Župný spravodajca
Spoločenský časopis
pre občanov Trnavského samosprávneho kraja
číslo 10/2010
Športovcom roka
Libor Charfreitag
Národná cena
za kvalitu pre TTSK
strana 13
strana 2
Župný spravodajca
pre občanov Trnavského samosprávneho kraja
Predvianočné Zastupiteľstvo TTSK spríjemnilo folklórne pásmo
Na programe 8. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského
samosprávneho kraja (TTSK), ktoré
sa uskutočnilo 15. decembra, bolo
14 bodov. Pretože to bolo posledné zasadnutie v roku, už tradične
ho na úvod spestril vianočným
folklórnym pásmom detský súbor.
Medzi poslancov tentoraz prišli deti
zamestnancov Krízového strediska
v Trnave a detskí klienti strediska
(na snímke). Priebeh rokovania
sledovali aj členovia delegácie Armavirského kraja, ktorí boli na historicky prvej návšteve nielen TTSK,
ale aj Slovenska. S týmto regiónom
má TTSK od roku 2009 podpísanú
medziregionálnu zmluvu.
Poslanci vzali na vedomie návrh na zvýšenie cien cestovného
vo vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej doprave osôb pri hotovostnej platbe
o 10 percent so zaokrúhlením na päť
centov a schválili Všeobecne záväzné nariadenie TTSK o určení ročnej
sadzby dane z motorových vozidiel.
Daň sa oproti roku 2007, kedy bola
naposledy upravovaná, zvyšuje
pre rok 2011 o 10 percent. „Daň
z motorových vozidiel je jedným
z príjmov samosprávneho kraja, príjem však ani zďaleka nestačí na pokrytie údržby a opravy ciest. Preto sme
museli prikročiť k zvýšeniu dane,“ vysvetlil predseda TTSK Tibor Mikuš.
Poslanci schválili Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja TTSK na roky 2009-2015. Dokument je v súlade s cieľmi a prioritami
ustanovenými v Národnej stratégii
regionálneho rozvoja SR a definuje
hlavné ciele a priority hospodárskeho a sociálneho rozvoja TTSK
na roky 2011 – 2013. „Rozpočet je zostavený racionálne, konzervatívne a
jeho stavba počíta s ďalšími optimalizačnými, úspornými a racionalizačný-
mi opatreniami
v každej oblasti
na úrovni Úradu TTSK, ako
aj vo všetkých
organizáciách
v zriaďovateľskej pôsobnosti
kraja,“ odôvodnil predloženie
návrhu rozpočtu predseda
TTSK.
Poslanci ďalej schválili návrh
na zrušenie poskytovania dotácií
na rok 2010. Tento návrh sa opieral
aj o to, že na poskytnutie dotácií nie
je právny nárok, pričom zdrojom
na poskytovanie dotácií sú vlastné
príjmy rozpočtu TTSK. „Nepriaznivá
súčasná finančná situácia rozpočtu
TTSK neumožňuje vytvorenie dostatočných disponibilných zdrojov
krytia na financovanie projektov
na základe výziev TTSK,“ vysvetlil návrh predseda TTSK.
V bode dvanásť odznelo viacero
informácií, napríklad o zasadnutí
Správnej rady Nadácie DAR, medzinárodnej spolupráci TTSK, čerpaní
rozpočtu a úverov TTSK, integrovanom transportnom systéme alebo
aktivitách TTSK v oblasti sociálnej
pomoci.
Ivan Krajčovič
Trnavskej univerzite blahoželali aj najvyšší štátni predstavitelia
Oslavy 375. výročia založenia Universitas Tyrnaviensis kulminovali sériou zaujímavých kultúrnych, spoločenských i športových podujatí.
Dňa 9. novembra sa predstavitelia vlády a parlamentu ako aj iných
organizácií štátneho, verejného a
súkromného sektora, pedagógovia,
Zľava predseda TTSK Tibor Mikuš a podpredseda vlády SR Rudolf Chmel pri privítaní rektorov slovenských i zahraničných vysokých škôl.
študenti a zamestnanci zúčastnili na
slávnostnej sv. omši v Dóme sv. Martina v Bratislave a zároveň si uctili pamiatku zakladateľa univerzity Petra
Pázmaňa. Hlavným celebrantom bol
bratislavský arcibiskup a metropolita
Mons. Stanislav Zvolenský.
Následne bola v Malom kongresovom centre vydavateľstva SAV
prezentovaná monografia Dejiny Trnavskej univerzity 1635-1777/19922010.
O deň neskôr pokračovali oslavy v
sále Marianum v Arcibiskupskom paláci, kde sa konala slávnostná akadémia. Okrem iných vzácnych hostí sa
na nej zúčastnili podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Milan
Hort, podpredseda vlády Slovenskej
republiky Rudolf Chmel, predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor
Mikuš, primátor mesta Trnava Štefan
Bošnák, trnavský arcibiskup Róbert
Bezák, poslanci NR SR i desiatky rektorov zo Slovenska i zahraničia.
Popoludnie patrilo športovým fanúšikom. V športovej hale Družba
rektor slávnostne otvoril Športový
deň TU. Oslavy sa zavŕšili koncertom vážnej hudby v Katedrále sv.
Jána Krstiteľa, kde si mohli poslucháči v rámci Trnavskej hudobnej
jesene vypočuť pôsobivé Talianske
koncerty z Podolínca v interpretácii hudobného súboru Solamente
Naturali.
Záštitu nad oslavami prevzali
predsedníčka vlády Slovenskej republiky Iveta Radičová, predseda
Trnavského samosprávneho kraja
Tibor Mikuš a primátor mesta Trnava Štefan Bošnák. Mestské zastupiteľstvo vyhlásilo rok 2010 za Rok
Trnavskej univerzity.
Adriana Krupová
riaditeľka kancelárie rektora TU
Predsedovia samosprávnych krajov sa opäť stretli v Trnave
Ďalšie z pravidelných rokovaní
Združenia samosprávnych krajov SK
8 sa uskutočnilo na Úrade TTSK 4.
októbra. V programe bolo naplánovaných sedem bodov. Predsedovia
krajov okrem iného rokovali aj o finančnej situácii jednotlivých VÚC a
prebrali i problematiku ciest II. a III.
triedy v pôsobnosti krajov. „Konštatoval by som za nás, že nepriaznivá
situácia v SK8 pokračuje, aj keď sa neprehlbuje prepad, ale pokračuje. Takisto je nepriaznivá situácia na cestách II.
2
editoriál
a III. triedy, neustále sú poškodzované
a aj majetok občanov neoprávneným
tranzitom, takže budeme opätovne
žiadať o riešenie tejto problematiky,“
povedal na úvod predseda Trnavského samosprávneho kraja a zároveň predseda SK 8 Tibor Mikuš.
Na rokovaní odzneli aj viaceré
informácie, napríklad o ukončení
činnosti kancelárie SK 8 v Bratislave, o stretnutí riaditeľov sociálnych
odborov krajov, o výsledkoch rokovania s ministrom financií Ivanom
Miklošom a o formách pomoci krajom prostredníctvom Komplexnej
centrálnej záchrannej služby Gabčíkovo.
Predsedovia so znepokojením
zobrali na vedomie informáciu o
vládnej novele zákona, ktorý pojednáva o majetku vyšších územných celkov. „Považujeme túto iniciatívu, ak bude naplnená tak, ako
sme boli informovaní, za iniciatívu,
ktorá zásadným spôsobom skomplikuje aj financovanie, ale aj prácu
samosprávnych krajov, ale čo nás
samozrejme znepokojuje, že nikto
so samosprávnymi krajmi takéto
iniciatívy nekonzultuje,“ vyjadril sa k
problematike Mikuš. Počas rokovania bol prítomný aj splnomocnenec
vlády SR pre územnú samosprávu,
integrovaný manažment povodí a
krajiny Martin Kováč.
Ďalšie stretnutie absolvovali predsedovia samosprávnych krajov 13. decembra v Nitre.
-ik-
číslo 10/2010
12/2007
/2007
číslo
Národnú cenu za kvalitu 2010 získal TTSK
Trnavský samosprávny kraj sa zapojil do súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu 2010. Cieľom
účasti v súťaži bolo posúdiť svoje aktivity v rámci systému manažérstva
kvality zamerané na výsledky a priority, motivovať zamestnancov k úsiliu o
trvalé zlepšovanie systému manažérstva a profesionálny rozvoj, zhodnotiť
efektívnosť a kvalitu činností organizácie a posilniť svoje postavenie na
národnej i medzinárodnej úrovni.
V historickej budove Národnej rady
SR pod záštitou pána Ivana Gašparoviča, prezidenta Slovenskej republiky, sa 8. novembra 2010 v Bratislave
konal slávnostný večer pri príležitosti
odovzdávania Národnej ceny Slovenskej republiky za kvalitu 2010. Trnavský samosprávny kraj získal ocenenie
zlepšenia výkonnosti v kategórii C2
(organizácie samosprávy), na základe
predloženej samohodnotiacej správy a posúdenia na mieste, ktoré sa
uskutočnilo na Úrade TTSK 14. júla.
Samohodnotiacu správu vypracovali členovia CAF tímu (E. Kraicová, V.
Grambličková, Ľ. Dušek, M. Karpátyová, E. Bednárik, E. Poláčková, Ľ. Daučo,
L. Kebísková a S. Cifrová).
Do jedenásteho ročníka súťaže sa
záväzne prihlásilo do konca februá-
ra 32 organizácií verejnej správy a
podnikateľského sektora. V kategórii C (organizácie verejnej správy) sa
prihlásilo 18 samospráv. Prihlásené
organizácie vypracovali v prvej polovici roka samohodnotiace správy
v stanovenej štruktúre. V júni komisia odporučila najlepšie organizácie
do finále súťaže a v nich potom vykonala posúdenie na mieste tímom
externých posudzovateľov, tzv. „site
visit“. Na základe externého posúdenia získala organizácia spätnú
správu z posúdenia na mieste, ktorá
obsahuje silné stránky a námety na
zlepšovanie práce organizácie.
Národná cena SR za kvalitu vychádza z Európskej ceny za kvalitu,
ktorá je postavená na princípoch
Modelu výnimočnosti EFQM (Európska nadácia pre manažérstvo
kvality). Ide o praktický nástroj, ktorý pomáha organizáciám na ceste k
výnimočnosti, pomáha porozumieť,
kde majú rezervy a dáva podnety
na riešenie problémov. Základom
modelu je dosahovanie dobrých
výsledkov organizácie formou zapojenia všetkých pracovníkov do
vykonávania a zlepšovania pracovných procesov.
ek, ik, foto: archív UNMS SR
Podpis dohody s poľským vojvodstvom
Predseda Kujawsko - Pomorského vojvodstva
(KPV) Piotr Całbecki a vicepredseda Trnavského
samosprávneho kraja (TTSK) Augustín Hambálek (na snímke vpravo) podpísali 10. novembra
2010 dohodu o medziregionálnej spolupráci.
Kontakty medzi našimi dvoma regiónmi začali v roku 2008 počas návštevy mesta Toruň,
za účasti veľvyslanca SR Františka Ružičku,
počas ktorej bolo navrhnuté vytvorenie kooperácie. Prvé stretnutie na miestnej úrovni
oboch strán sa konalo v júni 2008, kedy na
oficiálnu návštevu TTSK prišiel P. Całbecki.
„Spolupráca s Trnavským krajom sa zameria
najmä na hospodársku sféru a súvisiacu spo-
luprácu medzi akademickou obcou, rovnako
ako výmenu skúseností v oblasti cestovného
ruchu,“ informuje Piotr Całbecki. „Dohoda
obsahuje šesť ďalších oblastí spolupráce a
vzťahov, vrátane oblasti kultúry a životného
prostredia,“ povedal Całbecki.
Naši partneri sa nachádzajú v západnej
časti Slovenska, kraji vína a termálnych prameňov. Až dve percentá HDP na Slovensku
tvorí automobilka PSA Peugeot Citroen, jedna z najväčších a najmodernejších investícií
tohto druhu v posledných rokoch.
