Číslo 1
január - február 2014
Noviny zamestnancov
PPS Group a.s.
3. ročník
(vychádzajú od roku 1955)
Ako sme si
počínali vlani?
S novými začiatkami býva spojené aj hodnotenie
toho, čo sme dokázali. Ako sme si počínali v roku
2013 v oblasti obchodu, výroby, nákupu a logistiky, financií, v oblasti technického rozvoja,
ľudských zdrojov a kvality?
Nové výroby
Vlaňajšok bol výnimočný v nábehu nových výrob, tento
rok rozširujeme produkciu v tejto oblasti. Máme záujem
získať ďalších zákazníkov, vrátane svetového hráča vo
výrobe vstrekolisov. Prienikom do iných oblastí výroby si
chceme na trhu vydobyť ešte pevnejšiu pozíciu.
Najnovšie
Rok zmien v riadení firmy
Zmena medzi akcionármi
priniesla aj zámer
„pootočiť kormidlo“
firmy a zvýšiť jej medzinárodný „punc“. S tým
súvisí aj očakávaný
príchod zahraničných
manažérov.
Proti „chorobe sezónnosti“
Nestabilné odvetvie
strojárstva núti
zamestnávateľov k
pružnosti v oblasti pracovnej sily. Ako mnohé
iné firmy, využívame
personálny leasing.
Ťažba zlata sa odsúva
Obvodný banský úrad
Banská Bystrica prerušil
konanie do 31. 12. 2016.
Súhlasil tak s námietkami účastníkov konania.
Aktuality
nám vyplatilo úsilie v podobe príprav na čo
možno najekonomickejšie ukončenie výrobného procesu a prípravy nábehu výroby
po dovolenkách. Štart výroby prebehol na
očakávanej úrovni, bez väčších problémov a
komplikácií.
foto: Unio Solutions
Vážené kolegyne a kolegovia,
ako každý rok býva zvykom, dovoľte mi,
aby som sa vám prihovoril hneď v prvom
tohtoročnom vydaní nášho časopisu Podpoliansky strojár a informoval vás o najdôležitejších udalostiach, ktoré budú podstatnými
témami v tomto roku. Žiaľ, klamal by som,
keby som povedal, že rok 2014 bude jednoduchším ako bol ten predchádzajúci.
Ako sme si už zvykli, aj rok 2013 mal z hľadiska predajnej výkonnosti tvar sínusoidy. Nie
je to nič nové a pre náš druh biznisu, ktorý
sa vyznačuje dopytovou sezónnosťou, je to
už konštantný stav. Rozdiel je len v tom, že
tentoraz sme sa snažili riešiť koncoročný prepad výkonov inými nástrojmi ako v minulosti.
Namiesto prepúšťania zamestnancov sme
hľadali iné riešenie, ako čo najviac ochrániť likviditu spoločnosti a pritom nestratiť
zamestnancov, o ktorých sme vedeli, že ich
budeme potrebovať pri predpokladanom
náraste požiadaviek od našich zákazníkov hlavne pre prvý kvartál roka 2014. Už teraz
môžem zodpovedne vyhlásiť, že sme sa
nemýlili a „model 60%“, ktorý sme nasadili,
v plnej miere splnil svoj účel. Usporili sme
potrebnú likviditu a drvivá väčšina zamestnancov sa začiatkom roka vrátila do
spoločnosti, keďže zákaznícke prognózy sú
pretavené v reálne objednávky.
Som tiež veľmi rád, že v tomto roku sa
V ďalšej časti príhovoru sa dotknem všetkých
oblastí našej spoločnosti. Dovolím si začať
tou najdôležitejšou, od ktorej sa odvíjajú
ostatné. Je to Úsek rozvoja obchodných
činností .
V roku 2014 nás čaká schválený Obchodný plán na úrovni 48 miliónov eur, čo je o
približne o 1,1 milióna eur viac ako v roku
2013. Už táto prvotná informácia potvrdzuje optimizmus z úvodu môjho príhovoru a
nastoľuje pred nás zaujímavý cieľ. Napriek
stagnujúcemu trhu (čo sa prejavuje aj v
poklese pridelených výkonov od našich
stabilných zákazníkov) plánujeme byť vďaka
novým projektom optimistickejší v porovnaní s minulým rokom. Očakávame výkony z
nových projektov na úrovni minimálne
5 miliónov eur. Popritom rokujeme s dvomi
strategickými partnermi. V prípade, že
úspešne zvládneme prototypové zákazky,
v strednodobom horizonte tento objem
môže dosiahnuť úroveň nad 10 miliónov eur
ročne. Našou neutíchajúcou snahou bude aj
naďalej diverzifikácia zákazníckeho portfólia
o iné trhové segmenty.
V ďalšom bloku by som sa rád dotkol v radoch našich zamestnancov toľko obľúbenej
témy ľudských zdrojov. Ako som už avizoval
na koncoročnom stretnutí so zamestnancami
- zmeny sa udiali na pozíciách vrcholového
vedenia spoločnosti, konkrétne na poste
generálneho riaditeľa a finančného riaditeľa.
Nahradili ich výrazy ako poverený generálny
riaditeľ a poverený finančný riaditeľ.
Z názvu „poverený“ vyplýva, že je to na vopred stanovené určité obdobie. O tom, aké
to obdobie presne bude, je teraz predčasné
diskutovať.
Ďalšou kľúčovou informáciou je, že pravdepodobne počas druhého kvartálu nás
posilní zahraničný manažment, ktorý obsadí
niektoré exekutívne a poradenské pozície.
Pokiaľ ide o výrobných zamestnancov, pri pohľade na očakávané objemy v prvom polroku
môžem nateraz potvrdiť, že nie je
namieste hovoriť o prepúšťaní. Práve naopak, popri odchode niektorých nevýrobných
zamestnancov sme prijali do zamestnania
od začiatku roka 30 poväčšine staronových
výrobných zamestnancov. Budem aj naďalej
raziť krédo, že srdcom spoločnosti sú ľudia
a kvalifikovaných pracovníkov nie je nikdy
dosť. Keďže nechcem protežovať iba externé
ľudské zdroje, šancu na kariérny rast dostanú
aj niektorí interní zamestnanci, čo v minulosti nebol práve častý jav.
V nadväznosti na ľudské zdroje by som v časti venujúcej sa Úseku výroby už teraz prezradil, že s príchodom zahraničných manažérov
sa vo výrobe budeme zameriavať na otázky
týkajúce sa výrobných procesov, so zámerom zvýšenia produktivity práce. Môžem
potvrdiť, že akcionári tieto aktivity nastolili
aj ako reakciu na situáciu v oblasti výroby,
kde sme sa de facto počas celého roka trápili
so sklzmi. Precíznosť dodávok klesla na
katastrofálne nízku úroveň, následkom čoho
sme stratili počas minulého roka výkony od
stálych zákazníkov v objeme približne
3 milióny eur. Začiatok roka 2014 a súčasná
výrobná výkonnosť ma však oprávňujú byť
optimistom. A aj vďaka už spomínanému
úspešnému nábehu výroby verím, že ešte
zlepšíme súčasnú výkonnosť výroby a úroveň
precíznosti dodávok priblížime k očakávaným
úrovniam atakujúcim magický cieľ 100%.
Nemenej dôležitou novinkou oproti minulosti bude vytvorenie projektového tímu
s projektovým riadením u zákazníka Volvo.
Reflektujeme tak na jeho požiadavku a od
úspešného zvládnutia projektu si zároveň
sľubujeme zvýšenie flexibility, produktivity
práce a hlavne variabilných nákladov u tohto
nášho druhého najväčšieho zákazníka.
Ďalším dôležitým článkom ovplyvňujúcim
úspešnosť spoločnosti je Úsek nákupu a logistiky. Tu budeme klásť dôraz na zavedenie
transparentného modelu nákupu, s cieľom
nakupovať za výhodné ceny v správnom čase
a optimálnom množstve. Budeme vyvíjať tlak
na vytvorenie moderného úseku nákupu s
fungujúcou internou logistikou. Našou snahou bude tiež zníženie počtu dodávateľov,
s účelom vytvoriť si partnerské vzťahy
s vybranými strategickými dodávateľmi.
foto: archív PPS Group a. s.
2
Aktuality
Aby sme mohli vôbec realizovať ciele, ktoré
sme si stanovili, budeme potrebovať podporu a profesionálnu prácu Finančného úseku,
od ktorého si sľubujeme zastabilizovanie
finančnej situácie a čo možno najlacnejšie
prefinancovanie našich projektov. V prípade
úspešnosti nových projektov bude vytváraný tlak na prefinancovanie nábehov týchto
výrob. Počítame s investíciami do nových
výrobných prostriedkov a opravou tých
existujúcich. Budeme preferovať investície
do technológií a činností, ktoré majú priamy
vplyv na výrobný proces. Iba tak dokážeme
plniť naše úlohy a držať krok so stále silnejšou konkurenciou.
Nepochybne budeme potrebovať maximálnu podporu Úseku technického rozvoja.
Sú naň kladené čoraz väčšie nároky, keďže
je tento úsek veľmi úzko „previazaný“ s
Úsekom výroby a značne ovplyvňuje jeho
výsledky. Budeme podporovať zmeny vedúce
k zvýšeniu produktivity výroby a hlavne
príchod inovatívneho myslenia. Snahou bude
maximálna podpora výroby.
Toto všetko naše úsilie na konci „odmeria“
Úsek kvality. Smutné je, že hoci bol rok 2013
označovaný ako Rok kvality, nezaznamenali
sme významnejšie zlepšenia v tejto oblasti.
Robíme stále tie isté chyby a vo veľkej miere
sú interná aj externá nekvalita spojené s
ľudským faktorom a nezodpovednosťou jednotlivcov. Táto nezodpovednosť nás stála
v roku 2013 približne 92 tisíc eur, čo je
alarmujúce číslo! Verím, že všetci by sme si
vedeli predstaviť, ako by sme tieto financie
minuli efektívnejšie. Takže apelujem v prvom
rade na väčšiu sebakontrolu, zodpovednosť
voči svojmu okoliu a tiež zodpovednosť voči
PPS Group a. s., ako nášmu chlebodarcovi, aby sme takto o rok mohli konštatovať
zlepšenie.
Na záver mi dovoľte, poďakovať sa vám za
odvedenú prácu v roku 2013 a zaželať vám
a vašim rodinám v novom roku 2014 hlavne
pevné zdravie, šťastie a veľa pracovných a
osobných úspechov.
Ing. Zdenko Lančarič,
poverený generálny riaditeľ
foto: Unio Solutions
Pracovník expedície Peter Kucej pri ráme, ktorý vyrábame pre firmu Kleemann GmbH.
Nové výroby ako
silné piliere
Rok 2013 bol výnimočným v nábehu nových
výrob, v počte nových odberateľov i výrobe
nových prototypov. Aká je situácia v oblasti
nových výrob tento rok?
Ukončili sme výrobu druhého prototypu
rámu pre spoločnosť WIRTGEN GmbH.
