Softvér, ktorý riadi
www.helios.eu
Informačný systém je vyvinutý tak, aby svojim zákazníkom pomáhal zorientovať
sa v záplave údajov, ktoré súvisia s činnosťou každej firmy. S množstvom špecializovanýchmodulov sa vždy prispôsobí potrebám firmy, bez ohľadu na jej veľkosť
a odborové zameranie.
Systém HELIOS je vysoko cenený pre svoju technologickú vyspelosť a pre ďalšie
vlastnosti, ktoré vyplývajú z dokonalej znalosti domáceho trhu. Pokrýva požiadavky širokého spektra firiem a prispôsobuje sa potrebám užívateľov na rôznych
pozíciách vo firmách.
HELIOS Vám prináša:
> Prehľad o chode firmy
> Podklady pre strategické rozhodovanie
> Kontrolu finančných tokov vo firme
> Zaručenú správnosť podľa aktuálnej legislatívy
> Controlling, reporting
> CRM
> Business Intelligence
> Rýchle a presné podklady na tvorbu rozpočtu
> Evidenciu a segmentáciu zákazníkov
> Sledovanie konkurencie, produktov a ich parametrov
> Sledovanie, plánovanie a vyhodnocovanie kontaktov a obchodných rokovaní
> Sledovanie obchodného prípadu
> Vyhodnocovanie efektívnosti obchodných rokovaní a akcií
> Sledovanie priebehu zákazky
> Perspektívne technológie
> Kvalitný rýchly servis
> Overené platformy
> Silné nástroje správy
> Jednoduchú integráciu
> Audit prevádzky činností v systéme
> Užívateľskú prívetivosť
> Previazanosť informácií
Flexibilné riešenie HELIOS
pre malé spoločnosti a živnostníkov
Pre zákazníkov z radu malých spoločností máme pripravené podnikové informačné
systémy HELIOS na spracovanie komplexnej podnikovej agendy podnikateľov, malých
firiem a neziskových organizácií využívajúcich účtovníctvo alebo daňovú evidenciu.
Tieto systémy nie sú odborovo zamerané a preto sú vhodné pre všetky oblasti podnikania. Zahŕňajú napríklad oblasť účtovníctva, daňovej evidencie, miezd a personalistiky,
majetku, fakturácie, skladov a mnohých ďalších. Vďaka otvorenosti týchto systémov sa
dajú jednoducho rozširovať a modifikovať podľa aktuálnych potrieb zákazníka.
Začnite so ŠTART verziou
Pre Váš jednoduchý začiatok. Vraví sa, že každý začiatok je ťažký. Chceme Vám ho
uľahčiť. HELIOS Štart je voľne distribuovaná verzia účtovníckeho systému. Môžete ju
úplne zdarma vyskúšať a aj ďalej používať.
pre stredné spoločnosti
Riešenia HELIOS pre stredne veľké spoločnosti pokrývajú všetky firemné procesy.
Popri Ekonomickej agende zahŕňajú aj riadenie obchodu a služieb, riadenie procesov
vo výrobných firmách, problematiku jednotlivých odvetví, napr. dopravy a expedície,
poľnohospodárstva i celý rad iných špecifických oblastí. Systémy pre stredne veľké
spoločnosti zahŕňajú aj vysoko užitočné funkcionality, ako sú CRM, Business Intelligence, Controling a Document management.
pre veľké spoločnosti
Množstvo, relevantnosť a dostupnosť dôležitých informácií vo chvíli, kedy ich potrebujete, rozhodujú o úspechu Vašich strategických rozhodnutí. HELIOS je informačný
systém, ktorý Vám práve také informácie poskytuje. Riešenie pre veľké spoločnosti,
ktoré hľadajú ucelený podnikový informačný systém, čo sa ľahko prispôsobí konkrétnym potrebám firmy. HELIOS okrem štandardného jadra, ktorého súčasťou je napr. aj
CRM, Workflow či Business Intelligence, obsahuje i špecializované moduly tvoriace tzv.
odborové riešenia. Stačí si zvoliť niektorú z pripravených odborových verzií bez nutnosti
vývoja nákladného softvéru na zákazku. Komplexný informačný systém HELIOS Vám
pomáha zorientovať sa vo svete Vašich firemných informácií.
pre verejnú správu
Informačný systém HELIOS pre verejnú správu rieši požiadavky najrozmanitejších
typov úradov pre oblasť ekonomických informácií a zabezpečuje vedenie rôznych
druhov evidencií. Riešenie pre verejnú správu zastrešuje oblasti účtovníctva, pokladne,
majetku, dane z nehnuteľností a miestnych poplatkov, evidenciu obyvateľstva a mnohé
ďalšie. Tým uľahčuje a zefektívňuje prácu zamestnancov i vedenia úradov na všetkých
úrovniach.
Systém HELIOS z produkcie Asseco Solutions pokrýva potreby firiem všetkých veľkostí
v najrozličnejších oblastiach podnikania a verejnej správy. Systém dopĺňa široká ponuka
služieb a partnerských programov.
HELIOS pre výrobu
Riešenie je určené na potreby riadenia výroby v oblasti strojárenstva, elektrotechniky, potravinárskej výroby, stavebnej výroby
a pod., ktoré používajú systém zákazkovej, kusovej a sériovej
výroby. Zameriava sa nielen na oblasť technickej prípravy výroby
a riadenia výroby, ale aj na plánovanie výrobných zdrojov a sledovanie nákladov na výrobok i zákazku.
V oblasti textilnej, odevnej a obuvníckej výroby riešenie používa
prepracovaný systém variant, ktorý umožňuje vyrábať výrobky
v správnom rozmere, type, množstve atď. Zber dát z výroby
v reálnom čase pomocou etikiet s čiarovým kódom, respektíve
prostredníctvom dotykových displejov dotvára celý systém umožňujúci riadenie produktivity, kvality, rozpracovanej a dokončenej
výroby. HELIOS sa snaží výrobným firmám vychádzať v ústrety, či
už pri plánovaní realizácie zákaziek a ľudských zdrojov, výrobných kapacít či materiálnych zdrojov.
HELIOS pochopiteľne nebude úplne sám výrobu riadiť, plánovať
a realizovať a ani riadiť distribúciu. HELIOS však podporí všetky
procesy vedúce ku stabilite a prosperite spoločnosti. Iba tie
výrobné spoločnosti, ktoré vedia svižne reagovať na požiadavky
zákazníkov, vedia ich včas a za dohodnuté ceny zrealizovať, a vedia svoj produkt včas k zákazníkom dostať, iba také spoločnosti
môžu patriť medzi úspešné. A práve pre ne je HELIOS neodmysliteľnou súčasťou každodennej prevádzky.
