Sdružení Šance – sdružení rodičů a přátel
hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
JAKÉ JE MÍT OPRAVDOVOU ŠANCI?
Leckdo ví, že v Olomouci mají orloj. Ten kdo ho viděl, nemohl přehlédnout ani Sloup Nejsvětější Trojice
a želvu, která se již dlouhou dobu snaží nepozorovaně zmizet z náměstí, aby jí děti přestaly sedat za krk.
A přece tam stojí dál. Málokdo už ví, že v zoo mají klokana, nejbližšího to příbuzného slona, který jen
na pohled dokáže rozdávat radost. Nefalšovanou, upřímnou. Ale nejen on. Je tu také pár lidí, kteří nerozdávají radost pouhým pohledem, ale činy, kterými dávají druhou šanci těm, co to opravdu potřebují.
Znáte Šanci?
Toto občanské sdružení vzniká v roce 1991 pod názvem Haima – Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby. U zrodu stojí nejen lékaři a sestry, kteří na Dětské klinice Fakultní nemocnice v Olomouci o děti
s poruchou krvetvorby pečují, ale také rodiče a příbuzní. Šance, jak zní nový název přijatý v roce 1999,
mimochodem pocházející z hlav samotných dětí, je občanské sdružení, které dává dohromady občany
bez rozdílu národnosti, víry, profese či společenského postavení, ale také právnické osoby, které se chtějí dobrovolně a aktivně podílet na pomoci dětem s hematologickým a onkologickým onemocněním.
Čestným předsedou a zároveň přednostou dětské kliniky je prof. Vladimír Mihál. Díky němu a mnoha
dalším, jejichž jmenný seznam by dokázal pokrýt travnatou plochu Androva stadionu, je možné léčeným a vyléčeným dětem připomenout, jak že vlastně vypadá ten pověstný „rohlík“ na tváři. Odborněji
řečeno je posláním Šance humanizovat náročnou protinádorovou léčbu a usnadnit jejich návrat do běžného života, stejně tak jako podporovat vědecko-výzkumné činnosti zaměřené na vývoj nových protinádorových léčiv.
Hlavně díky nám, lidem vzájemně se potkávajícím ve frontách u pokladny či v tramvaji, se daří pomáhat,
a to prostřednictvím akcí, jejichž výtěžek je věnován na konto sdružení. Mezi nejvýznamnější patří prodej Vánočních hvězd, dále pak dobrovolné sbírky a sponzorské dary, ať z řad jednotlivců, kteří pravidelně
posílají větší či menší částky na nadační účet, tak z řad firem a podnikatelů poskytujících finanční, ale
hlavně materiální dary. Pomáhá také nespočet známých osobností. Vlaďka Erbová, Květa Fialová, Josef
Kubáník, Jiří Dopita, Ivo Batoušek a Jindřich Štreit jsou jen některá jména z výčtu těch, kterým není dětský osud lhostejný. Peníze z nadačního konta jsou používány na rekonstrukci a humanizaci oddělení
Dětské kliniky FN Olomouc, pro vědecko-výzkumné účely a v neposlední řadě na pořádání ozdravných
pobytů i jiných akcí.
Víte, co znamená mít radost? Když se člověku podaří vyhrát v loterii 10 000 Kč, má bezesporu radost. Co
je to, v porovnání s pohledem do očí dítěti, které úspěšně dokončilo těžkou léčbu, s nadšením si obouvá
lyžařskou obuv a ptá se, jestli dnes může jezdit bez hůlek a obloučků. Má radost a já ještě větší, protože
jen v takových situacích jde poznat, jaké to je mít opravdovou Šanci.
Štěpán Janhuba
2 / Výroční zpráva 2013
POSLÁNÍ
Posláním Šance je humanizovat náročnou protinádorovou léčbu dětí a usnadňovat jejich návrat
do běžného života.
CÍLE
Zpříjemnění a zlepšení nemocničního prostředí Dětské kliniky.
Zajištění nadstandardního vybavení lůžkové a ambulantní části oddělení 21B.
Pořizování diagnostických a léčebných pomůcek, přístrojů a zařízení.
Zlepšení vzájemné spolupráce rodičů nemocných dětí s ošetřujícím personálem a rodičů navzájem.
Sociální pomoc nemocným dětem a rodinám, které se ocitly v těžké životní situaci v době pobytu na oddělení a usnadnění jejich návrat do běžného života.
Naplňování volného času dětí i rodičů během jejich pobytu na oddělení, pořádání různých akcí.
Rozšiřování a podpora registru dárců kostní dřeně.
Šíření informací o problematice nádorových onemocnění a o léčebných postupech mezi širokou veřejností v rámci humanitárních akcí.
Organizace a zdravotnické zajištění rekondičních pobytů pro děti v zimním i letním období jak
v tuzemsku, tak i v zahraničí.
Zajišťování víkendových pobytů rodin.
Pořádání vánočních setkání rodin na Dětské klinice FN Olomouc.
Podpora vědeckovýzkumné činnosti zaměřené na vývoj nových protinádorových léčiv,
podpora klinicky orientovaného onkologického výzkumu ve spolupráci s nadací
Rakovina věc veřejná.
Výroční zpráva 2013 / 3
STATUTÁRNÍ ORGÁNY A ČLENSTVÍ K 31. 12. 2013
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., čestný předseda
Jiří Dopita, patron sdružení
VÝBOR:
Herta Mihálová, předsedkyně sdružení
Mgr. Hana Trlicová, místopředsedkyně
Eva Dvořáková
MUDr. Jiří Houda
Mgr. Michaela Hradilová
Eva Hůlková
Světlana Kašubová
Iveta Kohnová
Stanislav Mikiska
SPOLUPRACOVNÍCI:
Ludmila Látalová, účetní sdružení
REVIZNÍ KOMISE:
Hana Dědochová, předsedkyně
Jiří Dědoch
Zdeňka Wasserbauerová
NÁVRHOVÁ KOMISE:
Bc. Radka Švábeníková, předsedkyně
Bc. Ludmila Frélichová
Andrea Todorovičová
Počet členů sdružení k 31. 12. 2013: 290
Z toho: děti 127, dospělí 163
4 / Výroční zpráva 2013
ČINNOSTI A AKTIVITY SDRUŽENÍ ŠANCE
A HEMATO-ONKOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ 21B FN OLOMOUC
ODDĚLENÍ 21B, DĚTSKÁ KLINIKA A OSTATNÍ
humanizace prostředí 2 pokojů v ambulatní částí hemato-onkologického oddělení
v hodnotě 111 500 Kč
humanizace prostředí hemato-onkologické ambulance v hodnotě 95 920 Kč
vybavení nové jídelny pro děti a rodiče na hemato-onkologickém oddělení v hodnotě 66 334 Kč
opravy maleb a drobné vybavení pro oddělení 21B v hodnotě 11 170 Kč
humanizace kardiologické ambulance v hodnotě 73 250 Kč
2 pulzní oxymetry v hodotě 96 457 Kč
vojtův stůl a převozový vozík pro neurologickou ambulanci a linoleum v ambulantní části v celkové
hodnotě 119 790 Kč
provozujeme artetefiletiku pro hospitalizované děti a rodiče v prostředí Dětské galerie, zakoupení materiálního vybavení pro volnočasové aktivity a financování práci lektorky v celkové hodnotě 381 750 Kč
zakoupení zdravotnického vybavení a drobných potřeb pro oddělení 21B v hodnotě 131 627 Kč
zakoupení dárků k příležitosti: ukončení léčby, oslavy narozenin dítěte, po transplantaci kostní dřeně
a Vánoc v hodnotě 29 697 Kč
sociální podpora (poplatky za hospitalizaci, doplatek léků) 24 rodin, které se ocitly v životně těžké situaci, v celkové částce 373 292 Kč
částečné financování 4 rodinám s dítětem po léčbě rodinou rekreaci dle vlastního výběru
v hodnotě 68 523Kč
humanizace dětského koutku na tranzfuzním oddělení v hodnotě 22 620 Kč
podpora vzdělání zdravotnického personálu v hodnotě 25 559 Kč
příprava a organizace tradičního karnevalu se zábavným programem pro děti
na oddělení, ale i pro děti v udržovací léčbě a zdravotnický personál
příprava oslavy a programu při příležitosti „Dne dětí“ na Dětské klinice
PRODEJNÍ A PREZENTAČNÍ AKCE
15. ročník výroby a prodeje adventních věnců, na nichž se podílejí především
zdravotní sestry, rodiče a léčené děti (výtěžek z prodeje: 122 205 Kč)
16. ročník humanitární akce „Vánoční hvězda“ (výtěžek z prodeje: 1 838 604 Kč)
7. ročník humanitární akce „vánoční baňka“ v Karolince a okolí
(výtěžek z prodeje: 18 000 Kč)
Výroční zpráva 2013 / 5
přednáška pro zdravotnické pracovníky nelékářských profesí na SZŠ v Šumperku
přednáška o činnosti sdružení pro Vysokou zdravotnickou školu v Olomouci
spoluorganizace kongresu „Pediatrické dny“ v Olomouci
prezentace (baner a přednáška) na hemato-onkologickém kongresu v Ostravě
REKONDIČNÍ POBYTY
zimní rekondiční pobyt v chatě Spartak v Hynčicích pod Sušinou pro 45 dětí (pacientů a jejich sourozenců).
