Výročná spráVa
annual report
2012
1
2
úVodné sloVo predsedu predstaVenstVa a generálneho riaditeľa
4
profil spoločnosti
6
základné informácie
9
predmet činnosti
9
Valné zhromaždenie
10
predstaVenstVo
11
dozorná rada
11
úVodné
sloVo predsedu
predstaVenstVa
generálneho
Štruktúra
spoločníkoV
a ich podielana
základnom riaditeľa
imaní
15
12
profilpodiely
spoločnosti
V obchodných spoločnostiach
17
13
základné
informácie
obchod
a marketing
19
14
predmet
činnosti
ľudské
zdroje a bozp
19
18
ValnéinVestície
zhromaždenie
20
26
predstaVenstVo
kValita
20
30
dozorná
radaprostredie
žiVotné
20
32
Štruktúra
spoločníkoV
finančná
analýza a ich podiel na základnom imaní
21
34
podiely
V obchodných
spoločnostiach
poznámky
k účtoVnej
záVierke
21
42
obchod a marketing
23
ľudské zdroje a bozp
27
rozVoj a VzdeláVanie
27
bozp
29
inVestície
31
kValita
35
žiVotné prostredie
37
finančná analýza
39
3
úVodné sloVo
úVodné sloVo
predsedu
predstaVenstVa
4
úVodné sloVo
Hospodárska situácia u našich významných zákazníkoch počas
prvého štvrťroku 2012 bola stabilizovaná a naša výrobná výkonnosť
bola nastavená na úroveň vyššiu ako 6,5 mil. € mesačne. Pôvodne
nastavený ročný biznis plán v objeme výroby 74,3 mil. € bol s účinnosťou od apríla 2012 jemne skorigovaný na úroveň 71 mil. €. Všetky
prognózy postupne overovali vyrovnaný apetít zákazníkov po našich
výrobkoch. Vo veľkej miere tomu prispela takmer 98 percentná precíznosť dodávok. Indikátory precíznosti dodávok pre zariadenia banského a stavebného priemyslu na väčšine európskeho kontinentu,
ktoré sme získali prostredníctvom našich zákazníkov, pritom málo
kedy prekračovali 80 percentné plnenie. Z toho vyplýval aj fakt, že
dôveryhodnosť našej firmy v očiach našich zákazníkov rástla počas
celého sledovaného obdobia. Rovnako sa splnili aj plány investovať
do progresívnych technologických zariadení. Vo výrobných halách
PPS Group a.s. pribudol ďalší plazmový páliaci stroj s možnosťou
pálenia pod uhlom, nová moderná lakovňa s neutralizačnou stanicou, robotické otryskávacie zariadenie patriace svojimi rozmermi
k tým najväčším v Európe, ako aj nové obrábacie centrum určené
pre nadrozmerné zvárané konštrukcie. Popri tom sme investovali do
ďalších dvoch horizontálnych obrábacích strojov menších rozmerov.
objednávky od nových zákazníkov pre budúce obdobie najmenej 5
rokov. Vo vyhľadávaní nových partnerov budeme pokračovať a posilňovať naše obchodné aktivity na získanie už rozpracovaných zákaziek z odvetia ťažkého priemyslu a dopravy. Zdá sa, že tieto kroky
budú pre budúcnosť nevyhnutné a priestor pre nových odberateľov
sa musí zväčšovať. Dôkazom správnosti takéhoto rozhodnutia je
skutočnosť, že v závere roku 2012 došlo k veľkému odlivu objednávok od významného odberateľa. Ohrozené nebolo iba splnenie
biznis plánu, ale najmä udržateľnosť výrobnej výkonnosti, zamestnanosti a hospodárskeho výsledku. Len vďaka plánovane zvýšenej
flexibilite pracovnej sily sa nezopakovali dôsledky pripomínajúce rok
2009. Aj keď v závere roka opustilo brány nášho závodu viac ako
500 osôb z agentúr, obchodných partnerov a dočasne zamestnaných pracovníkov, dopady na zamestnanosť stálych zamestnancov boli minimálne. Vzťahy medzi zamestnávateľom a zástupcami
zamestnancov neboli narušené, obe strany sa pričinili o správne
riešenia.
Počas roku 2012 prebehli v PPS Group a.s. aktivity spojené s uskutočnením prvej etapy zmien v akcionárskej štruktúre. Tá sa uskutočnila v septembri 2012 po odchode minoritného akcionára. V rovnakom čase medzi nových akcionárov pribudol strategický dlhoročný
partner a zároveň najväčší odberateľ komponentov pre švédsky
banský priemysel. Táto akvizícia bude pokračovať aj v roku 2013,
čím sa bude zväčšovať priestor pre strategických partnerov a posilňovať ich postavenie v majiteľskej štruktúre.
Investovaním do nových technológii sme si posilnili pozíciu pri
výbere dodávateľov oceľových komponentov pre banský, stavebný, ťažobný a transportný priemysel. Pre našich odberateľov sme
schopní zabezpečovať ich technické a technologické požiadavky
metódou BAT (Best Available Technologies), čim sa približujeme ich
predstavám o strategickom partnerstve. Počas roka sme zvyšovali
úroveň našich zamestnancov v ich odborných ale aj ostatných, tzv.
mäkkých zručnostiach. Pre vedúcich zamestnancov sme vytvorili
hodnotiace centrum, pomocou ktorého budeme zvyšovať ich kvalifikáciu a motivovať ich k zlepšovaniu riadiacej činnosti.
Osobne som veľmi rád, že sa darí uskutočňovať dlhodobý zámer zavádzania modernej firemnej kultúry. Naša spoločnosť zorganizovala
1. Ročník medzinárodnej súťaže vo zváraní, podujatie Detviansky
zvar, spojený s výstavou zváracej techniky, technických seminárov
a taktiež zábavy. Dobrým zvykom sa stáva pravidelné stretávanie
sa so zamestnancami, jubilantmi, ktorí si z týchto podujatí odnášajú
cenné spomienkové predmety. Obnovili sme aj rekondičné pobyty
zamestnacov ohrozených rôznymi rizikovými faktormi. Pre ich rekondičné pobyty sme „pribalili“ možnosť prizvania si partnera, či
partnerku. Týmto, ale aj inými kultúrnospoločnskými aktivitami, ktoré
sme v regióne podporili, sa postavenie našich strojární dostáva opäť
do pozitívnej pozornosti občanov, podnikov a inštitúcií. Výsledky
zdravého fungovania firmy majú nadregionálny rozmer a vďaka úsiliu zamestnancov a manažérov PPS Group a.s. sa opäť šíri dobré
meno strojárskej kvality z Detvy.
Rok 2012 bol medzníkom v rozhodnutí o zmodernizovaní základného systému Mfg Pro na vyššiu verziu QAD. V spoločnosti PPS
Group a.s. sa najmä v závere roku 2012 vykonali masívne zmeny
pre nový kalkulačný a plánovací systém. Realizačný tím pod vedením finančného riaditeľa a podpredsedu predstavenstva Mgr.
Michala Sýkoru ukončil prípravné práce a spustil skúšobnú prevádzku nového systému pod priamym dohľadom českej dodávateľskej
spoločnosti Minerva. Podobným prerodom prešiel aj systém tvorby
technickej dokumentácie Sysklass na jeho vyššiu aplikáciu Monaco,
a tiež manažérsky informačný systém Business Navigation System.
Tieto uskutočnené kroky spoločne s následne plánovanou druhou
etapou zavádzania čiarových kódov, evidenciou odvádzania výkonov v reálnom čase a naplnením dôležitých predpokladov pre plánovanie budú znamenať pre rok 2013 a následné obdobia veľký pokrok
v efektívnosti využívania časového fondu a zvýšenia konkurencie
schopnosti spoločnosti PPS Group a.s.
Pri hodnotení hospodárskych výsledkov sa priemyselné podniky
musia čím ďalej viac a viac zaujímať o dianie na svetovom globálnom trhu, pohyby cien surovín a nových akvizícií. O tieto poznatky
sa musia opierať pri stanovovaní cieľov a pre riešenia flexibility a diverzifikácie. Naša firma nie je výnimkou. Systematickým pôsobením
na nových, potenciálnych zákazníkov a správnymi marketingovými
aplikáciami sme počas roku 2012 získali priazeň nových významných odberateľov z Nemecka a Rakúska, ktorých výrobky sa významne podieľajú pri rozvoji banského a stavebného priemyslu,
recyklácie a infraštruktúr. Úspešná prototypová výroba zabezpečila
Ing. Pavol Šimkovič
Predseda predstavenstva
5
úVodné sloVo
profil
spoločnosti
6
profil spoločnosti
Hlavným strategickým zámerom spoločnosti
je zamerať sa na výrobu veľkorozmerných zvarencov,
ramien, výložníkov a ostatných komponentov kinematiky
pre renomovaných výrobcov banských, drevospracujúcich,
stavebných a cestných strojov.
01
Spoločnosť PPS Group a.s., ktorá má už vyše 50-ročnú tradíciu
v strojárenskej výrobe sa v súčasnosti zameriava na výrobu stredne
veľkých a stredne ťažkých zváraných konštrukcií pre celosvetovo
známych zákazníkov.
cieľom spoločnosti je:
■
Portfólio tvoria prevažne rámy, výložníky, ramená pre stroje a zariadenia používané v banskom, stavebnom, drevospracujúcom priemysle, logistike a preprave. Spoločnosť PPS Group a.s. je technologicky vybavená tak, že dokáže zákazníkovi poskytnúť komplexné
služby od operácií delenia materiálu až po finálne operácie lakovania a montáže.
Cieľom spoločnosti je mať spokojných zákazníkov na európskom
a svetovom trhu a byť spoľahlivým partnerom pre zamestnancov
a obchodných partnerov.
■
■
Kinematické prvky pre stavebné a manipulačné stroje
a zariadenia
Ochranné prvky a rámy pre lesnú a manipulačnú techniku
■
Oceľové konštrukcie pre koľajové vozidlá
budovať prozákaznícku orientáciu,
■
budovať obojstranné partnerstvo a win-win prístup,
■
budovať priame vzťahy so zákazníkom,
■
pružne reagovať na zákaznícke požiadavky,
využiť ľudský potenciál, ktorý má naša spoločnosť a ktorý je
konkurenčnou výhodou úspešnej firmy
02
Setov zvarencov pre banské stroje
■
■
■
Spoločnosť sa momentálne zameriava najmä na výrobu:
maximalizovať hodnotu pre zákazníka, budovať dlhodobé
strategické partnerstvo založené na vzájomnej dôvere
a rešpekte,
strategický zámer
spoločnosti
Hlavným strategickým zámerom spoločnosti je zamerať sa na výrobu veľkorozmerných zvarencov, ramien, výložníkov a ostatných
komponentov kinematiky pre renomovaných výrobcov banských,
drevospracujúcich, stavebných a cestných strojov.
7
profil spoločnosti
základná
charakteristika
spoločnosti
8
profil spoločnosti
03
základné informácie
PPS Group a.s. je akciovou spoločnosťou registrovanou v Slovenskej
republike. Spoločnosť pôsobí pod súčasným obchodným menom
premenovaním spoločnosti SEVIS reeng, a.s. rozhodnutím Valného
zhromaždenia zo dňa 9.9.2003, ktorá pred 17.9.2003 existovala pod
názvom ODIEN/SEVIS reeng, a.s.. Spoločnosť ODIEN/SEVIS reeng, a.s. bola založená 10.5.1996 a zapísaná do obchodného registra 14.10.1996 (Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel Sa, vložka č. 735/S). IČO Spoločnosti je 36 011 509.
■
■
■
■
■
Obchodné meno: PPS Group a.s.
Sídlo : Tajovského 7, 962 12 Detva
Prevádzkareň: Areál PPS, 962 12 Detva
Identifikačné číslo: 36 011 509
DIČ: 2020447891
IČ DPH: SK 2020447891
Zápis v OR: Okresný súd B. Bystrica, Oddiel: Sa, Vl.č. 735/S
Počet vydaných akcií: 16 000
Nominálna hodnota akcie: 332 EUR (10.000 Sk)
Druh akcie: kmeňové
Podoba akcie: listinné
Forma akcie: na meno
Základné imanie: 5.312.000 EUR (160 000 000 Sk)
Obmedzenie prevoditeľnosti: súhlas valného zhromaždenia
s prevodom akcií
Dátum založenia spoločnosti: 10.5.1996
Dátum vzniku: 4.10.1996
■
■
■
výroba výrobkov strojárskej metalurgie,
■
nástrojárstvo,
■
zámočníctvo,
■
kovoobrábanie,
■
■
správa registratúry,
vedenia účtovníctva,
■
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností,
■
plynárenstvo v rozsahu dodávka plynu, distribúcia plynu,
upratovacie práce,
■
čistiace práce,
■
■
■
■
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
(maloobchod) v rozsahu voľných živností,
9
elektroenergetika v rozsahu výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny,
■
■
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom
živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností,
vykonávanie kalibrácie meradiel a meracích prístrojov s výnimkou určených meradiel,
■
■
vývoj, výroba, servis a opravy vysokozdvíhacích vozíkov
s výnimkou vyhradených zdvíhacích zariadení,
■
■
■
výroba prevodových zariadení,
prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom,
faktoring a forfaiting,
■
vývoj, výroba a opravy cestných a stavebných strojov s výnimkou vyhradených technických zariadení,
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla,
prenájom hnuteľných vecí,
■
Predmet činnosti v zmysle zápisu v Obchodnom registri:
podnikanie v oblasti nakladania s odpadom s výnimkou
nebezpečného odpadu,
■
■
predmet činnosti
vývoj a výroba špeciálnej vojenskej techniky,
■
■
04
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných
živností,
vypracovanie technickej a technologickej dokumentácie
v oblasti strojárstva
poskytovanie software – predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
zváračské práce
kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
obstarávanie služieb spojených a výkonom správy
nehnuteľností
prenájom nebytových priestorov spojený s prenájmom hnuteľných vecí a poskytovaním upratovacích prác
oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu vydaného oprávnenia
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu vydaného oprávnenia
prevádzky neverejnej kanalizácie vrátane prevádzky čistiarne
odpadových vôd
■
letná a zimná údržba komunikácií a verejných priestranstiev
■
montáž, rekonštrukcia a údržba elektrických zariadení
■
montáž, rekonštrukcia a údržba tlakových zariadení
■
montáž, rekonštrukcia a údržba zdvíhacích zariadení
■
dodávka vody neverejným vodovodom
profil spoločnosti
05
Valné zhromaždenie
„Core biznisom“ spoločnosti, a teda jej hlavným zameraním, je
výroba oceľových konštrukcií najmä ramien, výložníkov a rámov
určených pre svetových výrobcov banskej, manipulačnej, stavebnej a transportnej techniky (ATLAS COPCO, SENNEBOGEN,
VOLVO, CATERPILLAR, LIEBHERR, MONTABERT, KOMATSU
HANOMAG, JOHN DEERE, GHH, SIEMENS).
Na valnom zhromaždení spoločnosti dňa konanom 17.05.2012 došlo ku podstatnej zmene stanov spočívajúcej v posilnení právomocí
predstavenstva na úkor dozornej rady spoločnosti, ktorá opätovne
nadobudla oprávnenia výlučne v zmysle príslušných ustanovení
Obchodného zákonníka. Na rovnakom Valnom zhromaždení došlo ku schváleniu uznesení, ktorými bol udelený súhlas s nadobudnutím vlastných akcií, ktoré však následne neboli realizované
v schválenom znení a boli zrušené na ďalšom valnom zhromaždení.
V rámci schválenej motivačnej schémy bol udelený súhlas s prevodom listinných akcií na meno spoločnosti JET Schweiz IT AG,
Švajčiarsko na členov top manažmentu: Ing. Pavla Šimkoviča, MBA
v počte 30 a Mgr. Michala Sýkoru v počte 12. Prevody boli následne
zrealizované.
V oblasti „non-core biznis“ spoločnosť podniká v oblasti prenájmu
nehnuteľností a hnuteľných vecí pre spoločnosti sídliace v Areáli
PPS, ktorým súčasne dodáva teplo, elektrinu a zabezpečuje dodávku vody a zneškodnenie odpadových vôd.
Významným zdrojom príjmov sú aj služby v oblasti kalibrácie
meradiel.
Na valnom zhromaždení konanom dňa 28.08.2012 boli opätovne
upravené stanovy spoločnosti a súčasne boli schválené uznesenia,
na základe ktorých bola realizovaná podstatná zmena akcionárskej
štruktúry spoločnosti. Valné zhromaždenie udelilo súhlas s prevodom 1424 akcií akcionára Ľudovíta Černáka, CSc. na spoločnosť
Nova Steel Partner, s.r.o., 177 akcií akcionára SITNO Holding a.s.
na Nova Steel Partner, s.r.o., a súčasne bol udelený súhlas s nadobúdaním vlastných akcií spoločnosťou na dobu max. 18 mesiacov
odo dňa konania valného zhromaždenia. Spoločnosť PPS Group
a.s. nadobudla v 09/2012 od akcionára SITNO Holding, a.s. 1538
akcií v menovitej hodnote 510.616 €. Následne v 11/2012 nadobudla spoločnosť ďalších 12 akcií od akcionára Ľubomíra Kubinca.
Z uvedeného dôvodu bol vytvorený osobitný rezervný fond vo výške kúpnej ceny vlastných akcií podľa § 161, písm. d) Obchodného
zákonníka.
V oblasti odpadového hospodárstva spoločnosť zabezpečuje
zneškodnenie kovových odpadov pre spoločnosti sídliace v Areáli
PPS.
Za okrajové možno označiť podnikanie v oblasti ubytovacích služieb, obchodných činností, vedenia účtovníctva a ostatných činností uvedených ako predmety podnikania v zmysle zápisu v OR.
Výška podielu
na základnom imaní
Spoločník, akcionár do dňa zmeny
v štruktúre spoločníkov, akcionárov
Podiel
na hlasovacích
právach
v %
Iný podiel
na ostatných
položkách
VI ako na ZI
v %
Spoločník, akcionár
Dátum zmeny
absolútne
v %
Sitno Holding a.s.
9/2012
- 569 380
- 10,72
- 10,72
-
Ing. Ľudovít Černák, CSc.
