VÝROČNÁ SPRÁVA 2011
11
výročná správa 2011
1
VÝROČNÁ SPRÁVA 2011
obsah
2
Úvodné slovo predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa
15
Profil spoločnosti
17
Základné informácie
19
Predmet činnosti
19
Valné zhromaždenie
20
Predstavenstvo20
Dozorná rada
20
Štruktúra spoločníkov a ich podiel na základnom imaní
21
Podiely v obchodných spoločnostiach
21
Obchod a marketing
23
Ľudské zdroje a BOZP
27
Rozvoj a vzdelávanie
27
BOZP29
Investície31
Kvalita35
Životné prostredie
37
finančná analýza
39
3
VÝROČNÁ SPRÁVA 2011
11
výročná správa
4
Rok 2011
bol pre
spoločnosť
úspešný.
Spoločnosti
sa podarilo
splniť všetky
stanovené
ciele.
5
VÝROČNÁ SPRÁVA 2011
01
banské odvetvie
6
Dlhodobo
patrí k
najvýznamnejším
a stabilným
predstaviteľom
výroby
v PPS Group a.s.
7
VÝROČNÁ SPRÁVA 2011
02
stavebné odvetvie
8
Výroba
komponentov
pre bagre,
stavebné stroje
a manipulačnú
techniku sa
vrátila opäť na
významnú úroveň
a tvorí 27 %
z produktového
portfólia
9
VÝROČNÁ SPRÁVA 2011
03
Drevospracujúce odvetvie
10
Komponenty
pre ťažbu
dreva patria
medzi stabilný
výrobný
sortiment
11
VÝROČNÁ SPRÁVA 2011
04
Business development
12
Spoločnosti
sa podarilo
úspešne
diverzifikovať
produktové
portfólio
v oblasti
výroby
železničných
koľajových
vozidiel.
13
VÝROČNÁ SPRÁVA 2011
05
Úvodné slovo
predsedu predstavenstva
14
V priebehu uplynulého roka sme sa častejšie stretávali s našimi
obchodnými partnermi, aby sme sa navzájom informovali o dosiahnutých zmenách od obdobia vypuknutia globálnej odbytovej krízy
v rokoch 2008/2009. Tie zmeny sa týkali nielen úsporných opatrení
a lepšieho využívania kapacít, ale aj nových, prísnejších pravidiel
v partnerstvách. Obrovské tempo výrobnej výkonnosti sa koncom
roku 2010 stabilizovalo na mesačnej úrovni 6 mil. € výkonov. Preto
nebolo pochýb, že biznis plán pre rok 2011 stanovený na úrovni
67,7 mil. € bude splnený. Ľahko sa to konštatuje, ak pripustíme, že
za úspechom v strojárskej výrobe nestojí jednorazové dosiahnutie vysokého výkonu, ale jeho udržateľnosti. Pre rok 2011 si predstavenstvo spoločnosti stanovilo nielen objemové motivačné ukazovatele, ale aj ukazovateľ minimálne 95% precíznosti dodávok,
ukazovateľ 99,8% kvality a ukazovateľ „nepodkročiteľnej“ 6,5%
miery zisku. To mohlo poriadne sťažiť snahu dosiahnuť rekordný
objem výroby a odbytu v novodobej histórii PPS.
priestoru. Budúcoročný objem výroby a predaja bol v decembri
2011 stanovený na úroveň 74,3 mil. €. Rok 2012 nebude iba rokom
nových investícií, ale aj rokom s dôrazom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, rokom zmeny organizácie riadenia a tvorby
novej, modernej firemnej kultúry. Pripravujeme 1. Ročník podujatia
Detviansky zvar, spojený s výstavou zváracej techniky, technických
seminárov a pochopiteľne i zábavy. Želám všetkým našim zamestnancom a obchodným partnerom veľa úspechov a radosti v rozvoji
strojárskej výroby a Detvianskeho regiónu.
Tieto méty boli dennodenne diskutované s manažérmi a majstrami
a na pravidelných výrobných poradách aj s ostatnými zamestnancami. Oplatilo sa vydať sa touto cestou. Meno PPS Group
a.s. v očiach našich obchodných partnerov narástlo najmä vďaka
pravidelnému dodržiavaniu sľubov. Najmä náš najväčší obchodný
partner zo Škandinávie vyhodnotil spoluprácu s našou firmou ako
najlepšiu v doterajšej histórii a navýšil objednávky v priebehu roka
o viac ako 20%. Svetový trh ešte stále nevykazoval predkrízovú
úroveň no banský a ťažobný priemysel dosahoval rekordné objemy. Naša spoločnosť rozumne vsadila na toto odvetvie s našimi
švédskymi a fínskymi partnermi. Naša výrobná výkonnosť musela postupne stúpnuť na pravidelných 6,3 mil. € s viac ako 1.400
pracovníkmi.
Všetky výsledky sme pravidelne preverovali pomocou nových
kontrolingových nástrojov. Viac ako v minulosti sme sa ich snažili
uplatňovať do metód plánovania, technickej a cenovej prípravy a
riadenia technologických postupov. To nám prinieslo možnosť
nastaviť vyvážené a ekonomicky silné tempo rastu. S odborovou
organizáciou sme viedli nepretržitý dialóg. Do reálneho života sme
zaviedli nepravidelné rozvrhnutie pracovného času a pracovné
konto, ako aj pravidelné mesačné informovanie zamestnancov o
vývoji a stave koncoročného bonusu zo zisku spoločnosti. Posunuli
sme platnosť kolektívnej zmluvy až do konca marca 2012 a neskôr
sme sa s odbormi dohodli o trvalom posunutí platnosti zmluvy na
ročné obdobie od apríla do marca. To výrazne pomôže správne
odhadovať nároky zamestnancov z pohľadu zvyšovania miezd,
pretože už budú známe výsledky za uplynulé obdobie, ako aj prvé
výsledky a výhľady bežného roka.
V závere roku 2011 sme presnejšie definovali naše strategické
ambície pre budúci rok. Vedenie spoločnosti, posilnené o dôveru strategických zákazníkov sa rozhodlo masívne investovať
do dôležitých technológií a rekonštrukcií. Za viac ako 5 mil. €
budeme v roku 2012 investovať do nového páliaceho plazmového stroja, novej modernej lakovne, robotického otryskávacieho
zariadenia, horizontálnych obrábacích zariadení a niektorých
významných technologických a stavebných rekonštrukcií.
Tie sa dotknú najmä haly 9, dlhodobo zanedbávaného výrobného
15
Ing. Pavol Šimkovič
Predseda predstavenstva
VÝROČNÁ SPRÁVA 2011
06
Profil spoločnosti
16
Spoločnosť PPS Group a.s., ktorá má už vyše 50-ročnú tradíciu v
strojárenskej výrobe sa v súčasnosti zameriava na výrobu stredne
veľkých a stredne ťažkých zváraných konštrukcií pre celosvetovo
známych zákazníkov.
Portfólio tvoria prevažne rámy, výložníky, ramená pre stroje a zariadenia používané v banskom, stavebnom, drevospracujúcom priemysle, logistike a preprave. Spoločnosť PPS Group a.s. je technologicky vybavená tak, že dokáže zákazníkovi poskytnúť komplexné
služby od operácií delenia materiálu až po finálne operácie lakovania a montáže.
Cieľom spoločnosti je mať spokojných zákazníkov na európskom
a svetovom trhu a byť spoľahlivým partnerom pre zamestnancov a
obchodných partnerov.
Spoločnosť sa momentálne
zameriava na výrobu:
■■
■■
■■
■■
Setov zvarencov pre banské stroje
Kinematické prvky pre stavebné a manipulačné stroje a
zariadenia
Ochranné prvky a rámy pre lesnú a manipulačnú techniku
Oceľové konštrukcie pre koľajové vozidlá
Cieľom spoločnosti je:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
maximalizovať hodnotu pre zákazníka, budovať dlhodobé
strategické partnerstvo založené na vzájomnej dôvere a
rešpekte,
budovať prozákaznícku orientáciu,
budovať obojstranné partnerstvo a win-win prístup,
budovať priame vzťahy so zákazníkom,
pružne reagovať na zákaznícke požiadavky,
využiť ľudský potenciál, ktorý má naša spoločnosť a ktorý je
konkurenčnou výhodou úspešnej firmy
Strategický zámer spoločnosti
Hlavným strategickým zámerom spoločnosti je zamerať sa na výrobu veľkorozmerných zvarencov, ramien, výložníkov a ostatných
komponentov kinematiky pre renomovaných výrobcov banských,
drevospracujúcich, stavebných a cestných strojov.
17
VÝROČNÁ SPRÁVA 2011
07
Základná charakteristika spoločnosti
18
Základné informácie
predmet činnosti
PPS Group a.s. je akciovou spoločnosťou registrovanou v
Slovenskej republike. Spoločnosť pôsobí pod súčasným obchodným menom premenovaním spoločnosti SEVIS reeng, a.s. rozhodnutím Valného zhromaždenia zo dňa 9.9.2003, ktorá pred
17.9.2003 existovala pod názvom ODIEN/SEVIS reeng, a.s..
Spoločnosť ODIEN/SEVIS reeng, a.s. bola založená 10.5.1996 a
zapísaná do obchodného registra 14.10.1996 (Obchodný register
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 735/S). IČO
Spoločnosti je 36 011 509.
Predmet činnosti v zmysle zápisu v Obchodnom registri:
■
■
■
■
■
■
■
■
Obchodné meno:
PPS Group a.s.
Sídlo :
Tajovského 7, 962 12 Detva
Prevádzkareň:
Areál PPS, 962 12 Detva
Identifikačné číslo:
DIČ:
36 011 509
2020447891
IČ DPH:
■
■
■
■
SK 2020447891
■
Zápis v OR:
Okresný súd B. Bystrica, Oddiel: Sa, Vl.č. 735/S
Počet vydaných akcií :
■
16 000
■
Nominálna hodnota akcie:
Druh akcie:
332 EUR (10.000 Sk)
kmeňové
■
■
■
Podoba akcie:
Forma akcie:
listinné
na meno
■
■
Základné imanie:
Obmedzenie prevoditeľnosti:
Dátum založenia spoločnosti:
Dátum vzniku:
5.312.000 EUR (160 000 000 Sk)
súhlas VZ s prevodom akcií
10.5.1996
14.10.1996
■
■
■
■
■
■
■
vývoj, výroba a opravy cestných a stavebných strojov s
výnimkou vyhradených technických zariadení,
výroba prevodových zariadení,
vývoj, výroba, servis a opravy vysokozdvíhacích vozíkov s
výnimkou vyhradených zdvíhacích zariadení,
výroba výrobkov strojárskej metalurgie,
nástrojárstvo,
zámočníctvo,
kovoobrábanie,
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom
živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností,
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
(maloobchod) v rozsahu voľných živností,
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných
živností,
vývoj a výroba špeciálnej vojenskej techniky,
podnikanie v oblasti nakladania s odpadom s výnimkou
nebezpečného odpadu,
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla,
prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom,
prenájom hnuteľných vecí,
faktoring a forfaiting,
správa registratúry,
vykonávanie kalibrácie meradiel a meracích prístrojov s
výnimkou určených meradiel,
vedenia účtovníctva,
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností,
plynárenstvo v rozsahu dodávka plynu, distribúcia plynu,
elektroenergetika v rozsahu výroba, prenos, distribúcia a
dodávka elektriny,
upratovacie práce,
čistiace práce,
vypracovanie technickej a technologickej dokumentácie v
oblasti strojárstva
poskytovanie software – predaj hotových programov na
základe zmluvy s autorom
zváračské práce
19
VÝROČNÁ SPRÁVA 2011
■■
■■
■■
20
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
k ancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a
rozmnožovacích služieb
obstarávanie služieb spojených a výkonom správy
nehnuteľností
renájom nebytových priestorov spojený s prenájmom
p
hnuteľných vecí a poskytovaním upratovacích prác
oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v
rozsahu vydaného oprávnenia
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu vydaného oprávnenia
prevádzky neverejnej kanalizácie vrátane prevádzky čistiarne
odpadových vôd
letná a zimná údržba komunikácií a verejných priestranstiev
montáž, rekonštrukcia a údržba elektrických zariadení
montáž, rekonštrukcia a údržba tlakových zariadení
montáž, rekonštrukcia a údržba zdvíhacích zariadení
dodávka vody neverejným vodovodom
Valné zhromaždenie
Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí dňa 17.05.2012, na
základe návrhu štatutárneho orgánu spoločnosti, rozhodlo o vysporiadaní výsledku hospodárenia za účtovné obdobie končiace dátumom 31.12. 2011 nasledovne: sumu vo výške 61 819, 18 eur, čo
predstavuje 1,5% disponibilného zisku spoločnosti, použiť na mimoriadny prídel do Sociálneho fondu a zostatok v sume 4 059 459,76
eur previesť na účet č.428 – nerozdelený zisk minulých období.
predstavenstvo spoločnosti
*člen do 13.12.2011
Predseda predstavenstva
Ing. Pavol Šimkovič
Člen predstavenstva
Mgr. Michal Sýkora
Člen predstavenstva*
„Core biznisom“ spoločnosti, a teda jej hlavným zameraním, je
výroba oceľových konštrukcií najmä ramien, výložníkov a rámov
určených pre svetových výrobcov banskej, manipulačnej, stavebnej a transportnej techniky (ATLAS COPCO, SENNEBOGEN,
VOLVO, CATERPILLAR, LIEBHERR, KOMATSU HANOMAG,
JOHN DEERE, GHH, SIEMENS).
V oblasti „non-core biznis“ spoločnosť podniká v oblasti prenájmu
nehnuteľností a hnuteľných vecí pre spoločnosti sídliace v Areáli
PPS, ktorým súčasne dodáva teplo, elektrinu a zabezpečuje
dodávku vody a zneškodnenie odpadových vôd.
Ing. Ľubomír Kubinec
Dozorná rada spoločnosti
Predseda dozornej rady
Podpredseda dozornej rady
Ing. Ľudovít Černák, CSc.
RNDr. Karel Matyska, CSc.
Člen dozornej rady
Ing. Milan Bugáň
Člen dozornej rady
Daniel Waldvogel
Významným zdrojom príjmov sú aj služby v oblasti kalibrácie
meradiel.
Člen dozornej rady
Hanspeter Siegrist
Člen dozornej rady
Jozef Nosáľ
V oblasti odpadového hospodárstva spoločnosť zabezpečuje
zneškodnenie kovových odpadov pre spoločnosti sídliace v Areáli
PPS.
Člen dozornej rady
Stanislav Ľupták
Člen dozornej rady
Ondrej Tkáč
Člen dozornej rady
Ing. Peter Kosík
Za okrajové možno označiť podnikanie v oblasti ubytovacích
služieb, obchodných činností, vedenia účtovníctva a ostatných
činností uvedených ako predmety podnikania v zmysle zápisu v
OR.
