orný časopi
informačno -odb
s o zdraví a pre zd
1. ročník
novi
ev ky • ko
nk y • od bo rn é pr ísp
NEPREMEŠKAJTE
ravie
fo rm ác ie o zd ra
nt ak ty • dô le žit é in
1/2014
vo tn íck yc h za ria de ni
nová ambulancia v Nitre
na Rázusovej 16
GYN-FIV
centrum asistovanej
reprodukcie
otvorená už čoskoro
ac h
jesennú paletu zliav
v sieti lekární
Dialyzačné
stredisko
v nových priestoroch
Polikliniky Rázusova
otvorené už čoskoro
Inkontinencia
vaše príbehy z našich ambulancií
Inhalačná terapia
účinná liečba nielen pri akútnych
respiračných ochoreniach detí
„Choroba
ať
umožňuje pozn
a,
vi
ra
hodnotu zd
a,
br
zlo hodnotu do
a únava
hlad nasýtenia
ja.“
hodnotu poko
Hérakleitos
nová ambulancia v Nitre na Špitálskej 13
centrum hemostázy a trombózy
www.damipharm.sk
1/2014
editoriál
Z obsahu čísla 1/2014
vyberáme:
04 PREDSTAVUJEME VÁM NOVÉ ZARIADENIE
Nová budova polikliniky na Rázusovej 16 v Nitre
poskytuje priestory aj spoločnosti FMC – dialyzačné
služby spol. s r. o. Pracovisko pozostáva z dvoch
funkčných častí – z dialyzačného strediska a nefrologickej ambulancie.
08 INKONTINENCIA
Inkontinencia moču trápi veľké množstvo mužov
i žien a má svoje riešenia. Začína tým, že sa o svojom
probléme poradíte na bezplatnej informačnej linke
spoločnosti HARTMANN.
10 ZNAMIENKA NA KOŽI NETREBA PODCEŇOVAŤ
Na koži nájdeme množstvo výrastkov, fliačikov a iných
nedokonalostí. Vyšetrenie znamienok by mal absolvovať každý 1x ročne, pretože aj z nevinne vyzerajúceho
znamienka sa môže stať smrteľné či ťažko liečiteľné
ochorenie.
12 INHALAČNÁ TERAPIA
Je jednou z najdôležitejších liečebných metód pri
ochoreniach respiračného systému. Hlavnou výhodou
je dosiahnutie vysokej koncentrácie liečiva v špecifickej
oblasti. Je vysoko účinnou formou liečby aj prevencie.
14 NORDIC WALKING – SEVERSKÁ CHÔDZA
Ak si myslíte, že chôdza s palicami je len pre penzistov, rýchlo na to zabudnite. Je to účinný fyzický tréning na redukciu nadváhy a zvyšovanie výkonnosti.
par tneri čísla:
GYN - FIV
vydavateľ/redakcia: Damipharm, s. r. o., Špitálska ulica 13, 949 01 Nitra, e-mail:
[email protected], tel.: 037/69 42 111 Časopis je vydávaný za aktívnej
pomoci vedenia spoločnosti Damipharm, s. r. o. redakcia: šéfredaktorka:
Ing. Terézia Gambošová vizuálna koncepcia, layout a tlač: APEL, spol. s r. o., Nitra,
www.apel.sk distribúcia: len na interné použitie v rámci spoločnosti Damipharm a jej
obchodných partnerov
NEPREDAJNÉ
Publikované články vyjadrujú názory autorov, a preto nemusia byť totožné so
stanoviskom redakcie a vydavateľa. Nevyžiadané rukopisy a obrazový materiál nevraciame. Kopírovanie, znovupublikovanie alebo rozširovanie ktorejkoľvek časti časopisu
sa povoľuje výhradne so súhlasom vydavateľa. Redakcia nezodpovedá za obsah
a pravdivosť jednotlivých inzerátov.
www.damipharm.sk
V
.
ieme o zdraví všetko, čo by sme mali? Správame sa
k vlastnému telu tak, aby nám dobre slúžilo? A keď vypovie
poslušnosť, dokážeme si vybrať správny spôsob liečby
a lekára, ktorý sa o nás postará? Jednoznačná odpoveď „áno“
by asi nebola úplne pravdivá. Aj preto sa vám do rúk dostáva
prvé vydanie časopisu Pre vaše zdravie.
V našom záujme je prinášať
Vám potrebné informácie
o všetkom, čo sa týka zdravia
a starostlivosti o telesné
a duševné zdravie. Budeme
Vám poskytovať kontakty
a dôležité informácie o zdravotníckych zariadeniach, kde
nájdete odbornú pomoc
a radu pre vaše zdravie.
Prvé vydanie Vám prináša
aktuálnu informáciu o otvoIng. Terézia Gambošová
rení novej Polikliniky v Nitre
šéfredaktorka časopisu Pre vaše zdravie na Rázusovej ulici č. 16 a o
špeciálnych zdravotníckych
službách v jej priestoroch. Nájdete tu kontakty na odborníkov
a informácie o rozšírení portfólia služieb v zariadení
Damipharm na Špitálskej ulici č. 13, ako aj prehľad zdravotníckych zariadení v komplexe na Farskej ulici č. 10 v Nitre.
Zároveň si Vás v tomto čísle dovoľujeme upozorniť na výhodné
zľavy v lekárňach s označením Vaša Lekáreň. V našom časopise
sa budeme zameriavať najmä na poskytovanie rád, ktoré Vám
pomôžu bez ťažkostí prekonať prípadné sezónne ochorenia,
ale tiež Vám odporučíme rôzne aktivity v zdravotníckych
zariadeniach, ktoré s nástrahami jednotlivých ročných období
súvisia.
Budeme radi, ak si nájdete chvíľku na prezretie časopisu
a zamyslenie sa nad tým, či poskytované informácie sú pre Vás
užitočné, pretože náš redakčný tím je otvorený aj
Vašim nápadom a otázkam. Trápi Vás problém, s ktorým
si neviete rady? Napíšte nám na e-mailovú adresu recepcia@
damipharm.sk a my Vám na stránkach nášho časopisu
sprostredkujeme odpovede špičkových odborníkov. Spoločne
tak pomôžeme všetkým, ktorých sa podobný problém týka
alebo sa s ním môžu v budúcnosti stretnúť. V prípade zdravia
totiž dvojnásobne platí, že prevencia je oveľa lepšia (a aj lacnejšia) ako následná liečba...
Časopis Pre vaše zdravie má ambíciu stať sa spoločným projektom tímu redakcie a Vás, našich čitateľov, pretože svojimi
príspevkami, otázkami a návrhmi môžete pomôcť vyriešiť
problémy aj ostatných spolučitateľov. Záleží nám na tom,
aby sme vždy ponúkli zaujímavé informácie pre všetkých,
ktorí sa chcú o svoje zdravie starať. Všetky čísla budú uložené
v elektronickej forme na našej internetovej stránke
www.damipharm.sk a kedykoľvek sa k nim môžete vrátiť.
Pretože, aj keď to znie ako klišé, zdravie je skutočne to najvzácnejšie, čo máme.
