PROFIL
obce Ostrožská Nová Ves
ROČNÍK XXI.
4/2011
CENA 10 Kč
Přejeme novým prvňáčkům hodně úspěchů ve škole.
Z obsahu čísla:
slovo starosty jednání ZASTUPITELSTVA A rady demografická statistika projekt comenius
hodový program tábor mladých hasičů letní akce FS novovešťan kdo pomáhá do hrobu
setkání jubilantů
ÚVODNÍK
Slovo starosty
Jak už bývá tradičním zvykem, v Ostrožské Nové Vsi se kolem svátku svatého Václava konají hody s právem. Je to období konce září, kdy se sklízí úroda - z polí, stromů a z vinohradů.
Je to v době vinobraní a také v době babího léta, kdy bývá většinou pěkné, stabilní počasí.
V sudech kvasí burčáky, bývá ještě příjemně teplo, a tak si vždycky říkám: „Ti naši předci to
dobře vymysleli. To je ideální čas.“ Jenže připravit a nachystat hodové veselí, to nebývá tak
jednoduché. Nejčastějším problémem jsou stárci. Děvčat, které by chtěly být stárkou, se ještě pár najde. Většinou je nedostatek odvážných chlapců, a když už se najdou, zase se objeví
problém, kdo s kým bude tancovat. Také rodiče často přání či odvahu neschválí. A tak to jde
rok co rok stále dokola. Co znamená slovo tradiční? Je to souhrn společenských, kulturních
a jiných, ustálených zvyků, obyčejů a pravidel. Proč to zdůrazňuji? Protože někteří lidé nám
vyčítají, že je to pořád stejné. Já bych mírně oponoval.
Vždycky jsme si všichni stěžovali, že nemáme pořádný sál, že velké akce nemáme kde
uskutečnit. V prosinci roku 2008 se otvírala sportovní hala. Do haly se bez problémů vejde
400 až 450 lidí. Prostory tedy jsou k dispozici. Díky aktivitě folklorního souboru Novovešťan, je zajištěna výzdoba sportovní haly,
tradiční chození po stárkoch se obohatilo o zpívání pod májů a o banderium - to je doprovod hodového průvodu jezdci na vyzdobených koních. Základ hodů s právem však zůstává stejný. Velká polemika se vede kolem toho, kdy vlastně dělat chození po stárkoch.
V neděli nebo v sobotu? Z pohledu mého je určitě lepší sobota. Mám k tomu praktické důvody. Již to není tak, jak to bývalo dříve,
že většina občanů bývala v sobotu na poli nebo na stavbě. V dnešní době, pokud chtějí, si čas na hody mohou udělat. Přijede-li do
Ostrožské Nové Vsi návštěva ze vzdálenější lokality, musí v neděli odpoledne odjet a to hlavní z hodů, průvod krojované chasy, tím
pádem nevidí. A hodová zábava s právem v neděli? Musím Vám říct, že žádná sláva. Já se ani velice nedivím, protože většina lidí si
v neděli večer chce odpočinout a připravit se na druhý den do práce. Mluvil jsem s naším panem farářem. Tvrdil, že pokud by byl
zájem, mohla by se sloužit hlavní hodová mše svatá v sobotu s nedělní platností. Tak to v některých okolních obcích a městech řeší.
V neděli mohou být hodové dozvuky pro ty, kterým hodovat tři dny nedělá problém.
To nejdůležitější na konec. Chci poděkovat všem aktivním občanům, kteří pomáhají při přípravě kulturních akcí v Ostrožské
Nové Vsi a hlavně při přípravě hodů. Naší mladé hodové chase, muzikantům, rodičům nejen stárků, folklornímu souboru Novovešťan a prostě všem Vám, kteří nám pomáháte tyto akce zabezpečovat. DĚKUJI. Přijměte srdečné pozvání na HODY. Přijďte se
podívat, pobavit se, zatancovat si, zazpívat a ochutnat dobrého vínečka a burčáku.
Stanislav Tureček
Jednání zastupitelstva obce
Výpis z usnesení č. 6 Zastupitelstva obce
Ostrožská Nová Ves ze dne 21. 6. 2011
1) schvaluje
a) způsob hlasování a přijímání usnesení
b) program 6. zasedání ZO
c) složení pracovního předsednictva
d) návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
e) zprávu č. 316/2010/KŘ o výsledku
přezkoumání hospodaření Obce
Ostrožská Nová Ves za rok 2010,
která je přílohou závěrečného účtu
obce za rok 2010
f) v souladu s §17 odst. 7 písm. a)
zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
v platném znění celoroční hospodaření obce za rok 2010, a to bez
výhrad.
g) rozpočtové opatření č. 3 a úpravu
č. 1 rozpočtu 2011
h) smlouvu o půjčce na předfinancování dotačního projektu „Jedeme
do lázní“ ve výši 200.000,-Kč s úrokovou sazbou 2,8% pro Sdružení
lázeňských míst ČR, Palackého
nám. 46/II, 379 01 Třeboň
i) směnu pozemků mezi Obcí Ostrožská Nová Ves a manželi Vitekerovými
j) nákup pozemku par. č. 5876/1 o výměře 265m2 (orná půda) v k. ú. Ostrožská Nová Ves
k) záměr prodeje obecního pozemku
par. č. 11146/14 o výměře 134m2
2
(ostatní komunikace) v k. ú. Ostrožská Nová Ves
l) prodej obecního pozemku par.
č. 1331 o výměře 66 m2 (ostatní plocha)v k.ú. Ostrožská Nová Ves
m)pořízení nového územního plánu
obce Ostrožská Nová Ves
n) profinancování 25% podílu na realizaci projektu „Revitalizace zeleně
hřbitova v Ostrožské Nové Vsi“
v případě získání dotace z Operačního programu životního prostředí,
osa 6.5: „Podpora regenerace urbanizované krajiny“ na daný projekt
2) neschvaluje
a) záměr prodeje obecního pozemku
par. č. 444 o výměře 106m2 v k. ú.
Ostrožská Nová Ves
3) bere na vědomí
a) zprávu kontrolního výboru o plnění
usnesení z 5. zasedání ZO
b) informaci o činnosti finančního výboru
c) plnění plánu oprav a investic v obci
za rok 2011
d) připravené a podané projekty Obce
k dotačním titulům
e) informaci o převodu hospodářského výsledku ZŠ Ostrožská Nová
Ves ve výši 110.558,96 Kč za rok
2010 do rezervního fondu
f) informaci o převodu hospodářského výsledku MŠ Ostrožská Nová
Ves ve výši 104.569,53 Kč za rok
2010 do rezervního fondu
g) informaci Ministerstva zeměděl-
ství, Pozemkového úřadu Uherské
Hradiště, o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ostrožská Lhota
s rozšířeným obvodem do k.ú. Ostrožské Předměstí a k.ú. Kvačice
h) informaci o akci „Revitalizace zeleně hřbitova v Ostrožské Nové Vsi“
4) pověřuje a dává plnou moc (v souladu s §31 zákona č.40/1964 Sb. občanského zákoníku)
a) Stanislavu Turečkovi – starostovi
obce - ve věci zastupování a jednání se Státním fondem životního
prostředí ČR ve všech potřebných náležitostech podání žádosti
o dotaci a při koordinaci projektu
z operačního programu životního
prostředí, osa 6.5: „Podpora regenerace urbanizované krajiny“ pod
názvem „Revitalizace zeleně hřbitova v Ostrožské Nové Vsi“.
5) ruší
a) v usnesení č. 16 ze dne 15. 12. 2009,
část bodu 1m) výkup pozemků
v ulici Nivky
6) ukládá
a) starostovi obce jednat s rodinou
Pechovou ve věci :
• zlepšení sousedských vztahů
• zjednání pořádku v okolí jejich rodinného domu (odvoz odpadu)
• splácení půjčky a místních poplatků
• zajištění školní docházky dětí
Odpovídá : p. Tureček
Termín : 09/2011
profil
www.onves.cz
Zpravodajství
Jednání rady obce
Dne 28. 6. 2011 se konalo
17. zasedání rady
Rada vzala na vědomí:
a) oznámení MAS Horňácko a Ostrožsko,
že projekt „Rekonstrukce památkového
domku čp. 377“ byl vybrán Valnou hromadou MAS k financování
b) oznámení Krajského úřadu ZK, odboru
ŽP a zemědělství o zahájení řízení výjimky z ochranných podmínek zvláště
chráněných živočichů a rostlin …(skokan krátkonohý, skokan zelený a skokan skřehotavý)
c) informaci Regionální rady regionu
soudržnosti Střední Morava, Olomouc
o schválení projektu „Revitalizace zeleně v ulicích Dědina a Kunovská“
d) předloženou Výroční zprávu Sirnatých
lázní Ostrožská Nová Ves, s.r.o. za rok
2010
e) kladné stanovisko Hasičského záchranného sboru ZK k projektu „Protipovodňová opatření Mikroregionu Ostrožsko“
f) oznámení ČŠI Zlín o zahájení inspekční
činnosti v MŠ Ostrožská Nová Ves a následně předloženou inspekční zprávu ze
dne 11. a 16. května 2011
Rada schválila:
a) f. Sběrné suroviny UH, s.r.o. zaslanou
změnu Přílohy č. 1 ceny za poskytnutí
služeb ke Smlouvě č. 500 o odběru obalových a dalších druhů odpadů
b) podpis nájemní smlouvy pozemků na
místním hřbitově mezi Římskokatolickou farností Ostrožská Nová Ves a Obcí
Ostrožská Nová Ves
c) zajištění stavebních oprav zdi a oplechování objektu ve dvoře hasičské
zbrojnice na vlastní náklady Obce
d) přistavení kontejneru ke sběru zpětného odběru elektrospotřebičů na dny 22.23. 7. 2011 v prostoru vedle pošty
e) f. Venkov, stavební a obchodní společnost, s.r.o. Ostr. Nová Ves posunutí termínu dokončovacích prací akce „Chodník v ulici Osvobození“ do 20. 7. 2011
Dne 12. 7. 2011 se konalo
18. zasedání rady
Rada vzala na vědomí:
a) oznámení Městského úřadu Uh. Hradiště, odbor architektury o zveřejnění
údajů o vydané změně č.4 územního
plánu obce Ostrožská Nová Ves
b) rozhodnutí MěÚ Uherský Ostroh, odboru výstavby a ŽP pro G. C. U. H.
