OBSAH
CONTENTS
Príhovor Ministra hospodárstva SR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Príhovor rektora
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Príhovor generálneho sekretára
Zväzu elektrotechnického priemyslu SR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
NOMENKLATÚRA
1. Materiály a komponenty pre strojárstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Hutné polotovary a výrobky
Výrobky iných odvetví pre strojárstvo
Časti strojov
2. Spracovanie kovov a materiálov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Stroje na obrábanie, tvarovanie a úpravu kovov
Špeciálne technológie spracovania materiálov
Povrchová úprava kovov a materiálov
Zváranie a zváračská technika
3. Hydraulika, pneumatika, kompresory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Hydraulika, hydraulické prvky a systémy
Pneumatika a pneumatické prvky
Kompresory
Armatúry, čerpadlá a rozvody
4. Automatizácia, meranie, regulácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Automatizačná a riadiaca technika
Meracia a regulačná technika
Meracia a laboratórna technika
Diagnostika, tribológia
5. Vzduchotechnika, vykurovanie a ekotechnika . . . . . . . . . . . . 17
Vzduchotechnika, klimatizácia
Chladiace a mraziace zariadenia, sušiarne
Vykurovanie objektov
Vodné hospodárstvo
6. Stroje, zariadenia a technológie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Dopravná, manipulačná a skladová technika
... pre iné odvetvia priemyslu
Montáže a rekonštrukcie strojovo-technologických zariadení
7. Energetika a plynárenstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Elektroenergetika
Tepelné energetické zdroje
Vydalo:
INFOMA Business Trading, spol. s r. o.®
Bulharská 70, P. O. Box 47
820 02 Bratislava 22
tel.: +421-2-4342 1531
fax: +421-2-2081 2018, 4825 2449
e-mail: [email protected]
www.infoma.sk
Editor: Ing. Milan Nehaj
Produkt manažér: Daniela Malečková
Grafické spracovanie:
INFOMA Graphics Studio
Bulharská 70, P. O. Box 47
820 02 Bratislava 22
tel.: +421-2-4342 1563
fax: +421-2-2081 2018, 4825 2449
e-mail: [email protected]
Mgr. Marcel Kostelník
Plynárenstvo
Energetické stroje a zariadenia
Zdroje energie
Vykurovanie objektov
Automatizácia a meranie v energetike
8. Elektrotechnika, elektronika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Silnoprúdová elektrotechnika
Elektrotechnické materiály, elektroinštalácia
Osvetľovacia technika a spotrebná elektrotechnika
Automatizácia a meranie v elektrotechnike
Elektronické súčiastky, prvky a uzly
Telekomunikačná a rádiokomunikačná technika
Zákazková výroba elektroniky
9.Služby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Veda, výskum, vzdelávanie
Skúšobníctvo, normalizácia, certifikácia, metrológia, kalibrácia
Inštitúcie, zväzy, asociácie
Inžinierske a projektové služby
Servisno – montážne služby
Informačné technológie
Ekológia
Odborné prehliadky a skúšky VTZ
Veľtrhy a výstavy
Servisné spoločnosti
10.Automobilový priemysel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Automobily a prípojné vozidlá
Časti, diely a komponenty
Technológie a zariadenia
Slovenská technická univerzita v Bratislave . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Výskum - naše cesty k poznaniu
Kontakty na úrady a inštitúcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Štátna energetická inšpekcia Trenčín
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Databáza firiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Strojárstvo - Energetika 2011
Register prezentovaných spoločností . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Redakčná rada:
Ing. Miroslav Porubän
Ing. Július Geleta
Ing. Ferdinand Krasňanský
Copyright © INFOMA Business Trading®, spol. s r. o. 2011
Dvanáste vydanie
Náklad: 5000 výtlačkov
Všetky práva vyhradené
ISBN 978-80-89087-48-8
Recenzenti:
Ing. Milan Gašparovič
Vlastimil Rosa
Tlač:
OTA, a. s.
044 54 Košice
1
CONTENTS
OBSAH
Speech by the Minister of Economy
of the Slovak Republic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Words by the Rector
of Slovak University of Technology in Bratislava . . . . . . . . . . . . . . 4
Words by the Secretary General of the Electrotechnical
Industry Association of the Slovak Republic . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
NOMENCLATURE
1. Engineering Materials and Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Metallurgical Semi-products and Products
Engineering Products Manufactured by Other Industrial Sectors
Machine Parts
2. Processing of Metals and Materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Machines for Metals Working, Shaping and Adjustment
Special Technology of Material Processing
Surface Finish of Metals and Materials
Welding and Welding Technology
3. Hydraulics, Pneumatics, Compressors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Hydraulics, Hydraulic Elements and Systems
Pneumatics and Pneumatic Elements
Compressors
Fittings, Pumps and Distributions
4. Automation, Measuring, Regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Automation and Control Technology
Measuring and Regulation Technology
Measuring and Laboratory Technology
Diagnostics, Tribology
5. Air-conditioning, Heating and Eco-technology . . . . . . . . . . . 17
Air-conditioning
Cooling and Freezing Equipment, Drying Devices
Heating of Buildings
Water Management
6. Machines, Equipment and Technology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Transportation, Manipulation and Warehouse Technology
...for Other Industrial Sectors
Assembly and Reconstruction of Machines and Technological
Equipment
7. Power Engineering and Gas Industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Electrical Energy
Heat Energy Resources
Published by:
INFOMA Business Trading, spol. s r. o.®
Bulharská 70, P. O. Box 47
820 02 Bratislava 22
tel.: +421-2-4342 1531
fax: +421-2-2081 2018, 4825 2449
e-mail: [email protected]
www.infoma.sk
Editor: Dipl. Ing. Milan Nehaj
Product manager: Daniela Malečková
2
Graphical design:
infomatim Graphics Studio
Bulharská 70, P. O. Box 47
820 02 Bratislava 22
tel.: +421-2-4342 1563
fax: +421-2-2081 2018, 4825 2449
e-mail: [email protected]
Mgr. Marcel Kostelník
Tlač:
OTA, a. s.
044 54 Košice
Gas Industry
Energy Sources and Equipment
Energy Resources
Heating of Buildings
Automation and Measuring in Power Engineering
8. Electrotechnics, Electronics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Heavy-current Electrotechnics
Electrotechnical Materials, Wiring Systems
Illuminating Engineering and Consumer Electrotechnis
Automation and Measuring in Electrotechnics
Electronic Devices, Elements and Nodes
Telecommunication and Radiocommunication Technology
Custom electronics manufacturing
9.Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Science, Research, Education
Testing, Standardisation, Certification, Metrology, Calibration
Institutions, Associations
Engineering and Designing Services
Servicing and Assembly Services
Information Technology
Ecology
Expert Services and Reviews of Production and Technological
Equipment
Fairs and Exhibitions
Services Companies
10.Car Industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Cars and Connection Vehicles
Spare Parts and Components
Technology and Equipment
Slovak University of Technology in Bratislava . . . . . . . . . . . . . . . 37
Research - Our Paths to Knowledge
Contact details of authorities and institutions . . . . . . . . . . . . . . . 57
Ministry of Economy and Construction of the Slovak Republic
Regulatory Office for Network Industries
State Energy Inspection in Trenčín
Slovak Innovation and Energy Agency
Companies Database . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Engineering & Energetics 2011
Register of Presented Companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Editorial board:
Dipl. Ing. Miroslav Porubän
Dipl. Ing. Július Geleta
Dipl. Ing. Ferdinand Krasňanský
Reviewers:
Ing. Milan Gašparovič
Vlastimil Rosa
Copyright © INFOMA Business Trading®, spol. s r. o. 2011
12th. edition
Circulation: 5000 copies
All Right Reserved
ISBN 978-80-89087-48-8
Príhovor Ministra hospodárstva SR
WORDS by the Minister of Economy of the SR
Silný a dobre fungujúci priemyselný sektor je dôležitý
pre rast ekonomiky aj pre zlepšenie zamestnanosti.
O túto tézu sa opiera aktuálna priemyselná politika
Európskej únie i Slovenska. Strojárstvo a energetika
patria ku kľúčovým odvetviam slovenského hospodárstva. Oba tieto sektory majú niečo spoločné. Fungujú ako medziodvetvové spojivo medzi ostatnými
výrobnými i nevýrobnými odvetviami. Kým energetika je takpovediac „chrbtovou kosťou“ celej ekonomiky, strojárstvo ako najväčší exportér aj ako dodávateľ
obchodného tovaru, technológií a zariadení využívaných prakticky v celom národnom hospodárstve, je
tým „svalstvom“, ktoré hýbe ekonomikou.
Strojárstvo je v priemyselnej výrobe najväčším zamestnávateľom a tvorí rozhodujúci objem priemyselnej výroby. Pozícia slovenského strojárstva na základných ukazovateľoch priemyselnej výroby vysoko
prekračuje priemer EÚ. V roku 2010 sa strojárstvo
podieľalo na produkcii tržieb priemyselnej výroby
37,9 % a na zamestnanosti 34,1 %. Toto odvetvie, založené prakticky na piatich skupinách produkcie: automobily, výroba dielcov a príslušenstva motorových
vozidiel, výroba kovových konštrukcií, energetických
a manipulačných strojov a výroba ostatných strojov
a zariadení, je ťahúňom celého priemyslu a priemyselnej výroby na Slovensku.
Vláda Slovenskej republiky sa usiluje i vytvorenie
priaznivého prostredia pre fungovanie úspešných
podnikateľských subjektov, ktoré majú záujem
na rozvoji výrob na Slovensku. Podporou inovatívnej
činnosti podnikov a ich zapojením najmä do medzinárodných inovačných kooperácií, sa vytvoria podmienky nielen pre rast ich konkurencieschopnosti
a ekonomického rastu, ale aj pre zvyšovanie životnej
úrovne obyvateľstva. Podpora inovačných aktivít
v podnikoch vrátane malých a stredných, je jedným
zo základných nástrojov pre zabezpečenie trvalo
udržateľného rozvoja krajiny. Budúcnosť je v nových
progresívnych technológiách, ktoré prinášajú vysokú
pridanú hodnotu výrobkov, znižovanie surovinovej
a energetickej závislosti a vo väčšom využívaní domáceho vedecko-technického potenciálu.
Oblasťou, ktorá stojí už v súčasnosti na tomto princípe, je nesporne automobilový priemysel. Je kľúčový
pre vývoj HDP, exportu, získavania investícií a celkových zmien priemyslu z hľadiska kvality, inovácií, či
technológií, ale aj zamestnanosti. V roku 2010 v automobilovom odvetví pracovalo takmer 70 000 zamestnancov (15,9 %), čo bolo v porovnaní s rokom 2009
o 1 800 viac.
Očakávame, že automobilový priemysel bude aj
v budúcnosti zohrávať veľmi významnú úlohu najmä
z pohľadu spolupráce s výskumno-vývojovými pracoviskami a univerzitami a odbornými školami. Tento
sektor je katalyzátorom inovácií a výskumno-vývojových aktivít a jeho novou príležitosťou je koncept
elektromobility. Trend e-mobility by na Slovensku
mohol významne ovplyvniť proces kvalitatívnej zmeny priemyselnej základne. Mohol by priaznivo vplývať
aj oblasť odborného vzdelávania, či fungovanie vedecko-výskumnej základne, tým aj inovačnej výkonnosti krajiny.
Ministerstvo hospodárstva SR
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
Tel. ústredňa: 02/4854 1111
Fax: 02 / 4333 7827
Pre každé národne hospodárstvo je nevyhnutnosťou spoľahlivo fungujúca energetika. V súčasnosti je
však dôležité zamýšľať sa nad tým, akým spôsobom
ju treba rozvíjať, aby sa zvýšila energetická bezpečnosť a udržateľnosť rozvoja energetiky. Budúca prosperita celého ľudstva na našej planéte bude závisieť
od nájdenia výrazne inovatívnych ciest, ako zaistiť
rastúci dopyt po energii spôsobom, ktorý nebude nenapraviteľne poškodzovať životné prostredie. Na to
je však potrebné už dnes začať so zmenou technológií, postupov a návykov nie len na strane spotreby,
ale najmä na strane výroby. Podmienkou pre trvalo
udržateľný vývoj v oblasti energetiky je rovnováha
medzi energetickou bezpečnosťou, ekonomickým
rozvojom a ochranou životného prostredia. Jednou
z možností ako to dosiahnuť je budovanie konkurencieschopného nízkouhlíkového hospodárstva. V praxi
to znamená neustále znižovať už dlhodobo klesajúcu
primárnu spotrebu energie, uprednostnením takých
energetických investícií, ktorými sa zabezpečí najmä
vyššia energetická účinnosť, teda vyššie využitie energie v palive.
Nová energetická politika Slovenska, na ktorej rezort
hospodárstva pracuje, sa zameriava práve na podporu rozvoja konkurencieschopných čistých, resp. nízkouhlíkových technológií. Ropa, zemný plyn a do určitej miery ešte aj uhlie, ostanú ešte dlho jedným
z hlavných svetových zdrojov energie a to napriek
intenzívnemu rozvoju obnoviteľných energetických
zdrojov. Aj preto venujeme pozornosť otázkam rozvoja infraštruktúry a diverzifikácie zdrojov, ako dôležitej podmienky vybudovania efektívne fungujúceho
vnútorného trhu s energiou. Tento prístup je dôležitý
aj z hľadiska energetickej bezpečnosti. Plynová kríza,
v januári 2008 nám ukázala ako veľmi je náš región
zraniteľný z pohľadu dodávky energie. Pri rozvoji infraštruktúry úzko spolupracujeme s krajinami V4, ale
aj s Chorvátskom.
Popri práci na Energetickej politike SR, ktorá sa opiera aj o poznatky získané z verejnej diskusie Dialóg
o energetike, rezort dokončil prípravu a predložil
do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového zákona o energetike, v ktorom je zapracovaný tzv. tretí liberalizačného balíček. Ide implementáciu piatich právnych aktov zameraných na vnútorný
trh s energiami. Zameriavajú sa najmä na podporu
liberalizácie trhu s elektrinou a zemným plynom,
na zlepšenie práv spotrebiteľov, posilnenie právomoci a nezávislosti regulačných orgánov, na podporu solidarity regiónov a zlepšenie regionálnej spolupráce
i opatrenia na zaistenie bezpečnosti dodávky plynu.
Hlavným cieľom smerníc, ktoré sa návrhom transponujú, je oddelenie výroby a dodávky od prenosových
sústav a prepravných sietí, ktoré má zabrániť konfliktu
záujmov medzi výrobcami, dodávateľmi a prevádzkovateľmi infraštruktúry a tým zaistiť transparentné
a nediskriminačné správanie týchto prevádzkovateľov k ostatným účastníkom trhu. Ďalej odstrániť motivácie vertikálne integrovaného podniku pri možnom
zvýhodnení vo vzťahu k prístupu do sústavy, k prístupu ku komerčným informáciám, k investíciám do sústav, ako aj zabezpečiť potrebné investície a prístup
nových hráčov na trh. Úprava by mala viesť k zvýšeniu
miery konkurencie na trhu v dodávkach energií ako aj
k zvýšeniu možností zaistenia bezpečnosti dodávok.
Prvoradým cieľom MH SR je prijať optimálne riešenie,
ktoré najlepšie vyhovuje Slovenskej republike z hľadiska vplyvov na liberalizovaný trh a jeho reguláciu.
Pri príprave zákona boli zároveň za najvyššiu prioritu
pokladané riešenia v prospech konečného spotrebiteľa energie.
Juraj MIŠKOV
minister hospodárstva
Slovenskej republiky
3
pRíHOVOR REKTORA Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Words by the Rector of Slovak University of Technology in Bratislava
STU chce byť univerzitou 21. storočia
Slovenská technická univerzita v Bratislave je
modernou a dynamickou vzdelávacou inštitúciou. Svojou históriou i duchom nadväzuje
slávnu Banskú akadémiu v Banskej Štiavnici
založenou Máriou Teréziou v roku 1762. Išlo
pravdepodobne o prvú technickú univerzitu
na svete. Rok 2012 je preto významný – budeme si pripomínať 250 rokov vyššieho technického vzdelávania na území Slovenska a súčasne
aj 75. výročie oficiálneho založenia našej školy
vtedy s názvom Vysoká škola technická M. R.
Štefánika. Pôvodné košické sídlo sa v pohnutých časoch vojny menilo a škola začala svoju
činnosť až v Bratislave, premenovaná na Slovenskú vysokú školu technickú, známu ako
SVŠT. Odvtedy vychovala viac ako 120 000 absolventov. V roku 1993 bola univerzita opäť premenovaná, tentokrát na Slovenskú technickú
univerzitu v Bratislave.
Dnes, so svojimi takmer 19 000 študentmi, patrí
STU k vlajkovým lodiam vysokoškolského vzdelávania na Slovensku a má významné postavenie v európskom výskumnom priestore. Naše
vzdelávanie je založené na vlastnom výskume
a inžinierskej, ale i umeleckej tvorivej činnosti. Organické spojenie výskumných–tvorivých
a vzdelávacích aktivít prináša nielen záujem
mladých ľudí o samotné štúdium, ale aj záujem
zamestnávateľov o našich absolventov. Mňa
osobne to nesmierne teší, že naši absolventi
patria k najúspešnejším na trhu práce a že sa
úspešne uplatňujú kdekoľvek vo svete. Dlhodobo vykazujeme najnižšiu nezamestnanosť
spomedzi absolventov slovenských vysokých
škôl, ba dokonca, podľa portálu profesia.sk, sú
absolventi STU z pohľadu zamestnávateľov najžiadanejšími absolventmi na Slovensku.
Výskum a tvorivá činnosť sa stali životným štýlom Slovenskej technickej univerzity. Jej výskumná orientácia prináša praktické skúsenosti,
obohacuje vzdelávací proces o nové poznatky i prístup k špecializovaným laboratóriám.
Študenti pracujú na skutočných výskumných
projektoch. Za najdôležitejší výsledok tohto
procesu považujem záujem praxe o odbornú
spoluprácu s našimi tímami. Pomáha významne
zvyšovať rozpočet našej školy, čo v konečnom
dôsledku opäť zlepšuje podmienky pre vzdelávanie študentov.
Slovenská technická univerzita
v Bratislave
Vazovova 5
812 43 Bratislava 1
tel.: 0917 470 507
fax: 02/52 49 45 22
e-mail: [email protected]
www.stuba.sk
4
Systém univerzitného štúdia na Slovenskej
technickej univerzite reflektuje najnovšie trendy a medzinárodné štandardy. Na všetkých
siedmich fakultách máme zavedený trojstupňový systém vysokoškolského vzdelávania – bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium.
Študijné programy sú plne kompatibilné s Európskym systémom prenosu kreditov (ECTS).
To uľahčuje porovnávanie častí štúdia medzi
partnerskými univerzitami, takže naši študenti
môžu absolvovať časť štúdia v zahraničí, resp.
zahraniční študenti u nás. Finančne mobilitám
študentov napomáha naša účasť v Európskych
programoch ako sú Erasmus či Leonardo.
V apríli tohto roka som bol akademickým senátom Slovenskej technickej univerzity zvolený
za jej rektora, spolu so mnou do funkcií prorektorov nastúpili štyria kolegovia z jednotlivých
fakúlt univerzity. Ako nové vedenie sa snažíme
o akýsi nový začiatok. Nie však v zmysle revolučnom, skôr v zmysle inovačnom. Radi by sme
spolu s učiteľmi, zamestnancami, no hlavne
študentmi, postupne budovali STU ako značku
21. storočia.
Toto storočie je nazývané tiež storočím komunikácie. Začali sme s postupnými zmenami v oblasti komunikácie STU. Od augusta tohto roka
intenzívnejšie komunikujeme so všetkými printovými a elektronickými médiami a tlačovými
agentúrami so snahou o publicitu všetkého pozitívneho, čo sa na našej univerzite a jej jednotlivých fakultách deje. Považujeme za nesmierne
dôležité permanentne a zrozumiteľne informovať verejnosť o tom, čo robíme. Aj preto sme
radi, že môžeme Slovenskú technickú univerzitu predstaviť cieľovej skupine, ktorej je určená
táto publikácia. Máme na čo nadväzovať. Môžeme byť úprimne hrdí na našich ľudí a výsledky
ich práce. Dôležité je, aby sme zmysluplne vedeli prepojiť svoju 250-ročnú doterajšiu históriu
so súčasnosťou a budúcnosťou. Bude pre mňa
cťou, ak budete pri tom s nami. Dovoľte mi
predstaviť vám Slovenskú technickú univerzitu
cez niektoré vedecké projekty, na ktorých spolupracovali naši pedagógovia a študenti a ktorých výsledky boli užitočné pre prax.
Robert REDHAMMER
rektor
Slovenskej technickej univerzity
Príhovor generálneho sekretára Zväzu elektrotechnického priemyslu SR
WORDS by the Secretary General of the Electrotechnical Industry Association of the SR
Vážení priatelia,
zrejme nie som sám, kto si so zvláštnym pocitom hrdosti zvykol v druhej polovici októbra
prekračovať brány trenčianskeho výstaviska
s cieľom stať sa súčasťou najvýraznejšej prehliadky toho, čo nové sa v „elektrosvete“ u nás
doma i v ďalšom tucte európskych i zámorských
krajín za posledný rok udialo. Napriek tomu, že
medzinárodný veľtrh elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácii – ELO SYS
ešte nemôžeme porovnávať s veľtrhmi, ako je
napríklad brnenský, ktorý si píše už svoju šiestu
dekádu, ale pocit hrdosti vo mne vyvoláva to,
čo hĺbkou svojej podstaty, nápaditosti, potrebných vedomostí a konštruktérskych i vývojovo-výrobných schopností nachádzame v pavilónoch trenčianskeho výstaviska Expo Center.
Zväz elektrotechnického priemyslu SR si tohto
roku medzinárodnou konferenciou pripomenul 20. výročie svojho vzniku (už sa môžeme
pochváliť s výraznou odozvou u odbornej verejnosti). O tri roky nato stál, ako jedna zo sudičiek,
pri zrode veľtrhu a vzal si na starosť odborné
súťaže, ktoré azda najpresnejšie vykresľujú dynamiku nášho technického vývoja. Nechcem
Vás zaťažovať zbytočne číslami, preto uvediem
len jedno: za 16 rokov svojej existencie prebralo
pri slávnostných otvorenia ELO SYSu už takmer
200 výrobkov či technických riešení ocenenie
Konštruktér roka, Najlepší elektrotechnický
výrobok roka, Najúspešnejší exponát veľtrhu,
či azda najviac cenený Unikát roka, u ktorého
k rozhodujúcim podmienkam patrí požiadavka,
že prihlásený exponát musí mať v sebe zapra-
covaný patent alebo vynález rýdzo slovenského
pôvodu. Skutočnosťou je, že boli roky, keď sme
mali v tejto kategórii aj tri prihlášky, čo len podčiarkovalo fakt, že pre odvetvia elektrotechniky,
elektroniky i energetiky je na Slovensku dobrá
živná pôda. Že tohto roku ešte neprišla ani jedna, je len možno (dúfame) odraz ekonomických
dôsledkov finančných kríz, ktoré sa prelievajú aj
cez náš rezort. Každý výskum, vývoj, nová konštrukcia si žiada ekonomické zázemie na jednej
strane i s rizikom prípadného nezáujmu zo strany budúceho zákazníka na strane druhej.
Nedá mi, aby som v tejto súvislosti nepripomenul aj aktuálnu úlohu, ktorú náš zväz nesie
na svojich pleciach. Zaznamenávame chuť našich podnikov pomáhať vo svojich regiónoch
materiálne, priestorovo i finančne stredným
odborným školám, v ktorých sa pripravujú ich
budúci pracovníci. Aj s prirodzenými požiadavkami, aby „elektrotechnická mlaď“ vedela napr.
čítať technickú dokumentáciu aj v cudzom
jazyku, aby ovládací panel „cé-en-cé“ sústruhu nebol pre nich už rok po absolvovaní školy
neriešiteľnou krížovkou, alebo že moderné informačné technológie budú pre ňu takou samozrejmosťou ako nadšenie, s ktorým väčšina
z nás pred štvrťstoročím prijímala na pracovnom stole tvrdohlavé Atari.
Vieme, že rozpáliť oheň, môže len ten, kto je
naozaj zapálený. Som presvedčený, že aj tohto roku bude takých v Trenčíne nemálo. Takže,
poďte s nami – a vitajte.
Mgr. Vlado KALINA
generálny sekretár,
Zväz elektrotechnického priemyslu SR
Zväz elektrotechnického
priemyslu Slovenskej republiky
Kominárska 2/4
831 04 Bratislava
Tel.: +421(0)2 502 34 259
+421(0)2 556 47 884
Mobil: +421 (0)905 756 791
Fax: +421 (0)2 502 34 507
e-mail:[email protected]
[email protected]
www.zep.sk
5
Materiály a komponenty pre strojárstvo
Engineering materials and components
1. Materiály a komponenty pre strojárstvo
Engineering materials and components
Hutné polotovary a výrobky
ITALINOX Slovakia, s. r. o., Bratislava
ZSNP, a.s., divízia Finalcast, Žiar nad Hronom
FILTER INVEST V&T GROUP s.r.o., Nitra
Výrobky iných odvetví pre strojárstvo
FILTER INVEST V&T GROUP s.r.o., Nitra
Henkel Slovensko, spol. s r.o., Bratislava
JOZEF HAZUCHA - VÝROBA PRUŽÍN JABLONICA
Donaldson Filtration Slovensko s.r.o., ULTRAFILTER, Bratislava
KURITA EUROPE GmbH, Bratislava
STEM Slovakia s.r.o., Bratislava
Časti strojov
KINEX BEARINGS, a.s. , Bytča
SEW-EURODRIVE SK s.r.o., Bratislava
ULBRICH Slovensko s.r.o., Bratislava
REMIA, s.r.o., Košice
strana
6
7, 8
6
6
6
6
17
17
10
Hutné polotovary a výrobky
polotovary a výrobky zo železa
polotovary a výrobky z ocele
polotovary a výrobky z nehrdzavejúcej ocele
polotovary a výroky z neželezných kovov
neželezné kovy a odliatky
výrobky zo spekaných karbidov
spojovací materiál
Výrobky iných odvetví pre strojárstvo
filtračné zariadenia
chemické prípravky pre priemyselnú výrobu
technické tkaniny
výrobky iných odvetví pre strojárstvo iné
pružiny
Časti strojov
motory, pohony
klzné a valivé ložiská
prevodovky
mazacia technika
pohony - prenos sily
frekvenčné meniče
1
o o
o
v v
s
s
s
o
s s
s
o
7
7
7, 13
21
Pozn.: zvýraznené firmy sa prezentujú v danej kapitole
FILTER INVEST V&T GROUP s.r.o.
Farská 1
949 01 Nitra
tel./fax: +421-37-6519 891
fax: +421-37-6578 037
e-mail: [email protected], www.filterinvestsk.com
• predaj a servis filtračnej techniky
• samočistiace plnoautomatické filtre - jemnosť od 3 mikrometrov
• filtre s mechanickou výmenou filtračného média
• filtračné materiály pre vodu, tekutiny a vzduch
• kazetové a rukávové filtre pre priemysel a domácnosť
Henkel Slovensko, spol. s r.o.,
Adhesive Technologies
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
tel.: +421-2-5024 6404
fax: +421-2-5024 6405
email: [email protected], www.loctite.sk
• dovoz a distribúcia lepidiel a tmelov značiek LOCTITE® a TEROSON
• produkty na lepenie rôznych materiálov, mazanie, povrchovú ochranu,
pružné lepenie a tesnenie, zaisťovanie závitových spojov, tesnenie potrubí,
upevnenie valcových súčiastok, plošné tesnenia, na priame zasklievanie, atď.
• štandardné školenia zabezpečenia spoľahlivosti zariadení, školenia v oblasti
riešení pre údržbu a v oblasti nových opravárenských technoógií
• poradenské služby v oblasti opráv a renovácií
6
o
o
o
v v
o
s
o
v
o
o
o
o o
s
V - výroba, O - obchod, M - montáž, S - služby
ITALINOX Slovakia, s. r. o.
Ul. svornosti 100
820 11 Bratislava
tel.: +421-2-4020 3300 - 3
fax: +421-2-4020 3304
e-mail: [email protected], [email protected]
[email protected], www.italinox.sk
ANTIKOROVÉ MATERIÁLY
• plechy • trubky • tyče • drôty • siete a ťahokov
• armatúry a tvarovky • fitingy • spojovací materiál
• klenuté dná • prielezy • príruby • laná a reťaze
• drezy a vovarovacie vane • protisklzové schodíky
• zváracie materiály • disky • mosadzné materiály
• prídavný materiál na ošetrovanie zvarov
• duplex, super duplex a niklové superzliatiny
JOZEF HAZUCHA
- VÝROBA PRUŽÍN JABLONICA
906 32 Jablonica, Areál PD č. 17
tel.: +421-34-6583 731
fax: +421-34-6589 719
e-mail: [email protected]
• výroba pružín z oceľovej pásky do hrúbky 1,5 mm
• tvarové pružiny
• špirálové pružiny
• vŕtačkové pružiny
• pružiny do zámkov
Materiály a komponenty pre strojárstvo
Engineering materials and components
KINEX BEARINGS, a.s.
1.mája 71/36
014 83 Bytča
tel.: +421-41-5556 620
fax: +421-41-5556 616
[email protected], www.kinex.sk
• jednoradové guľkové a valčekové ložiská
• špeciálne ložiská:
- pre automobilový priemysel
- pre koľajový priemysel
- pre letecký priemysel
- pre textilné stroje a prístrojovú techniku
- pre uloženie stredu bicykla
SEW-EURODRIVE SK s.r.o.
Rybničná 40
831 06 Bratislava
tel.: +421-2-33 595 202, 201
fax: +421-2-33 595 200
e-mail: [email protected], www.sew-eurodrive.sk
1
ULBRICH Slovensko s.r.o.
Revolučná 23
823 62 Bratislava
tel.: +421-2- 4342 4016
fax: +421-2- 4329 5983
e-mail: [email protected], e-mail: [email protected]
www.ulbrich.sk
hydraulika - celé systémy aj prvky - ULBRICH, ARGO-HYTOS,
WANDFLUH, priem. tlmiče rázov a vibrácií ENIDINE, hydraul. náradie
POWER TEAM, mazivá MOLYKOTE-DOW CORNING, tech. hmoty, lepidlá
PERMABOND, ITW PLEXUS, elektrotechnické hmoty ELECTROLUBE
str.: 13
ZSNP, a.s., divízia Finalcast
Priemyslená 12
965 63 Žiar nad Hronom
tel.: +421-45-6012 516
fax: +421-45-6012 523
e-mail: [email protected], www.finalcast.sk
Váš partner v technológii pohonov
• prevodové motory, AM, SM, servo
• priemyselné prevodovky
• frekvenčné meniče MOVITRAC, MOVIDRIVE
• decentrálna technika MOVIMOT, MOVIFIT
• technické poradenstvo, školenia
• servis pohonov – záručný a pozáručný
Predaj a servis pohonov, technické poradenstvo, školenia pre zákazníkov.
Viac ako 40 rokov znalostí a skúseností
• výroba hliníkových odliatkov
• odlievanie do gravitačných kokíl
• odlievanie pod nízkym tlakom
str.: 8
7
1
Materiály a komponenty pre strojárstvo
Engineering materials and components
Tel.: +421 / 2 / 43 42 15 60
E-mail: [email protected]
Pripravujeme 13. vydanie
8
2
Spracovanie kovov a materiálov
Stroje na obrábanie, tvarovanie a úpravu kovov
obrábacie stroje
CNC a NC kovoobrábacie stroje
stolové stojanové vŕtačky a kotúčové brúsky
nástroje na obrábanie kovov v priemyselnej veľkovýrobe
tvarovacie stroje, ohýbanie CNC
nástroje na objemové a plošné tvarovanie
ručné nástroje a náradie
zariadenia na povrchovú úpravu kovov
otryskávacie zariadenia suché pre povrchovú úpravu
stroje a zariadenia na jemnú mechaniku a optiku
stroje na iné kovospracovateľné výrobky
produkty a služby pre obrábacie stroje
magnetické separátory
Špeciálne technológie spracovania materiálov
laserovým lúčom
plameňom
plazmou
sekanie CNC
vodným lúčom
Zvárenie a zváračská technika
oblúkové zváranie
plameňové zváranie
odporové zváranie
spájkovanie
nástrely a návary
prídavné materiály
povrchové metódy
odsávanie a filtračné zariadenia
Processing of Metals and Materials
2. Spracovanie kovov a materiálov
Processing of Metals and Materials
Stroje na obrábanie, tvarovanie a úpravu kovov
CSBC spol. s r.o., Bratislava
H.M. Transtech spol. s r.o., Prešov
Roľnícke družstvo „Prameň“ v Santovke, Santovka
STEM Slovakia s.r.o., Bratislava
TOP TIN s.r.o., Bratislava
VVZ, s.r.o., Brezová pod Bradlom
FILTER INVEST V&T GROUP s.r.o., Nitra
INTERWELD spol. s r.o., Bratislava
KONTURA, s.r.o., Bratislava
MicroStep, spol. s r.o., Bratislava
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Bratislava
Špeciálne technológie spracovania materiálov
MicroStep, spol. s r.o., Bratislava
Donaldson Filtration Slovensko s.r.o., ULTRAFILTER, Bratislava
Emil Kovaľ - UNIZVAR, Prešov
FILTER INVEST V&T GROUP s.r.o., Nitra
INTERWELD spol. s r.o., Bratislava
TOP TIN s.r.o., Bratislava
Zvárenie a zváračská technika
INTERWELD spol. s r.o., Bratislava
Donaldson Filtration Slovensko s.r.o., ULTRAFILTER, Bratislava
Emil Kovaľ - UNIZVAR, Prešov
FILTER INVEST V&T GROUP s.r.o., Nitra
Roľnícke družstvo „Prameň“ v Santovke, Santovka
STEM Slovakia s.r.o., Bratislava
TOP TIN s.r.o., Bratislava
VVZ, s.r.o., Brezová pod Bradlom
strana
9, 10, 28, 29
9
10
10
10
10
6
9
12
9, 11
22, 33
9, 11
17
33
6
9
10
9
17
33
6
10
10
10
10
s
o
o v v v v
v
s
o o
s
s
s
s
v
v
v
o
o
s
s
s s s
v
v
s
s
s
s
o
o
o o
o o o o s o s
o
v v
s
v v v
v
v v v
v
s
v v
o
o
s
s
s
s
s
s
s
s
o
s
s
s
s
o o
o o o o s o s
s
s
s
s
s
s
o o
s
v
s
o
s
s
s
o o o o s o s
s s s
s
o
s
s
o
o o
o
s
s
s
s
s
s
s
s
o
v
v
o
s
v
Pozn.: zvýraznené firmy sa prezentujú v danej kapitole
o
s
s
s
s
v
s
V - výroba, O - obchod, M - montáž, S - služby
CSBC spol. s r.o.
INTERWELD spol. s r.o.
Roľnícka 10
83107 Bratislava
tel: +421-44-5570 141
fax: +421-44-5570 143
e-mail: [email protected], www.csbc.sk
Úžiny 16
831 06 Bratislava
tel.: +421-2-4488 7946, 4488 7863
fax: +421-2-4488 6073
e-mail: [email protected], www.interweld.sk
Ing. Ivan PLICHTA, CSc. - konateľ
JUDr. Ditta PURKERTOVÁ
• strojárska a elektrotechnická výroba
• automatizované systém velenia riadenia C4I2
• simulačné systémy pre živú simuláciu
• vývoj a výroba komunikačných zariadení a systémov
• integrácia systémov
• predaj prídavného zváracieho materiálu a zváracej techniky
• výroba a predaj metalizačných zariadení a prídavného materiálu na
metalizáciu
• predaj tvrdonávarových platní
• renovácie zváraním a termickým striekaním
str.: 10, 28, 29
H.M. Transtech spol. s r.o.
Volgogradská 13 B
080 01 Prešov
tel.: +421-51-7718 516
fax: +421-51-7716 056
e-mail: [email protected], www.hmtranstech.com
Ing. Anton PALKO, CSc. - konateľ
• Vývoj, výroba a predaj
- ručných a motorických ohýbacích strojov (vrátane CNC)
- ručných motorických a hydraulických nožníc a zakružovacích strojov
- liniek na pozdĺžne a priečne delenie plechuzo zvitkov (do hmotnosti 10 t)
• Predaj stojanových a krídlových vŕtačiek a fréziek
• Konštrukcia a dodávky špeciálnych zariadení podľa požiadaviek zákazníka
MicroStep, spol. s r.o.
Tomášikova 28
821 01 Bratislava
tel: +421-2-4341 1169
fax: +421-2-4333 9987
e-mail: [email protected]
www.microstep.sk
Vyrába a dodáva:
• CNC rezacie stroje na rezanie plazmou, laserom, autogénom, vodným
lúčom a 3D frézovanie
• vyspelé riadiace systémy pre obrábacie stroje
• CAM softvér a špecializované moduly
str.: 11
9
2
Spracovanie kovov a materiálov
Processing of Metals and Materials
Roľnícke družstvo „Prameň“ v Santovke
TOP TIN s.r.o.
935 87 Santovka
tel.: +421-36-6330 641
fax: +421-36-6399 209
e-mail: [email protected],
[email protected]
Hagarova 9
831 51 Bratislava
tel.: +421-2-4488 3024
mobil: +421-903 466 246
fax: +421-2-4487 1662
e-mail: [email protected], www.toptin.sk
Ing. Marcel POLJAK-ŠKOBLA - predseda
Ladislav ŽŮREK - konateľ
• povrchová úprava kovov galvanickým pokovovaním
- zinkovanie, chromátovanie, galvanizovanie
• povrchová úprava kovov tepelným nanášaním polyetylénu
- farbenie
• výroba drôtového tovaru
• spracovanie plechov
• CNC vysekávanie
• CNC ohraňovanie
• zváranie, nastreľovanie
• zámočnícke práce, kovovýroba
STEM Slovakia s.r.o.
VVZ, s.r.o.
Rybničná 40
831 07 Bratislava
tel.: +421-2-3359 5245
mobil: +421-905 493 750
fax: +421-2-3359 5246
e-mail: [email protected], www.stem.sk
• otryskávacie zariadenia s metacími kolesami
• otryskávacie boxy (stavebnicové)
• prenosné otryskávacie (pieskovacie) tlakové kotle
• bezpečnostná výbava pre pracovníka
• filtračné zariadenia
• návrh, projekt, dodávka, servis, náhradné diely
Štverník 662
906 13 Brezová pod Bradlom
tel.: +421-34-6242 867
mobil: +421-905 267 213
fax: +421-34-6242 867
e-mail: [email protected], www.vvz.sk
Ing. František VRAŠTIAK - konateľ
• stroje na výrobu pružín
• rovnačky a deličky drôtu
• linky na výrobu zváraných sietí a rohoží
• linky na povliekanie drôtu PVC a PE
• konštrukcia a výroba jednoúčelových zariadení
Pripravujeme
13. vydanie
[email protected]
10
Spracovanie kovov a materiálov
Processing of Metals and Materials
2
Vyrába a dodáva:
• CNC rezacie stroje na rezanie plazmou, laserom,
autogénom, vodným lúčom a 3D frézovanie
• vyspelé riadiace systémy pre obrábacie stroje
• CAM softvér a špecializované moduly
MicroStep, spol. s r.o., Tomášikova 28, 821 01 Bratislava
tel: +421-2-4341 1169, fax: +421-2-4333 9987
e-mail: [email protected]
www.microstep.sk
Firma MicroStep, spol. s r.o. bola založená v roku 1991 členmi
Katedry automatizovaných systémov riadenia na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Je materskou spoločnosťou MicroStep Group® – slovenského združenia firiem pôsobiacich
v oblasti vývoja, výroby a predaja CNC rezacích strojov, riadiacich
systémov a CAM softvéru, ako aj riadiacej techniky a programových produktov pre chemický priemysel, drevospracujúci priemysel, automobilový priemysel a strojárstvo (regulátory vodných
turbín, regulátory budenia synchrónnych generátorov, automatiky pre diaľkové ovládanie v energetike, riadiace systémy pre
vstrekolisy, čistiarne odpadových vôd, gumárenské technológie,
výmenníkové stanice tepla a. i.).
V oblasti strojárstva dodáva firma MicroStep, spol. s r.o. stroje
na delenie materiálov energolúčovými technológiami: plazmou,
laserom, autogénom, vodným lúčom a vysokootáčkovým vretenom. Prostredníctvom siete autorizovaných predajcov a dcérskych spoločností má v súčasnosti zastúpenie v 50 krajinách sveta
s vyše 90% podielom produkcie určenej na export. CNC rezacie
stroje MicroStep pracujú popri domovskej SR a takmer všetkých
európskych krajinách v Juhoafrickej republike, Brazílii, krajinách
Blízkeho východu, Egypte, Indii, Číne, Vietname či Južnej Kórei.
V oblasti plazmového rezania patrí firma medzi najväčších svetových výrobcov.
CNC rezacie stroje MicroStep sú vybavené technologickými
zariadeniami od popredných svetových výrobcov – plazmovými
zdrojmi Hypertherm a Kjellberg, laserovými zdrojmi Rofin a PRC,
vodnými pumpami KMT, filtračnými zariadeniami Donaldson,
Kemper či TEKA. Všetky stroje MicroStep poskytujú zákazníkovi
možnosť konfigurácie podľa konkrétnych požiadaviek rezania
– zákazník si zvolí rozmer pracovnej plochy, počet a typ technologických hláv, typ plazmového či laserového zdroja, pumpy,
filtra, rezacieho stola... Vďaka komplexnosti produktového radu
(MicroStep je nielen výrobcom mechaniky, ale aj riadiaceho systému a obslužného softvéru) je firma schopná dodať špeciálne
riešenia či špecifické stroje, kombinujúce viaceré technológie pri
zachovaní jednoduchého, interaktívneho ovládania. Väčšinu strojov na základné rezanie plechov je možné rozšíriť o šachtu vedľa
rezacieho stola, vybavenú polohovadlami a podpernými vozíkmi
na rezanie rúr či profilov, priestor na rezanie kopúl a množstvo
technologických hláv, umožňujúcich o. i. rezanie materiálov pod
uhlom do 50° plazmou, vodným lúčom či plameňom, vŕtanie, závitovanie (s automatickou výmenou nástroja), atramentové, práškové, plazmové či pneumatické popisovanie, automatickú detekciu polohy a rozmeru plechu laserovým senzorom, načítavanie
predlôh a záchytných bodov na plechu pomocou CCD kamery,
ako aj integráciu CNC stroja do výrobnej linky prostredníctvom
dopravníkov, výmenných stolov, napojenia riadenia na PPS a databázové systémy aj riadenia externých zariadení (napr. žeriavov).
Vyspelý riadiaci systém iMSNC s užívateľskou konzolou s dotykovým displejom umožňuje popri štandardných funkciách prípravu rezných plánov simultánne s procesom rezania, zonálne riadenie pracovnej plochy, diaľkovú správu stroja cez intranetové aplikácie a v neposlednom rade diaľkovú diagnostiku a údržbu stroja
cez internet pomocou špecializovaných servisných programov.
str.: 9
11
3
Hydraulika, pneumatika, kompresory
3. Hydraulika, pneumatika, kompresory
Hydraulics, Pneumatics, Compressors
Hydraulika, hydraulické prvky a systémy
EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o., Bratislava
OLAER CZ s.r.o. kancelária Slovensko, Prešov
ULBRICH Slovensko s.r.o., Bratislava
Donaldson Filtration Slovensko s.r.o., ULTRAFILTER, Bratislava
FILTER INVEST V&T GROUP s.r.o., Nitra
MATE SLOVAKIA spol. s r.o., Trnava
Schwer Fittings, s. r. o., Martin
Pneumatika a pneumatické prvky
Donaldson Filtration Slovensko s.r.o., ULTRAFILTER, Bratislava
EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o., Bratislava
FILTER INVEST V&T GROUP s.r.o., Nitra
IDEAL - Trade Service, spol. s r. o., Košice
KONTURA, s.r.o., Bratislava
OLAER CZ s.r.o. kancelária Slovensko, Prešov
Kompresory
AIR CONSULTING, s.r.o., Bratislava
IDEAL - Trade Service, spol. s r. o., Košice
KONTURA, s.r.o., Bratislava
FILTER INVEST V&T GROUP s.r.o., Nitra
Armatúry, čerpadlá, rozvody
Schwer Fittings, s. r. o., Martin
FILTER INVEST V&T GROUP s.r.o., Nitra
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Bratislava
strana
12
13
7, 13
17
6
19
13
17
12
6
12
12
13
Hydraulika, hydraulické prvky a systémy
hydrogenerátory a hydromotory
turbíny a agregáty
riadiace prvky a systémy
nádrže, hadice a filtre
čerpadlá
hydraulické lisy
hydraulické prvky iné
Pneumatika a pneumatické prvky
pneumatické motory
riadiace ventily
ostatné ventily
špeciálne ventily
tlakové prevodníky
rozvádzače
čističe, odlučovače a filtre
prevodovky, spojky a riadiace systémy
pneumatické prvky iné
Kompresory
kompresory
priemyselné vývevy
vákuová technika
Armatúry, čerpadlá, rozvody
priemyselné armatúry
priemyselné potrubie, nádrže
produkty nezatriedené
Hydraulics, Pneumatics, Compressors
o v o v o
o
o o o o o
o
v v v o o v o
o
o
s
o
v
o
s
s
s
s
v v
o
o v o v o
o o o o o
12
12
12
6
13
6
22, 33
Pozn.: zvýraznené firmy sa prezentujú v danej kapitole
AIR CONSULTING, s.r.o.
Krajinská 92, P.O. Box 25
820 11 Bratislava 11
tel.: +421-2-4020 2080
fax: +421-02-4524 3565
e-mail: [email protected], www.airconsulting.sk
• predaj a servis kompresorov KAESER, vývev BUSCH a príslušenstva
• predaj generátorov MOSA
• návrh a dodávka kompresorových staníc na kľúč
• prenájom zariadení
• poradenské služby
EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o.
Račianska 71 (areál VÚZ)
831 02 Bratislava
tel.: +421-2-4910 2266
fax: +421-2-4425 9082
e-mail: [email protected], www.eurofluid.sk
• predaj a servis hydraulických prvkov PARKER HANNIFIN, HAWE,
HYDROCONTROL a ďalších svetových výrobcov
• návrh, výroba a montáž hydraulických systémov podľa požiadaviek
zákazníka
• diagnostika a servis hydraulických systémov
• filtre, filtračné vložky, filtrácia a diagnostika olejov
• predaj a servis rádiového diaľkového ovládania HETRONIC
12
o o o
o o
o
o o o o
o o
o
s
o
o o o
o o
s
o
o o o o
o o
o
o o o o
o o
s
o
o o
s
v
s
s
o o o o
s s
o
o
s
o o o
o
o
s s
s
v v
s
s
s
s
s
V - výroba, O - obchod, M - montáž, S - služby
IDEAL-Trade Service, spol. s r.o.
M.R. Štefánika 83
911 01 Trenčín, Slovakia
tel.: +421-32-2861 013
fax: +421-32-6520 677
e-mail: [email protected]
www.itsbrno.cz
Predaj a servis zariadení:
• skrutkové kompresory mazné a bezmazné
• skrutkové kompresory s FM - NIRVANA
• bezmazné turbokompresory CENTAC
• zariadenia na úpravu stlačeného vzduchu - sušiče, vymrazovačky, filtre
• potrubné rozvody Simplair
KONTURA s.r.o.
Jaskový rad 215
831 01 Bratislava
tel: +421-2-5465 4407
fax: +421-2-5465 4408
e-mail: [email protected], www.kontura.sk
• predaj a servis kompresorov FIAC
• vzduchové príslušenstvo a striekacie pištole GAV
• ručné a pneumatické náradie USAG
• dodávka a montáž rozvodov stlačeného vzduchu
• požičiavanie kompresorov
• revízie tlakových nádob
3
Hydraulika, pneumatika, kompresory
Hydraulics, Pneumatics, Compressors
OLAER CZ s.r.o. kancelária Slovensko
h
ra
u li
ck
és
ys t
ž ne
ém
y, j
p ak
kom
lisy
edn
oúče
lo v
t né
ag
a
ae
an n o a
a
ky
m
ko
2 Ep o
1a
re
gá
h
te sni ace
é l aky
kl zn
ny
si l ikó
ty
bl o
ky
c
ký
lic
rau
yd
h
g
rin
inie
, inž
enia
e rieš
zákazníck
ra
hy d
é s tro je
y
mot
lep
t il y
hs
ys
tém
ov
ntá
n
ch
Predaj chem. te
rm
Pe
MO
LYKOT
ning
E Dow Cor
ul i k y
é
sídlo: Hodžova 6, 036 01 Martin
prevádzka: Kollárova 90, 036 01 Martin
tel.: +421-43-400 75 75
fax: +421-43-400 75 70
mobil:+421-903 453 170
e-mail: [email protected], www.schwer.sk
OS
YT
O-H
ARG
ven
át y
lá
dr a
tn
yd
mo
r eg
id
hy
ie
le
mp
ko
ag
lce
maz i
vá
i če
.
p
d
rod
Pre
ukto
v
ab
I
on
EN
d El
e
o
k
v
t
t
pa ro čističe
e
lušens
č
s
b
t
i
y
i
, tuky Prís
tlm a v
oc
é
e
zali hranné laky
f il t r
evac
ov
át
ie hmoty hydraul .
dr
aj
árad
WA
AM
NDFL
UH POWER TE
vent
il y
hydraul . n
e ni a
vá
Výroba
UV
c hl ad
r
k r óby
y lá
ty
p
x i on e
dy n
t né
DI
NE
ná
rá razo
cií v
z ar iad
UL
BR
ICH
Schwer Fittings, s. r. o.
é
t lm
i če
on ik a
el ek
tr
• akumulátory
• chladiče
• klimatizácia pre elektrorozvádzače
• vysokotlaková technika
• nízkotlakové čerpadlá
• inžiniering
in
Zlatobanská 8204/2
080 05 Prešov
tel.: +421-51-7706 030
fax: +421-51-7706 030
e-mail: [email protected], www.olaersk.sk, www.olaer.cz
ulic
ké
Ing. Boris BURGER - konateľ
Priemyselné armatúry z nerezu:
• skrutkovania na spojovanie presných rúrok na rezný prstenec
• skrutkovania závitové, priváracie, na hadice
• kolená, fitingy, kríže, hrdlá, redukcie, hadicové spoje a adaptéry
• guľové kohúty, spätné klapky, spätné ventily, uzatváracie a ihlové ventily
• nerezové manometre, vákuomanometre, teplomery, tlakové prevodníky
ULBRICH Slovensko s.r.o.
Revolučná 23
823 62 Bratislava
tel.: +421-2- 4342 4016
fax: +421-2- 4329 5983
e-mail: [email protected], e-mail: [email protected]
www.ulbrich.sk
EN ISO 9001 : 2000
Certifikát č. 04100 20041253
Oslovte nás!
Prinesieme optimálne riešenie - pre Vás!
02-43 42 40 16
057-4462 026
www. ulbrich.sk
Špecialisti v odbore hydrauliky,
mazacích a tesniacích hmôt.
hydraulika - celé systémy aj prvky - ULBRICH, ARGO-HYTOS,
WANDFLUH, priem. tlmiče rázov a vibrácií ENIDINE, hydraul. náradie
POWER TEAM, mazivá MOLYKOTE-DOW CORNING, tech. hmoty, lepidlá
PERMABOND, ITW PLEXUS, elektrotechnické hmoty ELECTROLUBE
str.: 7
The Professional Choice
- in Fluid Energy Management
OLAER CZ, s.r.o. Vídeňská 125, 619 00 Brno Tel.: +420 547 125 601-11 www.olaer.cz
kancelária Slovensko: Zlatobanská 8204/2, 080 05 Prešov Tel./fax: +421 517 706 030 www.olaersk.sk
13
4
Automatizácia, meranie, regulácia
Automatizačná a riadiaca technika
prístroje na automatickú reguláciu a riadenie, FM
výstražné a zabezpečovacie zariadenia
dozorné a kontrolné zariadenia
systémy hlásičov požiarov a plynov
systémy hlásenia vlámaní, nebezpečia
výpočtová technika pre automatizáciu a riadenie
Meracia a regulačná technika
meracia technika
regulačné systémy a prvky
registračné a kontrolné systémy
výpočtová technika pre reguláciu a meranie
tlmiče rázov a vibrácií
Meracia a laboratórna technika
váhy a technika váženia
opticko - mechanické prístroje
meracie prístroje elektrických veličín
ciachovacie normály pre elektroniku
senzorová technika, senzory
meracie prístroje fyzikálnych veličín
meracie prístroje chemických veličín
prístroje na zisťovanie vlastností a chýb materiálov
systémy na meranie a analýzu údajov pomocou PC
meranie a monitoring ovzdušia
Diagnostika, tribológia
technická diagnostika
prevádzková diagnostika
Automation, Measuring, Regulation
4. Automatizácia, meranie, regulácia
Automation, Measuring, Regulation
Automatizačná a riadiaca technika
AutoCont Control, spol. s r. o., Dolný Kubín
DMS Control System, s.r.o., Bratislava
ifm electronic, s.r.o., Bratislava
PPA CONTROLL, a.s., Bratislava
ALNICO - servis, združenie, Bratislava
Donaldson Filtration Slovensko s.r.o., ULTRAFILTER, Bratislava
Ekotrade HT, spol. s r.o., Bratislava
FENIX SK, s. r. o., Košice
REMIA, s.r.o., Košice
Meracia a regulačná technika
DMS Control System, s.r.o., Bratislava
AutoCont Control, spol. s r. o., Dolný Kubín
Ekotrade HT, spol. s r.o., Bratislava
EMERSON akciová spoločnosť, Control Techniques, Nové Mesto nad Váhom
FENIX SK, s. r. o., Košice
ifm electronic, s.r.o., Bratislava
OVENTROP, GmbH & Co.KG, Bratislava
PPA CONTROLL, a.s., Bratislava
REMIA, s.r.o., Košice
ULBRICH Slovensko s.r.o., Bratislava
VÚEZ, a.s., Levice
Meracia a laboratórna technika
DMS Control System, s.r.o., Bratislava
Ekotrade HT, spol. s r.o., Bratislava
MLU BRATISLAVA spol. s r. o., Bratislava
B & K s.r.o., Bratislava
Donaldson Filtration Slovensko s.r.o., ULTRAFILTER, Bratislava
FENIX SK, s. r. o., Košice
ifm electronic, s.r.o., Bratislava
PPA CONTROLL, a.s., Bratislava
REMIA, s.r.o., Košice
VÚEZ, a.s., Levice
Diagnostika, tribológia
B & K s.r.o., Bratislava
DMS Control System, s.r.o., Bratislava
AutoCont Control, spol. s r. o., Dolný Kubín
ifm electronic, s.r.o., Bratislava
strana
14
15, 21, 28
15
15
28
17
15
28
21
15, 21, 28
15
15, 16
14
17
28
15
15
21
22, 23
14
15, 21, 28
14
15
AutoCont Control, spol. s r. o.
Radlinského 47
026 01 Dolný Kubín
tel.: +421-43-5868 210
fax: +421-43-5823 211
mobil: +421-905962 386
e-mail: [email protected]
www.autocontcontrol.sk
Ing. Juraj BASÁR - riaditeľ spoločnosti
Distribútor automatizačnej techniky:
• MITSUBISHI ELECTRIC: programovateľné automaty, operátorské panely,
frekvenčné meniče, servopohony, roboty, CNC
• HORNER APG: operátorské riadiace stanice
• Advantech: priemyselné PC, odolné displeje, priemyselné siete
• Avocent: KVM riešenia, vzdialená správa PC
o
s
m
m
o
s s
o
m m
o
s
o o
s s
o
s
o
m
o
m m m
o
o o o
o
m m
s
o
o
s s
o o o
v m m
15, 21, 28
14
15
28
28
15
18, 21
15
21
7, 13
22, 23
Pozn.: zvýraznené firmy sa prezentujú v danej kapitole
14
o
s
o
m
s
o
s
s
m m
s
s
s
o
s s
o o o
o
m
m
m
v m m
m m
o
o
o o o
m m m m
m
s s
s
o
o
o
o
o
o o o
o
v
m m
m m m m
s
s s
o o
o o o
o
o
o
o
m
m m m
o
m m
m
o
s
s
s
s s
s s
s
s
s s
s
o
o
s
o o o
o o o
o o
o
o
s s
o
o
o o
o
o o o
o
m
m
m
v m m
m m
o
o
m
m
s
o o
s
o
o
s s
o
o
m
m m m
s
o
o
m
o
o
m m m
o o
s
o
s
o
o
o
m m
m
s
o
s
o
o o
s s
o o
o
V - výroba, O - obchod, M - montáž, S - služby
B & K s.r.o.
Palisády 20
811 06 Bratislava
tel.: +421-2-544 307 01
fax: +421-2-544 306 92
e-mail: [email protected], [email protected]
www.bruel.sk
Prístroje na meranie a monitorovanie kmitania, zvuku, krútiaceho
momentu a lisovacích procesov
• Vibrodiagnostické systémy pre trvalé a pochôdzkové meranie
• Snímače kmitania a posuvu, snímače zrýchlenia a otáčok
• Hlukomery a analyzátory hluku a vibrácií, vibračné stolice
• Termokamery pre zistenie porúch strojov, elektrických rozvodov a budov
• Snímače krútiaceho momentu a prístroje na monitorovanie plynov
Automatizácia, meranie, regulácia
Automation, Measuring, Regulation
4
DMS Control System, s.r.o.
Záborského 42
831 03 Bratislava
tel./fax: +421-4445 5330
mobil: +421-903 217 278
e-mail: [email protected], www.dmscs.sk
Ostatní len predávajú,
my sa o Vás staráme.
Projekt, dodávka, montáž, servis a poradenské služby pre:
• meranie a regulácia, priemyselné elektroinštalácie zariadení do 1kV
• systémy riadenia technológií na báze PLC a ich monitorovanie na PC
• riadenie a monitorovanie inteligentných budov
• zastúpenie spoločnosti SAIA Burgess: distribútor programovateľných
automatov, operátorských pracovísk a panelov, elektromerov a iné
str.: 21, 28
Ekotrade HT, spol. s r.o.
Gajova 4
811 04 Bratislava
tel./fax: +421-2-5296 8858
e-mail: [email protected]
www.ekotradeht.sk
• montáž a servis zariadení pre monitorovanie znečistenia ovzdušia
• montáž a servis zabezpečovacej techniky na ochranu majetku a osôb
• montáž a servis audio-video satelitných systémov
• environmentálne poradenstvo /IPKZ, EIA, .../
ifm electronic, s.r.o.
Rybničná 40
831 06 Bratislava
tel.: +421-2-4487 2329
fax: +421-2-4464 6042
mobil: +421-905 452 827
e-mail: [email protected]
www.ifm.sk
Nemecký líder vo výrobe automatizačnej techniky ifm electronic Vám ponúka
široký výber senzoriky pre automatizáciu liniek, strojov a výrobných procesov.
Už dlhšie ako 25 rokov vyrábame indukčné, optoelektronické a kapacitné
snímače pre snímanie polôh strojov a materiálu.
Do oblasti hydrauliky ponúkame snímače tlaku, teploty, prúdenia a hladiny.
Novinkami v oblasti rozpoznávania objektov sú snímače Dualis-2D kamerový systém.
Automatizácia technologických
procesov, inteligentných budov
a vykurovacích systémov.
Nesľubujeme, riešime!
DMS Control System, s.r.o.
Záborskeho 42
831 03 Bratislava
www.dmscs.sk
MLU BRATISLAVA spol. s r. o.
Kremnická 26
851 01 Bratislava
tel.: +421-2-6353 0537, -38
fax: +421-2-6353 0539
e-mail: [email protected], www.mlu.eu
• systémy pre monitorovanie imisií a emisií
• prístroje pre monitorovanie pracovného prostredia
• prístroje na meranie znečistenia ovzdušia
• dodávka, inštalácia a servis
• poradenská a konzultačná činnosť
str.: 16
PPA CONTROLL, a.s.
Vajnorská 137
830 00 Bratislava
tel.: +421-2-4923 7376
fax: +421-2-4923 7313
e-mail: [email protected], www.ppa.sk
Projekt, dodávka, montáž, skúšky, revízie
• Silnoprúdových elektrických zariadení a rozvodov do 110kV
• Slaboprúdových elektrických zariadení
• Osvetlenia
• Merania a regulácie
• Automatizovaných systémov riadenia
• Výroba rozvádzačov
15
4
Automatizácia, meranie, regulácia
Automation, Measuring, Regulation
Moderný kompaktný systém pre
monitoring kvality ovzdušia airpointer®
airpointer® je prvá kompaktná plno automatická
„plug-and-play“ multizložková
monitorovacia stanica s certifikátom TÜV podľa európskych noriem pre monitoring
kvality ovzdušia pre O3, CO,
SO2 a NO/NO2/NOx.
airpointer® predstavuje
modulárny systém a môže
prevádzkovať celý rad meracích senzorov pre splnenie
špecifických potrieb jednotlivých monitorovacích požiadaviek - meteorologické, VOC,
H2S, CO2, hluk, PM10, PM2.5,
dopravné zaťaženie ....
airpointer® - výhody:
airpointer® - aplikácie:
• Kompaktnýrozmer
• Monitoringv lokalite
s obmedzeným priestorom
(tunely, križovatky ...)
• Nízkaadministratívna
náročnosť inštalácie (nie
je potrebné stavebné
povolenie pre veľké meracie
stanice...)
• Nízkamanipulačná
náročnosť v prípade zmeny
umiestnenia (presťahovanie
nevyžaduje ťažkú techniku
– žeriav, nákladné vozidlo...)
