obec Přerov nad Labem
Zdarma
2
2014
Úvodní slovo starostky
Z veřejných zasedání
Obecní úřad informuje
Třídění odpadů
Začátkem června přivítala základní škola v Přerově vzácnou návštěvu. Účastníci mezinárodního
projektu Comenius - Portugalci, Španělé, Turci, Poláci, Rumuni, Italové, Dánové a Welšané bydleli ve zdejších rodinách a hned na začátku pobytu je přivítal chlebem a solí zakladatel přerovského skanzenu Ludvík Salvátor Toskánský. Přerov nad Labem však není jen místem setkání mezinárodních ...
FOTO: Eva Žemberová
Hospodaření obce 2013
Voda v obci
Co se děje s územímobce
Dožínková slavnost
Vítání občánků
Knihovna informuje
Akce v obci
... ale i hudebních a to rozličných žánrů a stylů. Dne 15. června odpoledne se na Městečku při
příležitosti folklorního festivalu Městečko Open air nerozléhala pouze tradiční lidová muzika,
ale také známé songy v podání kapely zdravotně postižených lidí - The Tap Tap, kteří nejen
Přerovákům předvedli, jak lze žít a radovat se ze života i s handicapem. FOTO: Mirek Loudil
Pohár Babineckých pidiždíků
ZŠ, MŠ a školní jídelna
Úvodní slovo starostky
32
Darina Kocsisová, neuvolněná starostka
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
další Listy, čtvrtletník plný informací z obce, jsou tady - již sedmé vydání od jejich založení na konci roku 2012. Opět najdete
široké spektrum informací od různých autorů, nejvíce z obecního
úřadu. Ten informuje veřejnost několika dalšími způsoby, v článku „OÚ informuje“ jich najdete 12. Velkým tématem tohoto vydání jsou změny, které se týkají „území obce“ a jeho rozvoje. Je jich
více a proto, abyste viděli souvislosti, jsou jednotlivé články propojeny schématy. Nejvíce pozornosti je věnováno rozjíždějícím se
komplexním pozemkovým úpravám v extravilánu z pohledu odborníka ze Státního pozemkového úřadu. Mezi další aktuální témata patří „voda“, tentokrát z různých úhlů pohledu v několika krátkých článcích. V minulých dvou letech se hodně psalo o odpadech
a letos slavíme velký úspěch v podobě velkého nárůstu vytříděného
odpadu a díky tomu velké odměně za třídění.
Blíží se podzimní komunální volby. Přinesou změnu, přesněji
více změn. V článku o volebních obdobích najdete seznam osob,
které se podíleli na fungování obce na úřadu a v různých orgánech
obce v letech 2010-2014. Doufejme, že v dalším období aktivních
lidí přibude a že už nyní tvoří seznamy kandidátů ti, kteří chtějí v obci vodovod, fungující kanalizaci a čistírnu odpadních vod,
dobré chodníky a vzhled obce, zázemí, vzdělání a bezpečnost pro
děti, péči o seniory, podporování hasičů, sportovců a dalších spolků, dodatečné dotační peníze do obecního rozpočtu nebo něco
dalšího. Jak už to tak bývá, většinou chce každý něco jiného a je těžké najít shodu. V dvou věcech se však účastníci dotazníkového šetření v červnu 2013 shodli téměř jednoznačně. Více než 200 občanů dalo najevo, že investovat chtějí hlavně do budování chodníků
a oprav místních komunikací a že obec by měla směřovat tak, aby
se stala místem pro klidné a příjemné bydlení.
Z veřejného zasedání zastupitelstva
Zasedání č. 2/2014
Datum, čas: 12. března 2014, od 18:30
hodin do 21:55 hodin
Místo konání: Základní škola
Přítomni: D. Kocsisová, I. Gregárková, J.
Vedral, L. Dvořák, P. Baumruk, I. Zajíček (od
17:40)
Nepřítomni: L. Jirouš (omluven – nemocen)
Zapisovatel: J. Mrázková
Hosté: p. Chloupek – zpracovatel návrhu na
změnu hranice území
jednání se účastnilo 41 občanů
Hlasování je uváděno v Přerovských listech
pouze v případě že nebylo jednoznačné
nebo nebylo usnesení odsouhlaseno
ZO (zastupitelstvo obce) bere na vědomí rezignaci člena finančního výboru
Ing. Marka Špitálského k 4. 3. 2014 a ukládá předsedovi finančního výboru navrhnout
doplnění finančního výboru.
nad Labem dle předloženého podkladu
v lokalitě Tři chaloupky s celkovou výměrou plochy získané ve výši 269 118 m2
a plochy předané ve výši 271 439 m2
• dohodu mezi městem Lysá n. L. a obcí
Přerov n. L. o změně obecní hranice dle
předloženého návrhu.
ZO se ohrazuje proti nadpisu reportáže ČT
24 odvysílané opakovaně dne 22. 2.2 014
a vůči některým informacím a výrokům v ní
obsažených. Vzhledem k tomu, že se jedná
o vyvrcholení pomluv, kterým obec, starostka a zastupitelé čelí spolu se zastrašováním
již mnoho měsíců, považuje zastupitelstvo za
nutné vysvětlit podrobněji postoj obce formou tiskové konference s nadějí, že média
podají veřejnosti objektivní informace.
hlasování: PRO D. Kocsisová, I. Gregárková, I. Zajíček, L. Dvořák, J. Vedral PROTI 0
ZDRŽEL SE P. Baumruk
ZO souhlasí se zvýšením počtu hlásičů na
33 kusů bez pokrytí lokalit u Labe a schvaluje uzavření smlouvy o dílo, která je přílohou
tohoto zápisu, s firmou SOVT-RADIO při celkové ceně dodávky 411 654 Kč včetně DPH,
přičemž část bude splatná v dalších letech.
ZO ukládá starostce navrhnout ve spolupráci s advokátní kanceláří možnosti reakcí
na pomluvy v souvislosti s projektem vodovodu s cílem očistit jméno obce, zastupitelů a starostky.
hlasování: PRO D. Kocsisová, I. Gregárková, I. Zajíček, L. Dvořák, J. Vedral PROTI P.
Baumruk ZDRŽEL SE 0
ZO schvaluje
• úpravu změny obecní hranice mezi
městem Lysá nad Labem a obcí Přerov
ZO bere na vědomí informace o vývoji
projektu skupinového vodovodu v r. 2014,
zejména zamítnutí žádosti o prodloužení
lhůty k uzavření smlouvy na poskytnutí dotace ze SFŽP zaslané z Ministerstva životního prostředí.
ZO schvaluje vystoupení obce ze svazku
obcí Mikroregion Polabí na základě špatných
zkušeností
- s průběhem a výsledky projektu skupinového vodovodu,
- s průběhem valných hromad svazku v r.
2013 a 2014
- a celkovým fungováním svazku vč. uplatňování stanov svazku
s vědomím toho, že tím sice obec může přijít
o poskytování informací a spolupráci na neinvestičních projektech, ale zároveň se vyvaruje finančních rizik.
ZO ukládá starostce předložit do dalšího
zasedání návrh na vypořádání se svazkem
obcí.
ZO souhlasí s budoucím převodem (ve formě přijetí daru) nové části splaškové kanalizace, kterou budou na parcelách 1866/31
a 1866/27 jako vedlejší kanalizační řad se
sběrnou domovní šachtou pro připojení budovy bez čp/če na parcele st. 5/1 realizovat investoři F. a K. Horejcovi. Zastupitelstvo
obce souhlasí s bezúplatným zřízením věcného břemene pozemkové služebnosti ve
prospěch obce spočívajícím v právu vést přes
uvedené pozemky část kanalizačního systému, provozovat jej, udržovat, vstupovat na
něj apod.
ZO ukládá starostce zajistit zpracování povodňového plánu obce zkušeným odborníkem (Ing. Papež) a schvaluje složení povodňové komise ve složení D.K ocsisová - předsedkyně, I. Gregárková – místopředsedkyně,
23
Z veřejného zasedání zastupitelstva
J. Vedral, J. Kadeřávek, H. Dovalilová - členové a D. Matějčková / J. Mrázková – zapisovatelky.
ZO bere na vědomí zprávu ředitelek příspěvkových organizací obce o plnění úkolů
v r. 2013, jakožto i dílčí podklady a výsledky
předkládané v průběhu roku, a souhlasí s vyhodnocením úkolů ve výši dle přiložených
tabulek a se zvýšením příspěvku pro příspěvkovou organizaci z rozpočtu obce o vypočítané částky odměny.
ZO schvaluje
• stanovení mimořádné odměny na
rok 2014 pro ředitelky příspěvkových
organizací ve vazbě na plnění úkolů,
a sice v členění na splnění 4 kvalitativních úkolů v roce 2014 a dosažení hodnot kvantitativních kritérií souvisejících
s počtem žáků stejně jako v minulém
roce (viz 2x příloha),
• rozdělení
hospodářského
výsledku
Školní jídelny a vývařovny tak, že celkový výsledek ve výši 25 998,81 Kč bude
převeden do rezervního fondu PO,
• rozdělení hospodářské výsledku ZŠ a MŠ
tak, že výsledek ve výši 575 983,33 Kč
bude převeden v částce 150 000 Kč do
fondu odměn a zbytek do rezervního
fondu organizace. O částku 180 000 Kč
bude z důvodu vysokého výsledku za
rok 2013 snížen schválený příspěvek na
provoz v r. 2014.
ZO bere na vědomí předložené snížení
částky na refundace mezd ZŠ a MŠ v r. 2014
na částku 2 610 Kč a z tohoto důvodu snižuje příspěvek na provoz v r. 2014 o částku 543
930 Kč v r. 2014.
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3
s celkovým dopadem na výsledek +657 230
Kč.
Zasedání č.3/2014
Datum, čas: 9. dubna 2014, od 18:45
hodin do 22:34 hodin
Místo konání: Školní jídelna
Přítomni: D. Kocsisová, I. Gregárková, I.
Zajíček, L. Dvořák
Nepřítomni: L. Jirouš (omluven SMS), J.
Vedral (omluven telef.), P. Baumruk (neomluven)
Zapisovatel: J. Mrázková
Hosté:jednání se účastnila ředitelka základní
a mateřské školy Y. Hrušková, ředitelka školní jídelny a vývařovny P. Jírová a 32 občanů
z řad veřejnosti
ZO bere na vědomí provedení prověrky
účetnictví v obou příspěvkových organizacích obce za rok 2013 dne 19. 3. 2014 firmou LN-AUDIT s. r. o., informaci, že výsledky kontroly byly předány obecnímu úřadu
dne 24. 3. 2014 a že na základě dopisu starostky obce ze dne 26. 3. 2014 předaly ředitelky obou organizací vyjádření k předloženým závěrům a zjištěním. ZO ukládá předsedovi finančního výboru se s výsledky kontroly a vyjádřením ředitelek seznámit a informovat zastupitelstvo o závěrech před projednáváním účetní závěrky a schvalování hospodářského výsledku za r. 2013.
723 930,00
počítač
10 000,00
povodňový plán
45 000,00
nádoba na zimní posyp
6 700,00
Dykyta - akce Městečko
5 000,00
Rozpočtové opatření
celkem - přebytek
• 5.7. Memoriál Františka
Skuhravého, turnaj pořádá TJ Sokol
Přerov nad Labem
Srpen 2014
• 9.8. Skanzen v pohádkách Zdeňka
Trošky, pořádá Polabské muzeum
Září 2014
• 13. 9. Dožínková slavnost v zámku
nad Labem ve spolupráci s Polabským
muzeem.
Výdaje zvýšeny o:
celkem výdaje:
Červenec 2014
a podzámčí, pořádá obec Přerov
Výdaje sníženy o:
snížení příspěvku ZŠ
Kalendář akcí
66 700,00
657 230,00
ZO ukládá starostce:
• vyhlásit konkurz na ředitele příspěvkové
organizace školní jídelna a vyvařovna.
hlasování: PRO 0 PROTI D. Kocsisová, I. Gregárková, I. Zajíček, L. Dvořák ZDRŽEL SE 0
• vyhlásit konkurz na ředitele příspěvkové organizace základní škola a mateřská škola.
hlasování: PRO 0 PROTI I. Gregárková, I.
Zajíček, L. Dvořák ZDRŽEL SED. Kocsisová
ZO bere na vědomí, že v souladu s úkolem
uloženým v usnesení č. 23/2014 požadovala
starostka za obec prostřednictvím advokátní
kanceláře dne 24. 3. 2014 uveřejnění odpovědi ve smyslu §35 zákona č. 213/2001 Sb.
o provozování rozhlasového a televizního vysílání k reportáži o vodovodu a obci Přerov
nad Labem na ČT 24 dne 22. 2. 2014, neboť
se jednalo o poslední možný termín podle
tohoto zákona.
ZO ukládá starostce podání žaloby na ČT
prostřednictvím advokátní kanceláře kvůli
neuveřejnění odpovědi k reportáži o vodovodu a obci Přerov nad Labem na ČT 24 dne
22. 2. 2014 .
hlasování: PRO D. Kocsisová, L. Dvořák
PROTI I. Zajíček ZDRŽEL SEI. Gregárková
• 13. 9. Den otevřených dveří
v přerovském zámku u příležitosti
Dnů evropského dědictví, pořádá
Český rozhlas ve spolupráci s obcí Přerov nad Labem.
Změna programu vyhrazena
Pokud si přejete zveřejnit kulturní,
sportovní či společenskou akci na webu obce,
v Přerovských listech a na vývěsce, prosím
pište na [email protected],
nebo volejte 602 27 97 65.
ZO bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Polabí za r. 2013, ale
nesouhlasí s výsledky hospodaření svazku
obcí.
ZO ukládá starostce, aby předložila Mikroregionu Polabí návrh na vypořádání svazku obcí s obcí Přerov nad Labem v souvislosti s ukončením členství. Zastupitelstvo obce
Přerov nad Labem souhlasí, aby v tomto návrhu byly zahrnuty body 1 až 9 dle přílohy ze
zasedání zastupitelstva obce.
ZO souhlasí s uhrazením 50% nákladů
z faktury ve výši 105 270 Kč vč. DPH, kterou
vystavila v září 2013 firma Stavokomplet firmě Vaccum Global na základě nabídky z 12.
3. 2013 za vypracování „posouzení kapacity
a návrh intenzifikačních opatření ČOV Přerov nad Labem“.
hlasování: PRO 0 PROTI D. Kocsisová, I. Gregárková, I. Zajíček, L. Dvořák ZDRŽEL SE 0
54
Z veřejného zasedání zastupitelstva
ZO bere na vědomí:
• že nezávislá analýza objednaná dle
usnesení č. 6/2014 je vypracovaná, byla
v předběžné verzi projednána na OU
dne 7. 4. 2014 a po zapracování připomínek bude před finalizací projednána
ve finančním výboru do konce dubna
2014.
• předložení zprávy od VG o ročním vyúčtování provozu za r. 2014 a prezentaci
starostky o těchto výsledcích vč. nalezení nesrovnalostí v hodnotách nákladů
a výsledku provozu.
ZO ukládá starostce zveřejnit záměr na
prodej nebo pronájem pozemků nebo jejich
částí v extravilánu za minimální cenu prodeje 50 Kč/m2 a za minimální cenu pronájmu
0,35 Kč/m2/rok v celkovém rozsahu 29,1 ha
dle přiloženého seznamu do 30. 4. 2014.
ZO bere na vědomí předložení podnikatelského záměru pana Coolbergena v souvislosti se zájmem o pozemky na pěstování
ředkviček.
ZO ukládá starostce zveřejnit záměr na
prodej a/nebo pronájem pozemků nebo jejich částí v intravilánu (8/5, 11 a st. p. 54/1 –
upřesnění v příloze) za minimální cenu prodeje 1 000 Kč/m2 a za minimální cenu pronájmu pozemků mimo zastavěnou a příjezdovou plochu 40 Kč/m2/rok, za 3 Kč/m2/
rok za pozemek užívaný jako přístupová cesta a 150 Kč/m2/rok, resp. 250 Kč/m2/rok za
budovu.
ZO schvaluje předložení žádosti o dotaci
do 15. 4. 2014 na opravu rybníka z LVIII. výzvy Ministerstva životního prostředí na poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí, na podporu prioritní osy 6
Zlepšování stavu přírody a krajiny, opatření 6. 4. Optimalizace vodního režimu krajiny. Oprava se bude týkat havarijního stavu
výpusti a opravy opevnění profilu hráze podél silnice III. třídy.
ZO bere na vědomí
• návrhy a otázky předloženém p. Benešem dne 10. 3. 2014 – finanční podpora výstavby skupinového vodovodu
a nepovažuje je v dané situaci za opodstatněné,
• žádost paní Linhartové o částečné promítnutí poplatku za odpad z důvodů
sociálních a souhlasí s alternativním
řešením - návrhem na poskytnutí jednorázového příspěvku ve výši 4 000 Kč v r.
1 500 000,00
Rybník
Nové veřejné osvětlení (ulice k ČOV)
180 000,00
40 000,00
Volnočasové dětské hřiště
Poklop na studnu -Městečko
8 000,00
Poklop na kanalizaci před OÚ
8 000,00
Zábradlí na mostku k Labi
11 000,00
Příspěvek ZŠ (odměny)
9 000,00
Divadlo - na vstupenky
12 000,00
56 000,00
celkem výdaje:
3 149 000,00
Rozpočtové opatření celkem
-2 998 100,00
Rozpočtové opatření č. 5
- Úpravy rozpočtu v rámci paragrafu
veřejný rozhlas - zveřejnění zakázky
3341 5169
260,00
veřejný rozhlas - investice
3341 6121
-260,00
Byty - rozbor vody
3612 5166
1 400,00
Byty - služby
3612 5169
-1 400,00
Hřbitov - štěrk
3632 5139
3 960,00
Hřbitov - opravy
3632 5171
-3 960,00
Územní rozvoj - materiál
3639 5139
11 000,00
3639 5169
-11 000,00
Odpady - služby
Územní rozvoj - služby
3722 5169
-5 100,00
Odpady - vratky
3722 5499
5 100,00
Správa - aktualizace programů
6171 5168
11 000,00
6171 5169
-11 000,00
Správa - služby
2014 s tím, že všichni členové domácnosti budou platit poplatek za odpad
a stočné v plné výši,
• žádost paní Homolové na zřízení směrových značek u obory, návrh na pořízení zpomalovacích semaforů, dotaz
- návrhy k špatnému stavu chodníků,
dotazy a žádost ohledně odklízení psích
výkalů, k rychlostnímu radaru u rybníka
a měření policie a ukládá starostce předat žádost o zřízení směrových značek
správě a údržbě komunikací,
• žádost paní Homolové o prodloužení
stávajícího veřejného osvětlení do ulice
se třemi obytnými domy vedoucí k ČOV
a k Labi a ukládá starostce zařadit tento
požadavek do seznamu úkolů pro další
volební období,
• žádost paní Homolové o zřízení volnočasového a dětského hřiště v obci a ukládá
starostce
1) ještě více informovat veřejnost
o záměru na plánované změny Zámecké
zahrady a související přesuny dětských
prvků a 2) podpořit úpravy v parčíku u pošty
také finančním přispěním obce k vyba-
•
•
•
•
•
vení dětskými prvky podle rozpočtového opatření,
paní Lundákové na nalezení dohody
na vyřešení duplicitního vlastnictví
pozemku 104/5 v k. ú. Obce a ukládá
starostce zajištění kopie nabývacího
titulu k vlastnictví obce z katastrálního
úřadu a následně předložení návrhů
zastupitelstvu k rozhodnutí na zasedání
do 30. 6. 2014,
stížnost p. Černého na velkou prašnost v ulici vedoucí na Vrše a požadavek
umístit zákazovou značku,
žádost starosty SDH o pronájem
pozemku p.č. 11 v k. ú. obce pro skladování historických hasičských vozidel
a doporučuje hasičům možnost využít zahradu za OU nebo se přihlásit na
výzvu k pozemku p.č. 11,
dodatečnou žádost Dykyty o zvýšení
příspěvku na organizování akce Městečko Open Air v červnu 2014 na 30 000
Kč a schvaluje celkový příspěvek Dykytě
na rok 2014 ve výši 40 000 Kč,
dodatečnou žádost ředitelky školní
jídelny a vyvařovny na příspěvek ve výši
29 852 Kč (na opravu a koupi zařízení)
45
Z veřejného zasedání zastupitelstva
a 14 932 Kč na zakoupení SW a schvaluje zvýšení příspěvku této příspěvkové
organizaci na rok 2014 o 45000 Kč.
