Střední odborná škola Olomouc
spol. s r. o.
Řepčínská 239/101, 779 00 OLOMOUC
Tel., fax: 585 411 935
603 864 891
www.skolaodborna.cz
e-mail: [email protected]
IČO 25 377 655
IZO 018 468 012
Adresa: Střední odborná škola Olomouc spol. s r. o.
Řepčínská 239/101
779 00 OLOMOUC
Telefon, fax: 585 411 935
Mobil: 603 864 891
E-mail: [email protected]
IČ 25 377 655
KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 16165
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 – 2012
Dle § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, je ředitel střední školy
povinen zpracovat každoročně výroční zprávu o činnosti školy za školní rok a zveřejnit ji
vždy na přístupném místě ve škole.
Na základě vyhlášky č. 25/2009 Sb. ze dne 10. července 2009 kterou se stanoví náležitosti
dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy ve znění platných
předpisů škola zpracovala a předkládá výroční zprávu o činnosti školy za školní rok
2011 – 2012.
2
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
NÁZEV A SÍDLO
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Olomouc spol. s r. o.
Řepčínská 239/101, 779 00 Olomouc - Řepčín
IČO: 25 377 655
IZO: 018 468 012
Tel., fax: 585 411 935, 603 864 891
www.skolaodborna.cz
e-mail: [email protected]
CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Škola byla zařazena do sítě škol rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky dne 27. 6. 1991, č. j. 18559/91- 21.
Poslední zařazení do sítě škol rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky ze dne 28. 2. 2006 pod č. j. 5154/06-21.
Poslední výpis z rejstříku škol a školských zařízení ze dne 1. 3. 2006.
Původní adresa školy byla Olomouc, Jiřího z Poděbrad 13. Zde v objektu Slovanského
gymnázia Olomouc zajišťovala škola výuku v prvním školním roce své existence, ve školním
roce 1991/1992.
Od 1. září 1992 je sídlo školy na nynější adrese.
IČ:
IZO:
IZO RED:
25 377 655
018 468 012
600 017 141
Právní forma:
Forma hospodaření:
společnost s ručením omezením
podnikatelský subjekt
Ředitel:
Mgr. Světlana Daňková
ZŘIZOVATEL
Zřizovatelé školy:
RNDr. Antonín Franek
RNDr. Hana Blahová
Mgr. Ivana Stejskalová
Jednatelé Střední odborné školy Olomouc spol. s r. o.
RNDr. Antonín Franek
RNDr. Hana Blahová
Mgr. Ivana Stejskalová
Mgr. Světlana Daňková
3
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
CERTIFIKÁTY
Škola ve školním roce 2005 – 2006 získala a ve školním roce 2010 – 2011 obhájila
CERTIFIKÁT ČSN EN ISO 90001:2001 V OBORU VÝCHOVA
A VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH
a zavedla a udržuje systém managementu jakosti splňující požadavky ČSN EN ISO
9001:2001
Škola ve školním roce 2007 – 2008 získala:
CERTIFIKÁT KVALITY UDĚLENÝ SDRUŽENÍM SOUKROMÝCH ŠKOL ČECH,
MORAVY A SLEZSKA,
ZLATÝ CERTIFIKÁT KVALITY UDĚLENÝ SDRUŽENÍM SOUKROMÝCH ŠKOL
ČECH, MORAVY A SLEZSKA.
Škola se v roce 2009 stala FAKULTNÍ ŠKOLOU při PdF UP Olomouc.
4
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
PROVOZNÍ PODMÍNKY ŠKOLY
Ve školním roce 2011/2012 sloužily pro provoz školy dvě budovy ve vlastnictví zřizovatelek
školy RNDr. Hany Blahové a Mgr. Ivany Stejskalové, v nichž se nachází:
- 1 odborná učebna předmětu veřejnosprávní činnost a společenské kultury,
- 3 odborné učebny cizího jazyka (anglického, německého),
- 3 multimediální učebny výpočetní techniky,
- 6 multimediálních učeben,
- 1 posilovna,
- 2 další učebny,
dále sociální zařízení (včetně sprch), šatny, klubovna, školní bufet, sborovna, 5 kabinetů,
sklady a kanceláře.
Vedle toho má škola na Základní škole v Olomouci - Řepčíně, Svatoplukova ulice, pro své
žáky smluvně zajištěn pronájem velké tělocvičny.
VYBAVENÍ ŠKOLY DIDAKTICKOU TECHNIKOU
Škola je vybavena veškerou dostupnou audio a videotechnikou. Při výuce je možno využít
čtyři videopřehrávače a pět televizních přijímačů, čtyři radiomagnetofony s CD přehrávači,
magnetofony, diktafon, šest dataprojektorů, dvě interaktivní Smart Board tabule. Vyučující
mohou pracovat s videokamerami Sony a Samsung či kvalitními fotoaparáty a digitálními
fotoaparáty HP 850 a Sony. Škola rovněž vlastní rozsáhlou audio a videotéku na různých
nosičích.
VYBAVENÍ JAZYKOVÝCH UČEBEN
V hodinách cizích jazyků využíváme pro zpestření výuky magnetofonové nahrávky
a v poslední době především CD. V učebnách používáme kazety a CD s poslechovými texty,
různá drilová cvičení na určité gramatické jevy. V hodinách konverzace používáme nahrávky
s určitými konverzačními tématy, autentickými rozhovory rodilých mluvčích. Žáci na základě
poslechu vypráví dané téma nebo doplňují určité konverzační úkoly do cvičení. V učebně
anglického jazyka využíváme sluchátkové zařízení v oblasti čtení, nahrávání, rozhovoru
a vyprávění obsahu určitého článku.
VYBAVENÍ POČÍTAČOVÉ A MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNY
Multimediální učebna č. 22 je vybavena:
- 1 ks Dell 18 ks PC konfiguračně vhodné pro práci s kancelářskými aplikacemi
a aplikacemi, které jsou předmětem výuky na Střední odborné škole spol. s r. o.;
počítače rovněž zvládnou práci s jednoduchými grafickými aplikacemi, které nejsou
náročné na výpočetní výkon a nevyžadují neintegrovanou grafickou kartu,
- 1 ks ntb ACER,
- 19 ks LCD,
- 1 ks WEB kamera Logitech,
- 1 ks dataprojektor Panasonic,
- 1 ks interaktivní tabule,
5
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
- 1 ks scanner s adaptérem diapozitivů,
- 1 ks reciever 2x80W Sony,
- 2 ks reproduktorů Sony,
- 2 ks tabletů Wacom,
- 1 ks laserová monochromatická tiskárna Samsung ML-2150.
Multimediální učebna č. 21 je vybavena:
- 17 ks PC konfiguračně vhodné pro práci s kancelářskými aplikacemi a aplikacemi,
které jsou předmětem výuky na Střední odborné škole spol. s r. o.; počítače rovněž
zvládnou práci s jednoduchými grafickými aplikacemi,
- 17 ks LCD,
- 1 ks dataprojektor BENQ,
- 1 ks projekční plátno,
- 1 ks laserová monochromatická tiskárna Samsung ML-2150.
Multimediální učebna č. 20 je vybavena:
- 10 ks notebooků Notebook připojením k internetu realizovaného pomocí bezdrátové
technologie WiFi.
Na všech pracovních stanicích je používán jako operační systém Windows XP Professional,
všechny stanice jsou zařazeny do domény SKOLAODBORNA. Na pracovních stanicích
DELL Vostro 230ST E5400 je operační systém Win7 Professional, který byl downgradován
na OS Windows XP Professional z důvodů homogenity sítě. Na všech pracovních stanicích je
nainstalován balík kancelářských aplikací Microsoft Office 2010, program pro úpravu
fotografií a obrázků Zoner Photo Studio 12 professional a antivirový program ESET NOD32
Antivirus. Aplikace ZAV – programová výuka psaní všemi deseti naslepo, ARL –
integrovaný knihovní systém a MESE - ekonomické simulačním cvičení jsou nainstalovaný
na serveru a pracují na principu „server/klient“. V učebnách 21 a 22 je nainstalován SW PC
Control - podpůrný program pro efektivní výuku v počítačové učebně. Tento SW umožňuje
vyučujícímu ovládat a kontrolovat jednotlivé pracovní stanice a zefektivňuje tak výuku.
Všechny počítače jsou připojeny do sítě LAN. Na serveru běží rovněž aplikace ZAV, ARL
a MESE. Připojení k internetu je poskytováno pomocí WiFi technologie.
VYBAVENÍ POSILOVNY
Tělesná výchova je realizována ve školní posilovně a pronajaté tělocvičně ZŠ Svatoplukova.
Ve školní posilovně je k dispozici multifunkční posilovací lavice Kettler, rotoped Kettler, stůl
pro stolní tenis Kettler, 6 žíněnek pro gymnastiku, 2 lavice pro posilování břišních svalů,
posilovací náramky, pružiny, švihadla a činky. Pro výuku aerobiku pohybových aktivit
(kalanetiky, aerobiku, relaxačních cvičení atd.) i pro teorii tělesné výchovy je k dispozici
audiovizuální technika (projektor Panasonic, připojení k internetu - wi-fi.
ŽÁKOVSKÁ A PEDAGOGICKÁ KNIHOVNA
Ve školním roce 2011/2012 byla obohacena žákovská, ale i pedagogická knihovna o další
tituly. Při výběru titulů jsme přihlédli k požadavkům státní maturity i k zájmům žáků o
určité knihy. Knihovna se tak ve školním roce rozrostla o 205 titulů. Seznam knih mají žáci
k dispozici v klubovně, kde je knihovna umístěna a na webových stránkách školy. Zde je
rovněž umístěn seznam knih ke státní maturitě pro obě úrovně sestavený podle zadání MŠMT
ČR. Škola je pravidelným odběratelem odborných periodik využívaných vyučujícími v
různých předmětech.
6
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY
Kromě akcí určených osnovami a ŠVP (např. lyžařský výcvikový kurz) škola poskytuje svým
žákům celou řadu dalších aktivit včetně zahraničních zájezdů. V roce 2011/2012 se
uskutečnil kulturně-poznávací výlet do Prahy pro třetí ročníky, odborná exkurze do Brna,
zájezd do Anglie a návštěva vánočních trhů ve Vídni spojená s prohlídkou vídeňských
památek.
Pro žáky prvních ročníků pořádáme seznamovací pobyt mimo školu, který je organizován tak,
aby se noví spolužáci co nejlépe poznali již na počátku studia. Druhé ročníky se pravidelně
účastní tanečních kurzů. Žáci třetích ročníků mají možnost ve škole absolvovat autoškolu.
Rodičovské sdružení při SOŠ spol. s r. o. při naší škole organizuje každoročně pro budoucí
maturanty stužkovací ples, který je pro nás velkou společenskou událostí. Každý měsíc svým
žákům nabízíme návštěvu divadelního představení v Olomouci.
Ve škole je v provozu školní bufet, kde se žáci mohou o přestávkách občerstvit. V přilehlé
klubovně mají žáci k dispozici DVD přehrávač, televizi, relaxační sedáky a stolní fotbal.
Zároveň jsou zde k využití mikrovlnné trouby a varná konvice. V klubovně je umístěna
schránka na případné dotazy, přání, stížnosti, které je tak možno sdělovat vedení školy
anonymně. Současně se formou anket v prvním ročníku a náhodně vybraných ostatních
třídách tážeme na spokojenost s výukou, s materiálním zabezpečení i na vztahy mezi žáky
a zaměstnanci školy. V klubovně je umístěna žákovská knihovna, která obsahuje beletrii
i odborné publikace. Prostřednictvím učitelů si žáci půjčují knihy i z pedagogické knihovny.
V současné době mají k dispozici více než 2200 titulů a několik multimediálních encyklopedií
a slovníků. V PC koutku mají žáci k dispozici tři počítače s připojením na internet.
Ve škole je pro žáky instalována kopírka.
Žáci se mohou ocitnout v obtížných životních situacích, ve kterých se těžko orientují
a nedokáží je sami řešit. Často se svým problémem obracejí na třídního učitele, školního
speciálního pedagoga, školního metodika prevence či na výchovného kariérního poradce.
S problémy, jejichž řešení přesahuje naše možnosti, se mohou žáci svěřit klinickému
psychologovi. Žáci mají k dispozici kontakt na Středisko sociální pomoci, kam se lze obracet
i anonymně.
Za zdárnou reprezentaci školy v odborných soutěžích, v literárních a výtvarné tvorbě jsou žáci
odměňováni pochvalami i věcnými cenami. Pro žáky s vynikajícími výsledky je každoročně
vyhlašováno prospěchové stipendium.
Střední odborná škola Olomouc spol. s r. o. a Rodičovské sdružení při Střední odborné škole
Olomouc spol. s r. o. se spolupodílí na finančním i materiálním zabezpečením celé řady
dalších akcí pořádaných školou.
7
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
POSTAVENÍ A POSLÁNÍ ŠKOLY
Střední odborná škola Olomouc spol. s r. o. je střední škola, která rozvíjí vědomosti,
dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání, důležité pro
osobní rozvoj jedince. Poskytuje svým žákům obsahově širší všeobecné vzdělání.
HLAVNÍ ČINNOSTÍ ŠKOLY JE
poskytování středního vzdělání zakončeného maturitní zkouškou ve čtyřletém denním
a pětiletém dálkovém studiu, zajišťování vzdělávacích, zájmových a mimoškolních aktivit pro
žáky a zaměstnance školy.
CÍLEM VZDĚLÁVÁNÍ JE
-
-
-
rozvoj osobnosti žáka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi,
mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo
pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života;
získání odborného vzdělání;
pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv
a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost;
pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti;
utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní,
kulturní, jazykové a náboženské identitě každého jedince;
poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení
zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití
v národním a mezinárodním měřítku;
získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházejících ze
zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví.
8
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ
VEDENÍ ŠKOLY:
- zřizovatelé a ředitel školy
ÚSEKY:
- pedagogický,
- hospodářsko-správní a provozně technický
METODICKÉ ORGÁNY:
- výchovný – kariérní poradce,
- školní speciální pedagog,
- školní metodik prevence,
- koordinátor environmentální výchovy,
- osoba pověřená požární ochranou a bezpečností práce,
- předmětové komise, jejich předsedové a členové,
- uvádějící učitelé.
PORADNÍ ORGÁNY:
- pedagogická rada,
- aktiv žáků.
PORADNÍ A SCHVALOVACÍ ORGÁNY:
- Školská rada,
- Rodičovské sdružení při Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o.
ŘÍZENÍ ŠKOLY
Ředitel školy zodpovídá za koncepci práce a za řízení studijních programů a pedagogický
proces. Personální zajištění výuky zajišťuje zřizovatelka školy RNDr. Hana Blahová,
personální zajištění provozu, prostorové a materiální podmínky zajišťuje zřizovatelka školy
Mgr. Ivana Stejskalová.
Partnery jsou další vyučující pověření funkcemi:
- výchovného - karierního poradce – Ing. Taťána Bognárová,
- školní speciální pedagog – Mgr. Ivana Stejskalová,
- školní metodik prevence –Mgr. Lukáš Nápravník,
- koordinátor environmentální výchovy – Mgr. Jaromír Glacner,
- osoba pověřená požární ochranou a bezpečností práce – Mgr. Ivana Stejskalová,
- a předsedové předmětových komisí,
- třídní učitelé,
- správcové odborných učeben,
- a další v souladu s provozním řádem školy.
9
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
ORGANIZAČNÍ SCHÉMA
ZŘIZOVATELÉ
RNDr. Hana Blahová
Mgr. Ivana Stejskalová
ŘEDITEL
Mgr. Světlana Daňková
PROVOZNÍ ZABEZPEČENÍ
VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ
ČINNOST
Ekonomka organizace
Ing. Renata Edlová
Výchovný – kariérní Školní speciální
poradce
pedagog
Ing.
Mgr.
Taťána Bognárová
Ivana
Stejskalová
Pracovník pověřený požární
a bezpečnostní ochranou
Mgr. Ivana Stejskalová
Koordinátor environmentální
výchovy
Mgr. Jaromír Glacner
Školník
Josef Šrámek
Koordinátor RVP
Mgr. Ing.
Soňa Opletalová
Uklízečka
Jarmila Šnajdrová
Třídní učitelé
+
učitelé
Předsedové předmět.
komisí
Členové předmět. komisí
ŠKOLSKÁ RADA
Aktiv žáků
RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ při SOŠ
10
Školní metodik
prevence
Mgr.
Lukáš Nápravník
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
Významným partnerem vedení školy je:
RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ
OLOMOUC spol. s r. o.
PŘI
STŘEDNÍ
ODBORNÉ
ŠKOLE
registrované jako občanské sdružení. Řídicím orgánem Rodičovského sdružení je Rada
rodičů, v níž mají zastoupení rodiče žáků všech tříd. Předsedou Rady rodičů je paní Věra
Stoklásková. Pravidelná setkání vedení školy se zástupci rodičů v Radě rodičů vedle třídních
schůzek či pravidelných konzultací s rodiči zabezpečují optimální spolupráci při přípravě
žáků pro život, řešení individuálních problémů žáků a řadu akcí navazujících na vzdělávací
programy školy, např. tuzemské a zahraniční zájezdy, exkurze, maturitní ples, soutěže atp.
ŠKOLSKÁ RADA
Školská rada byla zřízena dne 11. dubna 2005.
SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY
Školská rada má 6 členů:
- třetinu členů (2) jmenuje ředitel školy,
- třetinu členů (2) volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci denního a
dálkového studia,
- třetinu (2) volí pedagogičtí pracovníci školy.
VE ŠKOLNÍM ROCE 2011-2012 SE USKUTEČNILY NOVÉ VOLBY DO ŠKOLSKÉ
RADY:
Předsedkyní Školské rady byla zvolena paní Šárka Ordošová.
Za zletilé žáky dálkového studia byla zvolena:
Jméno, příjmení
Třída zas. žáka
Kamila Hamplová
DIII
Za zákonné zástupce nezletilých žáků:
Jméno, příjmení
Třída zas. žáka
Paní Šárka Ordošová
II.A
Za pedagogické pracovníky školy:
Jméno, příjmení
Aprobace
Mgr. Jaromír Glacner
ZEM, TEV
Ing. Taťána Bognárová
EKO, UCE, AEK
Za vedení školy:
Jméno, příjmení
Funkce
Mgr. Ivana Stejskalová
zřizovatelka
Ing. Renata Edlová
ekonomka společnosti
11
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY
Sledovat vývoj trhu práce a přizpůsobovat nabídku oborů vzdělání záměru kraje a úřadu
práce.
Nabídnout obory vzdělání, které by byly v regionu žádány a zároveň využívaly stávající
vybavení a částečně i personální obsazení školy.
Neustále zdokonalovat personální obsazení a zabezpečit podmínky dalšího vzdělávání
a rozvoje.
Zdokonalovat a modernizovat vybavení školy.
Zdokonalovat informovanost veřejnosti.
Rozvíjet spolupráci se školami podobného zaměření, včetně zahraničních.
Zdokonalovat spolupráci mezi učiteli, žáky a rodiči, zabezpečovat mezi nimi rychlejší,
dokonalejší informovanost a komunikaci s využitím všech dostupných prostředků moderní
vědy – webové stránky, e-mailová pošta, sms zprávy, klasifikace na internetu, rozvrh
a suplování na webových stránkách apod., sdělovat informace o prospěchu a změnách rozvrhu
pomocí internetu, SMS a e-mailové pošty.
Zajistit takovou úroveň přípravy žáků pro život, která jim umožní další vzdělávání,
samostatné studium a rozvíjení zájmů a schopností po ukončení studia.
Zajistit propojení s praxí, které by umožnilo rychleji a snadněji získat uplatnění na trhu práce.
12
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
AKTIV ŽÁKŮ
Naše škola umožňuje svým žákům už několik let aktivně se podílet na práci školy
prostřednictvím tzv. aktivu. Je to orgán tvořený zástupci jednotlivých tříd, který umožňuje
nejméně jednou měsíčně diskutovat s vedením školy a který demokratickou cestou hledá
a nalézá nejvhodnější řešení jejich problémů, uspokojování jejich potřeb a zájmů. Aktiv žáků
spolupracuje především s ředitelkou školy, výchovným-kariérním poradcem, školním
speciálním pedagogem, koordinátorem prevence a třídními učiteli. Dle potřeby zve na své
zasedání i zřizovatele školy nebo ostatní vyučující.
Žáci mají možnost vyjádřit se k problémům ve výuce, k chodu školy, k sortimentu kantýny
apod. Aktiv žáků má pevnou strukturu schůzek a tou je 1. středa v měsíci. Vznikne-li potřeba,
je možnost svolat mimořádný aktiv. V aktivu jsou zastoupeny všechny třídy. Každá třída
vysílá 2 - 3 své zástupce. Většinou to jsou představitelé třídní samosprávy. Zástupci tříd jsou
tak seznámeni s plánovanými akcemi školy a tyto informace následně předávají své třídě.
Jednání aktivu jsou otevřená. Aktiv žáků je tak nedílnou součástí otevřené politiky školy.
13
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje
Krajský úřad Olomouckého kraje
Jeremenkova 40a
779 00 OLOMOUC
ZASTUPITELSTVO MLÁDEŽE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje (dále jen ZMOK) vzniklo v roce 2003 jako
poradní orgán Zastupitelstva Olomouckého kraje. Jeho cílem je mimo jiné vytvářet prostor
pro diskusi dětí a mládeže Olomouckého kraje s představiteli samosprávy Olomouckého
kraje, prezentovat zájmy dětí a mládeže v oblasti vzdělávání, životního prostředí, zdravotní
a sociální péče, sportu, kultury a využití volného času.
Patronem zastupitelstva je Zastupitelstvo Olomouckého kraje. Na činnost zastupitelstva
dohlíží tzv. „Garant projektu“, jmenovaný Radou Olomouckého kraje. Garantem projektu je
člen Rady Olomouckého kraje. Do činnosti zastupitelstva garant projektu zasahuje pouze
svými
radami.
Zastupitelstvo se skládá z 33 zástupců studentů středních škol Olomouckého kraje. Jednání
zastupitelstva je veřejné a koná se dle potřeby, nejméně však pětkrát ročně.
Nejvyšší představitel je předseda ZMOK. Spolu s ním tvoří sedmičlennou Radu ZMOK ještě
dva místopředsedové, tajemník a další tři členové ZMOK. Rada ZMOK se schází přibližně
v intervalu 14 dnů, sleduje a vyhodnocuje práci výborů a připravuje pravidelná zasedání
ZMOK, na kterých se všichni zastupitelé vyjadřují formou hlasování k předneseným bodům.
Členové zastupitelstva pracují ve 4 výborech: Výbor pro kulturu a vzdělání, Výbor pro
volnočasové aktivity, Výbor pro životní prostředí, Výbor pro komunikaci. Tyto výbory mají
za úkol předkládat Radě a zastupitelstvu projekty, které jsou po schválení předloženy
zastupitelstvu Olomouckého kraje, které se jimi musí zabývat. Členem výboru se může stát
kdokoliv - i nečlen ZMOK. Od počátku jsme měli v tomto zastupitelství zástupce z naší
školy. Po Anetě Grohmannové, která pracovala v zastupitelství 2 roky, pokračovala v práci
Barbora Hrobařová, kterou od května 2011 nahradil Matěj Schiffner, který byl zvolen
tajemníkem zastupitelstva. Práce v zastupitelstvu pomáhá žákům a studentům vylepšit
rétorické schopnosti, realizovat vlastní projekty pro mladé lidi, ale také si osvojit i schopnost
kvalitní prezentace projektů.
Matěj Schiffner se zúčastnil ZMOKu v pátek 9. září 2011 od 8:45 hod v Kongresovém sále,
budovy Krajského úřadu Olomouckého kraje v 1. poschodí, Jeremenkova 40A, Olomouc.
Program:
1. Úvod a zahájení
2. Aktivity ZMOK pro školní rok 2011/2012
a) Pěvecká soutěž
b) Debatiáda
c) Olomouc open cup 2011
d) Sportovní turnaje ve spolupráci s PřF UP
e) Sportovní akce pro ZŠ v Prostějově
f) Přednáška o kouření
g) Darování krve
h) Ostatní návrhy
3. Směřování ZMOK v dalším akademickém roce
4. Oslovení sponzorů
5. Propagace ZMOK
6. Správci webu, Facebooku, Twitteru ZMOK
7. Závěrečná diskuse
14
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ
ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU SE ZÁPISEM VE
ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU,
DÉLKA VZDĚLÁNÍ
DENNÍ STUDIUM
DÁLKOVÉ STUDIUM
4 roky
5 let
FORMA STUDIA
DENNÍ
DÁLKOVÁ
OBORY VZDĚLÁNÍ
čtyřleté denní studium
- RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
72-41-M/01 INFORMAČNÍ SLUŽBY
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - INFORMAČNÍ SLUŽBY
ZAMĚŘENÍ: Knihovnictví
- OBOR VZDĚLÁNÍ
72 – 41 – M/001 KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY A SLUŽBY
ZAMĚŘENÍ: Zpracování informací
- RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
68 – 43 – M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- OBOR VZDĚLÁNÍ
68 – 43 – M/001 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
pětileté dálkové studium při zaměstnání
- RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
68 – 43 – M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- OBOR VZDĚLÁNÍ
68 – 43 – M/001 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
Cílem vzdělávání je poskytnou střední vzdělání občanům České republiky nebo jiného
členského státu Evropské unie a získat střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou.
Předávané poznatky a vědomosti vyplývají z výsledků soudobého stavu poznání světa a jsou
v souladu s obecnými cíli vzdělávání na základě co nejširšího uplatňování účinných metod
moderních pedagogických přístupů a forem výuky.
15
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
Typ školy:
střední odborná škola
Studium:
čtyřleté denní
pětileté dálkové
Počet tříd:
z toho:
11
7 tříd - denní studium
4 třídy - dálkové studium
z toho:
DENNÍ
DÁLKOVÉ
5 tříd Veřejnosprávní činnost
1 třída Informační služby
1 třída Knihovnické a informační systémy a služby
4 třídy Veřejnosprávní činnost
ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ
- DENNÍ STUDIUM
4 roky - počínaje zářím a konče červnem daného školního roku
- DÁLKOVÉ STUDIUM
5 let - počínaje zářím a konče červnem daného školního roku
PŘIJÍMANÍ UCHAZEČŮ
Do prvního ročníku se přijímají žáci, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně
ukončili základní vzdělávání a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí
prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zájmů. Jednotná kritéria přijímacího řízení do
příslušného oboru a formy vzdělávání pro daný školní rok (hodnocení schopností, vědomostí,
zájmů a zdravotní způsobilosti žáka nebo uchazeče) stanoví ředitel školy a zveřejní je do
konce března.