Automobilová výroba
HELIOS je pripravený plne podporiť vlastné procesy
výroby a pružne reagovať na neočakávané skutočnosti,
ako je napríklad: choroba pracovníka, odstávka stroja,
urgentné zákazky s najvyššou prioritou atď. Všetky tieto
aspekty života výrobnej spoločnosti musí dokázať
informačný systém podporiť.
Špecializované ERP riešenie, ktoré obsahuje celú potrebnú
funkcionalitu umožňujúcu jednoduchú a rýchlu implementáciu
v podnikoch, ktoré realizujú dodávky do automobilového priemyslu. Podporuje všetky nutné procesy pre dodávateľov v oblasti
automotive.
Výber z referencií: GLOVIS Slovakia, GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA,
Lubomír Demel D.A.S. Polička, Pavel PROCHÁZKA ml. – PNEUSERVIS,
Sněžka v.d., Pneu Kuthan, HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, AMT,
Shin Heung Precision Slovakia, Fragokov Prešov, EUROPALT, VS – Mont,
Phoenix-Zeppelin, Auto Kelly, AUTO JAROV, STRATOS AUTO, Worthington
Cylinders, SPEED LEASE, ALW INDUSTRY, Autosalon Louda, Autocentrum
Hradec Králové, AUTO IN, Autocentrum BARTH, AUTO Heller, AGROZET
České Budějovice, STRATOS AUTO, TUKAS, Kasko
Elektrotechnická výroba
Z pohľadu informačného systému sa elektrotechnická výroba
veľmi podobá výrobe strojárenskej. Kusovníky sú štruktúrované,
s rôzne hlbokou úrovňou vnorenia. Pre každý dielec možno
definovať technologické postupy. Navyše v mnohých
prípadoch dochádza ku prelínaniu odvetvia automotive
s branžou elektrotechnickou a strojárenskou.
Výber z referencií: NESS Slovensko, Dong Jin Precision Slovakia,
EVPÚ, ELEKTRODESIGN ventilátory SK, POKROK - výrobné družstvo,
2N TELEKOMUNIKACE, AMETEK elektromotory, ELEKTRODESIGN
ventilátory, GM electronic, Medical Technologies CZ, HORMEN CE,
HONEYWELl, ELEKTROMONT servis Brno, ATAS Elektromotory
Náchod, Ray Service, ERMEG, REME, C.P.A. Czech, SEZ ČESKÁ
REPUBLIKA, ELEKTROPRIM – KOUTNÍK
Energetika
Riešenie pre podrobnú evidenciu a správu pri výrobe a distribúcii tepla, energií a podobne. Umožňuje napríklad sledovať
množstvo distribuovaného tepla či náklady na jeho výrobu.
Zahŕňa celý proces od odpisov meračov až po fakturáciu
zmluvným odberateľom na základe zmlúv s jednotlivými
odberateľmi.
Výber z referencií: MAGNA E.A., Energetické opravny Prunéřov,
KPB INTRA, TEPVOS, Tepelné Hospodářství Hradec Králové, I & C
ENERGO, BICORN, Energie AG, BOHEMIA ENERGY, JIHLAVSKÉ
KOTELNY, Energetika Chropyně, Hawle
Stavebníctvo
Riešenie pre stavebníctvo pokrýva celý cyklus výstavby,
počínajúc zostavením finančného plánu cez detailne
skalkulovaný ponukový rozpočet (riešené v napojených
systémoch stavebného controllingu), čerpanie rozpočtu
a fakturáciu, až po vyhodnotenie finančných nákladov
stavby. Ponúka riešenie odštepných závodov, vnútornú
fakturáciu, pozastavenie, požičiavanie strojov a zariadení.
Výber z referencií: GUNNEX SK, PROMAN, ZVČ, P-SYSTEMS, K.T.O.
International, Stami Hranice, TEP JABLONEC, Triganit Bratislava
Management, PSJ Hydrotranzit, IDO HUTNÝ PROJEKT, Automatizácia
železničnej dopravy, STREICHER, ŽPSV, PYRONOVA, Sapa Building
Systems, PORFIX - pórobetón, Hydroterra servis, Ředitelství silnic a
dálnic ČR, PSJ holding, GJW Praha, Stavby mostů Praha, EKOSTAVBY
Louny, SMP CZ, TOPGEO BRNO, Likov, VCES, Unigeo, Harsco
Infrastructure CZ, Presbeton Nova, ZAPA beton, Báňská stavební společnost, ELEKTROMONT servis Brno, PSJ Invest, KOMA MODULAR
CONSTRUCTION, Likov
Strojárenská výroba
Pre výrobné podniky z oblasti strojárenstva sú dnes informačné systémy skutočne nevyhnutné. Delia sa tu na dve
skupiny. Prvú predstavujú systémy MES (Manufacturing
Execution Systems), druhú zastupujú moduly Výroba, ktoré
sú súčasťou ERP systému. Oproti výrobným modulom sú
MES prepracovanejšie a obsahujú prepojenie s jednotlivými
strojmi, o ktorých prinášajú do riadenia informácie týkajúce
sa napr. opotrebovania nástrojov. Umožňujú tým detailnejšie plánovať výrobu a ovplyvňujú i kvalitu výrobkov. Každá
zmena vo výrobnom procese znamená takisto zmenu v
nastavení MES, ktorý treba prepojovať s ERP, aby vznikla
väzba na ekonomiku.
Výber z referencií: Fronius Slovensko, KNOTT CZ, KRATZER,
D –Klima, Daikin Device Czech Republic, PROMAN, Krušnohorské
strojírny Komořany, UNIS-JAKOS, Výzkumný ústav textilních strojů
Liberec, Českomoravská železniční opravna, Schempp-Hirth výroba
letadel, Fragokov, POKROK výrobné družstvo, KOVO SIPOX, FUSO
Industries, Elettromil Slovakia, Automatizácia železničnej dopravy,
Honeywell, ŽP PRAKO, Solwe Coom, MCE Industrietechnik Slovensko,
Didaktik družstvo, TOMA INDUSTRIES, DITL METAL, TIK Slovakia,
VS- MONT, Strojírny Poldi, STROM PRAHA, VÍTKOVICE MECHANIKA,
2VV, Brück AM, HORMEN CE, INDET SAFETY SYSTEMS, Worthington
Cylinders, VARI, Abrasiv, BG Technik cs, Kovopol, PAMCO INT.,
SICO RUBENA, ALW INDUSTRY, 2N TELEKOMUNIKACE, Hořické
strojírny, KPB INTRA, ATAS Elektromotory Náchod, KOMA MODULAR
CONSTRUCTION, ERMEG, ATIP, CTS – servis, Výzkumný ústav
textilních strojů Liberec, MIKROTECHNA, Železo Hranice, BUČOVICE
TOOLS, V-NASS, Pavel Tacl – UNITA, KOVO Děčín, Zebr
Obuvnícka výroba
Vytváranie podkladov pre výrobu, riadenie a evidencia výroby vo veľkostných číslach, vrátane skladových pohybov,
plánovania materiálu a vytváranie objednávok pre nakupované a vyrábané položky evidované v rôznych veľkostiach
- to je úlohou informačného riešenia pre obuvnícke spoločnosti.Systém HELIOS spája riešenie veľkostného sortimentu
a hromadnej výroby, čím dokáže obslúžiť obuvnícku firmu
akejkoľvek veľkosti a výrobného sortimentu.