9/2012
- 472 768
- 8,9
- 8,9
-
JET Schweiz IT AG
8/2012
- 13.944
- 0,26
- 0,26
-
Ing. Pavol Šimkovič, MBA
8/2012
9 960
0,18
0,18
-
Ing. Ľubomír Kubinec
10/2012
- 3 984
- 0,08
- 0,08
-
Mgr. Michal Sýkora
8/2012
3 984
0,08
0,08
-
Nova Steel Partner, s.r.o.
9/2012
531 523
10,01
10,01
-
PPS Group a.s.
9/2012
514 600
9,69
x
0
0
Spolu
10
nemá
- 9,61
-
profil spoločnosti
06
Predstavenstvo
Ing. Pavol Šimkovič, MBA
Predseda predstavenstva
počas celého roka
Mgr. Michal Sýkora
Podpredseda predstavenstva
počas celého roka
Sven Olofsson
Člen predstavenstva
od 15.2.2012
Kurt Kuncic
Člen predstavenstva
od 6.2.2012
Karel Matyska
Člen predstavenstva
od 17.5.2012
Ing. Ľudovít Černák, CSc.
Predseda dozornej rady
do 17.5.2012
RNDr. Karel Matyska, CSc.
Podpredseda dozornej rady
do 17.5.2012
Ing. Milan Bugáň
Člen dozornej rady
do 17.5.2012
Daniel Waldvogel
Člen dozornej rady
do 20.7.2012
Predseda dozornej rady
od 28.8.2012
Člen dozornej rady
do 20.7.2012
Člen dozornej rady
od 28.8.2012
Ing. Petr Kosík
Člen dozornej rady
do 17.5.2012
Jozef Nosáľ
Člen dozornej rady
do 25.6.2012
Stanislav Ľupták
Člen dozornej rady
do 25.6.2012
Člen dozornej rady
od 28.6.2012
Člen dozornej rady
do 25.6.2012
07
Dozorná rada
Hanspeter Siegrist
Ondrej Tkáč
11
profil spoločnosti
08
Štruktúra akcionárov a ich podiel na základnom imaní:
Iný podiel na
ostatných položkách
VI ako na ZI
v %
absolútne
v %
Podiel na
hlasovacích
právach
v %
2 521 540
47,47
47,47
-
Hanspeter Siegrist
808 420
15,22
15,22
-
PPS Group a.s.
532 860
10,03
Nemá
-
Nova Steel Partner, s.r.o.
531 532
10,01
10,01
X8 Software GmbH
316 396
5,96
5,96
-
RNDr. Karel Matyska, CSc.
307 100
5,78
5,78
-
Ing. Jaromír Hudec
142 096
2,67
2,67
-
JET Schweiz IT AG
67 728
1,34
1,34
-
Ing. Pavol Šimkovič, MBA
36 520
0,69
0,69
-
Ing. Jozef Jašurek
39 840
0,75
0,75
-
Mgr. Michal Sýkora
7 968
0,15
0,15
-
5 312 000
100
89,97
-
Výška podielu na základnom imaní
Spoločník, akcionár
Daniel Waldvogel
Spolu
12
profil spoločnosti
09
Podiely v obchodných
spoločnostiach
Spoločnosť PPS Group a.s. je konsolidujúcou účtovnou jednotkou pre konsolidovaný celok, ktorého súčasťou je PPS NTS s.r.o.,
PPS VEHICLES, s.r.o., PPS Personálne služby s.r.o., PPS FINAL
s.r.o. a DETVA ASSETS MANAGEMENT, a.s.. Konsolidované účtovné závierky sú prístupné v sídle spoločnosti PPS Group a.s.,
Tajovského 7, Detva a taktiež uložené do zbierky listín v Obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica, Skuteckého 28.
Podiely v obchodných spoločnostiach k 31.12. 2012:
Spoločnosť
%-ny podiel
Podiel na hlasovacích právach
34
34
100
100
99,69
99,69
PPS Personálne služby s.r.o.
100
100
PPS FINAL s.r.o.
100
100
PPS VEHICLES s.r.o.
PPS NTS s.r.o.
DETVA ASSETS MANAGEMENT a.s.
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.
Spoločnosť nemá žiadne majetkové ani personálne prepojenie so
svojimi zákazníkmi v zahraničí.
13
obchod a marketing
obchod
a marketing
14
obchod a marketing
01
Po jednom z najúspešnejších rokov (2011) v histórii spoločnosti PPS
Group a.s. bol rok 2012 rokom pozitívnych očakávaní. Spoločnosti
sa síce podarilo zvýšiť svoje tržby na úroveň 69 mil. eur, ale rok
bol poznačený prudkým poklesom objemov objednávok hlavne v 4.
kvartáli 2012, s negatívnym výhľadom do roku 2013. Neočakávaný
pokles objednávok spôsobil nesplnenie Biznis plánu 2012 o 6,9 mil.
eur.
Najväčší prepad postihol odvetvie banského priemyslu, o niečo menej odvetvie drevospracujúceho a najmenej odvetvie stavebného
priemyslu.
-5
-30
Spoločnosti sa na druhej strane podarilo získať výrobu nových výrobkov v objeme 4,7 mil. eur a to hlavne v stavebnom odvetví, čo sa
odrazilo aj na zvýšení podielu dielov pre stavebné stroje na celkovom produktovom portfóliu spoločnosti. Získanie nových výrobkov
ROzDIEL MEDzI
SKuTOČNOSŤOu
A BP 2012 V %
bol jeden z cieľov kvality na rok 2012.
-13
Ekonomický vývoj v roku 2012 upevnil rozhodnutie spoločnosti zamerať sa na stabilizáciu a produktovú a zákaznícku diverzifikáciu
s cieľom zmierniť dopady ekonomických cyklov v budúcnosti.
Odvetvie banské priemyslu
Odvetvie drevospracujúceho priemyslu
Odvetvie stavebného priemyslu
1
-301
-129
-4
85
PODIEL SEGMENTOV
NA OBJEME PREDAJA
NOVýCH VýROBKOV
V ROKu 2012 V %
- 6524
Odvetvie banské priemyslu
ROzDIEL MEDzI
SKuTOČNOSŤOu
A BP 2012 V EuR
Odvetvie banské priemyslu
Odvetvie drevospracujúceho priemyslu
Odvetvie stavebného priemyslu
Odvetvie drevospracujúceho priemyslu
Odvetvie stavebného priemyslu
15
obchod a marketing
02
03
Drevospracujúci
priemysel
Stavebný
priemysel
Spoločnosť PPS Group a.s. pôsobí v danom sektore výrobou
ochranných prvkov a rámov pre lesnú manipulačnú techniku od
roku 2007.
Výroba zváraných komponentov pre stavebné mechanizmy patrí
k tradičným výrobkom PPS Group a.s. už viac ako 20 rokov.
V roku 2012 odvetvie stavebného priemyslu dosiahlo podiel necelých 32% z celkových tržieb, čo znamená nárast oproti roku 2011
o 5%. V tomto odvetví sa spoločnosti podarilo získať významnú časť
výroby zváraných konštrukcii z trhu Ázie v rámci strategickej línie
lokalizácie výroby globálnych zákazníkov, čo prispelo k nárastu objemu tržieb za nové výrobky v najväčšej miere. V roku 2012 výroba
stavebných komponentov dosiahla úroveň 21,8 mil. eur, čo je o 3,5
mil. eur viac ako v predchádzajúcom roku.
Pokles objemov objednávok sa ako prvý prejavil práve s tomto sektore už v prvom kvartáli 2012. Pokles reflektoval tradičný vývoj ceny
komodity v danom období roku. Klesajúci trend však pokračoval
počas celého roku 2012 s menšími vyhliadkami na rast v budúcom
období. Celkovo výroba komponentov pre odvetvie drevospracujúceho priemyslu dosiahla úroveň 2,1 mil. eur, čo je o 1,5 mil. eur
menej ako v roku 2011.
Spoločnosť sa snaží rozvíjať spoluprácu v tomto sektore s cieľom
udržať, prípadne rozšíriť jeho podiel na celkovom produktovom portfóliu spoločnosti na úroveň 5-10%. Odvetvie drevospracujúceho
priemyslu spoločne s poľnohospodárstvom predstavujú významné
odvetvie, ktoré bude v dôsledku rastu populácie len naberať na
dôležitosti.
drevospracujúci priemysel v tis. eur
stavebný priemysel v tis. eur
3000
25000
20000
2000
15000
10000
1000
5000
0
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2008
16
2009
2010
2011
2012
2013
2014
obchod a marketing
04
05
Banský
priemysel
Marketing a projektový
manažment
V roku 2012 spoločnosť zaznamenala najväčší prepad tržieb v porovnaní s biznis plánom o takmer 30%, čo hodnotovo predstavovalo
objem 6,5 mil. eur.
Útvar marketingu a projektového manažmentu bol organizačne vsadený do Úseku rozvoja obchodných činností s pevne stanoveným
cieľom získavať a rozvíjať spoluprácu s novými partnermi, mapovať
vývoj na trhu a upevňovať pro-zákaznícke projektové riadenie.
Výrobou komponentov pre odvetvie banského priemyslu spoločnosť dosiahla úroveň tržieb 39,7 mil. eur, čo bolo však o 3,5 mil. eur
menej ako v predchádzajúcom roku. Podiel odvetvia na celkovom
produktovom portfóliu spoločnosti dosiahol úroveň 58%, čo je o necelých 6% menej ako v roku 2011.
V roku 2011 spoločnosť začala rozvíjať spoluprácu v oblasti výroby rámov drvičov. V roku 2012 bol úspešne vyrobený prvý prototyp
rámu drviča, ktorý bola vstupenkou rozvoja spolupráce v oblasti sériovej výroby so začiatkom v roku 2013.
Spoločnosť si uvedomuje svoju pretrvávajúcu závislosť na banskom
odvetvíe, ale z pohľadu core business považuje daný sektor za
kľúčový.
V roku 2012 sa spoločnosť začala uchádzať aj o výrobu rámov
pre cestné frézy a o výrobu špeciálnych výložníkov pre banské
zariadenia.
V budúcom období sa spoločnosť bude snažiť udržať partnerstvá
a spoluprácu so svojimi zákazníkmi v sektore.
Vďaka snahe spoločnosti diverzifikovať produktové portfólio, sa PPS
Group a.s. snaží obnoviť spoluprácu v oblasti výroby oceľových konštrukcii pre koľajové vozidlá. Ide o segment s vysokým strategickým
významom do budúcnosti, ktorý vykazuje známky väčšej stability
ako banský či stavebný sektor v strednodobom meradle.
banský priemysel v tis. eur
40000
30000
20000
10000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
17
ľudské zdroje a bozp
ľudské zdroje
a bozp
18
ľudské zdroje a bozp
Z pohľadu riadenia ľudských zdrojov bol rok 2012
zameraný na rozvoj a zvýšenie kvalifikácie zamestnancov,
zlepšenie procesu hodnotenia výkonu a zvyšovanie úrovne
komunikácie vo vnútri firmy, stabilizáciu zamestnancov
a zefektívňovanie štruktúry zamestnancov.
Z pohľadu počtu pracovníkov a osobných nákladov musela firma
koncom roka prijať racionalizačné opatrenia.
V priebehu troch mesiacov preto spoločnosť zredukovala svoje
stavy o takmer 500 pracovníkov, aby udržala ekonomiku firmy na
prijateľnej úrovni.
VýVOJ POČTu PRACOVNÍKOV 2012
1600
1200
800
400
0
01
02
03
04
05
06
19
07
08
09
10
11
12
ľudské zdroje a bozp
01
Interná komunikácia
V ostatných oblastiach sa relatívne úspešne podarilo zaviesť nové
prvky. Ide najmä o oblasť komunikácie so zamestnancami, ktorá dostala podporu formou zavedenia podnikového časopisu, ktorý sa za
rok stal veľmi dôležitým komunikačným nástrojom.
Topman
ažéri sk
úšajú ch
lebík ro
botníkov
. Učia sa
Perso
Svetovnýalistka:
unikát
be
| ok tó
čí sl o 4
vin y
zvárnoať
.
za m es
tn an co
v PP S
r 20 12
čn ík 1.
a. s. ro
Gr ou p
Servis
našich
iou a pre
kurenc
dzi kon
Lacko.
špici me snímke Peter
me na
zostáva strane 2. Na
ka nim
na
2. Vďa
c čítajte
roka 201ávateľmi. Via
stíciám
m inve strannými dod
ový
rí ku kľúč livými, vše
ľah
e 9 pat
a v Hal naďalej spo
Lakovň
íkov sme
zákazn
Pozíciu
zvárač
skej veľ
tvrdzu
jeme.
lepšie
A ideme moci sme si
vedieť
anými protestnýpotvrdiliAktuality
Odmeňujeme
o krok
každý.
súvisiace s prehn
a neustá
ďalej –
Vrátan
ínaná ťažba
vali okolnosti
Generáln
e manaž
le pozvárať
Stretnutia sťažo
v okolí PPS. Spom
v PPS
y riaditeľ
érov.
nteresoi proti ťažbe zlata
by ma
ktorá sa
v areáli. Nezai
Pavol
mi stretnutiam
l
Šimkov
to
radí me
čnosti sídliacej
dojem, že sa
ič v tom
dzi naj
nosťou
tosťou inej spolo
ávny
záleži
nespr
je
väč
top
má jas
e,
šie zva
l nadobudnúť
no: „Vo
rovne v
rania ťaž manažérov, aby
reputáciu. V prípad
pozorovateľ moho
našu
vaný
firm
ovalo
Eu
kých oce
e,
ohroz
dostato
rópe, bud
zbytočne
aby aktivity boli
čne poz
ľových
e povinInformá
týka aj nás, čo
vať, je dôležité,
konštru
nali pod
opako
cia bol
bude
ia
kcií.”
mienky
a oznám
sa ju nie
že sa takáto situác
zváená na
arentne.
len vy
transp
podné
vané
por
zamest
ade ved
podárs
odkomuniko
neprimerane nároč
nanci,
ke nov
enia a
izácia nasadila
dárska
ale už
iny dok
organ
hospo
doz
rová
keď
nosti Ma
,
vedeli
aj sloven
onca
A ďalej. Odbo
vyjednávania
ste
npowe
ské mé
í pred a počas
r Jarosl citovali riaditeľ
a bankrotu riem.
za unikát
diá. Ho
mienky. V obdob
ku person
avu Re
šiemu úpadku
.
tarifzlerovú,
la, došlo k najväč
álnej spo sktorý mô O niečom pod
i 15% zvýšenie
ktorá ozn
kríza ešte neusta
y na
ločobnom
ov, ktorí žiadal
že prin
tívnej zmluv
ačila náš
ies
ešte nep
cov zamestnanc
v PPS Group dlpoklad
a
o uzavretí Kolek
Nároky zástup
ej dobe. Platy
á táto odb ť úspech,” pov
krok
očula.
organizáodvyjednávanie
„Je to Kolektívne
neprimerané dnešn
edala.
orníčka
cu svojich
rom základnej
našej spoločnosti
extrém
Za najväč
ných miezd, boli
fakt, že
Group a Výbo
né hodnoty. V
27. apríla
podriad
, medz
PPS
i
iemer
čilo
nadpr
Ing
ukon
šie
ma
sa
hujú
2012
. Zdenko
ených.
v okolí.
nažéri
pozrok
itívum
ke strojárne
hodobo presa
štrajlepšie spo
oľvek iná rma
Lančar
olians
ič, riad
m
lepšie ako ktorák
Predišlo sa tak
y.
OZ KOVO Podp
yselno
znajúcie
ľudí
iteľ
priem
zmluv
jeme
úseku
meňu
práerná mzda v
rozvojaní mzdy a nanovej kolektívnej
V tom
e táto
úradu SR priem
6 % zvýše
obchod
o
podpísaním
na
PPS-k
to duc
V
dli
tickéh
Eur.
doho
Štatis
1. apríhu sa
h činností Podľa
od nýc
strany sa
2011 bola 793
robotn
s účinnosťou
.
ú
ku. Rokujúce
íkov to tia ones
Eur
regióne za rok
aj rea
Eur. Okrem tarifkcie vnú
kvituje. 9
odvetví v BB
hla výšku 955
vého rozpä
si, čo
tky
tri PPS
Vra
výšení plato
všetko
ké obdobie dosia
ty ako sú prípla
Gro
musí zvá via, že pre ma
jších.
up. „Vä mzda za rovna
andardné bene
roku.
i odúčav,”
nažtiažne
rať
la tohto hor
čšina
ponúkame nadšt
jedno z najob
érov je
zvládn
hodnot
ročné odmeny
a bolo
uť,
dobré ovených platov
í skúsen
kvartálne a konco
začalo 1. marca
Aktuál
ie ne
ý zvárač navyše ešte
riť noc, nadčasy, sviatky,
Vyjednávan
ch.
nav
za
počas
Peter No
o. števuje kur
životných jubileá
a
nýc
letn
viacer
je
ov
vných
h
ých
cia
Platy tak
riaditeľ
Dôvod
Komp
pri praco
r.uje
novin
A podpis
ov. Ukonč z 11 ma
letný zoz
zamestnancom.
nažvič,MB
y zamemeny
V kurze
Šimko
érov, vrá
stnan cov
vždy štedré k
Pavol
om.
e.
nam ma
iť
Ing.
boli
y
Ľupták
región
PPS
by
v
Group
pos
tan
zmluv
lavom
Grou p iných
koch
ho ma
Stanis
e ôsmich
tupujúdom OZ KOVO
teriálu
a.s.podni
Kolektívne
álnyli riaditeľ PPS
li v 38.
ročn
Generma
podľa
je uve
ík 1.
by zvl s predse
odborhodnoty ako v
kalend
rovnak
kolektívnu zmluvuádnuť nap
árnom
dosiahujú vyššie
číslo den
ých osn
interne
2Na|ý na
ríklad šty
máj
A ako sa
týždni.
2012
ov ako
tovej
Položky,
bur
ri základ
im zatiaľ
ný vklad
iní „štu
a dobktoré neb ze bude vys stránke www.p
né zva
„Väčšina
darí? Pe
denti”, Rast cez osob
motivovaných
ry.
tavený
psgrou
udú vys
ter Nocia
je
muje potrebu
pouvedo
si
iba
p.s
miezd
tavené
Group
Pristupuj na tom celkom
r dáva
ále zvyšovanie
, bude najpoužívane k/aktuality.