Beatrice Krzemińska
hovorkyňa úradu predsedu KPV
Rokovanie veľvyslancov štátov Európskej únie
V Trnave sa 9. novembra stretli veľvyslanci štátov Európskej únie (EÚ)
v Slovenskej republike. Hostiteľom
pracovného rokovania bol predseda Trnavského samosprávneho
kraja (TTSK) Tibor Mikuš z iniciatívy
veľvyslanca Belgického kráľovstva
v Slovenskej republike, J. E. Alaina
Coolsa (na snímke v strede), pretože Belgické kráľovstvo tento polrok
predsedá Európskej únii.
Veľvyslanci rokovali v trnavskom Divadle Jána Palárika. Stretnutia sa zúčastnili aj Zdenko Čambal, podpredseda TTSK, Štefan Bošnák, primátor
mesta Trnava a predstavitelia vysokých škôl a univerzity kraja, Martin
Mišút, rektor Trnavskej univerzity, Jozef Matúš, rektor Univerzity sv. Cyrila a
Metoda (UCM) v Trnave a Karol Polák,
rektor Vysokej školy v Sládkovičove.
„Veľvyslancov zaujímala mimoriadne
otázka rozvoja cestovného ruchu a to,
čo môže Slovensko ponúknuť iným.
Samozrejme konštatovali sme aj veľké
rezervy, ktoré máme v oblasti služieb,
ale aj v oblasti infraštruktúry. Hovorili
sme o otázkach zásobovania energiami, využívania obnoviteľných zdrojov,
ochrane životného prostredia, diskutovali sme o všetkom čo je dôležité, ako
sú napríklad tranzitné koridory, ktoré
by mohli viesť cez Slovensko,“ zhrnul
témy rokovania Tibor Mikuš.
Pre prítomných bola pripravená
prezentácia projektu Inteligentná
energia Trnavského samosprávneho
kraja. „Predstavili sme im základné
údaje o kraji, to, čo je pôsobnosťou
samosprávneho kraja, akým spôsobom tieto kompetencie kraj napĺňa
a možnosti zvyšovania konkurencieschopnosti územia,“ povedal neskôr
na tlačovej konferencii predseda
TTSK Tibor Mikuš. Na otázky novinárov odpovedal aj veľvyslanec Alain
Cools, ktorý o možnostiach zvýšenia
povedomia o Slovensku v Európskej
únii skonštatoval: „Myslím, že jedna
z hlavných vecí, na ktorých musíte
popracovať je reklama. Propagácia
toho čo ponúkate, je veľmi dôležitá,
hlavne smerom do zahraničia. Máte
napríklad Piešťanské kúpele, ktoré nie
sú v Belgicku známe, tu vidím vašu
rezervu. Naopak máte na Slovensku
niekoľko veľmi dobrých klasických
orchestrových telies a prebieha spolupráca medzi Belgickým kráľovstvom
a jedným z týchto orchestrov. Sám
k tejto spolupráci troška prispejem,
pretože 15. novembra organizujem
džezový koncert, na ktorom vystúpia
belgický pianista a speváčka z vášho
kraja Lucia Lužinská.“
Rektor UCM Jozef Matúš na tlačovej konferencii predstavil zahraničnú
spoluprácu univerzity.
Na záver sa veľvyslanci stretli s študentmi univerzít a vysokých škôl
etablovaných v TTSK. V hodinovej
besede sa zaujímali najmä o postavenie Slovenska v rámci EÚ. Na rozdiel
od médií mali študenti o stretnutie s
veľvyslancami veľký záujem. Sála divadla bola úplne zaplnená, študenti
obsadili aj obe balkónové poschodia.
-ik-
aktuality
3
Župný spravodajca
pre občanov Trnavského samosprávneho kraja
Seniori bilancovali v rámci Mesiaca úcty k starším
Vedome i podvedome náš život
kamsi smeruje. Bez vzťahov, väzieb,
detí a starých ľudí je národ iba prázdnou formou. Pamäť a myseľ umožňujú i v najťažších chvíľach života
premostovať prítomné i budúce.
Jednou z priorít Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska
(KO JDS) je stretávanie sa seniorov
v rámci kraja. Vďaka finančnému
zabezpečeniu zo strany Trnavského
samosprávneho kraja (TTSK) sa seniori už po štvrtý raz stretli v rámci
Mesiaca úcty k starším na spoločnom posedení. Tento rok už po druhýkrát poskytla vyše 195 zástup-
com z Dunajskej Stredy, Galanty,
Senice, Skalice, Piešťan, Hlohovca a
Trnavy svoju pohostinnosť Stredná
odborná škola poľnohospodárstva
a služieb na vidieku v Trnave.
Predsedníčka KO JDS Margita
Fabianová privítala seniorov so
slovami vďaky TTSK a poľnohospodárskej škole. „Každý nový deň
je možnosťou k rozprávaniu, ktoré
prekračuje seba, k rozprávaniu, ktoré všetkých spája pre spoločne žitý
svet. Vďaka TTSK, Memorandu o
spolupráci s KO JDS v Trnave, ktoré
vzniklo pred vyše dvoma rokmi ako
prvé zo všetkých krajov Slovenskej
republiky, sa spĺňajú vytýčené ciele
seniorov. Nielenže máme zástupcov
v redakčnej rade Župného spravodajcu, v kultúrno – sociálnej komisii,
ale dostáva sa nám vo veľkej miere
finančná a morálna podpora.“
Už päť rokov organizuje KO JDS
Reumatologické dni v Piešťanoch,
uskutočnila krajské a regionálne
prehliadky seniorov Posolstvo kul-
túrneho dedičstva, ktoré sa konali v
Dunajskej Strede, Senici a Trnave v
podobe ľudových piesní a prehliadky krojov z regiónov. Finančným zabezpečením TTSK mohli usporiadať
Župnú olympiádu seniorov.
Pohostenie, hudba, populárne ľudové piesne, odovzdávanie ocenení
z Ústredia JDS – pamätné medaily a
pamätné listy i vyznamenania 1., 2.
a 3. stupňa s finančnou odmenou
boli súčasťou krajského stretnutia.
Okrem výsledkov práce a spolupráce s ďalšími organizáciami,
bilancie 20 rokov JDS budú zástupcovia 15 – tisícovej krajskej základni
určite oboznamovať svojich členov
o stretnutí Ústredia s ministrom
práce, sociálnych vecí a rodiny Jozefom Mihálom i požiadavkami, ktoré
predniesol Kamil Vajnorský. Prítomní seniori si zo stretnutia odnášali
nielen nové poznatky, ale aj krásny
zážitok z divadelného predstavenia
v Divadle Jána Palárika v Trnave.
Eva Kopúnková
Krajšie Vianoce pre ľudí bez domova Medaila i ďakovný list pre dekana
Odbor sociálnej pomoci Úradu
Trnavského samosprávneho kraja
(ÚTTSK) zorganizoval v predvianočnom období zbierku „Rukavice,
šál, čapica“, ktorá bola zameraná na
podporu ľudí bez domova žijúcich
v meste Trnava a celom Trnavskom
regióne.
Zozbieraných bolo 60 tašiek rukavíc, šálov a čiapok, ktoré pracovníčky Odboru sociálnej pomoci
rozviezli do útulkov, nocľahární
a zariadení núdzového bývania v
rámci Trnavského kraja. Tieto budú
odovzdané ľuďom bez prístrešia na
Štedrý večer, aby takto mohli aspoň
o niečo ľahšie prekonať zimné obdobie. Popri tejto zbierke zamestnanci ÚTTSK prejavili svoju spolupatričnosť s ľuďmi odkázanými na
pomoc iných aj tým, že priniesli
šatstvo, detské hračky, deky a iné
potrebné veci (približne 15 vriec).
Zozbierané veci boli roztriedené a
odovzdané do domovov
sociálnych služieb pre
deti a domovov sociálnych služieb pre dospelé
ženy a mužov, útulkov,
nocľahární a zariadení
núdzového bývania pre
matky s deťmi po celom
regióne. Zbierka sa uskutočnila pri príležitosti Európskeho roka boja proti
chudobe a sociálnemu
vylúčeniu.
Ľubica Pélyová
Podpredseda Trnavského samosprávneho kraja József Kvarda na farnosti v
Zlatých Klasoch odovzdal Sándorovi Naszvadimu, dekanovi šamorínskeho rímskokatolického cirkevného obvodu medailu, ako aj ďakovný list predsedu TTSK
Tibora Mikuša za zásluhy o rozvoj a šírenie kresťanských hodnôt v trnavskom
regióne, pri príležitosti jeho životného jubilea.
„Kultúrne zázemie nášho regiónu stojí na pevných kresťanských základoch a
Sándor Naszvadi patrí medzi významných ľudí, ktorí svojím životom rozvíjajú a
šíria tieto nespochybniteľné hodnoty,“ poznamenal József Kvarda. Podľa neho
medaila predsedu TTSK je ocenením, ktoré dokumentuje a ohodnocuje dekanov
prínos pre duchovný rast regiónu.
-ls-
Starostovia predložili petíciu kvôli intenzite nákladnej dopravy
Predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Tibor Mikuš prijal
3. novembra 2010 starostov obcí
Ratnovce, Sokolovce, Jalšové a
Koplotovce. Starostovia predložili
predsedovi TTSK petíciu k problému
neúmerne intenzívnej nákladnej dopravy, ktorá prechádza ich obcami.
4
aktuality
Tento problém nastal po zavedení
platby mýta na cestách I. triedy. Občania poukazujú na zvýšenú intenzitu prejazdu ťažkej nákladnej dopravy
s obavou bezpečnosť seba a svojich
detí. Zvýšenou záťažou sa ničia cesty II. a III. triedy v obciach a praskajú
steny na rodinných domoch, ktoré
sa nachádzajú v blízkosti ciest. Zároveň sú poškodzované inžinierske
siete kanalizácie a vodovodu, ktoré
sú uložené v telese alebo ochrannom pásme ciest.
Prítomní sa zhodli na tom, že problém je potrebné riešiť vyhláškou
alebo predpisom, ktorý by z ciest II.
a III. triedy prechádzajúcich obcami
vylúčil tranzitnú nákladnú dopravu.
Predseda TTSK bude preto o probléme informovať ministra dopravy a
navrhol, aby sa tento problém riešil
spoločným postupom samosprávneho kraja a dotknutých obcí.
Ivan Krajčovič
číslo
číslo10/2010
12/2007
/2007
Ocenenia pre starostov a pracovníkov v sociálnej oblasti
STAROSTOVIA
Predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Tibor Mikuš 22.
novembra ocenil Pamätnou medailou predsedu TTSK a ďakovným
listom primátorov a starostov obcí
a miest TTSK, ktorí v tomto volebnom období končia svoju funkciu.
Odovzdanie ocenení bolo poďakovaním za ich dlhoročnú a významnú prácu v mestách a obciach, kde
pôsobili. Na slávnosti sa zúčastnili
aj podpredsedovia TTSK József
Kvarda, Zdenko Čambal a Augustín
Hambálek spolu s predsedami regionálnych združení ZMO kraja.
Predseda TTSK v príhovore ocenil prácu starostov a primátorov.
„Viem, že vaša práca nekončí iba
stránkovými hodinami, pracujete aj
po večeroch, soboty a nedele, neraz
aj na úkor svojho zdravia a svojich
najbližších. Preto sa chcem všetkým
úprimne poďakovať za roky strávené na úradoch v práci pre prospech
občanov kraja.“ Starostovia na záver spomínali na roky strávené v
obciach, v niektorých prípadoch to
bolo päť volebných období.
SOCIÁLNI
PRACOVNÍCI
Predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) sa pri príležitosti
Dňa sociálnych pracovníkov, ktorý
bol stanovený na 16. október, rozhodol oceniť prácu pracovníkov zo
sociálnej oblasti. Ocenení svojou
prácou a aktivitami v sociálnej sfére robia dobré meno Trnavskému
kraju a prispievajú tak k rozvoju a
zvyšovaniu úrovne a kvality poskytovania sociálnych služieb. Pamätná medaila predsedu TTSK bola 14.
októbra v Zrkadlovej sále Divadla
Jána Palárika v Trnave udelená deviatim pracovníkom a Pamätný list
predsedu TTSK piatim pracovníkom
a jednému kolektívu.