víkendový pobyt rodin, zdravotnického personálu a členů Šance v hotelu Kahan na Horní Běčvě
letní ozdravný pobyt pro 50 dětí (pacientů a jejich sourozenců) v rekreačním středisku Krupá ve Starém
Městě pod Kralickým Sněžníkem Charitativní akce
5. charitativní koncert koncert pro Sdružení Šance v Otrokovicích
charitativní koncert v Dubu nad Moravou
5. ročník akce „Den dětí s netradičními sportovními aktivitami“ v zámeckém areálu v Tovačově pro děti
a veřejnost
divadelní představení v inprovizaci v Jazz Tibet klubu v Olomouci
vánoční koncert v kostele ve Francově Lhotě
SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE
11. společenský ples v Topolanech pro rodiče, zdravotnický personál a členy Sdružení Šance
výstava fotografií „Na pouti za zdravím“ na ZŠ v Nedašově
vánoční setkání děti, jejich rodičů a členů sdružení na Dětské klinice
„Den s Porsche“ projížďka v luxusních autech
návštěva zákulisí Mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě
Olomoucký půlmaraton – účast našich dětí v rodinném běhu a členů ve štafetě i v půlmaratonu
HOSTÉ NA ODDĚLENÍ 21B
modelka Vlaďka Erbová
fotbalista Tomáš Řepka
hokejista Petr Čajánek
modelka Renata Langmannová
hudební skupina Pískomil
6 / Výroční zpráva 2013
FINANČNÍ ZPRÁVA 2013
Abychom dokázali co nejjasnější a nejsrozumitelnější přehled o hospodaření sdružení,
předkádáme vlastní provedení finančního vyhodnocení.
Podle legislativy nepodléháme povinnosti provádět účetní uzávěrku auditorem.
VÝNOSY
1. Sbírka - „Vánoční hvězda“
1 838 604
38,70 %
2. Dary
1 353 256
18,83 %
3. Tržba z prodeje vánočních hvězd
895 035
18,83 %
4. Charitativní akce, sbírky, dětská galerie
265 280
5,58 %
5. Příspěvky rodičů na akce
143 520
3,02 %
6. Dotace MZČR a města
124 000
2,60 %
7. Adventní věnce
122 205
2,57 %
9 500
0,19 %
88
0,01 %
4 751 488
100 %
1 146 595
28,64 %
2. Nákup – vánoční hvězda
897 887
22,42 %
3. Provozní náklady, náklady na akce
881 165
22,00 %
4. Rekondiční a víkendové pobyty
571 014
14,25 %
5. Arteterapie
508 637
12,69 %
4 005 298
100 %
8. Členské příspěvky
9. Úroky
Výnosy celkem
NÁKLADY
1. Humanizace léčby
Náklady celkem
Zisk / ztráta
746 190
Výroční zpráva 2013 / 7
NÁKLADY NA HUMANIZACI LÉČBY A PROSTŘEDÍ
1. Humanizace nemocničního prostředí
2. Sociální pomoc rodinám
3. Zdravotnické přístrojové vybavení
4. Služby a drobné potřeby pro oddělení
5. Dary dětem a hračky
6. Dary dětem a hračky
Náklady celkem
538 687
267 154
157 050
122 205
31 499
30 000
1 146 595
47,00 %
23,30 %
13,70 %
10,65 %
2,74 %
2,61 %
100 %
NÁKLADY NA PROVOZ A POŘÁDÁNÍ AKCÍ
1. Mzdové náklady, odvody
2. Náklady na akce
3. Služby, účetnictví, členství
4. Propagace, reprezentace, kongresy
5. Poštovné, telefon, kancelářské potřeby
6. Cestovní náklady a občerstvení
7. Poplatky za vedení účtů a pojištění
Náklady celkem
411 029
139 561
127 985
92 117
75 352
26 558
8 563
881 165
46,65 %
15,84 %
14,52 %
10,45 %
8,55 %
3,01 %
0,98 %
100 %
NÁKLADY NA REKONDIČNÍ POBYTY
1. Letní rekondiční pobyty (ubytování a strava)
2. Zimní rekondiční pobyty (ubytování a strava)
3. Náklady na rekondiční pobyty
4. Doprava
226 471
170 240
114 832
59 471
39,67 %
29,81 %
20,11 %
10,41 %
571 014
100 %
381 750
94 052
32 835
75,05 %
18,50 %
6,45 %
508 637
100 %
Náklady celkem
NÁKLADY NA ARTERAPII
1. Lektorky výtvarných činností
2. Výtvarný materiál
3. Ostatní vybavení
Náklady celkem
8 / Výroční zpráva 2013
ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
Florcenter s.r.o. Olomouc – Ing. Vladimír Popelka, Eva
Kašlíková a kolektiv
Galerie Šantovka a CBRE Olomouc,
OC Haná Olomouc, OC Olympia,
P.deSIGN. – Pavla Macháčková, RAKAS s.r.o. – Hotel Flora
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
1.514 386
1.430.751
1.267.379
1.278.271
787.415
608.580
525.570
478.207
298.135
241.470
118.820
58.700
ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ ZASLUHUJÍ:
• za pomoc při přípravě a realizaci sbírky
Algraf s.r.o. Olomouc – Ivo Hrbáček a Michaela Švecová
AUTO A1 prodej vozidel Olomouc – Václav Vogel a kolektiv
FGP studio Olomouc – Miloslav Kyjevský a kolektiv
993.963
1. HUMANITÁRNÍ SBÍRKA „VÁNOČNÍ HVĚZDA“
Sdružení Šance děkuje všem lidem, kteří jakoukoliv formou
pomáhají dětem a mladým lidem s poruchou krvetvorby a chronicky nemocným dětem. Náš dík patří firmám,
středním, základním a mateřským školám, které s námi
spolupracují při prodeji vánočních hvězd. Poděkování patří všem lidem naši nevelké země, kteří chápou, že vzájemná pomoc a solidarita je nezbytná, a v rámci veřejné sbírky
si vánoční hvězdu zakoupí. Každá prodaná vánoční hvězda
je pro pomoc malým pacientům nesmírně důležitá.
