III. T VO Ř E N Í S L O V
1 Určete fundaci a motivaci, onomaziologickou bázi a příznak a typ
významové změny (onomaziologickou kategorii mutační,
modifikační, transpoziční):
černoch – člověk + černý
(substance + vlastnost) – mutace
hloupost - substantivizace vlastnosti – transpozice
nosík - substance s příznakem deminutivnosti – modifikace
houslař, velikán, kazatel, týdeník, sáňkař, hlupák, tavič, jarník, hokejista,
hlušec, držadlo, dřevěný, zelenavý, prací, peroucí, dnešní, dívčí,
nejhlubší, dbalý, bratrův, velikánský, vedlejší, kralovat, šedivět,
poponést, zpozdit, rybařit, mládnout, nosívat, ovdovět, rezivět, svážet,
skokem, zle, mlčky, tichoučce, krokem, obráceně, plačky, lehoučce,
pěšky.
Vzor:
2 U následujících odvozenin uveďte slovo základové, slovotvorný
základ, formant a slovní základ (kořen slova):
Vzor:
nositel: nosit, nosi-, -tel, -nosnanosit: nosit, -nosit, na-, -nosnábřeží: břeh (na břehu), -břež-, ná---í, -břehvodárenský: vodárna, vodárn-, -/e/-ský, -vod-
a) vyorávač, náhončí, výlet, výsadba, smetiště, tazatelka, vodař, hlupák,
výlov, násep, úspora, zedník, běloch, nosíček, modřín, bitý, pečený,
podporučík, mlékař, mlékárna, výšivka, holobrádek, slůně, tenorista,
babiččin, víska, středisko, učenec, mistryně, roznožit, podmáslí, tužka,
dělitel, rošťáctví;
b) dobrák, hlušec, svářeč, kazatel, běžec, kružidlo, měřítko, kolébka,
výlisek, let, kamnář, hrobník, psisko, horal, chlapák, stromoví, hlavatka,
hlaváč, vesničan, výběrčí, držák, příručí, bezpráví, vykonavatelka,
beroucí, housátko, prales, novota, hloupost, sběr, plavba, psací, plechový,
námořnický, travnatý, objevivší, nazelenalý, mládežnický, návsí.
43
3 Sestavte slovotvorné čeledě (paradigmata) k slovním základům
(kořenům) obsaženým v následujících slovech, slovotvorné čeledě
utřiďte podle vzoru:
(odvozeniny příponové)
kovat - kovadlina - kovadlinka
kovář kovářský - kovářsky
- kovářství
- kovařík - kovaříček - kovaříčkův...
II
(odvozeniny předponové)
pa-kov, vy-kovat, pod-kovat, při-kovat....
pod-kovář...
III
(složeniny)
polokov, Motokov .... kovorytec, kovotepec...
stroj, dvůr, mysl, plán, let, list, stav, země, hlava, bílý, učitel, měřidlo,
stařec, cinkot, voda, dřevo.
kov
I
4 Uvedená slova roztřiďte podle společných slovních základů
(kořenů):
a) voda, podvod, vodník, povodí, vodárna, vodič, doprovod, závod, vodit,
úvod, vodomilný, psovod, vodstvo, podvodník, vodovod, voděnka,
lodivod, závodník, rozvodí;
b) vina, vinárna, víno, viník, vinař, vinen, vínko, vinice, povinnost, vínek,
ovíněný, obviněný, ovinutý, vinout, vinutí, vinohrad, provinění;
c) nos, nosík, nosatý, nosič, nositel, nosit, nosní, nosník, výnos, nosný,
nosatec, přínos, nosorožec, podnos, nanosit, únos, nosál, přínosný,
nosohltan, dalekonosný;
d) lék, vlek, lak, lákat, lák, vléci, vlečka, lakovna, oblak, lákavý,
nalakovaný, oblékat, zlákaný, vyléčený, vlak, lákový, lékárna, závlačka,
vleklý, lakýrky, návlek, lékař, povlak, vylákaný, vláčet, vlakopis,
rychlovlak;
e) radit, zahrada, rád, radost, proradný, rada, hradlo, zrada, zahradník,
radovat se, ohrada, zradit, radnice, zahradit, přehrada, výhrada, radostný,
hradba, poradce, radovánky, zrádce.
44
5 Roztřiďte příbuzná slova do možných skupin, u odvozenin stanovte
stupeň odvození:
milmilený, milenec, milenka, milá, milec, milouš, miláček, milán, milánek,
milas, milovník, milka, milovnice, milostnice, Milek, Milena, Milada,
milost, milenectví, milostný, milejší, miloučký, milounký, militký,
milený, milecký, milenecký, milovaný, milovat (po-, za- se, s- se),
milkovat se, miliskovat, milovávat, mile, milounce, nemilý, přemilý,
rozmilý, roztomilý, milodar, milecky, milostně, milenecky, Miloslav,
milosrdný, Jarmila, Vlastimil, milostpán, milostpaní, milostslečna,
milerád, bohumilý, hudbymilovný, mírumilovný, pořádkumilovný;
medmedvěd, medvědice, medvědisko, medvídě, medvíďátko, medvědobijce,
medvědobijka, medvědovitý, medvědovitě, medvědí, medvědství,
medvídek, medvídeček, medník, medný, medulka, medunka, medička,
medovka, medovitý, medový, medovice, medovicový, medovec,
medovatka, medovina, medovinový, medovník, medit si, mednice,
mediště, medák, medáček, medíček, medař, medařství, medařský,
medařsky, medařka, medařit, meduplný, medonosný, medomluvný,
medojed, medojídek, medojem, medomet, medovar, medokyš,
medosavec, medosavka, medoústý, medosladký, medotoký, medokutý,
medodárný.
6 Uveďte motivaci následujících slov a ukažte, že slova jednotlivých
skupin mají stejný slovní základ:
rod, rodina, národ, rodný, rodiče, úroda, urodit se, narozeniny, zrod;
málo, maličký, malinký, pomalý, pomalu; pletenec, pletky, pletař, pletivo,
uplést; říci, naříkat, nářek, řeč, vyřknout, uřknout; hledět, pohlížet,
pohled, vzhled, hlídat; mladý, mládí, mlází, mládež, omladit, omlazovat;
noha, nožka, ponožka, zanožit, třínožka, odnož; volný, vůle, zvolit,
povolný, volba, povolení, volnost, vyvolenec; sedět, sedlo, sádlo, sídlo,
sedlák, selský; spát, spánek, ospalý, spinkat, uspávající.
45
7 Která slova z uvedených dvojic jsou příbuzná a která nikoli
(zdůvodněte):
motýl – motat, orat – rádlo, žít – žito, dělník – příděl, vodník –
podvodník, nosový – přínos, hořlavý – hořejší, lepší – přilepšit, býk –
bučet, šít – švec, máslo – mazat, jesle – jísti, míra – mírový, mořský –
umořit, nánožník – nožíř, veslo – vézti.