Štruktúra spoločníkov
a ich podiel na základnom imaní
účtovné závierky sú prístupné v sídle spoločnosti PPS Group a.s.,
Tajovského 7, Detva a taktiež uložené do zbierky listín v Obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica, Skuteckého 28.
Akcionári
Podiely v obchodných spoločnostiach k 31.12. 2011:
Podiel na základnom imaní
absolútne
%
2 521 540
47,47
Hanspeter Siegrist
808 420
15,22
PPS VEHICLES s.r.o.
Sitno Holding a.s.
569 380
10,72
PPS NTS s.r.o.
Ing. Ľudovít Černák, CSc.
472 768
8,90
DETVA ASSETS MANAGEMENT a.s.
X8 Software GmbH
316 396
5,96
RNDr. Karel Matyska, CSc.
307 100
5,78
Ing. Jaromír Hudec
142 096
2,68
JET Schweiz IT AG
81 672
1,54
Ing. Jozef Jašurek
39 840
0,75
Ing. Pavol Šimkovič, MBA
26 560
0,50
Ing. Ľubomír Kubinec
3 984
0,08
Mgr. Michal Sýkora
3 984
0,08
18 260
0,34
5 312 000
100
Daniel Waldvogel
Odkúpené vlastné akcie
Spolu
Spoločnosť PPS Group a.s. dňa 10. 11. 2011 odkúpila za sumu 47
416,85 € od akcionára Ing. Jána Balhárka, PhD. hromadné akcie v
menovitej hodnote 18 260 € a následne v ten istý deň bol vykonaný
prevod týchto akcií rubopisom na spoločnosť PPS Group a.s.. Z
uvedeného dôvodu bol vytvorený osobitný rezervný fond vo výške
kúpnej ceny vlastných akcií podľa § 161, písm. d) Obchodného
zákonníka.
Podiely v obchodných spoločnostiach
Spoločnosť PPS Group a.s. je konsolidujúcou účtovnou jednotkou pre konsolidovaný celok, ktorého súčasťou je PPS NTS s.r.o.,
PPS VEHICLES, s.r.o., PPS Personálne služby s.r.o., PPS FINAL
s.r.o. a DETVA ASSETS MANAGEMENT, a.s.. Konsolidované
Spoločnosť
%
#
34
34
100
100
99,69
99,69
PPS Personálne služby s.r.o.
100
100
PPS FINAL s.r.o.
100
100
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. Spoločnosť
nemá žiadne majetkové ani personálne prepojenie so svojimi zákazníkmi v zahraničí. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po
dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia
účtovnej závierky:
V priebehu marca 2012 došlo k prolongácii prevádzkového financovania zo strany Tatra banky, a.s. a pôvodný revolvingový
úver bol nahradený novým kontokorentným úverom vo výške 3,0
mil. EUR, súčasne bolo v prospech Tatra banky, a.s. zriadené
záložné právo k zásobám na druhom mieste za Komerční bankou, a.s. a zaniklo globálne záložné právo k hnuteľným veciam.
V rámci prebiehajúceho kolektívneho vyjednávania zamestnávateľ
predložil návrh na minimálne zvýšenie mzdových taríf o 4,5 % s
účinnosťou od 1.4.2012, avšak zo strany zástupcov zamestnancov tento návrh nebol prijatý. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky
neboli rokovania ukončené a kolektívna zmluva pre rok 2012
nebola uzavretá. Platnosť pôvodnej skončí 31.3.2012. Spoločnosť
sa stala účastníkom konania o vymedzenie dobývacieho priestoru
Detva vedenom na základe návrhu spoločnosti EMED Slovakia,
s.r.o.. Činnosť spoločnosti by v prípade zahájenia ťažby zlata v
blízkosti areálu PPS bola ovplyvnená. Ku dňu zostavenia účtovnej
závierky nebolo o tomto návrhu rozhodnuté. Na základe rozhodnutia dozornej rady spoločnosti došlo ku zvýšeniu počtu členov
predstavenstva a jeho doplneniu o dvoch členov p. Svena Ingvara
Olofssona a p. Kurta Kuncica.
21
VÝROČNÁ SPRÁVA 2011
08
obchod a marketing
22
Hlavnou činnosťou PPS Group a.s. bola aj v roku 2011 výroba
oceľových zváraných konštrukcií pre rôzne typy mechanizmov a
strojov určených pre svetových výrobcov banskej, stavebnej a drevospracujúcej techniky.
Pozitívny vývoj, ktorý bol predznamenaný stavom spoločnosti v
roku 2010, úspešne pokračoval aj počas celého roka 2011. Môžeme
teda skonštatovať, že obdobie recesie z roku 2009 spoločnosť
úspešne prekonala.
Na základe predpokladov a progresívneho trhového vývoja na prelome rokov 2010 a 2011 spoločnosť schválila Biznis plán na rok
2011, ktorý predpokladal s nárastom objemu predaja až na úroveň
67 707 tis. eur, čo predstavuje nárast oproti roku 2010 o 29%. Pre
splnenie tohto cieľa boli navrhnuté základné motivačné ukazovatele
(precíznosť dodávok, plnenie výkonových noriem, plnenie plánov,
produktivita,...), ktoré mali prispieť k maximálnemu využitiu výrobných kapacít a súčasne uspokojiť potreby všetkých zákazníkov.
Spoločnosti sa podarilo dosiahnuť v roku 2011 trojnásobné tržby
oproti roku 2009. Celkový objem tržieb z roku 2009 (21 mil. eur)
sa podarilo dosiahnuť v roku 2011 už v priebehu mesiaca apríl.
Vzhľadom aj na túto skutočnosť, považujeme rok 2011 za jeden
z najúspešnejších rokov v novodobej histórii PPS Group a.s..
Celkové tržby sa vyšplhali na úroveň 68 682 tis. eur, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom takmer o 29% viac. Priemerná
mesačná úroveň predajnej výkonnosti sa v roku 2011 pohybovala
na úrovni 5 721 tis. eur.
Všetci zákazníci potvrdili dôveru v našu spoločnosť zvýšením objemov. Banský, stavebný a drevospracujúci segment produkcie v
spoločnosti zaznamenal pozitívny vývoj.
23
VÝROČNÁ SPRÁVA 2011
24
Banské odvetvie
Stavebné odvetvie
Drevospracujúce odvetvie
Business development
Banský segment má v súčasnom období najväčší podiel na tržbách
v rámci PPS Group a.s.. Najväčší nárast dosiahol banský segment v porovnaní rokov 2009 a 2010, kde medziročný nárast vo
finančnom vyjadrení predstavuje viac ako 20 mil. €.
So zahraničnými partnermi zaoberajúcimi sa výrobou stavebných
strojov začala spoločnosť spolupracovať začiatkom deväťdesiatych
rokov minulého storočia.
Spolupráca v oblasti výroby komponentov pre drevospracujúci
priemysel bola zahájená v roku 2007. Pre tento sektor sa PPS
Group a.s. venuje výrobe ochranných prvkov a rámov pre lesnú
manipulačnú techniku.
Spoločnosti PPS Group a.s. sa podarilo v uplynulom období
úspešne diverzifikovať produktové portfólio v oblasti výroby
železničných koľajových vozidiel. Aj v súčasnosti sa spoločnosť
snaží ďalej rozvíjať činnosti na získanie ďalších úspešných projektov na podporu zvyšovania objemu nových zákazníkov a projektov
s novým charakterom výroby.
Spoločnosť PPS Group a.s. vyrába pre banský segment
najkomplexnejšie výrobky zo svojho portfólia – kompletné sety.
Tieto výrobky tvoria 63% z celkovej produkcie – vo finančnom vyjadrení viac ako 43 mil. €. Tento segment, predpokladá aj pre ďalšie
obdobia pozitívny trend vývoja.
Tradícia výroby komponentov pre stavebné stroje sa tým pádom
vyvíja v spoločnosti už viac ako 20 rokov. V súčasnosti si drží výroba
tohto charakteru stabilné miesto v produktovom portfóliu spoločnosti
a tvorí viac ako 27% z celkového objemu. Predpokladáme, že vývoj
v nasledujúcich obdobiach bude mať stúpajúci trend, najmä vďaka
premiestneniu časti výroby stavebných strojov z Ázie do Európy a
ich umiestneniu v PPS Group a.s.. V roku 2011 dosiahli projekty
zákazníkov pôsobiacich v stavebnom odvetví spolu viac ako 18 mil.
€ tržieb.
Na začiatku spolupráce sa tento segment podieľal na celkovom
objeme necelým percentom. V priebehu 4 rokov sa podarilo zvýšiť
podiel drevospracujúceho segmentu v rámci spoločnosti na 5%, čo
predstavuje v súčasnosti ročný objem viac ako 4 mil. €.
Spoločnosť bude aj v ďalších obdobiach vyvíjať snahu o udržanie
pozitívneho trendu, najmä budovaním stabilných partnerstiev so
svetovými výrobcami lesnej techniky.
Za veľký krok smerom k diverzifikácii produktového portfólia
považuje spoločnosť projekt, pri ktorom prešla spoločnosť certifikáciou na DIN 15085-2, teda certifikáciou, ktorá oprávňuje realizovať
projekty železničného-koľajového biznisu. Aj v roku 2011 prebiehala komunikácia s viacerými veľkými hráčmi v tejto oblasti, nakoľko
spoločnosť vidí v tomto trhu veľký potenciál.
Ešte v roku 2011 začala komunikácia so zákazníkom Kleemann
GmbH, ktorý sa venuje výrobe drvičov. Predpokladá sa, že po
ukončení úvodnej fázy rokovaní bude v priebehu roka 2012 zadaná
úvodná zákazka na výrobu drviča. Úspešné zvládnutie otvorí
spoločnosti PPS Group a.s. ďalšie možnosti v oblasti rozširovania
produktového portfólia.
Banské odvetvie v tis. eur
Stavebné odvetvie v tis. eur
Drevospracujúce odvetvie v tis. eur
50000
25000
4000
40000
20000
3500
3000
30000
15000
20000
10000
10000
5000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013
25
VÝROČNÁ SPRÁVA 2011
09
ľudské Zdroje a boZp
26
Vzhľadom k náročnosti zákazníckych potrieb zákazníkov
PPS Group a.s., a tiež cieľov spoločnosti, sú ľudia a zamestnanci považovaní za nositeľov kľúčových procesov a informácií, vďaka ktorým je možné dosahovať vytýčené ciele.
Starostlivosť o zamestnancov je pre spoločnosť rovnakou prioritou ako starostlivosť o zákazníkov. V roku 2011 sa vo väzbe na
zvyšujúci sa objem zákaziek a prognóz postupne zvyšoval aj
počet pracovníkov, ktorý dosiahol ku koncu roku 2011 priemerný
evidenčný stav 1467, čo predstavuje nárast oproti roku 2010
o 24%.
roZvoj a vZdelávanie
Spoločnosť sa snaží vzdelávať svojich zamestnancov, pretože si
uvedomuje aké dôležité je neustále napredovanie každého jednotlivca. Na rozvoj a vzdelávanie vynakladá značné úsilie, ktoré
sa spoločnosti vracia v podobe kvalitnejších pracovných výkonov
zamestnancov.
7%
stredné
odborné
vzdelAnie
spolupráca so Školami a absolventský
program
Spoločnosť úzko spolupracuje so strednými školami pri nábore
nových zamestnancov, najmä na výrobné pracovné pozície. So
strednými školami je spolupráca na úrovni realizácie projektov financovaných zo zdrojov EÚ.
Ide najmä o projekty, ktoré sa týkajú organizovania zahraničných
stáži v partnerských spoločnostiach pre študentov. Podpora
spočíva tiež v podpore náboru žiakov 9. ročníka ZŠ, v spolupráci v oblasti vzdelávania pedagógov ale tiež vo finančnej podpore
študentov, ktorí sa vzdelávajú pre potreby spoločnosti. Po nástupe
do spoločnosti sú absolventi SŠ zaradení do Adaptačného centra
PPS Group a.s.
Pre študentov stredných a vysokých škôl sú organizované exkurzie
a študenti majú priestor pre vykonávanie odbornej praxe. V oblasti
univerzít a vysokoškolského vzdelávania podpora spočíva v spracovávaní bakalárskych a diplomových prác a v nábore kvalitných
absolventov. Spoločnosť je otvorená prijímaniu absolventov, najmä
s technickým zameraním. Pre každého absolventa pripravuje individuálne adaptačný plán, ktorý je v rozsahu 6 až 12 mesiacov
a obsahuje pôsobenie na všetkých úsekoch spoločnosti s dôrazom na študijný odbor absolventa a jeho následne uplatnenie sa
v spoločnosti.
6%
záklAdné
vzdelAnie
20%
20-30
rokov
29%
viAc Ako 51
39%
úPlne
stredné
vzdelAnie
vzdelanie
veková štruktúra
zamestnancov
48%
vysokoŠkolské
vzdelAnie
24%
31-40
rokov
27%
41-50
rokov
27
VÝROČNÁ SPRÁVA 2011
17%
ženy
pohlavie
Poslanie Adaptačného centra
28
Adaptačné centrum sa zameriava na zabezpečovanie starostlivosti
a poskytovanie základných informácií novo nastúpeným zamestnancom a na zabezpečenie potrebných kvalifikovaných zručností
a pracovných návykov potrebných pre výkon v podmienkach
spoločnosti. Zabezpečuje tiež periodické preškolenie praktických
častí štátnych zváračských skúšok pre kmeňových zamestnancov.
83%
muži
29
Odmeňovanie
Cieľom spoločnosti je mať spokojných a lojálnych zamestnancov,
ktorí sa starajú o svoj rast a prinášajú stále vyšší výkon. Medzi
priority patrí motivácia a spokojnosť zamestnancov a zvyšovanie
produktivity práce, preto spoločnosť kladie veľký dôraz na systém
odmeňovania svojich zamestnancov. Aj preto bol v roku 2011 prijatý
základný dokument – Kolektívna zmluva pre rok 2011, ktorá bola
uzatvorená medzi ZO OZ KOVO a zamestnávateľom. Spoločnosť si
svoje záväzky, vyplývajúce z Kolektívnej zmluvy, v plnom rozsahu
splnila. Základná mzda každého zamestnanca bola s účinnosťou
od 1.1.2011 zvýšená minimálne o 26 eur/mes. v zmysle priznanej
tarifnej triedy. Kvartálne odmeny boli vyplatené v plnej výške.
Celková výška ročného bonusu, ktorá bola prerozdelená zamestnancom, predstavovala sumu 407 tis. eur.
Zo sociálneho fondu bolo v roku 2011 celkovo vynaložených 215 tis.
eur a to nasledovne:
■■
■■
■■
■■
■■
príspevok na stravu 177,2 tis. eur,
životné jubileá 16,1 tis. eur,
sociálna výpomoc 2,0 tis. eur,
príspevok na rekreáciu 18,6 tis. eur,
ostatné využitie 1,5 tis. eur.
BOZP
Vedenie spoločnosti považuje zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia zamestnancov, návštevníkov a dodávateľov za prioritnú
podmienku.