Výber z referencií: SPERIAN PROTECTION FOOTWEAR SLOVAKIA
Textilný priemysel
Textilné spoločnosti a ich výroba a predaj v súčasnej dobe
prechádzajú neľahkým obdobím, čo spôsobuje najmä vplyv
ázijskej konkurencie. Odvetvie muselo v posledných rokoch
výrazne meniť svoje zameranie od sériovej výroby na výrobu malosériovú, prípadne zákazkovú a kooperačnú a zamerať sa výhradne na kvalitu, produktivitu práce a riadenia
nákladov vo všetkých oblastiach svojej činnosti. Výrazná je
náhrada výroby nákupom lacnejšieho tovaru, orientácia na
predaj a dielčie špecializácie a na nové technológie, ktoré
je potrebné podrobne sledovať, vyhodnocovať, plánovať
a kalkulovať. Systémy HELIOS spĺňajú tieto požiadavky
textilného priemyslu a umožňujú reagovať na prichádzajúce
zmeny a požiadavky na trhu doslova v reálnom čase.
Výber z referencií: TATRASVIT SVIT - SOCKS, ALFATEX, TECHNOLEN
BOJANOV, SEBA T, KORDÁRNA
Potravinárstvo
Oblasť potravinárstva patrí medzi tie, u ktorých je nevyhnutnosťou pružne reagovať na požiadavky zákazníkov
a možnosť kontroly pôvodu výrobku, pretože potraviny
môžu priamo ovplyvniť zdravie spotrebiteľov. Ich výroba
preto podlieha prísnym nárokom z pohľadu rôznych kritérií.
Výber a nasadenie komplexného informačného systému
v potravinárskej spoločnosti nie je jednoduchá záležitosť.
Systém musí popri špecifikách spĺňať i štandardné nároky,
ktoré súvisia s ostatnými procesmi v spoločnosti. Jednou
z kľúčových podmienok výberu informačného systému je
schopnosť garancie dodávateľa zaistiť uvedenie informačného systému do prevádzky v prípade kritickej havárie
– výpadku, pretože pozastavenie výroby v potravinárstve
môže mať fatálny dopad na vzťah medzi dodávateľom
a odberateľom.
Výber z referencií: ANJA, BONAVITA - SERVIS, Coop Jednota
Slovensko, Fekollini, FRAPE Slovensko, Vinagro, Amylon, KÁVOVINY
akciová společnost, TIPAFROST, Alimpek, OXALIS, Jatky Lomnice,
Středovy pekárny, Tata Global Beverages Czech Republic, Záhorácke
pekárne a cukrárne, KSK BONO, Catus, FABIO PRODUKT, F&N
dodavatelé, VINNÉ SKLEPY, BAPA, GurmEko, CANDY, CRYSTALIS,
Cukrovary a lihovary TTD, Pivovar Svijany, Pivovar Náchod, Pivovar
Rohozec, Pivovar Zubr, Pivovar Holba, Pivovar Litovel
Viac riešení ako napríklad Výroba plastov, Ťažobná
a spracovateľská výroba, Zlievarenská výroba, Poľnohospodárstvo, Výroba okien a veľkostný sortiment a podrobnejšie informácie na danú tému nájdete na stránkach
www.helios.eu.
HELIOS pre obchod
Moderný obchod sa dnes bez pomocníka, akým je ERP systém, rozhodne nezaobíde.
Obchodné informácie, ktoré môžete prostredníctvom systému efektívne vyhodnocovať,
Vám umožnia byť dynamickejšími ako Vaša konkurencia. Získate možnosť pružne
reagovať na často sa meniace požiadavky Vašich zákazníkov a na zmeny trhu.
Riadenie vzťahu so zákazníkmi patrí dnes medzi
kľúčové aktivity každej firmy. CRM pomáha dokonalo využiť každý kontakt so zákazníkom. Tento modul
sa dá definovať ako nástroj na získavanie, triedenie
a využívanie informácií o zákazníkoch s cieľom zvýšiť
efektivitu starostlivosti o nich. Obchodník z toho, čo
tento nástroj ponúka, najviac ocení možnosť podpory obchodu, napríklad evidenciu a segmentáciu
zákazníkov, sledovanie a plánovanie kontaktov a obchodných rokovaní, vyhľadávanie nových kontaktov
z externých databáz či vyhodnocovanie efektívnosti
obchodných rokovaní a akcií, ale i mnohé iné.
Dôležité pre obchod je však i využitie CRM marketingom, ktorý prostredníctvom CRM získava aktuálne
a kompletné informácie o partneroch, zákazníkoch
a konkurentoch, sleduje priebeh a vyhodnocuje
výsledky marketingových akcií, alebo vyberá cieľové
skupiny pre tieto akcie, a mnohé ďalšie. Vďaka tomu
možno vytvárať rozmanité dotazníky spokojnosti
či všeobecne riešiť obchodnú politiku firmy. S pomocou CRM môže obchodník veľmi efektívne riadiť
obchodné prípady. Môže sledovať svoju obchodnú
„pipeline“. Môže monitorovať aktuálny stav rozpracovanosti už realizovaných obchodných zákaziek. Samozrejmosťou je práca so zmluvami a ich
verzovanie. V CRM môže obchodník rýchlo sledovať
záväzky u zákazníka, prístup k dodávateľsko-odberateľským vzťahom a podobne. CRM tým môže
previesť užívateľa celým obchodným prípadom. Na
vedenie obchodu treba disponovať ďalšími, vyhodnocovacími nástrojmi. Aj to Vám systémy HELIOS
môžu ponúknuť. Od jednoduchých podporných nástrojov pre manažérske vyhodnocovanie, cez kom-
fortnú prácu s Business Inteligence až ponáročné
controllingové zostavy s využitím dátových skladov.