Momentálne teda beží sériová výroba dvoch
typov rámov, na ktorých sa uskutočnili aj rôzne technické zmeny. Róbert Léko, manažér
z Úseku rozvoja obchodných činností však
upozorňuje: „Čaká nás ešte tvrdý racionalizačný boj, aby sme si mohli upevniť konkurencieschopnosť našej výroby.“
Zvyšujeme produkciu
Produkciu zvyšujeme pre firmu KLEEMANN,
dcérsku spoločnosť WIRTGEN Group. V súčasnosti vyrábame dva typy rámov v počte
približne 120 kusov a v štádiu príprav na
výrobu je ďalší typ rámu – z ktorého by sme
mali vyrábať 50 kusov ročne. Kým sa naštartuje výroba, vyprodukujeme tento rok zatiaľ
20 kusov rámov.
Chceme svetového hráča
Koncom januára sme sa zúčastnili na rokovaní v Mníchove, ktorého záverom by malo byť
získanie nového partnera, svetového hráča
vo výrobe vstrekolisov. Ak budeme úspešní,
už v prvej polovici tohto roka by sme mali
pripraviť pracoviská, naštartovať nultú sériu
a v druhej polovici začať sériovú výrobu. Náš
ročný obrat by mal dosahovať okolo 5 mil.
eur. „Práve preto musíme venovať dostatočnú pozornosť nábehu výroby, aby sme vytvorili ďalší silný pilier vo výrobkovom portfóliu
spoločnosti,“ pokračuje R. Léko.
Keďže touto výrobou by sme vstúpili do
oblasti, v ktorej sme dosiaľ nepôsobili, naše
portfólio by bolo lepšie rozčlenené. To by
znamenalo vyššiu stabilitu PPS-ky na trhu.
Rast, zamestnanosť a postavenie
Samozrejme, pracovníci Úseku rozvoja obchodných činností neustále vyhľadávajú nové
možnosti spolupráce s ďalšími partnermi.
„Stále sme v kontakte s firmami v koľajovom
biznise. Začiatkom januára sme v priestoroch
PPS-ky uskutočnili významné stretnutie
s firmou, ktorá patrí medzi svetových výrobcov banských a stavebných mechanizmov.
Všetky tieto činnosti by nám mali zabezpečiť
dlhodobý rast, udržiavať pracovné miesta
a podporovať regionálny rozvoj,“ konštatuje
R. Léko.
Rok zmien v riadení
firmy
Zmena medzi akcionármi prirodzene priniesla aj snahy „pootočiť kormidlo“ v PPS-ke
a nasmerovať ju inam. Hlavným cieľom sa
stáva výrazné zvýšenie produktivity práce
a efektívnejšie využívanie súčasných možností spoločnosti. S tým je spojený aj záujem
akcionárov zmeniť spôsob jej riadenia.
Akcionári chcú, aby firma mala vyšší medzinárodný „punc“, s čím súvisí aj navrhnutie
zahraničných manažérov na väčšinu top
manažérskych pozícií. Kým sa tak udeje,
úlohou súčasného manažmentu je udržať
firmu stabilnú.
Podrobnejšie o zmenách sa určite včas
dozviete.
číslo 1 / číslo
január
1 -/ február
marec 2014
2013
3
foto: Unio Solutions
Týka sa nás
Čo sa naučíme pri
Volve, ako by sme
našli...
Poznáte to: Čo sa naučíš za mlada, na starobu ako by si našiel. Pri zbieraní informácií
pre časopis som sa vo výrobe dozvedela,
že si mnohí z vás všimli, ako sa veľká časť
pozornosti v PPS-ke sústreďuje na projekt
Volvo. Prečo? Je to náš druhý najväčší
odberateľ, to je pravda. No v konečnom
dôsledku môžeme to, čo sa naučíme pri
prerode projektu Volvo, použiť pri získavaní
nových objednávok či nových partnerov.
Teda zabezpečiť dostatok práce aj na iných
projektoch. Preto platí: Čo sa naučíme pri
Volve, ako by sme našli... pri iných zákazníkoch.
Volvo je naším druhým najväčším odberateľom. Vieme, že v silnom konkurenčnom boji
dodávateľov pre tento gigant obstojíme, ak
splníme požiadavku spoločnosti zaviesť tzv.
Volvo Production System (VPS), ktorý začínajú využívať aj iní výrobcovia zameraní na
výrobu komponentov. Volvo od toho očakáva
zvýšenie našej produktivity a vysokú kvalitu
našich výrobkov s takmer 100% presnosťou
dodávok.
Pre Volvo je veľmi dôležité, aby sme dodávali
presne objednané množstvo komponentov
vtedy, keď to potrebuje, pretože náš výrobok
je napojený priamo na ich výrobné linky. Ak
budeme s naším výkonom kolísať, bude mať
Volvo problém so svojimi linkami a svojimi
odberateľmi. Nezáleží na tom, či sme zahltení objednávkami, alebo je ich málo. Vždy
musíme dodávať načas.
Vedúci manažér projektového riadenia pre
Volvo Imrich Czére pripomína, že oproti
konkurencii máme zatiaľ výhodu vo vysokej
kvalite výrobkov. Tá v dnešnej dobe znamená
pre mnohých odberateľov, spolu s včasným
dodaním, viac ako nižšia cena v porovnaní
s konkurenciou. Takéto firmy si teda radšej
trochu priplatia a dostanú kvalitu načas. To je
aj prípad Volva.
Nielen kvôli požiadavke spoločnosti Volvo,
ale aj z nášho dlhoročného sledovania tohto
projektu je nám jasné, že zmeny museli prísť.
Nie sú to zmeny jednoduché a trvajú tri a
viac rokov.
4
Naše ciele sa snažíme dosiahnuť novým
spôsobom riadenia výroby i ľudí – v projekte
Volvo prechádzame na projektové riadenie.
„Ak požiadavky splníme, máme prísľub, že
spoločnosť nám zvýši o 20 až 30% objem
vo výrobe, ktorú máme. Je tiež možné, že
získame od tohto zákazníka nové výroby,“
vysvetľuje I. Czére.
Ak zmenami dosiahneme, že budeme celkovo vyrábať rýchlejšie a lacnejšie, ľahšie sa
dostaneme aj k úplne novým zákazníkom
a novým objednávkam.
O tom, ako pokračujeme v prerode projektu
Volvo, budú všetci informovaní na ôsmich
veľkých tabuliach s novinkami, na tzv. komunikačnom mieste vo výrobe. „Pri tabuliach
plánujeme päťminútovky – porady nielen
so zamestnancami, ale aj s tímom zo spoločnosti Volvo, ktorý k nám prichádza vždy raz
do mesiaca na týždeň a jeho členovia nám
pomáhajú so zavádzaním Volvo Production
System,“ dodáva I. Czére.
Momentálne je PPS-ka zavalená výrobnými
objednávkami, treba sa sústrediť na výrobu.
Preto zatiaľ prebieha v projekte Volvo príprava, z ktorej vzíde návrh vynoveného výrobného systému. „Po odsúhlasení akcionármi na
prelome jari a leta by sme chceli projektové
riadenie do konca roka 2014 zaviesť do praxe
a vytrénovať ľudí, aby sme sa mohli pripraviť
na nový nárast výroby,“ hovorí I. Czére.
Projekt Volvo naďalej zostáva zastrešený
PPS-kou, nejde teda o žiadnu jej dcérsku
spoločnosť alebo nový subjekt. Zamestnanci
majú rovnaké podmienky i výhody ako ostatní ich kolegovia pracujúci na iných projektoch (vrátane kolektívnej zmluvy a podobne).
Najdôležitejšie akcie
investičného plánu
Plán investícií PPS-ky pre rok 2014 je menej
pestrý a skromnejší ako bol v roku 2013.
„Zostavovali sme ho po prehodnotení plánov predaja, ekonomickej situácie, potrieb
a reálnych možností spoločnosti,“ hovorí
Jaroslav Kúdelka, manažér z oddelenia
investícií.
Naplánované investície vstupujú takmer
do všetkých oblastí potrebných pre spoločnosť. Ich realizovanie však bude závislé na
vývoji celkovej ekonomickej situácie
vo firme.
Z plánovaných investičných akcií pre rok
2014 vám prinášame tie najdôležitejšie:
- Nákup polohovadiel pre nové a existujúce
projekty za 158 000€.
Zjednodušia a uľahčia manipuláciu s výrobkami, zvýšia bezpečnosť práce.
- Modernizácia ďalších mostových žeriavov
v hodnote 121 000€.
Zjednodušia a zrýchlia manipuláciu na
dielňach, zvýši sa bezpečnosť manipulácie.
V neposlednom rade očakávame znížené
náklady na údržbu žeriavov.
- Lis ohraňovací 320Tx4m, predpokladané
náklady 190 000€.
Zabezpečí efektívnejšiu a kvalitnejšiu výrobu
dielcov, ale tiež pohodovejšiu a bezpečnejšiu
prácu.
- Energetický dispečing.
Cieľom je zabezpečiť efektívnejšie riadenie,
sledovať spotreby dodávaných energií v
spoločnosti a dosiahnuť úspory v nákladoch
za energie. Prvú etapu sme zrealizovali
v roku 2013, no celý projekt je rozplánovaný
na dlhšie obdobie. V roku 2014 plánujeme
preinvestovať 100 000 eur.
- Delená kanalizácia.
Dobudovanie delenej kanalizácie je potrebné
z hľadiska legislatívy týkajúcej sa životného
prostredia. Jej realizácia je plánovaná po
etapách na dlhšie obdobie. V roku 2014 plánujeme preinvestovať 100 000 eur. Prínosom
bude zlepšenie, prietok a odtok odpadových
vôd, ale aj dažďových vôd. V období meniacich sa klimatických podmienok to má veľký
význam pre ochranu majetku a zamestnancov.
- Prípravky, plánovaný náklad 90 000€.
Plánujeme nové prípravky pre nabiehajúce
projekty, ale aj pre existujúce projekty.
Cieľom je zefektívniť výrobu, zvýšiť bezpečnosť práce a vniesť trvalú kvalitu do výrobkov pre našich odberateľov.
Prostredníctvom investovania pomáhame
napĺňať stanovené ciele v oblasti predaja
výrobkov, zachovania kapacít, zefektívnenia výroby, zlepšovania kvality vyrábaných
výrobkov, zlepšovania pracovnej pohody a
bezpečnosti práce, hľadania úspor. Prispievame tak k trvalému rastu hodnoty firmy.
Čím žijeme
Ako sme si počínali
vlani?
Začiatkom nového roka je zvykom obzrieť sa
za tým starým. Zhodnotiť úspechy, pozrieť
sa „do očí“ nedostatkom a naplánovať, ako
by to úspešnejšie fungovalo v tomto roku.
Ktorý, ako vždy veríme, bude určite lepší.
Riaditelia piatich úsekov a ich kolegovia
zosumarizovali prehľad toho najdôležitejšieho, čo sa u nich počas roka 2013 udialo
a my sme pre vás vybrali top informácie.
ÚSEK ROZVOJA OBCHODNÝCH ČINNOSTÍ
Vlaňajšok bol najmä rokom nových zákazníkov i nových výrob. Vo všeobecnosti môžeme
povedať, že naše očakávania z príchodu
nových odberateľov boli naplnené.
Pokiaľ ide o biznis plán, v roku 2013 sme
ho splnili až prekročili nad naše očakávania,
konštatuje Anna Výbohová z oddelenia
marketingu a projektového manažmentu.
Výroba rámov pre firmu KLEEMANN GmbH
sa zvýšila nadmieru pozitívne, biznis plán
sme prekročili aj pri spoločnostiach JOHN
Čo nám robilo problémy, boli sklzy v dodávkach, s ktorými sme bojovali prakticky celý
rok.
