Noviny obce Trenčianske Mitice
ročník V.
Decembrové pranostiky
číslo 2
december 2012
• Svätá Lucia je kráľovnou zimy.
• Aká zima v decembri, také teplo v júni.
• Biele Vianoce, zelená Veľká noc.
• Keď je december studený, je vždy s úrodným rokom
spojený.
• Do Vianoc dlhá nitka, krátky deň, po Vianociach krátka
nitka, dlhší deň.
• V studenom decembri zem snehom pokrytá dáva
budúceho roku hodne žita.
• Koľko sa ukáže prvý sneh pred Vianocami, toľko bude
trvať po Vianociach.
• Svätá Barbora ťahá sane do dvora.
• Keď je na Štedrý deň večer mnoho hviezd, bude mnoho zemiakov.
• Na svätého Mikuláša už je celá zima naša.
• Keď svätý Štefan blato vyfúka, peknú jar nám ponúka.
• Aké sú od Lucie do Vianoc dni, také budú aj mesiace.
sviatky lásky a pokoja zavítajú skoro k nám,
T T T podUžstromčekom
ľudia postoja, otvoria srdcia dokorán. T
T T
Nech v dome vašom zavládne tiež radosť, že ste spolu,
keď rodina si zasadne k štedrovečernému stolu.
T T
T T
Prajú pracovníci Obecného úradu Trenčianske Mitice a poslanci Obecného zastupiteľstva
1
Prihovára sa vám starosta obce
relatívne vyšiel na ďalšiu etapu dokončenia výstavby polyfunkcie, ale prišla výzva z Environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia SR „Zelená investičná schéma“
na podávanie projektov. Naša obec sa zapojila do tejto výzvy projektom: Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov
v obci Trenčianske Mitice – Obecný úrad a Materská škola.
Týka sa to výmeny okien, izolácie a zateplenia fasády a strechy, výmeny hromozvodov na obecnom úrade a materskej
škole v sume 185.154,80 eur. V prípade schválenia projektu
sa na tejto sume musí podieľať obec piatimi percentami
spoluúčasti v sume 9.257,79 eur, čo sa muselo premietnuť
do rozpočtu obce na rok 2013. Taktiež sa podala výzva na
Environmentálny fond Ministerstva životného prostredia „III.
etapa zberného dvora“ – zakúpenie traktora, drviča na konáre a kompostéry pre domácnosti. Celková suma 93.913 eur, kde
sa obec taktiež musí podieľať spoluúčasťou piatimi percentami v sume 4.695,60 eur. Veríme, že výzvy budú úspešné,
veď ušetríme energie, skrášlime si majetok obce a rozšírime
mechanizáciu zberného dvora, ktorá by mala slúžiť hlavne
občanom obce Trenčianske Mitice.
Chceli by sme vytvárať dobré podmienky pre spoluobčanov v každej časti našej obce. Tentokrát je pre nás najväčšou prioritou dostavanie a sprevádzkovanie polyfunkčného
domu v Kostolných Miticiach. Dúfam, že sa nám to konečne
po všetkých peripetiách v čo najrýchlejšom čase podarí.
Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som sa vám prihovoril prostredníctvom
Mitických noviniek a zároveň vás oboznámil s projektom a stavbou polyfunkcie v časti Kostolné Mitice, ako i s inými skutočnosťami v rámci rozvoja a priorít obce Trenčianske Mitice.
Po dlhodobých problémoch s výstavbou nájomných bytov,
ktoré zapríčinili viaceré okolnosti, ako napr. postoj Krajského
stavebného úradu v Trenčíne, ako i samotné obstarávanie,
v ktorom sme podľa zákona o obstarávaní museli vybrať najlacnejšieho obstarávateľa a tou bola firma, ktorá nemala veľmi dobré preferencie, sme sa rozhodli výstavbu nájomných
bytov zrušiť. Báli sme sa totiž, aby sme nedopadli ako niektoré mestá a obce, ktoré sa dostali do nútenej správy. Na
podnet starostu a poslancov obecné zastupiteľstvo rozhodlo,
aby sa starosta pokúsil dohodnúť s projektantom pôvodného
projektu o jeho prepracovaní na polyfunkčný dom v rámci
dohodnutých financií za projekt. V polyfunkčnom dome by
bol obchod so skladom a miestnosť pre oslavy, kary, fitnes
a iné využitie. Zároveň by sa využilo podkrovie a dostavali by
sa dva podkrovné byty o rozmeroch 53,84 m2 a 80,05 m2. Tak
sa aj stalo. Stavba sa vyprojektovala, uskutočnilo sa obstarávanie, ktoré vyhrala firma EKO – Stavsol, a. s., Drietoma.
Stavba dostala názov Polyfunkčný dom „Tri lipy“, keďže v blízkosti skutočne stoja tri lipy. Obecné zastupiteľstvo
uznesením rozhodlo, že si na stavbu požičia sumu 58.980
eur a z ponúk vybralo najlepšiu z Prima banky, a. s. V prípade dokončenia sa doberie úver podľa finančných nárokov
stavby v druhej etape, alebo sa zabezpečí financovanie z vlastných zdrojov z rozpočtu obce. Ako ste si mohli
všimnúť, stavba sa na jeseň začala. Vlastný rozpočet by bol
Na záver by som sa vám chcel prostredníctvom novín
poďakovať za spoluprácu a popriať krásne prežité vianočné
sviatky v kruhu vašich najbližších a do nového roku veľa,
veľa zdravia a šťastia.