Na zaistenie systému BOZP je v spoločnosti zavedený systém
pravidelných mesačných a nepravidelných účelových kontrol stavu
BOZP.
Neustálou kontrolnou činnosťou sa snažíme predchádzať pracovným úrazom a nebezpečným udalostiam, ktoré by mohli
negatívne ovplyvniť výsledky vo vývoji pracovnej úrazovosti.
Napriek vykonávaným činnostiam sme v spoločnosti v sledovanom
období zaznamenali 18 registrovaných pracovných úrazov, z toho
1 úraz bol klasifikovaný ako závažný pracovný úraz z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti. Za rok 2011 evidujeme 19 incidentov,
jednalo sa o drobné poranenia, ktoré si nevyžiadali dobu liečenia
dlhšiu ako 3 dni.
Opatrenia na predchádzanie vzniku pracovných úrazov:
■■
Vážime si prácu našich zamestnancov
■■
Vedenie spoločnosti PPS Group a.s. si veľmi váži prácu zamestnancov, čoho dôkazom sú aj pravidelné stretnutia so zamestnancami, ktorí dosiahli pracovné a životné jubileá. Spoločnosť sa môže
pochváliť zamestnancami, ktorí sú jej verní už viac ako 40 rokov.
■■
■■
■■
informovanie zamestnancov o vzniknutých pracovných
úrazoch a o zvýšenej opatrnosti pri práci (10 minútové porady
pred začiatkom pracovnej zmeny),
častejšia periodicita bezpečnostných školení,
k ontroly na dodržiavanie bezpečnostných predpisov,
kontroly používania osobných ochranných pracovných prostriedkov, ochranných zariadení a iných ochranných opatrení,
vizualizácia informácii o pracovných úrazoch na podnikových
nástenkách.
VÝROČNÁ SPRÁVA 2011
10
investície
30
Hlavným zámerom realizácie investičných akcií je kapacitne
zabezpečiť požiadavky zákazníkov, zvyšovať technologickú úroveň
výroby a prispievať tak k trvalému rastu hodnoty firmy.
Investície v roku 2011 smerovali hlavne do oblasti obnovy technologického parku, zabezpečenie nábehu nových výrob, zvýšenia
produktivity a zvýšenia kvality.
Na nákup a obnovu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku spoločnosť v roku 2011 preinvestovala celkom 3 871 tis. eur,
z toho:
názov
cenA
nové
investície
obnovA
investícií
1 922
957
965
Zdvíhacie zariadenia - žeriavy
78
0
78
Prepravná a man. technika
82
82
0
Kvalita
78
11
67
347
15
333
Energetika
59
0
59
Informatika
186
0
186
69
69
0
Normalizované náradie
587
87
500
Prípravky
125
125
0
Ostatné
336
0
336
3 871
1 347
2 524
Výrobné technológie
Budovy a stavby
Viazacie prostriedky
CELKOM
31
VÝROČNÁ SPRÁVA 2011
Obstarané investície v tis. eur
7000
6000
5000
4000
Pre rok 2012 je investičný plán svojou štruktúrou a objemom zameraný na zabezpečenie nábehu nových výrob, zvýšenia produktivity, zlepšenia kvality vyrábaného sortimentu výrobkov a rozšírenie
výrobných kapacít. Investície budú smerované najmä do procesov povrchovej úpravy výrobkov, opracovania veľkorozmerných
zváraných komponentov.
32
3000
2000
1000
0
2008
2009
Horizontálne vyvrtávacie centrum WHN 13CNC
Frézovacie centrum FSQ 80 OR/A2
Obrábacie centrum FFQ 100 A
Lis hydraulický rovnací CDN 400
2010
2011
33
VÝROČNÁ SPRÁVA 2011
11
kvalita
34
Hlavným cieľom PPS Group a.s. je zabezpečiť kvalitné produkty
pre svojich zákazníkov, byť spoľahlivým partnerom pre svojich obchodných partnerov a zároveň vytvárať príjemné pracovné prostredie a podmienky pre svojich zamestnancov. Tento cieľ deklaruje
spoločnosť vo svojej politike kvality, kde sa tiež zaväzuje dodržovať
a udržovať systém manažérstva kvality podľa medzinárodne
uznávaných noriem. Základom tohto systému kvality je nielen riadenie jednotlivých procesov v spoločnosti, ale aj ich neustále
zlepšovanie.
Systém manažérstva kvality je v spoločnosti zavedený a certifikovaný podľa EN ISO 9001:2008. Zároveň je firma certifikovaná
podľa SOŠ AQAP 2120/Z1:2010 (výroba produktov na účely obrany), STN ISO 3834-2 (systém kvality vo zváraní), DIN 18800-7,
DIN 15018, DIN 4132 (systém zvárania oceľových konštrukcií), DIN
15085-2 (zváranie železničných vozidiel a ich častí). Spoločnosť
má aj akreditované kalibračné laboratórium.
V roku 2011 si spoločnosť rozšírila certifikáciu podľa normy 150852 o metódu zvárania WIG/TIG, materiály a certifikovaný zváračský
dozor.
Koncom roka bolo pre spoločnosť kúpené 3D meracie zariadenie
LEICA TRACKER, ktoré umožní ešte kvalitnejšie rozmerové meranie najmä pre nadrozmerné produkty.
V roku 2012 chce spoločnosť pokračovať v úspešnom trende roku
2011 a plánuje rozšírenie osvedčenia o akreditácii pre kalibračné
laboratórium o merania na 3D meracích zariadeniach.
35
VÝROČNÁ SPRÁVA 2011
12
životné prostredie
36
Spoločnosť PPS Group a.s. si je vedomá zodpovednosti za životné
prostredie.
Pri svojej činnosti sa snažíme o aktívny prístup a predchádzanie
environmentálnym problémom.
K znižovaniu dopadov činnosti spoločnosti na životné prostredie
slúži najmä:
■
■
■
výber najlepších dostupných technológií pre nové projekty,
znižovanie produkcie komunálnych odpadov zavedením
dôslednej separácie a zhodnocovanie maximálneho množstva
odpadov,
minimalizovanie využívania neobnoviteľných zdrojov,
Množstvo komunálneho odpadu prepočítané na jedného zamestnanca má už štyri roky po sebe klesajúci trend, čo je dôkazom
čoraz väčšieho zainteresovania zamestnancov do systému separovaného zberu. K uvedenej skutočnosti prispieva najmä pravidelné informovanie zamestnancov o význame separovaného zberu.
Na základe uvedených faktov možno konštatovať, že úsilie v
oblasti ochrany životného prostredia má pozitívne výsledky.
Cieľom spoločnosti je pokračovať v tomto trende a naďalej znižovať
negatívne vplyvy na životné prostredie.
Na zásobovanie areálu pitnou vodou využívame prírodné zdroje
podzemných vôd. Všetky odpadové vody vznikajúce v areáli sú
čistené vo vlastnej čistiarni odpadových vôd, odpadové vody z lakovne sú upravované v neutralizačnej stanici. Za účelom zníženia
množstva používaných neobnoviteľných zdrojov energie, bol v roku
2007 inštalovaný kotol na spaľovanie drevnej štiepky.
ročné množstvá ProdukovAnéHo komunálneHo odPAdu vztiAHnuté nA jednéHo zAmestnAncA
Komunálny odpad v kg
Počet zamestnancov
Množstvo KO/Počet zamestnancov
2007
2008
2009
2010
2011
196 060
159 270
77 760
122 330
132 490
1360
1484
650
1212
1348
144,16
107,32
119,63
100,93
98,29
37
VÝROČNÁ SPRÁVA 2011
13
vybrAné finAnčné ukAzovAtele
mj
2008
2009
2010
2011
2012 - biznis PlAn
Celkové tržby
tis. eur
60,441
20,411
48,835
68,682
72,704
Pridaná hodnota
tis. eur
21,416
6,746
20,035
26,961
30,245
EBITDA
tis. eur
5,279
-2,536
6,847
8,160
8,167
Celková likvidita (3.stupeň)
koef.
0.88
0.55
0.91
1.23
Celková zadĺženosť
%
52.97
60.72
59.51
56.03
Celková likvidita 3.stupeň /koef./
finančná analýZa
38
Finančná situácia PPS Group a.s. bola v roku 2011 stabilná.
Spoločnosť si plnila svoje záväzky voči peňažným ústavom,
štátnym inštitúciám a voči všetkým dodávateľom.
V roku 2011 dosiahla spoločnosť zisk po zdanení vo výške 4 121 tis.
eur pri celkových výnosoch 72 565 tis. eur. Medziročne sa objem
realizovaných tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb zvýšil
o 29%, pridaná hodnota vzrástla o 26% a výsledok hospodárenia z
hospodárskej činnosti bol vyšší o 28%.
1,40
1,20
1,00
0,80
39
0,60
0,40
0,20
Rok 2011 bol, nielen z pohľadu financií, pre spoločnosť úspešný.
Spoločnosti sa podarilo splniť všetky dôležité finančné ukazovatele,
ktoré boli stanovené a schválené v Biznis pláne pre rok 2011. Pre
rok 2012 spoločnosť plánuje stabilný výhľad hospodárenia s miernym rastom vo všetkých rozhodujúcich ukazovateľov rentability a
výkonnosti.
0
2008
2009
2010
2011
EBITDA v tis. eur
8000
6000
4000
2000
0
2008
2009
2010
2011
2012-biznis PlAn
-2000
Celkové tržby v tis. eur
Celková zadĺženosť v %
80000
70000
62
60000
60
58
50000
56
40000
54
30000
52
20000
50
10000
48
0
0
2008
2009
2010
2011
2012-biznis PlAn
2008
2009
2010
2011
VÝROČNÁ SPRÁVA 2011
Náklady a výnosy
Spoločnosť v roku 2011 dosiahla celkové výnosy na úrovni
72 565 tis. eur. Medziročne došlo k zvýšeniu celkových výnosov
spoločnosti o 32%.
Náklady spoločnosti sa zvýšili oproti roku 2010 o 26%. Na zvýšenie
nákladov mal vplyv nárast tržieb v oblasti predaja vlastných výrobkov a služieb, čím sa priamo zvýšili variabilné materiálové a mzdové náklady.
Štruktúra nákladov
40
2008
2009
2010
Hospodársky výsledok
2011
Hospodársky výsledok pred zdanením v roku 2011 dosiahol výšku
5 124 tis. eur, čo je oproti predchádzajúcemu roku o 30% viac. EBIT
(Earnings before interest and taxes) bol oproti roku 2010 vyšší o
28%. Pod tento výsledok sa pozitívne podpísal zvýšený objem
výnosov a zhruba rovnaká úroveň nákladových úrokov ako v predchádzajúcom období. EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) sa medziročne zvýšila o 16%, pričom
výška odpisov v roku 2011 bola nižšia o 7% oproti roku 2010.
Hodnota
%zN
Hodnota
%zN
Hodnota
%zN
Hodnota
%zN
Celkové náklady (vrátane dane z príjmov) (N)
65,021,986
100.00%
24,638,641
100.00%
50,440,437
100.00%
68,443,826
100.00%
Celkové náklady (bez dane z príjmov)
64,675,359
99.47%
24,199,282
98.22%
51,163,959
101.43%
67,441,284
98.54%
62,210,960
95.68%
23,581,124
95.71%
50,689,140
100.49%
66,995,451
97.88%
16,700
0.03%
4,269
0.02%
25,027
0.05%
-23,736
-0.03%
Náklady na výrobu (výrobná spotreba)
40,976,271
63.02%
9,873,245
40.07%
32,148,362
63.74%
42,634,728
62.29%
Osobné náklady
19,065,591
29.32%
9,715,017
39.43%
14,999,902
29.74%
21,008,790
30.69%
Dane a poplatky
96,206
0.15%
92,359
0.37%
86,368
0.17%
91,760
0.13%
Pridaná hodnota
1,107,310
1.70%
2,938,366
11.93%
2,898,306
5.75%
2,698,730
3.94%
948,882
1.46%
957,868
3.89%
531,175
1.05%
585,179
0.85%
Pridaná hodnota v roku 2011 dosiahla výšku 26 961 tis. eur, čo
predstavuje zvýšenie oproti predchádzajúcemu roku o 26%.
Náklady na hospodársku činnosť
Náklady na tovar
Odpisy
Ostatné položky nákladov na hospodársku činnosť
Náklady na finančnú činnosť
- nákladové úroky
Mimoriadne náklady
Daň z príjmov
- z bežnej činnosti
- z mimoriadnej činnosti
2,464,399
652,468
3.79%
1.00%
618,158
347,701
2.51%
1.41%
474,819
335,486
0.94%
0.67%
445,833
337,829
0.65%
0.49%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
346,627
0.53%
439,359
1.78%
-723,522
-1.43%
1,002,542
1.46%
Pridaná hodnota v tis. eur
30000
346,627
0.53%
439,359
1.78%
-723,522
-1.43%
1,002,542
1.46%
25000
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
20000
15000
Štruktúra výnosov
2008
2009
2010
2011
10000
Hodnota
%zV
Hodnota
%zV
Hodnota
%zV
Hodnota
%zV
68,194,181
100.00%
18,377,551
100.00%
54,777,592
100.00%
72,565,104
100.00%
65,231,241
95.66%
17,797,246
96.84%
54,692,937
99.85%
72,543,493
99.97%
16,700
0.02%
15,392
0.08%
17,956
0.03%
29,026
0.04%
Výnosy z výroby
62,392,163
91.49%
16,608,561
90.37%
52,190,434
95.28%
69,543,462
95.84%
- tržby z výroby
60,424,771
88.61%
20,395,543
110.98%
48,817,102
89.12%
68,652,712
94.61%
2,390,008
3.50%
943,930
5.14%
2,037,010
3.72%
2,579,309
3.55%
432,370
0.63%
229,363
1.25%
447,537
0.82%
391,696
0.54%
2,962,940
4.34%
580,305
3.16%
84,655
0.15%
21,611
0.03%
62,088
0.09%
504,400
2.74%
61,100
0.11%
1,793
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
5000
Celkové výnosy (V)
Výnosy z hospodárskej činnosti
Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja majetku
Ostatné položky výnosov z hospodárskej činnosti
Výnosy z finančnej činnosti
- tržby z predaja cenných papierov a podielov
Mimoriadne výnosy
0
2008
2009
2010
2011
2012-Biznis plan
41
VÝROČNÁ SPRÁVA 2011
14
správa nezávislého audítora
42
43
VÝROČNÁ SPRÁVA 2011
44
45
VÝROČNÁ SPRÁVA 2011
SÚVAHA
Položky (netto)
č.r.
2008
2009
2010
2011
SPOLU MAJETOK
001
37,923,406
28,680,049
38,284,639
42,064,695
002
23,096,685
20,505,615
18,679,302
20,421,939
003
340,018
204,622
123,045
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
46
Položky (netto)
č.r.