s.r.o., Praha o stanovení výše odvodů za
trvalé odnětí půdy ze ZPF pro stavbu
„Areál golfového hřiště Ostrožská Nová
Ves“
c) oznámení Krajského úřadu ZK, že technika pořízená v rámci projektu „Rozšíření internetu do knihoven ve ZK“
přechází do vlastnictví Obce Ostrožská
Nová Ves
d) informaci ČSÚ Praha o výběrovém
šetření o vzdělávání dospělých v ČR
www.onves.cz
profil
s názvem „AES Vzdělávání dospělých
2011“ - šetření proběhne ve dnech od
1. 7. do 15. 12. 2011
e) návrh programu hodů 2011, který předložil Folklorní soubor Novovešťan
Dne 2. 8. 2011 se konalo
19. zasedání rady
Hradiště, odboru ŽP, které se konalo
dne 11. 8. 2011 za účelem zřízení nadzemního požárního hydrantu na vodovodní síti při stavbě inženýrských sítí
v ulici Nivky
b) sdělení SVK, a.s. Uherské Hradiště „Informace provozovatele“ ve smyslu § 36
odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění
o kalkulaci ceny vodného za rok 2010
zaslané SVK, a.s. Uherské Hradiště
c) rozhodnutí Krajského úřadu odboru
dopravy a silničního hospodářství o nepovolení úplné uzavírky provozu na silnici I/55 Kunovice – hranice okr. Hodonín – rekonstrukce
d) zaslaný zápis f. Terosat Hluk o provedené kontrole rozhlasového zařízení
v obci za 1. pololetí 2011
e) informaci MAS Horňácko a Ostrožsko
o podepsaní dohody se Státním zemědělským intervenčním fondem o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova
ČR na projekt „Oživujeme venkovská
stavení na Moravě a Myjavě“ - rokonstrukce památkového domku v Ostrožské Nové Vsi
Rada vzala na vědomí:
Rada schvá lila:
Rada schválila:
a) úpravu ceny za pronájem sportovní haly
přes letní období (1. 6. – 30. 9.) na částku 150,-Kč po celý den
Rada uložila :
a) předložit na jednání s pracovníky RRS
Střední Morava upřesňující podklady,
které jsou nutné k vypracování Smlouvy
o poskytnutí dotace na akci „Revitalizace zeleně v ulicích Dědina a Kunovská“
b) účast zástupců obce na jednání, které se
koná za účelem vytyčení hranic pozemků v k.ú. Ostrožská Lhota u cyklistické
stezky do Hluku
c) účast zástupců obce na jednání, které se
uskuteční na MěÚ Uherský Ostroh za
účelem řízení o umístění stavby „Oplocení letiště“ firmy Aircraft Industrie,
a.s., Kunovice
a) obecné informace Českého statistického úřadu, Praha o soustavě základních
registrů a registru osob
b) „Otevřený dopis starostkám a starostům ZK“- reakce Libora Lukáše z Krajského úřadu ZK na protestní dopis
„Starostové nezávislí “ k rozdělování
peněz obcím z EU
c) poděkování Matice Svatohostýnské,
Olomouc za finanční příspěvek od naší
obce
d) zaslanou Výroční zprávu za rok 2010
z Oblastní charity Uherské Hradiště
Rada schválila:
a) podpis smlouvy s Městem Uherský Ostroh na zapůjčení cimbálu v době od
19. 7. 2011 do 31. 12. 2011
b) vyplacení finančního příspěvku pro TJ
Ostrožská Nová Ves, oddíl kanoistiky
příležitosti pořádání XIX. MMM „Slovácká 500“
c) žádost FK Ostrožská Nová Ves o povolení hudební produkce, která se bude
konat dne 6. 8. 2011 v době od 20,00
hodin do 3,00 hodin následujícího dne
na fotbalovém hřišti
d) vyhlásit II.kolo výběrového řízení pro
zájemce o poskytnutí úvěru z Fondu bydlení obce pro rok 2011 v termínu 2. 8.9. 9. 2011
Rada obce uložila:
a) připravit zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na projektovou dokumentaci výstavby nové místní knihovny
Dne 23. 8. 2011 se konalo
20. zasedání rady
Rada vzala na vědomí:
a) zápis z jednání Městského úřadu Uh.
a) podpis smlouvy s firmou Elektrowin, a.s.
na umístění malých kontejnerů v obci
ke zpětnému odběru malých elektrospotřebičů
b) předložený návrh na vyřazení splněných
usnesení rady z evidence
c) zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele stavby „Inženýrské
sítě Nivky“
Rada obce uložila:
a) zaslat firmě NVB Line, s.r.o. souhlasné
stanovisko k přechodné úpravě provozu
a úplné uzavírce komunikace I/55 Kunovice – Uherský Ostroh
b) projednat s koordinátorem dopravy ZK
pro příští rok žádost občanů o zřízení zastávky spěšného vlaku „Kyjovka“
v sirnatých lázních v době konání koncertů dechové hudby
c) projednat s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a SÚS Slovácka s.r.o. problém
vlhnutí zdí RD u silnice I/55. Důvodem
jsou projíždějící auta, která za deště
rozstříkávají kaluže vody z vyjetých kolejí na stěny domů
d) pokračovat v jednání o výkupu pozemků pro stavbu místní komunikace v ulici
Na Rolách
e) od měsíce září přistavit do prostor budoucího sběrného dvora (obecní dvůr
u nádraží) kontejner na kompostovatelný bioodpad a umožnit tak občanům
shromažďovat ořezy stromů a keřů včetně uložení listí a shrabané trávy
f) vyzvat občany, aby ve svých zahradách
nepálili bioodpad, ale odevzdávali jej
bezplatně od měsíce září do připraveného kontejneru v určených hodinách na
obecním dvoře
-Malachtová-
3
TÉMA
Život se posledních 20 let neustále prodlužuje
Život v České republice se postupně prodlužuje, a to každoročně i o několik měsíců. Jen za posledních 20 let se průměrný věk
protáhl u mužů skoro o 7 let, u žen pak více než 5 let. Podle nynějších statistik se muži v Česku dožijí v průměru 74,4 roku, ženy pak
80,6 roku. Doba dožití představuje průměrnou délku života lidí, kteří se v daném roce narodí. Ve skutečnosti se ale žije déle, pokud
totiž člověk překoná rizika úmrtí v dětství a překročí také pomyslnou šedesátku, šance na dlouhý život se zvětšují. Roli samozřejmě
hrají další vlivy, jako životní podmínky a ekonomická situace v zemi, úroveň medicíny apod.
V 21. století by se život měl dále prodlužovat. Podle expertů bude hrát největší vliv zlepšování léčby srdce a cév, a taky nové metody léčby rakoviny. Prodlužování života je závislé na zdravotním stavu každého z nás. Bohužel to z opačné stránky přináší pozdější
odchod do důchodu v závislosti na generaci, která tzv. přispívá na důchodový účet v České republice. Počet důchodců totiž roste, na
konci letošního roku jich bylo 2 832 699, z toho bylo 2 280 450 starobních. Poplatníků, kteří platí na důchodové pojištění, bylo podle
České správy sociálního zabezpečení 5 023 970. Na jednoho starobního důchodce tak přispívalo 2,2 poplatníka. Pokud se ovšem do
statistiky počítají mimo starobních i pobíratelé invalidních a sirotčích či vdovských důchodů, klesne toto číslo na 1,77 poplatníka,
protože celkem všech důchodů vyplácených v ČR je 3 460 194. Průměrná výše důchodu je v ČR 10. 527,- Kč.
Pro zajímavost o seniorech z naší obce:
V roce 2000 bylo v naší obci 27 občanů starších 85 let - 7 mužů a 20 žen. V roce 2010 bylo v naší obci 35 občanů starších 85 let 11 mužů a 24 žen. Po dlouhých 29 letech máme stoletou, přesněji 102 letou občanku obce - paní Marii Červenákovou (obr. 3), nar.
12. 9. 1909. Nestarší muž naší obce pan Karel Ondrovčík (obr. 2) oslavil letos v červenci 92 let. Nejdéle žijícím manželským párem
jsou manželé Josef a Božena Kučerovi (obr. 1), kteří v loňském roce oslavili kamennou svatbu - 65 let společného manželství. Dne
29. 9. 2011 budou spolu 66 let.
-MP-
Demografická statistika v naší obci za uplynulých 20 let (1990-2010)
Počet obyvatel naší republiky se za první pololetí roku 2011 zvýšil o 9 300, na konci června tak žilo v naší republice 10,54 milionu obyvatel.
Na tomto přírůstku se ale, bohužel (podle pesimistů), či bohudík (podle optimistů) podepsala zejména migrace (příliv zahraničních obyvatel).
Dětí se totiž za stejné období opět narodilo méně než v loňském roce. Za prvních 6 měsíců přišlo na svět 54 300 dětí, což je meziročně o 4 400
méně než v roce 2010. Na celkovém přírůstku obyvatel ČR se tak „přirozený“ vývoj podílel necelými 17 procenty, naproti tomu zahraniční
migrace zhruba 83 procenty. Nic nového za posledních deset let, a pokud vezmeme v úvahu vývoj posledních 20 let od změny režimu, také nic
nového.
Počet narozených dětí se rok od roku snižuje nebo stagnuje, takže kde náhodou přírůstek je, mohou jásat, i když velmi potichu. Příští rok
se to může obrátit. Razantní snižovaní počtu narozených dětí či jeho stagnace jsou tak výrazné, že není naděje, aby se vrátil na kdysi původní
předlistopadové hodnoty - dvě a více dětí na jednu ženu. Přitom je reálná perspektiva, že číslo uvedené ve statistice na jednu ženu klesne na
1 dítě, možná ještě pod tuto hodnotu. Touha mít dítě či více dětí propadá na žebříčku hodnot hluboko za pracovní kariéru či osobní pohodlí.
Školství již dnes bojuje s prázdnými lavicemi, někde dokonce budovami..
V naší obci se počet obyvatel nesnižuje nijak dramaticky, stagnuje kolem čísla 3 450, někdy jich malinko přibude, jindy ubyde. Na této
statistice má ovšem největší podíl počet odstěhovaných a přistěhovaných do naší obce, počet narozených se každoročně pohybuje kolem čísla
30-35. Názorná tabulka o počtu narozených a zemřelých, tedy přirozený vývoj mezi 1. 1. 1990 a 31. 12. 2010, svědčí o stagnaci. Ten dramatický
skok nastal po listopadu 1989 a pak po rozdělení federální republiky. Kde jsou ty doby, kdy se ročně rodilo 50-60 dětí, běžně dvě třídy základní
školy v každém ročníku? Slavnostního zahájení školního roku 2011-2012 se zúčastnilo 27 dětí.
Od 1.1.1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
4
Počet narozených
chlapců děvčat
22
24
24
18
35
13
16
16
14
18
13
19
15
10
20
14
10
9
16
15
11
12
14
16
17
20
Počet zemřelých
mužů
žen
35
29
18
13
25
16
16
28
26
22
16
16
15
14
25
25
17
13
25
19
23
11
20
18
15
15
2003
19
10
2004
22
10
2005
13
12
2006
9
15
2007
15
20
2008
9
14
2009
18
12
2010
20
15
celkem
352
312
K 1.1.1990 měla naše obec 3.468 obyvatel
K 1.1.2000 měla naše obec 3.401 obyvatel
K 1.1.2010 měla naše obec 3.441 obyvatel
19
15
14
8
15
21
26
13
407
27
17
20
16
13
14
10
4
360
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -
Do doby, kdy píšu tento článek, tedy 9. 9. 2011, se v naší obci
doposud narodilo 22 dětí (14 chlapců a 8 děvčat), zemřelo 13 osob
-MP(7 mužů a 6 žen).
profil
www.onves.cz
ŠKOLA
Naše škola se zapojila
do mezinárodního projektu
V loňském školním roce podala naše škola žádost o projekt
Bilaterální partnerství škol v rámci programu Comenius.
Program Comenius je zaměřen na školní vzdělávání a cílem
programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých
evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech.
Projekt je financován z programu EU LLP (Lifelong Learning Programme = Program celoživotního učení).
Bilaterální partnerství škol COMENIUS - jazykově orientovaná bilaterální partnerství škol - zahrnují vždy dvě školy z různých účastnických zemí. Jejich cílem je podporovat používání
evropských jazyků. Účast na partnerství zvyšuje u žáků motivaci
pro studium jazyků. Jako pracovní a komunikační jazyk žáci obvykle používají třetí jazyk. Během projektu žáci a učitelé v obou
zemích spolupracují na společném tématu a vypracují společný
konečný výstup. Každá ze zúčastněných institucí musí uskutečnit výměnný pobyt třídy žáků ve věku alespoň 12 let v partnerské
instituci, který trvá přinejmenším 10 dní. Během těchto výměn
žáci spolupracují ve škole a jsou ubytováni v rodinách žáků partnerské instituce.
Při podávání žádosti jsme byli úspěšní a získali jsme finanční
dotaci na podporu výuky německého jazyka na naší škole. Díky
finančním prostředkům jsme zakoupili elektronické učebnice
a pomůcky pro výuku němčiny, mohli jsme uskutečnit výměnný
pobytu našich žáků ve Slovinsku a mohli jsme se ujat hostitelství
při návštěvě slovinských partnerů v naší škole.