Ak hovoríme o dopytoch, minulý rok ich prišlo do PPS-ky najviac od nádejných zákazníkov
z Nemecka, Poľska i Francúzska. „Najvyššou
výzvou je pre nás stále Nemecko,“ informuje
A. Výbohová. Na 75% dopytov sme reagovali
cenovou ponukou, čo bolo omnoho viac ako
v roku 2012.
množstvo objednávok – čím viac roboty sme
mali, tým bol aj výkon vyšší. Oproti tomu,
v novembri a decembri mávame dlhodobo
menej objednávok a výkonnosť dlhodobo
nedostačujúcu. Je to spôsobené aj neblahým
návykom – ľudia si prácu rozložia a šetria.
Napríklad zvarovne plnili výkonnostnú normu počas tohto obdobia maximálne na 80%.
Preto niet divu, že úloha pre tento rok znie:
zvýšiť výkonnosť.
A ešte dve zaujímavosti: V roku 2013 sme
naše výrobky naložili do dovedna 1885
kamiónov. Najčastejšie sa nakladalo počas
piatkov.
Napríklad na zvarovniach je najväčším
problémom stratový čas. Priamym stratám
vznikajúcim nedostatočnými technológiami
sa nedá celkom vyhnúť, no musíme odstraňovať straty vznikajúce nedôslednosťou pri
práci s materiálom, neporiadkom na pracoviskách či naťahovaním prestávok. „Cieľom
je dostať sa do fázy, aby zmizli z dielní veci,
ktoré sa niekoľko rokov nepoužívajú. Aby boli
pracoviská aspoň raz do týždňa vyčistené a
ich vybavenie usporiadané. Prvoradé síce
je vyrábať a vyrábať načas, no kvalita práce
závisí aj od kvality prostredia. A môžeme
naozaj povedať, že tam, kde to prostredie je,
sú o niečo lepšie aj výsledky. Tiež je dôležitá
práca s ľuďmi - aby sme mali v PPS-ke len
pracovníkov, ktorí naozaj robiť chcú, majú záujem sa vzdelávať a podávajú výkon. U nás je
rovnako dôležité vedieť aj chcieť,“ konštatuje
VÝROBNÝ ÚSEK
Dôležitým ukazovateľom vo výrobe je
výkonnosť: jej priemerná hodnota v rámci
celej PPS-ky za rok 2013 je približne porovnateľná s rokom 2012 a dosahuje takmer 91%.
Výrobný riaditeľ Peter Štupák informuje, že
hoci naša výkonnosť za posledné roky trochu
klesla, výroba je efektívnejšia, pretože sme
za kratší čas vyrobili o niečo viac ako v minulosti. Vyjadrené v peniazoch, v roku 2013
sme na jednu odvedenú hodinu vyprodukovali viac eur ako v roku 2012.
foto: archív PPS Group a. s.
Peter Šuhajda, supervízor: Je dôležité, aby sa ľudia zžili so systémom 5S. Každý sa predsa cíti lepšie tam, kde to dobre vyzerá a kde má prehľad. Ak má všetko svoje
vyznačené miesto, je na pracovisku poriadok, čo tiež výrazne prispieva k zvýšeniu bezpečnosti pracovníkov. V podstate sa snažíme ľuďom vštepiť viac zodpovednosti za svoj priestor, v ktorom trávia nemálo času a za náradie, ktoré používajú. Chceme, aby celý podnik dostal iný - nový nádych. A aby sme sa okrem kvalitnej
práce pred domácou alebo zahraničnou návštevou mohli prezentovať aj našimi pracoviskami a systémami, ktoré inde bežne fungujú.
DEERE FORESTRY, VOLVO, ATLAS COPCO a
MONTABERT.
Zhodnotili sme tiež potenciál našich zákazníkov z pohľadu vývoja tržieb za minulé roky
a z pohľadu biznis plánu na rok 2014. Na základe toho predpokladáme rast u viacerých
stálych odberateľov, no aj u nového odberateľa - spoločnosti WIRTGEN Group.
Ak však porovnávame mesačnú výkonnosť
na jednotlivých projektoch a strediskách
a jedno má vyše 100%, iné dosahuje ledva
62%, sú to veľké rozdiely. Aby sme vedeli,
kde pridať, delíme výrobu na čo najmenšie
celky a hľadáme, čo spôsobuje problémy.
Vlani bola výkonnosť celej firmy najsilnejšia
v apríli a v máji. Tradične na ňu vplývalo aj
P. Štupák.
ÚSEK NÁKUPU A LOGISTIKY
Úsek nákupu a logistiky uskutočnil v roku
2013 nákup v celkovej hodnote viac ako
21 miliónov eur. Rozhodujúca časť bola reali-
číslo 1 / číslo
január
1 -/ február
marec 2014
2013
5
Ako sme si počínali vlani?
zovaná tuzemskými dodávateľmi, v zahraničí
sme nakúpili materiál za takmer 4 milióny
eur. Najčastejšie nakupovanými komoditami
boli plechy, v prvej päťke sa ocitli aj subdodávky, kooperácie, tyčový materiál, nástroje,
náradie a príslušenstvo.
Vlani PPS-ka obchodovala so zahraničnými
dodávateľmi zo 17 krajín: Najväčší objem
tvoril obchod s Kórejskou republikou, Českou
republikou, Nemeckom, Švédskom, Francúzskom a tiež s USA a Kanadou, informoval
manažér nákupu Pavol Gajdošech.
Okrem sústredenia sa na vylepšovanie spomínaných nedostatkov nesmieme zabúdať
ani na toľkokrát skloňovanú disciplínu pri
práci – aby každý cítil zodpovednosť za svoju
prácu a bol sám sebe kvalitárom.
ÚSEK KVALITY
ÚSEK TECHNICKÉHO ROZVOJA
Z pohľadu tohto úseku sme sa v rokoch 2013
i v roku 2012 „viezli“ na zhruba rovnakej vlne
zápasu o kvalitu. Ak sme teda vlani, počas
vyhláseného Roku kvality mali „zaostriť“
na kvalitu a zlepšiť ju, naše očakávania sa celkom nenaplnili. Stále máme na čom pracovať. Problém opisuje riaditeľ úseku Vladimír
Ľalík: Máme vysoký podiel internej nekvality,
ktorá sa v určitom percente dostáva k našim
zákazníkom. Záleží viac-menej na kvalitároch,
ako dokážu počas výstupných kontrol
na dielňach „vychytať“ vážne chyby. Pri
Technický rozvoj v PPS-ke mal vlani mnohoraké podoby – od investícií do výpočtovej
techniky, cez obnovu vozového parku až po
výrobu hľadísk pre divákov. Prinášame vám
tie najdôležitejšie akcie:
náraste výroby sa však ich šance výrazne
znižujú.“
Nie je totiž v silách kvalitárov skontrolovať
každý výrobok, a už vôbec nie v dobe, keď
sme zavalení objednávkami.
Nemálo chýb vzniká napríklad, keď sa menia
zmeny a máme vyššiu rozpracovanosť
výrobkov, pri ktorých sa striedajú pracovníci.
6
Vyššiu chybovosť máme pri práci na strojoch
s manuálnou obsluhou ako na CNC strojoch.
Dosť chýb zaznamenávame vo výrobách,
ktoré sú slabo zabezpečené prípravkami. Prípravky, ktoré skvalitňujú výrobky a uľahčujú
ľuďom prácu sa momentálne chystajú najmä
pre nové výroby.
-Investovali sme do prípravkov vo výrobe
(do náradia pre obrábanie a obrábacie
centrá, ustavovacích prípravkov či špeciálneho náradia). Po certifikovanej kontrole
sme vyradili všetky nevyhovujúce viazacie
prostriedky a magnety na zdvíhanie bremien.
- Venovali sme sa obnove výpočtovej
techniky: okrem iného aj s cieľom vytvárať
také technologické postupy, aby sme vedeli
„posúvať“ do výroby čo najviac informácií.
- Testovali sme helpdesk pre údržbu, ktorý
nám pomáha mať prehľad vo všetkých
opravách hlásených z výroby a následne
vyhodnocovať činnosť údržby. Nový softvér
nám pomáha vylepšovať aj prietok výrobkov
vo výrobných halách a skracovať časy odstávok výrobných zariadení.
- Financovali sme výrobu dvoch hľadísk pozváraných a skompletizovaných v Raciodielni,
ktorej pracovníci tak prispeli k šíreniu dobrého mena PPS-ky. Diváci hľadiská úspešne
otestovali počas Zámockých hier Zvolenských
2013 a Medzinárodných leteckých dní SIAF
2013 na Sliači. Hľadiská ďalej ponúkame na
prenájom a ak by pribudla objednávka na
ďalšie hľadisko, nebude už jeho výroba pre
ostrieľaných pracovníkov žiadnou neznámou.
- V oblasti energetiky sme riešili vykurovanie
Haly 6. Vďaka tomu vieme regulovať teplo
dodávané na jednotlivé pracoviská: kde sa
nepracuje, sa ani nekúri. Kúrenie je ovládané
z jedného centrálneho miesta.
- V niektorých halách sme začali používať
svietidlá s úspornými LED žiarovkami. Modernizovali sme trafostanicu v Hale 4.
- Kúpili sme nové polohovadlá pre ustavovacie a zváracie pracoviská, čo má nielen
vylepšiť prácu a skvalitniť podmienky pre
pracovníkov, ale aj chrániť ich bezpečnosť
a zdravie.
Ďalšie akcie: Vymenili sme staré nevyhovujúce žeriavy, iné sme opravili, zmenili sme ich
ovládanie na rádiové. Obnovili sme vozový
park - dokúpili sme elektrické vysokozdvižné
vozíky, multikáry, nákladné autá na prevoz
zvarencov medzi výrobnými halami. Aby sme
dokázali striekať rám Kleemann – v súčasnosti náš najväčší výrobok (približne 14-metrový), predĺžili sme kabínu lakovacieho boxu
v lakovni v Hale 9. Nakúpili sme nové zváračky. Slúžia aj na opravy zvarov a pokusne
na zváranie hliníkom: aby sme ušetrili, sami
si chceme opravovať hliníkové schodíky
používané vo výrobe. Naša Raciodielňa
vyrobila niekoľko 3D platní pre ustavovanie
a zváranie.
„Pri nábehu nových výrob, ktoré prešli do
sériových výrob, sme zrealizovali veľa nových
projektov. Chcel by som vyzdvihnúť prácu
všetkých zúčastnených pracovníkov TPV,
hlavne konštruktéra Vlastimila Záchenského
a Stanislavy Kováčovej, ktorá zabezpečuje
komunikáciu a spoluprácu medzi technológiou a výrobou,“ uzatvára riaditeľ úseku
Ladislav Takáč.
ÚSEK ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Úsek ľudských zdrojov v roku 2013 pracoval
na zabezpečovaní potrebných pracovníkov
pre výrobu, rovnako ako pre nových zákazníkov. PPS-ka počas minulého roka zvýšila
počet pracovníkov o takmer 300.
Ako sme si počínali vlani?
