Noviny obce Trenčianske Mitice
ročník VII.
číslo 1 – 2
december 2014
Na Vianoce ako treba, nech nájdete poklad z neba.
Pokoj, lásku v hodnosti, dni prežite v radosti.
Zdravie, šťastie ešte k tomu, nech prídu aj do vášho domu.
Na nový rok správny krok a úsmev po celý rok.
Milí občania!
Prichádzame k vám s decembrovým číslom Mitických noviniek. Nakoľko v tomto roku v júli sme
Mitické novinky nevydali, prinášame v tomto čísle hodnotenie aj niektorých letných akcií.
Redakčná rada
Vážení spoluobčania,
iba v negatívach. A preto k mojim želaniam patrí, aby sme
mali viac pochopenia pre potreby iných, aby sme sa viac
usmievali a snažili sa chápať ľudí, ktorí sú v našom okolí.
Aby sme viac pomáhali ako kritizovali, viac sa tešili z úspechov iných a menej závideli, aby sme boli hrdí na úspechy
iných a nehádzali im pod nohy polená zloby, ohovárania,
závisti.
Stojíme na prahu nového volebného obdobia a pred nami
sú štyri roky tvrdej práce v prospech rozvoja našej obce a jej
obyvateľov. Dúfam, že sa mi za pomoci poslancov podarí
splniť väčšinu sľubov, ktoré som vám dal v predvolebnom
období.
je krátko po voľbách, a preto mi dovoľte, aby som vám
poďakoval za dôveru, ktorú ste mi dali na ďalšie štyri roky
volebného obdobia. Predovšetkým ďakujem všetkým občanom, ktorí ma podporili a dali mi hlas v boji o starostovský post.
Využívam túto príležitosť, aby som poďakoval všetkým,
ktorí akoukoľvek formou a mierou prispeli k zveľadeniu našej
obce, k obohateniu kultúrneho i duchovného života. Pretože všetko, čo robíme, robíme pre zlepšenie a skvalitnenie
života občanov. Napriek hektickej dobe, v ktorej žijeme, vyššími požiadavkami na ľudí, techniku a infraštruktúru a stále
nedostatočným finančným zdrojom, som presvedčený, že
zveľaďovať a zvyšovať úroveň kvality života v našej obci sa
nám spoločnými silami darí. Mnohé je však potrebné ešte
vybudovať, vylepšiť a skrášliť. Na to potrebujeme veľa úsilia,
práce, rokovaní, projektov a financií, ale i dobrej vôle, spolupráce a ochoty.
Občas mám pocit, že sa v našich vzťahoch vytráca milé
slovo, tolerancia, úsmev. Občas sme k sebe zlí a ľudí vidíme
Milí spoluobčania,
želám vám viac krajších dní, viac lásky, viac hojnosti
a radosti, pevné zdravie a veľa úspechov v pracovnom
živote. Prajem vám všetkým krásne prežitie vianočných
sviatkov a úspešný vstup do nového roka 2015.
Dušan Rozemberg, starosta obce
1
Výsledky volieb do orgánov samosprávy 2014 • 15. 11. 2014
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: ...................................................................................... 624
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: ............................................................................................. 419 (67,15 %)
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: .................... 411
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: .......................................... 411
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov
pre voľbu starostu obce podľa počtu získaných hlasov:
1. Dušan Rozemberg – SMER–sociálna demokracia, Strana demokratického Slovenska
258 platných hlasov
2. Igor Kobida – nezávislý kandidát
153 platných hlasov
Za starostu obce Trenčianske Mitice bol zvolený Dušan Rozemberg.
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva
podľa počtu získaných platných
hlasov:
1. Miroslava Jalakšová, Bc. – SMERsociálna demokracia
259 hlasov
2. Marek Šprtka – SMER-sociálna demokracia
210 hlasov
3. Martin Uher – Kresťanskodemokratické hnutie
187 hlasov
4. Daniel Žáčik – Kresťanskodemokratické hnutie
176 hlasov
5. Margita Filáčková – Strana demokratického Slovenska
174 hlasov
6. Miroslav Jánošík – Kresťanskodemokratické hnutie
161 hlasov
7. Tomáš Kyselica, Ing. – SMER-sociálna demokracia
140 hlasov
Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli
zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu
získaných platných hlasov:
1. Štefan Borik – Strana demokratického Slovenska
121 platných hlasov
2. Zuzana Sýkorová, Mgr. – Strana
demokratického Slovenska
118 platných hlasov
Vážení spoluobčania,
niektorým z vás bol do schránok doručený list s nasledovného znenia:
3. Marek Vávra – Strana demokratického Slovenska
113 hlasov
4. Jaroslav Doktor – SMER-sociálna
demokracia
112 hlasov
5. Peter Beďač – SMER-sociálna demokracia
104 hlasov
6. Soňa Grögerová – SMER-sociálna
demokracia
101 hlasov
7. Peter Zgút – SMER-sociálna demokracia
98 hlasov
8. Katarína Koišová – Kresťanskodemokratické hnutie
82 hlasov
9. Zuzana Červencová – Strana demokratického Slovenska
63 hlasov
Toto sú oficiálne výsledky tohtoročných volieb. Po ich vypočutí si niektorí
vydýchli úľavou, niektorí možno sklamane krútili hlavou. Či je to tak, či onak,
výsledky sa už nezmenia, a tak nasledujúce štyri roky bude našu obec viesť
doterajší starosta spolu so zvolenými
poslancami. Zaujímavý na výsledkoch
voľby poslancov je fakt, že novozvolení boli iba traja poslanci, a to za tých,
ktorí už ďalej nekandidovali. Ostatní
poslanci pokračujú v práci naďalej. Aj
touto cestou chcem zablahoželať starostovi, ale aj poslancom k zvoleniu do
funkcií. Prajem im veľa zdravia, šťastia
a správnych rozhodnutí.
Emília Žáčiková
- prezamestnaný, „však to daňovníci obce utiahnu“.
Vážení občania, na skolaudovanie bytovky – je potrebné
ešte ďalších 70.000 eur, lebo vrchné podlažie nie je vôbec
hotové, tam je len škridla a krov, Kedy bude návratnosť pôžičky za ten holubník!
Zamyslime sa občania, čo vidieť po tomto našom (drahom)
starostovi po šestnástich rokoch vládnutia v obci dobrého?
Ešte aj pamätník z 1. svetovej vojny nám dal zbúrať a zneuctil si padlých občanov našej obci a pamiatku na generála
M.R.Š. Tento pamätník mal byť nahradený v rohu cintorína,
pri dome smútku a nie pri odpadkovom koši! Keď sa zamyslíme občania, tak vidíme, čo nie sme slepí, ako v tejto obci
panuje rodinkárstvo a netreba tomu čo viac dodať!!!
Vážení občania
Na základe vyhlasovania miestneho rozhlasu, pracovníčkou obecného úradu bolo v prvom rade porušené volebné
moratórium a keď už pani pracovníčka chcela obhajovať
početné osadenstvo pracujúce na obecnom úrade, mala sa
lepšie pripraviť a vysvetliť občanom ostatné body ako je neprimeraný vysoký plat starostu (1800 eur) oproti iným starostom susedných obcí kde im stačí 1200 eur.
Vážená pracovníčka obecného úradu, vysvetlite občanom
aj ostatné veci ako výstavba bytovky (takzvaného holubníka) za 130 tisíc eur a budova nie je dokončená, kto bude
ten úver splácať! Pán starosta obce, nebol schopný vybaviť
z euro fondov ani cent na výstavbu bytovky. Totiž ako člen
HZDS nemá podporu pre potrebné úrady a má tu drzosť sa
dá kandidovať za stranu SMER-SD. Táto takzvaná bytovka
sa zrodila až po treťom projekte / boli tri návrhy na bytovku,
čo stáli obec cca 20.000 eur. Zamyslime sa aj na plat zástupcu starostu, keď je to len 35 eur mesačne, nevykonáva žiadnu prácu počas neprítomnosti starostu. Nám občanom je to
všetko povedomé, že náš úrad obecný je pre tri pracovníčky
Necenzurované!