ZO schvaluje
• rozpočtové opatření č. 4/2014 dle přiložené tabulky s celkovým dopadem na
výsledek ve výši: – 2 998 100 Kč, který
bude pokryt čerpáním úspor obce,
• rozpočtové opatření č.
5/2014 úpravy rozpočtu v rámci paragrafu
- s celkovým dopadem na výsledek ve
výši 0 Kč.
ZO bere na vědomí:
• předložení návrhu povodňového plánu
obce,
• předložení nabídky společnosti STUDIONEST s. r. o na spoluúčast obce a spolufinancování filmu o středním Polabí.
Zasedání č. 4/2014
Datum, čas: 21. května 2014, od 18:30
hodin do 21:27 hodin
Místo konání: Školní jídelna
Přítomni: D. Kocsisová, I. Gregárková, I.
Zajíček (od 18:40), L. Jirouš (do 20:38) , J.
Vedral, L. Dvořák , P. Baumruk
Nepřítomni: 0
Zapisovatel: J. Mrázková
Hosté: velitel Městské policie Čelákovice p.
Fedaček, účetní z obecního úřadu p. Matějčková, jednání se účastnilo 18 občanů
ZO bere na vědomí:
• že obec nemá dlouhodobě k dispozici kanalizační řád a plán financování
obnovy kanalizace a ukládá starostce
zařadit vypracování těchto dokumentů
do plánu úkolů.
hlasování: PRO D. Kocsisová, I. Gregárková,
I. Zajíček, L. Jirouš, J. Vedral, L. Dvořák PROTI 0 ZDRŽEL SE P. Baumruk
ZO ukládá starostce vyzvat občany k podepsání čestného prohlášení v souvislosti s používáním obecní splaškové kanalizace.
hlasování: PRO D. Kocsisová, I. Gregárková, I. Zajíček, L. Jirouš, J. Vedral, L. Dvořák
PROTI 0 ZDRŽEL SE P. Baumruk
ZO bere na vědomí:
• předložení nezávislého posouzení stavu
ČOV odborným zpracovatelem,
• informace z valné hromady Mikroregionu Polabí konané dne 15. 5. 2014.
hlasování: PRO D. Kocsisová, I. Gregárková, I. Zajíček, L. Jirouš, J. Vedral, L. Dvořák
PROTI 0 ZDRŽEL SE P. Baumruk
ZO ukládá starostce podání oznámení
o podezření ze spáchání trestného činu bez
obvinění konkrétní osoby v souvislosti s vybudováním a financováním protlaku pod
dálnicí a odměny pro firmu Eurovision, obojí v souvislosti s přípravou projektu skupinového vodovodu a ukládá starostce pověřit
plnou mocí v zastupování obce v této věci
JUDr. Adama Batunu.
hlasování: PRO D. Kocsisová, I. Gregárková, I. Zajíček, L. Jirouš, L. Dvořák PROTI P. Baumruk ZDRŽEL SE J. Vedral
ZO schvaluje:
• závěrečný účet obce za rok 2013 ve složení:
- výsledek hospodaření obce za rok 2013 ve
výši 6 007 979,69 Kč v plném členění podle
rozpočtové skladby,
- vyúčtování finančních vztahů ke státnímu
rozpočtu,
- výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Přerov
nad Labem ve výši 575 983,33 Kč bez odvodu do rozpočtu obce,
- výsledek hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna a vyvařovna Přerov nad
Labem ve výši 25 998,81 Kč bez odvodu do
rozpočtu obce,
- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce KÚ Středočeského kraje z 25. 4.
2014 se závěrem „a) obec v průběhu roku
nedodržela zásady účtování k pořizovanému drobnému dlouhodobému hmotnému
majetku evidovanému na účtu 028, neboť
předpis k zakoupenému drobnému dlouhodobému hmotnému majetku ve výši 84 469
Kč nebyl zaúčtován na stranu MáDáti účtu
558, b) obec chybně vede drobný dlouhodobý majetek pod stanovenou hranici na
účtu 903 – ostatní majetek, správně má být
evidován na účtu 902 – jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek“
s vyjádřením s výhradami. ZO bere na vědomí, že chyby a nedostatky zjištěné při přezkumu hospodaření byly napraveny - a) drobný
dlouhodobý majetek je v r. 2014 účtován na
souvztažný účet 558 k účtu 028, b) drobný
dlouhodobý majetek pod stanovenou hranicí byl ke dni 30. 4. 2014 číslo dokladu 4441
přeúčtován z účtu 903 na účet 902,
• účetní závěrku roku 2013 obce ve složení:
- výkazy (výkaz zisků a ztrát, rozvaha, příloha, přehled o peněžních tocích),
- roční zpráva o finančních kontrolách toků
veřejných prostředků v obci Přerov nad Labem za rok 2013 ze dne 13. 2. 2014 vypracována obecním úřadem,
- inventarizační zpráva z 13. 2. 2014,
- zpráva interního auditu ze dne 14. 5. 2014
vypracována finančním výborem,
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem Stř. kraje z 25.
4. 2014,
hlasování: PRO D. Kocsisová, I. Gregárková, I. Zajíček, L. Jirouš, J. Vedral, P. Baumruk, L. Dvořák PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
• účetní závěrku roku 2013 příspěvkové
organizace (PO)
Základní škola
a mateřská škola Přerov nad Labem
ve složení:
- výkazy (výkaz zisků a ztrát, rozvaha, příloha),
- zpráva o výsledku prověrky účetnictví PO,
- inventarizační zpráva,
• účetní závěrku roku 2013 příspěvkové
organizace (PO) Školní jídelna a vyvařovna Přerov nad Labem ve složení:
- výkazy (výkaz zisků a ztrát, rozvaha, příloha),
- zpráva o výsledku prověrky účetnictví PO,
- inventarizační zpráva,
• aktualizaci směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle přílohy,
• výzvu a zadávací dokumentaci k veřejné
zakázce malého rozsahu na opravu
havarijního stavu výpusti, opravu opevnění profilu hráze a schvaluje, že výzva
bude zaslána minimálně těmto dodavatelům: Nowastav, a.s., Navimor-invest
sp. z o.o., Videst, s. r. o.,
• výzvu a zadávací dokumentaci k veřejné
zakázce malého rozsahu na revitalizaci veřejných prostranství v obci,
kolem zámku a skanzenu v Přerově nad
Labem – I. část a schvaluje, že výzva
bude zaslána minimálně těmto dodavatelům: Strabag a.s., Pražské silniční
a vodohospodářské stavby, a.s., Silnice
Čáslav – holding, a. s.,
• vyřazení komponent starého obecního
rozhlasu z majetku obce z důvodu stáří
a nepotřebnosti. Zesilovač bude nabídnut k prodeji za minimální cenu 1 000
Kč, ostatní prvky jsou určeny k likvidaci.
• že se obec vzdá svého vlastnictví pozemku parc. č. 104/5 v k. ú. PnL
zapsaného v katastru nemovitostí na
LV 889 jako součást duplicitního zápisu
vlastnictví.
Z veřejného zasedání zastupitelstva
Příjmy zvýšeny o:
Sekání kolem zámku ČRo
50000,00
Příjmy celkem
50 000,00
76
PK (parc. č. 1493/3 KN) o velikosti do 50 m2
a vkladem tohoto práva do KN za jednorázový
poplatek obci 1 000 Kč a úhradu poplatku za
vklad do KN žadatelem.
Výdaje zvýšeny o:
Územní plán
43 000,00
Mzdy - sekání kolem zámku ČRo
44 000,00
Chodníky - opravy
29 600,00
IT zajištění obecního úřadu
19 000,00
Kanalizační řád - vypracování
30 000,00
Plán obnovy kanalizace
- vypracování
55 000,00
celkem výdaje:
220 600,00
Rozpočtové opatření celkem
ZO souhlasí s prodejem parcely č. 8/5
v k.ú. PnL manželům M. a V. Bulvasovým za
cenu 299 000 Kč a poplatek za vklad do KN.
ZO ukládá starostce vyhlášení záměru na
-170 600,00
parcely 968/6, 968/7 a 968/8 v k.ú. PnL
s možností prodeje za min. 1 000 Kč nebo
pronájmu za min. 40 Kč.
ZO souhlasí se zřízením práva stavby parkoviště na části pozemku ve vlastnictví obce 1908
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2014
s celkovým dopadem na výsledek ve výši -170
600 Kč, který bude čerpán z úspor.
ZO bere na vědomí zahájení daňové kontroly v souvislosti s porušením rozpočtové kázně
obce při dotační akci rekonstrukce ZŠ. Podezření na porušení povinnosti se týká částky 106
267 Kč související s odměnou pro EPK, s.r.o.
Zastupitelstvo obce jako zřizovatel příspěvkové organizace základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem souhlasí se zvýšením kapacity v části školní družina na 75 dětí.
Zastupitelstvo obce jako zřizovatel příspěvkové organizace základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem souhlasí se zvýšením ka■
pacity v části mateřská škola na 75 dětí.
Obecní úřad informuje
Ředitelky příspěvkových
organizací ve funkci na dalších
6 let
Od 1. 2. 2010 má obec dvě příspěvkové organizace - do té doby jedna organizace byla
rozdělena na školu (základní škola a mateřská škola) a jídelnu (školní jídelna a vyvařovna). Do pozic ředitelek v těchto organizacích
byly jmenovány starostou na základě konkurzu Mgr. Yveta Hrušková a Petra Jírová.
Obě byly jmenované na dobu neurčitou dle
tehdy platného školského zákona. Na pozici
ředitelky jídelny byla na konci roku 2009 jedna kandidátka, na pozici ředitelky školy bylo
kandidátů více.
Novela školského zákona následně přinesla
od 1. 1. 2012 změnu, že ředitelé škol a školských zařízení jsou jmenování na dobu 6 let
na základě konkurzního řízení. Pro ředitele jmenované před účinností tohoto zákona
platí přechodná ustanovení a v našem konkrétním případě, končí jejich výkon práce na
daném pracovním místě vedoucího k 31. 7.
2014. Zřizovatel může situaci řešit tak, že do
30. 4. 2014 vyhlásí nový konkurz. V případě,
že by konkurz navrhla do 31. 1. 2014 školská rada, musel by ho zřizovatel vyhlásit, ale
školská rada toto své právo neuplatnila.
O tom, jestli konkurz vyhlásit, tedy rozhodovalo v dubnu 2014 zastupitelstvo. Obě ředitelky dostaly příležitost před zastupiteli i ve-
řejností vyzdvihnout úspěchy své práce za
téměř 4,5 roku. Předem připravené prezentace vyslechlo téměř 40 osob na veřejném
zasedání. Po jejich vyslechnutí se nenašel nikdo, kdy by konkurz požadoval. Nebyl a nebude tedy nyní vyhlášen a tak se automaticky prodlužuje doba trvání pracovního poměru obou ředitelek na dalších 6 let, tj. do
roku 2020.
Přejeme Yvetě Hruškové a Petře Jírové mnoho úspěchů do dalších let náročné práce.
Poplatky za reklamu – opakovaná
veřejná výzva
Dovolujeme si upozornit všechny, kteří umístili informační cedule s reklamou jejich podnikání na veřejném prostranství, že uplynul
termín, ve kterém je potřeba zaplatit místní poplatek. Tedy místní poplatek za užívání veřejného prostranství. V případě včasného nezaplacení a vymáhání je ho možno dle
obecně závazné vyhlášky, která je zveřejněna na internetu, zvýšit až 3x a k tomu uložit pokutu.
Péče o seniory
Velké téma všude kolem nás. Není se čemu
divit, když zároveň slyšíme, jak populace
stárne. Toto téma je jedním z hlavních povinných témat v celorepublikovém projektu
mapování a rozvoje „Meziobecní spoluprá-
ce“ (MOS). Ptali se na to starostů také v minulém vydání časopisu prostor, kam obec
pravidelně přispívá.
V rámci projektu MOS bylo zjištěno:
„Na území obce s rozšířenou působností
(ORP) Lysá nad Labem (tj. město Lysá, Milovice a dalších 7 obcí vč. Přerov nad Labem)
v současnosti funguje pouze jedno zařízení pro seniory a to Domov na Zámku v Lysé
nad Labem. Jeho zřizovatelem je Středočeský
kraj. Zařízení funguje v nevyhovujících podmínkách historické budovy. Složením obyvatel toto zařízení připomíná spíše Léčebnu
dlouhodobě nemocných. Již okolo roku 2006
byl vypracován projekt na vybudování nového domova důchodců v centru Lysé nad Labem. Záměr se zatím nepodařilo zrealizovat.
Nedostatek vhodného bydlení pro seniory by
měl částečně vyřešit projekt výstavby Domova pro seniory v rámci projektu „Slunéčkova zahrada“ v Lysé nad Labem. Tento objekt bude vybudován na pozemku města soukromým investorem. Město bude míst zajištěno právo přidělovat jeho kapacitu dle svého
pořadníku. V rámci MOS pak bude kapacita
domu nabídnuta i občanům z ostatních obcí
a měst v rámci ORP.“
V územním plánu obce Přerov nad Labem jsou od r. 2011 vyhrazeny dvě lokality
67
Obecní úřad informuje
pro výstavbu zařízení pro seniory (dům s pe- prava, zájezdy do divadla v Praze, putov- ní úřad před sebou. Ve změnách bude nutné
čovatelskou službou = DPS), jedno na obec- ní kino, bezplatná počítačová a jiná škole- pokračovat, i když se to někomu nelíbí a jiný
ním pozemku s případnou kapacitou 10 lů- ní, vánoční koncert, aktivní zapojení do spo- to nepovažuje za nutné.
žek, druhé v blízkosti školy s kapacitou 50 lů- lečenských akcí jako jsou dožínky, muzejní Velkou změnou bude v dalším volebním obžek. Větší zařízení by kromě vlastnictví po- noc apod. a v neposlední řadě také gratula- dobí 2014-2018 i počet členů zastupitelstva.
zemku, přístupu a finanční náročnosti mohla ce u významných životních jubileí. V případě Místo současných 7 osob, bude mít zastupizkomplikovat také omezená kapacita obecní potřeby a zájmu řešit umístění v DPS, kon- telstvo obce 11 členů. Přestože aktivních počističky odpadních vod. Před více než 10 let taktujte prosím Městský úřad v Lysé nad La- litických stran v obci ubylo, kandidátek možná bude více než minule. Alespoň tak lze sounechalo tehdejší vedení obce zpracovat do- bem.
dit dle neformálních neověřených informací
konce i projektovou dokumentaci, realizace
z obce. Možnosti prezentovat svůj program,
je zatím ovšem velmi vzdálená. Občanů nad Volební období 2010-2014
své kandidáty mají pak tvůrci kandidátek růz60 let máme v obci cca 250, takže pláno- a 2014-2018
vané zařízení by mohlo poskytnout bydlení Blíží se konec volebního období 2010-2014. né, všichni mohou využít prostor v příštích Lisa servis pro 4%, možná 20% seniorů v obci. Mnozí současní zastupitelé obce se už těší, tech (č. 3/2014 vyjde na přelomu září-října).
Jakým způsobem by se pak vybíralo? Za ja- až bude toto složité období za nimi. Ob- A protože dopředu nelze odhadnout, kdo dokou cenu by pak byl provoz pro ubytované čané budou mít možnost v říjnu zvolit své stane kolik hlasů a jaká šance na členství v zaa pro obec? Nedávno panovaly v obci oba- nové zástupce – členy zastupitelstva obce stupitelstvu z toho bude vyplývat, měli by se
vy, že se prodá pozemek určený k výstavbě na další čtyři roky (2014-2018). Z nich pak veřejnosti nějak přestavit všichni kandidáti.
toho menšího DPS. Nic takového se nesta- vzejde nový starosta, místostarosta, předse- V Listech tedy nebudeme vymezovat prostor
lo. Takže tyto otázky stejně jako případná vý- dové výborů. Na starostovi (ale nejen něm) pro první tři kandidáty, jak tomu bylo před mipak bude záležet, jestli bude na úřadu po- nulými volbami. Ani nebudeme klást jednotné
stavba zůstávají otevřené do budoucna.
Obec Přerov nad Labem vyvíjí ovšem různé kračovat J. Mrázková, pracovníci na dohodu otázky. Možnost oslovit občany se svými nádalší aktivity směrem k starším spoluobčanům. apod. Uplynulé čtyři roky nebyly pro obec zory mají a budou mít prostřednictvím Listů
V současné době nedisponuje domem seniorů ani obecní úřad nijak lehké, byly plné vel- všichni, kdo mají zájem.
ani domem s pečovatelskou službou, nicmé- kých nadějí, zklamání a změn. Přestože se le- Připomeňme si nyní, kdo se v tomto volebním
ně úspěšně naši občané využívají již mnoho let dacos povedlo, velké úkoly má obec i obec- období podílel na práci zastupitelstva a jeho
služeb Centra sociálních
a zdravotních služeb Poděbrady o. p. s. Nejen senioři v naší obci mají dostupnou základní zdravotní péči v nedávno zrekonstruovaném moderním zdravotním středisku s bezbariérovým přístupem.
Na druhou stranu život na vesnici - převážně v rodinných domcích - umožňuje v porovnání s městem snadnější
zajištění bydlení pro starší občany v kruhu rodinném. Takže z pohledu
obce je větším úkolem,
než řešit bydlení pro vybranou malou skupinu
osob, nabídnout širšímu
okruhu seniorů pozornost v podobě kvalitního zázemí a dostupnosti různých aktivit – chodníky, po kterých se jim
dobře chodí, snadno dostupná knihovna s veřejným internetem, zachoPodle tabulky a schématu výše je zřejmé, že obecní úřad není totéž co zastupitelstvo a že má i jinou roli. U obecního úřadu
vání pošty v obci, do- je ještě více než u zastupitelstva důležité, aby byla zachována určitá kontinuita, zastupitelnost, k čemuž může přispět dělba
stupná hromadná do- práce, zapojení více osob (byť jen na dohodu, nebo částečný úvazek). Jaké je složení obecního úřadu nyní?
Obecní úřad informuje
98
výborů:
Podle tabulky a schématu výše je zřejmé, že
obecní úřad není totéž co zastupitelstvo a že
má i jinou roli. U obecního úřadu je ještě více
než u zastupitelstva důležité, aby byla zachována určitá kontinuita, zastupitelnost, k čemuž
může přispět dělba práce, zapojení více osob
(byť jen na dohodu, nebo částečný úvazek).
Jaké je složení obecního úřadu nyní? →
OU informuje - jak?
