ÚSPECH SPOČÍVA V ROVNOVÁHE
VÝROČNÁ SPRÁVA 2011
OBSAH
OBSAH
Výročná správa ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. za rok 2011
PRÍHOVOR
2
ZÁKLADNÉ ÚDAJE
3
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA A MAJETKOVÉ ÚČASTI SPOLOČNOSTI
4
HISTÓRIA A BUDÚCNOSŤ
5
PERSPEKTÍVY A PROGNÓZY BUDÚCEHO VÝVOJA SPOLOČNOSTI
5
KVALITA
6
SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ PODNIKOV
7
REFERENCIE
11
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
13
VÝKAZ O FINANČNEJ POZÍCII
14
VÝKAZ POHYBOV VO VLASTNOM IMANÍ
15
VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOV
15
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
A FINANČNÝM VÝKAZOM
16
SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
34
ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA
35
ENGLISH: TABLE OF CONTENTS
37
1
PRÍHOVOR
VÁŽENÉ DÁMY, VÁŽENÍ PÁNI,
tak ako v predchádzajúcich dvoch rokoch, aj v roku 2011 bola ekonomika Slovenska pod
negatívnym vplyvom hospodárskej krízy, ktorý sa zodpovedajúcim spôsobom premietol aj
do oblasti podnikateľského záujmu našej spoločnosti. Objem stavebnej výroby mierne klesol
voči predchádzajúcemu obdobiu.
Aj v týchto neľahkých ekonomických podmienkach sa vedeniu spoločnosti podarilo mierne
zvýšiť výkon stavebnej výroby s primeraným ziskom, a to hlavne vďaka uváženým úsporným
opatreniam v oblasti personálnej politiky ako aj obmedzovaním neefektívnej výroby
a zvyšovaním nárokov na profesionálne vzdelanie zamestnancov spoločnosti.
V roku 2011 sme zaviedli nové ekonomicko-organizačné opatrenia na zlepšenie efektivity na
stavbách a produktivity vo výrobe prefabrikovaných prvkov. Prišlo k významnému nárastu
predaja a prenájmu bytov, apartmánov a nebytových priestorov v projektoch Manhattan,
Zipava a Vienna Gate, ktoré realizovala naša spoločnosť.
V nadchádzajúcom období je spoločnosť ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. pripravená obhajovať
svoje čelné postavenie na domácom stavebnom trhu, a to hlavne vďaka dynamickej
personálnej štruktúre spoločnosti a širokej škále výrobných činností. To nám umožňuje
zúčastňovať sa výberových konaní prakticky v celom spektre plánovaných investícií na
Slovensku. Sme schopní realizovať výrobné závody, skladové haly, bytové či polyfunkčné
komplexy, vodohospodárske infraštrukturálne projekty, cestné projekty, výstavby mostov
až po fotovoltaické elektrárne a rozhodujúce stavebné časti atómovej či tepelnej elektrárne.
V predchádzajúcich obdobiach nášho rozvoja sme nadobudli rozsiahle skúsenosti
a referencie, rozvinuli vlastné odborné zázemie, technológie a personál na výstavbu prakticky
akéhokoľvek stavebného investičného zámeru, ktorý môže byť v Slovenskej republike
pripravovaný.
Vedenie spoločnosti preto hľadí na ďalší vývoj ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. v budúcnosti
s optimizmom.
Všetky úspechy či neúspechy, ktoré sme dosiahli v roku 2011, sa zakladajú na každodennej
tvrdej práci, ume a vôli všetkých zamestnancov a manažmentu spoločnosti. Rád by som sa
im touto cestou poďakoval. Želáme si, aby sme boli neustále pripravení ponúkať budúcim
investorom a objednávateľom prvotriednu kvalitu a spoľahlivosť za výhodnú cenu pri
uskutočňovaní ich stavebných zámerov a predstáv.
Tešíme sa na budúce úspešné partnerstvá.
Ing. Juraj HIRNER
konateľ a riaditeľ spoločnosti
2
ZÁKLADNÉ
ÚDAJE
ZÁKLADNÉ ÚDAJE
Obchodné meno:
Právna forma:
IČO:
DIČ:
Spoločníci:
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
spoločnosť s ručením obmedzeným
31 355 161
2020379691
STRABAG s.r.o.
Sídlo spoločnosti:
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
Mlynské nivy 61/A
SK - 820 15 Bratislava
VEDENIE SPOLOČNOSTI
KONATELIA:
Ing. Pavol Andráško
Ing. Juraj Bacmaňák
Walter Egger
Ing. Peter Goča
Ing. Juraj Hirner
Ing. Sylvia Imreová
Reinhard Kerschner
Ing. Miroslav Španner
Ing. Alojz Šroba
do 22. 10. 2011
od 22. 10. 2011
od 17. 03. 2012
od 22. 10. 2011
do 31. 01. 2011
od 22. 10. 2011
do 21. 10. 2011
PROKÚRA:
Mag. Ing. Alexander Holénia
Ing. Juraj Bacmaňák
Ing. Sylvia Imreová
Magdaléna Kreutzová
Ing. Jozef Miček
Ing. Matúš Pollák
Ing. Miroslav Španner
Ing. Alojz Šroba
Ing. Milan Truhan
od 16. 06. 2011
do 22. 10. 2011
do 22. 10. 2011
do 18. 04. 2011
do 22. 10. 2011
od 22. 10. 2011
PREDMET ČINNOSTI:
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. sa svojou činnosťou zameriava najmä na:
• dodávku a realizáciu stavieb na kľúč
• realizáciu inžinierskych stavieb
• výrobu a montáž prefabrikovaných konštrukcií, ktoré účelne dopĺňa monolitickými
alebo oceľovými konštrukciami
Výročná správa ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. za rok 2011
3
ORGANIGRAM
A PODIELY
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA A MAJETKOVÉ ÚČASTI SPOLOČNOSTI
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI
Riaditeľ
Ing. Juraj Hirner
Ekonomický riaditeľ
Walter Egger
DIREKCIA TT
DIREKCIA TU
DIREKCIA TN
Riaditeľ direkcie
Ing. Pavol Andráško
Ekonóm direkcie
Ing. Miroslav Španner
Riaditeľ direkcie
Ing. Juraj Hirner
Ekonóm direkcie
Ing. Silvia Imreová
Riaditeľ direkcie
Ing. Juraj Hirner
Ekonóm direkcie
Walter Egger
Oblastný riaditeľ
Ing. Alojz Šroba
Oblastný riaditeľ
Ing. František Vyletelka
Oblastný riaditeľ
Ing. Alfréd Poznán
Oblastný riaditeľ
Ing. Jozef Miček
Oblastný riaditeľ
Ing. Juraj Bacmaňák
Oblastný riaditeľ
Ing. Stanislav Hudák
Oblastný riaditeľ
Ing. Stanislav Trello
Oblastný riaditeľ
Ing. Vladimír Zajac
Oblastný riaditeľ
Ing. František Vnuk
Oblastný riaditeľ
Ing. Milan Truhan
Riaditeľ závodu SEREĎ
Ing. Miloš Čačaný
Riaditeľ
centrálnych činností
Mag. Ing. Alexander Holénia
Riaditeľ
centrálnych činností
Ing. Miroslav Španner
Útvar
centrálneho nákupu
Vedúci útvaru
Ing. Svetlana Červenková
Útvar personalistiky
a ľudských zdrojov
Vedúci útvaru
Mgr. Hana Ochodnická
Útvar
marketingu
Vedúci útvaru
Mag. Ing. Alexander Holénia
Útvar ekonomických
analýz a nástrojov
Vedúci útvaru
Ing. Miroslav Španner
Riaditeľ
centrálnych činností
Ing. Ľubomír Lašán
Riaditeľ
centrálnych činností
Doc. Ing. Peter Černík, PhD.
Útvar projekcie
nosných konštrukcií
Útvar
Developmentu
Riaditeľ závodu GEČA
Ing. Milan Truhan
MAJETKOVÉ ÚČASTI SPOLOČNOSTI ZIPP BRATISLAVA SPOL. S R.O.
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. má majetkovú účasť v nasledovných spoločnostiach:
• ZIPP PRAHA, s.r.o. (100 %)
• ZIPP BRNO s.r.o. (50 %)
• ZIPP GEČA, spoločnosť s ručením obmedzeným (44%)
• ZIPP REAL, a.s. (50 %)
• Viedenská brána s.r.o. (96 % + ZIPP GEČA, spoločnosť s ručením obmedzeným 4 %)
Spoločnosť v bežnom účtovnom období nemala zriadenú žiadnu organizačnú zložku
v zahraničí.
4
HISTÓRIA
BUDÚCNOSŤ
HISTÓRIA
od roku 1958
Začiatky prefabrikovanej výroby - v Seredi.
1963 - 1993
Štátny podnik: „Závody Inžinierskej a Priemyslovej Prefabrikácie, š.p.“
1993 - 1994
Proces privatizácie: odkúpenie časti „Závody Inžinierskej a Priemyslovej
Prefabrikácie, š.p.“ a založenie spoločnosti ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
Počiatky atypickej výstavby.
1991 - 1996
Export prefabrikovaných železobetónových dielcov pre nemecký a český
trh, harmonizácia s nemeckými a českými normami kvality a následne
výrazné zdokonalenie v oblasti pracovných postupov i materiálov.
1997
Začiatok realizácie stavebných diel na slovenskom trhu vrátane projektov
„na kľúč“.
1998 - 2003
Realizácia komplexných stavebných diel „na kľúč“ pre globálne koncerny.
Etablovanie sa na domácom trhu ako jedna z popredných stavebných
skupín na Slovensku.
Zahájenie bytovej výstavby.
2004
Akvizícia podielov ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. koncernom STRABAG.
Od roku 2004 Člen koncernu STRABAG.
PERSPEKTÍVY A PROGNÓZY BUDÚCEHO VÝVOJA SPOLOČNOSTI
PREDPOKLAD BUDÚCEHO VÝVOJA ČINNOSTÍ
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. plánuje nepretržite pokračovať v činnosti a všetky finančné
výkazy budú spracované na základe tohto predpokladu.
PREHLÁSENIE SPOLOČNOSTI O UDALOSTIACH OSOBITNÉHO
VÝZNAMU
Po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne významné udalosti, ktoré ovplyvnili pohľad
na činnosť účtovnej jednotky.
K 1. 7. 2012 sa plánuje zlúčenie spoločnosti ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. a ZIPP GEČA,
spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. ako
univerzálny právny nástupca spoločnosti ZIPP GEČA, spoločnosť s ručením obmedzeným
preberie obchodné imanie a zároveň vstúpi do práv a povinností zanikajúcej spoločnosti
ZIPP GEČA, spoločnosť s ručením obmedzeným.
VÝVOJ, STAV, RIZIKÁ A NEISTOTY
V roku 2011 aj naďalej pretrvávala hospodárska kríza, pričom situácia v stavebníctve sa
zásadne neodlišovala od priemeru národného hospodárstva. Tento stav nepretržite trvá
od roku 2008.
Rok 2011 sa celkovo niesol v duchu neistej stagnácie. Absentoval prísun nových
dostatočných zdrojov kapitálu, ohrozovalo nás neprimerane silné konkurenčné prostredie
na tak malom trhu akým je Slovensko a do karát nám nehrala ani situácia vo verejnom
obstarávaní, kde stále rozhodovala cena na úkor kvality.
Napriek nepriaznivej situácii na trhu neprebehli v našej spoločnosti významné personálne
zmeny. Stav zamestnancov sme výrazne neznižovali, skvalitňovali sme však ich káder
zvýšením profesionálnych nárokov. Zároveň sa obmedzila neefektívna produkcia.
V roku 2012 očakávame len mierny nárast obratu v porovnaní s rokom minulým. Keďže
sa naša spoločnosť orientuje zväčša na súkromný sektor, ktorý posudzuje aj schopnosti
jednotlivých uchádzačov, očakávame v tomto období celkom pozitívne výsledky aspoň
v tejto oblasti.
Nosnými piliermi našej spoločnosť budú v roku 2012 projekty: dostavba terminálu
M. R. Štefánika v Bratislave, atómová elektráreň v Mochovciach, výrobné haly pre
Volkswagen a infraštrukturálne projekty v oblasti ČOV.
Výročná správa ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. za rok 2011
5
KVALITA
KVALITA
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. má za cieľ udržať si spokojnosť, uznanie zákazníkov a všetkých
zúčastnených strán ako aj zabezpečiť vysokú kvalitu výroby.
Medzi základné priority radíme i ochranu zdravia a bezpečnosť práce našich zamestnancov,
či zamestnancov dodávateľských firiem.
Od roku 1997 má spoločnosť zavedený systém manažérstva kvality, v zmysle normy
EN ISO 9001.
Od roku 2005 spoločnosť rozvíja integrovaný systém manažérstva (ISM) podľa noriem:
• ISO 9001:2008 v oblasti kvality
• ISO 14001:2004 v oblasti oblasti ochrany životného prostredia (OŽP)
• BS OHSAS 18 001:2007 v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)
a implementovaný pre nasledovné činnosti:
„Plánovanie a realizácia pozemných stavieb, priemyselných stavieb, inžinierskych stavieb,
obytných stavieb ako aj projektovanie, výroba, doprava a montáž betónových prefabrikátov“
a je zabezpečený prostredníctvom procesov. Pre jednotlivé zákazky spoločnosti sú
spracované Plány zabezpečenia kvality, ktorých súčasťou sú Kontrolné a skúšobné plány.
V roku 2011 boli v rámci Systému manažérstva spoločnosti ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
preverené procesy 12 internými auditmi a externým auditom prostredníctvom spoločnosti
Quality Austria Training, Certification and Evaluation Ltd.
ISM je potvrdený certifikátmi:
- systému manažérstva kvality (ISO 9001:2008)
- systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ISO 18001:2007)
- systému environmentálneho manažérstva (ISO 14001:2004)
Vnútropodnikovú kontrolu výroby prefabrikátov (skeletových prvkov) v závode Sereď
vykonáva spoločnosť TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH. Dôkazom čoho je:
•
certifikát výroby prefabrikátov (EN 13224:2004+A1:2007; EN 13225:2004+AC 2006;
EN 13747:2007+AC:2006; EN 14843:2007; EN 14991:2007; EN 14992:2007)
Vnútropodnikovú kontrolu mostných dielcov, betónových zvodidiel, trojplášťových nádrží
Convault, doskových dielcov a stien z ľahkého betónu vykonáva spoločnosť Technický
a skúšobný ústav stavebný, n.o. Túto kontrolu dokladujú nasledovné certifikáty:
•
•
•
•
•
•
certifikát mostné dielce (EN 15050:2007)
certifikát betónové zvodidlá (TO-07/0167, Zmena 1/09, Zmena 2/09, Zmena 3/10
a Zmena 4/10)
certifikát trojplášťové nádrže Convault (TO-08/0085 a Zmena 1/09)
certifikát doskové dielce Sereď (TO-08/0127 a Zmena 1/09)
certifikát doskové dielce Geča (TO-08/0127 a Zmena 1/09)
certifikát stien z ľahkého betónu (EN 15050:2007; EN 1520:2002/AC:2003)
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. získala v roku 2011 certifikát „Bezpečný podnik“ udelený
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny s právom používat‘ titul „Bezpečný podnik“
do 5 rokov.
6
SPOLOČENSKÁ
ZODPOVEDNOSŤ
SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ PODNIKOV
Pod zodpovedným podnikaním, t.j. Corporate Social Responsibility (ďalej len CSR) vnímame
najmä nasledovné oblasti:
•
•
•
•
•
•
ekonomická zodpovednosť – udržať a posilňovať ekonomický pevný základ
ekologická zodpovednosť – znížiť náš ako aj vplyv našich zákazníkov na životné
prostredie
zodpovednosť voči spoločnosti – s a pre spoločnosť vytvárať hodnoty
pracovníci a pracovné prostredie – ponúkať atraktívne prostredie pre talentovaných
pracovníkov
misia a vízia – neustály vývoj nášho strategického smerovania
hodnoty a právna zodpovednosť – dodržiavať a vylepšovať štandardy
PERSONÁLNA POLITIKA
NAŠA SILNÁ STRÁNKA, NÁŠ PRACOVNÍK
V našej spoločnosti predstavujú pracovníci základ pre spoľahlivú a kvalitatívne
vysokohodnotnú realizáciu stavebných diel. Vďaka ich vysokému angažovanému nasadeniu
ako aj kompetenciám môžeme náš vývoj hodnotiť pozitívne. Produktivita našich pracovníkov
v súhre s interdisciplinárnou tímovou prácou tvorí centrálnu zložku úspechu našej
spoločnosti. Naši pracovníci sú dôležití a preto predstavujú jedno z hlavných ťažísk v našej
agende CSR. Bezpečnosť, ochrana a zdravie našich pracovníkov patria na prvé miesto
v našom rebríčku hodnôt.
Jedinečnú výzvu predstavujú aj externé faktory ako demografické a klimatické zmeny
v strednej Európe. S ohľadom na klesajúci počet absolventov stredných a vysokých škôl
prisudzujeme mimoriadny význam získavaniu nových pracovníkov. Aktuálne demografické
zmeny spôsobujú rast priemerného veku pracovníkov, o to viac nadobúdajú bezpečnosť
pri práci a starostlivosť o zdravie na dôležitosti. Vývoj klimatických podmienok si vyžaduje
pripravenosť všetkých zúčastnených strán na zmeny týkajúce sa schopností a nárokov na
pracovníkov.
Zamestnávame všetky vekové skupiny a postupne sa nám darí stabilizovať mladé
kádre v našej spoločnosti. Sme dynamická spoločnosť, ktorá potrebuje mladých avšak
skúsenejších pracovníkov. Každý pracovník má svoje miesto.
V našom záujme je vytvárať pre našich zákazníkov vysokú pridanú hodnotu, dosahovať
atraktívne výnosy, byť pre našich pracovníkov zamestnávateľom prvej voľby a uznávaným
členom spoločnosti. K dosiahnutiu týchto cieľov sú potrebné čo najvyššie stupne
integrity, profesionality, výkonnosti a kompetentnosti našich pracovníkov. Odbornou
prípravou a ďalším vzdelávaním podporujeme zvyšovanie vedomostnej úrovne v podniku
a osobnostný rozvoj pracovníkov. S našimi pracovníkmi vedieme pravidelné pohovory,
podporujeme otvorenú komunikáciu, dbáme na rýchly a presný prenos informácií ako aj na
vhodné pracovné podmienky.
Naše vzťahy sú založené na týchto pilieroch:
• na spoločnom poznatku, že dodržiavanie etických a právnych štandardov
v obchodnom styku je v záujme spoločnosti i pracovníkov;
• na prostredí, ktoré priťahuje a podporuje tých najkvalifikovanejších pracovníkov a spája
ich s našou spoločnosťou;
• na rovnosti šancí, bez ohľadu na rasu, národnosť, pohlavie, sexuálnu orientáciu,
vierovyznanie postihnutie alebo vek;
• na pracovnom prostredí bez diskriminácie, obťažovania alebo šikanovania;
• na politike „otvorených dverí“, ktorá všetkým pracovníkom umožňuje prístup
k nadriadeným;
• na kultúre zameranej na výkonnosť s konkurencieschopným systémom odmeňovania,
periodicky vykonávaným spravodlivým hodnotením, ktoré zohľadňuje individuálny prínos
k dosiahnutiu cieľov a k tímovému výkonu, ako aj na dodržiavaní hodnôt Etického kódexu.
Výročná správa ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. za rok 2011
7
SPOLOČENSKÁ
ZODPOVEDNOSŤ
Objavujeme a podporujeme mladé talenty. Mladí absolventi majú u nás šancu absolvovať
jednotný program prípravy koncernu STRABAG pre mladých odborných a riadiacich pracovníkov
(tzv. Trainee program, resp. program stáží). Okrem medzinárodnej výmeny stážistov, ktorá má
na zreteli pribúdajúci medzinárodný rozmer spoločnosti sa rozširuje spolupráca s vybranými
vysokými školami na výchove mladých kádrov pre vedúce pozície. Zvyšovanie kvalifikácie našich
pracovníkov podporujeme programom ďalšieho vzdelávania v internej Akadémii vzdelávania ako
aj účasťou na externých kurzoch, seminároch či konferenciách. Tieto zahŕňali najmä odborné,
periodické a jazykové kurzy, či iné formy vzdelávania.
Vhodnými nástrojmi diagnostiky správania, neutrálne a profesionálne hodnotíme riadiace
a manažérske potenciály. V spolupráci s externými poradenskými firmami formou analýz
manažérskeho potenciálu a potenciálu správania hodnotíme našich vedúcich pracovníkov.
Zavádzaním opatrení vyplývajúcich z výsledkov týchto analýz prispievame k rastu našej
spoločnosti.
Jednou z ďalších kapitol CSR v personálnej oblasti je starostlivosť o pracovníkov. Okrem
základnej zložky príjmov pracovníkov tvorí ďalšiu časť aj osobné ohodnotenie, ktoré
motivuje k pracovnému výkonu a stabilizuje pracovné tímy. Zo sociálneho fondu a zisku
našej spoločnosti, nad rámec našich zákonných povinností, prispievame na stravovanie
našim pracovníkom vo vlastných i externých stravovacích zariadeniach, rekreačné pobyty
detí našich pracovníkov, využívanie športovo-relaxačných zariadení a kultúrne vyžitie.
Nezabúdame na našich pracovníkov ani v zlých sociálnych situáciách: pomáhame pri
dlhodobej práceneschopnosti pracovníkov a snažíme sa zmierniť zložité individuálne
sociálne situácie. Podporujeme integráciu žien do pracovného procesu po návrate
z materskej, resp. rodičovskej dovolenky formou firemnej materskej škôlky.
Všetky vyššie uvedené faktory prispievajú k lojalite našich pracovníkov, ktorá sa odráža
v dĺžke ich pracovného pomeru v našej spoločnosti.
Dĺžka pracovného pomeru
* Zahŕňa aj pracovné pomery na dobu určitú
Trvalý pracovný pomer
Pracovný pomer na dobu určitú
PRACOVNÍCI
Vplyv globálnej finančnej a hospodárskej krízy a s tým súvisiaci makroekonomický vývoj
v Slovenskej republike pretrváva. Hlavnou príčinou ďalšieho poklesu počtu zamestnancov je
neustále klesajúci dopyt v oblasti výroby prefabrikovaných dielcov.
Vývoj počtu pracovníkov:
Rok
Počet zamestnancov
8
2007
2008
2009
2010
2011
1109
1245
1012
867
771
SPOLOČENSKÁ
ZODPOVEDNOSŤ
ZÁKLADNÉ ETICKÉ HODNOTY
INTEGRITA
Naše správanie voči všetkým zúčastneným stranám i voči spoločnosti ako celku je
bezúhonné.
VEDOMIE ZODPOVEDNOSTI
Plníme naše záväzky a preberáme osobnú zodpovednosť za naše konanie. Sľubujeme len
to, čo môžeme dodržať. Neklameme zúčastnené osoby.
