INKONTINENCE MOČI Z POHLEDU
FYZIOTERAPIE
Tematický okruh:
Ošetřování klienta s poruchami uropoetického aparátu.
Mezioborové přesahy a vazby:
Somatologie - anatomie a fyziologie uropoetického aparátu, ošetřování nemocných,
ošetřovatelství.
Cílová skupina:
Žáci 4. ročníku - Zdravotnický asistent, studenti SZŠ a VOŠZ - 3. ročníku
Text je určen pro rozšiřující informace o nemocné s uropoetickým aparátem u studentů, kteří
již mají základy z anatomie a fyziologie uropoetického systému.
Očekávaný výstup – cíl:
Po prostudování kapitoly budete schopni:
 definovat pojmy – diafragma, inkontinence moči, dysfunkce,
 popsat stručně anatomii a fyziologii pánevního dna,
 objasnit funkce a poruchy pánevního dna,
 uvést typy inkontinence a příčiny vzniku inkontinence,
 vyjmenovat diagnostické metody u inkontinence ,
 vysvětlit stručně konzervativní a chirurgickou léčbu inkontinence,
 popsat fyzioterapeutické přístupy v léčbě inkontinence u pacientů/klientů s oslabenými
svaly pánevního dna,
 objasnit rehabilitační péči o pacienty /klienty s inkontinencí.
© M E T O D I C K Ý L I S T č. 4 – Inkontinence moči z pohledu fyzioterapie, SZŠ Kroměříž
1
Předpokládaný čas ke studiu:
(Studium textu - 90 minut).
Organizace řízení učební činnosti:
Samostudium, písemná odpověď na vybrané otázky.
Organizace prostorová:
(Pracovní stůl - notebook).
Klíčové kompetence:
Rozšíření odbornosti v oblasti prevence inkontinence močové.
Průřezová témata:
ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - žák si uvědomí vztah mezi životním prostředím,
životním stylem a zdravím jedince a společnosti, žák si osvojí zásady zdravého životního
stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví.
Klíčová slova:
INKONTINENCE MOČE-PÁNEVNÍ DNO-REHABILITACE-PREVENCE-TERAPIE
Nutné pomůcky:
Počítač - notebook - připojení on line (Operační systém - WINDOWS
XP/10).
Obecný cíl kapitoly:
Po prostudování této kapitoly získáte vědomosti týkající se typů inkontinence moči (dále jen
inkontinence), diagnostiky inkontinence včetně specifického postupu vyšetření pánevního dna
fyzioterapeutem, konzervativní a chirurgické léčby a rehabilitační péče o pacienty/klienty
s inkontinencí.
© M E T O D I C K Ý L I S T č. 4 – Inkontinence moči z pohledu fyzioterapie, SZŠ Kroměříž
2
Doporučení pro studium kapitoly:
Ke studiu této kapitoly je nutné ovládat základní znalosti z ošetřovatelství, urologie
a somatologie včetně latinské terminologie.
Úvod:
Pro pochopení souvislostí v problematice inkontinence je nutné se zaměřit zejména
na anatomii svalů pánevního dna, na moderní péči o inkontinentní nemocné z pohledu
fyzioterapeuta a na metody posilování svalů pánevního dna.
ANATOMIE SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA
Pánevní dno uzavírá břišní dutinu, vyrovnává břišní tlaky, podílí se na pružné, ale stabilní
topografii orgánů pánve a je součástí vnějších úseků uretry, rekta a měkkých porodních cest.
Svalstvo pánevního dna tvoří tři útvary: diafragma pelvis, diafragma urogenitale a zevní
vrstva uzávěrových svalů.
Diafragma pelvis je tvořena musculus levator ani a musculus coccygeus. Tyto svaly tvoří
příčně pruhovaný svěrač kolem konečníku a vývojově patří k přední svalovině ocasu.
Musculus levator ani se skládá ze dvou částí: puborektální klička a iliokokcygeální část.
Musculus coccygeus má tvar trojúhelníku, začíná od spina ischiadica a rozbíhá se na boční
stěny kostrče a spodní část křížové kosti.
V diafragma jsou dva otvory: hiatus urogenitalis (pro uretru a vaginu) a uprostřed hiatus
rectalis (pro rectum).Mezi oběma otvory je vazivová část – centrum perineale.
Diafragma urogenitale je tenká trojúhelníková plotna uzavírající z vnější strany hiatus
urogenitalis.Vede napříč mezi dolními rameny stydkých kostí. Je tvořena drobnými svaly:
musculus transverzus a sphincter uretry.
Zevní vrstva uzávěrových svalů je tvořena drobnými svaly zevního genitálu (musculus ischio
a bulbocavernosus a musculus sphincter ani externus.
© M E T O D I C K Ý L I S T č. 4 – Inkontinence moči z pohledu fyzioterapie, SZŠ Kroměříž
3
Obrázek č. 1 Anatomie pánevního dna (hluboká vrstva a střední vrstva), ( Netter, 2003)
FUNKCE SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA
4




