MESAČNÍK MESTA
Ročník XXIV.
www.liptovskyhradok.sk
Mesto Liptovský Hrádok aj touto cestou informuje občanov o zámere
navrhovanej činnosti „Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu
plazmovou technológiou v lokalite Žadovica, k. ú. Podtureň“. Navrhovateľ, investor
a budúci
prevádzkovateľ
EKOPLAZMA, s. r. o. Liptovský
Mikuláš, predložil Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 22
zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie uvedený zámer na
posúdenie podľa tohto zákona. Ministerstvo zaslalo Mestu Liptovský Hrádok ako jednej z troch dotknutých obcí
zámer na zverejnenie spôsobom v mieste obvyklým a na
zaujatie písomného stanoviska.
Zámer:
Ako vyplýva zo zámeru, malo by ísť o vybudovanie zariadenia, v ktorom sa komunálny odpad spaľuje, resp. splyňuje plazmovou technológiou, ktorá je
v súčasnosti považovaná za najvhodnejší spôsob spracovania nielen
komunálneho, ale aj nebezpečného odpadu a všetkých druhov materiálov pochádzajúcich z ľudskej činnosti.
Miestom realizácie by mali byť voľné plochy pri existujúcej skládke tuhého komunálneho odpadu v lokalite Žadovica, kde by na ploche troch
Február 2015
hektárov mal vyrásť súbor trinástich stavebných a technologických objektov s výškou do dvadsať metrov a s dvadsaťpäťmetrovým
komínom.
V plánovanom zariadení by sa
mal zhodnocovať odpad produkovaný v okrese Liptovský
Mikuláš, pričom projektovaná kapacita je 60 – 240
tisíc ton odpadu ročne.
Okrem elektriny a tepla
bude výstupom zo zariadenia inertný odpad
využiteľný
v stavebníctve, kov použiteľný
v železiarňach a technický plyn. Celý proces
by mal mať minimálny
až zanedbateľný dopad
na životné prostredie.
Investičné náklady neboli
zatiaľ vyčíslené, ale uvažuje sa
aj s využitím eurofondov. Prínosom
by malo byť najmä nevytváranie nových
záťaží v podobe skládok komunálneho odpadu, prípadne ich likvidácia. Výhľadovo by mohlo
vzniknúť 50 až 80 pracovných miest. Začiatok výstavby si investor naplánoval na október tohto roka a jej ukončenie presne o dva roky neskôr.
Komentár k zámeru:
V snahe navrhovateľa uspieť, celý zámer maximálnou mierou vyzdvihuje pozitíva a minimálny, takmer žiadny priestor venuje priznaniu reálnych negatív a rizík, ktoré projekt bezo sporu prináša.
Pokračovanie na strane 2.
Mesto Liptovský Hrádok
Referendum 2015
Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z. z., na základe petície občanov prijatej
27. augusta 2014 vyhlásil referendum a určil deň jeho konania
na sobotu
7. februára 2015.
zvoláva VEREJNÝ HOVOR
súvisiaci s informovaním obyvateľov mesta o situácii týkajúcej sa
potenciálnej výstavby spaľovne v lokalite Žadovica.
Termín: 5. február o 1700
Miesto: Dom kultúry – kinosála
Na verejnom hovore sa dozviete: stanovisko Mesta Liptovský Hrádok, informácie zo strany
prizvaných navrhovateľov zámeru (Ekoplazma, s.r.o.), informácie o pripravených krokoch
mesta na likvidáciu TKO s dlhodobým výhľadom.
V referende oprávnení občania
rozhodnú o otázkach:
Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné
spolužitie osôb okrem zväzku medzi
jedným mužom a jednou ženou?
Súhlasíte s tým, aby párom alebo
skupinám osôb rovnakého pohlavia
nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo
deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?
Pokračovanie na strane 2.
Posledná možnosť
pre tých, čo si NEVYZDVIHLI kalendár
(zdarma jeden do domácnosti)!
Po 10. 2. budú kalendáre aj na predaj za 0,50 €,
na MsÚ, Referáte kultúry, č. dv. 106 (1. poschodie)
SPRÁVY Z MESTA
ne celý Žilinský kraj, pričom negatívne
výstupy zo spracovania celého objemu
by najviac zaťažili cieľovú lokalitu.
3. Pri doprave plánovaného objemu komunálneho odpadu do zariadenia by došlo k podstatnému zvýšeniu
cestnej premávky, čo by znamenalo
mimoriadnu dopravnú záťaž územia samotného mesta Liptovský Hrádok, ako aj susedných obcí Podtureň a Liptovský Peter.
Dokončenie zo strany 1.
Stanovisko mesta:
Po komplexnom posúdení
zámeru Mesto Liptovský
Hrádok
prostredníctvom
Odboru životného prostredia, dopravy a technických
služieb zaujíma jednoznačne negatívny a zamietavý
postoj k predloženému zámeru. Dôvody nesúhlasného
stanoviska sú:
1. Nevhodná lokalizácia zámeru,
ktorá je nezlučiteľná s perspektívou kvalitného bývania a rozvoja
cestovného ruchu v prostredí s tak vysokou estetickou, ekologickou a kultúrnou hodnotou, v akom sa nachádza mesto Liptovský
Hrádok.
2. Projektovaná kapacita presahuje v produkcii odpadov hranice okresu Liptovský Mikuláš. Zvozovou oblasťou by bol pravdepodob-
2/2015
Podobne nesúhlasné stanoviská zo strany obyvateľov Liptovského
Hrádku a Podturne sme zaznamenali prostredníctvom e-mailovej komunikácie a vlna odporu je zjavná aj medzi diskutujúcimi na fóre mesta.
Mesto si uvedomuje potrebu vhodného zneškodňovania stále sa zvyšujúceho objemu komunálneho odpadu, prikláňa sa však k jeho dôslednejšiemu separovaniu, ktoré vedie k druhotnému využitiu surovín.
Výsledné riešenie činnosti navrhovanej v zámere je v konečnom dôsledku v kompetencii obce Podtureň, v katastrálnom území ktorej sa nachádzajú plochy určené na výstavbu zariadenia.
(VM)
Rok 2014 je za nami - ako ho hodnotia vedúci odborov
Odbor organizačný, školstva a sociálnych vecí
Odbor organizačný školstva sociálnych vecí a rodiny je rozsiahly čo do množstva aj rozsahu činností. Rok 2014 bol pre nás plný dôležitých aj zaujímavých
aktivít a priniesol niekoľko noviniek a zmien.
V oblasti školstva:
V priebehu roka sme uskutočnili výberové konania na funkciu riaditeľa
ZŠ s MŠ Hradná, ktoré prinieslo zmenu a ZŠ s MŠ J. D. Matejovie, kde
vedenie ostalo. Nastala tiež zmena v riadení našej ZUŠ.
V priebehu roka smerovali viaceré investície do objektov škôl a školských
zariadení. V Základnej škole s materskou školou Hradná prebehla rekonštrukcia rozvodov teplej vody a výmena výhrevného telesa teplej vody
v objekte MŠ, v ZŠ bola vybudovaná multimediálna učebňa, v MŠ Dovalovo sme opravili vonkajšieho schodisko. V Základnej škole s materskou
školou J. D. Matejovie sa ukončila II. etapa výmeny okien a prekrytie terás MŠ, dovybavovali sa 2 počítačové učebne ZŠ, 6 tried ZŠ bolo vybavených novými lavicami a stoličkami a aj školská jedáleň dostala nové stoly
a stoličky. V Základnej umeleckej škole pokračovala modernizácia prie-
Referendum 2015
Dokončenie zo strany 1.
Volebné okrsky a volebné miestnosti na konanie referenda, ktoré sa bude konať
7. februára 2015 na území mesta Lipt. Hrádok
VO
Ulice
Volebná miestnosť
1.
m. č. Dovalovo
Materská škola,*
Dovalovo 425
2.
Hviezdoslavova, Hurbanova, Juraja Martinku, Maša,
Moyzesova, Pálenica, Pod lipami, Pri úpuste,
Sady M. R. Štefánika, Záhradná, SNP, Partizánska,
Pri železnici, Janka Silana, Mariána Blahu, Štúrova,
Jakuba Grajchmana, Prekážka
Mestský úrad,
Hviezdoslavova
170
3.