Dušan Rozemberg
2
SPRÁVY Z MIESTNEJ SAMOSPRÁVY
Obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí dňa 1. 8. 2012:
Schválilo:
• Prenájom obecných priestorov – miestnosť v KD na Harmadovci OKST
Tornádo s mesačným prenájmom
10 € na dobu určitú s účinnosťou od
1. 8. 2012 do 31. 12. 2013.
• Zaradenie osobného motorového vozidla
VW Bora ev. č. TN 320 DV do majetku
obce na základe darovacej zmluvy zo
dňa 8. 6. 2012 v obstarávacej cene
1.000 €. Poznámka: Uvedené auto
bolo pridelené do obce z Ministerstva
dopravy a cestovného ruchu SR
v rámci darovacej zmluvy bezplatným
prevodom (zadarmo). Bolo však potrebné zaradiť ho do majetku obce
v obstarávacej cene a tak poslanci rozhodli o cene 1.000 €.
• Zápis do Obecnej kroniky za rok 2011.
• Plán činnosti hlavného kontrolóra
na 2. polrok 2012.
• Sponzorský príspevok TJ Inovec
v celkovej sume 150 €.
Vzalo na vedomie:
• Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2012. • Žiadosť MŠ o uvoľnenie finančných
prostriedkov na rekonštrukciu detského pieskoviska. Stavebná komisia preskúma stav pieskoviska
a oplotenia a podá informácie na
ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí dňa 12. 9. 2012:
Schválilo:
• Predložený Dodatok č. 1 k zmluve
o vypúšťaní odpadových vôd zo závodu plnenie minerálnej vody uza-
tvorenej dňa 25. 6. 2012 so spoločnosťou Trenčianske minerálne vody,
a. s., Bratislava a poverilo starostu
obce na jeho podpísanie.
• Prijatie úveru vo výške 59.988 €
z Prima banky na účely zabezpečenia financovania investičného
projektu – Výstavba polyfunkčného
objektu Tri lipy v Trenčianskych Miticiach. Splatnosť úveru je 5 rokov,
mesačná splátka 1.200 €. • Predaj obecného majetku – osobného automobilu Škoda Felicia za
vyvolávaciu cenu 300 €.
• Prenájom priestorov vstupnej haly
za účelom cvičenia kalanetiky.
Vzalo na vedomie:
• Žiadosť o zakúpenie nového počítača pre ekonómku obce. Poverilo
Ing T. Kyselicu, poslanca OcZ, aby
prehodnotil stav a kapacitu počítača, prípadne jeho zakúpenie.
• Správu hlavného kontrolóra obce
o kontrolnej činnosti za rok 2011.
Súhlasilo:
• S rozšírením verejného osvetlenia
v lokalite Zemianskych Mitíc – ulica k poľnohospodárskemu družstvu
na základe predložených ponúk pre
stavbu rozšírenia verejného osvetlenia.
Obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí dňa 7. 11. 2012:
Schválilo:
• Novelizáciu Štatútu obce Trenčianske Mitice. • Podanie žiadosti o dotácie z Environmentálneho fondu Zelená investičná
schéma prostredníctvom projektu
„Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov v obci Trenčianske Mi-
tice“, ide o budovy obecného úradu
a materskej školy. Schválilo vypracovanie projektu v sume 2500 €.
Ďalej schválilo podanie druhej žiadosti na Environmentálny fond „III.
Etapa zberného dvora – Separácia
a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Trenčianske
Mitice.“ • Zakúpenie počítača v sume 660,50 €.
Vzalo na vedomie:
• Predaj obecného osobného automobilu Škoda Felicia v celkovej
hodnote 350 €.
• Správu starostu obce o prevádzke
obchodu Zemianske Mitice. Riešením danej situácie sa budú poslanci zaoberať na budúcom zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí dňa 21. 11. 2012:
Schválilo:
• Vykonanie inventarizácie majetku
obce Trenčianske Mitice na dni
26. 11. 2012 – 10. 12. 2012 inventarizačnými komisiami zloženými
z poslancov OcZ. • Dohodu o ukončení prenájmu obchodu v Zemianskych Miticiach R. Ferom
a zároveň schválilo prenájom týchto
priestorov Ľ. Svatíkovej za účelom
prevádzky obchodu s potravinami a zmiešaným tovarom. Nájomná
zmluva bude podpísaná na dobu určitú od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.
Vzalo na vedomie:
• Návrh rozpočtu na rok 2013.
• Návrh VZN o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
Dane z nehnuteľnostÍ NA budúci rok sa zvyšujú
Po bohatej diskusii na dvoch zasadnutiach obecného zastupiteľstva sa poslanci zhodli na sadzbách daní z nehnuteľností,
ako ich uvádza tabuľka. Zároveň sa nevyhli ani zvýšeniu poplatku za komunálne odpady z 15 € na 16 € za osobu na rok. Vieme, že zvyšovanie akýchkoľvek poplatkov je pre ľudí citlivá vec. V porovnaní s okolitými obcami patria poplatky v našej obci
k tým nižším a pre budúcnosť sa ich budeme snažiť udržať čo najdlhšie v tejto výške.
