únor 2013
www.mncl.cz
VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA • MĚSÍČNÍK • DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK • VYCHÁZÍ 15. února 2013
V parku bude letní občerstvení
Zmrzlinu nebo osvěžující limonádu si budou moci lidé zanedlouho koupit
přímo v městském parku v České Lípě. Zastupitelé na svém lednovém zasedání
totiž doporučili radě města uzavřít nájemní smlouvu na pozemek s architektem Miroslavem Pavljukem. Ten v prostoru bývalého obslužného objektu letního kina v městském parku chce postavit stánek s letním občerstvením.
Lidé se tak pravděpodobně již
od tohoto léta mohou těšit na stánek s krytou terasou, lavičkami,
nekuřáckým prostorem pro maminky s kočárky, dětským hřištěm
a pískovištěm. K dispozici by měl
být ve stánku také salonek pro nejrůznější oslavy. K dostání by měly
být studené i teplé nápoje, zmrzlinové poháry a jednoduchá jídla.
Stánek bude v provozu jen sezóně,
pravděpodobně od dubna do října,
otevřeno by měl mít stánek max.
do 22 hodin. Po uplynutí doby pronájmu, tedy za 15 let, musí majitel
stavbu odstranit. Nesmí zároveň
poškodit zeleň v parku, na své náklady musí zeleň po stavbě stánku
obnovit do původního stavu. Okolí
občerstvení musí majitel udržovat
v čistotě bez odpadků. Zastupitelé
žádosti Miroslava Pavljuka dali
zelenou až na podruhé. Na poprvé
se jim totiž nelíbila velkost stánku,
doba pronájmu ani provozovatel
občerstvení. Všem jejich výtkám
však Miroslav Pavljuk vyhověl.
Od 1. dubna 2013 tak bude mít
plochu pronajatou jen na 15 let
místo původních 20. Velikost stánku se zmenšila o cca 60 procent,
zabere nyní plochu 131 metrů
čtverečních. Provozovatelem stánku bude současný provozovatel
českolipských restaurací Yukon,
Kantráč a baru Bejvák. „Staviteli
jsme stanovili takové podmínky,
aby jakýmkoli způsobem nedošlo
k poškození zeleně v městském
parku. Myslím si naopak, že stánek přispěje k oživení městského
parku, k určitému komfortu našich
obyvatel, kteří se budou moci při
odpolední procházce po parku
▲ V rytmu známých muzikálů se tančilo na letošním plese města Česká
Lípa. Dříve než moderátorská dvojice celý ples ve vyzdobeném sále KD
Crystal zahájila, hezký večer všem návštěvníkům při vstupu do sálu popřáli představitelé města, starostka Hana Moudrá a místostarostové Jiří
Kočandrle a Tomáš Vlček. (Více snímků z plesu najdete na www.mncl.cz).
občerstvit, dětem navíc přibude
hřiště, na kterém si mohou hrát,“
uvedl místostarosta J. Kočandrle.
Proti návrhu byli při jednání zejména zastupitelé z ČSSD. Podle
Nové plochy pro volné pobíhání psů
Česká Lípa rozšířila plochy vymezené pro volný pohyb psů na veřejném prostranství. Vyplývá to z nově přijaté
obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě a jeho
přidružených obcích a vymezují prostory, kde mohou majitelé své psy nechat volně pobíhat bez vodítka, pes však
musí být pod neustálým dohledem a přímým vlivem fyzické osoby doprovázející psa. Vyhlášku přijali českolipští
zastupitelé na svém zasedání 23. ledna a účinnosti nabyla 15. den po vyhlášení, tj. 8. února.
Vyhláška nahradila obdobnou z roku 2005, která byla tímto zrušena. Základní povinnost
a pravidlo, že pes pohybující se
na veřejném prostranství musí
být veden na vodítku, s výjimkou
vymezených ploch pro volné pobíhání psů, se ani novou vyhláškou nemění. Novinkou však je,
že tato povinnost platí pro celé
území města včetně přidružených
obcí, a proto i v těchto obcích bylo
nezbytné vymezit plochy, kde
mohou psi pod dozorem volně
pobíhat. Tyto plochy jsou uvedeny v příloze vyhlášky, a proto výrazné změny doznala pouze příloha, která je mnohem „obsáhlejší“.
„V případě stanovení povinnosti
mít psa na vodítku na všech veřejných prostranstvích, mezi která
patří všechna náměstí, ulice, tržiš-
tě, chodníky, veřejná zeleň, parky
a další prostory přístupné každému bez omezení a sloužící tedy
obecnému užívání, je povinností
obce, aby určila prostory pro volné pobíhání psů, neboť v takovém
případě zákon obci rovněž ukládá
povinnost zabezpečit zvířeti přiměřené podmínky pro zachování
jeho fyziologických potřeb,“ vysvětluje R. Konvalinová, vedoucí
nich by měl městský 135 let starý
park zůstat klidovou zónou, místo
nepotřebuje oživovat a restaurací
je v okolí městského parku dostatek. (více v příštím vydání MN)
odboru životního prostředí. „Předchozí vyhláškou řešilo město pouze volné pobíhání psů na katastru
města, zejm. v jeho centru a na
sídlištích. Novou vyhláškou bylo
základní ustanovení vymezeno
na celé území města, a proto jsme
nově rozšířili i plochy, kde mohou
občané své psy nechat pobíhat
bez vodítka.“ Všechny plochy
pro volné pobíhání psů byly navrženy tak, aby se nacházely na
pozemcích města a zároveň byly
pro chovatele v optimální docházkové vzdálenosti. „Takto vymezené plochy budou řádně označeny
a v průběhu roku udržovány jako
veř. prostranství,“ dodává vedoucí
odboru životního prostředí. (ema)
investice | stranA 5
TÉMA | strana 12–13
rozhovor | Strana 9
O LETOŠNÍCH INVESTIČNÍCH PROJEKTECH
JEŘÁBKOVO NÁMĚSTÍ
ALENA KUCHAŘOVÁ
02
z radnice a města
www.mncl.cz
únor 2013
Z bloku starostky
Vítání dětí
Napřesrok by se měla v České Lípě nejméně na
půl roku uzavřít část státní silnice I/9 kvůli opravě
mostu nad Moskevskou ulicí. O nezbytné rekonstrukci vyžadující uzavírku nás informovalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, do jehož správy důležitá
dopravní tepna procházející naším městem patří.
Pro město Česká Lípa to bude znamenat velice nepříjemné dopravní
omezení, protože silnice by v době opravy mostu, kde bude probíhat
demontáž mostovky a pilířů, měla být uzavřená za mimoúrovňovým
křížením se silnicí II/262 směrem na Benešov nad Ploučnicí, tj. za sjezdem u vodního hradu, až ke křižovatce u čerpací stanice Shell. Omezení se tak dotkne jak transitní tak vnitroměstské dopravy. Zatím jsme
byli informováni, že projektant navrhuje dvě objízdné trasy. Podle jeho
návrhu by první vedla dopravu obousměrně Purkyňovou ulicí. Druhá
by dopravu směrem na Nový Bor vedla rovněž Purkyňovou ulicí, ale
opačným směrem by auta jezdila centrem města a Mariánskou ulicí. To,
že by objízdná trasa vedla centrem města, je však pro nás naprosto nemyslitelné. Kloníme se k obousměrné objízdné trase Purkyňovou ulicí.
Na lednovém zasedání mne proto zastupitelé pověřili jednat s vedením
Ředitelství silnic a dálnic ČR nejenom o optimální objízdné trase. Budeme také prosazovat, aby tranzitní doprava byla odkloněna ještě před
Českou Lípou a kamiony po dobu uzavírky do města vůbec nezajížděly.
Myslíme i na určitou formu kompenzace za přetíženou silnici v Purkyňově ulici. Naším cílem bude vyjednat takové podmínky, aby se v rámci
možností plánovaná uzavírka obyvatel České Lípy dotkla co nejméně a abychom všem zajistili bezpečí. Více bohužel jako město dělat
nemůžeme, nejsme vlastníky komunikace. Navíc chápeme, že oprava
mostu je nutná. Už nyní je však zřejmé, že si všichni oddechneme, až
bude most opravený. K těm příjemnějším lednovým událostem patřilo
setkání bývalých zaměstnanců okresní, později územní vojenské správy
v České Lípě. Konalo se pod záštitou ředitele Krajského vojenského
velitelství v Liberci a Klubu vojenských důchodců v České Lípě a organizátoři připravili moc hezký program. Za pozvání bych jim proto ještě
jednou chtěla poděkovat. Vystoupení brněnského Vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ bylo úžasné a budu ráda, když do našeho
města opět zavítá. Z ohlasů je zřejmé, že hezký program připravilo také
město pro návštěvníky letošního městského plesu. Jako tradičně jsme
ho pořádali v lednu v KD Crystal a děkuji všem, kteří se podíleli na
plesové dramaturgii i na výzdobě sálu.
Hana Moudrá
Městská policie

NA LINCE
156
• Promrzlého dvaasedmdesátiletého muže ze Slovenska zaznamenala ve městě Česká Lípa obsluha městského kamerového systému.
Když zmizel z dohledu kamer a nebyl po určitou dobu nikde spatřen,
byla na místo posledního výskytu vyslána hlídka, která uvedeného
muže nalezla v ulici Jiráskova. Zde se před strážníky skácel k zemi
a nebyl schopen další komunikace. Na místo byla ihned přivolána
rychlá zdravotní služba, která muže převezla do místní nemocnice
k ošetření.
• Donucovací prostředky museli strážníci městské policie použít
v ulici Jižní v České Lípě proti čtyřiadvacetiletému muži, který pod
vlivem alkoholu demoloval svůj byt a snažil se o sebepoškození.
Převezen byl do českolipské nemocnice, kde si případ převzala
Policie ČR k dalšímu opatření.
• Přibližně kolem 1 ‰ alkoholu v krvi byl výsledek dechové
zkoušky, které se musel na základě výzvy strážníků Městské policie
Česká Lípa podrobit jednadvacetiletý řidič z Kamenického Šenova.
Před zastavením hlídkou se totiž dopustil několika dopravních přestupků. Případ si na místě převzala Policie ČR.
K zápisu do Pamětní knihy města Česká Lípa byly dne 5. 1.2013
pozvány nově narozené děti:
Matyáš Čapek, Vojtěch Povolný,
Amálie Anna Hoffmanová, Deniel Kouba, Rozálie Šímová, Amálie Berezowská, Vojtěch Veselý,
Josef Bílek, Kateřina Blabolilová, Elena Blabolilová, Julie Ehrlichová, Kristýna Bendžáková,
Tomáš Král, Kateřina Králová,
Eliška Kyselová, Markéta Sochová, Laura Čiberová, Natálie
Čálková, Tomáš Fojtík, Matyáš
Merhaut, Miluše Donátová, Veronika Krčmářová, Ema Mazánková, Eliška Kožániová, Mathias
Šírek, Zuzana Pilná, Barbora
Šrámková, Amálie Vajsejtlová.
Hodiny pro
veřejnost
Občané České Lípy mohou
navštívit představitele města
bez předchozího objednání ve
dnech:
11. 3.
8. 4.
13. 5.
10. 6.
(vždy od 16 do 18 hodin)
K dispozici bude starostka
Hana Moudrá i místostarostové
Jiří Kočandrle a Tomáš Vlček.
Významné
životní jubileum
v lednu oslavili
80 let
paní Jarmila Schodová
pan Rudof Havlíček
paní Zdeňka Kunštová
pan Alois Jelínek
paní Marie Erbanová
paní Eugenia Baranovičová
85 let
pan Ladislav Kolínský
paní Růžena Čermáková
paní Karolína Kubátová
paní Zdeňka Havlová
paní Květoslava Ježáková
90 let
paní Milena Nedomová
paní Marie Suchanová
91 let
pan Karel Vávra
95 let
pan František Kubíček
Všem jubilantům blahopřejeme.
!
Město Česká Lípa
zve občany k veřejnému projednání upraveného návrhu Územního plánu
města Česká Lípa. Uskuteční
se 25. února 2013 od 16 hodin
v zasedací místnosti zastupitelstva města v č. p. 2, ve 3. NP,
nám. T. G. M. (info na str. 14)
Živnostenský úřad upozorňuje
Dne 1. 1. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 221/2012 Sb., kterým se
mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých
zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony. Citovaný zákon novelizuje kromě jiného i zákon
č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), a to
v tom smyslu, že se ruší obor živnosti volné č. 54 „Provozování poštovních
a zahraničních poštovních služeb“.
Tato činnost již nebude živností, ale nadále bude možné provozovat
poštovní služby a zahraniční poštovní služby ve smyslu zákona o poštovních službách pouze na základě oznámení podnikání v oblasti poštovních
služeb Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen Úřad) podle § 18
zák. č. 221/2012 Sb., a to za předpokladu splnění podmínek stanovených
tímto zákonem. Stávající podnikatelé, kteří byli oprávněni poskytovat
poštovní služby podle zák. č. 29/2000 Sb., jsou povinni do konce dubna
r. 2013 doručit Úřadu oznámení podnikání. Oznámení nepodléhá správnímu poplatku. Živnostenské oprávnění jim pak zaniká dnem doručení
oznámení tomuto Úřadu, nejpozději však k 1. 5. 2013. Splní-li podnikatelé podmínky stanovené pro oznámení, bude jim vydáno osvědčení.
Poplatek za osvědčení činí 1000 Kč. Doporučujeme podnikatelům, kteří
měli v rejstříku uveden v rámci živnosti volné jen tento jediný obor, aby
buď ohlásili živnostenskému úřadu jiný obor živnosti volné, nebo požádali o zrušení oprávnění pro živnost volnou.
Věra Wawrečková
z radnice a města
únor 2013
Město vyhlašuje tradiční soutěž:
O nejlepší péči o sídlištní zeleň v roce 2013
Rada města Česká Lípa vyhlašuje tradiční soutěž "O nejlepší péči o sídlištní zeleň v roce 2013", kam se mohou soutěžící přihlásit do konce dubna.
Poprvé byla podobná soutěž pro obyvatele České Lípy vyhlášena
v roce 1994. Od té doby se její pravidla sice trochu pozměnila, ale její
základní smysl a poslání se podle starostky Hana Moudré od té doby
nijak nezměnil. „Smyslem je podpořit zájem občanů o vzhled města,
kde žijí, a odměnit ty, kteří se z vlastní vůle a na vlastní náklady podílejí na tom, aby ve městě bylo více hezkých a kvetoucích zákoutí.“
Jedinou soutěžní kategorií je i pro rok 2013 péče o sídlištní zeleň.
„Od roku 2011 máme upravená soutěžní pravidla, kde byly zrušeny
kategorie balkónů a předzahrádek,“ připomíná starostka. Kategorie
sídlištní zeleně je totiž vnímána jako nejdůležitější. Navíc občané pečující o veřejně přístupnou zeleň na sídlištích mají ztížené podmínky.
„Zemina na sídlištích je často nekvalitní, zeleň podléhá vandalismu
a navíc pečují o majetek, který není v jejich vlastnictví, což jsou důvody, proč výbor pro životní prostředí doporučil podporovat i nadále
touto soutěží právě nezištnou péči o sídlištní zeleň,“ vysvětluje starostka Hana Moudrá. Soutěžící se tak opět utkají v rámci čtyř vymezených
lokalit. První tvoří sídliště Střelnice, Sever, Lada. Druhý ale i třetí tvoří
Špičák, protože toto sídliště bylo rozděleno do dvou soutěžních celků,
na tzv. malý a velký Špičák. „Malý Špičák“ zahrnuje ulice Zhořelecká,
Lužická, Budyšínská a Sluneční k Žitavské a velký Špičák tvoří oblast
od Žitavské dolů k ulici U Nemocnice. Poslední, čtvrtý soutěžní celek zahrnuje Starý újezd, Kopeček, Holý vrch, Slovanku, Střed, Újezd,
Mikovcovu a Havlíčkovu ulici. Termíny hodnocení komise složené
z odborníků a zástupců výboru pro životní prostředí, kteří budou přihlášenou zeleň v průběhu roku posuzovat a bodovat, jsou pro letošní rok předběžně stanoveny na 13. května, 17. června, 15. července,
12. srpna a 9. září. Rozhodující jsou technické, estetické a biologické
znaky hodnocené zeleně.
Pro finalisty z každé lokality jsou zajištěny věcné i finanční odměny.
Celkové náklady na odměny budou činit 30.000,-Kč a budou hrazeny
z rozpočtu na údržbu městské zeleně. Více informací k soutěži vám na
MěÚ poskytne I. Bínová, [email protected], 487 881 242.
1. místo 1.500 Kč + zahradnické potřeby v hodnotě 1.500 Kč
2. místo 1.250 Kč + zahradnické potřeby v hodnotě 1.250 Kč
3. místo 1.000 Kč + zahradnické potřeby v hodnotě 1.000 Kč
4. a další místo – knižní publikace a nosiče dat
Město Č. Lípa a Klub přátel muzea Vás zvou
U příležitosti narození Tomáše Garrigua Masaryka (7. března 1850)
pořádá město Česká Lípa ve spolupráci s Klubem přátel muzea Česká
Lípa dne 7. března od 16 hodin tradiční setkání u jeho busty na náměstí T. G. M., kde si každoročně připomínáme historický význam této
osobnosti. Součástí letošního programu bude vernisáž výstavy fotografií
Tváře a postavy, která bude zahájena v klubovně vlastivědného muzea
v 16.30. Samotná expozice je umístěna v Maštálkově síni, kde potrvá až
do 8. května. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě tak otevře další
výstavu nahlížející do bohatství zdejších sbírek. Tváře a postavy lidí, kteří
prošli při různých životních příležitostech místními fotografickými ateliéry a jejich podoba byla navždy zachycena na snímku. Ze zachovaných alb
a portrétů byla sestavena kolekce s díly z konce 19. a počátku 20. století.
O lidech na obrázcích často nevíme vůbec nic. Do muzea se dostaly s jinými památkami, nebo byly různě nalezeny po domech dřívějších německých spoluobčanů. Pozornému návštěvníkovi mohou podobizny otevřít
cestu k hledání tajemství bytosti naznačené výrazem, postavou, šperkem
nebo oděvem. Setkáváme se s tvářemi zasloužilých mužů, dokonce i českolipských starostů, z nichž někteří byli portrétování olejovými barvami,
protože fotografové byli také akademickými malíři. Výstava představuje
profil činnosti některých fotografických ateliérů z České Lípy a Mimoně.