Ako hlavný kontrolór obce som sa zaoberal obsahom tohto listu. Na základe preverenia vám podávam nasledovné
vyjadrenie:
1. Vyhlásenie v miestnom rozhlase bolo oznámením občanom, že obec si plní zákonnú povinnosť v zmysle zákona
o slobodnom prístupe k informáciám. Zmluvy a faktúry sa
musia a aj sa zverejňujú od 1. januára 2011 na webovej
stránke obce. Podľa preverenia na okresnej volebnej
2
komisii volebné moratórium porušené nebolo.
2. Na obecnom úrade pracujú tri pracovníčky, dve na plný
a jedna na čiastočný úväzok. Za ostatné roky boli na obce
prenesené ďalšie kompetencie, a to v oblasti cestnej
dopravy a pozemných komunikácií, školstva, stavebné
úrady, evidencia občanov, životné prostredie. Na základe uvedeného sa zvýšila administratívna náročnosť na
obecnom úrade.
3. Plat starostu obce a výšku pracovného úväzku v zmysle
zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest schvaľuje
obecné zastupiteľstvo. Tak to bolo vždy doposiaľ, aj plat
súčasného starostu schválilo obecné zastupiteľstvo.
4. Pracovníčky obecného úradu majú svoju pracovnú náplň.
Je samozrejmosťou, že poskytujú občanom informácie. Ich
úlohou však určite nie je vysvetľovať a obhajovať rozhodnutia – uznesenia obecného zastupiteľstva. Každý občan
si rozhodnutia zvolených zástupcov – poslancov môže pozrieť. Zápisnice z rokovaní obecného zastupiteľstva, uznesenia, zmluvy a iné informácie sú zverejnené na webovej
stránke obce a sú prístupné na obecnom úrade.
5. Kandidatúra pána Dušana Rozemberga na funkciu starostu za koalíciu politických strán bola v súlade so zákonom. Jeho kandidatúru schválili aj kompetentní predstavitelia strany SMER-SD.
6. Výstavba v časti Kostolné Mitice bola doposiaľ realizova-
ná z prostriedkov obce a úveru. Úver z banky je splatný
k 14. 9. 2023. Výstavba polyfunkcie bola skolaudovaná
rozhodnutím stavebného úradu č. STU 161/2014-002/Mi
zo dňa 14. 7. 2014. Dokončenie je úlohou nového zastupiteľstva.
7. Zastupovanie starostu je v zmysle § 13b zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.
Zástupca starostu nie je zamestnancom obce, nemá plat,
ale poberá odmenu. Výška odmeny je stanovená v zmysle Poriadku odmeňovania zamestnancov a funkcionárov
obce, ktorý schválilo obecné zastupiteľstvo.
8. Pamätník pri cintoríne v časti Zemianske Mitice bol poškodený pri dopravnej nehode. Jeho umiestnenie pri
súčasnej intenzite dopravy sa stalo veľmi nebezpečné.
Ministerstvo vnútra SR, Obvodný úrad Trenčín a obec
rozhodli o jeho zrušení a umiestnení pamätnej tabule.
K týmto záverom som dospel preverovaním ako hlavný
kontrolór obce.
Ako občan Trenčianskych Mitíc si vás dovoľujem vyzvať,
aby sa tí z vás, ktorým záleží na našej obci, nebáli aktívne
zapojiť do diania v nej. Ak všetci budeme pracovať spoločne
a nie proti sebe, určite sa nám všetkým bude žiť lepšie. Spoločne sa nám podarí urobiť viac dobrého pre všetkých.
V Trenčianskych Miticiach 6. 12. 2014
Bc. Viliam Jánošík, hlavný kontrolór obce
Hlavný kontrolór obce Trenčianske Mitice
V súlade s § 18f písmeno e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
predkladám Obecnému zastupiteľstvu obce Trenčianske Mitice
Správu
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 1. polrok 2014
B) Kontrolné činnosti na 1. polrok 2014
1. Výkon následnej finančnej kontroly
- Kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov a finančných operácií rozpočtu obce Trenčianske Mitice v 1. polroku 2014 – Príjmy obce za 1. – 6. mesiac
2014 dosiahli výšku 126.153,70 €, čo predstavuje
59 % plánovaných príjmov. Nerozpočtované príjmy
dosiahli výšku 2.547,13 €. Výdaje obce dosiahli
116.111,55 €, čo predstavuje 55 % plánovaných výdajov. Výdavky nad plánované výdaje boli vo výške
5.162,66 €, z toho 2.345,71 € tvorilo prekročenie
v plánovaných položkách výdajov.
Návrh: Čerpanie finančných prostriedkov nad rámec
schváleného rozpočtu realizovať až po prerokovaní
a schválení obecným zastupiteľstvom.
- Kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly
podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite v znení neskorších predpisov
– predbežná finančná kontrola je vykonávaná v súlade so zákonom.
- Kontrola správnosti financovania, oprávnenosť,
hospodárnosť a efektívnosť použitia finančných
prostriedkov rozpočtu obce – finančné prostriedky
sú výhradne využívané na plnenie úloh obce, originálnych a prenesených kompetencií, realizáciu
plánovaných podujatí a akcií realizovaných alebo
podporovaných obcou.
- Kontrola zmluvných vzťahov – obec má uzavretých
štrnásť zmlúv o prenájme obecného majetku, resp.
o využívaní obecného majetku. Dvaja zo zmluvných
partnerov mali nedoplatky na nájomnom.
Obec má uzavreté zmluvy s jedenástimi dodávateľmi
tovarov a služieb, ako aj pre zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy. Obec mala záväzky
po lehote splatnosti voči jednému dodávateľovi.
V nadväznosti na plnenie úloh hlavného kontrolóra, na
rozsah a zameranie kontrolnej činnosti – zistenie stavu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s verejnými
finančnými prostriedkami a majetkom obce a schváleným
plánom kontrolnej činnosti pre obdobie 1. polroka 2014,
uznesením obecného zastupiteľstva č. 21/2014 písm. a) zo
dňa 4. 6. 2014 boli počas hodnoteného vykonané následné
kontroly, činnosti a zisťovania:
A) Základné úlohy hlavného kontrolóra obce
1. Spracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej
činnosti na II. polrok 2014 – plán kontrolnej činnosti
na II. polrok 2014 bol predložený obecnému zastupiteľstvu 4. 6. 2014, následne zverejnený na verejnej
výveske a schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 29 /2014 dňa 2. 7. 2014.
2. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému
účtu obce Trenčianske Mitice za rok 2013 – stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2013 bolo prednesené obecnému zastupiteľstvu na rokovaní dňa
4. 6. 2014 v bode 5 schváleného programu.
3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
– uznesenia obecného zastupiteľstva prijaté v sledovanom období sú plnené, kontrola prijatých uznesení
je vykonávaná na nasledujúcom zasadnutí obecného
zastupiteľstva a zápisnice z rokovania sú potvrdené aj
overovateľmi.
4. Výkon konkrétnej kontroly v prípade, ak o to požiada obecné zastupiteľstvo, na základe podnetov poslancov, občanov a z poznatkov zistených pri výkone
kontrolnej činnosti – v hodnotenom období nebola
realizovaná, nakoľko neboli vznesené požiadavky na
jej výkon a z výkonu bežnej kontrolnej činnosti nevyplynula potreba takejto kontroly.
3
Obec eviduje pohľadávku pre neuhradené nájomné
za mesiace 6. – 9./2013 vo výške 1.101,62 € voči
Adrex, s.r.o. – pohostinstvo Beluša
2. Ostatné kontroly
- Kontrolná akcia č. 1
Kontrola vykonania dokladovej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce
Trenčianske Mitice k 31. 12. 2013 v zmysle zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov – ku kontrole bolo predložených jedenásť inventúrnych súpisov, rekapitulácia pohľadávok
a evidencia rezervného fondu. Kontrolou predložených dokumentov neboli zistené žiadne nedostatky
v realizácii dokladovej inventarizácie.
- Kontrolná akcia č. 2
Kontrola plnenia VZN č. 2/2012 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2013 – obec eviduje za
rok 2013 pohľadávky na miestnych daniach a poplatkoch vo výške 1.448,75 €. Z celkového počtu 21
pohľadávok 5 predstavuje sumu 1.387,12 €.
Návrh: Oficiálnou cestou osloviť všetkých dlžníkov,
následne v spolupráci s právnikom obce podniknúť
ďalšie kroky na vymoženie pohľadávok.