O kolektívnom
vyjednávaní
Platnosť súčasnej kolektívnej zmluvy medzi
spoločnosťou PPS Group a. s., a odborovou
organizáciou ZO OZ KOVO ako zástupcu
zamestnancov vyprší 31. marca 2014. „Sme
pripravení vstúpiť do rokovaní o novej kolektívnej zmluve,“ hovorí poverený generálny
riaditeľ Zdenko Lančarič, ktorému predstavenstvo firmy zverilo úlohu zostaviť vyjednávací tím.
foto: archív PPS Group a. s.
Vlaňajšok bol najmä rokom nových zákazníkov i nových výrob.
Rovnako kľúčovou úlohou z pohľadu stratégie firmy bolo zachovanie čo najväčšej
flexibility pracovnej sily, teda schopnosti
rýchlo reagovať na zmeny v súvislosti s
požiadavkami zákazníkov. Flexibilita je pre
existenciu spoločnosti kľúčová, pretože trh
je nestabilný. Prejavilo sa to najmä koncom
minulého roka, kedy sme však využili iné
možnosti flexibility. V spolupráci s odbormi
a úradom práce sociálnych vecí a rodiny sme
prostredníctvom „modelu 60%“ dokázali
ušetriť významný balík finančných prostriedkov - aj bez nutnosti znižovať zamestnanosť.
Treba však upozorniť, že takýto spôsob sa dá
uplatniť len v prípade veľmi krátkeho výpadku objednávok.
Okrem toho bol vlaňajšok rokom vzdelávania. V Adaptačnom centre, ktorého „služby“
za minulý rok využilo dovedna 550 pracovníkov, prebiehali preškolenia a zvyšovanie kvalifikácie pre zváračské a zámočnícke profesie,
skúšali sme tiež nových pracovníkov.
Vzdelávali či doškoľovali sme aj iné profesie,
mesačne išlo o 200 zamestnancov v rôznych
oblastiach. Najčastejšie to boli pravidelné
preškolenia vyplývajúce zo zákona, odborné
semináre či konferencie, školenia o legislatívnych zmenách a podobne.
FINANČNÝ ÚSEK
Začiatok roka 2013 bol v PPS-ke opakovane
poznamenaný sezónnym poklesom výroby a výraznou zmenou v zamestnanosti z
konca roka 2012. Ale počas prvého polroka
objednávky od našich zákazníkov postupne
rástli, čo malo pozitívny dopad na stabilizáciu
počtu zamestnancov. Plniť požiadavky našich
zákazníkov sa nám darilo, napriek našej
snahe, s miernym oneskorením.
V druhej polovici roku 2013 musela naša
spoločnosť opäť čeliť nestabilnej situácii
na svetových trhoch a z toho vyplývajúceho
poklesu objednávok od kľúčových zákazníkov. Koncom roku 2013 sa manažment, aj
napriek znižujúcim sa objemom predaja,
rozhodol neznižovať počty zamestnancov,
kvôli potrebe zachovať výrobnú výkonnosť
v prvých troch mesiacoch roku 2014 a včasnému plneniu požiadaviek zákazníkov.
Počas roku 2013 sme získali nových zákazníkov a rozbehli výrobu rámov pre nemecké
spoločnosti KLEEMANN GmbH, WIRTGEN
GmbH a KRAUSS MAFFEI, ktorých výroba
pokračuje aj v roku 2014.
Uplynulý rok sa niesol v znamení snahy
o konsolidáciu podnikových procesov a
hľadania nových obchodných príležitostí.
Ukončili sme zavádzanie nových verzií hlavných informačných systémov (QAD, Monaco,
BNS).
Rok 2013 bol aj rokom zefektívnenia výrobných procesov, ktoré boli ovplyvnené
zavádzaním informačného systému QAD,
a najmä tzv. Volvo Production System.
Nesmieme zabúdať ani na skutočnosť, že
17. 9. 2013 sme si pripomenuli 10 rokov od
založenia akciovej spoločnosti PPS Group
a. s., teda začiatok novodobej histórie našej
firmy.
Na záver sumarizujú Milan Lešánek a Alexander Haviar z Finančného úseku: „Snahy
o zvyšovanie efektivity a hľadanie nových
príležitostí sa ešte zintenzívnia v roku 2014.
Cieľom je upevniť pozíciu PPS-ky ako stabilnej, modernej a medzinárodne pôsobiacej
strojárskej spoločnosti a zabezpečiť jej konkurencieschopnosť s podobnými podnikmi
najmä v stredoeurópskom regióne.“
Prioritou zástupcov odborovej organizácie
ZO OZ KOVO bude, rovnako ako minulý rok,
téma zvyšovania miezd. O rokovaniach vás
budeme informovať.
Nástenky proti
klebetám
Spájajú sa vám nástenky s minulosťou a
s propagandou – obľúbeným nástrojom
niekdajšieho režimu? Dnes mnohé firmy
vítajú ich návrat, dokonca sú súčasťou tzv.
vizualizačného manažmentu. Ale s účelom
vytvoriť prehľad o tom, čo sa skutočne deje.
To chceme aj my, no zároveň vieme, že sa
občas medzi ľuďmi šíria nepravdivé alebo
skreslené informácie, ktoré zbytočne vzbudzujú obavy. Na nástenkách našich pracovísk
preto vytvoríme miesto, kde budeme správy
typu „počuli sme“ alebo „jedna pani povedala“ oficiálne vysvetľovať a komentovať.
Zlodeji nespia
Tak, ako si dnes každý musí dávať poriadny
pozor na svoju peňaženku, musíme strážiť aj
areál PPS-ky. Žiaľ, taká je doba, presnejšie,
smutný obraz našej spoločnosti.
Začiatkom roka sme zistili, že zrejme ani nás
neobchádzajú zlodeji. Aj niektorí zamestnanci si všimli ľudí podozrivo sa motajúcich
okolo oplotenia nášho areálu, ku ktorému
už bol dokonca vyšliapaný chodníček. Na
jednom mieste služba SBS objavila čiastočne
rozobraté kovové a dokonca aj betónové
oplotenie.
Preto v záujme nás všetkých, majme aj naďalej oči otvorené a nebuďme ľahostajní
k tomu, čo sa deje v našom okolí.
číslo 1 / číslo
január
1 -/ február
marec 2014
2013
7
Bezpečnosť
Aby ťarcha bremien zostala na pracoviskách...
...a nie na našich bedrách, ako sa hovorí, ak
nám zostanú následky po úraze. Práve preto
sa snažíme predchádzať nešťastiam vo výrobe. Každý z nás musí stále rozmýšľať, čo robí
a predstaviť si následky svojich činov. Aj tie
najhoršie. Pamätám si istú veľmi realistickú
kampaň jednej televízie za bezpečnosť na
cestách s drsnými zábermi. Mali divákov šokovať a tým zaujať ich pozornosť. Podarilo
sa. My vás nechceme zbytočne šokovať,
no niektoré zábery z našej výroby ani nepotrebujú komentár. Takéto počínanie totiž
priťahuje úrazy ako magnet...
V PPS-ke máme výrobu, v ktorej ľudia často
manipulujú s bremenami. Na pravidelných
školeniach síce viazačov bremien a žeriavnikov na nedostatky upozorňujeme, no ako
vidíte, riskuje sa stále. Najväčšie a najčastejšie chyby, ktoré sa stávajú, nám pomohli
zosumarizovať revízny technik zdvíhacích
zariadení Zoltán Fábry a manažérka BOZP
a PO Ivana Turčanová.
Jeden z najšokujúcejších obrázkov,
pritom sa stáva najčastejšie: Pracovníci prechádzajú popod zdvihnuté bremená alebo sú
pri nich príliš blízko. Priestor na to, aby vôbec
mohli pod bremeno vojsť, vzniká aj vinou
toho, že obsluha žeriavov často nesprávne
dvíha bremeno zbytočne vysoko.
Najšokujúcejší záber je asi tento. Priamo
8
hrôzostrašný pohľad a ešte príšernejšia predstava, čo by sa stalo, ak by bremeno spadlo...
Rozhodne nikdy takéto niečo neskúšajte, ani
keby sa mala poškriabať podlaha alebo ak by
ste chceli pomôcť kolegovi.
Pri sprevádzaní bremien držia viazači rukou aj také bremeno, ktoré nemusia. Situácia
ako stvorená pre úraz... Pritom je zakázané
pridržiavať bremeno rukou vtedy, ak chceme
udržať jeho rovnováhu.
Chybou je, ak je bremeno pri sprevádzaní zavesené príliš vysoko, skôr sa rozkolíše a
môže pracovníka poraniť.
Viazači bremien neraz pochybia aj tým,
že si nevyberú vhodný viazací prostriedok.
Často používajú len jeden, hoci nesmie byť
použitý na všetky druhy bremien. Pritom si
správnu dĺžku reťaze so správnym vyvážením
bremena môžu nastaviť skracovačmi.
Nikdy si však nevyberte zauzlené alebo skrútené skracovače. Môžu byť poškodené!
Žiaľ, nie je výnimkou, že sa používajú aj
rozstrapkané laná. Je to však nebezpečné,
nikdy neviete, kedy môžu povoliť a bremeno
spadne!
Oznam, na ktorom je napísané „nespôsobilý ďalšej prevádzky“ znamená, že viazací
prostriedok je nebezpečné používať. Napriek
tomu sa takto označené prostriedky využívajú bežne, hoci už len pretrhnuté ohnivko
na reťazi môže ohroziť zdravie.
Žiaľ, v PPS-ke sa stále používajú háky
bez poistiek. Pozor! Nikdy neviete, kedy sa
viazací prostriedok bez poistky môže uvoľniť
a bremeno môže okamžite spadnúť!
Novinky z pracovísk
- Obsluhujte a manipulujte iba s tým, na čo
máte oprávnenie. Aj keď sa vám zdá, že ide
iba o priateľskú výpomoc kolegovi, nechoďte
mu, ako sa hovorí, „do kapusty“. Môže sa
stať nešťastie a vás sa budú pýtať, prečo ste
robili, čo ste robiť nemali.
Na toto zavesené bremeno teraz nikto
nedáva pozor, aj taká býva u nás realita, hoci
je to zakázané. Rozhodne takto neriskujte
– nikdy neviete, čo sa môže stať a kto práve
pôjde okolo...
Dobré rady na nezaplatenie:
- V prvom rade, nebuďte naraz viazačom
bremien aj žeriavnikom. Ak obsluhujete
žeriav s vyššou nosnosťou a veľké bremeno,
nemôžete sa poriadne venovať ani jednému,
ani druhému
- Žeriavnici, nezabúdajte na dobrý výhľad a
vždy si preverte priestor, v ktorom manipulujete s bremenom
- Ak vás presunuli na iné pracovisko k novým
bremenám a viazacím prostriedkom, nenáhlite sa. Všetko má svoj čas – bremeno zaviažte vždy tým najbezpečnejším spôsobom
Najväčšia investičná akcia pre ochranu životného prostredia a zároveň jedna z najvyšších
investícií v PPS-ke plánovaná na najbližšie
roky (až do r. 2020) sa začala vlani. „Ide o
projekt rozdelenia kanalizácie. Máme jednotnú kanalizáciu, ktorá je však nevyhovujúca,
lebo počas veľkých dažďov nám vymýva
čističku,“ objasňuje Lucia Budzáková.