Vedenie PPS
pozitívne
ú k zvá
dobre,
možné
stnancov. Neust
prosperizame
niektorí
uje
raniu veľ
hodnot
v ruke.“
h
ohroz
tenýc
objedn jší materiál.
však
enie. re zapla
dokonc
mi dôs
ať u obs
iu
inárodnej krízy
a
ledne,
mickú situác
luhy.
ekono
Naša spo
slovenskej i medz
ú
majú aký veľmi dobre.
čas
celkov
ločnosť
si jemnej
Uvedomme si
y na zvyšoračské
v súčasn
spoločnosti.
merané nárok
ší cit
tu
Nepri
postup
cov.
osti zam
čnosť v ďalzamestnan
y však
lej údržbá
estnáv
Mgr. Den
dopad na spolo
a rastúce platy
využíva
a 270 zvá
ri a opr
mať negatívny
aj 230
e likvidačný
najšikov isa Chamulová
avári.
rač
zámočn
nejších
vanie miezd môžu
Generáln
ich zdravej úrovn
íkov – ste ov. Zváúčastní , manažérka
stnanca
presiahnutie
a
y riaditeľ
zame
ho
iach
expedí
kov kur
hárov,
ších obdob
strany
cie, pat
zu.
je spo
možnosťou každé
ďaprástredné
rí medzi
povinnosťou a
nou kvalitou
ho manaž kojný. „Predp
charakter. Je
všetkým zvýše
Anton
okladá
mentu.“
vyšší plat. Predo
disciplíny, bezOberh
m aj záu
Ani on
ím pravidiel,
zaslúžiť sa o
auser
jem zo
sám sa
trend
foto: do
fondu, dodržiavan
kurzu nev
rmy. Súčasný
kument
ce, pracovného
s majetkom 
miyhne.
ácia PP
m narábaním
vyššie tržby ako
S Group
pečnosti a šetrný
čnosť dosiahne
dov
spolo
nákla
naša
vých
mzdo
nasvedčuje, že
dku zvýšenia
zisku ide ruka
Avšak v dôsle
nulého roku.
úrovni. A tvorba
e na vlaňajšej
ziskovosť nebud
Ešte stá
jom rmy.
le žijeme
Group
Z cudzie
v ruke s rozvo
bavnomentácia PPS
ho
športovom spomienkami
Aj cestou
ovič, foto: doku
okolo seb krv netečie?
na Detvia
vislostí
našich
Ing. Pavol Šimk
Možno
a ex-zam
a nápado duchu. A keď
nsky zva
Palico
firemných
tak sa
zadrža
že táto
vej,
smerovka
v, nesie
díval na
novín sa
la hliadka estnanec J.K
téma prin r a nedeľu v
vi Blaško Petrovi Gano
veci
sa na
z dielne
. Dňa 6.
chcem
12
žine odc
SB
zátejto vln
áša prie
bčíkov
do 30.
e poďako
Ľubom
vi. Títo
august
udziť pre S, práve keď
tóber 20
i, Ondre
e aj naš
hrštie súseptem
íra Kováč
ok
a ho
prístup
|
zam
vať
4
Group.
sa sna
dmety,
estnan
Márii
a naj
bra
pri záchra
jov. Tra
ika. Sp
číslo
žil v bat
ci preuká jovi Vrťovi a
ktoré bol
ja výherc Mgr. Eve Hú
rávne odp novšia osemne života
hle na svo
oDušan
zal
i majetk
šťa
i
ovi
So zam
v
ovede
mim
osvo
jom pra
hodnot
vovej
om PP
jho kolegu
oriadne
pos
estnan
e 20 eur a získajú dar
spome
na úse
covisku
S
aktívny
. Pavel
com spo
nutých
čekovú
k Ľudský ielajte
dňa
.
pracov
30.
Ta
Jur
zamest
ločnosť
ný pom
poukáž
jnička
júla vo
ch zdroík umrel
onálne
nancov
ku na
er a zar
okamž
veku 57
má 9,8
pristúp
náka čom
nák
ite rozvia
veľ
adila ho
rok
ila
pís
mi
up
u už nik
AC
ov.
zác
k poskyt
men.
pohoto
tovaru
ANA, AR
Štvoric
hranárov.
na čiernu
zala
dy nep
vo
ovaniu
a
GÓN,
hr, ps
rekročí
prvej pom a hlavne pro
KALIKA,
ASPIRÍN,
brány PP listinu, vďaŽiaľ, aj
fes
bágrom
oci až
inap
Rámy
ČEDAR,
S Group.
do ňa
MATERIÁ KILOMETER,
P. Juríka riek najväčšej
DETVA
Pre drviče kame príchoduSpájame sily
KOLÍK,
L, MA
ie
, DIERA
snahe
nepoda Kompenzác
TRICA,
NÁTER,
KOREŇ,
všetkých Vyšší objem tržieb
, KAJÚ
rilo zac
hlbokú
MAZIV
OČNIC
ozície zúčast
štvrťCNIK,
ľútosť nad Vlako
hrákomp
KOTÚ
vé
niť. PP
O, ME
A,
PALEC,
nen
plánu za prvý
ýchho
S Groupí obch
úmrtím
LTA, MO Č, MAJST
odné
sa život
Ján Štr
PALETA, OSOBA, OT
uvede
kol
plnen
za
v
ie
opä
s
egu
NIT
LA
iho, ao
PODPOĽ
Plnen
tovnekej
K, OX
OR, MO ER,
PANÁK,
Mierny poklea úprimnúhospodárs
vyjkrízy.
ID UH
AN
adruje
RES,
PASTA
dok sústras
LIČITÝ
, ako sme pláPRESTÍŽ IE, POROBA
, PILAN
ť poz
, PACIE
rok. Taký je násle
mil. Eur nižšie
, PORO
, PRIET
A, PIL
NT,
približne o 1,1 ostalým. zaznamenali u záTA, PO
SORTA,
OK
Vyhodn
né obdobie bolo
SILA, PO INA, PODLIAC
návok sme
SPORÁK OMER, PRVÁ
otenie
Stav
SKOK,
I,
ný objem objed
ŠKOLA,
Atlas Copco. ZVARU
K, RO
, STANIC
z minu
PO
novali. Zníže
pillar a TSP –Tajnička
BO
ŠTA
vyl
léh
ktoCater
T,
A,
,
úšt
FETA,
o čísla
ROBOTA, SLANIE,
Deere
ili
STOJAN
má 9,de8 a Mir
ÚČASTN
TABON
ebogen, v prípa
kazníkov John
– Osem
oslav Ma a výhercami
, STRO
pís
SEKÁČ,
ÍCI, VÝ
,
me
náTAL
vala rma Senn AC
tiež
pou
n.
sm
JÁR
EN
sme
penzo
jer
MO
kážok
T, TÁRA
I, STÚP
(4000.45)
Ľ, VÝRO
ANA,li
red
Zaznamena
mierne vykom
v hodnot erovku z júnové
NIE, TR
AČKA,
BOK, VÝ
. Výhry
plán prekročili.
KOLÍK ARGÓN, AS akcia
e
ho
odný
AD
20
obch
vyd
si
SK
ÍCI
eur sa
,
PIRÍN,
môžu pre
UM, ZV
A, TRIOL
ania Po
rej sme
4
stávajú:
MORE KOREŇ, KO
ÁRANIE.
dpolian
vziať na
A,
rmaTÚČ, MAČEDAR, DETVA
od Volva.
S,
Ján
vými
NÁ
ske
sveto
TE
úse
Nô
rast zákazok
ýmiK,
PANÁ
ho stro
JSTER
R, OČNIC
, DIERA
ku Ľud
žka (pa
s viacer
jára
,
PASTAtechn
ickú
ských zdr
rtia 100
PO
PPS Group rokuje
, PILAN A, OSOBA, MATERIÁL, MA, KAJÚCNIK
SKOKováva
0.49), On s tajničkou SM
y sprac
ojov u
V súčasnosti
, KA
OTLAK
vy výrob
, POSLAčís
loA,3- PIL
Mgr. Ev
E MAJS
drej Lu
SORTA,intenz
, OXID TRICA, MAZIV LIKA, KILOM
| INA, PO
ívnej komu
technickej prípra
y Húšťa
pták (pa
TRI
UHLIČ
Vďaka SPOR NIE, PRESaugu
st DL
mi. Oddelenie
O, MELTA
ETER,
tov. TAL
20IAC
vovej.
ITÝ,
12 I, PODPOĽ
rtia 200
na niekoľko projek ZV ENT, TÁRA ÁK, STANICA, TÍŽ, PRIETOK
0.58)
ANIE, PACIENT, PA , MONITOR,
dokumentáciu
OMER
NIE, TR
STOJ
ÁRAN
PO
LEC
ektívneho
O záveroch kol
vyjednávania
Vyššie mzdy,
nie priemer
ojenej
školy v
Det
i zdar!
Lakovn
alita –
Kv
á vec
zásadn
ve na Št
PPS Group
chodný plán?
Ako plníme ob
st
Pokles aj nára
Vitajte na
Detvianskom zvar
e
Nová politika
BOZP
IE.
číslo 2 | máj 2012
20
ADÍCIA,
Investície
do výroby
Program
akcie roka
AN,
, PR
RO
2 ,
TRIOL STROJÁRI, STVÁK, ROBO BA, POROTA, PALETA,
A, ÚČAS
T, ROBO
POSIL
A,
TNÍCI, ÚPAČKA, ŠK
TA, SE
OL
KÁ
VÝMO
Ľ, VÝRO A, ŠTAFETA, Č,
BOK, VÝ
TABON
,
SKUM
,
úrovej
ulici.
Vždy ne
bezpeč
ur!
Osemsm
erovka
Bojova
li o živ
ot kole
gu
Detviansky zvar
v denno-dennej praxi
Foto: dokumentácia
§
oz
15. sep
tembra namuje, že v dňoc
h
201
v čase
od 8:00 2 22. se
ptemb
do 15:0
ra 201
0 h sa
prebyto
uskuto
2
ční
čného
náradie materiálu za
v priest
m
a
eraná
nástro
oroch te
na
je,
locvične
Sp
BURZA
né
Pracov
Vyhb
jteá20 E
juraile
Výstražn
ý pr
Aj taký íklad
ch tu m
áme...
Spoloč
nosť
5
ľudské zdroje a bozp
II. stupeň
vysokoškolského vzdelania
základné vzdelanie
I. stupeň
vysokoškolského vzdelania
stredné
odborné vzdelanie
Štruktúra
vzdelania
zamestnancov
02
úplné stredné
odborné vzdelanie
Rozvoj a vzdelávanie
Vzdelávanie ako významná oblasť rozvoja ľudských zdrojov bola
v roku 2012 zameraná, okrem zákonného vzdelávania, najmä na
odborné vzdelávanie zamestnancov v oblasti zvárania.
Realizovaných bolo množstvo vzdelávacích aktivít smerovaných na
dopĺňanie potrebných oprávnení pre manipuláciu s výrobkami, aby
výrobní zamestnanci nemuseli byť závislí od manipulačného personálu. Cieľom je zvýšenie univerzálnosti zamestnancov.
60-70
15-30
50-60
Unikátnym krokom v oblasti vzdelávania bolo absolvovanie intenzívneho kurzu zvárania a úspešné získanie zváračských oprávnení
v rozsahu ZM-1 všetkými členmi Top manažmentu. Dôvodom bola
snaha priblížiť sa zamestnancom vykonávajúcich túto kľúčovú profesiu a lepšie poznať podmienky výkonu ich práce.
veková štruktúra
zamestnancov
40-50
ženy
muži
21
štruktúra
zamestnancov
podľa pohlavia
v%
30-40
ľudské zdroje a bozp
03
Poslanie Adaptačného
centra
V rámci získavania novej pracovnej sily sa spoločnosť zameriavala
na výchovu nových pracovníkov, najmä vo zváračských a zámočníckych profesiách prostredníctvom Adaptačného centra, v ktorom zároveň prebiehala aj príprava zamestnancov na zvyšovanie
kvalifikácie.
Mesiac
01
Periódy 287 - 1
02
03
16
11
04
05
06
07
08
09
10
11
4
21
6
2
Vstupná skúška
17
10
1
13
11
14
14
3
10
Doškolenie zváračov
24
24
23
23
23
15
14
36
36
12
SPOLU
60
93
25
32
32
307
Pracovné skúšky
20
24
48
92
Pracovné skúšky
/SIEMENS/
20
SPOLU
41
50
35
36
34
22
29
28
43
67
71
20
58
80
572
ľudské zdroje a bozp
04
Starostlivosť
o zamestnancov
Čo sa týka sociálneho programu a starostlivosti o zamestnancov,
PPS Group a.s. zorganizovala pre zamestnancov a rodinných príslušníkov športovo – kultúrne podujatie.,. Toto podujatie bolo prvý
krát doplnené o medzinárodnú súťaž vo zváraní Detviansky zvar.
Ako sprievodné podujatie tejto súťaže bol zorganizovaný odborný
seminár o zváraní a špecializovaná výstava. Víťazom súťaže sa stal
práve zamestnanec PPS Group a.s., ktorý si ako hlavnú cenu odniesol osobný automobil.
Využitie prostriedkov zo sociálneho fondu v eur
Využitie prostriedkov zo sociálneho fondu
Suma v eurách
16000
Príspevok na stravu
174 311
12000
Životné jubileá
26 265
8000
Príspevok na rekreáciu
20 919
4000
Ostatné použitie
13 402
0
Použitie
Príspevok
na stravu
23
životné
jubileá
Príspevok
na rekreáciu
Ostatné
použitie
ľudské zdroje a bozp
bozp
24
ľudské zdroje a bozp
Úlohy v oblasti starostlivosti o bezpečnosť a ochranu
zdravia pri práci sú povinní zabezpečovať vedúci
zamestnanci na všetkých stupňoch riadenia, v rozsahu
zodpovednosti vyplývajúcich z ich funkcií.
Bezpečnostnotechnická služba pôsobiaca v našej spoločnosti poskytuje vedúcim zamestnancom poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných a iných úloh pri
zaisťovaní BOZP.
Vďaka uvedomelejšiemu prístupu všetkých zamestnancov k BOZP
sme v roku 2012 zaznamenali klesajúci trend vo vývoji úrazovosti.
Oproti roku 2011 ide 33,3% pokles v počte registrovaných pracovných úrazov.
prehľad úrazovosti
80
60
40
20
0
2006
25
2007
2008
2009
2010
2011
2012
inVestície
inVestície
26
inVestície
Hlavným zámerom realizácie investičných akcií je plniť
stanovené ciele v oblasti predaja výrobkov – zachovanie
konkurenčných výhod a prispievať k trvalému rastu
hodnoty firmy.
Investície v roku 2012 smerovali hlavne do oblasti na zabezpečenie
nábehu nových výrob, zvýšenia produktivity, zlepšenia kvality vyrábaného sortimentu výrobkov a na obnovu majetku.
Rok 2012 sa niesol v PPS Group a.s. v duchu realizácie viacerých
dôležitých investícií. V priebehu roka 2012 preinvestovala spoločnosť viac ako 6,7 mil. eur. Medzi najvýznamnejšie investície patria:
OBJEM INVESTÍCIÍ V TIS. EuR
■
Viacrežimová lakovacia kabína
■
Plazmový páliaci stroj
■
Horizontálna fréza s otočným stolom
■
6000
Robotizované tryskacie pracovisko pre povrchovú úpravu
finálnych výrobkov
4000
Pre 2013 je investičný plán svojou štruktúrou a objemom, zameraný na zabezpečenie nábehu nových výrob, zvýšenia produktivity,
zlepšenia kvality vyrábaného sortimentu výrobkov a rozšírenie výrobných kapacít.
Názov / Name
Výrobné technológie
2000
0
2008
Cena v EUR
3,838,367
2009
2010
2011
2012
2013
Z toho
nové investície
obnova investícií
3,426,982
411,385
zdvíhacie zariadenia a manipulačná technika
749,932
495,557
254,375
Kvalita
205,371
193,050
12,321
Budovy, stavby a energetika
619,558
248,203
371,355
Normalizované náradie a prípravky
768,063
295,061
473,002
Informatika a ostatné
536,927
0
536,927
4,658,853
2,059,365
CELKOM
6,718,218
27
investície
Viacrežimová lakovacia kabína
Plazmový stroj
Plne automatizovaná viacrežimová kabína zabezpečuje celý proces
lakovania aj so sušením. Pri lakovaní je automaticky udržiavaná teplota a pri sušení dochádza k 80 % recirkulácii teplého vzduchu vo
vnútri kabíny. Lakovacia kabína má rozmery 12 x 5 x 5 m a využíva
vysokotlakové 2K pumpy.
CNC riadený rezací stroj pre termické delenie plazmou a značkovanie jednotlivých plechov v robustnej mostnej konštrukcií. Stroj je vybavený rotačnou hlavou pre rezanie plechov pod úkosom. Rozsah
otáčania osi C neobmedzený, +/- 52o motorické prestavenie uhla.
Rozchod dráhy: 5 000 mm
Pracovná dĺžka dráhy: 13 000 mm
Pracovná šírka: 3 000 mm
Celková šírka: 5 935 mm
28
investície
Horizontálna fréza s otočným stolom
Pieskovací robot
Vodorovná frézovacia vyvrtávačka je pokrokový doskový stroj s výsuvným šmýkadlom a výsuvným pracovným vretenom. Je súvisle
riadený v 4 osách (X, Y, Z, W) s univerzálnou frézovacou hlavou.
Slúži na mechanickú povrchovú úpravu kovových materiálov pôsobením prúdu oceľových granúl. Pieskovací robot je mostový
typ pieskovacieho robota s 12 osami, určený na čistenie veľkých
výrobkov. Robot je schopný pracovať s jednou alebo dvomi tryskami o priemere 19 mm. Dĺžka procesu pieskovania závisí od veľkosti plochy upravovaného materiálu. Pri prevádzkovom tlaku 8 bar.
a použitej trisky 19 mm je výkon pieskovania cca 225 m2/h. Proces
pieskovania robotom je možné dopredu naprogramovať alebo naprogramovať robota pri ručnom pieskovaní.
Pracovisko je tvorené:
doskovým poľom 10 x 3 m
otočným stolom s posuvom 2,5 x 3 m
29
inVestície
kValita
30
kValita
Kvalita je pre spoločnosť jedným z najdôležitejších aspektov. Jej význam je deklarovaný aj v politike kvality, kde si spoločnosť stanovila
byť konkurencieschopným výrobcom a partnerom nielen pre svojich
zákazníkov, ale aj zamestnancov a akcionárov. Pre zabezpečovanie
systému manažérstva kvality spoločnosť neustále zlepšuje riadenie
a fungovanie svojich procesov.
