Konsolidovaná výročná správa
(uvádza údaje z individuálnej výročnej správy)
MESTA HLOHOVEC
za rok 2012
Peter Dvoran
primátor mesta
OBSAH
str.
1. Základná charakteristika konsolidovaného celku
1.1 Geografické údaje
1.2 Demografické údaje
1.3 Ekonomické údaje
1.4 Symboly mesta
1.5 Logo mesta
1.6 História mesta
1.7 Pamiatky
1.8 Významné osobnosti mesta
1.9 Výchova a vzdelávanie
1.10 Zdravotníctvo
1.11 Sociálne zabezpečenie
1.12 Kultúra
1.13 Hospodárstvo
1.14 Organizačná štruktúra
2. Rozpočet mesta na rok 2012 a jeho plnenie
2.1 Plnenie príjmov za rok 2012
2.2 Čerpanie výdavkov za rok 2012
2.3 Plán rozpočtu na roky 2013 - 2015
3. Hospodárenie mesta a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2012
4. Bilancia aktív a pasív
4.1 Bilancia aktív a pasív za materskú účtovnú jednotku
4.2 Bilancia aktív a pasív za konsolidovaný celok
5. Vývoj pohľadávok a záväzkov
5.1 Vývoj pohľadávok a záväzkov za materskú účtovnú jednotku
5.2 Vývoj pohľadávok a záväzkov za konsolidovaný celok
6. Hospodársky výsledok
7. Ostatné dôležité informácie
7.1 Prijaté granty a transfery
7.2 Poskytnuté dotácie
7.3 Významné investičné akcie v roku 2012
7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
PRÍLOHA: Vybrané realizované výdavky v roku 2012
3
4
4
7
7
8
8
9
9
10
11
12
13
14
14
15
17
18
20
21
23
23
24
26
26
26
27
29
29
32
34
35
36
37
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
2
1. Základná charakteristika konsolidovaného celku
Mesto je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý
združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Mesto Hlohovec je právnickou osobou,
ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou
mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby
obyvateľov mesta.
Konsolidovaný celok zahŕňa 14 rozpočtových organizácií, 1 príspevkovú organizáciu,
6 obchodných spoločností, ich identifikačné údaje sa nachádzajú v nasledovnom prehľade.
Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách – rozpočtových organizáciách
v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky:
Názov účtovnej jednotky
ZŠ M.R.Štefánika 30,Hlohovec
ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec
ZŠ A.Felcána 4, Hlohovec
ZŠ Školská 23, Hlohovec, m.č.
Šulekovo
ZŠ Podzámska 35,Hlohovec
ZUŠ, Pribinova ul, Hlohovec
CVČ Dúha,Koperníkova 24,
Hlohovec
MŠ Hollého 3,Hlohovec
MŠ Kalinčiakova 1, Hlohovec
MŠ Fraštacká 4, Hlohovec
MŠ Vinohradská 7, Hlohovec
MŠ Nábrežie 23, Hlohovec
MŠ Ľ.Podjavorinskej,m.č.Šulekovo
Harmónia zariad. pre seniorov
Hlohovec
IČO
Druh vzťahu
36080403 dcérska ÚJ
36078522 dcérska ÚJ
36078506 dcérska ÚJ
Podiel
na
vlastnom
Právna
imaní Konsolidovaný
forma
(%)
podiel (%)
rozpočt.org.
100
100
rozpočt.org.
100
100
rozpočt.org.
100
100
36080420 dcérska ÚJ
36078514 dcérska ÚJ
34000062 dcérska ÚJ
rozpočt.org.
rozpočt.org.
rozpočt.org.
100
100
100
100
100
100
37836676
37838636
37988590
37838644
37838679
37838661
42287618
dcérska ÚJ
dcérska ÚJ
dcérska ÚJ
dcérska ÚJ
dcérska ÚJ
dcérska ÚJ
dcérska ÚJ
rozpočt.org.
rozpočt.org.
rozpočt.org.
rozpočt.org.
rozpočt.org.
rozpočt.org.
rozpočt.org.
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
611956 dcérska ÚJ
rozpočt.org.
100
100
Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách – príspevkových organizáciách
v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky:
Názov účtovnej jednotky
Mestské kultúrne centrum
IČO Druh vzťahu
00182877 dcérska ÚJ
Právna
forma
príspevková
org.
Podiel
na
vlastnom
imaní Konsolidovaný
(%)
podiel (%)
100
100
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
3
Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách – obchodných spoločnostiach:
Názov účtovnej jednotky
Hlohovská televízia,s.r.o.
.A.S.A. Hlohovec, s.r.o.
Mestská ČOV, spol. s r.o.
Bytové hospodárstvo
Hlohovec,s.r.o.
Vodárenské a technické služby,
s.r.o.
Nemocnica s poliklinikou
Hlohovec, s.r.o.
IČO
36244431
36280437
34132031
Druh vzťahu
dcérska ÚJ
spoločná ÚJ
dcérska ÚJ
Právna
forma
spol. s r.o.
spol. s r.o.
spol. s r.o..
Podiel
na
vlastnom
imaní Konsolidovaný
(%)
podiel (%)
100
100
50
50
81,5
81,5
36235130 dcérska ÚJ
spol. s r.o.
100
100
36255556 dcérska ÚJ
spol. s r.o.
100
100
36713091 pridružená ÚJ spol. s r.o.
49
49
1.1 Geografické údaje
Geografická poloha mesta :
Hlohovec sa rozprestiera v úvaline medzi južným výbežkom predhoria masívu Považského
Inovca a časťou Nitrianskej pahorkatiny. Mesto patrí podľa typizácie súčasnej krajiny do
mestského typu nížinnej krajiny. Mestom preteká rieka Váh, najdlhšia slovenská rieka.
Susedné mestá a obce :
Hlohovec je križovatkou medzi historickými mestami Trnava a Nitra, v tesnej blízkosti
svetoznámych kúpeľov Piešťany.
V okrese Hlohovec je celkom 24 obcí, z toho dve mestá: Hlohovec a Leopoldov a 22 obcí
okresu: Bojničky, Červeník, Dolné Otrokovce, Dolné Trhovište, Dolné Zelenice, Dvorníky n.
Váhom, Horné Otrokovce, Horné Trhovište, Horné Zelenice, Jalšové, Kľačany n. Váhom,
Koplotovce, Madunice, Merašice, Pastuchov, Ratkovce, Sasinkovo, Siladice, Tekolďany,
Tepličky, Trakovice, Žlkovce.
Celková rozloha mesta :
Mesto Hlohovec pozostáva z dvoch katastrálnych území: Hlohovec a Šulekovo. Rozloha kat.
územia Hlohovec je 4716 5744 m2, rozloha kat. územia Šulekovo je 1695 5184 m2. Celková
rozloha mesta Hlohovec je 6412 0928 m2.
Nadmorská výška :
Nadmorská výška územia územia mesta Hlohovec je v rozpätí od 140 m n.m. (pri Váhu) do 230
m n.m. (Svinná hora), mimo zastavaného územia – na juhu max. n.v. 297 m n.m. (Šianec); na
severe – max. 338 m n.m. (Starý háj).
Priemerná nadmorská výška mesta 156 m n.m. (údaj podľa Wikipedie);
n.v. v centre mesta – budova MsÚ: pri 48°26' s.š. a 17°48' v.d. = 156,192 m n.m.
Nadmorská výška m.č. Šulekovo sa uvádza 143 m n.m.
1.2 Demografické údaje
Hustota a počet obyvateľov :
K 31.12.2012 evidovalo Mesto Hlohovec 22 090 obyvateľov,
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
4
z toho: ženy 11 345
muži 10 745
Počet obyvateľov časti mesta: Hlohovec 19 126
z toho ženy 9 850
muži 9 276
Počet obyvateľov časti mesta: Šulekovo
z toho ženy
muži
ďalšie údaje:
- predproduktívny vek (muži) do 18 rokov
- predproduktívny vek (ženy) do 18 rokov
2 964
1 495
1 469
- produktívny vek (muži) od 18 do 62 r.
- produktívny vek (ženy) od 18 do 62 r.
7 476
6 951
- poproduktívny vek (muži) po 62 rokov
- poproduktívny vek (ženy) po 62 rokov
1 457
2 698
1 182
1 696
Prírastok (úbytok) obyvateľov za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012 (vrátane salda
migrácie):
Narodené deti
208
Zomrelých
181
Prisťahovaných
200
Odsťahovaných
330
Hustota obyvateľstva na km2: 353 obyv. / km2 (údaj k 31.12.2011 prevzatý zo stránky ŠÚ SR)
Národnostná štruktúra :
/Údaje vychádzajú z výsledkov sčítania obyvateľov v r. 2011/
Národnosť:
Počet obyv.
vyjadrenie v %
slovenská
21 220
93,48
maďarská
21
0,09
rómska
24
0,11
rusínska
4
0,02
ukrajinská
6
0,03
česká
80
0,35
nemecká
6
0,03
poľská
7
0,03
chorvátska
3
0,01
srbská
2
0,01
ruská
2
0,01
židovská
2
0,01
moravská
4
0,02
bulharská
4
0,02
ostatné
37
0,16
nezistená
1 279
5,63
Spolu:
22 701
100,00
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
5
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania :
/Údaje vychádzajú z výsledkov sčítania obyvateľov v r. 2011/
náboženské vyznanie
Rímoskokatolícka cirkev
Grékokatolícka cirkev
Pravoslávna cirkev
Evanjelická cirkev augsburského
vyznania
Reformovaná kresťanská cirkev
Náboženská spoločnosť Jehovovi
svedkovia
Evanjelická cirkev metodistická
Kresťanské zbory
Apoštolská cirkev
Bratská jednota baptistov
Cirkev adventistov siedmeho dňa
Cirkev bratská
Ústredný zväz židovských
náboženských obcí
Starokatolícka cirkev
Cirkev československá husitská
Novoapoštolská cirkev
Bahájske spoločenstvo
Cirkev Ježiša Krista svätých
neskorších dní
iné
bez vyznania
nezistené
Spolu:
počet
15 281
26
13
v%
67,31
0,11
0,06
446
17
1,96
0,07
39
16
23
31
5
5
1
0,17
0,07
0,10
0,14
0,02
0,02
0,00
7
3
12
0
3
0,03
0,01
0,05
0,00
0,01
1
76
3 371
3 325
22 701
0,00
0,33
14,85
14,65
100,00
Vývoj počtu obyvateľov :
Údaje používané k výpočtu podielových daní
stránke MF SR v časti fiškálna decentralizácia).
Údaje uvedené k 1.1. nasledovných období:
r. 2004
r. 2005
r. 2006
r. 2007
r. 2008
r. 2009
r. 2010
r. 2011
r. 2012 (údaj k 31.12.2012 zo str. ŠÚ SR)
pre územnú samosprávu (zverejňované na
22 663
23 151
23 029
22 801
22 575
22 424
22 382
22 232
22 661
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
6
1.3 Ekonomické údaje
Nezamestnanosť v okrese : priemerná nezamestnanosť za rok 2012: 9,07 %
Vývoj nezamestnanosti v okrese Hlohovec:
zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
Vývoj nezamestnanosti v meste Hlohovec
počet uchádzačov o zamestnanie
k 31.12.2008
543
k 31.12.2009
975
k 31.12.2010
1 040
k 31.12.2011
1 187
k 31.12.2012
1 117
zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
z toho ženy
267
445
498
602
588
1.4 Symboly obce
Erb mesta :
Rozšírený erb mesta s nosičom erbu
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
7
Zástava mesta :
Pečať mesta :
1.5 Logo mesta
Logo Mesta Hlohovec je neoficiálnym symbolom mesta,
ktorému prináleží funkcia komunikačného prvku
reprezentujúceho Mesto Hlohovec smerom navonok
pri vlastnej komunikácii s občanom, propagácii mesta,
v oblasti turizmu, cestovného ruchu, reklamy a pod.
1.6 História mesta
Mesto Hlohovec bolo vďaka svojej výhodnej polohe osídlené už v mladšej dobe kamennej.
Prvý dôveryhodný záznam o Hlohovci je Zoborská listina z roku 1113, kde sa spomína
stredoveký hrad s priľahlou osadou. Mesto bolo v celej svojej minulosti dôležitým strediskom
obchodu a administratívnym centrom regiónu. História Hlohovca je z časti zhmotnená
v dochovaných a v súčasnej dobe funkčných stavbách a priestoroch.
