PROFIL
2/2014
obCE Ostrožská Nová Ves ROČNÍK XXIV. CENA 10 Kč
V sobotu 26. dubna
byl slavnostně otevřen
nový rekreačně – sportovní areál
Slovácký dvůr. Na místě oblíbeného
autokempu vyrostlo moderní
středisko cestovního ruchu.
Z obsahu čísla:
slovo starosty jEDNÁNÍ zastupitelstva a RADY otevření slováckého dvora sirnaté lázně
téma - recyklace odpadů školní kronika 1959/60 procházka hřbitovem - první lidovci SPORT
společenská kronika
ÚVODNÍK
Slovo starosty
Vážení občané,
mé obavy z příliš dlouhé zimy se naštěstí nenaplnily a jarní
počasí bylo doposud velmi příjemné. Díky mírné zimě a příjemně teplému jaru se dvě velké investiční akce soukromých firem,
které se na území obce Ostrožská Nová Ves předloni rozjely,
podařilo v plánovaném termínu letošního jara těmto organizacím dokončit.
Jako první z těchto dvou velkých investic se dne 16. března
2014 otvíralo nové zázemí golfového klubu Jezera. O této události nebyly občané Ostrožské Nové Vsi příliš informováni, protože se jedná o velmi specifické sportovní zařízení, určené hlavně
hráčům golfu. Před novou budovou je parkoviště s kapacitou
60 míst. V prostorách stavby je prostorná recepce, velké dámské
a pánské šatny se sociálním zařízením a sprchami, restaurace,
ubytování s menší kapacitou, dva golfové simulátory a klubovna.
Golf je sport, který se v České republice začíná teprve prosazovat.
Ve světě je tento sport velmi populární. Řekl bych, že je to sport
gentlemanů, neboť při golfu se musí dodržovat přísná pravidla
a sportovec musí být i vhodně oblečený. Na druhou stranu je to
sport pro celou rodinu bez rozdílu věku, který poskytuje příjemnou procházku v přírodě. Jsem mile překvapen, kolik lidí si golf
do Ostrožské Nové Vsi jezdí zahrát. To mne těší.
V sobotu dne 26. 4. 2014 se v Ostrožské Nové Vsi otevírala nejen pro zvané, ale i pro veřejnost druhá velká investiční stavba - kemp Slovácký dvůr. Firma Monteco z Uherského
Hradiště. vykoupila pozemky bývalého svazarmovského kempu
a postavila zde nové, sportovně rekreační a ubytovací zařízení
s kapacitou 160 lůžek. Areál je postaven v zajímavém místním
lidovém stylu se 16 apartmány ve stylu vinných búd, se 6 rybářskými baštami, jednou selskou stodolou a s hlavní budovou,
kde je restaurace, společenský sál a ubytovací pokoje. V prostorách kempu je pamatováno na možnost stanování a kempování v karavanech. Rekreantům bude k dispozici hřiště na plážový
volejbal, tenisový kurt, adventure golfové hřiště, půjčovna kol,
rybářská laguna, koupací jezírko, rozhledna a informační centrum. Otevření proběhlo za velkého zájmu
veřejnosti a myslím si, že tento areál svým stylem a vybaveností všechny mile překvapil. Je nutné připomenout, že obě soukromé firmy získaly na stavbu peníze
z dotačních programů, díky kterým se pro ně finanční
zátěž snížila.
Obec Ostrožská Nová Ves měla vždy ve svých plánech představu o vytvoření kvalitního rekreačního zázemí, protože štěrková jezera byla a jsou hojně navštěvována. Až díky šikovným soukromým podnikatelům
se tyto vize začaly plnit. Jsem rád, že kemp Slovácký
dvůr i nové zázemí golfového klubu doplnily mozaiku
kvalitních služeb, které v Ostrožské Nové Vsi chyběly. Tyto subjekty navíc mohou výborně spolupracovat,
protože v případě pořádání turnaje golfového klubu
bude potřeba ubytování pro velké množství účastníků.
Na druhou stranu rekreanti z kempu mají možnost si
tento sport vyzkoušet.
Kemp Slovácký dvůr bude přínosem i pro místní
přírodní koupaliště Albatros, které již několik let krok
za krokem vylepšuje zázemí a služby ve svém areálu.
Koupaliště zatím nemá velké ubytovací kapacity, ale
díky kempu bude mít určitě mnoho nových návštěvníků, kteří jejich služeb využijí. Pokud jsem dobře informován i koupaliště Albatros by mělo získat nějaké
finanční prostředky na vybudování dalších ubytovacích kapacit. Škoda jen, že majitelé sousedních pozemků se o ně nestarají
tak, jak se patří na dobré hospodáře.
Do výčtu podniků, které pomáhají, obci Ostrožská Nová
Ves získávat v cestovním a turistickém ruchu výborné jméno,
nesmím zapomenout na sirnaté lázně. Již 13 let spolupracuje
obec Ostrožská Nová Ves s firmou Royal Spa, která nese hlavní
tíži řízení a zajištění provozu lázní. Musím konstatovat, že velmi
úspěšně, protože lázně výborně prosperují a mají nejen v regionu, ale i v České republice, a dokonce i v zahraničí výborné
jméno díky poskytování kvalitních služeb.
V letošním roce hlavně zásluhou Dr. Antonína Plachého
a rozvoji sirnatých lázní může obec Ostrožská Nová Ves konečně získat definitivní statut lázeňského místa. Doposud jsme
měly statut provizorní, tak snad to dobře dopadne.
Musím konstatovat, že obec Ostrožská Nová Ves má to štěstí,
že soukromí podnikatelé zde investují, mají zájem zde podnikat
a budují zde kvalitní zázemí pro rekreaci, což nám mohou v sousedních obcích tak trochu závidět. Společným cílem všech obcí
mikroregionu je přilákat na Slovácko co nejvíce turistů a rekreantů a umožnit jim co nejdelší pobyt. Chceme, aby využili vybudované cyklostezky, navštívili památky v okolních městech, poseděli ve vinných sklípcích či se účastnili folklorních akcí.
Na druhou stranu při rozšiřování rekreace musíme jednat
uvážlivě a rozumně s ohledem na zdroj pitné vody, který štěrková jezera zajišťují. Hlavně příjezdy k rekreačním objektům
a k soukromým pozemkům se řeší ve spolupráci s Životním prostředím Uherské Hradiště, se Slováckými vodárnami a kanalizacemi, s odborem dopravy Města Uherské Hradiště a s Policií
České republiky.
Nyní hlavně všichni čekáme na dokument „Studie využití
ploch kolem štěrkových jezer po skončení těžby štěrkopísku,“
kterou zajištuje Zlínský kraj, odbor územního plánování, pak
budeme trochu moudřejší a budeme moci efektivněji regulovat
živelnou rekreaci kolem jezer.
Stanislav Tureček
2
profil
www.onves.cz
Zpravodajství
Výpis z usnesení č. 22
Zastupitelstva obce Ostrožská Nová Ves ze dne 27. 3. 2014
ZASTUPITELSTVO OBCE
1) schvaluje
a) způsob hlasování a přijímání usnesení
b) doplňující body programu 22. zasedání
c) doplněný program 22. zasedání ZO
d) složení pracovního předsednictva
e) návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
f) rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu
2014, které je nedílnou součástí tohoto usnesení a tvoří jeho přílohu č. 1
g) smlouvu o půjčce z Fondu bydlení
ve výši 300 000 Kč se splatností 8 let
a úrokem 4% p. a.
h) zajištění půjčky uvedené v bodě 1 g)
tohoto usnesení
i) smlouvu o půjčce z Fondu bydlení
ve výši 50 000 Kč se splatností 5 let
a úrokem 4% p. a.
j) zajištění půjčky uvedené v bodě 1 i)
tohoto usnesení
k) realizaci záměru Doplňková infrastruktura cestovního ruchu Ostrožská Nová Ves a jeho financování s celkovou výší nákladů 10 534 855 Kč,
přičemž vlastní podíl obce činí 3 160
456 Kč a schvaluje financování provozních výdajů projektu ve výši 150
000 Kč ročně po celou dobu udržitelnosti projektu v letech 2016, 2017,
2018, 2019, 2020 a 2021
l) záměr prodeje pozemku obce par. č.
5632 (orná půda) o výměře 38 m2 v
k. ú. a obci Ostrožská Nová Ves
m) záměr směny pozemků firmy Ostrožsko a. s., Ostrožská Lhota, par. č.
1673/9 (orná půda) o výměře 172 m2,
par. č. 1673/8 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře 77 m2, par. č.
5582 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 74 m2 v k. ú. a obci
Ostrožská Nová Ves
n) za pozemky Obce Ostrožská Nová
Ves, par. č. 4656/4 (ostatní plocha)
o výměře 111 m2, par. č. 4656/6
(ostatní plocha) o výměře 27 m2, par.
č. 4656/18 (ostatní plocha)o výměře
127 m2, par. č. 772/3 (zastavěná plocha) o výměře 22 m2, par. č. 773/4 (zastavěná plocha) o výměře 33 m2, par.
č. 6698 (orná půda)o výměře 433 m2,
par. č. 6097 (orná půda) o výměře
620 m2, par. č. 6308 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) o výměře 40 m2,
par. č. 6002 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře 31 m2 v k. ú.
a obci Ostrožská Nová Ves
o) záměr směny pozemků firmy Kovovýroba Hoffmann, s. r. o., Ostrožská
Nová Ves, par. č. 2332 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
19 m2, par. č. 2337 (ostatní plocha,
www.onves.cz
profil
ostatní komunikace) o výměře 52 m2,
par. č. 2341 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře 43 m2, par.
č. 2345 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 47 m2, par. č.
2348 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 52 m2, par. č. 2350
(ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře 37 m2 v k. ú. Chylice obce
Ostrožská Nová Ves a pozemků firmy
Kovovýroba Hoffmann, s. r. o., Ostrožská Nová Ves nově označených
podle geometrického plánu č. 1037
- 35/2014 jako par. č. 1716/12 o výměře 152 m2 (travní porost), par. č.
1716/13 o výměře 131 m2 (travní porost), par. č. 1718/3 o výměře 113 m2
(ostatní plocha, ostatní komunikace),
par. č. 1722/34 o výměře 20 m2 (ostatní plocha, jiná plocha), par. č. 1722/35
o výměře 14 m2 (ostatní plocha, jiná
plocha) v k. ú. a obci Ostrožská Nová
Ves za pozemky Obce Ostrožská
Nová Ves nově označených podle geometrického plánu č. 1037-35/2014
jako par. č. 5097/2 o výměře 890 m2
(ostatní plocha, jiná plocha), par. č.
5097/3 o výměře 3 m2 (ostatní plocha,
jiná plocha), par. č. 5097/4 o výměře
719 m2 (ostatní plocha, jiná plocha)
v k. ú. a obci Ostrožská Nová Ves
záměr směny pozemků k vypořádání podle §9 zákona č. 13/1997 Sb.
o pozemních komunikacích vlastníka
Česká republika, ŘSD ČR, Praha
nově označených podle geometrického plánu č. 1013-44/2013 jako par. č.
4547/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 39 m2, par. č. 4547/3
(ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře 21 m2, par. č. 4532/7 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 34 m2, par. č. 4547/21 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) o výměře 54 m2, par. č. 4547/22 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
107 m2, par. č. 4547/23 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
88 m2, par. č. 4547/24 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
135 m2, par. č. 4547/25 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
21 m2, par. č. 4547/26 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
1 198 m2, par. č. 4547/27 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
347 m2, par. č. 4547/28 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře
164 m2, par. č. 4547/29 (ostatní plocha, ostatní komunikace)o výměře
8 m2, par. č. 4547/30 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) o výměře 49 m2,
par. č. 4547/31 (ostatní plocha, ostat-
ní komunikace) o výměře 67 m2, par.
č. 4547/32 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře 177 m2, par.
č. 4547/33 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře 23 m2, par.
č. 4547/34 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře 45 m2, par.
č. 4547/35 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře 5 m2, par. č.
5083/8 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 3 m2, par. č. 7233/4
(ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře 2 m2 v k. ú. a obci Ostrožská Nová Ves a pozemků nově označených podle geometrického plánu č.
670-47/2013 jako par. č. 254/5 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) o výměře 67 m2, par. č. 254/6 (ostatní plocha,
ostatní komunikace)o výměře 41 m2,
par. č. 1816/6 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 124 m2,
par. č. 1817/7 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře 187 m2, par.
č. 1817/8 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 202 m2, par. č.
2190/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 18 m2, par. č. 2190/6
(ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře 9 m2, par. č. 2205/7 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) o výměře 2 m2, par. č. 2205/8 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) o výměře 7 m2,
par. č. 2205/9 (ostatní plocha, ostatní
komunikace)o výměře 136 m2, par.
č. 2205/10 (ostatní plocha, ostatní
komunikace)o výměře 7 m2, par. č.
2206/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 488 m2, par. č.
2207/6 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 43 m2, par. č. 2207/7
(ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 205 m2, par. č. 2212/2
(ostatní plocha, ostatní komunikace)
o výměře 13 m2 v k. ú. Chylice obce
Ostrožská Nová Ves (celková výměra
4 136 m2) za pozemky Obce Ostrožská Nová Ves nově označených podle
geometrického plánu č. 1013-44/2013
jako par. č. 5083/9 (ostatní plocha, silnice) o výměře 42 m2, par. č. 5083/10
(ostatní plocha, silnice) o výměře
178 m2, par. č. 5083/11 (ostatní plocha, silnice) o výměře 4 m2, par. č.
5105/6 (ostatní plocha, silnice) o výměře 16 m2, par. č. 5105/7 (ostatní
plocha, silnice) o výměře 29 m2, par.
č. 5108/17 (ostatní plocha, silnice)o
výměře 2 m2, par. č. 5116/13 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) o výměře 8 m2 v k. ú. a obci Ostrožská Nová
Ves a pozemků nově označených
podle geometrického plánu č. 67047/2013 jako par. č. 252/9 (ostatní
3
Zpravodajství
p)
q)
r)
s)
t)
4
plocha, silnice) o výměře 1 m2, par. č.
252/10 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 6 m2, par. č. 252/8
(ostatní plocha, silnice) o výměře
3 m2, par. č. 2204/4 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) o výměře 3 m2,
par. č. 2211/4 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře 1 m2 v k. ú.
Chylice obce Ostrožská Nová Ves za
pozemky Obce Ostrožská Nová Ves
(celková výměra 293 m2)
prodej pozemků a předkupní právo
k pozemkům obce v lokalitě „Díly od
Dědiny“ nově označených podle GP
číslo 962-411520/2013 ze dne 12. 12.
2013 jako par. č. 5627/11 o výměře
667 m2 (orná půda), par. č. 5633/11
o výměře 335 m2 (orná půda), par. č.
5637/11 o výměře 252 m2 (orná půda),
par. č. 5641/11 o výměře 118 m2 (orná
půda) s tím, že budou dodrženy podmínky prodeje zveřejněné na úřední
desce v záměru prodeje a že náklady
spojené s převodem nemovitosti hradí
kupující
prodej pozemků a předkupní právo
k pozemkům obce v lokalitě „Díly
od Dědiny“ nově označených podle
GP číslo 962-411520/2013 ze dne 12.
12. 2013 jako par. č. 5627/9 o výměře
288 m2 (orná půda), par. č. 5633/9 o výměře 167 m2 (orná půda), par. č. 5637/9
o výměře 166 m2 (orná půda), par. č.
5641/9 o výměře 177 m2 (orná půda)
s tím, že budou dodrženy podmínky
prodeje zveřejněné na úřední desce
v záměru prodeje a že náklady spojené
s převodem nemovitosti hradí kupující
prodej pozemků a předkupní právo
k pozemkům obce v lokalitě „Díly
od Dědiny“ nově označených podle
GP číslo 962-411520/2013 ze dne 12.
12. 2013 jako par. č. 5627/7 o výměře
273 m2 (orná půda), par. č. 5633/7 o výměře 171 m2 (orná půda), par. č. 5637/7
o výměře 168 m2 (orná půda), par. č.
5641/7 o výměře 169 m2 (orná půda)
s tím, že budou dodrženy podmínky
prodeje zveřejněné na úřední desce
v záměru prodeje a že náklady spojené
s převodem nemovitosti hradí kupující
prodeje části obecních pozemků par.
č. 487/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a pozemku par. č. 487/2
(ostatní plocha, ostatní komunikace)
v k. ú. Chylice, obce Ostrožská Nová
Ves díl nově označený podle GP č.
682-55/2014 ze dne 26. 3. 2014 jako
par. č. 487/30 (ostatní plocha, jiná
plocha) o výměře 245 m2 s tím, že
veškeré náklady spojené s prodejem
nemovitosti hradí nabyvatelé
odkoupení části pozemku par. č. 5104
(ostatní plocha, ostatní komunikace)
v k. ú. a obci Ostrožská Nová Ves
díl nově označený podle GP č. 10266/2014 ze dne 21. 2. 2014 jako par.
čísla 5104/2 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře 52 m2 za cenu
95 Kč/m2 s tím, že náklady spojené
s převodem nemovitostí hradí kupující a daň z převodu prodávající
u) odkoupení rodinného domu č. p. 155
v ulici Na Láni a pozemku par. č. 774
o výměře 157 m2 v k. ú. a obci Ostrožská Nová Ves
v) odkoupení pozemků v k. ú. a obci
Ostrožská Nová Ves par. č. 5405 (zahrada) o výměře 496 m2 a par. č. 5407
(orná půda) o výměře 86 m2
w) změnu usnesení číslo 19 ze dne 19. 12.
2013 v bodě 1t) spočívající v doplnění podílového spoluprodávajícího pozemku.
x) směrnici o schvalování účetní závěrky
obce
y) záměr nepeněžitého vkladu vodárenské infrastruktury – vodovodů v ulicích U Ráje, Luční, Nivky a Kopánky
- v ceně 969 000 Kč podle znaleckého
posudku č. 5884 – 101 / 2014 ze dne
25. 3. 2014, který vypracovala firma
VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, a. s.