Spoločnosť sa v roku 2012 v oblasti kvality zamerala na rozdelenie
svojho kalibračného laboratória na skúšobné a kalibračné laboratórium, aby tak pripravila základ pre rozšírenie akreditácie o merania
na trojsúradnicových meracích strojoch, ktoré prebehne v roku 2013.
Zároveň bolo cieľom zaviesť a udržiavať systém 5S na všetkých úsekoch. Tento cieľ sa nám podarilo splniť a aj v roku 2013 bude pokračovať neustále udržiavanie a zlepšovanie zavedeného systému.
V roku 2012 sa PPS Group úspešne recertifikovala podľa noriem
EN ISO 9001:2008, EN ISO 3834-2 a DIN 15085-2. Rok 2013 sa
bude niesť v znamení kvality a aj preto sa bude spoločnosť ešte
viac zameriavať na zlepšovanie kvality produkcie, riadenie svojich
procesov a certifikovanie spoločnosti na systém environmentálneho
manažérstva podľa normy EN ISO 14001:2004.
Systém manažérstva kvality je v spoločnosti zavedený a certifikovaný podľa:
■
EN ISO 9001:2008 (systém manažérstva kvality)
■
EN ISO 3834-2 (systém kvality vo zváraní)
■
DIN 15085-2 (zváranie železničných vozidiel a ich častí)
■
■
■
DIN 18800-7, DIN 15018, DIN 4132 (systém zvárania oceľových konštrukcií)
SOŠ AQAP 2120:2010 (výroba produktov na účely obrany)
Akreditované kalibračné a skúšobné laboratórium podľa normy
EN ISO 17025:2005
31
kValita
žiVotné
prostredie
32
žiVotné prostredie
Na zásobovanie areálu vodou využívame prírodné zdroje podzemných vôd.
Spoločnosť PPS Group a.s. si je vedomá svojej zodpovednosti za
životné prostredie. Za základ ochrany a tvorby životného prostredia
považujeme plnenie legislatívnych požiadaviek. Pri svojej činnosti
sa snažíme o aktívny prístup a predchádzanie environmentálnym
problémom.
Všetky odpadové vody vznikajúce v areáli sú čistené vo vlastnej
čistiarni odpadových vôd, odpadové vody z lakovní sú upravované
v neutralizačných staniciach. V roku 2012 boli inštalované dva nové
zdroje znečisťovania ovzdušia - lakovňa a robotizované tryskacie
pracovisko v Hale 9. Obidve spĺňajú požiadavky na najlepšie
dostupné technológie (Best Available Technology). Pracovisko
tryskania je robotizované a vybavené s vysokoúčinným filtračným
systémom, ktorý zaručuje emisie tuhých znečisťujúcich látok
nižšie ako 3 mg/m3 teda nižšie ako sú hygienické požiadavky na
prašnosť pracovného prostredia. Na predčistenie odpadových vôd
z pracoviska odmasťovania pred lakovaním bola nainštalovaná
nová neutralizačná stanica odpadových vôd.
K znižovaniu dopadov činnosti spoločnosti na životné prostredie
slúži najmä:
■
výber najlepších dostupných technológií pre nové projekty,
■
prevádzkovanie čistiarne odpadových vôd,
■
prevádzkovanie neutralizačnej stanice odpadových vôd,
■
znižovanie produkcie komunálnych odpadov zavedením
dôslednej separácie,
■
zhodnocovanie maximálneho množstva odpadov,
■
meranie vznikajúcich emisií,
■
minimalizovanie využívania neobnoviteľných zdrojov,
■
pravidelné analyzovanie stavu životného prostredia.
Za účelom zníženia spotreby zemného plynu na vykurovanie výrobných priestorov bola v roku 2012 uskutočnená regulácia vykurovania
v hale 6. V roku 2013 je plánované pokračovanie znižovania spotreby zemného plynu inštalovaním regulácie vykurovania v hale 3.
Dôkazom a potvrdením snahy neustále sa zlepšovať v ochrane životného prostredia je rozhodnutie a záväzok vedenia spoločnosti
v roku 2013 implementovať a certifikovať environmentálne manažérske systémy podľa normy ISO 14001:2004.
osvetlenie pred zavedení
osvetlenie po zavedení LED
33
žiVotné prostredie
finančná
analýza
34
finančná analýza
01
02
VýVoj hospodárenia
V spoločnosti
biznis plán a ciele
spoločnosti
Po úspešnom roku 2011 vstupovala spoločnosť PPS Group
a.s. do roku 2012 s cieľom zvýšiť predajnú a výrobnú výkonnosť
a dosiahnuť hospodársky výsledok na úrovni roku 2011. Prvý polrok
2012 bol porovnateľný s úspešným rokom 2011. V treťom kvartáli
sme zaznamenali prvé výraznejšie signály o negatívnom vývoji
na európskych a svetových trhoch, najmä v dopyte po banských
strojoch, ktoré sa v spoločnosti prejavili v podobe výrazného
zníženia objednávok, najmä v štvrtom kvartáli roku 2012 a výrazne
zasiahli hospodárenie spoločnosti. Prevádzkový zisk dosiahnutý za
prvé tri kvartály roku 2012 bol v štvrtom kvartáli znížený o výraznú
stratu, čo v konečnom dôsledku znížilo celkový hospodársky
výsledok z prevádzky na 894 tis. eur.
Pozitívny vývoj v prvom polroku sa prejavil aj v plnení biznis plánu a cieľov, ktoré boli pre rok 2012 stanovené. Zníženie objemu
zákaziek v druhom polroku 2012 malo negatívny vplyv na plnenie
biznis plánu, ktorý sa nám z pohľadu tržieb nepodarilo splniť o 9%.
Druhý polrok negatívne ovplyvnil plnenie aj ostatných finančných
ukazovateľov.
Pri tvorbe biznis plánu pre rok 2013 spoločnosť očakávala podobný
vývoj ako na konci roku 2012. Negatívny trend sa našťastie nepotvrdil a počnúc mesiacom február sme začali medzimesačne zvyšovať
predajnú a výrobnú výkonnosť o približne 10%. Podľa aktuálnych
prognóz bude stanovený biznis plán pre rok 2013, minimálne z pohľadu prvého polroku, splnený.
V dôsledku poklesu zákaziek pristúpila spoločnosť v štvrtom
kvartáli k redukčným a úsporným opatreniam - znižovanie počtu
zamestnancov, proporcionálne znižovanie variabilných nákladov,
redukcia obežných aktív, znižovanie objemu fixných nákladov
a iné, ktorých úlohou bolo stabilizovať spoločnosť a zabezpečiť jej
likviditu. Aj vďaka včasnému a rýchlemu prijatiu úsporných opatrení
sa spoločnosti podarilo dosiahnuť v roku 2012 kladný hospodársky
výsledok
03
Výnosy a náklady
Spoločnosť v roku 2012 dosiahla celkové výnosy na úrovni 66 538
tis. eur, čím došlo medziročne k ich zníženiu o 8%. Náklady spoločnosti sa znížili oproti roku 2011 o 3%. Vplyvom náhleho zníženia
zákazníckych objednávok ku koncu roku 2012 sa spoločnosti nepodarilo proporcionálne znížiť všetky nákladové položky a zvýšené náklady napr. v súvislosti s redukciou pracovnej sily, či obežných aktív,
mali za následok, že v roku 2012 dosiahla spoločnosť prevádzkový
hospodársky výsledok len vo výške 258 tis. eur pri tržbách z predaja
Aj napriek negatívnemu vývoju ku koncu roku 2012 bola finančná
situácia v podniku stabilná. Spoločnosť si plnila svoje záväzky
voči peňažným ústavom, štátnym inštitúciám a voči všetkým
dodávateľom.
vlastných výrobkov a služieb v objeme 66 032 tis. eur.
35
finančná analýza
štruktúra nákladov
2008
Hodnota % z N
2009
2010
Hodnota % z N
Hodnota % z N
2011
Hodnota % z N
2012
Hodnota % z N
Celkové náklady
(vrátane dane z príjmov) (N)
65,021,986 1.00
24,638,641 1.00
50,440,437 1.00
68,443,826 1.00
66,279,829 1.00
Celkové náklady (bez dane z príjmov)
64,675,359 0.99
24,199,282 0.98
51,163,959 1.01
67,441,284 0.99
65,870,841 0.99
62,210,960 0.96
23,581,124 0.96
50,689,140 1.00
66,995,451 0.98
65,528,872 0.99
16,700 0.00
4,269 0.00
25,027 0.00
-23,736 -0.00
76,905 0.00
Náklady na výrobu (výrobná spotreba)
40,976,271 0.63
9,873,245 0.40
32,148,362 0.64
42,634,728 0.62
40,464,000 0.61
Osobné náklady
19,065,591 0.29
9,715,017 0.39
14,999,902 0.30
21,008,790 0.31
21,154,257 0.32
Dane a poplatky
96,206 0.00
92,359 0.00
86,368 0.00
91,760 0.00
95,465 0.00
0.12
2,898,306 0.06
2,698,730 0.04
3,195,712 0.05
948,882 0.01
957,868 0.04
531,175 0.01
585,179 0.01
542,533 0.01
2,464,399 0.04
618,158 0.03
474,819 0.01
445,833 0.01
341,969 0.01
- nákladové úroky
652,468 0.01
347,701 0.01
335,486 0.01
337,829 0.00
244,263 0.00
Mimoriadne náklady
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
346,627 0.01
439,359 0.02
-723,522 -0.01
1,002,542 0.01
408,988 0.01
346,627 0.01
439,359 0.02
-723,522 -0.01
1,002,542 0.01
408,988 0.01
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
Náklady na hospodársku činnosť
Náklady na tovar
Odpisy
1,107,310 0.02
Ostatné položky nákladov
na hospodársku činnosť
Náklady na finančnú činnosť
Daň z príjmov
- z bežnej činnosti
- z mimoriadnej činnosti
2,938,366
štruktúra výnosov
2,008
Hodnota % z V
Celkové výnosy (V)
2,009
2,010
Hodnota % z V
Hodnota % z V
2,011
Hodnota % z V
2,012
Hodnota % z V
68,194,181 1.00
18,377,551 1.00
54,777,592 1.00
72,565,104 1.00
66,538,232 1.00
65,231,241 0.96
17,797,246 0.97
54,692,937 1.00
72,543,493 1.00
66,423,120 1.00
16,700 0.00
15,392 0.00
17,956 0.00
29,026 0.00
84,019 0.00
Výnosy z výroby
62,392,163 0.91
16,608,561 0.90
52,190,434 0.95
69,543,462 0.96
63,632,054 0.96
- tržby z výroby
60,424,771 0.89
20,395,543
1.11
48,817,102 0.89
68,652,712 0.95
66,031,551 0.99
2,390,008 0.04
943,930 0.05
2,037,010 0.04
2,579,309 0.04
2,508,410 0.04
432,370 0.01
229,363 0.01
447,537 0.01
391,696 0.01
198,637 0.00
2,962,940 0.04
580,305 0.03
84,655 0.00
21,611 0.00
115,112 0.00
62,088 0.00
504,400 0.03
61,100 0.00
1,793 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
Výnosy z hospodárskej činnosti
Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja majetku
Ostatné položky výnosov z hospodárskej činnosti
Výnosy z finančnej činnosti
- tržby z predaja cenných papierov a
podielov
Mimoriadne výnosy
36
finančná analýza
vývoj tržieb v tis. eur
60 000
vývoj EBT v tis. eur
40 000
6 000
20 000
3 000
0
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
plán
2008
2009
2010
2011
2012
2013
plán
-3 000
-6 000
vývoj pridanej hodnoty v tis. eur
30 000
vývoj EBiTda v tis. eur
20 000
9 000
6 000
10 000
3 000
0
0
2008
2009
2010
2011
2012
-3 000
2013
plán
2008
Celková likvidita (koef.)
2009
2010
2011
2012
2013
plán
2012
2013
plán
doba obratu zásob (dni)
60
1.00
40
0.50
20
0
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
plán
2008
37
2009
2010
2011
spráVa nezáVislého audítora
spráVa
nezáVislého
audítora
38
spráVa nezáVislého audítora
39
správa nezávislého audítora
40
správa nezávislého audítora
41
poznámky individuálnej účtovnej závierky
súvaha
SPOLU MAJETOK
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
č.r.
2008
2009
2010
2011
2012
001
37,923,406
28,680,049
38,284,639
42,064,695
37,398,865
002
23,096,685
20,505,615
18,679,302
20,421,939
22,801,465
003
340,018
204,622
123,045
86,771
215,490
Zriaďovacie náklady
004
0
0
Aktivované náklady na vývoj
005
0
0
Softvér
006
68,479
211,111
Oceniteľné práva
007
0
0
Goodwill
008
0
0
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
11,322
7,112
4,530
1,684
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
7,802
1,158
13,762
2,695
Poskytnuté preddavky na NHIM
011
0
0
Dlhodobý hmotný majetok
320,894
201,877
2,745
114,775
012
21,785,945
19,765,493
18,004,917
19,690,555
22,409,172
Pozemky
013
614,155
610,886
589,643
589,643
589,643
Stavby
014
5,902,885
5,395,717
4,831,462
4,994,485
5,407,653
Samostané hnuteľné veci a súbory
015
12,490,347
11,446,663
10,638,667
11,764,666
14,761,496
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
0
0
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
0
0
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
2,319,936
2,310,482
1,894,607
1,691,327
1,549,548
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
151,575
1,745
3,000
6,240
87,235
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
307,047
47,538
644,194
13,597
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
0
0
Dlhodobý finančný majetok súčet
022
970,722
535,500
551,340
644,613
176,803
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej
účtovnej jednotke
023
970,722
141,579
159,329
146,646
114,359
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti
s podstatným vplyvom
024
393,921
392,011
497,967
62,444
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
0
0
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
0
0
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
0
0
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
0
0
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
0
0
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
0
0
Obežný majetok
Zásoby
Materiál
031
14,777,309
8,108,452
19,524,723
21,587,149
14,516,783
032
8,882,311
3,752,013
9,354,560
10,482,525
7,427,723
033
2,110,547
1,041,802
3,237,671
3,529,545
3,036,383
42
poznámky individuálnej účtovnej závierky
súvaha
č.r.
2008
2009
2010
2011
2012
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
3,078,681
1,776,082
5,401,012
5,030,778
3,336,275
Zákazkový výroba s predpokladanou dobou
ukončenia dlhšou ako 1 rok
035
0
0
Výrobky
036
1,701,769
899,612
Zvieratá
037
0
0
Tovar
038
49,011
38,737
13,669
54,347
49,314
Poskytnuté preddavky na zásoby
039
19,038
272
80,461
166,086
106,139
040
488,848
252,662
1,143,524
339,179
316,528
Dlhodobé pohľadávky súčet
3,625,034
895,120
621,747
Pohľadávky z obchodného styku
041
0
0
Pohľadávky voči dcérskej a materskej účtovnej
jednotke
042
0
0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
0
0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
0
0
Iné pohľadávky
045
0
0
Odložená daňová pohľadávka
046
488,848
252,662
1,143,524
339,179
316,528
047
3,766,234
3,354,568
7,269,358
7,858,581
5,625,933
Pohľadávky z obchodného styku
048
2,725,278
2,358,948
7,013,018
7,461,701
5,540,261
Pohľadávky voči dcérskej a materskej účtovnej
jednotke
049
0
0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
050
0
0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
051
0
0
Sociálne poistenie
052
0
0
Daňové pohľadávky
053
914,707
669,764
121
116,376
0
Iné pohľadávky
054
126,249
325,856
256,219
280,504
85,672
055
1,639,916
749,209
1,757,281
2,906,864
1,146,599
Peniaze
056
11,944
16,944
10,601
5,184
4,821
Účty v bankách
057
1,617,904
725,442
1,742,551
2,834,745
1,038,661
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok
058
0
0
Krátkodobý finančný majetok
059
66,935
103,117
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok majetok
060
0
0
55,607
80,617
8
13,745
23,265
39,271
0
0
32,334
27,601
Krátkodobé pohľadávky súčet
Finančné účty
Časové rozlíšenie
10,068
061
Náklady budúcich období dlhodobé
062
Náklady budúcich období krátkodobé
063
Príjmy budúcich období dlhodobé
064
Príjmy budúcich období krátkodobé
065
49,412
47,381
2,031
43
6,823
65,982
29,121
36,861
4,129
80,614
16,231
64,383
poznámky individuálnej účtovnej závierky
súvaha
č.r.
2008
2009
2010
2011
2012
066
37,923,406
28,680,049
38,284,639
42,064,695
37,398,865
067
17,833,517
11,264,903
15,500,127
18,497,105
14,489,699
068
5,311,027
5,297,000
5,312,000
5,264,583
1,675,841
Základné imanie
069
5,311,027
5,312,000
5,312,000
5,312,000
5,312,000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
070
-47,417
-3,636,159
Zmena základného imania
071
0
0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
072
0
0
408,596
-74,240
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
Vlastné imanie
Základné imanie
-15,000
Kapitálové fondy
073
549,082
Emisné ážio
074
0
0
Ostatné kapitálové fondy
075
0
0
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný) z kapitálových
vkladov
076
0
0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 077
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
078
301,388
298,257
477,715
277,123
273,992
384,331
-98,505
71,367
24,265
24,265
24,265
24,265
0
0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí
079
a rozdelení
Fondy zo zisku
080
1,051,318
1,062,205
1,062,205
1,109,817
4,698,559
Zákonný rezervný fond
081
1,051,318
1,062,205
1,062,205
1,109,817
4,698,559
Nedelitelný fond
082
0
0
Štatutárne a ostatné fondy
083
0
0
Výsledok hospodárenia minulých rokov
084
7,749,895
10,865,400
4,490,510
7,592,831
7,931,136
Nerozdelený zisk minulých rokov
085
7,749,895
10,865,400
10,751,600
13,853,921
14,192,226
Neuhradená strata minulých rokov
086
-6,261,090
-6,261,090
-6,261,090
Výsledok hospárenia za účtovné obdobie po zdanení
Záväzky
Rezervy
087
3,172,195
-6,261,090
4,337,155
4,121,278
258,403
088
19,968,837
17,296,692
22,580,413
23,407,740
22,721,682
089
758,574
703,653
1,073,046
1,333,582
722,397
0
0
Rezervy zákonné dlhodobé
090
Rezervy zákonné krátkodobé
091
Ostatné dlhodobé rezervy
092
Ostatné krátkodobé rezervy
Dlhodobé záväzky
373,064
686,032
683,447
398,999
299,853
256,475
151,475
295,871
299,662
093
458,721
74,114
235,539
354,264
23,736
094
722,993
1,456,847
1,574,161
1,316,130
2,246,425
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
095
0
0
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
096
0
0
44
poznámky individuálnej účtovnej závierky
súvaha
č.r.