Historické názvy Hlohovca
V r. 1391-1395 sa prvýkrát objavuje názov Frašták – z nem. Freistadt (poznáme ho aj v tvaroch
Frystat, Freystadtl). Krátko po revolučných udalostiach rokov 1848-1849 nemecká
administratíva používala pre Hlohovec nápis a názov „Freystadtl an der Waag“, neskôr
„MarktgemeindeFreystadtl a/W.“ Od r. 1860 sa v slovenských písomnostiach využíva názov
Frašták (v maďarských Galgócz). Názov Galgócz je odvodený od staršieho pomenovania
Go(a)lgouch, Golgoc, ktorý má koreň v slove glog (hloh - rastlina typická pre okolie Hlohovca).
Názov Galgócz sa používal na kruhopise pečatí Starého a Nového Hlohovca a využíval sa aj
v maďarských písomnostiach od roku 1860 a úradným názvom mesta zostal do r. 1918.
Po r. 1918 sa prijalo pomenovanie Hlohovec a používa sa dodnes (od r. 1924 schválené
bývalým ministerstvom s plnou mocou pre správu Slovenska).
Miestna časť Šulekovo
Obec Šulekovo, do r. 1948 známa pod menom Bereksek, patrí k sídlam, ktorých historické
korene siahajú veľmi hlboko. Jej existencia je prvýkrát písomne doložená v listine z roku 1211.
V tejto listine sa uvádza pri opise hraníci zeme Šaľa pod menom Beruczeg. V roku 1223 sa
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
8
meno obce objavuje v listinných dokumentoch ako Beregsceg. Posledným úradným názvom
obce bol Bereksek. Šulekovo bolo v roku 1953 pripojené k Hlohovcu.
Časť Peter
Bývalá obec Peter sa v archívnych záznamoch prvýkrát objavuje v r. 1369 ako Villa Sancti Petri.
Z roku 1400 je názov Zanthpeterfalwa. Názov Swaty Peter je z roku 1773, v období rakúskouhorskej monarchie sa obec nazývala Szent Péter. V roku 1948 bola obec premenovaná na
Svätý Peter a v roku 1953 sa pripojila k mestu Hlohovec.
1.7 Pamiatky
Zoznam nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok zapísaných v Ústrednom zozname
pamiatkového fondu je zverejnený na webovej stránke mesta www.hlohovec.sk .
Najvýznamnejšie NKP mesta Hlohovec:
„Zámok“ - Kaštieľ s areálom (zaužívaný názov PO Erdödyovský kaštieľ)
Divadlo /Empírové divadlo/ z r. 1802
Zámocká jazdiareň
Koniareň
Grotta s reliéfom
Palác mestský, Hotel Jeleň
Dom meštiansky, radový
Kostol sv. Michala
Kaplnka sv. Anny
Kláštor Františkánov
Kostol Všetkých svätých
„Špitálik“ a Kostol sv. Ducha
Historické jadro mesta Hlohovec (o výmere cca 15 ha) bolo vyhlásené za pamiatkovú zónu od
1.3.1993 vyhláškou č. 1/1993 Okresného úradu v Trnave. Ochranné pásmo pamiatkovej zóny
bolo vyhlásené doplnkom vyhlášky č. 1/1993 zo dňa 17.5.1993.
1.8 Významné osobnosti mesta
Andrej Kapustaš – nar. v r. 1757 v dnešnom Hlohovci, pôsobiaci v Poľsku, zaslúžil sa
významne pri založení poľskej národnej banky, je považovaný za autora prvého
národného zákona o papierových peniazoch a za autora poľských bankoviek.
Belo Škarnicel – Hlohovský - nar. v r. 1917 v Hlohovci; redaktor, autor reportážnych kníh
„Taká si, Európa“, „Afrika čierna a biela“, vo svojej životopisnej knihe „Láska, hry
a dobrodružstvá“ viac krát spomenul rodný Hlohovec.
Arpád Felcán – nar. v r. 1900 v Hlohovci, učiteľ, spisovateľ, novinár a revolucionár, pričinil
sa o výstavbu robotníckeho domu (1924-1925); autor monografie dejín Hlohovca
„Hlohovecko kedysi dnes a zajtra“. Boli po ňom pomenované ulice vo Sv. Jure
a v Hlohovci.
Ivan Kupec – nar. v r. 1922 v Hlohovci; básnik, prekladateľ a esejista. V r. 1992 vyšiel
výber z jeho celoživotnej tvorby pod názvom „Básne“. K jeho tvorbe patria tiež diela
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
9
Podľa hviezd meniť masky, Nížinami a výšinami, Mušľa, Mahonai, Vyzliekanie z hnevov,
Hodina s anjelom.
Michal Vičan – nar. v r. 1925 v Hlohovci; od detstva sa venoval futbalu - hrával za ŠK
Hlohovec, získal 4 tituly majstra republiky s ŠK Slovan, od r. 1947 v čsl. reprezentácii, po
ťažkej autonehode sa stal trénerom.
Páter Dionýz František Tomašovič – nar. v r. 1911 v Hlohovci, prihlásil sa k františkánom,
v r. 1937 vysvätený za kňaza, primície mal v rodnom Hlohovci, absolvoval vyše 30 misií po
mestách a dedinách na Slovensku, v r. 1950-1954 prešiel 12-timi internačnými miestami
na Slovensku i v Čechách. Po obnovení rehoľného života v r. 1989 sa vrátil do
hlohovského kláštora a až do vysokého veku bol duchovným pastierom pre Hlohovčanov.
Viliam Šulek a Karol Holuby –zohrali významnú úlohu v revolučných rokoch 1848-1849;
toto obdobie označované ako Jar slovenského národa, sa stalo pre mladých mužov
osudným. Dobrovoľne sa pridali k Slovenskému povstaniu, ktoré bojovalo za národné
práva Slovákov v rámci Rakúskej monarchie a Uhorského kráľovstva.
1.9 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a základné vzdelávanie detí v meste Hlohovec poskytuje 5
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a 1 základná škola zriadená
Arcibiskupským úradom v Trnave, ako i Špeciálna základná škola v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obvodného úradu Trnava.
Predškolské vzdelávanie je zabezpečované 6 MŠ zriadenými Mestom, Cirkevnou MŠ
Panny Márie Pomocnice zriadenou Arcibiskupským úradom v Trnave a Špeciálnou MŠ (je
súčasťou právneho subjektu Špec. ZŠ) zriadenou Obvodným úradom Trnava.
Na rozvoj záujmových a voľnočasových aktivít slúžia Základná umelecká škola a Centrum
voľného času DÚHA.
Školy zriadené Mestom Hlohovec
Základné školy:
ZŠ M.R. Štefánika 30, Hlohovec
ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec
ZŠ A.Felcána, Hlohovec
ZŠ V. Šuleka, Školská 165, Hlohovec
ZŠ Podzámska 35, Hlohovec
Základná umelecká škola, Pribinova 5, Hlohovec
Materské školy:
MŠ Hollého 3, Hlohovec
MŠ Kalinčiakova 1, Hlohovec
MŠ Vinohradská 7, Hlohovec
MŠ Fraštacká 4, Hlohovec
MŠ Nábrežie 23, Hlohovec
MŠ Podjavorinskej, m.č. Šulekovo
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
10
Ostatné školské zariadenia:
Centrum voľného času DÚHA, Koperníkova 24, Hlohovec
Špeciálne školstvo v zriaďovateľskej pôsobnosti Obvodného úradu Trnava:
Špeciálna základná škola s materskou školou, M.R.Štefánika 38, Hlohovec
Mesto nie je zriaďovateľom stredných škôl, avšak prispieva na stredoškolské hry
mládeže, ktoré sú miestom pravidelných a vyhľadávaných aktivít.
Na území mesta pôsobí Gymnázium Ivana Kupca, Obchodná akadémia, Stredná odborná
škola a Stredná odborná škola technická, ktorých zriaďovateľom je
Trnavský
samosprávny kraj.
Obvodný úrad v Trnave je zriaďovateľom Spojenej školy, ktorá spája dve organizačné
zložky: Odborné učilište internátne a Praktickú školu.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude
orientovať na skvalitňovanie vyučovacieho procesu a voľnočasových aktivít na území mesta.
1.10 Zdravotníctvo
Zdravotnú starostlivosť v meste Hlohovec poskytuje:
- Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o., Nábrežie A. Hlinku 27, Hlohovec
ambulancie: ambulancie praktického lekára pre deti a dorast,
ambulancie praktického lekára pre dospelých,
vnútorné lekárstvo, angiológia, chirurgia, diabetológia, fyzioterapia,
gastroenterológia, ergonometria, ECHO, dermatovenerológia, gynekológia,
interné ambulancie, neurológia, logopédia, očné ambulancie, ORL,
ortopédia, onkológia, pneumológia, stomatológia, urológia, kardiológia,
dialýza s nefrologickou ambulanciou, traumatológia,
(vykonávajú neštátni lekári a zdravotnícke zariadenia)
- Diagnostické centrum, Nábrežie A. Hlinku 27, Hlohovec
digitálne RTG, CT, Ultrasonografické vyšetrenia, mammograf
- Liečebňa pre dlhodobo chorých, Nábrežie A. Hlinku 27, Hlohovec
Ďalšie zdravotnícke zariadenia na území mesta:
Zdravotné stredisko Hlohová 13, Hlohovec (alergológ-imunológ, internista, praktickí lekári
pre deti – pediatria, praktickí lekári pre dospelých, psychiatria, urológia),
Reumatologicko-rehabilitačné centrum, spol. s r.o., Pribinova 56, Hlohovec - diagnostika
a komplexná liečba bolesti chrbtice, kĺbov, kostí (ambulancie reumatologická,
ortopedická, FBLR+liečebná rehabilitácia, osteologická a denzitometria, akupunktúra...)
Galenos, s.r.o., Jarmočná 4/A, Hlohovec (Fyziatria a liečebná rehabilitácia, lekárska
kozmetika),
VLADOS, s.r.o. – Všeobecné lekárstvo a domáca ošetrovateľská starostlivosť
a ďalší neštátni a súkromní lekári.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej
starostlivosti sa bude orientovať na stabilizáciu zdravotníctva v meste Hlohovec
a poskytovanie kvalitných a odborných služieb pre obyvateľstvo.
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
11
1.11 Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby v meste zabezpečuje zariadenie sociálnej starostlivosti zriadené mestom
Harmonia – Zariadenie pre seniorov, Hlohovec (www.harmoniazps.sk).
Na území mesta pôsobí i neverejný poskytovateľ sociálnej starostlivosti Humanus, n.o.,
Hlohovec, ktorý zabezpečuje sociálnu starostlivosť v zariadení pre seniorov a domove
sociálnych služieb (www.humanus.sk).
Prostredníctvom Spoločného obecného úradu je zabezpečovaná Opatrovateľská služba,
poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo je
odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť
a základných sociálnych aktivitách. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej
činnosti určuje obec v hodinách podľa jednotlivých úkonov v zmysle zákona o sociálnych
službách.
Na území mesta pôsobí i súkromná agentúra VLADOS s.r.o. - Agentúra domácej
ošetrovateľskej starostlivosti.
Pre občanov v dôchodkovom veku je poskytovaný príspevok na stravovanie (občan
v dôchodkovom veku, ktorý má trvalý pobyt v Hlohovci, môže požiadať o fin. príspevok na
stravovanie). Obedy pre seniorov poskytuje:
Peter Ondrus – Gastroprevádzka, Ul. Duklianska č. 19 a Ul. M.R.Štefánika (v susedstve
prevádzky Portugal)
Iveta Kohilová, prevádzka Lesanka, Hlohová 46, Hlohovec,
JAZUMA gastro, spol. s r.o. Železničná 4, Hlohovec,
Jedáleň – GURMÁN, Hlohová 17, Hlohovec.
Mesto Hlohovec má pre občanov dôchodkového veku zriadené denné centrá, v ktorých
sa aktivizujú dôchodcovia v rôznych záujmových činnostiach, najmä v kultúrnej oblasti, DC
umožňujú spoločenský život a taktiež rekreačnú činnosť seniorov. Z rozpočtu mesta je
zabezpečovaná činnosť nasledovných Denných centier:
Denné centrum "Ruža", Vinohradská 9, 920 01 Hlohovec,
Denné centrum "Peter", Svätopeterská 89, 920 01 Hlohovec,
Denné centrum "Bereksek" Seredská 38, 920 03 Hlohovec, m.č. Šulekovo.