PRŮBĚH VZDĚLÁNÍ
V denním studiu probíhá vyučování od pondělí do pátku dle stanoveného rozvrhu hodin.
V dálkovém studiu probíhá vyučování formou konzultací vždy jeden den v týdnu v rozsahu
6 - 7 hodin.
UKONČOVÁNÍ STUDIA
Studium je ukončeno maturitní zkouškou, viz pojetí maturitní zkoušky.
Žák získává doklad o ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou – maturitní
vysvědčení.
Střední odborná škola Olomouc spol. s r. o. připravuje žáky v souladu se Školským zákonem
č. 561/2004 Sb. na volitelnou maturitní zkoušku z matematiky, společensko-vědního základu
a informačně-technologického základu.
Katalogy požadavků k maturitní zkoušce jsou zohledněny v tematických plánech jednotlivých
vyučujících.
16
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OLOMOUC spol. s r. o.
RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
72-41-M/01
INFORMAČNÍ SLUŽBY
čtyřleté denní studium
ZAMĚŘENÍ:
- Knihovnictví
PROFIL ABSOLVENTA
Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si
žáci vytvořili klíčové a odborné kompetence.
Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou, která se připravuje a organizuje podle platných
předpisů MŠMT. Certifikátem je maturitní vysvědčení. Úspěšné složení závěrečné zkoušky
a získání maturitního vysvědčení umožňuje absolventovi dále studovat na vyšších odborných
školách i na školách vysokých.
PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA
Absolvent vzdělávacího programu studijního oboru Informační služby disponuje
kompetencemi pro činnost referenta v oblasti informačního průmyslu a podnikání. Umí vést
agendu ve všech typech a druzích knihoven. Orientuje se v práci informačních center
a středisek, knihkupectví, archivů. Může se pracovně uplatnit v dalších organizacích státního
i soukromého sektoru pracujících s informacemi.
Absolvent může dále studovat na vyšších odborných školách i na školách vysokých.
Přesný přehled úspěšnosti na trhu práce je rovněž k dispozici ve statistice úřadu práce, který
je zveřejněn na každoroční burze škol „Scholaris“.
KLÍČOVÉ KOMPETENCE
Absolvent:
- má vytvořen pozitivním vztah k učení se, vzdělání a celoživotnímu vzdělávání,
- ovládá různé techniky učení, dokáže efektivně vyhledávat a zpracovávat informace,
- dokáže pracovat samostatně i v týmu,
- zvládá srozumitelné a souvislé formulování a obhajování myšlenek, názorů
a postojů, aplikuje jejich znalost v praxi v souladu se zásadami kultury projevu
a chování,
- ovládá na velmi dobré úrovni jeden cizí jazyk, na dobré další komunikační schopnosti,
- byl veden k tomu, aby objektivně posoudil své fyzické a duševní schopnosti,
odhadoval důsledky svého jednání a chování v různých situacích, uměl přijímat
radu i kritiku,
- byl veden k tomu, aby odpovědně pečoval o své fyzické i duševní zdraví
a harmonický rozvoj osobnosti,
- byl veden k tomu, aby dodržoval zákony, respektoval práva a osobnost druhých
lidí,
- byl veden k tomu, aby jednal v souladu s morálními principy a zásadami
společenského chování, přispíval k uplatnění hodnot demokracie,
- chápe význam zdravého životního prostředí, jedná v duchu udržitelného rozvoje,
- má přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě
a zodpovědně se rozhoduje o své profesní kariéře a dalším vzdělávání,
- rozumí podstatě a principům podnikání, má představu o právních, ekonomických,
administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání.
17
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
ODBORNÉ KOMPETENCE
Absolvent:
- pracuje s databázemi a využívá informací v nich obsažených,
- zpracovává, třídí a zpětně vyhledává informace,
- sleduje trendy informačních a komunikačních technologií.
ZAMĚŘENÍ KNIHOVNICTVÍ:
- zajišťuje rešeršní, informační, bibliografickou, referenční a výpůjční službu,
- vyhotovuje typické písemnosti v normalizované úpravě,
- provádí revizi a obsahovou prověrku knihovních fondů,
- uplatňuje právní předpisy a technické normy v praxi.
ZAMĚŘENÍ ARCHIVNICTVÍ:
- zpracovává nové přírůstky do archivu,
- zajišťuje spisovou službu, skartační řízení, revizi a kontrolu stavu archiválií,
- podílí se na vedení badatelské evidence a inventarizuje archivní fond,
- buduje, zpracovává, uchovává, ochraňuje a využívá informační fondy,
- pracuje s počítačovými programy a disponuje uživatelskými znalostmi v oblasti
informačních a komunikačních technologií,
- zvládá public relations,
- seznamuje se s metodami a způsoby fundraisingu,
- chápe bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví,
- zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a požární prevence,
- dodržuje stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení
jakosti zavedeným na pracovišti,
- efektivně hospodaří s finančními prostředky.
18
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
UČEBNÍ PLÁN
ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
TŘÍDA: IIIA
Třídní učitel: Mgr. Elena BĚLINOVÁ
Obor vzdělání: 72-41-M/01 INFORMAČNÍ SLUŽBY
ŠVP s platností od 1. 9. 2009
PŘEDMĚT
HODINOVÁ
DOTACE
ZKRATKA
Český jazyk
ČJL
První cizí jazyk
Anglický jazyk
ANJ
Druhý cizí jazyk
Německý jazyk
NJ2
Francouzský jazyk
FJ2
Ruský jazyk
RJ2
Občanský základ
OBZ
Matematika
MAT
Literatura a kultura
LIT
Tělesná výchova
TEV
Informační a komunikační technologie IVT
Ekonomika
EKO
Aplikovaná ekonomie
AEK
Právní nauka
PRN
Informační systémy a služby
ISS
Praxe
PRX
Aplikovaná psychologie
APS
Knihovnictví
KNH
Knihovní fond
KNI
1
VYUČUJÍCÍ
Mgr. Jana VAŘEKOVÁ
4 (výběr) Mgr. Ing. Soňa OPLETALOVÁ
2 (výběr ) Mgr. Jana WURZELOVÁ
2 (výběr ) Mgr. Marie PAVLOVÁ
2 (výběr ) Mgr. Elena BĚLINOVÁ
2
Mgr. Lukáš NÁPRAVNÍK
2
RNDr. Hana BLAHOVÁ
2
Mgr. Jana VAŘEKOVÁ
2
Mgr. Jaromír GLACNER
1
PhDr. Jan LAVRINČÍK, DiS.
2
Ing. Taťána BOGNÁROVÁ
1
Ing. Taťána BOGNÁROVÁ
2
Mgr. Šárka MIKLÍKOVÁ
2
Mgr. Anna VITÁSKOVÁ
4
Mgr. Ivana STEJSKALOVÁ
2
Mgr. Lukáš NÁPRAVNÍK
1
Ing. Pavla SUCHÁNKOVÁ
2
Mgr. Hana FRYCOVÁ
19
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
Školní rok
Třídní
učitel
Třída
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
2011/2012
Mgr. Elena Bělinová
IIIA
Informační služby
Bartošíková Kamila
Beňo Jaroslav
Bernatíková Tereza
Bubeník Tomáš
Coufalová Aneta
Gogolínová Lucie
Filípková Veronika
Hladišová Eva
Holub Radek
Jelínková Helena
Kristek David
Mlatečka Josef
Nantschevová Nikol
Netková Martina
Palůch David
Sigmund Matěj
Směšná Anna
Spáčilová Alžběta
Šimková Denisa
20
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
72 – 41 – M/001
KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY A SLUŽBY
čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou
Učební plán vydalo MŠMT ČR dne 26. srpna 1998, č. j. 18 070/98-23 s platností od
1. září 1998 počínaje 1. ročníkem.
POJETÍ OBORU VZDĚLÁNÍ
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Délka přípravy
Forma studia
Obor je určen
Podmínky pro přijetí
Způsob ukončení studia
Poskytované vzdělání
4 roky
denní
pro hochy i dívky
úspěšné ukončení 9. ročník ZŠ
a splnění podmínek přijímacího řízení
maturitní zkouška
střední vzdělání zakončené maturitní
zkouškou
CHARAKTERISTIKA OBORU
Obor vzdělání připravuje žáky pro činnost v informačních střediscích, v knihovnách,
knihkupectvích, archivech a dalších institucích státního i soukromého sektoru, kde je potřeba
pracovat s informacemi vědeckými, technickými, ekonomickými a sociálními.
Studium je organizováno jako denní studium pro absolventy ZŠ (čtyřleté).
Je zakončeno maturitní zkouškou a získáním středního vzdělání.
Absolventi studia se mohou dále vzdělávat na vysoké škole. Obsah studia tvoří základní
všeobecně vzdělávací předměty a předměty odborné.
Vzdělávací obsah tvoří složka všeobecně vzdělávací, složka odborného vzdělání a klíčové
dovednosti. Složku všeobecného vzdělávání tvoří vzdělávání jazykové, společenskovědní,
matematické, přírodovědné, estetické a rozvoj tělesné kultury. Velký důraz je kladen na
poznávání a pochopení literárních děl.
21
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
Složka odborného vzdělávání je tvořena těmito předměty:
- informační systémy a služby,
- informační procesy,
- informační management,
- technika administrativy,
- informační a výpočetní technika,
- právní nauka,
- ekonomika.
Ve 3. a 4. ročníku se tyto poznatky prohlubují a rozšiřují prostřednictvím odborných
předmětů v jednotlivých zaměřeních:
-
KNIHOVNICTVÍ,
-
ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ,
-
ARCHIVNICTVÍ.
V oblasti klíčových dovedností jsou rozvíjeny především komunikativní dovednosti
a dovednosti ve využívání informačních technologií a práce s informacemi.
Výuka je teoretická i praktická.
Praxi absolvují žáci ve třetím a čtvrtém ročníku.
Studium je pouze v denní formě.
22
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
PROFIL ABSOLVENTA
Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent schopný uplatnit své
odborné vzdělání v oblasti informačních činností a služeb.
Z hlediska všeobecně vzdělávací složky a klíčových dovedností se absolvent vyznačuje
následujícími kvalitami:
- spolehlivou znalostí českého jazyka,
- dovedností kultivovaně a jazykově správně se vyjadřovat ústně i písemně,
- umí řešit rozmanité komunikační společenské i pracovní situace,
- zná vývoj domácí i světové literatury,
- má kulturní přehled vycházející z poznání různých oblastí umění (literatury, hudby,
výtvarného umění apod.),
- orientuje se v textu, umí pracovat s textem, získávat z něj informace a pracovat
s nimi, umí využívat jazykové příručky a slovníky, používat osvojené vědomosti
a dovednosti ve vlastní informační práci s lidmi,
- je schopen cizojazyčně komunikovat i v odborné oblasti,
- orientuje se v systému přírodních věd, má poznatky ze středoškolské matematiky
a tyto poznatky umí aplikovat v praxi,
- umí se orientovat v systému společenských věd, chápe principy fungování
demokratické společnosti, má pozitivní hodnotovou orientaci,
- má geografické vědomosti,
- umí pracovat s tradičními a netradičními informačními prameny,
- je schopen estetického vnímání skutečnosti,
- projevuje aktivní postoj k vlastnímu tělesnému a duševnímu rozvoji.
Z hlediska odborné složky a klíčových dovedností absolvent:
- má potřebné vědomosti z teorie knihovnictví, informatiky, bibliografie, archivnictví
a knihovědy v souladu se zvoleným zaměřením,
- umí získávat, zpracovávat, ukládat, chránit a využívat informační fondy jak klasickým
způsobem, tak pomocí výpočetní techniky,
- umí pracovat se základními právními normami a standardy oboru,
- má přehled o etapách vývoje informačních institucí, o současném stavu
i perspektivách rozvoje informačních institucí v ČR i v zahraničí,
- zná počítačové zpracování dat včetně textového a tabulkového editoru,
- umí vyhledávat informace ve veřejných datových sítích včetně internetu a zpracovávat
je,
- zvládl desetiprstovou hmatovou metodu psaní,
- má odpovídající vědomosti a potřebné dovednosti z metodiky zpracování dokumentů
a umí je aplikovat v jiných oborech,
- je schopen organizovat práci na pracovišti, pracovat v týmu,
- osvojil si základy ekonomického myšlení, orientuje se v tržní ekonomice,
- má zájem zdokonalovat svoji odbornost,
- umí přijmout odpovědnost za vlastní práci i za práci ostatních.
Specifické dovednosti jednotlivých zaměření:
V zaměření KNIHOVNICTVÍ absolvent:
- má odpovídající vědomosti o psychologii čtenáře a znalosti obecné pedagogiky
a uplatňuje tyto poznatky v praxi,
- má vědomosti o práci s krásnou a naučnou literaturou,
23
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
-
má všeobecný přehled o dějinách umění,
umí pracovat s našimi i zahraničními autorskými knihovnickými informačními
systémy a orientuje se v dalších systémech.
V zaměření ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ absolvent:
- umí zpracovávat hromadná data,
- má potřebné vědomosti o našich i zahraničních druhově a oborově specializovaných
dokumentografických a faktografických systémech a veřejných datových sítích,
- umí předkládat informace pracovního charakteru vhodným způsobem s ohledem na
jejich následujícího uživatele.
Toto zaměření měla ve školním roce 2011 – 2012 třída IV.A.
V zaměření ARCHIVNICTVÍ absolvent:
- má potřebné vědomosti z teorie a praxe archivnictví včetně platné legislativy,
- umí zpracovávat a chránit archivní fondy,
- umí zhodnotit význam rozmanitých informací z archivních pramenů,
- ovládá úkoly spisové služby u všech typů průvodců včetně počítačových programů,
- ovládá techniku skartačního řízení a výběru archiválií v organizacích a obchodních
společnostech, je schopen zpracovávat interní spisové, skartační a archivní řády, tj.
interní předpisy pro spisovou a archivní činnost.
MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ
Absolvent je připraven pro budoucí uplatnění ve funkcích středních odborných pracovníků
všech typů a druhů knihoven, informačních středisek, archivů a dalších institucí, v kultuře
a oblasti informačního průmyslu, kde se předpokládá práce s informacemi, znalost cizích
jazyků a středoškolské odborné vzdělání.
24
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
UČEBNÍ PLÁN
ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
TŘÍDA: IV.A
Třídní učitel: Mgr. Jana VAŘEKOVÁ
Obor vzdělání: 72-41-M/001
KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY A SLUŽBY
učební plán schválený MŠMT 26. 8. 1998 č. j. 18 070/98 - 23 s platností od 1. 9. 1998
PŘEDMĚT
ZKRATKA
HODINOVÁ
DOTACE
VYUČUJÍCÍ
A. POVINNÉ
a) ZÁKLADNÍ PŘEDMĚTY
Český jazyk a literatura
První cizí jazyk
Anglický jazyk
Německý jazyk
Druhý cizí jazyk
Německý jazyk
Francouzský jazyk
Ruský jazyk
Občanská nauka
Tělesná výchova
Informační systémy a služby
Informační procesy
Informační management
Ekonomika
CJL
4
Mgr. Jana VAŘEKOVÁ
ANJ
NEJ
3 (výběr) Ing. Irena KLANICOVÁ
3 (výběr) Mgr. Jana WURZELOVÁ
NJ2
FJ2
RJ2
OBN
TEV
ISS
IPR
IMG
EKO
2 (výběr ) Mgr. Jana WURZELOVÁ
2 (výběr ) Mgr. Marie PAVLOVÁ
2 (výběr ) Mgr. Elena BĚLINOVÁ
2
Mgr. Lukáš NÁPRAVNÍK
2
Mgr. Jaromír GLACNER
2
Mgr. Jiří MAZAL
2
Mgr. Simona DOPITOVÁ
2
RNDr. Lenka PRUCKOVÁ
3
Ing. Helena VLKOVÁ
b) VÝBĚROVÉ PŘEDMĚTY
Konverzace v anglickém jazyce
Konverzace německém jazyce
KOA
KON
1
1
B. DLE ZAMĚŘENÍ
ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ
Třetí cizí jazyk – španělský
Matematika a statistika
Zpracování hromadných dat
Praxe
SPA
MAS
ZHD
PRX
2 (výběr)
1
3
4
25
Ing. Irena KLANICOVÁ
Mgr. Jana WURZELOVÁ
Mgr. Jakub NAVRÁTIL
RNDr. Hana BLAHOVÁ
PhDr. Jan LAVRINČÍK, DiS.
Mgr. Ivana STEJSKALOVÁ
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
Školní rok
Třídní
učitel
Třída
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
2011/2012
Mgr. Jana Vařeková
IV.A
Knihovnické a informační systémy a
služby
Dokoupilová Petra
Fiedlerová Klára
Hirsch Tomáš
Hulínová Jitka
Jenčková Barbora
Kopuletá Klára
Krampolová Zdeňka
Kroupová Lucie
Lachmannová Tereza
Lakomý Vojtěch
Lengyel Dominik
Mézlová Petra
Mlčochová Eva
Schnaubeltová Michala
Stratilová Lucie
Theimer Jaroslav
Topičová Andrea
Vybíralová Pavla
26
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OLOMOUC spol. s r. o.
RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
68-43-M/01
VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
čtyřleté denní studium
PROFIL ABSOLVENTA
Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si
žáci vytvořili klíčové a odborné kompetence.
Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou, která se připravuje a organizuje podle platných
předpisů MŠMT. Certifikátem je maturitní vysvědčení. Úspěšné složení závěrečné zkoušky
a získání maturitního vysvědčení umožňuje absolventovi dále studovat na vyšších odborných
školách i na školách vysokých.
PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA
Absolvent vzdělávacího programu studijního oboru veřejnosprávní činnost disponuje
kompetencemi pro činnost referenta státní správy, samosprávy na obecních, městských
a magistrátních úřadech. Uplatní se v oblasti hospodaření s majetkem obce, umí vést evidenci
podle závazně platných předpisů, agendu správních a samosprávných komisí. Orientuje se
v práci související s vystavováním úředních dokladů, s určováním, vyměřováním a vybíráním
dávek a poplatků spojených se správním řízením. Může se uplatnit i na úřadech práce,
v advokacii, soudnictví. Může pracovat v celní správě, ve vzdělávacích firmách, v různých
nadacích.
Absolvent může dále studovat na vyšších odborných školách i na školách vysokých.
Přesný přehled úspěšnosti na trhu práce je rovněž k dispozici ve statistice úřadu práce, který
je zveřejněn na každoroční burze škol „Scholaris“.
KLÍČOVÉ KOMPETENCE
Absolvent
- má vytvořen pozitivní vztah k učení se, vzdělání a celoživotnímu vzdělávání,
- ovládá různé techniky učení, dokáže efektivně vyhledávat a zpracovávat informace,
- dokáže pracovat samostatně i v týmu,
- zvládá srozumitelné a souvislé formulování a obhajování myšlenek, názorů
a postojů, aplikuje jejich znalost v praxi v souladu se zásadami kultury projevu
a chování
- ovládá na velmi dobré úrovni jeden cizí jazyk, na dobré komunikační úrovni další,
- byl veden k tomu, aby objektivně posoudil své fyzické a duševní schopnosti,
odhadoval důsledky svého jednání a chování v různých situacích, uměl přijímat
radu i kritiku,
- byl veden k tomu, aby odpovědně pečoval o své fyzické i duševní zdraví
a harmonický rozvoj osobnosti
- byl veden k tomu, aby dodržoval zákony, respektoval práva a osobnost druhých
lidí,
- byl veden k tomu, aby jednal v souladu s morálními principy a zásadami
společenského chování, přispíval k uplatnění hodnot demokracie,
- chápe význam zdravého životního prostředí, jedná v duchu udržitelného rozvoje,
- má přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě
a zodpovědně se rozhoduje o své profesní kariéře a dalším vzdělávání,
27
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
-
rozumí podstatě a principům podnikání, má představu o právních, ekonomických,
administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání.
ODBORNÉ KOMPETENCE
Absolvent:
- se orientuje v právním systému a právním řádu ČR,
- se orientuje v aplikaci základních právních norem a správního řádu,
- má přehled o ekonomicko-sociálním rozvoji a stavu životního prostředí ve svém
regionu i v ostatních regionech EU,
- zpracovává věcně, jazykově a formálně správně jednoduché právní písemnosti
a podklady,
- pracuje s počítačovými programy a disponuje uživatelskými znalostmi v oblasti
informačních a komunikačních technologií,
- pracuje s odbornou literaturou a informačními systémy, využívá pro získávání
informací a znalosti cizích jazyků
- byl veden k tomu, aby znal a dodržoval společenské normy, řídil se principy
profesní etiky,
- byl veden k tomu, aby v kontaktu s klienty dodržoval rovnováhu mezi asertivitou
a empatií a reagoval přiměřeně ve vypjatých situacích,
- byl veden k tomu, aby dodržoval základní právní předpisy týkající se bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a předpisy požární prevence.
28
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
UČEBNÍ PLÁN
ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
Třída: I.A
Třídní učitel: Mgr. Šárka MIKLÍKOVÁ
Obor vzdělání: 68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
ŠVP s platností od 1. 9. 2010
PŘEDMĚT
Český jazyk
Jazykové praktikum
První cizí jazyk
Anglický jazyk
Druhý cizí jazyk
Ruský jazyk
Dějepis
Fyzika
Chemie
Matematika
Literatura a kultura
Komunikace
Tělesná výchova
Informační a kom. technologie
Ekonomika
Právo
Veřejná správa
Zeměpis
Společenská kultura
Technika administrativy
ZKRATKA
ČJL
JAZ
HODINOVÁ
DOTACE
1
1
VYUČUJÍCÍ
Mgr. Marie PAVLOVÁ
PhDr. Vlasta JANČOVÁ
ANJ
4 (výběr) Mgr. Ing. Soňa OPLETALOVÁ
RJ2
DEJ
FYZ
CHE
MAT
LIT
KOM
TEV
IVT
EKO
PRV
VSP
ZEM
SPK
TEA
3 (výběr)
2
1
1
2
2
1
2
2
2
2
1
2
1
2
29
Mgr. Jana WURZELOVÁ
Mgr. Jaromír GLACNER
Mgr. Jan ŘÍHA, Ph.D.
Bc. Jana VRANOVÁ
RNDr. Hana BLAHOVÁ
Mgr. Jana VAŘEKOVÁ
Mgr. Světlana DAŇKOVÁ
Mgr. Jaromír GLACNER
Mgr. Květoslav BÁRTEK, Ph.D.
Ing. Taťána BOGNÁROVÁ
Mgr. Šárka MIKLÍKOVÁ
Mgr. Šárka MIKLÍKOVÁ
Mgr. Jaromír GLACNER
Mgr. Světlana DAŇKOVÁ
RNDr. Hana BLAHOVÁ
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
Školní rok
Třídní učitel
Třída
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
2011/2012
Mgr. Šárka Miklíková
I.A
Veřejnosprávní činnost
Činčurová Vendula
Havelková Barbora
Hluštík Ondřej
Holoušová Tereza
Jenčková Eliška
Kováříková Kristýna
Krbcová Lenka
Krejčí Daniela
Lucká Veronika
Pospíšilová Tereza
Procházková Markéta
Richter Tino
Silná Tereza
Škrancová Pavla
Turková Šárka
30
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
UČEBNÍ PLÁN
ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
Třída: II.A
Třídní učitel: Mgr. Lukáš NÁPRAVNÍK
Obor vzdělání: 68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
ŠVP s platností od 1. 9. 2010
PŘEDMĚT
Český jazyk
První cizí jazyk
Anglický jazyk
Anglický jazyk
Druhý cizí jazyk
Ruský jazyk
Německý jazyk
Dějepis
Chemie
Ekologie
Matematika
Literatura a kultura
Komunikace
Tělesná výchova
Informační a kom. technologie
Ekonomika
Právo
Veřejná správa
Zeměpis
Historie české správy
Technika administrativy
ZKRATKA
ČJL
HODINOVÁ
DOTACE
1
VYUČUJÍCÍ
Mgr. Jana VAŘEKOVÁ
ANJ
ANJ
4 (výběr) Ing. Irena KLANICOVÁ
4 (výběr) Mgr. Ing. Soňa OPLETALOVÁ
RJ2
NJ2
DEJ
CHE
EKG
MAT
LIT
KOM
TEV
IVT
EKO
PRV
VSP
ZEM
HČS
TEA
2 (výběr)
2 (výběr )
2
1
1
2
2
1/1
2/1
2/2
2
2
3
2
1
2
31
Mgr. Jana WURZELOVÁ
Mgr. Jana WURZELOVÁ
Mgr. Jaromír GLACNER
Bc. Jana VRANOVÁ
Mgr. Jaromír GLACNER
RNDr. Hana BLAHOVÁ
Mgr. Jana VAŘEKOVÁ
Mgr. Světlana DAŇKOVÁ
Mgr. Lukáš NÁPRAVNÍK
Mgr. Květoslav BÁRTEK, Ph.D.
Ing. Taťána BOGNÁROVÁ
Mgr. Šárka MIKLÍKOVÁ
Ing. Pavla SUCHÁNKOVÁ
Mgr. Jaromír GLACNER
PhDr. Vlasta JANČOVÁ
Mgr. Světlana DAŇKOVÁ
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
Školní rok
Třídní učitel
Třída
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
2011/2012
Mgr. Lukáš NÁPRAVNÍK
II.A
Veřejnosprávní činnost
Bednářová Denisa
BrázdilováMichaela
Čubová Kateřina
Dostálová Blanka
Dub Michal
Fajtová Michaela
Geprtová Dominika
Havranová Martina
Hermanová Martina
Horáková Petra
Hrbáček Antonín
Hučínová Markéta
Krylová Kristýna
Michut Pavel
Mlčochová Nikola
Mokošová Helena
Obrátilová Nikola
Ordošová Natálie
Plachotinová Darja
Podešvová Hana
Příborská Nikola
Schiffner Matěj
Schüller Patrik
Stoklásková Lucie
Šaršová Nikola
Vaňáková Veronika
Věrovská Radka
32
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
UČEBNÍ PLÁN
ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
Třída: IIIB
Třídní učitel: Ing. Taťána BOGNÁROVÁ
Obor vzdělání: 68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
ŠVP s platností od 1. 9. 2009
PŘEDMĚT
Český jazyk
První cizí jazyk
Anglický jazyk
Druhý cizí jazyk
Ruský jazyk
Francouzský jazyk
Německý jazyk
Občanský základ
Matematika
Literatura a kultura
Tělesná výchova
Informační a kom. technologie
Aplikovaná ekonomie
Účetnictví
Veřejné finance
Právo
Veřejná správa
Aplikovaná psychologie
Písemná a elektronická kom.
