PROFIL
obCE Ostrožská Nová Ves
ROČNÍK XXII.
3/2012
CENA 10 Kč
„Dostali jsme křídla, létat už musíme sami…“. Žáci ročníku 1996/97 opouštějí základní školu. Přejeme bezpečný let!
Z obsahu čísla:
slovo starosty jednání rady OPRAVA HLAVNÍ SILNICE ŠKOLA V LONDÝNĚ PROJEKT COMENIUS
U KONCE LESNÍ POŽÁR U BZENCE SOUTĚŽ ZLATÁ VČELA DÁRCOVSTVÍ KRVE. JANA MIKULCOVÁ V AMERICE
PROCHÁZKA PO HŘBITOVĚ - TETIČKY MALÉREČKY CHYLICE 1857 - SČÍTÁNÍ OBYVATEL společenská kronika
ÚVODNÍK
Slovo starosty
Čeká nás horké novoveské léto
Nastávající období tak můžeme skutečně nazvat nejen z pohledu krásného slunečného počasí, které toto léto konečně může být,
ale hlavně z pohledu prací a dění, které máme před sebou.
Koncem června budeme mít za sebou polovinu plánovaného
času a rozhodující část oprav silnice I. třídy číslo 55 máme nyní
před sebou. Stavba se dosti komplikuje vynucenými rekonstrukcemi kanalizačních řádu v souběhu či přímo v silničním tělese. S těmito pracemi si však dodavatelské firmy umí poradit.
Ohroženo je ovšem, což je pro nás značně nepříjemné, zahájení
opravy původně vynechaného silničního průtahu obcí Ostrožská
Nová Ves, které bylo naplánováno na konec měsíce července. Ředitelství silnic a dálnic České republiky provedlo výběrové řízení
na dodávku stavby tohoto úseku a jedna firma se proti výsledku
tohoto řízení odvolala, což termín zahájení prací může značně
zkomplikovat.
Naštěstí obec byla úspěšnější a poslední část rekonstrukce kanalizace v silnici I. řídy číslo 55 v úseku od autobusové zastávky na
Kopanicích až po odbočku do ulice Nádražní může být zahájena
po získání povolení přechodného dopravního značení, které je nutno mít před započetím výkopových prací. Předpokládaný termín
polovina července 2012.
Pojďme ale i k příjemným věcem.
Měsíc červenec a srpen jsou obdobím školních prázdnin. Přeji
dětem i učitelům krásné slunečné léto, aby si všichni plně užili slun-
2
ce i vody. Léto je také dobou dovolených, proto všem přeji krásnou
a příjemnou dovolenou, abyste se zrekreovali a nabrali nových sil.
Od věčných problémů a stresů je možno se odreagovat na místním koupališti, o němž se můžete dočíst uvnitř tohoto čísla, ale i na
kulturních či sportovních akcích. K tomu budeme mít dobrou příležitost při oslavě 80. výročí vzniku fotbalového klubu v Ostrožské
Nové Vsi, a to14. září 2012. Na tento den připravil výbor fotbalového klubu v Ostrožské Nové Vsi sportovní akce a večer posezení při
příjemné hudbě v areálu fotbalového hřiště.
Tamtéž se uskuteční i tradiční a vyhlášená akce, kterou je Myslivecká červencová noc, jež letos proběhne 20. července 2012.
Druhý víkend v srpnu se uskuteční tradiční Mistrovství Moravy
v dračích lodích.
Přejme všem pořadatelům těchto akcí hojnou návštěvnost
a hlavně ať jim vyjde počasí, to je vždy základ úspěchu.
Milovníkům dechovky, jak už tomu tradičně několik sezón je,
bude vyhrávat v Sirnatých lázních k poslechu i k tanci dechová
hudba Novovešťanka, vždy v určené neděle. Léto s dechovkou
v Sirnatých lázních začalo v měsíci červnu a bude trvat až do začátku září.
Vážení občané, byl bych rád, kdyby se veškeré plánované investiční, kulturní či sportovní akce zdařily, abychom na podzim mohli
říci – budiž léto pochváleno.
Stanislav Tureček
profil
www.onves.cz
Zpravodajství
Z jednání rady obce
Dne 17. 4. 2012 se konalo
35. zasedání rady
Rada vzala na vědomí:
a) oznámení Drážního úřadu Olomouc
o povolení změny stavby „Rekonstrukce zastávky Ostrožská Nová
Ves - Lázně a zastávky Zašová“ před
jejím dokončením spočívající v posunutí termínu dokončení stavby do
31.12.2012
b) oznámení o zahájení cyklistické sezóny 2012 na Baťově kanálu, které se
koná v sobotu 28. 4. 2012
c) oznámení ředitelky ZŠ Ostrožská
Nová Ves, že vyhlašuje z organizačních a technických důvodů v pondělí
7. 5. 2012 pro žáky školy ředitelské
volno
Rada schválila:
a) firmě PK Ossendorf, s.r.o. Brno
úhradu projektové práce (SO C102
a C105) objektů při opravě silnice
I/55 Ostrožská Nová Ves
b) podpis smlouvy o právu provést stavbu – „Oprava silnice I/55 Kunovice –
hranice okr. Hodonín“, kterou předložilo Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Správa Zlín
c) rozhodnutí Sdružení lázeňských míst
ČR o zvýšení členských poplatků na
obyvatele
d) rozdělení dotací pro sportovní, kulturní a společenské organizace v obci
pro rok 2012
Rada uložila:
a) předložit žádost firmě Ostrožsko, a.s.
Ostrožská Lhota o možnost využívání
panelové cesty (majetek společnosti)
po dobu opravy silnice I/55 i pro obyvatele Chylic
Dne 2. 5. 2012 se konalo
36. zasedání rady
Rada vzala na vědomí:
a) předložený záznam Státního okresního archivu Uherské Hradiště o provedené dohlídce stavu spisovny u Obce
Ostrožská Nová Ves
b) rozhodnutí Krajského úřadu ZK,
oddělení ochrany přírody a krajiny
o udělení výjimky pro zvláště chráněné druhy – luňák hnědý, luňák červený, orel mořský…za účelem kroužkování uvedených ptáků
c) oznámení Krajského úřadu ZK, že
jim byly předloženy dne 4. dubna
2012 požadavky k uplatnění návrhu
zadání Územního plánu Ostrožská
Nová Ves
Rada schválila:
a) změnu cen za poskytnutí služeb ke
Smlouvě o odběru obalových a dalších druhů odpadů, kterou předložila
firma Sběrné suroviny UH, s.r.o. Staré Město - změna výkupní ceny papíru a lepenky
www.onves.cz
profil
b) podpis nájemní smlouvy s f. MONTECO, s.r.o. Uh. Hradiště na pozemky par. č. 5071/1, 5072, 5073, 5071/4,
5071/5 v k.ú. Ostrožská Nová Ves od
data 1. 9. 2012
c) podpis nájemní smlouvy s f. Správa
železniční dopravní cesty, s. o., Praha
o nájmu pozemkových ploch – část
pozemků par. č. 4551/1, 4550, 4549,
4551/1v k.ú. Ostrožská Nová Ves za
účelem vybudování stavby „Silnice I/55
Kunovice – hranice okr. Hodonín“
Rada uložila:
a) pokračovat v jednání s firmou Best
Price Energy, o.p.s. Hodonín při hledání nejvhodnějšího dodavatele energií pro Obec Ostrožská Nová Ves
Dne 15. 5. 2012 se konalo
37. zasedání rady
Rada vzala na vědomí:
a) souhlas firmy E. ON ČR, s.r.o. Otrokovice s činností v ochranném pásmu
- přeložka podzemního vedení NN
„Místní komunikace Na Rolách 2“
b) potvrzení České spořitelny, a.s. Praha
o zániku zástavního práva k nemovitostem podle zaslaného seznamu pozemků
Rada schválila:
a) podpis smlouvy s f. E. ON, Distribuce, a.s. České Budějovice o zřízení
věcného břemene na přípojku NN na
Nivkách
b) podpis smlouvy s f. Best Price Energy, o.p.s., Hodonín o energetickém
poradenství a správě odběrných míst
a odběrných zařízení pro spotřebu
elektrické energie a zemního plynu
pro mateřskou školu, základní školu
a Obec Ostrožská Nová Ves
c) podpis smlouvy o dílo s f. PSVS, a.s.
Praha, závod Tlumačov na zhotovení opravy havárie kanalizace v silnici
I/55, ulice Dědina
d) podpis mandátní smlouvy s f. CB
s.r.o. Liberec na inženýrskou investiční činnost ve výstavbě na akci „Ostr.
