmluva V 20/12 zo dňa 04.01.2012
ČASŤ C: ŤARCHY
Bez zápisu.
Iné údaje:
Bez zápisu.
Poznámka:
Bez zápisu.
Informatívny výpis
1/2
Aktualizácia katastrálneho portálu:
16.10.2014
PREDAJ NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA POPRAD
zverejnený v zmysle § 5 Zákona č. 628/2005, Z. z.
A: POZEMKY
meno a priezvisko nadobúdateľa (názov, obchodné meno)
katastrálne
parcela
adresa (sídlo)
IČO
územie
číslo
SINTRA, spol. s r. o.
Pluhová 2, Bratislava, IČO: 00 685 232
Poprad
Ridvan Iseni, Moyzesova 2810/17, Poprad
výmera
nadobúdacia
dátum
cena
€
prevodu
podiel
2485/55
103
10 403,--
07. 09. 2013
V-3146/2013
Veľká
1813/1
841
20 000,--
22. 10. 2013
V-4950/2013
Shelen, spol. s r. o.
Strmý vŕšok 7, Bratislava, IČO: 36 822 116
Poprad
3006/54
1225
49 000,--
04. 11. 2013
V-5215/2013
LB – EXPRESS, s. r. o.,
Tatranská Lomnica 553, Vysoké Tatry, IČO: 36 509 671
Poprad
2141/3
131
8 050,--
19. 11. 2013
V-5929/2013
Tatranská akadémia, n. o.,
29. augusta 4812, Poprad, IČO: 37 886 223
Poprad
2141/3
136
8 600,--
03. 12. 2013
V-6676/2013
Tenisový klub PP – Veľká,
Rovná 4242/5, Poprad, IČO: 37 787 551
Sp. Sobota
1417/121
1417/96
1417/100
1417/123
4307
1270
2201
462
345 000,--
04. 12. 2013
V-7251/2013
BEPAX, s. r. o.
Rovná 4242/5, Poprad, IČO: 36 680 702
Sp. Sobota
1417/103
160
6 695,80
03. 01. 2014
V-7302/2013
( m²
)
právny titul
AZOR, s. r. o.
Scherffelova 38, Poprad, IČO: 31 678 769
Poprad
140/3
106
8 400,00
10. 01. 2014
V-7365/2013
TriKa Poprad, s. r. o.
Dostojevského 4532/71, Poprad, IČO: 45 620 504
Poprad
3006/290
281
11 600,00
14. 01. 2014
V-7426/2013
Ľubomír Pavlík, Hlavná 3641/30, Poprad
Matejovce
962/6
214
5 970,00
16. 01. 2014
V-7473/2013
BEPAX, s. r. o.
Rovná 4242/5, Poprad, IČO:36 680 702
Sp. Sobota
1417/103
160
6 695,80
03. 01. 2014
V-7302/2013
Veľká
1450/4
1467/13
1478/5
1500/9
1500/10
1500/11
1500/12
1650/60
1650/66
1650/67
1650/82
1650/83
1842/6
1845/8
1845/9
1845/11
1846/225
1964/15
1964/16
1964/17
1964/18
1964/19
1
244
301
462
3
11
33
281
18
318
9
174
165
319
1
977
255
4
1
12
1
1
949 383,52
21. 01. 2014
V-6983/2013
NDS, a. s.
Mlynské Nivy 45, Bratislava, IČO: 35 919 001
Ing. Vladimír Pastorek, Donská 4088/38, Poprad
Matej Šifra, Nová 4875/75, Poprad
NDS, a. s.
Mlynské Nivy 45, Bratislava, IČO: 35 919 001
BMW Group, s. r. o.
Záhradná 18/918, Svit, IČO: 45 716 421
Jozef Zubaj, Nábrežná 868, Važec
BZ, spol. s r. o.
Tomášikova 50/E, Bratislava, IČO: 00 684 473
PEPE, s. r. o.
