t ý d e n í k l o u n s k a , p o s t o l o p r t s k a , ž a t e c k a a p o d b o ř a n s k a n 1 3 . č e r v e n c e 2 0 11 n r o č n í k 2 0 n c e n a 9 k č n č í s l o 2 8
Noviny pro všechny generace
a pro každou příležitost
93,0 FM
www.play.cz
www.svobodnyhlas.cz
Uvnitř
čtěte:
Do Vroutku
se sjeli
motorkáři z celé
republiky
str. 2
V Divicích žije
výtvarnice
a zahradnice
Petra Konečná
str. 5
V Košticích se
konala perfektní
pouť se
soutěžemi
str. 8
Račte vstoupit?
evím, co přimělo vedení
lounské banky GE Money
Bank na Pražské ulici v Lounech změnit vstup do banky.
Předpokládám, že se jedná
o zpřísněná bezpečnostní opatření. Chcete-li dovnitř, musíte
zmáčknout venku tlačítko pro
vstup. Rozsvítí se zelená kontrolka a jste za dveřmi. Před
sebou však máte hned dveře
další, kde musíte postup zopakovat. Stejná procedura vás
čeká při odchodu.
Svým způsobem zajisté chvályhodné opatření, potenciální
lupič se nedostane snadno ven
– a o to patrně jde. Pomíjím,
že v jiných bankách tento pracný a svým způsobem ponižující
vstupní a výstupní rituál odpadá a do své banky vstoupí
klient ne jako služebník, ale
jako pán vchodem, kde se před
ním dveře samy otevřou. Pominu i ono trapné a zdlouhavé „střídání stráží“ klientů při
vstupu a výstupu. Dilema však
mají maminky s kočárky. Ani
ten nejmenší typ se do „mezidveří“ prostě nevejde. Nevejde
se tam totiž ani korpulentnější
klient. Panelákový výtah je proti prostoru mezi dveřmi přímo
taneční sál. Takže pokud chce
maminka dovnitř, kočárek musí
zůstat venku. A nechte dnes
kočárek venku, natož s dítětem!
Před bankou postává uniformovaný pracovník ostrahy, který příchozím radí, jak se dostat
dovnitř. Co s kočárkem už ale
neporadí a hlídání vozítek v popisu práce nemá. Lupiči tedy
mají stop, ale zároveň s nimi
i maminky s kočárky. Co s tím,
vážení šéfové GE Money Bank?
Josef Žmolil
28
9 771210 723003
Foto Jaroslav Tošner
N
Krásné parkurové závody… Nad jezdeckým sportem v Lounech se již stahovaly temné mraky, ale sobotní závody v parkurovém skákání přivedly do Loun na padesát koní.
Ti se představili v jednotlivých závodech, z nichž k hlavním patřil závod o Putovní pohár města
Loun a Memoriál Miroslava Balcara. Z domácích jezdců a jejich koní se na pomyslné stupně vítězů nikdo nedostal. Mezi nejúspěšnější z pořádajícího klubu Bon Equi Club Louny patřila Veronika Vernerová s koněm Venny (na snímku). O další osud jezdeckého sportu se již bát nemusíme. (jt)
V centru Podbořan se popíjet nebude
PODBOŘANY (sih) - Na předprázdninovém zasedání se podbořanští zastupitelé zabývali návrhem vyhlášky o zákazu požívání
alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Ani v Podbořanech nechtějí hloučky zevlujících odpudivých bezdomovců, kteří
v centru města obtěžují kolemjdoucí.
„Jedná se zejména o prostor Ma- vánočního stromu nebo stavění
sarykova náměstí, před Komerční májky je mírné požívání alkoholu
bankou, u kina a prostor autobu- spíše žádoucí.
sového nádraží. Osoby, které tam
„Berme tento návrh jako prvpopíjejí, dělají nepořádek a nedělá ní nástřel, jak by mohla vyhlášto dobrý dojem,“ uvedl předklada- ka vypadat. Slavnosti však jsou
tel vyhlášky Josef Zerner z odboru zrovna akcí, kde se alkohol pomístního hospodářství.
žívá. V takovém případě je třeba
Rozhořela se diskuse, jak po- udělat výjimku,“ uvedl starosta
žívání alkoholických nápojů roz- Radek Reindl.
lišit, když při kulturních akcích
Zastupitele zajímalo, kdo bude
typu městské slavnosti, rozsvěcení dodržování vyhlášky kontrolovat
a následně vymáhat, kdo bude
udělovat případné výjimky.
„Záležitosti místního pořádku musí kontrolovat Policie ČR,
resp. naše obvodní oddělení. Podle
klasifikace se s největší pravděpodobností bude jednat o přestupek
proti veřejnému pořádku, který
bude řešit přestupková komise,“
pokračoval Reindl.
Zastupitelé nakonec schválili
usnesení, ve kterém uložili dopracování vyhlášky o zákazu požívání
alkoholických nápojů na veřejném
prostranství, řešení mimořádných
kulturních a společenských akcí,
předzahrádek a výjimek.
strana 2
13. července 2011
svobodný hlas
Dobré listy komory nejlepším studentům
ŽATEC - Dne 28. června proběhlo na Městském úřadu v Žatci slavnostní předání Dobrého listu komory.
Slavnostního předání DLK se bořany. V oboru kuchař – číšník
zúčastnili za OHK Louny předseda pro pohostinství převzali dobré listy
Ing. František Jochman, místosta- komory Pavlína Bujáková a Tomáš
rosta Žatce Jan Novotný, starosta Benešovský ze Středního odbornéPodbořan Radek Reindl, ředitel ho učiliště a Střední odborné škoÚřadu práce Louny Vratislav Pra- ly SČMSD, Žatec.
žák a další, též zástupci jednotliDobrý list komory je prestižní dových škol.
kument o nadstandardní schopnosti
Oceněny byly tyto absolvent- držitele v daném řemeslném oboky oboru krejčí: Lenka Mašková, ru a profesní odbornosti pracovat
Veronika Schnaubeltová a Kateřina a rozvíjet se. Je to pozitivní signál
Štroblová. Dobrý list komory dále a komorová garance pro budoucího
obdrželi absolventky oboru kuchař zaměstnavatele o řemeslně-odborčíšník Blanka Vlachová, Denisa ných schopnostech a předpokládané
Kyselová, Martina Světlá a opravář užitečnosti držitele našeho dobrého
zemědělských strojů Jakub Nikl, listu pro jeho firmu nebo živnost.
všichni studenti SOŠ a SOU PodLinda Příhodová, OHK Louny
foto Linda Příhodová
Radek Příhoda je nevinný,
žalobce se omlouvat nechce
LOUNY (jt) - Přes dva měsíce byl policejní aparát zaměstnáván vyšetřováním trestního oznámení, které podal místostarosta Loun Pavel
Csonka na zástupce ředitele městské policie Radka Příhodu. Vyšetřování prováděl kriminalista z Mostu, kam byl případ z Loun postoupen.
Důvodem bylo údajné poškození ředitele Městské policie v Lounech,
města, ke kterému mělo dojít tak, současný ředitel Zdeněk Valeš by
že Radek Příhoda byl v době stu- měl v příštím roce odejít do důdijního volna na fotbalových utká- chodu. Radek Příhoda však svůj
ních Evropské ligy Zenit Petrohrad pracovní poměr u Městské policie
- Hajduk Split a Paris SG - Borusia Louny ukončil a náklady spojené
Dortmund, kam jej jako náhradního s jeho studiem na vysoké škole
rozhodčího delegovala UEFA. Měl (částku 308 243 Kč) městu vrátil.
tím způsobit městu škodu vyšší než
Zastupitelé z Koalice pro Louny
5 000 Kč. Podle kvalifikační dohody vidí celou kauzu spojenou s Městmu bylo městem Louny proplaceno skou policií jako ostudnou pro měsstudijní volno na konzultace, pří- to. „Vyzýváme místostarostu a další
pravu na zkoušky a bakalářskou členy rady za ČSSD, aby se oběma
práci na Soukromé vysoké škole pánům omluvili. To, že se zesměšekonomické v Praze. Své studijní nili oni sami, mi tolik nevadí, ale
povinnosti si Radek Příhoda spl- poškodili jak pověst vedení městské
nil, přesto se místostarosta do- policie, tak i radnice,“ prohlásil vemníval, že město poškodil a podal řejně zastupitel Tomáš Chaloupek.
na něho trestní oznámení ve věci
Stále není dořešen případ ředitepodezření ze spáchání trestného le Městské policie. „Zdeněk Valeš
činu podvodu.
podal stížnost ke státnímu zástupci,
Na základě vyšetřování bylo roz- uvidíme jak rozhodne,“ uvedl lounhodnuto, že ke spáchání trestného ský starosta Jan Kerner. Starosta
činu nedošlo a případ byl odložen. od začátku stojí za vedením MěstNadějný policista s výbornými ské policie Louny a nedomnívá se,
pracovními i studijními výsledky že by strážníci spáchali trestný čin.
byl vážným kandidátem na funkci Kauzu považuje za směšnou.
Žatecké „cétéčko“ slavnostně otevřeno
ŽATEC (rud) - Ve středu 22.
června bylo oficiálně uvedeno
do provozu pracoviště počítačové
tomografie v žatecké nemocnici.
„Nový CT přístroj je vhodný pro
veškerou rutinní diagnostiku lidského těla a poskytuje kvalitní digitální snímky za nízkých provozních
nákladů,“ představil přístroj ředitel
nemocnice Čestmír Novák, který
spolu s primářem MUDr. Jiřím
Ve Slavětíně urputně soupeřili hasiči
SLAVĚTÍN (sdh) - V sobotu 2. července proběhla ve Slavětíně požární soutěž, již 11. ročník Memoriálu S. Kučery, spojený s oslavami 130. výročí založení hasičů ve Slavětíně.
Zúčastnila se osm družstev techniky, jak žebříku na podvozmužů a šest družstev žen. Soutěži- ku Magirus, tak zásahové vozidlo
lo se v požárním útoku a dopravě Mercedes.
vody v kbelících do podlaží věže.
Gratuluji vítězkám historicV neděli za chladu a deště proběh- ky první soutěže „Miss hasička
la soutěž mladých hasičů, kteří se Slavětín“ - Veronice Podeszwové
s nepřízní poprali velmi statečně. z Radonic, druhé Lucii Rusové
Soutěžilo se ve štafetě požárních a třetí Elišce Holubové, oběma ze
dvojic a v požárním útoku.
Slavětína,“ uzavírá Pavel Suchý,
„ D ě k u j i v š e m d r u ž s t v ů m starosta SDH Slavětín.
za účast a kázeň, též vzácným
Soutěžní výsledky muži: 1. Touhostům. Rádi jsme přivítali kole- chovice, 2. Slavětín, 3. Postoloprty
gy z HZS, vedené velitelem sta- A. Ženy: 1. Slavětín, 2. Radonice,
nice Louny panem Kastnerem, 3. Domoušice. Mladí: 1. Obora, 2.
kteří předvedli ukázku nejnovější Postoloprty, 3. Koštice, 4. Slavětín.
Hamousem provázel hosty na chirurgické oddělení nemocnice, kde
je šestnáctispirálový přístroj Siemens Emotion 16 umístěn. Pacienti ze Žatecka tedy už na toto
specializované vyšetření dojíždět
do okolních měst nemusejí. Nový
tomograf za šest a půl milionu
korun byl pořízen s příspěvkem
sponzorů. Vyšetřeno bude pět až
sedm pacientů denně.
