07.30 - 08.45
09.00
09.00 - 12.00
6
1. Vašutová, A., Šidlovská, D., Matejová, M., Košice: Piercing a jeho
riziko v stomatológii
2. Kocanová, M., Argalášová, J., Košice: Bezpečnosť pacienta pri
poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti
3. Goleňová, S., Košice: Životospráva pacienta po operácii sánky
s Dg Progénia
4. Zlochová, E., Košice: Ozón a jeho využitie v stomatológii
program
SDD Bratislava 2013
SPRIEVODNÝ PROGRAM
Diskusia a prestávka
SPRIEVODNÝ
PROGRAM
Štvrtok 26. 9.
2013
MEDZINÁRODNÝ
STOMATOLOGICKÝ
KONGRES
EXPO ARENA
Štvrtok
26. 9. 2013
MEDZINÁRODNÝ
STOMATOLOGICKÝ
KONGRES
MEDZINÁRODNÝ
STOMATOLOGICKÝ KONGRES
Otvorenie
výstavy
Prezentácia účastníkov
Otvorenie kongresu
výstavy
Prezentácia účastníkov
Otvorenie
kongresu
doc. MUDr.
Peter Stanko, CSc.
Predsedajúci:
Program:
doc.
MUDr.stomatologická
Peter Stanko, CSc.
Slovenská
spoločnosť
09.45 - 10.10
Program:
10.10 - 10.30
09.45 - 10.10
10.10
10.30 - 10.30
10.50
12.00 - 12.45
12.25
12.25
12.45 - 14.00
12.25 - 12.45
12.45
- 14.00
Predsedajúci:
Straka, M.: stomatologická
Parodontitis a systémové
ochorenia (SR)
Slovenská
spoločnosť
Nemčok, T.: Topografické umiestnenie retenčných prvkov u hybridných
Straka, (SR)
M.: Parodontitis a systémové ochorenia (SR)
náhrad
Nemčok, J.,
T.: Vojtaššák,
TopografickéJ.,umiestnenie
retenčných
prvkov
u hybridných
Mračna,
Stanko, P.,
Danišovič,
I., Galbavý,
Š.:
náhrad
(SR)
Rekonštrukcie
alveolárnych výbežkov maxily autológnymi kmeňovými
Mračna,
J., Vojtaššák, J., matrix,
Stanko,
P., Danišovič,
Galbavý, Š.:
bunkami, biodegradovateľnou
hydroxyapatitom
a I.,
trombocytárnym
Rekonštrukcie
alveolárnych výbežkov maxily autológnymi kmeňovými
lyzátom (SR)
bunkami, biodegradovateľnou matrix, hydroxyapatitom a trombocytárnym
Prestávka
lyzátom
Javorka,(SR)
V.: Praktický pohľad na riešenie ochorení zubnej drene (SR)
Prestávka
Sobolíková, K., Szorád, T.,
Pecháň, R.: Využitie diódového lasera
Praktický
vJavorka,
zubnomV.:
lekárstve
(SR)pohľad na riešenie ochorení zubnej drene (SR)
Sobolíková,
K.,Janitorová,
Szorád, T.,
Pecháň, R.:
Využitie
diódového
lasera
Markovská, N.,
E.: Parodontitis
agressiva
v mliečnom
a trvalom
v zubnom
lekárstve (SR)
chrupe
(SR)
Markovská,J.,N.,Urban,
Janitorová,
E.: Parodontitis
agressiva
v mliečnom
Kaiferová,
R.: Ektodermálna
dysplázia
– kazuistika
(SR) a trvalom
chrupe (SR)prestávka
Obedňajšia
Kaiferová, J., Urban, R.: Ektodermálna dysplázia – kazuistika (SR)
Obedňajšia
prof.
MUDr.prestávka
Markovská, CSc.
Predsedajúci:
Program:
prof.