2) bere na vědomí
a) zprávu kontrolního výboru o plnění
usnesení z 20 a 21. zasedání ZO
b) záznam ze společného jednání o návrhu územního plánu Ostrožská Nová
Ves, které se konalo dne 12. 3. 2014
na Městském úřadě Uherském Hradišti, odboru územního plánování
a architektury
c) zápis z jednání ve věci vjezdů do
ochranného pásma vodního zdroje
Ostrožská Nová Ves konaného dne
14. 3. 2014 na Městském úřadě Uherské Hradiště, odboru životního prostředí
d) informaci o přípravě místní úpravy
provozu na místních komunikacích
v ulici Školní před MŠ a v ulicích Na
Rybníčku, Chaloupky, Krajiny, Na
Lapači a Chylická
e) protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti obce Ostrožská Nová
Ves, kterou provedlo Ministerstvo
vnitra ČR dne 20. 2 2014
f) informaci o schválení účetní závěrky
za rok 2013 své příspěvkové organizace ZŠ Ostrožská Nová Ves v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
a dle vyhlášky 220/2013 Sb. a převod
hospodářského výsledku ve výši 65
579,12 Kč: 55 579,12 Kč do fondu rezervního a 10 000 Kč do fondu odměn
základní školy
g) informaci o schválení účetní závěrky
za rok 2013 své příspěvkové organizace MŠ Ostrožská Nová Ves v souladu s §102 odst. 2 písm. b) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
a dle vyhlášky 220/2013 Sb. a převod
hospodářského výsledku ve výši 85
000,16 Kč: 75 000,16 Kč do fondu re-
zervního a 10 000 Kč do fondu odměn
mateřské školy
h) žádost o vybudování odpočinkové
zóny pro děti ve věku 10 – 15 let
3) neschvaluje
a) záměr prodeje části obecního pozemku par. č. 824/1 (orná půda) o výměře
asi 107 m2 v k. ú. Chylice obce Ostrožská Nová Ves
b) odvolání předsedy kontrolního výboru Jana Horáka
4) ukládá
a) radě obce ve spolupráci s městem Uherský Ostroh a společností SVK a. s. Uherské Hradiště vypracovat text a formu
výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle §77 odst.
6) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na
pozemních komunikacích a změně některých zákonů pro vjezd motorových
vozidel do ochranného pásma vodního
zdroje Ostrožská Nová Ves
Odpovídá: rada obce
Termín: do 10. 4. 2014
b) radě obce zabezpečit ochranu místní
úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení) na veřejně přístupných účelových komunikacích obce v prostoru štěrkových jezer
formou monitorovacího kamerového
systému se záznamovým zařízením
Odpovídá: rada obce
Termín: do 15. 4. 2014
c) radě obce informovat vhodným způsobem (regionální tisk, regionální
TV, web obce, infokanál kabelové TV
apod.) širokou veřejnost o zpřísnění
režimu vjezdu motorových vozidel do
ochranného pásma vodního zdroje
Ostrožská Nová Ves
Odpovídá: rada obce
Termín: do 10. 4. 2014
d) obecnímu úřadu postupovat podle
doporučení uvedených v kapitole 8
protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti obce Ostrožská
Nová Ves, kterou provedlo Ministerstvo vnitra ČR dne 20. 2. 2014
Odpovídá: M. Malachtová
Termín: průběžně
5) ruší
a) bod 1l) v usnesení č. 19 ze den 19. 12.
2013 - prodej pozemků obce v lokalitě „Díly od Dědiny“ nově označených
podle GP číslo 962-411520/2013 ze
dne 12. 12. 2013 jako par. č. 5627/9
o výměře 288 m2 (orná půda), par. č.
5633/9 o výměře 167 m2 (orná půda),
par. č. 5637/9 o výměře 166 m2 (orná
půda), par. č. 5641/9 o výměře 177 m2
(orná půda) s tím, že budou dodrženy podmínky prodeje zveřejněné na
úřední desce v záměru prodeje a že
náklady spojené s převodemnemovitosti hradí kupující
-Tureček, Botek-
profil
www.onves.cz
Zpravodajství
Z jednání rady obce
Dne 25. 2. 2014 se konalo 78. zasedání rady
Rada vzala na vědomí:
a) oznámení Městského úřadu Uherské
Hradiště, odboru dopravy o zahájení
stavebního řízení na vydání stavebního povolení pro stavbu „Silnice II/495:
Uherský Ostroh – Hluk“
b) informaci Českého statistického úřadu, Zlín o výběrovém šetření životních podmínek domácností v ČR,
která ve Zlínském kraji proběhne
v termínu 22. 2. do 11. 5. 2014
Rada schválila:
a) podpis smlouvy s firmou E.ON ČR,
s. r. o. Otrokovice o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny
NN č. 12083305 (veřejné osvětlení cyklostezky od hotelu U Lázní) - podíl
nákladů činí 5 000 Kč
b) podpis smlouvy o dílo s firmou SVS
– CORRECT, s. r. o. Bílovice, k akci
„Oprava chodníků v ulici Dědina“cena díla činí 742 663 Kč
c) v souladu s §102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení) a dle vyhlášky 220/2013 Sb.
účetní uzávěrku za rok 2013 svým
příspěvkovým organizacím ZŠ a MŠ
Ostrožská Nová Ves
d) objednávku regionálních služeb
2014/4 pro knihovny Ostrožská Lhota
a Částkov, kterou zaslala Knihovna
B. B. Buchlovana Uherské Hradiště
e) vyřazení nepotřebného a nefunkčního majetku podle návrhu DIK
a schvaluje inventarizační zprávu za
rok 2013
Rada uložila:
a) vyvěsit na úřední desku Veřejnou vyhlášku „Oznámení o projednání návrhu ÚP Ostrožská Nová Ves“, kterou
zaslal MěÚ Uherské Hradiště, odbor
architektury a plánování s tím, že návrh bude nahlédnutí na Obecním úřadě v Ostrožské Nové Vsi a na MěÚ
v Uherském Hradišti
Dne 11. 3. 2014 se konalo
79. zasedání rady
Rada schválila:
a) podpis mandátní smlouvy „Sběrný
dvůr Ostrožská Nová Ves“, kterou
předložila firma Stings, František Talák, Jarošov - cena za výkon činnosti
technického dozoru investora činí
78.688 Kč
b) finanční dar ve výši 1 000 Kč pro ZO
Českého svazu ochránců přírody,
Buchlovice
c) cenovou nabídku Vratislava Lukáše, malířství – natěračství, Ostrožská
Nová Ves na zednické a malířské
www.onves.cz
profil
práce v prostoru kabin FK Ostrožská
Nová Ves za cenu 51 121 Kč
d) kronikářce obce Miroslavě Vajdíkové
předložený zápis „Kronika obce Ostrožská Nová Ves za rok 2013“
Rada uložila:
a) doložit souhlasné stanovisko Městského úřadu Uherské Hradiště, odbor
životního prostředí ke stavbě „Oprava kanalizace v délce 110,5 m, stoka
5, ul. Nádražní a dobudování uličních
vpustí“ k žádosti o vydání územního
rozhodnutí na Městský úřad Uherský
Ostroh, odboru ŽP
Dne 25. 3. 2014 se konalo
80. zasedání rady
Rada vzala na vědomí:
a) zápis z jednání ve věci povolení vjezdů do ochranného pásma vodního
zdroje Ostrožská Nová Ves, které se
konalo 14. 3. 2014 na Městském úřadě Uherské Hradiště
b) záznam ze společného jednání o návrhu ÚP Ostrožská Nová Ves ze dne
12. 3. 2014, které se uskutečnilo na
Městském úřadě, odboru územního
plánování v Uherském Hradišti
Rada schválila:
a) stanovení dopravního značení - místní úprava provozu na veřejně přístupných účelových komunikacích - omezení vjezdu motorových vozidel do
pásma hygienické ochrany II. stupně
vodního zdroje Ostrožská Nová Ves
na pozemku par. č. 2448/1 a v k. ú.
Chylice na pozemky par. č. 2626
a 1920/21
b) podpis smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 5083/1 v k. ú. Ostrožská
Nová Ves pro stavbu plynového zařízení přeložka 3 ks STL přípojek RD,
kterou zaslala firma RWE GasNet, s.
r. o. Ústí nad Labem
c) podpis licenční smlouvy o veřejném
provozování hudebních děl (místní
rozhlas), kterou zaslala firma OSA, o. s.,
Praha 6
d) Oblastní charitě Uherské Hradiště finanční dotaci 30 000 Kč pro rok 2014
e) nabídku firmy Florstyl, s. r. o., Kunovice na projektovou dokumentaci
„Revitalizaci ploch zeleně – park Nivky a chylická náves“ za cenu 33 880
Kč. Dále projektovou dokumentaci
„Revitalizaci ploch zeleně – trojúhelníkový prostor ulic Školní a Na Láni“
za cenu 3 025 Kč
Rada uložila:
a) opravit plochu dětského hřiště před
„Dřevák-barem“ a doplnit taky herní
prvky
b) předat na jednání zastupitelstva obce
„Směrnici o schválení účetní závěrky
za rok 2013“
Dne 8. 4. 2014 se konalo
81. zasedání rady
Rada vzala na vědomí:
a) rozhodnutí Krajský úřad ZK, oddělení ochrany přírody a krajiny o udělení výjimky z ust. § 50 odst. 2 zákona
ze základních ochranných podmínek
zvláště chráněných druhů druhu luňák hnědý a luňák černý
b) koordinované stanovisko Krajský
úřad ZK, odbor ŽP a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik
k ochraně veřejných zájmů podle jednotlivých zvláštních právních předpisů – ÚP vymezuje plochy s rozdílným
využitím území
Rada schválila:
a) změnu smluvní ceny za správu, provoz a údržbu veřejného osvětlení
v obci pro 2. čtvrtletí 2014 firmě Eltodo - Citelum, s. r. o., Praha - měsíční
platba činí 67 850 Kč
b) podpis smlouvy o bezplatné zápůjčce movitých věcí (vzorový slavnostní
ženský kroj z Ostrožské Nové Vsi)
s FS Novovešťan
c) obnovenou dokumentaci BOZP
a podpis nové smlouvy o poskytování
služeb BOZP
a) s firmou Agentura bezpečná práce, Olomouc
b) podpis dohody mezi SVK, a. s., Uh.
Hradiště, Městem Uherský Ostroh
a Obcí Ostrožská Nová Ves na vydávání
výjimek z provozu na pozemních komunikacích a vjezdu do OPVZ Ostrožská
Nová Ves v oblasti štěrkových jezer
c) vyplacení finanční dotace 5 000 Kč oddílu sportovní gymnastiky, Ostrožská
Nová Ves jako dotaci na pořádání závodů „O putovní slovácký džbánek“
d) žádost ředitelky MŠ Ostrožská Nová
Ves o uzavření budovy v době letních
prázdnin tj. od 28. 6. do 10. 8. 2014 (stavební úpravy kuchyně MŠ)
e) zaslání dotace ve výši 6 000 Kč pro Středisko rané péče EDUCO Zlín, o. s., na
další činnost této organizace
f) pořízení informačního systému a mobiliáře (stojany na kola, odpadkové koše)
za cenu 75 775 Kč od firmy Urbania, s. r.
o., Moravany
g) obnovu 13 ks dopravních značek podle
nabídky firmy VÝDOZ, s. r. o., Kvasice s tím, že osazení dopravních značek
provedou zaměstnanci Obce Ostrožská
Nová Ves
Rada uložila:
a) zahájit přípravu projektové dokumentace inženýrských sítí a místní
5
Zpravodajství
komunikace v připravované zástavbě
„Díly od Dědiny“ a vyhotovit regulační zástavbový plán pro toto území
b) starostovi vyzvat výrobce kontejnerových systémů k podání nabídek podle
předloženého půdorysu potřebného
pro provoz fotbalového oddílu v Ostrožské Nové Vsi
Dne 22. 4. 2014 se konalo 82. zasedání rady
Rada vzala na vědomí:
a) oznámení Krajského úřadu ZK, odboru ochrany přírody a krajiny o návrhu plánu péče pro přírodní památku Lázeňský mokřad
b) informaci z ČTÚ týkající se uvádění
základních stanic LTE do provozu
s tím, že je možné riziko ovlivnění
kvality příjmu signálu zemského digi-
tálního televizního vysílání
c) informaci Regionální rady regionu
soudržnosti Střední Morava o vyřazení žádosti Obce Ostr. Nová Ves o dotaci „Doplňková infrastruktura cestovního ruchu – Ostrožská Nová Ves“
z dalšího postupu (chodník ke koupališti a opravu části cesty po parkoviště
u koupaliště)
ní, kulturní a společenské organizace
v obci pro rok 2014
d) firmě FUSIONARCHITECTS Praha sestavení rozpočtu z agregovaných
položek projektové dokumentace pro
stavební povolení na nový obecní úřad
a knihovnu včetně opravy budovy pošty - cena činí 40 000 Kč
Rada schválila:
a) do 15 dnů od předání zprávy
č. 347/2013/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
podat zprávu o provedených nápravných opatřeních
b) splnit povinnosti vyplývající ze závěrů
kontroly plnění samostatné působnosti obce, která byla provedena Ministerstvem vnitra ČR, odborem dozoru
a kontroly veřejné správy
-Malachtová-
a) podpis dodatku č. 2 – prodloužení termínu vyúčtování projektu na RO SZIF
Olomouc a snížení úrokové sazby
půjčky – s MAS Horňácko a Ostrožsko, o. s., Uherský Ostroh
b) stanovení dopravního značení v k. ú.
Chylice na pozemku par. č. 2627 v k.
ú. Chylice (veřejně přístupná účelová
komunikace k jezerům)
c) návrh na rozdělení dotací pro sportov-
Rada uložila:
Slovácký dvůr byl slavnostně otevřen
Strávit noc v Rulandském šedém či Ryzlinku rýnském anebo
přenocovat na Kaprovi či Candátovi - i takové možnosti se od
soboty 26. dubna nabízí široké veřejnosti ve zcela nově otevřeném sportovně-rekreačním areálu Slovácký dvůr. Více jak dvacítka ubytovacích zařízení v tomto areálu totiž nese jméno některé z odrůd vína anebo některého z druhů ryb, které se v této
lokalitě vyskytují.
„Od začátku jsme zvažovali, za čím vlastně lidé na Slovácko
přijíždí. A tomu jsme se snažili přizpůsobit také náš areál. K tomuto kraji nepochybně patří víno, stejně jako přímo k Ostrožské
Nové Vsi patří rybolov,“ přiblížil důvody pro takové pojmenování ubytovacích prostor Ivo Mitáček ze společnosti Monteco,
která za vznikem Slováckého dvora stojí. „Vycházeli jsme z našich vlastních zkušeností. Co jsme v minulosti procestovali, poznali v nejrůznějších kempech či co jsme sami kdy postrádali
při nejrůznějších rodinných oslavách,“ vysvětlil jeho bratr Jiří
Mitáček důvody pro opravdu širokou škálu nejrůznějšího vyžití,
které novoveský areál nabízí. Kromě samotných ubytovacích kapacit v chatkách, stanech či karavanech Slovácký dvůr poskytuje
sportovní i gastronomické vyžití, možnosti koupání i rybolovu,
zábavu pro děti či široké zázemí pro cyklisty, ale také prostory
pro firemní, společenské či rodinné akce. To vše je navíc vyvedeno do neotřelého místního lidového stylu, inspirovaného tradičními slováckými vinnými búdami.
„Je to tady velice hezké. A tím spíše v porovnání s předchozím stavem tohoto areálu,“ pochvalovala si nový komplex po
jeho zhlédnutí Hana Hrušková z Kunovic. Slovácký dvůr podle
6
jeho provozovatelů určitě nechce cílit pouze na přijíždějící turisty. Nejrůznější vyžití dokáže nabídnout také návštěvníkům z řad
místních obyvatel. A ti se nebrání toho využít.
„Samozřejmě jako místní sem asi nepůjdu trávit mou dovolenou, ale určitě se nebráním tomu chodit do areálu jen tak na
procházku či tady strávit čas s přáteli. Hrozně se mi to tady líbí,“
sdělila při své návštěvě Slováckého dvora Olga Struhelková .
A zájem je podle provozovatelů areálu už i ze strany turistů.
„Již v noci na dnešek u nás spali první hosté. Červen máme
téměř plný a rychle se obsazují i letní měsíce. Část areálu bychom navíc rádi provozovali celoročně,“ prozradil smělé plány
Ivo Mitáček.
Kemp a penzion Slovácký dvůr nabízí celkovou ubytovací
kapacitu 160 lůžek. Ubytování je možné v penzionu v podkroví
centrální budovy, v samostatném objektu selské stodoly nebo
v 16 vinných búdách a 6 rybářských chatách apartmánového typu.
Areál nabízí také plochy pro 14 karavanů a 30 stanů. K dispozici je restaurace o 100 místech s odděleným jednacím sálem pro
60 návštěvníků či venkovní kryté terasy pro 130 osob. Hostům
je k dispozici půjčovna i úschovna kol, půjčovna sportovního vybavení, privátní wellness pro 10 osob, adventure golfové hřiště
s 18 jamkami, osvětlený beach-volejbalový kurt, tenisový kurt,
dětské hřiště, koupací jezero s plochou pro slunění či rybářská
laguna pro možnosti rybolovu. Slovácký dvůr vyrostl na místě
předchozího kempu, jehož fungování však již nějaký čas upadalo.
-Slovácký deník-
profil
www.onves.cz
Zpravodajství
Projev starosty obce k výročí osvobození obce
Vážení přítomní,
v letošním roce si připomínáme 69. výročí od konce druhé
světové války. 27. dubna roku 1945 v ranních hodinách obec
Ostrožskou Novou Ves a obec Chylice osvobodila rumunská armáda, která byla krátce na to následována sovětskou armádou.
Každý rok si připomínáme, že ve druhé světové válce zemřelo
mnoho milionů vojáků a civilistů.
Je snahou mnoha lidí varovat svět před dalšími konflikty,
ale i přes tento apel v rámci mocenských, ekonomických, náboženských či politických zájmů vznikají ve světě a nyní i v Evropě
nové válečné spory.
S obavami jsem sledoval v 90. letech situaci při občanské válce v tehdejší Jugoslávii a nyní bedlivě sleduji situaci na Ukrajině,
protože právě evropské území bylo zdrojem konfliktů, které nakonec vyústily v obě světové války.
I přesto, že máme instituci, myslím tím Organizaci spojených
národů, která by měla řešit mírovou cestou konflikty mezi státy,
tato organizace se nedokáže jednohlasně dohodnout na potřebných opatřeních a její činnost totálně selhává.
Lokální zájmy jednotlivých států pohřbívají veškerá úsilí
společenství národů o mírová řešení.
V dnešní době disponují světové velmoci takovou vojenskou
technikou, že v případě válečného konfliktu by mohlo dojít
k úplnému zničení země.
Před 14 lety jsem byl velký optimista, věřil jsem, že v 21. století bude lidstvo moudřejší a bude méně válečných konfliktů.
Naopak přibyly ještě velké teroristické útoky, které jsou o to
nebezpečnější, že mohou přijít kdykoli a kdekoli po celém světě
nečekaně a jejich obětí je civilní obyvatelstvo.
Proto vyzývám všechny lidi dobré vůle, aby řešili problémy
mírovou cestou, abychom nemuseli mít strach z dalšího válečného konfliktu.
Prosím, abychom nyní chvíli ticha uctili všechny oběti druhé
světové války.
- Stanislav Tureček -
Léčebná činnost Sirnatých lázní Ostrožská Nová Ves
Veškerá zdravotní péče v Sirnatých lázních Ostrožská Nová Ves
je zajišťována vlastními odbornými pracovníky. Lázeňské sanatorium má vlastní balneoprovoz, bazén a oddělení fyzikální terapie.