C) Ostatná kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce
Trenčianske Mitice
1. Účasť na rokovaniach orgánov obce – hlavný kontrolór
sa pravidelne zúčastňuje rokovania obecného zastupiteľstva, v sledovanom období 3-krát (12. 2.; 23. 4.; 4. 6.)
a 1-krát (18. 6.) rokovania finančnej komisie.
2. Metodická pomoc pri vypracovávaní interných smerníc pre obec (podľa požiadaviek OcZ) – požiadavka
nebola vznesená.
3. Stanoviská k pripravovaným zmluvám – neboli požadované.
4. Ďalšie činnosti v rozsahu poverenia starostu a obecného zastupiteľstva – hlavný kontrolór spolupracoval
s členmi finančnej komisie a zamestnancami obecného úradu na príprave a tvorbe zmluvy o vysporiadaní
záväzkov voči spoločnosti EKO-STAVSOL.
V Trenčianskych Miticiach dňa 15. 8. 2014
Bc. Viliam Jánošík, hlavný kontrolór obce
Prevádzkový poriadok pre zberný dvor
1) Prevádzkovateľ zariadenia:
Obec Trenčianske Mitice 164
Telefón: 032/659 52 30
Zodpovedný: Dušan Rozemberg
starosta obce
2) Určenie a podmienky uskladnením
Osoba, ktorá chce separovaný odpad odovzdať na
ZD musí byť obyvateľom
obce Trenčianske Mitice
a musí mať uhradený poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov.
Občan je povinný sa preukázať občianskym preukazom osobne.
Zberný dvor je určený na bezplatné
uloženie odpadu z domácností pre fyzické osoby, občanov s trvalým pobytom v Trenčianskych Miticiach nasledovného charakteru a množstva:
• Objemný odpad (200307) – nábytok
z dreva, drevené okenné rámy bez
sklenenej výplne, koberce a pod.
Tento nábytok je potrebné do zberného dvora odovzdať v rozobratom,
resp. zdemontovanom stave.
• Drobný stavebný odpad (170107.
170504.170904) – odpad zo stavebných úprav, udržiavacích a rekonštrukčných prác vykonávaných
fyzickou osobou, ktoré nevyžadujú
ani stavebné povolenie, ani ohlásenie drobnej stavby. Maximálne
množstvo je jeden prívesný vozík
za osobný automobil. t. j. 0,5 – 1 m3
domácnosť/rok. Sú to tehly, dlaždice, omietka, škridla, pálená alebo
betónová suť alebo kamenivo, ktorých jednotlivé kusy nesmú presiahnuť hmotnosť 15 kg.
Betónová suť nesmie obsahovať armovacie železo, resp. iný kov a ne-
smie obsahovať nebezpečný odpad
zo stavieb, ako napr. azbestová krytina, azbestové kanalizačné rúry.
• Kovy (200140) – železný šrot nesmie obsahovať nebezpečné látky
(ropné produkty, chemikálie a pod.).
Hmotnosť a rozmery jednotlivých
dovážaných častí musia spĺňať podmienku ľahkej manipulácie s nimi.
• Sklo ( 200102) – sklo biele (tabuľové, flaše, obaly), sklo farebné (fľaše,
obaly), okenné sklo
- ukladať na určené miesta v obci:
obecný úrad, obchod Kostolné
Mitice, Harmadovec.
• Papier (200101) obaly z lepenky,
kartóny zviazané na čo najmenší
objem, noviny, časopisy, reklamné
plagáty.
• Plasty (200139) – PET fľaše (požadované stlačenie prázdnych fliaš z dôvodu zníženia objemu odpadu). Tetrapaky, obaly z aviváže, šampónov,
kozmetických výrobkov triediť samostatne, nie s PET fľašami. Zakazuje sa odovzdať plasty znečistené,
naplnené inými látkami. Ukladať na
určené miesta v obci: zberný dvor
obecný úrad, Harmadovec, obchod
Kostolné Mitice.
• Pneumatiky (160103) – pneumatiky
z osobných automobilov, súkromných traktorov bez diskov, z bicyklov,
motocyklov a pod. v množstve 4 ks
domácnosť/rok.
• Textílie (200111) – čisté, bez obsahu nebezpečných látok.
• Vyhradené elektrické a elektronické
zariadenia (200136) – nefunkčné
elektrospotrebiče a elektrické káble
bez obsahu nebezpečných látok.
• Nebezpečný odpad: olej z motorových vozidiel, olej z domácností, žiarivky, neónové trubice, obaly
4
použité z farieb, zvyšky náterových
hmôt v obaloch, cartrige z tlačiarní
sa ukladajú a zbierajú do ekoskladu
na zbernom dvore obce.
• Vyseparovať odpad, ak ho už vyseparovaný nepriviezol a uložiť ho do
kontajnerov na to určených.
Obsahom odpadu nemôže byť:
• nerozobraný nábytok,
• uhynuté zvieratá a iný biologický
odpad – na likvidáciu je potrebné
vyhľadať v adresári firiem špecializované firmy na likvidáciu tohto
druhu odpadu,
• komunálny odpad a jeho nebezpečné zložky, napríklad vyprázdnené nádoby po škodlivých surovinách, tekutinách a plynoch,
azbest a podobné hmoty,
• chemické látky, farby a ich obaly,
• odpady zo škvary, odpady z azbestocementu,
• nebezpečné odpady – obaly z farieb a náterových hmôt, zvyšky
náterových hmôt v obaloch, oleje
z motorových vozidiel, oleje z domácností, žiarivky, neónové trubice,
• plastové okná, dvere, rámy,
• odpady väčšieho množstva, resp.
objemu, ako je uvedené v bode 2.
3. Povinnosti dovozu odpadu:
• Pri dovoze odpadu do zberného
dvora je obyvateľ povinný prihlásiť
sa na obecnom úrade, resp. u pracovníka zberného dvora a riadiť sa
pokynmi obsluhy zberného dvora.
• Ďalej je obyvateľ povinný preukázať
sa o zápis uskladnenia odpadu.
• V knihe dovozov odpadu pre štatistické vyhodnotenie bude zapísané
meno a priezvisko, bydlisko, druh
a množstvo dovezeného odpadu.
Ďalšie osobné údaje nebudú zaznamenávané.
4. Obmedzenie:
• Pri dovoze odpadu do zberného
dvora je povolený vstup len vozidlám s celkovou hmotnosťou do
3,5 t. Nie je dovolené dovážať
a ukladať odpad od firiem a právnických osôb.
• Prísne sa zakazuje v priestore
zberného dvora fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom.
5. Prevádzkové hodiny:
Po – ut od 7.30 – 15.15 hod.
Str od 7.30 – 16.15 hod.
Pia od 7.30 – 13.15 hod.
6. Zodpovednosť za prevádzku:
Za dodržiavanie pravidiel prevádzky,
bezpečnosť pri práci a požiarnu bezpečnosť zodpovedá starosta obce
s obsluhou zberného dvora, ktorá us-
merňuje obyvateľov pri ukladaní odpadu do jednotlivých zberných nádob
a zabezpečuje nahlásenie požiadavky
na odvoz úplných kontajnerov.
7. Iné:
Obec Trenčianske Mitice si vyhradzuje
právo na zmeny a doplnky v tomto prevádzkovom poriadku na základe zmien
v technickom a zmluvnom zabezpečení
prevádzkovania zberného dvora.
Na zbernom dvore je možné skladovať
výlučne uvedený komunálny a drobný
stavebný odpad vznikajúci na území
obce Trenčianske Mitice. Zakazuje sa
voziť a skladovať na zbernom dvore nebezpečný odpad bez povolenia
zodpovedného pracovníka, ktorý sa
ukladá do EKO skladu pre nebezpečný odpad na zbernom dvore v obci po
zapísaní pre jeho uloženie. Zakazuje
sa voziť na zberný dvor netriedený komunálny odpad.
Upozornenie:
Ak nie z viny prevádzkovateľa zberného dvora nebude možné prevziať
odpad buď z technických príčin, alebo v prípade preplnenia kontajnerov,
spôsobené odvozom kontajnerov, prevádzkovateľ odporúča vykonať odvoz
odpadu priamo na skládku zmluvného
partnera s obcou Trenčianske Mitice,
resp. na najbližšiu schválenú skládku
v okolí.