ČSA, Duklianska, Fraňa Kráľa, Hradná, Magdalény
Zai, Martina Rázusa, Matúškova, K Belej,
Komenského, Vyšné fabriky, Nižné fabriky,
Celiny – ulice: Dr. J. Gašperíka, Pri tehelni,
Dr. A. Škarvana, Jána Nepomuka Bobulu, J. Kollára,
Základná škola,
Hradná 342
4.
Belanská štvrť, J. D. Matejovie, Kpt. Nálepku,
Lichardova, Športová, Zdravotnícka
Dom kultúry,
J. D. Matejovie 591
* Zmena volebnej miestnosti v m. č. Dovalovo: z dôvodu konania plesu v KD Dovalovo sa volebná miestnosť pre konanie referenda v m. č. Dovalovo prekladá do
MŠ Dovalovo. Ide o benefičný ples, ktorého výťažok bude venovaný Materskej škole v Dovalove.
2
storov Domu kultúry pre potreby tanečného odboru dobudovaním dvoch tanečných sál, ktoré slúžia rozšírenému tanečnému odboru školy o ľudový tanec. Centrum voľného
času sa v rámci šetrenia a úspor presťahovalo do nových
priestorov Základnej školy Hradnej. Vybavenie škôl aj
vďaka realizovaným projektom na základných školách
umožňuje poskytovať výchovno-vzdelávací proces na vysokej kvalitatívnej úrovni priestorovej, materiálnotechnickej aj personálnej.
V oblasti sociálnych vecí:
V priebehu roka 2014 sme uskutočnili racionalizačné opatrenia v personálnej oblasti v opatrovateľskej službe. Hlavnou úlohou bolo stabilizovať počty klientov, ktorým poskytujeme služby v ich domácom prostredí.
Na úseku matriky, evidencie a osvedčovania podpisov
a listín:
V roku 2014 sme vybavili cez 1618 podaní na referáte matriky, 754 podaní evidencie obyvateľov a osvedčili sme
2301 podpisov 737 listín, uskutočnilo 35 sobášov, 27 pohrebov.
Na odbore sme v priebehu minulého roka úspešne zorganizovali
a vykonali Voľby prezidenta v dvoch kolách, voľby do Európskeho parlamentu. V závere roka sa konali komunálne voľby,
ktoré nám priniesli nové zloženie Mestského zastupiteľstva. Novým poslancom aj touto cestou želám veľa tvorivých zasadnutí!
Ďalšími nemenej dôležitými aktivitami bolo pridelenie 68 nových nájomných bytov novým obyvateľom mesta, akcie pre
jubilantov, uvítania detí do života, Deň učiteľov a i.
A čo nás čaká v roku 2015?
Uskutočnenie referenda, prechod na nový systém centralizácie
informačného systému matriky, ...
Prioritou v oblasti školstva bude, v prípade úspešnosti projektu,
zateplenie a oprava striech Materskej školy Belanskej a pokračovanie v priestorovom a materiálno-technickom vybavení škôl
a školských zariadení. Podmienky avizovaného nového financovania v oblasti záujmového vzdelávania môžu priniesť zmeny, v rámci ktorých bude nutné nastaviť systém umeleckého
vzdelávania na potreby obyvateľov mesta s akceptáciou podmienok a finančných možností.
V oblasti sociálnych vecí je pre nás v roku 2015 prvoradé
a najdôležitejšie poskytovať občanom kvalitné služby
v domácom prostredí.
Naďalej bude našou prioritnou úlohou a snahou vybavovanie
všetkých stránok k spokojnosti.
(MH)
Šťastie je niečo, čo treba cvičiť ako napríklad hru na husliach.
SPRÁVY Z MESTA
2/2015
Kalendárium
1. 1. – 16. 1. Dovolenka
19. 1. LH – krátke novoročné
stretnutie s pracovníkmi Mestského úradu; Stavebná porada – príprava
oficiálneho
stanoviska
k zámeru vybudovania „Vysokotepelného zhodnotenia komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Žadovica“ (ďalej
len spaľovňa); Pracovná návšteva
redaktorov TA3 – oficiálne vyjadrenie primátora mesta pre divákov
televízie k spaľovni; ZA – zasadnutie Komisie pre strategické investície v rámci Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK); Pracovné
rokovanie s pánom Mišurom zo
Zväzu priemyselných podnikateľov Slovenska, na ktorom sa riešila spolupráca samospráv s vysokými
školami
a priemyslom
v rámci START-UP (zavádzanie
nových projektov, technológií
a inovačných celkov).
20. 1. LH – stretnutie s redaktormi RTVS – oficiálne stanovisko
k spaľovni za Mesto Liptovský
Hrádok;
Pracovné
rokovanie
s Michalom Rumanským – príprava podkladov pre Štátny fond rozvoja bývania (ŠRFB); LM – Zasadnutie Dozornej rady Liptovskej
vodárenskej spoločnosti (DR LVS)
– príprava Valného zhromaždenia
(VZ) a personálnych zmien vyplývajúcich z výsledkov komunálnych volieb.
21. 1. LH – pracovné rokovanie
s generálnym riaditeľom spoločnosti ELTEK, s.r.o. – spolupráca
v roku 2015; Demänovská dolina –
možnosti čerpania fondov Integrovaného regionálneho operačného
programu (IROP) v oblasti infraštruktúry a opráv verejných budov.
22. 1. LH – pracovné rokovanie
s Občianskym združením (OZ)
Klub lesníkov a priateľov lesa Liptova. Jeho členovia sa zaujímajú
o možnosti získať do správy (majetku) budovu Prvej lesníckej školy
(Pod Lipami) a umiestniť do nej,
o.i., Lesnícke múzeum; Rokovanie
s pánom Balajom – Remain consulting – renovácia železnice, odkupovanie dotknutých pozemkov; Pracovné stretnutie s konateľom BYP
– alternatívne možnosti vykurovania niektorých bytoviek – rekuperácia + dokurovanie – stanovisko.
23. 1. Demänovská dolina – rokovanie s pracovníkom Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR (MDV a RR SR) možnosť uzavretia koncesijných zmlúv
týkajúcich sa infraštruktúry; Rokovanie s Jozefom Dušanom Hricom – podpora v oblasti športu,
sociálnych vecí a kultúry v roku
2015.
Primátor odpovedá
1. Na „hrádockom fóre“ prebieha veľmi živá
diskusia týkajúca sa potenciálnej výstavby
spaľovne tuhého komunálneho odpadu. Môžete pre čitateľov mesačníka mesta prezentovať oficiálne stanovisko vedenia mesta?
V dnešnej dobe sa veľmi často stretávame so
skutočnosťami, keď, ako keby človek pri svojich aktivitách už strácal elementárny zdravý
úsudok a zdravý rozum. Veľmi často za takýmto konaním je vidina zbohatnutia, často sú za takýmto konaním nastrčené osoby, ktoré majú za sebou silné mocenské pozadie.
V poslednej
dobe
rezonuje
medzi
verejnosťou
správa
o podnikateľskom zámere ekoplazmatického spracovania (spaľovania)
komunálneho odpadu v katastrálnom území Podtureň, ktoré bezprostredne susedí s našim katastrom. V tomto ponímaní sme v tejto situácii,
ako dotknutý v rámci celého konania. My samozrejme v celej šírke tohto „podnikateľského“ zámeru pristupujeme krajne negatívne v celej jeho obsahovej skladbe. Po stránke dopravy, environmentalistiky, ekologickej záťaže, umiestnenia ... po všetkých stránkach zaujímame zamietavé stanoviská. Treba povedať, že veľmi dôležité slovo v tejto situácii
má práve obec Podureň, preto lebo ide o pripravovanú investíciu v jej
katastri. Niekoľko krát som sa osobne stretol so starostom, ktorý mi
prisľúbil zamietavý postoj v tejto veci (ponúkli sme mu aj pomoc našich pracovníkov pri vypracovávaní stanoviska). Spolu v tejto veci komunikujeme s MŽP SR, so ŽSK, tak aby sme celú vec ako celok spochybnili, vyjadrili svoj krajný nesúhlas. Bude to dlhá a ťažká cesta, pri
ktorej budeme potrebovať aj verejnú mienku, preto by som vás touto
cestou vyzval, aby ste neboli apatickí a prišli vyjadriť či už písomne,
alebo verejne svoj negatívny postoj, napr. v prebiehajúcej Petícii, resp.
na verejnom hovore 5. februára.
2. Bude sa tohtoročný Hornoliptovský jarmok naozaj konať na
priestranstve za Skalkou?
