14. október 2014
Cena 2,60 € • Ročník xxIV • www.inprost.sk
Vo Vysokej nad Kysucou uviedli do života prvú
monografiu o obci
Vo Vysokej nad Kysucou uviedli
do života historicky prvú monografiu o obci s jednoduchým
a predsa veľavravným názvom:
Vysoká nad Kysucou.
strana 10
Žitnoostrovské žriedla
nádejí
Svetový deň cestovného ruchu
mal dať odpoveď na otázku,
ako prispieva cestovný ruch
k miestnemu rozvoju, či je
schopný meniť kvalitu
života a prostredia.
strana 14
Bánovce nad Bebravou
opäť ožili vďaka farmárskemu
Mňam festu
Na piatom ročníku festivalu sa zišlo viac ako 15 000 návštevníkov,
súťažilo sa o najlepšiu klobásu,
najkrajšie jabĺčko. Atrakciou bola
aj výroba ovčích hrudiek a varenie
slivkového lekváru.
strana 23
41-42
Adresa:
Ondava
pre život
strana 2
Integrácia osôb
s medzinárodnou
ochranou
strana 8
Itapa: na
nepripravených
sa čakať nebude
strana 18
Deň
otvorených dverí
TSK
strana 21
Primátorský deň ukončil Žilinské kultúrne leto 2014. Čítajte na str. 22
Martin je najtransparentnejším
slovenským mestom
Transparency International po dvoch rokoch opäť hodnotila 100 najväčších
samospráv na Slovensku. Mestá za uplynulé dva roky stagnovali.
Najtransparentnejším mestom
na Slovensku je Martin. V roku
2012 skončil na druhom mieste.
Druhá tentoraz skončila Prievidza,
tretie miesto obhájila Rožňava. Po
výraznejšom zlepšení v rokoch
2010 - 2012 mestá za uplynulé dva
roky v transparentnosti v priemere
stagnovali. Vyplýva to z hodnotenia sto najväčších slovenských
miest Otvorená samospráva 2014
od Transparency International
Slovensko.
Najväčšie slovenské mestá dosiahli v priemere len 47 bodov zo
100 možných. Aj nízka transparentnosť môže byť dôvodom, že
občania sú k práci miest dlhodobo
kritickí. Podľa nedávneho prieskumu agentúry FOCUS chce každý
druhý občan svojho starostu vymeniť. Vyššia transparentnosť pritom znižuje riziká neefektívneho
míňania verejných prostriedkov a
zmenšuje priestor na korupciu.
Prvý Martin dosiahol 72 percent,
najhorší Sabinov len 23 percent.
Kým jedna tretina miest sa od posledného hodnotenia v roku 2012
zlepšila a jedna tretina miest stagnovala, tretina miest sa dokonca
v otvorenosti zhoršila. Najväčším
skokanom je Vranov nad Topľou,
ktorý sa dostal z chvosta rebríč-
ka v roku 2012 až na tohtoročné
7.miesto. Naopak, najviac – až o 54
miest – si pohoršil Veľký Krtíš.
Celkovo najlepšie hodnotenou
skúmanou oblasťou je prístup k
informáciám o práci úradu cez
webové stránky samospráv a pomocou infožiadostí. Zverejňovanie
materiálov na rokovanie zastupiteľstva či elektronická úradná tabuľa na stránke mesta je už dnes
takmer štandardom. Za štyri roky
sa strojnásobil počet miest s videoalebo aspoň audiozáznamami zo
zastupiteľstiev. Vítaný je aj viac než
stopercentný nárast počtu miest s
etickým kódexom volených pred-
staviteľov, z 9 v roku 2012 na 22.
Naopak najmenej transparentnou oblasťou ostáva predaj a prenájom majetku. Len 13 miest zo
sto zverejňuje výsledky verejných
obchodných súťaží na svojich internetových stránkach a iba 2 samosprávy kompletne zverejňujú
zápisnice z verejných obchodných
súťaží. Mestá stále výrazne zaostávajú aj v oblasti etiky a konfliktu
záujmov, keď napríklad žiadne z
hodnotených miest nemá zverejnené majetkové priznania poslancov a len niekoľkí z nich zverejňujú
str. 4
Novela zákona
o miestnych
daniach
a miestnom
poplatku
Od 15. októbra 2014 vstupuje do platnosti novela
zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov. Novelu 16. septembra
2014 schválili poslanci
Národnej rady SR a 3. októbra sa pod ňu podpísal aj
prezident SR Andrej Kiska.
Novela prináša viacero významných zmien, a keďže
má priamy dosah aj na
príjmy samosprávy
- vyplýva to aj z reakcií, ktoré dostávame do redakcie
- informujeme o nej
podrobnejšie na 28.
a 29. strane, kde nájdete
aj objednávku na nové tlačivá daňových priznaní.
(r)
2 aktuality
14. október 2014 • Obecné noviny
Otváracia konferencia projektu Ondava
pre život
Projekt Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy - Ondava pre život je
reakciou na negatívny synergický efekt dopadov klimatickej zmeny a nevhodných, až likvidačných zásahov
do krajiny. Projekt, ktorý sa realizuje v širokom partnerstve 6 subjektov (obec Nižná Polianka, Nadácia pre
ochranu biodiverzity Karpát, Združenie miest a obcí Slovenska, Lesy Slovenskej republiky, š. p., Štátna
ochrana prírody Slovenskej republiky a Norwegian Forest and Landscape Institute - Nórske kráľovstvo),
vstúpil do ďalšej fázy.
S
eptember 2014 patril
zosúladeniu
činností
zástupcov projektového
konzorcia,
sieťovaniu
partnerov z územia, zberu dát z prostredia a dizajnovaniu
návrhov adaptačných opatrení na
prispôsobenie sa meniacej klíme
pre Adaptačnú stratégiu, naviazanú na územie 44 obcí Svidníckeho
a Bardejovského okresu. Záver
mesiaca bol naviazaný hlavne na
prezentačné podujatia k projektu: otváracia konferencia, prezentačný seminár a exkurzia do
projektového územia, ktoré cielene podporili verejnú diskusiu o
plánovaní adaptačných opatrení
na klimatickú zmenu v území i
mimo projektového územia.
Otváracia konferencia
– Bardejovské kúpele,
23. 9. 2014
Pozvanie na otváraciu konferenciu k projektu, ktorá bola určená pre odbornú a laickú verejnosť,
prijalo 112 účastníkov. Cieľom
konferencie bolo predstaviť ciele
a očakávané výstupy projektu v
previazaní na benefity, ktoré projekt prinesie obyvateľom územia.
Zámerom projektu je vytvorenie
adaptačnej stratégie pre projektové územie v rozlohe 340 km2, ako
aj systematický a koordinovaný
postup pri realizácii vybraných
opatrení na udržanie a zabezpečenie ekosystémových funkcií
krajiny. Základným východiskom
konferencie bola problematika
klimatickej zmeny a jej dosahov
na každodenný život nielen v projektovom území.
Téma prispôsobenia sa zmene
klímy ako základný predpoklad
prevencie pred povodňami a suchom, rezonoval v prezentáciách oslovených expertov, ako aj
zástupcov donorov a partnerov
projektu. Peter Straka, odborný
garant projektu, hovorí: „Klimatická zmena je témou, ktorá sa
rieši na tých najvyšších úrovniach
a všetko nasvedčuje tomu, že sa
úplne zastaviť nedá. Je potrebné
zamerať sa na také aktivity, ktoré
nám umožnia adaptovať sa na ňu
a prispejú k vytváraniu takých kapacít, ktoré nám pomôžu zvládať
jej dôsledky. Nepripravenosť by
mala rozsiahle a fatálne následky. Výrazná klimatická zmena by
viedla k narušeniu mnohých aspektov ľudského života, ktoré sú
všeobecne považované za samozrejmé a zrejme by spôsobila kolaps celej spoločnosti.“
K prírode je potrebné pristupovať s úctou i pokorou,
aby sme dokázali naprávať, či aspoň zmierňovať ľuďmi
spôsobené škody
Konferencia súčasne poskytla
priestor na predstavenie donorov
a Finančného mechanizmu EHP
2009 – 2014. Na stretnutí sa za
Riadiaci orgán programu zúčastnili zástupcovia Úradu vlády SR.
Pozvanie prijali aj zástupcovia
Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva. Za partnerov vystúpili zástupcovia: Norvegian Forest and
Landscape Institute, Nórske kráľovstvo (Christian Pedersen, Svein
Olav Krøgli), Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (Michal
Adamec, riaditeľ sekcie ochrany
prírody a krajiny ŠOP SR), Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát (Peter Straka, odborný garant
projektu). Za Združenie miest a
obcí Slovenska vystúpila a projekt
podporila Viera Krakovská – podpredsedníčka ZMOS.
Viera Krakovská, podpredsedníčka ZMOS, k realizácii projektu hovorí: „Myslím si, že projekt
Ondava pre život je vskutku výnimočným projektom. Združenie
miest a obcí Slovenska si váži, že
naše členské obce iniciatívne pristúpili k vytvoreniu silného partnerstva. Považujeme za potrebné, aby sa mestá a obce aktívne
zapájali do aktivít smerujúcich k
minimalizácii negatívnych vply-
Peter Straka, odborný garant projektu.
vov prebiehajúcich klimatických
zmien. Sú to práve mestá a obce a
ich primátori či starostovia, ktorí
často slúžia ako hromozvod nespokojnosti súvisiacej s povodňami a veternými smršťami. Aj preto
sú mestá a obce motivované pri-
spieť k riešeniam s priamym pozitívnym dopadom na krajinu a jej
obyvateľov.“
Široké partnerstvo
Projekt Ondava pre život v rámci zrealizovaných informačných
aktivít dokázal, že je príkladom
partnerstva, v ktorom samospráva
reaguje a koná nielen v širokom
multisektorovom partnerstve s
ďalšími partnermi projektového
konzorcia, ale aj v úzkej spolupráci so všetkými lokálnymi aktérmi
v území: od občanov a miestnych
znalcov krajiny, cez miestne mimovládne organizácie, až po ďalších relevantných partnerov v regióne, akými sú poľnohospodári,
urbárnici, zástupcovia ochrany
prírody, vodohospodári, základné školy, hasiči, rybári a lokálne
médiá.
Michal Adamec, riaditeľ sekcie
ochrany prírody a krajiny ŠOP
SR, ku konferencii a projektu dodáva: „Projekt Ondava pre život
je výnimočný tým, akí partneri sa
pri jeho realizácii ako aj na konferencii stretli. Zastúpené sú štátne
organizácie, združenie samospráv,
nadácia, jednotlivé obce, Lesy SR
a obhospodarovatelia pozemkov.
Zároveň s tým ale súvisí riziko, či
títo rozliční partneri budú vedieť
spolupracovať, ale ja verím, že
áno. Ak sa to podarí, tak pilotný
projekt ako výstup bude naozaj
zmysluplný. Prínosom je taktiež
účasť nórskeho partnera, keďže
sa v Nórsku množstvo praktických opatrení už urobilo a na ich
know-how sa dá stavať. Môžeme
sa tak vyhnúť mnohým chybám
a inšpirovať sa tým, čo nám vedia
ponúknuť.“
Prezentačný seminár
– Nižná Polianka, 24. 9.
2014
Pokračovanie patrilo prezentačným seminárom v Nižnej Polianke (24. 9. 2014), ktoré boli
určené hlavne pre zástupcov
miestnej územnej samosprávy a
zapojených obcí, ako aj ďalších
lokálnych aktérov a „stakeholderov“. Sylvia Chudíková, starostka
zapojenej obce Varadka, dopĺňa:
„Verím, že úspešná realizácia projektu Ondava pre život bude veľmi
prospešná pre veľa obcí, vrátane
tej našej. Našu obec Varadka pravidelne postihujú záplavy a je veľkým problémom poškodzovanie
infraštruktúry v majetku obce.
Budeme veľmi spokojní, keď sa
projekt podarí úspešne realizovať
a dosiahnuť naplánované i ďalšie
výsledky, ktoré prospejú celému
územiu.“
Na seminári, ktorý sa konal
na Obecnom úrade v Nižnej Polianke, bolo viac ako osemdesiat
účastníkov. Spektrum prezentácií,
ktoré boli východiskom pre pane-
aktuality 3
Obecné noviny • 14. október 2014
Projekt ako model
nového príbehu krajiny
ZMOS ako strešné združenie samospráv zastrešuje viac ako
95 % obcí a miest Slovenska. Jeho hlavnou úlohou je presadzovať
spoločné záujmy a práva svojich členov, predkladať vecne
príslušným orgánom návrhy riešení problémov miestnej
samosprávy a vytvárať podmienky na riešenie spoločných otázok
členských miest a obcí.
Ján Cundra, starosta Nižnej Polianky
lové diskusie a moderované riadené diskusie s účastníkmi seminára, bolo naviazané na tieto témy:
Samosprávy a klimatická zmena,
Dopady zmeny klímy na krajinu a
Skúsenosti obcí hornej Ondavy v
čase zmeny klímy.
Vlado Jenčurák, manažér pre
realizáciu opatrení v krajine,
ako aj moderátor a sprievodca seminárom, hovorí: „Významným
faktorom je zabezpečenie úspešnej spolupráce medzi všetkými
aktérmi v území. Na rozdiel od
doteraz realizovaných projektov
zaoberajúcich sa úpravou vodného režimu krajiny a protipovodňovými opatreniami, tento projekt okrem navrhnutia a realizácie
vodozadržných opatrení v krajine
garantuje aj vznik občianskeho
združenia, ktoré sa stane vlastníkom výsledkov projektu, prevezme vybudované dielo a bude v
začatej práci pokračovať.“
Exkurzia
do projektového
územia, 24. 9. 2014
Účastníkov exkurzie sprevádzal
odborný garant projektu Peter
Straka, ktorý zahraničným partnerom a aj zástupcom donorov a
partnerov odhalil zákutia povodia rieky Ondavy, previazané na
projektové územie, ktoré pokryje
Adaptačná stratégia a opatrenia v
území. Na exkurzii sa zúčastnili
zástupcovia nórskeho partnera a
Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva.
Územie predstavuje pramennú
oblasť rieky Ondava a jej početných prítokov. Ide o flyšovú horskú krajinu Nízkych Beskýd na
hraniciach s Poľskom. Krajina je
charakterizovaná početnými prameňmi, mokraďami a potokmi,
ktoré sa zlievajú do Ondavy nad
intravilánom mesta Svidník. V
území dominuje lesné hospodárstvo a poľnohospodárstvo, ktoré
podmienili súčasný charakter
krajiny so všetkými negatívnymi
zmenami a dopadmi na krajinu a
jej environmentálnymi problémami, vrátane vzniku povodní, erózie pôdy a straty biodiverzity.
Peter Straka ako slovný dodatok k exkurzii hovorí: „K prírode
je potrebné pristupovať s určitou
úctou a pokorou a snažiť sa rozličnými spôsobmi naprávať, či aspoň zmierňovať ľuďmi spôsobené
škody. A čím menšie budú tieto
škody alebo slabosti, tým menej
bude príroda zraniteľná prebiehajúcimi klimatickými zmenami. Je
veľmi dôležité hľadať a aplikovať
riešenia na čo najväčšom území,
keďže sa klimatická zmena dotýka
všetkých častí Slovenska.“
Stretnutia v obciach
Mesiac október 2014 je v rámci
projektu Ondava pre život venovaný cyklu pracovných stretnutí
na úrovni zapojených obcí v území. Sú určené pre zástupcov obce,
urbariátov,
poľnohospodárov,
dobrovoľných hasičov a ďalších
dôležitých inštitúcií a lokálnych
aktérov. Cieľom pracovných stretnutí v obciach je podporiť záujem
o projekt, zabezpečiť súčinnosť
oslovených subjektov na príprave
a realizácii vybraných aktivít a
hlavne posilniť princíp spoločnej
zodpovednosti za územie, ktorý
sa pretaví do spoločne napĺňanej
vízie.
Viera Dujakovičová, manažérka riadenia, k téme pracovných
stretnutí v jednotlivých obciach
dodáva: „Ambíciou projektu je
podporovať participáciu všetkých
cieľových skupín projektu, ktoré
sa môžu k jeho realizácii priamo vyjadrovať. Verím, že projekt
prinesie zvýšenie aktivity a zodpovednosti obyvateľov za život
v území a následne na princípe
spoločných a cielene zamierených
krokov aj väčšie investície do
miestnej ekonomiky a zapojenie
sa verejnosti formou "bottom-up"
do riadenia územia.“ Barbara
Gindlová, expertka ZMOS, dodáva: „Komplexné riešenia musia
byť otvoreným konceptom, ktorý
presahuje predstavu tradičného
a uzavretého riešenia problému.
Otvorený koncept je proces, ktorý
vyžaduje aktívny prístup všetkých
účastníkov a iniciuje nové témy,
prístupy a modely riešení, ktoré
zvyšujú kvalitu života v území.“
Súčasne poslaním ZMOS je aj
podporovať rozvoj inovatívnych
projektov a nových aktivít miestnej samosprávy, ako aj podporovať prenos skúseností a dobrých
praktík v rámci svojej členskej
základne. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo ZMOS privítalo možnosť aktívne vstúpiť do prípravy
a realizácie projektu ONDAVA
PRE ŽIVOT, ktorého nositeľom a
hlavným realizátorom je jeden z
členských subjektov ZMOS – obec
Nižná Polianka.
Prispôsobenie sa zmene klímy
a adaptácia krajiny na klimatickú
zmenu ako jedna z foriem prevencie pred povodňami a suchom, je
hlavnou témou projektu, pre ktorú
sme sa tu dnes stretli. Realizuje sa
na území s rozlohou 340 km2, pri
zapojení 44 obcí zo Svidníckeho a
Bardejovského okresu, ktoré ležia
v projektovom území.
Dlhodobým cieľom ZMOS je,
aby samospráva objavila poklad
komplexnosti, ktorého tajomstvo
spočíva v tom, aby mestá a obce
boli všestranne pripravené a súčasne dokázali na svojom území
presadzovať komplexné prístupy.
Prístupy, ktoré budú vychádzať z
premyslených stratégií, iniciovaných „zdola“. Teda samospráva,
ktorá paralelne dokáže iniciovať
vlastné riešenia a súčasne objavovať finančné zdroje na zhmotnenie
myšlienok, ktoré do svojich koncepcií, stratégií a postupov zakomponuje.
Práve tieto atribúty sú kľúčovými piliermi projektu Ondava pre
život. Projekt nielenže zabezpečí
prvú regionálnu adaptačnú stratégiu na prispôsobenie sa zmene klímy, definujúcu súbor adaptačným
vodozadržných a revitalizačných
opatrení v krajine, ale aj samotnú
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway. Cofinanced by the State Budget of the
Slovak Republic / Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu
EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
(zmos, bg)
Účastníci seminára v Nižnej Polianke.
realizáciu navrhnutých a schválených opatrení v krajine s využitím
potenciálu dlhodobo nezamestnaných obyvateľov žijúcich v území.
Integrácia, inovácia, interaktivita sú predpokladom miestne vedeného komunitného rozvoja, ako
aj úspešnosti realizovaného projektu. Projekt Ondava pre život je
príkladom partnerstva, v ktorom
samospráva reaguje a koná nielen
v širokom multisektorovom partnerstve s ďalšími partnermi projektového konzorcia, ale aj v úzkej
spolupráci so všetkými lokálnymi
aktérmi v území: od občanov a
miestnych znalcov krajiny, cez
miestne mimovládne organizácie,
až po ďalších relevantných partnerov v regióne, akými sú poľnohospodári, urbárnici, zástupcovia
ochrany prírody, vodohospodári,
alebo základné školy, hasiči, rybári
a lokálne médiá.
Každý projekt je živým organizmom, ktorý musí prekonávať
neplánované problémy a hľadať
nové dynamické riešenia, aby jeho
projektový tím, ktorý projekt riadi,
úspešne dobehol do cieľa. Očakávame, že ani projekt Ondava pre
život nebude mať ľahkú cestu k
naplánovaným výsledkom. Problémom však nebudú len vlastnícke
vzťahy v území, v ktorom sa budú
realizovať opatrenia, ale aj obava
samospráv, obyvateľov a ďalších
aktérov prijať novú filozofiu, v
ktorej zodpovednosť za krajinu, v
ktorej žijú, nesú oni sami.
Projekt sa tak stáva modelom
nového príbehu krajiny, ktorý
overí stabilitu a funkčnosť novovytvorených partnerstiev a siete
spolupracujúcich aktérov v území. Práve realizácia projektu preverí schopnosť subjektov v území
spolupracovať. Doslovne prevziať
zodpovednosť za svoje územie a
sieťovaním strategických a životaschopných subjektov v regióne vytvoriť podmienky na generovanie
ďalších „na mieru šitých“ riešení a
finančných zdrojov na ich zhmotnenie.
Množstvo finančných prostriedkov, ktoré v budúcnosti „natečú“
do územia, bude závisieť nielen od
akcieschopnosti a konkurencieschopnosti nového združenia Ondava pre život, ktoré má vzniknúť
v rámci projektu, ale aj od funkčnosti súkromno-verejného partnerstva DUKLA, ktoré chce využiť
program Leader, aby zabezpečilo
vznik miestnej akčnej skupiny, tzv.
MASKY.
ZMOS bude vždy podporovať
princípy spolupracujúcej samosprávy. A preto aj úlohou ZMOS v
rámci realizovaného projektu je a
bude stimulovať verejnú diskusiu
o adaptácii krajiny na klimatickú
zmenu a udržanie a zabezpečenie
ekosystémových funkcií krajiny.
Za pomoci otvorených dialógov
odbornej a laickej verejnosti, s využitím princípu zdieľania dobrých
i zlých príkladov z praxe, chceme
na princípe subsidiarity a podnetov „zdola“, aj vďaka projektu Ondava pre život, podnietiť myslenie
a spoločenskú diskusiu o krajine v
čase meniacej sa klímy.
Verím, že projekt poslúži ako
príklad pre širšiu diskusiu v rámci
Slovenska o možnom prístupe k
plánovaniu adaptačných opatrení
na klimatickú zmenu na lokálnej a
regionálnej úrovni.
Verím, že projekt bude súčasne
inšpiráciou pre ďalšie „súhvezdia“
a zoskupenia obcí a miest v povodiach slovenských riek, ktoré spoločne predložia projekty zamerané
na bezpečnosť a ochranu životov
i majetku pred povodňami, práve
formou prípravy a realizácie vodozadržných a revitalizačných opatrení v krajine na báze regionálnych
adaptačných stratégií a princípe
partnerstva a cielenej spolupráce
lokálnych aktérov v území.
Rada by som sa v mene ZMOS, i
v mene ostatných členov projektového konzorcia: obci Nižná Polianka, Lesom SR, Štátnej ochrane prírody SR, Nórskemu výskumnému
inštitútu lesov a krajiny, ale hlavne
Nadácii pre ochranu biodiverzity
Karpát, ktorá zabezpečuje kofinancovanie projektu, poďakovala
donorom, ktorí prostredníctvom
Finančnému mechanizmu EHP
podporili realizáciu projektu.
Viera KRAKOVSKÁ,
podpredsedníčka ZMOS a
predsedníčka komory obcí
4 aktuality
14. október 2014 • Obecné noviny
Martin je najtransparentnejším
slovenským mestom
(Pokračovanie z 1. str.)
majetkové priznania primátorov.
V priemere o 6 percent vyššie
skóre oproti kandidátom ľavice
dosiahli mestá s primátormi, ktorí vo voľbách 2010 kandidovali s
podporou pravicových strán. Mestá vedené nezávislými kandidátmi
dosiahli priemerné skóre. V rebríčku lepšie uspeli aj väčšie mestá,
čo súvisí s ich vyššou vzdelanostnou úrovňou, silnejšími médiami
a následne tak aj vyšším dopytom
po transparentnosti.
Rebríček hodnotil mestá v 102
indikátoroch (od kvality zverejňovania zmlúv či možnosti zapojenia
verejnosti do diskusie na zastupiteľstve, cez otvorenosť verejného
obstarávania, personálnej politiky a nakladania s majetkom až
po udeľovanie grantov a dotácií).
Zhruba 60 percent výsledného
skóre tvorilo hodnotenie kvality
informácií na mestských webových
stránkach, ďalšiu štvrtinu bodov
mohli samosprávy získať za svoje
odpovede na infožiadosti zaslané
pod menom Transparency ako aj
„obyčajného občana“ a zvyšok za
kvalitu tendrov podľa údajov Úradu pre verejné obstarávanie.
Zostavenie rebríčka uskutočnila Transparency International s
podporou Fondu pre mimovládne
organizácie a spoločností DATA-
LAN, a. s., Hewlett-Packard Slovakia, s. r. o., a Microsoft Slovakia.
“Téma otvorenosť samosprávy a
lepšia dostupnosť a kvalita služieb
pre občanov je nám v DATALANe
veľmi blízka, aj preto sme neváhali
podporiť projekt Transparency International aj tento rok,“ povedal
Michal Klačan, predseda predstavenstva spoločnosti DATALAN,
a. s. ”Uplatňovanie etických princípov v podnikaní patrí k základ-
ným princípom našej spoločnosti,
preto sme radi, že sa aj naši partneri na strane samospráv snažia o
čoraz väčšiu transparentnosť,” doplnil Tibor Kolejak, obchodný riaditeľ pre malé a stredne podniky z
Microsoft Slovakia.
Gabriel ŠÍPOŠ,
Katarína KLINGEROVÁ,
Martin KOLLÁRIK,
Transparency International
Slovensko
aktuality 5
Obecné noviny • 14. október 2014
Ako čítať tabuľku
Hodnotenie Transparency
International Slovensko (TIS)
Otvorená samospráva 2014,
ktoré zobrazuje úroveň transparentnosti, obsah a množstvo poskytovaných informácií, kvalitu protikorupčných
mechanizmov a otvorenosť v
informovaní u počtom obyvateľov 100 najväčších miestnych samospráv, vychádza zo
štyroch zdrojov dát:
1. Kvality informovanosti cez
webové stránky samospráv
(váha 57 %)
2. Odpovedí samospráv zaslaných na základe žiadostí TIS
podľa zákona č. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám (váha 26,5 %)
3. Odpovedí samospráv
zaslaných na základe neoficiálnych – súkromných žiadostí
podľa zákona č. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám (váha 11,5 %)
4. Informácie získané z
databázy Úradu pre verejné
obstarávanie a z tender.sme.
sk (váha 5 %)
Hodnotené oblasti
TIS vybrala 11 oblastí a 102
indikátorov, ktoré zahŕňajú
predovšetkým informácie
týkajúce sa právomocí miestnych samospráv vyplývajúcich
zo zákona (napr. predaj a prenájom majetku) a tiež politík,
ktoré by podľa TIS mali mať
miestne samosprávy oficiálne
upravené (napr. etika a konflikt záujmov). Najväčšiu váhu
má prístup k informáciám,
podiel verejnosti na rozhodovaní v samospráve, verejné
obstarávanie a oblasť rozpočtu a zmlúv. Bližšie informácie
o jednotlivých oblastiach a
politikách vrátane otázok
sú vysvetlené na ich podstránkach. Vo väčšine otázky
odrážajú existenciu určitého
nástroja transparentnosti
(napr. používate elektronické
aukcie aj pri predajoch? Áno/
Nie), teda sú založené na
verejne dostupných, ľahko
merateľných a objektívne
overiteľných dátach. Maximálny počet bodov za všetky
oblasti, ktorý mohla samospráva získať, bol 100. Hodnotenie prebiehalo v období
júl až september 2014.
Jednotlivé oblasti
Rímske číslice v tabuľke
znamenajú poradie stĺpcov
v tabuľke, ich váha v % je
vyjadrená arabskými číslicami: I. Prístup k informáciám
21, II. Účasť verejnosti na
rozhodovaní 14.5, III. Verejné
obstarávanie a zabezpečovanie služieb 12, IV. Predaj
a prenájom majetku 9.5, V.
Rozpočet 12, VI. Dotácie a
granty 7, VII. Byty a sociálne
zariadenia 6.5, VIII.
Personálna politika 4.5, IX.
Etika a konflikt záujmov 6, X.
Územné plánovanie a stavebný úrad 3, XI. Obecné podniky
a investície 4 (spolu 100 %). V
stĺpci označenom číslicou XII.
je uvedený celkový percentuálny zisk mesta, v stĺpci XIII.
je uvedená známka.
Známky a stupnica
Celkové hodnotenie jednotlivých samospráv je uvedené
v percentách od 0 do 100%.
Pri hodnotení sú zobrazené
nielen percentuálne hodnoty za celú samosprávu, ale
tiež percentuálne vyjadrenie
získaných bodov za jednotlivú
politiku (oblasť). Hodnotenie
okrem týchto percentuálnych
hodnôt poskytuje pre lepšie
zorientovanie sa a porovnanie
tiež známky. Tie boli prideľované podľa nasledovnej
stupnice:
Známka v %: A+ = 80 - 100,
A=75 – 79, A-=70 - 74,
B+=65 - 69, B=60 - 64,
B-=55 - 59, C+=50 - 54, C=
45 – 49, C-=40 – 44, D+=35
– 39, D=30 – 34, D-=25 –
29, E+=20 – 24, E=15 – 19,
E-=10 – 14, F=0 – 9 %.
Rebríček Otvorená samospráva 2014 je len prvotným
ukazovateľom otvorenosti
samosprávy. Čím vyššie je
mesto v rebríčku umiestnené,
tým podľa TIS obec vytvára
menší priestor na korupciu a
netransparentnosť. V žiadnom
prípade sa však vysoko otvorená samospráva nedá označiť za nekorupčnú, a naopak.
Dobré formálne pravidlá
zvyčajne vedú k nižšej korupcii, ale určite jej menší rozsah
negarantujú. Na komplexnejší
obraz o transparentnosti TIS
ponúka samosprávam osobitný audit samosprávy v projekte Transparentné mesto, na
ktorom sa už zúčastnili mestá
Martin, Žiar nad Hronom,
mestská časť Bratislava-Ružinov a mesto Prievidza.
Hodnotenie Otvorená samospráva 2014 nadväzuje
na komplexné hodnotenia
samospráv z roku 2010 a
2012. Transparency International opäť o niečo spresnila
a zdokonalila tento rebríček
upravením niektorých otázok
či miernymi zmenami v ich
váhe a hodnotení.
Partnermi projektu TIS Otvorená samospráva 2014 sú
Nadácia ekoPolis, Datalan,
Microsoft a HP.
Zdroj: TIS
6 aktuality
14. október 2014 • Obecné noviny
Integračné politiky a riešenie
komunitných konfliktov
Projekt BUK, ktorý od apríla
2014 uskutočňuje Združenie miest
a obcí Slovenska formou testovania
pilotných opatrení vo vybraných
piatich mestách: Snina, Michalovce, Svidník, Prievidza a Senec, ako
aj spektrom ďalších podporných
a vzdelávacích aktivít pre mestá a
obce, ponúka pomoc miestnym orgánom a členskej základni ZMOS
pri riadení integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín na úrovni
miestnej územnej samosprávy.
Súčasťou projektu je aj realizácia troch školiacich cyklov pre
zástupcov obecných, miestnych
a mestských úradov. Školenia sa
zameriavajú na úlohu samospráv
pri zavádzaní integračných politík na miestnej úrovni, zvyšovanie
know-how a riešenie komunitných
konfliktov v súvislosti s integráciou
cudzincov a sú určené voleným
predstaviteľom a odborným zamestnancom.
Po úspešnej prvej sérií školení,
uskutočnených v septembri v mestách Košice a Prešov, si vás dovoľujeme pozvať na druhý cyklus školení.
V rámci prvého cyklu školení sme
zapojili odborných zamestnancov z
miest: Svidník, Michalovce, Kšice,
Prešov, Humenné, Senec, Poprad,
Vranov nad Topľou, Hanušovce.