2008
2009
2010
2011
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
3,078,681
1,776,082
5,401,012
5,030,778
Zákazkový výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako 1 rok
035
86,771
Výrobky
036
0
3,625,034
895,120
621,747
1,701,769
Zriaďovacie náklady
004
0
Zvieratá
037
Aktivované náklady na vývoj
005
0
Tovar
038
49,011
38,737
13,669
54,347
Softvér
006
Poskytnuté preddavky na zásoby
039
19,038
272
80,461
166,086
Oceniteľné práva
007
0
040
488,848
252,662
1,143,524
339,179
Goodwill
008
0
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
11,322
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
7,802
Poskytnuté preddavky na NHIM
011
Dlhodobý hmotný majetok
320,894
201,877
2,745
114,775
68,479
7,112
4,530
1,158
13,762
0
Dlhodobé pohľadávky súčet
0
Pohľadávky z obchodného styku
041
0
Pohľadávky voči dcérskej a materskej účtovnej jednotke
042
0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
0
Iné pohľadávky
045
0
Odložená daňová pohľadávka
046
488,848
252,662
1,143,524
339,179
047
3,766,234
3,354,568
7,269,358
7,858,581
Pohľadávky z obchodného styku
048
2,725,278
2,358,948
7,013,018
7,461,701
012
21,785,945
19,765,493
18,004,917
19,690,555
Pozemky
013
614,155
610,886
589,643
589,643
Stavby
014
5,902,885
5,395,717
4,831,462
4,994,485
Samostané hnuteľné veci a súbory
015
12,490,347
11,446,663
10,638,667
11,764,666
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
0
Pohľadávky voči dcérskej a materskej účtovnej jednotke
049
0
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
050
0
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
2,319,936
2,310,482
1,894,607
1,691,327
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
051
0
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
151,575
1,745
3,000
6,240
Sociálne poistenie
052
0
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
307,047
47,538
644,194
Daňové pohľadávky
053
914,707
669,764
121
116,376
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
Iné pohľadávky
054
126,249
325,856
256,219
280,504
055
1,639,916
749,209
1,757,281
2,906,864
Dlhodobý finančný majetok súčet
0
Krátkodobé pohľadávky súčet
Finančné účty
022
970,722
535,500
551,340
644,613
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
023
970,722
141,579
159,329
146,646
Peniaze
056
11,944
16,944
10,601
5,184
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
393,921
392,011
497,967
Účty v bankách
057
1,617,904
725,442
1,742,551
2,834,745
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
0
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok
058
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
0
Krátkodobý finančný majetok
059
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
0
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok majetok
060
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
0
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
0
Náklady budúcich období dlhodobé
062
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
0
Náklady budúcich období krátkodobé
063
Obežný majetok
Zásoby
Materiál
Časové rozlíšenie
061
031
14,777,309
8,108,452
19,524,723
21,587,149
Príjmy budúcich období dlhodobé
064
032
8,882,311
3,752,013
9,354,560
10,482,525
Príjmy budúcich období krátkodobé
065
033
2,110,547
1,041,802
3,237,671
3,529,545
0
10,068
6,823
4,129
66,935
0
49,412
65,982
80,614
55,607
8
47,381
29,121
16,231
23,265
0
2,031
36,861
64,383
32,334
47
VÝROČNÁ SPRÁVA 2011
SÚVAHA
č.r.
2008
2009
2010
2011
č.r.
2008
2009
2010
2011
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
066
37,923,406
28,680,049
38,284,639
42,064,695
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
098
0
067
17,833,517
11,264,903
15,500,127
18,497,105
Dlhodobé prijaté preddavky
099
0
068
5,311,027
5,297,000
5,312,000
5,264,583
Dlhodobé zmenky na úhradu
100
0
Základné imanie
069
5,311,027
5,312,000
5,312,000
5,312,000
Vydané dlhopisy
101
0
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
070
Záväzky zo sociálneho fondu
102
113,208
158,818
54,145
93,240
Zmena základného imania
071
0
Ostatné dlhodobé záväzky
103
21,760
568,647
613,972
136,841
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
072
0
Odložený daňový záväzok
104
588,025
729,382
906,044
1,086,049
105
7,060,056
3,024,377
9,095,676
10,187,853
Vlastné imanie
Základné imanie
48
Položky (netto)
Položky (netto)
-15,000
Kapitálové fondy
073
Emisné ážio
074
0
Záväzky z obchodného styku
106
5,036,402
2,301,862
7,243,419
8,152,664
Ostatné kapitálové fondy
075
0
Nevyfakturované dodávky
107
36,141
32,434
33,403
102,940
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný) z kapitálových vkladov
076
0
Záväzky voči dcérskej a materskej účtovnej jednotke
108
0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
077
477,715
277,123
273,992
384,331
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
109
0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
078
71,367
24,265
24,265
24,265
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
110
10,643
1,500
10,300
12,429
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
079
Záväzky voči zamestnancom
111
952,868
358,704
815,992
986,604
Fondy zo zisku
549,082
301,388
-47,417
298,257
408,596
0
Krátkodobé záväzky
080
1,051,318
1,062,205
1,062,205
1,109,817
Záväzky zo sociálneho poistenia
112
479,772
224,931
620,341
627,627
Zákonný rezervný fond
081
1,051,318
1,062,205
1,062,205
1,109,817
Daňové záväzky a dotácie
113
430,695
33,783
237,396
137,488
Nedelitelný fond
082
0
Ostatné záväzky
114
113,535
71,163
134,825
168,101
Štatutárne a ostatné fondy
083
0
Výsledok hospodárenia minulých rokov
Krátkodobé finančné výpomoci
115
0
Bankové úvery
116
11,427,214
12,111,815
10,837,530
10,570,175
084
7,749,895
10,865,400
4,490,510
7,592,831
Nerozdelený zisk minulých rokov
085
7,749,895
10,865,400
10,751,600
13,853,921
Bankové úvery dlhodobé
117
2,833,373
929,200
0
3,975,298
Neuhradená strata minulých rokov
086
-6,261,090
-6,261,090
Bežné bankové úvery
118
8,593,841
11,182,615
10,837,530
6,594,877
119
121,052
118,454
204,099
159,850
Výsledok hospárenia za účtovné obdobie po zdanení
Záväzky
Rezervy
087
3,172,195
-6,261,090
4,337,155
4,121,278
088
19,968,837
17,296,692
22,580,413
23,407,740
089
758,574
703,653
1,073,046
1,333,582
Rezervy zákonné dlhodobé
090
Rezervy zákonné krátkodobé
091
Ostatné dlhodobé rezervy
092
Ostatné krátkodobé rezervy
Dlhodobé záväzky
0
373,064
686,032
683,447
299,853
256,475
151,475
295,871
093
458,721
74,114
235,539
354,264
094
722,993
1,456,847
1,574,161
1,316,130
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
095
0
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
096
0
Dlhodobé záväzky voči dcérskej a materskej účtovnej jednotke
097
0
Časové rozlíšenie
Výdavky budúcich období dlhodobé
120
0
Výdavky budúcich období krátkodobé
121
0
Výnosy budúcich období dlhodobé
122
Výnosy budúcich období krátkodobé
123
121,052
88,888
76,445
89,912
29,566
127,654
69,938
49
VÝROČNÁ SPRÁVA 2011
výkaz ziskov a strát
50
Položky
č.r.
29,026
Výnosy z krátkodobobého finančného majetku
33
0
25,027
-23,736
Náklady na krátkodobý finančný majetok
34
0
11,123
-7,071
52,762
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
35
1,021,229
11,531
62,392,163
16,608,561
52,190,434
69,543,462
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
36
551,334
77,798
05
60,424,771
20,395,543
48,817,102
68,652,712
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
37
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
06
1,559,956
-3,997,433
3,331,441
718,252
Výnosové úroky
38
8,566
4,863
2,980
4,627
Aktivácia
07
407,436
210,451
41,891
172,498
Nákladové úroky
39
652,468
347,701
335,486
337,829
Výrobná spotreba
08
40,976,271
9,873,245
32,148,362
42,634,728
Kurzové zisky
40
1,871,057
12,409
5,214
14,949
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
09
36,318,319
8,148,219
26,600,536
35,288,182
Kurzové straty
41
1,091,101
9,843
28,806
44,359
Služby
10
4,657,952
1,725,026
5,547,826
7,346,546
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
42
Pridaná hodnota
11
21,415,892
6,746,439
20,035,001
26,961,496
Ostatné náklady na finančnej činnosti
43
Osobné náklady
12
19,065,591
9,715,017
14,999,902
21,008,790
Prevod finančných výnosov
44
0
Mzdové náklady
13
13,266,959
5,666,741
10,664,710
14,870,143
Prevod finančných nákladov
45
0
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
14
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z FINANČNEJ ČINNOSTI
46
498,541
-37,853
-390,164
-424,222
Náklady na sociálne zabezpečenie
15
4,558,180
1,981,221
3,698,144
5,105,262
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z BEŽNEJ ČINNOSTI PRED ZDANENÍM
47
3,518,822
-5,821,731
3,613,633
5,123,820
Sociálne náklady
16
1,240,452
2,067,055
637,048
1,033,385
Daň z príjmov z bežnej činnosti
48
346,627
439,359
-723,522
1,002,542
Dane a poplatky
17
96,206
92,359
86,368
91,760
- splatná
49
293,184
538
Odpisy a opravné položky k DNM a DHM
18
1,107,310
2,938,366
2,898,306
2,698,730
- odložená
50
53,443
438,821
-723,522
1,002,072
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
19
2,390,008
943,930
2,037,010
2,579,309
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z BEŽNEJ ČINNOSTI PO ZDANENÍ
51
3,172,195
-6,261,090
4,337,155
4,121,278
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
20
856,290
689,180
445,428
353,820
Mimoriadne výnosy
52
0
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadavkám
21
-4,755
63,854
-68,624
4,348
Mimoriadne náklady
53
0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
22
432,370
229,363
447,537
391,696
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z MIMORIADNEJ ČINNOSTI PRED ZDANENÍM
54
0
Ostatné náklady na hosp.činnosť
23
97,347
204,834
154,371
227,011
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
55
0
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
24
0
- splatná
56
0
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
25
0
- odložená
57
0
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI
26
3,020,281
-5,783,878
4,003,797
5,548,042
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z MIMORIADNEJ ČINNOSTI PO ZDANENÍ
58
0
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
27
62,088
504,400
61,100
1,793
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE PRED ZDANENÍM
59
Predané cenné papiere a podiely
28
97,043
162,712
75,415
0
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
60
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
29
15,361
0
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE PO ZDANENÍ
61
Výnosy z CP a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spol. s podstatným vplyvom
30
15,361
0
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
31
0
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
32
0
Položky
č.r.
2008
2009
2010
2011
Tržby z predaja tovaru (604)
01
16,700
15,392
17,956
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504,505A)
02
16,700
4,269
Obchodná marža
03
0
Výroba
04
Tržby z predaja vllastných výrobkov a tržieb
0
2008
2009
2010
2011
242
6,684
407
0
47,102
72,453
3,518,822
20,104
-5,821,731
0
28,428
63,238
470
3,613,633
5,123,820
0
3,172,195
-6,261,090
4,337,155
4,121,278
51
VÝROČNÁ SPRÁVA 2011
A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE:
B. INFORMÁCIE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNYCH A DOZORNÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY:
Založenie spoločnosti
Štatutárny orgán:
Obchodná spoločnosť PPS Group a.s. bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 10. 5. 1996 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154
a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. jednorázovo §§ 172, 175 a prijatím stanov. Do obchodného registra bola zapísaná dňa 14. 10. 1996 na
Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka číslo 735/S.
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
52
■■
■■
■■
■■
Ing. Pavol Šimkovič, MBA – predseda predstavenstva
Mgr. Michal Sýkora – člen
Ing. Ľubomír Kubinec – člen do 13.12.2011
Dozorná rada:
Hlavné činnosti obchodnej spoločnosti
■■
■■
■■
Vývoj, výroba a opravy cestných a stavebných strojov s výnimkou vyhradených technických zariadení
Výroba výrobkov strojárskej metalurgie
Nástrojárstvo
Zámočníctvo
Kovoobrábanie
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadom s výnimkou nebezpečného odpadu
Prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
Vedenie účtovníctva
Zváračské práce
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Ing. Ľudovít Černák, CSc. – predseda
RNDr. Karel Matyska, CSc. – podpredseda
Ing. Milan Bugáň – člen
Daniel Waldvogel – člen
Hanspeter Siegrist – člen
Ing. Petr Kosík – člen
Jozef Nosáľ – člen
Stanislav Ľupták – člen
Ondrej Tkáč - člen
Štruktúra spoločníkov a ich podiel na základnom imaní:
Spoločník, akcionár
53
Výška podielu na základnom imaní
Podiel na hlasovacích právach
v%
Iný podiel na ostatných
položkách VI ako na ZI v %
Počet zamestnancov
Názov položky
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
absolútne
v%
b
c
d
e
2 521 540
47,47
47,47
-
Hanspeter Siegrist
808 420
15,22
15,22
-
Sitno Holding a.s.
569 380
10,72
10,72
-
Ing. Ľudovít Černák, CSc.
472 768
8,90
8,90
-
X8 Software GmbH
316 396
5,96
5,96
-
RNDr. Karel Matyska, CSc.
307 100
5,78
5,78
-
Údaje o neobmedzenom ručení
Ing. Jaromír Hudec
142 096
2,68
2,68
-
Obchodná spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej spoločnosti.
JET Schweiz IT AG
81 672
1,54
1,54
-
Ing. Jozef Jašurek
39 840
0,75
0,75
-
Ing. Pavol Šimkovič, MBA
26 560
0,50
0,50
-
Ing. Ľubomír Kubinec
3 984
0,08
0,08
-
Mgr. Michal Sýkora
3 984
0,08
0,08
-
18 260
0,34
0
-
5 312 000
100
99,66
-
a
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
1 268
978
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka, z toho:
1 295
1 212
33
26
počet vedúcich zamestnancov
Právne dôvody na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka obchodnej spoločnosti zostavená k 31. decembru 2011 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Odkúpené vlastné akcie
Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka obchodnej spoločnosti k 31. 12. 2010 bola schválená za predchádzajúce účtovné obdobie
obchodnej spoločnosti dňa 8.7.2011.
Daniel Waldvogel
valným zhromaždením
Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka spoločnosti k 31. 12. 2010 spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky bola uložená
do zbierky listín obchodného registra 20. 7. 2011. Súvaha a výkaz ziskov a strát za predchádzajúce účtovné obdobie boli zverejnené
v Obchodnom vestníku č. OV 248/2011 dňa 28. 12. 2011.
Schválenie audítora
Valné zhromaždenie v súlade s ustanovením § 19 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve dňa 8. 7. 2011 schválilo spoločnosť
Interaudit Zvolen, spol. s r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011.
Spolu
Na základe Uznesenia č. 08/01/2011 zo dňa 8. 7. 2011 udelilo Valné zhromaždenie v rámci schválenej motivačnej schémy súhlas s prevodom listinných akcií na meno spoločnosti JET Schweiz IT AG, Švajčiarsko na členov top manažmentu: Ing. Pavla Šimkoviča, MBA, Ing.
