PROFIL
obce Ostrožská Nová Ves
ROČNÍK XXI.
3/2011
CENA 10 Kč
Z obsahu čísla:
slovo starosty jednání rady ALBATROS OTVÍRÁ BRÁNY NOVÁ LÁZEŇSKÁ KOLONÁDA FOND BYDLENÍ
VČELAŘI V POŘADU ČT REKORDNÍ LÁZEŇSKÉ ZPÍVÁNÍ SETKÁNÍ JUBILANTŮ ÚSPĚCH MLADÝCH ŠACHISTŮ
ÚVODNÍK
Slovo starosty
Vážení občané,
před dvěma lety se obci Ostrožská Nová Ves podařilo
díky Mikroregionu Ostrožsko získat dotační prostředky na pořízení informačního systému směrových tabulí
v obci, který byl ihned realizován.
V minulém roce jsme započali s výměnou starých plechových tabulí, označujících názvy ulic na domech, za
tabule plastové, neboť ve většině případů byly již tabule
rezavé a ve velmi špatném stavu. Na mnohých rodinných
domcích občané při opravě fasády značení ulice odstranili a již nedali zpět. V letošním roce chceme značení ulic
uvést do řádného stavu.
Musím Vás informovat, že značení ulic je povinností
ze zákona.
Zákon č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) v platném znění v § 30 říká:
„Označení ulic a jiných veřejných prostranství provede obec na svůj náklad. Vlastník nemovitosti je povinen
strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice
nebo jiného veřejného prostranství na své nemovitosti;
v blízkosti tabulky nesmí umístit jiné nápisy. Označení
nesmí být poškozeno, odstraněno nebo zakryto.“ A dále
v uvedeném zákoně, v § 34 je uvedeno:
„Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory
přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému
užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“
Touto problematikou se zabývá i Vyhláška Ministerstva vnitra č.326/2000 Sb. ze dne 11. září 2000 o způsobu
označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy,
o způsobu použití a umístění čísel k označení budov,
o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných
k přidělení čísel v platném znění:
Označování ulic a ostatních veřejných prostranství
názvy
§ 1 Provedení tabulek k označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy včetně barvy a velikosti
stanoví obec jednotně pro celé území obce.
§ 2 (1) Tabulky s názvem ulice nebo ostatních veřejných
prostranství v obci se umístí tak, aby byly viditelné.
(2) Tabulky s názvem ulice v obci se umístí vždy na
začátku a na konci každé ulice a před a za křižovatkou s jinou ulicí.
Tyto zákonné normy nejsou samoúčelné, neboť v případě, kdy vyjíždí záchranná služba za pacientem, je pro
záchranu jeho života drahá každá vteřina. I v případě
ohrožení majetku, i při výjezdu hasičských jednotek je
čas rozhodujícím faktorem. Nezapomínejte ani na viditelné označení rodinných domků čísly popisnými. Pokud
bude značení ulic a domů kvalitní, tyto složky integrovaného záchranného systému přijedou bez úporného hledání vždy včas na místo určení a zachrání daleko více
lidských životů a ochrání lépe náš majetek.
Věřím, že společně zajistíme naplnění zákona. Děkuji
vám za spolupráci a pochopení.
Stanislav Tureček, starosta
ZPRAVODAJSTVÍ
Jednání rady obce
Dne 19. 4. 2011 se konalo
12. zasedání rady
Rada vzala na vědomí:
a) omluvu firmy Kabelová televize CZ,
s.r.o. Praha za zhoršenou kvalitu TV
signálu, která nebyla způsobena jejich
firmou
b) předložené vyúčtování dotací sportovních klubu, společenských a zájmových organizací za rok 2010
Rada schválila:
a) podpis smlouvy: „SB-4508-42, Ostrožská Nová Ves, přípojka do 50m“
ke zřízení věcného břemene na obecním pozemku s f. E. ON ČR, a.s.
2
b) podpis smlouvy o dílo na dodávku
a montáž 3ks zastávkových přístřešků
s f. mmcité, a.s. Bílovice v rámci akce
„Revitalizace zeleně v ulici Dědina
a Kunovská“
c) firmě Sběrné suroviny UH, s.r.o. změnu Přílohy č. 1 ke smlouvě č. 500 o odběru obalových a dalších druhů odpadů - změna ceny papíru a lepenky
d) Základní škole Ostrožská Nová Ves
převod hospodářského výsledku za
rok 2010 do rezervního fondu ZŠ
e) ZŠ Ostrožská Nová Ves předložený
odpisový plán na rok 2011
f) Mateřské škole Ostrožská Nová Ves
převod hospodářského výsledku za
rok 2010 do rezervního fondu
g) cenové nabídky firmám :
• Rena Nova, s.r.o., Blatnice pod Svatým Antonínkem na akci „Oprava
chodníku v ulici Kopanice“
• Fainstav, s.r.o., Ostrožská Nová Ves na
akci „Oprava chodníku v ulici Dědina“
• Venkov, stavební a obchodní spol.,
s.r.o., Ostrožská Nová Ves na akci
„Oprava chodníku v ulici Osvobození“
Rada uložila:
a) dořešit odpojení elektrické přípojky
a demontáž elektroměru na RD čp.
256 v ulici Záhumení
b) předložit na nejbližší zasedání ZO
profil
www.onves.cz
Zpravodajství
Zprávu č. 316/2010/KŘ o výsledku
přezkoumání hospodaření Obce Ostrožská Nová Ves za rok 2010
c) vyplatit finanční dotace pro rok 2011
těm sportovním, kulturním a společenským organizacím v obci, kteří
odevzdali vyúčtování z minulého roku
d) vypracovat projekt pro získání dotace
z OPŽP na obnovu zeleně hřbitova
Dne 3. 5. 2011 se konalo
13. zasedání rady
Rada vzala na vědomí:
a) Veřejnou vyhlášku zaslanou odborem
ŽP Uh. Hradiště o změně ochranného pásma II. stupně v Ostrožské Nové
Vsi, která se týká území č. 1, č. 7 a č. 8
b) informaci starosty obce o návrhu akce
„Protipovodňová hráz k. ú. Ostrožské
Předměstí – navázání na Kvačickou
hráz“
c) informaci o přípravě stavební akce
„Silnice I/55 – průtah“ v součinnosti
s Ředitelstvím silnic a dálnic Zlín
Rada schválila:
a) podpis smlouvy o dílo na akci „Oprava chodníku Osvoboz ení“ s f. Venkov, stavební a obchodní společnost,
s.r.o. Ostr. Nová Ves
b) podpis smlouvy o dílo na stavbu
„Oprava chodníku Dědina“ s f. Fainstav, s.r.o. Ostr. Nová Ves
c) podpis smlouvy o dílo na stavbu
„Oprava chodníku Kopanice“ s f.
Rena Nova, s.r.o., Blatnice pod Svatým Antonínkem
d) podpis smlouvy o dílo na údržbu zatravněných a zalesněných ploch v obci
s f. TOMAVA, s.r.o. Ostr. Nová Ves
e) nájemní smlouvu s FS Novovešťan,
Ostr. Nová Ves na skladovací prostory v objektu Obce Záhumení čp. 754
f) firmě EURO projekt, Staré Město
předložený situační plán k prodloužení vodovodu v ulici Kopánky, Ostr.
Nová Ves a souhlas s navrženým řešením projektu
g) žádost majitele přírodního koupaliště
Albatros, Ostr. Nová Ves o prodloužení nájemní smlouvy na obecní pozemek před autokempem pro možnost
sezónního parkování aut návštěvníků
koupaliště
h) termín i program jednání zasedání
ZO, a to 17. 5. 2011
i) že dva domy – Hřbitovní 263 a Lhotská 377, Ostrožská Nová Ves – jsou
a budou nadále vedeny jako hmotné
kulturní dědictví venkova
Rada uložila:
a) vyhlásit I. kolo výběrového řízení pro
zájemce o poskytnutí úvěru z Fondu
bydlení obce pro rok 2011
Dne 17. 5. 2011 se konalo
14. zasedání rady
Rada vzala na vědomí:
a) pozvánku Města Uherské Hradiště na
www.onves.cz
profil
„Cyklokonferenci 2011“
b) oznámení MěÚ, odbor výstavby a ŽP,
Uherský Ostroh o vydání územního
souhlasu pro společnost Telefónica
O2, Praha se záměrem úpravy telekomunikačních rozvodů v ulici Lhotská
- prodejna Jednoty, s. d., Uh. Ostroh
c) technickou zprávu, situaci dopravního
značení ke zřízení přechodu pro chodce v ulici Dědina naproti Hami-baru
a situaci dopravního značení příjezdové cesty ke štěrkovišti a zdroji pitné
vody
d) informaci starosty obce o výsledku
kontroly přijatelnosti projektu „Rekonstrukce památkového domku čp. 377“
Rada schválila:
a) finanční příspěvek ve výši 1.000,-Kč
na občerstvení účastníků „Cyklokonference 2011“, kteří budou projíždět
cyklostezkami po trase přes naši obec
b) podpis smlouvy o dílo s f. Rena Nova,
s.r.o. na akci „Oprava kanalizace“
v ulici Kopanice
c) projektovou dokumentaci f. Florstyl,
s.r.o. na akci „Revitalizace zeleně hřbitova v Ostr. Nová Ves“
d) cenovou nabídku f. PK Ossendorf,
s.r.o. na úpravu projektové dokumentace DSP/PDPS objektů obce k akci „Silnice I/55 Ostrožská Nová Ves-průtah“
e) návrh na vyřazení splněných usnesení
rady z evidence
Rada uložila:
a) požádat správní orgány o stanovení
dopravního značení ke zřízení přechodu pro chodce v ulici Dědina
a k příjezdové komunikaci ke štěrkovišti a zdroji pitné vody a konzultovat
problematiku značení s MěÚ, odborem dopravy Uh. Hradiště a SVK, a.s.
Uh. Hradiště
b) vyčkat na konkurenční nabídky k dokončení demoličních prací rodinného domu čp. 256 v ulici Záhumení
s tím, že na dalším zasedání rozhodne
o prováděcí firmě
Dne 31. 5. 2011 se konalo
15. zasedání rady
Rada obce vzala na vědomí:
a) oznámení MěÚ, Uh. Hradiště, odboru dopravy o zahájení řízení o změně
stavby před dokončením : „Silnice
I/55 Kunovice – hr. okr. Hodonín,
C 201.1 Provizorní objízdná komunikace“ – prodloužení platnosti stavebního povolení
b) protokol MěÚ Uh. Hradiště, odboru
správních agend o výsledku kontroly
na výkon státní správy na úseku matrik – bez závad
c) informaci Občanského sdružení HIGBIC o pořádání ve dnech 8. – 18.
6. 2011 veřejné charitativní cyklotour
„Na kole dětem – Na bicykli deťom“
Rada schválila:
a) podpis smlouvy s f. E. ON Distribuce,
a.s., na přeložku zařízení distribuční
soustavy, demontáž dvou kabelových
skříní z objektu čp. 151
b) podpis smlouvy se společností OSA,
Praha o veřejném provoz hudebních
děl – místní rozhlas
c) podpis smlouvy s f. Moraviaconsult,
Babice na zpracování žádosti o dotaci
z programu OP ŽP k projektu „Revitalizace zeleně hřbitova Ostrožská
Nová Ves“
d) podpis smlouvy o odbavování lokálního infokanálu s f. Kabelová televize
CZ, s.r.o.
e) navýšení financování lokálních oprav
místních komunikací
Rada uložila:
a) seznámit občany s výzvou Diakonie
ČCE- středisko Cesta, Uh. Hradiště
o pomoc (finančními dary) při vybudování plánovaného bezbariérového
přístupu do jejich budovy
b) provést opravu místní komunikace
v ulici Polní ve II. pololetí letošního
roku
c) seznámit občany s projektem „Podpora právní gramotnosti občanů“ - zvýšení znalosti práva a předpisů a pomoc při řešení jejich krizových situací
Dne 14. 6. 2011 se konalo
16. zasedání rady
Rada obce vzala na vědomí:
a) informaci Ministerstva spravedlnosti
ČR, Praha, že usnesením vlády č. 1 ze
dne 5. 1. 2011 byla schválena Strategie vlády v boji proti korupci na období 2011 - 2012
Rada schválila:
a) podpis smlouvy o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu města
Uherské Hradiště k zajištění provozu
místní knihovny
b) vyplacení finančního příspěvku ve výši
2.000,-Kč pro SDH Ostrožská Nová
Ves na zakoupení pohárů pro vítěze
soutěže mladých hasičů s názvem „O
pohár starosty obce“
c) termín i program jednání zasedání zastupitelstva obce č. 6, a to na
21.6.2011
Rada uložila:
a) prověřit možnosti výměny plynového
zařízení kotelen na objektech, které
jsou v majetku obce – základní a mateřská škola
b) předat dopis České národopisné společnosti Praha vytipovaným občanům
v obci, kteří by mohli splňovat požadavky ČNS – znalost místních kulturních tradic
c) předat správnímu odboru žádost a seznam dřevin navržených k odstranění
při akci „Revitalizace zeleně hřbitova
Ostrožská Nová Ves“ k vydání povolení ke kácení dřevin, které se budou
nahrazovat, které zaslala firma Florstyl, s.r.o., Uherské Hradiště
Malachtová
3
Zpravodajství
Závěrečný účet obce 2010 - zpráva o hospodaření v minulém roce
Obec v roce 2010 hospodařila s celkovými příjmy 39,923 mil. Kč, přičemž rozpočtové
výdaje byly o 2,939 mil. Kč nižší. Po zapojení financování rozpočtu v částce 2,878 mil. Kč
můžeme konstatovat, že rozpočet roku 2010 skončil s přebytkem hospodaření ve výši 61
tis. Kč. Tento rozpočtový přebytek byl připočítán k zůstatkům let minulých. Disponibilní
zůstatek na bankovních účtech obce činil tedy k 31. 12. 2010 5, 538 mil. Kč
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE 2010
PŘÍJMY
(v Kč)
Schválený
rozpočet
Upravený
rozpočet
Závěrečný
účet
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
11 900 000
13 150 000
13 423 000
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
10 500 000
11 000 000
10 720 000
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
2 000 000
2 023 000
2 026 000
Majetkové daně
3 600 000
2 500 000
2 697 000
Přijaté splátky půjčených prostředků
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
1 730 000
3 232 000
3 341 000
29 730 000
31 905 000
32 207 000
10 - Zemědělství a lesní hospodářství
160 000
170 000
148 000
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
245 000
160 000
131 000
1 650 000
2 465 000
2 593 000
67 000
85 000
90 000
345 000
394 000
380 000
23 - Vodní hospodářstvÍ
33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky
34 - Tělovýchova a zájmová činnost
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
213 000
258 000
244 000
37 - Ochrana životního prostředí
280 000
263 000
319 000
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva
a politické strany
1 790 000
383 000
565 000
105 000
803 000
793 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
4 855 000
4 981 000
5 263 000
Neinvestiční přijaté dotace
1 700 000
2 384 000
2 453 000
245 000
245 000
0
1 945 000
2 629 000
2 453 000
36 530 000
39 515 000
39 923 000
63 - Finanční operace
Investiční přijaté dotace
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE
22 - Doprava
3 274 000
5 476 000
5 391 000
23 - Vodní hospodářstvÍ
2 870 000
3 159 000
3 221 000
31 - Vzdělání
4 600 000
5 620 000
5 644 000
33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky
1 990 000
1 898 000
1 871 000
34 - Tělovýchova a zájmová činnost
1 530 000
1 656 000
1 683 000
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
5 190 000
4 236 000
4 009 000
37 - Ochrana životního prostředí
4 797 000
4 998 000
5 136 000
43 - Sociální péče a pomoc
70 000
77 000
59 000
55 - Požární ochrana a IZS
515 000
554 000
602 000
10 030 000
6 870 000
6 903 000
2 127 000
2 710 000
2 387 000
67 000
71 000
78 000
37 060 000
37 325 000
36 984 000
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva
a politické strany
63 - Finanční operace
64 - Vratky a ostatní transfery
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM
FINANCOVÁNÍ
krátkodobé financování - změna stavu na bankovních
účtech
splátky dlouhodobých půjčených prostředků
FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU CELKEM
2 280 000
660 000
0
-1 750 000
-2 850 000
-2 878 000
530 000
-2 190 000
-2 878 000
0
0
+61 000
ROZPOČTOVÁ BILANCE
ZÁVĚREČNÝ ÚČET - ROZPIS ZŮSTATKŮ NA ÚČTECH OBCE K 31. 12. 2010
ZŮSTATEK
BANKA
Komerční banka - běžný účet
Komerční banka - sociální fond
Česká spořitelna - běžný účet
Československá obchodní banka - běžný účet
Československá obchodní banka - Fond bydlení
Československá obchodní banka - SFRB Olomouc
Českomoravská stavební spořitelna - účet stavebního spoření
CELKOVÝ ZŮSTATEK NA ÚČTECH OBCE
CELKOVÝ ZŮSTATEK NA ÚČTECH OBCE
DISPONIBILNÍ
DLOUHODOBÝ
2 341 683
66 219
2 903 420
2 578
89 026
135 364
5 538 292
1 056
1 056
5 539 348
U rozpočtových příjmů hrály rozhodující úlohu daňové příjmy, tj. příjmy se
sdílených daní státu, a splátky jistin půjček
fyzických a právnických osob. Tvořily 81%
všech příjmů. Druhou významnější položku tvořily nedaňové příjmy, tedy příjmy
především z vlastních činností obce, především příjmy z vybraného stočného od
občanů (13%). Pouze doplňkové (8%) byly
příjmy z neinvestičních dotací – na činnost
místní správy a školství, na činnost místní knihovny, na revitalizaci zeleně v ulici
Lhotské a Parku Hrdinů, na volby a sčítání
lidu nebo pro jednotku SDH.