1.186.700
Humanitární sbírka „Vánoční hvězda“
1.838 604
• za mediální pomoc a podporu
Český rozhlas Olomouc – Ing. Radka Kvasničková,
ČTK Olomouc – Alena Horáková, Hranický deník,
MMO – Radniční listy – Martin Hála, MF Dnes,
Olomoucký deník – Daniela Tauberová,
Rádio Čas – Jan Faltýnek,
Rádio Haná – Hana Tellingerová, Regie Radio Music s.r.o.
a Regionální televize R1 – Magdaléna Veselá
444.330
Největší část každoročně získaných finančních prostředků
pochází z veřejné humanitární akce „Vánoční hvězda“, kterou již 16 let pořádáme na velké části území Moravy. Sbírka
byla schválena Krajský úřadem Olomouckého kraje dne
2. 11. 2011 podle ustanovení § 4 zákona č. 117/2001 Sb.,
o veřejných sbírkách. Účelem sbírky je shromáždění finančních prostředků na humanizaci léčby hematologicky a onkologicky nemocných dětí. Sbírka je prováděna na území
České republiky, v době od 2. 12. 2011 do 26. 10. 2014 a vedena je pod číslem jednacím KÚOK/121643/2011/OE/400.
Druhá sbírka byla povolena Krajským úřadem dne
14. 11. 2012 pod č.j. KÚOK/96388/2012/OE/400. Účelem
této sbírky je shromažďování finančních prostředků na
rekondiční pobyty, kterými je sledována integrace těžce
nemocných dětí do života, cílené posílení psychické a fyzické kondice a edukace pacienta. Dále na a ktivity , které
naplní volný čas hospitalizovaných dětí a podpoří jejich
psychickou a duševní relaxaci. Sbírka je prováděna na území ČR, v době od 14. 12. 2012 na neurčito. Obě sbírky jsou
kontrolované Krajským úřadem v Olomouci. Jednou ročně
předkládáme průběžné vyúčtování sbírek. Po ukončení
sbírek bude KÚ předloženo závěrečné vyúčtování.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Výroční zpráva 2013 / 9
• aktivní koordinátoři ze Sdružení Šance a rodiny
léčených dětí:
Rodina:
Blažkova, Bolfova, Bradova, Daníčkova, Dlouhých, Doležalova, Dvořákova, Foltýnova, Hradilova, Hrachovinova,
Hrubých, Hudečkova, Jakešova, Janhubova, Janoštíkova,
Klumplerova, Kocurkova, Kohnova, Koppova, Körbrova,
Kubicova, Kučerova, Lakomých, Matouškova, Mihálova,
Mikiskova, Mikuškova, Novákova, Prosova, Randýskova,
Revayova, Riesova, Solníkova, Svozilova, Stejskalova, Špajsova, Štáblova, Švábeníkova, Tenglerova, Todorovičova,
Trlicova a Vymětalova
Jednotlivci:
MUDr. Kateřina Bouchalová, Nikola Burianová, Bohuslava
Dadáková, Blanka Fibigrová, Mgr. Eva Greplová, Irena Hrubá, PaeDr. Zdeňka Janhubová, Eva Jelínková, Josef Kašík,
Pavla Kloubcová, Aneta Kocourková, Lenka Micková, Jarmila Mrkvicová, Tereza Pospíšilová, Jiřina Preclíková, Pavel
Rakus, Iveta Solářová, MUDr. Michaela Špenerová, Renata
Tihlářová, Zdeňka Wasserbauerová a Zuzana Ženčáková
• všichni dobrovolníci za ochotu a pomoc při prodeji
a organizaci sbírky
OLOMOUCKÝ KRAJ
Hranice a okolí:
Baden s.r.o., Komerční banka, Krejčovství Hugo-Milena
Nedělková, Město Hranice, OMZ Hranice, Pečovatelská
služba, Vinotéka U Šenků – Zuzana Šenková Čechová,
ZŠ 1. máje – Mgr. Barbora Jestřebská
Jednotlivci:
Jana Březíková, Ivana a Miroslav Matouškovi z Opatovic
Kojetín a okolí:
Gymnázium, Lékárna u Radnice, Lékárna u Zlatého lva,
Městský uřad Kojetín, Mateřská škola, Poliklinika, Pošta,
ZŠ Chropyně, ZŠ Kojetín, ZŠ Křenovice, ZŠ Nám. Míru,
ZŠ a MŠ Polkovice, ZŠ Sladovní, ZŠ S. Čecha, VIC Kojetín
10 / Výroční zpráva 2013
Jednotlivci:
Radka Kolková, Irena Pechová, Žaneta Pechová a Vladimíra Štáblová
Litovel a okolí:
COOP Jednota Náklo, Gymnázium Jana Opletala –
Mgr. Milada Svozilová, Hajdo a.s. – Zdeněk Šišma, Kimberly Clark s.r.o. – Pavel Hrachovina a Martina Niklová,
Komerční banka Litovel, Komerční banka Mohelnice,
Městský klub, Městský úřad – Irena Hrubá, Mozaika Litovel, MŠ Bílá Lhota, MŠ Bouzov, MŠ Červenka, MŠ Haňovice,
MŠ Náklo – Eva Biharyjová, MŠ Příkazy – Libuše Navrátilová, MŠ Unčovice – Helena Pavlíčková, Orrero a.s. Tři Dvory
– Ivana Šišmová, Smíšené zboží Mezice, ZŠ Jungmannova
– Mgr. Ivona Smrčková, ZŠ Náklo – Mgr. Marie Roglová,
ZŠ Pňovice – Renata Štěpánová, ZŠ Příkazy – Mgr. Miroslava Vacová a ZŠ Vítězná – Mgr. Marcela Krylová
Jednotlivci:
Pavla Bezová, Marcela Hélová, Marta Lepařová, Jarmila
Obranská, Ivana Ošťádalová, Lenka Pěčková, Eva a Ludmila Švecovy Mohelnice, Ivona a Pavel Vymětalovi
Olomouc a okolí:
ANAG Nakladatelství – Pavla Šestáková, BALUS a.s.,
BOWLAND, Centrum pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty
Morava – Mgr. Zuzana Staroštíková, Cukrárna Galerie Velká
Bystřice, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Erbenova
ul. – Ivana Vacovská, Česká spořitelna a.s., Dermatologické
centrum Tř. Svobody – MUDr. Dagmar Kubicová, Dětská
klinika FN – Herta Mihálová, DNA Projects – pobočka
Olomouc – Stanislav Havlíček, Domov dětí a mládeže
– Vladimír Janek, Domov důchodců Náměšť na Hané,
Domov seniorů Pohoda Chvalkovice, FZŠ Hálkova ul.,
FZŠ a MŠ Holečkova – Mgr. Jana Šporiková, FZŠ Stupkova – Mgr. Hana Kodymová, FF UP – katedra psychologie,