Pánevní dno poskytuje statickou podporu pánevním a břišním orgánům (děloze,
močovému měchýři, střevu).
Pánevní dno plní funkci uzavírací (svěrač konečníku, vagíny a močové trubice).
Pánevní dno se významně podílí na stabilitě celého trupu v rámci hlubokého
stabilizačního systému páteře.
Pánevní dno spolupracuje s bránicí a podílí se na dýchání.
PORUCHY FUNKCE PÁNEVNÍHO DNA SE PROJEVÍ JAKO…






Pokles až výhřez orgánů malé pánve.
Inkontinence moči.
Inkontinence stolice.
Kostrčový syndrom, bolesti zad.
Bolesti při pohlavním styku.
Poruchy sexuálních funkcí.
© M E T O D I C K Ý L I S T č. 4 – Inkontinence moči z pohledu fyzioterapie, SZŠ Kroměříž
Z hlediska funkce mají uvedené anatomické svalové skupiny tři funkční
úrovně zapojení.
a) Vnější svalová vrstva
Svalová vrstva nejblíže k povrchu se účastní sfinkterové funkce a její tah je zejména
předozadní, do posturálních funkcí se zapojuje nejméně, aktivuje se zejména při kašli.
b) Střední svalová vrstva
Střední vrstva se podílí zejména na stabilizaci kyčlí a pánve a její tah je laterolaterálně
s hvězdicovitým vyzařováním do středu hráze. Je zodpovědná za stabilizaci kyčlí a
funkci chodidel. Při její dysfunkci se zhoršuje tolerance chůze, zvláště na tvrdé dlažbě,
utlumuje se až bortí klenba nožní,vyvíjí se plochá noha a halluces valgi.
c) Vnitřní svalová vrstva
Nejvnitřněji uložená vrstva rozbíhající se od stydké kosti ke kyčlím, je hlavní součástí
hlubokého stabilizačního systému. Spolupracuje s hlubšími vrstvami břišní stěny,
zužuje boky, je funkčně spojena s bránicí. Je reprezentantem čistě lidské funkce
pánevního dna při vzpřímené chůzi.
PÁNEVNÍ SVALSTVO A JEHO VÝVOJ Z ANTROPOLOGICKÉHO POHLEDU
K zásadní změně ve vývoji pánevního dna dochází přechodem ze čtyř končetin na dvě
a vzpřímením osy těla. Svalovina pánevního dna má u nižších živočichů, včetně primátů,
podstatně jednodušší funkci. Vzhledem k postavení pánve netvoří základnu trupu, neplní
posturální funkci, nenese váhu útrob a jen málo je tím ovlivněna funkce svěračů.
Svalovina pánevního dna se stává velmi angažovanou v držení těla,stává se oporou trupu
a pánve, mění se postavení bránice, která se posouvá do horizontální polohy. Pánevní dno
takto funguje jen u člověka a jsou to funkce fixované ve fylogenezi jen velmi nedávno.
ONTOGENETICKÝ VÝVOJ SVALSTVA PÁNEVNÍHO DNA
Z hlediska ontogeneze je významné, že zrání a funkce svěračů a funkce posturální jsou
spjaty a to i časově. Funkce svěračů nemůže dozrát dříve, než dojde ke vzpřímené chůzi
a stabilizaci pletence pánevního. Ke spolehlivému ovládání funkce svěračů dochází až
když dítě zvládá vzpřímenou chůzi se zapojením pánevního dna, okolo druhého roku
života.
Ve své funkci je pánevní dno úzce spjato s hlubokým stabilizačním systémem bederní
páteře, břišní stěnou, bránicí, horní hrudní aperturou a se spodinou dutiny ústní.
Významně je pánevní dno propojeno se stabilizátory kyčle a s chodidly (působení
je oboustranné).
© M E T O D I C K Ý L I S T č. 4 – Inkontinence moči z pohledu fyzioterapie, SZŠ Kroměříž
5
Pánevní dno, bránice, horní hrudní apertura a spodina dutiny ústní spolu spolupracují
ve vzájemném souladu. Porucha v jedné etáži znamená narušení funkce všech ostatních.
Zkušenosti ukazují, že prosté posilování pánevního dna (resp.svěračů) je často
kontraproduktivní a nevede k úpravě funkce. Naopak při cíleném zásahu do posturálních
funkcí dochází k významné změně svěračové funkce. Na tomto principu jsou založeny
postupy moderní rehabilitace poruch pánevního dna.
MODERNÍ PÉČE O INKONTINENTNÍ NEMOCNÉ Z POHLEDUFYZIOTERAPEUTA
Dysfunkce dolních cest močových patří mezi nejčastější urologická onemocnění.
Inkontinence moči postihuje zejména ženskou populaci a má zásadní vliv na kvalitu
života postižených jedinců.
DEFINICE MOČOVÉ INKONTINENCE A JEJÍ TYPY
Inkontinence moči je stav nechtěného úniku moči. Podle Mezinárodní společnosti pro
kontinenci rozlišujeme extrauretrální a uretrální inkontinenci, kterou dále dělíme
na 4 typy:

Urgentní inkontinence - mimovolní únik moči spojený s naléhavým nucením. Každá
urgence však nekončí inkontinencí, proto se začal užívat pojem hyperaktivní měchýř.
Motorická urgentní inkontinence je způsobena neschopností relaxace detruzoru
močového měchýře a sensitivní urgentní inkontinence je způsobena jeho
hyperaktivitou.

Stresová inkontinence - stav mimovolného úniku moči při zvýšení nitrobřišního tlaku
(kašel, smích, kýchnutí). Tento druh inkontinence se nazývá pasivní inkontinencí,
protože svalovina močového měchýře se na úniku moči nepodílí.
Smíšená forma inkontinence – kombinace urgentní a stresové inkontinence
Reflexní inkontinence – únik moči následkem hyperreflexie detrusoru, jejíž příčinou
je neurogenní porucha dolních močových cest


Tabulka č. 1. Stupně stresové inkontinence moči
stupeň
I.
množství
pod 30 ml
II.
30-80 ml
III.
nad 80ml
provokační faktory
kašel, smích,těžká
práce
změna polohy,chůze
po schodech, lehká
fyzická práce
Při min. zátěži, při
nádechu
čas
nepravidelně
denně, při každém
stresovém manévru
trvalý únik moči
© M E T O D I C K Ý L I S T č. 4 – Inkontinence moči z pohledu fyzioterapie, SZŠ Kroměříž
6
PŘÍČINY INKONTINENCE









Rasová predispozice – více bělošky, rodinné predispozice – dědičnost.
Anatomické a neurologické abnormality.
Těhotenství, porod a menopauza.
Operace a ozáření pánve.
Vyšší věk.
Obezita.
Močová infekce.
Invalidita.
Drogy, medikamenty.
DIAGNOSTIKA INKONTINENCE
Vyšetření a diagnostiku inkontinence provádí zprvu praktický lékař nebo gynekolog, dále
je pacientka odeslána ke specialistovi na urologii nebo urogynekologii, kde je podrobena
dalším specifickým vyšetřením.
7
PŘEHLED DIAGNOSTICKÝCH METOD






Anamnéza – kdy nastává únik moči, zhodnocení rizikových faktorů, dotazníky,
mikční deník (objektivní informace o frekvenci a množství moči v jednotlivých
časových úsecích).
Fyzikální vyšetření – zhodnocení somatotypu, deformity zevního genitálu,
neurologické vyšetření.
Laboratorní vyšetření – biochemická analýza moči, bakteriologické vyšetření moči,
cytologické vyšetření moči, vyšetření renálních funkcí, vyšetření zánětlivých markerů
Zobrazovací metody – ultrasonografie abdominální a gynekologické, CT, MRI
Endoskopické vyšetření dolních močových cest
Urodynamické vyšetření
- cystometrie – měření vztahu mezi intravezikálním tlakem a objemem měchýře,
- uroflowmetrie – měření průtokových parametrů mikce,
- techniky „leak – point – pressure“ – zhodnocení tlakových parametrů při úniku
moči vyvolaném budˇ Valsalvovým manévrem, nebo při kašli.
- EMG (elektromyografie svalů pánevního dna) – snímání změn bioelektrických
potenciálů při aktivaci svalových vláken,
- profilometre – měření tlakového profilu močové trubice .
© M E T O D I C K Ý L I S T č. 4 – Inkontinence moči z pohledu fyzioterapie, SZŠ Kroměříž
INVAZIVNÍ CHIRURGICKÁ LÉČBA MOČOVÉ INKONTINENCE
Chirurgicky lze léčit pouze stresovou inkontinenci, ostatní typy jsou pro invazivní terapii
kontraindikovány.
 Závěsné vaginální plastiky.
 Augmentační výkony – částečné náhrady močového měchýře.
 Desobstrukce – uvolnění výtokové části uretry a hrdla močového měchýře.
 Aplikace páskových metod – pod močovou trubici.
 Umělý svěrač.
KONZERVATIVNÍ LÉČBA MOČOVÉ INKONTINENCE