SLUŠNOSŤ
Jednáme vždy zdvorilo a v súlade so záujmami zúčastnených strán. Podporujeme rovnosť
šancí a prostredia, ktoré sa vyznačuje slušným správaním a v ktorom sa neobjavuje
obťažovanie akéhokoľvek druhu.
DODRŽIAVANIE PRÁVNYCH NORIEM A PREDPISOV
Sme si vedomí dôležitosti všetkých relevantných zákonov, takisto ako i všetkých interných
a externých predpisov, smerníc i štandardov a dodržujeme ich. Zaväzujeme sa vytvárať
prvotriedne prostredie pre ich dodržiavanie a kontrolu a vyžadujeme, aby nadriadení išli
príkladom.
TRANSPARENTNOSŤ
So zúčastnenými stranami udržujeme konštruktívny, transparentný a otvorený dialóg vedený
s rešpektom a profesionálne.
NAŠE ZÁKLADNÉ VÝKONNOSTNÉ HODNOTY
MAXIMÁLNE VÝKONY
Nepretržitým ďalším rozvojom našich obchodných praktík a nášho know-how sa usilujeme
o maximálne výkony a v oblastiach činností, v ktorých pôsobíme, chceme dôsledne
a dlhodobo zaujímať popredné miesto. Chyby považujeme za šancu k nášmu ďalšiemu
zlepšovaniu.
TÍMOVÁ PRÁCA
Pre zúčastnené strany dosiahneme viac vtedy, keď spojíme naše individuálne i kolektívne
silné stránky a schopnosti a budeme spolupracovať po celom svete i naprieč obormi.
ANGAŽOVANOSŤ
Uznávame príspevok jednotlivca súčasnému i budúcemu úspechu a pokúšame sa ho
posudzovať objektívne. Pri odmeňovaní zohľadňujeme osobný príspevok k dosiahnutiu
cieľa, k riadeniu a kontrole, takisto ako k tímovému výkonu. Všetci pracovníci dávajú svojim
nepretržitým nasadením a svojou angažovanosťou zo seba to najlepšie k dosahovaniu
našich spoločných cieľov.
RIADENIE RIZÍK
Riziká podstupujeme vedome, disciplinovane a obozretne. V záujme zúčastnených
strán a pre ich ochranu kladieme maximálny dôraz na nezávislé metódy riadenia rizík
a dodržovanie právnych noriem a predpisov a na revízne postupy s jasnou
zodpovednosťou vedúcich pracovníkov.
ZISKOVOSŤ / HOSPODÁRSKY PROSPECH
Sme viazaní ziskovosťou, ktorá nám dovoľuje realizovať naše stratégie, uskutočňovať
dlhodobé investície, spravodlivo odmeňovať našich pracovníkov a dosahovať atraktívnu
renditu pre našich akcionárov. Dodržovanie našich základných etických hodnôt však
kladieme nad dosahovanie zisku.
Výročná správa ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. za rok 2011
9
SPOLOČENSKÁ
ZODPOVEDNOSŤ
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Našim zodpovedným konaním v oblasti životného prostredia prispievame k trvalo
udržateľnému rozvoju prostredia, v ktorom žijeme.
Účelom systému manažérstva ochrany životného prostredia spoločnosti je zabezpečenie
takého riadenia environmentálnych aspektov, ktoré bude viesť k sústavnému zlepšovaniu
nielen v oblasti životného a pracovného prostredia, ale aj vo vzťahu k spokojnosti zákazníkov.
Náklady na zneškodnenie, resp. zhodnotenie odpadov dosiahli v roku 2011 celkom
294 967,51 EUR, čo je približne rovnaká suma, ako v predchádzajúcom roku.
Podiel recyklácie odpadov vyprodukovaných na stavbách bez zeminy dosiahol v roku
2011 30 %, čo je najhorší výsledok od roku 2008. V porovnaní s predchádzajúcim rokom
2010 došlo k zhoršeniu o 19 %. Tento výsledok je ovplyvnený nakladaním so stavebným
odpadom na stavbách ČOV Stará Ľubovňa a Dostavba atómovej elektrárne Mochovce,
pričom tento odpad nebol materiálovo zhodnotený. Pravdepodobnú príčinu vidíme
v nedostatku recyklačných kapacít v daných regiónoch, a tým aj vysoká ekonomická
nákladovosť na ich likvidáciu a v prípade atómovej elektrárne aj o špecifický prípad, keďže
sa jedná o areál jadrovej elektrárne s prísnymi technicko-organizačnými a bezpečnostnými
pravidlami. Ak by sme však vylúčili vplyv týchto stavieb, mohli by sme konštatovať, že
nakladanie so stavebným odpadom sa od roku 2008 kontinuálne zlepšuje a v roku 2011
dosiahlo – naopak – najlepší výsledok – podiel recyklácie odpadov na stavbách bez zeminy
dosiahol 58 %. S rastúcim podielom recyklácie odpadov sa zároveň znížilo aj celkové
množstvo vyprodukovaných odpadov.
Podiel recyklácie odpadov:
2008
2009
2010
2011
Bez stavieb Dostavba at. elektrárne
Mochovce a ČOV Stará Ľubovňa
Podiel recyklácie
odpadu
37%
39%
49%
30%
58%
Skládkovanie
63%
61%
51%
70%
42%
Rok
VÝSKUM A VÝVOJ
Vede a výskumu sa venujeme nepretržite. V uplynulom roku 2011 spoločnosť
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. vynaložila na tento obor náklady vo výške 0,23 %, čo
predstavuje pomer nákladov k dosiahnutým výkonom prefabrikovanej výroby očistených
o vnútrokoncernové dodávky.
V rámci spolupráce s akademickou obcou podporujeme projekty stavebnej fakulty STU
v Bratislave.
PODPORA (DARCOVSTVO A SPONZORING)
Pretrvávajúca kríza ovplyvnila aj oblasť darcovstva a sponzoringu. Bolo treba citlivo zvážiť
celkový objem našej angažovanosti. Naša spoločnosť napriek tomu počas roka 2011
podporila viaceré aktivity a pomohla v rôznych oblastiach spoločenského života ako sú:
•
kultúra
•
šport
•
vzdelanie, veda a výskum
•
regionálny rozvoj
•
podpora zdravotne postihnutých a osôb v hmotnej núdzi
10
REFERENCIE
2011
REFERENCIE 2011
BUDOVY PRE SLUŽBY
A PRIEMYSEL
OBCHODNÉ A NÁKUPNÉ CENTRÁ
TESCO, Zlaté Moravce
Möbelix, Prešov
Obchodné centrum, Prešov
STOP SHOP, Dolný Kubín
STOP SHOP, Liptovský Mikuláš
Supermarket FRESH, Košice - Šaca
KAUFLAND, Žiar nad Hronom
Veľkosklad LIDL, Nemšová
TESCO - rekonštrukcia, Banská Bystrica
Shopping Centrum Korzo - rozšírenie, Prievidza
ADMINISTRATÍVNE BUDOVY
VERED - administratívno-prevádzková budova,
Bratislava
Realizácia obnovy fasády administratívnej budovy,
Jaslovské Bohunice
Autokabel Slovakia - rekonštrukcia objektu
Administratívna prístavba Haly Porsche, Trenčín
Logisticko-predajné centrum KON-RAD, Bratislava
HOTELY
Hotel PAX - rekonštrukcia, Trenčianske Teplice
HALY, SKLADY A VÝROBNÉ BUDOVY
HELLA - rozšírenie výrobnej haly a montážna hala,
Kočovce
HELLA - rozšírenie výrobnej haly, šatní a bufetu,
Kočovce
TAZ - rekonštrukcia výrobnej haly, Trnava
TRW, Nové Mesto nad Váhom
Rozšírenie montážnej haly H3 v časti Logistika,
Bratislava
HELLA - montážna hala a administratíva, Kočovce
HELLA - hala na sušenie granulátu, Kočovce
RB s.r.o. - skladová hala pre uskladnenie oceľových
polotovarov, Veľké Kapušany
Spracovanie ovocia a lesných plodov podľa
starodobej receptúry na Spiši, Stará Ľubovňa
Spracovanie a skladovanie liehu, Hniezdne
Rozšírenie kapacity výroby OR plášťov I. výrobná hala,
Púchov
Continental - výstavba I. etapy výrobnej haly, Púchov
Continental - základy pre extrudery a strihačky výrobná hala, Púchov
Continental - stavebné úpravy budovy, Púchov
ALPS project - montážna hala a administratívna
budova - dodávka strešného plášťa, Trenčín
Autokabel Slovakia - rekonštrukcia objektu Haly
Porsche, Trečín
Kolormax - SDH II. etapa, Prešov
Prievlakáreň a nakladacia rampa P3, Hlohovec
RHENUS - depo 2, Trebatice
VOLVO Budča - HTU, Zvolen
Minioceliareň SSM a.s. - dokončenie haly SO 049 II. etapa, Strážske
Minioceliareň SSM a.s. - oceliareň SO 049, Strážske
Minioceliareň SSM a.s. - SO 052.1, objekt troskového
hospodárstva, Strážske
VEREJNÉ BUDOVY
NEMOCNICE, SANATÓRIÁ A DOMOVY PRE
SENIOROV
Národná transfúzna stanica - stavebno-rekonštrukčné
práce, Bratislava
VZDELÁVACIE ZARIADENIA, UNIVERZITY,
ŠKOLY A ŠKÔLKY
Prestavba a zastrešovanie ZŠ a MŠ, Hrnčiarovce nad
Parnou
Rekonštrukcia ZŠ (ul. Novomeského), Trenčín
Modernizácia a stavebné úpravy ZŠ Dargovských
hrdinov, Humenné
Rekonštrukcia a modernizácia II. ZŠ na ulici Švermova
6, Michalovce
Rekonštrukcia ZŠ, Valaliky
VÝROBA PREFABRIKÁTOV
SKELETY
Revitalizácia areálu P1-S010, Bratislava
TESCO, Malacky
Obchodné centrum KIK, Turzovka
BILLA - regionálny sklad, Prešov
Obchodné centrum P13, Bratislava
JAF HOLZ - hala, Špačince
BOPP - výrobný objekt 94, Svit
TESCO, Spišská Nová Ves
FORD - rozšírenie, Bratislava
Tribúna závodiska, Bratislava
Dodávka a montáž prefabrikovaných nosných
priečnikov a nosníkov - most 201-20 na R1,
Nitra - Tekovské Nemce
Faurecia Slovakia - Airport Industrial park - I.etapa,
Košice
STAVEBNÉ PRVKY
Dodávka prefabrikovaných ríms pre SO 202-01,
Nitra - Selenec
R1 protihlukové steny, Nitra
VÝSTAVBA MOSTOV
Most 203-00 a 204-00 - rýchlostná cesta R1,
Nitra - Tekovské Nemce - Banská Bystrica
Most 201-00 - rýchlostná cesta R1,
Nitra - Tekovské Nemce - Banská Bystrica
ENERGETIKA
ELEKTRÁRNE
Nové centrum havarijnej odozvy, Jaslovské Bohunice
Rekonštrukcia striech hlavných budov JOB C01,
Jaslovské Bohunice
STAVBY PRE PLYNÁRENSTVO
NAFTA – rozšírenie skladovacej kapacity (stavba
GABA), Gajary
TECHNOLÓGIA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
KANALIZÁCIE A ČOV
PARKOVACIE DOMY A PODZEMNÉ
GARÁŽE
Kanalizačné prípojky na zberači A, Hybe
HELLA - rozšírenie parkoviska, Kočovce
WESTEND SQUARE II. etapa - garáže, Bratislava
Continental - záchytné parkovisko, Púchov
Výročná správa ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. za rok 2011
11
12
ÚČTOVNÁ
ZÁVIERKA 2011
ZIPP BRATISLAVA SPOL. S R.O.
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
zostavená podľa
Medzinárodných štandardov finančného
výkazníctva (IFRS) adoptovaných EU
v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve
za rok končiaci
31. DECEMBRA 2011
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
v EUR
Poznámky
Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru
Roky končiace sa
2011
2010
17.1
283 368 639
273 423 359
Spotreba materiálu, tovaru a služieb
16.1
-253 045 877
-242 987 979
Mzdové náklady
16.2
-18 277 583
-20 470 438
Ostatné prevádzkové výnosy
17.2
5 133 402
10 094 759
Ostatné prevádzkové náklady
16.3
-9 381 350
-11 286 828
Odpisy nehmotného a hmotného majetku
4,5
-1 846 401
-4 387 646
5 950 830
4 385 227
799 573
1 122 548
Nákladové úroky
-708 272
-1 206 690
Prijaté dividendy
6 000 000
0
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI
Výnosové úroky
Ostatné finančné náklady, netto
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z FINANČNEJ ČINNOSTI
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRED ZDANENÍM
Daň (splatná, odložená)
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA OBDOBIE
14
-276 715
-231 769
5 814 586
-315 911
11 765 416
4 069 316
-1 321 043
-872 497
10 444 373
3 196 819
KOMPLEXNÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
v EUR
Roky končiace sa
2011
2010
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku
KOMPLEXNÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
Výročná správa ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. za rok 2011
10 444 373
3 196 819
19 865
285 287
10 464 238
3 482 106
13
ÚČTOVNÁ
ZÁVIERKA 2011
VÝKAZ O FINANČNEJ POZÍCII
v EUR
Poznámky
Dlhodobý majetok
31. 12. 2010
38 318 911
37 614 413
Nehmotný majetok
5
969
3 449
Pozemky, budovy a zariadenia
4
12 433 661
13 954 975
Finančné investície
6
46 980
4 695 398
Pohľadávky z obchodného styku
9
20 251 422
14 000 220
Ostatný dlhodobý majetok
9
423 554
423 554
Odložená daňová pohľadávka
14
5 162 325
4 536 817
Krátkodobý majetok
175 649 530
121 492 008
Zásoby
7
22 659 684
35 994 422
Pohľadávky z obchod. styku a ostatné pohľadávky
9
118 419 761
70 870 669
Poskytnuté pôžičky
9
26 609 177
0
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
10
5 798 845
11 869 755
Časové rozlíšenie aktívne
15
2 162 063
2 757 163
213 968 441
159 106 422
Vlastné imanie
62 399 795
51 975 287
Základné imanie
132 776
132 776
Kapitálové fondy
98 419
118 285
51 724 227
48 527 408
10 444 373
3 196 819
MAJETOK SPOLU
Výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia bežného roku
11
Dlhodobé záväzky
30 100 387
27 504 259
Dlhodobé rezervy
12
16 739 389
14 336 586
Záväzky z obchodného styku
13
13 330 280
13 167 576
Ostatné dlhodobé záväzky
13
30 718
96
121 468 259
79 626 876
Krátkodobé záväzky
Krátkodobé rezervy
12
4 910 988
2 560 215
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky
13
116 140 155
71 371 456
Prijaté pôžičky
13
0
4 057 312
Daň z príjmov
14
417 116
304 393
Časové rozlíšenie pasívne
15
0
1 333 500
213 968 441
159 106 422
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY
14
Stav k
31. 12. 2011
ÚČTOVNÁ
ZÁVIERKA 2011
VÝKAZ POHYBOV VO VLASTNOM IMANÍ
v EUR
Základné
imanie
Stav k 1. 1. 2010
132 776
Výsledok
Výsledok
hospodárenia hospodárenia
Kapitálové
minulých
bežného
fondy
rokov
roku
-167 002
47 869 296
658 112
Celkom
48 493 182
Prevod zisku z roku 2009
0
0
658 112
-658 112
0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku
0
285 287
0
0
285 287
Výsledok hospodárenia za rok 2010
Stav k 31. 12. 2010
0
0
0
3 196 819
3 196 819
132 776
118 285
48 527 408
3 196 819
51 975 288
Prevod zisku z roku 2010
0
0
3 196 819
-3 196 819
0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku
0
19 865
0
0
19 865
Výsledok hospodárenia za rok 2011
Stav k 31. 12. 2011
0
0
0
10 444 373
10 444 373
132 776
138 150
51 724 227
10 444 373
62 439 526
VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOV
v EUR
Prevádzková činnosť
Roky končiace sa
31. 12. 2011
31. 12. 2010
Zisk pred zdanením
11 765 416
Odpisy a amortizácia
1 846 401
4 387 646
Úrokový náklad
708 272
1 206 690
Úrokový výnos
- 799 573
-1 122 548
4 069 316
Kurzové rozdiely
46 528
5 370
Zisk / strata z predaja majetku
-83 317
321 985
Ostatné nepeňažné položky
4 659 174
15 259
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti pred zmenami pracovného kapitálu
8 883 717
3 528 605
- 80 673 473
37 465 370
13 334 738
4 356 720
Zmena stavu pohľadávok
Zmena stavu zásob
Zmena stavu časového rozlíšenia
Zmena stavu záväzkov
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
- 738 400
395 929
50 141 203
-40 964 283
206 970
10 137 454
Prijaté úroky
1 063 204
985 065
Platené úroky
- 1 210 652
-1 136 535
Vrátená/(zaplatená) daň z príjmov
- 1 833 828
850 995
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, netto
- 1 774 307
10 836 979
- 664 965
-713 906
Investičná činnosť
Obstaranie budov, stavieb, strojov a zariadení a nehmotného majetku
Tržby z predaja majetku
Peňažné toky použité v investičnej činnosti, netto
425 674
291 399
- 239 290
-422 507
Finančná činnosť
Výročná správa ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. za rok 2011
Zaplatené a prijaté úvery
- 4 057 312
-2 000 425
Peňažné toky použité vo finančnej činnosti, netto
- 4 057 312
-2 000 425
Zvýšenie peňazí a peňažných ekvivalentov, netto
- 6 070 910
8 414 047
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku roka
11 869 755
3 455 708
Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci roka
5 798 845
11 869 755
15
ÚČTOVNÁ
ZÁVIERKA 2011
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
A FINANČNÝM VÝKAZOM
1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1.1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. (spoločnosť) je spoločnosťou s ručením obmedzeným,
ktorá bola zaregistrovaná v Slovenskej republike 7. júla 1993 s dátumom založenia
15. januára 1993. Sídlo spoločnosti je na adrese Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 31 355 161, DIČ: 2020379691.
K 31. decembru 2011 je spoločníkom spoločnosti :
STRABAG s.r.o. IČO: 17 317 282 Mlynské Nivy 61/A , Bratislava 825 18
Obchodné meno a sídlo
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava
15. januára 1993
Dátum založenia
Dátum vzniku
(podľa obchodného registra) 7. júla 1993
Hospodárska činnosť
- výroba stavebných dielcov a materiálov
- zasielateľstvo
- inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva
- prenájom vecí s prevodom predmetu nájmu do vlastníctva
nájomcu po ukončení nájmu /leasing/
- pohostinská činnosť
- výroba hotových jedál a polotovarov
- poradenská činnosť v oblasti dopravy
- sprostredkovanie služieb v oblasti dopravy
- poskytovanie prechodného ubytovania
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom
- živnosti(veľkoobchod) (maloobchod)v rozsahu voľnej živnosti
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
v oblasti obchodu a služieb
- oprava a úprava strojov a strojných zariadení, s výnimkou
zásahu do vyhradených technických zariadení
- projektovanie stavieb
- prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než
základných služieb spojených s prenájmom (požičiavanie
výrobných zariadení, strojov)
- vnútroštátna nákladná cestná doprava
- prevádzkovanie dráhy
- prevádzkovanie dopravy na dráhe
- opravy vyhradených technických zariadení plynových (od
28. 12. 2010)
- montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických
zariadení plynových (od 28. 12. 2010)
1.2. ZAMESTNANCI
Počet zamestnancov k 31. 12. 2011
771
Z toho vedúci zamestnanci
V priebehu roka 2011 spoločnosť zamestnávala v priemere 785 zamestnancov, z toho
6 zamestnancov na manažérskych pozíciách (2010: priemerný počet zamestnancov: 992,
z toho 6 zamestnancov na manažérskych pozíciách).
1.3 NEOBMEDZENÉ RUČENIE
Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej obchodnej spoločnosti.
16
6
ÚČTOVNÁ
ZÁVIERKA 2011
1.4 SCHVÁLENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA ROK 2010
Účtovnú závierku spoločnosti ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., za rok končiaci 31. decembra
2010, zostavenú podľa slovenských účtovných štandardov, schválilo riadne valné
zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 04. 5. 2011.
1.5 ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI
Orgán
Štatutárny orgán:
Orgán
Prokúra:
Funkcia
Meno
Konateľ
Ing. Juraj Hirner
Konateľ
Walter Egger
Konateľ
Ing. Peter Goča
Konateľ od 22. 10. 2011
Ing. Juraj Bacmaňák
Konateľ od 22. 10. 2011
Ing. Miroslav Španner
Konateľ od 22. 10. 2011
Ing. Sylvia Imreová
Konateľ do 21. 10. 2011
Ing. Pavol Andráško
Konateľ do 2. 2. 2011
Ing. František Hirner
Dátum vzniku
Meno
od 16. 6. 2011
Ing. Mgr. Alexander Holénia
od 2. 2. 2010
Ing. Jozef Miček
od 2. 2. 2010
Ing. Matúš Pollák
od 2. 2. 2010
Ing. Milan Truhan
od 22. 10. 2011
Ing. Alojz Šroba
1.6 KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
Konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu podnikov zostavuje spoločnosť
STRABAG SE, Donau-City-Strasse 9, A-1220 Wien. Konsolidovaná účtovné závierka je
k dispozícii v sídle tejto spoločnosti.
Výročná správa ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. za rok 2011
17
ÚČTOVNÁ
ZÁVIERKA 2011
2. VÝZNAMNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY
VYHLÁSENIE O ZHODE
Táto účtovná závierka je koncoročnou individuálnou účtovnou závierkou spoločnosti
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., ktorá bola vypracovaná v súlade so zákonom o účtovníctve
č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších úprav. Táto účtovná závierka bola zostavená za účtovné
obdobie od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011 v súlade s Medzinárodnými štandardmi
finančného výkazníctva („IFRS“) v podobe, v ktorej ich prijala Európska únia („EÚ”).
VÝCHODISKÁ ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
Účtovná závierka je prezentovaná v eurách (EUR), pričom všetky čiastky boli matematicky
zaokrúhlené na celé eurá.
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že spoločnosť bude nepretržite
pokračovať vo svojej činnosti.
TRANSAKCIE V CUDZÍCH MENÁCH
Transakcie vyjadrené v cudzích menách sú prepočítané na eurá (EUR) podľa kurzu platného
v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia transakcie. Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené
v cudzích menách sú prepočítané podľa kurzu platného v deň, ku ktorému sa zostavuje
súvaha.
Všetky kurzové rozdiely sú vykázané vo výkaze ziskov a strát v účtovnom období, v ktorom
vznikli. Kurzové zisky a straty sú zaúčtované do finančných nákladov alebo výnosov.
DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK
Dlhodobý hmotný majetok sa vykazuje v obstarávacej cene po odpočítaní oprávok
a opravných položiek (strata zo znehodnotenia). Obstarávacia cena obsahuje všetky náklady,
ktoré priamo súvisia s uvedením položky majetku do prevádzky podľa plánovaného účelu.