Moto sraz Vroutek…Druhý ročník motor-
kářského a hudebního srazu
se konal o víkendu ve Vroutku pod názvem „Moto ride
2011“. Od odpoledních pátečních hodin se do areálu
Myslivny sjížděli motorkáři
takřka z celé republiky. Program byl nadmíru bohatý
a k dispozici stanové městečko. „V pátek večer bylo prodáno kolem
dvou set vstupenek, očekáváme však, že na spanilou jízdu, která vypukne v sobotním popoledni, nás bude kolem pěti set,“ uvedl organizátor David Kukla. Kromě mnoha hudebních skupin, které se střídaly
na pódiu, jste mohli zhlédnout exhibiční zápas v boxu, pro dámy
i pány striptýz a především soutěže s hlavní výhrou - vyhlídkovým
letem letadlem. Akce byla určena nejen pro motorkáře, ale pro všechny, kteří se chtěli skvěle bavit, a to se organizátorům povedlo. (sih)
svobodný hlas
13. července 2011
Lounský Jan Jíra bude v televizi
LOUNY (red) - S lounským kinařem Janem Jírou natáčel koncem
února v Lounech režisér Zdeněk Týc další z dílů dokumentárního
seriálu Terezy Brdečkové „Ještě jsem tady“. Premiéra bude uvedena
na programu ČT 2 v neděli 17. července v 18:30 hodin, repríza bude
uvedena rovněž na ČT 2 v úterý 19 července po půlnoci, v 01:30 hodin.
strana 3
Sídlo destinační agentury
Dolní Poohří najdete v Žatci
ŽATEC (rud) - Poslední chybějící destinační agentura cestovního ruchu, Dolní Poohří, bude mít sídlo v Žatci.
Dohodli se na tom zástupci Ústec- jako je např. turistická 3K karta,
kého kraje, měst Žatec, Louny, Ka- Rodinné pasy, cyklostezka Ohře,
daň, Klášterec nad Ohří, Podbořany nabídka historických měst. Správní
a Postoloprty ve čtvrtek 23. června rada agentury bude dvanáctičlenná,
v žateckém Chrámu chmele a piva. od každého ze zakladatelů po dvou
„Faktické zahájení činnosti agentu- členech. Dozorčí rada bude polovičry je plánováno na konec letošního ní, s jedním zástupcem od každéroku,“ uvedl místostarosta Žatce ho zakladatele. Vstup zakladatelů
MOST (hof) – Na Dni záchranářů Ústeckého kraje, který se nedávno Jan Novotný. Účastníci se shodli, že do destinační agentury bude bude
konal na autodromu v Mostě, byly hejtmankou ústeckého kraje Ja- pro činnost agentury je rozhodující ještě projednám v radách a zasturozvinutí spolupráce na projektech, pitelstvech příslušných měst.
nou Vaňhovou předány složkám IZS symbolické finanční šeky a dary,
které zamířily i do lounského okresu.
Dobrovolní hasiči z Libočan do- hasiči i v nerovném terénu. Cena
stali od krajského úřadu pracovní čerpadla přesahuje částku 200 tistejnokroje a novou přenosnou stří- síc korun. Nového pomocníka pro
kačku Tohatsu. Tento typ si našel dobrovolné hasiče převzal starosta PÁTEK (plaz) – Ve čtvrtek 30. června přivítala Milena Hubičková
své využití u dobrovolných hasičů obce a velitel místních hasičů v jed- první letošní návštěvníky na zámku v Pátku.
jak k zásahu, tak i ke sportu. Pro né osobě Jiří Hudeček
V jeho prostorách již od znovu- náškou k výstavě cestovatelky Jitky
svůj výkon a nízkou hmotnost,
Další dary v podobě pracovních otevření vystavuje své obrazy a ke- Stehlíkové Borneo - ostrov divů.
ve srovnání s jinými nabízenými stejnokrojů převzal náměstek sta- ramiku paní Hana Štroblová, které Tato výstava, společně s výstavou
stříkačkami, agregát disponuje rosty OSH v Lounech René Sádov- bylo tento slavnostní den předáno děl paní Štroblové a expozicí o hisextrémně nízkou hmotností, a to ský. Jsou určeny pro SDH Peruc, starostou Peruce čestné občanství. torii Pátku budou přístupny vždy
pouhými 94 kg. Proto ho lze bez Koštice, Domoušice, Kryry, Čern- Vždyť svá díla Pátku věnovala!
o sobotách a nedělích od 10 do 16
Poté již proběhla vernisáž s před- hodin až do konce srpna.
problémů přenášet pouze dvěma čice a Krásný Dvůr.
Libočanští hasiči dostali
od kraje novou stříkačku
Výtvarnice Hana Štroblová
čestnou občankou Pátku
PRAVIDELNÁ INFORMAČNÍ RUBRIKA LOUNSKÉ RADNICE
Zřízení nové mateřské
školy v Lounech
Město Louny je v současné době
zřizovatelem těchto MŠ:








– Docházka do MŠ - přednostně
budou přijímány děti ve věku od
3 let a starší s celodenní pravidelnou
docházkou
MŠ Louny, ČSA
MŠ Louny, Fügnerova
MŠ Louny, Přemyslovců
MŠ Louny, Kpt. Nálepky
MŠ Louny, V Domcích
MŠ Louny, Dykova
MŠ Louny, Šafaříkova
MŠ speciální Louny
– Děti zaměstnaných matek s výjimkou matek zaměstnaných na základě
dohod o pracích konaných mimo
pracovní poměr (dohoda o pracovní
činnosti, dohoda o provedení práce
Ve městě Louny současně působí
Soukromá MŠ Mateřinka.
– Děti s místem bydliště mimo území
zřizovatele.
Ve dnech 7. a 8. dubna 2011 proběhly zápisy do výše uvedených MŠ.
Celkem se všech zápisů zúčastnilo
332 dětí.
Kritéria pro přijímání dětí do
MŠ jsou stanovena takto:
1. Děti v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky a děti s odloženou školní docházkou (dle § 34 odst.
4 z. 564/2004 Sb)
2. Ostatní děti s místem bydliště
na území zřizovatele. Pokud počet
přihlášek v bodě 2. přesáhne stanovenou kapacitu mateřské školy,
rozšiřují se kritéria následovně:
– MŠ již navštěvuje starší sourozenec
Skutečně bylo přijato 197 dětí (192
lounských a 5 mimolounských).
Neumístěno bylo 52 dětí, ze všech
přijatých žádostí.
Zřízení nové mateřské školy od
01.01.2012 v Základní škole
28. října v Lounech
Ze současné situace nedostatečné
kapacity mateřských škol a výsledků zápisů do MŠ na školní rok
2011/2012 vyplynul záměr zřídit
v Lounech novou mateřskou školu.
Tento záměr byl již odsouhlasen
radou města a následně schválen zastupitelstvem města dne
20. června. Nová mateřská škola
by měla být od 1. ledna 2012 zřízena v prostorách Základní školy
28. října jako detašované pracoviště
Mateřské školy ČSA.
Plánované finanční náklady akce
Akce je zařazena do investičního
rozpočtu 2011 s částkou 1 300 tis.
Kč.
Zastupitelstvo města rovněž schválilo poskytnutí neinvestiční dotace
Mateřské škole Louny, ČSA 2371
ve výši 500 tis. Kč na vybavení
dvou nově vybudovaných tříd mateřské školy
Stavební úpravy základní školy
a prostorové řešení
mateřské školy
Využit bude koncový trakt pavilonu
A, který bude stavebně upraven pro
potřeby provozu MŠ.
Dle navrženého řešení budou ve 2.
NP zřízena dvě oddělení MŠ o celkové kapacitě 50 dětí, u každého
oddělení je v souladu s platnými
hygienickými předpisy řešeno sociální zázemí a šatna dětí. Rovněž je
zde navržena kuchyňka, která bude
sloužit pro přípravu svačin a vydávání obědů, které budou dopraveny
ze školní jídelny. Stávající prostory
v 1. NP budou využity jako sociální
zázemí pro personál školky (úklid,
sociální zázemí učitelek, praní prádla, sušárna) s minimálními stavebními úpravami.
S ohledem na požární předpisy je nutné řešit venkovní požární únikové schodiště, které
bude zřízeno na západní straně
objektu.
Zápisy do mateřské školy v září
2011
Předpokládá se, že v měsíci září
2011 se bude konat zápis do této
MŠ. Přednostně zde budou přijaty
děti s trvalým pobytem v Lounech,
které nebyly umístěny na žádnou
z lounských mateřských škol, ačkoliv se zúčastnily řádného zápisu
do MŠ.
Většinou se jedná o děti narozené
v zimě a na jaře 2009. Informace
o konání zápisu budou v dostatečném předstihu zveřejněny v místním tisku (Press a Svobodný hlas)
a na webových stránkách města.
strana 4
13. července 2011
černá kronika
nNa deset dní ven
POSTOLOPRTY – Již čtvrtou osobu ze společného obydlí
v tomto roce vykázali policisté
v Postoloprtech. V tomto případě
se jedná o 38-letého muže, který napadá svoji družku a malou
dceru. V bytě je omezuje na svobodě a neustále jim nadává, útok
se stupňuje. V sobotu večer opět
slovně i fyzicky obě poškozené
napadl. Proto ho policisté vykázali z obydlí na deset dnů.
nUkradl semafor
LÍŠŤANY – V době od 7. do 8.
července odcizil dosud neznámý
pachatel na silnici u obce, v úseku
probíhající rekonstrukce, řízeného světelným signalizačním zařízením, semafor i s baterií. Škoda
byla vyčíslena na 32 093 Kč.
nKdyž spal, zloděj kradl
LOUNY – V pondělí, kolem druhé hodiny ráno, se pootevřeným
oknem ve spíži dostal do rodinného domu v Chelčického ulici
nezjištěný poberta. Odcizil notebook, mobilní telefon, peněženku
s finanční hotovostí a platebními
kartami a další věci. K vloupání
došlo v době, kdy poškozený spal.
Škoda byla odhadnuta na 65 tisíc korun.
nO půlnoci na meruňky
LOUNY – V neděli po půlnoci
spatřila hlídka strážníků u garáží pod 3. ZŠ dvě postavy, pohybující se po střechách. Dvojice po chvíli slezla a z místa
odcházela. Strážníky byli zadrženi mladíci ve věku 18 a 16 let
a vyzváni k prokázání totožnosti
včetně vysvětlení, proč chodili po střechách garáží. Mladíci
u sebe neměli žádné věci, které
by mohli z garáží odcizit. Vysvětlili, že přes střechy garáží lezli
do zahrady na meruňky. Byla jim
uložena bloková pokuta.
nVycucl naftu z kamionu
BUŠKOVICE – Prázdnou nádrž
zjistil v pondělí ráno řidič kamionu Volvo. Ze zaparkovaného
vozidla mu někdo přes noc odcizil z nádrže cca 400 litrů motorové nafty. Škoda byla vyčíslena
na 13 200 Kč.
nV létě pro lyže
ŽATEC – Dvě řadové garáže
v ulici U Jezu vykradl z neděle
na pondělí dosud nevypátraný zloděj. Z jedné odcizil zimní
pneumatiky včetně disků a různé
nářadí. V té druhé zmizelo hlavně
lyžařské vybavení. Škoda přesahuje 60 tisíc korun.
nNa stavbu pro lešení
LOUNY – V minulých dnech vnikl na parcelu rozestavěného domu
v Zahradním městě vneznámý pachatel a z nezajištěné stavby odci-
zil dvě sady haki lešení. Způsobil
majiteli škodu za 8 tisíc korun.
nDrzý chmaták v domě
LOUNY – V úterý kradl v rekonstruovaném domě v centru
nezjištěný poberta. Využil otevřených dveří a toho, že poškozený
pracoval v patře, vnikl dovnitř
a v chodbě v přízemí odcizil náramkové hodinky Rolex se zlatými
součástkami a peněženku s platebními kartami a doklady od vozidel. Škoda činí 162 050 Kč.
nNádražní vandal
VRBNO NAD LESY – Dne 29.