Maloobchod
Oblasť podnikania s názvom Maloobchod je veľmi
špecifická a súčasne veľmi pestrá. Je rozšírená i
medzi menšími firmami a živnostníkmi, ale aj medzi veľkými spoločnosťami budujúcimi siete
s desiatkami či stovkami maloobchodných predajní prepojených na centrálny systém. Jednotnou
požiadavkou na softvérové vybavenie všetkých
firiem z tejto branže je pokladňový predaj, ktorý
je previazaný s ďalšími nevyhnutnými modulmi z
dôvodu centrálneho prístupu k dôležitým informáciám. Úspech malej aj veľkej firmy v obchode však
takisto závisí od možnosti mať rýchlo k dispozícii
presné informácie pre ďalšie rozhodnutia, napríklad tie, ktoré súvisia s marketingom.
Výber z referencií:
GG Tabak, ZEPTER SLOVAKIA, PROELEKTRO SK, MONTRE,
Ing.Varga Tibor –VITAFLÓRA, Oktan, Slovpos, Technické sklo,
VÍNO NITRA, AMT, Galaxy Sport,INFOCAR, EIKA ZNOJMO,
EKO - CONTAINER SERVICE, Florasis,Hanes, Helago-cz,
HÖGNER, Music City, NADAS, PrahaMusic Center, ProFitness
ČR, STV GROUP, Triton ChemnitzGmbH, B a B, DOMA – R, KB
Sport HK, Miroslav Kučera –KLEOPATRA, O3V Factory, Podnik
služeb Jirkov, Stavebníkeramika, Elkond HHK, Gumex
nákupu a riadenia skladových zásob, umiestnenia
na skladoch, šarží a výrobných čísiel. Vo všetkých
týchto oblastiach vám HELIOS bude dôležitým
pomocníkom.
Výber z referencií:
GG TABAK, Corner SK, Sony Slovakia, VÍNO NITRA, HewlettPackard Slovakia, Zepter Slovakia, Mediaprint - KapaPressegrosso, Elkond HHK, Technické sklo, Het Slovakia,ASKO, Auto
Kelly, Euromedia Group, ALBI česká republika,GM Electrinic,
Elektrodesign ventilátory, Hormen CE, EIKAZNOJMO, Hanes,
MONTKOV, Maro, HÖGNER, Praha MusicCenter, FERRAM,
M.J.MAILLIS, CZECH, Multi-VAC SK, UNIFORST,AudioMaster
CZ, Helago-cz, Triton Chemnitz GmbH,TOMIL, AUDIOPOLIS,
Flair, MEDIATECH, HAYLEY CZ, KakaCZ, STV GROUP, B a B,
AVOSS, Jatky Lomnice, Instalace Kozák, A – Z Lokomat
Predaj cez internet
Riešenie E-commerce zastrešuje širokú oblasť. Jeho
úlohou je vhodne tieto nástroje kombinovať tak, aby
čo najlepšie zodpovedali požiadavkám firiem pre ich
komerčné pôsobenie na internete a prinášali patričné
prínosy, finančné a časové úspory, rýchlosť poskytovaných služieb, získavanie nových zákazníkov
a trhov. Jedným z kľúčových spôsobov, ako E-commerce začleniť do celofiremného poňatia, je zvoliť
jednotnú dátovú a procesnú základňu.
Veľkoobchod
Veľkoobchodná oblasť podnikania je logicky úzko
spojená s maloobchodnou branžou. Veľkoobchod
je špecifický potrebou dobre spracovaného procesu
Viac riešení a podrobnejšie informácie nájdete na
stránkach www.helios.eu.
HELIOS pre služby
Riešenie pre oblasť služieb je určené spoločnostiam
poskytujúcim služby všeobecne, servisným a osobitne pre spoločnosti poskytujúce služby v odvetví
gastronómie a hotelierstva.
V oblasti dlhodobých projektov ide napríklad o správcovské spoločnosti, servisné organizácie a organizácie špecializujúce sa na
realizáciu a správu investičných celkov, správu priestorov, prenájom
a predaj. Riešenie umožňuje nahradenie niekoľkých softvérových
produktov jediným systémom. Napríklad riešenie pre hotelierstvo
slúži predovšetkým potrebám recepcie. Zabezpečuje základné činnosti hotela, ako príjem objednávok, príchod a odchod hostí, automatické nastavenie ceny vrátane zliav. Zabezpečuje tiež ekonomické
úlohy, napríklad plánovanie a účtovanie služieb, uzávierky, štatistiky, prehľady a podobne. Systém uchováva informácie o hosťoch,
ktorí boli v hoteli už ubytovaní. Gastronomickým prevádzkam slúži
predovšetkým skladové hospodárstvo, receptúry a kalkulácie jedla,
viacstupňová kontrola prevádzky, generovanie prehľadov a pokladničný predaj. Dôležité je aj plánovanie denného menu, či najrôznejšie
štatistiky a zostavy. Mnohé zariadenia požadujú aj vernostné systémy, sledovanie limitov stravy alebo riadenie výroby tovaru. Riešenie
poskytuje aj možnosť využitia dotykových displejov, kuchynských
terminálov, PDA zariadení pre čašníkov, čítacích zariadení na karty
hostí, snímačov čiarových kódov, výčapných automatov či kamerových systémov. Dôležitá je schopnosť prepojenia špecializovaného
systému pre gastronomickú prevádzku s ekonomickým systémom.
Medzi najdôležitejšie aktivity každej firmy zaoberajúcej sa službami
patrí pochopiteľne riadenie vzťahu so zákazníkmi. Nevyhnutným
pomocníkom pre túto aktivitu je CRM, prostredníctvom ktorého
môže firma ideálne pracovať so všetkými informáciami týkajúcimi
sa zákazníkov tak, aby mal predovšetkým zákazník pocit skutočnej
starostlivosti. CRM je nástrojom na získavanie, triedenie a využívanie
informácií o zákazníkoch.
Pre oblasť služieb je napríklad veľmi dôležitá evidencia a segmentácia zákazníkov, sledovanie a plánovanie kontaktov a obchodných
rokovaní, vyhľadávanie nových kontaktov z externých databáz či vyhodnocovanie efektívnosti rokovaní a pod. Na kvalitné zabezpečenie
oblasti služieb je dôležité mať k dispozícii i ďalšie, tentokrát vyhodnocovacie nástroje. Takisto tie nájdete v rámci systému HELIOS, či
už hovoríme o nástrojoch pre manažérske vyhodnocovanie alebo
pre maximálne efektívnu prácu s obchodnými dátami - Business
Inteligence alebo o nástroji pre controllingovú činnosť s využitím
dátových skladov.