Sadzby daní z nehnuteľností od 1. 1. 2013 pre obec
Trenčianske Mitice:
STAVBY
stavba na bývanie –
rodinný dom
Ročná sadzba
dane za m2
Príplatok za
podlažie za m2
0,06
0,05
POZEMKY
Hodnota
pozemku za m2
Ročná sadzba
dane v %
orná pôda
0,2944
0,45
poľnohospodárska stavba
0,06
0,05
trvale trávny porast
0,0252
0,45
rekreačná (záhr.) chata
0,40
0,05
záhrada
1,3200
0,45
samostatne stojaca garáž
0,15
0,05
lesný pozemok
0,0494
0,45
priemyselná stavba
0,60
0,05
rybník s chovom rýb
0,0331
0,45
podnikateľská stavba
0,60
0,05
zastavaná plocha
1,3200
0,45
ostatná stavba
0,30
0,05
stavebný pozemok
15,00000
0,45
byt
0,10
1,3200
0,45
nebytový priestor
0,10
ostatná plocha
3
REKONŠTRUKCIA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
V KOSTOLNÝCH MITICIACH
Počasie – fenomén, ktorý nás ovplyvňuje všetkých v dobrom i v zlom. Krásny slnečný deň nám presvieti náladu
a dážď a zamračená obloha nás väčšinu spraví unavenými a pochmúrnymi. Dlhoročné pôsobenie počasia sa
podpísalo aj na stave dažďovej kanalizácie v časti Kostolné Mitice.
V roku 2011 nás oslovili obyvatelia Kostolných Mitíc so žiadosťou o riešenie problému s kanálom, do ktorého ústia
odvodňovacie, melioračné potrubia a dažďová kanalizácia.
Koryto kanála bolo v niektorých miestach až 3 metre hlboké
a boli ohrozované nehnuteľnosti susedných parciel. Obecné zastupiteľstvo a stavebná komisia sa začali problémom
zaoberať a zaradili do rozpočtu na rok 2012 okrem iného aj
rekonštrukciu dažďovej kanalizácie.
Po prípravách, ktoré spočívali v povolení vstupu na pozemok, vybudovaní premostenia, objednania a dovozu prefabrikátov sa v letných mesiacoch začalo s realizáciou diela.
Zemné práce realizovala firma CND Urbanovský. Väčšina
zásypového materiálu bola dodaná firmou kameňolomu
Mníchova Lehota, s. r. o. Vzhľadom na veľmi dobré vzťahy nám ako obci, v ktorej katastrálnom území sa nachádza
dobývací priestor, bola navrhnutá výhodná cena. Starosta
obce v súčinnosti so stavebnou komisiou oslovil občanov so
žiadosťou o uloženie prefabrikátov. Na túto prácu sa podujal
Viliam Hlobeň. Práce pokračovali, ale obava z prívalových
dažďov a blížiacej sa jesene nás primäli k myšlienke pokúsiť
sa zorganizovať na 8. septembra brigádu občanov. Výzvy
v miestnom rozhlase, telefonáty, osobné stretnutia so žiadosťou o pomoc nás zamestnávali celý týždeň. Nevyhnutnosť
dostatočného počtu brigádnikov bola potrebná vzhľadom na
spôsob práce, na ktorú bol zabezpečený suchý betón. V to
sobotné ráno sme sa zišli na „Dvorišti“ a po rozdelení sa do
dvoch skupín sme začali s osádzaním prefabrikátov. V ten
istý deň sa konal v Rožňových Miticiach nohejbalový turnaj
O pohár starostu obce. Starosta obce Dušan Rozemberg
v športovom areáli riadil nohejbalový turnaj a v Kostolných
Miticiach zabezpečoval pohostenie a všetko potrebné pre
akciu „Z“. Práca išla od ruky a s malými prestávkami sme
brigádovali do 17. hodiny. Betón sme spotrebovali, gulášom
a fľaškou sa posilnili. Unavení s pľuzgiermi na rukách, ale
spokojní s vykonaným dielom sme sa rozišli domov.
Na brigáde sa zúčastnili: Viliam Hlobeň, Roman Hlobeň,
Ján Báčik, Anton Jánošík, Jozef Hošo, Martin Uher, Milan
Kolman, Jozef Fodrek, Miroslav Jánošík, Dušan Rozemberg
a Jana Jánošíková.
Ukončenie rekonštrukcie bolo prevedené koncom septembra Viliamom Hlobeňom.
Starší občania si veľmi dobre spomínajú na časy, keď sa
v akcii „Z“ budovala a zveľaďovala naša obec. Dnes je doba
iná. Zamestnaní ľudia sú vyťažení na viac ako 100 %, a preto voľného čau majú veľmi málo. Na každú investíciu treba
výberové konanie, takže často máme pocit, že je všetko nie
dobré a nič sa v obci nerobí. Preto patrí poďakovanie všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na činnosti
v našej obci a neváhajú obetovať svoj voľný čas v prospech
obce.
Miroslav Jánošík
USKUTOČNILI Sme
Vznikne v Trenčianskych Miticiach nová tradícia?
Vráťme sa v spomienkach do leta.
V mnohých mestách na Slovensku
sa v letnom období konajú súťaže vo
varení gulášu. Medzi ne sa v sobotu 4.
8. 2012 zaradila aj obec Trenčianske
Mitice. V tento deň obec na čele so starostom obce zorganizovala 1. ročník tejto súťaže. Do súťaže sa mohli prihlásiť
dvojčlenné družstvá, ktoré si samé pripravili potrebné ingrediencie na uvare-
nie minimálne 10 litrov tohto obľúbeného
jedla, ako i kotlíky a drevo na kúrenie.
Družstiev sa nakoniec prihlásilo šesť.