Nová Ves - oprava kanalizace v silnici
I/55 ulice Dědina“
e) f. Venkov, stavební a obchodní společnost, s.r.o. Ostrožská Nová Ves cenový návrh na zhotovení chodníku ze
zámkové dlažby v ulici Dědina
Rada uložila:
a) vydat f. SB Projekt, s.r.o. Hodonín
stanovisko k projektové dokumentaci – průzkum podzemních vedení
a zařízení, stavba „Zrušení přejezdu
v km 96,563 (P7955) trati Kunovice
– Veselí nad Moravou“ o identifikaci
inženýrských sítí obce v obvodu plánované stavby
b) podle vzoru připravit provozní řád
hřišť v obci a vytvořit plán revizí hřišť
v obci
Dne 29. 5. 2012 se konalo
38. zasedání rady
Rada vzala na vědomí:
a) informaci Krajského úřadu, odbor
školství, mládeže a sportu o přípravách pořádání her VI. letní olympiády
dětí a mládeže ČR v roce 2013
b) oznámení Krajského úřadu, odboru
ŽP a zemědělství o zahájení řízení
k udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů –
čmeláka
c) rozhodnutí Ministerstva dopravy,
Praha o zamítnutí odvolání Města
Veselí nad Moravou proti povolení
Krajského úřadu ZK úplné uzavírky
silnice I/55 od 76,5 km po 86,3 km
Rada schválila:
a) postup a závěry konkurzní komise na
obsazení pracovního místa ředitele/
ředitelky Mateřské školy Ostrožská
Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvkové organizace v období
21. 3. - 28. 5. 2012
b) jmenování nové ředitelky Mateřské
školy Ostrožská Nová Ves, okres
Uherské Hradiště, příspěvkové organizace paní Hany Kocábové pro období 1. 7. 2012 – 30. 6. 2018
c) kronikářce obce Mgr. Vajdíkové
předložený zápis do kroniky Ostrožské Nové Vsi za rok 2011
d) pořízení kamerového systému pro
monitorování ulice Záhumení před
budovou bývalého kina
e) přistoupení k projektu „Putující kontejner“ Mikroregionu Ostrožsko a firmy Elektrowin, a.s. pro sběr elektrospotřebičů od občanů v červenci 2012
f) pořízení elektronického pasportu
místních komunikací od firmy MDP
GEO, s.r.o. Luhačovice
g) pravidla pro stanovení cen za nájem
pozemků ve vlastnictví Obce Ostrožská Nová Ves a pro stanovení cen za
nájem hrobových míst na veřejném
pohřebišti od 1. 1. 2013
Dne 6. 6. 2012 se konalo
39. zasedání rady
Rada schválila:
a) podpis smlouvy o dílo na akci „Ostrožská Nová Ves oprava kanalizace
v silnici I/55 ul. Dědina“ s firmou
PSVS, a.s. Praha, závod 06 Tlumačov
b) dodavatele Veřejné zakázky k akci
„Silnice I/55 Ostrožská Nová Ves,
průtah, SO C301 Kanalizace – průtahu“ firmu KKS s.r.o. Zlín
Rada uložila :
a) předat ředitelkám základní a mateřské školy nabídku Krajského úřadu
ZK, odbor ŽP na bezplatné měření
koncentrace radonu v předškolních
a školních zařízeních
3
Zpravodajství
b) předložit ke schválení na zasedání zastupitelstva obce doporučení rady na
jednorázové odepsání majetku obce
– stavební úpravy kotelny v Sirnatých
lázních Ostrožská Nová Ves s.r.o.
v roce 2000 - k termínu 1. 7. 2012
c) předložit ke schválení na zasedání
zastupitelstva obce materiál MěÚ
Uherské Hradiště „Zadání nového územního plánu obce Ostrožská
Nová Ves - vyhodnocení připomínkového řízení“
d) vyzvat firmu SVK, a.s. Uh. Hradiště,
která prováděla prořezávku náletových dřevin k úklidu klestí na soukromých pozemcích kolem komunikace
u vodárenského jezera
Dne 19. 6. 2012 se konalo
40. zasedání rady
Rada vzala na vědomí:
a) rozhodnutí Městského úřadu Uher-
ské Hradiště, odboru ŽP o zákazu
pohřbívání v části veřejného pohřebiště v Ostrožské Nové Vsi na pozemku par. č. 5910 v k. ú. Ostrožská Nová
Ves o rozměrech asi 22x19 m2
b) vyhodnocení připomínkového řízení
k Zadání územního plánu Ostr. Nová
Ves, zaslané z MěÚ Uh. Hradiště, odboru architektury, plánování a rozvoje
c) informaci SFŽP ČR, Praha, že projekt Obce „Revitalizace zeleně hřbitova v Ostrožské Nové Vsi“ nebyl
vybrán pro podporu z Operačního
programu životního prostředí
d) výroční zprávu Sirnatých lázní Ostrožská Nová Ves za rok 2011
Rada schválila:
a) podpis Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
pro stavbu „Inženýrské sítě lokalita
Nivky Ostr. Nová Ves“ – kanalizace a vodovod, který předložila firma
PROMONT UH, s.r.o. Bílovice
b) darovací smlouvu s firmou Kovovýroba Hoffmann, s.r.o. Ostr. Nová Ves
– dar firmy pro kulturní a sportovní
účely
c) cenovou nabídku na pořízení kamerového systému od firmy SITEL,
s.r.o. Brno
d) program a termín konání zasedání
zastupitelstva obce 26. 6. 2012
Rada uložila:
a) předat firmě SUDOP Brno, s.r.o. vyjádření Golfového klubu UH, s.r.o.
Ostr. Nová Ves k projektové dokumentaci „Zrušení přejezdu v km
96,563 (P7955) trati Kunovice – Veselí nad Moravou“
b) informovat občany o petici za záchranu českého léčebného lázeňství, kterou zaslal Svaz lázeňských míst ČR
-Malachtová-
Co se (ne)děje na opravě hlavní silnice
Na úplný úvod musím předeslat a znovu a znovu všem čtenářům připomenout, že oprava hlavní silnice v obci není akcí
zadanou, prováděnou ani financovanou z rozpočtu Obce Ostrožská Nová Ves. Proto jsou následující informace pouze zprostředkované z kontrolních dnů stavby, na které jsme za obec
zváni. Rovněž vaše dotazy a - mnohdy oprávněné - připomínky
k prováděné opravě nevyřešíme přímo v kompetenci obce, ale
můžeme je pomoci vyřešit zprostředkovaně. Předneseme je investorovi, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR nebo přímo
prováděcí firmě PSVS a.s., respektive ALPINE Bau a.s., která
má u nás na starost výstavbu mostu přes Chylický potok.
Most v Chylicích
Demolicí mostu přes Chylický potok se mělo v poslední dekádě dubna v podstatě s opravou začínat. Namísto toho se s jeho
částečnou, ale přesto většinovou, demolicí začalo až na konci
měsíce května. Důvodem měsíčního skluzu bylo především ne-
provedení přeložky sdělovacích kabelů smluvními partnery firmy O2 a dále problémy při přeložkách vodovodu a plynovodu.
4
Posledním důvodem, proč ještě nezačala výstavba nového mostu, je nepředání detailní prováděcí dokumentace stavby. Přesto
byla podle plánu zprovozněna obchůzí a výhradně pro cyklisty(!) objízdná trasa s provizorní lávkou z ulice Na Rybníčku.
To, že se na této trase objevují excesy typu „noční rallye“ anebo
průjezdy osobních aut, ovlivnit neumíme. Není v lidských silách,
aby Policie ČR stála 24 hodin denně a kontrolovala dodržování zákona. Ruku na srdce – mimozemšťané tudy přece nejezdí.
Jsou to jen a jen lidé. A rodičové – řidiči nezbývá než dodat:
„Příklady táhnou“.
Kanalizace
Po zahájení oprav se záhy objevil první vážný problém. Ačkoli se kanalizace v ulici Dědina od autoservisu pana Kumbára
po bývalou mlékárnu neměla vyměňovat, opak je pravdou. Po
provedení podrobného kamerového průzkumu se ukázalo, že
stará betonová kanalizace je tak říkajíc „po smrti“. Na mnoha
místech prosedlá, navázání nových dešťových vpustí ze silnice technicky nemožné. Velmi rychle byl vypracován projekt
nové stoky. Proběhlo výběrové řízení
a v průběhu měsíce června je výměna
kanalizace v tomto úseku dokončována.
Dlužno dodat, že částku 1,6 mil. Kč musíme uhradit z vlastního rozpočtu, protože kanalizace je v majetku i správě obce.