ZMOS si vás dovoľuje pozvať na
ďalší školiaci cyklus v rámci vzdelávacieho programu BUK: Budovanie kapacít na úrovni miestnej
územnej samosprávy v oblasti integračnej politiky, ktorým reaguje
na rastúcu potrebu pripravovať
mestá a obce na trvalé usadenie
štátnych príslušníkov tretích krajín
na Slovensku.
Školiaci cyklus 2
BLOK A
Téma: Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín na lokálnej
úrovni sa bude konať v termíne 28.
a 29. 10. 2014 v Liptovskom Mikuláši.
Lektori: Elena Gallová Kriglerová, Alena Chudžíková
Projekt je financovaný Európskou
úniou z Európskeho fondu pre
integráciu štátnych príslušníkov
tretích krajín na roky 2007 - 2013.
„Solidarita pri riadení migračných
tokov“
Školenia a kampane v oblasti odpadového hospodárstva
V rámci projektu „Environmentálne
vzdelávanie samospráv s cieľom podpory
štátnej environmentálnej politiky na úrovní
miestnej územnej samosprávy“ Združenie
miest a obcí Slovenska v segmente vzdelávania v problematike odpadového hospodárstva organizuje sériu školení „Vzdelávanie
zástupcov samospráv v oblasti odpadového
hospodárstva“ a v rámci propagačných aktivít uvedeného projektu sa realizujú kampane pod názvom „Kampane – vzdelávanie
občanov“. Školenia budú organizované v samosprávach:
Michalovce, Dunajská Streda, Revúca (Jelšava), Hnúšťa, Liptovský Mikuláš,
Detva, Topoľčany
Presné miesta a termíny jednotlivých
školení budú priebežne aktualizované.
Školenia sú pre zástupcov a zamestnancov
miest a obcí organizované bezplatne.
Záujem o účasť na školení potvrďte
na: [email protected]
Prihlásení účastníci budú kontaktovaní
a priebežne informovaní o uvedených aktivitách.
Silvia Ďurechová, riaditeľka sekcie
projektov Kancelárie ZMOS
• BLOK B
Téma: Mediácia a riešenie komunitných konfliktov sa bude konať v
termíne 4. a 5. 11.2014 v Žiline.
Lektori: Boris Sopko a Zuzana
Vasičak Očenášová
Kontaktná osoba a telefón:
V prípade akýchkoľvek otázok
ku školeniu, prípadne komplikácií s účasťou, kontaktujte, prosím,
Barbaru Gindlovú na telefónnom
čísle: 0908 333 881
Obecné noviny • 14. október 2014
aktuality 7
Staň sa regionálnym koordinátorom ZMOS!
Združenie miest a obcí Slovenska vám v súlade so zmluvou o realizácii projektu „Zvyšovanie účasti obcí
a verejnosti na procese EIA (ZP-2-04) ponúka možnosť aktívnej spolupráce zástupcu vášho regionálneho
združenia v rámci uvedeného projektu, ktorého cieľom je presadzovať nové formy účasti verejnosti na procese
EIA (Environmental Impact Assessment) v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie na úrovni
miestnej územnej samosprávy.
Združenie miest a obcí Slovenska si plne uvedomuje niektoré
nedostatky a chyby v rozhodovaní samosprávnych orgánov (obcí
a miest), ktoré neskôr vplývajú na
kvalitu života obcí, ich obyvateľov,
na rozvoj a následnú budúcnosť
regiónu a preto vám dáva možnosť bezplatného vzdelávania pre
zástupcu regionálneho združenia
miest a obcí v danej oblasti s dôrazom na novelu Zákona č. 24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie (v súčasnosti v
schvaľovacom procese v NR SR).
Školenie sa skladá z úvodného
3-dňového stretnutia (realizácia
október - november 2014) a dvoch
2-dňových školení (interaktívne
školenie - fiktívna alebo modelová kauze procesu posudzovania
v konkrétnej obci; realizácia v 1.
štvrťroku 2015).
Požiadavky na regionálneho koordinátora pre proces EIA (profil):
1) Stredné alebo vysokoškolské
vzdelanie - alternatívou je aj študent na vysokej škole so zameraním na manažérstvo, technické
alebo prírodovedné odbory, ktorý
bol, je alebo by mohol byť aktivistom na miestnej alebo regionálnej
úrovni.
2) Štatutárny zástupca, zamestnanec alebo expert MÚS najmä
na úseku stavebného poriadku,
životného prostredia alebo v kombinácii týchto odborov so sociálnymi vecami - za experta miestnej územnej samosprávy môžeme
považovať aj miestneho aktivistu
v ochrane životného prostredia,
krajiny, historických a kultúrnych
hodnôt, obecných a regionálnych
tradícii a pod.
3) Prax a skúsenosť s procesom
EIA nie je podmienkou na zaradenie do siete koordinátorov - minimálna požiadavka: aktívny človek
s prehľadom o miestnych (regionálnych) problémoch so vzťahom
k obci, regiónu a ku krajine.
4) Zručnosti – orientácia v legislatíve, schopnosť spracovať,
predložiť a prezentovať stanovisko,
komunikatívnosť, nekonfliktnosť,
sebavedomie a psychická stabilita,
zázemie, schopnosť vytvoriť tím
a aktívnu skupinu ľudí, ovládanie
PC a IT zručností.
Predpokladaný počet účastníkov
školenia je 60. ZMOS bude vyberať
budúcich regionálnych koordinátorov na základe ponuky zo strany miest, obcí a ich regionálnych
združení, ktorá bude obsahovať
údaje o budúcom regionálnom
koordinátorovi v procese EIA (vyplnenie registračného formulára a
zaslanie spolu so životopisom na
e-mail: [email protected]).
Bližšie informácie Vám poskytne Ing. Silvia Ďurechová (0907 697
201; [email protected]).
Veríme, že vás ponuka ZMOS
zaujala a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Silvia Ďurechová,
riaditeľka sekcie projektov
ZMOS
Projekt: Zvyšovanie účasti obcí a verejnosti na procese EIA (ZP-2-06)Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne
občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti
Slovenska a SOCIA - nadácia pre sociálne zmeny.
Sprísnenie podmienok predaja
nevhodných potravín v školských bufetoch
Obce a mestá – aj napriek istým obavám zo zníženia rozsahu ponuky produktov v školách a školských zariadeniach, akceptujú návrh
na zmenu školského zákona, ktorou sa sprísňujú podmienky predaja
nevhodných potravín v školských bufetoch a automatoch. Na základe
prieskumu, ktorý uskutočnilo ZMOS medzi obcami a mestami o ponuke sortimentu potravín v školských bufetoch, samosprávy súhlasia
s vyššou ochranou zdravia detí a žiakov v školách a školských zariadeniach. (zmos)
8 z rokovania rady ZMOS/migračná politika
14. október 2014 • Obecné noviny
Integrácia osôb s medzinárodnou
ochranou – problém bývanie
Ako sme informovali v minulom čísle ON, na zasadanie Rady ZMOS, ktoré sa konalo 16. a 17. septembra v Banskej Bystrici
boli prizvaní aj zástupcovia Migračného úradu Ministerstva vnútra SR. Zastupovala ho Petra Achbergerová, vedúca oddelenia
zahraničnej pomoci a projektov, ktorá definovala niekoľko problémov, s ktorými sa Migračný úrad MV SR v praxi najčastejšie
stretáva a pri riešení ktorých pri by privítal spoluprácu so ZMOS.
M
igračný úrad MV
SR sa zaoberá
pro b l e m at i k o u
azylu a utečencov,
vrátane integrácie
osôb s medzinárodnou ochranou,
teda osôb s udeleným azylom alebo poskytnutou doplnkovou ochranou. Migračný úrad teda pokrýva
len časť cudzincov – migrantov, a
to osoby s udeleným azylom a s poskytnutou doplnkovou ochranou ne
území Slovenskej republiky.
Chcela by som ospravedlniť riaditeľa migračného úradu Bernarda
Priecela, ktorý sa kvôli ďalším nie
menej dôležitým povinnostiam (je
na rokovaní Rady vlády) dnešného
stretnutia zúčastniť nemohol.
Migračná politika SR
Migračný úrad je autorom Migračnej politiky SR s výhľadom do
roku 2020. Tento dokument vyjadruje pripravenosť SR podieľať sa
na harmonizácii politík v oblasti
migrácie EÚ, je výrazom toho, že
si uvedomujeme fakt, že na našom
území sa cudzinci nachádzajú, a že
chceme túto problematiku aktívne
riešiť. Štát cez migračnú politiku
zaujal záväzný postoj k existencii
cudzincov na Slovensku.
Na začiatku roka 2014 bol vládou
SR prijatý ďalší kľúčový dokument
- Integračná politika SR, ktorá nadväzuje na Migračnú politiku SR s
výhľadom do roku 2020, medzinárodnú, európsku a štátnu legislatívu.
Z pohľadu migračného úradu
ide o hodnotný dokument, ktorý
ak sa nám spoločne s Vami podarí
pretaviť do praxe, budeme nielen
spĺňať štandardy EÚ, ale aj integrovať cudzincov v SR tak, aby sa aj oni
cítili v spoločnosti plnohodnotne
zapojení, a zároveň boli aj prínosom
pre majoritu. Vzhľadom k zatiaľ nízkym počtom cudzincov v SR máme
možnosť poučiť sa z negatívnych
skúseností v oblasti zlyhania integrácie cudzincov v iných členských
štátoch a môžeme, najmä na lokálnej úrovni, nastaviť systém tak, aby
bol efektívny.
Cieľom migračného úradu, pokiaľ ide o rozmiestnenie cudzincov
v rámci SR, je predchádzanie „getoizácie“ osôb s medzinárodnou
ochranou, t.j. snažíme sa nelokalizovať tieto osoby do jedného miesta, ale rozmiestniť ich v rámci celého Slovenska.
Najčastejšie sa stretávame s obavami z bezpečnostných a zdravotných rizík, ktoré u cudzincov
predpokladajú slovenskí občania.
Dovoľujem si poukázať na fakt, že
pokiaľ ide o utečencov, nie každý,
kto požiada o azyl, aj medzinárodnú
ochranu dostane. Osoby v azylovom
konaní (teda behom posudzovania,
či medzinárodnú ochranu dostanú), sú v rámci azylového konania
preverované aj z pohľadu potenciálneho ohrozenia bezpečnosti pre
našu krajinu. Po požiadaní o azyl
sú utečenci umiestňovaní v záchytnom tábore v Humennom, kde sa
podrobia pomerne detailnej zdravotnej prehliadke, v rámci ktorej je
až do doručenia výsledkov vyšetrení obmedzená ich sloboda pohybu
(nemôžu vychádzať z tábora), a ak
sa zistí infekčná choroba, liečia sa.
Takto sa snažíme odstrániť aj zdravotné riziká.
Ak je utečencovi udelený azyl alebo doplnková ochrana, snažíme sa
ho úspešne integrovať.
Integrácia osôb
V praxi integráciu osôb s medzinárodnou ochranou zabezpečujeme cez projekty financované z Európskeho utečeneckého fondu (kde
je 25% spolufinancovanie zo strany
štátu). Migračný úrad MV SR zadefinuje priority v oblasti integrácie
osôb s medzinárodnou ochranou,
ktoré sú v súlade s politikou EÚ,
zverejníme ich prostredníctvom verejnej výzvy, vyberieme úspešných
uchádzačov, a tí následne realizujú
nami „objednané“ činnosti pre azylantov a osoby, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana. Ide najmä
o zabezpečenie ubytovania, finančnej pomoci na stravu, pracovného,
právneho, sociálneho a psychologického poradenstva, výučbu slovenského jazyka a kultúrnych reálií o SR. Migračný úrad realizáciu
projektov monitoruje a poskytuje
realizátorom metodické poradenstvo. Spoluprácu s mimovládnymi
organizáciami vysoko oceňujeme,
sú spoľahliví a kvalitní partneri.
Aktuálne sa na západe SR realizuje projekt RAFAEL organizácie
Slovenská katolícka charita http://
www.charita.sk/stranky/pomocmigrantom a na strednom a východnom Slovensku je to projekt
STEP 2 organizácie Marginal http://
www.marginal.sk/aktualne/ .
Projektové kancelárie, v ktorých
prebiehajú skupinové aj individuálne aktivity s osobami, ktoré sa integrujú, sú zriadené v troch krajských
mestách BA, ZA, KE, strategicky
pre východné, stredné a západné
Slovensko. Okrem toho terénni pracovníci projektov kontaktujú klientov aj operatívne v mieste bydliska
mimo týchto miest. Často komunikujú napr. aj s majiteľmi bytov,
lekármi, školami a podobne.
Hodnota oboch projektov spolu je
450 000 € (v rozpočtoch sú zahrnuté
služby a finančná podpora). Realizačné obdobie je 12 mesiacov (apríl
2014 až marec 2015). Priemerný
mesačný náklad na jedného klienta
po 1.Q života projektov je približne
240 €, aktuálny počet klientov (osôb
s medzinárodnou ochranou) je 168.
Problémom je hlavne
bývanie
Týka krajských miest Bratislavy,
Žiliny, Košíc a ich satelitov vzdiale-
ných najviac 50 km od kancelárií.
Problém spočíva:
1. V nedostatočnom množstve
vyhovujúcich možností ubytovávania osôb s medzinárodnou ochranou v mieste spĺňajúcom všetky
predpoklady pre úspešnú integráciu
(cena, veľkosť, štandard). Mimovládne organizácie ani migračný
úrad nemajú k dispozícii vlastný
bytový fond, snažíme sa využívať
ubytovne, pre rodiny aj ubytovanie
v komerčných bytoch, ktoré je ale
veľmi drahé. Preto by sme ocenili,
ak by mestá a obce vedeli ponúknuť finančne dostupné ubytovanie,
pričom by recipročne mali záruku
stabilného financovania z fondov,
ako aj akejkoľvek asistencie zo strany mimovládnych organizácií, ktoré sú v dennom kontakte s cieľovou
skupinou. Samozrejme, aktívne by
participoval aj migračný úrad.
2. Daň z ubytovania je vysoká
- predstavuje náklad 15 – 30 € na
mesačne na osobu. Jej odpustenie
by výrazne zvýšilo finančnú dostupnosť ubytovania pre našu cieľovú skupinu (aktuálny počet osôb
s medzinárodnou ochranou nie je
vysoký, mestá a obce by neprišli o
významné financie).
3. Všeobecné záväzné nariadenia
miest a obcí vylučujú z možnosti
sociálneho bývania osoby s medzi-
Problém utečencov v nemeckých mestách a obciach,
alebo humanita versus obmedzené možnosti
V našom meste bývajú v telocvični. Už
viac ako rok sa nepoužíva, pretože školu
vedľa nej už zbúrali. Telocvičňa mala
nasledovať tento rok. Teraz sa však búrať
nebude. Reč je o utečencoch. Prichádzajú zo Somálska, Sýrie, z Iraku a iných
krajín. Utekajú pred vojnou a hladom,
pred chorobami a chudobou. A v nemeckých obciach robia nejednému starostovi
vrásky na čele.
Okolo telocvične chodím každý deň do
práce. Utečenci stoja zrána pred ňou,
zhovárajú sa, pofajčievajú. Väčšinou počuť angličtinu, sem-tam lámanú nemčinu. Zatiaľ sú dvanásti, miesto by tu malo
nájsť takmer deväťdesiat ľudí. Predstavte si, že dlhodobo žijete v telocvični spolu
s deväťdesiatimi inými. Lákavá predsta-
va to nie je. Stretol som ich aj u lekára.
Oblečení v zimných bundách čakajú na
povinné vyšetrenie. Prišelcom z Afriky
je naše leto s dvadsiatimi stupňami nad
nulou predsa len trochu studené. Preto
tie zimné bundy. Sestrička je preťažená,
vraj tu taký nával je teraz každý deň.
Vedľa nich stoja sociálni pracovníci, ktorí
sa o nich starajú. Nuž a počuť o nich už
aj v kostole. Pán farár založil skupinu
dobrovoľníkov, ktorá im pomáha. Veď
naozaj, niekto musí ísť s nimi na úrad (v
nemeckej byrokracii sa niekedy nevyznajú ani samotní Nemci), na vyšetrenie
k lekárovi, na nákup do supermarketu.
Do dobrovoľnej skupiny sa prihlásilo už
takmer päťdesiat farníkov.
Na takúto vlnu nebol nikto pripravený.
Aktuálne vojnové konflikty, hlad a chudoba vyháňajú obyvateľov z ich krajín.
Útočisko hľadajú v bohatších krajinách,
medzi ktoré nepochybne patrí aj Nemecko. A starostovia majú krajinskej vláde v
Mníchove nahlásiť, aké majú kapacity na
ich umiestnenie. A tak ponúknu niektorí
telocvičňu. V iných mestách sa pristavia
obytné kontajnery, ako ich poznáme pre
stavebných robotníkov na týždňovkách.
V niektorých odkúpi mesto starý (už
neprevádzkovaný) hotel alebo penzión.
Utečencov však prichádza čoraz viac. V
Bavorsku pripravili miesto pre takmer
tridsaťtisíc utečencov na celý rok, tento
počet je už teraz prekročený. Navyše
vypukla v jednom zo záchytných táborov
nákazlivá infekčná choroba, takže ho
národnou ochranou, nakoľko je v
nich spravidla zakotvená podmienka na získanie sociálnych bytov 5
rokov trvalého pobytu, čo naša
cieľová skupina nespĺňa. Osoby s
doplnkovou ochranou majú prechodný pobyt, a hoci azylanti majú
trvalý pobyt, po získaní azylu (kedy
najviac potrebujú pomoc pri integrácii) túto podmienku tiež nespĺňajú z dôvodu krátkosti pobytu.
4. Podnájomné zmluvy neoprávňujú klientov na poberanie príspevku na bývanie v rámci balíčka dávky
v hmotnej núdzi – preto by bolo
dobré uzatvárať nájomnú zmluvu v
prípade poskytnutia nájomných/sociálnych bytov priamo s klientom, a
nie s mimovládnou organizáciou.
Návrh opatrení
1. Mať na vedomí, že obyvateľmi
miest a obcí sú aj osoby s medzinárodnou ochranou (tieto osoby
sú ako prijímatelia sociálnej služby
zahrnuté aj do zákona č. 448/2008
o sociálnych službách a o zmene a
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).
2. Medializácia/verejná výzva
požiadavky na ubytovanie osôb s
medzinárodnou ochranou napr. na
stránke mesta/obce - získavanie bytového fondu od súkromných osôb
(byty, domy, penzióny, ubytovne).
3. Dotácie z Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
- kreovanie nového bytového fondu aj pre osoby s medzinárodnou
ochranou.
4. Zapojenie osôb s medzinárodnou ochranou do kultúrneho života
miest a obcí – prizývať na kultúrne
podujatia osoby s medzinárodnou
ochranou a mimovládne organizácie, ktoré s nimi pracujú.
Kontakt:
Migračný úrad MV SR
http://www.minv.sk/?azyl-migracia
Snímka: (st)
museli pre nových obyvateľov zatvoriť.
Nuž a posledným problémom sú domáci
obyvatelia. Najmä v bohatších mestských
štvrtiach sa nasťahovaniu utečencov
bránia, pretože sa obávajú poklesu hodnoty svojich nehnuteľností. Situácia nie
je jednoduchá. Náš primátor sa rozhodol
utečencov prijať. Vedel, že si tým narobí
aj problémy. Urobil to aj napriek tomu.
Tým si zaslúžil môj obdiv a uznanie.
Nemecký zväz miest vyhlasuje, že
nemecké mestá sú si vedomé ich
zodpovednosti prijať utešencov z humanitárnych dôvodov. Zároveň apeluje na
spolkovú vládu a krajinské vlády, aby urobili všetko, čo je v ich moci, aby mestá a
obce v ich situácii odľahčili a pomohli im
pri ubytovávaní a starostlivosti o utečencov a uchádzačov o azyl.
Branislav KRPELAN
aktuality 9
Obecné noviny • 14. október 2014
Komuniké
zo 125. schôdze vlády SR, 1. október 2014
Vláda prerokovala:
rým sa mení nariadenie vlády SR
č. 313/2003 Z. z. o požiadavkách
na zdravie zvierat pri premiestňovaní, výmene s členskými
štátmi a dovoze zvierat, spermy,
oocytov a embryí z tretích krajín
v znení neskorších predpisov nové znenie.
Predložil: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
Schválený. s pripomienkami.
- návrh zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z.
o spotrebiteľských úveroch a o
iných úveroch a pôžičkách pre
spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ktorým
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Predložil: podpredseda vlády a
minister financií.
Schválený s pripomienkami.
- správu o ukončení kandidatúry
mesta Krakov na organizovanie
Zimných olympijských hier Krakov 2022 za spoluúčasti SR.
Predložil: minister školstva,
vedy, výskumu a športu.
Schválený.
- návrh na určenie funkčného
platu podpredsedovi Dopravného úradu.
Predložil: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.
Schválený.
- návrh na zmenu účelu použitia nevyčerpaných kapitálových
výdavkov, ktoré možno použiť
v nasledujúcich rozpočtových
rokoch.
Predložil: vedúci Kancelárie
prezidenta SR.
Schválený.
- návrh zákona o audiovízii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predložil: minister kultúry.
Schválený.
- návrh nariadenia vlády SR, kto-
Komuniké
zo 126. mimoriadnej
Komuniké
schôdze vlády SR,
2. október 2014
Vláda vzala na vedomie
utajované materiály:
- komplexné hodnotenie obrany
SR za rok 2013 – informácia.
Predložil: minister obrany.
- aktualizáciu hodnotenia bezpečnostnej situácie a informáciu
o stave realizácie opatrení vyplý-
vajúcich z materiálu Hodnotenie
bezpečnostnej situácie – informácia.
Predložili: minister obrany,
podpredseda vlády a minister
vnútra, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, riaditeľ Národného bezpečnostného úradu.
- informáciu zo zasadnutia ministrov obrany členských krajín
NATO v dňoch 3. - 4. júna 2014 o
záveroch hodnotenia obranných
plánov členských krajín NATO
v rámci cyklu Defence Review
2013/14.
Predložil: minister obrany.
- prípravu SR na plnenie úloh v
oblasti kybernetickej obrany vyplývajúcich z cieľov spôsobilosti
SR.
Predložil: riaditeľ Národného
bezpečnostného úradu.
Stupne utaj.: vyhradené.
Schválený.
- priebežnú správu o likvidácii
následkov a rozsahu majetkových škôd spôsobených vetrovou
smršťou Žofia.
Predložil: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
- informáciu o vykonaní cvičenia kybernetickej obrany NATO
Cyber Coalition 13.
Predložil: riaditeľ Národného
bezpečnostného úradu.
- správu o stave a vývoji finančného trhu za prvý polrok 2014.
Predložil: guvernér Národnej
banky Slovenska.
zo 127. schôdze vlády SR, 8. október 2014
Vláda prerokovala
utajovaný materiál:
Vláda prerokovala:
minister financií.
- správu o aktuálnej situácii v zásobovaní zemným plynom.
Predložil: minister hospodárstva.
Stupeň utaj.: vyhradený
Schválený.
- analýzu sociálno-ekonomickej situácie regiónu horné Považie (okresov Bytča a Žilina) a
návrhy na zlepšenie v sociálnej
a hospodárskej oblasti.
Predložil: podpredseda vlády a
Prizvaní: Juraj Blanár, poslanec Národnej rady SR a predseda Žilinského samosprávneho
kraja, Igor Choma, poslanec Národnej rady SR a primátor mesta
Žilina, Ján Podmanický, posla-
nec Národnej rady SR a starosta obce Stará Bystrica, Miroslav
Minárčik, primátor mesta Bytča,
Štefan Harant, starosta obce Veľká Čierna, Milan Janura, starosta
obce Porúbka, Jozef Ďurana, starosta obce Lysica, Ladislav Čička,
starosta obce Jablonov, Vladimír
Macášek, prednosta Okresného
úradu v Žiline, Ján Čelko, prorektor Žilinskej univerzity.
Schválený.
Podľa materiálov Úradu vlády
SR sprac. (žo)
Eurá z Recyklačného fondu
na separáciu aj Trenčianskym Tepliciam
Správna rada Recyklačného fondu na svojom ôsmom tohtoročnom zasadnutí (25. septembra) vyhovela
trom žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov a dvom žiadostiam o úhradu paušálnych príspevkov
spracovateľovi starých vozidiel a prevádzkovateľovi určeného parkoviska. Recyklačný fond tak podporí projekty
zberu a zhodnocovania odpadov dotáciou 93 520 eur. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo
28 projektov v súhrnnej sume 2 026 911 eur.
Správna rada schválila poskytnutie prostriedkov v sume 45 600
eur mestu Trenčianske Teplice na
projekt „Podpora separácie v kúpeľnom meste Trenčianske Teplice nákupom nákladného vozidla, kontajnerov a vriec“. Cieľom
predloženého projektu je zaviesť
efektívnejší triedený zber plastov,
papiera, VKM, kovových obalov
a skla s využitím zberového automobilu, na ktorý žiada mesto
Trenčianske Teplice príspevok z
Recyklačného fondu a doplnenie
kontajnerov objemu 1100 l a vriec
na triedený zber plastov. Suma
a účel použitia požadovaných
prostriedkov z Recyklačného fondu sú primerané v projekte deklarovaným environmentálnym
prínosom.
Na septembrovom zasadnutí
bola schválená aj dotácia pre Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra
s projektom „AUTOSALÓN –
AUTOSHOW NITRA 2014“, a
to 14 220 eur. Cieľom projektu je
aktívna propagácia odovzdávania
starých vozidiel autorizovaným
spracovateľom pred nezmyselným
vyraďovaním - odovzdaním výkupniam kovov, resp. nelegálneho
ponechania si na základe čestného vyhlásenia o neexistencii starého vozidla.
Spoločnosť N-club, s. r. o., Bratislava získala dotáciu na projekt
„TV relácia SEPARÉ“ v sume 33
700 eur. Spoločnosť N-Club, s. r.
o., pripravovala od r. 2004 cyklus
televíznych relácií o separácii a recyklácii odpadov, spočiatku s názvom „Ekologický magazín“. Od r.
2008 pripravuje reláciu s názvom
SEPARÉ. Cieľom relácie je zvyšovanie environmentálneho povedomia občanov Slovenskej republiky
a tým snaha o zvyšovanie úrovne
separovaného zberu a následného
zhodnotenia vyseparovaných komodít. Relácia SEPARÉ je určená
pre všetky vekové skupiny obyvateľov Slovenskej republiky a je
vysielaná celoštátne v rámci televízneho programu RTVS.
Správna rada ďalej schválila poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu na základe uznesenia
SR RF o paušálnych príspevkoch
spracovateľovi starých vozidiel
zo zdrojov sektora vozidiel žiadateľovi G+G Autoslužby, s. r. o.,
Poprad na projekt „Úhrada prevádzkových nákladov na spracovanie starých vozidiel“ a tiež
žiadateľovi HOTIS RECYCLING
SLOVAKIA, s. r. o., Pezinok na
projekt „Úhrada prevádzkových
nákladov na spracovanie starých
vozidiel“. Prostriedky budú v nadväznosti na počet zhromaždených
a spracovaných vozidiel poskytované paušálnymi príspevkami,
výšku ktorých bude priebežne na
jednotlivé časové obdobia schvaľovať Správna rada Recyklačného
fondu. Oprávnenosť a výška poskytovaných prostriedkov bude
posudzovaná na úrovni sektora
vozidiel a úhrada prevádzkových
nákladov realizovaná príslušným
platobným príkazom na úhradu
finančných prostriedkov.
Rozhodnutia o poskytnutí
prostriedkov z Recyklačného fondu budú podľa § 64 ods. 9 zák. č.
223/2001 Z. z. o odpadoch postúpené na podpísanie ministrovi
životného prostredia Slovenskej
republiky.
Správna rada vzala na vedomie
informáciu, že v období od 31. 7.
2014 do 12. 9. 2014 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí
obcí a miest 199 567 eur za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili
a odovzdali na spracovanie.
(at)
10 VÚC
14. október 2014 • Obecné noviny
Vo Vysokej nad Kysucou uviedli
do života prvú monografiu o obci
Pri príležitosti sviatku sv. Matúša, patróna kostola vo Vysokej nad Kysucou, sa v obci tradične konajú
Matúšovské hodové slávnosti. Inak to nebolo ani tento rok, len tentoraz možno o niečo slávnostnejšie. Veď
v ich predvečer, 18. septembra, vo Vysokej nad Kysucou uviedli do života historicky prvú monografiu o
obci s jednoduchým a predsa veľavravným názvom: Vysoká nad Kysucou.
Z
a prítomnosti pozvaných hostí, obyvateľov obce a za tónov
piesní Muzičky spod
Grúňa sa o 17. hod.
v sále kultúrneho domu začala
nezvyčajná slávnosť.
„Krstilo“ sa ulúpenými dukátmi
Výnimočnosť celej udalosti spočívala vo forme, akou sa
usporiadatelia pod režisérskou
a scenáristickou taktovkou Ivana
Gajdičiara st., ktorý je zároveň
aj zostavovateľom monografie,
rozhodli monografiu Vysoká nad
Kysucou uviesť do života. Prítomní boli svedkami tzv. laterny
magiky, počas ktorej sa usporiadateľom podarilo „zhmotniť“
zbojníkov z filmu natočeného
Turzovskou televíziou práve pre
túto príležitosť a ako priamy
odkaz na skutočnosť, že Vysoká nad Kysucou niekedy niesla
meno Lúpežov. (Mimochodom,
film je dostupný na webových
stránkach obce.) Tí priamo z filmového plátna aj s ulúpenými
dukátmi vbehli zmätení do sály
nevediac, v ktorom storočí, roku
a na akom mieste sa nachádzajú.
Ulúpené dukáty im, samozrejme,
starosta zabavil, veď boli ulúpené na území obce a na jej území
aj musia ostať. Dukáty poslúžili
akademickému maliarovi Miroslavovi Cipárovi, Pavlovi Kužmovi a starostovi obce Antonovi
Varechovi, ktorí ich symbolicky
zo zbojníckych klobúkov vysypali na monografiu a tým ju slávnostne uviedli do života. Neboli
by to dobrosrdeční vysockí zbojníci, ktorým sa predsa len niečo
z dukátov podarilo získať naspäť,
ale tak ako aj v minulosti, aj tentoraz sa so svojím lupom podelili so všetkými v sále. A vo filmovej dokrútke sa opäť vrátili späť
do čias, z ktorých ich vzali.
Pohľad do minulosti
obce
Niekoľkoročné úsilie mnohých
ľudí, ktorí sa podieľali na zostavovaní monografie, tak nabralo reálnu podobu. Monografia
v úvode popisuje symboly obce,
ktorými sú pečať, erb a vlajka
a venuje sa jej prírodným pomerom. Ďalšie kapitoly patria
dejinám obce podľa jednotlivých
historických etáp (do roku 1770,
1918, 1945 a 1990). Paralelne sa
tu popisujú aj cirkevné dejiny,
osobitne obdobie pred založením
farnosti. Obdobie po jej zriadení
(1772) charakterizuje aj cirkevný
život v obci a v obrazoch približuje významné cirkevné stavby
a pamiatky. Podrobne sa venuje
židovskej komunite, ktorá žila
v obci od 18. storočia až do doby
svojho zániku. Osobitný dôraz sa
v publikácii kladie na tradičnú
ľudovú kultúru, tradičné zamestnania i zamestnania doplnkové,
architektúru a staviteľstvo. Obsahom zaujme kapitola, popisujúca miestny jazyk, nárečie, ľudovú slovesnosť, hudbu, piesne,
tance, výročné zvyky, obyčaje a
ľudový odev. Veľa zaujímavého
a poučného obsahujú kapitoly,
popisujúce miestny fenomén –
vysťahovalectvo a drotárstvo.
