INFORMAČNÝ MESAČNÍK RÍMSKOKATOLÍCKEHO FARSKÉHO ÚRADU
Farský list
C&M
4.
28.4.2013
ŽIACKA 17, 04018 KOŠICE, 055/6852217
[email protected]
ROČNÍK: II.
www.farnostkrasna.sk
RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SV. CYRILA A METODA V KE - KRÁSNA
Kráľovná mája – oroduj za nás!
Spomeň si, svätá Panna Mária
Spomeň si, svätá Panna Mária, že nikdy nebolo počuť, žeby bol niekto opustený, kto sa utiekal
pod tvoju ochranu, teba prosil o pomoc a žiadal o tvoje orodovanie. Povzbudený touto dôverou
aj ja sa utiekam k tebe, Matka, Panna panien; k tebe prichádzam, pred tebou stojím ako úbohý
a kajúci hriešnik. Matka večného Slova, neodmietni moje slová, ale ma milostivo vypočuj
a vyslyš.
Amen.
1
LORETÁNSKE LITÁNIE
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad
nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.
Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätá Božia Rodička,
Svätá Panna panien,
Matka Kristova,
Matka Cirkvi,
Matka Božej milosti,
Matka najčistejšia,
Matka najnevinnejšia,
Matka panenská,
Matka nepoškvrnená,
Matka hodna lásky,
Matka obdivuhodná,
Matka dobrej rady,
Matka Stvoriteľa,
Matka Spasiteľa,
Panna najmúdrejšia,
Panna hodna úcty,
Panna hodna chvály,
Panna mocná,
Panna dobrotivá,
Panna verná,
Zrkadlo spravodlivosti,
Sídlo múdrosti,
Príčina našej radosti,
Príbytok Ducha Svätého,
Príbytok hoden cti,
Vznešený príbytok nábožnosti,
Ruža tajomná,
Veža Dávidovho mesta,
Veža zo slonovej kosti,
Dom zlatý,
Archa zmluvy,
Brána do neba,
Hviezda ranná,
Uzdravenie chorých,
Útočisko hriešnikov,
Útecha zarmútených,
Pomocnica kresťanov,
Kráľovná anjelov,
Kráľovná patriarchov,
Kráľovná prorokov,
Kráľovná apoštolov,
Kráľovná mučeníkov,
Kráľovná vyznávačov,
Kráľovná panien,
Kráľovná všetkých svätých,
Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného
hriechu,
Kráľovná nanebovzatá,
Kráľovná posvätného ruženca,
Kráľovná rodiny,
Kráľovná pokoja,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj
sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš
nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj
sa nad nami.
V. Oroduj za nás, svätá Božia Rodička. /aleluja/
R. Aby sme sa stali hodní Kristových
prisľúbení. /aleluja/
Modlime sa.
Pane a Bože náš,
dopraj nám tešiť sa zo stáleho zdravia tela i
duše
a na mocný príhovor preblahoslavenej Panny
Márie
ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života
a priveď nás do večnej radosti.
Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.
alebo
V. Oroduj za nás, Matka
sedembolestná. /aleluja/
R. Aby sme sa stali hodní Kristových
prisľúbení. /aleluja/
Modlime sa.
Pane Ježišu,
podľa Simeonovho proroctva
pri tvojom umučení meč bolesti prenikol
najnežnejšiu dušu
slávnej Panny a tvojej Matky Márie;
daj, aby sme si s úctou pripomínali jej bolesti,
a tak dosiahli požehnaný účinok tvojho
umučenia.
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.
2
FARSKÁ EKONOMICKÁ RADA
Kódex kánonického práva( CIC) stanovuje, že každá farnosť má mať
ekonomickú radu, ktorej činnosť je riadená univerzálnym právom Cirkvi a
normami diecézneho biskupa (kán. 537).
Farská ekonomická rada (FER) je pomocným a poradným orgánom farára
alebo farského administrátora. Radí a pomáha mu v správe majetkov a v
ekonomických záležitostiach týkajúcich sa celej farnosti prostredníctvom
svojich názorov, skúseností a odborných rád tak, aby majetok farnosti bol
spravovaný šetrne, obozretne a spoľahlivo.
Vo FER má svoje zastúpenie spoločenstvo veriacich, ktoré je pri každom
kostole patriacom do farnosti.
Členovia FER by mali byť zbehlí vo finančných a hospodárskych veciach.
Členstvo vo FER je na päť rokov. Odporúča sa, aby členstvo nebolo dlhšie než
dve po sebe nasledujúce obdobia.
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Oslovil som veriacich, aby navrhli ľudí, ktorí by spĺňali hore uvedené
podmienky. Ich mená predstavujem farskému spoločenstvu, pri farskom
kostole sv. Cyrila a Metoda v KE – Krásnej.
Zoznám navrhnutých členov kostolnej rady pri farskom kostole sv. Cyrila
a Metoda v KE – Krásnej, ktorí dostali viac ako päť hlasov
1. Peter Fedor
2. Marián Gordoň
3. František Jurčo
4. JUDr. Marek Kažimír
5. Valentín Kuľbaga
6. Branislav Kunca
7. Vincent Marton
8. MVDr. Igor Miňo
9. Ing. Peter Tomko
Ak navrhnutí členovia príjmu menovanie, zložia sľub členov farskej rady,
5. mája 2013 pri sv. omši o 8.30 hod.