Ing. Terézia Gambošová
03
1/2014
rozhovor spracoval: Beáta Račeková
nia sa vykoná „veľké upratovanie“, tzn. dôkladne sa vyčistia aj tie plochy a miesta, ktoré
sú neprístupné počas bežnej prevádzky a ošetria sa špeciálnym spôsobom aj dialyzačné prístroje, rozmrazia a vydezinfikujú sa chladničky, doplnia sa lieky a zdravotnícke
pomôcky, skontroluje sa stav používaných prístrojov. Izolačná miestnosť a prístroje
v nej umiestnené sa čistia a dezinfikujú osobitne vyčlenenými pomôckami a v osobitnom režime. Dialyzačné monitory sa dezinfikujú vždy ihneď po vykonaní dialyzačnej
liečby – zvonku mechanicky a vnútorný systém prístroja prechádza tzv. horúcou sterilizáciou. Len takto je možné zabrániť prenosu infekčných ochorení.
DIALYZAČNÉ STREDISKO
FMC – DIALYZAČNÉ SLUŽBY, spol. s r.o.
Chronické zlyhanie obličiek je ochorenie, ktoré postihuje viac ako 2,5 milióna ľudí po celom svete. Napriek komplexným
liečebným opatreniam, ktoré sa pacientom venujú, často ochorenie prejde do konečnej fázy zlyhania, keď pacient potrebuje dialyzačnú liečbu nahrádzajúcu funkcie obličiek. Popredným dodávateľom dialyzačných služieb v Nitre je dialyzačné
stredisko FMC – dialyzačné služby spol. s r. o., ktoré už čoskoro spustí svoju prevádzku v nových priestoroch. O zmenách,
prevádzke v moderných priestoroch, ale aj o víziách a ambíciách do budúcnosti sa na našich stránkach budeme rozprávať
s krajským odborníkom pre nefrológiu a primárkou dialyzačného strediska FMC – dialyzačné služby, spol. s r. o.
MUDr. Zuzanou Straussovou, PhD.
redakcia: Predstavíte nám, pani primárka, bližšie spoločnosť
FMC – dialyzačné služby?
Spoločnosť FMC – dialyzačné služby spol. s r. o. je prevádzkovateľom dialyzačných služieb v Nitre od októbra 2002. Spoločnosť zastrešuje sieť dialýz na Slovensku (aktuálne v počte 20
stredísk) a je súčasťou medzinárodnej korporácie Fresenius
Medical Care so sídlom v Bad-Homburgu (Nemecko).
Fresenius Medical care je najväčším svetovým integrovaným
poskytovateľom produktov a služieb pre fyzické osoby, ktoré
potrebujú dialýzu. Prostredníctvom siete 3335 dialyzačných
stredísk v Severnej Amerike, Európe, Latinskej Amerike, Ázii
a Tichomorí a Afrike, Fresenius Medical Care poskytuje dialyzačnú liečbu viac ako 280 tisíc pacientom po celom svete.
Fresenius Medical Care je tiež popredným svetovým dodávateľom dialyzačných produktov, ako sú prístroje pre hemodialýzu, dialyzátory a súvisiace výrobky na jedno použitie.
Využitie odborného, materiálneho a organizačného potenciálu
korporácie Fresenius Medical Care v spojení s lokálnymi
kapacitami a odbornými skúsenosťami vysoko erudovaného
personálu poskytuje záruku vysokej úrovne poskytovania dialyzačných služieb pre našich pacientov.
redakcia: Čo bolo podnetom pre presťahovanie dialyzačných služieb do nových priestorov?
Dialyzačné stredisko vzhľadom na zvyšujúci sa dopyt po kvalitných dialyzačných službách a vzhľadom na potrebu vyriešiť
svoje priestorové kapacity uvítalo možnosť stať sa súčasťou
tímu novootvorenej Polikliniky Rázusova. Po prvýkrát od začiatku svojej činnosti bude mať dialýza úplne nové priestory,
ktoré sú naprojektované a postavené podľa pravidiel korporácie Fresenius Medical Care a spĺňajú tak prísne medzinárodné
štandardy.
redakcia: Priblížite našim čitateľom aké je vybavenie zariadenia v nových priestoroch?
Pracovisko pozostáva z dvoch funkčných častí – z dialyzačného
strediska, ktoré je situované na 1. poschodí budovy a z nefrologickej ambulancie, ktorá sa nachádza na 2. poschodí. Dialyzačné centrum má sálu s kapacitou 14 lôžok pre chronicky
dialyzovaných pacientov a izolačný box s 2 lôžkami pre akútnych pacientov či pacientov so zmeneným infekčným statusom.
Lôžka sú buď vo forme kvalitných polohovateľných postelí
04
alebo vo forme polohovateľných kresiel. Ku každému lôžku
prináleží vlastný televízny prijímač s vlastným ovládačom –
počas niekoľkohodinovej dialyzačnej procedúry pacienti túto
formu rozptýlenia veľmi uvítajú. Stredisko je vybavené modernými dialyzačnými prístrojmi typu Fresenius 5008S. Pre
akútnych pacientov s neznámym infekčným statusom a pacientov so zmeneným infekčným statusom sú vyčlenené osobitné prístroje so špecifickým spôsobom prevádzky. K dialýze
sa používajú len tie najkvalitnejšie materiály a pomôcky –
zásadne na jedno použitie. Firma Fresenius Medical Care je
priekopníkom tzv. kardioprotektívnej dialýzy, t. j. dialýzy
šetriacej srdcovo-cievny systém, preto sa k vykonávaniu
liečby používajú výlučne vysokokvalitné dialyzátory s vysokou
priepustnosťou (tzv. high-flux) typu Cordiax a namiesto
klasickej dialýzy sa vykonáva oveľa šetrnejšia on-line hemodiafiltrácia.
redakcia: Pacientov určite bude zaujímať prevádzka a služby,
ktoré im v súvislosti s dialyzačným procesom viete poskytnúť.
Chronickí pacienti prichádzajú na dialýzu v troch zmenách
každý deň okrem nedele (štandardná dialýza sa realizuje trikrát
týždenne po dobu 4 až 5 hodín) – sú privážaní sanitkou alebo
využívajú vlastnú dopravu. K dispozícii majú priestranné šatne
s uzamykateľnými skrinkami a sociálnym zariadením. Po prezlečení a odložení osobných vecí čakajú na dialýzu v priestrannej čakárni s televíznym prijímačom – podobne aj po ukončení
dialýzy. V každej dialyzačnej zmene je pacientom podávané
občerstvenie vo forme hotových originálne balených čerstvo
pripravených výrobkov (sendviče, bagety, pekárenské výrobky...) a nápoja (čaj, káva). Počas pobytu v priestoroch dialyzačného strediska sú pacienti pod permanentným dohľadom
špecializovaného personálu. Súčasťou dialyzačnej procedúry
je lekárska vizita, ktorá sa uskutočňuje štandardne v úvode
dialýzy. Lekár je však k dispozícii počas celého trvania dialyzačnej procedúry pre prípad akútnych ťažkostí či konzultácií.
Tretia dialyzačná zmena končí okolo polnoci – počas noci do
rána a počas nedele je však personál v pohotovosti pre prípad
akútnej neodkladnej dialýzy. Chronickí pacienti sú zaraďovaní
do zmien podľa stabilného harmonogramu, aby si vedela dopravná zdravotná služba pripraviť svoje kapacity, aby bolo
možné plánovať spotrebný materiál i personálne kapacity na
stredisku a aby mal každý pacient garantovanú individuálnu
informačno-odborný časopis
16, Nitra
Rázusova
Novú budovu polikliniky nájdete v tesnej blízkosti
Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nitre.
odbornú starostlivosť. Akútni pacienti
a pacienti z iných dialyzačných stredísk,
ktorí majú požiadavku byť dialyzovaní
v našom dialyzačnom stredisku, musia
byť dopredu objednaní (napr. telefonicky), aby sme ich vedeli zaradiť do harmonogramu v požadovanom termíne.