Monografia mapuje tiež miestne
školstvo a poukazuje na bohaté
telovýchovné a športové tradície.
Korene tu mal
aj astronaut Cernan
Obec Vysoká nad Kysucou
nielen teraz, ale aj v minulosti žila bohatým spoločenským
a kultúrnym životom, čo našlo
odraz v tejto publikácii v popise činnosti množstva miestnych
spolkov, kolektívov, kultúrnych
a záujmových združení. Niektoré
z nich, napr. Dobrovoľný hasičský zbor (založený už v r. 1881)
nadväzujú dodnes na svoje bohaté tradíciu a svojou činnosťou
šíria dobré meno obce doma
i v zahraničí. V obci boli založené kolektívy, ktoré dosiahli
svetový ohlas (detský folklórny
súbor Kelčovan), stále reprezentujú región i Slovensko (folklórny
súbor Kysučan) a viaceré ďalšie,
čo tu pôsobia aj dnes a významne prispievajú k rozvoju miestnej kultúry. Obec dala Slovensku
i svetu významné osobnosti vedy
a kultúry, veď potomok Vysočana
– astronaut E. A. Cernan - kráčal
po Mesiaci...
Pestrý ilustračný a dokumentačný materiál, obsažné poznámky a odkazy na pramene robia
z tejto publikácie jedinečný dokument, sumarizujúci doteraz
získané poznatky a ponúkajúci
čitateľskej verejnosti vskutku
pravdivý obraz o obci. Obrovské množstvo faktografického
materiálu do nenapodobiteľnej
grafickej podoby spracoval nikto
iný ako jeden z najznámejších
slovenských grafikov, rodák z Vysokej nad Kysucou akademický
maliar Miroslav Cipár. Monografiu Vysoká nad Kysucou v náklade 800 kusov vytlačila tlačiareň
P+M Turany.
Súčasná obec Vysoká nad Kysucou je ozdobou regiónu a v duchu pohostinnosti svojich občanov otvára náruč každému, kto ju
chce poznať nielen cez prírodné
krásy, ale aj bližšie, prostredníc-
Starosta Anton Varecha venoval monografiu obce žilinskému županovi Jurajovi Blanárovi.
Pohľad na obec z vtáčej perspektívy.
tvom jej histórie a tradícií zachytených v jej historicky prvej monografii.
Hodové slávnosti
otvorili hasiči
Na štvrtkové podujatie nadviazali trojdňové hodové slávnosti,
ktoré v piatok 19. septembra otrvorili svojou tanečnou zábavou
hasiči z DHZ Vysoká nad Kysucou. O dobrú zábavu sa postarala
vysocká hudobná skupina Regent
Band, ktorá hrala až do skorých
ranných hodín.
Sobota patrila už tradične poľovníkom z poľovníckeho združenia Vysoká nad Kysucou, ktorí
na námestí v centre obce navarili
vynikajúci guláš z diviny. Sobot-
ňajší večer sa niesol v znamení
rockovej muziky. V programe
pod názvom Fest rock Vysoká,
ktorý odštartoval o 19. hod., sa
predstavili skupiny Tak či onak,
Bezpochýb a Koridor. Ako hlavný hosť celého programu vystúpila skupina Elán Tribute, ktorej
vystúpenie zožalo u publika obrovský úspech.
VÚC 11
Obecné noviny • 14. október 2014
Slávnostný sprievod obcou.
Folklórny súbor Kelčovan.
Na remeselníckom jarmoku.
Požehnali koruhvu obce
V nedeľu sa námestie už o siedmej ráno zaplnilo stánkami, ktoré
prezentovali ľudové remeslá a, samozrejme, rôzny „hodový tovar“.
Hlavný nedeľňajší program otvoril krátko po deviatej hodine slávnostný sprievod, ktorý išiel od
kultúrneho domu ku Kostolu sv.
Matúša, za účasti predsedu Žilinského samosprávneho kraja a poslanca Národnej rady SR Juraja
Blanára, starostu obce Vysoká nad
Kysucou Antona Varechu, starostu Makova Mariána Masnicu,
starostky mesta Karolínka (ČR)
Marie Chovanečkovej, poslancov
obecného zastupiteľstva, skupiny
Ženičiek z Kelčova, členov oboch
dobrovoľných hasičských zborov
a členov poľovníckeho združenia
Vysoká, ktorých spevom a hudbou sprevádzala ľudová hudba
Muzička spod Grúňa. Súčasťou
slávností bola „hodová“ svätá
omša, počas ktorej bola požehnaná kohurva obce.
Nedeľňajšie dopoludnie, plné
slnka, sa nieslo v duchu tradícií
a folklóru. Pred začiatkom kultúrneho vystúpenia všetkých Vysočanov, ale aj návštevníkov obce
privítali starosta Vysokej nad Kysucou Anton Varecha a žilinský
župan Juraj Blanár, ktorému starosta obce odovzdal dar v podobe prvej monografie Vysoká nad
Kysucou. V úvode kultúrneho
vystúpenia sa predstavila ľudová
hudobná skupina Capkovci zo
Skalitého, ktorí obohatili svoje
spevácke vystúpenie aj o vtipne
podané hovorené slovo. Obdiv
a potlesk zožali aj vystúpenia Ženičiek z Kelčova, ktoré sa predviedli pásmom pracovných piesní
z Horného Kelčova, ľudovej hudby Muzičky spod Grúňa a ľudovej
hudby Kyčera, ktoré sa predstavili
s piesňami z Vadičovskej doliny.
Veľký úspech zožalo vystúpenie
multiinštumentalistu a speváka
Pavla Kužmu, ktorý sa v programe
okrem sólového spevu predstavil
aj v spoločnom duete s Helenou
Záhradníkovou, ktorá SR preslávila svojím krásnym hlasom ako
Slávik Slovenska. Vyvrcholením
programu bolo vystúpenie detského folklórneho súboru Kelčovan, ktorý patrí k najlepším svoj-
ho druhu na Slovensku a známy
je aj za hranicami. Choreografia,
krásny spev a tanec v podaní detí
z tohto súboru uchvátil všetkých
prítomných.
Súčasťou nedeľného programu
bola aj možnosť pozrieť si Vysokú
nad Kysucou z „vtáčej perspektívy“ vďaka vyhliadkovým letom
helikoptérou. Tá ponad Vysokú
lietala až do podvečerných hodín
a v priebehu dňa uskutočnila viac
ako 50 preletov.
Obec Vysoká nad Kysucou ďakuje všetkým sponzorom, organizátorom a dobrovoľníkom, ktorí
sa akokoľvek pričinili o úspešný
priebeh Matúšovských hodových
slávností 2014.
Anton VARECHA,
starosta Vysokej nad Kysucou
Snímky: archív OcÚ
Sté výročie postavenia budovy Knižnice
Juraja Fándlyho v Trnave
Vyrcholením podujatia bola inaugurácia poštového lístka pri príležitosti 145. výročia narodenia architekta budovy a staviteľa
Milana Michala Harminca.
Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s Knižnicou Juraja Fándlyho
v Trnave a Slovenskou poštou, a. s.,
usporiadali 7. októbra oslavy pri príležitosti 100 rokov postavenia budovy knižnice. Pozvanie na oslavy prijal
predseda predstavenstva a generálny
riaditeľ Slovenskej pošty, a. s., Tomáš
Drucker. V programe odzneli dve
prednášky. Historik Peter Horváth
hovoril o histórii knižníc na území
mesta až do 1. polovice 20. storočia a riaditeľka knižnice J. Fándlyho
Lívia Koleková na tému Knižnica v
súčasnosti. Vrcholom podujatia bola
inaugurácia poštového lístka pri
príležitosti 145. výročia narodenia
architekta budovy a staviteľa Milana
Michala Harminca. Autorom návrhu, ktorý vzišiel zo súťaže detí, je
10-ročný Šimon Jakubčík, ktorý si z
rúk Tomáša Druckera prevzal spomienkové predmety (na snímke).
Budova, v ktorej momentálne
sídli knižnica, bola postavená pred
sto rokmi na návrh Michala Milana Harminca, ktorý patril vo svojej
dobe k popredným architektom.
Od svojho vzniku bola táto budova
truhlicou plnou bohatstva - najprv
ako Hospodárska banka poskytovala
a uchovávala financie potrebné pre
rozvoj mesta, od roku 1952 sa, už
ako knižnica, stala stánkom bohatstva duše a vedomostí. Trnavčania
prvú verejnú čitáreň zriadili už v
roku 1838 Martinom Branislavom
Tamaškovičom. Svoju prvú knižnicu
mesto otvorilo v budove Adalbertina
(vtedajšej meštianskej školy), kde jej
patrili od roku 1927 dve miestnosti
a 700 kníh. V súčasnosti obsahuje
knižničný fond už 240-tisíc kusov a
trnavská knižnica sa stala najväčšou
v kraji. Budova sa stala v roku 2013
národnou kultúrnou pamiatkou. V
Trnave naprojektoval M. M. Harminc ešte budovu Roľníckeho domu,
kde sídlila aj Roľnícka vzájomná pokladnica a otvorili ju v júni 1929.
Text a snímky:
Ivan KRAJČOVIČ, TTSK
12 cestovný ruch
14. október 2014 • Obecné noviny
V Nitre boli prednáškové miestnosti plné
Pri príležitosti osláv Svetového dňa turizmu sa študenti a pracovníci Katedry manažmentu kultúry
a turizmu FF UKF v Nitre už deviatykrát rozhodli zorganizovať celodenné podujatie Svetový deň turizmu.
Konalo sa 30. septembra v budove Študentského domova Nitra so snahou vzbudiť v návštevníkoch záujem
o cestovanie doma i v zahraničí, poskytnúť študentom priestor rozvinúť svoje manažérske dispozície
a zároveň zviditeľniť katedru.
Prednášky cestovateľov a odborníkov z odvetvia cestovného
ruchu obohatili všetkých prítomných predovšetkým o praktické
poznatky.
Každý si mohol vybrať
Organizátori pripravili taký
program, aby splnil predstavy každého návštevníka. Prednášky boli
rozdelené do dvoch pomyselných
tematických blokov. Jeden poskytol priestor pre cestovateľské
zážitky dobrodruhov, v druhom
odzneli podnetné príspevky, vypracované na základe skúseností
pracovníkov z rôznych rezortov
a úrovní riadenia cestovného ruchu. Najviac návštevníkov mala
prednáška generálneho riaditeľa
Tatry Mountain Resorts Bohuša
Hlavatého, ktorý pútavo priblížil
činnosť spoločnosti v posledných
rokoch. Značnú pozornosť preplneného auditória aj externých
priestorov, kde bola nainštalovaná projekcia v priamom prenose,
vzbudil cestovateľ Peter Holly. Sugestívnym prejavom i vizuálnou
prezentáciou priblížil svoju expedíciu Fjällräven Polar 2014 za
severný polárny kruh. Tematicky
ho doplnil nekonvenčný cestovateľ aj rozprávač Tomáš Gríger
a nezaostal za ním Tomáš Kučírek, ktorý prezentoval nedávny
euroázijský projekt Lada svetom.
Množstvo podnetných profesijných skúseností predniesol M.
Gaj, sprievodca BUBO Travel
Agency, s akcentom na zážitky zo
Srí Lanky. Prezidentka Asociácie
informačných centier Slovenska
Ivona Fraňová načrtla jej vývoj
a oboznámila s aktuálnymi aktivitami i perspektívami; o bohaté
praktické skúsenosti z oblasti ho-
telového a destinačného manažmentu v Čechách a na Slovensku
sa podelila Simona Stavjaňová.
Keďže hosťujúcou krajinou
tohtoročných celosvetových osláv
turizmu bolo Mexiko, celodenný
sprievodný program, doplnený
už spomenutou živou projekciou
prednášok, sa niesol v duchu
tejto krajiny. Návštevníkov vítala mexická hudba, v mexickom
stánku mohli ochutnať typické
mexické pochúťky ako nachos,
guacamole či salsa. Organizátori
pripravili aj degustáciu mexickej
kávy s profesionálnym baristom,
ktorý poskytoval informačný
servis o konkrétnej odrode kávy.
Hostí zabával počas celého podujatia skvelý maskot „Alejadro“.
Súčasťou sprievodného programu bola aj prezentácia Katedry
manažmentu kultúry a turizmu
FF UKF v Nitre a projektu Mikroregión Radošinka, na ktorom
participuje. Návštevníci mali
možnosť zakúpiť si domáce včelie
produkty z mikroregiónu, ktorý
tvoria obce Radošinskej doliny aj
ďalšie z povodia Radošinky.
Stovky študentov z fakúlt UKF
v Nitre, zo stredných škôl v Nitrianskom samosprávnom kraji
i ďalší záujemcovia o podujatie
mali v tomto roku príležitosť zapojiť sa až do troch súťaží. Snímky zaradené do súťaže o najlepšiu cestovateľskú fotografiu
boli vystavené počas celého dňa
a hlasovať mohol každý. Návštevníci si testovali znalosti o káve
v kávovom kvíze a dávali hlas
najvtipnejším zážitkom z ciest.
Marketingovo inovované podujatie Svetový deň turizmu 2014
prilákalo 712 registrovaných
účastníkov. Pre jubilejný 10. ročník sľubujú organizátori ďalšie
prekvapenia a pozitívne zmeny.
Už dnes sa zamýšľajú nad kvízom
„Turistické atraktivity Slovenska pre stredoškolákov“, riešia
koncepciu študentskej vedeckej
konferencie pre všetky stupne vysokoškolského štúdia i pre širšiu
odbornú verejnosť.
Vyhral mayský kalendár
Ďalší záujemcovia absolvovať
v Nitre viaceré aktivity súvisiace s cestovaním a cestovným
ruchom. Spolu so sprievodcom
navštívili viaceré kostoly v centre
mesta. Sprístupnené boli krypty
pri Kostole Navštívenia Panny
Márie, Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi ako aj Evanjelický
kostol Svätého Ducha. Záujem
bol aj cestovateľské prednášky,
ktoré sa konali vo Fóre mladých.
V rámci cestovateľských prednášok sa o 17.00 hodine za prítomnosti primátora mesta Nitra Jozefa Dvonča konalo vyhodnotenie
súťaže o Naj suvenír z Mexika,
ktorú vyhral hlinený mayský kalendár. Ocenení boli aj návštevníci Nitrianskeho informačného
systému, ktorí sa zapojili do hlasovania o Naj suvenír.
SACR sa zúčastnila na V. ročníku osláv Svetového dňa cestovného ruchu v Nitre s propagačným
pultom v stane so subjektmi cestovného ruchu. Stan bol umiestnený na Svätoplukovom námestí.
SACR využila potenciál, ktoré
toto podujatie ponúklo širokej
verejnosti a prezentovala turistické atraktivity Nitrianskeho kraja
ale i celého Slovenska prostredníctvom množstva reklamných
predmetov, prezentačných materiálov. Návštevníci sa zaujímali najmä o materiály súvisiace
s pobytmi na horách , turistikou
a cyklotrasy. SACR informovala širokú skupinu návštevníkov,
ktorí tvoria súčasť segmentu v
marketingovej stratégii SACR na
tento rok, o destináciách, produktoch a možnostiach trávenia
voľného času a dovolenkovaní na
Slovensku. Slovensko si pripomenulo Svetový deň turizmu
aktivitami po celej krajine
Tohtoročné už 35. oslavy Svetového dňa turizmu sa niesli v znamení témy Cestovný ruch a rozvoj komunít. Oficiálne oslavy sa uskutočnili
v Mexiku a aktuálne zvolená téma
má podľa Zväzu cestovného ruchu (ZCR) SR poukázať na prínos
turizmu v pomoci ľuďom dosahovať rozvoj v miestnych komunitách. Turista totiž tým, že využíva
miestne služby, dopravu či kupuje
lokálne výrobky, podporuje tvorbu nových pracovných miest a
zabezpečuje miestnym ľuďom
živobytie. Celkovo tak prispieva
k rozvoju komunity v danej destinácii.
Aj Slovensko je podľa ZCR SR
krajinou s veľkým potenciálom
pre ďalší rozvoj služieb cestovné-
ho ruchu s priamou väzbou na
rozvoj miestnych komunít. „Cestovný ruch na Slovensku vytvára
pracovné príležitosti tam, kde
nie sú predpoklady pre iné odvetvia,“ opísal prezident ZCR SR
Marek Harbuľák. Každé miesto
vytvorené v cestovnom ruchu pritom podľa jeho slov vytvára ďalšie
dve miesta v nadväzujúcich odvetviach.
Európa drží prím
Európa si však vo všeobecnosti
drží silné postavenie v rámci svetového turizmu. Až 51 % všetkých
medzinárodných príchodov je
práve do Európy. Sektor ubytovacích a stravovacích služieb spolu
s ďalšími službami cestovného
ruchu tu tvoria tretiu najväčšiu
socio-ekonomickú aktivitu. Je to
jedno z mála odvetví, ktoré vytvára stovky tisíc pracovných miest,
prevažne pre mladých ľudí, bez
ohľadu na dopady ekonomickej
krízy.
Navyše, podľa ZCR SR je to
sektor, ktorý pozostáva prevažne
z malých, často rodinných podnikov. Celkovo ide v Európe o 1,8
milióna podnikov, z ktorých 91
% zamestnáva menej ako 10 ľudí
a až 99 % má do 50 zamestnan-
cov. Cestovný ruch pritom dáva
v Európe prácu vyše 10 miliónom
ľudí.
Podľa Zväzu cestovného ruchu
(ZCR) SR boli napríklad v Banskobystrickom kraji počas tohto
dňa bezplatne sprístupnené expozície a výstavy v kultúrnych inštitúciách, ktorých zriaďovateľom sú
kraje. Týkalo sa to napríklad Gemersko-malohontského múzea v
Rimavskej Sobote, Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici či
Horehronského múzea v Brezne.
Na východe Slovenska - v Košiciach sa uskutočnila konferencia pre aktérov v cestovnom
ruchu. Venovaná bola situácii v
aktívnom zahraničnom i domácom cestovnom ruchu. Konala
sa v utorok 30. septembra vo Východoslovenskom múzeu a išlo už
o jej siedmy ročník. V Trenčianskom kraji prebiehali od 25. do 27.
septembra oslavy Svetového dňa
turizmu v Prievidzi. Ich organizátorom bolo Regionálne kultúrne centrum. Krajská organizácia
cestovného ruchu Bratislava Region Tourism vyhlásila napríklad
pri tejto príležitosti súťaž na tému
Cestovateľské zážitky z prázdninových ciest po Bratislavskom
kraji.
cestovný ruch 13
Obecné noviny • 14. október 2014
Svetový deň cestovného ruchu
v Banskej Bystrici v znamení komunity
Jedinečný výhľad zo šikmej Hodinovej veže, prehliadku historickej budovy radnice či slávnostné
otvorenie komunitného centra na Robotníckej ulici i sezóny mestského Divadla z pasáže. To
okrem iného ponúkol Svetový deň cestovného ruchu 2014 v Banskej Bystrici, ktorý bol tento rok
venovaný téme komunity.
T
ohtoročný bohatý program Svetového dňa cestovného ruchu začal svoju púť v radničných priestoroch
bezplatnou prehliadkou Bystrica
bez bariér, ktorá ponúkla defilé
výtvarných diel talentovaných
členov komunitných centier.
Osobitný vstup na prehliadku
bol venovaný deťom zo zdravotným postihnutím. Súčasťou
sviatku cestovného ruchu bol i
celodenný voľný vstup na nedávno zrekonštruovanú Hodinovú vežu, ktorý návštevníkom
priniesol krásny pohľad na námestie SNP z vtáčej perspektívy.
Vyvrcholením Svetového dňa
cestovného ruchu boli slávnostné otvárania dvoch mestských
inštitúcií – vynoveného komunitného multifunkčného centra
(KOMUCE) na Robotníckej ulici a divadelnej sezóny mestského divadla - Divadla z pasáže.
Návštevníci komunitného centra sa okrem prehliadky objektu
mohli zapojiť do ankety o jeho
nový názov, ako aj oboznámiť
sa s možnosťami, ktoré poskytuje komunitným skupinám. Tí,
ktorí si nenechali ujsť následné
otvorenie divadelnej sezóny známeho Divadla z pasáže, si mohli
vychutnať premiéru rozprávky
Kde je metla, vernisáž výstavy Skúšobňa z garáže a koncert
Martina Geišberga & Maoka.
„Účasť na tohtoročnom Svetovom dni cestovného ruchu mi
opäť potvrdila, že Banskobystri-
čania majú záujem a chcú sa podieľať na rozvoji cestovného ruchu v meste. Tento deň mal pre
mňa slávnostnú príchuť, keďže
sme otvorili bránu komunitného
multifunkčného centra s veľkým
potenciálom a sezónu mestského
divadla, ktoré je čoraz známejšie
aj za hranicami nášho mesta.
Touto cestou im chcem zaželať
množstvo úspechov v podobe
aktívnych návštevníkov, o ktorých v Banskej Bystrici naozaj
nie je núdza,“ zhodnotil primátor mesta Peter Gogola.
(bw)
Snímka: archív MsÚ
V Štóse zdravo z kotlíkov
a zo slovenských surovín
V jednom z najzdravších kútov Slovenska, v certifikovanom klimatickom mieste Kúpele Štós bolo
súčasťou osláv Svetového dňa turizmu aj gastro podujatie - 7. ročník GRAND PRIX ŠTÓS 2014 - súťaž
vo varení v kotlíkoch.
Podujatie, ktoré organizovali
kúpele Štós so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch (SACR)
a VšZP ako súčasť osláv Svetového dňa turizmu (WTD) a pri
príležitosti ukončenia letnej kúpeľnej sezóny v Štóse si získalo
už veľkú popularitu. V tomto
roku museli súťažiaci ponúknuť
regionálne špeciality ako súčasť
témy: „Zdravo a zo slovenských
surovín“. Rôzne chutné a voňavé recepty prišli navariť známe
osobnosti Slovenska a súťažili o
najlepší recept a jedlo navarené
vo varnom kotlíku priamo v kúpeľnom areáli. Celkovo súťažilo
jedenásť dvojíc a počas dňa ju
navštívilo vyše 3200 návštevníkov – najmä rodiny s deťmi.
V bohatom kultúrnom programe
si návštevníci pozreli hudobnú
skupinu SLOVAK TANGO, La
Femme a Čendeš Rusin Orchestra.
Videli aj vystúpenia rôznych slovenských amatérskych spevákov
a tanečníkov. K podujatiu patrili prezentácie: automobilových veteránov z východného Slovenska,
25 remeselníkov (zastúpené boli
košikárstvo, kováčstvo, keramika,
výroba zo šúpolia, paličkovanie,
čipkárstvo, výroba medovníkov,
drevorezbárstvo, nožiarstvo, hrnčiarstvo, batikovanie a ďalšie), ako
aj tvorivé dielne pre deti a pre najmenších. Návštevníci si mohli dať
zmerať krvný tlak, hladinu tukov
a diagnostikovať svoj zdravotný
stav v stánku VšP, a. s., zadovážiť
si liečivé biopotraviny či absolvovať kozmetické poradenstvo.
Hlavnou cenou, tak ako každý rok, bol klobúk gemerského
zbojníka Michala Dovčíka. Ceny
pre súťažiace dvojice venovala aj SACR a spoločne ich odovzdávali exprezident SR Rudolf
Schuster za účasti poslankyne
Európskeho parlamentu Moniky
Smolkovej, primátora Košíc Richarda Rašiho a riaditeľa sekcie
marketingu SACR Jozefa Brngála
a riaditeľa kúpeľov Jana Šimka.
SACR vo svojom informačnom
stánku pripravila pre domácich
a zahraničných návštevníkov
prezentáciu Slovenska a jeho regiónov a pestrú ponuku propagačných materiálov, o ktoré bol
veľký záujem. Už tradične najviac
zaujímali turistov hrady a zámky,
jaskyne, UNESCO pamiatky, top
Slovensko, relax a termálne kúpaliska, slovenské vína, mapa hradov a múzeí, vinárskych oblasti.
Zástupcovia SACR prezentovali
počas podujatia široké možnosti
trávenia voľného času či jesenných dovoleniek v jednotlivých
slovenských regiónoch nielen
domácim záujemcom z blízkeho
okolia, ale i zahraničným návštevníkom z Maďarska a Poľska.
Otázky návštevníkov slovenského stánku sa týkali predovšetkým
návštevy kaštieľa Betliar a hradu
Krásna Hôrka a čoraz populárnejšej cykloturistiky na Gemeri
a Spiši.
Súťaž
k Svetovému
dňu turizmu
Krajská organizácia cestovného ruchu Bratislava
Region Tourism vyhlásila
27. septembra pri príležitosti Svetového dňa
turizmu súťaž na tému
„Cestovateľské zážitky
z prázdninových ciest
po Bratislavskom kraji“.
V tomto roku sa oslavy
Svetového dňa cestovného ruchu niesli v duchu
témy „Cestovný ruch a
rozvoj komunít“. Propagátorom dňa je Svetová
organizácia cestovného
ruchu (UNWTO), oslavy sa
konajú už po 35. raz a ich
hostiteľskou krajinou je
Mexiko.
Na súťaži sa môžu zúčastniť študenti - cestovatelia
a návštevníci, ktorí sa
chcú podeliť so svojimi
zážitkami a dojmami
z Bratislavského kraja,
získanými v kontakte s
miestnymi spoločenstvami, a ktoré im umožnili
vnímať vplyv cestovného
ruchu na ekonomický,
sociálny a environmentálny rozvoj navštíveného
miesta a benefity plynúce
pre miestne spoločenstvá.
„Zaradené budú písomné príspevky, v ktorých
cestovateľ popíše zážitky,
skúsenosti, postrehy z
návštevy - z pobytu v Bratislavskom kraji s akcentom na poznané skutočnosti, ktoré považuje za
prínos k zlepšeniu kvality
života a rozvoju miestnych komunít a zvýšeniu
atraktívnosti navštívených
miest, a ktoré by mohli
byť výzvou alebo inšpiráciou aj pre ďalšie komunitné iniciatívy,“ priblížila
nosnú tému príspevkov
riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu
Bratislava Region Tourism
Ing. Alžbeta Melicharová.
Inšpiráciou môžu byť napríklad úspešné iniciatívy
miestnych podnikateľských a občianskych združení, neziskových organizácií, miestnych akčných
skupín a inštitúcií verejného sektora podporujúce
rozvoj cestovného ruchu
kraja, dobrovoľnícke aktivity v súvislosti s ochranou
a sprístupnením kultúrneho a prírodného dedičstva,
zlepšenie infraštruktúry,
nové pracovné príležitosti
v oblasti CR, zážitky z
účasti na atraktívnych
podujatiach miestnej komunity a podobne. Súťaž
potrvá do 31. októbra.
(brt)
14 cestovný ruch
14. október 2014 • Obecné noviny
Žitnoostrovské žriedla nádejí
Tohtoročný Svetový deň cestovného ruchu mal dať odpoveď na otázku, ako prispieva cestovný ruch
k miestnemu rozvoju, či je schopný rozvíjať ľudský faktor a poskytnúť mu prostriedky a poznatky,
s ktorými dokáže meniť kvalitu svojho života a prostredia.
N
ovinári píšuci o cestovnom
ruchu
z Klubu FIJET Slovenského syndikátu
novinárov si vybrali
ako príklad pozitívneho trendu
Žitný ostrov. Spoločne s Oblastnou
organizáciou cestovného ruchu
(OO CR) Žitný ostrov – Csallóköz,
s primátormi Veľkého Medera, Dunajskej Stredy a Šamorína a so zástupcami dopravnej firmy RegioJet
pripravili Podunajskú kúpeľnícku
novinársku sobotu vo Veľkom Mederi, priamo na termálnom kúpalisku Thermal Corvinus.
Novinári kopírovali bežnú dopravu bratislavských rekreantov
na termálne kúpaliská v Dunajskej Strede a vo Veľkom Mederi
obsiahnutú v akciovom balíčku
ThermalPass. Z Bratislavy na veľkomederské kúpalisko ich odviezol moderný, pohodlný žltý vlak
RegioJet a nadväzujúci miestny autobus – tak ako bežných hostí. Na
rozdiel od nich však nešli do šatní
a do bazénov, ale do konferenčne
pripravenej časti reštaurácie.
ThermalPass je svojho druhu
pioniersky produkt cestovného
ruchu na Slovensku. Potvrdzuje, aké dôležité je dopraviť hosťa
k turistickému cieľu, o ktorý má
záujem, a nečakať naňho so založenými rukami v nádeji, že akosi
už len docestuje z vlastnej iniciatívy a „po vlastnej osi“. Potvrdzuje i to, že dlhodobá, cieľavedomá,
kvalifikovaná a konštruktívna politika samosprávy dokáže vytvoriť
atraktívnu, ekonomicky výnosnú
a sociálne výhodnú destináciu,
ktorá dáva regiónu nový rozvojový impulz. Žitnoostrovské samosprávy a ich strešná (OO CR)
Žitný ostrov – Csallóköz spoločne
s RegioJetom pripravili akciové
balíčky ThermalPass Dunajská
Streda a ThermalPass Veľký Meder. Zahŕňajú cestovné vlakom
a autobusom i vstupné na kúpaliská. Oproti individuálne organizovanému výletu predstavujú pre
rekreantov úsporu až 33 %. Preto
majú o tieto „pasy“ záujem predovšetkým dôchodcovia a rodiny
s deťmi. Deň pred Podunajskou
kúpeľníckou novinárskou sobotou
si kúpila jedna bratislavská obyvateľka už 10 000. kus ThermalPassu
Dunajská Streda.
„Držali sme sa hesla Kvalitné
služby za prijateľnú cenu,“ prízvukovali na stretnutí s novinármi
primátor Veľkého Medera Alexander Néveri a hovorkyňa holdingu
Student Agency, pod ktorý patrí
RegioJet, Petra Nováková. Veľkomederský primátor má byť na
čo hrdý, predovšetkým na to, že
úspešne pokračuje v diele svojich
predchodcov. Thermal Corvinus
oslávil v tomto roku štyridsať rokov svojej prevádzky a napriek neprajnému letu mal sa čím pochváliť
i na čo pospomínať. Napríklad na
rozhodnutie mesta prevziať v roku
2003 od nájomcu správu celého
termálneho kúpaliska. To bola základná podmienka ďalšieho rozšírenia a modernizácie areálu. Iba
v tomto roku dosiahli investície na
tento účel 1,2 milióna eur. Thermal
Corvinus dnes predstavuje svojím
vybavením a službami slovenskú
akvaparkovú špičku, a to za prijateľnú cenu aj pre sociálne slabšie
skupiny a obyvateľstva. Ročne ho
navštívi 600 000 hostí. ThermalPark v Dunajskej Strede má o čosi
skromnejšie rozmery, ale i ten má
ročnú návštevnosť viac ako 300 000
hostí. Šamorín tiež chce v blízkom
čase turisticky exploatovať termálne pramene vo svojom okolí.
Pozornosť si zaslúži i strategické
rozhodnutie veľkomederskej radnice v otázke správy svojej stopercentnej obchodnej organizácie.