Seznam indikací, které se v Sirnatých lázních léčí:
nemoci pohybového ústrojí (sk. VII.)
nemoci kožní (sk.X)
nemoci nervové (sk.VI) od r. 2012
V rámci léčebných výkonů jsou v Sirnatých lázních podávané
procedury :
koupele v přírodní minerální sirné vodě, zábaly, masáže klasické, podvodní, vířivé koupele, parafinové zábaly, rašelinové
zábaly, kompletní elektroléčba, magnetoterapie, fototerapie,
masťové terapie, plynové injekce, rehabilitační tělocvik.
Dále byl podáván lymfoven, akupunktura, masáž lávovými
kameny a výkony kosmetické dermatologie (pleťové masky,
výplně apod.) jakožto nadstandardní léčebné výkony, pacienti
mohou za úplatu použít solárium.
Léčebné procedury jsou podávány 6 dnů v týdnu, wellness
procedury v neděli, bazén je k dispozici denně po skončení
procedur. Zdravotní provoz mimo pracovní dobu je zajištěn
zdravotní sestrou, lékařská pohotovostní služba je zajištěna prostřednictvím Nemocnice v Uherském Hradišti.
Činnost obchodního úseku
Hlavní činností obchodního úseku je získávání klientely k léčebným pobytům. Činnost obchodního úseku je zajištěna dvěma pracovnicemi. Postupně se zavádějí moderní objednávkové systémy.
V důsledku změny úhradové vyhlášky MZ od 1. 10. 2012
došlo k poklesu počtu pacientů na pobyty hrazené zdravotními pojišťovnami.
Pokles počtu klientů na příspěvkovou
a komplexni lázeňskou léčbu byl nahrazen samopláteckými pobyty. Co se týče obsazenosti lůžek a počtu ošetřovacích dnů, je pokles větší, protože samoplátce stráví
v lázních průměrně 7 dní a pojištěnec cca 21 dní.
Počet klientů českých zdravotních pojišťoven na léčebné
pobyty hrazené zdravotními pojišťovnami tvoří cca 40% všech
hostů. Podle počtu ošetřovacích dnů je to 67 %.
S většinou CK jsou uzavřeny provizní smlouvy bez určité
kontingentní kapacity, což umožňuje větší možnost nabídky přímo přes ubytovací kancelář bez zprostředkovatele.
Pro klienty samoplátce bylo v roce 2013 nabízeno několik
léčebných programů. Největší zájem je o:
komplexní lázeňský pobyt
léčba lupénky
lázně na zkoušku
seniorský pobyt
víkendové pobyty
Hotelové pobyty jsou uskutečňovány v omezené míře, většinou na vykrytí volné lůžkové kapacity. Jakožto zdravotnické
zařízení mají Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves, s.r.o., smlouvy
se všemi zdravotními pojišťovnami, a to jak na komplexní, tak
i příspěvkovou lázeňskou léčbu.
-H. Kosíková-
Počet pacientů podle jednotlivých léčebných indikací
INDIKACE
POHYBOVÉ
KOŽNÍ
NERVOVÉ
BEZ LÉČBY
CELKEM
www.onves.cz
CELKEM
2012
3 209
362
Komplexní
Příspěvková
2012
838
215
2013
834
193
60
2012
709
65
2013
396
58
55
66
2013
3 414
342
115
149
3 637
4 020
1 053
1 087
774
509
profil
Ambul. rehabilitace
2012
2013
281
453
281
453
Pobyty
2012
1 381
82
2013
1 731
91
66
149
1 529
1 971
7
Zpravodajství
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Starosta obce Ostrožská Nová Ves podle § 32 zákona
č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně
některých zákonů oznamuje:
1) Volby do Evropského parlamentu se uskuteční :
v pátek dne 23. května 2014 od 14.00 hodin do 22.00
hodin a
v sobotu dne 24. května 2014 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.
2) Místem konání voleb do Evropského parlamentu:
VE VOLEBNÍM OKRSKU Č. 1 - je volební místnost
knihovna v budově Mateřské školy, ulice Školní 833 pro
voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích:
Kunovská, Nádražní, Drahy, Padělky, U Ráje, V Uličce,
Kopanice, Nivky, Luční, Mírová, Květná, Sadová, Zahradní, Nová, Záhumení po ulici Obecnice, Obecnice
levé strana, Dědina od Hami baru po Kunovskou,
VE VOLEBNÍM OKRSKU Č. 2 – je volební místnost
v budově obecního úřadu, ulice Dědina 161 pro voliče
s adresou místa trvalého pobytu v ulicích:
Dědina po Hami bar, Sportovní , Záhumení po ulici
Obecnice, pravá strana ulice Obecnice, Školní, Na láni,
Krátká, Hřbitovní, Lhotská, Dolní, Za kostelem, Na rolách, Polní, Příčná, Družstevní, Kopánky pravá strana,
VE VOLEBNÍM OKRSKU Č. 3 – je volební místnost
v budově hasičské zbrojnice v Chylicích, Na Lapači 142
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
v ulicích:
Osvobození, Kopánky - levá strana, Na Lapači, Na Rybníčku, Chaloupky, Krajiny, Chříb, Na Hrázi, Chylická.
3) Právo volit na území ČR do Evropského parlamentu má
každý občan České republiky, který alespoň druhý den
voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je
po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel podle
zvláštního právního předpisu.
4) Každý volič může v týchž volbách do Evropského parlamentu hlasovat pouze jednou.
5) Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky.
6) Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže
po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu a prokáže, že je na území
ČR veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního
předpisu.
7) Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství ČR nebo
jiného členského státu nebo jde-li o občana jiného členského státu, neprokáže-li, že je veden v evidenci obyvatel
podle zvláštního právního předpisu, nebude mu hlasování
umožněno.
8) Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise
hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na
voličský průkaz.
9) Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede
dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve
dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Stanislav Tureček, starosta
Inzerce
Poradím Vám
s každou střechou,
fasádou a izolací
„Je to jednoduché, přijedu k Vám, zaměřím objekt, navrhnu optimální
řešení, spočítám cenu a když se Vám to bude líbit, rád vše dodám.“
Nejkvalitnějšíí česká pálená
k
krytina
se zárukou
33 let!
Cena od 249 Kč/m2
C
(vč.DPH)
Potřebujete přikrýt dřevo,
zakrýt kurník nebo kůlnu?
Nejjednodušší řešení je trapézový plech.
cena běžná: 239 Kč/m2
Věrnostní program COLEMÁNIE
Registrujte se a získejte 3 výhody za Váš nákup:
1) Nákup za velkoobchodníí ceny
2) Zboží zdarma za nasbírané body (COLy)
3) 150 výherců získá: první 3 zboží zdarma až za
20.000 Kč, dále skútry, tablety, chytré telefony
a další ceny.
www.colemanie.cz
Zelená úsporám na klíč.
Od vyřízení dotace
pro držitele věrnostních karet: 149 Kč/m2
až po realizaci.
(vč. DPH)
Váš poradce: Bc. Simon Hradil,
mobil: 725 675 660, e-mail: [email protected]
OBCHODNÍ CENTRUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ,
Průmyslová 1394, 686 01 Uherské Hradiště, tel: 572 552 004
ředitel OC: Petr Lebánek, mobil: 737 266 167, e-mail: [email protected]
www.coleman.cz
prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz
Výrobky těchto partnerů u nás nakoupíte výhodněji.
8
profil
www.onves.cz
Zpravodajství
Jaro 2014 s Kabelovou televizí CZ s.r.o.
Akce pro stávající zákazníky:
1. Mobilní internet zdarma - stávajícím
zákazníkům internetu připojeným na
síť kabelové televize nabízíme jako
věrnostní bonus zdarma datovou SIM
kartu s mobilním internetem 150 MB dat
měsíčně. Tento bonus bude zájemcům
poskytnut na dobu 12. měsíců.
2. Jedna služba zdarma - stávající zákazník,
který si od nás vybere novou další službu,
nebude po dobu 12. měsíců pla t službu
s nejnižší cenou.
Lze kombinovat televizní, internetové
i mobilní služby.
Příklady možných variant:
a) stávající služba:
základní
analogová nabídka (257 Kč/měs.)
nová služba:
internet
Standard do 12 Mbit/s (450 Kč/měs.)
měsíční cena za služby: 450 Kč/měs.
ušetříte:
3 084 Kč/
rok! (12x257 Kč)
b) stávající služba:
základní
analogová nabídka (257 Kč/měs.)
nová služba:
základní
nabídka - digitál (139 Kč/měs.)
měsíční cena za služby: 257 Kč/měs.
ušetříte:
1 668 Kč/
rok! (12x139 Kč)
Objevili se
u vás na zahradě
nezvaní hosté?
c) stávající služba:
základní
analogová nabídka (257 Kč/měs.)
stávající služba:
internet
STANDARD do 18 Mbit/s (450 Kč/měs.)
nová služba:
KT mobil –
Sólo 150 (249 Kč/měs.)
měsíční cena za služby: 707 Kč/měs.
ušetříte:
2 998 Kč/
rok! (12x249 Kč)
Akce pro nové zákazníky:
1. Internet za 70% - zřízení datové přípojky
zdarma a 30% sleva na měsíčním paušálu
z vybraného tarifu po dobu 24 měsíců.
2. Televizní služba za 70% - zřízení kabelové
přípojky zdarma a 30 % sleva na měsíčním
paušálu z vybrané služby po dobu 24
měsíců.
Nově testujeme službu TV ARCHIV
s uchováváním záznamu zpětně po dobu 7 dní,
která aktuálně obsahuje 19 TV programů.
Bližší informace Vám poskytneme na tel. 848 800 858.
Akční nabídky pla při objednání služby do 31. 5. 2014.
-Ervin Wacník – jednatel KTCZ s. r. o.-
JARNÍ NABÍDKA
VYUŽÍVÁTE NAŠE SLUŽBY?
Nemusíte volat hasiče!
VYBERTE SI DALŠÍ…
… a službu s nejnižší cenou neplaťte.
ODCHYT
VČELÍCH ROJŮ
VZTAHUJE SE NA VŠECHNY SLUŽBY KTCZ s.r.o.
JAN ŠTĚTINA
Dědina 43,
Ostrožská Nová Ves
tel. 603 909 587
www.onves.cz
profil
(TELEVIZE, INTERNET, MOBILNÍ VOLÁNÍ, MOBILNÍ INTERNET)
Akční nabídka platí při objednání do 31. 5. 2014
na prvních 12 měsíců, poté jsou účtovány ceníkové ceny.
Nevztahuje se na programové balíčky F2 A F3.
PRO VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJTE NAŠI ZÁKAZNICKOU LINKU: 848 800 858
NEBO PIŠTE NA E-MAIL: [email protected]
9
škola
Výlet mateřské školy do Kovosteelu
V pondělí 28. 4. 2014 se děti a paní učitelky z MŠ
vydaly na netradiční, ale velmi naučný výlet do nedalekého Kovosteelu. V rámci ekologické výchovy
děti zažily spoustu netradičních zážitků. Naučná pohádka „O rosničce, která zachránila louku“ dětem
přiblížila problematiku třídění odpadů. Děti se naučily rozeznávat barevné kontejnery, prakticky třídily
odpad do těchto kontejnerů, svezly se vláčkem, navštívily kovozoo, maják i velkou pirátskou loď. Výlet se velmi vydařil, děti plné zážitků a vědomostí se
s radostí vracely do školky.
- Kateřina Kusáková -
Oznámení o uzavření mateřské školy v době letních prázdnin
Vážení rodiče,
z vážných provozních důvodů – stavební úpravy
kuchyně MŠ – jsme letos nuceni uzavřít mateřskou
školu výjimečně po dobu 6. týdnů, a to od 28. 6. 2014
do 10. 8. 2014.
V pátek 27. 6. budou zahájeny stavební práce.
Z důvodu hlučnosti a prašnosti je pobyt dětí v těchto
podmínkách nevhodný, proto je MŠ uzavřena již od
počátku prázdnin.
Rodičům, kteří pro své dítě nemají z objektivních
důvodů možnost hlídání, zajistí ředitelka MŠ náhradní pobyt v Mateřské škole v Uh. Ostrohu. Kdo
budete potřebovat umístit své dítě v době výluky
v MŠ Uh. Ostroh, nahlaste tuto skutečnost u paní
10
ředitelky do 31. 5.
Součástí rekonstrukce kuchyně MŠ je i obnova
gastro zařízení. Jelikož se v kuchyni nebude do konce měsíce srpna vařit, budeme jídlo dětem od 11. do
31. 8. dovážet.
Z tohoto důvodu přijmeme na zbylé 3 srpnové
týdny pouze děti zaměstnaných matek, které nemají
možnost nechat si děti doma.
Uvědomujeme si, že mnohým z vás tím způsobíme komplikace, ale rekonstrukce kuchyně je po 35
letech provozu skutečně nutná. Všem rodičům děkujeme za pochopení, trpělivost a vstřícnost.
-H. Kocábová, ředitelka-
profil
www.onves.cz
ŠKOLA
Výšlap na Antonínek u příležitosti Dne Země
Den Země, připsaný vždy na 22. dubna, je den, kdy si máme
připomenout, že planetu Zemi bychom měli ochraňovat, žít na
ní rozumně, A proto jsme k oslavě tohoto dne zvolili způsob, jak
bychom mohli Zemi ušetřit od zplodin z dopravním prostředků.
V úterý 22.4. 2014 se celá škola vydala na Antonínek. Původní
trasa vedla po panelovce u ZD až do Uherského Ostrohu na
stezku vedoucí do Ostrožské Lhoty a na Antonínek. Nakonec se
rozhodlo, že půjdeme do Ostrožské Lhoty po silnici a využijeme
trasu také k nácviku pohybu skupiny lidí po silnici. Určitě to bylo
kratší a moc nás to neunavilo. I přesto jeli někteří mladší žáci do
Ostr. Lhoty autobusem. Cesta tam se sice některým zdála dlou-
há, ale užili jsme si, že jsme venku, a ne ve škole v lavicích. Ve
Lhotě, u proslulé Budařovy cukrárny, jsme si dali pauzu, ovšem
bez možnosti ochutnávky z místních dobrot, protože bylo ještě
zavřeno, a pak jsme dorazili k cíli. Tam jsme hráli hry, opekli
jsme si nějakou uzeninu a kochali jsme se přírodou. Cestou zpět
jsme se stavili v cukrárně na kýženou zmrzlinu a poté jsme se
vydali zpět ke škole. Výšlap jsme si užili a byli jsme rádi, že se
déšť spustil těsně oté, co jsme usedli ve školní jídelně k obědu.
- Mário Herák -
Autorské čtení v ZŠ
Autorské čtení je jednou z forem probouzení zájmu dětí
o četbu a prohlubování čtenářských dovedností. A proto žáci
druhého ročníku využili jedinečnou příležitost a pozvali si do
své třídy spisovatelku PhDr. Ivanku Radilovou, která bydlí
v Uh. Brodu. Druháci se tak přímo od spisovatelky dozvěděly
nejen zajímavosti ze života zvířátek, ale hlavně o psaní pohádek.
www.onves.cz
profil
Autorka knížek pro dospělé i děti nás seznámila se svojí tvorbou
a při autorském čtení se zaměřila na pohádkovou knížku „O
víle Jeřabince a jiné pohádky“. Některé z těchto pohádek již
zrealizovali uherskobrodští ochotníci v sále Domu kultury v Uh.
Brodu. Literární akce měla u dětí velký úspěch a rozhodly se
nakreslit tuto pohádku jako leporelo.
- J. Šilhavá -
11
škola
Preventivní programy Policie ČR v základní škole
Dne 28. 4. se žáci 2., 5., 8. a 9. ročníku zúčastnili v rámci metodiky prevence projektového dne Policie ČR. V dalším školním
roce absolvují programy další žáci tak, jak budou postupovat
do dalších ročníků. Záměrem je, aby žáci získávali všeobecný
přehled o činnosti integrovaného záchranného systému, aby si
připomínali bezpečnostní pravidla a taky aby věděli, jak se mají
zachovat, když se ocitnou v situaci, kdy budou potřebovat pomoc policie. Na prvním stupni naší školy se policisté zaměřili
na rozdíly mezi pořádkovým, dopravním policistou a kriminalistou, pravidla bezpečného chování v dopravě a volání na tísňové
linky dále na trestní odpovědnost, bezpečné používání internetu
i telekomunikačních prostředků. Žáci druhého stupně se zapojili do besedy o trestní odpovědnosti, byli obeznámeni s rozdílem
mezi přestupkem a trestným činem včetně sankcí a připomněli
si legislativní úpravu týkající se užívání návykových látek. Velmi
je zaujala i beseda s rozborem dění kolem sportovních akcí se
zaměřením na fanoušky klubů ve vztahu k vandalství, výtržnictví
a extremismu. Jednotlivé lekce byly přizpůsobeny věku dětí.
Dopravní policista
Dopravní značky
- J. Šilhavá -
Exchange partners – Německo 2014
Dne 13. - 21. března se v Základní škole v Ostrožské Nové
Vsi uskutečnil projekt jménem Exchange partners. Tématem
a zároveň logem tohoto projektu bylo doslovně toto: „Být jiný
neznamená být špatný. Nebojme se jinakosti, zahoďme předsudky, pojďme poznat sebe a svět okolo nás - společný projekt
české základní školy a německého víceletého gymnázia zaměřený na prevenci xenofobie, antisemitismu a rasismu.“
Dá se říct, že to v podstatě mluví za vše, ovšem abych byl
podrobnější, tak stručně napíši, co se v době pobytu dělo. První
den projektu jsme si vyzvedli naše výměnné partnery a rozvezli
jsme je do jejich nových domovů. Bylo to v podstatě vše, ale samozřejmě, že nikdo nepůjde spát v pět hodin odpoledne, a tak
bylo povinností hostitelské rodiny zajistit program až do určité
hodiny noční, ve kterou šli všichni spát.
Další den začal organizovaný program. Nejdříve se celá škola sešla na uvítanou našich nových přátel ve školní jídelně a poté
se všichni účastníci pobytu přemístili do nejvyššího patra do určené místnosti. Tam už na nás čekala organizace Madio, která se
s námi věnovala určenému tématu projektu. Hned po skončení
programu, což bylo zhruba ve čtyři hodiny odpoledne, jsme měli
jen jednu hodinu na oddech a cestu domů a poté jsme se již měli
shromažďovat před místní orlovnou, kde bylo prakticky druhé
a zároveň poslední uvítání našich přátel z Německa, tentokrát
formou diskotéky, na kterou byli pozvaní jen účastníci pobytu
a spolužáci z jejich tříd, tudíž sedmá a osmá třída. Byli pozvaní
proto, aby si i ti, co se z nějakého důvodu nemohli účastnit pobytu, mohli popovídat alespoň jeden večer a vyzkoušet si používat
cizí jazyk v praxi.