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi,
ktoré zahŕňajú náklady na materiál, priame mzdy a režijné náklady priamo súvisiace
s výrobou dlhodobého hmotného majetku, ktoré spoločnosti vznikli do momentu uvedenia
príslušnej položky majetku do prevádzky.
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje rovnomerne počas celej predpokladanej doby
životnosti (20 rokov pre budovy a stavby a 4 - 6 rokov pre stroje, zariadenia a vozidlá).
Pozemky a nedokončené investície sa neodpisujú. Ak niektoré významné súčasti hmotného
majetku majú rozdielne doby životnosti, účtujú sa a odpisujú sa ako samostatné položky.
Zisk, resp. strata z predaja resp. vyradenia položky dlhodobého hmotného majetku sa určuje
ako rozdiel medzi výnosmi z predaja a účtovnou hodnotou majetku a vykazuje sa vo výkaze
ziskov a strát.
DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK
Samostatne obstaraný dlhodobý nehmotný majetok sa vykazuje v obstarávacej cene, po
odpočítaní oprávok a opravných položiek na znehodnotenie. Dlhodobý nehmotný majetok
sa odpisuje rovnomerne počas predpokladanej doby životnosti (5 rokov). Odhadovaná doba
životnosti a spôsob odpisovania sa na konci každého účtovného obdobia prehodnocujú,
pričom vplyv zmien odhadov sa zohľadňuje v nasledujúcom účtovnom období.
INVESTÍCIE DO DCÉRSKYCH, SPOLOČNÝCH A PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ
Dlhodobý finančný majetok sa prvotne oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia cena
predstavuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním
(poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám). Investície v dcérskych spoločnostiach
ktorých základné imanie je denominované v inej mene ako v EUR sa k dátumu účtovnej
závierky prepočítavajú aktuálnym kurzom. Kurzové rozdiely sú účtované cez kapitálové fondy
spoločnosti.
Spoločnosť pri následnom precenení k dátumu účtovnej závierky používa nákladovú
metódu. Metóda vlastného imania sa používa iba pre potrebu výpočtu opravnej položky
k týmto investíciám.
FINANČNÉ NÁSTROJE
Finančný majetok a finančné záväzky sa vykazujú v súvahe spoločnosti, keď sa spoločnosť
stane účastníkom zmluvných dohôd o finančných nástrojoch. Finančné nástroje
v spoločnosti predstavujú pohľadávky, záväzky a finančné deriváty.
18
ÚČTOVNÁ
ZÁVIERKA 2011
PENIAZE A PEŇAŽNÉ EKVIVALENTY
Peniaze a peňažné ekvivalenty v súvahe sú definované ako peniaze a ceniny v pokladni
a vklady bez výpovednej lehoty.
Pre účely výkazu peňažných tokov - peniaze a peňažné ekvivalenty zahŕňajú peniaze
a peňažné ekvivalenty tak, ako sú definované vyššie.
POHĽADÁVKY Z OBCHODNÉHO STYKU A INÉ POHĽADÁVKY
Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky sa vykazujú v očakávanej realizačnej
hodnote, po zohľadnení opravných položiek k nedobytným a pochybným pohľadávkam.
ZÁSOBY
Zásoby sú ocenené obstarávacou cenou, vlastnými nákladmi alebo čistou realizačnou
cenou, podľa toho, ktorá z týchto hodnôt je najnižšia. Čistá realizačná hodnota je
odhadovaná predajná cena po odpočítaní odhadovaných nákladov na dokončenie a predaj.
Suroviny sú ocenené obstarávacou cenou, ktorých súčasťou je obstarávacia cena surovín
a iné náklady súvisiace s obstaraním, ktoré vznikli pri ich uvedení do súčasného stavu a pri
preprave na ich súčasné miesto. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda FIFO.
Nedokončená výroba a hotové výrobky sa oceňujú vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňajú
náklady na priamy materiál a priame mzdy, ostatné priame náklady a výrobnú réžiu
stanovenú pri normovanej výrobnej kapacite.
ZÁKAZKOVÁ VÝROBA
V prípade, že výsledok zákazkovej výroby možno spoľahlivo odhadnúť, výnosy a náklady
sa vykazujú k dátumu súvahy s odvolaním sa na stupeň dokončenia zákazky, ktorý sa určí
pomerom medzi nákladmi na zákazkovú výrobu vynaloženými na doteraz vykonané práce
a očakávanými celkovými nákladmi na danú zákazku, okrem prípadov, keď by uvedený
výpočet nevypovedal o stupni dokončenia. Odchýlky od zmluvy o zákazkovej výrobe, nároky
a stimulačné platby sa zahrnú v rozsahu, v akom boli dohodnuté s odberateľom.
V prípade, že výsledok zákazkovej výroby nemožno spoľahlivo odhadnúť, výnosy zo
zákazkovej výroby sa vykazujú v rozsahu vynaložených a pravdepodobne návratných
nákladov na danú zákazku. Náklady na zákazkovú výrobu sa vykazujú ako náklady v období,
v ktorom vznikli.
Ak je pravdepodobné, že celkové náklady na zákazkovú výrobu prekročia celkové výnosy
z danej zákazky, predpokladaná strata sa ihneď účtuje do nákladov v prvom rade ako
zníženie hodnoty zákazkovej výroby a následne ako rezerva.
ZNEHODNOTENIE MAJETKU
V súlade s požiadavkami IAS 36 sa ku dňu zostavenia účtovnej závierky posudzuje, či
existujú faktory, ktoré by naznačovali, že realizovateľná hodnota budov, stavieb, strojov
a zariadení a nehmotného majetku spoločnosti je nižšia ako ich účtovná hodnota. V prípade
zistenia takýchto faktorov sa odhadne realizovateľná hodnota budov, stavieb, strojov a
zariadení ako ich čistá predajná hodnota alebo súčasná hodnota z nich plynúcich budúcich
peňažných tokov v používaní, podľa toho ktorá je vyššia. Každá takto odhadnutá strata
zo zníženia hodnoty budov, stavieb, strojov a zariadení sa účtuje v plnej výške vo výkaze
ziskov a strát v období, v ktorom zníženie hodnoty nastalo. Diskontné sadzby použité pri
výpočte súčasnej hodnoty budúcich peňažných tokov vychádzajú z pozície spoločnosti
v ekonomickom prostredí Slovenskej republiky ku dňu zostavenia súvahy.
REZERVY
Rezervy sa účtujú vtedy, keď má spoločnosť aktuálny záväzok (zákonný alebo mimozmluvný)
v dôsledku minulej udalosti a súčasne je pravdepodobné, že na uhradenie záväzku bude
potrebný odliv zdrojov predstavujúcich ekonomický prospech a výška záväzku sa dá
spoľahlivo odhadnúť. Vedenie spoločnosti na základe svojho najlepšieho odhadu určuje
výšku rezervy na náklady potrebné na vyrovnanie záväzku k dátumu účtovnej závierky. Ak je
vplyv tejto sumy významný, určí sa výška rezervy diskontovaním očakávaných budúcich
peňažných tokov diskontnou sadzbou pred zdanením, ktorá odráža aktuálne trhové
ocenenie časovej hodnoty peňazí a ak je to potrebné, špecifické riziko spojené s daným
záväzkom.
Spoločnosť vytvára rezervu na súdne spory, rezervu na dovolenky, prémie, odvody a rezervu
na opravy. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje ich výška
a odôvodnenosť.
Výročná správa ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. za rok 2011
19
ÚČTOVNÁ
ZÁVIERKA 2011
ZÁVÄZKY Z OBCHODNÉHO STYKU A INÉ ZÁVÄZKY
Záväzky z obchodného styku a iné záväzky sa pri vstupnom ocenení oceňujú reálnou
hodnotou a následne amortizovanými nákladmi na základe metódy efektívnej úrokovej
sadzby.
ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA
Spoločnosť odhaduje výšku nákladov a záväzkov, ktoré neboli vyfakturované k dátumu
účtovnej závierky. Tieto náklady a záväzky sa zaznamenajú v účtovníctve a vykážu sa
v účtovných výkazoch v tom období, s ktorým časovo a vecne súvisia.
ZÁVÄZKY ZO ZAMESTNANECKÝCH POŽITKOV
Spoločnosť má definovaný dlhodobý program zamestnaneckých požitkov pozostávajúcich
z jednorazového príspevku pri odchode do dôchodku. Podľa IAS 19 „Zamestnanecké
požitky“ sú náklady na zamestnanecké požitky stanovené prírastkovou
poistno-matematickou metódou, tzv. „Projected Unit Credit Method“. Podľa tejto metódy
sa náklady na zamestnanecké požitky účtujú do výkazu ziskov a strát tak, aby pravidelne
sa opakujúce náklady boli rozložené na dobu trvania pracovného pomeru. Záväzky
z poskytovania požitkov sú ocenené v súčasnej hodnote predpokladaných budúcich
peňažných tokov diskontovaných o hodnotu trhových výnosov zo štátnych dlhopisov SR,
ktorých doba splatnosti sa približne zhoduje s dobou splatnosti daného záväzku. Všetky
poistno-matematické zisky a straty sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát. Náklady minulej
služby sa účtujú pri vzniku až do výšky už vyplatených požitkov a zvyšná suma sa amortizuje
rovnomerne, počas priemernej doby do momentu vyplatenia požitkov.
ZÁKONNÉ POISTENIE A SOCIÁLNE A DÔCHODKOVÉ ZABEZPEČENIE
Spoločnosť musí odvádzať príspevky na rôzne povinné zákonné poistenia; na týchto
príspevkoch sa podieľajú aj zamestnanci. Náklady na sociálne zabezpečenie sa účtujú do
výkazu ziskov a strát v rovnakom období, ako súvisiace mzdové náklady.
ÚROČENÉ ÚVERY A PÔŽIČKY
Úročené úvery a pôžičky sa prvotne oceňujú reálnou hodnotou protiplnenia, ktoré
spoločnosť získala, po odpočte priamo súvisiacich nákladov na transakciu a následne
amortizovanými nákladmi pomocou metódy efektívnej úrokovej sadzby. Rozdiel medzi
hodnotou, v ktorej sa úvery splatia a nákladmi odúročenými na základe efektívnej úrokovej
miery, sa vykazuje vo výkaze ziskov a strát rovnomerne počas doby trvania úverového
vzťahu. Všetky ostatné náklady na prijaté úvery a pôžičky sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát
v období, v ktorom vznikli.
VLASTNÉ IMANIE
Základné imanie sa oceňuje v reálnej hodnote protiplnenia, ktoré spoločnosť prijala.
Základné imanie je zapísané v obchodnom registri a je splatené v plnej výške.
ZÁKONNÝ REZERVNÝ FOND
Zákonný rezervný fond bol vytvorený v súlade so slovenskou legislatívou na pokrytie
potenciálnych strát v budúcnosti a je nedistribuovateľný. Zákonný rezervný fond sa nesmie
rozdeliť medzi akcionárov. Je určený na krytie budúcich strát z podnikania a na zvýšenie
základného imania v súlade s platnou legislatívou.
VYKAZOVANIE VÝNOSOV
Výnos sa vykazuje, ak je pravdepodobné, že z neho bude mať spoločnosť ekonomický
prospech a ak sa dá spoľahlivo oceniť. Výnosy sa vykazujú v reálnej hodnote prijatého
protiplnenia bez zliav, rabatov a iných daní z predaja či cla.
Predaj tovaru
Výnosy z predaja tovaru sa vykazujú v reálnej hodnote plnenia vtedy, keď na kupujúceho
prešli všetky významné riziká a výhody vlastníctva k predávaným výrobkom, pričom
neexistujú žiadne významné neistoty v súvislosti s inkasom protiplnenia, nákladmi
vynaloženými v súvislosti s transakciou a možnými reklamáciami, resp. vrátením tovaru.
Výnosy sa vykazujú po odpočte daní a zliav. Výnosy sa nevykazujú, pokiaľ existuje významná
neistota v súvislosti s úhradou splatného záväzku, nákladov súvisiacich s transakciou
a pri potenciálnom vrátení tovaru, prípadne ak sa spoločnosť zapája do ďalšieho
disponovania s tovarom.
20
ÚČTOVNÁ
ZÁVIERKA 2011
Výnosové úroky
Výnosové úroky sa časovo rozlišujú s odkazom na neuhradenú istinu pomocou metódy
efektívnej úrokovej miery. Efektívna úroková miera je sadzba, ktorá presne diskontuje
predpokladanú výšku budúcich peňažných tokov počas predpokladanej ekonomickej
životnosti finančného majetku na jeho čistú účtovnú hodnotu. V úrokových výnosoch
sú vykazované aj predčasne splatené úroky súvisiace so zádržným splateným pred
dohodnutou lehotou splatnosti.
DAŇ Z PRÍJMU
Daň z príjmu za príslušné účtovné obdobie sa skladá zo splatnej a odloženej dane.
Splatná daň z príjmu
Splatné daňové pohľadávky a záväzky sa oceňujú v očakávanej výške ich úhrady daňovému
úradu resp. prijatej sumy od daňového úradu. Na ich výpočet sa používajú daňové sadzby
a daňové zákony, ktoré sú uzákonené alebo substantívne uzákonené k súvahovému dňu.
Odložená daň z príjmov
Odložená daň z príjmov sa účtuje zo všetkých dočasných rozdielov medzi daňovou
a účtovnou zostatkovou hodnotou aktív a pasív existujúcich k dátumu účtovnej závierky
záväzkovou metódou. Odložená daň z príjmov predstavuje zmenu stavu odložených
daňových pohľadávok a záväzkov počas roka s výnimkou odloženej dane súvisiacej
s položkami, ktoré sa účtujú priamo do vlastného imania. Zmeny, ktoré vyplývajú z novelizácií
a úprav daňovej legislatívy a sadzieb dane sa vykazujú vtedy, keď nové daňové zákony, resp.
sadzby nadobudnú platnosť.
Odložené daňové záväzky sa vykazujú zo všetkých zdaniteľných dočasných rozdielov.
Odložené daňové pohľadávky sa vykazujú zo všetkých odpočítateľných dočasných rozdielov
iba ak je pravdepodobné, že vznikne dostatočný zdaniteľný zisk, voči ktorému bude možné
uplatniť výhody dočasných odpočítateľných rozdielov.
Účtovná hodnota odložených daňových pohľadávok sa posudzuje vždy k dátumu zostavenia
finančných výkazov a znižuje sa, ak už nie je pravdepodobné, že vzniknú zdaniteľné príjmy,
ktoré by postačovali na uplatnenie odloženej daňovej pohľadávky, či už celej alebo jej časti.
Odložené daňové pohľadávky a záväzky sa oceňujú pomocou daňovej sadzby, o ktorej
sa predpokladá, že bude platiť v čase realizácie pohľadávky, resp. zúčtovania záväzku na
základe daňových sadzieb a daňových zákonov platných, resp. uzákonených, do dátumu
zostavenia účtovnej závierky.
Odložené daňové pohľadávky a záväzky sa kompenzujú, ak existuje právny nárok na
zúčtovanie splatných daňových pohľadávok so splatnými daňovými záväzkami a ak súvisia
s daňou z príjmov vyrubenou tým istým daňovým úradom, pričom spoločnosť má v úmysle
vyrovnať svoje splatné daňové pohľadávky a záväzky na netto báze.
ŠTANDARDY IFRS ADAPTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU V PRIEBEHU ÚČTOVNÉHO
OBDOBIA
Spoločnosť prijala všetky nové a revidované štandardy a interpretácie, ktoré vydala Rada
pre medzinárodné účtovné štandardy (International Accounting Standards Board - IASB)
a Výbor pre interpretáciu medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (International
Financial Reporting Interpretations Committee - IFRIC) pri IASB, ktoré boli schválené
na použitie v Európskej únii a ktoré sa vzťahujú na jej činnosti a na účtovné obdobia so
začiatkom 1. januára 2010. Výsledkom prijatia týchto nových a revidovaných štandardov
a interpretácií neboli žiadne zmeny v účtovných postupoch spoločnosti.
V bežnom účtovnom období nadobudli účinnosť tieto interpretácie, ktoré vydal Výbor pre
interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva pri IASB:
• Dodatok k IFRS 1: Prvé uplatnenie Medzinárodných štandardov pre finančné
vykazovanie (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. júla 2011 alebo
neskôr),
• Dodatok k IFRS 7: Finančné nástroje – zverejňovanie (s účinnosťou pre účtovné
obdobia začínajúce sa 1. júla 2011 alebo neskôr),
• Dodatok k IAS 1: Prezentácia účtovnej závierky (s účinnosťou pre účtovné obdobia
začínajúce sa 1. januára 2011 alebo neskôr),
• Dodatok k IAS 24: Spriaznené strany (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa
1. januára 2011 alebo neskôr),
• Dodatok k IAS 34: Finančné vykazovanie v priebehu účtovného roka (s účinnosťou pre
účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2011 alebo neskôr),
Výročná správa ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. za rok 2011
21
ÚČTOVNÁ
ZÁVIERKA 2011
•
•
Dodatok k IFRIC 13: Vernostné programy pre zákazníkov (s účinnosťou pre účtovné
obdobia začínajúce sa 1. januára 2011 alebo neskôr),
Dodatok k IFRIC 14: IAS 19 – Obmedzenie hornej hranice majetku zo stanovených
pôžitkov, požiadavky minimálneho financovania a vzťahy medzi nimi (s účinnosťou pre
účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2011 alebo neskôr).
K dátumu schválenia tejto účtovnej závierky boli schválené tieto štandardy a interpretácie,
resp. dodatky k už platným štandardom a interpretáciám, ktoré ešte vstúpili do platnosti
a spoločnosť ich neaplikovala:
• IFRS 9: Finančné nástroje – vykazovanie a oceňovanie (s účinnosťou pre účtovné
obdobia začínajúce sa 1. januára 2013 alebo neskôr),
• Dodatok k IAS 12: Dane z príjmov (s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa
1. januára 2012 alebo neskôr),
• Dodatok k IFRS 10: Konsolidovaná účtovná závierka (s účinnosťou pre účtovné obdobia
začínajúce sa 1.januára 2013 a neskôr)
• Dodatok k IFRS 11: Spoločné podnikanie (s účinnosťou pre účtovné obdobia
začínajúce sa 1. januára 2013 a neskôr)
• Dodatok k IFRS 13: Ocenenie reálnou hodnotou (s účinnosťou pre účtovné obdobia
začínajúce sa 1. januára 2013 a neskôr)
• Dodatok k IAS 19: Zamestnanecké pôžitky (s účinnosťou pre účtovné obdobia
začínajúce sa 1. januára 2013 a neskôr)
• Dodatok k IAS 27: Individuálna účtovná závierka (s účinnosťou pre účtovné obdobia
začínajúce sa 1. januára 2013 a neskôr)
• Dodatok k IAS 28: Investície do pridružených a spoločných podnikov (s účinnosťou pre
účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2013 a neskôr)
• Dodatok k IAS 1: Prezentácia položiek ostatných súčastí komplexného výsledku
(s účinnosťou pre účtovné obdobia začínajúce sa 1. júla 2012 a neskôr)
• Dodatok k IAS 12: Odložená daň – návratnosť podkladových aktív (s účinnosťou pre
účtovné obdobia začínajúce sa 1. júla 2012 a neskôr)
Spoločnosť predpokladá, že prijatie týchto štandardov a ich interpretácií v budúcnosti
nebude mať významný vplyv na účtovnú závierku spoločnosti.
Dodatky k rôznym štandardom a interpretáciám vyústili z ročného projektu zvyšovania kvality
štandardov IFRS.
22
ÚČTOVNÁ
ZÁVIERKA 2011
3. VÝZNAMNÉ NEISTOTY SÚVISIACE S ÚČTOVNÝMI ODHADMI
A KRITICKÉ ÚSUDKY PRI APLIKOVANÍ ÚČTOVNÝCH PRAVIDIEL
3.1. VÝZNAMNÉ NEISTOTY SÚVISIACE S ÚČTOVNÝMI ODHADMI
Pri vypracovaní účtovnej závierky v súlade s IFRS sa od vedenia spoločnosti vyžaduje,
aby urobilo odhady a stanovilo predpoklady, ktoré majú vplyv na niektoré čiastky vykázané
v účtovnej závierke a v poznámkach k účtovnej závierke. Môže sa stať, že skutočné
výsledky sa budú odlišovať od odhadovaných. Rozdiely medzi odhadovanými a skutočnými
výsledkami môžu mať významný vplyv na túto účtovnú závierku.
Významné účtovné odhady a hlavné príčiny neistoty odhadov
Pri uplatňovaní účtovných postupov spoločnosti spoločnosť použila nasledujúce odhady
a hlavné predpoklady týkajúce sa budúcnosti a ostatné hlavné príčiny neurčitosti odhadov
k dátumu súvahy, ktoré predstavujú značné riziko potreby významnej úpravy zostatkových
hodnôt majetku a záväzkov v priebehu nasledujúceho finančného roka alebo majú
významný vplyv na sumy uvedené vo finančných výkazoch.
Dlhodobý hmotný majetok (doba životnosti a zníženie hodnoty)
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odhadovanej doby životnosti. Ekonomická
životnosť dlhodobého hmotného majetku sa odhaduje na základe jeho bežného
použitia, prevádzkových podmienok a technológií. Existujú neistoty týkajúce sa budúcich
ekonomických podmienok, zmien technológii a podnikateľského prostredia v odvetví, ktoré
môžu prípadne vyústiť do budúcich možných úprav odhadovanej životnosti majetku, ktoré
môžu významne zmeniť vykazovanú finančnú situáciu, vlastné imanie a zisk.
Opravná položka k zásobám
Spoločnosť vytvára opravnú položku k zásobám, ktorá odráža odhadovanú stratu zo
zastaraných a poškodených zásob a zo zníženia trhovej hodnoty zásob. Pri určovaní výšky
opravnej položky k zásobám vedenie spoločnosti používa informácie o vekovej štruktúre
zásob a ich očakávanom budúcom použití ako aj na údaje o likvidácii takýchto zásob
z minulosti a tiež údaj o trhových hodnotách hotových výrobkov.
Určenie percenta dokončenia rozpracovanej zákazkovej výroby
Spoločnosť určuje percento rozpracovanosti zákazkovej výroby na základe aktuálnych
nákladov a odhadovaných nákladov zostávajúcich na dokončenie rozpracovaných
projektov, na základe čoho účtuje o výnosoch súvisiacich projektov, opravných položkách
k nedokončenej výrobe a rezervách k stratovým projektom. Aktuálne odhadované náklady
na dokončenie sa môžu líšiť od odhadu spoločnosti.
Rezervy na záručné opravy
Spoločnosť vytvára rezervy na záručné opravy súvisiace s rozpracovanými a skončenými
zákazkami. Výška rezervy sa určuje odborným odhadom zodpovedných pracovníkov na
základe posúdenia technických faktorov a historických skúseností so záručnými opravami.
Aktuálne odhadované náklady na záručné opravy sa môžu líšiť od odhadu spoločnosti.