Patrónuje iba prevádzku kúpaliska
a všetky doplnkové služby prenechala domácim podnikateľom,
ešte aj tie, ktoré sa nachádzajú
pod strechou akvaparku. „Dali
sme príležitosť malým a stredným
podnikateľom, aby vo vlastnej réžii poskytovali ubytovanie, stravovanie a rôzne doplnkové služby
rekreantom,“ uviedol Alexander
Néveri. „Veľký Meder má asi 8600
obyvateľov, ale takmer 5000 lôžok
v ubytovacích zariadeniach rôzneho typu – od elegantných penziónov až po skromnejšie ubytovanie
v súkromí. Pomohlo nám to stlmiť
dopad vysokej nezamestnanosti
a zvýšiť príjmy z daní. Aj to nám
umožnilo získať štátnu dotáciu,
ktorou posilníme Thermal Corvinus.“
Poľnohospodárska veľkovýroba
na úrodnom Žitnom ostrove sa doteraz nespamätala z „transformačných“ ponovembrových úderov,
ale región stále predstavuje potenciál pre rozvoj enogastroturistiky.
(V Taliansku pridali ku klasickému názvu turistického segmentu
aj prívlastok „vínny“, lebo patrí sa
vychutnávať dobré jedlo s lahodným vínom). Žitný ostrov by dokázal poskytnúť jedno i druhé, a to
v značkovej kvalite. Potrebuje však
na to dobre zorganizovanú a poprepájanú podnikateľskú aktivitu
malovýrobcov ovocia a zeleniny,
čerstvých i údených mäsových výrobkov, domáceho chleba a pečiva
a, samozrejme, miestnych vinárov.
Primátor Alexander Néveri vidí
v zaradení enogastroturistiky do
oblastného komplexu cestovného
ruchu sľubnú perspektívu.
Žitnoostrovké mestá a ich termálne kúpaliská vyvinuli mimoriadne úsilie na vybudovanie
cielenej informačnej a propagačnejslužby. Zamerali sa na tradičných hostí z Českej republiky, ktorí
tvoria asi polovicu návštevníkov,
z Maďarska a najnovšie i z južného
Poľska. Na veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour 2014 v Bratislave,
ale i na podobných podujatiach
v Prahe, Brne, Ostrave a Katoviciach sa predstavili kvalitnými propagačnými materiálmi, ale i kvalifikovaným poradenstvom.
Oblastní organizátori cestovného ruchu si uvedomili, že napriek
čiastočnej vybavenosti kúpeľníckych areálov na celoročnú pre-
vádzku je letná sezóna stanovená
na päť mesiacov – od 1. mája do
30. septembra. Ak počasie nepraje, ako to bolo v tomto roku, treba
rozšíriť, diverzifikovať programovú ponuku návštevníkom, napríklad organizovanými výletmi do
blízkych miest za historickými pamiatkami, za prírodnými raritami
alebo za kultúrnym programom.
Atraktívnym miestom sa stáva
napríklad Šamorín, kde postupne
oživujú bývalú slávu chovu koní
a dostihov. V tomto roku mala
premiéru hipoaréna v mestskej
časti Čilistov. Okrajom Šamorína
po hrádzi Hrušovskej zdrže vedie medzinárodná Dunajská cyklotrasa. Lákadlom pre turistov by
mohla byť i plánovaná pravidelná
osobná lodná doprava medzi Bratislavou a Vodným dielom Gabčíkovo s niekoľkými zastávkami na
oboch brehoch Dunaja, prirodzene, i v Šamoríne.
Na veľkomederskej novinárskej
akcii odznela aj veľmi čerstvá informácia o predĺžení diaľkovej trasy RegioJetu Praha-Ostrava-Žilina
až do Košíc (polovica októbra t. r.)
Od 14. decembra pôjdu tri páry žltých vlakov z Bratislavy do Košíc.
Pribudne aj spojenie medzi Martinom a Prahou. Radim Jančura,
majiteľ holdingu Student Agency,
na diaľku žurnalistom oznámil:
„Na Podunajsku sa potvrdilo, že
dobre organizovaná a kvalitne
prevádzkovaná doprava za primerané ceny je jeden z faktorov
zvyšujúcich návštevnosť turisticky
atraktívnych lokalít. Tak ako pre
tento región, pripravíme výhodné
akciové balíčky kombinovaných
služieb aj pre destinácie na trasách
Praha-Košice i Bratislava – Košice. V porovnaní so ŽSSK zvýšime
počet miest, kde budú zastavovať naše vlaky. Pohodlné a rýchle
cestovanie bude dostupné nielen
obyvateľom, ale i turistickým návštevníkom Ružomberka, Vrútok
a Považskej Bystrice.“
Text a snímky:
Ľubica CHRIAŠTEĽOVÁ
15
cestovný ruch
Obecné noviny • 14. október 2014
Hodnotenie liptovských reštaurácií sa začalo
Viac ako dve desiatky najlepších liptovských reštaurácií čaká moment pravdy. Dôvodom je hodnotenie úrovne
poskytovaných služieb, ktoré sa začalo 30. septembra. Projekt pod názvom Liptovská hviezda má za cieľ pozdvihnúť
úroveň gastronómie v jednom z najnavštevovanejších turistických regiónov na Slovensku a hosťom uľahčiť proces výberu
najkvalitnejších zariadení.
I
nšpekcie zariadení bude mať
pod palcom komisia odborníkov, ktorá bude do terénu
vysielať vyškolených anonymných hodnotiteľov. „Po vlaňajšom
prvom kole, ktoré sme venovali
ubytovacím zariadeniam, prišli
na rad gastronomické prevádzky.
Ich podrobné skúmanie potrvá
približne mesiac a na základe získaných informácií sa rozhodne
o tom, či sú hodné hrdiť sa označením Liptovská hviezda,“ upozorňuje Darina Bartková, riaditeľka
Oblastnej organizácie cestovného
ruchu REGION LIPTOV, ktorá
prebrala nad projektom záštitu.
Liptovské reštaurácie tak zabojujú o certifikát kvality a jednu
až tri hviezdy. Ide o podobný systém, aký poznáme z prostredia
francúzskeho Michelinu, ktorý
na gastronómiu kladie niekedy až
prehnané nároky. „Princíp nie je
získať vysoké hodnotenie za každú cenu, ale podnietiť majiteľov
reštauračných zariadení, aby tejto práci odovzdávali čo najviac.
V našich podmienkach je často na
prvom mieste rýchly zisk a kvalita
je v niekde v úzadí. Získať aspoň
jednu hviezdu znamená splniť viacero kritérií, nielen dobre a chutne navariť, používať prvotriedne
suroviny, špičkovo sa postarať
o hosťa, no zároveň ho privítať
v príjemnom prostredí a postarať
sa mu o zážitok, ktorý nie je bežný
v iných zariadeniach,“ vysvetľuje
šéfkuchár a odborný garant projektu Gabriel Kocák, ktorý v zahraničí varil pre špičkové michelinovské reštaurácie.
Domáce kritériá síce nebudú
natoľko prísne ako vo francúzskom sprievodcovi, neznamená to
však, že Liptovskú hviezdu dostane každý. Ak komisia nebude spokojná s dodržiavaním stanovených
pravidiel, bez hodnotenia sa môže
ocitnúť aj troj či štvorhviezdičkový
hotel. „Na Slovensku dosiaľ chýbal
systém, ktorý by nastavil hote-
lierom zrkadlo. Najlepšia spätná
väzba síce prichádza od samotných hostí, no nie je na škodu, ak
sa k nej pridá aj odborný názor.
Klienti sa tak budú môcť lepšie
orientovať v ponuke naozaj kvalitných reštaurácií a vybrať si nielen
podľa názvu. Liptovská hviezda
bude značka vysokej úrovne, za
ktorou sa oplatí prísť,“ apeluje Hotelierka roka 2013 a členka hodnotiacej komisie Iveta Chovanová.
Už to, že vyškolení hodnotitelia
v utajení zavítajú do vybraných
reštaurácií znamená, že tieto zariadenia sú niečim výnimočné a
majú potenciál pritiahnuť väčšiu
pozornosť klientov. „Pre každého
hoteliera by mala byť česť overiť si
kvalitu poskytovaných služieb odborníkmi. Žiaľ, na Slovensku často
žijeme v sebaklame a myslíme si,
že robíme veci najlepšie, no opak
môže byť pravda. Každý robí chyby,
je však lepšie vedieť o nich a snažiť
sa ich odstrániť, ako si myslieť, že
zlepšovať už nie je čo. V službách
takéto niečo totiž nikdy neplatí.
Táto iniciatíva preto môže spoločnej veci iba pomôcť a pozdvihnúť
gastronómiu v regióne,“ myslí si
riaditeľ Hotela Jánošík a ďalší člen
komisie Marián Polák.
Cieľom projektu Liptovská
hviezda nie je reštauráciám škodiť,
práve naopak. Hodnotenie treba
vnímať aj ako príležitosť ukázať sa
svetu a prezentovať návštevníkom
regiónu to najlepšie z jeho gastronómie. „Turisti aj bežní obyvatelia
Liptova stále viac volajú po kvalite.
Ak sa niektorá z prevádzok môže
pochváliť prestížnym ocenením,
získava v porovnaní s konkurenciou veľkú výhodu. Liptovská
hviezda má obrovský potenciál
ovplyvňovať rozhodnutia hostí
a lákať do ocenených zariadení
viac klientov ako doteraz,“ neskrýva presvedčenie posledný člen
komisie Richard Holec, riaditeľ
Hotela Liptovský dvor.
Výsledky hodnotenia budú známe pred otvorením zimnej turistickej sezóny a prvé hviezdy sa na
liptovských reštauráciách objavia
už začiatkom decembra.
Text a snímky: (rl)
Infotabuľami podporia legálnych ubytovateľov
V Liptovskom Mikuláši aktualizovali informačné tabule s názvami a adresami legálnych poskytovateľov ubytovania. Samospráva
chce tak podporiť cestovný ruch, zjednodušiť turistom orientáciu a podporiť poctivých ubytovateľov.
Mesto Liptovský Mikuláš vedie
register ubytovateľov v jednotlivých mestských častiach. Niektoré
domácnosti však ubytovanie poskytujú nelegálne a neplnia si povinnosti voči mestu. Práve ich chce
samospráva znevýhodniť. „Každý
poskytovateľ, ktorý je uvedený v infomape, má vysporiadané záväzky
nielen voči nám, ale i živnostenskému úradu. Majú podpísanú zmluvu
so združením cestovného ruchu
Klaser Liptov a zároveň sú evidovaní
v Centrálnom registri ubytovateľov.
Ten nám ponúka prehľadné údaje o
obsadenosti ubytovacieho zariadenia a zaplatenej dani. Navyše, ubytovatelia postupne pribúdajú i ubúdajú, preto je aktualizácia potrebná aj
z tohto dôvodu,“ vysvetlil Miroslav
Parobek, vedúci oddelenia marketingu a podnikania Mestského úra-
du v Liptovskom Mikuláši.
Podpora cestovného
ruchu
Odvedená miestna daň za ubytovanie sa následne vracia do cestovného ruchu. „Získané prostriedky
využívame spätne na obnovu informačných máp, rozvoj turizmu a jeho
propagáciu mimo regiónu,“ spresnil
M. Parobek a doplnil: „Tvorí základ
nášho členského príspevku do Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGION LIPTOV a spolu so
získanou štátnou dotáciou slúži na
rozvoj turizmu v našom meste a regióne.“
Pravidelné kontroly
Plnenie povinností ubytovateľov
si radnica overuje i pravidelnými
kontrolami priamo v jednotlivých
prevádzkach. „Kolegovia z útvaru
miestnych daní a poplatkov porovnávajú počet ubytovaných hostí v
domovej knihe s výškou vybranej
dane a kontrolujeme tiež súhlas
mesta na prevádzku ubytovacieho
zariadenia. Kontrolu robíme aj v
spolupráci so združením cestovného ruchu Klaster Liptov,“ uviedla
Michaela Mlynčeková z útvaru partnerských vzťahov, obchodu a cestovného ruchu.
V súčasnosti mesto eviduje viac
ako 300 poskytovateľov ubytovania.
Každá tabuľa obsahuje mená a adresy ubytovateľov v mestskej časti,
v ktorej poskytujú nocľah a spĺňajú
uvedené podmienky. Okrem toho tu
návštevníci nájdu i mapu prislúchajúcej mestskej časti, čím získajú väčší prehľad o mieste svojho pobytu.
Text a snímka: (sk)
16 cestovný ruch
14. október 2014 • Obecné noviny
Konferencia o rozvoji cestovného ruchu v Komárne
bola v bývalom muničnom sklade
Komárňanskú pevnosť ročne navštívi takmer 10-tisíc turistov, veď je to najväčšia pevnosť v strednej Európe. Domáci i zahraniční
návštevníci však prejavujú záujem aj o ďalšie pamiatky mesta, o jeho slávnych rodákov Franza Lehára, Móra Jókaiho, o exponáty
Podunajského múzea, termálne kúpalisko, Nádvorie Európy, o rímske lapidárium v bašte č. VI a ďalšie zaujímavosti.
Jeden zahraničný turista sa o centre mesta vyjadril ako o nádhernom
klenote, ktorý treba neustále zviditeľňovať. V záujme ďalšieho rozvoja
cestovného ruchu zorganizovalo
oddelenie zahraničných vzťahov,
informačnej kancelárie a správy pamiatok Mestského úradu v Komárne 26. septembra konferencia pod
názvom Súčasný stav cestovného
ruchu a ďalšie možnosti spolupráce
medzi mestami Komárno a Komárom.
Zaujímavosťou konferencie, na
ktorej sa zúčastnili pracovníci rôznych inštitúcii cestovného ruchu,
poslanci mesta, zástupcovia múzeí
a galérií, špecializovaných organizácií, termálnych kúpalísk oboch
miest Komárna a Komáromu a Veľkého Medera a podobne. Konferencia sa konala v obnovenom muničnom sklade Novej pevnosti, kde je
inštalovaná stála výstava o rozvoji
a využití Komárňanskej pevnosti
v predošlých stáročiach. Viedol ju
Zoltán Bara, riaditeľ Pons Danubii
EGTC v Komárne.
V úvodnom príhovore primátor
Anton Marek vyjadril radosť, že
môže pozdraviť účastníkov konferencie z oboch brehov Dunaja.
Vyjadril presvedčenie, že všetky
prednášky týkajúce sa programu
cezhraničnej spolupráce Maďarská
republika - Slovenská republika zamerané na sprístupnenie kazemát
pevnostného systému Komárna
a Komáromu, posunú ďalej rozvoj
cestovného ruchu v oboch mestách.
Nasledovali prednášky. Mihály
Mácza, predseda komisie pre medzinárodné vzťahy a cestovný ruch
MZ v Komárne hovoril o tom, že
komisia venuje neustále starostlivosť
rozvoju cestovného ruchu. Ing. Beáta Sebő, vedúca oddelenia zahraničných vzťahov, informačnej kancelárie a správy pamiatok oboznámila
prítomných so záslužnou činnosťou
kancelárie, ktorú ročne navštívi 7
až 8-tisíc návštevníkov. Prehliadky
mesta robí táto inštitúcia v 4 jazykoch. József Pohlmüllner, predseda
turistického spolku v maďarskom
Komárome hovoril o činnosti spolku, ako aj o možnostiach spolupráce
s Komárnom. Károly Kovács, riaditeľ termálneho kúpaliska v Komárome vyzdvihol vysokú návštevnosť
kúpaliska a načrtol jeho ďalší rozvoj. Návštevníkov oboznamujú s
rôznymi zaujímavosťami z dôb pobytu Rimanov na tomto území, kde
sa zachovala napr. rímska záhrada.
Andrea Lencsesová, referentka
Monoštorskej pevnosti, n. o., v Maďarsku hovorila o bohatej kultúrnej
činnosti v tejto obnovenej pevnosti,
kde je napríklad aj jediné divadlo na
koňoch v Maďarsku. Veľmi zaujímavá bola aj prednáška Pavla Molnára
z Oblastnej organizácie cestovného
ruchu Žitný ostrov, ktorý okrem
iného predstavil aj veľký rozvoj termálneho kúpeľníctva vo Veľkom
Mederi a v Dunajskej Strede, odkiaľ
prichádza veľa návštevníkov aj do
Komárna, aby spoznali historické
pamiatky mesta. Ku všetkým prednáškam bola aj zaujímavá diskusia,
ktorá načrtla ďalšie možnosti rozvoja cestovného ruchu v oboch mestách a ich širokom okolí.
Beáta Sebő zhrnula význam konferencie takto: „Získali sme zaujímavé poznatky o cestovnom ruchu
a ubezpečili sme sa, že musíme spojiť všetky sily v záujme jeho ďalšieho
rozvoja.“
Na záver konferencie na cípe
nádvoria Starej pevnosti už v obnovených kazematách bola slávnostne odovzdaná nová expozícia
pod názvom „Slepý labyrint“. Je to
netradičná expozícia pre vidiacich
aj nevidiacich, ktorú môžu návštevníci prejsť v absolútnej tme,
spoliehajúc sa okrem zraku len na
ostatné zmysly, kde sú na stenách
sochy, reliéfy, kamenná panna a iné
zaujímavosti. Nová expozícia zožala
medzi účastníkmi konferencie veľký úspech a srdečne v nej očakávajú
návštevníkov Komárna.
Štefan BENDE,
poslanec MsZ
Jesenný výlet na Urpín láka novými atrakciami
Nový náučný chodník Serpentíny Urpín, plný atrakcií a interaktívnych prvkov, dostal svoju konečnú tvár. Prepílením dreva ho
slávnostne otvoril primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola.
„Urobiť náučný chodník na Urpíne bol jeden zo spôsobov, ako
mu opäť prinavrátiť život. Banská
Bystrica sa môže pýšiť práve blízkosťou tohto vrchu od centra mesta a my sme chceli túto jedinečnú
výhodu podčiarknuť a využiť v
prospech našich obyvateľov ale aj
návštevníkov mesta. Zároveň sme
vytvorili veľmi dobrú príležitosť
na rozvíjanie vzťahu verejnosti k
lesom,“ povedal primátor.
Trasa náučného chodníka je
dlhá takmer štyri kilometre s prevýšením 190 metrov. Prechádza
od východiskového bodu, železničnej stanice Banská Bystricamesto cez 13 zastávok až k bývalému skokanskému mostíku na
Žltých pieskoch. Náučný chodník
je ideálnym oddychovým miestom pre malých i veľkých, na svoje si prídu najmä rodiny s deťmi.
Je zároveň vhodným miestom pre
žiakov základných škôl na výučbu
prírodovedy či na environmentálnu výchovu.
„Prechádzka Urpínom prináša
množstvo zážitkov a zaujímavostí,
ktoré sú príťažlivé predovšetkým
vďaka svojmu interaktívnemu
charakteru. Deti a dospelí sa tu
pútavou a hravou formou do-
zvedia, aké rastliny sa vyskytujú
na Urpíne alebo ako sa pozorujú
hviezdy. Naučia sa poznávať okolité dreviny, ako postaviť domček
pre hmyz či vtáčiu búdku alebo
ich možno zaujme, čo všetko robí
lesník a čo oni sami môžu urobiť
pre ochranu lesa,“ hovorí Tatiana Voskárová, vedúca oddelenia
prípravy projektov na mestskom
úrade.
Návštevníkov chodníka na infotabuliach symbolicky sprevádza
maskot náučného chodníka - pavúk Stepníček. Druh pavúka Stepníka červeného sa totiž v minulosti nachádzal práve v tejto lokalite a
patril medzi vzácne unikáty tohto
regiónu. Začiatok trasy zdobí slávnostná lavička vyrezaná z kmeňa 120-ročného duba. Na trase
chodníka čakajú návštevníkov aj
umelecky stvárnené infotabule,
ktoré zdobí vyrezávaná drevená
plastika vyjadrujúca danú tému.
„Mimoriadne zaujímavá je jedna
z infotabúľ, na ktorej návštevníci
spoznajú rez kmeňa stromu smreka obyčajného, starého 282 rokov
a majú tak možnosť vidieť, ktorý
letokruh značí jednotlivé významné udalosti nášho mesta,“ dodáva
Voskárová.
Chodník je príjemným vychádzkovým miestom aj v horúcich letných dňoch, pretože veľká
časť trasy sa vedie v tieni okolitých
stromov.
Projekt Náučný chodník Serpentíny Urpín mesto zrealizovalo
vďaka dotácii z Environmentálneho fondu v sume 25 000 eur,
mesto ho spolufinancovalo 2741
eurami.
(bw)
Snímky: archív MsÚ
sociálne veci/rozvoj vidieka 17
Obecné noviny • 14. október 2014
Piaty ročník verejnej zbierky Lienka pomoci
prináša na Slovensko nový, dosiaľ nepoužívaný
princíp charitatívneho darcovstva
Nadácia SOCIA v spolupráci s medzinárodne úspešným projektom prizeo.com ponúka možnosť spojiť
pomoc odkázaným seniorom s príležitosťou získať mimoriadny a neopakovateľný zážitok.
S
tarať sa je výhra – takéto
je posolstvo 5. ročníka
verejnej zbierky Lienka
pomoci. Aj tento rok,
spolu s partnermi, pomáha Nadácia SOCIA seniorom,
aby mohli starobu prežiť tam, kde
sa cítia najlepšie - doma. Lienka
pomoci sa tento rok ako jediná
zbierka v strednej Európe spojila
so svetovou inovátorskou online
fundraisingovou platformou –
prizeo.com. Jej slovenská mutácia - prizeo.sk je prvou lokálnou
aktivitou tohoto globálneho charitatívneho portálu. Na Slovensko
tak prináša úplne iný, doposiaľ
nepoužívaný princíp charitatívneho darcovstva. Verejná zbierka
Lienka pomoci je svetová.
Filantropické aktivity by sa mali
stať bežnou súčasťou nášho života.
Je dobré a normálne vrátiť svetu to,
čo sme dostali. Zároveň pomáhať
tým, ktorí potrebujú pomoc. Nadácia SOCIA v spolupráci s medzinárodne úspešným projektom
prizeo.com ponúka možnosť spojiť pomoc odkázaným seniorom
s príležitosťou získať mimoriadny
a neopakovateľný zážitok.
„Lienka pomoci je svetová.
Tentoraz sme totiž vymysleli, ako
to urobiť naozaj vo veľkom štýle. Princíp je jednoduchý. Známa
celebrita sa rozhodne podporiť
charitu a pre jedného z darcov
venuje unikátny zážitok. Do kampane sa aj v 5. ročníku s nadšením zapojila tenistka Dominika
Cibulková, ktorá víťazovi daruje
VIP backstage pass na Australian
Open 2015,“ vysvetľuje Simona
Bubánová, Managing Director
reklamnej agentúry Creative Department. Takýmto spôsobom
sme Dominiku a verejnú zbierku dostali medzi známych ľudí
ako Justin Bieber, Avril Lavigne,
Miley Cyrus, Snoop Dogg, Samuel L. Jackson, Paul McCartney,
Celine Dion, Jamie Oliver, Larry
King, Lady Gaga, Mariah Carey,
Michael Phelps, Muhammad Ali
a veľa ďalších, ktorí v projekte už
zapojení sú.
Ako to funguje?
Každý, kto sa zapojí do podpory zbierky cez prizeo.sk, získa
možnosť vyhrať jedinečný zážitok. Dominika Cibulková vezme k protinožcom na Australian
Open jedného šťastlivca a jeho
priateľa či rodinného príslušníka.
Okrem tejto hlavnej ceny môžu
darcovia nadobudnúť veľa ďalších
atraktívnych cien, ktoré im Dominika venuje. „Je to unikátny spôsob, ako osloviť a do problematiky
zapájať mladšiu cieľovú skupinu.
Tá preberá žezlo v starostlivosti o
rodičov a starých rodičov. Je dôležité, aby sa skutočne angažovali,“
dodáva Simona Bubánová.
Fan - 5 eur: Za túto sumu podporovateľ získa 3 vstupy do hry o
výlet na Australian Open, e-card
a exkluzívne video ako poďakovanie od Dominiky.
Supporter - 10 eur: Za túto
sumu podporovateľ získa 8 vstupov do hry o výlet na Australian
Open, e-card a exkluzívne video
ako poďakovanie od Dominiky.
Player - 20 eur: Za túto sumu
podporovateľ získa 20 vstupov do
hry o výlet na Australian Open,
pohľadnicu z Austrálie s podpisom od Dominiky, e-card a exkluzívne video ako poďakovanie.
Pro - 40 eur: Za túto sumu podporovateľ získa 50 vstupov do hry
o výlet na Australian Open, e-card
a tenisovú loptičku s podpisom
Dominiky.
All Star - 100 eur: Za túto sumu
podporovateľ získa 100 vstupov do
hry o výlet na Australian Open,
podpísanú šiltovku značky Domi,
podpísanú pohľadnicu a e-card.
Legend - 500 eur: Za túto sumu
podporovateľ získa 300 vstupov do
hry a originál tenisovú raketu Dominiky s jej podpisom a e-card.
Aká je realita?
Odkázaných seniorov na Slovensku pribúda a vzhľadom na
demografický vývoj bude tento
počet naďalej narastať. Zdravá
rodina sa stará o svojich slabších
a starších členov. Takéto rozhodnutie je naša morálna výhra a dávame tým dobrý príklad našim
deťom. Možností, ako sa postarať
o našich starkých, máme na Slovensku viac. Existujú rôzne typy
pobytových zariadení pre seniorov. Každý z nás však radšej trávi
starobu v domácom prostredí.
„Rozhodnutie starať sa o staršieho príbuzného nie je jednoduché,
často stojí stratu zamestnania,
príjmu, voľného času a sociálnych kontaktov. Rodina musí byť
súdržná a solidárna, aby starostlivosť zvládla, aby nezostala len na
pleciach jedného z nich. Ak sa to
podarí, je to výhra všetkých. Napriek tomu, že na Slovensku existuje tradícia domácej starostlivosti, podporená aj zákonmi, štát
ani obce rodinných opatrovateľov
veľmi nepodporujú.“ vysvetľuje
Vladislav Matej, riaditeľ nadácie
SOCIA
Seniorov, o ktorých sa stará
rodina, je na Slovensku približne
60 000. Každá rodina musí zvládnuť poskytovanie pomoci pri základných úkonoch sebaobsluhy.
Musia sa naučiť ošetrovať rany,
polohovať ležiaceho človeka, ale aj
podávať stravu či lieky a používať
netradičné pomôcky. Nemajú sa
s kým poradiť, často sú bezradní.
„Bude našou výhrou, ak sa podarí
iniciovať sieť poradenských centier pre domácich opatrovateľov,“
hovorí Helena Woleková, správkyňa nadácie SOCIA.
Je starať sa
na Slovensku
naozaj výhra?
Slovensko vo svojich oficiálnych
dokumentoch hovorí o podpore
terénnych a ambulantných služieb. Obce sú zo zákona povinné
poskytnúť opatrovateľskú službu
každému odkázanému seniorovi a odľahčovaciu službu každému domácemu opatrovateľovi.
Túto povinnosť si plní iba tretina
z nich! Väčšina obcí na Slovensku sa snaží túto svoju povinnosť
riešiť umiestnením seniora do
pobytového zariadenia. Mesačná starostlivosť o jedného seniora v zariadení stojí približne 750
eur. Domáci opatrovateľ dostáva
mesačne príspevky na opatrovanie maximálne 220 eur! Naozaj
nevieme viac podporiť ľudí, ktorí
sú ochotní pomáhať svojim blízkym doma? Pomôcť tým, ktorí,
sú ochotní obetovať tak veľa, ktorí
suplujú služby obce, štátu?
Prístup k opatrovateľským
službám je v súčasnosti zdĺhavý,
komplikovaný a finančne ná-
kladný. Lienka pomoci rozdeľuje
vyzbierané finančné prostriedky prostredníctvom grantovej
výzvy na projekty rozvoja terénnych opatrovateľských služieb pre
seniorov.
Aké projekty Lienka
pomoci podporila
z výnosu zbierky v roku
2013?
Nadácia rozdelila vlani sumu
50-tisíc eur medzi 28 projektov
neziskových organizácií a samospráv. Lienka pomoci pomáha
zvyšovať kvalifikáciu opatrovateliek, umožňuje nákup a požičiavanie rehabilitačných pomôcok do
rodín, pomáha skvalitniť prepravnú službu pre imobilných seniorov. Podporuje organizácie, ktoré
zaškoľovaním a požičiavaním pomôcok uľahčujú prácu domácich
opatrovateľov. Podporené organizácie a obce pomáhajú seniorom
v domácnostiach alebo poskytujú
ambulantné služby a zároveň plnia úlohu poradenských centier
pre neformálnych opatrovateľov.
Podrobné informácie o podporených projektoch nájdete na www.
lienkapomoci.sk.
Ako sa môžete starať vy?
Tento rok sú okrem prispenia
cez www.prizeo.sk k dispozícii
aj ďalšie možnosti ako pomôcť.
Môžete tak urobiť zaslaním SMS
v hodnote 2 € na číslo 823 v sieťach všetkých operátorov alebo
zaslaním ľubovoľnej sumy na účet
číslo 2621828221/1100, IBAN:
SK5011000000002621828221.
Viac informácií o kampani,
verejnej zbierke a organizátorovi
nájdete na webových stránkach:
www.prizeo.sk,
www.lienkapomoci.sk.
Skončil sa Program rozvoja vidieka, jeho čerpanie
je takmer 90-percentné
Premier Consulting v programovom období 2007 - 2013 pripravil pre Program rozvoja vidieka 818 úspešných projektov. Najviac
sa kupovali poľnohospodárske stroje (hitom boli traktory) a opravovala infraštruktúra menších obcí (top položkou bola oprava ciest).
P
remier Consulting, najväčšia slovenská europoradenská spoločnosť, už
odovzdala posledné projekty
v programovom období 2007 2013 v rámci Programu rozvoja vidieka (PRV) spravovanom
Pôdohospodárskou platobnou
agentúrou (PPA). Posledná výzva
na predkladanie projektov smerujúca k podpore pestovateľov
ovocia a zeleniny mala uzávierku
19. Septembra.
„Program rozvoja vidieka je
jedným z najviditeľnejších euro-
fondových programov,“ hovorí
Miroslav Lopata, konateľ spoločnosti Premier Consulting. „Jeho
podpora smeruje najmä do modernizácie poľnohospodárstva,
infraštruktúry menších obcí
a rozvoja cestovného ruchu vo
vidieckych oblastiach.“
Premier Consulting v uplynulých siedmich rokoch spracoval
zatiaľ 818 úspešných projektov
z Programu rozvoja vidieka, 375
z nich smerovalo priamo do pôdohospodárstva a potravinárstva,
339 do komunálneho sektora
a 104 do oblasti vidieckeho cestovného ruchu. Najpopulárnejšími položkami boli, v rámci projektov spracovávaných v Premier
Consulting, univerzálne poľnohospodárske stroje (traktory,
vlečky), rekonštrukcia prevádzok
živočíšnej výroby a oprava ciest,
chodníkov a verejných priestranstiev. Priemerná podpora z PRV
nepresahovala 200 000 eur.
„Program rozvoja vidieka 2007
- 2013 bol pre jeho relatívne najjasnejšie kritériá a nízke maximá podpôr jedným z najlepšie
čerpaných programov Európskej
únie,“ pokračuje Lopata. „Aj keď
vždy je čo zlepšovať. K lepšiemu
procesu hodnotenia projektov
by určite pomohla stopercentná
objektivita kritérií, čiže vylúčenie subjektívneho hodnotenia
komisií, povinné zverejňovanie
kompletného znenia všetkých
žiadostí a zavedenie povinných
časových lehôt pre riadiace orgány,“ uzatvára.