1964/20
1964/21
1964/22
1964/23
1964/24
1964/25
1964/26
1964/27
1964/28
1964/29
1992/7
2044/81
2044/82
1846/272
1
1
5706
22230
6025
7
30
17
40
2
276
53
257
3
Sp. Sobota
1417/126
449
19 307,00
06. 02. 2014
V-140/2014
Poprad
2838/5
469
1/2
8 210,00
10. 02. 2014
V-106/2014
Veľká
1478/6
244
13 268,72
02. 04. 2014
V-766/2014
Svit
294/867
1300
40 001,00
15. 04. 2014
V-903/2014
Sp. Sobota
1417/125
843
36 000,00
12. 05. 2014
V-1389/2014
Poprad
2701/169
2701/151
334
2081
172 000,00
12. 06. 2014
V-1796/2014
Veľká
843/2
312
13 685,00
07. 07. 204
V-2266/2014
Scherffelova 38, Poprad, IČO: 44 094 591
MUDr. Martin Rosocháč, Jazová 183/2, Poprad
Poprad
843/202
79
1988/15
125
4 313,75
16. 07. 2014
V-2635/2014
B: NEBYTOVÉ PRIESTORY, BUDOVY, BYTY
meno a priezvisko nadobúdateľa (názov, obch. meno)
adresa (sídlo)
katastrálne
súpisné
plocha
parcela
územie
číslo
bytu, NP
( m² )
číslo
109,38
1284/5
IČO
Mgr. Milan Gerbery s manželkou, Huszova 264/15, Poprad
Poprad
4559
IČO: 37 886 223
LIMBA POPRAD, s. r. O., Nová 427/10, Gánovce
IČO: 36 677 671
výmera
( m² )
nadobúdacia
dátum
právny
cena
prevodu
titul
podiel
€
607
20 000,00
16. 01. 2014
V-7474/2013
35 200,00
14. 01. 2014
V-7575/2014
10938/91209
Poprad
2501
154,43
1284/3
1576
15443/253401
http://poprad.korzar.sme.sk/c/7004862/stat-sa-mozno-dohodne-s-popradom-na-budoveokresneho-uradu.html
14. 11. 2013
Štát sa možno dohodne s Popradom na
budove okresného úradu
Štát chce získať do vlastníctva budovu mesta, kde sídli okresný úrad. Ponúka výmenu
budov.
POPRAD. Štát by sa mal po vyše 80 rokoch od postavenia budovy Okresného úradu v
Poprade stať jej vlastníkom.
Ministerstvo vnútra chce od mesta Poprad získať výmenou budovu Okresného úradu v
Poprade a jeho prístavby.
„V Poprade chceme formou zámeny nehnuteľností zabezpečiť jeden integrovaný okresný
úrad, ktorý by sídlil na jednej, a pre občanov historicky zaužívanej adrese vrátane
integrovaných úradov špecializovanej štátnej správy,“ uviedla pre SITA Dana Pohlodová z
ministerstva vnútra.
Výmena za iné budovy
Za objekt okresného úradu na Nábreží Jána Pavla II. ponúka štát mestu Poprad budovu správy
katastra v centre mesta, menšiu administratívnu budovu v západnej časti mesta, kde dnes
sídlia viaceré špecializované úrady štátnej správy a časť budov a areálu bývalých Dukelských
kasární.
Komisia výstavby pri Mestskom zastupiteľstve v Poprade dnes odporučila zámenu
nehnuteľností so štátom.
Konečné slovo budú mať poslanci Mestského zastupiteľstva v Poprade na jednom z
najbližších zasadnutí.
Do objektu okresného úradu na Nábreží Jána Pavla II. by sa mali v prípade navrhovanej
zámeny nasťahovať aj správa katastra, úrad životného prostredia, lesný úrad, úrad pre cestnú
dopravu a pozemné komunikácie a pozemkový úrad.