Oprava povrchu a odstávky vody
Co nepochybně zahýbalo žlučí většiny Chyličanů, byly zmatky kolem nutných odstávek vody a úplného zákazu
vjezdu na silnici v době provádění tzv.
recyklace za studena (technologický
postup při opravě povrchu). Dovolím si
kriticky i sebekriticky tvrdit, že tady selhalo, co mohlo. Od koordinace prací až
po informovanost občanů. Z podobných
důvodů jako obec v případě kanalizace
musela zasáhnout do stavby také společnost Slovácké vodárny a kanalizace a.s.
(SVK) při opravě vodovodních přípojek
ukončených v silnici. A to nejen v Ostrožské Nové Vsi - Chylicích, ale i v sousedním Uherském Ostrohu. Původní záměr odstavit hlavní řad
od ulice Dolní až do Uherského Ostrohu dostal malou trhlinu.
profil
www.onves.cz
Zpravodajství
Při poklesu tlaku vody v hlavním
potrubí u silnice přestala téct voda
i v přilehlých ulicích (např. Krajiny
a Chříb). Bohužel s takovým scénářem na SVK asi nikdo nepočítal,
takže ani nemohl být v těchto ulicích
vyhlášen. Naštěstí odstávka netrvala
dlouho. K dovršení všeho při demolici mostu „někdo“ přerušil kabel místního rozhlasu do Chylic, takže ani
hlášení obecního rozhlasu o odstávkách vody nebo zákazu vjezdu a zábranách na silnici nikdo neslyšel…
Navíc zmatky kolem dopravního značení a dočasného povolení vjezdu na
soukromou cestu kolem rybníka Gramance připomínaly známou pohádku
s výrokem „odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, co jsem slíbil.“
Povolení vjezdu (průjezdu)
Mnozí z vás se na obec stále obracejí se žádostí o povolení
vjezdu do staveniště (č. 2) a často i o povolení průjezdu celou
stavbou (č. 4). Těm, kdo bydlí nebo mají sídlo firmy anebo garážují auta v sousedství stavby, obec vydala a v odůvodněných
případech ještě vydá povolení vjezdu do staveniště č. 2. Na to
má zplnomocnění od prováděcí firmy. Kompetence na vydávání povolení k průjezdu stavbou (č. 4) obec nemá ani neměla.
Tato pravomoc je plně v rukách prováděcí firmy. Obec neumí
ani zprostředkovat vydání takového povolení. Podle původních
propozic toto povolení mělo být vydáno pouze vozidlům stavby,
IZS, linkovým autobusům a vozidlům provádějícím svoz odpadů. Jaká je skutečnost, víte nejlépe sami.
Chceme věřit, že červnovými zádrhely si stavba své slabší
chvíle vybrala. Jsme totiž neustále ubezpečováni, že přes uvedené potíže s mostem a kanalizací, při současném nasazení lidí
a techniky, nutných technologických přestávkách bude stavba
do plánovaného termínu – tedy 31. 10. 2012 – dokončena.
-PB-
Opravy a investice aneb Co v obci ještě letos plánujeme
Dokončení z loňska
Už loni začaly dvě akce podporované dotacemi z EU. Je to
obnova zeleně v ulicích Dědina a Kunovská a projekt „Oživujeme venkovská stavení“. Obě jmenované akce budou dokončeny
v září letošního roku. U prvně jmenovaného se ještě trošku potýkáme s definitivním umístěním odpočinkových laviček. Věříme, že s občany ulice Dědina společně najdeme řešení a výtky
domácích i hostů, že si nemají při procházkách kde odpočinout,
budou minulostí.
Druhý projekt rovněž postupuje podle naplánovaného harmonogramu. Jsme v kontaktu s místními spolky a sdruženími,
které budou dvojdomek užívat. Otevíracím programem by zde
měla být malá tržnice venkovských produktů plánovaná do období kolem Svatováclavských hodů.
Loni byla postavena první část prodloužení místní komunikace Za Kostelem. Letos bychom měli dokončit zbylou část, zokruhování s ulicí Na Rolách včetně přeložky kabelového vedení
nízkého napětí.
Okolí hlavní silnice
Jak jsme uvedli na jiném místě, hlavní silnice přes obec opravuje státní organizace ŘSD ČR. Na nás zbude úprava jejího nejbližšího okolí. Tedy osvětlení obnovených přechodů pro chodce
(Chylice a hotel U Lázní) a především chodníky. Letos o prázdninách bychom měli začít s opravou chodníků v ulici Osvobození (po obou stranách na konci obce směrem do Uh. Ostrohu),
kolem chylické autobusové zastávky a také v zatáčce ulice Dědina (od č. p. 1 po bývalou mlékárnu). Do oprav chodníků letos
budeme investovat přes 2,5 mil. Kč.
Silnice I/55 v centru obce
Podle zdrojů z ŘSD ČR by skutečně o prázdninách či těsně
po nich měla začít oprava zbylé části hlavní silnice z centra po
konec obce v ulici Kunovská. Co však začne určitě, je výměna
kanalizace v části od HAMI-baru až do ulice Kunovská. Nejslo-
www.onves.cz
profil
žitější bude stavba v místě křižovatky ulic Kunovská, Nádražní
a Padělky. V těchto dnech dokončujeme přípravu prováděcí
smlouvy a po svátcích v červenci se stavba rozeběhne. Tady jsou
celkové náklady vyčísleny na 5 mil. Kč. V souvislosti s opravou
silnice v centru musíme ještě zabezpečit osvětlení čtyř přechodů pro chodce a přeložku vodovodní šachty na hlavním řadu
u obecního úřadu.
Místní komunikace
Vzhledem k pokračující výstavbě v ulici Luční s největší
pravděpodobností otevřeme letos stavbu místní komunikace.
Alespoň pro terénní úpravy a její provizorní zpevnění drceným
kamenivem mezi obrubami.
Nová knihovna
Po uzavření veřejné soutěže na objemovou studii a projekt
nové knihovny rada rozhodla tuto akci z finančních důvodů
pozastavit. Připadalo nám nerozumné investovat velké finanční prostředky pouze na samotnou budovu knihovny a nevyužít
vlastnictví pozemku a blízkou, málo využívanou budovu kina.
Proto zastupitelstvo schválilo vypracování studie celého prostoru od ulice Záhumení po ulici Dědina pro budovy nového
obecního úřadu i knihovny společně. Chceme využít k tomuto
účelu i budovu bývalého kina (pošta pochopitelně zůstane zachována). Tímto úkolem byla pověřena vítězná firma z původní
architektonické soutěže. Věříme, že do konce letošního roku
bude na stole nová zástavbová studie, kterou bude dále možné
rozpracovat do realizačního projektu, a budeme také znát odborný odhad finančních potřeb.
Přestože máme do konce letošního roku naplánováno mnoho finančně náročných oprav a investic, jsme na ně připraveni.
Z části využijeme prostředků „naspořených“ z předešlých let,
z části využijeme dotační prostředky EU i prostředky z výsledku
hospodaření Sirnatých lázní. Byť se nevyhneme překlenovacímu
úvěru, měli bychom tento bez problémů splatit nejpozději do
-PBpoloviny roku 2014.
5
ŠKOLA
Výlet MŠ do Aerotechniku
Pozdě, ale přece. Netradiční oslava MDD se musela, vzhledem k nepříznivému počasí, posunout až na 19. června. Ale kdo
si počká, ten se dočká. Stálo to za to. Za krásného letního počasí se naše školka vydala na poznávací výlet do Aerotechniku
v Kunovicích. Malé děti jely vlakem a s dětmi předškolními jsme
tento výlet pojali netradičně, a to formou cyklovýletu. Všechny
děti prokázaly velkou fyzickou zdatnost a jejich nadšení z prohlídky letadel nám všem udělalo velkou radost. Před odjezdem
se děti ještě vydováděly na hřišti v OK-baru, kde dostaly sladkou
studenou odměnu.
Poděkování patří nejen všem pracovnicím MŠ, ale také paní
učitelce Fojtové, která se s námi, jako pedagogický doprovod,
vydala na cyklovýlet.
Kateřina Kusáková
Mezinárodní den dětí ve školce
Děti a učitelky z mateřské školy děkují manželům Bujákovým, firmě PKB, zelenině Hanka, panu vedoucímu potravin
6
Jednota a obecnímu úřadu za poskytnutí sladkostí dětem při
příležitosti MDD.