Dialyzačná liečba (tak ako aj každá iná
liečba) vyžaduje indikáciu oprávneným
lekárom, ktorým je nefrológ, predpis
liečby (frekvencia a dĺžka dialyzačnej procedúry, charakteristika dialyzátora, spôsob a typ antikoagulácie v mimotelovom
obehu, prietoky krvi a dialyzátu, veľkosť
ultrafiltrácie tekutiny, lieky podávané
počas dialýzy ai.). Plánovanie detailov
konkrétnej liečby sa deje počas úvodnej
lekárskej vizity.
Pacient je počas celého trvania liečby pod
sústavným dohľadom špeciálne vyškolených a vysokokvalifikovaných zdravotných sestier. Na stredisku je k dispozícii
monitor vitálnych funkcií, odsávačka,
defibrilátor, súprava k intubácii, možnosť
podávania kyslíka. Stredisko má špeciálny
hygienický režim. Treba rešpektovať, že
do priestorov, kde sa bezprostredne
poskytuje liečba, resp. ktoré poskytujú
technické zabezpečenie liečby, nemajú
povolený vstup nepovolané osoby.
V týchto priestoroch je zákaz používania
mobilných telefónov a iných elektronických zariadení, ktoré by mohli viesť
k poškodeniu vysoko citlivých prístrojov.
Plochy strediska sa umývajú po každej dialyzačnej zmene namokro a následne sa
dezinfikujú predpísaným spôsobom.
Podobne sa čistia a dezinfikujú aj ostatné
plochy (nočné stolíky, pracovné plochy,
používané prístroje, kľučky na dverách,
vodovodné batérie, sifóny...). Jedenkrát
týždenne počas sterilizačného popolud-
www.damipharm.sk
redakcia: Je Vaše zariadenie vybavené aj pre poskytovanie brušnej dialýzy?
Stredisko prevádzkuje aj peritoneálnu (brušnú) dialýzu, ktorá je u vybraných pacientov
alternatívou k hemodialyzačnej liečbe. Pre študujúcich a pracujúcich pacientov máme
k dispozícii aj tzv. automatizovanú peritoneálnu dialýzu. Pacientovi zapožičiame domov
do trvalého užívania prístroj (tzv. cycler), ktorý naprogramujeme tak, aby pacientovi
vykonal podľa vopred určeného predpisu peritoneálnu dialýzu. Najčastejšie sa tento
spôsob liečby využíva ako nočná intermittentná peritoneálna dialýza. Pacient sa večer
pripojí k prístroju a uloží sa k nočnému spánku. Počas neho prístroj pacientovi vykoná
niekoľko dialyzačných procedúr za sebou. Ráno sa pacient od prístroja odpojí a po celý
deň môže vykonávať svoje bežné aktivity bez obmedzenia. Pre zabezpečenie
starostlivosti o pacientov na peritoneálnej dialýze máme k dispozícii špeciálne účelovo
vybavené miestnosti priamo v priestoroch dialyzačného strediska na 1. poschodí.
redakcia: Väčšie priestorové kapacity väčšinou otvárajú priestor aj pre nové aktivity.
Nefrologická ambulancia s príslušenstvom sa nachádza na 2. poschodí. K dispozícii je
komfortná čakáreň a sociálne zariadenia. Nakoľko nefrologická ambulancia nebola
doposiaľ súčasťou pracoviska a vytvára sa de novo, spustenie prevádzky plánujeme
neskôr po schválení ordinačných hodín a po zabezpečení potrebného zázemia tejto
prevádzky. Ambulancia má povolenú činnosť na 0,2 pracovného úväzku – po splnení
všetkých potrebných legislatívnych úkonov bude preto rozsah poskytovaných služieb
prispôsobený povoleným ordinačným hodinám. Na nefrologické vyšetrenie bude
potrebné sa vopred objednať. Nakoľko súčasťou vyšetrenia sú aj špeciálne laboratórne
vyšetrenia, kde je potrebné dodržať presné postupy pri odbere biologického materiálu
zo strany pacienta, je vhodné, aby sa na prvovyšetrenie prišiel pacient zahlásiť osobne.
Zdravotná sestra ho o týchto postupoch musí individuálne informovať. Ambulancia
bude poskytovať komplexnú starostlivosť o pacientov s ochorením obličiek v rámci
kompetencií a koncepcie odboru nefrológia, vrátane liečby pokročilých štádií
obličkového zlyhávania a prípravy k dialyzačnej liečbe.
Pevne veríme, že poskytovanie nefrologickej a dialyzačnej starostlivosti sa stane pre
našich pacientov v nových priestoroch Polikliniky Rázusova dôstojným príkladom fungujúcich zdravotníckych služieb na báze dôvery a vzájomnej úcty.
05
1/2014
ZNAMIENKA NA KOŽI
NETREBA PODCEŇOVAŤ
Pomáhame zmierňovať utrpenie
všetkým,
ktorístane, že
Koža človeka je najväčší ľudský orgán. U dospelého človeka je plocha kožného povrchu 1,5 až 2 m². Preto
sa častokrát
potrebujú
človek rôzne kožné výrastky a znamienka nechtiac prehliadne. Našej pozornosti by však nemali
unikať. našu
Na kožipomoc.
nájdeme
množstvo výrastkov, fliačikov a iných nedokonalostí. Časť z nich tvoria znamienka, ktoré sú u ľudí
bežné. Niektoré vzniknú hneď po narodení, iné sa tvoria postupne, vplyvom rôznych vnútorných a
vonkajších faktorov. Väčšina z nich sú len bežné, neestetické znamienka, ale niektoré môžu byť
veľmi nebezpečné. O tom, ktoré znamienko patrí do skupiny tých dobrých resp. benígnych
a ktoré do tej zlej malígnej skupiny, rozhodne pri vyšetrení váš kožný lekár. Vyšetrenie znamienok
Špitálska
13, 949
01 Nitrarobí
je nebolestivé vyšetrenie, ktoré by mal každý absolvovať jedenkrát ročne, niektorí pacienti aj viackrát
do roka.