Třetí den pobytu byl hodně náročný. Hned brzy ráno jsme
museli vstávat a v poměru s faktem, že včerejší noc byla diskotéka, jsme byli všichni nevyspalí. Tento den se jelo do Malé
pevnosti Terezín a hned po její návštěvě naše expedice vyrazila
do hlavního města České republiky - do Prahy. Malá pevnost
Terezín měla s tématem hodně společného, ale Praha? No, nakonec jsme zjistili, že v Praze byl nachystán snad ještě pestřejší
12
program než v Terezíně. Kromě většiny památek jsme nakonec
v Praze navštívili i tzv. Neviditelnou výstavu, která měla s tématem projektu hodně co do činění. Když to shrnu, tak jsme zakusili, jak vedou svůj život nevidoucí a postižení lidé a náš pohled
na ně se tím značně změnil. Poté už nás čekala jen další náročná
cesta, ovšem tentokrát už vedla rovnou domů.
Další den byla neděle. Každá rodina se měla o svou návštěvu postarat sama a vymyslet vlastní program. Na jednu stranu
se kvůli doteď pestrému a náročnému programu o nás starala
do oběda postel, ale postarat se o člověka, který mluví cizím
jazykem, je dosti obtížné i jen půl dne. Myslím si však, že každá
rodina to nějak zvládla, bereme-li v potaz, že další den se do
školy dostavili všichni.
Pátý den výměnného pobytu se prakticky opakoval pátek,
tudíž druhý den, až na tu diskotéku. Celé bych to shrnul takto:
poučná zábava, která jde uskutečnit ve škole bez jakéhokoliv
jiného cestování. Prostě jsme společně hráli různé hry, ale jakákoliv i ta nejkratší hra měla hlubokou a poučnou myšlenku,
související s tématem buď xenofobie, antisemitismu, nebo rasismu. Po skončení programu jsme se jako každý den rozjeli domů.
Šestý den (v úterý) jsme jeli do jeskyní v Moravském krasu. Byl to pro všechny jistě velice zvláštní, zajímavý a pro klaustrofobiky i traumatizující zážitek. Musím říct, že ze sociálního
hlediska jsem na to slyšel samé dobré komentáře. Spousta lidí
si odtud dovezla mnoho suvenýrů. Poté jsme ještě přejeli do galerie Vaňkovka v Brně, což byla po tak dlouhém, těžkém a nepřekonatelném výšlapu do hor příjemná záležitost.
Sedmý den bylo na programu zase Madio. Osobně si myslím,
že tento program byl nachystaný nejlépe, alespoň já a pár vedle
mě sedících přátel jak z Německa, tak z Česka jsme byli vysmátí od ucha k uchu. Jako závěrečný program to bylo velice milé
a zároveň příjemné rozloučení.
Poslední, devátý den jsme se pouze ráno probudili a dovezli
naše přátele na nádraží. I přes ten všechen náročný a tvrdý program byl tento prostý den pro nás všechny nejtěžší. Smířit se
profil
www.onves.cz
škola
s jejich odjezdem bylo po navázání přátelství velice těžké a dá se
říct, že i ti největší tvrďáci neudrželi suchá očka. Po rozloučení
jsme se ještě vrátili do školy a z každého dne si určené skupinky
zvěčnily ty nejkrásnější zážitky, které jsme spojili k sobě v několik krásných a velkých leporel.
Tak, a to byl konec, konec všeho. Naštěstí to byl však konec
jen na české půdě a my se můžeme těšit na naše budoucí dobrodružství v Německu.
Hynek Helmich
Ohlasy dětí na výměnný pobyt
David Pavlačka: Společně s našimi hosty jsem strávil 9 skvěle
prožitých dní. Poznal jsem nové lidi a měl jsem možnost rozšiřovat
své znalosti angličtiny a němčiny. Pobyt jsem si velmi užil. A nejen
já, ale i moji rodiče, byli rádi, že jsem se do něj mohl zapojit.
Barbora Pančíková: Poprvé jsem si zkusila mít doma neznámého člověka, který je ze zahraničí. Když přijížděli, měla jsem
strach, že se nedorozumím a nebudu vědět, co si s ní budu vykládat. První den jsme se seznámili a povídali jsme si o společných
zájmech. Máme toho hodně společného, co se týká koníčků. Každý
den večer jsme si sedli do obýváku a povídali jsme si o tom, na co
se těšíme a co se nám nejvíc líbilo ze dne.
Aneta Hůsková: Výměnný pobyt se mi líbil. Když přijeli, tak
jsem měla obavy, že si nebudeme rozumět a kvůli nedostatečné
znalosti anglického jazyka z mé strany nebudeme moct komunikovat a nebudeme se moci na ničem dohodnout. Ale postupem
www.onves.cz
profil
času, jak se ukázalo, jsme všechny naše překážky v jazyce a v dorozumívání překonaly a všechno jsme si moc užily. Určitě k tomu
pomohlo, že můj výměnný partner, dívka jménem Ali, pocházela
původem z Bulharska, takže mi rozuměla několik českých slov a to
bylo velmi užitečné pro nás obě, pro naše sblížení a společné soužití
a porozumění.
Denisa Šlosárová: ... Také řekli, že Češi moc jí a že nechápou, jak někdo může mít takovou hezkou postavu, když se tam
moc přejídáme, takže jsme se zasmáli. Jsme všichni zvědaví, jaké
to bude v Německu. Dále jsme se dívali na film, právě z 2. světové
války, a někdo si i pobrečel. Odpoledne jsme natáčeli vlastní spoty,
u kterých jsme se určitě zase všichni zasmáli.
Dominik Miklíček: Tento pobyt mi dal velké zkušenosti jak
v komunikaci, tak i poznání druhého národa. Našel jsem spoustu
nových přátel, co se mi vryli do paměti na hodně dlouho. Tento
pobyt bych hodnotil 1*. Budu se velmi těšit do Drážďan.
Kateřina Červenáková: Každý den ve škole jsme malovali na
papír A2 to, co jsme zrovna ten den dělali. Byli jsme rozděleni do
skupinek po 4. Vždycky v té skupině byli dva lidé z Německa a dva
z Česka.
Kristýna Pjajčíková: ... Každý den jsme zakončovali „malováním“ dne, u tohoto jsme se nejvíc nasmáli. … V pátek ráno jsme
měli všichni sraz na nádraží v Ostrožské Nové Vsi. Všichni jsme se
rozloučili a naši kamarádi z Německa odjeli domů, Bylo nám do
breku, když odjížděli.
Lenka Hélová: Za tento pobyt jsem získala mnoho nových
kamarádů a některých i velice důvěrných, s kterými jsme si měli
vždycky o čem povídat a díky nim všem to pro mě byl báječný týden
plný nového a dobrého.
Natálie Bočková: Letošní téma bylo velmi těžké na zpracování. Chtěla bych pochválit naše paní učitelky, jak krásně to zvládly.
Téma bylo jinakost, rasismus a xenofobie. Myslím, že je to velmi
přínosné téma pro všechny, aby si uvědomili, že ne každý člověk, co
nevypadá nejlíp, má jinou barvu kůže, má nějaký hendikep nebo
není zcela zdravý, může být svým způsobem krásný a zároveň jedinečný jako každý jiný a nemůžeme je odsuzovat za to, kde a komu
jsme se narodili.
Táńa Jelénková: Mohu dodat, že při odjezdu se rozhodně slzou
nešetřilo. Ale já jsem ráda, že se znovu za dva měsíce opět uvidíme.
A pokud mě něco tohle dobrodružství naučilo, tak je to to, že být
jiný neznamená být špatný.
13
SPOLKY
Informace hasičů - mimořádná událost
Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také havárie,
které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.
Dělení mimořádných událostí:
1. Mimořádné události vyvolané činností člověka
2. Mimořádné události vyvolané přírodními vlivy
3. Havárie
Varianty mimořádných událostí:
• Povodně a záplavy, vzniklé rozrušením vodních děl (hrází
rybníků, přehrad apod.)
a táním sněhu.
• Požáry, rozsáhlé lesní požáry a velkoplošné požáry.
• Vichřice, sněhové a námrazové kalamity.
• Sesuvy půdy a svahové pohyby.
• Rozsáhlé dopravní havárie (hromadné autohavárie, velká
železniční neštěstí, letecké katastrofy).
• Výbuchy plynovzdušných směsí.
• Výrony nebo úniky nebezpečných škodlivin (např. únik
čpavku z chladícího zařízení, únik chlóru z úpravny vody
apod.)
• Nebezpečí radioaktivního zamoření po havárii jaderných
energetických zařízení, nehody při přepravě radioaktivního materiálu, nesprávné uložení radioaktivního materiálu
apod.
• Smogová situace a zdraví ohrožující zhoršení kvality
ovzduší.
• Epidemie nakažlivých onemocnění lidí a epizootie zvířat
(např. salmonelóza, mor prasat atd.).
• Nedostatek vody a základních potravin.
• Varování obyvatelstva.
V případě hrozby nebo vzniku mimořádné události jste na
tuto skutečnost upozornění prostřednictvím varovného signálu
„VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát
po sobě v cca tříminutových intervalech. Ostatní druhy signálů
(sirén) v příští kapitole periodiky.
OSH Uherské Hradiště tel. 572 552 434, www.osh-uh.net
Včelařský kroužek oslavil své jubileum
Mladí včelaříci si v dubnu připomněli založení Včelařského
kroužku mládeže při ZŠ v Ostrožské Nové Vsi. Oficiálně byl
kroužek ustaven 29. dubna 1999. Malé kulatiny přímo vyzývají
k rekapitulaci jeho činnosti, a v úvodu si můžeme položit otázku: „Stálo to za to?“ Osobně jsem přesvědčen, že určitě ano,
doložím to řadou pozitivních odpovědí.
V prvé řadě je to skutečnost, že v době počítačů a různých jiných svodů elektroniky se děti vrací k přírodě. Vedle samotného
včelaření poznávají přírodu z pohledu fenologie, to znamená,
že se učí poznávat včelařsky významné stromy a rostliny, určují
dobu jejich rozkvětu, nektarodárnost apod. Mezi oblíbené činnosti patří mikroskopování, což je v podstatě studium morfologie včely medonosné. Svou manuální zručnost rozvíjí při výrobě
rámečků atd. Pozitivním prvkem je vztah dětí k samotným včelám a potlačení obavy z včelího žíhadla. U žáků můžeme zaregistrovat také nejvýznamnější poznání, že lidé jsou na existenci
včely totálně závislí.
Přesný počet žáků, kteří během těchto 15 let kroužkem
prošli, se nedá určit. Můžeme ale potvrdit, že čtyři u včelaření zůstali a jsou řádnými členy základní organizace, dalších šest
žáků včelařilo a svůj chov jen přerušili, většinou kvůli studiu na
vysoké škole. Ostatním žákům se získané vědomosti uložili v dušičkách a jiskřičky mohou v příhodných podmínkách kdykoliv
vzplanout.
K ověření toho, co se žáci v kroužku naučili, jsou v celé republice Českým svazem včelařů organizovány vědomostní soutěže s názvem Zlatá včela. Organizace soutěží je uspořádána
tak, aby se jí mohly zúčastnit všechny kroužky, to znamená, že
nejdříve proběhnou oblastní kola a tři nejlepší jednotlivci v kategorii starších žáků postupují do celostátního kola. Od roku
2011 byla zavedena mezinárodní soutěž, v loni byla v Rakousku,
letos bude v Polsku. K účasti se přihlásilo 22 států.
Zlatá včela je složena z pěti disciplin a uspět není vůbec jednoduché. Začíná vědomostním testem, úkolem je správně odpovědět na 30 otázek. V mikroskopování musí žáci poznat preparát, u včelařských pomůcek musí určit název a způsob jejího
použití. Další zkouškou je praxe. Při ní musí žák popsat správný
postup, jak ošetřovat včelstvo v různých stadiích rozvoje včelstva. S živým včelstvem se pracuje až v celostátní soutěži. Obtíž-
14
ná je botanika. Podle ratolestí musí poznat strom nebo rostlinu,
k tomu přidá podrobnější popis významu rostliny pro včely.
Soutěže probíhaly už dávno před založením našeho kroužku, po vzniku kroužku se Zlaté včely pravidelně zúčastňujeme.
A letos to bylo již po šestnácté. Oblastní kolo proběhlo v Sazovicích u Otrokovic. Z celého kraje se zúčastnilo celkem 104
soutěžících žáků z 20 kroužků, my jsme byli nejúspěšnější. Zvítězil Mário Herák, čtvrtý byl Honza Miklíček, osmý Petr Lstibůrek. Do květnového celostátního kola postoupil přímo Mário,
Honza se připravuje jako první náhradníky a dá se očekávat, že
pojede také. V historii soutěže v naší oblasti se zatím žádnému
kroužku nepodařilo zvítězit, být čtvrtý a ještě osmý. Pro mne,
pro vedoucího kroužku, je to opravdu potěšující dárek.
Při příležitosti vzpomínaného jubilea si trochu zalistujme i v
historii našeho soutěžení, nejzajímavější bude asi naše úspěšnost. Je vhodné připomenout minulé vítěze: Vít Nešpor, Pavel
Peprník (2x), Radim Schotl, Petr Nedbal, Vojtěch Blažek, Marek Bedřich (3x), Mário Herák (3x). Celkem jsme zvítězili 12x,
v posledních šesti letech jsme nedali nikomu šanci.
-František Nešpor, vedoucí včelařského kroužku-
profil
www.onves.cz
SPOLKY - kultura
Další beseda se zajímavým hostem
Místní organizace Svatu tělesně postižených pořádá každoročně
jednu nebo dvě besedy na zajímavé
téma. V minulosti jsme si pozvali naše
rodáky: Luďka Galušku, Vladimíra
Teťhala, včelaře Františka Nešpora.
Uskutečnila se i beseda s policejním
mluvčím Alešem Mergenthalem.
Letos v březnu přijal pozvání Jiří Severin, původní profesí
učitel, dnes kulturní pracovník a zakladatel muzea lidových pálenic ve Vlčnově. Téma besedy bylo opravdu veselé - Od písničky až ke slivovici. Ve svém povídání se zaměřil na vývoj písní
a muzicírování v našem regionu. Dříve se hrálo a zpívalo spontánně v hospodách, při různých veřejných a rodinných oslavách,
později se hudba vyvíjela spíše k organizované jevištní formě
a té bezprostřednosti už tolik není ani dnes. V Uherském Hradišti to byla především cimbálovka, zatímco v okolních vesnicích
se více rozvíjela dechovka.
Interpretace hudby je však dnes změněná nejen jiným nástrojovým obsazením, ale i tím, že lidová píseň je živý materiál
a muzikanti ji v každé generaci i vesnici podávají po svém. Zají-
mavý je pojem „šraml“, který vznikl podle vídeňského muzikanta Johanna Schrammela. Ten založil hudební seskupení, které
hrálo dobové šlágry, přičemž hudební soubor se skládal z houslí, harmoniky a dechových nástrojů. Z našich občanů vzpomněl
známého folkloristu a hudebníka pana učitele Josefa Botka.
V poslední části besedy zavzpomínal na vznik muzea lidových
pálenic. Povyprávěl řadu legračních příhod při shánění starých
domácích aparatur na výrobu alkoholu.
-Vaj-
Pokračují tradiční besedy na památkovém domku
Dne 18. 3. jako každé třetí úterý v měsíci se uskutečnila
Smažená beseda. Na stolech besedníků a besednic se objevily
milostě, koblihy a báleše, k tomu zavoněl čaj se slivovicí a hned
bylo veselo. Jako překvapení vběhl do místnosti fašankový kůň
a vypadalo to, že je ještě od fašanku pěkně unavený. Když však
dostali dva taškáři v něm po štamprli, tak začal i zpívat. Tak opět
jsme se sešli a v dobrém duchu si povykládali. Jen připomenu, že
pochovávání basy se letos konalo na Domečku a že se to mnohým líbilo.
Dne 15. 4. se konala na domečku Vajíčková beseda s ukázkou velikonočních dekorací. Jako vždy jsme se dobře pobavili
a pochutnali si na domácích vajíčkových pomazánkách. Sešlo
se asi deset druhů pomazánek s vajíčky a stálo za to ochutnat
www.onves.cz
profil
třeba vajíčka s medem nebo se zelím. Na besedě bylo k vidění
také několik velikonočních dekorací na stůl nebo k zavěšení na
zeď nebo dveře. Vajíčka se tradičně pojídají o Velikonocích, má to
svou hlubokou symboliku obnovy plodnosti, ale také praktickou
stránku, kdy si člověk potřeboval po dlouhé zimě doplnit energii.
Pozvánka na Medovou besedu.
Dne 20. 5. v 17 hodin se bude konat na domečku Medová beseda, přijďte ochutnat čerstvý med a medovinu. Bude probíhat
také ukázka odlévání svíček ze včelího vosku. Všechny srdečně
zveme.
-JB-
15
téma - recyklace odpadu
Staré elektro odevzdejte k recyklaci, je to zadarmo!
Zdaleka ne všechno, co domácnosti už nepotřebují, musí
skončit v popelnici a pak na skládce nebo ve spalovně. Stále
větší důraz se dnes klade na maximální využití všech materiálů,
které lze znovu použít. Stručně se tento přístup dá vyjádřit heslem „Nejlepší odpad je ten, který nevznikne“.
Proto doma odpad třídíme. Je to sice o něco pracnější, než
všechno smetí vysypat na jednu hromadu, přijde nás to ale mnohem levněji. Platíme totiž jen za likvidaci směsného komunálního odpadu. O obaly nebo třeba staré elektro se na konci životního cyklu postarají jejich výrobci.
Vysloužilé elektrospotřebiče v současnosti celosvětově tvoří asi pět procent hmotnosti pevného domácího odpadu, tedy
zhruba tolik jako plastové obaly.
Odsáváni freonu z lednice
Množství elektroodpadu roste
Všichni Evropané vyprodukují ročně na osm milionů tun
elektroodpadu, jeho množství přitom rok od roku roste. Proto
vznikl celý systém sběru, evidence a dopravy starých spotřebičů
ke zpracovatelům, který končí recyklací a návratem drtivé většiny použitých materiálů do výroby.
Výrobci a dovozci se v České republice přiklonili k osvědčenému modelu vytvořenému a prověřenému nejprve ve
skandinávských zemích. Založili takzvané kolektivní systémy,
neziskové společnosti, které zajišťují plnění jejich zákonných
povinností.
Míst zpětného odběru stále přibývá
Díky tomu máme všichni možnost zcela zdarma odevzdat
jakýkoli vysloužilý elektrospotřebič na nejbližším místě zpětného odběru. Jen největší z českých kolektivních systémů ELEKTROWIN jich za osm let své existence vytvořil na 12 000. Další stále přibývají. Jde o to, aby to nikdo neměl se svou starou
lednicí, pračkou nebo třeba elektrickou zahradní sekačkou na
nejbližší sběrné místo příliš daleko.