Ľubomíra Kubinca a Mgr. Michala Sýkoru.
VÝROČNÁ SPRÁVA 2011
Spoločnosť PPS Group, a.s. dňa 10. 11. 2011 odkúpila za sumu 47 416,85 € od akcionára Ing. Jána Balhárka, PhD. hromadné akcie
v menovitej hodnote 18 260 € a následne v ten istý deň bol vykonaný prevod týchto akcií rubopisom na spoločnosť PPS Group, a.s. Z uvedeného dôvodu bol vytvorený osobitný rezervný fond vo výške kúpnej ceny vlastných akcií podľa § 161, písm. d) Obchodného zákonníka.
Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov
Spoločník, akcionár
Výška podielu na základnom imaní
Iný podiel na ostatných
položkách VI ako na ZI v %
Dátum zmeny
absolútne
v%
b
c
d
e
f
10.11.2011
18 260
0,34
0,34
-
x
18 260
0,34
0,34
-
a
Ing. Jan Balhárek
Podiel na hlasovacích
právach v %
Spolu
a) Spoločnosť PPS Group a.s. je konsolidujúcou účtovnou jednotkou pre konsolidovaný celok, ktorého súčasťou je PPS NTS s.r.o.,
PPS VEHICLES, s.r.o., PPS Personálne služby s.r.o., PPS FINAL s.r.o. a DETVA ASSETS MANAGEMENT, a.s.. Konsolidované
účtovné závierky sú prístupné v sídle spoločnosti PPS Group a.s., Tajovského 7, Detva a taktiež sú uložené do zbierky listín
v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Skuteckého 28.
b) Podiely v obchodných spoločnostiach k 31. 12. 2011:
Spoločnosť
Podiel v %
Podiel na hlasovacích právach
PPS Personálne služby s.r.o.
100
100
PPS FINAL s.r.o.
100
100
PPS NTS s.r.o.
100
100
99,69
99,69
34
34
DETVA ASSETS MANAGEMENT a.s.
PPS VEHICLES
D. ĎALŠIE INFORMÁCIE O POUŽITÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH
Základné účtovné metódy použité pri zostavovaní tejto individuálnej účtovnej závierky sú opísané nižšie. Tieto metódy sa uplatňujú
konzistentne počas všetkých účtovných období, ak nie je uvedené inak.
E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY
Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov,
ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách.
a) Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
b) Účtovná jednotka v priebehu účtovného obdobia nezmenila účtovné metódy a zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému
obdobiu.
c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov
-
dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacia cena
-
dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacia cena
-
dlhodobý finančný majetok – obstarávacia cena
zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi
dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi
zásoby obstarané kúpou – obstarávacia cena
pohľadávky pri ich vzniku – menovitá hodnota
pohľadávky pri ich odplatnom nadobudnutí – obstarávacia cena
peňažné prostriedky a ceniny – menovitá hodnota
záväzky pri ich vzniku vrátane rezerv – menovitá hodnota
záväzky pri ich prevzatí – obstarávacia cena
deriváty – reálna hodnota
K 31. 12. 2011 sa podielové cenné papiere precenili na reálnu hodnotu metódou vlastného imania. Ak sa pri inventarizácii zistí, že
predajná cena zásob je nižšia ako ich ocenenie v účtovníctve, ocenia sa k dátumu účtovnej závierky touto nižšou cenou pomocou
opravných položiek. Podobne aj zníženie hodnoty pohľadávok sa vyjadruje prostredníctvom opravných položiek.
d) Odpisový plán pre dlhodobý majetok:
Dlhodobý hmotný majetok je odpisovaný podľa stanoveného odpisového plánu. Všetok novo zaradený DHM sa odpisuje metódou
lineárnych odpisov. Dlhodobý nehmotný majetok je odpisovaný 5 rokov. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná 100 EUR
alebo nižšie sa účtuje na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná
jednotka do dlhodobého nehmotného majetku. Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná 100 EUR alebo nižšie, sa účtuje na
účet 501 – Spotreba materiálu. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného
majetku. Účtovná jednotka si stanovila, že účtovné odpisy dlhodobého majetku s obstarávacou cenou nad 1 700 EUR sa nerovnajú
daňovým odpisom.
C. KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
S účinnosťou od 1.1.2007 spoločnosť zmenila odpisovú politiku formou zmeny životnosti dlhodobého majetku, čím došlo k rozdielu
medzi daňovými a účtovnými odpismi. Do roku 2007 sa účtovné odpisy rovnali daňovým odpisom. Používané doby ekonomickej
životnosti:
-
Budovy a stavby
20 rokov
-
Stroje, zariadenia, vozidlá a inventár
4-12 rokov
-
Softvér5 rokov
e) Spoločnosti neboli v roku 2011 poskytnuté dotácie na obstaranie majetku.
f) Cudzia mena:
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným
Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska (NBS) v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného
prípadu a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ktorému sa
zostavuje účtovná závierka neprepočítavajú. Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro a pri prevode peňažných prostriedkov
z účtu zriadeného v cudzej mene sa používa kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ak sa predaj alebo kúpa
cudzej meny uskutoční za iný kurz ako ponúka komerčná banka v kurzovom lístku, použije sa kurz, ktorý komerčná banka v deň
vysporiadania obchodu ponúka v kurzovom lístku. Ak sa kúpa alebo predaj neuskutočňuje s komerčnou bankou, použije sa
referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu vysporiadania obchodu.
55
VÝROČNÁ SPRÁVA 2011
F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY
1.Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1.1.2011 do 31.12.2011 a za porovnateľné obdobie minulého roku je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:
Dlhodobý nehmotný majetok:
Dlhodobý nehmotný majetok
a
Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok
Aktivované
náklady
na vývoj
Softvér
Oceniteľné práva
Goodwill
Ostatný DNM
Obstarávaný
DNM
Poskytnuté
preddavky na DNM
Spolu
b
c
d
e
f
g
h
i
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku úč. obdobia
56
7 287
- 10 651 389
176 659
1 158
- 9 774 380
9 300
0
0
9 064
13 762
32 126
Úbytky
0
0
0
0
0
0
Presuny
0
0
0
0
- 1 158
- 1 158
701 205
7 287
- 10 651 389
185 723
13 762
- 9 743 412
Stav na konci účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku úč. obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci účtovného obdobia
Aktivované
náklady
na vývoj
Softvér
Oceniteľné práva
Goodwill
Ostatný DNM
Obstarávaný
DNM
Poskytnuté
preddavky na DNM
Spolu
b
C
d
e
f
g
h
i
665 233
7 287
- 10 651 389
162 435
2 745
0
- 9 813 689
26 672
0
0
14 223
39 309
8 463
88 667
Úbytky
0
0
0
0
40 895
8 463
49 358
Presuny
0
0
0
0
0
0
0
691 905
7 287
- 10 651 389
176 659
1 158
0
- 9 774 380
Stav na začiatku účtovného obdobia
463 356
7 287
10 651 389
162 435
- 10 018 310
Prírastky
113 774
0
0
7 112
120 886
0
0
0
0
0
577 130
7 287
10 651 389
169 547
- 9 897 424
a
Prvotné ocenenie
691 905
Prírastky
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Stav na konci účtovného obdobia
Oprávky
577 130
7 287
10 651 389
169 548
- 9 897 424
55 594
0
0
11 645
67 241
0
0
0
0
632 726
7 287
10 651 389
181 193
Úbytky
- 9 830 183
Stav na konci účtovného obdobia
Opravné položky
Opravné položky
Stav na začiatku účt. obdobia
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Prírastky
Úbytky
Úbytky
Stav na konci účtovného obdobia
Stav na konci účtovného obdobia
Zostatková hodnota Zostatková hodnota Stav na začiatku účt. obdobia
Stav na konci účtovného obdobia
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
114 775
7 112
1 158
123 045
68 479
4 530
13 762
86 771
Stav na začiatku účtovného obdobia
201 877
0
2 745
201 208
Stav na konci účtovného obdobia
114 775
7 112
1 158
123 0451
Spoločnosť na základe Zmluvy o predaji podniku zo dňa 04.07.2003 a Dodatku č. 1 zo dňa 25.08.2003 kúpila v konkurznom konaní vedenom na Krajskom súde v Banskej Bystrici č. k. 25-24K 86/02 podnik PPS Detva Holding a.s. „v konkurze“ ako celok za 4,98 mil. EUR.
Znaleckým posudkom, ktorý vypracovala spoločnosť INTERAUDIT BENETIP, spol. s r.o. Žilina, bol majetok a záväzky ocenený na hodnotu 15,63 mil. EUR, čím vznikol záporný rozdiel medzi obstarávanou cenou a podielom na reálnej hodnote identifikovateľného majetku
a záväzkov (záporný goodwill) vo výške 10.651.389,02 EUR.
V účtovníctve PPS Group a.s. je vedený ako nehmotný majetok a je už plne odpísaný (5 rokov). Na dlhodobý nehmotný majetok nie je
zriadené záložné právo ani spoločnosť nemá obmedzené právo s ním nakladať.
57
VÝROČNÁ SPRÁVA 2011
Dlhodobý hmotný majetok:
Dlhodobý hmotný majetok
Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný
majetok
Pozemky
Stavby
Samostatné
hnuteľné
veci a súbory
hnuteľných vecí
Pestovateľské
celky
trvalých
porastov
Základné
stádo
a ťažné
zvieratá
Ostatný DHM
Obstarávaný
DHM
Poskytnuté
preddavky
na DHM
Spolu
b
c
d
e
f
g
h
i
j
a
Pozemky
Stavby
Samostatné
hnuteľné
veci a súbory
hnuteľných vecí
Pestovateľské
celky
trvalých
porastov
Základné stádo
a ťažné zvieratá
Ostatný DHM
Obstarávaný
DHM
Poskytnuté
preddavky
na DHM
Spolu
b
c
d
e
f
g
h
i
j
610 886
7 621 487
19 188 954
3 411 301
2 980
3 113
30 838 721
168
26 703
1 035 327
180 242
1 296 070
317 303
2 855 813
21 411
407 798
168 531
5 793
1 294 816
269 765
2 168 114
0
0
0
0
0
0
0
589 643
7 240 392
20 055 750
3 585 750
4 235
50 651
31 526 421
a
Prvotné ocenenie
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného obdobia
589 643
7 240 392
20 055 750
3 585 750
4 235
50 651
31 526 421
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
0
439 018
3 114 159
199 881
91 495
2 507 384
6 351 937
Prírastky
Úbytky
0
124
274 994
0
85 255
1 910 729
2 271 102
Úbytky
Presuny
0
0
0
0
- 4 235
0
- 4 235
Presuny
Stav na konci účtovného obdobia
589 643
7 679 286
22 894 915
3 785 631
6 240
647 307
35 603 022
Stav na konci
účtovného obdobia
Oprávky
Oprávky
58
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav na začiatku účtovného obdobia
2 251 845
9 248 031
1 605 633
13 105 509
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
317 656
2 053 242
488 671
2 859 569
Úbytky
124
274 994
0
Stav na konci účtovného obdobia
2 569 377
11 026 279
2 094 304
2 037 470
7 723 306
1 100 819
10 861 595
Prírastky
622 174
1 693 256
510 607
2 826 037
275 118
Úbytky
407 798
168 531
5 793
582 122
15 689 960
Stav na konci
účtovného obdobia
2 251 846
9 248 031
1 605 633
13 105510
Opravné položky
Opravné položky
Stav na začiatku účtovného obdobia
157 085
Prírastky
169 052
85 510
1 235
3 113
415 995
0
0
0
0
0
Úbytky
41 661
65 082
85 510
1 235
0
193 488
Stav na konci účtovného obdobia
115 424
103 970
0
0
3 113
222 507
Zostatková hodnota Stav na začiatku účtovného obdobia
589 643
4 831 462
10 638 667
1 894 607
3 000
47 538
18 004 917
Stav na konci účtovného obdobia
589 643
4 994 485
11 764 666
1 691 327
6 240
644 194
19 690 555
Stav na začiatku
účtovného obdobia
18 984
1 235
3 113
211 632
188 300
Prírastky
24 513
152 353
Úbytky
55 728
2 285
Stav na konci
účtovného obdobia
169 052
85 510
262 376
58 013
85 510
1 235
3 113
415 995
157 085
Zostatková hodnota Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia
610 886
5 395 717
11 446 663
2 310 482
1 745
589 643
4 831 462
10 638 667
1 894 607
3 000
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať
19 765 493
47 538
18 004 917
Hodnota za bežné účtovné obdobie
15.669.788
0
Spoločnosť má zriadené záložné právo na dlhodobý hmotný majetok v prospech:
Veriteľ: Tatra Banka, a.s.:
Záložné právo zo dňa 25.2.2009 na hnuteľné veci do výšky istiny 4 000 000 EUR k zmluve o splátkovom úvere č. 1051/2007 (4 000 000
EUR).
Záložné právo zo dňa 6.4.2011 na hnuteľné veci (globálne) do výšky najvyššej sumy istiny 11 000 000 EUR k zmluve o splátkovom úvere
č. 543/2011 (2 800 000 EUR), k zmluve o revolvingovom úverovom limite č. 541/2011 (4 000 000 EUR) a k zmluve o splátkovom úvere č.
590/2011 (stav ku 31.12. 2011 bol 800 000 EUR).
59
VÝROČNÁ SPRÁVA 2011
Záložné právo na nehnuteľnosti – pozemky v zostatkovej cene k 31.12.2011 = 53 240 EUR, budovy a stavby v zostatkovej cene = 1 899 062
EUR zriadené na základe Zmluvy o záložnom práve k nehnuteľnému majetku zo dňa 5.4.2011 na zabezpečenie pohľadávok podľa zmluvy o splátkovom úvere č. 543/2011 (2 800 000 EUR), zmluvy o revolvingovom úverovom limite č. 541/2011 (4 000 000 EUR) a zmluvy
o splátkovom úvere č. 590/2011 (stav ku 31.12. 2011 bol 800 000 EUR).
Informácie o dlhodobom finančnom majetku:
Dlhodobý finančný majetok
Bežné účtovné obdobie
Podielové CP
a podiely v DÚJ
Podielové
CP a podiely
v spoločnosti
s podstatným
vplyvom
Ostatné
dlhodobé CP
a podiely
Pôžičky ÚJ v
kons. celku
Ostatný DFM
Pôžičky s dobou
splatnosti najviac
jeden rok
Obstarávaný
DFM
Poskytnuté
preddavky
na DFM
Spolu
b
c
d
e
f
g
h
i
j
Veriteľ: Komerční banka, a.s.:
Záložné právo zo dňa 29.12.2011 na hnuteľné veci do výšky najvyššej sumy istiny 3 360 000 EUR k zmluve o úvere č. 30/11/BA (3 360 000
EUR).
a
Záložné právo zo dňa 17.8.2011 na nehnuteľnosti – pozemky v zostatkovej cene k 31.12.2011 = 63.032 EUR, budovy a stavby v zostatkovej
cene = 1.889.793 EUR k zmluve č. 29/11/BA o kontokorentnom úvere (1 000 000 EUR) a krátkodobých úveroch (3 000 000 EUR), k zmluve
o úvere č. 30/11/BA (2 000 000) a k Rámcovej zmluve o poskytovaní finančných služieb č. 29/11/BA (6 000 000 EUR).