MUDr.komora
Markovská,
CSc.lekárov
Slovenská
zubných
Program:
14.00 - 14.45
Slovenská
komora
zubných
lekárov
Černochová,
P.: Metódy
liečby
retencie horného stáleho očného zubu a ich
komplikácie (ČR)
Černochová,
Metódy liečby
retenciev horného
očného
zubuchrupu
a ich
Roubalíková, P.:
L.: Kompozitné
materiály
ošetrení stáleho
postranného
úseku
komplikácie
(ČR) (ČR)
– súčasné trendy
Roubalíková,
L.: Kompozitné materiály v ošetrení postranného úseku chrupu
Prestávka
–
súčasnéJ.,
trendy
(ČR)
Stuchlík,
Šima,
A.: 6 rokov skúseností s 3D diagnostikou v praxi zubného
Prestávka
lekára
Stuchlík,
Šima, A.:
s 3D diagnostikou
v praxi maxilárna
zubného
Kizek, P.,J.,Hrubala,
D.,6 rokov
Kyseľ,skúseností
M., Schwartuová,
V.: Neliečená
lekára
sinusitída – kazuistika (SR)
Kizek,
P.,V.:Hrubala,
D., Kyseľ, lézie
M., Schwartuová,
Neliečená
Javorka,
Pulpoparodontálne
a ich riešenie v V.:
bežnej
praxi maxilárna
sinusitída – kazuistika (SR)
Diskusia
Javorka, V.: Pulpoparodontálne lézie a ich riešenie v bežnej praxi
Diskusia
Piatok 27. 9. 2013
EXPO ARENA
10.50 - 11.10
11.10 - 11.35
10.50 - 12.00
11.10
11.35
11.10 - 11.35
11.35 - 12.25
12.00
12.00
14.00
14.45 - 14.45
15.30
14.45
15.30 - 15.30
15.45
15.45 - 16.30
15.30 - 15.45
15.45
16.30 - 16.30
16.55
16.30
16.55 - 16.55
17.15
17.15 - 17.30
16.55 - 17.15
17.15 - 17.30
5. Schneiderová,
K.,
Bratislava:
Imunokomponovaní
pacienti
a stomatológia
6. Bírová, E., Jakab, E., Nitra: Manažment práce anesteziologickej sestry
v zubnej praxi
EXPO ARENA
09.00
09.00 - 09.30
09.00
09.30
09.00 - 09.30
09.30
Predsedajúci:
10.30 - 10.50
7. Bratová, A., Nitra: Riziko aspirácie v zubnej ambulancii, demonštrácia
KPR s fantómom
12.00 - 13.00
Miestnosť č. 4
10.00
- 12.00
13.00
- 16.00
13.30 - 13.50
Miestnosť č. 5
10.00 - 10.20
11.00 - 11.30
13.00 - 14.00
08.30 - 09.00
09.00
Miestnosť č. 6
Miestnosť
č. 1
13.00
- 16.00
08.30
09.00
Predsedajúci:
9.00
- 18.00
09.00
Program:
Predsedajúci:
Miestnosť
č. 2
9.00 - 16.00
09.00 - 09.20
Program:
09.20 - 10.20
Miestnosť
č. 3
09.00 - 10.30
9.00 - 16.30
10.20 - 10.35
10.30
10.35--10.45
11.45
10.45 - 11.30
Miestnosť č. 4
11.45 - 12.15
10.00
- 12.00
11.30
12.15--12.15
12.40
12.15 - 14.00
12.40--13.20
13.00
13.00
Predsedajúci:
Miestnosť č. 1
9.00 - 13.00
Program:
14.00
- 15.00
Miestnosť
č. 1
Miestnosť č. 1
9.00 - 18.00
9.00 - 18.00
14.00 - 15.30
Miestnosť
č. 2
15.30
15.50
9.00 - -13.00
Miestnosť č. 2
Miestnosť
č. 2
15.30- 16.00
- 15.45
9.00
9.00
15.45- 16.00
- 16.10
Miestnosť č. 3
16.10 - 16.40
Miestnosť
č. 5
9.00 - 13.00
14.00 - 18.00
Miestnosť
č. 3
Miestnosť č. 3
9.00 - 16.30
9.00 - 16.30
16.40 - 17.00
Miestnosť č. 4
9.30 - 11.30
Miestnosť č. 4
Miestnosť č. 4
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
Prezentácia účastníkov
Otvorenie 2. dňa kongresu
Predsedajúci:
MUDr. Matúš Ursíny
Program:
Slovenská komora zubných lekárov
09.00 - 10.30
11.30 - 12.15
12.15
- 14.00
12.00
- 13.00
Sertgöz, A.: FDI – Estetické rizikové faktory pre frontálne náhrady na
implantátoch v anterioznej oblasti (Turecko)
Prestávka
Bednarz, W.: Diagnostika a perioliečba ako príprava na základné lekárske
7. Bratová, A., Nitra: Riziko aspirácie v zubnej ambulancii, demonštrácia
ošetrenie (PL)
KPR s fantómom
Bednarz, W.: Podporná liečba parodontu (PL)
Obedňajšia
prestávka
Obed
13.00 - 16.00
Predsedajúci:
Koordinátori:
Kovácsová Zachorecová, M., Hesterényiová, E.