Galerie CAESAR – Jarmila Laštůvková a Miroslav Schubert,
Grapo s.r.o. – Barbora Králiková, Gymnázium Čajkovského
– Mgr. Helena Sedláčková, Gymnázium Hejčín – Mgr. Ivana
Polednová, Denis Dvořák, Michaela Kalábová, Heinz Elektro, Honeywell Mariánské Údolí – Roman Šperka a zaměstnanci, Hopi Popi a.s., Horstav – Mgr. Renata Vaďurová,
Keramická dílna Pavly Outlé – Samotišky, Kosmonautů,
KB Litovelská, KB Okružní – Martina Skřehotová a Pavel
Šperka, KB Tř. Svobody, Komise městské části Olomouc –
Holice – Mgr. Jarmila Horská a Silvester Tomášek, Kovopos
CZ s.r.o. – Luděk Pospíšil, Krajská hygienická stanice, KOYO
Bearings ČR – Ing. Pavla Bakalářová, Laboratoře Mikrochem – Hana Dorňáková, Lázně Slatinice a.s. – Ing. Blanka
Vysloužilová, Magistrát města Olomouc, MMO – odbor
sociální pomoci – Marcela Dřímalková, MAKRO Velká Bystřice – Martina Kutláková, Mamma centrum – MUDr. Dana
Houserková, PhD. a kolektiv, MC Křelovský Kaštánek Křelov
– Mgr. Eva Greplová, Městská policie, Mercedes – Michaela
Šmehlíková, MIZ s.r.o. – Marcela Jedináková, MLS Holice
– pí Beková, MŠ Bělidlá, MŠ Čajkovského – Jana Šálková,
MŠ Čapka Choda – Mgr. Petra Ambrosová, MŠ Dolany
– Mirka Prosová, MŠ Hodolanská, MŠ Lutín – Dana Ostianová, MŠ Náměšť na Hané, MŠ Na Trati – Pavla Dzurianová,
MŠ Purkyňova, MŠ Střední Novosadská, MŠ Schweitzerova
– Eva Laibnerová, MŠ Wolkerova – Miroslava Paráková,
MŠ Zámecké náměstí Velká Bystřice – Mgr. Lucie Pazderová, Nadace pro výzkum rakoviny – Rakovina věc veřejná,
OÚ Náměšť na Hané, OÚ a Obec Skrbeň, Obec Slatinice
– Vlaďka Hrubá, Obchodní akademie – Mgr. Ilona Jančí,
Olomoucký deník, Olomoucký kraj – odbor zdravotnictví – Katarína Telcová, PF UP – Mgr. Ivana Horváthová,
Mgr. Hana Joklíková, Mgr. Jitka Králiková, Mgr. Kristýna
Krahulcová, Mgr. Lucia Pastieriková, Mgr. Alena Říhová,
Mgr. Eva Urbanovská, Mgr. Eliška Vymazalová a Mgr. Monika Weilová, Penzion a Restaurace Archa – Svatý Kopeček,
Policie ČR – KŘP olomouckého kraje, Policie ČR – Územní odbor, Policie ČR – obvodní oddělení IV, Potraviny
Kožušany – Marek Rozehnal, Prodejna Pel Mel – Alena
Jeníková, Právnická fakulta – Kristýna Velfelová a Daniela
Würzlová (ELSA), Restaurace Drápal, Rodinné centrum
Heřmánek – Marie Veselá a PhDr. Petra Tenglerová, Senior
klub Horka nad Moravou – pí Nepožitková, Sigma Soft
s.r.o. Lutín, Slovanské Gymnázium – Mgr. Eva Pavličková,
Vladimíra Durčáková, Vladimíra Malečková a Lucie Revayová, SK Lošov – Martina Nádvorníková a Veronika Batová,
SOLEN s.r.o. – Zdenka Bartáková a Eva Dokoupilová,
SPEA, SPŠ Strojnická – Ing. Martina Zahnášová a Martina
Staroštíková, SRP – Jana Sedláková, SŠ polygrafická – Eva
Hrachovinová, Střední škola Svatý Kopeček – Miroslava
Hofmanová, SŠ stavební, SZŠ E. Pöttingea – Irena Stud-
ničková, ŠD Aksamitova – Eva Lehečková, ŠD Náměšť na
Hané – Jiřina Prucková, Tam Tam o.p.s., Teoretické ústavy
LF UP – Mgr. Eva Greplová, UniCredit Bank Czech Republic
a.s. – Libuše Přidalová, Ústav experimentální botaniky –
Romana Šperková, Vrchní soud – JUDr. Magdalena Vinklerová, Wanzl s.r.o. – Marie Urbášková, WEBA a.s. – Lenka
Březinová, Záložna Creditas – Mgr. Marcela Polášková,
Zdravotní ústav Ostrava se sídlem v Olomouci – Ing. Dagmar Stejskalová, ZŠ Dolany, ZŠ Droždín – Alena Sobotková,
ZŠ Hněvotín – Mgr. Dana Andrlíková a kolektiv,
ZŠ a MŠ Holice – Mgr. Mojmír Chytil, ZŠ Lutín – Leona
Čotková, ZŠ Mariánské Údolí – Mgr. Lucie Hladíková,
ZŠ Mozartova – Mgr. Ivana Weissová, ZŠ Nemilany
a ZŠ Slavonín – Mgr. Jarmila Pokorná, ZŠ Rooseweltova –
Mgr. Jana Havránková, ZŠ Řezníčkova – Mgr. Radka Smolková, ZŠ a MŠ Slatinice, ZŠ Spojenců – Monika Daníčková,
ZŠ a MŠ Velká Bystřice – Mgr. Kateřina Pospíšilová
Jednotlivci:
Veronika Batová, rodina Bouchalova, Miroslava Elsnerová,
Mgr. Gabriela Holíková, Ing. Kateřina Hönschová, Martin
Kašík, Terezie Kašlíková, František Látal, Bohumila Látalová,
David Lekeš, rodina Mrackých, Magdaléna Nikolová a Zuzana Ženčáková
Prostějov a okolí:
Cyrilometodějské gymnázium, Česká spořitelna klientské
centrum – Kateřina Adámková, Finanční úřad , Kadeřnictví Studio Anjou – Renata Jochová, Komerční banka,
Nemocnice, PV – AUTO s.r.o. – JUDr. Martin Vrtal a Hana
Naiclerová, Policie ČR – obvodní oddělení II., Uhlíř Lipová
– Zdeňka Strouhalová a kolektiv, ZŠ Bedihošť – Barbora
Adámková, ZŠ a MŠ Kolárova – Dagmar Kindlová,
ZŠ Lipová – Mgr. Eva Havlenová a ZŠ Plumlov – Mgr. Pavel
Majoršin
Jednotlivci:
Lenka Micková
Přerov a okolí:
ČSOB Čechova ul., ČSSZ OSSZ, Domov důchodců Pavlovice, Emos s.r.o., Komerční banka, Laboratoře Mikrochem,
Magistrát města – Lucie Srovnalová, Městská policie,
Výroční zpráva 2013 / 11
MŠ Tučín, MŠ a ZŠ Žalkovice, MŠ Vinary – Pavla Kloubcová,
Metso Minerals s.r.o. – Tomáš Polášek, Nemocnice – gynekologicko-porodnické oddělení, Policie ČR – dopravní
inspektorát, Policie ČR – obvodní oddělení I, II, POWER