8 K jakým alternacím a v které části příbuzných slov došlo?
zúžit – zužovat, pán – panovat, kývat – kyvadlo, vlas – vlásek, stihnout –
stíhat, věřit – víra, krok – krůček, vezu – vozím, sluch – slýchat, kámen –
kamínek, nehet – nehýtek, kluk – klouček, brýle – brejlovec, sníh –
sněžit, macecha – macešin, Olga – Olžin, Věrka – Věrčin, liška – liščí,
Praha – pražský, špaček – špaččí, hovado – hovězí, očistit – očišťovat,
myslit – myšlení, plavba – plavební, sestra – sesterský, nést – nosit,
snášet – snůška.
9 Určete, o jaké slovotvorné postupy jde u následujících odvozenin:
soudobý, zábavní, výroční, nákladní, odpadní, zahraniční, bezcitný,
rozlitý, bezruký, nadloketní, mezižeberní, protivzdušný, sousloví,
nádraží, předhůří, Polabí, rozvodí, souvětí, Podskalí, přísloví, okvětí,
dorost, podhoubí, obočí, příručí, náručí, návsí, nároží, okolí, pahorek,
výrůstek, výstupek, záhumenek, náramek, podpatek, nákolenice,
nárameník, náhradník, odpadek, odřezek, nánožník, poduška, podsněžník,
podkolenka, nebožtík, přírůstek, příkoří, porost.
10 K daným základovým slovům uveďte substantiva a adjektiva
utvořená smíšeným (kombinovaným) odvozováním; uveďte
předponu, slovotvorný základ a příponu nebo koncovku podle
vzoru:
město: ná-měst-í, pří-měst-ský
brada, dráha, les, slovo, víra, rameno, bok, cesta, zima, houba, oko, rok,
hvězda, břeh, moře, vrch, jaro, hrdlo, kout, pěst, prst, řeka, hlava, pata,
země, hrad, ruka, mez, most, ostrov, led, vítr, kolo, kůň.
46
11 Proveďte slovotvornou analýzu uvedených substantiv a adjektiv a
roztřiďte je na odvozeniny
a) předponové,
b) smíšené (kombinované) a
c) příponové od předponových sloves:
přehrada, podvečer, přednáška, předpoklad, výpis, pozítří, předvčerejšek,
podraz, předřečník, podložka, předvolání, porevoluční, zápěstí, nadloktí,
únos, přednesený, dopis, předmostí, výlisek, odvar, mazaný, nábřeží,
soukolí, nadporučík.
12 Rozřaďte následující odvozená slova do skupin podle
onomaziologických kategorií, určete, zda jde o denominativa,
nebo deverbativa:
vozík, stolař, skromnost, chlapák, lakomec, běh, dvořan, květinářka,
stromoví, psisko, klempířství, výskok, setba, tatínek, mistrová, kružidlo,
svědkyně, čistírna, lvice, děda, žalobnice, kamení, panna, zahrádka,
čistota, rýč, kohoutek, čistička, běhoun, zedník, kuřátko, trní, skalisko,
venkovan, pískoviště, babizna, hraběnka, slůvko, psaní, výtisk, vlčice,
obvazovna, zlo, tužka, inkoustový, žákovský, žákyně, žáček, holubice,
holubička, holoubátko, holoubě, holoubek, holubník, holubář,
holubářský, holubinka, filmovat, stárnout, rybařit, šedivět, jezdívat,
snášet, vysoko, pěšky, pěkně, dovádivě, letmo.
13 Utvořte substantiva činitelská od uvedených sloves, sledujte
odvozovací přípony:
natírat, odbírat, letět, hostit, hasit, vodit, ničit, lhát, vybírat, lajdat,
vládnout, pokrývat, pracovat, hrát, škodit, jednat, honit, rozhodovat, radit,
hlídat, nakládat, plavat, platit, topit, střelit, bojovat, jezdit, vyrobit, myslit,
dívat se, breptat, sklidit, mluvit, pít, zastoupit, toulat se, rodit, panovat,
vykonávat, hlásat, zradit, strážit, zpívat, kouřit, péci, volit, ulejvat se,
skákat, defraudovat, dirigovat, aranžovat, diskutovat, kontrolovat,
investovat, marodovat, organizovat.
47
14 Vypište všechny odvozovací přípony těchto činitelských
substantiv:
přemožitel, spisovatel, uživatel, plánovač, dříč, kreslič, kráječ, pcháč,
slévač, zapalovač, flákač, tmelič, dárce, uchazeč, únosce, výrobce,
ochránce, soudce, letec, běžec, hudec, věštec, lovčí, průvodčí, náhončí,
rozhodčí, řečník, kuchtík, básník, poplatník, bojovník, hodovník,
prosebník, milovník, zpěvák, žebrák, šprták, tulák, kuřák, kádrovák,
vandrák, pasák, stěhovák, přadlák, dudák, lelek, ochmelka, mluvka,
lapka, vozka, kuchař, lhář, paběrkář, počtář, vladař, zaháleč, žhář, tesař,
kovář, opravář, kreslíř, barvíř, mordýř, loudal, breptal, mazal, chřástal,
běhoun, hltoun, letoun, šplhoun, pěstoun, pijan, trhan, rafan, hraboš,
demonstrant, aspirant, figurant, boxer, maturant, suplent, konkurent,
jubilant, komentátor, investor, hazardér, sprintér, editor, diktátor, statista,
komponista, abstinent, režisér, klepna, fňukna, fintidlo, plaz, špeh, bloud,
révokaz, zloděj, myšilov, darmošlap, škarohlíd, nemluva, neposeda,
slouha, šťoura, louda, dotěra, šmodrcha.
15 Tvořte činitelské názvy od sloves, u slovotvorných dublet
stanovte rozdíly:
nakládat, řídit, sbírat, nosit, odebírat, školit, lovit, provázet, básnit,
ochránit, barvit, popularizovat, tesat, provokovat, stavět, běžet, škrábat,
pít, poroučet, krmit, kupovat, slévat, střídat, věřit, vládnout, ničit, vybírat,
soudit.
16 Utvořte konatelské názvy od uvedených substantiv, sledujte
odvozovací přípony a jejich produktivitu:
hudba, ovce, zámek, sklo, holub, role, víno, kožich, zvon, topení, stavba,
medaile, pozoun, finance, sad, tma, renta, kabaret, restaurace, hotel, kasa,
nůž, kanon, papír, prapor, hygiena, melodie, filharmonie, pták, alkohol,
les, syntéza, fonetika, psychologie, housle, akrobacie, hrnec, ekonomie,
lingvistika, psychopatie, chirurgie, filozofie, nástroj, meč, fejeton, zeď,
kormidlo, pytel, jazykozpyt, uhlí, satira, banka.