Dovolujeme si připomenout, jakými způsoby
mohou získávat občané informace z obecního úřadu, o činnosti zastupitelstva obce nebo
o dalším dění v obci:
1) e-mail: stačí poslat z vašeho e-mailu žádost
o zařazení do seznamu příjemců hromadné
pošty obecního úřadu na adresu obecni.urad@
prerovnl.cz a budete dostávat průběžně dle situace zprávy
2) SMS: za každé číslo popisné/byt je možno
nahlásit na obecní úřad číslo jednoho mobilního telefonu (doporučujeme ne chytrý telefon,
protože tam je jiná možnost), na které jsou cca
1-2x měsíčně rozesílány SMS o kritických situacích (např. porucha ČOV, konání zasedání zastupitelstva obce)
3) MOBISYS: obec od konce 2013 testuje
nový systém snadného rozesílání zpráv (cca 4
měsíčně) do chytrých telefonů pomocí speciální aplikace MojeObec. Ta je volně ke stažení v obchodě GooglePlay (Android) a AppStore
(iPhone). Aplikaci můžete taktéž stáhnout pomocí přiloženého QR kódu:
(Již třikrát jsme Vás v Přerovských listech in- podklady pro zastupitelstvo, zápisy ze zasedáformovali o nové službě zasílání zpráv do tzv. ní, výtah usnesení aj.)
chytrých telefonů, pokaždé se posléze přihlá- 6) úřední deska obce: je udržována souběžsilo několik nových odběratelů. Od konce října ně ve dvou podobách uvedených výše - tištěné
verze (ad 4) a elektronická verze (ad 5) a slouse dosud zaregistrovalo 17 osob)
4) nástěnky/vývěsky v obci: v tištěné po- ží nejen ke zveřejňování informací daných zádobě jsou informace zveřejňovány na několi- konem
ka místech, obvykle vývěska
před školou, vývěska v obchodě, nová nástěnka ve
zdravotním středisku, úřední deska na obecním úřadě,
většinou dostupné 24 hodin denně
foto - informační koutek ve
zdravotním středisku (mapa
kraje, vývěska obce, stojánek
na časopis)
5) www.prerovnl.cz: webové stránky obce jsou intenzivně používány ke zveřejňování informací mnoha
druhů o tom, co bude i bylo Informační koutek ve zdravotním středisku (mapa kraje, vývěska
(akce v obci, upozornění, obce, stojánek na časopis)
89
Obecní úřad informuje
7) Listy: zpravodaj obce vydávaný zpravidla čtvrtletně a rozdávaný do každé schránky
umožňuje poskytování informací široké veřejnosti také od spolků, příspěvkových organizacích obce, jednotlivců, zveřejňování reklamy
apod.
8) místní rozhlas: po rekonstrukci, resp. přechodu na bezdrátový systém, byla v květnu
2014 ozvučena celá obec (intravilán vč. hřiště)
a používá se k sdělování aktuálních informací, zejména konání akcí, naléhavých upozornění, oznámení úmrtí. S novým
rozhlasem jsme se rozhodli,
že nebudeme uzavírat licenční
smlouvu s OSOU, která je nezbytná pro legální užívání hudebních děl autorů. V současné době používáme díla umělá, která nepodlehají platbě
a také s tím související administrativní práci navíc.
9) dopisy do poštovní
schránky: poměrně často je
v r. 2013-2014 využíváno ke
sdělení nejen adresných informací jedné osobě či skupině osob, ale i obyvatelům celé ulice nebo celé obce v případech,
kdy je nutno podat širší operativní vysvětlení
nebo získat zpětnou vazbu apod.
10) telefonáty: obecní úřad řadu věcí operativně řeší s občany také telefonicky díky výhodnému internetovému volání, kdy neplatíme jednotlivé hovory.
11) schůzky, zasedání: mnoho informací je
Za organizační tým Městečko Open air,
Barbora Hejnáková (členka souboru Dykyta)
Autor: Mirek Loudil
„Dobrý den vážené dámy. Dobrý den vážení pánové. A samozřejmě děti. Vítáme Vás
na 4. ročníku Městečka Open air - folklor
tak i jinak. Letos bez bariér.“ Tak těmito slovy zahájily naše moderátorky letošní festival. A koho jsme přivítali na pódiu? Prová-
občanům předáváno ústně při společných jednáních nejen při zasedání zastupitelstva obce, ale
také schůzkách ke speciálním tématům (odpady, kanalizace, zahrady a dětské prvky, pozemky, místní šetření k dopravnímu značení apod.)
12) datová schránka: také tímto způsobem
lze rozesílat informace, ale datovou schránkou
většina občanů nedisponuje a je většinou používána v komunikaci s dalšími úřady.
Většina uvedených způsobů je v současné době
pro obec zdarma (e-mail, SMS, MOBISYS-dočasně, datová schránka). U některých byla nutná počáteční investice, ale provoz je levný (rozhlas), nebo se platí paušál bez ohledu na počet sdělených informací (telefon, web, schůzky). Nejnákladnější jsou tisky, ale jsou případy, kdy je to jediný, nezbytný nebo nejefektivnější způsob předání informace. Vydávání Listů
obec stojí asi nejvíce, ale ne proto, že jde o lesklý papír. Na druhou stranu je cena za tisk v poměru k předaným informacím nízká. Cena za
vydávání Listů je zanedbatelná proti tomu, kolik času věnují představitelky obce jejich vydání. S ohledem na pozitivní reakce občanů toho
■
času nelitujeme.
Městečko Open air 2014
zeli nás: soubor písní a tanců Dykyta, dětský folklorní soubor Šáteček, dětské divadlo Papírová pimprlata, folklorní soubor
Gaudeamus, dětský folklorní soubor Kytice a orchestr The Tap Tap. Dne 15. června odpoledne se tedy nerozléhala po Pře-
rovu nad Labem pouze tradiční lidová muzika, ale také známé songy v podání kapely
zdravotně postižených, kteří nám předvedli, jak lze žít a radovat se ze života i s handicapem. A protože jsme se v letošním ročníku rozhodli překonávat bariéry, nezůstali jsme pouze u pozvání orchestru The Tap
Tap. Oslovili jsme také chráněné dílny, které v průběhu celého programu prezentovaly a prodávaly své výrobky. Jsme rádi, že
také počasí nám přálo a zajistilo tak příjemné odpoledne nejen nám účinkujícím, ale
také všem návštěvníkům, kteří se přišli podívat, pobavit se, zazpívat si…
Rádi bychom touto cestou poděkovali obci
Přerov nad Labem a všem partnerům a podporovatelům festivalu Městečko Open air,
díky jejichž pomoci se mohl festival uskutečnit. Velký dík také patří Přerovským hasičům, kteří se postarali o technické zajištění
průběhu festivalu.
A na závěr je tu pozvání na 5. ročník folklorního festivalu Městečko Open air, který se
uskuteční 21. června 2015. Budeme se opět
těšit na Vaši návštěvu!
■
Velký úspěch v třídění odpadů
V odpadovém hospodářství se za jeden rok
provedlo mnoho změn, drobných opatření, které přinesly již v krátké době odměnu v podobě velkého nárůstu odměny pro
obec za tříděný papír. Odměna vyplácená
obcí od EKO-KOMU čtvrtletně je už skoro
pětkrát větší než před rokem - místo částky
do 50 tisíc korun ročně to bude letos přes
200 tisíc korun. Na prvním místě před penězi samozřejmě zůstává fakt, že se chováme lépe k životnímu prostředí. Co se stalo?
Třídí více osob, třídí se důkladněji a přitom
snadněji. Nádob na tříděný odpad je v obci
mnoho, jsou na více místech, třídí se více
druhů odpadu:
• počet žlutých nádob na plasty a modrých
na papír vzrostl více než 2x
• plasty, sklo i papír se vyváží 2x častěji
• celkově vzrostl počet míst na tříděný
odpad 4x
• počet druhů nádob na tříděný odpad
vzrostl více než 2x
Co a jak třídíme?
V souladu se zákonem o odpadech a platnou obecně závaznou vyhláškou obce č.
1/2013 jsou občané povinni odpad třídit
a v obci Přerov nad Labem jsou k tomu vytvořeny tyto podmínky:
• papírový odpad můžete odevzdávat na
dvoře základní školy nebo do modrých
kontejnerů na několika místech v obci
• plasty patří do žlutých kontejnerů, které
se vyvážejí každý týden (máte vhodný
tip na umístění dalšího kontejneru - dejte
vědět na obecní úřad)
• sklo patří do bílých nebo zelených zvláštních sběrných nádob
• objemný odpad a nebezpečné složky
komunálního odpadu, stejně jako elektrozařízení je možno odevzdávat minimálně
dvakrát ročně na předem vyhlášená stanoviště při svozových dnech
• nápojové kartóny (tetrapaky) můžete
shromažďovat ve sběrných pytlích, které
jsou zdarma k dispozici na obecním
úřadě, nebo vhazovat do oranžových
zvláštních sběrných nádob
Nově také:
• elektrozařízení je možno odevzdávat
i průběžně (hasičům - ti za to pak dostávají odměnu) - drobné spotřebiče a baterie do červeného kontejneru před školou
• biologicky rozložitelný odpad jako např.
odpad ze zahrad, zbytky potravin můžete
11
10
dávat do domácího kompostéru, na který obec finančně
přispívá
• železo a jiné kovy můžete za
finanční odměnu odevzdávat v místním výkupu druhotných surovin u rybníka a obec
z toho také něco má, plechovky
od jídla případně do kontejneru
u obecního úřadu
• použité oděvy, jiný textil,
batohy, boty, hračky (zabalené
v pytlích, taškách apod.) můžete
nosit do speciální vysoké zelené
nádoby, která je už na třech
místech
A nezapomeňte, že nepotřebné
léky s prošlou expirační dobou lze
také bezplatně odevzdat v lékárnách při cestách do okolních měst. Odpad třídíme také ve zdravotním středisku
Soutěž ve škole
Třídění odpadu se učí děti nejen
z domova od rodičů a prarodičů,
ale také ve škole. Škola již mnoho
let díky sběru papíru získává další prostředky a chová se příkladně.
Vloni zjistil obecní úřad, že další (druhou) odměnu za takto odevzdaný papír může získat i obec.
A protože zásluhu na tom mají
hlavně děti, použijí se opět takto získané peníze na odměnu pro
děti. Vloni dostalo deset nejlepších sběračů hodnotné multivitamíny z lékárny, letos k tomu přibude také poukázka na nákup zboží v papírnictví. Snad se bude dětem hodit na začátku dalšího školního roku při nákupu školních potřeb a dalších pomůcek.
Pro ty, kteří ještě netřídí, si dovoluVšichni zatím netřídí, někteří se chovají bezohledně ...
jeme připomenout, že:
dle zákona o odpadech má každý při své leně shromažďovat, třídit a předávat k vyčinnosti nebo v rozsahu své působnosti po- užití a odstraňování podle systému stanovinnost předcházet vzniku odpadů, omezo- veného obcí, pokud odpad samy nevyuživat jejich množství a nebezpečné vlastnos- jí v souladu s tímto zákonem a zvláštními
ti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, právními předpisy,
musí být využity, případně odstraněny způ- blíží se konec skládkování v Čechách
sobem, který neohrožuje lidské zdraví a ži- a všichni se budou muset časem naučit vyvotní prostředí a který je v souladu s tímto třídit většinu odpadů, které doma vyprozákonem a se zvláštními právními předpisy. dukují a nebo připravit na velké zvýšení náFyzické osoby jsou povinny odkládat komu- kladů. Ruku na srdce - pokud do směsného
nální odpad na místech k tomu určených odpadu dáváte více než polovinu svých oda ode dne, kdy tak obec stanoví obecně zá- padů, máte v třídění co zlepšovat.
■
vaznou vyhláškou, komunální odpad oddě-
11
10
Hospodaření obce 2013
s přebytkem 6 milionů korun
D. Matějčková, D. Kocsisová
Dle závěrečného účtu obce za minulý rok dosáhly příjmy obce 19,6
milionu korun a i výdaje obce celkem hodnoty 13,6 milionu korun.
V tom jsou však na obou stranách zahrnuty převody mezi účty obce
ve výši 4 milionů korun. Objektivní obrázek o tom, s jakými příjmy
a výdaji obec v minulém roce hospodařila, zjistíme po odečtení této
částky. Ať už však vezmeme do úvahy kterýkoliv pohled, podstatné je, že příjmy byly o 6 milionů vyšší než výdaje. Hospodaření roku 2013 tedy skončilo s výrazným přebytkem a o tuto částku se zvýšily úspory obce.
A) Podívejme se nejprve na financování některých činností v obci,
které se projevují na straně příjmů i výdajů:
1. Tradičně významnou položkou jsou výdaje na školství. V minulém roce dosáhly hodnoty celkem 2,9 milionu korun.
Ovšem tady dochází k určitému nadhodnocení, protože přes
účet obce „protekly“ dotace škole v celkové výši téměř 390 tisíc korun (tato částka se projevila jak ve výdajích na základní
školu, tak v nedaňových příjmech). Skutečné výdaje obce na
školství ve výši 2,5 milionu korun tedy zahrnují především příspěvek na provoz a refundace mezd ZŠ a MŠ (2,1 milionu korun), příspěvek na provoz jídelny (361 tisíc korun) a dále menší
náklady spojené s roční kontrolou hospodaření obou příspěvkových organizací, oprava střechy. Reálně provoz školy v roce
2013 stál výrazně méně (1,5 milionu korun), neboť hospodaření školy skončilo s velkým přebytkem (576 tisíc korun). Ten
byl převeden na jaře 2014 do fondů školy a znamenal snížení
příspěvku obce na provoz školy v roce 2014. V roce 2013 byly
tedy výdaje na školství mnohem nižší než v roce 2012.
2. Náklady na provoz kanalizace v roce 2013 (262 tisíc korun)
jsou z důvodu příspěvku na stočné občanů v roce 2013 (246
tisíc korun). Mezi ostatní menší výdaje související s kanalizací můžeme ještě dodat, že 15 tisíc korun byl výdaje za čištění
malého úseku dešťové kanalizace, v čemž se pokračuje v roce
2014.
3. Odpadové hospodářství se významnou položkou projevuje na straně příjmů i výdajů, celkově však nemá na hospodaření obce velký dopad. Náklady na svoz komunálního odpadu
včetně tříděného, nebezpečného a velkoobjemového představovaly v minulém roce částku 750 tisíc korun, přičemž nejvíce
představoval směsný komunální odpad díky stále nízké úrovni třídění v naší obci. Vedle toho příjmy zahrnovaly: poplatky občanů (591 tisíc korun včetně doplatků předchozích let),
dále platby podnikatelů (99 tisíc korun) a příjmy od EKO-KOMu (62 tisíc korun). Nutno podotknout, že k úplnému obrázku
o finančním výsledku odpadového hospodářství by bylo nutno
vzít do úvahy také část personálních a dalších nákladů ze státní správy, neboť se k tomu váže řada činností, jako je evidence,
účtování, inkaso plateb, přidělování odpadových nádob, úklid,
svozy po obci apod. Tyto nevyčíslené výdaje v roce 2013 byly
mimořádně vysoké, protože obecní úřad prováděl v několika
fázích mnoho dílčích změn zvyšujících třídění odpadů. Přínos
těchto opatření je vidět v mírném nárůstu příjmu od EKO-KOMu již v roce 2013, naplno se projeví několikanásobným navýšením příjmů až v roce 2014.
4. Podobně se na obou stranách projevuje i bytové hospodářství obce (nájemní byty v čp. 210 a 38). Na straně výdajů je
celková částka 282 tisíc korun. V tom jsou hlavně výdaje za
plyn, který hradí nájemníci, dále dílčí opravy v čp. 210 a řešení následků havárie kanalizace v čp. 38. Na straně příjmů je
částka 314 tisíc korun, přičemž nejvíce tvoří nájemné (195 tisíc
korun), zálohy na plyn (119 tisíc korun). Příjmy tedy vypadají
vyšší než výdaje, ovšem opět zde nejsou zahrnuty náklady na
pojištění budovy, personální náklady spojené s účtováním, zajišťováním oprav apod., dále rezerva na větší investice, případně havárie a pak také případný výnos z nemovitosti.
5. V kapitole „pitná voda“ dominují příjmy a výdaje za tzv. ekovodu z automatu u MŠ. S jeho provozem byly v roce 2013 spojené výdaje 187 tisíc korun a příjmy 245 tisíc korun. Pokračuje tedy trend pozitivního výsledku v posledních letech, kdy se
o automat stará pracovnice OÚ H. Dovalilová. Výdaje související s pitnou vodou jsou však v závěrečném účtu trochu vyšší díky částce (58 tisíc korun – poradenství, konzultace, právní
služby) související s přípravným projektem na vybudování skupinového vodovodu přes Mikroregion Polabí.
6. Celkem 294 tisíc korun obec vynaložila na různé kulturní záležitosti, podporu spolků a dalších podobných aktivit, což
je více než dvojnásobek proti roku 2012. Z toho 78 tisíc korun
souvisí s opravou sochy P. Marie v Novém Přerově, na kterou
byla dotace 74,7 tisíc korun. Dále TJ Sokol dostal 30 tisíc korun, menší částky obdržely na činnost folklórní soubory Dykyta
a Šáteček a další žadatelé. Vydávání Listů stálo 37 tisíc korun,
vybavení knihovny 28 tisíc korun, divadla pro malé i velké 17
tisíc korun a mnoho dalších drobných výdajů. U této kapitoly
nutno podotknout, že obec dostala vrácenu část příspěvku ve
výši 64 tisíc korun od spolku Dykyta v souvislosti s příspěvkem
na rekonstrukci sálu u Kotápiše.
7. Výdaje spojené se zdravotním střediskem byly 138 tisíc
korun (bez platu uklízečky, vč. energií). Příjmy dosáhly výše
229,7 tisíce korun, z toho 44 tisíc korun je splátka vybavení ordinací, 71 tisíc korun zálohy na energie, 115 tisíc korun je platba za pronájem a služby.
B) Které činnosti v obci mají dopad pouze na výdaje?
1. Na prvním místě dle uspořádání výdajů jsou záležitosti spojené
s dopravou. V roce 2013 zde jsou výdaje mnohem vyšší než
v roce 2012 (328 tisíc korun), protože silnice (místní komunikace) se v minulém roce opět začaly opravovat (největší oprava - ulice Na Pískách) a příspěvek na provoz veřejné dopravy
byl standardní (150 korun/osoba/rok).
2. Významnou položkou výdajů jsou také náklady spojené s veřejným osvětlením. (283 tisíc korun), které vzrostly proti
roku 2012 v obou částech: platby za elektrickou energii (195
tisíc korun), opravy (88 tisíc korun). Proti výdajům za opravy
však v příjmech stojí pojistné plnění 26,7 tisíce korun.
3. V kapitole územní rozvoj jsou výdaje 41 tisíce korun. V tom
je tradiční členský příspěvek Mikroregionu Polabí (22 tisíc korun).
4. Se vzhledem obce byly v minulém roce spojené výdaje celkem 417,5 tisíce korun. Z toho hlavní výdaj byl doplatek za
dokončení projektu revitalizace v souvislosti s podáním žádosti o stavební povolení (259 tisíc korun). Dále velký výdaj představoval generální průřez vzrostlých stromů (2. etapa – 80 tisíc
korun). Třem občanům byl proplacen příspěvek na kompostér,
který byl umožněn usnesením zastupitelstva z jara 2013.
Hospodaření obce 2013
s přebytkem 6 milionů korun
5. Na sociální péči v obci bylo vloni vynaloženo 87 tisíc korun
dle skutečných výdajů. Položka je výrazně nižší, než bývala dříve paušální platba.
6. Výdaje na provoz hasičů (SDH) v roce 2013 činily 277 tisíc korun. Jednalo se o běžný provoz a vybavení, částečně pořízeno
z dotace (na straně příjmů obce je 74 tisíce korun).
7. Mezi poslední položky dle uspořádání kapitol, ovšem ne dle
velikosti, patří výdaje na zastupitelstvo a místní správu. Výdaje spojené se zastupitelstvem obce dosáhly výše 654 tisíc
korun, což je pokles proti roku 2012 o téměř 300 tisíc korun
z důvodu vykonávání funkce starosty jako neuvolněného zastupitele
8. Výdaje na státní správu (resp. místní správu) dosáhly
výše 2,28 milionu korun. Z toho podstatnou část (více než ¾ )
tvořily personální náklady zaměstnanců obecního úřadu (1,73
milionu korun). Nárůst proti roku 2012 je způsoben novou pozicí kompenzující úvazek uvolněného starosty a zvýšením jednoho úvazku. V tom jsou platy, pojištění a další výdaje za celkem pět zaměstnanců a několik dohod o provedení práce. Ve
zbývající části výdajů na správu je zahrnuta celá řada položek.