• Zákonomstanovenýimisný
monitoring
• Mobilnésystémymonitoringu ovzdušia
• Dopravnázáťaž
• Pracovnéprostredie
• Priemyselnéareály
• Skládkyodpadu
• atď
Ekonomická výhodnosť:
• Niekoľkonásobnenižšia
spotreba elektrickej energie
v porovnaní s klasickou
stanicou
• Nízkanáročnosťna údržbu
• airpointer®jemodulárny
– poskytujúc flexibilitu pri
plnení súčasných aj budúcich potrieb (konfiguráciu
možno meniť či dopĺňať)
Užívateľský komfort:
• Integrovanýsystémzberu,
spracovania , archivácie
a odosielania údajov
• Možnosťpripojiťexterné
meradlá a spracovávať
údaje spolu (analog aj
digital)
• Internetovépoužívateľské
rozhranie – na komunikáciu
stačí bežný internetový
prehliadač (IE, Mozila,
Opera, Chrome...)
• Nepretržitáon-line
dostupnosť (GSM, GPRS,
UMTS, LAN, W-LAN...)
MLU BRATISLAVA spol . s r . o .
Kremnická 26
851 01 Bratislava
tel.: +421-2-6353 0537, -38
fax: +421-2-6353 0539
e-mail: [email protected]
www.mlu.eu
str.: 15
16
5
Vzduchotechnika, vykurovanie a ekotechnika
5. Vzduchotechnika, vykurovanie a ekotechnika
Air-conditioning, Heating and Eco-technology (HVAC)
Vzduchotechnika, klimatizácia
Donaldson Filtration Slovensko s.r.o., ULTRAFILTER, Bratislava
M. F. TEAM, spol. s r. o., Bratislava
EMERSON akciová spoločnosť, Control Techniques, Nové Mesto nad Váhom
FILTER INVEST V&T GROUP s.r.o., Nitra
IDEAL - Trade Service, spol. s r. o., Košice
KURITA EUROPE GmbH, Bratislava
OLAER CZ s.r.o. kancelária Slovensko, Prešov
OVENTROP, GmbH & Co.KG, Bratislava
STEM Slovakia s.r.o., Bratislava
VÚEZ, a.s., Levice
Chladiace a mraziace zariadenia, sušiarne
Donaldson Filtration Slovensko s.r.o., ULTRAFILTER, Bratislava
FILTER INVEST V&T GROUP s.r.o., Nitra
KURITA EUROPE GmbH, Bratislava
M. F. TEAM, spol. s r. o., Bratislava
Vykurovanie objektov
OVENTROP, GmbH & Co.KG, Bratislava
FILTER INVEST V&T GROUP s.r.o., Nitra
KURITA EUROPE GmbH, Bratislava
Vodné hospodárstvo
KURITA EUROPE GmbH, Bratislava
SAMPLE Bratislava, s. r. o., Bratislava
FILTER INVEST V&T GROUP s.r.o., Nitra
strana
17
18
28
6
12
17
13
18, 21
10
22, 23
17
6
17
18
18, 21
6
17
17
18
6
Pozn.: zvýraznené firmy sa prezentujú v danej kapitole
Vzduchotechnika, klimatizácia
dielce na vzduchotechnické zariadenia
ventilátory a príslušenstvo
odprašovacie zariadenie vzduchu a plynov
odlučovače a filtre tuhých častíc
zariadenia na čistenie výfukových a vykurovacích plynov
výmenníky tepla pre vzduchotechniku
vzduchotechnické zariadenia pre čisté priestory
klimatizačné zariadenia
vzduchotechnické potrubie
vzduchotechnické armatúry, spojky a príruby
ovládacie a kontrolné prístroje na vzduchotechnické zariadenie
prevzdušňovacie zariadenia
vzduchotechnické zariadenia iné
Chladiace a mraziace zariadenia, sušiarne
chladiace zariadenia
mraziace zariadenia
chladiace veže
chladiace a mraziace zariadenia pre priemysel iné
Vykurovanie objektov
vykurovacie telesá
tepelné čerpadlá
meracia, regulačná a riadiaca technika
vykurovanie priemyselných objektov
Vodné hospodárstvo
úprava pitnej a úžitkovej vody
úpravovne priemyselných vôd
úpravovne odpadových vôd
mechanické, chemické, fyzikálne a biologické čistenie vôd
doplnky a pomocné zariadenia úpravovní vôd
prípravky na úpravu vody
Air-conditioning, Heating and Eco-technology (HVAC)
o
o
m m m m m
m
o
s o
s
s
s s s
o o o
v
o o
o
s s
o
s
s
o o o o
s
s
s
s
s
s
o
v v
o
v
s
o
s
o
s o
s
s s s
m m m m m
s
s
s
s
s
s
s
s
s s s
s
s
s
m
v
s o
s
s o
s
s
s
o o o o
s s s s s
v v
s
s
s
s
s
s
s
s
o o o o
s s s s s
s s s s s
o
o o o o
V - výroba, O - obchod, M - montáž, S - služby
,
Kto tam nie je
nie je!
Donaldson Filtration Slovensko s.r.o.
ULTRAFILTER
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
tel.: +421-2-4487 2619
mobil: +421-903 420 323
fax: +421-2-4487 2618
e-mail: [email protected]
www.donaldson.sro.sk
Ing. Jan KRATOCHVÍL - konateľ
• tlakový vduch a plyny - úprava, sušenie, filtrácia, odolejovanie, chladenie
• kondenzát z tlakového vzduchu - delenie
• kvapaliny - filtrácie, separácie nečistôt
• chladenie technologickej vody - chillery
• sterilná filtrácia tlakového vzduchu
• sterilná filtrácia vzdušniny
KURITA EUROPE GmbH
Bajkalská 22
821 09 Bratislava
tel.: +421-2-5341 8968
fax: +421-2-5363 3332
e-mail: [email protected]
http://www.kurita.sk
Chemická úprava chladiacich, kotlových a odpadných vôd
• inhibítory korózie, stabilizátory tvrdosti, biocídne prostriedky
• odkysličovače, kotlové chemikálie, alkalizácia kondenzátu
• organické koagulanty a flokulanty
• produkty pre reverznú osmózu
• dávkovacia technika, automatizácia a regulácia
• technický servis, analýzy, odborné poradenstvo
17
5
Vzduchotechnika, vykurovanie a ekotechnika
Air-conditioning, Heating and Eco-technology (HVAC)
M. F. TEAM, spol. s r. o.
SAMPLE Bratislava, s. r. o.
Galvaniho 12 B
821 04 Bratislava
tel.: +421-2-4319 1448-9, 4363 1982, 4341 5033
fax: +421-2-4363 1983
e-mail: [email protected]
www.mfteam.sk, www.klimatizacia.sk
Lamačská cesta 109
841 03 Bratislava
tel.: +421-2-6541 2936
fax: +421-2-6541 2934
e-mail: [email protected], www.sample.sk
Ing. Vlastimil DŽUNKO
• zariadenia DAIKIN, UNIFLAIR™, TROX® TECHNIK a SAMSUNG
• projekcia, dodávka, montáž a servis
- klimatizačných jednotiek
- chladiacich a mraziacich zariadení
• vzduchotechnika
• nákup a predaj chemických produktov na úpravu vody
• poradenská činnosť v oblasti chemických produktov
• aplikačný servis technologických zariadení pre úpravu vody
OVENTROP, GmbH & Co.KG
Pestovateľská 10
821 04 Bratislava 2
tel.: +421-2-4363 3677-8
mobil:+421-903 727 602
fax: +421-2-4363 3679
e-mail: [email protected], www.oventrop.sk
Marián BORSÍK
• armatúry a systémy na vykurovanie
• armatúry a systémy na olej a plyn
• armatúry a systémy pre sanitárnu techniku
• podlahové vykurovanie
• solárne systémy
str.: 21
www.oventrop.sk
Váš kompetentný partner
Armatúry a systémy na vykurovanie • Armatúry a systémy na olej a plyn • Armatúry
a systémy na sanitárnu techniku • Podlahové vykurovanie • Solárne systémy
Marián Borsík - odborný poradca • Pestovateľská 10, 821 04 Bratislava 2 • tel.: 02/43 63 36 77-8 • 0903 727 602 • fax: 02/43 63 36 79 • e-mail: [email protected]
OVENTROP GmbH & Co. KG • Paul-Oventrop-Strasse 1, D-59939 OLSBERG • tel.: 0049/2962 82-0 • fax: 0049/2962 82 434 • e-mail: [email protected] • www.oventrop.de
18
6
Stroje, zariadenia a technológie
6. Stroje, zariadenia a technológie
Machines, Equipment and Technology
Dopravná, manipulačná a skladová technika
Ing. Eduar ZÁBORSKÝ, Dražkovce
MATE SLOVAKIA spol. s r.o., Trnava
ALNICO - servis, združenie, Bratislava
Donaldson Filtration Slovensko s.r.o., ULTRAFILTER, Bratislava
H.M. Transtech spol. s r.o., Prešov
VVZ, s.r.o., Brezová pod Bradlom
–- pre iné odvetvia priemyslu
ALNICO - servis, združenie, Bratislava
AMSET s.r.o., Bratislava
Donaldson Filtration Slovensko s.r.o., ULTRAFILTER, Bratislava
Ekotrade HT, spol. s r.o., Bratislava
FILTER INVEST V&T GROUP s.r.o., Nitra
H.M. Transtech spol. s r.o., Prešov
MATE SLOVAKIA spol. s r.o., Trnava
REMIA, s.r.o., Košice
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Bratislava
VÚEZ, a.s., Levice
Montáže a rekonštrukcie strojovo-technologických zariadení
ACIS, spol. s r. o., Bratislava
GALTEX spol. s r.o., Bratislava
strana
19
19
28
17
9
10
28
28
17
15
6
9
19
21
22, 33
22, 23
Dopravná, manipulačná a skladová technika
dopravná technika, dopravníky
manipulačná technika
skladová technika
zdvíhacia technika
príslušenstvo
priemyselné roboty
jednoúčelové stroje
–- pre iné odvetvia priemyslu
banský priemysel a geologický priesklum
doprava
drevospracujúci priemysel
elektroenergetika a teplárne
elektrotechnický priemysel
hutnícky priemysel
chemický, gumárenský a plastikárenský priemysel
keramický a sklársky priemysel
kožiarsky a obuvnícky priemysel
plynárenstvo
potravinársky priemysel
poľnohospodárstvo
priemysel polygrafie, papiera a celulózy
recyklácia odpadov
stavebný priemysel
textilný a konferenčný priemysel
vodné hospodárstvo
zdravotníctvo
lode, člny a iné plavidlá
Montáže a rekonštrukcie strojovo-technologických zariadení
Machines, Equipment and Technology
o o o o
o o o o
s
o
s
o
o
o o
v
v
s
s
v
o
o
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
o o
s
s
s
s
v
o
o o o o
s
v v
s
s
v
s
s
s
s
s
19
19
Pozn.: zvýraznené firmy sa prezentujú v danej kapitole
ACIS, spol. s r. o.
Pasienková 7/b
821 06 Bratislava
tel.: +421-2-4020 6666
fax: +421-2-4552 6333
e-mail: [email protected], www.acis.sk
Ing. Dušan BUZINKAY - konateľ
Ing. Alexander KIZEK - konateľ
• výstavba, servis a údržba čerpacích staníc PHM, skladov PHM
• elektrické zariadenia čerpacích staníc, opravy, servis, montáž
• sprostredkovanie v oblasti stavebníctva najmä
pre výstavbu čerpacích staníc PHM
GALTEX spol. s r.o.
Vajnorská 89
931 04 Bratislava
tel.: +421-2-4910 4511
fax: +421-2-4444 1629
e-mail: [email protected], www.galtex.sk
• navrhovanie prevádzok tepelného spracovania
• rekonštrukcia a modernizácia zariadení pre tepelné spracovanie
• demontáž a montáž zariadení tepelného spracovania
• poradenská činnosť v oblasti tepelného spracovania
s
v
V - výroba, O - obchod, M - montáž, S - služby
Ing. Eduard ZÁBORSKÝ
038 02 Dražkovce 70
tel.: +421-43-4224 113
fax: +421-43-4224 113
mobil: +421-905 594 732
e-mail: [email protected]
• dodávka a inštalácia nových žeriavov, predaj ND
• rekonštrukcia, oprava a servis starých žeriavov
• rádiové diaľkové ovládanie HBC - radiomatic
• žeriavové dráhy - dodávka, inštalácia, servis
• el. projekcia, automatizácia, úradné prehliadky a skúšky
MATE SLOVAKIA, spol. s r.o.
Záruby 6, 831 01 Bratislava
kontaktná a poštová adresa: Mikovíniho 11, 917 01 Trnava
tel. / fax: +421-33-5522 637
mobil: +421-905 298 608, 905 650 964
e-mail: [email protected], www.mate-brno.cz
• mechanické a hydraulické prídavné zariadenia na všetky typy VZV
• výhradné zastúpenie MATE a.s. Brno, ČR a A.T.I.B. s.r.l., Italy
• ponúkame napr.: bočné posuvy, nastaviteľné vidlice (pozitionery),
otočné jednotky, zvieracie čeľuste, hydraulické a mechanické lopaty,
montážne plošiny, nosiče sudov, snehové pluhy, predlžovacie vidlice,
ďalej nosné vidlice VETTER, ATIB, SaS Parts, a ďalší doplnkový sortiment
z tejto oblasti.
19
7
Energetika a plynárenstvo
Elektroenergetika
klasické tepelné elektrárne
jadrové elektrárne
vodné elektrárne
prenosová sústava
distribučná sústava
stožiare a výzbroj stožiarov
Tepelné energetické zdroje
kotolne
teplárne
spaľovne
výmenníkové stanice
tepelné rozvody
Plynárenstvo
Energetické stroje a zariadenia
kotly
turbíny
kompresory
generátory, transformátory
rozvádzače
výmenníky tepla
čerpadlá
kogeneračné jednotky
riadiace a informačné systémy
Zdroje energie
neobnoviteľné
obnoviteľné
pevné palivo
Vykurovanie objektov
vykurovacie telesá
tepelné čerpadlá
meracia, regulačná a riadiaca technika
vykurovanie priemyselných objektov
Automatizácia a meranie v energetike
automatizácia a riadenie
meranie
regulácia
Power Engineering and Gas Industry
7. Energetika a plynárenstvo
Power Engineering and Gas Industry
Elektroenergetika
AC energia, s.r.o., Bratislava
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o., Banská Bystrica
ELCON BRATISLAVA, a.s., Bratislava
ELEKTROMONT TOPOĽČANY, Topoľčany
ENERMONT, s. r. o., Bratislava
Komunal Energy a.s., Žilina
SSE - Metrológia, s.r.o., Žilina
Stredoslovenská energetika, a. s., Žilina
VÚEZ, a.s., Levice
Ekotrade HT, spol. s r.o., Bratislava
FILTER INVEST V&T GROUP s.r.o., Nitra
GGE, a.s., Bratislava
PKS-Elektro, s.r.o., Banská Bystrica
PPA CONTROLL, a.s., Bratislava
REMIA, s.r.o., Košice
SAMPLE Bratislava, s. r. o., Bratislava
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Bratislava
Tepelné energetické zdroje
GGE, a.s., Bratislava
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Bratislava
Ekotrade HT, spol. s r.o., Bratislava
FILTER INVEST V&T GROUP s.r.o., Nitra
KURITA EUROPE GmbH, Bratislava
OVENTROP, GmbH & Co.KG, Bratislava
Plynárenstvo
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o., Banská Bystrica
Komunal Energy a.s., Žilina
Donaldson Filtration Slovensko s.r.o., ULTRAFILTER, Bratislava
Ekotrade HT, spol. s r.o., Bratislava
GGE, a.s., Bratislava
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Bratislava
Energetické stroje a zariadenia
PKS-Elektro, s.r.o., Banská Bystrica
Donaldson Filtration Slovensko s.r.o., ULTRAFILTER, Bratislava
EMERSON akciová spoločnosť, Control Techniques, Nové Mesto
nad Váhom
ENERMONT, s. r. o., Bratislava
FILTER INVEST V&T GROUP s.r.o., Nitra
GGE, a.s., Bratislava
KONTURA, s.r.o., Bratislava
KURITA EUROPE GmbH, Bratislava
MATE SLOVAKIA spol. s r.o., Trnava
OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava
PPA CONTROLL, a.s., Bratislava
REMIA, s.r.o., Košice
RITTAL, s. r. o., Bratislava
Schrack Technik s.r.o., Bratislava
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Bratislava
Zdroje energie
GGE, a.s., Bratislava
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Bratislava
Vykurovanie objektov
OVENTROP, GmbH & Co.KG, Bratislava
EMERSON akciová spoločnosť, Control Techniques, Nové Mesto
nad Váhom
FILTER INVEST V&T GROUP s.r.o., Nitra
GGE, a.s., Bratislava
PKS-Elektro, s.r.o., Banská Bystrica
PPA CONTROLL, a.s., Bratislava
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Bratislava
Automatizácia a meranie v energetike
DMS Control System, s.r.o., Bratislava
REMIA, s.r.o., Košice
EMERSON akciová spoločnosť, Control Techniques, Nové Mesto
nad Váhom
GGE, a.s., Bratislava
OVENTROP, GmbH & Co.KG, Bratislava
PKS-Elektro, s.r.o., Banská Bystrica
PPA CONTROLL, a.s., Bratislava
Schrack Technik s.r.o., Bratislava
SSE - Metrológia, s.r.o., Žilina
VÚEZ, a.s., Levice
Pozn.: zvýraznené firmy sa prezentujú v danej kapitole
20
strana
21
25
21, 22
21, 23, 28
21, 22
21
22
22, 24
22, 23
15
6
21
21, 29
15
21
18
22, 33
o
o
m
m m
21, 29
17
m m
o
o
s
s
o
s
s
s
v
s
s
s s
s s
s s
s
s
s
s
s s s
v
s
s s s
s
s s s s s
v v v v v v
s
s
m m
21
22, 33
15
6
17
18, 21
25
21
17
15
21
22, 33
o
m m m
s
s
s
s
s
s
s
s
s
v
v
s s s s s
s s s
s s s
v
s
s
s
s
v
s
s
s
s
v v v v
s s s s
s
s
s s s
s
s
s s
v v v v v v v v v
m m
m
m v
s
m
s
s
s
s
s
21
22, 33
s
s
s
s
s
s
s
s
s
v v v
s s s
s
s
o
o
s s
v
s s
s
s
s
s
s
v
s
s
s
v v v v
s s s s
s
s
v v v
m
s s s
m m m
v v v
s
v
o
o
o o
s s s
s
v v v v v v
v v v v v v v v v
s s s s s s
s s s s s s s s s
m m
v v v
s s s
v
v v v v
s s s s
m
m
o
o
v v v
m
o o
m m
s s
v
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s s
v v v v v v v v v
o
s
s
o
o
m v
s
m
o
o o
s s s s s s s s s
v
s s
s
s
v
s
v v v v v v
s s s s s s
v v v v v v v v v
s s s s s s s s s
v
s s s s s
v v v v v v
s
s
s
s
s
m m
s
s
s
s
s
v v v
s
s
s
15, 21, 28
21
s
s s s s s
v v v v v v
s
s
s
s
s
s
s
s
v v v v
m
m
s s s s
s s
v v v v v
m
m
v
s
s s s s s
m m
s
s
v v v
s s s
s
s
s
s
s
s
s
s
v v v v v v
v
v v v v v v v v v
m m
m v
o o
s
s
s
s
v v v v
s s s s
o
v v v
s
s
s
v v v
s
s
v v v v
m
m
s s s s
m
s
v
o
v v v
m
s s s
s s s
m m m
o
v
s
m
28
v
s s s
m m m
v
v
s
v v v
o
s
o
s
s
s
v v v v
m
v
s s
v
s
s s
s s
o
m m
28
21
18, 21
21, 29
15
29, 30
22
22, 23
s
s
s
v v v v
m
m
v
18, 21
6
21
21, 29
15
22, 33
s
v v v v v v v v v
s s s s s s s s s
28
21, 22
6
21
12
17
19
29
15
21
29
29, 30
22, 33
s
v v v
o
v v v
v v v v
v
m
m
o
v v v
v
m
s s s
o
s
s s s
V - výroba, O - obchod, M - montáž, S - služby
7
Energetika a plynárenstvo
Power Engineering and Gas Industry
AC energia, s.r.o.
GGE, a.s.
Koceľova 17
821 08 Bratislava
tel.: +421-0800 60 88 60
mobil: +421-915 253 134
e-mail: [email protected], www.acenergia.sk
Pekná cesta 6
834 03 Bratislava
tel.: +421-2-4949 3255
fax: +421-2-4949 3250
e-mail: [email protected]
Ladislav HORVAT
SILNÝ INVESTIČNÝ PARTNER
V OBLASTI ENERGETIKY
dodávateľ elektriny pre domácnosti, firmy,
organizácie a verejný sektor
www.gge.sk
DMS Control System, s.r.o.
Komunal Energy a.s.
Záborského 42
831 03 Bratislava
tel./fax: +421-4445 5330
mobil: +421-903 217 278
e-mail: [email protected], www.dmscs.sk
Kálov 4, P.O. Box C-16
010 01 Žilina
tel.: +421-41-562 8400, fax: +421-41-541 0889
zákaznícka linka: 0850 122 333
e-mail: [email protected]
www.komunal-energy.sk
Projekt, dodávka, montáž, servis a poradenské služby pre:
• meranie a regulácia, priemyselné elektroinštalácie zariadení do 1kV
• systémy riadenia technológií na báze PLC a ich monitorovanie na PC
• riadenie a monitorovanie inteligentných budov
• zastúpenie spoločnosti SAIA Burgess: distribútor programovateľných
automatov, operátorských pracovísk a panelov, elektromerov a iné
• dodávateľ elektriny a plynu:
pre domácnosti, firmy, organizácie a verejný sektor
• profesionálne energetické poradenstvo
str.: 15, 28
ELCON BRATISLAVA, a.s.
OVENTROP, GmbH & Co.KG
Priekopy 20
821 08 Bratislava
tel.: +421-2-5010 9111
fax: +421-2-5010 9102
e-mail: [email protected]
www.elcon-bratislava.eu
Pestovateľská 10
821 04 Bratislava 2
tel.: +421-2-4363 3677-8
mobil:+421-903 727 602
fax: +421-2-4363 3679
e-mail: [email protected], www.oventrop.sk
Marián BORSÍK
• armatúry a systémy na vykurovanie
• armatúry a systémy na olej a plyn
• armatúry a systémy pre sanitárnu techniku
• podlahové vykurovanie
• solárne systémy
• výstavba distribučných a prenosových vedení VVN a ZVN
• oprava, rekonštrukcia a údržba vedení VVN a ZVN
• inžinierska a poradenská činnosť v oblasti elektroenergetiky
str.: 18
str.: 22
ELEKTROMONT TOPOĽČANY
PKS-ELEKTRO, s.r.o.
Železničiarska 6
955 01 Topoľčany
tel./fax: +421-38-5320 394, -395
e-mail: [email protected]
www.elektromont.sk
Partizánska cesta 94
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421-48-4157 707
fax: +421-48-4157 707
e-mail : [email protected], www.pks-elektro.sk
Komplexné dodávky materiálu a služieb v oblasti elektroenergetiky
• elektromontážna činnosť nízkeho a vysokého napätia rôznych
technologických, priemyselných a obytných celkov
• práce vo výbušnom prostredí
• práce na vysokom napätí
• predaj elektroinštalačného materiálu
• Trafostanice a rozvodne VN - NN (projektovanie, montáže, skúšky, revízie)
• Servis - opravy - diagnostika VN vypínačov typ HL, HG, VF, VD4 ( 7,2 ... 25kV )
• Servis - oparvy VN odpínačov a odpájačov
• Elektrické inštalácie - silnoprúdové zariadenia a rozvody do 52kV
• Dodávka zariadení a prístrojov VN - NN
• Dodávka káblov a káblových súborov VN - NN
str.: 29
str.: 23, 28
ENERMONT s. r. o.
REMIA, s.r.o.
ISO 14001
01
90
S
SA
0
18
OH
Ing. Tomáš VARHOLÁK
• Komplexná dodávka stavieb elektrických staníc a vedení
• Projektovanie vedení, rozvodní a transformovní
• Inžinierske služby
• Výstavba a údržba vedení, trafostaníc a stožiarov
Pobočky:
Nitra, Levice, Trnava, Senica, Trenčín, Partizánske,
Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky
Letná 42
040 01 Košice
tel./fax: +421-55-6234 642
e-mail: [email protected]
www.remia.sk
01
ISO
Hraničná 14
827 14 Bratislava
tel.: +421-2-5061 3111
fax: +421-2-5061 3826
e-mail: [email protected]
www.enermont.sk
• meranie, vizualizácia a regulácia spotreby energií, energetický dispečing
• automatický zber dát v priemysle a energetike
• regulácia maxima odoberaného výkonu, kompenzácia jalovej energie
• riadiace jednotky strojov a zariadení
• aplikácie frekvenčných meničov
str.: 22
21
7
Energetika a plynárenstvo
Power Engineering and Gas Industry
SSE - Metrológia, s.r.o. - člen skupiny EDF
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Škultétyho 76
010 01Žilina
tel.: +421-41-7633 777
fax: +421-41-7633 778
e-mail: [email protected], www.mevza.sk
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
tel.: +421-2-48291271
mobil: +421-902 929 160
fax: +421-2-48291266
e-mail: [email protected], www.tuvslovakia.sk
Ing. Milan DEGNER
Ing. Rudolf ŽIAK - konateľ spoločnosti
Ing. Zoltán SÝKORA - Marketing & PR Manager
Spoločnosť má udelený certifikát STN EN ISO 9001:2009:
• oprava a montáž určených meradiel (elektromerov)
• overovanie určených meradiel (elektromerov a meracích transformátorov)
• vykonávanie kalibrácie meradiel na meranie elektrických veličín
• montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení
• predaj repasovaných elektromerov na podružné meranie s certifikátom
• certifikačné miesto systémov kvality
• certifikačný orgán výrobkov
• certifikačný orgán pre certifikáciu osôb
• inšpekčný orgán typu A
• oprávnená právnická osoba • notifikovaná osoba NB1353, NB 0036
Stredoslovenská energetika, a. s.
VÚEZ, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
tel.: +421-41-519 2108
fax: +421-41-519 2146
e-mail: [email protected], www.sse.sk
Hviezdoslavova 35
934 39 Levice
tel.: +421-36-63 553 11
fax: +421-36-63 553 13
e-mail: [email protected]
Špecializovaná firma energetického strojárstva so zameraním na:
• zvyšovanie bezpečnosti jadrových elektrární
• automatizáciu, servisné merania a diagnostiku
• garančné skúšky energetických zariadení
• autorizované meranie plynných a tuhých emisií do ovzdušia
• výrobu a montáž elektrických a tlakových zariadení
• injektáž železobetónových konštrukcií proti priesakom
DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE
• pre domácnosti, podnikateľov, samosprávy
a veľkoodberateľov
• individuálny prístup a starostlivosť o klienta
• odborné energetické poradenstvo
str.: 24
Spoločnosť ELCON BRATISLAVA, a.s. bola
založená v roku 1997. Hlavné zameranie spoločnosti je poskytovanie komplexných služieb
v oblasti energetiky, a to najmä v oblasti výstavby, rekonštrukcií a opráv vedení 110 kV
až 400 kV. Naša spoločnosť vlastní certifikáty za zavedenie a používanie systému manažérstva kvality podľa ISO 9001, systému
environmentálneho manažérstva podľa ISO
14001, systému manažérstva bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS
18001 a systému manažérstva kvality pri
zváraní podľa normy ISO 3834-2.
Našim zákazníkom ponúkame:
• výstavbu nových vedení 110 kV až 400 kV
• rekonštrukcie, modernizácie, opravy
a údržby vedení
• montáž kombinovaných zemniacich lán
• preizolácie vedení a výmeny vodičov
• opravy oceľových konštrukcií stožiarov
• inžiniersku činnosť v oblasti
elektroenergetiky
ELCON BRATISLAVA, a.s.
Priekopy 20
821 08 Bratislava
tel.: +421-2-5010 9111
fax: +421-2-5010 9102
e-mail: [email protected]
www.elcon-bratislava.eu
22
str.: 33
Medzi naše najvýznamnejšie referencie patrí:
• výstavba 14 km vedenia 400/220 kV Čechy
Střed – Bezdečín,
• výstavba 18 km vedenia 2x400 kV
Varín – Sučany,
• rekonštrukcia 10 kV vedenia na Lomnický štít
• montáž OPGW, viac ako 800 km
• preizolácie vedení, viac ako 400 km
• opravy oceľových konštrukcii, viac ako
300 stožiarov
str.: 23
KOMPLEXNÁ DODÁVKA STAVIEB
ELEKTRICKÝCH STANÍC A VEDENÍ
Projektový manažment energetických diel
Projektovanie vonkajších a káblových vedení VN, NN
Projektovanie rozvodní a transformovní VN/NN
Inžinierske služby pre investorov
Výstavba a údržba vedení VVN, VN a NN
Pokládky káblových vedení VN, NN
Výstavba a oprava trafostaníc a stožiarov
Demontáž energetických zariadení
Výstavba a údržba verejného osvetlenia
Realizácia domových prípojok
Komplexná dodávka energetických diel
Oprava pracovných strojov, cestných motorových vozidiel
a karosérií
Prenájom mechanizmov a nákladných automobilov
(s obsluhou)
Práce pod napätím na sieťach 22 kV
ENERMONT s.r.o., Hraničná 14•827 14 Bratislava•Slovenská republika
Tel.: +421 2 5061 3111•Fax: +421 2 5061 [email protected]
7
Energetika a plynárenstvo
Power Engineering and Gas Industry
elektrina
v rukách odborníkov
Priemyselné
objekty
Technologické
elektroinštalácie
Komunikácie a verejné
priestranstvá
Služby pre
obyvateľstvo
Konzultácie a odborné
poradenstvo
ELEKTROMONT TOPOĽČANy
Železničiarska 6
955 01 Topoľčany
tel./fax: +421-38-5320 394, -395
e-mail: [email protected]
www.elektromont.sk
23
7
Energetika a plynárenstvo
Power Engineering and Gas Industry
Energia vášho úspechu
Vášmu biznisu ponúkame to, čo nikto iný.
Sme spoločnosť, ktorá rozumie vášmu biznisu, preto vám vieme pripraviť
ponuku podľa potrieb vášho podnikania. Obráťte sa na skutočne spoľahlivého
partnera.
www.sse.sk
SSE_inz_183x125_4.indd 1
V čase, kedy na trh prichádza množstvo nových dodávateľov
elektriny s hromadou sľubov o kvalitnej dodávke, nižšej cene a flexibilnom prístupe ku klientovi, je veľmi náročné vybrať si naozaj
spoľahlivého a stabilného partnera na korektné obchodné vzťahy.
Stredoslovenská energetika, a.s., je na slovenskom trhu už viac
ako 85 rokov. Dlhoročná tradícia našej spoločnosti neznamená,
že sme zaspali v čase, ale že počas tohto pôsobenia sme získali množstvo skúseností nielen v oblasti dodávky elektriny, ale aj
v poskytovaní služieb našim klientom. V prospech našich zákazníkov využívame aj znalosti Electricité de France (EDF), jednej
z najväčších energetických spoločností v Európe.
Individuálny prístup k biznis zákazníkom, starostlivosť
a promptnosť riešenia požiadaviek ohľadom dodávky elektriny
zabezpečujeme skúsenými obchodnými zástupcami. Navrhneme Vám praktické riešenia pri uzatváraní zmlúv. Poskytnúť Vám
kvalitné služby, poradenstvo v oblasti zvyšovania energetickej
efektívnosti, úspor a optimalizácie nákladov za elektrinu počas
obchodného vzťahu je pre nás samozrejmosťou.
Sme lídrom na trhu v oblasti flexibilného nákupu elektriny
a našim zákazníkom ponúkame možnosť rozložiť si nákup elektriny do viacerých častí. Je náročné určiť, kedy je správny moment
na nákup elektriny na nasledovný kalendárny rok, prípadne dlhšie obdobie. Ceny majú tendenciu v určitých periódach klesať
inokedy rásť. S produktovou radou StepOn nakupujete elektrinu, kedy Vám to vyhovuje a do výšky objemu, ktorý skutočne
potrebujete. Ide o spôsob ako si rozložíte riziko ohľadom neistoty
vývoja cien na trhu a objem elektriny si môžete prispôsobovať
podľa potrieb Vášho podnikania.
6.10.2011 11:03
Obchoduje Vaša spoločnosť s emisnými kvótami? Pre získanie optimálneho objemu emisných kvót bezodplatným pridelením je potrebné, aby priemyselný podnik o ne včas požiadal. Naši
špecialisti Vám pomôžu zvládnuť celý administratívny proces
i s dokladovaním potrebných dokumentov.
Zabezpečiť komfort našim klientom je u nás štandardom. Prostredníctvom internetovej služby WebSSErvis máte prístup ku
všetkým potrebným informáciám o Vašich odberných miestach
kedykoľvek potrebujete. Vďaka elektronickej faktúre si efektívne, bez chýb a administratívnej prácnosti importujete fakturačné dáta priamo do ekonomického softvéru. Aktiváciou služby
WebKontakty predídete problémom z nečakaného prerušenia
dodávky elektriny vo Vašich prevádzkach. Ak máte väčší počet
odberných miest, využite služby Rekapitulácia faktúr a Rekapitulácia záloh, vďaka ktorým budete mať neustály prehľad
o platbách na jednotlivých odberných miestach, a zároveň si
zjednodušíte vyplatenie záloh a faktúr na jednu úhradu.
Aj Vás radi presvedčíme o kvalite našich služieb. Vyžiadajte si
cenovú ponuku na e-mailovej adrese [email protected] a staňte
sa klientom najväčšej energetickej spoločnosti na strednom Slovensku.
str.: 22
24
Energetika a plynárenstvo
Power Engineering and Gas Industry
7
Nastal čas na správne rozhodnutia…
Vážení potenciálni zákazníci.
Strojárstvo a energetika. Strojárstvo a celý priemysel sú v priamej úmere závislé od dodávok energetických komodít. V posledných rokoch prechádza energetika významnými zmenami – liberalizáciou trhového prostredia. Liberalizácia so sebou prináša aj
nové možnosti pre strojárske odvetvie a ponúka možnosť vybrať
si vlastného dodávateľa elektriny a zemného plynu.
A čo je to optimalizácia? Je to bezplatné poradenstvo v prípade rezervovaných objemov ako je napr. rezervovaná kapacita alebo vhodná veľkosť ističov. Okrem iného naša spoločnosť
disponuje zariadeniami, ktoré vedia odhaliť a úspešne eliminovať
problémy s dodávkou jalovej elektriny. A týmto spôsobom ušetriť
rádovo stovky Eur.
Spoločnosť BCF s.r.o. patrí k etablovaným dodávateľom týchto komodít. Môžeme o sebe smelo povedať, že tvoríme protipól
k tradičným dodávateľom elektriny a plynu a búrame spolu s novými zákazníkmi roky zažité a prežité stereotipy.
Na záver vážení noví odberatelia, ak Vás zaujala ponuka našej
spoločnosti neváhajte nás kontaktovať na zákazníckych linkách
alebo prostredníctvo e-mailu cez webové stránky www.bcf.sk.
Veď optimalizovať náklady sa dá vždy a vieme Vám s tým poradiť.
Platby za komodity predstavujú každoročne vo Vašich podnikoch veľké peniaze. Naša spoločnosť si uvedomuje všetky tieto
skutočnosti. Na základe predchádzajúcich skúsenosti ale vieme,
že nielen cena je rozhodujúci parameter pri dodávke. Dôležité
je aj zabezpečenie spoľahlivosti dodávok a ostatné doplnkové
služby. Preto vieme našim zákazníkom ponúknuť - dobrú cenu,
garanciu dodávok, flexibilitu a optimalizáciu odberu.
Spoločnosť BCF s.r.o.
Čo je to flexibilita pri našich produktoch? Uvedieme príklad. Mate podpísaný ročný kontrakt. Predpokladaný objem
1000 MWh. Po dvoch mesiacoch ale plánujete objem zväčšiť
na 1500 MWh. Preto Vám v rámci flexibility ponúkame možnosť
nahlasovať mesačne Váš objem bez ohľadu na cenu elektriny.
25
8
Elektrotechnika, elektronika
Silnoprúdová elektrotechnika
elektromotory, generátory, transformátory
riadiace a ovládacie rozvádzače
elektrotepelná a klimatizačná technika
elektrické stroje a prístroje
pohony
výkonné polovodičové systémy
zdroje nepretržitého napájania
Elektrotechnické materiály, elektroinštalácia
káble a vodiče
silové káble a vodiče
dátové káble a vodiče
optické káble
vodiče pre vinutia
izolačné materiály tuhé a kvapalné
impregnačné a zlievacie materiály
skúšanie a testovanie el. technických materiálov
inštalačné spínače, zásuvky a zástrčky
ochranné zariadenia, prepäťové ochrany
rozvádzače
elektromery a spínacie hodiny
rozvody
izolačný inštalačný materiál
elektroinštalačný materiál pre Eex
elektroinštalačné práce
tmely a lepidlá pre elektrotechniku
elektroinštalačný materiál iný
bleskozvodné zariadenia
Osvetľovacia technika a spotrebná elektrotechnika
zdroje svetla a svietidlá
interiérové osvetlenie
verejné a priemyselné osvetlenie
osvetlenie pre nebezpečné a náročné prostredie
špeciálne svetelné efekty
spotrebná elektrotechnika
Electrotechnics, Electronics
8. Elektrotechnika, elektronika
Electrotechnics, Electronics
Silnoprúdová elektrotechnika
Delta Electronics (Slovakia), s.r.o., Dubnica nad Váhom
DRIBO Stará Turá s.r.o., Stará Turá
ELEKTROMONT TOPOĽČANY, Topoľčany
EMERSON akciová spoločnosť, Control Techniques, Nové Mesto
nad Váhom
PKS-Elektro, s.r.o., Banská Bystrica
RITTAL, s. r. o., Bratislava
ALNICO - servis, združenie, Bratislava
Eaton Electric s.r.o., Bratislava
FENIX SK, s. r. o., Košice
OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava
PPA CONTROLL, a.s., Bratislava
REMIA, s.r.o., Košice
SSE - Metrológia, s.r.o., Žilina
Elektrotechnické materiály, elektroinštalácia
ALNICO - servis, združenie, Bratislava
Eaton Electric s.r.o., Bratislava
FENIX SK, s. r. o., Košice
NELO, s. r. o., Bratislava
OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava
PKS-Elektro, s.r.o., Banská Bystrica
Schrack Technik s.r.o., Bratislava
DRIBO Stará Turá s.r.o., Stará Turá
ELEKTROMONT TOPOĽČANY, Topoľčany
JL Elektronic, s.r.o, Považská Bystrica
PPA CONTROLL, a.s., Bratislava
REMIA, s.r.o., Košice
RITTAL, s. r. o., Bratislava
SSE - Metrológia, s.r.o., Žilina
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Bratislava
ULBRICH Slovensko s.r.o., Bratislava
Osvetľovacia technika a spotrebná elektrotechnika
ALNICO - servis, združenie, Bratislava
ELEKTROMONT TOPOĽČANY, Topoľčany
JL Elektronic, s.r.o, Považská Bystrica
PKS-Elektro, s.r.o., Banská Bystrica
PPA CONTROLL, a.s., Bratislava
Schrack Technik s.r.o., Bratislava
Automatizácia a meranie v elektrotechnike
DMS Control System, s.r.o., Bratislava
EMERSON akciová spoločnosť, Control Techniques, Nové Mesto nad
Váhom
FENIX SK, s. r. o., Košice
NELO, s. r. o., Bratislava
PKS-Elektro, s.r.o., Banská Bystrica
PPA CONTROLL, a.s., Bratislava
REMIA, s.r.o., Košice
SSE - Metrológia, s.r.o., Žilina
ULBRICH Slovensko s.r.o., Bratislava
Elektronické súčiastky, prvky a uzly
JL Elektronic, s.r.o, Považská Bystrica
B & K s.r.o., Bratislava
Donaldson Filtration Slovensko s.r.o., ULTRAFILTER, Bratislava
Ekotrade HT, spol. s r.o., Bratislava
PKS-Elektro, s.r.o., Banská Bystrica
Telekomunikačná a rádiokomunikačná technika
CSBC spol. s r.o., Bratislava
Ekotrade HT, spol. s r.o., Bratislava
Zákazková výroba elektroniky
AMSET s.r.o., Bratislava
Pozn.: zvýraznené firmy sa prezentujú v danej kapitole
26
strana
28
28
21, 23, 28
v
o
m m
v
o
o o
21, 29
29
28
28, 30
28
29
15
21
22
m m
o
s s
m m
28
28, 30
28
29, 30
29
21, 29
29, 30
28
21, 23, 28
29
15
21
29
22
22, 33
7, 13
s s
28
28
21, 23, 28
29
21, 29
15
29, 30
s
o
o
m
o
s
o
o
o
m m
o
m m
m m
o
o o
o
m v
m m m m
m m m m m
m
m m
o
m m m m m m
m m
o o
m m m m
o
o o
m
m m m
o
s s s
o
o
o o o
v v
m m v
m
v
m m
m m
o o o o o o o o o o
v
m v
m m m m
m m m m m
o
o
m
o o
m m
o o o
s s
m m
s
m m
m v
m m
m
m m m m
o
o o
m
o
m
m
o
m
m m
s s
o
s
s
o
o
o o
v o
m
m m m m m
m
m
m s
s
m m m m
s
o
o
o
o
v
v
m m m m
m
m
o o o o o o o o
o
m m m m m m
o
v m m m m m
m m
m
o
o
m s
s
o
s s s
m
m
o
o
o o
m
m m m
m m m
m m v
o o o o o o o o o o
m
o
s s s s s
o
o o
o o o
o o
m m
o o
o
m m m m
m m m
m m m
o
o
m
o
m
o o o o
m
m m m
o o o
m m m m
s
s s
s
m m m m m
s
o
m m m
m
m m
m m m m m
m
o o o o o o o o
m m m
o o o
m
m m m m
o o o o
15, 21, 28
28
28
29, 30
21, 29
15
21
22
7, 13
29
14
17
15
21, 29
o
o o
o o
m m
m m
m
m v
m m m m
m m m m m
m
m m
m m m m
o o
m m
m m
m
m m
o
o o o
o
o o
o
m m
m
m m m m m m
m
m m v m m m m m
m m
m
m s
o o o
o
o o
o
m m m m m m
m
m
m m m m
o o o
m m
m
9, 10, 28, 29
15
28
V - výroba, O - obchod, M - montáž, S - služby
8
Elektrotechnika, elektronika
Automatizácia a meranie v elektrotechnike
automatizácia a riadenie
meranie
regulácia
Elektronické súčiastky, prvky a uzly
polovodičové prvky a integrované obvody
pasívne prvky
elektromechanické prvky a systémy
snímače, senzory a senzorové systémy
alarmy, signalizačné a zvukové zariadenia
mikrovlná technika
optoelektronické prvky a systémy
elektromagneticky tieniace materiály
Telekomunikačná a rádiokomunikačná technika
mikrofóny, reproduktory, slúchadlá a prijímacie prístroje
antény
Zákazková výroba elektroniky
Electrotechnics, Electronics
8. Elektrotechnika, elektronika
Electrotechnics, Electronics
Silnoprúdová elektrotechnika
Delta Electronics (Slovakia), s.r.o., Dubnica nad Váhom
DRIBO Stará Turá s.r.o., Stará Turá
ELEKTROMONT TOPOĽČANY, Topoľčany
EMERSON akciová spoločnosť, Control Techniques, Nové Mesto
nad Váhom
PKS-Elektro, s.r.o., Banská Bystrica
RITTAL, s. r. o., Bratislava
ALNICO - servis, združenie, Bratislava
Eaton Electric s.r.o., Bratislava
FENIX SK, s. r. o., Košice
OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava
PPA CONTROLL, a.s., Bratislava
REMIA, s.r.o., Košice
SSE - Metrológia, s.r.o., Žilina
Elektrotechnické materiály, elektroinštalácia
ALNICO - servis, združenie, Bratislava
Eaton Electric s.r.o., Bratislava
FENIX SK, s. r. o., Košice
NELO, s. r. o., Bratislava
OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava
PKS-Elektro, s.r.o., Banská Bystrica
Schrack Technik s.r.o., Bratislava
DRIBO Stará Turá s.r.o., Stará Turá
ELEKTROMONT TOPOĽČANY, Topoľčany
JL Elektronic, s.r.o, Považská Bystrica
PPA CONTROLL, a.s., Bratislava
REMIA, s.r.o., Košice
RITTAL, s. r. o., Bratislava
SSE - Metrológia, s.r.o., Žilina
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Bratislava
ULBRICH Slovensko s.r.o., Bratislava
Osvetľovacia technika a spotrebná elektrotechnika
ALNICO - servis, združenie, Bratislava
ELEKTROMONT TOPOĽČANY, Topoľčany
JL Elektronic, s.r.o, Považská Bystrica
PKS-Elektro, s.r.o., Banská Bystrica
PPA CONTROLL, a.s., Bratislava
Schrack Technik s.r.o., Bratislava
Automatizácia a meranie v elektrotechnike
DMS Control System, s.r.o., Bratislava
EMERSON akciová spoločnosť, Control Techniques, Nové Mesto nad
Váhom
FENIX SK, s. r. o., Košice
NELO, s. r. o., Bratislava
PKS-Elektro, s.r.o., Banská Bystrica
PPA CONTROLL, a.s., Bratislava
REMIA, s.r.o., Košice
SSE - Metrológia, s.r.o., Žilina
ULBRICH Slovensko s.r.o., Bratislava
Elektronické súčiastky, prvky a uzly
JL Elektronic, s.r.o, Považská Bystrica
B & K s.r.o., Bratislava
Donaldson Filtration Slovensko s.r.o., ULTRAFILTER, Bratislava
Ekotrade HT, spol. s r.o., Bratislava
PKS-Elektro, s.r.o., Banská Bystrica
Telekomunikačná a rádiokomunikačná technika
CSBC spol. s r.o., Bratislava
Ekotrade HT, spol. s r.o., Bratislava
Zákazková výroba elektroniky
AMSET s.r.o., Bratislava
strana
28
28
21, 23, 28
28
21, 29
29
28
28, 30
28
29
15
21
22
28
28, 30
28
29, 30
29
21, 29
29, 30
28
21, 23, 28
29
15
21
29
22
22, 33
7, 13
28
21, 23, 28
29
21, 29
15
29, 30
15, 21, 28
28
28
29, 30
21, 29
15
21
22
7, 13
29
14
17
15
21, 29
9, 10, 28, 29
15
28
o
m
m
o o o
Pripravujeme
7. vydanie
s s s
m m m
v
o o o
o
m
m
Kto tam nie je,
o o o o o o o o
nie je!
s s s
m m m
v
o
o o o o o o o o
m
m
s s s
s s s
o
o o o
o
m
s s s
m m m
v
o
m
o o o o o o o o
o o
o
m
s s
m
s
s
s
s
s
s
s
v
27
8
Elektrotechnika, elektronika
Electrotechnics, Electronics
ALNICO - servis, združenie
DRIBO Stará Turá s. r. o.
Prístavná 10 - prevádzka
821 09 Bratislava
tel.: +421-2-5341 6727
fax: +421-2-5341 6727
mobil: +421-905 250 012
e-mail: [email protected], www.alnicobratislava.sk
Montáž, oprava a odborné prehliadky:
• lodných a priemyselných elektrozariadení
• zálohových a núdzových dieselagregátov
• domových inštalácií a bleskozvodov
• technológií GSM a rádiokomunikačných systémov
• rýchlovyvíjačov pary
Husitská 2
916 01 Stará Turá
tel.: +421-32-7762 459
fax: +421-32-7762 199
e-mail: [email protected]
www.dribo.sk
• výroba a predaj elektrických prístrojov ( odpojovačov, odpínačov,
vypínačov ), rozvádzačov a komponentov VN ( 6-38,5kV )
AMSET s.r.o.
Eaton Electric s.r.o.
Sliačska 10
831 02 Bratislava
tel.: +421-2-4446 0444
fax: +421-2-4464 0441
e-mail: [email protected], www.amset.sk
Drieňová 1/B
821 01 Bratislava 2
tel.: +421-2-4820 4331
fax: +421-2-4820 4312
e-mail: [email protected], www.eaton.sk
Zákazková výroba priemyselnej elektroniky
• Komplexné služby v oblasti vývoja a výroby elektroniky
• Výroba dosiek plošných spojov a osadzovanie od prototypov až po
sériovú výrobu
• Zákazkový vývoj SW a HW
• Bezpečnostné produkty IT - nevyžarujúce PC
• USB token, GSM/GPS aplikácie
„Eaton je svetový líder v poskytovaní výrobkov a služieb pre
distribúciu, riadenie a spínanie elektrickej energie.“
str.: 30
CSBC spol. s r.o.
ELEKTROMONT TOPOĽČANY
Roľnícka 10
83107 Bratislava
tel: +421-44-5570 141
fax: +421-44-5570 143
e-mail: [email protected], www.csbc.sk
Železničiarska 6
955 01 Topoľčany
tel./fax: +421-38-5320 394, -395
e-mail: [email protected]
www.elektromont.sk
Ing. Ivan PLICHTA, CSc. - konateľ
• elektromontážna činnosť nízkeho a vysokého napätia rôznych
technologických, priemyselných a obytných celkov
• práce vo výbušnom prostredí
• práce na vysokom napätí
• predaj elektroinštalačného materiálu
• strojárska a elektrotechnická výroba
• automatizované systém velenia riadenia C4I2
• simulačné systémy pre živú simuláciu
• vývoj a výroba komunikačných zariadení a systémov
• integrácia systémov
str.: 9, 10, 29
str.: 21, 23
Delta Electronics (Slovakia), s.r.o.
EMERSON akciová spoločnosť,
Control Techniques
Priemyselná 4600/1
018 41 Dubnica nad Váhom
tel.: +421-42-4661 111
fax: +421-42-4661 130
mobil: +421-911 672 419
e-mail: [email protected]
www.deltaelectronics.sk
Piešťanská 1202/44
915 28 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421-32-7700 369
mobil: +421-903 752 260
fax: +421-32-7700 372
e-mail: [email protected], www.controltechniques.sk
Výroba:
• napájacích zdrojov
• komponentov napájacích systémov - usmerňovače, invertory, kontrolné
jednotky
• kompletných napájacích systémov pre telekomunikácie, IT, priemyselnú
automatizáciu a medicínu
Riadené pohony
• predaj, konzultácie, projektovanie a servis v oblasti riadenia pohonov
• frekvenčné meniče od 0,25 kW do 1,5 MW s napájaním 230V, 400V, 575V, 690V
• riadené jednosmerné usmerňovače pre jednosmerné motory
• elektromotory
• riadiace systémy a užívateľské rozhrania
DMS Control System, s.r.o.
FENIX SK, s. r. o.
Záborského 42
831 03 Bratislava
tel./fax: +421-4445 5330
mobil: +421-903 217 278
e-mail: [email protected], www.dmscs.sk
Smaragdová 47
040 11 Košice
tel.: +421-55-7896 221
mobil: +421-905 396 478
e-mail: [email protected], www.fenixsk.sk
Ing. Peter LACHOVIČ - konateľ
Projekt, dodávka, montáž, servis a poradenské služby pre:
• meranie a regulácia, priemyselné elektroinštalácie zariadení do 1kV
• systémy riadenia technológií na báze PLC a ich monitorovanie na PC
• riadenie a monitorovanie inteligentných budov
• zastúpenie spoločnosti SAIA Burgess: distribútor programovateľných
automatov, operátorských pracovísk a panelov, elektromerov a iné
str.: 15, 21
28
•
•
•
•
•
•
•
Autorizovaný distribútor spoločnosti PHOENIX CONTACT
CLIPLINE - radové svorkovnice
PLUSCON - priemyselné konektory
COMBICON - prepojovacia technika
TRABTECH - prepäťová ochrana
INTERFACE - konvertory signálov, zdroje, oddeľovače, prevodníky
AUTOMATIONWORX - automatizačná technika
8
Elektrotechnika, elektronika
Electrotechnics, Electronics
Schrack Technik s.r.o.
JL Elektronic, s.r.o
Hviezdoslavova 116/2
017 01 Považská Bystrica
tel./fax: +421-42-4322 723, 4327 827
e-mail: [email protected]
www.jlelektronik.sk
Ivánska cesta 10/C
821 04 Bratislava
tel.: +421-2-4910 8109
fax: +421-2-4910 8199
e-mail: [email protected]
www.schrack.sk, www.schrack.sk/e-shop
• elektronické súčiastky: aktívne, pasívne, opto
(ACP, NIPPON, KEKO, SEOUL, KIN...atď)
• elektromechanické súčiastky: konektory, ventilátory, relé
(MOLEX, PCD, SUNON, FUJITSU...atď)
• elektrochemické prípravky: na výrobu PS, spájkovacie a čistiace prípravky, povrchová ochrana, zalievacie hmoty (silikóny, polyuretany, epoxidy)
Sortiment 15000 produktov a komponentov pre obytné a administratívne
priestory, priemyselné prevádzky a rozvody energetickej distribučnej siete:
• rozvádzače • skrine, rozvodnice • meracie prístroje a elektromery, transformátory
• ističe, prúdové chrániče, motorové spínače, radové prístroje
• inštalačný materiál, vypínače, zásuvky a svietidlá • dátová technika a siete •
Predaj priamo cez sieť obchodníkov, kamenných predajní a internetový obchod
www.schrack.sk/e-shop.
str.: 30
NELO, s. r. o.
Galvaniho 16
821 04 Bratislava
tel.: +421-2-4342 6950
fax: +421-2-4363 7121
e-mail: [email protected], www.nelo.sk
Peter NÉMETH - konateľ
Výhradné zastúpenie spoločnosti GPH
Dovoz a distribúcia elektroinštalačného materiálu
• ukončovacie a spojovacie prvky do 1000mm2
• lisovacie, strihacie a odizolovacie náradie
• zmršťovacie trubice a koncovky
• zmršťovacie a zalievacie kábelové súbory
str.: 30
OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o.
Rybničná 36c
831 07 Bratislava
tel.: +421-2-4921 2511
fax: +421-2-4921 2525
e-mail: [email protected], www.oez.sk
KOMPLEXNÝ DODÁVATEĽ PRODUKTOV A SLUŽIEB
V OBLASTI ISTENIA ELEKTRICKÝCH OBVODOV
A ZARIADENÍ NÍZKEHO NAPÄTIA
PKS-ELEKTRO, s.r.o.
Partizánska cesta 94
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421-48-4157 707
fax: +421-48-4157 707
e-mail : [email protected], www.pks-elektro.sk
Komplexné dodávky materiálu a služieb v oblasti elektroenergetiky
• Trafostanice a rozvodne VN - NN (projektovanie, montáže, skúšky, revízie)
• Servis - opravy - diagnostika VN vypínačov typ HL, HG, VF, VD4 ( 7,2 ... 25kV )
• Servis - oparvy VN odpínačov a odpájačov
• Elektrické inštalácie - silnoprúdové zariadenia a rozvody do 52kV
• Dodávka zariadení a prístrojov VN - NN
• Dodávka káblov a káblových súborov VN - NN
str.: 21
RITTAL, s. r. o.
Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
tel.: +421-2-3233 3911
fax: +421-2-3233 3910
e-mail: [email protected], www.rittal.sk
Ing. Igor BARTOŠEK - riaditeľ
• skriňové rozvádzače
• systémy pre zabudovanie elektroniky
• klimatizácia v rozvádzačoch
• zbernicové systémy v rozvádzačoch
• dátové rozvádzače
• infraštruktúra serverovní
29
8
Elektrotechnika, elektronika
Electrotechnics, Electronics
Dovoz a distribúcia
elelektroinštalačného
materiálu
www.eaton.sk
D
T
ukončovacie a spojovacie prvky do 1000mm2
lisovacie, strihacie a odizolovacie náradie
zmršťovacie trubice a koncovky
zalievacie hmoty
zmršťovacie a zalievacie kábelové súbory
elektronické popisovače DYMO
hydraulické a mechanické prestrihovače plechu
meracie prístroje a transformátory
SmartWire-DT
• úspora nákladov na projekt a realizáciu
• úspora miesta v rozvádzači
• jednoduché programovanie,
montáž a údržba
NELO s.r.o.,
Galvaniho 16, 821 04 Bratislava
tel.: 02/4342 6950, fax: 02/4363 7121
e-mail: [email protected], www.nelo.sk
KOMPONENTY
PRE ODVETVIE ELEKTROTECHNIKY
DIAĽKOVÉ MERANIE
A ODPOČET ELEKTRINY
E-SHOP SCHRACK TECHNIK
Sortiment spoločnosti tvorí komplexná
ponuka produktov pre inštalácie elektrických a dátových rozvodov v rámci bytov,
rodinných domov, obchodných a administratívnych priestorov, priemyselných
prevádzok a rozvodov energetickej
Významnú skupinu portfólia tvorí široký
sortiment elektromerov, určených pre
domácnosti, priemysel, polyfunkčné objekty, fotovoltické elektrárne a obnoviteľné
zdroje, železničnú trakciu, elektromobilitu,
ako aj na iné špeciálne účely. V ponuke sú
w Viac ako 15 000 produktov
dostupných cez internet a iPhone
distribučnej siete. Spektrum tovarov siaha
od dodávok štandardnej prístrojovej
techniky cez kompletné rozvádzače až
po špeciálne produkty určené pre dátové
siete, informačné technológie, fotovoltické
najmodernejšie inteligentné elektronické
elektromery a pokročilé meracie a komunikačné systémy pre automatizovaný zber
dát a diaľkový odpočet kvantitatívnych,
výkonových aj kvalitatívnych parametrov
w Jednoduché objednávanie
7 dní v týždni, 24 hodín denne
systémy a elektromobilitu. Okrem vysokej
kvality produktov je samozrejmosťou aj
rýchla dostupnosť tovarov. Z celkovo
15 000 položiek sortimentu je približne
9 000 dostupných k okamžitému odberu
dodávanej a odoberanej elektrickej energie. S takýmito systémami dodanými
spoločnosťou Schrack Technik sa možno
stretnúť vo väčšine spoločností pôsobiacich
vo výrobe a distribúcii elektrickej energie
alebo dodávkou do 24, max. 72 hodín.
Zákazníci si všetky produkty môžu tiež
objednať a kúpiť 24 hodín denne, 7 dní
v týždni cez internetový obchod.
nielen na Slovensku ale aj v Českej republike a Rakúsku. Ponúkané riešenia sú
určené aj pre plánované inteligentné
siete - smart grid.
w Rýchle intuitívne vyhľadávanie cez
inteligentný Schrack Navigátor
w Okamžité informácie o dostupnosti,
technické informácie,
návody a schémy
ZAREGISTRUJTE SA UŽ DNES!
WWW.SCHRACK.SK/E-SHOP
Schrack Technik, s.r.o., Ivánska cesta 10/C, 82104 Bratislava
T: +421 (0)2 4910 8101 E: [email protected] I: www.schrack.sk
str.: 29
30
Pripravujeme 13. vydanie
+421 - 2 - 43 42 15 60
[email protected]
9
Služby
9. Služby
Services
Firmy Vášho regiónu
Veda, výskum, vzdelávanie
strana
Emil Kovaľ - UNIZVAR, Prešov
33
Skúšobníctvo, normalizácia, certifikácia, metrológia, kalibrácia
Q-TEST plus s. r. o., Bratislava
33
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Bratislava
22, 33
Emil Kovaľ - UNIZVAR, Prešov
33
SSE - Metrológia, s.r.o., Žilina
22
Inštitúcie, zväzy, asociácie
Zväz elektrotechnického priemyslu SR, Bratislava
33
Inžinierske a projektové služby
FILTER INVEST V&T GROUP s.r.o., Nitra
6
PKS-Elektro, s.r.o., Banská Bystrica
21, 29
REMIA, s.r.o., Košice
21
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Bratislava
22, 33
Servisno - montážne služby
Donaldson Filtration Slovensko s.r.o., ULTRAFILTER, Bratislava
17
EMERSON akciová spoločnosť, Control Techniques, Nové Mesto
28
nad Váhom
GALTEX spol. s r.o., Bratislava
19
PKS-Elektro, s.r.o., Banská Bystrica
21, 29
Informačné technológie
REMIA, s.r.o., Košice
21
Ekológia
ENVIWORK, s.r.o., Bratislava
33
HAPPY END spol. s r.o., Pezinok
33
KOVEKO, Veľké Bielice
33
Ekotrade HT, spol. s r.o., Bratislava
15
Odborné prehliadky a skúšky VTZ
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Bratislava
22, 33
KONTURA, s.r.o., Bratislava
12
PKS-Elektro, s.r.o., Banská Bystrica
21, 29
REMIA, s.r.o., Košice
21
Veľtrhy a výstavy
EXPO CENTER a.s., Trenčín
obálka, 33
Incheba, a.s., Bratislava
33, 35
SPIŠ - VIEW - TRADING, spol. s r. o., Spišská Nová Ves
33, 36
Servisné spoločnosti
KONTURA, s.r.o., Bratislava
12
Pozn.: zvýraznené firmy sa prezentujú v danej kapitole
Potrebujete dostať Vaše
informácie do domácnosti?