48
17 Z následujících názvů prostředků vyberte denominativa a
deverbativa, sestavte přehled odvozovacích přípon:
vodič, pohrabáč, spotřebič, hnětač, rýč, nosič, nakladač, květináč, tlumič,
lapač, chladič, děrovač, zátkovač, odsávač, podávač, pořadač, zatykač,
dolaďovač, odmrazovač, ustalovač, vypalovač, zaměřovač, zapalovač,
odbarvovač, odkalovač, stříkačka, válcovačka, skládačka, sazečka,
žvýkačka, zavařovačka, brusička, stupačka, houkačka, řehtačka, klapačka,
píchačky, plombovačky, drážkovačka, vrtačka, stíhačka, čistička,
mlátička, žehlička, vařečka, páječka, hračka, plečka, pračka, obkládačka,
sběračka, zasedačka, doplňovačka, ovinovačka, přehazovačka, sedadlo,
vozidlo, plavidlo, letadlo, čerpadlo, svítidlo, páčidlo, stahovadlo,
pravidlo, pořekadlo, rozpouštědlo, tužidlo, umývadlo, svodidlo, šidítko,
trsátko, sedátko, potítko, stínítko, těžítko, ukazovátko, sluchátko, pisátko,
lízátko, barvivo, zdivo, mazivo, pečivo, pletivo, pivo, střelivo, obvazivo,
léčivo, svěrák, leták, zdvihák, bodák, podběrák, zouvák, sušák, strašák,
bzučák, šroubovák, hořák, smyčec, náhubek, podvozek, podvazek,
doplněk, doplatek, výlevka, odlivka, třpytka, dýmka, cvičky, přezůvky,
mrazovky, škrabka, nástrčka, osuška, utěrka, spojka, zarážka,
navštívenka, poživatina, chlebovina, těstovina, budík, dudlík, středník,
kilometrovník, zimník, odsuvník, nárazník, dotazník, ručník, slovník,
krabice, dlaždice, ozvučnice, dýmovnice, okenice, mluvnice, hltan, točna,
zobák, chůdy, šaty.
18 Utvořte možné názvy prostředků od následujících sloves, u
slovotvorných dublet srovnejte lexikální význam:
dělit (dělidlo = kritérium, dělítko = znaménko), chodit, koukat, leštit,
mluvit, párat, plavit, pojit, pravit, sedat, držet, strouhat, přijímat, vysílat,
vysávat, žnout, vyorávat, mlátit, řezat, krmit, rýpat, počítat, zdrhovat,
nosit, svítit, sušit, mýt, létat, stírat, lepit, vrtat, zplynovat, hoblovat,
brousit, rýt, utírat, hustit, řídit, stříkat, vysoušet, nakládat, mazat, vozit.
49
19 Podle povahy odvozovacích přípon rozdělte následující názvy
prostředků na dvě skupiny:
adaptér, extraktor, brus, lék, lis, maz, stroj, reflektor, korektor,
reproduktor, vlak, povoz, soustruh, analyzátor, akumulátor, granulátor,
náhon, přístav, posed, tisk, páka, bombardér, styk, reagens (chemické
činidlo), obklad, formant, fixativ, průzor, výčep, brzda, diferenciál,
záclona, návnada, přehrada, narkotikum, návěst, vzpěra, spona, zástěra.
20 Vyjádřete motivaci, najděte slovotvorný základ a sestavte přehled
odvozovacích přípon u následujících názvů nositelů vlastnosti; do
kterých významových skupin je možno uvedené názvy zařadit?
hrubec, surovec, ježatec, umrlec, hlušec (tetřev), pestřec (houba), jalovec,
hladovec, makovec, nosatec, ostnatec (ryba, brouk), vačnatec, kopinatec,
poctivec, lenivec, protinožec, tlustokožec, dravec, vetřelec, chráněnec,
šílenec, nedonošenec, vzdělanec, pokrytec, holobrádek, zlatohlávek,
výňatek, zážitek, klouzek, hlupák, plameňák, cizák, divočák, zlaťák,
železňák, motorák, tučňák, letňák, stařík, hamižník, vraník, odborník,
útočník, vandrovník, nebožtík, houbovník, naháč, šupináč, bradáč,
jehličnáč, uzenáč, běloch, divoch, strakoš, bělouš, měkkýš, hroznýš,
velikáš, chuďas, pruďas, kraťas, kliďas, dlouhán, hrubián, drzoun,
mečoun, piloun, kladivoun, okoun, delegát, pětistěn, čtyřhran, rudovous,
trojzub, mizera, čipera, fajnovka (expr.), dětina, měkkota, vzteklina,
nemluva, chudera / chuděra, nemrava, bělice, levice, bystřina, křivice,
borovice, vepřovice, plechovice, zubnice, tkanice, náušnice, hnilička,
souška, syrůvka, křivka, bambusovka, trojkolka, desetiminutovka,
desetitunka, netýkavka, volavka, trvalka, pálenka, pátračka, kyselina,
omrzlina, bláznovina, zhmožděnina, slitina, puklina.
21 Názvy nositelů vlastnosti tvořené příponou -ina rozřaďte do
možných významových skupin (srovnejte s tříděním v MČ I, str.
277):
jehněčina, zemina, vorvanina, konina, rohovina, řezničina, surovina,
celina, třaskavina, sedlina, zvětšenina, bučina, slátanina, tyčkovina,
50
chudina, modřina, zhmožděnina, opruzenina, pustina, mokřina,
pahorkatina, vrchovina, kantořina, krejčovina, mateřština, japonština,
angličtina, třetina, menšina, tisícina, prázdniny, padesátiny.
22 Od daných sloves utvořte názvy výsledků děje a sledujte
distribuci odvozovacích přípon:
vyletět, zlomit, zkrátit, ulomit, mýlit se, vyrazit, doplnit, dopsat, omrzet,
počítat, vysloužit, odpadnout, vylisovat, napsat, vytáhnout, zavinout,
odzbrojit, snímat, vystřihnout, načrtnout, spočítat, přihlásit, snést, tázat
se, dát, předložit, odstřihnout, přijet, vyjít, urazit, ubýt, zasouvat, vyšívat,
sloučit, sbírat, dávat, nadávat, nabídnout, povídat, zbýt.