Abychom mohli nabízené možnosti využít, musíme splnit
vlastně jen jednu, ale důležitou podmínku. Odevzdávaný spotřebič nesmí být zbaven žádné důležité části. Pokud se totiž
pustí do demontáže někdo jiný než odborník na zpracování,
disponující vysoce specializovanou technologií, dochází k úniku škodlivých látek, které mohou velmi vážně poškodit životní
prostředí.
16
Typickou ukázkou jsou
freony ze starých lednic, které zvětšují ozonovou díru.
Kvůli tomu se také taková
lednice bez kompresoru bere
jako odpad a za jeho zpracování bychom už museli platit.
Recyklace nahrazuje ubývající zdroje surovin
Zásoby nerostných surovin na celém světě neustále klesají.
Dnes už navíc nejde jen o uhlí nebo železnou rudu. Moderní výrobky, především elektronika se například neobejdou bez kovů
vzácných zemin.
Ty patří mezi vůbec nejdražší materiály, které se využívají
při výrobě spotřebičů. Jsou zhruba
200 krát dražší než zlato, jejich zdroje jsou přitom velmi omezené co do
množství i lokalit výskytu. Jejich naleziště se z velké části soustřeďují například v Číně. Ta ale – stejně jako další
země s prudce se rozvíjejícími ekonomikami – stále výrazněji omezuje export těchto surovin. Důvod je prostý
– začala je využívat sama.
Typickým představitelem spotřebičů, jejichž výroba se bez těchto
vzácných kovů neobejde, jsou telefony. Mezi prvky, které z nich dělají
to, čím jsou - lehké přístroje s věrným
zobrazováním a kvalitním zvukem patří Yttrium, Lanthan, Cer, Praseodym, Neodym, Europium, Gadolinium, Terbium a Dysprosium.
Urban mining čili městská těžba
Evropská unie klade stále větší
důraz na důslednou recyklaci elektrospotřebičů po skončení jejich životnosti. Hovoří se o urban mining, tedy
městské těžbě. Nemůžeme si zkrátka
dovolit nechat všechny cenné a opakovaně použitelné suroviny
zahálet ve spotřebičích odstavených ve sklepech a garážích nebo
vyvezených na skládky. Je třeba z nich tyto suroviny dostat zpět
a vrátit je do výroby.
Moderní technologie, jimiž dnes disponují zpracovatelské firmy, umožňují efektivně separovat jednotlivé materiály,
z nichž jsou elektrospotřebiče vyrobeny. Drtivou většinu jich
pak lze využít jako druhotné suroviny.
Jde především o kovy, v menší míře o plasty a další materiály. Opakovaně je tak možné využít téměř 90 procent hmotnosti
spotřebičů, které definitivně dosloužily.
Typickým zástupcem domácích spotřebičů, které se ve velké
míře vyskytují ve zpětném odběru, je třeba populární mikrovlnka.
Největší podíl materiálů používaných při její výrobě tvoří
železo. Na celkové hmotnosti přístroje se železné komponenty
podílejí téměř 57 %. Významnější podíl pak má ještě sklo (16
%) a plasty (12 %).
Recyklace není výdělečný byznys
Odborná recyklace navíc zaručuje, že naše životní prostředí
neznečistí různé škodliviny, které jsou ve spotřebičích obsaženy.
Může jít například o oleje a další maziva, nejtypičtějším příkladem jsou patrně freony používané dříve v chladicích zařízeních.
To vše má ale jeden háček: zpracování, které zohledňuje
všechny tyto požadavky, není výdělečnou činností. Celý systém
zpětného odběru a recyklace starých spotřebičů může fungovat
jedině díky financování zodpovědnými výrobci, kteří se sdružili
v kolektivních systémech, jako je ELEKTROWIN.
profil
www.onves.cz
téma - recyklace odpadu
www.onves.cz
profil
17
KULTURA
Jaký byl fašank 2014
První březnové ráno letošního roku nás přivítalo sluníčkem
a teplem. Jak jinak, když už začalo to očekávané meteorologické jaro. Mou radost z pěkného dne vystřídalo zděšení, když jsem
na místě srazu u hasičské zbrojnice napočítala 7 lidí. Přemýšlela
jsem, zda celou akci nezrušit.
Vzápětí začala přicházet chasa a hned bylo veseleji. Přijel
vůz pana Šuránka s pátým kolem u vozu. Letos bylo opravené
a s nově oblečenými figurami DEN a NOC. Opravila je paní
Kostrůnková, která vše stihla prakticky přes noc. Moc jí děkujeme. Cimbálovka se usadila na vůz a vyrazili jsme.
Projeli a prošli jsme Chylice, kde míváme pravidelné zastávky. Jsou tací, kteří nás vítají v otevřené garáži či před domem,
pohostí všechny účastníky průvodu, přispějí do pokladničky
a ještě nabodnou na šavli něco na večerní zábavu. No, a něco
pro zahřátí nechybí u nikoho. Po obědě na Domečku, kde se podával (můžeme říci) tradiční zvěřinový guláš od L. Hoffmanna,
se k nám přidala dechová hudba Šarovec z Hluku. Prošli jsme
každý kout a každou uličku, pozdravili se se všemi, kteří nám
chtěli otevřít, prohodili pár slov či „dali delší řeč“. Novovešťané
průvod očekávali a bylo vidět, že si na nově obnovenou tradici
zvykli a rádi nás vidí.
Při putování vesnicí jsme se letos zastavili i na DPS. Zazvonili jsme na všechny zvonky, muzikanti zahráli v hale svižný
kousek a obyvatelé se hrnuli ven jako včelky za sluncem. Jedna z obyvatelek domu slavila ten den narozeniny, a tak si před
vchodem do budovy dokonce i zatančila. Všichni byli nadšeni.
Radost mi udělala chasa. Stárek nechal zhotovit nové šavle
pro tradiční fašankový tanec. Děvčata přišla v různých maskách,
velice mile nás překvapilo jejich množství a různorodost: andě-
lé, čerti, klauni, vlk (co hledal na inzerát Karkulku), cikánky,
černé vdovy. Nechyběli ani modernější Křemílek nebo Rákosníček. A nejhezčí maska? Letos asi dvě Hastrmanky (mamka
Blanka si dala velkou práci), byly opravdu skvělé!
Na druhé straně bylo i velké zklamání a rozčarování z účasti
dospělých. Snad se projevilo, že začaly jarní prázdniny a některé
rodiny odjely na dovolenou.
Fašank má svá pravidla a své klasické postavy = masky.
V průvodu nemá chybět medvěd, slamák nebo kobyla. Medvěda
máme, slamák je strašlivě těžký, takže ho může nosit jen urostlý
šohaj, každého potom týden bolí za krkem. Jan Botek letos připravil novou kobylku. Vymysleli s kamarádem uchycení hlavy
pro pohodlné nošení. V předvečer fašanku jsem ještě dodělala
hřívu a ocas. Jenže ouha – ráno nebyl nikdo, kdo by masku oblékl. Prostě nejsou lidi, kteří si troufnou na celodenní chození,
tančení, zpívání. A večer ještě tančit na zábavě! Škoda.
Obchůzku jsme šťastně zakončili na historickém domku.
Večer byla beseda u cimbálu s pochováváním basy. Letos
trochu netradičně – na Domečku. Ale poradili jsme si i s tím.
Hasiči půjčili židle pro pohodlnější sezení, upravili jsme provoz,
připravili bufet a šatnu. Muzikanti si přizvali ještě klarinetistu
a ti, co je poslouchali celou dobu, byli nadšeni. Mladí si nachystali sezení na dvorku, takže se tančilo uvnitř i venku. S klidným
svědomím mohu napsat, že na fašank bylo narváno. Ti, co přišli,
určitě nelitovali. Když pominu některé maličkosti, myslím si, že
vše dopadlo tak, jak mělo a jak jsme si představovali. Tož na rok
zas na fašanku. A tentokrát všichni!
-RA-
Velikonoční tvořivé dílničky
Dne 6. 4. 2014 proběhly v obchůdku JasMin tvořivé velikonoční dílničky. Kdo měl zájem, mohl si vyzkoušet a naučit se
zdobení kraslic reliéfní technikou. Celkem 18 maléreček a malířů si vyzkoušelo pod vedením Jany Mikulcové tuto techniku.
Všichni byli moc šikovní a odnesli si nádherně vlastnoručně nazdobené kraslice.
18
Jana Mikulcová se věnuje malování kraslic již 20 let a svoji
dovednost zdobení kraslic představila v pořadu České televize
Toulavá kamera, který jste mohli vidět shodou okolností rovněž
6. dubna letošního roku na programu ČT1.
- J. Mikulcová -
profil
www.onves.cz
KULTURA
Kraslice Jany Mikulcové putovala na Pražský hrad.
11. dubna 2014 se konala ve Španělském sále Pražského hradu charitativní aukce designových kraslic zdobených známými
osobnostmi. Aukci pořádal Nadační fond Miloše Zemana. Jednu kraslici nazdobil sám prezident Miloš Zeman opatřil ji svým
podpisem. Krásnou kraslici připravila i první dáma paní Ivana
Zemanová.
Každá kraslice byla vysoustružená z dubového dřeva, vážila
1 380 gramů, po obvodu měřila 48 cm a na výšku měla 28 cm.
Celkem bylo v dražbě 27 kusů těchto maxi vajíček, ručně
malovaných známými osobnostmi. Zdobili Daniel Hůlka, Dáda
Patrasová, Felix Slováček, Jadran Šetlík, Vlasta Kahovcová, Marián Vojtko, František Ringo Čech, Petr Urban a další. Za tradiční malérečky jsem byla oslovena já a byla to pro mě opravdu
Po aukci jsem byla představena panu prezidentovi a první
dámě i dalším známým osobnostem. Jsem moc ráda, že se Ostrožská Nová Ves zase trošku zviditelnila i díky mojí kraslici.
Byl to nádherný den s prohlídkou hradu, hradní knihovny,
Svatovítské katedrály, Svatovítského pokladu i s oceněním mojí
dvacetileté práce zdobení kraslic.
Jana Mikulcová
veliká pocta. Poměřit své umění s takovými osobnostmi, mezi
nimiž byli i akademičtí malíři a akademický sochař.
Aukci moderoval Marek Vašut a aukce se zúčastnil i prezidentský pár. Celkem bylo na aukci v sále 400 lidí, atmosféra byla
velmi slavnostní a důstojná.
Vejce pana prezidenta se vydražilo za nejvyšší cenu - za
750 000 Kč. Jaké bylo moje překvapení, když moje kraslice mezi
těmi všemi známými jmény byla vydražena hned po panu prezidentovi za cenu hodně převyšující ostatních 25 vajec; za cenu
115 000 Kč. Byl to skvělý pocit, když po překročení hranice 100
000 (které už nikdo jiný nedosáhl) celý Španělský sál zašuměl
a všichni začali tleskat.
www.onves.cz
profil
19
KULTURA
Mezinárodní výstava vín v naší vinotéce
Návštěvníky z celé republiky znovu přilákal 13. ročník mezinárodní výstavy vín U sv. Vavřinca. Každý z návštěvníků obdržel
dárkovou čokoládu určenou ke kombinaci s červenými víny.
Lidé, kteří mají vztah k vínu, jsou prostě všude a je příjemné zaslechnout, jak při degustaci rozebírají vzorky společně
návštěvníci z Prahy, Ostravy, Volyně či blízkého okolí. Ve spolupráci s Řeznictvím u Kusáků bylo zajištěno pohoštění a bylo
jej doopravdy zapotřebí. Výstava začínala v 10:00 dopoledne
a končila ve 22:00 hodin. Jako každý rok byl se všemi degustátory průběh celé akce bezproblémový. Přitom přechutnat 227
vzorků z 16 zemí chtělo velmi zodpovědný přístup. Když jsme se
při odchodu zeptali pana starosty z Běchovic u Prahy, jak se mu
akce líbila, odpověděl diplomaticky otázkou: „Kdy že je další
ročník?“ Naštěstí známe odpověď - jako vždy první sobotu po
Velikonocích.
Výsledky 2014
Bílé víno suché
Sauvignon Blanc Yealands Estate Nový Zéland - Vinicola
Břeclav
Rulanské šede - Vitis Strážnice
Sylvánské zelené p. s. 2012 - Vinařství Chateau Lednice
Ryzlink rýnský Velký Sonberk - Vinařství Sonberk
Irsay Oliver - Vinařství Štěpán Maňák
Bílá vína se zbytkovým cukrem
Pálava v. z h. - Vinařství Pavel Skrášek
Ryzlynk vlašský Ořechová hora - Vinařství Volařík
Pálava v. z h. - Vinařství Stanislav Konečný
Pálava v. z h. - Vinařství U Kapličky
Ryzlink rýnský p. s. - Vinařství Bábíček /Vacenovský
Rosé claret dvě vína na 1. místě
Zwegeltrebe 2013 - Víno Hort
Frankovka- Vinařství Chateau Lednice
Červená vína
Merlot v. z b. - Vinařství Štěpán Maňák
Bracamonte reserva 2004 - Ribera del Duero (Španělsko)
Frankovka - Moravíno
Modrý Portugal v. z h. - Vinařství Popela
Cabernet Sauvignon - Karakter (Rumunsko)
Vlastní objev
Kolekce vinaře
Nejlepší design
Cena za zvláštnost
Noria - Víno Masaryk s. r. o.
Vinařství Stanislav Popela
Vinařství na soutoku
Medovina - Karel Černý, Volyně
-Roman Karbula-
Knihovna informuje
Místní knihovna nabízí na prodej vyřazené knihy za symbolickou cenu 1 Kč/ks. Přijďte si vybrat, je na výběr mnoho pěkných knih všech žánrů.
Oznamujeme také, že knihovna má nové webové stránky
na webové adrese //knihovna.onves.cz/. Najdete tady aktuální
informace z knihovny, půjčovní dobu, vstup do katalogu knih.
Můžete zjistit, jestli knihovna má ve fondu knihu, kterou hledáte. Ve čtenářském kontu si zkontrolujete, jaké knihy máte doma
půjčené a jak dlouho. Popřípadě si můžete u vypůjčených knih
prodloužit výpůjční dobu.
Na webu je také seznam nových knih, které knihovna za určité období nakoupila. Pokud nemáte zkušenosti s hledáním na
internetu, v knihovně vám můžeme ukázat, jak si vše na webu
knihovny najít.
Připomínám také, že starší a hůře chodící občané mají možnost využít zdarma donáškovou službu knih do domu. Bližší
informace na telefonu knihovny 603 823 942 nebo na e-mailu
[email protected]
Přijďte do knihovny, je v ní dobře! Těšíme se na vás.
-H. Uherková, knihovnice-
Výběr z nových knih:
NAUČNÁ LITERATURA
Nejlepší detoxikace léčivými bylinami
Německá armáda za 1. světové války
Pečujeme o zdravý dětský chrup
Pokládání dřevěných, parketových a laminátových podlah
Naše chytré dítě
Vojska středověké Evropy
Výlety s dětmi
Jak žít dobře, zdravě a ekologicky šetrně
Bezlepkové recepty
20
BELETRIE
Bláha - Bůh na tripu
Lanczová - Dvakrát dospělá
Lafferty - Lazebníkova dcera
Galbraith - Volání kukačky
Quin - Noc jako ta dnešní
Gerritsen - Elixír mládí
Kafka - Proměna
Špačková - Když láska schází
KNIHY PRO DĚTI
Nejkrásnější pohádky o psech
Veselá říkadla, hádanky a omalovánky
pro nejmenší
O víle Jeřabince a jiné pohádky
Hustej internet
Hravá škola vaření
Pohádky pro neposlušné děti
Šílený profesor
Velká kniha o velkých traktorech.
profil
www.onves.cz
KULTURA
www.onves.cz
profil
21
historie
Školní rok 1959/60
Školní rok byl zahájen 1. září slavností v sále
Lidového domu za přítomnosti žáků, učitelů,
zástupců MNV, JZD,
SRPŠ, patronátního závodu Těžba štěrkopísku
a rodičů zejména žáků
I. tříd. Žáci prvních tříd
dostali kytičku, následovala kulturní vložka
a pozdravy hostů. Poněvadž plánovaná 9. třída
se neuskutečnila pro
malý počet přihlášených
žáků, měla škola zase 16
tříd, ale učeben jen 15,
proto obě třetí třídy měly
vyučování na směny.
Škola měla celkem 445
žáků. Smutná událost
se stala 7. 3. 1960, kdy
Rok 1959-60 I. B
zemřel žák VII. A třídy
František Boček na vnitřní zranění, které utrpěl při hře mimo
vyučování a které ohlásil svým rodičům již pozdě. Přišli se s ním
rozloučit všichni žáci a učitelé. Během prázdnin a školního roku
nastaly změny v učitelském sboru: přeloženi byli K. Holub, Z.
Ševčíková, M. Štěpánková, M. Múčková a E. Ingrová. Ustanoveny byly M. Bočková, E. Laiemanová, M. Záhumenská – Liasovská, J. Havránková, B. Kučerová, která od 1. 5. následovala
manžela do Karviné. I. AB D. Krybusová, T. Kubecová, II. AB
F. Vrbíčková, E. Stejskalová, III. AB V. Remeš, M. Bočková, IV.
AB D. Šálková, R. Přibylová, V. AB M. Balcárková, M. Liasovská, VI. AB B. Kučerová a E. Laiemannová, J. Míka, VII. AB
M. Ondračková, Z. Gottwaldová, VIII. AB L. Míková, J. Havránková. Ředitelem byl Josef Balcárek, zástupcem Fr. Gajdoš.
Další vyučující byli V. Miklík, Jana Bezděková. Z celkového počtu žáků 448 na konci školního roku neprospělo 16 žáků, z nichž
6 byla povolena opravná zkouška po prázdninách. Z nich však se
dostavili ke zkoušce 3 žáci a dva z nich zkoušku vykonali úspěš-
ně. Známku z chování 2. stupně obdrželo 10 žáků, 3. stupeň 1.
žák za krádeže v cizích domácnostech, v obchodě a ve škole,
nedocházení do vyučování a nekázeň. I když školní rok byl zkrácen pro II. celostátní spartakiádu, přece bylo vcelku ve všech
třídách školy dosaženo učebního cíle. V mimoškolní práci bylo
ustanoveno 5 kroužků: mičurinský, kanoistický, fotografický,
turistický a kroužek dovedných rukou. Několik žaček z 8. ročníku se svědomitě zúčastňovalo slavnosti na MNV – Vítání do
života s pěkným programem. Pod vedením M. Balcárkové a dalších pedagogů nacvičili žáci divadelní hru „Medová pohádka“.
Žáci se zúčastnili místní spartakiády, pak vystoupili na okresní
ve Veselí nad M. a na krajské v Uh. Hradišti. Pro žákyně osmých tříd byl uspořádán kurz malování kraslic, ukázku provedly
místní malérečky. Žáci vypomáhali MNV při zakládání nového
parku před hřbitovem, při vysazování a udržování, při výstavbě
zdravotnického střediska a při úpravě veřejných prostranství.