03
Závady a nedostatky
V této rubrice vás pravidelně informujeme o několika závadách, které
město v uplynulých týdnech řešilo na základě oznámení veřejnosti, která
využila jeho internetovou rubriku Závady a nedostatky a zaslala svůj podnět
e-mailem na [email protected] nebo MMS na telefonní číslo 733 255 972, kam
můžete i vy směrovat své podněty týkající se zejména čistoty a pořádku v českolipských ulicích. Všechny zaslané e-maily do této internetové rubriky se
vyvěšují na městský web (www.mucl.cz) do sekce "Závady a nedostatky", zde
se pak dozvíte, jak se podnět řeší. Vyřešené podněty se přesouvají do sekce
"Odstraněné závady a nedostatky". ODPOVĚDI SE E-MAILEM NEZASÍLAJÍ!
Zimní údržba: Proč se na rovné silnici tak strašně solí a sype písek a tam,
kde silnice stoupá, zůstává i po takovém ošetření námraza? Proč máme
mít špínu okolo domů? Je někdo placený za tuny vysypané směsi?
►Město zajišťuje zimní údržbu 225 km místních komunikací, tj. 95 km
vozovek a 130 km chodníků. Doposud jsou chodníky a místní komunikace udržovány posypem písku a solí (chlorid sodný nebo chlorid vápenatý
v pevném stavu nebo jejich roztoky). Pouze pískem bez příměsi soli jsou
druhým rokem ošetřovány jenom chodníky v parcích a v lokalitě Dubice. Současný způsob provádění zimní údržby není ani z pohledu města
zcela ideální. Aby město zajistilo lepší komfort pro občany a zároveň se
co nejšetrněji chovalo k životnímu prostředí, plánuje několik zásadních
změn. Jejich zavedení zatím neumožňovala smlouva s obstaravatelskou
firmou, která vyprší koncem letošního roku. Nové podmínky by proto
měly být zakotveny do nového smluvního vztahu s dodavatelem, který
veřejnou zakázku města vysoutěží. Změna by se měla týkat především
použitého posypového materiálu při údržbě chodníků. Písek by tam měl
nahradit drobný štěrk, jehož nespornou výhodou je, že tolik nepráší. Do
budoucna by se pak mělo ještě více omezit také solení chodníků.
Semafory na křižovatce I/9: Na semaforu, na silnici 1/9, u autobusové zastávky na Severu při změně na zelenou mají vozidla jedoucí
z města volno a vozidla jedoucí do města obvykle stojí na červenou
i několik minut. Tvoří se tak kolona až k Intersparu.
►Rozdílné časy rozsvícení signálu zelená pro opačné směry na uvedeném místě jsou vynuceny dopravní situací, která následuje v dalším směru jízdy. Směrem do Č. Lípy následuje po cca 100 m velmi frekventovaná křižovatka s další světelnou signalizací pro několik směrů a signály
obou stanovišť SS (světlené signalizace) musí být synchronizovány tak,
aby signál zelená na uvedeném místě byl zapnut až po vyprázdnění této
následující křižovatky. V opačném směru je naopak další stanoviště SS
u OD Interspar vzdáleno cca 300 m a pouze s krátkými časy červené pro
možnost odbočení vozidel jedoucích do sídliště Lada. Proto zde nedochází k nahromadění vozidel při červené v přímém směru jízdy. Z toho
důvodu může být na uvedeném místě zapnuta zelená dříve směrem na
Nový Bor, než do České Lípy.
Slavíme deset let!
V letošním roce oslaví příspěvková organizace Sociální služby města
České Lípy 10-ti leté výročí od svého vzniku. V rámci oslav bude
organizace pořádat v průběhu celého roku následující akce:
• Březen – „Neseďte doma sami a přijďte se mezi nás pobavit a zatančit“ (místo konání: Penzion s pečovatelskou službou)
• Květen – „Den otevřených dveří se zábavou pro děti a dospělé“
(místo konání: Azylové domy)
• Červen – „XIII. Sportovní hry seniorů“ (místo konání: ředitelství
organizace)
• Září – „Zahradní party – grilování“ (místo konání: Dům s pečovatelskou službou)
• Prosinec – „Ples seniorů“ (místo konání: KD Crystal)
O průběhu všech akcí budeme naše klienty a spoluobčany v předstihu pravidelně informovat. Bližší informace k jednotlivým akcím
přineseme v následujících číslech Městských novin.
(PS)
04
z radnice a města
www.mncl.cz
únor 2013
Poděkování starostky
Laureáti ceny Poděkování starostky
Vážení čtenáři,
v letošním roce bych opět ráda jménem města Česká Lípa poděkovala některým našim občanům, kteří se výrazným a příkladným způsobem podíleli na jeho rozvoji, a to především v oblastech společenského a kulturního života. Ocenění „Poděkování starosty“ budou již
podvanácté udělována za přínosné aktivity v následujících kategoriích
– kultura, práce s mládeží, sport, sociální a zdravotní oblast a podnikatelská oblast (cena v této oblasti se uděluje nejlepšímu „nositeli tradic
českého řemesla“), případně mimořádný projev lidskosti či hrdinský
čin. „Poděkování starosty“ budou slavnostně předána při příležitosti tradičních městských slavností konaných na počest patronů města
sv. Petra a sv. Pavla, které v letošním roce proběhnou ve dnech 28. až
29. června 2013. Velmi mě potěší, pokud mi i letos na základě svých
dlouholetých zkušeností pomůžete vytipovat osobnosti, jejichž práce
si právem zaslouží veřejného ocenění. Návrhy se stručným zdůvodňujícím komentářem a s Vaším kontaktem prosím zasílejte nejpozději do
30. dubna 2013 písemně na adresu Městský úřad Česká Lípa, sekretariát starostky, nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, či e-mailem na adresu
[email protected]
Mgr. Hana Moudrá, starostka
r. 2002
oblast kultury
Mgr. Ladislav Smejkal
oblast práce s mládeží
Mgr. Zdeněk Klimpera
oblast sportu
JUDr. Jan Riedl
in memoriam
Mgr. Marie Jiřičková
V České Lípě přibudou
pracovní místa
r. 2004
oblast kultury
PhDr. Václav Klapka
oblast práce s mládeží
Pavla Šimková
oblast sportu
Antonín Dörfl
Jaromír Dörfl
mezinárodní vztahy
Johann Lojda
podnikatelská sféra
Pekařství U Tomáše
(majitel Bohuslav Barák)
Až dvě stě nových pracovních míst by mělo v novém roce vzniknout v České Lípě. Dvě z velkých firem, které sídlí v průmyslové zóně v Dubici, se totiž
rozhodly postavit ve městě nové výrobní haly. Firma Johnson Controls se již
do stavby pustila, společnost Fehrer Bohemia stavbu teprve zahájí.
„Českolipsko je region s dlouhodobě nejvyšší nezaměstnaností v Libereckém kraji. Je
proto velmi pozitivní zprávou,
že se obě velké firmy rozhodly rozšířit výrobu právě u nás.
Město se neustále snaží vyjít
velkým firmám vstříc a vytvářet ty nejlepší možné podmínky pro podnikatele obecně. Ale
nemůžeme vzít veřejné peníze
a na zelené louce tady postavit
vlastní továrnu, kde by lidé našli novou práci, jak by si možná
někteří naši obyvatelé představovali,“ uvedla starostka České
Lípy Hana Moudrá.
I když také město se v letošním roce do vytváření nových
pracovních míst aktivně zapojí.
Nově zaměstnalo (cca. 20 lidí)
na veřejně prospěšné práce.
Ti se budou starat především
o úklid a údržbu města, na rozdíl od lidí vykonávajících veřejnou službu však za svou práci
již budou pobírat mzdu. „Ve
městě podporujeme zaměstnanost mnoha způsoby, které lidé
mnohdy ani nevnímají. Například jsme upravili jízdní řády
městské autobusové dopravy tak,
aby se lidé včas dostali do práce
a pak zase domů. S velkými
firmami konzultujeme veškeré
úpravy, aby odjezdy a příjezdy
autobusů co nejlépe vyhovovaly
potřebám jejich zaměstnanců. Za
další formu podpory považuji,
že podnikatelé využívající v ulicích města reklamní ,áčka‘ nemusejí hradit poplatek za zábor
veřejného prostranství. Podobně
podporujeme farmářské trhy,
které se konají každý čtvrtek na
Škroupově námětí.“ Za další důležitou formu podpory považuje
starostka také to, že se postupně
otevírají třídy ve školkách, které byly dříve kvůli nedostatku
dětí zakonzervované. „Maminky tak mohou nastoupit do práce
a vědí, že je o jejich děti dobře
postaráno.“ Z pohledu podpory
zaměstnanosti zmiňuje starostka
také rubriku našich novin, kde
se budou znovu objevovat informace úřadu práce.
!
Bližší informace
k umístění dítěte v mateřské
škole získají zajemci na oddělení školství MěÚ Česká Lípa,
na tel. čísle 487 881 144.
r. 2003
oblast kultury
akad. malíř Rudolf Novotný
oblast práce s mládeží
Mgr. Jana Hlináková
oblast sportu
Ladislav Pavlík
mimořádný projev lidskosti
Štefan Nemšovský
MUDr. Josef Zajíc
r. 2005
oblast kultury
Zdeněk Hůla
oblast práce s mládeží
PhDr. Zdenka Zahrádková
oblast sportu
Václav Novák
mimořádný projev lidskosti
Lukáš Borůvka
Jakub Borůvka
r. 2006
oblast kultury
Miroslav Pröller
oblast práce s mládeží
Karel Heller
oblast sportu
Jaroslav Bednář
podnikatelská oblast
Milan Dolejší
r. 2007
oblast kultury
Ing. Jaroslav Panáček
oblast práce s mládeží
Ing. Ivana Bufková
oblast sportu
Svatava Hošková
podnikatelská oblast
Jizerské pekárny (pekárna Lípa)
mimořádný čin (in memoriam)
Dušan Lipovský
r. 2008
oblast kultury
Renata Copková
oblast práce s mládeží
Mgr. Jan Stránský
Jaroslav Linhart
oblast sportu
Mgr. Luboš Opelka
podnikatelská oblast
Ing. Luboš Novák, CSc.
mimořádný čin
Václav Fořtík
r. 2009
oblast kultury
Martin Prokeš
oblast práce s mládeží
Mgr. Vladimír Ort
oblast sportu
Ing. Alois Leder
oblast sociální a zdravotní
Dana Pastorová
mimořádný čin
Jaroslav Brož
r. 2010
oblast kultury
Jiří Kratochvíl
oblast práce s mládeží
Jiří Hudeček
oblast sportu
Arnošt Sameš
oblast sociální a zdravotní
Eva Barkmanová
oblast podnikatelská
Knihkupectví a galerie
„U draků“ Věry Strnadové
r. 2011
oblast kultury
Mgr. Martin Aschenbrenner
oblast práce s mládeží
PaedDr. Milan Kubát
oblast sociální a zdravotní
Mgr. Magda Jogheeová
oblast podnikatelská
Hrdlička spol. s.r.o.
mimořádný projev lidskosti
Irena Hájková
r. 2012
oblast kultury
Jana Kolářová
oblast práce s mládeží
Mgr. Alena Skokanová
oblast sociální a zdravotní
Jan Grus
mimořádný projev lidskosti
Lukáš Turci
oblast sportu
Miloslav Sviták
INVESTICE
únor 2013
05
V letošním roce město proinvestuje téměř 140 mil. korun
Opravit kilometr dlouhý úsek ulice 5. května a zateplit základní školu
28. října chce město v tomto roce. O tom, co všechno budou akce obnášet
a jaké jiné projekty se budou v České Lípě v letošním roce realizovat, jsme
si povídali s místostarostou Jiřím Kočandrlem, do jehož gesce investice
spadají.
Nejvíce peněz, rovných 30
milionů korun, je v rozpočtu
odboru rozvoje, majetku a investic na tento rok vyčleněno na
opravu ulice 5. května. Můžete
nám tuto rozsáhlou akci popsat
podrobněji?
Tuto akci můžeme v podstatě
rozdělit na tři části. První z nich,
a to vybudování dešťové kanalizace, výměna inženýrských sítí
a oprava povrchů v Hrubínově
ulici, běží už od listopadu loňského roku. Jakmile nám to počasí dovolí, pustíme se letos do
realizace dalších dvou částí této
investiční akce. První etapou je
oprava části ulice 5. května od
křižovatky s Hrubínovou ulicí
až po křižovatku s Bulharskou
ulicí. Tam počítáme s novým
povrchem vozovky a chodníků
a vyznačením pruhu pro cyklisty. Druhou částí je pak kompletní rekonstrukce další části a to od
křižovatky s Hrubínovou ulicí až
po železniční přejezd směrem
na Lovosice. I tady bude nový
povrch vozovky, nové chodníky
i pruh pro cyklisty, v tomto úseku ale bude také nová dešťová
kanalizace.
Stihnete veškeré plánované
práce v ulici 5. května dokončit
v tomto roce?
Investiční akce je tak náročná,
že se s největší pravděpodobností protáhne do roku 2014. V tomto roce bychom rovněž chtěli
opravit ještě zbývající úsek ulice
až k mostu v Hrnčířské. Uvědomujeme si, že lidem probíhající
stavební práce znepříjemní na
nějakou dobu život. Ale věříme,
že obyvatelé naši snahu ocení.
Podaří se nám dát do pořádku
velký kus města.
Další velkou položkou v rozpočtu, hned 15 milionů korun,
je zateplení základní školy Špičák. Kolik bude projekt stát celkem?
Na tuto investiční akci jsme
získali zhruba 24,3 milionů korun jako dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Celkové
náklady pak odhadujeme na 40
milionů korun. Kromě zateplení
však projekt počítá i se statickým
zajištěním budovy. V současnosti připravujeme podmínky pro
výběr dodavatele, zahájení prací
předpokládáme letos v červenci.
Dokončit veškeré potřebné prá-
Neinvestiční dotaci město
využilo na údržbu
komunikací
Ke dni 16. 6. 2009 bylo zřízeno Integrační azylové středisko Česká Lípa.
Na základě zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů,
požádalo město Česká Lípa Správu uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
ČR o příspěvek na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jeho území. Dotace je účelově určena na úhradu nákladů
obce a její prostředky nesmí být použity k financování investičních akcí.
V roce 2012 proto město takto
získané prostředky v celkové výši
33 440,- Kč použilo na částečnou
úhradu nákladů na údržbu českolipských místních komunikací. V 1. čtvrtletí toku 2012 byla
z dotace ve výši 8 608 Kč uhrazena instalace varovného signálního
a hmatného pásu pro nevidomé na
křižovatce ulic Smetanovo nábře-
ží a ČSA, v II. čtvrtletí 2012 byla
z dotace ve výši 9 440 Kč zaplacena výměna acodrainu v Moskevské ulici, dotace ve výši 8 936 Kč
byla ve III. čtvrtletí 2012 použita
na opravu vozovky u chodníku
před MŠ Bratří Čapků a ve IV.
čtvrtletí 2012 byla z dotace ve výši
6 456 Kč hrazena oprava chodníku ve Větrné ul. u čp. 2138.
ce se nám však podaří pravděpodobně až v létě 2014, provoz
školy se tak bude muset přizpůsobit probíhající stavbě.
Bude město investovat i do jiných školských zařízení?
Ano. V červnu bychom měli
dokončit rekonstrukci pavilonu
B na ZŠ speciální Jižní. Oproti
původnímu objektu bude zre-
Žizníkovského rybníka tak, aby
tam vznikla podobná příměstská
rekreační zóna, jako je od podzimu na Holém vrchu. Budeme
ale muset také opravit hráz, která
je v havarijním stavu. Naším cílem je, abychom naučnou stezku
okolo rybníka později napojili
na naučné stezky na Svárově
a tamní cyklostezky. Peníze
konstruovaná budova větší, děti
budou mít navíc tělocvičnu. Během tohoto roku si chceme také
nechat zpracovat energetické audity v dalších školách, které by
mělo v budoucnu rovněž čekat
zateplení. Chceme tím dosáhnout zejména úspory nákladů za
energie. Například po zateplení
ZŠ 28. října bychom podle energetického auditu mohli ušetřit až
dva miliony korun ročně, vynaložené peníze se nám tak vrátí
zhruba za 10 let. V budoucnu by
pro město měl být provoz všech
školských zařízení ekonomicky
únosnější.
Čekají město ještě další velké
projekty v tomto roce?
Patnáct milionů korun je vyčleněno na vybudování protipovodňového systému ve městě.
V České Lípě a v přidružených
obcích se budou instalovat reproduktory městského rozhlasu,
na Dobranovském potoce a ve
Šporce budou nově čidla, která budou snímat hladinu toků.
Nově se sestaví také digitální
povodňový plán. Myslet budeme také na turistický ruch.
Začali jsme již s úpravou okolí
máme připravené také na vybudování repliky historického
oplocení okolo morového sloupu
na náměstí T. G. Masaryka, opravíme i střechu nad kinosálem
v KD Crystal.
V posledních letech město
hodně investovalo do sportu,
vzpomeňme novou víceúčelovou halu nebo nové hřiště u ZŠ
28. října na Špičáku. Bude i letos město investovat do nějakého sportovního zařízení?
Během velkých letních prázdnin se vrhneme na rekonstrukci
podlahy v tělocvičně TJ Lokomotiva. Sportovci nás již delší
dobu upozorňují na její špatný
stav. Nyní alespoň budou moci
cvičit bez obav, že by se mohli
zranit. A především, na jaře by
měl být dokončený poslední úsek
cyklostezky Varhany, a to úsek
z Volfartic do Kamenického Šenova. Je nutné říci, že tato akce
není projektem České Lípy, ale
svazku obcí Cyklostezka Varhany, jehož je naše město členem.
Vím ale, že obyvatelé České
Lípy stezku hojně využívají a tak
doufám, že je dokončení cyklostezky pro ně dobrou zprávou.
06
z radnice a města
www.mncl.cz
únor 2013
U nového depa České pošty bude i nové parkoviště a chodník
Postavit nový chodník a parkoviště na pozemcích města v České ulici na
Svárově povolili českolipští radní České poště. Ta v místě buduje své nové
poštovní depo, které nahradí poštu sídlící u nádraží Českých drah včetně
veškerých služeb poskytovaných veřejnosti. V České ulici proto kvůli bezpečnému přístupu k nové poště hodlá v rámci stavby vybudovat také osm
parkovacích stání, včetně jednoho pro handicapované osoby a maminky
s kočárky. Chodník by pak od parkoviště měl navazovat na chodník v areálu depa, aby se lidé bezpečně dostali od zaparkovaných vozů k poště.
„Původně jsme chtěli, aby majetkoprávní vztahy k pozemkům,
kde má být parkoviště s chodníkem
vybudováno, byly už vyřešené. Od
zástupců České pošty jsme se však
dozvěděli, že tyto majetkoprávní
vztahy nelze řešit do té doby, než
bude dokončena probíhající celková transformace pošt v České
republice. Proto jsme přistoupili
k tomuto řešení. Pokud by totiž
radní usnesení neschválili, Česká
pošta by stavbu depa nemohla dokončit,“ vysvětluje místostarosta
Jiří Kočandrle. Podle něj je přitom
i z pohledu města žádoucí, aby
depo začalo fungovat co nejdříve.