3.2. KRITICKÉ ÚSUDKY PRI APLIKOVANÍ ÚČTOVNÝCH PRAVIDIEL
Majetok (hlavne bytové komplexy) postavené spoločnosťou sú účtované ako zásoby
z dôvodu, že spoločnosť má záujem predať tento majetok ako celok alebo po jednotlivých
samostatne oddeliteľných čiastkach.
Výročná správa ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. za rok 2011
23
ÚČTOVNÁ
ZÁVIERKA 2011
4. POZEMKY, BUDOVY A ZARIADENIA
K 31. 12. 2011
v EUR
Pozemky
Samostatné
hnuteľné
veci a súbory
Stavby hnuteľných vecí Umelecké diela
Nedokončené
investície
Celkom
33 310 962
Obstarávacie náklady, mínus znehodnotenie
K 1. 1. 2011
2 380 712
15 348 088
15 201 952
2 656
377 554
0
0
0
0
652 353
652 353
-3 237
-1 914
-3 168 986
0
0
-3 174 137
Prírastky
Úbytky
Prevody
4 263
1 630
576 412
0
-582 305
0
2 381 738
15 347 804
12 609 378
2 656
447 602
30 789 177
K 1. 1. 2011
0
-8 585 046
-10 770 941
0
0
-19 355 987
Odpisy
0
-406 127
-1 413 396
0
0
-1 819 522
Úbytky
0
1 915
2 818 080
0
0
2 819 995
K 31. 12. 2011
0
-8 989 258
-9 366 258
0
0
-18 355 516
K 31. 12. 2011
2 381 738
6 358 546
3 243 120
2 656
447 602
12 433 661
K 31. 12. 2010
2 380 712
6 763 042
4 431 011
2 656
377 554
13 954 975
Samostatné
hnuteľné
veci a súbory
Stavby hnuteľných vecí Umelecké diela
Nedokončené
investície
Celkom
34 597 222
K 31. 12. 2011
Oprávky
Čistá účtovná hodnota
K 31. 12. 2010
v EUR
Pozemky
Obstarávacie náklady, mínus znehodnotenie
K 1. 1. 2010
2 379 110
14 976 396
16 478 535
2 656
760 526
1 602
0
0
0
802 617
804 219
0
-493
-1 982 063
0
-107 924
-2 090 480
Prírastky
Úbytky
Prevody
0
372 185
705 480
0
-1 077 665
0
2 380 712
15 348 088
15 201 952
2 656
377 554
33 310 962
K 1. 1. 2010
0
-8 192 197
-8 186 974
0
0
-16 379 170
Odpisy
0
-393 342
-3 842 994
0
0
-4 236 336
Úbytky
0
493
1 259 027
0
0
1 259 520
K 31. 12. 2010
0
-8 585 046
-10 770 941
0
0
-19 355 987
K 31. 12. 2010
2 380 712
6 763 042
4 431 011
2 656
377 554
13 954 975
K 31. 12. 2009
2 379 110
6 784 199
8 291 561
2 656
760 526
18 218 052
K 31. 12. 2010
Čistá účtovná hodnota
Hmotný majetok spoločnosti je poistený spoločnosťami Uniqua, Allianz a Generali. Tento
majetok okrem aut je poistený na hodnotu 28 135 859 EUR (v roku 2010 bol tento majetok
poistený na rovnakú hodnotu). K 31. decembru 2011 spoločnosť nemala majetok, ktorý by
bol predmetom záložného práva na zaručenie bankových úverov.
24
ÚČTOVNÁ
ZÁVIERKA 2011
5. NEHMOTNÝ MAJETOK
K 31. 12. 2011
v EUR
Softvér
Nedokončené investície
Celkom
Obstarávacie náklady, mínus znehodnotenie
K 1. 1. 2011
213 302
0
213 302
Prírastky
0
0
0
Úbytky
0
0
0
Prevody
0
0
0
213 302
0
213 302
K 31. 12. 2011
Oprávky
K 1. 1. 2011
-209 853
0
-209 853
Odpisy
-2 480
0
-2 480
Úbytky
0
0
0
-212 333
0
-212 333
K 31. 12. 2011
969
0
969
K 31. 12. 2010
3 449
0
3 449
Softvér
Nedokončené investície
Celkom
216 183
0
216 183
0
0
0
-2 881
0
-2 881
K 31. 12. 2011
Čistá účtovná hodnota
K 31. 12. 2010
v EUR
Obstarávacie náklady, mínus znehodnotenie
K 1. 1. 2010
Prírastky
Úbytky
Prevody
K 31. 12. 2010
0
0
0
213 302
0
213 302
Oprávky
K 1. 1. 2010
-188 687
0
-188 687
Odpisy
-24 047
0
-24 047
Úbytky
2 881
0
2 881
-209 853
0
-209 853
K 31. 12. 2010
Čistá účtovná hodnota
K 31. 12. 2010
3 449
0
3 449
K 31. 12. 2009
27 496
0
27 496
6. FINANČNÉ INVESTÍCIE
v EUR
Podielové CP
a podiely v dcérskej
účtovnej jednotke
Podielové CP
a podiely v spoločnosti
s podstatným vplyvom
Ostatný finančný
majetok
Celkom
6 351 694
Obstarávacie náklady, mínus znehodnotenie
K 1. 1. 2011
Prírastky
Úbytky
Prevody
K 31. 12. 2011
5 349 424
27 977
974 293
0
0
0
0
-4 662 299
-655
0
-4 662 955
0
0
0
0
687 125
27 322
974 293
1 688 739
-1 656 296
Opravné položky
K 1. 1. 2011
-682 335
0
-973 961
Prírastky
0
-4 674
0
-4 674
Úbytky
0
19 210
0
19 210
-682 335
14 537
-973 961
-1 641 759
K 31. 12. 2011
4 790
41 859
332
46 980
K 31. 12. 2010
4 667 089
27 977
332
4 695 398
K 31. 12. 2011
Čistá účtovná hodnota
Výročná správa ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. za rok 2011
25
ÚČTOVNÁ
ZÁVIERKA 2011
K 31. decembru 2011 spoločnosť vlastní podiel v nasledujúcich spoločnostiach:
Spoločnosť
Podiel
na ZI
Mena
Obstarávacia cena
v mene
Opravná položka
Hodnota VI
pripadajúca na
spoločnosť v mene
-5 934 000
Dcérske spoločnosti:
ZIPP PRAHA, s.r.o.
Viedenská brána
100 %
96 %
CZK
17 100 000
-17 100 000
EUR
663 125
-663 125
-230 116
EUR
24 000
0
-5 460 322
0
80 011 000
0
59 389 726
Spoločné podniky:
ZIPP Brno s.r.o.
ZIPP REAL, a.s.
50 %
50 %
CZK
80 000
EUR
3 102
CZK
500 000
EUR
19 390
EUR
4 674
3 102 765
2 303 088
Pridružené spoločnosti:
ZIPP GEČA, s.r.o.
44 %
-4 674
-251 145
Sumy v cudzej mene sú prerátané kurzom platným k 31. 12. 2011.
Dcérska spoločnosť STRABAG Konstrukce s.r.o. bola v roku 2011 predaná spoločnosti
STRABAG a.s. za predajnú cenu 4 780 921 EUR.
Obstarávacia cena STRABAG Konstrukce s.r.o. bola vo výške 4 643 089 EUR.
7. ZÁSOBY
Štruktúra zásob je nasledovná:
2011
2010
794 290
2 395 262
Nedokončená výroba
3 393 469
11 332 185
Hotové výrobky
18 871 316
22 894 594
Materiál
Tovar
Celkom Brutto
609
450
23 059 684
36 622 492
Opravné položky
Celkom Netto
-400 000
-628 071
22 659 684
35 994 422
V rámci nedokončenej výroby spoločnosť eviduje aj vlastné stavebné projekty, ktoré
k dátumu závierky nie sú ukončené. Ide o byty a obchodné priestory určené na predaj.
Celková výška týchto nedokončených projektov je v sume 3 378 593 EUR (v roku 2010 išlo
o sumu 11 317 435 EUR).
Ukončené vlastné projekty, určené na predaj spoločnosť eviduje v rámci hotových výrobkov.
K 31. 12. 2011 je suma týchto projektov vo výške 18 127 858 EUR (v roku 2010 to bolo výške
22 123 584 EUR).
8. ZÁKAZKOVÁ VÝROBA
31. 12. 2011
31. 12. 2010
Náklady, ktoré vznikli v súvislosti so zákazkami, plus vykázaný
zisk, mínus vykázaná strata do dátumu súvahy
323 660 448
226 463 547
Mínus: priebežná fakturácia
-320 813 259
-228 508 766
2 847 189
-2 045 219
Celkom Netto
26
ÚČTOVNÁ
ZÁVIERKA 2011
Vykázané vo výkazoch ako dlžné sumy sú nasledovné:
31. 12. 2011
31. 12. 2010
Pohľadávky voči odberateľom zo zákazkovej výroby
16 240 673
7 507 140
Záväzky voči odberateľom zo zákazkovej výroby
-13 393 485
-9 552 359
2 847 189
-2 045 219
Celkom Netto
Spoločnosť nemala k 31. 12. 2011 žiadne prijaté zálohy na rozpracované projekty
(k 31. decembru 2010: 1 999 434 EUR).
9. POHĽADÁVKY
K 31.12. pozostávali pohľadávky z nasledujúcich položiek:
Položka
31. 12. 2011
31. 12. 2010
Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku (zádržné)
7 181 228
7 885 807
13 070 194
6 114 413
Pohľadávky voči spoločníkom
423 554
423 554
Spolu dlhodobé pohľadávky
20 674 976
14 423 774
141 677 161
66 365 097
Pohľadávky voči odberateľom zo zákazkovej výroby (zádržné)
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky voči združeniam
179 334
3 026 063
3 170 479
1 392 727
0
78 201
Pohľadávky voči zamestnancom
1 964
8 581
Spolu krátkodobé pohľadávky
145 028 938
70 870 669
Celkom pohľadávky
165 703 914
85 294 443
Pohľadávky voči odberateľom zo zákazkovej výroby
Daňové pohľadávky (okrem dane z príjmov)
Zádržné k 31. decembru 2011 bolo diskontovane v priemere sadzbou 6,42 % (úroková
sadzba štátnych dlhopisov plus riziková prirážka 2 %). K 31. Decembru 2010 bolo zádržné
diskontované v priemere sadzbou 5,90 % (úroková sadzba štátnych dlhopisov plus riziková
prirážka 2 %). Ostatný dlhodobý majetok predstavujú pohľadávky voči spoločníkom.
K 31. decembru 2011 a 2010 spoločnosť nemala pohľadávky, ktoré by boli založené na
zabezpečenie bankových úverov.
Štruktúra pohľadávok podľa doby splatnosti k 31. 12. 2011:
Kategória
pohľadávok
Do lehoty
splatnosti
Dlhodobé
20 251 421
Krátkodobé
120 539 531
Po lehote splatnosti
< 30 dní
< 90 dní
< 120 dní
< 360 dní
> 360 dní
Celkom
20 251 421
12 768 340
3 251 864
107 391
1 355 006
7 430 360
145 452 492
Štruktúra pohľadávok podľa doby splatnosti k 31. 12. 2010:
Kategória
pohľadávok
Do lehoty
splatnosti
Dlhodobé
14 423 774
Krátkodobé
56 826 501
Po lehote splatnosti
< 30 dní
< 90 dní
< 120 dní
< 360 dní
> 360 dní
4 827 617
3 180 565
552 320
4 258 248
8 130 023
Celkom
14 423 774
77 775 274
Priemerná lehota splatnosti pohľadávok v roku 2011 bola 30 dní, rovnako ako aj v roku 2010.
Opravná položka k pohľadávkam - daňová je vo výške 3 282 433 EUR. Opravná položka
bola vytvorená v závislosti od ich vekovej štruktúry v súlade so zákonom o dani z príjmov
právnických osôb (v roku 2010 bola vo výške 1 911 854 EUR).
Opravná položka k pohľadávkam – nedaňová je vo výške 4 190 016 EUR (v roku 2010
v celkovej výške 4 992 751 EUR). Opravná položka bola vytvorená individuálnym spôsobom
podľa pravdepodobnosti návratnosti jednotlivých pohľadávok.
Výročná správa ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. za rok 2011
27
ÚČTOVNÁ
ZÁVIERKA 2011
10. PENIAZE A PEŇAŽNÉ EKVIVALENTY
v EUR
Pokladnica
Bankové účty a vklady
Ceniny
Peniaze a peňažné ekvivalenty
31. 12. 2011
31. 12. 2010
127 972
133 050
5 666 752
11 734 830
4 121
1 875
5 798 845
11 869 755
Spoločnosť eviduje nasledovné bankové záruky evidované v podsúvahovej evidencii
k 31. 12. 2011:
Tatra banka: banková záruka v sume 24 901 243 EUR voči odberateľom.
Slovenská sporiteľňa: banková záruka v sume 4 133 929 EUR voči odberateľom.
UniCredit bank: banková záruka v sume 11 544 203 EUR voči tretej osobe.
VÚB banka: banková záruka v sume 10 959 491 EUR voči odberateľom.
ČSOB banka: banková záruka v sume 3 266 703 EUR voči odberateľom.
ČSOB banka: banková záruka v sume 597 366 EUR voči tretej osobe.
11. VLASTNÉ IMANIE
Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, zisk vytvorený za rok končiaci sa
31. decembra 2010 v celkovej výške 3 196 819 EUR (v roku 2009 vo výške 658 112 EUR)
tak, ako bol vykázaný v účtovnej závierke podľa IFRS bol prevedený na účty výsledkov
minulých rokov.
Kapitálové fondy pozostávajú z precenenie investícií do spoločností v Českej republike
(-240 901 EUR) zákonný rezervný fond (13 278 EUR) a ostatných kapitálových fondov
(326 042 EUR).
Rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2011 bude prijaté na valnom zhromaždení, ktoré je
naplánované na jún 2012.
12. REZERVY
K 31. 12. pozostávali rezervy z nasledujúcich položiek:
v EUR
31. 12. 2011
31. 12. 2010
11 692 248
11 012 645
4 900 440
3 216 234
Dlhodobé rezervy
Rezerva na opravy a reklamácie
Rezerva na súdne spory
Rezerva na odchodné
Spolu dlhodobé rezervy
146 701
107 707
16 739 389
14 336 586
Krátkodobé rezervy
Rezerva na prémie
2 085 944
1 862 618
Rezerva na nevyčerpané dovolenky
453 522
425 432
Rezerva na odvody
309 250
272 165
Rezerva na stratové zákazky
2 062 272
0
Spolu krátkodobé rezervy
4 910 988
2 560 215
21 650 377
16 896 801
Spolu
28
ÚČTOVNÁ
ZÁVIERKA 2011
13. ZÁVÄZKY
K 31.12. pozostávali záväzky z nasledujúcich položiek:
v EUR
31. 12. 2011
31. 12. 2010
13 330 280
13 167 576
30 718
96
13 360 998
13 167 672
Záväzky z obchodného styku
70 396 508
39 240 450
Nevyfakturované dodávky
22 280 075
18 471 783
6 442 687
2 323 331
Dlhodobé záväzky
Záväzky z obchodného styku (zádržné)
Sociálny fond
Spolu dlhodobé záväzky (bez dlhodobých rezerv)
Krátkodobé záväzky
Prijaté zálohy
Záväzky voči združeniam
Záväzky voči odberateľom zo zákazkovej výroby
Daňové záväzky (okrem dane z príjmov)
586 823
86 101
13 393 485
9 552 359
1 684 187
152 149
Záväzky voči zamestnancom
885 755
1 045 970
Záväzky zo sociálneho poistenia
470 635
499 312
116 140 155
71 371 455
Spolu záväzky z obchod. styku a ostatné záväzky
Prijaté pôžičky od BRVZ Bratislava
0
4 057 312
Spolu prijaté pôžičky
0
4 057 312
Zádržné v roku 2011 bolo diskontované v priemere sadzbou 6,55 % (úroková sadzba štátnych
dlhopisov plus riziková prirážka 2 %). V roku 2010 bol priemerný diskont vo výške 5,85 %.
Štruktúra záväzkov podľa doby splatnosti:
v EUR
31. 12. 2011
Dlhodobé záväzky
13 360 998
31. 12. 2010
13 167 672
Krátkodobé záväzky
118 202 426
75 428 768
Záväzky spolu
131 563 424
88 596 440
31. 12. 2011
31. 12. 2010
1 946 551
1 439 233
-625 508
-566 736
1 321 043
872 497
14. DAŇ Z PRÍJMOV A ODLOŽENÁ DAŇ
Hlavné zložky daňového nákladu za roky končiace 31. 12.:
v EUR
Splatná daň
Odložená daň
Daňový náklad
Štruktúra daňového nákladu vypočítaného s použitím daňovej sadzby vo výške 19 % zo
zisku pred zdanením je nasledovná:
2011
2010
v EUR
Základ dane
Daň
Základ dane
Výsledok hospodárenia pred zdanením
11 765 416
2 235 429
4 069 316
773 170
Daň
99 327
Daňovo neuznané náklady (trvalé rozdiely)
1187 440
225 614
522 774
Výnos nepodliehajúci dani (trvalé rozdiely)
-6 000 000
-1 140 000
0
0
0
0
0
0
6 952 856
1 321 043
4 592 090
872 497
Dodatočné odvody dane z príjmov
Výsledok hospodárenia upravený
Odložené daňové pohľadávky:
31. 12. 2011
31. 12. 2010
Majetok, stroje a zariadenia
v EUR
-175 726
-139 806
Finančný majetok
126 882
129 644
76 000
96 080
1 730 559
1 374 654
Zásoby
Pohľadávky
Výročná správa ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. za rok 2011
Záväzky
-363 358
67 155
Rezervy
3 767 968
3 009 092
Čisté odložené daňové pohľadávky
5 162 325
4 536 817
29
ÚČTOVNÁ
ZÁVIERKA 2011
15. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE
Štruktúra časového rozlíšenia je nasledovná:
v EUR
Náklady budúcich období
31. 12. 2011
31. 12. 2010
365 790
456 924
Príjmy budúcich období
1 796 273
2 300 220
Spolu aktívne časové rozlíšenie
2 162 063
2 757 163
Výnosy budúcich období
0
-1 333 500
Spolu pasívne časové rozlíšenie
0
-1 333 500
2 162 063
1 819 592
31. 12. 2011
31. 12. 2010
38 139 882
28 025 866
646 830
1 286 062
Časové rozlíšenie spolu
16. NÁKLADY
16.1. SPOTREBA MATERIÁLU, TOVARU A SLUŽIEB
Hlavné zložky materiálu, tovaru a služieb za roky končiace:
v EUR
Spotreba materiálu a tovaru
Spotreba materiálu
Spotreba energií
Náklady na obstaranie tovaru a bytov
11 378 161
4 915 100
Spotreba materiálu a tovaru celkom
50 164 873
34 227 028
Opravy a údržba
1 017 037
1 062 557
Cestovné
1 181 879
1 381 173
179 675 443
185 085 107
2 979 521
4 293 860
Služby
Služby súvisiace so stavebnou činnosťou
Nájomné
Prepravné služby
414 835
617 999
Služby - mzdy cudzí, koncern
923 941
3 185 213
Služby - BAU HOLDING GESCIA
3 732 166
3 448 106
Účtovné služby, obchodné vedenie
3 567 914
3 440 881
45 000
38 000
Overenie účtovnej závierky audítorom
Ostatné neaudítorské služby
0
7 000
783 149
729 180
Právne služby
1 598 648
2 362 113
Strážna služba
776 551
913 357
5 160 545
879 804
339 528
805 350
Technické vedenie
Reklamné služby
Čistiace služby
Ostatné služby
684 847
511 251
Služby celkom
202 881 004
208 760 952
Spolu
253 045 877
242 987 980
v EUR
31. 12. 2011
31. 12. 2010
Hrubé mzdy (okrem odmien manažmentu)
12 861 934
14 372 812
16.2. MZDOVÉ NÁKLADY
Hlavné zložky mzdových nákladov za roky končiace:
Odmeny manažmentu
Náklady na sociálne zabezpečenie
Doplnkové dôchodkové poistenie
Odstupné, Odchodné
Spolu
30
489 886
628 694
4 576 881
5 034 659
11 126
13 416
337 756
420 857
18 277 583
20 470 438
ÚČTOVNÁ
ZÁVIERKA 2011
16.3. OSTATNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY
Hlavné zložky prevádzkových nákladov za roky končiace:
v EUR
Zostatková hodnota predaného majetku
31. 12. 2011
31. 12. 2010
342 357
613 384
Dane a poplatky
376 015
379 924
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam
567 844
-257 283
Rozpustenie ostatných rezerv
0
-1 300 000
693 574
2 657 074
Rezerva na súdne spory
1 670 234
-670 992
Rezerva na stratovú zákazková výrobu
2 062 272
0
29 779
81 368
Odpis pohľadávok
635 424
8 869 009
Dary a sponzorstvo
396 105
40 383
Poistné
611 709
704 276
Rezerva na opravy a nedorobky
Manká a škody
Ostatné
1 996 037
169 686
Spolu
9 381 350
11 286 828
17. VÝNOSY
17.1. TRŽBY ZA PREDAJ VLASTNÝCH VÝROBKOV, SLUŽIEB A TOVARU
Hlavné zložky vlastných výrobkov, služieb a tovaru za roky končiace:
31. 12. 2011
31. 12. 2010
Hlavná činnosť – tuzemsko
265 271 393
262 822 030
Hlavná činnosť – zahraničie
5 267 265
5 204 900
v EUR
Tržby z predaja tovaru a bytov
Spolu
12 829 981
5 396 429
283 368 639
273 423 359
17.2. OSTATNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝNOSY
Hlavné zložky prevádzkových výnosov, služieb a tovaru za roky končiace:
2011
2010
Tržby z predaja majetku
v EUR
456 368
291 399
Tržby z predaja materiálu
44 720
66 101
Pokuty a penále
1 000 991
879 088
Výnosy z postúpenia pohľadávky
-63 853
6 137 753
Výnosy za technické vedenie
208 670
893 294
Výnosy za ekonomické vedenie
769 097
772 227
56 834
231 842
188 270
274 775
Odškodnenie poisťovňou
Skonto dodávatelia
Refakturácie
Ostatné
Spolu
1 536 632
0
935 673
548 280
5 133 402
10 094 759
18. RIADENIE RIZIKA
FAKTORY FINANČNÉHO RIZIKA
Svoju činnosťou sa spoločnosť vystavuje rôznym finančným rizikám, ktoré zahŕňajú riziko
úrokových sadzieb, menové riziko a úverové riziko. Vo svojom komplexnom programe
riadenia rizík sa spoločnosť sústreďuje na nepredvídateľnosť finančných trhov a snaží sa
minimalizovať ich možné negatívne dôsledky na svoju finančnú výkonnosť.
Riziká riadi spoločnosť BRVZ, s.r.o. (spriaznená osoba) v súlade s postupmi, ktoré schvaľuje
vedenie spoločnosti a materská spoločnosť.
Menové riziko
Vstupom Slovenska do Eurozóny sa menové riziko spoločnosti stalo zanedbateľné, keďže
podstatná väčšina transakcií je v EUR.