„Momentálne s mestom Poprad rokujeme o nehnuteľnostiach, ktoré by ako predmet zámeny
pripadali do úvahy,“ doplnila Pohlodová.
Problémové nájomné
Mesto Poprad už v minulosti ponúkalo časť objektov okresného úradu na predaj, avšak
bezúspešne.
V roku 2011 mesto zvýšilo vtedajšiemu Obvodnému úradu v Poprade nájomné za priestory.
Podobne zvýšilo mesto nájomné aj Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré sídlilo v
prístavbe okresného úradu.
Obe inštitúcie takmer okamžite požiadali mesto prehodnotiť výšku nájomného. Začiatkom
roku 2012 mesto mierne upravilo výšku nájomného.
Za kancelárie tak štát platí mestu prenájom 33 eur za meter štvorcový a za ostatné priestory
25 eur ročne za meter štvorcový.
Ročne platí Okresný úrad v Poprade mestu Poprad nájomné približne 60 000 eur.
Mesto do budovy nie je ochotné investovať
Primátor Popradu Anton Danko už pri schvaľovaní dodatku týchto úprav začiatkom roka
2012 uviedol, že ak nedôjde k podpisu dodatku zmluvy zo strany Obvodného úradu v
Poprade, mesto dá úradu výpoveď z nájmu.
Mesto podľa primátora už dlhšie upozorňovalo na zlý stav budovy, ako aj to, že mesto nie je
ochotné investovať do jej obnovy.
Úrad práce sa medzitým odsťahoval z prístavby okresného úradu do zrekonštruovaných
súkromných priestorov na Hraničnej ulici.
Pripravované zámeny objektov medzi mestom Poprad a ministerstvom vnútra súvisia podľa
Pohlodovej s reformou ESO.
Čítajte viac: http://poprad.korzar.sme.sk/c/7004862/stat-sa-mozno-dohodne-s-popradom-nabudove-okresneho-uradu.html#ixzz2kvg0e500
Aj nový úrad práce v Poprade
nezamestnaní kritizujú
21. 1. 2014
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v Poprade sa v októbri minulého roka
presťahoval do nových priestorov v areáli bývalého Inštalatéra na sídlisku Západ. Mal
ísť do lepšieho, ale klienti sa sťažujú na stiesnené a zle vetrané priestory.
POPRAD. Úrad sa presťahoval z objektu prístavby Okresného úradu v Poprade, ktorý je vo
vlastníctve mesta Poprad, a budovy Sociálnej poisťovne do jednej budovy.
Medzi dôvody sťahovania patrili najmä chýbajúci bezbariérový prístup pre imobilných
klientov, absentujúce parkovacie miesta a nevyhovujúce priestory pre činnosť úradu.
Na nedostatky úradu si posvietili
Náš čitateľ, ktorého meno máme v redakcii a neželá si byť menovaný, nás ešte v závere
starého roka upozornil na problém.
Podľa jeho slov sú nové priestory úradu práce príliš stiesnené, zle vetrané a nevyhovujú
predpisom.
„Mala to byť zmena k lepšiemu, ale na chodbe bolo nedýchateľne a príliš mnoho ľudí na
malom priestore. Aj kancelárie zamestnancov sú také malé, že sa tam treba otáčať na
päťhalierniku a dvor je plný áut,“ napísal nám do redakcie.
Riaditeľ ÚPSVaR Poprad Jozef Križan pre Korzár uviedol, že ešte v novembri 2013
kontroloval nové priestory na Hraničnej ulici ako Inšpektorát práce z Prešova, tak aj
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Poprad.
Oba úrady držiace ochrannú ruku nad dodržiavaním noriem a predpisov schválili nové
priestory na používanie.
Klady majú prevažovať nad zápormi
Sťažnosti a požiadavky Križan zaregistroval.