Odovzdanie odpadov na zbernom
dvore je pre občana Trenčianske
Mitice do schválenia sadzobníka bezplatné.
Schválené:
18. 12. 2013 OcZ uznesením č. 42/2013
Platnosť prevádzkových pokynov od
1. 1. 2014.
Vypracoval: Dušan Rozemberg
starosta obce
Oznam pre odberné miesto
Na základe dohody obce Trenčianske Mitice so spoločnosťou Trenčianske minerálne vody, a. s., sa určil postup
vypúšťania minerálnej vody nasledovne:
- v dňoch: piatok, sobota, nedeľa a pondelok stála dodávka – minerálna voda potečie pre verejnosť s výtokom v objekte altánku v obci Trenčianske Mitice zo zdroja MP1 (pôvodný zdroj minerálnej vody – Trenčianske Mitice),
- v dňoch: utorok, streda a štvrtok stála dodávka – minerálna voda potečie pre verejnosť zo zdroja HG3 (nový zdroj
minerálnej vody – Mníchova Lehota).
Takýto oznam si môžete prečítať pri výtoku minerálnej
vody v Rožňových Miticiach od konca apríla 2014.
Trenčianske minerálne vody v správe pre obecný úrad
konštatovali, že množstvo celkových rozpustných látok v minerálnej vode zo zdroja HG3 je vyššie ako zo zdroja vody
vrtu MP1, avšak obsah prírodného CO2 v minerálnej vode
zdroja HG3 je nižší ako zdroj vody MP1.
A práve táto skutočnosť mnohým ľuďom vadí, prirovnávajú
ju k obyčajnej vode a minerálnu vodu si prestali chodiť brať.
Viditeľne sa znížil počet ľudí, ktorí si minerálnu vodu prestali
brať. Preto sa starosta obce rozhodol obnoviť rokovania
s Trenčianskymi minerálnymi vodami, a. s. o zrušení oznamu a navrátení výtoku iba z pôvodného zdroja minerálnej
vody MP1.
Náš občan pán Elemír Beďatš takto ospevuje Mitickú kyselku.
Mitická kyselka
Mitice, Mitice – dedinka malá, dedinka pokojná.
Máme tu vodičku, ktorá je zdravá, ktorá je liečivá.
Vždy, keď smäd ťa prepadne,
napiť sa dostaneš chuť,
Mitickej perlivej daj si a zdravý buď.
Môžeš ju popíjať samú,
vhodná je aj ku zapitiu.
Mitická kyselka tichá, obyčajná, perlivá –
bez nej sa nezaobíde žiadna oslava.
No tak si naber a pi,
na Mitickú vodu nezabudni!
Výstavba polyfunkčného objektu „Tri Lipy“
Podkrovie objektu je samostatne prístupné z novovybudovaného chodníka nad opornou stenou od kostola hornej komunikácie. Okolie je upravené a cez leto sa budeme snažiť
ho udržiavať. V lokalite areálu zostal i priestor do budúcna
na realizáciu vybudovania športového areálu.
Obec na základe staveného povolenia zo dňa 6. 8. 2012
začala stavbu polyfunkčného objektu „TRI LIPY“ – Kostolné Mitice. Výstavba trvala necelé dva roky. Dňa 14. 7. 2014
bolo skolaudované prízemie stavby, obchod, spoločenská
miestnosť, chodník, parkovacia plocha a plocha pred spoločenskou miestnosťou.
Vysúťažená suma víťaznej firmy EKO-STAVSOL bola
201.686,16,- €, skutočne zrealizované práce boli v sume
156.671,77,- €. Objekt je riešený ako jednopodlažný bez
podpivničenia s neobytným podkrovím, ktoré sa bude riešiť
samostatne. Rozdelený je na samostatné prízemie so samostatným vstupom do skladu pre obchod a druhým hlavným
vstupom pre obchod a spoločenskú miestnosť, parkoviskom
a samostatný vstup je pripravený na poschodie (so vstupom
do neobytného podkrovia), ktoré je určené na vytvorenie
dvoch bytových jednotiek. Objekt sa nachádza vo svahovom
teréne v peknom prostredí centrálnej zóny časti Kostolné
Mitice v priestore zastavanom v okolí rodinnými domami.
5
Mitický kaštieľ sa opravuje
Väčšina ľudí, ktorí prechádzajú v súčasnom období Rožňovými Miticami, si určite všimla, že na kaštieli sa znovu
pracuje. Súčasný vlastník po dlhšej dobe pokračuje v jeho
rekonštrukcii. (Obec nie je vlastníkom kaštieľa.) Stavebné,
statické a sanačné práce na objekte kaštieľa budú mať charakter komplexnej pamiatkovej obnovy, aby bola pamiatka
revitalizovaná vo svojej architektonickej a historickej hodnote. Stavba bude realizovaná vo viacerých etapách. Do
Vianoc by sa v tejto etape mala pokryť strecha. Pamiatkový
objekt po celkovej revitalizácii by mal byť slúžiť ako penzión
pre seniorov v dôchodkovom veku pre ženy a mužov a časť
priestorov bude určená pre stálu expozíciu histórie kaštieľa
a regiónu. Nuž, nechajme sa prekvapiť!!!
Konečne sa pracuje na záchrane Mitického kaštieľa.
Mitický kaštieľ dostáva novú strechu.
Vybrali sme zo starej kroniky obce Kostolné Mitice
Kronika – „Pamätná kniha obce Kostolné Mitice od roku 1942“, žiaľ, nie je rozsiahla, má zapísaných len 28 strán. Snáď vás
však bude zaujímať, ako pán kronikár opísal vtedajšiu obec. Naši najstarší spoluobčania, ktorí žili už pred 72 rokmi, si možno
zaspomínajú, pripomenú si svoje detstvo, mladosť, mnohí sa kúpavali v jazierku v Skaliciach a určite dobre poznali vtedajšie
lesy a asi budú vedieť, čo sú kvíčale, či aký vták je krutihlav, lebo ja to veru neviem.
Kronikár obce začína: Z príkazu okresného úradu v Bánovciach nad Bebravou, prípisom obvodného notárskeho
úradu vo Svinnej zo dňa 2.XII.1942 som
bol ja, Augustín Gunár, organista – riaditeľ školy v Kostolných Miticiach ustanovený prvým kronikárom tunajšej obce.
Tejto funkcie som sa ujal dnes, dňa 15.
decembra 1942. A zapísal, napr.:
Vodstvo
Po západnej strane od obce tečie
malý potôčik, ktorý tvorí prirodzenú hranicu medzi chotármi kostolno-mitickým
a zemiansko-mitickým, jeho prameň je
„Na horách“. Do jastrabského potoka
(Svinice) sa vlieva pri „Jelenákovom
mlyne“. Poháňa dva mlyny na vrchnú
vodu (Berecov a Jalakšov). V Skaliciach musel preraziť vápencové skaly a
utvoril malé jazierko (tam sa cez leto
kúpu deti) a malý vodopád. Uprostred
obce je akési „morské oko“, ktoré nevysychá ani za sucha. V dvoroch majú
občania studne, z ktorých berú pitnú
vodu zväčša hákmi. Na dedine sú 2
obecné studne. Jedna je „na bič“ a tu
napájajú statok a z druhej sa ťahá pitná
voda. V lete viaceré studne vyschýňajú. Voda obsahuje mnoho vápenca.
Útvar
Okolité pohorie má byť pôvodu so-
pečného. Prevláda pieskovec a vápenec. Pôda je kamenistá, piesčitá a neúrodná. Južná časť chotára je úrodnejšia.
Z viacerých baní sa kope piesok a láme
kameň. V borovicovom lese sa vraj nachádza uhlie, ktoré však je ešte mladé.
Už viackrát mali prísť komisie skúšať
výskyt. Niektorí občania si ním už i kúrili a pokúšali sa kopať.
Obyvateľstvo
V roku 1798 bolo napočítané v obci
116 obyvateľov a v roku 1829 už 179
obyvateľov. Dnes býva v 43 domoch
asi 215 obyvateľov. (Podľa posledného
sčítania ľudu v r. 1940 bolo 208 obyvateľov.) Podľa náboženstva všetci sú
katolíci. Ešte asi pred ... rokmi (nie je
uvedené pred koľkými rokmi) boli
v obci Židia „Vágnerovci“. Mali v prenájme (neskôr mali vlastnú) krčmu, zvanú
„biskupská“. Všetci občania sú Slováci.