Stav na začiatku účtovného obdobia
159 329
392 011
551 341
Prírastky
10 381
105 956
116 337
Úbytky
23 065
0
23 065
0
0
0
146 646
497 967
644 613
Presuny
Spôsob a výška poistenia majetku:
Predmet poistenia a číslo poistnej zmluvy
Prvotné ocenenie
Spôsob poistenia
Celková poistná suma
Názov poisťovne
Stav na konci účtovného obdobia
Opravné položky
Nehnuteľnosti, samostatné hnuteľné veci (PZ 411 001 265)
60
Stroje a zariadenia (PZ 411 001125)
Elektronika (PZ 411 001 127)
Zásoby (PZ 411 001 265)
Strojné a havarijné poistenie pojazdných strojov a zariadení
(PZ 411 001 126)
Zodpovednosť za škodu vrátane poistenia zodpovednosti za škodu
spôsobenú chybným výrobkom a škodu spôsobenú priemyselnou
haváriou (PZ 411 001 320)
Havarijné poistenie MV
Zmluva o povinnom zmluvnom poistení MV
Poistenie majetku právnických osôb (flexa)
40 713 052 EUR
Allianz Slovenská poisťovňa
Stav na začiatku účtovného obdobia
Poistenie strojov a zariadení (kasko)
11 069 940 EUR
Allianz Slovenská poisťovňa
Prírastky
Poistenie elektroniky
148 147 EUR
Allianz Slovenská poisťovňa
Úbytky
Poistenie zásob
5 000 000 EUR
Allianz Slovenská poisťovňa
Stav na konci účtovného obdobia
Poistenie pre prípad poškodenia a odcudzenia
139 239 EUR
Allianz Slovenská poisťovňa
Poistenie zodpovednosti za škodu
2 655 514 EUR
Allianz Slovenská poisťovňa
Poistenie majetku
UNION
Poistenie zodpovednosti
Allianz Slovenská poisťovňa
2.Dlhodobý finančný majetok:
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke a podiely s podstatným vplyvom sú ocenené metódou vlastného imania.
Iný druh dlhodobého finančného majetku obchodná spoločnosť ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neeviduje. Na dlhodobý
finančný majetok nie je zriadené záložné právo.
61
Účtovná hodnota Stav na začiatku účtovného obdobia
159 329
392 011
551 340
Stav na konci účtovného obdobia
146 646
497 967
644 613
Dlhodobý finančný
majetok
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Podielové CP
a podiely v DÚJ
Podielové
CP a podiely
v spoločnosti
s podstatným vplyvom
Ostatné
dlhodo-bé CP
a podiely
Pôžičky ÚJ v
kons.
celku
Ostatný
DFM
Pôžičky s dobou
splatnosti
najviac jeden rok
Obstarávaný
DFM
Poskyt-nuté
preddav-ky na DFM
Spolu
b
c
d
e
f
g
h
i
j
a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci účtovného
obdobia
141 579
393 921
535 500
18 112
0
18 112
361
1 909
2 271
0
0
0
159 329
392 011
551 340
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci účtovného
obdobia
Účtovná hodnota Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci účtovného
obdobia
141 579
393 921
535 500
159 329
392 011
551 340
VÝROČNÁ SPRÁVA 2011
Na dlhodobý finančný majetok nie je zriadené záložné právo ani spoločnosť nemá obmedzené právo s ním nakladať.
Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo
s nimi nakladať
Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku:
Súbor hnuteľných vecí – zásob – materiál na sklade, nedokončená výroba a hotové výrobky, ktoré sú umiestnené v skladoch účtovnej
jednotky, pričom súčasťou súboru sú a budú všetky zásoby, ktoré sa na uvedenom mieste nachádzajú a budú nachádzať a sú evidované
v účtovníctve na účtoch 11x, 12x, a 13x sú predmetom záložného práva na zaistenie pohľadávky v najvyššej sume istiny 8 000 000 EUR
pre Komerční banku, a.s.
Obchodné meno a sídlo spoločnosti,
v ktorej má ÚJ umiestnený DFM
Bežné účtovné obdobie
Podiel ÚJ na ZI v %
Podiel ÚJ na hlasovacích
právach v %
Hodnota
vlastného imania ÚJ,
v ktorej má ÚJ umiestnený
DFM
Výsledok hospodárenia ÚJ,
v ktorej má ÚJ umiestnený
DFM
Účtovná hodnota DFM
b
c
d
e
f
a
Dcérske účtovné jednotky
PPS NTS s.r.o.
100
100
- 451
1 279
0
99,69
99,69
83 287
- 1 096
83 030
PPS Pers .služby s.r.o.
100
100
44 731
16 475
44 731
PPS FINAL s.r.o.
100
100
18 885
10 881
18 885
34
34
1 464 608
327 556
497 967
DAM a.s.
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom
62
PPS VEHICLES s.r.o.
4.Pohľadávky
Pohľadávky s dobou splatnosti odo dňa ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka viac ako 12 mesiacov sú dlhodobé a pohľadávky s dobou splatnosti odo dňa ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka menej ako 12 mesiacov sa vykazujú ako krátkodobé. Ak je zostatková
doba splatnosti pohľadávky dlhšia ako jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou
hodnotou pohľadávky.
Opravná položka na pohľadávky z obchodného styku sa vytvára vtedy, ak existuje objektívny dôkaz, že obchodná spoločnosť nebude schopná
zinkasovať všetky dlžné čiastky podľa pôvodných podmienok pohľadávok. Významné finančné problémy dlžníka, pravdepodobnosť, že
dlžník vstúpi do konkurzu, platobná neschopnosť alebo omeškanie platieb sa považujú za indikátory toho, že pohľadávka z obchodného
styku je znehodnotená. Výška opravnej položky predstavuje rozdiel medzi účtovnou hodnotou daného majetku a hodnotou predpokladaných budúcich peňažných tokov.
63
Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam:
Ostatné realizovateľné CP a podiely
Pohľadávky
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ
a
Dlhodobý finančný majetok spolu
x
x
x
x
644 612
Pohľadávky z obchodného styku
Do zásob účtovnej jednotky patrí skladovaný materiál, skladovaný tovar a vlastné výrobky z výrobnej činnosti. Opravné položky k zásobám sa tvoria, ak je opodstatnené predpokladať, že budúce ekonomické úžitky z tohto majetku sú nižšie ako ich ocenenie v účtovníctve.
Opravné položky sa tvoria pri zastaraných zásobách a pri pomaly obratových zásobách.
Zásoby
Bežné účtovné obdobie
Stav OP na začiatku
účtovného obdobia
Tvorba OP
Zúčtovanie OP z dôvodu
zániku opod- statnenosti
Zúčtovanie OP z dôvodu
vyradenia majetku
z účtovníctva
Stav OP na konci
účtovného obdobia
b
c
d
e
f
Materiál
282 549
102 877
179 672
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
221 339
53 792
167 547
12 766
11 488
1 278
Zvieratá
Tovar
0
70 523
47 231
23 291
Nehnuteľnosť na predaj
0
Poskytnuté preddavky na zásoby
0
Zásoby spolu
Tvorba OP
Zúčtovanie OP z dôvodu
zániku opodstatnenosti
Zúčtovanie OP z dôvodu
vyradenia majetku
z účtovníctva
Stav OP na konci
účtovného obdobia
b
c
d
e
f
90 847
4 496
105
88 108
7 130
8 654
0
0
420
8 234
99 501
4 496
105
88 528
15 364
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom
a združeniu
Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu
Informácie o opravných položkách k zásobám
Výrobky
Stav OP na začiatku
účtovného obdobia
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke
a materskej účtovnej jednotke
3.Zásoby
a
Bežné účtovné obdobie
587 177
0
215 388
0
K zásobám je vytvorená opravná položka v hodnote 371 788 EUR. Nevyskytujú sa podhodnotené položky, t.j. tiché rezervy.
371 788
VÝROČNÁ SPRÁVA 2011
Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok:
Názov položky
a
Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia V lehote splatnosti
Po lehote splatnosti
Pohľadávky spolu
b
c
d
Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej
jednotke
Záložné právo k pohľadávkam zo dňa 2.4.2009 do výšky istiny 1 000 000 EUR k zmluve o splátkovom úvere č. 591/2009 (829 000 EUR)
a k zmluve o kontokorentnom úvere č. 2190/2004 (6 100 000 EUR). Záložné právo zabezpečuje pohľadávku, ktorá bola splatená, bude
vymazané.
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
Iné pohľadávky
Záložné právo k pohľadávkam zo dňa 24.4.2009 do výšky istiny 10 000 000 EUR k zmluve o splátkovom úvere č. 591/2009 (829 000 EUR)
a k zmluve o kontokorentnom úvere č. 2190/2004 (6 100 000 EUR). Záložné právo zabezpečuje pohľadávku, ktorá bola splatená, bude
vymazané.
Dlhodobé pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky
64
Veriteľ: Tatra Banka, a.s.:
Záložné právo k pohľadávkam zo dňa 30.3.2007 do výšky istiny 15 000 000 EUR k zmluve o kontokorentnom úvere č. 2190/2004 (6 100 000
EUR), k zmluve o splátkovom úvere č. 2191/2004 (1 566 250 EUR), k zmluve o splátkovom úvere č. 1318/2005 (980 000 EUR) a k zmluve
o splátkovom úvere č. 957/2007 (25 000 000). Záložné právo zabezpečuje pohľadávku, ktorá bola splatená, bude vymazané.
Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Obchodná spoločnosť má pohľadávky zaťažené záložným právom v prospech Tatra Banky a.s. Ide o všetky nasledovné súčasné a budúce
pohľadávky spoločnosti spolu s príslušenstvom (globálne záložné právo):
Záložné právo k pohľadávkam zo dňa 21.6.2011 do výšky istiny 11 000 000 EUR k zmluve o splátkovom úvere č. 543/2011 (2 800 000 EUR)
k zmluve o kontokorentnom úvere č. 541/2011 (4 000 000 EUR) a k zmluve o splátkovom úvere č. 590/2011 (2 000 000 EUR).
6 242 539
1 234 526
7 477 065
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej
jednotke
0
0
0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0
0
0
5.KRÁTKODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0
0
0
Sociálne poistenie
0
0
0
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty zahŕňajú peňažnú hotovosť, termínované vklady v bankách, iné krátkodobé vysoko likvidné
investície s pôvodnou lehotou splatnosti do troch mesiacov a kontokorentné úvery.
Daňové pohľadávky a dotácie
116 376
0
116 376
Iné pohľadávky
280 504
0
280 504
6 639 419
1 234 526
7 873 945
Krátkodobé pohľadávky spolu
Obchodná spoločnosť tvorila OP vo výške 100 % na pohľadávky po splatnosti 360 dní, pretože na základe minulých skúseností sú
väčšinou tieto pohľadávky nevymožiteľné. Pri zisťovaní vymožiteľnosti pohľadávok sa zvažujú všetky zmeny v bonite odberateľov, ktoré
nastanú do dňa zostavenia účtovnej závierky.
Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
65
Informácie o krátkodobom finančnom majetku
Názov položky
Pokladnica, ceniny
Bežné bankové účty
Bankové účty termínované
Peniaze na ceste
Spolu
a
b
c
Pohľadávky po lehote splatnosti
1 234 526
838 846
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka
6 624 055
6 430 512
Krátkodobé pohľadávky spolu
7 858 581
7 269 358
339 179
1 143 524
0
0
339 179
1 143 524
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov
Dlhodobé pohľadávky spolu
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
5 184
10 601
2 684 372
1 742 551
150 373
0
0
0
2 839 929
1 753 152
Úrokové sadzby na bežných bankových účtoch sa pohybujú od 0,01% do 0,02%. Obchodná spoločnosť využíva na zhodnotenie voľných
finančných prostriedkov termínované vklady. Obchodná spoločnosť má na termínovanom účte v Tatra Banke, a.s. zablokované prostriedky
v sume 15 000 EUR za účelom krytia colnej zábezpeky. Rovnako ako cash-kolaterál bola zložená čiastka v objeme 150 373 EUR na krytie
bankovej záruky vystavenej VÚB, a.s. v prospech U.S. Steel Košice, s.r.o.
VÝROČNÁ SPRÁVA 2011
Krátkodobý finančný majetok
Na účtoch časového rozlíšenia nákladov budúcich období boli zaúčtované výdavky na údržbu softvéru, predplatné časopisov, paušálne
poplatky za mobilné telefóny na r. 2012, časovo rozlíšené platené úroky z leasingových zmlúv, reklama a licencie na rok 2012 a pod.
Bežné účtovné obdobie
Stav na začiatku účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci účtovného
obdobia
b
c
d
e
a
Príjmy budúcich období predstavujú časovo rozlíšené výnosy – očakávané príjmy za poskytnuté služby v roku 2011 – stravovanie, strážna
služba, teplo, voda, elektrická energia, mobilné telefóny a pod.
Majetkové CP na obchodovanie
G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY
Dlhové CP na obchodovanie
Emisné kvóty
4 129
63 753
947
66 935
1.Vlastné imanie
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do
splatnosti
Základné imanie pozostáva zo 16 000 ks kmeňových listinných akcií v menovitej hodnote 332 EUR za jednu akciu. Hodnota zapísaného
a splateného základného imania v obchodnom registri je vo výške 5 312 000 EUR.
Ostatné realizovateľné CP
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok spolu
4 129
63 753
947
Na základe Uznesenia č. 08/01/2011 zo dňa 8. 7. 2011 udelilo Valné zhromaždenie v rámci schválenej motivačnej schémy súhlas s prevodom listinných akcií na meno spoločnosti JET Schweiz IT AG, Švajčiarsko na členov top manažmentu: Ing. Pavla Šimkoviča, MBA, Ing.
Ľubomíra Kubinca a Mgr. Michala Sýkoru.
66 935
Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou
66
Krátkodobý finančný majetok
Zvýšenie/ zníženie hodnoty
A
Vplyv ocenenia
na vlastné imanie
(+/-)
Vplyv ocenenia
na výsledok hospodárenia bežného
účtovného obdobia
b
c
d
Majetkové CP na obchodovanie
Spoločnosť PPS Group, a.s. dňa 10. 11. 2011 odkúpila za sumu 47 416,85 € od akcionára Ing. Jána Balhárka, PhD. hromadné akcie
v menovitej hodnote 18 260 € a následne v ten istý deň bol vykonaný prevod týchto akcií rubopisom na spoločnosť PPS Group, a.s. Z uvedeného dôvodu bol vytvorený osobitný rezervný fond vo výške kúpnej ceny vlastných akcií podľa § 161, písm. d) Obchodného zákonníka.