2008
2009
2010
2011
2012
Dlhodobé záväzky voči dcérskej a materskej účtovnej
jednotke
097
0
0
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného
celku
098
0
0
Dlhodobé prijaté preddavky
099
0
0
Dlhodobé zmenky na úhradu
100
0
0
Vydané dlhopisy
101
0
0
Záväzky zo sociálneho fondu
102
113,208
158,818
54,145
93,240
107,167
Ostatné dlhodobé záväzky
103
21,760
568,647
613,972
136,841
655,078
Odložený daňový záväzok
104
588,025
729,382
906,044
1,086,049
1,484,180
105
7,060,056
3,024,377
9,095,676
10,187,853
5,568,011
Záväzky z obchodného styku
106
5,036,402
2,301,862
7,243,419
8,152,664
3,047,261
Nevyfakturované dodávky
107
36,141
32,434
33,403
102,940
7,958
Záväzky voči dcérskej a materskej účtovnej jednotke
108
0
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
109
0
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
110
10,643
1,500
10,300
12,429
9,000
Záväzky voči zamestnancom
111
952,868
358,704
815,992
986,604
1,345,340
Záväzky zo sociálneho poistenia
112
479,772
224,931
620,341
627,627
616,389
Daňové záväzky a dotácie
113
430,695
33,783
237,396
137,488
262,126
Ostatné záväzky
114
113,535
71,163
134,825
168,101
279,937
0
0
Krátkodobé záväzky
Krátkodobé finančné výpomoci
115
Bankové úvery
116
11,427,214
12,111,815
10,837,530
10,570,175
14,184,849
Bankové úvery dlhodobé
117
2,833,373
929,200
0
3,975,298
4,340,622
Bežné bankové úvery
118
8,593,841
11,182,615
10,837,530
6,594,877
9,844,227
119
121,052
118,454
204,099
159,850
187,484
Časové rozlíšenie
Výdavky budúcich období dlhodobé
120
0
0
Výdavky budúcich období krátkodobé
121
0
0
Výnosy budúcich období dlhodobé
122
Výnosy budúcich období krátkodobé
123
121,052
45
88,888
76,445
89,912
83,091
29,566
127,654
69,938
104,393
poznámky individuálnej účtovnej závierky
výkaz ziskov a strát
č.r.
2008
2009
2010
2011
2012
Tržby z predaja tovaru (604)
01
16,700
15,392
17,956
29,026
84,019
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
(504,505A)
02
16,700
4,269
25,027
-23,736
76,905
Obchodná marža
03
0
11,123
-7,071
52,762
7,114
Výroba
04
62,392,163
16,608,561
52,190,434
69,543,462
63,632,054
Tržby z predaja vllastných výrobkov a tržieb
05
60,424,771
20,395,543
48,817,102
68,652,712
66,031,551
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
06
1,559,956
-3,997,433
3,331,441
718,252
-2,494,635
Aktivácia
07
407,436
210,451
41,891
172,498
95,138
Výrobná spotreba
08
40,976,271
9,873,245
32,148,362
42,634,728
40,464,000
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných
09
dodávok
36,318,319
8,148,219
26,600,536
35,288,182
33,262,020
Služby
10
4,657,952
1,725,026
5,547,826
7,346,546
7,201,980
Pridaná hodnota
11
21,415,892
6,746,439
20,035,001
26,961,496
23,175,168
Osobné náklady
12
19,065,591
9,715,017
14,999,902
21,008,790
21,154,257
Mzdové náklady
13
13,266,959
5,666,741
10,664,710
14,870,143
14,484,479
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
14
0
0
Náklady na sociálne zabezpečenie
15
4,558,180
1,981,221
3,698,144
5,105,262
5,026,624
Sociálne náklady
16
1,240,452
2,067,055
637,048
1,033,385
1,643,154
Dane a poplatky
17
96,206
92,359
86,368
91,760
95,465
Odpisy a opravné položky k DNM a DHM
18
1,107,310
2,938,366
2,898,306
2,698,730
3,195,712
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
19
2,390,008
943,930
2,037,010
2,579,309
2,508,410
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
20
856,290
689,180
445,428
353,820
355,424
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadavkám
21
-4,755
63,854
-68,624
4,348
8,331
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
22
432,370
229,363
447,537
391,696
198,637
Ostatné náklady na hosp.činnosť
23
97,347
204,834
154,371
227,011
178,778
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
24
0
0
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
25
0
0
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z HOSPODÁRSKEJ
ČINNOSTI
26
3,020,281
-5,783,878
4,003,797
5,548,042
894,248
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
27
62,088
504,400
61,100
1,793
0
Predané cenné papiere a podiely
28
97,043
162,712
75,415
0
0
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
29
15,361
0
61,833
Výnosy z CP a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v
spol. s podstatným vplyvom
30
15,361
0
61,833
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a
podielov
31
0
0
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
32
0
0
46
poznámky individuálnej účtovnej závierky
výkaz ziskov a strát
č.r.
2008
2009
2010
2011
2012
Výnosy z krátkodobobého finančného majetku
33
0
0
Náklady na krátkodobý finančný majetok
34
0
0
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
35
1,021,229
11,531
242
1,227
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na
derivátové operácie
36
551,334
77,798
407
1,206
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému
majetku
37
0
0
Výnosové úroky
38
8,566
4,863
2,980
4,627
16,237
Nákladové úroky
39
652,468
347,701
335,486
337,829
244,263
Kurzové zisky
40
1,871,057
12,409
5,214
14,949
35,815
Kurzové straty
41
1,091,101
9,843
28,806
44,359
51,984
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
42
0
0
Ostatné náklady na finančnej činnosti
43
63,238
44,516
Prevod finančných výnosov
44
0
0
Prevod finančných nákladov
45
0
0
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z FINANČNEJ ČINNOSTI
46
498,541
-37,853
-390,164
-424,222
-226,857
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z BEŽNEJ ČINNOSTI PRED
ZDANENÍM
47
3,518,822
-5,821,731
3,613,633
5,123,820
667,391
Daň z príjmov z bežnej činnosti
48
346,627
439,359
-723,522
1,002,542
408,988
- splatná
49
293,184
538
470
467
- odložená
50
53,443
438,821
-723,522
1,002,072
408,521
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z BEŽNEJ ČINNOSTI PO
ZDANENÍ
51
3,172,195
-6,261,090
4,337,155
4,121,278
258,403
Mimoriadne výnosy
52
0
0
Mimoriadne náklady
53
0
0
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z MIMORIADNEJ ČINNOSTI
PRED ZDANENÍM
54
0
0
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
55
0
0
- splatná
56
0
0
- odložená
57
0
0
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z MIMORIADNEJ ČINNOSTI
PO ZDANENÍ
58
0
0
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE
PRED ZDANENÍM
59
5,123,820
667,391
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
60
0
0
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE PO
ZDANENÍ
61
4,121,278
258,403
6,684
47,102
72,453
3,518,822
3,172,195
47
20,104
-5,821,731
-6,261,090
28,428
3,613,633
4,337,155
poznámky individuálnej účtovnej závierky
A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE:
Založenie spoločnosti
Obchodná spoločnosť PPS Group a.s. bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 10. 5. 1996 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl.
Zákona č. 513/1991 Zb. jednorázovo §§ 172, 175 a prijatím stanov. Do obchodného registra bola zapísaná dňa 14. 10. 1996 na Obchodnom
registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka číslo 735/S.
Hlavné činnosti obchodnej spoločnosti
■■
Vývoj, výroba a opravy cestných a stavebných strojov s výnimkou vyhradených technických zariadení
■■
Výroba výrobkov strojárskej metalurgie
■■
Nástrojárstvo
■■
Zámočníctvo
■■
Kovoobrábanie
■■
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
■■
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
■■
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadom s výnimkou nebezpečného odpadu
■■
Prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
■■
Vedenie účtovníctva
■■
Zváračské práce
Počet zamestnancov
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
1 099
1 268
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka, z toho:
1 101
1 295
32
33
Názov položky
počet vedúcich zamestnancov
Údaje o neobmedzenom ručení
Obchodná spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej spoločnosti.
Právne dôvody na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka obchodnej spoločnosti zostavená k 31. decembru 2012 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka obchodnej spoločnosti k 31. 12. 2011 bola schválená za predchádzajúce účtovné obdobie valným zhromaždením obchodnej
spoločnosti dňa 17. 5. 2012.
Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka spoločnosti k 31. 12. 2011 spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky bola uložená do zbierky
listín obchodného registra 10. 10. 2012. Súvaha a výkaz ziskov a strát za predchádzajúce účtovné obdobie boli zverejnené v Obchodnom
vestníku č. OV 119/2012 dňa 21. 6. 2012.
Schválenie audítora
Valné zhromaždenie v súlade s ustanovením § 19 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve dňa 17. 5. 2012 schválilo spoločnosť Interaudit
Zvolen, spol. s r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012.
48
poznámky individuálnej účtovnej závierky
B. INFORMÁCIE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNYCH A
DOZORNÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY:
Štatutárny orgán:
Ing. Pavol Šimkovič, MBA – predseda predstavenstva počas celého roka
Mgr. Michal Sýkora - podpredseda predstavenstva počas celého roka
Sven Olofsson – člen predstavenstva od 15.02.2012
Kurt Kuncic - člen predstavenstva od 06.02..2012
Karel Matyska - člen predstavenstva
od 17.5.2012
Dozorná rada:
Ing. Ľudovít Černák, CSc. – predseda
do 17.5.2012
RNDr. Karel Matyska, CSc. – podpredseda
do 17.5.2012
Ing. Milan Bugáň – člen
do 17.5.2012
Daniel Waldvogel – člen
do 20.07.2012
Daniel Waldvogel – predseda od 28.8.2012
Hanspeter Siegrist – člen
do 20.07.2012
Hanspeter Siegrist – člen
od 28.08.2012
Ing. Petr Kosík – člen
do 17.5.2012
Jozef Nosáľ – člen
do 25.6..2012
Stanislav Ľupták – člen
do 25.6..2012
Stanislav Ľupták – člen
od 28.6..2012
Ondrej Tkáč – člen
do 25.6..2012
Štruktúra spoločníkov a ich podiel na základnom imaní:
Výška podielu na základnom imaní
Iný podiel na ostatných
položkách VI ako na ZI
v %
absolútne
v %
Podiel na hlasovacích
právach v %
b
c
d
e
Daniel Waldvogel
2 521 540
47,47
47,47
-
Hanspeter Siegrist
808 420
15,22
15,22
-
PPS Group a.s.
532 860
10,03
Nemá
-
Nova Steel Partner, s.r.o.
531 532
10,01
10,01
X8 Software GmbH
316 396
5,96
5,96
-
RNDr. Karel Matyska, CSc.
307 100
5,78
5,78
-
Ing. Jaromír Hudec
142 096
2,67
2,67
-
JET Schweiz IT AG
67 728
1,34
1,34
-
Ing. Pavol Šimkovič, MBA
36 520
0,69
0,69
-
Ing. Jozef Jašurek
39 840
0,75
0,75
-
Mgr. Michal Sýkora
7 968
0,15
0,15
-
5 312 000
100
89,97
-
Spoločník, akcionár
a
Spolu
49
poznámky individuálnej účtovnej závierky
Valné zhromaždenie udelilo dňa 17.5.2012 v rámci schválenej motivačnej schémy súhlas s prevodom listinných akcií na meno spoločnosti JET
Schweiz IT AG, Švajčiarsko na členov top manažmentu: Ing. Pavla Šimkoviča, MBA v počte 30 a Mgr. Michala Sýkoru v počte 12. Prevody boli
následne zrealizované.
Na valnom zhromaždení spoločnosti dňa konanom 17.05.2012 došlo ku podstatnej zmene stanov spočívajúcej v posilnení právomocí predstavenstva na úkor dozornej rady spoločnosti, ktorá opätovne nadobudla oprávnenia výlučne v zmysle príslušných ustanovení Obchodného
zákonníka. Na rovnakom Valnom zhromaždení došlo ku schváleniu uznesení, ktorými bol udelený súhlas s prevodmi akcií, ktoré však následne
neboli realizované v schválenom znení a boli zrušené na ďalšom valnom zhromaždení.
Na valnom zhromaždení konanom dňa 28.08.2012 boli opätovne upravené stanovy spoločnosti a súčasne boli schválené uznesenia, na základe ktorých bola realizovaná podstatná zmena akcionárskej štruktúry spoločnosti. Valné zhromaždenie udelilo súhlas s prevodom 1424 akcií akcionára Ľudovíta Černáka, CSc. na spoločnosť Nova Steel Partner, s.r.o., 177 akcií akcionára SITNO Holding a.s. na Nova Steel Partner, s.r.o.,
a súčasne bol udelený súhlas s nadobúdaním vlastných akcií spoločnosťou na dobu max. 18 mesiacov odo dňa konania VZ. Spoločnosť PPS
Group, a.s. v 09/2012 od akcionára SITNO Holding, a.s. 1538 akcií v menovitej hodnote 510.616 €. Následne v 11/2012 nadobudla spoločnosť
ďalších 12 akcií od akcionára Ľubomíra Kubinca. Z uvedeného dôvodu bol vytvorený osobitný rezervný fond vo výške kúpnej ceny vlastných
akcií podľa § 161, písm. d) Obchodného zákonníka.
Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre
spoločníkov, akcionárov
Spoločník, akcionár
Výška podielu na základnom imaní
Podiel na hlasovacích
právach v %
Iný podiel na ostatných
položkách VI ako na ZI
v %
Dátum zmeny
absolútne
v %
b
c
d
e
f
Sitno Holding a.s.
9/2012
- 569 380
- 10,72
- 10,72
-
Ing. Ľudovít Černák, CSc.
10/2012
- 472 768
- 8,9
- 8,9
-
JET Schweiz IT AG
8/2012
- 13.944
- 0,26
- 0,26
-
Ing. Pavol Šimkovič, MBA
8/2012
9 960
0,18
0,18
-
Ing. Ľubomír Kubinec
10/2012
- 3 984
- 0,08
- 0,08
-
Mgr. Michal Sýkora
8/2012
3 984
0,08
0,08
-
Nova Steel Partner, s.r.o.
10/2012
531 523
10,01
10,01
-
PPS Group a.s.
9/2012
514 600
9,69
nemá
-
x
0
0
- 9,61
-
a
Spolu
C. KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
a. Spoločnosť PPS Group a.s. je konsolidujúcou účtovnou jednotkou pre konsolidovaný celok, ktorého súčasťou je PPS NTS s.r.o., PPS
VEHICLES, s.r.o., PPS Personálne služby s.r.o., PPS FINAL s.r.o. a DETVA ASSETS MANAGEMENT, a.s.. Konsolidované účtovné
závierky sú prístupné v sídle spoločnosti PPS Group a.s., Tajovského 7, Detva a taktiež sú uložené do zbierky listín v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, Skuteckého 28.
b. Podiely v obchodných spoločnostiach k 31. 12. 2012:
Spoločnosť
Podiel v %
Podiel na hlasovacích právach
PPS Personálne služby s.r.o.
100
100
PPS FINAL s.r.o.
100
100
PPS NTS s.r.o.
100
100
99,69
99,69
34
34
DETVA ASSETS MANAGEMENT a.s.
PPS VEHICLES
50
poznámky individuálnej účtovnej závierky
D. ĎALŠIE INFORMÁCIE O POUŽITÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH
Základné účtovné metódy použité pri zostavovaní tejto individuálnej účtovnej závierky sú opísané nižšie. Tieto metódy sa uplatňujú konzistentne počas všetkých účtovných období, ak nie je uvedené inak.
E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY
Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré
platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách.
a. Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
b. Účtovná jednotka v priebehu účtovného obdobia nezmenila účtovné metódy a zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.
c. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov
■■
dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacia cena
■■
dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacia cena
■■
dlhodobý finančný majetok – obstarávacia cena
■■
zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi
■■
dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi
■■
zásoby obstarané kúpou – obstarávacia cena
■■
pohľadávky pri ich vzniku – menovitá hodnota
■■
pohľadávky pri ich odplatnom nadobudnutí – obstarávacia cena
■■
peňažné prostriedky a ceniny – menovitá hodnota
■■
záväzky pri ich vzniku vrátane rezerv – menovitá hodnota
■■
záväzky pri ich prevzatí – obstarávacia cena
■■
deriváty – reálna hodnota
K 31. 12. 2012 sa podielové cenné papiere precenili na reálnu hodnotu metódou vlastného imania. Ak sa pri inventarizácii zistí, že predajná
cena zásob je nižšia ako ich ocenenie v účtovníctve, ocenia sa k dátumu účtovnej závierky touto nižšou cenou pomocou opravných položiek.
Podobne aj zníženie hodnoty pohľadávok sa vyjadruje prostredníctvom opravných položiek.
d. Odpisový plán pre dlhodobý majetok:
Dlhodobý hmotný majetok je odpisovaný podľa stanoveného odpisového plánu. Všetok novo zaradený DHM sa odpisuje metódou lineárnych odpisov. Dlhodobý nehmotný majetok je odpisovaný 5 rokov. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná 100 EUR alebo nižšie
sa účtuje na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého
nehmotného majetku. Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná 100 EUR alebo nižšie, sa účtuje na účet 501 – Spotreba materiálu.
Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku. Účtovná jednotka si stanovila, že účtovné odpisy dlhodobého majetku s obstarávacou cenou nad 1 700 EUR sa nerovnajú daňovým odpisom.