Mesto prispieva tiež na činnosť ďalších dvoch záujmových združení Združenie
kresťanských seniorov a Jednota dôchodcov Slovenska.
Mesto poskytuje občanom s trvalým pobytom na území mesta jednorazový príspevok pri
narodení dieťaťa vo výške 83,- €. Jednou z podmienok Zásad poskytovania finančnej
podpory pre narodené dieťa je, aby žiadateľ a dieťa boli obyvateľmi mesta Hlohovec, a
teda musia mať trvalý pobyt v meste Hlohovec. Žiadateľ musí o finančnú podporu
požiadať písomne formou žiadosti najneskôr do 60 dní odo dňa narodenia dieťaťa.
V roku 2012 mesto Hlohovec vyplatilo 181 príspevkov vo výške 83 €, na základe podania
žiadosti, ktoré spĺňali podmienky poskytovania.
Na území mesta sa nachádza Detský domov Compass Hlohovec, ktorý je zriadený
neziskovou organizáciou TEEN CHALLENGE SLOVAKIA, n.o.. V akreditovanom detskom
domove je poskytovaná umiestneným deťom starostlivosť nahrádzajúca prirodzené
rodinné prostredie. Deťom je poskytované stravovanie, bývanie, zaopatrenie, výchova
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
12
a liečebno-výchovná starostlivosť zameraná na zmiernenie porúch psychického,
osobnostného a sociálneho vývinu, ďalšia starostlivosť zahŕňajúca poradenstvo,
záujmová, kultúrna a rekreačná činnosť.
Pre sociálne odkázaných občanov poskytuje služby Občianske združenie POKOJ
A DOBRO, ktorého činnosť je sústredená v dvoch útulkoch:
Útulok pre mužov, Pribinova 5, Hlohovec; kapacita 22;
Útulok sv. Anny (útulok pre ženy, dievčatá a deti), Kamenná 4, Hlohovec; kapacita 18.
V oblasti charitatívnej činnosti pôsobí Občianske združenie Samaria, Radlinského 47,
Hlohovec, založené na podporu dobročinnosti, darcovstva a dobrovoľníctva, ako
i sociálnych služieb. Predmetom činnosti je charita – adresná, konkrétna a účinná
materiálna pomoc rodinám a jednotlivcom v hmotnej kríze; zabezpečovanie predmetov
základných životných potrieb vo forme prebytkov medzi verejnosťou.
Cieľové skupiny: rodiny a jednotlivci v hmotnej núdzi, opustené matky s deťmi, náhradné
rodiny, mladí dospelí, sociálne charitatívne centrá, azylové domy, sociálne znevýhodnení
a vylúčení...
OZ Samaria prevádzkuje regionálny sklad solidarity.
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa
bude orientovať na kvalitnejšie poskytovanie sociálnych služieb občanom mesta.
1.12 Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v meste zabezpečuje príspevková organizácia zriadená
mestom Mestské kultúrne centrum Hlohovec.
MsKC prevádzkuje Kino Hlohovec, Dom kultúry a Empírové divadlo, kde sa celoročne
konajú kultúrne a spoločenské podujatia rôzneho druhu.
Na území mesta pôsobí taktiež Vlastivedné múzeum v Hlohovci (zriaďovateľom je
Trnavský samosprávny kraj), ktoré celoročne usporadúva vo výstavnej sieni rad výstav
a podujatí, ktoré so stálou expozíciou v budove františkánskeho kláštora lákajú
návštevníkov z celého regiónu.
Súčasťou výstav je aj tradičné bienále medzinárodnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre
deti od 6 do 15 rokov EX LIBRIS Hlohovec.
Mesto Hlohovec na svojich webových stránkach pravidelne aktualizuje zoznam kultúrnych
podujatí mesta, ktoré sa konajú nielen pre občanov mesta, ale aj pre návštevníkov
Hlohovca. Medzi pravidelne konajúce sa podujatia patria:
Fraštacký ples,
Deň zdravia,
Deň kvetov,
Deň učiteľov,
Posedenie pri čaji pre dôchodcov,
Deň úcty k starším,
Dúhafest
Country Hlohovec,
Promenádne koncerty,
Michalský jarmok
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
13
Hlohovský tanečný večer
Hlohovec má talent
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa
bude orientovať na podporu a skvalitňovanie kultúrneho diania v meste Hlohovec.
1.13 Hospodárstvo
V meste je rozvinutá komplexná infraštruktúra obchodu a služieb.
Najvýznamnejší priemysel v meste :
- Saneca Pharmaceutical, a.s., Nitrianska 100, Hlohovec („bývalá Zentiva“),
- Bekaert Hlohovec, a.s., Mierová 2317, Hlohovec
- Faurecia Slovakia s.r.o., prevádzka Priemyselná 1, Hlohovec, m.č. Šulekovo,
- Vetter Slovakia, spol. s r.o., Priemyselná 2, Hlohovec, m.č. Šulekovo,
- AKAtech Immobilien s.r.o., prevádzka Priemyselná ul, Hlohovec, m.č. Šulekovo,
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v meste :
- Poľnohospodárske družstvo Hlohovec,
- FOOD Farm, s.r.o. Duklianska 21, Hlohovec
1.14 Organizačná štruktúra
Primátor mesta:
Peter Dvoran
Zástupca primátora mesta :
Ing. Ján Tassy
Hlavný kontrolór mesta:
Mestské zastupiteľstvo:
Ing. Ján Kozák
Volebný obvod č. :
1
2
3
4
5
PhDr. Peter Slovák PhD
Miroslav Bobák
Ing. arch. Miloslav Drgoň
Juraj Šiška
PhDr. Ján Dlhopolček
Mgr. Ján Libant
Ing. Milan Domaracký
Ing. Ján Tassy
Ján Bedeč
Ing. Jozef Hviezdarek
Mgr. Jozef Behul
JUDr. Emil Kuruc
Ing. Roman Drgoň
Mgr. Juraj Salcman
Ing. Patrik Voltmann
MUDr. Elena Ďurišová
Tibor Wesolowski
KDH
nezávislý posl.
nezávislý posl.
nezávislý posl.
HZDS-ĽS
KDH
HZDS-ĽS
SMER-SD
KDH
KDH
SMER-SD
SMER-SD
KDH
nezávislý posl.
nezávislý posl.
SMER-SD
SMER-SD
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
14
6
7
Ing. Martin Balla
Ing. Miroslav Začko
Ing. Miroslav Dzurech
MVDr. Oliver Pestún
PaedDr. Alžbeta Lekárová
Silvia Rybnikárová
KDH
HZDS-ĽS
KDH
nezávislý posl.
SMER-SD
nezávislý posl.
Mestská rada:
Ing. Miroslav Dzurech
Mgr. Ján Libant
Ing. Ján Tassy
JUDr. Emil Kuruc
PhDr. Ján Dlhopolček
Ing. Patrik Voltmann
Ing. Miloslav Drgoň
KDH
KDH
SMER-SD
SMER-SD
HZDS-ĽS
nezávislý poslanec
nezávislý poslanec
Komisie MsZ:
Komisia ekonomická a prevodov majetku
Komisia dopravy a životného prostredia
Komisia podnikania, obchodu a služieb
Komisia zdravotná, sociálna a bytová
Komisia územného plánovania a regionálneho rozvoja
Komisia kultúry a vzdelávania
Komisia športu
Komisia na ochranu verejného záujmu
Mestský úrad: (61 zamestnancov)
Prednosta MsÚ
Oddelenie informatiky
Oddelenie vnútornej správy
Oddelenie spoločenských vecí
Oddelenie právne
Oddelenie regionálneho rozvoja
Oddelenie hospodárskej činnosti
Oddelenie finančné
Oddelenie výstavby a životného prostredia
Mestská polícia
2. Rozpočet mesta na rok 2012 a jeho plnenie
Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta Hlohovec bol rozpočet
mesta na rok 2012.
Mesto zostavilo rozpočet na rok 2012 podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
15
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2012 bol zostavený
ako vyrovnaný vo výške 12 209 218 € (a vrátane rozpočtu SOÚ vo výške 12 288 217 €).
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový vo výške prebytku bežných príjmov
82 600 € a kapitálový rozpočet ako schodkový, pričom výška schodku 1 500 284 € bola
krytá najmä prebytkom finančných operácií v sume 1 417 648 € (prevodmi z peňažných
fondov mesta a návratnými zdrojmi financovania) a čiastočne prebytkom bežného rozpočtu
v sume 82 600 €.
Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.
Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 08.12.2011 uznesením č 108.
Rozpočet bol zmenený MsZ 7-krát:
1. zmena schválená dňa
26.4.2012 uznesením č. 26
2. zmena schválená dňa
26.4.2012 uznesením č. 32
3. zmena schválená dňa
26.4.2012 uznesením č. 41
4. zmena schválená dňa
28.6.2012 uznesením č. 48
5. zmena schválená dňa
13.9.2012 uznesením č. 65
6. zmena schválená dňa
08.11.2012 uznesením č. 80
7. zmena schválená dňa
13.12.2012 uznesením č. 95
V súlade s Uznesením MsZ č. 66 zo dňa 9.9.2010 (platným do 27.6.2012) a Uznesením
MsZ č. 49 zo dňa 28.06.2012 vykonal primátor mesta zmeny v rámci bežného rozpočtu alebo
v rámci kapitálového rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. RO1/PRI/2012 až RO32/PRI/2012.
V priebehu roka bol rozpočet upravovaný aj priamo v zmysle oznámení ústredných
orgánov štátnej správy o pridelení prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na územnú
samosprávu (rozdiely medzi odhadovanými sumami v schválenom rozpočte mesta a rozpisom
ministerstiev a ďalších orgánov štátnej správy a taktiež novoprideľované prostriedky na
prenesený výkon); tieto zmeny boli v evidencii označené ako ŠR-1 až ŠR-31.
Rozpočet mesta k 31.12.2012 vrátane rozpočtu Spoločného obecného úradu v celých €
Rozpočet
Rozpočet
po zmenách
Príjmy celkom
12 288 217
13 804 685
z toho :
Bežné príjmy
10 804 583
11 328 588
Kapitálové príjmy
25 000
622 884
Finančné príjmy
1 458 634
1 853 2013
Z toho: Príjmy RO s právnou
subjektivitou
325 932
364 932
Výdavky celkom
12 288 217
13 804 685
z toho :
Bežné výdavky
10 721 983
11 277 012
Kapitálové výdavky
1 525 284
2 027 788
Finančné výdavky
40 950
499 885
Výdavky RO s právnou subjekt.