Ak áno, pomôže Vám
INFORMAčik
www.informacik.eu
32
Veda, výskum, vzdelávanie
konzultácie a školenia v strojárstve
Skúšobníctvo, normalizácia, certifikácia, metrológia, kalibrácia
skúšobníctvo
európske normy
skúšobníctvo
certifikácia
meranie
poradenstvo v systémoch manažérstva
Inštitúcie, zväzy, asociácie
Inžinierske a projektové služby
v strojárstve
v energetike
pre iné odvetvia priemyslu
energetický audit budov
Servisno - montážne služby
v strojárstve
v energetike
rekonštrukcie strojovo - technologických zariadení
Informačné technológie
v energetike
CAD/CAE/CAM systémy
podnikové informačné systémy
Ekológia
výkup a úprava odpadov
EIA
environmentálne poradenstvo
integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania živ. Prostredia
zber, odber a úprava odpadov
Odborné prehliadky a skúšky VTZ
elektrické zariadenia
plynové zariadenia
tlakové zariadenia
zdvíhacie zariadenia
Veľtrhy a výstavy
Servisné spoločnosti
doprava
Services
s
s
s
s
s s s
s s s
s
s
s s
s s s s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
o
s
v
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
o
o
o
i
s s s
s
s s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s s s s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
V - výroba, O - obchod, M - montáž, S - služby
9
Služby
Services
Emil Kovaľ - UNIZVAR
KOVEKO
Strojnícka 11
080 01 Prešov
tel.: +421-51-7764 554
mobil: +421-905 273 339
fax: +421-51-7764 554
e-mail: [email protected], www.unizvar.sk
Emil KOVAĽ - majiteľ, vedúci zváračskej školy
Ing. Emil KOVAĽ - zváračský inštruktor, technológ
• školenia zváračov, základné a úradné kurzy, všetky metódy
• zaškolenie na rezanie laserom, plazmovým oblúkom, kyslíkom a i.
• preskúšanie zváračov z bezpečnostných ustanovení
• oprava súčiastok z hliníka, nerezu a zliatin špeciálnym zváraním
• oprava hliníkových automobilových diskov
• činnosť koordinátora zvárania pri zavádzaní noriem EN ISO 3834 a DIN 18 800
Železničná 7
958 04 Veľké Bielice
tel.: +421-38-7498 513
mobil: +421-903 753 250
fax: +421-38-7498 513
e-mail: [email protected], www.koveko.sk
VÝKUP DRUHOTNÝCH SUROVÍN
• kovový šrot
• farebné kovy
• predaj propán-butánu
ENVIWORK, s.r.o.
Q-TEST plus s. r. o.
Mlynské Nivy 56
821 05 Bratislava
mobil: +421-918 632 027, 917 258 589, 918 632 006
e-mail: [email protected]
www.enviwork.sk
Šulekova 33
811 03 Bratislava
tel.: +421-2-5441 6250
fax: +421-2-5441 3502
e-mail: [email protected], www.q-test.sk
Ing. František DROZDA - konateľ
Eva KORBEĽOVÁ - vedúca kalibračného laboratória
Ing. Radovan FILO - manažér kvality a audítor
mobil: +421- 903 466 250
mobil: +421- 903 154 996
mobil: +421- 903 305 766
• expertízy, poradenstvo a vzdelávanie v ISM podľa ISO 9001 (kvalita), ISO 14001
(enviroment), OHSAS 18001 (bezpečnosť), ISO 27001 (SMIB), HACCP, analýza
systému merania (MSA), ISO 19011 audit systému manažérstva, ISO 17025,
ISO 17043 (akreditácia) ISO 10012 (manažérstvo merania) ISO 19011 (audit)
• outsourcing kalibrácie, merania, manažérstva a auditu
• kalibrácia meradiel a expertné meranie, obchodné zastúp. DH Budenberg a Meatest
• organizovanie medzilaboratórnych porovnávaní a testov spôsobilosti
zber (odber), preprava a zhodnotenie
EXPO CENTER a.s.
SPIŠ - VIEW - TRADING, spol. s r. o.
Pod Sokolicami 43
911 01 Trenčín, SLOVAKIA
tel.: +421-32-770 43 20
fax: +421-32-770 43 24
e-mail: [email protected], www.expocenter.sk
Starosaská 15
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: +421-53-4424 748
fax: +421-53-4426 364
e-mail: svt@svt.sk, www.svt.sk
Ing. arch. Mária KLEINOVÁ
• poriadanie medzinárodných výstav a veľtrhov
• zabezpečenie účasti firiem na iných výstavách
• realizácia výstavných stánkov
• prenájom hnuteľných vecí a nehnuteľností
• kongresová turistika
• reklamná činnosť a propagácia
• reklama, reklamné predmety
• autorské výstavy a veľtrhy
• výstavy a veľtrhy podľa výberu klienta
• návrh a realizácia atypických expozícií
obálka,
str.: 36
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
HAPPY END spol. s r.o.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
tel.: +421-2-48291271
mobil: +421-902 929 160
fax: +421-2-48291266
e-mail: sykora@tuvslovakia.sk, www.tuvslovakia.sk
Bratislavská 83
902 01 Pezinok
tel.: +421-33-641 2742
mobil: +421-905 242 877
fax: +421-33-641 2237
e-mail: happyend@happyend.sk, www.happyend.sk
Ing. Rudolf ŽIAK - konateľ spoločnosti
Ing. Zoltán SÝKORA - Marketing & PR Manager
• sorbenty kvapalín
• havarijné tesniace prostriedky
• sorpčné havarijné súpravy
• priemyslové utierky
• olejové, odpadové hospodárstvo a ekosklady
• mycie stoly
• priemyslové a protisklzové rohože
• certifikačné miesto systémov kvality
• certifikačný orgán výrobkov
• certifikačný orgán pre certifikáciu osôb
• inšpekčný orgán typu A
• oprávnená právnická osoba • notifikovaná osoba NB1353, NB 0036
Incheba, a.s.
str.: 22
Zväz elektrotechnického priemyslu SR
Viedenská cesta 3-7
851 01 Bratislava
tel.: +421-2-6727 2414, 2485
fax: +421-2-6727 2201
e-mail: coneco@incheba.sk, www.incheba.sk
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
tel.: +421-2-502 34 259 (507), 55 64 78 84
fax: +421-2-502 34 507
mobil: +421-905 756 791
e-mail: zep@zep.sk, www.zep.sk
Mgr. Vlado KALINA – generálny sekretár ZEP SR
• CONECO – medzinárodný veľtrh stavebníctva
• RACIOENERGIA – medzinárodný veľtrh energetickej efektívnosti a
racionalizácie využitia energie
STAVEBNÁ MECHANIZÁCIA · CLIMATHERM · CONECOINVEST · SLOVREALINVEST
str.: 35
Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky (ZEP SR) vznikol v roku 1991 ako profesné
združenie pôsobiace v oblasti elektrotechniky a elektroniky, informačných a komunikačných
technológií. Združuje viac ako 55 firiem, ktorých produkcia nesie prívlastok „elektrotechnická“
a 14 stredných odborných škôl a technických univerzít. Je najväčšou a najreprezentatívnejšou
zamestnávateľskou organizáciou svojho druhu v rezorte. ZEP SR združuje nielen výrobcov, ale tiež
spoločnosti pôsobiace v oblasti nakladania s elektro-odpadmi, distribútorov elektro-materiálu,
konštrukčné kancelárie, stredné odborné, vysoké školy a výskumné ústavy.
33
10
Automobilový priemysel
10. Automobilový priemysel
Car Industry
Automobily a prípojné vozidlá
KESTLER Co spol. s r.o., Bratislava
Časti, diely a komponenty
ATRA, s.r.o., Ilava
KESTLER Co spol. s r.o., Bratislava
Emil Kovaľ - UNIZVAR, Prešov
Technológie a zariadenia
ATRA, s.r.o., Ilava
KURITA EUROPE GmbH, Bratislava
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Bratislava
strana
34
34
34
33
Automobily a prípojné vozidlá
automobily osobné
automobily nákladné a ťahače
automobily úžitkové
autobusy
prívesy, návesy, nadstavby
ostatné vozidlá (traktory, motocykle, špeciálne vozíky...)
výrobné zariadenia a systémy pre auto priemysel
Časti, diely a komponenty
mototry a ich časti
prevodové ústrojenstvo
podvozky
karosérie, kabíny
kolesá, pneumatiky
nezávislé kúrenie
satelitné navigačné a komunikačné zariadenia
audio a videotechnika pre automobily
doplnky iné
Technológie a zariadenia
autoservisy a ich vybavenie
pneuservisy a ich vybavenie
lakovne a ich vybavenie
Car Industry
o
o
o
o o o o o o o o o
o
o
o
o o o o o o o o o
s
s
o
o
s
34
17
22, 33
s
s
Pozn.: zvýraznené firmy sa prezentujú v danej kapitole
V - výroba, O - obchod, M - montáž, S - služby
ATRA, s.r.o.
Štúrova 383
019 01 Ilava
tel.: +421-42-4466 166
fax: +421-42-4466 161
e-mail: atra@atra.sk, www.atra.sk
• priemyselné pneumatiky - celogumové, vzdušnicové, bandáže
• plnenie pneumatík polyuretánom - bezdefektová prevádzka, žiadne prestoje
• pneumatiky pre stavebné stroje OTR, EM, pásy
• disky podľa požiadaviek
• servis priamo u zákazníka, mobilný lis
• poradenstvo
PRIEMYSELNÉ PNEUMATIKY
SERVICE means
SOLUTION
ný
Výhrad
ca
KESTLER Co spol. s r.o.
Krajinská cesta 12
821 07 Bratislava
tel.: +421-2-4341 1172
mobil: +421-915 777 217
fax: +421-2-4333 9572
e-mail: miroslav.franko.kestler_co@partner.renault.sk,
http://www.renault-kestler.sk/renault/
• autorizovaný predajca vozidiel značky Renault a Dacia
• servis a predaj náhradných dielov
• pick up delivery servis
• zapožičanie náhradných voziel
• výkup jazdených vozidiel
• financovanie nových a jazdených vozidiel a poistenie vozidiel
zástup
Vzdušnicové pneumatiky
a celogumové kolesá
Plnenie pneumatík polyuretánom —
záruka mobility
Vaše starosti nechajte na nás.
ATRA, s.r.o., Štúrova 383, 019 01 ILAVA, tel./fax: 042 - 44 66 166, 44 66 161
Pobočka Malacky: Továrenská 15, 901 14 Malacky, tel.: 034 - 77 31 814
www.atra.sk
34
STAVEBNÁ MECHANIZÁCIA
CLIMATHERM
CONECOINVEST
SLOVREALINVEST
27. - 31. 3. 2012
INCHEBA, a.s., Viedenská cesta 3-7 • 851 01 Bratislava
T +421-2-6727 2139, 6727 2414, 6727 2485
F +421-2-6727 2201 • E coneco@incheba.sk
www.incheba.sk
35
Zariadenia na dezintegráciu organických odpadov
Diesel motor na zemný plyn pre kogeneračnú jednotku
Technológia spracovania práškových materiálov
a odpadov v suchom aj vlhkom stave
I N F O R M AT I K A A I N F O R M A Č N É
TECHNOLÓGIE
Výpočtová inteligencia
Webové informačné systémy
ELEKTROTECHNIKA
A I N F O R M AT I K A
Automatizácia a riadenie
Elektronika
Telekomunikácie
M AT E R I Á L O V É T E C H N O L Ó G I E
Simulácia ohrevov procesov tvárnenia
Moderné technológie skenovania
Transformačné procesy v rýchlo stuhnutých
polykomponentných viacfázových zliatinách
H O R I Z O N TÁ L N Y V Ý S K U M
Energie a energetika
Ochrana životného prostredia
Matematika
Medicínska informatika, biomedicínske
inžinierstvo, medicínska technika
Bezpečnosť
VÝSKUM - NAŠE CESTY K POZNANIU
STROJNÍCTVO
www.stuba.sk
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Zariadenia na dezintegráciu
organických odpadov
Na našom výskumnom pracovisku sa v súčasnosti zameriavame na analýzu procesu dezintegrácie tuhých
materiálov a na návrh optimálnej konfigurácie stroja v modulovej stavbe dezintegračného zariadenia.
Vypracovávame matematický model dezintegrácie, navrhujeme systém modulovej stavby dezintegračného zariadenia a metodiku pre optimálny výber modulov pre zadaný dezintegrovaný materiál. Súčasťou našej vedeckej práce sú tiež analýzy matematických modelov dezintegrácie, experimentálne verifikovania dezintegračnej sily, návrhy modulovej stavby dezintegračného komplexu, návrhy metodiky
pre výber optimálnej zostavy, a samozrejme, výroba a skúška funkčného modelu na reálne podmienky.
Svoju prácu orientujeme na presné požiadavky zákazníka – navrhneme zariadenie s optimálnou konfiguráciou na požadovaný účel.
Mobilné dezintegračné zariadenie
na spracovanie stavebného odpadu
Mobilné dezintegračné zariadenie so spracovávaním stavebného odpadu je
aplikáciou výsledkov našej výskumnej práce. V súčasnosti pracuje v podniku
SETRA, spol. s.r.o. v Brne v Českej republike. Celé zariadenie je umiestnené
na podvozku návesu a je napojené na mobilnú elektrocentrálu. Súčasťami
tohto mobilného komplexu zariadenia sú triedička stavebného materiálu,
odlučovače kovových častí a kameňov, sústava dopravníkov a mechanické
rameno na nakladanie odpadu.
Zložené drviace zariadenie
STROJNÍCTVO
Na našom pracovisku sme vyvinuli zložené drviace zariadenie, ktoré je určené na spracovanie gumových polotovarov na ďalšie spracovanie v závode
AGROMONT v Bratislave. Skladá sa z dvoch stupňov. Prvý stupeň zariadenia - dvojrotorové dezintegračné zariadenie slúži na preddrvenie materiálu.
Druhý stupeň - jednorotorové dezintegračné zariadenie slúži na dodrvenie
frakcie z prvého stupňa.
Diesel motor na zemný plyn
pre kogeneračnú jednotku
V ostatnom období sme sa sústredili na rekonštrukciu a optimalizáciu parametrov nepreplňovaného
traktorového motora Z 8403 po prestavbe na zemný plyn na pohon kogeneračnej jednotky. Nastavením na spaľovanie chudobných zmesí sme zohľadnili požiadavky na nepretržitú prevádzku kogeneračnej jednotky a potrebného výkonu na pohon elektrického generátora. Úlohu sme zrealizovali
v kooperácii so spoločnosťou Elteco-Gen s. r. o., Žilina, pre objednávateľa PHS strojárne a. s., závod
Hliník nad Hronom.
Technológia spracovania práškových materiálov
a odpadov v suchom aj vlhkom stave
Výskum jednotkových operácií z oblasti mechaniky partikulárnych látok sa zameriava na exaktné experimentálne overenie
teoretických výsledkov jednotlivých pochodov (nabaľovacia aglomerácia, granulácia kompaktovaním a briketovaním, tabletovanie, homogenizácia, triedenie, extrúzia) a následný návrh technológií pre malotonážnu aj veľkotonážnu chémiu. V špeciálnom výskume sa zameriavame okrem iného aj na spracovanie nebezpečných rádioaktívnych a iných odpadov. Cieľom
je zamedziť prašnosť pri výrobe a doprave, eliminovať možnosti explózie a vzniku veľkých priemyselných havárií a zlepšiť
pracovné a komunálne prostredie.
Spracovanie odpadov
Prax a nové predpisy v odpadovom hospodárstve vyvolali potrebu overenia
spôsobu spracovania odpadov a materiálov, ktoré z hľadiska svojho vzniku,
vlastností alebo špeciálnych požiadaviek nemožno spracovať bežným spôsobom (napr. rádioaktívne prášivé odpady). Vo výskume sa zameriavame
na technológiu vysokotlakového lisovania s aglomeračnými pojivami spolu
aj s obalmi. Pre spracovanie nebezpečných odpadov sme navrhli mobilné
solidifikačné zariadenie s obslužnou perifériou, ktorá je schopná nezávisle od energií a surovín spracovať na danom mieste predmetné materiály
do vhodnej formy.
Aglomerácia materiálov
Prášivé alebo zrnité materiály sa vyznačujú viacerými negatívnymi vlastnosťami (spekavosť, lepivosť, prašnosť, nevhodné transportné vlastnosti,
nespoľahlivosť pri dávkovaní, segregácia zložiek a pod.), ktoré znemožňujú, obmedzujú, alebo úplne vylučujú nasadenie bezobslužných technologických liniek. Kľúčovým riešením na odstránenie väčšiny problémov je
tvarová transformácia materiálu do podoby granulátu rôznej veľkosti. Pre
spracovanie suchých látok sa obyčajne navrhuje kontinuálne briketovanie,
pre vlhké látky zasa rôzne varianty extrúzie s následným formovaním tvaru
aj povrchu.
I N F O R M AT I K A A I N F O R M A Č N É T E C H N O L Ó G I E
Výpočtová inteligencia
Snahou tvorcov prvých počítačov bolo, aby ľuďom uľahčili orientovať sa v spleti informácií, a zároveň
prostredníctvom počítačov napodobnili myslenie človeka. Aj dnes je potrebné neustále vyvíjať nové
alternatívne prístupy spracovania informácií, rozvíjať inteligentné vyhľadávanie s analýzou údajov.
Vhodnými prostriedkami, ktoré zabezpečujú interakciu človeka s počítačom sú virtuálna realita a obohatená realita. Vďaka neurónovým sieťam vie počítač modelovať procesy, ku ktorým dochádza v mozgu
človeka. Použitím kombinácie týchto nástrojov je možné vytvoriť simuláciu sociálnych systémov, a tak
prispieť k rozvoju sociálnej spoločnosti.
Interakcia človek – počítač
V oblasti výskumu nových metód interakcie človek - počítač sa zameriavame na audiovizuálnu komunikáciu s počítačom. Navrhli sme a zrealizovali experimentálny program na sledovanie pohybu hlavy hovoriaceho avatára - hovoriacej virtuálnej ľudskej hlavy, program pre učenie
sa prstovej abecedy a syntézy reči so syntézou mimiky tváre hovoriacej
osoby.
V oblasti kooperatívnych, distribuovaných systémov sme implementovali systém, ktorý umožňuje spoluprácu viacerých geograficky vzdialených používateľov so zdieľaným 3D modelom.
Spracovanie časových radov „Echo state” neurónovými sieťami
„Echo State“ neurónové siete patria medzi novšie pohľady na architektúru a trénovanie rekurentných neurónových sietí. Skúmame možnosti
úprav metódy učenia týchto sietí a tiež možnosti úprav ich architektúry.
Takéto siete slúžia na extrahovanie zaujímavých vlastností zo vstupnej
postupnosti. Tiež optimalizujeme ich architektúru rôznymi metódami,
vrátane evolučných algoritmov. Tieto postupy boli odskúšané pri predpovediach rôznych časových radov, od gramatiky prirodzeného jazyka
po predpoveď teplotných údajov v meteorológii.
Inteligentné prediktívne metódy riadenia nelineárnych systémov
Na ústave aplikovanej informatiky riešime výskumný projekt, ktorého cieľom je vývoj, algoritmizácia a aplikácia
inteligentných metód modelovania a riadenia nelineárnych procesov, pričom sa využívajú moderné evolučné metódy, ktoré sú založené na fuzzy množinách, umelých neurónových sieťach a genetických algoritmoch. Pri riešení
výskumných úloh sme dospeli k:
vývoju metód identifikácie a modelovania nelineárnych SISO a MIMO dynamických systémov s využitím fuzzy
logiky, fuzzy - neuro metód, umelých neurónových sietí a genetických algoritmov,
vývoju nelineárnych prediktívnych algoritmov neuro-riadenia, nových metód a algoritmov učenia, adaptácie
a samonastavovania parametrov umelých neurónových sietí a tiež k návrhu nových efektívnych štruktúr neuroriadenia použitím nových typov aktivačných funkcií na báze ortogonálnych a wavelet funkcií,
vývoju inteligentných metód modelovania a riadenia udalostných a hybridných procesov,
vývoju algoritmov pre výber a optimálnu konfiguráciu štruktúr riadenia z meraných údajov na aplikáciu umelých
neurónových sietí, fuzzy prístupov a genetických algoritmov v praxi (jadrová energetika, plynárenstvo).
Webové informačné systémy
Web, tak ako ho poznáme v súčasnosti, je navrhnutý na prehliadanie. Ak má pomôcť ľuďom v prehliadaní stroj, musíme
lepšie pochopiť vlastnosti webu ako siete a tiež ako miesta, kde sú uložené dáta, informácie a poznatky. Aby vedel stroj dáta
na webe spracovať, musíme ho obohatiť tak, aby bol explicitne vyjadrený význam – sémantika. Poznanie významu dát (napr.
jaguár, o ktorom sa píše v článku, je zviera) umožní automatizované usudzovanie v tomto informačnom priestore. V rámci
jednotlivých výskumných smerov sa na Ústave informatiky a softvérového inžinierstva FIIT v rámci projektov zaoberáme:
automatizovaným získavaním sémantiky (napr. opoznámkovaním),
pochopením aktivít používateľa, ktorý pracuje s informáciami na webe,
použitím získaných informácií pre zefektívnenie poskytovania a spracovávania informácií.
Výsledky výskumu v rámci projektov aplikujeme pre viaceré aplikačné oblasti, ako sú: vyhľadávanie pracovných ponúk
na webe, vyhľadávanie publikácií podľa záujmov používateľa alebo poskytovanie vedomostí, ktoré sú „šité“ na mieru
pre konkrétneho študenta.
Získavanie a organizovanie informácií v prostredí internetu
Súčasný výskum vo svete sa intenzívne orientuje na metódy získavania
a prezentovania informácií a poznatkov z webu. Naše pracovisko nie je výnimkou. Náš výskum v rámci projektu štátneho programu výskumu a vývoja „Budovanie informačnej spoločnosti“ sa sústreďuje na nové spôsoby
spracovania informácií a poznatkov v prostredí rozsiahlych informačných
priestorov, akým je napr. aj internet a jeho služba web. Experimentálne overujeme nové metódy, ktoré sme navrhli v rámci výskumného projektu na pilotnom webovom portáli. Webový portál má za cieľ efektívne vyhľadávanie
informácií o voľných pracovných miestach. Integruje tiež softvérové nástroje, ktoré sme vyvinuli – napr. nástroj na vytváranie zhlukov firiem na základe
podobnosti ich zamerania, čo umožňuje lepšie odporúčanie vhodných pracovných ponúk pre používateľa.
Personalizovaný web
Naše pracovisko sa zaoberá v rámci výskumného projektu MAPEKUS vývojom a overovaním nových prístupov v modelovaní používateľa, ktorý pracuje s informáciami v špecifickej oblasti vedeckých zdrojov. Modelovanie zahŕňa získavanie, spracovávanie a použitie poznatkov o aktivitách používateľa
tak, aby používateľ dostal pomoc pri hľadaní nasledujúceho zdroja automaticky (kde klikne myšou) bez toho, aby musel vypĺňať zdĺhavé dotazníky
o svojich záujmoch, cieľoch a preferenciách. Zameriavame sa na podporu
navigácie vo veľkých informačných priestoroch, ktoré sa menia (napr. pribúdajú nové publikácie). Využívame pri tom vedomosti ďalších informácií
o dátach, v ktorých hľadáme napr. vzťahy medzi autormi publikácie. Tieto
dodatočné dáta získavame automaticky prostredníctvom nových metód,
ktoré sa realizujú softvérovými nástrojmi. Doplnené údaje slúžia ako základ
pre usudzovanie, ktoré sa zameriava na získavanie informácií o používateľovi a na základe záujmov, cieľov a preferencií používateľa obohacujeme
informačný priestor. Na ústave sme vyvinuli pilotnú aplikáciu v podobe webového portálu pre vyhľadávanie vedeckých publikácií.
Automatizácia a riadenie
E L E K T R O T E C H N I K A A I N F O R M AT I K A
Súčasný technický svet predstavujú stále zložitejšie systémy. Vyžadujú si veľmi presné a sofistikované
riadenie, zväčša založené na spolupráci mnohých špecializovaných počítačových systémov. Tieto systémy sú prepojené komunikačnými prostriedkami s výkonnými prvkami. Pracujú automaticky. Ich použitie zásadným spôsobom určuje vlastnosti zariadení a celých systémov vo výrobe, v doprave, vo výskume,
v starostlivosti o zdravie i bežnom živote. Napríklad v robotike ide o aplikácie, ktoré nahrádzajú namáhavú či monotónnu prácu alebo prácu v nebezpečnom prostredí.
Automatizácia a robotika
Výskum v oblasti automatizácie a robotiky na Ústave riadenia a priemyselnej informatiky sa zameriava na problematiku automatizácie procesov,
robotiku a umelú inteligenciu. Riešime úlohy z oblasti riadiacich, senzorových, pohybových a robotických systémov. Aplikujeme ich v oblastiach, ako
sú elektrotechnika, strojárenstvo, doprava, ale i do medicíny či domácností.
V ostatnom čase riešime predovšetkým systémy s aplikáciou metód umelej
inteligencie. Reprezentantom takýchto systémov sú servisné a inšpekčné
autonómne roboty, ktoré majú mimoriadne široké uplatnenie. Ide o zariadenia, ktoré podporujú činnosti človeka, kontrolujú činnosť v rizikových
priestoroch, podporujú obsluhu zariadení a pod.
Kybernetika a riadenie zložitých a rozsiahlych systémov
Množina technických prostriedkov, ktoré zabezpečujú riadenie procesov
a vyznačujú sa zložitosťou, priestorovou rozľahlosťou a vysokými požiadavkami na kvalitu riadenia tvoria sieťový riadiaci systém. Optimálne využitie
sieťových riadiacich systémov si vyžaduje použiť nové metódy a algoritmy
riadenia. V oblasti sieťových riadiacich systémov venuje URPI pozornosť
rozvoju metód robustného a adaptívneho riadenia procesov. Tieto metódy
dokážu zabezpečiť stabilitu a vysokú kvalitu riadenia pri najrôznejších zmenách v technológii a okolitých podmienok. Zabezpečia aj vysokú kvalitu
výroby pri minimálnych požiadavkách na energie a materiál, čo sa prejaví
v cene výrobkov.
Elektronika
Elektronika predstavuje technologický základ informatiky. Zaoberá sa širokým spektrom problematík od elektronických
prvkov a obvodov až po celé systémy na generovanie, spracovanie, prenos a uchovanie signálov. Nachádza uplatnenie v rôznych oblastiach – nielen v informatike, ale aj automatizácii, telekomunikáciách, elektrotechnike, strojárstve, priemyselných
technológiách či v službách. Elektronika poskytuje možnosti na inováciu zariadení a systémov s podstatným zlepšením ich
úžitkových vlastností a pridanej hodnoty. Moderné integrované obvody a mikrosystémy a výsledky najnovšieho technologického pokroku dodávajú prístrojom, službám či celým systémom kvalitatívne nový rozmer – istú mieru inteligencie.
Prenosný merač stresu
Jednou z oblastí našich aktivít bol vývoj a konštrukcia tenkovrstvových mikroelektród a elektronického meracieho prístroja na monitorovanie psychofyziologických reakcií u človeka pod vplyvom stresu. Stres je nepríjemným
záťažovým faktorom, ktorý pôsobí na centrálny nervový systém a môže
vyvolať vážne psychické, ale aj zdravotné ťažkosti. Vyvinutý prístroj slúži
na spoľahlivú identifikáciu stresu. Je založený na neinvazívnom meraní vodivosti ľudskej kože, ktorá sa pod vplyvom stresu výrazne mení. Zariadenie
má široké uplatnenie v psychológii a medicíne, relaxačnej fyzioterapii, resp.
v aktívnej a rekreačnej športovej činnosti.
Telekomunikácie
Význam telekomunikácií a úloha globálnych komunikačných systémov v informačnej spoločnosti 3. tisícročia je nepopierateľná. Výskumná činnosť zodpovedá širokému záberu vednej oblasti. Patria sem
telekomunikačné systémy, siete a služby, služby pre siete novej generácie (NGN – Next Generation
Networks) na Slovensku, číslicové spracovanie obrazových a rečových signálov a tvorba multimediálnych aplikácií, zvyšovanie bezpečnosti, mobilné a satelitné komunikácie a optokomunikačné systémy.
E L E K T R O T E C H N I K A A I N F O R M AT I K A
Inteligentné rečové komunikačné rozhranie
Vytvorili sme systém na získavanie informácií z Internetu cez telefón bez potreby interakcie s operátorom. Používateľ komunikuje v slovenčine priamo s počítačom. Ten rozozná, čo používateľ hovorí. Dialógový manažér vyhodnotí
požiadavku a nájde potrebné informácie na internete. Nakoniec ich poskytne používateľovi v podobe syntetizovanej rečovej odpovede. Architektúra systému je otvorená a umožňuje rozširovanie o rôzne aplikácie v iných oblastiach. Jazyk sa nemusí obmedzovať iba na slovenčinu. Takýmto spôsobom je možné získavať informácie z internetu
cez telefón, čo ponúka pohodlný prístup k informáciám napr. pre telesne postihnutých alebo tam, kde nie je pripojenie na internet.
Prenosové a kódovacie techniky pre komunikačné systémy
Prenos informácií sa dnes uskutočňuje digitálne. Na univerzite sme sa zamerali na hľadanie nových kódov na prenos informácií. Našli sme nové kódy, ktoré sú schopné opravovať chyby vznikajúce pri prenose informácie. S podobnými kódmi sa stretávame pri počúvaní hudby z CD diskov, pri sledovaní digitálneho televízneho vysielania,
či pri komunikácii mobilným telefónom. Tiež sme našli dvojrozmerné úplne komplementárne kódy. V r. 2004 boli
ocenené cenou za výskum Werner von Siemens Excellence Award. Podobné jednorozmerné komplementárne kódy
našli uplatnenie vo fyzike (Isingov spinový systém), v optickej reflektometrii a pod. Dvojrozmerné kódy môžu zohrať
významnú úlohu pri zvyšovaní prenosových rýchlostí mobilných systémov nasledujúcich generácií. Tento výskum
je podporovaný aj Európskou komisiou. V projektoch podobného typu boli v minulosti v Európe vyvinuté mobilné
systémy GSM (2G) a UMTS (3G).
Simulácia ohrevov procesov tvárnenia
Vo výskumnej činnosti sa podieľame na vývoji nových progresívnych technológií tvárnenia, ktoré zameriavame na:
dosiahnutie požadovaných tvarov a presných rozmerov vyrábaných polotovarov,
maximálne využitie možností súčasného zlepšenia vybraných parametrov a úžitkových vlastností
tvárnených materiálov aplikáciou termomechanického spracovania a inkrementálnych deformácií v špecificky definovaných intervaloch teplôt.
Na dosiahnutie požadovaného rozloženia teplôt v tvárnených polotovaroch sa na základe numerických
analýz navrhujú a optimalizujú ekologicky čisté elektrické a indukčné ohrevy.
Technológia spätného rotačného pretláčania je určená
na výrobu dutých a vnútorne profilovaných hriadeľov.
V procese tvárnenia sa razník axiálne zatláča do rotujúceho plného tyčového polotovaru, pričom vonkajší profil sa
tvaruje pomocou troch rolovacích hlavíc. Pri tvárnení vysokopevných ocelí sme navrhli aplikáciu inkrementálnych
deformácií pri zvýšených teplotách, čo prispelo k zlepšeniu
plastického toku materiálu a pozitívne ovplyvnilo mechanické a únavové vlastnosti získaných produktov. Na Katedre aplikovanej mechaniky ÚVSM MtF STU sme zrealizovali
návrh indukčného ohrevu a kombinovaného chladenia
vzduchom a vodnou sprchou, aby sme dosiahli požadované rozloženie teplôt v tyčovom polotovare pred procesom
tvárnenia a tiež parametrov zušľachťovania po inkrementálno-deformačnom procese. Z dôvodu predĺženia životnosti
razníkov sme z hľadiska teplotného ovplyvnenia a stability posúdili možnosť použitia dutého razníka s vnútorným
chladením.
Optimalizácia tvaru vzoriek pre simulátor
termomechanického spracovania ocelí
Nové metódy a postupy termomechanického spracovania
kovových materiálov experimentálne testujeme pomocou
termomechanických simulátorov. Z hľadiska následného
skúmania vplyvu termomechanického spracovania na mikroštruktúru, mechanické, technologické a úžitkové vlastnosti materiálov sa požaduje, aby pri priamom elektrickom
ohreve bolo v aktívnej valcovej časti skúšobných vzoriek
teplotné pole homogénne. Na základe výsledkov numerickej simulácie sme navrhli tvar vzorky s minimálnymi teplotnými rozdielmi v aktívnej časti.
M AT E R I Á L O V É T E C H N O L Ó G I E
Návrh indukčných ohrevov a chladenia pre proces
spätného rotačného pretláčania
Moderné technológie skenovania
Podstatou našej výskumnej práce je získať čo najväčšiu tvarovú presnosť rôznych súčiastok. Na tento
účel nám slúžia moderné technológie skenovania. Aký je náš postup? Naskenujeme reálnu súčiastku,
čím získame jej 3D počítačový model. Po naskenovaní urobíme CAD úpravu tohto 3D modelu. Nasleduje CAM príprava stratégií obrábania. Na základe takejto predprípravy vyrobíme novú súčiastku CNC.
Vyrobenú súčiastku opäť naskenujeme optickým skenerom. Na záver porovnáme 3D počítačový model
prvotnej reálnej súčiastky s 3D počítačovým modelom novo vyrobenej súčiastky. Tak odkontrolujeme
tvarovú presnosť.
M AT E R I Á L O V É T E C H N O L Ó G I E
Bedrový kĺbový implantát
Náš výskum je orientovaný pre ľudí. Svedčí o tom aj vývoj
tvarovo presného modelu bedrového kĺbového implantátu.
V tejto súvislosti sme riešili CAD úpravu 3D počítačového modelu femorálnej časti bedrového kĺbu s následným CAM obrábaním. Je to náročné z hľadiska presnosti tvaru. Súčasne sme
skúmali a našli optimálne rezné podmienky pre obrábanie titánovej zliatiny kopírovacími frézami. Na zvýšenie efektivity výroby pri tvorbe stratégie frézovania implantátu (generovania
dráh obrábania) tento polotovar (výkovok z titánovej zliatiny)
bol naskenovaný optickým 3D skenerom ATOS.
Reverz engineering - proces výroby umeleckých
predmetov
Na našom pracovisku sa zaoberáme tiež vyhotovovaním modifikovaných duplikátov umeleckých predmetov. Ako príklad
uvedieme reliéf generála M. R. Štefánika (1880 - 1919). Originálny reliéf je vyhotovený zo sklolaminátu s efektom bronzovej plochy. Jeho rozmery sú 560x560x55 mm. Z tohto reliéfu
sme vyrobili modifikovaný duplikát (miniatúru) z bronzu s rozmermi 140x140x13 mm. Keďže východisková reálna súčiastka
bola vyrobená ručnou umeleckou prácou, neexistovala o nej
technická dokumentácia. Na vytvorenie 3D digitálneho modelu reliéfu sme použili 3D optický skener ATOS. Digitalizovaný
model sme softvérovo zmenšili a navrhli stratégiu pre CNC
obrábanie a následne bol generovaný NC program. Na CNC
frézovacom obrábacom centre sme vyfrézovali zo sadrového
polotovaru zmenšenú, t. j. modifikovanú kópiu reliéfu, ktorá
slúži ako model v procese vákuového liatia na získanie bronzového zmenšeného reliéfu.
Transformačné procesy v rýchlo stuhnutých
polykomponentných viacfázových zliatinách
Progresívne technológie prípravy moderných polykomponentných viacfázových zliatin sú založené na využití procesov rýchleho tuhnutia tavenín. Výskum sa zameriava na štúdium transformačných procesov v mikroobjemoch komplexne legovaných
zliatin na báze železa počas rýchleho tuhnutia a pri následnej termickej expozícii v priebehu kompaktácie rýchlo stuhnutých
častíc. Detailná znalosť fyzikálno-metalurgických aspektov transformačných procesov umožňuje optimalizovať technologické parametre výroby zliatin, predikovať vlastnosti a správanie materiálov v podmienkach exploatácie, a tým ďalej zvyšovať
úžitkové vlastnosti technických zliatin.
Štruktúrne dôsledky rýchleho tuhnutia
nadeutektickej zliatiny na báze Fe
Kinetika tuhnutia vysokolegovaných nástrojových zliatin na báze Fe výrazným
spôsobom determinuje charakter solidifikačnej mikroštruktúry. Zvyšovanie solidifikačnej rýchlosti má za následok dramatické rozmerové a morfologické zjemnenie primárnych solidifikačných útvarov, ktoré môžu viesť až k vzniku nových
mikroštruktúr. S ohľadom na všeobecnú spojitosť medzi štruktúrou a vlasnosťami materiálov predstavuje evolúcia mikroštruktúry v podmiekach rýchlej solidifikácie jeden z efektívnych nástrojov zvyšovania úžitkových vlastností technických
zliatin.
Štruktúrne dôsledky rýchleho tuhnutia podchladenej taveniny
hypoeutektickej nástrojovej ocele v podmienkach elektromagnetickej
levitácie
Výskum je orientovaný na analýzu vplyvu hlbokého podchladenia taveniny
v podmienkach elektromagnetickej levitácie (EML) a spôsobu ochladzovania (vo
vznose a na pevnom substráte) na primárnu štruktúru a fázové zloženie rýchlo
stuhnutých vzoriek nástrojovej ocele ledeburitického typu. Experimenty v podmienkach EML boli realizované v IFW Dresden. Štúdium a analýza štruktúrnych
dôsledkov rýchleho tuhnutia hlboko podchladenej taveniny prispieva k objasneniu mechanizmov nerovnovážnych fázových premien a vytvoreniu termofyzikálnych modelov tuhnutia v procese rozstrekovania taveniny.
Energie a energetika
Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj energetických systémov, postupne premieňať súčasný spôsob získavania a využívania energií na efektívny, posilniť energetickú bezpečnosť a zvýšiť využitie obnoviteľných
zdrojov energie – to sú rezonujúce otázky dneška. Odpovede na ne ovplyvnia nasledujúce desaťročia
v oblasti energií a energetiky. Na pracoviskách STU sa už dlhodobo pracuje na projektoch, ktoré po aplikácii do praxe významným spôsobom zasiahnu oblasť energetiky, energií a využívania obnoviteľných
zdrojov energie.
Čerpadlá pre chladenie energetických blokov
V rámci spolupráce s firmou ŠKODA POWER Plzeň sme vyvinuli a zrealizovali originálne čerpadlá na chladenie upchávok pre 500 MW blok Čína, 125
MW blok Mexiko SAUZ a rekonštrukciu energobloku TŘEBONICE. V rámci
projektu sme vypracovali originálne hydraulické riešenie kanálového difúzora a axiálneho difúzora. Všetky tieto riešenia sa úspešne zealizovali.
H O R I Z O N TÁ L N Y V Ý S K U M
Využitie obnoviteľných zdrojov energie
Projekt sa orientuje na posúdenie možností využitia obnoviteľných zdrojov energie na zabezpečenie energetických potrieb vybraného poľnohospodárskeho družstva. Riešili sme bioplynovú stanicu, ktorá využíva odpad
z poľnohospodárskej výroby. Získaný bioplyn sa premieňa na elektrickú
energiu a teplo prostredníctvom kogeneračnej jednotky. Ďalším dôležitým poslaním projektu je paralelné nasadenie palivového článku na bioplyn do testovacej prevádzky. Získané skúsenosti pomôžu vyhodnotiť
možnosti širšieho uplatnenia decentralizovanej výroby energie na Slovensku.
Stabilita elektrizačnej sústavy
Projekt sa rieši na Katedre elektroenergetiky a zameriava sa na problematiku stability, bezpečnosti a spoľahlivosti elektrizačnej sústavy (ES). Našim
cieľom je:
stanoviť kritické miesta v ES pri uvažovaní tranzitov cez prenosovú
sústavu Slovenska v prípade nedostatku domácich zdrojov (odstavenie jadrovej elektrárne V1),
vytvoriť databázu poruchovosti jednotlivých prvkov a spoľahlivostný
model prvkov ES a tiež vykonať spoľahlivostnú analýzu.
Výsledky projektu sú dôležité na zabezpečenie stabilnej prevádzky ES
a dodávky elektriny v nových podmienkach liberalizovaného trhu s elektrickou energiou a novej legislatívy Európskej únie.
Ochrana životného prostredia
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (OEI) na Ústave chemického a environmentálneho inžinierstva FCHPT STU sa
v oblasti ochrany životného prostredia zaoberá biologickými a chemickými procesmi čistenia komunálnych aj priemyselných
odpadových vôd a biologickými procesmi spracovania organických odpadov. V uvedených oblastiach OEI dlhodobo spolupracuje s priemyselnou praxou. Aktuálne napríklad prebiehajú intenzívne výskumné a aplikačné aktivity s nasledovným
zameraním:
Možnosti využitia vedľajších produktov z výroby bionafty
Pri výrobe bionafty vzniká pomerne vysoký podiel vedľajších produktov. Jedným
z nich je aj tzv. glycerínová, teda G-fáza. Odhaduje sa, že ročná produkcia G-fázy
na Slovensku dosiahne číslo niekoľko desiatok tisíc ton za rok. Cieľom nášho výskumu je ekonomické zhodnotenie G-fázy v oblasti biologických procesov čistenia odpadových vôd (dávkovanie G-fázy do odpadovej vody, aby sa zvýšila efektivita procesov odstraňovania dusíka z odpadových vôd) a anaeróbnych procesov
rozkladu organických materiálov (anaeróbny rozklad G-fázy za vzniku bioplynu
a jeho transformácia na teplo resp. elektrickú energiu).
Využitie ozónu na zvýšenie biologickej rozložiteľnosti rezistentných
zložiek odpadových vôd
So vzrastajúcimi požiadavkami na kvalitu vodných zdrojov a kvalitu vypúšťaných
odpadových vôd vystupuje do popredia i potreba účinnejšieho odstraňovania
biologicky rezistentných látok. Problém je charakteristický pre priemyselné odpadové vody a priesakové vody zo skládok tuhého odpadu. V laboratóriách OEI
sa overuje využívanie riadenej ozonizácie za účelom transformácie rezistentných
látok na biologicky rozložiteľné. Pri ozonizácii zároveň dochádza k zníženiu prípadnej toxicity odpadových vôd, čo umožňuje odstránenie produktov oxidácie
následnými biologickými procesmi. Z výsledkov testovania vybraných priemyselných odpadových vôd a priesakových vôd zo skládok komunálnych odpadov
vyplýva, že kombinácia riadenej oxidácie a biologického čistenia predstavuje efektívny technologický postup ich čistenia.
Matematika
Matematika je veľmi široká disciplína z teoretického a tiež aplikačného hľadiska. Tento fakt sa odráža v rôznorodosti matematického výskumu na jednotlivých fakultách STU. Má však jednu spoločnú
vlastnosť – previazanosť s potrebami praxe.
Numerické metódy
Výskumná skupina na KMaDG SvF STU sa venuje štúdiu numerických metód na riešenie nelineárnych parciálnych
diferenciálnych rovníc a ich aplikácii v oblastiach ako sú nelineárna difúzia a transport, nelineárna termomechanika, prúdenie v pórovitom prostredí, riešenie úloh s voľnými hranicami, spracovanie obrazu, fyzikálna geodézia
a finančná matematika. Skupina má k dispozícii paralelné počítačové laboratórium. Spolupracuje s odbornými katedrami. Zapája sa do riešenia viacerých európskych výskumných projektov v oblasti matematického modelovania,
numerickej analýzy a vedecko-technických výpočtov.
H O R I Z O N TÁ L N Y V Ý S K U M
Analýza časových radov
V tejto oblasti sa orientujeme na návrh nových typov modelov pre nelineárne časové rady a ich aplikáciu na modelovanie reálnych časových radov vrátane vytvorenia fitovacieho softwaru. Uplatňuje sa to najmä pri hydrologických
problémoch, ako sú 100-ročná alebo 1000-ročná voda a s ňou súvisiace dimenzovania hrádzí a iných protipovodňových opatrení, pri geodetických a finančných problémoch, ako je vývoj kurzu devíz, cenných papierov a pod. Vytvorili sme nové viacrežimové modely s použitím agregačných operátorov, ktoré majú lepšie predikčné schopnosti
(vo väčšine prípadov) ako doteraz bežne používané modely.
Medicínska informatika, biomedicínske
inžinierstvo, medicínska technika
Ide o odbornú a vedeckú disciplínu, ktorá uplatňuje metódy informatiky v teoretickom aj vo výkonnom zdravotníctve a medicíne. Jej metódy spočívajú na teoretických a praktických disciplínach medicíny a zdravotníctva, technických vedách, teoretickej informatike a disciplínach aplikovanej matematiky. Zahŕňa metódy a prostriedky programovania, informačných
a databázových systémov, multimédií ako aj komunikačné metódy a technológie. Rovnako v nej nachádzajú uplatnenie aj
teória systémov, kognitívne vedy, lingvistika či psychológia.
Využitie moderných IKT v rehabilitačnom procese dlhodobo chorých
detských pacientov
Výskum sa zameriava na skvalitnenie rehabilitačného procesu u hospitalizovaných a dlhodobo chorých detí v DFNsP a DNsP. Štúdie ukázali, že informačné technológie môžu pomôcť preklenúť problém izolácie, ktorá negatívne
pôsobí na rehabilitačný proces. Účinnými spôsobmi, ktorými je možné prekonať negatívny efekt z dlhodobejšieho odlúčenia od spoločnosti sú zlepšenie možností sledovania zdravotného stavu, interakcia s ostatnými pacientmi, s odborným personálom a rodinnými príslušníkmi.
Urýchľovače na iónovú terapiu
Katedra jadrovej fyziky a techniky sa zaoberá (spolu s HIT - Heidelberg, MedAustron - Wiener Neustadt) vývojom medicínskych urýchľovačov na ožarovanie nádorov zväzkami nabitých častíc (iónov). Ióny sa vyznačujú priaznivými vlastnosťami pre 3D-konformné ožarovanie. Ich hlavnými prednosťami sú presný dolet v tele pacienta a možnosti ich fokusácie, t. j. sústredenia
do malého priestoru. Tiež ich možno rastrovať presne podľa tvaru nádoru.
Na rozdiel od konvenčnej rádioterapie pri použití 3D-konformného ožarovania v prípade nabitých častíc nedochádza k nežiaducemu ožiareniu okolitých
orgánov.
Bezpečnosť
Bezpečnosť – slovo ako každé iné. Jeho význam sa dotýka jednotlivca, skupiny, organizácie, štátu.
Odzrkadľuje sa vo všetkých sférach života. Na pracoviskách STU sa v oblasti bezpečnosti zameriavame
na širší okruh problematiky - od návrhov vonkajšieho a vnútorného zabezpečenia dát a IT, ochrany
a utajovania informácií, až k bezpečnému využívaniu jadrovej energie.
Návrh národného blokového šifrátora
Kryptografia je náuka o tajnom písme. Študuje možnosti ochrany a utajenia informácií. Využíva poznatky z aplikovanej matematiky a aplikovanej informatiky. Výskum v tejto oblasti prináša nové poznatky a otvára nové vedecké
a odborné problémy. Kryptografia má na STU dlhú tradíciu s priamym uplatnením v praxi. Spolupracujeme na projekte s NBÚ SR, ktorý vedie k účinnejšej ochrane dôverných až prísne tajných informácií v inštitúciách SR. Výskum
pomáha Slovenskej republike udržiavať stav šifrovej ochrany na najvyššej svetovej úrovni a chrániť národnú suverenitu vlastným šifrovacím algoritmom.
H O R I Z O N TÁ L N Y V Ý S K U M
Chemické reaktory a bezpečnosť technologických celkov
Bezpečnosť výrobných technologických celkov, obzvlášť chemických reaktorov, je veľmi dôležitým aspektom reálneho života. Jeden z nosných smerov nášho výskumu je chemickoinžiniersky návrh, optimalizácia chemických
a biochemických reaktorov, ako aj energetický audit pre rôzne chemické, potravinárske a farmaceutické technológie. Výsledky výskumu transferujeme do života odbornou a poradenskou činnosťou. Zameriavame sa na bezpečnostnú analýzu, identifikáciu a hodnotenie rizík, havarijné scenáre a plánovanie. Realizovali sme projekty na zníženie environmentálnych dopadov na okolie a komplexnej bezpečnostnej analýzy prevádzok napríklad v NCHZ, a. s.
či DUSLO, a. s.
Bezpečnosť informačných systémov
Jedným z rozhodujúcich aspektov informatizácie spoločnosti je aj snaha presúvať procesy z reálneho sveta do elektronického sveta (kybernetického priestoru). Samozrejmou požiadavkou tohto presunu je dosiahnutie bezpečnosti
precesov elektronického sveta aspoň na takej úrovni, ako je bezpečnosť v reálnom svete. Na Ústave počítačových
systémov a sietí FIIT sme riešili úlohu implementácie jednotnej bezpečnostnej politiky v počítačovej sieti veľkého
rozsahu prostredníctvom automatického nastavovania bezpečnostných brán. Takéto nastavenie zabráni vzniku
bezpečnostných dier, ktoré by mohli využívať „hackeri” pri útokoch na zdroje informačného systému.
www.transfertech.sk
TRANSFERTECH je Stredisko transferu technológií Slovenskej
technickejuniverzity v Bratislave, ktoré vzniklo v roku 2010 vďaka projektu
financovanému zo štrukturálnych fondov EÚ „Zlepšenie interného manažmentu STU
pre prenos poznatkov do praxe“ v rámci OP Výskum a vývoj.
Poslaním pracoviska TRANSFERTECH je vytvoriť na STU priaznivé
podmienky na transfer výsledkov vedecko-výskumnej činnosti z fakúlt
a ústavov do spoločenskej a hospodárskej praxe.
Stredisko poskytuje know-how v oblasti ochrany duševného vlastníctva,
disponuje databázou výskumných pracovísk STU a pomáha vyhľadávať partnerov
a investorov z priemyselného a podnikateľského prostredia.
STU ponúka potenciálnym partnerom z praxe nasledovné možnosti
spolupráce:
- spoluprácu na výskumných a vývojových projektoch,
- spoluprácu na projektoch EÚ a iných projektoch,
- prenájom technologických zariadení,
- expetíznu činnosť a spoluprácu v nasledovných oblastiach:
-
obnoviteľné zdroje,
stavebné technológie,
informačné technológie,
chemické a potravinárske technológie,
materiálový výskum ,
mechanické skúšky materiálov,
automatizácia procesov,
výrobné technológie.
Stredisko transferu technológií
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5
812 43 Bratislava
Ing. Helena Ďurovčíková
tel.: 0917 669 217
helena.durovcikova@stuba.sk
info@transfertech.sk
Ing. Rastislav Čerešňa
tel.: 0917 669 216
rastislav.ceresna@stuba.sk
„ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIVOT JE NEODDELITEĽNÁ
OD ZODPOVEDNOSTI ZA PRIESTOR.“
(Spectra, Etika a filozofia, východiská, s. 2)
CENTRUM PRE ROZVOJ SÍDELNEJ INFRAŠTRUKTÚRY ZNALOSTNEJ
EKONOMIKY SPECTRA+
SPECTRA Centrum Excelencie je vedeckovýskumné a školiace centrum. Jeho úlohou je tvorba, transfer
know-how a výchova odborníkov v oblasti priestorového plánovania. Aktivitami prispieva k procesom
ekonomickej, sociálnej a kultúrnej integrácie Európy a teritoriálnej kohézii.
Výskum a návrhy centra riešia optimalizáciu priestorových štruktúr osídlenia, napomáhajú plniť kritériá
udržateľnosti priestorového rozvoja, vyvažujú regionálne disparity a prispievajú k zlepšeniu kvality
života a k posilňovaniu sociálnej rovnováhy v Európe.
Centrum spolu s partnerskými organizáciami - Geografickým ústavom SAV, Prognostickým ústavom SAV
a Univerzitou Komenského v Bratislave - úspešne zrealizovalo v období 05/2009 – 04/2011 projekt
s názvom Centrum pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky, ktorý sa riešil v rámci OP
VaV v prioritnej osi 4 Podpora výskumu a vývoja a opatrení 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk
výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom Kraji.
Spectra, Centre of Excellence
Ústav manažmentu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5
812 43 Bratislava
kontakt: tel.: +421 (0) 905 612 465
e-mail: maros.finka@stuba.sk
www.spectra-perseus.sk
ponúka...
Riešenie problémov: posúdenie konkrétnych
potrieb odborníkmi na materiálový výskum
- zadarmo a nezáväzne vám vhodný expert
pomôže pri riešení vašich materiálových
problémov.
Vyhl'adávanie expertov: Vytvorením virtuálnej siete odborníkov vám poskytneme priamy prístup k expertom, prístrojovému vybaveniu a službám v oblasti technických materiálov, technológií ich výroby a spracovania,
právnym otázkam, grantom, a pod.
Odbornosť': Odborné semináre na aktuálne
témy ponúkajú pohl'ad na súčasné vývojové
trendy.
Realizácia: Podpora v oblasti financovania
a právnych otázok (duševné vlastníctvo, príprava licenčných zmlúv,...) pri spolupráci
vo výskume a vývoji prostredníctvom konzultácií a manuálov.
Vyhľadávanie partnerov:
sprostredkovávanie kontaktov v rámci cezhraničných B2B -kooperačných stretnutí inštitúcií
zaoberajúcich sa výskumom a vývojom a malých a stredných podnikov.
Cezhraničná platforma technologického transferu
zameraného na aplikáciu progresívnych technických
materiálov v regióne Viedeň - Bratislava
www.innovmat.eu
je...
rakúsko-slovenská iniciatíva technických univerzít,
výskumných ústavov a záujmových združení, ktoré chcú
spoločne účinne podporovať transfer technológií pri aplikácii
moderných materiálov.
chce...
posilniť hospodársky región Viedeň - Bratislava lepším prístupom k poznatkom získaným materiálovým výskumom.
Mnohé technologicky orientované priemyselné podniky
už využívajú špičkový výskum, technológie a inovácie.
Napriek tomu však platí, že treba neustále zabezpečovať
konkurencieschopnosť a čeliť novým inovačným výzvam.
Innovmat chce týmto ponúknuť' jasný a prehľadný rozhľad
o výskumných a vývojových projektoch v regióne, priamo
sprostredkovať' zapojenie príslušných expertov a stimulovať novú spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja.
Vedúci partner:
Rakúska hospodárska komora/WIFI,
Medzinárodný transfer poznatkov
Partneri:
Technická univerzita Viedeň, Ústav
chemických technológií a analýz
Slovenská akadémia vied, Ústav materiálov
a mechaniky strojov Bratislava
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Bratislava
NÁRODNÉ CENTRUM PRE VÝSKUM A APLIKÁCIE
OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE – NC OZE
Energia a materiály - čisto z prírody
STU v Bratislave získala na vybudovanie NC OZE finančnú
podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Výskum a Vývoj. NC OZE
odborne zastrešujú štyri fakulty STU:
- Fakulta chemickej a potravinárskej technológie,
- Fakulta elektrotechniky a informatiky,
- Strojnícka fakulta,
- Stavebná fakulta.
Ciele centra
Problematika obnoviteľných zdrojov energie sa v súčasnosti vo svete stáva tým, čím bol internet a informačné
a komunikačné technológie v 90. rokoch minulého storočia – najhorúcejšou oblasťou, o ktorú sa zaujímajú lídri,
investori a aj médiá. Prechod na obnoviteľné zdroje
energie je zmenou, ktorá nemá obdobu od čias priemyselnej revolúcie. Národné centrum pre výskum a aplikácie
obnoviteľných zdrojov energie zriadila Slovenská technická univerzita v Bratislave spolu s ďalšími centrami excelentnosti, aby rozvíjala základný aj aplikovaný výskum
a transfer poznatkov do praxe. Cieľom NC OZE je zvýšiť výskumný potenciál STU a integrovať vedecké
tímy, ktoré sa zameriavajú na nové, ekologicky
prijateľné obnoviteľné zdroje energie. Nosným
predmetom výskumu sú:
- energia a materiály z biomasy,
- teplo a energia zo Slnka,
- energia vody.
Aktivity centra prispievajú k zvýšeniu konkurencieschopnosti a úspešnosti STU v rámci medzinárodnej výskumnej
spolupráce. Realizácia špičkového výskumu tiež zabezpečuje prenos najmodernejších poznatkov do univerzitných
študijných programov na vzdelávanie mladej generácie
odborníkov.
Energia a materiály z biomasy
Rastlinná biomasa je zakonzervovaná slnečná energia,
ktorú viažu rastliny pomocou fotosyntézy do organickej
hmoty. Rastlinné suroviny možno využívať nielen na energetické účely (výroba bionafty, bioplynu a etanolu), ale aj
na výrobu cenných chemických zlúčenín, ktoré sa v súčasnosti získavajú hlavne z ropy. Na spracovanie biomasy
sa používajú nasledovné procesy:
Procesy
mechanické
fyzikálne
chemické
biochemické
Typické metódy
lisovanie, drvenie, miešanie
destilácia, extrakcia
hydrolýza, pyrolýza, spaľovanie
fermentácia, kvasenie
V oblasti využitia biomasy sa centrum zameriava na využitie jedinečnej obnovujúcej suroviny Slovenska – dreva.
Súčasťou riešenej problematiky je aj technologický projekt pracoviska, ktoré sa komplexne venuje úprave drevnej suroviny (drvenie, sušenie, miešanie) a návrhu technológie peletovania upravenej suroviny do peliet, vhodných do pyrolýznych kotlov.
Teplo a energia zo Slnka
Slnko je najväčším zdrojom energie v Slnečnej sústave.
Každú minútu Zem zachytí toľko slnečnej energie, že by
stačila vykryť spotrebu celého ľudstva na 1 rok. Vyjadrené v číslach to znamená výkon približne 10 000 kW na
osobu. V oblasti využívania slnečnej energie sa centrum
venuje výskumu nových polovodičových materiálov, ktoré
by umožňovali výrobu dostupných slnečných
článkov s dobrou účinnosťou. Z hľadiska energetiky skúma podmienky pripojenia solárnej elektrárne do elektrizačnej sústavy. Premenlivosť intenzity slnečného žiarenia na Slovensku vyžaduje,
aby väčšie systémy obsahovali zariadenie na akumuláciu energie.
Energia vody
Primárny hydroenergetický potenciál je obnoviteľný zdroj energie, ktorý patrí k prírodnému bohatstvu každej krajiny. Technicky využiteľná časť
hydroenergetického potenciálu sa dá zväčšovať
dvomi spôsobmi:
- Pri existujúcich vodných stavbách s energetickým využitím je to najmä nastavenie optimálneho
prevádzkového režimu, pri ktorom sa skúma lepšia manipulácia s vodou.
- Ďalšou možnosťou je príprava a následná výstavba nových vodných stavieb na dosiaľ nevyužitých vodných tokoch. Výber lokalít najmä na
Hrone a iných menších tokoch musí rešpektovať
nielen legislatívne podmienky, ale aj ochranu
životného prostredia rieky a jej okolia.