V rozhodující příjmové kategorii daňových příjmů tvořily nejvýznamnější skupinu
(43%) daně z příjmů, zisku a kapitálových
výnosů, tedy všechny typy sdílených daní
z příjmu fyzických a právnických osob. Druhou významnou skupinou byla daň ze zboží
a služeb v tuzemsku, což je podíl na sdílené DPH – 33% daňových příjmů. Ostatní
skupiny sdílených daní, místních poplatků
a splátek půjčených prostředků byly téměř
vyrovnané (6-10%). Oproti roku 2009 jsme
zaznamenali mírný nárůst příjmů ze sdílených daní od státu v absolutní výši o 1 539
480,- Kč, což představuje necelých 6,7 %.
U nedaňových příjmů činily největší
podíl příjmy z vodního hospodářství obce
(výběru stočného (49%)) a příjmy z finančních operací – podíl na zisku společnosti
OTR - KS s.r.o. (15%), kde je Obec podílníkem.
Rozvrstvení rozpočtových výdajů bylo
poměrně rovnoměrné. Nejvyšší podíl tvořily výdaje v oddílu 61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické
strany (činnost zastupitelstva a obecního
úřadu) 18% výdajů rozpočtu. V tomto oddílu byly největšími položkami mzdy a odvody pojištění zaměstnanců a členů zastupitelstva, výkup RD v ulici Záhumení
a demolice domu Kopánky 747. Dále to
byl oddíly 22 – doprava (celkem 15% výdajů). Tady tvořily nejpodstatnější část
opravy chodníků, 31 – Vzdělání (rovněž
15%) mimo běžné provozní výdaje našich
zřizovaných škol především oprava fasády
MŠ a dokončení opravy tělocvičny ZŠ a 37
– Ochrana životního prostředí (také 15%)
tady především platby za svoz a likvidaci
odpadů, revitalizaci zeleně v ulici Lhotská
a Parku Hrdinů a odpočinkovou zónu pro
maminky s dětmi (hřiště) v MŠ.
Financování rozpočtu zabezpečovalo
v roce 2010 především zařazení přebytku
rozpočtu 2009 do běžných výdajů obce.
Největší záporný podíl financování tvořilo
vyplacení návratné finanční výpomoci (zřízení Fondu bydlení v roce 2000) Ministerstvu pro místní rozvoj ČR 1 100 000,-Kč
a splátky dlouhodobých úvěrů Obce.
PB
4
profil
www.onves.cz
Zpravodajství
Další desítky metrů opravených chodníků v obci
Tak jako v posledních letech i letos Obec pokračuje v nastoupeném trendu oprav chodníků v obci. V letošním rozpočtu byla pro
tento oddíl vyčleněna částka přes 3,5 mil. Kč. Rada obce navrhla zastupitelům v roce 2011 opravit chodníky v ulici Dědina kolem
obecního úřadu, v ulici Kopanice kolem domů 115 a 114 a vybudovat nový chodník v ulici Osvobození v Chylicích od golfového
klubu kolem hostince Černá kočka po Chylický potok.
Relativně nejjednodušší a také nejrychleji provedená byla oprava chodníku v ulici Dědina. Původní betonový chodník šířky 3m
byl nahrazen novou zámkovou dlažbou o jeden metr užší. I tak si celá oprava 230 metrů chodníku vyžádala 1,2 mil. Kč. Také stojí
za zaznamenání, že velká většina obyvatel v této části ulice Dědina přiložila ruku k dílu a opravila nebo nově vybudovala vjezdy do
svých domů.
Druhým opravovaným chodníkem je úsek v ulici Kopanice. Tuto část hojně využívají občané z ulic Nivky a sídliště jako zkratku
na nádraží ČD nebo k jezerům. Chodník byl v dezolátním stavu, takže nezbývalo, než jej také zcela nahradit zámkovou dlažbou.
Při zahájení prací se navíc projevil havarijní stav kanalizace pod chodníkem, proto jsme přistoupili i k její opravě. Celkové náklady
opravy 120 metrů chodníku a 70 metrů kanalizace se vyšplhaly k 1 mil. Kč (700 tis. chodník a 300 tis. kanalizace)
Letos posledním opravovaným respektive nově stavěným chodníkem je chodník v ulici Osvobození v Chylicích. Tady jsou práce
náročnější v tom, že se nově musí budovat odvodnění všech vjezdů domů a překládat některé inženýrské sítě. Náklady této akce
jsou 1,4 mil. Kč a bude postaveno 270 metrů chodníku. Věříme, že veškeré práce budou dokončeny do 20. července letošního roku.
www.onves.cz
profil
5
ZPRAVODAJSTVÍ
Připomínka osvobození obce
U příležitosti vzpomínky na 66. výročí osvobození Ostrožské Nové Vsi proběhl v parku Hrdinů malý pietní akt. Konal se v Den
osvobození 27. dubna u památníku obětem II. světové války za přítomnosti zastupitelů, členů politických stran a několika novoveských občanů. Projev přednesl pan starosta Stanislav Tureček. Připomněl základní fakta z osvobozování Ostrožské Nové Vsi. Byli
to rumunští vojáci, kteří první vstoupili do naší obce. Upozornil na válečné konflikty, které se i po 66 letech, kdy skončila II. světová
válka, dějí ve světě. Neměli bychom zapomínat, komu vděčíme za svobodu a mír. Mladí lidé by měli znát hrůzy fašismu, kdy a kde
začala a skončila II. světová válka.
Stanislav Tureček při vzpomínkovém projevu.
Představitelé obce a zástupce politických stran položili kytice k pomníku obětem.
Text a foto MV
Albatros se těší na hosty
Navštívila jsem novoveskou rivieru – přírodní koupaliště
Albatros. Přivítal mě pan Roman Mikoška. Byl velmi vstřícný, ochotný a mluvil o areálu velmi nadšeně. Mají internetové stránky, které jsou stále aktualizovány. Zájemci o koupaliště zde mohou zjistit všechny informace, které je zajímají.
Sezonu zahájili 1. května 2011. Provedli celou rekonstrukci
budovy, restaurace, skladů, sprch, WC, kanalizace, oplocení a hlavně elektřiny. Byly to nemalé výdaje. Návštěvníkům
nabízí gastronomické služby (vybavení restaurace i kuchyně
je na vysoké úrovni), nealkoholické, alkoholické, míchané
nápoje, mražené výrobky, kávy. Určitě se na procházce k jezerům zastaví lázeňští hosté, místní, zlínští občané, kterých
na koupaliště a k jezerům přijíždí největší počet. Zavítají
sem i hosté z golfového hřiště a taky je to zastávka pro cykloturisty.
Majitel koupaliště nechal pokácet stromy, které se nacházely před areálem koupaliště. Byly ve velmi špatném stavu a nebezpečné pro všechny návštěvníky i lidi kolemjdoucí.
Chtěl tímto také posunout hranice koupaliště k cestě k jezerům a vybudovat posezení, koutky pro maminky s dětmi. Co
teď hlavně schází, je ubytovací kapacita na pobyt o dovolených.
Dvě dvouchatky nestačí. Nemají sociální zařízení, která jsou
v dnešní době nezbytná. Proto chce v budoucnu vybudovat hotel
s bungalovy, kde by nabízeli celoroční provoz. Pozemky mají již
vykoupené z podniku Pozemní stavitelství Zlín (nástupce bývalé
PREFY). Nad hlavní budovou chtěli vybudovat zakrytou terasu,
bohužel bez dotačních prostředků to zatím nebylo možné. Věří,
že se to určitě za nějaký rok podaří.
Z rozhovoru s provozovatelem jsem vycítila jeho elán, ochotu, odhodlání vyjít všem návštěvníkům, hostům vstříc tak, aby
se cítili spokojeni a opět se vraceli. Pochvaloval si i spolupráci
s obecním úřadem. Prošla jsem si celý areál a byla jsem mile překvapená. Upravené pláže i travnatá plocha, lehátka k odpočinku, opalování, koutek pro děti, nové stoly a židle pro posezení
při občerstvení a hlavně všude čistota.
Odměnou za celoroční vynaložené úsilí a práci bude pro
pana Romana Mikošku a jeho spolupracovníky velká návštěvnost, spokojenost hostů přírodního koupaliště Albatros a slunné
počasí. A pro pana podnikatele Radka Komárka, který koupaliště od obce koupil, určitě dobrá investice. Ať se podniku daří!
MV, foto J. Štěpán
6
profil
www.onves.cz
ZPRAVODAJSTVÍ
Sirnaté lázně zahájily sezonu s novou kolonádou
Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves
byly před deseti lety malé, ne příliš
známé lázeňské místo, které znal jen
malý okruh lázeňských hostů, většinou
z nejbližšího okolí. Do letošní sezóny vstoupily lázně s novou kolonádou,
s odpočinkovou lázeňskou infrastrukturou a s novým vrtem minerální vody
BVJ 701. Tím se rozšířil počet pramenů
v lázních na tři. Je z hloubky 50m, středně mineralizovaný pramen s obsahem
sulfanu.
Dosud byly lázně v srdci Moravského Slovácka spíš chudým příbuzným
ostatních léčebných středisek, teď se jim
minimálně vyrovnají.
V pátek 20. května byla slavnostně
otevřena nově vybudovaná doplňková
lázeňská infrastruktura. Při otevírání
byla přítomna celá řada vzácných hostů.
Byli mezi nimi hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák, statutární
náměstek hejtmana pan Libor Lukáš, starostové okolních obcí,
herec Martin Dejdar i módní návrhářka Marie Zelená, s kterou
přijely do lázní i dvě modelky, které převedly šaty znázorňující
znak obce Ostrožské Nové Vsi a národní šaty v barvách České
republiky se státními symboly.
Nová kolonáda má kavárnu pro téměř 100 hostů, otevřenou
letní terasu pro 35 hostů, taneční parket a zázemí pro venkovní
koncerty. Součástí kolonády jsou také tři obchůdky, kde se bude
nabízet doplňkové zboží pro pacienty a návštěvníky lázní. Dále
bylo v lázeňském parku vybudováno multifunkční hřiště pro tenis, volejbal, nohejbal, házenou. Vše bylo propojeno dlážděnými chodníky s lavičkami, osvětlením, slunečními hodinami, dětským hřištěm, krytou fontánou pro pitný režim. Na konci pěší
trasy byl vybudován stylový dřevěný altán, upraveno okolí nově
vybudovaného vrtu a provedena parková úprava okolí kolonády
a lázeňského parku.
Klidný odpočinek v nově vybudované kavárně a cukrárně
a v okolním parku budou hostům zpříjemňovat kulturní vystoupení hudebních souborů. Již tradičně zde bude k tanci a poslechu o nedělních odpoledních hrát krojovaná dechová hudba
Novovešťanka a další hudební soubory vyplní kulturní program
pro pacienty a návštěvníky lázní. Již tradičně se v sobotu 21.
5. konalo vystoupení mužských i ženských pěveckých souborů
z okolí a ze Slovenska.
Celkové náklady na vybudování doplňkové infrastruktury
včetně vybavení nábytkem dosáhly 15 milionů korun, přičemž
investice byla podpořena z evropských strukturálních fondů –
ROP Střední Morava ve výši 3,9 milionů korun.
Sirnaté lázně se starají o pacienty s onemocněním pohybového aparátu, pooperační stavy po výměně kloubů – kyčelního,
kolenního - a pacienty s kožním onemocněním. Ti potřebují
vhodné místo k procházkám a aktivnímu pohybu. Předpokládáme také, že v nově vybudovaném lázeňském areálu se také
budou zastavovat cyklisté a další návštěvníci, neboť leží v těsné
blízkosti frekventované cyklostezky.
Lázeňské budovy včetně parku byly od roku 2001 postupně
rozšířeny a zmodernizovány, vybaveny nejmodernějším zařízením pro léčbu, včetně zkvalitnění odbornosti jak zdravotnického, tak provozního personálu. Zatímco v roce 2003 zde bylo
ubytováno 2400 hostů, kteří zde strávili 19630 nocí, v roce 2010
bylo ubytováno 3740 hostů, kteří zde strávili 41000 nocí. Obsazenost lázní se pohybuje kolem 90 procent.
Skupina lázeňských zařízení ROYAL SPA vstoupila do Sirnatých lázní Ostrožská Nová Ves
v roce 2001. Za deset let došlo
k nárůstu výsledků hospodaření
o 600 procent. ROYAL SPA letos
slaví 15. výročí založení. Jde o privátní řetězec lázeňských zařízení
v Luhačovicích, v Mariánských Lázních, Velkých Losinách a Ostrožské
Nové Vsi. Celková kapacita lůžek
je téměř 1000 lůžek.
Vrcholoví manažeři působí
v představenstvu Svazu léčebných
lázní ČR, zastupují české lázně
v Evropském svazu léčebných lázní v Bruselu a v dalších poradních
orgánech, které řeší zdravotní politiku v ČR.
MVDr. Antonín Plachý
generální ředitel a předseda dozorčí
rady Royal Spa
www.onves.cz
profil
7
TEMA K DISKUSI
Fond bydlení obce – jak dál?
Fond bydlení jsme v obci založili už v roce 2000 – tehdy ještě pod názvem Fond rozvoje bydlení – a to díky programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. To ministerstvo všem obcím, které se k programu připojily, poskytlo podle jejich velikosti návratnou finanční výpomoc. Ostrožská Nová Ves tehdy získala 1,1 mil. Kč. V roce 2002 jsme tento fond ještě posílili o dvoumilionový
úvěr od Státního fondu rozvoje bydlení. Hlavním posláním tohoto fondu od počátku bylo pomoci občanům, kteří mají trvalý
pobyt a vlastní nemovitost na území obce, řešit jejich bytové potřeby. Přesněji řečeno řešit problémy s opravami a technickým
zhodnocením nemovitostí.
Za deset let existence fondu se k nízkoúročeným půjčkám přihlásilo 60 vlastníků domů, přičemž průměrná půjčka činila
něco málo přes 80 000,-Kč. V průběhu tohoto období se z prostředků fondu, do kterého je povinna obec každoročně přispívat
ze svého rozpočtu, půjčilo bez mála 4,75 mil. Kč.