(ľt)
Snímka: (pc)
18 samospráva
14. október 2014 • Obecné noviny
Predstavitelia ZMOS a Policajného
zboru rokovali v Nitre
N
a Mestskom úrade
v Nitre sa 2. októbra uskutočnilo
pracovné rokovanie predstaviteľov
Združenia miest a obcí Slovenska – predsedu Jozefa Dvonča,
prvého podpredsedu Michala
Sýkoru, podpredsedníčky Viery Krakovskej a výkonného
podpredsedu Jozefa Turčányho s predstaviteľmi Policajného
zboru, na ktorom sa zúčastnili
okrem prezidenta Policajného zboru aj viceprezident PZ
Ľubomír Ábel, riaditeľ odboru
poriadkovej polície Prezídia PZ
Jozef Olekszy a riaditeľ KR PZ v
Nitre. Obsahom rokovania boli
otázky vzájomnej spolupráce
pri riešení problémov s narušovateľmi verejného poriadku
a páchateľmi priestupkov a trestných činov, pri zabezpečovaní
ochrany života, zdravia a majetku občanov, ako aj bezpečnosti
cestnej premávky. Venovali sa
aj kooperácii štátnej a mestskej
polície pri zabezpečovaní verejného poriadku, systémového
využitia kamerových systémov
pri objasňovaní trestných činov
a priestupkov, ako aj prevencii
kriminality. Aktuálnym bodom
rokovania bola pripravenosť samospráv na nadchádzajúce komunálne voľby a vzájomná spolupráca pri zabezpečovaní ich
nerušeného priebehu.
Obe zúčastnené strany konštatovali kvalitatívny posun vo
vzájomnej spolupráci a vyjadrili želanie naďalej pokračovať
pri riešení problémov, z ktorých
niektoré sú dlhodobejšieho charakteru a keďže mnohé sú závislé aj od prijatia novej legislatívy,
dohodli sa na spoločných postupoch.
(zmos)
Trenčianska regionálna rozvojová
agentúra (TRRA) – 15 rokov práce
pre región
Trenčianska regionálna rozvojová agentúra (TRRA) bola založená ešte v roku 1999 dvanástimi významnými
subjektmi Trenčianskeho kraja. 1. decembra oslávi 15 rokov fungovania – 15 rokov práce pre región.
T
RRA pôsobí na trhu
regionálneho rozvoja
a zasadzuje sa o lepší
rozvoj regiónov, a to
najmä získavaním finančných prostriedkov pre rozvoj regiónu ako i riadením tohto
rozvoja. „Pomáhame nielen
verejnému sektoru, ale aj podnikateľským subjektom, realizujeme sa vo vzdelávaní a ponúkame konzultačnú podporu
študentom. Za svoje výsledky
sme boli v rokoch 2005, 2007
a 2010 ocenení ministrom pri
udeľovaní cien za prácu rozvojových agentúr,“ hovorí o činnosti TRRA riaditeľ Ing. Stanislav
Dreisig. Trenčianska regionálna
rozvojová agentúra poskytuje na
základe zmluvy s Ministerstvom
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja bezplatné konzultačné služby pre verejnú správu
a fyzické osoby - občanov. Patrí
do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr Ministerstva dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja (IS RRA).
Informácie o sieti nájdete tiež na
stránke poskytovateľa.
Pomoc u nás nájdete v týchto
oblastiach:
n Konzultačné a poradenské
služby v oblasti fondov EÚ a
iných dotačných programov
n Príprava žiadostí o nenávratné
Vedenie vlastných projektov
zameraných na zlepšenie podmienok v regióne
n Odborné vzdelávanie v oblasti
regionálneho rozvoja – Kurz výchovy projektových manažérov
n Individuálne vzdelávanie v oblasti projektového manažmentu
n Usporadúvanie tematických
seminárov, konferencií a iných
vzdelávacích aktivít
n Spracovanie, úprava a aktualizácia Programov hospodárskeho
a sociálneho rozvoja v zmysle
Zákona o podpore regionálneho
rozvoja
n Vedenie a hodnotenie záverečných prác pre študentov VŠ
n
Zabezpečenie publicity k
n
finančné prostriedky z fondov
EÚ a iných dotačných programov
n Príprava a posúdenie projektových zámerov, návrhy projektov
n Služby externého projektového manažmentu – vedenie, implementácia projektov
projektom, príprava tlačových
správ
n Obnova kultúrnych pamiatok
n Prenájom dataprojektora
n Ďalšie služby podľa dohody
Kontaktné údaje:
Trenčianska regionálna rozvojová
agentúra (TRRA)
Opatovská 23,
911 01 Trenčín,
Tel: 00421/327 444 579
E-mail: [email protected]
Informácie o aktuálnych výzvach a príležitostiach:
www.trra.sk
TRRA teraz tiež na Facebooku!
Na nepripravených sa už nebude čakať
Jednou z hlavných tém 13. ročníka Medzinárodného kongresu ITAPA, ktorý sa začne 11. novembra
v Bratislave, je kvalitná príprava IT špecialistov.
N
apriek vysokej nezamestnanosti IT
priemyslu na Slovensku, ale aj v Európe chýba kvalitne
stredoškolsky vzdelaná pracovná
sila. Do šiestich rokov bude v
tomto odvetví neobsadených až
10 000 pracovných miest. Dokáže situáciu vyriešiť pripravovaný
zákon o „duálnom vzdelávaní”?
Kvalitná príprava IT špecialistov
je jednou z hlavných tém 13. ročníka Medzinárodného kongresu
ITAPA, ktorý sa začne 11. novembra v Bratislave.
„Oceňujem, že najväčší priestor
na tohtoročnom kongrese bude
mať téma moderného vzdelávania. Je totiž nevyhnutné, aby
sa vzdelávanie mladých ľudí
orientovalo na získavanie zručností typických pre informačnú spoločnosť a aby vyučovací
proces pripravoval absolventov
pre potreby trhu práce,” povedal
minister školstva a digitálny líder
Peter Pellegrini.
Novinkou v ponuke Kongresu
ITAPA bude vstup start-upovej
komunity do témy informatizácia spoločnosti. Experti so skúsenosťami v oblasti start-upov chcú
na kongrese ponúknuť triezvy
pohľad na tento spôsob podnikania a otvoriť tému mantinelov
slovenských start-upov.
Aj ostatné kľúčové témy Kongresu ITAPA 2014 sa týkajú nových výziev, ktoré súvisia s budúcou konkurencieschopnosťou
Slovenska. Aj preto sa organizačný tím najväčšieho IT kongresu
rozhodol nazvať tento ročník
Future is TODAY – Budúcnosť je
už dnes.
S názvom tohtoročného kongresu Future is TODAY dobre
korešponduje aj ďalšia „veľká”
téma, akou je nové programové
obdobie 2014 – 2020. „Z predchádzajúcich rokov je zrejmé, že
v oblasti informatizácie bude potrebná väčšia dynamika a transparentnosť. Únia bude podporovať iné projekty ako doteraz.
Na nepripravených sa už nebude
čakať,” upozorňuje Michal Ivantyšyn, riaditeľ ITAPA. „Prioritou
bude Cloud, Open data a bezpečnosť.”
Medzinárodný kongres ITAPA
je vrcholnou platformou podujatí
na Slovensku v oblasti eGovernmentu. Minulý rok kongres privítal 600 delegátov a 130 spíkrov
z viac ako 10 krajín celého sveta.
Zaregistrovať na kongres sa môžete do 17. októbra s 20 % zľavou
na stránke www.itapa.sk. Na galavečere ITAPA 2014, ktorý sa
uskutoční 11. novembra, vyhlásia tiež víťazov súťaže Cena ITAPA 2014 z oblasti nových služieb
alebo zlepšovania procesov, ktoré
boli zavedené v oblasti informatizácie spoločnosti.
Viac na www.itapa.sk.
(ts)
samospráva 19
Obecné noviny • 14. október 2014
Mesto Žilina patrí medzi dve
najprogresívnejšie samosprávy
Mesto Žilina sa zaradilo medzi dve najprogresívnejšie samosprávy na Slovensku, ktoré plne sfunkčnia
integrovaný informačný systém, čím sa zásadne zmení a zjednoduší komunikácia medzi občanmi
a úradom. Súčasnému vedeniu mesta sa podarilo splniť všetky podmienky a mesto tak získalo nenávratný
finančný príspevok na elektronizáciu 143 služieb mestského úradu v rámci operačného programu
Informatizácia spoločnosti. Primátor mesta Žilina Igor Choma podpísal 11. augusta 2014 zmluvu
na realizáciu projektu so skupinou dodávateľov SEVITECH, a. s., a AutoCont SK, a. s. Obyvatelia Žiliny
budú môcť túto službu využívať od septembra 2015.
P
o náročnej práci a vďaka
vytrvalosti súčasného
vedenia mesta Žilina
budú obyvateľom mesta
sprístupnené rôzne služby mestského úradu prostredníctvom moderných informačno-komunikačných technológií, ktoré sa
stávajú bežnou súčasťou života, a to
nielen u mladšej vekovej kategórie
Žilinčanov.
„Mestský úrad sa snaží poskytovať všetky služby obyvateľom v maximálnej možnej kvalite. Pred časom sa nám podarilo splniť všetky
podmienky na schválenie projektu,
vďaka ktorému dôjde k zásadnej
zmene pri komunikácii a vybavovaní agendy obyvateľom. Verím, že
prínosy projektu ocení každý, keďže
v množstve prípadov nebude musieť prísť osobne na úrad, pretože
si záležitosti vybaví on-line z domu
alebo cez mobilné aplikácie,“ povedal primátor mesta Žilina Igor
Choma.
Mesto bolo úspešné pri žiadosti
o čerpanie finančných prostriedkov
registrov. Bude podporovať legislatívny proces a následne uplatňovať
legislatívu pri realizácii elektronických služieb. Do budúcna sa ráta s
prepojením novo navrhovaných IS
a aplikácií zabezpečujúcich vnútornú správu a riadenie úradu na
základné registre verejnej správy.
Implementované bude riešenie pre
komunikáciu občana alebo podnikateľa so samosprávou prostredníctvom elektronických formulárov.
z operačného programu OPIS a uzatvorilo zmluvu o pridelení nenávratných finančných prostriedkov.
V októbri 2013 vyhlásilo medzinárodný tender v Úradnom vestníku
Európskej únie. Na tendri sa zúčastnilo sedem uchádzačov, väčšinou s medzinárodným portfóliom.
Počas realizácie procesu verejného
obstarávania prešla dokumentácia
úspešnou kontrolou Úradom pre
verejné obstarávanie v rámci revíznych postupov. V mesiaci júl 2014
došlo k vyhodnoteniu a ukončeniu
procesu. Cena zákazky z operačného programu je 3 126 000,00 €
s DPH, z toho mesto bude hradiť zo
svojho rozpočtu len 5 %.
Zvýšenie spokojnosti
občanov a firiem
Mesto Žilina umožní všetkým,
vrátane hendikepovaných občanov
a sociálne znevýhodnených skupín
obyvateľstva využívať možnosti
e-governmentu, zníži sa administratívne zaťaženie obyvateľov a
podnikateľských subjektov pri vy-
Efektívnejšia
a výkonnejšia
verejná správa
bavovaní záležitostí na Mestskom
úrade v Žiline, elektronizované
budú tie služby miestnej samosprávy, ktoré sú najčastejšie využívané a časovo najnáročnejšie, zvýši
sa transparentnosť úradných procesov a skráti sa čas vybavovania
úradných agend, skvalitní a zelektronizuje sa možnosť participácie
verejnosti na veciach verejných.
Elektronizácia procesov
verejnej správy
Mesto Žilina zavedie realizáciou
projektu pre svojich občanov 143
elektronických služieb, ktoré bude
neustále skvalitňovať, prispeje k budovaniu a prepojeniu základných
Zavedením elektronických služieb verejnej správy sa výrazne
zvýši efektívnosť a výkonnosť,
skráti sa čas vybavovania úradných záležitostí, ušetria sa finančné prostriedky. Verejné obstarávanie bude preiehať v čo najvyššej
miere elektronickou formou.
Text a snímka:
Pavol ČORBA,
hovorca mesta
Prievidza je druhé najtransparentnejšie Banská Bystrica je v TOP 5
najtransparentnejších miest
mesto na Slovensku
V hodnotení Otvorená samospráva 2014 obsadila samospráva mesta Prievidza vynikajúce
2. miesto. Nezisková organizácia Transparency International Slovensko v ňom hodnotí
transparentnosť 100 najväčších samospráv na Slovensku v 11 oblastiach.
V
hodnotení, ktoré TIS
uskutočňuje každé dva
roky, dosiahla Prievidza
celkový výsledok 71 % a známku A-. V porovnaní s posledným
hodnotením samospráv, ktoré TIS
realizovala v roku 2012, si Prievidza hodnotenie výrazne polepšila
a v rebríčku sa posunula o 12 miest
(v roku 2012 skóre 60 %, známka
B). Ešte výraznejšie je viditeľný
progres v otvorenosti samosprávy
pri porovnaní s rokom 2010, keď
Prievidza obsadila až 37. miesto
(skóre 42 % a známka C-).
„Som rada, že naše úsilie o vyššiu otvorenosť je zavŕšené takýmto
úspechom. Myslím si, že je pre naše
mesto výbornou vizitkou. Verím v
to, že vyššia otvorenosť je dobrým
stavebným kameňom pre vyššiu
dôveru verejnosti. Tá môže efektívnejšie kontrolovať našu prácu a
obracať sa na nás s konkrétnymi návrhmi na zlepšenie. Výsledky však
zároveň potvrdzujú, že je stále čo
zlepšovať, takže túto agendu určite
neuzatvárame. Určite budeme pra-
covať na ďalších opatreniach, ktoré
zvýšia transparentnosť samosprávy
mesta Prievidza,“ hovorí Katarína
Macháčková, primátorka Prievidze.
Hodnotenie TIS meria kvalitu
formálnych pravidiel a ukazovateľov v 11 oblastiach. Skúma sa napríklad počet rozhodnutí Úradu
pre verejné obstarávaní o pochybeniach v tendroch vyhlásených
mestom, forma zverejňovania zoznamu zmlúv a faktúr na webových
stránkach, alebo existencia etického
kódexu zamestnancov úradov. Dáta
sa zbierajú z údajov zverejnených
na stránke mesta, cez infožiadosti,
webovú stránku Úradu pre verejné
obstarávanie a tendre.sme.sk.
„Vysoko nad celoslovenským
priemerom sme sa umiestnili vo
viacerých oblastiach. Napríklad v
oblasti verejného obstarávania a
územného plánovania. Naše opatrenia sú v porovnaní s celoslovenským priemerom dobre viditeľné
aj pri personálnej politike, alebo
v oblasti dotácií, kde sme prijali
všeobecne záväzné nariadenie s
viacerými ustanoveniami zvyšujúcim transparentnosť. Za naším
úspechom tiež môžeme hľadať
otvorenosť v komunikácii a využívanie moderných riešení, napríklad portálu Odkaz pre starostu,“
dodáva K. Macháčková.
Mesto Prievidza od roku 2010
v spolupráci s Transparency International Slovensko uskutočňuje projekt Transparentné mesto.
Jeho hlavným cieľom bolo zistiť
stav riešenia politík v citlivých oblastiach a pripraviť protikorupčné
opatrenia pre vybrané oblasti činnosti mesta Prievidza. Vzáverečnej
fáze projektu organizácia Transparency International Slovensko
asistuje mestu pri implementácii
opatrení do praxe. Opatrenia sa
uskutočňujú napríklad dopĺňaním interných smerníc, vydávaním nových všeobecne záväzných
nariadení, etických kódexov alebo
zverejňovaním nových informácií
na webovej stránke.
(av)
na Slovensku
Piate miesto zo stovky slovenských miest a stopercentné
hodnotenie samosprávy, ktoré sa týka prístupu k
informáciám a územného plánovania – aj to je hodnotenie
Banskej Bystrice v otvorenosti samospráv mimovládnou
organizáciou Transparency International.
M
esto Banská Bystrica si
v porovnaní s rokom
2012, keď organizácia
Transparency International vyhodnocovala rebríček na základe
obdobných kritérií, výrazne polepšilo. V celkovom hodnotení
transparentnosti samospráv získalo 69 % oproti 63 % spred dvoch
rokov. Z 9. miesta tak Banská Bystrica postúpila na piate.
Najlepšie hodnotenie získalo
mesto pod Urpínom za prístup k
informáciám (100 %), za územné
plánovanie a stavebný úrad (100
%) a za účasť verejnosti na rozhodovaní (90 %). Značne si polepšila
i vo verejnom obstarávaní a zabezpečovaní služieb (63 % oproti 36 %
v roku 2012) a v predaji a prenájme
majetku (68 % oproti 10 %).
Najslabšie hodnotené sú podľa
Transparency International personálna politika (0 %) a obecné
podniky a investície ((31 %).
V celkovom hodnotení sa Banská Bystrica umiestnila za mestom
Bratislava ako druhé najvyššie
hodnotené krajské mesto.
„Piate miesto z celkového počtu
100 najväčších miest na Slovensku vnímam veľmi pozitívne, o to
viac, že po dvoch rokoch si naša
samospráva opäť polepšila. Sme
druhým najvyššie hodnoteným
krajským mestom, čo je vynikajúca vizitka v transparentnosti.
Mimoriadne ma tešia hodnotenia
za prístup k informáciám či za
územné plánovanie. Samozrejme,
stále je čo zlepšovať, preto sa aj
na základe uvedených výsledkov
chceme v súčasnosti zamerať na
zefektívnenie personálnej politiky,“ konštatoval primátor mesta
Peter Gogola.
(bw)
20 šport
14. október 2014 • Obecné noviny
Park pod pamätníkom miestom
aktívneho odpočinku
V Parku pod pamätníkom pribudli exteriérové posilňovacie zariadenia, ktoré
môžu Banskobystričania využívať od 29. septembra.
Zrekonštruované
detské ihrisko
na Bachovej ulici
už slúži deťom
aj dospelým
Jedno z najväčších ružinovských detských ihrísk
v uplynulých týždňoch zmenilo svoju podobu.
Mestská časť Ružinov ho zrekonštruovala tak,
aby tu bola zóna pre najmenšie deti, väčšie deti
a priestor pre dospelých.
Umiestnené sú pri detskom ihrisku, ktoré mesto vybudovalo na
jeseň minulého roka. Dopĺňajú
tak charakter zóny aktívneho oddychu v parku a vizuálne korešpondujú s inštalovanými detskými prvkami.
Deväť posilňovacích prvkov
je umiestnených v dvoch radoch
rovnobežne s detskou lanovkou.
Sú vyrobené z kovu, dreva a imitácie dreva a svojou farebnosťou
zapadajú do prostredia parku. K
dispozícii sú zariadenia na precvičenie horných a dolných končatín, posilňovanie brušných a
chrbtových svalov či kardiovaskulárne cvičenie. Okrem známych
zariadení ako sú rebriny, hrazdy,
rotoped, bench či lavičky na cvik
sed - ľah, sú inštalované aj prvky
na precvičovanie pásu alebo stuhnutých svalov ramien a chrbta.
„Úlohou samosprávy je aj vytvárať svojim obyvateľom podmienky na aktívny odpočinok.
Nie všetci si môžu alebo chcú
platiť posilňovne, takže si myslím,
že posilňovňa zadarmo a najmä
na čerstvom vzduchu je ideálnou
alternatívou. Verím, že priestor,
ktorý sme vytvorili, si nájde svojich priaznivcov a užívateľov,“ povedal primátor Peter Gogola.
Exteriérovú posilňovňu realizuje správca zelene spoločnosť ZAaRES v celkovej hodnote 20 000 eur
z rozpočtu mesta Banská Bystrica.
Všetky prvky sú už umiestnené
na svojich miestach, no je ešte
nevyhnutné vybudovať dopadové plochy s mlatovým povrchom
a zabudovanými obrubníkmi po
obvode.
(mk)
Snímky: archív MsÚ
Tisícka plavcov zaplávala v Žiline
vyše tisíc kilometrov
Už po šiestykrát sa plavecká verejnosť stretla na Žilinskej plaveckej štafete, ktorá sa konala v Mestskej krytej plavárni 18. septembra
v rámci Žilinských dní zdravia. Na
štafete sa zúčastnilo 1007 plavcov,
ktorí spolu preplávali 1183 kilometrov.
Je to druhý najlepší výsledok
v histórií tohto podujatia, zatiaľ
najúspešnejší bol rok 2012, vtedy
účastníci preplávali 1315 km. Najmladším plavcom Žilinskej plaveckej štafety 2014 bola Henrieta Salátová (ročník 2012) a najstarším
Ľubomír Penovič (ročník 1942).
Svojou účasťou podujatie podporili aj plavci zo základných škôl,
stredných škôl a športových klu-
bov. Štafetu odplávali aj deti so
zdravotným znevýhodnením zo
Spojenej špeciálnej školy v Žiline.
Na ich čele stál aj účastník londýnskeho paralympijského finále
v plávaní Viktor Keményi, spolu s
členmi Paralympijského centra ta-
lentovanej mládeže v Bratislave.
Žilinskú plaveckú štafetu zorganizovalo mesto Žilina v spolupráci s Mestskou krytou plavárňou v
rámci Žilinských dní zdravia.
(pč)
Snímka: archív MsÚ
„Pred úpravou ihriska sme sa
poradili aj s mamičkami, čo by na
ihrisku privítali, veľmi chceli napríklad fit prvky na cvičenie,“ povedal
starosta Ružinova Dušan Pekár počas otvorenia ihriska. Na ihrisku,
ktorého súčasťou je aj cukráreň, sú
už nové preliezky, hojdačky, stroje
na cvičenie vhodné aj pre seniorov,
pingpongový stôl, úpravou prešli
basketbalové aj hokejbalové ihrisko.
„Čoskoro ešte pribudne lezecký kameň,“ dodal ružinovský starosta. Sú
tu nové lavičky a smetné koše.
Dodávateľa rekonštrukcie mestská časť Ružinov vysúťažila vo
verejnom obstarávaní formou
elektronickej aukcie a ihrisko tak
opravila za vyše 67-tisíc eur. „Tento
rok sa nám podarilo zrekonštruovať
štyri detské ihriská – okrem Bachovej sú to ihriská na Nezábudkovej,
Sinokvetnej a Starých záhradách,“
doplnil starosta Pekár.
(mš)
V Rači sa otvára nová
plavecká akadémia
Od septembra funguje v Rači nové detské plavecké centrum, ktoré ponúka plavecké kurzy deťom vo veku od bábätiek po školákov. Detská plavecká akadémia sa nachádza
v hoteli Barónka, v rekreačných priestoroch, ktoré sa prispôsobili potrebám detí. Na slávnostné otvorenie, ktoré sa
bude konať vo štvrtok 18. septembra o 10-tej hodine je pozvaný aj starosta Rače Peter Pilinský. „Plavecká akadémia
ponúka spoluprácu aj račianskym školám a škôlkam. Som
rád, že naše deti budú mať opäť o jednu skvelú príležitosť
viac ako zmysluplne tráviť svoj voľný čas,“ povedal Pilinský.
Plavecká akadémia otvorila svoje prevádzky okrem Rače aj
v Devínskej Novej Vsi, Karlovej Vsi, Petržalke a tiež v Stupave. V ponuke možno nájsť tiež kurzy aquababy, aquaprenatal, aquafitness, skupinové kurzy, individuálne kurzy a kurzy
pre škôlky a školy.
Text a snímka: (mik)
Vúc 21
Obecné noviny • 14. október 2014
Na prvom Dni otvorených dverí TSK
privítali vyše 1500 návštevníkov
Podujatie bolo určené širokej verejnosti so zreteľom na seniorov a mladú generáciu s cieľom priblížiť im
prácu samosprávy.
S
treda 1. októbra bola v
Úrade
Trenčianskeho
samosprávneho
kraja
v Trenčíne netradičná.
V čase od 9. do 16. h sa
tu uskutočnil historicky prvý Deň
otvorených dverí Trenčianskeho
samosprávneho kraja (TSK). Podujatie bolo určené širokej verejnosti so zreteľom na seniorov a mladú
generáciu s cieľom priblížiť im prácu samosprávy.
Návštevníci si mohli obzrieť nielen priestory úradu, ale hlavne zoznámiť sa s náplňou práce jednotlivých odborov, ich kompetenciami,
projektmi, stretnúť sa s krajskými poslancami či osobne sa pozhovárať s predsedom TSK Jaroslavom
Baškom. „Deň otvorených dverí
sme zorganizovali prvýkrát, aby
sme priblížili prácu a úlohu Trenčianskeho samosprávneho kraja
všetkým ľuďom, ktorí v našom kraji
žijú,“ uviedol predseda TSK.
Prvý Deň otvorených dverí využili viacerí krajskí poslanci, ktorí
prišli v sprievode obyvateľov zo
svojich okresov. Priblížili im svoje pôsobisko a spolu s predsedom
TSK odpovedali na otázky malých
i veľkých.
Pripravené boli súťaže, projekcie či prezentácie stredných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK:
SOŠ obchodu a služieb Trenčín,
SOŠ obchodu a služieb Púchov,
SPŠ Dubnica nad Váhom, SZŠ
Trenčín - prednáška Otvor oči, zachráň život.
„V rámci Dňa otvorených dverí prezentujeme zručnosti našich
žiakov a ich šikovnosť. Pre návštevníkov pripravujú nealkoholické osviežujúce nápoje, bowle
a dva druhy miešaných nápojov
s jedlými kvietkami. Naši cukrári
a kuchári sa prezentujú prípravou
rôznych pochúťok, jednohubiek
či koláčikov. Nezabúdame ani na
krásu, pretože je súčasťou nášho
života, takže naše kozmetičky
upravujú záujemkyniam nechty či
make-up,“ priblížila Mária Hančinská, riaditeľka SOŠ obchodu
a služieb Trenčín.
Trenčiansky samosprávny kraj
sa predstavil ako Trenčiansky
cyklistický kraj, pripravené boli
cyklistické trenažéry, na ktorých
sa súťažilo, Trenčianske osvetové
stredisko pripravilo prezentáciu
O kultúre v TSK, Europe Direct
Trenčín priblížilo Európsku úniu
prostredníctvom zaujímavých sú-
ťaží, predstavili aj regionálny rozvoj kraja, sociálne služby či dopravu v TSK: S Multicard po kraji, Do
práce na bicykli, to sa nosí!
Zamestnanci Národnej transfúznej služby Trenčín záujemcom urobili orientačné vyšetrenie krvných
skupín a Nataša Chovancová, vedúca lekárka Národnej transfúznej
služby v Trenčíne, odovzdala „Legitimáciu dobrovoľného darcu krvi“
prvodarcom, zamestnancom TSK,
ktorí v auguste 2014 darovali krv.
„Letné obdobie je obzvlášť náročné na získavanie darcov krvi
a zabezpečovanie dostatku transfúznych prípravkov. Preto som
rada, že Trenčiansky samosprávny
kraj v auguste zareagoval a dohodli
sme sa na mobilnom odbere priamo v Úrade TSK. Potešujúce je,
že sme získali nových prvodarcov.
Verím, že to nebol ich posledný
odber,“ prihovorila sa prítomným
Nataša Chovancová, vedúca lekárka Národnej transfúznej služby
v Trenčín.
Keďže 1. október je Medzinárodným dňom starších ľudí, podpísal
predseda TSK Jaroslav Baška so zástupcami Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku Memorandum o spolupráci. V duchu
solidarity medzi generáciami sa
na podpise memoranda zúčastnili
nielen seniori, ale aj stredoškoláci. Úrad TSK navštívil aj Vincenta
Bašista, štvornásobný veteránsky
majster sveta z Brazílie 2013.
Študenti stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK pri tejto
príležitosti pricestovali s opečiatkovaným kupónom do aj z Trenčína za 0,10 eura. Všetci záujemcovia si mohli dopriať v tento deň
prehliadku Trenčianskeho hradu,
ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, za symbolické 1 euro
či zadarmo navštíviť Galériu M.
A. Bazovského. Aj napriek sychravému počasiu v strede týždňa
na hrad Matúša Čáka zavítalo viac
ako 130 návštevníkov.
Všetci návštevníci sa mohli počas celého dňa zapojiť do súťaže
„Selfie s Trenčianskym samosprávnym krajom“ o hodnotné ceny
– stačilo, ak fotografiu zdieľali na
facebookovej stránke TSK, ktorú
župa skúšobne zriadil od septembra 2014.
Pri príležitosti historicky prvého
Dňa otvorených dverí TSK pripravila župa aj brožúrku o kompetenciách TSK. Tí, ktorí prišli osobne,
si mohli odniesť aj množstvo propagačných materiálov.
(phč)
Poslanci BSK zásadne nesúhlasia so zmenami
daňových príjmov VÚC
Návrh zákona o dani z motorových vozidiel župní poslanci vnímajú ako čisto politické rozhodnutie vlády SR bez ohľadu
na záujmy a potreby občanov Bratislavského kraja. Žiadajú poslancov NR SR, aby návrh zákona neschválili.
P
oslanci Bratislavského
kraja zhodne vyjadrili zásadný nesúhlas
k predloženému návrhu
zákona o dani z motorových vozidiel, podľa ktorého príde
župa v najbližších štyroch rokoch
o 25 mil. € a každý ďalší rok o 10
mil. €. Návrh Ministerstvá financií
SR vnímajú ako čisto politické rozhodnutie vlády SR bez ohľadu na
záujmy a potreby obyvateľov BSK.
Župa očakáva zhoršenie verejných
služieb v doprave, školstve aj sociálnej starostlivosti.
„Poslanci naprieč celým politickým spektrom odmietli zlý návrh vlády, na ktorý v konečnom
dôsledku doplatia obyčajní ľudia.
Oceňujem, že v záujme zvyšovania kvality života občanov sme
dokázali odhodiť stranícke trič-
ká, zabudnúť na trenice, odmietnuť to, čo nás rozdeľuje a spojili
sme sily v prospech študentov,
dôchodcov, rodiny, či ľudí, ktorí
svojou každodennou prácou držia v chode všetky naše regióny,“
zdôraznil bratislavský župan
Pavol Frešo. Krajskí poslanci
žiadajú poslancov NR SR, aby
návrh zákona neschválili. V prípade, že chválený bude, poverili
predsedu BSK Pavla Freša, aby
požiadal prezidenta SR o jeho
vrátenie do parlamentu.
Výšku dane si dnes určujú regióny a je to jediná daň, na ktorú
majú regióny ešte dosah. Od januára bude centralizovaná a výška pre kraje bude jednotná. Tento systém najviac poškodí BSK.
Výpadok pre VÚC chce vláda
kompenzovať prostredníctvom
vyššieho podielu na dani z príjmu fyzických osôb (DPFO). Túto
kompenzáciu deklaruje MF SR
pre VÚC ako celok v plnej výške,
avšak jej prerozdelenie bude silno
negatívne pre BSK a dočasne pozitívne pre všetky ostatné kraje.
Už podľa súčasného systému pre-
rozdeľovania DPFO je BSK solidárny voči ostatným regiónom.
V Bratislavskom kraji vybral štát
na dani z príjmu fyzických osôb
ročne takmer 200 mil. €, naspäť
mu dáva len 33 mil. €.
„Bratislavská župa vždy zodpovedne pristupovala k financiám. Snažili sme sa za uplynulé
obdobie financovanie župy zastabilizovať rôznymi opatreniami, zefektívniť činnosť župy.
V žiadnom prípade nemôžem
súhlasiť s tým, aby sme prišli
o takú veľkú čiastku, čo za nadchádzajúce štyri roky predstavuje približne 25 miliónov eur,“
uviedla vicežupanka Gabriella
Németh (SMK).
(ts-bsk)
Ilustračné foto: internet
22 z regiónov
Liptovský
Mikuláš môže
prísť o viac
ako milión eur
Pre podpísanie zmluvy,
ktorá bola v rozpore
s uznesením mestského
zastupiteľstva, môže prísť
mesto o asi 1,3 milióna
eur.
Mikulášsky okresný súd
zmluvu z roku 2009 označil za neplatnú. V rozpore
s vôľou poslancov vtedy
konal bývalý primátor Ján
Blcháč. Ten podľa súdu
v rozpore so zákonom
zaviazal mesto k takému predaju pozemkov,
na aký nemal mandát.