Gastronómia
Gastronómia zastrešuje segment firiem, ktorých oblasťou podnikania je cestovný ruch – konkrétne sú to stravovacie zariadenia
komerčného typu, pričom môže ísť o samostatné alebo
integrované v rámci ubytovacieho zariadenia. Pre tieto typy
prevádzky je charakteristická príprava pokrmov na základe
receptúr, v spojení s odbytom surovín až v momente predaja
alebo spotreby. Neoddeliteľnou súčasťou riešenia je skladové
hospodárstvo, predaj cez dotykové pokladne koncovému
spotrebiteľovi, možnosť budovania vernostného systému
a pod. Špecifickým prvkom tohto odboru sú práve odlišné
pracovné postupy a evidencie, ktoré sa realizujú – plánovanie
denného menu, akcií, limitov, zamestnaneckej stravy, výroba
hotových výrobkov, catering a pod. Podľa náročnosti prevádzky a ďalších podnikateľských aktvít, ktoré musí riešenie
komplexne zastrešiť, možno súčasne využiť rôzne externé
systémy a zariadenia – identifikácia čipom, klubové karty, výčapné automaty, kamerové systémy, výrobné terminály, váhy
– skenery – displeje, tlačiarne objednávok, dotykové pokladne, PDA pre čašníkov, kúpeľné a golfové systémy, prístupové
a turniketové systémy.
Výber z referencií: Reštaurácia Cubes Bratislava, Sieť kaviareň CoffeShopCompany, Sieť kaviareň KA-Coffee, Olympic Casino Bratislava, Hotel Albrecht Bratislava, Hotel Matyšák Bratislava, Design hotel Bratislava,
Slovakiaring Orechová-Potôň, Welten Golf Club Báč, Pralinkáreň Monsalvy Piešťany, Zámok Topoľčianky, Hotel Zlatý kľúčik Nitra, Reštaurácia
Angel´s Banská Bystrica, Hotel Lux Banská Bystrica, Hotely Stupka a Golf
Tále, Hotel Kaskády Sielnica, Hotel Šport Donovaly, Hotel Liptovský Dvor
Liptovský Ján, Grand Castle Liptovský Hrádok, Hotel Kontakt Stará Lesná, Hotel Hills Stará Lesná, Tatry Mountain Resorts, Kúpele Číž, Thermal
Park Bešeňová, Jánošíkov dvor Vrátna, Hotel Dubná Skala Žilina, Hotel
Husárik Čadca, SOREA, Aquapark Poprad
Hotelierstvo
Táto oblasť podnikania charakterizuje firmy pôsobiace
v cestovnom ruchu, sú to konkrétne ubytovacie zariadenia
hotelového typu. Majú stálu recepciu, primárne poskytujú
služby v oblasti ubytovania a pridružené služby súvisiace
s ubytovaním a využitím voľného času. Práve rozsahom poskytovaných služieb, ktoré tieto zariadenia ponúkajú, dokážeme rozlíšiť náročnosť a rozsiahlosť riešení, ktoré si vyžadujú.
Okrem štandardného evidovania objednávok, poskytovania
ubytovania a stravovacích služieb sa stále viac kladú nároky
na prepojenie ďalších externých zariadení a systémov, ktoré
spolu musia tvoriť jeden funkčný celok – telefóny, prístupové
systémy, energetická regulácia, Pay-TV, on-line rezervácie,
zmenáreň, časovanie procedúr, rezervácia miestností a pod.
Práve vzájomnou kombináciou týchto systémov dokážeme
vytvoriť spoľahlivé riešenie pre každý typ prevádzky.
Výber z referencií: Hotely spoločnosti SOREA, Hotel Albrecht Bratislava,
Hotel Matyšák Bratislava, Design hotel Bratislava, Hotely Plus Bratislava,
Zámok Topoľčianky, Hotel Zlatý kľúčik Nitra, Hotel Lux Banská Bystrica,
Hotely Stupka a Golf Tále, Hotel Kaskády Sielnica, Hotel Šport Donovaly,
Parkhotel na Baračke Trenčianske Teplice, Hotel Liptovský Dvor Liptovský Ján, Grand Castle Liptovský Hrádok, Hotel Kontakt Stará Lesná,
Hotel Hills Stará Lesná, Tatry Mountain Resorts, Kúpele Číž, Thermal Park
Bešeňová, Jánošíkov dvor Vrátna, Hotel Dubná Skala Žilina, Hotel Husárik
Čadca
Účtovnícke služby
Pre spoločnosti, ktoré sa zaoberajú vedením účtovníckej,
mzdovej, personálnej agendy, ktoré poskytujú daňové poradenstvo alebo ktoré poskytujú audítorské služby je určené
špecializované riešenie. Je vytvorené tak, aby veľmi dobre
vyhovovalo všetkým potrebám účtovníkov a ekonómov pri
ich práci. Okrem iného potrebuje účtovník možnosť prenosov
dát od zákazníkov. Ocení tiež, pokiaľ je ovládanie účtovníckeho programu jednoduché a rýchle. Vyžaduje elektronické
podanie formulárov a takisto ich automatické predvyplnenie.
So systémom HELIOS sa môžete spoľahnúť na garanciu
zapracovaných legislatívnych zmien.
významné, aby im ERP systém dokázal ponúknuť i riešenie colnej problematiky. Je dôležité, aby pokrýval potreby
spoločností obchodujúcich v rámci EÚ a majúcich povinnosť
vykazovať dáta pre Intrastat, ale aj pre tie, ktorých odborom
je obchod v štátoch mimo EÚ, kde sa musí absolvovať colné
riadenie.
Výber z referencií: DHL Express (Czech Republic), Gerlach, Czech
International, PST Ostrava, Čechofracht, Lagermax spedice a logistika,
Metrans, Wincanton Česká republika, BAX Global, České dráhy, CEDA
service & consulting, Siemens VDO Automotive, Meopta – Optika, Barum
Continental, Philips Morfi a ČR, JUTA, TRW Volant, Kaufland ČR, Mountfield, Birkart ČR, Mezinárodní zasílatelství, AGROTEC, RWE Transgas,
Coca-cola, Beverages ČR
Média, vydavateľstvá, nakladateľstvá
Riešenie je vhodné pre potreby prevádzky mediálnych
spoločností a vydavateľstiev. Moderné riešenie umožňuje
spracovať problematiku zmlúv a honorárov, či procesy, ktoré
súvisia s výrobou reklám. Moduly dramaturgie a evidencie
koncesionárov je možné jednoducho prepojiť s ďalšími špecializovanými systémami v televíznej spoločnosti.