V roce 2005 jsme zakládací listinou Fond bydlení aktualizovali. Sjednotili jsme podmínky pro poskytování půjček (byly
nepatrně odlišné z programu MMR a z úvěru SFRB), nastavili jsme pravidla pro účely, na které lze půjčku použít i pravidla
pro minimální a maximální výši půjčených prostředků. Do letošního roku se vždycky našli zájemci, kteří fond potřebovali nebo
chtěli využít. I letos v květnu jsme vyhlásili výběrové řízení, do kterého se mohli přihlásit zájemci o půjčku. Bohužel, nikdo se
nepřihlásil. Podle pravidel fondu vyhlásíme v srpnu ještě jedno letošní kolo tak, abychom smlouvu o půjčce mohli s případnými
žadateli podepsat v měsíci září letošního roku. Stojíme však před otázkou:
Byla náhoda, že se poprvé za deset let nenašel žádný žadatel? Vědí vůbec občané o existenci tohoto fondu? Pakliže ano, je
tento fond pro občany účelný? Nechtělo by se po (dalších) pěti letech zamyslet nad aktualizací?
Klademe tyto otázky k veřejné diskusi a budeme rádi, když nám osobně anebo na e-mailovou adresu profi[email protected] poskytnete Vaše názory. Kompletní zřizovací listinu Fondu bydlení najdete na obecním úřadě nebo na www.onves.cz . Podstatné
části uvádíme níže. Těšíme se na Vaše názory a stanoviska. Věříme, že s Vaší spoluprací můžeme zaktualizovat jeden z nástrojů,
který Vám pomůže zlepšit životní podmínky v Ostrožské Nové Vsi .
Výňatek ze zřizovací listiny Fondu bydlení Ostrožská Nová Ves :
Výdaje fondu
Obec může prostředky fondu použít pouze v souladu se
schváleným programem rozvoje územního obvodu obce a stavebními předpisy:
1. Vlastníkům bytových a rodinných domů a bytů na poskytnutí účelově vázaných úvěrů k úhradě nákladů na opravy
a modernizaci bytového fondu, popř. v té souvislosti
prováděné stavební práce (např. nástavba dalšího bytu,
připojení opravovaného domu na technické sítě) s podmínkou, že vlastník domu nebo bytu splatí obci půjčku :
50 000 – 70 000 Kč do pěti let
71 000 – 100 000 Kč do osmi let
a podle pravidel dále uvedených.
2. Výdaje fondu jsou též výdaje poskytnuté ČSOB, a.s.
Uh.Hradiště za zřízení a vedení účtu dle čl. IV.
3. Půjčka může být poskytnuta fyzické osobě, která :
a) nemá peněžité závazky vůči obci,
b) nepodniká ve stavebnictví.
4. Půjčka může být poskytnuta právnické osobě, která
a) má sídlo v České republice
b) není v konkurzním řízení
c) nemá daňové nedoplatky (potvrzení od finančního úřadu)
d) nemá nedoplatky na nemocenském pojištění zaměstnanců (potvrzení od zdr.pojišťovny)
e) předmětem jejího podnikání není stavebnictví
Podmínky společné pro oba typy žadatelů o půjčku :
a) opravovaný dům (byt) je v katastrálním území obce
b) žadatel předloží obecnímu úřadu předpokládaný rozpočet opravy a ohlášení opravy podané u stavebního
úřadu, případně stavební povolení (na opravy malého
rozsahu, které nepodléhají ani ohlášení, se úvěr neposkytuje)
c) úvěr bude použit výhradně na opravu nebo modernizaci
bytu, bytového domu nebo rodinného domu, na jehož
opravu nebo modernizaci žadatel uzavřel s obcí úvěrovou smlouvu
8
5. Z fondu se poskytují tyto druhy půjček vlastníkům obytných budov a bytů :
Ozn.
Název - účel
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
01 - obnova střechy (krytina i konstrukce)
02 - zřízení plynového nebo elektrického topení
03 - dodatečná izolace domu proti spodní vodě
04 - obnova fasády domu včetně oplechování
05 - výměna oken
06 - zateplení obvodového pláště
07 - vybudování WC, koupelny nebo sprch.koutu v bytě,
kde dosud není
08 - připojení domu na technické sítě
09 - zrušení ploché střechy, půdní nástavba bytové jednotky
10 - vestavba bytové jednotky do půdního prostoru
6. Obec poskytuje vlastníkům obytných budov nebo bytů
půjčky od minimální výše 50 tisíc Kč do max. výše 100
tisíc Kč.Výše půjčky a výše splátek bude v konkrétních
případech stanovena ve smlouvě o půjčce. Úroková sazba
z poskytnutých půjček činí 3% p.a.
7. Půjčku lze čerpat opakovaně u jednoho domu (bytu), pokud žadatel beze zbytku vyrovnal a uhradil svůj závazek
na předešlý dotační titul. Půjčku lze čerpat po dobu 5 měsíců ode dne, v němž byla uzavřena smlouva s obcí. Úroky
se platí podle smlouvy o půjčce.
8. Jistina včetně úroků se splácí rovnoměrně měsíčními
splátkami.
Zvláštní dohodou si může dlužník dohodnout rychlejší
splátky i prodloužení lhůty čerpání půjčky o 1 měsíc.
Způsob zajištění pohledávky (půjčky) bude určen poskytovatelem půjčky.
9. Pokud dojde k převodu nebo přechodu vlastnictví bytů,
na jejichž opravy nebo modernizace byly prostředky z peněžního fondu poskytnuty, na jinou fyzickou nebo právnickou osobu, povinnosti dlužníka tím nezanikají.
PB
profil
www.onves.cz
škola
Debrujáři v Německu
Škola - to nejsou jen lavice, vyučovací hodiny od zvonění do zvonění, řešení úkolů, pokusy či soutěže. Účastníci
akce „Hurá do Německa“ se sami přesvědčili, že je možné učit se a zároveň
se bavit, odpočívat, užívat si. Ve středu
30.3.2011 večer vyrazili vybraní žáci naší
školy spolu s několika podobnými skupinami z okolních škol na cestu do neznáma. Popravdě, kolik už jich asi bylo
v Berlíně? Po trase Praha – Ústí nad
Labem – Drážďany dorazili do hlavního města Německa druhého dne brzy
ráno. Při celodenní akci je čekal nabitý
program. Výhled na celý Berlín se jim
naskytl z vyhlídkové věže na Alexander Platzu, poobdivovali Braniborskou
bránu, bývalý Říšský sněm, prošli se po
třídě Kurfilsterdamm, zastavili se před
Vítězným obloukem a v neposlední řadě
postáli před památníkem Berlínské zdi,
která byla nechvalně proslulým symbolem dob totality a studené války. Mnozí se teprve zde dozvěděli, že byla dvě Německa a dva Berlíny. Po tomto naučném dnu je
během dne následujícího čekaly chvíle odpočinku a zábavy. Kde? No, přece v proslulém zábavním parku Tropický ostrov. Těžko
říci, co bylo největším zážitkem. Zda deštný prales, tropická pláž či umělé vlnobití. Pozdě večer přišlo rozloučení nejen se zábavním
parkem, ale také celým městem. Při nasedání do autobusu se mnohým honily hlavou myšlenky, jak to navléct na rodiče, aby se sem
Miroslava Prchlíková
znovu vrátili. Držme jim palce. Ať se to podaří.
Deník z cest ( Dlouhé Stráně – Osvětim)
Nastává květen, škola se chýlí ke svému konci, začíná doba
výletů a exkurzí. I naše 8.a 9. třída byla potěšena, že se na dva
dny ulije ze školy a vydá se na exkurzi do vodní elektrárny
Dlouhé Stráně a druhý den do Polska do koncentračního tábora Osvětim. V brzkých ranních hodinách jsme se shromáždili
tem ruční výroby papíru. Nahlédli jsme také do výrobny a viděli
jsme na vlastní oči, jak papír vzniká. Také jsme si prohlédli výrobky z tohoto papíru a nakonec jsme si jej mohli zakoupit .Poté
jsme se odebrali do krásného parku losinského zámku. Některé
lákal zdejší rybníček natolik, že se v něm málem nedobrovolně
ocitli. Ale protože nás čekala
ještě další zastávka, museli jsme
se vrátit zpět do autobusu a vyrazit směr Dlouhé Stráně.
Jedná se o jedinou vodní
přečerpávací elektrárnu v ČR.
Po vjezdu do elektrárny zaujal
některé z nás velký kruhový
vchod s půlvraty, neboli hvězdná brána. Později jsme se dozvěděli, že to není hvězdná brána, ale vstup do elektrárny. Než
jsme se do ní dostali, šli jsme se
podívat do informačního centra, kde nám byl puštěn film
o elektrárnách a výstavbě Dlouhých Stráních .Některým účastníkům zájezdu se v měkkých
sedačkách sedělo tak dobře, až
u filmu málem usnuli. Pak už
Cesta v Auschwitzu II vedla do spaloven. Ani pro nás nebyla nijak příjemná
následovala prohlídka elektrárny, ale viděli jsme jen turbínu.
u naší školy, u které za chvíli stál autobus, a my jsme se mohli A opět jsme naskákali do autobusu a uháněli k dolní nádrži,kvydat vstříc dvěma nádherným dnům.Cesta byla dlouhá, a tak se terá se nachází nad informačním centrem. Rychlý výsadek,abykaždý snažil zahnat nudu po svém - někdo se díval na puštěný chom ji vůbec viděli, pár slov průvodce a už jsme opět byli v buse
film, pouštěl si písničky, povídal si s kamarády anebo se snažil a vjížděli do táhnoucích se serpentin. Až jsme vystoupali téměř
dospat. Za necelé tři hodinky už jsme zastavovali u papírny ve vzhůru, měli jsme neuvěřitelný pohled do kraje. V dálce se tyčil
Velkých Losinách. Vešli jsme do krásné staré budovy, kde už na Praděd. U horní nádrže jsme se trošku zdrželi, protože jsme si
nás čekala paní průvodkyně, která nás provedla neznámým svě- udělali kolem ní procházku, která nebyla vůbec krátká.
www.onves.cz
profil
9
škola
Pamětní deska v našem jazyce. Jedna z mnoha vedle jiných národů, jejichž lidé v Osvětimi zahynuli
Poté, co jsme se prošli a pokochali, vydali jsme se do Ostravy
na hotel, ale to už většina z nás nevnímala, protože se už blížil
hokej, a protože jsme byli daleko od televizí, naladili jsme rádia
a šli jsme fandit. Autobusem se ozývalo góóól či zpěv známého hitu Vysoký jalovec, zatímco neinformovaní spolužáci měli
strach, jestli se fanoušci nezbláznili. Fandění mělo své důsledky, a tak se mohla po utkání autobusem nést česká hymna. Tak
Jeden transportní vagón denně přivážející 70-80 vězňů, cestujících
až 4 dny
prohlídka prostranství, kde probíhaly nástupy,a také prohlídka
plynových komor, kde jsme viděli, odkud Němci házeli cyklon
B. Ve vedlejší místnosti pak byly pece.Poté jsme se přemístili
busem do Osvětimi II. neboli Březinky. Zde se žilo mnohem
hůře než v Osvětimi I. Byly zde dřevěné domy, zatímco v Osvětimi I. byly zděné. Viděli jsme zdejší záchody, kde vězni ztráceli soukromí a důstojnost, a také ,,ubytování“ ve stájích, kam
byly přidány postele.Prošli jsme se také kolem kolejí, po kterých
sem přiváželi zajatce. Někteří žáci už byli unavení nebo se nudili a chtěli, aby prohlídka co nejdříve skončila, neuvědomujíce si fakt, že zde umíralo mnoho lidí, kteří se neměli ani z 1%
tak dobře, jako se máme my. Přišli jsme ke zbouraným pecím
a plynovým komorám, podívali se na památníky, které zde byly
napsány ve všech jazycích,kterými mluvili zdejší vězni.Poté už
jsme se k radosti všem unaveným a znuděným dali na zpáteční
cestu k busu a pak už ujížděli od tohoto hrůzného místa zpět do
ČR. Cesta ubíhala opravdu rychle. Zanedlouho jsme stáli opět
v naší malebné vesničce a pomalu jsme se rozcházeli do našich
domovů.
A tady bych mohl skončit. Jenže neskončím. Všechno,co
jsme viděli, byla realita. Mnohým z nás se zdá, že události, jako
je Osvětim, jsou už pro naši dobu velmi vzdálené a nám se stát
Spalovny zničené výbuchem při útěku Němců z místa činu.
i daleká cesta do Ostravy-Vítkovic uběhla velmi rychle. Všichni
čekali, co nás bude čekat za pokoje, ale nakonec většina z nás
byla velmi spokojená. Večer jsme buď zalezli k televizím, nebo
jsme šli navštívit své kamarády. A protože nás čekal druhý den
také velmi bohatý program, zalezli jsme co nejdříve do svých
postelí a šli jsme spát.
Ostré ostravské slunce nás velmi brzy probudilo ze sna.Někteří se i přesto snažili ještě spát, další si povídali, pozorovali
probouzející se vítkovické náměstí nebo se vrátili do svých dětských let a dívali se v televizi na Pepka námořníka. Protože byl
čas, začali jsme se pomalu balit a pak už následovala snídaně.
Každý si mohl dát, co chtěl, a tak se všichni dobře najedli a s plnými žaludky jsme se mohli vydat z hotelu na nákup, aby nám
v Osvětimi nevyhládlo. Všichni nakoupili to,co potřebovali (i to
co nepotřebovali) a pak - směr Polsko. Cestu nám krátil film,
tak ani někteří nepostřehli, že už jsme dávno za hranicemi.
První zastávka byla v Osvětimi, známém vyhlazovacím táboře. Zastavili jsme se u brány s nápisem ARBEIT MACHT
FREI, aniž bychom si možná plně uvědomovali význam těchto
slov pro vězně tábora .Nahlédli jsme také do několika baráků,
v nichž vězni žili a dnes jsou z nich muzejní prostory.Viděli jsme
kufříky vězňů, jejich vlasy, brýle, protézy či boty.Také jsme se
podívali na dvůr, kde probíhaly popravy a hned ve vedlejším baráku prováděl dr.Mengele své pokusy na dětech.Navštívili jsme
také vězení, ve kterém se měli ještě bídněji. Také nás neminula
10
Horní nádrž přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně
nemůžou, protože žijeme ve vyspělé době. Hodně lidí, kteří zde
umírali, si myslelo totéž. Když vidíte dětské botičky či vlasy vězňů, může se vám to zdát neosobní, ale pokud uslyšíme příběhy
těch, kteří zde umírali, tak zjistíme, že to byli úplně stejní lidé
jako my. Také měli své radosti, starosti, zájmy, snažili se užívat
si život. Je velmi důležité se vcítit do situace těchto lidí a poučit
se z chyb,aby se historie znovu neopakovala.
Miroslav Hanus
profil
www.onves.cz
ŠKOLA
Interview s Mirkem Hanusem
Miroslav Hanus – v současnosti žák 9. třídy Základní školy v Ostrožské Nové Vsi, budoucí student Gymnázia v Uherském
Hradišti, úspěšný řešitel školního i okresního kola přírodovědného a matematického klokana, úspěšný řešitel nejen matematických, fyzikálních olympiád a pythagoriády, ale také dějepisné olympiády, dobrý sportovec a cestovatel, úspěšný žák Základní
školy v Ostrožské Nová Vs.i
Má rád televizní dokumenty, po dějinách pátrá v Bibli, v knihách Děsivé dějiny, rád poslouchá skutečné příběhy lidí, hraje
florbal, píše deníky z cest, poslouchá hudbu.
Mirku, blíží se konec tvé základní školní docházky a ty ji máš za sebou dle mého soudu
mimořádně úspěšně. Dokonce jeden tvůj
spolužák konstatoval, že jsi víc na olympiádách než ve škole.Vnímáš to taky tak?
No, to je pravda, že tento rok byl na
soutěže velmi bohatý, takže se stávalo, že
jsem chyběl. Ale kdyby se našel někdo jiný,
kdo by mohl jet místo mě, tak bych to i někdy uvítal. Za úspěšného žáka se moc nepovažuji, přestože asi mám dobré výsledky,
vím, že to není jen mým přičiněním.
Kdo se tedy ještě podílel na tvém úspěchu?
Tak hlavně rodiče, ale také učitelé, spolužáci a někteří mí kamarádi. Bylo hodně
lidí, kteří mě posunuli dopředu, za což jsem
jim moc vděčný.
Který úspěch považuješ za nejcennější?
Nejcennější úspěch pro mě bylo asi vítězství v okresním kole (v minulém školním
roce) matematické olympiády a také tento
rok postup v této soutěži do krajského kola.A také loňské 6. a letošní 7. místo z celostátního kola soutěže Bible a my.