PLATE, PRECHEZA a.s., SŠ gastronomie a služeb Šířava
7 – Mgr. Emílie Blaťáková a Zdeňka Dočkalová, Stavební
bytové družstvo – Lucie srovnalová, ZŠ J. A. Komenského
Předmostí – Mgr. Ludmila Vylíčilová, , ZŠ Soběchleby –
Ivona Mikulíková a ZŠ Želatovice
Jednotlivci:
Barbora Burešová, Alena Dlouhá, roina Koppova, Lucie
Srovnalová, Stokláskovi a Štáblovi z Újezda u Přerova,
Andrea Todorovičová, občané Tučína a Želatovic
Šternberk a okolí:
Domašov u Šternberka – Bronislava Šterclová, Finanční
úřad – Ing. Miroslava Majerová, Gymnázium, Charita,
Městský úřad – Mgr. Jana Kameníčková, MŠ Komenského
– Eva Peřinová, MŠ Světlov – Michaela Hamplová,
SELM MORAVA s.r.o., ZŠ a MŠ Babice – Petra Palůchová,
II. ZŠ Dr. Hrubého – Mgr. Vlasta Šafránková, ZŠ Jívová –
Mgr. Pavla Krátká, ZŠ Libavá – Mgr. Marie Šímová,
I. ZŠ Svatoplukova – Mgr. Jana Nemravová,
III. ZŠ Náměstí Svobody – Mgr. Josef Červený
Šumperk a okolí:
EPCOS s.r.o., Fortex AGS – Věra Klusáková, Gymnázium –
Ing. Alena Zimáčková, KKC Rapotín – Denisa Spillerová,
Komerční banka, MŠ Pohádka – Pavlína Bošková, Okresní
soud, OSSZ – Věra Šofrová, Sbor bratrské jednoty baptistů
– M. Mrázková, Severomoravská plynárenská – pí Bémová,
SMART CONNECTIONS s.r.o., SOŠ Zemědělská ul. –
pí Šímová, SZŠ – Mgr. Anna Poislová, VZP – Romana
Šenovská, ZŠ Vikýřovice – Mgr. Danuše Jílková, ZŠ Vrchlického – Mgr. Petr Málek
Jednotlivci:
Ing. Arch. Vlaďka Doležalová
Tovačov a okolí:
Městský úřad, Studio IF – Iveta Kohnová, ZŠ Tovačov –
Mgr. Jitka Lehká
12 / Výroční zpráva 2013
Jednotlivci:
Eva Hlavinková, manželé Koneční, Irena Studničková
a Jana Švalbachová
Uničov a okolí:
Česká spořitelna, Domy s pečovatelskou službou, Hexpol
Compounding s.r.o. – Marika Dosoudilová, Ingersoll Rand CZ
s.r.o. – Renáta Crhová, Komerční banka, Miele s.r.o. – pí Spinová, MŠ Uničov a MŠ Střelice – Milada Bräuerová, Městský úřad
– pí Šenková, SOŠ a SOU – Vladimíra Pechalová, SPŠ a OA –
Mgr. Dagmar Havlíčková, Tekro Nová Dědina Šumvald – Marta Švédová, ZŠ Haškova, ZŠ Pionýrů – Marie Žitná
Jednotlivci:
Jitka Bräuerová, Blanka Fibigrová, Iva Pohajdová a senioři
z domovů
Zábřeh a okolí:
Česká spořitelna – Marie Königová, Gymnázium – Mgr. Paclíková a studenti, Interna Zábřeh, Knihkupectví Patka – Petra
kubalíková, kostel Postřelmov a přilehlé farnosti – Dlouhomilov, Chromeč, Lesnice, Sudkov – Vladimír Jahn a pí Léharová,
kostel Zábřeh – AnneMarie Tempírová, kostel Zvole – Jiřina
Pěničková, Městský úřad – Ing. Arch. Václav Doležal,
MŠ a ZŠ Dubicko – Jana Nýdecká a Helena Vysoudilová,
MŠ Kosov – Ludmila Nevtipová a pí Hladíková, MŠ Severáček
– Mgr. Kratochvílová, Prodejna Antik Zvole – Michaela Dohnálková, Prodejna STYL u Kylarů, Vápenka Vitošov – Radka
Kostelníková, VOŠ PAS – pí Horká, ZŠ Bohdíkov – Mgr. Alena
Vokurková, ZŠ Bohutín – Mgr. Pavel Tichý, ZŠ B. Němcové –
pí Navrátilová, ZŠ Hrabová – Mgr. Jaroslava Králová,
ZŠ Jedlí – Mgr. Marie Chamlarová, ZŠ Jestřebí – Mgr. Radka
Dvořáková, ZŠ a MŠ Leština – Mgr. Jana Řeháková, ZŠ Lukavice – Mgr. Ivana Molková, ZŠ Nemile – PaeDr. Neuwithová,
ZŠ Rovensko – Mgr. Vlasta Klevetová, ZŠ Severovýchod –
Mgr. Marcela Riznerová, ZŠ Svébohov – Jana Opravilová,
ZŠ Školská – Jana Škrottová, ZŠ Štíty – Mgr. Kobzová, ZŠ
Tatenice – Eva Valentová a ZUŠ Lanškroun – Andrea Stašová
Jednotlivci:
PaedDr. Zdeňka Janhubová, Jiří Janhuba, Oldřich Janhuba, Marie Janků, pí Macháčková – Horní Studénky, Ludmila Poláková – Tatenice, a Jitka Veiglerová – Hoštejn
ZLÍNSKÝ KRAJ
Kroměříž a okolí:
Farní úřad Chropyně a k němu příslušné farnosti,
Farní úřad Riegrovo náměstí a k němu příslušné farnosti,
Farní úřad Stojanovo náměstí a k němu příslušné farnosti,
Nemocnice Milosrdných sester,
Nemocnice – Jarmila Pišťáčková, Obchodní akademie,
Profis v.o.s., SOU a Hotelová škola Na Lindovce a Střední
zdravotnická škola
Jednotlivci:
Ivana Foltýnová, Nikola Foltýnová a Jana Koplíková
Otrokovice a okolí:
Fatra Napajedla, Farní úřad, Gymnázium, Klub důchodců Kvítkovice, MŠ J. Žižky, MŠ Kvítkovice, MŠ Zahradní,
MŠ Tlumačov – Hana Janoštíková, SOŠ Tř. T. Bati,
II. ZŠ Napajedla, ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ Pohořelice
a ZŠ Trávniky
Jednotlivci:
Věra Kašpárková, Martin Krajča, Věra Labudová, Roman
Mikala, Marta Mlýnková – Napajedla, Dalibor Skoupil,
Ludmila Strapková, Marie Vidlařová , Jitka Vybíralíková
a Zdenka Waserbauerová
Rožnov pod Radhoštěm a okolí:
An Systems s.r.o., Continental Automotive Czech Republic
s.r.o. Frenštát pod Radhoštěm – zaměstnanci, Finanční
úřad – Josef Klimek, MŠ Koryčanské Paseky – Helena Klimková, Středisko volného času – Jan Trlica a ZŠ Praktická
Jednotlivci:
rodina Farkasova, Šárka a Petr Kocurkovi, Jaroslava Kurečková a Anna Martinátová
Uherské Hradiště a okolí:
COLORLAK a.s. Staré Město, DNA Projects, Gymnázium Velehradská, Klub důchodců Horní Němčí, M.A.B. Group s.r.o.