Jeho nové sídlo přispěje k tomu,
že celá řada poštovních vozů už
nebude zajíždět do centra města
a celková trasa návozu se zkrátí.
Jak uvedl provozní ředitel severočeského regionu České pošty Vojtěch Krepindl, do depa na Svárově
se přemístí nejenom přepážkový
provoz z nádražní pošty Česká
Lípa 2, která bude zrušena, ale také
třídící centrum pro celé Českolipsko, odkud vyjíždějí motorizovaní
doručovatelé a doručovatelé balí-
ků. Předpokládaný termín otevření nového poštovního depa je stanoven na jaro. „Konečný termín
dokončení stavby ovlivní v první
řadě vývoj počasí. Předpokládáme
však, že nové pracoviště bude do
května zprovozněno.“
◄ Pošta i v neděli by měla začít fungovat v obchodním centru Paráda na
Děčínské ul. v České Lípě. Je to další významná změna, kterou v České Lípě
připravuje letos na jaře pro své zákazníky Česká pošta. Nová pobočka by
pak měla nahradit poštu na Slovance (na snímku). „Zřízení nové pobočky je
schváleno a realizace závisí na rychlosti stavebních úprav pronajímatelem,
předání stavby by mělo být v polovině února a následné naše práce odhadujeme na dva měsíce. Takže otevření by mělo být asi v dubnu nebo začátkem
května. Pro klienty to bude znamenat především novou otevírací dobu s nedělním provozem či modernější podobu pobočky,“ uvedla tisková mluvčí
M. Selicharová. Vzhledem k plánovanému umístění pobočky se proto vedení
města České Lípy obrátilo na Českou poštu se žádostí, aby především pro
své klienty ze Slovanky zajistila také bezpečný přechod přes frekventovanou
komunikaci. „O zbudování přechodu pro chodce budeme jednat s policií ČR
a správcem komunikace,“ ujistila nás M. Selicharová.
S majiteli neočipovaných psů bude zahájeno přestupkové řízení
Finanční odbor MěÚ Česká Lípa, který je správcem poplatku ze psa, připravuje distribuci složenek k úhradě tohoto poplatku za I. pololetí letošního roku. V této souvislosti upozorňuje, že provede také kontrolu evidence
trvale označených psů a jejich chovatelů.
Povinnost, aby byl pes starší tří
měsíců trvale označen elektronickým čipem nebo tetováním, ukládá chovatelům psů v České Lípě
od 1. dubna 2012 městská obecně
závazná vyhláška č. 5 z roku 2011.
Současně s povinností nechat trvalým způsobem označit psa je stanovena také povinnost nechat zaevidovat označeného psa do databáze
města Česká Lípa. Tuto databázi
spravuje na MěÚ Česká Lípa finanční odbor, pracoviště evidence
psů. Pokud správce poplatku zjistí,
že plátce poplatku povinné zaevidování do jeho databáze doposud
neprovedl, předá odboru životního prostředí podklady k zahájení
přestupkového řízení za porušení
příslušné vyhlášky města.
Správce poplatku proto doporučuje, aby si chovatelé psů svou
povinnost co nejrychleji splnili.
Přednosti a výhody čipování:
• průkazná, nezaměnitelná a trvalá identifikace psa s sebou přináší
vysokou pravděpodobnost jeho
rychlého nalezení v případě ztráty,
zaběhnutí nebo odcizení
• podkožní mikročip nemůže pes
ztratit
• čipování představuje rychlou
a vůči zvířeti šetrnou aplikaci
• čipovaného psa je snadnější pojistit a v případě pojistné události
je pak mnohem jednodušší realizovat příslušné pojistné plnění
• s očipovaným psem lze bez problémů cestovat na území celé Evropské unie
Informace pro chovatele psů:
1. Vyhláška č. 5/2011 je k dispozici
na internetových stránkách města Česká Lípa, u Městské policie
Česká Lípa, na Městském informačním centru, finančním odboru
a odboru životního prostředí MěÚ
Česká Lípa.
2. Trvalé označení psa si zajistí
chovatel na vlastní náklady u veterinárního lékaře, kterého navštěvuje v případě povinného očkování
či nemoci zvířete, nebo u kteréhokoliv veterinárního lékaře.
3. Povinnost očipovat psy platí pro
celé území města Česká Lípa, tj.
pro všechny jeho části.
4. Za trvalé označení psa se ve
vyhlášce považuje kromě čipování
také tetování, které je povoleným
trvalým značením zvířete dle vyhlášky. Čip v tomto případě není
třeba za podmínky, že je tetování
provedeno zřetelně a čitelně. Chovatel takto označeného zvířete má
však stejnou povinnost jako v případě čipu, tj. přihlásit psa na finanční odbor MěÚ Česká Lípa do
evidence.
5. Po očipování psa musí chovatel
předat registrační kartu chovatele
psa pro evidenci psů v databázi města Česká Lípa na finanční
odbor MěÚ Česká Lípa. Předání
vyplněné registrační karty může za
chovatele psa zajistit veterinární
lékař, který provedl čipování psa.
6. Chovatelé psů, kteří již mají
z dřívější doby psa označeného
mikročipem nebo tetováním, jsou
rovněž povinni přihlásit se u finančního odboru MěÚ Česká Lípa
do evidence, kde vyplní registrační
kartu chovatele psa pro evidenci
psů v databázi města Česká Lípa.
Pro její vyplnění je třeba s sebou
vzít očkovací průkaz psa, kde je
uvedeno číslo čipu, nebo jiný doklad o provedeném čipování nebo
tetování.
7. O tom, že psa nelze očipovat
může rozhodnout pouze veterinární lékař a i tuto skutečnost
zaznamená do registrační karty
chovatele psa pro evidenci psů
v databázi města Česká Lípa, která bude předána finančnímu odboru MěÚ Česká Lípa.
8. Porušení vyhlášky se postihuje
podle zákona na ochranu zvířat
proti týrání. V řízení o správním
deliktu (přestupek či správní delikt
právnických či podnikajících fyzických osob) lze udělit pokutu.
z radnice a města
únor 2013
07
Rekapitulace loňské údržby městských komunikací
Na opravy a údržbu místních
komunikací byla vloni v rozpočtu města Česká Lípa vyčleněna
částka 14 milionů korun, která
byla během roku navýšena ještě
o cirka 900 tisíc korun.
Jak připomíná místostarosta
Jiří Kočandrle, z této položky pak
město financuje veškeré opravy
a údržbu místních komunikací,
chodníků, schodišť a lávek, ale
také obnovu vodorovného a svislého dopravního značení a opravu
propadlých kanalizačních šachet
a dešťových vpustí ve správě
města. V celkovém součtu tak
vloni město do oprav a údržby vozovek investovalo 5,6 mil. korun,
do chodníků 4,09 mil., do dopravního značení 2,79 mil. a do oprav
schodišť a kanalizačních vpustí
a šachet 2,26 mil. korun. Vloni tak
město opravilo 3 534 čtverečních
metrů chodníků a 8 395 čtverečních metrů silnic, které jsou v majetku města. „V prvním čtvrtletí
jsme se jako každoročně zaměřili
především na provizorní opravy
výtluků, které vznikly v zimním
období. Mimo jiné jsme zahájili
také opravy schodišť na sídlišti
Špičák. Ve druhém čtvrtletí jsme
začali i s většími opravami vozovek, které byly předem naplánovány. Opraveny tak byly například
místní komunikace v Žizníkově
a Heřmaničkách.“ Na jaře se začalo také například s úpravou veřejného prostranství v ulici Komenského na sídlišti Lada. „V této
lokalitě byla dvě rozpadlá nebez-
pečná schodiště z nevhodných
materiálů, polorozpadlá pergola
a velká dlážděná plocha s pískovištěm, která nikdy neplnila funkci
odpočinkového místa. Proto jsme
se vloni rozhodli pro zkulturnění
celého prostranství.“ Spolu s nefunkčním pískovištěm bylo odtud
odstraněno také jedno schodiště
a celý prostor je nově opraven.
Tato revitalizace stála bezmála 500
tisíc korun a mimo jiné přispěla
i k lepšímu odtoku dešťových vod.
Z loňských akcí zmiňuje místostarosta také opravu komunikací na
Severu a Špičáku. „Vloni na jaře
se na město obrátili zástupci firmy RWE o povolení zásahů do
vozovek a chodníků na sídlišti
Sever v Okružní a Severní ulici
a na sídlišti Špičák v Jihlavské ulici kvůli generální opravě
plynovodních řadů. Na základě
této žádosti jsme proto původně
plánovaný harmonogram oprav
chodníků upravili, neboť se nám
podařilo sjednat s plynaři rozumnou dohodu o spolupráci.
Respektive o jejich finančním podílu na celkové opravě chodníků
a vozovek v ulicích, kde prováděli výkopové práce.“ Díky této
spolupráci mohla být na podzim
dokončena celková obnova chodníku v ul. Okružní, část povrchu
chodníků v ulici Severní a celková obnova chodníku v Jihlavské ulici (celkem 1 000 m2, kde
plynaři hradili polovinu nákladů).
Po novém chodníku chodí od loňského podzimu také děti do ZŠ
Partyzánská (733 tis. Kč) a opra-
ven byl například také chodník
u MŠ v ulici Bratří Čapků (243
tis.). K rozsáhlejším akcím realizovaným v rámci loňské údržby patřila oprava části vozovky v Liberecké ulici v úseku od parkoviště u
nemocnice až po křižovatku s ulicí Pod Špičákem (1 811 tis. Kč),
do níž se město pustilo na základě
požadavku ze strany veřejnosti.
„Povrch vozovky byl v dezolátním stavu a součástí byla i oprava
spodní nosné konstrukce pod autobusovou zastávkou.“ Vozovka
se vloni opravovala také například
v Častolovicích či v ulici Českokamenická a v rámci dokončení MŠ
Pastelka proběhla koncem roku
i oprava v ulicích U Rybníčku
a Rousova. V této ulici se opravovala jak vozovka tak chodníky
a bude dokončena letos, jakmile
to klimatické podmínky dovolí.
Tři nová parkovací místa vznikla
vloni v ulici Bardějovská úpravou
parkoviště, kde došlo i ke zpřístupnění chodníku vozíčkářům.
Také úpravou mostu a části chodníku v Pivovarské ulici byl vyřešen přístup pro občany se sníženou pohyblivostí. Průběžně bylo
obnovováno dopravní značení
včetně vodorovného plastového
nástřiku na komunikacích, které
byly opravovány ať lokálně nebo
plošně. „Nyní se už připravujeme
na zahájení letošní údržby, na kterou je v rozpočtu města vyčleněno
14 mil. korun,“ podotýká místostarosta a dodává, že při sestavování plánu údržby se zaměřili
v první řadě na podněty ze strany
veřejnosti. „Oddělení technické
správy majetku města takových
podnětů a požadavků eviduje
desítky. Vesměs jsou oprávněné,
a proto budou požadované opravy upřednostněny,“ konstatuje
místostarosta. Na realizaci takových oprav bude z letošní údržby
vyčleněna částka 4,5 mil. korun.
O tom, ve kterých ulicích se budou opravy provádět, vás budeme
informovat v dalším vydání MN.
Proč podražily krátkodobé pronájmy ledové plochy?
Město Česká Lípa navýšilo od Nového roku cenu za krátkodobý pronájem ledové plochy ve Sportareálu. Vyplývá to z aktualizované směrnice o krátkodobém pronajímání městských sportovišť spravovaných příspěvkovou organizací Sport. Její znění odsouhlasili českolipští radní na
svém prosincovém zasedání. „Uzavírání krátkodobých pronájmů na dobu
určitou nepřesahující 30 dnů je plně v kompetenci vedení organizace, zatímco dlouhodobější pronájmy mohou být uzavírány pouze se souhlasem
zřizovatele, tj. města. A proto pro uzavírání krátkodobých jednorázových
smluv byla již v minulosti po vzoru jiných organizací zřizovaných městem
zpracována vnitřní směrnice vymezující p. o. Sport ekonomický a právní
rámec pro uzavírání krátkodobých vztahů,“ připomíná Irena Zemanová,
referentka pro sport a kulturu na MěÚ. Směrnice tak jasně stanoví i výši
nájemného ve třech hlavních kategoriích (nekomerční cena pro činnost
a realizaci sport. a kult. akcí města Česká Lípa, dále subjektů, jejichž zřizovatelem je město Česká Lípa a sportovních a neziskových organizací
z České Lípy, a třetí kategorie je komerční cena pro činnost a akce ostatních
nájemců). Vychází při tom ze zákonného předpisu, který stanoví, že pronájem nesmí být ztrátový, neboť se jedná o doplňkovou činnost PO. Ceník
pronájmů byl tudíž nastaven na základě skutečných provozních nákladů
a s ohledem na stále se zvyšující náklady na provoz. Aktualizací směrnice
tak došlo pouze k úpravě ceníku v některých položkách výše nájemného.
S účinností od 1. 1. 2013 se např. zvýšila cena, kterou bude nájemcům
účtovat p. o. Sport za krátkodobý pronájem ledové plochy. Pro tréninky
mužských i ženských týmů je tento pronájem nyní za hodinu a čtvrt trénování 1 800 korun. Také pořádání sportovních či kulturních akcí na ledové
ploše bude o něco dražší. Za jeden den pronájmu zaplatí organizátoři minimálně 8,5 tisíce korun, tedy o 2500 Kč více, než dosud. Novinkou v ceníku
je také položka za pronájem ledové plochy bez ledu, protože organizátoři
mají zájem pořádat své akce ve Sportareálu i mimo hokejovou sezónu.
Pronájem je pak v tomto čase o 50 procent nižší. Ceníky pro krátkodobé
pronájmy ostatních zařízení ve správě PO Sport zůstávají stejné. „Peníze
za pronájmy zařízení, která spravuje naše příspěvková organizace Sport,
pro ni představují doplňkový příjem. Nesmí být tedy ztrátové. K navýšení
ceny za krátkodobé pronájmy ledové plochy ve Sportareálu jsme proto
museli přistoupit zejména kvůli zvyšujícím nákladům na provoz tohoto
sportoviště,“ dodává starostka České Lípy Hana Moudrá.
(red)
08
historie
www.mncl.cz
únor 2013
Z minulosti českolipských služeb
Pojmy místní hospodářství
a služby jsou vcelku totožné a snad
každý vnímá, že patří určité době,
třebaže jde o sféru lidské činnosti,
která je staletá. Ekonomicky vzato
se jedná o takzvaný terciální sektor. Vždy to byla jasná doména
soukromé práce, obživa jednotlivých rodin, věc iniciativy a osobní píle. Úsek lidské činnosti, který
se nedal socializovat. Přece se
to však stalo. Klement Gottwald
v roce 1948 ujišťoval živnostníky,
že znárodňováni nebudou. Opak
byl pravdou. V roce 1945 bylo
v České Lípě mnoho rolet malých
řemeslnických dílen staženo. Nebylo to jen důsledkem odchodu
německého obyvatelstva. Začalo
to po roce 1929, kdy krize zlomila mnohé ševce, krejčí i holiče.
Vcelku však odvětví drobných řemesel a služeb zůstalo uchováno,
jenže do města nepřišlo dost lidí
k tomu, aby se všechny živnosti
otevřely. V roce 1946 byla vyhlášena redukce živností. Prý jich
bylo nadbytek. V lednu 1949 se
Česká Lípa stala v rámci Libereckého kraje místem vzniku první-
▲ Kinoreklama z počátku šedesátých let.
ho komunálního podniku. Zdejší
komunál, totiž sdružení různých
živností, bylo nejen první v kraji,
ale dokonce třetí v republice. Prvním, kdo vstoupil do komunálu,
byl, podle svědectví tisku, truhlář
Vilém Holánek, který po válce
získal velkou truhlárnu Zinke na
nároží ulic Sokolská a Boženy
Němcové. Existují dvě varianty
výkladu jeho činu. Ta první říká,
že to učinil horlivě, jako věrný
člen komunistické strany, ta druhá říká, že prý plakal a bránil se,
protože ho co by straníka nutili.
V roce 1956 se v Liberci v měsíci
červnu konaly zvláštní Liberecké
výstavní trhy zaměřené na „Místní
hospodářství a výrobní družstva“.
Část služeb byla provozována
družstevně, část pod národními
výbory. V té době vznikl první historický katalog služeb. Můžeme
v něm spatřit, jakou úroveň měly
a kde byly koncentrovány. Na adrese Sokolská čp. 285 bylo nejen
dřívější Holánkovo truhlářství, ale
bylo tam i knihařství a sedlářství.
Knihařskou práci posléze vzal na
sebe Miloš Vítek do svého domu
na okraji dnešní Mariánské ulice
a zůstal jediným soukromníkem.
Přes ulici na Sokolské byly lázně
a k nim přibylo kadeřnictví. Další holič sídlil v ulici Čs. armády
a šlo o pokračování české živnosti
pana Soukupa z doby předválečné. Dnes tam je jeden z mnoha
vietnamských obchodů s textilem.
Ve skupině domů pokračujících
po pravé straně od lázní k Unionce, dnes zbořených, bylo ještě čalounictví (čp. 276) a také vahařství
(čp.280). V tehdejší ulici Gottwaldově, dnes Jindřicha z Lipé, byla
v čp. 92 radio opravna a kousek
odtud bylo kožešnictví Sobol.
Oděvní služba sídlila na čísle 109.
Šlo o dřívější kavárnu Centrál,
dům, který již třicet let nestojí.
V těch časech se více přešívalo,
než šilo. Za řekou bývala dříve ještě stále Gottwaldova ulice. Dnes
se vrátila k historickému názvu
Hrnčířská. V čp. 773 byla sběrna
prádelny a čistírny, zatímco malíři
a lakýrníci pod názvem Družba
byli v čp. 735. Sklenářství bylo
v čp. 879. Ještě dlouho bychom
mohli chodit městem a hledat,
často už prázdná místa, kde byly
různé méně či více úspěšné provozovny služeb. Snad jediné
klasické místo zůstalo ve středu
města nezměněné: hodinářství
U kukačky.
Ladislav Smejkal
Z ÚNOROVého historického kalendáře České Lípy
Dne 20. února 1963 začala ofici-
álně výstavba sídliště Slovanka.
V historickém stavebním vývoji
České Lípy šlo o první ucelené
sídliště bytových domů, k němuž
vyrostla i potřebná infrastruktura.
Teprve se vznikem první Československé republiky se v České Lípě začalo vážně uvažovat
o vzniku souvislé výstavby bytových domů. Na počátku dvacátých let vznikl projekt na
vybudování obecních bytů v nezastavěném pásmu dnešních ulic
Mánesovy, Eliášovy a Kozákovy. Protože se nedostavila štědrá státní dotace, tak zůstalo jen
u jednoho domu čp. 910 na nároží ulic Mánesovy a Čs. armády.