Poslanci začiatkom roka
2009 schválili bez súťaže
predaj pozemku s výmerou 12,5-tisíca štvorcových
metrov ako celok. Bývalý
primátor však s investorom – spoločnosťou
Zipcity – podpísal predaj
menej ako štyritisíc štvorcových metrov pod budúce
stavby a na zvyšok výmery
zaviazal mesto bezodplatným vecným bremenom.
Investor plánoval na pozemkoch postaviť byty.
„Zriadenie vecného bremena bez schválenia mestským zastupiteľstvom bol
takisto neplatný právny
akt. Navyše v budúcnosti
by sa o tieto pozemky
medzi nadštandardnými bytmi muselo mesto
starať na vlastné náklady,“
povedal primátor Alexander Slafkovský.
Krajský súd v Žiline vydal
nedávno záväzný právny
názor, ktorým sa bude musieť v ďalšom konaní riadiť
mikulášsky okresný súd.
„Ak sa preukáže, že spoločnosti Zipcity vznikla škoda,
môže mesto prísť o asi
1,3 milióna eur. Iba kvôli
svojvôli môjho predchodcu,“ konštatuje Alexander
Slafkovský. Podľa jeho slov
v prípade, že súdy investorovi škodu priznajú, bude
povinnosťou nového vedenia mesta Jánovi Blcháčovi
celú sumu zosobniť.
Zmluvu z roku 2009, ktorá
bola v rozpore s uznesením zastupiteľstva, malo
súčasné vedenie mesta
v roku 2011 záujem dať
do súladu. Investor však
namiesto toho od zmluvy
odstúpil a podal na mesto
žalobu. Podľa uznesenia
mestských poslancov mali
byť pozemky predané za
podstatne vyššiu sumu, než
aká sa objavila v zmluve
podpísanej bývalým primátorom J. Blcháčom. Ak by
k predaju došlo, mesto by
prišlo o asi 570-tisíc eur.
(ts-msú)
14. október 2014 • Obecné noviny
Primátorský deň ukončil
Žilinské kultúrne leto 2014
Primátorský deň bol poslednou akciou Žilinského kultúrneho leta 2014, ktorú
organizovalo mesto Žilina v spolupráci s inštitúciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
P
očas celého dňa boli
otvorené dvere Mestského úradu v Žiline a
Radnice mesta Žilina.
Počas celého dňa mali
obyvatelia možnosť navštíviť pracovňu primátora Igora Chomu,
oboznámiť sa s pracovnou agendou jednotlivých odborov Mestského úradu v Žiline, nazrieť do
zákulisia mestského divadla a pozrieť si priestory starobylej radnice. Prehliadky mestského úradu
aj radnice boli spojené so zaujímavým výkladom a nechýbal ani
odborný komentár k aktuálnym
témam mesta. Primátor absolvoval v priebehu dňa viacero stretnutí so žilinskými seniormi, mládežníkmi a ďalšími obyvateľmi
mesta.
Návštevníci Radnice mesta Žilina si mohli pozrieť Svadobnú
sieň, kde sa konajú civilné sobáše, zasadaciu miestnosť, kde
prebiehajú rokovania Mestského
zastupiteľstva Žilina a prijímaciu
miestnosť určenú pre vzácnych
hostí mesta. Z Burianovej veže
sa záujemcom o prehliadku naskytol impozantný pohľad na
celé mesto. Herci v Mestskom divadle Žilina pripravili pre žiakov
besedu, na ktorej sa dozvedeli
zaujímavosti o živote divadla a
hercov.
Popoludní seniori s primátorom diskutovali o potrebách
seniorov a možnostiach ich riešenia. Po stretnutí so seniormi
zasadal Mládežnícky parlament
mesta Žilina, hovorilo sa najmä
o spolupráci mladých ľudí s mestom a o potrebách mládeže. Obe
stretnutia boli veľmi podnetné
a priniesli nové námety pre budúcu činnosť. Úrad, úradníci
a kompetencie mestského úradu
boli hlavnými témami verejnej
diskusie, ktorá sa uskutočnila
v priestoroch kaviarne Mestského divadla Žilina. Pozvanie do
diskusie prijal aj hosť z partnerského mesta Frýdek-Místek Petr
Menšík, tajomník magistrátu.
Celé popoludnie až do večerných hodín prebiehal na Mariánskom námestí sprievodný
kultúrny program. Diváci mali
možnosť vybrať si vystúpenie
z rôznych žánrov, či už folklór,
zborový spev, pop rock alebo
blues. Na Námestí A. Hlinku sa
konali bežecké preteky pre najmenších, z ktorých si víťazi odniesli hodnotné ceny.
(čor)
Predseda NSK Milan Belica a primátor Nitry Jozef
Dvonč podpísali memorandum o spolupráci
Partneri sa zaviazali zabezpečiť spoločnú prípravu a implementáciu regionálnej integrovanej územnej stratégie
(RIÚS) a integrovanej územnej stratégie mestskej oblasti.
M
emorandum o spolupráci medzi Nitrianskym
samosprávnym krajom
(NSK) a mestom Nitra podpísali
v utorok 30. septembra v Župnom
dome v Nitre predseda NSK Milan Belica a primátor Nitry Jozef
Dvonč. Partneri memoranda sa
zaviazali zabezpečiť spoločnú prípravu a implementáciu regionálnej integrovanej územnej stratégie
(RIÚS) a integrovanej územnej
stratégie mestskej oblasti v súlade
s princípom partnerstva, s cieľom
zvýšiť úroveň hospodárskeho a
sociálneho rozvoja územia mesta
a územia celého samosprávneho
kraja. Ako povedal po podpise
memoranda predseda NSK Milan
Belica, týmto aktom sa v programovom období rokov 2014 – 2020
otvára široká brána pre vzájomnú
spoluprácu. Integrovaný regionálny operačný program (IROP)
funguje na princípe spájania. „Tu
sa programuje cieľ, ktorý integruje
veľa prvkov v danom území - Nitru
a prstenec obcí v jej okolí,“ konštatoval na brífingu predseda NSK.
Ako zdôraznil, princípom efektívneho získavania a využívania
eurozdrojov je v novom programovom období najmä synergia,
súčinnosť viacerých prvkov prinášajúcich nový rast a zamestnanosť.
Zmluvnú spoluprácu NSK a
krajského mesta Nitra na základe
obsahu memoranda ocenil aj primátor Nitry Jozef Dvonč. Vyslovil
nádej, že v zmysle stratégie integrácie a vzájomnej koordinácie
budú podobne postupovať aj iné
mestá a obce.
Obe strany sa zaviazali zabezpečiť spoločnú prípravu a implementáciu RIÚS a integrovanej
územnej stratégie mestskej oblasti
v súlade s princípom partnerstva.
(bs, op)
Na Staromestskom Beerfeste ponúkali viac ako 80 druhov piva
Na pivných slávnostiach 26. a 27. septembra sa v Bratislave predstavilo 20 veľkých aj menších pivovarov z celého Slovenska.
N
a Hviezdoslavovom námestí sa v posledný septembrový víkend konal v
poradí už tretí ročník Staromestského
Beerfestu. Návštevníci na ňom mohli ochutnať
viac ako 80 druhov piva z 20 rôznych pivovarov z celého Slovenska. Organizátorom pivného festivalu je Slovenské združenie výrobcov
piva a sladu, partnerom podujatia je mestská
časť Bratislava-Staré Mesto.
V stánkoch na Hviezdoslavovom námestí
mohli milovníci piva ochutnať svetlé aj tmavé
pivo, v ponuke boli radlery, kvasinkové pivo či
pivné špeciály. Návštevníkov navyše čakali rôzne sprievodné podujatia ako napríklad pivná
škola čapovania či objavovanie sveta pivných
chutí v podaní sládkov. Staromestský Beerfest
sa konal 26. a 27. septembra a predstavilo sa na
ňom 20 veľkých aj menších pivovarov z celého Slovenska (Heineken Slovensko, Pivovary
Topvar, Steiger, Kaltenecker, Banskobystricky pivovar, Sessler, Richtár Jakub, Turčiansky
pivovarnícky dom, Patrónky pivovar, Starosloviensky pivovar, Pivovar Vŕšky, Kastelán,
Zámocký pivovar, Štramák, Liptovar, Sloven-
ské kočovné pivovary, Jama Brewery). Nechýbali ani rôzne gastronomické pivné špeciality.
Podujatie spestrili vystúpenia kapiel Vidiek,
Medial Banana, Lojzo, Fuera Fondo, Captain
Slice, King Shaolin, Unisex a Kozovanka.
Na prvom ročníku festivalu v roku 2012 bolo
v ponuke viac ako 30 druhov piva. Vlani ich
počet narástol na vyše 70. Takmer 15 000 návštevníkov vypilo približne 11 400 litrov čapovaného piva.
(ob)
z regiónov 23
Obecné noviny • 14. október 2014
V Nitre odhalili pamätník
osobnosti našich dejín Andrejovi Hlinkovi
V Rači začali
z eurofondov
uskutočňovať
ďalšie dva veľké
projekty
Slávnostnej udalosti predchádzala historická konferencia v aule Kňazského seminára
sv. Gorazda.
P
ri príležitosti 150. výročia narodenia Andreja Hlinku odhalili
v utorok 23. septembra v Nitre v blízkosti
križovatky na Triede A. Hlinku
s Ulicou B. Slančíkovej pamätník
tejto významnej osobnosti našich
dejín. Na slávnostnom odhalení
sa zúčastnili podpredseda Národnej rady SR Ján Figeľ, predseda Nitrianskeho samosprávneho
kraja Milan Belica, nitriansky biskup Viliam Judák, primátor Nitry Jozef Dvonč, predseda Matice
slovenskej Marián Tkáč, predseda Správnej rady Ústavu pamäti
národa SR Ondrej Krajňák, zástupcovia primátora Štefan Štefek a Ján Vančo aako aj poslanci
mestského zastupiteľstva.
„Andrej Hlinka sa snažil svojou prácou zveľaďovať a upevňovať národné povedomie i postavenie nášho národa. Vždy
podporoval autonómiu Slovákov.
Známa je jeho reč počas Pribinových slávností v roku 1933
práve tu, v Nitre. Dokázal ľudí
povzbudiť k národnému cíteniu.
Aj preto je jedna z hlavných ciest
v našom meste pomenovaná práve po ňom,“ povedal v príhovore
primátor Jozef Dvonč. Poďakoval sa všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli k realizácii
tohto pamätníka, najmä autorovi
akad. sochárovi Milanovi Marciňovi ako aj stavebným firmám,
odlievačom a kamenárom, ktorí
pomohli jeho myšlienku zhmotniť. „Verím, že týmto zanecháme
odkaz ďalším generáciám v tom
zmysle, že si dokážeme uctiť históriu,“ dodal primátor J. Dvonč.
Nitriansky biskup Viliam Judák
zdôraznil, že Hlinka je príkladom
toho, že aj kňazské osobnosti sa
v mnohých prípadoch výrazne
zaslúžili o rozvoj slovenského národa. „Na jeho príklade vidíme, že
to bol muž činu, že miloval cirkev
i svoj národ, a preto je dobré, že
bude mať v Nitre pamätník, ktorý
bude pripomínať hodnoty, ktoré
Andrej Hlinka vyznával,“ uviedol
biskup V. Judák.
Slávnostnej udalosti predchádzala historická konferencia
v aule Kňazského seminára sv.
Gorazda, na ktorej odzneli prednášky Milana S. Ďuricu, Róberta
Letza, Petra Mulíka, Štefana Kucíka a Viliama Judáka. Témy boli
venované dielu Andreja Hlinku
ako významnému kňazovi, národovcovi, politikovi, publicistovi,
prekladateľovi a signatárovi Martinskej deklarácie z roku 1918.
Na seminári sa hovorilo o význame jeho osobnosti v slovenských
dejinách, jeho katolíckom a sociálnom učení i jeho kontaktoch
s nitrianskym biskupom Karolom Kmeťkom či o jeho vzťahoch
s americkými Slovákmi.
Ľudmila SYNAKOVÁ
Bánovce nad Bebravou opäť ožili vďaka
farmárskemu Mňam festu
Na piatom ročníku festivalu sa zišlo viac ako 15 000 návštevníkov, atrakciou boli súťaže o najlepšiu
klobásu, najkrajšie jabĺčko ako aj výroba ovčích hrudiek a varenie slivkového lekváru.
N
ielen obyvatelia mesta, ale
aj ľudia zo širokého okolia
Bánoviec nad Bebravou
prišli v sobotu 20. septembra podporiť už piaty ročník farmárskeho
festivalu Mňam fest. Keďže doterajšie ročníky Mňam festu zaujali tisíce účastníkov, rozhodli sa organizátori s podujatím ďalej pokračovať.
V roku 2012 organizátori založili
neziskovú organizáciu Mňam fest,
ktorej členom je aj mesto Bánovce
nad Bebravou. Mňam fest sa v Bánovciach nad Bebravou stal tradíciou a na piatom ročníku sa zišlo
viac ako 15 000 návštevníkov, čo
svedčí o tom, že podujatie je obľúbené a návštevníci dali jednoznačne
najavo, že slovenské domáce potraviny sú kvalitné, bezpečné a hlavne
pochádzajú z nášho regiónu. Autormi myšlienky farmárskeho festivalu
sa po spoločnom rokovaní stali primátor Bánoviec nad Bebravou Marián Chovanec a riaditeľ spoločnosti
MVL Agro, s. r. o., Štefan Petrík.
Na tohtoročnom festivale sa zúčastnila aj generálna riaditeľka sekcie poľnohospodárstva a obchodu
Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR Zuzana Nouzovská, predseda Trenčianskeho
samosprávneho kraja a poslanec
NR SR Jaroslav Baška, ako aj viacerí poslanci VÚC Trenčín.
Program na námestí sa začal
sprievodom kočov mestom. Na
troch pódiách sa vystriedali rôzne
folklórne a tanečné súbory a dychové hudby. Do pestrej ponuky
programu prispeli aj hostia z moravskej družobnej obce Milotice,
ktorí predstavili svoju vinársku
oblasť. Počas dňa si návštevníci
mohli pochutnať na pečenom býkovi, grilovanej bánoveckej mliečnej kocke, hríbových melencoch,
kapustnici, francúzskej a držkovej
polievke, guláši, koláčoch i perkách.
Atrakciou v tomto roku boli súťaž vo výrobe najlepšej klobásy na
traktorovej vlečke, súťaž o najkrajšie jabĺčko, výroba ovčích hrudiek
i varenie slivkového lekváru, ktoré
prilákali početných záujemcov.
Radosť mali aj najmenší účastníci podujatia, pre ktorých boli
pripravené detské atrakcie a malá
zoo s domácimi zvieratkami ako
aj prehliadka historických traktorov a kombajnov. Tak ako každý
rok ani na tomto ročníku nechýbala tombola s hodnotnými cenami.
Na záver možno konštatovať, že
podujatie splnilo svoj účel. Už teraz
sa mesto Bánovce nad Bebravou
a slovenskí poľnohospodári a potravinári pripravujú na šiesty ročník
tohto obľúbeného podujatia.
(im)
V materskej škole po rekonštrukcii pribudnú desiatky
nových miest, pribudne aj
denný stacionár pre seniorov.
V Rači začali uskutočňovať
ďalšie dva veľké projekty, na
ktoré mestská časť získala
peniaze z eurofondov v rámci
projektu ISRMO. Už odovzdali
aj staveniská – materskú
školu na Gelnickej ulici
a schátranú budovu bývalých
jasličiek na Plickovej ulici.
Už v najbližších dňoch sa
začnú stavebné práce na
škôlke na Gelnickej ulici,
konkrétne v časti, kde
doteraz fungovalo fitnes
centrum. Tieto priestory sa
zrekonštruujú a prispôsobia
potrebám materskej školy.
„Rozšírime tak kapacity tejto
škôlky a verím, že už v ďalšom školskom roku prijmeme o niekoľko desiatok
detí viac,“ povedal starosta
Rače Peter Pilinský. Projekt
je financovaný zo zdrojov
projektu ISRMO, oproti
pôvodne rozpočtovanej
sume 447-tisíc eur s DPH sa
vysúťažilo necelých 336-tisíc
eur s DPH.
Ako prvé na budove vymenia okná, zateplia fasádu
a opravia terasu. „Toto by
sme chceli stihnúť ešte tento
rok, no všetko bude závisieť
od počasia, keďže tieto práce
sa môžu robiť pri teplote nad
5 stupňov Celzia,“ povedal
vedúci oddelenia investičných činností v Rači Štefan
Borovský. V interiéri následne
urobia novú elektroinštaláciu, zrekonštruujú sociálne
zariadenia a príslušenstvo
zdravotechniky, vymenia
podlahy, obklady a urobia
ďalšie potrebné interiérové
úpravy. Práce by mali byť
ukončené v júni 2015.
V najbližšom čase sa začne
tiež s rozsiahlou rekonštrukciou schátranej budovy
bývalých jasličiek na Plickovej ulici, ktorá sa vo finále
zmení na denný stacionár
pre seniorov. „Bude to veľmi
pekné a útulné miesto pre
našich starších obyvateľov
na kvalitné trávenie dní,“ povedal starosta Peter Pilinský.
Aj táto stavba je financovaná
z eurofondov v rámci projektu ISRMO, pričom z pôvodne
rozpočtovanej sumy 463-tisíc
eur s DPH sa verejne obstarala suma 338-tisíc eur s DPH.
Prvými prácami na budove
bude zateplenie strechy a obvodového plášťa a výmena
okien. Nový stacionár by mal
byť hotový v júni 2015.
(mikl)
politika
24 sociálna
Na Seniorfeste
odštartujú
projekt Karta
staromestského
seniora
Počítačový kurz pre seniorov,
ale aj premietanie filmu,
divadelné predstavenie,
špeciálna prednáška v rámci
projektu Poznaj Staré Mesto
a veľa ďalšieho. Október je
mesiacom úcty k starším
a v bratislavskom Starom
Meste sa začal ďalší ročník
staromestského Seniorfestu.
Okrem kultúrnych a spoločenských podujatí Staré
Mesto práve v októbri spúšťa
projekt Karta staromestského seniora.
Mestská časť Staré Mesto
má v porovnaní s inými mestskými časťami najviac obyvateľov v dôchodkovom veku.
Karta staromestského seniora je určená obyvateľom nad
60 rokov, ale aj poberateľom
starobného, invalidného a
vdovského dôchodku. Vďaka
nej si budú môcť uplatniť
zľavy z rôznych služieb ale aj
z tovaru. „Poskytované zľavy
a výhody sa budú vzťahovať
okrem zariadení v pôsobnosti
mestskej časti BratislavaStaré Mesto napríklad aj na
plavbu Propelerom zdarma.
Mestská časť rokuje s poskytovateľmi služieb ako
opravy, kaderníctva, čistiarne,
kníhkupectvá, či kaviarenské
služby a reštaurácie,“ uviedla
starostka mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto Táňa
Rosová.
V rámci staromestského
Seniorfestu sa seniori môžu
tešiť na divadelné predstavenie, výstavu či koncert. Staromestská knižnica pripravila
ročnú bezplatnú čitateľskú
registráciu pre nových čitateľov nad 60 rokov vo všetkých
pobočkách knižnice.
(ob)
14. október 2014 • Obecné noviny
V Petržalke otvorili už siedmy
ročník SeniorFestu
Trojtýždňový festival slávnostne otvoril starosta Petržalky Vladimír Bajan v pondelok
6. októbra v Dome kultúry Zrkadlový háj na Rovniankovej ulici.
P
re petržalských seniorov takmer na každý
deň pripravili množstvo tradičných tanečno-zábavných a hudobných popoludní, zaujímavé
prednášky a diskusie a, samozrejme, nechýbajú ani športové disciplíny. Seniori sa môžu tešiť na
besedy s MUDr. Viliamom Dobiášom, prezidentom Slovenského
Červeného kríža, Tomášom Janovicom a deťmi zo ZŠ Dudova, ale
aj na posedenie s Gizkou Oňovou.
Pribudlo aj súťažno-zábavné dopoludnie spoločenských hier pod
názvom „Rozum do hrsti“. Pripravená je výstava prác amatérskych
umelcov z prírodných materiálov
- dreva, drôtu a slamy. Súčasťou
festivalu zostali u seniorov veľmi
obľúbené športové podujatia - petangový a stolnotenisový turnaj.
Petržalka v tomto roku zaradila
do programu aj zábavno-súťažné
popoludnie pre celú rodinu venované jablku pod názvom „Jablkobranie“. Nielen samospráva
pripravila program pre seniorov,
ale aj seniori si pripravili program
pre Petržalčanov. Humorné predstavenie pod názvom Petržalská
svadba sa určite oplatí vidieť. Na
záverečnom galaprograme vystúpi
populárne mužské trio La Gioia.
Starostlivosť o seniorov zo strany mestskej časti prichádza tiež cez
rôzne sociálne programy ako na-
príklad príspevok na stravovanie či
bezplatné občianske poradne. Aby
samospráva vytvorila priestor na
spoločné stretnutia petržalských
seniorov, zriadila už šesť denných
centier v každom obvode, v ktorých organizuje prednášky a besedy s odborníkmi z rôznych oblastí
– zdravej výživy, práce s počítačom, prevencie pred kriminálnou
činnosťou. Centrá ponúkajú seniorom na výber pestré spektrum aktivít, tvorivé dielne a ručné práce,
spoločné výlety do prírody alebo
cvičenie pre zdravie. Všetky sú
vybavené počítačom a v každom
je možnosť pripojiť sa na internet.
Zvýšenie počítačovej gramotnosti
u petržalských seniorov realizovala
mestská časť netradične - formou
výmeny skúseností s deťmi základných škôl na jej území. Vlani zvýšila samospráva štandard v dennom
centre na Vyšehradskej ulici výmenou všetkých podlahových krytín,
vymaľovaním priestoru a pribudlo
aj nové interiérové vybavenie. V
tomto roku prechádza takouto rekonštrukciou centrum na Osuského ulici.
Trojtýždňový festival, na ktorý majú petržalskí seniori vstup
zdarma, pripravila mestská časť v
spolupráci s kultúrnymi zariadeniami Petržalky a Miestnou knižnicou Petržalka.
(ts-mp)
V Prievidzi debarierizujú a rekonštruujú
zariadenia pre seniorov
Dôchodcom ubytovaným v Zariadení pre seniorov na Ulici J. Okáľa v Prievidzi vynovili balkóny,
sociálne zariadenia a v kuchynskej časti vymenili lapač tukov.
M
esto Prievidza dlhodobo pracuje na zlepšovaní
podmienok v dvoch existujúcich zariadeniach pre seniorov.
Po vybavení zariadenia polohovateľnými posteľami a rekonštrukcii
sociálnych zariadení v zariadení
na Rázusovej ulici sa uskutočnili
rekonštrukčné práce aj v prevádzke
na Ulici J. Okáľa.
Jednou z najrozsiahlejších rekonštrukcii bola úprava balkónov
v izbách ubytovaných dôchodcov.
Dezolátny stav pôvodných balkónov viedol ku kompletnej výmene
podlažia.
Renovácia sa dotkla aj sociálnych
zariadení. „Samozrejmosťou sú bezbariérové prvky, ktoré majú za úlo-
hu čo najviac uľahčiť každodenné
činnosti našich obyvateľov,“ uviedol
riaditeľ zariadenia Branislav Magdolen. Za dôležitú považuje aj výmenu lapača tukov v kuchyni, ktorá
tiež prispeje k zdravšiemu prostrediu seniorského zariadenia.
„Október je označovaný za mesiac úcty k straším, mesto Prievidza
počas neho chystá niekoľko akcií
pre seniorov, dôležité je však v prvom rade myslieť na každodenné
podmienky života našich seniorov.
Systematickou prácou v našich zariadeniach sa tieto podmienky snažíme neustále zlepšovať,“ uviedla
primátorka Macháčková.
mou festivalu zapája starších občanov
do spoločenského diania. Súčasťou
festivalu bola aj výstavka prác zručnosti seniorov - maľovanie, výrobky
z drôtu, vosku a podobne. Atmosféru
festivalu dopĺňalo pohostenie divákov
a účinkujúcich výrobkami kuchyne
starých materí, ktorej nikto neodolal.
„Ako spoluorganizátori za Senior
klub Priatelia ďakujeme mestu za to,
že už po siedmykrát zaradilo Festival
seniorov do programu kultúrneho
leta v Žiline,“ vyjadrila sa za spoluorganizátorov Vlasta Brezianska.
(ďur)
Mesiac úcty k starším otvorili
v Žiline Festivalom seniorov
Až 14 speváckych a tanečných skupín, spolu 210 účinkujúcich, zo Žiliny, z Turca,
Liptova, Oravy, Kysúc a Bytče presvedčili svojimi výkonmi a kreativitou, ako
zvládajú jeseň svojho života.
U
ž po siedmykrát sa v rámci
programu Žilinského kultúrneho leta konal v Žiline
Festival seniorov, ktorý organizovalo mesto Žilina s Denným centrom
A. Kmeťa a Senior klubom Priatelia. Žilinskí seniori 26. septembra
na Mariánskom námestí predviedli
verejnosti, že o zábavu a kreativitu
nemajú núdzu. Cieľom festivalu je
každoročne predstaviť seniorský
život a dať priestor umeleckej tvorivosti a zručnosti starších ľudí.
V Žiline sa stal Festival seniorov
už neodmysliteľnou súčasťou Žilinského kultúrneho leta, ktorý sym-
bolicky otvára mesiac úcty k starším – október. Bohatý a jedinečný
program seniorov zaujal všetkých,
ktorí sa v piatok 26. septembra ocitli
na žilinskom Mariánskom námestí.
Účinkujúci presvedčili divákov, že
„Zostarnúť nie je umenie – umenie
je vyrovnať sa s tým“, čo bolo aj ich
tohtoročným mottom. Až 14 speváckych a tanečných skupín, spolu 210
účinkujúcich, zo Žiliny, z Turca, Liptova, Oravy, Kysúc a Bytče presvedčili svojimi výkonmi a kreativitou,
ako zvládajú jeseň svojho života.
„S obdivom som sledoval chuť žiť
a vedieť sa baviť našich seniorov, ktorí
by určite predbehli v niektorých veciach aj mládež. Veľmi oceňujem, že
v jeseni života dokážu naši starší plnohodnotne tráviť svoj čas, spevom,
tancom alebo ručnými prácami,
čoho dôkazom je aj dnešný Festival
seniorov. Zároveň by som ich chcel
poprosiť, aby svoju chuť do života
a vedieť sa hodnotne baviť odovzdali
aj mladším generáciám, ktoré majú
skôr tendenciu sedieť doma pri počítači, než efektívne tráviť voľný čas
v mladosti,“ povedal primátor Žiliny
Igor Choma.
Hostia aj účinkujúci ocenili, že
mesto nezabúda na seniorov a aj for-
(pč)
sociálna politika 25
Obecné noviny • 14. október 2014
Tohtoročnou novinkou bolo poradenstvo
pre záujemcov o prácu
Na Námestí SNP v Banskej Bystrici sa 3. októbra konali Regionálne Radničkine trhy. Záštitu nad nimi
prevzal primátor Peter Gogola.
Jedinečný projekt má za cieľ
nielen zviditeľniť prácu občanov
so zdravotným postihnutím, ale
hlavne osloviť spoločnosti a zamestnávateľov, aby využili možnosť zamestnať zdravotne postihnutých občanov.
Produkty svojej činnosti na
Radničkiných trhoch prezentovalo 25 chránených dielní, zariadení sociálnych služieb a služieb
zamestnanosti z regiónov celého
Slovenska, predovšetkým však z
banskobystrického regiónu. Návštevníci si mohli pozrieť a kúpiť ručne vyrobené diela z hliny,
kovu, papiera, textilu, keramiky
či drôtu. Nechýbali koláčiky a iné
produkty z dielní poskytujúcich
gastronomické služby.
Organizátormi predajno-prezentačných trhov boli občianske
združenie Inklúzia, Ministerstvo
kultúry SR a mesto Banská Bystrica, generálnym partnerom nadácia Slovenskej sporiteľne.
„Naším cieľom je prezentovať
možnosti začleňovania osôb so
zdravotným postihnutím do pracovného prostredia a podporiť
myšlienku ich života a práce v komunite. Tento projekt má v sebe
potenciál dať do pozornosti prácu
občanov so zdravotným postihnutím, ale predovšetkým osloviť
zamestnávateľov, aby využili možnosť zamestnať zdravotne postihnutých občanov, využiť služby
chránených dielní či poskytnúť
poradenstvo v problematike zamestnávania
znevýhodnených
skupín,“ povedala Viera Záhorcová, štatutárna zástupkyňa OZ
Inklúzia.
Novinkou tohtoročných Radničkiných trhov bola ponuka služieb zamestnanosti formou poradenstva pre záujemcov o prácu
z radov zdravotne postihnutých
občanov, ale aj pre zamestnávateľov, ktorí chcú zamestnať týchto
občanov, prípadne vytvoriť pre
nich pracovné miesta.
„Je v mojom výsostnom záujme
plne podporovať projekty s cieľom
zviditeľniť prácu občanov so zdravotným postihnutím, ale hlavne osloviť zamestnávateľov, aby
využili možnosť zamestnať týchto
občanov. Oceňujem, že aj vďaka
aktivitám ako je projekt Radničkine trhy sa téma chránených dielní dostane do povedomia širokej
verejnosti a ľudia s neľahkým osudom tak môžu nájsť nielen svoje
miesto na trhu práce, ale aj väčší
rešpekt a úctu nás všetkých,“ vyjadril sa primátor mesta Peter Gogola.
(ts-bw)
prednášok účinkujúci s vtipom
oboznámili prítomných s hendikepom takým, aký naozaj je.
Prednáškové trojdnie sa začalo 30. septembra v Kine Mier
v Považskej Bystrici. Pokračovalo
1. októbra v Posádkovom klube
Trenčín aj za účasti trenčianskeho
župana Jaroslava Bašku a skončilo
sa 2. októbra v Kine Baník v Prievidzi.
V každom meste sa konali dve
prednášky, ktoré uvádzal Miroslav Bulovský manažér združenia
Parasport24. Pozvanými hosťami
boli Paulína Triščová, hendikepovaná maliarka, hendikepovaný Aleš Rauš, speváčka Katarína
Landlová, iluzionista Radek Bakalář, či Zuzana Vačková, slovenská herečka.
(ts-tsk)
Ako vnímať hendikep?
Odpoveď na túto a mnohé ďalšie otázky dostalo po prvýkrát približne 3200 študentov stredných
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Trenčianskeho samosprávneho
kraja. Odbor školstva a kultúry
TSK spolu s občianskym združením Parasport24 – klub hendikepovaných športovcov Slovenska a Krajským centrom voľného
času v Trenčíne v zriaďovateľskej
pôsobnosti TSK zorganizovali
prednášky na tému ,,Ako vnímať
hendikep“.
Prednášky, ktoré boli určené
stredoškolákom, mali za cieľ čo
najvhodnejším spôsobom priblížiť život hendikepovaných ľudí
tak, aby začali byť vnímaní ako
bežní a zdraví ľudia.
Ide o prvý projekt svojho druhu, keď počas 90-minútových
Konferencia Áno, dá sa to!
– inšpirácia pre miestne komunity
V Košiciach sa 29. októbra uskutoční podujatie s názvom Áno, dá sa to!, ktorým chce Nadácia Ekopolis
v spolupráci s partnermi motivovať miestne komunity a ukázať príklady dobrej praxe.
P
odujatie sa uskutoční v rámci Programu Aktívne občianstvo a inklúzia,
ktorý uskutočňuje Nadácia Ekopolis
v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.