Připravoval ses na olympiády nějak speciálně?
Nějak moc ne, třeba na matematickou
to ani moc nejde, ale třeba na dějepisnou
a zeměpisnou jsem se snažil alespoň trošku
podívat pár dní předtím, abych něco uměl,
protože tyto soutěže jsou hodně z mimoškolního přehledu žáků. Jinak jsem se na
olympiády připravoval už asi od druhé třídy, kdy jsem v TV viděl dokument o učení.
V něm byla pasáž, že Omega 3 masné kyseliny(rybí tuk) napomáhají spojení neuronů
v mozku a člověk si pak více zapamatuje.
Takže jsem na rodičích vyžadoval, aby mi
OMG3 kupovali.Tak pokud chcete vyhrát
nějakou olympiádu, užívejte OMG3, nesmíte však přitom zapomenout, že tu zvýšenou kapacitu mozku musíte zaplnit rozumnými informacemi.
Tak teď by ti výrobci OMG3 asi měli zaplatit za reklamu. Ale je pravda, že máš široké
znalosti z dějepisu a já vím, že je nemáš jen
za školy. Kde jsi je získával?
Ono bylo více zdrojů, z kterých jsem čerpal. Zaprvé to byly samozřejmě knížky, televizní dokumenty a také nesmím zapomenout na to, že jsem často jako malý sedával
a poslouchal, jak se má sestra učí. Některé
věci mi říkával taťka.Hodně mi daly naše
rodinné dovolené, které jsme trávili vždy
v České republice a při nichž jsme navštívili snad všechny významné historické památky a přírodní zajímavosti.Navštěvovali
jsme různé akce spojené s historií a ono
www.onves.cz
profil
se pak lépe zapamatuje něco o Velkomoravské říši, když vidíte život lidí v té době
nebo když si můžete obléct zbroj bojovníka
a zkusit si činnosti, které se v té době prováděli. Dalším podstatným zdrojem byla řada
knih z edice Děsivé dějiny, které jsem objevil ve třetí třídě, kdy nám paní učitelka Šilhavá vyhlásila soutěž v četbě knih a Děsivé
dějiny nejsou nijak tlusté knihy,jsou čtivé,a
protože jsem chtěl vyhrát,četl jsem jednu za
druhou. Mimochodem tu soutěž jsem vyhrál, když odpadla už celá třída a zůstala
jediná Renata Horáková a i ta to vzdala,
když mne jednou odpoledne potkala, jak
jdu s batohem knih z knihovny.
No, myslím, že jsi byl pro své spolužáky těžká výzva. Je naopak něco, s čím ses na základní škole pral?
Tak samozřejmě, že byly věci, s kterými
jsem se prát musel, ale bylo to spíše jen občasné. A možná je to podivné, ale většinou
jsem se pral (a trošku i peru) s matematikou, protože nepočítám, jak by se mělo
a počítám si podle sebe, což se paní učitelce
samozřejmě nelíbí.
Co tě ještě baví?
Baví mě cestování.
Nejkrásnější vzpomínka, zážitek, místo?
Těch krásných zážitků a míst bylo hodně a je těžké z nich něco vybrat. Pro mě je
asi každý výlet s rodinou nebo s oddílem
(Pathfinder – oddíl skautu s křesťanskými
základy-pozn. autorky) krásným zážitkem,
každé místo má své specifické kouzlo, je
něčím zajímavé, jiný zážitek máte z návštěvy monumentálního hradu Karlštejna, jiný
z přespání na zřícenině hradu Gutštejna,
něco jiného vás zaujme v Prachovských
skalách, něco jiného si odnesete z prohlídky předválečného opevnění a jiné pocity
máte při výstupu na Lysou horu. I když
musím přiznat,že mé nejoblíbenější místo
je v jakémkoliv lese.
Četla jsem tvé deníky z cest. Jak dlouho je
píšeš? Kolik jich máš? Uvažuješ hypoteticky
o spisovatelské činnosti tohoto druhu?
Píšu je od svých 5 let, ale to mi značně
pomáhal taťka .Zatím mám 4, ale začíná
se pomalu,ale jistě pracovat na pátém. Psaní mě baví a kdo ví,co bude za pár let.
Jako pedagogovi je mi jasné, že dítěti směr určují rodiče a vůbec rodina. Sledoval jsi, že by
vedení tvých rodičů bylo jiné než u ostatních
spolužáků?
Nevím, jestli mě rodiče vedli jinak, než
rodiče ostatních spolužáků, ale je pravda,
že nás doma už odmalička vedli ke křesťanství, takže to bylo trochu jiné, ale vždy
nám dávali na výběr. Nikdy mě nějak nenutili do něčeho, takže ani do čtení. Jen
my říkali, že je dobré číst. Odmalička nám
rodič četli a později, když jsem byl starší,
jsme si četli společně celá rodina. Když
jsme byli například v Praze ve Staronové
synagoze, dozvěděli jsme se, že Židé přečtou postupně za jeden rok celou Toru (5
knih Mojžíšových), a tak jsme doma začali
společně číst také. Sice nám to trvalo dva
roky, ale ty hodiny společně strávené určitě k něčemu byly. Když jsem něco nevěděl,
tak mi to rodiče ochotně vysvětlili. A tak to
u nás bylo se vším. Na televizi jsme se dívali společně, a když jsme něčemu se sestrou
nerozuměli, tak nám to hned rodiče vysvětlovali.Zdá se mi, že dnes není problém pro
děti být zahlcen informacemi, ale orientace v nich a pochopení smyslu je obtížná.
Z toho pak vzniká povrchnost a nezájem
o všechno. Například internet jsme zavedli
až před rokem a půl kvůli sestře, která začala studovat na vysoké škole, a dnes sám
vidím, jaký požírač času internet je . Možná
kdybychom ho měli odmalička, neměl bych
polovinu znalostí, co mám dnes.
To asi bude pro některé slovo do pranice.
Udělal jsi úspěšně přijímací zkoušky na
gymnázium v Uherském Hradišti. Víš, kam
chceš směřovat dál?
Rád bych se dostal na vysokou, snad
pedagogickou, ale ještě nevím, co je mé poslání..Zatím to ale vypadá, že bych chtěl být
učitel. I v oddílu Pathfinderu, kam chodím,
jsem si udělal rádcovské zkoušky a snažím
se pracovat s mladšími dětmi, pro které při-
11
ŠKOLA
pravujeme s ostatními rádci program. V oddíle poznávám realitu,
že práce s dětmi není jednoduchá, získat si autoritu je těžké, také
si člověk musí uvědomovat, že má za ty mladší zodpovědnost.O to
větší radost mám, když mě děcka berou.
Myslíš, že dnešní učitelé mají autoritu?
To je těžké, protože jeden učitel autoritu má a druhý ne. Záleží,
jak se učitel chová k dětem, a také hodně záleží na dětech.
Z vyjmenovaných úspěchů a tvého směrování by se zdálo, že jsi ten
typ, který mnozí označují jako „šprt“. Ale je všeobecně známo, že jsi
také dobrý sportovec. Co tě nejvíc baví?
Tak nejvíc asi florbal, kterému se věnuju aktivně.Chytám za
místní klub Orel Ostrožská Nová Ves, s kterým jsme tuto sezonu
sahali po postupu na orelské mistrovství republiky, ale nakonec
nám o chloupek uniklo.
Třída tě brala jako člověka spravedlivého, spolehlivého, jako
toho, na kterého se můžeme obrátit s prosbou o pomoc. Byl sis
STALO SE
Projekt MAS
ZŠ Ostr. Nová Ves vstoupila do projektu MAS,v jehož rámci podporuje sžívání
dětí s obcí a jejími tradicemi.
V kontextu tohoto projektu
byly realizovány
- tradiční velikonoční pečení a zdobení perníčků
pod vedením včelaře Jana
Sladkého
- pletení pomlázek, kde
techniku naučil děti pan
František Falešník st.
- výroba čarodějnic
- malování kraslic, které si
děti zkoušely pod vedením
paní Kubisové
Projekt COMENIUS
V rámci tohoto projektu
naši školu navštívila družební
škola za slovinské Ljubljaně.
Děti bydlely v rodinách svých
českých kamarádů, pracovaly
na společném ekologickém
projektu, v jehož rámci proběhly tyto družební aktivity:
- 5.6. návštěva Prahy
- 6.6. ekoaktivity ve škole,
prezentace činností, návštěvy čističky odpadních
vod
- 7.6. ekoaktivity ve škole,
návštěvy solární elektrárny
v Ostrožské Lhotě
- 8.6. ekoaktivity ve škole,
Kovovsteel Staré Město,
zámek Buchlovice, zahrada, stanice zvířat, fuchsie
- 9. 6. – ekosoutěž, turistika
- 10.6.- SBĚR STARÉHO
PAPÍRU V OBCI, odpoledne v areálu kanoistiky,
táborák
V ZÁŘIJOVÉM ČÍSLE
OČEKÁVEJTE VELKOU
REPORTÁŽ!!!
vědom téhle role? Využil jsi ji někdy?
Této role jsem si byl vědom, takže když někdo potřeboval pomoct, tak jsem mu rád pomohl.To by udělal asi každý.
Kdybys měl možnost, co bys na naší škole změnil?
Já jsem si na naší škole užil krásných 9 let a nemám, co bych na
naší škole chtěl změnit.Jen mě někdy mrzel přístup učitelů k nám
žákům, ale to se stává a je pravda,že my nejsme taky žádní andělíčci.
Tohle jsou pro nás cenné informace, které nás učitele posouvají dál.
Co máš konkrétně na mysli?
Tak někdy se stalo, že učitelé neměli zrovna stejný metr při hodnocení nebo někdy učitelé neměli zrovna náladu, tak se to promítlo
i ve vyučování.
Mirku, děkuji za rozhovor. Budu se těšit, že jednou rozšíříš pedagogické řady.
- MaF -
Výtvarná výchova
jinak
Sluníčko krásně svítilo a vytáhlo
žáky I.B ven ze školní budovy, na
školní dvůr. Je to krásný prostor, který děti využívají za pěkného počasí se
školní družinou i v době dopoledního
vyučování nebo přestávek. Prvňáčci měli výtvarnou výchovu, a tak si
vzali barevné školní křídy a ve dvojicích se pustili do malování. Téma
bylo LÉTO. V prvouce se totiž učí
o různých časových údobích. Podle Sluncem zalité tváře i výtvory dětí
základních znaků rozlišují čtyři roční
období, společně si vyrobili svůj kalendář na příští školní rok (pro druháky), na papírových hodinách poznávají čas.
Za svou pečlivou práci po celý školní rok si všichni zaslouží velké letní prázdniny, aby si mohli
pořádně odpočinout. Na léto se celá třída moc těší, a proto jsou i jejich obrázky plné sluníčka
a vyjadřují to, co děti o prázdninách nejvíc láká. Koupání, cestování, sporty i hraní se svými kamarády a v neposlední řadě taky čas prožitý se svou rodinou. Byla to krásná hodina výtvarné výchoJ. Šilhavá
vy, měřítkem je pro mě radost a spokojenost dětí.
Prvňáci stáčeli med
Školáci z I.B se v úterý 17. května vydali na návštěvu ke svému spolužákovi Radkovi Jelénkovi.
Jeho tatínek nás pozval na besedu o životě včel a praktickou ukázku stáčení medu s chutnávkou.
Nejdřív pan Jelének venku na zahradě dětem moc pěkně povyprávěl o životě a různých rolích včel
v jednom úlu i o velmi důležité úloze včelí královny. Pak jsme se přesunuli do garáže, kde si děti
mohly postupně vyzkoušet práce při stáčení medu. Od odvíčkování, přes stáčení až po vypouštění
do připraveného zásobníku, ze kterého potom na dvoře plnily sklenice. Žáčci byli touto činností přímo nadšeni a je
možné, že se
některý z nich
stane v dospělosti taky včelařem. Spousta
z nich se totiž
zajímala o práci včelařského
kroužku. Touto
krásnou exkurzí jsme navázali
na
podzimní
návštěvu ekologického střediska Bílé Karpaty
ve Veselí nad
Moravou.
Sledujeme život včel
12
profil
Mgr. J. Šilhavá
www.onves.cz
Spolky v obci
Hasiči na Hostýně
V sobotu 30. dubna se konala na Hostýně v pořadí již osmnáctá Hasičská pouť.
Zúčastnili se jí také členové Sboru dobrovolných hasičů z Ostrožské Nové Vsi. Někteří členové byli ve slavnostních uniformách, jiní v civilu. Autobus se nám nepodařilo zcela zaplnit i přesto, že jsme oslovili také ostatní spoluobčany. Mladí členové
našeho sboru se totiž nemohli poutě zúčastnit, protože se letos zapojili do Velké
ceny Mladých hasičů okresu Uherské Hradiště a každý víkend jezdí na některou ze
soutěží.
Varování před
nebezpečnými
lampiony štěstí
V letošním roce se mladí hasiči z Ostrožské Nové Vsi poprvé zapojili do Velké
ceny Okresního sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska mladých hasičů. Soutěží se
ve dvou disciplínách, a to v požárním útoku a štafetě dvojic. Výjimečnou soutěží bylo
druhé kolo hry Plamen, které proběhlo ve Vlčnově (první kolo se uskutečnilo již v říjnu). Mladší i starší žáci soutěžili v disciplíně štafeta 4 x 60 m, starší žáci potom navíc
absolvovali štafetu CTIF a požární útok CTIF.
Na soutěži 25. června v Uherském Hradišti (Mariánské náměstí) proběhne i celkové vyhodnocení Velké ceny OSH UH mladých hasičů. Doufáme, že se mladším žákům podaří udržet prozatimní
3. místo a starším žákům se
podaří posunout o nějaký ten
stupínek výše ze současného
7. místa.
Fotografie z našich akcí
a další informace můžete též
nalézt na internetových stránkách kolektivu mladých hasičů na adrese http://mladyhasic.sweb.cz.
Lampiony štěstí se k nám dostaly
z Dálného východu. V Číně je znají přes 2000 let a tradičně zpestřují
tamní slavnosti a různé festivaly.
Původně se jimi chtěli lidé přiblížit k bohům a v nebesích s nimi
prostřednictvím lampionů komunikovat. O co vlastně jde? Atrakce
se svým principem podobá horkovzdušnému balonu: plamínek uprostřed ohřívá vzduch a ten ho nese
vzhůru k obloze. Lampiony štěstí
jsou obvykle z nehořlavého materiálu, bambusového rámu a hořáku
nebo malé svíčky. V určité výšce
plamínek dohoří a balonek padá
k zemi. Lampiony štěstí různých
barev i tvarů doplněné přiloženým
přáním se u nás začaly objevovat na
různých večírcích a stávají se oblíbenou atrakcí na svatbách. Jejich vypouštění většinou všechny zaujme.
Dlužno ovšem dodat, že se tak často děje v letním období v parcích či
restauračních a hotelových zahrádkách. Účastníci atrakce jsou po setmění už často posilněni alkoholem,
takže k maléru nebývá daleko.
Výrobci se kryjí
Co bývá v návodech? Čtěte:
„Volným vypuštěním balonu na oblohu se vystavujete riziku založení
požáru! Zároveň byste mohli být za
toto jednání postiženi zejména podle
občanského práva (například k náhradě škody) a trestního práva (například pro trestný čin poškozování
cizí věci podle § 257 trestního zákona,
trestný čin obecného ohrožení podle §
179 trestního zákona a § 180 trestního zákona). Za veškeré případné
škody vzniklé v souvislosti s manipulací s balonem nese vždy odpovědnost
osoba manipulující s balonem, a to
i v případě, pokud bylo s balonem
manipulováno v souladu s návodem
k použití.“
Sami hasiči mají na vypouštění
lampionů štěstí nejednotný názor.
Někteří hasiči požadují celoplošný zákaz, jako je tomu například
v Německu, jiní se domnívají, že je
to spíše věc přístupu a rozumu lidí,
aby lampiony nevypouštěli na nevhodných místech a za nevhodných
klimatických podmínek. Jisté ale je,
že se tato zábava může velmi snadno změnit v katastrofu.