V dalším průběhu dvacátých let
byl postaven typ kolektivního
domu inspirovaný hlavně německými velkoměsty. Jednalo
se o stavební celek v Dubické
ulici vybudovaný za podpory
Československých státních drah.
Ve druhé polovině dvacátých
let byly přijaty výhodné zákony
o stavebním ruchu a provázely
je přiměřeně výhodné bankovní
úvěry. Rozjela se tak výstavba
rodinných domků. Zdejší Češi si
založili stavební bytové družstvo,
které koupilo pozemky znehodnocené těžbou cihlářské hlíny
kolem cihelny nedaleko zastávky
Střelnice. Vznikla ulice s názvem
Slovanka a její nejbližší okolí
a dal i jméno dalšímu pozdějšímu
▲ Sídliště Slovanka před dobudováním.
směřování. Bezprostředním předchůdcem výstavby sídliště Slovanka byla stavba bytových domů
družstevním způsobem, která vyplnila místo, kde měly vzniknout
ve dvacátých letech obecní byty.
Členové bytového družstva nejen
vkládali peníze, ale byli povinni
odpracovat nejméně sto hodin na
vlastní stavbě. Realizace výstavby probíhala v letech 1958-1963.
Sídliště Slovanka mělo v první
řadě poskytnout lepší bytové podmínky lidem z nevyhovujících
bytů ve středu města. Dorostla
také generace dětí rodičů, kteří
sem přišli v roce 1945 a následně. Sídliště nemělo zcela jednolitý
ráz. V jeho nejsevernější části se
uplatnil blok kolektivních domů
z konce šedesátých let. V té době
také vznikly na západním okraji
výškové domy. V roce 1971 byla
otevřena škola, zatímco obchodní komplex s restaurací byl zcela
dobudován až v roce 1978.
Ladislav Smejkal
rozhovor
únor 2013
09
Rodiče nám svěřují svůj poklad a my jim pomáháme s výchovou
V momentě, kdy se mi do ruky dostala útlá kniha od Roberta Lee Fulghuma: Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské
školce“, jsem si jako absolventka jedné z těchto institucí uvědomila pravdivost spisovatelova zjištění…. Jednou z těch, která po léta v České Lípě
dětem v mateřské škole životní základy vštěpuje, je Alena Kuchařová.
S jejím jménem je spojena především první českolipská soukromá mateřinka, která letos v únoru slaví dvacáté narozeniny.
Chodila jste do mateřské školy
a jak vás to poznamenalo?
Chodila, do Tyršovky v České
Lípě…. Byla jsem hodně hyperaktivní dítě, takže při povinném
odpoledním spánku mne ukládali
na chodbu. Mám proto pochopení
pro děti, kterým se nechce ve školce spát. V paměti mi utkvěly také
příjemné vzpomínky na cvičení
s paní Barešovou. To se mi moc
líbilo, protože sportování a pohyb
je moje celoživotní záliba.
Odrazila se vaše dětská osobní
zkušenost v touze stát se učitelkou mateřské školy?
To asi ne. Moje maminka
Růžena Imrišková byla ředitelkou mateřské školy přímo v této
budově. Je to takový životní
paradox, že po létech se bývalá městská školka v ulici Karla
Poláčka stala i jedním ze dvou
sídel našeho Kvítka. Ale abych
byla upřímná, zkušenost maminčina ředitelování mne moc
pozitivně neovlivnila. Jako dítě
jsem její povolání vnímala tak,
že díky tomu na mne nemá moc
času, protože si práci nosila domů
a často dlouho seděla u psacího
stolu a pracovala…. Ale asi jsem
tohle povolání měla po mamince
v genech. Pamatuju si, jak jsme
si ve třetí třídě psali, čím chceme
být. Tenkrát jsem tam uvedla, že
chci pracovat buď u dětí nebo
u zvířátek…. V devítce jsem už
měla jasno. Přednost dostaly děti.
Šla jsem studovat na Střední pedagogickou školu v Litoměřicích
a nikdy jsem toho nelitovala.
Jaké byly vaše profesní začátky?
Po maturitě v roce 1972 jsem
nastoupila do Holan. Úžasná
školka, kde se mi moc líbilo. Tam
se mi o nezapomenutelný zážitek
postaral tříletý Ládík, který se mi
ztratil. Vlastně se neztratil, jenom
usnul v křoví na zahradě, a proto
se neozýval na mé vyděšené volání. V téhle školce jsem nakonec
byla pouze rok. Stalo se, jak předpověděla paní kuchařka při mém
nástupu, že v Holanech je dobrá
voda a každá mladá učitelka, která zde začne pracovat, do roka
otěhotní.
Po mateřské dovolené jste se
už do Holan nevrátila?
Kvůli dojíždění jsem byla ráda,
že se našlo místo v České Lípě, kde
jsem postupně vystřídala několik
mateřských škol. Sedm let jsem
byla například na Blatech, pak
ve Vagónce, Arbesovce a na Svárově v dnešní Pastelce. Když se
v 80. letech dostavovala školka
na Výsluní, přijala jsem nabídku, abych se stala její ředitelkou
a připravila školku do provozu.
I na tohle období ráda vzpomínám, protože se mi podařilo školku opravdu dobře a moderně vybavit. Na tehdejší poměry to byla
jedna z nejhezčích českolipských
mateřských škol. Po roce 1989 se
stala také prvním českolipským
školským zařízením s právní subjektivitou, což byl docela složitý
proces, do kterého jsem se pustila
v momentě, kdy byla právní subjektivita škol uzákoněna.
Proč jste odtud odešla do soukromého sektoru?
Dobrovolně jsem vlastně neodešla. Bylo to tehdy trochu složitější. Na začátku 90. let přišla doba
konkurzů pořádaných tehdejším
okresním úřadem a já jsem, dones
nevím proč, neuspěla. Asi jsem si
moc otvírala pusu. Nakonec jsem
byla z této školky propuštěná pro
nadbytečnost a začala si shánět
novou práci. Dokonce jsem uvažovala, že změním profesi a do
školky se už nevrátím. Jenomže
to nějak nešlo. Školka a děti to je
můj svět.
Takže jste si v roce 1993 otevřela vlastní soukromou školku?
Za to vděčím mamince. Přišla
za mnou, že se ve špičákovském
středisku uvolnily prostory, kde
bych si mohla otevřít soukromou školku a po společné úvaze
jsem do toho šla. Svůj první zápis jsem pořádala 8. února a 15.
února jsem otvírala první třídu
Kvítka, kam okamžitě nastoupilo 15 dětí. V pronajatých prostorách s jednou třídou a malinkým
zázemím jsme před zápisem
stihli s manželem pouze vybílit.
Dodnes si vybavuju, jak čekám
u stolku s bílým ubrusem, jestli
k zápisu vůbec někdo přijde. Byl
to nádherný pocit, když jsem otevřela dveře a chodba byla plná
zájemců. První měsíce však byly
krušné. Neměla jsem ani korunu
příjmu, protože veškeré finance
šly na provoz mini školky. Abych
mohla na provozování školky dostávat státní dotaci, musela jsem
nejprve s ministerstvem školství
vyřídit zařazení do sítě škol, kam
jsme byli po mojí urgenci zařazeni až po několika měsících. No
a od září už mělo Kvítko plnou
kapacitu stanovenou tehdy na 22
dětí, tj. jednu třídu.
S kolika zaměstnanci jste školku rozjížděla?
Zpočátku jsem na to byla úplně sama. O děti jsem pečovala
se vším všudy včetně přípravy
svačinek. Dodnes proto vděčím
školní jídelně na Špičáku a paní
Krulichové, že mi tenkrát vytrhla trn z paty a jídelna pro naše
děti začala vařit obědy, které odtud dodnes pro třídu na Špičáku
odebíráme. Od září pak ke mně
nastoupila dcera, která ten rok
odmaturovala na střední pedagogické škole. A pak postupně, jak
se Kvítko rozrůstalo, přicházely
další kolegyně, na rok, ale i na
dvacet let. Všechny daly Kvítku něco pozitivního a věřím, že
i ony si na Kvítko někdy vzpomenou. V současné době se kolektiv
částečně mění a já věřím, že tato
změna nás „omladí“ a Kvítko
pokvete v plné kráse dál.
Od těch pionýrských začátků se toho u vás opravdu hodně změnilo. Už dávno nejste ve
stísněných prostorách bývalého
střediska a počet dětí navštěvujících SMŠ Kvítko je více než dvojnásobný?
Ano. Kvítko navštěvuje 50 dětí
a máme 6 prima zaměstnanců. Během dvaceti let jsme se rozrostli
a několikrát stěhovali, než jsme
dospěli k současnému stavu, který
je podle mne optimální. Máme dvě
odloučená pracoviště, obě v pronajatých městských prostorách. Kapacitu každým rokem naplníme.
Jak v budově ZŠ Špičák, tak v ulici Karla Poláčka. Tuhle vilku jsme
si vlastními silami, s pomocí města
i sponzorů postupně hodně upravili a vylepšili a především díky rodičům, kteří se s námi vždycky do
jakýchkoliv úprav ochotně zapojili
a pomáhali. Víte, s rodiči jsem nikdy neměla problém. Jsou to naši
partneři. Svěřují nám své dětí, své
poklady, a my jim pomáháme s jejich výchovou. Jsem proto ráda,
když na rovinu řeknou, že se jim
třeba něco nelíbí a vzájemně si to
vysvětlíme.
Jaké výchovné směry preferujete?
Žádné nepreferujeme. Z každého si bereme to nejlepší pro
rozvoj osobnosti, jakou je každé
dítě. Děti vedeme k samostatnosti
a samostatnému myšlení, rozhodování a vzájemnému porozumění, ale také k fyzické zdatnosti
a manuální zručnosti, takže děti
z Kvítka nemají problém s nástupem do školy.
Děkuji za rozhovor a přeji
Vám i Kvíťatům hezkou narozeninovou oslavu 20. výročí založení vaší školky.
10
Praktické
www.mncl.cz
únor 2013
STOMATOLOGICKÉ
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
ORDINAČNÍ HODINY
soboty, neděle, svátky • 8 – 12 hodin
sobota 16. 2.
MUDr. Jarmila Vyčichlová
Okružní 636, Mimoň
tel. 774 649 096
neděle 17. 2.
MUDr. Vladimír Henčl
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 726 197
sobota 23. 2.
MUDr. Přemysl Prstek
Revoluční 164, Stráž pod R.
tel. 487 851 705
neděle 24. 2.
MUDr. Milena Horáčková
Mariánská 845, Česká Lípa
tel. 487 521 662
sobota 2. 3.
MUDr. Jana Maričová
Bulharská 823, Česká Lípa
tel. 487 854 101
neděle 3. 3.
MUDr. Jana Maričová
Bulharská 823, Česká Lípa
tel. 487 854 101
sobota 9. 3.
MUDr. Ladislav Záruba
Jižní 1903, Česká Lípa
tel. 487 871 429
neděle 10. 3.
MUDr. Marcela Pánková
Máchova 70, Doksy
tel. 487 872 304
sobota 16. 3.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603
neděle 17. 3.
MUDr. Alexandra Bruncová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 973
sobota 23. 3.
MUDr. Ivana Adamcová
Markvartice 98, Jablonné v Podj.
tel. 487 762 223
neděle 24. 3.
MUDr. Vladimír Henčl
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 726 197
sobota 30. 3.
MUDr. Alexandra Bruncová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 487 954 973
neděle 31. 3.
Mgr. Andrej Ivanov
Děčínská 246, Žandov
tel. 487 850 436
Případné změny nelze vyloučit,
aktuální verzi najdete na
http://zdravotnictvi.kraj-lbc.
cz/page911/Ceska-Lipa
Novela stavebního zákona zjednoduší řízení
Od ledna nabyla účinnosti novela stavebního zákona, která přináší
několik zásadních změn do stavebního řízení. Lehčí život budou mít díky
novele zejména ti, kteří si na pozemku u rodinného domu chtějí postavit bazén nebo chatku. Samosprávám se zase uleví při pořizování nových
územních plánů. V následujícím přehledu jsou uvedeny nejdůležitější novinky:
1. Rozšířen okruh staveb, které
nevyžadují územní rozhodnutí
ani územní souhlas (stavba do
25 m2 zastavěné plochy a do
5 m výšky na pozemku rodinného domu, nebo stavby pro
rodinnou rekreaci, která souvisí
nebo podmiňuje bydlení nebo
rodinnou rekreaci, bazén do 40
m2 zastavěné plochy na pozemku
rodinného domu nebo stavby pro
rodinnou rekreaci, skleníky do
40 m2, výměna vedení technické
infrastruktury, pokud se nemění
její trasa, technické parametry
a nedochází k překročení hranice stávajícího ochranného nebo
bezpečnostního pásma, atd.).
2. Zjednodušeno územní řízení
(povinné ústní jednání zůstává
pouze u záměrů posuzovaných
ve zjišťovacím řízení, nebo na
které se prováděla EIA, v ostatních případech stavební úřad
může od ústního jednání upustit;
oznámení o zahájení územního řízení a územní rozhodnutí
se účastníkům řízení doručují
jednotlivě – do vlastních rukou,
nejde-li o řízení s velkým počtem
účastníků – více než 30).
3. Pro většinu záměrů posuzovaných z hlediska vlivů na životní
prostředí sloučen postup EIA
s územním řízením (např. záměry uvedené v příloze č. 1 kategorii II zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí, nebo záměry, u kterých proběhlo zjišťovací
řízení). Tím se zkracuje příprava
realizace staveb a vydání územního rozhodnutí včetně stanoviska EIA trvá max. tři měsíce
oproti stávajícím případům, kdy
vydání stanoviska EIA mohlo
trvat roky.
4. Rozšířen okruh staveb, které
nevyžadují stavební povolení ani
ohlášení stavebnímu úřadu, ale
je nutné tyto záměry realizovat
na základě územního rozhodnutí
nebo územního souhlasu (např.
všechny energetické přípojky,
všechny výrobky plnící funkci,
reklamní zařízení, atd.).
5. Veřejná technická infrastruktura nebude vyžadovat stavební
povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu; to znamená, že ji
stavebník bude realizovat na základě územního rozhodnutí nebo
územního souhlasu, ale budou se
kolaudovat. Jedná se tyto druhy
veřejné technické infrastruktury:
a) – Nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací.
b) – Podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční
soustavy elektřiny.
c) – Vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu.
d) – Rozvody tepelné energie.
e) – Vedení sítí veř. osvětlení.
6. Nově je upraveno vydání
certifikátu autorizovaného inspektora způsobem omezujícím
možnosti zneužití. Certifikát
bude zveřejněn na úřední desce
úřadu po dobu 30 dnů tak, aby
kdokoli mohl zjistit, že se bude
stavba na území obce realizovat.
Nemělo by docházet k tomu, že
autorizovaný inspektor opomene projednat záměr s některými
účastníky řízení. Pokud s nimi
neprojedná záměr, nebo konečné
řešení záměru je v rozporu s tím,
co s nimi bylo projednáno, mohou podat námitku proti vydanému certifikátu. Tuto možnost
mají též dotčené orgány.
7. Účastenství veřejnosti ve stavebním řízení je konkretizováno
pouze na případy, ve kterých
mohou být stavebním povolením
dotčeny veřejné zájmy chráněné
podle zvláštních právních předpisů, a o těchto věcech nebylo
rozhodnuto v územním řízení.
8. Podrobněji upraven postup
přijímání veřejnoprávní smlouvy,
která může nahradit jak územní
rozhodnutí, tak i stavební povolení, což přispěje k většímu využívání tohoto institutu.
9. Dřívější užívání dokončené
stavby je zajištěno tím, že:
a) U staveb nevyžadujících kolaudační souhlas musí stavebník
ohlásit předem užívání stavby
a následující den po kontrolní
prohlídce stavby může stavbu
užívat; stavební úřad ověří do
protokolu, že je vše v pořádku
b) U staveb vyžadujících kolaudační souhlas je zákonem nově
stanovena 60 ti denní lhůta od
podání žádosti, do které musí
být stavebním úřadem provedena závěrečná kontrolní prohlídka
stavby (dnes tato lhůta upravena
není).
10. Významně zjednodušen
a zkrácen postup pořizování
územních plánů. Celkově je
možné zkrátit dobu přípravy
územního plánu pro výstavbu
komunikací až o 3,5 roku.
11. Účast veřejnosti při územním plánování značně rozšířena. Nově budou moci občané
podávat připomínky ke zprávě
o uplatňování politiky územního rozvoje ČR, zásad územního
rozvoje kraje i územního plánu.
Připomínky veřejnosti jsou nově
umožněny také v první etapě
pořizování územně plánovací
dokumentace, tj. ve fázi společného jednání, která předchází
vlastnímu řízení s veřejným projednáním.
praktické / soutěž
únor 2013
Úřad práce informuje
ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN
S účinností od 1. 2. 2013 se mění úřední hodiny na všech pracovištích
Úřadu práce České republiky
Pondělí 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin
Úterý 8:00 – 11:00 hodin
Středa 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin
Čtvrtek 8:00 – 11:00 hodin
Pátek 8:00 – 11:00 hodin (jen pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a příjem žádostí o nepojistné sociální dávky či pozvané klienty)
Míra nezaměstnanosti za měsíc
prosinec 2012 v okrese Česká Lípa
K 31. 12. 2012 bylo v evidenci kontaktních pracovišť v okrese Česká
Lípa (Česká Lípa, Nový Bor, Doksy, Mimoň) celkem 6 605 uchazečů
o zaměstnání. Došlo tedy k nárůstu míry nezaměstnanosti na 11,9 % (
v listopadu 11,3 %). Počet volných pracovních míst k 31. 12. 2012 činil
176, což je v přepočtu čekajících 37,5 uchazečů na 1 volné pracovní
místo. Komplexní informace o volných místech, možnostech stáží ve
firmách, případně další aktuality z trhu práce, lze získat na webových
stránkách: http://portal.mpsv.cz/sz/obcane.