Hana Kocábová
profil
www.onves.cz
ŠKOLA
Výlet do skanzenu
Letošní výlet naší mateřské školy byl vyvrcholením celoročního ekologického projektu, jehož aktivity provázely děti po
celý tento školní rok.
Vydali jsme se do muzea v přírodě v nedaleké Strážnici. Děti
se pod vedením odborných průvodců seznámily nejen s obyd-
lím a životem svých předků, ale dozvěděly se také mnohé o tom,
jak si dříve děti hrály a jak jejich rodiče těžce pracovali. Vraceli
jsme se tak domů plni dojmů, nových zážitků a poznatků z historie našeho kraje.
Kateřina Kusáková
PODĚKOVÁNÍ
Děti ze třídy Kuřátek děkují za pohostinství a poskytnutí vlastních zahrad k jejich hře rodině Šimonka Svobody, Zdenečka
a Aničky Kročových, Ivanky Řiháčkové a Adrianky Lučné. Zároveň děkujeme holubáři panu Hruškovi za ukázku chovu poštovních holubů.
Hana Kocábová
Útulek pro zvířata v nouzi Zlín - Vršava
Ve čtvrtek 17. 5. 2012 se uskutečnil „výlet“, jehož cílem bylo
předat finanční příspěvek vybraný naší školou pro Útulek pro
zvířata v nouzi ve Zlíně - Vršavě. Tohoto „výletu“ se zúčastnili
zástupci žáků ze 2. - 9. třídy pod vedením paní učitelky Renaty
Němcové. Do Zlína jsme se dopravili autobusem a pak jsme
ještě pokračovali trolejbusem na konečnou zastávku Zlín - Vršava. Při příchodu do areálu útulku nás jako první přivítali 3
vlčí špici a provozovatelka útulku, které jsme předali finanční
příspěvek v hodnotě 3 800 Kč. Pracovnice útulku nás provedla
areálem a ukázala nám oddělení pro nové psy (tzv. karanténu),
klasické kotce a na závěr pavilon koček. Tento útulek dostává
od státu pouze finance určené pro 80 psů, ale v nynější době zde
mají přes 100 psů a finance nestačí, proto se naše škola rozhodla pomoci. Abychom aspoň nějakým psům udělali ještě větší
radost, vzali jsme si 2 psy na procházku. Tito psi se jmenovali
Mališ a Rony. Zhruba po půl hodině jsme se vrátili zpět do útulku, posvačili a odebrali se na cestu domů. Celou tuto školní akci
pořádal a podporoval školní parlament.
Darja Nožičková a Michal Knedlík, 9.třída
www.onves.cz
profil
7
ŠKOLA
Naše škola v Londýně – zápisky cestovatelek
28. – 29. 5. 2012- Pondělí - Úterý
Od školy jsme vyjížděli v 9.00. Jeli jsme mikrobusem do
Kroměříže, kde jsme nabrali základní školu a přesedli jsme na
(velký)cestovní autobus. Od Kroměříže jsme jeli až do Odolene
Vody (kousek od Prahy), kde jsme vyzvedli další školu, tentokrát
střední školu letecké a výpočetní techniky. Pak jsme jeli dlouhou
cestu přes Německo, Nizozemí, Belgii a Francii. Ve Francii jsme
vjeli na trajekt a jeli jsme cca 2hodiny. Vystoupili jsme v Anglii
mezi 7. a 8. hodinou ráno. Odtud jsme jeli do Londýna, kde
jsme celý den chodili. Navštívili jsme muzeum Madam Tussaud,
Oxford Street. Viděli jsme Big Ben, TheHouses of Parliament,
London Eye a další. Pak jsme přijeli na stanoviště, odkud si nás
odvezly rodiny.
30. 5. 2012- Středa
Ráno jsme posnídali a vyrazili k autobusu, u kterého jsme
měli sraz jako každý den v 8 hodin. Nasedli jsme a čekala nás
tříhodinová cesta autobusem na Stonehenge. Cesta byla dlouhá, ale aspoň jsme se prospali a nabrali síly. :-) Na místě jsme
se domluvili na setkání u autobusu po prohlídce a vyrazili jsme
projít okruh kolem nejslavnější megalitické památky v Evropě.
Památka byla postavena v několika fázích asi od roku 3OO př.
n. l. Stonehenge má prstencové uspořádání, které souvisí se
sluncem a měnícími se ročními obdobími. Jeho stavitelé byli
druidové, kteří pro stavbu památky ovládali matematiku a také
astronomii. Po Stonegenge jsme nasedli do autobusu a jeli do
města Salisbury, vzdáleného 9 kilometrů, které bylo založeno
v roce 1220 a kde stojí gotická katedrála a chvála rané anglické
gotiky katedrála Panny Marie, která byla založena v roce 1258.
Prohlídka byla ohromující a taky jsme uvnitř katedrály mohli
vidět ukázky všelijakých uměleckých směrů. Po prohlídce katedrály jsme měli rozchod a po rozchodu jeli do Winchesteru, které
bylo významným sídlem anglosaských králu. Tam jsme měli šanci vidět pouze dochovanou část jednoho z prvních postavených
hradů v Anglii, který se nazývá Great Hall (Hlavní sál). Uvnitř
je legendární kulatý stůl, jeho příběh tvoří zčásti historie a zčásti
mýty. Kulatý stůl nechal zhotovit král Artuš, v kulatém tvaru
proto, aby si žádný z rytířů nemohl nárokovat přednostní právo.
Stůl nechal údajně vyrobit mág Merlin, ve skutečnosti pochází
ze 13. století. Po prohlídce Great Hall jsme dostali zase rozchod,
abychom si prohlédli Winchester. Po rozchodu jsme nasedli do
autobusu a jeli dlouhou cestu zpět do Catfordu, kde si nás naše
rodiny rozebrali domů. Tento den byl pojat velmi historickou
formou a taky velmi zajímavou. Celkový dojem ze dne je velmi
dobrý.
31. 5. 2012- Čtvrtek
Přijeli jsme k autobusu v 8 hodin ráno a s ním jsme dojeli
do Imperial War Museum v Duxfordu, což je největší letecké
muzeum v Evropě, které se stalo jednou z prvních základen tehdejšího Královského leteckého sboru. V září 1918 na něm cvičili
piloti jen před měsícem založené Royal Air Force, prvních zcela
nezávislých leteckých vojenských sil na světě. Během invaze do
Normandie bylo letiště v Duxfordu základnou pro americkou
78. stíhací skupinu. Imperial War Museum je přední evropské
letecké muzeum, které se může pyšnit jednou z nejlepších kolekcí tanků, válečných vozidel a námořních exponátů v zemi.
Odpoledne jsme dorazili do Cambridge, s průvodcem jsme prošli historické centrum města a navštívili jednu z kolejí: King´s
College s přilehlou kaplí, Corpus Christi College, Queen´s College, Magdalen College atd. Potom jsme si udělali procházku
přes Backs-parky podél řeky Cam, od které je odvozen název
města. Jako každý den jsme měli rozchod, ve kterém jsme se
věnovali převážně nakupování. Po nákupech jsme se vrátili k rodinám, a to přibližně v 8 hodin večer.
King´s College
Královská kolej byla založena Jindřichem VI.
v roce 1441. Kaple, jeden z nejvýznamnějších příkladů pozdní anglické středověké architektury, se
začala stavět o pět let později. Sám Jindřich VI.
rozhodl, že by měla být dominantou města, a vydal
instrukce ohledně jejích rozměrů: délka 88 m, šířka 12 m, výška 29 m.
1. 6. 2012 - Pátek
V pátek ráno jsme museli vstávat o něco dřív
a vzít si všechna zavazadla, rozloučit se s rodinou
a jít na autobus, který nás pak zavezl do centra
Londýna. Po cestě do Tower of London jsme měli
štěstí a mohli zahlédnout, jak se Tower Bridge zvedal, když projížděla obrovská loď. Když jsme se
konečně dostali všemožnou dopravou do Tower of
London, tak jsem dostali dvě hodiny na rozchod
a mohli jsme si prohlédnout a projít například The
8
profil
www.onves.cz
ŠKOLA
Fusilier´s Museum, Royal Beasts, ScaffoldSite, Tortureatthe
Tower, The Bloody Tower, Traitors´ Gate, Medieval Palace and
Wall Walks, White Tower a další, ale hlavně Crown Jewels, kde
jsme si mohli prohlédnout všechny korunovační klenoty a různé
zlaté a vzácné šperky a nádobí a také jsme se podívali na korunovaci královny Alžběty II. Po prohlídce jsme se všichni sešli,
chvilku si odpočinuli a následně jsem jeli dvoupatrovým autobusem na náměstí Piccadilly Circus a následně jsme se prošli
čínskou čtvrtí a měli jsme zase chvíli rozchod. Ve volném čase
jsme se dívali na různé kouzelníky na ulicích, nakupovali jsme
a kochali se nádhernou anglickou výzdobou. Dále jsme pokračovali v cestě podzemkou, nadzemkou a vším možným, až jsme
se dostali na nultý poledník, kde nám začalo trošku poprchat,
nafotili se a šli čekat na autobus. A dalších 25 hodin jsme cestovali domů, kam se nikomu nechtělo, protože jsme se v Londýně
měli opravdu krásně.