Pomáhali v místním JZD, ve státním statku Kunovice. Velká
Rok 1959-60 I. A
22
profil
www.onves.cz
historie
pomoc byla při výstavbě nové části dílen. Chrup žáků prohlédl odborný lékař a u všech byla provedena celková zdravotní
prohlídka. Spolupráce se SRPŠ byla velmi dobrá. Zajímali se
o práci ve škole, navštívili vyučovací hodiny, pomáhali při stavbě dílen, natírali okna, zhotovovali výzdobu školy. Žáci během
školního roku naspořili 25 150,42Kčs. Nejúspěšnějším střadatelem byl žák 5. B Fr. Vlk. Žáci během roku sebrali a odevzdali do sběru 2 590 kusů lahví, 6 331kg papíru, 4 176 kg hader,
463 kg kostí, 20 705 kg železa, 104 kg barevných kovů, 864 kg
makovic, 20 kg peří. Nejlepšími sběrači byli sourozenci Josef
a Zdena Hoferkovi. Průměrný denní počet vydaných obědů za
školní rok ve školní jídelně byl 133 obědů. Pro mateřskou školu
byly v kuchyni připravovány také přesnídávky a svačiny. Vařilo
se pro žáky i přes hlavní prázdniny. Do jídelny bylo zakoupeno
10 stolů a 50 židlí. Školní jídelnu vedla M. Balcárková a vedoucí
kuchařkou byla Ludmila Zalubilová. Ve dnech 13. 11. 1959 až
15. 2. 1960 byla provedena na škole inspekce krajským školním
inspektorem Dr. Hynkem Kohoutkem. Předmětem inspekce
byla: 1. úroveň vyučovací hodiny, 2. spojení školy se životem. Byl
přítomen vyučování u všech učitelů a s každým vyučujícím měl
pohovor o průběhu vyučovací hodiny. Na úseku spojení školy se
životem však našel mnoho nedostatků, protože mnozí učitelé na
zdejší škole nepracují mimoškolně a ani nedovedou ve vyučování využití této zásady, protože nevědí, co se v obci děje. 5 učitelů
dojíždí denně z Otrokovic a Gottwaldova. Úkoly nám uložené
v závěrečné poradě byly předmětem jednání. Vzhledem konání
druhé celostátní spartakiády školní rok byl ukončen předčasně
již 18. června slavnostním shromážděním na Lidovém domě.
Rozloučení ředitele školy se žáky a učiteli byli přítomní hosté,
kteří blahopřáli žákům k úspěchům a učitelům poděkovali za jejich péči ve výchově a vyučování. Přes prázdniny nastoupili malíři a natěrači, kteří provedli opravy v některých učebnách a taky
provedli olejový nátěr na chodbách. Pak nastoupili školníci, aby
umyli, vyčistili okna, podlahy a vše připravili na nový školní rok.
V Ostrožské Nové Vsi 15. 1. 1961.
Zapsal Josef Balcárek, ředitel školy.
Ze školní kroniky vypsala MV
Procházka po hřbitově aneb První lidovci
Při procházce po hřbitově si všímám nejstarších dat a nejstarších fotografií. Postupně mizí, jak mizí hroby z našeho hřbitova. V zadní levé části je pomník Jana Juráska, který zaujme svým
tvarem i datem 1867. Od tohoto pomníku se pak odvíjí příběh
muže, který byl prvním členem lidové strany v Nové Vsi a který
vstoupil do dějin obce. O tom v následujících řádcích.
Před první světovou válkou existovaly na Moravě dvě strany,
které se hlásily ke katolickým zásadám, a to strana katolicko – národní, jejímž známým představitelem v okolí byl kunovický starosta
Jan Fornůsek, a strana křesťanskosociální. Ještě před koncem války se předsednictva obou stran dohodla 10. září 1918 na sloučení
a vytvoření jedné strany. Tento proces byl završen 26. ledna 1919 na
I. všeobecném sjezdu Československé strany lidové. Hlavou strany se stal Msgr. Jan Šrámek. Strana měla na Moravě dva deníky
(brněnský Den a olomoucký Našinec) a okresní týdeník Slovácké
noviny, který vycházel v Uherském Hradišti. Na Slovácku byl
nejznámějším představitelem strany Antonín Cyril Stojan (1851 –
1923), tehdy olomoucký kanovník, poslanec za Slovácko ve vídeň-
Jan Jurásek
www.onves.cz
profil
ské říšské radě a pak v pražském parlamentu, který nesmírně pomohl zdejšímu lidu nejen ve vypjatých situacích, jako bylo zrušení
poslední roboty na Starohrozenkovsku kolem roku 1900, nebo za
povodní 1910. Stojan dobře znal i Novou Ves, při návštěvách sedával na kládách u zvonice a zde úřadoval. Podle Antonína Šuránka
to byl jeden ze dvou jeho trůnů, ten druhý byl později arcibiskupský
v Olomouci.
O počátcích lidové strany v Nové Vsi se stručně zmiňuje farní
kronika. Píše, že 12. dubna 1919 Novou Ves navštívil Antonín Cyril
Stojan a řečnil zde. O dva dny později, 14. dubna, byla pak založena
v místě Lidová strana. Předsedou se stal Jan Jurásek z č. 10, místopředsedou František Štěrba z č. 471, pokladníkem Antonín Peprníček z č. 29 a jednatelem František Tomanec z č. 69. Kteří byli další
lidovci, nevíme, ale tuto čtveřici můžeme považovat za stěžejní.
Zastavme se u jednotlivých osobností, nejen u prvního předsedy.
Jan Jurásek pocházel z prastarého rodu. V roce 1592 se uvádí
hospodář v Chylicích Matěj Jurásků, to je nejstarší zmínka o tomto
rodu, asi tři desetiletí před třicetiletou válkou. V josefínském katastru se uvádí, že v roce 1789 v Nové Vsi na čísle 10 hospodařil Petr
Jurásek. A zde se 20. června 1867 narodil Janu Juráskovi a jeho
manželce Anně, dceři Matěje Konečného, třetináka z Chylic, opět
syn Jan. Mladý Jan se 14. června 1892 v Nové Vsi oženil s Marií,
dcerou Antonína Bočka z Nové Vsi č. 58 a jeho manželky Barbory,
rozené Lekešové, narozenou 10. srpna 1874. Jejich manželství bylo
obdařeno čtrnácti dětmi, ale mnohé záhy zemřely. Jen při sčítání
v roce 1910 se uvádí, že doma s rodiči žili Josef (1893), Jan (1894),
František (1896), Antonín (1898), Marie (1900), Anna (1901)
a Matěj (1903). Jan Jurásek se vedle zemědělství a péče o početnou rodinu věnoval i veřejnému životu. V roce 1919 se stal předsedou a tedy členem číslo 1 Československé strany lidové v Nové
Vsi. Byl také členem místní školní rady. Rád jezdil na Antonínek,
zapřáhl své šimlíky do vozu, na poutním místě je nechal v lese a věnoval se poutním záležitostem. Nejvíce byl znám jako pokladník
v mlékárně, odtud jeho přezdívka Kasíř. Ovdověl 3. června 1940
a sám zemřel náhle, nezaopatřen, 11. června 1943. Pohřeb měl na
svátek sv. Antonína. Jeho hrob se zachoval a jméno na pomníku jej
stále připomíná.
František Štěrba se narodil v Dědině na čísle 33, a to dne 20.
prosince 1873 jako syn Tomáše Štěrby (narozen 1828) a jeho manželky Kateřiny (narozené 1831). Byl poslední ze šesti sourozenců,
nejstarší bratr Jan se narodil v roce 1854. František se 12. října 1898
oženil s Antonií Kusákovou a postavili si dům č. 471 v dnešní ulici
Dolní. Měli spolu čtyři děti, po porodu syna Františka matka zemřela, prý se utopila ve studni, a tatínek a čerstvý vdovec se musel
znovu oženit. Ještě v tom roce si vzal Marianu Hlůškovou a s tou
měl opět čtyři děti. I svoji druhou ženu František Štěrba přežil.
23
historie
Antonín Peprníček
V roce 1919 se zapojil do práce v lidové straně a 28. prosince toho
roku založil v jejím rámci stranu domkařů, které předsedal. Mariana Štěrbová zemřela 24. října 1936 a on sám 16. ledna 1944. Jeho
hrob se nezachoval.
Antonín Peprníček se narodil 6. července 1865 na Kopanicích
v dnes už neexistujícím domku č. 232. Jeho tatínek Jan byl domkařem, matka Apolonie byla dcerou Bartoloměje Kubice. Dne 30.
František Tomanec
24
František Štěrba
října 1888 se oženil s Kateřinou Nedbalovou (25. 4. 1871 – 15. 2.
1942). Je zajímavé, že oddavky jsou zapsány v chylické matrice a u
nevěsty je uvedeno číslo 57. Rodiče jsou Novovešťané, ale oba otcové už zemřeli. Zdá se, že Kateřina žila v Chylicích na č. 57, protože u ženicha je uvedeno číslo jeho rodného domu 232. Velký vliv
na Antonína měl jeho učitel Jelínek. Protože se Antonín zajímal
o zemědělství a chtěl hospodařit, pan učitel jej přiměl, aby koupil dům č. 29 v novoveské Dědině. Šlo zřejmě o zchátralé stavení,
proto zde Peprníčkovi před první světovou válkou začali stavět
nový dům. Antonín narukoval, bojoval na italské frontě, tak se
dům dostavoval až po skončení války. V roce 1919 se stal Antonín
členem a představitelem lidové strany. Často jej navštěvoval se
svými přáteli farář Mořic Luska a u Peprníčků, dnes bychom řekli,
že relaxovali, hráli karty. Ve volných chvílích se Antonín Peprníček
věnoval práci s dřevem, vyřezával všechno, co bylo doma potřeba.
Zemřel 23. srpna 1935, zaopatřil jej a pochoval Mořic Luska.
František Tomanec patřil také mezi příslušníky nejstaršího
rodu. V urbáři z roku 1592 se uvádí Jakub Tomanců, Prokeš Tomanců a Mikuláš Tomanů. Přípona –ec označuje zdrobnělinu, tedy
zřejmě v 16. století se Tomancovi vyčlenili z Tomanů. František se
narodil 1. dubna 1879 jako syn Jana Tomance a Marie, rozené Zajícové, na čísle 69. Jeho starším bratrem byl Antonín (1871 – 1956),
známý vůdce novoveských poutníků na Hostýn. 22. listopadu 1905
se oženil s Barborou Lučnou (23. 11. 1885 – 11. 11. 1979) z čísla 74.
Za první světové války narukoval a šel pěšky na pouť do Čenstochové, aby poděkoval Panně Marii za šťastný návrat a na památku
šťastného shledání oba manželé postavili nad Metudovým rájem,
jak se tehdy říkalo Na Kaňčovině, sochu svatého Antonína. Svěcení
sochy 27. června 1920 se stalo velkou a radostnou událostí, která
přitáhla obrovské zástupy lidu. Péčí rodiny a obce byla socha v minulém roce restaurována. Tomanec také inicioval postavení pomníku padlých, který byl posvěcen v roce 1925. František Tomanec
zemřel 7. září 1948 a manželka Barbora jej přežila o více jak třicet
let. Pocházela totiž z tvrdého, zdravého rodu, její sestra, provdaná
v Kvačicích, se dožila 103 let. Jména manželů Tomancových už na
hřbitově nenajdeme, jsou však na podstavci sochy sv. Antonína.
Tak pozastavení u jednoho hrobu nás přivedlo k myšlenkám
na více starých Novovešťanů a více starých obecních událostí.
Nezbývá, než poděkovat příbuzným prvních lidovců za zapůjčení fotografií, které tyto historické osobnosti připomenou.
Vladimír Teťhal
profil
www.onves.cz
HISTORIE
Za Ing. Jaroslavem Balaštíkem (1925 – 2014)*
Zemřelý Jaroslav byl především dlouholetým přítelem mého nejstaršího bratra, rolníka Františka, který Jaroslava předešel o 11 let
a leží jen několik metrů od místa pro uložení Jaroslava k poslednímu
odpočinku. Oba dva spojovalo nesmíření se s tím, co
jim diktatura jedné strany oběma provedla. Oba byli
zbaveni a okradeni o různě velký majetek, který oba
zdědili od svých rodičů. Jaroslav se musel dokonce
i vystěhovat ze svého majetku a byl i vězněn. Z třídní
nenávisti, do jeho přechodného novoveského bytu,
namontovali soudruzi i odposlouchávací zařízení **.
Jaroslav musel stále hledat nová zaměstnání. Jako
potravinář v lihovarech, konzervárnách a výzkumných ústavech. Proto musel tvrdě pracovat, často
i daleko od místa bydliště, aby uživil svoji rodinu.
Výsledky jeho tvůrčí práce se objevily později,
ve formě napsaných a vydaných mnoha knih, zabývajících se zavařováním ovoce a zeleniny a konzervováním potravin v domácnosti. Jaroslav často živě
vystupoval v brněnském rozhlase v pořadu s názvem
Apetit. Zde se zrodil i název ‚‚balaštíkování“ - pro
zavařování a konzervování potravin, ovoce, zeleniny
a marmelád s použitím mikrovlnné trouby. Rozhlasové diskusní pořady s redaktorkami brněnského rozhlasu je možno si i dnes stáhnout
z internetu. Na jeho besedách na různých místech v obcích a městech
Jaroslav zasvěceně přednášel, diskutoval a kvalifikovaně odpovídal na
dotazy posluchačů.
Já jsem se s Jaroslavem více seznámil až v posledním období.
V době, kdy sepisoval poslední knížky o vaření v tlakovém hrnci
a mikrovlnné troubě s názvem Vaříme rádi, ale ne každý den a poslední knihu Jak vypálit lepší slivovici. K této knize existuje i zdařilé video
pod názvem Jak vypít trnku. Pojednává o přípravě kvasu a správném
postupu při pálení slivovice. V digitálním videu Jaroslav i fyzicky vystupuje. Vím, že Jaroslav se podílel i na vzniku Novoveské kuchařky aneb
Jídla dávná i současná, vydané v roce 2010, kde sepsal celý úvodní text.
Jaroslav je majitel ochranné známky Okurkol, což je koncentrovaný
sladkokyselý kořeněný nálev do sterilovaných okurek, zeleniny a hub.
Také vím, že Jaroslav začal pracovat na novém, přepracovaném vydání knihy o vaření. Tu už asi dopsat
nestačil.
Jaroslav Balaštík (1925 – 2014), rodák z Mutěnic
u Hodonína, byl váženým občanem obce Ostrožská
Nová Ves. Po sametové revoluci se aktivně zapojil do
práce pro rozvoj a zvelebení obce. Byl zastupitelem
na obecním úřadě. Domnívám se, že měl zásluhu na
tom, že brzy po sametové revoluci byla v obci vybudována čistička odpadních vod. Pro vyzvednutí jeho
zásluh o rozvoj obce i jeho tvůrčí literární a odborné
činnosti pro společnost mu bylo v roce 2008 při příležitosti 750. výročí první písemné zmínky o obci uděleno zasloužené ocenění. Na slavnostním zasedání
zastupitelstva obce byl jmenován čestným občanem
obce Ostrožská Nová Ves.
Skutečnost, že Jaroslav vstoupil do širšího povědomí v České republice a na Slovensku, jsem se dočetl i na internetu. Je tam napsáno, že Jaroslav je postarší pán, věčně
veselý a usměvavý. A také, že byl velice obětavý a pracovitý člověk.
Jeho sklepní experimentální laboratoř s tlakovými hrnci, mikrovlnkami, teploměry, tlakoměry, časoměry a ostatním pomocným zařízením,
bohužel osiřela.
Ano, tak jsme Jaroslava znali a tak si ho budeme pamatovat. Tak
na něj budeme i vzpomínat - jako na zavařovacího všeuměla. Ať je mu
místo posledního odpočinku novoveského hřbitova zemí lehkou.
*Napsáno k pohřbu Ing. Jaroslava Balaštíka, konaném dne 11. 4.
2014 v kostele svatého Václava a na hřbitově v Ostrožské Nové Vsi.
**Jelena Balaštíková: Paměť, Ucho. Novoveský Profil, ročník I., červenec – srpen (1991).
- Václav Stužka, novoveský rodák -
Jaroslav Balaštík nebyl domácí rodák. Přišel na svět 4. července 1925 v Mutěnicích, velké slovácké vesnici na Hodonínsku. Rod
Balaštíků patřil mezi staré rody, byl svázán příbuzenskými pouty
s množstvím rodů, které tvořily historii obce. Rodina poskytla Jaroslavovi potřebné zázemí, mimo rodinu měl na mladého Jaroslava silný vliv místní farář Vincenc Bednář, podobně jako později na hodonínském gymnáziu profesor náboženství Florian. Tyto vlivy mladého
Jaroslava pevně připoutaly ke katolické víře, pochopitelně krom rodinného prostředí. To mu nabídlo také zájem o přírodu, a tak Jaroslav studoval v Brně na Vysoké škole zemědělské a stal se inženýrem.
V roce 1949 se přiženil do Ostrožské Nové Vsi. Vzal si Jelenu
Charuzovou, dceru místního statkáře, tehdy už bez statku, naopak se
špatným „kádrovým posudkem.“ Vychovali spolu tři děti, dceru Janu
a syny Jaroslava a Jiřího. Protože byli vystěhováni z původního bydliště, bydleli v nájmu v Dědině a později si postavili dům v dnešní ulici
Za Kostelem. Zde pak prožili manželé Balaštíkovi více jak půl století.
Ing. Balaštík se zajímal o konzervování ovoce. Pracoval ve Frutě
v Mařaticích, kde dosáhl vynikajícího postavení. Ač se neangažoval
politicky, angažovanost na „nesprávné“ straně mu vynesla vězení. Přesto
byl nadále respektován jako přední konzervárenský odborník. Pracoval
také ve výzkumném ústavu v Bratislavě, učil na konzervárenském
středisku v Bzenci, svoji profesní kariéru končil v brněnské Alimě. Psal
o konzervování, jeho práce vycházely znovu a znovu, nejen česky, ale
když v 70. letech nesměl publikovat v tehdejší České socialistické republice, tak na Slovensku, byly také překládány do ruštiny, maďarštiny a srbštiny. Jako důchodce se nadále věnoval psaní, mnozí mají doma jeho
Konzervování v domácnosti z roku 2001, Vaříme rádi!(ale ne každý den
…) z roku 2008, Jak vypálit lepší slivovici z roku 2010 či Novoveskou kuchařku, na které se také významně podílel. Krom toho se věnoval přednáškové činnosti, kdysi pro Svaz žen a zahrádkáře, v posledních letech
v brněnském rozhlase v pořadu Apetit. Tato jeho aktivita mu vydržela
do posledních měsíců dlouhého života.