4 895 960
5 213 140
Rozpočet mesta
12 288 217
13 804 685
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
16
2. 1. Plnenie príjmov za rok 2012 v celých €
Rozpočet na rok 2012
po zmenách
13 804 685
Skutočnosť k 31.12.2012
% plnenia
13 822 483
100,13
1) Bežné príjmy - daňové príjmy (bez príjmov RO s právnou subjektivitou):
Rozpočet na rok 2012
po zmenách
6 910 601
Skutočnosť k 31.12.2012
% plnenia
7 195 651
104,12
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy (bez príjmov RO s právnou subjektivitou):
Rozpočet na rok 2012
po zmenách
1 058 981
Skutočnosť k 31.12.2012
% plnenia
1 038 760
98,09
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy (bez príjmov RO s právnou subjektivitou):
Rozpočet na rok 2012
Skutočnosť k 31.12.2012
% plnenia
po zmenách
2 994 074
3 010 015
100,53
4) Kapitálové príjmy (bez príjmov RO s právnou subjektivitou):
Rozpočet na rok 2012
po zmenách
622 884
Skutočnosť k 31.12.2012
% plnenia
1 454 627
233,53
5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2012
po zmenách
1 853 213
Skutočnosť k 31.12.2012
% plnenia
655 792
35,39
6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy :
Rozpočet na rok 2012
po zmenách
364 932
Z toho:
Školstvo
131 932
Skutočnosť k 31.12.2012
% plnenia
467 638
128,14
222 416
168,58
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
17
Harmonia - Zariadenie pre seniorov Hlohovec
233 000
Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2012
po zmenách
245 222
105,25
Skutočnosť k 31.12.2012
0
% plnenia
0
0
2.2. Čerpanie výdavkov za rok 2012 v celých €
Rozpočet na rok 2012
po zmenách
13 804 685
Skutočnosť k 31.12.2012
% plnenia
13 351 677
96,72
1) Bežné výdavky (bez výdavkov RO s právnou subjektivitou):
Rozpočet na rok 2012
po zmenách
6 063 872
Skutočnosť k 31.12.2012
% plnenia
5 807 240
95,77
v tom :
Program:
1. Manažment, administratíva,
propagácia a kontrola
2. Dlhový manažment
3. Bezpečnosť, verejný poriadok,
obrana a ochrana
4. Prostredie pre život
5. Plánovanie investícií, projektová
a inžinierska činnosť
6. Doprava
7. Rozvoj bývania a občianska
vybavenosť
8. Šport a voľnočasové aktivity
9. Kultúra a pamiatková starostlivosť
10. Školstvo
11. Sociálna starostlivosť
12. Zdravotníctvo
13. Prenesené kompetencie (okrem
školstva)
Spolu
Rozpočet
po zmenách
Skutočnosť
% plnenia
1 481 939
13 090
1 385 192
11 574
93,47
88,42
392 010
2 134 313
380 022
2 128 652
96,94
99,73
110 613
484 250
162 659
478 000
147,05
98,71
173 448
160 307
426 750
230 359
230 849
93 832
162 431
160 103
419 269
195 519
193 177
750
93,65
99,87
98,25
84,88
83,68
0,80
132 112
6 063 872
129 892
5 807 240
98,32
95,77
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
18
2) Kapitálové výdavky (bez výdavkov RO s právnou subjektivitou):
Rozpočet na rok 2012
po zmenách
2 022 040
v tom :
Skutočnosť k 31.12.2012
% plnenia
1 759 339
Rozpočet
po zmenách
Program:
1. Manažment, administratíva,
propagácia a kontrola
2. Dlhový manažment
3. Bezpečnosť, verejný poriadok,
obrana a ochrana
4. Prostredie pre život
5. Plánovanie investícií, projektová
a inžinierska činnosť
6. Doprava
7. Rozvoj bývania a občianska
vybavenosť
8. Šport a voľnočasové aktivity
9. Kultúra a pamiatková starostlivosť
10. Školstvo
11. Sociálna starostlivosť
12. Zdravotníctvo
13. Prenesené kompetencie (okrem
školstva)
Spolu
87,01
Skutočnosť
% plnenia
26 300
0
10 566
0
40,18
0
0
102 966
0
62 779
0
60,97
699 972
449 858
1 109 550
131 932
158,51
29,33
177 762
60 956
4 800
221 568
0
277 858
183 127
60 956
4 789
195 640
0
0
103,02
100,00
99,78
88,30
0
0
0
2 022 040
0
1 759 339
0
87,01
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2012
po zmenách
499 885
Skutočnosť k 31.12.2012
% plnenia
499 884
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2012
Skutočnosť k 31.12.2012
po zmenách
5 213 140
5 279 466
100,00
% plnenia
101,27
v dôsledku povoleného prekročenia
pri dosiahnutí vyšších vlastných príjmov
Z toho:
Školstvo (program 10)
4 598 837
4 652 936
Harmonia - Zariadenie pre seniorov Hlohovec (program 11)
614 303
626 530
101,18
101,99
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
19
Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2012
po zmenách
5 748
Z toho:
Školstvo (program 10)
5 748
Skutočnosť k 31.12.2012
% plnenia
5 748
100,00
5 748
100,00
2.3 Plán rozpočtu na roky 2013 - 2015
2.3.1 Príjmy celkom
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
z toho: Príjmy RO
s právnou
subjektivitou
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Skutočnosť
k 31.12.2012
13 822 483
Plán na rok
2013
11 574 488
Plán na rok
2014
13 695 835
Plán na rok
2015
13 987 515
11 712 064
11 005 114
11 525 835
12 017 515
467 638
1 454 627
655 792
430 613
85 142
484 232
435 359
20 000
2 150 000
439 339
20 000
1 950 000
Skutočnosť
k 31.12.2012
13 351 677
Plán na rok
2013
11 574 488
Plán na rok
2014
13 695 835
Plán na rok
2015
13 987 515
11 086 706
10 942 276
11 210 110
11 615 365
5 279 466
1 765 087
499 884
5 146 022
591 262
40 950
5 308 295
2 444 775
40 950
5 598 115
2 331 200
40 950
2.3.2 Výdavky celkom
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Z toho: Výdavky RO
s právnou
subjektivitou
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
20
3. Hospodárenie mesta Hlohovec a rozdelenie prebytku
hospodárenia za rok 2012
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Z toho: Príjmy RO s právnou
subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Z toho: Výdavky RO s právnou
subjektivitou
Hospodárenie mesta Hlohovec
za rok 2012
Rozpočet po
zmenách 2012
v celých €
13 804 685
Skutočnosť
k 31.12.2012
v celých €
13 822 483
11 328 588
622 884
1 853 2013
11 712 064
1 454 627
655 792
364 932
13 804 685
467 638
13 351 677
11 277 012
2 027 788
499 885
11 086 706
1 765 087
499 884
5 218 888
5 285 214
vyrovnaný
470 806
Uvedené údaje predstavujú prehľad hospodárenia mesta za rok 2012 celkovo (vrátane
finančných operácií).
Presné vyčíslenie výsledku hospodárenia, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vychádzajúce z výsledku bežného
rozpočtu a výsledku kapitálového rozpočtu, po úprave o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
a ďalšie účelové prostriedky nevyčerpané v r. 2012, je uvedené v záverečnom účte mesta
Hlohovec za rok 2012.
BEŽNÝ ROZPOČET (BR):
Príjmy
Výdavky
Výsl. hospodárenia – prebytok BR:
11 712 063,77
- 10 086 706,16
+ 625 357,61
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET (KR):
Príjmy
Výdavky
Výsl. hospodárenia –schodok KR:
Výsledok BR použitý na vykrytie schodku KR:
výsledok BR
výsledok KR
Výsledok rozpočtového hospodárenia
1 454 627,49
- 1 765 086,61
- 310 459,12
+ 625 357,61
- 310 459,12
314 898,49
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
21
Úprava výsledku rozpočtového hospodárenia
o nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo ŠR
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely
tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a)
a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
dopravné ZŠ M.R.Štefánika
- 181,56
nepoužité normatívne prostriedky na základné vzdelanie ZŠ Podzámska
- 393,00
nepoužité normatívne prostriedky na základné vzdelanie ZŠ V.Šuleka
- 3 000,00
nepoužité havarijné prostriedky na výmenu okien ZŠ V.Šuleka
- 50 000,00
spotrebované prostriedky(v nákladoch) – predpísané v záväzkoch
a nepoužité vo výdavkoch – neuhradená dodávateľská fa int.č. 212001068
- 61,18
______________
SPOLU NEPOUŽITÉ DOTÁCIE ZO ŠR
- 53 635,74
Výnosy z dotácií zo ŠR na prenesené kompetencie poukázaných v r. 2012
(budú odvedené v r. 2013 do ŠR)
- 196,28
Úprava výsledku rozpočtového hospodárenia
o nevyčerpané účelovo určené prostriedky – sponzorské
účelový finančný dar od JMT SK s.r.o.
(účelové určenie – použitie k 900. výročiu prvej písomnej zmienky
o Hlohovci)
SPOLU VYŇATÉ PROSTRIEDKY Z VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA
- 2 000,00
- 55 832,02
Výsledok rozpočtového hospodárenia PO ÚPRAVE
na rozdelenie do peňažných fondov mesta
259 066,47
____________________________________________________________________________
Výsledkom hospodárenia mesta je prebytok vo výške 259 066,47 €, ktorý bude rozdelený do
peňažných fondov mesta:
- do Fondu rozvoja bývania
8 721,10 €
- do Rezervného fondu mesta
250 345,37 €
Výsledok (zostatok) z finančných operácií je prebytok v sume 155 906,97 €, ktorý bude
poukázaný do rezervného fondu mesta.
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
22
4. Bilancia aktív a pasív v €
4.1 Za materskú účtovnú jednotku
4.1.1 A K T Í V A
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12. 2011 k 31.12.2012
32 803 008 33 585 670,61
28 565 647 27 834 890,99
Predpoklad
Predpoklad
rok 2013
rok 2014
32 353 385 35 180 900
27 916 621
29 881 433
14 575,99
12 000
10 000
24 609 586 23 887 751,22
23 972 621
25 921 433
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
24 497
Dlhodobý finančný majetok
3 932 564
3 932 563,78
3 932 000
3 950 000
Obežný majetok spolu
4 230 439
5 741 235,67
5 426 764
5 288 467
711
1 824,57
1 500,00
1 500,00
1 926 171
2 977 131,07
3 100 000
3 050 000
10 877
13 066,69
24 769
36 472
748 679
977 467,13
980 000
980 000
1 185 111
1 451 250,89
1 000 000
900 000
358 890
234 061,16
234 061
234 061
0
86 434,16
86 434
86 434
6 922
9 543,95
10 000
11 000
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné finančné
výpomoci dlhodobé
Poskytnuté návratné finančné
výpomoci krátkodobé
Časové rozlíšenie
4.1.2 P A S Í V A
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12. 2011 k 31.12.2012
32 803 008 33 585 670,61
23 464 460 23 715 006,11
Predpoklad
Predpoklad
rok 2013
rok 2014
33 353 385 35 180 900
23 500 000
23 450 000
z toho :
Oceňovacie rozdiely
0
0,00
0
0
Fondy
0
0,00
0
0
23 464 460 23 715 006,11
23 500 000
23 450 000
Výsledok hospodárenia
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
23
Záväzky
1 264 825
621 352,71
453 385
2 380 900
76 754
92 409,65
90 000
89 000
558
74 357,09
50 000
40 000
4 882
3 425,40
3 000
2 900
Krátkodobé záväzky
940 347
249 826,02
150 000
130 000
Bankové úvery a výpomoci
242 284
201 334,55
160 385
2 119 000
8 073 723
9 249 311,79
9 400 000
9 350 000
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Časové rozlíšenie
Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
V priebehu roka 2012 bola zvýšenú hodnota dlhodobého hmotného majetku (nehnuteľného)
na základe rekonštrukcie objektov ZŠ, čo sa však z dôvodu zverenia technického zhodnotenia
do správy rozpočtovej organizácie ZŠ Koperníkova neprejavilo vo výške konečného stavu
DHM k 31.12., ale vo výške pohľadávok voči RO (zúčtovanie medzi subjektmi VS).
V r. 2012 významne poklesli krátkodobé záväzky úhradou dodávateľských faktúr predpísaných
v roku 2011 (pokles o 698 063 €).
4.2. Za konsolidovaný celok
4.2.1 A K T Í V A
Názov
Majetok spolu
Skutočnosť
Skutočnosť
Predpoklad Predpoklad
k 31.12. 2011 k 31.12.2012
rok 2013
rok 2014
45 891 292,08 49 796 345,71 51 665 394 53 143 000
Neobežný majetok spolu
34 482 106,00 35 867 891,97
36 644 394
37 650 000
31 056,99
37 500
40 000
33 842 874,00 35 229 940,98
36 000 000
37 000 000
606 894,00
606 894
610 000
11 384 050,08 13 898 229,57
14 986 000
15 458 000
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
39 017,00
600 215,00
z toho :
Zásoby
31 684,00
40 357,98
40 000
42 000
Zúčtovanie medzi subjektami VS
72 337,00
84 620,74
90 000
95 000
Dlhodobé pohľadávky
1 914 100,00
6 326 554,69
7 000 000
7 500 000
Krátkodobé pohľadávky
3 889 633,08
1 783 699,62
1 800 000
1 900 000
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
24
Finančné účty
Poskytnuté návratné finančné
5 117 406,00
5 342 501,22
5 500 000
5 600 000
358 890,00
234 061,16
235 000
235 000
0,00
86 434,16
86 000
86 000
25 136,00
30 224,17
35 000
35 000
výpomoci dlhodobé
Poskytnuté návratné finančné
výpomoci krátkodobé
Časové rozlíšenie
4.2.2 P A S Í V A
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Skutočnosť
Skutočnosť
Predpoklad Predpoklad
k 31.12. 2011 k 31.12.2012
rok 2013
rok 2014
45 891 292,08 49 796 345,71 51 665 394 53 143 000
Vlastné imanie
27 202 835,00 27 527 687,19
29 230 394
27 874 000
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Podiely iných účt. jednotiek
Záväzky
-1,00
0,00
0
0
874 093,00
889 649,22
900 000
900 000
26 312 313,00 26 638 037,97
28 330 394
26 974 000
0,00
0
0
9 766 101,08 10 505 955,32
10 435 000
12 769 000
16 430,00
z toho :
Rezervy
304 361,00
354 045,52
355 000
360 000
558,00
75 357,09
80 000
90 000
Dlhodobé záväzky
1 646 512,00
5 329 239,11
6 000 000
6 200 000
Krátkodobé záväzky
6 109 886,08
1 832 993,05
2 000 000
2 000 000
Bankové úvery a výpomoci
1 704 784,00
2 914 320,55
2 000 000
4 119 000
Časové rozlíšenie
8 922 356,00 11 762 703,20
12 000 000
12 500 000
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
V priebehu roka 2012 bola zvýšenú hodnota dlhodobého hmotného majetku (najmä
nehnuteľného) na základe rekonštrukcie majetku mesta a obchodných spoločností.