V uvedený deň prichádzali so svojimi
surovinami a pomôckami na priestranstvo pri Harmadovci v časti Rožňové
Mitice, kde o 10.00 hod. starosta obce
po privítaní súťažiacich a poroty súťaž
otvoril. O chvíľku sa už priestranstvom
šírila vôňa smaženej cibuľky, ktorá ako-
4
by pripravovala zmysly prítomných na
výborný guláš a pozývala občanov na
jeho ochutnávku. Na tú však museli počkať do 14. hodiny. Dovtedy mali byť
guláše uvarené. Potom si začala svoju
zodpovednú úlohu plniť porota, ktorá
mala vybrať tri najlepšie guláše. Po
ochutnaní všetkých gulášov ako víťazov vyhlásila družstvo Dobiášových
z Mitíc, druhé miesto získalo družstvo
z Neporadze pod vedením p. Pašku,
tretie miesto družstvo z Trenčína pod
vedením p. Krišku. Porota ale potvrdila, že mala veľmi ťažkú úlohu, pretože
každý guláš bol dobrý, svojský, každý
čímsi výnimočný. A nakoniec, nešlo tu
ani tak o víťazstvo, ako o atmosféru,
o dobrú náladu, o príjemne strávené
spoločné chvíle a o zábavu. O tú sa potom až do neskorých večerných hodín
postaral DJ Miloš. O tom, že boli guláše naozaj dobré, svedčí skutočnosť, že
v podvečer boli všetky kotlíky prázdne.
Družstvá si totiž po vyhlásení výsledkov svoj guláš mohli predať.
S 1. ročníkom súťaže boli teda v obci
celkom spokojní. Našli sa aj chybičky,
ktoré by však organizátori pri ďalšom
ročníku chceli odstrániť. Chcú totiž,
aby sa popri Mitickej dvadsiatke a nohejbalovom turnaji stala aj zo súťaže
vo varení gulášu v Trenčianskych Miticiach tradícia.
Emília Žáčiková
Mitičania Miro a Majo.
A to sú víťazi.
Výsledky nohejbalového turnaja o pohár starostu obce
konaného dňa 8. 9. 2012
1. Miroslav Pavlovič
Daniel Žáčik
Marek Varhaník
Jakub Hoššo
2. Miroslav Jánošík
Peter Pristach
Michal Fodrek
Andrej Pyšný
4. Michal Habánek
Milan Habánek
Maroš Fabiš
Peter Baco
5
3. Martin Kobyda
Jozef Vrba
Anton Uher
Tomáš Fodrek
Privítali sme našich
najmenších
Na obecnom úrade sme 17. októbra privítali našich najmenších občiankov spolu so svojimi rodičmi. Prihovoril sa im
starosta obce a zaželal im krásny život a veľa, veľa zdravia
a šťastia. Nasledoval zápis do kroniky obce, fotenie sa na
pamiatku a malé pohostenie. Stretnutia s zúčastnili tieto
detičky s rodičmi:
Šimon Žáčik s mamičkou
Emília Zgútová s mamičkou
a sestričkami
Marek Šprtka so sestričkou a rodičmi
Hanka Jánošíková s rodičmi
Hugo Vávra s rodičmi
AJ TENTO ROK SA STRETLI JUBILANTI A STARŠÍ OBČANIA
Stretnutie sa uskutočnilo 24. októbra 2012 v sále kultúrneho domu v Zemianskych Miticiach. Tradične sa ho zúčastnili tohtoroční päťdesiatnici, šesťdesiatnici, sedemdesiatnici a ostatní starší občania. Na úvod ich milým programom pozdravili
deti z našej materskej školy, privítal ich a zablahoželal im starosta obce. Potom sa už rozprúdila diskusia o všeličom možnom
prerušená konzumáciou výbornej sviečkovej, za ktorú patrí poďakovanie dievčatám z obecného úradu. A že nálada bola dobrá,
o tom svedčia naše fotografie.
6
Aj tento rok prišiel Mikuláš
Avšak trochu netradične. Na koči, ktorý ťahali krásne koníky. Spolu s ním sa viezol aj anjel a nechýbal ani čert. Prechádzali
celou dedinou a obdarovávali čakajúce deti. Krásnu atmosféru dopĺňali aj snehové vločky, ktoré sa tichučko sypali na zem.
Z ČINNOSTI NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY
Deň šarkanov
Samozrejme, po práci nás čakala sladká odmena na stolíku,
nechýbalo ani ovocie zo záhrad a voňavá kávička pre našich
rodičov a hostí. Všetci sme spokojní a s radosťou odchádzali
domov.
Jeseň – čas, kedy sa príroda oblečie do krásnych pestrofarebných šiat. Je čas, kedy sa príroda chystá na zimný
spánok, zbiera sa úroda zo záhrad, z polí, konajú sa rôzne
slávnosti.
Dňa 26. októbra sa i v našej materskej škole uskutočnila
jedna malá slávnosť. Témou „tvorivých dielní“ boli tento rok
ŠARKANY. Deťom prišli na pomoc, samozrejme, rodičia, súrodenci, babky, dedkovia... Deti i rodičia sa pustili rýchlo do
práce, pretože mali mnoho nápadov a fantázie. Listy, šišky,
oriešky, gaštany, bobuľky a iné plody deti používali pri tvorbe
svojich krásnych šarkanov. V ich očiach bolo veľa radosti,
a verte či neverte, chvíľami mali zo šarkanov väčšiu radosť ich
rodičia. Škôlkou sa ozýval detský smiech, vrava rodičov, takže
atmosféra bola viac než veselá. Deti mali hlavičky plné nápadov, čo sa odzrkadlilo na konečnom výsledku.
Každé ráno, keď sme vošli do našej materskej školy, na nás
pozerali farebné šarkany, niektoré štrbavé, nosaté, okaté, usmievavé, pehavé... A každý bol na svoje dielo aj patrične hrdý!
Mikulášku, dobrý strýčku...
Opäť je tu jeden z najkrajších mesiacov v roku – december. Naši najmenší čakajú príchod svätého Mikuláša, „píšu“ listy Ježiškovi a tešia sa
na najkrajšie sviatky, ktorými sú nielen
pre ne, ale i pre nás dospelých, určite
Vianoce.