Proces pre nadobudnutie certifikátu sme
mali v PPS-ke rozbehnutý už v roku 2008,
no zmarila ho hospodárska kríza. Tentoraz
nás motivoval aj podnet nášho zákazníka spoločnosti Volvo, aby sme certifikát získali.
Pozor aj na bremená tam, kde prechádzajú
ľudia alebo jazdí manipulačná technika –
bremená nesmú byť v uličkách ani v dopravných cestách.
Vážnym problémom je otáčanie veľkých
zvarencov. V tejto situácii sa zvarenec pri
manipulácii čiastočne vyšmykol a hrozilo,
že spadne. Nezabudnite preto istiť háky na
reťaziach bezpečnostnou poistkou a viac
používajte strmene. Háky upevňujte tak,
aby boli zaťažené iba v drieku, nie na špičke.
Neupevňujte ich do rôznych odsekov, dier
ani hrán.
kde už zber funguje dlhšie, sa nádoby začali
označovať farebne a pribudli popisy, aký
druh odpadu do akej nádoby patrí.
Ak máte podnety, pripomienky či otázky
týkajúce sa životného prostredia, súvisiace
s činnosťou PPS-ky, napíšte na e-mailovú
adresu [email protected] . Bližšie
informácie nájdete aj na internetovej adrese
www.ppsgroup.sk/o nás . Prečítate si tam
aj pravidelne aktualizovanú správu o stave
životného prostredia, o vypúšťaní látok do
vody i ovzdušia či o množstve odpadu, ktoré
produkujeme.
K životnému prostrediu sme čoraz
ohľaduplnejší
Naša spoločnosť získala Certifikát ISO
14001. Potvrdzuje, že ochranu životného
prostredia riadime modernými environmentálnymi manažérskymi systémami. Čo
to znamená?
Určili sme všetky činnosti, ktorými v PPS-ke
ovplyvňujeme životné prostredie a navrhli
sme riešenia pre tie, ktorými ho najviac zaťažujeme. Je to hlavne vypúšťanie látok
do vzduchu a vody a tiež tvorba odpadu.
Škodlivé vplyvy na životné prostredie postupne odstraňujeme.
„Zaviazali sme sa, že raz do roka vyhodnotíme, čo sa nám podarilo v rámci ochrany
životného prostredia dosiahnuť. Vždy si
zároveň stanovíme program na ďalší rok,“
informuje Lucia Budzáková, referentka životného prostredia.
Aby sme znižovali množstvo odpadu, ktoré
v PPS-ke vytvárame, zaviedli sme vlani
separovaný zber v administratíve. Vo výrobe,
Sme optimisti
V PPS-ke momentálne žijeme nárastom
objednávok - pracujeme na rozbehnutých
projektoch, máme nové výroby. Ale november a december bývajú v našej spoločnosti
slabšími mesiacmi, a ani vlaňajší rok nebol
výnimkou. To sa prejavuje práve v tomto
období, kedy bude PPS-ka môcť narábať
s menším balíkom peňazí.
„Ani zďaleka však nemôžeme hovoriť o
nejakej krízovej situácii. Mzdy zamestnancov
rozhodne nie sú ohrozené,“ konštatuje poverený generálny riaditeľ Zdenko Lančarič.
V týchto mesiacoch sa jednoducho iba znovu
opakuje situácia z predchádzajúcich rokov.
So zmenami vo firme a v súvislosti s nábehom nových výrob, nastala aj obmena
pracovníkov. Prijali sme zamestnancov do
výroby, naopak, s niektorými inými sme sa
rozlúčili. „Vyplynulo to z potrieb pre našu
výrobu a zo záujmu akcionárov znížiť stav
neproduktívnych zamestnancov,“ dodáva
Z. Lančarič.
foto na dvojstrane: archív PPS Group, a. s.
číslo 1 / január
2014
číslo 1- február
/ marec
2013
9
Opýtali sme sa
ANKETA
Vlani sa v PPS-ke uskutočnili školenia na
tému nerovnomerne rozloženého pracovného času. Preto sme sa vás tentoraz pýtali, či
vám utkvelo v pamäti, čo to znamená, ak by
zamestnávateľ využil možnosť takto usporia-
dať pracovnú dobu. Keďže, ako si prečítate,
väčšina z opýtaných o tejto téme nemala
veľa informácií a iní si nespomenuli celkom
presne, prinášame za anketou aj vysvetlenie.
Anketová otázka:
Vedeli ste, čo je to nerovnomerne rozložený pracovný čas?
Stanislav Šmál, projekt
Sennebogen:
Ľubomír Výbošťok, projekt Sennebogen:
Nie, o takom čase som
netušil. No neviem sa
presne k tomu vyjadriť.
Rozumiem, že zamestnávateľ má možnosť
upraviť pracovný čas
zo zákona. Ale neviem,
či by to nebola väčšia
záťaž, aj kvôli dochádzaniu a nákladom.
Nie, nevedel som o
tom. Zatiaľ sme tak
nerobili, ale priznám sa,
že mne tiež vyhovuje
robiť na dvanástky,
deň, noc, dva dni
voľno. Robota sa nielen
rozrobí, ale aj poriadne
dokončí, je tam čas na oddych. A doma mám
tiež povinnosti... Na druhej strane, treba aj
zarobiť aj platiť účty. A človek je dnes aj rád,
že má robotu.
Jozef Báťka, projekt
Sennebogen:
O takejto pracovnej
dobe som počul od vás
prvý raz. Ale prísť sem
v jeden deň trebárs
iba na štyri hodiny,
neviem, veď sú to nejaké náklady sem a na
cestu domov? Pre mňa
je najideálnejšia štvorzmenná prevádzka,
keď odrobím nejakých 14, 15, 16 zmien do
mesiaca. Ale keby k tomu došlo, čo iné sa dá
robiť. Prišiel by som, tak ako chce firma.
Dušan Hronec, Hala 3:
Vedel som o čo ide. A
viem tiež, keďže som
živnostník, že živnostníci by v prvom rade mali
súhlasiť s takto rozloženým časom. Ja už
dlhšie pracujem na dve
dlhé zmeny. Najradšej
by som chodil do práce
len ráno, to je pravda. Ale ak by nastala taká
situácia, prispôsobím sa, čo iné sa dá robiť.
Štefan Vaculčiak, projekt Sennebogen:
Nevedel som o takom
pracovnom čase. Som
z Divína a mesačne
dávam za cestu 70 eur
a prísť napríklad len
na dve hodiny... Keby
to radšej riešili ako
koncom minulého roka,
keď sme v piatky zostali doma a zaplatili nám
60% z platu. Ale keby k tomu prišlo, musel by
som prísť.
10
Peter Chebeň, projekt
Sennebogen:
Myslím, že to znamená,
že by sme boli v robote
podľa potreby zamestnávateľa a keď nás
nepotrebuje, boli by
sme doma. Denne sem
dochádzam autom 20
kilometrov a to je aj o
nákladoch aj o čase... Mne sa stále najlepšie
robí na dvanástky a keď si doma oddýchnem,
podám aj poriadny výkon. Nuž ale keby bolo
treba, niet veľa možností na výber, prišiel by
som.
Ján, Hala 3:
Nie, doteraz som nevedel a ešte som takto
nerobil. Viem, zamestnávateľ sa tak môže
rozhodnúť, podľa množstva práce, keď to
potrebuje.
Jozef Ďuriš, projekt Sennebogen:
Nevedel som o tom. Najviac mi vyhovuje
zmennosť a riadna nepretržitá prevádzka, ale
to musí byť veľa roboty, aby sme mohli tak
pracovať. Ale keby som robil tak nepravidelne, neviem si celkom predstaviť, ako to zladiť
s rodinnými povinnosťami, napríklad ak by
som mal vyzdvihnúť deti zo školy...
Udržať firmu v „správnych číslach“ a neprepúšťať
To je cieľom firmy, ak sa rozhodne zamestnancom rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne. Ako vieme, v PPS-ke sa často
skloňuje slovo „sezónnosť“. Práve jednotlivé
obdobia roka sa totiž vyznačujú nižším či
vyšším dopytom našich zákazníkov. Súvisia
teda i s množstvom objednávok a práce,
ktoré máme. Práve pri takýchto výkyvoch
vo výrobe musíme reagovať rýchlo, aby sme
si dokázali udržať svoje miesto na trhu a
zároveň nemuseli znižovať počet zamestnancov. Dá sa to dosiahnuť tak, keď rozložíme
pracovnú dobu podľa potreby.
Je to dohoda vedenia i odborárov
Vedenie PPS-ky so zástupcami odborov sa
v zmysle Zákonníka práce dohodli a potvrdili
v kolektívnej zmluve, že môže nastať situácia,
kedy bude pracovný čas zamestnancov v jednotlivých týždňoch rozvrhnutý nerovnomerne. PPS-ka teda môže takto upraviť pracovný
čas podľa potreby práce, ktorá vyplýva z
našich reálnych zákaziek. To znamená, že zamestnanec v niektorý deň odpracuje menej
hodín ako má stanovené v pracovnej zmluve
a v iný deň zas viac hodín - no zamestnávateľ
mu to musí oznámiť najmenej 2 pracovné
Skrátka neobíde zamestnanec,
ani zamestnávateľ
Uveďme si príklad: Počas nerovnomerne
rozvrhnutého pracovného času vám napríklad zamestnávateľ určí, že ako zamestnanec
máte odpracovať v pondelok 6 hodín, v utorok 12 hodín, v stredu 4 hodiny, vo štvrtok
8 hodín a v piatok 10 hodín.
Niektorým opýtaným sa v ankete zdalo, že
sa im nevyplatí prísť v jeden deň odpracovať
napríklad iba 4 hodiny - kvôli nákladom na
cestu.
Nie je to pravda, pretože zamestnávateľ
vám nemôže skrátiť mzdu za čas, ktorý ste
neodpracovali z dôvodu, že vám určil odrobiť
menej hodín. Za neodpracovaný čas pre
prechodný nedostatok práce si tiež môžete
vziať náhradné voľno, ak vám to odsúhlasí
vedúci, alebo si môžete čerpať dovolenku
za predošlý kalendárny rok (zamestnávateľ
vám ju tiež môže nariadiť čerpať, no najviac
6 kalendárnych dní za hodnotené obdobie
príslušného pol roka).
Pokiaľ ide o pracovný čas, ktorý odrobíte
nad ustanovený rozsah fondu vašej pracovnej doby a nebude vám umožnené alebo
povolené si ho vyčerpať náhradným voľnom
(zamestnávateľ vám ho môže aj nariadiť),
bude vám preplatená dohodnutá mzda aj
s príplatkami za prácu nadčas.
V kolektívnej zmluve je dohodnuté, že časový
fond aj mzdové nároky zamestnancov počas
nerovnomerne rozvrhnutého pracovného
času budú vysporiadané k poslednému dňu
hodnoteného obdobia, ktoré je dohodnuté
na spomínaných 6 mesiacov (ak sa zmluvné
strany nedohodnú inak).
v bezprostrednej blízkosti nášho areálu nie
je zlučiteľná s fungovaním a dlhodobým
rozvojom PPS-ky.
Využívajú to aj v automobilke KIA
„Naše stanovisko je známe. Povrchová ťažba
v blízkosti nášho podniku by znamenala
koniec výroby. Preto vítame, že obvodný
banský úrad prerušil konanie o určenie
dobývacieho priestoru,“ povedal poverený
generálny riaditeľ PPS Group a. s., Zdenko
Lančarič.