V roku 2012 konsolidovaný celok vykazuje v dôsledku internej zmeny metodiky účtovania
dlhodobých a krátkodobých pohľadávok a záväzkov v dcérskej účtovnej jednotke - obchodnej
spoločnosti Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., zvýšenie dlhodobých pohľadávok
a dlhodobých záväzkov v porovnaní s predchádzajúcim obdobím r. 2011, v ktorom boli stavy
pohľadávok a záväzkov vykázané v krátkodobých pohľadávkach a záväzkoch, ktoré v r. 2012
z uvedeného dôvodu poklesli. Celkovo vzrástli pohľadávky o 2 306 521 € a záväzky poklesli
o 594 166 €. Bankové úvery a výpomoci vzrástli o 1 209 537 € (v spoločnosti Bytové
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
25
hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. prijatie úverov spoločenstvom vlastníkov BD na zateplenie
bytových domov).
5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v celých €
5.1 Za materskú účtovnú jednotku
5.1.1. Pohľadávky
Pohľadávky (netto)
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Stav
k 31.12 2011
10 877
Stav
k 31.12 2012
13 066,69
Pohľadávky po lehote splatnosti
748 679
977 467,13
Záväzky do lehoty splatnosti
Stav
k 31.12 2011
945 229
Stav
k 31.12 2012
253 251,42
Záväzky po lehote splatnosti
0
0,00
5.1.2 Záväzky
Záväzky
Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
Pohľadávky do lehoty splatnosti sú dlhodobé pohľadávky, predstavujúce úroky z poskytnutých
návratných finančných výpomocí spoločnosti NsP Hlohovec, s.r.o..
Pohľadávky po lehote splatnosti sú predovšetkým daňovými pohľadávkami - miestne dane
a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Záväzky v porovnaní s r. 2011 poklesli o 691 978 € z dôvodu úhrad dodávateľských faktúr,
hlavne investičných v rámci realizovaných projektov.
5.2 Za konsolidovaný celok
5.2.1. Pohľadávky
Pohľadávky
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Stav
k 31.12 2011
5 792 092
Stav
k 31.12 2012
6 753 495,46
Pohľadávky po lehote splatnosti
265 749
1 356 758,85
Záväzky do lehoty splatnosti
Stav
k 31.12 2011
7 747 135
Stav
k 31.12 2012
7 101 281,-
Záväzky po lehote splatnosti
9 263
60 951,-
5.2.2 Záväzky
Záväzky
Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
Porovnaním výsledkov r. 2012 s predchádzajúcim obdobím r. 2011 za konsolidovaný celok
nastal nárast stavu pohľadávok a pokles stavu záväzkov.
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
26
6. Hospodársky výsledok v eurách
6.1 Za materskú účtovnú jednotku
Názov
Náklady
Skutočnosť
k 31.12. 2011
Skutočnosť
k 31.12.2012
Predpoklad
rok 2013
Predpoklad
rok 2014
9 824 063
10 068 859,91
10 320 552
10 273 276
606 589
292 293,69
300 000
300 000
51 – Služby
1 533 755
1 431 397,49
1 431 397
1 431 397
52 – Osobné náklady
1 655 992
1 630 585,11
1 680 000
1 700 000
53 – Dane a poplatky
4 230
4 364,75
11 640
4 364
32 743
371 936,66
421 352
421 352
901 714
15 050 605,90
1 100 605
1 090 605
16 093
24 928,10
24 928
24 928
57 – Mimoriadne náklady
100
0,00
0
0
58 – Náklady na transfery
5 070 690
5 262 117,90
5 350 000
5 300 000
2 157
630,31
630
630
9 526 435
10 126 240,72
10 105 546
10 223 276
56 204
54 317,08
56 010
57 276
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
7 208 389
7 552 438,34
7 552 438
7 701 861
1 086 218
1 253 154,65
1 253 154
1 220 154
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie
časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
60 238
182 770,87
182 770
185 770
193 456
143 315,89
123 315
120 315
921 930
937 858,80
937 859
937 900
50 – Spotrebované nákupy
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie
časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony
a tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
27
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV /
-297 628
57 380,81
-215 006
-50 000
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov
V porovnaní s r. 2011 sa dosiahol v r. 2012 kladný hospodársky výsledok vo výške 57 380,81 €,
čo je vyššie oproti strate z r. 2011(v sume - 297 628 €) o 355 009 €.
Významnou položkou vo výnosoch je nárast daňových výnosov a výnosov z poplatkov (63),
oproti r. 2011 vzrástli ostatné výnosy (64) a výnosy z transferov obci (69) v dôsledku
refundácie bežných výdavkov z min. rokov v rámci projektov z európskych štrukturálnych
fondov.
6.2 Za konsolidovaný celok
Názov
Náklady
Skutočnosť
Skutočnosť
k 31.12. 2011 k 31.12.2012
16 981 313,00 17 950 023,86
Predpoklad
rok 2013
18 100 100
Predpoklad
rok 2014
18 313 150
50 – Spotrebované nákupy
4 137 813,00
4 264 643,74
4 270 000
4 290 000
51 – Služby
3 052 678,00
3 024 414,53
3 200 000
3 300 000
52 – Osobné náklady
7 138 323,00
7 378 472,03
7 500 000
7 700 000
53 – Dane a poplatky
44 531,00
33 945,91
35 000
38 000
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie
časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
91 713,00
445 449,36
400 000
410 000
1 772 586,00
2 091 975,45
2 000 000
1 900 000
37 617,00
53 094,16
55 000
60 000
100,00
0,00
100
150
667 697,00
613 659,65
600 000
580 000
38 255,00
44 369,03
40 000
35 000
16 825 805,00 18 053 105,46
18 150 000
18 460 000
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
5 264 079,00
5 963 802,24
6 000 000
6 100 000
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0
0
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
28
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
7 170 028,00
7 513 309,98
7 600 000
7 650 000
723 840,00
920 158,72
1 000 000
1 050 000
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie
časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
189 722,00
325 513,35
300 000
310 000
216 084,00
163 386,85
150 000
150 000
0,00
0,00
0
0
3 262 052,00
3 166 934,32
3 100 000
3 200 000
- 155 508,00
+ 103 081,60
+ 49 900
+ 146 850
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV /
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov
V porovnaní s r. 2011 sa dosiahol v r. 2012 kladný hospodársky výsledok vo výške 103 081,60
€, čo je vyššie oproti strate z r. 2011 (v sume - 155 508 €) o 258 589,60 €.
Vo výnosoch r. 2012 je nárast tržieb za vlastné výkony (skup. 60), nárast daňových výnosov
a výnosov z poplatkov (63), oproti r. 2011 vzrástli ostatné výnosy (64).
7. Ostatné dôležité informácie
7.1 Prijaté granty a transfery
Mesto Hlohovec prijalo nasledovné bežné granty a transfery:
Bežné granty:
P.č.
Poskytovateľ
Suma v €
Účel
1.
ZSE, a.s.
2 500 Pre futbalový klub FC Slovan
2.
JMT SK s.r.o.
2 000 Na 900. výročie 1. pís. zmienky o HC
Bežné transfery:
P.č.
Poskytovateľ
1.
Krajský školský úrad
2.
Krajský školský úrad
3.
Krajský školský úrad
4.
5.
Krajský školský úrad
Krajský školský úrad
Suma v €
Účel
2 183 443 Normatívne prostriedky na základné
vzdelanie
39 220 Nenormatívne účelové prostriedky
na vzdelávacie poukazy
3 456 Nenormatívne účelové prostriedky
na úhradu cestovných nákladov na
dopravu žiakov ZŠ
5 433 Nenormatívne prostr. na odchodné
10 440 Účelové fin. prostriedky na osobné
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
29
6.
Krajský školský úrad
5 866
7.
Krajský školský úrad
2 322
8.
Krajský školský úrad
29 268
9.
Krajský školský úrad
30 000
10.
Krajský školský úrad
50 000
11.
12.
ÚPSVaR Piešťany
ÚPSVaR Piešťany
1 710
18 106
13.
ÚPSVaR Piešťany
3 486
14.
15.
16.
17.
18.
Krajský školský úrad
Obvodný úrad Trnava
Krajský stavebný úrad
Krajský úrad pre cestnú
dopravu a pozemné
komunikácie Trnava
MDVRR SR
19.
Obvodný úrad Trnava
20.
21.
22.
Krajský úrad život. prostredia
Obvodný úrad Trnava
ÚPSVaR Piešťany
23.
ÚPSVaR Piešťany
25 783
14 049
20 676
1 152
náklady asistentov učiteľa pre žiakov
so zdravotným znevýhodnením
alebo s nadaním
Účelové nenormatívne prostriedky
na skvalitnenie podmienok na
výchovu a vzdelávanie žiakov zo
sociálne znevýhodneného
prostredia
Na realizáciu rozvojovjého projektu
„Stop bariéram“ (ZŠ Koperníkova)
Účelové fin. prostr. na výchovu
a vzdelávanie pre MŠ
Nenormatívne účelové prostr. na
riešenie havarij. situácie - výmena
okien ZŠ Felcána
Nenormatívne účelové prostr. na
riešenie havarij. situácie– výmena
okien ZŠ V. Šuleka
Rodinné prídavky (osobit. príjemca)
Na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa ohrozeného
sociálnym vylúčením (na stravu pre
deti v hmotnej núdzi)
Na podporu výchovy k plneniu
školských povinností dieťaťa
ohrozeného sociálnym vylúčením
(na školské potreby pre deti v HN)
Na činnosť školského úradu
Matrika
Stavebný poriadok
Špeciálny stavebný úrad pre miestne
komunikácie a účelové komunikácie
9 676 Bežný transfer na zabezpečenie preneseného výkonu štát. správy v obl.
štátneho fondu rozvoja bývania
7 337 Register obyvateľov a hlásenie
pobytu občanov
2 404 Starostlivosť o životné prostredie
38 Starostlivosť o vojnové hroby
1 634 Príspevok na aktivačnú činnosť
formou menších obecných služieb
pre mesto Hlohovec
8 522 Príspevok na úhradu prevádzkových
nákladov Chráneného pracoviska
MsP podľa § 60 zák. č. 5/2004 Z.z.
o službách zamestnanosti zo zdrojov
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
30
24.
25.
26.
Obvodný úrad Trnava
Obvodný úrad Trnava
MF SR
19 475
642
124 203
27.
ÚPSVaR Piešťany
28.
MPSVaR SR
224 000
29.
MPSVaR SR
57 600
30.
MPRV SR zo zdrojov ERDF a ŠR
19 619
31.
MPRV SR zo zdrojov ERDF a ŠR
28 357
32.
MŽP SR zo zdrojov KF
a ŠR
33.
VÚC Trnava
1 000
2 791
990
ESF a ŠR SR
Parlamentné voľby
Refundácia mzdy skladníka CO
Na financovanie bežných výdavkov
na úseku soc. starostlivosti pre
zariadenie soc. služieb - Zariadenie
pre seniorov Harmonia
Dávky v hmotnej núdzi pre občanov
bez prístrešia
Finančný príspevok na financovanie
sociálnej služby v Zariadení pre
seniorov Harmonia
Finančné prostriedky poskytnuté
podľa zákona o sociálnych službách
pre neverejného poskytovateľa
Humanus, n.o. Hlohovec
Refundácia prostr. v rámci projektu
„Rekonštrukcia ZŠ Koperníkova,
Hlohovec“ z ERDF a ŠR
Refundácia prostr. v rámci projektu
„Rekonštrukcia ZŠ Podzámska 35,
Hlohovec“ z ERDF a ŠR
Refundácia prostr. v rámci projektu
„Hlohovec–Šulekovo–II.etapa–odkanalizovanie miestnej časti“ z KF a ŠR
Dotácie na podujatia „Country
Hlohovec“ a „Aktívny život seniorov“
Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
V roku 2012 Mesto Hlohovec získalo nasledovné kapitálové granty a transfery :
P.č.