MUDr.
Igor Moravčík
Program:
8. Uhláriková,
A., Pezinok:
Slovenská
komora
zubných Syndróm
lekárov vyhorenia - problém alebo výhovorka?
9. Kováčová, D., Bratislava: Úloha profylaxie v dentálnej hygiene
10. Blahutová, K., Bratislava: Rehabilitácia pri poruchách v oblasti tváre
Gleixner,
a TMKH.: Typy a triky pri preparovaní pod celokeramikou, cementovanie
a ako
všetko vyriešiť priamo (SRN)
Prestávka
Prestávka
11. Hrtoňová, P., Bratislava: Riziko v zubnej ambulancii
12. Popovicová,
E., Bratislava
E., Pezinok: Dentálna
Erdelský,
I.: Nekazové
krčkové lézie– aOkruhlicová,
ich citlivosť (SR)
hygiena ako
ošetrovateľskej
starostlivosti
Gengelová,
P., súčasť
Statelová,
D., Adamicová,
K., Janíčková, M., Štilla, J.:
13. Tillingerová,
Komárno: Materstvo
a stomatológia
Použitie
priamej B.,
imunoflorescencie
diferenciálnej
diagnostiky lichenoidnej
Diskusia
stomatitídy a orálneho
lichen
planus
Piatok
27. 9.
2013 (SR)
Diskusia
EXPO ARENA
15.30 - 15.50
15.30 - 15.50
Miestnosť č. 3
9.00 - 16.30
08.30 - 09.00
09.00
Prezentácia účastníkov
Sobota 28. 9. 2013
Otvorenie 2. dňa kongresu
Miestnosť č. 1
Miestnosť č. 1
9.00 - -18.00
13.30
13.50
9.00
- 18.00
Program:
Predsedajúci:
08.30 - 09.00
09.00
Program:
07.30 - 08.45
Predsedajúci:
09.00
09.00
09.00 -- 10.30
12.00
Program:
10.30 - 10.45
10.45
09.00 -- 11.30
09.20
Slovenská
komora
MUDr.
Matúš
Ursínysestier a pôrodných asistentiek. Odborná sekcia
Prezentácia
účastníkov
sestier pracujúcich v zubnom lekárstve
Otvorenie 3. dňa kongresu
Slovenská komora zubných lekárov
Prezentácia
MUDr. JánHrtoňová,
Gašič
Otvorenie:
P.
Sertgöz,
A.:Hesterenyiová,
FDI – Estetické
rizikové faktory
pre frontálne
Koordinátori:
E.; Kovacsová
Zachorecová,
M. náhrady na
implantátoch
v
anterioznej
oblasti
(Turecko)
Slovenská komora zubných
lekárov
Prestávka
1.
Vašutová, A., Šidlovská, D., Matejová, M., Košice: Piercing a jeho
riziko W.:
vW.:
stomatológii
Bednarz,
Diagnostika
a perioliečba
akoCED
príprava
základné lekárske
Doneus,
Téma
rezervovaná
– prezident
(Radanaeurópskych
zubných
2.
Kocanová,
ošetrenie
(PL) M., Argalášová, J., Košice: Bezpečnosť pacienta pri
lekárov)
poskytovaní
ošetrovateľskej
starostlivosti
Bednarz,
W.: Podporná liečba parodontu (PL)
Live prezentácia
3. Goleňová, S., Košice: Životospráva pacienta po operácii sánky
Obedňajšia
Babčan,
J.:prestávka
Implantácia (SR)
s Dg Progénia
Prestávka
4.
Zlochová, E., Košice: Ozón a jeho využitie v stomatológii
MUDr.
Igor Moravčík
Live prezentácia
Diskusia
a prestávkaprovizórnej korunky na implantát (SR)
Čačová,
E.: Zhotovenie
Slovenská
komora
zubných
lekárov s názvom SAF (SR)
Lehotský, M.:
Budúcnosť
endodoncie
5.