Konkrétní informace o problematice trhu práce v rámci okresu
Česká Lípa lze získat prostřednictvím webové stránky: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/ceska_lipa
Rodičovský příspěvek
Dne 1. prosince 2012 nabyl účinnosti zákon č. 331/2012 Sb., kterým
se kromě jiných zákonů mění také zákon č. 117/1995 Sb., o státní
sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ruší ustanovení § 30b odst. 4 zákona o SSP, a tím umožňuje
opětovný souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči. Obě
dávky lze tedy od 1. prosince 2012 pobírat současně. Rodičovský příspěvek bude přiznán na základě písemné žádosti rodičem. Rodičovský
příspěvek se i v těchto případech poskytuje nejdéle do 4 let věku dítěte,
nebo do doby, kdy v souvislosti s péčí o totéž dítě je vyčerpaná celková částka 220 000 Kč. I nadále platí přechodná ustanovení a rodiči,
kterému náleží rodičovský příspěvek podle právní úpravy platné před
1. lednem 2012, náleží nadále rodičovský příspěvek v pevných částkách bez možnosti volby výše dávky. Dávka tedy byla přiznána do 2, 3
nebo 4 let věku dítěte. Celková výše rodičovského příspěvku není omezena částkou 220 000 Kč. V případě, že rodič hodlá přejít na čerpání
rodičovského příspěvku podle nové právní úpravy, lze změnu provést
na základě písemné žádosti rodiče. Všechny dětí do 2 let věku dítěte
mohou nyní navštěvovat zařízení pro děti předškolního věku nejvýše
v rozsahu 46 hodin měsíčně. Tuto skutečnost je třeba kontaktnímu
pracovišti úřadu práce, který dávku vyplácí, ve lhůtě 8 dnů nahlásit.
Od účinnosti zákona č. 331/2012 Sb., tj. od 1.12.2012, odpadá povinnost klientů dokládat k rodičovskému příspěvku potvrzení o návštěvě
předškolního zařízení u dětí nad 2 roky věku bez ohledu na to, zda se
jedná o dávku s datem přiznání před 1.12.2012. U dětí starších 2 let se
docházka dětí do jeslí, mateřské školy nebo obdobného zařízení nesleduje a dítě nad 2 roky věku může tedy navštěvovat mateřskou školu
v neomezeném rozsahu. Podrobnější informace poskytnou pracovnice
úseku nepojistných sociálních dávek ÚP ČR na všech kontaktních pracovištích okresu Česká Lípa.
Mgr. Zdeňka Cibulková
ředitelka kontaktního pracoviště
krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci – Česká Lípa
11
Soutěž: Co bychom měli
vědět o likvidaci odpadu?
Zajímá vás, co všechno obnáší svoz a likvidace odpadu? Jaký druh odpadů kam vyhodit, co se s nimi
děje a kde se s nimi po recyklaci můžeme znovu setkat? Čtěte tedy náš nový seriál, ve kterém vás budeme informovat o všem, co se svozem a likvidací odpadů v České Lípě souvisí. Sérii článků, které budou
vycházet od února do června, jsme připravili ve spolupráci s firmou
Marius Pedersen a s mediální podporou regionálního zpravodajského serveru i-noviny.cz. Součástí každého dílu bude také čtenářská soutěž
o věcné ceny. Ty získají tři vylosovaní výherci, kteří správně odpovědí
na soutěžní otázku. Hlavní výhrou každého kola je softshellová bunda.
Do soutěže se můžete zapojit také prostřednictvím elektronické verze
Městských novin na adrese: www.mncl.cz a na www.i-noviny.cz. Tam
bude každý díl včetně soutěžní otázky rovněž zveřejněn.
Svoz bioodpadu
Z přírody si vzít a do přírody znovu vrátit. Zhruba na tomto principu
obecně funguje svoz bioodpadu. Díky němu mohou lidé již několik let
biologicky rozložitelný odpad, kam patří třeba listí, tráva, zbytky ovoce
a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, piliny nebo dřevní štěpka, vynášet do speciálních hnědých popelnic. Jejich obsah poté neputuje na skládku, ale do kompostárny, kde se zpracuje na kompost. Ten poté slouží při
rekultivacích či v zemědělství jako hnojivo. Chovat se takto šetrně k přírodě mají již několik let možnost i obyvatelé Č. Lípy. Pilotní projekt sběru
a svozu bioodpadu z domácností odstartovala Česká Lípa v roce 2008. Do
dnešních dnů se součástí projektu stalo na 600 domácností ze Svárova, Slovanky a Holého vrchu. Do konce roku 2012 se svezlo a upravilo 1433 tun
biologicky rozložitelného odpadu. Dobrou zprávou je, že letos bude svoz
bioodpadu ve městě dále rozšířen, k dispozici je 500 nových nádob na bioodpad. Část z nich poputuje na Kopeček, kde lidé v rámci dřívější ankety
v MN projevili o nádoby největší zájem. Zkrátka ale nepřijdou ani ostatní
obyvatelé, zbylé hnědé popelnice se totiž rozmístí do těch lokalit, kde svoz
bioodpadu již probíhá. Připomínáme, že do nádob nepatří komunální odpad, živočišné zbytky, exkrementy zvířat, papír, plasty, sklo a nebezpečné
odpady! V letošním roce bude svoz opět probíhat tak jako loni vždy
v pátek odpoledne, a to od 5. dubna do 29. listopadu. Svoz bioodpadu
však stále nefunguje všude. Na některých místech v naší republice je stále
ještě bioodpad ukládán spolu s komunálním odpadem na skládky. Směrnice EU, která byla přijata i do české legislativy, však stanovuje postup
snižování podílu tohoto odpadu ukládaného na skládky s cílem snížit do
roku 2020 jeho podíl na 35 % původního množství. V březnovém vydání
Městských novin přineseme článek o sběrném dvoře.
Zapamatujte si, že… na telefonním čísle 602 180 400 si občané
České Lípy mohou každý pracovní den sjednat dotovaný svoz
objemného odpadu za symbolickou částku 100 Kč.
Zajímavé číslo: 1433 Tolik tun biologického odpadu se odvezlo
a zpracovalo od zahájení jeho svozu v České Lípě
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ČÍSLO 1

Ve kterém roce začal v České Lípě sběr a svoz bioodpadu z domácností?
Jméno:
Adresa:
Kontaktní telefon:
Vystřižený soutěžní kupón můžete do 25. února zaslat na adresu redakce: Městské noviny, náměstí T.G.M. 1, 470 01 Česká Lípa, nebo osobně
předat na Městském informačním centru, náměstí T.G.M. 2. Jména tří
vylosovaných výherců zveřejníme v následujícím vydání.
12
téma – jeřábkovo náměstí
www.mncl.cz
únor 2013
Ruiny na Jeřábkově náměstí
by měla nahradit zeleň a lavičky
Žalostný pohled je v současnosti na proluku Jeřábkova náměstí, které stojí jen několik málo metrů od náměstí
T. G. Masaryka v centru České Lípy. Pletivový, zprohýbaný plot, nevyužívaná, z části zatravněná plocha a domy,
které pomalu chátrají. Jizva v jinak udržované tváři českolipského centra není lhostejná nikomu.
Za 15 let, kdy město prostor
vlastní, se místo nepodařilo příliš vizuálně proměnit. Megalomanský projekt centra umění
a kultury, který by město pravděpodobně zadlužil na mnoho
let dopředu, zkrachoval. Jakýkoli jiný projekt stojí na nezájmu
investorů, nedostatku nápadů
a památkové ochraně. Nyní však
svitla naděje, že by se z nevyužívané plochy mohlo stát místo
k odpočinku se svěží zelení, keři
a lavičkami. Záměrem radnice je
odstranit současné nevyhovující
oplocení a zpřístupnit nevyužívané plochy v proluce Jeřábkova
náměstí veřejnosti. Vybudování
odpočinkové zóny se jeví jako
nejoptimálnější dočasné řešení do doby případné realizace
velkého investičního záměru.
„Je však problém najít pro místo smysluplné využití. Bytů má
Česká Lípa dostatek, funkci multifunkčního centra zastane KD
Crystal, ve městě máme i muzeum s galerií, sportovní komplex.
Radnice je samozřejmě neustále
otevřená novému velkému investičnímu záměru. Před rokem
jsme dokonce sami oslovili řadu
ateliérů a architektů s nabídkou
zpracování záměru využití proluky na Jeřábkově náměstí. Zareagoval však jen Atelier Girsa
AT spol. s r. o. z ČVUT v Praze.
Ale dodnes nemá město k dispozici žádný konkrétní návrh. Je
tak pravdou, že jediným záměrem stále zůstává neuskutečněný
projekt divadla a vzhledem ke
stavu naší i světové ekonomiky
je nepravděpodobné, že by se
velký investor v dohledné době
našel,“ uvedl místostarosta České Lípy Jiří Kočandrle. Město proluku Jeřábkova náměstí
včetně budov č.p.159 (rohová
budova) a č.p.158 koupilo za
2,5 milionů korun v roce 1998.
Pozemky i objekty získalo od
správce konkurzní podstaty soukromé investorky, která v místě
chtěla postavit hotel. Dřív, než se
jí to podařilo, zkrachovala, místo nechala ve velmi neutěšeném
stavu, navíc budovy začaly být
kvůli svému stavu nebezpečné
pro kolemjdoucí. V roce 1999
tedy město nainvestovalo přes
7 milionů korun do statického
zajištění č.p. 159. Tím se mu podařilo nejen ochránit obyvatele
před případným zraněním, zajistilo především nejcennější památkově chráněné prvky domu
č.p.159, tedy zejména přízemí
s klenbou, sklepy i zbytky městských hradeb.
O rok později, kdy se přemýšlelo, jak s nově nabytým prostorem proluky Jeřábkova náměstí
naložit dál, poprvé přišla na přetřes myšlenka postavit zde nové
městské divadlo. Nová budova
by nejen vyřešila otázku co s nevyužitým prostorem, nahradila
by především stávající divadlo
umístěné v ne příliš vhodném
prostoru bývalé sokolovny v Jiráskově ulici. O tom, že nové
městské divadlo bude stát v prostoru proluky Jeřábkova náměstí,
rozhodli českolipští radní v květnu 2000. V září pak na stavbu
nového divadla zastupitelé vyčlenili částku 100 milionů korun
získaných z prodeje akcií SčE
a SčP.
Architektonickou soutěž na
umístění nového městského divadla v proluce Jeřábkova náměstí zorganizovalo město ve
spolupráci s ČKA v roce 2002,
v lednu 2003 zastupitelé odhlasovali pro divadlo nové jméno:
Divadlo Vlastimila Brodského.
V témže roce se však zjistilo, že
stav objektu č.p. 158, který měl
být součástí nového divadla, je
natolik vážný, že město muselo neprodleně přistoupit k jeho
statickému zajištění. To stálo
dalších 13 milionů korun, část
peněz šla ze státní dotace.
Vítězem architektonické soutěže se stal návrh Jaromíra Pizingera z pražské společnosti
MORIX s.r.o., vítězný model si
mohli lidé prohlédnout v českolipském vlastivědném muzeu.
téma – jeřábkovo náměstí
únor 2013
Nové centrum umění a kultury
v sobě mělo spojovat historii
s moderním designem, v návrhu
se totiž počítalo se začleněním
původních historických budov
č.p.159 a č.p.158 do nového moderního objektu. Kromě divadla
měl být v nové budově také multifunkční sál, restaurace, kavárna,
bar, zázemí pro ochotnické spolky. V budově č.p. 158 mělo sídlit
ředitelství. Náklady na projekt
a další inženýrské činnosti spojené s přípravou stavby se vyšplhaly na zhruba 5 milionů korun.
Územní rozhodnutí na stavbu nového divadla, které si vymiňovalo ochranu památkově
chráněného objektu č.p. 159, nabylo právní moci v březnu 2005.
Vzhledem k technickému stavu
objektu a rozsahu dochovaných
historických stavebních prvků
se město začalo zabývat možností vyjmout dům č.p. 159 ze
seznamu památkově chráněných
objektů. Podalo proto v tomto
smyslu žádost na Ministerstvo
kultury ČR. Se svou žádostí však
neuspělo, muselo tedy přistoupit
k úpravě projektu tak, aby dostálo povinnosti chránit památkově
chráněný objekt. Stavební povolení na nové divadlo získalo město na konci roku 2006. Postavit
divadlo měla společnost METROSTAV a.s. Praha, a to za 327
milionů korun. Před samotným
zahájením stavby naplánované
na rok 2007 se provedl pasport
okolních domů, které mohly být
stavbou zasaženy, i archeologický průzkum.
V roce 2007 se však stavět
nezačalo. Vzhledem k časovým
prodlevám, nárůstu cen za stavební materiál a nutnosti staticky
zajistit některé okolní stavby tak,
aby je probíhající stavba divadla
nenarušila, přestávala být původní cena stavby centra umění
a kultury, tedy 327 milionů korun, reálná. Městu se nepodařilo
sehnat na stavbu nového divadla
dostatek finančních prostředků,
a proto zastupitelé v listopadu
2008 smlouvu s METROSTAVem ukončili. Projekt nového
divadla v proluce Jeřábkova náměstí ztroskotal.
13
▲ Model návrhu centra umění a kultury Jaromíra Pizingera z pražské
společnosti MORIX s. r. o. si mohli lidé prohlédnout v českolipském vlastivědném muzeu.
„Nelze si myslet, že by se
v proluce Jeřábkova náměstí za
více než deset let, co město území vlastní, nic nedělo, že se vše
odehrávalo jen na papíře. Radnice investovala značné prostředky
do statického zajištění obou budov. Nyní jsme schválili záměr
prodeje objektu č. p. 252. Pokud
se ho podaří prodat a majitel ho
opraví, jistě to přispěje ke zlepšení celkového vzhledu proluky
Jeřábkova náměstí. Povinností
města je však nyní především
chránit památkové chráněné
prvky, jak mu to ukládá zákon.
Pokud se tento stav nezmění, má
město značně omezené možnosti v tom, jak proluku Jeřábkova
náměstí zkulturnit,“ upozornila
starostka Hana Moudrá.
Současnou vizí vedení města
ale není jen úprava proluky Jeřábkova náměstí. To chce také
opravit přilehlé ulice, tedy Tržní, Prokopa Holého, Sokolskou
a rovněž část náměstí Osvobození. Zvláště v Sokolské ulici si
lidé již nyní často stěžují na špatný stav chodníků.
„Je potřeba celý prostor vnímat komplexně. Neřešíme tedy
jen to, co bude s prolukou na
Jeřábkově náměstí, zabýváme
se také okolními ulicemi. Tam
je nutné komunikace i chodníky
kompletně zrekonstruovat včetně v nich uložených inženýrských sítí, které jsou mnohdy na
hranici životnosti,“ doplnil Jiří
Kočandrle.
Akce takového rozsahu však
vyžaduje poměrně náročnou
projektovou přípravu. Na ní již
město v letošním roce začalo
pracovat. Zastupitelé by se pak
při schvalování rozpočtu na rok
2014 měli zodpovědně rozhodnout, jaký bude další postup při
revitalizaci proluky Jeřábkova
náměstí a jeho okolí v dalších
letech.
Kristýna Brožová
14
VEŘEJNÁ
VYHLÁŠKA
vyhlášky města
www.mncl.cz
únor 2013
Oznámení řízení o vydání Územního plánu Č. Lípa
Městský úřad Česká Lípa – stavební úřad – úřad územního plánování, ve funkci pořizovatele ÚP Česká Lípa, dle
§ 6, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) v platném
znění, pořídil v souladu s § 50 stavebního zákona zpracování upraveného návrhu územního plánu Česká Lípa, projednal ho s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi a v souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona
oznamuje zahájení řízení o UPRAVENÉM NÁVRHU územního plánu Česká Lípa.
Veřejné projednání se uskuteční v pondělí 25. 2. 2013 od
16:00 hod. v zasedací místnosti
zastupitelstva města v č.p.2, ve
3. NP. K veřejnému projednávání zveme občany, dotčené orgány
a sousední obce. Upravený návrh
územního plánu Česká Lípa bude
vystaven k veřejnému nahlédnutí
po dobu 30 dnů ode dne doručení
veřejné vyhlášky – u pořizovatele v budově MěÚ Česká Lípa
v kanceláři úřadu územního plánování, Moskevská 8 (II. patro)
v České Lípě, – a na internetových stránkách města Česká
Lípa – úřední deska: http://www.
mucl.cz/mestsky-urad/urednideska/usek-urad-uzemnihoplanovani-/
Upozorňujeme tímto, že ve
smyslu § 52 stavebního zákona:
(2) Námitky proti upravenému
návrhu územního plánu Česká
Lípa mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.
(3) Nejpozději do 7 dnů ode
dne veřejného projednání může
každý uplatnit své připomínky
a dotčené osoby dle odstavce
2 námitky, (pouze k částem řešení, které byly od veřejného
projednání návrhu změněny), ve
kterých musí uvést odůvodnění,
údaje podle katastru nemovitostí
dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
Dotčené orgány a krajský úřad
jako nadřízený orgán uplatní ve
stejné lhůtě stanoviska k částem
řešení, které byly od společného
jednání. (§ 50), respektive od
(veřejného projednání návrhu)
změněny. K později uplatněným
stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dotčené
osoby oprávněné k podání námitek jsou na tuto skutečnost tímto
upozorněny.
Adresa doručování písemných
stanovisek, připomínek a námitek (musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby,
která je uplatňuje):
MěÚ Česká Lípa
Úřad územního plánování
náměstí TGM 1
470 01 Česká Lípa
Obecně závazná vyhláška města Česká Lípa č. 2/2013,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Česká Lípa a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
Zastupitelstvo města Č. Lípa se
na svém zasedání dne 23. 1. 2013
usnesením č. 434/B/2013 usneslo vydat na základě ustanovení
§ 24 odst. 2 zákona č. 246/1992
Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s ustanovením § 10
písm. d), § 35 a § 84 odst.2) písm.
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Článek 1 – Pravidla pro pohyb
psů na veřejném prostranství
1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství (1) ve městě Česká
Lípa a všech jeho částech (dále
jen město):
a) na veřejných prostranstvích ve
městě je možný pohyb psů pouze
na vodítku,
b) na veřejných prostranstvích ve
městě se zakazuje výcvik psů.
2. Splnění povinností stanovených v odst. 1. zajišťuje fyzická
osoba, která má psa na veřejném
prostranství pod kontrolou či dohledem (2).
Článek 2 – Vymezení prostor
pro volné pobíhání psů
1. Pro volné pobíhání psů se vymezují následující prostory uvedené v příloze.
2. Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odst. 1. je
možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem fyzické
osoby doprovázející psa.
Článek 4 – Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou
se ruší obecně závazná vyhláška města Česká Lípa č.10/2005
o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o vymezení
prostor pro volné pobíhání psů ze
dne 20. července 2005.
Článek 5 – Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška
nabývá účinnosti 15. dnem po
dni jejího vyhlášení.
Článek 3 – Sankce
Porušení povinností stanovených
v této vyhlášce se postihuje podle zvláštního zákona 3).
Pozn. redakce: Označená plocha
uprostřed luk znamená, že prostor
bude město na své náklady udržovat jako veřejné prostranství. ▼
1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
2) fyzickou osobou se rozumí např.
chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba
3) např. § 27 odst. 1 písm. j) a § 27a
odst. 1 písm. g) zákona č. 246/1992
Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve
znění pozdějších předpisů.