1.
2.
3.
Poskytovateľ dotácie
MPRV SR zo zdrojov
ERDF a ŠR
MPRV SR zo zdrojov
ERDF a ŠR
MŽP SR zo zdrojov KF
a ŠR
Suma v €
Investičná akcia
360 370 Rekonštrukcia ZŠ Koperníkova,
Hlohovec
911 127 Rekonštrukcia ZŠ Podzámska 35,
Hlohovec
111 096 Budovanie kanalizácie v rámci
projektu „Hlohovec-Šulekovo – II.
etapa – odkanalizovanie miestnej
časti“
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
31
7.2 Poskytnuté dotácie
V roku 2012 Mesto Hlohovec poskytlo zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 126/2012,
ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým
osobám podnikateľom:
Prijímateľ dotácie
Na činnosť športových klubov
MŠK Hlohovec
HK 2002
Fitness štúdio Halás
CVČ Dúha
ŠK III. ZŠ Hlohovec
Šachový klub Zentiva
HTC Hlohovec
FK Šulekovo
FC Slovan Hlohovec
Klub kolkárov Zentiva
ŠK ŤZP Bardiovský
ZŠ Sv. Jozefa
ZŠ M.R.Štefánika
ZŠ A.Felcána
ZŠ V.Šuleka
ZŠ Podzámska
ZŠ Koperníkova
Bytové hospodárstvo Hlohovec,
s.r.o.
SPORTA HLOHOVEC, s.r.o.
Drobné športové aktivity
ZOTŠ Automotoklub
ZŠ Podzámska
Klub slov. turistov
Zámocký jazdecký klub
ZŠ A.Felcána
ŠK nepočujúcich
ZŠ V.Šuleka
ZŠ Koperníkova
ASK Blesk
OZ Akadémia voľného času
ZŠ Sv. Jozefa
FK Šulekovo
Fond dotácií na šport - primátor
ZŠ A.Felcána
Účelové určenie dotácie
na športovú činnosť
na športovú činnosť
na športovú činnosť
na športovú činnosť
na športovú činnosť
na športovú činnosť
na športovú činnosť
na športovú činnosť
na športovú činnosť
na športovú činnosť
na športovú činnosť
na športovú činnosť
na športovú činnosť
na športovú činnosť
na športovú činnosť
na športovú činnosť
na športovú činnosť
Na úhradu energií a prevádzkové
náklady umelej ľadovej plochy
Na náklady spojené s extraligou - hádzaná
súťaž minikár
športové aktivity
športové aktivity
účasť za súťažiach
športová činnosť
športová činnosť
športová činnosť
športové aktivity
športová činnosť
športové úbory JUDO
športové náradie, činnosť
športová činnosť
Trojkráľový turnaj
Suma
poskytnutých
prostriedkov
v€
32 000
1 300
300
1 900
600
300
400
1 300
8 700
1 000
1 000
200
200
200
200
200
200
30 000
50 000
400
400
400
200
400
400
400
400
200
200
400
500
65
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
32
Jednota dôchodcov Slovenska
Zámocký jazdecký klub
ZOTŠA Automotoklub
Dobrovoľný hasičský zbor
Fitness štúdio Halás
Slovenský rybársky zväz
KST La Luna
ŠK nepočujúcich
ŠK III. ZŠ Hlohovec
FC Slovan Hlohovec
PAIR, s.r.o.
Slovenský atletický zväz
Akadémia mažoretiek
FC Slovan Hlohovec
ZŠ V.Šuleka
MŠK
MŠ Fraštacká
TJ Sokol
Drobné kultúrne aktivity
Mestské kultúrne centrum
Mestské kultúrne centrum
ZŠ Sv. Jozefa, Hlohovec
Akadémia mažoretiek
CVČ Dúha, Hlohovec
DFS Inovček
FS Inovec
Ex libris Ad Personam Hlohovec
Ex libris Ad Personam Hlohovec
ZŠ A.Felcána, Hlohovec
ZŠ Podzámska, Hlohovec
Fond dotácií na kultúru
- primátor
„Vianočný výklad“
Dar novorodencovi
ZMO, Región JE Jasl. Bohunice
SZPB MO
Mestské kultúrne centrum
ZŠ Sv. Jozefa, Hlohovec
ÚNSS
ZUŠ
relaxačno-rehabilitačný pobyt
súťaž v zahraničí
súťaž minikár
vydanie pamätnej knihy
príprava na súťaže pre M.Púčeka
preteky v Slovinsku
zakúpenie tanečnej obuvi
účasť v súťaži v Kazachstane šach
športové aktivity
účasť na turnaji v Maďarsku
chodecký míting
paraolympiáda
odev pre mažoretky
turnaj Holice
hasičská súťaž
turnaj starých gárd
olympiáda všestrannosti
súťaž „Najsilnejší Slovák“
100
200
300
150
200
300
200
200
85. výročie knižnice
pre FS Šulekovo a na akciu „Ve
Fraštáku hrajú“
20. výročie založenia školy
MS mažoretkových skupín
výtvarné súťaže
koncert pre zdrav. postih. deti
na činnosť - nákup topánok,
krojov a pod.
Fraštacký tŕň 2012
vydanie publikácie „Vďačná
pamiatka“
návšteva družobného mesta
zo Slovinska
Vianočná akadémia – 14.ročník
100
700
súťaž
vkladná knižka
vecný dar
richtársky ples
príspevok na činnosť
85. výročie knižnice
20. výročie založenia školy
príspevok na činnosť
Hlohovčatá – tričká
225
166
31
35
166
150
200
180
200
200
500
132
400
150
250
100
300
150
200
300
200
200
200
300
150
250
500
200
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
33
MŠ Fraštacká
Mestské kultúrne centrum
Mestské kultúrne centrum
OK SZ VTNP
Vlastivedné múzeum
JDS
Farnosť sv. Michala
Maturitné tablá
OZ Reumatizmus
Obchodná akadémia
Slovenský zväz záhradkárov
prehliadka talentov
pre FS Šulekovo
„Ve Fraštáku hrajú“
príspevok na činnosť
Z kuchyne starého Fraštáku
olympiáda
Noc kostolov
súťaž
Kniha
20. výročie založenia školy
finančná dotácia
130
200
200
100
150
150
200
225
100
167
50
7.3 Významné investičné akcie v roku 2012
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2012:
a) mesto
- vybudovanie ďalšieho úseku „cyklochodníka“ – predĺženie smerom na Sihoť –
od Zámockej záhrady až po koniec hrádze za ČOV Hlohovec
b) mesto pre rozpočtové organizácie
- dobudovanie prístavby Základnej umeleckej školy na Pribinovej ul. v Hlohovci
- výmena okien ZŠ A.Felcána 4, Hlohovec (čiastočne z dotácie zo ŠR)
- rekonštrukcia ZŠ Podzámska 35, Hlohovec z NFP a z rozpočtu mesta
c) obchodné spoločnosti
c1)Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. – z kapitálových transferov z rozpočtu mesta:
- rekonštrukcia sekundárnych rozvodov na odovzdávacej stanici tepla Koperníkova –
I. etapa,
- rekonštrukcia plynovej kotolne v objekte Poliklinika na odovzdávaciu stanicu tepla,
- výmena technológie chladenia a vybudovanie autonómneho systému varovania
obyvateľstva na umelej ľadovej ploche;
c2) Vodárenské a technické služby, s.r.o.
vybudovanie záchytnej šachty plávajúcich nečistôt – hlavná prečerpávacia stanica
Šulekovo – nedokončená investícia - z kapitálového transferu z rozpočtu mesta,
čerpadlo GRUNDFOS (kanalizačná sieť) – financované zo zdrojov spoločnosti;
c3) Mestská ČOV, spol. s r.o.
rekonštrukcia Mestskej ČOV Hlohovec - z NFP a zo zdrojov spoločnosti
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
34
7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
a) mesto
- projekt pre stavebné povolenie – cestný most a príprava na realizáciu v nasledujúcom
období
- úprava dopravných plôch – Autobusová stanica Hlohovec
- rozšírenie kamerového systému z projektu prevencie kriminality
- vybudovanie parkoviska Šomodská - Empírové divadlo Hlohovec
- vybudovanie parkoviska Manckovičova
b) mesto pre rozpočtové organizácie
- výmena okien ZŠ V. Šuleka – z dotácie zo ŠR
- v prípade poskytnutia NFP vybudovanie atletickej dráhe v areáli ZŠ A.Felcána,
c) obchodné spoločnosti
c1)Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.:
- modernizácia bytových domov,
- obnova a modernizácia nebytových objektov (strechy, fasády a vnútro
objektových sietí a rozvodov),
- na úseku tepelného hospodárstva (výroba a distribúcia tepla a TÚV):
- hľadanie možností pripojenia ďalších odberateľov,
- výmena starých sekundárnych rozvodov ÚK a TÚV za predizolované potrubia,
- rekonštrukcia a úpravy softvérového a hardvérového vybavenia systému
merania a regulácie na odovzdávacích staniciach tepla,
- modernejšie technológie s možnosťou diaľkového prenosu a odpočtu dát na
centrálnom dispečingu,
- postupná komplexná modernizácia odovzdávacích staníc tepla,
- modernizácia a rekonštrukcia športových objektov,
Plán na rok 2013 – z kapitálových transferov z rozpočtu mesta:
1. Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov na odovzdávacej stanici tepla
Koperníkova – I. etapa
2. Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov OST Dolná Sihoť, K1 a Závalie
3. Výmena technológie chladenia a vybudovanie autonómneho systému
varovania obyvateľstva na umelej ľadovej ploche - pokračovanie
c2) Vodárenské a technické služby, s.r.o.
prepojenie vodovodnej siete z ulice Bernolákova do ul. Mierová – zabezpečenie
dodávky pitnej vody pre Novú štvrť v prípade havárie potrubia vedeného pod
železničným prejazdom – z rozpočtu mesta,
na základe komplexného monitoringu riešiť stratégiu obnovy vodovodnej siete,
plánovať spojenie spoločností VaTS, s.r.o. a MsČOV, spol. s r.o. do jedného celku,
čím vznikne možnosť investícií do vodovodných a kanalizačných sietí;
c3) Mestská ČOV, spol. s r.o.
rekonštrukcia Mestskej ČOV Hlohovec - z NFP a zo zdrojov spoločnosti – kompletné
ukončenie projektu do 06/2013
v najbližšom období sa nepredpokladajú ďalšie významné investičné akcie
v spoločnosti
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
35
7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Mesto Hlohovec nezaznamenalo žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného
obdobia.
Peter Dvoran
primátor mesta
Vypracoval: Ing. Zuzana Pacherová
V Hlohovci, dňa 20.6.2013
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
36
Realizácia bezbariérových priechodov pre chodcov
Nábrežie A. Hlinku
Zábranie
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
37
Vybudovanie chodníka pre peších na ul. Závalie
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
38
Realizácia spevnených plôch pre nádoby na separovaný zber a zber
TKO
Hlohová medzi bytovými domami č. 16 a 18
Ul. Koperníkova/Vinohradská
Ul. SNP č. 23
Vinohradská 1
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
39
Za poštou 11
Závalie č. 3
Realizácia rozšírenia/dobudovania parkovacích plôch
Závalie
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
40
Za poštou 7
Ul. SNP č. 21
(za bytovým domom)
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
41
Rozšírenie MK Koperníkova – priestor na otáčanie vozidiel
Úprava pietneho miesta na ul. Svätopeterská
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
42
Prístavba Základnej umeleckej školy
bola začatá v roku 2011 a stavba bola v roku 2012 ukončená a skolaudovaná. V rámci
prístavby boli vybudované nové priestory pre výtvarný, literárno-dramatický a tanečný odbor,
ktoré boli umiestnené v priestoroch II. ZŠ.
Po ukončení stavby prebieha výuka všetkých odborov v jednom objekte ZUŠ na Pribinovej
ulici. V novej prístavbe je tiež nová koncertná miestnosť. V roku 2012 boli na dokončenie
prístavby použité prostriedky vo výške 184 072 € (celkové náklady od r. 2011 boli vo výške
300 432 €).