Opýtali sme sa, ako využívajú nerovnomerne rozložený pracovný čas v spoločnosti Kia Motors Slovakia, s. r. o.? Odpovedá hovorca spoločnosti Jozef Bačé:
Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného
času využívame v špecifických prevádzkach
(napríklad ochrana závodu alebo údržba),
kde je nevyhnutné zabezpečiť nepretržitú
prevádzku. Inak povedané, povaha práce ako
aj podmienky prevádzky nám nedovoľujú,
aby sa pracovný čas rozvrhol rovnomerne
na jednotlivé týždne.
Urobili sme tak po dohode so zástupcami zamestnancov presne ako nám ukladá Zákonník práce paragraf 87, pričom našu dohodu
máme ako súčasť kolektívnej zmluvy.
Detva: Ťažba zlata
sa odsúva
Spoločnosť PPS Group a. s., víta rozhodnutie
Obvodného banského úradu Banská Bystrica
(OBU BB) o prerušení konania o určení
dobývacieho priestoru v lokalite Biely vrch
pri Detve. S povrchovou ťažbou na Podpoľaní nesúhlasia obyvatelia, samospráva, ani
priemyselné podniky v jej blízkosti.
Spoločnosť EMED sa usiluje o získanie
určenia dobývacieho priestoru už niekoľko
rokov. V lokalite Biely vrch pri Detve plánuje
povrchovú ťažbu zlata. Zlato chce získavať
pomocou kyanidového lúhovania. Naráža
pritom na odpor obyvateľov regiónu (petíciu
podpísalo viac ako 11 tisíc obyvateľov Podpoľania).
S ťažbou dlhodobo nesúhlasí ani PPS-ka, ktorá patrí medzi najväčších zamestnávateľov
v regióne. Povrchová ťažba zlata
ilustračné foto: Unio Solutions
dni pred termínom navrhovanej zmeny. Takéto riešenie prichádza do úvahy najmä tam,
kde sa pracuje na zmeny, resp. beží nepretržitá prevádzka.
Pokiaľ ide o mzdu za takto odpracovaný
čas, podľa dohody v kolektívnej zmluve je
hodnoteným obdobím 6 mesiacov – je to tiež
ústretový krok a kompromis v dohode voči
zamestnancom. Zákonník práce totiž umožňuje stanoviť hodnotené obdobie až
na 30 mesiacov.
OBU BB prerušil konanie do 31. 12. 2016.
Návrh, ktorý predložila spoločnosť EMED
podľa OBU BB neposkytuje dostatočný podklad na spoľahlivé posúdenie tohto návrhu.
OBU BB týmto spôsobom súhlasil s námietkami účastníkov konania. S povrchovou
baňou nesúhlasia obyvatelia regiónu, obce
a mestá, ani VÚC Banská Bystrica. Spoločnosť
EMED sa o určenie dobývacieho priestoru
usiluje už dlhšie. V minulosti jej OBU BB
vyhovel, po protestoch obyvateľov toto
rozhodnutie Hlavný Banský úrad v Banskej
Štiavnici zrušil.
V areáli PPS-ky pri Detve pôsobí niekoľko
spoločností, ktoré spolu zamestnávajú približne 2000 ľudí. Najväčším podnikom
v areáli je práve naša PPS Group a. s., ktorá
v súčasnosti zamestnáva viac ako 1300
pracovníkov.
Biznis plán 2014
V biznis pláne PPS-ky pre tento rok naša spoločnosť počíta s objemom tržieb minimálne
vo výške 48 miliónov eur. Tento objem tvoria
tržby od súčasných zákazníkov. Počas roka
2014 však predpokladáme, že tržby môžu
dosiahnuť až sumu 52 miliónov eur. Súvisí
to s nábehom nových výrob pre nových
odberateľov a spolu s ostatným zhodnotením majetku i ľudských a výrobných kapacít
spoločnosti.
číslo 1 / číslo
január
1 -/ február
marec 2014
2013
11
Ľudia ľuďom
nie zisk. Na rozdiel od niekoľkých stoviek rôznych personálnych agentúr na našom trhu,
ktoré sa personálnym lízingom živia a ťažia
z takéhoto „prenájmu“ ľudskej sily.
Ale vzťah PPS Group a. s. a PPS Personálne
služby s. r. o. je založený na princípe matky
a dcéry. Znamená to, že dcéra od matky nič
nepotrebuje a matke pomáha byť flexibilnou. Úspora na marži, ktorú by inak zhltla
nejaká „externá“ personálna agentúra, je
teda veľmi významná a PPS-ka nemusí tieto
peniaze zaplatiť nejakej cudzej agentúre.
Plusy pre zamestnancov i odbory
foto: Unio Solutions
Aby nádejní strojári
neodchádzali z regiónu
Aby z regiónu neodchádzali mladí nádejní
strojári, aj to bola téma stretnutia predstaviteľov samosprávy, riaditeľov škôl v regióne,
výchovných poradcov, pedagógov, pracovníkov inštitúcií voľnočasových aktivít
a zástupcov strojárskych firiem v Detve a
okolí. Faktom je, že na stredné školy (SŠ)
odchádza z nášho regiónu študovať celá
jedna tretina detí. Pritom, ako skonštatoval primátor Detvy Ján Šufliarský, kvalita
tunajších SŠ je na vysokej úrovni, dokonca v
rámci Slovenska nad priemerom. Napríklad
Spojená škola v Detve má zmluvy s partnerskými strojárskymi firmami, ktoré učňom prispievajú na oblečenie, stravovanie, prípadne
vreckové. Žijeme v strojárskom kraji, kde
je v strojárskych odboroch zamestnaných
potenciálne 3 tisíc ľudí a tieto firmy môžu
každý rok prijať ďalších 100 – 150 pracovníkov. Deti a ich rodičia by určite mali vedieť,
že strojarina už zďaleka nie je tým ťažkým a
špinavým povolaním ako kedysi. A vôbec nie
zle plateným, čoho príkladom je aj naša PPS-ka. Toto všetko by malo zavážiť pri výbere
strednej školy.
AKO SA BRÁNIME
„CHOROBE SEZÓNNOSTI“?
Personálny leasing je v súčasnosti veľmi rozšírenou formou flexibility, teda schopnosti
vedieť sa rýchlo prispôsobiť zmenám kvôli
12
požiadavkám zákazníka v oblasti pracovnej sily. Po personálnom leasingu siahajú
takmer všetci zamestnávatelia pôsobiaci
v nestabilnom odvetví. Takýmto odvetvím
je aj strojársky priemysel – trpí „chorobou sezónnosti“, čo núti zamestnávateľov
vytvárať si flexibilnú pracovnú silu. Preto
personálny leasing PPS-ka uplatňovala a
uplatňovať aj bude.
Poučenie z rokov minulých
Keď si spomenieme na rok 2008 a 2009,
firma nemala žiadnu flexibilitu pracovnej sily.
Na odstupnom vtedy vyplatila zamestnancom, ktorí odchádzali 3 milióny eur. Tieto
peniaze jej potom chýbali na platenie základných funkcií (energie, platy a podobne). To
napríklad spôsobilo, že zamestnanci, ktorí tu
zostali pracovať, mali znížené platy či neskôr
vyplácané výplaty. To všetko v podstate na
úkor tých, ktorí odtiaľto museli odísť a boli
doma za tie isté peniaze, ako tí, ktorí tu ostali
pracovať. Okrem toho, veľká väčšina prepustených zamestnancov sa po celkom krátkom
čase do firmy vrátila, lebo situácia sa opäť
zlepšila. Stalo sa vlastne to, že odídení zamestnanci boli v podstate zvýhodnení oproti
tým, ktorí v PPS-ke zostali.
Personálny leasing umožňuje tieto riziká
znižovať.
Výhodou tohto modelu je tiež fakt, že na
fungovanie takejto spolupráce môžu dohliadať naše odbory, ktoré majú zastúpenie v
dozornej rade PPS Group a. s., a teda majú
aj dohľad nad hospodárením jej dcérskej
spoločnosti.
No určite najväčší prínos má tento model
pre zamestnancov, ktorí nemusia riešiť svoje
problémy s nejakým personalistom v Bratislave či Prešove alebo niekde inde, ale tam,
kde aj zamestnanci PPS Group a. s.
Okrem toho, takíto zamestnanci majú všetky
benefity rovnaké ako zamestnanci PPS Group
a. s. a v podstate nepociťujú rozdiel. Jediný
rozdiel je ten, o ktorom sa zmieňujeme
na začiatku: Ich prípadné ukončenie pracovného pomeru sa deje na základe iných
podmienok.
Pár slov na záver
Na záver treba ešte pripomenúť: Ak raz firma
nemá dostatok objednávok a práce pre ľudí,
musí ich prepustiť tak či tak. S tým rozdielom, že prepustiť leasingových zamestnancov
je jednoduchšie a rýchlejšie. V súčasnosti
však firma objednávky má a dovtedy sa o
prácu nemusia báť ani zamestnanci PPS
Group a. s., ani zamestnanci PPS Personálne
služby s. r. o.
Prečo PPS personálne služby?
Deň otvorených
dverí na Spojenej
škole v Detve
PPS-ka sa v rámci personálneho leasingu
zameriava najmä na nevýrobné profesie
a menej kvalifikovaných zamestnancov. Inak
povedané: na profesie, ktorých je na trhu
práce dostatok a na zamestnancov, ktorých si
v prvom rade musí sama vychovať. Takýchto
ľudí si zabezpečuje prostredníctvom svojej
100% dcérskej spoločnosti PPS Personálne
služby s. r. o. Prečo?
Lebo pri získavaní pracovnej sily je zároveň
poslaním tejto spoločnosti vytvárať úsporu,
Spojená škola v Detve aj v tomto roku pripravila tradičný Deň otvorených dverí. Je určený
najmä pre deviatakov, ktorí sa rozhodujú,
kam na strednú školu. Výber strednej školy
nepochybne patrí k dôležitým míľnikom v
ďalšom vzdelávaní.
V tomto roku na Spojenú školu v Detve
zavítali deviataci z Divína, Detvy, Kriváňa,
Zvolenskej Slatiny. Stretol sa s nimi aj zástupca PPS-ky, od ktorého sa mohli dozvedieť
podrobnosti o možnosti praxe v podniku.
Prežili sme
Stanislav Ľupták, predseda ZO OZ KOVO
Ako sa z PPS-ky nestal skanzen
3. časť
Nechýbalo veľa a z detvianskych strojární
by sa stal skanzen zašlej slávy strojárskej
výroby. Podobný osud postihol niekoľko
podobných podnikov. Našťastie nie PPS-ku, ktorá začala v roku 2003 písať svoju
novodobú históriu. V predchádzajúcich
číslach časopisu sme zmapovali najväčšiu
slávu fabriky i problémy, ktoré viedli až k jej
konkurzu. No neskôr, našťastie, aj k predaju
novým majiteľom.
Kým sa však strojární ujali noví majitelia,
nebolo to jednoduché. „Pamätám si jedno
rokovanie s veriteľmi v našej odborárskej centrále v Bratislave v prvej polovici roka 2003.
Čelili sme asi šiestim právnikom, ktorí svorne
tvrdili, že majetok konkurznej podstaty nie
je možné odpredať pre právne prekážky.