Délka projektu je dva roky a projekt pokračuje i v letošním
školním roce 2011/2012.Našim partnerem je slovinská škola
z hlavního města Lublaně. Jazykem projektu je němčina a název projektu je Bewusste Kinder = gesunde Welt (Uvědomělé
děti = zdravý svět). Projekt je zaměřen ekologicky. Projektu se
v minulém školním roce účastnili žáci 8. a 9. třídy.
O výměnném pobytu našich žáků ve Slovinsku jsme se již
zmiňovali, v tomto čísle bychom vám chtěli přiblížit návštěvu
našich partnerů v naší škole v Ostrožské Nové Vsi.
Velký dík patří všem učitelům, rodičům a přátelům školy,
kteří se jakkoliv na úspěšném programu a zvládnutí hostitelské
role naší školy podíleli.
Všem rodičům, kteří poskytli ubytování hostům ze Slovinska
patří taktéž velké poděkování.
Zvláštní poděkování: Dan a Jana Žaludkovi, Blanka a Víťa
Pjajčíkovi, pan Marek Pjajčík, paní Marie Kotačková, Řeznictví
u Kusáků a pan Petr Pojezný.
Za velkou podporu děkujeme vedení školy a vedení obce.
Zprávy dětí:
A. Botková, koordinátorka projektu
Výměnný pobyt – Projekt COMENIUS
V pátek 3.6.2011 se po necelém roce opět shledali žáci naší
školy s žáky slovinskými. Přivítání bylo rozpačité, možná tomu
přispělo i počasí, které si s námi hrálo i druhý den.
Ten jsme měli volný a začali jsme se slovinskými hosty budovat přátelství. V neděli jsme společně navštívili Prahu, kterou
jsme celou shlédli z rozhledny Petřín, a poté se šli podívat na
výměnu stráži u Pražského hradu, odbíjení druhé hodiny Pražského orloje a nakonec na celé Václavské náměstí.
V pondělí paní ředitelka oficiálně přivítala hosty ve škole,
poté jsme se začali věnovat ekoaktivitám a odpoledne nás čekala prohlídka místní čističky odpadních vod. Další den jsme
v ekoaktivitách pokračovali a navštívili solární elektrárnu v Ostrožské Lhotě. Ve středu jsem navštívili Kovosteel, kde, jak jsme
se přesvědčili na vlastní oči, i přes hlučné pracovní prostředí zaměstnanci neztrácí smysl pro humor. Rozdělili jsme se na dvě
skupiny a počali jsme prohlídku. Zhlédli jsme velmi podařenou
„KovoZoo“, maják jménem Šrotík, a dokonce i pirátskou loď
Naději. Krátký výklad o odpadech v anglickém jazyce jsme vyslechli s chutí, jelikož jsme se mohli válet v pohodlných pytlích.
Po této exurzi jsme se vydali na prohlídku krásné zahrady buchlovického zámku, kde jsme se mohli podívat na výstavu fuchsií
a na chovnou stanici zvířat, a nakonec jsme vyrazili i na hrad
Buchlov. Tímhle výletem se naše vztahy hlouběji utvrzovaly. Ve
čtvrtek jsme se účastnili soutěže ve skupinách, po celou dobu
vedlo družstvo Modrých, ale v závěru soutěže je zákeřně předběhlo Černé družstvo o jeden jediný bod. Na odpoledne bylo
přichystáno překvapení v podobě lanové dráhy, ale kvůli ne
příliš hezkému počasí se tato aktivita proměnila v Aquapark
v Uherském Hradišti.
Společné foto všech účastníků projektu před školou v Ostrožské Nové Vsi.
www.onves.cz
profil
5
ŠKOLA
Sběr starého papíru v obci.
V pátek jsme společnými silami posbírali papír po obci a odpoledne jsme se sešli u vody, kde jsme se projeli na dračí lodi,
hrál se fotbal, karty i stolní tenis, jedlo se a pilo. K večeru se
většina lidí sešla na tanečním parketu a protancovaly se celé tři
hodiny. O skvělou atmosféru se postaral DJ Marián a roztančil
i ty nejmladší. Tenhle večer přátelské vztahy vystoupily na vrchol
a pomalu některým začalo docházet, že se blíží nejen odjezd
slovinských hostů, ale také konec školního roku. A i když byl ke
konci parket smáčen pár slzami, byl to nejlepší den výměnného
pobytu.
Další – předposlední – den jsme se opět setkali ve škole, kde
se konalo oficiální rozloučení s učiteli. V jednu hodinu pro nás
byl nachystán slavnostní oběd, který byl ukončen předáváním
osvědčení o účasti výměnného pobytu. Vrchol společného obědu bylo předání dortu pro slovince Makse, který právě ten den
slavil krásné třináctiny. Odpoledne jsme se sešli na hřišti a den
jsme ukončili v Občerstvení na trampolíně, kterou si oblíbili nejen malé děti, nýbrž i my starší.
Poslední desátý den jsme se sešli před jedenáctou na vlakovém nádraží v Ostrožské Nové Vsi a po dlouhém a těžkém loučení jsme svým hostům a přátelům dali poslední „Bye!“
Nika Kučeráková
Výměnný pobyt s partnerskou školou 3.6.-12.6. 2011
V pátek k nám po dlouhém putování vlakem přijela dlouho
očekávaná návštěva. Všichni jsme je netrpělivě vyhlíželi a už
se těšili, až si hosty odvedeme domů. Jakmile se trochu rozkoukali v novém domově, šli jsme je provést po naší vsi. Sobota
proběhla ve volném stylu a náš oficiální program začal nedělním výletem. Brzy ráno jsme vyjeli směr Praha a kolem desáté
hodiny jsme zahájili okružní cestu Prahou. Jako první jsme
vyšlapali na Petřínskou rozhlednu, ze které jsme měli krásný pohled na celé okolí. Dále naše cesta vedla na Pražský hrad, kde
probíhala hlavní výměna stráží. Po Karlově mostě jsme hosty
zavedli na Staroměstské náměstí a naše prohlídka skončila na
Václavském náměstí, kde jsme dostali čtyřhodinový rozchod. Po
náročném výletu jsme si v pondělí odpočinuli ve škole při eko-aktivitách a při návštěvě novoveské čističky. Středa byla dnem
výletů po okolí. Navštívili jsme Uherské Hradiště, Kovosteel ve
Starém Městě, zahrady buchlovického zámku a hrad Buchlov.
Další den pro nás byla uspořádána ekologická soutěž, které se
zúčastnil celý druhý stupeň a slovinští hosté. Jelikož nám počasí moc nepřálo, čtvrteční odpoledne jsme strávili v aquaparku,
kde jsme se všichni vyřádili. Poslední školní den jsme sesbírali
v obci starý papír a odpoledne jsme se přesunuli na Čtverec, kde
jsme si zkusili jízdu na dračí lodi, pochutnali jsem si na grilovalovaném mase a večer jsme protančili na parketě. Další den
ráno, přestože byla sobota, jsme se naposledy sešli ve škole,
kde jsme dokončili rozdělanou práci a vše jsme zakončili slavnostním obědem a předáním pamětních listů a drobných dárků.
Renata Horáková, Denisa Látová
Výměnný pobyt 3.6. – 12.6. 2011
Výměnný pobyt se Slovinci byl super. Ze začátku byl s domluvou malinko problém, ale pak už tu bylo jednoduché. Největší zážitek byla návštěva aquaparku v Uherském Hradišti
a také páteční odpoledne, které jsme strávili v areálu kanoistiky, kde jsme měli také možnost jezdit na dračích lodích. Byla
to opravdu velká sranda a krásné, téměř letní počasí některé
otužilce dokonce zlákalo k prvnímu koupání Doufám, že se slovinským kamarádům výměnný pobyt líbil alespoň tak jak nám.
Celý ten týden byl moc krásný. Pokud bychom v příštím školním
roce mohli opět vyjet na návštěvu ke Slovincům, byl bych moc
rád, kdybych se tentokrát tohoto pobytu mohl zúčastnit také.
Díky Slovincům jsem se líp naučil
anglicky a taky německy.
Děkuji paní učitelkám, že jsem se
tohoto projektu Comenius mohl zúčastnit. Michal Knedlík
Výměnný pobyt se Slovinci
(3. – 12. 6. 2011)
Týden hodnotím velmi pozitivně.
Nejvíce se mi líbil výlet do Prahy, kde
jsem byl poprvé. Také bylo dobré si
procvičit němčinu a angličtinu se Slovinci, kteří byli a jsou velmi přátelští.
Aktivity celého týdne byly perfektní
od návštěvy čističky přes ekoaktivity
až po táborák v areálu kánoistiky.
Libor Polášek
Výměnný pobyt se Slovinci
(3. – 12. 6. 2011)
Týden byl velmi zajímavý a zábavný. Našli jsme si spoustu nových a dobrých přátel, bohužel už ale některé
z nich nejspíš nikdy nespatříme. Nejvíc
z celého týdne se mně líbila diskotéka
na kánoice a ekosoutěž. Škoda, že tu
nezůstali ještě o něco déle.
Kristýna Pijáčková
Na výletě v Praze.
6
profil
www.onves.cz
škola
Odpoledne v areálu kanoistiky.
Výměnný pobyt 3.6.-12.6. 2011
Výměnný pobyt byl super… I když Slovinci „přivezli“ s sebou nehezké počasí a komunikace zpočátku tak trochu vázla,
přesto všechno se výměnný pobyt vydařil. Výlety do Prahy, do
Buchlovic i na hrad Buchlov byly možná trochu náročné, ale
„fajné“, všem se tam líbilo :) Velmi se nám líbila exkurze v Kovosteelu ve Starém městě, kde jsem se například dozvěděli, jak
se zpracovává kovový odpad. Paní učitelko, zasloužíte velkou
pochvalu, jak jste to všechno zvládla.
Tereza Jurásková
nuly a vzájemná komunikace v několika jazycích se den ode dne
zlepšovala.
Nejvíce zážitků z celého pobytu mám asi z uherskohradišťského aquaparku, ale také z areálu kanoistiky, kde se konala k naší velké radosti i diskotéka. Zážitků za celý týden bylo
opravdu hodně, každý z nás si určitě našel v celém týdnu alespoň něco, na co bude rád vzpomínat. A doufám, že i naši slovinští přátelé si s sebou domů odváželi plno zážitků, že se jim
u nás zkrátka líbilo.
Výměnný pobyt 3.6.-12.6. 2011
V pátek 3. června k nám přijely na výměnný pobyt děti ze
školy OŠ Vide Preganc ze Slovinska. Zdrželi se do 12. června
a celý pobyt jsme si náramně užili. Některé výlety byly docela
náročné, ale zajímavé a poučné. Dozvěděla jsem se spoustu nového a nakonec si své znalosti ověřila v soutěžním kvízu. I když
jsem nikoho neubytovávala, byla to pro mě šance poznat novou
kulturu a nové lidi - částečně i nové přátele. Celý týden se mi
moc líbil a doufám, že si ještě někdy takové dny zopakuju.
Kačka Pjajčíková
Zhodnocení týdne výměnného pobytu
Celý týden jsme si výborně procvičili angličtinu a němčinu.
Paní učitelky dobře připravily na celý týden aktivity, které byly
velmi zajímavé a různorodé. Poznávali jsme nové věci, ale také
jsme se se Slovinci vzájemně dobře sblížili a díky zajímavým
situacím a pobytu spolu se z cizích lidí stali přátelé. Výměnný
pobyt hodnotím pozitivně jak v získání nových vědomostí tak
v navázání přátelských vztahů a doufám, že to nebyl poslední,protože by to byla velká škoda.
Nikola Lagová
Výměnný pobyt 3.6.-12.6. 2011
Výměnný pobyt se Slovinci jsem si opravdu moc užila. Zpočátku jsme se báli mluvit, ale tyto obavy se velmi brzy rozply-
Josef Slezák
Výměnný pobyt - Slovinsko 3.6. – 12. 6.