2. 6. 2012 –Sobota – den návratu
Závěr: cesta, dojmy a lásky
Pro některé bylo velkým zklamáním, když jsme se cestou
museli dívat na vánoční pohádku Popelku. Někoho zase potě-
šila cesta tam a zpáteční cesta, kde si někteří našli kamarády
z letecké školy, ale taky z Kroměříže. Některá děvčata nebyla
ráda, když se loučila. Ale asi nejvíce se nám líbila cesta trajektem. Když jsme jeli tam, stihli jsme východ slunce, který se
nám strašně líbil. Velice jsme byli nadšení z anglických červených telefonních budek a červených doubledeckerů/autobusů.
Ale nevyrovná se to tomu, co jsme zažili v rodinách. Někteří
byli ubytovaní u černochů, což bylo nezvyklé a nakonec velice
příjemné. Někteří v rodinách měli anglickou snídani jako vajíčka, slaninu, toasty. Avšak většina se musela spokojit například
s pizzou, těstovinami nebo hamburgerem. A někteří měli zase
tu čest ochutnat typické anglické jídlo Fish and Chips. Na konci
výletu se někteří těšili domů a někteří zase říkali, že by se tzv.
z fleku vrátili zpět, někteří za památkami, ale někteří spíše za zájezdními láskami. Když to vyjde, tak možná příští rok pojedeme
do Paříže a uvidíme, jestli ty lásky přes rok vydrží. V Londýně
se nám všem moc líbilo a jsme rádi, že nás tam paní učitelka
Křiváková vzala. Děkujeme.
Hana Kupcová, Tereza Hůsková,
Kamila Žajdlíková, Michaela Makarenková
Ocenění Kateřiny Pjajčíkové
Již po jedenácté se 14. června 2012 konalo „Ocenění žáků
Zlínského kraje za mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti
nebo za mimořádný čin“. Na toto ocenění bylo letos nominováno 49 žáků základních a středních škol Zlínského kraje, kteří
jsou úspěšní ve sportu, umělecké či rukodělné oblasti, studenti s talentem pro vědeckou činnost. Naše škola navrhla žákyni
9. ročníku Katku Pjajčíkovou, která po celou dobu školní docházky dosahuje výborných studijních výsledků a navíc se mimo
školu věnuje kanoistice, ve které získává medailová umístění na
mistrovství republiky. Letos se nominovala do juniorské reprezentace na mistrovství Evropy do Portugalska. Katka byla vybrána mezi 29 oceněných studentů a převzala na zámku ve Vsetíně
z rukou hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka a krajského radního pro oblast školství Josefa Slováka pamětní list
a cenu. Katce gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v osobním
i profesním životě.
Alena Horáková
Poděkování
Ředitelka základní školy Mgr. Alena Horáková děkuje firmě Jokova za bezplatné práce na údržbě školy, také firmě Palubky
Knedlík za drobné výrobky a materiál poskytnutý k údržbě školy a paní Lagové a Majíčkové z DPS, které darovaly škole květinovou výzdobu. Nemenší dík patří všem firmám a občanům, kteří poskytli i drobné finanční dary, jež přispěly k rozvoji školy.
Děkujeme za spolupráci a vstřícnost.
Maf
www.onves.cz
profil
9
ŠKOLA
Finální setkání v rámci projektu Comenius
Projekt COMENIUS končí
Naše škola se ve školním roce 2010/2011 a ve školním roce
2011/2012 zapojila do projektu Comenius – partnerství škol.
Po celé dva roky jsme pracovali na tématech, která byla zaměřena na ekologii, protože název našeho projektu je Uvědomělé děti = Zdravý svět.
Protože se pomalu blíží konec školního roku, blíží se i konec našeho projektu. Věříme, že ukončení projektu neznamená
ukončení našeho přátelství. Nové zkušenosti, znalosti, vědomosti a především vzpomínky na společně prožité chvíle a přátelství, která vznikla, si poneseme s sebou do dalšího života.
Poslední setkání našich a slovinských dětí i pedagogů se
uskutečnílo v týdnu od 11. do 15. června 2012.
V pondělí dorazila slovinská výprava na nádraží do Starého
Města. Letos naši školu navštívilo 6 dětí a 2 paní učitelky. Paní
učitelku Natalii, která si užívá krásných chvil mateřské dovolené, zastoupila paní učitelka Sabina Volovšek a druhou paní
učitelkou byla Dušanka Berce, která nás navštívila již v loňském
roce.
Poté jsme se přesunuli do školy v Ostrožské Nové Vsi, kde
byly děti rozděleny do rodin.
Všem rodinám, které poskytly ubytování, moc děkujeme.
V úterý 12. června 2012 pro děti naplánován zájezd. Loni
jsme v rámci programu navštívili Prahu, letos bychom chtěli
zúročit naše znalosti němčiny (protože němčina je jazykem našeho projektu) a vyrazit je vyzkoušet i v reálu, a tak naše cesta
mířila tentokrát do Vídně. Hlavním programem byla návštěva
ZOO v Schönbrunnu. Čekala nás nejen prohlídka zahrady, ale
také hodinový výukový program v německém jazyce. Téma přednášky bylo opět zaměřeno na ekologii. Kromě tohoto výukového programu nás čekala i prohlídka města a všech významných
památek a velkým lákadlem byla i návštěva zábavního parku
Prater.
Do Vídně s námi jely nejen děti, které pracovaly na projektu
už loni, ale nabídku dostali i ostatní žáci, kteří se učí německy,
tedy žáci 7. a 8. ročníku, kteří už mají docela slušné znalosti jazyka a mohli si je vyzkoušet v praxi.
Program dalších dnů byl připraven v ekologickém centru
Veronica v Hostětíně. Sem odjela skupina projektových dětí ve
středu 13. června a zůstala až do pátku 15. 6.
Po návratu z Hostětína, v pátek dopoledne, jsme se ve ško-
10
le s našimi hosty rozloučili. Proběhlo slavnostní předání knihy,
která je výstupním produktem projektu, a která naši práci na
projektu přehledně mapuje a je doplněna spoustou krásných fotografií, které byly pořízeny během dvou let našeho společného
setkávání. Projekt jsme tímto ukončili. Naši hosté odjeli v pátek
před obědem.
V následujících odstavcích vám přiblížíme náš celý pracovní
týden.
Den první - 11. 6. 2012
V pondělí v podvečerních hodinách přijela výprava slovinských žáků do Ostrožské Nové Vsi. Tentokrát jsou to čtyři děvčata a dva chlapci v doprovodu paní učitelky Sabiny a Dušky. Po
srdečném přivítání a objetí si naše hostitelské rodiny převzaly
své hosty, kteří se po dlouhých devíti hodinách cesty těšili na
odpočinek. Pár vytrvalců vyrazilo ještě do ulic vesnice. Znovu
děkujeme všem rodinám za poskytnutí ubytování.
Den druhý - 12. 6. 2012
Celodenní výlet do Vídně
První společnou akcí výměnného pobytu byla návštěva rakouské metropole. Od školy jsme odjížděli v sedm hodin ráno
a už po pár ujetých kilometrech, kdy autobus rozrážel provazy
deště, to vypadalo, že naši původně plánovanou pěší prohlíd-
ku Vídní změníme nakonec na okružní jízdu hlavním městem
a s památkami se seznámíme pouze přes okna autobusu. Vídeň
však překvapila a přivítala nás jasným modrým nebem. Prohlídku města jsme začali u vídeňského parlamentu. Vídeňská radnice, hradní divadlo, státní opera, náměstí Marie Terezie, obě
muzea na tomto náměstí, hrad Hofburg apod. je jen část památek a významných budov, které jsme cestou viděli. První část,
prohlídku centra, jsme zakončili na náměstí svatého Štěpána. Ti
nejodvážnější dokonce vystoupali 347 schodů jižní věže chrámu
svatého Štěpána. Odměnou jim byl krásný výhled na celé město, jehož dominantou je známé vídeňské obří kolo. Po krátkém
rozchodu, kdy měly děti příležitost ochutnat vídeňské speciality
(této možnosti však většina z nich nevyužila a zamířila do jimi
oblíbeného Mc Donaldu), jsme se metrem přesunuli do Schönbrunnu. Tady jsme nejdříve navštívili zoologickou zahradu, kde
jsme měli předem domluvený výukový program. Tato ZOO je
nejstarší zoologickou zahradou na světě. Prohlídka v němčině
profil
www.onves.cz
ŠKOLA
trvala asi 1 hodinu a z reakcí dětí bylo znát, že větší části výkladu
porozuměly. Nádherné slunečné počasí přímo vybízelo k procházce krásnou zámeckou zahradou.