Už sme chceli tento rok, aby sa jarmok konal za Skalkou. Je tu však jeden objektívny problém, ktorý ešte nie je doriešený. Ide o kapacitu
elektrického transformátora, ktorý je pri hrade. Na jarmok by sme potrebovali väčšiu kapacitu (príkon), akou disponuje dnes, všetky činnosti
a aktivity na jarmoku ju jednoducho potrebujú. Len tak sa dá zabezpečiť kvalita a rozsah celého jarmoku. Samozrejme proces výmeny trafostanice bol už dávno začatý, pri riešení sme v spojení so Slovenskou
energetikou. Energetici nám prisľúbili, že by sa výmena mala uskutočniť ešte pred termínom jarmoku. Záleží teda na výmene trafostanice, ak
sa teda výmena stihne tak jarmok už bude za Skalkou.
3. S akým finančným výsledkom skončil rozpočet mesta za rok
2014, čo s nimi plánujete?
Výsledok ešte nie je definitívny, pretože sme ešte pred koncoročnou
účtovnou závierkou. Môžeme však už teraz povedať, že sme ušetrili
prostriedky. V akej absolútnej, presnej, čiastke to bude sa dozviete
o čosi neskôr. Tento prebytok prevedieme do rezervného fondu
a poslanci svojim hlasovaním potom rozhodnú o jeho ďalšom použití.
24. 1. LM – na pozvanie primátora
mesta Jána Blcháča – účasť na reprezentačnom plese.
26. 1. LH – stavebná porada – príprava ďalších krokov, stanovísk
a postupov súvisiacich s potenciálnou
výstavbou
spaľovne
v území Žadovica, príprava žiadosti na ŠFRB, investície mesta na
rok 2015; Pracovné rokovanie týkajúce sa polikliniky – dohoda na
krokoch súvisiacich s jej odpredajom a ďalším využitím; LM – mimoriadne zasadnutie Predstavenstva LVS, príprava mimoriadneho
valného zhromaždenia.
27. 1. ZA – zasadnutie Rady, Regionálnej integrovanej územnej
stratégie (RIÚS), ďalšie rokovanie
s pánom Ovseníkom; Liptovský
Ondrej – na pozvanie Jána Pacigu,
predsedu predstavenstva - účasť na
novoročnom stretnutí primátorov
a starostov miest a obcí územne
pôsobiacich v obvode hospodárenia spoločnosti AGRIA.
28. 1. LH – porada s riaditeľmi
základných škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta – príprava na nový školský rok, plán
výkonov, ekonomické ukazovatele
a hospodárenie.
29. 1. LM – ÚPSVaR – pracovné
stretnutie primátorov a starostov
miest a obcí okresu Liptovský Mikuláš – informácie o legislatívnych
zmenách, činnosť aktivačného centra, efektivita využitia nástrojov aktívnej politiky trhu práce.
30. 1. LM – Mimoriadne valné
zhromaždenie LVS; Účasť na
oslavách 70. výročia oslobodenia
mesta Liptovský Hrádok spolu
s členmi ZO SZPB – položenie
venca pri pomníku Stretnutie armád, príhovor v rámci slávnostného programu v Národopisnom
múzeu.
31. 1. LH – XXIII. Reprezentačný
ples mesta.
(DŽ)
Výzva pre občanov
Liptovsko-hrádockí aktivisti pripravili v súvislosti s výstavbou spaľovne v lokalite Žadovica PETÍCIU
nasledovného znenia:
Stanovisko verejnosti k predloženému zámeru „Vysokotepelného zhodnotenia komunálneho odpadu plazmovou
technológiou“ v lokalite Žadovica, k. ú Podtureň § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Navrhovateľ Ekoplazma, s.r.o. so sídlom v Liptovskom Mikuláši predložil zámer na vybudovanie zariadenia na vysokotepelné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Žadovica, k. ú. Podtúreň. Realizáciou zámeru dôjde k rozsiahlemu zamoreniu regiónu odpadmi, okolie bude ohrozené unikajúcimi prchavými látkami, zápachom,
prachom a hlukom z dopravy. Negatívny dopad sa prejaví aj pri ohodnotení okolitých nehnuteľností. Dovoz odpadov ovplyvní nárast intenzity zaťaženia na prístupových komunikáciách. Navrhované riešenie sa nachádza
v blízkosti vodných zdrojov, národných parkov TANAP a NAPANT, v tesnej blízkosti (450 m) chráneného areálu
Hrádocké arborétum so 4. stupňom ochrany. Poznamenávame, že dotknuté územie je vyhľadávanou turistickou
lokalitou. Prevádzkou zariadenia bude ovplyvnený aj turistický ruch obce Liptovský Ján, ktorá sa nachádza
v tesnej blízkosti predmetného zariadenia. Z hore uvedených dôvodov žiadame MŽP SR, aby realizáciu predloženého zámeru neodporúčalo a zvážilo zamietavé stanovisko obyvateľov okolitých obcí.
Petičný výbor na čele s Milanom Krasuľom v krátkom čase vyvinul maximálne úsilie na zozbieranie veľkého počtu podpisov. K petícii môžete i naďalej pripojiť svoj podpis na Mestskom úrade, v knižnici,
v reštauráciách, vybraných obchodov na celom území mesta.
VYZÝVAME OBČANOV, ABY PRIŠLI SVOJIM PODPISOM PETÍCIU PODPORIŤ!
Umenie žiť nie je umením hrať s dobrými kartami, ale umením zahrať so zlými kartami dobrú hru.
3
SPRÁVY Z MESTA
2/2015
Tri podoby hrádockého Silvestra
PODOBA PRVÁ: Klub slovenských turistov každoročne organizuje silvestrovskú prechádzku. Tohto roku sme na ňu prizvali aj záujemcov z radov občanov. Podľa fotografií konštatujem, že sa pravdepodobne
k podujatiu nepripojili. Nevadí, každý má možnosť voľby. Možno koncom tohto roku to osloví aj niekoho
iného ako členov turistického oddielu. Tí ostali verní svojej dlhoročnej tradícii a tak ako sa na turistov
patrí – zakončili starý rok turisticky. Prešli sa Hradskou horou a v bývalom lome neďaleko strelnice za
Dovalovom sa s rokom 2014 rozlúčili.
Foto: Karel Větrovský, st.
PODOBA DRUHÁ: Peknou tradíciou, ktorú navštevuje z roka na rok viac Hrádočanov je aj Silvester pod
Skalkou. Varené vínko, dobrá hudba, teplo z malých silvestrovských ohníkov aj väčšej vatry, balóny
šťastia, pár slov a novoročných gratulácií, stretnutia s priateľmi a v neposlednom rade pekný ohňostroj
nás za Skalku prilákali aj tohto roku. Zábava na čerstvom vzduchu s DJ Vladom Handrkom a do tanca lákajúcimi skladbami trvala až do druhej ráno.
Plán realizácie stavieb
na rok 2015 podľa
schváleného rozpočtu
Na rok 2015 sú naplánované nasledovné stavby na území Mesta Liptovský Hrádok a m. č. Dovalovo:
1. Chodník na ulici Kollárovej na
Celinách v Lipt. Hrádku a to III.
a IV. etapa – je to pokračovanie
už zrealizovaného chodníka
v roku 2014
2. Rekonštrukcia Robotníckej ubytovne na ulici SNP s. č. 251.
3. Stavebné úpravy budovy MŠ
Belanská – zateplenie obvodových stien s vonkajšími omietkami na všetkých štyroch pavilónoch
O začatí jednotlivých stavieb vás
budeme informovať v budúcich číslach.
(BS)
Zápisy do škôl
V mesiacoch február a marec naše základné a materské školy
uskutočňujú zápisy detí.
Foto: Vlado Škuta
PODOBA TRETIA: Nepotrebuje komentár. Aj takto sa „vedia zabávať“ niektorí naši spoluobčania. Za
obeť ich prehnanej silvestrovskej eufórie padli smetné koše, kryty verejného osvetlenia, ale aj všetky káble osvetlenia za Skalkou.
(DŽ)
Foto: Tibor Ištok
Základná škola Hradná a Základná
škola J. D. Matejovie pripravili zápisy na 10. a 11. februára 2015
v čase od 8,00 hod. do 17,00 hod. –
každá v priestoroch svojej školy. Na
budovách škôl a ich web stránkach
sú podrobné informácie o zápisoch
detí do 1. ročníka.