Výber z referencií: BMB Leitner CS, PricewaterhouseCoopers Tax, FOXI,
PKF, B Z, CCS Consulting, Dafi CZ, Contract Administration, Javůrkova
a Partners, Mazars Accounting, Account adviser, CCS Tax, Contract
Administration, Jaroslav Vojtěch – KREDIT, Kocábová Marie, PROXY,
VGD (TAX) - SK, Ing. Vladimír Kykal – EKON, Ing. Ludmila Konečná, Ing.
Lubomír Syrovec, Ing. Luďka Svorová, U.N.A. Consulting
Výber z referencií: TV MARKÍZA, RTSV (STV a SRo), TV PRIMA, TV JOJ,
TV Barrandov, Rádio Hey, EXPO DATA, ANAG, SEDIN, Petit Press, MEDIAPRESS Poprad, KAPA - PRESS, Topas, BRESMAN, Avízo, T-PRESS,
Tlačová agentúra Slovenskej republiky Albatros, BONTONFILM, Euromedia Group, ECONOMIA, Popron music & publishing, POPRON Music,
Panflex, ALBI Česká republika, Nakladatelství Sagit, VKÚ
Utility – vodovody a kanalizácie
Leasing a finančné služby
Z pohľadu možností využitia systému HELIOS je veľmi zaujímavé odvetvie vodovodov a kanalizácií, pričom výhodou
systémov je ich pripravenosť a schopnosť prispôsobenia sa
tejto oblasti. Vysokou pridanou hodnotou je ich otvorenosť
pre integráciu s ďalšími systémami, ako ZIS, GIS, údržba,
EDM či laboratórne systémy, ktoré bývajú vo firmách tohto
zamerania využívané.
Riešenie je určené pre tých, ktorí chcú mať svoje prevádzkové náklady na HW a informačný systém pod kontrolou,
hľadajú kvalitný informačný systém za nízke obstarávacie
náklady, chcú používať informačný podnikový softvér bez
ďalších skrytých nákladov, nechcú viazať svoje investície
do obstarania informačného systému a radi umoria svoje
náklady.
Výber z referencií: Turčianska vodárenská spoločnosť, PD Vlára Nemšová, Pražské vodovody a kanalizace, Veolia voda, Vodárny Kladno - Mělník,
Vodovody a kanalizace Zlín, Česká voda - Czech Water, Moravská vodárenská (Středomoravská vodárenská & Zlínská vodárenská), Vodárna Plzeň
Výber z referencií: Volkswagen finančné služby Slovensko, Consumer
Finance Holding
Colné služby
V súčasnosti, kedy je tuzemský aj cezhraničný obchod veľmi
dôležitou časťou činnosti väčšiny firiem, je mimoriadne
Viac riešení ako napríklad Bezpečnostné agentúry, Doprava a prepravné služby, Distribúcia energií, Nehnuteľnosti,
Servis automobilov a strojov, Vydavateľstvá a nakladateľstvá, Utility, Správcovské a servisné služby, Výstavníctvo, Zdravotníctvo a podrobnejšie informácie nájdete na
stránkach www.helios.eu.
HELIOS pre verejnú správu
Systém pre verejnú správu musí byť komplexný a zároveň variabilný podľa potrieb konkrétneho
úradu. Veľmi dôležitá je uňho dlhodobá tradícia, ktorá garantuje fakt, že dodávateľ skutočne dokonalo rozumie potrebám svojich užívateľov. Systém musí rešpektovať špecifickosť hospodárenia
rozpočtových a príspevkových organizácií a dokázať podporovať procesy územne samosprávnych
celkov. Jeho vlastnosti musia zodpovedať potrebám obcí, magistrátov, krajov ale tiež poslaneckej
snemovne či senátu.
Aký je rozdiel medzi firmou a inštitúciou verejnej správy?
Prekvapivo nie príliš veľký, aspoň pokiaľ sa týka množstva
a zložitosti procesov, ktoré treba v oboch oblastiach riadiť.
Samozrejme: hlavným cieľom firmy je vytvoriť zisk, kým
cieľom inštitúcie je zabezpečiť kvalitnú službu pre občana.
V oboch prípadoch si však dnes už nedokážeme predstaviť,
že by jedno či druhé fungovalo bez pomoci informačných
technológií, najmä bez kvalitného informačného systému.
Kým firma využíva na svoju činnosť tzv. podnikový informačný systém (ERP), pre inštitúcie verejnej správy existujú
špecializované systémy, ktoré reflektujú špecifické potreby
práve tejto oblasti. Súčasne ho majú možnosť využívať organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov,
aké predstavujú detské domovy, domovy pre seniorov,
opatrovnícke služby, ústavy sociálnej starostlivosti, liečebne
alebo divadlá, múzeá, knižnice, kultúrne zariadenia, školy.
A samozrejme aj špecifické zariadenia, napríklad väzenská
správa alebo Zoo.
> J
e to užívateľsky prívetivý, progresívny a efektívny modulárny systém, ktorého moduly sú úzko previazané, ale
zároveň možno s modulmi pracovať i samostatne.
> P
o celej ČR a SR je zaistená plná informačná podpora
(hot-line, osobné konzultácie, vestníky), včasné technické
a legislatívne aktualizácie, rýchle inštalácie, odborné školenia. Plne rešpektuje všetky doposiaľ schválené národné
štandardy a normatívy pre budovanie informačných systémov verejnej správy.
> S
amozrejmosťou je nadštandardné riešenie bezpečnost-
ných otázok, komplexná funkčnosť a možnosti riešení.
> S
ystém umožňuje elektronickú komunikáciu medzi obcami, občanmi a úradom a rieši ich životnú situáciu s ohľadom na územnú identifikáciu.
> Systém obsahuje elektronickú Spisovú službu, ktorá je
podľa zákona pre úrady povinná.
> Systém má schopnosť bezproblémovej integrácie s ďalšími komponentmi vytvorených skupinou Asseco (spisová a archívna služba atď.) a tiež jednoduchej integrácie
s komponentmi ďalších výrobcov IT.
Vyššie územné celky, obce, štátne
rozpočtové a príspevkové organizácie
Vyššie územné celky (VÚC) aj vzhľadom na počet organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti zastávajú z hľadiska regionálnej územnej samosprávy dôležité miesto. Ich
pozícia silnie najmä vďaka rozsahu poskytovaných služieb
v oblasti vzdelávania, sociálnych zariadení, kultúry, zdravotníctva a dopravy. Informačný systém HELIOS pre VÚC rieši
požiadavky v oblasti komplexného spracovania ekonomickej a personálnej agendy. Je vhodný pre veľké organizácie
s rozsiahlym počtom užívateľov, ktoré potrebujú mať on-line
informácie s vysokou dostupnosťou údajov z akéhokoľvek
miesta a využijú centrálnu správu dát. Jednotný ekonomický
systém a spoločná údajová základňa je fundamentálnym
predpokladom pre využite nadstavbových modulov systému
HELIOS. Systém obsahuje do všetkých modulov integrované
funkčnosti rozpočtovania, finančného plánovania a výkazníc-
tva, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou spracovania ekonomickej agendy v organizáciách sektora verejnej správy.