Vyšetrenie
STACIONÁR SV. MEDARDA
Špitálska
13, Nitra
PREHĽAD AMBULANCIÍ V ZDRAVOTNÍCKOM ZARIADENÍ
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých
MUDr. Dalibor PETRÁŠ: 6942 236
MUDr. Michal ŽOLNA: 6942 235, 6545 971
MUDr. Emília BIELICHOVÁ: 6942 222, 6545 972
MUDr. Jozef MATTA: 6942 227, 6545 618
MUDr. Michaela MARŠÍKOVÁ: 6942 223
Ambulancia všeobecného lekára
pre deti a dorast
MUDr. Adriana MORVAYOVÁ: 6942 225
MUDr. Drahomíra MLYNČEKOVÁ: 6942 226
MUDr. Danica JAKUBIČKOVÁ: 6545 981,
6513 061
ŠPECIALIZOVANÉ AMBULANCIE:
Interná ambulancia
MUDr. Andrea PROSNANOVÁ: 6545 976, 6521 713
Diabetológia
MUDr. Monika URBANOVÁ: 6545 976, 6521 715
MUDr. Katarína PORUBSKÁ: 6545 984, 6942 244
MUDr. Marta PORUBSKÁ: 6545 984, 6942 244
Gynekológia
MUDr. Beáta ČELLÁROVÁ: 6545 977, 6942 221
Dermatológia
MUDr. Ingrid KIESELOVÁ: 6545 979
Urológia
MUDr. Jozef MARKO: 6942 234, 6545 975
MUDr. Marek BREZOVSKÝ: 6942 234, 6545 975
Chirurgia
MUDr. Ľubomír ŠEVČÍK: 6942 231, 6545 978
Naše zariadenie ako jedno z mála ponúka
aj prenájom zdravotníckych pomôcok:
elektrická posteľ
hydraulická posteľ
invalidný vozík
invalidný vozík s WC
stolička s WC
chodítka
ďalšie zdravotnícke pomôcky
Gastroenterológia
recepcia: 6942 219, 7415 408
Hematológia
MUDr. Ladislav ŠABO: 2400 041
DETSKÉ ŠPECIALIZOVANÉ AMBULANCIE:
Neurológia
MUDr. Mária RAISOVÁ: 6942 248, 6537 156
Kardiológia
MUDr. Edita RAŠKOVIČOVÁ: 6545 980, 6522 307
Očné
MUDr. Alena BEĎAČOVÁ: 6942 206
MUDr. Jana MATTOVÁ: 6924 237
(Očné centrum Alegreta)
Pneumológia a ftizeológia
MUDr. Juraj JAKUBIČKA: 6545 982, 6513 054
ORL
MUDr. Martin BOLDIŠ: 6942 208
MUDr. Jozef ŠTRELINGER: 6942 208
PRENÁJOM
zdravotníckych pomôcok
Endokrinológia
MUDr. Andrej MORVAY: 6545 983, 6942 246
Optika CRYSTAL: 6942 224
LSPP (16:00 – 7:00 h): 6942 229
Podrobnejšie informácie ako aj podmienky prenájmu získate priamo na recepcii
zdravotníckeho zariadenia alebo na tel.
čísle: 037/6942 111.
DAMIPHARM, Nitra – recepcia: 694 21 11, 654 59 70; Lekáreň DAMI: 654 53 18, 651 44 72
www.damipharm.sk
07
1/2014
autor príspevku: HARTMANN - RICO spol. s r. o.
pacient: Mám 45 rokov a obávam sa, že mi s vekom môže
začať unikať moč. Existuje nejaká prevencia?
Áno, existuje. Vek okolo 45 rokov je už rizikový na vznik inkontinencie moču, ale pomocou vhodných cvikov a správnou
životosprávou sa jej dá pomerne úspešne predchádzať. Ideálnym riešením pre vás, ak inkontinenciou ešte netrpíte, sú tzv.
Kegelove cviky. Mali by ste ich nájsť v každej ambulancii
urológa alebo gynekológa. Tiež vám stačí zavolať na bezplatnú
linku 0800 100 150, kde vám na požiadanie zadarmo brožúrku
s cvičením zašlú. Cviky sú jednoduché a nenáročné, žena si ich
môže precvičovať v práci, doma i napr. v posilňovni alebo
telocvični.
RADY ODBORNÍKOV
PRI PROBLÉMOCH S ÚNIKOM MOČU – NIE JE PREČO SA HANBIŤ
Inkontinencia predstavuje stále častejší problém, s ktorým sú zdravotníci konfrontovaní. Je dobre, že najmä v posledných
rokoch sme svedkami rastúceho záujmu o túto problematiku ako zo strany odbornej, tak aj laickej verejnosti. Výsledkom
tohto komplexného záujmu je celý rad nových poznatkov o epidemiológii, etiopatogenéze, diagnostike a terapii močovej
inkontinencie. Ide o správny smer a snahu, do ktorej je potreba zapojiť čo najširšiu odbornú a laickú verejnosť. Len tak budú
môcť z posledných poznatkov medicíny v maximálnej miere profitovať nielen konkrétni chorí, ale i celá spoločnosť.
Najhorší bol onen náhly nutkavý pocit potreby vymočiť sa, ktorý
ju donútil zmapovať si umiestnenie toaliet na ceste medzi
zamestnaním a domovom. Nie vždy sa jej však podarilo
dobehnúť na toaletu včas a došlo aj na úniky moču. Slečna Jana
sa rozhodla situáciu riešiť menštruačnými vložkami. Cítila sa
potom síce bezpečnejšie, no menštruačné vložky nie sú určené
na zadržanie moču, preto tak neochránia svojho nositeľa od
nepríjemného zápachu vznikajúceho pri rozklade moču. Začala
mať pocit, že sa od nej ľudia v električke odťahujú a že sa
jej kolegovia v práci vyhýbajú. Za svoj problém sa hanbila.
Prestala chodiť do divadla i na aerobik. Zostávala so svojím
trápením sama.
:: PRÍBEHY Z NAŠICH AMBULANCIÍ ::
Do mojej ambulancie vchádza pekne upravená, asi 35-ročná
žena. Na prvý pohľad na jej tvári badať zreteľnú nervozitu.
Vzápätí mi s obavou v hlase vraví: „Pani doktorka, hanbím sa
hovoriť o svojom probléme... ja mám totiž úniky moču...“
Slečna Jana je jedna z mojich pacientiek, ktoré trápi inkontinencia moču. Zhovárame sa o jej problémoch a ona mi postupne rozpráva celý svoj príbeh. Všetko to začalo pred pol rokom.
Slečne Jane cesta do práce i z práce zaberie asi trištvrte hodiny.
Spomína, ako sa v jedno jarné odpoludnie vracala domov ako
zvyčajne. Vtedy ju po prvý raz prepadol silný pocit nútenia
na močenie. Stála v preplnenej električke, v každej ruke tašku
s nákupom. Zachvátila ju panika. Musí na ďalšej zastávke istotne
vystúpiť. Usilovne začala premýšľať, kde nájde najbližšiu toaletu.
A čo ak ten nepríjemný narastajúci pocit nevydrží, to bude ešte
len trapas! Čo všetci tí ľudia okolo? Čo si o nej asi pomyslia?
To bol iba začiatok jej problémov. Postupne sa u nej objavili
ďalšie príznaky toho, čo lekári zaraďujú pod pojem urgentná
inkontinencia moču alebo hyperaktívny močový mechúr.
Na toaletu musela chodiť častejšie, mala však zvyčajne pocit,
že sa nevymočila úplne, a o chvíľu si musela odskočiť opäť.
Nútenie na močenie ju prebúdzalo aj v noci, takže potom bola
na druhý deň ospalá a unavená. Kvôli jej problémom trpel
i vzťah s priateľom. Ten často prespával na gauči v obývačke,
lebo sa vedľa nej vraj pohodlne nevyspal. A keď u nej došlo
k úniku moču počas ich milovania, tak sa jej snáď začal aj štítiť.
08
Občas uvažovala o tom, že navštívi lekára, ale asi by jej bolo
trápne o tom všetkom hovoriť. Pomohla jej priateľka, ktorá
jej dala číslo na bezplatnú informačnú linku spoločnosti
HARTMANN (0800 100 150). Tam sa dozvedela všetky potrebné
informácie o inkontinencii moču. Nechala si poslať vzorky
vložiek zdarma, aby mohla vyskúšať, ktorý typ jej najviac
vyhovuje. Z ďalších informačných materiálov sa dozvedela, že
nie je zďaleka jediná, kto má tento problém. Inkontinencia
moču trápi veľké množstvo mužov i žien a má svoje riešenia.
Konečne sa teda rozhodla, že odhodí všetku hanblivosť, a objednala sa do urologickej ambulancie na vyšetrenie.