Už jako důchodce na konci roku 1989 byl s tehdejším duchovním
správcem P. Antonínem Kupkou iniciátorem vzniku Občanského
fóra, aktivně se podílel na formování správy obce ve změněných podmínkách, byl členem obecní rady, spoluzakladatelem ODS a především redaktorem Novoveského Profilu. Zůstanou mi trvale v paměti
různé události, kterých jsme se zúčastnili, jako posezení u něj v obyváku, kdy se rozhodovalo o volbě prvního starosty a místostarosty
v roce 1990, nebo posezení nad koncepcí obecního časopisu, která
byla jeho dílem a já dodal jen název a hlavičku, kterou na moji prosbu namaloval jeden student hodonínského gymnázia, a naše spolupráce na Profilu v dalších letech. Dalo by se pokračovat ve vzpomínkách dál, ale tyto dvě uvádím jako maličkost do dějin obce. Velký
zájem měl i o spolek Paměť, který v naší obci mapoval některé stinné
stránky starého režimu, jak bylo počátkem 90. let zvykem. Podařilo
se tak shromáždit některé informace a vzpomínky zajímavé pro historický obraz obce.
Ing. Jaroslav Balaštík byl ve svém oboru prvotřídní kapacita, ale
více byl vážený a respektovaný mimo obec, ale to už tak bývá. Neměl
vždy pro všechny snadnou povahu, ale s neúmornou pracovitostí nabízel své odborné znalosti i osobní společenskou angažovanost do
služeb druhých lidí bez ohledu na společenské postavení, politické či
jiné přesvědčení. Smrt, která uzavřela jeho život v sobotu 5. dubna po
těžké nemoci v hradišťské nemocnici, a byl na ni dobře jako katolík
připraven, nám nabídla ohlédnutí za jeho životem pestrým, bohatým
a pro nespočet známých, čtenářů a posluchačů přínosný. Ještě za života se Ing. Jaroslav Balaštík stal čestným občanem Ostrožské Nové
Vsi (pomíjím zde jiná jeho uznání a ocenění), nyní víme, že toto ocenění bylo více než oprávněné. Jméno Ing. Jaroslava Balaštíka bude
trvale patřit mezi nejvýznamnější jména spojená s naší vesnicí.
www.onves.cz
profil
Vladimír Teťhal
25
historie
Novovešťané roku 1857
Č. 178 – Jan Lopata, 1822, m. Barbora, 1820, syn Jan, 24.6.1857,
dcera Kateřina, 1846, dcera Mariana, 1850.
Č. 179 – Jan Lopata, 1810, m. Barbora, 1816, syn Jan, 2.9.1840,
syn Josef, 7.10.1843, syn František, 12.7.1851, dcera Kateřina, 1846,
dcera Mariana, 1834.
Č. 180 – Jakub Husek, 1813, m. Kateřina, 1826, syn František,
29.11.1852, syn Jan, 18.4.1855, dcera Mariana, 1850, bratr Antonín
Husek, 1835.
Č. 181 – Josef Pavlíček, 1782, m. Barbora, 1787, dcera Mariana,
1810. 2. byt – Antonín Soják, 1813, m. Kateřina, 1813, dcera Mariana, 1841, dcera Alžběta, 1845, Mariana Klečánková, 1840. 3. byt
– Anna Weinhönigová, 1790.
Č. 182 – Martin Červenák, 1817, m. Kateřina, 1829, syn Jan,
4.6.1841, syn František, 16.1.1843, syn Antonín, 23.11.1844, syn Martin, 9.11.1850, dcera Anna, 1847. 2. byt – Antonín Červenák, 1788,
m. Kateřina, 1790.
Č. 183 – Antonín Vrbík (později psáno Verbík), 1822, m. Kateřina 1822, syn Josef, 10.3.1844, syn Jan, 21.10.1845, syn Tomáš,
8.12.1849, syn Martin, 5.11.1852, dcera Mariana, 1848, dcera Kateřina, 1854, dcera Barbora, 1856, bratr Matěj Verbík 1817, švagrová
Mariana Vrbíková. 2. byt – Mariana Vrbíková, 1795, dcera Antonie,
1821, dcera Kateřina, 1836.
3. byt – Eleonora Slezáková, 1815, 4.
byt – Jan Ťok, 1820, m. Mariana, 1821, dcera Filomena, 1844.
Č. 184 – Martin Nedbal, 1820, m. Mariana, 1828, syn Matěj,
1.2.1843, syn Josef, 3.3.1849, dcera Mariana, 1855.
Č. 185 – František Botek, 1814, m. Kateřina, 1826, syn Jan,
24.6.1849, syn Matěj, 6.2.1852.
Č. 186 – dědicové Hlůškovi. Mariana Hlůšková, 1817, syn Antonín, 24.5. 1845, syn Martin, 24.10.1947, syn Josef, 15.8.1850. 2. byt
– Dominik Dočekal, 1822, m. Anna, 1823, syn František, 7.7.1855.
Č. 187 – Matěj Potrusil, 1809, syn Matěj, 16.2.1835, syn Jakub,
6.7.1846.
Č. 188 – Magdalena Jelénková, 1807, syn František, 27.7.1836,
syn Jan, 23.4.1843, dcera Kateřina, 1845, dcera Terezie, 1849. 2. byt –
František Podlas, 1810, m. Terezie, 1800, syn Jakub, 1831, syn Tomáš,
9.9.1838.
26
Č. 189 – Anna Satorová, 1809, syn František, 1829, syn Ondřej,
9.11.1832, syn Matěj, 12.2.1837, dcera Kateřina, 1839, dcera Anna, 1842.
Č. 190 – František Machalík, 1805, m. Anežka, 1823, syn Jiří, 18.4.1855,
dcera Maria, 1846, dcera Apolonia, 1848, dcera Kateřina, 1850.
Č. 190 b – Martin Jurásek, 1828, bratr Matěj, 1833, sestra Rosalie, 1835, sestra Marie, 1838. 2. byt – Anna Grygová, 1820, syn František, 21.11.1835. syn Jan, 1833, dcera Anežka, 1849.
Č. 191 – Šimon Popelka, 1811, m. Anna, 1823, syn Josef, 8.1.1837,
dcera Mariana, 1834, dcera Anežka, 1844, dcera Kateřina, 1851,
dcera Anna, 1854.
Č. 192 – Antonín Kožela, 1822, m. Apolonie, 1827, syn Jiří, 1849,
syn František, 3.1.1852, dcera Anna, 1857.
Č. 192 b – Martin Lukáš, 1821, m. Mariana, 1826, dcera Mariana, 1857.
Č. 193 – Jan Fornůsek, 1821, m. Mariana, 1824, syn Jakub Gryga,
7.7.1850, dcera Anna Fornůsková, 1854.
Č. 193 b – Václav Lučný, 1813, m. Barbora, 1820, syn František,
1.4.1841, syn Martin, 2.11.1857, dcera Mariana, 1839, dcera Johana, 1851.
Č. 194 – Martin Pištěk, 1810, m. Anežka, 1818, dcera Kateřina,
1846. 2. byt – Kašpar Vodárek, 1788, výminkář, m. Apolonie, 1788.
Č. 195 – Alžběta Jelénková, 1817, syn Matouš, 1832, syn Matěj,
16.2.1843.
Č. 196 – majetek obce – Antonín Popelář, 1801, m. Josefa, 1805,
syn Jan, 1833, voják, syn František, 10.10.1838, dcera Františka, 1831,
dcera Mariana, 1840.
Č. 196 b – majetek obce – Jan Zapletal, 1816, m. Magdalena, 1822,
syn František, 6.12.1849, syn Matěj, 7.10. 1852, dcera Mariana, 1846,
dcera Barbora, 1847, dcera Františka, 1855, dcera Kateřina, 1857.
Č. 197 – Jakub Kusák, 1797.
Č. 197 b – Jan Hlůšek, 1827, m. Terezie, 1820, syn Tomáš,
15.12.1854, dcera Mariana, 1847, dcera Alžběta, 1857. Marie Glatzová, 1847, vdova Rosalie Glatzová, 1802.
Č. 198 – Václav Tureček, 1802, m. Alžběta, 1812, syn Jan, 6.1.1840,
syn František, 31.1.1842, dcera Mariana, 1840.
Č. 198 b – Václav Gavlas, 1817, m. Mariana, 1820, dcera Kateři-
profil
www.onves.cz
HISTORIE
na, 1849, dcera Markéta, 1852, dcera Alžběta, 1856.
Č. 199 – Matěj Juřička, 1805, patentový invalida, m. Veronika,
1797, dcera Barbora, 1836, dcera Magdalena, 1839.
Č. 200 – Jan Slezák, 1827, m. Barbora, 1823, dcera Alžběta, 1856,
nevlastní syn Jan Slezák, 9.5.1845. 2. byt – Mariana Malcová, 1800,
dcera Anežka, 1829, v Uh. Hradišti, dcera Apolonie, 1825, v Uh.
Hradišti.
Č. 201 – Jiří Křápek, 1807, m. Anna, 1817, dcera Rosalie, 1836,
na Předměstí Ostroh, dcera Anna, 1850.
Č. 202 – Anna Bočková, 1834, vdova, syn František, 2.4.1857. 2. byt
– Kateřina Sopuchová, 1799, vdova, dcera Mariana, 1822, svobodná,
její syn František Sopuch, 2.4.1856 a dcery Františka Sopuchová, 1843,
Mariana Sopuchová, 1850. Dcera majitelky Kateřina Sopuchová,
1827, v Kunovicích, Anežka Sopuchová, 1830, v Chylicích.
Č. 203 – neobydlen, majitelka Apolonie Červenáková z č. 146.
Č. 204 – Antonín Mička, 1814, m. Anna, 1816, syn Josef,
24.3.1842.
Č. 205 – Antonín Lučný, 1809, m. Mariana, 1819, syn František,
10.1.1852, dcera Apolonie, 1845, dcera Mariana, 1850.
Č. 206 – Josef Jurásek, 1806, m. Kateřina, 1813, syn František,
1840, zedník, syn Jan, 3.4.1842, syn Tomáš, 3.12.1844, syn Antonín,
26.5.1854, syn Jakub, 12.7.1856, dcera Mariana, 1833, dcera Barbora, 1835, dcera Kateřina, 1838, dcera Anna, 1851.
Č. 207 – Pavel Popelář, 1810, m. Anežka, 1811, syn Jan, 25.5.1842,
služba v Ostr. Lhotě, syn Jiří, 19.4.1844, dcera Markéta, 1838, dcera
Mariana, 1851.
Č. 208 – Jiří Kusák, 1807, m. Mariana, 1810, syn Václav, 1834, voják, syn Jan, 23.1.1840, syn Tomáš, 15.10.1842, dcera Kateřina, 1846.
Č. 209 – Cyril Glatz, 1827, m. Mariana, 1825, dcera Kateřina,
1854, dcera Mariana, 1856.
Č. 210 – František Malík, 1830, m. Mariana, 1834, syn Antonín,
29.5.1857.
Č. 211 – Michael Kusák, 1814, vysloužilec, m. Kateřina, 1823.
Č. 212 – Veronika Jelénková, 1817, vdova, syn František,
20.2.1842, dcera Anna, 1846.
Č. 212 b – Jiří Jurča, 1788, m. Anna, 1794.
Č. 213 – Jan Kunovjánek, 1834, m. Barbora, 1833, syn František,
30.5.1857.
Č. 214 – Mariana Kunovjánková, 1834, syn František, 7.10.1855,
dcera Kateřina, 1853, výminkářka Anežka Kunovjánková, 1796.
Č. 215 – Matouš Sýkora, 1802, m. Mariana, 1790.
Č. 216 – František Jurásek, 1807, m. Barbora, 1802, syn Matěj,
1826, v Hluku, syn Jan, 1832, voják, syn Ignác, 1832, voják, syn Jiří,
9.4.1839, dcera Markéta, 1835.
Č. 217 – Tomáš Jurásek, 1827, vysloužilec, m. Kateřina, 1817, sestra Anna Jurásková, 1816.
Č. 217 b – Jakub Botek, 1830, m. Františka, 1832, syn Jiří,
10.4.1857.
Č. 218 – obecní – bydlí Antonín Sátora, 1831, vysloužilec, m. Barbora, 1833. 2. byt – vdova Mariana Křenková, 1812, syn Ferdinand,
1834, syn Antonín, 23.5.1837.
Č. 219 – Jakub Glatz, 1828, m. Anna, 1826.
Č. 220 – Tomáš Kubala, 1808, m. Kateřina, 1800, dcera Terezie,
1829, dcera Mariana, 1833, dcera Anna, 1837, dcera Barbora, 1842,
dcera Rosalie, 1846.
Č. 221 – Jan Boček, 1821, m. Kateřina, 1828, syn Tomáš, 6.8.1850.
Č. 222 – Jan Potrusil, 1791, m. Mariana, 1809, syn Martin, 1817,
syn Tomáš, 1834, syn Jan, 22.11.1840, dcera Barbora, 1833, dcera
Apolonie, 1846.
Č. 223 – Matěj Kinder, 1817, m. Mariana, 1820, syn Jan, 17.1.1845,
syn Tomáš, 27.2.1848, dcera Magdalena, 1850, dcera Kateřina, 1852.
Č. 224 – Jan Herudek, 1816, m. Rosalie, 1822, syn Tomáš,
28.1.1842, služba v Kunovicích, dcera Apolonie, 1852, dcera Anna,
1854, dcera Mariana, 1856, otec Antonín Herudek, 1781.
Č. 225 – Jan Hlůšek, 1799, m. Barbora, 1802, syn František,
23.11.1835, syn Jan, 15.12.1840.
Č. 226 – Pavel Kunovjánek, 1815, vysloužilec, m. Anežka, 1820,
dcera Mariana, 1849, dcera Anna, 1850.
www.onves.cz
profil
Č. 227 – Josef Tesař, 1825, m. Františka, 1831, dcera Kateřina,
1855. 2. byt – Františka Hellová, 1792, syn Jan Hell, 7.9.1828, dcera
Mariana, 1841. 3. byt – Magdalena Machálková, 1817.
Č. 228 – Barbora Stuchlíková, 1811, syn Ferdinand, 11.2.1841,
syn Antonín, 9.1.1848, bratr Matěj Stuchlík, 1807, svobodný, nádeník
za denní mzdu.
Č. 229 – Martin Franta – 1826, m. Kateřina, 1818.
Č. 230 – František Stuchlík, 1822, m. Kateřina, 1824, dcera Mariana, 1855.
Č. 230 b – Josef Štěrba, 1808, m. Mariana, 1808, syn Jan, 2.9.1840,
syn František, 18.6.1852.
Č. 231 – Jakub Kusák, 1816, m. Mariana, 1824, syn Jan, 4.5.1843,
syn František, 12.6.1847, dcera Mariana, 1850, dcera Kateřina, 1852.
Č. 232 – Jan Peprníček, 1829, m. Apolonie, 1831, syn František,
1.1.1853, syn Jan, 28.3.1857, dcera Kateřina, 1855.
Č. 233 – Jakub Rybnikář, 1792, m. Alžběta, 1800, syn František,
1826, dcera Terezie, 1841, dcera Anna, 1845.
Č. 234 – František Kučera, 1819, vysloužilec, m. Mariana, 1826,
syn Jan, 18.6.1853, dcera Kateřina, 1848, dcera Mariana, 1850, otec
Jiří Botek, 1782.
Č. 235 – František Filípek, 1821, m. Mariana, 1819, syn František,
26.3.1846.
Č. 236 – Štěpán Jurásek, 1810, m. Mariana, 1821, syn Štěpán,
22.12.1845, syn Jakub, 22.7.1853, syn Martin, 29.10.1857, dcera Mariana, 1843, dcera Anna, 1851.
Č. 237 – Antonín Vojtek, 1812, m. Terezie, 1813, syn Jan, 1836,
syn Fabián, 14.1.1847.
Č. 237 b – majitel Jan Vojtek. Bydlí Ignác Postřimovský, 1796, m.
Anna, 1827, dcera Mariana, 1851, dcera Barbora, 1857, bydlí Mariana Kolísková, 1848.
Č. 238 – Josef Botek, 1819, m. Kateřina, 1819, dcera Anna, 1856.
Č. 239 – Václav Vodárek, 1810, vysloužilec, m. Barbora, 1813, syn
Jan, 15.5.1843, syn František, 24.1.1847, syn Václav, 18.9.1850, syn
Josef, 9.3.1853.
Č. 240 – Šimon Jurásek, 1817, m. Magdalena, 1822, syn František, 30.1.1842, syn Tomáš, 16.12.1845, syn Jan, 1.7.1850, dcera Mariana, 1852.
Č. 241 – Martin Potrusil, 1817, m. Mariana, 1820, syn Jan,
8.1.1844, dcera Mariana, 1842, dcera Kateřina, 1845, dcera Anežka,
1851.
27
SPORT
Fotbalové jaro v plném proudu
S prvními jarními dny se rozběhl netrpělivě očekávaný kolotoč fotbalových soutěží. Jak se vydařil start jarní části fotbalového ročníku 2013/14 našim týmům?
Nejdříve zahájili soutěž muži, a to výhrou nad Slušovicemi
5:2, doposud odehráli 6 jarních kol, v nichž třikrát vyhráli, dvakrát remizovali a jednou prohráli. Po celkem odehraných 19 kolech atakují 2. místo 1. A třídy s pětibodovou ztrátou na vedoucí
Hluk. Vystoupení mužů lze nazvat tak trochu jako jánošíkovské
28
neboť získávali body se silnými celky a naopak ztráceli s těmi ze spodních pater.
Jako druzí vstoupili do soutěží žáci výhrou nad Prakšicemi 4:2. Po třech odehraných kolech si připsali do tabulky 6 bodů
za dvě výhry a jednu prohru. Momentálně se nachází na 6. místě
okresního přeboru se ziskem 19 bodů stejně jako pátý Jarošov,
jenž má zápas k dobru.
Družstva přípravek stihla odehrát rovněž 3 kola. Starší dvakrát zvítězila a jednou remizovala, připsala si 7 bodů do tabulky
soutěže, celkem jich má už 31, o jediný bod míň než vedoucí
celek z Dolního Němčí. Mladším kolegům se už tak nedařilo,
jen jedno vítězství a dvě prohry znamená přípis 3 bodů, celkově
jich zatím získali 16, což odpovídá postavení na šestém místě
tabulky.
Jako poslední vstoupilo do jarních bojů družstvo dorostenců,
a to remízou 1:1 s vedoucím týmem tabulky okresního přeboru
z Jarošova a výhrou 2:0 na půdě rivala v boji o 3. místo, družstva
z Nedakonic. V tabulce soutěže zaujímají tedy 3. místo s odstupem 2 bodů na druhé místo a 3 bodů na první, oba soupeři (Staré Město i Jarošov však mají jedno utkání k dobru).