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
43
Slávnostné otvorenie budovy – prístavby ZUŠ
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
44
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
45
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
46
Vybudovanie/predĺženie „cyklochodníka“
V roku 2012 bola zrealizovaná úprava hrádze smerom od Zámockej záhrady až po koniec
hrádze za ČOV Hlohovec. Celková dĺžka novovybudovanej časti „cyklistického chodníka“ je 2,2
km. Na cyklistickom chodníku boli vytvorené 3 oddychové zóny, bolo osadených 5 ks
smetných košov, 6 ks oceľových zábran, 9 ks lavičiek, 3 ks stojanov na bicykle a 7 ks
zákazových značiek.
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
47
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
48
Výmena okien ZŠ A.Felcána 4, Hlohovec
K dotácii zo ŠR na výmenu okien ZŠ A.Felcána vo výške 30 000 € boli potrebné ďalšie
prostriedky na spolufinancovanie z rozpočtu mesta (v sume 38 145 €). V rámci stavebných
úprav bolo vymenených 134 plastových okien vrátane nových vonkajších a vnútorných
parapetov, 11 ks presklených stien, 2 ks výdajných okien a 2 ks vstupných dverí. Na okná
z južnej strany objektu boli namontované okenné celotieniace žalúzie.
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
49
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
50
REKONŠTRUKCIA VI.ZŠ
PODZÁMSKA 35, HLOHOVEC
Realizácia projektu bola v termíne 05/2011-04/2012. Financovanie bolo schválené
kombinovaným spôsobom – predfinancovaním a refundáciou. Žiadosť o platbu vo výške
434 592,59 bola uhradená 29. 5. 2012 €. Dňa 18.6.2012 bola spracovaná ďalšia žiadosť
o platbu vo výške 591 721,26 € formou refundácie, prostriedky vo výške 95 % boli uhradené
19.12.2012. Ostatné náklady budú predmetom záverečnej žiadosti o platbu, ktorá môže byť
spracovaná po zúčtovaní predošlej žiadosti o platbu. Záverečná žiadosť o platbu bude
spracovaná a zaslaná v r. 2013.
Stavba ZŠ Podzámska 35, bola dňa 28.6.2012 skolaudovaná, avšak aktivity projektu nie
sú ukončené z dôvodu neplynulého financovania zo strany riadiaceho orgánu.
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
51
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
52
Via Hlohoviensis
Projekt podpory cestovného ruchu schválený vo výške celkových oprávnených
výdavkov 234 492,05 €, s výškou dotovaných finančných prostriedkov 222 767,44 €. Zmluva
bola podpísaná zo strany riadiaceho orgánu 10.6.2011. Projekt je financovaný formou
refundácie. V II. polroku 2012 boli uhradené finančné prostriedky vo výške 55 400,00 eur. Na
ostatné aktivity prebieha verejné obstarávanie.
Ďalšie projekty:
Domov dôchodcov Harmonia – nadstavba
Zámok v Hlohovci – rekonštrukcia – I. etapa
Empírové divadlo v Hlohovci
sú pripravené v rozsahu spracovanej projektovej dokumentácie. Je predpoklad zverejnenia
výziev na podávanie žiadostí v r. 2013, čo závisí od výšky disponibilných finančných zdrojov
v rámci jednotlivých operačných programov.
Zrealizované projekty z dotácií Trnavského samosprávneho kraja
v rámci výziev Trnavského samosprávneho kraja boli realizované projekty: Country Hlohovec
s dotáciou vo výške 240,00 eur a Aktívny život seniorov vo výške 750,00 eur.
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
53
Športové podujatia v roku 2012 organizované CVČ Dúha Hlohovec
XXXXIII. ročník Jarného behu
Termín : 20.4.2012
Miesto konania : Zámocká záhrada Hlohovec
Počet účastníkov : 330
Bežci od predškolského veku až po veteránov nad 50 rokov z Hlohovca a jeho širokého okolia
Riaditeľ pretekov : Martin Balla
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
54
XVII. ročník Michalského behu do kopca
Termín : 21.9.2012
Miesto : Zámok Hlohovec
Počet účastníkov : 304
Bežci od predškolského veku až po veteránov nad 50 rokov z Hlohovca a jeho širokého okolia
Riaditeľ pretekov : Martin Balla
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
55
LETO S DÚHOU 2012
Centrum voľného času zorganizovalo počas leta prázdninový futbal pouličných družstiev, 3
prímestské tábory a 1 pobytový tábor v Zákopčí.
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
56
Športové podujatia organizované s finančnou podporou
Mesta Hlohovec
KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV HLOHOVEC
JARNÝ POCHOD HP 2012 - 34. ROČNÍK
Dátum konania: Sobota, 21.apríl 2012
Štart:
Železničná stanica Hlohovec, 0700 – 0900 hod
Kontrola:
Rázcestie Ovčia skala,
0730 – 1300 hod
Cieľ:
Sedlo Havran,
1030 – 1930 hod
Trasy:
Trasa A (12 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Jalšové
Trasa B (17 km) – Jalšové – Ovčia skala – Havran
Trasa C (22 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Havran
Trasa D (35 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Piešťany
Počet účastníkov: Celkový počet turistov = 499 turistov
Rozdelenie turistov podľa trasy – A (12 km) = 37 turistov
– B (17 km) = 93 turistov
– C (22 km) = 330 turistov
– D (35 km) = 39 turistov
Kontrola Ovčia skala
Cieľ Havran
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
57
JESENNÝ POCHOD HP 2012 - 34. ROČNÍK
Dátum konania:
Štart:
Kontrola:
Cieľ:
Sobota, 20.október 2012
Železničná stanica Hlohovec, 0700 – 0900 hod
Rázcestie Ovčia skala,
0730 – 1300 hod
Sedlo Havran,
1030 – 1900 hod
Počet účastníkov: Celkový počet turistov = 499 turistov
Rozdelenie turistov podľa trasy – A (12 km) = 42 turistov
– B (17 km) = 170 turistov
– C (22 km) = 275 turistov
– D (35 km) = 12 turistov
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
58
Cesta v Studenej doline
Kontrola Ovčia skala
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
59
KLUB KOLKÁROV ZENTIVA HLOHOVEC
Dorastenecká liga
– KKZ Hlohovec
8. miesto
Extraliga ženy – KKZ Hlohovec 9. miesto
Liga muži – KKZ Hlohovec 2. miesto
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
60
Majstrovstvá SR veteránov vo vzpieraní 14.04.2012 v Hlohovci
Naši hlohovskí veteráni v absolútnom poradí:
6. miesto Divilek Jozef
8. miesto Ondrejka Ľubomír
13. miesto Tužinčín Branislav
20. miesto Hrušovský Igor
21. miesto Ondrejka Jaroslav
29. miesto Bíro Pavel
X. ročník súťaže Fraštacké hrozno vzpieračov do 18 rokov
Hlohovec 29.09.2012
Celkové poradie:
1. TJ Sokol Hlohovec 1
2. Krásno nad Kysucou
3. Považan Nové Mesto n. Váhom
4. TJ Sokol Hlohovec 2
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
61
Zámocký jazdecký klub
Mesto podporilo v roku 2012 výjazdy klubu na súťaže doma a v zahraničí.
Rok 2012 - rok športových úspechov
Nitra – Kynek L - 3. miesto, S - 3. miesto
Show program Nitra – Kynek
MBO Ivanka pri Dunaji
L – 2. miesto, S – 5. miesto
Šaľa L – 2. miesto, S – 4. miesto
Motešice L – 1. miesto, L4 – 1. miesto
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
62
Mesto podporilo organizáciu Drezúrnych pretekov Madunice 3.6.2012
Jedna zo súťaží niesla názov
Cena primátora mesta Hlohovec
FK Šulekovo
Okresné majstrovstvá Trnava
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
63
HC SPORTA HLOHOVEC
Prípravka HC SPORTA
Hlohovec po turnaji
Minihandball SPORTA
CUP, na ktorom
obsadila 2. miesto pri
účasti deviatich
družstiev zo Slovenska
Foto zo zápasu SPORTA Viedeň, ktorý bol súčasťou
medzinárodného turnaja
MAYNET CUP, ktorého
víťazom sa stala HC SPORTA
Hlohovec
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
64
Spoločné foto s fanúšikmi po finálovom zápase FINAL 4 s HC Tatran Prešov,
na ktorom HC SPORTA Hlohovec obhájila titul Vicemajstra SR
v sezóne 2012/2013.
„Hlohovec má talent“
Akcia Hlohovec má talent je prehliadkou talentov detí materských a základných škôl mesta
Hlohovec. Podujatie bolo konané 17.04.2012.
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
65
Ďalšou zaujímavou akciou bola Olympiáda vo viacboji všestrannosti detí materských škôl
okresu Hlohovec, na ktorej súťažia jednotlivci a kolektívy v behu na 2 x 10 m, hode loptou do
diaľky a skoku z miesta do diaľky, ktorá sa konala 26.10.2012.
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
66
1. občan mesta Hlohovec v roku 2012
1. občanom mesta Hlohovec v roku 2012 sa stal Tomáško Malec, ktorý sa narodil 2.
januára 2012 v Trnave, vážil 2890 g a meral 48 cm. Je to prvé dieťa Zuzany a Martina
Malecových, 2. vnúča rodiny Brockových a 3. vnúča v rodine Malecových. Prvému
Hlohovčanovi ako i šťastným rodičom prišiel zablahoželať aj primátor mesta Hlohovec Peter
Dvoran a vedúca odd. spoločenských vecí Ing. Mária Janíčková. Tomáško je veľmi dobré,
kľudné a pekné bábätko.
ITF SLOVAKIATOUR 2012
V dňoch 19. – 22. januára 2012 sa Mesto Hlohovec spolu s vinármi nášho mesta:
Pavlom Tuturom a Ladislavom Černým prezentovalo na prestížnom medzinárodnom veľtrhu
ITF Slovakiatour a Danubius Gastro 2012. Na veľtrhu sa predstavilo 405 vystavovateľov z 21
krajín a navštívilo ho 72 764 registrovaných návštevníkov.
Primátor mesta Hlohovec Peter Dvoran privítal hostí, medzi ktorými bol prezident SR
Ivan Gašparovič, bývalý prezident SR Rudolf Schuster, minister dopravy, pôšt a
telekomunikácií Ján Fígeľ, predseda TTSK Tibor Mikuš a mnohí ďalší, ktorým predstavil
mesto Hlohovec a galériu „ fraštackých“ vín. Absolvoval i niekoľko stretnutí s primátormi
iných miest, podnikateľmi a radom významných osobností z oblasti kultúry a cestovného
ruchu z domova i zo zahraničia.
Neodmysliteľnou súčasťou našej expozície sa stala prezentácia folklóru,
ktorý návštevníci obdivovali v ľudových piesňach z nášho regiónu v podaní Janka Bielika
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
67
s hudobným doprovodom dcéry Lenky a Mariána Daniša, a pre našu oblasť v
nezvyčajnej výrobe fujár a píšťal Jozefa Mikulášeka.
Po prvýkrát sa na výstave zúčastnili i študenti Strednej odbornej školy na Nerudovej
ul. v Hlohovci, ktorí prilákali množstvo návštevníkov nielen umeleckým tvorením
prezentovanom na paneloch samotného stánku, ale i predstavovanou prácou v oblasti
grafického umenia a kozmetiky, ktorú návštevníci využívali s veľkým záujmom.
Počas výstavy sa k nášmu mestu opäť prihlásilo veľa rodákov, ktorí sa zaujímali najmä
o osudy „starých Fraštačanov“ . Mnohých potešil „ najkrajší stromček na Slovensku“, ktorý si
pri návšteve Hlohovca cez vianočné sviatky odfotografovali a zasielali príbuzným do rôznych
končín
sveta.
Návštevníci prejavovali záujem i o historické pamiatky, činnosť Hvezdárne a planetária
M. R. Štefánika, tiež o činnosť samosprávy a spôsob využívania európskych fondov v prospech
mesta.