NC OZE
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava
www.nc-oze.stuba.sk
nc-oze@stuba.sk
Kontakty na úrady a inštitúcie
Contact details of authorities and institutions
Ministerstvo
hospodárstva
Slovenskej republiky
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
Ústredňa: 4854 1111
http://www.economy.gov.sk
Vedenie ministerstva
Minister
PhDr. Juraj Miškov
tel.: 02/ 4854 7003
tel.: 02/ 4854 7002
fax: 02/ 4342 3949
e-mail: vladulovicova@mhsr.sk
e-mail: rakova@mhsr.sk
Štátny tajomník
Mgr. Kristián Takáč
tel.: 02/ 4854 7104
tel.: 02/ 4854 7204
fax: 02/ 4333 6489
e-mail: ks.rshm@kinmojat.yntats
e-mail: dimitriadu@mhsr.sk
Vedúci služobného úradu
JUDr. Peter Jesenský
tel.: 02/ 4854 7106
tel.: 02/ 4854 7206
fax: 02/ 4854 3315
e-mail: beberova@mhsr.sk
e-mail: brunova@mhsr.sk
Organizačné útvary
ministerstva
Úsek ministra
Kancelária ministra
Mgr. Martina Fondrková
riaditeľka kancelárie ministra
tel.: 02/ 4854 7112
tel.: 02/ 4854 7212
fax: 02/ 4342 3949
e-mail: fondrkova@mhsr.sk
e-mail: stasova@mhsr.sk
e-mail: mszaboova@mhsr.sk
Hovorkyňa ministra
Mgr. Daniela Piršelová
tel.: 02/ 4854 7073
e-mail: pirselova@mhsr.sk
Komunikačné oddelenie
Mgr. Dagmar Hlavatá
vedúca oddelenia
tel.: 02/ 4854 7028
Fax: 02/ 4854 3303
e-mail: hlavata@mhsr.sk
Ing. Dárius Bošjak
tel.: 02/ 4854 7222
e-mail: bosjak@mhsr.sk
Ing. Jana Drobná
tel.: 02/ 4854 1406
e-mail: drobna@mhsr.sk
(zákon o slobode informácií)
e-mail: info@mhsr.sk
Odbor bezpečnosti a krízového riadenia
Mgr. Milan Hudec
riaditeľ odboru
tel.: 02/ 4854 1019
tel.: 02/ 4854 1018
fax: 02/ 4342 3920
e-mail: hudec@mhsr.sk
e-mail: imoravcikova@mhsr.sk
Odbor kontroly a vládneho auditu
Mgr. Daniel Chudina
riaditeľ odboru
tel.: 02/ 4854 7022
tel.: 02/ 4854 7122
fax: 02/ 4342 3916
e-mail: chudina@mhsr.sk
e-mail: hudikova@mhsr.sk
Odbor výkonu obchodných opatrení
Mgr. Silvia Horváthová
riaditeľka odboru
tel.: 02/ 4854 2175
fax: 02/ 4342 3915
e-mail: shorvathova@mhsr.sk
e-mail: sekretOROCT@mhsr.sk
Samostatné oddelenie vnútorného auditu
Ing. Eduard Szitay
dočasne preložený na funkciu vedúceho
samostatného oddelenia
tel.: 02/ 4854 7045
tel.: 02/ 4854 7145
e-mail: szitay@mhsr.sk
e-mail: basova@mhsr.sk
Samostatné oddelenie dohľadu nad
obchodovaním s vojenským materiálom
Ing. Pavol Takáč
vedúci oddelenia
tel.: 02/ 4854 2187
e-mail: takac@mhsr.sk
Inštitút hospodárskych analýz
Ing. Tomáš Gajdoš
riaditeľ inštitútu
tel.: 02/ 4854 7058
tel.: 02/ 4854 7158
e-mail: gajdos@mhsr.sk
e-mail: kalusova@mhsr.sk
Sekcia stratégie
Ing. Peter Ondrejka
generálny riaditeľ sekcie
tel.: 02/ 4854 7129
tel.: 02/ 4854 7229
fax: 02/ 4854 3613
e-mail: ondrejka@mhsr.sk
e-mail: parovska@mhsr.sk
Odbor koordinácie a záležitostí EÚ
Ing. Peter Polek
riaditeľ odboru
tel.: 02/ 4854 2517
fax: 02/ 4854 2518
e-mail: polek@mhsr.sk
e-mail: cholevova@mhsr.sk
Odbor priemyslu a inovácií
Ing. Martin Hlinka
riaditeľ odboru
tel.: 02/ 4854 7142
fax: 02/ 4333 3595
e-mail: hlinka@mhsr.sk
e-mail: hrinova@mhsr.sk
Odbor strategických investícií
Ing. Miroslav Ivan
riaditeľ odboru
tel.: 02/ 4854 1606
tel.: 02/ 4854 1605
e-mail: ivan@mhsr.sk
e-mail: lipovska@mhsr.sk
Sekcia podporných programov
Ing. Iveta Pabišová
generálna riaditeľka sekcie
tel.: 02/ 4854 7121
tel.: 02/ 4854 7221
fax: 02/ 4854 5010
e-mail: pabisova@mhsr.sk
e-mail: janeckova@mhsr.sk
e-mail: nemcekova@mhsr.sk
Odbor riadenia operačných programov
a metodiky
PhDr. Boris Huslica
riaditeľ odboru
tel.: 02/ 4854 7055
tel.: 02/ 4854 7155
fax: 02/ 4854 3579
e-mail: huslica@mhsr.sk
e-mail: tallova@mhsr.sk
Odbor interregionálnej a bilaterálnej
spolupráce
PhDr. Marek Hajduk, PhD.
riaditeľ odboru
tel.: 02/ 4854 2513
fax: 02/ 4854 5036
e-mail: hajduk@mhsr.sk
e-mail: podolanova@mhsr.sk
Odbor monitorovania, hodnotenia, publicity
a programovania ŠF
PhDr. Emil Pícha, CSc.
riaditeľ odboru
tel.: 02/ 4854 7075
tel.: 02/ 4854 7175
e-mail: picha@mhsr.sk
e-mail: hanusek@mhsr.sk
Odbor overovania OP
Mgr. Bc. Anna Budiaková
riaditeľka odboru
tel.: 02/ 4854 3205
e-mail: budiakova@mhsr.sk
Úsek vedúceho služobného
úradu
Sekcia rozpočtu a financovania
Ing. Peter Bagin
generálny riaditeľ sekcie
tel.: 02/ 4854 7218
fax: 02/ 4854 3128
e-mail: bagin@mhsr.sk
e-mail: strnadova@mhsr.sk
Odbor rozpočtu a platobnej jednotky
Ing. Marcela Smrigová
riaditeľka odboru
tel.: 02/ 4854 7107
fax: 02/ 4854 5002
e-mail: smrigova@mhsr.sk
e-mail: drozdova@mhsr.sk
Odbor financovania ministerstva
Ing. Marta Bagínová
riaditeľka odboru
tel.: 02/ 4854 7138
fax: 02/ 4854 3141
e-mail: baginova@mhsr.sk
e-mail: jmikulova@mhsr.sk
57
Kontakty na úrady a inštitúcie
Contact details of authorities and institutions
Osobný úrad
Mgr Oľga Behúlová
riaditeľka osobného úradu
tel.: 02/ 4854 7116
fax: 02/ 4854 3306
e-mail: behulova@mhsr.sk
e-mail: bizonova@mhsr.sk
Odbor informatiky
Ing. Ivan Pacek
dočasne preložený na funkciu
riaditeľ odboru
tel.: 02/ 4854 7039
tel.: 02/ 4854 7139
e-mail: pacek@mhsr.sk
e-mail: vaskova@mhsr.sk
Sekcia vútornej správy a verejného
obstarávania
PhDr. Andriána Gogová
vymenovaná na zastupovanie generálnej riaditeľky
sekcie
tel.: 02/ 4854 7117
fax: 02/ 4342 3929
e-mail: gogova@mhsr.sk
e-mail: mmihalikova@mhsr.sk
Odbor hospodárskej správy
Ing. Jozef Sabo
riaditeľ odboru
tel.: 02/ 4854 7017
e-mail: sabo@mhsr.sk Odbor verejného obstarávania
Ing. Jana Gocká,
riaditeľka odboru
tel.: 02/ 4854 1125
e-mail: gocka@mhsr.sk
Odbor správy majetku štátu
RNDr. Daniela Lorinczová
riaditeľka odboru
tel.: 02/ 4854 7041
tel.: 02/ 4854 7141
fax: 02/ 4329 3384
e-mail: daniela.lorinczova@mhsr.sk
e-mail: hustova@mhsr.sk
Úrad pre reguláciu
sieťových odvetví
Bajkalská 27, P.O.BOX 12,
820 07 Bratislava 27
tel.: +421-2-581 004 11,
fax: +421-2-581 004 79,74
e-mail: urso@urso.gov.sk
http://www.urso.gov.sk
Predseda
02/581 004 18
Referát Rady pre reguláciu
02/581 004 38
Osobný úrad
02/581 004 21, -23, -32
Kancelária Úradu
02/581 004 50, -19, -22, -24, -88
Odbor medzinárodnej spolupráce
02/581 004 36, 581 004 53
58
Odbor legislatívy
Odbor právnych služieb a akcionárskych práv
Mgr. Miroslava Paceltová
riaditeľka odboru
tel.: 02/ 4854 1812
tel.: 02/ 4854 7225
e-mail: paceltova@mhsr.sk
e-mail: takacsova@mhsr.sk
Úsek štátneho tajomníka
Sekcia energetiky
Ing. Ján Petrovič
generálny riaditeľ sekcie
tel.: 02/ 4854 7124
tel.: 02/ 4854 7224
fax: 02/ 4333 9287
e-mail: petrovic@mhsr.sk
e-mail: demovicova@mhsr.sk
Odbor energetickej a surovinovej politiky
Ing. Miroslav Jarábek
riaditeľ odboru
tel.: 02/ 4854 7070
tel.: 02/ 4854 7143
fax: 02/ 4854 3918
e-mail: jarabek@mhsr.sk
e-mail: ternenyova@mhsr.sk
Odbor medzinárodných vzťahov v energetike
Ing. Alena Žáková
riaditeľka odboru
tel.: 02/ 4854 7044
tel.: 02/ 4854 7144
e-mail: zakova@mhsr.sk
Odbor palív a energetiky
RNDr. Milan Dubnička, CSc.
riaditeľ odboru
tel.: 02/ 4854 1911
tel.: 02/ 4854 1931
e-mail: dubnicka@mhsr.sk
e-mail: ravaszova@mhsr.sk
Samostatné oddelenie regulačných analýz
Ing. Daniel Karas
vedúci oddelenia
tel.: 02/ 4854 7061
e-mail: karas@mhsr.sk
Odbor legislatívno-právny
02/581 004 80 -84
Odbor regulácie tepelnej energetiky
02/581 004 41, -42, -43, -44, -45, -46, -35, -26
Odbor regulácie elektroenergetiky
02/581 004 27, -51, -52, -56, -59, -63, -86
Odbor regulácie plynárenstva
02/581 004 71, -73, -75, -76, -65, -66
Ekonomicko-správny odbor
02/581 004 30, -31, -33, -34, -25, -11, -64, -91, -92
Odbor regulácie vodárenstva
02/581 004 48, -57, -58, -37 -39
Odbor kontroly
02/581 004 61, -62, -68, -72, -55, -85
Oblastné pracovisko Martin
ul. Pavla Mudroňa 45, 036 01
Fax: +421 43 401 17 19
JUDr. Jozef Gaisbacher, PhD.,
riaditeľ odboru
tel.: 02/ 4854 7025
fax: 02/ 4854 3604
tel.: 02/ 4854 7137
e-mail: gaisbacher@mhsr.sk
e-mail: talapkova@mhsr.sk
Sekcia obchodu a ochrany spotrebiteľa
Ing. Eva Szabóová
generálna riaditeľka sekcie
tel.: 02/ 4854 7023
tel.: 02/ 4854 7123
fax: 02/ 4854 3421
e-mail: szaboova@mhsr.sk
e-mail: bachrata@mhsr.sk
Odbor obchodnej politiky
Kontakt:
Ing. Ľubica Nejezchlebová
riaditeľka odboru
tel.: 02/ 4854 7110
fax: 02/ 4854 3116
e-mail: nejezchlebova@mhsr.sk
e-mail: sekretariatOOP@mhsr.sk
Odbor medzinárodného obchodu
Ing. Juraj Zahradníček
riaditeľ odboru
tel.: 02/ 4854 2421
tel.: 02/ 4854 2422
fax: 02/ 4854 3420
e-mail: zahradnicek@mhsr.sk
e-mail: steinerova@mhsr.sk
Odbor ochrany spotrebiteľa
a vnútorného trhu
Ing. Mgr. Imrich Csiba
riaditeľ odboru
tel.: 02/ 4854 2514
e-mail: csiba@mhsr.sk
Európske spotrebiteľské centrum
Mgr. Dženšída Veliová
vedúca ESC
tel.: 02/ 4854 2520
e-mail: veliova@mhsr.sk
Odbor strategických analýz, pracovisko
Martin
043/401 17 10 -14
Odbor kontroly
043/4011716
Oblastné pracovisko Zvolen
Námestie SNP č. 35/48, 960 01 Zvolen
Odbor kontroly
Tel./Fax: +421 45 532 30 50
Oblastné pracovisko Košice
Krivá 23 P.O.BOX B25, 040 01 Košice
Odbor kontroly
Tel./Fax: +421 55 677 12 41
Oblastné pracovisko Trenčín
Kniežaťa Pribinu 24, 911 01 Trenčín
Odbor kontroly
Tel./Fax: +421 32 744 22 53
Kontakty na úrady a inštitúcie
Contact details of authorities and institutions
Štátna energetická
inšpekcia Trenčín
Hurbanova 59
911 01 Trenčín
Vedúci služobného úradu, generálny riaditeľ:
Dr.h.c.h.doc., Ing. Vladimír Mošat, CSc.
Sekretariát generálneho riaditeľa
032/74 317 03, 74 317 06
Fax. 032/74 351 38
e-mail: info@seiki.sk
Štatutárny zástupca a výkonný riaditeľ ŠEI
JUDr. Peter Eckmann
Ekonomický riaditeľ ŠEI:
Ing. Maroš Průžek
Vedúci správneho odboru:
Ing. František Vrabeľ
Krajský inšpektorát ŠEI Bratislava
Bajkalská 27
821 01 Bratislava 2
riaditeľ KI ŠEI – Ing. Jozef Petrenčík
tel. č.: 02/53 63 03 78
fax: 02/53 42 10 10
e-mail bratislava@seiki.sk
Krajský inšpektorát ŠEI Trnava
J. Bottu. č. 4
918 46 Trnava
dočasne preložený na funkciu riaditeľ KI ŠEI Ing. Štefan Dubovský
tel. č.: 033/55 12 616
fax: 033/55 12 616
e-mail trnava@seiki.sk
Slovenská inovačná
a energetická agentúra
Bajkalská 27
827 99 Bratislava 27
tel.: +421 - (0)2 - 5824 8111
fax: +421 - (0)2 - 5342 1019
e-mail: office@siea.gov.sk
website: www.siea.sk
Kancelária generálneho riaditeľa
tel.: 02/ 5824 8345
fax: 02/ 5342 1019
mail: office@siea.gov.sk
Sekcia ekonomická
tel.: 02/ 5824 8323
fax: 02/ 5342 1019
mail: ivan.drobny@siea.gov.sk
Sekcia energetických činností
tel.: 02/ 5824 8343
fax: 02/ 5342 1019
mail: karel.hirman@siea.gov.sk
Sekcia štrukturálnych fondov EÚ
tel.: 02/ 5824 8402
fax: 02/ 5342 1019
mail: radoslav.tomovcik@siea.gov.sk
Krajský inšpektorát ŠEI Nitra
Novozámocká 222
949 05 Nitra
riaditeľ KI ŠEI – Ing. Stanislav Ďurfina
tel. č.: 037/65 33 760
fax: 037/65 33 760
e-mail nitra@seiki.sk
Krajský inšpektorát ŠEI Trenčín
Hurbanova 59
911 01 Trenčín
riaditeľ KI ŠEI – Ing. Pavol Martonka
tel. č.: 032/74 30 356
fax: 032/74 35 684
e-mail trencin@seiki.sk
Krajský inšpektorát ŠEI Košice
Krivá 23
041 94 Košice
riaditeľ KI ŠEI – Ing. Jozef Sedlák
tel. č.: 055/67 70 936
fax: 055/67 79 921
e-mail kosice@seiki.sk
Krajský inšpektorát ŠEI Prešov
Hurbanistov 1
080 01 Prešov
riaditeľ KI ŠEI – Ing. Ladislav Tomko
tel. č.: 051/77 22 344
fax: 051/77 25 427
e-mail presov@seiki.sk
Krajský inšpektorát ŠEI Žilina
Košická 11
010 01 Žilina
riaditeľ KI ŠEI – Ing. Vladimír Gajdoš
tel. č.: 041/50 06 237
fax: 041/50 06 236
e-mail zilina@seiki.sk
Krajský inšpektorát ŠEI Banská Bystrica
Rudlovská cesta 53
974 28 Banská Bystrica
riaditeľ KI ŠEI – Ing. Peter Saksun
tel. č.: 048/41 41 721
fax: 048/41 41 721
e-mail bbystrica@seiki.sk
Regionálne pracovisko Trenčín
Hurbanova 59
911 00 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7437 446
fax: +421 - (0)32 - 7436 057
e-mail: officetn@siea.gov.sk
website: www.siea.sk
Regionálne pracovisko Banská Bystrica
Rudlovská cesta 53
974 28 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4714 600
fax: +421 - (0)48 - 4714 651
e-mail: officebb@siea.gov.sk
website: www.siea.sk
Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU Košice
Krivá 18
041 94 Košice
bezplatná linka: 0800 - 199 399
e-mail: poradenstvo.ke@siea.gov.sk
website: www.zitenergiou.sk
Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU Trenčín
Jiráskova 5
911 01 Trenčín
bezplatná linka: 0800 - 199 399
e-mail: poradenstvo.tn@siea.gov.sk
website: www.zitenergiou.sk
Regionálne pracovisko Košice
Krivá 18
041 94 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6782 532
fax: +421 - (0)55 - 6786 411
e-mail: officeke@siea.gov.sk
website: www.siea.sk
Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU Banská
Bystrica
Rudlovská cesta 53
974 28 Banská Bystrica
bezplatná linka: 0800 - 199 399
e-mail: poradenstvo.bb@siea.gov.sk
website: www.zitenergiou.sk
59
2011
NOMENKLATÚRA
NOMENCLATURE
1. Materiály a komponenty pre strojárstvo
1. Engineering Materials and Components
2. Spracovanie kovov a materiálov
2. Processing of Metals and Materials
3. Hydraulika, pneumatika, kompresory
3. Hydraulics, Pneumatics, Compressors
4. Automatizácia, meranie, regulácia
4. Automation, Measuring, Regulation
5. Vzduchotechnika, vykurovanie a ekotechnika
5. Air-conditioning, Heating and Eco-technology
6. Stroje, zariadenia a technológie
6. Machines, Equipment and Technology
7. Energetika a plynárenstvo
7. Power Engineering and Gas Industry
8. Elektrotechnika, elektronika
8. Electrotechnics, Electronics
9.Služby
9.Services
10.Automobilový priemysel
10.Car Industry
Hutné polotovary a výrobky
Výrobky iných odvetví pre strojárstvo
Časti strojov
Stroje na obrábanie, tvarovanie a úpravu kovov
Špeciálne technológie spracovania materiálov
Zváranie a zváračská technika
Hydraulika, hydraulické prvky a systémy
Kompresory
Armatúry, čerpadlá a rozvody
Automatizačná a riadiaca technika
Meracia regulačná technika
Meracia a laboratórna technika
Diagnostika, tribológia
Vzduchotechnika, klimatizácia
Vykurovanie objektov
Vodné hospodárstvo
Dopravná, manipulačná a skladová technika
Montáže a rekonštrukcie strojovo-technologických zariadení
Elektroenergetika
Tepelné energetické zdroje
Plynárenstvo
Energetické stroje a zariadenia
Vykurovanie objektov
Automatizácia a meranie v energetike
Silnoprúdová elektrotechnika
Elektrotechnické materiály, elektroinštalácie
Automatizácia a meranie v elektrotechnike
Elektronické súčiastky, prvky a uzly
Telekomunikačná a rádiokomunikačná technika
Zákazková výroba elektroniky
Veda, výskum, vzdelávanie
Skúšobníctvo, normalizácia, certifikácia, metrológia, kalibrácia
Inštitúcie, zväzy, asociácie
Ekológia
Odborné prehliadky a skúšky VTZ
Veľtrhy a výstavy
Automobily a prípojné vozidlá
Časti, diely a komponenty
Metallurgical Semi-products and Products
Engineering Products Manufactured by Other Industrial Sectors
Machine Parts
Machines for Metals Working, Shaping and Adjustment
Special Technology of Material Processing
Welding and Welding Technology
Hydraulics, Hydraulic Elements and Systems
Compressors
Fittings, Pumps and Distributions
Automation and Control Technology
Measuring and Regulation Technology
Measuring and Laboratory Technology
Diagnostics, Tribology
Air-conditioning
Heating of Buildings
Water Management
Transportation, Manipulation and Warehouse Technology
Assembly and Reconstruction of Machines and Technological Equipment
Electrical Energy
Heat Energy Resources
Gas Industry
Energy Sources and Equipment
Heating of Buildings
Automation and Measuring in Power Engineering
Heavy-current Electrotechnics
Electrotechnical Materials, Wiring Systems
Automation and Measuring in Electrotechnics
Electronic Devices, Elements and Nodes
Telecommunication and Radiocommunication Technology
Custom electronics manufacturing
Science, Research, Education
Testing, Standardisation, Certification, Metrology, Calibration
Institutions, Associations
Ecology
Expert Services and Reviews of Production and Technological Equipment
Fairs and Exhibitions
Cars and Connection Vehicles
Spare Parts and Components
Strojárstvo - Energetika 2011
Engineering & power Engineering 2011
1
Materiály a komponenty pre strojárstvo
Engineering Materials and Components
1.1 Hutné polotovary a výrobky
Metallurgical Semi-products and Products
strana: 6
1.3 Časti strojov
Machine Parts
ITALINOX Slovakia, s. r. o.
Ul. svornosti 100, 820 11 Bratislava
tel.: +421-2-4020 3300-3, fax: +421-2-4020 3304
e-mail: blava@italinox.sk, obchod@italinox.sk,
zilina@italinox.sk, www.italinox.sk
- antikorové materiály
ZSNP, a.s., divízia Finalcast
Priemyslená 12, 965 63 Žiar nad Hronom
tel.: +421-45-6012 516, fax: +421-45-6012 523
e-mail: finalcast@zsnp.sk, www.finalcast.sk
- výroba hliníkových odliatkov
JOZEF HAZUCHA - VÝROBA PRUŽÍN JABLONICA
906 32 Jablonica, Areál PD č. 17
tel.: +421-34-6583 731, fax: +421-34-6589 719
e-mail: hazucha.pruziny@stonline.sk
- výroba pružín z oceľovej pásky
strana: 6
strana: 7, 8
1.2 Výrobky iných odvetví pre strojárstvo
Engineering Products Manufactured by Other Industrial Sectors
FILTER INVEST V&T GROUP s.r.o.
Farská 1, 949 01 Nitra
tel./fax: +421-37-6519 891, fax: +421-37-6578 037
e-mail: slovak@filterinvest.com, www.filterinvestsk.com
- predaj a servis filtračnej techniky
strana: 6
Henkel Slovensko, spol. s r.o., Adhesive Technologies
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
tel.: +421-2-5024 6404, fax: +421-2-5024 6405
email: info@loctite.sk, www.loctite.sk
- dovoz a distribúcia lepidiel a tmelov značiek LOCTITE® a TEROSON
strana: 6
KINEX BEARINGS, a.s.
1.mája 71/36, 014 83 Bytča
tel.: +421-41-5556 620, fax: +421-41-5556 616
marketing@kinexbearings.sk, www.kinex.sk
- jednoradové guľkové a valčekové ložiská
- špeciálne ložiská
strana: 7
SEW-EURODRIVE SK s.r.o.
Rybničná 40, 831 06 Bratislava
tel.: +421-2-33 595 202, 201, fax: +421-2-33 595 200
e-mail: sew@sew-eurodrive.sk, www.sew-eurodrive.sk
- predaj a servis pohonov: prevodové motory, frekvenčné meniče, decentrálna
technika, priemyselné prevodovky
- technické poradenstvo, školenia pre zákazníkov. SEW-EURODRIVE SK s.r.o. ,
www.sew-eurodrive.sk
strana: 7
ULBRICH Slovensko s.r.o.
Revolučná 23, 823 62 Bratislava
tel.: +421-2- 43 42 40 16, fax: +421-2- 43 29 59 83
e-mail: bratislava@ulbrich.sk, e-mail: vranov@ulbrich.sk, www.ulbrich.sk
- špecialisti v odbore hydrauliky, mazacích a tesniacich hmôt a lepidiel
strana: 7, 13
VNZ-SK, spol. s r.o.
Vysokoškolákov 6, 010 08 Žilina
tel./fax: +421-41-5653 223, mobil: +421-905 991 959
e-mail: vnzsk@stonline.sk, www.vnzsk.sk
- výkup a predaj nadnormatívnych zásob ložísk a príslušenstva
- rekonzervácia ložísk
Overené neprezentované spoločnosti
2M ložiská, spol. s r.o.
Športovcov 2106/41
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4327557, 4325550,
4260441
ložiská, predaj
AC STEEL, s.r.o.
Na stanicu c, areal ZVL 26C/969
010 09 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7630136, -7
ťahaná-lúpaná-brúsná oceľ, valcovaná oceľ,
mosadz, drôty
AGEMA, s.r.o.
Dr. A. Schweitzera 194
916 01 Stará Turá
tel.: +421 - (0)32 - 7764161
výrobky z plastov pre strojárstvo-dovoz a
distribúcia
AGROSTAV - KOVOPLAST, s.r.o.
Pod kalváriou 3990/70
955 01 Topoľčany
tel.: +421 - (0)38 - 5323890, 5322567
výroba kovových konštrukcii, častí
AK PLAST Slovakia, s.r.o.
Palisády 33
811 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 32410613
výroba a dodávky plastových polotovarov
pre priemysel
AKIN, s.r.o.
Tichá 12
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - hutný materiál: 5640 577,
železiarstv: 5640 392
VO a MO hutného a spojovacieho materiálu
ALACO, s.r.o.
Priemyselná 873
966 01 Hliník nad Hronom
tel.: +421 - (0)45 - 6762455
výrobky z hliníka a odliatkov z neželezných
kovov
Alcan Slovensko Extrusions s.r.o.
Priemyselný park Levice-Geňa 5654/63
934 01 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 324 9683
výrobca polotovarov z hliníku
BANERO, s.r.o.
Ul. ČSA 1027/2
962 31 Sliač
tel.: +421 - (0)45 - 5242020
hutné materiály - predaj
Alukönigfrankstahl Slovensko, s.r.o.
Poľná 4
903 01 Senec
tel.: +421 - (0)2 - 45650318
predaj hutného materiálu
BARKOOP - JOZEF BARDAČ
Radlinského 17
920 01 Hlohovec
tel.: +421 - (0)33 - 7423872
predaj - ložiská, klinové remene, guferá,
drobné ručné náradie,
AMPO, organizačná zložka zahraničnej
osoby
Kragujevská 1
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5000713 - 4
komponenty pre stavbu strojov, dodávky
strojárenských komponentov - prevodovky,
dopravné reťaze, pneumatické prvky,
ložiská
ASW, spol. s r.o.
Šulekova 24
815 12 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 62523401 - 2
ložiská, import, distribúcia
ATP - strojárska výroba a montáž, s.r.o.
Fr. Hečku 11
934 01 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 22357 zč
výroba kovových konštrukcii, častí
BABICA, s.r.o.
M. R. Štefánika 126
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7436 810
hnacie remene, remenice, transportné
pásy, gumené pásy pre minibagre,
valčekové reťaze, reťazové kolá, guferá,
ložiská, o-krúžky
BAFER, spol. s r.o.
Strojnícka 10
080 06 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7764669
výroba škatúľ z jednovrstvovej a
viacvrstvovej lepenky
BDI spol. s r.o.
Smreková 10
960 01 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5321552
ložiská, klinové a ozubené remene,
pneumatiky, distribútor optických a
meracích senzorov, kamerových systémov
BeLeX
Južná trieda 66
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6780 689
predaj antikorových (nerezových)
materiálov, plechy, tyče, rúry, príslušenstvo
k rúram
BELT & AT s.r.o.
Kazanská 50
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45524444
tesniaca technika a údržbárske pomôcky
Bemi Metal s.r.o.
Dolné Srnie 21
916 41 Dolné Srnie
tel.: +421 - (0)32 - 7430827
výroba kovových výrobkov
Benteler Distribution Slovakia s.r.o.
Jurajov Dvor 523
925 28 Pusté Úľany
tel.: +421 - (0)31 - 7711500, 7711530,
7711534
výrobca uhlíkovej ocele a nerezových
oceľových rúr - hutné materiály
BOGNER EDELSTAHL s.r.o.
Dúbravská cesta 4
841 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48203400, 48203401,
48203402-8
predaj ušľachtilých ocelí
Bohdan Bolzano Slovakia, s.r.o.
Račianska 77
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49277610,612
hutné materiály - predaj
BOKA, s.r.o.
Centrum II 88
018 41 Dubnica nad Váhom
tel.: +421 - (0)38 - 5424 097
predaj a delenie hutného materiálu, výroba
vzduchotechniky,
BRUKON s.r.o.
Odborárska 52
830 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44635084, 44635085
predaj a dovoz spojovacieho materiálu,
VO, MO
Castrol Slovensko, s.r.o.
Rožňavská 24
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48777300, -301
automobilové a priemyselné mazivá import
COMPEL METAL, s.r.o.
Robotnícka 14
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4243135-6, 4243695
zlievarenstvo, odlievanie kovov
CONTIPRO, s.r.o.
Kračanská 5156/40A
929 01 Dunajská Streda
tel.: +421 - (0)31 - 5500357,6
predaj sivej tvárnej liatiny kontinuálnej
liatej liatiny
61
Strojárstvo - Energetika 2011
Engineering & power Engineering 2011
Cosmotrade, spol. s r.o.
Sabinovská 8
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44454615
hutné materiály - predaj
feroMAX, spol. s r.o.
Vajnorská 136
831 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44452580
hutné materiály - predaj, spracovanie
Ing. Ján Babiar BAPSTAV
Novomestská 203/18
907 01 Myjava
tel.: +421 - (0)34 - 6212535
hutné materiály - predajňa
COWEL, s.r.o.
Byčianská 467
010 03 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5640405
výroba kovových konštrukcii, častí
FERONA Slovakia, a.s. - prevádzka Nitra
Dvorčianska 70
950 50 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6404600
veľkoobchod s hutníckym materiálom
Ing. Roman Brunovský B a G
Za koníčkom 11
902 01 Pezinok
tel.: +421 - (0)33 - 6413183
hutné materiály - predaj MO, VO
DAB KOŠICE
Ipeľská 1
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6222644
hutné materiály - predaj
FEROSTAV, spol. s r. o.
Mochovská 44
934 01 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 6225487 zč
hutný materiál
INVESTING POPRAD, spol. s r.o.
Partizánska 3920
058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7724378
hutné materiály - predaj
DANEX, s.r.o.
D.Schaeffera 2
909 01 Skalica
tel.: +421 - (0)34 - 6906160
výroba ložísk, ozubených kolies,
prevodových a ovládacích prvkov
FERROINVENT ROLL, spol. s r.o.
Obežná 5
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5652736
ložiská
JKZ Slovakia, s.r.o.
Zlatovská 1891
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6526380, 6402435
ušlachtilé ocele
DIMER SLOVAKIA, s.r.o.
Teplárenská 17
971 01 Prievidza
tel.: +421 - (0)46 - 5430 208, 5420 545
výroba profilových tesnení, hydraulických a
plochých tesnení
FERROLUX, s.r.o.
Nová Osada 6128
929 01 Dunajská Streda
tel.: +421 - (0)31 - 5525 319
predaj: rúry, Jäklove profily, nosiče I, U, L,
T, betonárska oceľ, KARI siete, valcované a
pozinkované plechy
KARLA - Slovensko, s.r.o.
Závodská 10
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7234212
nákup a predaj hutného materiálu
DOR, s.r.o.
313
017 04 Považské Podhradie
tel.: +421 - (0)42 - 4323378
výroba: tlakové odliatky zo Zn a Al
FORNAXA SLOVAKIA, s.r.o.
Biskupická 33
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45524027-8
strojárstvo -prírubové tesnenia
DRATEX, s.r.o.
Mierová 1
920 01 Hlohovec
tel.: +421 - (0)33 - 7350313
výroba ťahaných drôtov, výrobkov z drôtu a
ocelových klincov
FOX LAS, s. r. o.
Palugaya 1
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: +421 - (0)44 obchod s hutným a priemyselným
materiálom, distribúcia tech. plynov LINDE
ECS SLUŽBY spol. s r.o. - pohony, meniče,
prevodovky, motory
Staromlynská 29
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45643147-9
silnoprúdová elektrotechnika, pohony,
meniče, prevodovky, automatizácia,
pohony a regulácia
GLYNWED, s.r.o.
Nitrianska 18
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5514626, 5513 307
predaj technickej a laboratórnej keramiky
DEGUSSIT AL203
EKOTHERMA TRNAVA, s.r.o.
Mikovíniho 2
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5512648
spojovací materiál - VO
ELEKTROPLAST, v.d.
Jarkova 89
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7723151
výroba výrobkov z plastov
ELViP, s.r.o.
Pezinská 1100/60
901 01 Malacky
tel.: +421 - (0)34 - 7742016, 7742017
elektroinštalačné práce, spojovací materiál
EUROLIS, s.r.o. MARTIN
P.O.BOX 136
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4302578-79
obaly - výroba a predaj - pre strojársky
priemysel
Hadice pro s.r.o.
Železničná 571/10
922 02 Krakovany
tel.: +421 - (0)33 - 7718777
gumové výrobky, hydraulické hadice,
kovové tesnenia
HM Košice, spol. s r.o.
Južná trieda 66
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6770219
oceľové a inžinierske konštrukcie,
koštrukcia mostov a priemyselných stavieb,
výroba a montáž
HUTMAT, s.r.o.
Stará Vajnorská 37
832 18 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44644074-5
hutné materiály - výroba a predaj
FAG ISS GmbH
Nevädzová 5
821 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 4329 4260
predaj valivých ložísk, príslušenstva,
montážnych prístrojov a mazív
Hutní montáže a.s - organizačná zložka
zahraničnej právnickej osoby
Kominárska 2-4
832 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 5023 4531
hutníctvo
FAI - MONT, s.r.o.
Sv. Michala 4
934 01 Levice
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
výroba kovových nádrží
IMC Slovakia, s.r.o.
Šebešťanová 255
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4378111, 4260 378,
4324332
metal servis centrum, predaj materiálov pre
stroj. výrobu
- výroba a predaj baliacich zariadení pre
potravinársky priemysel
dodávateľ materiálov pre strojársku výrobu
FERODOM, s.r.o.
Štefánikova 58
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7243803 zč
kovové prvky a súčasti pre strojárenstvo,
spojovacie časti - predaj
62
Gustáv Klinčúch - KODRETES S.R.P.
Belá 5
913 21 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6521214, 6583416
hutníctvo a metalurgia
IMET, a.s.
M. Sch. Trnavského 2/B
841 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 60202911-5, 60202940
predaj a distribúcia ložísk
Kika plus, s.r.o.
Nám. E. M. Šoltésovej
934 01 Levice
tel.: +421 - výroba kovových konštrukcii, častí
KNAPEC STEEL, s.r.o.
Malá Voda, areal PD Družín 595
013 22 Žilina-Rosina
tel.: +421 - (0)41 - 5983591
hutné materiály - predaj
König Frankstahl s. r. o. /alu konig
Frankstahl Slovensko s.r.o./
Poľná 4
903 01 Senec
tel.: +421 - (0)2 - 40204954, 45650318-9
predaj hutných materiálov - oceľové profily,
oceľového fasádneho systému JANSEN,
technické poradenstvo, dodávka
KORA a.s.
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6521269
obchodnou činnosťou, dodavateľ
plastového granulátu aj pre strojárstvo
KOREKO PLUS, s.r.o.
Napájadlá 2
040 12 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6740 545, 6740 729,
6740 602
predaj hutného a stavebného materiálu,
priemyselného tovaru
KOVOMARKET, s.r.o. Ing. Ján Borbély
Hlavná 126
951 73 Jelenec
tel.: +421 - (0)37 - 6313404
hutné materiály - predaj
LANXESS Central Eastern Europe s.r.o.
Štetinova 4
811 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 3215 1626
chemický priemysel - polyméry,
polovýrobky a špeciálne výrobky,
prefarbenie betónových zmesí,
LC INVENT s.r.o.
Šoltésovej 1711/230
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4320936
výroba kovových konštrukcii, častí
LUFI, s.r.o.
Plavecký Štvrtok 65
900 68 Plavecký Štvrtok
tel.: +421 - (0)34 - 7793065
výroba kovových výrobkov, tlakové liatie
zinkozliatín
METALEX Žilina, spol. s r.o. - pobočka
Dlhá 88
010 09 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7003940
hutné materiály - predaj
METALEX, a.s.
Priemyselná 7
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 7979211, 7979212,
7979218, 7979253 ,
hutnícke polotovary a výrobky zo železa
a ocele
Miloslav Kováč
Kopčianska 65
851 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 hutné materiály - predaj
Miroslav Paganík - OIL DISTRIBUTOR
488
018 01 Udiča
tel.: +421 - (0)42 - 4321938
servis olejov a mazív pre obrábacie stroje,
hydraulické systémy, potravinárske stroje a
špeciálne zariadenia
NEWCO, a.s.
Areál U. S. Steel
044 54 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6737577
výroba zmesí na odsírenie surového železa
NCH SLOVAKIA s.r.o.
Drieňová 34
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43414387, 43413747
prípravky do priemyselnej údržby
NOVEL spol. s r.o.
Obchodná
010 08 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7075111, 7234975
VO - distribútor nerezových hutníckych
výrobkov.
OCELEX spol. s r.o.
Biskupická 56
911 04 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6586709, 6529328
hutné materiály - predaj
POWER BELT pohonné mechanizmy s.r.o.
Pluhová 49
831 03 Bratislava
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
remeňové a reťazové pohony
PREGALIM spol. s r.o.
Júnová 33
841 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54789420, -22, -24
ložiská
PROPAG STUDIO spol. s r.o.
T.Vansovej 1
934 01 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 6222095
výroba kovových výrobkov, iných
Segametal Engineering s.r.o.
Višňová 39/934
Malinovo
tel.: +421 - (0)2 - 45 95 11 70
obchod s hutným materiálom pre
petrochemický, plynárenský, strojársky,
chemický, hutný priemysel a odelenie
investičné zaoberajúce sa činnosťou:
projekčno-stavebnou, realitnou, návrh a
realizácia interiéru
SCHLOSSER JÚLIUS Ing.
Tranovského 25
841 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64463593
ložiská v strojárstve - poradenská činnosť,
predaj,
SCHMOLZ + BICKENBACH Slovakia s. r. o.
Trenčianske Stankovce
912 50 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7484301-9, 7484350,361
oceľ valcovaná za studena
SIGMACON, s.r.o.
Jasná 16
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5501606
hutné materiály - predaj
SK - FOTOS, s.r.o.
Rosinská cesta 8386
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5075010, 5075030
výroba ostatná z plastov
Strojárstvo - Energetika 2011
Engineering & power Engineering 2011
SKF Slovensko spol. s r. o.
Miletičova 23
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 55563600, 50244495
ložiská, tesnenia, mazivá, náradie, PT
program a služby
Slovenská ložisková spoločnosť s.r.o.,
skrátený názov SLS Technco, s.r.o.
Bojnická 3
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49108716 - priama linka
ložiská
SPELL Co., spol. s r.o.
Športová
919 26 Zavar
tel.: +421 - (0)33 - 7434406
výroba viazacích drôtov
STAVOKOV, s.r.o.
Brnianska 12
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6587146, 6510620
hutné materiály - predaj, výroba a montáž
oceľových konštrukcií
steel.s slovakia s.r.o.
Letná 46
048 01 Rožňava
tel.: +421 - (0)58 - 7881346 - 49, 7881355
hutné antikorové materiály
STOBEK s.r.o.
Galvániho 12
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43634268
hutné materiály - predaj a spracovanie
plechov
2
SVORADA Ložiská, spol. s r. o.
Športovcov 2106/41
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4325 345
predaj ložísk a príslušenstva
VALIVÉ LOŽISKÁ s.r.o.
Záhradnícka 28
821 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 55566226
ložiská - predaj
ŠANDOR, s.r.o
Považské Podhradie 4249
017 04 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4261735
výroba a montáž technických plastov
VALLOS spol. s r.o.
Hore vŕškom 2
010 03 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5667670
ložiská
T E R M O S A N, spol. s.r.o. Dušan Hrnčír
Poľná 1
917 00 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5521792
hnacie klinové a ozubené remene
VOMET, spol. s r.o.
Trstínska cesta 19
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5903711 - 55, 5545495
oceľ, oceľové výrobky, dierové plechy
TEKSYS, s.r.o.
Elektrárenská 1
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44462927
odliatky z neželezných kovov
VONSCH, spol. s r. o.
Budovateľská 13
977 03 Brezno
tel.: +421 - (0)48 - 6713021 - 27, 6122944,
6112944
komplexné riešenia v oblasti elektrických
pohonov
TOMA SLOVAKIA, s.r.o.
Stará Vajnorská 39
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44259502
hutné materiály - predaj
TOMARK, s.r.o.
Strojnícka 5
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7480 561, 7480 570
obrábanie, tvárnenie a delenie hutného
materiálu
Spracovanie kovov a materiálov
Processing of Metals and Materials
2.1 Stroje na obrábanie, tvarovanie a úpravu kovov
Machines for Metals Working, Shaping and Adjustment
CSBC spol. s r.o.
Roľnícka 10, 83107 Bratislava
tel: +421-44-5570 141, fax: +421-44-5570 143
e-mail: csbc@csbc.sk, www.csbc.sk
- strojárska a elektrotechnická výroba
strana: 9, 10, 28, 29
H.M. Transtech spol. s r.o.
Volgogradská 13 B, 080 01 Prešov
tel.: +421-51-7718 516, fax: +421-51-7716 056
e-mail: obchod@hmtranstech.sk, www.hmtranstech.com
- výroba ohýbacích strojov, možníc, zakružovačiek a liniek na spracovanie
plechu, predaj stojanových a stĺpových vŕtačiek a fréziek
strana: 9
Roľnícke družstvo „Prameň“ v Santovke
935 87 Santovka
tel.: +421-36-6330 641, fax: +421-36-6399 209
e-mail: rdpramen@rdpramen.sk, zinkovanie@zinkovanie.sk
- povrchová úprava kovov, výroba drôtového tovaru
VURAL a.s.
Alexandra Rudnaya 21
010 72 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7235638
konštrukcia a výroba jednoúčelových
strojov
WALLOS spol. s r.o.
Hore vŕškom 2
010 03 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5667569
ložiská
WATT DRIVE pohonné systémy, s.r.o.
Kollárova 96
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4303630
predaj elektroprevodoviek, elektromotorov,
frekvenčných meničov, softštartérov...
WINFER, spol. s r.o.
Gaštanový rad 4176/25
929 01 Dunajská Streda
tel.: +421 - (0)31 - 5902721
oceľ, oceľové výrobky, výroba a montáž
ocel. Konštrukcií,
ZAMAS s.r.o.
Slavkovská cesta 23
060 01 Kežmarok
tel.: +421 - (0)52 - 4523172
hutne materiály- predaj, výroba oceľovhých
konštrukcií
ZLIEVÁREŇ TRNAVA s.r.o.
Coburgova 48
917 02 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5955300, 5955316,
5955670/201,670
stavebné a hutnícke výrobky - výroba
ZVL - Ložiská, s.r.o.
Kamenná cesta 1, 21
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7632392
ložiská
ZVL Žilina, a.s.
Na stanicu
010 09 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5639138
ložiská
TOP TIN s.r.o.
Hagarova 9, 831 51 Bratislava
tel.: +421-2-4488 3024, fax: +421-2-4487 1662, mobil: +421-903 466 246
e-mail: toptin@toptin.sk, www.toptin.sk
- spracovanie plechu technológiou CNC
strana: 10
VVZ, s.r.o.
Štverník 662, 906 13 Brezová pod Bradlom
tel.: +421-34-6242 867, fax: +421-34-6242 867, mobil: +421-905 267 213
e-mail: vvz@vvz.sk, www.vvz.sk
- konštrukcia a výroba strojov na spracovanie drôtu
strana: 10
2.2 Špeciálne technológie spracovania materiálov
Special Technologies of Materials Processing
MicroStep, spol. s r.o.
Tomášikova 28, 821 01 Bratislava
tel: +421-2-4341 1169, fax: +421-2-4333 9987
e-mail: marketing@microstep.sk, www.microstep.sk
- výroba a vývoj CNC rezacích strojov, riadiacich systémov a CAM softvéru
- manufacturing of CNC cutting machines, control systems and CAM software
strana: 9, 11
2.3 Zvárenie a zváračská technika
Welding and Welding Technology
strana: 10
STEM Slovakia s.r.o.
Rybničná 40, 831 07 Bratislava
tel.: +421-2-3359 5245, fax: +421-2-3359 5246, mobil: +421-905 493 750
e-mail: stem@stem.sk, tarac@stem.sk, www.stem.sk
- inžiniering, výroba, predaj, montáž a servis otryskávacích strojov
strana: 10
INTERWELD spol. s r.o.
Úžiny 16, 831 06 Bratislava
tel.: +421-2-4488 7946, 4488 7863, fax: +421-2-4488 6073
e-mail: interweld@stonline.sk, www.interweld.sk
- zváranie a zváračská technika, prídavné materiály, renovácie
strana: 9
Overené neprezentované spoločnosti
„KOVOMONT“ výrobno-obchodná spol.
s r.o.
Vodná 23
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 7411368
kovovýroba
1.prešovská nástrojáreň s.r.o.
Ľubochňanska 2407/2
080 06 Ľubotice
tel.: +421 - (0)51 - 7485051, 7485052
výroba foriem a náradia
a.l.k. export-import trade spol. s r.o.
Priemyselná 1057
976 13 Slovenská Ľupča
tel.: +421 - (0)48 - 4141831
povrchová úprava od A po Z
ABEKA - Alena Baková
Štiavnická cesta 3
038 52 Sučany
tel.: +421 - (0)43 - 4290696
kovovýroba, obrábanie kovov
ABRASIV - DRONCO Slovakia, s. r. o.
Priemyselná 1
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5536415, 5514617,
5349941
veľkoobchod s brusivom a náradím,
nitovanie, navarovanie, drôtené kartáče
kartáče - predaj
AK TRADING, s.r.o.
Kolískova 1, 841 05 Bratislava
tel.: +421 - - iba mobil / only mobile
zariadenia pre otryskávanie OTS Clemco
a iné, predaj, servis, rekonštrukcia a
poradenstvo v oblasti otryskávacích
technológií
Albert Vass BERT
Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63823840
kovovýroba
63
Strojárstvo - Energetika 2011
Engineering & power Engineering 2011
ALDAN - združenie
Tomanoczyho 377
027 43 Nižná
tel.: +421 - (0)43 - 5382415, -166
strojárstvo, kovovýroba, píly, nástroje a
stroje
BOST SK, a.s.
Súvoz 1/1594
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7417301, 7417311,
7417304, 7432164,
obrábanie, tvarovanie a úprava kovov
Denis ŠVASTA B & D INTEGRAL
Boldocká 3A
903 01 Senec
tel.: +421 - (0)2 - 45926827
nástrojáreň, spracovanie plastov, laserové
obrábanie
FERART, s.r.o.
Nová Rožňavská 3
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45691075,1578
predaj náradia a nástrojov na spracovanie
kovov
Alexander Binzel - zváracia technika,
spol. s r.o.
Senecká cesta
931 01 Šamorín
tel.: +421 - (0)31 - 5622525, 5600061
zváracia technika
BUŠO spol s.r.o.
Priemyselná 2
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7716384, 7717615
kompletné spracovanie plechov
DIA KH, s.r.o.
Na Bystričku 14
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4237909
nástroje na obrábanie kovov, kameňa,
stavebných materiálov, rezné, brúsne,
leštiace a tvarové nástroje,
FEROMAT, s.r.o. LEVICE
Alfleth Engineering spol. s r.o.
Samuela Jurkoviča 13
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7717872
obrábacie stroje, príslušenstvo, nástroje
Alu Jelka, s.r.o
Nová cesta 1226/99
925 23 Jelka
tel.: +421 - (0)31 - 7884422
spracúvanie a povrchová úprava kovov
ALUKOVO ŠPECIAL, s. r. o.
Majerská cesta 79
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 411 54 46, 411 12 17,
kovovýroba
Anton Mrva - INEX Trnava
Stará farma 364
919 42 Voderady
tel.: +421 - (0)33 - 5590392
výroba - zámočníctvo, kovoobrábanie
ARIES 2, s. r. o.
Poštová 56
982 01 Tornaľa
tel.: +421 - (0)47 - 5587632
Spracovanie plechov a kovových profilov,
služby vo výrobe elektroniky, lakovanie
/ Sheet metal and profile working,
electronics manufacturing, painting
Atotech SK, s.r.o.
A. Sládkoviča 41
974 03 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4700162
povrchová úprava materiálov, chemické
výrobky, galvanochémia, distribúcia
ATRACO s.r.o.
Malý Šariš 11
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7724474
Kovoobrábanie
B O T T O - Bogyó Otto
Horný Ohaj 218
952 01 Vráble
tel.: +421 - (0)37 - 7833351
Nákup, servis a predaj kovoobrábacích
a tvárniacich strojov, predaj novýc CNC
obrábacích centier,
BASTA INVEST, s.r.o.
Sedličná 3011
913 11 Trenčianske Stankovce
tel.: +421 - (0)32 - 6497835
nákup a predaj použitých kovoobrábacích
strojov
BEKAS, spol. s r.o.
Ostravská 2
811 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54654741
predaj náradia a nástrojov, výroba
špeciálneho a výkresového náradia,
technolog. poradenstvo
BG - Metalltec, s.r.o.
Konopná 12
934 05 Levice
tel.: +421 - povrchová úprava kovov
BM DESIGN spol. s r.o.
Gogoľova 5
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63836840
povrchová úprava materiálov, poravy
elektro, sústruženie, kovoobrábanie
BM-Trans, spol. s r.o.
Kratinova, časť Priekopa 71
036 08 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4282859, 4281221
medzinárodná kamionová doprava,
kovovýroba, zamočníctvo
64
CASTRUM MACHINERY, s.r.o.
SNP 34
940 01 Nové Zámky
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
kovoobrábacie stroje - predaj
CNC Precision, s. r. o.
Karloveská 63
841 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 60101911
sústruženie, obrábanie, zváranie,
elektroerozívne obrábanie
COLORSPOL spol. s r.o.
Novoť 153
029 55 Novoť
tel.: +421 - (0)43 - 5590129, -400-1
povrchová úprava kovov, stavebné a
inžinierske práce
COMSIT BRATISLAVA s.r.o.
Hruškova, Púchovská 12 46
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44884797, 2539
náradie, výroba brusiva, kovovýroba
ECOSINPLAST a.s.
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6505210
kovovýroba
EIM ENERGOINGMONT, s.r.o.
A. Sládkoviča 2050/22
934 01 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 6225896
povrchová úprava kovov
ELEKTRO plus, s.r.o.
Trnavská 4455/1A
926 00 Sereď
tel.: +421 - (0)31 - 7895977
zváracia technika
ELEKTROTECHNICKÉ PRODUKTY spol.
s r.o.
Mlynské nivy 77
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64288878
zváracia technika
Levice
tel.: +421 - (0)36 - 6305480, -82 zč
sústruženie, frézovanie - CNC
FERROPLAST SK, s. r. o.
Tehelná 11
902 01 Pezinok
tel.: +421 - (0)33 - 6400848
kovovýroba
František Kysela FERRO
Školská 52
010 04 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7634463
zváracia technika
Fronius Slovensko s.r.o.
Nitrianska 5
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5907511
zváracia technika, inventory
GALATEK s.r.o. v likvidácii
Sputniková 8
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43411245, 43411239
dodávka zariadení pre povrchovú úpravu
materiálov kvapalnými a práškovými
hmotami, stavby na kľúč
CONTI-MAT, s.r.o.
Galvaniho 10
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43426895
brúsenie nástrojov, kovoobrábanie , výroba
iných výrobkov z dreva
ELCHEM SR, s.r.o.
Rybničná 40/b
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44873109, 44871263
povrchová úprava materiálov
GALTECH, s.r.o.
Rybničná 40
835 54 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44680407
galvanické zinkovanie a práškovanie kovov,
povrchová úprava kovov
CRAEMER a spol. s r.o.
Priemyselná zóna, okoličné
031 04 Liptovský Mikuláš
tel.: +421 - (0)44 - 5526817, 5475913,15
strojárska výroba, kovovýroba
Elkob J+CH, s.r.o.
Závodská cesta 42
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5621870
povrchová úprava kovov
GALVANIKA a.s.
Štverníky 662
906 13 Brezová pod Bradlom
tel.: +421 - (0)34 - 6242234, 6242862
povrchová úprava materiálov
CSURILA PETER
Záhradná 47/77
045 01 Moldava nad Bodvou
tel.: +421 - (0)55 - 4602505
kovovýroba, sústružnícke a zámočnícke
práce,
ELKOTHERM, s.r.o.
Vojenská 2452/7
934 01 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 6308130 zč
povrchová úprava kovov
G-kov spol. s r.o.
Námestie hrdinov 5
010 03 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5624837
povrchová úprava kovov
EMOTEK, spol. s r.o.
Piešťanská 44
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7716319, 7777282
obrábacie stroje
GLITEL s.r.o.
Vajanského 18
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7001410-2, 7001420-2
kovovýroba
EMP, s.r.o.
M.R.Štefánika 3560/109
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5640760, 5624002
povrchová úprava kovov
GOHR s.r.o.
Železničná 9
082 21 Veľký Šariš
tel.: +421 - (0)51 - 7763345
kovovýroba, strojárska výroba
Energy Pro, s.r.o.
Škultétyho 78
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7231128
povrchová úprava kovov
GÜHRING Slovakia, s.r.o.
M.R.Štefánika 161
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4262144, 4262145,
424262144
výrobca profesionálnych rezných nástrojov
na trieskové obrábanie kovov
CUKOP, a.s.
Vlčkovce 46
919 23 Vlčkovce
tel.: +421 - (0)33 - 5584248
strojárska výroba
Cvinček a partneri, spol. s r.o.
Kasendova 16
038 61 Vrútky
tel.: +421 - (0)43 - 4284106
kovovýroba
CVP GALVANIKA, s.r.o., Příbram
Husova 550
CZ - 261 01 Příbram - Česká republika
tel.: +420 - - 518633000, 318632784-5
povrchová úprava kovov
ČAU ČAU
8. mája 20
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - iba mobil / only GSM
CNC hobby - všetko nájdete na webe
DAS, s.r.o.
Hviezdoslavova 901
034 95 Likavka
tel.: +421 - (0)44 - 4329337, 4321804
kovovýrova, doplnkový predaj - stojany výstavné regále, palety
DASS, s.r.o.
Bottova 24
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4221446
povrchová úprava materiálov
DELTA LEVICE, s.r.o.
Hronská 8
934 01 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 6315657 zč
povrchová úprava kovov
ESCONA Trading, s.r.o.
Cukrová 14
811 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 59324141
svorky a armatúry pre rozvodne, koncovky
a spojky VN aVVN
ETI ELB, s.r.o.
Potočná 42
900 84 Báhoň
tel.: +421 - (0)33 - 6455292
lisovanie kovov a povrchová úprava
EURO BOOR, s.r.o.
Dopravná 9
934 01 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 6229276
Kovoobrábanie a zváranie
EXZA spol. s r.o.
Dolný Moštenec 259
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4320940
kovoobrábanie , výroba kovových
konštrukcii, častí, opravovanie pracovných
strojov
H & H UNIKOV s.r.o.
Paulínska 9
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5345092
špeciálne náterové materiály
HB - NÁRADIE, spol. s r.o.
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54772662
strojárstvo - doplnky - náradie
Heidelberg Postpress Slovensko s.r.o.
Rybárska 2465/3
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7746103
výroba účelových strojov
HOLLY v.o.s.
Považská Teplá 261
017 05 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - iba mobil / only GSM
kovovýroba, CNC stroje
Strojárstvo - Energetika 2010
2011
2011
Engineering & power Engineering 2010
HOLZER Slovakia, s. r. o.
Detvianska 26
940 67 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6407277, 6407275
výroba kovových dielcov frézovaním,
sústružením a zváraním
KO - ROLL, spol. s r.o.
Priemyselný areál
946 03 Kolárovo
tel.: +421 - (0)35 - 7771068
obrábanie kovov, frézovanie, sústruženie,
výroba strojných súčiastok,
MEC, spol. s r.o.
Bajzova 19
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7244008
povrchová úprava materiálov, oprava a
údržba striekacích pištolí
SELOS, s.r.o.
Ľudovíta Stárka 16A
911 05 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7430856, 7442395
kovoobrábacie stroje, zdvíhacie
mechanizmy, magnetické systémy
IC TOOLS, s.r.o.
SNP 1446/45-1
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 strojárska výroba, kovoobrábanie
KONŠTRUKTA - GALVANIZOVŇA, s.r.o.
K výstavisku 13
912 50 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7404 243
povrchové úpravy kovov
SHP TECHNIK spol. s r.o.
Nábrežná 1
934 01 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 6941432 zč
kovovýroba
Ing. Blažej Číž - KOVOB
Thurzova 16
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4136090
kovovýroba, spracovávanie konštrukčných
materiálov
KOVEX družstvo
Messer eutectic castolin Slovensko, s.r.o.
Krajná 10
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48209961, 48209962
stroje na obrábanie, tvarovaniea úpravu
kovov
Ing. Filip Kreheľ - TECHNOZVAR
Bardejovská 42
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7765641
predaj zváracej techniky, opravy zváreacej
techniky, technické správy a výsledené
atesty zvarových spojov
Ing. Juraj Galovský - JAG
Bývalé družstvo 512
913 04 Kostolná Záriečie
tel.: +421 - (0)32 - 6499 325, 6499 198
modely, formy, výrobky zo sklolaminátu,
kovovýroba, práškové lakovanie, drobná
kovovýroba,
INSTOS s.r.o. Bratislava
Nobelova (prevádzka Horné Saliby) 34
830 00 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44250186, 142
kovovýroba
IRON - ONDREJ ADAMÍK
Bellova 29
831 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54654587, 54654589
kovovýroba
ISCAR SR, s.r.o.
K múzeu 3
010 03 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5074301, 5622738,
5623699, 63828408
predaj - nástroje pre trieskové
kovoobrábanie, frézovanie, vŕtanie
Ján Polorecký - A D O P
159
966 61 Hodruša-Hámre
tel.: +421 - (0)45 - 6844496
kovovýroba
JG - MEDICOR, s.r.o.
Pri Rajčanke 45
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7070715
povrchová úprava kovov
JHL PRODUKT, s.r.o.
Súvoz 818
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7446194, 7437038
strojárska výroba na tvárnenie kovov,
zákazková výroba
Jozef Markulák - M+M Kovovýroba
Holíčská 21
841 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - iba mobil / only GSM
kovovýroba
JP SLOVAKIA Miroslav Kučera
Varšavská 22
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44452909
pálenie plazmou, kovovýroba,
zámočníctvo, atypické konzoly
JS - METAL, s.r.o.
Pittsburgská 18
010 08 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7003498
povrchová úprava kovov,stavebníctvo a
remeselné práce
KLEIN MONT, a.s.
Jurská cesta 7
934 01 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 6313028zč
povrchová úprava kovov
900 68 Plavecký Štvrtok
tel.: +421 - (0)34 - 7974102, 7974119
galvanické povrchové úpravy, kovovýroba
KOVO, s.r.o.
Višňové 173
013 23 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5654037, 5972029, 31
kovovýroba, zámočníctvo, vŕtanie otvorov
do železobetónu
KOVOS - ZDRUŽENIE
Veľký Diel 3323
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5686451
kovovýroba
KOVOSVIT MAS, a.s.
Náměstí Tomáše Bati 419
CZ - 391 02 Sezimovo Ústí
tel.: +420 - - 381 74 11 11
najväčší výrobca kovoobrábacích strojov
v ČR
KOVO-UNIVERSAL BRATISLAVA, spol.
s r.o.
Staviteľská 7
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44886993
kovovýroba
KPN, s.r.o.
Odorínská cesta 1
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: +421 - (0)53 - 4297 483
výroba tvarových výpalkov a predaj
hutného materiálu
KYWITECH, s.r.o.
Kamenná 16
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7232834
povrchová úprava kovov
LAMAS Ladislav Cibulka
Komorová 11
038 61 Vrútky
tel.: +421 - (0)43 - 4281033
predaj brúsnych kotúčov aj atypy, flex,
brúsne pásy, rolky, dia kotúče, pílové pásy
LAS V & M, s.r.o.
Hronská 4
934 01 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 6314814
povrchová úprava kovov
LOMAN, s.r.o.
Kpt. Nálepku 43
934 05 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 6317077
kovoobrábanie na zákazku podľa dodanej
výkresovej dokumetácie
LUTON spol. s r.o.
Topoľová 4
010 03 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5620724
lasery, laserové gravírovanie, popisovanie,
značenie laserovým lúčom, predaj suchých
a alkalických batérií
MAKINO, s.r.o.
Tuhovská 31
831 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49612100, 49612131
kovoobrábanie, obrábacie stroje - VO
Marián KOZIC- MARKO
Senická 9
811 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44458995
zámočnícke a kovoobrábacie práce
METAL STEEL INDUSTRI,s.r.o. /
UNIVERSAL METAL PLASTIC INDUSTRI
s.r.o.st.n./
027 01 Vyšný Kubín
tel.: +421 - (0)43 - ,5820670,1
kovovýroba
MEVO TECHNOLOGY s.r.o.
Súvoz 1
911 32 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7434437
Kovoobrábanie a obrábanie plastov
MIKRA - GLZ
Haburská 35
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43411245, 43424644
povrchová úprava kovov, obchod so
strojovými zariadeniami, galvanotechnika,
lakovanie a zneškodnovanie
MIKROTECH, s.r.o.
Považské strojárne - objekt 25
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4305012
výroba dielov na sústružníckych
automatoch a CNC strojoch
Milan Motloch ZAMMOS
Leškova 11
811 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 52497709
kovovýroba
NESS Žilina, spol. s r.o.
Stará Hradská 24
010 03 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5626715, 5626679
povrchová úprava kovov, agentúra práce
NOVA - S a.s.
Štverník 662
906 13 Brezová pod Bradlom
tel.: +421 - (0)34 - 6242353, 6948100
stroje na výrobu drôtu - výroba
OK - EFEKT - KOVOVÝROBA
Hrebendova 12
811 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 kovovýroba
PETER ROJKO
Hrobákova 24
851 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44452909
povrchová úprava kovov práškovými
farbami, kovovýroba
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
Kopčianska 14
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 68262111
riešenie náročných problémov zvárania,
spájkovania a delenia materiálov
R - TOOL s.r.o.
Beňadická 32
851 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63828584, 63810170
strojárstvo, špeciálne technológie
R & D MOLD ENGINEERING SLOVAKIA
s.r.o.
M. R. Štefánika 161
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4330715
konštrukcia foriem na plasty a pre tlakové
liatie hliníka. konštrukcia lisovacieho a
ťahového náradia.
SAM TRADING s.r.o.
ul. Kpt. M. Uhra 57/3
907 01 Myjava
tel.: +421 - (0)34 - 6540561, 6212450
nástrojáreň, výroba sanitárnych armatúr
SCHUNK Intec s.r.o.
Mostná 62
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 3260610
celosvetový líder v oblasti automatizácie a
upínania nástrojov a obrobkov
SIAD Slovakia, spol. s r.o.
Rožňavská 17
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44460347
technické plyny
SLOVCEM spol. s r.o.
Dukelských hrdinov 651
901 01 Malacky
tel.: +421 - (0)34 - 7722917
chemická ochrana kovov
Slovwelding, s.r.o.
Mudronová 35
934 01 Levice
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
povrchová úprava kovov
STAMP, spol. s r.o.
Osvety 670/65
010 04 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7232066
zákazková kovovýroba
Stim tools, s.r.o.
Suché Mýto 19
811 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54435538
obchodná činnosť v oblasti strojárstva
(nástroje, meradlá...)
STROJIMPEX , s.r.o.
K Výstavisku 15
912 50 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7440585
generálne opravy obrábacie stroje
TaeguTec Slovakia, s. r. o.
Bytčická 2/44
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7000056, 5153971
stroje na obrábanie
TOMA INDUSTRIES, spol. s.r.o.
Priemyselná 10
918 38 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5514 406
vývoj, výroba, predaj tvárniacej techniky,
výroba lisov a zariadení
TRENS, a.s.