Výročná správa ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. za rok 2011
31
ÚČTOVNÁ
ZÁVIERKA 2011
Úverové riziko
Úverové riziko predstavuje riziko, že protistrana nesplní svoje zmluvné záväzky, dôsledkom
čoho spoločnosť utrpí finančnú stratu. Spoločnosť prijala zásadu, že bude obchodovať
iba s dôveryhodnými obchodnými partnermi a prípadne uplatňovať kreditné limity ako
prostriedok na zníženie rizika finančnej straty z neplnenia protistrany.
Peňažné transakcie sa obmedzujú na renomované finančné inštitúcie. Spoločnosť nemá
postupy, ktoré by limitovali výšku úverovej angažovanosti voči ktorejkoľvek finančnej inštitúcii.
Riziko likvidity
Obozretné riadenie rizika likvidity predpokladá udržiavanie dostatočného objemu
peňažných prostriedkov a obchodovateľných cenných papierov, dostupnosť financovania
prostredníctvom primeraného objemu úverových liniek a schopnosť zatvárať otvorené trhové
pozície. Spoločnosť udržiava dostatočný objem peňažných prostriedkov a nemá žiadne
otvorené trhové pozície.
Spoločnosť má prístup k skupinovým úverovým linkám, ktorej výška nie je stanovená.
Spoločnosť očakáva, že svoje záväzky vyrovná z prevádzkových peňažných tokov
a z výnosov zo splatných finančných aktív.
19. SPRIAZNENÉ OSOBY
V priebehu roka spoločnosť uskutočnila tieto obchodné transakcie so spriaznenými osobami
(v EUR):
Názov spoločnosti
ARGE GDK MELLACH MCW
STRABAG-PORR
BAMCO KKT.
BMTI ČR, s.r.o.
BMTI SK, s.r.o.
BRVZ GMBH
CLS CONSTRUCTION SERVICES s.r.o.
BRVZ s.r.o.
ED.ZUBLIN AG
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o.
OAT spol. s r.o.
SLOVAKIA ASFALT s. r.o.
STRABAG a.s.
STRABAG AG (AT)
STRABAG AG (DE)
STRABAG INTERNATIONAL GMBH
STRABAG konstrukce s.r.o.
STRABAG Property and Facility
Services s. r. o.
STRABAG s. r. o.
STRABAG SE
STRABAG SP.Z.O.O.
STRABAG-MML KFT
STRABAG - ZIPP Development s. r. o.
TPA Spoločnosť pre zabezpečenie
kvality a inovácie s.r.o.
ZIPP BRNO s.r.o.
ZIPP GEČA, spoločnosť s ručením
obmedzeným
ZIPP SKALICA, spol.s r.o.
VIEDENSKÁ BRÁNA s.r.o.
UND-FRISCHBETON s.r.o.
Spolu
32
Nákup výrobkov
a služieb v roku
2011
Záväzky
k 31. decembru
2011
Predaj výrobkov
a služieb v 2011
Pohľadávky
k 31. decembru
2011
0
0
14 024
0
0
31 089
2 118 073
0
305 248
2 613 082
0
0
1 512 974
895
1 294 301
473 823
37 600
572
0
0
16 697
206 748
372
161 248
264 348
183
0
47 000
0
111 229
324 969
37 600
47
0
19 794
114
3 264
0
7 085
90 823
0
59 912
612
45 463
46 720
1 187 609
0
0
1 872 428
19 794
114
-6 714
0
435
90 611
0
5 432
0
958
42 315
1 187 555
0
0
0
26 640
2 220
0
0
7 998 703
3 799 514
73
4 525
1 122 070
647 400
708 782
0
4 525
353 493
7 834 870
0
0
8 647
2 172
179 705
0
0
108
146
13 288
72
12 432
995
719 811
656 335
21 533
0
2 387 634
11 290
130 058
76 080
735 514
1 439 000
373 540
27 007 968
21 634
1 439 000
20
5 015 211
0
73 405
0
11 430 964
0
84 543
0
1 682 077
ÚČTOVNÁ
ZÁVIERKA 2011
20. PODMIENENÉ AKTÍVA A ZÁVÄZKY
20.1 RUČENIE
V roku 2010 spoločnosť postúpila svoju pohľadávku v nominálnej hodnote 6 000 000 EUR voči spoločnosti
VIENNA GATE 1, s.r.o. na svoju dcérsku spoločnosť Viedenská brána, s.r.o.. Dňa 5.1.2011 okresný súd
v Bratislave rozhodol, že výnos z pohľadávky predstavuje 4% z nominálnej hodnoty pohľadávky. Na základe
zmluvy o postúpení sa spoločnosť zaviazala postupníkovi refundovať potenciálne straty z pohľadávky, maximálne
však z rozdielu medzi stanovenou hodnotou určenou súdom a 6 000 000 EUR. Na základe rozhodnutia
reštrukturalizačného konania spoločnosti VIENNA GATE 1, s.r.o. spoločnosť Viedenská Brána, s.r.o. v roku
2011 odkúpila majetok a záväzky spoločnosti VIENNA GATE 1, s.r.o. s úmyslom následného predaja tohto
majetku a kompenzácie straty z postúpenej pohľadávky. K dátumu zostavenia závierky bolo vykonané interné
ocenenie dosiaľ nepredaného majetku viažuceho sa na túto pohľadávku na základe čoho spoločnosť zaúčtovala
dohad očakávanej fakturovanej sumy od Viedenská Brána, s.r.o. v predpokladanej celkovej strate vo výške
1 437 000 EUR.
20.2 SÚDNE SPORY
Spoločnosť je žalovaná tretími stranami o náhradu škody prevažne v súvislosti s odovzdanými stavbami
v záručnej lehote. K predpokladaným stratám vytvorila spoločnosť rezervu v celkovej výške 4 900 440 EUR.
21. UDALOSTI PO DÁTUME SÚVAHY
Nenastali žiadne významné udalosti po dátume súvahy.
V Bratislave, 30. marca 2012
...........................................................
Ing. Juraj Hirner - konateľ
a riaditeľ spoločnosti
.......................................................
Walter Egger – konateľ
a ekonomický riaditeľ spoločnosti
Výročná správa ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. za rok 2011
33
ÚČTOVNÁ
ZÁVIERKA 2011
SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
pre spoločníkov a konateľov spoločnosti ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.:
1. Uskutočnili sme audit priloženej nekonsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti ZIPP
BRATISLAVA spol. s r.o. IČO: 31 355 161, sídlo: Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava
(ďalej len „spoločnosť), ktorá zahŕňa výkaz o finančnej pozícii k 31.12.2011, výkaz ziskov
a strát, výkaz pohybov vo vlastnom imaní a výkaz peňažných tokov za rok, ktorý sa skončil
k uvedenému dátumu, prehľad významných účtovných postupov a iné doplňujúce
poznámky.
ZODPOVEDNOSŤ PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI ZA ÚČTOVNÚ ZÁVIERKU
2. Konatelia spoločnosti zodpovedajú za zostavenie a verné zobrazenie tejto
nekonsolidovanej účtovnej závierky, v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve
a s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo tak, ako boli schválené
Európskou úniou. Súčasťou tejto zodpovednosti je navrhnúť, implementovať a udržovať
vnútorné kontroly týkajúce sa zostavenia a verného zobrazenia účtovnej závierky, aby
neobsahovala významné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo chyby; zvoliť a uplatňovať
vhodné účtovné postupy, a urobiť odhady primerané daným okolnostiam.
ZODPOVEDNOSŤ AUDÍTORA
3. Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto nekonsolidovanú účtovnú závierku
na základe nášho auditu. Audit uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými
štandardmi. Na základe týchto štandardov sme povinní spĺňať etické normy a naplánovať
a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje
významné nesprávnosti.
Audit zahŕňa vykonanie audítorských postupov s cieľom získať audítorské dôkazy
o sumách a skutočnostiach zverejnených v účtovnej závierke. Výber audítorských
postupov závisí od úsudku audítora vrátane zhodnotenia rizík, že účtovná závierka
obsahuje významné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo chyby. Pri hodnotení týchto
rizík audítor posudzuje vnútorné kontroly spoločnosti týkajúce sa zostavenia a verného
zobrazenia účtovnej závierky. Cieľom posúdenia vnútorných kontrol spoločnosti je
navrhnúť vhodné audítorské postupy, nie vyjadriť názor na efektívnosť týchto vnútorných
kontrol. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných postupov
a primeranosti významných odhadov vedenia spoločnosti, ako aj zhodnotenie
prezentácie účtovnej závierky ako celku. Sme presvedčení, že získané audítorské dôkazy
poskytujú dostatočný a primeraný základ na vyjadrenie nášho názoru.
NÁZOR
4. Podľa nášho názor účtovná závierka zobrazuje verne vo všetkých významných
súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. k 31. 12. 2011
a výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade
so slovenským zákonom o účtovníctve a s Medzinárodnými štandardmi pre finančné
výkazníctvo tak, ako boli schválené Európskou úniou.
Bratislava 02. 04. 2012
TPA Horwath A&A s.r.o.
Licencia SKAu č. 304
34
Ing. Ivan Paule, FCCA, CA
zodpovedný audítor
Licencia SKAu č. 847
ÚČTOVNÁ
ZÁVIERKA 2011
STRUČNÝ PREHĽAD ČÍSEL
m.j.
2011
2010
2009
Výnosy spoločnosti
tis. EUR
296 663
284 641
361 919
Objem stavebných prác
tis. EUR
282 927
272 574
338 898
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
tis. EUR
5 950
5 090
1 019
Vlastné imanie spoločnosti
tis. EUR
62 399
51 975
48 493
Majetok spoločnosti spolu
tis. EUR
213 968
159 106
198 811
Napriek nepriaznivému vývoju stavebného trhu v uplynulom roku 2011
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. dosiahla objem stavebných prác 282 927 EUR s priemerným
počtom pracovníkov 785.
Vlastné imanie narástlo na 62 399 795 EUR. Celkový výsledok hospodárenia v roku 2011
vzrástol na 5 950 830 EUR oproti roku 2010, kedy bol na úrovni 5 090 tis. EUR.
O vysporiadaní výsledku hospodárenia po zdanení bolo rozhodnuté 29. 6. 2012 nasledovne:
ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA
(podľa § 132 Obchodného zákonníka)
STRABAG s.r.o.
Mlynské nivy 61/A, SK – 825 18 Bratislava
IČO: 17 317 282
Štatutárny orgán: Ing. Jarmila Považanová, konateľ
Ing. Vlastislav Šlajs, konateľ
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 991/B
ako jediný spoločník spoločnosti
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
Mlynské nivy 61/A, SK – 820 15 Bratislava
IČO: 31 355 161
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 5475/B
-
vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia v zmysle § 132
Obchodného zákonníka prijal nasledovné rozhodnutie:
1.
Spoločník berie na vedomie správu konateľov o hospodárskom výsledku
za rok 2011 a udeľuje konateľom absolutórium.
Spoločník je uzrozumený s vykázaním hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok
2011, zisku vo výške +10 444 372,93 EUR.
Spoločník rozhodol o vyplatení zisku vo výške +10 000 000 EUR na účet jediného
spoločníka a prevedení zisku vo výške 444 372,93 EUR na účet nerozdeleného zisku
minulých rokov.
Spoločník schvaľuje ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2011.
Spoločník rozhodol, aby audítorom účtovnej závierky za rok 2012 bola audítorská
spoločnosť TPA Horwath A&A, s.r.o., licencia SKAu č. 304.
2.
3.
4.
5.
V Bratislave dňa 29. júna 2012
...............................................................
Ing. Jarmila Považanová
konateľ
Výročná správa ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. za rok 2011
...........................................................
Ing. Vlastislav Šlajs
konateľ
35
TABLE OF
CONTENTS
TABLE OF CONTENTS
2011 Annual Report of the ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
FOREWORD
38
BASIC DATA
39
ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND EQUITY CAPITAL OF THE COMPANY
40
HISTORY AND FUTURE
41
PERSPECTIVES AND PROGNOSES OF FUTURE COMPANY DEVELOPMENT
41
QUALITY
42
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
43
REFERENCES
47
BALANCE SHEET
49
FINANCIAL POSITION STATEMENT
50
STATEMENT OF MOVEMENTS IN EQITY
51
CASH-FLOW STATEMENT
51
ADDITIONAL INFORMATION TO THE FINANCIAL STATEMENTS
52
INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
70
DECISION OF A SINGLE MEMBER
71
37
FOREWORD
DEAR LADIES, DEAR GENTLEMEN,
as in the two previous years, also in 2011 the economy of the Slovak Republic was under
negative influence of the economic crisis which was reflected by appropriate way on
business interest of our company as well. The volume of building production moderate
decreased comparing to the previous period.
Also in these difficult economic conditions, the company management succeeded in soft
increasing the performance of building production with adequate profit, mainly thanks to
considered cost-saving measures in the field of personnel policy as well as by reducing
inefficient production and increasing requirements on the professional education of
company employees.
In 2011 we implemented new economic and organisation rules to improve efficiency at
the construction sites and productivity in production of prefabricated elements. Important
increasing of sale and rent of flats, apartments and not residential areas came in projects
of Manhattan, Zipava and Vienna Gate, which were executed by our company.
In the future, the company ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. is ready to maintain our leading
position on the domestic construction market, mainly thanks to the dynamic personnel
structure of the company and wide range of production activities. This allows us to
participate in tenders for almost all the spectrum of planned investments in Slovakia. We
are able to execute the construction of production plants, warehouse halls, residential or
multifunctional complexes, water management infrastructure projects, road and highway
projects, building of bridges, ending with photovoltaic power plants and crucial construction
parts of nuclear or thermal power plants. In our previous development stages we gained
wide experience and references, developed our own expert background, technologies and
personnel to build almost any construction investment plan that may be prepared in the
Slovak Republic.
The company management can therefore see the next development of ZIPP BRATISLAVA
spol. s r.o. in the future period with optimism.
All the successes or failures which we reached in 2011 are based on the hard daily work,
knowledge and will of all the employees and management of the company. I would like to
thank them by this opportunity. We do wish to be permanently prepared to offer to our future
investors and buyers the first class quality and reliability for the reasonable price at fulfilment
of their building plans and ideas.
We look forward to our future successful partnerships.
Ing. Juraj HIRNER
Statutory Executive and Director
38
BASIC
DATA
BASIC DATA
Business name:
Legal form:
Company Registration Number (IČO):
Tax Identification Number (DIČ):
Partners:
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
Limited Liability Company
31 355 161
2020379691
STRABAG s.r.o.
Company’s registered address:
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
Mlynské nivy 61/A
SK - 820 15 Bratislava
MANAGEMENT OF THE COMPANY
STATUTORY EXECUTIVES:
Ing. Pavol Andráško
Ing. Juraj Bacmaňák
Walter Egger
Ing. Peter Goča
Ing. Juraj Hirner
Ing. Sylvia Imreová
Reinhard Kerschner
Ing. Miroslav Španner
Ing. Alojz Šroba
until 22. 10. 2011
until 22. 10. 2011
since 17. 03. 2012
since 22. 10. 2011
since 31. 01. 2011
since 22. 10. 2011
since 21. 10. 2011
AUTHORIZED AGENTS:
Mag. Ing. Alexander Holénia
Ing. Juraj Bacmaňák
Ing. Sylvia Imreová
Magdaléna Kreutzová
Ing. Jozef Miček
Ing. Matúš Pollák
Ing. Miroslav Španner
Ing. Alojz Šroba
Ing. Milan Truhan
since 16. 06. 2011
until 22. 10. 2011
until 22. 10. 2011
until 18. 04. 2011
until 22. 10. 2011
since 22. 10. 2011
LINE OF BUSINESS:
The activities of the company ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. are focused mainly on:
• Delivery and execution of turn-key constructions
• construction engineering
• production and erection of precast structures effectively combined
with monolithic or steel structures
2011 Annual Report of the ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
39
ORGANIGRAM
AND SHARES
ORGANIZATIONAL AND OWNERSHIP STRUCTURE
OF THE COMPANY
COMPANY ORGANIZATIONAL CHART
Director
Economic Director
Mr. Juraj Hirner
Mr. Walter Egger
TT DIRECTION
TU DIRECTION
TN DIRECTION
Director
Mr. Pavol Andráško
Business Manager
Mr. Miroslav Španner
Director
Mr. Juraj Hirner
Business Manager
Mrs. Silvia Imreová
Director
Mr. Juraj Hirner
Business Manager
Mr. Walter Egger
Division Director
Mr. Alojz Šroba
Division Director
Mr. František Vyletelka
Division Director
Mr.. Alfréd Poznán
Division Director
Mr. Jozef Miček
Division Director
Mr.. Juraj Bacmaňák
Division Director
Mr. Stanislav Hudák
Division Director
Mr.. Stanislav Trello
Division Director
Mr. Vladimír Zajac
Division Director
Mr. František Vnuk
Division Director
Mr. Milan Truhan
Director of plant SEREĎ
Mr. Miloš Čačaný
Director
of central services
Mr. Alexander Holénia
Director
of central services
Mr. Miroslav Španner
Department of
central purchases
Head of department
Mrs. Svetlana Červenková
Department of
human resources
Head of department
Mrs. Hana Ochodnická
Department of
marketing
Head of department
Mr. Alexander Holénia
Department of economic
analyses and tools
Head of department
Mr. Miroslav Španner
Director
of central services
Mr. Ľubomír Lašán
Director
of central services
Mr. Peter Černík
Department of bearing
structure designing
Department of
development
Director of plant GEČA
Mr. Milan Truhan
OWNERSHIP STRUCTURE OF THE COMPANY
ZIPP BRATISLAVA SPOL. S R.O.:
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. has shared ownership in following companies:
• ZIPP PRAHA, s.r.o. (100 %)
• ZIPP BRNO s.r.o. (50 %)
• ZIPP GEČA, spoločnosť s ručením obmedzeným (44%)
• ZIPP REAL, a.s. (50 %)
• Viedenská brána s.r.o. (96 % + ZIPP GEČA, spoločnosť s ručením obmedzeným 4 %)
Company had no organizational branch established in foreign countries in routine
accounting period.
40
HISTORY
AND FUTURE
HISTORY
since 1958
Beginning of production of prefabricated components – in Sereď.
1963 - 1993
State-owned enterprise “Závody Inžinierskej a Priemyslovej Prefabrikácie, š.p.“
1993 - 1994
The privatization process: the purchase of a part of “Závody Inžinierskej
a Priemyslovej Prefabrikácie, š.p.“ and establishment of the company
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
The beginnings of atypical constructions.
1991 - 1996
Export of precast reinforced concrete components for German and Czech
markets, harmonization with Czech and German quality standards, and a
significant subsequent improvement in working procedures and materials.
1997
Start of construction works on the Slovak market, including ”turn-key projects”.
1998 - 2003
Execution of complex „turn-key“ projects for global corporations.
The company establishes itself in the domestic market as one of
the leading construction groups in Slovakia.
Start of residential constructions.
2004
Acquisition of shares of ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. by
the STRABAG group.
Since 2004
Member of the STRABAG group.
PERSPECTIVES AND PROGNOSES OF FUTURE COMPANY
DEVELOPMENT
EXPECTATION OF FUTURE ACTIVITIES DEVELOPMENT
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. is planning to continue constantly in its activities and all
financial statements will be elaborated under this expectation.
DECLARATION OF THE COMPANY ABOUT EVENTS OF SPECIAL
IMPORTANCE
After termination of the accounting period no important events occurred which could
influence a view at activities of accounting unit.
On 1.7.2012 a merger of the companies ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. and ZIPP GEČA,
spoločnosť s ručením obmedzeným is planned. The company ZIPP BRATISLAVA spol.
s r.o. as the universal legal successor of the company ZIPP GEČA, spoločnosť s ručením
obmedzeným will take over the trade property and at the same time will enter into the rights
and obligations of extinct company ZIPP GEČA, spoločnosť s ručením obmedzeným.
DEVELOPMENT, STATUS, RISKS AND UNCERTAINTIES
In 2011, the economic crisis continued furthest and situation in civil engineering was not
in principle different from the national economy average rate. This status exists continually
since 2008.
The year 2011 was globally in spirit of uncertain stagnation. Supply of new sufficient capital
sources was missed, inadequately strong competitive surrounding threatened us in such
small market as Slovakia is and situation in public procurement was not favourable for us as
well, because the price always made decisions to the expense of quality.
In spite of unfavourable situation in the market, important changes in personnel were not
made in our company. We did not decrease significantly the number of our employees, but
we improved the personnel quality by increasing the professional requirements. At the same
time, ineffective production was reduced.
In 2012 we expect only a slight increasing of turnover comparing to the last year. As our
company is oriented especially to private sector appreciating also abilities of single tender
applicants, we expect at least quite positive results in this branch during this time.
Bearing columns of our company in 2012 will be the projects: finishing construction of the
airport terminal of M.R.Štefánik in Bratislava, nuclear power plant in Mochovce, production
halls for Volkswagen and infrastructure projects in the field of waste water treatment plants.
2011 Annual Report of the ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
41
QUALITY
QUALITY
The aim of the company ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. is to maintain satisfaction and
appreciation of its customers and all parties involved, and to ensure high quality production.
Among our basic priorities we emphasize on health and safety on work of our employees, as
well as the employees of our supplier companies.
Since 1997 the company has implemented a quality management system in accordance
with the standard EN ISO 9001.
Since 2005, the company has been developing an integrated management system (IMS)
according to the following standards:
• ISO 9001:2008 in the field of Quality
• ISO 14001:2004 in the field of Environment
• BS OHSAS 18 001:2007 in the field of Occupational Health and Safety Protection
The system has been implemented for the following activities:
”Planning and implementation of building constructions, industrial constructions, engineering
constructions, residential constructions, as well as designing, production, transport and
erection of of precast structures ,” and it is ensured by means of processes. Quality
assurance plans, which include Control and test plans, are prepared for each individual
project of the company.
In 2011, twelve internal audits and one external audit performed by the company Quality
Austria Training, Certification and Evaluation Ltd. verified the processes within the scope of
the Management System of ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
The IMS is confirmed by the following certificates:
- Quality Management System (ISO 9001:2008)
- Occupational Safety and Health Protection Management System (ISO 18001:2007)
- Environmental Management System (ISO 14001:2004)
Internal company control of precast components production (structure elements)
in the plant Sereď is performed by the company TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH.
The proof of it is following:
•
certificate of precast components production (EN 13224:2004+A1:2007;
EN 13225:2004+AC 2006; EN 13747:2007+AC:2006; EN 14843:2007; EN 14991:2007;
EN 14992:2007)
Internal company control of bridge elements, concrete crash barriers, triple coated tanks
Convault, board elements and walls of light concrete is performed by the company
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. (Technical and testing institute of civil
engineering). This control is proved by following certificates:
•
•
•
•
•
•
certificate bridge elements (EN 15050:2007)
certificate concrete crash barriers (TO-07/0167, Change 1/09, Change 2/09,
Change 3/10 a Change 4/10)
certificate triple coated tanks Convault (TO-08/0085 and Change 1/09)
certificate board elements Sereď (TO-08/0127 and Change 1/09)
certificate board elements Geča (TO-08/0127 and Change 1/09)
certificate walls of light concrete (EN 15050:2007; EN 1520:2002/AC:2003)
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. received in 2011 the certificate “Safe enterprise” given by
the Ministry of the Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic, with the right to
use a title “Safe enterprise“ within 5 years.