Mezi výdaji na služby (164 tisíc korun, což bylo stejné jako
v roce 2012) je zahrnuto např. ochrana objektu OÚ, zpracování mezd, SW asistence k účetnictví, aktualizace programů, odvoz odpadů, certifikáty, školení, aktualizace a údržba webo-
13
12
vých stránek obce, právní servis. Výdaje za energie, tedy plyn
a elektřinu, narostly na 168 tisíc korun, za telefony a internet
celkem poklesly na 48,5 tisíc. Dále zde patří kancelářské potřeby apod.
9. Bankovní výdaje a pojištění majetku a odpovědnosti obce (zmíněné výše v souvislosti s budovami) dosáhly opět
výše 84 tisíc korun.
C) Pokud jde o příjmy obce, tradičně nejvýznamnějším zdrojem
jsou daňové příjmy – daň z příjmů osob (5,6 – nárůst o 1,8 milionu korun), DPH (5,3 – nárůst o 1,6 milionu korun), majetkové
daně (0,8 mil. Kč – pokles). Mezi ostatní daňové příjmy a poplatky se řadí ještě místní poplatek za odpady zmíněný výše a dále zejména příjmy spojené s VHP (celkem 470 tisíc korun – velký nárůst
proti roku 2012).
Mezi nedaňovými příjmy obce tvoří významnou položku dotace
z kraje na správu (167 tisíc korun), nájmy z pozemků (63 tisíc korun) a z nebytových prostor (125,5 tisíc korun). Dále stojí za zmínku ještě odměna od majitele zámku (ČRo) za sekání trávy (50 tisíc
korun). Finanční příjmy v podobě úroků a dividend dosáhly v roce
2013 výše 151 tisíc korun (nárůst ze 132 tisíce korun). Kapitálové
příjmy za prodej nemovitostí a jeden poplatek za vybudování plynové přípojky byly celkem 108 tisíc korun. V roce 2013 bylo na
hřbitovních poplatcích vybráno 214 tisíc korun.
■
Autor: Tereza Gregárková
Výlov rybníka
V letošním roce se uskutečnil výlov rybníku. Před připravovanou opravou
rybníka bylo nutno vylovit co nejvíce ryb.
Na tomto místě věnujeme tichou vzpomínku na našeho
občana pana Josefa Milaniaka, který nás navždy opustil
v neděli 18. května 2014.
„Pepiku zůstaneš v našich srdcích,
nikdy na Tebe nezapomeneme….“
13
12
Voda v obci
Kolem vody se v obci točí mnoho témat. Je to pochopitelné. Bez
vody žít nemůžeme, potřebujeme ji k mnoha činnostem, závisí na
ní náš život i zdraví, může nás ovšem také ohrožovat. Zkusme tedy
v následujících odstavcích shrnout různé aktuální pohledy.
1) Voda pro užití v domácnostech, veřejných budovách aj.
1A) Vodovod - proč není
Tématu vodovodu se v Listech v minulém roce věnovalo hodně
stránek. Před tím ve Zpravodaji se o něm s nadějemi psalo mnoho let. Nyní už asi všichni vědí, že zatím nebude a realizace je v nedohlednu. Ale přestože zastupitelé a obecní úřad vysvětloval důvody mnohokrát, v obci je stále mnoho zkreslených informací. Proto
stručná rekapitulace, proč vodovod nyní není:
• příslib dotace z ledna 2013 byl zrušen v únoru 2014 a bez ní se
postavit za téměř 200 milionů korun nedá
• příslib dotace byl zrušen, protože Mikroregion Polabí nepředložil
do 9. 1. 2014 požadované dokumenty (stavitele, financování, ...),
ale pouze dopis s výmluvou a nesplnitelnými sliby
• v rukou svazku obcí Mikroregion Polabí příprava i výstavba byla
deset let
• Mikroregion Polabí k projektu po příslibu dotace přistoupil vloni
velmi neodpovědně
• projekt vodovodu naše obec nemohla vloni ovlivnit , protože svazek měl 10 členů se stejnými hlasovacími právy, ale různými zájmy
• projekt postupoval v minulém roce velmi pomalu a starostové
okolních obcí k tomu přistupovali pasivně
• k projektu nebyla hotová zadávací (prováděcí) dokumentace, bez
které nelze hledat stavitele
• dotace mohla pokrýt jen část nákladů (cca 50-66%), ale pro zbytek nebylo zajištěno financování
• předchozí vedení naší obce nezajistily s Mikroregionem smlouvu,
která by obci dávala nějakou záruku, že vodovod bude a že bude
mít Přerov nad Labem při realizaci významné slovo
• naše obec zaplatila za přípravu projektu do roku 2012 přes 2 miliony korun, ale nehlídala dostatečně, jak jsou peníze využity
• v projektu byla řada nejasností, případně i nebezpečných okolností (chybějící přístup k vodojemu, nedořešená věcná břemena,
podmínka 90% připojených obyvatel a vysokých odběrů vody,
zapojení města Lysá nad Labem, hrozba vrácení až 200% dotace,
vlastnictví vodovodu Mikroregionem po dobu 10 let, ...)
• ve svazku obcí jsme nebyli v dobrých rukou, když ani nedodržuje
svoje vlastní stanovy, jejichž obsah je také na pováženou
Když shrneme tyto poznatky, dere se na mysl mnoha lidí otázka,
bylo vlastně cílem Mikroregionu postavit vodovod pro nás, zajistit
zdarma záložní zdroj pro Lysou nad Labem nebo si nechat od důvěřivých a bezradných obcí zaplatit odměnu za získání těžko využitelné dotace?
1B) Studny obce - čištění, desinfekce, úpravny
Vodovod tedy zatím není. Doufejme, že se na kandidátkách pro komunální volby objeví jména lidí, kteří ho nejvíce potřebují a prosazují. Zatím se musíme spoléhat hlavně na studny, někteří pak donesenou pitnou vodu. Obec vlastní několik studní, z nichž dvě zásobují důležité veřejné objekty - školu a zdravotní středisko. Obě jsou
vrtané a kvalita vody není pitná. Proto obecní úřad zaměřuje v tomto roce velkou pozornost na rychlé zlepšení situace.
• Studna na Městečku byla na podzim 2013 vyčištěna odbornou firmou.
• Přineslo to velké zlepšení a tak byla letos na jaře vyčištěna také
studna u školy.
• Ve škole se provádí již mnoho let pravidelná chlorace studny
Savem a také pravidelní čtvrtletní rozbory vody.
• Přesto některé rozbory vykázaly ukázaly nadlimitní výskyt bakterií a tak bylo po konzultacích zvýšeno chlorování na 2x týdně.
• K vodě ve zdravotním středisku nebyly do loňského roku prováděny mnoho let rozbory vody, a proto na základě čerstvých informací byly do budovy dány letos cedule s upozorněním, že voda
není pitná.
• Také voda pro zdravotní středisko se začala pravidelně chlorovat. Obecní úřad ještě bude prověřovat, jestli je Savo ideální kvůli
vysokému podílu železa.
Voda ve zdravotním středisku i škole je tedy nezávadná z hlediska mikrobiologických ukazatelů, ale kvůli vysokému podílu železa
a manganu není pitná. Proto je potřeba řešit situaci vodou dováženou (EKO-VODA, voda balená nebo stojany v budově), nebo vodu
ze studny zlepšit pomocí úpravny vody. Úpravnu vody na míru se
snaží zajistit obecní úřad do obou budov do konce prázdnin. Na
jaře byly kvůli tomu namontovány do budovy vodoměry, abychom
znali nejen kvalitu, ale i množství spotřebované vody ze studny.
Zdravotní středisko má od loňského roku novu ceduli, popelník u vchodu,
udržovaný výtah a letos bude snad mít i lepší vodu.
1C) Stojan na EKO-VODU - přesun o prázdninách
Pro školu i mnoho obyvatel je stojan na tzv. EKO-VODU u školky
a jídelny důležitým zdrojem pitné vody. Je zde špatně dostupný
pro zásobování vodou i její odvoz auty, ale musel tu být právě kvůli
školce a jídelně. Také pro školáky to byl donedávna jediný zdroj pitné vody mimo jídelnu a družinu. Od jara už mají na chodbách školy automaty. V jídelně jsou na automatu závislí více. Musí z něj nosit vodu nejen na přípravu nápojů a vaření, ale také na oplachování
těstovin. Dovedete si představit, kolik vody musí kuchařky donést
každý den do kuchyně? Proto se také snaží obecní úřad pořídit do
školy úpravnu. Pak bude možné stojan přesunout na jiné, lépe dostupné místo. Přesun bude také nutný kvůli rekonstrukci chodníku
právě před školkou a dalšími omezení parkování v těchto místech.
Během prázdnin bude stojan přesunut před zdravotní středisko.
Co dělat, když voda ve studni není dobrá, stojan na EKO-VODU
je prázdný, obchod zavřený a nutně potřebuji pitnou vodu? Zkus-
15
14
Voda v obci
te vodu ze studny převařit
a do konvice na čaj nebo
kávu ji přelít přes papírový filtr používaný do kávovarů. Teda musíte ho mít
doma, koupit se dá v domácích potřebách. Takto
uvařený čaj, má průzračnou vodu, jasnou barvu,
nahoře se netvoří skvrny.
A samozřejmě je bez bakterií.
2) Voda uměle
odváděná
•
•
•
•
spolehlivosti dat od provozovatele (roční zpráva aj.)
nedohledaný kanalizační řád
pořízení nezávislé analýzy k obnově a intenzifikaci ČOV
potřeba vytvořit plán obnovy (dle přibližných podkladů provozovatele je v rozpočtovém výhledu obce informace, že budeme
potřebovat v nejbližších letech až 15 milionů korun)
• upozornění provozovatele na neoprávněné nebo nadměrné
vypouštění vod - např. prosakování podzemních vod, dešťová
voda z okapů, voda z bazénů, oleje, aj.
• voda z okapů se měla původně kontrolovat fyzicky plošně v celé
obci, ale nebylo zatím realizováno s ohledem na překážky na
straně provozovatele - letos byl dohodnut jiný postup a občané
jsou žádání o vyplnění čestného prohlášení (fyzické kontroly
budou až následně)
Během prázdnin bude přesunut stojan
na vodu ke zdravotnímu středisku.
2A) Splašková odpadní voda - vakuová (podtlaková)
kanalizace
Voda z domácností a dalších objektů je většinou v obci odváděna pomocí vakuové kanalizace do místní čistírny odpadních vod
ČOV za obcí vypadá jen trochu zarostlá, z blízka některé části věci překvapí i laiky
(ČOV). O obojí se stará od roku 1995 provozovatel Vacuum Global.
Kanalizační systém s ČOV je starší (více než 15 let). Je tedy pochopitelné, že je potřeba věnovat odvádění odpadních vod v obci pozornost nejen nyní, ale intenzivně i v dalších letech. Obecní úřad a zastupitelstvo se v poslední době věnovali např.:
• upozorněním provozovatele na vysoké průtoky ČOV (v roce 2013
rekord, cca dvojnásobek očekávaných hodnot)
• vysokým nákladům na provoz systému a tudíž i vysokému stočnému na m3 (letos obec občanům doplácí na stočné, protože na
výši má tak trochu svou zásluhu)
• revizi přihlášených producentů odpadních vod a plátců stočného
(velké rozdíly proti skutečnosti - řeší se zatím po dobrém, budou
sankce - čím dříve se dotčené osoby samy přihlásí, tím lépe !)
• nedostatečná funkčnost systému zejména v zimních měsících, při
haváriích
• rozšiřování sítě (tři nové kanalizační řady z roku 2004, 2013, 2014
a jednotlivé přípojky - proces nebyl do roku 2013 řádně nastaven)
• orientační měření průtoků přes domovní šachty nejen tam, kde je
podezření na nesrovnalosti
Čestné prohlášení vlastníka nemovitosti v souvislosti s používáním
obecní splaškové podtlakové kanalizace
Obecní úřad se dopisem obrací na všechny občany, resp. vlastníky nemovitostí určených k bydlení, s žádostí o spolupráci. V rámci
údržby a financování provozu splaškové kanalizace provádí obecní
úřad ve spolupráci s provozovatelem Vacuum Global revizi množství a kvality vypouštění odpadních vod do splaškové kanalizace ve
vazbě na kapacitu a výkonnost čistírny odpadních vod (ČOV). Žádáme majitele tímto o součinnost tím, že: vyplní přiložené Čestné
prohlášení vlastníka nemovitosti v obci Přerov nad Labem a následně umožní zástupci obce nebo provozovateli přístup na pozemek
ke kontrole informací poskytnutých v čestném prohlášení. Dotazník
se vyplňuje za každé číslo popisné a související pozemky jedenkrát
majitelem pozemku, případně spoluvlastníky.
Vlastník v čestném prohlášení prohlašuje, že (vybere jednu
ze dvou možností - variantu A nebo B)
A) Nemovitosti v mém vlastnictví (spoluvlastnictví) výše uvedené
nejsou napojeny na obecní splaškovou kanalizaci
B) Nemovitosti v mém vlastnictví (spoluvlastnictví) výše uvedené
jsou napojeny na obecní splaškovou kanalizaci a proto dále prohlašuji, že (vybere variantu 1a nebo 1b)
1a) na pozemku (žádném z pozemků) v mém vlastnictví /spoluvlastnictví/ v katastrálním území Přerov nad Labem není dlouhodobě (trvale) umístěn žádný bazén, resp. vodní nádrž
1b) na pozemku v mém vlastnictví /spoluvlastnictví/ je celoročně umístěn bazén a voda z tohoto bazénu, resp. vodní nádrže není vypouštěna do obecní splaškové podtlakové
kanalizace
2) dešťové, povrchové a podzemní vody nejsou likvidovány odváděním do obecní splaškové - podtlakové kanalizace.
Dešťovými vodami jsou v tomto prohlášení myšleny vody ze
střech nemovitostí a ostatních staveb a objektů umístěných na
pozemku specifikovaném výše, povrchovými vodami jsou myšleny vody, které dopadnou na povrch pozemku výše uvedeného mimo střechy nemovitostí a staveb a podzemní vody jsou
myšleny vody čerpané z podzemí bez dalšího využití
Co to znamená? Když někdo vybere ad A, měly by být připraven doložit odboru životního prostředí, zástupcům hygieny apod. doklad o tom,
jak likviduje odpadní vody. Když někdo vybere variantu B, pak popíše,
jestli vypouští dešťové vody a vodu z bazénů do podtlakové kanalizace a v zájmu obce následně vpustí kontrolu, aby toto prověřila. Děkujeme za spolupráci a trpělivost. Tento úkol bude probíhat dlouhodobě.
15
14
Voda v obci
2B) Dešťová voda
- stará dešťová
kanalizace
Obec má několik tisíc metrů dešťové
kanalizace. Jsou to
jednotlivé vzájemně
nepropojené
úseky a asi nikdo neví,
jak přesně vedou.
V územním plánu
o dešťové kanalizaci není ani zmínka
s odkazem, že nebyla dohledána dokumentace. Letos
po revizi stavebního archivu jsme nějaké našli, ale nejsou kompletní, jejich studium vyžaPři kontrolách a čištění kanalizace se
duje čas a realita se zjistilo, že některé části jsou zcela
občas liší. Bude po- propadlé a tak se započalo s opravami.
třeba vytvořit pasport, tedy zakreslení do digitálních katastrálních map a popis situace zaznamenat do tabulek (software obec má, viz článek pasport
komunikací).
Z ohledání terénu nyní víme, že máme v obci více než 200 kanálových vpustí. Některé jsou v hrozném stavu. Proběhla první fáze čištění a kontrola vpustí, řešíme odkud kam voda teče. Jsou propadlé kanály a bude je nutno řešit v blízké budoucnosti. Proběhla oprava části propadlého potrubí pod školou (viz foto). Nyní se zaměřujeme na kritické úseky, kde voda dostatečně neprotéká. Na ně bylo
objednáno čištění firmou vybavenou speciální technikou vč. monitorování kamerami.
U břehů Kounického potoka, u bytovek došlo k výraznému zlepšení situace (ubylo nepořádku na břehu, který mohl být ohrožením
v případě povodní).
lého roku nové vedení obce zjistilo, že v Přerově nad Labem není zpracován povodňový plán, který je ze zákona povinný. Povodňový plán měla obec podle vodního
zákona mít už dávno. Neměla a tak buďme rádi, že nepotřebovala (starosta za neposkytnutí dostatečné pomoci při povodni může
nést i trestní odpovědnost).
Obecní úřad s pomocí zkušeného odborníka a díky aktivnímu přístupu občanů zajistil vypracování dokumentu, který je praktický,
návodný, stručný a přehledný. Nyní už tedy povodňový plán má
obec zpracovaný odborníkem a držme si palce, ať ho nepotřebuje. Ale aspoň můžeme být více v klidu - kdyby se něco s začalo dít,
máme návod, co a jak v kritické situaci dělat.
3) Vodní plochy
3A) Salvátorský rybník
V létě se dočká Salvátorský rybník v centru obce částečné rekonstrukce. S vypouštěním rybníku lze dle vyjádření odboru životního prostředí z Lysé nad Labem začít 1. srpna. Oprava se bude týkat
havarijního stavu výpusti a opravy profilu hráze, navazující na nově
vybudovaný chodník. Příprava projektu trvala více jak rok, nechtěli jsme podcenit přípravnou fázi se všemi potřebnými dokumenty
a vyjádřeními. Díky tomu žádost o dotaci postoupila k hodnocení
z Agentruy ochrany přírody na Fond životního prostředí. S napětím
očekáváme, zda bude naši žádosti o dotaci vyhověno.
I přesto jsem se rozhodli na rozhodnutí poskytovatele dotace nečekat a zahájit výběrové řízení na dodavatelskou firmu, vzhledem
k havarijnímu stavu a navazující výstavbě chodníku. Do soutěže se
přihlásilo osm firem a k hodnocení mohlo být použito sedm nabídek (jedna nabídka přišla po stanoveném termínu). Pětičlenná hodnotící komise se shodla, že vítěznou nabídkou je nabídka společnosti PAS PLUS, s. r. o. a doporučila s touto firmou zadavateli (obci)
uzavřít smlouvu za nabídkovou cenu 2 999 999 korun bez DPH.
3B) Povodňový plán
Vodních ploch stojatých a zejména tekoucích se týká také případné
ohrožení. Vody může být někdy více než chceme. Na konci minu-
U břehu Kounického potoka, u silnice III. třídy se na jaře objevily
značky - jejich vysvětlení je
Bylo schváleno nové složení povodňové komise a učiněno preventivní opatření v blízkosti Kounického potoka. Složení nedávno jmenované povodňové komise se bude muset po komunálních volbách změnit. Snad to bude činěno se znalostí věci. V souvislosti s krizovým řízením také došlo k rekonstrukci místního rozhlasu s přechodem na bezdrátový systém s možností dálkového
ovládání.Od 12. května 2014 je pokryto celé zastavěné území obce
■
a hřiště.
Co se děje s územím obce
Neustále něco. O tom vás chceme informovat v několika článcích dále. Abyste viděli
souvislosti, připravili jsme k tomu i schéma,
které všechny ty záležitosti dává do souvislostí. A protože se v poslední době děje velmi mnoho věcí, je i schéma obrovské. Takže vlastně najdete celkem 3 obrázky, které
spolu souvisí. Dohromady na nich najdete
základní rozčlenění území obce v souladu
s územním plánem. K tématům v jednotlivých „bublinách“ pak bližší vysvětlení najdete v dalších článcích Listů.
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem na
třech jednáních v roce 2013 (27. 3., 11.
9. a 6. 11.) rozhodlo o pořízení změny číslo 1 územního plánu, a to na žádost
vlastníků pozemků. Upravené Zadání změny číslo 1 územního plánu Přerov nad Labem bylo schváleno zastupitelstvem obce
na veřejném zasedání dne 29. 1. 2014. Dne
12. 5. 2014 vydal stavební úřad sdělení o zpracování návrhu změny číslo 1.