června poškodil dosud neznámý
pachatel návěstidla v železniční
stanici. Rozbil sedm krycích kulatých skel a pět barevných filtrů skel, která slouží k provozu
železničních vozidel. Škoda byla
vyčíslena na 4 000 Kč.
nOnanoval před dívkami
HŘÍŠKOV – Na silnici mezi obcemi Hříškov a Smolnice se dosud
neznámý pachatel dopustil hrubé
neslušnosti tím, že si stáhl kalhoty a začal onanovat. Toto posléze
opakoval o několik dní později
u rybníka v Hříškově. V obou
případech se jednání dopustil
v přítomnosti nezletilých dívek.
nVloupání do trafostanice
DUBČANY – V době od 16.
do 30. června odstranil neznámý
pachatel visací zámek na plechových dveřích u trafostanice
v obci a následně poškodil dva
transformátory, ze kterých odcizil
měděné cívky a transformátorový olej. Způsobil škodu ve výši
420 150 Kč.
nPřičinlivá barmanka
LOUNY – Policejní komisař obvinil ženu, která v době od ledna
do dubna jako zaměstnankyně
baru úmyslně navýšila vydanou
částku u výherního automatu
a rozdíl si ponechala pro svou
vlastní potřebu. Dále si bez vědomí majitele z tržby ponechala
peníze. Způsobila škodu ve výši
14 603 Kč.
nVelmi levný nákup
PODBOŘANY – Krádež zboží
v celkové hodnotě 6 500 Kč šetří podbořanští policisté. Případ
se odehrál 5. července, kdy si
do jednoho z tamních marketů
zajela „nakupovat“ dvojice dosud
nezjištěných zlodějů. Do vozíku si
naložila různé drogistické zboží
a potraviny a poté zboží bez zaplacení vyvezla z prodejny. Na parkovišti jej přendala do připraveného vozidla a z místa odjela.
Jaromíra Střelcová,
Policie ČR Louny
Tomáš Krupička,
Policie ČR Louny
Miloslav Malý, MP Louny
svobodný hlas
S loveckými zbraněmi
se čile kšeftovalo
LIBČEVES (stř) – Již v říjnu minulého roku se do jedné dílny v obci
vloupal tehdy neznámý pachatel. Odcizil tři lovecké pušky, a to brokovou kozlici, opakovací kulovnici a dále brokovnici, určenou pouze
pro sběratelské účely.
Navíc si odnesl i prodlužovací prodal, je stíhán rovněž z trestnékabely a zateplenou kombinézu. ho činu nedovoleného ozbrojování
Tímto jednáním způsobil poškoze- a navíc i z podílnictví, a protože
nému škodu přesahující 100 tisíc koupenou zbraň prodal uvedený
korun. Po několika měsících šetře- mladík další osobě, je pro trestný
ní se lounským policistům podařilo čin nedovoleného ozbrojování stíhápřípad objasnit. Má jej na svědomí na i tato osoba. Jedná se o 35-letého
22-letý mladík z Lounska, který byl muže z Lounska, který se v současjiž policejním komisařem obviněn né době nachází ve vazební věznici
z krádeže a nedovoleného ozbro- za jinou trestnou činnost. Druhou
jování. Tím však případ neskončil, loveckou pušku, určenou pro sběneboť obviněný zbraně následně ratelské účely, prodal obviněný
prodal dalším komplicům, kteří 38-letému muži z Lounska, který ji
potrestání rovněž neunikli. Jed- zpeněžil v jistém vetešnictví. Trestnadvacetiletý mladík z Lounska, ní stíhání obviněných je vedeno
kterému obviněný jednu ze zbraní na svobodě.
Nahlásil bombu, byl dopaden
LOUNY (stř) – V rukou policistů nakonec skončil ještě ne 18-letý
mladík z Lounska, který v polovině května anonymně oznámil na tísňovou linku 158, že se v budově jisté střední školy v Lounech nachází
uložená bomba.
Na místo ihned vyjeli policisté pátrali (jednalo se o studenta tamní
včetně technika a psovoda a budo- školy) a policejní komisař jej po závu prohlédli s negativním výsled- sluze obvinil z trestného činu šíření
kem. Tento planý poplach zbytečně poplašné zprávy. Za tento trestný
zaměstnal 15 policistů, kteří v tu čin stanoví trestní zákoník až tříleté
dobu mohli vykonávat užitečnou odnětí svobody (případě mladistslužební činnost úplně někde jinde vých se doba zkracuje o polovinu).
a na jiných případech. Následně Trestní stíhání proti obviněnému je
však anonymního oznamovatele vy- vedeno na svobodě.
Bude pykat za fyzické napadení
ŽATEC (pčr) – Dvaapadesátiletého muže ze Žatce stíhá komisař
služby kriminální policie a vyšetřování z trestných činů úmyslného
ublížení na zdraví a z výtržnictví.
Obviněný se uvedených skutků mocnici. Poškozený byl nejméně
dopustil již v únoru tohoto roku čtyři týdny v pracovní neschopnosti
v jedné žatecké restauraci, kde a dále byl omezen v běžném způpo slovní rozepři fyzicky napadl sobu života, neboť nejméně dva
46-letého muže. Opakovaně jej měsíce po úrazu nemohl vykonávat
udeřil pěstí do obličeje, v důsled- fyzickou práci. Pokud soud uzná
ku čehož poškozený upadl na zem vinu obviněného, hrozí mu podle
a utrpěl poranění ramena. Toto trestního zákoníku odnětí svobody
zranění si vyžádalo operační řeše- od dvou do osmi let. Jeho vyšetřoní a následnou hospitalizaci v ne- vání probíhá na svobodě.
Matka se opila a syn zvracel
LOUNY (mm) – Minulý pátek před půlnocí bylo na linku 156 oznámeno, že v restauračním stánku u koupaliště v ulici Petra Obrovce
se nachází zjevně opilá žena s malým dítětem.
Strážníci na místě spatřili pozdě- ho vozidla začala žena na strážníky
ji zjištěnou, 35-letou ženu z Loun, křičet a slovně je urážet. Snažila
která ve stanové restauraci, kde se stále z místa odejít. V restauraci
hrála hlasitě hudba, seděla u stolu, byla nalezena kabelka ženy, kterou
u kterého se nacházel také její asi ji strážníci přinesli. Následně pro4-letý syn. Na zemi bylo několik jeho kázala svou totožnost občanským
hraček. Strážníci ji vyzvali, aby je průkazem. Chlapec neustále plakal
následovala ke služebnímu vozidlu. a začal zvracet a tak byla strážníky
Při tom jí museli ale pomoci přidr- raději přivolána záchranná služba,
žením, neboť hrozilo, že žena, která která si chlapce i ženu převzala.
při chůzi vrávorala, upadne. Chla- O případu byli písemně informovápec byl špinavý a plakal. U služební- ny sociální pracovnice MÚ Louny.
svobodný hlas
13. července 2011
strana 5
obce našeho okresu po dvaceti letech
nDivice
K
e klenotům Lounského Podlesí bezesporu patří Divice se starobylou tvrzí a zástupem červených střech. Obec se prostírá v líbezném údolí podél Smolnického potoka, obklopena zvlněnou červenou
krajinou polí, chmelnic a lesů.
Vydávám se nahoru k tvrzi, kterou
Scházím do údolí a u pumpy cosi
vlastní rod Kočárkových. Je krásně kutí pán vojenského držení a zralejudržovaná a jak jen se podaří získat šího věku, s knírkem. Jiří Chour je
nějaké peníze, majitelé hned opraví ekonom z Prahy. Usedlost koupil
další část rozsáhlého hospodářské- před devíti lety na inzerát a je nadho areálu. U tvrze stojí kaplička šen. „Odbočíte z R 7 a jste tu jako
husitská, naproti ní kaplička Sva- v přírodní rezervaci. Krásná příroda,
toanenská a proti mně se ubírají prima lidi, obzvlášť starosta je moc
dvě staré paní. Jedna je rodačkou slušnej pán. Tolik let sháněl dotace
z Líšťan, druhá z Obory, obě našly na vodovod, až se to podařilo. Voda,
domov zde. „Na Divicích je nejlep- to je klíčová záležitost. Uvažuji, že
ší to ticho, to v Lounech je učiněný bych tu na penzi bydlel natrvalo,“
Babylon, tam bychom žít nechtěly,“ říká pan Chour, který ve svahu nad
tvrdí paní svorně.
usedlostí pěstuje ovoce. Meruňky
„I mně se tu líbí. Přivdala jsem v lokalitě sežehl v květu mráz, jise z Líšťan a neměnila bych,“ volá nak bude ode všeho trošku. „V práci
na mne paní z okna naproti lípě celé dny vězím u počítače v číslech
na návsi. Vypravuji se ke stavení a celou tu dobu se těším do Divic.
pana Miloše Mixy, ale v oknech Člověk tady úplně omládne!“
už nestojí pětilitrovky s kvašeným
Procházím okolo sadu a rybníka
ovocem, ze zahradě zmizely socia- s lekníny a okolo hasičské nádrže,
listické artefakty a také postrádám která utěšeně zarůstá okřehkem.
Půvabná hostitelka Petra Konečná s Annou Marií a Kačenkou.
důmyslný systém nádob, jež zachycovaly dešťovou vodu.
Vypravuji se tedy vzhůru k chatkám. Mladá rodina tam právě mýtí
náletové křoví. Rodičům v průklestu zdatně pomáhá i chlapec Pavlík
a pes Bady. „Snažíme se zprůchodnit cestu, aby se tudy dalo projet
osobákem,“ říká pán. Chatku se
zahrádkou tu rodina má tři desítky
let, ovšem od jara už nemusí vozit
kanystry s pitnou vodou. „Proutkař
sice na pozemku vodu našel, dokonce jsme nakoupili i skruže, ale když
jsme se dozvěděli, že studna bude
třicet metrů hluboká, tak jsme to
vzdali. Z toho vodovodu máme obrovskou radost,“ říká pán.
„Je tu takový klid. Měla byste přijet někdy vpodvečer, když se údolím nese žabí koncert,“ líčí zdejší
romantiku paní. Dozvídám se, že
hospodu v Divicích nemají, jen
klubovou občerstvovárnu, kam trefí
hlavně mladí. Zásobování zajišťuje
pojízdná prodejna ze Rvenic.
Divický rodák František Pázler
s věrným Kimíčkem.
tradičně okolo 20. srpna. Údolím se
nese lkavé volání páva. „Ten hejká
od Sochorů, mají tam i veverky.“
To už přichází paní Pázlerová
s občerstvením, a za ní uhání huňatý pejsek Kim. „Náš Kimíček
se podruhé narodil. Řádil nám
tu nějaký travič. Uhynuly kočky,
ptáčkové, dokonce i mrtvá kuna se
našla. I Máša, ta krásná labradorka
paní doktorky Zikové, a kokršpaněl
od Lásků to zaplatili životem. Náš
Kimíček byl na tom taky dost zle,
ale naštěstí přežil,“ dozvídám se.
„Nejšťastnější jsme, že máme konečně vodovod. Teď už zbývá jen
kanalizace, ale té se asi nedočkáme.
Možná však časem přibude bezdrátový rozhlas,“ říká pan Pázler, který
velmi těžce nese zrušení lounské
nemocnice. S autobusovou dopravou je spokojen, jen se obává, že by
mohlo dojít k další redukci spojů,
když každý jezdí autem.
„A potok je na nás hodný. Povodeň byla jen mírná. Když vzpomenu
na lidi na Moravě, co je vyplavilo,
máme se tady jak baroni,“ zvažuje
paní, která dneska byla na borůvkách. „Jsou drobnější, ale knedlíky
budou.“ Houby směrem na Novou
Ves zatím příliš nerostou, našli prý
jen jedno paraple.
Beru to okolo tvrze až úplně nahoru, k dřevěnému domu manželů
Konečných. Ze střešního okénka
vykukují dvě zvědavé slečny: domácí Anna Marie a její kamarádka
Kačka z Mostu. To už se sbíhají
psi a přichází půvabná paní domu.
Zve mne dál a provádí perfektně
udržovanou zahradou. Ve větru se
vlní a voní fialová moře levandulí,
ostrůvky šalvějí, také naducané kvetoucí koberce mateřídoušek, hodují
tu motýli, čmeláci, včely. A všude
na pařezech a u jezírka posedávají
hlinění skřítkové a víly. Ovšem víla
nejdůležitější, živá, mi přináší to
nejcennější – pohárek vody.