V stredu, 5. decembra, deti z našej
materskej školy už od rána vykúkali
a nevedeli sa dočkať strýčka Mikuláša. Mali pre neho pripravený bohatý
program, v ktorom nechýbalo veľa
básničiek a vianočných kolied. Šikovné ručičky našich detí sa postarali
o vianočnú výzdobu, s ktorou deťom
pomohli pani učiteľky. Nechýbal ani
krásny stromček, ktorý rozžiaril celú
škôlku. Zrazu niekto zaklopal na dvere. Uhádli ste, kto to bol? Deti sa veru
dočkali! Strýčko Mikuláš naozaj prišiel,
7
no neprišiel sám. Prišiel s ním i malý
pomocník „Čertík Bertík“. Niektoré deti
sa báli, no keď sa im prihovoril Mikuláško a ukázal im vrece plné sladkých
dobrôt, tak slzičky boli rýchlo preč. Mikuláškovi a čertíkovi deti zarecitovali
básničky a zaspievali krásne vianočné koledy, za čo boli odmenené sladkým prekvapením. Deti sa spoločne
s veľkou návštevou odfotili a rozlúčili
sa s prísľubom, že budú pani učiteľky,
rodičov, svojich blízkych už len poslúchať a robiť im radosť. Strýčko Mikuláš nám sľúbil, že budúci rok nás opäť
rád príde pozrieť do našej materskej
školy.
Ing. Svetlana Guričanová, riaditeľka MŠ
Katarína Žáčiková, učiteľka MŠ
T T T T
Za spríjemnenie Mikuláša a vianočných sviatkov ďakujeme:
• Anne Ďurechovej (Potraviny Hanka,
Trenčianske Mitice)
• Daniele Ferovej (Potraviny, Trenčianske Mitice)
• Božke Horákovej (Coop Jednota,
Trenčianske Mitice)
• a. s. Trenčianske minerálne vody
• Marekovi Šprtkovi
POZVÁNKA
Zbery v našej obci
Turistický klub
Tornádo
v Trenčianskych Miticiach
Vás pozýva na
Zber plastov v našej obci počas roku 2013 uskutoční firma ČAĎU
recycling, s. r. o. v tieto dni:
23. januára, 6. marca, 17. apríla, 29. mája, 10. júla, 21. augusta,
2. októbra, 13. novembra a 18. decembra.
Turistický ples
19. januára 2013.
Bližšie informácie
sledujte na
www.tornadotm.sk.
Zároveň pripomíname našim občanom, že zberný dvor je v plnej
prevádzke a slúži hlavne občanom našej obce. Odpad tam môžete
priviesť v pracovných dňoch počas pracovnej doby na obecnom úrade, mimo tento čas, prípadne v sobotu, po dohode so starostom obce,
ktorý, pokiaľ bude doma, vám určite vyjde v ústrety.
Takisto pripomíname, že pred budovou obecného úradu je kontajner na obnosené šatstvo, ktoré tam v igelitových taškách môžete
vhodiť v akomkoľvek čase.
Z kroniky obce
NARODENÍ:
Jakub Budzák č. d. 17
ZOMRELÍ:
Vilma Beďačová Marta Pyšná Emília Sýkorová 226
117
9
PRISŤAHOVANÍ:
Daniela Chupáčová Samuel Chupáč Eva Kadlečik Alexander Šprtka 174
174
339
173
ODSŤAHOVANÍ:
Radovan Reguli
Milan Janovič
Miroslav Žilka
Patrik Hlavanda
UZAVRETÉ MANŽELSTVÁ:
Daniel Žáčik + Alena Kutišová
JUBILANTI
50-roční
Štefan Murka Margita Lobotková Mária Pyšná Antónia Barteková Milan Bežák
Miloš Hromník Miroslav Uher Jarmila Beďačová 149
7
126
299
337
86
28
197
60-roční
Dušan Ďurech Irena Kiššová Pavol Kšinský Eva Pristachová Eva Pavlovičová Jozef Filáček Jitka Bachárová 49
342
270
72
19
161
340
70-roční
Eva Čankyová Ján Maršálek Daniela Beďačová
Ignác Jánošík 339
103
50
111
80-roční
Berta Pristachová Júlia Červeňanová Helena Hoššová František Pristach
276
86
147
276
90-roční
Valéria Jánošíková 161
Všetkým jubilantom srdečne
blahoželáme a želáme veľa
zdravia a šťastia.
Z kroniky obce vybrala Z. Pavlovičová
Stretnutie po rokoch a spomínanie na Mitice
Stretol som priateľku z detstva. Nevideli sme sa 63 rokov. Začali sme spomínať, ako sa nám žilo pred viac ako polstoročím.
Jej poznatky boli trefnejšie, lebo každá spomienka na Mitice bola súčasne spomienkou na roky 1935 – 1949. U mňa, keďže
som prakticky celý život strávil v Miticiach, sa udalosti z tohto obdobia miešali s neskoršími rokmi. Zaiste bude teda zaujímavé
zoznámiť sa so životom našich občanov vďaka spomienkam Zdenky.
Kedy ste sa prisťahovali do Mitíc a kedy ste odišli?
vojnou, revolučnými spoločenskými zmenami po nej, čo nemohlo nezanechať stopy na charaktere a chovaní občanov. Po
skončení vojny sa život začal vracať do normálnych koľají a ja
som začala navštevovať meštiansku školu v Trenčíne, neskôr
strednú školu, až som napokon odišla v roku 1949 do školy do
Bratislavy a do Mitíc som sa dostávala už iba z času na čas.