23 Od následujících základových slov utvořte obyvatelské názvy i
jejich přechýlené podoby, sestavte přehled odvozovacích přípon
a klasifikujte případné slovotvorné dublety:
les, ostrov, sever, jih, vesnice, chalupa, poustevna, město, záhoří, Evropa,
Afrika, Mexiko, Austrálie, Moskva, Jihlava, Ostrava, Florencie,
Strážnice, cizina, Albánie, Gaskoňsko, Skandinávie, Amsterodam, Peru,
Gruzie, Kartágo, Paraguay, hora, Podskalí, Sudety, Kladno, Žižkov,
Rusko, Rakousko, Čechy, Bulharsko, Maďarsko, osada, pohraničí, peklo,
Kocourkov, Asie, Kongo, Vietnam, Turecko, Srbsko, Polsko,
Chorvatsko, Itálie, Tibet, Island, Slovensko, Litva, Lotyšsko, Persie,
Kuba, Finsko, Kréta, Haag, Byzanc.
24 Od následujících základových slov utvořte názvy příslušenské,
sledujte odvozovací přípony:
brigáda, družstvo, Přemysl, Wagner, fara, odboj, spiknutí, strana, kostel,
dvůr, kraj, obec, Slávie, Sparta, Baník, Škoda, kapuce, Brahma,
republika, klérus, burza, septima, legie, František, klasika, radikalismus,
Hus, policie, revoluce, žalář, porota.
51
25 Vyjádřete motivaci a sestavte přehled odvozovacích přípon u
následujících názvů míst:
papírna, svíčkárna, popelník, smetník, smetiště, pískoviště, chmelnice,
vrátnice, dubina, ovčinec, mokřina, závodiště, parkoviště, sazárna,
čekárna, pracovna, barvírna, nádraží, návsí, klubovna, strojírna, strojovna,
vodárna, učebna, palírna, sokolovna, vyvařovna, rasovna, elektrárna,
rybárna, správkárna, tiskárna, ohniště, brambořiště, dějiště, cvičiště,
hřiště, koupaliště, učiliště, stanoviště, středisko, trávník, hmatník,
prádelník, popelnice, strážnice, bažantnice, celnice, klenotnice, kopanice,
vepřinec, hostinec, včelín, vrchovina, písčina, klouzačka, svatyně, bělidlo,
bydlo, lom, průplav, východ, holičství, seník, planina, plošina.
26 Určete významový rozdíl mezi slovotvornými dubletami názvů
míst (sledujte konkurenční přípony):
hřiště – herna, obvaziště – obvazovna, bydliště – byt, strojírna –
strojovna, smetiště – smetník, sídliště –- sídlo, učiliště – učebna, ohniště –
ohnisko, pracoviště – pracovna, kotelna – kotlárna, hlediště – hledisko,
těžisko – těžiště, stanovisko – stanoviště, cukrářství – cukrárna, knihařství
– knihárna – knihovna, včelín – včelnice – včelník, pískoviště – písčina,
ovčinec – ovčín – ovčárna.
27 Utvořte názvy míst od substantiv a sloves:
panel, vzorek, most, kniha, papír, elektřina, lak, kráva, nástroj, soustruh,
ocel, víno, drůbež, cihla, včela, sklo, sklad, výdej, čistit, stanovit, třídit,
prát, žehlit, brousit, sušit, koupat, mýt, umývat, montovat, tavit, rozvádět,
válcovat, psát, kreslit, cvičit, studovat, hledět, žíhat, slévat.
28 Sestavte přehled odvozovacích přípon a všimněte si jejich
produktivity u těchto názvů dějových a názvů výsledků děje:
nesení, tisknutí, tištění, kladení, rytí, kácení, úplatek, převzetí, jednocení,
klání, dovoz, hukot, výběr, doprovod, řev, běh, tlukot, vrkot, sykot,
příplatek, kopanec, řez, soutěž, žádost, bolest, sklizeň, bázeň, koupě,
schůze, vláda, výroba, pomluva, příloha, útěcha, dělba, tavba, stavba,
52
pastva, bitva, hádka, rozvážka, sázka, náhražka, nadsázka, objížďka,
klouzačka, čumenda, šeptanda, pranice, mazanina, dřina, otročina,
kouzlo, bydlo, kritika, blokáda, abstrakce, distribuce, existence,
argumentace, fixace, koordinace, betonáž, pilotáž, montáž.
29 Najděte předlohy a sestavte přehled odvozovacích přípon těchto
názvů vlastností:
chytrost, bělost, běloba, rychlost, nazaměstnanost, dálka, lidskost,
mastnota, veselí, mládí, ostří, zdraví, zeleň, modř, nesnáz, tíseň, výše,
výška, pravda, délka, choroba, chudoba, zloba, hustota, prázdnota,
prostota, bláznovina, teplo, oblačno, nenávratno, červeň, časovost,
vroucnost, dobráctví, bratrství, čtveráctví, knihařina, psina,
kocourkovština, taškařina, členství, bohatství, zoufalství.
30 Rozhodněte, ve kterém rodě se užívají substantiva vzniklá
konverzí od následujících adjektiv (užijte substantiv ve větách):
tokajský, plzeňský, vepřový, drobný, škodný, vrchní, jalovcový, čekaný,
ranní, třídní, kolový, kopaný, šampaňský, schovávaný, svíčkový,
půlnoční, bytný, hajný, uzený, nedostatečný, zelený, panský, nepořízený,
červený, vyučený, zubatý.
31 Utvořte názvy zdrobnělé, určete, zda jde o deminutivum 1., 2.,
nebo 3. stupně:
mísa, okno, strana, pero, měch, prkno, kuře, tělo, stuha, otec, polévka,
srdce, dítě, kost, kůže, sova, sukně, vlas, hlava, kůl, pes, prsten, ucho,
zeď, vrch, poupě, oheň, les, květ, trám, voda, kufr, chléb, uzel, slečna.
32 K původním deminutivům, jejichž deminutivní funkce zanikla,
nalezněte základová slova a komentujte jejich vztah a rozdíly:
článek, účinek, svazek, šátek, hlouček, zlomek, řízek, prášek, párek,
doušek, vzorek, stánek, plátek, váček, tužka, kabelka, hrstka, kostka,
choutka, bradka, děvečka, panička, hubička.
53
33 K uvedeným křestním (rodným) jménům najděte deminutiva,
popř. domácké názvy:
Antonín, František, Jan, Jiří, Jindřich, Josef, Ludvík, Petr, Jaroslav,
Ladislav, Miloš, Oldřich, Eduard, Stanislav, Václav, Martin, Tomáš,
Přemysl, Julius, Karel;
Jana, Karla, Pavla, Petra, Zdena, Marie, Anna, Alena, Božena, Jarmila,
Milada, Růžena, Věra, Vlasta, Jiřina, Veronika, Marta, Miluše, Helena,
Blanka, Dagmar, Magdaléna, Květuše.
34 K uvedeným jménům se pokuste nalézt augmentativa, sledujte
přípony a komentujte význam:
měšťan, student, bába, čert, chlap, zobák, pes, nos, auto, lotr, křoví.