Manželé Koneční si kouzelné místo vybrali před devíti lety. „Pamatuju
si, jak jsme tady s manželem seděli
v bodlácích, dívali se po těch krásných lesích a řekli si, tady chceme
bydlet. Ale byly tu potíže s vodou.
Střídali se u nás proutkaři i vrtaři,
kteří vždy navrtali jen nějakou puklinu a voda žádná. Byla jsem nešťastná, životní sen se mi hroutil. Když
už i poslední vrtaři chtěli odejít,
zam­kla jsem vrata, a že je nepustím,
dokud na vodu nenarazí. Dostali se
do obrovské hloubky, když začalo
z vrtu lítat červené bahno, žádná
voda, vypadalo to spíš jako ropa.
Ale uklidňovali mě, že je to ono a že
se voda časem vyčistí. Zjistilo se, že
se pod námi nachází obrovské podzemní jezero. Máme studnu téměř
stometrovou, a vody plno. Bohužel
obsahuje hodně manganu a železa, takže vlastně pijete minerálku.
A nejen pro organismus, ale i pro
myčku nebo pračku je to náročné.
Proto jsme na jaře stejně jako ostatní moc uvítali vodovod. Ovšem zahrádku a domácí zvířata kompletně
zásobujeme z naší studny.“
Zajímá mne, který zahradní architekt navrhnul zahradu. „Nastudovala jsem literaturu, jsem sama sobě
architektkou,“ říká Petra Konečná,
která vedle péče o rodinu a domácí
zvířectvo a vedle pilné práce na zahradě maluje poetické obrázky.
Krásně si povídáme. Vracím se
štědře obdarována cuketami, medem a kytičkami voňavého koření.
(příště: Dobříčany)
Píše a fotí Květa Tošnerová
„Já tu jsem na návštěvě, tak
do toho nemám co mluvit, ale jsem
tu spokojená,“ říká paní z perfektně opraveného domku, posledního
směrem na Vinařice.
„Vážím si zdejšího klidu, té zvláštní pohody bez lidí,“ oceňuje Jarmila
Šachová, která se sluní na zahradě
u potoka. I ona je z Prahy.
V půl čtvrté přichází pěšky z práce z Vinařic opálený muž s knírem
- chmelař František Pázler. „Mám
to tu rád, ten klid a lidi hodný,“ říká
zdejší rodák a zve k posezení na zahradě. Srdečně mne vítá jeho manželka Jiřina, která pochází z Hříškova. Zatímco paní vaří kávu, pan
Pázler mi vypráví o chmelu. „Letos úroda vypadá nadějně, počasí
chmelu zatím přeje, začíná kvést,“
dozvídám se novinky ze života
plodiny, která vtiskla krajině specifické kouzlo. Jarní práce se stihly
v pohodě, na brigádě byla průmyslovka z Duchcova a lidé z agentury z Ostravy. Sklizeň by mohla být Dominantu Divic tvoří tato nádherně zachovalá tvrz.
strana 6
13. července 2011
svobodný hlas
Stránka, kterou si píšete sami, aneb Vaše dopisy a reakce
Překřtili jste nám státníky
svými fanoušky. „Naše hra je založena na kombinaci a každej zná
svou roli. To stačí,“ shrnul finále
Radek Miška, momentálně zraněný
člen vítězů. Usurpátors mají před
sebou perné léto, neboť si tímto
(Reakce na článek Ano Masarykovi, ne Švehlovi a Rašínovi (SH č. 27,
které vyšlo 29. června 2011):
„Ráda bych upozornila na chy- pyskách a Antonína Švehly jsme si
bu v článku. Autorovi se podařilo velice považovali. Dokonce jsme
překřtít státníky. Správně mělo být jeho obraz měli viset na zdi jako
uvedeno Antonínu Švehlovi a Aloisi velikého státníka.“
Rašínovi. Když jsem byla malá holJarmila Krupková, vzdělavatelka
ka, měli jsme hospodářství v SoloSokola, Louny
K
Vydařená zahradní slavnost
oncem června opět ožil zámecký park Základní logopedické
školy v Měcholupech. Probíhala
zde devatenáctá školní slavnost.
K dobré pohodě přispělo vystoupení
dětí, které zahrály zkrácenou verzi
známé pohádky Mrazík, předvedly
dramatickou scénku ze života zvířat
a všechny společně zazpívaly. Divadelní představení divadla Mazec ze
života indiánů zaujalo malé i velké
diváky. Představila se i mladá rocková skupina ze Žatce Fraternity. Sluníčko se na nás smálo a pro dobrou
náladu nám po celý den hrál Funny
Doufám, že se nejedná o cílenou glorifikaci KpL
Reakce na článek Ano Masarykovi, ne Švehlovi a Rašínovi (SH č. 27,
které vyšlo 29. června 2011):
„Rád bych se ohradil proti tomu, stva vystoupil a pokusil se znovu
jak autor článku záměr znovuobno- otevřít otázku obnovení sochy či
vení sochy TGM spojuje zejména busty TGM v Lounech. Záměrs Koalicí pro Louny. Dle hlasování ně jsem toto téma bral jako svou
obou zastupitelů Koalice pro Louny osobní iniciativu a výzvu k diskuzi
(KPL)je evidentní, že záměr obnovy a případné pomoci jsem směřoval
sochy či busty podporují (pro po- k široké veřejnosti jako občan Loun
věření rady města zabývat se mož- a ne jako člen regionálního výboru
nostmi obnovení sochy hlasovalo TOP 09, mrzí mě tedy, že se z toho
25 z 27 přítomných zastupitelů), stává politikum (na zastupitelstvu se
ale mrzí mě, že je to interpretováno od PhDr. Pehra dozvím, že je rád,
tak, že toto je téma KpL, která s ním když dělá TOP09 práci za KpL,
přišla již dávno a nyní bylo pouze resp. kulturní komisi a v novinách
oprášeno. I když tomu tak není.
se dočtu o oprášené myšlence KpL).
Rád bych podotkl, že KpL vznikla
Věřím, že nesrovnalosti a nepřesv září 2010, tedy zhruba půl roku ná citace slov PhDr. Pehra (jedpo tom, co jsem o znovuobnovení nalo-li se o citaci jeho vystoupení
sochy TGM psal poprvé (sloupek na zastupitelstvu) ve prospěch jeho
na toto téma jste mi v březnu 2010 volebního uskupení se v článku obotiskli). Od té doby jsem žádnou jevily čistě náhodou a nejedná se
aktivitu směrem k realizaci zá- o cílenou glorifikaci KpL a jejích
měru nezaznamenal a proto jsem zastupitelů.
na minulém zasedání zastupitelPavel Janda, Louny
vítězstvím zajistili účast na elitních
turnajích v Tallinnu, Rize a Vladivostoku, kde se budou připravovat
na vrchol streetballové sezony, mistrovství světa, konané začátkem září
v Moskvě. Martin Jakeš, Louny
Orchestra Jaroslava Kleina.
Na úplný závěr školního roku jsme
pro naše školní děti připravili nocování v přírodě. Slovo stan byl pro
některé neznámým pojmem. Za zapůjčení a postavení stanů děkujeme
obci Liběšice. Na své si děti přišly
i při ukázce práce žateckých hasičů,
kteří dovolili dětem prohlédnout si
požární vozidlo a vyzkoušet si své
hasičské umění. Ke stanování patří
také oheň, opékání špekáčků, kytara
a zpěv. Děti byly z akce nadšené a už
se těší na příští stanování.
Michaela Kuchařová, Měcholupy
ZŠ Prokopa Holého v republikovém kole
Lounsko – mostečtí Uzurpátoři vítězní
foto Tezz Polcarová
Ž
áci naší školy rádi soutěží
a v tomto školním roce byli
mimořádně úspěšní. Osmé a deváté třídy se zapojily do týmové
přírodovědné soutěže „Evropské
srdce“ . Skupina ve složení Eva Veselá, Šárka Vlčková a Miloš Novák
vyhrála krajské kolo a jako jediní
reprezentovali Ústecký kraj ve finálovém kole, které se konalo 20.
Na Stradonku se vzpomínkou
Vítězný tým lounsko - mosteckých Usurpátors ve složení Jakub
Hnátek, Jiří Vít, Radek Miška, Michal Vacek a Martin Jakeš.
V
neděli 19. června se v pražských Letňanech konalo finále Českého poháru ve streetballu
a mezi českou elitou nemohl chybět ani úřadující český mistr - tým
Usurpátors. Lounsko - mostecká
parta ve složení Jakub Hnátek, Martin Jakeš, Jiří Vít a Michal Vacek
měla před tímto turnajem cíl jasný
a tím nebylo nic jiného, než tento
turnaj vyhrát a zajistit si tak „přejmenování“ Usurpátors na Czech
streetball team. Tým Usurpátors začal pražské finále nekompromisním
vítězstvím ve své základní skupině.
Tím si zajistil lepší nasazení do závěrečného play off turnaje, do kterého postoupilo osm nejlepších týmů
z celé České republiky. Usurpátors,
hnáni za každým vítězstvím počet-
ným fanklubem, si v prvním kole
play off poradili s libereckým týmem Street Dogs a jistotu finále si
Usurpátors zajistili po přesvědčivé
výhře nad pražskými Triple Trouble.
Předturnajové prognózy se naplnily
a ve finále se tým Usurpátors postavil pražskému týmu obrů jménem
SPS. Finálové utkání, na diváky
zaplněném centrkurtu, začaly oba
týmy velmi opatrně a do vedení šli
jako první SPS. Poté se ale naplno
rozjel červený stroj a série nájezdů
a střel z tříbodové vzdálenosti rozhodla, že mistrem a zároveň reprezentačním týmem České republiky
jsou po roce opět kluci z Usurpátors. Po finálovém zápase tak mohly
naplno vypuknout obrovská radost
a nadšení, které si tým vychutnal se
června v Praze. Zde musel z důvodu
nemoci nastoupit náhradník Martin Mikulášek za Šárku a družstvo
i v tomto novém složení podalo opět
mimořádný výkon. V celkovém hodnocení obsadilo vynikající 4. místo.
Všichni čtyři žáci zaslouží poděkování za výbornou reprezentaci školy.
Venuše Krtičková,
Louny
O
odchodu zasloužilé perucké
sokolky Emílie Kancnýřové
jsme vás již informovali. V úterý 28.
června šli na její památku peručtí
bratři a sestry na Krásnou vyhlídku a rozhlednu Stradonku. Svůj
pochod zakončili v Hospodě pod
rozhlednou, kde spolu s místními
ženami na svoji „Emču“ vzpomněli. Na snímku účastníci pochodu
na Krásné vyhlídce.
Miroslav Plazík Blažek, Peruc
svobodný hlas
13. července 2011
strana 7
Na vojně jsem nepodepsal petici za nejvyšší trest
pro Miladu Horákovou a hned jsem šel ke krumpáči
chtěl vědět, zda mám zuby. Měl
jsem štěstí, že mi je nevymlátili.
Tresty byly na denním pořádku. V korekci na Rovnosti mi dali
v zimě ruce do želez a ta železa mi
přimrzla do masa. Najednou mi
začaly hřát prsty u nohou a bylo
jasné, že mi namrzají. Když to viděl doktor MUDr. Eska, říkal, ten
na šachtu jít nemůže.
Vedle Rovnosti byl důl Eliáš
a v něm pracovali hlavně vrazi.
Později jsem prošel i doly Vojna
a Bytíz. Na Vojně mě zavřeli měsíc do bunkru, kde bylo jen košťátko a kýbl na potřebu. Za měsíc
v bunkru vězni běžně shodili osm
až deset kilo. Fasovali jste čtvrtku
chleba na celý den. Staří mi nechávali kousek ze svého chleba.
Z nachlazení se mi udělaly nežity
tak velký, že je prořezával doktor.
Říkal, že kdyby to prasklo, tak že
by mě to otrávilo.