Staré Město, MŠ Slavkov u Uherského Brodu, MŠ Topolná,
Obchodní akademie, ZŠ Babice, ZŠ Hluk, ZŠ Horní Němčí,
ZŠ Korytná a ZŠ Nivnice
Jednotlivci:
PhDr. Miroslava Končitíková, Marie Kročová, Jiří Solař,
Hana Štrommerová a Jarmila Vojtášková
Valašské Meziříčí a okolí:
Farní úřad Lešná – Alena Kološová, MŠ Krhová, Obecní
úřad Jarcová – Ing. Ivo Veselý, ZŠ a MŠ Jarcová – Mgr. Eva
Nezvalová, ZŠ Lešná – Mgr. Pavla Stolařová
Jednotlivci:
Renáta Mocková, Jana a Radek Pardubovi, rodina Randýskova a Iveta Solářová
Vsetín a okolí:
DM Kostka, Evangelický kostel Dolního sboru – manželé
Czudkovi, Evangelický kostel Horního sboru – Eva Dušková,
Gymnázium Valašské Klobouky – Mgr. Renata Kamlerová,
Katolický kostel Nanebevzetí Panny Marie – Mgr. Miroslava
Kubicová a Klára Kleiblová, kostel sv. Jana Křtitele Nový Hrozenkov – otec Marek Poláčik, kostel Marie Karmelské Karolinka – Jarka Jurečková a Mgr. Alena Ondrušová, kostel Panny
Marie Sněžné Velké Karlovice a Pastorační centrum – Alena
Janová, Masarykovo gymnázium – PhDr. Hana Klumplerová,
MŠ Francova Lhota – Alena Silvestrová,
MŠ Vranča – pí Plátková, Městský úřad Valašské Klobouky –
Radka Brtišová a Pavla Kolínková, Obecní úřad Horní Lideč
– Věra Povalačová, SOU Benátky – Zuzana Pfeilerová,
SZŠ a VOŠ – Mgr. Radana Štefková, SŠ obchodu a služeb
– Ivana Holcová, SŠ J. Sousedíka – Mgr. Jana Maštalířová,
TES – pí Spáčilová, Úřad práce – Vlasta Huťová, ZŠ Francova
Lhota – Mgr. Hana Trlicová, ZŠ Halenkov – Jarmila Kopecká,
ZŠ Horní Lideč – Mgr. Anna Suchá, ZŠ Hovězí – Hedvika
Vráželová, ZŠ Integra – Mgr. Pavla Chalupová, ZŠ Janová,
ZŠ Karolinka – Mgr. Alena Ondrušová, ZŠ Lidečko – Mgr. Vladislava Spáčilová, ZŠ Liptál – Mgr. Věra Halová, ZŠ Nedašov
– Mgr. Dagmar Martinková, ZŠ Nový Hrozenkov – Mgr.Alena
Čecháková, ZŠ Ohrada Vsetín, ZŠ praktická Horní Lideč –
Mgr. Sylva Matůšová, ZŠ Sychrov – PhDr. Jaroslava Ševčíková
a ZŠ Vizovice – Mgr. Radmila Koncerová
Jednotlivci:
RNDr. Zdeňka Hromadová, Mgr. Miroslava Kubicová,
Libuše Lacková a Sylva Venglářová
Výroční zpráva 2013 / 13
Zlín a okolí:
Baťova nemocnice – transfuzní stanice, Česká správa sociálního zabezpečení, Farní úřad Želechovice – Luboš Vaďura,
Gymnázium na Lesní čtvrti – Mgr. Pavel Dlouhý, HP-TRONIC, Krajský úřad, Oční klinika Gemini, Obchodní akademie
T. Bati – Mgr. Jana Popelková, Statutární město Zlín, Střední
průmyslova škola, Římsko katolícká farnost Panny Marie
pomocnice křesťanů na Jižních Svazích, ZŠ E. Zátopka na
Štefánikově ul. – Mgr. Lenka Šomanová, 8. ZŠ Komenského
Malenovice, ZŠ Komenského II a ZŠ Slovenská
svaté Anežky České Odry, VOŠS – Mgr. Gabriela Klosová
a Marcela Tomíčková, ZŠ a MŠ Petřvald – Ing. Petr Špaček,
ZUŠ Odry – Mgr. Alena Jestřebská a ZUŠ Petřvald
Jednotlivci:
Alois Berka, Hana Hánová, Ing. Leopold Hanuš, Jiřina Kajšová,
Ludmila Keprtová, Irena Kopecká, Ludmila Krčmová – Kašava, Eliška Mertlíková, Jiřina Preclíková a Radka Vyoralová
Třebíč a okolí:
Mann + Hummel s.r.o. Nová Ves, Mateřské centrum Andílci
Hrotovice, MŠ Bartuškova, MŠ Cyrilometodějská,
MŠ Demlova, MŠ Ivančice – Němčice, MŠ Okružní, Městská
policie, Městský úřad Třebíč, Pečovatelský dům pro seniory
Náměšť nad Oslavou, ZŠ a MŠ Březník nad Oslavou, ZŠ a MŠ
Dukovany, ZŠ a MŠ Kralice nad Oslavou a ZŠ a MŠ Mohelno
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Bruntál a okolí:
Divadlo – Mgr. Alena Pajkošová, Informační centrum Horní
Benešov, Obecní úřad Valšov a ZŠ Amos – Mgr. Šárka Bradová
Jednotlivci:
Zlatuše Bocanová, Tomáš Brada, Michaela Dobešová,
Ivana Karasová, MUDr. Milan Karas, Iveta a Jiří Kučerovi
Krnov a okolí:
Městský uřad – Dáša Jatzková, Obecní úřad Zátor,
Rehabilitační centrum – MUDr. Kořenková a kolektiv,
RIEGER-KLOSS Varhany s.r.o., SUŠ varhanářská o.p.s. –
Ing. Jana Kypúsová a kolektiv, ZŠ a MŠ Zátor
Jednotlivci:
Margita Bradová, manželé Doleželovi, Zuzana Fousková,
Marcela Hudečková, Martina Němcová a Šárka Němcová
Ostrava a okolí:
AT Computers – Marcela Rašková, Česká spořitelna
Hornopolní – Petra Mikulcová, Česká televize – Zuzana
Landtová, Farní úřad Klimkovice, Hair Atelier & Spa Nový
Jičín – Aleš Jurnykl, MŠ Mateřinka Havířov – Šumbark –
Pavla Dedková, Primus CE s.r.o. Příbor – Rudolf Mocek,
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola
14 / Výroční zpráva 2013
Jednotlivci:
Jarmila Hovořáková – Havířov, Eva Lebedová – Havířov,
Alena Musálková, Regina Otáhalová – Krmelín a Lucie
Tomášková – Studénka
VYSOČINA
Jednotlivci:
Jiřina Černá, Zuzana Hrůzová, Marie Jílková a Milena Ostrá
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Brno a okolí:
ČZSO, Finanční úřad, HONEYWELL s.r.o. – HTS CZ o.z. – zaměstnanci, RC Houpačka Ivančice, ZŠ V. Menšíka Ivančice
– Jarmila Mrkvicová a Miloš Kocourek
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Praha:
BEDAN účto s.r.o. – Daniela Beranová, Centrální depozitář
cenných papírů a.s. – Helena Čacká, Central Group a.s.
– Michaela Tomášková, Deutsche Börse AG-STYRAX a.s.
– Petr Ulč, Fujitsu Siemens – Martina Hošťálková, Jaroš-Fojtíková – advokátní kancelář s.r.o., MŠ Nedvězí s.r.o.
– Gabriela Babická a Lucie Žalmanová, Open Gate gymnázium a ZŠ s.r.o. – Jan Fojtík, Jana Erington a Petra Kobrová,
PROMSAT CZ s.r.o. – Jan Pánek, Restaurace Jureček Říčany,
Restaurace Pavilon Říčany – Roman Lehovec,
SC Servis s.r.o. Jiří Šafář, VARES Mnichovice a.s.,
Zámek Berchtold – Terezie Růžičková
V průběhu roku proběhla na území Střední Moravy pod
naším vedením či za naší účasti řada kulturních, sportovních a jiných charitativních akcí. Tyto akce jednak získají
tolik potřebné finanční prostředky, jednak působí jako
propagace poslání a programu sdružení.
2. CHARITATIVNÍ AKCE A VEŘEJNÉ SBÍRKY
Divadelní improvizace v Jazz Tibet klubu v Olomouci
Koncert pěveckého sboru ZŠ T. G. Masaryka v Otrokovicích
Koncert ZŠ v Bělotíně
Koncert v Šumperku
Majáles v Olomouci
Den dětí s netradičními sportovními aktivitami v Tovačově
Sbírka „Vánoční baňka“ v Karolince, Vsetíně a okolí
Dražba předmětů na Gymnáziu v Olomouci – Hejčíně
Vánoční jarmark v Otrokovicích
Kácení máje v Kvítkovicích
Charitativní vystoupení Bukovického babince
Prodej dětských výtvarných prací v Dětské galerii na DK
v Olomouci
Benefiční koncert v Dubu nad Moravou
Vánoční koncert ve Francově Lhotě
In-line hokejový turnaj v Přerově
Veřejné sbírky pokladničkami: na akcích v Olomouci
a Tovačově, AGIP Zlín, Lékarna u Slunce Zlín
3. ADVENTNÍ VĚNCE
Tato akce probíhá již tradičně na Dětské klinice FN Olomouc.