A teraz tu sedí naproti mne a rozpráva mi svoj príbeh. Vysvetľujem jej, že urobíme niektoré vyšetrenia, a potom sa pokúsime
nájsť vhodnú liečbu. Napokon sme sa ešte dohodli, že jej zatiaľ
budem predpisovať vložky, ktoré si sama už predtým spomedzi
zaslaných vzoriek vybrala – inkontinenčné vložky pre ženy
MoliMed. „Ani by ste neverili, aký veľký je to rozdiel oproti
menštruačným vložkám,“ ubezpečuje ma, „to sa nedá vôbec
porovnať. Tak vám ešte raz veľmi pekne ďakujem.“ A so želaním
krásneho víkendu mizne z mojej ambulancie.
Kegelovo cvičenie vzniklo v 20. rokoch 19. storočia a slúžilo na nápravu
drobných anatomických odchýlok vzniknutých pri pôrode. V súčasnosti sa
cvičenie využíva aj ako prevencia ochabnutia svalov panvového dna.
Kegelovo cvičenie posilňuje svaly panvového dna a malo by sa stať
súčasťou života každej ženy.
Muži majú rovnako dbať o to, aby táto skupina svalov aj u nich fungovala
správne. U mužov sú to svaly uložené okolo lonovej kosti a prostaty.
Keď sú svaly silné, sú dobre napnuté a udržiavajú orgány v správnej
polohe. Keď sú ale príliš slabé, bezvládne – vtedy sa začínajú ťažkosti.
pacient: Už asi 3 mesiace pozorujem únik moču pri pohlavnom styku, som z toho zúfalá. Môžete mi prosím poradiť,
ako ďalej?
Vo vašom prípade ide o prvé príznaky tzv. stresovej inkontinencie moču. Je spôsobená oslabením svalstva panvového
dna. Takisto sa dá tomuto problému predchádzať cvikmi, ale
vo vašom prípade by bola vhodná návšteva odborníka
(urológa alebo gynekológa). Vyšetrením zistí stupeň oslabenia
svalstva panvového dna, ako aj stupeň inkontinencie a podľa
toho rozhodne o liečbe, ktorá môže byť konzervatívna alebo
operačná.
MoliCare Mobile®
Navliekacie plienkové nohavičky MoliCare Mobile®
sa nosia a tiež vyzerajú ako bežné spodné prádlo. Vďaka
systému 3-násobnej ochrany sú vysoko
spoľahlivé. Priedušný materiál a optimálny
tvar nohavičiek zabezpečí pohodlie
každému pacientovi. Špeciálna látka
Odour Neutralizer pohltí rýchlo a spoľahlivo zápach.
MoliMed®
Vložky pri ľahkom úniku moču MoliMed®nájdu teraz vaše pacientky v atraktívnych obaloch.
Farebné označenie balenia MoliMed im uľahčí výber správnej veľkosti. Vo vnútri stále zostávajú
výrobky špičkovej kvality, na ktoré sú užívateľky MoliMed zvyknuté.
Pre mužov trpiacich ľahkým únikom moču
je určený variant MoliMed® for men.
:: VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME ::
pacient: Trpím únikom moču už druhý rok. V periodikách som
sa dočítala, že sa jedná o problém zvaný inkontinencia.
Zaujímalo by ma, koho vovšeobecnosti najviac postihuje?
Inkontinencia je problém, ktorým na Slovensku trpí viac ako
325 000 žien, teda viac ako 24 % populácie žien. Výskyt inkontinencie rastie s vekom, ale postihuje aj ženy v mladšom i strednom veku. V menšej miere postihuje aj mužov. Často je
príznakom iného závažného ochorenia, preto ju nemôžeme
bagatelizovať a nechať tento problém neriešený.
informačno-odborný časopis
www.damipharm.sk
09
1/2014
autor príspevku: M U D r. K a t a r í n a Z a u j e c o v á – dermatovenerológ
ZNAMIENKA NA KOŽI
NETREBA PODCEŇOVAŤ
Koža človeka je najväčší ľudský orgán. U dospelého človeka je plocha kožného povrchu 1,5 až 2 m². Preto sa častokrát stane, že
človek rôzne kožné výrastky a znamienka nechtiac prehliadne. Našej pozornosti by však nemali unikať. Na koži nájdeme
množstvo výrastkov, fliačikov a iných nedokonalostí. Časť z nich tvoria znamienka, ktoré sú u ľudí bežné. Niektoré vzniknú hneď
po narodení, iné sa tvoria postupne, vplyvom rôznych vnútorných a vonkajších faktorov. Väčšina z nich sú len bežné, neestetické znamienka, ale niektoré môžu byť veľmi nebezpečné. O tom, ktoré znamienko patrí do skupiny tých dobrých resp. benígnych
a ktoré do tej zlej malígnej skupiny, rozhodne pri vyšetrení váš kožný lekár. Vyšetrenie znamienok je nebolestivé vyšetrenie, ktoré
by mal každý absolvovať jedenkrát ročne, niektorí pacienti aj viackrát do roka. Vyšetrenie robí dermatológ pomocou prístroja,
ktorý sa volá dermatoskop.
z pigmentovaného znamienka na koži, alebo
Skúsený dermatológ dokáže zhodnotiť dané
sa vytvorí na koži samostatne. Pri tejto forme
znamienka a určiť postup liečby. Najčastejšie
kožnej rakoviny je dôležité, aby sa zachytil
do ambulancie prichádzajú pacienti pri poravznik čo najrýchlejšie.
není znamienka, pri rýchlom raste znamienka,
Znamienka, ktoré môžu prerásť do malígneho
pri tvorbe nových znamienok. Je množstvo
melanómu, vznikajú aj po nadmernom slnení.
benígnych výrastkov, ktoré pribúdajú vekom
Najväčšie riziko vzniká v detskom veku, hovorí
pacienta. Najčastejšie sú to fibrómy, seboisa, že koža si pamätá. Každé spálenie pokožky
roické veruky, tzv. starecké bradavice a aktiv detskom veku zvyšuje riziko malignity kože.
nické keratózy. Spomínané útvary sa liečia
Predpokladá sa, že počet znamienok na koži
pomocou lasera, dusíka alebo špeciálnych krésúvisí s dávkou ultrafialového žiarenia, ktoré
mov. Tieto znamienka nie sú nebezpečné.
sme dostali v prvých rokoch života.
Čo sa týka malígnych foriem, v praxi sú najMUDr. Katarína Zaujecová Netreba nič podceniť. Ak si vy, alebo vaši
častejšie bazaliomy. Vyskytujú sa najmä na
dermatovenerológ príbuzní, všimnú na vašej koži akúkoľvek
tvári, ktorá je najviac vystavená slnečnému
zmenu, treba hneď navštíviť lekára, pretože
žiareniu. Rastú pomaly, ale niekedy sa z nich
môžu vytvoriť rozsiahle rany, ktoré ničia okolité tkanivo, čo je z nevinne vyzerajúceho znamienka sa môže stať smrteľné,
nebezpečné hlavne v oblasti nosa, oka, úst.
ťažko liečiteľné ochorenie.
Najnebezpečnejšou formou rakoviny kože je malígny melaAko hovorila Lucy M. Montgomeryová:
nóm. Jedná sa o zhubný nádor kože a slizníc, ktorý vznikne
,,Kvapka prevencie je hodná litra medicíny.“
Pomáhame udržiavať zdravie
aj cestou prevencie.