Schneiderová,
K., B.,
Bratislava:
pacienti
Lysý,
J., Suchancová,
Pintešová, Imunokomponovaní
S.: Terciálne stesnanie
–
a stomatológia
Gleixner,
H.: Typy
a trikyprevencie
pri preparovaní
celokeramikou, cementovanie
etiopatogenéza,
možnosti
a liečbypod
(SR)
6. Bírová, E., Jakab, E., Nitra: Manažment práce anesteziologickej sestry
a
ako
všetko
vyriešiť
priamo
(SRN)
Diskusia
v zubnej praxi
Prestávka
Erdelský, I.: Nekazové krčkové lézie a ich citlivosť (SR)
Gengelová, P., Statelová, D., Adamicová, K., Janíčková, M., Štilla, J.:
Použitie priamej imunoflorescencie diferenciálnej diagnostiky lichenoidnej
stomatitídy a orálneho lichen planus (SR)
Diskusia
14.00 - 15.30
15.30 - 15.45
15.45 - 16.10
16.10 - 16.40
16.40 - 17.00
11.30
09.20 -- 12.15
10.20
12.15 - 14.00
10.20 - 10.35
Predsedajúci:
10.35 - 11.45
Program:
11.45 - 12.15
12.15 - 12.40
14.00 - 15.30
12.40 - 13.00
15.30 - 15.45
15.45 - 16.10
16.10 - 16.40
EXPO CLUB
EXPO ARENA
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.
Odborná
sekcia sestier pracujúcich v zubnom lekárstve
16.40 - 17.00
Miestnosť
Program: č. 1
13.00- -18.00
13.20
9.00
13.00 - 13.20
07.30 - 08.45
14.00 - 15.00
Miestnosť
č. 2
09.00 - 15.00
14.00
9.00
09.00- 16.00
- 12.00
Miestnosť č. 5
Miestnosť č. 5
14.00 - 18.00
14.00 - 18.00
08.30 - 09.00
Program:
09.00
Prezentácia účastníkov
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Odborná sekcia
Otvorenie 2. dňa kongresu
sestier pracujúcich v zubnom lekárstve
Predsedajúci:
07.30 - 08.45
09.00
Program:
09.00 - 12.00
MUDr. Matúš Ursíny
Prezentácia
Otvorenie: Hrtoňová, P.
Slovenská komora
zubnýchE.;
lekárov
Koordinátori:
Hesterenyiová,
Kovacsová Zachorecová, M.
09.00 - 10.30
1.
Vašutová,
A., –
Šidlovská,
Matejová,
M.,pre
Košice:
Piercing
a jeho
Sertgöz,
A.: FDI
Estetické D.,
rizikové
faktory
frontálne
náhrady
na
riziko v stomatológii
implantátoch
v anterioznej oblasti (Turecko)
2.
Kocanová, M., Argalášová, J., Košice: Bezpečnosť pacienta pri
Prestávka
poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti
Bednarz, W.: Diagnostika a perioliečba ako príprava na základné lekárske
3. Goleňová, S., Košice: Životospráva pacienta po operácii sánky
ošetrenie
(PL)
s Dg Progénia
Bednarz,
W.: Podporná
liečba
(PL) v stomatológii
4.
Zlochová,
E., Košice:
Ozónparodontu
a jeho využitie
Obedňajšia prestávka
Diskusia a prestávka
MUDr. Igor Moravčík
5. Schneiderová,
K.,
Bratislava:
Imunokomponovaní
pacienti
a stomatológia
Slovenská
komora
zubných
lekárov
6. Bírová, E., Jakab, E., Nitra: Manažment práce anesteziologickej sestry
v zubnej praxi
Gleixner, H.: Typy a triky pri preparovaní pod celokeramikou, cementovanie
a ako všetko vyriešiť priamo (SRN)
Prestávka
10.30 - 10.45
10.45 - 11.30
11.30 - 12.15
12.15 - 14.00
Predsedajúci:
Program:
14.00 - 15.30
15.30 - 15.45
Naturprodukt
Objednávanie k lekárovi cez internet sa stáva štandardom aj pre slovenských
Štvrtok
26. 9.