Materská škola Hradná a Materská
škola Belanská pozýva na zápisy od
15. februára do 15. marca 2015
v pracovnom čase každej MŠ. Prihlášky do MŠ poskytne každá škôlka, prípadne je možné ich nájsť na
web stránkach jednotlivej MŠ, kde
sú zverejnené aj iné dôležité informácie o prijatí dieťaťa do materskej
školy.
(IK)
Človek človeku
Manželstvo uzatvorili: Ľubomír Scholtz a Simona Ševčíková
Narodili sa: Michal Duda, Lea Antalová, Patrik Nikoli, Rastislav Hulej,
Tereza Droppová, Maxim Žiak,, Samuel Grexa, Sára Grexová
Zomreli:
Milan Švihra; Anna Plevová, rod. Rantová; Karol Kuchárik;
Koloman Tuka, Anna Gajdošová, r. Tothová; PaedDr. Pavel Búlik;
Marian Dikant, Jozef Surovček, Jolana Domaracká, r. Ruberová;
Ján Kamenský; Ing. Viktória Huňadyová, rod. Ballaschová,
Helena Lysá, rod. Voltemarová; Juraj Kráľ; Viliam Chomo
(ZK)
4
Region Card s neobmedzenou platnosťou za 5 €
v predaji na Mestskom úrade, na referáte kultúry,
(1. poschodie) č. dv. 106.
Múdrosť vždy ostane nepovšimnutá, pretože tkvie v poriadku, tichosti, súlade a pokoji.
RÔZNE
2/2015
VÝBEROVÉ KONANIE
Výrobno - technický pracovník odboru životného prostredia
a technických služieb
Miesto práce: Liptovský Hrádok
Typ pracovnej ponuky: Verejná správa
Druh pracovného pomeru: Pracovná zmluva, plný úväzok
Plat: Dohodou
Termín nástupu do práce: 01.03. 2015, prípadne dohodou
Požiadavky na zamestnanca:
- min. úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou
- práca na PC - Word, Excel, Outlook
Osobitné požiadavky:
- osvedčenie podľa § 21 až 23 vyhlášky ÚBP SR č 74/96 Z.Z.
o odbornej spôsobilosti pracovníkov na elektrických zariadeniach do
1000 v a bleskozvodoch v objektoch triedy: A, B
- vodičský preukaz – skupiny B, vítaný C,T + platná kvalifikačná karta
vodiča, psychotesty
Ďalšie znalosti, kurzy, školenia:
- vítaná obsluha zdvíhacích plošín, práca vo výškach, pilčícky preukaz
Informácie o výberovom konaní
Ak spĺňate uvedené predpoklady a naša ponuka Vás oslovila, zašlite
žiadosť spolu so životopisom do 10. februára 2015 poštou: Mestský
úrad Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok alebo e-mailom na: [email protected]
Podrobnejšie informácie o výberovom konaní nájdete na stránke mesta
www.lhsity.sk prípadne na tel. 0903 193 337, Tibor Ištok.
OZNAM SPRÁVCU MIESTNEHO POPLATKU ZA
KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Mesto Liptovský Hrádok, ako správca miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle platnej legislatívy,
upozorňuje občanov – poplatníkov, že v zmysle § 80 zák. č. 582/2004
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov je poplatník
v priebehu zdaňovacieho obdobia povinný oznámiť správcovi miestneho poplatku vznik a zánik poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku a zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a to
do 30 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali.
Za nesplnenie si OZNAMOVACEJ POVINNOSTI správca miestneho poplatku uloží pokutu najviac do výšky vyrubeného poplatku, nie
však menej ako 5 €, najviac 3000 €. (§ 155 ods. 1, písm. d) zákona
č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
Bližšie informácie o povinnostiach občanov – poplatníkov v Liptovskom Hrádku a v m. č. Dovalovo vám budú podané na Mestskom úrade v Liptovskom Hrádku, č. dverí 117, tel.: 5202140.
Správca poplatku
TV Liptovský Hrádok informuje
Pozrite si najnovšie reportáže z diania v našom meste a v blízkom okolí
horného Liptova na internetovom portáli TV Liptovský Hrádok
www.tv.lhsity.sk v sekcii „Aktuality“:
♦
♦
♦
♦
♦
Vítanie nového roka 2015 v Lipt. Hrádku
NDS ATAK9 z Dovalova v premiére hry Verona
Vianočné trhy 2014 v Liptovskom Hrádku
Vianočný koncert súrodencov Babjakovcov
Vianočný koncert ZUŠ 2014
A to nie je všetko. V sekcii „Archív“ nájdete všetky videoreportáže, ktoré
boli natočené od vzniku TV LH.
(JKA)
Zem je guľatá a miesto, ktoré možno vyzerá ako koniec, môže byť takisto začiatkom.
5
MsP/RÔZNE
Výber z činnosti MsP
4. 1. o 03,20 h - oznámil občan, že
jeho susedia svojím správaním rušia nočný kľud. Vec riešená hliadkou na mieste udalosti.
7. 1. o 16,10 h - hliadka MsP zaregistrovala voľne pobehujúceho psa
vlčiaka. Po zistení majiteľa psa vec
riešená na mieste priestupku.
8. 1. o 02,00 h - hliadka bola požiadaná o kontrolu Ul. Hradnej,
kde dochádzalo k rušeniu nočného
kľudu. Vec v riešení MsP.
8. 1. o 10,35 h - na základe požiadania OSVaR Lipt. Mikuláš, prevedená kontrola osoby a jej správania pri výchove detí.
9. 1. o 11,35 h - z dôvodu znečistenia verejného priestranstva na stanici SAD, kontrolovaná osoba, ktorá bola riešená blokovou pokutou
na mieste priestupku.
11. 1. o 15,15 h - hliadka MsP bola
požiadaná o riešenie situácie, kde
pri prechádzke, napadol psa iný
pes, ktorý nebol na vôdzke. Hliadka vyhľadala majiteľa psa. Osoba
bola hliadkou MsP riešená na mieste.
13. 1. o 10,30 h - hliadku požiadala
občianka mesta o radu a pomoc pri
riešení situácie, kde ubytovaný
podnájomník neplatí financie za
nájom. Vec v riešení.
13. 1. o 13,20 h - na základe telefonického oznámenia, vykonala
hliadka pohovor s občanom, ktorý
požiadal o informácie ohľadom riešenia rodinných problémov.
14. 1. o 08,55 h - pri kontrolnej
činnosti hliadku MsP, pristavil občan mesta, ktorý požiadal o riešenie
problému
v bytovom
dome
z hľadiska občianskeho spolunažívania. Vec v riešení MsP.
15. 1. o 13,10 h – na číslo 159, bolo nahlásené odparkovanie motorového vozidla na chodníku. Majiteľ
vozidla bol v zmysle zákona riešený na mieste priestupku.
16. 1. o 15,15 h - hliadku MsP požiadala
čašníčka
pohostinstva
o riešenie osoby, ktorá sa nevhodne
správa. Za použitia donucovacích
prostriedkov bola osoba vyvedená
z pohostinstva. Vec riešená hliadkou na mieste v zmysle zákona.
17. 1. o 09,35 h - hliadka prijala
oznámenie z Dovalova, kde sa 3
osoby dopúšťali vzbudzovania verejného pohoršenia. Vec riešená na
mieste.
18. 1. o 16,15 h - hliadka bola požiadaná o riešenie vodiča, ktorý
jazdí po verejnej zeleni na terénnom vozidle. Po kontrole miesta
bol vodič riešený na mieste priestupku.
(JKo)
6
2/2015
Nové poštové známky sú spojené s Liptovom
Slovenská pošta koncom minulého roka vydala dve známky
z emisie Umenie, ktoré pripomínajú osobnosti spojené
s Liptovom. Drobné umelecké diela, veľké svojim odkazom,
zvečnili diela maliara Petra Michala Bohúňa a sochára Alojza
Štróbla.
S Liptovským Hrádkom je spojený Alojz Štróbl „posledný rytier
romantizmu“ a najväčší uhorský sochár obdobia okolo roku
1900. O jeho živote a diele sme viac písali v sérii článkov
v Hrádockom spravodajstve č. 4/2010 – 3/2011. Námetom poštovej známky venovanej Alojzovi Štróblovi je bronzová socha Zhasínajúci jeleň a motívom hárčeka je zámok Topoľčianky. Súčasne
s poštovou známkou bola vydaná
obálka prvého dňa s pečiatkou a domicilom obce Kráľova Lehota. Autorom výtvarných návrhov je akademický maliar Rudolf Cigánik.