ZDRAVOTNÁ OBUV
a zdravotnícke pomôcky
PREHĽAD AMBULANCIÍ
s odborným poradenstvom
,
Farská 10
Nitra
Farská 10, 949 01 Nitra
A PREVÁDZOK V ZDRAVOTNÍCKOM KOMPLEXE
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých
MUDr. Jozef Róza: 772 20 22
Ambulancia klinickej imulógie a alergológie
MUDr. Edita Halamová
Angiologická ambulancia
MUDr. Eva Bojdová
Stomatologická ambulancia
MUDr. Marek Michalík: 652 68 18
OSTATNÉ SLUŽBY:
Masáže
Daniel Časný VITALIS: 0905 701 776
Ing. Ján Satko: 0907 312 621
Medicinálna pedikúra
Darina Ravingerová Darina: 0905 396 482
Psychoterapia a poradenstvo aj pre onkologických pacientov a ich rodinných príslušníkov
Mgr. Madlena Alena Rjabininová: 0905 383 203
V našej predajni zdravotnej obuvi a zdravotníckych pomôcok nájdete okrem širokej
ponuky modelov detskej, dámskej a pánskej
obuvi od slovenských a českých výrobcov
aj drogériu na nohy, ortopedické pomôcky
(vložky do topánok, bandáže, korektory, podpätenky...), rehabilitačné pomôcky (lopty,
loptičky, podložky, overbaly...), infralampy,
výhrevné papuče, deky, tlakomery, teplomery, odsávačky hlienov, chirurgické nástroje (aj pre veterinárov), čepieľky a množstvo
iného tovaru.
Samozrejmosťou je príjemná obsluha, ktorá
vám rada odborne poradí a predvedie vybratý
tovar. U nás nájdu tovar pre svoju profesiu aj
lekári, pedikérky, kaderníčky, kozmetičky.
Samovyšetrovacie pravidlo ABCDE
Je veľmi dôležité, aby sme si znamienka sledovali sami. Existuje jednoduchá pomôcka samovyšetrenia znamienok, tzv. pravidlo ABCDE:
A= Asymetry – asymetria, asymetrické znamienko je nebezpečné, pretože melanóm je väčšinou nesúmerný.
B= Border – nepravidelné ohraničenie, nepravidelné okraje sú často pri zhubnej forme.
C= Color – farba, pri vyšetrení dermatoskopom sú často veľmi odlišné farby pri melanóme.
D= Diameter – priemer, melanómy majú väčšinou veľkosť väčšiu ako 5 mm.
E= Elevation – vyvýšenie, znamená, že akékoľvek zmeny vo veľkosti, hrúbke môžu byť nebezpečné.
Ak sa nám takto mení znamienko, treba hneď navštíviť kožného lekára.
Lekáreň Farská, Farská 10, Nitra: 652 23 44
5
ko
mm
Predajňa zdravotníckej obuvi a pomôcok: 651 90 11 www.zols.sk/web/predajna
detská, dámska, pánska, zdravotná obuv, ortopedické, zdravotné pomôcky, tlakomery a iné
ca
via
ZOLS s. r. o.: 656 60 06 www.zols.sk
ultrazvuky, neurologické prístroje, germicídy, operačné lampy, operačné stoly,
audiometre, EKG prístroje, monitory vitálnych funkcií, zdravotnícke ležadlá, kreslá
A = asymetry
asymetria
B = border
ohraničenie
C = colour
farba
D = diameter
priemer
Predajná doba:
Po - Pi: 8.00 h až 12.30 h – 13.00 h až 17.00 h
E = elevation
vyvýšenie
Lekáreň Farská: 6522 344, Predajňa zdravotnej obuvi a zdrav. pomôcok: 651 90 11
10
ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať
www.damipharm.sk
11
1/2014
autor príspevku: CELIMED s. r. o., Bratislava, www.celimed.sk
:: AEROSOLOVÁ TERAPIA U DETÍ ::
INHALAČNÁ TERAPIA
Inhalačná terapia u detí sa týka hlavne patológií, ako astma, bronchiolitída a pod.
U detí je aplikácia liečiv pomocou inhalácie často podceňovaná. Deti sú však na respiračné ochorenia viac náchylné a zároveň je tu aj snaha čo najviac znížiť celkové zaťaženie detského organizmu liekmi. Faktory, ktoré odlišujú dospelého pacienta od
detského, môžu mať vplyv na zmenšenie dávok liekov, ktoré sa dostanú na úroveň
pľúc. Použitie inhalátora sa preferuje aj v liečbe kojencov a batoliat. Použitie inhalácie
je tiež veľmi vhodné pri prvých príznakoch nachladnutia, pri začínajúcich ochoreniach horných dýchacích ciest spojených s kašľom. Doplnenie povrchovej tekutiny
v dýchacích cestách, napríklad pri inhalácii minerálnych vôd, zlepší obranyschopnosť
sliznice, pomôže pri vykašliavaní a pôsobí preventívne.
PRI OCHORENIACH DÝCHACIEHO SYSTÉMU – PRINCÍPY A MOŽNOSTI VYUŽITIA
Inhalačná liečba je jednou z najdôležitejších liečebných metód pre ochorenia respiračného systému. Hlavnou výhodou je
dosiahnutie vysokej koncentrácie liečiva v špecifickej oblasti, možnosť získania lokálneho účinku bez celkového zaťaženia
organizmu a zníženia terapeutických dávok liečiva. Pri akútnych a chronických ochoreniach je možné využívať termické,
osmotické a špecifické farmakologické účinky inhalovaných liečiv. Aerodispenzie sa po vdýchnutí deponujú v dýchacích
cestách na základe ich aerodynamického diametra, princípmi zotrvačného rázu, gravitačnej sedimentácie a propagácie.
Komerčne sú dostupné mnohé zariadenia, ktoré pripravujú aerosóly určené na inhalačnú terapiu, ktorá je vysoko účinnou
formou liečby aj prevencie.
Ochorenia dýchacieho systému sú v populácii jednou z najčastejších príčin, prečo pacienti vyhľadávajú konzultáciu
u lekára prvého kontaktu. Vysoká chorobnosť dýchacích ciest je
dôsledkom ich expozície vonkajšiemu prostrediu obsahujúcemu patogénne činitele (vírusy, baktérie, cigaretový dym...).
Hoci dýchacie cesty disponujú množstvom obranných a ochranných mechanizmov, tieto nie sú vždy dostatočne účinné.
Akútne i chronické ochorenia si okrem kauzálnej liečby
vyžadujú aj liečbu symptomatickú, akou je napríklad tlmenie
kašľa či podpora vykašliavania. Inhalačná liečba dominuje jednoznačne v manažmente ochorení ako je astma či chronická
obštrukčná choroba pľúc, avšak môže byť efektívne využitá aj pri
prevencii a liečbe akútnych respiračných ochorení.
:: ÚČINKY INHALAČNEJ LIEČBY ::
Vo všeobecnosti je možné účinky inhalačnej terapie rozdeliť na
tepelné, osmotické a farmakologické. Tepelný účinok sa prejavuje predovšetkým v horných dýchacích cestách. Osmotický
účinok sa využíva pri inhalácii minerálnych vôd, ktoré majú komplexný účinok v závislosti od obsahu iónov. Všeobecne má inhalácia minerálnych vôd mukolitický a expektoračný účinok,
ovplyvňuje lokálny metabolizmus sliznice a znižuje jej dráždivosť. Je vhodná pri katarálnych ochoreniach dýchacích ciest,
kedy spôsobuje zrednutie viskózneho hlienu a jeho ľahkú expektoráciu. Farmakologické účinky sú sprostredkované účinkom špecifických liečiv podaných inhalačnou formou.