Ocenenia udeľuje TTSK kolektívom
a jednotlivcom za celoživotnú prácu
a mimoriadne výsledky dosiahnuté v
oblasti sociálnej pomoci, vzdelávania
a integrácie zdravotne postihnutých
občanov. „Dnešný deň je ocenením
tých, ktorí dávajú do svojej práce
niečo viac ako je len odbornosť, či vytrvalosť. Vy ste tí, ktorí dennodenne
podávate svedectvo nielen o vašom
vzťahu k tým, ku ktorým okolnosti
neboli také štedré ako k nám ostat-
Primátor Serede Vladimír Vranovič
prirovnal svoju prácu ku koníčku.
„Vždy ma práca napĺňala a bavila. Vysoko si preto vážim toto uznanie, pretože človek má rád najmä morálne
ocenenie svojej práce.“ Starosta Hrnčiaroviec nad Parnou Rastislav Mrva
začínal v roku 1994, kedy sa obec
referendom odčlenila od Trnavy. „Začínali sme z ničoho. Nemali sme ani
doklady, ani pracovníčky obecného
úradu, všetko sme budovali za pochodu. Preto mám dnes pekný pocit,
že moja práca bola ocenená a verím,
že naša práca nebola zbytočná. Po
štyroch volebných obdobiach som si
povedal, že už stačilo.“ Ešte vyšší počet odpracovaných rokov na úrade
dediny Gáň má za sebou aj starosta
Dušan Bucko. „Do politiky som vstúpil už v roku 1985. Po Nežnej revolúcii
som na jedno obdobie nebol zvolený, od roku 1994 ma však občania
volili nepretržite až doteraz. Vybudovali sme vodovod, kanalizáciu a hoci
zostalo ešte veľa vecí, ktoré by obec
potrebovala, myslím si, že môj nasledovník to bude mať ľahšie ako ja.“
Za starostov sa poďakoval za prijatie starosta obce Drahovce Emil
Hubinák.
Ocenení primátori a starostovia:
PhDr. József Kvarda (Čenkovce, vo
funkcii v rokoch 1993 – 2010)), Miroslav Hrabala (Kvetoslavov, 1998
- 2010), Mária Szerdová (Mierovo,
1990 - 2010), Štefan Vida (Ňárad,
1990 - 2010), František Kovács (Trhová Hradská, 1990 – 2010), Alexander
Mézeš (Galanta, 2002 - 2010), Dušan
Bucko (Gáň, 1994 - 2010), Mgr. Vladimír Vranovič (Sereď, 1998 – 2002,
2006 - 2010), Jaroslav Banák (Kľačany, 1986 – 2010), Jaroslav Sliva (Tekoľdany, 1998 – 2010), Emil Hubiňák
(Drahovce, 1990 – 1992, 2006 - 2010),
Štefan Kosec (Veselé, 1994 – 2010),
PaedDr. Ivan Borovský (Vrbové,
1998 - 2010), Jozef Cák (Borský Mikuláš, 1990 – 2010, Mgr. Anna Vrábelová (Letničie, 1990 – 2010), Ing. Stanislav Susedka (Brestovany, 1998
– 2010), Ing. Rastislav Mrva (Hrnčiarovce nad Parnou, 1994 - 2010), Štefan Kováč (Slovenská Nová Ves, 1990
– 2010), Ľubomír Matlák (Špačince,
1990 – 2010), Ing. Štefan Bošnák
(Trnava, 1994 – 2010), Ing. František
Červený (Červeník, 2006 - 2010), Igor
Biskupič (Dubovce, 2002 - 2010)
-ik-
ným. Patrí Vám vďaka za vašu prácu,
lásku, obetavosť a v neposlednom
rade aj za príklad, ktorý dávate svojmu okoliu,“ povedal Tibor Mikuš na
margo práce sociálnych pracovníkov.
Za ocenených poďakovala pani Anna
Hannikerová, riaditeľka Resocializačného strediska Tomky.
Pamätná medaila predsedu
TTSK za záslužnú a dlhoročnú
prácu v oblasti sociálnej pomoci:
Jana Bertová (dôchodkyňa, pracovala v DSS DOMOV Moravský Sv. Ján),
Anna Slezáková (DSS Rohov), Mgr.
Anna Hannikerová (Resocializačné
stredisko Tomky), Mgr. Marta Némethová (DSS a domov dôchodcov
Sereď), Oľga Lovecká (DSS a domov
dôchodcov Sereď), Vladimír Brestovanský (dôchodca, pracuje v Jednote dôchodcov Slovenska), Mária
Poláčková (DSS a domov dôchodcov
Sereď), Mária Žofajová (dôchodkyňa,
profesionálna opatrovateľka, Hlohovec), Marta Panáková (dôchodkyňa,
pracovala na ZŠ v Galante)
Pamätný list predsedu TTSK za
záslužnú a dlhoročnú prácu v oblasti sociálnej pomoci:
Ildiko Gaálová (DSS Jahodná),
PhDr. Ema Žáčková (sociálny odbor
MÚ Piešťany), Štefánia Bederková
(Domov dôchodcov a DSS Holíč),
Božena Psotová (DSS Zavar), Gabriela Kuklová (DSS Zavar), kolektív
pracovníkov Občianskeho združenia Pomoc ohrozenému dieťaťu
Piešťany
-lp, foto: ls-
aktuality
5
Župný spravodajca
pre občanov Trnavského samosprávneho kraja
TTSK ocenil za mimoriadne študijné a športové výsledky
Trnavský samosprávny kraj (TTSK)
usporiadal 16. novembra v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave oslavy Medzinárodného dňa
študentstva. Podpredseda TTSK
Augustín Hambálek pri tejto príležitosti odovzdal pamätné listy najlepším študentom za ich mimoriadne
študijné či športové výsledky. Diplomy a ceny boli takisto odovzdané
trom najlepším družstvám štvrtého
ročníka vedomostnej olympiády
„Kraj, ktorý je mojím domovom“, do
ktorej sa zapojilo 29 stredných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja.
Ocenení za mimoriadne výsledky v oblasti športu:
Edita Bogárová (Gymnázium
Pierra de Coubertina Piešťany) kanoistika, Tomáš Budinský (ŠG
Jozefa Herdu Trnava) - ľahká atletika, Jana Čížiková (OA Trnava)
- tanečný šport, Klaudia Danišová
(ŠG Jozefa Herdu Trnava) - gymnastika, Michal Ešmír (SPŠ Trnava)
- baseball, Elena Fábryová (ŠG
Jozefa Herdu Trnava) - plávanie,
Laura Hanuláková (ŠG Jozefa Herdu Trnava) - ľahká atletika, Katarína Hrubiznová (ŠG Jozefa Herdu Trnava) - plávanie, Dominika
Chrapeková (Gymnázium Ivana
Kupca Hlohovec) - tanečný šport,
Tomáš Kačic (Gymnázium Pierra
de Coubertina Piešťany) - kanoistika, Barbora Križanová (ŠG Jozefa
Herdu Trnava) - plávanie, Bálint
Magyar (ŠG s vjm) - ľahká atletika, Ingrid Oravcová (Gymnázium
Pierra de Coubertina Piešťany) vodné lyžovanie, Martin Petrovič
(Gymnázium Pierra de Coubertina
Piešťany) - veslovanie, Tamás Petényi (Gymnázium Ármina Vámbéryho s vjm Dunajská Streda)
- šach, Dávid Polakovič (ŠG Jozefa
Herdu Trnava) - plávanie, Michal
Póša - SZŠ Trnava) - ľahká atletika,
Filip Praj (ŠG Jozefa Herdu Trnava)
- športová streľba, Sofia Prajová
(ŠG Jozefa Herdu Trnava) - športová streľba, Monika Púchla (ŠG
Jozefa Herdu Trnava) - plávanie,
Kristína Reháková (ŠG Jozefa Herdu Trnava) - gymnastika, Monika
Simančíková (Gymnázium Pierra
de Coubertina Piešťany) - krasokorčuľovanie, Michal Slamka (ŠG
Jozefa Herdu Trnava) - športová
streľba, Arpád Szakacs (ŠG Jozefa
Herdu Trnava) - judo, Filip Tekula
(SOŠ Rakovice) - športová streľba,
Richard Vančo (Gymnázium Pierra
de Coubertina Piešťany) - veslovanie, Dominik Velický (ŠG Jozefa
Herdu Trnava) - plávanie
Ocenení za mimoriadne výsledky vo vedomostných súťažiach a
olympiádach:
Alexandra Bagiová (Gymnázium
J. Matušku Galanta) - literárna oblasť, Dóra Cséfaiová (Gymnázium
Ármina Vámbéryho Dunajská
Streda) - literárna oblasť, Jaroslav
Ferenc (Gymnázium V. Mihálika
Sereď) - oblasť prírodných vied,
Norbert Fűle (Gymnázium M. R.
Štefánika Šamorín) - riešenia logických úloh a hlavolamov, Eugen
Hruška (Gymnázium Ivana Kupca
Hlohovec) - oblasť prírodných vied,
Natália Ježíková (Gymnázium J.
Hollého Trnava) - oblasť histórie, Tomáš Köppl (Gymnázium J. Hollého
Trnava) - hra na hudobný nástroj,
Filip Kunč (Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec) - oblasť prírodných
vied, Nikolas Márkus (Gymnázium
M. R. Štefánika Šamorín) - riešenia
logických úloh a hlavolamov, Lenka
Miškolciová (Gymnázium J. Hollého
Trnava) - literárna oblasť, Adam
Petrikovič (Hotelová akadémia
Piešťany) - za mimoriadne výsledky
v SOČ v oblasti „Fruit Carving“, Barbora Petrovičová (Gymnázium F. V.
Sasinka Skalica) - oblasť prírodných
vied, Andrea Pločeková (Gymnázium P. de Coubertena Piešťany)
- oblasť prírodných vied, Lukáš Slouka (Gymnázium J. Hollého Trnava) - oblasť prírodných vied, Alica
Štrbová (Gymnázium F. V. Sasinka
Skalica) - oblasť prírodných vied,
Štefan Ziman (Gymnázium M. R.
Štefánika Šamorín) - oblasť jazykových znalostí
Ocenení vo vedomostnej olympiáde „Kraj, ktorý je mojím domovom“:
Víťazom sa stali študenti z Gymnázia Jána Hollého v Trnave (Mária Spálová, Tatiana Šalgovičová,
Lukáš Slouka), na 2. mieste skončila trojica študentov z Gymnázia
Ladislava Novomeského v Senici
(Pavol Fuksa, Tomáš Chovanec,
Martin Tomovič) a na 3. mieste sa
umiestnilo Gymnázium Ladislava
Dúbravu Dunajská Streda (Michaela Gányovicsová, Lukáš Procházka, Peter Kántor).
-ik-
Konferencia Domáce násilie a možnosti jeho riešenia
V hoteli Magnólia Piešťany sa
v polovici októbra konala celokrajská konferencia zameraná na
problematiku domáceho násilia a
možnosti jeho riešenia. Konferenciu poriadal Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s piešťanskou
neziskovou organizáciou Otvorená
náruč n. o., OZ Pomoc obetiam
násilia a Inštitútom EPNL Trnavskej univerzity. Na konferencii sa
zúčastnili zástupcovia štátnej a
verejnej správy, v kompetencii
ktorých je riešenie predmetnej
problematiky, príslušníci KR PZ z
Trnavy, organizácie tretieho sektora a zástupkyňa Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny.
Jednotlivé témy prednášok boli
zamerané na poskytnutie informácií o formách násilia, oboznámenie
s aktivitami v oblasti prevencie a eliminácie domáceho násilia, hľadanie
6
aktuality
komplexného riešenia a rozvíjanie
spolupráce s políciou, organizáciami tretieho sektora, štátnou a verejnou správou pri riešení problémov
domáceho násilia.
Úvodné slovo patrilo Ing. S. Cifrovej, vedúcej oddelenia sociálnych
služieb a zástupkyne riaditeľky odboru sociálnej pomoci TTSK, ktorá vo svojom príhovore privítala
účastníkov rokovania a zdôraznila
potrebu riešenia násilia páchané v
rodinách a v súkromí domácností,
ktoré je dlhodobo pretrvávajúcim
nielen individuálnym, ale aj spoločenským problémom.