Petr Kostrůnek,
vedoucí kolektivu MH
Autor: David Kalců
(časopis Květy)
Poprvé jsme na pouť na Hostýn uspořádali zájezd v roce 2003. Od tohoto roku
jsme vynechali pouze jednou. Bylo to v roce 2010, kdy jsme se vypravili na Hasičskou
pouť do Křtin u Brna. Chtěli jsme tak podpořit náš družební sbor z Ostrova u Macochy. 3. května 2008 byl na Hostýně vysvěcen Msgr. Janem Graubnerem náš nový
svazový prapor a standarta našeho sboru.
A jaká byla ta letošní pouť? Na pouť přijelo několik tisíc hasičů z celé České
republiky a také vzácní hosté. Nemohli mezi nimi chybět – generální ředitel HZS
ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán, ředitelka HZS Zlínského kraje plk. Ing. Jarmila
Čičmancová, Ph.D., starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, senátor Jiří Čunek, hasiči
z Chorvatska a další. Před mší svatou, kterou celebroval arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Msgr. Jan Graubner, se konal slavnostní průvod uniformovaných
hasičů. Mezi vlajkonoši nechyběli ani zástupci našeho sboru. Svazový prapor nesl
Miroslav Kusák a standartu našeho sboru Vojtěch Hlúšek. Počasí nám opravdu přálo,
a tak se pouť stala hezkým zážitkem pro všechny zúčastněné.
Růžena Hlůšková, jednatelka
Z devíti startů pětkrát na stupních vítězů
www.onves.cz
profil
13
Spolky v obci
Včelaři prorazili na televizní obrazovku
V sobotu 14. května
proběhlo v Uherském
Brodě oblastní kolo
soutěže
včelařských
kroužků
„ZLATÁ
VČELA 2011“. Celkově se zúčastnilo 71
žáků. V kategorii starších žáků soutě-žilo
32 žáků, mladších žáků
bylo 39.
V soutěži chtějí
včelaříci vždy dokázat,
co se naučili, a porovnat s ostatními mladými vče-laři a včelařkami, jaké pokroky za rok
učinili. Novoveští mladí včelaři se do Brodu
vydali obhájit první
místo z loňského roku
z Rousínova, ale velké
ambice neměli. Připomeňme, že v loni zví-tězil Marek Bedřich, který s ukončením školní docházky ukončil i činnost v kroužku.
Jinými slo-vy, posun generací se nevyhýbá ani mladým včelaříkům. Přesto všechno to dopadlo nad oče-kávání dobře, protože Honza
Pavlas ze sedmé třídy vybojoval postupové místo do celostátní-ho kola.
Honza Miklíček se v kategorii mladších žáků umístil pátý. Z celkového počtu 39 soutěžících byli úspěšní i ostatní členové naší
výpravy. Verunka Húsková byla dvacátá druhá, Petr Lstibůrek a Mário Herák se umístili hned za ní. Teprve po ročním působení
v kroužku je to umístění odpovídající, vyšší umístění by bylo překvapením. Mladší žáci dále nepostupují.
Celostátní kolo soutěže proběhlo 28. května v Nasavrkách. Honza Pavlas dostal tedy šanci na reparát vylepšit si skóre s možností probojovat se do mezinárodního kola do Rakouska mezi nejlepší včelaře z 18 států celé Evropy. To jsou v současné době úvahy
z oblasti snů, v budoucnu má však Honza naději, protože může využít ještě dvou příležitostí do mezinárodního kola postoupit.
V Nasavrkách se Honza umístil na 21. místě z počtu 44 soutěžících. Mezi žáky z devátých tříd je to slušné umístění a děkujeme
mu za dobrou reprezentaci.
Na závěr bych vyhodnotil obě soutěže z pozice vedoucího kroužku. Pro nejlepší umístění nestačí mít jen výborné písemné testy,
vysokou znalost mikroskopických preparátů či správné určení použití včelařských pomůcek a znalost včelařské praxe. Jednou z disciplin je poznávání rostlin, určit rodové i druhové jméno. Jako tradičně jsme v botanice body ztráceli. V kroužku se sice snažíme
včelařsky vý-znamné rostliny určovat, k soutěžení je to asi málo. Uvedu, že například letos vyhrál v mladší kategorii žák, který získal
v botanice plný počet dvaceti bodů, protože našel zalíbení i v kytičkách. Takže pokud budeme chtít být úspěšnější, nesmíme na
botaniku zapomínat.
Včelařský kroužek
v televizi
Včelařský kroužek při
naší základní škole píše
svou historii už více jak
12 let. Za tu dobu získal
velmi dobré jméno jak
mezi včelaři a včelařskou
mládeží, tak se o jeho
práci občas zajímají veřejno-právní media. V loni
natáčela u nás Toulavá kamera (pořad byl odvysílán
6. června), letos nás oslovila ČT2 pořadem Náš venkov. Ve čtvrtek 26. května
byl ve znamení očekávání,
jak všechno proběhne, obzvláště mezi žáky. Nakonec všechno dobře dopadlo a spokojeni byli všichni.
Asi patnáctiminutový pořad bude odvysílán přibližně koncem června.
František Nešpor – vedoucí včelařského kroužku
mládeže
14
profil
www.onves.cz
Spolky v obci
Myslivecká noc letos 9. července
Prázdniny již pomalu klepou na dveře a myslivci z mysliveckého sdružení Jezera z Ostrožské Nové Vsi opět po roce připravují tradiční Mysliveckou noc. Tato akce je pořádána každoročně již několik desetiletí v areálu místního fotbalového hřiště
a za tu dobu si našla značné množství příznivců, kteří to dokazují svou návštěvností.
Hlavní činností myslivců samozřejmě není pořádání kulturních akcí, ale těžištěm jejich činnosti je především obhospodařování místního mysliveckého revíru se zaměřením na péči
o zvěř, zvelebování okolní krajiny, přikrmování zvěře v době
strádání a v neposlední řadě také lov zvěře.
V posledních letech došlo ke značnému poklesu stavů hlavně drobné, volně žijící zvěře, a to z několika důvodů. Hlavní
podíl na tom má současný způsob provozování zemědělské činnosti, a to jak jeho intenzifikace, změna struktury pěstování plodin, používání široko záběrových strojů s vysokou pojezdovou
rychlostí, tak i chemizace, agrotechnické lhůty a jiné. Dále je to
zvyšující se frekvence automobilové dopravy a turistický ruch.
Myslivci se snaží eliminovat tyto negativní dopady na životní
prostředí zvěře, a to výsadbou stromů, keřů, přirozených krytin,
větrolamů, zlepšováním hnízdních podmínek a další činnosti
v rámci povolené legislativy. Mimo tyto aktivity se snaží spolupracovat s obecním úřadem při realizaci projektů spojených
s životním prostředím.
Ale vraťme se k výše uvedené společenské akci, která je nyní
aktuální. Dovolte mi, abych vás pozval, ať už naše příznivce
a sympatizanty, ale také ty, kteří mají rádi hudbu, tanec, dobré
víno a jiné moky, něco dobrého z myslivecké kuchyně, na nadcházející Mysliveckou noc. Uskuteční v sobotu 9. července 2011
v areálu místního fotbalového hřiště. K tanci, poslechu a obveselení bude již tradičně hrát skupina Trinom. Mimo to bude jako
vždy pro vás připravena bohatá tombola a pořádný táborák.
K tomu, aby se akce vydařila a všichni byli spokojení, budeme
ještě potřebovat pohodové počasí. Na všechny se těším na Myslivecké noci.
V. Hél
Tělesně postižení hodnotili uplynulý rok
Výroční členská schůze místní organizace
Svazu tělesně postižených Ostrožská Nová Ves
se konala 5. května 2011 v jídelně ZŠ. Na schůzi přijali pozvání pan starosta Stanislav Tureček
a místostarosta Pavel Botek. Zprávu o činnosti
organizace za poslední období přednesla paní
předsedkyně Marie Bezděková. Z jejího vystoupení cituji:
Stav členské základny je 75 osob. Během roku
2010 zemřel pan Ludvík Smištík a pan František
Beneš. Bylo přijato 5 nových členů. Fungujeme
pod záštitou celostátní organizace Svaz tělesně
postižených (STP) v ČR. Ústřední aparát organizace je velice malý, činnost vytváří hlavně dobrovolní neplacení členové. Aktivní členové a hlavně
schopní odborníci jsou dosazováni do různých komisí celostátní úrovně, kde řeší problematiku lidí
se zdravotním handicapem. Činnost naší místní
organizace probíhá hlavně na výborových schůzích, které se konají podle potřeby, zpravidla jednou měsíčně.
Ve výboru pracují členky: Marie Bezděková, Marie Bubeníková, Jiřina Chalupová, Marie Lučná, Ludmila Silnicová, Ludmila
Zdráhalová a Miroslava Vajdíková. Revizní komisi tvoří paní
Renata Kačicová, slečna Marcela Vavřiníková.
Naše místní organizace zajišťuje pro naše členy podle našich
možností kulturní a společenské akce. Výčet akcí loňského roku:
Místní organizace Uh. Ostroh nám nabídla možnost zúčastnit se
zájezdu do Věžek. Pak jsme přijali nabídku reklamní agentury na předváděcí akci spojenou s vystoupením dechové hudby
www.onves.cz
profil
Šohajé. Tuto akci zajišťovala paní Marie Bubeníková, a kdo se
zúčastnil, byl velmi spokojen. 19. května jsme uspořádali zájezd s názvem Velká Morava, kterým jsme vlastně navázali na
úspěšnou besedu s naším rodákem dr. Luďkem Galuškou. Pod
jeho vedením jsme navštívili Památník Velké Moravy, skanzen
v Modré, baziliku na Velehradě. Tradiční zájezd na Sv. Hostýn
se uskutečnil 4. června. Zářijové posezení, které jsme zajišťovali v lázních, jsme tentokrát uskutečnili v sále Orlovny a spojili
jsme to s oslavou 30. výročí založení místní organizace. Tradičně
hudbu zajišťoval pan Koutník z Uh. Hradiště a nově k pobavení vystoupily mažoretky z Ostrožské Lhoty. V listopadu jsme
uspořádali besedu, na kterou jsme pozvali našeho rodáka dr.
Vladimíra Teťhala, který nám velice zajímavě vyprávěl o historii
naší obce.
Naši hosté informovali o dění v obci, co všechno obec dělá
a co plánuje. Budují se další nové chodníky, opravují se postupně místní komunikace, připravuje se nový sběrný dvůr, provede
se výsadba zeleně okolo hřbitova, staré keře a stromy, které ničí
pomníky, budou odstraněny, opraví se komunikace od koupaliště až po loděnici, upravuje se zeleň a stromy okolo pěšinky
do lázní, budou se budovat nové inženýrské sítě pro výstavbu
dalších rodinných domů a další a další práce.
Následovala neformální zábava, při které bylo podáváno občerstvení.
Věřím, že výroční schůze byla plodná a posezení bylo velmi
Text MV, foto MP
příjemné.
15
KULTURA
Rekordní účast na Lázeňském zpívání
Dne 21. 5. 2011
se již po čtvrté setkaly pěvecké sbory a taneční soubory v překrásném
prostředí
parku
Sirnatých lázní. Počasí znovu nezklamalo a letošnímu
Lázeňskému zpívání přísluší několik
rekordů. V první
řadě je to premiéra
veřejné akce v prostorách nové lázeňské kolonády, dále
170 krojovaných
účinkujících,
12
souborů (MŠ Ostrožská Nová Ves,
MS Krasavci Ostrožská Nová Ves,
MS Vnorovy, ŽS
Vlčnovské búdové
umělkyně, Folklórní skupina „Javorník“ Lúky pod Makytou, CM Novoveská banda, Taneční skupina děvčice z Ostrožské Nové Vsi, MS Dolní
Dunajovice, MS Míkovice a CM Burčáci, ŽS Denica Ostrožská
Nová Ves, MS Velká nad Veličkou, MS Moravany u Kyjova),
více jak 500 diváků. Zpestření programu poskytlo zdařilé napodobení Alexandrovců i kvalitní košt vín.
Celý program pomohla připravit a excelentně moderovala
Anna Řezáčová. Mimo jiné tento rok už naše předsedkyně FS
Novovešťan organizovala školu tance, fašank, krojovou burzu,
zajišťuje dotaci na nákup cimbálu, pro televizní pořad Folklorika natočila svůj pořad o paličkované krajce, oslnila pražské velikonoční trhy prodejem novoveských kraslic a zvládla i rganizaci
rodinné oslavy svého manžela – úžasný výkon!
Generální ředitel lázní Dr. Antonín Plachý v závěru své
úvodní řeči pozval návštěvníky na další ročník, který bude pro
pořádající mužský sbor znovu výjimečný. Bude totiž spojený
s oslavou 5. výročí založení „Krasavců“, tak se máme na co těšit.
Pro organizátory jsou nejlepší vizitkou pochvaly spokojených Novovešťanů a pozvaných hostů. Ale bez finanční pomoci
vedení Sirnatých lázní a organizační pomoci pracovníků lázní
by se tato akce nikdy nestala vizitkou Ostrožské Nové Vsi, na
kterou se všichni předem těší.
Mužský pěvecký sbor Krasavci děkuje všem za pomoc.
JL
16
profil
www.onves.cz
kultura
Košt slivovice
hostila vinotéka
V sobotu 16. dubna 2011 se v prostorách vinotéky U Sv. Vavřinca konal košt
slivovice, který uspořádali členové Českého svazu chovatelů drobného zvířectva
z Ostrožské Nové Vsi a Ostrožské Lhoty. Uspořádat košt slivovice ve vinotéce?
Zvláštní - leč důvod byl prostý. Pan Karbula byl jako jediný ochoten domluvit se
na ,,rozumném“ nájmu. O naprostém nezájmu hostů je těžko spekulovat. Snad to
mnozí vzhledem k místu konání brali jako
žert, v každém případě zklamaní pořada-
Pořadatelé byli pečlivě připraveni
Nepočetní hosté byli nadmíru spokojeni
telé prodali jen 64 vstupenek. Kdo
však nepřišel, může litovat. Celkem
se totiž podařilo sehnat 303 vzorků,
z nichž převažovala trnka a durancie
(celkem 187 vzorků), Vzorky byly
dodány ze 48 obcí, když naši občané dodali 57 vzorků. Za vzorky bylo
rozdáno 92 diplomů. Tři vítězné diplomy byly předány v kategoriích pálenka, archív a letní kvas. O příjemné kulturní zpestření se v průběhu
koštu postarala cimbálová muzika
Novoveská banda.
Zda se podaří v příštím roce zorganizovat košt, je těžko odhadovat.
Tradici měli snahu založit naši hasiči
v roce 2008 - nepodařilo se. Jak uspějí chovatelé se nechejme překvapit.
Text a foto MP a MV
Vinaři z Čejkovic a Pavlova představili svá vína
Ve čtvrtek 21. dubna proběhla degustace
vín mladého a úspěšného vinaře z Čejkovic
pana Stanislava Konečného, který svá vína
prezentoval již vloni. Pěstování a výroba vína
je v rodině Konečných tradiční činností, obhospodařují 4ha vinic. Výhradně z vlastních
hroznů vyrábí moderními metodami jakostní
a přívlastková vína. Představena byla téměř
výlučně vína ročníku 2010 a ta se vyznačovala
převahou kyselin.
Třetí květnový čtvrtek představilo svoje
vína vinařství REISTEN, které vzniklo v červnu v roce 1999. Sídlí v tradiční vinařské obci
Pavlov. Toto moravské vinařství se specializuje na produkci přívlastkových vín - ze zavedených odrůd jmenujme Pinot Blank, Riesling
a Sauvignon Blank. Na této ochutnávce se
podávalo víno ročníku 2009, kterého, podle
sklepmistra pana Nepraše, bylo celkem 100
tisíc litrů.
Text a foto MP
www.onves.cz
profil
Sklepmistr Radomír Nepraš (vinařství REISTEN) s Romanem Karbulou
17
KULTURA
Mezinárodní výstava vín U Sv. Vavřinca
„Dobré víno tvoří dobrou krev,
dobrá krev je předpokladem dobré nálady,
dobrá nálada přináší dobré myšlenky,
dobré myšlenky dávají vzniknout dobrým skutkům,
dobré skutky dělají člověka člověkem.“
Pan Roman Karbula a kolektiv vinotéky U Sv.