V létě 1950 jsem se pokusil ještě
s jedním klukem utéct. Vzali jsme
dlouhé důlní žebříky a chtěli přelézt
ohradu, ale nepodařilo se. Kluka
střelili do nohy, skončil ve špitále. Mě postavili pod strážní budku s tím, že pokud se hnu, budu
zastřelen. Okolo chodili ze šachty
spoluvězni. Pak mě dali za ten útěk
do studený korekce. Tam byl betonový katafalk a teprve večer tam
přinesli deky. Člověk musel
celý dny chodit, aby nedostal zápal plic. První tři
dny nám nedali vůbec najíst, jen trochu napít černý bryndy. Dostal jsem
zelenou pásku jako útěkář, abych byl lepší rozeznat.
O Ván o cích šli
útěkáři většinou do korekce a fasovali daleko menší porce než druzí.
Později vězně se zelenou páskou
odvezli do Leopoldova. Tam jsem
byl asi tři roky zavřený s českou
elitou. Byli tam hlavně vysocí duchovní, plno farářů, bavili se mezi
sebou latinsky. Drali jsme spolu peří
a lepili pytlíky. Když jsem byl na samotce v Leopoldově, proslechlo se,
že přivezli bratra Rudolfa Slánského,
Londona a židovskou kliku.
V Leopoldově se pokusili o útěk
Josef Vaníček a Ada Petrovský, chytili je a pověsili.
Později mě přemístili do Valdic do Kartouz. Zrovna probíhala
amnestie a všechny pustili, jen mě
ne. Přitom někteří měli vyšší tresty a pustili je. Na špionáž pro cizí
mocnost se nevztahovala. Roku 62
probíhala další propouštění, ale zase
mě nechali. Až roku 1963 mě pustili
domů s podmínkou. Pak jsem dělal
na dráze v Mostu a pracoval jako
vozmistr – koloťuk. Pořád mne někdo sledoval a když se rozdělovaly
odměny, tak ostatním dali třeba 500
a mně 100 korun.
Život mne naučil apriori nedůvěřovat komunistům, opravdu, co
slovo, to lež, co čin, to zločin. Teď
jsem měl jet na setkání konfederace
politických vězňů na Žofín.
Lounský starosta tam jel
s Evženem Seidlem,
ale já nejel. Je to
na mne už dlouhá cesta. Jsem
rád, že dýchám.
Připravila
Květa
Tošnerová
Foto Květa Tošnerová
P
Obrázky z obyčejného života Václava Vokáče z Černčic
ana Václava Vokáče znám ze schůzí Konfederace politických vězňů. Pociťuji k němu velkou úctu a jsem šťastná, že mi věnoval
sváteční dopoledne a podělil se o svůj životní příběh.
Narodil jsem se v Černčicích 26. ka. Mlékárenské auto mě dovezlo
ledna 1927. Měli jsme 18 hektarů do nejbližšího městečka, odtud mě
polí, deset dojných krav, pár koní, přemístili do záchytné stanice pro
na menší věci tažné krávy. Pozdě- uprchlíky. Vedli to tam Američani
ji tatínek pořídil i traktor značky a jeden uměl i česky. Ptal se, proč
Lanz Buldog, krásný stroj. Naši byli jsem utekl, tak jsem řekl, že krumhodně sedření, měli křečové žíly. páčem jsem mohl dělat doma, a že
Tenkrát se dojilo ručně, mamince se chci naučit jazyky a okouknout,
pomáhala děvečka, tatínkovi kočí. jak hospodaří němečtí sedláci. NěChasa jedla s námi u jednoho stolu, jak se mu to zalíbilo a odvedli mě
však taky u nás vydrželi dlouhá léta. mezi americké vojáky, kde jsem
Tatínek byl poctivý a spravedlivý, poprvé spatřil tranzistorové rádio.
lidé si ho vážili. Nadto byl i velký V Čechách o tom ještě nebylo slevlastenec. Bojoval u těžkého dělo- chu. Dostal jsem se do lágru Walstřelectva ve světové válce v Itálii ka, do oddělení pro Čechy a pak
na Piavě, za Rakousko - Uhersko mě ten Američan oslovil, jestli
a za to, že zazpíval Kde domov můj, bych nešel do republiky s úkolem.
byl přísně potrestán. Vyprávěl, jak A já, že rád, protože to, co se teď
ho pověsili za rozpažené ruce.
v Čechách děje, je hrůza, a člověk
Co jsme doma jedli? Ráno bílý musí proti zlu a násilí bojovat. Bez
kafe, do kterýho jsme nalámali problémů jsem se dostal do Čech
chleba, v poledne omáčku nebo a úkol splnil. Když jsem se vracel,
nějakou hustou polívku. Když bylo byl vysoko napadaný sníh a já neposvícení, pekly se koláče a k obě- šel lesem, kde byly hluboké závěje,
du bylo něco lepšího, třeba králík ale po protažené silnici. Jenže mě
na smetaně.
čeští pohraničníci spatřili dřív než
Místo abych s klukama honil já je. Chytili mě hnedle u hranice.
balon, jezdil jsem s kravama pro
Podrobili mě řadě výslechů. Dávakrmení, plečkoval ploužkem řípu. li mi skopolamin, co byl už tenkrát
Mám pět tříd obecný školy, čty- mezinárodně zakázaný. Je to nerři měšťanky a po válce jsem ještě vový jed, který vás zcitliví natolik,
absolvoval v Žatci dvouletou školu že stačí tužkou ťuknout do stolu
chmelařskou.
a cítíte příšernou bolest, jako by
V 50. letech našim sebrali hospo- vám do hlavy vrtali šroubama. Radářství. Tou dobou jsem byl na voj- ději nevzpomínat. Dostal jsem trest
ně v Karlových Varech. Přišel na nás smrti za špionáž, který mi později
politruk a prý, kdo by chtěl k para- změnili na sedmnáct let.
šutistům. Vyptával se mě na rodinu,
Ocitl jsem se ve světě vězňů
a já, že máme hospodářství. Zajímal a udavačů. Na Pankráci na mne pose, v jaké jsem straně. Já řku, jsem věsili dva vězně a do pití mi dávali
u lidovců, jako tatínek. Dál chtěl vě- uspávací prášek, abych nevěděl, že
dět, jestli mám příbuzné v západní byli pryč a donášeli.
cizině, a když se dozvěděl, že ano,
Pak mě odveleli na uranové doly
už mě jako parašutistu nechtěli.
do Jáchymova – na Rovnost. Mladí
Zrovna jsme byli na soustředě- vydrželi, ale staří kolikrát i umírali.
ném cvičení samopalníků, když V uranovém dole jsme měli karzaveleli nástup. Nařídili nám, že bidky, fárali jsme v gumových
máme podepsat petici, aby co nej- botách a okolo lýtek jsme
přísněji potrestali Miladu Horáko- měli namotané onuce. Čím
vou. Odmítl jsem s tím, že ty lidi hlouběji jste byli, tím větší
neznám. Hned jsem za to skončil vedro, na osmičce, což bylo
u krumpáče a u lopaty.
osmé patro, už chodili chlaNepustili mě na pohřeb maminky. pi úplně bez košile. Rubali
Prý takový, jako jste vy, nepouštíme. jsme uranovou rudu a vozili
Rozebírali jsme vesnice po Něm- na huntech. Úderníci, co pracích, čistili cihly z demolicí, aby covali na sto dvacet procent,
se z nich mohly stavět vojenské měli kvalitnější stravu a časté
objekty. Nahněval jsem se, a řekl návštěvy z domova. Údernísi, vy pakáži, to jsem mohl dělat ci dostávali velký kus masa
doma. A jak jsem byl v ráži, večer a knedlíků, kolik zvládli sníst.
po rozkaze jsem překonal dva ka- Já plnil jen na 100%. Za to byl
sárenské ploty. Bylo to v Kynžvar- kousíček masa, slza omáčky
tu, kousek od hranice. Šel jsem a čtyři malé knedlíky a prvjen tak, beze zbraně, beze všeho, ní návštěvu jsem měl
jen v kapse krabičku rodné prsti, po čtyřech letech.
a podařilo se mi dostat do Němec- Táta když mě viděl,
Okovy mi přimrzly k zápěstí, vzpomíná čtyřiaosmdesátiletý
Václav Vokáč na komunistický kriminál.
strana 8
13. července 2011
svobodný hlas
Koštice se bavily
KOŠTICE (kar) - Kostel v Košticích je zasvěcen sv. Antonínu Paduánskému, na jehož počest se konala
koštická pouť. Sobotní odpoledne
zahájil starosta obce Jaroslav Vlasák,
který přivítal přítomné, uvedl malé
koštické mažoretky a poděkoval
a odměnil koštické děti, které svým
dobrým skutkem pomohly ostatním. Tím začal bohatý program, během kterého si přišly na své všechny
generace - dvě hodiny bavili přítomné kouzelník a jeho host - zpěvačka
Miluška Voborníková. Děti tvořily
ve výtvarné dílně a zvídaví přítomní si mohli v mobilním muzeu vyzkoušet jízdu na historických kolech
a jiných vozítkách. Od 18 hodin
začalo další představení místních
ochotníků Lucerna aneb Boj o lípu,
večer se rozproudila taneční zábava
s místní kapelou Paťáci.
Na první prázdninový měsíc červenec jsme pro Vás připravili báječné letní osvěžení v podobě lahodné
Ledové kávy Tonino Lamborghini
s vanilkovou zmrzlinou zdobenou
čerstvou šlehačkou. Pro potěšení
Vašich smyslů je v červencové nabídce Vanilkovo-karamelový pohár.
Přijít můžete i na chladivé osvěžení
v podobě míchaných nealkoholických nápojů – Jahodové a Jableč-
né Mojito. Zavítat k nám můžete
Pokud nemůžete strávit čas v kanově již od rána 10 hodin, posedět várně, rozhodli jsme se Vaši oblíbes přáteli nebo dokonce na obchod- nou kávu podávat s sebou.
ní schůzku. V prostorách kavárny
Vám nabízíme bezplatné internetové připojení s možností využití
notebooku.
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám příjemně strávené chvíle v kavárně U Mistra Benedikta
v chladivém objetí letních prázdnin.
Léčebna hostila stovky návštěvníků
cesta za zdravím
PETROHRAD (sih) – Devatenáctou zahradní slavnost Psychiatrické
léčebny v Petrohradě moderoval Roman Vojtek. K největším hvězdám
patřili Jan Vyčítal a Greenhorns,
Elvis Presley v podání Vládi Lichnovského a Olympic revival. Starší
posluchače potěšila dechová kapela Chodovarka. I když si počasí
s návštěvníky zahrávalo a občasné
mraky a přeháňky zvedaly pohledy
návštěvníků k obloze, lidé si slavnost
užívali a bavili se.
Malí se vyřádili u skákacího hradu, větší si mohli si zastřílet z kuše
nebo se zdarma povozit na koních
a ponících. Dobrovolní záchranáři
ze Žatce dětem předvedli ukázky
první pomoci. Děti se zájmem zkoušely, jak poskytnout např. dýchání
z úst do úst nebo masáž srdce.
Jako každý rok se tvořila dlouhá
fronta u stánku s výrobky klientů
léčebny. Proutěné, keramické nebo
ručně šité výrobky klientů šly rychle na odbyt.
Nejdelší fronty byly u stánků se
zmrzlinou a grilovanými kuřaty.
Proměnlivé počasí řadu lidí donutilo k odchodu dříve než v minulých
letech, přesto se zahradní slavnost
prezentovala v útulném a rodinném duchu tak, jak je v Petrohradě po dlouhá léta dobrým zvykem.
Investice do rozvoje vzdělávání
LOUNY (pr) - Okresní hospodářská komora Louny organizuje pro
žáky ZŠ v rámci projektu Šikovné
ruce – cesta k úspěchu exkurze,
besedy a ukázkové dny.
Cílem je vhodné představení
službových oborů a profesí žákům 7. a 8. tříd základních škol
tak, aby se v nich vzbudil zájem
o jejich studium. Tento projekt je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, reg. číslo:
CZ.1.07/1.1.13/04.0029
Během června proběhly v rámci
projektu další dvě besedy s profesními odborníky, na kterých se žáci
ZŠ P. Holého a ZŠ J. A. Komenského
v Lounech seznámili s obory pekaře a cukráře. Žáci se dozvěděli, co
obnáší studium každého oboru, ale
hlavně získali reálný pohled na profesní praxi.