Pre obce systém HELIOS okrem štandardnej ekonomickej
agendy - účtovníctva, pokladne, majetku, miezd, zastrešuje aj oblasti špecifické pre tento segment. Zabezpečuje
informačnú podporu pre spracovávanie, evidenciu a riadenie
informácií hospodársko-správnych agiend a výkonu kompetencií obcí v zmysle platnej legislatívy.
Systém HELIOS svojou funkcionalitou pokrýva požiadavky
nielen samosprávy, ale aj subjektov ústrednej správy ako sú
ministerstvá, katastrálne úrady a pod..
V oblasti verejnej správy máme v SR tieto typy zákazníkov:
> Územná samospráva - obce, mestá a vyššie územné celky, Úrady
samosprávneho kraja
> Ústredná správa - štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
> Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti (rozpočtové a príspevkové),
kultúrne zariadenia (múzea, hvezdárne, divadlá ...), školské zariadenia
(stredné odborné školy, gymnázia, domovy mládeže, hotelové akadémie, verejné vysoké školy ...), sociálne zariadenia (domovy sociálnych
služieb), nemocnice, správy ciest a ostatné, Štátne organizácie (Najvyšší kontrolný úrad, pozemkový a majetkový fond, ústavy).
V oblasti verejnej správy máme v ČR tieto typy zákazníkov:
> Obce typu I a II, Obce III (ORP), magistráty, kraje, poslanecká snemovňa, senát
> Detské domovy, domy detí a mládeže, domy pre seniorov, opatrovateľské služby, sociálne ústavy, liečebne, nemocnice, zdravotné ústavy,
divadlá, múzeá, knižnice, kultúrne zariadenia, školy (gymnáziá, stredné,
základné a materské), školské jedálne, technické služby, väzenská
správa, Zoo a ostatné.
Služby
Aby ste mohli systém HELIOS používať s maximálnym komfortom, ponúkame Vám premyslený systém nadväzných služieb. Máte ich k dispozícii od chvíle, kedy sa rozhodnete zakúpiť
informačný systém, a sprevádza Vás v priebehu jeho zavádzania a prevádzky.
Všetky služby sú veľmi jednoducho dostupné vďaka širokej sieti autorizovaných partnerov.
Každý z autorizovaných partnerov pritom absolvuje proces autorizácie tak, aby ste mali záruku, že ponuka služieb je vždy v súlade s vysokými štandardmi spoločnosti Asseco Solutions.
Podpora pred implementáciou
Podpora prevádzky systému
Podpora užívateľov
> A
nalýza nasadenia informačného systému
Nechajte si spracovať úvodnú štúdiu alebo detailnú analýzu a získajte istotu, že informačný systém spĺňa Vaše
požiadavky v plnej miere. Štúdia Vám uľahčí ďalšie rozhodovanie sa pred zábezpekou informačného systému.
> A
udit a návrh IT infraštruktúry
Nechajte si preveriť konfiguráciu Vášho hardvéru a softvéru
a získajte podrobné informácie o kritických miestach Vašej
súčasnej infraštruktúry. Spracujeme návrh potrebnej konfigurácie Vašej siete tak, aby implementácia informačného
systému a nasledujúca prevádzka boli bez problémov.
> D
odávka, inštalácia a konfigurácia HW a SW
Využite garanciu správnej inštalácie a nastavenia prostredia na prevádzku informačného systému priamo od
jeho výrobcu. Dodávame hardvér a softvér nainštalovaný
a nakonfigurovaný optimálne pre Vašu prevádzku.
> T
ry & Buy
Pokiaľ si potrebujete overiť ponúkanú konfiguráciu priamo
vo Vašej firme, zapožičiame Vám ponúkaný hardvér až na
30 dní.
> P
renájom HW a SW
Alternatívou k nákupu a údržbe vlastnej IT infraštruktúry
je outsourcing potrebného prostredia. Prenechajte nám
starosti spojené s údržbou serverov, zálohovaním atď.
> Implementácia informačného systému
a vedenie projektu
Nasadenie nového informačného systému môže byť rýchle
a efektívne. Stanovte si tím kľúčových užívateľov zodpovedných za implementáciu a overenie funkčnosti vo Vašej
firme. Od nás dostanete tím odborných konzultantov pod
vedením skúseného vedúceho projektu, ktorý zaistí hladký
priebeh nasadenia informačného systému a takisto dodržanie stanovených termínov.
> Možnosti financovania
Pokiaľ sa rozhodnete zadovážiť si informačný systém,
ponúkame Vám širokú škálu možností financovania, napríklad leasing, splátky, prenájom alebo čerpanie dotačných
titulov.
áruka bez obmedzenia
> Z
Pre všetky systémy z produkcie Asseco Solutions garantujeme záruku bez časového obmedzenia! Po celý čas,
kedy bude Vaša spoločnosť systém využívať, máte nárok
na plnú podporu dodávateľa, či už ide o súvisiace služby
alebo potrebnú legislatívnu aktualizáciu. Podmienkou je
iba pravidelné platenie aktualizačných poplatkov podľa
zmluvy.
> P
rispôsobenie systému, zákazkové úpravy
Od zložitých reportov až po špecifické dovývoje. Tímy
konzultantov a prevádzkových programátorov riešia denne
špecifické požiadavky, ktoré štandardná funkcionalita
systému nepokrýva. Nebojte sa prísť aj so svojou požiadavkou.
> Správa počítačovej siete
Pridajte sa ku skupine firiem, ktorých počítačovú sieť
spravujú technici Asseco Solutions. Využije ich znalosti
potrebné na bezproblémovú prácu užívateľov a na rýchle
a úspešné riešenie prípadných problémov.
> Monitorovanie prevádzky informačného systému
Predchádzajte ťažkostiam. Alternatívou správy počítačovej
siete je monitorovanie prevádzky serverov. Nechajte si
zasielať pravidelné reporty, ktoré odhalia kritické miesta
Vašej infraštruktúry vrátane návrhov na ich odstránenie.