Z.: Do Mitíc, vtedy Rožňových, sme sa prisťahovali na jar v roku
1935, keď tam otca preložili z ladeckej vápenky. Hneď v septembri som začala chodiť do školy v Jastrabí. Tak som sa ocitla
medzi rovesníkmi v novom prostredí a nadviazala nové priateľstvá. Bolo to veľmi zložité obdobie poznačené 2. svetovou
8
Aké boli tvoje začiatky a ako ťa prijali Mitičania?
príklad pokrievky na hrnce alebo čo bolo po ruke. Takáto
búrka obyčajne rýchlo prehrmela, divadlo, hlavne pre mládež, sa skončilo a život šiel ďalej.
Z.: Napriek krátkemu pobytu boli roky prežité v Miticiach mojimi najkrajšími v živote. (Tvrdím to napriek tomu, že som
tu zažila najťažšie chvíle a to počas povstania, keď Nemci
zaistili a uväznili našu rodinu v Ilave.) Zaslúžili sa o to najmä
spoluobčania. Stretala som tu samých dobrých ľudí, mladých i starých, ochotných poradiť a pomáhať. Začiatky však
neboli ľahké. Spomínam si, ako sme si museli zvykať na život bez elektriny, čítať a učiť sa večer len pri sviečkach či
petrolejkách. (Elektrifikácia sa uskutočnila až v roku 1939.)
A voda? Pitnú vodu sme museli nosiť až zo stredu dediny,
zo Stôčika, čo bolo niekoľko sto metrov. Mali sme na to drevené jarmo, na ňom zavesené vedrá, v ktorých sme vyniesli
naraz 20 litrov vody. Museli sme sa naučiť kráčať pri tom tak,
aby sme vyliali čo najmenej vody. Často sme súťažili, kto
prinesie najplnšie vedrá. Romantické, však? Ale mať svetlo
a vodu priamo v dome je predsa len lepšie.
A čo mládež, ako trávievala svoj voľný čas?
Z.: Toho voľného času deti veľa nemali. Po príchode zo školy
ich rodičia väčšinou zamestnali drobnými domácimi prácami,
mimo školských dní to bolo pasenie husí, kôz, kráv. Aj pri tom
sa dokázali po svojom zabaviť. Spev a smiech nikdy nechýbali. Tešili sme sa najmä na majálesy v prírode. To mládenci
vybrali vhodné miesto, ohradili ich zelenými haluzami, na zem
nasypali niekoľko vriec ihličia a sála bola pripravená. Ešte
dobrú hudbu (Bôžik z Trenčína) a tancovalo sa dlho do noci.
V Miticiach sa v tom čase dodržiavali ľudové zvyky a tradície, napríklad Mikuláš, vianočné koledy, veľkonočné oblievanie, páranie peria a pod. Aj u nás sa páralo perie. Prišli
susedky, rozprávali zaručene pravdivé strašidelné príhody,
ktoré sme my deti počúvali s otvorenými ústami. Na záver
párania sa robil oldomáš. Pripravilo sa pohostenie, prišli
mládenci s harmonikou a zábava začala. Pri jednej takejto príležitosti nás chceli mládenci prekvapiť. Jedného z nich
obalili slamou, vyzdvihli do okna a zapálili. Precenili sa však
a museli chlapca hasiť snehom. Takéto driapačky sa robili
v mnohých domoch.
Chodila si aj do vápenky, kde tvoj otec pracoval?
Z.: Ja som rada chodila za otcom do vápenky. Očarovala ma
žiara ohňa, keď prihadzoval uhlie do pece. (Predstavovala
som si peklo.) Tu som sa rada porozprávala s robotníkmi.
Ženy či deti im nosili do práce obedy a v pamäti mi utkvel
jeden veľký jedák, ktorý zjedol na obed až 100 slivkových
knedlí. Ponúkol aj mňa, boli dobré, skoro ako od mamy.
Rada som pozorovala búrky, hlavne, keď sa približovali
od Svinnej. Pamätám si, že raz bola taká silná hrmavica, že
blesky „utekali“ po koľajniciach okolo celej vápenky. Strašne
som sa bála a od strachu som vbehla pod perinu oblečená
a obutá, riadne zablatená, za čo som dostala od mamy primeranú „odmenu“.
Aj medzi dobrými ľuďmi to niekedy zaiskrilo. Takéto susedské spory, keď napríklad preletela susedkina sliepka plot, sa
často riešili veľkým krikom, jedna „toto“, druhá „tote“, pričom
pre zvýšenie hlasitosti sa použili aj technické pomôcky, na-
Po skončení vojny vznikol ochotnícky divadelný súbor.
Z.: Áno, v roku 1946 alebo 1947 sa nám podarilo nacvičiť
divadelnú hru Kamenný chodníček od Ferka Urbánka. Nepamätám sa už, kto hru režíroval ani kto všetko v nej účinkoval.
Viem len, že sme mali veľký úspech, hrali sme v kaštieli
a mali sme niekoľko repríz. Hra bola z dedinského prostredia,
mali sme zapožičané kroje a ja som bola veľmi šťastná, keď
som si kroj obliekla. Bola by som najradšej v ňom aj spala.
Nuž, toľko z mojich spomienok. Na záver srdečne pozdravujem všetkých Mitičanov.
Čo dodať na záver. Hádam len poďakovanie Zdenke, dnes žijúcej v Čadci, s ktorou som sa stretol u jej brata v Trenčíne, za
spomínanie na časy, keď žila v Rožňových Miticiach. Prajem jej a jej bratovi veľa zdravia!