Vavřinca v Ostrožské Nové Vsi přivítali v sobotu 9.
dubna příznivce vína na jubilejním, desátém, ročníku mezinárodní výstavy vín. Vystavovalo se 209
vzorků z 11 zemí světa. Nejvíce návštěvníků bylo
z řad lékařů. Zájemci přijíždějí z Prahy (např. 9.
4. jich bylo přítomno 30), Ostravy, z jižních Čech
a dalších míst naší vlasti. Výstavu navštěvují i hosté z ciziny
– Německo, USA, Anglie aj. Určitě chutnaly starší ročníky,
protože rok 2010 byl pro vinaře nejen v ČR po plodných
letech většinou komplikovaný. Na hroznech se podepsal
mráz, kroupy, teplotní výkyvy i plíseň.
Kromě dobrého vína nabízí vinotéka deset druhů kávy
ze světa a zákusky bez chemických konzervantů, které peče
a dodává paní Něničková ze Strážnice.
Návštěvníci prožili pěkné chvíle u vynikajícího vína,
dobrého jídla a cimbálové muziky. Tu letos reprezentovala Novoveská banda, která po celou dobu výstavy krásně
vyhrávala. Překvapením pro hosty bylo, že vstupenky na
výstavu byly slosovatelné a hlavní cena byla „Let balónem“.
Tuto cenu vyhrál host z Českých Budějovic
Na další ročníky mezinárodní výstavy vín i na každodenní hosty se těší VO –Karbula s.r.o.
MV
18
profil
www.onves.cz
kultura
Rybáři z divadla BLIC ulovili cenu i diváky
Po úspěšné premiéře inscenace „Jak to vidí ryby“ se novoveské divadlo vydalo na krajskou přehlídku amatérských divadel
do Němčic nad Hanou. “Na premiéře se lidi tak smáli, až málem
padali z křesel, tak jsme byli samozřejmě zvědaví, jak takovou
lidovou komedii přijmou odborníci,” sděloval své postřehy režisér inscenace Ivan Helmich. Výsledkem byli mile překvapeni všichni - porota, herci i diváci. „Už při začátku zkoušení nás
režisér varoval, že Kolodějovy texty (autor původního scénáře
pozn. red.) jsou většinou na přehlídkách odstřeleny hned v úvodu, o to víc jsem byl překvapený, jak příznivě nás přijali.“ Vypovídá o svých dojmech herec Rosťa Juřička, který slavil největší
úspěch. Porota mu v závěru přehlídky udělila Cenu za herecký
výkon. Ladislav Vrchovský k tomu dokonce dodal: „ Od chvíle,
Rosťa Juřička a Áďa Gabrhel
kdy vešel pan Juřička na jeviště, jsem z něj nemohl spustit oči.“
Druhý z porotců Milan Strotzer nazval snažení novoveských
herců jako svitu pro rybáře. Odborný posudek posledního porotce Vladimíra Zajíce zní takto: „Díky dramaturgicky-režijní
Radek Nožička a Květa Drobná
koncepci se původně jen neuspořádaný, mnohomluvný „a rádoby vtipný“ epický text proměnil na zajímavou komedii - dokonce lze říci, že vznikla inscenace inspirovaná prvky komedie
dell´arte. Výsledkem je crazy groteska typů, s nimiž publikum
prožívá chytání ryb, nemluvě o všech peripetiích příběhu vycházejících z motivů, na jakou návnadu a jakým principem postní
maso ulovit.“
Ani diváci při hodnocení inscenace nemlčeli, jedny nadchl
bravurně vytvořený manželský vztah Vojty a Romanky v podání
Radka Nožička a Květy Drobné, jiné zase výborné civilní herectví Adriana Gabrhela. Režijní debut Ivana Helmicha se tedy vydařil a naše divadlo chce tímto poděkovat všem divákům, kteří
tuto inscenaci svým smíchem i potleskem podpořili.
Divadlo BLIC
Velká burza krojů podruhé
14. května 2011 proběhla v orlovně v Ostrožské Nové Vsi už 2. burza krojů
pořádaná ženským pěveckým sborem Denica.
Pozvánky jsme rozvezli do 20 obcí. Navštívili jsme spoustu lidí, kteří se věnují výrobě krojů, jejich údržbě a opravám. Pozvali jsme spoustu řemeslníků
z oblasti lidové tvorby (keramika, paličkářky, perníkářku, krasličářku, paní
Kočišovou se šustím). Nedílnou součástí našich akcí je prezentace Chráněné
dílny z Uherského Hradiště. Kromě spousty lidí, kteří přišli „něco prodat
a něco koupit“ jsme pozvali dvě dílny, které se věnují tradičním řemeslům
spojeným s krojovanými oděvy: dílna z Blatničky a z Uherského Ostrohu.
Nakupovalo se a prodávalo, sháněly se krajky, šátky, vlňáky, boty, ornáty,
brokáty, jupky, šorce. V nabídce byl celý dětský kroj k prvnímu sv. přijímání.
Návštěvníci se mohli občerstvit, ochutnat Božinovu klobásku, zakousnout koláčky. Přibyl i košt
vína. Součástí burzy bylo i oblékání nové figuríny
do slavnostního novoveského kroje. Finance jsme
obdrželi od Nadace děti – sport- kultura. Děkujeme
nadaci pana Ivo Valenty za velkorysý dar. Nový kroj,
který ušila dílna v Uherském Ostrohu, bude ozdobou našeho nového památkového domku v Ostrožské Nové Vsi.
RA
www.onves.cz
profil
19
KULTURA
Výstava perníků
Od 20. do 27. dubna probíhala na obecní úřadě výstava perníkového pečiva a perníkových obrázků. Své perníkové pečivo
přinesly vystavit novoveské ženy i děti ze základní školy. Viděli
jsme tu perníkové kraslice, chyleckou zvonici, beránka či zahrádku se slepičkami a mnoho dalších motivů. Mohli jsme obdivovat jak nápaditost a rozmanitost, tak dovednost šikovných
rukou.
Výstavu perníků doplňovala kolekce perníkových obrázků,
tak jak jsme je znali z našeho dětství. Dnes jsou tyto obrázky již
považovány za sběratelskou vzácnost. Vyráběla je firma Vydra
Bohuslav v Praze v letech 1936 až 1947 ve svých litografických
dílnách. Jsou vyráženy a lakovány. Kolekce byla doplněna o několik kusů z německé produkce.
Děkujeme všem, kteří přispěli k uskutečnění této výstavy,
JaBo
byla jistě milým přínosem ve velikonočním období.
Novovešťané
na sečení trávy
Konec května a začátek
června je každý rok spojený
s kosením trávy. A to je ta
pravá příležitost ukázat, že
i Novovešťané umí vzít kosy
a pozdravit kamarády z okolí.
Dne 29. 4. 2011 proběhl
16. ročník Koseckých písní
v parku zámku Buchlovice,
kde naši obec reprezentovalo „sedm statečných“, kterým
nedělá problémy vstávání už
ve čtyři hodiny.
Nejeli soutěžit, ale udělat
kus práce a zazpívat si s kamarády, které už rok neviděli.
Další obdobná akce byla
11. 6. 2011 v Ostrožské Lhotě,
kde místní mužský pěvecký
sbor organizuje už několik
let Antonínkové sečení trávy
spojené se zpíváním. Neseče
se sice za ranní rosy, ale podvečer a i toto setkání pěveckých sborů má svoje osobité
kouzlo. Naši zpěváci ani tady
nemohli chybět.
Pro zajímavost ve stejném termínu 11. 6. 2011 bylo
i Horňácké kosení v Malé
Vrbce, které založil před lety
také Novovešťan.
Seznam akcí, kde vystupují v roce 2011 složky folklórního souboru Novovešťan,
najdete na internetu: www.onves.cz/kultura/kulturni-spolJL
ky/fs-novovestan
20
profil
www.onves.cz
kultura
Místní knihovna zve čtenáře
Místní knihovna nabízí všem zájemcům velký výběr knih a časopisů všech žánrů. Půjčování je bezplatné, každý člen knihovny
zaplatí pouze jednou za rok členský poplatek, který je v symbolické výši. Děti, studující a senioři za 20,- Kč a dospělí za 40, - Kč si
mohou půjčit neomezené množství knih a časopisů.
Knihovna zajišťuje také zámluvovou a meziknihovní
výpůjční službu, kdy je možné sehnat knihu, kterou nemáme ve svém fondu, z jiné knihovny. K dispozici jsou dva
počítače s připojením na internet, tiskárna, skener a kopírka. Můžete si tu nechat zatavit do fólie různé diplomy,
fotografie atd.
Knihovna se bude stěhovat a bude zavřená v době
od pondělí 18. července do pátku 12. srpna.
Od 15. srpna bude otevřeno v budově mateřské školy
v místnosti bývalé školní jídelny. Půjčovní doba zůstane stejná tj.
Pondělí
9.30 – 12.00 12.30 – 17.30
Úterý
9.30 – 12.00 12.30 – 15.00
Čtvrtek
9.30 – 12.00 12.30 – 17.30 hodin
Navštivte před prázdninami svou „starou“ knihovnu
a naberte si hodně knih, ať jich nemusíme tolik stěhovat.
Malá ukázka nových knih k vypůjčení
Jan Cimický - Testament hraběnky Tiefenfeldové (brilantní sonda slavného psychiatra do hloubi lidské mysli)
Mary Higgins Clarková - Kdo tě hlídá (další román plný napětí od proslulé autorky detektivek)
Martina Cole - Těla na prodej
Patricia Cornwellová - Faktor Scarpettová (dvě detektivky od
oblíbených autorek)
Fantasy 2009 Vítězné povídky soutěže o nejlepší fantasy
Lee Harrisová - Vražda na Den otců (další případ bývalé jeptišky)
Kate Holdenová - Na vlastní pěst (návrat z nebezpečného
Lubomír Popelínský - 3x nadporučík Žilka (původní česká
detektivka)
Erich Maria Remarque - Na západní frontě klid (nejslavnější
román z prostředí první světové války)
Vlastimil Vondruška - Prokletí brněnských řeholníků (čtivá
historie)
Naučné knihy.
Josef Sus - Řez ovocných dřevin
Jarmila Mandžuková - Domácí lékař pro každého. Výživa jako
základ zdraví
Minerální prameny v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku (přehledný popis 100 zřídel
a pramenů, průvodce do přírody, inspirace
k výletům)
Knihy pro děti
Franciska Gehmová - Upíří ségry 5. díl
A. Horowitz - Horory na dobrou noc 3. díl
Cahy Cassidy - Lásky jedné rusovlásky
A. Sapkowski - Zaklínač 2. Meč osudu
Komiksy:
Doly krále Šalamouna
Gulliverovy cesty
Šmouloplán
Simpsonovi vrací úder!
Malý upírek jde do školy
Tyto knihy a spousta dalších na vás čekají
v místní knihovně!
Přijďte si vypůjčit knihy na prázdniny!
pekla heroinu a prostituce - autobiografický příběh)
M. M. Kaye - Vzdálené vrcholky hor (
zakázaná láska
anglického důstojníka a indické princezny)
Táňa Keleová-Vasilková - Já a on (společenský román z manželského života)
Lenka Lanczová - Mokrá náruč léta (dívčí čistě letní román)
Noční můry nespí. A odteď nebudete spát ani vy. (výběr hororových povídek)
Knihovna je otevřena:
Pondělí 9.30 – 12.00 12.30 – 17.30 hod.
Úterý 9.30 – 12.00 12.30 – 15.00 hod.
Čtvrtek 9.30 – 12.00 12.30 – 17.30 hod.
Na návštěvu se těší knihovnice H. Uherková
www.onves.cz
profil
21
HISTORIE
Procházka po hřbitově aneb hledáme hlavy obce
nem moravských matek žádala kardinála
Františka Bauera o korunovaci hostýnské
sochy Panny Marie, Vítězné ochránkyně
Moravy. Fotografie Jana Červenáka na
pomníku je vlastně druhou zachovanou
podobiznou novoveského starosty. Po
jeho předčasné smrti za první světové
války starostovali Cyril Botek a Antonín
Botek a v roce 1923 nastoupil lidovec Jan
Červenák, opět z čísla 62, syn starosty
Jana Červenáka seniora. Úřad zastával
22 let, do konce druhé světové války. Pokračoval v politické linii svého otce. Byl
umírněný, v okolí známý, doma respektovaný. I jeho fotografie zdobí pomník.
Starosta Jan Červenák.
Procházíme-li novoveským hřbitovem, vnímáme především jména a fotografie na pomnících z hlediska rodinné
a rodové příslušnosti. Často nám unikají
zaměstnání, aktivity a kariéry zemřelých.
Půjdeme-li po hlavní cestě, záhy narazíme na pravé straně na hrob, který by
si zasloužil zařazení mezi čestné hroby.
Jsou zde pochováni zrovna dva novoveští
starostové a mají zde i fotografie. Jan
Hrob předsedy Hráčka
Hrob Václava Zajíca
Červenák, rolník z čísla 62, byl starostou
v letech 1902 – 1917. Byl představitelem
opozice proti dlouholetému předchůdci
Matěji Bočkovi. Matěj Boček vládl s „dolním koncem“, kolem Jana Červenáka se
držel „horní konec“. Tento starosta byl
„Rakušák“, konzervativní politik, čestný
a vážený, spolupracovník faráře Mořice
Lusky. Starostova manželka Kateřina
v roce 1912 na Svatém Hostýně jmé-
22
Škoda, že zmizel hrob, který mají
mnozí ještě v živé paměti, velmi zasloužilého chylického starosty a vzorného
člověka Tomáše Hradila. Byl v blízkosti
hrobu Červenáků. Kousek od cesty je
hrob předsedy MNV v Nové Vsi Václava
Zajíce, malorolníka z č. 400. Předsedou
MNV byl od voleb 1946 do února 1948.
Byl to dobrý a skromný člověk, skromný
je i jeho pomník, ozdobený fotografií.
Za rohem v nové části hřbitova jakoby opačně s pohledem na Javořinu, vedle
sebe našli místo posledního odpočinku
dva předsedové MNV. Tradiční rodinný
hrob obsahuje ostatky Antonína Hráčka (1905 – 1979). Předsedou MNV byl
tento povoláním stolař od února 1948 do
sloučení Nové Vsi a Chylic 1. srpna 1949,
pak ještě 1957 – 1960. Jeho syn a jmenovec byl pak předsedou MNV v 80. letech.
Spolu s Antonínem Hráčkem je zde pochována jeho manželka Marie a její rodiče Anna a František Slezákovi. Hrob je
ozdoben hezkými fotografiemi zesnulých.
Hned vedle je hrob Josefa Hanáka (1907
– 1979), předsedy MNV v letech 1960 –
1971. Spolu s ním zde odpočívají i jeho
manželka Kateřina (1911 – 1986) a další příbuzní. Současné budování nových
chodníků přes dědinu navozuje vzpomínku na předsedu Hanáka, za něhož se
betonovaly ty předchozí v druhé polovině
60. let.
V části vyhrazené pro urny nacházíme
také připomenutí dalších předsedů MNV.
Je zde urna s popelem Miloslava Příleského, předsedy MNV v Chylicích v letech
1945 – 1947, předsedy MNV v 70. letech
Františka Juřičky (1930 – 2002) a také
Matěje Galušky (1907 – 2000), jedné ze
stěžejních postav obecních dějin. Matěj
Galuška byl nejslavnějším novoveským
politikem období socialismu. Původně
živnostník - elektrikář byl předsedou
MNV v Chylicích v roce 1945 a 1947 –
1949, v Ostrožské Nové Vsi 1949 – 1954.
Měl lví podíl na
sloučení Ostrožské
Nové Vsi a Chylic.
Především postavil
na nohy novoveské
JZD a vytvořil z něj
velký a prosperující
podnik, který byl
vzorem pro jiná zemědělská družstva.
Matěj Galuška byl
nositelem také státních vyznamenání.
Méně je známé, že
ve 30. letech provedl elektrifikaci novoveského kostela.
Na levé straně, už
ne mezi urnami, se
Starosté Červenáci
ztrácí hrob Františka Matušky, předsedy
MNV v letech 1954 – 1957, pak dlouholetého tajemníka. Jinde bychom našli
i hroby dalších občanů, se kterými jsme
se setkávali ve správě obce, těm však už
první místo nepatřilo.