V pátek 3. 6. jsme přivítali naše vzácné hosty za Slovinska. Očekávali jsme je na vlakovém nádraží v Ostrožské Nové Vsi, kde začalo těch
krásných 10 dní. Společně jsme si je užívali,
i když jsme se dorozumívali německy. V neděli jsme navštívili hlavní město ČR Prahu.
Ve škole jsme pak spolupracovali s prvním
stupněm základní školy. Třídy si pro nás
připravily různé ekoaktivity a my jsme je
dále zpracovávali. Každý den byl něčím
zajímavý a originální. Když nám nevyšlo
počasí, tak jsme navštívili nový Aquapark
v Uherském Hradišti, kde jsme se pořádně
vyřádili. V pátek odpoledne jsme si zkusili
zajezdit na Dračích lodích. Myslím, že na
těchto 10 dní jen tak někdo nezapomene
a všichni na to budeme vzpomínat jako na
dobrou zkušenost do budoucna. A také
doufáme, že budou v tomto projektu pokračovat i další třídy a naše spolupráce bude
zdárně pokračovat.
Kristýna Vlková
Paní ředitelka Alena Horáková předává osvědčení o účasti na projektu.
www.onves.cz
profil
7
škola
1. září nastoupilo 27 prvňáčků
Je krásný, prosluněný den. Všude plno úsměvů a očekávání. Ano, naši noví prvňáčci nastupují do školy. V letošním roce nastupuje 27 dětí – 11 děvčat a 16 chlapců. Všichni budou chodit společně do jedné třídy. Vykročte tou správnou nohou. Hodně štěstí.
Jarmila Valihrachová
8
profil
www.onves.cz
škola
Den s Policií ČR pro naši školu
Zcela výjimečný den byl pro žáky pátek 3. června, kdy za
doprovodu svých třídních p. učitelek odcestovali autobusem do
Uherského Hradiště. Na náměstí míru připravily různé složky
Policie ČR pro školáky i předškoláky velmi poutavý program
doplněný vystoupeními aerobiku z Uherského Brodu i mažoretek z Hluku.
Již před zahájením celého programu si děti a dospělí mohli
prohlídnout současná i historická policejní vozidla, zbraně a pomůcky pořádkové jednotky nebo simulátor přetočení ve vozidle.
Některé činnosti si mohly děti také vyzkoušet. Největší zájem
byl asi o policejní motorku vybavenou mimo jiné i kamerou, dalším velmi úspěšným stanovištěm byla střelba z laserové pistole
nebo jízda na trenažéru či snímání otisků prstů.
Po slavnostním zahájení asi v 9 hodin probíhaly na ploše
náměstí, ohraničeném dětmi stojícími v půlkruhu, policejními
vozidly a další technikou, ukázky práce jednotlivých policejních
útvarů. Jako první předvedlo svou práci oddělení služební kynologie, které zaujalo děti předvedením výcviku i přímé práce při
policejním zásahu. Hlavně pro kluky byl program zaměřený na
policejní sebeobranu. Zřejmě největší ohlas měla však ukázka
činností jízdní policie. Asi každé dítě si někdy přeje mít svého
koně. Následovala simulace přímého zásahu specializovaných
jednotek a bezchybná souhra záchranných prací hasičů, zdravotníků a policie.
Na odpoledne ještě pozvala Policie ČR všechny děti na svezení policejním člunem po Moravě a prohlídku lodi Státní plavební správy.
Prvňáci se vrátili z výletu plni nových zážitků, někteří i s pomalovanými obličeji (maskování do přírody), a každý si nesl nějakou
památku (papírovou čepici, nafukovací balónek, pexeso, omalovánky atd.). Děkujeme všem, kdo pro děti tuto nejen krásnou, ale
hlavně i poučnou akci připravili.
J. Šilhavá, J. Simerská
www.onves.cz
profil
9
ŠKOLA
Hodnocení ZŠ za 2. pololetí
školního roku 2010/2011
Celkový počet žáků:
děvčata:
chlapci:
Počet žáků s vyznamenáním:
z toho
Počet žáků, kteří prospěli:
245
106
139
160
84
Počet žáků, kteří neprospěli:
1
Počet neklasifikovaných žáků:
0
Počet žáků s odloženou klasifikací:
0
Průměrný prospěch:
Celková absence:
Ředitelka základní školy Mgr. Alena Horáková děkuje firmě Hoffmann za bezplatné zapůjčení čistících stroje
a firmě JOKOVA s.r.o., která rovněž bezplatně opravila
v základní škole dveře, zábradlí a okapové lišty. Zároveň
děkuje všem občanům, kteří poskytli i drobné finanční
dary, jež přispěli k rozvoji školy.
Děkujeme za spolupráci a vstřícnost.
Maf
1,43
omluvená:
neomluvená:
Průměrná celková absence:
omluvená:
z toho
neomluvená:
Snížené známky z chování:
- 2.stupeň:
- 3.stupeň:
Napomenutí a důtky:
- napomenutí:
- důtka třídního učitele:
- důtka ředitelky školy:
Pochvaly:
z toho
Poděkování
12 812 hodin
12 812 hodin
0 hodin
52,29 hodin
52,29 hodin
0,00 hodin
1
0
30
6
1
27
Alena Horáková, ředitelka ZŠ
ZŠ PŘIPRAVUJE
• Dne 26. 9. v 10 hod. proběhne na místním hřišti ukázka
výcviku dravců, které se zúčastní jak ZŠ, tak místní MŠ
a MŠ Bzenec.
• Dne 27. 9. se v ZŠ koná Den otevřených dveří u příležitosti Evropského dne jazyků.
• 29. 9. navštíví žáci prvního stupně ZŠ v rámci prevence
dopravní hřiště.
• Na přelomu září a října budou žáci I. a II. stupně reprezentovat školu v rámci spolupráce obcí na Zátopově maratónu, který se koná v Hroznové Lhotě.
• UPOZORNĚNÍ!
Sběr papíru se koná 24. 10. od 10 hodin
Placená inzerce
10
profil
www.onves.cz
INZERCE
www.onves.cz
profil
11
Spolky v obci
Čtrnáct dní plných dobrodružství
Pro naše mladé hasiče jsou letní prázdniny
především obdobím volna a odpočinku, pravidelné tréninky se nekonají. O to více se všichni těší
na letní tábor, který již tradičně náš sbor pořádá.
Tábor se letos konal v termínu od 14. do 27. srpna
v prověřené lokalitě v obci Bratřejov kousek za Vizovicemi.
Na letošní výpravu za dobrodružstvím s vedoucími mládeže a dalšími dobrovolníky odjelo celkem
15 dětí. Mladí hasiči prožili dny plné her v lese, na
loukách, v přilehlých prostorách ubytování či ve
společenské místnosti. Zdolávali kilometry při poznávání okolí, zažívali obavy a napětí při nočních
hlídkách a opakovali si hasičské znalosti a dovednosti.
Vedoucí sestavili brožuru s tábornickými dovednostmi a mladí hasiči si je mohli během tábora
osvojit. Nejprve se museli na zkoušky učit a poté
se přihlásit k jejich složení. Dovednosti byly tyto:
zdravotník, zachránce, střelec, táborník, průzkumník, kuchař, spojka a radista. Dětem nedělalo žádné problémy vstřebat potřebné
informace. Mnohem těžší bylo plnění některých úkolů, které s dovednostmi souvisely. Například při plnění dovednosti radisty
nesměli 24 hodin promluvit nebo při plnění dovednosti táborníka museli vydržet den o chlebu a vodě. To se pak takový den vlekl
a zrovna na oběd bylo nějaké oblíbené jídlo (děti neznaly jídelníček předem).
Náš tábor dokonce zažil i dvě noční přepadení a krádež vlajky. Naštěstí se nám vždy podařilo získat vlajku nazpátek a v táboře
jsme mohli zdárně pokračovat. Těžce jsme však nesli, když někteří naši spolutáborníci onemocněli a museli odjet domů.
Jeden den jsme měli odpočinkové a přitom poučné odpoledne. To se v Bratřejově konaly hasičské závody dospělých. Porovnávali jsme, jak plnila požární útok družstva ze Zlínska a jak se tato disciplína plní u nás. Soutěž měla i doprovodný program pro diváky.
Zde stojí za zmínku, že naše členka mladých hasičů jednu takovou soutěž vyhrála, a to soutěž dětí ve střelbě ze vzduchovky na terč.
Čtrnáct dní ale uběhlo jako voda, přišel čas návratu domů. S našimi rodiči a kamarády jsme se podělili o spoustu zážitků a pocitů. Nejvíce jsme se však těšili na 2. září. To jsme společně odjeli na naše první noční závody do Záhorovic. Protože většina závodů se
koná během dne, byla to pro naše mladé hasiče zcela nová zkušenost. O to více se snažili, aby předvedli požární útok v co nejlepším
čase. V silné konkurenci obsadili naši mladší žáci krásné čtvrté místo. Výsledek mohl být ještě lepší, vždyť od bronzového stupínku
je dělily pouze desetiny vteřiny. Starším žákům se útok příliš nepovedl, ale zato se zapsali do podvědomí diváků. Čím? Podařilo se
jim vodou pokropit většinu přihlížejících. Nebyl to záměr, ale chybička v dopravním hadicovém vedení. Naši starší žáci ale prokázali
bojovného ducha a útok přesto zdárně dokončili. Petr Kostrůnek, vedoucí kolektivu MH
12
profil
www.onves.cz
Spolky v obci
Účastníci silničního provozu pozor!
Hasičský sbor by chtěl apelovat na všechny řidiče, cyklisty
a chodce, aby při setkání s vozidlem hasičů, ale i policie a záchranné zdravotnické služby, které má zapnuté výstražné zařízení, dodržovali několik následujících zásad:
• uvolněte vozidlu cestu sjetím k pravé krajnici, nebraňte
v předjetí a prudce nebrzděte
• nejezděte za vozidlem záchranářů ve snaze co nejrychleji
projet křižovatkou
• blíží-li se vozidlo záchranářů, nevstupujte na přechod pro
chodce
• blížíte-li se ke křižovatce a slyšíte nebo vidíte vozidlo záchranářů, dbejte zvýšené opatrnosti, i když jste na hlavní
silnici a máte zelenou
• při parkování na komunikacích (hlavně na sídlištích) parkujte vždy tak, aby vedle Vás zůstal volný pruh široký minimálně 3 metry
• parkujte v dostatečné vzdálenosti od hranic křižovatek,
zatáček a zúžení komunikací tak, aby vozidlo záchranářů
mohlo projet nebo odbočit
• neparkujte na nástupních plochách pro požární techniku,
těsně před vjezdem do objektu a před hydranty nebo na nich
Při dodržování těchto zásad velmi ulehčíte a urychlíte záchranářům příjezd k zásahům, u kterých mnohdy jde opravdu o vteřiny.
A propos, vždyť vlastně ani nevíte, jestli ti blikající hasiči nejedou
právě k Vám. Jan Bělohlávek z HZS kraje Vysočina
Hostětín - zámek Bojkovice - Luhačovice
Místní organizace Svazu zdravotně postižených v Ostrožské Nové Vsi uspořádala 3.8.2011 zájezd. Navštívili jsme obec Hostětín,
zámek Nový Světlov v Bojkovicích a lázně Luhačovice. V Hostětíně nás přivítala velmi milá průvodkyně paní Radka Breznická,
která prohlídku vesnice, již navštívil i princ Charles, provázela odborným výkladem. Obec Hostětín leží na úpatí Bílých Karpat
v údolí potoka Kolelač. Svou proslulost obec získala realizaci projektů, založených na využívání místních zdrojů a technologií šetrných k životnímu prostředí. Funguje zde kořenová čistírna odpadních vod a většinu domů vytápí obecní výtopna na dřevní štěpku.
Na několika domech jsou instalovány sluneční kolektory a od roku 2000 občanské sdružení Tradice Bílých Karpat vyrábí v místní
moštárně jablečný mošt.