Elemír Beďatš
POĎAKOVANIE
Prostredníctvom Mitických noviniek sa chceme poďakovať pánom Elemírovi Beďatšovi a Mariánovi
Ševčíkovi. Pán Beďatš našiel dňa 14. 9. 2012 peňaženku v Trenčianskom Jastrabí. Bola v nej väčšia suma
peňazí, osobné doklady a kreditná karta. Pán Ševčík mu pomohol majiteľa vypátrať, odviezol ho k nemu
a spolu všetko vrátili. Za tento čin im patrí vďaka.
Zima je už tu!
Podľa astronomického kalendára
sa zima začína zimným slnovratom
21.decembra, no z meteorologického
hľadiska sa začína 1. decembra a do
štatistík sa za zimné mesiace počítajú
december, január a február. V tomto roku si príroda naplánovala vpád
zimy presne podľa meteorologického
kalendára. Tlaková výš, ktorá ovplyvňovala počasie v novembri, u nás
zoslabla a ustúpila na východ a na jej
miesto začali postupovať zo západu
nad naše územie tlakové níže.
Počasie sa začalo lámať už vo
štvrtok popoludní, keď sa po prechode studeného frontu začalo výrazne
ochladzovať a z denného maxima
11,8 °C o 13. hodine teplota do večera
klesla na 6 °C, o polnoci bolo 4,4 °C
a klesanie teploty sa zastavilo až dnes ráno na 3,5 °C. Pre december nie sú
takéto prechody frontov a teploty pár
stupňov nad nulou ničím výnimočným,
ale keďže sme boli zhýčkaní nadpriemernými teplotami v novembri, mohlo sa nám takéto ochladenie zdať ako
teplotný šok.
Podľa rozloženia tlakových útvarov
nad Európou je vývoj počasia v najbližších dňoch jasný. V prvej decembrovej dekáde bude u nás prevládať oblačné
počasie s občasnými snehovými prehánkami a už v nedeľu a v pondelok
sa vytvorí snehový poprašok. Teploty
budú pravidelne v noci klesať pod bod
mrazu, cez deň vystúpia maximálne
do 4 °C, a dokonca v období po Miku-
9
lášovi môžeme očakávať celodenné
mrazy. Počasie v druhej polovici decembra a na Vianoce sa ešte nedá
predpovedať, musíme si počkať na to,
čo si pre nás príroda prichystá. Na záver už len jedna veta:
„Vitaj u nás, pani Zima a riaď to
počasie k našej spokojnosti, mrazivé
extrémy a snehové kalamity teraz nepotrebujeme.“
Tak takýto článok uverejnil na svojej
internetovej stránke www.meteomitice.
sk amatérsky pozorovateľ počasia M.
Pristach v piatok 30. novembra 2012
o 11.43 hod. Vy máte teraz možnosť
porovnať si, ako sa mu jeho predpovede počasia splnili. No a pokiaľ vás predpovede počasia v našej oblasti zaujímajú,
stačí si kliknúť na uvedenú stránku.
VESELÉ TICHÉ VIANOCE
Príjemná atmosféra vianočných dní nás obklopuje každý rok. Tešíme sa na niečo T
T neopakovateľné,
výnimočné a radostné. Všetko je akési iné – sviatočná nálada, vianočné
koledy, veštenia a zvyky. Poďte s nami prežiť čaro Vianoc, aké prežívali naši starí rodičia.
T
T
ZIMNÉ SVIATKY
V zime sú dni kratšie a noci dlhšie. Počasie je zlé a nebo
je sivé. Ľudia si mysleli, že zlé
čary vyhrávajú nad slniečkom.
Začali sa báť. Zlých duchov
chceli vyhnať rôznymi čarami a maskami. Niektoré dni
zimného obdobia boli dôležité
na čarovanie. Ľudia ich volali
stridžie dni.
PRVÝ STRIDŽÍ DEŇ – 25. november – deň svätej Kataríny
Ľudia jedli veľa cesnaku a maľovali cesnakom kríže na
dvere. Strigy sa báli ísť do domu, kde cítili cesnak. Všetci sa
veľa zabávali a tancovali, lebo od 26. novembra začal pôst.
Pôst skončil až 24. decembra.
DRUHÝ STRIDŽÍ DEŇ – 30. november – Ondrej
Na Ondreja chodili do domov pastieri. Mali prútiky z brezy. Ženy bili prútikmi pastierov po nohách, aby v lete rýchlo behali za ovcami a dobre pásli. V tento deň sa aj veštili
a čarovali svadby. Napríklad sa varili halušky s lístočkami.
Na lístočkoch boli napísané mená chlapcov. Haluška, ktorá
vyplávala ako prvá, sa musela otvoriť. Chlapec, ktorý tam
bol napísaný, mal byť ženíchom. Dievčatá chodili pod okno
chlapcov. Tam sypali semienka a čarovali: Dajže Bože, aby
vzišli, aby do nás chlapci prišli. Alebo chodili triasť plotom.
Prišli k plotu do domu svojho „budúceho muža“ a hovorili:
Kývam plotom, nikto nevie o tom, len sám Boh z neba,
že mi muža treba. Ktoré dievča sa chcelo za rok vydať, nesmelo celý deň nič zjesť.
TRETÍ STRIDŽÍ DEŇ – 4. december – sviatok Barbory
Chlapci chodili od domu k domu s kúskom železa. Všade želali (vinšovali) dobré a pevné zdravie. Každá mamka
im dala nejaké peniaze alebo dobroty na jedenie. Dievčatá sa obliekli do bielych plachiet, bielou šatkou si zakryli
aj tvár. V ruke mali husacie krídlo alebo varechu. Varechou
bili chlapcov, ak ich našli sedieť pri dievčatách na priadkach. V tento deň sa dávali do vody halúzky z ovocných
stromov. Dobre bolo, ak mala halúzka do Štedrého večera
(24. decembra) kvety. Rozkvitnutá halúzka jablone, čerešne
alebo višne znamenala svadbu. Rozkvitnutá halúzka brezy
znamenala zdravie. Rozkvitnutá halúzka lipy alebo orecha
znamenala veľa peňazí.