Vladimír Teťhal
profil
www.onves.cz
HISTORIE
Neznámá tetička
V minulém čísle jsme zveřejnili fotografii nejstarší novoveské fotomodelky. Kdopak to je, stále nevíme. Objevil se nápad, že by to mohla být Kateřina Botková, vnučka Alžběty Bartysové, ale není to tak. Na fotografii je nevěsta, Kateřina Botková však
v roce 1891 měla teprve 13 let.
Dnes se k pátrání předkládá fotografie tetičky z Nové Vsi, která byla publikována
v první velké slovácké encyklopedii. Nese název Moravské Slovensko. Svazek I. byl
vydán v Praze v roce 1923. Autoři jsou novoveský rodák profesor Jan Húsek, profesor
Lubor Niederle, který žil nějakou dobu ve Veletinách, ředitel kyjovského gymnázia
Josef Klvaňa, na Slovácku a i v Nové Vsi hodně známý, a ředitel F. A. Slavík. Svazek
II. je datován, což je zvláštní, 1921.
Jde o unikátní, velmi vzácnou publikaci. Obsahuje stovky starých fotografií a všestranný popis života na Slovácku. Díky profesoru Húskovi je zde množství zpráv
o životě v Nové Vsi, částečně i Chylicích. Ten, kdo se zajímá o historii a národopis
Slovácka, nemůže tuto knihu minout.
V publikaci je řada fotografií z Nové Vsi, některé dokumentují oblečení. Tváře
nejsou příliš znatelné. Na straně 130 je obrázek číslo 138 s textem: Nová Ves. Vázání
šátku „na záušnice, hore konce“. Nad textem je reprodukovaná fotografie. Z ní se na
nás dívá vlídná stařenka. Fotografie je poměrně kvalitní, portrétní, možná jde o výřez
z větší fotografie. Chybí i datování, v publikaci jsou fotografie staré i třicet let, tetička
mohla být tedy fotografována třeba i na přelomu 19. a 20. století. V celé publikaci tato podobenka patří mezi nejlepší portrétní
Vladimír Teťhal
fotografie. Kdo to je? Pokud to někdo zjistí, dejte vědět na obecní úřad.
Počátky poštovního úřadu u nás
Pošta v Nové Vsi byla zřízena v roce 1871, a to jako úřad dědičný. Prvním poštmistrem byl Jan Moric Zikmund Wintr, hostinský
židovské národnosti v čísle domu 176. Úřad přešel na syna Jana Morice Wintra, který v roce 1890 přestoupil na víru katolickou.
Tehdejší úřadování bylo v malých rozměrech. Po smrti poštmistra Wintra byl úřad spravován několika administrátory, a jelikož se
jeho manželka k dědickému právu nepřihlásila, bylo toto zrušeno.
Roku 1906 byl úřad obsazen poštmistrovou, Marií Štenclovou – Najtnerovou, která jej spravovala až do svého odchodu do
výslužby v roce 1927. Po ní nastoupil do úřadu Jaroslav Laštovka. Sluhy a listonoši dříve byli Josef Machalík, pozdější sýrař v mlékárně, dále Jan Ondračka a potom holič Josef Šindler se ženou, po jeho smrti provdanou Zalubilovou.
Od roku 1912 byl listonošem Tomáš Blahuš a ponechána byla též Marie Zalubilová.
V letech sedmdesátých byla pošta dopravována jednou, později dvakrát týdně z Uherského Ostrohu. Později, kdy se agentura
zvětšila, chodilo se do Ostrohu 2x denně, v 8 hodin ráno a ve 2 hodiny odpoledne za každého počasí. V dopravě balíků vypomáhal
povoz z mlékárny, později k odvozu sloužil poštovní vůz. Připojení úřadu přímo k vlakové poště na místní nádraží bylo zavedeno až
v roce 1912. Vlastní budova pro úřad nebyla. Dříve se pošta stěhovala takřka z místa na místo. Tak byla umístěna 3 měsíce v domě č.
161, patřící tehdy obchodníku Donátovi, víry židovské, pak byla několik let v čísle 18, patřící Františku Krauzovi. Pak se opět stěhovala do selského domu č. 164, který patřil Matěji Machalovi. Tento doškový dům dne 15. března 1912 vyhořel a pošta se v rychlosti
přestěhovala do domu listonoše Josefa Šindlera číslo 305 Na Láni.
Tento stav byl nadále neudržitelný. V poslední chvíli místní představenstvo odhlasovalo poštovnímu úřadu stavení místního
rodinného domku.
Doručovacím okrskem zdejšího poštovního úřadu byla připojena obec Chylice a kolonie Lázní, kam bylo také doručování zavevypsala paní Marie Červenáková
deno. Telefon byl zřízen až v roce 1940.
Ze školní kroniky
Vážení a milí čtenáři Profilu, rádi bychom v této rubrice uveřejnili postupně výňatky a fotografie ze školní kroniky. Chtěli bychom těm
dříve narozeným připomnět dobu jejich dětství a těm mladším nahlédnout do historie školy, kterou i oni sami, třeba nedávno, prošli. Rádi
bychom Vám připomněli osobnosti, které ve škole působily i události, kterými škola žila.
Školní rok 1945/46 začal dne 3. září 1945 se 194 žáky (109 chlapců, 85 děvčat). Ve školním roce přistoupilo 5 žáků (4 chlapci,
1 děvče), vystoupilo 19 žáků (10 chlapců, 9 děvčat). Školní rok se skončil dne 22. června 1946 se 180 žáky (103 chlapci, 77 dívek).
Školská komise Místního národního výboru v Ostrožské Nové Vsi, která se po osvobození obce z moci okupantů ujala agendy
místního školního úřadu a vykonávala funkci újezdní školní rady, zůstala v úřadě až do 13. ledna 1946, aby byla vystřídána zvolenou
Újezdní školní radou. V ustavující schůzi ÚŠR, která se toho dne konala, byl zvolen p. Antonín Kusák, pekař v Ostrožské Nové
Vsi, předsedou, p. Fr. Radoch z Ostrožské Lhoty místopředsedou, učitel Josef Balcárek jednatelem, p. Antonín Polách z Ostrožské
Nové Vsi pokladníkem odboru pro měšťanskou školu a p. M. Kovařík z Chylic a J. Bartoš z Ostrožské Lhoty revisory účtů. Bývalý
předseda škol. komise p. Fr. Bělohrad zůstal členem Újezdní školní rady.
Za učitelský sbor měšťanské školy vstoupili do Újezdní školní rady ředitel Jindřich Barcal, odborný učitel Fr. Gajdoš a uč. dom.
nauk Hed. Stuchlíková. Byli zvoleni v mimořádné konferenci uč. sboru dne 11. prosince 1945.
Učitelský sbor, který byl škole dne 1. září 1945 k disposici, tvořili: ředitel Jindřich Barcal, odborný učitel F. Gajdoš, odborný
učitel Josef Kryštof, odborný učitel Matěj Vítek, odborný učitel F. Zmeškal, učitelka Věra Tichopádová a učitelka domácích nauk
Emílie Gottfriedová. Novými členy učitelského sboru byli ředitel Jindřich Balcar a odborný učitel F. Zmeškal. Jindřich Barcal se
narodil 19. srpna 1899 ve starobylém východočeském městě Litomyšl. Zkoušku způsobilosti pro obecné školy vykonal v Jičíně. Ve
školní službě byl od 16. září 1918 nepřetržitě, a to na obecných školách v Litomyšli, Lamperticích (Trutnov), Kozliově (Litomyšl),
na pomocných školách v Litomyšli a ve Zlíně, Veselí nad Moravou, Blatnici a v Buchovicích, odkud přišel do Ostrožské Nové Vsi.
www.onves.cz
profil
23
HISTORIE
Dne 16. října přestal vyučovati římskokatolickému náboženství kaplan Vl. Seget ze zdejší duchovní správy, který byl přeložen na
faru v Derfly. Dne 23. 10. ujal se vyučování kaplan Josef Halaška, který přišel na zdejší faru z Bánova u Uh. Brodu.
Dne 1. listopadu byl na zdejší školu ustanoven odborný učitel Jan Míka z obecné školy chlapecké ve Veselí nad Moravou. Službu
nenastoupil, neboť dostal zdravotní dovolenou do konce školního roku. Téhož dne byl ze služby na zdejší škole vyvázán odborný
učitel Vl. Kotulan, který byl na vlastní žádost přeložen na měšťanskou školu v Senci u Bratislavy. V tomto školním roce na zdejší
škole neučil, neboť konal vojenskou službu.
Dne 16. prosince nastoupil službu na zdejší škole Fr. Čožík, učitel na obecné škole chlapecké v Ostrožské Nové Vsi. Téhož dne
nastoupil zde školní službu Josef Konečný, učitel na obecné škole v Popovicích.
Dne 1. března byla učitelka V. Smejkalová přidělena na Obecní školu v Ostrožské Lhotě a na její místo nastoupil po návratu
z vojenské služby Jan Červenák, učitel na obecné škole chlapecké v Ostrožské Nové Vsi.
Školní budova: Zdejší měšťanská škola nemá vlastní budovy. Ve školním roce 1945/16 byla opět umístěna v budově obecné školy
chlapecké, která v ní měla jen dvě učebny v přízemí východního křídla, ostatní sloužily potřebám školy měšťanské. Sborovna byla
oběma školám společná. Umístění měšťanské školy zcela nevyhovuje, potřebovala by doplnění, a to 2 učebny, 1 kreslírnu, 1 tělocvičnu, 1 fysikální síň, 1 technickou dílnu, 1 dívčí pracovnu, 1 společenskou místnost pro přespolní žactvo, která by sloužila jako jídelna
a čítárna, 3 kabinety, 1 ředitelna, 1 sborovna, šatny pro 8 tříd a byt pro školníka. Přibližný náklad přístavby by činil asi 1 000 000,Kčs. Jinak škola potřebuje přeložení krytiny, nových podlah, nových oken, nových kamen nebo ústředního topení (přibližný náklad
asi 200 000,-Kč) a aspoň přístavba tělocvičny by se měla bez odkladu uskutečnit. V tomto školním roce bylo provedeno zasklení
všech oken, která byla v době okupace poškozena (73 tabulí a tabulek různé velikosti), pořízena nová vrata do dvora, menší opravy
lavic a dlažby na chodbách a půdě, a byly spraveny a třeny všechny žlaby a okapové roury.
Újezdní školní rada je si vědoma nevyhovujícího stavu školních budov, proto pomýšlí na novostavbu školní budovy. Za tím
účelem založila letos stavební fond, do něhož plynou přirážky ke vstupenkám do tanečních zábav. Tak se letos do stavebního fondu
vybralo na 20 000,-Kčs.
Organizace školy: V letošním školním roce byla škola organisována jako trojtřídní měšťanská škola s tou zvláštností, že třída
první se jmenovala druhá, třída druhá byla označena jako třetí a třída třetí měla název čtvrtá. Stalo se tak na všech měšťanských
školách proto, aby žáci, kteří loni chodili do první, druhé a třetí třídy tzv. hlavní školy neměli dojem, že třídu opakují, i když prospěly
a tedy postoupili. Podle počtu zapsaného žactva byly letos otevřeny 2 druhé třídy, další třídy po jedné. Třída třetí při počtu přes
padesát dětí (!) zůstala nerozdělena jen proto, že pro pobočku nebylo učebny. Dne 12. září zúčastnil se učitelský sbor schůze všeho
učitelstva v Uh. Hradišti, při které všichni učitelé složili přísahu do rukou předsedy okresního národního výboru p. Emila Žejglice.
Byl zvolen výbor rodičovského sdružení, jehož předsedou se stal Matěj Galuška, elektrotechnik v Chylicích č. 135.
Statistické přehledy: Na počátku školního roku bylo do školy přijato 109 chlapců a 85 dívek, celkem 194 dětí. Ve školním roce
přibylo 5 dětí, ubylo 19 dětí, takže počet žáků na konci školního roku činil 180, z nich bylo pro postup způsobilých 179, nezpůsobilý
1 chlapec ze IV. třídy. Podle národnosti byly všechny děti národnosti české, podle náboženství patřil jen 1 chlapec k českobratrské
církvi evangelické, ostatní děti byly vyznání římskokatolického. Ve školním roce se vyučovalo 220 půldnů, ve všech třídách 40 408
půldnů, z nich 38 461 nezameškaných (95,54 %) a 1947 zameškaných (4,44%) omluvených. Neomluvených půldnů nebylo.
Školního spoření se zúčastnilo 92 dětí, které uspořily 1 899,20 Kčs, tedy průměrně 20,64 Kčs. Četby knih z žákovské knihovny se
zúčastnilo 188 žáků, kteří přečetli 1 994 knih, průměrně 11 knih.
Podepsán: Jindřich Barcal, ředitel
Ze školní kroniky vypsala MV.
Fotografie z období 1945-1950 se ve školní kronice nedochovaly. Pokud ve svých sbírkách fotografie z uvedeného období máte,
rádi bychom je od Vás nakopírovali a do kroniky zařadili. Pokud nám chce te pomoci, kontaktujte, prosím, Mgr. Vajdíkovou ([email protected])
Fotografie ve školní kronice z roku 1953.
24
profil
www.onves.cz
SPORT
Dračí lodě znovu opanovaly Kunovskou tabuli
Poslední květnovou sobotu se na Kunovské tabuli v Ostrožské Nové Vsi uskutečnil již IV. ročník Slováckého poháru Dračích lodi, který se stal zároveň čtvrtým podnikem soutěže Grand
Prix 2011 Moravské ligy DL východní divize. Do bojů o metrový
pohár zasáhlo celkem dvacet pět firemních a amatérských posádek, které úderem sobotní desáté hodiny rozpoutaly svůj boj
o medailová umístění na tratích 200 a 1000m.
V bojích na 200m ze šestičlenných rozjížděk postoupily nejlepší čtyři posádky přímo do semifinálových jízd. Ostatní posádky mohly postoupit přes čtvrtfinálové jízdy, z nichž si postup
zajistily nejrychlejší čtyři posádky. Finálové brány se pak otevřely opět prvním čtyřem ze semifinálových jízd, poražené čekal
postup do finále B.
V dramatickém finále zvítězila posádka Ptáček Kojetín pod
vedením zkušeného pádlujícího kapitána Leoše Ptáčka, a to jen pouze o dračí jazyk před posádkami Dračí dech Hranice a Dragon
Force Přerov.
Z posádek Uherskohradišťska se nejvýše vyšplhala Konzervárna Novák, která dojela pátá, o dvě příčky dál skončila posádka 5M
následována HC TOP MORAVIÍ, SLOVACKOU ŠPIČKOU a SHIFŤÁKY na desátém místě, o dvě příčky dál skončil staroměstský Tradix . Na kilometru roli favoritů potvrdila posádka Ptáček
Kojetín, kteří za sebou nechali Dračí legii Trenčín a Dračí dech
Hranice.
Letošní rok pořadatelé obohatili soutěž o ohodnocení nejlepších posádek Zlínského kraje v soutěži o „POHÁR
ZLÍNSKÉHO KRAJE“. V celkovém hodnocení této soutěže
vévodila posádka Konzerváren Novák složená převážně z novoveských příznivců dračích lodí. Stříbrnou příčku získala posádka 5M a bronz urvala SLOVÁCKÁ ŠPIČKA pod vedením
zkušeného „guru“ dračích lodí Tomáše Húska.
I když nám počasí tentokrát nepřálo, teamový duch posádek se dokonale semknul a předvedl se ve velké síle. Na další
seriál závodů dračích lodí na Slovácku v Ostrožské Nové Vsi
se můžeme těšit na poslední červencový víkend při Mistrovství
Moravy DL.
Richard Boček
Sportu zdar a dragonboatingu zvlášť!