ZKRATKA
ČJL
ANJ
RJ2
FJ2
NJ2
OBZ
MAT
LIT
TEV
IVT
AEK
UCE
VFI
PRV
VSP
APS
POK
HODINOVÁ
DOTACE
1
VYUČUJÍCÍ
Mgr. Jana VAŘEKOVÁ
4/4
Ing. Irena KLANICOVÁ
(výběr)
2 (výběr)
2 (výběr)
2 (výběr )
2
2
2
2/1
2/2
1/1
3/1
1
2
3
2/1
3/1
33
Mgr. Elena BĚLINOVÁ
Mgr. Marie PAVLOVÁ
Mgr. Jana WURZELOVÁ
Mgr. Lukáš NÁPRAVNÍK
RNDr. Hana BLAHOVÁ
Mgr. Jana VAŘEKOVÁ
Mgr. Jaromír GLACNER
PhDr. Jan LAVRINČÍK, DiS.
Ing. Taťána BOGNÁROVÁ
Ing. Taťána BOGNÁROVÁ
Ing. Taťána BOGNÁROVÁ
Mgr. Šárka MIKLÍKOVÁ
Ing. Pavla SUCHÁNKOVÁ
Mgr. Lukáš NÁPRAVNÍK
Ing. Helena VLKOVÁ
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
Školní rok
Třídní
učitel
Třída
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
2011/2012
Ing. Taťána Bognárová
IIIB
Veřejnosprávní činnost
Abrahamová Nikola
Bulková Veronika
Grunová Veronika
Hanzlíková Markéta
Hrešanová Denisa
Huličný Jan
Křesalová Pavla
Lankašová Karolína
Lounová Veronika
Nasswetterová Nikola
Navrátilová Anežka
Nezhybová Monika
Poučová Petra
Povýšilová Petra
Procházková Kateřina
Sedláčková Denisa
Sedláčková Nikola
Sedláková Gabriela
Skácelová Renáta
Slobodníková Marie
Suranová Zuzana
Škurková Tereza
Šromovská Pavlína
Tesaříková Dáša
Valigurová Karla
Vlach Jan
Zabořilová Petra
34
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
68 - 43 - M/001
VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou
Učební plán vydalo MŠMT ČR dne 13. 5. 2003 č. j. 19 468/2003-23 s platností
od 1. září 2003 počínaje 1. ročníkem
POJETÍ OBORU VZDĚLÁNÍ7
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
-
čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou
-
pětileté dálkové studium při zaměstnání zakončené maturitní zkouškou
po pátém ročníku
Dosažený stupeň vzdělání:
Způsob ukončení a certifikace:
střední vzdělání zakončené maturitní
zkouškou
maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní
zkoušce
MOŽNOST UPLATNĚNÍ
Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven zajišťovat
jako referent státní správy nebo referent samosprávy odborné činnosti nebo ucelené agendy
v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy,
např. hospodaření s majetkem obce, vedení evidencí podle závazně platných předpisů, vedení
agend správních a samosprávných komisí, výkon prací souvisejících s vystavováním úředních
dokladů, určováním, vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků apod.
Absolvent najde uplatnění jako referent samosprávy na obecních, městských a magistrátních
úřadech či jako referent státní správy na územních, ústředních nebo jiných orgánech státní
správy. Uplatnit se může i v občanském sektoru.
35
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
PŘEDPOKLÁDANÉ VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ
Absolvent v oblasti výkonu profese:
-
dovede vystupovat na veřejnosti a jednat s klienty taktně, s pochopením pro jejich
problémy, v souladu se společenskými normami a pravidly kulturního chování,
je schopen využívat poznatky z psychologie v interpersonálním styku i v osobním
životě,
zná a dodržuje etiku státního úředníka,
aktivně ovládá dva cizí jazyky,
chápe a uplatňuje zásady ústavního práva, zná správní právo a má všeobecný rozhled
v dalších právních odvětvích,
dovede pracovat s právními normami a prameny,
má přehled o organizaci a řízení státní správy a samosprávy,
dovede vykonávat správní činnosti a agendy,
je seznámen s vývojovými trendy rozvoje společnosti a tržní ekonomiky, rozvoje
regionu a obce,
disponuje základními znalostmi a dovednostmi z ekonomiky, z finančního plánování
a hospodaření a z účetní evidence v působnosti správních a samosprávných orgánů,
zpracovává a vede příslušnou dokumentaci a další hospodářské písemnosti,
pracuje s různými zdroji informací, využívá pro práci prostředky výpočetní
a kancelářské techniky.
Absolvent je veden tak, aby:
-
-
znal své reálné odborné i osobnostní kvality, uměl konstruktivně zvažovat své
možnosti v oblasti profesní dráhy,
měl reálnou představu o kvalitě své práce, pracoval svědomitě a pečlivě, snažil se
dosahovat o nejlepších výsledků a konstruktivně přistupoval k důvodné kritice
a k odstraňování vzniklých nedostatků,
měl základní přehled o nabídce profesních a vzdělávacích možností a příležitostí
v regionu, uměl posoudit a zjistit možnosti svého pracovního uplatnění,
uměl vhodným způsobem prezentovat výsledky své práce i dispozice k dalšímu
profesnímu i osobnostnímu rozvoji,
uvažoval a jednal ekonomicky v osobním i pracovním životě, snažil se o loajálnost
a hospodárnost v pozici zaměstnance,
dodržoval zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce,
znal pracovní rizika spojená s výkonem svého povolání.
36
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
Předpoklady absolventa pro další rozvoj v pracovním, občanském i osobním životě:
-
-
-
čte s porozuměním texty verbální i ikonické (obrazové), čerpá z nich informace
a kriticky je hodnotí, uživatelsky používá elektronická média a dovede se kultivovaně,
jazykově správně ústně i písemně vyjadřovat v mateřském jazyce,
používá cizí jazyk k dorozumívání,
má základní pro život potřebné znalosti o fungování multikulturní demokratické
společnosti,
má základní znalosti v oblasti právního vědomí,
má vědomosti a dovednosti z ekonomiky a podnikání potřebné k orientaci na trhu
práce a v pracovněprávních vztazích,
má základní početní znalosti,
má základní znalosti o přírodních procesech a jevech,
zná zásady správné životosprávy, relaxace a regenerace duševních a fyzických sil, umí
poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění a ví, jak má jednat v situaci
ohrožení,
s pomocí svých shora uvedených vědomostí a dovedností dovede identifikovat běžné
problémy, s nimiž se v životě setká, a hledat způsoby jejich řešení.
Vzdělávání směřovalo k tomu, aby absolvent v oblasti citové, postojové a hodnotové:
-
záměrně vyhledával potřebné informace, orientoval se v nich a pracoval s nimi
uvážlivě,
respektoval lidská práva,
ctil život jako nejvyšší hodnotu,
chránil životní prostředí a zapojil se do jeho udržování a zlepšování,
jednal hospodárně, ctil hodnotu lidské práce a jejích výsledků, pečoval o majetek,
pociťoval odpovědnost za své zdraví, usiloval o zdravý životní styl a o zdokonalování
své tělesné zdatnosti.
37
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
UČEBNÍ PLÁN
ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
Třída: IV.B
Třídní učitel: Mgr. Jaromír GLACNER
Obor vzdělání: 68-43-M/001 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
schválený MŠMT ČR dne 13. 5. 2003, čj. 19 468/2003-23, s platností od 1. 9. 2003 počínaje 1. ročníkem
PŘEDMĚT
A. POVINNÉ
a) ZÁKLADNÍ PŘEDMĚTY
Český jazyk a literatura
První cizí jazyk
Anglický jazyk
Německý jazyk
Druhý cizí jazyk
Ruský jazyk
Německý jazyk
Matematika
Tělesná výchova
Aplikovaná psychologie
Právo
Veřejná správa
Veřejné finance
Písemná a elektronická kom.
Účetnictví
ZKRATKA
ČJL
HODINOVÁ
DOTACE
3
VYUČUJÍCÍ
Mgr. Jana VAŘEKOVÁ
ANJ
NEJ
3 (výběr) Ing. Irena KLANICOVÁ
3 (výběr) Mgr. Jana WURZELOVÁ
RJ2
NJ2
MAT
TEV
APS
PRV
VSP
VFI
POK
UCE
2 (výběr)
2 (výběr )
2
2
1
3
4
3
2/2
1/1
Mgr. Elena BĚLINOVÁ
Mgr. Jana WURZELOVÁ
Mgr. Jan ŘÍHA, Ph.D.
Mgr. Jaromír GLACNER
Mgr. Lukáš NÁPRAVNÍK
Mgr. Šárka MIKLÍKOVÁ
Ing. Pavla SUCHÁNKOVÁ
Ing. Taťána BOGNÁROVÁ
Ing. Helena VLKOVÁ
Ing. Taťána BOGNÁROVÁ
JAZ
REG
KOA
KON
CSŘ
IVT
1
1
1 (výběr)
1 (výběr)
2/2
1/1
Mgr. Jana VAŘEKOVÁ
Ing. Taťána BOGNÁROVÁ
Mgr. Ing. Soňa OPLETALOVÁ
Mgr. Jana WURZELOVÁ
Ing. Pavla SUCHÁNKOVÁ
PhDr. Jan LAVRINČÍK, DiS.
b) VÝBĚROVÉ PŘEDMĚTY
Jazykové praktikum
Regionalistika
Konverzace v anglickém jazyce
Konverzace v německém jazyce
Cvičení ze správního řízení
Informační a komunikační tech.
38
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
Školní rok
Třídní
učitel
Třída
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
2011/2012
Mgr. Jaromír Glacner
IV.B
Veřejnosprávní činnost
Andreevová Kristýna
Balášová Michaela
Cábová Lucie
Hořejšová Lenka
Inochovská Aneta
Jemelková Kristýna
Jeřábková Tereza
Konopčíková Vendula
Litauszki Marek
Meissnerová Žaneta
Nováková Monika
Novosád Petr
Palůchová Michaela
Pohanková Monika
Pospíšilová Radka
Růžičková Daniela
Sklenářová Vlasta
Synková Kateřina
Uhírková Jaroslava
Vláčilová Alena
Zlámalová Nikola
Žáková Cornelia
39
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
UČEBNÍ PLÁN
ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
Třída: IV.C
Třídní učitel: Ing. Pavla SUCHÁNKOVÁ
Obor vzdělání: 68-43-M/001 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
schválený MŠMT ČR dne 13. 5. 2003, čj. 19 468/2003-23, s platností od 1. 9. 2003 počínaje 1. ročníkem
PŘEDMĚT
A. POVINNÉ
a) ZÁKLADNÍ PŘEDMĚTY
Český jazyk a literatura
První cizí jazyk
Anglický jazyk
Německý jazyk
Druhý cizí jazyk
Ruský jazyk
Francouzský jazyk
Německý jazyk
Matematika
Tělesná výchova
Aplikovaná psychologie
Právo
Veřejná správa
Veřejné finance
Písemná a elektronická kom.
Účetnictví
ZKRATKA
ČJL
HODINOVÁ
DOTACE
3
VYUČUJÍCÍ
Mgr. Jana VAŘEKOVÁ
ANJ
NEJ
3 (výběr) Mgr. Ing. Soňa OPLETALOVÁ
3 (výběr) Mgr. Jana WURZELOVÁ
RJ2
FJ2
NJ2
MAT
TEV
2 (výběr)
2 (výběr)
2 (výběr )
2
2
APS
PRV
VSP
VFI
POK
UCE
1
3
4
3
2/2
1/1
Mgr. Elena BĚLINOVÁ
Mgr. Marie PAVLOVÁ
Mgr. Jana WURZELOVÁ
Mgr. Bc. Veronika KAINZOVÁ
Mgr. Jaromír GLACNER
Mgr. Lukáš NÁPRAVNÍK
Mgr. Lukáš NÁPRAVNÍK
Ing. Pavla SUCHÁNKOVÁ
Ing. Pavla SUCHÁNKOVÁ
Ing. Taťána BOGNÁROVÁ
Ing. Helena VLKOVÁ
Ing. Taťána BOGNÁROVÁ
JAZ
REG
KOA
KON
CSŘ
IVT
1
1
1 (výběr)
1 (výběr)
2/2
1/1
Mgr. Jana VAŘEKOVÁ
Ing. Taťána BOGNÁROVÁ
Mgr. Ing. Soňa OPLETALOVÁ
Mgr. Jana WURZELOVÁ
Ing. Pavla SUCHÁNKOVÁ
PhDr. Jan LAVRINČÍK, DiS.
b) VÝBĚROVÉ PŘEDMĚTY
Jazykové praktikum
Regionalistika
Konverzace v anglickém jazyce
Konverzace v německém jazyce
Cvičení ze správního řízení
Informační a komunikační tech.
40
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
Školní rok
Třídní
učitel
Třída
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
2011/2012
Ing. Pavla Suchánková
IV.C
Veřejnosprávní činnost
Čepová Nela
Černá Klára
Dittrichová Aneta
Doleželová Eva
Hrabcová Kristýna
Jünglingová Veronika
Kočí Eva
Koňová Veronika
Kozák David
Král Michal
Kučerová Lenka
Machačová Klaudie
Molčan Šimon
Navrátilová Denisa
Ontlová Veronika
Peloušková Michaela
Řezníček Lukáš
Svoboda Martin
Večeřová Lucie
Zavadilová Veronika
Žváčková Andrea
41
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OLOMOUC spol. s r. o.
RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
68-43-M/01
VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
pětileté dálkové studium
PROFIL ABSOLVENTA
Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si
žáci vytvořili klíčové a odborné kompetence.
Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou, která se připravuje a organizuje podle platných
předpisů MŠMT. Certifikátem je maturitní vysvědčení. Úspěšné složení závěrečné zkoušky
a získání maturitního vysvědčení umožňuje absolventovi dále studovat na vyšších odborných
školách i na školách vysokých.
PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA
Absolvent vzdělávacího programu studijního oboru veřejnosprávní činnost disponuje
kompetencemi pro činnost referenta státní správy, samosprávy na obecních, městských
a magistrátních úřadech. Uplatní se v oblasti hospodaření s majetkem obce, umí vést evidenci
podle závazně platných předpisů, agendu správních a samosprávných komisí. Orientuje se
v práci související s vystavováním úředních dokladů, s určováním, vyměřováním a vybíráním
dávek a poplatků, se správním řízením. Může se uplatnit i na úřadech práce, v advokacii,
soudnictví. Může pracovat v celní správě, ve vzdělávacích firmách, v různých nadacích.
Absolvent může dále studovat na vyšších odborných školách i na školách vysokých.
KLÍČOVÉ KOMPETENCE
Absolvent
- má vytvořen pozitivní vztah k učení se, vzdělání a celoživotnímu vzdělávání,
- ovládá různé techniky učení, dokáže efektivně vyhledávat a zpracovávat informace,
- dokáže pracovat samostatně i v týmu,
- zvládá srozumitelné a souvislé formulování a obhajování myšlenek, názorů
a postojů, aplikuje jejich znalost v praxi v souladu se zásadami kultury projevu
a chování
- ovládá na velmi dobré úrovni jeden cizí jazyk, na dobré komunikační úrovni další,
- byl veden k tomu, aby objektivně posoudil své fyzické a duševní schopnosti,
odhadoval důsledky svého jednání a chování v různých situacích, uměl přijímat
radu i kritiku,
- byl veden k tomu, aby odpovědně pečoval o své fyzické i duševní zdraví
a harmonický rozvoj osobnosti
- byl veden k tomu, aby dodržoval zákony, respektoval práva a osobnost druhých
lidí,
- byl veden k tomu, aby jednal v souladu s morálními principy a zásadami
společenského chování, přispíval k uplatnění hodnot demokracie,
- chápe význam zdravého životního prostředí, jedná v duchu udržitelného rozvoje,
- má přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě
a zodpovědně se rozhoduje o své profesní kariéře a dalším vzdělávání,
- rozumí podstatě a principům podnikání, má představu o právních, ekonomických,
42
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání.
ODBORNÉ KOMPETENCE
Absolvent:
- se orientuje v právním systému a právním řádu ČR,
- se orientuje v aplikaci základních právních norem a správního řádu,
- má přehled o ekonomicko-sociálním rozvoji a stavu životního prostředí ve svém
regionu i v ostatních regionech EU,
- zpracovává věcně, jazykově a formálně správně jednoduché právní písemnosti
a podklady,
- pracuje s počítačovými programy a disponuje uživatelskými znalostmi v oblasti
informačních a komunikačních technologií,
- pracuje s odbornou literaturou a informačními systémy, využívá pro získávání
informací a znalosti cizích jazyků
- byl veden k tomu, aby znal a dodržoval společenské normy, řídil se principy
profesní etiky,
- byl veden k tomu, aby v kontaktu s klienty dodržoval rovnováhu mezi asertivitou
a empatií a reagoval přiměřeně ve vypjatých situacích,
- byl veden k tomu, aby dodržoval základní právní předpisy týkající se bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a předpisy požární prevence.
43
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
UČEBNÍ PLÁN
ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
Třída: DI
Třídní učitel: Ing. Helena VLKOVÁ
Obor vzdělání: 68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
ŠVP s platností od 1. 9. 2011
PŘEDMĚT
Český jazyk
Jazykové praktikum
První cizí jazyk
Anglický jazyk
Dějepis
Fyzika
Chemie
Matematika
Literatura a kultura
Společenská kultura
Informační a kom. technologie
Ekonomika
Právo
Zeměpis
Technika administrativy
Zkratka
Počet
VYUČUJÍCÍ
konzultací
ČJL
JAZ
10
10
Mgr. Jana VAŘEKOVÁ
Mgr. Jana VAŘEKOVÁ
ANJ
DEJ
FYZ
CHE
MAT
LIT
SPK
IVT
EKO
PRV
ZEM
TEA
20
20
10
10
10
10
20
10
20
10
20
20
Ing. Irena KLANICOVÁ
Mgr. Jaromír GLACNER
Mgr. Jan ŘÍHA, Ph.D.
Bc. Jana VRANOVÁ
Mgr. Bc. Veronika KAINZOVÁ
Mgr. Jana VAŘEKOVÁ
Mgr. Světlana DAŇKOVÁ
Mgr. Květoslav BÁRTEK, Ph.D.
Ing. Helena VLKOVÁ
Mgr. Šárka MIKLÍKOVÁ
Mgr. Jaromír GLACNER
Ing. Helena VLKOVÁ
44
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
Školní rok
Třídní
učitel
Třída
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
2011/2012
Ing. Helena Vlková
DI
Veřejnosprávní činnost
Bílá Hana
Gottliebová Lucie
Ksandr Vladimír
Kvapilíková Veronika
Mohapl Stanislav
Pluhaříková Lenka
Pohlodková Miroslava
Skopalová Lucie
Špičáková Jana
Temňáková Veronika
Vlčková Tereza
Vráželová Kateřina
Snášelová Gabriela
Navrátilová Lucie
Bucáková Petra
45
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
UČEBNÍ PLÁN
ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
Třída: DIII
Třídní učitel: Mgr. Ing. Soňa OPLETALOVÁ
Obor vzdělání: 68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
ŠVP s platností od 1. 9. 2009
PŘEDMĚT
Český jazyk
První cizí jazyk
Anglický jazyk
Občanský základ
Matematika
Literatura a kultura
Ekonomika
Účetnictví
Právo
Veřejná správa
Aplikovaná psychologie
Historie české správy
Zkratka
Počet
VYUČUJÍCÍ
konzultací
ČJL
10
Mgr. Jana VAŘEKOVÁ
ANJ
OBZ
MAT
LIT
EKO
UCE
PRV
VSP
APS
HČS
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
Mgr. Ing. Soňa OPLETALOVÁ
Mgr. Lukáš NÁPRAVNÍK
Mgr. Bc. Veronika KAINZOVÁ
Mgr. Jana VAŘEKOVÁ
Ing. Helena VLKOVÁ
Ing. Taťána BOGNÁROVÁ
Mgr. Šárka MIKLÍKOVÁ
Ing. Pavla SUCHÁNKOVÁ
Mgr. Lukáš NÁPRAVNÍK
PhDr. Vlasta JANČOVÁ
46
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
Školní rok
Třídní
učitel
Třída
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
2011/2012
Mgr. Ing. Soňa
Opletalová
DIII
Veřejnosprávní činnost
Blanařová Andrea
Bryjová Natálie
Derková Božena
Dzidová Beáta
Fabianová Monika
Hamplová Kamila
Hlavinková Martina
Matějíčková Lenka
Měchovský Mojmír
Olšanská Simona
Schöblová Romana
Uhírková Jiřina
Václavíková Libuše
47
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
68 - 43 - M/001
VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou
Učební plán vydalo MŠMT ČR dne 13. 5. 2003 č. j. 19 468/2003-23 s platností
od 1. září 2003 počínaje 1. ročníkem.
POJETÍ OBORU VZDĚLÁNÍ
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
-
pětileté dálkové studium při zaměstnání zakončené maturitní zkouškou
po pátém ročníku
Dosažený stupeň vzdělání:
Způsob ukončení a certifikace:
střední vzdělání zakončené maturitní
zkouškou
maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní
zkoušce
48
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
UČEBNÍ PLÁN
ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
Třída: DIV
Třídní učitel: Mgr. Jana WURZELOVÁ
Obor vzdělání: 68-43-M/001 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
schválený MŠMT ČR dne 13. 5. 2003, čj. 19 468/2003-23, s platností od 1. 9. 2003 počínaje 1. ročníkem
PŘEDMĚT
Zkratka
Počet
VYUČUJÍCÍ
konzultací
A.POVINNÉ
a) ZÁKLADNÍ PŘEDMĚTY
Český jazyk a literatura
První cizí jazyk
Anglický jazyk
Druhý cizí jazyk
Ruský jazyk
Matematika
Občanská nauka
Aplikovaná psychologie
Právo
Veřejná správa
Veřejné finance
Účetnictví
CJL
20
PhDr. Vlasta JANČOVÁ
ANJ
30
Mgr. Ing. Soňa OPLETALOVÁ
RJ2
MAT
OBN
APS
PRV
VSP
VFI
UCE
30
20
10
10
20
30
20
20
Mgr. Jana WURZELOVÁ
Mgr. Bc. Veronika KAINZOVÁ
Mgr. Lukáš NÁPRAVNÍK
Mgr. Lukáš NÁPRAVNÍK
Mgr. Šárka MIKLÍKOVÁ
Mgr. Šárka MIKLÍKOVÁ
Ing. Taťána BOGNÁROVÁ
Ing. Taťána BOGNÁROVÁ
49
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
Školní rok
Třídní
učitel
Třída
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
2011/2012
Mgr. Jana Wurzelová
DIV
Veřejnosprávní činnost
Dujka Petr
Dvořáková Pavlína
Jobbágyová Michaela
Karasová Marie
Kubíčková Jitka
Kurucová Jiřina
Machačová Věra
Novák Richard
Olbertová Pavla
Orálková Lenka
Pechová Marie
Pechr Jiří
Richtrová Stanislava
Slezáčková Pavlína
50
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
UČEBNÍ PLÁN
ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
Třída: DV
Třídní učitel: Mgr. Ing. Soňa OPLETALOVÁ
Obor vzdělání: 68-43-M/001 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
schválený MŠMT ČR dne 13. 5. 2003, čj. 19 468/2003-23, s platností od 1. 9. 2003 počínaje 1. ročníkem
PŘEDMĚT
Zkratka
Počet
VYUČUJÍCÍ
konzultací
A.POVINNÉ
a) ZÁKLADNÍ PŘEDMĚTY
Český jazyk a literatura
První cizí jazyk
Anglický jazyk
Druhý cizí jazyk
Matematika
Občanská nauka
Právo
Veřejná správa
Písemná a elektronická kom.
Výpočetní technika a admin.
CJL
30
PhDr. Vlasta JANČOVÁ
ANJ
40
Mgr. Ing. Soňa OPLETALOVÁ
MAT
OBN
PRV
VSP
POK
VPT
20
10
20
40
10
10
Mgr. Bc. Veronika KAINZOVÁ
Mgr. Lukáš NÁPRAVNÍK
Mgr. Šárka MIKLÍKOVÁ
Ing. Pavla SUCHÁNKOVÁ
Ing. Helena VLKOVÁ
RNDr. Hana BLAHOVÁ
CSŘ
CSŘ
10
10
5
Mgr. Šárka MIKLÍKOVÁ
Ing. Pavla SUCHÁNKOVÁ
PhDr. Vlasta JANČOVÁ
b) VÝBĚROVÉ PŘEDMĚTY
Cvičení ze správního řízení
Jazykové praktikum
Výběrový seminář k maturitě
Konverzace v anglickém jazyce KOA
Konverzace v ruském jazyce
KOR
Matematika
MAT
5 (výběr) Mgr. Ing. Soňa OPLETALOVÁ
5 (výběr) Mgr. Jana WURZELOVÁ
5 (výběr) Mgr. Bc. Veronika KAINZOVÁ
51
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
Školní rok
Třídní
učitel
Třída
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
2011/2012
Mgr. Ing. Soňa Opletalová
DV
Veřejnosprávní činnost
Begalová Romana
Cenklová Marie
Čečatková Marcela
Daněk Jan
Doupalová Yveta
Dvořáková Pavla
Hájková Monika
Horáková Daniela
Karpiš Igor
Láner Roman
Lúčanová Eva
Mondeková Pavlína
Motáňová Stanislava
Navrátilová Adéla
Pavlátová Miloslava
Peterková Eva
Petrová Barbora
Stejskal Milan
Šincl Jan
Vissková Adéla
52
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OLOMOUC spol. s r. o.
(čtyřleté denní studium)
POJETÍ PRAXE
OBOR VZDĚLÁNÍ
KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY A SLUŽBY
72 – 41 – M/001
-
čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou
Učební plán vydalo MŠMT ČR dne 26. srpna 1998, č. j. 18 070/98-23 s platností
od 1. září 1998 počínaje 1. ročníkem.