Prostredníctvom príkladov dobrej praxe z
uskutočňovaných projektov chcú organizátori motivovať a inšpirovať miestne komunity.
Ukázať, že existujú praktické úspešné riešenia, že Rómov a chudobných ľudí je možné
zamestnať a vytvoriť im prístup k príjmom.
Neformálna konferencia Áno, dá sa to! Sa
začne o 10. hodine v Košiciach v priestoroch
Kasárne – Kulturpark (budova Alfa). Podujatie, ktoré bude moderovať Dorota Nvotová, je
určené zástupcom mimovládnych organizácií a samospráv zo Slovenska. Vďaka rôznorodosti rečníkov získajú účastníci komplexný prehľad o riešeniach danej problematiky.
Účasť na podujatí potvrdilo 10 odborníkov
pôsobiacich v rôznych oblastiach, od školstva, kultúry, médií až po hudobnú scénu. Na
podujatí odprezentujú obecné sociálne podniky, okrem starostu a sociologičky vystúpi aj
zástupca z neziskového sektora a dozviete sa
o danej téme aj z pohľadu konzultanta. Pozvanie na podujatie prijala aj zástupkyňa Európskej komisie, ktorá sa venuje tejto téme. Prezentácie sa neuskutočnia tradičnou formou,
ale pôjde o dynamické vystúpenia zamerané
na pozitívne emócie a myšlienky, ktoré budú
ilustrované konkrétnymi príkladmi.
Na 28. októbra je o 19. hodine naplánované premietanie filmu Cigáň v priestoroch
Tabačky v Košiciach, ktoré bude spojené s
diskusiou s autorom filmu. Premietanie sa
uskutoční v spolupráci s Karpatskou nadáciou v rámci projektu Trampolína.
Viac informácií: Eva Ščepková, Nadácia
Ekopolis, [email protected], 0908 565
464.
Prihlášku nájdete na: https://docs.google.
com/forms/d/1UNIRuJwnqmJa5IeXKmui3TfS4SFrmXB14gINUSdc3Kk/viewform
Pozvánku nájdete na:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/47760104/Konferencia_pozvanka.pdf
Služby, ktoré budú
poradne poskytovať,
sú zamerané na
rôzne krízové situácie
a celkovú pomoc
obyvateľom a rodinám.
V žilinskej župe
pribudne osem
bezplatných
centier sociálneho
poradenstva
Žilinská župa má opäť nový
projekt sociálnej pomoci. Na
jej území vznikne osem nových
bezplatných centier sociálneho
poradenstva. Služby, ktoré budú
poradne poskytovať, sú zamerané na rôzne krízové situácie
a celkovú pomoc občanom a
rodinám.
„Systém poradenských centier
bude fungovať na báze sieťovania
tak, aby človek nemal pocit, že si
ho poradcovia iba pohadzujú. „Výhodou je, že špecialistu kontaktuje poradca a nie občan, ktorý má
takto o starosť menej a nemusí
chodiť od dverí k dverám a hľadať pomoc. Stačí, ak zaklope na
jedny a tam sa už postarajú, aby
sa jeho problém posunul k príslušnému špecialistovi,“ spresnila
riaditeľka odboru sociálnych vecí
žilinskej župy Marta Pauková.
Poradcovia ôsmich centier budú
pracovať nielen v rámci zariadenia, ale i v teréne. Poradcovia
majú za úlohu aj oslovovanie spádových obcí, či už na stretnutiach
seniorov, alebo iných skupín.
Poradcovia nebudú len čakať na
občanov s problémami, ale budú
sami zvolávať skupiny ľudí na
spoločné poskytovanie pomoci.
Špeciálne poradenstvo sa doteraz poskytovalo v dvoch zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti žilinskej župy, a to v Dolnom
Kubíne a v Liptovskom Mikuláši.
Obe sú zamerané hlavne na
pomoc týraným a zneužívaným
ženám s deťmi. Marta Pauková
tiež uviedla, že nové centrá budú
poskytovať oveľa širšiu škálu
poradenstva. „Problémy a otázky
nie sú ohraničené. Na poradcov
sa môžu občania obrátiť ak je v
ich okolí niekto zdravotne postihnutý, ale aj v prípade, že sa chce
niekto naučiť, ako sa správať na
pracovnom pohovore a zvýšiť si
tak šancu nájsť si prácu.“ Súčasťou poradenských centier je aj
právnik, čím sa rozširuje možnosť pomoci. Sieť poradenských
centier pokrýva väčšinu regiónov
Žilinského kraja. Ľudia sa môžu
obrátiť o radu alebo konkrétnu
pomoc na zamestnanca poradne
telefonicky, e-mailom alebo prísť
osobne do miesta sídla poskytovateľa sociálnych služieb.
K doterajším dvom poradenským
centrám v Dolnom Kubíne a Liptovskom Mikuláši teraz pribudlo
osem nových - v Čadci, Kysuckom
Novom Meste, Liptovskom Hrádku, Zákamennom, Ružomberku,
Likavke, Turí a Terchovej.
Jarmila ŠEVČÍKOVÁ,
odbor informácií a zahraničných
vzťahov
26 kultúra
14. október 2014 • Obecné noviny
V seneckej synagóge predstavili
výsledky Letnej školy archeológie
Počas leta robili študenti výskum a dokumentovali archeologické nálezy v areáli obytno-rituálneho
komplexu národnej kultúrnej pamiatky synagógy v Senci. Výsledky výskumu prezentovali verejnosti
25. septembra v Mestskom múzeu v Senci (Turecký dom).
V
rámci programu Obnovme si svoj dom
2014 získala župa od
Ministerstva kultúry
SR dotáciu v hodnote 9000 eur. Za získané peniaze
zorganizovala v areáli synagógy
dva pracovno-edukačné workshopy pod názvom „Letná škola archeológie a tradičných spôsobov
murovania“. Určené boli študentom archeológie, architektúry,
konzervátorstva, resp. príbuzných
odborov a prebiehali pod vedením
autorizovaných odborníkov.
„Počas workshopov si mohli
študenti vyskúšať svoje znalosti
a zručnosti priamo v praxi. Vyčistili priestor predpokladaného
rituálneho kúpeľa – mikve - od
navážok, ktoré tlačili na múry a
ohrozovali ich statiku. Ide pravdepodobne o jedinú zachovanú pa-
miatku svojho druhu z 19. storočia
na Slovensku,“ zdôraznila vicežupanka Gabriella Németh. V rámci
workshopov tiež študenti rozobrali
tehlovú pec, ktorá slúžila pravdepodobne na pečenie nekvaseného
chleba – macesu, premiestnili ju
a postavili nanovo, pričom využi-
li dobovú stavebnú technológiu.
Zmena umiestnenia pece bola nevyhnutná vzhľadom na plánovanú
rekonštrukciu samotnej synagógy
a výstavby infopavilónu.
BSK odkúpil synagógu s areálom od Ústredného zväzu židovských náboženských obcí a po
rekonštrukcii tu bude fungovať
univerzálne kultúrno-spoločenské
centrum, informovala hovorkyňa BSK Iveta Tyšlerová. Súčasťou
prípravnej fázy bolo geodetické
zameranie, vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie
a obnovy synagógy a relevantné
pamiatkové výskumy. Práve súčasťou pamiatkových výskumov sú archeologické práce v areáli, ktorých
výsledkom je odkrytie zvyškov
rituálnych tehlových stavieb, dotvárajúcich v minulosti funkčný
komplex synagógy (studňa, kúpeľ
– mikve, pec na pečenie nekvaseného chleba – macesu...).
Na rekonštrukciu synagógy
žiadal BSK aj peniaze z Finančného mechanizmu EHP, uviedla
hovorkyňa. Poslanci BSK schválili v marci finančný príspevok na
obnovu areálu synagógy, konkrét-
ne na terénne úpravy a výstavbu
infopavilónu za 618 347,37 eura.
Tieto peniaze sú však podmienené
získaním nenávratného finančného príspevku z EHP fondov.
Bratislavský kraj má aj vlastnú
iniciatívu na obnovu a zachovanie
kultúrneho dedičstva s názvom
„Chránime pamiatky Bratislavskej
župy“. Financuje napríklad zdokumentovanie existujúceho stavu
pamiatkových objektov, výskum
a starostlivosť o NKP vo svojom
vlastníctve a prostredníctvom dotácií aj iných pamiatok. Od roku
2010 každoročne v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva organizuje BSK odbornú konferenciu
zameranú na poznávanie a prezentáciu dejín a kultúrneho dedičstva
bratislavskej župy.
(ts-bsk)
Už teraz sa zamýšľajú, ako ďalej propagovať operetný žáner
O podujatia občianskeho združenia Franza Lehára v Komárne bol počas celého leta veľký záujem.
O
bčianske združenie Franza Lehára v Komárne
zabezpečuje už tretí rok
zaujímavé kultúrno-spoločenské
podujatia. Sú to nielen známe Lehárove plesy, ale aj promenádne
koncerty k výročiu narodenia
skladateľa, či rôzne koncerty pre
milovníkov hudby počas celého
leta. Aj v tomto roku pripravilo združenie každú nedeľu večer
promenádne koncerty na Klapkovom námestí v Komárne. A
námestie bolo zakaždým plné
poslucháčov, vládla tu výborná
atmosféra. Dušou podujatí boli
predsedníčka občianskeho združenia F. Lehára v Komárne Terézia Klemnová a podpredsedníčka
Ľubica Jobbágyová, s ktorými sme
sa pozhovárali o uplynulej sezóne
i plánoch do budúcnosti.
- Od 29. júna do 24. augusta
sme zorganizovali deväť promenádnych koncertov (jeden
z nich sa pre nepriaznivé poča-
sie neuskutočnil). Na každom
koncerte sa zúčastnilo do 300 až
400 ľudí. Prišli sem aj celé rodiny
a pre každého bol nedeľný večerný koncert udalosťou, na ktorej
sa mohli dobre zabaviť, stretnúť
známych a započúvať sa do krásnych melódií. Azda s najväčším
úspechom sa stretli otvárací koncert Imre Vadkertiho, šansónový
večer herca Imre Borárosa z Jókaiho divadla v Komárne a tanečnej
skupiny Domino. Vysoko si vážime finančnú a morálnu podporu
mesta Komárno, aj pódium nám
zabezpečil viceprimátor Komárna
Vojtech Novák, Nitrianskeho samosprávneho kraja, Komárňanskej informačnej kancelárie, no
aj podnikateľa László Győrfyho a
ďalších. Zvukotechniku nám na
každé podujatie zabezpečil Róbert
Beneš, ktorý tu aj koncertoval. Aj
v budúcom roku by sme v rámci
Lehárovho leta 2015 radi pripravili rovnako kvalitné podujatie,
Terézia Klemenová a Ľubica Jobbágyová pri otvorení Lehárovho hudobného leta.
preto privítame každého, kto nám
chce akokoľvek pomôcť.
A čo chystajú v týchto dňoch pre
milovníkov melódií komárňanského rodáka F. Lehára?
- Samozrejme, nespíme na vavrínoch. V rámci osláv svetového dňa
operety 24. októbra (v deň úmrtia
F. Lehára, 1948, a narodenia Imricha Kálmána) v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Ko-
márne pripravujeme galaprogram
operiet, na ktorom sa predstavia
významní hostia i komárňanskí
umelci. Na koncert, ktorý sa uskutoční v mestskom kultúrnom stredisku, pozývame všetkých milovníkov operetných melódií. Ďalej
to bude už tretí Lehárov ples, ktorý
bude 17. januára 2015 a už teraz je
oň veľký záujem. Naše pôsobenie
v oblasti popularizácie operetného
žánru chceme organizovaním koncertov rozšíriť aj na ďalšie oblasti
Slovenska. Už teraz sme podali
žiadosti o granty v rámci vyšehradskej spolupráce, Európskej únie, aj
na slovenské inštitúcie, aby sme v
spolupráci s mestom a MsKS mohli
v budúcom roku zorganizovať ďalší ročník medzinárodnej speváckej
súťaže Lehárovo Komárno, určenej
pre mladých spevákov z rôznych
štátov Európy.
Štefan BENDE,
poslanec MsZ
Folklórny súbor Bitarovienka oslávil piate výročie založenia
Prácu súboru ocenila obec odovzdaním pamätných listov za obnovovanie tradícií v obci,
zachovávanie a prezentovanie ľudových piesní.
F
olklórna skupina Bitarovienka z obce Bitarová, neďaleko
Žiliny, si v týchto dňoch si
pripomenula 5. výročie svojho založenia. Za tento čas vystupovala
na rôznych podujatiach doma aj
v Českej republike. Súbor dosiahol
významný úspech na súťaži Išli,
hudci... v obci Súľov, keď v roku
2011 získal 1. miesto. Folklórny súbor pravidelne účinkuje aj na akcii
Na Jána, na Jána, zem sa nám otvára, ktorú už štyri roky usporadúva
obec Bitarová v spolupráci s Krajským kultúrnym strediskom v Žiline. Tento rok bolo podujatie obohatené o program TV Šláger, v ktorom
členky FS Bitarovienka v sprievode
harmonikára zaspievali tradičné
jánske piesne a pri tejto príležitosti
nahrali aj svoje prvé CD.
Na posedení, zorganizovanom
pri príležitosti jubilea, sa zúčastnili obecní poslanci, viacerí hostia
ako aj PhDr. Soňa Řeháková, riaditeľka Krajského kultúrneho stre-
diska v Žiline. Účastníci si pozreli
program, v ktorom zaspievali detský folklórny spevácky súbor Bitarovček z obce a spevácka skupina Divinčan z Diviny. S. Řeháková
spolu so starostom obce Frantičkom Drdákom potom odovzdali
členkám FS Bitarovienka pri príležitosti ich jubilea pamätné listy
za obnovovanie tradícií v obci,
zachovávanie a prezentovanie ľudových piesní.
Pri tejto príležitosti sa súbor po-
ďakovali starostovi Františkovi Drdákovi za jeho ochotu a finančnú
pomoc a riaditeľka KKS v Žiline S.
Řeháková mu odovzdala pamätný
list. Súčasne sa starostovi poďako-
vala za aktívnu podporu a zabezpečovanie výborných podmienok
pre prácu FS Bitarovienka.
(ad)
kultúra 27
Obecné noviny • 14. október 2014
V novej pobočke knižnice v Petržalke
odštartovali aj nový projekt
Na slávnostnom otvorení už tretej a súčasne najmodernejšej pobočky rodinného typu predstavila riaditeľka
Miestnej knižnice aj nový projekt určený pre mládež pod názvom „Vstúp, vyber, vypožičaj“.
K
rstným otcom pobočky sa stal známy
propagátor literatúry,
moderátor a publicista Dado Nagy.
Otvorenie pobočky začiatkom
októbra sa uskutočnilo v kompletne zrekonštruovaných priestoroch, ktoré sú rozdelené na menší
študijný a počítačový sektor pre
verejnosť a samostatný priestor
pre oddych a relax s možnosťou
čítania, hrania spoločenských hier
ale aj video a DVD projekcie. Bonusom pobočky je závesný výstavný systém, ktorý ako prvá využila
BIBIANA na prezentáciu diel slovenských ilustrátorov ocenených
na Bienále ilustrácií Bratislava.
Ako na úvod povedala riaditeľka
Miestnej knižnice Katarína Bergerová, základom knižného fondu sa
stali knihy z malej detskej knižnice
z Lietavskej 14, ktorá už nespĺňala základné štandardy a normy
a z tohto dôvodu bola zrušená.
„Všetkých registrovaných čitateľov
z tejto pobočky sme automaticky
presunuli sem na novú pobočku,
kde môžu aj prísť vrátiť požičané
knihy,“ dodala riaditeľka.
V nových priestoroch pobočky, kam presťahovali zatiaľ 13 700
knižných titulov spoločne s krstným otcom Dadom Nagyom slávnostne prestrihli pásku aj starosta
Vladimír Bajan, riaditeľka Miestnej
knižnice Petržalka Katarína Bergerová, vedúca odboru školstva, kultúry a športu Veronika Redechová
a riaditeľka školy Zlata Halahijová.
V súvislosti s otvorením novej pobočky predstavila knižnica aj svoju
novú kampaň s cieľom popularizácie čítania pre mládež od 11 do 19
rokov pod názvom „v.v.v. – vstúp,
vyber, vypožičaj“. Kampaň je zameraná na mladú generáciu rozdelenú do 2 vekových skupín – od
11 do 15 a od 16 do 19 rokov. Zamestnanci knižnice veľmi detailne
a citlivo vyberali 100 kníh rôznych
žánrov v desiatich kategóriách,
ktoré čitateľom odporúčajú na
prečítanie. Po prečítaní diela, bude
môcť mladý čitateľ knihu ohodnotiť nalepením nálepky na jej obal,
čím vyjadrí spokojnosť s vypožičaným titulom a odporučí ostatným
si ho prečítať, alebo ho označí ako
neutrálny alebo ako „toto by som
nikdy viac nečítal“. Tí, čo si prídu
vybrať knihu, budú mať hneď na
obale „odkaz“ od svojich kamarátov, aký mali oni na dielo názor.
Takisto budú môcť titul ohodnotiť
prostredníctvom komentárov v galérii titulov na sociálnej sieti alebo
na vložených záložkách v knihách.
Súčasťou kampane sú okrem nálepiek aj informačné letáky, ktoré
mládež dostane v každej pobočke.
„Dostať knihy bližšie k malým čitateľom, to bol zámer, prečo sme
začali budovať pobočky priamo v
školách. Tu sa nám podarilo zriadiť pekné miesto pre celú rodinu,
ktoré, ako dúfam, využijú Petržalčania na spoločné chvíle nielen za
nepriaznivého počasia,“ dodal V.
Bajan. Predsedníčka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc
Sylvia Štasselová vo svojom prejave vyjadrila uznanie mestskej časti
za podporu miestnej knižnice a jej
projektov popularizácie čítania
u detí a mládeže a vyzdvihla prínos a aktívny prístup knižnice pri
zavádzaní inovatívnych myšlienok
a projektov. Riaditeľka Miestnej
knižnice Petržalka Katarína Bergerová dodala, že knižnica bude
otvorená po celý rok, a to denne od
pondelka do piatka.
Miestna knižnica eviduje 350-tisíc výpožičiek ročne a má 7700 registrovaných čitateľov. Zaujímavosťou je, že všetky knihy v knižnom
fonde petržalskej knižnice sú obalené, aby sa nepoškodili pri zaobchádzaní. Každá pobočka miestnej
knižnice prispôsobuje svoj knižný
fond požiadavkám a potrebám
čitateľov. Napríklad pobočka na
Haanovej, kde je zo 700 registrovaných čitateľov viac ako polovica
seniorov, je viac kníh určených
predovšetkým pre staršiu generáciu. Seniori sa tu môžu prihlásiť aj
na kurzy anglického jazyka alebo
sa naučiť pracovať s počítačom.
(mp)
O vojnovú históriu bratislavskej
župy sa zaujímala stovka ľudí
V Žabokrekoch po prvý raz
zorganizovali zemiakový deň
P
P
Konferenciu zorganizoval Bratislavský samosprávny kraj pri príležitosti Dní
európskeho kultúrneho dedičstva.
Starostka Zuzana Valocká prišla s myšlienkou zorganizovať
poďakovanie za úrodu. To sa aj uskutočnilo v sobotu 27.
septembra v areáli pred hasičskou zbrojnicou v Žabokrekoch.
ri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva
pripravil Bratislavský kraj už
5. ročník odbornej konferencie zameranej na poznávanie a prezentáciu kultúrneho dedičstva a histórie župy. Tohtoročnou témou
konferencie s názvom „Veľká vojna
a bratislavská župa“, ktorá sa konala 30. septembra v Modre, bolo obdobie prvej svetovej vojny. Odborná konferencia pritiahla do Modry
približne stovku záujemcov.
„V rámci iniciatívy Chránime
pamiatky Bratislavskej župy vyvíjame všestranné úsilie pri zachovaní, obnove aj prezentácii
kultúrneho dedičstva. Osobitnú
pozornosť venujeme poznávaniu
a prezentácii svojho kultúrneho
dedičstva a svojej histórie,“ uviedla
podpredsedníčka BSK Gabriella
Németh, ktorá konferenciu otvárala. V tomto kontexte organizuje
župa už päť rokov konferencie na
rôzne témy, tento rok bola venovaná Veľkej vojne a bratislavskej
župe. „Zaoberali sme sa rôznymi
pohľadmi postavenia bratislavskej
župy, napríklad v politických plánoch Dohody a česko-slovenského zahraničného odboja. Zaznelo
veľa hodnotných a odborných príspevkov,“ doplnila vicežupanka.
Návštevníci sa mohli dozvedieť
ri príprave podujatia starostka Zuzana Valocká spolupracovala s Turčianskym
kultúrnym strediskom v Martine.
Celá akcia bola výnimočná aj tým,
že sa ľudia dokázali spojiť pri príprave podujatia, na ktorom si mohol každý účastník nájsť to svoje
a stráviť príjemné chvíle v kruhu
rodiny, susedov, či nových priateľov zo Žabne – spriatelenej obce z
Českej republiky.
Program podujatia bol skutočne pestrý. Domáci aj ostatní
návštevníci mohli na vlastné oči
vidieť tradičné uchovávanie úrody pred blížiacou sa zimou - tlačenie kapusty do suda, mohli si
tiež pochutnať na najrôznejších
zemiakových delikatesách podľa
receptov starých mám – zemiakovej babe, pečených a v koži varených zemiakoch, zemiakovom
šaláte, šúľancoch či guľáši. Ráz
zašlých čias prirodzene dotvorili
vystúpenia folklórnych súborov
Dubina z Rožňavy, Skupinka a Lysec z Turca.
Nezabudlo sa ani na najmenších. Pre nich bola pripravená tvorivá dielňa, kde si mohli vyskúšať
výrobu zemiakových pečiatok, zemiakových medailí, ale aj výrobu
škrabošiek a masiek na zemiakový
karneval, do ktorého sa s úsme-
aj o urbanistickom vývoji na pozadí spoločenských zmien pred a po
Veľkej vojne – Od Prešporka po
Bratislavu, o bojiskách, vojnových
pomníkoch v bratislavskej župe či
o rozvoji areálu Dynamitky.
Renomovaní odborníci z radov
historikov či architektov na konferencii predstavili priebeh vojny
v bratislavskej župe. Konferencia
sa začala odbornou prednáškou
Bratislavská župa v politických
plánoch Dohody a česko-slovenského zahraničného odboja, ktorú
viedol PhDr. Dušan Kováč, DrSc.,
z Historického ústavu SAV.
Ďalším prednášajúcim bol prof.
PhDr. Miroslav Marcelli, PhD.,
z Filozofickej fakulty UK v Bratislave, ktorý vystúpil s príspevkom
Veľká vojna ako akcelerátor modernizačných procesov v spoločnosti. Na svoje si prišli aj milovníci architektúry, a to na prednáške
o urbanistickom vývoji na pozadí
spoločenských zmien pred a po
Veľkej vojne – Od Prešporka po
Bratislavu, ktorú pripravil Mgr.
Peter Szalay, PhD., z Ústavu stavebníctva a architektúry SAV.
Ďalšími témami odborných
príspevkov boli Vojnové pomníky v bratislavskej župe, Rozvoj
areálu Dynamitky v Bratislave po
1. svetovej vojne, Pezinok v období prvej svetovej vojny či bojiská
a vojnová každodennosť 72. prešporského pluku.
(ts-bsk)
vom zapojili aj mnohí dospelí. A
aký by to bol Zemiakový deň bez
skákania vo vreci na zemiaky? Pre
všetkých, ktorí sa na pretekoch v
skákaní zúčastnili, bola pripravená v cieli sladká odmena.
Organizátorom zaujímavého
podujatia sa ich zámer vydaril –
na žabokreckom „námestí“ sa v
zmysle hesla „Dobrých ľudí sa všade veľa zmestí“ stretli ľudia dobrej
vôle, aby sa zabavili, oddýchli si a
strávili spoločne príjemné, nezabudnuteľné chvíle.
Monika ONDRUŠOVÁ,
zodpovedný pracovník TKS pre
médiá
Snímka: Andrea del Fabro
28 legislatíva
14. október 2014 • Obecné noviny
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov
Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska podľa čl. 102 ods. 1 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky podpísal zákon zo 16.
septembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Zákon vstúpi do platnosti 15. októbra 2014.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto
zákone:
Čl. I
Zákon č. 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v znení
zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č.
171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005
Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č.
538/2007 Z. z., zákona č. 465/2008
Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 467/2009 Z. z., zákona č.
527/2010 Z. z., zákona č. 406/2011
Z. z., zákona č. 460/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č.
68/2012 Z. z., zákona č. 286/2012
Z. z., zákona č. 343/2012 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z. a zákona č.
484/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa
takto:
1. V § 6 ods. 2 písm. a) sa slová
„časti zastavaných plôch a nádvorí“ nahrádzajú slovami „pozemky alebo ich časti“.
2. V § 7 ods. 2 sa slová „odseku 6“
nahrádzajú slovami „odseku 7“.
3. V § 7 sa za odsek 3 vkladá nový
odsek 4, ktorý znie:
„(4) Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1, na ktorých
sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb (ďalej len „predajný
stánok“), je hodnota pozemku
určená vynásobením skutočnej
výmery transformačnej stanice
alebo predajného stánku v m2 a
hodnoty pozemku za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 pre stavebné
pozemky.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa
označujú ako odseky 5 až 7.
4. V § 8 ods. 2 tretia veta znie:
„Takto ustanovená ročná sadzba
dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. a) a d)
nesmie presiahnuť 5-násobok
ročnej sadzby dane z pozemkov
podľa odseku 1 a ročná sadzba
dane z pozemkov pre pozemky
podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) a
e) nesmie presiahnuť 5-násobok
najnižšej ročnej sadzby dane z
pozemkov ustanovenej správcom
dane pre pozemky podľa § 6 ods.
1 písm. b), c) a e) vo všeobecne
záväznom nariadení.11)“.
5. V § 8 ods. 4 prvej vete sa za slovo „energie,11ab)“ vkladajú slová
„transformačná stanica alebo
predajný stánok,“.
6. V § 8 odsek 5 znie:
„(5) Ak ročná sadzba dane z
pozemkov pre pozemky podľa §
6 ods. 1 písm. a) a d) ustanovená
podľa odseku 2 presiahne 5-násobok ročnej sadzby dane z pozemkov podľa odseku 1, uplatní
sa ročná sadzba dane z pozemkov podľa odseku 1. Ak ročná
sadzba dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. b),
c) a e) ustanovená podľa odseku
2 a ročná sadzba dane z pozemkov ustanovená podľa odseku 4
presiahne 5-násobok najnižšej
ročnej sadzby dane z pozemkov
ustanovenej správcom dane pre
pozemky podľa § 6 ods. 1 písm.
b), c) a e) vo všeobecne záväznom nariadení,11) uplatní sa
ročná sadzba dane z pozemkov
podľa odseku 1.“.
7. V § 10 ods. 1 písmená c) a d)
znejú:
„c) chaty a stavby na individuálnu
rekreáciu,
d) samostatne stojace garáže,“.
8. V § 10 ods. 1 sa za písmeno d)
vkladajú nové písmená e) a f),
ktoré znejú:
„e) stavby hromadných garáží,
f) stavby hromadných garáží
umiestnené pod zemou,“.
Doterajšie písmená e) až g) sa
označujú ako písmená g) až i).
9. V § 10 ods. 1 písm. i) sa slová
„a) až f)“ nahrádzajú slovami „a)
až h)“.
10. V § 10 ods. 2 prvej vete sa na
konci pripájajú tieto slová: „alebo
ukotvené pilótami“.
11. V § 11 sa na konci pripája táto
veta: „Základom dane pri stavbe
hromadných garáží umiestnenej
pod zemou je výmera zastavanej
plochy v m2, pričom zastavanou
plochou sa rozumie pôdorys na
úrovni najrozsiahlejšej podzemnej časti stavby.“.
12. V § 17 ods. 2 písmeno f)
znie:
„f) pozemky v národných parkoch, chránených krajinných oblastiach, chránených areáloch, prírodných rezerváciách, národných
prírodných rezerváciách, prírodných pamiatkach, národných prírodných pamiatkach, chránených
krajinných prvkoch, vo vyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany
a územiach medzinárodného významu,18)“.
13. V § 17 ods. 2 písm. k) sa slovo „občania“ nahrádza slovami
„fyzické osoby“ a slová „občania starší“ sa nahrádzajú slovami
„fyzické osoby staršie“.
14. V § 17 ods. 3 písmená d) a
e) znejú:
„d) stavby na bývanie a byty
podľa druhej časti tohto zákona
vo vlastníctve fyzických osôb
v hmotnej núdzi,19) fyzických
osôb starších ako 62 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s
ťažkým zdravotným postihnutím
alebo držiteľov preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako
aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia
na ich trvalé bývanie,
e) garáže a nebytové priestory
v bytových domoch slúžiace ako
garáž vo vlastníctve fyzických
osôb starších ako 62 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s
ťažkým zdravotným postihnutím
alebo držiteľov preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré
slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu,“.
15. V § 17 ods. 4 sa slovo „občanov“ nahrádza slovami „fyzických osôb“.
16. V § 17 odsek 7 znie:
„(7) Daňovník uplatní nárok
na zníženie dane alebo oslobodenie od dane podľa odsekov 2
až 4 v priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za
predajné automaty a k dani za
nevýherné hracie prístroje alebo v čiastkovom priznaní na to
zdaňovacie obdobie, na ktoré mu
prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od
dane, najneskôr v lehote podľa §
99a ods. 1, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.“.
17. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý
znie:
㤠17a
Jednotlivou časťou obce je
územne celistvá časť obce, v ktorej je najmenej 5 % daňovníkov
dane z nehnuteľností danej obce
a ktorá je ustanovená vo všeobecne záväznom nariadení.11)
Ak má daňovník viac nehnuteľností v jednotlivej časti obce, na
účely ustanoveného percenta sa
považuje za daňovníka len raz.
Jednotlivú časť obce môže tvoriť
ulica, vzájomne susediace ulice
alebo susediace parcely pozemkov.“.
18. V § 18 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Pri nadobudnutí
nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť
dedičovi vzniká prvým dňom
mesiaca nasledujúceho po dni,
v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe
právoplatného osvedčenia o
dedičstve alebo rozhodnutia o
dedičstve.“.
19. V § 22 ods. 2 písm. c) sa slová
„občan s ťažkým zdravotným postihnutím“ nahrádzajú slovami
„držiteľ preukazu fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím so sprievodcom“.
20. V § 34a ods. 2 a § 64a ods.
2 sa na konci pripája táto veta:
„Daňovník môže vyrubenú daň,
ktorá bola rozhodnutím obce určená v splátkach, zaplatiť aj naraz
najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.“.
21. Za § 34a sa vkladá § 34b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠34b
Určenie dane podľa pomôcok
(1) Obec písomne vyzve daňovníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť o vzniku daňovej povinnosti, na jej splnenie v
primeranej lehote, ktorá nemôže
byť kratšia ako osem dní.
(2) Ak daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1, obec
zistí základ dane a určí daň podľa pomôcok.
(3) Obec oznámi daňovníkovi
určenie dane podľa pomôcok,
pričom dňom začatia určenia
dane podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.
(4) Na postup obce pri určení
dane podľa pomôcok sa vzťahuje
osobitný predpis.37a)“.
22. V § 36 sa za slovo „kritérií“
vkladajú slová „alebo počas podujatí konaných na území obce“.
23. § 37 vrátane nadpisu znie:
㤠37
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom
zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorým je hotel, motel,
botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie
prírodných liečebných kúpeľov
a kúpeľných liečební, turistická
ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom
dome, v rodinnom dome alebo v
stavbe slúžiacej na viaceré účely.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23 sa vypúšťa.