Kromě besed s profesními odborníky proběhly dva ukázkové dny
na SOŠ a SOU Podbořany k oboru květinář/ka. Přestože se na této
střední škole obor vyučuje pouze
v rámci mimoškolní aktivity, organizátoři se úkolu představit tento
obor žáků ZŠ zhostili na výbornou.
Každý žák si odnesl nejen znalosti
o vazbě květin, aranžování věnečků,
ale také vlastnoručně zhotovený výrobek. Dále žáci poznávali květiny
a stromy, které mohou vídat každý
den ve svém okolí.
V době letních prázdnin připraví
realizační tým další aktivity pro žáky
spolupracujících základních škol
v lounském okrese. Čekají je další besedy, ukázkové dny i exkurze.
Na konci projektu se mohou těšit
na tematickou soutěž, kde si ověří své znalosti a dovednosti, které
během projektu získali.
n Petrklíč
Dnes jsem vybral všeobecně známou rostlinu a léčivku. Je jím petrklíč nebo také prvosenka. Je to trvalka s kratším válcovitým oddenkem,
z kterého vyrůstá přízemní růžice
podlouhle vejčitých listů. Stvol je
až čtvrt metru vysoký, jemně
pýřitý a na vrcholu nese jednoduchý okolík žlutých květů.
Rozkvétá v dubnu a květnu.
Petrklíč má rád stanoviště
s vlhkou půdou, ale dostatečně slunná. Najdeme ho
tedy na lesních mýtinách,
stráních a slunných
loukách. Sbíráme
květ i s kalichem,
výjimečně i listy.
Rostlina je u nás
částečně chráněna, to znamená, že
je chráněn její kořenový
systém. Proto nemůžeme sbírat oddenek, i když je bohatší
na účinné látky.
Připravuje
Lékárna Na Široké,
Kosmonautů 2303, Louny
nu dávku pak použijeme půl gramu
prášku z oddenku nebo v nálevu.
n Kombinace ve směsích
Vynikající léčebné výsledky mají
ale směsi petrklíče s jinými drogami. Kombinujeme s kořenem
lékořice (tady ale pozor při
vysokém tlaku krve, neboť
ten lékořice zvyšuje), natí
bazalky, listem jitrocele,
kořenem proskurníku, natí
tymiánu a bazalky, listem
podbělu a květem divizny.
n Pozor na předávkování
Droga sice není přímo
toxická, ale předávkování může způsobit dávení nebo
průjmy a to až krvavé.
Pro těhotné a kojící ženy
se doporučuje dávkování
ještě trochu snížit. Byly
zaznamenány i alergické reakce, ale
ty se vyskytly jen
n Na kašel a uklidpři použití čersnění
tvé drogy. Se suHlavní účinnou látšením alergizace
kou jsou saponiny a z toho
vyplývá i hlavní použití drogy. Jde prudce klesá.
hlavně o ředění hlenu, zlepšení vy- n Tip na zklidnění
Pro zklidnění a nespavost je
kašlávání a tlumení neproduktivního kašle. Petrklíč má navíc ještě osvědčená směs petrklíče s levanduúčinek močopudný, protizánětlivý lí, třezalkou, chmelem, a kozlíkem.
Sklenici horkého nálevu pak vypijea uklidňující.
me před spaním. Na mírné posílen Kořen účinkuje více
Podle různých autorů se dá dro- ní srdce se doporučuje petrklíčové
ga připravit jako nálev i odvar, ale víno, připravené běžnou macerací.
nálev v našich zemích převládá. Při Pije se 50 ml podle potřeby i někopoužití samotné drogy se podávají 2 likrát denně.
Doufám, že jsem vám přinesl něco
až 4 šálky denně. Podaří-li se nám
sehnat kořenovou drogu, je třeba nového i o tak známé léčivce, jakou
počítat s vyšší účinností díky vyšší- je petrklíč.
Mgr. Petr Štola, lékárník
mu obsahu účinných látek. Na jed-
svobodný hlas
společenská kronika
Vzpomínka
n Letos 7. června by se dožil 100
let pan Václav Kožíšek z Lenešic,
bývalý tajemník obce a dlouholetý
fotbalový rozhodčí. Děkujeme všem
za vzpomínku. Jaroslav Kožíšek
s rodinou.
n Dne 5. července uplynulo
50 let od úmrtí pana Miloslava
Přítele, bývalého ředitele měšťanské školy v Peruci. S láskou
vzpomínají Míla a Svata Novákovi.
n Osud nikdy nevrací, co jednou vzal. Jen jedno vrací: stesk, bol
a žal. V sobotu 9.
července uplynulo
dlouhých a smutných 20 let, kdy nás
navždy ve 46 letech
opustila naše milovaná a milující
manželka, maminka a babička, paní
Blanka Gabrielová z Veltěž. Všem,
kdo ji znali a měli rádi, děkujeme
za tichou vzpomínku. Manžel František a děti Ilona, Zbyněk a Katka
s rodinami.
n Dne 10. července uplynulo 15
dlouhých a smutných let, kdy od nás
navždy odešel můj
milovaný manžel, bratr, strýček
a švagr, pan Josef Chmielovski
z Loun. S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Marie a ostatní příbuzní. Děkuji
všem, kdo vzpomenou s námi.
n Dne 15. července uplyne již 19
let, kdy zemřel pan
Václav Kadeřábek
z Malnic. Kdo jste
ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka a děti s rodinami.
n Dne 15. července by se dožil
66 let pan Pavel
Pichl ze Hřivic.
Vzpomeňte s námi.
S láskou a bolestí
v srdci stále vzpomínají manželka
Eva, dcera Lenka
a syn Petr s rodinami.
n Dne 15. července uplyne 20
let, kdy od nás navždy odešel náš
tatínek, pan Emil Vondráček
z Úlovic. S láskou vzpomínají
děti Milena, Jiří, Zdeněk a Pavel
s rodinami.
13. července 2011
strana 9
n Dne 16. července vzpomeneme třetí smutné
výročí úmrtí naší
maminky, babičky
a prababičky, paní
Marie Švarcové
z Loun. Vzpomínají
dcery a syn s rodinami, vnoučata a pravnoučata.
VINOTÉKA – VINÁRNA
KAVÁRNA – ČAJOVNA
Česká ulice 148, 440 01 Louny
Rezervace na čísle: 415 653 111
nebo e-mailem: umistrabenedikta@m2sors.cz
Oznámení do Společenské
kroniky přijímáme nejpozději
do pondělí do 10 hodin, než
mají být zveřejněna. Písemně: Redakce Svobodného
hlasu, Česká 177, 440 01
Louny (oznámení objednána
písemně budou zveřejněna až
po zaplacení složenky). Telefonicky 415 652 204 (také
záznamník) nebo e-mailem:
hlas@ln.cz (i tato oznámení
budou zveřejněna až po zaplacení složenky, kterou vám
zašleme). Osobně v redakci:
Česká 177, Louny (pondělí
a středa od 8 do 17 hodin,
úterý a čtvrtek od 8 do 15 hodin, pátek od 8 do 13 hodin).
Včelí farma Martin Keil Hřivice
Prodej včelího
medu
Provozní doba po telefonické
dohodě denně
od 6 do 21 hod.
Bližší informace
na tel.: 606 950 549
ČALOUNICTVÍ
Jiřina a Jiří Koudelovi
Nová Ves u Loun 24
Veškerá výroba čalouněného
nábytku na zakázku
Oprava čalouněného nábytku
Zakázky lze objednat v Truhlářství
Laube, Husova 650 v Lounech.
Tel.: 776 785 600, 415 694 114
ŠIROKÁ NABÍDKA
AUTOPOTAHŮ
NA VŠECHNY
TYPY AUTOMOBILŮ
Autodíly Kočina
Husova 1082 Louny
www.autodilykocina.cz
tel.: 415 652 791
SERVIS
VAH
Přemysl Verner, Nová
Ves 12, 440 01 Louny,
zajišťuje opravy • montáž
• cejchování vah • závaží
Tel.: 604 325 761
BYTOVÁ
JÁDRA
Vladimír Fogl
• vše pro byt na klíč • od návrhu až po realizaci • koupelny • modernizace
a re­kon­struk­ce bytu • instalace vody, topení•
Železářství v České, Táboritská 157, 440 01 Lou­ny
tel.: 415 652 306
e-mail: vladimir.fogl@tiscali.cz
kuchyňské linky vč.montáže a spotřebičů
vestavěné skříně,kancelářský nábytek
kusový a atypický nábytek
 vše za bezkonkurenční CENY
PO,ST,PÁ 6.00 - 14.30
ÚT,ČT
6.00- 16.30
Jimlín 221
Louny 440 01
tel: 415 696 753
mobil: 731 118 374
e-mail: malik.eben@razdva.cz
www.nabytek-malik.cz
strana 10
13. července 2011
kulturní servis
středa
Seznámení
14. července
n Hledám dívku ve věku 18-20 let
z Rakovnicka, Žatecka a okolí k vážnému seznámení. Je mi 19, mám motorku.
Volejte, nebo pište na tel.: 732 525 179.
17:00 Křížova vila Žatec – ŠAMANSKÉ A JINÉ CESTY – zahájení výstavy obrazů malířky
a výtvarnice Kristiny Folprechtové z Lubence
17:00 Křížova vila Žatec – VITRÁŽE A VITRÁŽOVÉ SOCHY A DROBNOSTI – zahájení
výstavy vitrážového umění Jitky a Richarda Kantových z Lubence
pátek
15. července
sobota
16. července
15:00 Klášterní zahrada Žatec – SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KLÁŠTERNÍ ZAHRADY –
u Kapucínského kláštera v Žatci, v 15 h úvodní slovo starostky města Zd. Hamousové,
živá hudba kapely Jirásek a spol., občerstvení zajištěno, dětské hřiště, bylinková
zahrada, voliéry s ptactvem, areál je součástí Chrámu chmele a piva
13:00 Libořice, park - SPORTOVNÍ DEN - od 12:30 h prezentace družstev, soutěže
v různých srandovních disciplinách, také sportovně zábavný program pro děti
16:00 Kostel Kroučová – POUTNÍ MŠE V KOSTELE SV. MARKÉTY
17:00 Náměstí Svobody Žatec – ŽATECKÉ KULTURNÍ LÉTO – zahrají kapely Triomy,
Šepi acoustic a 15rolls
neděle
17. července
pondělí
18. července
14:30 Kostel Dolní Ročov – MŠE SVATÁ V KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
12:00 Vestibul radnice Žatec – VZPOMÍNKA NA POPRAVENÉ – pietní akt při příležitosti
62. výročí popravy členů skupiny Praha - Žatec
úterý
19. července
středa
20. července
Knihovna Žatec – MUZEUM V PERUCI – výlet vlakem do Peruce - Muzeum české
vesnice, Oldřichův dub a Boženina studánka
10:00 a 15:00 GBR Louny – VLADISLAV MIRVALD – komentované prohlídky výstavy
9:00
9:00
Knihovna Louny – PATCHWORK – výtvarná dílna pro děti i dospělé
ZAŠKRTNĚTE V KALENDÁŘI







V pátek 22. července se od 18 hodin ve sportovním areálu TJ Krásný Dvůr připravuje
Krásnej fest. Zahrají Dirty Blondes, Grande Tete, Nucený Výsek, Jahtec Jammin
Job, No Many a Apetown.
V pátek 22. července ve 13 h pořádá Klub přátel rozhleden, o. s. výstup na ochoz
vodárenské věže v Lounech. Pouze pro fyzicky zdatné jedince. Informace
na 739 601 100, p. Martin Špád.
V pátek 22. července se od 15:30 h koná přednáška Oslava 100 let rozhledny
v Ejemově chatě na Stříbrníku (Červeňáku) u Loun. Přednáší pan Břetislav Kučera,
pořádá Klub přátel rozhleden, o.s.