Väčšina obyvateľstva sa živí roľníctvom
a niektorí chodia ako robotníci pracovať
do vápenky v Rožňových Miticiach, do
Jastrabia, alebo na stavby do Trenčína.
Zo živnostníkov sú tu 1 kováč, 1 obchodník s miešaným tovarom s hostincom.
Úrady
Obec Kostolné Mitice patrí do súdneho okresu Bánovce nad Bebravou,
kde je i daňový úrad a okresný súd.
6
Obvodný notársky úrad je vo Svinnej.
V obci je dvojtriedna rímskokatolícka
ľudová škola, do ktorej dochádzajú školopovinné deti z Kostolných a
Zemianskych Mitíc, do meštianskej
školy a stredných škôl chodia žiaci
do Trenčína. V obci je fara a farský
úrad s kostolom pre rím. kat. Lekár je
v Horňanoch a lekárňa v Bánovciach
nad Bebravou. Žandárska stanica je
vo Svinnej. Poštový úrad je v Jastrabí,
odkiaľ každodenne dochádza listonoš
a prináša poštové zásielky. Lesy
V tunajších lesoch prevládajú stromy
listnaté. Pôda, ktorá je piesčitá, darí sa
v nej najlepšie boroviciam. Kerteže,
Hory a Funťanku pokrývajú stromy listnané, v ktorých prevláda buk nad dubom a ostatnými listnatými stromami.
Lysice, Babky a Vánočky sú zväčša
bez stromov, nachádzajú sa tam len
borievkové kry. V lesoch rastú huby,
jahody a iné lesné plody, ktoré obyvatelia obierajú pre vlastnú potrebu a na
predaj. Z húb sa vyskytujú najčastejšie
hríby (dubáky), májovky, šampióny, kuriatka, václavky, rýdziky a iné. Kvetín sa
vyskytuje v tun. kraji hodne. Hneď z jari
kvitnú snežienky, fialky, konvalinky, orlíčky, zvončeky, pľúcnik lekársky a iné.
Z krovín sa vyskytuje hloh, čierny tŕň,
kalina, jalovec, vtáčí zob a iné. V lesoch
a v chotári žijú jelene, zajace a dávnejšie sa vyskytoval i diviak. Po stromoch
poskakuje veverica, vyskytujú sa i kuny
skalné. Zo škodného zverstva sa vyskytuje i líška, ktorá za tuhej zimy príde
i do dediny. V potoku je len veľmi málo
rýb, nachádzajú sa tam raky. Užovky
sa nachádzajú pri močidlách a na pasienkoch vretenice a jašterky. Vtáctvo
má dobré podmienky v kríkoch a lesoch na hniezdenie. V lesoch hniezdi
kaňa, jastrab, v starých stromoch sova
„kuvik“, ďateľ čierny, krutihlav, kukučka.
Hodne je i drozdov a kosov. Najhojnejší je však vrabec. Lastovičky hniezdia
tiež vo veľkom množstve. Nad poľami
trilkuje škovránok. Jarabice sú už neni
vo veľkom množstve. Sluky sa objavujú pri jarnom sťahovaní. Zo spevavých
vtákov prespevujú za tichých jarných
večerov sláviky, stehlíky a čížiky.
V zimných mesiacoch si pochutnávajú
na pozostalých borievkach kvíčale. V lesoch poletuje sojka, straka a v hojnosti
je zastúpená vrana a havran.
Podnebie
Podnebie je mierne, ale proti iným
okolitým obciam je teplejšie, lebo od
severu je obec chránená pohorím.
Urodí sa tu a dozreje i hrozno. Búrky
a dažde prichádzajú z rôznych strán,
ale najčastejšie z juhovýchodu. Snehu napadne v zime obyčajne mnoho,
až 50 i viac cm. V posledných rokoch
nastávajú i prietrže mračien a krupobitie. Keď počuť hukot vlaku v Jastrabí,
možno čakať za krátky čas dážď.
Hospodárstvo
V obci prevláda roľníctvo a urodí sa
najviac obilia, a to pšenice, raže, jačmeňa. V menšom množstve sejú ovos
a pre statok ďatelinu a lucernu. Pôda
neni veľmi úrodná a obrábanie pôdy
je dosť zastaralé. Temer nik nepoužíva hospodárskych strojov. Kraj tento
je ovocinársky, a keď ovocné stromy
zarodia, obyvatelia dostanú za ovocie
mnoho peňazí. V posledných tuhých
mrazoch boli mnohé ovocné stromy,
najmä slivky, poškodené, čo je tiež
následkom toho, že stromy sú neni
riadne čistené a najmä striekané proti
škodcom. Dôležitým článkom výživy je
pestovanie zemiakov, ktoré sa zväčša
v obci spotrebujú a fazule. Hoci gazdovia chovajú dosť veľké množstvo statku, v obci je často nedostatok mlieka.
Chovajú zlé dojnice a i tunajšie zanedbané pasienky a lúky neposkytujú
dobrú pašu. Za starších čias prekvitalo salašníctvo. Teraz chovajú ovce len
ojedinele. Zámožnejší gazdovia majú 5
párov koní, ostatní chovajú kravy
a voly. Chov ošípaných je tiež rozšírený
a cez leto ich vyháňa pastier na pašu.
Chudobnejší chovajú kozy, ktorých je
dosť veľké množstvo. Hydiny chovajú
málo, holubov skoro nevidieť. Včelárstvo tiež neni veľmi rozšírené, trebárs
je toto kraj veľmi dobrý pre včelárenie.
Lúky
Lúk je veľmi málo, lebo všetka úrodná pôda je zoraná. Na lúky sú zväčša
ponechané len močaristé miesta, ktoré sú neni súce na oranie.
Záhrady
V záhradách sú vysadené ovocné
stromy, nie veľmi ušľachtilých druhov. Na
sušenie ovocia sú vystavané sušiarne.
Vzdelanosť
Jedinou školou je už spomínaná rím.
kat. ľud. škola. Analfabetov tu skoro
niet (nájdu sa 1-2). Obecná knižnica je
umiestnená v škole a knihovníčkou je
miestna učiteľka. Kroj sa v tunajšej obci
už nezachoval. Majú ho už len niektoré
staré ženičky uložené v truhliach. Bol
zhotovený z domácich výrobkov.
Z kroniky vybrala
Bc. Miroslava Jalakšová
„Drápačky“ peria
S odstupom času si veľmi rada spomínam na „drápačky“
peria. Aj u nás doma sa v zime, keď boli večery veľmi dlhé,
babkina kuchyňa premenila na bielu a páperovú. Ako deti
sme sedeli za dlhým stolom medzi ženami z dediny, brali sme si husacie perie do hrste, odtŕhali páperie z jednej
i z druhej strany pierka a kostrnky, čo z peria zostali, sme
odhadzovali. Pri tejto nezáživnej robote nebola však nuda,
pretože sa rozprávali všelijaké príbehy či rozprávky. A keď
nám dospelí dovolili (niekedy možno aj nedovolili, za dverami nás nevideli), počúvali sme. Mnohokrát boli tie príbehy
také zaujímavé, že sme zabudli aj ústa zatvoriť, čo by som
však veľmi neodporúčala, lebo perie sa ľahko dostane skoro
všade, a ťažko sa vykašliava. Ženy rozprávali príbehy veru
všelijaké, veselé i smutné, ale najlepšie boli také, pri ktorých
nám naskakovali zimomriavky po chrbte a báli sme sa potom
aj nos vystrčiť z kuchyne. Popíjal sa horúci čaj, dospelí na
zohriatie aj čosi tuhšie do čaju, veď vonku bola pravá zima,
snežilo, mrzlo a sneh vržďal pod nohami. Ako malá som to
až tak nevnímala, ale teraz by som tú pravú „drápačkovú“
atmosféru u nás doma opäť rada zažila.
Bc. Miroslava Jalakšová
NEZABÚDAJME
V tomto roku si pripomíname sedemdesiate výročie
vzniku Slovenského národného povstania. Čo mu predchádzalo?
Dňa 7. 4. 1944 vznikla Bratislavsko-brnenská neposlušnosť.