„Nedostatky zistené kontrolami sme odstraňovali. Inštalovalo sa vetracie zariadenie a
pravidelne sa otvárajú okná, aby sa na chodbách a spoločných priestoroch zabezpečila
výmena vzduchu,“ ozrejmil prijaté opatrenia.
V nových priestoroch majú klienti k dispozícii aj sociálne zariadenia, ktoré v centre Popradu
nemali.
Ku kritickým situáciám môže podľa Križana dochádzať tak, že klienti za úradníkmi prídu ešte
pred termínom, na ktorý sú objednaní.
„Máme tu klientske centrum, kde funguje vyvolávací systém a podľa čísla klienti kontaktujú
svojho pracovníka. Tak sa lepšie využije fond času zamestnancov, ktorý bol na starej adrese
neefektívny,“ dôvodil Križan.
Ako ďalej dodal, pozitíva nového pôsobiska prevažujú nad negatívami. Podľa jeho slov medzi
negatíva patrí predovšetkým nedostatočná parkovacia kapacita.
„Klienti k nám chodia vlastnými autami a parkovať chcú priamo pri dverách. Okolie budovy
takýto priestor neposkytuje,“ konštatoval Križan.
Nové priestory prispôsobili pre špecifické potreby
Sťahovanie úradu prebehlo ešte v októbri za jeho plnej prevádzky.
V budove bývalého Inštalatéra, kde bola predtým aj ubytovňa, upravili zasadačku pre
skupinové poradenstvo so samostatným vstupom, vybudovali pracovisko klientskeho centra s
bezbariérovým prístupom a priestory kancelárií vybavili novým nábytkom.
„Staré priestory na obvodnom úrade boli z hľadiska práce nevyhovujúce. Našou náplňou je
manažovať nezamestnaných a potrebovali sme vytvoriť podmienky pre prvý kontakt, ktoré na
Hraničnej ulici máme,“ dodal na záver riaditeľ úradu Jozef Križan.
Zistili sme
Fakty o popradskom ÚPSVaR
Náklady na sťahovanie Úradu práce v Poprade do nových priestorov boli približne 102-tisíc
eur. Z toho 32 000 eur stála úrad štruktúrovaná kabeláž, ďalších 80 000 eur sa zaplatilo za
zriadenie pultu prvého kontaktu a čiastočné vybavenie kancelárií novým nábytkom.
Kým doteraz zaplatil za prenájom a prevádzkové náklady ročne vyše 173–tisíc eur, v nových
priestoroch by to malo byť približne 136–tisíc eur.
V Poprade je to už tretia adresa úradu práce od jeho vzniku. Najskôr bol úrad práce v
bývalom Dome služieb, pre nevyhovujúce podmienky sa sťahoval do objektu obvodného
úradu.
Medzitým sa mal úrad práce sťahovať aj do objektu bývalých kasární na sídlisku Západ, ktoré
ÚPSVaR v Poprade prevzal pred piatimi rokmi bezodplatne do svojej správy. Tieto priestory
si vyžadovali rozsiahlu rekonštrukciu, na ktorú nedostal v rokoch 2009 až 2013 financie.
Čítajte viac: http://poprad.korzar.sme.sk/c/7073684/aj-novy-urad-prace-v-popradenezamestnani-kritizuju.html#ixzz2r09cMsUE
http://poprad.korzar.sme.sk/c/7073684/aj-novy-urad-prace-v-poprade-nezamestnani-kritizuju.html
http://poprad.korzar.sme.sk/c/6791340/namiesto-kasarni-vyrastu-v-poprade-domy.html
8. 5. 2013
Namiesto kasární vyrastú v Poprade domy
Nadobudnutú časť areálu bývalých kasární na sídlisku Západ plánuje popradská
radnica zmeniť na plochu určenú pre výstavbu rodinných domov. Záujem radnice o
prevzatie Dukelských kasární do majetku mesta odsúhlasili mestskí poslanci.