K dalšímu významnému symbolu Vídně, kterým je Hundertwasserhaus, jsme se tentokrát přepravili tramvají.
Posledním bodem programu, ke kterému se děti nejvíce upínaly a na který se celý den těšily, byla návštěva zábavného parku
Prater, kam jsme dorazili krátce před sedmou hodinou večerní.
Z dětí jako zázrakem opadla veškerá únava. O půl deváté nás
přímo před branami parku vyzvedl náš autobus a vyrazili jsme
zpět k domovu. Stejně jako ráno, tak i při zpáteční cestě nás
doprovázela silná průtrž mračen, díky níž jsme přijeli asi s hodinovým zpožděním oproti původně předpokládanému návratu.
Do postelí jsme tak uléhali až kolem půlnoci.
Den třetí a čtvrtý - 13. a 14. 6. 2012
Ekopobyt Hostětín
Déšť, který nás provázel celou cestu z Vídně, nás přivítal
i do středečního dne. Další naplánovanou akcí byl dvoudenní
pobyt v ekoinstitutu Veronica v Hostětíně. Na toto centrum
jsme se obrátili, protože se tu na jednom místě nachází všechno, čemu jsme se po celé dva roky trvání našeho projektu věnovali. Celá vesnice funguje na principu využívání obnovitelných
zdrojů energie. Vsadili jsme na to „nej“ v okolí. Chtěli jsme zde
zúročit všechny teoretické znalosti, které jsme za dobu trvání
projektu získali. Pro žáky byl naplánován celodenní program,
většinou šlo o aktivity s eko-tématikou. První den jsme se seznámili s chodem a principem fungování celého centra. Novým
pojmem byl pro nás termín pasivní dům, ve kterém se centrum
nachází, a v němž probíhala větší část programu a v němž jsme
zároveň bydleli. Po této úvodní teoretické části jsme vyrazili i do
terénu, bohužel jsme byli omezeni velmi nepříznivým počasím,
a tak jsme se vypravili pouze na prohlídku šetrného veřejného
osvětlení, výtopny na biomasu a místní vyhlášené moštárny. Původně plánovaný večerní program byl díky silnému a vytrvalému
dešti nahrazen promítáním filmu The Age of Stupid, ale i ten
byl zrušen díky technickým nedostatkům. Děti tak mohly dospat
spánkový deficit minulého dne.
Další den jsme zahájili programem na téma tradiční řemesla.
Po teoretickém kvízu a praktickém úkolu, kdy měli žáci hádat,
k čemu se používaly předměty, které našim předkům sloužily
v každodenním životě a mnohdy i ke zdroji jejich obživy. Dopoledne bylo zakončeno workshopem Práce s ovčí vlnou, kdy si
žáci pod odborným vedením vyráběli včelky a míčky.
Z ohlasu a reakcí dětí bylo zřejmé, že připravený program
a aktivity mají spíše tlumicí účinek a jejich zájem o tato témata
spíše odrazuje než aktivizuje. Situaci bylo třeba změnit. Nahrálo
nám dokonce i počasí, a tak jsme místo plánovaného programu
živá zahrada vyrazili do nedalekých Luhačovic. Ochutnali jsme
zdejší léčivé prameny a prošli jsme kolonádu i centrum tohoto
krásného lázeňského města. Strávili jsme zde příjemné odpoledne.
Večerní program byl opět v režii centra. Tentokrát vyrazili
žáci ve smíšených trojicích a s leteckým snímkem vesnice v ruce
do terénu. Jejich orientační znalosti a teoretické vědomosti
z oblasti ekologie prověřil naplánovaný orientační běh. Po trochu zmateném, nakonec ale zdárném dosažení cíle čekala na
děti v místní sušírně ovoce drobná sladká odměna. Tímto byl
celý program ukončen.
Co napsat závěrem?
Kladně bychom chtěli zhodnotit úroveň ubytování a výbornou stravu. Naše očekávání, co se týče náplně programu, metod
a forem, jakým byl prezentován, však nebyla bohužel naplněna.
Velkou pochvalu si zaslouží všichni žáci, kteří i přes to všechno
ochotně spolupracovali a své zklamání nedávali nijak nevhodným způsobem najevo. Pobyt si užili jako kamarádi. Nesmíme
opomenout ani jazykový přínos tohoto pobytu. Spoustu věcí
bylo potřeba přeložit. Všichni si věděli většinou rady, použili
všech jazyků, které znají, mnohdy pomohly i ruce a nohy.
Každá zkušenost je obohacující …
Pátý den nastal čas ukončení celého dvouletého projektu
a také čas loučení. Doufáme, že kromě jazykových a ekologických zkušeností zůstanou mezi dětmi trvalá přátelství.
Adéla Botková, Pavla Páčová
Školní výlet druháků
V rámci poznávání regionu cestovali
15. 6. žáci druhého ročníku ZŠ na exkurzi
do bývalého okresního města Uherského
Hradiště. Prvním bodem byla historie města. Děti zaujalo vyprávění o vzniku města a jeho pojmenování, dále o městských
hradbách, kašně a „morovém sloupu“ na
Mariánském náměstí. Po občerstvení zmrzlinou a svačině jsme se všichni společně vydali do domu kultury, kde nás čekalo představení, které bylo součástí kouzelnického
festivalu. Několik kouzelníků předvedlo své
umění a žáci z různých škol společně s námi
nadšeně tleskali. Pak jsme doplnili síly na
dětském hřišti a pokračovali jsme na oddělení Hasičů v Uh. Hradišti. Děti byly přímo nadšené výkladem
i praktickými ukázkami hasičské techniky. Vše bylo završeno
www.onves.cz
profil
projížďkou v hasičském autě.Protože nám přálo i počasí, můžeme říct, že to byl velmi vydařený den.
Jitka Šilhavá
11
SPOLKY V OBCI
Mladí hasiči nezahálejí
První březnový pátek odjelo 10 členů našeho Kolektivu mladých hasičů do Starého Města, kde opět plnili zkoušky odznaků
odbornosti mladých hasičů. Měli jsme za cíl získat celkem 4x odznak odbornosti preventista, 5x odznak strojník a 1x odznak cvičitel. Do Starého Města se sjelo 66 dětí z celého okresu Uherské
Hradiště. Může nás těšit, že naši mladí hasiči se na zkoušky svědomitě připravili a všechny odznaky odborností získali.
Odbornosti splnili tito členové:
Preventista – Darja Nožičková, Radek Peprníček, Tereza Turecká, Tomáš Turecký
Strojník – Karel Denkocy, Jan Falešník, Ondřej Konečný, Radim Křivák, Klára Zmeškalová
Cvičitel – Vojtěch Jurásek
V sobotu 24. března přijal a ocenil starosta Obce Ostrožská
Nová Ves pan Stanislav Tureček v obřadní síni obecního úřadu
mladé sportovce a talenty. Mezi nimi nechyběli ani mladí hasiči
Denisa Peprníčková a Vojtěch Jurásek. Vážíme si toho, že vedení obce podporuje mladé aktivní členy oddílů a organizací.
Krátkou charakteristiku oceněných mladých hasičů si můžete
přečíst v tomto článku.
12
Denisa Peprníčková je členkou
kolektivu mladých
hasičů od 1. 1.
2007. Dlouhodobě patří do úzké
skupiny nejaktivnějších členů v kategorii
mladších
žáků. Nejlepších
výsledků dosáhli
mladší žáci v minulém roce, kdy ze 14
soutěží vybojovali
celkem 6x 3. místo
a 1x 2. místo. Díky
těmto výsledkům
obsadili ve Velké ceně okresu Uherské Hradiště 3. místo v celkovém součtu. Velmi cenné bylo 3. místo v celoroční hře Plamen a také 3. místo na krajské soutěži “O pohár ředitelky HZS
Zlínského kraje” v obci Hovězí na Vsetínsku, kam postoupila tři
nejlepší družstva z každého okresu našeho kraje.