Odmietli prepravovať Nemcami zajatých Židov z Maďarska
a z ostatných štátov umelcov, starcov, matky a deti do koncentračných táborov. Aj Sovieti tajne prepašovali na naše
územie svojich aktivistov – budúcich veliteľov.
Nemecká vládna delegácia, vracajúca sa cez naše územie vlakom z Rumunska, prenocovala v Martine. Tam na
ňu z 27. na 28. augusta 1944 martinská posádka zaútočila.
Nastal ozbrojený konflikt. Na druhý deň, 29. augusta 1944,
vyhlásili Slovenské národné povstanie.
Srdcom Povstania bola Banská Bystrica, letisko „Tri duby“
Sliač, Zvolen. Velitelia boli plukovníci Ján Golian a Rudolf
Viest. Z Banskobystrického rozhlasu o všetkom informoval
prof. Ladislav Sára. Minister obrany Čatloš rozpustil slovenskú armádu. Vojaci sa rozutekali domov, alebo sa pridali
k partizánom. Nemci vo veľkej presile zaútočili na Banskú
Bystricu a povstalcov zatlačili do hôr. Veliteľov Goliana
Preľudnené Nemecko potrebovalo rozšíriť svoje teritórium. Vojensky zaútočilo 1. IX. 1939 na Poľsko ako na najbližší východný štát. Na Poľsko zaútočili aj Sovieti za dávne
spory ešte za čias cára. V Katynskom lese popravili 3-tisíc
poľských dôstojníkov. A to bol začiatok 2. svetovej vojny.
Nemci zaútočili aj na vtedajšiu Československú republiku,
ktorú rozdelili. Z Čiech a Moravy spravili Protektorát, čo znamenalo priame riadenie Nemcami, a na Slovensku vznikla
prvá samostatná republika.
Zálusk Nemecka bol aj na veľké prírodné bohatstvo v Sovietskom zväze. Sovieti skutočnosť, že si Nemci chcú podmaniť celú Európu, podcenili. Spamätali sa, až keď ich Nemci
s dobre vycvičenou a vyzbrojenou armádou napadli.
V Slovenskej armáde to vrelo. Niečo sa tajne pripravovalo.
7
mučenie a smrť. Ich mŕtvoly niekde spaľovali (vápenka Nemecká), niekde ich dávali do spoločných hrobov: Trenčianska Brezina, Jankov vŕšok v Uhrovci, Roh v Lubine...
Do Slovenského národného povstania sa zapojili aj občania z iných štátov, čom svedčí aj pomník francúzskym partizánom na Strečne a mnoho ďalších pomníkov.
Slovenské povstanie dostalo prívlastok „národné“, lebo
ľudia sa aj bez zbraní zapájali do odboja proti nemeckým
okupantom.
Novodobí kronikári a historici sa snažia zmenšiť a aj zmeniť
význam SNP pre Slovákov. Ale SNP sa na našom území
uskutočnilo! Veď pri ňom prišlo o život mnoho ľudí našich aj
z okolitých štátov. Na to nesmieme zabúdať!
Elemír Beďatš
a Viesta Nemci zajali a popravili. Začal sa partizánsky boj
v menších skupinách. Partizáni sa rozptýlili po horách nielen v okolí Banskej Bystrice, ale temer po celom Slovensku.
Nemci sa báli lesov a keď tam museli vniknúť, tak vo veľkej
presile a strieľali hlava-nehlava.
Prišla zima a nastali veľmi ťažké podmienky pre partizánov v horách. Tí záškodníckou činnosťou a prepadmi strpčovali pobyt Nemcom na našom území. Miestni obyvatelia
im pomáhali zásobovaním potravinami, lekári a zdravotníci
ošetrením a liekmi pre zranených – s nasadením vlastného života pri strete s Nemcami. Tí kruto trestali pomáhačov
– vyvražďovali a vypaľovali celé dediny: Ostrý Grúň, Kľak,
Kremničku. Nemcom napomáhali aj niektorí gardisti, kolaboranti a skupina „Edel Weis“. Zajatých partizánov čakalo
Oslavy prvého mája
Po prvýkrát sa konali oslavy 1. mája i v našej obci stretnutím občanov v časti Kostolné Mitice. Vďaka predsedovi urbára
Paľovi Jánošíkovi sa doviezla 23-metrová jedľa. Na príprave postavenia mája sa podieľala celá časť Kostolných Mitíc ako jedna rodina. Vrch mája sa vyzdobil stužkami, uviazala sa fľaša a máj sa začal ručne s náročnou technikou stavať. Po ukončení
stavania mája sa oslavovalo do neskorých večerných hodín. Ľudia si pochvaľovali, verím, že takto svorne sa zídeme
a oslávime 1. máj i na budúci rok 2015.
Pani Čankyová vystavovala
V našej obci sa môžeme pochváliť
výtvarníčkou Evkou Čankyovou a jej
krásnymi výtvarnými prácami. Tie vystavuje a prezentuje na mnohých výstavách.
V krajskej postupovej súťaži neprofesionálnej výtvarnej tvorby 18. Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja
porota vybrala jej obraz Sova, ktorý vystavovala v Art centre synagóga Trenčín. Ďalšími prácami sa prezentovala
na výstave v priestoroch Trenčian-skeho
samosprávneho kraja. S dielami Mojej
maminke, Z mojej záhrady, Počúvam
ticho, Ňurina, láska moja sa prezentovala naša autorka aj na 19. Výtvarnom
salóne Trenčianskeho kraja v Art cen-
tre synagóga v Trenčíne.
Systematická tvorba výtvarníčky sa
zdokonaľuje, poskytuje jej stále nové
možnosti experimentu, objavovania
nových možností a myšlienkových
postupov. Kritériá výberov obrazov
pre postup sú nadčasové a originálne
výtvarné prejavy. Diela majú znaky vysokého umenia.
Evka Čankyová je príkladom originálnej výtvarníčky s optimistickým pohľadom na svet. Diváka očarí sviežou
farebnosťou a svojským rukopisom a ponecháva priestor divákovi, aby mohol
nachádzať svoje obsahy, myšlienkové
názory a samotný svet okolo nás.
Starosta obce
8
OBECNÝ PLES
V januári a februári býva tradičný čas plesovej sezóny. Mitičania majú chuť sa baviť a plesať, a tak sa obec po turistoch
rozhodla pokračovať a usporiadať prvý obecný ples. Ples otvoril starosta obce a potom sa hostia až do ranných hodín veselo
zabávali. Kapela hrala výborne, o chutnú večeru sa postarali manželia Fodrekovci s pomocníkmi. Vieme sa zabávať a z roka na
rok sa chcú ľudia baviť, a prejavujú to i väčšou účasťou. Na budúci rok chystáme II. ročník obecného plesu na 17. januára.
Tešíme sa na vás.
Fašiangy sa vydarili...
9
Deti oslavovali sviatok na športovom zápolisku
Priestor pred Harmadovcom je ideálny na športovo-zábavné podujatie. Deti
tu oslavovali svoj sviatok – Deň detí.
Podujatie organizuje obec už šestnásty rok. Krátko po 14. hodine, privítal všetky deti a rodičov starosta obce,
ktorý program moderoval spoločne so
sympatickým diskdžokejom Horákom.
Areál bol vyzdobený balónikmi, súťažilo sa až do večera – počas prestávok
sa deti mohli vyblázniť na nafukovacom hrade. Po súťažiach nasledovala
„opekačka“. Špekáčiky s horčicou a chlebom chutili i rodičom. Potom sa konala
diskotéka. Deti sa vybláznili v tanci
s rodičmi. Oslavy sa vydarili a o rok
dovidenia!
10
Nohejbalisti hrali o pohár starostu obce
Poslednou športovou akciou v našej obci bol 7. ročník nohejbalového turnaja O pohár starostu obce. Uskutočnil sa
28. augusta na ihrisku v časti Rožňových Mitíc za účasti štyroch družstiev nielen z našej obce, ale i z okolia.
Nádherné súboje každý s každým po dvojkolách presvedčili o kondícii a dobrej nohejbalovej technike. Pohár pre víťaza bol len jeden. Zvíťazilo družstvo v zložení: Jakub Hošo,
Lukáč Jurčo, Michal Kobida, Martin Randziak. Turnaj sa hral
do večerných hodín. Počas neho sa podávalo občerstvenie
s doplnením dobrého kotlíkového guláša.