S účinnosťou od 1.1.2007 spoločnosť zmenila odpisovú politiku formou zmeny životnosti dlhodobého majetku, čím došlo k rozdielu medzi
daňovými a účtovnými odpismi. Do roku 2007 sa účtovné odpisy rovnali daňovým odpisom. Používané doby ekonomickej životnosti:
■■
Budovy a stavby 20 rokov
■■
Stroje, zariadenia, vozidlá a inventár 4-12 rokov
■■
Softvér5 rokov
e. Spoločnosti neboli v roku 2012 poskytnuté dotácie na obstaranie majetku.
f.
Cudzia mena: Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným
a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska (NBS) v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia
účtovného prípadu a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ktorému sa zostavuje účtovná závierka neprepočítavajú. Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro a pri prevode peňažných prostriedkov
z účtu zriadeného v cudzej mene sa používa kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ak sa predaj alebo kúpa cudzej
meny uskutoční za iný kurz ako ponúka komerčná banka v kurzovom lístku, použije sa kurz, ktorý komerčná banka v deň vysporiadania
obchodu ponúka v kurzovom lístku. Ak sa kúpa alebo predaj neuskutočňuje s komerčnou bankou, použije sa referenčný výmenný kurz
určený a vyhlásený ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu vysporiadania obchodu.
g. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania.
51
poznámky individuálnej účtovnej závierky
F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH
NA STRANE AKTÍV SÚVAHY
1.
Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1.1.2012 do 31.12.2012 a za porovnateľné obdobie
minulého roku je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:
Dlhodobý nehmotný majetok:
Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok
a
Aktivované
náklady
na vývoj
Softvér
Oceniteľné
práva
b
c
d
Obstarávaný
DNM
Poskytnuté
preddavky
na DNM
Spolu
f
g
h
i
185 723
13 762
3 370
170 275
600
352 217
8 907
167 580
600
190 849
Goodwill Ostatný DNM
e
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného obdobia
701 205
Prírastky
164 211
7 287 -10 651 389
Úbytky
Presuny
Stav na konci účtovného obdobia
13 762
879 178
-9 743 412
-13 762
0
2 695
-9 582 043
7 287 -10 651 389
180 186
-7 287
-181 193
9 830 183
6 216
41 557
8 907
8 907
-178 502
9 797 533
Oprávky
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
-632 726
10 651 389
35 341
Úbytky
Stav na konci účtovného obdobia
-668 067
-7 287
10 651 389
Opravné položky
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci účtovného obdobia
Zostatková hodnota Stav na začiatku účtovného obdobia
68 479
4 530
13 762
86 771
Stav na konci účtovného obdobia
211 111
1 684
2 695
215 490
52
poznámky individuálnej účtovnej závierky
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok
a
Aktivované
náklady
na vývoj
Softvér
Oceniteľné
práva
b
c
d
Goodwill Ostatný DNM
PoskytObstarávaný
nuté preddavky
DNM
na DNM
g
h
Spolu
e
f
i
7 287 - 10 651 389
176 659
1 158
- 9 774 380
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
691 905
9 300
0
0
9 064
13 762
32 126
Úbytky
0
0
0
0
0
0
Presuny
0
0
0
0
- 1 158
- 1 158
7 287 - 10 651 389
185 723
13 762
- 9 743 412
Stav na konci účtovného obdobia
701 205
Oprávky
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci účtovného obdobia
577 130
7 287 10 651 389
169 548
- 9 897 424
67 241
55 594
0
0
11 645
0
0
0
0
7 287 10 651 389
181 193
632 726
- 9 830 183
Opravné položky
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci účtovného obdobia
Zostatková hodnota Stav na začiatku účtovného obdobia
Stav na konci účtovného obdobia
114 775
7 112
1 158
123 045
68 479
4 530
13 762
86 771
Spoločnosť na základe Zmluvy o predaji podniku zo dňa 04.07.2003 a Dodatku č. 1 zo dňa 25.08.2003 kúpila v konkurznom konaní vedenom
na Krajskom súde v Banskej Bystrici č. k. 25-24K 86/02 podnik PPS Detva Holding a.s. „v konkurze“ ako celok za 4,98 mil. EUR. Znaleckým
posudkom, ktorý vypracovala spoločnosť INTERAUDIT BENETIP, spol. s r.o. Žilina, bol majetok a záväzky ocenený na hodnotu 15,63 mil.
EUR, čím vznikol záporný rozdiel medzi obstarávanou cenou a podielom na reálnej hodnote identifikovateľného majetku a záväzkov (záporný
goodwill) vo výške 10.651.389,02 EUR. V účtovníctve PPS Group a.s. je vedený ako nehmotný majetok a je už plne odpísaný (5 rokov). Na
dlhodobý nehmotný majetok nie je zriadené záložné právo ani spoločnosť nemá obmedzené právo s ním nakladať.
53
poznámky individuálnej účtovnej závierky
Dlhodobý hmotný majetok:
Bežné účtovné obdobie
Pozemky
Stavby
Samostatné
hnuteľné veci
a súbory hnuteľných vecí
b
c
d
589 643
7 679 286
Dlhodobý hmotný majetok
Pestovateľské
celky Základné stádo
trvalých a ťažné zvieratá
porastov
Ostatný DHM
Obstarávaný
DHM
Poskytnuté
preddavky
na DHM
Spolu
g
h
i
j
22 894 915
3 785 631
6 240
647 307
35 603 022
748 479
5 386 210
333 065
6 548 956
1 799 584
14 816 488
Úbytky
106
533 027
11 488
6 467 766
2 430 181
9 442 763
Presuny
100
95
8 427 759
27 748 193
4 107 208
2 569 377
11 026 279
2 094 304
15 689 960
344 438
2 444 416
450 021
3 238 875
106
533 027
11 471
544 604
2 913 709
12 937 668
2 532 854
18 384 231
115 424
103 969
a
e
f
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Stav na konci účtovného obdobia
589 643
-195
87 235
0
16 710
40 967 748
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
3 113
Prírastky
24 806
Úbytky
Stav na konci účtovného obdobia
9 027
54 940
106 397
49 029
24 806
222 506
24 806
63 967
3 113
183 345
Zostatková hodnota Stav na začiatku
účtovného obdobia
589 643
4 994 485
11 764 667
1 691 327
6 240
643 994
19 690 556
Stav na konci účtovného obdobia
589 643
5 407 653
14 761 496
1 549 548
87 235
13 597
22 409 172
54
poznámky individuálnej účtovnej závierky
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pozemky
Stavby
Samostatné
hnuteľné
veci a súbory
hnuteľných vecí
b
c
d
589 643
7 240 392
Prírastky
0
Úbytky
Presuny
Dlhodobý hmotný majetok
a
Pestovateľské
celky Základné stádo
trvalých a ťažné zvieratá
porastov
Ostatný DHM
Obsta-rávaný
DHM
Poskytnuté
preddavky
na DHM
Spolu
g
h
i
j
20 055 750
3 585 750
4 235
50 651
31 526 421
439 018
3 114 159
199 881
91 495
2 507 384
6 351 937
0
124
274 994
0
85 255
1 910 729
2 271 102
0
0
0
0
- 4 235
0
- 4 235
589 643
7 679 286
22 894 915
3 785 631
6 240
647 307
35 603 022
2 251 845
9 248 031
1 605 633
13 105 509
317 656
2 053 242
488 671
2 859 569
124
274 994
0
275 118
2 569 377
11 026 279
2 094 304
15 689 960
157 085
169 052
85 510
1 235
3 113
415 995
0
0
0
0
0
41 661
65 082
85 510
1 235
0
193 488
115 424
103 970
0
0
3 113
222 507
e
f
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota Stav na začiatku
účtovného obdobia
589 643
4 831 462
10 638 667
1 894 607
3 000
47 538
18 004 917
Stav na konci
účtovného obdobia
589 643
4 994 485
11 764 666
1 691 327
6 240
644 194
19 690 555
Dlhodobý hmotný majetok
Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
16 706 056
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať
55
2 208 236
poznámky individuálnej účtovnej závierky
Spoločnosť má zriadené záložné právo na dlhodobý hmotný majetok v prospech:
Veriteľ: Tatra Banka, a.s.:
Záložné právo zo dňa 25.2.2009 na hnuteľné veci do výšky istiny 4 000 000 EUR k zmluve o splátkovom úvere č. 1051/2007 (4 000 000 EUR).
Záložné právo na nehnuteľnosti – pozemky v zostatkovej cene k 31.12.2012 = 53 240 EUR, budovy a stavby v zostatkovej cene = 1 899 062
EUR zriadené na základe Zmluvy o záložnom práve k nehnuteľnému majetku zo dňa 5.4.2011 na zabezpečenie pohľadávok podľa zmluvy
o splátkovom úvere č. 543/2011 (2 800 000 EUR), zmluvy o revolvingovom úverovom limite č. 541/2011 (4 000 000 EUR) a zmluvy o splátkovom úvere č. 590/2011 (stav ku 31.12. 2012 bol 800 000 EUR).
Veriteľ: Komerční banka, a.s.:
Záložné právo zo dňa 29.12.2011 na hnuteľné veci do výšky najvyššej sumy istiny 3 360 000 EUR k zmluve o úvere č. 30/11/BA (3 360 000
EUR).
Záložné právo zo dňa 17.8.2011 na nehnuteľnosti – pozemky v zostatkovej cene k 31.12.2012 = 63.032 EUR, budovy a stavby v zostatkovej cene
= 1.889.793 EUR k zmluve č. 29/11/BA o kontokorentnom úvere (1 000 000 EUR) a krátkodobých úveroch (3 000 000 EUR), k zmluve o úvere
č. 30/11/BA (2 000 000) a k Rámcovej zmluve o poskytovaní finančných služieb č. 29/11/BA (6 000 000 EUR).
Veriteľ: Slovenská sporiteľňa, a.s.:
Záložné právo zo dňa 9.7.2012 na hnuteľné veci do výšky najvyššej sumy istiny 2 000 000 EUR k zmluve o úvere č. 171/AUOC/12 (2 000 000
EUR).
Spôsob a výška poistenia majetku:
Predmet poistenia a číslo poistnej zmluvy
Spôsob poistenia
Celková poistná suma
Názov poisťovne
Nehnuteľnosti, samostatné hnuteľné veci
(PZ 411 001 265)
Poistenie majetku právnických osôb
(flexa)
40 7649 052 EUR
Allianz Slovenská poisťovňa
Stroje a zariadenia (PZ 411 001125)
Poistenie strojov a zariadení (kasko)
16 287 629 EUR
Allianz Slovenská poisťovňa
Elektronika (PZ 411 001 127)
Poistenie elektroniky
148 147 EUR
Allianz Slovenská poisťovňa
Zásoby (PZ 411 001 265)
Poistenie zásob
5 000 000 EUR
Allianz Slovenská poisťovňa
Strojné a havarijné poistenie pojazdných
strojov a zariadením (PZ 411 001 126)
Poistenie pre prípad poškodenia a
odcudzenia
223 089 EUR
Allianz Slovenská poisťovňa
Zodpovednosť za škodu vrátane poistenia
zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným
výrobkom a škodu spôsobenú priemyselnou
haváriou (PZ 411 001 320)
Poistenie zodpovednosti za škodu
2 655 514 EUR
Allianz Slovenská poisťovňa
Havarijné poistenie MV
Poistenie majetku
Zmluva o povinnom zmluvnom poistení MV
Poistenie zodpovednosti
UNION
56
Allianz Slovenská poisťovňa
poznámky individuálnej účtovnej závierky
2.
Dlhodobý finančný majetok:
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke a podiely s podstatným vplyvom sú ocenené metódou vlastného imania.
Iný druh dlhodobého finančného majetku obchodná spoločnosť ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neeviduje. Na dlhodobý
finančný majetok nie je zriadené záložné právo.
Informácie o dlhodobom finančnom majetku:
Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný
majetok
a
Podielové
CP a podiely
Ostatné
Podielové
v spoločnosti
dlhodobé CP
CP a podiely
s podv DÚJ
a podiely
statným
vplyvom
Pôžičky ÚJ v
kons.
celku
Ostatný
DFM
Pôžičky s dobou
splatnosti najviac jeden rok
Obstarávaný
DFM
Poskytnuté
preddav-ky
na DFM
Spolu
e
f
g
h
i
j
b
c
d
146 645
497 966
644 611
0
0
0
32 286
434 623
466 909
114 359
62 444
176 803
Stav na začiatku
účtovného obdobia
146 645
497 966
644 611
Stav na konci
účtovného obdobia
114 359
63 343
176 803
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Účtovná hodnota 57
poznámky individuálnej účtovnej závierky
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
Dlhodobý finančný majetok
Podielové
CP a podiely
v DÚJ
Podielové
CP a podiely
v spoločnosti
s podstatným
vplyvom
Ostatné
dlhodobé CP
a podiely
Pôžičky ÚJ v
kons.
celku
Ostatný DFM
Pôžičky s dobou
splatnosti najviac jeden rok
b
c
d
e
f
g
a
PoskytObstarávaný
nuté preddavky
DFM
na DFM
h
i
Spolu
j
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného obdobia
159 329
392 011
551 341
Prírastky
10 381
105 956
116 337
Úbytky
23 065
0
23 065
0
0
0
146 646
497 967
644 613
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Účtovná hodnota Stav na začiatku
účtovného obdobia
159 329
392 011
551 340
Stav na konci
účtovného obdobia
146 646
497 967
644 613
Na dlhodobý finančný majetok nie je zriadené záložné právo ani spoločnosť nemá obmedzené právo s ním nakladať.
Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku:
Bežné účtovné obdobie
Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej
má ÚJ umiestnený DFM
Podiel ÚJ na ZI v %
Podiel ÚJ
na hlasovacích
právach v %
Hodnota
vlastného imania ÚJ,
v ktorej má ÚJ
umiestnený DFM
100
100
- 530
- 85
0
99,69
99,69
83 251
- 35
82 994
PPS Pers .služby s.r.o.
100
100
28 354
- 377
28 354
PPS FINAL s.r.o.
100
100
3 011
- 2 489
3 011
34
34
183 658
-1 263 321
62 444
x
x
x
x
176 803
Výsledok
hospodárenia ÚJ,
v ktorej má ÚJ
umiestnený DFM
Účtovná
hodnota DFM
Dcérske účtovné jednotky
PPS NTS s.r.o.
DAM a.s.
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom
PPS VEHICLES s.r.o.
Ostatné realizovateľné CP a podiely
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ
Dlhodobý finančný majetok spolu
58
poznámky individuálnej účtovnej závierky
3.
Zásoby
Do zásob účtovnej jednotky patrí skladovaný materiál, skladovaný tovar a vlastné výrobky z výrobnej činnosti. Opravné položky k zásobám
sa tvoria, ak je opodstatnené predpokladať, že budúce ekonomické úžitky z tohto majetku sú nižšie ako ich ocenenie v účtovníctve. Opravné
položky sa tvoria pri zastaraných zásobách a pri pomaly obratových zásobách.
Informácie o opravných položkách k zásobám
Bežné účtovné obdobie
Zásoby
Stav OP na začiatku
účtovného obdobia
Materiál
179 672
Nedokončená výroba a polotovary
vlastnej výroby
167 547
Výrobky
1 278
Zvieratá
0
Tovar
Tvorba OP
Zúčtovanie OP
z dôvodu zániku
opodstatnenosti
Zúčtovanie OP
z dôvodu vyradenia
majetku
z účtovníctva
44 006
Stav OP
na konci
účtovného obdobia
135 666
101 263
268 810
1 278
0
0
23 291
2 156
21 135
Nehnuteľnosť na predaj
0
0
Poskytnuté preddavky na zásoby
0
0
Zásoby spolu
371 788
101 263
45 284
2 156
425 611
K zásobám je vytvorená opravná položka v hodnote 425 611 EUR. Nevyskytujú sa podhodnotené položky, t.j. tiché rezervy.
Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať
Súbor hnuteľných vecí – zásob – materiál na sklade, nedokončená výroba a hotové výrobky, ktoré sú umiestnené v skladoch účtovnej jednotky,
pričom súčasťou súboru sú a budú všetky zásoby, ktoré sa na uvedenom mieste nachádzajú a budú nachádzať a sú evidované v účtovníctve
na účtoch 11x, 12x, a 13x sú predmetom záložného práva na zaistenie pohľadávky v najvyššej sume istiny 8 000 000 EUR pre Komerční
banku, a.s. na prvom mieste
Súbor hnuteľných vecí – zásob – materiál na sklade, nedokončená výroba a hotové výrobky, ktoré sú umiestnené v skladoch účtovnej jednotky,
pričom súčasťou súboru sú a budú všetky zásoby, ktoré sa na uvedenom mieste nachádzajú a budú nachádzať a sú evidované v účtovníctve
na účtoch 11x, 12x, a 13x sú predmetom záložného práva na zaistenie pohľadávky v najvyššej sume istiny 12.000.000 EUR pre Tatra banku,
a.s. . na druhom mieste.
4.
Pohľadávky
Pohľadávky s dobou splatnosti odo dňa ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka viac ako 12 mesiacov sú dlhodobé a pohľadávky s dobou
splatnosti odo dňa ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka menej ako 12 mesiacov sa vykazujú ako krátkodobé. Ak je zostatková doba
splatnosti pohľadávky dlhšia ako jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou
pohľadávky.
Opravná položka na pohľadávky z obchodného styku sa vytvára vtedy, ak existuje objektívny dôkaz, že obchodná spoločnosť nebude schopná
zinkasovať všetky dlžné čiastky podľa pôvodných podmienok pohľadávok. Významné finančné problémy dlžníka, pravdepodobnosť, že dlžník
vstúpi do konkurzu, platobná neschopnosť alebo omeškanie platieb sa považujú za indikátory toho, že pohľadávka z obchodného styku je
znehodnotená. Výška opravnej položky predstavuje rozdiel medzi účtovnou hodnotou daného majetku a hodnotou predpokladaných budúcich
peňažných tokov.