9. 2013
2013
Piatok 27.
pacientov
Prezentácia účastníkov
D
EXPOHALA
ARENA
Otvorenie 3. dňa kongresu
Seminár
dentálnej
hygieny – Asociácia dentálnych hygieničiek v SR
Prezentácia
účastníkov
MUDr. Ján Gašič
EuDent
Otvorenie pre
2. dňa
kongresu
workshop
zubných
lekárov Starší a gerontologický pacient v ambulancii
Marcela Kráľovičová,
dipl.d.h.:
Slovenská
komora zubných lekárov
dentálnej
hygieny
MUDr. Matúš Ursíny
DentAll
PhDr.
Katarína
Rentková,
dipl.d.h.:
Bisfosfonátová
liečbaeurópskych
a jej negatívne
Doneus,
W.: Téma
rezervovaná
– prezident
CED (Rada
zubných
workshop
prekomora
zubných
lekárov lekárov
Slovenská
účinky
v ústnej
dutinezubných
lekárov)
Live prezentácia
Jana
Ostrolucká,
dipl.d.h.:
Halitosis
– vážnyfaktory
problém?
Sertgöz,
A.:Implantácia
FDI
– Estetické
rizikové
pre frontálne náhrady na
Babčan, J.:
(SR)
Colgate
implantátoch
v anterioznej
oblastiA(Turecko)
HYPERSENZITIVITA
DENTÍNU
OŠETRENIE
ORDINÁCII
Prestávka
Mgr. Martina Vulgánová: Moje dieťa nebude maťVkaz
Prestávka
každých
60 min.
Live prezentácia
Bednarz,
W.:
Diagnostika
a perioliečba
akonapríprava
základné
lekárske
Bc.
Dagmar
Kováčová:
Praktická
ukážka
motivácie
detí kna
orálnemu
zdraviu
Čačová,
E.:
Zhotovenie
provizórnej
korunky
implantát
(SR)
ošetrenie
(PL)
Lehotský,
M.: Budúcnosť
endodoncie s názvom SAF (SR)
WORKSHOPY
FONA
Dental
Bednarz,
Podporná
liečba
(PL) S.: Terciálne stesnanie –
WORKSHOPY
Lysý, dentálneho
J.,W.:Suchancová,
B.,parodontu
Pintešová,
Použitie
diódového
Sobota
28. 9. laseru
2013
Obedňajšia
prestávka
etiopatogenéza,
možnosti prevencie a liečby (SR)
HALA D
Štvrtok
26. 9. 2013
Diskusia
CompuGroup
Medical
Slovensko
Štvrtok 26. 9. 2013
MUDr.
Igor Moravčík
Ing.
R. Rusnák:
Ako mi správny softvér uľahčí prácu
HALA D
HALA D
EuDent
Slovenskápre
komora
zubných
Naturprodukt
workshop
zubných
lekárovlekárov
MVDr.
EuDentEva Toporčáková: Využitie medicinálnych pást
EuDent
workshop
lekárov
Gleixner, pre
H.: zubných
Typy a triky
pri preparovaní pod celokeramikou, cementovanie
workshop
pre
zubných
lekárov
NávštevaLekára.sk
DentAll
a ako všetko vyriešiť priamo (SRN)
Objednávanie k lekárovi cez internet sa stáva štandardom aj pre slovenských
workshop
Prestávka pre zubných lekárov
pacientov
DentAll
DentAll
Erdelský, pre
I.: Nekazové
krčkové lézie a ich citlivosť (SR)
workshop
zubných lekárov
workshop
preP.,
zubných
lekárovD., Adamicová, K., Janíčková, M., Štilla, J.:
Gengelová,
Statelová,
Colgate
EuDent
workshopimunoflorescencie
pre
zubných Atechnikov
Použitie– priamej
diferenciálnej
diagnostiky lichenoidnej
HYPERSENZITIVITA
DENTÍNU
OŠETRENIE
V ORDINÁCII
CAD/CAM
Ceramill
pre
zubných
Colgate
stomatitídy
amin.
orálneho
lichen
planus
(SR)technikov
každých
60system
Colgate
HYPERSENZITIVITA
DENTÍNU A OŠETRENIE V ORDINÁCII
Diskusia
HYPERSENZITIVITA
DENTÍNU A OŠETRENIE V ORDINÁCII
každých 60 min.
každých 60 min.