Tenisté na prahu léta
Tenisový klub v Ostrožské Nové Vsi oslavil v minulém
roce 10. výročí činnosti. Počet členů klubu se stabilizoval
a čítá nyní kolem 50 členů, včetně žen a dětí.Klub pořádá
každoročně několik turnajů. V letošním roce budou zorganizovány čtyři turnaje. První turnaj na zahájení tenisové sezóny
proběhl již v měsíci květnu, byl to turnaj ve čtyřhrách. Turnajů se mohou účastnit všichni neprofesionální hráči, kteří
mají o tuto hru zájem a chtějí si zahrát. Nejsou to jen akce
členů klubu. To platí i o turnaji ve dvouhrách, který by se měl
uskutečnit koncem měsíce července, ale hlavně o burčákovém turnaji ve čtyřhře, který je naplánován na polovinu září,
tedy na 17. 9. 2011. Při tomto turnaji se dvojice losují, a je
to velmi příjemná, pohodová záležitost. Rádi Vás na tomto
turnaji uvidíme.
V měsíci červnu je pravidelně pořádán Turnaj sponzorů
tenisového klubu, letos jsme název upravili na Turnaj firem.
Máme zájem, aby majitelé místních firem, ale i z okolí, si přišli zahrát tenis nebo za firmu nominovali na tenisový turnaj
své zástupce. Podmínkou je pouze přinést drobné firemní reklamní předměty či malý dar pro vítězné páry, počítá se i fiFotografie z turnaje k 10. výročí klubu. Zleva: J. Peprníček ml. - přednanční příspěvek na občerstvení. Tenisový klub v Ostrožské
seda klubu, R. Vlk, M. Otrusina a L. Procházková z Uh. Ostrohu
Nové Vsi se snaží po celou dobu své existence podporovat
mladé adepty tenisu, děti školního věku, aby získaly zájem
o tenis. V předešlých letech zajišťoval klub o prázdninách trenéra do tenisové školy a dával zdarma kurty k dispozici pro tyto účely.
V letošním roce se nepodařilo zajistit trenéra do tenisové školy, klub však dostane od Obce Ostrožská Nová Ves příspěvek na
podporu mladých tenistů. Proto v letním období v dopoledních hodinách od 9.00 hod. a částečně i odpoledne do 14.00 hod budou
kurty k dispozici zdarma mladým tenistům školního věku. Pokud bude kurt volný a nebudou zde hrát členové klubu nebo platící
návštěvníci, budou kurty k dispozici žákům naší školy a rodičům, kteří budou mít zájem učit své potomky základům tenisu. Povinností každého hráče je po hře kurt dobře urovnat, udržovat na kurtech pořádek a nepoškozovat oplocení a majetek klubu.
Stanislav Tureček
www.onves.cz
profil
25
Sport
Kanoistická sezona už je v plném proudu
Dlouhé tratě na Moravě
Devět závodníků oddílu kanoistiky absolvovalo generálku na
dubnovém Mistrovství republiky na dlouhých tratích v Kojetíně.
Po Novoveském přespoláku to byl druhý start sezóny, ve kterém
se na stupně vítězů propracovali všichni pádlující z Ostrožské
Nové Vsi.
Český šampionát na dlouhých tratích
Český veletok byl v severočeské metropoli místem konání prvního pohárového klání. To bylo také Mistrovstvím České republiky na dlouhých tratích. Po dlouhé přípravě mohli
rychlostní kanoisté v řadě kategorií poprvé konfrontovat svoji
výkonnost v celostátní konkurenci. Vůbec nejlépe se zadařilo
dorostenci Filipu Niklovi, který si na deblkajaku dojel spolu
s pražským Antošem pro mistrovský titul na pěti kilometrech.
Další dvě medaile přidali v juniorské kategorii rovněž na deblkajacích Martin Mach a Klára Silnicová.
Pjajčíková-Zalubilová
Dostál-Mach
Čtyři medaile z Německa
Osmnáctiletý kajakář Martin Mach se blýskl na velké mezinárodní regatě v německém Brandenburgu, dějišti červencového Mistrovství světa juniorů. Na stupně vítězů se prosadil
čtyřikrát. Z prvenství se radoval na olympijském kilometru v deblkajaku a na čtyřkajaku, stříbrný skončil v závodech K2 200m
a K1 4km.
Pohárový závod v Sedlčanech
Čtrnáct medailových umístění, taková byla bilance druhého
závodu Českého poháru na sedlčanské přehradě. Na stupních
vítězů stanulo šest reprezentantů Ostrožské Nové Vsi. Martin
Mach zase nenašli se svým deblistou Dostálem z KVS Praha přemožitele, dvakrát uspěl i na singlkajaku. Podobně jako
Mach bral čtyři cenné kovy šestnáctiletý Filip Nikl, opět zlatý
(dvakrát) v deblkajaku. Tři medaile měla na svědomí ještě ne
patnáctiletá Kateřina Pjajčíková. Spolu s ní se o stříbro a bronz
přičinila Karla Zalubilová. Pro dva bronzy si dojela na deblkajaku Klára Silnicová. Určitě nečekané stříbro vzešlo ze závodu
žákovských deblkánoí, kde v jedné z nich klečel David Janík.
Nikl-Antoš
Čtvrtstoletí regaty na Slovensku
Atmosféru mezinárodní soutěže si zajelo do nedalekých
Piešťan zkusit trio Nikl, Mlčoch a Zalubilová. Na Váhu je čekala ostrá konkurence z několika zemí včetně zástupců z jiných
kontinentů. Tentokráte se novoveským mezi nejlepší prosadit
nepodařilo, nicméně účast byla cennou zkušeností.
Martin Mach si vybojoval nominaci na Evropu
Právo startu již na třetím evropském šampionátu juniorů si
na nominačním závodě v Račicích vybojoval Martin Mach. Kromě něj na stupně vítězů ještě vystoupili Klára Silnicová, Filip
Nikl, Kateřina Pjajčíková, Karla Zalubilová, David Janík a Jiří
Zalubil. Ostrožská Nová Ves pod Řípem získala 12 cenných
kovů.
ODDÍL ŠAMPIÓNŮ HLEDÁ NOVÉ POSILY
chlapce a děvčata narozené v letech 1999-2002
osvojení nových dovedností | získávání správných návyků | celoroční odborný dohled | pravidelný pohyb | pobyt v přírodě |
všestranný sportovní rozvoj | posílení zdraví | minimální finanční náročnost | státní podpora pro talentované | cestování po
ČR i do zahraničí | velká šance reprezentovat ČR
pádlujeme-běháme-posilujeme-plaveme-lyžujeme-bruslíme-cvičíme-hrajeme míčové hry
více: www.onv-canoe.cz
26
profil
www.onves.cz
Gymnastky přivezly medaile z Meziříčí i Hulína
Novoveské gymnastky
se v měsíci dubnu zúčastnily
závodů ve Valašském Meziříčí, tradičního Memoriálu
Miloše Bortela, zakladatele
oddílu. Zde se jim dařilo
a přivezly i medaile. Na třetím místě ve své kategorii,
a tudíž bronzovou medaili
si přivezla Markéta Ryšavá
a zároveň Tamara Kalašová
v kategorii mladších žaček,
stejného umístění dosáhla
i v Hulíně a druhé místo
a stříbrnou medaili si přivezla z Hulína Markéta Ryšavá. Ostatní naše závodnice se také obou závodů
zúčastnily, i když nedosáhly na medaile, přidaly pěkná umístění za
svá cvičení.
V současnosti už se připravujeme na naše tradiční závody O putovní slovácký džbánek (4. 6. v tělocvičně ZŠ).
A pak hurá na prázdniny, na chvíle odpočinku a relaxace,
v nichž nás čeká soustředění, které proběhne jako každý rok na
Soboňkách.
Ivana Frantová
www.onves.cz
profil
27
SPORT
Úspěchy mladých šachistů
Poslední šachový turnaj na ZŠ Unesco v Uherském Hradišti, který se konal 9. 6. 2011 byl pro naše mladé šachisty úspěšný. Turnaj byl rozdělen do dvou kategorií, na registrované šachisty a hráče neregistrované.
V registrovaných obsadil Martin Húsek pěkné třetí místo. V neregistrovaných zvítězil Jan Pavlas, třetí místo obsadila Barunka
Slováková a čtvrtý skončil Tomáš Turecký.
V samostatné kategorii dívek zvítězila Barunka Slováková.
Protože letos chceme hrát Regionální přebor, ve kterém hraje osm hráčů, počítáme s tím, že doplníme naši sestavu o několik
našich mladých hráčů. Letos budeme také hrát s novými hodinami, které jsou schváleny FIDE, na které jsme dostali dotaci z nadace
Děti – Kultura – Sport.
Jan Botek
Honza Pavlas
Barborka Slováková
Zleva, Slováková, Všetulová, Macháček, Pavlas a Turecký
Zleva Húsek, Nekarda a Sedlačík
Výsledky turnaje z 9. 6. 2011
Kategorie neregistrovaných - chess-results
Poř. Jméno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
28
Pavlas Jan
Macháček Lukáš
Slováková Barbora
Turecký Tomáš
Bouzek Ondřej
Huú Filip Tran
Kníž Dalibor
Erwin David Wiliam
Všetulová Viktorie
Zahradník Ondřej
Rtg Oddíl
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
ŠK Ostrožská Nová Ves
ZŠ TGM Mařatice
ŠK Ostrožská Nová Ves
ŠK Ostrožská Nová Ves
ZŠ Unesco UH
ZŠ Unesco UH
SK Boršice
ZŠ Unesco UH
ŠK Staré Město
SK Boršice
Nar. Body BH. BH. SB
00.00.1997
00.00.2003
00.00.2001
00.00.1999
00.00.2001
00.00.2001
00.00.2004
12.06.2003
00.00.2004
00.00.2004
4,0
3,5
3,0
3,0
3,0
3,0
2,0
2,0
1,0
0,5
13,5
12,5
15,5
15,5
14,0
9,5
11,0
10,5
11,5
11,5
profil
9,0
8,0
9,5
9,5
8,0
6,0
7,0
7,0
7,0
7,0
10,50
7,50
9,00
8,00
7,00
3,50
2,75
1,50
1,25
0,50
vict
4
3
3
3
3
3
1
2
0
0
www.onves.cz
SPORT
Den dětí oslavili sportem
Ve středu 1. června uspořádal Fotbalový klub Ostrožská Nová Ves 1.
ročník turnaje tříd ZŠ. Věříme, že se
podaří vzkřísit tradici z dob legendárního tělocvikáře J. Hrachovského, kdy
tyto lité mezitřídní boje neodmyslitelně patřili ke školnímu koloritu. Letos
mezi sebou zápolila družstva 4., 5., 6.
a 7. tříd systémem „každý s každým“.
Na aktérech jednotlivých utkání byla
vidět snaha i nasazení s odhodláním
uspět s co nejlepším výsledkem. Do
hry se zapojilo 47 žáků, mezi nimiž
obstálo i 13 děvčat. Po čtyřech a půl
hodinách fotbalových bojů přišlo na
řadu vyhlášení výsledků celého turnaje. Každé z družstev obdrželo spravedlivou odměnu. Na samotný závěr bylo
pořízeno společné foto všech zúčastněných žáků. Řada hráčů i hráček dokonce projevila odhodlání pokračovat
ve svém snažení působením ve fotbalovém klubu, což svědčí o zdaru této
akce, ale i zavazuje…
M. Tvrdoň
Vítězné družstvo sedmáků
Celkové pořadí turnaje :
Na všech dětech bylo patrné zapální pro hru.
1.
7. třída
12 b
14
:
1
2.
5. třída
7b
16
:
2
3.
6. třída
7b
12
:
2
4.
4. B
3b
4
:
22
5.
4. A
0b
5
:
23
Společné foto všech mužstev
www.onves.cz
profil
29
společenská kronika
Setkání jubilantů
Ročník
1946
Dolní řada zleva: Božena Vrágová, Helena Simerská, Dana Polášková, Marie Bauerová, Marie Kunovjánková, Jan Jelének, Antonín
Jurásek, Antonín Botek, Antonín Kléma. 2. řada: Květoslava Varmužová, Josef Bobek, Jiřina Matušková, Marta Španělová, Anna Němečková, Marie Matušková, Ludmila Mančíková. 3. řada: Jan Vavřinec, Josef Veselý, Božena Botková, Vladimíra Studničková, Marie
Zajíčková, Marie Trčková. Nahoře zleva: Jan Červenák, Antonín Červenák, Antonín Kučera, Jaroslav Hruška, Josef Šebesta, Luboš
Vodárek, Josef Hanák, Božena Bartysová, Antonín Vitek, Zdena Venclová, Jaroslava Bezděková, Ludmila Filípková a František Lučný
Na fotografii chybí fotografující Ludvík Holčík.
Ročník
1961
Dolní řada zleva: Hana Nováková, Eva Jurásková, Zdenka Straková, Ludmila Řičicová, Vladislava Indrová, Jarmila Vlková, Petr
Hrabinec. Prostřední řada: Alena Jozeková, Libuše Štěpánová, Marie Knotková, Věra Hriceňáková, Marie Kovaříková, Alena Pajerová,
Ludvík Pijáček. Horní řada: Josef Botek, Leopold Basovník, Josef Jurásek, Sylva Chmelařová, Miroslav Uhlík, Marie Mikušová, Antonín
Šálek, Vlastimil Straka, Miroslav Štefaník a Ivana Polloczková.
30
profil
www.onves.cz
společenská kronika
Jubilanti:
70 let :
6. 5.
8. 5.
23. 5.
27. 5.
31. 5.
1. 6.
16. 6.
František Bobek
František Kusák
Anna Šálková
Jaromír Cícha
František Zalubil
Pavel Bahula
Antonín Lopata
Družstevní 807
Za kostelem 635
Školní 965
Dědina 136
Záhumení 638
Obecnice 589
Dědina 168
6. 5.
19. 5.
20. 5.
25. 5.
5. 6.
19. 6.
Zdenek Zalubil
Ludmila Slezáková
Antonín Jurásek
Hedvika Mikulcová
Marie Muchová
Marie Červenáková
28. 6.
Anna Kolářová
8. 5.
19. 5.
29. 5.
Josef Stužka
Hedvika Hrušková
Marie Botková
30. 5.
Marie Minaříková
7. 5.
Tomáš Morava
Miroslava Trávníčková
Uherské Hradiště
Krajiny 252
7. 5.
Pavel Kusák
Marie Nováková
Dědina 2
Dědina 2
28. 5.
Jiří Kadluba
Marie Hrachovská
Lhotská 451
Lhotská 451
4. 6.
Radek Kvapil
Jana Plášilová
Obecnice 568
Otrokovice
11. 6.
Norman Černý
Irina Yakovleva
Chylická 38
Moskva
7. 5.
Ladislav a Ludmila Kusákovi
75 let :
Nová 742
Nová 604
Dědina 130
Nivky 713
Dědina 300
Krajiny 248
Zlatou svatbu oslavili manželé Ladislav a Ludmila Kusákovi,
Krajiny 249
85 let :
Za kostelem 830
86 let:
Dědina 170
Dědina 185
Dědina 171
89 let :
Lhotská 418
Sňatky:
Zlatou svatbu oslavili manželé Antonín a Marta Lopatovi,Dědina
168
Zlaté svatby :
Krajiny 149
Z dubnového vítání občánků v obřadní síni obecního úřadu
Narození:
16. 3.
25. 4.
28. 4.
4. 5.
Jáchym Kellner
Adam Plevák
Julie Heřkovičová
Dominik Obal
Záhumení 380
Krajiny 313
Mírová 916
Za kostelem 972
16. 5.
3. 6.
10. 6.
11. 6.
Elen Borková
Denisa Beníčková
David Tomeček
Evelína Neprašová
Záhumení 649
Mírová 900
Květná 875
Dědina 32
Úmrtí :
21. 4.
30. 5.
www.onves.cz
profil
Marie Hyráková
Miroslav Bartošík
Dědina 547
Mírová 911
(1927)
(1964)
31
LÁZEŇSKÉ ZPÍVÁNÍ 2011
PROFIL - vydává Obec Ostrožská Nová Ves, vydání povoleno MK ČR E 13134, evidenční číslo 200601.
z Řídí redakční rada: Pavel Botek, Markéta Frantová, Miroslava Vajdíková, Vladimír Teťhal, Jan Botek z E-mail pro zasílání příspěvků: [email protected]
z 600 výtisků z Grafické zpracování, sazba a tisk Joker s.r.o., Masarykovo nám. 35, Uh. Hradiště, tel.: 572 551 155. z Uzávěrka příštího čísla 9. 9. 2011
Download

obce Ostrožská Nová Ves ROČNÍK XXI. CENA 10 Kč