Příloha: prostory Vymezené pro volné pobíhání psů ve městě Česká Lípa
Lokalita sídliště Lada
(k.ú. Česká Lípa, p.p.č. 5750/112 – část)
Lokalita sídl. Špičák – severní část
(k.ú. Česká Lípa, p.p.č. 5813/1 – část)
Lokalita sídl. Špičák – východní část
(k.ú. Česká Lípa, p.p.č. 5825/232, p.p.č. 5825/10 – část)
vyhlášky města
únor 2013
15
Lokalita Sever – Střelnice nad parkem (k.ú. Česká Lípa, p.p.č. 5786/170 – část)
Lokalita Sever (k.ú. Česká Lípa, p.p.č. 5760/7 – část)
Lokalita Kopeček
(k.ú. Česká Lípa, p.p.č. 4059/36)
Lokalita Holý vrch – u stadionu (k.ú. Česká Lípa, p.p.č. 5493/2 – část)
Lokalita Slovanka
(k.ú. Česká Lípa, p.p.č. 5686 – část)
Lokalita Sokolská u KD Crystal (k.ú. Česká Lípa, p.p.č. 914/1, 973/2)
Lokalita podél Ploučnice u měst. stadionu
(k.ú. Č. Lípa, p.p.č. 978, 979/1, 979/2, 979/3, 979/4, 986)
Lokalita podél Ploučnice mezi zimním
stadionem a ul. Pivovarskou (k.ú. Česká Lípa, p.p.č. 3351/1)
Lokalita Častolovice
(k.ú. Častolovice u České Lípy, p.p.č. 350/3 – část)
Lokalita Dolní Libchava
(k.ú. Česká Lípa, p.p.č. 1336/2 – část, 1424, 1427/2 – část)
Lokalita Dolní Libchava
(k.ú. Česká Lípa, p.p.č. 1336/2 – část, 1424, 1427/2 – část)
Lokalita Dubice
(k.ú. Česká Lípa, p.p.č. 5314/1 – část)
Lokalita Manušice
( k.ú. Manušice , p.p.č. 185)
Lokalita Okřešice
(k.ú. Okřešice u České Lípy, p.p.č. 471/16)
Lokalita Písečná
(k.ú. Písečná u Dobranova, p.p.č. 90)
Lokalita Vítkov (k.ú. Vítkov u Dobranova, p.p.č. 187/2, 196/3)
Lokalita Vlčí Důl (k.ú. Vlčí Důl, p.p.č. 18/1 – část)
Lokalita Žizníkov
(k.ú. Žizníkov, p.p.č. 477)
16
!
kultura
www.mncl.cz
únor 2013
naše programové tipy - více na www.mncl.cz
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
• 19. 2. (17.00) MAGICKÉ OSTROVY INDONÉSIE – JÁVA | Vyprávění a vlastní
filmové zpracování Jana Pipala
• 21. 2. (16.00) O PEJSKOVI A KOČIČCE
| Představení pro děti v podání
žáků 5. třídy ZŠ Lada
• 26. 2. (17.00) NÁŠ OSUDOVÝ MADAGASKAR | Povídání s Monikou a Jirkou
Vackovými o cestách na čtvrtý
největší ostrov světa
• 28. 2. (9.30) HRAVÉ DOPOLEDNE PRO
DĚTI I RODIČE | pobočka Špičák, ul.
Červeného kříže
• 5. 3. (17.00) MAGICKÉ OSTROVY INDONÉSIE – BALI | Vyprávění a vlastní
filmové zpracování Jana Pipala
• 12. 3. (17.00) TOULKY LUŽICKÝMI HORAMI | Marek Řeháček představí
spolu s fotografem Janem Pikousem svou bohatou lužicko-horskou tvorbu i své nejbližší autorské projekty.
• 13. 3. (16.00) KOUZELNÉ NÁPADY |
dílna pro malé i velké – plstění |
odd. dětské lit., nám. T. G. M.
• každý čtvrtek (16.00) – ČTENÍ PŘI
LAMPIČCE | oddělení dětské literatury, nám. T. G. Masaryka
• Každé úterý (10.00) – cvičíme
v každém věku | cvičení s hudbou
a v sedě pro každého, pobočka
Špičák, ul. Červ. kříže (zdarma)
Více na www.knihovna-cl.cz
Akademie J. A. Komenského
• Pátek 22. 2. 2013 (19.00) ČETNICTVO
A JEHO ÚLOHA V DĚJINÁCH NAŠÍ ZEMĚ |
přednáší plk. Michal Dlouhý
• Čtvrtek 28. 2. 2013 (19.00) MOZKOVÉ
PŘÍHODY | přednáší prof. MUDr.
Martin Sameš, CSc.
Centrum textilního tisku
• 16. 2. Den otevřených dveří
(vstup zdarma)
Zajímavosti z českolipské
městské knihovny
Začátek roku je mnohde spojen s výčtem předešlého – v knihovně statistiku pomalu uzavíráme, ale už teď se můžeme pochlubit některými čísly. V roce 2012 navštívilo městskou knihovnu na 110 tisíc
uživatelů, kteří si přišli půjčit knihy, číst noviny, využívat výpočetní
techniku včetně internetu nebo se bavit a vzdělávat prostřednictvím
našich přednášek, pořadů, informačních lekcí, tematických besed či
divadel pro školy i veřejnost. V knihovně bylo v roce 2012 uskutečněno 399 kulturních nebo kulturně vzdělávacích akcí, jichž se zúčastnilo
téměř osm tisíc návštěvníků! Když uvážíme, kolik dní má rok, pak to
máme nejméně jednu akci denně bez ohledu na svátky, víkendy, letní
uzavření…
K výčtu našich aktivit patří úplná novinka – vítání občánků! Městská
knihovna se připojila k velice příjemné společenské události, kterou
naše město již řadu let pořádá, a kterou je právě zápis nově narozených
občanů města do pamětní knihy. Tradiční slavnostní akt, kdy je rodičům předána pamětní medaile města a dárek v podobě knihy, doplnila
Městská knihovna v České Lípě dárkovým poukazem na roční půjčování knížek zdarma. Poukaz je určen pro dítě a jeho platnost trvá do
3 let věku dítěte. Knihovna chce tímto krokem připomenout rodičům
nezadatelný význam četby pro rozvoj dítěte, pro jeho další schopnosti
i pozdější kompetence, zejména schopnost učit se. Podpora čtenářství
v rodině, aktivní vedení dětí k četbě, je klíčovou kvalifikací pro všechny způsoby získávání znalostí a zpracovávání informací.
Křeslo pro hosta
Zveme vás na páté pokračování cyklu přednášek „Křeslo pro hosta“. Hlavním smyslem tohoto cyklu je přiblížit veřejnosti neobyčejné
příběhy obyčejných lidí. V sobotu 9. března od 17 hodin se můžete
ve sboru Církve adventistů s.d. v ul. Čs. Armády 1578 v České Lípě
osobně seznámit s příběhem manželů Simony a Martina Dlouhých pod
názvem „Od punku k Bibli“. (Bližší informace: Miroslav Bísek,
tel. 739 345 675, e-mail: [email protected]
Od února se v České Lípě opět otevřelo
Centrum textilního tisku
Na začátek letošní návštěvnické sezóny v českolipském Centru textilního tisku (CTT), která začala v únoru, připravila příspěvková organizace Lipý pro veřejnost řadu zajímavých akcí. Turisticky atraktivní
městské zařízení spolu s vodním hradem Lipý spravuje příspěvková
organizace Lipý. Jak prozrazuje její ředitelka Jiřina Kučerová, právě
na únor naplánovali i Den otevřených dveří, kdy je vstup do expozice
CTT zdarma. „Chceme tak veřejnosti dne 16. února připomenout druhé
výročí otevření CTT v České Lípě, které s přispěním EU vybudovalo
město Česká Lípa v bývalém hospodářském stavení u vodního hradu.“ V interaktivní expozici věnované historii potiskování textilu si již
9. února mohli zájemci také například vyrobit valentinský dárek a 14.
února využít 50% slevy pro zamilované páry. „V letošním roce připravujeme také rozšíření expozice o zcela nový exponát dokládající
historii kartounek. Jedná se o kovové tiskařské folie ve tvaru válce,
které nám věnoval pan Zdeněk Kout z Liberce.“ V průběhu roku budou
v CTT opět k vidění také různé výstavy. Jako první budou v mini galerii umístěny práce žáků ZUŠ, které si sem můžete přijít prohlédnout
od 7. února do konce března. „Na vodním hradu Lipý bude letošní
návštěvnická sezóna zahájena až 1. dubna, ale veřejnosti se hrad otevře
už 30. března,“ podotýká J. Kučerová a vysvětluje, že právě na tuto
březnovou sobotu připravují již dobře známé a ze strany návštěvníků
oblíbené „Velikonoce na hradě“ a to včetně divadelního ztvárnění Pašijových her. „V letošním roce také oslavíme 10. výročí otevření brány
hradu Lipý veřejnosti. Při té příležitosti proto plánujeme cyklus přednášek o historii našeho hradu, které bychom rádi zařadili do programu
městských letních slavností.“
Provozní doba Centra textilního tisku na začátku sezóny:
(1. 2. – 31. 3. 2013) – středa až sobota 10:00 – 16:00 hodin
16. 2. Den otevřených dveří
Vodní hrad Lipý má velmi pohnutou minulost. Byl založen ve 13. století mocným severočeským rodem Ronovců. Jedním z jeho nejvýznamnějších majitelů byl Jindřich z Lipé. Ve 14. století přešel do držení Jindřichových příbuzných Berků z Dubé. Za husitských válek byl obležen
a dobyt sirotčími vojsky pod vedením Jana Roháče z Dubé. Hrad je
pak následně přestavován na renesanční zámek. Od třicetileté války
význam tohoto sídla upadá. V 19. století je hrad využíván jako rafinerie
cukru. V roce 1994 byl na hradě zahájen archeologický výzkum. Od
roku 2003 je hrad přístupný veřejnosti. Návštěvní sezóna 2013 začíná
na vodním hradě Lipý 1. dubna.
NÁZORY – diskuse – dotazy
únor 2013
Chcete svými fotografiemi potěšit
i spoluobčany? Tak nejste in, ani cool!
Proč si to myslím? Stačí si přečíst lednový zápis Výboru Zastupitelstva města pro kulturu a cestovní ruch a hned se to dozvíte. Jistě
všichni znáte pana Zdeňka Pokorného, někdo si jej pamatuje jako
gymnaziálního profesora a někdo jako starostu České Lípy. Tak tento
pan Pokorný, určitě v dobrém úmyslu, požádal Radu města Česká Lípa
o poskytnutí příspěvku z jejího fondu na pořádání výstavy fotografií
ze svých zahraničních cest. Nejde ani tak o to, že jeho žádosti nebylo
vyhověno, ale při čtení zdůvodnění výše uvedeného výboru, proč příspěvek neposkytnout, se Vám zastaví nebo zrychlí tep, to podle toho,
jak jste na tom zdravotně. Zjistíte totiž, cituji: že v současné době nejsou fotografie ze zahraničních cest nijak výjimečné, ve světle dnešních možností až přežilé! Takže vážení, zrušme fotografické kroužky,
zahoďme fotoaparáty a koukejme na televizní „cestománie“, hledejme
obrázky na internetu, prohlížejme si obrázkové knihy…, ale jak se tam
ty obrázky dostanou, když fotit je přežilé? Už vím, budeme fotit jen na
tuzemské dovolené, to je snad zatím cool, tedy než se k tomu vyjádří
náš odborný kulturní výbor.
Jana Rychtaříková, zastupitelka za ČSSD
Přímá volba prezidenta
Volební účast při historicky první přímé volbě prezidenta ČR předznamenal v České Lípě už zvýšený zájem o vydání voličského průkazu. O ten
si mohli požádat občané, kteří se v době konání voleb nemohli dostavit
k urně ve svém volebním obvodu. Oproti podzimním krajským volbám, kdy
českolipská radnice vydala pouhé dvě desítky podobných průkazů, si pro
první kolo prezidentské volby o jeho vydání požádalo více než 150 voličů.
Jak moc chtějí Českolipané svým hlasem volbu prezidenta ovlivnit, potvrdil také pátek 11. ledna, kdy se poprvé otevřely dveře volebních místností,
před kterými už čekali netrpěliví voliči.
Výsledky hlasování I. kolo
V prvním kole přímé volby prezidenta republiky se v České Lípě
k volebním urnám dostavilo 14 908 voličů, tj. 50,03 % a odevzdali
14 848 platných hlasů. (Při podzimních volbách do Zastupitelstva
Libereckého kraje to bylo 30,74 %, což představovalo 9 185 voličů
z celkového počtu 29 876 zaevidovaných voličů v ČL.) Českolipská
volební účast tak byla sice poměrně slušná, ale přesto byla o celých
9 % nižší, než jaké dosáhla v celém Libereckém kraji. Také podpora
vyjádřená jednotlivým kandidátům byla ze strany českolipských voličů trochu rozdílná než v rámci kraje a republiky. Z devíti prezidentských kandidátů uspěl v našem městě stejně jako v ČR nejlépe Miloš
Zeman (SPOZ). Získal 23,2 % hlasů, což bylo o bezmála 5 % více
než Jan Fischer, který si tak v České Lípě připsal pomyslné druhé
místo s 18,81 % hlasů. Karel Schwarzenberg (TOP 09), který v rámci
ČR spolu s Milošem Zemanem postoupil do druhého kola, obsadil
v ČL se 18,47 % hlasů pomyslné třetí místo. Za zmínku jistě stojí,
že poměrně vysoký počet hlasů (17,5 %) dali zdejší voliči Jiřímu
Diensbierovi (ČSSD) a úplně nejméně hlasů (3,31 %) tady získala
Jana Bobošíková (SBB).
Výsledky hlasování II. kolo
Pro druhé kolo vydal MěÚ Česká Lípa dokonce 450 voličských
průkazů, z čehož se dala předpokládat opět vysoká volební účast. Ta
však nakonec byla o něco nižší než v prvním kole, protože dosáhla 47,7%. K volebním urnám se tak dostavilo 14 174 voličů, kteří
60,1 % hlasů dali Miloši Zemanovi, tj. 8 472 hlasů. Karel Schwarzenberg v České Lípě získal 5 608 hlasů (39,82 %). Volba prezidenta
tak v České Lípě dopadla obdobně jako v rámci celé ČR. Na Pražský
hrad poslali českolipští voliči Miloše Zemana s převahou bezmála tří
tisíc hlasů.
17
Poděkování maminky
Touto cestou bych chtěla poděkovat jmenovitě lékaři M. Volkovi
a celému gynekologickému oddělení v českolipské nemocnici, kde
mne i mého syna Sebastianka Tauše zachránili. Následně děkuji také
sestřičkám, které se o nás staraly po celou dobu hospitalizace. Péče
byla naprosto profesionální a hlavně nepostrádala lidský přístup.
Markéta Taušová
Poděkování městské a republikové policii
Děkuji českolipské městské policii a Policii ČR za rychlý zásah
v parku Milady Horákové. V 19.40 hod. jsem tam šel s přítelkyní
a pejskem a bezdůvodně nás tam napadla dvojice muže se ženou, která
byla opilá a pod vlivem drog. V 19.46 hod. jsem volal PČR a jako první
byla na místě hlídka MP Česká Lípa. Muže strážníci zklidnili a spoutali
a následně předali PČR, pro kterou šlo o známou „dvojku“ výtržníků.
Ladislav Pohnan
Poděkování za příspěvek na okna
Po několika letech se podařilo OV KSČM Česká Lípa zajistit finanční prostředky na výměnu 10 oken na svém objektu v Sokolské ulici.
Je potěšující, že na tyto stavební úpravy se nám navíc podařilo získat
dotaci z grantu na obnovu a opravy domů v historické části města Česká Lípa, které nám poskytlo dotaci ve výši 25 000,-Kč, za což bychom
chtěli městu poděkovat. Výměna byla nutná, nejen pro špatný technický stav starých oken, ale i pro velké tepelné úniky. V následujících
letech bychom rádi vyměnili i zbývajících 8 oken.
Miloslava Hudaková, místopředsedkyně OV KSČM
Poděkování DIOPu
Koma, práh mezi životem a smrtí. Stav, v němž se můj manžel nachází
už přes rok. Z toho 11 měsíců je pacientem oddělení DIOP českolipské nemocnice. Nemohu než potvrdit všechna slova, která byla o DIOPu napsána v článku uveřejněném o tomto specializovaném pracovišti
v MN. Vždyť bylo by možné bez maximální odborné a lidské péče lékařů
a zlatých usměvavých sestřiček, aby manžel byl bez jediné proleženiny,
opečovaný, koupaný, voňavý, spokojený? Má polohovací postel, každé
3 hodiny je polohován také ručně, často ho najdu i ve speciálním křesle
nebo mezi nafouknutými kruhy a polštáři. Když jsem jednou slyšela,
jak sestra krásně hovoří s jinými pacienty, zareagovala jsem „vy jste tak
hodná“ a její odpověď byla: „Vždyť my je máme všechny rády.“ Píši to
všechno nejen jako poděkování, ale hlavně jako výraz úcty a vděčnosti
za to, že všichni pracovníci DIOPu (takovým způsobem) zabezpečují
lidem v komatu poslední chvíle, jako důstojným lidským bytostem.
PhDr. Zlata Kácovská, Česká Lípa
▲ Pracoviště DIOPU v českolipské nemocnici.
18
školy a mládež
únor 2013
www.mncl.cz
Hrupka třetí v republice
Dívky ze ZŠ Sever zvítězily
Školní časopis „hrupka“ má na Základní škole 28. října na Špičáku mnohaletou tradici, vždyť její první číslo vyšlo již v říjnu 1995. Při jeho zrodu
stáli dva naši kolegové, Pavel Hartman a Milan Bárta. Časopis ovládl školu
a brzy vešel ve známost v České Lípě i jiných městech. Vycházeli tehdy každý měsíc a založili tradici výjezdních pracovních seminářů.
Koncem roku se v Zákupech konalo finále okresního kola mladších
dívek ve florbalu – Orion cupu. Zúčastnily se tyto školy: ZŠ Partyzánská, ZŠ Sever, ZŠ Jablonné v Podještědí a ZŠ Zákupy. Byla zde velká
konkurence, ale přesto jsme si vybojovaly my, žákyně ZŠ Sever, krásné 1. místo. Vítězstvím postupujeme do krajského kola, které se bude
konat letos. Chceme poděkovat paní učitelce Lence Pokorné a těmto florbalistkám: výborné střelkyni na bránu Lence Ševčíkové, Adéle
Vaňkové, Míše Berezowské, Kačce Kusé, Šárce Hofmanové, Světlaně
Grygoryové, Sandře Vodičkové a brankářce Elišce Motyčkové, která
nám bezvadně uhlídala bránu. Držte nám palce do krajského kola, ať
i zde se nám podaří zvítězit.