Víťazné družstvo
2. miesto
3. miesto
MIKULÁŠ NAVŠTÍVIL DETI
December je mesiac, na ktorý sa tešia
najmä naši najmenší. Deti očakávajú príchod svätého Mikuláša, a tešia sa aj na
príchod Vianoc a Ježiška, ktorý prinesie
darčeky pod stromček. Mikuláš s čertom
a anjelom prišli do našej obce pompézne
na koči ťahanom koňmi. Prešli celou obcou.
Deti čakali s rodičmi na Mikuláša s veľkým záujmom a presvedčili, že si balíček
od Mikuláša zaslúžili – za recitáciu básničky alebo spev. Boli veľmi dobre pripravené, čo sa Mikulášovi, anjelikovi
a čertovi páčilo.
11
ZO ŠKOLY
Škola v Trenčianskom Jastrabí oslavovala päťdesiatku
Začnem zdanlivo obyčajným a jednoduchým konštatovaním: Naša Základná škola v Trenčianskom Jastrabí
si pripomína 50. výročie otvorenia novej budovy. Je to veľa alebo málo?
V živote človeka je to vek, kedy
hodnotí, rekapituluje, bilancuje. Ľudia
vekom starnú, ale naša škola nie. Silu
síce čerpá z tradície a poznatkov, ktoré tu zanechali učitelia, ale noví žiaci
jej vdychujú silu, energiu, mladosť,
smiech a správny „drajv“.
Ľudská pamäť je výnimočný dar. Je
to dar, ktorý nám umožňuje nazrieť do
minulosti, v ktorej nájdeme rok 1963,
kedy sa začalo s výstavbou novej budovy ZŠ, ktorá bola k 1. septembru
1964 daná do užívania. V tejto budove prebieha vyučovanie dodnes. Škole však od začiatku chýbala telocvičňa
a tento stav sa zmenil až v roku 2009,
kedy bola daná do užívania. V rokoch
2010 – 2011 bola škola v rámci projektu „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ
v Trenčianskom Jastrabí“ zrekonštruovaná. Projekt bol spolufinancovaný
Európskou úniou (85 %), z prostriedkov štátneho rozpočtu (10 %) a obce
Trenčianske Jastrabie.
Dnes môžeme tvrdiť, že škola v Trenčianskom Jastrabí patrí k moderným
školám, a to nielen svojou stavbou,
ale aj moderným interiérovým vybavením.
V súčasnosti ju navštevuje 197 žiakov, z toho ich je 71 z Trenčianskeho
Jastrabia, 72 z Trenčianskych Mitíc,
40 z Dubodiela, 5 z Veľkých Držkoviec a 9 z iných obcí či miest. Škola
zamestnáva 17 učiteľov, 1 špeciálneho pedagóga a 4 nepedagogických
zamestnancov. Žiaci môžu navštevovať 18 záujmových krúžkov.
V škole sa uskutočnilo veľa zmien.
Všetky však smerovali k jednému
cieľu: ísť neustále dopredu, prispôsobiť žiakov novým spoločenským požiadavkám. Pri tejto príležitosti by som
rád spomenul aspoň mená bývalých
riaditeľov a riaditeľky: Milana Grňu,
Štefana Šoltýsa, Bohumíra Potočka,
Evu Kulifajovú, Natáliu Kalabovú a Helenu Kurákovú, ktorí sa pričinili o to, že
v našej škole vládla príjemná pracovná atmosféra, ktorá učiteľov aj žiakov
pozitívne motivovala a inšpirovala.
Vytvorili tak predpoklad, aby sme sa
stali úspešnou a modernou školou.
Som rád, že tento fakt môžem konštatovať, pretože za dôležité meradlo
úspešnosti považujem našich zamestnancov – učiteľov, ktorí svojou každodennou prácou rozvíjajú talent žiakov,
delia sa o poznatky, vedomosti, skúsenosti, ktorí upozorňujú, napomínajú,
ale aj chvália a povzbudzujú. Patrí im
vďaka a uznanie.
Druhým meradlom úspešnosti sú
naši žiaci, ktorí sú každoročne úspešne prijatí na stredné školy, svoju šikovnosť, schopnosti a praktické uplatnenie
dokazujú vo vyšších kolách rôznych
súťaží, predmetových olympiádach,
ale aj na kultúrnych podujatiach či pri
environmentálnych aktivitách.
Tretím meradlom úspešnosti školy
sú rodičia – ich záujem o školu, ocho-
ta spolupracovať, hľadať spoločné riešenia. To všetko dáva škole potrebný
pevný základ.
Teší ma, že aj obec Trenčianske
Jastrabie sa významnou mierou podieľa na modernizácii a renovácii budovy ZŠ a vzťahy medzi školou a obcou
sú na veľmi dobrej úrovni. Na dobrej
úrovni sú aj vzťahy s obcou Trenčianske Mitice, odkiaľ deti dochádzajú do
našej školy.
V našej škole je ukrytých veľa životných príbehov, zážitkov, spomienok,
veľa detského smiechu, džavotu, množstvo vypísanej kriedy. Zostal tu kus každého žiaka, učiteľa, pracovníka.
Svoju stopu ešte v starej budove
školy zanechal aj Ján Brezan, ktorý na
nej pôsobil dlhé roky ako učiteľ a v rokoch 1939 – 1946 ako riaditeľ. Jeho
meno je v obci spojené aj s rozvojom
športu a divadelníctva. Vychovával
futbalistov a stál pri zrode a rozvoji
volejbalu a stolného tenisu v obci. Súčasne viedol ochotnícke divadlo, ktoré
pod jeho vedením dosahovalo veľké
úspechy. Ján Brezan svojím pôsobením zanechal hlbokú stopu nielen
v škole, ale aj v obci. Preto sme chceli,
aby súčasná škola niesla jeho meno.
Žiaľ, ministerstvo túto žiadosť neakceptovalo.
Do ďalších rokov želám našej škole
– oslávenkyni – dostatok žiakov, učiteľov so zmyslom pre zodpovednosť,
flexibilitu, tímovú prácu, spolupracujúcich rodičov a dobrú spoluprácu so zriaďovateľom, ako i s obcami, z ktorých
deti do nej prichádzajú. Nech na škole
vládne tímový duch a družný kolektív,
aký je tu dnes. Želám jej, aby sa naďalej úspešne rozvíjala a naberala na
kráse, dôležitosti a výnimočnosti.
Mgr. Boris Jantolák,
riaditeľ ZŠ v Trenčianskom Jastrabí
Z ČINNOSTI NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY
Deti z MŠ a ich úspechy
štvor-, päť- a šesťročných detí. Ocenenie na úrovni tretieho
miesta v kategórii materské školy v tejto súťaži bolo udelené
práve dvom reprezentantom materskej školy v Trenčianskych Miticiach: Natálke Kobidovej a Tomáškovi Doktorovi. Ich výtvarné práce boli dokonca vystavené vo vestibule
Okresného úradu v Trenčíne pri príležitosti slávnostného
vyhodnotenia súťaže.
V speváckej súťaži Slávik v škôlke organizovanej v rámci
spolupráce okolitých materských škôl (tohtoročne organizovanou MŠ Svinná) našu obec reprezentovali talentované
speváčky – predškoláčky: Katka Matúšová (6 rokov), Sabínka
Deti navštevujúce našu materskú školu sú veľmi šikovné, čo svojim rodičom i pani učiteľkám dokazujú denne pri
kreslení, maľovaní, učení sa, cvičení či speve obľúbených
pesničiek. Niektoré zo starších detí sa aj v školskom roku
2013/2014 zapojili do rôznych umeleckých súťaží, čím samozrejme prezentovali nielen svoj talent a šikovnosť, ale aj
dobré meno našej MŠ.
Do výtvarnej súťaže vyhlásenej Trenčianskym osvetovým
strediskom v Trenčíne Vesmír očami detí sa zapojilo viacero
12
Vrbová (6 rokov) a Natálka Kobidová (5 rokov). Spoločne si
zaspievali pieseň „Žabia škola“ a sólovo v piesni „Čierne oči
choďte spať“. Nakoľko im tretie umiestnenie uniklo iba
o vlások, zemiaková medaila a štvrté miesto ich neminulo.