V jednotlivých príspevkoch vystúpili odborníci z oblasti práva /
JUDr. A. Filová/, policajnej praxe /
kpt. Ing. S. Bokorová a kpt. Mgr. V.
Morvayová/, psychológie /PhDr. V.
Haring PhD./, verejnej správy /Mgr.
A. Kittová/ a Ing. Mgr. Miloslava
Jezná z Odboru rodovej rovnosti
a rovnosti príležitostí Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
V druhej časti konferencie prezentovali svoje skúsenosti a činnosť
organizácie tretieho sektora Mgr. I.
Schusterová / OZ Pomoc obetiam
násilia/, Bc. P. Steinecker /Otvorená náruč n. o./, Mgr. A. Tóthová /
Azylový dom Tamara/ a PhDr. A.
Kurincová z Krízového strediska v
Trnave.
K riešeniu domáceho násilia
uvádzame niekoľko dôležitých
informácií:
1. Bezplatná linka pomoci domáceho násilia na telef. čísle 0850 111
321 v čase od 10.00 do 14.00 alebo
napísať na web stránku www.pomocobetiam.sk alebo na stránku
[email protected]
2. Obrátiť sa na Poradňu Pomoc
obetiam násilia v Trnave alebo
na n.o. Otvorená náruč v Piešťanoch.
3. Zatelefonovať alebo navštíviť
oddelenie sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately - referát poradensko psychologických služieb
úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v okresných mestách, prípade
navštíviť mestský úrad alebo obecný úrad v mieste bydliska.
4. V prípade fyzického útoku volať
Políciu na telefónne číslo 158.
5.V krajnom prípade riešiť závažnú
krízovú situáciu, fyzické, psychické
alebo iné formy násilia prechodným ubytovaním, čiže krátkodobo
v niektorom útulku, ktoré sú pre
matky s deťmi vybudované v mestách Trnava, Hlohovec, Piešťany a
Holíč, v obci Dolná Krupá alebo v
Krízovom stredisku v Trnave.
Pavol Steinecker
Fajčíková Anna
číslo
číslo 10/2010
12/2007
/2007
Vianočné trhy v Úrade TTSK
V priestoroch Úradu Trnavského
samosprávneho kraja sa v decembri uskutočnili vianočné trhy hneď
dvakrát. Najskôr Odbor sociálnej
pomoci TTSK pripravil už 4. ročník
predajných trhov výrobkov vyrobených klientmi zariadení sociálnych
služieb. Tradičné podujatie podpo-
rilo klientov DSS v ich
aktivitách, ktorými sa
zaoberajú v rámci pracovnej terapie (svietniky, tkané koberce,
pletené košíky, keramika, vianočné ozdoby a
podobne).
Odbor školstva TTSK
zasa pripravil trhy v
spolupráci so strednými
školami v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK.
Študenti predviedli mimoriadnu šikovnosť, mnohé práce by zniesli aj
profesionálne hodnotenie. Zástupcovia desiatich škôl ponúkali cukrárske výrobky, ikebany, sviatočné
venčeky, dekoratívne predmety, ale
aj obrazy či fotografie.
-ls-
Klienti DDS Rohov prezentovali výrobky
Koncom septembra malo občianske združenie Inklúzia z Bratislavy
dôvod na radosť. Radničkine trhy,
ktoré každoročne organizuje, oslávili
svoje desiate výročie. Tento projekt
vznikol na podporu zamestnávania
handicapovaných občanov a tým aj
vzniku chránených dielní, v ktorých
ľudia s rôznym postihnutím dostanú šancu podieľať sa na trhu práce. Tento rok prišli okrúhle výročie
Radničkiných trhov osláviť spolu s
„trhovníkmi“ mnohé celebrity, ktoré
túto myšlienku už roky podporujú,
ako napr. Zuzana Kronerová, Beáta
Dubasová, Helenka Krajčiová, Vašo
Patejdl, Štefan Bučko a mnohí ďalší. Najvýznamnejším hosťom bola
premiérka Iveta Radičová (na snímke), ktorá sa zhostila úlohy krájania
slávnostnej torty. Na Primaciálnom
námestí si pani premiérka nenechala ujsť ani jeden stánok a od každej
chránenej dielne či zariadenia sociálnych služieb si niečo pekné kúpila.
Aj klienti Domova sociálnych
služieb v Rohove sa znova prezentovali svojimi výrobkami. Predávali
sme výrobky z dreva – domčeky,
včielky, dekorované krabičky, anjelov, srdiečka, výrobky z hliny –
srdiečka, zrkadlá, šperkovnice a
mnohé ďalšie. Väčšinu výrobkov sa
podarilo predať, čím získali finančné prostriedky na nákup ďalšieho
materiálu do svojej artedielne. Sobotňajší večer patril slávnostnému
odovzdávaniu ocenení v priestoroch Divadla Astorka.
Soňa Prétorová, DSS Rohov
Medzinárodný deň nepočujúcich oslávili v Hlohovci
V polovici októbra vyvrcholili celoštátne oslavy Medzinárodného
dňa Nepočujúcich pod patronátom
Slovenského zväzu nepočujúcich.
Na základe úspešnej kandidatúry
akciu usporiadal Športový klub nepočujúcich Hlohovec, ktorý oslávil
50. výročie založenia a Hlohovecký
spolok nepočujúcich, ktorý oslávil
45. výročie založenia.
Slovenský deň nepočujúcich je
sviatok, v rámci ktorého majú nepočujúci príležitosť stretnúť sa,
získavať aktuálne informácie, nadväzovať a prehlbovať svoje priateľstvá, ale aj smerom k ostatnej verejnosti majú príležitosť poukázať na
bariéry, ktoré musia prekonávať v
svojom každodennom živote, informovať o tom predstaviteľov štátnej
správy a samosprávy a navrhovať
iniciatívne riešenia. Je to veľmi dôležitá sociálna väzba ako navzájom,
tak i navonok.
V rámci programu sa uskutočnil dialóg predstaviteľov Trnavskej
asociácie sluchovo postihnutých
(TASPO) s predstaviteľmi Trnavského
samosprávneho kraja (TTSK), za prítomnosti riaditeľky Spoločného sekretariátu Rady vlády SR pre seniorov
a Rady vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím Jolany Javorkovej,
ktorá zastupovala podpredsedu vlády a predsedu Rady Rudolfa Chmela a podpredsedu vlády a ministra
práce, sociálnych vecí a rodiny Jozefa
Mihála. Predsedu TTSK Tibora Mikuša
zastúpil poslanec TTSK Milan Domaracký. Zúčastnil sa aj primátor mesta
Hlohovec Ján Dlhopolček, primátor
mesta Sereď Vladimír Vranovič i poslanec NR SR Andrej Kolesík.
Účastníkom dialógu bol prezentovaný súčasný stav poskytovania
tlmočníckych služieb v TTSK. TASPO
vznikla po rozbití Slovenského zväzu
sluchovo postihnutých ako prvá organizácia založená na územnosprávnom princípe, takže dosiahla aj najlepšie úspechy a bola pre ostatné
organizácie sluchovo postihnutých
v krajoch inšpiráciou a príkladom.
Poukázalo sa však aj na rezervy, kde
predovšetkým z hľadiska poskytovania tlmočníckej služby nie je zatiaľ
pokrytá sieť v rámci regiónu Dunajská streda a Galanta. Ostatné regióny sú pokryté čiastočne, je potrebné
existujúcu sieť posilniť.
Vyvrcholením informačnej kampane bolo stretnutie hostí s účastníkmi pochodu, ktorý bol nazvaný
„Tichý pochod“ ako pripomienka
skutočnosti, že my nepočujúci žijeme v tichu. Pochod symbolicky
odštartoval vyslanec prezidenta SR
Ivana Gašparoviča, vedúci kancelárie pre styk s verejnosťou Dárius
Rusnák. Záver programu vydareného dňa doplnil Ples nepočujúcich.
Ladislav Svíčka, SZN
aktuality
7
Župný spravodajca
pre občanov Trnavského samosprávneho kraja
Vedomostná olympiáda Kraj, ktorý je mojím domovom
Odbor školstva a telesnej kultúry
Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) zorganizoval vedomostnú olympiádu „Kraj, ktorý
je mojím domovom“ pre žiakov
stredných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti TTSK. Vedomostná
olympiáda sa organizovala už po
štvrtýkrát.
Cieľom olympiády je prehĺbiť
vedomosti žiakov z oblasti kultúry, literatúry, športu a životného
prostredia, vzbudiť pocit hrdosti
z dosiahnutých výsledkov rozvoja nášho kraja, prispieť k zvýšeniu
povedomia žiakov príslušnosti ku
kraju a podporiť súťaživosť a voľ-
nočasové aktivity stredoškolskej
mládeže.
Tematicky bola zameraná na
osobnosti literárneho a kultúrneho života, kultúrne pamiatky, životné prostredie a športové osobnosti a bola určená pre žiakov 2.
ročníkov gymnázií a stredných
odborných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti TTSK.
Finále súťaže „Kraj, ktorý je mojím
domovom“ sa konalo 27. októbra
2010, ocenenia si študenti prevzali
pri príležitosti Dňa študentov 16.
novembra (podrobnosti na str. 6).
Ivan Krajčovič
foto: Ľubica Pélyová
Súťaž Škola roka pre stredné školy už pozná najlepších
školského prostredia, interiéru či
exteriéru alebo sa inými formami
zaslúžili o zviditeľnenie školy:
Stredná zdravotnícka škola Trnava - za najlepšiu prezentáciu
Stredná odborná škola obchodu a
služieb Trnava - za realizáciu nových
priestorov na praktické vyučovanie
Stredná odborná škola Senica
- za netradičný spôsob riešenia vnútorných priestorov
Obchodná akadémia Senica - za estetické prostredie školy
SOŠ umeleckopriemyselná Hlohovec - za netradičnú výzdobu interiéru - priestorov na vyučovanie
odborných predmetov
Súťaž „Škola roka“ pre stredné
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK (pre gymnáziá a SOŠ) bola
zameraná na propagáciu školy a
aktivizáciu záujmu žiakov a pedagógov o vlastnú školu, o jej estetický vzhľad v kontexte spolupráce
s komunitami v regióne s dôrazom
na environmentálne aspekty.
Poslaním súťaže bolo zapojiť študentov a pedagógov do skrášľovania
svojej školy a starostlivosti o zeleň,
spropagovať stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti, zvýšiť záujem
žiakov a pedagógov o svoju školu a
jej životné prostredie, aktívna účasť
školy na riešení problémov komunity, regiónu - podpora trvalo udržateľného rozvoja, environmentálny a výchovný aspekt. Do súťaže sa prihlásilo
23 stredných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti TTSK. V zmysle prijatých
kritérií stredné školy boli rozdelené do dvoch kategórií - gymnáziá a
stredné odborné školy. Hodnoteným
obdobím bol školský rok 2009/2010.
Súťaž prebiehala v dvoch kolách.
V prvom kole každá prihlásená škola
poslala na Odbor školstva telesnej
88
aktuality
kultúry dokumentačný materiál, cieľom ktorého bolo preukázať rôzne
aktivity, napríklad vydávanie časopisu školy, úspechy v súťažiach, účasť
na výstavách, publikovanie článkov
a správ v tlači, prezentácie v TV, prípadne prezentácie na CD, DVD, výroba filmov, environmentálne aktivity - zapojenie sa do enviroprojektov.
V druhom kole odborná komisia
formou výjazdov v prihlásených
školách hodnotila celkový estetický
vzhľad exteriéru a interiéru školy,
čistotu a poriadok, farebnosť, kvety
a výzdobu.
ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE
• Gymnáziá:
1. Gymnázium J. Hollého Trnava
2. Gymnázium J. B. Magina Vrbové
3. Gymnázium Z. Kodálya s vjm Galanta
• Stredné odborné školy:
1. Obchodná akadémia Hlohovec
2. Stredná zdravotnícka škola Trnava
3. SOŠ záhradnícka Piešťany
Okrem týchto škôl boli vyhodnotené ďalšie školy, ktoré zaznamenali
počas školského roka 2009/ 2010
najvýraznejší pokrok v skrášľovaní
Zo samotných konkrétnych výjazdov do škôl je zjavné, že školy po vyhlásení súťaže sa aktívne zapojili do
skrášľovania interiéru najmä novou
výzdobou tried a školských chodieb,
novou maľovkou, výzdobou vstupných priestorov, ale aj určených na
šport, výtvarnými prácami žiakov, ale
aj zviditeľňovaním úspechov žiakov
v rôznych súťažiach a olympiádach.
Veľkým pozitívom boli udržiavané a
nepoškodené nové sociálne zariadenia, ktoré svedčia o tom, že estetické
prostredie si žiaci dokážu viac oceniť.
Mnohé školy sa snažia vytvárať vhodné podmienky na trávenie voľného
času počas prestávok v interiéri, ale
aj v exteriéri vytváraním átrií. Exteriér
mnohých škôl získal novú, krajšiu podobu, najmä športoviská a okolie škôl
boli upravené, trávnaté plochy pokosené, stromy orezané. Väčšina škôl sa
môže oprávnene pochváliť svojimi
úspechmi, čoraz krajším estetickým
prostredím, niektoré naopak majú
ešte čo zlepšovať pre vzbudenie pozitívnejšieho estetického dojmu. A to
bol tiež jeden zo zámerov súťaže.
Predseda TTSK Tibor Mikuš 3. novembra na Úrade TTSK ocenil diplomami a finančnými odmenami školy
umiestnené na 1., 2. a 3. mieste, a školy, ktoré počas škol. roka 2009/2010
zaznamenali najvýraznejší pokrok v
skrášľovaní školského prostredia.
Marta Jedličková
číslo
číslo10/2010
12/2007
/2007
OSOBNOSTI NÁŠHO KRAJA
SÚČASNOSŤ
HISTÓRIA
John Dopyera
Karol Dobiaš
(6. 7. 1893 Stráže - 3. 1. 1988 Grants Pass, USA)
(nar. 18. 12. 1947, Trnava)
Ak si to trochu cudzokrajne znejúce meno
upravíme, hneď sa na nás pozrie celkom „familiárne“ meno Ján Dopiera alebo Dopjera. Stačí
len zalistovať v telefónnom zozname a zistíme,
že na západnom Slovensku nájdeme množstvo takýchto a podobných mien.
Jeho otec bol mlynárom v Dolnej Krupej pri
Trnave, odkiaľ sa roku 1908 s početnou rodinou vysťahoval do Ameriky. Mladý Janko Dopjera mal vtedy ešte len 15 rokov, no už vtedy
sa v ňom prejavil vrodený hudobný i remeselnícky talent a mohol sa pochváliť svojimi prvými husľami, ktoré postavil
pod dohľadom svojho otca.
Neskôr sa so svojimi vynálezmi (mal na svojom konte asi štyri desiatky rozličných amerických patentov) priradil k našim dvom doteraz najslávnejším
Slovákom pôsobiacim v Amerike, k velikánom ako priekopník rádiotelegrafie
Jozef Murgaš a vynálezca leteckého padáka Štefan Banič. Hoci to bude niekomu znieť možno trošku prehnane, dovolím si tvrdiť, že ich svojim spôsobom
aj prekonal, lebo na rozdiel od ich vynálezov rezofonická gitara nestratila nič
na svojej aktuálnosti, dodnes sa používa a prináša radosť a hudobné zážitky
poslucháčom na celom svete. Naviac, Dopyera nielenže daroval svetu jedinečný hudobný nástroj s nádherným zvukom, ale jeho pomenovaním dostal
slovenské slovo dobro do slovníka tisícov hudobníkov na celom svete.
John Dopyera spolu s bratom Rudolfom podali žiadosť o americký patent
na nový typ rezofonickej gitary s dreveným telom a jedným veľkým rezonátorom, ktorú nazval podľa názvu firmy DOpyera BROthers Inc. a slovenského
významu slova - dobro. Nová gitara sa udomácnila v americkej hudbe do takej miery, že dobro sa dnes považuje za typicky americký ľudový nástroj. Až
krátko po smrti Dopyeru vyšiel prvý článok v slovenskej tlači, ktorý odhalil,
že John Doypera nepochádzal ani z Čiech, ani z Juhoslávie či z Ruska, ako sa
dovtedy tradovalo, ale zo Slovenska. Stredobodom rezofónie sa stala Trnava.
Práve tu sa od roku 1992 každoročne schádzali hráči na rezofonické nástroje
a ich výrobcovia na medzinárodnom hudobnom festivale Dobrofest-Trnava.
Peter Radványi, foto: int
Karol Dobiaš je bývalý slovenský futbalista a tréner. Bol skvelým obrancom. Prezývajú ho
Patino.
Mnohonásobný reprezentant a
bývalý člen majstrovského teamu Spartaka Trnava bol v rokoch
1970 a 1971 vyhlásený za futbalistu roka. V ankete „Futbalista
storočia na Slovensku“ skončil na
3. mieste.
Ligový debut v drese Spartaka Trnava zažil v 1. kole sezóny
1966/67. Trnava vyhrala nad Bohemians Praha 5:1. Za klub zo
„slovenského Ríma“ odohral 278
ligových stretnutí a dal 11 gólov.
So Spartakom získal päť československých titulov (1968, 1969, 1971, 1972, 1973) a trikrát Československý
pohár (1967, 1971, 1975). S trnavským klubom sa dostal až do semifinále
Európskeho pohára majstrov v roku 1969. Neskôr prestúpil do Bohemiansu Praha.
V reprezentačnom drese sa po prvý raz objavil v roku 1968. Zúčastnil
sa MS 1970 v Mexiku. Vrchol reprezentačnej kariéry zažil na ME 1976 v Juhoslávii. Bol oporou víťazného československého mužstva. Vo finále proti
Nemecku sa presadil aj strelecky a zaradili ho do výberu All-stars turnaja.
„My sme boli veľmi radi, že sme sa dostali medzi štyri krajiny, aj keď sme tam
boli ako piate koleso na voze. Vo finále som dal gól mojou drevenou ľavou nohou a potom ma vystriedali. Ja som predtým nikdy nevystrelil ľavou nohou na
bránku,“ spomína po rokoch Dobiaš.
Po ukončení hráčskej kariéry v belgickom Lokerene sa z Karola Dobiaša
stal tréner. Bol kormidelníkom viacerých českých klubov (Hradec Králové,
Brno, Sparta Praha). S pražským tímom vyhral aj českú ligu.
zdroj: wikipedia, foto: int
BLEDNÚCE SPOMIENKY
KAPITALISTA BLAŽO
Patril neodmysliteľne do môjho
detstva. Dokonca tak hlboko, že ešte
dnes, keď idem po tej ulici, sa mi zazdá, že sedí za oknom, ktoré sa dosť
ponáša na výklad, za svojím verpánkom a opravuje čiesi topánky.
Ešte len žiačik na Ľudovej škole pod
vežou som do jeho dielničky chodieval. V kapse otcove či mamkine
topánky s odkazom pre pána Blaža,
aby opravil špice, či zodraté opätky.
Podľa možnosti hneď. Túto úlohu
som mal najradšej. Pán Blažo sa
usmial, vedel čím ma poteší:
„Keď hneď, tak hneď. Sadni si a
počkaj. Načo by si behal hore-dolu!“
Rýchlo som zabral jedinú voľnú stoličku a pozoroval som prácu pána
majstra. Úžasné! Každý hoci maličký
klinček, čo sa strácal medzi vyrobenými prstami, jediným úderom šusterského kladiva až po hlavičku sadol
na miesto. Keď boli opätky úplne nanič, šupom staré strhol a pribil nové.
Kde tu sa spýtal, či aj pliešky. Bola vojna, nedostatok všetkého, aj topánok,
a pliešky dačo ušetrili. Povedal som,
že na mamine nie, na otcove áno. Vopred poznal odpoveď:
„Pravda, nepatrí sa, aby žena klopkala!“
Občas sa stalo, že som musel dlhšie čakať, lebo tieto topánky, ukázal mi spomínaný pár, mali byť už
hotové. Potrebujú nové podrážky,
ktoré nikto Trnave nevolal ináč,
len dupľovky. Až toto bola pastva
pre moje oči. Jedným klincom pripevnil (zazichroval) podrážku a
potom pekne dokola, presne na
milimetre od seba zabíjal drevené
klinčeky Šidlom urobil dierku, šidlo
potočením oboma dlaňami vybral
a nasledoval ďalší vpich. Nakoniec
knajpom, ostrým ako britva, obkrúžil podrážku, vybral zazichrovací
klinček, nad kahančekom rozpustil
vosk, zafarbil ním boky dupľovky
a jedna topánka bola hotová. Kým
prišiel zákazník, vyleštený pár sa
skvel na poličke.
Čas nepostál. Prešli časy, už mi nohy
dočiahli zo stoličky na zem a nemohol som nimi opálať, ale zavše som
sa u pána Blaža zastavil na kus reči.
V tomto veku som sa už viac čudoval
umeniu, ako z takého príštipkárstva
vyživí rodinu. Nikdy som to nepochopil. Neskôr som sa zamestnal v Bratislave, kam nejeden Trnavčan cestoval, ako sme my hovorievali, do sveta
za chlebom. Pri jednom takom posedení pán majster vytiahol starostlivo opatrené obrázky, kresby svojho
najstaršieho syna Paľka. Utkvel mi v
pamäti farebný obraz tigra. Priznal
som, že sa mi dielka páčia.
„No vidíš! A neprijali ho na umeleckú školu, hoci na skúškach vyhovel.
Prečo? Nuž preto, že je synom živnostníka. Teda triedneho nepriateľa.“
Bolo to smiešne aj na jed. Tento
obuvníčok, čo šetrí šesták ku šestáku,
kapitalista? Nepoznal som väčšieho
proletára.
Zašiel som za kamarátmi, s ktorými sa dalo aj v tých časoch hovoriť.
Nič nesľúbili, ale vraj uvidia. A tak sa
mi po nejakom čase jeden ozval, že
vec je vybavená. Boli to spoľahliví
kamaráti, nuž som problém vypustil
z hlavy.
Pointa prišla pred rokom, vari po
polstoročí. Pri bráne mi zacengal neznámy starší pán. Že on je Paľo Blažo a som vraj... prišiel sa poďakovať.
Nedal som mu dopovedať. Vyštudoval to, po čom túžil a vo svojej brandži sa stal uznávaným človekom.
Umelcom.
Otec Blažo už dlhé roky reparuje
niekde tam hore apoštolské remienkové sandále. Zo svojho Paľka a ďalších dvoch synom sa teší ich osamotená staručká 95-ročná mamička.
A silueta za oknom podobným výkladu, je len prelud. Už si nie je kde
posedieť.
Kalo Uhrík
osobnosti kraja
99
Župný spravodajca
pre občanov Trnavského samosprávneho kraja
Predstavujeme neprofesionálnych autorov z nášho regiónu
Stretávame ich na ulici, zhovárame sa s nimi v práci, v škole, na kultúrnych či športových podujatiach. I keď si myslíme, že o nich vieme veľa, opak
býva pravdou. Mnohokrát s údivom konštatujeme, že majú schopnosť pozerať na svet z iného uhla pohľadu. Redakcia Župného spravodajcu sa
rozhodla predstavovať talentovaných jedincov bez ohľadu na vek. Vieme, že veľa sľubných literátov neprekročilo svoj tieň iba preto, že im nemal
kto podať pomocnú ruku, poradiť či povzbudiť. Radi uvítame príspevky začínajúcich autorov, aby sme ich tvorbu priblížili širokej verejnosti. Stačí
ich zaslať na adresu redakcie.
Bolesť,
B
utrpen
penie,
sklamanie, ale aj
ma
láska, šťastie,
lás
radosť sú nerad
odmysliteľod
nou súčasno
ťou
života
každého z
kaž
nás. Problém
Problém, ktorý negatívne
nás
ovplyvňuje vzťahy v spoločnosti,
je nedostatok komunikácie. Literatúra je istým obrazom života, a
teda i jedným zo spôsobov, cestou k spoznávaniu sa.