35 Následující odvozeniny roztřiďte podle slovotvorných kategorií a
vyjádřete význam:
učitýlek, přítelíček, uměníčko, kohoutek, zlodějíček, nosánek,
kovadlinka, tetinka, spisovatýlek, chlapeček, chlapák, chlapčisko,
sedlačisko, babizna, děvčisko, psisko, vrahoun, kněžour, lotras,
žalobníček, slabůstka, chládek, slovíčko, drátek.
36 K názvům mužských osob utvořte jména přechýlená:
voják, příslušník, poručík, desátník, mistr, chirurg, generál, pověřenec,
výtvarník, zedník, doktor, inženýr, jednatel, předseda, učeň, správce,
náměstek, soustružník, tkadlec, cvičenec, pracovník, řidič, ministr,
kapitán, plavec, skokan, geolog, statistik, soudce, jeřábník, traktorista,
pedagog, lékař, tajemník, lesník, kandidát.
37 K názvům zvířat uveďte názvy pro opačné pohlaví, pokud
existují; sledujte prostředky, jimiž jsou tyto názvy tvořeny:
kůň, pes, pták, kráva, ryba, slepice, myš, had, červ, medvěd, kočka,
holub, žába, lev, ovce, husa, včela, prase, zajíc, králík, koza, opice, jelen,
srna, kos, liška, hrdlička, samec, tygr, osel, zmije, mravenec, vlk, kachna.
54
38 K názvům zvířat z předchozího cvičení uveďte názvy mláďat,
sledujte prostředky, jimiž jsou názvy mláďat tvořeny.
39 Utvořte názvy hromadné k uvedeným základovým slovům,
sledujte odvozovací formanty:
obyvatel, pták, lid, květ, dělník, mladý, uhel, list, dřevo, péro, drobný,
smrk, muž, člen, nádoba, trn, služebník, žák, výraz, loď, hora, střela,
potomek, představený, bratr, prut, plachta, trám, rákos, větev, lano,
duchovní, Slovan, sval, generál, admirál, metr, problém.
40 Z následujících odvozenin vyčleňte předpony a sestavte jejich
inventář; jaký mají jednotlivé předpony význam?
nedůvěřivec, nevzdělanec, neúčast, nevkus, nestvůra, praotec, Praslovan,
prajazyk, spoluobčan, spolupráce, spoluvina, pavědec, pachuť, velehory,
velezrada, soutok, velvyslanec, soumrak, sourozenec, přemíra,
předobrota, rozběh, podnáčelník, podvečer, podtitul, protireformace,
protihodnota, protisvah, nadnormál, nadhodnota, přehrada, nadporučík,
předzápas, předzpěv, mezipatro, mezičas, mezihra, pokraj, poledne,
povědomí, bezvědomí, beznaděj, bezporuchovost, zástěna, zájmeno,
přízvuk, přístavba, dohra, dopoledne, okraj, opis, průsvit, přesčas,
přespočet, odpoledne, pseudoznalec, pseudogotika, arcidílo, arcilhář,
arcibiskup, ultrazvuk, ilegalita, indiskrétnost, superkontrola, metajazyk,
antimilitarismus, parafráze, exkrál, prehistorie, proseminář, proděkan,
prototyp, disharmonie, reemigrant, supravodič, peroxid, surrealismus,
dysfunkce, nonkonformista, abdikace.
41 Analyzujte synchronně uvedená negativa tantum a srovnejte
jejich význam se základovým slovem:
nebožák, nebožtík, neděle, nedochůdče, nedopalek, nedouk, nedopatření,
nedopitek, neduh, nechutenství, nekňuba, nemluvně, nemrava, nenávist,
nenažranec, nepaměť, nerost, neplecha, neposeda, nepoznání, nepozora,
nepravost, neřád, nerozeznání, neřest, nesrovnatelnost, nesvár, nešvar,
55
netvor, netýkavka, neurvalec, neviňátko, nevystání, nezbeda, nezdvořák,
nezmar.
42 Stanovte, jak byla utvořena následující substantiva a zařaďte je
do slovotvorných kategorií (názvy činitelské, konatelské, míst,
prostředků, nositelů vlastností, obyvatelské, příslušenské, dějů,
vlastností, výsledků děje, zdrobnělé, zveličelé, hromadné,
přechýlené, mláďat):
a) vrátný, koželuh, poručice, zeman, pracující, vykonavatel, dobračisko,
hošíček, výtvarnice, maličkost, stromoví, chlapák, vojsko, běžec, správce,
nákupčí, zahradník, hokynář, vdovec, pijan, tazatel, svářeč, řidič, zevloun,
hraboš, slepýš, staroušek, mladík, hlupák, hlaváč, bělouš, nosatec,
chobotnice, chřestýš, chřástal, šťoura, mazal, sekáč, dozorce, kůrovec,
rákosník, lyska, mečoun, hafan, poletucha, kvíčala, vřešťan, vážka,
měšťan, Argentinec, kamení, svazák;
b) kulomet, vrtačka, sokolovna, papírna, papírnictví, pilník, chladič,
násada, kosiště, hvězdárna, vepřové, hovězina, prostěradlo, divadlo,
hradiště, rychlost, udatenství, var, bodec, hladítko, utěrák, kravín,
sirotčinec, ševcovina, barvivo, prádlo, lískovka, dolina, čeledník, rovina,
chudoba, dovolená, stáří, bičiště, zarážka, lakota, úkryt, vězení, výskok,
průtok, orba, hřmot, smlouva, zdviž, bledule, sněženka, blatouch, podběl,
odborář, husita, Přemyslovec;
c) bídnice, žvýkačka, výtvarnice, dvoukolejka, záchranka, sedlina,
objížďka, nádržka, klouzačka, výdej, kajícnice, cirkusačka, zvětšenina,
stříkačka, pustina, celina, záchranka, mokřina, sazovna, klempířství,
chtivost, zemědělec, samovládce, samoobsluha, světoběžník, čaroděj,
noháč, břichatka (pila), návsí, masna, Ostroj, nános, rychlík, psisko,
babizna, sloupoví, vojsko.
43 Vysvětlete význam následujících slov a způsob jejich vzniku
(použijte etymologického slovníku):
pivo, švec, letadlo, zápas, legrace, rekreace, hobra, peloton, rádlo,
zahrada, pistole, simplifikovat, rentgen, spartakiáda, volt, rukáv, jemčina,
56
jarmark, koniklec, pohanit, zanikající, bahnice (březí ovce), doufat,
medvěd, bezpečný, robot, kabrňák, kabriolet, sekretář.