Zo súťaže si okrem iného však určite odniesli sladkú odmenu a peknú spomienku.
Na záver chceme dodať, že nielen oceneným a úspešným reprezentantom MŠ, ale všetkým deťom želáme veľa
podobných úspechov, príležitostí a chuti do ďalšieho učenia,
spoznávania a práce.
Koniec školského roka
Rozlúčkový deň sme si spoločne spríjemnili malou oslavou, na ktorej nesmela chýbať ani torta či veselý spev.
Za svoju celoročnú prácu boli nielen predškoláci, ale všetky deti odmenené zaslúženými??? jednotkami. A napokon
sme tento deň zavŕšili opekačkou v školskej záhrade, na ktorú sa už tradične vždy naše deti tešia.
V školskom roku 2013/2014 navštevovalo MŠ 21 detí. Podobne ako každý rok, aj tento školský rok ubehol ako voda
a posledný júnový deň sa s materskou školou lúčili ďalší
predškoláci. Boli to tieto deti:
☺ Natália Černošková
☺ Natália Kobidová
☺ Sabína Vrbová
☺ Šimon Gallo
☺ Katarína Matúšová
13
Koncoročný výlet
Školský rok 2013/2014 deti v MŠ
zakončili spoločne so svojimi rodičmi,
a to na spoločnom výlete v Neporadzkej
doline.
Na cestu sme sa vydali hneď ráno.
Ako býva zvykom, cesta autobusom
bola pre mnohé deti tým najlepším zážitkom. Tá však netrvala dlho a potom
prišla na rad skúška vytrvalosti – nielen pre detské nôžky. Všetci sme ju
ale zvládli skvelo a onedlho sme boli
v cieli – pri poľovníckej chatke v Doline. Tak ako sa patrí na každej chate,
aj my sme si potom navarili spoločný
výletnícky guláš. Ten sa poverenému
kuchárovi – teda pani školníčke naozaj vydaril a nielen deťom, ale všetkým nám veľmi chutil.
Tvorivé dielne v materskej škole
Aj tento rok sa v našej materskej škole uskutočnili tvorivé
dielne. Deti za pomoci pani učiteliek vyrábali rôzne dekorácie a ozdôbky, pričom používali prírodniny, ako sú tekvičky,
šišky, gaštany, šípky, listy, jabĺčka a ďalšie iné produkty našej
matky prírody. Ani by ste neverili, čo všetko dokázali naši najmenší vymyslieť. Z tekvičky zaraz vzniklo milé prasiatko,
z gaštanov stonožka alebo pavúk a z jablka ježko. Deti boli
na svoje výtvory aj patrične hrdé, rovnako ako ich rodičia,
ktorí tieto umelecké diela mohli obdivovať v šatni materskej
školy, ktorú nám nasledujúce dni originálne výtvory zdobili
a vytvorili nám tak aspoň na čas príjemnú jesennú atmosféru.
Babka, dedko naši milí...
Október je mesiacom, kedy máme
možnosť uctiť si našich starších spoluobčanov. Snažili sa o to aj naši škôlkari na malom vystúpení, ktoré si pre
babky a dedkov pripravili. Básničky,
pesničky, tančeky a detské štrbavé
úsmevy prišli starším občanom a jubilantom zlepšiť náladu dňa 29. októbra
2014 na Obecný úrad v Trenčianskych
Miticiach. Aj keď zo začiatku podaktorých škôlkarov potrápila malá tréma,
tá po prvom potlesku publika hneď aj
opadla a právom si každý z účinkujúcich zaslúžil aj sladkú odmenu.
14
NARODILI SA:
Samantha Beďačová
Sarah Janovičová
Adam Jalakša
Damián Fodrek
Matej Tunega
Juraj Kyselica
Matias Čonka
Matias Fodrek
OPUSTILI NÁS
Valeria Jánošíková
Emília Pristachová
Mária Šprtková
František Kyselica
Pavol Beďač
Júlia Červeňanová
Anna Jánošíková
Emília Beňová
Eleonóra Beďačová
Jolana Hôrková
Ľudovít Bročko
Monika Pyšná
ODSŤAHOVALI SA:
Erik Hloža
Erika Cibulková
Miroslav Bartek
Marián Bročko
Naďa Maťokárová
Z kroniky obce
PRISŤAHOVALI SA:
Milan Kováč
Božena Kováčová
Juraj Kyselica
Zuzana Kyselicová
Janka Benčová
Peter Benčo
Mária Benčová
Martina Benčová
Peter Benčo
Michaela Beďačová
Lívia Boriková
Natália Kopecká
Tomáš Kováč
UZAVRELI MANŽELSTVO:
Erik Hloža + Eva Ondrichová
Pavol Beďač + Michaela Hudcovská
Marián Cibulka + Erika Talianová
Miroslav Bartek + Lucia Tóthová
Patrik Hromník + Kristína Kobidová
JUBILANTI
50-roční
Ľudmila Lobotková
Mária Máčiková
Miroslav Pristach
Danka Uhrová
Jozef Sýkora
Jana Hromníková
Ľudmila Boriková
Stanislav Beďatš
60-roční
Helena Schiszlerová
Mária Ďurechová
Alfonz Jánošík
Oľga Jánošíková
Eva Uhrová
Zdeňka Konečná
Oľga Mikolášková
Róbert Fodrek
Helena Kšínská
70-roční
Margita Mišáková
Margita Maršálková
Emília Uherová
Emil Kulifaj
Alfonz Jánošík
Milan Straka
Miroslav Gregor
Irena Pristachová
Stanislav Lobotka
Marta Kobidová
80-roční
Antónia Malecová
Anna Galková
Alžbeta Uherová
90-roční
Mária Benčová
Amália Bóriková
Z kroniky obce vybrala
Zuzana Pavlovičová
23. ročník Mitickej dvadsiatky
23. ročník Mitickej dvadsiatky usporiadal obecný úrad dňa 28. júna 2014. Podujatie bolo veľmi vydarené, prišlo 197 turistov.
Počasie nám vyšlo. Tešíme sa na ďalší – 24. ročník.
Prezentujeme sa
Guláš je vo finále
15
Baví nás SPIRIT
Vyhladli sme po túre
Westernové preteky spojili so súťažou vo varení gulášA
Minulý rok v lete Ranč Santana v Trenčianskych Miticiach
usporiadal prvé westernové preteky. V poslednom čísle Mitických noviniek ich hodnotil riaditeľ pretekov Pavol Adamať
ako veľmi vydarené a sľúbil, že pripravia aj ďalší ročník. Svoj
sľub dodržal, a tak sa 9. 8. 2014 na kolbisku Ranča Santana v Rožňových Miticiach uskutočnil 2. ročník westernových
pretekov. Počasie bolo v ten deň typicky letné, tak sa niet
čo diviť, že aj tento rok sa ho zúčastnil veľký počet divákov.
A mali sa naozaj na čo pozerať, lebo organizátori pripravili
množstvo zaujímavých westernových disciplín. Nechýbalo
vozenie detí na poníkoch či množstvo stánkov. Dúfam, že aj
tento rok boli organizátori spokojní a v organizovaní pretekov budú pokračovať aj na budúci rok.
Súčasťou tohtoročných pretekov bola i súťaž vo varení guláša, ktorú v areáli kolbiska organizoval Obecný úrad
v Trenčianskych Miticiach. Zúčastnilo sa ho päť družstiev.
O tom, že všetky družstvá navarili chutný guláš, svedčí aj
fakt, že krátko po vyhodnotení súťaže sa ich kotlíky v rekordnom čase vyprázdnili. A tu sú členovia víťazného družstva:
Mitické novinky – občasník obce Trenčianske Mitice • EV 13/08 • ISSN: 1339-3626 • Vydané: 16. 12. 2014
• Vydáva a distribuuje Obecný úrad Trenčianske Mitice, č. 164, 913 22, IČO: 00312096 • Vychádza 2-krát ročne
• Náklad 200 kusov • Nepredajné • Redakčná rada: Mgr. Emília Žáčiková, Bc. Miroslava Jalakšová
• Grafická úprava: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne • Tlač: T-Expres Trenčín.
Download

Mitické novinky - Obec Trenčianske Mitice