FONA Dental
Piatok 27. 9. 2013
Použitie dentálneho diódového laseru
EXPO
CLUB
FONA Dental
HALA
D
FONA Dental
Použitie dentálneho diódového laseru
Použitie dentálneho diódového laseru
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Odborná sekcia
CompuGroup
MedicalvSlovensko
EuDent
sestier pracujúcich
zubnom lekárstve
CompuGroup
Medical Slovensko
Ing. R. Rusnák:
Ako mi lekárov
správny softvér uľahčí prácu
workshop
pre zubných
Ing. R. Rusnák: Ako mi správny softvér uľahčí prácu
Prezentácia
Naturprodukt
Otvorenie: Hrtoňová, P.
Naturprodukt
MVDr. Eva Toporčáková: Využitie medicinálnych pást
DentAll
Koordinátori:
Hesterenyiová,
E.; Kovacsová
Zachorecová,
M.
MVDr.
Eva Toporčáková:
Využitie
medicinálnych
pást
workshop pre zubných lekárov
NávštevaLekára.sk
1. Vašutová, A., Šidlovská, D., Matejová, M., Košice: Piercing a jeho
NávštevaLekára.sk
Objednávanie k lekárovi cez internet sa stáva štandardom aj pre slovenských
riziko v stomatológii
Objednávanie
k lekárovi cez internet sa stáva štandardom aj pre slovenských
pacientov
Colgate
2. Kocanová, M., Argalášová, J., Košice: Bezpečnosť pacienta pri
pacientov
HYPERSENZITIVITA
DENTÍNU A
OŠETRENIE V ORDINÁCII
poskytovaní ošetrovateľskej
starostlivosti
každých
60 min. S., Košice: Životospráva pacienta po operácii sánky
3. Goleňová,
EuDent – workshop pre zubných technikov
s Dg– Progénia
EuDent
workshop pre zubných technikov
CAD/CAM system Ceramill pre zubných technikov
4. Zlochová,
E., Košice:
a jeho využitie
v stomatológii
CAD/CAM
system
Ceramill Ozón
pre zubných
technikov
WORKSHOPY
Diskusia a prestávka
Miestnosť č. 4
10.00 - 12.00
Miestnosť č. 5
Miestnosť
č. 2
10.00
- 10.20
Miestnosť
č. 2
9.00 - 16.00
9.00 - 16.00
Miestnosť
č. 3
11.00 - 11.30
Miestnosť
č. 3
9.00 - 16.30
9.00 - 16.30
13.00 - 14.00
Miestnosť č. 4
10.00 - 12.00
14.30 - 14.50
13.30 - 13.50
Miestnosť č. 5
Miestnosť
č. 6
10.00
- 10.20
13.00 - 16.00
11.00 - 11.30
13.00 - 14.00
14.30 - 14.50
Piatok 27. 9. 2013
EXPO ARENA
EXPO CLUB
Obed
FONA
Dental Kovácsová Zachorecová, M., Hesterényiová, E.
Koordinátori:
Použitie dentálneho diódového laseru
8. Uhláriková, A., Pezinok: Syndróm vyhorenia - problém alebo výhovorka?
CompuGroup
Medical
SlovenskoÚloha profylaxie v dentálnej hygiene
9. Kováčová,
D., Bratislava:
Ing.
Rusnák: Ako
správny softvér
uľahčí prácu
10. R.
Blahutová,
K., mi
Bratislava:
Rehabilitácia
pri poruchách v oblasti tváre
a TMK
NávštevaLekára.sk
Prestávka
Objednávanie
lekárovi
cez internet
stáva štandardom
11. Hrtoňová,k P.,
Bratislava:
Rizikosa
v zubnej
ambulancii aj pre slovenských
pacientov
12. Popovicová, E., Bratislava – Okruhlicová, E., Pezinok: Dentálna
hygiena ako súčasť ošetrovateľskej starostlivosti
Naturprodukt
13. Tillingerová, B., Komárno: Materstvo a stomatológia
MVDr.
Eva Toporčáková: Halitóza a jej riešenie
Diskusia
MVDr. Eva Toporčáková: Parodontitída: – najčastejšie zápalové ochorenie
Seminár dentálnej
hygieny
ústnej dutiny
WORKSHOPY
Sobota 28. 9. 2013
– Asociácia
dentálnych hygieničiek v SR EXPO ARENA
14.30
- 14.50
NávštevaLekára.sk
08.30 - 09.00
09.00
10.30 - 10.45
10.45 - 11.30
Prezentácia
Otvorenie: Hrtoňová, P.