Mgr. Pavel Kaminský
farár
3
SV. OMŠE MÁJ 2013
DEŇ
ÚMYSEL
ČAS
DEŇ
ÚMYSEL
ČAS
1.ST
2.ŠT
ZBP MÁRIA MARTONOVÁ 65RŽ A ROD.
7.50
+ MÁRIA, FRANTIŠEK 2X NAGY
+ JURAJ, ALŽBETA TAKÁČ
7.00
15.ST
16.ŠT
+ JOZEF, MÁRIA TÓTH
7.50
7.00
3.
PI
+ JOZEF, ALŽBETA, STANISLAV HARČARIK
7.00
+ FRANTIŠEK TAKÁČ,+IVAN PUŠKAŠ
7.00
+ HELENA SABOLČÍKOVÁ, 1. VÝR.
19.00
+ MÁRIA KOVALČÍKOVÁ
19.00
4.SO
+ MIKULÁŠ, ALŽBETA, ONDREJ KOVÁČ
8.00
18.SO
ZBP JÁN A ROD. VINCOVEJ,
KOČIŠOVEJ,ZÁČIKOVEJ
8.00
5.
NE
6.PO
+ FRANTIŠEK KLIK 2. VÝR
ZA PROPRIJÍMAJÚCE DETI
+ VINCENT HANDŽÁK
8.30
10.30
7.00
19.
NE
20.PO
7.
UT
+ MÁRIA, MICHAL ČISLÁK
7.00
+ IRENA, FRANTIŠEK TÓTH
19.00
8.ST
9.ŠT
10.
PI
7.50
MIROSLAV PERÚN 50 RŽ
+ DUŠAN, FRANTIŠEK, ANNA, FRANTIŠEK
S RODINAMI
+ ONDREJ, ANNA HRIC
7.00
19.00
7.00
+ LADISLAV TRUHAN
19.00
PRO POPULO
11.SO
+ PAVOL, MÁRIA, ŠTEFAN, KAROL
12.
NE
+ JÁN MURA, MÁRIA MICHAL
13.PO
+ ALŽBETA IVANCENCOVÁ 1.VÝR
8.00
8.30
10.30
7.00
14.
UT
+ VERONIKA, JÁN,JOZEF HEGEDŰŠ
7.00
+ ANDREJ, OĽGA KUBIČKOVÁ
19.00
ZBP ROD. TAKÁČOVEJ
NEDEĽNÉ OZNÁMY SÚ AKTUÁLNEJŠIE, PRETO SI
ICH VŠIMNITE, ABY VÁM NIČ NEUNIKLO.
17.PI
21.UT
ZBP ANNA, JÁN LAZUR,ANNA TIMKOVÁ
+ JURAJ, MÁRIA BIALKO
8.30
10.30
7.00
ZBP PAULÍNA TAKÁČOVÁ, 70 RŽ
7.00
PRO POPULO
+ IMRICH, MÁRIA, ONDREJ, JÚLIA
19.00
22.ST
+ JÁN, MÁRIA BELI UL.EDISONOVA
+ MICHAL, ANNA RUSINKOVIČ
7.50
23.ŠT
+ MAREK JANCURA
7.00
ZBP MÁRIA
7.00
+ JOZEF HARČARIK 1. VÝR.
19.00
24.PI
25.SO
+DUŠAN, FRANTIŠEK, MICHAL,ALŽBETA
S RODINAMI
26.
NE
27.PO
+ JURAJ, KATARÍNA BODNÁROVÁ
28.UT
29.ST
30.ŠT
+ ALŽBETA, FRANTIŠEK TÓTH
8.00
8.30
10.30
7.00
+ LADISLAV BODNÁR
7.00
+ MÁRIA, ALŽBETA, JÁN MARTON
19.00
+ FRANTIŠEK, HELENA A RODIČIA KLIK
+ ŽOFIA, HUBERT BERNAT
7.50
7.00
+ JOZEF, BOŽENA KULICH, +JOZEF ONDRO
7.00
+ PAVOL ANGYAL 1.VÝR
19.00
+ JÁN, ANNA. VALIKOVA
31.PI
KRISTUS VÍŤAZ
R: KRISTUS VÍŤAZ, KRISTUS KRÁĽ NÁŠ, KRISTUS, KRISTUS VLÁDCA NÁŠ.
/Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat/
1. Františkovi Najvyššiemu Kňazovi, Otcovi všetkého ľudstva,
život, pokoj a blaho večné. R:
2. Blažené časy nech k nám prídu, pokoj Kristov prinesú,
jeho vládu nech nastolia. R:
/Tento hymnus budeme spievať v nedeľu a vo sviatok po farskej sv. omši/
■ 2.5.2013 o 15.00 hod., rodičia prvoprijímajúcich deti budú upratovať kostol
■ 4.5.2013 o 9.00 hod. – prvá sv. spoveď deti
■ 5.5. 2013 o 10.30 hod. – Slávnosť prvého svätého prijímania
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SV. CYRILA A METODA
ŽIACKA 17,04018 KE-KRÁSNA, 055 6852217
4
Download

Farský list č. 4 - farnostkrasna.sk