Míša Berezowská a Adéla Vaňková, žákyně 7.B
Když Milan v r. 1997 odešel učit na gymnázium, našel Pavel k sobě
druhého nadšence, Mirka Patku. Frekvence vydávání klesla na pět čísel za rok, chyběli zapálení redaktoři i kolegové, kteří by přiložili ruku
k dílu. Mirek také ze školy odešel, a tak bylo vydávání časopisu zastaveno. Od roku 2003 se redakce rozšířila o nás dvě. Zůstali jsme tradičně na
pěti výtiscích ročně a obnovili tradici výjezdních pracovních seminářů.
Peníze na ně sháníme z grantů a od sponzorů. Semináře jsou pro naše
redaktory jedinou odměnou za jejich celoroční práci. Velkou ránou byl
pro „hrupku“ odchod zakladatele, Pavla Hartmana. Nikdo další se k nám
už nepřidal, a tak táhnem hrupkovskou káru už třetí rok dál ve dvou.
V loňském roce jsme se zúčastnili s mladými redaktory našeho časopisu
pracovního workshopu pořádaného na naší škole za účasti redaktorky
Českolipského deníku Radmily Pokorné a fotografa Víta Černého. Také
jsme zariskovali a přihlásili „hrupku“ do celostátní soutěže školních časopisů. Dali jsme na rady, pozměnili rubriky, přidali fotografie a zadařilo se! V červnu loňského roku nás potěšil mail, z něhož se redakce
dozvěděla, že získala certifikát s označením „Kvalitní školní časopis“.
Pak následovalo 2. místo v krajské soutěži Školní časopis roku a vrcholným oceněním se pro nás všechny stalo 3. místo v celorepublikovém
kole. Jako bonus jsme navíc získali 2. nejvyšší příčku za ztvárnění titulní
stránky. Velký dík za léta práce, a tak dlouho očekávané výsledky, patří
nejen našim kolegům, kteří „hrupku“ stvořili a tvořili, ale i všem mladým
redaktorům, bez jejichž práce bychom tohoto úspěchu nikdy nedosáhli.
Za redakci časopisu Gabriela Fišarová a Dana Bílá
Netradiční výstava
Málokdy se sejde ve škole takový kolektiv, se kterým lze realizovat
i poměrně náročný výtvarný projekt. Představte si, že dáte žákům do
rukou injekční stříkačky s barvou a necháte je cákat na zeď. Musíte se
spolehnout na to, že nikoho z nich nenapadne tvořit někde jinde, než
na určeném místě. Taková skupina žáků se sešla v tercii B na českolipském gymnáziu a pod vedením své učitelky vytvořila tímto typem
action paintingu v učebně výtvarné výchovy nástěnnou malbu „Les“.
Iniciativa vzešla z řad žáků a ti se také postarali o materiál. Přinesli si
zbytky barev, jimiž mají doma vymalované své pokojíčky. Nešlo jen
o jakékoli cákání. Žáci museli projevit nejen ukázněnost při vzájemné spolupráci a koordinaci akce ale i smysl pro estetickou kompozici
barev a tvarů. Zvláštní poděkování patří Kateřině Čermákové a Adéle
Hladíkové, které se aktivně podílely nejen na malbě, ale postaraly se
i o ochranné fólie na nábytek a injekční stříkačky. Za výbornou spolupráci i všem ostatním žákům tercie B děkuje jejich učitelka Margita Abrmanová. Veřejnost si mohla prohlédnout tuto nástěnnou malbu
4. února, při příležitosti dne otevřených dveří.
Margita Abrmanová
Hostina pro lesní zvěř
Třídy Mateřské školy Arbesova (třída cvrčků a čmeláků) se rozhodly obdarovat zvířátka z lesa na Svárově. Společně se svými rodiči doma
vyrobily ozdoby a vánoční řetězy z jablíček a mrkví a těmito krásnými
dárečky potom třídy ozdobily hned čtyři stromečky. V lese děti objevily stopy zvířat, a proto jsme se po těchto stopách vydali. Dovedly nás
až ke krmelci, ve kterém bylo jen seno a sůl. Z donesených pochoutek
jsme i tam nachystali zvířátkům velkou vánoční hostinu (staré pečivo,
oříšky, jablka, mrkve a kaštany). Za spolupráci na této lesní návštěvě
tímto děkujeme rodičům dětí.
MŠ Arbesova
◄ Karneval
ve
školní družině ZŠ Šluknovská na Ladech představoval
spoustu krásných
masek princezen,
pirátů i pirátek, zvířátek, pohádkových
i filmových postav.
Na závěr bylo proto
hodně náročné vybrat 20 nejhezčích
masek a ty odměnit
drobnými cenami.
školy a mládež
únor 2013
19
Děti ze ZŠ Partyzánská budou cvičit anglicky
PŘEDSTAVUJEME VÁM:
Dlouhá léta učil Karel Minařík, ač aprobovaný základkář, na střední škole. V loňském roce však vyhrál konkurz na post ředitele na Základní škole
Partyzánská v České Lípě. Od 1. srpna 2012 tedy skočil do vod základního
stupně českého vzdělávání rovnýma nohama. Nyní má za sebou půl roku
v nové funkci a chce, aby jeho škola děti především inspirovala.
S jakou představou o změně
jste na ZŠ Partyzánská přišel?
Hlavním je pro mě motto: škola,
která inspiruje. Od srpna, kdy jsem
nastoupil, se snažím na naplnění
tohoto motta intenzivně pracovat.
Vše je ale potřeba dělat postupně,
nejde někam přijít a změnit všechno hned. Navíc, v každé škole je
něco, co funguje a je dobré to zachovat. Změny jsou na naší škole
tedy postupné, nechtěl jsem, aby
se škola otřásla v základech. Měnit se ale musíme, tu změnu chci.
Kdybych si myslel, že vše může
zůstat, jak bylo, nemusel bych tu
být. Chci se především zaměřit
na kvalitu vzdělávání. Myslím si,
že kvalitní moderní škola se měří
podle toho, do jaké míry dokáže
nabídnout kvalitní vzdělávání.
A tomu se musí podřídit všechno,
samozřejmě i učitelé a to, jak se
s mou vizí ztotožňují. Navíc také
!
musíme nabídnout něco víc. Škola
není jen o vzdělávání, musí nabízet celý program jak pro děti, tak
pro rodiče.
Co byla první věc, která se na
škole změnila?
Zrušil jsem sborovnu, samozřejmě po dohodě s kolegy.
A místo ní jsem udělal družinu,
protože naše děti zoufale potřebovaly nějaký prostor. Ve škole
fungovala jen jedna třída zařízená
jako družina, ostatní dvě místnosti byly klasické učebny, které se
v odpoledních hodinách využívaly pro družinu. S kolegy jsme
tedy usoudili, že se uskrovníme
a děti budou mít místnost navíc.
Po novém roce jsme otevřeli novou netbookovou učebnu, nainstalovali jsme didaktické zařízení
z projektu EU školám, interaktivní tabule. Co se týče kroužků,
máme nově geocatching, pěvecký
sbor pro úplně nejmenší dětičky,
se kterým nám pomáhají rodiče,
kteří se sami nabídli. Pokračujeme hlavně ve florbalu.
A další změny na obzoru?
Já jsem tento školní rok pojal
jako detailní poznání všeho, co
s chodem školy souvisí. Navíc
pro každou změnu musím mít
na své straně učitele, a tedy musím poznat pořádně i je. A musím přiznat, že spolupráce s nimi
je nad veškeré mé očekávání.
V létě chystáme velkou zahradní
slavnost, slibujeme si od ní, že
více zmobilizujeme rodiče. Navíc by akce měla být i přínosem
pro chystaný projekt revitalizace
školní zahrady. Máme velkou
a krásnou zahradu a chceme tam
vybudovat didaktickou zahradu
s altánem, venkovní laboratoří
a pozorovatelnou. Chceme také
rozjet projekt Clil, což znamená
výuku jednoho předmětu v cizím
jazyce. To by se mělo nastartovat
od září 2013, začneme nejprve
zřejmě s tělocvikem. Budeme
také zavádět elektronické třídnice
a žákovské. Na internetu si tak
rodiče budou moci pohodlně najít, co se jejich dítě ten den učilo,
a budou mít přehled. Chceme také
vytvořit síť strategických partnerů, kteří by naši školu dlouhodobě podporovali. Nemusí to být
jen finančně, ale také materiálně
nebo odborně. To znamená, že
by ve spolupráci se žáky udělali
zaměstnanci té firmy nějaký projekt, děti by do společností chodily na exkurze a podobně.
Ředitelská role je pro Vás
nová. Jak se liší od role učitele?
Zatím je to tak, že se snažím
k věcem přistupovat jako učitel,
hodnotím to z tohoto pohledu.
Teď mi to ještě jde. Prakticky
jsou ale role učitele a ředitele
v podstatě neslučitelné, každý
dělá úplně jinou práci, navíc ředitel má na starosti opravdu hodně věcí. Do hodin si tedy chodím
odpočinout. Snažím se zatím
mezi rolemi přepínat. To znamená, že si řeknu, co bych jako učitel potřeboval od ředitele a naopak co by asi ředitel potřeboval
od učitele. Je to občas složité, ale
zatím to zvládám.
• 4. – 8. 3. | DDM Libertin | 8:0015:00 | Jarní příměstský tábor |
přihlášky si můžete vyzvednout
v DDM Libertin, více info na
www.libertin.cz | 600 Kč
• 14. 3. | Gymnázium | 8:30 | Zeměpisná olympiáda – okresní kolo |
kategorie A-B-C-D, přihlášky do
1. 3. na [email protected] |
pořádá DDM Libertin
• 23. 3. | DDM Libertin | 8:30 |
MODEL SHOW 2013 | veřejná soutěž
a výstavka plastikových modelů
všech kategorií a žákovská soutěž
s výstavkou papírových modelů,
8.30–10.00 přejímka modelů
• 26. 3. | DDM Libertin | 8:30 | Fyzikální olympiáda – okresní kolo |
8. – 9. tř. ZŠ, v 8:30 hod. ukončení
prezence, přihlášky do 19. 3. na
[email protected]
• 27. 3. | Gymnázium | 8:30 | Biologická olympiáda – okresní kolo |
8. – 9. tř. ZŠ, přihlášky do 15. 3. na
[email protected] | pořádá
DDM Libertin
• 28. 3. | DDM Libertin | 14:0016:00 | Velikonoční dílna I. |
workshop | pletení pomlázek, velikonoční dekorace, přihlášky do
25. 3. na [email protected] |
ateliér | 30 Kč
• 29. 3. | DDM Libertin | 10:0012:00 | Velikonoční dílna II. |
workshop | malování kraslic, přineste si vyfouknutá vajíčka, přihlášky do 25. 3. na kroupova@
libertin.cz | ateliér | 30 Kč
• 30. 3. | Hrad Lipý | 12:00-15:00
| Velikonoční dílna v rámci Pašijových her | workshop | pořádá
DDM Libertin | zdarma
programové tipy pro děti a mládež
Základní Umělecká Škola
• Út 19. 2. | malý sál | 10.00 hod.
Okresní kolo Soutěže základních
uměleckých škol 2012/2013 | LDO
– kolektivní projev
• Čt 21. 2. | foyer školy | 17.00 hod.
Únorový koncert žáků | tradiční
koncert žáků pro rodiče a širokou
veřejnost
• Pá 22. 2. | foyer školy | 17.00 hod.
Koncert bývalých žáků školy k 85.
výročí založení ZUŠ | slavnostní
koncert bývalých žáků pro veřejnost
• Út 26. 2. | malý sál | 10.00 hod.
Krajské kolo Soutěže základních
uměleckých škol 2012/2013 | komorní hra s převahou dechových
nástrojů
• Čt 28. 2. | foyer školy | 18. 00 hod.
Houslový koncert | koncert žáků
houslového oddělení pro veřejnost
• Foyer školy ,,Hry“: výstava prací
žáků výtvarného ateliéru Evy Junkové pro veřejnost. Výstava potrvá
do 31. 3. 2013.
DDM Libertin (www.libertin.cz)
• 1. 3. | Gymnázium | 8:30 | Chemická olympiáda – okresní kolo |
8. – 9. tř. ZŠ, přihlášky do 15. 2. na
[email protected] | pořádá
DDM Libertin
• 2. 3. | DDM Libertin | 9:00–12:00 |
Otevřená keramická dílna | 10 Kč
+ platba za materiál a výpal
• 2. 3. | DDM Libertin | 9:00–12:00
| Otevřený teraristický koutek |
zdarma
• 2. 3. | DDM Libertin | 9:00–12:00 |
Chovatelská poradna | zdarma
• 2. 3. | DDM Libertin | 8:30 | Magic
the Gathering | turnaj | bližší info
na www.libertin.cz
• 3. – 9. 3. | Maxov | Myslivecké
soustředění | pobyt | přípr. na Zlatou srnčí trofej, návštěva honitby
Radvanec | pořádá DDM Libertin
| 2390 Kč
• 3. – 9. 3. | Albrechtice v Jizerských
horách | Jarní prázdniny na Tanvaldském Špičáku | pobyt | týden
na horách pro lyžaře, snowboardisty i nelyžaře, více info na www.
libertin.cz | pořádá DDM Libertin
Na léto 2013
připravuje DDM Libertin
tyto tábory a soustředění:
Příměstské tábory, Soustředění
rybářů, Horní Lipová – sportovní
tábor (30. 6. – 13. 7.), Oldies cvičící víkend (5. – 7. 7.), Samopše
u Sázavy (14. – 27. 7.), výtvarný
příměstský tábor (15. – 19. 7.),
Letní taneční soustředění KC7
a DC7 (20. – 27. 7.), Výtvarněturistický tábor v Heřmanicích
v Podještědí (10. – 17. 8.)...
20
organizace
únor 2013
www.mncl.cz
Sportareál informuje
18. 2. – 22. 2. Týden pro ženy: Všechny ženy od 18 let věku,
které do našeho bazénu zavítají, získají slevu na vstupné ve výši 10 %.
(akce se nevztahuje na již zvýhodněné vstupné)
Českolipští kynologové
získali bezúplatně
od státu klubovnu
Tříkrálová sbírka 2013
Farní charita Česká Lípa děkuje ze srdce všem obyvatelům města
Česká Lípa, kteří v Tříkrálové sbírce 2013 přispěli jakoukoli finanční
částkou na činnost projektu Sociální automobil, který již od roku 2007
poskytuje na Českolipsku rozvoz zdravotně handicapovaných dětí do
školy a ze školy. Financování právě této služby bylo pro tento rok zvoleno jako záměr na využití prostředků získaných v Tříkrálové sbírce.
Do zapečetěných kasiček bylo mezi 2. až 14. lednem 2013 vybráno
v České Lípě 28 142 Kč z celkové vybrané částky 67 851 Kč. Farní charita Česká Lípa děkuje dobrovolníkům, učitelům a žákům ZŠ
Dr. M. Tyrše a ZŠ 28. října za pomoc při koledování. K+M+B 2013
Pozvánka na 6. ročník
Českolipských ozvěn Ekofilmu
EKOFILM je nejstarší Mezinárodní filmový festival o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví v Evropě. 38. ročník tohoto festivalu
se opět po mnoha letech konal v místě jeho založení na severní Moravě.
Ze 103 snímků tohoto ročníku jsme jich pro Vás vybrali 7, které budete
moci shlédnout po 6 pátečních večerů vždy od 18 hodin na pobočce humanitární organizace ADRA, v ulici Čs. Armády 1578 v České Lípě.
15. 3. český snímek „Grónsko-dlouhá cesta“
a německý snímek „Cesta“
22. 3. norský dokument „Zimní světlo“ z Lofotských ostrovů,
29. 3. francouzský dokument „Všudypřítomné rostliny“,
5. 4. německý dokument „Poslední evropští divocí koně“,
12. 4. francouzský dokument „Síla rostlin“,
19. 4. americký dokument „Havaj v ohrožení“.
Ing. Petr Máška, vedoucí pobočky ADRA
Nový domov pro seniory
V bývalém objektu novoborské LDN bylo koncem minulého roku
otevřeno „Senior centrum Nový Bor“ s kapacitou 60 lůžek. Nový domov pro seniory v Novém Boru je určen pro klienty, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a je u nich nezbytná pravidelná pomoc jiné osoby. Do nového sociálního zařízení se mohou
hlásit jak senioři z Nového Boru, tak z celého okolí včetně České Lípy.
Ubytování je ve 2 a 3 lůžkových pokojích, které jsou plně vybaveny.
Součástí poskytované komplexní péče je celodenní stravování skládající se z pěti jídel denně. Zařízení nabízí také stravovací služby formou
rozvozu jídel, dále praní prádla, sociální poradenství a další činnosti.
Veškeré informace o nově otevíraném Senior centru Nový Bor a Žádosti o přijetí do zařízení naleznete na stránkách www.ddnovybor.cz
a www.ambeat.cz. Na Vaše dotazy rádi odpovíme na mailové adrese
[email protected] a na tel. 601 560 621. Vzhledem k tomu, že společnost Ambeat Health Care, a.s. navázala spolupráci s příspěvkovou
organizací „Sociální služby města Česká Lípa“ je možné se v případě
jakýchkoliv dotazů obrátit i na tamní pracovníky.
Zaměstnanci odboru Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně předali do vlastnictví kynologické
organizace v České Lípě tři budovy nacházející se v areálu kynologického cvičiště na okraji města. Účetní hodnota nemovitostí je téměř 2,1 milionu korun. Stavby byly v roce 1988 postaveny v rámci takzvané akce
„Z“ a na základě hospodářské smlouvy uzavřené v roce 1989 je měla
v trvalém užívání Základní organizace Svazarm v České Lípě. V současné době nemovitosti využívá Základní kynologická organizace Česká
Lípa – Slovanka, která je právním nástupcem českolipského Svazarmu.
Největší budova slouží kynologické organizace jako klubovna, menší
stavba je rozdělena na sklad, garáž a 20 kotců pro psy. Poslední budova
se dvěma kotci pro psy je využívána pro účely karantény. Pozemky, na
nichž předané budovy stojí, jsou ve vlastnictví města Česká Lípa.
Kynologický klub se v areálu věnuje všestrannému výcviku psů již
od 80. let 20. století a jeho členové pomáhají veřejnosti s výchovou psů
a při odstraňování jejich špatných návyků a poruch chování. Zajišťují
také pravidelný trénink poslušnosti, nabízejí možnost skládat zkoušky
pro splnění podmínek chovnosti psů a pořádají i různé semináře.
Pozvánka Klubu českých turistů
Kompletní informace na http://turistika.mucl.cz/kalendar/,
nebo na vývěskách KČT (vila Adéla, nádraží...)