ANNA ABASOVÁ - HACKEROVÁ,
krehká a skromná žena, sa vyznačuje veľkým rozprávačským talentom. Narodila sa v Limbachu, tam
navštevovala aj základnú školu, no
profesijný život ju čakal v Trnave.
„Osud ma najprv zavial do Košíc,“
prezrádza nám, „tam som navštevovala Strednú zdravotnícku školu,
odbor pôrodná asistentka. Prečo Košice? Už na základnej škole som vedela, že chcem byť pôrodná asistentka.
Žiaľ, môj študijný obor poskytovali v
tom čase iba Košice.“
Autorka dvoch kníh poviedok
dlhé roky pôsobila v trnavskej nemocnici na gynekologicko – pôrodníckom oddelení. No túžba
odovzdávať vedomosti a vlastné
skúsenosti mladým bola silnejšia.
Na Pedagogickej fakulte UK v Trnave absolvovala doplnkové pedagogické štúdium a špecializačné
štúdium na ÚĎV SZP v Bratislave.
Z nemocnice za katedru. Od roku
1972 pôsobila ako pedagogička
na Strednej zdravotníckej škole v
Trnave až do dôchodku.
„Učiteľské povolanie mi dalo veľa.
Práca so študentmi bola i zdrojom
mojej dlhej cesty k písaniu.“ A naozaj.
Pred šiestimi rokmi jej vyšla prvá
kniha Spomienky po rokoch, v ktorej zosumarizovala poviedky, ktoré
písala pre celoslovenskú súťaž pedagogických pracovníkov Chalupkovo Brezno. Nielenže je úspešnou
autorkou, ale v súťaži získala i ocenenie laureátky.
V druhej knihe Bútľavá vŕba v
poviedkach, črtách a rozprávaní
zachytáva život v rôznych podobách – od spomienok na detstvo v
rodnej obci, prenikaním do skutočností všedného dňa po zážitky zo
zdravotníckej praxe. Majstrovstvo
pani Abasovej – Hackerovej možno prirovnať klbku spomienok zo
všedného života vyrozprávané po
novom.
Čitateľovi ponúkame autentické
príbehy, dotvorené literárnym spracovaním i citovo podfarbenú báseň. Autorka je tiež babička dvoch
krásnych vnúčat.
Eva Kopúnková
VERONA
„Ále, Verona, kde si sa tu vzala,“
víta Mariena ženu malého vzrastu s
tvárou dospievajúceho dievčaťa. Je
to Marienina rovesníčka z mladosti.
„No, naši ma vzali k vám, ešte nikdy
som tak ďaleko nebola.“ Verona
objala Marienu a začala si prezerať
izbu, na stoličkách čierne šaty, kvety.
„Prišla si nevhod, Veronka, nemôžem
sa ti venovať. Ale vieš čo, pôjdeš so
mnou na pohreb, pochováme Miša.“
Verona sa otočila, chcela odísť, ale
Mariena ju zadržala: „Nechoď, veď
ani u vašich by ťa nenechali doma
samu, aj oni všetci idú na pohreb.“
A tak sa Verona chtiac – nechtiac
ocitla za rakvou spolu s Marieninou
rodinou, aj čiernu šatku pre ňu našli.
Bol to pohreb štyridsiatnika Miša. O
mŕtvom len dobre. Mariene nedalo a
ani neodháňala myšlienky. „Je to pre
Katu konečne oslobodenie od toho...“
Och, Bože, čo všetko ju napadá. Ženy
si myslia, že to nik nepočuje, čo si šepkajú.. „Fľaša..., zatemnilo mu mozog...
ale zla stačil postvárať.“ Miništrant sa
obzrel, ženy sklonili hlavy a zapojili sa
do odriekania modlitby. Vdova Kata s
deťmi stála poniže hrobu a prijímala
kondolencie. Vidieť na nej ťarchu, ktorú roky v sebe nosila. Neodpovedala,
len hľadela pred seba, vedela svoje.
Prišiel rad na Marienu s Veronou.
Mariena postrčila Veronu pred seba
(„chúďa,“ myslí si), Verona podala
vdove ruku a hlasno povedala: „Všet-
ko najlepšie.“ Okolostojaci zdúpeli.
Kata dvihla oči, mysľou jej prebehlo
„čo mám halucinácie?!?“ Nemala.
Verona nikdy na pohrebe nebola,
jej intelekt končil v desiatom roku
života, no tentoraz svojím výrokom
ohromila. Mariena ju odtiahla nabok, aby už nič nehovorila – doma
jej vysvetlí, čo je to kondolencia. No
pravdupovediac, Verona povedala,
čo si iní mysleli. Nuž čo, nevedomosť
hriech nerobí.
BABIČKY
My, čo nás takto oslovujú.
My, čo už nesplácame pôžičky,
čo nevstávame v predpísanú hodinu,
my, čo nás nie vždy prijímajú podľa
našich predstáv,
máme predsa veľkú šancu.
Materiálneho už niet,
rozdali sme.
Dych je tiež kľudnejší.
No myšlienky krúžia ako poslovia
lásky.
Máme čo dať.
Len treba chytiť rúčku vnúčaťa,
alebo prisadnúť si k neveste, zaťovi,
dcére či synovi
a načrieť do zásob duchovných hodnôt,
životných príbehov
a podeliť sa o ne
s našimi najbližšími.
Láska má veľa podôb
a dary ducha sú jedinečné a vzácne.
Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografov
V rámci Mesiaca českej a slovenskej vzájomnosti sa začiatkom
októbra konal v Trnave 13. ročník
medzinárodného stretnutia českých, slovenských a moravských
knihovníkov – bibliografov Kolokvium českých, moravských a
slovenských bibliografov 2010.
10
poézia / kultúra
Podujatie pripravila Slovenská národná knižnica – Národný bibliografický ústav Martin v spolupráci
so Spolkom slovenských knihovníkov – bibliografia, Trnavským
samosprávnym krajom a Knižnicou Juraja Fándlyho (KJF) v Trnave.
Podujatie sa konalo pod záštitou
predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša.
Kolokvium sa uskutočňuje pravidelne od roku 1997, striedavo na Slovensku, Morave alebo v Česku vždy
v rámci Mesiaca českej a slovenskej
vzájomnosti. V Trnave sa bibliografi
stretli už po 13.-krát. Hlavným cieľom
tohto medzinárodného podujatia
bolo stretnutie odborníkov z oblasti
bibliografie, prezentácia výsledkov
svojej práce, výmena skúseností.
Hlavnými témami tohtoročného
stretnutia boli významné osobnosti
v regiónoch v kontexte bibliografického spracovania, regionálne
články z periodickej tlače, regionálne monografie miest a obcí, zostavovanie kalendárií regionálnych
osobností, spracovanie hungarík a
publikácií iných menšín a bibliografie venované významným osobnos-
tiam a česko-slovenským vzťahom
v rámci jednotlivých miest a obcí.
Odborný program bol veľmi zaujímavý a bohatý, vystúpilo v ňom 23
odborníkov z Čiech, Moravy a Slovenska, odborné referáty boli venované monografiám miest a obcí i
významným osobnostiam regiónu.
Sprievodným podujatím bola výstava v čitárni KJF v Trnave o živote
a diele Antona Augustína Baníka.
Trnavský samosprávny kraj vydal v
roku 2008 monografiu Rodný môj
kraj, ktorú v krátkej prezentácii predstavil Mgr. Patrik Velšic z Trnavského
samosprávneho kraja. O kvalite publikácie svedčí aj fakt, že v roku 2008
bola monografia ocenená cenou
Slovenského syndikátu novinárov
Najkrajšia kniha o kraji a v roku 2009
vyšlo jej druhé doplnené vydanie.
Darina Kráľová, KJF Trnava
12/2007
/2007
číslo10/2010
číslo
Pietna spomienka pri príležitosti úmrtia Jána Palárika
Trnavský samosprávny kraj (TTSK),
Obec Majcichov a Trnavské osvetové stredisko pripravili pietnu spomienku pri príležitosti 140. výročia
úmrtia Jána Palárika (1822 – 1870).
Hostí privítali v prvú decembrovú
sobotu na Obecnom úrade v Majcichove, nasledovala slávnostná svätá omša v miestnom kostole. Po nej
už prišiel na rad pietny akt pri hrobe
J. Palárika spojený so slávnostnými
príhovormi. Následne si hostia v
kultúrnom dome vychutnali vystúpenia sólistu Opery SND Daniela
Čapkoviča, opernej speváčky Lucie
Kubekovej i klaviristky Martiny Tomašovičovej.
Záštitu nad podujatím prevzal
predseda TTSK Tibor Mikuš, ktorý
sa na pietnej spomienke zúčastnil
spolu s podpredsedom samosprávneho kraja Augustínom Hambálkom. „Aj dnes si z jeho života môžeme zobrať príklad človeka, ktorý
sa nikdy nebál vyjadriť
svoj názor. Myšlienka
prirodzeného
práva
národov Uhorska na
svoju existenciu a rozvoj, ktorú rozvinul vo
svojich veselohrách,
prekročila
hranice
doby, v ktorej žil. Jeho
životom sa ťahá úcta k
slovenskému ľudu. Ďakujem preto všetkým,
ktorí aj dnes nezabúdajú a zachovávajú pietnu spomienku na život
tohto veľkého Slováka,
“ poznamenal v príhovore T. Mikuš.
Pod názvom Životnými cestami Jána Palárika funguje od
septembra 2008 združenie miest
a obcí s palárikovskou tradíciou
(Abrahám, Banská Štiavnica, Hoste,
Hronské Kľačany, Majcichov, Palá-
rikovo, Raková, Starý Tekov, Štiavnické Bane a Trnava). Združenie
spolupracuje so Slovenskou samosprávou VI. obvodu v Budapešti i
so školami a inštitúciami nesúcimi
meno po tomto národnom dejateľovi, dramatikovi a publicistovi, spoluzakladateľovi Matice slovenskej a
Spolku sv. Vojtecha v Trnave.
-ls-
Ďalší ročník súťaže Trnavský objektív
Zručnosť, presnosť, vytrvalosť
Trnavské osvetové stredisko (TOS)
vyhlásilo ďalší, v poradí 41. ročník
súťaže neprofesionálnych fotografov z okresov Trnava, Hlohovec a
Piešťany, Trnavský objektív 2011.
Súťaž a výstava fotografií má za
cieľ zmapovať tvorbu amatérskych
fotografov, umožniť im túto tvorbu
prezentovať, aktivizovať fotoamatérov k novej fotografickej tvorbe,
objavovať talentovaných autorov a
podporovať ich vzájomnú umeleckú konfrontáciu. Trnavský objektív
je základným
kolom súťaže
a má tri kategórie. Ocenené
práce
postupujú do
krajskej súťaže
a úspešné z
krajského kola
do celoštátnej
súťaže AMFO
2010.
V uplynulých
rokoch
boli
medzi ocenenými
napríklad Zuzana
Horváthová
z Hlohovca,
Peter Babka z
Bieleho Kostola, Karol Belas z
Piešťan, Blažej
Vittek a Igor
Vražič z Trnavy
alebo Ľuboš
Obchodná
akadémia Hlohovec v plnej
miere podporuje
rozvíjanie talentov, zručností a
schopností žiakov počas vyučovacieho procesu,
ale i vo voľnom
čase. Mimoriadny
dôraz a priestor
dostáva rozvoj
práce s počítačom, jazykových
schopností žiakov a predovšetkým
príprava žiakov do bežného života
po praktickej stránke, čo má veľmi
pozitívnu odozvu v hlohovskom
regióne.