Úkolem předmětu praxe je komplexní přístup k práci s informacemi, tj. budování,
zpracovávání, ukládání a využívání informací a dokumentového fondu, a k práci s uživatelem
informačních institucí.
Výchovně vzdělávací cíle:
- získat praktické dovednosti při získávání informačních pramenů,
- seznámit se na konkrétních pracovištích s řídící, metodickou a hospodářskou
Agendou,
- získat přehled o katalogizačním, bibliografickém a dokumentačním záznamu.
Praxe se realizuje individuálně v provozu konkrétního zainteresovaného informačního
pracoviště na základě podrobně rozpracovaných tematických plánů.
Rámcový rozpis učiva:
Praxe má 2 základní formy:
SOUVISLÁ PRAXE:
kterou konají žáci během školního roku v rozsahu 2 týdnů ročně souvisle v přirozených
podmínkách vybraných pracovišť a to ve 3. ročníku na konci školního roku a ve 4. ročníku na
počátku prvního pololetí. Žáci kromě pracovních úkolů, vyplývajících z jejich zařazení na
pracovišti, plní i úkoly zadané učiteli odborných předmětů.
PRŮBĚŽNÁ PRAXE:
3. ročník
průběžná praxe 4 hodiny týdně (136 hodin celkem)
1. Získávání informačních pramenů
2. Základní evidence
3. Organizace dokumentového a dokumentografického fondu
4. Revize dokumentového fondu
5. Dokumentová analýza
6. Katalogizační, bibliografický a dokumentační záznam
7. Věcné pořádání informací
8. Bibliografická a rešeršní činnost
53
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
ŠKOLNÍ ROK 2011 – 2012
PRŮBĚŽNÁ ODBORNÁ PRAXE
IIIA
Informační služby
Průběžná praxe, souvislá praxe
Bartošíková Kamila
Vědecká knihovna v Olomouci
Beňo Jaroslav
Vědecká knihovna v Olomouci
Bernatíková Tereza
Knihovna města Olomouce, SPŠS Olomouc, knihovna
Bubeník Tomáš
UP v Olomouci, oborová knihovna FTK
Coufalová Aneta
Olomoucký Večerník, redakce Haná press
Filípková Veronika
Městská knihovna Litovel
Gogolínová Lucie
Zemský archiv Opava, pobočka Olomouc
Hladišová Eva
UP v Olomouci, Knihovna CMTF
Holub Radek
Turistické informační centrum moravská Třebová
Jelínková Helena
Vědecká knihovna v Olomouci
Kristek David
Prostějov- informační centrum mládeže
Mlatečka Josef
Olomoucký Večerník, redakce
Nantschevová Nikol
Knihovna města Olomouce
Netková Martina
Městská knihovna Litovel
Palůch David
Vědecká knihovna v Olomouci
Sigmund Matěj
UP v Olomouci, Informační středisko Lékařské fakulty.
Směšná Anna
Městská knihovna Šumperk, p. o.
Spáčilová Alžběta
Krajský úřad Olomouckého kraje, kancelář hejtmana,
Šimková Denisa
Knihovna města Olomouce
54
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
IV.A
Knihovnické a informační systémy a služby
Průběžná praxe, souvislá praxe
Dokoupilová Petra
Knihovna lékařské fakulty UP
Fiedlerová Klára
ASI informační technologie s.r.o.
Hirsch Tomáš
Vědecká knihovna v Olomouci
Hulínová Jitka
Městská knihovna Šternberk
Jenčková Barbora
Knihovna města Olomouce
Kopuletá Klára
TV Morava, Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc
Krampolová Zdeňka
Informační centrum Cyrilometodějského gymnázia Prostějov
Kroupová Lucie
Vědecká knihovna v Olomouci
Lachmannová Tereza
TEMA Reality
Lakomý Vojtěch
Vědecká knihovna v Olomouci
Lengyel Dominik
Knihovna města Olomouce
Mézlová Petra
Vědecká knihovna v Olomouci
Mlčochová Eva
Informační centrum Olomouc
Schnaubeltová Michala
Okresní soud v Olomouci
Stratilová Lucie
Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, TV Morava
Theimer Jaroslav
Městská knihovna Šternberk
Topičová Andrea
Městská knihovna v Přerově
Vybíralová Pavla
Knihovna města Olomouce
55
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
Pojetí praxe
OBOR VZDĚLÁNÍ - VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
68 - 43 – M/001
- čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou
Cílem odborné praxe, která je vykonávána v blocích, je vytvořit u žáků ucelený obraz
o činnosti orgánů státní správy a samosprávy. Žáci se naučí prakticky orientovat v organizaci
a řízení veřejné správy. Učí se utvářet příznivé pracovní prostředí a podmínky k jednání,
zvládat společenské chování a vystupování při jednáních s klientem a zpracovávat získané
prvotní informace. Účastní se pracovní porady, zasedání či školení.
Na začátku praxe se žáci seznámí s charakterem pracoviště, pracovními podmínkami
a režimem. Jsou poučeni o bezpečnosti a hygieně práce a o etických a specifických pracovně
právních požadavcích na zaměstnance veřejné správy.
Náplň:
- seznámení s pracovištěm,
- pracovní režim, pracovní řád,
- zpracovávání písemností,
- účast na jednáních, školeních, poradách, pořizování zápisů,
- práce s počítačovými programy, reprografickou a jinou kancelářskou technikou,
- vyřizování jednodušších záležitostí s klienty,
- samostatné zpracovávání dílčích agend,
- sběr informací a údajů,
- zpracování projektových úkolů.
Povinností každého žáka je vést podrobný deník praxe dle uvedených bodů.
Na závěr praxe žák požádá vedoucího praxe o hodnocení, které odevzdá vyučujícímu.
Práva a povinnosti žáků v průběhu praxe:
- žák přichází na praxi vždy společensky oděn (hoši - kalhoty, košile, sako; dívky sukně, halenka, kostým),
- je vždy upraven,
- jedná vždy slušně, taktně, dle norem společenského chování,
- praxe začíná v 8.00 hodin a končí ve 14.00, není-li vedoucím praxe nařízeno jinak,
- účastní se všech doplňujících akcí organizace (schůze, školení, porady apod.),
- dbá pokynů vedoucího,
- dodržuje bezpečnostní i hygienická pravidla,
- žák je informován, že získané informace na pracovišti podléhají úřednímu tajemství,
- bez souhlasu vedoucího nesmí žák kopírovat ani vynášet jakékoliv materiály,
- v případě nemoci nebo jiného důvodu nepřítomnosti ihned oznámí důvod vedoucímu
praxe na pracovišti i ve škole,
- žák má právo požádat o vysvětlení pojmů, požadavků i jednotlivých činností.
56
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
Po souhlasu vedoucího může pracovat s dostupnými materiály na pracovišti, používat
materiál ke zpracování zadaných úkolů i referátů pro školu.
Žák má právo seznámit se s veškerou dostupnou kancelářskou technikou využívanou na
daném pracovišti.
Žáci absolvují odborné praxe v rozsahu stanoveném učebním plánem. Všechna pracoviště
výkonu odborné praxe jsou zajištěna smluvně.
Ve školním roce 2011/2012 byla dle písemných hodnocení všechna pracoviště s přístupem
i znalostmi žáků spokojena. Tento stav byl zřetelný i během osobních kontrol, které prováděla
vedoucí praxí. V průběhu uplynulého školního roku se neobjevilo ani jedno negativní
hodnocení, naopak řadu žáků si po dobré zkušenosti úřady vyžádaly jmenovitě.
57
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
SOUVISLÁ ODBORNÁ PRAXE 2. ROČNÍK
II.A
Veřejnosprávní činnost
28. 5. - 8. 6. 2012
Obec
Bednářová Denisa
Dubčany
Brázdilová Michaela
Lutín
Čubová Kateřina
Těšetice
Dostálová Blanka
Pěnčín
Dub Michal
Blatec
Fajtová Michaela
Lutín
Geprtová Dominika
Štěpánov
Havranová Martina
Jívová
Hermanová Martina
Všechovice
Horáková Petra
Mladějov na Moravě
Hrbáček Antonín
Mladoňovice
Hučínová Markéta
Horka nad Moravou
Krylová Kristýna
Bukovany
Michut Pavel
Ivaň
Mlčochová Nikola
Červenka
Mokošová Helena
Dětřichov nad Bystřicí
Ordošová Natálie
Slatinice
Plachotinová Darja
Strukov
Podešvová Hana
Troubelice
Příborská Nikola
Měrotín
Schiffner Matěj
Lipová Lázně
Schüller Patrik
Štěpánov
Stoklásková Lucie
Vrbátky
Šaršová Nikola
Babice
Vaňáková Veronika
Měrotín
Věrovská Radka
Haňovice
Klein Tomáš
Dolany
58
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
SOUVISLÁ ODBORNÁ PRAXE 3. ROČNÍK
IIIB
Veřejnosprávní činnost
14. - 25. 5. 2012
Abrahamová Nikola
MMO, Odbor správy, odd. přestupkové
Bulková Veronika
Olomoucký kraj, kancelář hejtmana
Hanzlíková Markéta
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj
Hrešanová Denisa
Olomoucký kraj, Odbor sociálně-právní ochrany
Křesalová Pavla
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj
Lankašová Karolína
Okresní soud Vyškov
Lounová Veronika
Statutární město Olomouc
Nasswetterová Nikola
Advokátní kancelář JUDr. Fryšová
Navrátilová Anežka
Olomoucký kraj, kancelář hejtmana
Poučová Petra
Olomoucký kraj, kancelář hejtmana
Povýšilová Petra
Statutární město Přerov
Sedláčková Denisa
Krajská veterinární správa
Sedláčková Nikola
Advokátní kancelář JUDr. Král
Sedláková Gabriela
CM REALITY
Skácelová Renáta
Úřad práce ČR
Slobodníková Marie
MMO, Odbor dopravní
Suranová Zuzana
Úřad práce ČR
Škurková Tereza
město Šternberk, Odbor sociálních věcí
Šromovská Pavlína
Olomoucký kraj, kancelář hejtmana
Tesaříková Dáša
Olomoucký kraj, kancelář hejtmana
Valigurová Karla
Vrchní soud v Olomouci
Vlach Jan
Úřad práce ČR
Zabořilová Petra
Okresní soud Prostějov
Nezhybová Monika
Okresní soud Přerov
Huličný Jan
Advokátní kancelář JUDr. Mach
Litauszki Marek
firma Vavřík
59
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
SOUVISLÁ ODBORNÁ PRAXE 4. ROČNÍK
IV.B
Veřejnosprávní činnost
3. - 7. 10. 2011
Balášová Michaela
obec Tršice
Cábová Lucie
MÚ Zábřeh
Hořejšová Lenka
obec Blatec
Inochovská Aneta
MP Olomouc
Jemelková Kristýna
Olomoucký kraj, kancelář hejtmana
Jeřábková Tereza
MP Olomouc
Konopčíková Vendula
Olomoucký kraj, kancelář hejtmana
Meissnerová Žaneta
Advokátní kancelář Petr Dítě
Nováková Monika
obec Troubelice
Novosád Petr
obec Velký Týnec
Palůchová Michaela
Olomoucký kraj, Odbor sociálních věcí
Pohanková Monika
Olomoucký kraj, kancelář hejtmana
Pospíšilová Radka
město Velká Bystřice
Růžičková Daniela
Krajská veterinární správa
Sklenářová Vlasta
Olomoucký kraj, kancelář hejtmana
Synková Kateřina
obec Křelov-Břuchotín
Uhírková Jaroslava
MÚ Prostějov
Vláčilová Alena
MÚ Prostějov
Zlámalová Nikola
MÚ Šternberk
Žáková Cornelia
Olomoucký kraj, kancelář hejtmana
60
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
SOUVISLÁ ODBORNÁ PRAXE 4. ROČNÍK
IV.C
Veřejnosprávní činnost
10. - 14. 10. 2011
Čepová Nela
MÚ Litovel
Černá Klára
Olomoucký kraj, kancelář hejtmana
Dittrichová Aneta
obec Troubelice
Doleželová Eva
Olomoucký kraj, kancelář hejtmana
Jünglingová Veronika
obec Olšany u Prostějova
Kočí Eva
Olomoucký kraj, kancelář hejtmana
Koňová Veronika
MÚ Hranice
Kozák David
Krajský soud v Os., pob. Olomouc
Král Michal
MMO stavební
Kučerová Lenka
projekční kancelář
Machačová Klaudie
Reality Polzer
Molčan Šimon
MÚ Šumperk
Navrátilová Denisa
obec Drahanovice
Ontlová Veronika
Advokátní kancelář
Peloušková Michaela
MÚ Uničov
Řezníček Lukáš
CM Reality
Svoboda Martin
Olomoucký kraj, kancelář hejtmana
Hrabcová Kristýna
Česká pošta, s. p.
Večeřová Lucie
MÚ Uničov
Zavadilová Veronika
Olomoucký kraj, kancelář hejtmana
Žváčková Andrea
Agrotechnic Moravia a. s.
61
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
c) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO
ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY
PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
Zřizovatelé školy:
RNDr. Hana Blahová
RNDr. Antonín Franek
Mgr. Ivana Stejskalová
Ředitelka školy:
Mgr. Světlana Daňková
Střední odborná škola Olomouc spol. s r. o., Řepčínská 239/101, 779 00 Olomouc
INTERNÍ VYUČUJÍCÍ
Mgr. Elena Bělinová
ruský jazyk
RNDr. Hana Blahová
výpočetní technika, technika administrativy,
matematika, statistika
Ing. Taťána Bognárová
ekonomika a sociální politika, účetnictví,
veřejné finance, aplikovaná ekonomie,
regionalistka, ekonomika
Mgr. Světlana Daňková
společenská kultura, komunikace
Mgr. Jaromír Glacner
tělesná výchova, zeměpis, ekologie, dějepis
Mgr. Šárka Miklíková
právo, veřejná správa
Mgr. Lukáš Nápravník
občanská nauka, tělesná výchova, aplikovaná
psychologie
Ing. Irena Klanicová
anglický jazyk, konverzace v anglickém jazyce
Mgr. Ing. Soňa Opletalová
anglický jazyk, konverzace v anglickém jazyce
Mgr. Ivana Stejskalová
praxe
Ing. Pavla Suchánková
veřejná správa, právo, cvičení ze správního
řízení
Mgr. Jana Vařeková
český jazyk a literatura, dějepis,
jazykové praktikum
Ing. Helena Vlková
technika administrativy, hospodářská
korespondence, demografie a statistika,
písemná a elektronická komunikace,
ekonomika a sociální politika
Mgr. Jana Wurzelová
německý jazyk, konverzace v německém
jazyce
62
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
EXTERNÍ VYUČUJÍCÍ
Mgr. Květoslav Bártek, Ph.D.
výpočetní technika, informační a komunikační
technologie
Mgr. Simona Dopitová
informační procesy
Mgr. Hana Frycová
knihovní fond
PhDr. Vlasta Jančová
český jazyk a literatura, jazykové praktikum,
dějepis, historie české správy
Mgr. Bc. Veronika Kainzová
matematika
Mgr. Jan Lavrinčík, DiS.
informační a komunikační technologie
Mgr. Jiří Mazal
informační systémy a služby
Mgr. Marie Pavlová
francouzský jazyk
Mgr. Jakub Navrátil
španělský jazyk
Mgr. Jan Říha, Ph.D.
fyzika
Mgr. Anna Vitásková
informační systémy a služby, knihovnictví
Bc. Jana Vranová
chemie
63
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
d) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
POJETÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2011 – 2012
DENNÍ A DÁLKOVÉ STUDIUM
Přijímací řízení do denního studia čtyřletého oboru vzdělání zakončeného maturitní zkouškou
na školní rok 2011/2012
PRO ČTYŘLETÉ DENNÍ STUDIUM OBORU VZDĚLÁNÍ:
- 72-48-M/01 INFORMAČNÍ SLUŽBY
- 68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
30 žáků
30 žáků
Kritéria :
Do průměru 2,0 v 1. pololetí 9. ročníku na ZŠ bez přijímacích zkoušek.
V případě více uchazečů do průměru 2,0 v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ bude stanoveno pořadí
dle výběrových předmětů: český jazyk, cizí jazyk, matematika, zeměpis, dějepis, občanská
nauka.
Ostatní konají písemný test z českého jazyka a literatury (30 minut).
K hodnocení testu se přidává i průměr ze ZŠ.
Test je hodnocen bodovou stupnicí. Vyhodnocuje se celkový zisk bodů, dle kterého je
stanoveno pořadí a zda žák splnil podmínky přijetí či nikoliv.
Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem. Registrační číslo je přiděleno
uchazeči ve škole v den přijímací zkoušky před jejím zahájením. V případě, že uchazeč splnil
kritéria pro přijetí bez přijímací zkoušky, je přidělené registrační číslo součástí dopisu ředitele
školy, kterým je uchazeč informován o nekonání přijímací zkoušky.
II. kolo nebylo vyhlášeno.
PRO PĚTILETÉ DÁLKOVÉ STUDIUM OBORU VZDĚLÁNÍ:
68-43-M/01 – VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
30 žáků
V rámci přijímacího řízení se I. kolo přijímací zkoušky pro pětileté dálkové studium oboru
vzdělání 68-43-M/001 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST nekoná.
Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje
jejich pořadí.
Přijímací zkoušky se konaly v I. termínu - v úterý a ve středu dne 23. dubna 2011.
64
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
PROTOKOL O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
DENNÍ STUDIUM na školní rok 2011 – 2012
Počet přihlášených žáků
I. KOLO
Datum konání Celkem přihl. Bez přij. zk.
Přij. zk.
Přijato celkem
7
44
VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
I. KOLO
23. 4. 2012
45
II. KOLO
SE NEKONALO
37
CELKEM NASTOUPILO K 1. 9. 2012
22 ŽÁKŮ
Celkem do 1. ročníku nastoupilo
22 ŽÁKŮ
INFORMAČNÍ SLUŽBY
I. KOLO
3
0
0
0
obor se pro malý zájem neotevřel
PROTOKOL O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
PĚTILETÉ DÁLKOVÉ STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ na školní rok 2011 – 2012
Počet přihlášených žáků
I. KOLO
Datum konání Celkem přihl.
I. KOLO
5
VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
obor se pro malý zájem neotevřel
65
Bez příj. zk.
Přijím. zk.
Přijato celkem
0
0
0
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
e) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ
VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ
MATURITNÍCH ZKOUŠEK
Rozdělení podle tříd:
CELKEM:
11 tříd
OBORY VZDĚLÁNÍ
-
DENNÍ ČTYŘLETÉ STUDIUM
72 – 41 - M/01 INFORMAČNÍ SLUŽBY
1 třída
72 – 41 - M/001 KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY A SLUŽBY
1 třída
68 - 43 - M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
3 třídy
68 - 43 - M/001 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
2 třídy
-
DÁLKOVÉ PĚTILETÉ STUDIUM
68 - 43 – M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
2 třídy
68 - 43 – M/001 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
2 třídy
66
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
DENNÍ STUDIUM
72 – 41 - M/01 INFORMAČNÍ SLUŽBY
Třída
Kód
IIIA
72 – 41 – M/01
72 – 41 - M/001 KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY A SLUŽBY
Třída
Kód
IV.A
72 – 41 – M/001
68 - 43 - M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
Třída
Kód
I.A
68 - 43 – M/01
II.A
68 - 43 – M/01
IIIA
68 - 43 – M/01
68 - 43 - M/001 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
Třída
Kód
IV.B
68 - 43 – M/001
IV.C
68 - 43 – M/001
DÁLKOVÉ PĚTILETÉ STUDIUM
68 - 43 – M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
Třída
Kód
DI
68 - 43 – M/01
DIII
68 - 43 – M/01
DÁLKOVÉ PĚTILETÉ STUDIUM
68 - 43 – M/001 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
Třída
Kód
DIV
68 - 43 – M/001
DV
68 - 43 – M/001
67
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
1. pololetí školního roku 2011/12
Souhrnná statistika tříd
z toho hodnocení
třída
snížená
žáků
V
P
N známka Ch
-
DI
DIII
15
15
1
0
7
4
5
7
11
DIV
DV
15
17
4
1
7
8
3
7
1
1
-
I.A
II.A
IIIA
IIIB
IV.A
IV.B
IV.C
15
27
19
26
18
20
21
0
2
0
2
0
1
0
15
24
18
24
16
16
21
1
1
2
3
-
-
1 (0+1)
3 (2+1)
1 (0+1)
1 (1+0)
průměrný absence na žáka
třídní učitel
prospěch celkem
neomluv.
2.901
12.86.
Ing. Vlková Helena
3.400
59.20. 9.73 Mgr. Ing. Opletalová
Soňa
2.371
32.26.
Mgr. Wurzelová Jana
2.588
34.47.
Mgr. Ing. Opletalová
Soňa
2.346
76.13.
Mgr. Miklíková Šárka
2.419
67.81. 0.15 Mgr. Nápravník Lukáš
2.232
65.57. 0.68 Mgr. Bělinová Elena
2.247
88.92. 0.92 Ing. Bognárová Taťána
2.363
79.88.
Mgr. Vařeková Jana
2.573
89.15. 8.60 Mgr. Glacner Jaromír
2.270
74.28. 0.86 Ing. Suchánková Pavla
Legenda V - prospěl s vyznamenáním
P - prospěl
5 - neprospěl
N - nehodnocen
2. pololetí školního roku 2011/12
Souhrnná statistika tříd
z toho hodnocení
třída
snížená
žáků
průměrný absence na žáka
třídní učitel
V
N známka Ch
-
P
DI
DIII
13
11
1
0
8
7
5
4
4
DIV
DV
13
16
1
1
12
15
-
-
-
I.A
II.A
IIIA
IIIB
IV.A
IV.B
IV.C
15
27
19
26
18
19
21
0
1
0
3
0
1
0
15
25
19
23
18
18
21
1
-
-
2 (2+0)
1 (0+1)
2 (2+0)
1 (1+0)
-
Legenda V - prospěl s vyznamenáním
P - prospěl
5 - neprospěl
N - nehodnocen
68
prospěch celkem
neomluv.
2.113
27.07.
Ing. Vlková Helena
2.500
47.00.
Mgr. Ing. Opletalová
Soňa
2.046
23.61.
Mgr. Wurzelová Jana
2.419
23.37.
Mgr. Ing. Opletalová
Soňa
2.269
118.20.
Mgr. Miklíková Šárka
2.609
81.14. 0.04 Mgr. Nápravník Lukáš
2.238
64.84. 0.05 Mgr. Bělinová Elena
2.160
101.07.
Ing. Bognárová Taťána
2.131
46.55.
Mgr. Vařeková Jana
2.560
60.36. 0.32 Mgr. Glacner Jaromír
2.310
44.47.
Ing. Suchánková Pavla
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
MATURITNÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011 – 2012
Maturitní zkoušky proběhly v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky 54/2011
Sb., kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání
ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů.
Vykonáním maturitní zkoušky získali žáci střední vzdělání s maturitní zkouškou.
SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
- Zkouška z českého jazyka a literatury
Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá pro základní úroveň
obtížnosti 60 minut.
Písemná práce ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura pro základní úroveň
obtížnosti trvá 60 minut. Centrum stanovilo 10 zadání písemné práce, z nichž si žák jedno
zadání vybral.
Ústní zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá nejdéle 15 minut.
Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut.
- Zkouška z anglického jazyka
Didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk pro základní úroveň obtížnosti trvá 95
minut, z toho 35 minut poslechová část testu a 60 minut část testu ověřující čtení a jazykové
vědomosti a dovednosti.
Písemná práce ze zkušebního předmětu cizí jazyk pro základní úroveň obtížnosti trvá 60
minut.
Ústní zkouška společné části ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá nejdéle 15 minut.
Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut.
PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
- Praktická odborná část
- Ústní zkouška z předmětu právo a veřejná správa
Pojetí a obsah teoretické zkoušky z odborných předmětů a praktické zkoušky z odborných
předmětů ředitel školy stanovil dle osnov oboru vzdělání 68-43-M/001 veřejnosprávní činnost
vydaných MŠMT ČR č. j. 17 768/95- 23.
Praktickou zkoušku z odborných předmětů koná žák před ústní zkouškou z profilových
předmětů.
PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
- Praktická odborná zkouška
- Ústní zkouška z předmětu informační systémy a služby a informační procesy
Pojetí a obsah teoretické zkoušky z odborných předmětů a praktické zkoušky z odborných
předmětů ředitel školy stanovil dle osnov oboru vzdělání 72-41-M/001 Knihovnické
a informační systémy a služby.
Praktickou zkoušku z odborných předmětů koná žák před ústní zkouškou z profilových
předmětů.
69
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
PRAKTICKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA
17. – 18. dubna 2012 proběhla praktická maturitní zkouška
oboru vzdělání
68-43-M/001 veřejnosprávní činnost. Žáci vypracovávali pět praktických úkolů: 2 z veřejné
správy, 2 z písemné a elektronické komunikace a 1 z práva a 1 úkol z finanční gramotnosti.
K dispozici měli internet, mapy, zákoníky v aktuálním znění a státní normu ČSN 01 6910 –
úprava písemností zpracovaných textovými editory. Bylo stanoveno 5 témat, ze kterých si žák
jedno vylosoval v den konání praktické zkoušky. Hodnocení praktické zkoušky bylo
provedeno na základě hodnocení všech tří dílčích částí. Žáci velmi dobře zvládli formální
úpravu písemností. Žáci zpracovávali v počítačových učebnách vylosované zadání ve
vymezeném čase 240 minut.
PRAKTICKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA
20. dubna 2012 dopoledne proběhla praktická maturitní zkouška oboru Knihovnické a
informační systémy a služby. I tato třída skládala zkoušku v počítačových učebnách, kde
využila knihovnický systém ARL a dostupné programy, aby zkoušku složili úspěšně.