42
CORPORATE
RESPOSIBILITY
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
As a responsible business activities, i.e. Corporate Social Responsibility (herein after as CSR)
we understand especially following fields:
•
•
•
•
•
•
Economic responsibility – keep and strengthen solid economic base
Ecological responsibility – reduce our influence and influence of our clients
to environment
Responsibility towards society – create values with and for society
Employees and background – offer attractive background for talented employees
Mission and vision – continual development of our strategic movement
Values and legal responsibility – follow and improve standards
PERSONNEL POLICY
OUR STRONG POINT, OUR EMPLOYEE
In our company the employees are a base for reliable and high quality valuable execution
of construction projects. Thanks to their highly engaged attitude as well as competences
we can judge our development positively. Productivity of our employees in accordance with
internal disciplinary team work creates a central part of success of our company.
Our employees are important and that is why they are one of the essential centres in our
CSR agenda. Safety, protection and health of our employees are at the first place in our
scale of values.
Unique challenge are also external factors as demographic and climatic changes in central
Europe. Regarding decreasing number of graduates of secondary schools and universities,
we give extra importance to acquisition of new employees. Current demographic changes
originate increasing of average employee age, so much more safety in work and health
care became more important. Climatic conditions progress requires readiness of all parties
involved to changes related with abilities and requirements of the employees.
We employee all classes of age and gradually we succeed in stabilizing young people in our
company. We are dynamic company which need young but experienced employees. Every
employee has his position.
In our interest there is to create high added value for our clients, achieve attractive returns,
for our employees to be a first choice employer and respected member of our company.
To achieve these objectives, there are necessary as much as possible high degrees
of integrity, professionalism, efficiency and competence of our employees. We support
increasing of knowledge level in our enterprise and personal development of our employees
by skilled preparation and subsequent training. We have regular conversations with
our employees, support open communication, take care of rapid and exact transfer of
information as well as suitable working conditions.
Our relationships are created on these columns:
• On common knowledge that following ethical and legal standards in business relations
is the interest of the company and of the employees as well;
• On the background attracting and supporting the most qualified employees and joining
them with our company;
• On the equality of chances regardless of race, nationality, sex, sexual orientation, religion,
disability or age;
• On the working background without discrimination, harassment or chicanery;
• On the policy of “open door“ which allows all the employees their access to their superior;
• On the culture aimed at efficiency with competitive system of remuneration, periodically
repeated fair evaluation regarding individual contribution to achieve the goals and team
work, as well as following values of the Ethical Code.
2011 Annual Report of the ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
43
CORPORATE
RESPOSIBILITY
We discover and support young talents. Young graduates have the chance in our company
to pass a uniform program of preparation of the corporation STRABAG for young experts
and managers (so called Trainee Program or Stage Program). Apart from international
exchange of stage participants which corresponds with increasing international size of the
company, cooperation with selected universities on training young people for manager
positions is developing.
We support increasing of qualification of our employees by the program of next education
in internal Training Academy as well as by participation in external courses, seminars or
conferences. These included especially expert, periodical and language courses or other
forms of training.
We evaluate by suitable diagnostic tools of behaviour, neutrally and professionally leading
and managing potentials. In cooperation with external consultant companies by using form
of analyses of manager potential and behaviour potential, we evaluate our managers. We
contribute to increasing of our company by implementing measures coming from results of
these analyses.
One of the next chapter of CSR in personnel field is a care about employees. Except of basic
part of the income of single employees a personal evaluation is the next part of it, motivating
to work performance and stabilising working teams. We contribute from the social fund and
from the benefit of our company, over our legal obligations, to boarding daily meals of our
employees in our own or external canteens, recreation stays for children of our employee,
using sport and relax facilities and culture events. We do not forget about our employees
neither in bad social situations: we help during long term sickness absence of our
employees and try to soften complicated social situations. We support integration of women
into working process after return from their maternity leave or parent leave by form
of our company kindergarden.
All above mentioned factors contribute to loyalty of our employees, which is reflected in
length of their employment in our company.
Length of employment
* It includes temporary employments as well.
Permanent employment
Temporary employment
EMPLOYEES
The influence of global and economic crisis and related macroeconomic progress in
the Slovak Republic continues. Main reason of the next reduction of employees number
is a permanent decreasing demand in the filed of precast components production.
Development of employees number:
Year
Number of employees (status on 31. 12.)
44
2007
2008
2009
2010
2011
1109
1245
1012
867
771
CORPORATE
RESPOSIBILITY
CORE ETHICAL VALUES
INTEGRITY
Our conduct towards our stakeholders and towards society as a whole is without fault.
SENSE OF RESPONSIBILITY
We fulfill our commitments and take personal responsibility for our actions. We promise only
that which we can deliver. We do not deceive our stakeholders.
FAIRNESS
We treat our stakeholders politely and in keeping with their interests. We promote equal
opportunities and create an environment characterised by fair conduct and free from any
form of harassment.
COMPLIANCE
We recognise the importance of all applicable laws as well as all internal and external
regulations, guidelines and standards, and we follow these to the letter. We expect superiors
to conduct themselves in an exemplary manner, and we commit ourselves to a top-class
inspection and compliance environment.
TRANSPARENCY
We nurture a constructive, transparent and open dialogue with our stakeholders, performed
with respect and professionalism.
OUR PERFORMANCE-BASED CORE VALUES
PEAK PERFORMANCE
We aim for peak performance through the continuous development of our business
practices and know-how, and aspire to position ourselves over the long term as a leading
provider in our areas of activity. We see mistakes as a chance for further improvement.
TEAMWORK
We achieve more for our stakeholders if we combine our individual and collective strengths
and capabilities and through worldwide collaboration across multiple areas of business.
ENGAGEMENT
We acknowledge the contribution of individuals to our current and future success and
endeavour to appraise these contributions objectively. During remuneration we take into
account personal contributions towards achieving objectives, leadership, inspection and
teamwork. Through their continued dedication and engagement, all employees contribute
their best towards achieving our common objectives.
RISK CULTURE
We enter into risks consciously, circumspectly and in a disciplined manner. To protect our
stakeholders and their interests, we place great value on independent risk management and
on compliance and review procedures with clear management responsibility.
PROFITABILITY/COMMERCIAL SUCCESS
We are committed to sustained profitability which will enable us to implement our strategies,
make longterm investments, offer our employees a fair salary and offer our shareholders
an attractive return on their investment. Our core ethical values, however, are more important
than profit.
2011 Annual Report of the ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
45
CORPORATE
RESPOSIBILITY
ENVIRONMENT
We conduce to sustainable development of environment where we are living by our
responsible conduct in the field of environment.
The purpose of the company’s environmental management system is to ensure such
a management of the environmental aspects that will lead to a continuous improvement of
not only living and working environment, but also relating to customer satisfaction.
The costs for disposal or devaluation of waste in 2011 were totally 294 967.51 EUR, which is
approximately the same amount as in the last year.
The proportion of recycled waste produced at the construction sites without top soil in
2011 reached 30 %, which is the worst result since 2008. Comparing with a previous year
2010 there was a decline by 19 %. This result is influenced by construction waste at the
projects of waste water treatment plant Stará Ľubovňa and finishing construction works at
nuclear power plant Mochovce, where that waste was not materially evaluated. We see a
probable reason in lack of recycling capacities in appropriate regions, so economic costs for
its disposal is too high and in case of nuclear power plant it is about specific matter, as the
area of nuclear power plant has strict technical, organizational and safety rules. If we could
exclude influence of these two projects, we would say that management of construction
waste is continually improving since 2008 and in 2011, on the contrary, reached the best
result - the proportion of waste recycling at the sites without soils reached 58 %. Together
with increasing proportion of waste recycling the total amount of waste produced was
reduced.
Proportion of waste recycling:
2008
2009
2010
2011
Without projects Finishing construction
of nuclear power plant Mochovce and
WWTP Stará Ľubovňa
Proportion of
waste recycling
37%
39%
49%
30%
58%
Land filling
63%
61%
51%
70%
42%
Year
RESEARCH AND DEVELOPMENT
We apply ourselves to science and research constantly. In recent year 2011 the company
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. gave for this activity the costs in amount of 0,23 %
representing the ratio of costs to reached capacities in precast production reduced by
internal corporate deliveries.
We support projects of the Faculty of the Civil Engineering of the Technical University in
Bratislava within the cooperation with academic branch.
SUPPORTS (DONATIONS AND SPONSORING)
Existing crisis influenced also the field of donations and sponsoring. It was necessary to
consider carefully the total volume of our engagements. In spite of that, our company during
the year 2011 supported several activities and helped in different fields of social life, as
following:
•
culture
•
sport
•
education, science and research
•
regional development
•
support of disabled persons and persons in material deprivation
46
REFERENCES
2011
REFERENCES 2011
BUILDINGS FOR SERVICES
AND INDUSTRY
TRADE AND SHOPPING CENTRES
TESCO, Zlaté Moravce
Möbelix, Prešov
Shopping centre, Prešov
STOP SHOP, Dolný Kubín
STOP SHOP, Liptovský Mikuláš
Supermarket FRESH, Košice-Šaca
KAUFLAND, Žiar nad Hronom
Warehouse LIDL, Nemšová
TESCO – reconstruction, Banská Bystrica
Shopping Centre Korzo – extension, Prievidza
ADMINISTRATION BUILDING
VERED – administration – operational building, Bratislava
Facade renovation of administration building, Jaslovské
Bohunice
Autokabel Slovakia – administration building next to the
hall Porsche, Trenčín
Logistic- shopping centre KON-RAD, Bratislava
HOTELS
Hotel PAX – reconstruction, Trenčianske Teplice
HALLS, WAREHOUSES AND
PRODUCTION HALLS
HELLA – enhancement of production hall and assembly
hall, Kočovce
HELLA – enhancement of production hall, changing
rooms and snack-bar, Kočovce
TAZ – reconstruction of production hall, Trnava
TRW, Nové Mesto nad Váhom
Extension of assembly hall H3 in part Logistic, Bratislava
HELLA – assembly hall and administration, Kočovce
HELLA – hall for drying granulates, Kočovce
RB s.r.o. – storage hall for stocking steel semi-products,
Veľké Kapušany
Processing fruits and forest fruits according to old
prescription in the region Spiš, Stará Ľubovňa
Procession and storage of spirit, Hniezdne
Extension of production capacity of OR coatings,
I. production hall, Púchov
Continental - construction of I. phase of production hall,
Púchov
Continental – foundations for extruders and cutting
machine – production hall, Púchov
Continental – construction works of the building, Púchov
ALPS project – assembly hall and administration building
– delivery of the roof cladding, Trenčín
Autokabel Slovakia – reconstruction of the hall Porsche,
Trenčín
Kolormax - SDH II. phase, Prešov
Girder hall and loading bridge P3, Hlohovec
RHENUS- depot 2, Trebatice
Mini steel plant SSM a.s. – finishing hall SO 049 –
II. phase, Strážske
Mini steel plant SSM a.s. – steel plant SO 049, Strážske
Mini steel plant SSM a.s. – SO 052.1 – area of waste
management, Strážske
2011 Annual Report of the ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
PUBLIC BUILDINGS
HOSPITALS, SANATORIUMS AND OLD
PEOPLE HOMES
National transfusion station – building works and
reconstruction works, Bratislava
EDUCATIONAL FACILITIES, UNIVERSITIES,
SCHOOLS AND KINDERGARTENS
Reconstruction and roofing of elementary school and
kindergarten, Hrnčiarovce nad Parnou
Reconstruction of elementary school (Novomeského
street), Trenčín
Modernization and building construction works
at elementary school Dargovských hrdinov, Humenné
Reconstruction and modernization II. Elementary school,
Švermova street 6, Michalovce
Reconstruction of elementary school, Valaliky
PRODUCTION OF PRECAST
COMPONENTS
SKELETY
Revitalization of the area P1-S010, Bratislava
TESCO, Malacky
Shopping centre KIK, Turzovka
BILLA – regional warehouse, Prešov
Shopping centre P13, Bratislava
JAF HOLZ – hall, Špačince
BOPP – production building 94, Svit
TESCO, Spišská Nová Ves
FORD – extension, Bratislava
Tribune of race track, Bratislava
Delivery and assembly of precast bearing girders
and beams – bridge 201-20 on the road R1,
Nitra - Tekovské Nemce
Faurecia Slovakia – Airport Industrial park-I. phase, Košice
CONSTRUCTION ELEMENTS
Delivery of prefabricated ledges for SO 202-01,
Nitra - Selenec
R1 anti-noise walls, Nitra
CONSTRUCTION OF BRIDGES
Bridge 203-00 and 204-00 – highway R1,
Nitra - Tekovské Nemce - Banská Bystrica
Bridge 201-00 - highway R1,
Nitra - Tekovské Nemce - Banská Bystrica
ENERGETICS
POWER PLANTS
New centres of emergency response,
Jaslovské Bohunice
Reconstruction of roofs at main buildings JOB C01,
Jaslovské Bohunice
CONSTRUCTIONS FOR GAS INDUSTRY
NAFTA – extension of storage capacities (construction
GABA), Gajary
PARKING HOUSES AND
UNDERGROUND GARAGES
TECHNOLOGY OF
ENEVIRONMENT
HELLA – parking extension, Kočovce
WESTEND SQUARE II. phase – garages, Bratislava
Continental – incentive parking, Púchov
SEWERAGES AND WASTE WATER
TREATMENT PLANTS
Sewerage connections at collector A, Hybe
47
FINANCIAL
STATEMENTS
ZIPP BRATISLAVA SPOL. S R.O.
FINANCIAL STATEMENTS
prepared according
to the International Financial Reporting Standards
(IFRS) adopted by the EU in accordance
with the Slovak Accounting Act
for the year ended
DECEMBER 31, 2011
BALANCE SHEET
in EUR
Notes
Years ended
2011
2010
Revenues for the sale of own products, services and goods
17.1
283 368 639
273 423 359
Material, goods and services consumed
16.1
-253 045 877
-242 987 979
Labour costs
16.2
-18 277 583
-20 470 438
Other operational revenues
17.2
5 133 402
10 094 759
Other operational costs
16.3
-9 381 350
-11 286 828
Depreciation of intangible and tangible assets
4,5
-1 846 401
-4 387 646
5 950 830
4 385 227
INCOME FROM OPERATING ACTIVITY
Interest income
799 573
1 122 548
Interest charges
-708 272
-1 206 690
Dividends received
Other financial income (+) / costs (-)
INCOME FROM FINANCING ACTIVITY
INCOME BEFORE TAXATION
Tax (payable, deferred)
INCOME FOR THE PERIOD
14
6 000 000
0
-276 715
-231 769
5 814 586
-315 911
11 765 416
4 069 316
-1 321 043
-872 497
10 444 373
3 196 819
COMPREHENSIVE INCOME
in EUR
Years ended
2011
INCOME AFTER TAXATION
Differences from revaluation of assets
COMPREHENSIVE INCOME
2011 Annual Report of the ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
10 444 373
2010
3 196 819
19 865
285 287
10 464 238
3 482 106
49
FINANCIAL
STATEMENTS
FINANCIAL POSITION STATEMENT
in EUR
Notes
Long-term assets
38 318 911
37 614 413
Intangible assets
5
969
3 449
Lands, buildings and equipment
4
12 433 661
13 954 975
Financial investments
6
46 980
4 695 398
Trade receivables
9
20 251 422
14 000 220
Other non-current assets
9
423 554
423 554
Deferred tax assets
14
5 162 325
4 536 817
Short-term assets
175 649 530
121 492 008
7
22 659 684
35 994 422
Trade and other receivables
9
118 419 761
70 870 669
Loans provided
9
26 609 177
0
Cash and cash equivalents
10
5 798 845
11 869 755
Accruals of assets
15
2 162 063
2 757 163
213 968 441
159 106 422
Inventories
TOTAL ASSETS
Equity
62 399 795
51 975 287
Basic capital
132 776
132 776
Capital funds
98 419
118 285
51 724 227
48 527 408
10 444 373
3 196 819
Income from prior years
Income from current year
11
Long-term liabilities
30 100 387
27 504 259
12
16 739 389
14 336 586
Trade liabilities
13
13 330 280
13 167 576
Other long-term liabilities
13
30 718
96
121 468 259
79 626 876
Long-term reserves
Short-term liabilities
Short-term reserves
12
4 910 988
2 560 215
Liabilities of trade and other liabilities
13
116 140 155
71 371 456
Loans received
13
0
4 057 312
Income tax
14
417 116
304 393
Accruals of assets
15
0
1 333 500
213 968 441
159 106 422
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES
50
Balance as of
31. 12. 2011
31. 12. 2010
FINANCIAL
STATEMENTS
STATEMENT OF MOVEMENTS IN EQUITY
in EUR
Income from
prior years
Income from
current year
Total
-167 002
47 869 296
658 112
48 493 182
Basic capital Capital funds
As of Jan. 01, 2010
132 776
Transfer of profit from 2009
0
0
658 112
-658 112
0
Differences from revaluation of assets
0
285 287
0
0
285 287
Income for 2010
As of Dec. 31, 2010
0
0
0
3 196 819
3 196 819
132 776
118 285
48 527 408
3 196 819
51 975 288
Transfer of profit from 2010
0
0
3 196 819
-3 196 819
0
Differences from revaluation of assets
0
19 865
0
0
19 865
Income for 2010
As of Dec. 31, 2011
0
0
0
10 444 373
10 444 373
132 776
138 150
51 724 227
10 444 373
62 439 526
CASH-FLOW STATEMENT
in EUR
Operating activity
Years ended
31. 12. 2011
31. 12. 2010
Profit before taxation
11 765 416
Depreciation and amortization
4 069 316
1 846 401
4 387 646
Interest expense
708 272
1 206 690
Interest income
- 799 573
-1 122 548
Exchange rate differences
46 528
5 370
Income / loss from assets sold
-83 317
321 985
Other non-cash items
4 659 174
15 259
Cash flow from operating activities before any changes in working capital
8 883 717
3 528 605
Change in receivables
- 80 673 473
37 465 370
Change in inventories
13 334 738
4 356 720
Change in accruals
- 738 400
395 929
Change in liabilities
50 141 203
-40 964 283
206 970
10 137 454
Cash flows from operating activities
Interest received
Interest paid
1 063 204
985 065
- 1 210 652
-1 136 535
Income tax returned (paid)
- 1 833 828
850 995
Cash flow from operating activities, net
- 1 774 307
10 836 979
- 664 965
-713 906
Investment activity
Acquisition of buildings, constructions, machinery and equipment
and intangible assets
Revenues from the assets sold
Cash flows used in investment activity, net
425 674
291 399
- 239 290
-422 507
Financial activity
2011 Annual Report of the ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
Loans paid and received
- 4 057 312
-2 000 425
Cash flows used in financial activity, net
- 4 057 312
-2 000 425
Increase in cash and cash equivalents, net
- 6 070 910
8 414 047
Cash and cash equivalents at the year beginning
11 869 755
3 455 708
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE YEAR END
5 798 845
11 869 755
51
FINANCIAL
STATEMENTS
ADDITIONAL INFORMATION TO THE FINANCIAL STATEMENTS
1. GENERAL INFORMATION
1.1. BASIC INFORMATION ABOUT THE COMPANY
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. (the Company) is a limited liability company, which was
registered in the Slovak Republic on July 7, 1993, with the date of foundation January 15,
1993. The registered address of the Company is Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava,
Slovak Republic, Company Registration Number (IČO): 31 355 161, Tax Registration Number
(DIČ): 2020379691.
As at December 31, 2010, the partner of the Company is:
STRABAG s.r.o. Company Registration Number (IČO): 17 317 282 Mlynské nivy 61/A ,
Bratislava 825 18
Company name
and registered address
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava
January 15. 1993
Foundation date
Date of incorporation (as per
the Companies Register)
July 7, 1993
Economic activity
- production of construction parts and materials
- forwarding activity
- dealing with authorities in the construction sector
- leasing of the transfer of the subjects of lease
to the ownership of a lessee after the end of leasing
- hospitality business
- preparation of precooked and semi-cooked food
- consultancy in the transportation field
- intermediation of services in the transportation field
- providing temporary accommodation
- execution of constructions and their changes
- purchase of goods for its further sale to the other trades
(wholesale) (retail) in the scope of unregulated trade
- intermediation activity in the scope of unregulated trade
in the field of trade and services
- repairs and modifications of machinery and machinery
equipment, except for any interventions to the specified
technical equipment
- constructional design
- leasing tangible assets in the scope of unregulated trade
- leasing real estates with providing other then basic services
connected to the lease (leasing production equipment,
machinery)
- domestic freight transportation
- rail track operation
- rail track transport operations
- repair of special technical gas equipment (from 28. 12. 2010)
- installation, reconstruction and maintenance of special
technical gas equipment (from 28. 12. 2010)
1.2. EMPLOYEES
Number of employees as of Dec. 31, 2011
Managerial positions
During 2011, the Company employed 785 employees on average, 6 of which held
managerial positions (2010: average number of employees: 992, out of which 6 held
managerial position).
1.3 UNLIMITED LIABILITY
The Company is not a partner with unlimited liability in any business company.
52
771
6
FINANCIAL
STATEMENTS
1.4 APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS FOR 2010
The financial statements of the Company ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., for the year ended
31 December, 2010, were prepared according to the Slovak accounting standards and
approved by the Regular General Assembly held on May 4, 2011.
1.5 MEMBERS OF THE COMPANY’S BODIES
Body
Statutory
body:
Body
Authorized
Agents:
Position
Name
Statutory Executive
Ing. Juraj Hirner
Statutory Executive
Walter Egger
Statutory Executive
Ing. Peter Goča
Statutory Executive since 22. 10. 2011
Ing. Juraj Bacmaňák
Statutory Executive since 22. 10. 2011
Ing. Miroslav Španner
Statutory Executive since 22. 10. 2011
Ing. Sylvia Imreová
Statutory Executive until 21. 10. 2011
Ing. Pavol Andráško
Statutory Executive until 2. 2. 2011
Ing. František Hirner
Date of foundation
Name
since 16. 6. 2011
Ing. Mgr. Alexander Holénia
since 2. 2. 2010
Ing. Jozef Miček
since 2. 2. 2010
Ing. Matúš Pollák
since 2. 2. 2010
Ing. Milan Truhan
since 22. 10. 2011
Ing. Alojz Šroba
1.6 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
The consolidated financial statements for the largest group of business undertakings are
prepared by the company STRABAG SE, Donau-City-Strasse 9, A-1220 Wien.
The consolidated financial statements are available at the seat of this company.
2011 Annual Report of the ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
53
FINANCIAL
STATEMENTS
2. SIGNIFICANT ACCOUNTING PRINCIPLES
STATEMENT OF COMPLIANCE
These financial statements are the annual individual financial statements of the Company
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., prepared in accordance with Act No. 431/2001 Coll. on
Accounting, as amended. The financial statements were prepared for the reporting period
from January 1, 2011 to December 31, 2011 in accordance with International Financial
Reporting Standards („IFRS“) as adopted by the European Union („EÚ”).
BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS
The financial statements are presented in Euros (EUR), with all amounts being
mathematically rounded to whole Euros.
The financial statements have been prepared under the assumption that company will
continue in its activities.
TRANSACTION IN FOREIGN CURRENCIES
Transactions denominated in foreign currencies are translated into Euros (EUR) at the rate
of exchange ruling on the transaction date. Monetary assets and liabilities denominated in
foreign currencies are retranslated at the rate of exchange ruling on the balance sheet date.
All foreign exchange differences are recognized within the income statement in the
accounting period in which they arise. Foreign exchange gains and losses are charged into
financial expenses or revenues.
TANGIBLE FIXED ASSETS
Tangible fixed long-term assets are carried at acquisition cost less any accumulated
depreciation and provisions (impairment loss). Acquisition cost includes all costs directly
attributable to bringing the asset to working conditions for its intended use. Internally
generated tangible fixed long-term assets are measured at own costs that include the costs
of material, direct wages and overhead costs directly associated with the production of
tangible non-current assets until the assets is put into use.
Tangible non-current assets are depreciated on a straight-line basis over the full estimated
useful life (20 years for buildings and constructions and 4-6 years for machinery, equipment
and vehicles). Land and assets under construction are not depreciated. Where some
significant parts of non-current assets have different useful lives, they are accounted for and
depreciated as separate items.
The gain or loss arising from sale or disposal of an item of tangible non-current assets is
determined as the difference between the sales proceeds and the carrying amount of
the asset and is recognized in the income statement.
INTANGIBLE NON-CURRENT ASSETS
Intangible long-term assets acquired separately are reported at acquisition cost less
accumulated depreciation and accumulated impairment losses. Intangible long-term assets
depreciated is equally over their estimated useful lives (5 years). The estimated useful life and
amortization method reviewed at the end of each reporting period are evaluated, with the
effect of any changes in estimate being accounted in the next reporting period.
INVESTMENTS IN SUBSIDIARY COMPANIES, JOINT VENTURES AND ASSOCIATE
COMPANIES
Long-term financial assets are initially measured at acquisition cost. The acquisition cost
is the cost, for which the assets were procured and any costs related to this procurement
(fees and commissions for brokers, advisors, stock exchanges). Investments in subsidiaries,
whose basic capital is denominated in other currency than EUR, are converted using
the current exchange rate at the financial statement date. Any exchange rate differences are
accounted for through the capital funds of the Company.
The Company uses the cost approach for a consequent revaluation at the financial statement
date. The equity method is used only for need of adjusting entry fort these investments.
FINANCIAL INSTRUMENTS
Financial assets and financial liabilities are recognized on the Company’s balance sheet
when the Company becomes a party of the contractual provisions of the financial
instrument. Financial instruments of the Company are represented by receivables, payables
and financial derivates.
54
FINANCIAL
STATEMENTS
CASH AND CASH EQUIVALENTS
Cash and cash equivalents in the balance sheet are defined as cash on hand and valuables
in treasury and demand deposits.
For the purposes of the cash flow statement - cash and cash equivalents consists of cash
and cash equivalents, as defined above.
TRADE AND OTHER RECEIVABLES
Trade and other receivables are measured at expected realizable value, including adjusting
entries for bad and doubtful receivables.
INVENTORIES
Inventories are measured at the lower of cost, own costs or net realizable value, according to
the fact which of these values is the lowest one. Net realizable value is the estimated selling
price less the estimated costs of completion and sale.
Raw materials are measured by its acquisition cost including acquisition cost of raw materials
and other costs related to acquisition that arose on bringing the assets to their current form
and their transport to the current location. The FIFO method is used for usage of inventories
of the same type.
Work in progress and finished goods are measured at own costs, which include the costs
of direct material and direct salaries, other direct expenses and production overheads
determined under normal operating capacity.
CUSTOM MANUFACTURING
In case that the result of custom manufacturing can be reliably estimated, the revenues and
the costs are recognized at the balance sheet date with reference to the stage of completion
of the order, which shall be defined based on the radio between the costs of custom
manufacturing incurred for the works performed by that time and the expected total costs
of the order, except in case, when such calculation would not reveal the actual stage of
completion. Any differences from the custom manufacturing contract, claims and incentive
payments shall be included in the same extent, as was agreed with the customer.
If the result of custom manufacturing cannot be reliably estimated, the revenues from custom
manufacturing are recognized in the extent of the incurred and the probably recoverable
costs of the order. The costs for custom manufacturing are recognized as the costs
of the period, in which they occur.
If the total costs for custom manufacturing are likely to exceed the total revenues from
the order, the anticipated loss is immediately accounted for to the costs, firstly as a decrease
of the value of custom manufacturing and then as a provision.
IMPAIRMENT OF ASSETS
In accordance with the requirements of IAS 36, at each balance sheet date an assessment
is made as to whether there is any indication that the recoverable value of the Company’s
buildings, constructions, machinery and equipments and intangible assets is less than
the accounts value. In case of indication of these factors, the recoverable amount of
buildings, constructions, machinery and equipments being higher than their net selling price
or the present value of future cash flows coming from them, according to the fact which one
of the both is bigger, is estimated. Any resulting estimated impairment loss of impairment
value of buildings, constructions, machinery and equipments is recognized in full in the
income statement in period in which the impairment occurs. The discount rates used to
calculate the present value of the future cash flows are coming from the position of
the Company in the economic environment in the Slovak Republic at balance sheet date..
PROVISIONS
Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or
not-contractual) as a result of past events and it is probable that an outflow of resources
embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and a reliable estimate
of the amount of the obligation can be made. The Company management, on the basis
of the best estimate, make an amount of provision for the cost of the liability settlement as
to the balance sheet date. If the effect of this amount is important, the amount of provision
is determined by discounting the expected future cash flow by a pre-tax discount rate that
reflects current market assessment of the time value of money and, where appropriate,
the risks specific to the liability.
The Company creates provision for lawsuits, provision for paid leaves of absence, bonuses,
levies and provision for repairs. Their amount and justification shall be assessed as the date
of preparation of the financial statements.
2011 Annual Report of the ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
55
FINANCIAL
STATEMENTS
TRADE PAYABLES AND OTHER PAYABLES
Trade and other payables are initially measured at fair value and subsequently at amortized
cost using the effective interest rate method.
ACCRUALS
The Company makes an estimate of expenses and liabilities that have not been invoiced
at the balance sheet date. These expenses and liabilities are recorded in the accounting
records and reported in the financial statements of the periods to which the relate.
PAYABLES FROM EMPLOYEE BENEFITS
The Company has defined long-term benefit program of employee benefits comprising
one-off retirement benefits. According to IAS 19 “Employee benefits”, the employee benefits
costs are stated using the „Projected Unit Credit Method“. Under this method, the costs
of employee benefits are charged to income statement so as the regularly repeated costs
should be spread over the employment time. The liabilities related to the benefits are
measured at the present value of the estimated future cash outflows discounted by market
yields on Slovak government bonds, which have maturity periods approximating the maturity
periods of the related liability. All actuarial gains and losses are recognized in the income
statement. Past service costs are recognized when incurred to the extent of the already paid
benefits, and the remaining amount is amortized on a straight-line basis over the average
period until the benefits are paid.
SOCIAL SECURITY AND PENSION SCHEMES
The Company is required to make contributions to various mandatory insurance schemes,
employees also participating in these contributions. The expenses for social security are
recognized through profit and loss in the same period as the related salary costs.
INTEREST-BEARING LOANS AND BORROWINGS
Interest bearing loans and borrowings are initially recognized at real value of
the consideration received by the Company, after deduction directly attributable transaction
costs and subsequently at amortized costs using the effective interest rate method. Any
difference between the borrowings redemption value and costs without interests deducted
on the effective interest rate basis is recognized in the income statement over the period
of the borrowings on a straight-line basis. All other costs of borrowings and loans are
recognized in the income statement in the accounting period in which they arise.
EQUITY
Basic capital is recognized at the fair value of the consideration received by the Company.
Basic capital is registered in the Companies Register and paid-up in full amount.
STATUTORY RESERVE FUND
The statutory reserve fund has been set up in accordance with Slovak legislation to cover
potential future losses and is not distributable. Statutory reserve fund may not be distributed
among the shareholders. It is designed to cover future losses from operations and to
increase registered capital in accordance with valid regulations.
REVENUE RECOGNITION
Revenue is recognized when it is assumed that the Company will have some economic
benefit from it and when it can be reliably measured. Revenue is measured at the fair value
of the consideration received, excluding discounts, rebates and other sales taxes or duty.
Sale of good
Revenue from the sale of goods is recognized at the fair value when all significant risks and
rewards of ownership have been transferred to the buyer and no significant uncertainties
remain regarding the collection of consideration, costs related to transaction and possible
claims or returning of goods. Revenues are stated net of taxes and discounts. No revenue is
recognized if there are significant uncertainties regarding the settlement of the consideration
due, the associated costs of transaction and the possible return of goods, or regarding the
continuous involvement of the Company in the management of the goods.
56
FINANCIAL
STATEMENTS
Interest income
Interest income is accrues on a time basis, by reference to the principal outstanding by
using method of effective interest rate. Effective interest rate is a rate that exactly discounts
estimated future cash receipts through the expected life of the financial asset to that asset’s
net carrying amount. Early repayments of interest related to the retention money paid off
before the agreed due date are also recognized in interest income.
INCOME TAX
Income tax for the relevant account period comprises current and deferred tax.
Income tax payable
Payable tax receivables and liabilities are measured at the amounts expected to be paid to
or recovered from the taxing authority. The tax rates and tax laws used to calculate these
amounts are those that are enacted or substantively enacted at the balance sheet date.
Deferred income tax
Deferred income tax is accounted from all the temporary differences between the tax value
and accounts value of assets and liabilities existing on the balance sheet date by using
the liability method. Deferred income tax expenses represents the change in deferred
tax asset and liability balances during the year except for deferred tax related to the items
charged directly to equity. Changes resulting from amendments and revision in tax laws and
tax rates are recognized when the new tax laws or rates become valid.
Deferred income tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences.
Deferred income tax assets are recognized for all deductible temporary differences only if it
assumed that sufficient taxable profit will originate against which the deductible temporary
differences can be utilized.
The account value of deferred income receivables is reviewed at each balance sheet date
and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be
available to allow all or part of the deferred income tax asset to be utilized.
Deferred income tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to
apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates and
tax laws valid or substantively enacted at the balance sheet date.
Deferred tax assets and liabilities are compensated when there is a legally enforceable right
to set off current tax assets with payable current tax liabilities and when they relate to income
taxes levied by the same taxing authority and the Company intends to settle its current tax
assets and liabilities on a net basis.
IFRS STANDARDS ADOPTED BY THE COMPANY DURING THE ACCOUNTING
PERIOD
The Company has adopted all of the new and revised standards and interpretations issued
by the International Accounting Standards Board (IASB) and the International Financial
Reporting Interpretations Committee (IFRIC) of the IASB that have been endorsed for use in
the European Union and that are relevant to its operations and accounting periods beginning
on January 1, 2010. The adoption of these new and revised standards and interpretations
resulted in no changes of the Company’s accounting procedures.
The following interpretations issued by the International Financial Reporting Interpretations
Committee of IASB became effective in the current accounting period:
• Amendment to IFRS 1: First-time Adoption of International Financial Reporting
Standards (effective for accounting periods beginning July 1, 2011 or later),
• Amendment to IFRS 7: Financial Instruments - Disclosures (effective for accounting
periods beginning July 1, 2011 or later),
• Amendment to IAS 1: Presentation of Financial Statements (effective for accounting
periods beginning January 1, 2011 or later),
• Amendment to IAS 24: Related Party (effective for accounting periods beginning
1 January, 2011 or later),
• Amendment to IAS 34: Interim Financial Reporting (effective for accounting periods
beginning January 1, 2011 or later),
• Amendment to IFRIC 13: Customer Loyalty Programmes (effective for accounting
periods beginning January 1, 2011 or later),
• Amendment to IFRIC 14: IAS 19 – The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum
Funding Requirements and their Interaction (effective for accounting periods beginning
January 1, 2011 or later).
2011 Annual Report of the ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
57
FINANCIAL
STATEMENTS
The following standards and interpretations or amendments to the already valid standards
and interpretations became effective to the current accounting period date, but the Company
has not applied them:
• IFRS 9: Financial Instruments - Recognition and Measurement (effective for accounting
periods beginning January 1, 2013 or later),
• Amendment to IAS 12: Income Taxes (effective for accounting periods beginning
January 1, 2012 or later),
• Amendment to IFRS 10: Consolidated Financial Statements (effective for accounting
periods beginning January 1, 2013 or later),
• Amendment to IFRS 11: Joint Venture Business (effective for accounting periods
beginning January 1, 2013 or later),
• Amendment to IFRS 13: Appreciation by the Fair Value (effective for accounting periods
beginning January 1, 2013 or later),
• Amendment to IAS 19: Employee Benefits (effective for accounting periods beginning
January 1, 2013 or later),
• Amendment to IAS 27: Individual Financial Statements (effective for accounting periods
beginning January 1, 2013 or later),
• Amendment to IAS 28: Investments in Associated and Joint Ventures (effective for
accounting periods beginning January 1, 2013 or later),
• Amendment to IAS 1: Presentation of Items of Other Comprehensive Income (effective
for accounting periods beginning July 1, 2012 or later),
• Amendment to IAS 12: Deferred Tax – Recovery of Underlying Assets (effective for
accounting periods beginning July 1, 2012 or later),
The Company anticipates that the adoption of these standards and interpretations will have
no significant impact on the financial statements of the Company in the future.
Amendments to various standards and interpretations resulted from the annual project of
increasing the quality of the IFRS standards.
58
FINANCIAL
STATEMENTS
3. SIGNIFICANT UNCERTAINTIES RELATED TO ACCOUNTING
ESTIMATES AND CRITICAL JUDGMENTS WHEN APPLYING
ACCOUNTING RULES
3.1. SIGNIFICANT UNCERTAINTIES RELATED TO ACCOUNTING ESTIMATES
The preparation of financial statements in conformity with IFRS requires management of
the Company to make estimates and define assumptions that affect certain amounts
reported in the financial statements and accompanying notes. Actual results may differ from
those estimates. Any differences between results estimated and real may have significant
impact in these financial statements.
Important accounting judgment and key sources of estimation uncertainty
In the process of applying the Company’s accounting policies, the Company has made
the following judgment and key assumptions concerning the future, and other key reasons
of estimation uncertainty at the balance sheet date, that have a significant risk of need of
important adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial
year or that have significant effect on the amounts recognized in the financial statements.
Long-time tangible property (useful life and impairment)
Long-time tangible property is depreciated in accordance with their estimated useful life.
The economic useful life of the long-time tangible property is estimated on the basis of its
current use, operational conditions and technology. There are uncertainties about future
operational conditions, changes in technology and the competitive environment within
the industry that may lead to future adjustments to estimated property life which could
significantly change recognized financial situation, equity and profit.
Allowance to inventories
The Company maintains an allowance for inventories reflecting estimated loss resulting from
obsolescence and damage of inventory and from reduction of market value of inventories.
When determining the amount of the allowance for inventory, management uses information
on age structure of inventories and its expected future use as well as historical write-off
experience about its liquidation, as well information about market values of finished products.
Determination of percentage of completion of unfinished custom manufacturing
The Company determines the percentage of completion of custom manufacturing based on
the current costs and remaining expected costs for completion of unfinished projects, based
on which the Company accounts for revenues of the related projects, adjusting entries for
work in progress and provisions for loss-making projects. Currently estimated costs for
completion may differ from the Company’s estimate.
Provisions for warranty repairs
The Company creates provisions for warranty repairs related to unfinished and finished
contracts. The amount of the provision is determined by a professional estimate of
responsible employees based on the appraisal of technical factors and historical
experiences with warranty repairs. Currently estimated costs of warranty repairs may differ
from the Company’s estimates.
3.2. CRITICAL JUDGMENT WHEN APPLYING ACCOUNTING RULES
Assets (in particular the apartment complexes) built by the Company are accounted for as
inventories due to the fact that the Company is interested in selling these assets as a whole
or as separate and individually detachable parts.
2011 Annual Report of the ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
59
FINANCIAL
STATEMENTS
4. LAND, BUILDINGS AND EQUIPMENT
At December 31, 2011
Lands
Buildings
Separate
movable
assets and sets
of movables
in EUR
Art works
Unfinished
investments
Total
33 310 962
Costs, less impairment
At Jan 1, 2011
2 380 712
15 348 088
15 201 952
2 656
377 554
Additions
0
0
0
0
652 353
652 353
Disposals
-3 237
-1 914
-3 168 986
0
0
-3 174 137
Transfers
4 263
1 630
576 412
0
-582 305
0
2 381 738
15 347 804
12 609 378
2 656
447 602
30 789 177
At Jan 1, 2011
0
-8 585 046
-10 770 941
0
0
-19 355 987
Depreciation
0
-406 127
-1 413 396
0
0
-1 819 522
Disposals
0
1 915
2 818 080
0
0
2 819 995
At Dec. 31, 2011
0
-8 989 258
-9 366 258
0
0
-18 355 516
At Dec. 31, 2011
2 381 738
6 358 546
3 243 120
2 656
447 602
12 433 661
At Dec. 31, 2010
2 380 712
6 763 042
4 431 011
2 656
377 554
13 954 975
Lands
Buildings
Separate
movable
assets and sets
of movables
Art works
Unfinished
investments
Total
34 597 222
At Dec. 31, 2011
Adjustments
Net book value
At December 31, 2010
in EUR
Costs, less impairment
At Jan. 1, 2010
2 379 110
14 976 396
16 478 535
2 656
760 526
Additions
1 602
0
0
0
802 617
804 219
Disposals
0
-493
-1 982 063
0
-107 924
-2 090 480
Transfers
0
372 185
705 480
0
-1 077 665
0
2 380 712
15 348 088
15 201 952
2 656
377 554
33 310 962
At Jan. 1, 2010
0
-8 192 197
-8 186 974
0
0
-16 379 170
Depreciation
0
-393 342
-3 842 994
0
0
-4 236 336
Disposals
0
493
1 259 027
0
0
1 259 520
At Dec. 31, 2010
0
-8 585 046
-10 770 941
0
0
-19 355 987
At Dec. 31, 2010
2 380 712
6 763 042
4 431 011
2 656
377 554
13 954 975
At Dec. 31. 2009
2 379 110
6 784 199
8 291 561
2 656
760 526
18 218 052
At Dec. 31, 2010
Net book value
Tangible property of the Company is insured by the companies Uniqua, Allianz and Generali.
This property, excluding the cars, is insured to the value of EUR 28 135 859 (in the year
2010 it was insured to the same value). As of December 31, 2011, the Company did not have
any property under lien established in order to secure bank loans.
60
FINANCIAL
STATEMENTS
5. INTANGIBLE ASSETS
At December 31, 2011
in EUR
Software
Unfinished investments
Total
213 302
Costs, less impairment
At Jan. 1, 2011
213 302
0
Additions
0
0
0
Disposals
0
0
0
Transfers
0
0
0
213 302
0
213 302
-209 853
0
-209 853
-2 480
0
-2 480
0
0
0
-212 333
0
-212 333
At Dec. 31, 2011
969
0
969
At Dec. 31, 2010
3 449
0
3 449
Software
Unfinished investments
Total
216 183
At Dec. 31, 2011
Adjustments
At Jan. 1, 2011
Depreciation
Disposals
At Dec. 31, 2011
Net book value
K 31. 12. 2010
in EUR
Costs, less impairment
At Jan. 1, 2010
216 183
0
Additions
0
0
0
Disposals
-2 881
0
-2 881
Transfers
At Dec. 31, 2010
0
0
0
213 302
0
213 302
-188 687
0
-188 687
-24 047
0
-24 047
2 881
0
2 881
-209 853
0
-209 853
Adjustments
At Jan. 1, 2010
Depreciation
Disposals
At Dec. 31, 2010
Net book value
At Dec. 31, 2010
3 449
0
3 449
At Dec. 31, 2009
27 496
0
27 496
6. FINANCIAL INVESTMENTS
in EUR
Share and ownership
interest in subsidiaries
Share and
ownership interests
in companies with
significant influence
Other financial assets
Total
6 351 694
Costs, less impairment
At Jan. 1, 2011
5 349 424
27 977
974 293
Additions
0
0
0
0
Disposals
-4 662 299
-655
0
-4 662 955
Transfers
At Dec. 31, 2011
0
0
0
0
687 125
27 322
974 293
1 688 739
-1 656 296
Valuation allowances
At Jan. 1, 2011
-682 335
0
-973 961
Additions
0
-4 674
0
-4 674
Disposals
0
19 210
0
19 210
-682 335
14 537
-973 961
-1 641 759
At Dec. 31, 2011
4 790
41 859
332
46 980
At Dec. 31, 2010
4 667 089
27 977
332
4 695 398
At Dec. 31, 2011
Net book value
2011 Annual Report of the ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
61
FINANCIAL
STATEMENTS
As at December 31, 2011, the Company owns shares in the following companies:
Company
Share of
the basic
capital
Currency
Cost in the
currency
Valuation allowance
Value of equity
corresponding to
the company
in the currency
-5 934 000
Subsidiaries:
ZIPP PRAHA, s.r.o.
Viedenská brána
100 %
96 %
CZK
17 100 000
-17 100 000
EUR
663 125
-663 125
-230 116
EUR
24 000
0
-5 460 322
0
80 011 000
0
59 389 726
Joint ventures:
ZIPP Brno s.r.o.
ZIPP REAL, a.s.
50 %
50 %
CZK
80 000
EUR
3 102
CZK
500 000
EUR
19 390
EUR
4 674
3 102 765
2 303 088
Affiliated companies:
ZIPP GEČA, s.r.o.
44 %
-4 674
-251 145
The amounts in foreign currency are converted at the exchange rate valid on December 31, 2011.
The subsidiary STRABAG konstrukce s.r.o. was sold in 2011 to the company STRABAG a.s.
for the sale price of 4 780 921 EUR. Acquisition price of STRABAG konstrukce s.r.o. was in
the amount of 4 643 089 EUR..
7. INVENTORIES
Structure of inventories is as follows:
Material
2011
2010
794 290
2 395 262
Unfinished production
3 393 469
11 332 185
Finished products
18 871 316
22 894 594
Goods
Gross total
609
450
23 059 684
36 622 492
Valuation allowances
Net total
-400 000
-628 071
22 659 684
35 994 422
As a part of the unfinished production, the Company registers also its building projects
that have not been completed at the financial statements date. There are apartments and
commercial premises intended for sale. The total amount of the unfinished projects is
3 378 593 EUR (in 2010 the amount was 11 317 435 EUR).
Finished projects intended for sale are registered by the Company as a part of finished
products. AS to December 31, 2011 the amount of these projects is 18 127 858 EUR (in
2010 the amount was 22 123 584 EUR).