Toto sdělení bylo vyvěšeno také na úřední
desce obce s oznámením o možnosti uplat-
schéma 1 - základní rozčlenění území a témata společná pro celé území
Hranice území obce se na severu
změnilo
Obec Přerov nad Labem sousedí s několika obcemi, na severu má společnou hranici s Lysou nad Labem, resp. Litolí. Přirozenou hranicí je na severu Labe, ale hranice
území nedávno byla jiná. Některé pozemky,
mj. i obecní, na levém břehu řeky patřily do
území Lysé a některá území na pravém břehu řeky zase patřily Přerovu. Pro správu území to nebylo praktické, ale naopak spíše zatěžující rozdělení. Po mnoha letech úsilí toto
napravit, se podařilo na konci roku 2013 odsouhlasit v zastupitelstvech na obou březích
Labe vyrovnání hranice území. Od počátku
letošního roku katastrální úřad tuto změnu
postupně realizuje ve spolupráci s Obecním
úřadem v Přerově nad Labem a Městským
úřadem v Lysé nad Labem. Součástí území
naší obce je tak nově osada Tři chaloupky
a máme tedy několik nových spoluobčanů.
Územní plán - 2010-2015
Územní plán je velice důležitý dokument.
Vlastně jeden z nejdůležitějších pro rozvoj
obce. Vymezuje využití jednotlivých druhů ploch, co se na kterém území může stavět. Najdete to ho na webu nebo na obecním úřadě. Územní plán obce byl po několikaletých přípravách dokončen v r. 2010 a schválen v březnu 2011, tj. novým zastupitelstvem krátce po komunálních volbách.
nit připomínky do 30 dnů. Proces pořízení
změny územního plánu je velice dlouhý, náročný a stojí peníze. Sotva se dočkáme výsledku tohoto procesu první změny, bude
nutné zahájit práce na povinné pravidelné revizi územního plánu po čtyřech
letech (na přelomu 2014/2015) - to je jeden z mnoha úkolů, který čeká nové zastupitelstvo. Budoucí zastupitelé by tedy měli již
nyní nejen dobře nastudovat platný územní
plán obce, ale i vědět, jak se vyvíjel.
Co se tedy dělo s územním plánem ve volebním období 2010-2014? Byla dovršena
jeho tvorba a začal platit. Následně byl aktivně používán stavebním úřadem v Lysé n.
L., obecním úřadem v Přerově n. L. i jednotlivci - např. zájemci o koupi pozemků v obci.
Teprve používáním územního plánu můžete zjistit, jak je vyhovující, jestli nepotřebuje doladit, změnit. Z používání územního
plánu vyplynulo, že je prostor pro úpravy.
U každé změny je pak otázka - kdo ji potřebuje, proč má změna nastat, co přinese,
kdo ji zaplatí. Zpracovány jsou nyní čtyři požadavky:
Změna č. 1 územního plánu
1) V březnu 2012 zastupitelstvo zamítlo
první žádosti o dílčí změny územního plánu
- ze zveřejněného usnesení na webu obce
se ovšem nedozvíte jaké. V dubnu 2012 pak
zastupitelé na neveřejné poradě jinou drob-
17
16
nou změnu akceptovali - vlastník pozemku 1289/6 (Nový Přerov - konec zastavěného území) požadoval změnu zařazení a využití této parcely (ze zahrady na stavební
parcelu). K pořízení změny územního plánu
ovšem neoficiální projednání nestačí a tak
byla tato záležitost panem Nečkem urgována a projednána v březnu 2013. V květnu byla žádost po schválení předána na stavební úřad.
2) Na jaře 2013 pak přišly další požadavky - nový vlastník stodoly na stavební parcele 5/1 (blízko parčíku) požadoval změnu
zařazení okolních parcel, mj. chtěl veřejná
prostranství v centru obce změnit na stavební parcely. Obecní úřad a zastupitelé se tímto požadavkem dlouho zabývali, konzultovali jej s tvůrcem územního plánu a ten jen
nedoporučil. Celkem logicky není vhodné
zmenšovat plochy veřejného prostranství
na frekventovaných místech. Navíc podle
mnoho let připravovaného projektu revitalizace (který dostal stavební povolení na počátku roku 2014 a začne se po částech realizovat ještě letos - více jinde) by se v tomto místě měl vybudovat chodník. Studii, která by vysvětlila potřebu změny zařazení, na
výzvu pan Horejc nepředložil. Přesto se zastupitelé snažili požadavku pana Horejce vyhovět alespoň částečně a na podzim 2013
odsouhlasili vyjmutí z veřejného prostranství u jiné části parcely, kde původní zařazení v územním plánu neodpovídalo charakteru a použití parcely. Na základě toho pak
mohl později žádat o povolení na plot postavený bez oprávnění.
3 + 4) V červnu 2013 pak přišlo vyjádření
ze stavebního úřadu, ve kterém bylo doporučeno uvážit zapracování více změn najednou. Proto se zastupitelstvo územním plánem znovu zabývalo s tím, že změny územního plánu není vhodné a ani technicky nelze provádět často. Na základě toho pak
v září 2013 byly projednány a schváleny další dvě změny. První se týkala
možnosti vybudovat dvojdomek na parcele 1265/10 (Nový Přerov). Pan Šenkýř toto
požadoval po starostovi již v roce 2010, ale
do územního plánu se to nedostalo. Druhá se týkala změny zařazení parcely 71/53
(blízko penzionu Polabí, dříve Bomber). Byl
to nový požadavek nového majitele této
parcely. Manželé Špitálští předložili studii vysvětlující změnu z původního zařazení plochy výroba a skladování - zemědělské
hospodaření na plochu občanského vybavení – sportovní.
17
16
Co se děje s územím obce
řejných prostranství, řešení mnoha problémů. Bude to ještě vyžadovat vložení určitého úsilí zaměstnanců a dalších osob, ale toto
úsilí se obci mnohonásobně vrátí. Pokud se
chce obec rozvíjet, musí mít jasno v tom, co
má, kde to má a v jakém to má stavu. Pak
může dělat plány, kterou ulici kdy opraví.

Revitalizace centra obce - 1. fáze
schéma 2 - základní rozčlenění intravilánu a témata v něm
Pasport komunikací
a nástroj na práci s mapami
Že je na území obce mnoho druhu pozemních komunikací (cest), ví každý. Že ale cesty mají různé vlastníky, různé správce, a že
vlastník cesty nemusí být stejný jako vlastník pozemku, už možná každého nenapadne. Na území obce máme silnice II. a III. třídy, místní komunikace 3. a 4. třídy, účelové komunikace, soukromé cesty. Do těchto
uvedených kategorií patří všechny hlavní silnice, průjezdové cesty, slepé ulice, chodníky, polní cesty, asfaltky, lesní cesty, pěšiny
aj. Pasport komunikací řeší evidenci cest,
jejich zařazení a další náležitosti. A ty jsou
potřebné jak pro obec, jako vlastníka mnohých komunikací (ne všech), tak pro obecní úřad jako místně příslušný silniční správní úřad (výkon přenesené působnosti státu).
Pasport je tabulka se seznamem a zakreslení do mapy. Ale není tabulka jako tabulka a není mapa jako mapa. To co bylo dostupné na obecním úřadu dosud, je tabul-
ka hodně stará, i když nevíme jak. Formulář z 60. let vyplněný na stroji (nevíme kým)
vznikl v dobách MNV. Doplněn po revoluci
byl jednou, opět nevíme kým. Zařazení neodpovídá zcela zákonu o pozemních komunikacích. V současnosti jsou možnosti trochu
jiné, lepší. Zákres do aktuálních katastrálních
map v počítači umožní propojení na další
mapové podklady - evidenci vlastníků parcel, územní plán, plány veřejného osvětlení,
plány dešťové kanalizace, výkresy k projektu komplexních pozemkových úprav, apod.
Na prohlížení a vytváření takových podkladů je potřeba speciální
software (SW). Ten se
podařilo obecnímu úřadu získat spolu s pořízením pasportu komunikací
za velmi výhodných podmínek. Obecnímu úřadu
i obci se tím nabízejí netušené možnosti při správě
majetku, údržby sítí a ve-
V letošním roce se občané dočkají po mnoha letech alespoň dvou vybraných částí nových chodníků, v místech kde není navrženo
vodovodní potrubí. Výstavbou nejen zlepšíme vzhled centra obce, ale především zvýšíme bezpečnost pro chodce. Nemalou výhodou bude také snadnější čištění technikou.
S realizací projektu revitalizace centra obce
začne firma Rybář stavební, s. r. o. v měsíci
červenci. Do výběrového řízení se přihlásily
dvě firmy a hodnotící komise se jednomyslně usnesla doporučit výše uvedenou firmu
dle základního hodnotícího kriteria – nejnižší cena ve výši 3 655 537,40 korun bez DPH.
Obecní úřad kromě zveřejnění výzvy dvěma
způsoby oslovil přímo pět dodavatelů.
Středočeský kraj bohužel neobdržel do
dnešního dne z evropských dotací finance
na realizaci nového asfaltového povrchu na
silnici III. třídy. Obec musela projekt přizpůsobit této skutečnosti.
Nový uzamykatelný poklop na nebezpečné hluboké šachtě na Městečku.
Budovy obce dostaly konečně své označení.
Kanalizační šachta před obecním úřadem už má jiný kryt.
Co se děje s územím obce
19
18
Výstavba byla rozdělena do tří celků:
CELEK A
Je řešen jednostrannou úpravu podél rybníka v délce
134,3 metru. Stavba zahrnuje bourací práce, výstavbu
chodníku, vybudování nové autobusové zastávky, vybudování vjezdů, vytvoření nových travnatých ploch.
V návaznosti na vjezdy u hasičské zbrojnice vznikne
směrem ke kostelu travnatá plocha na úkor asfaltové
plohy, lemování krajnice silnice III. třídy v návaznosti
na místní komunikaci obrubníkem se tak sníží rychlost
odbočujících vozidel na Městečko. Směrem od vjezdu
do hasičské zbrojnice byl zvolen na základě požadavku hasičů nízký obrubník, aby v případě nutnosti bylo
možno použít ve výjimečných případech k parkování
vozidel hasičů travnatou plochu. Ozelenění bude řešit
obec svépomocí. Součásti projektu je dopravní značení, odvodnění, veřejné osvětlení a nové zábradlí namísto svodidla podél rybníku. Tato část bude řešena v součinnosti s opravou rybníka.
CELEK B
Je řešen levostrannou úpravou od cesty pod skanzen, kolem MŠ a ZŠ po cestu za poštou k bytovkám. Celková délka úpravy je 236,35 metru a zahrnuje realizaci obrubníku
s navázáním na stávající vozovku, vjezdy k nemovitostem, chodník, prostranství před
MŠ, zelený pás s novým stromořadím (výsadby bude řešit obec svépomocí), přechod
a místo pro přecházení a manipulační plochu před poštou. Součásti projektu je dopravní značení, odvodnění a veřejné osvětlení. Tato část bude řešena přednostně v době
prázdninového provozu ve škole.
V místech, kde má brzy vzniknout nový chodník, už
takovou nepěknou trafostanici nenajdete. ČEZ vyšel
vstříc žádosti obce o rekonstrukci zchátralé budovy.
CELEK C
Je řešen pravostrannou úpravou naproti poště (u nemovitosti pana Homoly). Zahrnuje realizaci obrubníku
s návazností na stávající vozovku, pás
zeleně a vyspravení stávajících vjezdů
a chodníku.
Frézování pařezů v místě, kde je znesnadněn průchod pro chodce.
19
18
Co se děje s územím obce
Výsadba stromů a keřů
Po zimním kácení nastalo tolik očekávané sázení v centru obce.
Velké poděkování patří Václavu
Červinkovi, ml. za pomoc s organizací výsadeb a za zajištění rostlinného materiálu. Obětavě se do výsadeb pustily zaměstnankyně obce
paní Blanka Zbyňová a Hanka Dovalilová nad rámec svých pracovních povinností.
Velké poděkování patří také panu
školníkovi Jiřímu Vedralovi, který
vypomohl se stěhováním, kotvením a výsadbou stromů. Děkujeme také rybářům, kteří zajistili výkop děr na Zámecké zahradě. Díky
pomoci mnoha lidí obec ušetřila
nemalé finanční prostředky za výsadbu.
U obecního úřadu přibyly dvě lípy.

Na Zámecké zahradě jsme vysadili náhradní výsadbu
za pokácené jasany.
Zahrady a dětská hřiště
Máme v obci stále více dětí. Ty potřebují školu, školku a také venkovní prostor na hraní. Základní a mateřská škola využívají dvě zahrady - ta přímo u školy má sice několik sportovišť, ale není příliš vybavená na hraní, hlavně menších dětí. A tak právě ty nejmenší děti
často pochodují na Zámeckou zahradu. Ta je vybavená dětskými
prvky, stíněná vzrostlými stromy a určená také pro veřejnost. Do nedávna to bylo jediné veřejné místo vybavené pro hraní dětí. V posledních letech je pak stále častěji využívaný také parčík v centru, je
postupně doplňovaný tím, co se namane - lavička od obce, dřevěná houpačka a prolézačka od sponzora, levné a oblíbené pneumatiky ze servisu. Výhodná poloha parčíku v centru obce láká děti např.
i při cestě ze školy. A jak v parčíku postupně přibývají prvky, přibývá tam i dětí. Naposledy byl parčík letos na jaře oživen kameny, které bez využití ležely na zahradě obecního úřadu. Škoda nevyužít. Na
podněty občanů pak byly do rozpočtu přidány prostředky na pořízení nového herního prvku.
Ve školce v posledních letech přibylo dětí, Zámecká zahrada stě-
Možná se v Zámecké zahradě brzy objeví vrbičkové tunely a přírodní dendrofon.
Zde nově vysazené lípy zalévá s láskou pan Homola
st., touto cestou děkujeme.
ží pojme čtyři
třídy MŠ najednou. Proč by ale
měly
všechny
děti chodit třeba
i dvakrát denně
tak daleko, když
u budovy je velká zahrada? Proto se v poslední
době zintenzivnily snahy o vy- Nevyužité kameny ze servisu nyní tvoří
bavení
školní v parčíku nejen dekoraci.
zahrady. Pokus
získat dotaci na pořízení dětských prvků a dalšího vybavení v roce
2013 nevyšel, ale máme nyní jiné řešení. Souběžně paní učitelky ze
školky totiž projevily zájem přebudovat Zámeckou zahradu na dětské hřiště v přírodním stylu v souladu se vzdělávacím programem
a zaměřením školky.
Vloni byl vytvořen projekt (psala o něm v Listech Dana Skuhravá), ke
kterému obec získala letos příslib dotace. Na realizaci projektu a využití dotace obecní úřad nyní intenzivně pracuje za pomoci Hany
Veselé. Cílem a nadějí tohoto projektu je nejen obohatit Zámeckou
zahradu o nové krásné dřevěné prvky podporující smyslové vnímání
i pohyb (zvukové nástroje, vodní hrátky, prolézačky, vrbičkové stavby aj.), ale také přesunem některých stávajících prvků (klouzačka,
prolézačka, pružinové houpačky) vybavit kout pro školku na školní
zahradě. Živý plot zasazený žáky 2. stupně pro vytvoření přirozené
hranice a bariéry uzavírající prostor mezi křídly budov (jídelna tělocvična) již hezky vzrůstá.
Co se děje s územím obce
21
20
chodník od kostela k obecnímu úřadu.
• Proběhlo také čištění cest pomocí
čistícího vozu technických služeb Čelákovice. Setkalo se s velmi pozitivními
ohlasy, budeme opakovat.
• Chodník podél školy se neopravoval, protože se připravuje totální rekonstrukce (viz revitalizace).
Obecní parcely - veřejné využití nebo pronájmy?
Možná se v Zámecké zahradě brzy objeví zcela nové prolézačky.
Těmito záležitostmi se obecní úřad zabýval v roce 2013 a 2014 spolu se školkou, školou a dalšími zájemci v rámci mnoha projektových
schůzek, probíralo se několikrát na veřejném zasedání, píšeme o tom. Přesto to nestačí, aby občané věděli, co se děje. Když ovšem i rozhlasem zveme širokou veřejnost na schůzku (14.
5.), kde se může dozvědět detaily, přijde jeden
občan (mimo pracovní tým). Ovšem dohadů,
výmyslů, nespokojených řečí, a šíření neznalostí
je v obci stále mnoho.... Doufejme, že alespoň
děti budou spokojené.
Součástí obecního majetku je mnoho
pozemků, zhruba 68 ha (684 tisíc m2).
Některé jsou součástí veřejných prostranství, některé jsou pronajímané, některé jsou zcela nevyužité,
Čištění a opravy komunikací
Komunikace v obci jsou v různém stavu - některé dobré, některé ujdou, některé hrozné. Některé potřebují drobné opravy, některé vyžadují totální rekonstrukci. I ty drobné opravy stoschéma 3 - základní rozčlenění extravilánu a témata v něm
jí hodně peněz, ale obec by měla do této oblasti dávat více peněz, aby se mohly postupně děněkteré jsou využívané jednotlivci zcela zadarmo. Některé jsou v jilat pořádné opravy.
• Na jaře jsme tedy pokračovali s opravami výtluků po celé obci. ném katastrálním území, některé mají duplicitní vlastnictví, někteNejprve ovšem proběhlo čištění zarostlých okrajů.
ré mají nulovou velikost. Obecní úřad začal provádět důkladnou in• Trochu více se čistila (strojem i ručně) a opravovala cesta k hřišti, venturu parcel a z ní vyplynulo, že je k řešení mnoho věcí. Na někteale také to nebyla pořádná rekonstrukce.
rých se začalo pracovat, ale úkol je to velký a na dlouho, škoda, že
• Při opravách výtluků byly tentokrát opravovány nejen cesty, ale se neřešilo již dříve.
i chodníky. Zmenšily se tak nerovnosti v několika částech chod- V poslední době podnítily četné diskuse občanů záměry obce na
níku mezi hřbitovem a cukrárnou.
prodej a pronájem obecních parcel. Vyhlášení záměru je dle záko• Chodník na druhé straně - podél skanzenu - byl rozšířen o cca na o obcích nutné před každým prodejem nebo pronájmem po0,5metrů odstraněním trávního porostu. Podobně byl vyčištěn zemku, neznamená však, že se prodej nebo pronájem musí uskutečnit. I v případě, že chce obec uzavřít novou smlouvu s někým, kdo
již obecní pozemky v pronájmu má, musí zveřejnit záměr. A nájemní smlouvy byly mnohé napsány tak, že jejich prodlužování dodatkem bylo nevhodné, ne-li nemožné. Nebyly prostě napsány dobře.
Navíc mnohé pronájmy byly pro obec nevýhodné. Je tedy na místě dbát na zájmy obce. A to je jedna z věcí, kterou se obecní úřad
již několik měsíců zabývá. Je určitě rozdíl, jestli cca 30 ha obecních parcel v extravilánu (mimo zastavěné území obce) pronajmete (nyní dle nového občanského zákoníku propachtujete) za 2 tisíce
korun/ha nebo za dvoj až trojnásobek. Zájem o pronájem (pacht)
je, o koupi za danou cenu nikoliv. Prodávat obecní pole se tedy
nyní nebudou. K řešení jsou také mnohé parcely přímo v obci, využívané soukromými osobami někdy za symbolickou ceny, někdy
i bez smlouvy. Dílčí prodeje obecních parcel se dějí skoro v každém
roce, v posledních letech určitě ne „pod cenou“. Je v zájmu obce
Chodník u telefonní budky byl zarostlý a nerovný, nejprve jsme čistili, pak opravovali.
se obecními parcelami dál intenzivně zabývat.
21
20
Co se děje s územím obce
Komplexní pozemkové úpravy
v dohlednu
Na úřední desce obce Přerov nad Labem
bylo dne 28. 3. 2014 vyvěšeno oznámení
o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území obce.