59
poznámky individuálnej účtovnej závierky
Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam:
Bežné účtovné obdobie
Pohľadávky
Stav OP na začiatku
účtovného obdobia
Tvorba OP
7 130
8 331
Pohľadávky z obchodného styku
Zúčtovanie OP
z dôvodu zániku
opodstatnenosti
Zúčtovanie OP z dôvodu
vyradenia majetku
z účtovníctva
Stav OP na konci
účtovného obdobia
15 461
Pohľadávky voči dcérskej
účtovnej jednotke a materskej
účtovnej jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci
kons. celku
Pohľadávky voči spoločníkom,
členom a združeniu
Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu
8 234
15 364
8 331
3 263
4 971
3 263
20 432
Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok:
Názov položky
V lehote splatnosti
Po lehote splatnosti
Pohľadávky spolu
b
C
d
a
Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke
a materskej účtovnej jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
Iné pohľadávky
316 528
316 528
Dlhodobé pohľadávky spolu
316 528
0
316 528
4 691 158
869 535
5 560 693
85 672
0
85 672
4 776 830
869 535
5 646 365
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke
a materskej účtovnej jednotke
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
Sociálne poistenie
Daňové pohľadávky a dotácie
Iné pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky spolu
Obchodná spoločnosť tvorila OP vo výške 100 % na pohľadávky po splatnosti 360 dní, pretože na základe minulých skúseností sú väčšinou
tieto pohľadávky nevymožiteľné. Pri zisťovaní vymožiteľnosti pohľadávok sa zvažujú všetky zmeny v bonite odberateľov, ktoré nastanú do dňa
zostavenia účtovnej závierky.
60
poznámky individuálnej účtovnej závierky
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
b
c
Pohľadávky po lehote splatnosti
1 045 426
1 249 890
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka
4 600 939
6 624 055
Krátkodobé pohľadávky spolu
5 646 365
7 873 945
316 528
339 179
0
0
316 528
339 179
Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti
a
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov
Dlhodobé pohľadávky spolu
Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia Obchodná spoločnosť má pohľadávky zaťažené záložným právom v prospech Tatra Banky a.s. a Komerční Banky a.s. Ide o všetky nasledovné
súčasné a budúce pohľadávky spoločnosti spolu s príslušenstvom (globálne záložné právo):
Veriteľ: Tatra Banka, a.s.:
Záložné právo k pohľadávkam (globálne) č. 5990/20012 zo dňa 8.3.2012 do výšky istiny 10 500 000 EUR k zmluve o kontokorentnom úvere
č. 2009/2012.
Záložné právo k pohľadávkam č. 5991/20012 zo dňa 8.3.2012 do výšky istiny 10 500 000 EUR k zmluve o splátkovom úvere č. 543/2011.
Veriteľ: Komerční Banka, a.s.:
Záložné právo k pohľadávkam (globálne) č. 5992/20012 zo dňa 8.3.2012 do výšky istiny 8 500 000 EUR k Rámcovej zmluve o poskytovaní
finančných služieb č. 29/11/BA zo dňa 17.8.2011 a zmluvy o úvere č. 30/11/BA uzatvorenej na jej základe.
5.
KRÁTKODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty zahŕňajú peňažnú hotovosť, termínované vklady v bankách, iné krátkodobé vysoko likvidné investície s pôvodnou lehotou splatnosti do troch mesiacov.
Informácie o krátkodobom finančnom majetku
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
4 821
5 184
1 038 661
2 684 372
Bankové účty termínované
0
150 373
Peniaze na ceste
0
0
1 043 482
2 839 929
Názov položky
Pokladnica, ceniny
Bežné bankové účty
Spolu
Úrokové sadzby na bežných bankových účtoch sa pohybujú od 0,01% do 0,02%. Obchodná spoločnosť využíva na zhodnotenie voľných
finančných prostriedkov termínované vklady. Obchodná spoločnosť má na termínovanom účte v Tatra Banke, a.s. zablokované prostriedky
v sume 65 000 EUR za účelom krytia colnej zábezpeky.
61
poznámky individuálnej účtovnej závierky
Bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
66 935
40 000
3 818
103 117
66 935
40 000
3 818
103 117
Majetkové CP na obchodovanie
Dlhové CP na obchodovanie
Emisné kvóty
Dlhové CP so splatnosťou do jedného
roka držané do splatnosti
Ostatné realizovateľné CP
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok spolu
Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou
Krátkodobý finančný majetok
Zvýšenie/ zníženie hodnoty
(+/-)
Vplyv ocenenia na výsledok
hospodárenia bežného
účtovného obdobia
Vplyv ocenenia
na vlastné imanie
b
c
d
36 182
1 040
36 182
1 040
a
Majetkové CP na obchodovanie
Dlhové CP na obchodovanie
Emisné kvóty (komodity)
Ostatné realizovateľné CP
Krátkodobý finančný majetok spolu
6.
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti
s účtovným obdobím.
Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
13 745
8
Poistenie
1 745
8
Reklama
12 000
0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:
39 271
23 265
297
14 112
32 265
837
0
2 068
4 000
2 170
0
0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:
27 601
32 334
Služby – stravovanie, strážna služba, energie
27 601
32 334
Opis položky časového rozlíšenia
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:
Údržba IT systémov
Úroky z lízingu, poistenie
Nájom
Reklama
Príjmy budúcich období dlhodobé:
62
poznámky individuálnej účtovnej závierky
Na účtoch časového rozlíšenia nákladov budúcich období boli zaúčtované výdavky na údržbu softvéru, predplatné časopisov, poplatky za
mobilné telefóny na r. 2013, časovo rozlíšené platené úroky z leasingových zmlúv, reklama a poistenie na rok 2013 a pod.
Príjmy budúcich období predstavujú časovo rozlíšené výnosy – očakávané príjmy za poskytnuté služby v roku 2012 – stravovanie, strážna
služba, teplo, voda, elektrická energia, mobilné telefóny a pod.
G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY
1.
Vlastné imanie
Základné imanie pozostáva zo 16 000 ks kmeňových listinných akcií v menovitej hodnote 332 EUR za jednu akciu. Hodnota zapísaného
a splateného základného imania v obchodnom registri je vo výške 5 312 000 EUR.
Na valnom zhromaždení konanom dňa 28.8.2012 boli schválené uznesenia, na základe ktorých bola realizovaná podstatná zmena akcionárskej štruktúry spoločnosti.
Valné zhromaždenie udelilo súhlas s prevodom 1424 akcií akcionára Ľudovíta Černáka, CSc. na spoločnosť Nova Steel Partner, s.r.o., 177
akcií akcionára SITNO Holding a.s. na Nova Steel Partner, s.r.o., a súčasne bol udelený súhlas s nadobúdaním vlastných akcií spoločnosťou na dobu max. 18 mesiacov odo dňa konania VZ. Spoločnosť PPS Group a.s. nadobudla v 09/2012 od akcionára SITNO Holding,
a.s. 1538 akcií v menovitej hodnote 510 616 €. Následne v 11/2012 nadobudla spoločnosť ďalších 12 akcií od akcionára Ľubomíra Kubinca.
Z uvedeného dôvodu bol vytvorený osobitný rezervný fond vo výške kúpnej ceny vlastných akcií podľa § 161, písm. d) Obchodného zákonníka
Prehľad o zisku a strate ktorá nebola v roku 2012 účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania:
Názov ÚJ
Hodnota precenenia
Vyčíslenie odloženej dane
0
0
- 35
-8
záväzok
- 5 843
- 1 343
záväzok
- 11 978
- 2 754
záväzok
PPS Vehicles
- 372 444
- 85 662
záväzok
Spolu:
- 390 301
- 89 769
PPS NTS
DAM
PPS Person.služby
PPS FINAL
Druh odloženej dane
Odložená daň je vypočítaná na základe metodického usmernenia číslo MF/9660/2013-74 k použitiu sadzby pri výpočte odloženej dane z príjmov. Spoločnosť použila 23 % sadzbu dane platnú a účinnú od 1. januára 2013. Podrobnejšie informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti
B, C a P.
63
poznámky individuálnej účtovnej závierky
Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty
Názov položky
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk
4 121 279
Rozdelenie účtovného zisku
Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu
0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov
0
Prídel do sociálneho fondu
61 819
Prídel na zvýšenie základného imania
0
Úhrada straty minulých období
0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov
4 059 460
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom
0
Iné
0
Spolu
2.
4 121 279
Rezervy
Rezervy sa vytvárajú, ak má obchodná spoločnosť súčasný zákonný, zmluvný alebo mimozmluvný záväzok, ktorý je dôsledkom minulých udalostí a na základe ktorého pravdepodobne dôjde k úbytku ekonomických úžitkov, a zároveň je možné vykonať spoľahlivý odhad výšky týchto
záväzkov. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania.
Rezervy sa oceňujú odhadom v sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka pri
zohľadnení rizík a neistôt. Spoločnosť tvorí nasledujúce rezervy:
Rezerva na záručné opravy - Obchodná spoločnosť tvorí rezervy na záručné opravy. Tie sa týkajú pravdepodobných nákladov spojených
s odstránením nedostatkov zistených počas záručnej lehoty. Rezerva sa tvorí v percentuálnej výške z celkového objemu predaných výrobkov.
V prípade, ak záruka presahuje štandardnú dĺžku alebo rozsah, resp. obchodná spoločnosť očakáva vyššie budúce záväzky spojené so zárukami, vytvárajú sa dodatočné rezervy na základe odhadu výdavkov na odstránenie nedostatkov.
Rezerva na odchodné - Podľa kolektívnej zmluvy na rok 2013 je obchodná spoločnosť povinná zaplatiť svojim zamestnancom pri odchode
do starobného alebo invalidného dôchodku jednorazové odchodné, ktoré predstavuje 1-násobok ich priemerného mesačného zárobku, a to
v závislosti od počtu odpracovaných rokov.
Rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia - Rezerva na mzdy a platy za dovolenku sa vytvára ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka na náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku zamestnancami za uplynulé účtovné obdobie. Rezerva sa vytvára vo
výške hrubých miezd a platov podľa predpokladanej výšky nároku zamestnancov v čase čerpania dovolenky. Rezerva sa vypočítala na základe
priemernej mzdy zamestnanca a počtu dní nevyčerpanej dovolenky.
Rezerva na skleníkové plyny vypustené do ovzdušia - Obchodná spoločnosť bezodplatne nadobudla emisné kvóty podľa Európskej schémy
obchodovania s emisiami. Kvóty sú poskytované na ročnej báze a požaduje sa, aby obchodná spoločnosť vrátila kvóty zodpovedajúce skutočne vypusteným emisiám. Bezodplatne nadobudnuté emisné kvóty sú ocenené v reprodukčnej obstarávacej cene v deň ich pripísania. Rezerva
na emisné kvóty sa tvorí vo výške násobku známeho množstva vypustených emisií do ovzdušia od prvého dňa kalendárneho roka do dňa, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
64
poznámky individuálnej účtovnej závierky
Informácie o rezervách
Bežné účtovné obdobie
Názov položky
Stav na zač.
účtovného obdobia
Tvorba
Použitie
Zrušenie
Stav na kon.
účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:
295 871
50 694
7558
39 344
299 663
Odchodné
169 881
39 344
130 537
Súdne spory
20 000
Pracovné jubileá
31 026
6 204
Záručné opravy
74 964
44 490
1 037 711
414 706
1 034 383
Nevyčerpané dovolenky
675 660
382 777
675 660
382 777
Odmeny
298 549
298 549
0
Krátkodobé rezervy, z toho:
20 000
7558
29 672
119 454
0
418 034
Ostatné – audit, Výročná správa
3 969
11 718
3 969
11 718
Emisné kvóty
3 818
4 505
3 818
4 505
Odchodné
26 014
5 397
26 014
5 397
Pracovné jubileá
9 678
7 473
9 678
7 473
Ročné zúčtovanie ZP
1 800
2 000
1 800
2 000
18 223
836
14 895
4 164
Záručné opravy
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Názov položky
Stav na zač.
účtovného obdobia
Tvorba
Použitie
Zrušenie
Stav na kon.
účtovného obdobia
b
c
d
e
f
Dlhodobé rezervy, z toho:
151 475
169 337
0
24 941
295 871
Odchodné
75 508
94 373
169 881
Súdne spory
20 000
20 000
Pracovné jubileá
55 967
0
74 964
Krátkodobé rezervy, z toho:
921 570 1 500 022
1 290 694
93 187
1 037 711 Nevyčerpané dovolenky
681 566 675 661
681 566
675 660
0
779 483
480 934
298 549
3 519
4 068
3 618
3 969
947
3 818
947
3 818
57 235
26 014
57 235
26 014
Pracovné jubileá
7 486
9 178
6 987
Ročné zúčtovanie ZP
1 550
1 800
1 550
1 800
169 267
0
57 857
93 187
18 223
a
Záručné opravy
Odmeny
Ostatné – audit, Výročná správa
Emisné kvóty
Odchodné
Záručné opravy
65
24 941 31 026 74 964
9 678
poznámky individuálnej účtovnej závierky
Záväzky
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí,
že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
Informácie k časti o záväzkoch
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
506 365
269 659
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane
5 061 646
9 918 194
Krátkodobé záväzky spolu
5 568 011
10 187 853
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov
2 246 425
1 316 130
0
0 2 246 425
1 316 130
Názov položky
Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu
Odložené dane
Odložené dane sa vzťahujú na:
a. dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
b. možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
c. možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.
Odložená daň z príjmov sa stanovuje pomocou daňových sadzieb, ktoré boli známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a očakáva sa ich platnosť v čase realizácie príslušnej odloženej daňovej pohľadávky alebo vyrovnania odloženého daňového záväzku.
Odložené daňové pohľadávky sa účtujú, ak je pravdepodobné, že v budúcnosti bude generovaný zdaniteľný zisk, voči ktorému sa budú môcť
dočasné rozdiely zrealizovať.
66
poznámky individuálnej účtovnej závierky
Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:
5 815 120
4 584 447
odpočítateľné
- 644 437
- 702 863
zdaniteľné
6 089 440
5 287 310
- 323 400
- 650 134
- 432 155
- 432 155
23
19
316 528
339 179
Názov položky
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:
odpočítateľné
zdaniteľné
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty
Sadzba dane z príjmov ( v %)
Odložená daňová pohľadávka
Uplatnená daňová pohľadávka
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov
- 822 067
Zaúčtovaná do vlastného imania
12 261
17 722
1 484 179
1 086 049
408 521
180 005
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
93 240
54 145
187 005
189 383
61 819
65 057
0
0
Tvorba sociálneho fondu spolu
248 824
254 440
Čerpanie sociálneho fondu
234 990
215 345
Konečný zostatok sociálneho fondu
107 167
93 240
Odložený daňový záväzok
Zmena odloženého daňového záväzku
Zaúčtovaná ako náklad
Zaúčtovaná do vlastného imania
Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu
Názov položky
Začiatočný stav sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov
Tvorba sociálneho fondu zo zisku
Ostatná tvorba sociálneho fondu
67
poznámky individuálnej účtovnej závierky
Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach
Mena
Úrok
p. a.
v %
b
c
Tatrabanka – DČ
EUR
Tatrabanka - KČ
Názov položky
a
Dátum splatnosti
Suma istiny v príslušnej
Suma istiny v príslušnej
mene za bežné mene za bezprostredne predúčtovné obdobie chádzajúce účtovné obdobie
d
e
f
3M Euribor +1,5 %
31.1.2016
1 206 897
1 786 207
EUR
3M Euribor +1,5 %
31.12.2013
579 310
579 310
Komerční banka – DČ
EUR
1M Euribor + 1,39 %
31.7.2016
1 578 182
2 189 091
Komerční banka - KČ
EUR
1M Euribor + 1,39 %
31.12.2013
610 909
610 909
SLSP 1 – DČ
EUR
1M Euribor + 2 %
30.6.2017
1 231 577
0
SLSP 1 - KČ
EUR
1M Euribor + 2 %
31.12.2013
351 888
0
SLSP 2 – DČ
EUR
1M Euribor + 2 %
30.6.2017
323 967
0
SLSP 2 - KČ
EUR
1M Euribor + 2 %
31.12.2013
92 568
0
Kreditná karta VISA
EUR
-
31.1.2013
820
1 412
Tatrabanka - kontokorent
EUR
1M Euribor + 1,4 %
31.1.2013
2 507 872
0
Tatrabanka – splátkový úver
EUR
1M Euribor + 4 %
28.6.2013
2 182 000
0
Komerční banka - kontokorent
EUR
EONIA + 1,39 %
31.5.2013
518 860
0
Komerční banka - KÚ
EUR
1M Euribor + 0,94%
31.1.2013
3 000 000
2 300 000
Názov položky
Mena
Úrok
p. a.
v %
b
c
EUR
5 %
Dlhodobé bankové úvery
Krátkodobé bankové úvery
a
Dátum splatnosti
Suma istiny v príslušnej
mene za bežné
účtovné obdobie
Suma istiny v príslušnej
mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
d
e
f
31.12.2013
0
0
Dlhodobé pôžičky Krátkodobé pôžičky Akcionár - úroky
Krátkodobé finančné výpomoci Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti
v účtovným obdobím.
68
poznámky individuálnej účtovnej závierky
Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív
Názov položky
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé:
0
0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:
0
0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:
83 091
89 912
Novoobjavený majetok
83 091
89 912
104 393
69 938
97 572
63 117
6 821
6 821
0
0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:
Emisné kvóty
Novoobjavený majetok
Náhrada škody
Emisné kvóty
Bezodplatne pripísaný proporčný podiel emisných kvót v ocenení reprodukčnou obstarávacou cenou sa účtuje v prospech výnosov budúcich
období. Zúčtovanie výnosov budúcich období sa uskutočňuje v časovej a vecnej súvislosti s použitím bezodplatne pripísaných emisných kvót
z dôvodu ich predaja alebo tvorby rezervy alebo splnenia odovzdania emisných kvót.
Deriváty
Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou. Spoločnosť z derivátových operácií vykázala celkovo zisk vo výške 20,15 EUR. Zmeny reálnych hodnôt
derivátov určených na obchodovanie na neverejnom trhu sa zaúčtovali bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.
Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
Názov položky
Istina
Finančný náklad
Spolu
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Splatnosť
Splatnosť
do jedného roka vrátane
od jedného roka
do piatich rokov vrátane
viac ako päť rokov do jedného roka vrátane
od jedného roka
do piatich rokov vrátane
77 547
77 414
155 224
136 841
7 249
3 833
20 560
18 056
84 796
81 247
175 784
154 897
69
viac ako päť rokov
poznámky individuálnej účtovnej závierky
H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH:
1.