Prehľad o zisku a strate ktorá nebola v roku 2011 účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania:
Názov ÚJ
Hodnota precenenia
Vyčíslenie odloženej dane
Druh odloženej dane
0,00
0,00
-1 091,62
-207,41
záväzok
-21 973,27
-4 174,92
záväzok
10 381,32
1 972,45
pohľadávka
105 955,53
20 131,55
pohľadávka
93 271,96
17 721,67
Dlhové CP na obchodovanie
Emisné kvóty (komodity)
62 806
3 818
62 806
3 818
PPS NTS
Ostatné realizovateľné CP
DAM
Krátkodobý finančný majetok spolu
PPS Person.služby
PPS FINAL
PPS Vehicles
6.Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív
Opis položky časového rozlíšenia
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:
8
0
Poistenie mobilu
8
8
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:
23 265
16 231
Údržba IT systémov
14 112
10 050
837
878
Nájom
2 068
0
Reklama
2 170
2 632
0
0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:
32 334
64 383
Služby – stravovanie, strážna služba
32 334
64 383
Úroky z lízingu
Príjmy budúcich období dlhodobé:
Spolu:
Podrobnejšie informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti B, C a P.
67
VÝROČNÁ SPRÁVA 2011
Informácie o rezervách
Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty
Názov položky
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Bežné účtovné obdobie
Stav na zač. účtovného
obdobia
Tvorba
Použitie
Zrušenie
Stav na kon.účtovného
obdobia
b
c
d
e
f
Dlhodobé rezervy, z toho:
151 475
169 337
0
24 941
295 871
Odchodné
75 508
94 373
169 881
Súdne spory
20 000
20 000
Prídel na zvýšenie základného imania
Pracovné jubileá
55 967
Úhrada straty minulých období
Záručné opravy
0
74 964
Krátkodobé rezervy, z toho:
921 570 1 500 022
1 290 694
93 187
1 037 711 Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom
Nevyčerpané dovolenky
681 566 675 661
681 566
675 660
Iné
Odmeny
0
779 483
480 934
298 549
3 519
4 068
3 618
3 969
947
3 818
947
3 818
57 235
26 014
57 235
26 014
Pracovné jubileá
7 486
9 178
6 987
Ročné zúčtovanie ZP
1 550
1 800
1 550
1 800
169 267
0
57 857
93 187
18 223
Účtovný zisk
Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do zákonného rezervného fondu
4 337 155
Bežné účtovné obdobie
195
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov
Prídel do sociálneho fondu
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov
68
Názov položky
Spolu
65 057
4 271 903
4 337 155
2.Rezervy
Rezervy sa vytvárajú, ak má obchodná spoločnosť súčasný zákonný, zmluvný alebo mimozmluvný záväzok, ktorý je dôsledkom minulých
udalostí a na základe ktorého pravdepodobne dôjde k úbytku ekonomických úžitkov, a zároveň je možné vykonať spoľahlivý odhad výšky
týchto záväzkov.
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú
sa v očakávanej výške záväzku. Rezervy sa oceňujú odhadom v sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka pri zohľadnení rizík a neistôt. Spoločnosť tvorí nasledujúce rezervy:
a
Ostatné – audit, Výročná správa
Emisné kvóty
Odchodné
Záručné opravy
Názov položky
Rezerva na záručné opravy
Obchodná spoločnosť tvorí rezervy na záručné opravy. Tie sa týkajú pravdepodobných nákladov spojených s odstránením nedostatkov
zistených počas záručnej lehoty. Rezerva sa tvorí v percentuálnej výške z celkového objemu predaných výrobkov. V prípade, ak záruka
presahuje štandardnú dĺžku alebo rozsah, resp. obchodná spoločnosť očakáva vyššie budúce záväzky spojené so zárukami, vytvárajú sa
dodatočné rezervy na základe odhadu výdavkov na odstránenie nedostatkov.
a
Dlhodobé rezervy, z toho:
Odchodné
Rezerva na odchodné
Podľa kolektívnej zmluvy na rok 2011 je obchodná spoločnosť povinná zaplatiť svojim zamestnancom pri odchode do starobného alebo
invalidného dôchodku jednorazové odchodné, ktoré predstavuje násobok ich priemerného mesačného zárobku, a to v závislosti od počtu
odpracovaných rokov.
Rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia
Rezerva na mzdy a platy za dovolenku sa vytvára ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka na náhradu mzdy za nevyčerpanú
dovolenku zamestnancami za uplynulé účtovné obdobie. Rezerva sa vytvára vo výške hrubých miezd a platov podľa predpokladanej
výšky nároku zamestnancov v čase čerpania dovolenky. Rezerva sa vypočítala na základe priemernej mzdy zamestnanca a počtu dní
nevyčerpanej dovolenky.
Rezerva na skleníkové plyny vypustené do ovzdušia
Obchodná spoločnosť bezodplatne nadobudla emisné kvóty podľa Európskej schémy obchodovania s emisiami. Kvóty sú
poskytované na ročnej báze a požaduje sa, aby obchodná spoločnosť vrátila kvóty zodpovedajúce skutočne vypusteným
emisiám. Bezodplatne nadobudnuté emisné kvóty sú ocenené v reprodukčnej obstarávacej cene v deň ich pripísania.
Rezerva na emisné kvóty sa tvorí vo výške násobku známeho množstva vypustených emisií do ovzdušia od prvého dňa kalendárneho
roka do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Súdne spory
Pracovné jubileá
24 941 31 026 74 964
9 678
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav na zač. účtovného
obdobia
Tvorba
Použitie
Zrušenie
Stav na kon.účtovného
obdobia
b
c
d
e
f
256 475
0
0
105 000
151 475
75 508 75 508
125 000
105 000
55 967 20 000
55 967
Krátkodobé rezervy, z toho:
447 177
902 202
421 859
Nevyčerpané dovolenky
359 640
681 566
359 640
681 566
Nevyfakturované dodávky
2 003
0
2 003
0
Ostatné - audit
3 585
3 453
3 519
3 519
Emisné kvóty
336
947
336
947
Odchodné
3 216
54 235
216
57 235
Pracovné jubileá
10 897
7 237
10 648
7 500 1 550 1 550
60 000
153 214
43 947
Ročné zúčtovanie ZP
Záručné opravy
5 950
921 570
7 486
5 950
1 550 169 267
69
VÝROČNÁ SPRÁVA 2011
Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku
Záväzky
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii
zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:
Informácie k časti o záväzkoch
Názov položky
Názov položky
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane
Krátkodobé záväzky spolu
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu
70
269 659
686 645
9 918 194
8 409 031
10 187 853
9 095 676
1 316 130
1 574 161
0 0 1 316 130
1 574 161
– 4 584 447
-4 339 917
702 863
- 5 287 310
-4 339 917
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:
odpočítateľné
650 134
zdaniteľné
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti
432 155
3 046 707
Sadzba dane z príjmov ( v %)
19
19
Odložená daňová pohľadávka
339 179
1 143 524
-822 067
-890 407
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty
Odložené dane
Uplatnená daňová pohľadávka
Odložené dane sa vzťahujú na:
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov
a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
Zaúčtovaná do vlastného imania
b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
odpočítateľné
zdaniteľné
Záväzky po lehote splatnosti
Bežné účtovné obdobie
Odložený daňový záväzok
17 722
-1 004 589
-824 584
180 005
166 885
Zmena odloženého daňového záväzku
c) možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.
Odložená daň z príjmov sa stanovuje pomocou daňových sadzieb, ktoré boli známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
a očakáva sa ich platnosť v čase realizácie príslušnej odloženej daňovej pohľadávky alebo vyrovnania odloženého daňového záväzku.
Odložené daňové pohľadávky sa účtujú, ak je pravdepodobné, že v budúcnosti bude generovaný zdaniteľný zisk, voči ktorému sa budú
môcť dočasné rozdiely zrealizovať.
Zaúčtovaná ako náklad
Zaúčtovaná do vlastného imania
3 506
Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu
Názov položky
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
54 145
158 818
189 383
138 990
Tvorba sociálneho fondu zo zisku
65 057
0
Ostatná tvorba sociálneho fondu
0
0
Tvorba sociálneho fondu spolu
254 440
138 990
Čerpanie sociálneho fondu
215 345
243 663
93 240
54 145
Začiatočný stav sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov
Konečný zostatok sociálneho fondu
71
VÝROČNÁ SPRÁVA 2011
Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach
Názov položky
a
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Mena
Úrok
p. a. v %
Dátum splatnosti
Suma istiny v príslušnej mene
za bežné účtovné obdobie
Suma istiny v príslušnej mene za
bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
b
c
d
e
f
Dlhodobé bankové úvery
Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív
Názov položky
Tatrabanka – DČ
EUR
3M Euribor +1,5 %
31.1.2016
1 786 207
0
Tatrabanka - KČ
EUR
3M Euribor +1,5 %
31.12.2012
579 310
0
Tatrabanka – investičný úver
EUR
31.1.2011
0
2 190 435
Tatrabanka – splátkový úver
EUR
1,473
31.1.2011
0
59 244
ČSOB – investičný úver
EUR
2,094
31.3.2012
0
1 301 840
Komerční banka – DČ
EUR
1M Euribor + 1,39 %
31.7.2016
2 189 091
Komerční banka - KČ
EUR
1M Euribor + 1,39 %
31.12.2012
Tatrabanka – revolvingový úver
EUR
1M Euribor +1,5%
Tatrabanka - KÚ
EUR
Kreditná karta VISA
EUR
Tatrabanka – splátkový úver
EUR
Tatrabanka - kontokorent
EUR
Volksbank – prevádzkový úver
EUR
VÚB – revolvingový úver
EUR
Komerční banka - KÚ
EUR
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé:
0
0 Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:
0
0 Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:
89 912
76 445
Novoobjavený majetok
89 912
76 445
0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:
69 938
127 654
610 909
0
Emisné kvóty
63 117
3 182
6 821
26 972
31.1.2012
2 300 000
0
0
97 500
1M Euribor +1,5%
30.6.2012
800 000
0
-
31.1.2011
1 412
954
31.1.2011
0
438 269
31.1.2011
0
3 993 222
31.1.2011
0
1 064 771
1M Euribor + 0,65 %
31.12.2011
3 246
874 561
1M Euribor + 0,94%
31.1.2012
2 300 000
0
Krátkodobé bankové úvery
72
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej
súvislosti v účtovným obdobím.
Novoobjavený majetok
1,723
Náhrada škody
Emisné kvóty
Bezodplatne pripísaný proporčný podiel emisných kvót v ocenení reprodukčnou obstarávacou cenou sa účtuje v prospech výnosov
budúcich období. Zúčtovanie výnosov budúcich období sa uskutočňuje v časovej a vecnej súvislosti s použitím bezodplatne pripísaných
emisných kvót z dôvodu ich predaja alebo tvorby rezervy alebo splnenia odovzdania emisných kvót.
Deriváty
Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou. Spoločnosť z derivátových operácií vykázala stratu vo výške 166 EUR. Zmeny reálnych hodnôt
derivátov určených na obchodovanie na neverejnom trhu sa účtovali bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.
Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
Názov položky
Názov položky
Mena
a
Úrok
p. a. v %
Dátum splatnosti
b
c
d
EUR
5 %
30.6.2011
Suma istiny v príslušnej mene za
bežné účtovné obdobie
Suma istiny v príslušnej mene za
bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
e
f
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Splatnosť
Splatnosť
do jedného roka
vrátane
od jedného roka do piatich
rokov vrátane
155 224
viac ako päť rokov
do jedného roka
vrátane
od jedného roka do piatich
rokov vrátane
viac ako päť rokov
136 841
122 477
183 697
20 560
18 056
24 431
38 576
175 784
154 897
146 908
222 273
Dlhodobé pôžičky Akcionári
0 400 014 Istina
Finančný náklad
Krátkodobé pôžičky Krátkodobé finančné výpomoci Spolu
73
VÝROČNÁ SPRÁVA 2011
H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH:
Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti
Názov položky
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho: 172 498
41 891
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
172 498
41 887
Ostatné významné položky výnosov z hospodár. činnosti, z toho:
390 218
446 745
98 830
19 478
122 484
31 281
0
174 296
Finančné výnosy, z toho:
21 611
69 294
Kurzové zisky, z toho:
14 949
5 214
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
1 552
223
Tržby z predaja cenných papierov
1 793
61 100
Výnosové úroky
4 627
2 980
0
0
1.Tržby za vlastné výkony a tovar (v tis. EUR)
Oblasť odbytu
Výrobky
Tovar
Bežné účtovné
obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
Bežné účtovné
obdobie
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Bežné účtovné
obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
b
d
b
d
d
e
Tuzemsko
47 684 699
30 081 103
411 818
374 648
29 026
17 956
Krajiny EÚ
16 735 323
16 773 697
3 793 409
1 740 868
68 213 431
48 595 668
a
Ostatné
Spolu
74
Služby
411 818
374 648
29 026
17 956
Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob
Bežné účtovné
obdobie
Konečný zostatok
Náhrady nepodarkov z výroby
Dotácia na úhradu nákladov
Analýzou podielov jednotlivých zákazníkov na celkových tržbách spoločnosti bola identifikovaná ekonomická závislosť na jednom
odberateľovi (Total Steel Partner, s.r.o.), ktorý v roku 2011 odobral výrobky vo výške 59,9 % z celkových tržieb spoločnosti. Negatívum tejto
závislosti je eliminované vzájomnou závislosťou konečného odberateľa ATLAS COPCO na dodávkach ťažkých zvarencov od spoločnosti
(až 92% zvarencov v segmente banských strojov ATLAS COPCO je vyrábaných spoločnosťou).
Názov položky
Náhrady od poisťovní
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
Konečný zostatok
Začiatočný stav
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Mimoriadne výnosy:
Spoločnosť v roku 2011 aktivovala dlhodobý hmotný majetok z vlastných vyrobených zásob v sume 172 498 EUR. Ide o výrobu špeciálnych
prípravkov, ktoré boli aktivované do dlhodobého hmotného majetku.