44 U následujících adjektiv určete slovnědruhovou příslušnost
základových slov, sestavte inventář odvozovacích formantů,
určete i onomaziologickou kategorii (mutační, modifikační,
transpoziční):
otcův, sestřin, dětský, pánský, ruský, básnický, konžský, vlašský,
zvířecký, třídnický, sesterský, lví, čapí, bitý, dozorčí, trpasličí, cihlový,
větrný, srdečný, srdeční, služebný, služební, dešťový, průmyslový,
vápenný, strunný, oděvní, draselný, hořečnatý, vápenatý, kožený,
měděný, syrský, loretánský, jezerní, táborový, kašovitý, travnatý, hlinitý,
popelnatý, hrbatý, jedovatý, kučeravý, pravdivý, pečlivý, pamětlivý,
bezrohý, zákeřný, předvěký, nánožní, kratší, divočejší, břitší, sušší,
častější, vzdělanější, červenavý, nazelenalý, přihlouplý, malinký,
droboulinký, hrozitánský, prastarý, přeudatný, nejmilejší, velectěný,
balící, balicí, všenárodní, nehezký, běžný, ležatý, znalý, visutý, tlačený,
tekutý, znatelný, děkovný, dosáhnuvší, jdoucí, koktavý, hrabivý, opojný,
necitelný, odolný, kolmý, složitý, tamní, přední, tamější, hořejší, přílišný,
zpětný, šikmý, domácí, loňský, pospolitý, fatální, materiální, historický,
botanický, analytický.
45 V daných slovních spojeních nahraďte neshodné atributy
desubstantivními adjektivy; všimněte si odvozovacích přípon a
určete, zda vyjadřují přivlastňování, vztah, původ, jakost nebo
podobnost:
plášť pro ženy, úsměv tohoto chlapce, dům našeho souseda, pomoc
přátel, život plný blahobytu, hlas výrazné barvy, nábytek do pokoje,
člověk s hrbem, odvar z bylin, hudba Smetanova období, rána z děla, dítě
s nápadnýma očima, závin s jablky, tvář s jizvami, dílo B. Smetany,
deska ze železa, voda ze studně, doklady z pramenů, voda z pramene,
cesta s kameny, krajina s lesy, sklad obilí, zprávy ze zahraničí, omáčka s
koprem, knedlíky s borůvkami, směs betonu, čelo s vráskami, cesta v
horách, nádoba mající díru, hala továrny, plody tvarově podobné vejcím,
57
loď poháněná motorem, výroba strojem, depo pro lokomotivy,
zastupitelstvo obce, právo domova, muž s vousy, literatura patřící celému
národu, vzdálenost ohniska, cesta plná hrbolů a bláta, zvěř s peřím, pohyb
v kruhu, obvod kruhu, oči jako pomněnky.
46 Utvořte náležité adjektivum na -cí od sloves uvedených v závorce;
mají odvozená adjektiva stejný význam?
Zalévali (kropit) konví. Použil (leštit) pasty. Přeslechl hodiny (bít) půl
páté. Naše (bít) hodiny už nebijí. Osuš se (třít) ručníkem. Plaváček byl v
koši (plovat) po vodě. Plaval bez (plovat) vesty. Koupili nový (šít) stroj.
(Vyšetřovat) soudce dal přivést zatčeného z (vyšetřovat) vazby. V tomto
obchodě mají dobře (mrazit) pulty. Pradlena (prát) jeho (prát) šaty
zapomněla odpárat límec. Před vynalezením střelného prachu se užívalo
(házet) strojů a praků. Prodavačka (balit) zboží do (balit) papíru mluvila
se zákazníkem.
47 Od uvedených substantiv utvořte adjektiva a zařaďte je do
slovotvorných kategorií (adjektiva přivlastňovací, látková,
označující původ, vlastnost podle nápadného znaku, podobnost,
široce vztahová):
teta, Znojmo, Anglie, louka, hlína, brada, cukr, kámen, oheň, vejce, kruh,
škola, víno, tvůrce, vlna, tesák, lest, chlapec, chrám, student, guma,
hvězda, dřevo, kočka, obec, vorař, kov, učitel, ledvina.
48 Určete významové rozdíly odvozených adjektiv (pomocí slovních
spojení), všimněte si slovotvorných přípon:
zábavný – zábavní, hrdinův –- hrdinný – hrdinský, ranní – raný, čelní –
čelný, matčin – mateřský, mravový – mravní – mravný, trestný – trestní,
srdečný – srdeční – srdčitý – srdcový – srdcovitý, vodní – vodnatý –
vodový, skleněný – sklovitý – skelný, písečný – písčitý – pískový –
písecký – pískovitý –- pískovcový, vzájemný – vzájemní, železný –
železitý.
58
49 Uveďte příklady deverbativních adjektiv s významem:
a) účelovým (typ prací)
b) dějovým (typy peroucí, dosáhnuvší)
c) vlastnosti chápané jako výsledek děje (typy znalý, pečený)
d) náchylnosti k ději nebo schopnosti (typy usměvavý, brodivý,
bojovný)
e) pasivní možnosti, nemožnosti (typy orný, snesitelný)
50 Určete, jakou příponou a od kterého základového slova jsou
utvořena uvedená adjektiva; zároveň určete slovotvornou
kategorii: přivlastňovací (osobě, zvířeti, druhu), vztahovou
(místní, časovou, jinou), původu, jakosti, podobnosti, účelovou,
vlastnosti jako výsledku děje, dějovou, náchylnosti k ději, pasivní
možnosti nebo nemožnosti, zesilující, zeslabující, komparativní:
loňský, balicí, červivý, bratrský, snesitelný, čapí, čápův, děravý,
chlubivý, drátěný, pochopivší, lenivý, světový, tázací, šedavý, vejčitý,
poživatelný, pracovitý, zpracovatelný, zpracovatelský, pracovní, pracný,
herní, hráčský, hrací, herecký, hravý, výherní, vyhraný, hráčův, hráččin,
uhelný, kulhavý, točitý, strmější, stálý, zbitý, lidový, zřetelný, kašovitý,
hodinový, bližší, šicí, bolavý, mzdový, žertovný, ospalý, trvalý, omezený,
hnací, včerejší, svítící, tělový, palčivý, pomenší, sestřin, hlavový, ležatý,
nizounký, trucovitý, vyšší, pochopitelný, stojatý, kruhový, nahatý,
písčitý, hořlavý, zemitý, zubní, modravý, horší, kovový.