Tržby za vlastné výkony a tovar
Výrobky
Oblasť odbytu
Služby
Tovar
Bežné
účtovné obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
Bežné
účtovné obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
Bežné
účtovné obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
b
d
b
d
d
e
Tuzemsko
39 484 081
47 684 699
519 677
411 818
84 019
29 026
Krajiny EÚ
22 440 633
16 735 323
3 587 159
3 793 409
65 511 873
68 213 431
519 677
411 818
84 019
29 026
a
Ostatné
Spolu
Analýzou podielov jednotlivých zákazníkov na celkových tržbách spoločnosti bola identifikovaná ekonomická závislosť na jednom odberateľovi (Total Steel Partner, s.r.o.), ktorý v roku 2012 odobral výrobky vo výške 60,04% z celkových tržieb spoločnosti. Negatívum tejto závislosti
je eliminované vzájomnou závislosťou konečného odberateľa ATLAS COPCO na dodávkach ťažkých zvarencov od spoločnosti (podstatná
časť zvarencov v segmente banských strojov produkovaných ATLAS COPCO je vyrábaných spoločnosťou). Negatívum závislosti sa prejavilo
v závere roku 2012, kedy musela spoločnosť z dôvodu prepadu zákaziek od Total Steel Partner, s.r.o. o viac ako 50% pristúpiť k redukcii počtu
pracovníkov, a to aj kmeňových. Uvoľnené strojné kapacity sú využívané výlučne na nové diverzifikačné projekty do nových segmentov trhu
ako aj zákazníckej diverzifikácii v rámci segmentov, kde je účtovná jednotka pevne etablovaná.
Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
Názov položky
Konečný zostatok
3 605 085
5 198 325
5 622 351
- 1 593 240
-424 026
Výrobky
899 612
1 703 047
634 513
- 803 435
1 068 534
Zvieratá
0
0
0
0
0
4 504 697
6 901 372
6 256 864
- 2 396 675
644 508
Manká a škody
x
x
x
14 777
38 336
Reprezentačné
x
x
x
Dary
x
x
x
Iné
x
x
x
Zmena stavu vnútroorganizačných
zásob vo výkaze ziskov a strát
x
x
x
- 2 494 635
718 252
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
Spolu
Začiatočný stav Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
Konečný zostatok
Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti
Spoločnosť v roku 2012 aktivovala dlhodobý hmotný majetok z vlastných vyrobených zásob v sume 95 138 EUR. Ide o výrobu špeciálnych
prípravkov, ktoré boli aktivované do dlhodobého hmotného majetku.
70
poznámky individuálnej účtovnej závierky
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho: 95 138
172 498
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
95 138
172 498
198 637
390 218
Náhrady od poisťovní
33 347
98 830
Náhrady nepodarkov z výroby
16 209
122 484
0
0
115 112
21 611
35 815
14 949
4 565
1 552
0
1 793
16 237
4 627
0
0
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
65 511 873
68 240 894
519 677
411 818
84 019
29 026
Výnosy zo zákazky
0
0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0
0
422 663
3 883 366
66 538 232
72 565 103
Názov položky
Ostatné významné položky výnosov z hospodár. činnosti, z toho:
Dotácia na úhradu nákladov
Finančné výnosy, z toho:
Kurzové zisky, z toho:
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Tržby z predaja cenných papierov
Výnosové úroky
Mimoriadne výnosy:
Informácie o čistom obrate
Názov položky
Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb
Tržby za tovar
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou
Čistý obrat celkom
71
poznámky individuálnej účtovnej závierky
I. NÁKLADY:
Informácie o nákladoch
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
7 201 980
7 346 546
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:
24 896
24 896 náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky
18 256
18 256
iné uisťovacie audítorské služby
3 320
3 320
ostatné neaudítorské služby
3 320
3 320 7 152 188
7 332 137
800 326
799 895
35 943
32 956
6 347 088
6 499 286
Ostatné významné položky nákladov z hospodár. činnosti, z toho:
58 449 753
59 445 500
Spotreba materiálu
30 243 326
32 558 500
Spotreba energií
3 062 699
2 832 558
Osobné náklady
21 154 256
21 008 790
Dane a poplatky
95 465
91 760
9 618
20 995
24 922
41 694
3 234 873
2 891 203
341 968,51
445 833
51 984
44 359
220
11 278
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:
289 983
401 474
Nákladové úroky
244 263
337 829
1 206
407
44 515
63 238
0
0
Názov položky
Náklady za poskytnuté služby, z toho:
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:
Opravy a udržiavanie
Cestovné náklady
Služby – kooperácie, nájom, stráženie, preprava
Dary
Manká a škody
Odpisy
Finančné náklady, z toho:
Kurzové straty, z toho:
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Náklady na precenenie CP a náklady na derivátové operácie
Ostatné náklady na finančnú činnosť
Mimoriadne náklady
72
poznámky individuálnej účtovnej závierky
J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV
Informácie o daniach z príjmov
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Názov položky
Základ dane
Daň
Daň v %
Základ dane
Daň
Daň v %
b
c
d
e
f
g
667 391
x
x
5 123 820
x
x
x
126 804
19
x
973 526
19
359 102
68 229
22
437 507
83 126
19 - 1 321 702
- 251 124
70
-1 312 796
- 249 431
19 0
0
4 248 531
807 221
19 - 295 208
- 56 090
8,4
0
0
Splatná daň z príjmov
x
467
0,2
x
470
19
Odložená daň z príjmov
x
408 521
61
x
1 002 071
19
Celková daň z príjmov
x
408 988
61
x
1 002 541
19
a
Výsledok hospodárenia pred
zdanením, z toho:
teoretická daň
Daňovo neuznané náklady
Výnosy nepodliehajúce dani
Umorenie daňovej straty
Spolu
K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH
sa uvádzajú informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch z opcií,
o odpísaných pohľadávkach a pohľadávkach a záväzkoch z lízingu.
Informácie o podsúvahových položkách
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
83 476
85 536 0
0
4 200 929
4 295 839
Pohľadávky z derivátov
0
0
Záväzky z opcií derivátov
0
0
Odpísané pohľadávky
0
20 094
Pohľadávky z leasingu
0
0
Záväzky z leasingu
0
198 124
27 972
27 972 Názov položky
Prenajatý majetok
Majetok v nájme (operatívny prenájom)
Majetok prijatý do úschovy
Iné položky – materiál CO
V spoločnosti sa nachádza majetok vo vlastníctve tretích osôb. Sú to prípravky dodané zákazníkom, ktoré sa používajú vo výrobnom procese. Evidujú sa na podsúvahových účtoch, ktoré sú členené podľa jednotlivých zákazníkov. Spoločnosť eviduje na podsúvahových účtoch
prenajímaný majetok a majetok civilnej obrany.
73
poznámky individuálnej účtovnej závierky
L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA:
Informácie o podmienených záväzkoch
Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové
orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov.
Obchodná spoločnosť má vedený súdny spor so žalobcom GTS Slovakia, a.s. Bratislava na Okresnom súde vo Zvolene vo veci vydania
platobného rozkazu na zaplatenie istiny 5 333,50 EUR s príslušenstvom za 3 mesiace poskytovania pripojenia do siete, ktorú spoločnosť PPS
Group, a.s. neuhradila z dôvodu vypovedania predmetnej zmluvy. Vo veci bolo nariadené súdnoznalecké dokazovanie. Predpoklad ukončenia
súdneho sporu je v prvom polroku 2013.
Vzhľadom na súdny spor vedený k 31.12.2012 minoritným akcionárom voči spoločnosti a možné riziko vzniku nákladov spojených so súdnymi
trovami spoločnosť vytvára rezervu na súdne trovy a trovy právneho zastúpenia. Predpokladáme zmierne urovnanie sporu rovnako v prvom
polroku 2013.
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Druh podmieneného záväzku
Hodnota celkom
Hodnota voči spriazneným osobám
20 000
Z poskytnutých záruk
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov
Zo zmluvy o podriadenom záväzku
Z ručenia
Iné podmienené záväzky
Zo súdnych rozhodnutí
Informácie o podmienenom majetku
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Práva zo servisných zmlúv
Práva z poistných zmlúv
Práva z koncesionárskych zmlúv
Práva z licenčných zmlúv
Práva z investovania prostriedkov získaných
oslobodením od dane z príjmov
Práva z privatizácie
6 000
6 000
Druh podmieneného majetku
Práva zo súdnych sporov
Iné práva
Súdny spor proti žalovanej spoločnosti Klima Komplet, s.r.o. na zaplatenie istiny 5 136,10 € s príslušenstvom z dôvodu nedodržania zmluvných
povinností na dodávku a montáž vzduchovej clony bol po dni účtovnej závierky urovnaný.
74
poznámky individuálnej účtovnej závierky
M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV,
DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov
Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov
b
Druh príjmu, výhody
štatutárnych
a
Peňažné príjmy
Nepeňažné príjmy
Peňažné preddavky
Nepeňažné preddavky
Poskytnuté úvery
Poskytnuté záruky
Iné
Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c
dozorných
iných
štatutárnych
dozorných
iných
Časť 1 - Bežné účtovné obdobie
Časť 1 - Bežné účtovné obdobie
Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
91 243
36 669
267 532
47 538
467 500
N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB:
Medzi spriaznené osoby obchodnej spoločnosti patria dcérske spoločnosti, akcionári, riaditelia a vedenie obchodnej spoločnosti. Spriazneným
osobám neboli poskytnuté preddavky na dividendy.
Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami
Hodnotové vyjadrenie obchodu
Spriaznená osoba a
Kód druhu obchodu
b
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
c
d
Daniel Waldvogel
08
497 803
55 063
Daniel Waldvogel
09
0
10 000
Total Steel Partner
01
1 187 258
495 696
Total Steel Partner
02
40 048 213
43 052 344
Obchodná spoločnosť uskutočnila významné transakcie s ostatnými spoločnosťami v konsolidovanom celku, ktoré boli realizované na základe
princípu obvykle ceny.
75
poznámky individuálnej účtovnej závierky
Hodnotové vyjadrenie obchodu
Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka
Kód druhu
obchodu
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
01
43 112
9 106
02
28 999
353 341
03
17 803
127 735
01
2 528 525
2 202 766
03
122 163
31 999
01
23 500
0
02
73 944
534 912
03
0
155
09
0
1 100 080
PPS NTS s.r.o.
08
0
4 010
DETVA ASSETS MANAGEMENT
03
2 328
2 272
PPS VEHICLES s.r.o.
PPS Personálne služby s.r.o.
PPS FINAL s.r.o.
Kód druhu obchodu
Druh obchodu:
01
kúpa
02
predaj
03
poskytnutie služby
04
obchodné zastúpenie
05
licencia
06
transfer
07
know -how
08
úver, pôžička
09
výpomoc
10
záruka
11
iný obchod.
O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI,
KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA
ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY:
V priebehu januára 2013 došlo k prolongácii prevádzkového financovania zo strany Tatra banky, a.s. pričom výška úverových rámcov aj úroková miera zostala nezmenená.
V rámci kolektívneho vyjednávania došlo ku uzavretiu novej kolektívnej zmluvy na obdobie 1.4.2013 až 31.3.2014. Pri dojednaniach týkajúcich
sa mzdovej oblasti došlo ku dohode o zvýšení mzdových taríf o 4,5%, ostatné ustanovenia kolektívnej zmluvy zostali nezmenené.
Nakoľko Obvodný Banský úrad v B. Bystrici v konaní o vymedzenie dobývacieho priestoru Detva vedenom na základe návrhu spoločnosti
EMED Slovakia, s.r.o.. rozhodol o určení dobývacieho priestoru „Detva –Biely vrch“ spoločnosť sa ako účastník konania odvolal. Odvolanie podali všetky dotknuté obce, občianski aktivisti ako aj viaceré firmy v Areáli PPS. Činnosť spoločnosti by v prípade zahájenia ťažby zlata v blízkosti
areálu PPS bola ovplyvnená. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky nebolo o odvolaní rozhodnuté.
76
poznámky individuálnej účtovnej závierky
P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA
Informácie o zmenách vlastného imania:
Bežné účtovné obdobie
Položka vlastného imania
a
Základné imanie
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
Stav na začiatku
účtovného obdobia Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
b
c
d
e
f
5 312 000
5 312 000
- 47 417
- 3 636 159
Zmena základného imania
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)
z kapitálových vkladov
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku
a záväzkov
384 331
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
24 265
483 573
736
- 98 505
24 265
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení,
splynutí a rozdelení
Zákonný rezervný fond
1 109 817
3 588 742
4 698 559
Nerozdelený zisk minulých rokov
13 853 921
470 718
14 192 226
Neuhradená strata minulých rokov
- 6 261 090
Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy a ostatné fondy
Výsledok hospodárenia bežného
účtovného obdobia
- 6 261 090
4 121 278
258 403
- 4 121 278
258 403
Vyplatené dividendy
Prídel do sociálneho fondu
61 818
Ostatné položky vlastného imania
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby podnikateľa
77
poznámky individuálnej účtovnej závierky
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Položka vlastného imania
Základné imanie
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
Stav na začiatku
účtovného obdobia Prírastky
Úbytky
Presuny
5 312 000
Stav na konci
účtovného obdobia
5 312 000
0
47 417
- 47 417
Zmena základného imania
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)
z kapitálových vkladov
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku
a záväzkov
273 992 134 059
23 719
0
384 331
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
24 265
0
0
0
24 265
1 062 205
47 611
0
0
1 109 817
Nerozdelený zisk minulých rokov
10 751 600
4 271 904
1 169 583
0
13 853 921
Neuhradená strata minulých rokov
- 6 261 090
0
0
0
- 6 261 090
4 337 156
4 121 278
4 337 156
10 300
1 120 038
1 122 167
0
12 429
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení,
splynutí a rozdelení
Zákonný rezervný fond
Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy a ostatné fondy
Výsledok hospodárenia bežného účtovného
obdobia
Vyplatené dividendy
4 121 278
Ostatné položky vlastného imania
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby podnikateľa
O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie roku 2012 vo výške 258 402,53 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je nasledovný:
■■
■■
prídel do sociálneho fondu vo výške 1,5% disponibilného výsledku hospodárenia (t.j. po zdanení a doplnení fondov) vo sume 3 876,04
EUR
prevod na nerozdelený zisk minulých období v sume 254 526,49 EUR
Povinný prídel do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych prepisoch
a v spoločenskej zmluve.
78
poznámky individuálnej účtovnej závierky
T. Informácie o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
667 391
5 123 820 Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred
zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)
3 271 093
3 437 960 A. 1. 1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)
3 234 873
2 891 203 A. 1. 2.
Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť,
s výnimkou jeho predaja (+)
755
404 A. 1. 4.
Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)
3 792
144 396 A. 1. 5.
Zmena stavu opravných položiek (+/-)
19 728
281 650
A. 1. 6.
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)
2 623
- 79 176 A. 1. 7.
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)
- 61 833
A. 1. 8.
Úroky účtované do nákladov (+)
244 263
337 829 A. 1. 9.
Úroky účtované do výnosov (-)
- 16 237
- 4 627 A.1. 10.
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu,
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)
- 35 815
- 1 552 A. 1. 11.
Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)
51 984
11 278 A. 1. 12.
Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje
za peňažný ekvivalent (+/-)
- 173 040
- 143 445
A. 1. 13.
Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach
prehľadu peňažných tokov (+/-)
A. 2.
Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie
rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek
obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)
8 903 518
2 114 428 A. 2. 1.
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)
2 255 299
215 123 A. 2. 2.
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)
3 689 547
834 146 A. 2. 3.
Zmena stavu zásob (-/+)
2 994 854
1 127 965 A. 2. 4.
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je
súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)
- 36 182
- 62 806 Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S +
A. 1. + A. 2.)
12 842 002
10 676 208 A. 3.
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)
16 237
4 627 A. 4.
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných
činností (-)
- 244 263
- 337 829
A. 5.
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
finančných činností (+)
A. 6.
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré
sa začleňujú do finančných činností (-)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)
A. 7.
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú
do investičných činností alebo finančných činností (-/+)
A.
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)
Označenie
položky
Obsah položky
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Z/S
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)
A. 1.
79
61 833
- 136 218
- 1 120 038 11 872 200
4 099 148 421 249
509 860 12 293 449
4 609 008 poznámky individuálnej účtovnej závierky
Označenie
položky
Obsah položky
Peňažné toky z investičnej činnosti
B. 1.
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)
B. 2.
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)
B. 3.
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných
jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
- 128 718
- 30 968 - 2 704 506
- 3 499 988
B. 5.
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)
B. 6.
Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty
a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)
217 380
261 160 B. 13.
Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)
B.
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)
Peňažné toky z finančnej činnosti
C. 1.
Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)
- 3 588 742
- 47 417
C. 1. 5.
Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)
- 3 588 742
- 47 417
C.1. 8.
Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)
C. 2.
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosť, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)
- 7 856 239
- 154 385
C. 2. 3.
Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej
banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)
36 390 219
50 050 281
C. 2. 4.
Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté
na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)
- 44 664 096
- 49 403 402
C. 2. 5.
Príjmy z prijatých pôžičiek (+)
858 063
157 114
C. 2. 6.
Výdavky na splácanie pôžičiek (-)
- 135 290
- 584 368
C. 2. 7.
Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o
kúpe prenajatej veci (-)
- 305 135
- 374 010
C. 2. 9.
Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré
sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)
C. 6.
Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)
C. 7.
Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)
C.
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)
D.
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)
E.
1 793 - 2 615 844
- 3 268 003 - 126 029
128 795
654 - 11 442 215
- 201 148
- 1 764 610
1 139 857
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného
obdobia (+/-)
2 906 864
1 757 281
F.
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného
obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka (+/-)
1 150 944
2 897 138
G.
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)
4 345
9 726
H.
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného
obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka (+/-)
1 146 599
2 906 864
80
poznámky individuálnej účtovnej závierky
81
poznámky individuálnej účtovnej závierky
82
poznámky individuálnej účtovnej závierky
Výročná správa 2012 je verejným dokumentom. V printovej forme je na vyžiadanie dostupná v sídle spoločnosti.
Elektronická verzia vo formáte pdf je k dispozícii na stiahnutie na internetovej stránke www.ppsgroup.sk, kde sa nachádza
aj archív minulých ročníkov.
Areál PPS Group a.s., Tajovského 7, 962 12 DETVA
Tel.: + 421 45 52 19 202 · Fax: + 421 45 52 19 110
E-mail: [email protected] · Web: www.ppsgroup.sk
83
poznámky indiViduálnej účtoVnej záVierky
WWW.ppsgroup.sk
84
Download

Výročná spráVa annual report 2012