2. 3. • Známe své město? Začátek v 10.00 od muzea na nám. Osvobození.
Trasa: Moderní architektura v Č. Lípě. (L.Smejkal, A.Machová) (~6 km).
6. 3. • Sinaj (D. Chloubová) Přednáška na Adéle od 16 hodin.
9. 3. • Dobývání kopce Slavíček Autobusem z Č. Lípy v 9.00 nebo ze Severu
v 9.09h do Sloupu (u 7 trpaslíků 9.19). Trasa: 7 trpaslíků, kolem lesního
divadla k restauraci „Zámeček“, (hrad Svojkov) – po červené Modlivý
důl, sedlo, vrchol Slavíčku, rozhledna Stráž, obec Sloup. Odjezd od hradu
Sloup nebo od 7 trpaslíků ve 14.25 (16.06). Vede: R. Kaprál) (~10 km).
13. 3. • Polské Krkonoše (A. Machová a P. Morcová) Setkání s účastníky putování na Adéle od 16 hodin.
16. 3. • Vracíme se do středověku Odjezd z Č. Lípy hl. n. v 6.56 (Mimoň
7.18), Liberec 8.19 / 8.38–8.46 Chrastava. Návštěva muzea J. Führicha
(v domě malíře z 19. stol. – nástěnné malby s italskými motivy krajin)
a jiné zajímavosti. Pak do Vítkova do skanzenu a do Chrastavy na vlak.
Pěšky ~10km. Koupit zpáteční Liberec, pak TRILE-XEM, nebo koupit
Libnet pro 1 osobu, nebo skupinu. Vede J. Dobrovolná (tel. 607 538 152).
20. 3. - Bledule nejsou jenom v Pekle Místní dopravou č. 206. Od nádraží
v 8.00 – U soudu 8.10 do Manušic (asi v 8.20), pak cyklostezkou na Slunečnou. Dolů ke Svobodné vsi, ze Skalice do Boru obejdeme Skalický
vrch. Výpravu vede A. Machová (tel. 606 393 776) ~10 km.
23. 3. - 125 let KČT stkání s přáteli krásnolipska a děčínska Odjezd z Č. Lípy
v 9.41 (Střelnice 9.44) do Krásné Lípy 10.32. Zahájení akce na náměstí
před informačním střediskem. Blíže dle programu setkání (~10 km). Vedou Z. Svobodová (tel. 604 154 217) a A. Machová (tel. 606 393 776).
27. 3. – Středeční bledule zase jinde Z hl. n. Č. Lípa v 9.41, příjezd Zdislava
10.36 hodin. Návrat autobusem. Trasa: Zdislava ČD – zelená zn. Trávník –
červená TZ – Velký Vápenný vrchol (790 m ) – červená TZ – rozcestí pod
V. Vápenným – Jítrava. ~10 km. Vede Z. Svobodová (tel. 604 154 217).
školy a mládež / inzerce
únor 2013
21
Děti ze Šikulky poprvé vyjedou na školu v přírodě
Ve své funkci je ředitelka českolipské MŠ ,,Šikulka“ Šárka Malá několik
měsíců. Za krátkou dobu stihla společně s učitelkami v mateřince zavést
spoustu novinek. O tom, jaké to jsou, jsme si povídaly v krátkém rozhovoru.
Změnila jste školku od základů nebo jste se zaměřila jen na
některé věci?
To, co fungovalo dříve – zůstalo. Myslím, že by nebylo šťastné
to měnit. Díky tomu jsme měly
dobrý základ, který dále rozvíjíme. Je potřeba říci, že v Šikulce
je velmi dobrý pedagogický sbor.
Paní učitelky jsou velmi aktivní,
nadšené, zapálené do své práce.
Nesmím opomenout ani ostatní personál, který je nedílnou
součástí MŠ a vždy pomůže.
Ve školce zůstalo například rozdělení dětí do tříd podle věku.
Probíhají akce, na které jsou rodiče zvyklí – divadla, besídky,
kurzy plavání, výlety, akademie
aj. Budeme se účastnit programů
města a jiných školek, spolupracovat se základními školami.
K dispozici je také stále sauna,
letos je pro naše děti zdarma.
Zůstává výuka angličtiny.
Na čem jste začali pracovat
jako první?
Na školním vzdělávacím programu. Ten máme úplně nový.
Vychází z potřeb a zájmů dětí
různých věkových skupin, tudíž
je pro každou třídu vypracován
zvlášť a výběr činností respektuje vývojové řady a metodické
postupy těchto skupin dětí. Například hlavním tématem třídního vzdělávacího programu pro
předškolní děti je nyní vesmír.
Také jsme zapracovaly na výzdobě školky, každá třída má
navíc svůj nový název – Srdíčko,
Kytička, Čtyřlístek a Sluníčko.
Děti v září nadšeně uvítaly i své
nové značky.
Co se tedy v Šikulce všechno
změnilo?
Máme nové
přehledné webové
stránky
a také nové
logo
školky.
Funguje u nás
sboreček Šikulka, kde se děti
nově učí hrát
také na flétničky. Plánujeme
první setkání našich prvňáčků.
Ti k nám často chodí ukazovat
žákovské knížky, navíc se jim
stýská po kamarádech. Funguje
u nás i klub Zdravíčko, kde paní
učitelky mluví s dětmi o zdraví,
stavbě těla a podobných věcech.
Plánujeme velkou revitalizaci
zahrady, která ji nutně potřebuje, na etapy budeme pořizovat
dětem nové postýlky. Co je ale
nejdůležitější, úplně poprvé se
chystáme vyjet s předškoláky do
školy v přírodě. Pojedeme zřejmě někdy na jaře.
Vím, že jste chtěla navazovat
vztahy se sousedním Německem. Pokročili jste nějak?
Zapojili jsme se do Tandemu,
což je koordinační centrum česko-německých výměn mládeže.
V současnosti jsme evidováni
v databázi škol, která umožňuje
rychlejší výběr a navázání spolupráce s vhodnou partnerskou
školkou v Německu. Jelikož
jsme blízko německých hranic,
je podle mě dobré seznámit se
a vidět činnosti dětí v sousední
zemi a to v bezprostředním kontaktu. Seznamování s jazykem je
až na druhém místě.
22
inzerce
www.mncl.cz
únor 2013
Pozvánka na
chovatelskou výstavu
Základní organizace ČSCH Česká Lípa I pořádá
v sobotu 23. února od 8.00 do 14.00 hodin
ve výstavní hale ve Staré Lípě
prodejní výstavu králíků a soutěžní výstavu chovných samců. Na
výstavě bude předvedeno téměř 200 králíků ve více jak 30 plemenech a barevných rázech, z nichž většina bude prodejná.
K návštěvě výstavy Vás srdečně zvou členové ZO.
Opravy šicích strojů,
prodej náhradních dílů
a prodej starších šicích
strojů – NONSTOP
!
denně
aktualizovanou
verzi městských
novin naleznete na
www.mncl.cz
Příjem inzerce:
telefon: 487 881 238
e-mail: [email protected]
Chcete
chutně uvařit od
A. Masopustové?
www.
andycaorle.cz PRODÁM BYT 2+1
V CENTRU ČESKÉ LÍPY
atraktivní lokalita v Klášterní
ulici, 2. NP, bez balkonu.
CENA 699.000 Kč
KONTAKT: 607 559 119
N ově otevřen ý
Second
Hand
Otevřeno od 1. 2. 2013
Na sídl. Špičák, ulice 28. října,
vedle pošty. Srdečně Vás zveme k nákupu za senzační ceny.
Pánská, dámská a dětská móda
z GB a USA.
Facebook – Second Hand Olla
Telefon: 487 834 648
Mobil: 602 817 360
Adresa: Sehnoutek Pavel
Slovenská 2395
(Svárov u mlékárny)
Česká Lípa 470 01
e-mail: [email protected]
web: www.sehnoutek.eu
Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,opět
prodává slepičky snáškových plemen
Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant
žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý
a bílý.Slepičky pouze z našeho odchovu!
Stáří slepiček 15–18 týdnů | cena 149 až
170 Kč/ks, v začátku snášky 178 Kč/ks
Prodeje se uskuteční:
v neděli 10. března 2013
(Č. Lípa, u Benziny vedle OBI v 17. 30)
v neděli 24. března 2013
(Č. Lípa, u Benziny vedle OBI v 11.50)
Případné bližší informace na telefonech:
728 605 840, 728 165 166, 415 740 719
Nová služba- výkup králičích kožek
cena 20 až 30 Kč/ks
sport
únor 2013
23
Firma Milan Špičák – Dobranov
nabízí
LEDVICKÉ UHLÍ
již jarní ceny do 30. 7. 2013
UHELNÉ BRIKETY
skládání dopravníkem
PALIVOVÉ DŘEVO
štípané
STAVEBNÍ ŘEZIVO
nařezané na úhlové kotoučové pile
písky, štěrky, zemní práce bagrem,
nákladní autodoprava...
telefon: 603 745 425
www.palivovedrevodobranov.cz
Tisková zpráva – Vzdělávací programy
pro zvýšení konkurenceschopnosti
jednotlivců a regionu Českolipska
Akademie Jana Amose Komenského se stala úspěšným žadatelem o finanční podporu a je realizátorem grantového projektu
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Grantový projekt s názvem „Vzdělávací programy pro zvýšení
konkurenceschopnosti jednotlivců a regionu Českolipska“, CZ.1.07/3.2.01/03.0017, je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
Hlavním cílem je dosáhnout vzdělávací nabídky směřující ke
zvýšení konkurenceschopnosti jednotlivců i regionu.
V rámci projektu bylo v roce 2012 vytvořeno celkem 16 vzdělávacích programů zaměřených na výuku jazyků, informační technologie, účetnictví, soft skills, systému řízení jakosti, základy programování a obsluhy NC a CNC strojů, pracovního práva, projektového
řízení, BOZP, které se budou v roce 2013 pilotně ověřovat.
V listopadu 2012 proběhl seminář, který byl zaměřen na představení projektu a seznámení s organizací a průběhem v roce 2013.
Semináře se účastnily zástupci organizací regionu Českolipska.
V měsíci lednu bylo zahájeno pilotní ověřování vzdělávacích
programů. Jako první byl vybrán vzdělávací program zaměřený na
výuku jazyků a to, německý jazyk. Celkem byly zahájeny 3 vědomostní stupně – začátečníci, středně pokročilí a pokročilí. Do tohoto vzdělávacího programu se zapojily tyto organizace regionu:
Policie ČR, KLM Group - Diamo s.p., Nemocnice s poliklinikou,
Sauer Žandov, Studio REMA´93.
Celkem se ze jmenovaných organizací zapojilo do všech vědomostních stupňů 45 účastníků. Ostatní vzdělávací programy budou zahajovány průběžně, např. v měsíci březnu 2013 bude zahájena výuka
anglického jazyka a to opět ve všech vědomostních stupních.
24
sport
www.mncl.cz
únor 2013
Zlato, stříbro i bronz pro českolipské krasobruslení
Ve startovní listině krasobruslařského závodu "Zlatá brusle"
v Lovosicích bylo tentokrát pět
závodnic z SK Kraso Česká
Lípa. Dívky byly nominovány do dvou věkových skupin.
V kategorii nejmladší žačky musí
závodnice ve volné jízdě, která
trvá 2.15 min., povinně předvést
tři libovolné sólové jednoduché
skoky, dále kombinaci skoků,
piruety a spirály minimálně se
čtyřmi otočkami. Českolipské závodnice svým soupeřkám nedaly
v této kategorii šanci. Zvítězila
Ivana Vladimirova, na druhém
místě skončila Markéta Mikysová a na třetím Nikol Ivanjuková,
všechny z SK Kraso Č. Lípa.
Nádherně předvedenými skoky
Kadet a Salchow si pak v kate-
gorii nováčků mladších zajistila
třetí místo českolipská Jasmínka
Živcová a ve stejné skupině zabodovala šestým místem Anička Miškejová. Dalším závodem
byl Mladoboleslavský pohár,
kam SK Kraso Česká Lípa nominoval hned 10 závodnic. Celkem tu závodilo 190 závodníků
z Čech a Moravy ve čtrnácti věkových kategoriích. Silná dvojice Markéta Mikysová a Ivana
Vladimirová opět nezklamaly,
obě zajely výborné volné jízdy
a tím připravily o zlato a stříbro
zbytek startovního pole. Markétka Mikysová navíc stále vede
prvním místem průběžný celkový žebříček krasobruslařského svazu pro sezónu 2012/13.
Velkou nadějí českolipského
ČESKOLIPŠTÍ KARATISTÉ NA HRADĚ
V sobotu 15. prosince se ve Španělském sále na Pražském hradu
konal již sedmý ročník ankety vyhlášení nejlepších sportovců České
republiky v bojových a silových sportech. Za přítomnosti televizních
kamer vystoupili na pódium také českolipští reprezentanti – Pavel Znamenáček, Ondřej Samek, Jakub Kolek, Jan Drobeček, Adam Zdobinský, Karin Košíková a Jana Bělohlavová. Je to pro reprezentanty zatím
nejvýznamnější ocenění ve sportovní kariéře.
VYROVNANÉ SOUBOJE V LIBERCI
V dalším kole HC3/2005 se utkali kluci
v Liberci proti domácím a HC Jablonec nad
Nisou. V prvním zápase nás čekali domácí
Bílí Tygři, se kterými jsme sehráli vyrovnané utkání se šťastnějším koncem pro domácí. Zápas rozhodl gól, který padl v poslední
vteřině druhé třetiny. Na tento gól už kluci
nedokázali zareagovat a Liberečtí si zbytek
utkání pohlídali. Přidali ještě jednu branku
a objektivně musíme přiznat, že byl soupeř
v tomto utkání nad naše síly. Druhý zápas proti Jablonci už kluci s přehledem zvládli, a dokonce se šest hráčů zapsalo do listiny střelců. Škoda, že se nám to nepovedlo i proti Tygrům, třeba příště.
Sestavy a výsledky:
1. zápas | HC Česká Lípa v. HC Bílí Tygři Liberec | 4 : 6
2. zápas | HC Česká Lípa v. HC Jablonec nad Nisou | 11 : 1
Sestava: Hora D., Hašlar M., Kučera M., Grešl J., Šmejkal D., Raiminius A., Čamra L., Zikmund T., Špindler Š., Janata R., Čunát J.,
Hrobský T. ,Rajsigl M. • Branky: Janata 7x, Čamra 2x, Šmejkal 2x,
Zikmund 2x, Hašlar 1x,Rajsigl 1x • Asistence: Šmejkal 1x, Janata 1x,
Čamra 4x, Hašlar 1x,Grešl 1x,Kučera 1x,Čunát 1x • Trenér Roman
Janata • Vedoucí mužstva Štěpán Hora • Report: Štěpán Hora
krasobruslení je Nikol Ivanjuková (viz foto), která nyní závodí
v kategorii Žačky nejmladší
A. Pod vedením trenérky Slávky
Kopecké zde bez chyby předvedla
dvojitý Salchow, dvojitý Rittberger a dvakrát Axel, což ji vyneslo
druhé místo v celkovém pořadí.
I mezi nejmenšími však vyrůstají
nové hvězdičky, Jasmínka Živcová
získala třetí místo a teprve čtyřletá
Zoe Prášilová vyhrála na závodech
místo čtvrté. Další umístění: Lucie
Andráková 9. místo, Lucie Hadravová 13. misto, Anna Rejnartová
16. místo, Kristýna Jungwirthová
17. místo a Kateřina Hadravová
19. místo.
Nejúspěšnějším sportovcem
Českolipska je podeváté P. Chocová
Českolipská plavkyně, dvojnásobná mistryně Evropy Petra Chocová již podeváté v historii tradiční
ankety vystoupala na nejvyšší příčku a získala titul Nejúspěšnějšího
sportovce Českolipska roku 2012.
Česká rekordmanka v prsařských
disciplínách během slavnostního
večera v KD Crystal pro Českolipský deník uvedla: „Myslím si, že
jsem toho loni dokázala opravdu
hodně, a proto pro mě bude těžké
tyto úspěchy překonat.“ Anketa
je tradiční tečkou za sportovními výkony uplynulého roku, kde
odborná i laická veřejnost vyjádří
své uznání sportovcům i jejich trenérům. Celkem tak bylo předáno
38 cen v osmi kategoriích. Mládežnickou kategorii opanoval
Kryštof Bogar, trojnásobný juniorský světový šampion a mistr České republiky v MTBO, další dvě
příčky pod ním ovládly karatistky
Sport Relaxu Tereza Zlatohlávková a Barbora Znamenáčková.
Českolipští karatisté se radovali
také při vyhodnocení kategorie
Týmy dospělých, kde brali nejcennější trofej. První místo mezi
Týmy mládeže převzali sportovní
střelci SSK Manušice, trenérem za
rok 2012 se stal Tomáš Choc (PK
Č. Lípa). Zvláštní cenu Deníku
získala Petra Hurtová z oddílu
Černí koně o.s., jež se věnuje paracyclingu (ruční cyklistická kola).
Vítězové v jednotlivých kategoriích: Jednotlivci dospělých:
Chocová Petra (PK Česká Lípa),
plavání. Jednotlivci mládeže: Bogar Kryštof, (OK Jiskra Nový
Bor), MTBO. Týmy dospělých:
Karate klub Sport Relax Česká
Lípa. Týmy mládeže: SSK Manušice (starší žáci), sport. střelba.
Trenér roku: Choc Tomáš (PK
Česká Lípa), plavání. Krajánek
roku: Brabcová Aneta (SKP Rapid Plzeň), sport. střelba. Zvláštní
cena Deníku: Hurtová Petra (Černí
koně, o.s.), paracycling. Sportovní
hvězda Deníku: Chocová Petra
(PK Česká Lípa), plavání.
uzávěrka březnového čísla
28. 2. 2013 (vychází 15. 3.)
nedostáváte MN? informujte nás na tel. 487 881 227
Městské noviny • měsíčník, náklad 17 500 kusů, ev. č. MK ČR: E 10268 • Vydavatel Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1 • IČO 00260428 • Redakce: MÚ, náměstí T. G. M. 1,
telefon: 487 881 227, 731 435 033, e-mail: [email protected] • Odpovědný redaktor: Eva Markgrafová • Komise pro komunikaci s veřejností: předseda:
Tomáš Hudec, místopředseda: Rudolf Živec, členové: Daniel Švarc, Jaroslava Procházková, Lukáš Fojtík, Josef Adamčík, Ing. Jiří Wawrečka, Nikolas Kožurik • Příjem
inzerce: tel. 487 881 238, e-mail: [email protected]
Dopisy a příspěvky čtenářů nemusejí být totožné s názory a stanovisky redakce. Vydavatel také nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné škody.
Download

Únor - Městské noviny Česká Lípa