VÝSLEDKY DIDAKTICKÝCH TESTŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI
MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM TERMÍNU
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Ruský jazyk
Matematika
100% úspěšnost
88% úspěšnost
100% úspěšnost
100% úspěšnost
45% úspěšnost
70
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
MATURITNÍ ZKOUŠKA IV.A
Obor knihovnické a informační systémy skládal praktickou zkoušku z odborný ch předmětů
20. dubna 2012, zkoušku úspěšně složili všichni žáci. K ústní zkoušce bylo připuštěno všech
19 studentů oboru. Didaktické testy absolvovaly od 2. května do 5. května 2012, z českého
jazyka neuspěli 3 žáci, z matematiky 1 žákyně a 1 žákyně z anglického jazyka. U ústní
zkoušky neuspěla 1 žákyně z českého jazyka a literatury. V opravném termínu společné části
v září 2012 neuspěly 2 žákyně (matematika a didaktický test z anglického jazyka). Testy
didaktické a písemné se uskutečnily na SOŠ na Kosinově ulici v Olomouci. Ústní opravnou
zkoušku žákyně absolvovala úspěšně.
71
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
MATURITNÍ ZKOUŠKA TŘÍDY IV.B
Třída IV.B v počtu 19 žáků maturovala ve dnech 6. - 8. června 2012. Ústní maturitní zkouška
se skládala z českého jazyka a literatury a z anglického jazyka nebo ruského jazyka (společná
část) a z profilové části: právo, veřejná správa a praktická odborná část. Společnou část z CJL
a ANJ, RUJ formou didaktických testů a slohové práce žáci konali 2. 5. - 9. 5. 2012.
V jarním termínu 11 žáků prospělo, z toho jedna s vyznamenáním a 8 žákyň neprospělo.
Maturitní zkoušku kromě tří žákyň úspěšně složily v září 2012.
72
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
MATURITNÍ ZKOUŠKA TŘÍDY IV.C
Třída IV.C v počtu 21 žáků maturovala ve dnech 24. - 26. května 2012. Ústní maturitní
zkouška se skládala z českého jazyka a literatury a z anglického jazyka nebo německého
jazyka (společná část) a z profilové části: právo, veřejná správa a praktická odborná část.
Společnou část z CJL a ANJ, NEJ formou didaktických testů a slohové práce žáci konali 2. 5.
- 9. 5. 2012. V jarním termínu 16 žáků prospělo a 5 žáků neprospělo. Maturitní zkoušku
kromě jedné žákyně všichni úspěšně složili v září 2012.
73
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
MATURITNÍ ZKOUŠKA TŘÍDY DV
Státní maturitní zkoušky třídy DV proběhly v řádném jarním i podzimním termínu
s rozdělením na společnou část maturitní zkoušky (český jazyk a literatura, matematika nebo
cizí jazyk), která byla realizována v celostátním termínu a dílčí část maturitní zkoušky
(profilová) s rozdělením na praktickou odbornou část, právo a veřejnou správu.
Stav žáků k datu ukončení výuky činil 16 osob. Všichni žáci podali v řádném termínu
přihlášku k vykonání maturitní zkoušky.
V jarním termínu úspěšně vykonalo maturitní zkoušku 8 žáků. V podzimním termínu
(opravný termín) úspěšně vykonali maturitní zkoušku 4 žáci. V podzimním termínu (náhradní
termín) úspěšně vykonal maturitní zkoušku 1 žák. Ze zbývajících 3 žáků, kteří v podzimním
termínu neuspěli, budou 2 konat opravnou maturitní zkoušku a 1 žákyně, která se z rodinných
a zdravotních důvodů náhradního podzimního termínu maturitní zkoušky nezúčastnila,
vykoná tuto zkoušku v dalším náhradním termínu.
HODNOCENÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK
TŘÍDY DV
oboru vzdělávání 68-43-M/001 Veřejnosprávní činnost
ve dnech 30. – 31. 5. 2012 na Střední odborné škole Olomouc, spol. s r. o.
Maturitní zkoušky proběhly v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
a vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních
školách maturitní zkouškou, v aktuálních zněních.
Ústní maturitní zkoušky se konaly v řádném jarním termínu. Těchto zkoušek se zúčastnilo 13
žáků. Většina žáků prospěla, k dnešnímu dni však nejsou známy výsledky písemných prací
z českého jazyka a cizích jazyků. Z ústní maturitní zkoušky neprospěly dvě žákyně, a to
z českého jazyka. Z odborných předmětů prospěli všichni žáci, a to jak z ústní, tak z písemné
praktické zkoušky.
Maturitní zkoušky byly organizačně připraveny na vysoké úrovni, všechny potřebné doklady
včetně osvědčení hodnotitelů byly k dispozici. Celá maturitní komise pracovala týmově
a výkony studentů hodnotila náročně, ale objektivně a spravedlivě. Časový harmonogram
zkoušek byl dodržován. Pracovní atmosféra byla přátelská a pohostinná.
Kromě potřebných dokumentů jsem měla možnost nahlédnout do deníků odborné praxe žáků
a přečíst si jejich životopisy.
Přes velkou administrativní náročnost státních maturit a vysoké pracovní nasazení všech
členů maturitní komise proběhly maturitní zkoušky v souladu s platnými předpisy.
Spolupráci s vedením školy hodnotím velmi kladně.
Ing. Jana Drahotušská
předsedkyně maturitní komise
74
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ
Každý rok škola předává maturitní vysvědčení v obřadní síni olomoucké radnice. Nedílnou
součástí maturitního vysvědčení a protokolu o vykonání maturitní zkoušky je také Europass –
dodatek k osvědčení (E-DO), což je doklad připojený k osvědčení o odborném vzdělání.
V České republice E-DO vydává Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení
a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) prostřednictvím Národního
centra Europass ČR držiteli příslušného osvědčení. E-DO je vydáván v českém a jednom
cizím jazyce podle výběru držitele osvědčení (angličtině, němčině, francouzštině).
75
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ IV.A
Fiedlerová Klára
Hirsch Tomáš
Jenčková Barbora
Kopuletá Klára
Krampolová Zdeňka
Kroupová Lucie
Lakomý Vojtěch
Mézlová Petra
Mlčochová Eva
Schnaubeltová Michala
Theimer Jaroslav
Topičová Andrea
Lengyel Dominik
Stratilová Lucie
Vybíralová Pavla
VOŠ Uničov cestovní ruch
Moravská vysoká škola Olomouc
Pedagogická fakulta UP
Filozofická fakulta UP – česká filologie
se zaměřením na editorskou práci v médiích
Filozofická fakulta UP - dějiny umění
Jazyková škola Lingea
Filozofická fakulta UP - česká filologie
se zaměřením na editorskou práci v médiích
Jazyková škola Lingua
Ahold
VOŠ veřejnoprávní činnost
Přírodovědecká fakulta Opava
Filozofická fakulta UP - archivnictví
Filozofická fakulta UP - archivnictví
Jazyková škola Perfect English
Filozofická fakulta UP - archivnictví
UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ IV.B
Balášová Michaela
Hořejšová Lenka
Meissnerová Žaneta
Nováková Monika
Palůchová Michaela
Pohanková Monika
Růžičková Daniela
Synková Kateřina
Uhírková Jaroslava
Žáková Cornelia
Marketingová komunikace - dálkově
VOŠ a SPŠE Olomouc – aplikace výpočetní techniky, odborné
zaměření ekonomika.
Moravská vysoká škola Olomouc - podniková ekonomika a
management.
prodavačka
Přírodovědecká fakulta UP
Moravská vysoká škola Olomouc - management a ekonomika ve
veřejném sektoru
CARITAS - VOŠ sociální Olomouc - charitativní a sociální práce
Jazyková škola Perfect English
Fakulta veřejných politik Slezská univerzita Opava - veřejná
správa a regionální politika
Jazyková škola Miramare + přípravný kurz na VŠ
76
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ IV.C
Černá Klára
Čepová Nela
Doleželová Eva
Hrabcová Kristýna
Kočí Eva
Koňová Veronika
Kozák David
Kučerová Lenka
Machačová Klaudie
Molčan Šimon
Navrátilová Denisa
Ontlová Veronika
Peloušková Michaela
Řezníček Lukáš
Svoboda Martin
Večeřová Lucie
Žváčková Andrea
Jazyková škola Lingua
Přírodovědecká fakulta UP
Filozofická fakulta UP - muzikologie
Pedagogická fakulta UP - český jazyk se
zaměřením na vzdělávání pro 2. stupeň základních škol
a středních škol a enviromentální výchova se zaměřením na
vzdělávání
VOŠ Dorkas
VOŠ SOKRATES Ostrava - právo a ekonomie
Moravská vysoká škola Olomouc
Moravská vysoká škola Olomouc
asistentka ředitele pojišťovací společnosti
AIPE Sydney Austrálie, roční studium
Pedagogická fakulta UP - český jazyk a filologie
VUT Brno - účetnictví a daně
VOŠ a SPŠE Olomouc
VŠE - národní hospodářství
Vedoucí prodejny Eurostavebnin
Pedagogická fakulta UP – 1. st. ZŠ
Moravská vysoka škola Olomouc - podniková ekonomika a
management
TESTOVÁNÍ A SROVNÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ
Každoročně škola testuje žáky v různých oblastech vzdělávání a z různých dovedností. V září
jsme využili nabídku testů SCIO Vector1 pro první ročník a prověřili znalosti z českého
jazyka, anglického jazyka, matematiky, zeměpisu a obecných studijních předpokladů. Stejné
testování bylo provedeno i před maturitou. Druhý a třetí ročník vyzkoušel test SCIO Pro23 ke
zjištění úrovně čtenářské gramotnosti, finanční gramotnosti, matematické gramotnosti a
kompetencí. Počátkem dubna se většina žáků maturitních ročníků rozhodla otestovat svou
připravenost k maturitní zkoušce pomocí SCIO testů maturitní trénink. I v rámci výuky se
běžně využívá možnost prověření přípravy k maturitě pomocí zkušebních testů na
www.novamaturita.cz.
Škola má udělen statut Fakultní školy PdF UP v Olomouci. Spolupracuje při různých
výzkumech pořádaných pedagogickou fakultou. 15. 3. 2012 proběhlo v rámci této spolupráce
dotazníkové šetření s tématem „klima třídy“. Šetření se uskutečnilo ve 4 třídách denního
studia. S výsledky šetření byl seznámen pedagogický sbor.
77
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
STUDIJNÍ PROJEKTY - APLIKOVANÁ EKONOMIE
Předmět se sestává ze tří samostatných modulů – STUCO (studentská společnost),
elektronické hry TITAN a posilování finanční gramotnosti, také s využitím Spotřebitelského
diáře.
V modulu STUCO si žáci vyzkouší zakládání společnosti, sepsání smluv, plánování činnosti,
její organizování, vedení příjmů a výdajů, vyhodnocení činnosti, sepsání závěrečné zprávy).
V uplynulém školním roce jedna ze společností pořádala zájezd do vánoční Vídně, druhá
organizovala, bohužel ale z objektivních důvodů nezrealizovala, zájezd do Ostravy (hornické
muzeum, hvězdárna), třetí společnost tradičně pekla sladké a slané výrobky.
TITAN – v elektronické hře, která má naučit žáky ekonomicky myslet, se dvojice žáků stávají
firmami, které soutěží o své místo na trhu. Počáteční část, kdy žáci musí pochopit principy
fungování hry, a tedy i principy chování podnikatelských subjektů na trhu, jsou velmi
náročné. Poté už jde jenom o zábavu. Do počítače žáci vkládají data, týkající se jejich záměrů
s firmou – za jakou cenu chtějí své výrobky prodávat, kolik jich vyrobí, budou-li rozšiřovat
výrobu či ne, jaké prostředky vloží do marketingu, jaké prostředky vloží do výzkumu, vývoje
výrobků – a přitom bedlivě střeží kroky konkurenčních firem. Celou hru průběžně hodnotí
tzv. IVM – index výkonnosti firem, a čím vyšší IVM, tím větší úspěch, takže žáci přesně vědí,
kdo z nich nejlépe ekonomicky rozhoduje.
Spotřebitelský diář – z „Diáře“ jsou probírána pouze vybraná témata, týkající se například
EU, ale hlavně témata, týkající se finanční gramotnosti, například umění stěžovat si –
sepisování stížnosti, reklamace, finanční priority (sestavování rozpočtu města), sestavování
osobního, rodinného rozpočtu či vybrané akce, např. oslava), orientace v tématech půjček
a dluhů (co je úrok, RPSN, druhy platebních karet, druhy kont, vyhledávání nejvýhodnějších
studentských kont), nezvládnutí dluhů a osobní bankrot. Navíc se seznamují s tématy, která
jsou pro zvládnutí finanční gramotnosti požadována, tj. orientace ve stavebním spoření,
penzijním připojištění (vyhledávání na internetu a ujasňování si základních informací,
vzájemné porovnávání výhodnosti produktů), základy kolektivního investování (typy
investičních fondů, jakým klientům jsou jednotlivé druhy fondů určeny a jaký výnos mohou
klienti očekávat), kurzový lístek ČNB a ostatních bank, přepočty kurzů měn, Burza cenných
papírů Praha – členové, nejprodávanější tituly na burze, druhy cenných papírů, index
a nejznámější indexy ostatních burz v Evropě a ve světě.
EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ
25. ZÁŘÍ 2011
Po celé Evropě se od roku 2001 slaví den jazyků. Posláním Evropského dne jazyků, který se
konal 25. září, je zvýšit povědomí o jazykové rozmanitosti a vzdát hold obrovskému
jazykovému bohatství v Evropě. Při této příležitosti vytvářeli žáci všech ročníků prezentace
v programu PowerPoint. Ve svých prezentacích se soustředili na význam a symboliku tohoto
dne, který nadčasově sjednocuje národy a národnosti celého světa. Práce žáků byly
zhodnoceny podle jednotlivých ročníků a jazyků ve všech třídách.
78
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
24. KVĚTEN 2012
BESEDA S RODILÝM MLUVČÍM V ANGLICKÉM JAZYCE
V rámci předmětu anglický jazyk zařídila Ing. Irena Klanicová besedu v anglickém jazyce.
Dne 24. 5. 2012 navštívil naši školu rodilý mluvčí z Velké Británie pan Bruce Wilson. Vedl
dvě hodiny konverzace ve druhém ročníku na téma Hobbies and My Family. Žáci také měli
příležitost klást otázky ohledně Jihoafrické republiky, kde pan Wilson strávil několik let. Pro
některé žáky to byla první zkušenost s rodilým mluvčím.
79
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
V RÁMCI NOVÝCH OSNOV OBORU VZDĚLÁNÍ - VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
JSME ZAŘADILI NA KONEC DRUHÉHO A TŘETÍHO ROČNÍKU
PROJEKTOVÝ TÝDEN
Hlavním cílem projektu je ověřit odborné schopnosti a vědomosti žáka a jeho schopnost
interpretovat odborné problémy v širších časových a předmětových souvislostech. Očekává
se vlastní interpretace zjištěných faktů a jejich přehledné zpracování včetně zařazení
do příslušného oborového kontextu.
Během května a června 2012 proběhla u druhého ročníku oboru veřejnosprávní činnost
odborná praxe, během níž všichni žáci získali údaje a informace, které byly podkladem
projektové práce. Projekt druhého ročníku byl zaměřen na informace o fungování a
organizaci správních orgánů. Podrobné informace poskytl Manuál k projektové práci, který
byl k dispozici na webových stránkách školy. Pro třetí ročník byla vytvořena řada témat
připravených vyučujícími předmětů právo, veřejná správa, ekonomie, demografie, aplikovaná
psychologie, občanská nauka a historie české správy. Žákům byly stanoveny požadavky na
formální a obsahovou stránku práce. Žáci své práce konzultovali a následně obhajovali před
komisí. Hodnotila se obsahová a formální stránka a schopnost svoji práci obhájit, výsledná
známka se započítávala do celkového hodnocení za druhé pololetí daného předmětu. Celková
úroveň projektových prací byla dobrá, někteří žáci se svého úkolu zhostili opravdu svědomitě.
Známkou nedostatečný byla klasifikována 1 projektová práce. Pomůckou při vytvoření
projektu bylo skriptum – „Jak na projektové práce“ vytvořené Mgr. Markétou Labajovou
a Manuál k projektové práci, který byl umístěn na webových stránkách školy.
PROJEKTOVÉ PRÁC E O SPRÁVNÍCH ÚŘADECH 2. ročník
Hlavním cílem projektů je ověřit odborné schopnosti a vědomosti žáka a jeho schopnost
interpretovat odborné problémy v širších časových a předmětových souvislostech. Očekává
se vlastní interpretace zjištěných faktů a jejich přehledné zpracování včetně zařazení
do příslušného oborového kontextu.
ORGANIZACE PROJEKTOVÉHO TÝDNE
Zadání a výběr témat 24. května 2012
V průběhu praxe mohou konzultovat s vyučujícím odborných předmětů elektronicky nebo dle
domluvy předem.
Obhajoba 18. a 21. června 2012
Obhajoba práce před komisí třída II.A
PROJEKTOVÉ PRÁCE 3. ROČNÍK
Hlavním cílem projektů je ověřit odborné schopnosti a vědomosti žáka a jeho schopnost
interpretovat odborné problémy v širších časových a předmětových souvislostech. Očekává
se vlastní interpretace zjištěných faktů a jejich přehledné zpracování včetně zařazení
do příslušného oborového kontextu.
ORGANIZACE PROJEKTOVÉHO TÝDNE
Žáci budou zpracovávat projektovou práci během 14denní praxe, ale ve svém volnu, nikoli
během pracovní doby. Žáci mají taktéž možnost využít školních PC v učebnách č. 21 a 22
(denně do 16:30 hod).
Zadání projektových témat ve čtvrtek 10. května 2012
Od 4. 6. do 8. 6. 2012 dle rozpisu
Obhajoba práce před komisí
80
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
f) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ
PATOLOGICKÝCH JEVŮ
PREVENCE KRIMINALITY
21. ZÁŘÍ 2011 – BESIP
21. září 2011 se žáci 3. ročníků zúčastnili akce organizované preventivně informační
skupinou PČR Olomouc, zaměřenou na dopravní problematiku. V rámci programu si žáci
prohlédli policejní techniku, mohli si vyzkoušet dopravní trenažéry, trenažéry dopravních
nehod, testry na zjišťování drog a alkoholu i otestovat své znalosti v dopravních testech.
30. ZÁŘÍ 2011 BESEDA O POLICII ČR
V pátek 30. 9. 2011 proběhla přednáška s besedou pro první ročník. Přednášku vedl příslušník
Policie ČR por. Bc. Petr Čunderle, DiS. Představil žákům postupy policie při řešení
problematiky zneužívání alkoholu, kouření a drog mladistvými, informoval žáky o práci
Policie ČR a objasnil některé záležitosti trestního zákona. Poutavá byla zejména diskuse o
záchytných stanicích v ČR, o expertize drog a uplatňování nutné obrany.
18. ŘÍJEN 2011 SOUDNÍ PŘELÍČENÍ
18. října 2011 navštívili vybraní žáci IIIB soudní přelíčení, které se konalo na pobočce
Krajského soudu Ostrava v Olomouci. Jednání začalo v 8:00 hod. Soud zasedal v senátu
a projednával obvinění z pokusu o vraždu. Vyslechli jsme výpovědi obviněného,
poškozeného a svědků. Případ byl velmi zajímavý vzhledem k tomu, že se rozcházely
výpovědi, projevily se emoce účastníků a poškozený byl blízký věku mladistvých.
OBČANSKÁ NAUKA - MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Součástí společensko-vědních disciplín byla přednáška pracovnice Charity Olomouc, jež
pracuje s problematickými a rizikovými skupinami a menšinami v olomouckém regionu. Její
poznatky bez příkras libozvučných teorií pomohly žákům částečně pochopit například
problematiku romské zaměstnanosti.
81
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
THE BESIP TEAM 2011
Dne 20. září 2011 se žáci 3. ročníků zúčastnili představení o bezpečnosti silničního provozu
pořádané oddělením Besip Ministerstva dopravy ČR v Sidia klubu. Pořad zprostředkoval
žákům a tím i začínajícím řidičům emotivní zážitek reálných dopadů dopravní nehody.
Jednalo se o divadelní představení s reálnými ukázkami a dopady autonehod, které často
vedou k trvalé invaliditě a mnohdy i smrti mladých lidí. Tento druh prevence je určitě
účinnější než pouhá přednáška.
DÁRCOVSTVÍ KRVE
I v letošním školním roce SOŠ Olomouc spol. s r. o. organizovala společný odběr krve v
rámci dobrovolného dárcovství. Akce se dne 19. ŘÍJNA 2011 v Transfúzním oddělení
Fakultní nemocnice Olomouc zúčastnili plnoletí žáci 3. a 4. ročníků. Ze zúčastněných 12 žáků
s ohledem na jejich momentální zdravotní stav darovalo krev 7 žáků. Akce byla ze strany
žáků přijata s neočekávaně velkým zájmem, a proto se bude pravidelně opakovat. Darování
předcházela beseda s MUDr. Sulovskou z Transfúzního oddělení Fakultní nemocnice
Olomouc o potřebnosti a užitku této aktivity mladých lidí.
82
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
26. LEDEN 2012 PŘEDNÁŠKA O VĚZEŇSKÉ SLUŽBĚ
26. ledna 2012 se na naší Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o. uskutečnila přednáška
npor. Mgr. Markéty Zimové o vězeňské službě a vazební věznici v Olomouci. Přednáška
byla realizována v rámci schváleného projektu, konaného pod záštitou hejtmana
Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaříka. Beseda zařazená do výuky v rámci odborných
předmětů právo a veřejná správa, jež jsou maturitními profilovými předměty, byla pro žáky
velmi prospěšná a poutavá. Žáci I.A a IIIB byli seznámeni s právní legislativou
a podmínkami při výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody. Dále jim bylo umožněno
pomocí foto prezentace nahlédnout do prostor věznice, seznámit se s vybavením celého
objektu a náplní činnosti vězňů. Přednášky se účastnila také redaktorka Českého Rozhlasu
Alena Vykydalová.
EXKURZE DO OLOMOUCKÉ VAZEBNÍ VĚZNICE
9. ÚNOR 2012
9. února 2012 byla žákům IV.B a IV.C oboru veřejnoprávní činnost umožněna exkurze do
prostor olomoucké věznice. Po velmi přísných bezpečnostních opatřeních (ověření
občanských průkazů, projití bezpečnostním rámem,…) žáci a učitelé vstoupili pod vedením
a za výkladu odborného doprovodu do budovy. Žáci viděli vazební celu, prostranství určená
k vycházkám pro vězně, společenskou místnost, místnost pro návštěvy a výslech, kapli,
psinec. Zároveň jim byly poskytnuty informace týkající se chodu a pravidel věznice, práv
a povinností vězňů, ale také různé zajímavosti z této oblasti. U žáků i učitelů měla tato
exkurze obrovský ohlas, hodnotili ji jako jednu z nejpřínosnějších, kterou škola v tomto
školním roce realizovala.
83
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
SVĚTLUŠKA 2011
Už po deváté v řadě se konala charitativní akce Světluška, která má posvítit na cestu
nevidomým dětem i dospělým z celé České republiky. Díky finančním darům bylo možné
přispět na speciální pomůcky, které „mluví" nebo mají hmatový display, na psí vodicí
pomocníky, osobní asistenty pro nevidící děti a mnoho dalších projektů. I letos se této
sbírkové akce zúčastnili dobrovolníci z naší školy. Žáci I.A a II.A v ulicích Olomouce tak
rozšířili řady více jak 25 000 dobrovolníků, kteří se do akce v celé ČR zapojili.
Naši žáci vybrali: 10. 541 Kč
FESTIVAL S. O. S. DNE 27. ČERVNA 2012
V závěru školního roku 2011/2012 se konal už třetí ročník Festivalu S. O. S.
Smyslem této akce je neformální setkání učitelů, žáků, vedení a pracovníků školy na půdě
školy. Na této oblíbené akci se podílí jak učitelé, tak žáci. Návštěvníci festivalu se mohli po
oficiálním zahájení účastnit nejrůznějších soutěží, při kterých získávali speciální S. O. S
žetony. Za tyto si pak mohli pořídit chutné občerstvení, připravené ženskou většinou
pedagogického sboru SOŠ. V menu byly nejrůznější buchty, štrúdly, pomazánky a jiné
domácí dobroty. Na grilu se připravovala trampská cigára a pitný režim zajišťovala kofola.
Z připraveného programu možno jmenovat vytváření otisků dlaní jako vzpomínky na
uplynulý školní rok, magické věštění budoucnosti, možnost zkusit si zažonglovat
s profesionály a jiné aktivity zaměřené mimo jiné také na prevenci rizikových jevů.
K uvolněné atmosféře přispěla reprodukovaná hudba, moderátor a řada doprovodných akcí.
84
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
ADOPCE NA DÁLKU
Střední odborná škola spol. s r. o. a její žáci se rozhodli zapojit do projektu „Adopce na
dálku“ pod záštitou Charity Praha. Před čtyřmi lety začali podporovat tehdy dvanáctiletého
chlapce Mwandu Kidiadu Bodricka z chudé oblasti Demokratické republiky Kongo. Byl
vybrán demokratickým způsobem na základě volby většiny žáků naší školy. Každý rok je
uspořádána dobrovolná sbírka, na které se podílí hlavně žáci a ostatní pracovníci či
zaměstnanci školy. Částka na školné, pomůcky, školní uniformu, jízdné apod. činí 7000,-- Kč.
Přestože patříme k menší střední škole, daří se tuto částku mezi studenty a všemi pracovníky
SOŠ vybrat. Věříme, že tomu bude i nadále. Do charitativní sbírky, která se pravidelně koná
začátkem školního roku, přispívají žáci denního i dálkového studia a pedagogický sbor.
Kromě této sbírky naši žáci minimálně jednou ročně vytváří a překládají podporující dopis,
který je Bodrickovi zasílán. Nazpět, kromě písemné odpovědi, získáváme přehled
o Bodrickově studiu v podobě trošku jiného vysvědčení.
Hlavním mottem této akce je boj proti rasistickým předsudkům, podpora humánních
charakterových vlastností, kterými by měl být absolvent naší školy vybaven a vytvoření
pocitu všelidské sounáležitosti s kýmkoliv ve světě. Více informací o Kongu na
http://www.mzv.cz a pak již jen stačí vybrat území Kongo.
85
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ENVIROMENTÁLNÍM PROGRAMU 2011 - 2012
V rámci plnění environmentálního programu na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o.
se uskutečnily následující akce:
1) RECYKLOHRANÍ
Škola je zapojena do celorepublikové programu Recyklohraní organizovaného firmami
Asekol s. r. o., Ecobat s. r. o. a EKO-KOM, a. s., v jehož rámci sbíráme drobný elektroodpad
a použité baterie. V rámci programu žáci průběžně plní jednotlivé úkoly, za něž škola získává
body. V letošním roce jsme za nasbírané body objednali fotoaparát Olympus. Soutěž probíhá
již třetím rokem.