Vznikla v roce 1999. Na přípravě adventních věnců se podílejí především zdravotní sestry, rodiče a pacienti. Finanční
prostředky získané prodejem adventních věnců jsou použity
k nákupu věcí potřebných k vybavení oddělení. Dále jsou
využity k pořádání narozeninových oslav hospitalizovaných
2004
270.636
113.410
65.050
2003
16.168
15.969
2002
39.822
14.301
156.322
231.995
253.531
277.916
Charitativní akce a sbírky
300.730
Jednotlivci:
Pavlína Fojtíková, Pavel Fojtík, Monika Hrubá, Jitka Chvátalová, Lucie Kašpárková, Martina Kučerová, Iva Máchová,
Václav Šmirgl a Michaela Valentová
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Výroční zpráva 2013 / 15
dětí, karnevalů, či k zakoupení hraček a pomůcek. Tuto tradiční akci bychom nemohli každoročně pořádat bez pomoci
následujících subjektů, za což jim ze srdce děkujeme.
SOU lesnické Šternberk – Ing. Pavel Andrys
Tulipa s.r.o. Praha
122.205
Jednotlivci:
Ing. Petr Kohout
Rodina Pospíšilova
Rodina Mikalova
Rodina Fojtíkova
zdravotní sestry 21B a jejich rodiny,
rodiče a děti
lékaři a jejich rodinní příslušnici
dobrovolníci
Organizacím:
Canea decorace. cz s.r.o. Praha
Kalas.r.o. Horní Suchá – Vanda Slosarčíková
Krejčí a Krejčí s.r.o. Moravský Žižkov
Květinky Velká Bystřice – Helena Vychodilová
NIXE s.r.o., Radošovice
Paramit s.r.o. Nový Jičín – Mgr. Jana Kubičná
UNIPAR, Rožnov pod Radhoštěm
1999
16 / Výroční zpráva 2013
2000
2002
2003
60.480
30.000
18.000
13.000
7.000
2001
10.000
Děkujeme, že nám pomáháte na pouti za zdravím.
2.000
Na závěr děkujeme touto cestou všem, kteří podporují
Sdružení Šance svými finančními dary či jinou formou.
5.000
30.000
45.000
Činnost Sdružení Šance se neobejde bez aktivních členů
Šance, dobrovolných spolupracovníků, kteří se výraznou
měrou podílejí na přípravách charitativních akcích, pomáhají
s prodejem vánočních hvězd, zlepšují informovanost
a propagují program Sdružení Šance.
Bez podpory těchto lidí si dnes lze práci sdružení jen obtížně
představit.
Za tuto podporu jim patří srdečné a upřímné poděkování.
56.000
57.500
74.000
85.560
Adventní věnce
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
DĚKUJEME
Našeho hospodářského výsledku v roce 2013
bylo dosaženo zejména díky laskavé podpoře
následujících subjektů:
Finanční dary škol, organizací, klubů a nadací
Fond Sidus o.p.s Praha / 148 000 Kč
SK Sigma, o.s. Olomouc / 100 000 Kč
Na kole dětem Veselí nad Moravou / 53 930 Kč
Medici 4. ročníku LF UP Olomouc / 47 400 Kč
ZO OSCH BCO Otrokovice / 30 000 Kč
Ústav patologie a imunologie UP Olomouc / 25 735 Kč
JEP Lobodice / 24 500 Kč
Římsko – katolícká farnost Zlín / 16 500 Kč
KST Quick Olomouc / 13 000 Kč
Sportovní klub Velká Bystřice / 12 500 Kč
ZŠ a MŠ Bělotín / 10 300 Kč
studenti Gymnázia Olomouc – Hejčín / 7 162 Kč
Chovná stanice mainských koček Olomouc / 7 000 Kč
Bukovický babinec, Bukovice / 4 300 Kč
Kapela Riviera, Ústí nad Labem / 2 600 Kč
MS ČČK Valašské Klobouky / 2 000 Kč
SvČ Holešov / 1 238 Kč
Klub seniorů Žulová / 500 Kč
Finanční dary firem
Merit Group Olomouc / 70 000 Kč
Eleman, s.r.o. Praha / 50 000 Kč
Správa nemovitostí Olomouc / 50 000 Kč
Teplárna a.s. Otrokovice / 30 000 Kč
H & H zámečnictví Valašské Klobouky / 25 000 Kč
Partners Financial Services a.s. Praha / 22 500 Kč
Slovácké divadlo Uherské Hradiště / 19 500 Kč
Okresní soud Kroměříž / 15 000 Kč
Deutsche Börse Services s.r.o. Praha / 13 700 Kč
Continental Barum, s.r.o. Otrokovice / 10 000 Kč
Austin Detonator s.r.o. Vsetín / 10 000 Kč
Profi Truck Business Olomouc / 10 000 Kč
Profistav s.r.o. Přerov / 10 000 Kč
Moravská skládková společnost Otrokovice / 10 000 Kč
Kovopos CZ, s.r..o. Olomouc / 7 000 Kč
O.V.P. spol. s.r.o. Otrokovice / 5 000 Kč
Profila Trade Ostrava / 5 000 Kč
Mitas a.s. Praha / 5 000 Kč
Vlacek.CZ Kralupy nad Vltavou / 3 350
ZD Dub nad Moravou / 3 000 Kč
Topos Prefa Tovačov / 2 000 Kč
Montema s.r.o., Otrokovice / 2 000 Kč
BD Trávniky, Otrokovice / 2 000 Kč
Ptáček – stavebniny Kojetín / 2 000 Kč
GTS Czech Ostrava / 2 000 Kč
Katastrální pracoviště Olomouc / 2 000 Kč
Aqua Flora s.r.o. Otrokovice / 1 500 Kč
Granty, dotace státu, dary krajů, měst a obcí
Ministerstvo zdravotnictví ČR / 119 000 Kč
Zlínský kraj / 25 000 Kč
Město Olomouc / 5 000 Kč
Město Tovačov / 5 000 Kč
Obec Hlubočky / 5 000 Kč
Obec Věrovany / 1 500 Kč
Obec Oplocany / 1 000 Kč
Obec Uhřičice / 1 000 Kč
Sbírky, koncerty, a charitativní akce
Šance – sbírka „Vánoční hvězda“ / 1 838 604 Kč
odd. 21B – prodej adventních věnců / 122 205 Kč
prodej dětských výrobků v galerii
na DK v Olomouci / 108 850 Kč
vánoční jarmark v Otrokovicích / 94 470 Kč
Dětský den v Tovačově / 57 225 Kč
prodej vánočních baněk v Karolince a okolí / 27 300 Kč
Majáles studentů UP Olomouc / 20 985 Kč
koncert ZŠ T. G. Masatyka v Otrokovicích / 24 687 Kč
divadelní inprovizace v Jazz Tibet klubu
v Olomouci / 13 376 Kč
In-line hokejový turnaj v Přerově / 10 000 Kč
kácení máje Otrokovice – Kvítkovice / 8 830 Kč
Koncert v Šumperku / 5 576 Kč
Šance – sbírka pokladničkami / 4 465 Kč
Finanční dary jednotlivců
Ing. Jitka Holcová / 20 000 Kč
Jana Vítková, Moravský Beroun / 20 000 Kč
Sommerová Barbora, Olomouc / 16 000 Kč
Benda Miroslav / 15 000 Kč
Pekárek Michal, Olomouc / 11 000 Kč