Námetom poštovej známky venovanej dielu Petra Michala Bohúňa je portrét jeho
manželky Žofie so zátiším kvetov. Autorom námetov je František Horniak. Autori známok R. Cigánik aj F. Horniak patria medzi autorov, ktorí boli niekoľkokrát
ocenení 1. cenou Najkrajšia známka sveta.
Slávnostná inaugurácia oboch známok bola koncom novembra minulého roka
v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa v Lipt. Mikuláši. Na inaugurácii boli aj vzácni
hostia – z Budapešti pricestovali vnuk a vnučka Alojza Štróbla.
(DK)
Hrádocké ulice – cyklus článkov
Chodíme po nich denne, píšeme na obálky, uvádzame pri otázke, kde máme trvalý pobyt. Reč je o názvoch
ulíc, ktoré sa stali súčasťou nášho života.
V našom meste niektoré názvy ulíc vychádzajú z historicky daných faktov (Hradná, Maša, SNP), niektoré
vychádzajú zo zaužívaných geografických názvov (Belanská štvrť, Pri úpuste, Pri tehelni), iným dala názov
príroda (Pod lipami), niektoré priniesol praktický život (Zdravotná, Športová, Pri železnici). Najviac ulíc
v meste však máme pomenovaných po významných osobnostiach a dejateľoch. Niektorí z nich sú historicky
priamo spojení s našim mestom, ďalších sme si vybrali kvôli ich celospoločenskému významu.
A práve preto, aby sme po tých našich uliciach nechodili len tak – slepo, nevedomo, neuvedomujúc si, aký
človek sa skrýva za jej pomenovaním, pripravili sme pre Vás seriál článkov, v ktorých vám osobnosti „z našich ulíc“ priblížime.
Prvým, o ktorom budeme písať je Marián Blaha. Z textu, ktorý do redakcie priniesla pani Mária Fúziová, ako aj z internetovej Wikipédie
a iných dostupných materiálov, vyberáme: Marián Blaha sa narodil
11. júla 1869 v Liptovskom Hrádku, kde navštevoval aj ľudovú školu.
Zmaturoval na gymnáziu v Levoči, štúdium teológie ukončil v roku 1892
v Spišskej Kapitule. Za kňaza ho 29. júna 1892 vysvätil spišský biskup
Pavol Smrečáni. Po vysviacke pôsobil rok ako kaplán v Ždiari, potom bol
kaplánom v Nižných Ružbachoch následne v Kežmarku. Do roku 1903
pôsobil ako vychovávateľ v rodine grófa Andreja Zamoyského na zámku
v Starej Ľubovni. V rokoch 1913 – 1919 bol hlavným tajomníkom Spolku
sv. Vojtecha v Trnave. Po úmrtí spišského biskupa Alexandra Párvyho
24. marca 1919 bol 4. augusta 1919 kapitulou zvolený za kapitulárneho
vikára Spišskej diecézy. Po rozpade Rakúsko-Uhorska a vzniku ČSR bolo
treba urýchlene riešiť otázku biskupov na Slovensku.
V tejto situácii pápež Benedikt X.
v tajnom konzistóriu 13. novembra
1920 vymenoval prvých troch slovenských biskupov – Mariána Blahu pre
Banskobystrické biskupstvo, Karola
Kmeťka pre Nitrianske biskupstvo
a Jána Vojtaššáka pre Spišské biskupstvo.
Všetkých
troch
vysvätil
13. februára 1921 v Nitre pápežský
nuncius v Prahe Clemente Micara.
Marián Blaha začiatkom októbra
1924 otvoril zaniknuté biskupské lýceum v Banskej Bystrici. Bol spoluzakladateľom HSĽS, podporoval jej ideológiu a politiku. Pôsobil najmä v kultúrno-umeleckej oblasti,
ktorú ovplyvňoval v klerikálnom duchu. Bol funkcionárom viacerých kultúrnych, literárnych a umeleckých spolkov. Od roku 1921 bol predsedom Spolku sv. Vojtecha a od roku 1926 predsedom Matice slovenskej. Od roku 1938 kvôli ťažkej chorobe sa postupne stiahol z verejného života. 14. júna 1941 bol do funkcie biskupa koadjútora menovaný Andrej Škrábik, ktorý od augusta 1941 fakticky prevzal správu diecézy.
Marián Blaha zomrel 21. augusta 1943 vo Svätom Kríži nad Hronom (dnešný Žiar nad Hronom). Pochovaný bol v biskupskej krypte v Žiari nad Hronom.
(DŽ)
Získať si priateľov, ktorí sú skutočnými priateľmi, je najväčším úspechom v živote človeka.
2/2015
KULTÚRA
Pochôdzky hrádockými dejinami v roku 2015
Vyhlásenie výsledkov …
Obyvatelia mesta Liptovský Hrádok podporujú podujatia spojené s rozvojom kultúry, radi si
rozširujú obzory o svojom kraji. Na základe tohto vznikla myšlienka usporiadania série
prednášok spätých s mestom Liptovský Hrádok a jeho okolím pod názvom Pochôdzky hrádockými dejinami.
V roku 2014 naša organizácia Národný Trust n.o., ktorej poslaním je ochrana kultúrneho
a prírodného dedičstva Slovenska, v spolupráci s mestom Liptovský Hrádok a ďalšími partnermi pripravila prvé dve tematické prednášky uvedeného cyklu. Tieto sa týkali významných súčastí kultúrneho dedičstva nášho mesta – hradu a kaštieľa v Liptovskom Hrádku
a bývalej osady Mravník, z ktorej vzniklo vzorové komorské mestečko Liptovský Hrádok.
Keďže obe spomínané podujatia sa stretli s veľmi pozitívnou odozvou zo strany obyvateľov
nášho mesta, rozhodli sme sa pokračovať v našom spoločnom úsilí a na rok 2015 pripravujeme ďalšie zaujímavé prednášky a stretnutia.
Cyklus Pochôdzky hrádockými dejinami je určený pre odbornú aj laickú verejnosť, obyvateľov Horného Liptova každej vekovej kategórie, ktorých zaujíma priestor, v ktorom trávia
celý svoj život. Cieľom je nielen atraktívnym a zrozumiteľným spôsobom prezentovať informácie o vlastnom regióne v kontexte historickom, umenovednom či etnografickom, ale aj
vytvorenie príjemnej spoločenskej atmosféry na vzájomnú komunikáciu a zmysluplné trávenie voľného času obyvateľov nášho mesta.
Jednotlivé podujatia uvedeného cyklu
plánujeme aj v roku 2015 uskutočniť
najmä na miestach, ktoré sa bezprostredne viažu k témam, o ktorých sa bude rozprávať a ktoré v kontexte vývoja
mesta a jeho obyvateľov zohrávali významnú úlohu. Takými miestami sú budovy Národopisného múzea, Rímskokatolíckeho kostola, Hradu a kaštieľa
Liptovský Hrádok, Námestia Františka
Foto: Michaela Kubíková
Wisnera či hrádockého arboréta.
Prednášky – stretnutia konané pravidelne 1x do mesiaca (január – december 2015 resp. každý tretí štvrtok v mesiaci) sa budú zameriavať na dejiny mesta Liptovský Hrádok, jeho architektúru a urbanizmus, významné osobnosti mesta Liptovský Hrádok a ich životné príbehy
(z oblasti histórie, kultúry, umenia atď.), či kultúrne zvyklosti Hornoliptovského regiónu.
Do prípravy jednotlivých podujatí plánujeme okrem odborníkov zapojiť aj miestnych obyvateľov – pamätníkov udalostí, ale aj mladú generáciu žiakov a študentov základných
a stredných škôl v Liptovskom Hrádku. Veríme, že takáto kombinácia rôznych pohľadov
môže byť výrazným obohatením všetkých zúčastnených strán a cestou k získavaniu nových
zaujímavých informácií o našom regióne a meste Liptovský Hrádok.
Z uvedeného dôvodu uvítame všetky Vaše nápady, komentáre či pripomienky, ktoré by
mohli naše pravidelné stretnutia obohatiť či vylepšiť.
Veríme, že náš projekt môže mať z dlhodobejšieho hľadiska pozitívny vplyv aj na stav historického prostredia, kultúrneho dedičstva a do dnešných dní zachovaných významných pamiatok mesta Liptovský Hrádok a jeho okolia.
Michaela Kubíková, Národný Trust n.o.