Napriek takému ataku ľudia uverili nám a
odkazu dozorujúceho sudcu, že odpredaj je
možný. Prišli na detviansky most, postavili sa
zoči-voči kordónu policajtov a dosiahli predaj
firmy. Práve dôvera ľudí bola pre členov
výboru našej základnej organizácie, a aj pre
mňa osobne, tým najväčším záväzkom. Ale aj
najväčšou motiváciou neustále pokračovať
v aktivitách,“ konštatuje Stanislav Ľupták,
predseda odborovej organizácie ZO OZ KOVO.
Začiatky pôsobenia PPS Group a. s.
Predaj sa napokon našťastie uskutočnil.
Do roka... a bez prepúšťania
Keď správca konkurznej podstaty JUDr. Vladimír Rybovič slávnostne odovzdal
17. 9. 2003 kľúče od fabriky, prebehli médiami informácie, že noví majitelia už rokovali
s hlavnými odberateľmi. Tlačová agentúra
TASR informovala o švédskych spoločnostiach Volvo, ale aj Atlas Copco Wagner, o
ktorej spomenula, že sťahuje produkciu
z USA a veľkú časť z nej premiestňuje práve
do Detvy. Agentúra už vtedy „predpovedala“,
že tieto firmy sa stanú veľkoodberateľmi
detvianskych strojární.
Už v roku 2004 plánovali noví vlastníci strojární uskutočniť viaceré zmeny spočívajúce
napríklad v premiestnení výrob, vybavení
pracovísk či prebudovaní informačného
systému. Do roka sa chceli stať vyrovnaným
partnerom európskych firiem. Bez prepúšťania ľudí, no s podmienkou, že sa budú vedieť
prispôsobiť novým zmenám.
Roky poznačené súdnym „ping-pongom“
Detvianske strojárne boli odkúpené za 150
miliónov Sk. „Ak by veritelia uprednostnili
druhú ponuku na 60 miliónov korún, znamenalo by to, že sa tu zastaví výroba a podnik
sa rozpredá,“ spomína S. Ľupták a dodáva,
že síce zvíťazila omnoho vyššia ponuka, no
problémy zotrvali.
„V ďalších rokoch sme sledovali súdny „ping-pong“, ktorý sa začal podaním žaloby správcu konkurznej podstaty materskej spoločnosti Podpolianske strojárne a. s., v likvidácii a
v konkurze ešte v roku 2001,“ rozpráva ďalej
S. Ľupták, s tým, že sa konkurz s príchodom
nových majiteľov spoločnosti neskončil.
Zamestnanci mohli skončiť bez koruny
Už 23. 9. 2003 mali konkurzní veritelia na
schôdzi rokovať o odvolaní správcu konkurznej podstaty. Odborári však zastávali názor,
že meniť správcu nie je dobrý krok. Argumentovali, že jeho nástupca sa bude snažiť
vyriešiť spor o majetok prevedený
z materskej spoločnosti do základného
imania PPS Detva Holding, a. s., takým
spôsobom, aby sa výťažok z predaja rozdelil
materskej spoločnosti. Lenže v nej – v PPS
Detva, a. s., neboli zamestnanci veriteľmi. Pritom hlavnou snahou odborov, ako
jedného z konkurzných veriteľov a zástupcov
zamestnancov, bolo vymôcť pre vtedajších
i bývalých strojárov z Detvy celkovú pohľadávku takmer 36,6 milióna Sk na nevyplatených mzdách a odstupnom. Namiesto toho
hrozilo, že strojári nedostanú ani korunu.
foto: Unio Solutions, archív -sl-
Novým vlastníkom PPS Detva Holding a. s.,
v konkurze sa stalo konzorcium firiem Sitno
Holding a. s., Kremnica exministra Černáka a
investičná spoločnosť Odien/Sevis reeng
a. s., Bratislava, ktoré spoločne prevzali hnuteľný aj nehnuteľný majetok a tiež všetkých
540 zamestnancov. Po zápise do obchodného registra začali naše strojárne pôsobiť pod
názvom PPS Group a. s.
Nepomohol protest, ani rokovanie s ministrom
Pri príležitosti „druhého výročia“ platnosti
zmluvy o odpredaji strojární 19. 9. 2005, zorganizovali zamestnanci i bývalí zamestnanci
protest pred budovou ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny v Bratislave. „Dôvodom bol nezmyselný a nelogický postup
veriteľských inštitúcií a ich zástupcov v konkurzných konaniach,“ vysvetľuje S. Ľupták.
Zamestnanci odhalili, že za „nepríjemnosti“
a vo viacerých prípadoch aj za personálne
dôsledky veritelia plánujú odvolanie správcu
konkurznej podstaty. Ale hlavne vyjadrili
nesúhlas s tým, aby sa výťažok z predaja
podniku – 150 miliónov Sk rozdeľoval
v konkurze materskej spoločnosti, kde nemali
prihlásené pohľadávky.
Počas demonštrácie protestujúci rokovali
s vtedajším rezortným ministrom Ľudovítom
Kaníkom. Podľa S. Ľuptáka im prisľúbil nájsť
riešenie, ktoré by prinieslo ľuďom peniaze,
na ktoré mali za nárok. „Na našich následných rokovaniach s veriteľmi sme sa však
nestretli ani len s minimálnou snahou o hľadanie akéhokoľvek riešenia. Krátko po tom
sa minister svojej funkcie vzdal,“ sumarizuje
odborový predák.
(Pokračovanie nabudúce).
číslo 1 / číslo
január
1 -/ február
marec 2014
2013
13
Návraty do archívu / Zábava
HOROSKOP
na február - marec 2014
Baran (21.3. - 20.4)
Pre vaše znamenie prichádza veľký
pohyb kvôli pôsobeniu Marsu. Pripravte sa
na určitý nepokoj v oblasti vzťahov, firiem, aj
na vedúcich miestach v zamestnaní. Všímajte
si ľudí okolo seba, lebo vám do života vstúpi
niekto veľmi dôležitý. Tiež si dávajte pozor
na majetok a svoje financie.
Býk (21.4. - 21.5.)
S pomocou planéty Venuše sa
môžete tešiť na postup v zamestnaní alebo
nejaké zmeny, ktoré budú vo váš prospech.
Okrem toho však budete riešiť aj rodinu.
Predovšetkým ženy prinesú do svojich
domácností nové pravidlá, ale aj kusy nábytku, prípadne sa pustíte do rekonštrukcie
bývania.
Blíženci (22.5. - 21.6.)
Blíženci pocítia pod vplyvom Merkúra potrebu vzdelávať sa, rozširovať obzory,
cestovať a mnohí získajú vodičské oprávnenie. V marci sa mnohí z vás môžu tešiť na ponuku nového perspektívneho zamestnania.
Študenti zasa dostanú možnosť vycestovať za
poznaním do zahraničia.
Rak (22.6. - 22.7.)
Pod vplyvom energie Jupitera
budú takmer všetci predstavitelia tohto
znamenia riešiť peniaze. V tejto oblasti treba
byť veľmi obozretný. Určite bude dobre popracovať na partnerských vzťahoch a doriešiť
otvorené záležitosti. Ak sa tieto veci vyriešia,
priaznivo to oživí zdravie.
Lev (23.7. – 23.8)
Pre Levov začnú platiť nové dohody, pracovné zmluvy a pravidlá. V tomto
období ukončia viaceré nevýhodné záležitosti a mnohí dajú zbohom minulosti. Treba
však byť všestranne opatrný, lebo v marci sa
do znamenia presunie Čierna Luna, ktorá od
minulého leta pôsobila v Rakovi.
Panna (24.8. – 23.9.)
Vaše znamenie ovplyvní Merkúr, ktorý spôsobí, že budete cítiť potrebu
meditovať a rekapitulovať život trochu ďalej
od ľudí. Tieto týždne sú naozaj vhodným
obdobím na vnútorné hľadanie, ale i revíziu
svojho zdravotného stavu. Príjemný bude
i fakt, že sa uzavrú mnohé veci z minulosti.
14
Návraty do archívu
Čo uverejnila redakcia Podpolianskeho strojára v 1. čísle novín z 15. januára 1957? Ako
si prečítate z úryvkov článkov, bol to naozaj
pestrý pohľad na vtedajší život vo fabrike i
mimo nej.
Skončil sa rok, no neskončil sa boj
Skončili sme rok 1957. Teraz však je potrebné ozrejmiť si celkový hospodársky vývoj v
podniku. Keď porovnávame plnenie plánu
v jednotlivých mesiacoch minulého roku,
zistíme, že čím nižšie bolo plnenie plánu
hrubej hodnoty výroby i produktivity práce,
tým viac stúpala nadčasová práca neúmerne
k poklesu výrobných robotníkov, za vysokého plnenia výkonových noriem a stúpania
priemerných zárobkov. (...) Je zrejmé, že
táto situácia nastala v dôsledku neplynulého
zásobovania pracovísk materiálom. Toto spôsobovalo často vo výrobe šturmovčinu, veľkú
rozpracovanosť, veľa prestojových hodín
výrobných robotníkov, absenciu, fluktuáciu
a zvyšovanie nadčasovej práce.
Úsilie robotníkov vo výrobe bolo zamerané na udržanie rovnomerných zárobkov v
jednotlivých mesiacoch cestou reklamácií
i správneho normovaného času i v prípade
vyskytovania sa iných nedostatkov v mzdovej
politike. Keď k týmto nedostatkom pridali sa
ešte nedostatky organizačné a nedostatky
technického rázu, tieto sa pri malej snahe
robotníkov i iných pracovníkov ťažko odstraňovali (...)
Ako zvárame šedú liatinu?
Zváranie šedej liatiny elektrickým oblúkom
prevádzané za studena prešlo s mnohými
dobrými výsledkami len nedávno do praxe.
Táto nová metóda podstatne zlepšila a
zlacnila celý proces zvárania. Zváranie šedej
liatiny za studena prevádza sa najspoľahlivejšie kombinovaným zväzkom elektród, ktorými je nutné opisovať rovnomerné kruhové
pohyby, pričom koniec zväzku opisuje krivky
po roztavenom povrchu. Pri ich dodržiavaní
dosiahneme najlepšie premiešanie roztaveného kovu v tavnom kúpeli, čo je veľmi
dôležité preto, aby sme získali pevný zvar a
bez pórov. (...)
Zo zápisníka z cesty po SSSR
Náš hotel Leningrad je výšková stavba, ktorá
má 22 poschodí. Ubytovali nás po štyroch
v jednom byte. Sú to vlastne tri miestnosti, skladajúce sa z dvoch spální a klubovej
miestnosti. Je tu klavír, televízor, fajčiarsky
salón, rôzne hry a je postarané i o dokonalé
pohodlie v čalúnenom nábytku a všade sú
čisté perzské koberce. Slovom, prepych a
nádhera. Strava v jedálňach je podávaná
štyrikrát denne. Nie je možné dodržať tento
stravovací poriadok, pretože človek by musel
mať najmenej tri žalúdky. Tu sme prežili bez
starostí a v hojnosti celých osem dní. (...)