Súvoz 1
911 32 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7412602-5, 7412111
výroba, servis a nahr. diely pre stroje na
obrábanie
UNICORN - ESK, s. r. o.
Poštová 58
982 01 Tornaľa
tel.: +421 - (0)47 - 5518274, 5518 278
výroba a predaj tvárniacich strojov, výroba
zvarencov, opracovanie dielcov
UNITECH - Hlavatý Ľudovít
Dúbravská cesta 9
842 33 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 kovovýroba
V - TRADING a.s.
Alexandra Rudnaya 21
010 72 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7637051, 7235780,
5522039
povrchová úprava kovov
Valcovňa profilov, a.s.
Bellova 3
040 01 Košice - Sever
tel.: +421 - (0)55 - 6930593-6
spracúvanie a povrchová úprava kovov
65
Strojárstvo - Energetika 2011
Engineering & power Engineering 2011
Vaníček Miroslav
Gen. Svobodu 40
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4287653
kovovýroba
VŠEOBECNÁ STROJÁRSKA, s. r. o.
Rybničná 40
835 54 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 4468 0135, 4488 2524
laserové rezanie kovov, plastov a dreva
VIDIEČAN ALOJZ-ALDAN
Tomanoczyho 377
027 43 Nižná
tel.: +421 - (0)43 - 5382166
kovovýroba
VURAL a.s.
Alexandra Rudnaya 21
010 72 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7235638
konštrukcia a výroba jednoúčelových
strojov
VÍGH - KOVOVÝROBA, s.r.o.
Nová ulica 194
930 33 Horný Bar
tel.: +421 - (0)31 - 5597538
tvarovanie a úpravu kovov, strihanie
plechov
3
VÝKOV s.r.o.
Varšavská 22
831 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44371227
kovovýroba
WELDEX, s.r.o.
Vajanského 9, 080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7722836
zváracia technika,predaj a oprava
ZAL - Zlievareň Al, spol. s r.o.
Továrenská 651/2,4,6
967 01 Kremnica
tel.: +421 - (0)45 - 6742456
odlievanie ľahkých kovov, výrobky zo zliatin
Hlinníka
ZGH, s.r.o.
Kpt. M. Uhra 57/3
907 16 Myjava
tel.: +421 - (0)34 - 6540821
odlievanie kovov
ZIN, s.r.o.
Mýtne námestie 464
966 53 Hronský Beňadik
tel.: +421 - (0)45 - 6893320, 6893216
kompletný sortiment bleskozvodov,
povrchová úprava kovov - žiarové
zinkovanie
IDEAL-Trade Service, spol. s r.o.
M.R. Štefánika 83, 911 01 Trenčín, Slovakia
tel.: +421-32-2861 013, fax: +421-32-6520 677
e-mail: its@itstrencin.sk, www.itsbrno.cz
- predaj a servis kompresorov, lakovacích liniek a chémie na predúpravu kovov
strana: 12
Hydraulika, pneumatika, kompresory
Hydraulics, Pneumatics, Compressorss
3.1 Hydraulika, hydraulické prvky a systémy
Hydraulics, Hydraulic Elements and Systems
EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o.
Račianska 71 (areál VÚZ), 831 02 Bratislava
tel.: +421-2-4910 2266, fax: +421-2-4425 9082
e-mail: eurofluid@eurofluid.sk, www.eurofluid.sk
- predaj hydraulických a pneumatických prvkov, výroba a servis hydraulických
systémov
strana: 12
OLAER CZ s.r.o. kancelária Slovensko
Zlatobanská 8204/2, 080 05 Prešov
tel.: +421-51-7706 030, fax: +421-51-7706 030
e-mail: p.kostelnik@olaer.cz, www.olaersk.sk, www.olaer.cz
- firma OLAER CZ, s.r.o. je obchodným zastúpením firiem OLAER Group pre
Českú a Slovenskú republiku
strana: 13
ULBRICH Slovensko s.r.o.
Revolučná 23, 823 62 Bratislava
tel.: +421-2- 43 42 40 16, fax: +421-2- 43 29 59 83
e-mail: bratislava@ulbrich.sk, e-mail: vranov@ulbrich.sk, www.ulbrich.sk
- špecialisti v odbore hydrauliky, mazacích a tesniacich hmôt a lepidiel
strana: 7, 13
3.2 Kompresory
Compressors
AIR CONSULTING, s.r.o.
Krajinská 92, P.O. Box 25, 820 11 Bratislava 11
tel.: +421-2-4020 2080, fax: +421-02-4524 3565
e-mail: info@airconsulting.sk, www.airconsulting.sk
- KAESER - výroba a úprava stlačeného vzduchu a vákua
VÝSKUMNÝ ÚSTAV ZVÁRAČSKÝ PRIEMYSELNÝ INŠTITÚT SR
Račianska 71
832 59 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 4924 6111
zváranie
KONTURA s.r.o.
Jaskový rad 215, 831 01 Bratislava
tel: +421-2-5465 4407, fax: +421-2-5465 4408
e-mail: info@kontura.sk, www.kontura.sk
- predaj a servis kompresorov FIAC, vzduchové príslušenstvo a striekacie pištole GAV
- ručné a pneumatické náradie USAG, dodávka a montáž rozvodov stlačeného vzduchu
- požičiavanie kompresorov, revízie tlakových nádob
strana: 12
3.3 Armatúry, čerpadlá a rozvody
Fittings, Pumps and Distributions
Schwer Fittings, s. r. o.
sídlo: Hodžova 6, 036 01 Martin
prevádzka: Kollárova 90, 036 01 Martin
tel.: +421-43-400 75 75, fax: +421-43-400 75 70, mobil:+421-903 453 170
e-mail: schwer@schwer.sk, www.schwer.sk
- výroba: priemyselné armatúry z nerezu
strana: 13
VERDER Slovakia s.r.o.
Sliačska 1, 831 02 Bratislava
tel./fax: +421-2-4445 6578
e-mail: peter.karpjak@verder.sk, www.verder.sk
- priemyselné čerpadlá, miešadlá, laboratórna technika a plynové armatúry
strana: 12
Overené neprezentované spoločnosti
3 COM - GTN Hydraulics, s.r.o.
A. Kmeťa 19
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4302598,- 9
čerpadlá, hydraulika - hydraulické
komponenty
ABC TERM, spol. s r.o.
Kopčianska 65
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63536387, -9
čerpacia technika - predaj
ABO Slovakia,s.r.o, /ABS, s.r.o./
Majerská cesta 3
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4145633, 4145750,
4143567, -68
armatúry na čisté aj odpadové vody,
čerpadlá, redukčné vetily, guľové kohútiky,
klapky
ABRO, s.r.o.
Laskomerského 16E
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43427443
kompresory - skrutkové a priestorové,
predaj vzduchotechniky
66
AERZEN SLOVAKIA s.r.o.
Pezinská 18, 901 01 Malacky
tel.: +421 - (0)34 - 7725531
predaj a servis kompresorov, dúchadiel
a ČOV
Aqua art, s.r.o.
Nádražná 79/6
907 01 Myjava
tel.: +421 - (0)34 - 6214000
armatúry
ALE, s.r.o.
Alej 587
908 41 Šaštín - Stráže
tel.: +421 - (0)34 - 6542136
kondenzačné sušičky tlakového vzduchu,
skrutkové kompresory, tlakové nádoby,
hadice, unikové filtre
ARMATECH, spol. s r.o.
Staviteľská 3
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44872781
armatúry
ALLWEILER s.r.o. v likvidácii
Bajkalská 22
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53411971,53411646
čerpadlá - predaj
Anna Zuberecová - Výroba PE a PPR rúr
Uzka 719/3
924 01 Galanta
tel.: +421 - (0)31 - 7807578
výroba PE a PPR rúr
ARMATURY JAFAR, s.ro.
K Surdoku 25
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7594562
armatúry
ATLAS COPCO COMPRESSORS SLOVAKIA
s.r.o.
Električná 6471
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7438001 - predaj,
6513340 - servis, 6513322 - požičovňa
Atlas Copco spoľahlivý partner pre
výrobu stlačeného vzduchu. Zaoberajúci
sa predajom a servisom kompresorov,
generátorov, tiež ponúka služby požičovne
B.V.A. s.r.o.
Muškátová 46, 821 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 4333 08 59
armatúry pre priemysel
BELUMI PUMPY, s.r.o.
Vinohrady 10
940 01 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6428937
čerpadlá, armatúry, rozvody - predaj
CREDO - TRADE spol. s r.o.
Ružová 8
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7711301
armatúry
DAES, s.r.o.
Košická 4
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5650881
čerpadlá - predaj
doem, s.r.o.
Komenského 31
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5001508
kompresory, pneumatické náradie
Strojárstvo - Energetika 2011
Engineering & power Engineering 2011
FLUICONNECTO, s.r.o.
Kopčianska, Lazaretská 8, 43
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 hydraulické hadice, hadicové armatúry...
INTERMOS Bratislava s.r.o.
Závodná 30
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45642034
priemyselné armatúry, potrubie, nádrže
GEROtop spol. s r.o.
Kovová 26
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45640734
tepelné čerpadlá - technické poradenstvo,
dodávka
INTLAKO, s.r.o.
Budovareľská 38
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7731927
automatizácia - pneumatika, hydraulika,
rozvody vzduchu, regulácia - ventily, klapky
GRUNDFOS s.r.o. - obchodno technická
kancelária BA
Prievozská 4D
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 5020 1411,7
čerpadlá pre domáce inštalácie a
priemyselné použitie
J. H. T. KOVOS, s.r.o
Kukučínová 209
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4363190, 4260765,
4260767
hydraulické tlmiče pre železničné vagóny,
stavebné a cestné stroje, jednotlivé
súčiastky pre tvárniacu techniku
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK, spol. s r.o.
Miletičova 16, 821 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 50202501
komponenty pre výrobu, údržbu a opravy
strojov
HYDROMA SK, spol. s.r.o.
Nová 134, 017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4261171-2
ložiská, hydraulické prvky, prevody,
mazacia technika
4
KOHAFLEX, s.r.o.
Majerská cesta 57
974 05 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4141075
výroba hadíc a kompenzátorov pre
strojárstvo
KOMO Slovakia, s.r.o.
Kysucká cesta 3
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5625467
priemysekné armatúry
Automatizácia, meranie, regulácia
Automation, Measuring, Regulation
4.1 Automatizačná a riadiaca technika
Automation and Control Technology
AutoCont Control, spol. s r. o.
Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín
tel.: +421-43-5868210, fax:+421-43-5823211, mobil: +421-905962386
e-mail: basar@autocontcontrol.sk, www.autocontcontrol.sk
- distribútor automatizačnej techniky Mitsubishi Electric
strana: 14
DMS Control System, s.r.o.
Záborského 42, 831 03 Bratislava
tel./fax: +421-4445 5330, mobil: +421-903 217 278
e-mail: dms@dmscs.sk, www.dmscs.sk
- automatizácia riadenia technologických zariadení budov
strana: 15, 21, 28
ifm electronic, s.r.o.
Rybničná 40, 831 06 Bratislava
tel.: +421-2-4487 2329, fax: +421-2-4464 6042, mobil: +421-905 452 827
e-mail: Stefan.Danter@ifm.com, www.ifm.sk
- priemyselná automatizácia, snímače polohy, tlaku, teploty
- diagnostické systémy, inšpekčné systémy
strana:15
PPA CONTROLL, a.s.
Vajnorská 137, 830 00 Bratislava
tel.: +421-2-4923 7376, fax: +421-2-4923 7313
e-mail: ppa@ppa.sk, www.ppa.sk
- automatizácia - elektrosystémy - meranie - regulácia - štúdie - projekty dodávka - montáž - oživenie - servis
strana: 15
4.2 Meracia a regulačná technika
Measuring and Regulation Technology
DMS Control System, s.r.o.
Záborského 42, 831 03 Bratislava
tel./fax: +421-4445 5330, mobil: +421-903 217 278
e-mail: dms@dmscs.sk, www.dmscs.sk
- automatizácia riadenia technologických zariadení budov
strana: 15, 21, 28
KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY, spol. s r.o.
Gagarinova 7/C, 821 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43333916, 43337444,
43424954
čerpadlá a armatúry pre všetky odvetvia,
pre všetky druhy médií, spoľahlivý servis
LINAE s.r.o
Magnezitárska 11
040 13 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6320824
hydraulika, výroba hydraulických hadíc
na mieru
LMM, spol. s.r.o.
Klenová 2
831 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 65935688
predaj, požičovňa pojazdných kompresorov
a pneumatického náradia
PNEUNÁRADIE AC, s. r. o.
1187
017 01 Považské podhradie
tel.: +421 - (0)42 - 4262246
predaj - pneumatické náradie a motory,
meranie kontrola krútiacich momentov
Priemyselné armatúry, spol. s r.o..
102
919 01 Zvončín
tel.: +421 - (0)33 - 5580407
armatúry
Sauer - Danfoss a.s - sídlo
Kukučínova 2148/84
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4301101, 4301111,
4487552, 4487563
výroba - hydrostatických pohonov,
otvorených obvodov, orbitálnych
motorov, ventilov, servoriadenia, mobilnej
elektroniky a elektrických pohonov
SCHUNK Intec s.r.o.
Mostná 62
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 3260610
celosvetový líder v oblasti automatizácie a
upínania nástrojov a obrobkov
STAF Automation s.r.o.
Kostiviarska 4944/5
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4161830, 4722777
pneumatické prvky
URAP-TECHNOSTROJ, spol. s r.o.
Kálov 11
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5620816
pneumatické prvky, hydraulické prvky a
lineárna technika
4.3 Meracia a laboratórna technika
Measuring and Laboratory Technology
DMS Control System, s.r.o.
Záborského 42, 831 03 Bratislava
tel./fax: +421-4445 5330, mobil: +421-903 217 278
e-mail: dms@dmscs.sk, www.dmscs.sk
- automatizácia riadenia technologických zariadení budov
strana:15, 21, 28
Ekotrade HT, spol. s r.o.
Gajova 4, 811 04 Bratislava
tel./fax: +421-2-5296 8858
e-mail: office@ekotradeht.sk, www.ekotradeht.sk
- montáž a servis zariadení pre monitorovanie znečistenia ovzdušia,
zabezpečovacej techniky na ochranu majetku a osôb a audio-video satelitných
systémov
strana: 15
MLU BRATISLAVA spol. s r. o.
Kremnická 26, 851 01 Bratislava
tel.: +421-2-6353 0537, -38, fax: +421-2-6353 0539
e-mail: customer.service@mlu.sk, www.mlu.eu
- zariadenia pre monitorovanie znečistenia ovzdušia
strana: 15, 16
4.4 Diagnostika, tribológia
Diagnostics, Tribology
B & K s.r.o.
Palisády 20, 811 06 Bratislava
tel.: +421-2-544 307 01, fax: +421-2-544 306 92
e-mail: bruel@chello.sk, bk@bruel.sk
www.bruel.sk
- prístroje na meranie a monitorovanie kmitania, zvuku, krútiaceho momentu
a lisovacích procesov
strana: 14
DMS Control System, s.r.o.
Záborského 42, 831 03 Bratislava
tel./fax: +421-4445 5330, mobil: +421-903 217 278
e-mail: dms@dmscs.sk, www.dmscs.sk
- automatizácia riadenia technologických zariadení budov
strana: 15, 21, 28
67
Strojárstvo - Energetika 2011
Engineering & power Engineering 2011
Overené neprezentované spoločnosti
3D spol.s.r.o.
Lombardiniho 22/A
831 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44462433, 65457324, -25
meracia a regulačná technika
A.M.SK, spol. s r.o.
Ondrejovova 4
821 04 Bratislava
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
automatizácia a mechanizácia
plastikárskych prevádzok
ACP AuComp, s.r.o.
Rajská 15
811 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 52922255
automatizačná technika
ADM s.r.o.
Pivovarská 1
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5620972, 5005228
meracia a regulačná technika
APPLIED PRECISION s.r.o.
Staviteľská 1
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 32662385, 43633151,
43426628
výskum, vývoj a výroba meracej techniky,
skúšobné laboratórium
AQUASTYL SLOVAKIA, s. r. o.,
Orlové 277
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4329901
laboratórna a meracia technika pre
strojársky priemysel
ATest s.r.o.
Brigádnická 28
841 10 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 65459051/3
meracia a regulačná technika
AXESS, spol. s r. o.
Námestie Hraničiarov 31-33
851 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 62247570
Automatizácia a riadenie priemyselných
procesov, Aplikácie, Servis
becom Slovakia, s.r.o.
Záhumenská 31
911 04 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6583 251-2
distribúcia RTOS QNX. vývoj HW a SW podľa
požiadaviek. dodávka IT a komponentov
Betes, spol. s r.o.
Vápencová 14
841 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64774990
meracia a regulačná technika
Blue Panther Slovakia, s.r.o.
Trnavská 112
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48292215
dodávky meracích prístrojov
CANBERRA - PACKARD s.r.o.
Vojtecha Tvrdého 17
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5006750
meracia a regulačná technika
CONTEX s.r.o.
Lombardiniho 24
831 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44452154
priemyselná automatizácia, expertíza a
aplikácie riadiacich systémov
Control System, s.r.o.
Štúrova 4
977 01 Brezno
tel.: +421 - (0)48 - 6115900
meracia a regulačná technika
DETMAR, spol. s r.o.
Kmeťová 9
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7710961
meracia a regulačná technika
68
DLOUHÝ I.T.A, s.r.o.
Pod Hradiskom 9
010 04 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7234370
výhradné zastúpenie Samson – regulačné
armatúry a riadiace systémy
Dodávky automatizace, spol. s r.o. organizačná zložka
Bulharská 70
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43411755
meracia a regulačná technika
ELFAK, spol. s r.o. Košice
Dénešova 13A
040 23 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6437097
meracia a regulačná technika
ELSINCO Slovensko s.r.o. - sídlo
Kudlákova 4
841 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64284165
meracia a regulačná technika
Elso Philips Service, spol.s r.o.
Jilemnického 2/53
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6582410, 7431690
meracia a regulačná technika
ELSYS spol. s r.o. (OMRON )
Komenského 89
921 01 Piešťany
tel.: +421 - (0)33 - 7741967, - 8
automatizačná technika
EMSYST, spol. s r.o.
Súvoz 111
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7432400
meracia a regulačná technika
EMTECH s.r.o.
Dlhá 85
010 09 Žilina
tel.: +421 - (0)41 automatizácia priemyselná
ENERGO CONTROLS spol. s r.o.
Závodského 49
010 04 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7644532, 7645684,
7634352
meracia a regulačná technika
ENERGOKONTROL, s.r.o.
Nábrežná 2969
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - iba mobil / only GSM
meracia a regulačná technika
ENERGYR spol. s r.o.
Trenčianska 17
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7715146
meracia a regulačná technika
ENERGYR BB s.r.o.
Rudlovská cesta 53
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4141850,1
meracia a regulačná technika
ENERGYR spol. s r.o.
Robotnická 14/9856
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4221523
meracia a regulačná technika
EQUIP-TEST s.r.o. (IGLA TRADE, s.r.o. starý názov)
Čečinová 2
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43411999
meracia a regulačná technika
ERS spol. s r.o.
Polianky 18
841 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 69307000
meracia a regulačná technika
ES & A, spol. s r.o.
Riazanská 108
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44442766 - 7
komplexná automatizácia technologických
procesov
ESAB spol. s r. o.
Trnavská cesta 70
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49103711,49103734
automatizácia priemyselná
ESM-YZAMER, energetické služby a
monitoring s.r.o.
Skladová 2
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5545913
meranie a regulácia - výroba
EUROS spol. s r.o.
Bytčická 89
010 09 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7635213
meracia a regulačná technika
GE Energy Slovakia, s.r.o. - office
Polianky 17
841 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64287841
optimalizácia a riadenie výrobných
zariadení
GE Energy Slovakia, s.r.o. - sídlo
Trenčianska 1877/15
915 28 Nové Mesto nad Váhom
tel.: - optimalizácia a riadenie výrobných
zariadení
HEITEC Slovensko, spol. s r.o.
Jesenského 34
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6401540-2
strojárstvo, automatizácia, riadiace systémy
Ing. František György Q PRODUCTS
Rybničná 36
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44646474 - 5
automatizačná technika
INTRAM spol. s r.o.
Bočná 92
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43413869
meracia a regulačná technika
ISOTEK, s.r.o. - organizačná zložka zahr.
osoby
Kragujevská 398/4
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5640144
obchodná spol. - obrábacie stroje,
meracia a laborátorna technika, riadiacia,
automatizačná a regulačná technika
JSP SLOVAKIA, s.r.o.
Karloveská 63
841 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)55 - 7289811 - kancelária
Košice
meracia a regulačná technika
JUMO Slovensko, s.r.o.
Púchovská 8
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44871676
meracia a regulačná technika
K - TEST, s.r.o.
Letná 40
042 60 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6253633, 6255150
chladiarenská, meracia a laboratórna
technika
Landis+Gyr s.r.o., organizačná zložka
Mlynské Nivy 43
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 58267111, 113,112
meracia a regulačná technika
LIBERA spol. s r.o.
Trenčianska 17
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7717314 zč
automatizačná technika
MACROFLEX SLOVAKIA, s.r.o.
Pezinská 30
903 01 Senec
tel.: +421 - (0)2 - 45248181
kompenzátory a potrubná technika VO, MO
MARPEX, s. r. o. (ELING Impex s.r.o. starý názov)
Športovcov 672
018 41 Dubnica nad Váhom
tel.: +421 - (0)42 - 4426986-87
prvky a zariadenia pre priemyselnú
automatizáciu
MAVIS - SLOVAKIA, s.r.o.
96
943 65 Leľa
tel.: +421 - (0)36 - 7575 276
meracia a regulačná technika
Mensch & Technik Energiemanagement
s.r.o.
Bajkalská 31
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53417382
meracia a regulačná technika
MERET, s.r.o.
Hubeného 25
831 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44884462, 44884463
meracia a regulačná technika - elektronika
MERETECH s. r. o.
Janka Krála 5
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7002516 - 17
meracia a regulačná technika
Mettler - Toledo s.r.o.
Hatalová 12
831 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44441220, 44441221,
44441222
meracia a laboratórna technika,
dodavatelia technol., strojov a zariadení
MTS, spol. s r.o.
53
027 55 Krivá
tel.: +421 - (0)43 - 5819111
automatizačná technika
National Instruments (Czech Republic), s.
r. o., organizačná zložka
Vysoká 2/B
CZ - 811 06 Bratislava
tel.: +420 - - 224235774
meracia a regulačná technika
ORA, s.r.o.
Smrečianska 31
820 13 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 207 075 21, 330 162 67
meracia a regulačná technika
PPA CONTROLL, a.s.
Vajnorská 137
830 00 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49237335
automatizácia - elektrosystémy - meranie
- regulácia - štúdie - projekty - dodávka montáž - oživenie - servis
PPA TRADE, spol. s r.o.
Vajnorská 137
830 00 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44454567, 69, 70
meracia a regulačná technika
PPA ZEPAX, s.r.o.
Vajnorská 137
830 00 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44454574, 6
meracia a regulačná technika
PRELL, s.r.o.
Strážovská 397/8
018 51 Nová Dubnica
tel.: +421 - (0)42 - 4431135
priemyselná automatizácia, senzory,
frekvenčné meniče
PROFiber Networking s.r.o.
Trstínska 9
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5522355
meracia technika pre optické a dátové siete
PRONIX, s.r.o.
Juraja Hronca 16
841 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 priemyselná automatizácia
Strojárstvo - Energetika 2011
Engineering & power Engineering 2011
Proxis Slovakia, spol. s r.o.
Karloveská 63
841 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 65413044
optické prístroje a systémy pre NDT
S - TEAM LAB, s.r.o.
Pod Záhradami 64
841 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64461880, 65427968
meracia a regulačná technika
REFLOW spol. s r.o.
Knižkova dolina 6
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44633772-3
meracia a regulačná technika
SAE - Control a.s.
Kamenná 91
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7645768, 7243089
riadenie spotreby energií a
technologických procesov
REGOTRANS - RITTMEYER, s.r.o.
Pluhová 2
831 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44371766, 44461612
meracia a regulačná technika
Regulátory a kompenzátory Slovensko
s. r. o. /RKG/
Trenčianska 57
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53418124, 53418125,
53412366
regulačné ventily, kompenzátory,
fakturačné merače tepla, DDC technika
RETECOM, s.r.o.
Ružinovská 1
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - iba mobil / only mobile
Retecom, s.r.o. - kvalita z princípu
- profesionálne nástroje, náradie,
príslušenstvo a potreby nielen pre
profesionálov.
RMT Slovakia, s.r.o.
Budovateľská 38
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7724495
meracia a regulačná technika
ROTEX ELEKTRO, s.r.o., ROTEX M a R s.r.o.
SNP 77
916 01 Stará Turá
tel.: +421 - (0)32 - 7762785, 7762786,
7762984, 7764889
elektrické a energetické zariadenia, meracia
a regulačná technika
RVT SiemControl, s.r.o.
Priemyselná 25/3670
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7232483, 7233483
meracia a regulačná technika
5
SAMO AUTOMATION s.r.o.
Budovateľská 59
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7765593
meracia a regulačná technika
Sartorius Slovensko, s.r.o.
Hlavná 26/5
929 01 Dunajská Streda
tel.: +421 - (0)31 - 5526498
laboratórne váhy, filtre - predaj
SAT Systémy automatizačnej techniky,
spol. s r.o. (spoločnosť koncernu
Siemens)
Kominárska 1
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 55577222
automatizácia priemyselná
SEBA Slovakia, spol. s r.o.
Rožňavská 12
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 55423958
meracia a lokalizačná technika pre
energetiku, telekom. a vodárenstvo
Sensus Metering Systems a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194
916 01 Stará Turá
tel.: +421 - (0)32 - 7752270, 7753251
výroba bytových, domových a
priemyselných vodomerov, meračov tepla a
skúšobných zariadení
SENZOR s.r.o.
Park Angelinum 19
040 04 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6223 013, 6227445
snímačová technika, automatizácia
montážnych technológií
Vzduchotechnika, vykurovanie a ekotechnika
Air-conditioning, Heating and Eco-technology
5.1 Vzduchotechnika, klimatizácia
Air-conditioning
Donaldson Filtration Slovensko s.r.o.
ULTRAFILTER
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
tel.: +421-2-4487 2619, fax: +421-2-4487 2618, mobil: +421-903 420 323
e-mail: jan.kratochvil@donaldson.com, www.donaldson.com
- sušenie a filtrácia stlačeného vzduchu, chladenie technologickej vody
- filtrácia kvapalín, sterilná filtrácia tlakového vzduchu, filtrácia plynov,
chladenie technologickej vody
strana: 17
M. F. TEAM, spol. s r. o.
Galvaniho 12 B, 821 04 Bratislava
tel.: +421-2-4319 1448-9, 4363 1982, 4341 5033, fax: +421-2-4363 1983
e-mail: mfteam@mfteam.sk, www.mfteam.sk, www.klimatizacia.sk
- predaj, montáž a servis klimatizačných zariadení
strana: 15, 16
SICK, s.r.o.obchodné zastúpenie
Galvániho 7/D
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64533071
priemyselná automatizácia, výroba
senzorov
Soft & Control Technology, s.r.o.
Magnezitárska 10
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6806142, 7961411,
430,440,450
riadiace systémy a regulátory
Stim tools, s.r.o.
Suché Mýto 19
811 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54435538
obchodná činnosť v oblasti strojárstva
(nástroje, meradlá...)
TECHEM spol. s r.o. - sídlo
Hattalova 12
831 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49106411
meranie a rozpočítanie spotreby tepla a
vody, predaj meračov
TechReg, s.r.o.
Námestie republiky 19
984 01 Lučenec
tel.: +421 - (0)47 - 4331592
meracia a regulačná technika, panelmetre,
prevodníky a snímače
TERMOREG s.r.o.
Hlinícka 1
831 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44873139
automatizácia priemyselná
TME Slovakia, s.r.o. (Transfer Multisort
Elektronik Sp. z o.o.)
Martina Rázusa 23A/8336
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5002047, 5643420
priama celoeurópska distribúcia:
elektronické, elektrotechnické a
mechanické súčiastky, meracia, regulačná a
automatizačná technika, káble, náradie
TME Slovakia, s.r.o. (Transfer Multisort
Elektronik Sp. z o.o.)
Martina Rázusa 23A/8336
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5002047, 5643420
priama celoeurópska distribúcia:
elektronické, elektrotechnické a
mechanické súčiastky, meracia, regulačná a
automatizačná technika, káble, náradie
TMV SS, spol. s r.o.
Studánkova 395
CZ - 149 00 Praha - Újezd
tel.: +420 - (0)272 - 942720
meracia a regulačná technika,
elektrotechnické materiály
TRELLIS a.s.
Rybárska 5
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6525161-3
meracia a regulačná technika
TURO, s.r.o.
Dibrovova 241/10
916 01 Stará Turá
tel.: +421 - (0)32 - 7764496
meracia a regulačná technika
URAP-AUTOMATIZÁCIA, spol. s r.o.
Majerská 28
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5076010
priemyselná automatizácia
YOKOGAWA REPRESENTATIVE OFFICE
Štefánikova 12
811 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 52621062
automatizačná a riadiaca technika, meracia
a regulačná technika
ZENNER Bratislava, spol. s r.o.
Výhonská 1
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49112915
meracia a regulačná technika
ZPA Bratislava a.s.
Novomestská 35
926 00 Sereď
tel.: +421 - (0)31 - 7891041
meranie a regulácia
OVENTROP, GmbH & Co.KG
Pestovateľská 10, 821 04 Bratislava 2
tel.: +421-2-4363 3677-8, fax: +421-2-4363 3679, mobil:+421-903 727 602
e-mail: oventrop@oventrop.sk, www.oventrop.sk
- armatúry a systémy na vykurovanie, olej a plyn, sanitárna technika
strana: 18, 21
5.3 Vodné hospodárstvo
Water Management
KURITA EUROPE GmbH
Bajkalská 22, 821 09 Bratislava
tel.: +421-2-5341 8968, fax: +421-2-5363 3332
e-mail: office@kurita.sk, http://www.kurita.sk
- chemikálie pre úpravu vôd v priemysle
strana: 17
SAMPLE Bratislava, s. r. o.
Lamačská cesta 109, 841 03 Bratislava
tel.: +421-2-6541 2936, fax: +421-2-6541 2934
e-mail: sample@sample.sk, www.sample.sk
- nákup a predaj chemických produktov na úpravu vody
- purchasing and sale of chemical products
strana: 18
5.2 Vykurovanie objektov
Heating of Buildings
ELTERM, s.r.o.
Bratislavská 87, 902 04 Pezinok
tel.: +421-33-6422 539, fax: +421-33-6422 539
e-mail: elterm@elterm.sk, www.elterm.sk
- výroba supertmavých plynových infražiaričov 3. generácie s výkonmi od 25
do 300kW a dĺžkami od 8 do 120m
- návrh a optimalizácia vykurovania priemyselných hál
- dodávka a montáž infražiaričov
69
Strojárstvo - Energetika 2011
Engineering & power Engineering 2011
Overené neprezentované spoločnosti
Aladár Voznický - FIRMA AVOZ
Bažantia 1149/50
930 05 Gabčíkovo
tel.: +421 - (0)31 - 5594445
oprava chladiacich zariadení, montáž
klimatizácie
DIOS, s.r.o.
Brnianska 6a
901 01 Malacky
tel.: +421 - (0)34 - 7724697, 7724692
vykurovacie zariadneia, inštalačné
materiály
EKOTECHNA s.r.o. Prešov
Ľubochnianska 8, 080 06 Prešov - Ľubotice
tel.: +421 - (0)51 - 7471120
Výroba a dodávky v oblasti
vzduchotechniky, klimatizácie a
odprašovania
MAHRLO, s. r. o.
Ľ. Podjavorinskej 535/11
916 01 Stará Turá
tel.: +421 - (0)32 - 7760362, 7762974
veľkoobchod s meracou a regulačnou
technikou
AQUAFLOT spol. s r.o.
Sikárska 8
949 05 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6514717 - 9, 6559151 - 3,
6559161 - 3
voda - úprava, čistenie
DIOS, s.r.o.
Brnianska 6a
901 01 Malacky
tel.: +421 - (0)34 - 7724697, 7724692
vykurovacie zariadneia, inštalačné
materiály
ENVIROTECH spol. s r.o.
Račianska 61, 831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 52626566,7
odsávacie systémy pre priemysel
Pavol Schiffer
Horná 8
976 11 Selce
tel.: +421 - (0)48 - 4181166
chladiaca a mraziaca technika
AQUATREND, s.r.o.
Hričovská 221
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5006882
voda - úprava, čistenie, ekológia
stavebníctva
DURATHERM s.r.o.
Vyšehradská 37
851 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63532311, 12
vykurovacie telesá, meranie, regulácia a
rozvody
C. C. S. s.r.o.
Vranovská 75
080 06 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7765606
vzduchotechnika, klimatizácia a chladenie
EARTH RESOURCES s.r.o. - sídlo
Sabinovská 10
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43412722
zariadenia a technológie na úpravu,
filtráciu a monitoring vôd
Carrier chladiaca technika Slovakia s.r.o.
Dlhá 91, 949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 7764011
chladiarenské zariadenia - výroba
COLLER KLIMA, s.r.o.
Hr. Beňadik 418, 966 53 Hronský Beňadik
tel.: +421 - (0)45 - 68 93 289
dodávka, montáž a servis klimatizačných
zariadení
6
EKOKROK s.r.o.
Hviezdoslavova 4
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5003448
vzduchotechnika, výroba zariadení pre
filtráciu vzduchu
Stroje, zariadenia a technológie
Machines, Equipment and Technology
6.1 Dopravná, manipulačná a skladová technika
Transportation, Manipulation and Warehouse Technology
ALNICO - servis, združenie
Prístavná 10, 821 09 Bratislava- prevádzka
tel.: +421-2-5341 6727, fax: +421-2-5341 6727, mobil: +421-905 250 012
e-mail: alnico@nextra.sk, www.alnicobratislava.sk
- montáž, oprava a revízie lodných, priem., domových elektrozar.
a bleskozvodov
strana: 28
Ing. Eduard ZÁBORSKÝ
038 02 Dražkovce 70
tel.: +421-43-4224 113, fax: +421-43-4224 113, mobil: +421-905 594 732
e-mail: ezaborsky@euroweb.sk
- žeriavy, zdvíhadlá, diaľkové ovládania
strana: 19
FRIGERA SLOVAKIA spol. s r.o.
Kremnička 5A
974 05 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4718401
chladiarenské zariadenia,chladiarenská
technika
SQS HYDRO s.r.o.
Kutlíková 17
851 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - iba mobil / only mobile
čističky odpadových vôd
HAUSER Slovakia, s.r.o.
Seberíniho 1
821 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64536145
chladiarenské zariadenia - servis, údržba
TITTL THERMO KING, s.r.o.
Závodná 72
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45522815, 45520605 - 7
prepravné a stacionárne chladenie
Ing. Anton Heško spol. s r.o.
Kremnička 79
974 03 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4163517, 4101005
výroba rozvodov a armatúr pre
vzduchotechniku
TLAKON SK, s.r.o.
Dlhá 88
010 09 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5166749
výroba priemyselných ohrievačov vody
Jozef Letko - CHSL
Trenčianske Stankovce 523
913 11 Trenčianske Stankovce
tel.: +421 - (0)32 - 6496486
chladiaca a mraziaca technika
6.2 Montáže a rekonštrukcie strojovo-technologických zariadení
Assembly and Reconstruction of Machines and Technological Equipment
ACIS, spol. s r. o.
Pasienková 7/b, 821 06 Bratislava
tel.: +421-2-4020 6666, fax: +421-2-4552 6333
e-mail: buzinkay@acis.sk, www.acis.sk
- výstavba, servis a údržba čerpacích staníc PHM, skladov PHM
- construction, servicing and maintenance of fuel stations, fuel storehouses
strana: 19
GALTEX spol. s r.o.
Vajnorská 89, 931 04 Bratislava
tel.: +421-2-4910 4511, fax: +421-2-4444 1629
e-mail: galtex@galtex.sk, www.galtex.sk
- projekcia, rekonštrukcia, modernizácia zariadení kaliarní
strana: 19
MATE SLOVAKIA, spol. s r.o.
Záruby 6, 831 01 Bratislava
kontaktná a poštová adresa: Mikovíniho 11, 917 01 Trnava
tel./fax: +421-33-5522 637, mobil: +421-905 298 608, 905 650 964
e-mail: mateslovakia@slovanet.sk, www.mate-brno.cz
- mechanické a hydraulické prídavné zariadenia na všetky typy VZV
- výhradné zastúpenie MATE a.s. Brno, ČR a A.T.I.B. s.r.l., Italy
strana: 19
Overené neprezentované spoločnosti
ACCES System s.r.o.
Štefániková 33
921 01 Piešťany
tel.: +421 - (0)33 - 7744221
nízkozdvižné a prepravné vozíky,
manipulačná technika - predaj
AEH, spol. s r.o.
Myslenická 77
902 03 Pezinok
tel.: +421 - (0)33 - 6400171
potravinárske stroje a zariadenia - výroba
70
ALBERTINA Packaging spol. s r.o.
Hlinícka 1
831 52 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44871393, 44881983, -4,
dovoz, predaj, montáž, servis manipulačných, baliacich, dávkovacích,
plniacich, uzatváracích a etiketovacích
strojov, zariadení a automatických
liniek s uplatnením v potravinárskom,
kozmetickom, chemickom a
farmaceutickom priemysle
BEG SLOVAKIA, s.r.o.
Saratovská
840 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64531264-6
skladová a manipulačná technika
D & D UNIMEX Slovakia, s.r.o.
Trstínska 9
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5502529
vysokozdvíhacie a prepravné vozíky - servis
AXA, s.r.o.
Dlhá 88
010 09 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5166768
pekárenské pece a stroje - výroba
BESEL s.r.o.
Rad mjr. Pavloviča 9
920 01 Hlohovec
tel.: +421 - (0)33 - 7421244
výroba - stroje a zariadenia na spracovanie
plastov
DESPAN, s.r.o.
128
082 06 Mirkovce
tel.: +421 - (0)51 - 7781423
vysokozdvižné vozíky, prepravné plošinypredaj, servis
BETECH, s.r.o.
Krížna 8
902 01 Pezinok
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
výroba potravinových strojov
DEXION, spol. s r.o.
Chmelová dolina 27
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6517109
skladová a manipulačná technika - predaj
Strojárstvo - Energetika 2011
Engineering & power Engineering 2011
ELSYS, s.r.o.
Dúbravska cesta 9
845 39 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54432162
predaj a servis manipulačnej techniky a
vysokozdvižných vozíkov
F.A.T. - FEVYLANT
Strojnícka 5
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7764086, 7494711
výroba viazacích oceľových lán, zdvíhacej
techniky
FORMEX SK, s.r.o.
Ružindolská cesta 19
917 00 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5341312
použité stroje a manipulačná technika
GIA Slovakia spol. s r.o.
Vajnorská 135
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53 41 94 30
technológie pre čerpacie stanice a
priemysel
G-PLANT, spol. s r.o.
Svätourbanská 45
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 7413560
stroje pre manipuláciu s materiálom,
zemné a stavebné stroje
HOLZER Slovakia, s. r. o.
Detvianska 26
940 67 Nové Zámky
tel.: +421 - (0)35 - 6407277, 6407275
výroba kovových dielcov frézovaním,
sústružením a zváraním
HYDROKRES spol.s.r.o. - Peter Kresanič
Bardejovská 24
080 06 Prešov - Ľubotice
tel.: +421 - (0)51 - 7764988
predaj a servis paletovacej a manipulačnej
techniky
I.D.H., s.r.o.
Mudroňova 2
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6770410
manipulačná technika, reťaze, zdvíhacie
zariadenia pre žeriavy na prenos bremien výroba + predaj
7
IMC Slovakia, s.r.o.
Šebešťanová 255
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4378111, 4260 378,
4324332
metal servis centrum, predaj materiálov pre
stroj. výrobu
- výroba a predaj baliacich zariadení pre
potravinársky priemysel
dodávateľ materiálov pre strojársku výrobu
JNČ, s.r.o.
Šrobárova 5
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5598080-1
výroba, servis - viazacia technika
Jungheinrich spol. s r.o.
Diaľničná cesta 17
903 01 Senec
tel.: +421 - (0)2 - 49205811
vysokozdvíhacie a prepravné vozíky,
manipulačná technika
KOPAX®, spol. s r. o.
Tomášikova 28, 820 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43631361
kovovýroba, kovové palety pre
automobilový priemysel a skladové
hospodárstvo
KREDIT SK - REGALSISTEM, s.r.o.
Soblahovská 7040
911 04 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7440338, 7440328
skladová a manipulačná technika, regály a
poličky, vzduchotechnika
Linde Material Handling Slovenská
republika s.r.o.
Nozdrkovce 1798
911 04 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7460914
vysokozdvižné vozíky, prepravné plošiny,
manipulačná technika
MANIPA s.r.o.
Františka Hečku 3908, 058 01 Poprad
tel.: +421 - (0)52 - 7732977, 7889481
vysokozdvíhacie a prepravné vozíky - VO, MO
MAPE Slovakia, s.r.o.
Východná 23/625, 919 43 Cífer
tel.: +421 - (0)33 - 5598082, (065)0405151
zdvíhacia, viazacia, manipulačná technika výroba, váhy a vážiace systémy
Energetika a plynárenstvo
Power Engineering and Gas Industryy
7.1 Elektroenergetika
Electrical Energy
AC energia, s.r.o.
Koceľova 17, 821 08 Bratislava
tel.: +421-0800 60 88 60, mobil: +421-915 253 134
e-mail: kontakt@acenergia.sk, www.acenergia.sk
- dodávateľ elektriny pre domácnosti, firmy, organizácie a verejný sektor
strana: 21
ELCON BRATISLAVA, a.s.
Priekopy 20, 821 08 Bratislava
tel.: +421-2-5010 9111, fax: +421-2-5010 9102
e-mail: elcon@elcon-bratislava.sk, www.elcon-bratislava.eu
- výstavba a rekonštrukcia distribučných a prenosových vedení VVN a ZVN
strana: 21, 22
ELEKTROMONT TOPOĽČANY
Železničiarska 6, 955 01 Topoľčany
tel./fax: +421-38-5320 394, -395
e-mail: info@elektromont.sk, www.elektromont.sk
- elektromontážna činnosť nízkeho a vysokého napätia
strana: 21, 23, 28
ENERMONT s. r. o.
Hraničná 14, 827 14 Bratislava
tel.: +421-2-5061 3111, fax: +421-2-5061 3826
e-mail: enermont@enermont.sk, www.enermont.sk
- komplexná dodávka stavieb elektrických staníc a vedení
- complex electric equipment construction and middle and low voltage
network construction
strana: 21, 22
mobilis manipulačná technika s.r.o.
Ďurgalova 4
831 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54652961-2
mobilné domy, dopravné vozíky, zdvíhacie
mechanizmy, kolesá na priemyselné
použitie, kladkostroje
MTB WERKZEUGBAU, s.r.o.
Rybničná 38
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44872056
výroba strojov na spracovanie plastov
M-TEC group, s.r.o.
Piešťanská 1202/44
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7430791
výroba a montáž strojov a zariadení/
prístrojov, konštrukčná činnosť, distribútor
hliníkových stavebnicových systémov
Nemček SONES spol. s r.o.
Bulharská 42
917 00 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5533441, 5545556
vysokozdvižné vozíky
Sommer-automatic Slowakei s.r.o.
M. R. Štefánika 157/45
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4331788
upínače, lineárne valce, meniče náradia,
otočné jednotky, tlmiče dorazu, brzdy
STARLIFT, s.r.o.
Sládkovičova 92
974 05 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4164446 - 8
manipulačná technika a vysokozdvižné
vozíky
STÉNIA, a.s.
Prešovská cesta 4
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6228595, 6222440
stroje pre lesníctvo, záhradnícka technika
THONAUER, s. r. o.
Cukrová 14
813 39 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 52733664
zariadenia na spracovanie káblov, zváračky
kovov a plastov, automatizácia výroby
Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.
Partizánska cesta 89
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4146656, - 60
zemné stroje, manipulačná technika,
poľnohospodárske stroje, motory
TOPEKO, s.r.o.
Kapitulská 22
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5584698
balíkovacie lisy, lisy na sudy, triediace linky
pre separovaný zber odpadu, kancelárske
skartovače
PRAMAC Central Europe, s.r.o.
Bojnická 10
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 32141845
diesel agregáty, prenosné elektrocentrály,
manipulačná technika
Toyota Material Handling Slovensko s. r.
o. (BT SLOVENSKO s.r.o.)
Vajnorská 134/B
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48252500
manipulačná technika, skladová technika
SERVIS VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKOV Ján Šimúnek
Modranská 2
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5511426
vysokozdvíhacie a prepravné vozíky predaj a servis
UNIMPEX BRATISLAVA s.r.o.
Horné predmestie 3
900 21 Svätý Jur
tel.: +421 - (0)2 - 44971280, 44971481
dovoz - predaj technologické zariadenia na
výrobu vína, nápojárske technológia
SOLITÉR SK, spol. s r.o.
Hattalova 12
831 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44250975, 44633971, -73
skladovacia, manipulačná technika
VURAL a.s.
Alexandra Rudnaya 21
010 72 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7235638
konštrukcia a výroba jednoúčelových
strojov
Komunal Energy a.s.
Kálov 4, P.O. Box C-16, 010 01 Žilina
tel.: +421-41-562 8400, fax: +421-41-541 0889
zákaznícka linka: 0850 122 333
e-mail: komunal-energy@komunal-energy.sk, www.komunal-energy.sk
- licencovaný dodávateľ elektriny a plynu
strana: 21
SSE - Metrológia, s.r.o. - člen skupiny EDF
Škultétyho 76, 010 01 Žilina
tel.: +421-41-7633 777, fax: +421-41-7633 778
e-mail: info@mevza.sk, www.mevza.sk
- oprava, montáž a overovanie určených meradiel (elektromerov a meracích
transformátorov)
- kalibrácia meradiel na meranie elektrických veličín, predaj repasovaných
elektromerov
strana: 22
Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
tel.: +421-41-519 2108, fax: +421-41-519 2146
e-mail: dopyty@sse.sk, www.sse.sk
- dodávka elektrickej energie
strana: 22, 24
VÚEZ, a.s.
Hviezdoslavova 35, 934 39 Levice
tel.: +421-36-63 553 11, fax: +421-36-63 553 13
e-mail: vuez@vuez.sk
- špecializovaná firma energetického strojárstva
strana: 22, 23
71
Strojárstvo - Energetika 2011
Engineering & power Engineering 2011
7.2 Tepelné energetické zdroje
Heat Energy Resources
GGE, a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
tel.: +421-2-4949 3255, fax: +421-2-4949 3250
e-mail: gge@gge.sk, www.gge.sk
- silný investičný partner v oblasti energetiky
ProMinent Slovensko s.r.o.
Roľnícka 21, 831 07 Bratislava
tel.: +421-2-4820 0111-7, fax: +421-2-4371 1030, mobil: +421-903 718 842
e-mail: prominent@prominent.sk, www.prominent.sk
- ProMinent Slovensko s.r.o. je výrobcom dávkovacích čerpadiel, zostáv pre
skladovanie a dávkovanie chemikálií a dodávateľ technologických zariadení
pre úpravu napájacích a kotlových vôd pre teplárenstvo a energetiku.
strana: 21
SPP Servis, a.s.
Oslobodenia 1068/50, 901 01 Malacky
tel.: +421-34-772 5201, fax: +421-34-772 5155
e-mail: markovic@spp-servis.sk, www.spp-servis.sk
- výroba a projektovanie regulačných staníc plynu, domových regulačných
zostáv, odorizátorov, výmenníkov, inovácií meraní, záručný a pozáručný servis
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
tel.: +421-2-48291271, fax: +421-2-48291266, mobil: +421-902 929 160
e-mail: sykora@tuvslovakia.sk, www.tuvslovakia.sk
- inšpekčná a certifikačná spoločnosť
- Inspection and certification body
strana: 22, 33
7.3 Plynárenstvo
Gas Industry
Komunal Energy a.s.
Kálov 4, P.O. Box C-16, 010 01 Žilina
tel.: +421-41-562 8400, fax: +421-41-541 0889
zákaznícka linka: 0850 122 333
e-mail: komunal-energy@komunal-energy.sk, www.komunal-energy.sk
- licencovaný dodávateľ elektriny a plynu
strana: 21
7.5 Vykurovanie objektov
Heating of Buildings
OVENTROP, GmbH & Co.KG
Pestovateľská 10, 821 04 Bratislava 2
tel.: +421-2-4363 3677-8, fax: +421-2-4363 3679, mobil:+421-903 727 602
e-mail: oventrop@oventrop.sk, www.oventrop.sk
- armatúry a systémy na vykurovanie, olej a plyn, sanitárna technika
strana: 18, 21
7.6 Automatizácia a meranie v energetike
Automation and Measurement in Power Engineering
DMS Control System, s.r.o.
Záborského 42, 831 03 Bratislava
tel./fax: +421-4445 5330, mobil: +421-903 217 278
e-mail: dms@dmscs.sk, www.dmscs.sk
- automatizácia riadenia technologických zariadení budov
strana: 15, 21, 28
REMIA, s.r.o.
Letná 42, 040 01 Košice
tel./fax: +421-55-6234 642
e-mail: remia@remia.sk, www.remia.sk
- meranie, vizualizácia a regulácia spotreby energií, energetický dispečing,
znižovanie nákladov na energie
strana: 21
7.4 Energetické stroje a zariadenia
Energy Sources and Equipment
PKS-ELEKTRO, s.r.o.
Partizánska cesta 94, SK-974 01 Banská Bystrica
tel./fax: +421-48-4157 707
e-mail : info@pks-elektro.sk, www.pks-elektro.sk
- komplexné dodávky materiálu a služieb v oblasti elektroenergetiky
strana: 21, 29
Overené neprezentované spoločnosti
ABSOLUTGAZ, s.r.o.
Mlynské Nivy 73/A
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45522632
vykurovacia technika
ACCORRONI SK, spol. s r.o.
Hurbanova 8
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4123018, -19
vykurovanie objektov
Advanced Power Slovakia, s.r.o.
Hlavné nám. 3
811 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54418768, 54411980
príprava projektov na výrobu lektrickej
energie
ALSTOM Grid spol. s r.o.
Prievozská 4
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 dodávka zariadení a prístrojov na prenos,
distribúciu a rozvod elektrickej energie
Areva NP Controls, s.r.o.
Vajnorská 137
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49112101
projektovanie prístrojového zariadenia pre
atómové elektrárne
ATLAS COPCO COMPRESSORS SLOVAKIA
s.r.o.
Električná 6471, 911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7438001 - predaj,
6513340 - servis, 6513322 - požičovňa
Atlas Copco spoľahlivý partner pre
výrobu stlačeného vzduchu. Zaoberajúci
sa predajom a servisom kompresorov,
generátorov, tiež ponúka služby požičovne
72
BTK - bývanie, teplo, klimatizácia, s. r. o.
Hradská 1/A
821 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 40200921, 40200911
klimatizácia, kúrenie - tepelné čerpadlá,
vzduchotechnika, stavebná činnosť
ENAS - Energoaudit a služby, s.r.o.
Senická cesta 26
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4113456
tepelná energetika, energetický audit,
energetická certifikácia
DURATHERM s.r.o.
Vyšehradská 37
851 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63532311, 12
vykurovacie telesá, meranie, regulácia a
rozvody
ENEKO LEVICE s.r.o. - ENERGETIKA
Sv. Michala 6
934 01 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 6227305, 6310850
energetika
E.ON Elektrárne s.r.o. (MALZENICE
POWER, s.r.o - starý názov)
Hlavné nám. . 3
811 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54418768
malo a veľkoobchod, energetika
E.ON IT Slovakia spol. s r. o.
Pribinova 25
811 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 50612212
informačné služby pre utilitný priemysel /
information services for the utility industry
Elektroenergetické montáže, a.s.
Pri Rajčianke 6, 010 04 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5192 721
- výstavba, obnova a údržba rozvodu
elektrickej energie všetkých napäťových
hladín
ELV PRODUKT, a.s.
Nitrianska 3
903 12 Senec
tel.: +421 - (0)2 - 2020 2611, 2020 2604
výroba betónových a oceľových stožiarov /
the biggest slovak producer of prestressed
concrete and steel poles
ENERGIA PRO, s. r. o., zastúpenie EFACEC
pre SR (sídlo)
Plynárenská 1
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 5810 1324
montáž: trafostaníc na kľúč, VN a NN
rozvodní, výroba NN rozvádzačov
ENERGICO, s.r.o.
Hálkova 16
831 03 Bratislava
tel.: +421 - energetika, Poradenstvo v oblasti
životného prostredia a energetiky,
inžinierska a architektonická činnosť v
energetike.
ENERGODATA spol. s r.o.
Hodžova - prev. .20
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5002601
energetika
ENERSYS, s.r.o. - organizačná zložka
Kopčianska 20
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63810363, - 58
výroba, predaj a ekologická likvidácia
priemyselných batérií
Flaga spol. s r. o.
Na Bielenisku 4
902 01 Pezinok
tel.: +421 - (0)33 - 6483111
zásobníky na skvapalnený plyn
GE Energy Slovakia, s.r.o. - office
Polianky 17
841 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 64287841
optimalizácia a riadenie výrobných
zariadení
GE Energy Slovakia, s.r.o. - sídlo
Trenčianska 1877/15
915 28 Nové Mesto nad Váhom
optimalizácia a riadenie výrobných
zariadení
HASMA, s.r.o.
Hornádská 1
053 42 Krompachy
tel.: +421 - (0)53 - 4176411
výroba NN rozvádzačov v plastových
skriniach
HERESCHWERKE SLOVAKIA s.r.o “v
likvidácii”
Magnetová 11
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44456242,444 53 240zč
meracia a regulačná technika, projekcia
el. zariadení
I & C Energo a.s. organizačná zložka
Tomášikova 30
821 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48 250 790
optimalizácia energetických výrobní
Strojárstvo - Energetika 2011
Engineering & power Engineering 2011
SE Predaj, s. r. o.
Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 58663445
predaj elektrickej energie
IFT - InForm Technologies, a.s.
Elektrárenská 12428
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 208 512 11, 2
informačné a riadiace systémy v
elektroenergetike
INDUSTRIE ELEKTRONIK - spol. s r.o.
Masarykova 2
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6323012
meracia a regulačná technika, energetika
IPECON Žilina, s.r.o.
Dolné Rudiny 43/8209
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7073400
plechotvárniace stroje, odovzdávacie a
temperačné stanice, MaR, dispečerské
systémy
KOVEL - Miroslav Kopiar
Mierová 911
908 72 Závod
tel.: +421 - (0)34 - 7749901
silnoprúdová elektrotechnika, oceľové
osvetľovacie stožiare, trafostanice a oceľové
stožiare
MAHRLO, s. r. o.
Ľ. Podjavorinskej 535/11
916 01 Stará Turá
tel.: +421 - (0)32 - 7760362, 7762974
veľkoobchod s meracou a regulačnou
technikou
8
SE, a.s. Atómové elektrárne Bohunice, o.z.
919 31 Jaslovské Bohunice
tel.: +421 - (0)33 - 5971111
energetika
SE, a.s. Vodné elektrárne, o.z.
Soblahovská 2
911 69 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6542 111, 2059
energetika
SIEA - SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A
ENERGETICKÁ AGENTÚRA
Bajkalská 27
827 99 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 58248345, 58248111
príspevková organizácia Ministerstva
hospodárstva SR poskytujúca bezplatné
odborné energetické poradenstvo
STENDHAL, s.r.o.
Račianska 126, 831 54 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49208040
komplexné riešenia pre oblasť meracej
a regulačnej techniky v plynárenskom
priemysle
Sun Heating systems
Záhorácka (OD AFK) 46
901 01 Malacky
predaj infračervených vykurovacích
systémov
TLAKON SK, s.r.o.
Dlhá 88
010 09 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5166749
výroba priemyselných ohrievačov vody
Transmission Lines Projects, s.r.o.
Miletičova 1
821 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 5564 6532
projekty vedení VVN a ZVN
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 58661111
výroba a predaj elektrickej energie a tepla
VESKOM Slovakia, spol. s.r.o.
Nádražná 1136/5
901 01 Malacky
tel.: +421 - (0)34 - 7743961-3
kompresory, chladenie, tepelné čerpadlá
SLOVGEOTERM, a.s.
Palisády 39, 811 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54417741
komplexné služby vo využití geotermálnej
energie
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 610-2001
dodávka a distribúcia elektriny
Electrotechnics, Electronics
8.1 Silnoprúdová elektrotechnika
Heavy-current Electrotechnics
Delta Electronics (Slovakia), s.r.o.
Priemyselná 4600/1, 018 41 Dubnica nad Váhom
tel.: +421-42-4661 111, fax: +421-42-4661 130, mobil: +421-911 672 419
e-mail: dubnica.slovakia@delta-es.com, www.deltaelectronics.sk
- výroba napájacích zdrojov, komponentov napájacích systémov a
kompletných napájacích systémov pre telekomunikácie, IT, priemyselnú
automatizáciu a medicínu
strana: 28
ELEKTROMONT TOPOĽČANY
Železničiarska 6, 955 01 Topoľčany
tel./fax: +421-38-5320 394, -395
e-mail: info@elektromont.sk, www.elektromont.sk
- elektromontážna činnosť nízkeho a vysokého napätia
Západoslovenská energetika, a. s. - ZSE
Distribúcia, a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 50 61 11 11
prevádzka distribučnej sústavy
Západoslovenská energetika, a. s. - ZSE
Energia, a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 50 61 11 11
obchod s elektrinou v regióne západného
Slovenska
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Lieskovec 598/75
018 41 Dubnica nad Váhom
tel.: +421 - (0)42 - 4485200, 22
vývoj, výskum v strojárstve, malé vodné
elektrárne
8.2 Elektrotechnické materiály, elektroinštalácie
Electrotechnical Materials, Wiring Systems
Elektrotechnika, elektronika
DRIBO Stará Turá s. r. o.
Husitská 2, 916 01 Stará Turá
tel.: +421-32-7762 459, fax.: +421-32-7762 199
e-mail: dribo@dribo.sk, www.dribo.sk
- výroba a predaj VN zariadení 22 kV
Západoslovenská energetika, a. s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 50614052
predaj a distribúcia elektrickej energie
a poskytovanie s tým súvisiacich
komplexných služieb
strana: 28
strana: 21, 23, 28
EMERSON akciová spoločnosť, Control Techniques
Piešťanská 1202/44, 915 28 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421-32-7700 369, fax: +421-32-7700 372, mobil: +421-903 752 260
e-mail: ct@emerson.com, www.controltechniques.sk
- riadené pohony – projektovanie, predaj a realizácia
- control drives - engineering, sale and execution
strana: 28
PKS-ELEKTRO, s.r.o.
Partizánska cesta 94, SK-974 01 Banská Bystrica
tel./fax: +421-48-4157 707
e-mail : info@pks-elektro.sk, www.pks-elektro.sk
- komplexné dodávky materiálu a služieb v oblasti elektroenergetiky
strana: 21, 29
RITTAL, s. r. o.
Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
tel.: +421-2-3233 3911, fax: +421-2-3233 3910
e-mail: rittal@rittal.sk, www.rittal.sk
- rozvádzačové skrine a príslušenstvo, klimatizácia elektrorozvádzačov
strana: 29
ALNICO - servis, združenie
Prístavná 10, 821 09 Bratislava- prevádzka
tel.: +421-2-5341 6727, fax: +421-2-5341 6727, mobil: +421-905 250 012
e-mail: alnico@nextra.sk, www.alnicobratislava.sk
- montáž, oprava a revízie lodných, priem., domových elektrozar.
a bleskozvodov
strana: 28
Eaton Electric s.r.o.
Drieňová 1/B, 821 01 Bratislava 2
tel.: +421-2-4820 4331, fax: +421-2-4820 4312
e-mail: ElectricSK@eaton.com, www.eaton.sk
- prístroje a rozvádzače NN a VN, inteligentné inštalácie, záložné zdroje UPS
strana: 28, 30
FENIX SK, s. r. o.
Smaragdová 47, 040 11 Košice
tel.: +421-55-7896 221, mobil: +421-905 396 478
e-mail: fenixsk@stonline.sk, www.fenixsk.sk
- autorizovaný distribútor spoločnosti PHOENIX CONTACT - CLIPLINE,
PLUSCON, COMBICON, TRABTECH, INTERFACE, AUTOMATIONWORX
strana: 28
(LAPP KABEL s.r.o.) LAPP SLOVENSKO, s.r.o.
Piaristická 2, 949 24 Nitra
tel.: +421 376 578 095, fax: +421 376 578 096
e-mail:info@lappgoup.sk, www.lappgroup.sk
- Celosvetový výrobca a systémový dodávateľ priemyselných káblov
(ovládacie, dátové, optické) a káblového príslušenstva (vývodky, konektory,
energetické reťaze, ochranné hadice, značkovacie systémy) pre všetky
priemyselné odvetvia.
NELO, s. r. o.
Galvaniho 16, 821 04 Bratislava
tel.: +421-2-4342 6950, fax: +421-2-4363 7121
e-mail: info@nelo.sk, www.nelo.sk
- distribútor elektroinštalačného materiálu
strana: 29, 30
OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o.
Rybničná 36c, 831 07 Bratislava
tel.: +421-2-4921 2511, fax: +421-2-4921 2525
e-mail: oez.sk@oez.com, www.oez.sk
- komplexný dodávateľ produktov a služieb v oblasti istenia elektrických
obvodov a zariadení nízkeho napätia
strana: 29
73
Strojárstvo - Energetika 2011
Engineering & power Engineering 2011
PKS-ELEKTRO, s.r.o.