2) VĚNUJ MOBIL
V rámci charitativní akce Věnuj mobil sbíráme použité či nefunkční mobilní telefony, které
pak slouží po opravě např. dětem v dětských domovech nebo jsou odborně recyklovány.
3) I LOVE KOHOUTKOVÁ
U příležitosti Světového dne vody 2012 žáci vyrobili videoklipy, které zábavnou formou
měly zvýšit environmentálního povědomí žáků a zároveň propagovat pitnou vodu z vodovodu
jako nápoj každodenní spotřeby.
4) EKOPOLIS
V rámci výuky ekologie používáme hru Ekopolis (stolní hra + internetová aplikace), která má
zábavnou formou vhodně doplnit environmentální vzdělávání na školách, kdy každý žák se
ocitne v roli starosty, který postupně rozvíjí svoje městečko a musí při tom vhodně skloubit
ekonomické, sociální i ekologické projekty.
5) TŘÍDĚNÍ ODPADU
Celoročně probíhá na škole kampaň zaměřená na třídění a sběr odpadu.
6) NÁVŠTĚVA SPALOVNY V ZOO OLOMOUC NA SV. KOPEČKU
Žáci druhého ročníku se 9. listopadu 2011 zúčastnili exkurze do spalovny v ZOO Olomouc
na Sv. Kopečku. V rámci exkurze se žáci seznámili s provozem spalovny produkující
kombinovanou výrobou elektrickou energii a teplo. Byla provedena osvěta spojená
s prohlídkou k energetickému využívání biomasy. Díky ochotě zaměstnanců zoologické
zahrady se žáci mohli podívat na zimoviště drobného ptactva a jeho krmení.
86
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
g) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ
PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
ZÁMĚR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VŠECH PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Pedagogičtí pracovníci se pravidelně zúčastňují seminářů a akcí pořádaných Národním
institutem pro další vzdělávání a Scholaservis a využívají nabídek kurzů a seminářů agentury
Descartes i dalších institucí.
Vedení školy umožňuje další vzdělávání vyučujících na různých školách a fakultách.
Hodnocení efektivity školení a vzdělávání chápeme jako výsledek školení v praxi.
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Datum akce: Akce:
RNDr. Blahová
5.ŘÍJEN 2011 Školení v rámci projektu „Na jedné lodi“
19. LISTOPAD 2011 Školení v rámci projektu „Na jedné lodi“
28. ÚNOR 2012
10. ÚNOR 2012
26. BŘEZEN 2012
28. BŘEZEN 2012
Zákoník práce platný od 1. 1. 2012
On-line školení o e-learningu
Školení společnosti Microsoft RCO
Účast na Dni učitelů pořádaných KÚ s předáváním cen
4.+ 5. DUBNA 2012 Školení v rámci projektu „Na jedné lodi“
10.DUBEN 2012 Školení koordinátorů projektu NAUTILUS –
Naučíme Vás učit se společnosti SCIO s. r. o.
Mgr. Daňková
5.ŘÍJEN 2011 Školení v rámci projektu „Na jedné lodi“
19. LISTOPAD 2011 Školení v rámci projektu „Na jedné lodi“
22. LISTOPAD 2012 Konzultační seminář k nové maturitě
1. ÚNOR 2012 On-line školení o e-learningu
24. ČERVEN 2012 Závěrečné hodnocení projektu „Předsudky jsou out“
Mgr. Bělinová
5.ŘÍJEN 2011 Školení v rámci projektu „Na jedné lodi“
19. LISTOPAD 2011 Školení v rámci projektu „Na jedné lodi“
Školení v rámci projektu „Na jedné lodi“
Ing. Bognárová
5.ŘÍJEN 2011 Školení v rámci projektu „Na jedné lodi“
19. LISTOPAD 2011 Školení v rámci projektu „Na jedné lodi“
4.+ 5. DUBNA 2012 Školení v rámci projektu „Na jedné lodi“
87
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
Mgr. Glacner
5.ŘÍJEN 2011 Školení v rámci projektu „Na jedné lodi“
19. LISTOPAD 2011 Školení v rámci projektu „Na jedné lodi“
29. ZÁŘÍ 2011 Workshop k projektu „Cesta ke kvalitě“,
Zdravý životní styl ve školách z pohledu
21. ÚNOR 2012
bezpečnosti
4.+ 5. DUBNA 2012 Školení v rámci projektu „Na jedné lodi“
Ing. Klanicová
5.ŘÍJEN 2011
19. LISTOPAD 2011
6.ÚNOR 2012
20. ÚNOR 2012
4.+ 5. DUBNA 2012
5.ŘÍJEN 2011
19. LISTOPAD 2011
2010-2011
leden – prosinec 2011
24. – 25. ČERVEN 2012
5.ŘÍJEN 2011
19. LISTOPAD 2011
4.+ 5. DUBNA 2012
5.ŘÍJEN 2011
19. LISTOPAD 2011
28. ÚNOR 2012
13. BŘEZEN 2012
4.+ 5. DUBNA 2012
24. – 25. ČERVEN 2012
2. ČERVEN 2012
Školení v rámci projektu „Na jedné lodi“
Školení v rámci projektu „Na jedné lodi“
Hodnotitel – ANJ – ústní zkouška
Hodnotitel písemné části státní maturity
Školení v rámci projektu „Na jedné lodi“
Mgr. Nápravník
Školení v rámci projektu „Na jedné lodi“
Školení v rámci projektu „Na jedné lodi“
Nové maturity školení – zadavatel + PUP
Studium pro školní metodiky prevence
Závěrečné hodnocení projektu „Předsudky jsou out“
Mgr. Ing. Opletalová
Školení v rámci projektu „Na jedné lodi“
Školení v rámci projektu „Na jedné lodi“
Školení v rámci projektu „Na jedné lodi“
Mgr. Stejskalová
Školení v rámci projektu „Na jedné lodi“
Školení v rámci projektu „Na jedné lodi“
Přednáška Ochrana reprodukčního zdraví a prevence
HIV/AIDS
Školení „Rozvoj psychosociálních dovedností
pedagogů a řídících pracovníků škol, zvyšování
kvality klientského servisu“
Školení v rámci projektu „Na jedné lodi“
Závěrečné hodnocení projektu „Předsudky jsou out“
Doškolovací kurz pro certifikované Zdravotníky
zotavovacích akcí
Ing. Suchánková
5.ŘÍJEN 2011
19. LISTOPAD 2011
4.+ 5. DUBNA 2012
2012
5.ŘÍJEN 2011
19. LISTOPAD 2011
22. LISTOPAD 2011
16.– 17. PROSINEC 2011
Školení v rámci projektu „Na jedné lodi“
Školení v rámci projektu „Na jedné lodi“
Školení v rámci projektu „Na jedné lodi“
Mediátor
Mgr. Vařeková
Školení v rámci projektu „Na jedné lodi“
Školení v rámci projektu „Na jedné lodi“
Konzultační seminář k nové maturitě
Aktivizační metody – cesta ke kritickému myšlení
88
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
24. – 25. LEDEN 2012 Aktivizační metody – cesta ke kritickému myšlení
Ing. Vlková
5.ŘÍJEN 2011 Školení v rámci projektu „Na jedné lodi“
19. LISTOPAD 2011 Školení v rámci projektu „Na jedné lodi“
4.+ 5. DUBNA 2012 Školení v rámci projektu „Na jedné lodi“
Mgr. Wurzelová
5.ŘÍJEN 2011 Školení v rámci projektu „Na jedné lodi“
19. LISTOPAD 2011 Školení v rámci projektu „Na jedné lodi“
4.+ 5. DUBNA 2012 Školení v rámci projektu „Na jedné lodi“
KURZY A ŠKOLENÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
VE ŠKOLNÍM ROCE 2011- 2012
29. ZÁŘÍ 2011 CESTA KE KVALITĚ
Mgr. Jaromír Glacner
V loňském školním se škola zapojila do projektu „Cesta ke kvalitě“, který realizuje Národní
ústav odborného vzdělávání. Školení absolvovala Mgr. Světlana Daňková a Mgr. Jana
Vařeková. Workshopu - Evaluační nástroje. Http://www.nuov.cz/ae/evaluacni-nastroje se
29. září 2011 zúčastnil Mgr. Jaromír Glacner.
Cílem workshopu byl praktický nácvik práce s evaluačním nástrojem Rámec pro vlastní
hodnocení školy, prezentace dalších evaluačních nástrojů uveřejněných na webových
stránkách projektu, jejichž prostřednictvím můžete sbírat a vyhodnocovat data pro vlastní
hodnocení školy. Dalším cílem je výměna zkušeností s použitím různých evaluačních nástrojů
na školách.
22. LISTOPAD 2011 KONZULTAČNÍ SEMINÁŘ K NOVÉ MATURITĚ
22. 11. 2011 se v prostorách Scholaservisu konal Konzultační seminář k nové maturitě. Za
naši školu se ho zúčastnily ředitelka školy Mgr. S. Daňková a koordinátorka příprav na
novou maturitu Mgr. J. Vařeková. Obsahem tohoto semináře bylo seznámení se změnami
v příslušné legislativě a hodnocením písemných prací, přihlašováním k MZ 2012,
s elektronickými posudky žáků s PUP apod. Přednášející M. Lažan také vysvětloval výstupní
statistiky a výsledky MZ v loňském školním roce. Seminář byl provázen mnoha bouřlivými
reakcemi z řad posluchačů, ale i konstruktivními návrhy všech zúčastněných.
RNDr. Hana BLAHOVÁ se zúčastnila společného setkání učitelů, správců a ředitelů škol,
Na semináři byly představeny novinky ze světa technologií ve školství, nové způsoby výuky
pomocí zábavných her, jak snadno vytvářet působivé DUMy v souladu s autorským zákonem,
jak si zdarma a snadno zajistit jejich požadovanou archivaci až do roku 2025 nebo jak neplatit
zbytečně navíc za licence.
89
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
16. a 17. PROSINEC 2011
AKTIVIZAČNÍ METODY - CESTA KE KRITICKÉMU MYŠLENÍ I.
V prostorách olomoucké SOŠ polytechnické na Rooseveltově ulici se uskutečnil aktivizační
seminář představující metody užitečné v práci pedagoga. Tohoto semináře se zúčastnila Mgr.
Jana Vařeková. Zkušené lektorky z PdF UP vysvětlily jednotlivé metody, které si pak
účastnící mohli ihned vyzkoušet. Na tento seminář navazoval pokračující, který se uskutečnil
v únoru 2012.
21. ÚNOR 2012
ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL VE ŠKOLÁCH Z POHLEDU BEZPEČNOSTI
Mgr. Jaromír Glacner se zúčastnil semináře o bezpečnosti žáků v tělesné výchově určeným
všem pedagogickým pracovníkům. Místo konání kurzu: Olomouc, Anag, spol. s r. o.
Mgr. Dagmar SAMSONOVÁ
792 01 BRUNTÁL, Květná 1826/ 27
IČO : 695 83 072
Mobil: 606284898, www.agnos.cz
Akreditace MŠMT ČR: 9426/2008-25
Email: [email protected]
24. - 25. ÚNORA 2012
AKTIVIZAČNÍ METODY - CESTA KE KRITICKÉMU MYŠLENÍ II.
Mgr. Jana VAŘEKOVÁ
Obsahem tohoto navazujícího semináře byla prezentace zkušeností účastníků s realizací
výuky s aplikací metod RWCT ve vyučovacím procesu a vyhodnocení průběhu a výsledků
vlastní výuky (diskuse, prezentace výstupů). Účastníci si osvojili další metody RWCT, které
jsou založené vedle práce s textem zejména na kooperaci a diskusních aktivitách: Dvojitý
zápisník, Ověřování předpokladů/ANO-NE, Naslouchání s diskusi, Vennův diagram,
Diskusní pavučina. Po každé modelové hodině následuje prezentace výsledků práce
posluchačů a analýza metody. Analýza strategie z hlediska možností rozvoje klíčových
kompetencí žáka, implementace. Následuje aplikace třífázového modelu a metod do vlastní
výuky posluchačů, prezentace a rozbor příprav. Lektorkami opět byly prof. PhDr. Helena
Grecmanová, Ph.D. a doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.
28. ÚNORA 2012
Mgr. Ivana Stejskalová se zúčastnila přednášky Ochrana reprodukčního zdraví
a prevence HIV/AIDS (Kalokagathie s. r. o.)
13. BŘEZNA 2012
Mgr. Ivana Stejskalová se zúčastnila školení „Rozvoj psychosociálních dovedností
pedagogů a řídících pracovníků škol, zvyšování kvality klientského servisu“ (Kariérový
a personální servis s. r. o.)
90
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
10. DUBNA 2012
RNDr. Hana Blahová – školení koordinátorů projektu NAUTILUS – Naučíme Vás učit
se společnosti SCIO s. r. o.
Projekt nabízí žákům základních a středních škol a jejich učitelům připravený systém kurzů
a přípravných materiálů pro žáky a metodických materiálů pro pedagogy, které směřují
k rozvoji dovednosti učit se (kompetence k učení). Pro žáky jsou připraveny e-learningové
kurzy a pracovní sešity, které jim umožní si v rámci výuky osvojit znalosti a dovednosti
užitečné pro učení. Učitelé se během 2 workshopů seznámili s problematikou rozvoje
kompetence k učení. Naši žáci využijí nabízené materiály ve školním roce 2012 – 2013.
1. ČERVNA 2012
Mgr. Ivana Stejskalová
se zúčastnila ukončení projektu „Předsudky jsou out“ a převzala s Mgr. Lukášem
Nápravníkem Certifikát. (Step by Step ČR, o. s.)
1. ČERVNA 2012
Mgr. Světlana Daňková
se zúčastnila ukončení projektu „Předsudky jsou out“ spojené s prezentací žáků o jejich
projektech.
2. ČERVNA 2012
Mgr. Ivana Stejskalová se zúčastnila doškolovacího kurzu pro certifikované Zdravotníky
zotavovacích akcí (Český červený kříž)
2011/2012
2011/2012
2011/2012
2011/2012
Školení k nové maturitní
zkoušce – hodnotitel ústní
zkoušky z anglického
jazyka
Byla vybrána jako
hodnotitelka písemné
zkoušky z anglického
jazyka
Školení k nové maturitní
zkoušce – zadavatel PUP
Školení k nové maturitní
zkoušce – zadavatel PUP
Ing. Irena Klanicová
NIDV
Ing. Irena Klanicová
CERMAT
Mgr. Lukáš Nápravník
NIDV
Mgr. Šárka Miklíková
NIDV
ŠKOLENÍ K NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE - HODNOTITEL
Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí: společné (státní) a profilové (školní). Aby
žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Maturitní
zkouška z cizího jazyka má ve společné části MZ charakter komplexní jazykové zkoušky,
tzn., že se skládá ze tří povinných dílčích zkoušek. Každá z dílčích zkoušek ověřuje jiné
řečové dovednosti. Didaktickým testem jsou ve dvou samostatných subtestech ověřovány
řečové dovednosti receptivní - poslech a čtení. Nad rámec řečových dovedností je
91
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
v didaktickém testu ověřována jazyková kompetence. Formou písemné práce je ověřována
produktivní řečová dovednost v písemném projevu a před maturitní komisí jsou ověřovány
produktivní řečové dovednost v ústním projevu a interakce. Na základě výše uvedených
skutečností jsou žáci vedeni k nácviku všech dovedností požadovaných pro společnou část
MZ, a to nejen v souladu s katalogem požadavků, ale i v návaznosti na ŠVP.
CIZÍ JAZYKY - ANGLICKÝ JAZYK
V průběhu školního roku 2011/ 2012 absolvovala vyučující anglického jazyka Ing. Irena
Klanicová kurz „Hodnotitelů ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka“ a také se
přihlásila jako hodnotitel pro písemnou část. Dokladem o absolvování je certifikát pro obě
úrovně obtížnosti
ŠKOLENÍ K NOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE – ZADAVATEL PUP
Mgr. Šárka Miklíková a Mgr. Lukáš Nápravník absolvovali e-learningový kurz zadavatelů
pro žáky s PUP.
ŠKOLENÍ PRO INTERNÍ VYUČUJÍCÍ „Na jedné lodi“
Projekt „Na jedné lodi“ byl zaměřen na zlepšení sociálního klimatu v pedagogických sborech
škol Olomouckého kraje formou realizace pilotních indoor, outdoor a zážitkových kurzů.
Do projektu bylo zapojeno 12 týmů po 12 účastnících ze základních a středních škol.
Úvodní aktivitou projektu byl jednodenní úvodní prezentační seminář. Ten byl realizován
v Olomouci dne 21. prosince 2010 v době od 16:00 do 18:00 hod. Úvodní seminář
prezentoval samotný projekt a jeho realizační tým.
Následně byly realizovány dvoudenní kurzy a workshopy v provedení indoor (přímo na
škole)
5. ŘÍJNA 2011
Tým a týmové dovednosti
19. LISTOPADU 2011
Verbální a neverbální komunikace
4. – 5. DUBNA 2012
dvoudenní kurz v provedení outdoor (v blízkosti školy se zázemím na škole).
Finální aktivitou bylo vyhodnocení a zveřejnění výsledků formou závěrečného hodnotícího
semináře, realizovaného v Olomouci dne 28. června 2012 v době od 16:00 do 18:00 hod.
Za SOŠ Olomouc spol. s r. o. se vyhodnocení zúčastnila RNDr. Hana Blahová.
Účastníci projektu obdrželi certifikát.
92
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
KURZY A ŠKOLENÍ NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012
Ing. Edlová
27. 1. 2012 Změny v účetnictví, daních, mzdách 2012
93
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
h) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI
ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
PŘEHLED AKCÍ - ŠKOLNÍ ROK 2011 – 2012
Měsíc
ZÁŘÍ
Datum akce:
5. – 6. září 2011
7. září 2011
14. – 16. září
2011
20. září 2011
21. září 2011
Akce:
Adaptační poznávací
pobyt
Světluška – charitativní
akce
Projekt „Předsudky jsou
out“ Rusava
BESIP Team
Den dopravní prevence
Země 3000
Čína – říše mocného
draka
Ročník:
I.A
vybraní
žáci
II.A
Pedagog
MIK
NAP
GLA
NAP
STE
IIIA,
IIIB
1.- 3.
ročník
22. září 2011
Lanové centrum
1.- 3.
ročník
25. září 2011
Evropský den jazyků
všichni
30. září 2011
Beseda s Policií ČR
I.A
4. října 2011
11. října2011
18. října 2011
IIIA
IIIB
IIIB
vybraní
žáci
31. 10. – 2. 11.
2011
Sociologický výzkum
Sociologický výzkum
Soudní přelíčení
Darování krve –
transfúzní stanice
Projekt „Předsudky jsou
out“
1. listopad 2011
Pohodáři „Guatemala“
I.A, IIIB
2. . listopad 2011
Gaudeamus
14. listopad 2011
Tyfloservis, Tyflocentrum
GLA
BLA
GLA
NAP
OPL,
KLA,
WUR
MIK
ŘÍJEN
19. října 2011
II.A
NAP
NAP
MIK
STE
NAP
STE
LISTOPAD
94
4.
ročníky
IIIA,
IV.A
BLA,
GLA
SUCH
BOG
VAŘ,
VLK
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
PROSINEC
5. prosinec
2011
6. prosinec
2011
19. prosinec
2011
20. prosinec
2011
21. prosinec
2011
22. prosinec
2011
LEDEN
19.leden 2012
19. leden 2012
26. leden 2012
30. leden 2012
30. leden 2012
Předání sbírky pro
Kojenecký ústav
vybraní
žáci
Olympiáda v ČJ
všichni
Vánoční Vídeň
vybraní
žáci
Přednáška o zdraví a
prevenci
Vědomostní
olympiáda
Přehlídka tříd
Brno – divadlo
Polárka a Technické
muzeum
Brno – Projekt ZŠ
Prezentace Vězeňské
služby OL
Úřad práce
Prezentace Moravské
vysoké školy
I.A
STE
VAŘ
BOG
DAN
STE
všichni
všichni
všichni
všichni
IIIA a
IV.A
I.A
III.B, I.A
VAŘ, JAV
BLA
MIK, BOG
IV.B,C
IV.B
IV.C
MIK, BOG
DAN
Knihovna města
Olomouc
Úřad práce
Divadélko K. Čapka
HK
4.
ročníky
IV.A
VAŘ, SUCH,
GLA
VAŘ
VAŘ
Věznice
IV.B a
IV.C
VAŘ, MIK, STE
Vláčilová
BEN
I.A
BOG
ÚNOR
1. únor 2012
1. únor 2012
2. únor 2012
9. únor 20121
22. únor 2012
24. . únor 2012
Soutěž v ruském
jazyce Mohelnice
Beseda EKO
všichni
BŘEZEN
15. březen
2012
20. – 23.
březen 2012
20. – 29.
březen 2012
27. březen
2012
29. březen
2012
30. – 31.
březen 2012
I.A,II.A,
IIIB
I.A, II.A
Testování Scio PRO23
IIIB
Testování Maturitní
maturitní
trenink Scio
ročníky
Testování PdF UP
Festival Jeden svět
všichni
Soutěž v psaní
vybraní
žáci
Předsudky jsou out
II.A
KLA,OPL,WUR,
VAŘ, BLA
VLK
NAP, STE
DUBEN
3. duben 2012
Olympiáda
Poučová
95
KLA
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
v anglickém jazyce
3. duben 2012
12. – 17. duben
2012
14. – 15. duben
2012
17. – 20. duben
2012
25. – 27. duben
2012
Soutěž v psaní na PC
Londýn a Jižní Anglie
vybraní
žáci
vybraní
žáci
Předsudky jsou out
II.A
Praktické maturitní
zkoušky
maturitní
ročníky
Praha
IIIA,IIIB
DAN
BOG
NAP, STE
VAŘ, BEN,
BOG
KVĚTEN
2. květen 2012
3. květen 2012
3. květen 2012
3. květen 2012
17. květen 2012
24. květen 2012
Státní vědecká
knihovna Olomouc
Radnice a informační
centrum
Zemský archiv
Katastrální úřad
Zájezd Projekt ZŠ
Beseda s rodilým
mluvčím
I.A,II.A
I.A,II.A
IIIA,B
IIIA,B
I.A
IIIA,B
BLA
KLA, OPL
ČERVEN
24. červen 2012
25. červen 2012
26. červen 2012
27. červen 2012
28. červen 2012
Obhajoby projektu
„Předsudky jsou out“
Závěr projektu
„Předsudky jsou out“
Cinestar Železná Lady
SOS Festival
Olympijský den
II.A
II.A
NAP, STE,
DAN
NAP, STE,
DAN
všichni
všichni
všichni
12. PROSINEC 2011 SETKÁNÍ SOUČASNÝCH I BÝVALÝCH ŽÁKŮ ŠKOLY
Při příležitosti 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY uspořádala Střední odborná škola
Olomouc spol. s r. o. dne 12. prosince 2011 od 12:00 do 18:00 DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ pro všechny absolventy naší školy. Popovídat a zavzpomínat na svá studia si přišla
řada absolventů denního i dálkového studia. V rámci setkání s pedagogy měli také možnost
prohlédnout si výstavu fotografií z historie školy, kroniku a videa z maturitních plesů
a vánočních přehlídek
SETKÁNÍ PEDAGOGŮ K 20. VÝROČNÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
V roce 2011 slavila Střední odborná škola Olomouc spol. s r. o. 20. výročí svého založení.
Pozvala k přátelskému předvánočnímu posezení všechny bývalé i současné spolupracovníky.
dne 14. prosince 2011 v budově školy.
- prohlídka školy od 13:30 hodin,
- posezení s kolegy od 14:00 do 17:00 hodin,
- v rámci oslav 20. výročí uspořádala také výstavu fotografií z historie školy
a ALMANACH, který každý účastník setkání obdržel.
96
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
EXKURZE A BESEDY
ZEMĚPIS
21. ZÁŘÍ 2011 ČÍNA – ŘÍŠE MOCNÉHO DRAKA
1. LISTOPAD 2011 GUATEMALA
V rámci výuky regionálního zeměpisu v měsíci září a listopadu se staly vhodným doplňkem
přednášky o Guatemale, kterou pořádala agentura Pohodáři a přednáška od agentury
MediaPro „Čína – říše mocného draka“ v kině Metropol. Formou multiprojekce diapozitivů
a zvukových ukázek byli žáci seznámeni s životem a přírodou ve Střední Americe a Asii.
9. LISTOPAD 2011
EKOLOGIE – NÁVŠTĚVA SPALOVNY V ZOO OLOMOUC NA SVATÉM
KOPEČKU
V rámci výuky ekologie ve druhém ročníku se 9. listopadu 2011 žáci II. A zúčastnili exkurze
do spalovny v ZOO Olomouc na Svatém Kopečku. Žáci se tak mohli názorným způsobem
seznámit s provozem spalovny produkující kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla.
Výklad byl současně spojen s prohlídkou energetického využívání biomasy. Díky ochotě
zaměstnanců Zoologické zahrady se žáci také mohli na závěr podívat na zimoviště drobného
ptactva a jeho krmení.
97
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
Ve dnech 5. a 6. září 2011 se uskutečnil poznávací pobyt pro 1. ročník ve Václavově
u Oskavy.
Po dlouhé a náročné cestě jsme se ubytovali v hotelu Václavov, následovala menší túra
s aktivitami zaměřenými na vzájemné poznání kolektivu. Protože bylo teplo, využili jsme po
návratu možnosti koupání v krytém bazénu, který se nacházel přímo v hotelu. Večer vypukla
polštářová bitva a poté následovalo pasování žáků do Středoškolského stavu. Ráno po
vydatné snídani jsme hráli všem známou strategickou hru „Křížovka“, kde družstvo
Havelková, Richter, Krejčí, Silná, Kováříková zlomilo rekord školy vyluštěním tajenky v čase
32 minut. Následoval úklid pokojů, balení a oběd a už nás čekala jenom cesta domů…
2. LISTOPAD 2011 GAUDEAMUS BRNO
2. LISTOPAD 2011 EXKURZE DO MORAVSKÉ ZEMSKÉ KNIHOVNY
Jako každoročně tak i letos byla pro žáky 4. ročníků naší školy zorganizována návštěva
evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2011 v Brně.