Koordinátori: Hesterenyiová, E.; Kovacsová Zachorecová, M.
Miestnosť č. 6
13.00 - 16.00
Miestnosť č. 1
9.00 - 13.00
Miestnosť č. 2
9.00 - 13.00
Miestnosť č. 3
9.00 - 13.00
Miestnosť č. 4
9.30 - 11.30
Miestnosť č. 1
9.00 - 13.00
Miestnosť č. 2
9.00 - 13.00
Piatok 27. 9. 2013
5. Schneiderová,
Imunokomponovaní
pacienti
PiatokK.,
27. 9. Bratislava:
2013
HALA D
FONA
Dental
a stomatológia
HALA D
Použitie
dentálneho
diódového
laseru
6. Bírová, E., Jakab, E., Nitra: Manažment práce anesteziologickej sestry
v zubnej praxi
EuDent
CompuGroup
Medical Slovensko
EuDent
workshop
pre zubných
lekárov
Ing. R. Rusnák:
Ako mi lekárov
správny softvér uľahčí prácu
workshop
pre zubných
NávštevaLekára.sk
DentAll
Objednávanie k lekárovi cez internet sa stáva štandardom aj pre slovenských
DentAll
workshop
pre zubných lekárov
pacientov pre
workshop
zubných lekárov
Naturprodukt
Colgate
MVDr. Eva Toporčáková: Halitóza a jej riešenie
Colgate
HYPERSENZITIVITA DENTÍNU A OŠETRENIE V ORDINÁCII
HYPERSENZITIVITA DENTÍNU A OŠETRENIE V ORDINÁCII
každých
60 min.
Naturprodukt
každých
60 min.
MVDr. Eva Toporčáková: Parodontitída: – najčastejšie zápalové ochorenie
ústnej
FONA dutiny
Dental
Použitie dentálneho diódového laseru
NávštevaLekára.sk
Objednávanie
k lekárovi
cez internet sa stáva štandardom aj pre slovenských
CompuGroup Medical
Slovensko
pacientov
Ing. R. Rusnák: Ako mi správny softvér uľahčí prácu
NávštevaLekára.sk
Seminár
dentálnej
hygieny
– Asociácia
hygieničiek
v SR
Objednávanie
k lekárovi
cez
internet sadentálnych
stáva štandardom
aj pre
slovenských
pacientov
Marcela Kráľovičová, dipl.d.h.: Starší a gerontologický pacient v ambulancii
dentálnej
hygieny
Naturprodukt
MVDr. Eva Toporčáková: Halitóza a jej riešenie
PhDr. Katarína Rentková, dipl.d.h.: Bisfosfonátová liečba a jej negatívne
účinky
v ústnej dutine
Naturprodukt
MVDr. Eva Toporčáková: Parodontitída: – najčastejšie zápalové ochorenie
Jana
Ostrolucká,
dipl.d.h.: Halitosis – vážny problém?
ústnej dutiny
Mgr.
Martina Vulgánová: Moje dieťa nebude mať kaz
NávštevaLekára.sk
Objednávanie k lekárovi cez internet sa stáva štandardom aj pre slovenských
Bc.
Dagmar
pacientov Kováčová: Praktická ukážka motivácie detí k orálnemu zdraviu
9. 2013 dentálnych hygieničiek v SR
Seminár dentálnejSobota
hygieny28.
– Asociácia
HALA D
Marcela Kráľovičová, dipl.d.h.: Starší a gerontologický pacient v ambulancii
dentálnej hygieny
EuDent
workshop
pre zubných
lekárov
PhDr.
Katarína
Rentková,
dipl.d.h.: Bisfosfonátová liečba a jej negatívne
účinky v ústnej dutine
DentAll
Jana
Ostrolucká, dipl.d.h.: Halitosis – vážny problém?
workshop pre zubných lekárov
Mgr. Martina Vulgánová: Moje dieťa nebude mať kaz
Colgate
Bc.
Dagmar Kováčová: Praktická ukážka motivácie detí k orálnemu zdraviu
HYPERSENZITIVITA DENTÍNU A OŠETRENIE V ORDINÁCII
každých 60 min.
Sobota 28. 9. 2013
HALA D
FONA Dental
Použitie dentálneho diódového laseru
EuDent
workshop pre zubných lekárov
DentAll
workshop pre zubných lekárov
Download

program - Dental Tribune International