Ing. Libor Vychodil, Olomouc / 10 000 Kč
Ing. Ignačák Tomáš, Bludov / 10 000 Kč
Kučera Jaroslav, Horka nad Moravou / 10 000 Kč
Mogrovicsová Ludmila, Lošov / 10 000 Kč
Ing. Pavel Lauda, Otaslavice / 6 720 Kč
Venclík Jan, Tovačov / 6 000 Kč
Aschenbrenner František, Olomouc / 5 000 Kč
Bílkovi Kateřina a Radek / 5 000 Kč
Karel Brückner, Olomouc / 5 000 Kč
Procházková Kateřina / 5 000 Kč
Šlahor Peter, Ostrava / 5 000 Kč
Výroční zpráva 2013 / 17
Tyl Vladimír, Praha / 5 000 Kč
Vojáčková Naděžda, Zlín / 5 000 Kč
Ing. Arch. Petr Doležal, Šumperk / 4 800 Kč
Jurnykl Aleš, Hranice / 4 074 Kč
Fiala Marek, Staré Město / 4 000 Kč
Ing. Šárka Bílková, Olomouc / 3 000 Kč
Josef Mikala, Zlín / 3 000 Kč
Roman Mikala, Otrokovice / 3 000 Kč
Tiefenbachová Ludmila, Šternberk / 3 700 Kč
Eva Křiváková / 3 600 Kč
Pospíšilovi Ivo a Karolína, Praha / 3 500 Kč
Halabrínová Ester, Nová Lhota / 3 100 Kč
Duda Tomáš, Klatovy / 3 000 Kč
Sklenářová Jana, Hněvotín / 3 000 Kč
Šňupárek Josef, Slatinice / 2 500 Kč
Brožová Věra, Olomouc / 2 400 Kč
Leopold Hanuš, Zlín – Malenovice / 2 400 Kč
Ing. Pavlín Josef, Velké Karlovice / 2 050 Kč
Milan Baroš, Hutisko – Solanec / 2 000 Kč
JUDr. Brožová Hana, Olomouc / 2 000 Kč
MUDr. Hálek Jan, Příbram / 2 000 Kč
Horák Radek, Otrokovice / 2 000 Kč
Ing. Hrabal Zdeněk, Kroměříž / 2 000 Kč
Kocián Tomáš, Otrokovice / 2 000 Kč
Křetinská Alexandra, Karviná / 2 000 Kč
Mocňáková Marta, Valašské Meziříčí / 2 000 Kč
Ing. Mgr. Radim Opletal / 2 000 Kč
Leopold Hanuš, Zlín – Malenovice / 2 400 Kč
MUDr. Rudolf Mac, Otrokovice / 2 000 Kč
Zuzana Štaffová / 2 000 Kč
Finanční dary do 2 000 Kč:
Buček Bronislav, Burešová Marta, Cermanová Karla,
Dvorská Dagmar – Majetín, Dumek Jiří – Střelice, Fojtíková
Michaela – Nedašov, Grabovský Zdeněk – Kopřivnice,
Ing. Havelka Jiří – Prostějov, Mgr. Hegarová Helena –
Lešná, MVDr. Chaloupka Marcel – Pertoltice, Jestřebská
Alena – Hranice, Karasová Petra, Mgr. Kolár Bohumír –
Olomouc, Koleček Roman – Valašské Meziříčí, Kohoutek
Petr – Otrokovice, Ing. Kotásek Mojmír – Sviadnov, Král
Josef – Přerov, Kuchyňka Milan – Praha, Linek Radek
– Olomouc, Ludvíková Dagmar , Mašláň Martin – Zlín,
Matulová Lucie – Napajedla, Menoušková Miluše –
Šternberk, Morický Lubomír, Navrátil Jiří – Olomouc,
Novotná Lenka – Olomouc, Novotná Ludmila – ,
Onderková Michaela – Olomouc, Randýsek Vít – Valašské
Meziříčí, MUDr. Roh Josef – Praha, Václav Skopal – Majetín,
Slámová Iva – Nivnice, Szweda Jan – Karviná, Škodák
Stanislav – Bzenec, Štěpánová Alena – Bystřice pod
18 / Výroční zpráva 2013
Hostýnem, Šulcová Jarmila – Zlín, Vojkovský Richard –
Doloplazy, Zádorožný Pavel a Ing. Zbořilová Lucie
Nefinanční dary vyčíslené
Jan Grézl – Haryservis II, Olomouc / 32 500 Kč
Coca – Cola Beverages ČR s.r.o. Praha / 18 489 Kč
Firemky s.r.o. Ostrava, Josef Ženčák
a David Wardas / 27 000 Kč
Veolia Transport Morava a.s. / 12 000 Kč
FGP Studio, Olomoucc / 9 293 Kč
Hasiči Otrokovice – Kvítkovice / 8 830 Kč
Kala Dekorace – Vanda Slorarčíková / 8 737 Kč
HS Romantic Prostějov, Roman Doležal / 8 000 Kč
Stavitelství Vrána, Tovačov / 1 000 Kč
Věcné dary nevyčíslené
Agro s.r.o. Tovačov
Ahold Czec republic a.s. Olomouc – Lucie Jirotková
Algraf Olomouc – Ivo Hrbáček
Florcenter s.r.o. Olomouc – Ing. Vladimír Popelka
Hanácký dvůr Polkovice – Ing. Josef Hlavinka
HM Globus Olomouc
Jazz Tibet Club Olomouc – Vladimír Foret
Kazeto a.s. Přerov
Malý Noe Olomouc
Město Tovačov – Mgr. Leon Bouchal
OC City Olomouc – Zdeněk Wolf
Porsche Olomouc
Proclient s.r.o. Olomouc – Mgr. Jakub Fuksík
Ptáček – pozemní stavby s.r.o. Kojetín
RK Patriot Olomouc – Zuzana Blaťáková
Rybářeství a zpracovna ryb Šišma Pavlovice u Přerova –
Ing. Josef Haukvic
SOŠ lesnická Šternberk – Ing. Pavel Andrýs
Studio IF Tovačov – Iveta Kohnová
Svatební salon Bonetka Otrokovice
Topos Prefa Tovačov – Mgr. Petr John
Zdravotní klauni, Olomouc
Zubr pivovar Přerov
Jednotlivci:
Mgr. Grepl Tomáš, Olomouc
Egon Havrlant, Olomouc
Marie Chovanečková, Karolinka
Milan Matoušek, Hvozd
Vaňková Zdena, Kojetín
Zachová Lucie, Geršov
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Naše občanské sdružení vzniklo v roce 1991 pod názvem Haima – Unie pro pomoc dětem
s poruchou krvetvorby. U jeho zrodu stáli nejen lékaři a sestry, kteří na Dětské klinice FN
v Olomouci o děti s poruchou krvetvorby pečují, ale také rodiče a příbuzní těchto dětí.
Sdružení Šance, jak zní nový název přijatý v roce 1999, je občanské sdružení, které na bázi
dobrovolnosti sdružuje občany bez rozdílu národnosti, víry, profese či společenského postavení,
ale také právnické osoby, které se chtějí aktivně podílet na pomoci dětem s hematologickým
nebo onkologickým onemocněním.
Název:
Sdružení Šance – sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o.s.
Sídlo:
Hemato-onkologické oddělení Dětské kliniky FN, Puškinova 6, 775 20 Olomouc
IČ: 700 39 704
Registrace: Ministerstvo vnitra ČR, č.r. VS/1-1/41 467/99-R
Kontakt:
Hemato-onkologické oddělení
Dětská klinika FN
Puškinova 6
775 20 Olomouc
Číslo účtu: 53839811 / 0100
IČ: 700 39 704
tel.: 585 854 476
fax: 585 852 505
e-mail: [email protected]
www.sancecz.org
Výroční zpráva 2013 / 19
www.sancecz.org
Download

Format *.pdf