Partizánska cesta 94, SK-974 01 Banská Bystrica
tel./fax: +421-48-4157 707
e-mail : info@pks-elektro.sk, www.pks-elektro.sk
- komplexné dodávky materiálu a služieb v oblasti elektroenergetiky
strana: 21, 29
Schrack Technik s.r.o.
Ivánska cesta 10/C, 821 04 Bratislava
tel.: +421-2-4910 8109, fax: +421-2-4910 8199
e-mail: info@schrack.sk, www.schrack.sk, www.schrack.sk/e-shop
- sortiment 15000 produktov pre silnoprúdové inštalácie rozvodov nn
pre obytné a administratívne priestory, priemyselné prevádzky a rozvody
energetickej distribučnej siete
strana: 29, 30
8.3 Automatizácia a meranie v elektrotechnike
Automation and Measuring in Electrotechnics
DMS Control System, s.r.o.
Záborského 42, 831 03 Bratislava
tel./fax: +421-4445 5330, mobil: +421-903 217 278
e-mail: dms@dmscs.sk, www.dmscs.sk
- automatizácia riadenia technologických zariadení budov
strana: 15, 21, 28
8.4 Elektronické súčiastky, prvky a uzly
Electronic Devices, Elements and Nodes
8.5 Telekomunikačná a rádiokomunikačná technika
Telecommunication and Radiocommunication Equipment
CSBC spol. s r.o.
Roľnícka 10, 83107 Bratislava
tel: +421-44-5570 141, fax: +421-44-5570 143
e-mail: csbc@csbc.sk, www.csbc.sk
- strojárska a elektrotechnická výroba
strana: 9, 10, 28, 29
Ing. EDUARD HALINKOVIČ
Damborského 4, 841 01 Bratislava
tel.: +421-2-6446 2498, 6453 3572, fax: +421-2-6453 3572, mobil: +421-905
406 402
e-mail: halinkovic@orangemail.sk
- projekcia a odborné prehliadky systémov EZS, EPS, PS, PTV, ozvučenia a
slaboprúdových rozvodov
8.6 Zákazková výroba elektroniky
Custom electronics manufacturing
AMSET s.r.o.
Sliačska 10, 831 02 Bratislava
tel.: +421-2-4446 0444, fax: +421-2-4464 0441
e-mail: amset@amset.sk, www.amset.sk
- Zákazková výroba priemyselnej elektroniky
- Komplexné služby v oblasti vývoja a výroby elektroniky
strana: 28
JL Elektronic, s.r.o
Hviezdoslavova 116/2, 017 01 Považská Bystrica
tel./fax: +421-42-4322 723, 4327 827
e-mail: jlelektronik@jlelektronik.sk, www.jlelektronik.sk
- distribúcia elektronických súčiastok a elektrochemických prípravkov
pre výrobu a ochranu elektroniky
strana: 29
Overené neprezentované spoločnosti
3 Q service, spol. s r. o.
Hollého 59, 010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5626314, 5626291
elektronické súčiastky
4 HP spol. s r.o.
Prof. Sáru 5
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4141783
telekomunikačná technika a zariadenia
A2B s.r.o.
Horská 1
010 03 Považský Chlmec
tel.: +421 - (0)41 - 5000490
výroba, dodávka, inštalácia a servis
napájacích a zálohových systémov
AB - EL, s.r.o.
Budovateľská 48, 080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7722336
elektroinštalácie
ADAM A SYN, s.r.o Light - Sound - Video
Jeséniová 3/a
831 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54653501
špeciálna svetelná, LED, video a profi
zvuková technika - návrh, predaj, inštalácia,
prenájom, LED steny, Video Mapping,
špeciálne efekty, osvetlenie a ozvučenie
akcií, penová párty, videoprojekcia,
kamerové a foto služby, LCD a plazmové
obrazovky
AETRON s.r.o.
Popradská 68, 040 11 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6439140
prepäťové ochrany, videokonferencie,
telekomunikačné rozvodné systémy
AFT BRATISLAVA, s.r.o.
Bočná 1
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44880509
osvetľovacia technika, elektronika,
elektrotechnické materiály
Alcasys Slovakia, a.s.
Staré Grunty 36
841 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 60102711
dodávateľ a integrátor komunikačných
riešení
74
ALTRON SK, a.s.
Galvaniho 15/C
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 59308311-300
záložné zdroje, poradenská a konzultačná
činnosť, servis
AMART EUROPE, s.r.o.
Študentská 1
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6321273
dovoz a distribúcia svetelných zdrojov,
internetových káblov a AV káblov
Amicus SK, s.r.o.
Koreszkova 9
909 01 Skalica
tel.: +421 - (0)34 - 6648644
elektronické výrobky, súčiastky
Anton Jonák Elektra
Matúškova 7
026 01 Dolný Kubín
tel.: +421 - (0)43 - 5867102
elektroinštalácie
Anton Mitašík ANMIMA - pobočka
Cablkova 3
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48213/410, -430
elektroinštalácie - veľkoobchod
ANTOŠ, s.r.o.
129
913 05 Melčice- Lieskové
tel.: +421 - (0)32 - 6401625, 6401626
elektroinštalácie - veľkoobchod
AP Systems, spol. s r.o.
Most pri Bratislave 816
900 46 Most pri Bratislave
tel.: +421 - (0)2 - 45648064
privátne komunikačné systémy,
elektroinštalácie, výroba rozvádzačov,
odborné prehliadky a skúšky el. zar.
Applied Meters, a.s.
Budovateľská 50
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7581169
statické elektromery a skúšobné zariadenia
na elektromery - výroba, predaj
AVES Elektro - Martin Bolf
901 01 Malacky
tel.: +421 - (0)34 - 7726732
ponuka čiernej, bielej a spotrebnej
elektroniky
BATTEX Slovakia, s. r. o.
Karloveská 63, 841 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 6542 4721
výroba a predaj akumulátorov, článkov
a batérií
BBF elektro s.r.o.
Radlinského 17/B
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: +421 - (0)53 - 4172411, 4172426
výroba -elektroinštalácií
Beatronic Supply Slovakia, s. r. o.
Jilemnického 2
911 01 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6520121
meracia a regulačná technika, elektronické
súčiastky, tepelné komory
BENNING Slovensko, s. r. o.
Kukuričná 17
831 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44459942, 44634594-6
predaj, inštalácia, servis a ostatné služby
súvisiace s náhradnými zdrojmi el.
energie: usmerňovačmi, striedačmi, UPS,
motorgenerátormi atď.
BEZ Transformátory a.s.
Rybničná 40, 835 54 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49611200, 49611321,
49611713
olejové a suché transformátory - výroba
BCH Servis s.r.o.
Kopčianska 14, 852 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63530137
elektroinštalačný materiál, ventilátory zn.
DOSPEL
BOJSA FRANTIŠEK
Tupolevova 8
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - iba mobil / only mobile
výroba, montáž rozvádzačov, oprava,
montáž elektroinštalácie, oprava
elektrického ručného náradia, oprava,
montáž osvetľovacej techniky
CONEX, spol. s r.o.
Školská 2
976 11 Selce
tel.: +421 - (0)48 - 4125531
telekomunikačné zariadenia,
zabezpečovacie zariadenia a systémy,
D.A.L.I.-M.N., s.r.o.
385
903 01 Tureň
tel.: +421 - (0)2 - 45918080, 45918230,
45918240
elektrotechnika, výroba baterií
DAEL - MARIÁN DANIHEL
Mostová 893/45A
958 04 Veľké Bielice
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
výroba elektrických rozvádzačov NN,
elektroinštalačné práce
DATAWARE, s.r.o.
Bratislavská 83
902 01 Pezinok
tel.: +421 - (0)33 - 6407503 - 4
Internetový obchod, elektronické súčiastky
, metalické a optické prvky, ...
DCN - Data Communication Networks,
spol. s r.o.
Studená 5
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - iba mobil / only GSM
telekomunikačná technika a zariadenia
DEHN + SÖHNE, GmbH + Co. KG,
ELEKTROTECHNISCHE FABRIK zastúpenie pre SR
M. R. Štefánika 13
962 12 Detva
tel.: +421 - (0)45 - 5410557
uzemňovací materiál, prepäťové ochrany,
bleskozvodný materiál ochranné a
bezpečnostné pomôcky pre energetiku,
poradenstvo v pri navrhovaní systémov
ochrany bleskozvodov
Strojárstvo - Energetika 2011
Engineering & power Engineering 2011
DIALOGUE, s. r. o.
Krajinská cesta 1
921 01 Piešťany
tel.: +421 - (0)33 - 7744220, 30, 7725567
distribútor viac ako 400 000 elektronických
súčiastok a elektromechanických
komponentov
Elektris, s. r. o.
Elektrárenská 1
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49200111, 49200118
výhradné zastúpenie spoločnosti
Weidmüller, produkty firiem: Panduit,
Weitkowitz, Pfannenberg
DK Group Slovensko s.r.o.
Železničná 329/21
905 01 Senica
tel.: +421 - (0)34 - 6516772
tvárniace a obrábacie stroje
ELEKTRO - HARAMIA s.r.o.
Železničná 927
900 55 Lozorno
tel.: +421 - (0)2 - 65968267
výroba trafostaníc, elektroromotorov a
elektorozvádzačov
DLX družstvo
Mlynské nivy 61
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53419146-7
elektechnické lepenky, drážkové izolácie,
lamináty, vrstvené izolanty
DOFA, spol. s r.o.
Horná ulica 100/
922 10 Trebatice
tel.: +421 - (0)33 - 7798217, 7798185
elektroinštalácie
DTW, s.r.o.
Krupinská 4
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63532691
komplexné riešenia ochrany napájania
E - comps, s r.o.
Nobelova 30
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44634815
mech.časti elektronických a
elektrotechnických zariadení
EAS EUROPE, s.r.o.
Vičenzy 2056/20
931 01 Šamorín
tel.: +421 - (0)31 - 5622904
výroba elektronických zariadení, plošných
spojov
EFEN Slovakia s.r.o.
Odborárska 3
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49112601, 055/ 6339898
silnoprúdová elektrotechnika, rozvádzače,
systémová technika budov
ELCOMP, spoločnosť s ručením
obmedzeným
Pražská 2
949 11 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6557491
Kopmlexné dodávky elektroinštalácie
NN, VN
ELCONDER, s.r.o.
Elektrárenská 1
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49140192, 49140193
elektroinštalácie, energetika, výroba
elektrorozvádzačov
ELECTRAPLAN Slovensko, s.r.o.
Nobelova 34
830 00 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44630934
kompletná elektroinštalácia
ELECTRIC, spol. s r.o.
Vranovská 2573
080 06 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7765355
elektroinštalácie - VO, MO
ELECTRIK, s.r.o.
Košická 37, 821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 5020 3010
zameriava svoju činnosť predovšetkým
na oblasť projektovania, dodávok
elektrosystémov, montážnych prác a
údržby
ELEKON, spol. s r.o.
Bratislavská 120
902 01 Pezinok
tel.: +421 - (0)2 - 44880778
komplexná činnosť v odbore
elektroinštalácií
ELEKTRA NITRA, s.r.o.
Nábrežie mládeže 95
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6517775-6
elektromontážne práce, výroba
rozvádzačov
ELEKTRO - KMK, s.r.o.
Pionierske nám. 1
919 34 Biely Kostol
tel.: +421 - (0)33 - 5521156
elektroinštalácie
Elektro - Kvazár, s.r.o.
Trnavská cesta 70
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44454446
elektroinštalácie: kompletná dodávka a
montáž
ELKONET, spol. s r. o.
Stavbárska 34
821 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 40201901
elektroinštalácie, zámočníctvo, oceľové
konštrukcie
ELNEC s.r.o.
J. Bottu 5
080 05 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7734328
elektronické prístroje a zariadenia
ELPRO s.r.o.
Napájadlá 19
040 12 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6231093
elektronické prístroje a zariadenia,
spájkovacia technika
ELRON Elektro s.r.o.
Rožňavská 1
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44 632 588
elektroinštalačný materiál veľkoobchod ,
maloobchod
ELEKTRO - M, spol. s r.o.
Dr. Schaefflera 2085/4
909 01 Skalica
tel.: +421 - (0)34 - 6646530
elektroinštalácie
ELSIKOR spol. s r.o.
D. Dlabača 6
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5621380 zč
elektronické výrobky, súčiastky a železničné
modely
ELEKTRO - MIX spol. s r.o.
Príjazdná 7/A
831 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43639336
predaj elektrotechniky
ELSPO, spol. s r.o.
Bytčická cesta 32
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7234355
elektronické prístroje a zariadenia
ELEKTRO - RÁC s.r.o.
Rímska 1009/15
900 31 Stupava
tel.: +421 - (0)2 - 65935415
vykonávanie elektroinštalačných a
elektromontážnych prác, montáž
bleskozvodov, opravy a revízie
ELSPOL - ELEKTROMONTÁŽNE PRÁCE
Cabajská 25
949 11 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6566967, 65410096
elektroinštalácie
ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o.
Kopčianska 14
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63531955, 63531956 - 7
odborné prehliadky elektrických zariadení,
montáže NN, VN
ELEKTRO, výrobní družstvo v Bečově
nad Teplou
Zvolenská cesta 14, 973 03 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4190138
výrobca elektrotechnického spojovacieho
materiálu
ELEKTROCONTROL, spol. s r.o.
Konštantínova 3, 080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7725544
elektroinštalácie a montáž elektrických
vedení a trafostaníc
ELEKTROINŠTALA spol. s r.o.
Odborárska 27
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 - (0)32 - 7716358
VO, MO káble a elektroinštalačný materiál,
osvetlenie - interiérové, pouličné,
priemyselné, svetelné zdroje, meracie
prístroje, ohrievače
ELEKTRO-LUMEN, s.r.o.
Budovateľska 38
080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7732822
elektroinštalácie - VO, svietidlá, káble,
ELEKTROSERVIS - oprava
elektromotorov, Jozef Revay
900 50 Kráľová pri Senci
tel.: +421 - (0)2 oprava elektromotorov, ponorných a
kalových čerpadiel, dynám a alternátorov
ELING s.r.o.
Trenčianska 863/66
018 51 Nová Dubnica
tel.: +421 - (0)42 - 4455681
elektronické výrobky, súčiastky
ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o.
Frana Mojtu 18
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6586731
inteligentná elektroinštalácia
ELSTEP SLOVAKIA, s.r.o.
Stará Vajnorská 4
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44450874
rozvádzače, skrine pre rozvádzače,
rozvodnice
ELTEC, a.s
Vodárenská 11
921 21 Piešťany
tel.: +421 - (0)33 - 7622931, 7935832
elektrorozvádzače do 25 kV - výroba
ELTECO, a.s. - sídlo
Rosinská cesta 15
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5066601, 5066111
energetické systémy a produkty výkonovej
elektroniky
ELViP, s.r.o.
Pezinská 1100/60
901 01 Malacky
tel.: +421 - (0)34 - 7742016, 7742017
elektroinštalačné práce, spojovací materiál
ENEL - X, s.r.o.
Hájska 1173
951 31 Močenok
široká ponuka LED svietidiel, zdrojov svetla
Energotel, a.s.
Miletičova 7
821 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 573 85 511
telekomunikačné služby
ENIKA.SK, s.r.o.
Zámocká 30
811 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 55574515
bezdrôtové ovládanie spotrebičov - vývoj
a výroba, osvetlovacia technika pre
priemysel, elektromechanické súčiastky,
komponenty pre automatizáciu
ESCONA Trading, s.r.o.
Cukrová 14, 811 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 59324141
svorky a armatúry pre rozvodne, koncovky
a spojky VN aVVN
ETC s.r.o.
Rosinská cesta 8
010 08 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5652687
vývoj a výroba elektronických zariadení
EuroVolt s.r.o.
Viedenská 27
040 01 Košice
internetový obchod - elektrotechnický
materiál
EUSTREAM a.s - divizia
Vihorlatská 8
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6570185, 6570179
silnoprúd
GENERI, s.r.o.
Uničovská 50
CZ - 787 01 Šumperk
tel.: +420 - (0)583 - 221500
vývoj, výroba, projekty, dodávky, montáže,
poradenstvo - elektrotechnika
GKW s.r.o.
Cabajská 6
949 01 Nitra
tel.: +421 - výroba káblov
GM Electronic Slovakia, spol. s r. o.
Mlynské nivy 58
821 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 20 633 408
predaj súčiastok pre elektroniku, VO, MO
HAKEL - TRADE, s.r.o.
Bří Štefanu 980
CZ - 500 03 Hradec Králové
tel.: +420 - (0)494 - 942300
elektroinštalácie
Hensel, s.r.o.
Bezděkov 1386
CZ - 413 02 Roudnice nad Labem
tel.: +420 - (0)416 - 828500
elektrotechnika, elektroinštalačný materiál,
rozvádzače, komponenty pre fotovoltaické
el.
HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s r.o.
Rajecká cesta 17
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5643750-1
rádiokomunikačné siete
IES - INTERNATIONAL ELECTRONIC
SYSTEMS s.r.o.
Vajnorská 136
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49101400
predaj - hliníkové výrobky OMEI, výrobky z
plastov pre stavebníctvo
Ing. Miroslav Filus A W A S
Bizetova 15
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 7731435
elektronické súčiastky - MO
Ing. STANISLAV FEDOR - ELPRINS
spol.s.r.o.
Majochova 6
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 7243600
elektroinštalácie
JDC, s.r.o.
Mierová 14
038 52 Sučany
tel.: +421 - (0)43 - 4238510
elektronické výrobky, súčiastky, napájacie
zdroje
JORK - SK spol. s r. o.
Eötvösa 12
945 01 Komárno
tel.: +421 - (0)35 - 7731874 - 5
elektrotechnický materiál a zariadenia predaj
JP ELEKTROSERVIS, s.r.o.
Hlavná 65
900 23 Viničné
tel.: +421 - (0)33 - 6476167
elektroinštalačné práce a bleskozvod.
KALA elektro, s.r.o.
Vodárenská 2
040 06 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 7999155-6
výroba rozvádzačov, elektro-montážne
práce
75
Strojárstvo - Energetika 2011
Engineering & power Engineering 2011
KB shop elektronické súčiastky
Budatínska 69
851 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63531337, -8
predaj elektronických súčiastok,
osvetľovacie práce, výroba rozvádzačov
MURAT, spol. s r. o.
Partizánska 46
960 01 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5320182, 5321722
komplexné služby v oblasti
rádiokomunikačnej techniky
KB shop elektronické súčiastky
Budatínska 69
851 05 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63531337, -8
predaj elektronických súčiastok,
osvetľovacie práce, výroba rozvádzačov
MURAT-CK, s. r. o.
Jiráskova cesta 12
984 01 Lučenec
tel.: +421 - (0)47 - 4325960, 4325718
VO, inžiniering a dodávky
elektromontážnych prác, elektroinštalačný
materiál,
KOMPREX – Ing. Vladimír KESEGH
Blagoevova 14
851 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 62310829
obchod s elektroinštalačným materiálom,
výroba transformátorov a rozvádzačov
KOPOS Slovakia, s.r.o.
Ružová dolina 10
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 55410711
elektrotechnické výrobky
KOVIAN, s.r.o.
Športová 749
900 61 Gajary
tel.: +421 - (0)34 - 7746006, 7746007
VO, MO a výroba širokého sortimentu
kovaných polotovarov a doplnkov
KRUGEL EXIM, spol. s r.o.
Rybničná 38/A
831 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44884423
výroba, inštalácie, oprava káblov, kabeláž
pre počítačové siete
N.G. ELEKTRO s.r.o.
SNP 137
956 18 Bošany
tel.: +421 - (0)38 - 5427045
elektroinštalačné materiály - VO
Nexans Slovakia, s.r.o.
Zochova 5
811 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 54417544
široké spektrum káblov a káblových
systémov
NIKO SLOVAKIA spol. s.r.o.
Údernícka 9
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63825155
elektroinštalačný materiál a zariadenia
Logica Slovakia s. r. o.
Suché mýto 1
811 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 57882111
telekomunikačné vybavenie
OBO Bettermann s.r.o.
Viničnianska cesta 13
902 01 Pezinok
tel.: +421 - (0)33 - 6486222
elektroinštalácie
LUMEN SR, a.s. MONTÁŽNA, OBCHODNÁ
A SERVISNÁ SPOLOČNOSŤ - ELEKTRO
Floriánska 5
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 7202911
obchodno-montážna spoločnosť v oblasti
elektro
Opravy a prevíjanie elektromotorov Tibor PÓŇA
Ovručská 7
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44452917
prevíjanie a opravy elektromotorov,
zváračiek, nabíjačiek, mikrovlnných rúr,
opravy a revízie ručného elektrického
náradia
M.B.O. ELEKTROINŠTALÁCIE MALACKY
Bernolákova 4
901 01 Malacky
tel.: +421 - (0)34 - 7723121
elektroinštalácie
MEBZAST spol. s.r.o /Ernest Prizbul
Mebzast, f.o. - starý názov
Majakovského 33
902 01 Pezinok
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
elektromontáže, bleskozvody, kamerové
systémy
MIKRONA, s.r.o.
Ku Bratke 1
934 05 Levice
tel.: +421 - (0)36 - 6310430
elektronické výrobky, súčiastky
Milan Kolibár Elektro - Servis MK
Myslavská 185
040 16 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6853126
elektroinštalácie
Miroslav Stašek - ELEKTRO (člen siete
elektropredajní - EURONICS)
Bernolákova 1A (Inkubátor)
901 01 Malacky
tel.: +421 - (0)34 - 7723027
predaj elektroniky
MONT ELEKTRO, a.s.
Kremnička 47/A
974 05 Banská Bystrica
tel.: +421 - (0)48 - 4161089
elektroinštalácie
MURAT, s. r. o.
Bratislavská cesta 87
902 01 Pezinok
tel.: +421 - (0)33 - 6481151, -4, -159, -200
VO, inžiniering a dodávky
elektromontážnych prác
76
MURAT-EL, a.s.
Bratislavská cesta 87
902 01 Pezinok
tel.: +421 - (0)33 - 6481158
elektroinštalácia, distribúcia káblov,
výpočtová technika,
OTC, s. r. o.
M. R. Štefánika 85
920 01 Hlohovec
tel.: +421 - (0)33 - 5563803, 5563851,
5563850
servis pre energetiku
Pavol Žouželka - ELZO
Kostolište 264
900 62 Kostolište
tel.: +421 - (0)34 - iba mobil / only GSM
elektroinštalácie, el.prípojky, bleskozvody,
rekonštrukcia jadier, stavanie
teplovzdušných krbov, stavebné práce
PEMA - Ing. Peter Drozd
Sladkovičová 1797/12
026 01 Dolný Kubín
tel.: +421 - (0)43 - 5866569, 5864333
elektroinštalácie - veľkoobchod
Peter Jankovič
Gagarinova 969
900 61 Gajary
tel.: +421 - - iba mobil / only mobile
stavebná činnosť, strechy, krovy, voda, plyn,
kúrenie, elektroinštalácie
PPA CONTROLL, a.s.
Vajnorská 137
830 00 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49237335
automatizácia - elektrosystémy - meranie
- regulácia - štúdie - projekty - dodávka montáž - oživenie - servis
PREKAB, s.r.o.
Bratislavská 439/18
018 41 Dubnica nad Váhom
tel.: +421 - (0)42 - 4442134, 4440534, 5
blezkozvodový materiál, káble, vodiče
PROELEKTRO spol. s r.o.
Na barine 22
841 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45692503, 45692873
elektrotechnický materiál a zariadenia
RMC s.r.o.
Trenčianska 863/66
018 51 Nová Dubnica
tel.: +421 - (0)42 - 4455611, - 51, - 52
elektronické výrobky, súčiastky, vývoj a
výroba
S PoweR export-import s.r.o.
Pečnianska 15
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 68202400
veľkoobchod a maloobchod batérie,
nabíjacia a svetelná technika, napájacie
zdroje, repasácia
S PoweR product, s.r.o.
Odborárska 52
830 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44458319
elektronické prístroje a zariadenia
SALTEK Slovakia, s.r.o.
Kutlíkova 17
851 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 62250311, 62250312
návrh, výroba a predaj prepäťových ochrán
SEWA, a.s.
Račianska 71
831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49106811
prevádzkovanie kolektívneho systému
nakladania s odpadom - obaly, batérie
SEZ KROMPACHY, a.s.
Hornádska 1
053 42 Krompachy
tel.: +421 - (0)53 - 4189111
výroba a predaj prístrojov vysokého a
nízkeho napätia, strojov, nástrojov a foriem
SCHLEUNIGER, s.r.o
Mierová 4
937 01 Želiezovce
tel.: +421 - (0)36 - 7565441, 7711730
elektronické prístroje a zariadenia - predaj
a servis
SCHMID - MULTITECH, s.r.o.
Podjavorinskej 5
911 05 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7440186
elektrotechnické súčiastky
Schneider Electric Slovakia, spol. s.r.o.
Borekova 10
821 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45524010, 0850123455
elektrotechnický materiál a zariadenia,
rozvody, kamerové systémy
SITEL, s.r.o. - pobočka
Kopčianska 18
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 63814662, 63814663
telekomunikačná výstavba, prenájom sietí,
telehouse, predaj materiálu
SITEL, s.r.o. - sídlo
Zemplínska 6
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6749944
telekomunikačná výstavba, prenájom sietí,
telehouse, predaj materiálu
Spálovský Slovakia, s. r. o.
Stará Vajnorská 4
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44461739
skrine pre elektrické rozvádzače NN,
rozvádzače NN
SYSTEMOTRONIC, s.r.o.
Hybešova 38
CZ - 602 00 Brno
tel.: +420 - (0)538 - 707111
komplexné riešenie pre priemyselnú
automatizáciu
TELEFON s.r.o.
ul. Prof.Saru 5
974 01 B.Bystrica
tel.: +421 - riešenie pre telekomunikačné, dátové,
optické a FTTx siete
TES Slovakia s.r.o.
Kragujevská 4
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5005408, 5005409
optické káble, optické systémy, optické
mikrokáble, mikrotrubičky, multirúry,
optické príslušenstvo, CATV
TESLA LIPTOVSKÝ HRÁDOK a.s.
Pálenica 53/79
033 17 Liptovský Hrádok
tel.: +421 - (0)44 - 5201234, 5201720, 201
telekomunikačná technika a zariadenia
TESLA Stropkov, a.s.
Hviezdoslavova 37/46
091 12 Stropkov
tel.: +421 - (0)54 - 7423422, 7423393
telefóny, telefónne zariadenia
TME Slovakia, s.r.o. (Transfer Multisort
Elektronik Sp. z o.o.)
Martina Rázusa 23A/8336
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5002047, 5643420
priama celoeurópska distribúcia:
elektronické, elektrotechnické a
mechanické súčiastky, meracia, regulačná a
automatizačná technika, káble, náradie
TME Slovakia, s.r.o. (Transfer Multisort
Elektronik Sp. z o.o.)
Martina Rázusa 23A/8336
010 01 Žilina
tel.: +421 - (0)41 - 5002047, 5643420
priama celoeurópska distribúcia:
elektronické, elektrotechnické a
mechanické súčiastky, meracia, regulačná a
automatizačná technika, káble, náradie
TRACON SLOVAKIA, s.r.o.
Rozmarínova 10
945 01 Komárno
tel.: +421 - (0)35 - 7733251, 7731082
elektroinštalácie - veľkoobchod
TRICOM - Ing. Tibor Leginusz
Bojnická 20
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44646056
halogénové transformátory, tlmivky,
zapaľovače, elektronické predradníky,
kondenzátory, pätice
TYKY, v.o.s.
Elektrárenská 1
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44642004 - 5
dodávka a montáž elektrocentrál
V a P Slovakia, s.r.o.
Hubice 66
930 39 Hubice
tel.: +421 - - iba mobil / only mobile
aktívne bleskozvody certifikované podľa
nových STn EN 62 305-1,2,3. STN EN 62
305-2, STN 34 1391-Z1,Z2,Z3,Z4
VIKON, s.r.o.
330
017 01 Považské Podhradie
tel.: +421 - (0)42 - 4320511, 4313209
elektroinštalačný materiál, svietidlá - MO,
VO
WATT DRIVE pohonné systémy, s.r.o.
Kollárova 96
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4303630
predaj elektroprevodoviek, elektromotorov,
frekvenčných meničov, softštartérov...
Z elektrik, s.r.o.
Ľudovíta Stárka 16
911 05 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6581226
elektronické výrobky, súčiastky
ZTS Elektronika SKS, s.r.o.
Trenčianska 19
018 51 Nová Dubnica
tel.: +421 - (0)42 - 4430029, 4408160
napájacie zdroje s montážou SMT
ŽSR Železničné telekomunikácie
Bratislava
Kováčska 3
832 06 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 20292140
telekomunikačné a dátové služby
Strojárstvo - Energetika 2011
Engineering & power Engineering 2011
9
Služby
Services
9.1 Veda, výskum, vzdelávanie
Science, Research, Education
Emil Kovaľ - UNIZVAR
Strojnícka 11, 080 01 Prešov
tel./fax: +421-51-7764 554, mobil: +421-905 273 339
e-mail: emilkoval@yahoo.com, www.unizvar.sk
- školenia zváračov, základné a úradné kurzy, všetky metódy
- oprava súčiastok z hliníka, nerezu a zliatin špeciálnym zváraním
strana: 33
9.2 Skúšobníctvo, normalizácia, certifikácia, metrológia, kalibrácia
Testing, Standardisation, Certification, Metrology, Calibration
Q-TEST plus s. r. o.
Šulekova 33, 811 03 Bratislava
tel.: +421-2-5441 6250, fax: +421-2-5441 3502
e-mail: q-test@q-test.sk, www.q-test.sk
- expertné meranie, kalibrácia meradiel, validácia procesov, poradenstvo a školiaca
činnosť v systémoch manažérstva, organizovanie medzilaboratórnych porovnávaní
strana: 33
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
tel.: +421-2-48291271, fax: +421-2-48291266, mobil: +421-902 929 160
e-mail: sykora@tuvslovakia.sk, www.tuvslovakia.sk
- inšpekčná a certifikačná spoločnosť
- Inspection and certification body
strana: 22, 33
9.3 Inštitúcie, zväzy, asociácie
Institutions, Associations
Zväz elektrotechnického priemyslu SR
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
tel.: +421-2-502 34 259 (507), 55 64 78 84
fax: +421-2-502 34 507, mobil: +421-905 756 791
e-mail: zep@zep.sk, www.zep.sk
- združenie pôsobiace v oblasti elektrotechniky a elektroniky, informačných a
komunikačných technológií
strana: 33
9.4 Ekológia
Ecology
ENVIWORK, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava
mobil: +421-918 632 027, 917 258 589, 918 632 006
e-mail: enviwork@enviwork.sk, www.enviwork.sk
- zber (odber), preprava a zhodnotenie elektroodpadu
HAPPY END spol. s r.o.
Bratislavská 83, 902 01 Pezinok
tel.: +421-33-641 2742, fax: +421-33-641 2237, mobil: +421-905 242 877
e-mail: happyend@happyend.sk, www.happyend.sk
- prostriedky pre riešenie únikov kvapalín, bezpečnosť a protipožiarnu
ochranu
strana: 33
KOVEKO
Železničná 7, 958 04 Veľké Bielice
tel./fax: +421-38-7498 513, mobil: +421-903 753 250
prevádzka: Za riekou Nitrou 4965/35, 958 04 Partizánske
tel.: +421-38-7493 413
e-mail: koveko1@gmail.com, www.koveko.sk
- výkup druhotných surovín
strana: 33
9.5 Odborné prehliadky a skúšky VTZ
Expert Services and Reviews of Production and Technological Equipment
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
tel.: +421-2-48291271, fax: +421-2-48291266, mobil: +421-902 929 160
e-mail: sykora@tuvslovakia.sk, www.tuvslovakia.sk
- inšpekčná a certifikačná spoločnosť
- Inspection and certification body
strana: 22, 33
9.6 Veľtrhy a výstavy
Fairs and Exhibitions
EXPO CENTER a.s.
Pod Sokolicami 43, 911 01 Trenčín, SLOVAKIA
tel.: +421-32-770 43 20, fax: +421-32-770 43 24
e-mail: expocenter@expocenter.sk, www.expocenter.sk
- organizácia medzinárodných veľtrhov a výstav
- organization of international fairs and exhibitions
strana: obálka, 33
Incheba, a.s.
Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava
tel.: +421-2-6727 2414, 2485, fax: +421-2-6727 2201
e-mail: coneco@incheba.sk, www.incheba.sk
- organizácia veľtrhov a výstav
strana: 33, 35
SPIŠ - VIEW - TRADING, spol. s r. o.
Starosaská 15, 052 01 Spišská Nová Ves
tel.: +421-53-4424 748, fax: +421-53-4426 364
e-mail: svt@svt.sk, www.svt.sk
- zabezpečenie a realizácia výstav a veľtrhov
- exhibitions - fairs - advertising - grafics
strana: 33, 36
strana: 33
Overené neprezentované spoločnosti
Asseco Slovakia, a.s.
Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 20838400
vývoj IT pre bankový, poisťovací, štátny
sektor a komerčné subjekty
Anton Mózer - Elektronika, s.r.o.
Zvolenská 99, 992 01 Modrý Kameň
tel.: +421 - (0)47 - 4870294
výroba a projektovanie v CAE, Veľkoobchod
s počítačmi, periférnymi zariadeniami a
softvérom
CADWARE, s.r.o.
Aloisina výšina 447/3
CZ - 460 05 Liberec
tel.: +420 - (0)485 - 106131
CAD pre elektroniku a elektrotechniku
ELVAC SK s. r. o.
Piaristická 6667
911 80 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 6401766
priemyselné počítače
E.M.G. Košice, s.r.o.
Južná trieda 93
040 01 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6250115
komplexné jazykové služby, pohotovosť –
kvalita – tradícia
E.ON IT Slovakia spol. s r. o.
Pribinova 25
811 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 50612212
informačné služby pre utilitný priemysel /
information services for the utility industry
SLOVAK DESIGN AUTOMATION s.r.o.
Račianska 68, 831 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44631026-7, 4464 2031-3
CAD/CAM systémy a inžinierske služby pre
strojárstvo
CAD-Up International s.r.o., Computer
Technologies for Engineering
Urbánková 13, 080 01 Prešov
tel.: +421 - (0)51 - 7724110
projektovanie a dodávky CAD/CAM/CAE/
PDM/PLM systémov
UNICORN GROUP s.r.o.
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43411940
softvérové poradenstvo a dodávka softvéru
Minerva Slovensko, a.s.
Sokolská 7, 960 01 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5400720 - 1, 5334850
dodávateľ riešení produktov firmy QAD
Zväz strojárskeho priemyslu SR
Tomášikova 30, 821 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 43427283
zväzy
VÝVOJ MARTIN, a.s.
Komenského 19, 036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4132 005, 4208240
strojárstvo, projekty, konštruovanie
Zväz elektrotechnického priemyslu SR
Kominárska 2/4, 831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 50234259, 55647884
profesná organizácia združujúca výrobcov
z odboru elektrotechniky, elektroniky a IT
IMET-TEC, a.s.
M. Sch. Trnavského 2/B, 841 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 60202999, 60202940
navrhovanie a projektovanie súčiastok,
náhradných dielov a strojných súčastí
strojov
Slovenský elektrotechnický zväz
Radlinského 28
811 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 55563938
zväzy
Zväz slovenských vedeckotechnických
spoločností
Koceľova 15
821 08 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 50207649, 50207629
zväzy
AFE Foundry, s.r.o.
Robotnícka 38
036 01 Martin
tel.: +421 - (0)43 - 4244118
inžinierska činnosť v hutníctve a strojárstve
APOLLOPROJEKT, s.r.o.
Vlčie Hrdlo, 820 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 45247571
projektanti, projektovanie
strojnotechnologických zariadení
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
Krajinská cesta 2929/9
921 01 Piešťany
tel.: +421 - (0)33 - 7957111
skúšobníctvo, certifikácia a metrológia
U. S. Steel Košice - Labortest, s. r. o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 6734225
široké spektrum laboratórnych, chemických
a fyzikálnych analýz a mechanických
skúšok
77
Strojárstvo - Energetika 2011
Engineering & power Engineering 2011
10
Automobilový priemysel
Annex: Car Industry
10.1 Automobily a prípojné vozidlá
Cars and Connection Vehicles
KESTLER Co spol. s r.o.
Krajinská cesta 12, 821 07 Bratislava
tel.: +421-2-4341 1172, fax: +421-2-4333 9572, mobil: +421-915 777 217
e-mail: miroslav.franko.kestler_co@partner.renault.sk, http://www.renaultkestler.sk/renault/
- Autorizovaný predajca vozidiel značky Renault a Dacia
- Authorized dealer of Renault and Dacia
strana: 34
KESTLER Co spol. s r.o.
Krajinská cesta 12, 821 07 Bratislava
tel.: +421-2-4341 1172, fax: +421-2-4333 9572, mobil: +421-915 777 217
e-mail: miroslav.franko.kestler_co@partner.renault.sk, http://www.renaultkestler.sk/renault/
- Autorizovaný predajca vozidiel značky Renault a Dacia
- Authorized dealer of Renault and Dacia
strana: 34
ŠAM – MILOŠ ŠARMÍR
Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
tel.: +421-2-4463 0508, fax: +421-2-4463 0507,
mobil: +421-903 204 397, 903 644 470
e-mail: sarmirmilos@zoznam.sk
- autobatérie VARTA, EXIDE, J.B.K., mazivá: CASTROL, BRITISH PETROL,
autožiarovky a stierače KLAXCAR, autochémia LOCTITE-TEROSON
10.2 Časti, diely a komponenty
Spare Parts and Components
ATRA, s.r.o.
Štúrova 383, 019 01 Ilava
tel.: +421-42-4466 166, fax: +421-42-4466 161
e-mail: atra@atra.sk, www.atra.sk
- pneumatiky, vysokozdvižné vozíky, disky, stavebné stroje, nakladače, plnenie
- tyres, forklifts, wheels, OTR, EM, filling
strana: 34
Overené neprezentované spoločnosti
A - MOBIL s.r.o.
Príbenická 945/6
077 01 Kráľovský Chlmec
tel.: +421 - (0)56 - 6323757
osobné automobily - predaj, servis
Autocentrum, a.s.
Bratislavská 434
911 06 Trenčín
tel.: +421 - (0)32 - 7442869
osobné automobily - predaj vozidiel zn.
Nissan
AUTOHAUS-Hinca s.r.o
Cabajská 33
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6510296
automobily predaj
Auto-Impex, spol. s r.o.
Rožňavská 28/A
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48208730,33, 40257150
sekr.
automobily, osobné - predaj, vozidlá
Nissan, Fiat, nákladné, hasické, požiarne,
AUTOPOLIS, s.r.o.
Panónska cesta 32
851 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49300222, 11
osobné automobily - predaj vozidiel zn.
Nissan,Ford, Hjunday
AWT Bavaria, spol. s r.o.
Rožňavská cesta 34
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48276111,48276117,
48276146
BMW, MINI - importér automobilov
CCN Slovakia s.r.o.
Robotnícka 4352
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4262519
výroba - turbodýchadlá do
automobilového priemyslu
DEMA Senica, a.s.
Dlhá 248
905 01 Senica
tel.: +421 - (0)34 - 6945111, 204
šitie pre automobilovú výrobu, výroba
predaj bicyklov
FIAT SR s.r.o. - Business Unit Fiat
Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 59309907,-03,01
FIAT - importér automobilov
78
Fiat SR, s.r.o. - IVECO SLOVAKIA s.r.o. /
Fiat SR, s.r.o. - starý názov/
Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 5941 8440
IVECO - importér automobilov, úžitkové
automobily
FIAT SR, spol. s r.o. - Alfa Romeo
Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
ALFA ROMEO - importér automobilov
General Motors Southeast Europe Kft.,
Banch office Bratislava
Mlynské nivy (Apollo Business Cente) 45
821 09 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 58275511
importér automobilov zn.: CHEVROLET a
OPEL pre Slovenskú republiku
HKS Forge, s.r.o.
Coburgová 84
917 84 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5536044, 5537301
výroba zápustkových výkovkov pre
automobilový priemysel 28400
Ing. Bohumil Antálek - EUROP
AUTOSKLO
Kukučínova 2309/59
901 01 Malacky
tel.: +421 - - iba mobil / only GSM
montáž, predaj a opravy autoskiel
Ing. Štefan Nižnan - “NICO”
Tamaškovičova 5
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5513780
osobné automobily - predaj vozidiel zn.
Nissan
ISTROS, spol. s r. o.
Vajnorská 127
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44451515
predaj a servis automobilov značky Renault
a Dacia
Iveco Slovakia, s. r. o. (KAROSA, s.r.o. starý názov)
Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 59418440,450
IRISBUS IVECO - importér automobilov (st
značka: KAROSA)
KRASPLAST, spol. s r.o.
285
013 03 Krasńany
tel.: +421 - (0)41 - 5692409, 5091311
výroba obalov , plastová výroba a
recyklácia plastov
Logman - Považan, a.s.
Považské Podhradie 288
017 04 Považská Bystrica
tel.: +421 - (0)42 - 4326664, 4326665
výroba plastových obalov, výstražných
trojuholníkov pre automobily
M Motors SK s.r.o.
Vajnorská 136/C
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44454650
MITSUBISHI - importér automobilov
M&K TECHNOLOGY s.r.o.
Tomášiková 30
821 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48250898
importér strešných nosičov, predaj
automobilou zn. Szangyong, importér
automobilov
MASIP, s.r.o.
Hubina 248
922 21 Hubina
tel.: +421 - (0)33 - 7747238
výroba sklolaminátových výrobkov - pre
automobilový priemysel, sanitárna
technika, kryty optických káblových spojok
Mercedes-Benz Slovakia s. r. o.
(DaimlerChrysler Automotive Slovakia,
s. r. o. - starý názov)
Tuhovská 5
831 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49294444, 49294555, - 949
MERCEDES, SMART, DODGE, CHRYSLER,
JEEP - importér automobilov
MIKONA s.r.o.
Rožňavská 30/A
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48202233
SUBARU - autorizovaný importér
automobilov
MOTOR - CAR WIESENTHAL & CO spol.
s r.o.
Tuhovská 5
831 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49294444,49294468
MERCEDES, SMART - importér automobilov
MSC - SUZUKI Slovensko, o.z.
Dubravská cesta 2
840 03 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 53413418
SUZUKI - importér automobilov
N - motor, s.r.o.
Drážovská cesta 5
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 7417363
osobné automobily - predaj vozidiel zn.
Nissan, Ford
Norsam, s.r.o.
Vozárova 1
040 17 Košice
tel.: +421 - (0)55 - 7283886
osobné automobily - predaj vozidiel zn.
Nissan
OMNIA S.A.B., s.r.o.
Tomášikova 30
821 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48240840,229
SAAB - importér automobilov
Pavol Chmela - PNEU
Poľná ulica 28
901 01 Malacky
tel.: +421 - (0)34 - 7726860
pneuservis osobných, nákladných,
traktorových a priemyselných pneumatík
Pavol Chmela - PNEU
Poľná ulica 28
901 01 Malacky
tel.: +421 - (0)34 - 7726860
pneuservis osobných, nákladných,
traktorových a priemyselných pneumatík
PCA Slovakia, s.r.o.
Automobilová ulica 1
917 01 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 548 23 00
PEUGEOT, CITROËN - výroba automobilov
PORSCHE SLOVAKIA, spol. s r.o.
Vajnorská 160
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 4926 600-recepcia
PORSCHE, AUDI, VOLKSWAGEN - importér
automobilov
RELING TRNAVA s.r.o.
Osadná 11
917 02 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5532361
ložiská, guferá, manžety, mazivá,
autokozmetika, doplnky
Strojárstvo - Energetika 2011
Engineering & power Engineering 2011
Renault Slovensko, spol. s r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 800666111
RENAULT - importér automobilov
SLOVAK AUTO AUCTION s.r.o.
Tuhovská 5
831 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 4929 4355
spostredkovateľ predaja jazdených aút
SALinvest, spol. s r.o.
Šoltésovej 5
960 01 Zvolen
tel.: +421 - (0)45 - 5333865
predaj, manipiulačná technika, skladové
systémy
ST trade a.s.
autosalón HUMMER
082 03 Lemešany
tel.: +421 - (0)51 - 7931335
výhradný zástupca spoločnosti General
Motors pre predaj vozidiel zn. HUMMER pre
SR, importér automobilov
S-Car, s.r.o.
Chotárna 3
038 61 Vrútky
tel.: +421 - (0)43 - 4285660
výroba, predaj a servis príslušenstva
automobilovej techniky - autoplachty s
príslušenstvom prívesné vozíky, fólie
SLOVAGROTRANS, a. s.
Priemyselná 628
965 01 Žiar nad Hronom
tel.: +421 - (0)45 - 6723 883, 6727 219
automobily a prípojné vozidlá
Summit Motors Slovakia, spol. s r.o.
Tuhovská 9
831 07 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 33526200, 33526231,
57526255, 33526213
FORD - importér automobilov
ŠAM - MILOŠ ŠARMÍR
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 44630508
autobatérie VARTA, EXIDE, J.B.K., mazivá:
CASTROL, BRITISH PETROL, autožiarovky
a stierače KLAXCAR, autochémia LOCTITETEROSON
ŠTEFAN MÚČKA - AUTOOPRAVOVŇA
MÚČKA
Trnavská cesta 102
821 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48289251
autoopravárenstvo - opravy vstrek.
čerpadiel a trysiek
T.O.P. AUTO Bratislava a.s.
Rožňavská 30
821 04 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 49109470, 49109425
JAGUAR, LAND-ROVER, VOLVO - importér
automobilov
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
Jána Jonáša 1
843 02 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 69641111
automobilový priemysel
ZF Levice, s.r.o. - sídlo
Strojárenská 2
917 02 Trnava
tel.: +421 - (0)33 - 5959459, 5959190, 210
výroba automobilových dielcov na rôzne
typy motorových vozidiel
Toyota Motor Slovakia, s.r.o.
Gagarinova 7/C
821 01 Bratislava
tel.: +421 - (0)2 - 48213821, 48213811
TOYOTA, LEXUS - importér automobilov
Visteon Interiors Slovakia s.r.o.
Dolné Hony 2
949 01 Nitra
tel.: +421 - (0)37 - 6909212 - p. Machalová
asistentka riaditeľa, 6909215 - ústredňa
výroba automobilových komponentov pre
interiéry osobných vozidiel
79
Databáza overených spoločností pôsobiacich v oblasti strojárstva a energetiky
„CHLADENIE“, spol. s r.o.
ACE SLOVAKIA, spol.s r.o.
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o.
ACROSUN s. r. o.
Kovorobotnícka 3
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43420738, 43632851
oprava, montáž, servis chladiarenských
zariadení - náhradné diely
Priemyselná 5
917 01 Trnava
tel.: +421-(0)33-5513754
odpadové hospodárstvo - odvoz a
likvidácia komunálneho odpadu a
stavebnej sute
3E PRAHA ENGINEERING, a.s. pracovisko Nitra
Mostná 13
CZ - 949 01 Nitra
tel.: +420-(0)37-6537251
CAD/CAM systémy pre strojárstvo, CNC
obrábanie, strojné konštruktérstvo
3M /East/ AG obchodné
zastupiteľstvo
Vajnorská 142
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49105222
obchodná spoločnosť: priemysel, ochrana
zdravia ...
A & M Elektrické Nářadí s.r.o.,
organizačná zložka
Saratovská 26
841 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63810964
elektrické ručné náradie zn. AEG
A G I, s.r.o.
Električná 23
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-7445271, - 5
MO, VO so železiar. tovarom, meradlá,
pracovné stoly, kompresory, zváracia
technika, náradie a nástroje - záhradnícke
A.C.T. Nitra, s.r.o.
Jaskyňová 9
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-7412006, - 09
vzduchotechnika, garážové automatické
brány
AA SYSTÉM, s.r.o.
900 63 Jakubov 342
tel.: +421-(0)2-43420270
zabezpečovacie zariadenia a systémy objektov
ABAKE spol. s. r.o.
Kollárova 73
036 01 Martin
tel.: +421-(0)43-4131061
pásky, jednostranne lepiace peny, tesnenia,
fólie...
ABC KLÍMA s.r.o. - sídlo
Tomášikova 19
821 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-48269210
komplexné klimatizačné a chladiace
systémy - projekcia, dodávka,montáž, servis
ABCongress, s.r.o.
Záhradnícká 72
821 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-iba mobil / only GSM
konferencie, kongresy - organizácia a
služby, reklamná a propagačná činnosť
ABDIN, s.r.o.
Bohrova 7
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-59375386,
hliník polotovary aj z medi
ABRASIV - DRONCO Slovakia, s.
r. o.
Priemyselná 1
917 01 Trnava
tel.: +421-(0)33-5536415, 5514617, 5349941
veľkoobchod s brusivom a náradím,
nitovanie, navarovanie, drôtené kartáče
kartáče - predaj
80
Mlynarovičova 12
821 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-6241 4181
výroba, montáž a opravy výrobkov a
zariadení spotrebnej elektroniky
ul. 29. augusta 11/b
811 09 Bratislava
tel.: +421--iba mobil / only GSM
návrh, dodávka a inštalácia strešných
fotovoltatických systémov
ADDAK spol. s r.o.
Stará Vajnorská
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-444 56 472
všeobecné strojárstvo
ADET, s.r.o.
Orlové 149
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421-(0)42-4321624
výroba a predaj ochranných pracovných
pomôcok - kožené a plátené rukavice
ADIR výpočtová technika, s.r.o.
Mierová 83
821 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43335006, 43337982
výpočtová technika, software poradenstvo, predaj
ADR - školenia a konzultácie, s.r.o.
Miletičova 1
821 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55567469
vzdelávacia a poradenská spoločnosť
AFINIS Group s. r. o. (GUFERO v.o.s.
- starý názov)
Žitná 1
831 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49104811
výroba, predaj plochých a rotačných
tesnení
AGC TRENČÍN, spol. s r.o. /
Glaverber Trenglav spol.s.r.o. starý názov/
Súvoz 12
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-7441525, 7436453
sklo, tabuľové a špeciálne
AGO Europe s.r.o / AGO
Engineering s.r.o (AGO Group)
Tolstého 9
811 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54418082 - 3
strojárstvom
AGUA Bratislava s.r.o.
Hraničná 16
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53417303
medené a predizolované rúrky, izolácie pre
chladenie a klimatizácie - predaj
AIR CLIMA, spol. s r.o.
Pekná cesta - budova Geodézie 15
834 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44648031
projekčné služby, klimatizačná technika,
vzduchotechnika - predaj, montáž
AIR TECHNIK, s.r.o.
Rudlovská cesta 2
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421-(0)48-4146 254
dodávky, realizácie vzduchotechniky,
kúrenia, sanity, elektroinštalácií a MaR,
klimatizácie
AIR TECHNIK, s.r.o. - prevádzka:
Kpt. Weinholda 22/34
972 43 Zemianske Kostoľany
tel.: +421-(0)46-5466 228
dodávky, realizácie vzduchotechniky,
kúrenia, sanity, elektroinštalácií a MaR,
klimatizácie,
AIRCON SK, s.r.o.
Bojnická 20
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44464143
výroba elektrických zariadení
AIRCONFUJI SLOVENSKO, s.r.o.
Vajnorská 136
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45650687
klimatizácia a kompresory s technológiou
japonského výrobcu - nástenné, kazetové,
okenné - predaj, montáž
Akruks, spol. s r.o.
Galvaniho 8
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43337745, 43337754,
48283228
služby poskytované v oblasti
elektronického predaja počítačov, softwaru,
digitalizácia videa
Albertina icome Bratislava s.r.o.
Cukrová 14
813 39 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52932450
poskytovateľ informácií v elektronickej
podobe, elektronické vydavateľstvo
AMTEST Slovakia s.r.o.
Mikovíniho 10
917 00 Trnava
tel.: +421-(0)33-5907925
elektrotechnický priemysel
ANACO s. r. o.
Miletičova 1
821 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55576084
strojárstvom
Andante, spol. s r.o.
Nižovec 10
960 01 Zvolen
tel.: +421-(0)45-043/4306 206
nízkoenergetické drevodomy, energetika
ANECT a.s.
Teslova 30
821 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-48213111
HW SW informačné technológie
Alcasys Slovakia, a.s.
ANET Slovakia s.r.o.
ALES a.s.
ANTES GM, spol. s r.o.
A-LIFT spol.s.r.o. /AGRI FAIR POWER LIFT, s.r.o./
APB AUTOMATION s.r.o.
Staré Grunty 36
841 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-60102711
dodávateľ a integrátor komunikačných
riešení
Soblahovská 2050
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6582580, 6582585
výroba strojov pre metalurgiu
Biovetská 2
949 05 Nitra
tel.: +421-(0)37-6586032, - 33
náradie a nástroje, zdvíhacie
mechanizmy,manipuôlačná technika
ALLMEDIA, spol. s r.o.
Pod gaštanmi 4
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-62248748, 62317223,
62310920
kotviaca a upevňovacia technika
ALLROUND PRODUCTION s.r.o.
Na Kalvárii 5
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-6231 837
laserové zameriavacie prístroje, paženie
- systém ALLROUND - výroba, predaj,
prenájom
ALPINET a.s.
Popradská 48/B
821 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-206 081 22
povrchová úprava kovov, výroba a
montáž oceľových konštrukcií, Montáž
a rekonštrukcie tlakových nádob, kolón,
nádrží a výmenníkov tepla,
ALSTOM Power Slovakia, s.r.o.
Jilemníckeho 2
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6401363
zabezpečovacie zariadenia a systémy montáž, predaj, MO, VO
Jilemnického 25
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6582523, 6583433
zabezpečovacie zariadenia a systémy,
požiarna signalizácia - projekcia, montáž,
servis
Trenčianska 17
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421-(0)32-7716191
automatizačná technika
APL TREND s.r.o.
Považská Teplá 529
017 05 Považská Bystrica
tel.: +421-(0)42-4459701
výroba účelových strojov, iných,
nástrojárstvo
APT - SK, spol. s r.o.
Trnavská cesta 70
821 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44372318
technické plyny
AQUACENTRUM SK, s.r.o.
Žilinská 49
921 01 Piešťany
tel.: +421-(0)33-7944174, 7944172
čerpacia, vykurovacia a sanitárna technika
- VO
Aquaclean, s.r.o.
Mišíkova 20
811 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-5244 4938
piestové čerpadlá, čistenie vody
Prievozská 4
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-57206001
technológie pre energetiku a dopravnú
infraštruktúru
AQUAGAS, spol. s r.o.
ALUTRADE s.r.o.
AR, s.r.o.
Sibírska 3
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-48511933, 43412723
predaj výrobkov z hliníka a jeho zliatin
Považské Podhradie 373
017 04 Považská Bystrica
tel.: +421-(0)42-4330920
výroba odliatkov z kovu
AM - SYSTÉM s.r.o.
Arbor, spol.s.r.o.
Bratislavská 42
911 05 Trenčín
tel.: +421-(0)32-7444040
váhy, montáž a opravy meracej a
regulačnej techniky, montáž elektro
zariadení rozvodov
Polianky 17
841 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-64287808
veľkoobchod s drevom a drevenými
výrobkami, rezivom a palivovým drevom,
predaj drevených lepených nosníkov
AMMOS, s.r.o.
Ardaco, a.s.
Oriešková
821 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43638474 - 6
stavebné mechanizmy - požičovňa
Hurbanova 15
921 01 Piešťany
tel.: +421-(0)33-7743784,
VO - predaj armatúr pre vodu a plyn
Polianky 5
841 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-32212311
ochrana dát a informácií, telekomunikačná
technika
Databáza overených spoločností pôsobiacich v oblasti strojárstva a energetiky
ARDOS AZ a.s
Popradská 80
821 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-50205700
dopravné informačné systémy, elektrická
požiarna signalizácia, ozvučenie a
evakuačný rozhlas
ARKEMA s.r.o. - organizačná zložka
Vysoká 26
811 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2vinylová, priemyselná a špeciálna chémia
ARLAM s.r.o.
ATYS-co Trade, s.r.o.
Dvojkížna 47
820 14 Bratislava
tel.: +421-(0)2-20709058
priemyselné snímače, optické závory,
polovodičové relé
AUDIO Slovakia, s r.o.
AUTIMP, s.r.o.
BAND SERVIS s.r.o.
ARMAT SLOVAKIA s.r.o.
AUTOSLUŽBY - SERVIS A+A s.r.o.
Súvoz 1
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-7442141
armatúry
ARMATUREX spol. s r.o.
Krížna 17
811 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55577158, 55566272,
55410719
kompletné vybavenie kúpeľní a WC - predaj
Askoll Slovakia s. r. o.
Priemyselná 1/A
917 00 Trnava
tel.: +421-(0)33-5513688
autoslužby, servis nákl. aj osobných
vozidiel, tachografy,
AVANTEK spol. s r. o.
Piešťanská 44
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421-(0)32-7715725
laserové systémy - značenie, zváranie,
vŕtanie, mikrozváranie
AVENT, s.r.o.
Rybničná 36
831 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44681637
priemyselné ventilátory, inžinierske stavby
Piešťanská 1202/44
915 28 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421-(0)32-7700670
výroba, inštalácie,opravy elektrických
strojov a prístrojov
AWAS, s.r.o.
Asociácia leasingových
spoločností SR
AXA CNC STROJE, s.r.o.
Cintorínska 21
811 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52931748
záujmové združenie právnických osôb
podnikajúcich v oblasti dlhodobého
prenájmu majetku
Borská 3
841 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-65412096, 65423751
kompresory
Cintlovka 535
CZ - 268 01 Hořovice
tel.: +420--311516420
výroba a predaj CNC strojov, servis, opravy,
poradenstvo
AXISplus SK s.r.o.
Agátová 1
840 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-64461361
vzduchotechnika - predaj
Májkova 2
811 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55642531, 55563047
VO, MO s telekomunikačnou technikou
Panasonic, inštalácia jednoduchých
telefónnych rozvodov, kancelárska technika
ASSA SR s.r.o.
AXO s. r. o.
ASOM s.r.o.
Vašinova 61
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-6537374
klimatizácia, centrálne vysávanie
Asseco Solutions, a.s.
Bratislavská 57
903 01 Senec
tel.: +421-(0)2-45923521
stavebné stroje, zdvíhacie plošiny a
zariadenia, import
Bárdošova 2
831 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-20677111, 20677148,
20677157, 20677150
podnikové informačné systémy pre veľké,
stredné a malé spoločnosti, hotely
AZ KLIMA SK s.r.o. - kancelária
AT - ENGINEERING spol. s r.o.
AZ KLIMA SK s.r.o. - servis
Rybničná 40
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49111532, 49111512
strojárstvo, výroba, predaj
Atcon systems s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43426326
výroba a vývoj softwaru
ATEC automatizačná technika s.r.o.
Stará prievozská 2
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53418712
automatizácia priemyselná
ATLAS Žilina, s.r.o.
Dlhá 88
010 09 Žilina
tel.: +421-(0)41-7002006, 7637349
výroba vlnitého papiera
BANCOO s. r. o.
Vajnorská 137
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44458421
preprava autami s hydraulickou rukou,
autožeriavy
Brnianska 420/2A
911 05 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6581186
ochranné a bezpečnostné pomôcky
ARMAT, spol. s r.o.
Arménska 4
821 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-20723881
bezpečnostné práce
Cablkova 3
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43630343 - 8, 043/4307692
zabezpečovacia technika
Mladoboleslavská 1/4880
902 01 Pezinok
tel.: +421-vyvažovacia technika, priemyselné
vyvažovanie
Vašinova 63
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-6511155
armatúry priemyselné
B.P.O. s.r.o.
Štúrova 39
900 01 Modra
tel.: +421-(0)33-6405 045
komplexná realizácia vzduchotechniky a
klimatizácie
Rybničná 40
831 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-4488 0574
komplexná realizácia vzduchotechniky a
klimatizácie
A-Z STROJ, s.r.o.
Trenčianska 66
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53412432
VO - predaj elektrickej ručnej mechanizácie,
strojov, náradia a nástrojov
B.J. Services s.r.o.
Papradno 791
018 13 Papradno
tel.: +421--iba mobil / only GSM
zámočníctvo, zváračské práce, stavebná
činnosť
Paulinská 22
917 01 Trnava
tel.: +421-(0)33-5512624
elektrické ručné náradie
BARCO SLOVAKIA, s. r. o.
Nové Záhrady 11
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-48235600 - 605
technika, iformačné technológie, riadenie
skladového hospodárstva
BAT KLIMA, spol. s.r.o.
Hroznová 3/A
831 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54650736
spracovávanie plechov
Battery service Slovakia, s.r.o.
Pajštúnska 1
851 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63532198
stavebné elektroinštalácie, akumulátory,
zdroje, nabíjačky
BAU LAND spol. s r. o.
Levočská 2
058 01 Poprad
tel.: +421-(0)52-7722258
stavebné stroje a zariadenia
BDI s.r.o - pobočka
Werferova 1
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-7895561
klinové a ozubené remene
BEFARE 777, s.r.o.
Mliekarenská 10
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-5363 3167, -3168
registračné kasy - EURO pokladnice,
BELLATRIX, spoločnosť s ručením
obmedzeným Košice
Popradská 80
040 11 Košice
tel.: +421-(0)55-6325292, 6325315
osvetľovacia technika - návrhy, predaj
talianskych svietidiel
BELSYS, s.r.o.
Kremnická 26
851 01 Bratislava
tel.: +421-poplachové systémy a elektroinštalácie
budov
BELUMI PUMPY, s.r.o. - pobočka
Bratislava
Tuhovská 1
831 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63452833
armatúry, čerpadlá, rozvody
BELUMI PUMPY, s.r.o. - pobočka
Trenčín
Zlatovská 1278
911 05 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6402057
armatúry, čerpadlá, rozvody
BETIS spol. s r.o.
Mierová 172
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43414380
požičovňa náradia, malá stavebná
mechanizácia, predaj - servis náradia
MAKITA
BETRIX, s.r.o.