Antikontinentní pomůcky – vložky, kalhotky, podpůrné pesary, uretrální ucpávky.
Fyzioterapie včetně rehabilitačních pomůcek (vaginální konusy, Venušiny kuličky).
Farmakoterapie – tlumí stahy svaloviny močového měchýře a zvyšuje jeho kapacitu,
posiluje uzávěrové mechanismy.
Elektrostimulace.
Behaviorální léčba – režimová opatření, výživové poradenství, edukace.
KONZERVATIVNÍ LÉČBA INKONTINENCE
Konzervativní léčba, respektive fyzioterapie močové inkontinence je typicky mezioborová
a má-li být úspěšná, musí být komplexní. U praktických lékařů, gynekologů a urologů
se předpokládá spíše správné směrování nemocného s poruchou v pohybovém aparátu.
Podrobná kineziologická diagnostika a léčba pak bude v rukou rehabilitačního lékaře
a fyzioterapeuta.
© M E T O D I C K Ý L I S T č. 4 – Inkontinence moči z pohledu fyzioterapie, SZŠ Kroměříž
8
VYŠETŘENÍ DYSFUNKCE PÁNEVNÍHO DNA Z POHLEDU FYZIOTERAPEUTA
Při vyšetření pacientky odebíráme nejprve anamnézu a pozornost věnujeme následujícím
údajům:
 operační zákroky v oblasti břišní, jizva hojící se per sekundam,
 enormní pokles nebo nárůst váhy,
 bolestivost při menze, bolesti v kříži,
 sedavé zaměstnání,
 četné porody, nástřih hráze při porodu, potraty, funkční sterilita,
 bolestivost kostrče při sezení na tvrdé podložce,
 bolestivost při pohlavním styku,
 vznik astmatu či zhoršení OPN (obstrukční plicní nemoci) v období přechodu,
 deprese a poruchy spánku,
 ranní, či klidové parestézie HKK,
 vazba na operaci hallux vagus, či klenby nožní.
Po anamnéze následuje kineziologické vyšetření, kde na poruchu pánevního dna ukazují
následující příznaky:














zhodnocení chůze – tvrdá, bez měkkého došlapu chodidla, vybočení špičky zevně při
zkrácení zevních rotátorů kyčle,
halluces valgi,
klenba nožní – zhoršená funkce,
výrazné zkrácení lýtkových svalů – pokus o dřep,
instabilita kyčlí – nápadně široké boky,
nefunkční musculus gluteus maximus, nefunkční musculus transverzus abdominis,
anteflexe pánve s hyperlordozou,
prosáknutí na sakru – HAZ (hyperalgická zóna),
S – reflex,
měření svalové síly a výdrže pánevního dna (perinometr),
bolestivost kostrče při palpaci per rektum,
absence rozvíjení hrudníku laterolaterálně,
předsunutí hlavy, hyperotnus šíjových a mimických svalů, nedostatečné otvírání úst,
chrapot.
© M E T O D I C K Ý L I S T č. 4 – Inkontinence moči z pohledu fyzioterapie, SZŠ Kroměříž
9
VZTAH CHODIDLA K PÁNEVNÍMU DNA
Nefunkční nožní klenba je zdrojem zkreslené aferentace. Naopak po její stimulaci a lepším
nastavení při zatížení dochází ke změně postavení pánve a přímo k aktivaci hlubších vrstev
pánevního dna. Provádí se nejdříve vsedě na míči, pak ve stoje a nakonec na labilních
plochách. Před cvičením je dobré uvolnit zablokovaný nárt mobilizačními technikami.
CÍLE FYZIOTERAPIE U STRESOVÉ INKONTINENCE
Cílem fyzioterapie stresové inkontinence je snaha, aby pacientka byla schopna aktivovat svaly
pánevního dna vždy v situacích, kdy předpokládá vysokou pravděpodobnost úniku moči
(kašel, kýchání, zvedání těžkých předmětů…). Cílem fyzioterapie v indikaci hyperaktivního
měchýře je dosažení schopnosti pacientky volně aktivovat pánevní dno a potlačit pocit nucení
na močení. Efektivní při rehabilitaci hyperaktivního měchýře se jeví tzv. Stollerova aferentní
neurostimulace. Princip spočívá v zavedení jehlové elektrody do blízkosti nervus tibialis.
Na tuto elektrodu je pak přiváděn elektrický proud o frekvenci 20 Hz. Elektrické impulsy jsou
vedeny do mikčního centra v míše (S2-S4) a „přebijí“ frekvenci impulsů, které jdou
do nervus pubicus v pánevní oblasti a dochází k relaxaci pánevního dna.
10
METODY TERAPIE PÁNEVNÍHO DNA
Konzervativní nefarmakologická terapie (fyzioterapie) je dle doporučení léčbou první volby
u všech typů inkontinence nižšího stupně závažnosti. V současnosti existuje několik
fyzioterapeutických přístupů. Léčbu by měl vést fyzioterapeut specializovaný
na problematiku močové inkontinence, nejlépe člen mezioborového týmu.
Fyzioterapeutické přístupy:
 Kegelovy cviky – nejstarší forma prostého „posilování“, jehož nevýhodou je absence
komplexního přístupu v terapii. Nezohledňuje ostatní složky pohybového aparátu
a chybí práce s ostatními vrstvami pánevního dna. Tento přístup může prohloubit již
vzniklou svalovou dysbalanci. Objevuje se pak příznak známý jako příznak trubice,
kde sed pochva stahuje synchronně se svěračem. Tento stav pak vede k bolestivému
pohlavnímu styku a ještě ke zhoršení stávající inkontinence. Poměrně typické to bývá
u silového cvičení typu sportovního aerobiku.
Vleže na zádech s pokrčenými koleny, několikrát (až 10x) vtahujeme pánevní dno jako
bychom chtěli přerušit močení.
© M E T O D I C K Ý L I S T č. 4 – Inkontinence moči z pohledu fyzioterapie, SZŠ Kroměříž

Synkinetický přístup – využívá volní kontrakce velkých svalových skupin
upínajících se v blízkosti úponů svalů pánevního dna (gluteální svaly a adduktory
stehna) a předpokládá reflexní aktivitu svalů pánevního dna. Tato aktivita je velmi
nízká. Tento typ cviků se objevuje v různých cvičebních brožurách a letácích.
Pacientka se nenaučí diferencovaně ovládat svaly pánevního dna a následně je použít
v krizových situacích – „stále netuší, kde má pánevní dno“.
Vtáhněte břišní svaly směrem k páteři, stáhněte hýžďové svaly a zvedněte trup
od podložky.

Posturální přístup – nahlíží na pacientku v její celistvosti, vnímá pánevní dno jako
jednu ze složek hlubokého stabilizačního systému. Chybí nácvik izolované kontrakce
svalů pánevního dna, pacientka nezvládne krizovou situaci, neboťˇ “stále netuší, kde
má pánevní dno“.