POPRAD. Ministerstvo obrany prostredníctvom Agentúry správy majetku ponúklo miestnej
samospráve bezodplatný prevod súboru budov a pozemkov v chátrajúcom areáli bývalých
Dukelských kasární na popradskom sídlisku Západ.
„Všeobecná hodnota nehnuteľností ponúkaných na darovanie je 4 760 000 eur,“ informovala
hovorkyňa ministerstva obrany Martina Balleková.
Chátra bývalé technické zázemie
Ide o pozemky, ktoré sú vedené ako zastavané plochy a nádvoria s celkovou výmerou viac
ako 41-tisíc metrov štvorcových.
Na nich stoja armádne objekty v podobe skladov rôzneho materiálu a pohonných hmôt, garáží
a servisných objektov. Nachádza sa tam aj umyváreň, kotolňa, trafostanica, ako aj ďalšie
obslužné stavby.
V kasárenskom areáli aktuálne sídlia i policajné zložky, časť obytných budov je v majetku
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad.
„V prípade, že sa bezodplatný prevod do vlastníctva mesta Poprad uskutoční, v správe
ministerstva zostane už iba jedna budova kasární, kde sú naďalej umiestnené naše
organizačné zložky,“ upresnila Balleková.
Vznikne lokalita pre rodinné domy
Mesto Poprad by chcelo na nadobudnutom priestore umožniť individuálnu bytovú výstavbu.
Predchádzať by jej mala zmena územného plánu.
„Viem si predstaviť, že by tam mohli stáť rodinné domy. Ak sa prevod uskutoční, budeme sa
o plánoch využitia tohto územia baviť,“ povedal na rokovaní mestského zastupiteľstva
primátor Popradu Anton Danko (nez.).
Na možnú environmentálnu záťaž, ktorú mohla armáda po sebe v minulosti zanechať,
upozornil poslanec Milan Baran (SDKÚ-DS).
Tento vojenský priestor sa však nenachádza v Registri environmentálnych záťaží
spravovanom Slovenskou agentúrou životného prostredia.
Informácie o tom, či bude mesto musieť tento priestor vyčistiť od pravdepodobného
znečistenia, nemala ani vedúca oddelenia správy majetku mesta Iveta Borňáková.
Armáda už z Popradu odišla
Dukelské kasárne sa nachádzajú v tesnej blízkosti sídliska Západ, z južnej strany sú
ohraničené riekou Poprad.
Chátrajú už niekoľko rokov po tom, čo ich v závere roka 2005 označila armáda ako
prebytočné.
Okrem týchto kasární sa v Poprade nachádza ešte jeden bývalý vojenský areál na
Kukučínovej ulici pri mestskej časti Stráže. Dnes sa v ňom učia žiaci gymnázia.
Mesto ho od štátu získalo zámenou za školský areál na sídlisku Juh. Nevyužité budovy a
pozemky mesto postupne predáva prostredníctvom verejnej obchodnej súťaže.
V blízkom okolí Popradu sa tak nachádza už len jediný vojenský areál v smere na Spišské
Bystré. „Uvedený vojenský objekt nie je prebytočný. Ozbrojené sily Slovenskej republiky
počítajú s jeho využívaním i v ďalšom období,“ naznačila hovorkyňa ministerstva obrany.
Fakty
Kasárne na popradskom sídlisku Západ
O prebytočnosti armádneho majetku v podobe Dukelských kasární sa rozhodlo 15. novembra
2005. Následne bol ponúkaný štátnym rozpočtovým organizáciám i štátnym príspevkovým
organizáciám.
Časti kasární boli geometrickými plánmi odčlenené a postupne prevedené do správy
Krajského riaditeľstva policajného zboru Prešov a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Poprad.
Zvyšná časť bola na základe v tom období platného znenia zákona ponúknutá na darovanie
mestu Poprad. Mesto prejavilo záujem, ale slovenská vláda svojím uznesením zo 14. mája
2008 darovanie neschválila.