Nabídku vzdělávání na veletrhu představilo 186 českých i zahraničních univerzit, vysokých,
vyšších odborných a jazykových škol, agentur zajišťujících vzdělávání v zahraničí, institucí
zabývajících se přípravou na přijímací zkoušky a poradenstvím v oblasti vzdělávání.
Žáci se tak mohli dozvědět podrobnosti o otevíraných oborech studia, o přijímacím řízení
i samotném studiu na vysokých a vyšších odborných školách doma i v zahraničí. Součástí
programu byla i návštěva moderní budovy Moravské zemské knihovny, jejíž jednotlivá patra,
studovny i ostatní prostory si mohli studenti prohlédnout. Studentům byl promítnut krátký
filmu o historii bývalé Moravské zemské knihovny a stavbě nové budovy.
14. LISTOPAD 2011 TYFLOSERVIS A TYFLOCENTRUM
14. 11. 2011 se žáci IIIA a IV.A za doprovodu Ing. H. Vlkové a Mgr. J. Vařekové zúčastnili
Dne otevřených dveří v Tyfloservisu a Tyflocentru. Žáci viděli programy pro nevidomé,
vyzkoušeli si chůzi s bílou holí a otestovali své čichové senzory. V Tyflocentru se zapojili do
besedy o možnostech života po ztrátě zraku, jakým způsobem tato o. p. s. pomáhá a jakým
způsobem se na předávání informací takto handicapovaným lidem mohou podílet
i oni.
Tato exkurze se ukázala velice přínosnou zejména pro tento obor naší školy, který založen na
práci s informacemi.
98
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
22. PROSINEC 2011 – PŘEHLÍDKA TŘÍD
Každoročním rozloučením s končícím rokem je přehlídka dovedností tříd, která navazuje na
vědomostní soutěž. Tato akce tentokrát neměla jednotné téma, přesto všechny její části
spojovalo to, že chtěly pobavit nejen diváky, ale také samotné tvůrce. Jako každý rok se i tato
přehlídka vydařila. Každá třída si připravila nějaký program – písničku, scénku, prezentaci
vzpomínek (zejména 4. ročníků), výroků žáků i učitelů a filmovou produkci. Zde také byly
vyhlášeny výsledky vědomostní soutěže a předány vánoční dárky, které si předávaly třídy
navzájem, ale také dárky, které předávali třídní svým třídám a také opačně. Jednotlivé třídy
tato přehlídka stojí jistě velké úsilí, ale vždy je oceněno velkým potleskem, proto se tato akce
stává vždy skvělým zakončením roku.
19. LEDEN 2012 EXKURZE DO BRNA
19. 1. 2012 navštívily třídy IIIA a IV.A oborů Informační systémy a služby a Knihovnické a
informační systémy a služby SOŠ Olomouc spol. s r. o. divadelní představení v brněnském
divadle Polárka. Speciálně pro žáky divadlo připravilo titul Manon Lescaut, po němž
následoval ve spolupráci s diváky jeho rozbor. Hra se žákům líbila, o tom svědčil velký
aplaus na jejím konci a také to, jak se zapojili do debaty s režisérem
a dramaturgem tohoto představení. Po tomto kulturním zážitku se všichni přemístili do
Technického muzea, kde se rozdělili na dvě skupiny a každé z nich se ujal jeden průvodce.
Obě skupiny absolvovaly prohlídky vztahující se k jejich odbornosti s výkladem: Od tamtamů
k internetu a Kultura nevidomých. Při nich bylo možné vyzkoušet si některé vystavené
exponáty. Exkurze se vydařila a žáci měli další možnost alternativní výuky.
31. LEDEN 2012 BESEDA NA ÚŘADU PRÁCE
Na poslední lednový den byla pro žáky čtvrtých ročníků připravena přednáška na téma „Kam
po maturitě“, konaná v Poradenském středisku pro volbu povolání na Úřadu práce
v Olomouci. Žáci byli informováni o možnostech studia na vyšších odborných, jazykových a
vysokých školách, ale také o možnosti vycestovat jako au-pair do zahraničí
a dále o možnosti finanční podpory ze strany úřadu práce při zahájení podnikání. Dále bylo
účastníkům přednášky promítnuto krátké video o tom, jak se (ne)připravit na přijímací
pohovor a byly jim poskytnuty rady, jak sestavit motivační dopis a životopis. Na závěr
přednášky se žáci aktivně zúčastnili diskuze s pracovnicí Poradenského střediska.
1. ÚNOR 2012 KNIHOVNA MĚSTA OLOMOUC
1. února 2012 škola pro žáky 4. ročníků obou oborů objednala přednášky v Knihovně města
Olomouc a zároveň také její prohlídku s výkladem. Žáci IV.A zahajovali přednáškou
o Osvobozeném divadle a to v podzemních prostorách knihovny, které jsou k tomu účelu
upraveny. Vzhledem k jejich studovanému oboru nebylo třeba exkurzi po knihovně
absolvovat, žáci si ověřovali u zaměstnanců své znalosti a zkušenosti z praxe. IV. C a IV.B
vyslechly přednášku o bratrech Čapkových, předtím se podrobněji seznámily s novými
prostory Knihovny města Olomouce. IV.A pokračovala exkurzí na Úřad práce v Olomouci
a zbývající třídy se vrátily do školy, protože ty tuto exkurzi absolvovaly o den dříve.
99
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
17. ÚNOR 2012 REPREZENTAČNÍ MATURITNÍ PLES
V pátek 17. 2. 2012 v budově RCO se uskutečnil reprezentační a maturitní ples SOŠ Olomouc
spol. s r. o. Plesem profesionálně provázela PhDr. Vlasta Jančová a hudbu zajistila skupina
Karamel. Ples byl zahájen projevem zřizovatelky RNDr. Hany Blahové, poté následovalo
vystoupení mažoretek, jejichž členkou je jedna ze studentek IV.A. Na plese také vystoupila
Alžběta Spáčilová ze IIIA, která tak představila své svěřenkyně a sama sebe v tanečním
vystoupení v jazzovém stylu. Nechyběla ani všemi oblíbená tombola, která byla jako každý
rok bohatá a rozmanitá. Hlavním bodem programu však bylo tradiční šerpování a stužkování
maturitních ročníků - IV.A, IV.B, IV.C a DV. jejich třídními učiteli. Poté slavnostním
přípitku v podobě míchaného nápoje maturanti složili slib a prostřednictvím sóla pro ně tak
poděkovali svým rodičům za podporu při studiu. I letošní ples se tak zařadil mezi výjimečné
úspěšné akce školy.
22. ÚNORA 2012
EXKURZE DO INFORMAČNÍHO CENTRA A PROHLÍDKA OLOMOUCKÉ
RADNICE
22. února 2012 byla IV.A oboru knihovnické a informační systémy a služby umožněna
prohlídka olomoucké radnice a Informačního centra Olomouc. Velice příjemná a erudovaná
průvodkyně provedla s podrobným výkladem třídu prostorami radnice - Obřadní síní, kaplí
sv. Jeronýma, předsálím kanceláře primátora a, přestože ještě není otvírací doba, žáci mohli
vystoupat do radniční věže, z které byl nečekaně pěkný výhled na celou Olomouc a její blízké
okolí. Prohlídku zakončila návštěva Infocentra v přízemí radnice. Tam byli žáci seznámeni
s jeho chodem, možnostmi a požadavky na uchazeče o práci v Infocentru.
2. KVĚTEN 2012 EXKURZE DO VĚDECKÉ KNIHOVNY
2. května 2012 byla pro žáky 1. – 3. ročníků obou oborů zajištěna exkurze do Vědecké
knihovny v Olomouci komentovaná Mgr. A. Vitáskovou. Žáci viděli nové i rekonstruované
prostory knihovny, konkrétně studovny, volný výběr, registraci a informační službu. Smyslem
této exkurze bylo, aby se žáci seznámili s možnostmi výpůjčky především odborné literatury,
která bude nezbytná při jejich budoucím studiu. Prohlídka Vědecké knihovny trvala asi
hodinu.
2. KVĚTEN 2012 VLASTIVĚDNÉ MUZEUM – PŘEDNÁŠKA
2. května 2012 po prohlídce Vědecké knihovny následovala přednáška, vybraná žáky, ve
Vlastivědném muzeu v Olomouci. Přednáška se jmenovala Čarodějnické procesy na
Šumpersku ve světle nových poznatků. Žáky zaujaly zejména pasáže vysvětlující průběh
čarodějnických sabatů, výrobu lektvarů a stupně tortury. Obsah této přednášky žáci mohou
spojit s Kaplického Kladivem na čarodějnice - jedné z knih v seznamu četby k ústní zkoušce
z českého jazyka a literatury. V době, kdy se konala tato netradiční výuka, v budově školy
probíhala písemná část společné části maturitní zkoušky a to zkouška z českého jazyka
a literatury. Této zkoušky se účastnili všichni žáci čtvrtých ročníků denního i dálkového
studia. Následující den se konala zkouška z anglického jazyka, kterou si vybrala většina
studentů.
100
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
3. KVĚTEN 2012
EXKURZE DO ZEMSKÉHO ARCHIVU A NA KATASTRÁLNÍ ÚŘAD
3. května 2012 navštívila třída IIIB Zemský archiv Olomouc a Katastrální úřad pro
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc. Katastrální pracoviště zaměstnává přes
padesát administrativních pracovníků. Žáci se seznámili s hlavními úkoly a chodem
katastrálního úřadu. Přednášku s obrazovou prezentací a s besedou vedl Ing. Vítězslav Musil,
ředitel katastrálního úřadu.
PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ NA RADNICI
18. června 2012 byla od 14:00 na olomoucké radnici slavnostně předávána absolventům
denního oboru veřejnoprávní činnost a knihovnické a informační systémy a služby
vysvědčení. Jedinečného aktu se zúčastnili nejen absolventi, ale také jejich rodiče. Školu
zastupovaly třídní učitelky obou oborů studia: Mgr. J. Vařeková za KISS, Ing. P. Suchánková
a J. Glacner za VSP, vedení reprezentovaly Mgr. H. Blahová – zřizovatelka školy a Mgr. S.
Daňková – ředitelka školy. Po tomto důstojném a dojemném rozloučení s celým studiem měly
všechny třídy v následujících dnech maturitní večírky.
101
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
ZÁJEZDY
19. PROSINEC 2011 VÁNOČNÍ VÍDEŇ
Tak jako minulý rok i letos se dne 19. prosince 2011 konal zájezd studentské společnosti při
SOŠ Olomouc spol. s r. o. do Vídně. První zastávkou výletu byl zámek Schönbrunn, kde
účastníci zhlédli výstavu historických kočárů. Po přesunu do centra čekala žáky procházka
okolo Hofburgu, nádvořím Schweizerhofu se pak přemístili do Klenotnice, nejvýznamnější
sbírky skvostů na světě. Zde, v nejstarší části Hofburgu (13. st.), mohli všichni vidět nejen
císařskou korunu Svaté říše římské (z doby okolo r. 962) a rakouskou císařskou korunu
(1602), ale také burgundský poklad z 15. století a poklad Řádu zlatého rouna. Osobní volno
na Štěpánském náměstí využili žáci po svém – návštěvou Stephansdomu či místních
obchodních domů. Završením zájezdu byla téměř dvouhodinová procházka tradičními
vánočními trhy před vídeňskou radnicí, kde panovala příjemná předvánoční atmosféra plná
barev a nádherné vánoční výzdoby, všudypřítomná linoucí se vůně svíček, pečených brambor
a výborného punče doplňovala tento každoroční zvyk. Pro ty, kteří byli ve Vídni poprvé, byl
výlet do rakouského hlavního města nezapomenutelným zážitkem.
102
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
25. – 27. DUBEN 2012 POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO PRAHY
Ve dnech 25. – 27. dubna 2012 se třetí ročníky obou oborů pod vedením Ing. T. Bognárové,
Mgr. E. Bělinové a Mgr. J. Vařekové zúčastnily tradiční kulturně poznávací exkurze do
Prahy. Tak jako v loňském roce byli všichni ubytováni v hostelu Elf, nedaleko Hlavního
nádraží. Po krátkém odpočinku třídy vyrazily na objednanou prohlídku na Letišti Ruzyně,
která všechny bez výjimky zaujala. Po ní bylo na 19:00 hod. objednáno představení v Divadle
na Vinohradech J. Kosinskiho „Byl jsem při tom“ s exkluzivním obsazením – v hlavních
rolích V. Preiss a V. Žilková, které mělo u žáků také velkých úspěch. Na druhý den žáky
čekala prohlídka Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V Senátu žáci
viděli jednání o zákonu vztahujícím se k auditům, při kterém byl přítomen i ministr financí
M. Kalousek. V Parlamentu měli žáci možnost zasednout do poslaneckých lavic, největší
zájem byl přirozeně o místa premiéra a předsedkyně. Následovala návštěva Vyšehradu
s neuvěřitelnou vyhlídkou, čehož se využilo především k fotografování. Počasí nám taky
přálo, takže fotky se vyvedly. Poté žáci mohli využít plánovaného osobního volna
k samostatnému poznávání Prahy, ale taky nákupům. Někteří však zůstali s vyučujícími
a vrátili se na Hradčanské náměstí, aby pak došli ke Strahovskému klášteru, potom vystoupali
na Petřínskou rozhlednu a nakonec mohli vidět pomník K. H. Máchy. Po tomto fyzicky
i psychicky náročném dnu žáky čekal den poslední, mírně odpočinkový. V pátek dopoledne
byla zajištěna komentovaná prohlídka Národního divadla, následovala procházka podél
vltavského nábřeží ke Karlovu mostu, po něm na Kampu a pak zpět na Staroměstské náměstí.
Odpoledne se všichni vraceli vlakem do Olomouce. Viz www.skolaodborna.cz
103
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
ZÁJEZD DO LONDÝNA A JIŽNÍ ANGLIE
12. – 17. DUBEN 2012
Ve dnech 12. – 17. dubna 2012 se několik žáků naší školy zúčastnilo autobusového zájezdu
do Londýna a několika míst v hrabství Kent (jižní Anglie).
Žáci tak mohli nasát předolympijskou atmosféru britské metropole a na vlastní oči spatřit
známá místa jako například Westminsterské opatství, budovy Parlamentu, Whitehall,
Trafalgarské náměstí, Picadilly Cirkus, Čínskou čtvrť SOHO, Buckinghamský palác, The
Tower Bridge, The Tower, Chrám sv. Pavla a pomyslný nultý poledník či královskou
observatoř v Greenwich.
Mezi další úchvatná místa v jižní Anglii, která žáci navštívili, patří také Leeds Castle, jeden
z nejstarších a nejkrásnějších hradů v Anglii s rozsáhlými kvetoucími zahradami a velkým
množstvím vodního ptactva, či katedrála v Canterbury nebo v Rochesteru, jejíž nádherná
zvonkohra zpříjemnila slunečné dopoledne. Dalším zážitkem byla návštěva přímořského
města Brighton – uměleckého a sportovního centra jižní Anglie s Královským pavilonem
a viktoriánským molem Pier a výstavního městečka Eastbourne.
Zájezd nebyl přínosný jen skladbou navštívených míst, ale také pobytem v anglických
rodinách, kde si mohli žáci vyzkoušet angličtinu s rodilými mluvčími.
104
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
VÁNOČNÍ SBÍRKA PRO KOJENECKÝ ÚSTAV
Z podnětu studentů SOŠ Olomouc spol. s r. o. byla zorganizována sbírka věcí pro Kojenecký
ústav v Olomouci. Na písemný dotaz, čím a jak bychom mohli pomoci, nám paní ředitelka
Fickerová odpověděla: „Děkuji za zájem Váš i Vašich žáků pomoci dětem v našem zařízení.
Uvítáme plenky, těch není nikdy dost, případně nějaké obrázkové knížky s jednoduchými
říkadly.“ Žáci do konce listopadu 2011 vytvořili objemnou a věcmi různorodou sbírku, která
byla 5. prosince 2011 odvezena a předána v Kojeneckém ústavu na Nových Sadech. Dar
předávali studenti a studentky z každého ročníku naší školy. Věříme, že takovýto Mikuláš
nebude posledním v historii SOŠ Olomouc spol. s r. o.
2. LISTOPAD 2011
ZÁJEZD DO BRNA NA VÝSTAVU VYSOKÝCH ŠKOL GAUDEAMUS
2. LISTOPAD 2011 EXKURZE DO MORAVSKÉ ZEMSKÉ KNIHOVNY
Jako každoročně tak i letos byla pro žáky 4. ročníků naší školy zorganizována návštěva
evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2011 v Brně.
Nabídku vzdělávání na veletrhu představilo 186 českých i zahraničních univerzit, vysokých,
vyšších odborných a jazykových škol, agentur zajišťujících vzdělávání v zahraničí, institucí
zabývajících se přípravou na přijímací zkoušky a poradenstvím v oblasti vzdělávání.
Žáci se tak mohli dozvědět podrobnosti o otevíraných oborech studia, o přijímacím řízení
i samotném studiu na vysokých a vyšších odborných školách doma i v zahraničí. Součástí
programu byla i návštěva moderní budovy Moravské zemské knihovny, jejíž jednotlivá patra,
studovny i ostatní prostory si mohli studenti prohlédnout. Studentům byl promítnut krátký
filmu o historii bývalé Moravské zemské knihovny a stavbě nové budovy.
105
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
KULTURNÍ AKCE ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011 - 2012
FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ
21. ZÁŘÍ 2011 ČÍNA – ŘÍŠE MOCNÉHO DRAKA
1. LISTOPAD 2011 GUATEMALA
V rámci výuky regionálního zeměpisu v měsíci září a listopadu se staly vhodným doplňkem
přednášky o Guatemale, kterou pořádala agentura Pohodáři a přednáška od agentury
MediaPro „Čína – říše mocného draka“ v kině Metropol. Formou multiprojekce diapozitivů
a zvukových ukázek byli žáci seznámeni s životem a přírodou ve Střední Americe a Asii.
26. ČERVNA 2012 CINESTAR - ŽELEZNÁ LADY
Margaret Thatcherová, neobyčejná a všestranná žena, která dokázala, že
vysoká politika není jen výsadou mužů, se jako první žena stala premiérkou Spojeného
království Velké Británie a Severního Irska. Svým nekompromisním přístupem k politickému,
ale i osobnímu životu, získala přezdívku Železná lady. Film ukazuje Margaretino
jedenáctileté působení v pozici předsedkyně britské vlády, její neústupnost a rozhodnost,
ale i to, jakou cenu zaplatila za politický vliv a moc.
106
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Stejně jako v předcházejícím školním roce škola prostřednictvím PhDr. V. Jančové pro žáky
zajišťovala vstupenky na večerní představení Moravského divadla v Olomouci. Vycházela
jednak z přání žáků, ale také se snažila i o žánrovou pestrost a v neposlední řadě i o návaznost
na výuku. Pro uplynulý školní rok bylo žákům školy nabídnuto několik večerních představení
Moravského divadla Olomouc. Preferovali tituly související s látkou vztahující se ke studiu
české a světové literatury. Zhlédnuto bylo nakonec představení Markéta Lazarová.
2. ÚNOR 2012 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Divadélko pro školy Hradec Králové
Divadélko pro školy, dříve Divadélko bratří Čapků z Hradce Králové, patří k nejvytíženějším
hereckým souborům v České republice. Během posledních deseti let herci odehráli čtyři
a půl tisíce výchovných představení pro děti a mládež. Všechny hry jsou koncipovány jako
doplněk výuky, v souladu s učebními osnovami a jsou připravovány ve spolupráci s Vysokou
školou pedagogickou v Hradci Králové. Jedná se o komorní divadlo s důrazem na kontakt
s divákem, preferují přitom zábavnou formu, která je pro mládež nejpřijatelnější. Přes
relativně uvolněnou atmosféru však žákům nabízí faktický odborný výklad, úryvky ze
slavných divadelních her a názorné ukázky různorodosti žánrů. Umožňují mladému a tedy
relativně nezkušenému divákovi poprvé se dotknout divadla a poznat sílu a krásu této
umělecké formy.
107
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
SPORTOVNÍ AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2011 - 2012
TĚLESNÁ VÝCHOVA
Tělesná výchova je realizována ve školní posilovně a pronajaté tělocvičně ZŠ Svatoplukova.
Tělocvična na ZŠ Svatoplukova je využívána především k výuce sportovních her a sportovní
gymnastiky. Přilehlé prostory tělocvičny jsou pak využívány k výuce atletiky, softbalu,
fotbalu a dalších pohybových her. Obě sportovní zařízení jsou vybavena oddělenými šatnami
pro chlapce a dívky se sociálním zařízením (sprchy, WC).
V rámci hodin tělesné výchovy se škola zaměřuje na rozvoj pohybových schopností (síly,
vytrvalosti, rychlosti a obratnosti) a pohybových dovedností. Ve výuce jsou zahrnuty
teoretické i praktické poznatky ze zdravotní tělesné výchovy zohledňující možné deformace
vzniklé při budoucím zaměstnání. Do výuky se během celého školního roku zařazují návštěvy
sportovních zařízení, které by měly být pro žáky zpestřením a doplněním jejich
tělovýchovného vzdělání. Žáci v hodinách TEV navštívili lanové centrum „Proud”,
bowlingové centrum v sportcentru Best.
V letošním školním roce družstvo dívek reprezentovalo školu ve Středoškolské futsalové lize
vypsané Českomoravským fotbalovým svazem.
108
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
SOUTĚŽE VE ŠKOLNÍM ROCE 2011 – 2012
10. ŘÍJEN 2011 - ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE.
10. října 2011 se v SOŠ Olomouc spol. s r. o. konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce.
OČJ je předmětová soutěž z českého jazyka pro žáky základních a středních škol, jejímž
cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového
projevu s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu. Účast v soutěži je
dobrovolná. Zadané úkoly řeší soutěžící samostatně pod dohledem pedagoga v časovém
rozpětí - gramatika do 60 minut, sloh do 60 minut. Test z gramatiky byl tvořen formou otázek
a nabídky možných odpovědí a východiskem pro slohovou práci byl komiksový příběh. OČJ
je postupovou soutěží, skládá se z několika soutěžních kol (školní, okresní, krajské a
ústřední), naši žáci měli možnost zúčastnit se školního kola. Některé práce byly velmi
zajímavé, ale bohužel nedosáhly potřebného množství bodů.
21. PROSINCE 2011 – VĚDOMOSTNÍ OLYMPIÁDA
Dne 21. prosince 2011 uspořádala škola tradiční vědomostní olympiádu pro žáky. Zúčastnili
se jí zástupci všech tříd všech ročníků. Otázky, které soutěžící potrápily, byly z českého a
cizích jazyků, zeměpisu, všeobecného přehledu. Nechyběly otázky zaměřené na prevenci,
připraveno bylo sudoku. Samostatnou disciplínou bylo psaní všemi deseti naslepo
v počítačové učebně. Záměrem této akce je nejen zkoumat hloubku znalostí žáků, ale i umět
soutěžit za celý tým – to znamená svou třídu. Toto potvrdila třída IV.C, která i v malém počtu
olympiádu vyhrála.
21. PROSINCE 2011 - VÁNOČNÍ SOUTĚŽ V PSANÍ NA KLÁVESNICI
Škola, tak jako každoročně, uspořádala soutěž v psaní všemi deseti naslepo na PC.
1. a 2. ročník
1. Patrik Schüller
II.A
391/0,00
2. Daniela Krejčí
I.A
252/0,00
3. Pavel Michut
II.A
156/0,12
3. - 4. ročníky
1. Josef Mlatečka
IIIA
415/0,0
2. David Kristek
IIIA
318/0,00
3. Lucie Stratilová
IV.A
311/0,00
109
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
4. DUBEN 2012 - VELIKONOČNÍ SOUTĚŽE V PSANÍ NA PC VŠEMI DESETI
Soutěže se na půdě Střední odborné školy služeb s. r. o. Olomouc se sídlem Pavlovická 16/51,
zúčastnili žáci prvního a druhého ročníku. Z celkové účasti 36 žáků se naše žákyně prvního
ročníku Daniela Krejčí umístila na 5. místě a žák Antonín Hrbáček ze druhého ročníku na
7. místě. Bohužel Patrick Schüller byl pro velkou chybovost diskvalifikován, přestože měl
počet čistých úhozů vyšší než studentka, která se umístila na 1. místě s úhozy 299/min.
Antonín
Hrbáček
217,8
0,18
7.
Daniela
Krejčí
240,1
0,04
5.
Patrik
Schüller
309,7
0,40
-
Veronika
Vaňáková
194,4
0,29
-
22. ÚNOR 2012 - KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE V RUSKÉM JAZYCE
Žákyně IV.B Alena Vláčilová se zúčastnila krajského kola soutěže v ruském jazyce
v Mohelnici.
3. DUBEN 2012 - KRAJSKÉHO KOLA OLYMPIÁDY SOŠ V ANGLICKÉM JAZYCE
Žákyně IIIB Petra Poučová se zúčastnila krajského kola olympiády SOŠ v anglickém jazyce
v Šumperku.
Dne 3. 4. 2012 proběhl na SOŠ, Šumperk, Zemědělská 37. ročník Krajské konverzační
soutěže v anglickém jazyce pro střední odborné školy. Soutěžilo se ve dvou kategoriích:
1.a 2. ročníky a 3.a 4. ročníky. Uvedená soutěž se skládala ze dvou částí. V první části, která
proběhla písemnou formou, soutěžící plnili úkoly v poslechovém a lexikálním testu. V ústní
části řešili jazykovou situaci v předem vylosovaných dvojicích a následně každý samostatně
konverzoval na vylosované téma.
Ve dvou kategoriích soutěžilo 37 žáků z celého kraje, jejichž znalosti hodnotilo šest porotců
z řad pedagogů. Soutěže se zúčastnila žákyně IIIB Petra Poučová, a přestože se neumístila na
jednom ze tří prvních míst, dosáhla kvalitních výsledků a umístila se v první polovině
startovního pole.
110
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
OD 26. ZÁŘÍ DO 7. ŘÍJNA 2011- SCIO TESTOVÁNÍ VECTOR 1 - TŘÍDA I.A
DATUM DEN
26. 9.
30. 10.
30. 10.
3. 10.
5. 10.
5. 10.
6. 10.
7. 10.
7. 10.