Další zastávkou byla návštěva zámku Nový Světlov v Bojkovicích. V roce 1480 byl nad soutokem řek Olšavy a Komínky vybudován pozdně gotický hrad. Objekt dali postavit bratři Zbyněk, Ctibor a Jaroslav z Landštejna jako náhradu za starý hrad zničený
v době česko-uherských válek. V dalších letech vlastnili zámek různí majitelé, od roku 1563 rod Tetourů z Tetova, za nichž byl
zámek přestavěn a získal renesanční podobu. V roce 1803 zakoupila panství Žofie Haugvicová z Biskupic, zasloužila se o rozkvět
kultury na zámku. Pořádala koncerty, kde se hrála Mozartova a Beethovenova díla. V té době zde působil i Josef Mánes, učil její
dceru Jindřišku malovat. Ve čtyřicátých letech 19.století díky dostatečnému množství peněžních prostředků přestavěli hrad na zámek v tehdy módním tudorském slohu. Přestavbu realizoval vídeňský architekt Eduard Kuscher, spolu s objektem byla upravena
jižní část obory v anglickém parku, v nových sklenících zde dozrávaly citrony, pomeranče a fíky. Dnes jsou zde ubytovací prostory,
na nádvoří, které je zakryto, koncertní síň pro 500 hostů, restaurace, vinárna, obřadní síň, vyhlídková věž, park. Zámek prochází
i nadále rekonstrukcí, a pokud se to novému majiteli podaří vše opravit, budou mít návštěvníci krásnou podívanou.
Z Bojkovic jsme vyrazili do lázní Luhačovic. Lázeňské město Luhačovice se nachází v jihovýchodní části Moravy, na rozhraní
Valašska a Moravského Slovácka v okrese Zlín. Má přibližně 7 000 obyvatel. Celá lokalita se nazývá Luhačovické Zálesí a patří do
Chráněné krajinné oblasti Bílých Karpat. Město leží v nadmořské výšce 250m a je obklopeno Vizovickými vrchy. Lázně Luhačovice
jsou čtvrté největší lázně České republiky a nejnavštěvovanější lázně Moravy. Na návštěvníka dýchne neopakovatelnou atmosféru
s více než 300 let trvající lázeňskou tradicí. Většina lázeňských domů jsou dílem slovenského architekta Dušana Jurkoviče, který
se nechal inspirovat lidovou valašskou architekturou. Přestože všichni účastníci zájezdu lázně znají a často sem zavítají, byli velmi
spokojeni s procházkou na kolonádě, s popíjením léčebných pramenů, s mlsáním lázeňských oplatků. Celý den nám přálo krásné
sluneční počasí. Zájezd se velmi vydařil a všichni jsme načerpali nové vědomosti.
MV
www.onves.cz
profil
13
KULTURA
Novovešťané
udělali jízdu králů
„ Hýlom, hýlom počůvajte
a neveznu to nazpátek,
prý sa jízda přesunuje
z neděle už na pátek“
Tak začalo vystoupení našeho mužského sboru Krasavci na zahajovacím
programu Dolňáckých slavností s jízdou králů v Hluku 1. července večer.
Byli ozdobou pátečního vystoupení
mužských pěveckých sborů na novém
podiu u tvrze. Všichni ocenili nápad
s koněm na kolečkách. A to ještě nikdo neví, kdo byl KRÁL! Tak se podívejte!
-RA-
Jak jsme přáli Tetkám k narozeninám
Pozvání na 15. narozeniny souboru Tetky z Uherského Ostrohu jsme
obdrželi už loni. Soubor vznikl popravdě už před 16 lety, ale pokud se společenská akce nenaplánuje s dostatečným časovým předstihem, pak už je
kalendář plný a musíte s akcí počkat další rok. To se přihodilo Tetkám. Domnívám se, že to v konečném účtování nikomu nevadilo. Známe se téměř se
všemi - dřívějšími i současnými zpěvačkami. Oceňujeme to, že jejich soubor
vydržel tak dlouho a to i přes generační výměnu.
Celá akce byla dobře připravena a navíc vyšlo i počasí. Krásné sobotní
odpoledne jsmed prožili v příjemném prostředí ostrožského zámku, které
korunovali sympatičtí muzikanti a zpěváci, jež přišli Tetkám poblahopřát
a zazpívat jim i sobě pro radost. Protože humor je solí života, tak Krasavci
vystoupili před ukončením programu jako Xandrovci a opět sklidili bouřlivé
ovace a uznání jak za nápad, tak i provedení. Program plynule přešel do
besedy u cimbálu, zpívalo a tančilo se ještě dlouho.
-RA-
14
profil
www.onves.cz
kultura
Novoveský kroj jde do světa
Jacquelin Iva Redl, říkají ji Jacky. Už jste to jméno slyšeli? Většině z nás nic neříká. Patří mladé dívce ze Spojených států. Narodila se na Floridě, žila s rodinou v Chicagu, je jí 20 let a studuje medicínu. Takových mladých
lidí je určitě hodně. Tahle dívka ale pravidelně navštěvuje
rodnou obec své maminky Ivy Kunovjánkové a už tady zná
pár mladých lidí.
Před dvěma roky byla několikrát s Denisou Kodýmovou na letní zkoušce chasy, zrovna se připravovalo hodové
pásmo. Moc se jí to líbilo, přímo ji to nadchlo. Letos opět
přijela do Ostrožské Nové Vsi na prázdniny a chodila na
zkoušky hodů. Půjčila si náš kroj, nechala se do něj obléci,
vyfotila se a byla moc spokojená. Slíbila, že příští rok na
hody určitě přijede. Pokud jí půjčíme kroj, tak se do něj
znovu a ráda oblékne a půjde s chasou tančit.
Doufám, že se v USA pochlubí pěknými fotkami, bude
mezi svými spolužáky a kamarády šířit dobré povědomí
o staré dobré Evropě, bude vysvětlovat původ našich krojů a zvyků. Vysvětlí, proč se lidé i v 21. století oblékají do
krojů, vzpomínají na způsob života svých předků, na jejich
zvyky, obyčeje, na práci v hospodářství v průběhu roku, na
stravovací návyky i zábavu.
Těšíme se na Jacky. Ať si s námi příští hody užije!
-RA-
Vykupování práva
V sobotu 20. srpna se sešla chasa v podvečer před poštou
a coby maškarní průvod za doprovodu muziky si šla i s výkupným k poslední úřadující stárce Silvii Hitmárové pro hodové
právo. Radost jim překazil déšť, a tak museli na hodinu zaparkovat v chylické hospodě. Po dešti vykoupili u Hitmárů právo
a odnesli ho k letošní stárce Beatě Juřičkové. Celá akce byla
ukončena na zahradě kina táborákem.
-RA-
www.onves.cz
profil
15
KULTURA
Ozvěny horňáckých slavností
20. srpna se ve Velké nad Veličkou konaly Ozvěny horňáckých slavností. Za krásného počasí nás přivítal starosta Velké Jiří
Pšurný. Zazpívali jsme už v průvodu a na náměstí. Poté nás čekalo vystoupení pod hradbami u kostela a nakonec jsme vystoupili
v nočních hodinách v hlavním večerním programu v amfiteátru na Hůrce. V programu jsme viděli mnoho kvalitních souborů. Mezi
jinými nás zaujali Suchovjané se svým programem Súchovská republika, kde nám přiblížili atmosféru doby, kdy se v Suchově scházeli moravští literáti a malíři. -JB-
Krasavci hostovali na Kyjovsku
V sobotu 3. září zazpívali Krasavci na Vinařských dnech v Mutěnicích. Pozdravili kamarády Mužáky z Mutěnic pásmem písniček o víně a prošli i několik sklepů. V programu vystupovaly soubory z celé republiky před tisícem návštěvníků a je dobře, že zde
i novoveský soubor ukázal, co umí.
-JL-
16
profil
www.onves.cz
kultura
Svatý Antonínek
Mimo pěvecká vystoupení podporuje mužský sbor i společenské akce v okolí. Někteří členové se zúčastnili i průvodu na krojované Děkovné pouti u sv. Antonínka poslední srpnovou neděli. Mimo poutní mše tu byla také odhalena pamětní deska malíře Joži
Uprky, jejímž autorem je i nám dobře známý velehradský sochař Otmar Oliva.
-JL-
Lenka Jurečková
Narodila se 9. 11. 1977 v Kyjově, v letech 1992 - 96 studovala kresbu a malbu u akademické malířky a sochařky Karolíny Šimčíkové, pak absolvovala Pedagogickou fakultu UP v Olomouci, obor výtvarná výchova - český jazyk, s následným studiem malby
na PdF Masarykovy Univerzity v Brně. Žila v Bzenci, učila výtvarnou výchovu na ZUŠ ve Veselí nad Moravou, nyní žije v Praze
(mateřská dovolená), ale na Slovácko se často vrací. Připravila kolem třiceti autorských výstav (např. Bzenec, Veselí n. M., Blatnice,
Velká nad Veličkou, Hodonín, Brno, Uh. Hradiště, Uh. Brod, Trenčín, Ulanbátar, Ostrožská Nová Ves, Buchlovice, Praha, Dobříš,
Kolín, Opava, Bukovany, Strážnice, Hroznová Lhota, Žeravice, Olomouc a další). Tu zatím poslední uskutečnila v srpnu v Kyjově
u příležitosti Slováckého roku. Pro tento prestižní festival připravila výtvarný návrh plakátu. Zúčastňuje se kolektivních výstav
(např. Bzenecký salon, Setkání - stretnutie v Uh. Hradišti a Trenčíně). Vytvořila několik pozvánek a plakátů na folklorní akce, logo
50. kopaničárských slavností ve Starém Hrozenkově a řadu přebalů zvukových nosičů folklorních souborů. Mimo jiné i výtvarné
řešení CD „Slováckem s písničkou“, které bylo vydáno k letošním Slováckým slavnostem vína a představuje 15 cimbálovek Uherskohradišťska.
Tvorba Lenky Jurečkové (obrazy, monotypy, akvarely, kresby) je inspirována živým folklorním děním a částečně i krajinou
jihovýchodní Moravy a přilehlého Slovenska. Takto zaměřených malířů není v současném výtvarném umění mnoho (a nebylo jich
mnoho ani v nedávné minulosti - snad Uprka, Lolek, Vaculka, Vašíček, Bezděk, Beneš, Cundrla...). Niterné prožitky z produkcí lidových muzikantů, tanečníků a zpěváků přetavuje expresivní ale i lyrizující zkratkou, která je oproštěná od popisných detailů, i když
zachovává při stylizující redukci charakteristické znaky (kroje, tance) zachycovaných regionů. Výtvarný projev vychází z precizní
kresebné linky, naplněné roztančeným rytmem barevných ploch, tu sepnutých do razantních akordů až kubizující konstrukce, tu
vláčně baladicky uvolněných. Spektrum zemitých barev často nese i symbolizující informaci a dodává obrazům dramatický náboj
nebo poetickou atmosféru. Obrazy Lenky Jurečkové jsou mostem, který nám, současníkům, přenáší odkaz generací našich předků
v jeho živé podobě, se všemi magickými souvislostmi bohaté tradice lidových písní, tanců a obyčejů. Miroslav Potyka
www.onves.cz
profil
17
HISTORIE
Ze školní kroniky/ Školní rok 1946/47
Školní rok 1946/47 se začal dne 2. září 1946 se 199. žáky (102 chlapců, 97 dívek). Ve školním roce přistoupilo 5
žáků (1chl., 4d.), vystoupilo 11 žáků (6chl., 5 d.). Školní rok se skončil dne 28. června 1947 se 193 žáky ( 97chl., 96 d.).
Místní školní úřady: Prozatímní újezdní školní rada (ÚŠR), která se dne 13. ledna 1946 ujala úřadu po revoluční
školské komisi, byla v září vystřídána novou ÚŠR, ustavenou podle výsledků voleb z 26. května 1946. Členy odboru
pro měšťanskou školu se stali za Ostrožskou Novou Ves pp. Fr. Holčík, stolař, Fr. Kusák, rolník, Ant. Polách, berní
zřízenec, za Chylice p. M. Kovářík a za Ostrožskou Lhotu pp. Josef Malůšek a Josef Krchňáček. Za učitelský sbor
zůstali v ÚŠR Jindřich Barcal, Fr. Gajdoš a H. Stuchlíková. Předsedou ÚŠR se stal p. Fr. Holčík, pokladníkem odboru
pro měšťanskou školu zůstal p. A. Polách.