Pre štyrmi rokmi prišli v Hlohovci s myšlienkou organizovať
každoročne Celoslovenské priateľské stretnutie žiakov 2. ročníkov stredných škôl v písaní na
počítači. Pedagogička Iveta Moravcová našla podporu u riaditeľky školy Kataríny Turzovej a bolo
rozhodnuté. Hoci organizovanie
tejto akcie je finančne náročné,
s pomocou vlastných zdrojov a
sponzorských príspevkov pripravili 25. novembra IV. ročník Celoslovenského priateľského stretnutia
žiakov 2. ročníkov SŠ v písaní na
počítači. Akcia mala veľkú odozvu
po celom Slovensku, záujem je z
roka na rok väčší. V srdečnej atmosfére sa hosťom prihovoril po-
Vlček, ktorý ako jeden mála autorov
na Slovensku fotí vlastnoručne vyrobenou camerou obcsurou. Víťazi
trnavského objektívu sa nestrácajú
ani v celoštátnom kole. V minulosti
získali ocenenia v súťaži AMFO napríklad dcéra Ľuboša Vlčeka Petra
alebo Karol Belas.
Bližšie informácie získate do uzávierky súťaže, 8. februára 2011, u
pracovníčky TOS Milady Kotlebovej
na telefónom čísle 0904 166 100.
Ivan Krajčovič
slanec Zastupiteľstva TTSK Milan
Domaracký, zástupkyne Odboru
školstva a telesnej kultúry TTSK
Viera Suchánová a Jana Matúšová.
Zišlo sa až 24 škôl zo všetkých krajov Slovenska, súťažilo 51 žiakov.
Súťažiaci si stihli pozrieť aj hlohovecké Planetárium, jedno z piatich
na Slovensku a bol to pre nich obrovský zážitok.
Súťaž pripravujú pre druhákov,
pretože podľa organizátorov práve v tomto ročníku sa výraznejšie
prejavujú talenty, žiaci majú chuť
na sebe pracovať, zdokonaľovať
sa, napredovať a majú v sebe zdravú súťažnú rivalitu, ktorú si však
doteraz nemohli vyskúšať. Je to
pre nich „trenažér“ pred nastávajúcimi súťažami organizovanými
Ministerstvom školstva SR, kde
hlavným garantom je ŠIOV Bratislava.
-mi-
dianie v župe
11
Župný spravodajca
pre občanov Trnavského samosprávneho kraja
Absolvovali študijnú cestu v Dolnom Rakúsku
V rámci etapy projektu Duo**Stars
s názvom „Najlepšie skúsenosti z
oblasti výchovy učňovského dorastu na úrovni podnikov“ sa 28.
októbra realizovala jej posledná
aktivita – Študijná cesta v Dolnom
Rakúsku. V zmysle schválených
projektových cieľov sa jej zúčastnili
predovšetkým zástupcovia stredných odborných škôl a študenti,
ktorí sa úspešne zapojili do esejovej
súťaže vyhlásenej v rámci projektu
Duo**Stars. Ďalšími účastníkmi boli
členovia Rady pre odborné vzdelávanie TTSK, zástupcovia Odboru
školstva a telesnej kultúry TTSK a
členovia projektového tímu DUO**STARS.
Študijná cesta nadväzovala na
samotnú súťaž, jej cieľom bola
vzájomná výmena poznatkov a
nadviazanie partnerstiev. Účastníci
ako prvú navštívili rakúsku firmu
Haas Franz Waffel-Und Keksanlagenindustrie Gmbh, kde im bola
predstavená nielen história a vývoj
spoločnosti, ale i samotné fungovanie a práca jednotlivých divízií
fabriky. Ďalším bodom programu
bola exkurzia na Strednej odbornej
škole elektrotechnickej v Stockerau,
ktorá svojím študijným programom
a praxou priamo pripravuje študentov na prácu v spomínanej spoločnosti Haas Francz Waffel-Und Keksanlagenindustrie Gmbh.
Z. Sirotiaková, L. Morvayová
foto: zs
Burza projektových partnerov s účasťou pozvaných hostí
V rámci projektu RECOM SK-AT
zorganizoval Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s projektovými
partnermi 28. septembra v Trnave
Burzu projektových partnerov za
účasti pozvaných hostí zo všetkých 5
oprávnených regiónov – Trnavského
samosprávneho kraja, Bratislavského samosprávneho kraja, Dolného
Rakúska, Burgenlandu a Viedne.
Podujatie moderovala Ing. Elena Horanová, manažérka projektu.
V rámci programu podal základnú
informáciu o projekte RECOM SK-AT
Ing. Herman Hansy, vedúci projektu.
O použití finančných prostriedkov,
atribútoch dobrého projektu a dôležitých termínoch v nastávajúcom
období hovoril zástupca Spoločného technického sekretariátu Ing.
Martin Hura (doteraz bolo schválených 47 projektov, čo predstavuje
čerpanie 69% z objemu finančných
prostriedkov). Ing. Hansy sa v svojom príspevku zameral na spoločnú
prácu na cezhraničných aktivitách
ľudia ľuďom, je snahou vytvárať a
podporovať projekty s obcami zaoberajúcimi sa obnovou dedín, miest,
kultúrnym dedičstvom, púťami atď.
RECOM podporuje projektové zámery so zameraním na konkrétne
tematické oblasti. Prítomným bolo
odprezentované 6 projektových zámerov: „Pomoravie, kraj príbehov a
remesiel“ (p. Caunerová z Enviroparku Pomoravie),„Za mostom“ (p. Štrokendlová), „Virtualizácia kultúrnych
inštitúcií a pamiatok“ (Ing. Škorvaga
z TTSK), „Medzinárodný čerstvý
trh“ (Helmut Bruckner, Mistelbach,
Dolné Rakúsko), „INEX“ a „Vidiecka
akadémia“ (Marián Cipár z TTSK).
V druhej časti burzy pokračovali
rozhovory jednotlivých zástupcov
podľa tematického zamerania pre
nasledovné oblasti: „Hospodárstvo
a lokalita“, „Inovačné technológie“,
„Turizmus a voľnočasové aktivity“,
„Trh práce, vzdelávanie, kvalifikácia“
a „Mobilita a životné prostredie“, kde
sa vzájomne informovali o svojich
projektových zámeroch, oblastiach
a cieľoch zamerania projektov a
nadviazali sa potrebné kontakty.
Realizácia Burzy projektových partnerov priaznivo ovplyvní kvalitu
cezhraničnej spolupráce v rámci
projektu RECOM SK-AT.
Ján Dulla
Trnavská RK SOPK poskytuje elektronický a zaručený elektronický podpis
Elektronický podpis umožňuje
rýchlejší, efektívnejší a bezpečnejší
spôsob výmeny dát medzi komunikujúcimi stranami. Papierová
dokumentácia je nahrádzaná jej
elektronickou podobou, ktorá sa
zasiela prostredníctvom internetu.
Dôležitým prvkom, ktorý umožňuje
výrazne zvýšiť bezpečnosť výmeny dát elektronicky, je používanie
elektronického podpisu (EP) alebo
zaručeného elektronického podpisu (ZEP). Elektronickým podpisom
12
projekty
ušetria podnikatelia až polovicu
správnych poplatkov!
Trnavská regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej
komory ako externá registračná autorita začala poskytovať pre podnikateľov certifikačné služby súvisiace
s elektronickým podpisom. Medzi
tieto služby patrí vydanie certifikátu
pre server, vydanie osobného certifikátu (EP), vydanie certifikátu pre
právnickú osobu (EP), vydanie certifikátu na tvorbu a overenie zaruče-
ného elektronického podpisu, ale
aj dodanie bezpečného zariadenia
certifikovaného Národným bezpečnostným úradom SR.
Podnikatelia môžu elektronický
podpis využiť napríklad na podpisovanie e-mailových správ, bezpečné
doručenie a poskytnutie dôverných
informácií elektronickou poštou,
EDI komunikáciu, alebo zasielanie
výplatných pások a faktúr elektronicky. Zaručený elektronický podpis
je možné využiť na komunikáciu s
Colným riaditeľstvom SR, Daňovým
riaditeľstvom SR, Katastrom nehnuteľností SR, Obchodným registrom
SR a Súdmi SR.
V prípade bližšieho záujmu nás
môžete kontaktovať:
Mgr. Zuzana Krajčovičová
tel.: 033/ 55 12 745
[email protected])
Ing. Stanislava Prítrská
tel.: 033/ 55 12 588
[email protected]
číslo 110/2010
/2007
2/2007
číslo
Športovcom roka 2010 TTSK Libor Charfreitag
V piatok 17. decembra v trnavskom
Divadle Jána Palárika vyhlásili mená
najlepších športovcov Trnavského
samosprávneho kraja za rok 2010.
Tretí ročník podujatia opäť vyzdvihol
výnimočné osobnosti kraja – športovcov, trénerov či pedagógov. Za
ich výbornými výsledkami je skrytá
predovšetkým tvrdá drina, poctivý
prístup, hodiny a hodiny tréningu.
Absolútnym víťazom sa stal
podľa očakávania kladivár Libor
Charfreitag. Na tohtoročných atletických majstrovstvách Európy v
Barcelone vybojoval pre slovenskú
atletiku prvú zlatú medailu v ére
samostatnosti. Charfreitag navyše
potvrdil skvelú sezónu aj víťazstvom na Kontinentálnom pohári
v drese Európy. „Je to pre mňa veľmi
dôležité ocenenie. Som rád, že som
sa mohol zúčastniť osobne slávnosti,
keďže nie vždy sa mi pred sviatkami
podarí prísť domov takto v predstihu.
Teší ma, že rok môžem hodnotiť ako
úspešný, keďže sa mi podarilo zvíťa-
ziť na vrcholnom podujatí sezóny,“
poznamenal Športovec roka 2010
TTSK. Najlepším kolektívom roku
2010 sa stali hádzanári MŠK Hlohovec. Tí skončili v minulom ročníku extraligy na výbornom druhom
mieste, čo je najlepšie umiestnenie
v histórii klubu.
Osobitnú cenu a medailu predsedu Trnavského samosprávneho
kraja získal Miroslav Karhan. Skvelý
futbalista, ktorý má na svojom konte už viac ako 100 reprezentačných
štartov, pôsobí v nemeckej bundeslige (Mainz). Ocenenie zaňho
prebral brat Dušan. Z najlepšej deviatky ocenených medzi dospelými
nemohla do trnavského divadla
prísť iba strelkyňa Lenka Kostelecká, ktorej sa blíži termín pôrodu.
Veľký potlesk zožal aj tréner futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss,
ktorý v kategórii funkcionárov a pedagógov prevzal cenu za úspešnú
reprezentáciu Slovenska a rozvoj
futbalu v Trnavskom kraji.
ŠPORTOVCI ROKA 2010
Žiaci - TOP 10 (bez určenia poradia): Barbara Bartovičová (plávanie, STU Trnava), Denis Csuvara
(grécko-rímsky štýl, Gladiátor
Šamorín), Barbora Križanová (plávanie, STU Trnava), Michal Póša
(ľahká atletika, Olympia Galanta),
Tomáš Púchly (plávania, STU Trnava), Matúš Remenár (karate, KK
Slovšport Trnava), Monika Simančíková (krasokorčuľovanie, TJAKO
Piešťany), Tatiana Španková (plávanie, PO Senica), Dávid Wiltschka
(stolný tenis, Gasto Galanta)
Dorastenci, juniori - TOP 10 (bez
určenia poradia): Adam Gažo
(džudo, Slávia Trnava), Filip Horanský (tenis, Kúpele Piešťany), Mário
Janča (kanoistika, Sĺňava Piešťany),
Ľuboš Malovec (cyklistika, Olympik Trnava), Matej Michálek (kanoistika, Sĺňava Piešťany), Tamás Petényi (šach, Dunajská Streda), Filip
Praj (športová streľba, ŠKP Trnava),
Športovec roka 2010 TTSK:
Libor Charfreitag (atletika)
Dospelí TOP 9 (bez určenia poradia):
Lukáš Babač (veslovanie)
Daniela Barteková (šport. streľba)
Eva Horváthová (kulturistika)
Kamil Kopúnek (futbal)
Lenka Kostelecká (šport. streľba)
Tomáš Kovács (box)
Juraj Mrázik (športový rybolov)
Zuzana Štefečeková (šport. streľba)
Zuzana Vráblová (wakeskating)
Najlepší kolektív dospelých:
hádzanári MŠK Hlohovec
Osobitná cena a medaila predsedu TTSK: Miroslav Karhan (futbalový reprezentant)
Na podujatí vyhlásili aj výsledky
Župnej bežeckej ligy - zvíťazili Ondrej Puškár (Slávia Trnava) a Zuzana
Pribulová ( Suchá nad Parnou).