> Audit využitia firemných informácií
Nechajte si skontrolovať efektívnosť nastavenia systému,
využitie dostupných funkcionalít, zapojte svoj informačný
systém do celopodnikových procesov. Od Vašej implementácie možno ubehlo pár rokov. Skúsení konzultanti
s Vami prejdú celý systém vo všetkých oblastiach jeho
nasadenia a navrhnú Vám jeho optimalizáciu a najefektívnejšie využitie, prípadne využitie jeho nových funkcionalít
či modulov v ďalších podnikových oblastiach.
> Audit prevádzky informačného systému
Nechajte si preveriť, či je konfigurácia Vášho HW a SW
v poriadku a bude vyhovovať aj v budúcich rokoch prevádzky. Sami, alebo v spolupráci s Vašim správcom počítačovej siete, zaistíme monitorovanie a odhalíme potenciálne
slabé miesta. Optimalizácia sa pritom nemusí vzťahovať
iba na informačný systém ale i na ďalšie aplikácie a služby
prevádzkované vo Vašej počítačovej sieti – napríklad na
bezpečnosť prevádzky, prístup na Internet, poštový server
a pod.
> Účtovnícke poradenstvo a vedenie účtovníctva
Pridajte sa k firmám, ktoré využívajú skúsenosti finančných
aj mzdových účtovníkov Asseco Solutions. Postaráme sa
o vedenie kompletnej agendy buď u nás alebo vo Vašej
spoločnosti, prípadne prevezmeme vybrané agendy, a to
i prechodne, pokiaľ dočasne nemáte k dispozícii vlastných
účtovníkov.
> V
zdelávanie zamestnancov
Získajte a prehlbujte svoje znalosti. Vyberte si zo série
pravidelných i jednorázovo organizovaných produktových
a legislatívnych školení. Nezmeškajte semináre organizované pre súčasných užívateľov.
> Sebavzdelávanie a vzájomná výmena znalostí
Buďte v obraze a používajte on-line nápoveď, poradňu
a znalostnú databázu. Buďte v kontakte s ostatnými užívateľmi prostredníctvom diskusného fóra.
> Hotline a vzdialená správa
Riešte každodenné dotazy pri používaní informačného
systému s našimi špecialistami. Posielajte svoje dotazy
e-mailom, využite telefónnu hotline 24/7. Efektívne Vaše
požiadavky vyriešime pomocou vzdialeného pripojenia
a zásahu priamo v prostredí Vašej firmy.
> Pravidelné konzultácie
Doprajte zdroju Vašich podnikových informácií zodpovedajúcu starostlivosť. Pravidelný servis sa vyplatí! Udržujte
svoj systém i znalosti jeho užívateľov na úrovni. Pravidelné
návštevy našich špecialistov Vám pomáhajú predchádzať
problémom, zvyšovať znalosti Vašich zamestnancov, plánovať prípadné výdaje a šetriť náklady.
> Servisné služby (SLA)
Pokiaľ potrebujete pripravenosť našich odborníkov pre
Vašu špecifickú implementáciu, alebo potrebujete garanciu servisného zásahu vo Vami stanovenom čase, využite
možnosť uzavrieť servisnú zmluvu s garanciou potrebnej
dostupnosti.
Zákazkové riešenie
Zákazkové riešenia reagujú pružne na požiadavky zákazníkov, čím sa dosahuje spojenie ich potrieb, technického
a programového vybavenia. Umožňujú úpravu existujúcich
riešení HELIOS ako aj vývoj úplne nových aplikácií. Zákazkové informačné systémy sú určené pre klientov, ktorí majú
záujem o komplexné softvérové riešenie špecifických procesov a oblastí podnikania. Vďaka znalostiam a skúsenostiam
kvalifikovaných odborníkov dokáže spoločnosť využiť svoje
know-how a ponukou komplexných služieb vytvoriť nové
riešenie, presne podľa požiadaviek zákazníka.
Asseco Solutions
Asseco Solutions, a.s., je najväčším producentom podnikových informačných systémov na českom a slovenskom
trhu. Softvérové aplikácie z jeho produkcie sa distribuujú i na ďalších trhoch v rámci strednej Európy. Spoločnosť
sa zaoberá nielen vývojom ale takisto implementáciou a podporou špecializovaných systémov pre organizácie všetkých veľkostí v najrozličnejších oblastiach ich pôsobenia. Produktové portfólio siaha od informačných
systémov pre najširšie spektrum podnikov zaoberajúcich sa výrobou, obchodom či službami, cez produkty pre
oblasť verejnej správy až napríklad po produkty pokrývajúce špecializované potreby ubytovacích a stravovacích
zariadení. Všetky produkty dopĺňa široká ponuka služieb a partnerských programov. Okrem základných modulov
a funkcionalít poskytujú tiež riešenia pre jednotlivé oblasti podnikania, tzv. „branžové riešenia“. Asseco Solutions
je nositeľom certifikátu kvality ISO 9001:2008 a je členom nadnárodnej skupiny ASSECO Group.
www.AssecoSolutions.eu
Skupina ASSECO
Skupina ASSECO vznikla v roku 2004 vytvorením strategického partnerstva medzi Asseco Poland (bývalý Comp
Rzesów) a Asseco Slovakia. Z hľadiska tržnej kapitalizácie je skupina jednou z desiatich najväčších kótovaných
IT spoločností v Európe. Ekonomicky patrí k najsilnejším európskym softvérovým spoločnostiam – v roku 2009 sa
umiestnila na piatom mieste v rebríčku The Truffle 100, ktorý analyzuje 100 najúspešnejších softvérových spoločností na základe kategórie výnosov z vlastného softvéru. Skupina ASSECO je dnes medzinárodným zoskupením
prosperujúcich európskych IT spoločností, ktoré poskytujú komplexné IT riešenia všetkým segmentom ekonomiky
v mnohých štátoch Európy. Portfólio jeho klientov tvoria silné nadnárodné bankové a finančné spoločnosti, verejné inštitúcie, medzinárodné korporácie, a rovnako tak aj malé a stredné podniky. Na konci roku 2010 zamestnávalo ASSECO Group viac, ako 13 500 ľudí po celej Európe.
Bližšie informácie možno nájsť na www.asseco.com.
HELIOS partner:
KnowSoft s.r.o.
Gogoľova 18, 852 02 Bratislava, Slovenská republika
Bratislava - centrála (sídlo) spoločnosti - tel.: 02/63452574
regionálne pracovisko Martin - tel.: 02/63452576
e-mail: [email protected]
www.knowsoft.sk
Asseco Solutions, a.s. Bárdošova 2, 831 01 Bratislava 37, Slovenská republika
Asseco Solutions, a.s. Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4, Česká republika
Download

Softvér, ktorý riadi