„Ostravský koncept“ – spojuje posturální přístup s nácvikem volní kontrakce
jednotlivých vrstev pánevního dna. V první fázi jsou všechny pacientky seznámeny
s anatomií a fyziologií pánevního dna, základních rysech močové inkontinence
a cílech léčby. Dalším krokem je vstupní vyšetření pacientky se zaměřením na pánevní
dno. Nácvik je prováděn nejprve izolovaně dle vrstev pánevního dna, dále izolovaně
jako komplex a nakonec jako součást stabilizační jednotky trupu.
11
Shrnutí kapitoly:
Pánevní dno hraje nezastupitelnou úlohu ve stabilizační funkci pohybového aparátu a jeho
dysfunkce se projeví celou řadou klinických příznaků, a to i ve zdánlivě vzdálených
oblastech.
Problémové okruhy, které je nutno řešit, se týkají několika oblastí. Je nutné upravovat
držení těla, centrovat klouby, pravidelně relaxovat, redukovat nadváhu a zlepšit aerobní
výkonnost. Individuální ošetření, cvičení a edukace fyzioterapeutem probíhá obvykle
po 6 týdnů 2x týdně. Výsledky se zpravidla dostavují s latencí 3-6 měsíců.
V konzervativní léčbě močové inkontinence je důležité mít na paměti komplexní
přístup k terapii ve smyslu nejen ovlivnění svalové síly pánevního dna, ale také jeho zapojení
do stabilizačního systému. Do tohoto komplexního přístupu dále řadíme v rámci behaviorální
části terapie také ovlivnění pohybových návyků, mikčního stereotypu, úpravu životosprávy
a pracovního či sportovního zatížení.
© M E T O D I C K Ý L I S T č. 4 – Inkontinence moči z pohledu fyzioterapie, SZŠ Kroměříž
ÚKOL: Pro zopakování informací o močové inkontinenci
Vyberte k pojmům v levém sloupci správné pojmy v pravém sloupci
1. Jedna z příčin vzniku inkontinence.
obezita / podváha
2. Jak se nazývá přístroj k měření svalové síly pánevního dna?
pelvimetr / perineometr
3. Kdy dochází u žen k nekontrolovatelnému úniku moči?
při zvedání těžkých břemen / při běhu
4. Která sportovní aktivita ohrožuje ženy s výskytem inkontinence?
sportovní aerobik / krasobruslení
Vyhodnocení úkolu:
1.
2.
3.
4.
obezita / podváha
pelvimetr / perineometr
při zvedání těžkých břemen / při běhu
sportovní aerobik / krasobruslení
Kontrolní otázky a úkoly:
1.
2.
3.
4.
Vyjmenujte svaly pánevního dna.
Jak se projevují poruchy pánevního dna?
Jaké vyšetřovací metody se používají při diagnostice inkontinence?
Popište jednotlivé fyzioterapeutické přístupy v rámci konzervativní léčby inkontinence
a uveďte dobu, po kterou je nutné rehabilitaci provádět a kdy se dostaví první
výsledky.
© M E T O D I C K Ý L I S T č. 4 – Inkontinence moči z pohledu fyzioterapie, SZŠ Kroměříž
12
Cvičný test:
1. Vyberte z následujících možností sval pánevního dna:
a) musculus coccygeus
b) musculus gluteus minimus
c) musculus adduktor magnáš
d) musculus gluteus medius
2. Porucha funkce pánevního dna se projeví jako:
a) inkontinence moče a stolice
b) hypertenze
c) porucha sekrece hormonů
d) bolesti v bederní oblasti
3. Jak dlouho trvá rehabilitace močové inkontinence:
a) nejméně 3-6 týdnů
b) nejméně 3-6 měsíců
c) nejméně 1 rok
d) nejméně 2 roky
4. Dle současných rehabilitačních trendů je nejúčinnější přístup v rehabilitaci
inkontinence pánevního dna:
a) Kegelovo cvičení
b) posturální terapie
c) „Ostravský koncept“
d) sportovní aerobik
Vyhodnocení cvičného testu:
1.a, 2.a, 3.b, 4.c.
© M E T O D I C K Ý L I S T č. 4 – Inkontinence moči z pohledu fyzioterapie, SZŠ Kroměříž
13
Slovník pojmů:
Diaphragma
Detruzor
přepážka
vypuzovač (musculus detrusor vesicae –
většina hladké svaloviny močového
měchýře podílející se na vypuzování moči)
porucha funkce
anatomicky definovaný prostor v horní
části hrudníku,kde dochází k útlaku
nervově-cévního svazku
samovolný odchod moči a stolice
samovolný odchod moči
svěrač
Dysfunkce
Horní hrudní apertura
Inkontinence
Inkontinence moči
Sphincter
Informační zdroje:
1.
EICHENAUER,
R.
H.:
Urologie.
Praha,
ScientiaMedica,
1996,
597
s.,
ISBN 80-85526-36-0.
14
2.
KOLÁŘ,
P.:
Rehabilitace
v klinické
praxi.
Praha,
Galén,
2010,
637
s.,
Grada,
2003,
334
s.,
ISBN 978-80-7262-657-1.
3.
NETTER,
F.:
Anatomický
atlas
člověka.
Praha,
ISBN 80-247-0517-6.
4.
VOKURKA, M. A KOL.: Praktický slovník medicíny. Praha, Maxdorf, 2004, 490 s.,
ISBN 80-7345-009-7.
© M E T O D I C K Ý L I S T č. 4 – Inkontinence moči z pohledu fyzioterapie, SZŠ Kroměříž
Download

INKONTINENCE MOČI Z POHLEDU FYZIOTERAPIE