Následne bola táto časť kasární trikrát ponúkaná v osobitnom ponukovom konaní, dvakrát v
ďalšom osobitnom ponukovom konaní za polovicu primeranej ceny a šesťkrát v opakovanom
ďalšom osobitnom ponukovom konaní za 30 % primeranej ceny.
Aj keď bol záujem o nadobudnutie predmetného majetku v osobitných ponukových
konaniach niekoľkokrát prejavený, k samotnému prevodu vlastníctva pre odstúpenie
záujemcov napokon nedošlo.
Po vykonaní neúspešného opakovaného ďalšieho osobitného ponukového konania 30. januára
2013 vznikla ministerstvu obrany v zmysle zákona povinnosť ponúknuť tento majetok obci,
na území ktorej sa nachádza, čiže mestu Poprad.
mn
streda 8. 5. 2013 | Marek Nemec
V Poprade sa vyučtovávajú dotácie bez faktúr. Na zdrape
papiera. Za desiatky tisíc €.
24.02.2013, 16:42, Imrich Body
Volajme to „popradský kolotoč“. Pekne „vyfarbený“ primátorom, majorkou
vyšetrovateľkou a prokurátorkou námestníčkou, z Popradu. Bol „postavený„ v Poprade. So
zlým úmyslom primátora, 19 poslancov, vyšetrovateľky, prokurátorky a záujmovej skupiny
míňajúcej verejné mestské zdroje. Napríklad dotácia asi 231 tisíc € (asi 9,5 milióna bývalej
meny) pre HC LEV Poprad vyúčtovaných bez účtovných dokladov. Zapíšme do histórie.
Dátum 18.4.2011, 10. hodinu a 11 minútu, ako „novú“ úroveň samosprávnej legislatívy
použitia verejných zdrojov s vyúčtovaním dotácií v stovkách tisíc € „bez faktúry“. Tiež
následne „nový“ stupeň ochrany verejného záujmu vedením mesta, políciou a prokuratúrou
pri kontrole, vyšetrovaní použitia verejných zdrojov a dozore nad vyšetrovaním a postupmi
toho všetkého. Volajme to „popradský kolotoč“. Veď ako ináč nazvať „kruh“, keď si podľa
zákona o informáciách vypýtate od primátora Popradu Danka, napríklad podpisujúceho
zmluvu s konateľom HC LEV Poprad Slavčevom z českých Karlových Varov, účtovné
doklady vyúčtovania dotácií v desiatkach či stovkách tisíc eur a tak ako ich nemáte po
uplynutí zákonnej lehoty na sprístupnenie požadovaných informácií poskytovateľom alebo
prijímateľovi, tak ich nemáte ani po oznámení polícii a prokuratúre v Poprade a môžete to
opakovať, ale s rovnakým výsledkom. Po oznámení že Danko, mesto Poprad, nevie preukázať
na základe účtovných dokladov či vôbec boli peniaze občanov boli použité podľa
podpísaných zmlúv primátorom Dankom a že na základe indícií netransparentnosti, nie je
možné vylúčiť ani to, že sa poskytnutá dotácia použila „na iný účel, než je uvedené v
zmluve“.
18.4.2011, o 10. hodine a 11 minúte prijali jednohlasne 19 poslanci mesta Poprad text
nového Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 1/2011, podpísaného primátorom
Dankom, o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad. V §6 Vyúčtovanie dotácie, čl.2 s
textom „prijímateľ dotácie je povinný predložiť vyúčtovanie použitých finančných
prostriedkov a vyhodnotenie publicity akcie „na predpísanom tlačive“. Teda nie
predložením kompletných účtovných dokladov, ale vypísaním riadku tabuľky aj rukou na
„zdrape papiera“ bez overiteľných účtovných dokladov. Ako napríklad HC LEV Poprad s
osobou Slavčevom z Karlových Varov napríklad len v jednej z viacerých dotácií v sume
100 000€ (asi 3 milióny starej meny), bez priložených účtovných dokladov.