Školní slavnosti a jiné podniky: Dne 19. 10. byl skončen sběr léčivých bylin, které odebrala velkonákupna J. Jaroše
ve Starém Městě. Za 72 kg podbělového listí a 10,9 kg přesličky dostala škola odměnu 741,80 Kčs, kterážto částka byla
předána knižnímu fondu školy. Dne 28. října konala se ve škole společná oslava státního svátku s programem, který
obstarali žáci a členové učitelského sboru. Dne 7. listopadu se konala ve škole společná oslava výročí ruské říjnové
revoluce s proslovem, recitacemi a zpěvem. V týdnu kolem 8. listopadu učitelé češtiny připomněli žactvu výročí smrti
slovenského básníka Hviezdoslava. Dne 9. 11. zúčastnilo se žactvo školního filmového představení „Osvobozená Francie“. Dne 16. 11. byl žactvu připomenut význam 17. listopadu. Na škole vlál státní prapor. Dne 19. 11. vlál na škole
smuteční prapor k uctění památky horníků, kteří zahynuli na dole Kohinoor. Dne 29. 11. vlál na škole státní prapor na
oslavu bratrské Jugoslavie. Dne 30. 11. a 1. 12. pořádala žákovská samospráva za spolupráce učitelského sboru divadelní představení hry Jindřicha Barcala „Kašpárek má z pekla štěstí„. Výtěžek obou představení činil 5 436Kčs a byl
určen na podpory žactva při pořádání školního výletu. Dne 14. 12. se zúčastnilo žactvo školního filmového představení
„Osvobozené Československo“ a dne 11. 1. „Věrni zůstaneme“, dne 22. 2. film „Zem spieva“. Dne 1. 3. byly žactvu
promítány úzké filmy: Praha s okolím, Vnitřní ústroje lidského těla, Život v džungli a Chytrý krtek.
Učitelský sbor: Z učitelského sboru minulého školního roku odešla učitelka Františka Žižlavská na měšťanskou
školu do Moravského Písku, učitel Zdeněk Lintner na měšťanskou školu v Kunovicích a odb. uč. Jan Míka na dívčí
měšťanskou školu ve Veselí nad Moravou. Od 1. září 1946 byli na zdejší školu přiděleni: uč. Jos. Balcárek z obecné školy chlapecké v Ostrožské Nové Vsi, uč. Jarmila Bačová z téže školy a uč. Libuše Jiříčková z měšťanské školy v Hluku.
Přidělení uč. Jos. Balcárka bylo však o. š. výborem zrušeno a místo jmenovaného byl na zdejší školu přidělen Mořic
Haluza, kandidát učitelství z Újezda u Sokolnic od 1. 9. jako výpomocný učitel a od 1. 10. jako uč. čekatel . Odborný
učitel Josef Kryštof byl dnem 13. 9. 1946 na vlastní žádost ze školní služby ve zdejším školním okrese vyvázán, protože
byl ustanoven zat. odb. uč. na měšťanské škole chl. v Bruntále. Náhradou za něho byla na zdejší školu dne 1. 12. 1946
přidělena uč. Marie Morávková z obecné školy v Březolupech. Dne 1. února 1947 byla na naši školu přidělena uč.
Emílie Mikulková z měšťanské školy v Bojkovicích, okr. Uh. Brod. Dne 31. května 1947 byla uč. Marie Morávková přeložena na dočasný odpočinek. Dne 13. června 1947 došlo škole oznámení o. š. výboru, že se s platností od 1. května na
Dívky ročníku 1937 s učitelským sborem ve čtyřicátých letech minulého století.
18
profil
www.onves.cz
HISTORIE
Ročníku 1935 - 1936 s učitelským sborem na společné fotografii ve čtyřicátých letech minulého století.
zdejší školu ustanovuje zatímní odborný učitel František Tyllich z obecné šk.chl. ve Veselí nad Mor., ale že se zároveň
službou přiděluje na měšťanskou školu chl. ve Veselí nad Mor.
Školní budova: Ve školním roce 1946/47 byla měšťanská škola opět umístěna v budově obecné školy chlapecké, která v ní měla jen dvě učebny v přízemí východního křídla, ostatní místnosti sloužily potřebám školy měšťanské. Protože
se měšťanské škole nedostávala učebna pro šestou třídu, byla tato třída nastěhována do většího pokoje neobývaného
bytu říd. učitele dívčí obecné školy. Protože se školní kuchyně v budově měšťanské školy používalo jako učebny, přestěhovala se školní kuchyně do kuchyně naturálního bytu říd. učitele dívčí obecné školy, kde používala i sousedního
pokojíku jako školní jídelny. Protože se tento tísnivý nedostatek školních místností v příštích letech ještě zhorší, místní
národní výbor uvažuje o stavbě nové školní budovy. Proto dne 3. února navštívila obec komise okresního národního
výboru, aby na žádost MNV provedla zjištění a ohledání budov zdejších škol za účelem případné přístavby k budově,
v níž je dočasně umístěna měšťanská škola. Dne 8.února 1947 se komise opakovala za účasti zem. inspektora Oldřicha
Horáka a referenta Výzkumného ústavu pedagogického v Brně J. Štěpánka. Tato komise došla k přesvědčení, že je
škoda finančního nákladu na přístavbu, ale že bude účelnější a vhodnější starat se o novostavbu školy měšťanské a dívčí obecné. Ve školním roce 1946/47 nebyly v budově měšťanské školy prováděny ani opravy, ani adaptace.
Organizace školy 1946/47: Podle výsledku zápisu na školní rok 1946/47 zemská školní rada v Brně výnosem ze dne
7. srpna 1946, číslo 73.666/46 – II/2 rozhodla, že se ve školním roce 1946/47 bude na zdejší škole vyučovati celkem v 6
třídách, a to ve čtyřech třídách postupných a v pobočce při I. a III. třídě, takže škola měla třídy I.A a I.B, III.A a III.B,
IV. A jednoroční uč. kurs. Protože do 1. prosince nebyl počet členů učitelského sboru ustálený, vyučovalo se do 12.
září v pěti třídách (jedna III.), potom do 31.10. ve čtyřech (jedna III., jedna I.), dále do 30.11. opět v pěti a teprve od
1.12. ve všech šesti třídách. Po dohodě ředitele školy s okr. škol. inspektorem byla dnem 9. 12.ve škole zavedena jednoduchá frekvence na dobu tzv. zimního času, aby se tak čelilo obtížím odpoledního vyučování (nedostatek otopu, tma,
nemožnost čištění, pozdní návrat přespolních žáků domů). Pro nedostatek otopu bylo vyučování zastaveno v době od
11. 2. do 20. 2. a od 3. 3. do 15.3. V době zastaveného vyučování se provádělo organisované zadávání a kontrolování
domácích cvičení a opakování učiva dvakrát týdně ve dvou vytopených učebnách.
Statistika: Na počátku školního roku bylo do školy přijato 102 chlapců a 97 dívek, celkem 199 dětí. Ve školním roce
přibylo 5 dětí, ubylo 11 dětí, takže počet žáků na konci školního roku činil 193, z nich bylo pro postup způsobilých
188, nezpůsobilých 5, a to z I. třídy 1, ze III. třídy 3, a ze IV. třídy 1 žák. Podle národnosti byly všechny děti národnosti
české, podle náboženství byly všechny děti vyznání římskokatolického. Ve školním roce 1946/47 se vyučovalo 288
půldnů, ve všech třídách 55 774půldnů, z nich 54 089 nezameškaných (96,99%), 1 682 zameškaných omluvených (3%)
a 3 zameškané půldny neomluvené (0,01%). Školního spoření se zúčastnilo 117 dětí, které uspořily 14 440,-Kčs, tedy
průměrně 123,40Kčs jeden střádal. Četby knih z žákovské knihovny se zúčastnilo 194 žáků, kteří přečetli 3 716 knih,
průměrně 14 knih jeden čtenář.
V Ostrožské Nové Vsi dne 31. srpna 1947. Jindřich Barcal, ředitel.
Ze školní kroniky vypsala MV.
www.onves.cz
profil
19
HISTORIE
Procházka po hřbitově aneb Kdo pomáhal do hrobu
Než člověk zemřel, pokud to nebylo náhlé úmrtí, byl zaopatřen. V kteroukoliv denní či noční dobu mohl a měl být zavolán kněz,
aby umírajícího na smrt připravil tím, že jej ve zpovědi přivedl k vyznání hříchů, pokání a odpuštění, a aby jej posílil na poslední
cestu svatým přijímáním a aby mu dodal síly v posledním zápase svátostí nemocných. Zemřelý, když vydechl naposled, byl umyt,
oblečen a vystaven doma, aby se s ním mohli přátelé a známí rozloučit při modlitbě. Pak byla přivezena rakev a do rakve uloženo
mrtvé tělo.
V Ostrožské Nové Vsi po dlouhá léta byla pohřební služba, čili výroba a prodej rakví. Provozoval tuto živnost, později službu,
pan František Smištík (1899 – 1979) č. 274. Tomuto povolání se věnoval od mládí, vedle toho se věnoval obvyklé truhlářské práci.
Po jeho smrti tuto Pohřební službu provozovala jeho manželka Marie Smištíková (1899 – 1985), přičemž jí pomáhali synové Ludvík
a Josef. Pak prodej rakví a další spojené služby převzal komunální podnik v Uherském Ostrohu.
Hrob manželů Smištíkových byl na hřbitově do roku 2010, kdy zde byl pohřben jejich zeť Josef Kusák (1940 – 2010), známý
novoveský hasič. Pomník byl odstraněn a nahrazen novým.
Aby mohl být mrtvý uložen do hrobu, musel hrob někdo vykopat. Většinou to dělal hrobník, u nás zvaný hrobař. První novoveský hrobař je doložen k roku 1866, byl jím Jan Vyskočil z č. 262, který 31. srpna 1866 zemřel na choleru. Bylo mu 47 let. V roce
1891 se připomíná František Kusák. Dlouhá léta, do roku 1946, byl hrobařem Josef Miklík. Pak nastoupil Botek. Dnešní starší generace si pamatuje hrobaře Jana Kunovjánka ( 1907 - 1982 ) z č. 163. Jan Kunovjánek byl nepřehlédnutelnou postavou v Nové Vsi
díky oparu na tváři. Už zemřeli i jeho bratři - František, který byl knězem - františkánem v Myšenci u Protivína, bratr Ludvík byl
malířem – natěračem. Měl ještě dvě sestry. V rodinném hrobě Ludvíka Kunovjánka našel místo svého posledního odpočinku i Jan
Kunovjánek. Kunovjánkovým nástupcem se stal Jaroslav Hyrák (1926 – 2001), jehož urna je v patřičné části hřbitova.
Vladimír Teťhal, fotoarchiv Miroslav Kusák
20
Urnové místo Jaroslava Hyráka
Dům č. 274 s nápisem Pohřební služba
Hrob manželů Smištíkových do roku 2010
Jan Kunovjánek (vpravo) a jeho bratři František a Ludvík
profil
www.onves.cz
HISTORIE
Památce sestry Columby
V jedné domácnosti ve Véskách měli vystřižený článek o řádové sestře Columbě Vitovské
z Ostrožské Nové Vsi, zemřelé v roce 1916. Protože jde o zajímavý článek a byla k dispozici i fotografie sestry Columby, byť poškozená, je vhodné tyto prameny k dějinám naší obce zveřejnit.