Mayerova 27
914 01 Trenčianska Teplá
tel.: +421-(0)32-6553111
čistiace stroje a zariadenia, čistiace
prostriedky
BEZ ELBAT Ltd., s.r.o.
Rybničná 40
835 54 Bratislava
tel.: +421-(0)2-4959315, 4959313,
49595304, 49595565, 49611303
Šmelingová
výroba rozvádzačov, elektrocentrál,
transformačných staníc
BioCompacT, s.r.o.
ul. Na piesku 6
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43410667, 43422373
biologické čistiarne odpadových vôd,
vodohospodárske stavby
BIOKLIMA s.r.o.
Kollárova 34
917 11 Trnava
tel.: +421-(0)33-5441385
klimatizačné zariadenia
Bittner print s.r.o.
Ivánska cesta 2C
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-58103700,53412771
reprografia a digitálna tlač
BLACK & DECKER, spol. s r.o.,
organizačná zložka
Stará Vajnorská 8
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44638121
náradie a nástroje
Bonfiglioli Slovakia s.r.o.
Robotnícka 2129
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421-(0)42-4307556, 4307521
výroba prevodoviek
BOŠS, s r. o.
Blagoevova 10 - 12
851 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43426279
vykurovacia technika - JUNKERS
BOVA SK, spol. s r.o.
Vajnorská 89
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-4446 2614
obchod: dodáva technológiu a spojovací
materiál na výrobu drevených konštrukcií a
kamenných obkladov
BOVI-AISA, s.r.o.
Slnečná 22
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421-(0)32-7712206
výroba účelových strojov pre automobilový
priemysel,
BQZ, spol. s r.o.
Mlynarovičova 11
851 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-62315446
elektroinštalačný materiál
Brady s.r.o.
Na Pántoch 18
831 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-33004800, 33004801,853,862
riešenie identifikácie tovaru
BRANET, spol. s r.o.
Palisády 39
811 06 Bratislava
tel.: +421-dovoz vzduchotechniky, teplovzdušné
clony THERMOSCREENS, SHEARFLOW
- centrálne vysávače pre rodinné domy,
klimatizácia
BRANO SLOVAKIA, s. r. o.
Rybničná 40/a
831 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44883362, 44883384
obchodné zastúpenie výrobkov zn. BRANO
na Slovensku a v Maďarsku
81
Databáza overených spoločností pôsobiacich v oblasti strojárstva a energetiky
BRANO SLOVAKIA, s. r. o.
Rybničná 40/a
831 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44883362, 44883384
obchodné zastúpenie výrobkov zn. BRANO
na Slovensku a v Maďarsku
BRANTNER Slovakia s.r.o.
Vietnamská 22
824 70 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43415045, 43638651-3
ekológia
BRATISLAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.
Bajkalská 21/A
8510 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-57372145, 57372111,
57372301, 2239
výroba a distribúcia tepla
BREL, spol. s r.o.
Centrum 1746/265
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421-(0)42-4328587, 4330791
veľkoobchod s elektrospotrebičmi - tepelná
technika, čerpadlá atď
BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s.
Prepoštská 8
811 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54435082, 54430017
distribúciu softvéru, konzultácie, školenia
BUČO, s.r.o.
Fedinova 18
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63531017, 63531255
elektroinštalácie, výroba a predaj
rozvádzačov
Business & Innovation Centre
Bratislava
Zochova 5
811 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-5441 1192, 5441 7515
poradenská služba - pre strojárstvo
CALEARO SLOVAKIA, spol. s r.o.
Vicenzy 42/2067
931 01 Šamorín
tel.: +421-(0)31-5601801, 5601803
výroba autoantén,
CALORIM SK, spol. s r.o.
Revolučná 19
010 01 Žilina
tel.: +421-(0)41-7245889
meracia a regulačná technika, meranie a
regulácia tepelnej a inej energie
CANEX connections, spol. s r.o.
Máchova 6
821 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45259041-3
monitorovacie systémy, kamery, video
servery, školenia
Canmet, s.r.o.
Bôrik 5
811 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-67200030
predaj -laserové obrábacie stroje
Carrot Euro SK s.r.o.
CATV TRENČÍN spol. s r.o.
Javorová 32
911 05 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6587097
výroba ostatných elektrických zariadení,
iných, montáž spoločných a digatálnych
antén,
CCN CASTINGS s.r.o.
Robotnícka 4352
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421--iba mobil / only GSM
výroba kovových odliatkov a polotovarov
pre strojársky priemysel
CD Profil, s.r.o.
Ul. 1. mája 2070
031 04 Liptovský Mikuláš
tel.: +421-(0)44-5621676
- výroba valcovaných profilov, lisovaných
dielov, dierovanie, zváranie
CEMark Slovensko, s.r.o.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194
916 01 Stará Turá
tel.: +421-(0)32-iba mobil / only GSM
predaj a servis značiacej techniky
CERTIMA, s.r.o.
Pri Šajbách 46
831 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44681603, 44882242
vykurovanie, chladenie, príslušenstvo - VO
Cestné a stavebné mechanizmy
Tisovec, a.s.
Daxnerova 756
980 61 Tisovec
tel.: +421-(0)47-5494400-2
stavebné stroje a zariadenia, výrobca teleskopických rýpadiel UDS, rýpadiel
DH, odmínovacích kompletov, náhradné
diely, servis
Citibank Europe plc, pobočka
zahraničnej banky
Mlynské nivy (Apollo Business Center) 43
825 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-58230111
banky
CLIMAT, s.r.o.
Edisonova 35
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43414833
klimatizácia, vzduchotechnika - predaj
COFACE Slovakia Credit
Management Services s.r.o.
ul.Šoltésovej 14
811 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-67201611
finančné, investičné poradenstvo, riadenie
pohladávok, vymáhanie pohladávok
COGOTRADE, s.r.o.
Partizánska cesta 3
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421-(0)2-32605222
pracovné cesty, ubytovanie, cestovné
poistenie, víza, prenájom áut, poznávacie
zájazdy, letenky, kúpele a wellness
Kopčianska 92
852 50 Bratislava
tel.: +421-(0)2-68286402
náhradná dodávka a zalohovanie
elektrickej energie, prenájom
elektrocentrál, založných zdrojov, UPC
COLUMBEX International, a. s.
CASANTRUCK s. r. o. - (dcéra f.
HYCA)
Coburgova 84
917 48 Trnava
tel.: +421-(0)33-5536043
distribúciu elektrickej energie, plynu,
telekomunikačných služieb a odvodu
odpadových vôd
Krásnohorská 18
851 07 Bratislava
tel.: +421-(0)33-iba mobil / only GSM
kolesové vozidla, hydrauliké ruky
CASCA, spol. s r.o.
Tomášikova 3
821 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44631571
VO, MO s osvetlovacou technikou
Rusovská cesta 1
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-20682777,22
informačné technológie
COMAX - TT, a.s.
COMERON SPS, spol. s r.o.
Hviezdna 2
821 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-40206366
meracia a regulačná technika,
vzduchotechnika
Comert, s.r.o.
Štetinová 5
811 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52965286
HW SW informačné technológie
82
COM-KLIMA, s.r.o. - pobočka
DACHSER Slovakia a.s.
COMPAREX Slovakia spol. s.r.o.
DALKIA POPRAD a.s.
COMPEX DATA s.r.o.
DALKIA SENEC, a.s.
Hrachová 4
821 05 Bratislava
tel.: +421--iba mobil / only GSM
klimatizácia, vzduchotechnika
Rontgenová 28
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52451020
informačné systémy, servery
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54793490, 54793356
kancelárska technika - servis, výpočtová
technika,
COMPREX, s.r.o.
logistický park 1126
900 55 Lozorno
tel.: +421-(0)2-48201690,-1, 48201608
logistika
Široká 2
058 94 Poprad
tel.: +421-(0)52-7880908
vykurovacia technika, výrobcovia tepla,
Pribinova 15
903 01 Senec
tel.: +421-(0)2-45927096
výroba a distrib. Tepla
DALKIA, a.s.
Ľ. Stárka 2870
911 05 Trenčín
tel.: +421-(0)32-7437874
výrobky z plastov pre strojárstvo
Einsteinova 25
851 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-68207233
tepelná energetika, TUV, vykúrovacia
technika PP
CONREX, spol. s.r.o.
DAMPIER, s.r.o.
CONTAINER SERVICES, s.r.o.
DAS - PRO, spol. s r.o.
Dlhá 89
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-6536713
výroba izolačných prírubových spojoch
na PN 6
Diaľničná cesta 7
903 01 Senec
tel.: +421-(0)2-55 64 04 67
predaj a prenájom stavebnej techniky a
kontajnerov
CONVEC, s.r.o
Trstínska cesta 2
917 01 Trnava
tel.: +421-(0)33-5354968
dopravníky, dopravníkové systémy,
jednoúčelové stroje
Bojnická 3
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44372120
služby v stavebníctve, vzduchotechnika,
klimatizácia - predaj, montáž
Železničná 85
900 27 Bernolákovo
tel.: +421-(0)2-4599 40 41
szt-elektroenergetiku
DBV s.r.o.
Šafárikovo nám. 7
811 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2nákladné automobily - doprava a preprava
Dca THERM, a.s.
Jégeho 8
8231 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-436 383 85
premiestňovanie nadrozmerných nákladov
a zariadení
Štúrová 76/11
018 41 Dubnica nad Váhom
tel.: +421-(0)42-4455311
výroba a dodávka tepla, dodávka a montáž
vykurovacích systémov, strojárska výroba,
výroba drevolisov, výroba konštrukčných
celkov
COPROJEKT a.s.
DDS Interoil s.r.o.
Convoi s.r.o.
Račianske mýto 1/B
831 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49277000, 49277001,
53413007,53412764
projektová činnosť v investičnej výstavbe
konštrukčné práce v oblasti strojárstva
CS JANSER, spol. s r.o. - náradie
a nástroje pre stavbárov a
podahárov
Mlynská Dolina (Areál UK) 175
840 00 Bratislava
tel.: +421-(0)2-65424600
náradie a nástroje pre stavbárov a
podahárov
CSK - IKS, s.r.o.
Strojnícka 23
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43420316
kompresory, dúchadlá,
CSK, spol. s r.o.
Prístavná 10/4
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-58271569
preprava sypkých materiálov, zemné a
výkopové práce
ČKD Blansko-OS, a.s.
Gellhornová 1
CZ - 678 18 Blansko
tel.: +420--516401111
technológia sustruženia
D. K. D. spol. s r.o.
Hraničiarska 1005
851 10 Bratislava
tel.: +421-(0)2-62850777
výroba hydrauliky a zváranie hlinníka a
hlinníkových zliatin v ochrannej atmosfére,
Jungmanova 10
851 08 Bratislava
tel.: +421--iba mobil / only GSM
stavba a oprava lodí
de ADDA, s.r.o.
Stará Vajnorská 27A
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44456472
kovový tovar, oceľové a hliníkové
konštrukcie
DECS CONSULTING spol. s r.o.
Mierová 83
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43428969
kancelárska technika, kavovary, obchodná
spoločnosť, diktafóny, dielenský skladový
nábytok, servis na kávovary,
DEKONTA s.r.o.
Štyndlova 11/A
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-33004138
zneškodňovanie odpadov s obsahom PCB,
sanácia zemín, odpadové oleje
DEKOSTA spol. s r.o.
Kováčska 6
811 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55571102
sanácia zemín
DELICOM Slovakia, s.r.o.
Jaskový rad 5
831 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54793943
výpočtová technika DELL
DELMES, s.r.o.
Na Vrátkach 8
841 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-64463498
domy, automobily - zabezpečenie
Databáza overených spoločností pôsobiacich v oblasti strojárstva a energetiky
Development In Slovak
Investments, s.r.o.
DREDOS, s.r.o.
Tolstého 7
902 01 Pezinok
tel.: +421-(0)33-6411313
inžinierska činnosť
Bratislavská 38
917 01 Trnava
tel.: +421-(0)33-5548563, 4
predaj drevoobrábacích strojov a potrieb
pre stolárov
D-Ex Instruments, s. r. o.
Dresser Slovakia s. r. o.
Pražská 11
811 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-57297421
meracia a kalibračná technika
D-Ex Limited spol. s r.o.,
organizačná zložka, pobočka
Bratislava
Pražská 11
811 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-57297421
meracia a regulačná technika, kalibračná
technika
DG SERVIS, spol. s r.o.
Gogoľova 18
852 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63531603
opravy, výroba hydraulických valcov
Digital Security Controls
Slovensko, spoločnosť s ručením
obmedzeným
Odborárska 52
831 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44454898, 44630414
VO - dovoz a predaj DSC zariadení pre
konštrukčné firmy
DIGITAL VISIONS spol. s r.o.
Kladnianska 60
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43420956 - 7
informačné technoogie, vydavateľstvo
DIMECO, spol. s r.o.
Pluhová 49
831 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44452612
počítače - servis
DINEFER SLOVAKIA, s.r.o.
Trenčianska 764
018 51 Nová Dubnica
tel.: +421-(0)42-4442135
výroba účelových strojov, iných prípravkov
káblových zväzkov do automobilov,
DITEC, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-58 222 222, 58 222 111
dátové komunikácie
DMD GROUP, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6572511
strojárstvo
DMD TRADE, a.s.
Kožušnícka 4
911 50 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6572511
strojárstvo
Dom Techniky PVSL s.r.o.
Rajčianska 32
821 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55574623
nástrojárske a kovoobrábacie práce brúsenie, frézovanie, sústruženie
DOMES Trnava, s.r.o.
Trstínska cesta 2
917 00 Trnava
tel.: +421-(0)33-5532624
žeriavy, nákladná doprava - prenájom
DP Kontrol s.r.o.
Radlinského 27
811 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52931124
hasiace prístroje - predaj, servis, OOPP,
pracovné odevy a obuv, bezpečnostné
značenie, piktogramy
Mlynské nivy 56
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53419435
technológia čerpacích staníc PL., predaj,
servis a poradenstvo v oblasti kompresorov
a pneumatického náradia firmy AGRE
DS - SLOVAKIA, s.r.o.
Kocelova 21
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44442670
merače a analyzátory chvenia, vibrácií,
vyvažovacie stroje a zariadenie pre výrobu
mot. vozidiel, montážna a plniaca technika,
DSI Slovakia, s.r.o. - pobočka
Mlynské nivy 77
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-58303210
VO elektrických zariadení, príslušenstvo
k PC
DSI Slovakia, s.r.o.
Južná trieda 117
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-6118110, 6118131
počítače - predaj, VO elektrických zariadení,
príslušenstvo k PC
DUOS-CHEM spol. s.r.o.
Karloveská 6
841 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-65424882
dodávka, montáž a údržba zariadení
kotolní, výmeníkových staníc a úpravovní
vody, chemické čistenie kotlov a ÚK
DURATHERM s.r.o.
Vyšehradská 37
851 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63532311, 12
vykurovacie telesá, meranie, regulácia a
rozvody
DYTRON SLOVAKIA s.r.o.
ECOLAB s.r.o.
Čajakova 18
811 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-57204911, 57204915
predaj dezinfekčných a čistiacich
prostriedkov a zariadení, čistiaca chémia
EDWIN s.r.o.
Ružová Dolina 10
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55565268
projekčné služby pre energetiku
EEB, s.r.o.
Líščie údolie 68
841 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-64282795
projekčná činnosť, tepelné čerpadlá,
riadené vetranie
Eko - Salmo s.r.o.
Závodná 8
821 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45522473
ekológia
EKOFLUID, s.r.o.
Pekná cesta 19
831 52 Bratislava
tel.: +421-regenerácia transformátorových olejov
EKOLINE, s.r.o.
Podzáhradná 90
821 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45257734, 54415313
ekologické práce
EKOPARK, s.r.o.
Kukučínova 718
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-7446054
výroba ostatných elektrických zariadení,
iných
EASYTHERM.SK spol. s.r.o
Nám. Dr.A.Schweitzera 194
916 01 Stará Turá
tel.: +421-(0)32-2289951-3
Výroba a dodávky meracej a regulačnej
techniky - regulátory, snímače teploty atď.
ebis holding, a.s.
Groslingová 7
811 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63814376
strojársky priemysel
ECM ECO Monitoring, a.s.
Nevädzová 5
821 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43429417, 43427408
meracia a regulačná technika, obchodné
služby,
ELEKTROČAS®, s.r.o.
Hlavná 48
900 27 Bernolákovo
tel.: +421-(0)2-45993714
elektronické prístroje a zariadenia
ELEKTRO-EZIB spol. s r.o.
Ďurgalova 14
831 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54789220
montáž, oprava, údržba elektronických
zariadení,výroba elektrónok, trubíc a
elektronických súčiastok.
ELEKTRONIK DOKTOR, spol. s r.o.
Pribišova 23
841 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-64462141
servis spotrebnej elektroniky
ELEKTROSPOL spoločnosť
s ručením obmedzeným
ELEKTROSPOL spol. s.r.o.
Bratislavská 50
921 01 Piešťany
tel.: +421-(0)33-774 4040
montáž slnečných kolektorov
Vajnorská 135
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44459390
Elektroinštalácie, inžinierska činnosť, por.
služby v stavebníctve
EKOway s.r.o.
ELIS INTERNATIONAL s.r.o.
ELATEC, s.r.o.
EASYS Elektronic Assembling
Systems, s.r.o.
Pestovateľská 4
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43635656
vzduchotechnika, klimatizácia, chladenie,
vykurovanie, zdravotechnika, elektro, MaR,
inžinierska, projektová činnosť
EKOSOLAR, s.r.o.
EADS TELECOM Slovakia, s.r.o.
Teslová 19
821 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44462533
telekomunikačná technika a zariadenia,
bezpečnostné zariadenia,
ELEKTRO - KLÍMA, spol. s r.o.
Račianska 109/A
831 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-4425 5984
elektroinštalácie - MO predaj elktro
materiálu
Karpatské nám. 27
831 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44885927
predaj materiálov
E.E.C. s.r.o.
Pri Šajbách 1
831 06 Bratislava
tel.: +421-(0)55-KE - 7298816-7
akumulátory- výroba opravy, montáž
Bzovícka 32
851 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-iba mobil / only GSM
likvidácia stavebného a ostatného odpadu,
prenájom kontajnerov, dovoz - piesok,štrk,
ornica, kamene
Vrakunská cesta 22
821 06 Bratislava
tel.: +421-ekologické stroje a zariadenia,Skartácia
archívov, firemných dokumentov,
plastových kariet, CD-dokumentácie,
potvrdenie o skartácii, možnosť
videozáznamu zo skartácie. Výkup papiera
u zákazníka, environmentálna likvidácia
archívov.
Panónska cesta 17
851 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63812006
strojárstvo - CAD/Cam systémy
ELECTRIC POWER SLOVAKIA EPS,
s.r.o.(sídlo Košice)
Eisnerova 42
841 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-6542 0344
dozvučovacie zariadenia do televízorov
ELAVIS, s.r.o.
Zvolenská 29
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53418524
elektroinštalácie
ELBA servis, spol. s r.o.
Chrenovská 14
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-6536708
betonárne
Elbatex SK s.r.o.
Tomášikova 30
821 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-48250850
elektronické súčiastky a meracie prístroje
ELECTRIC POWER SLOVAKIA - EPS,
s.r.o.
Južná trieda 82
040 01 Košice - Juh
tel.: +421-(0)55-6712309, 7298816-7
výroba akumulát.batérii, akumulátoryvýroba opravy, montáž
ELEX - NOV, spol. s r.o.
Škultétyho 11
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55565312
osvetlenie,návrhy
ELKSAS, s.r.o.
Biskupická 54
911 04 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6528987
hydraulika
ELMARP, s.r.o.
018 13 Papradno - sídlo
tel.: +421-montážne podniky
ELMONOP, s.r.o. - pobočka
Galvaniho 2a
821 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43424451
čerpadlá - predajňa, náhradné diely,
elektromotory
ELPAM, spol. s r.o.
Nové záhrady 11
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-48235316
elektroinštalácie, bleskozvody, revízie
ELT SERVIS, s.r.o.
Rožňavská 1
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44454981
linková automatizácia priemyselná
ELV PRODUKT, a.s.
Nitrianska 3
903 12 Senec
tel.: +421-(0)2-2020 2611, 2020 2604,
2020 2649
výroba betónových a oceľových stožiarov /
the biggest slovak producer of prestressed
concrete and steel poles
83
Databáza overených spoločností pôsobiacich v oblasti strojárstva a energetiky
ELVIA PRO SLOVAKIA, s.r.o.
Seberíniho 1
821 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43411928
komplexný servis služieb v oblasti
profesionálnej audio a videotechniky
ELZA - Elektromontážny závod
Bratislava, a.s.
Račianska 162
831 54 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44871801-3
montáž, oprava, údržba elektrických
zariadení, stavby - realizácia
EMCon, spol. s r.o.
Lamačská cesta 8
841 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54789168
váhy
Emerson Process Management,
s.r.o.
Ševčenkova 34
851 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52451196
meracia a regulačná technika
EMGF, spol. s r.o.
Račianska 71
832 59 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44257032
armatúry, rozvody
EMKOBEL a.s. TEPELNÉ
HOSPODÁRSTVO
Rázusova 1846
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: +421-(0)53-4423246,
4421152,4421061,4421398
energetika
EMOTRANS, spol. s r.o.
Púchovská 12
831 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44871029
oleje, priemyselné - predaj zn. shell
EMUGE-FRANKEN nástroje spol.
s r.o.
Ľubovníková 19
841 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-64536635
sprostredkovanie predaja nástrojov a
zariadení
Energetické Centrum a. s.
Papraďová 1A
821 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2dodávateľ energií
ENERGETIKA Ružomberok, spol.
s r.o.
J. Kačku 37
034 01 Ružomberok
tel.: +421-(0)44-4325744
elektroinštalácie
ENERGIA EFEKT, spol. s r.o.
Zadunajská 8
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63453834 - prev. 52963394
- sídlo
inžiniersko - projekčné služby
ENERGO CONTROLS ZOBOR s.r.o.
Ďurkova 20
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-6557561
kúrenie
ENERGOINVEST a.s.
Vajnorská 8/A
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-556 456 84
uskutočňovanie jednoduchých stavieb,
drobných stavieb a ich zmien ,vypracovanie
dokumentácie a projektu technického,
technologického a energetického
vybavenia týchto stavieb
Energomont, s.r.o.
Pekárska 11
917 01 Trnava
tel.: +421-(0)33-5512368
výroba a montáž stavebné konštrukcie,
potrubia
84
Energoplyn, spol.s. r.o.
Nobelova 34
836 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44634591
montáž, údržba a servis energetických
zariadení
ENERGOPROJEKTY a.s.
Sabinovská 12
820 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43415132
projektovanie pre energetiku
ENERGOSOFT spol. s r. o.
Čulenova 5
816 46 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52733894
energetika
Eni Slovensko spol. s.r.o.
Pribinová 25
811 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-50700411
zriaďovanie a prevádzkovanie čerp. staníc,
umývacích liniek a predaj pohonných hmôt
ENSLO s.r.o.
Zámocká 30
811 01 Bratislava
tel.: +421--+420 606 650 145
výroba a rozvod elektrickej energie,
elektroinštalácie, káble, vodiče
ENVIDOM - Združenie výrobcov
elektrospotrebičov pre recykláciu
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-50221300
združenie
ENVItech s.r.o.
J. Kráľa 16
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6527293, 6563511
ekológia
Erba náradie s.r.o.
Kaukazská 33
851 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63815564
náradie - profi, hobby, ručné, elektrické,
vzduchové, systém pojazdnej dielne
ERIKS s.r.o.
Rožňavská 1
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44372895
hnacie remene
EROCOMM SK s.r.o.
Koprivnicka 36
841 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-64462480
elektroinštalácie - distribúcia
EURO TECHNOLOGY SYSTEM
SLOVAKIA, s.r.o.
Odborárska 3
831 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44455044, 5
armatúry, VO s oceľou
EUROPETRANS - SK s.r.o.
Seberíniho 9
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-20606239
prípojné vozidla a
nadstavby,chladiarenských a
mraziarenských návesov a nadstavieb pre
všetky typy vozidiel.
EUROPUR s.r.o.
Kočovská 14
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421-(0)32-7719077
výroba polyuretánových plášťov a kolies
EURORECYCLING, s.r.o.
Hospodársky dvor Adamovské Kochanovce
913 05 Melčice
tel.: +421-(0)32-6539173, 6539171, 6490036
káblová recyklácia, spracovanie plastového
odpadu - výroba - priemyselná a úžitková
plastová dlažba, plastové dosky, kvetináče
EVOZ s.r.o.
Kolískova 12
841 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2klimatizačná technika
EZ - ELEKTROSYSTÉMY Trading,
s.r.o.
Ľubochnianska 10
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43420402
elektroinštalácie, revízie, rozvádzače,
bleskozvody
EZ, s.r.o.
Ružinovská 1
821 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-20703335, 20703340
elektrotechnika - pre atómovú elektráreň
F.S.C. Bezpečnostné poradenstvo,
s.r.o.
Oriešková 6
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43634415
integrované bezpečnostné systémy
FAST PLUS, spol. s r.o.
Na pántoch 18
831 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49105811
veľkoobchod s elektronikou
FEMONT, s.r.o.
ERV-JANIK s.r.o.
Voderady 361
919 42 Voderady
tel.: +421-(0)33-5354570
výroba kovových konštrukčních častí oceľové haly
Esa Logistika, s.r.o.
Ferdinand Belanský-Oprava a
predaj elektr.motorov a elektr.
spotrebičov
Gessayova 47
851 03 Bratislava
tel.: +421-revízie elektrických zariadení, projektovanie
Diaľničná 12
903 01 Senec
tel.: +421-(0)2-40587172, - 4
logistický servis v rámci Európy,
medzinárodná doprava a špedícia,
skladovanie, vykonávanie marketingových
úprav tovaru, outsourcing
ESCO, s.r.o.
Agátová 1
841 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2vykurovanie
ESTA SLOVAKIA s.r.o.
Remeslenícka 42
831 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44881402, 44881405
odsávacie stroje
ETOP International, s.r.o.- dcérska
spol.
017 04 Považské Podhradie
tel.: +421-(0)42-4711231
plechové disky, kovovýroba, gumovýroba
Robotnícka 1380/13
900 31 Stupava
tel.: +421-(0)2-65933823
oprava a predaj elektr. Motorov
FEREX, s.r.o.
Vodná 23
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-7411057, 7412130
výroba kontajnerov na zber komunálneho
a domového odpadu, výroba plechových
obalov
Fibra print, s.r.o.
Družstevná 3
831 04 Bratislava
tel.: +421-polygrafická výroba, svetlotlač, digitálna
tlač, ofsetová tlač
FINECON, s.r.o.
Rybničná 42
831 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44681011-8,2
voda - úprava, čistenie
FIRIM s.r.o.
Súľovská 56
821 05 Bratislava II
tel.: +421--43422923
meď hlinník
FirstFarms s. r. o.
Ružinovská 42
821 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43426442, 43426430
obchodné spoločnosti, poradenská činnosť
Fischer elektronik součástkový
distributor SK s.r.o.
Trenčianske Stankovce 367
913 11 Trenčianske Stankovce
tel.: +421-(0)32-6497217
súčiastky do elektr. strojov - import
FLUIDTECHNIK BOHEMIA, s.r.o.
Olomoucká 87
CZ - 627 00 Brno
tel.: +420--548426811
automatizácia
FORM Engineering s.r.o.
Boleráz 10
919 08 Boleráz
tel.: +421-(0)33-5354404
tvárniace súbory, odvijáky, rovnačky
FOX NITRA, s.r.o.
Zlatomoravecká cesta 3
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-6537415
stavebné materiály, výrobky, izolačné mat.,
stroje a prístroje v stav., pojazdné lešenia
FREQUENTIS spol. s.r.o.
Drobného 27
841 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-69202130
telekomunikácie, poskytovanie softwaru a
vyhotovovanie programov na zákazku.
FRIGO SLOVAKIA s.r.o.
Kaukazská 35
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63814479
VO - MO klimatizačná technika - obchodné
a servisné zastúpenie značky TOSHIBA
Frigopartner SK, s.r.o.
Rybničná 40
835 54 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44649841-2
klimatizačná technika - veľkoobchod
G.J.S., spol. s r.o.
Turbínova 1
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44458770
predaj čistiacej techniky pre priemysel a
automobilové umývacie linky
G4S Security Services (SK), a.s.
Višňová 16
831 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-59425111
integrované bezpečnostné systémy,
vzdelávanie a školenia
Gálik & Veselý, s.r.o.
Osuského 3
851 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-62311880
elektroinštalačný materiál - predaj
GAS & OIL Engineering, a.s.
Tatranská ul. 742
059 34 Špiská teplica
tel.: +421-(0)52-7144111, 101
projektová, inžinierska spoločnosť
pôsobiaca hlavne v plynárenskom, ropnom
priemysle a energetike
GASCONT, spol. s r.o.
Južná trieda 78
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-6445120
kotly a kotolne, montáž, opravy a revízie
plynových zariadení, regulačné stanice
p=lynové,
Databáza overených spoločností pôsobiacich v oblasti strojárstva a energetiky
GasOil engineering, a.s.
GRADA Slovakia s.r.o.
GE Energy Slovakia, s.r.o. - office
Green Energy Slovakia, s.r.o.
Tatranská 742
059 34 Spiššská Teplica
tel.: +421-(0)52súčasť naftového a plynárenského
priemyslu
Polianky 17
841 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-64287841
optimalizácia a riadenie výrobných
zariadení
GE Energy Slovakia, s.r.o. - sídlo
Trenčianska 1877/15
915 28 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421-optimalizácia a riadenie výrobných
zariadení
GEBRÜDER WEISS, s.r.o. ( M & G
SPEDITION, s.r.o. - starý názov)
GEBRÜDER WEISS, s.r.o.
Diaľničná cesta 20
903 01 Senec
tel.: +421-(0)2-33066500
zasielateľstvo - medzinárodné a
vnútroštátne, špedícia
GEHRI, spol. s r.o.
Lietavská 9
851 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63820080
priemyselné čistenie a maliarske práce
GeminoX s.a.s. - Výhradné
zastúpenie GeminoX pre
Slovensko
Smrečianska 18
831 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44255633, 44256601
kliešťové kľúče
Moskovská 29
811 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55645189
prezentačná technika a servisné
spoločnosti
Mraziarenská 6
821 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53 41 16 69
príprava, realizácia a prevádzkovanie
veterných elektrární, Realizovanie projektov
využívajúcich obnoviteľné zdroje energie
na výrobu ekologicky čistej elektriny na
území Slovensk
GRUMANT s.r.o.
Hornokrčská 707/7
CZ - 140 00 Praha 4 - Krč
tel.: +420--283870731 - 3
kompaktné nástroje
GTEC s.r.o.
Trnavská 44
821 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44372321
počítače - poradenstvo
GTS Slovakia, a. s. (DIAL
TELECOM,a.s. - starý názov)
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-20602111,32487111
telekomunikácie, telekomunikačné služby
GUARD SYSTÉM, s.r.o.
K výstavisku 12
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-7442795, 7441264
zabezpečovacie systémy - montáž,
silnoprúd. aj slaboprúd. zariadenia
GUMEX SK, spol. s.r.o.
Slovnafstká 108
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45643054-6
oceľové potrubia a príslušenstvo
Studená 5
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49683801
podlahoviny, dopravníkové pásy, lepidlá,
protihlukové dosky, gumové profily,
tesniace gumy, spony a spojky, hadice
GEOtest Bratislava, spol. s r.o.
GUPRESS, s.r.o.
GENERAL TRADING s.r.o.
Stavbárská 27
821 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45640075
ekológia, projektovanie stavieb,
geologické a sanačné práce
GIFT s.r.o.
Pri Mlyne 10
831 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49224124
klimatizačná technika
GLOBAL TEAM, s.r.o.
Piaristická 6836
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6402159
výroba kovových výrobkov, iných
GO travel Slovakia, s.r.o.
Moskovská 15
813 39 Bratislava
tel.: +421-(0)2-529 22 907-8-9
sprostredkovanie dopravných služieb
GODUR, s.r.o.
Jilemnického 30
020 61 Lednické Rovne
tel.: +421-(0)42-469 3307 - 9
dopravné pásy pre stavebníctvo,
spojovanie a pogumovanie hnacích valcov
GODUR, s.r.o. - pobočka
Polianky 41
841 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-64463804
dopravné pásy pre stavebníctvo,
spojovanie a pogumovanie hnacích valcov
GOSET, s.r.o.
Harmónia 3018
900 01 Modra
tel.: +421-(0)33-647 5191
kopírovacie stroje, tonery
Hajduková 17
811 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52831358, 52931359
tlačiarenské práce a služby
H + I Trading Company Slovakia,
s.r.o.
Moravská 687
914 41 Nemšová
tel.: +421-(0)32-6598980
plynové kotle
H O R N E T , spol. s r.o.
Žilinská 774/1
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421-(0)42-4323529
služby pre vozové parky
HAGARD: HAL, a.s.
Ivánska cesta 34
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43411978
predaj a distribúcia elektroinštalačný
materiál, svietidlá, svetelné zdroje a káble v
plnom sortimente,
HAGARD:HAL, a.s. - sídlo
Pražská 9
949 11 Nitra
tel.: +421-(0)37-7913 000, 7913 110
predaj distribúcia elektroinštalačného
materiálu a svietidiel, svetelných zdrojov a
káblov v plnom sortimente
HAKER, spol. s r.o.
Párovská 44
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-6532532, 6529695, 6514615
náradie a nástroje
HANSEATIC SLOVAKIA, s.r.o.
Sabinovská 8
821 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55648306 -7
logistické služby - železničná, kamiónová,
námorná, letecká, kombinovaná
HARMANN, s.r.o.
Suchovská 12
917 01 Trnava
tel.: +421-(0)33-5344791-2
energetika, vykurovanie
HARTES SK s. r. o.
Kuzmányho 7
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6494638, 6583588, 6520190
predaj, servis, požičovňa, upratovacie
služby
HASTEX® spol. s r.o.
Stará Vajnorská 8
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49300000
VO - predaj - hasiace prístroje a zariadenia
HB Therm s.r.o.
Tuhovská 1/A
831 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44454728
vykurovanie, elektroinštalácia, rozvody
vody, plynoinštalácia budov
HDS a.s.
HOMMEL HERCULES FRANCE, s.r.o.
Pribylinská 2
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44884881
predaj a distribúcia prvkov stavebnej
chémie, spojovacieho materiálu, matice,
hmoždinky, skrutky
HORNONITRIANSKE BANE
PRIEVIDZA, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10
971 01 Prievidza
tel.: +421-(0)46-5423807, 5672301
banská technika, strojárstvo
HOSPED, s.r.o.
Sliačska 32
831 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44250120
špeditérska činnosť
HS - TEC spol. s r.o.
Gen. M. R. Štefánika 19
911 60 Trenčín
tel.: +421-(0)32-7441222
výroba upínacích zariadení
Matušková 7
026 01 Dolný Kubín
tel.: +421-(0)43-5866981
strojárstvom, VO s elektronikou,
priemyselné a kamerové systémy,
HTC holding a.s.
HDSecurity, s.r.o.
HTI Slovakia s.r.o.
Hviezdna 38
821 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45259074
zabezpečovacie systémy - VO montážne
firmy
HEIDELBERG SLOVENSKO s.r.o.
Novobanská 10
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-6381 0630
tlačiarenské stroje, zariadenia, predaj,
dovoz
Hella Slovakia Front - Lighting,
s.r.o.
Kočovce 228
916 31 Kočovce
tel.: +421-(0)32-7705111
autosvietidlá
HELTOS, a.s.
Dobrovičova 8
811 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-59334250, 59334261, 201
strojárska výroba
Trnavská cesta 112
821 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43415440
elektroinštalácie
HYDROSERVIS s.r.o.
Kopčianska 65
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63834653, 63810047
obchodné a sprostredkovateľské služby,
hydraulika
HYDROTEAM - BB, Robert Benkovič
Kláštorné námestie 64
901 01 Malacky
tel.: +421-(0)34-7726874
predaj vodoinštalačného a kúrenárskeho
materálu
Hydrotunel s.r.o.
Jana Žižky 252
CZ - 37881 Slavonice
tel.: +420--384493135
vŕtačky
Mojmírova 14
972 01 Bojnice
tel.: +421-(0)46-543 08 62
bezvýkopové stavebné technológie,
pretlaky, chráničky tunely
Hermes LabSystems, s.r.o.
CHARVÁT SLOVAKIA s.r.o.
Púchovská 12
831 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-4920 6938, 4488 2954
laboratórne potreby pre analytickú chémiu
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
913 21 Trenčianska Turná 1034
tel.: +421-(0)32-6585844, 5184, 5113, 5185
hydraulika
CHEMPROCES, s.r.o.
Galvaniho 7
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-5752 5111
predaj hardvéru a softvéru, kancelárskej
techniky, digitálnych fotoaparátov
Šamorínska 52
821 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43415221
projektovanie a montáž technologických
zariadení pre chemický, potravinársky
priemysel
HILCO, s r.o. v likvidácii
CHEMSTROJ, s.r.o.
HILTI Slovakia spol. s r.o.
CHEZAR, spol. s r.o.
Kopčianska 65
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63537531
strojárstvo, výroba betónových rúr a skruží,
Galvaniho 7
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-48221243, 48221211
náradie a nástroje
HIM TRADE, a.s. v likvidácii
Domkárska 12
820 15 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43415256
veľkoobchod a maloobchod s inštalačným
materiálom
HOCHSTAFFL SLOVAKIA spol. s r.o.
Kopčianska 90/C
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-68206040 - 9
ťahače, návesy - predaj, požičiavanie,
financovanie
Priemyselná 720
072 22 Strážske
tel.: +421-(0)56-681 24 32, 649 14 63
montáž a opravy elektrických zariadení
Nobelova 34
831 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44459148, 44250190 kl.327,
45525731
výroba zariadení pre membránové
technológie a pre úpravu a filtráciu vody
CHIRANA PREMA Trade, s.r.o.
Krajinská 1
921 75 Piešťany
tel.: +421-(0)33-7625455
export zdravotníckej techniky,
laboratórnych prístrojov
CHLADENIE NITRA spol. s r.o.
Novozámocká 179
949 05 Nitra
tel.: +421-(0)37-iba mobil / only GSM
chladiarenské zariadenia čpavkom
85
Databáza overených spoločností pôsobiacich v oblasti strojárstva a energetiky
Christ spol. s r.o.
Šintavská 26
851 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43632717
dovozca autoumývacích liniek pre osobné
a nákladné automobily
i - center spol. s r.o.
Tuhovská 27
831 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49101611
elektroinštalácie - veľkoobchod
I N T E R K O N T A K T spol. s r.o.
Mierová 129
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43410837,8,40,41
vákuová technika
I. E. S. (Inteligentné elektrické
systémy) s.r.o.
Moldavská 8
040 11 Košice
tel.: +421-(0)55-6435818, 6789895
inžiniersko-projektová činnosť, priemyselná
automatizácia
I.S.D.D. plus, s.r.o.
Pažítková 5 30
821 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-5827 5800
ostatné softvérové poradenstvo a dodávka
softvéru
IBO s.r.o.
Bratislavská 50
911 05 Trenčín
tel.: +421-(0)32-7484021, 7444062, 7484000
MO, VO predaj píly - nástroje a stroje pre
lesy a záhradu
ICT ISTROCONTI, a.s.
Ventúrska 18
815 48 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54431540
obchodná činnosť v oblasti výstavby
nehnuteľností
IDD Bratislava - Inžiniersko
dodávateľské družstvo
Nám.slobody 22/2
066 01 Humenné
tel.: +421-(0)57-7754 843
predaj - hliníkové výrobky OMEI, výrobky
z plastov pre stavebníctvo, kompletná
dodávka komunikačných a kabelážnych
systémov,
IES - INTERNATIONAL ELECTRONIC
SYSTEMS s.r.o. - pobočka NR
Novozámocká 222/A
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-6516 610
predaj - hliníkové výrobky OMEI, výrobky
z plastov pre stavebníctvo, kompletná
dodávka komunikačných a kabelážnych
systémov,
IES - INTERNATIONAL ELECTRONIC
SYSTEMS s.r.o. - pobočka PO
Sládkovičová 1
080 01 Prešov
tel.: +421-(0)51-7734549
predaj - hliníkové výrobky OMEI, výrobky z
plastov pre stavebníctvo
IES - INTERNATIONAL ELECTRONIC
SYSTEMS s.r.o. - pobočka ZA
Kragujevská 9
010 01 Žilina
tel.: +421-(0)41-7242485
predaj - hliníkové výrobky OMEI, výrobky z
plastov pre stavebníctvo
IKB LEASING SR, s.r.o.
Tomášikova 64
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49112700
operatívny a finančný leasing strojov
ILABO, s.r.o.
Radlinského 9
811 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-62243932
laboratórne potreby
ILD SK, spol. s r.o.
Dúbravská cesta (akad. Vied) 9
841 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54776917
výroba zariadení z nehrdzavejúcej ocele
pre spracovanie hrozna
Barčianska 66
040 17 Košice
tel.: +421-(0)55-7295659, 7295744
výroba chladiarenských, filtračných a
klimatizačných zariadení
IDOPS družstvo
ILUMA +, s.r.o.
Hýrošova 3
811 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-59309117
stavebné firmy, spoločnosti, špeciálne
stavebné činnosti
Bárdošova 33
833 12 Bratislava
tel.: +421-(0)2-5478 91 93
elektroinštalácie
IDS Scheer Slovakia, s.r.o.
Polianky 18/A
841 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-64463311
napájacie zdroje
Prievozská 4/C
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-209 111 11
ostatné softvérové poradenstvo a dodávka
softvéru
IEM s.r.o.
Mostná 13
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-7721368
plyn - inštalácia, rozvod
IES - INTERNATIONAL ELECTRONIC
SYSTEMS s.r.o.
Vajnorská 136
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-4910 1400
predaj - hliníkové výrobky OMEI, výrobky
z plastov pre stavebníctvo, kompletná
dodávka komunikačných a kabelážnych
systémov,
IES - INTERNATIONAL ELECTRONIC
SYSTEMS s.r.o. - pobočka BB
Medený Hámor 23
974 00 Banská Bystrica
tel.: +421-(0)48-4125 756
predaj - hliníkové výrobky OMEI, výrobky
z plastov pre stavebníctvo, kompletná
dodávka komunikačných a kabelážnych
systémov,
86
IES - INTERNATIONAL ELECTRONIC
SYSTEMS s.r.o. - pobočka HN
IMCO POWER, s.r.o.
IMET-AKE s.r.o.
M. Sch. Trnavského 2/B
841 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-60202911-5, 40, 60202953
VO, MO, ložiská,stroje, zariadenia a diely do
ťažkého strojárstva
IMEXIM TS, a.s.
Trnavská cesta 50
821 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-32 66 36 11
výroba príslušenstva k obrábacím strojom,
čistiace a odmasťovacie zariadenia
IMMERGAS, s.r.o
Zlatovská 2195
911 05 Trenčín
tel.: +421-(0)32-2850100, 6402123 - 5
VO plynových kotlov - predaj, servis
IMP Kontakt spol.s.r.o.
F. Kostku 3291/1
841 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-60202073, 60202070
strojárstvo
IN VEST s.r.o.
Areál Duslo a.s. 21-07
927 05 Šaľa
tel.: +421-(0)31-770 6187
výroba tlakových aparátov a výmenníkov
tepla, montáže strojno-technologických
zariadení, divízie stavebníctva a strojárstva,
výroba betónu, betónové prefabrikáty,
zámkovú dlažbu
INCO s.r.o.
Sečovská cesta 15
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-6785360
veľkoobchod so železiarskym tovarom,
inštalatérskym a vykurovacím zariadením a
potrebami 51540
INCORTRADE s.r.o.
Športová 1
916 01 Stará Turá
tel.: +421-(0)32-7764266
výroba - zdravotnícka technika a zariadenie
- zubné súpravy
INEL electronic, s.r.o.
Nám. A. Hlinku 25/30
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421-(0)42-4326970
elektroenergetika, osvetľovacia technika
Ing. Bohumil Gregor UNI
Šuranská 5
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-7335 232
predaj, kúpa, opravy stavebných strojov a
nákladných automobilov
Ing. Častulík, s.r.o.
Gogolová 18
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63533151, 68208096
drviče plastov
Ing. Jaroslav Kainar - DOPYT, s.r.o.
Nábrežná 3
911 61 Trenčín
tel.: +421-(0)32-7441511
kotly a kotolne
Ing.Častulík, s.r.o.
Ľubovníková 24
841 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-68208095
konštrukčné práce v strojárstve, opravy
strojov a zariadení s mechanickým
pohonom
INOVA - ELECTRIC s.r.o.
Železničná 59
821 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45526296, 45526296
elektrotechnický materiál a zariadenia - len
distribútor
Inštitút kvality a bezpečnosti, s.r.o.
Račianska 22/A
831 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44373853
inšpekčná činnosť - zváranie
INTEC PLUS, s.r.o.
Stará prievozská 2
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53411154
telekomunikačná technika a zariadenia
INTEGRA Slovakia s.r.o.
Prievozská 11/B
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53413481
vzduchotechnika, automatizácia
INTECH CONTROL spol. s r.o.
Vlčie hrdlo 4846
820 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45640869
inžinierska činnosť, projektanti
Intech Slovakia, s.r.o.
Vilova 2
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63814343-4
komplexné služby v oblasti energetickej
efektívnosti
INTERCOM BRATISLAVA s.r.o.
Pod brehmi 2
841 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-64288470
armatúry
INTERECO, spol. s r.o.
Syslia 42
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43633474-6
ekológia
INTERENERGO spol. s r.o.
Trnavská 59
821 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43428837, 43638938, -39
VO armatúry, čerpadlá, projektovanie a
realizácia stavieb.
INTERFOOD SK s.r.o.
Bezručová 3
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-7443333
obchodná činnosť, plastové obaly do
potravinárstva
INTERLUX Lighting spol. s r.o.
Tomašikova 30
821 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43636611,12
predaj svetelnej a štúdiovej techniky
INVITA, s.r.o.
Jazerná 3
040 12 Košice
tel.: +421-(0)55-7860611,12
kovanie, lisovanie,razenie a valcovanie
kovov, prášková metalurgia
IPRES INŽINIERING s.r.o.
Dúbravská cesta 9
841 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54654904-6
čistenie, priemyselné
ISAS Chemicals Slovakia, s.r.o.
Štetinova 7
811 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52623591
predaj chemických látok
ISTER CENTRUM s.r.o.
Beňadická 1
851 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63532145
čistenie, priemyselné
ISTROMETAL DM s.r.o.
Hlohova 8
821 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44457490
strojárstvo, kovovýroba
ITP Control s.r.o
Jaroslavova 11
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-67209119
meracia a regulačná technika
IVAR SLOVENSKO, s.r.o.
Benediktiho 5
811 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52450137
automatizácia a meranie
IVATI, s.r.o.
Lánska 937/39
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421-(0)42-4329090, 43405050,
sústruženie, frézovanie, obrážanie,
brúsenie, opravy sústruhov, výroba
strojárenských súčiastok
J.F.HLAVÁČEK OBALY,s.r.o.
Kocelová 15
821 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55567806
výroba vlnitého papiera, lepenky a obalov z
papiera a lepenky 21210
JAMI Metalltechnik, spol. s r.o.
Borovského 17
914 41 Nemšová
tel.: +421--iba mobil / only GSM
povrchová úprava kovov
Databáza overených spoločností pôsobiacich v oblasti strojárstva a energetiky
Ján Polák – Vodoinštalácie
Sekurisova 3
841 02 Bratislava
tel.: +421--iba mobil / only GSM
Ján Polák – Vodoinštalácie, údržba.
Zapájanie umývačiek a pračiek
JELKO, s.r.o.
K2J s.r.o.
Ivanská cesta 23
823 57 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43295643
komplexné služby dopravného značenia
cestných komunikácií, zabezpečovacie
zariadenia pre dopravné systémy a objekty
Stará Vajnorská 34
836 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2vývoj, výroba, montáž, údržba, opravy
strojov a zariadení pre chemickú a
farmaceutickú výrobu
Kaliareň, s.r.o.
JK - KOVO s.r.o.
KANAL M.P.S. s.r.o.
Holíčska 20
851 05 Bratislava
tel.: +421--iba mobil / only GSM
kovovýroba, zámočníctvo, nástrojárstvo,
výroba a montáž mreží, brán, oplotenia,
schodov, zábradlí, prístreškov.
JL Elektronic, s.r.o.
Hviezdoslavova 116/2
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421-(0)42-4322723
4327827
distribúcia, veľkoobchod elektronických
súčiastok
JMP s.r.o.
Robotnícka 1
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421-(0)42-4325120
povrchové úpravy a tepelné a chemickotepelné spracovanie kovov
Šamorínska 39
903 01 Senec
tel.: +421-(0)2-45923391, 45648662
monitoring a čistenie kanalizácii,
dažďových zvodov a žľabov, stavebné
stroje
Kanlux s.r.o.
M. R. Štefánika 19
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-7446386
istiaca technika, elektroinštalačný materiál,
svietidlá,
KAPPA TRADE, spol. s r.o.
Kúty 1
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6585601
veterné elektrárne - predaj a montáž
Prievozská 38
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53417426
laboratórne sklo, plasty, prístroje, pomôcky
pre lekárenský priemysel,
Johan ENVIRO s.r.o.
KARI spol. s r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45641036
dodávateľ ekologického tovaru - sorbentov
Johns Manville Slovakia, a.s.
Strojárenská 1
917 99 Trnava
tel.: +421-(0)33-5918148, 5918111
výroba sklenených vlákien
JUSTUR, spol. s r.o.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194
916 01 Stará Turá
tel.: +421-(0)32-7743601, 7743610
JÚS, strojárstvo
JUTECH spol. s.r.o. v likvidácii
Trnavská cesta 80
821 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2šijacie stroje
K K H spol. s r.o
Galvaniho 7
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-4820 0802
vykurovacia technika a vzduchotechnika
K.M.O. s.r.o.
Robotnícka 4347
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421-(0)42-4328859, 4313430
výroba kovových konštrukcii, častí
K.T. spol. s r.o.
Bratislavská cesta 3012
945 01 Komárno
tel.: +421-(0)35-7731155,6
polygrafický priemysel
K.T.O. International Slovensko
s.r.o.
Odborárska 52
831 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-4445 4900
klimatizácia, chladenie, voda, vykurovanie,
plyn, sanita
K+R,s.r.o.
Jánošíkova 758
900 42 Dunajská Lužná
tel.: +421-(0)2-45980296
recyklovanie kovového odpadu a šrotu
37100, export
Bojnická 18
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44882978
prenájom stavebných strojov
Karma Slovakia s.r.o.
Račianska 66
831 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-32109309
výroba plynových kachieľ, prietokové
ohrievače vody
KASI - servis, šport, s.r.o.
Stavbárska 42
821 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45642611
tlačiarenské stroje pre polygrafiu
KELLYS BICYCLES s.r.o. (MAMA,
spol. s r.o. - starý názov)
KLIMA KONZULT, spol. s r.o.
Trnavská cesta 63
821 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43420557, 43425397
chladenie, vzduchotechnika, priemyselné
stavby, občianské stavby
KLIMA TEAM, s.r.o.
Trnavská cesta 63
821 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43420759,43293969
klimatizácia, vetranie
KLIMAK - LABOŠ
Šturová 165
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-6511740
klimatizačná technika
KLIMAKOM SK, s.r.o.
Stará Vajnorská 39
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49614020
vzduchotechnika, klimatizačná technika,
monáže, projekčná činnosť
KLIMASOFT s.r.o.
Krajinská cesta 12
821 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-4341 1172
autorizovaný predajca vozidiel značky
Renault a Dacia
KIMEX, a.s., Košice
Poštová 8
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-6223637
hutníctvo, ťažba surovín, obchodné
spoločnosti, dovoz nerastných surovin
KIWA, spol. s r.o.
Novozámocká 179
949 05 Nitra
tel.: +421-(0)37-6927011
prepäťové ochrany, výroba a predaj
KONŠTRUKTA - ZLIEVAREŇ, s.r.o.
K výstavisku 13
912 50 Trenčín
tel.: +421-(0)32-7404520
presné liatie na vytaviteľný model
KOPAX®, spol. s r. o.
Tomášikova 28
820 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43631361
kovovýroba, kovové palety pre
automobilový priemysel a skladové
hospodárstvo
KOREZ s.r.o.
Rybárska 33
950 03 Nitra
tel.: +421-(0)37-6510796
klimatizačná technika
KLIMAX.sk, s. r. o.
Medveďovej 1/A
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-62247415
dodávka, montáž a servis klimatizačných
zariadení
KNITECH,spol. s.r.o.
Šándorová 17
821 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-4329 18 82
kotle, ústredné vykurovanie, výhr.
dovozca kotlov a príslušenstva od spo. TH
Ratíškovice- ČR a komínovej techniky od
sp. ROKA-Raža- Teplice,ČR
KOAM Elektronik, s.r.o.
KOBIT - SK, s. r. o.
KESTLER Co spol. s r.o.
K výstavisku 13
912 50 Trenčín
tel.: +421-(0)32-7404111, 7404464
výroba - stroje na obrábanie
KLIMATEL, s.r.o.
KENNEK COMMERCE, s.r.o.
Zlatovská 29
911 05 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6583764
predaj, servis - plynové kotle
KONŠTRUKTA - Industry, a.s.
KOPRETINA TN, s.r.o.
Cukrovarská 39
925 21 Sládkovičovo
tel.: +421-(0)31-7019461
výroba ostatných výrobkov z plastov pre
Samsung
KESEL, spol. s r.o.
K výstavisku 15
912 50 Trenčín
tel.: +421-(0)32-7435731
vývoj a výroba vojenskej techniky
Vajanského 58
921 01 Piešťany
tel.: +421-(0)33-iba mobil /only GSM
predaj, inštalácia a servis
vzduchotechnických a klimatizačných
zariadení
Krajinská cesta 1
921 01 Piešťany
tel.: +421-(0)33-321 3111
montáž a výroba bicyklov a ich súčastí
Pekná cesta 17
831 52 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43638817-9
vzduchotechnika
KONŠTRUKTA - Defence, akciová
spoločnosť
M. R. Štefánika 2970/48
026 01 Dolný Kubín
tel.: +421-(0)43-5506 202, 5506 201, 5506
221
výroba a predaj zariadení pre letnú a zimnú
údržbu komunikácií
KOLEX, s.r.o.
Janka Krála 27
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-6511598-7, 6511310
cestné stavebné stroje: DYNAPAC, DEMAG,
TERRA ...
KOMÍNSYSTÉM, s.r.o.
Komenského 9/780
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421-(0)32-7716542
komíny, komínové vložky - import
KOMPLET, s.r.o.
Trebišovská 3
821 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43427966
elektroinštalácie, vodoinštalácie,
plynoinštalácie
KONEX elektro, spol. s r.o. - sídlo
Súvoz 1660
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-7442204
meracie prístroje pre strojárstvo, sentory na
snímanie mechanických veličín
Kováčska 32
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-6230130
plechy
KORLEA INVEST, a.s.
Jesenského 25
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-7 995 105
dodávateľ energií
KOVCES, s.r.o.
Šoltésovej 418/151
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421-(0)42-4322443
výroba kovových výrobkov a strojov
KOVINTRADE, s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58
811 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54773123
železo, zváračská technika - VO
KOVMAST, s.r.o.
Pekná cesta 19
831 05 Bratislava
tel.: +421--iba mobil / only GSM
osvetľovacie stožiare, svietidlá verejného
osvetlenia, dekoratívne, záhradné
osvetlenie
KOVOBA, s.r.o.
Svinná 244/1
913 24 Svinná
tel.: +421--iba mobil / only GSM
povrchová úprava kovov
KOVOMONTÁŽE, s.r.o.
Šoltésovej 1995
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6583867
výroba kovových konštrukcii, častí,
nerezové zábradlia,gastrozariadenia,
KOVOTYP, s.r.o.
Lanová 8
821 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44634181
kovový nábytok - kartotéky, skrine, trezory,
lekárenský nábytok
KOVOVÝROBA VACVAL, s.r.o.
Za Oravcom 568
913 21 Trenčianska Turná
tel.: +421--iba mobil / only GSM
výroba kovových konštrukcii, častí
Dopravná 1
040 13 Košice
tel.: +421-(0)55-6704210, 6704220, 230,
240, 222
elektrotechnický materiál a zariadenia veľkoobchodný sklad
87
Databáza overených spoločností pôsobiacich v oblasti strojárstva a energetiky
KrampeHarex SK s. r. o. (FATEK
BETONFASERTECHNIK SR, s.r.o. starý názov)
Kutlíkova 17
851 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44633424-5
oceľové a polypropylénové vlákna do
betónu
Vajnorská 134/A
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49107474,4910 7444
predaj kancelárskych potrieb a techniky,
papiera, spotrebného materiálu,
kancelárskej hygieny a občerstvenia,
poradenstvo, dodávka tovaru
KRANIMEX, spol. s r.o.
LARKO s. r. o.
LIFTSTAV s.r.o.
Závodná 3
821 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53413026
výťahy
LIMACON spol. s r.o.
Lazaretská 4/A
812 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-4595 1620
vežové žeriavy, betonárne zn. LIEBHERR
Kominárska 2,4
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-iba mobil only GSM
komplexné zabezpečenie stavieb
Vígľašská 21
851 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-436 308 82, 436 308 83,
434 284 64
elektroinštalácie, elektromontážné
práce, výroba rozvádzačov, MaR, revízie,
bleskozvody, VZT
KRIMUS spol. s r.o. ŽELEZIARSTVO
LASAKOV s.r.o.
LINDSTRÖM, s.r.o.
Žitavská 5
821 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45522871
náradie, elektrické- obchod
Kromexim Material Handling SR,
s. r. o.
Dvojkrížna 9
826 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44633328
manipulačná technika
KUHN - Slovakia s.r.o.
Diaľničná cesta 16A
903 01 Senec
tel.: +421-(0)2-6383 8509, 6383 8517
predaj a prenájom stavebných
mechanizmov, záručný a pozáručný servis,
predaj ND
KUHN - Slovakia s.r.o. - pobočka
Banská Bystrica
Zvolenská cesta 39
974 05 Banská Bystrica
tel.: +421-(0)48-4147 012
predaj a prenájom stavebných
mechanizmov, záručný a pozáručný servis,
predaj ND
KUHN - Slovakia s.r.o. - pobočka
Košice
Pri hati 4
041 01 Košice
tel.: +421-(0)55-6332 154
predaj a prenájom stavebných
mechanizmov, záručný a pozáručný servis,
predaj ND
KUHN - Slovakia s.r.o. - servisná
pobočka Žilina
Kamenná cesta 17, areál Cestné stavby
010 09 Žilina - Bytčica
tel.: +421-(0)41-7003 766
predaj a prenájom stavebných
mechanizmov, záručný a pozáručný servis,
predaj ND
KVANTUM, spol. s r.o.
017 05 Považská Teplá 6
tel.: +421-(0)42-4381486-8
elektroiskrové obrábacie stroje, predávajú
náradie
KVT-Koenig, spol.s r.o.
Pribinova 25/4195
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-547125000-1
výhradná distribúcia zariadení CIAT
pre Slovensko, predaj klimatizačných
a chladiarenských zariadení, tepelných
čerpadiel
KWESTO, s.r.o.
Cintorínska 12
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-6930004
manipulačná a skladová technika /vydávajú
vlastné katalógy/
La. Ca., spol. s r.o.
M. Benku 14/1723
901 01 Malacky
tel.: +421-(0)34-7724973
automobily - lakovanie
LAGERMAX Slovakia, spol. s r.o.
Dialničná cesta 4
903 01 Senec
tel.: +421-(0)2-40201720
cestná motorová a nákladná doprava,
špedícia
88
Lamitec, spol. s r.o.
Turgenevova 20
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-6788521
veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami
51520
LASER - ELTEK, s.r.o.
Šulekova 44
811 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54414439
servis a predaj laboratórnych prístrojov
LASER PLASMA TECHNIK s.r.o.
Púpavová 48
841 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-65429690
zváracia technika
LAUGART v.o.s.
Bratislavská 56/5
911 05 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6580700
obalové plachty, autoplachty
Legia, a.s.
Bratislavská 9
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6521285
MO s výpočtovou technikou, servis
výpočtovej techniky, servis a predaj
registračných pokladníc, návrh, inštalácia,
konfigurácia a správa počítačových sietí
, predaj a realizácia zabezpečovacích a
monitorovacích kamerových systémov
LEGRAND Slovensko, s.r.o.
Panónska cesta 7
851 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-32153601
elektrotechnický materiál a zariadenia
Leitz - nástroje, s.r.o.
Pražská 33
811 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52620024-5
stroje a nástroje pre drevoobrábacie stroje
- pílové, kotúčové, spracovanie plastov,
neželezných kovov a materiálov na báze
dreva
LEON PARTNER s.r.o.
Kurská 22
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-iba mobil / only GSM
elektronické prístroje a zariadenia
LEONI CABLE SLOVAKIA,s.r.o.
Nám.A.Schweitzera 194
916 01 Stará Turá
tel.: +421-(0)32-7753100
produkcia káblových zväzkov pre
telekomunikačnú, medicínsku a
automatizačnú techniku
LEWO spol. s r.o.
Pestovateľská 4
821 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43426613
strojárenská výroba: oceľové konštrukcie,
zásobníky, rámy strojov a zariadení
LIFTEC SK, s.r.o.
Námestie SNP 7
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-7430850, -852
priemyselné značenie
LIFTEX, s.r.o.
Južná Trieda 117
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-6770 050
projektovanie, výroba, montáž, servis
výťahov, opravy elektromotorov
Orešianska 3
917 01 Trnava
tel.: +421-(0)33-5546601
prenájom pracovných odevov a ich údržba
LINEARIS, s.r.o.
Gajova 4
811 09 Bratislava
tel.: +421-mechanizácia pre strojárstvo
LINECO, s.r.o.