PONDĚLÍ
PÁTEK
PÁTEK
PONDĚLÍ
STŘEDA
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
PÁTEK
VYUČ.
HOD.
PŘEDMĚT VYUČUJÍCÍ DÉLKA/MIN.
3.
5. - 6.
5. - 6.
1.
2.
6.
1.
1.
5. - 6.
ZEM
OSP
ZSV
ČJL
ANJ
CHE
FYZ
DEJ
MAT
GLA
MIK
MIK
VAŘ
OPL
VRA
ŘÍH
GLA
BLA
20
60
20
45
45
20
20
20
60
VYHODNOCENÍ ÚŘEDNÍHO DNE
V rámci odborné přípravy na pozici úředníka státní správy a samosprávy jsme určili středu
úředním dnem a tím i odpovídající oblečení. Úřední den byl vyhodnocován 1 x týdně vždy ve
středu. Zúčastnily se všechny třídy denního studia. Nejlépe si vedla třída IV.C, která byla
vždy ve společenském oděvu (i dívky i chlapci). IV.C zvítězila celkem 14x. O druhé místo se
dělily třídy IV.B a IIIB, které byly hodnoceny 4x jako nejlepší. Na třetím místě se umístila
třída I.A, která byla hodnocena 2x na prvním místě.
Odměnou pro vítěze a hlavní cenou bylo setkání v olomoucké cukrárně/kavárně Opera, kde
žáky čekalo sladké pohoštění.
111
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
i) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ
ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ
INSPEKCÍ
Poslední kontrola ČŠI proběhla ve dnech 29. – 30. listopadu 2010 a 1. prosince 2010
ČŠI kontrolovala hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytované střední
školou podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/20004 Sb. , zjišťování a hodnocení
podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných vzdělávacích programů;
zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními
předpis a rámcovým vzdělávacím programem podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona.
Škola byla hodnocena celkově nadprůměrně.
Ve dnech 29. – 30. listopadu 2010
proběhla na škole státní kontrola dodržování právních předpisů, které se vztahují
k poskytování vzdělávání a školských služeb vykonávána podle ustanovení § 174 odst.
2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů zaměřená na zjištění
bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při vzdělávání.
V kontrolovaných oblastech nebylo zjištěno porušení právních předpisů.
112
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
j) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
za školní rok 2011/2012
1) PŘÍJMY
Dotace
Školné - denní studium
Školné - dálkové studium
Dary
Tržby
Ostatní příjmy
CELKEM
5 893 577 Kč
2 111 310 Kč
696 320 Kč
0 Kč
100 690 Kč
7 259 Kč
8 809 156 Kč
2) VÝDAJE
Výdaje neinvestiční celkem
z toho:
Mzdy
Ostatní osobní náklady OON
Odvody
Učebnice, UP
DHM
Ostatní provozní náklady
Ostatní finanční náklady
9 273 681 Kč
4 784 576 Kč
341 170 Kč
1 653 762 Kč
15 185 Kč
8 400 Kč
1 871 750 Kč
598 838 Kč
ZPRÁVA AUDITORA
Viz příloha
113
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
k) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO
ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH
PROGRAMŮ
V roce 2011 škola ukončila tříletý mezinárodní projekt v rámci programu Comenius,
podporovaný Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy (NAEP, www.naep.cz)
v rámci multilaterálních projektů Partnerství škol Comenius . Celý projekt nesl název „Climate
change - changes choices“ a byl zaměřen na témata v dnešní době velmi aktuální: na klimatické
změny, globální oteplování, spotřebu energie apod.
114
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
l) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO
UČENÍ
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLENÍ PEDAGOGICKÝCH
PRACOVNÍKŮ
Doktorandské studium UP Mgr. Jana Vařeková
Olomouc
Studium primární prevence Mgr. Lukáš Nápravník
(studium pro školní
2009/2011
metodiky prevence)
2009/2010
FF UP Olomouc
Realizuje P-Centrum
Kappa-Help Přerov
Úspěšně ukončené v prosinci 2011.
Rozšiřující studium –
anglický jazyk pro střední
2010/2012
školy UP Olomouc
Mgr. Ing. Soňa Opletalová
UP Olomouc
Úspěšně ukončené v září 2012.
VÝCVIK MEDIACE
V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se Ing. Pavla Suchánková zúčastnila
12denního výcviku Řešení konfliktů technikou mediace, který se konal na jaře roku 2012
v celkové dotaci 100 hodin. Výcvik je schválen dle vzdělávacích standardů Asociace
mediátorů ČR, který je zároveň akreditovaný MŠMT pod č. 25113/2008-25-472 pro
pedagogické pracovníky-výchovné poradce a (podle zákona 563/2004 Sb. a zákona
500/2004 Sb).a MPSV pod č. 2009/713-SP pro pracovníky v sociálních službách (podle
zákona 108/2006 Sb. a zákona 500/2004 Sb.).
Výcvik se zabýval těmito tématy:
Úvod do mediace, Role mediátora,
Mediace jako ucelený proces se všemi typickými fázemi, její definice a cíle,
Bariéry v komunikaci, nástroje k jejich snižování,
Úvod do teorie konfliktu – druhy, typy, styly a modely řešení konfliktu,
Principy a nástroje participativního řešení konfliktu a vyjednávání,
Specifické dovednosti, nástroje a strategie mediátora,
Tvorba, forma a parametry mediačních dohod,
Těžkosti v jednotlivých fázích mediace a jejich zvládání,
Zásady práce ve dvojici mediátorů,
Vedení odděleného jednání, Specifika rodinné mediace,
Právní rámec mediačních dohod, Situace vhodné a nevhodné pro mediaci,
Principy a zásady mediace, Praktická cvičení, modelové situace, sebepoznání.
Ing. Pavla Suchánková po absolvování výcviku obdržela Osvědčení o absolvování výcviku
-
115
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
Škola se v roce 2009 stala FAKULTNÍ ŠKOLOU při PdF UP Olomouc.
PRAXE STUDENTEK PEDAGOGICKÉ FAKULTY UP OLOMOUC
Ve školní roce 2011/2012 probíhala na naší škole praxe studentek Pedagogické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci. Studentky absolvovaly několik výstupů a několik hodin
náslechů u Ing. Suchánkové, Mgr. Miklíkové a Mgr. Nápravníka.
116
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
m) ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU
REALIZOVANÝCH PROJEKTECH
FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ
PROJEKTY FINANCOVANÉ Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A
STÁTNÍHO ROZPOČTU
PROJEKT „ZAVEDENÍ METOD A FOREM VÝUKY POMOCÍ ICT“
Od 1. února 2010 do 30. června 2012 realizovala Základní škola prof. Z. Matějčka Olomouc
projekt CZ.1.07/1.2.12/02.0010 Zavedení metod a forem výuky pomocí ICT pro žáky 6. a 7.
ročníků ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami. V rámci tohoto projektu byly vytvořeny
výukové a metodické materiály předmětů pracovní vyučování, dějepis, zeměpis, informatika
a průřezového tématu environmentální výchova pro žáky 6. a 7. ročníků. Pro inovovanou
výuku těchto předmětů škola vybudovala 2 multimediální počítačové učebny, jedna je
umístěna v budově na Svatoplukově ulici, druhou využívají žáci a učitelé v budově na ulici
Táboritů na Bělidlech. Střední odborná škola Olomouc spol. s r. o. realizovala pro učitele
zapojené do tohoto projektu vzdělávací kurz DVPP pro zvýšení ICT kompetencí pedagogů
školy. Kurzem úspěšně prošlo 28 pedagogů, naučili se využívat balík kancelářských
programů MS Office 2007 pro tvorbu pracovních listů a dalších vzdělávacích materiálů
vhodných pro výuku. Žáci a učitelé SOŠ Olomouc spol. s r. o. se do projektu zapojili také
jako organizátoři různých sportovních, vzdělávacích, environmentálních a kulturních aktivit.
Zúčastnili se jich žáci a učitelé 3 základních škol Olomouckého kraje – (ZŠ prof. Z. Matějčka
Olomouc, Základní škola a Mateřská škola Přerov, Malá Dlážka 4 a Základní škola, Dětský
domov a Školní jídelna Litovel) a žáci a učitelé SOŠ Olomouc spol. s r. o. Všechny aktivity
měly za úkol působit jako prevence sociálně patologických jevů ve společnosti. Budoucí
úředníci ze SOŠ Olomouc spol. s r. o. se učili jednat se spoluobčany s mentálním postižením
a žáci těchto škol se naopak učili komunikovat se středoškoláky – budoucími úředníky státní
správy a samosprávy. Společně jsme se vypravili poznat jeden z divů našeho kraje –
přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně a Muzeum papíru ve Velkých Losinách. Pro všechny
účastníky to byl velmi poučný a pěkný den. Na další exkurzi jsme zamířili do Hanáckého
skanzenu v Příkazích a do Muzea vězeňství v Uničově, kde jsme se seznámili s různými
aspekty života našich předků. V lednu 2012 jsme v Planetáriu v Brně zhlédli film
Neuvěřitelné Brno. Zjistili jsme, jak vypadala oblast dnešního Brna před miliony let.
Prohlédli jsme si také expozice Mohyly Míru a Památníku bitvy u Slavkova na Staré Poště.
Na jaře 2012 jsme navštívili Mladečské jeskyně a Památník lovců mamutů v Předmostí. Naše
poslední projektová cesta vedla do ZOO Lešná a na hrad Buchlov. Všechny exkurze a výlety
byly zajímavé a poučné, získané informace zúročili žáci ve vědomostní soutěži. Zajímavou
společnou aktivitou ZŠ prof. Z. Matějčka a SOŠ Olomouc spol. s r. o. byl Dětský den, který
117
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
svým vystoupením oživila kapela mladých hudebníků z olomouckého dětského domova.
Projekt jsme zakončili závěrečnou konferencí, kde všichni autoři představili výsledky své
dvouleté práce – pracovní listy s metodikami v tištěné a elektronické podobě. Všichni
přítomní se shodli na tom, že projekt byl pro všechny školy zajímavý a poučný. Pracovní listy
v elektronické podobě budou nabídnuty všem základním školám praktickým Olomouckého
kraje. Projekt byl podpořen částkou 4 281 240,--Kč z prostředků Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky. RNDr. Hana Blahová – manažerka projektu
EKOLOGICKÝ DEN NA ZŠ PROF. MATĚJČKA
Žákyně třídy II.B pomohly s organizací s vědomostní a dovedností soutěží v rámci
Ekologického dne na Základní škole prof. Z. Matějčka v Olomouci – Řepčíně, kdy dohlížely
na průběh soutěží na jednotlivých stanovištích. Jednotlivé disciplíny měly prověřit znalosti
žáků v oboru přírodovědy, ekologie a prověřit jejich vztah k třídění a recyklaci odpadů.
118
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
PROJEKTY FINANCOVANÉ Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A
STÁTNÍHO ROZPOČTU
PROJEKT „PŘEDSUDKY JSOU OUT“
Ve školním roce 2011/2012 se škola a třída II.A zapojila do projektu Předsudky jsou OUT!,
který byl realizovaný občanským sdružením Step by Step ČR. Projekt byl realizován za
finanční podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu a všechny aktivity jsou
hrazeny z rozpočtu projektu.
Projekt se skládal ze tří částí:
V prvním pololetí proběhl kurz protipředsudkového vzdělávání s názvem „Jak je to
s předsudky?“ Jednalo se o dva 3denní výjezdní semináře. V rámci těchto seminářů se žáci
seznámili zážitkovou metodou s tématem předsudků a stereotypů.
Další dvě části probíhaly v druhém pololetí:
Druhou část představoval nevýjezdní seminář zaměřený na témata multikulturní výchovy
a sociálního vyloučení s názvem „Jak se žije národnostním a etnickým menšinám v ČR?“
Ve třetí části žáci zpracovávali a realizovali pod vedením lektorů vlastní projekt, který byl
zaměřený na témata z oblasti multikultury.
Na závěr celého projektu proběhla veřejná prezentace žákovských projektů, na kterou bylo
pozváno vedení školy a rodiče.
Nový rok začal pro SOŠ velmi netradičně, alespoň pro žáky II.A. Tato třída byla totiž minulý
rok vybrána, aby se zúčastnila exkluzivního celoročního projektu „Předsudky jsou out“.
Cílem tohoto dlouhodobého projektu, počítá se se 16 dny během celého roku, je snížit
tendenci utváření postojů a názorů na základě zažitých stereotypů a předsudků. Kromě tohoto
hlavního mota budou žáci vytvářet náročné projekty a jak již napověděl první třídenní
seminář, lépe poznají sebe i své školní nejbližší.
První výjezd máme již za sebou. Konal se 14. - 16. 9. 2011 v rekreační oblasti Hostýnských
vrchů v malebné obci Ruzsava. Naši žáci absolvovali dosti nabitý, ale zajímavý program
s dvěma skvělými slovenskými lektory Zuzkou Reveszovou a Františkem Eku Mižigárem.
Mimo jiné byly na programu skupinové prožitkové hry určené k vytváření zdravých postojů
a dokonce netradiční hudební lekce, kterém měly díky muzikálnosti obou lektorů obrovský
úspěch. Nemohla chybět ani stezka odvahy pod dohledem všech přítomných dospělých.
Myslím, že mohu směle za všechny zúčastněné říci, že se již společně s nimi těšíme na další
setkání a to v měsíci listopadu.
Projekt „Předsudky jsou out“ díl II.
Ve dnech 31. 10. až 2. 11. 2011 se žáci II. A zúčastní druhého výjezdu v rámci exkluzivního
projektu „Předsudky jsou out“ v rekreačním středisku obce Luka. Celý tento výjezd
(ubytování, dopravu a plnou penzi) je pro žáky zdarma.
119
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
PROJEKT / PRODUKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM
FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
PROJEKT „RESPEKT NEBOLÍ“
Škola se zapojila do projektu „RESPEKT NEBOLÍ“ aneb „Žijeme spolu, komunikujeme
spolu, potřebujeme se a obohacujeme se vzájemně.“
Stručný obsah projektu:
Obsahem projektu je několik na sebe navazujících nebo paralelně realizovaných
aktivit, směřujících k odstranění nezájmu a časté lhostejnosti ke spoluobčanům starších
generací. Projekt směřuje k navázání na tradice udržování rodinných vazeb, paměť
rodiny. V širším kontextu se snaží zdůraznit často velmi cenné avšak opomíjené
hodnoty životních zkušeností starých lidí.
Úkoly žáků:
1) Vytvořit jakoukoli výtvarnou technikou ztvárnění rukou - otisky dlaní zástupců všech
generací v rodině.
2) Vytvořit fotku/fotodokumentaci (generace v naší rodině) – mohou vytvořit společnou
generační fotku nebo pořídit snímek jednotlivců
3) Během prázdnin dopsat, zpracovat příběh inspirovaný životem starší
Na projektu pracují I. STEJSKALOVÁ, Š. MIKLÍKOVÁ, J. VAŘEKOVÁ
27. ČERVNA 2012 v rámci „Dne SOS“ vytvářeli žáci 1. ročníku SOŠ Olomouc spol. s r. o.
otisky dlaní, které jsou podkladem k prázdninové práci. Během prázdnin žáci dotvoří
libovolnou výtvarnou technikou otisky dalších členů rodiny, aby vznikl generační soubor .
120
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
121
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
DALŠÍ PROJEKTOVÉ AKTIVITY
Škola se zapojila do celorepublikové programu Recyklohraní organizovaného firmami
Asekol, s. r.o., Ecobat, s. r. o. a EKO-KOM, a. s. Škola dostala k dispozici sběrné nádoby na
drobný elektroodpad a použité baterie. Žáci se zapojili do těchto úkolů:
-
Slavíme Den Země
Jak je to u nás ve škole?
Kvíz o zpětném odběru elektrozařízení
Kvíz z oblasti třídění a recyklace odpadů I
PROJEKT „CO VŠECHNO UMÍ KAPALINY A VZDUCH“
Dne 27. ledna 2012 a také 4. 5. 2012 a 22. 6. 2012 žákyně IIIB třídy (Sedláčková Nikola,
Sedláčková Denisa, Abrahamová Nikola, Škurková Tereza, Tesaříková Dáša, Šromovská
Pavlína a Slobodníková Marie) přispěly vzájemnou spoluprací a pozitivním přístupem ke
zdárnému průběhu první části akce v rámci projektu dle RVP s názvem: Co všechno umí
voda. Projekt je zaměřený na podporu zájmu dětí o přírodní vědy a rozšiřuje jejich poznání.
Projekt je plně v souladu s RVP.
Autorem projektu je Ing. Irena Klanicová, v úzké spolupráci s MŠ Řepčínská při ZŠ
Svatoplukova, oddělení předškolních dětí, konkrétně ve spolupráci s paní učitelkou Lenkou
Zítkovou. Žákyně byly skutečně cennou pomocí při praktických činnostech dětí, a to ze dvou
důvodů:
1. Umožnily dětem provádět činnosti individuálně (manuální a praktická pomoc v rámci
malé skupiny)
2. Protože žákyně byly předem proškoleny o práci, která se od nich očekávala, výrazně
tím zkvalitnily dovednosti a pozorování dětí při jednotlivých činnostech. Na každou
žákyni připadly 3 - 4 děti.
POHLED ŽÁKYNĚ
Návštěva MŠ a jesliček
Návštěva mateřské školky se mi líbila, protože já osobně ráda pracuji s dětmi. Líbilo se mi,
jak děti spolupracovaly a snažily se. Myslím si, že i my „učitelé-žákyně" i děti si z toho hodně
odnesly. Děti v jesličkách byly nadšeny z pokusů, které si mohly samy vyzkoušet. I my jsme
byly rády, že se jim náš program líbil. Na takových dětech to jde hodně poznat, když mají z
něčeho opravdu radost.
Ráda bych v tomto pokračovala, myslím si, že i ostatní. Práce s dětmi je radost, když vidíme,
že i je to těší a že to neděláme zbytečně.
Nikola Abrahamová IIIB
122
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
PODĚKOVÁNÍ PANÍ ŘEDITELKY MŠ
Dobrý den, paní ředitelko,
jménem svým i jménem našich dětí - předškoláčků z MŠ Řepčínská chci poděkovat za
velmi úspěšnou spolupráci se studentkami Vaší školy pod vedením paní Klanicové
v projektu Kouzelník Fyzika. Tento projekt, po vzájemné konzultaci z mé strany
a strany paní Klanicové, přinesl dětem nové poznatky o jevech, se kterými se setkávají
v běžném životě. Přinesl jim neočekávané zážitky a zkušenosti, které právě díky
odbornému vedení paní Klanicové obohatily náš TVP. Studentky přistupovaly
k činnostem s dětmi citlivě a bez problémů zvládaly vedení své svěřené skupinky. Našly
si k dětem velmi hezký vztah a já jsem přesvědčena, že tyto zkušenosti mohou ovlivnit
jejich budoucí kroky. Chci poděkovat Vám za tuto možnost spolupráce a věřím, že v ní
budeme moci pokračovat i v příštím školním roce. Patřím k učitelkám, které mají
zájem dětem rozšiřovat jejich obzory myšlení a chápání světa, schopnost spolupráce
a základy společenského chování. Studentky tudíž nebyly tety na hlídání, byly to slečny
učitelky řádně poučeny o vedení dětí, které dbaly na zachování základních společenských
pravidel, jež v naší třídě dodržujeme. Ještě jednou děkuji paní Klanicové, studentkám
i Vám za ochotu pomáhat dětem objevovat kouzla světa a těším se na příští spolupráci.
Lenka Zítková, učitelka MŠ Na Trati, ul. Řepčínská
Zároveň věřím, že daná zkušenost spojená se zodpovědností za druhé byla pro studenty
dobrou a motivující zkušeností, kterou budou moci v budoucí praxi použít.
123
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
n) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI
ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI
ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY
PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ
POŽADAVKY SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ NA KOMPETENCE
ABSOLVENTŮ A NÁVRH NA JEJICH ZPRACOVÁNÍ V ŠVP
Sociálním partnerům byla předložena koncepce kompetencí absolventů. Sociální partneři,
pracoviště odborných praxí, což jsou potenciální zaměstnavatelé budoucích absolventů oboru
vzdělání, navrhované kompetence přijali. Případné návrhy úprav změn a doplnění, změny
formulací, rozsahu a obsahu kompetencí budou v budoucnu součástí hodnocení odborných
praxí žáků.
SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY
Obor vzdělání „Veřejnosprávní činnost“ i obor vzdělání „Informační služby“ nabízí naše
škola jako jediná v rámci Olomouckého kraje a doplňuje tak vhodně nabídku vzdělání pro
absolventy ZŠ.
Škola dle možností konzultuje s rodiči zájmy uchazečů o studium, jejich studijní
předpoklady, zajímá se o motivaci a očekávání, které hledají u zvoleného oboru vzdělání.
Informuje o možnostech uplatnění na trhu práce i o možnostech dalšího studia na vyšších
stupních škol. Rodiče žáků mají k dispozici výroční zprávy, kde každoročně uvádíme přehled
uplatnění absolventů.
Přesný přehled úspěšnosti na trhu práce je rovněž k dispozici ve statistice úřadu práce, který
je zveřejněn na každoroční burze škol „Scholaris“.
V průběhu studia realizujeme plynulou spolupráci s odbornými pracovišti, kde žáci
vykonávají svou povinnou odbornou praxi. Všechna tato pracoviště jsou současně možnými
zaměstnavateli našich absolventů. Zpětná vazba je nedílnou součástí celého průběhu studia.
Mimo tuto pravidelnou soustavnou spolupráci organizuje škola množství besed, přednášek,
exkurzí a vzdělávacích akcí jež jsou nedílnou součástí komplexního výchovně vzdělávacího
procesu. Jmenované aktivity jsou z oblasti občanskoprávní, sociální, odborných předmětů,
estetickovýchovné a environmentální výchovy.
Spolupráce se sociálními partnery je dokumentována:
- učebními plány,
- zápisy v třídní knize,
- v týdenních plánech školy,
- smlouvami, doklady o průběhu spolupráce a její hodnocení,
- zprávami ze specializovaných pracovišť v případech nutného vyšetření žáků
zdravotně postižených a znevýhodněných a v případech žáků sociálně
znevýhodněných,
- výroční zprávou,
- zápisy z jednání Rady školy a Rodičovského sdružení a přátel školy.
124
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ
OLOMOUC SPOL. S R. O.
PŘI
STŘEDNÍ
ODBORNÉ
ŠKOLE
Na základě zákona o sdružování občanů č. 83/ 90 Sb. se ustavuje Rodičovské sdružení při
Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o., Řepčínská 101 (dále jen SDRUŽENÍ), které je
dobrovolným sdružením rodičů a zákonných zástupců žáků na Střední odborné škole
Olomouc spol. s r. o., Řepčínská 239/101. K zabezpečení svých cílů jedná se školami a jinými
organizacemi na základě partnerství a vzájemného respektování. SDRUŽENÍ je samostatnou
právnickou osobou.
CÍLE SDRUŽENÍ
Činnost SDRUŽENÍ je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny,
školy a dalších institucí a na účinnou pomoc při plnění výchovného poslání.
Základními činnostmi SDRUŽENÍ jsou zejména:
- spolupráce se školou ve všech oblastech činnosti,
- hájení zájmů žáků, rodičů a pedagogů,
- spolupráce na koncepci výchovně vzdělávací soustavy,
- hospodářská činnost,
- spolupráce s podobnými institucemi v ČR i v zahraničí,
- vyřizování námětů, připomínek a stížností rodičů a zákonných zástupců,
- informování o své činnosti.
Členem SDRUŽENÍ se může stát každý rodič nebo zákonný zástupce žáka Střední odborné
školy Olomouc spol. s r. o. Řádný člen má právo aktivně se podílet na každé činnosti
SDRUŽENÍ, volit a být volen do orgánů SDRUŽENÍ a osobně se účastnit projednávání svých
návrhů v radě rodičů. Je podle svých možností povinen napomáhat realizaci cílů SDRUŽENÍ.
Orgány SDRUŽENÍ jsou členská schůze, rada rodičů a revizor. Rada rodičů zejména uzavírá
smlouvy, zajišťuje řádné finanční hospodaření SDRUŽENÍ a vedení účetní evidence. Rada
rodičů má 3 - 9 členů volených členskou schůzí na dobu 1 roku nadpoloviční většinou hlasů
přítomných řádných členů. Rada rodičů volí svého předsedu a místopředsedu na své
ustavující schůzi. Rada rodičů se schází podle potřeby, nejméně 5x za školní rok.
SDRUŽENÍ zastupuje a za ně podepisuje předseda nebo místopředseda rady a jeden člen
rady.
Členská schůze se schází nejméně 1x do roka a svolává ji Rada rodičů. Členská schůze musí
být svolána, požádá-li o to nejméně 20 řádných členů.
125
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
Ředitelka školy Mgr. Světlana Daňková předala dne 8. října 2012 ŠKOLSKÉ RADĚ
k projednání „Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2011/2012“, která ji jednomyslně
schválila.
Ředitelka školy Mgr. Světlana Daňková předložila výroční zprávu o činnosti školy za školní
rok 2011/2012 zaměstnancům školy na provozní poradě dne 8. října 2012, kteří ji
jednomyslně schválili.
Na základě dohody s předsedkyni Rady rodičů Rodičovského sdružení při Střední odborné
škole Olomouc spol. s r. o. paní Věrou Stokláskovou bude výroční zpráva o činnosti školy
rodičům předložena na výroční schůzi Sdružení, která se bude konat dne 14. listopadu 2012.
Datum zpracování zprávy: 8. 10. 2012
Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 8. 10. 2012
Podpis předsedy školské rady:
Šárka Ordošová
předsedkyně Školské rady
Olomouc 8. října 2012
Mgr. Světlana Daňková
ředitelka školy
126
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
OBSAH
STRANA
a) základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo,
charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení
školy, adresa pro dálkový přístup, údaje
o školské radě
3
b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu
se zápisem ve školském rejstříku
15
c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti
školy
62
d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné
školní docházce a následném přijetí do školy
64
e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených
školními vzdělávacími programy a podle
poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků
závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií
66
f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů
80
g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
87
h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
94
i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené
Českou školní inspekcí
112
j) základní údaje o hospodaření školy
113
k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů
114
l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání
v rámci celoživotního učení
115
m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
117
n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi,
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery
při plnění úkolů ve vzdělávání
124
127
Download

celé znění (pdf) - Střední odborná škola