Inhalačná liečba je v súčasnosti jednou z najdôležitejších liečebných metód pre ochorenia respiračného systému. Tento druh
terapie má niekoľko významných výhod:
možnosť získania silného lokálneho účinku bez celkového
zaťaženia organizmu,
možnosť pôsobiť dokonca v periférnych oblastiach dolných
dýchacích ciest, pretože vďaka jemnému aerosólu sú
pokryté až alveoly,
zníženie nežiaducich vedľajších účinkov liečiva znížením
jeho terapeutických dávok,
dosiahnutie vysokej koncentrácie liečiva bez zaťaženia iných
častí tela.
Uplatňovanie inhalačnej liečby je časté pri ochoreniach ako
infekčné a alergické ochorenia dýchacích ciest, akútne a chro-
12
nické zápaly horných a dolných dýchacích ciest, ochorenia zapríčiňujúce zníženie respiračných funkcií, stavy po fyzikálnom
a chemickom poškodení dýchacích ciest a stavy po operáciách
a traumatických poškodeniach dýchacích ciest.
:: ČO SÚ AEROSÓLY A AKO SA VYUŽÍVAJÚ? ::
Z hľadiska fyzikálnej chémie pod názvom aerosól rozumieme
rôznorodú, heterogénnu zmes pevných alebo kvapalných častíc
nachádzajúcu sa v plyne, napr. hmlovina. Usadzovanie týchto
častíc závisí najmä na ich aerodynamických rozmeroch. Zatiaľ
čo veľké častice (s priemerom 5-10 μm) sa usadia už v horných
dýchacích cestách, častice s aerodynamickým priemerom od
0,5 μm do 2 μm sa vyznačujú dobrou vznášavosťou, a preto
môžu liečivo dopraviť až do dolných dýchacích ciest a alveol.
Všeobecne platí, že:
aerosóly s MMAD okolo 10 μm sú vhodné na liečbu patologických chorôb horných dýchacích ciest,
aerosóly s MMAD od 3 μm sú optimálne na usadzovanie na
úrovni dolných dýchacích ciest,
aerosóly s MMAD 0,5-3 μm sú predurčené do oblasti alveol,
častice s MMAD menším ako 0,5 μm sú väčšinou opäť vydychované, z tohto dôvodu k terapeutickému efektu
Pokyny pri používaní kompresorového inhalátora
správnu dávku lieku a aby pacientom bolo
pri inhalácii umožnené dýchať spontánne.
::
KOMPRESOROVÝ NEBULIZÉR
– FUNKČNÝ PRINCÍP
::
Nebulizačnú súpravu naplňte liečivom podľa návodu na použitie. Pomocou spojovacej
hadičky spojte nebulizačnú súpravu s kompresorom. Začneme inhalovať liečivo po
15 sekundách (to pomôže aerosólu saturovať cesty z nebulizačnej súpravy a umožní inhaláciu jednak malých častíc a jednak zmenší množstvo lieku, ktoré by sa usadilo na úrovni
orofaryngu). Ak používate náustok (ktorý je nepostrádateľný pre dolné dýchacie cesty),
dajte si ho pevne medzi zuby a zatvorte ústa. Ak použijete masku, presvedčte sa, či na tvári
pevne sedí. A potom stačí už iba voľne dýchať.
Vzduch, ktorý prúdi veľkou konštantnou
rýchlosťou 6-8 l/min., nasáva zo zásobníku roztok. Roztok je potom vytláčaný
nahor a vytvára sa z neho aerosól. Malé
kvapôčky aerosólu sa vytvárajú v tom
momente, keď roztok zospodu narazí do
vrchnej časti rozprašovača. Najväčšie častice majú tendenciu sa usadzovať na
stenách nebulizačnej súpravy a potom sa
vracajú naspäť do roztoku. Menšie častice
(menej ako 5 μm) vychádzajú vo forme
aerosólu z prístroja von. Vytvorený
aerosól sa ústami alebo nosom inhaluje,
používa sa pritom maska alebo náustok,
ktoré sú súčasťou príslušenstva.
rozprašovač
aerosól
aerosól
prispievajú len nepatrne.
V súčasnosti sú na trhu bežne dostupné systémy na produkciu
aerosólov:
systémy využívajúce stlačený hnací plyn (pMDI)
dychom aktivované aerosólové dávkovače
systémy pre práškové formu lieku (DPI)
nebulizátory produkujúce vhlký aerosól (ultrazvukové
a kompresorové)
:: NEBULIZÁTORY – INHALÁTORY ::
Inhalátory sú skonštruované ako viacúčelové prístroje tak, aby
sa dali používať na rozptyl liekov v roztoku alebo v suspenzii.
Jednou z výhod ultrazvukových aj kompresorových je, že sú
maximálne jednoducho použiteľné, nevyžadujú žiadnu námahu
alebo koordináciu medzi dobou disperzie liekov a samotnou inhaláciou. Od inhalácie sa vyžaduje, aby pacientom umožnila prijať
informačno-odborný časopis
tryska
liečivo
vaporizačná
hlavica
liečivo
OMRON vám ponúka kompresorové inhalátory na domáce používanie – ponuku
nájdete na: www.inhalatory.sk
CompAIR Pro (NE C-29)
CompAIR (NE C-28)
základný kompresorový
inhalátor
inhalátor aj pre profesionálne
použitie
stlačený vzduch
Kompresorové inhalátory značky Omron
sú skonštruované tak, aby boli mnohostrannými prístrojmi a mohli byť použité
na účinný rozptyl lieku.
Vyznačujú sa jednoduchou obsluhou
a rokmi overenou kvalitou.
www.damipharm.sk
CompAIR Elite (NE C-30)
prenosný inhalátor
13
1/2014
autor príspevku: B e á t a R a č e k o v á
ZASMEJME SA U LEKÁRA OMAĽOVÁNKA PRE NAJMENŠÍCH
úsmevne z našich ambulancií
NORDIC WALKING
Základom severskej chôdze je skrížený pohybový vzorec, keď v prvej dobe napr.
pravá horná končatina vpredu zapichuje palicu a ľavá dolná končatina súčasne
vykročuje vpred. Hrot pravej palice sa zapichne na úrovni ľavej päty v momente jej
došliapnutia. V tejto fáze je pravá dolná končatina vzadu, plní stojnú a odrazovú
funkciu pri prenose ťažiska na vykračujúcu ľavú dolnú končatinu. Vzadu je súčasne
ľavá horná končatina, keď vo fáze tzv. zadnej úvrate pohybu dôjde tiež k uvoľneniu
úchopu palice a táto zostane iba zavesená na remienku cez zápästie. V druhej dobe
sa končatiny i palice vymenia a pohybujú sa paralelne voči trupu predozadným
smerom. Dôležitá je tiež správna funkcia nohy pri došliapnutí: koleno musí zostať
mierne ohnuté.
Je potrebné zdôrazniť, že palice pre severskú chôdzu sú špeciálnym náradím,
celkom iným, než sú palice lyžiarske.
Dôležitou konštrukčnou vlastnosťou
severských palíc je ich pružnosť a súčasne pevnosť a odolnosť proti zlomeniu, ktoré by mohlo spôsobiť pád a úraz
chodca. Je potrebné vždy individuálne
dodržať správnu dĺžku severských palíc,
čo je cca 70 % výšky postavy. Výrobcovia
dodávajú palice odstupňované po
5 cm. Orientačne by dĺžka palice mala
byť taká, aby pri jej kolmom zapichnutí
do zeme bolo ohnutie v lakti 90°. Ďalším
špecifikom palíc je ich zakončenie.