Vojtěch Jurásek je členem kolektivu mladých hasičů od 1. 6.
2008. Svým zápalem a poctivostí jak v docházce, tak ve svých
výkonech patří k hlavním oporám družstva starších žáků. V loňském roce se podílel na nejlepším výsledku v kategorii starších
žáků, kterým bylo 3. místo v soutěži “O pohár starosty obce
Šumice”. Díky své snaze a vědomostem je nositelem nejvyššího
odznaku odbornosti v našem kolektivu mladých hasičů, a to odznaku odbornosti cvičitel.
V sobotu 9. června 2012 se na fotbalovém hřišti v Ostrožské
Nové Vsi konal II. ročník soutěže mladých hasičů „O pohár starosty obce“. Do soutěže se zapojilo celkem osm družstev mladších žáků a devět družstev starších žáků. I přes nepřízeň počasí,
která komplikovala závodníkům sportovní zápolení, se soutěž
vydařila a přilákala diváky. Našim družstvům se bohužel nepodařilo dosáhnout na medailové pozice. Mladší žáci obsadili 4.
místo a starší žáci se umístili na sedmém místě. Za statečný výkon jim děkujeme a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.
Děkujeme také starostovi obce za podporu mladých hasičů.
Růžena Hlůšková
profil
www.onves.cz
SPOLKY V OBCI
Obrovský požár pustošil Moravskou Saharu
Nejrozsáhlejší požár, který zasáhl Česko v posledních 15 letech - těmito slovy média informovala občany České republiky
o velkém požáru v oblasti tzv. Moravské Sahary na Hodonínsku, který vypukl 24. května 2012. Oheň postupně zasáhl stovky
hektarů a šířil se ze čtyř míst v oblasti mezi Bzencem, Strážnicí
a Ratíškovicemi na Hodonínsku. Zásah byl mimořádně složitý.
Hasiči museli dovážet vodu z velké dálky, bojovali s doutnajícími kořeny stromů. Boj s ohněm ztěžoval vítr a nepřístupný
terén, voda musela být k požáru dopravována kyvadlově. Platil
nejvyšší stupeň požárního poplachu - zvláštní. Stoupající dým
bylo možné pozorovat z dvacetikilometrové vzdálenosti. Po-
hektarů lesa, s ohněm bojovalo přes 30 hasičských jednotek,
vrtulníky a letadlo
• 24. května 2012 – požár u Bzence postihl území 200 hektarů,
desetkrát větší než kterýkoli z předchozích ohňů
žár zachvátil porost dlouhý čtyři a široký jeden kilometr, zuřil
v jedné z nejvyprahlejších oblastí republiky nazývané Moravská
Sahara. Jde o lokalitu podobnou skutečné poušti, která se rozkládá na sto hektarech. Tvoří ji duny navátých písků. Aby se co
nejvíce ztížilo jejich rozšiřování, byl na okrajích před desetiletími vysázen les. Právě jeho značná část byla nyní v ohni. Od
čtvrtečního večera 24. května se na místě vystřídalo přes 1000
hasičů a celkem 205 jednotek. Na místě hasily také dva vrtulníky
Letecké služby PČR a 1 armádní vrtulník, dále byla nasazena 3
letadla Letecké hasičské služby a tank SPOT 55 ze Záchranného útvaru v Hlučíně.
Mezi prvními (24. května v 17:27) byla na místo povolána
naše zásahová jednotka s vozidlem Tatra. Naši hasiči zasahovali ve velmi složitých podmínkách až do brzkých ranních hodin
do pátku 25. května. Poté byli vystřídáni a znovu se do hašení
zapojili v neděli 27. května a v pondělí 28. května. Můžeme jen
doufat, že podobný požár již nezažijeme.
Mgr. Růžena Hlůšková, jednatelka
Nejrozsáhlejší lesní požáry za 10 let:
• 26. dubna 2003 – požár 10 hektarů ve vojenském výcvikovém
prostoru Libavá likvidovalo 12 hasičských jednotek a letadlo
• 8. června 2003 – u Vysokého Sněžníku na Děčínsku hořelo
zhruba 30 hektarů, zasahovalo 11 hasičských jednotek a letadlo
• 14. srpna 2003 – oheň zachvátil 16 hektarů a 2,5 hektaru
rašeliniště u Nových Hradů na Českobudějovicku, bojovalo
s ním 10 jednotek
• 23. srpna 2003 – lesní požár vypukl v blízkosti Staré Boleslavi, postihl asi 10 hektarů
• 22. července 2006 – dvacet hektarů lesa poničil oheň v Českém Švýcarsku, hasiči s ním bojovali několik dnů
• 28. dubna 2012 – v oblasti Jamník v katastru obce Staré
Hamry na Frýdecko-Místecku zaniklo v plamenech deset
www.onves.cz
profil
13
SPOLKY V OBCI
Závěrečný komentář k průběhu oblastního kola soutěže Zlatá včela
Oblastní kolo Zlaté včely 2012 letos proběhlo v naší škole a novoveští
včelaři si tak zopakovali rok 2006.
Je to sice už minulost, ale tenkrát to
byl malý svátek novoveských včelařů. Jako připomínku na významnou
událost v obci jsme vysadili lípu. Daří
se jí dobře a je to skvělý pocit, když
každý rok sledujete a těšíte se z toho,
jak se památná lípa na jaře probouzí
k životu. Protože i letošní Zlatou včelu
považujeme za mimořádnou propagaci včelařství a aby nestála první lípa
v prostranství před Domem s pečovatelskou službou sama, letos jsme tento
slavnostní akt opakovali.
Nyní k samotné soutěži.
Účast byla mimořádná. Přihlásilo
se celkem 18 kroužků a 95 žáků, nakonec na soutěž přijelo 80 žáků. I tak to
byl vysoký počet, organizačně jsme však soutěž zvládli bez problémů. Hlavní disciplinou byl vědomostní test. Aby měl každý
žák při testech klid a pracoval samostatně, byli žáci rozděleni do
družstev a testy proběhly testy ve čtyřech třídách. Každé družstvo mělo svého vedoucího, ti odpovídali za pohyb žáků v průběhu celé soutěže. Vždy přivedli družstvo na správné místo k další
soutěžní disciplině, odpovídali též za kázeň žáků.
Po soutěži
Členové naší ZO Českého svazu včelařů, téměř celý učitelský
sbor a nakonec i představitelé obce, my všichni jsme uspořádání
Oblastního kola Zlaté včely pojali jako velkou událost. Tomu
odpovídala propagace Zlaté včely. Paní učitelky vyhlásily ve škole literární a výtvarnou soutěž na téma „Včela v přírodě“. Díla
žáků, obzvláště výkresy, byla součástí výzdoby prostor, v nichž se
soutěžilo. Holky zase napekly a nazdobily medové perníčky, vystavené byly jen nejvydařenější kousky. Před vyhlášením vítězů
Zlaté včely jsme žáky za nejlepší práce ocenili.
Potom jsme vyhlásili výsledky Zlaté včely. Zvítězil Mário
Herák z našeho kroužku, Jan
Pavlas byl druhý. V kategorii
mladších žáků byl Jan Miklíček také druhý. Letos jsme
tedy opět postoupili do celostátního kola v Nasavrkách
u Chrudimi.
Po uzavření soutěže jsme
měli ještě připravený doprovodný program. Vedle vysazení zmíněné lípy to byla
prohlídka části Včelí naučné
stezky a návštěva Leteckého
muzea v Kunovicích. Do muzea se šlo pěšky, takže vedle
soutěžení předvedli žáci docela slušný sportovní výkon.
Cestou tam a zpět to bylo asi
10 km.
Na závěr soutěže jsme
předali účastníkům drobné
propagační předměty s diplomy za účast ve Zlaté včele, dodatečně jsme rozeslali
všem vedoucím kroužků i videozáznam soutěže, který se nám jeví jako obzvlášť vydařený.
František Nešpor, vedoucí kroužku
V Č E L A - literární práce
No, představte si. To byla hrůza. Jen co jsem se narodila, už mi
oznámili, že… Ehm, pardon, ještě jsem se nepředstavila. Jsem
včelí královna Evangelína. A o to právě jde. Sotva jsem se narodila, okamžitě na mne začali křičet, že nejsem sama a že se
zároveň se mnou narodila další včelí královna. To znamená jen
jediné – boj mezi ní a mnou na život a na smrt. Vůbec jsem
nevěděla co dělat, a tak jsem šla tam, kam mi ukazovali. Došla
14
jsem do takové velké místnosti, které se říkalo královská aréna.