Informácie o čistom obrate
Názov položky
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
68 240 894
48 442 454
Tržby z predaja služieb
411 818
374 648
Tržby za tovar
29 026
17 956
Výnosy zo zákazky
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
3 883 366
5 942 535
72 565 103
54 777 593
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
5 198 325
5 622 351
2 064 166
-424 026
3 558 185
Výrobky
1 703 047
634 513
940 145
1 068 534
-305 632
Zvieratá
0
0
0
0
0
6 901 372
6 256 864
3 004 311
644 508
3 252 553
Manká a škody
x
x
x
38 336
95 583
Reprezentačné
x
x
x
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou
Dary
x
x
x
Čistý obrat celkom
Iné
x
x
x
Zmena stavu vnútroorga-nizačných zásob vo výkaze
ziskov a strát
x
x
x
Spolu
718 252
3 331 441
Tržby za vlastné výrobky
75
VÝROČNÁ SPRÁVA 2011
I. NÁKLADY:
J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV
Informácie o nákladoch
Informácie o daniach z príjmov
Názov položky
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
7 346 546
5 547 826
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:
24 896 24 896 náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky
18 256
18 256
3 320
3 320
Náklady za poskytnuté služby, z toho:
iné uisťovacie audítorské služby
daňové poradenstvo
3 320 3 320 7 332 137
5 537 081
799 895
392 716
32 956
22 546
6 499 286
5 121 819
Ostatné významné položky nákladov z hospodár. činnosti, z toho:
59 445 500
44 381 821
Spotreba materiálu
32 558 500
24 512 595
Spotreba energií
2 832 558
2 009 114
Osobné náklady
21 008 790
14 999 902
Dane a poplatky
91 760
86 368
Dary
20 995
732
Manká a škody
41 694
137181
2 891 203
2 635 929
445 833
399 404
44 359
28 806
11 278
-10
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:
401 474
370 598
Nákladové úroky
337 829
335 486
407
6 684
63 238
28 428
0
0
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:
76
Opravy a udržiavanie
Cestovné náklady
Služby – kooperácie, nájom, stráženie, preprava
Odpisy
Finančné náklady, z toho:
Kurzové straty, z toho:
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Náklady na precenenie CP a náklady na derivátové operácie
Ostatné náklady na finančnú činnosť
Mimoriadne náklady
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Základ dane
Daň
Daň v %
Základ dane
Daň
Daň v %
b
c
d
e
f
g
5 123 820
x
x
3 613 633
x
x
x
973 526
19
x
686 590
19
437 507
83 126
19 885 121
168 173
19
Výnosy nepodliehajúce dani
-1 312 796
- 249 431
19 -1 303 815
-247 725
19
Umorenie daňovej straty
4 248 531
807 221
19 3 194 939
607 038 19
Spolu
0
0
0
0
Splatná daň z príjmov
x
470
19
x
0
19
Odložená daň z príjmov
x
1 002 071
19
x
-723 522
19
Celková daň z príjmov
x
1 002 541
19
x
-723 522
19
a
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:
teoretická daň
Daňovo neuznané náklady
súvisiace audítorské služby
ostatné neaudítorské služby
Názov položky
K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH
sa uvádzajú informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch z opcií, o odpísaných pohľadávkach a pohľadávkach a záväzkoch z lízingu.
Informácie o podsúvahových položkách
Názov položky
Prenajatý majetok
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
85 536 85 536 0
0
4 295 839
5 331 755
Pohľadávky z derivátov
0
0
Záväzky z opcií derivátov
0
0
Odpísané pohľadávky
20 094
20 094
Pohľadávky z leasingu
0
0
198 124
215 254
27 972 27 972 Majetok v nájme (operatívny prenájom)
Majetok prijatý do úschovy
Záväzky z leasingu
Iné položky – materiál CO
V spoločnosti sa nachádza majetok vo vlastníctve tretích osôb. Sú to prípravky dodané zákazníkom, ktoré sa používajú vo výrobnom
procese. Evidujú sa na podsúvahových účtoch, ktoré sú členené podľa jednotlivých zákazníkov.
Spoločnosť eviduje na podsúvahových účtoch odkúpené pohľadávky v zmysle Kúpnej zmluvy o predaji podniku zo dňa 4.7.2003 v menovitej hodnote 1 908 EUR, pohľadávky sú v účtovníctve na účtoch 311 a 315 ocenené reálnou cenou ku dňu obstarania.
77
VÝROČNÁ SPRÁVA 2011
L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA:
Informácie o podmienených záväzkoch
Druh podmieneného záväzku
Bežné účtovné obdobie
Hodnota celkom
Zo súdnych rozhodnutí
Hodnota voči spriazneným osobám
Účtovná jednotka má od roku 2008 na Okresnom súde v Banskej Bystrici podaný návrh na vydanie platobného rozkazu proti žalovanej
spoločnosti Klima Komplet, s.r.o. na zaplatenie istiny 5 136,10 € s príslušenstvom z dôvodu nedodržania zmluvných povinností na dodávku
a montáž vzduchovej clony. Vo veci súd nariadil znalecké dokazovanie, ktoré nepreukázalo potrebné skutočnosti a preto súd navrhol
ďalšie znalecké dokazovanie vo veci, pričom znalecký posudok ku dňu vykonania účtovnej závierky nebol doručený. Počas roka 2011 sa
zmluvné strany niekoľko krát stretli na osobnom rokovaní za účelom nenavyšovania nákladov na súdny spor, avšak na žiadnom rokovaní
nedošlo k uzatvoreniu zmieru.
20 000 Z poskytnutých záruk
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov
Zo zmluvy o podriadenom záväzku
Z ručenia
Iné podmienené záväzky
M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH
ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov
Druh príjmu, výhody
78
Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov
Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú
daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy,
prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov.
b
štatutárnych
Obchodná spoločnosť má vedený súdny spor so žalobcom GTS Slovakia, a.s. Bratislava na Okresnom súde vo Zvolene vo veci vydania
platobného rozkazu na zaplatenie istiny 5 333,50 EUR s príslušenstvom za 3 mesiace poskytovania pripojenia do siete, ktorú spoločnosť
PPS Group, a.s. neuhradila z dôvodu vypovedania predmetnej zmluvy. Vo veci je nariadené súdnoznalecké dokazovanie.
a
Peňažné príjmy
Druh podmieneného záväzku
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hodnota celkom
Zo súdnych rozhodnutí
Z poskytnutých záruk
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov
Zo zmluvy o podriadenom záväzku
Z ručenia
Iné podmienené záväzky
Peňažné preddavky
Nepeňažné preddavky
Poskytnuté úvery
Poskytnuté záruky
Informácie o podmienenom majetku
Druh podmieneného majetku
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
Práva zo servisných zmlúv
Práva z poistných zmlúv
Práva z koncesionárskych zmlúv
Práva z licenčných zmlúv
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov
Práva z privatizácie
Práva zo súdnych sporov
Iné práva
Nepeňažné príjmy
Hodnota voči spriazneným osobám
20 000 6 000 Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov Iné
c
dozorných
iných
štatutárnych
dozorných
iných
Časť 1 - Bežné účtovné obdobie
Časť 1 - Bežné účtovné obdobie
Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
267 532
47 538 217 884
31 800 79
VÝROČNÁ SPRÁVA 2011
N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB:
P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA
Medzi spriaznené osoby obchodnej spoločnosti patria dcérske spoločnosti, akcionári, riaditelia a vedenie obchodnej spoločnosti.
Spriazneným osobám neboli poskytnuté preddavky na dividendy.
Informácie o zmenách vlastného imania:
Položka vlastného imania
Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami
Spriaznená osoba Kód druhu obchodu
a
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
b
c
d
Daniel Waldvogel
08
55 063
58 763
Daniel Waldvogel
09
10 000
0
Akcionári
08
0
400 014
Total Steel Partner
02
43 052 344
27 237 043
a
80
Hodnotové vyjadrenie obchodu
Obchodná spoločnosť uskutočnila významné transakcie s ostatnými spoločnosťami v konsolidovanom celku, ktoré boli realizované na
základe princípu obvykle ceny.
Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka
Kód druhu obchodu
Základné imanie
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
Bežné účtovné obdobie
Stav na začiatku
účtovného obdobia Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
b
c
d
e
f
5 312 000
5 312 000
0
47 417
- 47 417
Zmena základného imania
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
273 992 134 059
23 719
0
384 331
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
24 265
0
0
0
24 265
1 062 205
47 611
0
0
1 109 817
Nerozdelený zisk minulých rokov
10 751 600
4 271 904
1 169 583
0
13 853 921
Neuhradená strata minulých rokov
- 6 261 090
0
0
0
- 6 261 090
4 337 156
4 121 278
4 337 156
10 300
1 120 038
1 122 167
0
12 429
Hodnotové vyjadrenie obchodu
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Zákonný rezervný fond
Nedeliteľný fond
a
b
c
d
01
9 106
68 553
02
353 341
324 733
03
127 735
25 659
01
2 202 766
1 202 117
03
31 999
7 021
PPS FINAL s.r.o.
02
534 912
214 341
03
155
185
09
1 100 080
0
PPS NTS s.r.o.
08
4 010
0
DETVA ASSETS MANAGEMENT
03
2 272
3 970 Štatutárne fondy a ostatné fondy
PPS VEHICLES s.r.o.
PPS Personálne služby s.r.o.
O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY:
V priebehu marca 2012 došlo k prolongácii prevádzkového financovania zo strany Tatra banky, a.s. a pôvodný revolvingový úver bol
nahradený novým kontokorentným úverom vo výške 3,0 mil. EUR, súčasne bolo v prospech Tatra banky, a.s. zriadené záložné právo
k zásobám na druhom mieste za Komerční bankou, a.s. a zaniklo globálne záložné právo k hnuteľným veciam. V rámci prebiehajúceho
kolektívneho vyjednávania zamestnávateľ predložil návrh na minimálne zvýšenie mzdových taríf o 4,5 % s účinnosťou od 1.4.2012, avšak
zo strany zástupcov zamestnancov tento návrh nebol prijatý. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky neboli rokovania ukončené a kolektívna zmluva pre rok 2012 nebola uzavretá. Platnosť pôvodnej skončí 31.3.2012. Spoločnosť sa stala účastníkom konania o vymedzenie
dobývacieho priestoru Detva vedenom na základe návrhu spoločnosti EMED Slovakia, s.r.o.. Činnosť spoločnosti by v prípade zahájenia
ťažby zlata v blízkosti areálu PPS bola ovplyvnená. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky nebolo o tomto návrhu rozhodnuté. Na základe
rozhodnutia dozornej rady spoločnosti došlo ku zvýšeniu počtu členov predstavenstva a jeho doplneniu o dvoch členov p. Svena Ingvara
Olofsssona a p. Kurta Kuncica.
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia
Vyplatené dividendy
4 121 278
Ostatné položky vlastného imania
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa
81
VÝROČNÁ SPRÁVA 2011
Položka vlastného imania
Stav na začiatku
účtovného obdobia Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
b
c
d
e
f
5 312 000
0 0 0 5 312 000 15 000
0
15 000 0 0 Zmena základného imania
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
277 123
17 844
20 975
0
24 265
0 0
0
a
Základné imanie
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
Zákonný rezervný fond
82
T. Informácie o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
1 062 205 Označenie
položky
Obsah položky
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Z/S
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)
5 123 820 3 613 633
A. 1.
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až
A. 1. 13.)
3 437 960 3 865 768
A. 1. 1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)
2 891 203 2 635 930
A. 1. 2.
Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do
nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)
404 A. 1. 4.
Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)
144 396 369 393
273 992 A. 1. 5.
Zmena stavu opravných položiek (+/-)
281 650
5 194
0
24 265
A. 1. 6.
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)
- 79 176 44 185
A. 1. 8.
Úroky účtované do nákladov (+)
337 829 335 486
0
0 1 062 205
A. 1. 9.
Úroky účtované do výnosov (-)
- 4 627 - 639
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)
- 1 552 11 278 - 143 445
241 418
Nedeliteľný fond
A.1. 10.
Štatutárne fondy a ostatné fondy
A. 1. 11.
Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)
Nerozdelený zisk minulých rokov
10 865 400
A. 1. 12.
Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)
A. 1. 13.
Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré
sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)
A. 2.
Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov,
na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)
A. 2. 1.
Neuhradená strata minulých rokov
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia
Vyplatené dividendy
0 113 800 0 10 751 600 - 6 261 090
4 337 155
-6 261 090
4 337 155
1 500 105 000 113 800 0 10 300 Ostatné položky vlastného imania
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa
O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie roku 2011 vo výške 4 121 278,94 EUR rozhodne valné zhromaždenie.
Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je nasledovný:
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
234 801
2 114 428 - 4 277 971
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)
215 123 - 4 661 016
A. 2. 2.
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)
834 146 5 992 439
A. 2. 3.
Zmena stavu zásob (-/+)
1 127 965 - 5 609 394
A. 2. 4.
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných
ekvivalentov (-/+)
- 62 806 10 676 208 3 201 430
4 627 639
- 337 829
- 335 486
- 1 120 038 ? 4 099 148 2 866 583 509 860 158 477
- prídel do sociálneho fondu vo výške 1,5% disponibilného výsledku hospodárenia (t.j. po zdanení a doplnení fondov)
vo sume 61 819,18 EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu
peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)
A. 3.
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)
- prevod na nerozdelený zisk minulých období v sume 4 059 459,76 EUR
A. 4.
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)
A. 6.
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)
A. 7.
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností
(-/+)
Povinný prídel do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych
prepisoch a v spoločenskej zmluve.
Bežné účtovné
obdobie
83
VÝROČNÁ SPRÁVA 2011
84
Označenie
položky
Obsah položky
Bežné účtovné
obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
A.
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)
Peňažné toky z investičnej činnosti
B. 1.
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)
B. 2.
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)
B. 3.
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré
sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)
B. 5.
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)
B. 6.
Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré
sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)
B. 13.
Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú
za peňažné toky z finančnej činnosti (-)
B.
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)
Peňažné toky z finančnej činnosti
C. 1.
Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)
- 47 417
C. 1. 5.
Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)
- 47 417
C.1. 8.
Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)
15 000
C. 2.
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosť, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)
- 154 385
- 1 201 851 C. 2. 3.
Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté
na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)
C. 2. 4.
Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli
poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)
C. 2. 5.
Príjmy z prijatých pôžičiek (+)
C. 2. 6.
4 609 008 3 025 060 - 30 968 1 587
- 3 499 988
- 1 296 071
- 178 552
261 160 566 799
1 793 61 100
15 000
- 3 268 003 - 830 137
15 000 50 050 281
- 49 403 402
- 1 121 412
157 114
Výdavky na splácanie pôžičiek (-)
- 584 368
C. 2. 7.
Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)
- 374 010
C. 2. 9.
Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky,
s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)
- 80 439
C. 6.
Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)
C.
654 Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)
- 177 429
- 1 186 851
D.
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)
1 139 857
1 008 072
E.
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)
1 757 281
749 209
F.
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)
2 897 138
1 757 281
G.
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka (+/-)
9 726
0
H.
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)
2 906 864
1 757 281
85
VÝROČNÁ SPRÁVA 2011
86
87
Výročná správa 2011 je verejným dokumentom. V printovej forme
je na vyžiadanie dostupná v sídle spoločnosti. Elektronická verzia
vo formáte pdf je k dispozícii na stiahnutie na internetovej stránke
www.ppsgroup.sk, kde sa nachádza aj archív minulých ročníkov.
Areál PPS Group a.s., Tajovského 7, 962 12 DETVA
Tel.: + 421 45 52 19 202 · Fax: + 421 45 52 19 110
E-mail: [email protected] · Web: www.ppsgroup.sk
88
www.ppsgroup.sk
Download

výročná správa 2011