Ze starých novin
Už zima minula, květy se ukázaly, hlas hrdličky je slyšeti u nás, kvetoucí sady vydávají vůni, povstaň přítelkyně má a pojď, Columbo (holubičko) má, pojď do zahrady, sestro
a nevěsto má. Tato slova velepísně mi napadla, když jsem uslyšel o smrti sestry sv. Kříže
Columby Vitovské.
Také u nás nyní zima minula, květy se ukázaly, v sadech plno vůně a jí, sestře Columbě,
zvlášť platí další slova: pojď do zahrady (rajské), sestro má, nevěsto má, holubičko (Columbo) má!
Byla sestrou – sestrou sv. Kříže.
Byla nevěstou Kristovou, protože byla řeholnice!
Byla holubičkou dle jména Kolumba – holubice i celou svojí povahou.
Narodila se na Slovácku v Nové Vsi. Matky své hrubě ani nepoznala, neboť jí zemřela,
když měla Columba tři léta. A za tři další léta potom odešel na věčnost i otec a dítě šestileté
Sestra Columba Vitovská
zůstalo úplným sirotkem. Měla však hodného nevlastního bratra, který brzo na to stal se
knězem. Je to dlouholetý sekretář u bývalého knížearcibiskupa + Dra. Kohna, nynější kanovník Dr. Botek. Ten se o osiřelou svoji
nevlastní sestru staral dále, a to velmi pečlivě.
Byla dána na vychování do kláštera křížových sester do Napajedel a od té doby, od 15. roku svého věku také až do smrti v klášteře setrvala, z počátku jako chovanka, potom jako kandidátka, novicka a sestra. Poněvadž jevila nadání i chuť naučit se cizím
řečem, poslána byla od svých řádových představených do mateřince křížových sester ve Švýcarsku. Tam si důkladně osvojila jazyk
francouzský a německý. Pobyla tam několik let a vzdělávala se i v hudbě. Když se vrátila a složila řeholní sliby a stala se sestrou,
prožila další svůj život skoro výhradně v Mor. Ostravě. Od 15. roku stáří v klášteře! Snad se hrozí mnohá ze čtenářek. Co tedy z toho
života měla! A k tomu ještě ten život její byl jako cesta křížová. Brzo po professi – po složení slibu, musela se podrobit bolestné
operaci na ruce a následky této operace jí zůstaly, avšak Columba nesla kříž svůj hrdinsky, bez reptání, vždyť byla sestrou sv. Kříže
a nosila nejen odznak, křížek na prsou, ale opravdový životní kříž. A při tom všem nebyla by měnila s nikým na světě. Hned při
vstupu do kláštera přemlouvali a jí to vymlouvali, ale Columba odhodlaně mladý svůj věk zasvětila Bohu, a své povolání brala velmi
vážně a svědomitě. V životě této sestry opět vidět může nynější lehkomyslný svět, že to, co člověka činí šťastným a spokojeným zde
na zemi, je cosi jiného než bohatství, zábavy, pocty atd. Je to to, co obsaženo jest ve slovech Syna Božího: Pojďte ke mne, já vás
občerstvím, u mne najdete pokoj pro duše vaše.
Krásnou byla i její smrt. Nebála se jí. Často o ní mluvila se spolusestrou, která ji ošetřovala. A mluvila o ní s klidem jako člověk,
který ví, kam jde a je na cestu připraven. A jednoduchý a krásný byl i její pohřeb. Bylo teplé, slunné a jasné nedělní odpoledne,
kdy od kláštera ubíral se dlouhý průvod pohřební. Vpředu řada dívek bíle oděných, pak kněžstvo místní, z Přívozu a Mariánských
Hor. Za rakví nebylo sice příbuzných krevních. Ani její nevlastní bratr, který sám nemocen je a asi 14 dní před její smrtí s velikou
námahou se vybral do Ostravy ji navštívit, nyní dojet nemohl. Ale za to ubírala se za její rakví dlouhá řada jejích sester duchovních,
mezi nimiž byla i deputace sester Boromejek z Vítkovic a školských sester z Mariánských Hor a pak dlouhá řada dívek a žen, jejích
bývalých žákyň a jejich matek, její, řekl bych, rodina, kterou měla v náhradu za rodinu krevní, které také její rakev ozdobily krásnými kyticemi. A když jsme kladli v lůno země její chladné tělo, když mizela zrakům naším, zas mi napadla ona slova velepísně:
Vstaň, pospěš, přítelkyně má, holubičko má a pojď do zahrady (kde věčné jaro), a z dálky tklivě vyzváněly, jako by jí na tuto cestu,
zvony z Mariánských Hor.
Odpočívej v pokoji, duše zbožná a čistá holubice – Columbo!
Koubek
-VT-
Kdopak to je?
V roce 1983 vznikl v Ostrožské Nové
Vsi Vlastivědný kroužek, který byl sekcí
Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně.
Prvotní záměr kroužku, jehož členy byli
tehdy Marie Gavalová, Ludmila Holčíková, Jarmila Vaculová, Libuše Straková,
Marcela Vaňková, Hana Panáčková, Ludmila Šálková, František Stužka, Josef Šálek a Vladimír Teťhal, bylo podpořit úsilí
Ludmily Holčíkové vybudovat obecní
muzeum. Podařilo se „na Šperlíkovém“
vedle fary uspořádat jednu místnost jako
tradiční novoveskou jizbu. Největší akcí
bylo konání vlastivědné konference v Ostrožské Nové Vsi v roce 1989 za účasti
předních moravských historiků, akademik Milan Kopecký zde přednesl stěžejní
shrnující referát o Pavlu Kyrmezerovi, na-
www.onves.cz
profil
šem největším dramatikovi období humanismu, který v Nové Vsi krátce žil.
Avšak pro občany obce největší význam měla v roce 1983 výstava o historii
obce, kterou podpořilo tehdejší vedení
MNV a na kterou bylo shromážděno velké množství materiálu. Výstava zcela zaplnila všechny prostory „na Šperlíkovém“
a byla hojně navštívena. Po ukončení výstavy si lidé zapůjčené materiály rozebrali
zpět, ale k některým se už nikdo nehlásil.
Zůstaly v muzeu a po jeho likvidaci se zachovaly v archivu vlastivědného kroužku
do dnešní doby. Jde o dvě skupinové, rodinné, fotografie, podle všeho z počátku
20. století. Kdopak to je? Pokud to někdo
zjistí (předchozí neznámé tváře zatím nikdo neidentifikoval), dejte vědět na obecní úřad.
Vladimír Teťhal
21
SPORT
Aerobik klub Stonožka dobojoval v jarní soutěži aerobiku skupin
Aerobik klub Stonožka, ASPV, TJ Ostrožská Nová Ves ukončil v sobotu 21.května 2011 celou sérii jarních soutěží v aerobiku
skupin. Po loňském odchodu nejstarších, velmi úspěšných děvčat
z oddílu se do letošní soutěže připravily dvě skupiny.
Kategorie KIDS ve věku 8-10 let se
skladbou TOM a JERRY.
Kategorie Childrens ve věku 11-13
let se skladbou Paparazzi.
Děvčata se zúčastnila od dubna
až do května 2011 různých závodů
v aerobiku skupinových choreografií.
Zde byla rozdělena do dvou věkových
kategorií a soutěžila ve skupinovém
aerobiku se skladbami, které musely
obsahovat techniku, nápaditost choreografie, synchronizaci, vzhled, nasazení a celkový dojem. Skladby byly
nastaveny na věk děvčat, která se zde
mohla projevit nejenom svými pohybovými dovednostmi, ale i hereckými
výkony, které k týmovému aerobiku
patří. Zde také předvedla práci a obratnost se sportovním náčiním, které
doplnilo a obohatilo skladbu.
Děvčata se zúčastnila soutěže v aerobiku skupin VZP L´DIAMONDS (Tlumačov, Uh. Hradiště, Uh. Ostroh, Veselí nad Moravou, Hodonín, Hluk) regionální pódiové soutěže (Uh. Brod) a soutěže Děti fitness aneb sportem proti drogám (Otrokovice). Letošní sezóna nepřinesla tolik vítězství a úspěchů jako loni z toho důvodu, že děvčata postoupila do starší kategorie a čelila velké konkurenci ostatních týmů, jako
je Uh. Brod, Hodonín, Kyjov, Uh. Ostroh, Otrokovice, Napajedla, Tlumačov…. Nicméně úspěchy novoveských Stonožek nespí
na vavřínech a ve finále soutěže VZP L´DIAMONDS aerobik tour získala děvčata v TOP 30 se skladbou TOM a JERRY
krásné bronzové místo a v základním kole
ve Veselí nad Moravou 2. místo. Starší děvčata v TOP 50 se skladbou Paparazzi krásné
druhé místo.
Chtěla bych děvčatům poděkovat za
jejich výkony v jarní soutěži a popřát jim
spousty sportovního elánu a síly do dalšího
sportovního zápolení.
Podzim roku 2011 je ve znamení soutěží
v aerobiku jednotlivců, ale také velké přípravy na soutěžní rok 2012.
Velké mé poděkování patří také rodičům
děvčat z Aerobik klubu Stonožka, paní ředitelce ZŠ Mgr. Aleně Horákové a Obecnímu
úřadu v Ostrožské Nové Vsi, kteří přispívají
na provoz oddílu.
Hodně zdaru a sportovního štěstí přeje
trenérka Bohdana Poláchová.
22
profil
www.onves.cz
SPORT
Stolní tenisté na prázdninovém soustředění
Od neděle 24. do soboty 30. července se Martin Konečný, Vojta Valný, Milan Basovník a Nikol
Kučeráková, hráči novoveského pingpongu, zúčastnili soustředění v Bystřici pod Hostýnem. Hned
po rozdělení do pokojů v hotelu Podhoran se konal první rozpink v hale vzdálené asi pět minut od
ubytovny. Další dny byli hráči rozděleni do dvou skupin a začat třífázový trénink, první dvě části - dopoledne a odpoledne - byly zaměřené na hraní stolního tenisu a třetí, večerní, na fyzickou přípravu, která se každý den měnila. Trénovalo se
pod odborným dohledem tří trenérů, kteří vždy ochotně
poradili, ale v přísnosti nikdy nepolevovali. Proto stolní
tenisté chodili z haly unavení a hladoví. Bohužel hotelové jídlo bylo zřídkakdy chutné, a proto bylo nezbytné
kupovat si jídlo vlastní.
Ve středu byl naplánován výlet na nedaleký kopec
Hostýn, avšak kvůli ne příliš hezkému počasí se hráči museli opět spokojit s tréninkem, který byl naštěstí
oproti ostatním dnům docela odpočinkový.
V pátek večer začal závěrečný turnaj, který pokračoval ještě v sobotu do oběda, po jehož skončení se hráči
plní dojmů a nových zkušeností rozjeli zpět domů.
Za sebe mohu říci, že soustředění bylo skvělé. Náročné tréninky, pozdní chození do postele a brzké vstávání mne naprosto vyčerpaly a čemu všemu jsem se přiučila – to se lépe ukáže, až začne sezóna...
Martin Konečný a Nikol Kučeráková při tréninku v orlovně
Nikol Kučeráková.
Ohlédnutí za sezónou 2010/2011
Na úrovni krajských soutěží reprezentovala náš klub družstva mužů a dorostenců .
A mužstvo obsadilo se ziskem 25 bodů za 6 vítězství, 7 remíz a 17 porážek 14. příčku krajského přeboru. I přes lepší umístnění
než v minulém ročníku, ale „díky“ horším umístěním mužstev našeho kraje ve vyšších soutěžích, bylo po desetiletém působení
v krajském přeboru nuceno tuto soutěž opustit a sestoupit do 1. A třídy. Družstvo dorostu za 9 vítězství, 6 remíz a 9 porážek obsadilo s 33 body 8. příčku krajské soutěže.