Pro mnohé, kteří se o pozemkové úpravy zajímají, to není překvapením. Obec,
stejně jako další vlastníci půdy v extravilánu obce (mimo zastavěné území obce)
se ke komplexním pozemkovým úpravám
přihlásila již před lety. Na projekt, který může vyřešit spoustu problémů s roztříštěností a nedostupností zemědělských
pozemků, čeká obec i další vlastníci s nadějemi. Toto oznámení vydala pobočka
Státního pozemkového úřadu v Nymburce. Kromě vedoucího pobočky Ing. Z. Jahna je na tomto oznámení uvedeno jméno
Ing. Jan Kusovský, který v procesu hraje a pravděpodobně bude hrát důležitou
roli v následujících několika letech. Zeptali jsme se ho:
Proč bylo toto řízení vůbec zahájeno?
Podnět k zahájení řízení dala Obec Přerov nad
Labem spolu s vlastníky více než 80% výměry zemědělské půdy v katastru obce. Pozemkový úřad je povinen ze zákona zahájit řízení
o pozemkových úpravách vždy, když o to požádají vlastníci nadpoloviční výměry zemědělské půdy v katastrálním území. Tato podmínka byla v případě Přerova nad Labem bohatě naplněna.
Jakou roli budete v procesu mít vy?
Pozemkový úřad má v řízení jednak správní roli. To znamená, že organizujeme řízení
o pozemkových úpravách, rozesíláme pozvánky na jednotlivé etapy pozemkové úpravy, pátráme po neznámých vlastnících, zajišťujeme,
aby řízení o pozemkových úpravách probíhalo dle platných zákonných norem a nakonec
i vydáváme rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy a o výměně nebo přechodu
vlastnických práv k pozemkům.
Druhá role pozemkového úřadu spočívá v investorské práci. Připravujeme výběrové řízení
na zpracovatele pozemkové úpravy. Po výběru projekční firmy, která návrh pozemkové úpravy zpracovává, od ní přebíráme veškeré výstupy, kontrolujeme jejich správnost
a hradíme je z přidělených prostředků státního rozpočtu. Po ukončení návrhové etapy pozemkové úpravy a zápisu výsledků pozemkové úpravy do katastru nemovitostí se
věnujeme projekční přípravě a výstavbě společných zařízení vzešlých z návrhové eta-
py pozemkové úpravy, jako jsou přístupové
polní cesty, propustky, mostky, výsadby krajinné zeleně, popřípadě vodohospodářským
nebo protipovodňovým opatřením podle
místních priorit.
Co aktuálně řešíte?
V současné době je pro mě největším úkolem
výstavba osmi kilometrů polních cest v rámci dokončené pozemkové úpravy v Kněžicích.
Cesty jsou financované z Programu rozvoje
venkova.
Kdy budou komplexní pozemkové
úpravy zahájeny?
Pozemková úprava v Přerově nad Labem je zahájena k datu 12. 4. 2014 (dle zákona se za
termín zahájení pozemkové úpravy považuje
datum 15 dní od vyvěšení vyhlášky o zahájení pozemkové úpravy). V současné době probíhá příprava výběrového řízení na zhotovitele
pozemkové úpravy. Výběrové řízení bude provádět Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Kladně. Předpokládáme, že
do konce tohoto roku budeme znát projekční
firmu, která vyjde z výběrového řízení, a v příštím roce začnou konkrétní práce na pozemkové úpravě.
Kdy bude znám předpokládaný obvod
KPÚ?
Dle dostupných mapových podkladů jsme vyhodnotili předpokládaný průběh obvodu pozemkové úpravy. Vnitřní obvod je veden po
hranici zastavěného území, vnější obvod pozemkové úpravy jde po hranicích katastrálního území nebo v případě, kdy je vhodné
a schůdné vyrovnat v rámci pozemkové úpravy průběh katastrální hranice, se obvod pozemkové úpravy fixuje na pevné hranice v terénu (např. silnice, potok, mez,….), popřípadě na vlastnické hranice parcel, aby nedocházelo ke zbytečnému dělení parcel obvodem pozemkové úpravy. Tento obvod bude upřesněn
po zaměření skutečného stavu území v rámci etapy geometrické a polohové učení obvodu
upravovaného území.
Kdy zhruba můžeme předpokládat
úvodní jednání, kde se bude seznamovat s formou a účelem KPÚ?
Úvodní jednání svoláme v době, kdy bude
provedeno zaměření skutečného stavu území a kdy bude dokončen rozbor a analýza
řešeného území. Termíny těchto etap pozemkové úpravy vzejdou z nabídky firmy,
která ve výběrovém řízení zvítězí. S formou
pozemkové úpravy mohu čtenáře seznámit
již nyní – v Přerově nad Labem bude probíhat tzv. komplexní pozemková úprava,
která řeší celé území katastru vyjma zastavěné části obce a to z hlediska zajištění přístupnosti pozemků, ochrany přírody a krajiny, protierozní ochrany a z vodohospodářského hlediska.
Vedle komplexních pozemkových úprav zná zákon ještě pozemkové úpravy jednoduché, které řeší pouze dílčí část území např. pouze z hlediska zajištění přístupnosti pozemků.
Význam úvodního jednání spočívá zejména v tom, že je zde volen tzv. sbor zástupců
vlastníků. Tito vlastníci se jako poradní sbor
účastní tvorby návrhu pozemkové úpravy.
Z jejich zkušeností vychází projektant při návrhu cest, zeleně, řešení problematiky eroze půdy atd. Na úvodním jednání si vlastníci
zvolí ze svého středu minimálně pět zástupců. Nevoleným členem sboru zástupců je
starosta nebo místostarosta obce a zástupce
pozemkového úřadu. Členství ve sboru nesmí být odepřeno vlastníkovi, který vlastní
10 a více % výměry zemědělské půdy v katastru. Počet členů sboru zástupců vlastníků
musí být lichý. Členství ve sboru zástupců je
dobrovolná neplacená funkce.
Jaké další etapy budou komplexní
pozemkové úpravy mít?
Pozemkovou úpravu lze rozdělit na:
A. fázi návrhovou, která má následující etapy:
přípravné práce
• rozbor současného stavu území
• revize a doplnění podrobného bodového pole
• polohopisné a výškopisné zaměření skutečného stavu území
• geometrické a polohové určení obvodu
pozemkové úpravy (budou zváni všichni
dotčení vlastníci)
• dokumentace vstupních nároků vlastníků v obvodu pozemkové úpravy včetně
projednání s vlastníky a vyložení dokumentace na obecním úřadu
návrhové práce
• plán společných zařízení (návrh cestní sítě, návrh na umístění výsadeb zeleně v krajině, návrh na řešení protierozní
ochrany půdy, návrh na vodohospodářská opatření) – navrhuje se to, co je v daném území potřebné. Bude projednán se
sborem vlastníků a schválen na veřejném
zasedání zastupitelstva obce
• návrh nového uspořádání pozemkůbude projednán s vlastníky, vystaven na
obci k nahlédnutí na 30 dnů, po závěreč-
Co se děje s územím obce
ném jednání pozemkový úřad rozhodne
o jeho schválení
mapové dílo
• zpracování digitální katastrální mapy
a příloh k zápisu výsledků pozemkové
úpravy do katastru nemovitostí (zapisuje se na základě rozhodnutí, které opět
vydává pozemkový úřad, podkladem je
schválený návrh pozemkové úpravy)
• vytyčení nových pozemků dle požadavku vlastníků (každý nově navržený pozemek lze bezplatně jedenkráte vytyčit)
B. Fáze výstavby navržených společných
zařízení (probíhá podle priorit stanovených při projednávání plánu společných
zařízení na základě požadavků sboru zástupců vlastníků a požadavků obce) K financování se z části využívají rozpočtové prostředky pozemkového úřadu
(projektová příprava staveb a drobnější stavby) a zčásti peníze z rozvojových
programů evropských dotačních fondů
(v poslední době to byl zejména „Program rozvoje venkova“)
V kterém roce by měly být KPU zcela
dokončeny?
První návrhová fáze pozemkové úpravy od
zmapování řešeného území, po návrh pozemkové úpravy a jeho vložení do katastru
trvá zpravidla pět let.
Dokončení druhé výstavbové fáze pozemkové úpravy záleží na tom, v jakém rozsahu budou společná zařízení navržena a kolik peněz bude na jejich realizaci k dispozici. Například komplexní pozemkou úpravu
v Dubečnu jsme projednávali od roku 1995,
během roku 2000 byla zapsána do katastru nemovitostí a do konce roku 2004 jsme
tam postavili 5,5 km polních cest, vysázeli
700m dlouhý a 15 m široký zelený pás stromů a keřů, osázeli doprovodnou zelení cesty, vybudovali suchý poldr, záchytný protierozní příkop. Díky tomu, že se nám podařilo
vypořádat pozemky pod rybníčkem na Smíchovském potoce, dosáhla obec na dotaci na
jeho odbahnění.
Úspěch pozemkové úpravy záleží na spolupráci obce, vlastníků a projektanta pozemkové úpravy a pozemkového úřadu.
Co se bude dít s obecními pozemky
v KPU?
Při pozemkové úpravě je třeba navrhnout síť
polních cest tak, aby všechny navržené pozemky měly zajištěný přístup z veřejné obecní cesty. Veškeré stavby polních cest, výsad-
by zeleně, popřípadě protierozní opatření vybudované v rámci pozemkové úpravy se po
dokončení převádí do majetku obce. V majetku obce musí tedy být i pozemky, na kterých jsou tato společná zařízení umístěna.
Na společná zařízení budou v první řadě použity pozemky ve vlastnictví státu. V pozemkové úpravě budou tyto pozemky převedeny
na obec. Dále budou použity obecní pozemky, zejména ty, které měly již dříve charakter polních cest. Dále je možné, získat část
potřebné výměry na společná zařízení krácením výměry vstupních nároků vlastníků.
Přiznám se, že tuto možnost jsme zatím nikde nevyužili. Dále může pozemkový úřad
v menší míře nezbytnou výměru na společná
zařízení vykoupit od vlastníků.
Jak budou vlastníci pozemků o připravovaných změnách a návrzích informováni?
Na tuto otázku jsem již částečně odpověděl v bodu, který se týkal etap pozemkové
úpravy. Obecně platí, že vlastníkům se známou adresou doručujeme pozvánky: na jednání, na zjišťování hranic pozemků, veškeré
listiny s nároky a návrhy týkající se dotčeného vlastníka písemně na doručenku, neznámým vlastníkům a účastním řízení zároveň
doručujeme formou veřejné vyhlášky. Dokumentace pozemkové úpravy je na dobu 15
dní (soupis nároků vlastníků) vystavována
k veřejnému nahlédnutí na obecním úřadu
a u nás, návrh pozemkové úpravy je vystaven na dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí opět na obecním úřadu a u nás na pozemkovém úřadu.
Musí vždy se změnou vlastníci souhlasit?
Ze zákona o pozemkových úpravách musí
s návrhem pozemkové úpravy, aby jej bylo
možné schválit, souhlasit vlastníci alespoň
75 % výměry řešeného území. Běžně dosahujeme souhlasu okolo 90%. Snažíme se,
abychom před vydáním rozhodnutí neměli
žádný nesouhlas. Návrh se zpravidla několikrát předělává, abychom vyhověli námitkám
vlastníků, nebo našli kompromis přijatelný
pro všechny strany. Čím dříve vlastník sdělí projektantovi pozemkové úpravy své představy o umístění a scelení pozemků, tím lépe
se dají jeho požadavky v návrhu pozemkové
úpravy skloubit. Připomínky vlastníků k návrhu začíná projektant shromažďovat od etapy „dokumentace vstupních nároků vlastníků..“ Cenné je pro nás i to, pokud nám vlastník na začátku pozemkové úpravy sdělí, že
23
22
chce ponechat pozemek v původní lokalitě.
Jakou roli bude hrát v procesu obec,
resp. obecní úřad nejen jako vlastník?
Teď se budu trochu opakovat, protože jsem
tuto otázku odpověděl v předchozích bodech. Obec vystavuje veškeré vyhlášky, oznámení týkající se pozemkové úpravy. Prostřednictvím obce je umožněno účastníkům řízení
a veřejnosti seznámit se s dokumentací návrhu pozemkových úprav. Zástupce obce se
zúčastňuje ve sboru zástupců vlastníků projednávání plánu společných zařízení. Obecní zastupitelstvo schvaluje plán společných
zařízení. Dále schvaluje i případné navržené změny průběhu katastrálních hranic. Ve
fázi výstavby navržených společných zařízení obec přebírá bezúplatně do svého majetku
dokončené a zkolaudované polní cesty, propustky, mostky, výsadby zeleně ….. Jaké konkrétní problémy by mohla
pozemková úprava vyřešit?
Jen namátkou:
Z mapových podkladů a aktuálních ortofotomap je zřejmé, že se skutečný stav krajiny daný sítí cest, silnic, potoků, struh, okrajů lesů a platné mapy katastru nemovitostí
značně rozcházejí (někdy i o pět až 10 metrů). Protože při pozemkové úpravě je možné
řešené území přesně zmapovat a vlastnické
pozemky navrhnout a umístit tak, aby odpovídaly skutečnosti, je tento problém poměrně
efektivně a komplexně řešitelný.
Vlastnická mapa bývalého pozemkového katastru měla paprsčitou síť polních cest. Tato
síť cest se po pozemkové úpravě, která probíhala v Přerově před rokem 1948 změnila
na síť pravoúhlou. Bohužel tato pozemková
úprava nebyla zapsána do pozemkové knihy a tak se stalo, že stávající polní cesty (i ty
zpevněné s asfaltovým povrchem) přechází
přes parcely mnoha vlastníků. I to je možné
v pozemkové úpravě řešit tak, že se vlastníkům zachová výměra pozemků a pod cesty
se použije výměra z nároku státu nebo obce.
Ing. Kusovský předběžně přislíbil účast
na veřejném zasedání zastupitelstva obce
v září 2014. Pokud jste něčemu v tomto článku nerozuměli, přijďte se ho zeptat osobně (asi) 10. 9. 2014. Obecní úřad
v rocr 2013 a 2014 aktivně komunikoval
s Ing. Kusovským a bude to velký úkol v následujícím volebním období. Vlastníci zemědělských pozemků to také jistě vědí. ■
23
22
Dožínková slavnost
v zámku a podzámčí
Irena Gregárková
Na konci léta se přesuneme o více než sto let na zpět
a opět si připomeneme, jak v našem zemědělském regionu vypadaly starobylé dožínkové slavnosti. I letos
nás podpoří Český rozhlas a u příležitosti Dnů evropského dědictví otevře brány zámku. Téma „návraty ke
kořenům“ se k dožínkám výborně hodí. Pište si proto
do kalendáře, sobota 13. září.
Za podpory pana ředitele Polabského muzea Jana Vindušky nám budou k této akci poskytnuty prostory skanzenu, který skýtá pohádkovou a autentickou atmosféru pro oslavu této tradice spojené s lidovou kulturou.
Při oslavě úrody nesmí chybět lidová veselice s muzikou,
dobrou náladou a bohatě prostřený stůl.
V letošním roce se do programu zapojí jako každoročně
soubor písní a tanců Dykyta. Díky paní Karle Slukové budou do programu zapojeny děti z místní základní školy
První Dožínková slavnost v zámku a podzámčí v roce 2011.
a nově folklorní soubor Kvítek z Hradce Králové.
Díky místní mateřské škole a Radce Tomáškové ožije dožínková slav- nizací přislíbili hasiči, s přípravou dobrého jídla nebude chybět jako
nost malými dětmi. Dále máme přislíbenou účast zahradnického každoročně ani rodina Milaniakova. Nesmím zapomenout na řadu
kroužku Kozlíci, ZUŠ Lysá nad Labem, smíšeného pěveckého sbo- dobrovolníků nejen z naší obce, kteří s velkým nasazením pomáharu Hlahol Nymburk, DS TYL Čelákovice s divadelní hrou. Naše po- jí s organizací této akce. Můžete pomoci i Vy svou účastí, nápady či
zvání přijala i základní organizace svazu chovatelů „U Rybníčku“ sponzorským darem.
z Kostelní Lhoty, která obohatí akci živými zvířátky. Pomoc s orgaTěšíme se na shledání 13. září!
Vítání občánků
Autor: Tomáš Gregárek
I v letošním roce jsme slavnostně uvítali nové občany Přerova nad Labem. Touto akcí si přejeme projevit poděkování těm,
kteří se rozhodli věnovat svůj život dětem
a rodině.
Vítání občánků se uskutečnilo v neděli 25.
května za účasti pyšných rodičů a dojatých
babiček a dědečků. V letošním roce přivítala paní místostarostka obce Irena Gregárková s panem zastupitelem Luďkem Dvořákem devět dětí (narozených dětí od května 2013 do dubna 2014 je 11). Děti z místní základní školy zpříjemnily akci krásným a veselým vystoupením
s písničkami a básničkami pod vedením paní učitelky Aleny Kolenské.
Poděkování patří paní Daně Matějčkové, zaměstnancům obce
a skanzenu za přípravu této tradiční akce.
Seznam vítaných občánků:
Eliška Albrechtová (srpen 2013), Monika Dvořáková (červenec 2013), Ondřej Fornůsek (srpen 2013), Tomáš Fornůsek (srpen 2013), Dominika Holanová (listopad 2013),
Ema Homolová (srpen 2013), Michael Lamoš (březen
2014), Šimon Ritter (říjen 2013), Anna Vodičková (únor
■
2014).
Dětský den
25
24
Irena Gregárková
V letošním roce přálo Maminkám dětem počasí a dětský den se mohl uskutečnit za krásného počasí. S organizací vypomohl sbor
dobrovolných hasičů, úspěch slavila voňavá
pěna, v které děti dováděly s velkou vervou
a radostí. Hasičům dále děkujeme, že neměli
obavu o svá naleštěná a opravená auta, děti
si jich užily a na chvíli se staly skutečnými hasiči. Poděkování patří také členům TJ Sokol
za pomoc se sportovními aktivitami, zvukařům ze soundsystému COMOR TEROR za
ozvučení akce a panu Tomáškovi za zapůjčení plošiny. Akce proběhla za finanční podpory obecního úřadu a z příspěvků rodičů.
Březen za kamna (ne)vlezem…
To, že nás letos jinak obvyklé zimomřivé březnové počasí za kamna nepřivedlo, byl fakt, který mnohým udělal radost. Jinak to asi viděli milovníci lyžování… Za kamny či na gauči
Vás v březnu nenechala sedět ani naše Obecní knihovna. Březen je totiž spojen už historicky s knihou a se čtenáři vůbec. A proto se dveře knihovny v březnu otevřely i v jinou dobu,
než v běžných výpůjčních hodinách. Knihovna
si na jednu z březnových sobot připravila den
otevřených dveří včetně doprovodného programu a to nejen pro své stálé čtenáře. Je jasné, že i doprovodný program měl co do činění s knížkami a jejich autory, ale nešlo o žád-
né nudné přednášení o tom, kdo to byl a co
napsal.
Sobotní dopoledne 22. března tak knihovna
otevřela své prostory všem, kdo třebas i jen šli
kolem na procházku s dětmi. V knihovně se totiž ztratil mravenec Ferda a kdo jiný než děti
jej měli pomoci najít. A že to bylo hledání napínavé – stopy Ferda nechal nejen v knihovně, ale i v přilehlé zahradě Obecního úřadu.
Ferda se nejen hledal, ale také kreslil a vybarvoval, skládali se „puclíky“ s Ferdovými obrázky a za splnění všech úkolů si děti vysloužili obrázky a sladkosti. No a na konec jsme si
i společně přečetli několik Ferdových příhod.
Alena Bakošová
Po poledni byla pak knihovna vyzdobena do
slavnostnějšího hávu. Předávala se ocenění našim nejpilnějším čtenářům. Za rok 2013 byly
vyhodnoceny tři kategorie našich přerovských
Čtenářů roku. Oceněni byli vítězové dětské kategorie, ale i kategorie dospělých. Dokážete si
tipnout, kdo z našich spoluobčanů se stal vítězem? Slavnostního předání cen se účastnili nejen vítězové a paní knihovnice, ale i další návštěvníci knihovny a vítězům na místě také poblahopřáli. Paní Marie Nováková se stala navíc vůbec nejpilnější čtenářkou naší knihovny
za uplynulý rok. A na žádné správné oslavě nesmí chybět ani pohoštění a tak byl pro oceněné čtenáře přichystán velký jahodový dort. Věříme, že i ten paní Novákové, panu Daněčkovi i Míšovi a Danovi Kocsisovým udělal radost.