Kongen Script 2014 sa uskutoční
v piatok 20. februára o 17. hodine
v F-klube (foyer pred veľkou sálou)
v Dome kultúry v L. Hrádku.
Našim cieľom bolo pripraviť nielen pre účastníkov
súťaže, ale aj pre širokú verejnosť, podujatie, ktoré
obsahovo nebude rámcované len vyhlásením výsledkov súťaže a odovzdaním cien. Pripravili sme preto
Liptovskohrádocký literárny festival – sviatok slova. Jeho súčasťou bude vyhlásenie výsledkov Literárnej súťaže Kongen Script 2014, prezentácia prác súťažiacich, ktorá postupne prejde do tradičného, už známeho podujatia Večer básnikov. Súbežne s tým budú
predstavené knihy, ktoré vyšli v roku 2014 a ich autormi sú Hrádočania. Chýbať nebude ani interpretačné
hudobné umenie v podaní hostí podujatia.
Vráťme sa k súťaži KongenScript. Do súťaže poslalo
príspevky spolu šestnásť prispievateliek a prispievateľov: Anonymus, Martina Beňová, Ján Borsík, Etela
Cibuľová, Mária Diamantová, Ľubica Dúbravcová,
Mária Fuziová, Katarína Jelenská, Petra Kočtúchová,
Ester Koroľová, Branislav Labuda, Peter Lachký,
Ľudmila Lišuchová, Václav Papež, Izabela Trepáčová,
Anna Zábojníková. Príspevky v súťaži hodnotila päťčlenná porota: Martin Droppa (Lipt. Hrádok), Peter
Laučík (Jamník), Anna Ondrejková (Bobrovec), Dušan Šuster (Gajary), Danica Žiaková (Lipt. Hrádok).
Liptovskohrádocký literárny festival – sviatok slova
bude pokračovať na druhý deň: programom Josef
Kainar: Moje blues, v sobotu 21. februára
o 18. hodine v novom Zanzibar Café (ktorý sa
z Domu kultúry presťahoval do budovy nad vstupom
do veľkého podchodu zo strany od Belanskej štvrte).
Program autorsky pripravil Peter Petiar Ľachký a okrem Kainarovej poézie, hudobných textov a zhudobnených básní a hudby v ňom budú účinkovať aj prekvapujúci hostia.
Podrobnosti o programe Liptovskohrádockého literárneho festivalu – sviatku slova, ako aj profilové informácie o porote súťaže sú priebežne na web stránke
www.kongenkult.sk a fb „Hrádocká kultúra“.
m.org.
POZVÁNKA NA 18. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ FILMÁRSKEJ SÚŤAŽE RODINNÉ VIDEO
Neuveriteľných 18 rokov uplynulo od prvého ročníka spočiatku nenápadnej regionálnej súťaže amatérskych filmárov, ktorí tvoria filmy s rodinnou tematikou. Súťaž s domovským právom
v Liptovskom Hrádku nevznikla náhodou. Už päť desaťročí tu existuje silné zázemie amatérskych filmárov, neskôr videoamatérov, ale
dosť sa zabúdalo na rýchle rastúci počet majiteľov videokamier, ktorí chceli zaznamenávať svoje rodinné udalosti. Lenže záznam ešte
nie je film a ukázalo sa (nielen u nás, je to celosvetový jav), že po
prvom očarení z pohyblivých obrázkov so zvukom málokto mal trpezlivosť sledovať nekonečný záznam stereotypne sa vlečúcich rovnakých záberov bez vyrozprávania čo aj najjednoduchšieho filmového príbehu. Áno, príbeh je základom každého filmu a na jeho vyrozprávanie je potrebné ovládať reč, v tomto prípade reč filmovú.
A tak mnohé kamery putovali do spodných zásuviek a vyťahovali sa
raz za rok na dovolenku, alebo sa vymenili za jednoduchší fotoaparát. Práve týchto rodinných kameramanov sa rozhodli členovia ART
ŠTÚDIA pred 18 rokmi získať pre novú súťaž, ktorú nazvali
RODINNÉ VIDEO. Dnes má už táto súťaž medzinárodný charakter
a dávno vyrástla z detských plienok. Organizuje ju Liptovské kultúrne stredisko, Mesto Liptovský Hrádok a ART ŠTÚDIO. Všetky
súťažné filmy bude aj v tomto 18. ročníku pozorne sledovať odborná
porota, ktorá ich zhodnotí a ocení. Veríme, že hrádocké publikum si
nenechá ujsť príležitosť vidieť zaujímavé rodinné filmy, medailóny,
videoklipy či filmy z fotografií. Súťažiť budú aj domáci filmári,
preto príďte ich povzbudiť v piatok 27. februára od 16. hodiny
a v sobotu 28. februára od 9. hod. do Domu kultúry
v Liptovskom Hrádku, vstupné sa neplatí. Pre mnohých divákov
sa môže stať sledovanie súťažných diel inšpiráciou a ukázať im cestu do sveta vlastnej filmovej tvorivosti. Diváci sa môžu zúčastniť aj
verejného hodnotenia poroty; práve tam sa autori dozvedajú najviac
nielen o svojich dobrých filmárskych postupoch či nedostatkoch, ale
pri konfrontácii s inými dielami si osvojujú aj nové tvorivé postupy.
A v mene všetkých organizátorov želáme zúčastneným autorom, aby
ste im po projekcii ich filmu vy – diváci – zatlieskali. To je tá najkrajšia odmena, pre ktorú sa oddá tvoriť rodinné filmy.
Za organizátorov Danica Žiaková
Začnite robiť to, čo je nutné, potom to, čo je možné, a odrazu zistíte, že dokážete nemožné.
7
ŠKOLSTVO
Naše úspechy
Minuloročný úspech na krajskej súťaži Špeciálnych
základných škôl „Miniplayback show“ v Ružomberku
nabudil niektorých našich žiakov, aby aj tento rok skúsili šťastie a pritom sa zabavili. Ich príprava ani tento
2/2015
Centrum špeciálno-pedagogického
poradenstva
telefón: 044 5226 070
email: [email protected]
Európsky deň logopédie – 6. marec
Foto: archív školy
raz nebola zbytočná. Účinkujúci sa na chvíľu svojim
spevom a tancom vcítili do slovenských aj zahraničných speváckych hviezd, kde za búrlivého povzbudzovania predviedli, čo v nich je. Porota mala neľahkú
úlohu, no nakoniec usúdila, že dvojica našich žiakov
v prvej kategórii si zaslúži pekné tretie miesto a ďalšie
dve dvojice v tretej kategórii ocenila prvým a druhým
miestom. Súťažiaci si odniesli radosť z úspechu a nezabudnuteľné zážitky.
Špeciálna základná škola
Matejka v januári
Po vianočných prázdninách sme vhupli priamo do pracovného procesu. V spolupráci s pracovníkmi NAPANTu sme pripravili pre našich piatakov a šiestakov
zaujímavú besedu o prirodzenej ochrane lesa.
Potom nasledovala príprava našich žiakov na jazykové
olympiády. Na olympiádach v anglickom a nemeckom
jazyku každoročne obhajujeme medailové pozície
a inak tomu nebolo ani tento rok. V nemeckom jazyku
v kategórii 1B Miško Janotka obsadil vynikajúce
2. miesto a Lucka Iríčková veľa nezaostala a v kategórii 1A sa umiestnila na výbornom 4. mieste. Lucka
Iríčková nás reprezentovala aj na olympiáde v anglickom jazyku, kde vo veľkej konkurencii 1A kategórie skončila na nádhernom 2. mieste. Svoje jazykové
nadanie potvrdil v kategórii 1B aj Lukáš Vozár, ktorý
nás úspešne reprezentuje na jazykových olympiádach
už štvrtý rok, čo potvrdil 2. miestom. Biatlonisti sa
zúčastnili na Wiesmannovom pohári, kde mali premiéru naši najmladší. V kategórii 10-11 ročných hviezdila
Zuzka Letošová, obsadila dvakrát 3. miesto. V silnej
konkurencii Adam Jurena obsadil 4. miesto a Romanka
Hrvolová 7. miesto. Všetkým gratulujeme a ďakujeme
za skvelú reprezentáciu našej školy.