Tvoria ho špeciálne kovové hroty na
nespevnený povrch či zasnežený terén
a gumové protišmykové nadstavce na
tvrdý a pevný povrch (kameň, betón,
asfalt), ktoré tiež pomáhajú eliminovať
tvrdosť nárazov. Samozrejmosťou sú
špeciálne rukavice, vhodná športová
obuv a oblečenie, adekvátne pre príslušné klimatické obdobie. Predovšetkým u kardiakov je vhodné tiež vybavenie meračom tepovej frekvencie.
POMÔŽEME A PORADÍME
LEKÁRENSKÁ STAROSTLIVOSŤ
Lekáreň Anemapharm
otvorené: Po - Pi: 8.00 až 17.00 h,
So: 9.00 až 12.00 h; 6525 274
LEKÁRSKA STAROSTLIVOSŤ
všeobecný lekár pre dospelých
MUDr. Martin Ševčík
0944 134 633
Lekáreň Anemapharm: 6525 274
14
Riaditeľ blázinca chodí každý večer po večierke kontrolovať izby, či už blázni spia. Väčšinou však visia na
lustri a hrajú sa na stromy. Dnes večer tomu nie je
inak. Príde do prvej izby a blázni visia na lustri. Riaditeľ hovorí:
– Október!
A blázni odpadnú. Príde do druhej izby, blázni sa
hrajú na stromy, riaditeľ hovorí:
– Október!
A blázni odpadnú. Príde do tretej izby, aj tu blázni
visia na lustri, tak riaditeľ vraví:
– Október! ...ale blázni stále visia a jeden sa ozve:
– Smola, pán riaditeľ, my sme ihličnany!
Príde lekár do čakárne a hovorí:
– Je mi to ľúto. Vášho priateľa môžeme zachrániť,
ale len tak, že vyskúšame najnovšiu techniku
transplantovania mozgu.
Pán, ktorému to hovorí, sa zamyslí a povie:
– Dobre teda. A koľko taký mozog stojí?
– No, mužský 50 000 a ženský 25 000.
Celá čakáreň sa čuduje prečo a lekár pokračuje:
– No viete, ženský je viac používaný...
Ide dedko k doktorovi a hovorí:
– Pán doktor, bolí ma hlava!
– Dajte si prášky, ktoré dávajú v reklamách!
Dedko príde na druhý týždeň a hovorí:
– Pán doktor, z tých práškov ma bolí hlava ešte viac!
Pán doktor sa ho pýta:
– Aké lieky ste si dali?
Dedko odpovie:
– Ariel, Persil a Vanish...
ANEMAPHARM, s. r. o.
ra
r. 142, Nit
t
a
v
o
ik
n
Štefá
informačno-odborný časopis
Ako
stano
viť
diag
Svokra poprosila zaťa, aby ju odviezol k lekárovi.
Doktor ju prezrie a zať sa pýta:
– Je nejaká nádej, pán doktor?!
– Bohužiaľ, je to len chrípka...
Starček Klátik u lekára:
– Vy máte zázračné ruky, pán doktor! Pár chmatov
a tá strašná bolesť medzi lopatkami je fuč!
Čo to bolo?
– Mali ste pokrútené traky, dedko!
www.damipharm.sk
nózu
?
OTESTUJTE SA Z NÁREČIA ZÁPADU
ROZUMIETE REČI NAŠICH STARÝCH RODIČOV?
Ako dobre poznáte západoslovenské nárečie? Najlepšie to zistíte v tomto kvíze.
1. Ktorá časť bicykla sa volá šaragla?
A) nosič na bicykli
B) koleso
C) sedačka na bicykli
2. Čo si obliekam, ak si obliekam drigovicu?
A) košeľu
B) teplákovú bundu
C) rolák
3. Kam si sadnem, ak si sadnem na kanapu?
A) na stoličku
B) na pohovku
C) do húpacieho kresla
4. Čo vám niekto chystá, ak pripravuje frištuk (niekde známy aj frištik)?
A) olovrant
B) desiatu
C) raňajky
B) detskú chorobu
C) málo peňazí
5. Čo máte, ak máte iver?
A) triesku
6. Ak vás bolia žgrane, čo vás bolí?
A) uši
B) oči
C) ústa, sánka
B) nohy
C) líca
7. Čo sú haxne?
A) ruky
8. Ak nemáte fusakle, čo vám chýba?
A) ponožky
B) rukavice
C) vreckovky
9. Ak potrebujete dekel, čo si vypýtate?
A) nôž
B) hrniec
C) pokrievku
10. Nemáte doma firhánok? Čo vám chýba?
A) parapetná doska
B) záclona
C) garníža
Správne odpovede: 1 A), 2 B), 3 B), 4 C), 5 A), 6 C), 7 B), 8 A), 9 C), 10 B)
Leto je už nenávratne za nami a po dlhých, teplých a slnečných dňoch sa k slovu hlási
jeseň. S príchodom jesene sa mení celá príroda, mení sa všetko vôkol nás. Listy stromov
najskôr zmenia farbu zo zelenej na žltú až oranžovú a potom pomaly opadajú na zem,
na ktorej vytvárajú farebné koberce. Ako si vychutnať pestrofarebné čaro jesene
a zároveň niečo urobiť pre svoje zdravie a kondíciu?
:: AKO TO VLASTNE FUNGUJE? ::
Stačí chytiť farbičky a pán doktor i pacient môžu byť presne
podľa tvojich predstáv.
V nemocnici ležia traja motorkári. Doktor sa ich pýta:
– Prečo ste takí dolámaní?
A ten, čo mal Hondu, hovorí:
– Išiel som 150-kou a narazil som do stromu.
Ten na Yamahu priznáva:
– Išiel som 180-kou a narazil som do stromu.
Ten čo šiel Babetou dodáva:
– Išiel som 40-kou naplno a keď ma predbehla
Honda a Yamaha, myslel som si, že stojím a tak
som zosadol.
– SEVERSKÁ CHÔDZA JESENNOU PRÍRODOU
ZLEPŠÍ VAŠE ZDRAVIE A KONDÍCIU
Ponúkame vám jedno riešenie. Nordic walking, čiže severskú chôdzu. Je to pomerne
mladý šport, ktorý vznikol vo Fínsku ako letná tréningová metóda pre bežcov na lyžiach. Je založený na využití špeciálne navrhnutých palíc, spôsobom, ktorý využíva silu
hornej časti tela, aby vás poháňala pri chôdzi vpred. Pri chôdzi s palicami je zapojených 600
svalov v tele, horná časť tela takto preberá až 30 % práce nôh a odľahčuje ich od záťaže.
Len pre váš všeobecný prehľad: V roku 1997 fínsky výrobca lyžiarskych palíc uviedol
na trh špeciálne palice pre tento účel pod ochrannou známkou Nordic Walker a tento
pojem sa stal všeobecne uznávaný aj pre tento druh chôdze. Koncom deväťdesiatych rokov minulého storočia jeho obľuba postupne rástla po celej Európe. Pre
jeho pozitívne účinky na zdravie človeka a skutočnosť, že ho môžete praktizovať po
celý rok, vo všetkých klimatických podmienkach a takmer v každom teréne, sa rýchlo
rozšíril po celom svete. Ak si myslíte, ako mnoho iných, že chôdza s palicami je len pre
penzistov, rýchlo na to zabudnite. Nordic walking je silovovytrvalostným športom. Je
to vysoko účinný fyzický tréning na redukciu nadváhy a tiež vhodný tréning aeróbnej kapacity a svalovej výkonnosti.
relax
15
Download

Pre Vaše Zdravie 01/2014