Obr. Na "zdrape papiera, vypísané rukou, bez priložených účtovných dokladov, napr.
HC LEV Poprad
„Popradský kolotoč“ funguje dookola v 4 základných „otočkách“ asi takto:
1.Nechceme, aby občan mesta videl „faktúru“. Primátor Popradu Danko a 19 poslanci
Popradu nechcú, aby sa občania dostali ku konkrétnym účtovným doklad dotácií
poskytnutých prijímateľovi, aby ich skontrolovali, overili zákonné použitie peňazí občanov
preto „pracujú“ na tom ako to „uzákoniť“.
2.Prijmeme nariadenie mesta č.1/2011 o vyúčtovaní dotácií "bez faktúry. Aby občan
mesta nevidel „faktúru“. Zabezpečíme tým bod 1. Hlasovaním č.20, (bod č.12, tlač č.04) dňa
18.4.2011, o 10.11. hod., všetci poslanci jednohlasne schvália nové Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Poprad č.1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Poprad, ktoré
„uzákoní“ vyúčtovanie dotácií „na zdrape papiera“ vypísaním tabuľky (aj rukou), na
predpísanom tlačive A4. Teda „podľa nového mestského zákona“ sa dotácia nevyúčtuje
účtovným dokladom ako faktúra, účtenka, objednávka, cestovný lístok (letenka, autobus),
príkaz na úhradu, potvrdený peňažným ústavom, výpisom z účtu o úhrade faktúry, príjmovým
pokladničným dokladom, výdavkovým pokladničným dokladom, účtovným dokladom úhrady
nákladov za nájom a služby spojené s nájmom alebo iným účtovným dokladom.
3.Ak dostaneme žiadosť o sprístupnenie „faktúr“ dotácií, odpovieme, že „faktúry
nemáme“. A odvoláme sa na bod 2. „Je to podľa nami schváleného nariadenia mesta“.
Zabezpečíme tým bod 1. Zároveň v rozpore so zákonom o informáciách Danko, mesto Poprad
nepostúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má
požadované informácie „faktúry“ k dispozícii. Napríklad nepostúpime žiadosť HC LEV
Poprad, konateľovi Slavčevovi z českých Karlových Varov.
4.Vyšetrovateľka, prokurátorka povedia, že všetko je O.K. Je to podľa nariadenia, zákona
mesta. Po podaní podnetu sa vyšetrovateľka a prokurátorka odvolávajú na bod 2., 3., je to vraj
podľa nariadenia mesta, zákona, že mesto nedisponuje faktúrami a faktúry ma poskytnúť ten
čo dostal peniaze. Podľa zákona je asi aj to, že v rozpore so zákonom o informáciách Danko,
mesto Poprad nepostúpilo žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe,
ktorá má požadované informácie k dispozícii. Postarať sa o to aby faktúry občania dostali má
asi nie mesto Poprad, primátor Danko, vyšetrovateľka, prokurátorka, ale občan, ktorý chce
faktúry vidieť. Lebo má asi platiť bod 1. „Faktúru“ občan neuvidí. V rozpore so zákonom.
"Popradský kolotoč" sa ďalej krúti.