V okresních soutěžích měl fotbalový klub zastoupení díky B mužstvu mužů, žáků a přípravek (st. + ml.). „B“ mužstvo po postupu do okresní soutěže vybojovalo velmi pěkné 5. místo se ziskem 48 bodů za 16 vítězství a 10 porážek. Žáci skončili v okresním
přeboru na 6. místě se ziskem 15. bodů za 5 vítězství a 11 porážek. V soutěžích okresního přeboru přípravek ta starší obsadila 7.
místo se 7 body za 2 vítězství, 1 remízu a 11 porážek. Největší radost nám udělala určitě přípravka mladší, která prošla celou soutěží
bez jediného zaváhání a po 14 výhrách nasbírala 42 bodů a s celkovým skórem 144 : 27 svoji soutěž vyhrála!
Mimo sportovní činnosti, a doufáme, že i ke spokojenosti řady příznivců bigbítů, přispěl fotbalový klub v době prázdnin uspořádáním Srpnové noci se Čmeláky. Věříme, že se nám podařilo obnovit dřívější tradici, kterou chceme do budoucna udržet, případně
rozšířit i o noc červencovou. V nejbližší době nás kromě fotbalových bojů v již rozjetém soutěžním ročníku 2011/2012 čeká i práce
na úpravách areálu v podobě vybudování ochranných sítí za oběma brankami. Marek Tvrdoň
Jeden z mnoha závarů před soupeřovou brankou. Momentka z vítězného utkání v předkole poháru OFS PaPP cupu 2011/12 , ve kterém FK Ostr. Nová Ves B zvítězil nad FK Uherský Ostroh A 3 : 2 .
www.onves.cz
profil
23
Sport
Slovácký džbánek sportovních gymnastek
Oddíl sportovní gymnastiky v Ostrožské Nové Vsi pořádal v sobotu
6. 6. 2011 závody O putovní slovácký džbánek. Cvičilo se na čtyřech nářadích – prostných, kladině, přeskoku a bradlech. Závodů se celkem zúčastnilo 47 gymnastek z oddílů SG Přerov, Chropyně, Rosice, Napajedla,
Zlín, Bučovice, Valašské Meziříčí. Soutěžilo se v 6 kategoriích.
V 1. kategorii nejmladších se na 4. místě umístila Andrýsková Simona, 5. Šálková Radka, 7. Bočková Eliška, 8. Gavalová Nikol, 9. Habartová Vendulka.
V 2. kategorii – mladších žákyních 1. místo, a tudíž zlatou medaili vybojovala Tamara Kalašová, která je zároveň přebornicí Zlínského
kraje a stříbrnou medaili získala také na Hulín cupu. 4. místo Pavlíčková
Anna, 5. místo Janoštíková Adéla, 10. Vlková Kristýna.
Ve 3. kategorii bronzovou medaili získala Hastíková Kamila, 6. Andrýsková Denisa. Ve 4. kategorii na stupínek vítězů vystoupila Markétka
Ryšavá, a to na druhé místo, a tudíž zisk stříbrné medaile, na Hulín cupu
dosáhla ještě většího úspěchu, skončila na prvním místě. 4. místo Šálková Veronika, 5. Vojtková Tereza.
Celkově v družstvech vyhrál oddíl Přerova, druhá byla Ostrožská
Nová Ves a třetí Zlín. K dosaženým výsledkům, zisku medailí a pěkného
umístění je dobré poblahopřát jak gymnastkám, tak i jejich trenérkám.
Zároveň chceme poděkovat všem rodičům a sponzorům, kteří pomohli věcnou či finanční částkou při organizování těchto závodů.
-I. Frantová-
Gymnastky na Soboňkách
Po pořádném relaxu a oddychu nastupují naše gymnastky zase k pořádné dřině a cvičení. V měsíci červenci absolvovaly dvoutýdenní soustředění na Soboňkách, kde se mimo jiné konal i Memoriál p. Bortela , Kejře a Novotného. Ve II. kategorii obsadila
7. místo Radka Šálková, ve III. kategorii první místo získala Tamara Kalašová, která svými výkony a umístěními byla vybrána do
Sokola Brno, kde bude trénovat a připravovat se na další úspěšná vystoupení. V další její kariéře jí budeme držet pěsti a přát jen to
nejlepší. Na třetím místě v této kategorii skončila Adéla Janoštíková, IV. kategorie – 5. místo Denisa Andrýsková, 8. Adéla Ryšavá,
9. Kamila Hastíková, v V. kategorii jsme dosáhli opět na medaile, zlatou si přivezla Markéta Ryšavá, bronzovou Veronika Šálková,
7. místo Vojtková Tereza. Po Soboňkách si pak každá po svém prožila prázdniny. A teď začíná jak škola, tak i pravidelné tréninky
v tělocvičně základní školy.Třikrát týdně od pěti do sedmi začínáme trénovat, a to vždy v pondělí, úterý a čtvrtek. Kdo chce může
se přijít podívat, a kdo chce, může začít s námi i cvičit.
-I. Frantová-
24
profil
www.onves.cz
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Setkání jubilantů
Ročník 1941
Ženy-spodní řada zleva: Eva Karlíková, Anna Stupková, Ludmila Šohajková, Ludmila Botková, Ludmila Sejpalová, Marie Kujíčková,
Marie Hanáčková, Marie Kusáková, Marie Žufanová, Marie Bartošová, Anna Petříková.
Muži-horní řada zleva: František Šaňák, Josef Pijáček, František Bobek, Miroslav Trn, Antonín Píštěk, ing.Petr Jurásek, Matěj Boček,
Miloslav Lůčný, František Kusák, František Hruška, František Matuška, František Zalubil, Vladislav Mareček, Ludvík Červenák, Josef
Slezák
Ročník 1951
Sedící zleva: Milena Botková, Věra Kotačková, Stanislava Hochová, Milada Jurásková, Marie Korbelová, Marie Habartová, Blažena
Macháňová, Anna Pavlačková, Marie Bezděková, Jiřina Kučerová, Božena Jelénková, Vlasta Kašparová.
Stojící zleva: Josef Durna, Jiří Beneš, František Botek, Zdeněk Botek, Petr Šišpera, Josef Jurásek, Miroslav Paška, Zdeněk Kumbár, Josef Vojtek, Josef Zajíc, Jaroslav Bedřich, Stanislav Vitek, Milan Řezáč, Pavel Pěček, Miroslav Brauer, Stanislav Hruška, Josef Jurčeka,
Miroslav Kučera, František Botek, Jaroslav Kusák, Josef Hlůšek, Stanislav Červenák, Miroslav Verbík
www.onves.cz
profil
25
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Společenská kronika - červenec – srpen – září - 2011
Jubilanti:
70 let:
5. 7.
10. 7.
17. 7.
24. 7.
5. 8.
6. 8.
75 let:
1. 7.
14. 7.
10. 8.
12. 8.
18. 8.
19. 8. 11. 9. 80 let:
3. 7.
15. 7.
24. 7.
30. 7. 6. 8.
21. 8.
11. 9. 23. 9.
26. 9. 85 let:
10. 9. 86 let:
4. 7.
12. 7.
20. 8.
87 let:
12. 7.
25. 9.
88 let:
29. 7.
89 let:
23. 7.
14. 8.
Stanislav Kožela Matěj Boček
Josef Slezák
Anna Bartošová
Marie Kujíčková
Josef Zdráhal
Dědina 44
Dolní 780
Nová 666
Dědina 59
Obecnice 621
Školní 652
Otakar Hrabinec
Marie Húsková
Jolana Šálková
Ludmila Kusáková
Josef Konečný
Marie Kopečková
Ludmila Vranková
Lhotská 290
Na hrázi 26
Záhumení 514
Obecnice 656
Záhumení 784
Na láni 211
Záhumení 611
Josef Červenák
František Kovářík
Božena Koutníková
Marie Konečná
Helena Olahová
Vladimír Kupec
Ludmila Nešporová
Marie Mléčková
Ludmila Jurásková
Dědina 61
Nová 726
Drahy 412
Dědina 276
Kopanice 93
Krátká 297
Nová 671
Lhotská 303
Dědina 278
František Potrusil
Záhumení 561
90 let:
30. 8. 92 let:
26. 7. Marie Červenáková
Dědina 126
Karel Ondrovčík
Dolní 525
102 let:
12. 9.
Marie Červenáková
Nivky 660
Ing. Jaroslav Balaštík Za kostelem 734
Anna Predková
Krátká 368
Marie Šálková
Dědina 127
Vlasta Galušková
Václav Botek
Chylická 2
Osvobození 150
Ludmila Koutná Obecnice 752
Anna Verbíková
Ludvík Botek
Kunovská 74
Záhumení 840
Úmrtí :
8. 7.
12. 7.
22. 7.
14. 8.
26. 8.
28. 8.
26
Petr Kunovjánek
Josef Vařecha
Radim Horák
Antonín Peprníček
Margita Sekáčová
František Hyrák
t.č. DD Uh.Hradiště
Dědina 493
Dolní 581
Za kostelem 710
Příčná 811
Dědina 547
profil
(1943)
(1926)
(1990)
(1934)
(1949)
(1923)
www.onves.cz
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození :
20. 6.
Karin Frolková
Dědina 55
21. 6.
Erik Juráček
Dědina 161
27. 6.
Daniel Dědeček
Na rybníčku 280
28. 7.
Kristýna Jurásková
Zahradní 888
30. 7.
Daniel Kusák
Dědina 2
11. 8.
Michael Truhlář
Dědina 182
15. 8.
Patrik Trávníček
Na hrázi 25
Zlaté svatby
15. 7.
16. 9. 23. 9.
Josef a Hana Štěrbovi Krajiny 205
František a Ludmila Šálkovi
Dědina 36
František a Ludmila Nešporovi Nová 775
Sňatky:
18. 5. Bohumil Kusák Andrea Fričová
27. 5.
Vladimír Soukeník
Hřbitovní 259
Miroslava Jurenková Bánovce nad Bebravou
11. 6.
Lukáš Slezák
Silvie Štěrbová
Květná 865
Uherské Hradiště
25. 6.
Miroslav Botek
Mária Kotkolíková
V uličce 453
V uličce 453
25. 6.
Petr Kvapil
Kateřina Mikysková
Buchlovice
Školní 583
2. 7.
Tomáš Sedlatý
Eva Jurásková
Nivky 518
Záhumení 922
2. 7.
Karel Kmínek
Barbora Lopatová
Jičín
Školní 945
9. 7.
Ján Ferko
Marta Lopatová
Nová 779
Školní 945
Zdeněk Jirásek
Lucie Fojtíková
Osvobození 81
Uherské Hradiště
Petr Karafiát
Vendula Hetmerová
Chaloupky 156
Uherský Brod
29. 7.
6. 8.
Dědina 308
Kunovice
13. 8.
Jaroslav Bršlica
Ivana Janíková
Osvobození 110
Uherský Ostroh
27. 8.
Ondřej Hábl
Martina Bobková
Uherské Hradiště
Dědina 137
3. 9.
Marek Hlůšek
Kateřina Kubáčková
Sadová 854
Nivnice
3. 9.
Petr Kubáň Eva Konečná
Rudice
Zahradní 893
13. 8.
Lukáš Zach
Lenka Rechtigová
Stříbrnice
Na lapači 58
13. 8.
Martin Bauer
Zuzana Potrusilová
Písek
Školní 921
Glacová
www.onves.cz
profil
27
sLAVNOSTI VÍNA A OTEVŘENÝCH PAMÁTEK 2011
Profil - vydává Obec Ostrožská Nová Ves, vydání povoleno MK ČR E 13134, evidenční číslo 200601.
l Řídí redakční rada: Pavel Botek, Markéta Frantová, Miroslava Vajdíková, Vladimír Teťhal, Jan Botek l E-mail pro zasílání příspěvků: [email protected]
l 600 výtisků l Grafické zpracování, sazba a tisk Joker s.r.o., Masarykovo nám. 35, Uh. Hradiště, tel.: 572 551 155. l Uzávěrka příštího čísla 11. 11. 2011
Download

obce Ostrožská Nová Ves ROČNÍK XXI. CENA 10 Kč Přejeme