Ďalšie dni boli venované dňu otvorených dverí, ktorý
sa niesol v duchu rozprávky Včielka Mája. Malí predškoláci si zacvičili v telocvični, naučili sa nové anglické slová za pomoci interaktívnej tabule, vyrobili si
niečo na pamiatku a zahrali sa s robotmi. Rodičia zas
mali možnosť poobzerať si priestory našej školy
a opýtať sa, čo ich zaujíma. Dúfame, že sa budúcim
prváčikom u nás páčilo a stretneme sa s nimi opäť
v septembri.
V týchto dňoch Matejka žije prípravou 9. ročníka plesu
Matejky, ktorý sa bude konať 14. 2. 2015. Srdečne Vás
pozývame a tešíme sa na skvelú zábavu.
MV a TG
8
Reč je najdôležitejšia ľudská schopnosť. Je dôležité starať sa o ňu už od útleho veku.
S pomocou reči sa dorozumievame, vzdelávame a zaraďujeme do spoločnosti. Jej vývoj
však neprebieha vždy optimálne. Podľa štatistík poruchy komunikácie postihujú až 15
percent populácie a obmedzujú človeka vo všetkých spoločenských vzťahoch. Hlavne
u malých detí sa vyskytujú častejšie - poruchami reči trpí takmer každé štvrté dieťa.
Skúmaním narušenej komunikačnej schopnosti človeka z hľadiska prejavov, príčin, dôsledkov, možností diagnostiky, terapie, prevencie a prognózy sa zaoberá samostatná
vedná disciplína – logopédia.
6. marca si každoročne pripomíname založenie európskej organizácie CPLOL, ktorá
združuje logopédov z celej Európy od roku 1988. Pri príležitosti Európskeho dňa logopédie a šírenia osvety ponúka CŠPP Deň otvorených dverí. Dňa 6. marca 2015 v čase
od 08:00 do 15:00 hodiny si môžete prehliadnuť priestory nášho centra v budove Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši – 4. posch., kde ponúkame komplexnú špeciálnopedagogickú, logopedickú a psychologickú starostlivosť. Ochotne Vám tu odpovieme
na vaše otázky, týkajúce sa reči, jej vývoja a porúch reči u detí. Podelíme sa s vami so
svojimi skúsenosťami pri náprave výslovnosti a podpore komunikačných schopností, od
ktorých závisí napredovanie v škole, nadväzovanie vzťahov, voľba povolania a celkový
osobnostný rozvoj dieťaťa.
(JV)
Začali sme 1. miestom z nemeckého jazyka
To, že vyučovanie cudzích jazykov je silnou stránkou našej školy dokázali po vianočných prázdninách žiaci, ktorí sa zúčastnili okresných kôl olympiády z nemeckého
a anglického jazyka. O svojich vynikajúcich znalostiach nemčiny presvedčila Nikola
Blahútová z 9. B a získala pod vedením p. uč. Mariany Majzlíkovej 1. miesto a postup
do krajského kola. Angličtinárov pripravovala p.uč. Terézia Lazárová a 3. miesto si vybojoval Adam Kaščák zo 7. B a 7. miesto Natália Vrbičanová z 8. B. Matematici sa zúčastnili svojej matematickej olympiády. Január už tradične patril príprave na zápis žiakov do 1. ročníka. Čo všetko našich nádejných malých žiačikov čaká, im pani učiteľky
rady predviedli pri návšteve detí z obidvoch MŠ. Na internetovej stránke školy si môžu
rodičia prečítať správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, v ktorej sa dočítajú informácie
o kvalifikovanosti učiteľov, dosahovaných výsledkoch v oblasti vzdelávania, ale aj
o krúžkovej, voľnočasovej oblasti. Pani učiteľky Čierna a Paukovčeková ďakujú touto
cestou sponzorom za príspevok na nákup interaktívnej tabule, ktorými budú
v 1. ročníkoch triedy vybavené. Na konkrétne otázky im zodpovie aj vedenie školy pri
dohodnutej návšteve. Lyžiarsky kurz žiakov 2. – 3. ročníka sa veľmi osvedčil, a tak sme
aj tento rok na svahoch Žiarskej doliny naučili lyžovať aj tých najmenších. Koniec januára priniesol polročné výsledky v oblasti výchovy a vzdelávania a nech je polročné
vysvedčenie dieťaťa akékoľvek, nezabudnime si uvedomiť, že za jeho výsledkami stojíme my – učitelia, vy – rodičia a samotné dieťa. Ak váš žiačik prišiel domov s vysvedčením, ku ktorému „nemáte čo povedať“ – určite ho aspoň pochváľte. Povzbudením,
motiváciou a správnym vedením dosiahneme spoločne výsledok, ktorý bude v ďalšom
období uspokojivý pre vaše dieťa i pre vás.
D. Puškárová, ZŠ Hradná
Foto: archív školy
Je úžasné, aký odlišný pohľad máme na tú istú udalosť dvadsaťštyri hodín po tom, ako sa stala.
ŠPORT / INZERCIA
2/2015
Novoročný medzinárodný
futbalový turnaj
Hneď tretieho januára futbalový odiel ŠKM LH zorganizoval medzinárodný halový futbalový turnaj a to v dvoch kategóriách starších
a mladších žiakov, kde v oboch kategóriách chalani obsadili tretie
miesto.
Turnaju však predchádzalo stretnutie sa s reprezentantmi nášho družobného mesta z Českej republiky z Hradca nad Moravicí, kde sa
kamarátstvo prehlbuje a utužuje nielen medzi hráčmi, ale aj zástupcami oboch klubov.
Chalani z Hradca prišli už 2. januára na obed, keď ešte bolo pekné
slnečné počasie. Po ubytovaní sme chalanov previedli cez športový
areál, potom nasledovala prehliadka mesta a malo nasledovať spoločné korčuľovanie, no počasie sa postavilo proti. Vo večerných hodinách sme spoločne fandili hokejistom, kde na MS 2015 sme hrali
práve s výberom z Čiech.
V sobotu si však chalani nič nedarovali a v športovej hale sa už sústredili na loptu, kľučky, góly. Určite chceme poďakovať všetkým,
ktorí sa okolo organizácie turnaja angažovali, vedeniu FO ŠKM, rodičom hráčov.
Poradie mužstiev a vyhlásenie tých najlepších:
Starší žiaci:
1) TJ Hradec nad Moravicí
2) FC 34 LM Palúdzka
3) ŠKM Lipt. Hrádok
4) FK Svit
Najlepší hráč:
Kristián Feketík ŠKM LH
Najlepší brankár: Lukáš Stošek TJ HnM
Najlepší strelec: Tomáš Manderla TJ HnM
Slzy v očiach uschnú,
ale rana v srdci zahojiť sa nedá.
Dňa 4. januára uplynul rok, čo nás navždy opustil
náš manžel, otec
Milan Rajniak
S láskou spomínajú manželka Oľga, dcéra Lenka,
synovia Milan a Marián a ostatná smútiaca rodina
Ďakujeme pracovníkom Lesostavu za peknú rozlúčku.
Dňa 11. februára uplynie 30 rokov od smrti
Ing. Bohumila Kouřila
Spomínajú manželka a synovia s rodinami.
TURISTICKÝ KALENDÁR
FEBRUÁR
8. 2. 2015
22. 2. 2015
Kôprová dolina – pešo, bežky
vedúci: K. Větrovský
Hrebienok – pešo
vedúca: J. Amrózová
MAREC
8. 3. 2015
Golfový areál – Veľká Lomnica – bežky
vedúci: I. Bella
Bližšie informácie – sledujte vývesnú skrinku pri Kníhkupectve
Tranoscius a na stránke www.kstlh.webnode.sk.
Prípravné zápasy
družstiev ŠKM Liptovský Hrádok – jar
Dátum
Súperi
7. 2.
Halový turnaj LFZ
8. 2.
MFK Ružomberok – ŠKM
14. 2.
ŠKM – FK Svit
21. 2.
Stráňavy – ŠKM
22. 2.
SNV – ŠKM
28. 2.
Černová – ŠKM
7. 3.
Tatran LM SD – ŠKM
14. – 15. 3. Závažná Poruba – ŠKM
15. 3.
Palúdzka – ŠKM
21. 3.
LM žiačky – ŠKM
28. 3.