51 Roztřiďte uvedená slovesa podle slovnědruhové příslušnosti
základových slov a oddělte od nich slovotvornou příponu (popř.
kmenotvornou). Slovesa utvořená od substantiv roztřiďte podle
významu a) chovat se jako, b) mít to, c) dělat to, d) opatřovat tím,
e) používat toho jako nástroje, f) jiné významy; slovesa utvořená
z adjektiv roztřiďte podle významu a) stávat se takovým, b) činit
takovým, c) být takovým:
a) sedlačit, skotačit, otročit, hostit, přátelit se, ovdovět, stolovat, stranit
někomu, nocovat, koledovat, brzdit, hubovat, lakovat, větřit, hnízdit,
59
rýsovat, pokaňkat, leštit, škodit, dlužit, účtovat, jiskřit, trylkovat,
slábnout, krotnout, zahustit, krotit, rezavět, churavět, zelenat, uschopnit,
pyšnit se, ulehčit, obsahovat, vídat, zakrývat, lehávat, nadýmat, ztrácet,
splácet, zaclánět, vodit, vracet, honit, brávat, opadávat, vřísknout, cupkat,
couvnout, vrhnout, blinkat, čmuchat, cupotat, napojit, sakrovat, hopsat,
chrčet, brblat, cukrovat, žbluňkat, bublat, opětovat, opozdit, přitakat;
b) vítězit, obchodovat, pytlačit, barvit, houkat, sedlat, dřevnatět,
břinknout, opičit se, stolovat, lemovat, snít, známkovat, modrat, sílit,
kdákat, znárodnit, chutnat, stávkovat, kosit, zátkovat, veslovat, modlit se,
slzet, cestovat, rybařit, besedovat, hladovět, tupit, žíznit, sáňkovat, sušit,
telefonovat, solit, boxovat, foukat, dolovat, ťuknout, čertit se, luxovat,
opakovat, měkčit, fidlat, tmavnout, osvěžit, kašlat, básnit, líbit se,
žertovat, čelit, slepnout, hnízdit, poutat.
52 K daným slovesům uveďte vidové protějšky (k bezpředponovým
slovesům nedokonavým hledejte nejdříve sloveso dokonavé
rovněž bezpředponové, k předponovým dokonavým podobně
předponové nedokonavé, sledujte jejich příslušnost ke slovesným
třídám):
a) běhat, kousat, střílet, padat, ječet, ležet, prchat, mrkat, syčet, křičet,
mlaskat, vracet, trávit, páchat, mávat, psát, kývat, sázet, lekat se, dýchat,
hýbat, švihat, blikat, štěkat, chránit, líbit se, pískat, pít, šlapat, klepat,
míjet, smát se;
b) zůstat, dostat, provést, prodat, uplatnit, sebrat, ukázat, zastavit se,
spojit, vyletět, napovědět, obléknout, vyhrát, obrat, sebrat, prokázat,
ohřát, nazvat, vejít, rozbít, ožít, prohnat, zastat, setkat se, vyrobit, vyslat,
vzkázat, pokusit se, uvážit, setrvat, pohřbít, sevřít, obejít, pohlédnout,
nalézt, ohnout, podepsat, zradit, přeložit, svléci, utratit, vyjmout, sepnout,
vyrazit, zavést, uklidit, vyhnout se, vyznačit, poskočit, vyřídit, opozdit se,
vložit, napojit, ohradit se.
60
53 Určete, která z uvedených sloves jsou deminutiva a která
intenziva, sledujte odvozovací formanty:
hopkat, spinkat, cupitat, třepetat se, mihotat se, capkat, blinkat, chechtat
se, chrochtat, lechtat, blekotat, žebronit, jektat, hamonit, ťapkat, hajinkat,
drkotat.
54 U následujících předponově odvozených sloves vypište předpony
a stanovte, jaký význam vnášejí do sloves (místní, časový,
hodnocení děje, modifikace způsobu slovesného děje):
přijít, dojít, vejít, projít, vyjít, odejít, ujít, předejít, nadejít, podejít, zajít,
přejít, obejít, vzejít, navézt, svézt, pošít, zašít, dodat, nahmatat, rozplakat,
nadběhnout, o(b)vázat, ovadnout, odříkat, pokapat, podvrhnout, prolít,
přelétat, předvolat, přibrat, rozkrájet, rozbalit, srovnat, urovnat, vnutit,
vyplnit, dozpívat, vzklíčit, zříci se, zamluvit, nepřát, probouzet, skácet,
zkonfiskovat, zbystřit, napsat, potrestat, spálit, ukončit, zatelefonovat,
skoupit, pomřít, poztrácet, ubrat, zpřevracet, nakousnout, rozdělat,
dodělat, vykrmit, odtroubit, naznačit, zavrtět, nakrást, vynadívat se,
pomluvit, procestovat, přepadnout, oželet.
55 K uvedeným slovesům uveďte slovesa násobená (opětovací a
opakovací), sledujte prostředky, jimiž jsou tvořena:
volat, jet, zlobit, bolet, bodnout, nést, táhnout, spát, hnát, jíst, jít, psát,
prosit, letět, hrát, vézt, stát, sedět, hlídat, padat, křičet, nechat, vést.
56 Ze kterých základových slov vznikla níže uvedená adverbia:
stanovte onomaziologickou kategorii (mutační, modifikační,
transpoziční):
nahoře, koňmo, pěšky, kolem, celkem, bezesporu, kupodivu, najednou,
vlevo, naoko, zlehka, zatím, přitom, poprvé, sotvakdy, ostošest,
odjakživa, snožmo, mlčky, vstoje, kradmo, plačky, hezky, směle, opatrně,
hluboko, snadno, uznale, znalecky, nevysoko, předlouho, přihlouple,
snáze, snadněji, odevždy, zdola, nejlépe.
61
57 Určete, jakým způsobem byla utvořena uvedená adverbia: a)
odvozováním z adjektiv, b) ustrnutím prostého pádu jména, c)
ustrnutím předložkového pádu, d) odvozováním ze sloves nebo
ustrnutím slovesného tvaru, e) odvozováním z adverbií, f)
skládáním nebo ustrnutím větného spojení:
pěkně, vědomě, takřka, celkem, potichu, nověji, docela, bledě, hezky,
nadosmrti, vkleče, dopředu, kolmo, blízko, těžce, dráže, jaksepatří,
lacino, brzičko, trochu, honem, jakživ, odedávna, hladce, zčásti, nahlas,
polehoučku, během, blizoučko, polsky, ažaž, doslova, schylmo, bohužel,
skromně, naboso, dohromady, pěšky, snáze, skálopevně, životodárně,
kolem, výsostně.
58 Tvořte od uvedených základů adverbia, všímejte si prostředků,
jichž užíváte:
-k-, -s-, -t-, dnes, den, teď, jin-, vždy, zítr-, mnoh-.
59 S pomocí slovníku určete původ adverbií:
dnes, hned, letos, loni, najednou, naposledy, nyní, pak, pozdě, tehdy, teď,
včera, záhy.