V neděli 24. července v 15 h se uskuteční v Cítolibech, v kostele sv. Jakuba Poutní mše, spojená s ukázkou z pokladů cítolibského kostela a v 17 h s koncertem
historických nástrojů.
Dne 30. července v 15:30 h bude slavnostně vysvěcena opravená kaplička sv.
Vavřince v Touchovicích, hudební doprovod zajistí pěvecký smíšený sbor Královská
obora.
Zámek Nový hrad v Jimlíně zve všechny milovníky country hudby na akci S country na půlce prázdnin, která se bude konat na nádvoří zámku dne 30. července.
Od 17 h vystoupí bluegrasová skupina Album. Běžný provoz zámku bude v tento
den pouze do 15 hodin.
Ve dnech 6. až 7. srpna chystá Obecní úřad Opočno obnovení tradice a proběhne
Opočenská pouť.
VÝSTAVY
VLADISLAV MIRVALD (GBR Louny, do 28. srpna)
OD FLEJKŮ K LEBCE (Galerie U Plazíka Peruc, do 28. srpna)
BORNEO – OSTROV DIVŮ (Zámek Pátek, do konce srpna)
STÉKÁNÍ JE GESTO (Galerie XXL Louny, do 26. srpna)
OBRAZY, SOCHY, VITRÁŽE (Křížova vila Žatec, do 21. srpna)
ŠAMANSKÉ A JINÉ CESTY (Křížova vila Žatec, do 21. srpna)
VITRÁŽE A VITRÁŽOVÉ SOCHY A DROBNOSTI (Křížova vila Žatec, do 21. srpna)
ŠIKOVNÉ RUCE PODBOŘANSKA (Zámek Krásný Dvůr, do 31. srpna)
OSOBNOSTI V LOUNSKÉ KORESPONDENCI (Muzeum Louny, do 11. září)
Z POKLADŮ MUZEJNÍCH DEPOZITÁŘŮ (Muzeum Louny, do 11. září)
RAKOUSKO – UHERSKÉ NÁMOŘNICTVO (Muzeum Žatec, do 21. srpna)
ROZHLEDNY A ŽIVOT KOLEM NÁS (Muzeum české vesnice Peruc, do 30. září)
Z DĚJIN SEVEROZÁPADNÍCH ČECH (stálá výstava, Oblastní muzeum Louny)
KABINET CHMELOVÝCH ZNÁMEK (stálá expozice, Chmelařské muzeum Žatec)
HISTORICKÝ A URBANISTICKÝ VÝVOJ MĚSTA ŽATCE (stálá expozice, Regionální
muzeum K. A. Polánka v Žatci)
PRAVĚK STŘEDNÍHO POOHŘÍ (stálá expozice, Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci)
Svezte se parním vláčkem
LUŽNÁ U RAKOVNÍKA (red)
- Železniční muzeum ČD v Lužné
u Rakovníka společně s ČD, a.s. pořádají sobotní projížďky parními vlaky Kolešovka 2011 na trati Lužná –
Krupá – Kolešovice a zpět. Můžete si
dopřát pravou železniční romantiku
a v Kněževsi si prohlédnout výstavu
historických drážních vozidel a exponátů Klubu historie kolejové dopra-
inzerce
13. července
9:00 Knihovna Louny – OBJEVY A OBJEVITELÉ – cesta kolem světa po stopách
slavných objevitelů, povídání, kvízy, tvořivá dílna, do 12 h
čtvrtek
svobodný hlas
vy. V soupravě je řazen bufetový vůz
s možností občerstvení během jízdy.
Abyste mohli absolvovat jízdu parním
vlakem, je třeba, abyste se do 9:52 h
dostavili na nádraží do Lužné u Rakovníka, kdy parní vlak odjíždí. Návrat je ve 12:46 h. Další vlak odjíždí
z Lužné ve 13:52 h, vrací se ve 14:46
h. Jízdy se konají 16., 23. a 30. července. Více na www.cdmuzeum.cz.
Zaměstnání, služby
n Hledám paní na úklid, 2x v týdnu.
Tel.: 604 350 365.
n Hledám zedníka a přidavače. Tel.:
720 539 110.
n Přijmeme řidiče kamionu-mezinárodní doprava, ŘP sk. C,E. Tel.:
777 749 249, 415 676 738.
n Projektování a stavební dozor.
Tel.: 603 303 270.
n Opravy a rekonstrukce střech,
klempířské a veškeré zednické práce. Tel.: 776 779 849.
n Provádíme opravy a rekonstrukce bytů a rodinných domů.
Opravy fasád, zateplování, opravy
střech, vyklízení sklepů a půd, bourání. Štuky, malování, omítky. Vše
odvezu a přivezu, vše zajistím. Tel.:
720 539 110.
n Zedník, 20 let praxe provede
veškeré obkladačské a zednické práce. Vše zajistím, vybavení mám. Tel.:
607 232 409.
Domy, usedlosti
n Prodám rodinný domek 2+1,
dvorek, zahrádka v Lenešicích. Cena
dohodou. Tel.: 733 377 499.
Byty
n Prodám slunný byt 3+1/L v klidné
lokalitě v Lounech Nad tratí. Plastová
okna, zateplený, komora, šatna, sklepní kóje. Cena dohodou, spěchá. Tel.:
723 926 037.
n Prodám byt 2+1 v cihlovém
domě v Lounech, Štefánikova ulice.
Nová kuchyně, plastová okna, revitalizované jádro. Cena 780 000 Kč. Tel.:
775 943 466.
n Prodám dr. byt 3+1 v LN. Zateplený, plast. okna, nový balkon,
částečně zrekonstruovaný. Ihned volný. Cena k jednání 860 000 Kč. Tel.:
602 473 402.
n Prodám byt 2+1 v Lounech,
Palackého, 72 m 2 , po rekonstrukci, velký sklep, možnost parkování
na dvoře. Stará cihlová zástavba. Cena
990 000 Kč. Tel.: 725 293 623.
n Prodám byt 2+KK v Lounech, ul.
Školní. Tel.: 604 669 816.
n Prodám byt 3+1 v Lounech, ul.
Přemyslovců. Osobní vlastnictví, původní udržovaný stav. Dům zateplený, zasklený balkon, výtah. Tel.:
737 462 664. RK nevolat!
n Prodám byt 1+1 v os. vlastnictví, velikost 47 m2. Louny, Mánesova
ul., suterén, okna do zahrady. Tel.:
777 935 468. RK nevolat!
n Pronajmu byt 2+1 v Lounech
u Luny. Dlouhodobý nájem, 5 500 Kč,
služby 1 900 Kč a kauce 8 000 Kč. Tel.:
603 927 713.
n Pronajmu byt 2+1 v Lounech,
Štefánikova ul. Nová kuchyně, plastová okna. Zděný dům, 2. patro, 5 min.
od centra. Nájem 8 500 Kč celkem,
kauce 2x nájemné. Vhodné pro seniory.
Tel.: 775 943 466.
n Pronajmu velký byt 2+1, Louny,
ul. Kosmonautů, předělaný na 3+1.
Tel.: 776 155 255.
n Pronajmu dlouhodobě byt 2kk
v Lounech, Skupova ulice. Nájem 6 800
Kč+kauce. Tel.: 602 864 192.
n Pronajmu byt 1+1, Louny, ul.
Tomanova (malé sídliště za 4. ZŠ).
Situovaný na západ, zateplen, plast.
okna, drobné byt. úpravy. Nájem
5 800 Kč+elektřina (asi 300 Kč). Tel.:
603 833 663.
n Pronajmu byt 1+1 v Lounech. Nájem 5 000 Kč měsíčně včetně poplatků.
Vratná záloha. Tel.: 723 366 377.
n Pronajmu byt 1K v RD Louny.
Tel.: 604 350 365.
n Pronajmu dlouhodobě byt 2+1
na Tyršově náměstí v Lounech v zatepleném cihlovém domě s vlastním
etážovým topením. Po rekonstrukci,
volný od 1. září. Nájem 4 000 + poplatky. Informace na tel.: 731 729 315.
n Pronajmu byt 2+1 v Lounech.
Nájem 7 500 Kč/měs. včetně služeb
a plynu, kauce. Tel.: 723 807 380.
n Pronajmu byt 1+1 v Lounech,
ul. Petra Obrovce. Nájem 5 000
Kč+služby, kauce 5 000 Kč. Tel.:
722 040 740.
n Pronajmu byt 2+kk v Lounech,
Skupova ulice. Po kompletní rekonstrukci – nová kuchyňská linka, nové
podlahy, nové zděné jádro. Prosím pouze vážné zájemce, ne nabídky od realitních kanceláří. Mail hstroje@volny.cz,
telefon: 608 838 135.
n Pronajmeme nové byty 2+kk
a 1+kk v blízkosti centra města Louny. Nájemné + služby od 4 500Kč/
měsíc + kauce 10 000 Kč. Tel.:
777 168 333.
n Koupím byt 2+1 v klidné lokalitě
v Lounech. Tel.: 737 462 664.
Nebytové prostory
n Pronajmeme nově zrekonstruované kancel. prostory na atraktivním místě Mírového náměstí
v Lounech. Vhodné jako kancel.,
ordinace, atd.. Volné ihned. Tel.:
602 319 623.
Zahrady, pozemky, chaty
n Koupím ornou půdu na Lounsku. Výhodná nabídka. Kontakt.:
737 074 496.
Zvířata, výpěstky
n Prodám štěňata, foxteriér hrubosrstý s PP, zbarvení tricolor (Dášenka), po výborných rodičích. Odběr
po 20. červenci, cena 4 500 Kč. Tel.:
606 263 225.
n Prodám malého 3.měs. musterlandského ohaře, pejska. Tel.:
607 446 359.
n Vykoupím kozy a prodám husy
a kachny. Tel.: 604 350 365.
n Daruji koňský hnůj za odvoz. Tel.:
608 806 100.
Různé
n Prodám dřevo do krbu, kamen,
kotle. Dále provádím zednické práce
dle dohody. Tel.: 737 385 356.
n Prodám truhlářské stroje - srovnávačku s protahem, frézku malou, pásovou brusku a truhlářský ponk. Tel.:
737 147 640.
n Prodám větší množství stavební drtě na zpevnění vozovek. Tel.:
721 307 695.
n Koupím svářečku Triodin,
nebo KS 200-350, i poškozené. Tel.:
731 965 605.
13. července 2011
Střelkyně Brabcová míří
na světovou univerziádu
LOUNY (red) - Jana Brabcová prožívá parádní sezonu, ve které si
vystřílela své místo v reprezentaci. Svou výbornou formu a psychickou pohodu potvrdila na Českém poháru v Plzni, který byl zároveň
kontrolním závodem české reprezentace.
Prvním významným závodem byl nejlepším nástřelem si vystřílela tiv polovině června Světový pohár tul akademické mistryně republiky
v Mnichově. „Svěťák“
a vezla tak do Loun
byl hlavně o sbírání
zlatou medaili. „Už
zkušeností mezi světoteď mám problém,
vou elitou. Z reprezenkam s medailemi a potace se prosadila jen
háry,“ říká s úsměvem
třetí Marušková. Jana
Jana Brabcová.
Druhý den se jí již
Brabcová střílela sporve sportovní pistoli
tovní malorážku v kondařilo méně. Střílí se
kurenci 105 střelkyň
na otočný terč a musí
a ve vzduchové pistoli
se vypálit během tří
dokonce 127 závodnic.
sekund, po kterých
Umístila se umístila
se terč zavře. Namimo kvalifikaci, ale
střílela čtyři desítky
potvrdila svou nominaci ve vzduchové pistoli. Sama Jana a nulu a nakonec z toho bylo
Brabcová říká: „Nabrala jsem tam třetí místo.
Před Janou jsou nyní nejdůležihlavně zkušenosti z velkého závodu,
získala větší jistotu.“ Její slova po- tější závody. Nejdříve se vypořádat
tvrdil i trenér Josef Jeremiáš. „Jana se zkouškami a pak tvrdě trénovyloženě nepropadla, vyvarovala se vat na vrchol, kterým jsou světové
hrubých chyb. Špatně se jí urči- univerzitní hry v čínském Šen-cen,
tě nevedlo.“ Ve vzduchové pistoli, které se konají 13. - 25. srpna.
kam byla nominována, se nakonec „Preferuji školu, nemám speciální
učební plán, ale dá se to zvládnout.
umístila na 76. místě.