Vajnorská 7
831 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44372059
oceľové konštrukcie
LK PUMPSERVICE BRATISLAVA
spol. s r.o.
Kalinčiaková 27
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44631012-14, 44645077-79
predaj, servis a údržba čerpacej techniky
LMC SLOVAKIA s.r.o.
Kremeľská 21-23
841 10 Bratislava
tel.: +421-(0)2-65730302-4
prídavný zvárací materiál
LMM - TRADING, s.r.o.
Devínská cesta 2
900 31 Stupva
tel.: +421-(0)2kompresory
LOG systems, s.r.o.
Priemyselný areál 810
900 46 Most pri Bratislave
tel.: +421-(0)2-45650424, - 5
vysokozdvíhacie a prepravné vozíky
Logman - Považan, a.s.
Považské Podhradie 288
017 04 Považská Bystrica
tel.: +421-(0)42-4326664, 4326665
výroba plastových obalov, výstražných
trojuholníkov pre automobily
LÓZAN, s.r.o.
Napájadlá 5
042 12 Košice
tel.: +421-(0)55-7291361-3,7291371-3
hutné materiály obchodná spol.
LP - AXIS s.r.o.
Furdekova 25
851 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-62250268, 62311211
elektrotechnický materiál a zariadenia,
aktívne bleskozvody
LPS MACHINE, spol. s r.o.
017 04 Považské Podhradie 4268
tel.: +421-(0)42-4325555
výroba súčiastok do strojov, 29400
LUCOB, spol. s r.o.
Pestovateľská 22
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43292177, 54412433,
43292177
VO predaj - prevodníky elektrických a
neelektrických veličín
Lumius Slovakia, s. r. o.
Kysucká cesta 16C
010 01 Žilina
tel.: +421-(0)41-7002520
dodávateľ elektriny pre domácnosti, firmy,
organizácie a verejný sektor
LUPES, s.r.o.
Stromová 13
831 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2predaj, servis a montáž klimatizácií,
chladiacich a mraziacich agregátov
M - SECURITY SERVICE s.r.o.
Pri hrádzi 9
821 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45522441
bezbečnostné služby a agentúry
M&Z Partners spol. s r.o.
Nám. A. Hlinku 26
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421-(0)42-4260849,
priemyselné meradlá, antivibračné
materiály, stroje a opracovanie plechu
Madal Bal s.r.o.
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44454261
dovoz elektrického a ručného náradia,
nástrojov, vodovodných batérií a potrieb
pre dom
MADMAT s.r.o. - predaj a
požičovňa náradia
Žitná 50
831 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44871170
požičovňa náradia a strojov, internetový
predaj náradia a strojov
MAGNA E.A. s.r.o.
Nitrianska 18
921 01 Piešťany
tel.: +421-(0)33-7720731
dodávateľ energií
MAJES VÝŤAHY A ESKALÁTORY, a.s.
Bojnická 18
831 54 Bratislava
tel.: +421-(0)2-35448866
zdvíhacie zariadenia
MAJOMAX spol. s r.o.
Podhlinie 1159
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421-(0)42-4323072
repasácia a predaj transformátrov,
výkup, spracovanie a predaj železných a
neželezných kovov
MAKO-kovovýroba s.r.o.
Senická 9
811 04 Bratislava
tel.: +421--iba mobil / only GSM
kovoobrábanie
MARCO - CLIMATECH s.r.o.
Pavlovova 4375/11
058 01 Poprad
tel.: +421-(0)52-7871211, 4425530
klimatizačná technika, vzduchotechnika
Marius Pedersen, a.s. - pobočka
Hasičská 2
902 01 Pezinok
tel.: +421-(0)33-6404428
komplexné služby v odpadovom
hospodárstve - odpady, kontajnery,
triedenie
MARIUS PEDERSEN, a.s.
Vajnorská 137
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43631397, 44635995
ekológia - likvidácia nebezpečného odpadu
a kovový odpad
MARŠO, spol. s r.o.
Pezinská 24
902 01 Vinosady
tel.: +421-(0)33-646 11 12
vnútroštátna a medzinárodná cestná
nákladná doprava a zasielateľstvo
MARTINEX, spol. s r.o.
Priemyselná 2
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-6511555
odvlhčovanie objektov, predaj elektrického
náradia a motorov
Databáza overených spoločností pôsobiacich v oblasti strojárstva a energetiky
MARTINSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.
Robotnícka 17
036 80 Martin
tel.: +421-(0)43-,421 94 01,421 94 02,421
94 05,
predaj, montáž, servis, plyn, kúrenie
MASTEX SA, s.r.o.
Fibichova 16
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-48700611
strojárstvo - strekovacie lisy
MATIG, s.r.o.
Slatinská 36
821 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45241746
elektrotechnický materiál a zariadenia,
projektovanie
MBB HUBFIX, s.r.o.
Gogoľová 18
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52636611, 52636613
dodávateľ hydraulických zdvíhacích plošín
HUBFIX
MBT a.s.
Moyzesova 1744
020 01 Púchov
tel.: +421-(0)42-4666100
obchod: gumové výrobky, strojárske
zariadenia
MBT a.s.
Moyzesova 1744
020 01 Púchov
tel.: +421-(0)42-4666100
obchod: gumové výrobky, strojárske
zariadenia
MC - ELEKTRO, spol. s r.o.
Stará Vajnorská - areál Rempa 17
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44253865
elektroinštalačný materiál - veľkoobchod
MCST, a.s.
Vajnorská 136
832 61 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49203430-34
telekomunikačná technika a zariadenia predaj, montáž, údržba
MEDACL spol. s r.o.
Zátišie 23
831 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44458028-30
meracia a regulačná technika,
vzduchotechnika a klimatizačná technika
MEDEKO CAST s.r.o.
Orlové 255
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421-(0)42-432 44 95, 432 09 23, 432
09 24
zlievanie železných a neželezných kovov,
nákup, predaj, spracovanie odpadov
Medzinárodné Laserové Centrum
Ilkovičova 3
841 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-65421575
základný a aplikovaný výskum laserovej
technológie, fotonika
Menzi Muck SLOVAKIA, a.s.
Jakuba Haška 3
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-6921101
výroba bagrov
MERYTRANS, s.r.o. - zahraničná
špedícia
Majerská 2/A
821 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45259284
doprava, medzinárodná
MESSER SLOVNAFT, s.r.o.
Vlčie hrdlo
824 12 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45245283
technické plyny
METALEX BRATISLAVA spol. s r.o.
- pobočka
Miroslav Beitl - TOP- SERVIS
METALEX Nitra, spol. s r.o. zrušená
MIRTAN, s.r.o.
Mlynské nivy 56
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53417672
hutné materiály - predaj
Rastislavova 12
951 41 Lužianky
tel.: +421-(0)37-7784444
hutnícke materiály-predaj
Metalex Nové Mesto nad Váhom,
s.r.o.
Trenčianska 17
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421-(0)32-7713891
hutné materiály - predaj
METALLIFT, s.r.o.
Nezábudková 14
821 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44457580
výťahy, oprava a údržba
METAMAX, s.r.o.
Južná trieda 74
040 11 Košice
tel.: +421-(0)55-7899721
hutné materiály
METRODAT, Ltd.
Beblavého 8
811 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54416614
vojenské aplikácie, technické riešenia aplikácie pre obranu a bezpečnosť
MG-MONT s.r.o.
Krajinská cesta 40
900 21 Svätý Jur
tel.: +421-(0)2-44970272
výroba ostatných elektrických zariadení,
iných
Micronix, s.r.o. - pobočka
Košická 6
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53414270
predaj a servis meracej a regulačnej
techniky - RLC merače, dekády,
spájkovačky, napájacie zdroje, revízne
prístroje, čítače
MICRONIX, s.r.o. - sídlo
Jegorovova 37
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421-(0)48-4123779, 4725730,
predaj a servis meracej a regulačnej
techniky - RLC merače, dekády,
spájkovačky, napájacie zdroje, revízne
prístroje, čítače
MicroStep - VOX, spol.s r.o.
Černyševského 15
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-482 72 342
MIDAM s.r.o.
Pezinská (areál KIA Motors) 37
901 01 Malacky
tel.: +421--iba mobil / only GSM
oprava aut, klampiarske práce, lakovanie,
drobné mechanické práce
MVL, spol. s r.o. Košice
MITAR, s.r.o.
mz trade, s.r.o.
Cabanova
841 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-64288747
strojárstvo - metalografia
MODIFIN, s.r.o.
Domkárska 12
820 15 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43636491, 43423705
stavebníctvo a vodoinštalácie
MOGUL SLOVAKIA, s.r.o.
Zvolenská cesta 3132
984 01 Lučenec
tel.: +421-(0)47-4330917
oleje, priemyselné
MOKI, s.r.o.
Kalinčiakova 27
831 04 Bratislava
tel.: +421-distribúcia elektotechnika, energetika a
regulácia
MONAL, s.r.o.
Horný Dvor 2
900 27 Bernolákovo
tel.: +421-(0)2-45994121.45994814,815
veľkoobchod - farby, laky
MONTÁŽ, SERVIS POPLAŠNYCH
ZARIADENÍ
Východná 21/a
831 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44649971
zabezpečovacie zariadenia
MONTY spol. s r.o.
Pestovateľská 4
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43421006
telekomunikačná technika a zariadenia
Move One, s.r.o.
Údernícka 5
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63531303
prepravcovia alebo zasielatelia
MPS systém spol. s r.o.
Pri vinohradoch 326
831 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44889486
meracia a regulačná technika
MSC Slovakia - organizačná zložka
Sabinovská 8
821 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49212909
lodná doprava, kontajnerová doprava
námorná,
Michelin Slovensko s.r.o.
MSD Company, s.r.o
MINERFIN,a.s.
Nám. Ľ.Štúra 2
811 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52444017
dovoz železnej rudy
MIRACO, spol. s r.o.
Bohúňova 10
811 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-59309311
export a import plastových materiálov,
stroje a zariadenia na spracovanie gumy
a plastov
Hraničná 18
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-5831 8312, 3240 9564
klimatizácie, vzduchotechnika,
chladiarenské zariadenia - dodávka,
montáž
Púpavová 30/a
841 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-iba mobil / only GSM
trezory predaj,
zámočníctvo,zabezpečovacie zariadenia
a systémy
Rastislavova 79
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-6233223-24
kotly a kotolne
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-50201059
pneumatiky pre nákladné autá
MultiAir Slovakia s. r. o.
Andrusovova 3
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49512268
klimatizačná technika, vzduchotechnika
MTH s.r.o.
Šúrska 5
900 01 Modra
tel.: +421-(0)33-6472314
tepelná energetika
MTO Kovospol s.r.o. J.M.P
Kúty 1
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6585601
predaj a montáž veterných elektrární,
recyklácia káblov a elektrozariadení,
obchodná činnosť
Južná trieda 117
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-7298866
náradie a nástroje- servis, požičovňa a
predaj, rezanie a vrtanie železobetonov
Priemyselná 1
956 01 Ladomerská Vieska
tel.: +421-(0)45-6727485, 6735627-8
hutnícky materiál, spojovací materiál,
náradie, nástroje, strešný systém - VO, MO
NAFTA a.s.
Votrubova 1
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-40242111, 4024 2696, 4024
2536
ropa a ropné produkty, skladovanie
zemného plynu
NATUR-PACK, a.s.
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-50221222, 50221542
spätný odber odpadov z obalov, recyklácia
NAUTILA - servis, s.r.o.
Pestovateľská 2
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43413591
opravy a predaj čerpadiel
NCN SLOVAKIA, s.r.o
Svornosti 50
821 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45643045
oleje, priemyselné - prísady do olejov a
mazív
NECO, s.r.o.
Nám. SNP 6
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32spojovacia a nitovacia technika,
teplovzdušné a lepiace pištole, senzory a
senzorové svietidlá, skúšačky
NEKO spol. s r.o.
Dúbravská cesta 9
842 34 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54777407
elektroinštalácie NN a VN, trafostanice
22kV, revízie, bleskozvody
NETmont, s.r.o.
Šaštínska 5
841 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-60202040
elektroinštalatérstvo, riešenia v oblasti
IT, riešenia v oblasti bezpečnostných
systémov, požiarneho zabezpečenia stavieb
NEWTECH, s.r.o.
Štúrova 5/9
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421-(0)42-4340610,
progresívne technológie obrábania - CNC
sústruhy a obrábacie centrá MORI SEIKI
NEXIM spol. s r.o.
Kopčianska 65
851 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-62524597-8
záhradná technika
NextiraOne Slovakia, s.r.o.
Jozefa Hagaru 9
831 51 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49216111
montáž, údržba a oprava
telekomunikačných zariadení
NextNRG, s. r. o.
Jasná 9
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43632808
osvetľovacia technika
89
Databáza overených spoločností pôsobiacich v oblasti strojárstva a energetiky
Nitrianska teplárenská spoločnosť,
a.s.
Janka Kráľa 122
949 01 Nitra
tel.: +421-(0)37-6923427
dodávka tepla
Nokia Siemens Networks Slovakia,
s.r.o. (spoločnosť koncernu
Siemens)
Stromová 9
837 96 Bratislava
tel.: +421-(0)2-5968 2366,5968 1114
integrácia, výstavba a údržba
telekomunikačných sietí a informačných
systémov pre telekomunikačných
operátorov.
Nokia Slovakia, s.r.o.
Grösslingova 7
811 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52923030
telekomunikačné služby
NOMUT BRATISLAVA, s.r.o.
Nad Tehelňou 1
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-02/62243946, 032 / 744
21 77
strojárstvo
NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o.
Hraničná 4533/2A
058 02 Poprad
tel.: +421-(0)52-7722217
predaj, servis, požičovňa - stavebné stroje
a zariadenia
Mäsiarska 70
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-6232233
hutné materiály - predaj
Optocon technologies s. r. o.
OPTOTEL, s.r.o.
Patria I., spol. s r.o. - obchodné
zastúpenie
Blagoevova 6
851 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-625 206 68, 625 206 69
vláknová optika, zváranie a zaťahovanie
optických káblov, zafukovanie mikrokáblov
a mikrozväzkov.
ORGREZ Bratislava a.s.
Magnetová 2
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44371636
energetika
OTEZA, s.r.o.
Robotnícka 14/9856
036 01 Martin
tel.: +421-(0)43-4001 200, 4001 220
- dodávame technológie na spracovanie
olejnatých kultúr
Cerovská 152
900 81 Šenkvice
tel.: +421-(0)33-6496625
výroba strečovej fólie, vrecia
Dúbravská cesta 9
842 19 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54791423
chemické prístroje
NOVUM SK, s.r.o.
P + K s.r.o.
Mrázova 1
831 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44883689
stavebné stroje a zariadenia, záhradnícke
nástroje a stroje
NP SLOVAKIA, s.r.o.
Bojnická 3
836 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44632494
spracovanie plastických hmôt pre
automobilový priemysel
Océ - Slovenská republika, s.r.o.
Kamenárska 5
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-48228700
reprografické zariadenia
OCHRANNÁ SLUŽBA s.r.o.
Ferienčiková 14
811 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54793237-39
zabezpečovacie služby
OMNIA HOLDING, a.s.organizačná
zložka
Tomášikova 30
821 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-48202506,43421700
energetika, ložiská
OMS-TECH, s.r.o.
Čáčov 370
905 01 Senica
tel.: +421-(0)34-6940845, 6510180
výroba svietidiel a elektrických lámp
OMV SLOVENSKO spol. s r.o.
Einsteinova 25
851 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-687 20 500
oleje, priemyselné, výstavba čerpacích
staníc
Magnetova 12
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49683751
kogeneračná elektráreň s využitím
technológie plynovej spaľovacej turbíny
Patria I., spol. s r.o.
NOVPLASTA s.r.o.
NOVÝ VYMYSLICKY, s.r.o.
Paroplynový cyklus, a.s. Bratislava
Strojnícka 29
827 18 Bratislava
tel.: +421-(0)2-48205200,
Výroba optovláknových prepojovacích
káblov, predaj optotechnologických
zariadení a meracej techniky, inštalácie
optických sietí a informačných systémov,
OXFORD INSTRUMENTS OVERSEAS
MARKETING LIMITED, organizáčna
zložka
Kasárenská 1763
911 05 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6526041, 6400610, 6400611
váhy - predaj, servis, výroba, baliace stroje,
90
ONEP, s.r.o.
Vajnorská 89
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44460089
odvoz a uskladnenie odpadu - demolačné
práce, likvidácia kovových konštrukcií,
výkup šrotu a kovov
Palivá a stavebniny, a.s.
Floriánska 16
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-6228526
uhlie, koks - predaj
PANAKO ELEVATORS s.r.o.
Vlčie hrdlo 50
821 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-6542 3178
výroba elektrických výťahových a riadiacich
systémov, výťahové rozvádzače
PANJAN spol. s r. o.
Toryská 34
821 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45247350
predaj a servis motorových lodí, závesných
lodných motorov, motorov Volvo Penta
PANOBA, s.r.o.
Púchovská (areál fi. Agrimex) 12
831 06 Bratislava
tel.: +421--iba mobil / only GSM
komplexné inžinierske služby v oblasti
zdvíhacej a manipulačnej techniky
PARAGON, s.r.o.
Mlynská Dolina (areál UK) 175
841 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-65424751
vzduchotechnika
PARIS tp s.r.o.
Novodvorská 1
841 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2riadiace systémy
PARKER - HANNIFIN s.r.o org.
Zložka
Slovinská 3
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-iba mobil / only GSM
nerezové skrutkovania, guľové ventily,
meracie prípojky, hydraulické hadice
Vápenická 8
971 01 Prievidza
tel.: +421-(0)46-5422042, 542 07 48-9,
542 69 52
tlačiarne, papierenský a polygrafický
priemysel
Páričkova 24
821 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-5556 9440
tlačiarne, papierenský a polygrafický
priemysel
PATRIA, a.s.
Miletičova 1
821 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55423289, 55571787
armatúry
PAVLIŠ A HARTMANN SLOVAKIA
s.r.o.
Varšavská 29
831 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44883883
požiarna technika - hydrantové systémy,
prúdnice, čerpadlá, hadice, elektrocentrály
PDAwin, s.r.o.
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Pribinova 25
811 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-32101470
priemyselná automatizácia, strojárstvo
PILOUS-TMJ, s.r.o.
Železná 9
CZ - 619 00 Brno
tel.: +420--543252010
hydraulicko-gravitačné automaty
PLAST PROGRES, s.r.o.
919 01 Košolná 212
tel.: +421-(0)33-5580590
fólie
PLASTCOM s.r.o.
Hattalova 4
831 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44372470, 44259160
výroba konštrukčných plastov pre
vstrekovanie na báze základných
polymérov
PLASTON s.r.o.
Hattalova 4
831 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44372470, 44 259 160
výroba polyamidových vláken
PointPark Properties SK, s. r. o.
Poštová 3
811 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-20869000
developéri skladových priestorov
Polhora - Cabadaj s.r.o.
Palisády 44
811 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54643551
meracia a regulačná technika
Wolkrova 25
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45527389
zabezpečovanie komplexných
elektroinštalačných služieb
PEGAL v.o.s.
POĽNO-KOVO, spol. s r.o.
Štefánikova 20
040 01 Košice
tel.: +421-(0)55-6230057
klimatizačná technika
PEGAS SLOVAKIA, s.r.o.
Trenčianske Stankovce 3054
912 50 Trenčín
tel.: +421-(0)32-7484321,-9
rezné stroje,pás. a kotúč. píly na kov, pílové
pásy, kotúče
PERFORA spol. s r.o.
Trstínska cesta 19
917 01 Trnava
tel.: +421-(0)33-5903726, 5903711,
5903715.12
podlahové rošty - výroba
Peter Ocharovich - SERVIS
ŠIJACÍCH STROJOV
Družstevná 28
901 01 Malacky
tel.: +421--iba mobil / only GSM
servis všetkých domácich šijacích strojov
Peter Šesták - KANPEX
Vajnorská 108
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49512190
kancelárske potreby, údržba a opravy
elektrických zariadení
PETER VARÁČEK
1. mája 50
014 01 Bytča
tel.: +421--iba mobil / only GSM
drogéria, autokozmetika, farby - laky
PETMAS spol. s r.o.
Šenkvická cesta 12
902 01 Pezinok
tel.: +421-(0)33-6452312
stavebníctvo - technické služby
PHILIPS Slovakia, s.r.o.
Plynárenská 7/B
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-20666158, 20666127, 121
svetelná technika
Vrchteplá 91
017 05 Považka Teplá
tel.: +421-(0)42-iba mobil / only GSM
kovovýroba so zameraním na
poľnohospodársku techniku
POPCAR s.r.o.
Banšelova 1
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44257358, 44257358,
43423111
ťažné zariadenia, autodoplnky, prívesy požičovňa a predaj
Port Service Bratislava, spol. s r.o.
Prístavná 10
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55410873
nakládka, vykládka a skladovanie tovarov a
polotovarov pre rôzne odvetvia priemyslu a
poľnohospodárstva v prístavoch Bratislava
a Komárno, doprava - riečno-namorná,
kamiónová, železničná
PORTA, s.r.o.
Ševčenkova 33
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63537231-2-3
výroba oceľových konštrukcií
POSS-SLPC s.r.o.
Priemyselný park 405
919 42 Voderady
tel.: +421-(0)33-591 3150
výroba plechov delením plochých
hutníckych výrobkov
Pow-en, a.s.
Prievozská 40
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-3222 3965
dodávateľ energií
PP GRAPHIC IMAGE
Podzáhradná 19
821 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45525604
etikety, štítky, logá,
PPA ENERGO, s.r.o. - sídlo
Vajnorská 137
830 00 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44252575 ,49237231,
49237537
meracia a regulačná technika
Databáza overených spoločností pôsobiacich v oblasti strojárstva a energetiky
PPA INŽINIERING, s.r.o.
PROBUGAS, a.s.
PPA SERVIS, s.r.o.
PROCOM, spol. s.r.o.
Vajnorská 137
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-492 37 386, 271
automatizácia, meranie, regulácia
Vajnorská 137
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44454564
meracia a regulačná technika
PPA SLAVUTIČ KYJEV, s.r.o.,
zastúpenie
Vajnorská 137
830 00 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44454570
meracia a regulačná technika
PPT - laboratórna a priemyselná
elektronika spol. s r.o.
Železničná 301/1
914 01 Trenčianska Teplá
tel.: +421-(0)32-6591986
výroba a servis elektronických zariadení
PRAGOPERUN SK, s.r.o.
Dvojkríža 47
821 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45641257
distribúcia techniky pre priemyselné
práčovne
PRAMAC Central Europe, s.r.o.
Bojnická 10
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-32141845
diesel agregáty, prenosné elektrocentrály,
manipulačná technika
PREDAJ DOMÁCICH POTRIEB
29. augusta 28
811 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52926313
plynové spotrebiče - predaj
PReFIS, a.s.
Metodova 7
821 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-555 60 047,555 60 050
Firma sa zaoberá poskytovaním služieb v
oblasti technickej podpory technológii.
PREVENTIVA DRUŽSTVO
KOMPLEXNÝCH SLUŽIEB
PREVENCIE BOZP - PO
Mliekarenská 8
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53416361
bezpečnostné práce
PricewaterhouseCoopers
Slovensko, s.r.o.
Nám.1.mája 18
815 32 Bratislava
tel.: +421-(0)2-59350111
audítori
PRINTFLOW s.r.o.
Jozefa Hagaru 9
832 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44881086,
výroba a vývoj technológií pre tlačiarensky
a polygraficky priemysel
PRISMA ELEKTRO - SLUŽBA
Myslenická 92
902 03 Pezinok
tel.: +421-elektroinštalácie
Pro - Klima, s.r.o.
Svetovojtešká ul. 7
831 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44642114
projekt - dodávka - montáž - servis klimatizácia, vzduchotechnika, chladenie,
vykurovanie, tepelné čerpadlá, čističky
vzduchu
pro JGS s.r.o.
Elektrárenská 1/12361
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44457511
profesionálne technológie: svetlo, zvuk,
video
Miletičová 23
829 81 Bratislava
tel.: +421-(0)2-40201311,314
plniareň propánbutánu
Smrečianska 18
831 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44255633, 44256601
výhradný dovozca plynových
kondenzačných, celonerezových kotlov
GEMINOX
Procus, s.r.o.
Mudrochova 2
835 27 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44880522
vývoj softwaru, automatizácia - riadenie
technologických procesov
PRODUCTRONICA s.r.o.
Orechovská 27
911 05 Trenčín
tel.: +421-(0)32-7440215
elektronické prístroje a zariadenia
PRODUCTRONICA spol. s r.o.
Orechovská 27
911 05 Trenčín
tel.: +421-(0)32-7440215
výroba ostatných elektrických zariadení,
iných
PROELING, spoločnosť s ručením
obmedzeným
Mánesovo námestie 3
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-62240918
ozvučenie,reproduktory,zosilňovače
PROFESS Slovensko, s r.o.
8. mája 31
821 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43632544
automatizačná a regulačná technika
PROFI Elektro, s.r.o.
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44640214 - 5
meranie umelého osvetlenia, konzultačná
a poradenská činnosť, riešenia pri tvorbe
návrhov a realizácií nových projektov,
rekonštrukcie a modernizácia zastaraných a
transformácia inovovaných objektov, štúdie
a poradenstvo, prístroje a rozvádzače
PROFI KURIER, spol. s r.o.
Wolkerova 6
900 31 Stupava
tel.: +421-(0)2-52621835
kurierske služby
PROFIL PLUS, spol.s.r.o.
Bojnická 3
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-4445 17 95
oceľ, oceľové výrobky
PROFITUBE s.r.o.
Kukuričná 8
831 03 Bratislava
tel.: +421-(0)55kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie
kovov; prášková metalurgia 28400
PROGRAF spol. s.r.o.
Račianska 190
831 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44883741
tlačiarenské stroje, zariadenia
PROLUX spol. s r.o.
Ulica Svornosti 41
821 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45641245
osvetľovacia technika
PROSAT s.r.o.
Alstrova 236
831 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43410274
antény, satelity
PROTES-UNI, s.r.o.
Račianska 186
811 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44872884, 52499647
Výroba strojov a prístrojov v stav. Opravy
a montáž
Prvá elektromontážna spoločnosť,
a. s. v konkurze
Lubochnianska 10
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43420402, 43338138,
43631241-3
projektovanie elektrických zariadení,
revízie elektrických zariadení, silnoprúdová
elektrotechnika
Prvá teplárenská, a.s.
Nám. Sv. Martina 9
908 51 Holíč
tel.: +421-(0)34-6602541, 6685000,
6683530
tepelná energetika
PRVÁ ŽELEZIARSKA, s.r.o.
Robotnícka 327
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421-(0)42-4260462
strojárske komponenty, ložiská a oceľ
51520
Prysmian Kablo s.r.o.
Trnavská cesta 50
821 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-4949 1230
elektrotech.priemysel, výroba celoplastové
silové káble a vodiče, izolačné materiály
a výrobky
PS Kovovýroba, spol. s r.o.
Mládežnícka 2781
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421-(0)42-4340331
výroba zámkov a kovania
PSL, a.s.
Robotnícka, býv areál pov. Strojárni
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421-(0)42-4371111
výroba, predaj - ložiská, frézovanie,
brúsenie
PT ENGINEERING, s.r.o.
Gruzínska 18
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43421184
projekčná činnosť, strojárenská
Purator - TechnoTip, s.r.o.
Púchovská 16
835 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44649515, 44649515,
44649126
ekologické čistiace systémy
PW MOTORS, s.r.o.
Jurská 1
831 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44635246, 44450188
elektroenergetika, silnoprúdová
elektrotechnika
PYRA s.r.o.
Vajnorská 103
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49101300
pyrotechnika, detektory kovov
Q -PRODUCTS
Rybničná 36
831 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44646474
strojárstvom, výrobou počítačov
Quatro print, spol. s r.o.
Družstevná 17
900 81 Šenkvice
tel.: +421-(0)33-6408599
renovácia tonerových kaziet pre tlačiarne
R B, spol. s r.o.
Priehradná 75
821 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-40201211
dodávka kompletných energetických
celkov - kotle a infražiariče.....
R K S + spol. s r.o.
Rajecká 36
821 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45648204, -05
rádiové komunikácie a systémy
R K S spol. s r.o.
Rajecká 36
821 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45648204-5
obchodná činnosť, radiokomunikácie
R.I.T.A. SLOVAKIA, s.r.o.
Továrenská 1
059 01 Spišská Belá
tel.: +421-(0)52-7884188
kovanie, lisovanie, valcovanie
RAINBOW SLOVAKIA spol. s r.o.
Hubeného 7
831 53 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44880101
čistiace prístroje a zariadenia
RAVAL Technológie, s.r.o.
Detvianska 20
831 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2automatizácia - priemyselná
RAVI, s.r.o.
Drotárska cesta 9
811 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-62802144
elektronické zabezpečovacie zariadenia a
systémy, bezpečnostné služby
RAYPATH - SLOVAKIA, s.r.o.
Hattalova 12/A
831 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44458649, 44459695,
44452037
voda - úprava - filtre, technické čistiace
prostriedky mikrovlákna,
RB, s.r.o.
Priehradná 75
821 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-40201211, 40201222
automat. a regulačná technika
RECA Slovensko s.r.o.
Vajnorská 134/B
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44455915-8
spojovací materiál
REGMAX a.s.
Štefánikova 1177/33
921 01 Piešťany
tel.: +421-(0)33-7910111, - 88
dodávateľ skladovej techniky Schäfer
- prepravky, regály, dielne, kancelárie,
odpadové nádoby.
REGULAND, s.r.o.
Mokrohájska 2
841 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54793271, 54651867-9
meracia a regulačná technika, servis
REGULATERM spol. s r.o.
Landauova 1
841 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-64530121
meracia a regulačná technika - komplexné
služby v oblasti energetiky a prevádzky
budov
RELIANS, s.r.o.
Ľ. Fullu 5
841 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-20714784
riadiace a pohonné systémy
RELKO s.r.o.
Račianska 75
830 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44460137-39
energetika, jadrová energia
REMAPLAST spol. s r.o.
Vranovská 4
851 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63830991 - 3
technické plasty
91
Databáza overených spoločností pôsobiacich v oblasti strojárstva a energetiky
ReMax Courier Service, spol. s r.o.
cargo zóna 10
823 12 Bratislava
tel.: +421-(0)2-0800107107
kuriérske služby
REMONTA spol. s r.o.
Panónska cesta 21
851 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44888169
vzdelávanie elektrotechnikov,
elektroinštalácie
REMPO, s.r.o.
Stará Vajnorská 19
832 45 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49232111
výroba a predaj ochranných osobných
a pracovných odevov, rukavíc, obuvi,
ochrany hlavy, technické potreby, posteľná
a stolová bielizeň
RENAR,s.r.o.
Kostolné Mitice 249
913 22 Trenčianske Mitice
tel.: +421-(0)42-4440448
výroba nástrojov 28620
RENISHAW, s.r.o.
Olomoucká 85
CZ - 627 00 Brno
tel.: +420-(0)548-216553, 045 / 672 24 59
sondy na súradnicové meracie stroje a
obrábacie stroje
RENOMAG SK s.r.o.
914 43 Omšenie 488
tel.: +421--iba mobil / only GSM
dodávka dielov a servis stavebných a
ťažobných strojov
RENSTAV ĎURČO s.r.o.
Francisciho 3
811 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52967180
stavby, zhotovované na kľúč, atodoprava,
hydraulické ruky
REPP POPRAD spol. s r.o.
Žitavská 913
CZ - 407 47 Varnsdorf
tel.: +420--412371351 - 2
vodorovné vyvrtávačky a výroba a predaj
nových W100A
REVOS s.r.o. - organizačná zložka
Odborárska 52
831 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44457158
vyhrievacie káble FLEXELEC, regulátory
EBERLE
Rhea spol. s r.o.
Elektrárenská 1/12440
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49101911, - 14
silnoprúdová elektrotechnika
Riedex s.r.o.
Nitrianska 5
917 54 Trnava
tel.: +421-(0)33-5590877
náhradné diely do autom. priemyslu ,
export a import
RIMI-NABDA s.r.o.
Štiavnická 6
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43637707, 08
zabezpečovacie systémy, predaj
Rivet, s.r.o.
Žabinská 18
911 05 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6402480
náradie a nástroje
RKS TRENČÍN s.r.o.
Súvoz 1/37
911 32 Trenčín
tel.: +421-(0)32-7416100
výroba zváraných skupín a zostáv
oceľových konštrukcií, ich opracovanie,
povrchové úpravy a montáž
RLX components, s.r.o.
L. Svobodu 5
058 01 Poprad
tel.: +421-vzduchotechnika
Jančova 7
811 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-62529121 - 3
elektronické súčiastky, zaoberajú sa
prezentáciou firiem
RETECOM, s.r.o.
RM team, s.r.o. - sídlo
Ružinovská 1
821 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-iba mobil / only mobile
Retecom, s.r.o. - kvalita z princípu
- profesionálne nástroje, náradie,
príslušenstvo a potreby nielen pre
profesionálov.
RETECOM, s.r.o.
Ružinovská 1
821 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-iba mobil / only mobile
Retecom, s.r.o. - kvalita z princípu
- profesionálne nástroje, náradie,
príslušenstvo a potreby nielen pre
profesionálov.
RETECOM, s.r.o.
Ružinovská 1
821 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-iba mobil / only mobile
Retecom, s.r.o. - kvalita z princípu
- profesionálne nástroje, náradie,
príslušenstvo a potreby nielen pre
profesionálov.
RETIC, s.r.o.
Nové Sady 384
951 24 Nové Sady
tel.: +421-(0)37-7894233, 7894469
výrobky z drôtu, ploty, pletivá ...
RETO, spol. s r.o.
Nerudova 21
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43422593
školenia a revízie mot. vozidiel a zdvih.
zariadení. Revízie - tlak, plyn a el. zariadení.
92
Retos Varnsdorf, s.r.o.
Rybničná 40
932 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44649497
repasácia alternátorov, štartérov
RMG Regel + Messtechnik
Slovakia,o.z.
Pri Habánskom mlyne 38
811 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54777265, 54777263
meracia a regulačná technika poradenstvo
Rockwell Automation Slovakia
s.r.o.
Priemyselná 1/A
821 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-40581700, 50 206 507
automatizácia riadiacich a informačných
systémov
ROCOM, s.r.o.
Vlčie hrdlo
824 12 Bratislava
tel.: +421-(0)2-40554051
výrobky iných odborov pre strojárstvo
RODA - SP spol. s r.o.
Limbašská cesta 4
902 03 Pezinok
tel.: +421-(0)33-6422003
výroba kovových prefabrikátov
RODACAR s.r.o.
Nobelova (areál Istrochemu) 34
831 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44457456, 44637741
vysokozdvižné vozíky,manipulač.
technika,servis+predaj
Rosenberg Slovakia s.r.o.
Sapa Profily a.s. - predajňa
ROTAX spol s.r.o.
SAROR Risk management s.r.o.
ROTOS, s.r.o.
SAS Institute GmbH, organizačná
zložka
Staromlynská 50
821 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45247750
vzduchotechnika
Vážska 271/3
914 01 Trenčianska Teplá
tel.: +421--iba mobil / only GSM
kovanie, lisovanie, valcovanie
Tehelná 9-11
831 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44373968, 44256098
elektronické výrobky, súčiastky, predajňa
Rücker SR, spol. s r.o.
Studená 5
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-68201210
Konštrukčná činnosť pre automobilový
priemysel, automobilový design
RUDIGO, spol. s r.o.
Štefana Straku 37/16
914 01 Trenčianska Teplá
tel.: +421-(0)32-6591530
strojárstvo
S & T Slovakia, spol. s r.o.
Mlynské Nivy (Apollo Business Center)
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-58 273 111
informačné systémy, IT
S + K, s.r.o.
Hrachová 32
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43191241
označovacie panely
S A K A O, spol. s r.o.
Hlavná 325
900 41 Rovinka
tel.: +421-(0)2-45980523
výroba kovových konštrukčnych části
S P I R I T - informačné systémy, a.s.
Kubániho 14
811 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54789744
návrh a vývoj zákazníckych informačných
systémov, ponuka programov a služieb
S. A., s.r.o.
Čachtická 13
831 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44873371
riadiace systémy
SALIMEX, s.r.o.
Vajnorská 1067/74
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44450609
obchodná činnosť
Samat Kovoizospol spol. s.r.o.
Ľanová 6
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43414980
výroba hliníkových okien, rámov
SAMBA LIGHTING SYSTEMS
Hattalova 4
831 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44372545
svetelné dekorácie budov
Galvaniho 8
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-48511933
hliník, konštrukcie
Jiráskova 6
851 01 Bratislava
tel.: +421--iba mobil / only GSM
požiarna ochrana
Lazaretská 12
811 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-57780910
informačné technológie, banky, poisťovne,
telekomunikácie
SATEC SK a.s.
Vajnorská 89
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44371356
vodovodné baterie kúrenie, kanalizácia
SAUTER BUILDING CONTROL
SLOVAKIA s.r.o
Einsteinová 23
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-62411811, 62525544
automatizácia technologických zariadení
budov
SAWBAC Slovensko, a.s.
Hrdličkova 2/B
831 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54650484
priemyselné čistenie, upratovacie služby
SB KLIMA
Americká 1
831 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44250660
klimatizačná technika
SD - spoločnosť, s.r.o.
Bárdošova 20
831 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54789090
káble a izolované vedenia
SEABRIDGE Transport-SK, s.r.o.
Černyševského 26
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-62520332
medzinárodné zasielateľstvo, letecká
preprava, vnútrozemská preprava
SECAR BRATISLAVA a.s.
Hattalova 12/A
831 03 Bratislava
tel.: +421--44452020, 4445 2028
satelitné a rádiolokačné monitorovacie
systémy,Autopríslušenstvo, autodiely
Seco Tools CZ, s.r.o.
Londýnské námestie 2
CZ - 639 00 Brno
tel.: +420--530500811
rezné nástroje
SELAR, s.r.o.
Páričkova 18
821 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55424982
obchodná činnosť
SENZORTECH s.r.o.
SAMPET, s.r.o.
Rybničná /areál VUKI/-prev. SídloIljušinová 2
831 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44649615-7
nákladné automobily - náhradné diely
g.m.r.Štefanika 120
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-7435753
senzory, výroba induktívnych a
optoelektronických snímačov, napájacích
zdrojov, automatiz.technika
SANDVIK SLOVAKIA s.r.o.
SEPOS K + B s.r.o.
Hraničná 18
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-58318208, 54412497
dodávky profesionálneho náradia a
nástrojov
Švabinského 3
831 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44645301
tlačiarenské stroje, zariadenia, oprava
SANY GO, s.r.o.
Einsteinova 18
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44451118
priemyselné čistenie
Špitálska 16
811 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-529 217 85,
predaj akumulátorov, žiaroviek, žiariviek a
elktrosortimentu
SERVIS s.r.o.
Databáza overených spoločností pôsobiacich v oblasti strojárstva a energetiky
SERVIS R.F.M., s.r.o.
Lichnerová 40
903 01 Senec
tel.: +421-(0)2-45647644
zabezpečovacie zariadenia a systémy
SES FKM s.r.o.
Továrenská 210
935 28 Tlmače
tel.: +421-(0)36-6382800,2030
strojárstvo
SES INSPEKT s.r.o.
Továrenská 210
935 28 Tlmače
tel.: +421-(0)36-6382150, - 87
technické testovanie a analýzy
SETING Bratislava, spol. s r.o.
Vranovská 6
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63810251
energetika, meranie, poradenstvo, audit
SETRATON s.r.o.
Na Revíne 11
831 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-546 538 64,546 538 65,332
273 61
telekomunikačná technika a zariadenia nákup, predaj
SEZ a.s.
M. R. Štefánika 1831/46
026 01 Dolný Kubín
tel.: +421-(0)43-5809145, 5809367
elektroinštalácie - veľkoobchod
SEZ KROMPACHY, a.s.
Schoeller Arca Systems s.r.o.
Pri Starej Prachárni 14
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55565940
systémy na prepravu, manipuláciu a
skladovanie, prepravky, palety, paletové
kontajnery
SCHOLL & KOVO - HALLA s.r.o.
Kostolište 162
900 62 Kostolište
tel.: +421-(0)34-7746 310
výroba oceľových konštrukcií, výroba
výrobkov z ocele,
SCHWARZMÜLLER SR, s.r.o. centrála
Pílska 1295
Pílsk Topoľčany
tel.: +421-(0)38-5322453
prívesy, návesy, nadstavby
Siemens IT Solutions and Services
s.r.o.
Einsteinová 11
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-59686622
informačné systémy, hardvérové
poradenstvo
Siemens Program and System
Engineering s.r.o. (spoločnosť
koncernu Siemens)
Dúbravská cesta (Westend Court ) 4
845 37 Bratislava
tel.: +421-(0)2-59684021
informačné systémy
Hornádska 1
053 42 Krompachy
tel.: +421-(0)53-4189111
výroba a predaj prístrojov vysokého a
nízkeho napätia, strojov, nástrojov a foriem
SIGNOS s.r.o.
SFIT, a.s.
SÍKELA s.r.o.
Kopčianska 14
851 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-68262341
poradenstvo a tvorba projektov
uchádzajúcich sa o čerpanie fondov EÚ
SGH, s.r.o.
Robotnícka 60
953 01 Zlaté Morovce
tel.: +421-(0)37-6555923-5
klimatizačná technika
Na úvrati 23
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43293290
vykurovacia technika
SIMAP SERVICES, s.r.o.
Kysucká 14
903 01 Senec
tel.: +421-(0)2-45927441
žeriavová technika, káblové žľaby, svorky,
žeriavové dráhy - dodávka
J.Derku 1671
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-743 04 72
vývoj a dodávka jednoúčelových strojov dopravníky, montáž, testovanie. Prerábky
existujúcich zariadení
SHELL SLOVAKIA, spol. s r.o.
SIMAP, s.r.o.
Einsteinova 23
851 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-58 245 110 ,58 245 111
pohonné hmoty, mazivá a oleje
SH-TECHNOLOGIE, s.r.o.
J.Derku 1671
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-7430472
snímačová technika, komponenty pre
automatizáciu
Svetlá 8
811 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55641001
zabezpečovacie zariadenia, kamerové
systémy
SIMTEC, spol. s r.o.
Schaeffler CZ, s r.o.
SINTEGRA v.o.s.
Průběžná 74a
CZ - 100 00 Praha
tel.: +420--267298111
predaj valivých, klzných, kĺbových ložisk a
lineárnych vedení
Schenck Process Slovakia, spol.
s r.o.
Pri Starej Prachárni 14
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55563470
priemyselné váhy, skušobné zariadenia pre
autoservisy
Schier Technik Slovakia, s.r.o.
Hurbanová 42
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6400654, 6400655
CAD, CAM, CIM systémy pre obrábacie,
tvarovacie stroje a pre úpravu kovov
Púchovská 8
831 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-448 812 24
kotly a kotolne - opravy
Kopčianska 9
851 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-6381 4001-2
stavebné stroje a zariadenia - požičovne
SIPRIN, s.r.o. (spoločnosť koncernu
Siemens)
Stromová 9
831 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-59683660, 59682433
riadiace systémy a regulátory, energetika
SITEM SLOVAKIA, spol. s.r.o.
SK - TECH,s.r.o.
SLOVEL s.r.o.
SK - TECHNIK, spol. s.r.o.
Slovenská elektrizačná prenosová
sústava, a. s.
V.Roya 2068
911 05 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6497774
výroba metalurgických strojov
Merhautova 20
CZ - 613 00 Brno
tel.: +420--545429511
výroba tvrdokovu
Skanska Technológie a.s. pobočka
Krajná 29
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-48295647
klimatizačná technika
SkyLife, spol. s r.o.
Lamačská cesta 3
841 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54776181
výroba a predaj priemyselných laminátov
Slavia Tools a.s.
Dúbravy, Areál PPS 48
962 12 Detva
tel.: +421-(0)45-5203201, 5456385, 5203240
konštrukcia a výroba špeciálneho náradia,
stavba strojov, prístrojov a technologických
zariadení výrobných liniek
Slávik, spol.s r.o.
Udiča 205
018 01 Udiča
tel.: +421-(0)42-4383161
výroba kovových konštrukcii, častí
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava
tel.: +421-(0)2-50692151
prenos elektrickej energie vo
vnútroštátnom aj nadnárodnom meradle
SLOVENSKÁ ENERGETICKÁ
AGENTÚRA - SEA
Bajkalská 27
827 99 Bratislava
tel.: +421-(0)2-58248345 - 6, 58248313
projektovanie, poradenstvo pre
ekonomické a úsporné využitie energie,
školiteľstvo, financovanie
Slovenská pošta, a.s.. - pobočka
Bojnická 14
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-0800 122 413, 44888713
expresná preprava zásielok rámci SR a
medzinárodná preprava
Slovenské lodenice Komárno, a.s.
Roľníckej školy 1519
945 01 Komárno
tel.: +421-(0)35-7752118, 7752670,
7752637, 7751111, 7752495
lodenice, lode
SLOV PM spol. s r.o.
Slovenský plynárenský a naftový
zväz
Slovak Parcel Service s.r.o.
Slovenský vodohospodársky
podnik, š.p. o.z. Banská Bystrica
Pri mlyne 10
831 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-48204013,12,10,
klimatizačná technika, chladiace zariadenia,
montáž, sevis
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava
tel.: +421-(0)2-53411615
nezávislé združenie
Senecká cesta 1
820 01 821 09-pošta Bratislava
tel.: +421-(0)2-48707101
slovenské zastúpenie medzinárodnej
expresnej doručovateľskej spoločnosti
United Parcel Service
Partizánska cesta 69
974 98 Banská Bystrica
tel.: +421-(0)48-4116181
správa zverených vodných tokov a
vodohospodárskych diel a zabezpečenie
všetkých ich funkcií
SLOVAK TELCOM COMPANY, s.r.o.
Slovenský vodohospodársky
podnik, š.p. o.z. Bratislava
Žabinská 22
911 05 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6521443
výroba telefónnych ústrední
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Panenská 29
811 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-59104260
dodávateľ elektriny pre domácnosti, firmy,
organizácie a verejný sektor
SLOVAKIA SERVIS, s.r.o.
Kutlíkova 17
851 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63820963
priemyselné čistenie
Slovakian Door Company, s.r.o.
Opletalova 75
841 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-69307315
výroba dielov a príslušenstva pre motorové
vozidlá a ich motory
SLOVAKTEAM Bratislava s.r.o.
Staviteľská 7
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44873853
medzinárodné zasielateľstvo
Sadová 17
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: +421-(0)53-4173830
kovoobrábanie - strihanie, skladanie a
predaj výliskov z plechu, Výroba a predaj
magnetických plechov pre elektrické stroje
SLOVARM, a.s.
SIVAČKOVÁ DANA - DADAŠPED
SLOVDAE s.r.o.
Bulharská 77
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43292776, 43422628,
43423189 43423330
špeditérska činnosť
Rybničná
831 07 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44888449
výroba dopravných značiek + prenájom
Kpt. M. Uhra 57/3
907 01 Myjava
tel.: +421-(0)34-6216555, - 60
výroba kohútikov a ventilov - drobná
armatúra
Záleská cesta 22
900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421-(0)2-45944480-1
čerpadlá
Karloveská 2
842 17 Bratislava
tel.: +421-(0)2-602 92 111
správa zverených vodných tokov a
vodohospodárskych diel a zabezpečenie
všetkých ich funkcií
Slovenský vodohospodársky
podnik, š.p. o.z. Košice
Ďumbierska 14
041 59 Košice
tel.: +421-(0)55-6008 141, 6008 118
-dispečing
správa zverených vodných tokov a
vodohospodárskych diel a zabezpečenie
všetkých ich funkcií
Slovenský vodohospodársky
podnik, š.p. o.z. Piešťany
Nábr. I. Krasku 3/834
921 80 Piešťany
tel.: +421-(0)33-7764 111
správa zverených vodných tokov a
vodohospodárskych diel a zabezpečenie
všetkých ich funkcií
Slovenský výbor svetovej
energetickej rady - SV WEC
Obchodná 6
811 06 Bratislava
tel.: +421-(0)2-54645477
SLOVEX ALFA s.r.o.
Kubranská 306
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-7442436
osvetlenie
93
Databáza overených spoločností pôsobiacich v oblasti strojárstva a energetiky
SLOVMET plus spol. s.r.o. (starý
názov ELTRAMO, s.r.o.)
SPECTRUM, a.s.
Partizánska 1127/47
017 01 Považská Bystrica
tel.: +421-(0)42-4325428, 4328855
výroba - toroidné transformátory, medené
lanká
nám. sv. Anny 15
911 01 Trenčín
tel.: +421-(0)32-6583439
veľkoobchod s pevnými, kvapalnými
a plynnými palivami a súvisiacimi
produktami
SLOVNAFT PETROCHEMICALS s.r.o
SPEKTRA, a.s.
Vlčie Hrdllo 4846
824 12 Bratislava
tel.: +421-(0)2-40558837, 58597622,
58597622
výroba a predaj granulátov v primárnej
forme
SLS - TECHNACO, s.r.o. (TECHNACO,
s.r.o. - starý názov)
Vajnorská 128/B
931 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44630228, 4463229
náradie a nástroje
SLS - TECHNACO, s.r.o. (TECHNACO,
s.r.o. - starý názov)
Sasinkova 37
010 01 Žilina
tel.: +421-(0)41-5070810,14, 5070823
náradie a nástroje
SMART spol. s r.o.
Coburgova 76
917 02 Trnava
tel.: +421-(0)33-5511855
spojovací materiál - MO, VO
SMC PRIEMYSELNÁ
AUTOMATIZÁCIA, s.r.o.
Fatranská 1223
013 01 Teplička nad Váhom
tel.: +421-(0)41-3213211
strojárstvo - komponenty priemyselnej
pneumatiky
SOFOS Invest a.s.
Dúbravská cesta 3
841 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-5477 3980
veľkoobchod: priemyselná výpočtová
technika, priemyselná komunikácia, zber
dát.
Soft BANK, s.r.o.
Vajnorská 135
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-iba mobil / only GSM
rezanie všetkých materiálov vodným lúčom
SOFTHARD TECHNOLOGY, s.r.o.
Lesná 52
900 33 Marianka
tel.: +421-(0)2-65459327
výskum a vývoj v elektronike
SOFTIP a.s. - sídlo
Galvaniho (Business Center ARUBA) 7/D
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-492 83 100
komplexné podnikové informačné systémy
SOITRON, a.s.
Plynárenská 5
829 75 Bratislava
tel.: +421-(0)2-58224530
ochrana dát a informácií, kompletizácia
počítačových sietí a hardwaru
SONFOL s.r.o.
Talichova 51
841 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-64367514
fólie na sklá - montáž, predaj
SONING Praha - centrum
akustických služeb, a.s.
organizačná zloška
Cukrová 14
811 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-5263 4296
akustické technoloógie,štúdie,
projektovanie, meranie, realizácie
94
STROJSTALL spol. s r.o.
TECHALL SLOVENSKO, spol. s r.o.
STROJTOS LIPNÍK, a.s.
TECHGRAPH, s.r.o.
Koceľova 9
821 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-55574097
stavebné stroje a zariadenia - výroba a
predaj
Pluhová 49
832 54 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44462258, 44462374
lisovacie kontajnery, výroba+predaj
Loučská 503
CZ - 751 31 Lipník nad Bečvou
tel.: +420--58721203, - 266, 581721111
frézovacie stroje, vertikálne obrábacie
stroje
SPEKTRA, s.r.o.
SUPERCOPY, s.r.o.
Podunajská 25
820 08 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45523335
automatizačná technika - elektrotechnika
SPP – preprava, a.s.
Mlynské nivy 42
825 11 Bratislava
tel.: +421-(0)2-62621111
prevádzkovateľ prepravnej siete zemného
plynu
STABIL spol. s r.o.
Priemyselná 5/B
917 01 Trnava
tel.: +421-(0)33-5516275, 5533342
požiarna ochrana - zariadenia, služby
Stavebné stroje - Strojstav, s.r.o.
Techmontstav spol. s r.o.
SURFIN SLOVAKIA s.r.o.
TECHNEX - MONT, spol. s r.o.
Galvániho 12
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43411048
predaj práškových farieb, lakovacia
technika, zariadenia pre otryskávanie
SYLEX s.r.o.
Mlynské luhy 31
821 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-48201811, -2, 18
vláknová optika
Systém inžinierskych služieb, spol.
s r.o.
STD, a.s.
Š O T O s.r.o.
STEVO, s.r.o.
Rovniankova 6
851 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-45520037
dopravné spoločnosti
STIEFEL EUROCART, s.r.o. (STIEFEL
ELTRON/HYDROTHERM)
Ružinovská 1/A
821 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43415991
výroba máp+predaj
STREOS, s.r.o.
Závodníkova 2
831 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44452042
čerpacia technika
STROJDORMAŠEXPORT - MOSKVA
s.r.o.
Björnsonova 6
811 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52493559
voda - úprava, čistenie
Masarykova 212
CZ - 250 88 Čelákovice
tel.: +420--283890111
brúsky, frézky,obrezávačky
Bezručova 160/13
CZ - 250 91 Zeleneč
dodávateľ rezných nástrojov pre
automobilový priemysel, sklársky
priemysel, baliaci priemasel
TECHNICKÉ SKLO a.s.
Agátová 22
844 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-64 369 508
výroba technického skla
TECHNO GROUP spol. s r.o.
TECHNOKLIMA, spol. s r.o.
Považské Podhradie 4249
017 04 Považská Bystrica
tel.: +421-(0)42-4261735
výroba a montáž technických plastov
Líščie údolie 88
841 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-65442661
klimatizačná technika
Škoda Machine Tool a.s.
TECHNOMAT SK, s.r.o.
Tylová 57
CZ - 316 00 Plzeň
tel.: +420--378132788
univerzálne hrotové sústruhy
Skladová 2
917 00 Trnava
tel.: +421-(0)33-5546677
náradie, elektrické - MO, VO
ŠTOR CAD Computers, spol. s r.o.
TECHNOSAM, s.r.o.
Čajakova 19
811 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-57100811, 57100813
počítače - predaj, softwear,poskytovanie
software - predaj hotových programov,
projektová činnosť v investičnej výstavbe
TAB MEŽICA SLOVAKIA, s.r.o.
TAJMAC-ZPS, a.s.
STROJÍRNY ČELÁKOVICE spol. s r.o.
Techni Trade s.r.o.
ŠANDOR, s.r.o
Stroje a systémy s. r. o.
Dlouhá 17
CZ - 338 05 Mýto v Čechách
tel.: +420--371750591
CNC a NC kovoobrábacie viacúčelové stroje
Skladová 2
917 01 Trnava
tel.: +421-(0)33-5545948
elektroinštalácie
Bratislavská 83
902 01 Pezinok
tel.: +421-(0)33-6422373
výstroj a výzbroj pre hasičské, záchranné a
bezpečnostné zložky
Tureň 386
903 01 Tureň
tel.: +421-(0)2-45918230
silnoprúdová elektrotechnika
STROJÍRNA TYC, s.r.o.
Pluhová 8
900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421-(0)2-45944743
stavebná firma
Žilinská 18
811 05 Bratislava
tel.: +421-(0)2-52496206
strojárstvo
Polianky 17
841 01 Bratislava
tel.: +421-(0)2-64286713
reality
Rožňavská 1
831 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-4445 4981
výroba plastov v primárnej podobe ,výroba
výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
,montáž, rekoštrukcia a údržba elektrických
zariadení ,projektovanie a konštruovanie
elektrických zariadení
Majerníkova 1
841 05 Bratislava
tel.: +421--iba mobil / only GSM
výroba lisovacích nástrojov, strojných a
ručných razníkov, pečatidiel, hĺbiacich
elektród
Rovniankova 1667/14
851 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-63813104
kancelárska technika a potreby, prenájom
strojov a zariadení
Zátišie 4
831 03 Bratislava
tel.: +421-(0)2-44451662, 44451660
zariadenia na spracovanie betonárskej
oceľe, stavebné stroje a zariadenia, výroba
a predaj
Hlavná 1
058 01 Poprad
tel.: +421-(0)52-7888951
výroba obalov z plastov
Nálepkova 57
900 27 Bernolákovo
tel.: +421-(0)2-44453210
predaj a servis staničných, trakčných a
štartovacích akumulátorov
Třída 3. května 1180
CZ - 764 87 Zlín-Malenovice
tel.: +420--577532070
výrobný program: viacvretenové
sústružnícke automaty
TATRACHEMA, výrobné družstvo
Trnava
Bulharská 40
917 02 Trnava
tel.: +421-(0)33-5901109, 5901111,
bytová a priemyselná chémia
TCS, spol. s r.o.
Rybničná 38/G
831 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-49112311, 302
zváracia technika a materiál
TEHOS, s.r.o.
Nám.Slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
tel.: +421-(0)43-5863011,
tepelné hospodárstvo
Galvaniho
821 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43413585
strojárstvo - dodávka statických tesnení
TECHNOTRADING, s.r.o.
Račianska 155
834 15 Bratislava
tel.: +421-(0)2-4488 77 58
miešadlá, čerpadlá, výhradný zástupca
firiem - CAPRARI, ROBUSCHI
TECHPROGRES, s.r.o.
Sekurisova 14/103
841 02 Bratislava
tel.: +421-(0)2-64365707
prepäťové ochrany, revízie elektro,
náhradné zdroje UPS, motor generátory,
telefónne siete
TEL - ACTIV, spol. s r.o.
Staré Grunty 17/A
841 04 Bratislava
tel.: +421-(0)2-59343391
elektro » výroba » telefónne prístroje
TELETRON, s.r.o.
Drieňová, 34
826 16 Bratislava
tel.: +421-(0)2-43191611
telekomunikácie
TEMPEX s.r.o.
Krajinská 1
921 01 Piešťany
tel.: +421-(0)33-7721767
baliace stroje,veľkoobchod s ostatnými
strojmi pre priemysel, obchod a navigáciu
51650
register prezentovaných spoločností
register of presented companies
AC energia, s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ACIS, spol. s r. o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
AIR CONSULTING, s.r.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ALNICO - servis, združenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
AMSET s.r.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
ATRA, s.r.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ilava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
AutoCont Control, spol. s r. o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dolný Kubín. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
B & K s.r.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Banská Bystrica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
CSBC spol. s r.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 10, 28, 29
Delta Electronics (Slovakia), s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dubnica nad Váhom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
DMS Control System, s.r.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 21, 28
Donaldson Filtration Slovensko s.r.o. ULTRAFILTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
DRIBO Stará Turá s. r. o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stará Turá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Eaton Electric s.r.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 30
Ekotrade HT, spol. s r.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ELCON BRATISLAVA, a.s.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 22
ELEKTROMONT TOPOĽČANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Topoľčany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 23, 28
ELTERM, s.r.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pezinok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
EMERSON akciová spoločnosť, Control Techniques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nové Mesto nad Váhom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Emil Kovaľ - UNIZVAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prešov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
ENERMONT s. r. o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 22
ENVIWORK, s.r.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
EXPO CENTER a.s.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trenčín. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . obálka, 33
FENIX SK, s. r. o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Košice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
FILTER INVEST V&T GROUP s.r.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nitra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
GALTEX spol. s r.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
GGE, a.s.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
H.M. Transtech spol. s r.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prešov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
HAPPY END spol. s r.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pezinok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Henkel Slovensko, spol. s r.o., Adhesive Technologies. . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
IDEAL-Trade Service, spol. s r.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trenčín. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ifm electronic, s.r.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ing. EDUARD HALINKOVIČ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Ing. Eduard ZÁBORSKÝ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dražkovce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Incheba, a.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 35
INTERWELD spol. s r.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ITALINOX Slovakia, s. r. o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
JL Elektronic, s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Považská Bystrica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
JOZEF HAZUCHA - VÝROBA PRUŽÍN JABLONICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jablonica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
KESTLER Co spol. s r.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
KINEX BEARINGS, a.s.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bytča. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Komunal Energy a.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Žilina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
KONTURA s.r.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
KOVEKO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veľké Bielice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
KURITA EUROPE GmbH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
(LAPP KABEL s.r.o.) LAPP SLOVENSKO, s.r.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nitra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
M. F. TEAM, spol. s r. o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
MATE SLOVAKIA, spol. s r.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
MicroStep, spol. s r.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 11
MLU BRATISLAVA spol. s r. o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 16
NELO, s. r. o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 30
OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
OLAER CZ s.r.o. kancelária Slovensko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prešov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
OVENTROP, GmbH & Co.KG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 21
PKS-ELEKTRO, s.r.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Banská Bystrica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 29
PPA CONTROLL, a.s.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ProMinent Slovensko s.r.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Q-TEST plus s. r. o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
REMIA, s.r.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Košice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
RITTAL, s. r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Roľnícke družstvo „Prameň“ v Santovke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Santovka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
SAMPLE Bratislava, s. r. o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
SEW-EURODRIVE SK s.r.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Schrack Technik s.r.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bratislava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 30
Schwer Fittings, s. r. o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
95
register prezentovaných spoločností
register of presented companies
SPIŠ - VIEW - TRADING, spol. s r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPP Servis, a.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SSE - Metrológia, s.r.o. - člen skupiny EDF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STEM Slovakia s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stredoslovenská energetika, a. s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ŠAM – MILOŠ ŠARMÍR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOP TIN s.r.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ULBRICH Slovensko s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VERDER Slovakia s.r.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VNZ-SK, spol. s r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VÚEZ, a.s.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VVZ, s.r.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZSNP, a.s., divízia Finalcast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zväz elektrotechnického priemyslu SR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96
Spišská Nová Ves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 36
Malacky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Žilina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Bratislava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Žilina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 24
Bratislava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Bratislava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Bratislava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 33
Bratislava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 13
Bratislava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Žilina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Levice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 23
Brezová pod Bradlom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Žiar nad Hronom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 8
Bratislava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Download

STROJÁRSTVO - ENERGETIKA, ELEKTRONIKA