ŠTVRTÝ STRIDŽÍ DEŇ – 13. december – sviatok Lucie
Bol to najväčší stridží deň. Lucia bola najväčšia bosorka
zo všetkých. Ľudia sa proti strigám a bosorkám v tento deň
chránili cesnakom. Cesnak jedli, maľovali si ním krížiky na
čelo, bradu, zápästie aj na dvere. Cesnak sa dával aj zvieratám. Strigy sa vyháňali aj silným trúbením na trúbu, pískaním na píšťalkách, cenganím na zvoncoch. Veľký krik a hluk
vyhnal bosorky a strigy z dediny. Od tohto dňa začali chlapi
vyrábať Luciový stolček. Bol z jedného kusa dreva, bez klincov. Museli ho urobit do Štedrého večera (24. decembra).
Na polnočnej omši si na stolček sadli a videli všetky strigy.
Srigy boli v kostole otočené k oltáru chrbtom. Na Luciu chodili do domov dievčatá oblečené v bielom a mali tvár natretú
múkou. Nič nehovorili, aby ich ľudia nespoznali. Mali vedro
s vápnom a husacie krídla. Vápnom čistili domácnosť a husacími krídlami ometali pavučiny.
T T T
Po sviatku Lucie sa už začali prípravy na vianočné sviatky.
Učitelia s deťmi v škole piekli oblátky. Oblátky potom nosili
do domov v košíkoch. Za oblátky dostali peniaze a potraviny
pre učiteľa. 21. decembra je sviatok svätého Tomáša. Je
to najkratší deň v roku. V tento deň sa robili zabíjačky, lebo
ľudia verili, že mäso dlho vydrží. Maslo urobené na svätého
Tomáša sa odložilo na liečenie.
Najdôležitejší sviatok zimy je Štedrý večer. V tento deň
sa robili rôzne čary, aby v budúcom roku bolo dobre celej
rodine.
• Pri pečení koláčov si mama chodila oprášiť ruky na dvor
– aby sliepky mohli zobať omrvinky a potom dobre niesli
vajcia.
• Keď mama niečo robila s cesnakom, išla do záhrady a natrela cesnakovými rukami ovocné stromy – aby mali veľa
ovocia.
• Do koláčov sa zapekal cesnak, petržlen alebo liečivé rastliny – aby bola rodina zdravá.
• Pes a kohút dostali cesnak – aby mali silu.
Vianočný stromček bola jedlička ozdobená jabĺčkami,
orieškami a medovníčkami.
Od rána ľudia pripravovali celú izbu. Vianočný stôl bol
veľmi dôležitý. Pod stolom musela byť sekera alebo motyka, aby bola dobrá úroda. Železo na sekere bolo znakom
zdravia pre ľudí pri stole. Nohy stola sa omotali reťazou, aby
rodina bola stále spolu. Pod obrusom bola slama, zrno a peniaze, aby mala rodina bohatú úrodu na poli a dosť peňazí.
Pred večerou sa všetci museli umyť a obliecť do čistých
slávnostných šiat. Keď sa na nebi objavila prvá hviezda –
sadla si rodina k stolu. Mama urobila vsetkým na čele krížik
s medom – ochrana pred všetkým zlým. Otec rozkrojil jablko
– aby rodina vedela, či budú zdraví.
Večera bola bez mäsa, lebo bol pôst. Jedla sa kapustová,
hrachová alebo hríbová polievka, potom opekance s makom
a rôzne koláče – makovník, orechovník, štedrák... Dôležité
boli oblátky s medom (pre krásu a dobrotu) a cesnakom (pre
zdravie). Z mäsa sa mohla jesť len ryba. Na stole muselo byť
ovocie – jablká, orechy a sušené slivky. Na Štedrovečernú
večeru muselo byť 7 alebo 9 jedál. V niektorých krajoch Slovenska sa mohli zjesť z každého jedla len 3 sústa.
Po večeri sa neupratovalo. Veci na stole ostali až do druhého dňa. Susedia sa po večeri navštevovali a priali si šetko dobré. Spievali vianočné piesne – koledy. K vianočnému
času patria aj betlehemci.
Vianočné sviatky pokračovali Prvým sviatkom vianočným
– Božie narodenie – 25. decembra. Ráno nabrali vodu z potoka.
Do vody hodili jablko (pre zdravie), peniaze (pre bohatstvo)
a chren (pre silu). V tejto vode sa potom všetci poumývali.
Jedlo bolo rovnaké ako na Štedrý deň, ale aj s mäsom.
Skončil sa dlhý pôst.
Na Druhý sviatok vianočný – na Štefana – 26. decembra
– sa začali zábavy. Začal sa čas veselia, tancov a zábav.
TT T
Zdroj: internet, autorka Jana Verešová
Mitické novinky • Vydal: Obecný úrad v Trenčianskych Miticiach • Redakčná rada: Mgr. Emília Žáčiková,
Bc. Miroslava Jalakšová • Grafická úprava: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne • Tlač: T-Expres Trenčín •
• Registračné číslo MK SR: EV 13/08 • Náklad: 200 kusov • Nepredajné
V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 167/2008 Z. z. (tlačový zákon) uverejňujeme, že vlastníkom periodika
Mitické novinky je obec Trenčianske Mitice.
Download

Mitické novinky - Obec Trenčianske Mitice