Z Mnichova zamířila Jana rovnou Čeká nás soustředění, kde musíme
do Plzně na akademické mistrovství dopilovat techniku a také se věnorepubliky. Tam hned první den na- vat fyzické přípravě,“ prozradila své
stoupila do své silné disciplíny – plány pro nejbližší dny vynikající
vzduchové pistole a svým druhým lounská střelkyně.
strana 11
foto Jaroslav Tošner
svobodný hlas
Gama Cup opět na jedničku…
K začátku prázdnin patří neodmyslitelně turnaj v malém fotbale GAMA Cup, který pořádá fotbalový klub Středohor Dobroměřice na svém hřišti.
Místní sice končili se smutkem po sestupu z 1.A třídy, ale jejich
turnaj opět neměl slabinu. Hrálo se na perfektně upraveném trávníku v 5 základních skupinách a v nich se představilo 70 týmů.
Na konci fotbalového maratonu, který začínal ráno v 9 hodin
a končil až v podvečer se radovali z vítězství Vraný koně, kteří
ve finále porazili obhájce loňského prvenství Koubis team. (jt)
Urban ovládl plavecké
mistrovství republiky
ZLÍN (kar) - Ve Zlíně proběhlo ve dnech 24. - 26.června plavecké
Mistrovství České republiky dorostu. Z našeho oddílu se na něj svými
výkony nominovali Lucie Urbanová, Kateřina Iblová a David Urban.
Konkurence ve Zlíně byla opravdu velká, neboť zde startovalo celkem
275 nejlepších juniorů ze 66 oddílů z celé ČR.
Kateřina Iblová odjížděla do Zlína byl nejkratší 50-ti metrový sprint.
s pěti přihlášenými starty. Ve všech V něm David nepřipustil žádnou
svých startech se jí podařilo postou- diskuze o tom, kdo je v současnosti
pit do finále. V závodě na 50m znak nejlepší sprintér v ČR mladšího doKatka skvěle odstartovalo a hned se rostu a zvítězil s velkým náskokem
usadila na špici závodu. V cíli nako- před svými soupeři ve fantastickém
nec dohmátla na skvělém 2. místě čase 24:60. Na 200m volným způv čase 31.29 v závěsu za naší nej- sobem se hned po startu vytvořilo
lepší současnou juniorskou závod- na čele závodu duo David Urban
nicí Barborou Závadovou z Ostravy. a Jan Micka (USK Praha). Všechny
Až elektronická časomíra potvrdila obrátky obracel první David s rozbronz pro Katku v závodě na 100m dílem několika setin a rozhodovalo
se až v poslední padesátce. V ní
znak.
David Urban měl na MČR přihlá- měl nakonec více sil Jan Micka,
šeno také 5 startů a s výjimkou 50m který získal zlato a odsunul Urbana
znak to byly kraulařské tratě od 50m na druhé místo. Na poloviční trati
do 400m. Právě na nejdelší 400m 100m volným způsobem si ale Davolným způsobem se mu ale neda- vid pro svého soupeře přichystal
řilo podle vlastních představ a skon- odvetu. Hned po startu vyrazil jako
čil „až“ na 6. místě. Na 50m znak blesk a na obrátce na padesáti mesi jak v rozplavbách, tak i ve finále trech měl náskok 0.85s. Jan Micka
zlepšil osobní rekord a jen 4 setiny se ovšem nevzdával, mohutným finiho dělily od bronzové medaile. To, šem v druhé části závodu se každým
co se nepovedlo ve znaku, si ale Da- metrem přibližoval, ale David jeho
vid vynahradil ve svých zbývajících nástup odrazil a zvítězil na královstartech. Nádherným vystoupením ské stovce ve skvělém čase 53.31.
Ondřej Pospíšil ze stáje Dvůr Židovice si v Memoriálu Miroslava
Balcara dojel s Elvisem III pro osmé místo.
Jezdecký sport se úspěšně
vrací do Loun
LOUNY (jt) - V sobotu proběhly na kolbišti v areálu jezdeckého klubu Bon Equi Club Louny závody v parkurovém skákání, kterých se
zúčastnilo na 50 koní. Bohužel zde nebyla přítomna špička ze Severočeského kraje, která se připravovala na republikové mistrovství,
které proběhne o tomto víkendu. Pořadatelé z domácího pořádajícího
klubu odvedli obrovský kus práce na úpravě celého areálu, který byl
postižen lednovou povodní.
Hlavními závody byly závod o pu- vedl nejlépe Martin Vávra s koněm
tovní pohár města Loun a Memoriál Hněvsa II ze Svinčic, 4. místo obsaMiroslava Balcara. Obou těchto zá- dil Ondřej Pospíšil ze Židovic. Mezi
vodů se nezúčastnili nikdo z domá- domácími se v rámcových závodech
cích jezdců a koní. Putovní pohár nejlépe dařilo Veronice Vávrové, kteměsta Loun si odvezl Ondřej Po- rá byla v ceně Sapril nejlépe na 7.
tluka s koněm Land Master z Čer- místě na Venny a Petře Krejčí, která
nuce na Rakovnicku. V 7. ročníku byla s Videonem 5. v zahajovacím
memoriálu Miroslava Balcara si závodu ZM.
strana 12
13. července 2011
svobodný hlas
Žlutý trikot pro vítěze Mléčného závodu
putuje na Slovensko
LOUNY (jt) - Od pátku do neděle patřily silnice v okolí Loun mladým cyklistům. Probíhal na nich 24. ročník Mléčného závodu kadetů, který pořádá TJ Stadion Louny. Na start první, Tuchořické
etapy se postavilo 88 závodníků z Německa, Belgie, Holandska,
Slovenska, Rakouska, Polska, Itálie a domácích cyklistických oddílů. Cílem jako první projel reprezentant Slovenska David Zverko
spolu s dalšími pěti uprchlíky, kteří měli na hlavní pole náskok
46 sekund.
Z domácích dojel nejlépe Jan trovém okruhu v průmyslové zóně
Lacina 30., 54. byla Martina Mi- v Lounech 3. etapa. Tentokrát ne
kulášková. Druhou etapou byla jako kriterium s bodovanými koly,
časovka na tradiční trati se startem ale jako závod na 28 km. Cílem pro-
Foto Jaroslav Tošner
Foto Jaroslav Tošner
v prvním okruhu, kteří jej dovedli
až do konce. Hlavní pole reagovalo pozdě a Slovákům se jen podařilo snížit náskok uprchlíků a tím
udržet žluťáka pro Zverka. Cílem
v chrabereckém kopci projel první
Tobias Wauch z Rakouska, druhý
s pěti vteřinovým odstupem polák Madrak a až za minutu přijelo
roztrhané pole. Na 44. místě dojel
lounský Jan Lacina.
Celkovým vítězem se stal David
Zverko (Slovensko), kterému žlutý
dres navlékl olympijský vítěz z Tokia, Jiří Daler. Domácí jezdci dojeli
v pořadí: 30. Jan Lacina, 57. Stanislav Burián, 58. Daniel Boršíček,
64. Martina Mikulášková.
Bodovací soutěž ovládl Zverko,
nejlepším vrchařem byl Lukas
Schlemmer (Rakousko). Družstvům kralovali Rakušané, jezd- Alexander Wachter dojel v čaci Stadionu Louny byli 9. ze 12 sovce na třetím místě, stejné
místo mu patřilo i celkově.
družstev.
Pawel Madrak z Polska si mohl vychutnat vítězství ve třetí etapě.
jel jako první Pawel Madrak z Polska s dvousekundovým náskokem
na hlavní pole. Lacina byl klasifikován na 35. místě. Do poslední etapy
nastupoval ve žlutém Zverko. Na
závodníky čekalo 5 okruhů a celkem 69 km kopcovitým terénem.
Jako klíčovým pro vývoj etapy se Vítězem letošního Mléčného závodu se stal David Zverko, jedoucí
ukázal únik dvojce uprchlíků hned za svým kolegou ze Slovenské reprezentace.
Foto Jaroslav Tošner
na hrázi lenešického rybníka. Do ní
nastupovaly jezdci v obráceném pořadí z úvodní etapy. Nejrychlejším
byl ten, který se na trať vydal jako
poslední a tím byl David Zverko,
který na zdolání 13 km potřeboval 17:32,068 min. Jan Lacina byl
v souboji s časem 20. V sobotu
odpoledne se jela na dvou kilome-
Fotbalisté již mají jasno, divizní derby Slavětín dosáhl
na bednu
hned ve třetím kole
SLAVĚTÍN (jt) - Dalším turna-
OKRES LOUNY (jt) - Fotbalové soutěže jak celostátní, tak krajské a okresní jsou již rozlosované a příznivci tohoto sportu se mají
na co těšit. Po delší době se bude hrát v okrese opět divize a to hned
na dvou stadionech.
Divize skupina B má mezi svými nováček SK Havran Kryry. Havrani
účastníky kluby FK Slavoj Žatec ale mají ve svém středu fotbalisty
a FK Chmel Blšany. Žatec zaha- s diviznímu zkušenostmi a určitě
juje na hřišti Vilémova v sobotu nebudou bojovat jen o setrvání
13.8. Blšany hostí rovněž divizního v soutěži. Soutěž startuje rovněž
nováčka – Litol. Hrát by se mělo 13.8. a Louny se představí na hřiv neděli 14.8. od 17 hodin v Blša- šti nováčka, ve Strupčicích. Kryry
nech. Chmelaři ale jednají o výjimce, hostí Krupku. Duel Louny - Kryry
aby svá utkání mohli hrát tradičně je na programu ve druhém kole,
v pátek od 17 hodin. Derby určil 21.8. Od 17 hodin.
Ústup z pozic je v 1.A třídě, kde
los na třetí kolo, které by se mělo
máme rovněž „jen“ dva kluby. Soodehrát 28.8. v Blšanech.
D v a z á s t u p c e b u d e m e m í t kol Domoušice, které měly v závěru
i v Krajském přeboru. K FK Lou- dost starostí se záchranou a navrány, které patřily k příjemným pře- tilec FK Postoloprty. Oba celky zakvapením loňské sezony, přišel jako čínají doma. 13.8. hostí Postoloprty
Ervěnice a Sokolové přivítají Srbice.
Vzájemný duel se hraje až 15.10.
Reorganizace nastala v nižších
soutěžích. V 1.B třídě hrají naše
celky ve dvou skupinách. Ve sk.
B se představí Černčice, Louny
Dobroměřice a nováček z Cítolib.
Poznáme tak nové celky, protože
soupeři jim budou Obrnice, Úštěk,
Rovné, Budyně, Brozany B, Proboštov B, Dubí, Straškov, Č. Kopisty
a Libotenice.
Ve sk. C pak nastupují Žatec B,
Tuchořice a Blatno. Soupeři jim budou Meziboří, Kopisty, SKP Kadaň,
Málkov, Hrob, Osek, Černovice, Polerady, Spořice B, Údlice a Havraň.
Okresní fotbalové soutěže zahajují
21.8. a ke III. třídě přibyly ještě dvě
skupiny IV. třídy.
jem v malé kopané, který si již
získal pevné místo v prázdninovém kalendáři, je turnaj hraný
ve Slavětíně. Ten byl letos druhým podnikem JS Agency select
Tour 2011.
Přihlásilo se 12 mužstev, ale
v předvečer se odhlásil Pátek
a zkomplikoval tak pořadateli situaci. Vlastní turnaj se hrál ve skupinách, za úmorného vedra na 2x
12 minut.
Vítězem se stal celek Stars Teplice,
druzí byli divizní MCE Slaný a nádherné třetí místo v silné konkurenci
vybojoval domácí Bivoj Slavětín.
Pro celky na bedně připravila pořádající JS Agency hodnotné ceny
a sady dresů.
Download

V centru Podbořan se popíjet nebude