60 Roztřiďte uvedená slova na odvozená a složená, určete slova
základová, slovotvorné základy a formanty:
přehrada, nocleh, činohra, způsobilý, přenocovat, zloděj, praděd,
činovník, přelíčení, mezihra, stmívání, odpoledne, zákonodárství,
podestýlka, zákeřnost, Vánoce, Velikonoce, třasořitka, kovoprůmysl,
zemědělec, velkovýroba, rozměr, nadvýroba, zeměpis, hanopis,
rychloměr, rozcvička, psovod, soukolí, spolupráce, dějepis,
spolupracovat, místodržící, mezikruží, místopředseda, půlnoc,
panovačný, krvelačný, mezinárodní, zeměpisný.
61 Uveďte složená substantiva, jejichž součástí jsou komponenty:
novo-, staro-, rychlo-, velko-, auto-, foto-, mono-, euro-, eko-, bio-,
pseudo-, super-, mini-; -pis, -met, -vod, -měr, -grafie, -metrie, -terapie.
62
62 Proveďte úplnou analýzu níže uvedených slov:
1. Roztřiďte je podle slovotvorného způsobu na složeniny a
spřežky, složeniny pak na čistá kompozita a na slova vzniklá
smíšeným způsobem kompozičně derivačním.
2. Určete slovnědruhovou povahu základových slov (viz pozn.) a
onomaziologickou povahu vztahu mezi členy složeniny
(koordinativa, determinativa).
3. Zařaďte je do onomaziologické kategorie modifikační,
mutační, koordinační.
Poznámka: Možné typy např. révokaz (S-V), vydřiduch (V-S),
velkoměsto (A-S), pravopis (Adv-V)
a) osmistěn, drvoštěp, vodopád, světlomet, lesopark, medvěd, černozem,
strojvůdce, samouk, knihtiskárna, vzdorokrál, libozvuk, velkoměsto,
větrolam, pantáta, krveprolití, vlastizrada, sebeobrana, novověk,
díkůvzdání, držgrešle, štěrkopísek, plynoměr, vydřiduch, jaksepatří,
krutihlav, obranyschopnost, veršotepec, vodoměrka, samospoušť,
rudovous, kazimír, motoopravna, gramodeska, autopapíry;
b) starověk, dřevorubec, okamžik, mucholapka, starousedlík, lidojed,
kamenožrout, zvěrolékař, železobeton, lamželezo, budižkničemu,
hluchoněmost, velkovýroba, dvojplošník, časopis, sloupořadí, vodoléčba,
kulomet, rychlotavba, listopad, lomikámen, bystrozrak, truchlohra,
tlučhuba, paroloď, vínopalna, ptakoještěr, sebevražda, vlakvedoucí,
lukostřelba, stejnokroj, vrtichvost, novostavba, století, mateřídouška,
prstoklad, hlavolam, jihozápad, horolezec, kosočtverec, lenochod,
mrakodrap, sudokopytník, vinobraní, lichoběžník, čepobití, drahokam,
samorost, volnoběh;
c) přímočarý, svéhlavý, chudokrevný, dvoutaktní, stověžatý,
motýlokvětý, jihočeský, zadopatrový, jindřichohradecký, starověký,
černokostelecký, hnědouhelný, severozápadní, žlutozelený, retozubný,
ctihodný, cizopasný, obranyschopný, pouhopouhý, světlemodrý,
hnědočervený, barvoslepý, sněhobílý, práceschopný, sebejistý,
půltónový, ctižádostivý, pravděpodobný, dvojjazyčný, senzacechtivý,
tajnosnubný, hmyzožravý, medonosný, samozvaný, věrohodný,
63
krátkonohý, samorostlý, slaboproudý, tisíciletý, středoškolský,
liduprázdný, rychloběžný, ohnivzdorný, čtyřnohý, kolemjdoucí,
samostatný, dlouhohrající, koupěchtivý, zlatonosný, skálopevný.
63 Excerpujte z denního tisku zkratky a) čistě grafické (tj.), b)
graficko-fonické (ČR, FFUK), c) fonické (Čedok, karma).
64 Uveďte názvy různých slangů a ukažte, jak byly vytvořeny.
65 Jak vznikly následující názvy, které z nich jsou spisovné? Uveďte
další příklady takto vzniklých pojmenováni.
náklaďák, mechovka, jehličnan, zkrat, motorák, dálkař, ovčák, češtinář,
dvoukolák, matikář, generálka, plenárka, zasedačka, rychlovka,
operativka, baloňák, zdravka, asfaltka, diplomka, detektivka, tramvaják,
Václavák, spacák, vlečňák, petrolejka, rolák, střídačka, páťák, okreska,
srdcař, věžák, česnečka, táborák.
66 Proveďte postupný slovotvorný rozbor až k slovu kořennému, u
všech slov slovotvorné řady vyčleňte slovotvorný formant a
určete slovotvornou kategorii:
mládežnický – mládežník – mládež – mladý
mládežnic-ký (vztahové adjektivum)
mládež-ník (název příslušenský)
mlád-ež (název hromadný, nositel vlastnosti)
mladý/mlád – slovo kořenné
dělenec, staniční, nalinkovaný, zbabělec, silničářský, zlepšovatelský,
neotesanec, přizpůsobivost, poklonkovat, zpracovatelský, vetřelec,
velkoobchod, hlavičkový, spletenec, neopakovatelný, nepozorovatelný,
nesmírně, prstenec, zespolečenštit, vykupitelsky, zaprodanecky.
Vzor:
64
T VO Ř E N Í S L O V – výběr základních pojmů
Morf, morfém, slovní základ (kořen slova), slovotvorný základ,
základové slovo, afixy (prefix, sufix, postfix, infix, interfix, cirkumfix),
alomorf, varianty morfů, morfonologická alternace, slovotvorba,
slovotvorný způsob, odvozování (derivace), skládání (kompozice),
spřahování (juxtapozice), zkracování (abreviace), slovotvorné postupy,
prefixace, sufixace, odvozování prefixálně-sufixální, konverze, fundace,
motivace,
onomaziologická
kategorie
(mutační,
modifikační,
transpoziční, reprodukční, koordinační), onomaziologická báze,
onomaziologický příznak, slovotvorný formant, slovotvorný typ a podtyp,
slovotvorná kategorie, slovotvorná řada, slovotvorný svazek, slovotvorné
hnízdo, paradigma, substantivizace, adjektivizace, adverbializace;
názvy činitelské, konatelské, prostředků, výsledků děje, nositelů
vlastnosti, obyvatelské, příslušenské, míst, dějů, vlastností, zdrobnělé,
zveličelé, přechýlené, mláďat, hromadné, adjektiva verbální, příznačné
dějové vlastnosti, účelová, pasivní (ne)možnosti, široce vztahová dějová,
vztahová, jakostní, přivlastňovací, slovesa předponová, příponová,
desubstantivní, deadjektivní, deverbativní.
(Úplnější výčet viz Pojmový a věcný rejstřík v Mluvnici češtiny I,
s. 544 n.).
65
Download

III. TVOŘENÍ SLOV