24. V § 48 a 56 sa vypúšťajú slová „nasledujúceho po mesiaci“ a
na konci sa pripája táto veta: „Ak
dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu
dane k tomu istému predmetu
dane, vzniká daňová povinnosť
u nového správcu dane prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom došlo k zmene
správcu dane.“.
25. Za § 64a sa vkladá § 64b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠64b
Určenie dane podľa pomôcok
(1) Obec písomne vyzve daňovníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť o vzniku daňovej povinnosti, na jej splnenie v
primeranej lehote, ktorá nemôže
byť kratšia ako osem dní.
(2) Ak daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1, obec
zistí základ dane a určí daň podľa pomôcok.
(3) Obec oznámi daňovníkovi
určenie dane podľa pomôcok,
pričom dňom začatia určenia
dane podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.
(4) Na postup obce pri určení
dane podľa pomôcok sa vzťahuje
osobitný predpis.37a)“.
26. V nadpise § 73a a 81a sa slovo „Vyrubenie“ nahrádza slovom
„Určenie“.
27. V § 78 ods. 1 písm. b) sa za
slovom „deň“ vypúšťa čiarka a
slová „ak v obci nie je zavedený
množstvový zber“.
28. § 78 sa dopĺňa odsekom 4,
ktorý znie:
„(4) Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením11)
pri množstvovom zbere rôzne
sadzby poplatku v závislosti od
objemu zbernej nádoby a frekvencie odvozov v rozsahu dolnej
a hornej výšky poplatku určenej
v odseku 1 písm. a).“.
29. V § 79 ods. 3 písm. b) prvom
bode sa na konci čiarka nahrádza
legislatíva/tlačivá 29
Obecné noviny • 14. október 2014
slovom „a“ a v druhom bode sa
vypúšťajú slová „a ak sa u tohto
poplatníka nezapočítava do ukazovateľa produkcie komunálnych
odpadov v zdaňovacom období
priemerný počet podľa prvého
bodu,“.
30. V § 79 ods. 4 úvodnej vete v
celom texte sa slovo „určenom“
nahrádza slovom „zdaňovacom“
a v písmene a) sa slovo „určené“
nahrádza slovom „zdaňovacie“.
31. V § 81 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Poplatník
môže vyrubený poplatok, ktorý
bol rozhodnutím obce určený v
splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej
splátky.“.
32. V § 82 odsek 2 znie:
„(2) Obec poplatok zníži alebo
odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie
podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a
predloží podklady, ktoré obec
určila všeobecne záväzným nariadením,11) že viac ako 90 dní v
zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území
obce.“.
33. § 83 vrátane nadpisu znie:
㤠83
Splnomocňovacie ustanovenia
(1) Obec ustanoví všeobecne
záväzným nariadením11) k 1.
januáru zdaňovacieho obdobia
sadzby poplatku v súlade s § 78
ods. 1, hodnotu koeficientu, pri
množstvovom zbere spôsob a
lehotu zaplatenia poplatku, podmienky na vrátenie poplatku
alebo jeho pomernej časti podľa
§ 82 ods. 1, podmienky, ktorých
splnenie má poplatník preukázať
a podklady, ktoré má poplatník
predložiť pri znížení alebo odpustení poplatku podľa § 82 ods.
2.
(2) Obec môže ustanoviť
všeobecne záväzným nariadením11) k 1. januáru zdaňovacieho obdobia sadzby poplatku
aj podľa objemu zbernej nádoby
a frekvencie odvozu v súlade s
§ 78 ods. 4, zníženie poplatku
alebo oslobodenie od poplatku
poplatníkovi, ktorým je fyzická
osoba v hmotnej núdzi, fyzická
osoba staršia ako 62 rokov, držiteľ preukazu fyzickej osoby s
ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo
prevažne alebo úplne bezvládna
fyzická osoba.“.
34. § 98 znie:
36. V § 99c ods. 2 sa na konci
pripája táto veta: „Dodatočným
priznaním nie je možné meniť
účel využitia stavby.“.
37. V § 99e ods. 2 sa za slovo „vydražením“ vkladajú slová „alebo
dedením“, za slovo „vydražiteľovi“ sa vkladajú slová „alebo dedičovi“ a na konci sa pripája táto
veta: „Ak správca dane nevyrubil
daň poručiteľovi dedenej nehnuteľnosti na príslušné zdaňovacie
obdobie podľa stavu k 1. januáru, vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteľností
dedičovi začínajúc mesiacom, v
ktorom mu vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného
zdaňovacieho obdobia.“.
38. § 99e sa dopĺňa odsekom 10,
ktorý znie:
„(10) Ak dôjde počas zdaňovacieho obdobia k zániku daňovej
povinnosti k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za
predajné automaty a k dani za
nevýherné hracie prístroje alebo
niektorej z nich, správca dane
vydá nové rozhodnutie, ktorým
vyrubí pomernú časť dane. Novým rozhodnutím sa pôvodné
rozhodnutie alebo časť výroku
rozhodnutia zrušuje; proti novému rozhodnutiu alebo časti výroku rozhodnutia možno podať
odvolanie.“.
39. V § 99g odsek 2 znie:
„(2) Správca dane môže určiť
platenie dane z nehnuteľností,
dane za psa, dane za predajné
automaty a dane za nevýherné
hracie prístroje v splátkach; ak
je vyrubená daň z nehnuteľností vyššia ako 33 000 eur, správca
dane určí platenie tejto dane najmenej v dvoch rovnomerných
splátkach. Splátky dane sú splatné v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým
sa vyrubuje daň. Daňovník môže
vyrubenú daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné
automaty a daň za nevýherné
hracie prístroje, ktorá bola rozhodnutím správcu dane určená
v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej
splátky.“.
40. V § 102 sa za slovo „34a,“
vkladá slovo „34b,“, za slovo
„64a,“ sa vkladá slovo „64b,“
a za číslo „75,“ sa vkladá slovo
„81a,“.
41. Za § 104g sa vkladá § 104h,
ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠104h
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. októbra
2014
㤠98
Miestnu daň podľa § 2 ods. 1
písm. a), b), e), f) a h) a ods. 3
možno zaviesť a zrušiť, určiť a
zmeniť sadzby dane, hodnotu
pozemku, príplatok za podlažie,
oslobodenie od dane alebo zníženie dane len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.“.
Ak daňová povinnosť k miestnym daniam, poplatková povinnosť k poplatku a oznamovacia
povinnosť vzniknú do 31. decembra 2014, postupuje sa podľa
predpisov účinných do 14. októbra 2014.“.
35. V § 99a ods. 3 a § 99b ods. 3
sa za slovo „vydražením“ vkladajú slová „alebo dedením“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. októbra 2014.
Informácia
k novým vzorom priznaní k miestnym daniam platným
od 15. októbra 2014
nové tlačivá
V súvislosti s prijatím zákona, ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa
menia aj vzory priznaní.
V súvislosti s prípravoch nových vzorov nás tak,
ako v minulosti, oslovilo MF SR so žiadosťou o
spoluprácu pri ich vecnom a grafickom stvárnení.
Vypracovali sme nové vzory, ktoré boli schválené
a čakáme už len na povolenie na ich distribúciu.
Predpokladáme, že sa tak stane do konca októbra.
V tlačivách sú zmeny vyplývajúce z nového zákona. Napríklad košieľka 2.1 pre PO úplne zaniká s
tým, že nová košieľka 1.1 bude pre FO aj PO. Tým sa
už všetky tlačivá pre FO a PO plne zhodujú, sú totožné a stačí vyplniť prvú polovicu objednávky. Zacho-
vali sme ju však v pôvodnom tvare pre tých, ktorým
takáto tradičná úprava viac vyhovuje.
Tlačivá si už môžete objednať na adrese:
Inprost, spol. s r. o., Distribúcia tlačív, Smrečianska 29,
811 05 Bratislava,
alebo faxom na čísle: 02/446 311 98,
alebo mailom na adrese: [email protected]
Kontaktná osoba: Dagmar dóková,
tel.: 02/446 311 99 alebo mobil: 0905 599 120,
alebo mail: [email protected]
Objednávky budeme vybavovať v poradí, v akom
prídu a budú zaevidované.
Cena tlačív zostáva nezmenená, a to košieľka a
poučenie na vyplnenie tlačiva 0,17 €, ostatné tlačivá
0,10 € s DPH. Pri zásielke poštou k cene tlačív fakturujeme poštovné a balné.
Pre odoberateľov Obecných novín zľava 25 % z fakturovanej sumy.
Záväzná objednávka
Názov úradu (organizácie) ........................................................................................................
Kontaktný pracovník .................................................................... č. tel.:.................................
IČO ....................................... DIČO ......................................... IČ DPH .................................
PSČ ..................
Presná adresa: .........................................................................................
Bankové spojenie ................................
Číslo účtu ...............................................................
Ako predplatiteľ Obecných novín si uplatňujeme 25 % zľavu z celkovej fakturovanej sumy.
(označte X)
Dátum ..................................................
Pečiatka a podpis
1.
Fyzické osoby 1.1
Údaje o daňovníkovi + priznanie k dani z pozemkov + zo stavieb - k stavbe na jeden účel (košieľka)
1.2
Priznanie k dani z pozemkov
1.3
Priznanie k dani zo stavieb - stavba slúžiaca na jeden účel
1.4
Priznanie k dani zo stavieb - stavba slúžiaca na viaceré účely
1.5
Priznanie k dani z bytov - byty a nebytové priestory v bytovom dome
1.6
Priznanie k dani za predajné automaty
1.7
Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje
1.8
Priznanie k dani za psa
1.9
Príloha k zníženiu dane alebo oslobodeniu od dane
Počet
1.10 Potvrdenie o podaní daňového priznania
1.11 Poučenie na vyplnenie daňového priznania
2.
právnické osoby
2.1 Údaje o daňovníkovi + priznanie k dani z pozemkov + zo stavieb - k stavbe na jeden účel (košieľka)
2.2 Priznanie k dani z pozemkov
2.3 Priznanie k dani zo stavieb - stavba slúžiaca na jeden účel
2.4 Priznanie k dani zo stavieb - stavba slúžiaca na viaceré účely
2.5 Priznanie k dani z bytov - byty a nebytové priestory v bytovom dome
2.6 Priznanie k dani za predajné automaty
2.7 Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje
2.8 Priznanie k dani za psa
2.9 Príloha k zníženiu dane alebo oslobodeniu od dane
2.10 Potvrdenie o podaní daňového priznania
2.11 Poučenie na vyplnenie daňového priznania
Počet
regiónov
30 tlačivá/z
14. október 2014 • Obecné noviny
Informácia - upozornenie
k vzorom priznaní k miestnym daniam platným od 1. decembra 2012
Tlačivá platia už len pre rok 2014.
V prípade, že sa chcete predzásobiť na rok
2015, vyplňte objednávku na str. 29.
Odber týchto tlačív je limitovaný
- do vyčerpania našich zásob.
Tlačivá si môžete objednať na adrese: Inprost, spol. s r. o.
Distribúcia tlačív
Smrečianska 29
811 05 Bratislava
alebo faxom na čísle: 02/446 311 95, 02/ 446 311 98, alebo mailom na adrese: [email protected]
Kontaktná osoba:
Dagmar Dóková, tel.: 02/446 311 99 alebo mobil: 0905 599 120, mail: [email protected]
Pre odoberateľov Obecných novín zľava 25 % z fakturovanej sumy.
Názov úradu (organizácie) ........................................................................................................
Kontaktný pracovník .................................................................... č. tel.:.................................
IČO ....................................... DIČO ......................................... IČ DPH .................................
Presná adresa: .........................................................................................
Bankové spojenie ................................
Prvý bibliobox v Ružinove
Č
itatelia Knižnice Ružinov
na Miletičovej ulici už
môžu využívať prvý ružinovský bibliobox. Je to schránka,
do ktorej môžete vložiť knihy, ktoré chcete vrátiť, bez toho, aby ste
vošli do knižnice. Je to praktická
vec, ktorú čitatelia ocenia cez víkend, počas dní pracovného pokoja a vždy vtedy, keď je knižnica
zatvorená. Bibliobox 1. októbra
slávnostne uviedli do prevádzky
starosta Ružinova Dušan Pekár,
riaditeľka Knižnice Darina Horáková a deti zo Základnej školy Ružová dolina. Na bibliobox
Knižnica Ružinov získala peniaze
z grantu ministerstva kultúry.
(št)
Slávnosti kapusty v Stupave
Záväzná objednávka
PSČ ..................
Krátko z regiónov
Číslo účtu ...............................................................
Ako predplatiteľ Obecných novín si uplatňujeme 25 % zľavu z celkovej fakturovanej sumy.
(označte X)
T
radičné podujatie Slávnosti kapusty – Deň zelá sa
uskutočnil 3. až 5. októbra v
Stupave. Už v piatok sa predstavili
skupiny El Moro či ABBA Revival.
V sobotu večer napríklad AMO
a po nich Polemic. Nedeľné pódium
bude patriť Funny Fellows, Hexu
a ohňostroju. Pre najmenších bol
počas celého víkendu pripravený
Kultúrny dom, kde ich čakal skákací hrad, tvorivé dielne ale aj rôzne
hry a súťaže. Na lúke za Kultúrnym
domom sa súťažilo vo varení kapustnice, na futbalovom štadióne
si zmerali sily žiaci ZŠ Stupava so
žiakmi FK Stupava a po nich nasledoval zápas Internacionálov FK
Stupava proti umelcom Slovenského národného divadla. Návštevníci
si mohli pozrieť výstavy a vernisáže
v Múzeu Ferdiša Kostktu Temporary, v Pastoračnom centre a v Kine X
moderované prezentácie o dejinách
spojených so Stupavou.
(ts-it)
Dátum ..................................................
Pečiatka a podpis
1.
Fyzické osoby 1.1
Údaje o daňovníkovi + priznanie k dani z pozemkov + zo stavieb - k stavbe na jeden účel (košieľka)
1.2
Priznanie k dani z pozemkov
1.3
Priznanie k dani zo stavieb - stavba slúžiaca na jeden účel
1.4
Priznanie k dani zo stavieb - stavba slúžiaca na viaceré účely
1.5
Priznanie k dani z bytov - byty a nebytové priestory v bytovom dome
1.6
Priznanie k dani za predajné automaty
1.7
Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje
1.8
Priznanie k dani za psa
1.9
Príloha k zníženiu dane alebo oslobodeniu od dane
Počet
1.10 Potvrdenie o podaní daňového priznania
1.11 Poučenie na vyplnenie daňového priznania
2.
právnické osoby
2.1 Údaje o daňovníkovi + priznanie k dani z pozemkov + zo stavieb - k stavbe na viac účelov (košieľka)
2.2 Priznanie k dani z pozemkov
2.3 Priznanie k dani zo stavieb - stavba slúžiaca na jeden účel
2.4 Priznanie k dani zo stavieb - stavba slúžiaca na viaceré účely
2.5 Priznanie k dani z bytov - byty a nebytové priestory v bytovom dome
2.6 Priznanie k dani za predajné automaty
2.7 Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje
2.8 Priznanie k dani za psa
2.9 Príloha k zníženiu dane alebo oslobodeniu od dane
2.10 Potvrdenie o podaní daňového priznania
2.11 Poučenie na vyplnenie daňového priznania
Počet
Cena mesta pre CVČ Spektrum
C
entrum voľného času SPEKTRUM - vzdelávacia a záujmová inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza,
si v tomto roku pripomína 55. výročie vzniku. Oslavy sa uskutočnia 17.
októbra a súčasťou programu bude
aj odovzdanie ocenení tejto inštitúcií a jej pracovníkom. Komisia
školstva a kultúry odporučila udeliť
pri tejto príležitosti CVČ Spektrum
Cenu mesta za organizovanie výchovnej, vzdelávacej, záujmovej a
rekreačnej činnosti detí a mládeže.
Riaditeľke CVČ Spektrum a dlhoročným pracovníkom tejto inštitúcie odovzdajú ďakovné listy.
(ďur)
Na Úrade
BSK tiekla
krv
V Turzovke
privítali hostí
z Poľska
Na výzvu Národnej
transfúznej stanice SR darovať krv
zareagovali aj poslanci a zamestnanci
Úradu Bratislavského
samosprávneho kraja.
Mobilnú transfúznu
jednotku 3. októbra
zriadili priamo v budove úradu počas
rokovania zastupiteľstva. Celkovo sa do
výzvy zapojilo 19 ľudí,
z toho traja poslanci
a traja prvodarcovia.
Z poslancov BSK darovali krv Martin Zaťovič, Gabriella Németh
a Peter Švaral.
V rámci cezhraničnej spolupráce, ktorú samospráva udržiava s viacerými mestami
navštívili koncom septembra
Turzovku členovia Mestskej
rady Kęty spolu s primátorom
Tomášom Bąnkom. Po privítaní zahraničnej návštevy,
kde primátor mesta Miroslav
Rejda zhodnotil 10-ročnú
spoluprácu a partnerstvo,
viceprimátor Kamil Kobolka v krátkosti prezentoval
projekty cezhraničnej spolupráce, ktoré boli podporené
z rôznych domácich, ale aj
Európskych zdrojov. Potom
sa presunuli so Areálu športu
a oddychu v Závodí, kde nasledoval ďalší program.
(ts-tyš)
(mi)
monitor
31
Obecné noviny • 14. október 2014
Park Janka Kráľa v Trnave
je prvým mestským chráneným
územím na Slovensku
Trnava sa stala prvým mestom na Slovensku, ktoré vyhlásilo lokalitu vo svojom
intraviláne za obecné chránené územie. Na základe nového všeobecne záväzného
nariadenia, ktoré schválili poslanci 9. septembra na 21. riadnom zasadaní mestského
zastupiteľstva, sa ním od 1. októbra stáva Park Janka Kráľa.
M
ožnosť vyhlásiť
lokalitu s kultúrnym, vedeckým,
ekologickým,
estetickým alebo krajinotvorným významom za
obecné chránené územie dostali v
tomto roku mestá a obce novým
ustanovením zákona o ochrane
prírody a krajiny.
Úmyslom mestskej samosprávy je vyhlásiť za chránené obecné
územia nielen Park Janka Kráľa,
ale aj Park Antona Bernoláka,
Park pri Kalvárii a lesopark Ka-
menný Mlyn. Vzhľadom na veľký
význam týchto prírodných lokalít pre mesto a na rozdiely v ich
charaktere, bude pre každú z nich
spracované samostatné všeobecne
záväzné nariadenia o ich ochrane. Ich úlohou bude identifikovať
chránené územie, v maximálnej
miere ho zachovať pre ďalšie generácie, a v tejto súvislosti definovať
nevyhnutné zákazy a obmedzenia
tak, aby chránená lokalita naďalej
mohla slúžiť ľuďom.
Vo všeobecnosti nie je veľmi známe, že aj v Trnave rastú
mnohé chránené rastliny a žijú
chránené druhy vtáctva a iných
živočíchov. Park Janka Kráľa,
ktorý bol založený v 19. storočí
a mal plniť funkciu izolačného
pásu medzi železnicou a mestskou štvrťou Špíglsál, je cenený
aj ako historicky pôvodná plocha
s veľkým množstvom dospelých
stromov, vrátane mnohých najstarších stromov v meste a pravdepodobne aj najstaršou alejou
Trnavy. Žije tu 38 druhov vtákov,
11 druhov cicavcov, dva druhy
vzácnych objoživelníkov a jeden
druh plaza. Šesť druhov stavovcov patrí k európsky významným
– ropucha zelená, skokan štíhly,
jašterica bystrá, ďateľ hnedkavý, netopier obyčajný a netopier
pozdný, ďalšie druhy sú významné z národného hľadiska.
Všeobecne záväzné nariadenie
o vyhlásení Parku Janka Kráľa za
chránené územie definuje aj ciele
ochrany a zakázané alebo obmedzené činnosti v tejto lokalite.
Novinky z radnice,
október 2014
Do práce nastúpila v Leopoldove štvrtina
poberateľov sociálnych dávok
Štát sa rozhodol prostredníctvom drobných prác v obciach a mestách motivovať či aktivizovať všetkých
poberateľov dávok v hmotnej núdzi. Jedným z cieľov projektu je to, aby si zachovali pracovné návyky,
druhým zase naštartovanie motivácie, aby si iniciatívnejšie hľadali stabilné zamestnanie.
Z
ákon týmto občanom s
platnosťou do konca tohto
roka ustanovil povinnosť
odpracovať 32 hodín mesačne, a
to podľa požiadaviek mesta, resp.
po vzájomnej dohode v 8-hodinových pracovných blokoch alebo v
stanovených intervaloch. Od augusta tak pri menších obecných
prácach pomáhajú dve skupiny.
Prvú tvoria poberatelia dávok v
hmotnej núdzi, ktorých bolo v
meste koncom júna 51, no v skutočnosti ich do práce nastúpilo
len deväť. Povinnosť sa netýkala
chorých poberateľov a tých, ktorí
podpísali vyhlásenie, že neakceptujú ponuku, no v tom prípade
stratili nárok na poberanie dávky.
Svoje rozhodnutie však môžu v
období platnosti nariadenia zmeniť a poskytovanie dávok im bude
obnovené. Druhú skupinu tvorili
vykonávatelia aktivačnej činnosti, ktorých počas vykonávania
prác pre mesto štát motivuje aktivačným príspevkom v sume 63
eur mesačne, vyplácaným spolu s
dávkou v hmotnej núdzi. V meste
podmienky na zaradenie do tejto
skupiny spĺňalo 19 obyvateľov, z
nich do práce na stanovený 64-hodinový mesačný úväzok nastúpilo
osem a zotrváva v nej päť, pretože napríklad dvom sa už podarilo
nájsť si prácu. Občania v meste
spolupracujú pri čistení vsakovacích šácht, záhonov, upratovaní
verejných prestranstiev, natieraní
oplotenia mestského cintorína a
pri ďalších prácach.
Leopoldov,
4/2014
V Kostelní Lhote sa uskutočnilo
34. stretnutie Lehôt a Lhot
O
bec Veľká Lehota usporiadala v dňoch začiatkom júla
autobusový zájazd na 34.
stretnutie Lehôt a Lhot v Kostelní
Lhote, spojený s výletom do Prahy,
na ktorom sa zúčastnilo 43 obyvateľov a rodákov z obce. Na stretnutí
v Kostelní Lhote sa zúčastnilo 73
obcí z Českej republiky a zo Sloven-
ska s podobným názvom – Lehota a
Lhota. Organizátori budúcoročného stretnutia, ktoré sa uskutoční v
Lehote pri Nitre, pozvali na sneme
do ich obce všetkých prítomných
zástupcov obcí na 35. stretnutie Lehôt a Lhot. Prihlásiť sa mali ďalšie
obce ako usporiadatelia stretnutia v
rokoch 2016 – 2019. Prekvapujúce
Vychádza pri Združení miest a obcí Slovenska ako
odborno-metodický týždenník pre komunálnu sféru
Bezručova 9, 811 09 Bratislava 1
Tel.: 02/5296 4243, fax: 02/5296 4256
email: [email protected], www.zmos.sk
bolo, že sa neprihlásili zástupcovia
žiadnej obce. Až v roku 2020 bude
organizátorom už po tretíkrát Mníchova Lehota. V poradí 45. bola v
slávnostnom sprievode obec Veľká Lehota, ktorá mala na stretnutí
najväčšie zastúpenie – okrem autobusového zájazdu prišli niektorí
jej obyvatelia aj na autách. Je však
smutné, že tieto stretnutia postupne zaniknú. Myslím si, že preto,
lebo organizovanie takejto akcie
je veľmi náročné, mieni starostka
obce Veľká Lehota Marta Šdmondrková.
Novobanské noviny,
august 2014
Turzovku
navštívili
predstavitelia
Euroregiónu
Nisa
Začiatkom septembra
zavítala do Turzovky
medzinárodná delegácia predstaviteľov
Euroregiónu Nisa. Bol
to prvý euroregión
vytvorený v oblasti
strednej a východnej
Európy a bol založený
už v roku 1991 za
účelom vzájomnej
cezhraničnej spolupráce v oblasti, kde
sa stretávajú hranice
Nemecka, Poľska
a Česka. Od roku
2004 má sídlo v najvýznamnejšom meste
euroregiónu – v Liberci. Za skúsenosťami a
na výmenu informácii
prišli práve do Turzovky, ktorá stála v roku
1999 pri vzniku Euroregiónu Beskydy a už
15 rokov je jedným
z pilierov práce tohto
združenia v pohraničí
Slovenska, Česka a
Poľska, ktoré spája
práve pohorie Beskýd. Predtým navštívili aj českú stranu,
ktorú reprezentuje
najmä mesto FrýdekMístek. V Turzovke
ich privítal primátor
Miroslav Rejda a
vedenie mesta, ktoré
v krátkej prezentácii
ukázalo skúsenosti z
čerpania predvstupových i štandardných
eurofondov. Navštívili
hasičskú zbrojnicu
DHZ, kde sa oboznámili s ich výbavou
získanou práve vďaka
cezhraničnej podpore
a nakoniec si pozreli
centrum a pamätihodnosti mesta
i kaplnku a budovaný
chrám na pútnickej
hore Živčáková.
Spravodajca mesta
Turzovka,
18/2014
Z regionálnej tlače sprac. (tl)
Vydáva: INPROST, spol. s r. o., IČO 31 363 091, riaditeľ Seraf Tropek, tel.: 02/44 63 11 94, e-mail: [email protected]
Sídlo vydavateľa a redakcie: Smrečianska 29, 811 05 Bratislava, tel./fax: 02/44 63 11 95, 02/44 63 11 98, fax: 02/44 63 11 95,
02/44 63 11 98, www.inprost.sk, www.obecne-noviny.sk, e-mail: [email protected]
Redaktorky: Darina Žoldošová, 02/44 63 11 98, mobil: 0908 710 115, Tereza Ljubimovová, 02/44 63 11 98, mobil: 0918 394 354
Inzercia: Petra Tropeková, mobil: 0903 658 513, e-mail: [email protected],
Špecializované prílohy: Petra Tropeková, mobil: 0903 658 513, e-mail: [email protected], Zuzana Badinková, mobil: 0944 124 304,
e-mail: zuzana.badinková@onmedia.sk
Predplatné a distribúcia: Dagmar Dóková, 02/44 63 11 99, mobil: 0905 599 120, e-mail: [email protected]
Redakcia nevyžiadané rukopisy nevracia. Tlačí Petit Press, a. s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava. Registrované Ministerstvom kultúry SR pod č. EV 3772/09
zo dňa 24. 07. 2009. ISSN 1335-650X. Podávanie novinových zásielok povolené riaditeľstvom pôšt v Bratislave, č. j. 183 – PP – zo dňa 14. 1. 1991.
32 humor
14. október 2014 • Obecné noviny
ka, ktorú mi zničil vodný
kameň!
Adam a Eva sa rozprávajú
v raji:
- Adam, povedz, miluješ
ma?
- Do frasa, a koho iného by
som mal asi milovať?!?
Našli dva zajace v lese fľašku
vodky, vypili si a zašli navštíviť vranu. Vrana sedela na
konári a v zobáku držala kus
syra. Zajace vravia:
- Ahoj, vrana!
- ... (mlčanie)
- Vypiješ si s nami?
- Áno!
Syr padá na zem, zajace sa
váľajú od smiechu. Na druhý
deň prídu zase za vranou:
- Ahoj, vrana!
- ... (mlčanie)
Zajac nalieva vodku do pohárika:
- Toľkoto stačí?
Američan, Japonec a Slovák
sedeli nahí v saune. Zrazu sa
ozval pípavý zvuk. Američan
stlačil niečo pod pazuchou
a pípanie prestalo. Ostatní
sa naňho spýtavo pozreli.
- To bol môj pager. Mám
v koži pod rukou voperovaný mikročip.
O chvíľu zazvonil telefón. Japonec zdvihol dlaň k uchu.
Keď skončil rozhovor, vysvetľoval:
- To bol môj mobil. Mám
v ruke mikročip.
Slovák sa cítil definitívne na
nízkej technickej úrovni, ale
aby nezostal pozadu, rozhodol sa, že musí urobiť nejaký
dojem. Vykročil zo sauny a
vrátil sa s kusom toaletného
papiera, ktorý mu trčal zo
zadku. Tí dvaja nechápavo
pozerali, čo sa bude diať.
- No ale pozrimeže, práve
dostávam fax!
Ropucha sedí v blate na
okraji močiara. Príde ježko
a pýta sa:
- Tak čo? Aká je vodička?
- Ty blbec pichľavý, - odvetí
urazeným hlasom žabka, ja tu sedím ako dáma, nie
ako teplomer!
Po štarte lietadla, ktoré o
chvíľu vystúpilo do letovej
hladiny, sa kapitán prihová-
ra pasažierom ako obyčajne:
- Vážené dámy a páni,
pekne vás vítam na palube nášho lietadla. Náš let
prebieha nad Atlantickým
oceánom, vo výške 10 000
metrov, rýchlosť je 900
km/h, teplota vzduchu.... do
riti! Mňa trafí! Ježišmária!
Kapitán sa odmlčí, nastane
mŕtvolné ticho. Pasažieri sú
bledí, panika, krik..... Po dlhšej chvíli sa kapitán ohlási:
- Dámy a páni, ospravedlňte
ma, prosím, letuška ma obliala kávou. Keby ste videli
moje nohavice spredu....
Jeden z pasažierov skríkne:
- Ty blázon! Keby si ty videl
moje nohavice zozadu!!!
Sedí Oto na ústnej skúške
úplne spotený od trémy.
- Máš taký strach z mojich
otázok? - pýta sa profesor.
- Nie, to nie, len sa bojím
svojich odpovedí.
Príde kovboj do salónu a
vidí tam krásnu ženu. Nevie,
ako sa jej prihovoriť, tak tam
všetkých postrieľa a pýta sa:
- A čo vy tu, taká osamelá?
- Pán doktor, ihneď príďte!
Moja žena má zápal slepého čreva!
- Nežartujte, veď som jej
ho pred štyrmi rokmi ope-
roval. Nikto predsa nemá
druhé slepé črevo!
- Ale niekedy má druhú
ženu, pán doktor...
V obchode:
- Dobrý deň! Prosím si kilo
pomarančov.
- Budete si ich želať aj zabaliť?
- No nie! Budem si ich kotúľať až domov!
Stretol sa učiteľ matematiky s bývalým študentom,
ktorý mával z tohto predmetu vždy päťku. Bývalý
študent sa viezol v rýchlom
Porsche.
- Čo teraz porábate, kde ste
zamestnaný? - pýta sa profesor.
- Som veľkoobchodník, odpovedá študent.
- A ako sa vám darí? Ide
to?
- Nuž, pozrite pán učiteľ:
nakúpim tovar za 1000
euro a predám ho za 4000
euro. A z tých troch percent žijem...
Sedí Indián pri vodopáde
a pozerá sa na svoju ženu
ako perie. Vtom z vodopádu padne jeho žene na hlavu kameň a zabije ju. Indián
nato:
- Uff, uff, to je už tretia práč-
- Áno.
Syr padá znovu na zem a zajace sa váľajú od smiechu.
Na tretí deň prídu zase za
vranou:
- Ahoj, vrana!
- ... (mlčanie)
- Čo myslíš, vrana, chceme
ťa zase oklamať?
- Áno...
- Blahoželám ti, chlapče!
Som presvedčený, že po
rokoch budeš na tento deň
spomínať ako na najšťastnejšiu udalosť tvojho života!
- Ale, strýko, veď ja sa žením až zajtra.
- Ja viem, práve preto, práve preto!
Manželka sa na súde obhajuje:
- Ako som mohla vedieť, že
môj manžel je alergický na
kyanid?
Download

Martin je najtransparentnejším slovenským mestom