Ocenenie napokon nečakane prevzal aj predseda TTSK Tibor Mikuš.
Za rozvoj školského športu mu odo-
Monika Púchla (plávanie, STU
Trnava), Arpád Szakács (džudo,
Slávia Trnava), Chantal Škamlová
(tenis, Kúpele Piešťany)
Najlepší žiacky kolektív: bejzbalisti STU Angels Trnava
Najlepší dorastenecký kolektív:
stolné tenistky Viktórie Trnava
Žiaci základných škôl - TOP 5
(bez určenia poradia): Katarína
Hollá (plávanie, Gymnázium P. de
Coubertina Piešťany), Juraj Klátik
(plávanie, ZŠ J. Bottu Trnava), Michal Kopúnek (beh, ZŠ a MŠ B. Mikuláš), Agáta Malíková (plávanie,
cezpoľný beh, ZŠ Brezová Piešťany), Bibiána Turzová (atletika-výška, ZŠ a MŠ Bojničky)
Najlepší kolektív základných
škôl: futbalisti ZŠ K. Mahra Trnava.
Žiaci stredných škôl - TOP 5 (bez
určenia poradia): Elena Fábryová (plávanie, ŠG J. Herdu Trnava),
Laura Hanuláková (beh, ŠG J. Her-
vzdala Slovenská asociácia športu
na školách Zlatú medailu Ivana Branislava Zocha.
O príjemné spestrenie programu
sa postaralo trio huslistiek Xplosion
i trnavský spevák Bystrík Červený.
-text a foto: ls-
du Trnava), Milan Lackovič (silový
päťboj, SOŠ Holíč), Žofia Naňová
(cezpoľný beh, Gymnázium P. de
Coubertina Piešťany), Mário Rusnák (plávanie, Gymnázium P. de
Coubertina Piešťany)
Najlepší kolektív stredných
škôl: futbalisti ŠG J. Herdu Trnava
Objav roka: Sofia Prajová (športová streľba, ŠKP Trnava)
Skokan roka: Renáta Medgyesová (ľahká atletika, Megy sport D.
Streda)
Talent roka: Matúš Sobota (silový
trojboj, Sport Club Pohoda Trnava)
Tréner roka: Branislav Slamka
(športová streľba, reprezentačný
tréner, kouč Z. Štefečekovej)
Ocenenie zaslúžilých funkcionárov a pedagógov: Egon Redhammer, Mikuláš Melay, Roland
Osvald, Ján Sabo, Vladimír Weiss
podujatia
13
Župný spravodajca
pre občanov Trnavského samosprávneho kraja
Výročia z histórie Trnavského samosprávneho kraja
16. november
1765 – V maďarskom Vacove umrel
predstavený kláštora piaristov, historik, dramatik a stredoškolský profesor JOZEF INOCENT DEŽERICKÝ,
rodák z Dolných Orešian.
17. november
1665 – V Banskej Bystrici umrel
učiteľ a autor polemických spisov
DANIEL LÁNI, ktorý pôsobil ako ev.
farár v Hlohovci.
1920 – V Trnave sa narodil novinár
JOZEF SLAMKA, redaktor časopisu
Príroda a spoločnosť a šéfredaktor
časopisu Svet vedy.
1945 – V Trenčíne sa narodil motocyklový pretekár a organizátor pretekov PETER BALÁŽ, 10-násobný
majster ČSSR a trojnásobný majster
Európy motocyklových veteránov,
ktorý žije v Hlohovci.
19. november
1730 – V Trnave umrel pedagóg
a náboženský spisovateľ ANDREJ
BOŠÁNI, profesor Trnavskej univerzity a dekan jej filozofickej fakulty.
1830 – Vo Veselom sa narodil gróf
DIONÝZ MEDŇANSKÝ, geológ, prírodovedec a historik, spoluzakladateľ Učenej prírodovednej spoločnosti v Bratislave (+1911).
20. november
1820 – V Bratislave sa narodil architekt IGNÁC FEIGLER, staviteľ budovy Učiteľského ústavu uršulíniek v
Trnave, kde dnes sídli Gymnázium
Angely Merici (+1894).
21. november
1800 – V Budíne umrel spisovateľ a
prekladateľ IGNÁC MESÁROŠ, rodák
z Horného Baru.
23. november
1870 – V Smolenickej Novej Vsi sa
narodil ŠTEFAN BANIČ, ktorý počas
svojho pobytu v USA skonštruoval
prvý prakticky použiteľný skladací
letecký padák (+1941).
1945 – V maďarskej Šoproni umrel
rodák z Kátloviec MÓRIC KRIPPEL,
lesný inžinier a pedagóg, autor
vysokoškolských učebníc a príručiek.
1980 – V Bratislave umrel pedagóg,
muzikológ, redaktor a publicista
JOZEF ŠAMKO, ktorý pôsobil v Trnave ako vedúci Katedry hudobnej
výchovy na PdFUK.
24. november
1835 – V Rakoviciach sa narodil
operný spevák, hudobný skladateľ
a pedagóg RICHARD PAULI, vl. menom Michal Paulikovič, profesor
spevu na Hudobnej akadémii v Budapešti (+1901).
1865 – V Hlohovci umrel františkánsky pedagóg a náboženský spisovateľ ANTON RAFAEL HABALA, rodák
zo Zvončína, profesor na františkánskom učilišti v Hlohovci a duchovný
správca v Domove vojenských invalidov v Trnave.
25. november
1870 – V Dechticiach dokončili
opravu kostola, ktorý poškodil veľký požiar v jeseni predchádzajúceho roka.
1935 – V Bratislave sa narodil vysokoškolský pedagóg, publicista, karikaturista a horolezec IVAN BAJO,
ktorý žije v Trnave a je nositeľom
titulu Čestný občan mesta Trnava.
27. november
1630 – Mesto Trnava uzavrelo zmluvu s palatínom MIKULÁŠOM ESTERHÁZIM a rektorom jezuitského
kolégia JURAJOM DOBRONOKIM o
výstavbe budovy kolégia a Kostola
sv. Jána Krstiteľa v Trnave.
1890 – V Skalici sa narodil kníhtlačiar, spisovateľ, prekladateľ, vydavateľ a verejný činiteľ GUSTÁV ADOLF
BEŽO, predseda SNS a signatár Martinskej deklarácie, ktorý v rokoch
1919-32 vlastnil v Trnave tlačiareň
(+1952).
1895 – V Košolnej sa narodil veterinárny lekár, verejný činiteľ a odborný publicista PAVOL OPLUŠTIL,
poslanec a podpredseda Slovenského snemu, ktorý od roku 1953
pôsobil v Trnave, kde aj umrel
(+1978).
1930 – V Trnave umrel učiteľ, spisovateľ a dramatik JAROSLAV JAHELKA, ktorý písal pod pseudonymom
Ivo Gajdoš.
2005 – V Trnave umrel predseda
Slovenského zväzu sklerosis multiplex, ekonóm a pracovník reštauračných zariadení v Trnave MILAN
SURGOŠ.
28. november
1805 – Krátko pred Bitkou pri Slavkove prišla do Trnavy francúzska
prieskumná jazdecká jednotka vedená poručíkom PIERROM LAURENTOM, ktorá sa po prijatí mestskou
delegáciou ubytovala v hostinci U
čierneho orla.
1925 – V Smržovke sa narodil ekonóm, pedagóg a autor učebníc
VILIAM ZACHAR, ktorý pôsobil ako
učiteľ na Strednej ekonomickej škole a neskôr na PdFUK v Trnave, kde
aj umrel (+1986).
1975 – V Bratislave umrel hudobný pedagóg, zbormajster, autor
učebníc a publicista JÁN STRELEC,
absolvent trnavského gymnázia a
profesor Katedry hudobnej výchovy PdFUK v Trnave.
1980 – Pred 30 rokmi v Piešťanoch
umrel redaktor MICHAL BAHULA.
29. november
1485 – Kráľ MATEJ KORVÍN požiadal
Trnavu kvôli sporu s pezinskými
grófmi o predloženie mestských
privilégií.
1750 – V Smolníku sa narodil prefekt
seminára v Trnave MICHAL KLIMKO,
absolvent Trnavskej univerzity, člen
Slovenského učeného tovarišstva a
autor prekladu divadelnej hry Krizant a Daria z nemčiny, ktorá bola
prvou divadelnou hrou v bernoláčtine (+1818).
1920 – V Piešťanoch sa narodila redaktorka, literárna vedkyňa, vysokoškolská pedagogička publicistka,
a prekladateľka VIERA BUNČÁKOVÁ
(+2003).
1930 – V budove Albertina bola
otvorená prvá verejná čitáreň v Trnave
1995 – Stavbári ukončili výstavbu
cestného obchvatu okolo Serede,
ktorým sa vylúčila tranzitná doprava cez mesto.
(P.R.)
KAM ZA KULTÚROU
MILOŠ BALGAVÝ: KERAMIKA
- voľná tvorba, dizajn
- retrospektívna výstava pri príležitosti nedožitého 85. výročia narodenia keramikára Miloša Balgavého
kedy? do 30. januára 2011
kde? Galéria J. Koniarka v Trnave
ANDREJ HARŠÁNY: DATA BODY
- inštalácia sôch a video projekcia,
prezentácia projektu Andreja Haršányho, študenta VŠVU Bratislava,
Ateliér priestorových komunikácií
(doc. Mgr. Anton Čierny)
kedy? do 9. januára 2011
kde? Galéria J. Koniarka v Trnave
PIKANTOTÉKA
Cyril Blažo, Michal Černušák, Veronika Rónaiová - predstavenie
tvorby troch výrazných
osobností súčasnej regionálnej slovenskej
výtvarnej scény
kedy? 2. december
2010 – 27. január 2011
kde? Výstavná sieň Slovenského inštitútu, Rákocziho tr. 15, Budapešť
Čarovné svety Dany a Dušana
Sládečkovcov
- výtvarné práce
kedy? 8. december 2010
– 15. január 2011
kde? Výstavná sieň Vlastivedného múzea v Hlohovci
Spoločenský život v Skalici vo svetle dobových
poznámok a plagátov
- výstava
kedy? 10. december 2010 - 31. január 2011
kde? výstavné priestory Záhorského múzea v Skalici
Ľudový odev na území TTSK
- putovná výstava
kedy? 10. december 2010 – 15. január 2011
kde? Výstavná sieň Vlastivedného
múzea v Hlohovci
Džezový memoriál Jaroslava
Červenku
- hudobný spomienkový večer na
počesť sereďského hudobníka J. Červenku
kedy? 18. december 2010 – 19.00 h
kde? Dom kultúry Sereď
Župný spravodajca pre občanov Trnavského samosprávneho kraja – regionálny magazín pre Trnavský samosprávny kraj • Vydáva: Úrad Trnavského samosprávneho kraja •
Adresa redakcie: Starohájska 10, PO BOX 128, 917 01 Trnava, IČO: 37 836 901, tel.: 033 593 33 11 • Šéfredaktor: Daniel Mitas, e-mail: [email protected] •
Redakčná rada: Juraj Štaffa, predseda RR, Jozef Matúš, podpredseda RR, Stanislav Bajaník, József Kvarda, Zdenko Čambal, Augustín Pullmann, Jozef Behul, Viliam
Kubányi, Jozef Oravec, Peter Ryška, Stanislav Chovanec, Alena Jelušová, Vincent Lelkes, Ľubomír Klobušiak, Ľuboš Dušek, Štefan Murárik, Marián Cipár, Robert Orihel,
Anton Javorka, Martin Kralovič, členovia RR, 0905 980 022 • Registračné číslo: EV 2965/09 • Autorské práva vyhradené • Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia • Autor fotografií: Ivan Krajčovič (ak nie je uvedené inak) • Akékoľvek šírenie, rozmnožovanie textu, fotografií, grafov vrátane údajov v elektronickej podobe je možné len
s písomným súhlasom vydavateľa.
14 servis
14
Download

Župný spravodajca 10/2010 - Trnavský samosprávny kraj