Deň učiteľov
V piatok, dňa 23.03.2012 v refektári Vlastivedného múzea, primátor mesta Hlohovec
Peter Dvoran, poďakoval zástupcom pedagógov všetkých škôl nachádzajúcich sa na území
mesta Hlohovec, za obetavú prácu pri odovzdávaní vedomostí a príprave žiakov do života. Vo
svojom príhovore vyzdvihol kvalitnú a vytrvalú prácu slovenských učiteľov. Program pre
pedagógov k ich sviatku pripravili žiaci ZUŠ. Programom sprevádzala Kristína Belčíková.
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
68
Kladenie vencov pri príležitosti výročia Oslobodenia Hlohovca
Dňa 30.03.2012 sa uskutočnila spomienková slávnosť kladenia vencov na Námestí sv.
Michala pri príležitosti výročia Oslobodenia Hlohovca. Slávnostný príhovor predniesol
zástupca primátora mesta Ing. Ján Tassy a predseda Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov - miestnej organizácie Ing. Vladimír Kanský. Básňou sa nám prihovorila Mgr.
Andrea Kleimanová. Slávnostného aktu kladenia vencov sa zúčastnil aj veliteľ Multifunkčného
práporu pplk. Ing. Adrián Melega a štábny nadrotmajster Michal Cződör z VÚ 4444.
K dôstojnému priebehu slávnosti prispeli i príslušníci Dopravného práporu z VÚ 1471.
Kladenie vencov pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom
Dňa 4. mája 2012 sa uskutočnila spomienková slávnosť kladenia vencov na Námestí sv.
Michala pri príležitosti 67. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom. Slávnostný príhovor
predniesol primátor mesta Hlohovec Peter Dvoran a predseda Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov - miestnej organizácie Ing. Vladimír Kanský. Básňou sa
prítomným prihovorila Mgr. Andrea Kleimanová.
Pri tejto slávnostnej príležitosti Ministerstvo obrany SR v zastúpení plukovníkom v zálohe Ing.
Danielom Kostrom, vedúcim odd. vojnových veteránov, odovzdalo odznak : Vojnový
veterán oceneným:
Pplk. v zál. Ing. Jánovi Kozákovi,
Pplk. v zál. Ing. Vojtechovi Sabovi,
Poručíkovi v zál. Pavlovi Sahajovi,
Pplk. v zál. Ing. Zoltánovi Kollárovi,
Štáb. nadrotm. v zál. Jánovi Kozákovi.
Slávnostného aktu kladenia vencov a gratulácií oceneným sa s primátorom mesta Hlohovec
Petrom Dvoranom zúčastnil i veliteľ Multifunkčného práporu pplk. Ing. Adrián Melega z VÚ
4444. K dôstojnému a slávnostnému priebehu slávnosti prispeli i príslušníci VÚ 4444.
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
69
Slávnostné ocenenie osobností mesta Hlohovec
Dňa 16.5.2012 sa v refektári Vlastivedného múzea v Hlohovci konalo Slávnostné ocenenie
osobností mesta Hlohovec.
Čestná pocta in memoriam bola udelená akad. soch. Ľudovítovi Gogovi za vynikajúce tvorivé
výkony v oblasti kultúry a umenia a Ladislavovi Kunovi za vynikajúce výsledky v športovej
činnosti.
Plaketu mesta Hlohovec si z rúk pána primátora Petra Dvorana osobne prevzal Prof. Ing.
Ladislav Soják, Dr.Sc. za mimoriadne zviditeľňovanie a propagáciu mesta Hlohovec doma i v
zahraničí.
Verejné uznanie za zásluhy o rozvoj mesta Hlohovec bolo udelené Mgr. Františkovi
Turbekovi, Helene Medveckej a Jánovi Lackovičovi za vynikajúce výsledky v športovej činnosti
a taktiež Mgr. Art. Júliusovi Karabovi za vynikajúce tvorivé výkony v oblasti kultúry a umenia.
Cenu primátora si prevzal Ján Bielik, B.A.i Rudolf Podušel a akad. soch. Jozef Sušienka za
prínos pre kultúrny rozvoj mesta.
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
70
Súťaž o najkrajšie maturitné tablo
Mesto Hlohovec vyhlásilo súťaž o Najkrajšie maturitné tablo. Na prvom mieste sa
umiestnilo tablo IV.A Gymnázia Ivana Kupca. Druhé miesto získalo tablo Oktávy Gymnázia
Ivana Kupca. Na treťom mieste sa umiestnilo tablo IV.A Obchodnej akadémie Hlohovec. Na
prvých troch výhercov súťaže čakalo prijatie prednostky MsÚ Ing. Lukáčovej, ktorá im
poďakovala za ich snahu a úsilie a odovzdala ceny pre výhercov. Výhercom srdečne
blahoželáme.
68. výročie Slovenského národného povstania
Dňa 28. augusta 2012 sa uskutočnila spomienková slávnosť kladenia vencov na
Námestí sv. Michala pri príležitosti 68. výročia Slovenského národného povstania.
Slávnostný príhovor predniesol zástupca primátora mesta Hlohovec Ing. Ján Tassy a
priama účastníčka SNP a členka MO SZPB pani Adela Chorvátová. Básňou sa prítomným
prihovorila Ing. Mária Janičková. Súčasťou spomienkového aktu bol slávnostný nástup
Multifunkčného práporu VÚ 4444. Aktu kladenia vencov sa zúčastnil zastupujúci veliteľ
práporu mjr. Ing. Branislav MICHALČÍK, ktorý položil veniec a uctil si pamiatku padlých
hrdinov.
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
71
Na kolesách proti rakovine
Mesto Hlohovec v spolupráci so Slovenským paralympijským výborom zorganizovalo
v dňoch 18. - 19. septembra 2012 verejnú finančnú zbierku schválenú Ministerstvom vnútra.
Forma získavania finančných prostriedkov bola zabezpečená predajom propagačných
predmetov " jojo " za symbolickú sumu. Vyzbierali sme sumu 395,76 €. Finančné prostriedky
budú v spolupráci s nadáciou Výskumu rakoviny použité na zakúpenie prístroja „ Tissue
microarrazer “, toto laboratórne zariadenie umožňuje rýchlu, rentabilnú a spoľahlivú analýzu
rôznych nádorových znakov v tkaninových vzorkách.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí akoukoľvek finančnou čiastkou prispeli do
zbierky, menovite MŠ Hollého, ktorá prispela čiastkou 66,50€, Dennému centru Bereksek,
ktoré prispelo čiastkou 47,20 € a do zbierky sa tiež zapojilo DC Ruža čiastkou 20,-€.
Ďakujeme za pomoc i študentom Gymnázia I. Kupca v Hlohovci, ktorí zbierku uskutočňovali.
Slávnostné prijatie paralympionikov – PH Londýn 2012
Dňa 26.9.2012 sa uskutočnilo slávnostné prijatie paralympionikov, ktorí sa zúčastnili na
Paralympijskych hrách v Londýne 2012. Primátor mesta Hlohovec Peter Dvoran, srdečne
poďakoval všetkým za úspešnú reprezentáciu mesta Hlohovec a športovcom odovzdal
ďakovné listy. Poďakovanie patrilo PhDr. Mgr. Miloslavovi Bardiovskému, Bc. Hanke
Kolníkovej, trénerovi Jánovi Lackovičovi a PhDr. Jánovi Riapošovi, PhD., ktorý v kategórii stolný
tenis získal dve zlaté medaily. Poďakovanie patrilo taktiež Ing. Petrovi Šiškovi, za pomoc pri
príprave športovcov na PH Londýn 2012. Podujatia sa zúčastnil taktiež kulturista Michal Púček,
ktorý si z rúk primátora prevzal ďakovný list za vzornú reprezentáciu mesta Hlohovec doma i v
zahraničí v kulturistike.
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
72
Odhalenie pamätnej tabule
Pri príležitosti tradičného Michalského jarmoku v Hlohovci na sviatok sv. Michala bol v
piatok 28.09. 2012 odhalený pamätný stĺp s tabuľou k 650. výročiu udelenia privilégií
trhového mestečka podľa zvyklostí kráľovského mesta Budín.
Najstaršie právo konať slobodné výročné trhy v Hlohovci pochádza z roku 1362. Toto trhové
privilégium získal pre Hlohovec významný zemepán Mikuláš Kont od uhorského kráľa Ľudovíta
I. pre niekdajšiu osadu kráľovských hostí – Nový Hlohovec.
Táto mimoriadna výsada zaistila Hlohovcu hospodársky rozvoj a rozkvet a rok 1362 je vďaka
tejto trhovej výsadnej listine považovaný za počiatok mestského vývinu Hlohovca.
Slávnostného odhaľovania pamätnej tabule sa zúčastnili zástupcovia Mesta Hlohovec, poslanci
mestského zastupiteľstva a pozvanie k oslavám Michalského jarmoku, ako aj k odhaľovaniu
pamätnej tabule prijali tiež zástupcovia družobných miest zo slovinského mesta Slovenské
Konjice a českého mesta Hranice.
Úvodným slovom a básňou sa prítomným prihovorila Ing. Mária Janičková a historické
pozadie s dejinnými súvislosťami priblížil riaditeľ Vlastivedného múzea v Hlohovci Mgr. Jozef
Urminský.
Samotný akt odhaľovania pamätnej tabule bol zverený primátorovi mesta Hlohovec
Petrovi Dvoranovi, ktorí k slávnostnému úkonu prizval aj zástupcu družobného mesta
Slovenské Konjice v zastúpení županom Miranom Gorinšekom a zástupcu družobného mesta
Hranice v zastúpení tajomníkom mestského úradu Ing. Vladimírom Vyplelíkom.
Odhaľovania pamätnej tabule sa zúčastnil aj autor diela kamenosochár Vincent
Vadovský, ktorý kamenný monolit tvoriaci pamätný stĺp priviezol zo svojho rodného Spiša a
podľa jeho slov tak spojil svoj rodný kraj s mestom, ktoré sa stali domovom jemu i jeho detí.
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
73
MICHALSKÝ JARMOK
V dňoch 28.9. – 30.9.2012 sa uskutočnil 19. ročník Michalského jarmoku s tradičným
jarmočným tovarom, bohatým kultúrnym programom a atrakciami.
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
74
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
75
Mesiac úcty k starším
Dňa 10. októbra 2012 primátor mesta Hlohovec Peter Dvoran, pri príležitosti „Mesiaca
úcty k starším“, v Dome kultúry privítal seniorov, ktorí v tomto roku oslavovali svoje
významné životné jubileum. Osobne zablahoželal a obdaroval najstarších prítomných seniorov
– pani Adelu CHORVÁTHOVÚ, Editu SCHUDICHOVÚ a Letíciu TANDLMAJEROVÚ.
Príjemné popoludnie svojím vystúpením spestrila Akadémia mažoretiek, Folklórna skupina
Šulekovčan, Hlohovskí fujaristi a spevácky zbor Hlohovčatá.
Slávnostné ocenenie osobností mesta Hlohovec - november 2012
Dňa 22.11.2012 sa v refektári Vlastivedného múzea v Hlohovci konalo Slávnostné
ocenenie osobností mesta Hlohovec. Cenu primátora si z rúk primátora mesta Petra Dvorana
osobne prevzal Mgr. Vojtech Kocián za prínos pre kultúrny rozvoj mesta, Peter Baláž za
úspešnú činnosť v oblasti športu a Ing. Róbert Jalakša za rozvoj mesta v oblasti tvorby a
ochrany životného prostredia. Oceneným srdečne blahoželáme.
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
76
Hlohovský tanečný večer
Dňa 30. novembra 2012 sa v Dome kultúry v Hlohovci uskutočnil 10. ročník
Hlohovského tanečného večera, kde sa konala prehliadka tanečných žánrov na pozvanie.
Účinkujúci v programe predviedli mažoretkové tance, disco dance, orientálne tance,
štandardné tance, Boogie Woogie a Lindy hop, videoclipdancing a freestyleshow, tango
argentino, hip hop, salsa, break dance, latinsko-americké tance, dance show, akrobatický RnR
a jive.
Vianočná kvapka krvi
Mesto Hlohovec, v snahe oceniť humánne aktivity občanov darujúcich krv, uskutočnilo
14.12.2012 pre darcov tejto drahocennej tekutiny posedenie spojené s odovzdávaním malých
upomienkových predmetov v obradnej sieni mesta Hlohovec, v refektári Vlastivedného
múzea.
Hlohovec, 20.06.2013
Vypracovala: Ing. Zuzana Pacherová
________________________________________________________________________
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA HLOHOVEC ZA ROK 2012
77
Download

Konsolidovaná výročná správa Mesta Hlohovec za rok 2012