Tím se sobotní program přehoupl do druhé
poloviny, která byla zaměřen na „dospěláky“.
Pro ně bylo nachystáno vážné i nevážné povídání o Jakubu Arbesovi. Musíme přiznat, že se
ale brzy přešlo k tématu nám lokalitou bližšímu. Spolu s návštěvníky jsme si povídali o tvorbě i autoru samotném, a to o panu Hrabalovi. Březen byl, je a bude měsícem čtenářů
a tímto děkujeme všem, kteří sice mohli
s dobrou knihou za kamna vlézt, ale místo toho dorazili do naší Přerovské knihovny
a podělili se o své čtenářské zážitky a strávili
tak alespoň část soboty ve společnosti dobrého čtení a v přátelské společnosti ostatních sousedů se zájmem o knihy.
■
25
24
Pohár Babineckých Pidiždíků
Vladimír Martínek
vyhlášeného nejlepšího hráče, střelce,
brankáře a nejmladšího hráče.
Takové podmínky by nebylo možné zajistit
bez pomoci místních občanů a firem, kterým moc děkujeme – Libor Svoboda, Ing.
Špitálský Miloš, Rodinná farma Kratochvíl,
Školky Montano, Potraviny Přerov nad Labem.
■
Fotografie, která vypovídá o tom, že i v letošním roce se našla řada dobrovolníků, kteří potěšili nejedno dítě v doprovodů rodičů při tradičním Běhu pohádkovým lesem. Tato
akce přitahuje i zájem návštěvníků z okolních obcí a měst.
Autor: Jiřina Fárková
kami, nejlepším brankářem Ondřej Luňáček z Polabanu a nejmladší hráč turnaje byl Adam Martínek z domácího celku.
V sobotu bylo celý den krásné počasí,
hráči měli na hrací ploše nádoby s vodou
k osvěžení, byly k vidění výborné sportovní výkony mladých fotbalistů. Ve školní jídelně byl připraven výborný oběd
pro všechny
účastníky
a po celou
dobu turnaje
byla
k dispozici na terase chlazená
točená
limonáda. Při
slavnostním
vyhlášení
byly mužstvům předány poháry, medaile, sladkosti
a ceny pro
Autor: Helena Votrubová
V sobotu 7. června se konal již jubilejní 40.
ročník turnaje přípravek O pohár Babineckých Pidiždíků na hřišti U Babince. V letošním roce se turnaje účastnilo pět mužstev
s jedním zástupcem pražského fotbalu (Viktoria Žižkov, AFK Sadská, Polaban Nymburk, FK Litol) a domácí tým TJ Sokol Přerov nad Labem. Začínalo se kolem deváté
hodiny, kdy se všechna mužstva sešla na
hřišti U Babince a ředitel turnaje pan Dušan Milaniak letošní ročník zahájil. Hrálo se
systémem každý s každým, tj. každé mužstvo odehrálo pět utkání (2 x 10 minut).
Výsledky se zaznamenávaly do tabulky a po
posledním zápase se sestavilo pořadí. Bezchybně prošlo turnajem mužstvo Polabanu
Nymburk, které vyhrálo všechna svá utkání a stalo se celkovým vítězem turnaje. Na
druhém místě se umístilo domácí mužstvo
TJ Sokol Přerov nad Labem s jednou porážkou právě od Polabanu. Třetí skončili hosté
z Viktorie Žižkov, čtvrté bylo družstvo Sadské, pátá skončila přípravka ze Semic a šesté místo obsadilo mužstvo Litole.
Nejlepším hráčem a zároveň střelcem turnaje se stal domácí Jakub Vlček se 14 bran-
Zvířátka v akci
27
26
Autor: Tomáš Gregárek
V letošním roce jsem se mohli potěšit se zvířátky na Městečku a mohli poznat náš venkov se zvířátky, jak je neznáme. Poděkování patří paní Štípkové, která za ZO ČSCH
„U Rybníčku“ Kostelní Lhota tuto akci pomohla připravit. Její nadšení je nezměrné
a zaslouží si obdiv nás všech. Těšíme se, že uvidíme zvířátka i na Dožínkové slavnosti
■
v září 2014.
Kung – Fu ve školním roce 2013/ 14
Petra Lorenzová
V tomto školním roce, stejně jako každý rok, probíhala výuka ve škole ve dvou kroužcích. V jedné skupině byly děti mírně pokročilé a začátečníci. Všichni se s velkým nadšením učili sestavy beze zbraně a nyní se již těší na trénování sestav složitějších. Další skupinu tvořili žáci pokročilejší, kteří trénovali sestavu s tyčí. Výkony všech jste mohli vidět na červnové školní akademii. Vedle školních kroužků funguje již několik let ve večerních hodinách kroužek dospělých. Ten se letos rozrostl o skupinu zabývající se klidným, relaxačním cvičením tai – ti. Začali trénovat sice až
na jaře, ale s o to větším elánem. Za pár hodin zvládli to, co se jinde učí týdny. A tak
se již těší na podzim, kdy začnou trénovat atraktivní sestavu s vějířem.

Úspěchy Františka Píši
Kung - Fu v Přerově nad Labem si nelze představit bez Františka Píši. Ačkoli je mu
teprve 12 let, patří k nejúspěšnějším žákům Kung – Fu školy Petry Lorenzové (působící v Praze a Přerově) . Věnuje se závodní činnosti, účastní se nejrůznějších vystoupení, pomáhá s výukou začátečníků. Ze závodů v České republice se vrací téměř vždy s medailemi (soutěží ve více kategoriích), často je to medaile nejcennější.
Úspěchy slaví nejen v Česku, ale i na mezinárodních soutěžích. Na květnových závodech v Maďarsku získal zlatou a bronzovou medaili. Gratuluji a přeji mnoho dalších úspěchů.
■
Paradoxy kolem vodovodu
V rámci činnosti kontrolní komise jsme narazili
na zajímavou věc, která, myslím, stojí za zveřejnění. Vypovídá totiž o tom, jak je kdo schopen myslet komplexně.
V reportáži vysílané 22. února 2014 na ČT24
zazněla od jednoho našeho zastupitele mimo
jiné věta „ ... na zastupitelstvu ten vodovod
hájím, jak to jenom jde...“ Jeden by z toho
usoudil, že zastupitel pro projekt vodovodu
dýchá, kudy chodí.
Nicméně, tentýž zastupitel, ještě jako starosta
v roce 2010 prodal část obecního pozemku.
To by nebylo nic tak zvláštního, vše proběhlo
tak jak má. Byl vyhlášen záměr a pak teprve byl
pozemek po odhlasování zastupitelstvem prodán. Zajímavé je, že tento pozemek je zároveň
Ivan Zajíček,
předseda kontrolního výboru
součástí cesty, se kterou počítal projekt vodovodu jako s jediným možným přístupem k vodojemu. Protože tento prodej proběhl v roce
2010, vyvstává otázka, jak hájil vodovod, jak
to šlo, když prodal pozemek, který měl být
součástí tohoto projektu. Není to paradoxní?
Na okraj nutno podotknout, že v roce 2010 již
■
byly práce na vodovodu v pohybu.
27
26
Co bychom měli vědět
o školním stravování – 3. díl
Petra Jírová, vedoucí ŠJ
V třetím vydání tohoto článku se budu věnovat dalším dvěma nejčastěji slýchaným
připomínkám rodičů.
Připomínka č. 4: Ve školní jídelně se
vaří podle zastaralých norem . . .
V České republice vlastně neexistují předepsané normy (receptury) pro školní stravování.
Jsou jen takové, které se obecně jídelnám
doporučují. Tím však nechci říci, že si jídelna může vařit, co chce. Vedoucí škol-
ní jídelny musí dodržovat stanovené finanční limity a současně plnit
spotřební koš. A plnit současně oba
požadavky není někdy jednoduché.
Některé jídelny jsou tímto tak omezeny, že si v jídelním lístku nemohou dovolit žádné velké výstřednosti. Na potraviny mají k dispozici jen
peníze od strávníků. Proto si jídelny
začínají samy vytvářet vlastní normy a receptury, které jsme zakoupili i do naší školní jídelny.
niny, dva dny po sobě nesmí být stejná příloha, polévka by měla být odlišného typu
než hlavní jídlo,
jedenkrát týdně v MŠ rybí pomazánka, jídlo by se nemělo opakovat nejméně šest
týdnů apod.
Zkušenosti ukazují, že pokud školní jídelna
tato doporučení respektuje, obvykle také
dodrží spotřební koš.
I dodržování těchto zásad bývá předmětem kontrol jídelen, ale závěry jsou spíše
formou doporučení, upozornění.
Připomínka č. 5: Složení jídelníčku se mi nelíbí . . .
Pro kombinaci receptur a jejich výskyt
v měsíčním plánu jídelníčku neexistují
přesná pravidla. Vedoucí spolu s kuchařkou musí sestavit jídelní lístek především
tak, aby byly dodrženy výživové normy.
Akce školní jídelny – Přijďte k nám
na večeři
Existuje ale řada neoficiálních doporučení např. :
Maximálně dvě sladká jídla měsíčně, dvakrát měsíčně ryby, dvakrát měsíčně luště-
Krásy Jizerských hor
Letos jsme s dětmi z mateřské školky odjeli ve dnech 19. až 23. května na školu v přírodě do střediska ekologické výchovy Libereckého kraje (zkráceně STŘEVLÍK). Pětidenní ekologicko -výchovný pobytový program
byl rozdělený na dopolední a odpolední výukové bloky. První den jsme se seznámili
s areálem a okolím. Ubytovali jsme se v budově „Slunečného domu“. V celém areá-
lu se používají ekologické prostředky a třídí se odpad. Prostřednictvím aktivit v následujících dnech měly děti možnost navštívit a pracovat na farmě s hospodářskými zvířaty. Odměnou bylo svezení na huculských
koních. Zábavnou formou se dětem přiblížil
svět včel. Prošly se po včelí naučné stezce,
která začínala v ekocentru a vedla až k výukovému včelínu na louce. Děti navštívily pří-
Tímto bych ráda upozornila na akci, která
se bude konat ve školní jídelně na začátku
nového školního roku. Chceme tímto dát
možnost rodičům ochutnat stravu běžně
připravovanou pro jejich děti. O této akci
budete včas informováni.
Všem našim malým i velkým strávníkům
přeji za celý kolektiv školní jídelny krásné
letní prázdniny.
■
Dana Skuhravá
rodovědnou laboratoř a k pozorování anatomie hmyzu používaly binokulární lupy a zahrály si na včelaře v pravém úlu. Jak mají
včely v úlu rozdělenou práci se stalo námětem tabla pro děti, které odchází do 1. třídy. Včelařství je jedna z cest k návratu k přírodě a k pochopení její provázanosti s člověkem. Děti navštívily interaktivní přírodovědnou expozici „Jizerky všemi smysly“. Mohly si hravou formou očichat, osahat a poslechnout Jizerky. Spolu s vodníkem Jankem
a kapkou Klárkou si děti procvičovaly, jaké
podoby má voda a kudy vodní kapky cestují.
Bylo velmi krásné počasí a brouzdání v potůčku bylo příjemné. Děti se seznámily s ručním zpracováním ovčí vlny a vyrobily si míček technikou mokrého plstění. V programu
„Odpad – kam s ním?“ si děti vytvořily les,
který “neznámý cizinec“ znečistil odpady.
Přivolaný popelář děti naučil, proč odpady
nepatří do přírody, jak se má správně třídit
a snížit tak množství odpadů, které vytváříme a také možnosti dalšího využití. V pátek
dopoledne v plnohodnotném bloku shrnutí a rozloučení proběhla rekapitulace zážitků
a zpětná vazba. Prožitkové hry v přírodě Jizerských hor se všem moc líbily.
■
29
28
Noc s Andersenem skončila...
Yveta Hrušková
Chtěla bych poděkovat těm, kteří se angažovali na organizaci Noci
s Andersenem za fantastický program pro děti, ať už ve školce nebo
ve škole. Jmenovitě Aleně Bakošové, Lence Širancové, Vlastě Karáskové, Jitce Milaniakové, Janě Brožové, Slávce Tomáškové, Ireně Gregárkové, p. učitelkám: Aleně Kolenské, Karolíně Salačové, Aleně Malínské, Radce Tomáškové, Daně Skuhravé, Štěpánce Vyskočilové a přítomným maminkám: Blance Zagorové, Haně Veselé, Tereze Franke, Anně Čepičkové a babičce Kopečkové. Program byl koncipovaný
v duchu Detektivní akademie, děti se učily poznávat
stopy, seznamovaly se prakticky s daktyloskopií a své
otisky prstů zvěčnily na papír, luštily věty z morseovky, měly poznat podle místa činu, co se v místnosti událo, a mnoho dalších úkolů s detektivní tématikou. Hlavní postavou byl detektiv Vrťapka. Celý večer byl propracovaný, promyšlený a na vysoké úrovni. Poděkování náleží i přítomným žákům 9. a 8. třídy, kteří si vzali na starost ty nejmenší dětičky a připravili pro ně stanoviště venku při svíčkách a po splnění všech úkolů dětem ve školce předvedli fyzikální pokusy. Letos děkuji i rodičům za přinesené jídlo
k večeři a k snídani, protože bylo pestré, nechyběly
vitamíny ve formě omyté a krájené zeleniny a ovoce
a jenom málokdo si přinesl nezdravé chipsy. Příště
bychom uvítali více pitného režimu, protože děti plní náročné disciplíny a hodně tekutin u toho vypotí. Pochvala patří i dětem, sice pod
vlivem silných zážitků usnuly některé dost pozdě, ale po celý večer
se chovaly vzorně. Věřím, že letošní Noc s Andersenem se všem líbi■
la a za rok se uvidíme zase.
Noc s Andersenem
Jakub Horák
V pátek 4. 4. byla ve škole akce Noc s Andersenem.
Naše čtvrtá třída se sešla v malé družině v 18 hodin, kde nám naše třídní paní
učitelka Malínská dala průkazku a křížovku, kterou měl náš tým udělat. V našem
týmu byli : Jára, Vojta, Michal a já. Když
jsme udělali křížovku, tak jsme šli porovnávat stopy. To mi šlo, ale u skvrn jídla se mi
moc nedařilo.
Potom jsme šli na Morseovu abecedu, kterou jsem uměl. Pak jsme šli na místo činu,
které bylo v interaktivní učebně. Tam jsme
p. učitelce říkali, co vidíme a přitom nám
inspektor Vrťapka rozdal list s podezřelými
osobami. Mezi tím jsme šli na hostinu do
jídelny, kde jsme se najedli dobrot od maminek a šli jsme spát. Nejdříve nám četla
teta Jana scifi a pak jsme měli jít spát. Dlouho mi to nešlo, protože jsme dělali skopičiny. Ráno jsme se najedli a pak si pro mě
přijela mamka.
Kateřina Šebestová
Na noc s Andersenem jsem se velice těšila. Když jsem přišla do školy, hrála jsem si
s kamarády. Pak nám začal program. Nejdříve jsme dělali otisky svých prstů. Potom jsme hráli pexeso, řešili jsme cizí otisky prstů, pak jsme šli na Morseovu abecedu, a když jsme ji vyřešili, šli jsme na večeři. Když jsme se najedli, šli jsme ještě řešit případ: Co se stalo na oslavě narozenin.
Když jsme to vyřešili, tak jsme měli splněny všechny úkoly. Nakonec jsme si šli lehnout. Já jsem nemohla usnout a v noci jsem
se často budila. Jednou jsem se probudila a byla jsem namáčklá na domečku. Když
jsme se všichni ráno probudili, tak jsme se
zasmáli, protože Tomáš dělal ksichtíky a já
jsem prý chrápala.
a my jsme museli uhodnout, která to je
stopa. Asi nejvíc se mi líbilo místo činu.
Kolem 22:30 se začalo číst. Knížka se
jmenovala Pátrání po vládci Vodstva od
autorky Věry Řeháčkové. Bohužel jsem
slyšel přečíst jenom začátek, protože
jsem usnul. Knížka mě ale zaujala, mám ji
doma a přečtu si ji. A už se těším na další noc s Andersenem, které se určitě zúčastním.
Jára Kratochvíl
Letos to bylo zaměřené na knížku Detektiv Vrťapka.
Já jsem šel na noc s Andersenem v 17:45.
Ze začátku jsme si odložili věci na spaní
Pavel Brož
a dělali průkazky. Když jsme si udělali průNa noc jsem přišel cca v 17:00, protože kazky, šli jsme dělat otisky prstů. Udělali
máma šla do školy dřív, jelikož šla akci při- jsme si je a šli jsme luštit morseovku. Ta se
pravovat. Hlavní program začal v 18:00 mi líbila nejvíc. Když jsme dokončili morsea končil ve 22:00.
ovku, tak jsme šli hledat správné věci. A poKdyž skončil hlavní program, byla večeře, tom jsme šli na místo činu, kde jsme luštili,
která mi chutnala. Byly tam různé úkoly a co se tam stalo. To jsme vyluštili a šli jsme
soutěže: U Morseovky jsme luštili věty, si dát večeři. Dojedli jsme a šli jsme psát
které byly velmi složité, u místa činu jsme test. Ten jsme udělali a šli jsme do místnosřešili případ s bodnutím, jak se to asi ode- ti, kde jsme spali. Ráno jsme si dali snídani
hrálo.
a odcházeli jsme domů.
■
U stop jsme měli několik stop od kola
29
28
Pokračování projektu
Comenius – Portugalsko
Jitka Milaniaková a Eva Müllerová
Na konci března jsme společně se šesti žáky odletěli na výměnný pobyt do portugalského města Santo Tirso, které leží nedaleko velkého
města Porto. Cílem tohoto pobytu bylo zdokonalit se v anglickém
jazyce. Pro děti to byl velká zkušenost, protože komunikačním jazykem byla pouze angličtina. V rodinách se děti seznamovaly s běžným životem a kulturou cizí země. Navštívili jsme běžné vyučovací
hodiny v místní základní škole, ale také jsme měli možnost se podívat do místních muzeí, do zemědělské školy a koleje a dále jsme byli
na exkurzi v moderní střední škole. Děti z portugalské základní školy připravily pásmo písní, tanců a divadelních představení. Součástí
tradičního jídelníčku jsou mořské plody a ryby, které nám na všechny možné způsoby připravila školní jídelna. Pochutnali jsme si na zeleninových salátech a ovoci, které bylo součástí každého stolování.
Yveta Hrušková
Dne 18. května naše výprava šťastně dorazila do Polska. Děti se
ubytovaly v rodinách a v pondělí jim začal poznávací týden. Naši
žáci měli nejprve aktivity v místní škole a pak dospávali dlouhou cestu. V úterý byl další maraton akcí. Sluníčko svítilo i v Polsku a všichni byli v pořádku a zdrávi. I v Polsku zažívali sluneč-
Mgr. Yveta Hrušková
Poslední hostitelskou zemí v projektu Comenius byla Česká republika.
Naši školu od pondělí 2. června navštívilo 25 učitelů a učitelek z osmi
zemí a 17 studentů a někteří učitelé si s sebou přivezli i rodinné příslušníky. Do Přerova většina z nich dorazila v neděli. V pondělí jsme
přivítali 25 učitelů z osmi zemí a 17 žáků ze tří zemí. Přijeli Portugalci, Španělé, Turci, Poláci, Rumuni, Italové, Dánové a Welšané a po
celý týden bydleli v penzionu Polabí nebo U Boučka v Mochově. Žáci
pocházející z Polska, Portugalska a Turecka a se ubytovali v rodinách
našich žáků. Čekal nás náročný týden s bohatým programem plným
různých aktivit. Dopoledne jsme navštívili přerovský skanzen, přenesli se o 100 let zpět a po staročesku nás chlebem a solí uvítal Salvátor
Toskánský s manželkou, paní učitelkou a děvčaty v krojích. V Přerově nad Labem vzácnou návštěvu osobně přivítala i paní starostka. Po
prohlídce skanzenu jsme dorazili do školy, kde byly na programu prezentace škol a komentovaná prohlídka naší školy. V každé třídě před-
V Portugalsku milují velice sladké moučníky, také jsme je ochutnali.