To, že ani vyšetrovateľka, ani prokurátorka, ani mestská kontrolórka Kozlerová, ani primátor
Danko, ani prednostka Netočná, ani mesto Poprad, ani 19 poslancov mesta neuvádzajú, že by
do dokumentácie, účtovníctva, spisov zabezpečili kópie konkrétnych účtovných dokladov
dotácií v desiatkach tisíc € napríklad aj v prípade HC LEV Poprad (dotácia 231 tisíc 478€),
ako dôkazy zákonnosti, je len „vyfarbenie kolotoča“. A ak to bude pokračovať niekoľko
rokov, budeme môcť možno hovoriť o miliónoch € dotácií nevyúčtovaných mestu Poprad
„faktúrou“ alebo iným účtovným dokladom. Lebo mesto Poprad podľa vyjadrenia vedenia
mesta, nemá žiadne účtovné doklady dotácií už za rok 2011, 2012. A skontrolovala, či
skontroluje to kontrolórka mesta Kozlerová, s najvyššou možnou odmenou, na návrh
primátora Danka. Dúfam, že vždy tak, aby žiadna kópia účtovného dokladu nebola súčasťou
kontrolného spisu, alebo dokumentácie mesta, pre zabezpečenie verejnej kontroly napríklad
dotácií pre hokej, futbal, kde by sme našli "rôzne osobnosti mesta Poprad", napríklad
poslancov, alebo ............. Jednoducho "popradský kolotoč".
(c) Imrich Body
Futbal, peniaze, "kamaráti" pod Tatrami. Veľký, bohatý
Poprad proti "malým" Hrabušiciam 26.10.2014 o 10.30.
hod. Prídeš sa pozrieť aj ty? Možno si futbal zahrá aj
"polícia".
09.10.2014, 06:15, Imrich Body
A možno si futbal zahrá aj "polícia"? Veľký, bohatý Poprad proti "malým"
Hrabušiciam, aj rozpočtom, by si mali zahrať 26.10.2014 o 10.30. hod. v Hrabušiciach v
V.Lige Podtatranskej dospelých. A možno pôjde aj o "čelo tabuľky pred zimou".
Poprad(B) z veľkého a bohatého Popradu, na čele s bohatým primátorom Dankom čo
zbohatol počas funkcie, v jednej osobe aj viceprezidentom FK Poprad pre dospelých, aj
"výborným rodinným" priateľom prezidenta SFZ p.Kováčika ("daroval"? vraj
Dankovi "anglické Bentley" za asi 5 miliónov bývalej meny), nám spolu s novým
prezidentom klubu p.Dvorčákom môžu ukázať, v dobrom, aký rozdiel "robia
peniaze". Prídeš sa pozrieť, v dobrom, aj ty?
Faktúry z dotácií futbalu v Poprade nesprístupnené. Aký rozdiel robia "futbalové
peniaze"? Veď vraj rozpočet A-tímu FK Poprad na sezónu 2013/2014 je približne 100tisíc eur. Na mládež má klub vraj vyčlenených na tento rok asi 75-tisíc eur. Ktovie, aký
"rozpočet" má B-čko klubu. Z mesta vraj bola pridelená dotácia pre popradský futbal
len za roky 2011/2012 asi 234 tisíc € (asi 7 miliónov bývalej meny). Samozrejme, ani
futbalový klub (staré vedenie), ani mesto Poprad, ani primátor Danko nesprístupnili na
žiadosť, v rozpore so zákonom, faktúry na overenie použitia dotácií z verejných zdrojov
z tej doby. A klub si ani nepreberal poštu. A tí čo tak urobili, dostali funkcie aj "pod
novým vedením". Tak skúsime žiadať o faktúry nové vedenie. A možno nám pomôže aj
polícia alebo prokuratúra, veď v B-čku klubu hrá, či "funkcionárči" aj osoba s menom
POLAKOVIČ, teda s menom podobným zástupcovi šéfa popradskej polície, ak sa
nemýlim. Veľký, bohatý Poprad proti "malým" Hrabušiciam, aj rozpočtom, by si mali
zahrať 26.10.2014 o 10.30. hod. v Hrabušiciach v V.Lige Podtatranskej dospelých. V ten
deň, na zelenej tráve, už nepôjde o peniaze. Pôjdem sa pozrieť na dobrý futbal, dobrú
atmosféru. Možno si futbal zahrá aj "polícia". Prídeš sa pozrieť aj ty?
Download

Prílohy k podaniu zo dňa 21. 10. 2014