8. CUSTOM MANUFACTURING
Dec. 31, 2011
Dec. 31, 2010
Costs of custom manufacturing plus recognized profits less
recognized losses to financial statements date
323 660 448
226 463 547
Less continuous invoicing
-320 813 259
-228 508 766
2 847 189
-2 045 219
Net total
62
FINANCIAL
STATEMENTS
The following items are recognized in the statements as outstanding amounts:
Dec. 31, 2011
Dec. 31, 2010
Receivables to customers of custom manufacturing
16 240 673
7 507 140
Liabilities to customers of custom manufacturing
-13 393 485
-9 552 359
2 847 189
-2 045 219
Net total
The Company did not have no advanced payments for unfinished projects received as to
December 31, 2011 (as to December 31, 2010: 1 999 434 EUR).
9. RECEIVABLES
As to December 31, the receivables consisted of the following items:
in EUR
Dec. 31, 2011
Dec. 31, 2010
7 181 228
7 885 807
13 070 194
6 114 413
Long-term receivables
Trade receivables (retention money)
Receivables towards the clients of custom manufacturing (retention money)
Receivables towards partners
423 554
423 554
Total long-term receivables
20 674 976
14 423 774
141 677 161
66 365 097
179 334
3 026 063
3 170 479
1 392 727
0
78 201
Short term receivables
Trade receivables
Receivables towards associations
Receivables towards the clients of custom manufacturing
Tax assets (except for income tax)
Receivables towards employees
1 964
8 581
Total short-term receivables
145 028 938
70 870 669
Total receivables
165 703 914
85 294 443
Retention money at December 31, 2011 was discounted at the rate average 6,42 % (interest
rate of government bonds plus risk premium of 2 %). Retention money at December 31,
2010 was discounted at the rate average 5,90 % (interest rate of government bonds plus risk
premium of 2 %). Other non-current assets consist of receivables from partners.
As of December 31, 2011 and 2010, none of the Company’s receivables were subject to lien
established as a security on bank loans.
Structure of receivables according to the due date as of December 31, 2011:
Category of
receivables
Within
due date
Long-term
receivables
20 251 421
Short-term
receivables
120 539 531
After due date
< 30 days
< 90 days
< 120 days
< 360 days
> 360 days
Total
20 251 421
12 768 340
3 251 864
107 391
1 355 006
7 430 360
145 452 492
Structure of receivables according to the due date as of December 31, 2010:
Category of
receivables
Within
due date
Long-term
receivables
14 423 774
Short-term
receivables
56 826 501
After due date
< 30 days
< 90 days
< 120 days
< 360 days
> 360 days
Total
14 423 774
4 827 617
3 180 565
552 320
4 258 248
8 130 023
77 775 274
The average due date of receivables in 2011 was 30 days, the same as in 2010.
Valuation allowance on receivables – related to the tax – amounts to 3 282 433 EUR.
Valuation allowance was created depending on their age structure in accordance with
the Act on Income Tax of legal entities (it was in the amount of 1 911 854 EUR in 2010)
Valuation allowance on receivables – not related to tax – amounts to 4 190 016 EUR (in
2010 it was 4 992 751 EUR in total amount). Valuation allowance was related by an individual
method according to the probability of return of particular receivables.
2011 Annual Report of the ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
63
FINANCIAL
STATEMENTS
10. CASH AND CASH EQUIVALENTS
in EUR
Cash on hand
Bank accounts and deposit
Valuables
Cash and cash equivalents
Dec. 31, 2011
Dec. 31, 2010
127 972
133 050
5 666 752
11 734 830
4 121
1 875
5 798 845
11 869 755
The Company registers the following bank guarantees in off-balance sheet accounts as of
December 31, 2011.
Tatra banka: Bank Guarantee in the amount of 24 901 243 EUR towards customers.
Slovenská sporiteľňa: Bank Guarantee in the amount of 4 133 929 EUR towards customers.
UniCredit bank: Bank Guarantee in the amount of 11 544 203 EUR towards third party.
VÚB banka: Bank Guarantee in the amount of 10 959 491 EUR towards customers.
ČSOB banka: Bank Guarantee in the amount of 3 266 703 EUR towards customers.
ČSOB banka: Bank Guarantee in the amount of 597 366 EUR towards third party.
11. EQUITY
Based on the decision of the General Assembly, the profit generated in the year ended
December 31, 2010 in total amount of 3 196 819 EUR (in the amount of 658 112 EUR in
2009), as it was recognized in the financial statements according to IFRS, was transferred to
the income accounts from prior years.
Capital funds consist mainly of the revaluation of investments in the companies in
the Czech Republic (-240 901 EUR), legal reserve fund (13 278 EUR) and other capital funds
(326 042 EUR).
The decision on the distribution of the profit for 2011 shall be made at the General Assembly,
which is planned to take place in June 2012.
12. PROVISIONS
Provision consisted of the following as of December 31:
in EUR
Dec. 31, 2011
Dec. 31, 2010
11 692 248
11 012 645
4 900 440
3 216 234
Long-term provisions
Provision for repairs and claims
Provisions for lawsuit
Provision for retirement benefits
Total long-term provisions
146 701
107 707
16 739 389
14 336 586
Short-term provisions
Provision for bonuses
2 085 944
1 862 618
Provision for undrawn paid leaves of
453 522
425 432
Provision for levies
309 250
272 165
Provision for loss-making jobs
2 062 272
0
Total short-term provisions
4 910 988
2 560 215
21 650 377
16 896 801
Total
64
FINANCIAL
STATEMENTS
13. LIABILITIES
Liabilities consisted of the following items as of December 31:
in EUR
Dec. 31, 2011
Dec. 31, 2010
13 330 280
13 167 576
30 718
96
13 360 998
13 167 672
Trade liabilities
70 396 508
39 240 450
Unbilled supplies
22 280 075
18 471 783
Received advanced payments
6 442 687
2 323 331
Liabilities towards associations
586 823
86 101
13 393 485
9 552 359
Long-term liabilities
Trade liabilities (retention)
Social fund
Total long-term liabilities (excluding long-term provisions)
Short-term liabilities
Liabilities towards clients of custom manufacturing
Tax liabilities (except for income tax)
1 684 187
152 149
Liabilities towards employees
885 755
1 045 970
Social insurance liabilities
470 635
499 312
Total long-term trade and other liabilities
116 140 155
71 371 455
Received borrowings from BRVZ Bratislava
0
4 057 312
Total received borrowings
0
4 057 312
In 2011, the retention was discounted at the average rate 6,55 % (interest rate of government
bonds plus risk premium 2%). In 2010, average discount was in amount of 5,85 %.
Structure of liabilities according to the due date:
in EUR
Dec. 31, 2011
Dec. 31, 2010
Long-term liabilities
13 360 998
13 167 672
Short-term liabilities
118 202 426
75 428 768
Total liabilities
131 563 424
88 596 440
14. INCOME TAX AND DEFERRED TAX
Major components of tax expenses for the years ended December 31 were as follows:
in EUR
Dec. 31, 2011
Dec. 31, 2010
Current tax
1 946 551
1 439 233
Deferred tax
-625 508
-566 736
Income tax
1 321 043
872 497
Structure of the tax expense computed at the tax rate of 19 % from the profit before taxation
is as follows:
2011
in EUR
Income before taxation
Tax non-allowable costs (permanent differences)
Tax - free returns (permanent differences)
Additional levies of income tax
Income after adjustment
2010
Tax base
Tax
Tax base
11 765 416
2 235 429
4 069 316
773 170
Tax
1187 440
225 614
522 774
99 327
-6 000 000
-1 140 000
0
0
0
0
0
0
6 952 856
1 321 043
4 592 090
872 497
Deferred tax assets:
in EUR
Dec. 31, 2011
Dec. 31, 2010
Property, machinery and equipment
-175 726
-139 806
Financial assets
126 882
129 644
76 000
96 080
1 730 559
1 374 654
Inventories
Receivables
2011 Annual Report of the ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
Liabilities
-363 358
67 155
Provisions
3 767 968
3 009 092
Net deferred tax assets
5 162 325
4 536 817
65
FINANCIAL
STATEMENTS
15. ACCRUALS
Structure of accruals is as follows:
in EUR
Expenses of future periods
Dec. 31, 2011
Dec. 31, 2010
365 790
456 924
Incomes of future periods
1 796 273
2 300 220
Total active accruals of assets
2 162 063
2 757 163
Revenues of future periods
0
-1 333 500
Total passive accruals of liabilities
0
-1 333 500
2 162 063
1 819 592
Total accruals
16. COSTS
16.1. MATERIAL, GOODS AND SERVICES CONSUMED
Major components of material, goods and services for years ended December 31:
in EUR
Dec. 31, 2011
Dec. 31, 2010
38 139 882
28 025 866
646 830
1 286 062
Materials and goods consumed
Materials consumed
Energy consumed
Cost of acquisition of goods and apartments
11 378 161
4 915 100
Total materials and goods consumed
50 164 873
34 227 028
Repairs and maintenance
1 017 037
1 062 557
Travelling expenses
1 181 879
1 381 173
179 675 443
185 085 107
2 979 521
4 293 860
Services
Services related to construction activity
Rent costs
Transport services
414 835
617 999
Services – wages external employees, consortium
923 941
3 185 213
Services – BAU HOLDING GESCIA
3 732 166
3 448 106
Accounting services, business management
3 567 914
3 440 881
45 000
38 000
Financial statements audited
Other non-audit services
Technical management
Legal services
Security services
Advertising Services
Cleaning services
Other services
0
7 000
783 149
729 180
1 598 648
2 362 113
776 551
913 357
5 160 545
879 804
339 528
805 350
684 847
511 251
Total for Services
202 881 004
208 760 952
Total
253 045 877
242 987 980
Dec. 31, 2011
Dec. 31, 2010
12 861 934
14 372 812
16.2. WAGES AND SALARIES
Major components of wages and salaries for years ended:
in EUR
Gross wages (except from management remuneration)
Management remuneration
Social security costs
Supplementary pension insurance
Severance pay
Total
66
489 886
628 694
4 576 881
5 034 659
11 126
13 416
337 756
420 857
18 277 583
20 470 438
FINANCIAL
STATEMENTS
16.3. OTHER OPERATING COSTS
Major components of operating costs for years ended:
in EUR
Net book value of the assets sold
Dec. 31, 2011
Dec. 31, 2010
342 357
613 384
Taxes and fees
376 015
379 924
Creation of valuation allowances on receivables
567 844
-257 283
Distribution of other provisions
0
-1 300 000
693 574
2 657 074
Provision for lawsuit
1 670 234
-670 992
Provision for loss-making custom manufacturing
2 062 272
0
Shortages and damages
29 779
81 368
Receivables depreciation
635 424
8 869 009
Gifts and sponsorship
396 105
40 383
Insurance
611 709
704 276
Provision for repairs and claims
Other
1 996 037
169 686
Total
9 381 350
11 286 828
17. REVENUES
17.1. PROCEEDS FROM THE SALES OF OWN PRODUCTS, SERVICES AND GOODS
Major components of own products, services and goods for years ended:
in EUR
Dec. 31, 2011
Dec. 31, 2010
Main business – domestic
265 271 393
262 822 030
5 267 265
5 204 900
Main business – abroad
Proceeds from the sales of goods and apartments
Total
12 829 981
5 396 429
283 368 639
273 423 359
17.2. OTHER OPERATING REVENUES
Major components of operating revenues, services and goods for years ended:
in EUR
Proceeds from the sales of assets
Proceeds from the sales of materials
Fines and penalties
2011
2010
456 368
291 399
44 720
66 101
1 000 991
879 088
Revenues from the transfer of receivables
-63 853
6 137 753
Revenues from the technical management
208 670
893 294
Revenues from the economic management
769 097
772 227
56 834
231 842
188 270
274 775
Compensation from the insurance company
Discount – suppliers
Re-invoicing
1 536 632
0
Other
935 673
548 280
Total
5 133 402
10 094 759
18. RISK MANAGEMENT
FINANCIAL RISK FACTORS
The Company’s activities expose it to a variety of financial risks, including interest rate risk,
foreign currency risk and credit risk. The Company’s overall risk management program
focuses on the unpredictability of financial markets and seeks to minimize potential negative
effects on its financial performance.
Risk management is carried out by the company BRVZ, s.r.o. (related party) under policies
approved by the Company Management and the Parent Company.
Foreign currency risk
After the entry of Slovakia to the Eurozone, the foreign currency risk of the Company has
become insignificant, as the vast majority of transactions are carried out in EUR.
2011 Annual Report of the ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
67
FINANCIAL
STATEMENTS
Credit risk
Credit risk refers to the risk that counterparty will default on its contractual obligations
resulting in financial loss to the Company. The Company has adopted a policy of only
dealing with creditworthy counterparties and applying credit limits, where appropriate, as
a means of mitigating the risk of financial loss from defaults.
Cash transactions are limited to the are limited to high credit quality financial institutions.
The Company does not have policies that limit the amount of credit exposure to any one
financial institution.
Liquidity risk
Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and marketable
securities, the availability of funding through an adequate amount of committed credit lines
and the ability to close out open market positions. The Company maintains sufficient cash
and has no open market positions.
The Company has access to the Group’s financing facilities, the limit of which is not
specified. The Company expects to meet its other obligation from operating cash flows and
proceeds of maturing financial assets.
19. RELATED PARTIES
During the year, the Company carried out the following business transactions with related
parties (in EUR):
Name of the company
ARGE GDK MELLACH MCW
STRABAG-PORR
BAMCO KKT.
BMTI ČR, s.r.o.
BMTI SK, s.r.o.
BRVZ GMBH
CLS CONSTRUCTION SERVICES s.r.o.
BRVZ s.r.o.
ED.ZUBLIN AG
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o.
OAT spol. s r.o.
SLOVAKIA ASFALT s. r.o.
STRABAG a.s.
STRABAG AG (AT)
STRABAG AG (DE)
STRABAG INTERNATIONAL GMBH
STRABAG konstrukce s.r.o.
STRABAG Property and Facility Services
s. r. o.
STRABAG s. r. o.
STRABAG SE
STRABAG SP.Z.O.O.
STRABAG-MML KFT
STRABAG - ZIPP Development s. r. o.
TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a
inovácie s.r.o.
ZIPP BRNO s.r.o.
ZIPP GEČA, spoločnosť s ručením
obmedzeným
ZIPP SKALICA, spol.s r.o.
VIEDENSKÁ BRÁNA s.r.o.
UND-FRISCHBETON s.r.o.
Total
68
Purchase of
products and
services in 2011
Liabilities
as of Dec. 31,
2011
Sale of products
and services in
2011
Receivables
as of Dec. 31,
2011
0
0
14 024
0
0
31 089
2 118 073
0
305 248
2 613 082
0
0
1 512 974
895
1 294 301
473 823
37 600
572
0
0
16 697
206 748
372
161 248
264 348
183
0
47 000
0
111 229
324 969
37 600
47
0
19 794
114
3 264
0
7 085
90 823
0
59 912
612
45 463
46 720
1 187 609
0
0
1 872 428
19 794
114
-6 714
0
435
90 611
0
5 432
0
958
42 315
1 187 555
0
0
0
26 640
2 220
0
0
7 998 703
3 799 514
73
4 525
1 122 070
647 400
708 782
0
4 525
353 493
7 834 870
0
0
8 647
2 172
179 705
0
0
108
146
13 288
72
12 432
995
719 811
656 335
21 533
0
2 387 634
11 290
130 058
76 080
735 514
1 439 000
373 540
27 007 968
21 634
1 439 000
20
5 015 211
0
73 405
0
11 430 964
0
84 543
0
1 682 077
FINANCIAL
STATEMENTS
20. CONTINGENT ASSETS AND LIABILITIES
20.1 LIABILITY TO THIRD PARTIES
In 2010, the Company assigned its receivable towards the company VIENNA GATE 1 at the nominal value of
EUR 6 000 000 s.r.o. to its subsidiary Viedenská brána, s.r.o. On January 5, 2011, the District Court in Bratislava
ruled that the revenue from the receivable represents 4% of the nominal value of the receivable. Based on the
agreement on assignment, the Company undertook to refund potential losses from the receivable to
the assignee, but at most from the difference between the value set by the court and EUR 6 000 000. Based on
the decision of rescheduling procedure of the company VIENNA GATE 1, s.r.o., the company Viedenská Brána,
s.r.o. in 2011 purchased the property and obligations of the company VIENNA GATE 1, s.r.o. with intention to next
selling this property and compensation of the loss from assigned receivable. As of the date of compilation of the
financial statements, an internal evaluation was made of not sold property related to this receivable and based on
that the company accounted conjecture of expected invoiced amount from Viedenská Brána, s.r.o in assumed
total loss of 1 437 000 EUR.
20.2 LAWSUITS
The Company is being sued by third parties for damage compensation, mainly in relation to the constructions
that have been handed over and are under the warranty period. The Company created a provision in the total
amount of 4 900 440 EUR to cover the anticipated losses.
21. EVENTS AFTER THE BALANCE SHEET DATE
No significant events occurred after the balance sheet date.
In Bratislava, March 30, 2012
...........................................................
Ing. Juraj Hirner - Statutory Executive
and Director
.......................................................
Walter Egger – Statutory Executive
and Economical Director
2011 Annual Report of the ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
69
FINANCIAL
STATEMENTS
INDEPENDENT AUDITOR´S REPORT
To the Partners and Statutory Executives of the company ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.:
1. We have audited the accompanying non-consolidated financial statement of the company
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., the Company Identification Number (IČO): 31 355 161,
the registered address: Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava (hereinafter the “Company”),
which includes the statement of financial position as of December 31, 2011, the profit
and loss statement, the statement of movements in owners‘ equity and the statement of
cash flows for the year that ended to stated date, the overview of important accounting
procedures and other additional notes.
THE RESPONSIBILITY OF THE EXECUTIVE BOARDS OF THE COMPANY FOR
THE FINANCIAL STATEMENT
2. The Statutory Executives of the Company are responsible for the preparation and true
and fair view of this non-consolidated financial statement in compliance with the Slovak
Act on Accounting and with the International Financial Reporting Standards, as approved
by the European Union. This responsibility includes drafting, establishing and maintaining
internal controls related to the preparation and true and fair view of financial statement,
so that it does not contain any major inaccuracies due to fraud or error; selecting and
applying proper accounting procedures and making estimates that are reasonable under
given circumstances.
THE RESPONSIBILITY OF THE AUDITOR
3. Our responsibility is to express opinion on this non-consolidated financial statement
based on our audit. We have carried out the audit in compliance with the International
Standards on Auditing. Based on these standards, we are obliged to observe
the ethical standards and to plan and execute the audit in the manner allowing us to
acquire reasonable confidence that the financial statement does not contain any major
inaccuracies.
The audit includes an execution of auditor’s procedures aimed to obtain auditor’s
evidence of the amounts and matters disclosed in the financial statement.
The selection of auditor’s procedures depends on the judgment of the auditor, including
the assessment of risks that the financial statement contains major inaccuracies due to
fraud or error. When assessing these risks, the auditor examines the internal controls
of the Company related to the preparation and true and fair view of non-consolidated
financial statement. The aim of the examination of the Company’s internal controls is to
propose proper auditor’s procedures, not to express an opinion on the effectiveness of
these internal controls. The audit also includes an assessment of the suitability of the
accounting procedures used and the reasonability of major estimates of the Management
of the Company, as well as the evaluation of the overall financial statement presentation.
We are sure that acquired accounting evidence provide sufficient and reasonable base to
present our opinion.
THE OPINION
4. In our opinion, the financial statement gives a true and fair view in all major contexts of the
financial standing of the company ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. as of December 31, 2011
and the results of the company’s economic activities for the year as to stated date, in
compliance with the Slovak Act on Accounting and the International Financial Reporting
Standards, as approved by the European Union.
Bratislava, April 2, 2012
TPA Horwath A&A s.r.o.
License SKAu No. 304
70
Ivan Paule, FCCA, CA
Responsible auditor
License SKAu No. 847
FINANCIAL
STATEMENTS
BRIEF FIGURES REVIEW
unit
2011
2010
2009
Company revenues
Ths. EUR
296 663
284 641
361 919
Volume of construction works
Ths. EUR
282 927
272 574
338 898
Income of business activities
Ths. EUR
5 950
5 090
1 019
Equity
Ths. EUR
62 399
51 975
48 493
Total company assets
Ths. EUR
213 968
159 106
198 811
In spite of unfavourable development of the construction market in last year 2011, ZIPP
BRATISLAVA spol. s r.o. achieved the construction works volume of 282 927 EUR with
average personnel number of 785 employees.
Equity increased to 62 399 795 EUR. Total income of business activities in 2011 increased to
5 950 830 EUR comparing with the year 2010, when it was in amount 5 090 000 EUR.
The settlement of the income from business activities after taxation was decided on,
on June 29, 2012, as following:
DECISION OF A SINGLE MEMBER
(pursuant to Section 132 of Commercial Code)
STRABAG s.r.o.
Mlynské nivy 61/A, SK – 825 18 Bratislava
Company Registration Number (IČO): 17 317 282
Statutory Body:
Ing. Jarmila Považanová, Statutory Executive
Ing. Vlastislav Šlajs, Statutory Executive
registered in the Companies Register of the District Court Bratislava I, Section: Sro,
Insert No.: 991/B
as a single member
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
Mlynské nivy 61/A, SK – 820 15 Bratislava
Company Registration Number (IČO): 31 355 161
registered in the Companies Register of the District Court Bratislava I, Section: Sro,
Insert No.: 5475/B
-
While exercising the powers of the general Assembly in compliance with
Section 132 of Commercial Code, has made the following decision:
1.
The member has taken cognizance of the report of Statutory Executives on
the income of the company for the year 2011 and gives discharge to the Statutory
Executives.
The member has been acquainted with the income of the company recognizes
in the year 2011- profit in the amount of +10 444 372,93 EUR.
The member has made a decision to pay the profit in amount of +10 000 000 EUR
to the account of a single member and transfer the profit in amount
of 444 372,93 EUR to the account of retained profits of the previous years.
The member approves the annual financial statement of the company for the year 2011.
The member has made a decission that the auditor of the financial statements
of the year 2012 will be the auditor company TPA Horwath A&A, s.r.o., licence
SKAu No. 304.
2.
3.
4.
5.
In Bratislava on June 29, 2012
...............................................................
Ing. Jarmila Považanová
Statutory Executive
2011 Annual Report of the ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
...........................................................
Ing. Vlastislav Šlajs
Statutory Executive
71
Foto: archiv ZIPP
Rastislav Krišanda
• Nová Mýtna
Ing. Michal Žeňuch
• Slovakia Trend
Mag. Gisela Erlacher
• Eurovea
Juraj Bartoš
• Kúpele Trenčianske Teplice
www.zipp.sk
ZIPP - member of the STRABAG group
6/2012/500
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
Mlynské nivy 61/A
SK - 820 15 Bratislava
TEL: +421 2 3262 1111
FAX: +421 2 3262 3341
E-mail: [email protected]
www.zipp.sk
Download

Vyrocna sprava 2011_ZIPP.pdf