Vstup do soutěží tak můžeme hodnotit jako vydařený. Popřejme našim fotbalistům, ať nadále pokračují v dobrých výkonech po zbytek celé soutěže.
Co se chystá v zákulisí FK? Již se rozběhly přípravy na uspořádání 4. ročníku fotbalového turnaje tříd základní školy, který
se uskuteční v pátek 30. května. Asi nejžhavější novinkou, kterou nechceme zakřiknout je velká naděje na výstavbu nových
kabin. V současné době se pracuje na doladění konečné podoby
a vybavení. V nejbližším období dojde k vyhlášení výběrového
řízení na zhotovitele projektu. Věřme, že vše dospěje ke zdárnému konci a naši sportovci se konečně dočkají kvalitního zázemí,
kterého si jistě zaslouží.
Marek Tvrdoň
profil
www.onves.cz
SPORT
Stolní tenisté bilancují sezónu
Tak jako každým rokem v tomto čase bych vás rád informoval, jak dopadly boje o mistrovské body našich mužstev v jednotlivých soutěžích. Pokud budeme hodnotit náš oddíl jako jeden
celek, tak jsme spíše zklamáni. Mezi úspěchy můžeme započítat
výsledky A-mužstva v krajské soutěži a účinkování dvou žákovských družstev v dětské soutěži. Oproti tomu se B-mužstvu nepodařil vytoužený návrat do nejvyšší okresní soutěže, ale hlavně
C-mužstvo ani D-mužstvo se ve svých soutěžích nezachránilo
a příští rok budou hrát nižší třídy. Mezi hlavní příčiny těchto
neúspěchů patří dlouhodobé absence důležitých hráčů těchto
týmů ze zdravotních důvodů a také neustále se zvyšující úroveň
jednotlivých soutěží. Náš okres se v kraji vyznačuje nejvyšším počtem startujících týmů. Okresní soutěže jsou rozděleny do šesti
tříd, Zlínský okres má třídy čtyři, Kroměřížský dvě a Vsetínský
dokonce jenom jednu. Plánem do příštího roku je dát větší prostor žákům v D-mužstvu, aby se lidově řečeno otrkali, což jistě
povede k rychlejšímu rozvoji jejich hry.
A mužstvo
Předchozí dva ročníky jsme se strachovali o udržení v soutěži, ale letos nám vyšlo všechno podle našich představ. Všichni
hráči pravidelně bodovali, a dokonce to na konci první poloviny
vypadalo, že se s Valašským Meziříčím popereme o druhé postupové místo. Nutno však sportovně uznat, že Valaši byli lepším
týmem a postup si zaslouženě vybojovali. Tak jako každý rok byl
nejúspěšnějším hráčem Josef Mahdalíček ml., dále pravidelně
nastupovali Radim Pres, Ivo Mikoška a Martin Konečný. Cílem
pro příští sezonu je samozřejmě udržení krajské soutěže a pokusit se postoupit do krajského přeboru I. třídy, který jsme si již
v soutěžním ročníku 2010/2011 vyzkoušeli.
#
Mužstvo
U
V
R
P
K
22
19
1
2
0
Sety
Zápasy
960:545 292:104
Body
80
#
1
Mužstvo
Orel Uherské Hradiště B Velehrad A Orel Ostrožská Nová Ves B Újezdec-Těšov C Vlčnov C Bílovice B Dolní Němčí E Vážany-Ořechov B Bojkovice B Nivnice C Orel Uherské Hradiště C Zlechov A R
P
22 20 1
U
V
1
K
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mužstvo
Kunovice D Drslavice-Veletiny B Strání A Polešovice A Hluk B Komňa A Dolní Němčí F Vážany-Ořechov C Velehrad B Vlčnov D Orel Ostrožská Nová Ves C Orel UH D U
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
V
16
14
14
12
11
11
11
7
5
6
4
3
R
0
3
2
4
3
3
4
1
7
3
4
2
P
6
5
6
6
8
8
6
14
9
13
14
13
K
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
4
2
TJ DDM Val. Meziříčí B 22
16
3
3
0
882:600 252:144
73
3
Orel Ostrožská Nová Ves A 22
12
4
6
0
808:709 216:180
62
4
TJ Rožnov p. Rad. C 22
11
4
7
0
821:710 221:175
59
5
TJ Bystřice p. Host. B 22
11
2
9
0
787:742 197:199
57
6
Orel Zlín B 22
10
3
9
0
735:787 189:207
55
Konečná tabulka okresního přeboru III. třídy
7
TJ Kunovice B 22
9
2
11
0
756:783 191:205
51
D mužstvo
8
TJ Sokol Šarovy B 22
9
2
11
0
705:742 189:207
51
9
SK Spartak Hulín B 22
7
5
10
0
771:794 195:201
48
10
TJ Sokol Slavkov A 22
6
2
14
0
613:863 148:248
42
11
KST Vsetín B 22
6
2
14
0
683:849 161:235
42
12
TJ Bystřice p. Host. C 22
1
0
21
0
551:948 125:271
25
Po loňském pádu z první okresní soutěže se naše B-mužstvo
řadilo k favoritům na postup a návrat do nejvyšší okresní soutěže. Že tyto prognózy nebyly liché, potvrdili naši hráči v utkáních
s nakonec nejlepším týmem soutěže Uherským Hradištěm B,
které jednou porazili a jednou s nimi remizovali. Mimochodem
to byly jediné dvě ztráty Hradiště za 22 utkání. Bodově B-mužstvo velmi pomáhal Martin Konečný, který za ně mohl nastupovat, pokud zrovna nehrál A-tým. A nakonec se ukázalo, že
v těch zápasech, ve kterých nemohl nastoupit kvůli povinnostem
v A-týmu, jeho body chyběly a B-mužstvu tedy návrat do první
třídy o pár bodů nevyšel. Velmi dobře si v týmu také vedli Václav
Mičola a Marek Kolečkář. Jako čtvrtý hráč dostal velký prostor
žák Milan Basovník, který si nevedl vůbec špatně a zvláště v první polovině získával hodně bodů. Pokud některý z těchto hráčů
nemohl nastoupit, tak v záloze byl vždy připravený nestor novoveského stolního tenisu Antonín Vlk.
www.onves.cz
profil
Body
83
70
64
61
60
60
54
46
40
39
31
31
C mužstvu se tedy nepodařilo v soutěži udržet. Chyběly jim
body Milana Basovníka, který nastupoval za B-mužstvo, body
Josefa Stužky, který nemohl nastoupit vůbec a body Vojtěcha
Valného, který nastoupil v méně než polovině utkání. Za C-mužstvo dále nastupovali Josef Mahdalíček st., Tomáš Kodrla
a Josef Konečný. Pokud někdo z výše uvedených nemohl, tak
byli povoláváni hráči z D-mužstva.
KST Dolní Němčí C B mužstvo
Zápasy
C mužstvo
1
Konečná tabulka krajského přeboru II. třídy
Sety
0 988:557 293:103
22 15 3 4 0 877:602 252:144
2
3
22 13 3 6 0 860:637 244:152
22 12 3 7 0 772:752 196:200
4
5
22 12 3 6 1 772:709 211:185
22 12 3 6 1 820:672 223:173
6
7
22 11 0 10 1 695:765 184:212
22 7 3 12 0 774:772 199:197
8
9
22 6 1 14 1 632:820 157:239
22 5 4 11 2 656:819 167:229
10
11
22 2 3 17 0 582:892 132:264
22 2 3 17 0 510:941 118:278
12
Konečná tabulka okresního přeboru II. třídy
Sety
879:604
878:647
812:681
781:700
808:689
695:725
739:763
755:764
693:793
649:827
680:830
541:887
Zápasy Body
247:149 70
247:149 67
221:175 66
212:184 62
214:182 58
193:203 58
205:191 58
189:207 44
176:220 43
156:240 43
171:225 38
145:251 29
Rovněž D mužstvu se nepodařilo udržet ve své soutěži, ale
tam jsme s tím již po první polovině počítali, protože hráči často
zaskakovali za C-mužstvo. Chyběl Jiří Kadlček, který prodělal
operaci kolene, a mladí žáci, kteří dostávali příležitost zahrát si
s muži, zatím úrovně této třídy nedosáhli. Věříme, že v příštím
roce v nižší třídě již mužům budou rovnocennými soupeři a za
další rok je budou bez větších problémů porážet. V D-mužstvu
nejvíce startů nasbírali Vratko Kučerák s Miroslavem Kodrlou,
dále nastupovali Martin Vařecha, Filip Šmejkal, Radek Kvapil
a další čtyři žáci.
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mužstvo
Bílovice C Břestek A Kunovice E Újezdec-Těšov D Drslavice-Veletiny C Slavkov B Horní Němčí A Polešovice B Velehrad C Nivnice D Vážany-Ořechov D Orel Ostrožská Nová Ves D U
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
V
19
19
14
13
12
11
11
8
7
7
3
2
R
1
0
3
1
1
3
0
1
1
1
0
0
P
2
3
5
8
9
8
11
12
14
14
19
20
K
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Sety
938:581
948:535
848:673
800:676
785:670
741:680
806:694
562:851
736:835
733:766
550:928
444:1002
Zápasy
266:130
276:120
238:158
224:172
219:177
220:176
213:183
147:249
176:220
183:213
124:272
90:306
Body
80
79
67
62
59
58
55
46
44
44
31
28
Konečná tabulka okresního přeboru IV. třídy
29
SPORT
Žáci
Po polovině soutěže byli žáci rozděleni na lepší a horší výkonnostní skupinu. Oba naše žákovské týmy se probojovaly
do lepší výkonnostní skupiny a ani tam se rozhodně neztratily.
Žáci A nastupovali v sestavě Milan Basovník, Martin Húsek,
Matěj Zumr a Jakub Botek. Žáci B nastupovali v sestavě Šimon
Mareček, Dominik Miklíček, Patrik Rampáček a Daniel Kreisl.
O žáky se spolu s panem Antonínem Vlkem stará pan Josef Konečný, přičemž jim oběma za jejich práci patří velké díky.
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mužstvo
Dolní Němčí A Drslavice-Veletiny A Orel Ostrožská Nová Ves A Kunovice A Břestek A Bystřice p. Lop. A Komňa A Orel Ostrožská Nová Ves B Hluk A Újezdec-Těšov A Strání A Bílovice A U
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
V
15
14
12
9
8
7
6
6
5
3
2
1
R
1
0
0
2
2
4
2
0
1
2
0
2
P
0
2
4
5
6
4
8
10
10
11
14
12
K
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
Sety
259:78
231:130
221:160
219:154
159:205
192:183
154:175
185:234
181:199
177:200
118:261
142:259
Zápasy
138:22
108:51
106:54
96:64
77:83
82:78
64:96
64:96
68:91
62:98
42:118
52:108
Body
62
58
52
45
42
40
36
34
32
27
22
20
Konečná tabulka okresního žákovského přeboru
Na výroční orelské schůzi dne 23. 3. 2014 byl vyzdvižen pan
Antonín Vlk za více než 50letou životní etapu, kterou bezezbytku obětoval stolnímu tenisu. Jeho práce na obecní i okresní
úrovni byla vždy příkladem pro všechny stolní tenisty. Novým
Symbolické předání štafety vedení stolního tenisu v Ostrožské Nové
Vsi
vedoucím stolního tenisu byl zvolen Ivo Mikoška se zástupcem Josefem Konečným. Musím ale podotknout, že pan Vlk
nám laťku nastavil velmi vysoko. Ještě jednou bych mu chtěl za
všechny stolní tenisty touto cestou poděkovat za vše, co pro nás
udělal, a popřát mu hodně sportovních úspěchů na květnovém
mistrovství světa veteránů na Novém Zélandu, kterého se osob-I. Mikoškaně zúčastní.
Něco málo z novoveské sportovní gymnastiky
Podzimní část závodů zahájily naše gymnastky v Uh. Ostrohu.
Tady se představily naše nejmenší reprezentantky Lucie Kadlčková, Nikol Brauerová a Viktorie Ondrová. Jejich starší kolegyně
Lucie Grančajová, Rozárie Kosinková a Natálie Nagyová si zde
odbyly svou gymnastickou premiéru. Ziskem medaile se mohly pochlubit naše matadorky Kamila Hastíková a Veronika Šálková. Ta
si medaili odvezla i ze závodů v Chropyni. V Chropyni se na stupně vítězů postavila rovněž Markéta Ryšavá, která pak uspěla i na
závodech v Hulíně. Dobrých výsledků dosáhly na podzim i další
naše gymnastky Adéla Janoštíková, Adéla Ryšavá, Kristýna Vlková
a Radka Šálková.
Jarní část závodů odstartoval 23. ročník Memoriálu M. Bortela
30
ve Val. Meziříčí. Tady stříbrnou medaili získala Veronika Šálková.
Ostatní závodnice získala pěkná umístění. Další medaile do sbírky
přidala na velikonočních závodech v Hulíně opět Veronika Šálková, tentokráte bronzovou, stříbrnou získala Vendula Májíčková.
Čekají nás ještě závody v Přerově, Zlíně, Hulíně, samozřejmě
náš Slovácký džbánek a mistrovství České republiky, které je pro
naše gymnastky velkou výzvou.
Za dosavadní výsledky a pěkná umístění jak podzimní, tak i jarní části závodů je třeba gymnastkám, ale i jejich trenérkám poděkovat a blahopřát. Do dalších bojů o medaile přejeme hodně štěstí, ať
se jim i nadále daří dobrá reprezentace našeho oddílu po celé naší
Ivana Frantová
republice.
profil
www.onves.cz
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Společenská kronika
březen - duben 2014
Jubilanti:
70 let
1. 3.
11. 3.
16. 4.
24. 4.
25. 4.
25. 4.
75 let
5. 3.
7. 4.
26. 4.
26. 4.
80 let
1. 3.
10. 3.
25. 3.
85 let
21. 3.
24. 3.
86 let
16. 3.
31. 3.
1. 4.
87 let
22. 3.
15. 4.
24. 4.
89 let
31. 3.
1. 4.
22. 4.
90 let
10. 4.
91 let
25. 3.
93 let
11. 3.
Zlatá svatba
18. 4.
Marta Votavová
Ludmila Klabačková
Jaroslava Botková
Jaroslav Zajíček
Antonín Húsek
František Hruboš
Za Kostelem 668
Padělky 435
Družstevní 821
Chylická 261
Dědina 379
Dědina 34
Marie Kupcová
Josef Straka
Jaroslava Zigmundová
Miroslava Kolmanová
Dolní 773
Za Kostelem 785
Dolní 461
Dolní 796
Jan Húsek
Anna Botková
Marie Slezáková
Na Hrázi 26
Záhumení 840
Dolní 706
Marie Nedbalová
František Bedřich
Školní 704
Nivky 740
Marie Štěrbová
Hedvika Vojtková
František Slavík
Dědina 162
Obecnice 608
Družstevní 838
P. Jaroslav Sládek
Anna Jurásková
Jiřina Potrusilová
Dědina 152 - tč. Velehrad
Záhumení 481
Dolní 352
Diamantová svatba
24. 4.
František a Anna Bedřichovi
Svatba
Růžena Raisiglová
Dědina 432
Josef Kučera
Dolní 663
Růžena Jurásková
Dědina 47
Jarmila Lagová
Juraj Olah
Ludvík Potrusil
Věra Juřičková
Anna Jurásková
Ing. Jaroslav Balaštík
Eva Smištíková
Jelena Balaštíková
www.onves.cz
(1926)
(1930)
(1928)
(1934)
(1937)
(1925)
(1957)
(1928)
Jozef Ščuka
Petra Šebestová
U Ráje 225
U Ráje 225
26. 4.
Jan Beníček
Anežka Jurásková
Bánov 158
Záhumení 922
6. 2.
6. 2.
6. 3.
10. 3.
17. 3.
12. 4.
12. 4.
14. 4.
14. 4.
22. 4.
Školní 965 - t.č. DS Uh.Hradiště
Kopanice 93
Chylická 17
Školní 965
Záhumení 651
Za kostelem 734
Nová 771
Za kostelem 734
profil
Nivky 740
22. 2.
Narození
Marie Speierlová
Dolní 525
Květoslava Polehňáková Chylická 30
Hedvika Verbíková
Dědina 277
Nová 666
Diamantová svatba
- František a Anna Bedřichovi
Úmrtí
28. 2.
19. 3.
25. 3.
27. 3.
1. 4.
5. 4.
17. 4.
29. 4.
Josef a Ludmila Slezákovi
František Holub
Sofie Nemšovská
Sofie Šalplachtová
Kateřina Čevorová
Nikola Kadlčková
Barbora Habáníková
Veronika Habáníková
Radek Verbík
Viktorie Karafiátová
Šimon Píštěk
Chylická 21
Osvobození 173
Na rybníčku 285
Dědina 57
Mírová 918
Chylická 46
Chylická 46
Na rybníčku 286
Chaloupky 156
Za kostelem 793
Za Jelenou Balaštíkovou
V závěru měsíce dubna, tři týdny po úmrtí manžela, odešla
na věčnost paní Jelena Balaštíková. Narodila se v roce 1927
v Nové Vsi jako dcera statkáře Ferdinanda Charuzy a jeho
manželky Elvíry. Třebaže rodina nebyla místní, Jelena se velmi sblížila s domácím prostředím a považovala se za Novovešťanku a měla o obec zájem až do posledních dnů života.
Třebaže byla vždy ve stínu svého aktivního a známého manžela Jaroslava, udržovala přátelské vztahy s řadou novoveských
a chylických žen, které se u ní rády scházely. Byla dlouholetou
zpěvačkou místního kostelního sboru a také velkou znalkyní
obce, spoluobčanů a jejich osudů, pamětnicí, která mohla vždy
poskytnout informace zbavené osobního zaujetí či stranictví.
Její život byl bohatý na bolesti, ale ona rozdávala z bohatství
své laskavé duše. Nikdo netušil, že v roce 2014 nás opustí v jarních dnech tak překvapivě. Odešla za mužem, se kterým spojila svůj život před pětašedesáti lety. Před Bohem mu slíbila
úctu, lásku a věrnost a tento svůj slib naplnila bezezbytku.
-VT-
31
události letošního jara
Velikonoce - šlahačka
Otevření Slováckého dvora
Dokončování dvora ZŠ
PROFIL - vydává Obec Ostrožská Nová Ves, vydání povoleno MK ČR E 13134, evidenční číslo 200601.
 Řídí redakční rada: Pavel Botek, Markéta Frantová, Miroslava Vajdíková, Vladimír Teťhal, Jan Botek, Anna Řezáčová, Petr Hriceňák
 E-mail pro zasílání příspěvků: [email protected] 
 600 výtisků  Grafické zpracování, sazba a tisk Joker s. r. o., Masarykovo nám. 35, Uh. Hradiště, tel.: 572 551 155.  Uzávěrka příštího čísla 9. 7. 2014.
Download

obCE Ostrožská Nová Ves ROČNÍK XXIV. CENA 10 Kč