Obdivovali jsme nádhernou přírodu obklopující městečko Santo Tirso a jeho vstřícné a milé obyvatele. Největším zážitkem pro všechny byl jednodenní výlet do přístavního města Porto. Je to starobylé
městečko s kouzelným nábřežím, lemovaným domy s barevnými fasádami a velice úzkými uličkami. Navštívili jsme muzeum vína, prošli
jsme se kolem nejzajímavějších staveb a památek. Cestu zpět nám
zkomplikovala letecká společnost, která v době stávky zrušila všechny lety. Nicméně se nám podařilo letenky přerezervovat u jiné společnosti a vrátit se domů. Pobyt nám nezkazilo ani deštivé počasí,
domů jsme přiletěli plni zážitků. Děti si přivezly drobné upomínkové
předměty a všichni se budou těšit, až je portugalští kamarádi v červnu navštíví.
■
Projekt Comenius – Polsko
né a horké dny. Ve středu navštívili solné doly a Krakov. Ve čtvrtek měli celý den program v místní škole. V pátek už jeli vlakem
domů. V Polsku se jim líbilo, ale podle rčení: všude dobře, doma
nejlíp, se domů těšili.
■
Projekt Comenius byl ukončen
vedli hostům žáci naší školy krátký program
a předali vyrobené dárečky. Zaměstnanci
školy vlastnoručně připravili pro cizince bohaté a pestré pohoštění. Odpolední blok byl
zakončen procházkou po přírodovědné stezce a večer se dospělí setkali u večeře v penzionu Polabí a konverzovali o systémech školství
v různých zemích. V úterý byl naplánován celodenní výlet do Ostré a Poděbrad. Navštívili jsme Botanicus, děti si vyzkoušely různá řemesla a po obědě jsme vyrazili na kolonádu
do Poděbrad. Ve středu čekal hosty další výlet, tentokrát do historické Prahy. Ve čtvrtek
program projektu Comenius končil, protože
v pátek brzy nad ránem někteří odlétali z České republiky. Ve čtvrtek
ráno žáci utvořili vernisáž na téma pohádkové postavy a předali si vzájemně poselství mravního poučení z pohádek. Dopoledne proběhla
v tělocvičně akademie v anglickém jazyce a program uzavřel karneval
v kostýmech pohádkových postav s diskotékou. Po obědě nás už někteří členové týmu Comenius opustili a odpoledne bylo pro žáky připraveno pohádkové odpoledne a večer se konala pro dospělé poslední večeře s loučením. Věřím, že cizinci odjeli z České republiky s příjemnými zážitky a na přerovskou školu budou dlouho vzpomínat. Poslání projektu Comenius bylo vzájemné poznávání cizích kultur, komunikace v angličtině, cestování a navazování nových přátelství. Toto
poslání bylo splněno. Děkuji koordinátorce projektu Mgr. Kateřině
Višňovské, aktivním členům týmu Jitce Milaniakové, Mgr. Evě Müllerové, Mgr. Evě Žemberové. Za pomoc při organizování programu děkuji i ostatním zaměstnancům školy.
■
Ve škole končí další školní rok
31
30
Yveta Hrušková
Od března se ve škole událo mnoho akcí,
o těch nejdůležitějších se zde zmíním a z některých najdete podrobnější informace na jiném místě.
Začátkem března se uskutečnila beseda Finanční gramotnost pro žáky 8. a 9.tříd. Žáci
se seznámili se základními pravidly hospodaření s penězi a byli upozorněni na možná rizika při sjednávání půjček. Pro školku i pro
školu jsme připravili Minikurz Chování v krizových situacích. Děti se naučily jak bezpečně skočit z výšky, jak se ubránit útočníkovi,
jak podat první pomoc zraněnému. V polovině března navštívili žáci z II.stupně zdarma
IQ park v Liberci v rámci projektu „Tvoříme
a spolupracujeme“. V letošním školním roce
jsme se rozhodli oslavit den vody (22. března) projektovým týdnem. Děti se v různých
předmětech zabývaly zkoumáním vody.
Zhlédly video o koloběhu vody, zopakovaly
základní vlastnosti vody, vytvořily o ní několik přehledů. Na druhém stupni se pak žáci
zabývali problematikou šetření vody a její
ochrany. Téma zpracovali nejen v češtině, ale
i v angličtině. Děti z I. stupně začaly jezdit na
plavání do Nymburka, které bylo ukončeno
v polovině června. 31. března v projektu Comenius odjeli žáci do Portugalska, kde strávili téměř týden. Bohužel je zde zastihla stávka
společnosti Lufthansa, tak přijeli o den dříve.
V březnu na veřejném zasedání zastupitelstvo
rozhodovalo o případném vyhlášení konkurzu na místo ředitele školy. Chtěla bych touto
cestou poděkovat těm zastupitelům, kteří mě
podpořili a dali mi důvěru na dalších šest let.
Začátkem dubna se tradičně konala NOC
S ANDERSENEM s přespáním ve škole, byla
určena pro mladší žáky z I. stupně. Žáci z II.
stupně se aktivně zapojili do úpravy školní zahrady.

V úterý 22. dubna jsme oslavili netradičně
Den Země prací na školní zahradě. Po velké
přestávce jsme se všichni vrhli do díla. Každá
třída dostala přidělený prostor, o který se po-
starala, vyplela, vyhrabala. Práce nám šla pěkně od ruky a zahrada se proměnila k nepoznání. V aktivitách budeme i nadále pokračovat a tím chceme
tento prostor přizpůsobit k užívání pro družinu a školku a také
pro vyučování samotné. Žáci
z I. stupně i děti ze školky absolvovali exkurzi v Planetáriu.
Květen byl poznamenán státními svátky a žáci měli několik
dní volna navíc. V rámci projektu „Tvoříme a spolupracujeme“ proběhly na škole v Rožďalovicích a následně na naší škole hospitace, kdy se učitelé navzájem učí různé metody
výuky a posbírají nové náměty a nápady na
zpestření výuky. V květnu se naši malí i větší
sportovci zúčastnili Poháru rozhlasu v Nymburce v atletice. 13. května se konal Zápis
do MŠ. Přihlásilo se přes 30 dětí, přijaté byly
všechny přerovské a tříleté děti. V květnu byl
poslední výjezd do zahraničí, tentokrát do
Polska. Školka v tomto týdnu vyjela na školku v přírodě do Oldřichova Háje. Žáci 4. třídy
navštívili dopravní hřiště v Nymburce a většina z nich složila úspěšně zkoušky a obdržela
průkaz cyklisty. 21. května jsme jeli do Nym-
burka opět sportovat, tentokrát na běžeckoplavecký pohár. Na běh jsme hodně dobří,
ještě bychom měli přes prázdniny
vypilovat plavání.

Na závěr května jsme naplánovali
školní akademii, tentokrát v anglickém stylu jako přípravu na vystoupení pro návštěvu z ciziny. Posledního května jsme přichystali akci
i pro rodiče budoucích prvňáčků.
Sdružení ROUTA zorganizovalo Besedu s PhDr. Špaňhelovou na téma
Chystáme se do školy.
Červen byl ve znamení vzácné návštěvy.
Přijeli zahraniční hosté v projektu Comenius, podrobný článek najdete na jiném místě. Den dětí jsme oslavili na Zámecké zahradě. Ve dnech 11., 12. a 18. června nás potrápilo přerušení dodávky elektrické energie. Znamenalo to ztížení provozních a hygienických podmínek, proto jsme aktivity
plánovali převážně mimo budovu a požádali jsme rodiče, kteří mají tu možnost, aby své
děti raději nechali doma. Věřím, že ostatní
rodiče ocenili skutečnost, že provoz MŠ, ZŠ
a ŠD jsme nepřerušili ani v těchto dnech. 12.
června proběhlo na Zámecké loučení s předškoláky na téma Medová slavnost. 16. června odjel I. stupeň na školu v přírodě do penzionu Kamenice,
v Dolním Maxově, v Josefově Dole. V době vzniku tohoto článku zde právě děti
pobývaly. Ve dnech 17.-18.
června žáci II. stupně odjeli zdarma do Liberce na přírodovědnou exkurzi v projektu „Tvoříme a spolupracujeme“, tentokrát navštívili Ještěd, ZOO, botanickou
zahradu. Během května a června proběhly
také školní výlety.
A co nás ještě do konce roku čeká? 24. června proběhne pasování na čtenáře ve skanzenu, poslední týden ve škole uspořádáme
sportovní olympiádu, vyhodnotíme úspěchy
žáků školy a na den vysvědčení se bude konat slavnostní předávání vysvědčení ve skanzenu pro 9. třídu za přítomnosti paní starostky a místostarostky. 27. června tak ukončíme
školní rok 2013/2014.
Přeji Vám krásné léto, dětem hodně nových
kamarádů a spoustu legrace a příjemných zážitků. ■
31
30
Ve školní družině se máme prima
Lada Majdlochová, vychovatelka ŠD
Pro děti ze školní družiny jsme během jara uspořádali nejrůznější zábavné akce. Nejvíce mají děti každoročně rády opékání špekáčků,
které jsme si ani letos nenechali ujít. Ke Dni dětí jsme dětem připravili
Indiánský den. Povídali jsme si o životě indiánů, malovali totem, vyráběli jsme si indiánské čelenky a medaile. Vymýšleli jsme společně indiánská jména a psali tajným obrázkovým písmem. Na školním hřišti
jsme soutěžili a děti jsme odměnili sladkostmi.
Blíží se konec školního roku a s ním přicházejí prázdniny. Věřím, že se
děti budou v září do školní družiny rády vracet a společně zažijeme
nová dobrodružství. Během nového školního roku se totiž máme na
co těšit. Podnikneme „Cestu kolem světa“, budeme si nejen povídat
a malovat, ale i hrát si, vyrábět a poznávat. Ale teď už „hurá na prázdniny“!
■
Školka na cestách
Radka Tomášková
S příchodem jara a blížícím se koncem
školního roku přichází období školních výletů. Ani v naší školce tomu není jinak. Děti
ze tříd Včeliček se tentokrát vydaly na celý
den za zvířaty do ZOO Liberec. Předpovědi počasí avizovaly déšť, ale my se jen tak
nezalekneme. Do batůžků jsme ke svačině
přidali pláštěnky a mohlo se vyrazit. Den
jsme si báječně užili, bylo trochu chladno,
ale na závěr jsme si mohli zazpívat „Sláva,
nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu“.
Mladší děti ze třídy Motýlci a Broučci se
vydaly na kratší (polodenní) výlet do Muzea historických hraček na zámku Benátky
nad Jizerou. Tentokrát nebyl ze strany meteorologů hlášen déšť, ale tropické teplo-
Medový den na Zámecké
Ke konci školního roku patří kromě výletů také loučení s předškoláky. Letos máme ve školce rekordních 29 předškoláků. Protože se
třídy předškoláků jmenují Včelky, pojmenovaly děti slavnost jako
„Medový den“. Děti se včelek a medu držely i při výrobě tabla,
které je vystaveno v obchodě. Každé dítě si samo mohlo vybrat úlohu, kterou bude v úlu zastávat – strážce, chůvička, včelka dělnice/
létavka atd.
Slavnost se jako tradičně konala na hřišti na Zámecké, děti předvedly
krátké pásmo básniček a písniček a následovalo slavnostní šerpování.
Radka Tomášková
Šerpování se ujala paní ředitelka, paní starostka děti podarovala
knížkou s věnováním a dále si děti odnesly pro štěstí dřevěnou včelku, která je symbolem píle a pracovitosti.
Na stole s občerstvením byly připraveny medovníky, od rodičů medové placky, ovoce, džusy, melouny a minerálky, které nám v teplém počasí přišly vhod. O zábavu se postaral kouzelník Jakub.
Teď už nám nezbývá nic jiného, než popřát dětem úspěšný start
a hodně štěstí ve škole.
■
Viktor Šebek
Můj zážitek z velikonočních
prázdnin 23. 4.
V sobotu jsme se s bratrem Mírou rozhodli udělat si vlastní pomlázky.
Vhodné proutí jsme našli za zámkem u pole. Vzali jsme osm proutků
při cestě domů. Mně spadl řetěz z kola. Můj bratr mi ho pomohl na-
sadit a odjeli jsme šťastně domů. Když jsme přijeli, táta nám pomohl uplést pomlázky a máma nám na ně dala barevné stuhy. Potom
jsme si uklidili kola a šli jsme na večeři.
Simona Zenkertová
V sobotu ráno jsem šla s dědou a s bráškou
Pavlíkem na výlov rybníka. Potkala jsem
tam Járu, Petra, Michala a Vojtu. Michal s
Vojtou pomáhali při výlovu a byli zaboření v bahně. Petr a Jára byli opodál a lovili malé rybky v kádích. Dlouho jsme si povídali s dědou a on mi říkal, které ryby v rybníku žijí. Viděli jsme kapry, štiky, tolstolobi-
ty. Teploučko bylo, ale v prostorách zámku byl příjemný chládek a v zámeckém parku jsme se svlažili vodou z kašny. Hračky
byly moc hezké, hlavně ty co se pohybovaly nebo vydávaly zvuky. Na oběd už jsme
byli zase zpět a odpoledne jsme na hřišti
mohli starším kamarádům vyprávět spoustu zážitků.
■
Výlov rybníka
ky. Jen naše přerovská ondatra tam chyběla.
Bráškovi se také u rybníka líbilo, ale pořád
chtěl vidět kachny, které tam chodí s maminkou krmit, ale ty byly pryč. Když jsme šli
domů, zastavili jsme se v cukrárně, já jsem
si dala oříškovou zmrzlinu. Tu mám nejraději a bráška si dal kornoutek. Děda byl na
mne hodný a koupil mi hned tři kopečky.
Když jsme se vraceli, tak jsme pobyli na Zámecké zahradě. Pavlík se sklouznul, pohoupal a dělal bábovičky na písku. Po náročném
dni jsme se vrátili domů. Pája usnul ještě po
cestě v kočárku. Docela jsem mu záviděla.
Nakonec jsem se taky dočkala, lehla jsem si
na pohovku, koukala na televizi a hrála na
■
tabletu svoje oblíbené hry.
Projekt: Přírodní vědy spoluprací
a rozvojem manuálních dovedností
32
Vlasta Karásková, manažerka projektu
Na jednu nejočekávanější akci – tak zvanou
klíčovou aktivitu projektu Tvoříme a spolupracujeme jsme se vydali v úterý ráno
17. června autobusem do Liberce s děvčaty a kluky z celého druhého stupně. Byla
to dvoudenní exkurze do Liberce. Našim
prvním cílem bylo pokoření Ještědu. Cestu
nahoru jsme volili strmější variantou, běžně užívanou cestou zdatnějšími turisty svahem ve směru lanovky. Starší a pohodlnější návštěvníci Ještědu nám z kabinek mávali a rychle mizeli z dohledu k vrcholu. Ani
my jsme nečekali na zázrak a někteří skoro hrdinsky krok za krokem odhodlaně postupovali nahoru. Sportovněji založení členové našeho týmu stoupali rychleji, odpočívali kratší dobu, ale byli také rádi, že se
vzdalují spodní stanici lanovky. Na vrcholu nás přivítalo příjemné počasí, slunečno a naši radost z podaného výkonu nezkalil ani trochu zamlžený obzor. Prohlédli jsme si výhledy, sochu Marťánka, tabule
k historii stavby a zjišťovali jsme, jaké různé služby budova nabízí. Když jsme se občerstvili a pokochali pohledy směrem k našemu domovu, menší část výpravy směřovala ke stanici lanovky, aby vyzkoušela pocity z houpající se kabinky. Většina se vydala po modré turistické značce opět pěšky na sestup. Na obloze Svatý Petr a přátelská povídání pomohla k rychlé cestě k autobusu. Než jsme se nadáli, viděli jsme ho
stát u lesa. Byli jsme u něho ještě dříve než
naši ,,lanovkáři,, . Čekal na nás velmi pěk-
ný penzion Petra nedaleko lanovky na Ješ- pro přípravu stravy pro zvířata. Něco jsme
těd plný milého personálu. Bleskově jsme jim mohli závidět, jiné chody nás spíše hnase ubytovali, naobědvali a oddali se relaxa- ly k odchodu. Navštívili jsme prostory, kam
ci. Zvídavější z nás po večeři odjeli tramva- se běžně lidé v zahradě nevodí. Díky skvějí prohlédnout si centrum – krásnou radni- lým lektorům si odvážíme z Liberce další
ci, divadlo
úžasné zážitky.
F. X. Šaldy a knihovnu. Usínali jsme plni Na každou část žáci dostali podle ročníku
dojmů z výstupu na Ještěd.
pracovní listy, ze kterých budou ještě do
Ráno naše cesta směřovala do Botanic- konce školního roku zpracovávat ročníkové
ké zahrady, kde každý dostal pracovní list výstupy. Vedle měření krokoměrem nebo
a začal plnit své úkoly. V pavilonech jsou GPS – polohy a vzdálenosti, celé dva dny
zde pěstovány rostliny z různých oblas- máme zachycené na fotografiích účastníků
tí téměř všech světadílů a zaměstnancům a natočeny školní kamerou pečlivě připrase daří jim tvořit jejich přirozené podmín- veným kameramanem Danem Jiroušem.
ky. Po prohlídce a obědové pauze jsme pře- Do Přerova jsme přijeli sice unavení, ale
šli do zoologické zahrady, kde na nás če- spokojeni. Tak rozsáhlou akci bychom jistě
kaly dva semináře : Jací jsme a Dobrodruž- nemohli bez financování z projektu s dětmi
ství poznání.
uskutečnit. Rodiče i veřejnost se mohou těObě skupiny, na které jsme se rozdělili, šit na výstavu výstupů z naší velké projektoměly zajímavé zážitky. Kluci a děvčata si vé výpravy.
■
mohli pohladit surikaty, odvážnější měli
v ruce hada - červenou užovku stromovou nebo velkého
amerického škvora.
Projekt: Přírodní vědy spoluprací
Prošli jsme badatela rozvojem
manuálních dovedností
nou ZOO a mohli naČíslo
projektu:
CZ.1.07/1.1.32/02.0023,
ZŠ a MŠ G.A. Lindnera Rožďalovice
hlédnout do kuchyně
Zpráva pro rodiče žáků ZŠ: v září se budou konat doplňovací volby do školské rady za
rodiče. Zájemci se přihlásí e-mailem na [email protected] Předem děkujeme
za spolupráci.
Mgr.Y. Hrušková
Sledujte pravidelně www.prerovnl.cz
Přerovské listy vydává obec Přerov nad Labem, 289 16 Přerov nad Labem 38, IČ:
00239682. Redakce: šéfredaktor: Irena Gregárková, redaktoři: Alena Bakošová, Lucie
Černá, Darina Kocsisová, Rozšiřování povoleno Ministerstvem kultury dne 16. 11.
2012, evidenční číslo MK ČR E 20963. Tiskne: Janova dílna Třebestovice. Redakce si
vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků. Redakce neodpovídá za obsah článků a formulace autorů. Toto číslo vyšlo dne 2. 7. 2014.
Své příspěvky zasílejte mailem, případně vhazujte do schránky OÚ. Kontakt na
redakci, kam můžete zasílat své příspěvky: [email protected]
Ceny inzerce: drobné zprávy do 1/8 strany - 600,- Kč, 1/8 až 1/4 strany - 1000,- Kč,
1/4 až 1/2 strany - 1.800,- Kč, 1/2 až 1 strana - 3.400,- Kč. Trvale hlášení občané
v obci mají slevu 50 %. Žádosti o zveřejnění inzerátu nemusí být vždy vyhověno,
rozhodnutí je v kompetenci obecního úřadu.
Download

ZDE - Přerov nad Labem