Všetkým cudzincom sa Moskovčania venujú
s najväčšou pozornosťou. Ale zvlášť so záujmom a opravdivou srdečnosťou sa venujú a
vážia si nás – Čechoslovákov. Každý sovietsky
človek sa díva na nás s veľkou úctou. Príčin je
niekoľko. Prvá je tá, že každý sovietsky človek
pozná dokonale naše úspechy a život, ako v
minulosti tak i dnes – po oslobodení. Vážia
si nás pre vyspelý ľahký priemysel, našu
kultúru a dokonalú techniku. Naše výrobky,
hlavne odevy a iné výrobky drobnej spotreby
sú všade vyhľadávané. (...)
Prejavy pravého a správneho konania, čistej
morálky cítiť u každého sovietskeho človeka.
V tom má sovietsky človek prednosť pred
všetkými vyspelými a kultúrnymi národmi
sveta.
Návšteva mauzólea
(...) Na Červenom námestí možno sa zdržovať
len do 16. hodiny. Po tomto čase je zastavená doprava námestím a milícia každého
slušným spôsobom vypraví do bočných ulíc.
Zatiaľ sa však už hromadí dlhý rad návštevníkov mauzólea pri hradbách pozdĺž Kremľa.
Až 4 kilometre dlhý rad v dvojstupoch čaká
disciplinovane na chvíľu, kedy uvidí Lenina i
Stalina. Návštevníci pomaly a mlčky postupujú. Končí to niekoľkominútovým pohľadom
do tváre Lenina a Stalina. Delegácie všetkého
druhu majú prednosť a sú zaradené vpredu.
Po návšteve mauzólea sme sa zúčastnili na
prehliadke Moskvy a jej historických pamiatok. Na každom kroku sme sa presvedčili o
tom, že v Moskve sa veľa číta, veľa je a pije.
V živote človek nikde neuvidí toľko ľudí, ako
v Leninovej knihovni. Čitáreň a študijná sála
pojme okolo 2000 ľudí. Obidve veľké miestnosti sú denne takmer preplnené. Všade sa
číta a vypisuje z kníh.
Hospodársko – sociálna správa nášho národného podniku oznamuje všetkým zamestnancom, že od 15. januára 1957 sa rozhodla
zaviesť v Detve na Sídlisku T20 podnikové
pranie bielizne pre rodiny našich zamestnancov. Pranie bielizne sa bude prevádzať
za výhodných podmienok pre všetkých
zamestnancov a rodiny bývajúce na Sídlisku
T20 a T12. (...)
Užitočné info / Zábava
Zaujímavosť
Poznáte citrónovník severu?
Jediná bobuľka plodu obsahuje dennú dávku
vitamínu C, čo je zaujímavé hlavne v zime.
Škoda, že sa rakytníku rešetliakovitému u
nás venuje len málo pozornosti, veď patrí
k najcennejším potravinárskym a liečivým
rastlinám a zužitkujeme ho celý. Sušia sa
listy, vetvičky, kvety, môžeme využiť aj korienky. Tento citrónovník severu, ako sa tiež
zvykne nazývať, celkovo zlepšuje zdravotný
stav ľudského organizmu: pomáha hojeniu
žalúdočnej sliznice a vredov, liečbe reumy a
dny, podporuje trávenie, zvyšuje odolnosť
proti infekciám, rozpúšťa hlieny, znižuje horúčku, tiež poškodenie pečene a stimuluje jej
funkciu, tlmí bolesti kĺbov a zápaly, urýchľuje
hojenie, redukuje množstvo voľných radikálov a tým pôsobí preventívne proti rakovine.
Výborný na čaj, olej aj do medu
Rakytník sušíme celý rok, no hlavne v dobe
kvetu. Ak odstrihneme vetvičku alebo sa
nám zlomí, oberieme listy, nastriháme konáriky a všetko usušíme. V zime miešame spolu
s kvetom bazy čiernej, čiernej ríbezle a medovky na výborný čajík.
Usušené plody rakytníka drvíme na olej alebo môžeme dať do medu. Na 2dl medu idú
2 - 3 PL čerstvých plodov, ktoré čaj osladia aj
okyslia namiesto citróna.
Recept na olej - sušené plody rozdrvíme,
zalejeme dobrým, za studena lisovaným
olejom a necháme v teple stáť 3 - 4 týždne.
Každý deň pretrasieme. Potom precedíme a
uchovávame v chlade. Užívame 1 ČL jedenkrát denne.
-jl-
Pozvánky
Krása z nití
Tradičné ľudové remeslo paličkovanej čipky
neodmysliteľne patrí medzi naše historické
kultúrne bohatstvo. Výstavou čipkovaného
umenia sa môžete pokochať do 28. 2. v
priestoroch MsÚ vo Zvolene.
Váhy (24.9. – 23.10)
Fašiangy
Pravú fašiangovú zábavu ponúkne aj OZ DFS
Ratolesť 1. 3. v Kultúrnom dome pri kostole
v Detve. Začne sa o 7.h zabíjačkou, skončí
o 19.h pochovávaním basy.
Čertice
Divadelný súbor J. G. Tajovského zo Zvolena si na 22. 3. pripravil predstavenie pod
názvom Čertice. Koná sa o 19.h v priestoroch
Domu kultúry A. Sládkoviča v Detve.
Užitočné informácie
Pohotovosť lekární v Detve
23. - 24. február: Lekáreň Schneider, Štúrova
3216, Detva, Hypermarket Tesco Detva
2. - 3. marec: Lekáreň Opál, Záhradná ul. 5,
zdravotné stredisko
9. - 10. marec: Lekáreň U Galena, Tajovského
5, Detva - poliklinika
16. - 17. marec: Lekáreň Centrum, Štefánikova ul., nový polyfunkčný dom
23. - 24. marec: Lekáreň Pri Sironi, Obrancov
mieru, bývalá škola umenia
29. marec: Lekáreň Schneider, Štúrova 3216,
Detva, Hypermarket Tesco Detva
30. - 31. marca: Lekáreň Sv. Antona, Nám.
SNP 5, Detva – Stará Detva
1. apríl: Lekáreň Camilca, kpt. Nálepku 10,
Detva, LDCH - býv. pôrodnica
6. - 7. apríl: Lekáreň Sv. Antona, Nám. SNP 5,
Detva – Stará Detva
13. - 14. apríl: Lekáreň Camilca, kpt. Nálepku
10, Detva, LDCH - býv. pôrodnica
Zdroj: www.bbsk.sk
Fašiangové šišky
Do 400 g preosiatej polohrubej múky pridáme 20g rozmrveného droždia, 100g tvarohu,
40g cukru, 1 vajce, štipku soli a približne 2dl
vlažného mlieka, v ktorom sme rozpustili
40g Hery. Vypracované cesto prikryjeme
utierkou a necháme vykysnúť na teplom
mieste. Potom ho rozvaľkáme asi na hrúbku
2 cm. Okrúhlou formičkou vykrajujeme šišky
a vyprážame ich v horúcom oleji. Ešte horúce
ich obalíme v práškovom cukre, potom ozdobíme slivkovým alebo iným lekvárom
a šľahačkou.
Už dlhšie obdobie ste ovplyvnení
silou Marsu. Ale nahromadenú energiu je
potrebné správne nasmerovať, inak hrozí
riziko úrazu či unáhlených rozhodnutí. Ak
hľadáte životného partnera, neseďte doma,
lebo máte priaznivé obdobie stretnúť osudovú lásku. Nezabúdajte dodržať sľuby, čo
ste dali.
Škorpión (24.10. – 22.11.)
Hoci Mars pohybuje Váhami, pre
vaše znamenie prináša aktivity okolo práce a
financií. Mnohým však prinesie zmiešané pocity. Je dosť pravdepodobné, že sa vyberiete
novým smerom a to, na čom ste pracovali aj
uzavriete. Otvárajú sa vám nové obzory
a možnosti realizácie taktiež i v cudzine.
Strelec (23.11. – 21.12.)
Pod vplyvom Jupitera budú mať
mnohí z vás pocit, že prešľapujete na mieste.
Spôsobuje to skutočnosť, že táto planéta
práve cúva, preto treba počkať, až naberie
priamy smer. Potom sa objavia nové možnosti a túžba i sila na ich realizáciu. Možno
to bude vysnívaná cesta do neznáma.
Kozorožec (22.12. – 20.1.)
Kozorožci prežili veľmi silný začiatok roka, lebo sa im na jednej hromade ocitli
Slnko, Mesiac, Merkúr aj Pluto. Tento zaujímavý zhluk planét im priniesol mimoriadne
silnú energiu. Vo februári a marci budú riešiť
hlavne peniaze, majetok, a tiež si uvedomia
vlastnú hodnotu.
Vodnár (21.1. – 19.2.)
Slnko vstúpilo do tohto znamenia
v druhej polovici januára a tým osvietilo
všetko vaše spoločenské dianie. Určite
niekde zažiarite ako kráľ či kráľovná večera.
Odštartovali ste nové kapitoly svojho života
a ste presiaknutí túžbou posúvať sa ďalej a
stále bližšie k svojim vysnívaným cieľom.
Ryby (20.2. – 20.3.)
Začiatkom februára sa Merkúr
presúva do znamenia Rýb. Budete teraz riešiť
zdravotné záležitosti – buď svoje alebo niekoho z najbližšej rodiny. Mali by ste sa viac
zaujímať o seba, naučiť sa počúvať, čo vaše
telo potrebuje. Tiež pocítite silnú potrebu
popremýšľať o pravých hodnotách života.
Inka Newella GROFČÍKOVÁ
číslo 1 / číslo
január
1 -/ február
marec 2014
2013
15
LÚŠTITE A VYHRAJTE
Tajničku tejto krížovky nám pošlite e-mailom do 20. marca na adresu [email protected] alebo na lístku vhoďte do schránky na osobnej či nákladnej
vrátnici. Troch výhercov odmeníme poukážkami na nákup tovaru, každá má hodnotu 20 eur.
Tajnička vianočnej krížovky znela: Pokojné Vianoce a šťastný nový rok praje PPS Group. Tentoraz 20-eurové poukážky získavajú títo šiesti vyžrebovaní
výhercovia: Dana Kucejová (Customer Service), Marián Rosiar (Hala 3), Ing. Vladimír Kováč (technológ zvárania), Mgr. Lucia Budzáková (referentka
životného prostredia), Pavel Šoltés (Hala 3), Miriam Procklová (samostatná referentka).
Blahoželáme
ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
V januári oslávili 50, 55 a 60 rokov:
ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
Vo februári si 50, 55 a 60 rokov pripomínajú:
Ľubica Drdolová
Ľubomír Karásek
Štefan Vaculčiak
Elena Melichová
Vladimír Dobák,
Vlastimil Melicherčík
Valéria Zbončáková
Milan Hanuska
Milan Valocka
Emil Karásek
Anna Smutná
Jozef Kružliak
Jaroslav Kmeť
Ján Gubančok
Elena Matúšková
Milan Krnáč
Jozef Lalík
Ladislav Šimo
PRACOVNÉ JUBILEÁ
V našej firme nepretržito, od 20 cez 25 až po 30
rokov odpracovali (k januáru a februáru):
Ján Fekiač
Marian Fekiač
Marian Kalamár
Peter Krokoš
Juraj Nôžka
Miroslav Krnáč
Podpoliansky strojár.
Štvrťročník pre firemnú komunikáciu. Nepredajné.
Vydáva PPS Group a. s., Tajovského 7, 962 12 Detva.
Redakcia: Unio Solutions, s. r. o. Kontakt: [email protected] .
Download

pps strojar