Spišské Belá – ŠKM
Mladší žiaci:
Kategória
Poznámka
starší žiaci
dospelí
dospelí
dospelí
star. a ml. žiaci
dospelí
dospelí
dospelí
starší žiaci
mladší žiaci
star. a ml. žiaci
Hotel Alexandra
UT Ružomberok
UT Lipt. Mikuláš
U14 a U12, Kubus
UT Ružomberok
UT Lipt. Mikuláš
UT Lipt. Mikuláš
UT Lipt. Mikuláš
UT Spišské Belá
1) TJ Hradec nad Moravicí
2) FC 34 LM Palúdzka
3) ŠKM Lipt. Hrádok
4) FK Svit
Najlepší hráč:
Lukáš Fajkus TJ HnM
Najlepší brankár: Matej Bartoš ŠKM LH
Najlepší strelec: Michaela Mašunová FC34
Ján Hanula
Foto: Matej Bartoš - najlepší brankár turnaja kategória
mladší žiaci
PALMA - nábytok na mieru
Mobil: 0903 054 784, web: www.bobula-nabytok.sk
• vstavané skrine, skrine, šatníky,
- kuchynské linky (rekonštrukcie),
• vešiakové steny a posuvné dvere,
• doplnkový nábytok,
• široká ponuka farieb, rôzne profily dvierok podľa Vášho výberu.
Nájdete ma na Fraňa Kráľa 487, Lipt. Hrádok
Lekárenská pohotovostná služba
7. februára – Lekáreň Dr. Max
14. februára – Lekáreň na Hradnej ul.
21. februára – Lekáreň Pharmacia
28. februára – Lekáreň Slniečko
Vysvetlivky: lekáreň Slniečko v priestoroch COOP Jednota na
ul. SNP, lekáreň Dr. Max v priestoroch prízemia Polikliniky, lekáreň
na Hradnej v priestoroch prízemia bytového domu č. 529 na Hradnej
ulici, lekáreň Pharmacia v priestoroch prízemia Medic centra.
Pozývame Vás do novootvorenej kaviarne ZANZIBAR Café
(domček nad podchodom). Celý február akákoľvek káva
LAVAZZA 1 + 1 zdarma (espresso, cappuccino, café latte, viedenská káva).
OTVÁRACIE HODINY:
pondelok 13,00 - 22,00
utorok 13,00 - 22,00
streda 13,00 - 22,00
štvrtok 13,00 - 22,00
piatok 13,00 - 01,00
sobota 15,00 - 01,00
nedeľa 15,00 - 22,00
Nedostatok porozumenia ukrýva v sebe veľkú moc. Občas umožňuje ľuďom dobyť svet.
9
INZERCIA
2/2015
V Palúdzke vyrastá nová štvrť s modernými domami
Liptovskomikulášska mestská časť Palúdzka sa rozrástla o novú lokalitu s modernými radovými domami. Práce na projekte „Domy Liptovský
Mikuláš“ sú v plnom prúde.
Stavebné mechanizmy sa do pozemkov vo vychytenej lokalite (autom približne tri minúty od centra mesta) „zahryzli“ na jeseň v roku 2013.
Projekt „Domy Liptovský Mikuláš“ prispeje k rozšíreniu Palúdzky, v ktorej v posledných rokoch vyrástli desiatky moderných domov.
„Nízkoenergetické domy sú navrhnuté pre 3 - 5 člennú rodinu. Myslíme aj na tých najmenších, preto súčasťou bezpečnej lokality bude aj oplotené detské ihrisko. Domy môžu byť troj až päť izbové. Pri ich navrhovaní sme mysleli na čo najefektívnejšie využitie priestoru,“ prezradil
Ing. Ivan Kubáň, manažér projektu.
Celková podlažná plocha je 108,8 m² až 153 m². Výmera jednotlivých pozemkov je od 158,7 m² do 279,9 m², s pozemkom v prednej aj v zadnej časti domu. Súčasťou každého domu sú dve parkovacie miesta. „Každý, z tehál murovaný dom, je postavený ako samotný celok bez spoločných častí so susedným domom, má samostatné obvodové múry. Tie zaručia vynikajúcu zvukovú izoláciu. Prízemie je navrhnuté ako denný
priestor, poschodie poskytne miesto pre odpočinok,“ vysvetlil Ing. Ivan Kubáň.
K pokojnému bývaniu s nádherným výhľadom na Tatry,
(napríklad z terasy, ktorá je samozrejme súčasťou bohatého vybavenia), prispeje fakt, že investorská spoločnosť
dom zariadi podľa vašich predstáv. Vybavenie, ktoré je
zahrnuté v cene domu, je skutočne bohaté. Investor nešetril na materiáloch od renomovaných slovenských
a svetových výrobcov, o čom sa najlepšie môžete presvedčiť sami...
Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť platí nepochybne aj
v tomto prípade. „Už počas februára veľmi radi privítame záujemcov o moderné bývanie na prehliadke vzorových domov, ktoré sú už hotové a zariadené. V súčasnosti sú obývania schopné 3 domy, v štádiu hrubej stavby je 8 domov a na ďalšie 3 sú hotové základové
platne,“ dodal Ing. Ivan Kubáň.
Všetky potrebné informácie nájdete na internetovej stránke www.domymikulas.sk, prípadne ich radi
poskytneme na telefónnom čísle 0911 996 442, na ktorom si môžete dohodnúť aj obhliadku.
INZERCIA
8:00
10
Bedári prahnú po bohatstve, boháči po nebi, ale múdri ľudia túžia po stave pokoja.
KAM ZA KULTÚROU
2/2015
Hrádocká kultúra
1. – 28. 2.
7. 2.
o 1900 h
Fašiangy v kúdeľnej izbe
Národopisné
múzeum
Výstava z depozitárnych zbierok múzea
Elektro (nás) baví
Ples Strednej odbornej školy elektrotechnickej
13. 2.
o 1900 h
XVII. Dobročinný ples
14. 2.
o 1900 h
Fašiangová veselica s Cindruškou
14. 2.
o 1900 h
14. 2.
o 1900 h
16. 2.
o 1800 h
19. 2.
o 1600 h
20. 2.
o 1700 h
21. 2.
o 1800 h
27. – 28. 2.
Estrádna sála
Dom kultúry
ZŠ s MŠ Hradná
Rezervácia vstupeniek: 0917 451 882
Základná škola s materskou školou J. D. Matejovie
Estrádna sála
Dom kultúry
Vás srdečne pozýva
14. februára o 1900 hod.
9. Ples Matejky
na
Gastro Urban
rodičov a priateľov školy
9. Ples Matejky
rodičov a priateľov školy
XXI. Ples Jessy
Pripravený je pekný program, výborná hudba
a skvelé jedlo
Filmový umelecký pondelok
Život presídlencov vo filmoch najúspešnejšieho
českého amatérskeho filmára Petra Barana
Pochôdzky hrádockými dejinami
Urbanizmus mesta: od osady k výsadám
Sokolovňa
Vstupné: 20 €
Kde: GASTRO URBAN
Predpredaj:
044/5222568, 0911 595 048
F - klub
Dom kultúry
F - klub
Dom kultúry
Vstupné: 1 €
Liptovskohrádocký literárny festival
– sviatok slova
F - klub
Dom kultúry
Kongen Script
Večer básnikov
Josef Kainar: Moje blues
Literárno – hudobný cyklus s básňami a piesňami
českého básnika a hudobníka
uvádza Peter Petiar Lachký
18. Rodinné video
Celoštátna súťaž neprofesionálnych filmov
s medzinárodnou účasťou
27. 2.
– 7. 4.
Estrádna sála
Dom kultúry
Kúzlo a umenie vo výšivke ukryté
Výstava výšiviek
Zanzibar Café
domček nad
podchodom
F - klub
Dom kultúry
Národopisné
múzeum
Aktuálne informácie o kultúrnych podujatiach, ale aj archív
fotografií už uskutočnených podujatí nájdete
na facebooku Hrádocká kultúra.
Pridajte sa medzi priateľov Hrádockej kultúry.
2. marca o 1800
Dom kultúry
Lipt. Hrádok
rezervácie:
044/5202 127
Mesačník Mesta Liptovský Hrádok • Vydáva Mestský úrad, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO 315 494. Zodpovedný za redakciu: referát kultúry
a KVČ, e-mail: [email protected], internet: www.liptovskyhradok.sk. Tlač: REPROservis – DTP štúdio & TLAČIAREŇ, Liptovský Mikuláš. Uzávierka príspevkov
12 20. v mesiaci do 12,00 hod. Evidenčné číslo v MK SR: EV 4099/10, ISSN 1338-9335. Mesačník Liptovský Hrádok daný do tlače 27. januára 2015.
je vždy
Download

Posledná možnosť Mesto Liptovský Hrádok