Najednou se za mnou i za ní uzavřely dveře a trubač odtroubil začátek boje. Nejdřív jsme se jenom zastrašovaly, ale obě
jsme věděly, že to tak dál nepůjde. A tak jsme se pustily do pořádné bitvy. Jelikož obě víme, že není poražených, ale jenom
živých a mrtvých. Nakonec jsem vyhrála já, ale veselý začátek
mého vládnutí to rozhodně není.
Hynek Helmich – 5. třída
profil
www.onves.cz
SPOLKY V OBCI
Ženy mezi včelaři
Od počátku lidské společnosti existuje určitá dělba práce.
Byla určována rozdílným fyzickým fondem obou pohlaví. Muži
vždy vykonávali těžší práce, zatímco ženy víc prokazovaly smysl
pro pořádek, což je předurčovalo k vedení domácnosti.
V poslední době se u některých profesí počty mužů a žen
srovnávají, obzvláště u méně fyzicky náročných profesí. Je zajímavé, že ačkoliv pro včelaření nejsou potřebné přílišné silácké
úkony, mnoho žen mezi včelaři nenajdete. Výjimka však vždy
potvrzuje pravidlo, proto i v minulosti najdeme příklady, např.
„Babička“ Boženy Němcové včelařila.
Podobné výjimky najdeme i v historii naší základní organizace. Ovlivněn dnešní personální skladbou včelařské základny jsem
neočekával, že při pátrání v naší minulosti objevím nějaké včelařky. Kupodivu, dvě byly zakladatelkami našeho „Včelařského
spolku pro Ostrožskou Novou Ves a její okolí“ v roce 1925. Je to
název dlouhý, ale tak se jmenovalo první seskupení včelařů.
Vraťme se k zakládajícím včelařkám. Byly dvě a byly sousedky „přes jedno“. Anna Hrušková z Chylic, číslo popisné 10,
a Josefa Jurásková z čísla popisného 12. Nevíme, jak dlouho
včelařily před založením spolku, nevíme ani s kolika včelstvy.
V kronice je jen záznam, že členství ukončily v roce 1939. Z jakého důvodu skončily, není zřejmé, možná to byl už pokročilý
věk, možná to byly špatné vyhlídky do budoucnosti, protože rok
1939 byl začátkem živoření v údobí druhé světové války. V roce
1933 vstoupila do spolku paní Marie Konečná z Chylic (116)
a skončila také v roce 1939. Asi pět let včelařila Terezie Červenáková z Nové Vsi (č. 62). To však byla jen epizodka včelaření,
stejně jako ve Lhotě Marie Fojtová (číslo popisné 70). Daleko
později, až v roce 1988 včelařila ve Lhotě paní Eva Matuštíková. S jedním včelstvem a jen čtyři roky, to se o včelaření téměř
hovořit nedá.
Přes počáteční překvapení v souvislosti se zakládajícími včelařkami musím konstatovat, že jsem mnoho včelařek neobjevil.
Můj osobní pohled je zaměřen ale jinam. Viděl bych to asi tak,
že včelařky mezi námi máme, jsou jen utajené.
Jsou to skoro všechny manželky včelařů. Z vlastní zkušenosti
vím, že v domácnosti, v které se včelaří, jsou do této bohulibé
činnosti zapojeni téměř všichni. S velkou radostí a místo všech
dalších argumentů budu zřejmě za všechny včelaře citovat velmi známého rakouského včelaře pana Quida Sklenara, z knížky
„Má včelí matička“ (str. 184):
„Včelařova žena je popravdě tím nejlepším ve včelařově
domě, je královnou včelařova srdce. Tou zůstává, jakmile pozná
svou vrozenou šikovností, moudrostí a taktem, čím má být mužovi při včelaření: věrnou a nejlepší pomocnicí. Jak se jí nestane, potom se pouta vzájemného vnitřního porozumění uvolňují,
a krásný sen života je pryč. Znám včelaře, kteří v žádném případě nezanechají včelaření, kteří se nedají slovem ani vzdorem odvrátit; když zůstane žena nevšímavá k této mužové vášni, zmizne
mír z domu, muž se odcizuje domácímu krbu, snaží se najít klid
ve včelíně, kterému se plně věnuje.
Tak daleko to však žena nesmí nechat dojít, protože muž nejedná zle, naopak, jeho konání je zasvěcené jedině dobru jeho
blízkých. Když věnuje celé hodiny svým miláčkům, nemá čas na
pokušení světa, nestane se alkoholikem, karbaníkem, sukničkářem a nebude vysedávat v hospodách. Z toho je zřejmé, že
včelaření má velkou morální hodnotu, protože poctivě přispívá
svým podílem k mravnímu povznesení člověka. Proto by měla
žena z celého srdce milovat malou čarodějku, včelku.
Není vůbec nutné, aby žena pomáhala při všech pracích na
včelíně, i když znám mnoho žen, které vzorně ošetřují včelstva.
Když se žena bojí žihadel, stačí, když pomáhá při vytáčení nebo
vyváření vosku. A konečně, jak je příliš zaměstnaná v domácnosti, stačí, když má alespoň pochopení pro zájem svého muže
a nevyčítá mu každou korunu vydanou na včely. Mlčet je zlato!
Hle! Každý tvor má svou zábavu. Proč by tedy nám mužům
měla nevinná zábava, včelaření, být vyčítaná? Snad ne pro královnu??? Co jiní propijí a prohýří, to my vkládáme do včelařství.
Však přijde čas, a to velmi brzy, kdy se tento kapitál zúročí ve
prospěch rodiny.“
NF
Zájezd do Olomouce
MO tělesně postižených v Ostrožské Nové Vsi využila nabídky
MO v Kunovicích a 16 našich členů se zúčastnilo 20. dubna 2012
zájezdu do Olomouce. Prohlédli jsme si s průvodcem, který byl
velmi příjemný a znalý problematiky, Arcibiskupský palác. Arcibiskupský palác je od svého vzniku a do současnosti sídelní rezidencí
olomouckých biskupů a arcibiskupů od r. 1777. Arcibiskupská rezidence je významným příkladem barokní palácové architektury
na Moravě. Dvoupatrová budova s bohatě zdobeným nebarokním
průčelím a trojicí barokních portálů je dispozičně uspořádána kolem dvou uzavřených nádvoří. V interiéru paláce je dochovaná
řada místností s bohatou uměleckou výzdobou vznikající postupně od 2. poloviny 17. století. Arcibiskupský palác byl v průběhu
své historie svědkem řady významných událostí, z nichž je možno
zmínit např. návštěvu Marie Terezie, intronizaci císaře Františka
Josefa I. uzavření mírové smlouvy známé jako tzv. „ Olomoucká prenktace“
či
návštěvu
papeže Jana
Pavla II. Poté
jsme si prohlédli v centru Olomouce
katedrálu sv.
Václava. Katedrála
sv.
Václava (Dóm
sv.
Václava)
se nachází na
www.onves.cz
profil
Václavském náměstí v Olomouci. Původně je starší, jde o domovskou katedrálu olomoucké římskokatolické arcidiecéze, která
může být považována za jeden z nejkrásnějších příkladů novogotické architektury v českých zemích. Její stavba byla zahájena
kolem roku 1100 a roku 1131 byla vysvěcena. Patří mezi skvosty
středoevropské architektury. Náměstí bylo pojmenováno roku
1929 na památku tisícího výročí úmrtí sv. Václava. Poslední akcí
byla návštěva výstaviště Flora. Krásné rozkvetlé květiny upoutaly všechny návštěvníky. Kdo si chtěl zakoupit pro svoji zahrádku,
dvůr různé květiny, měl možnost z velkého výběru. Počasí bylo
ideální, slunné, krásné. I když jsme se vraceli z celodenního zájezdu unavení, máme krásné vzpomínky.
MV
15
SPOLKY V OBCI
Zájezd na sv. Hostýn
Místní organizace ZP v Ostrožské Nové Vsi již tradičně
uspořádala zájezd na sv. Hostýn v sobotu 2. června 2012. Autobus, který řídil pan Škopík z Lipova, byl plně obsazený výletníky. Paní předsedkyně MOZP Marie Bezděková vyřídila
povolení pro vjezd autobusu až ke kostelu, za což starší a mírně
pohyblivější účastníci byli vděčni. Na 9 hodin byla zamluvena
mše, kterou sloužil kněz z obce Hošťákova s mladými lidmi, plnými optimismu, nadšení a elánu. Všechny přítomné povzbudil
do života dobrým slovem. Všichni výletníci byli spokojeni nejen
návštěvou sv. Hostýnka, ale i s počasím, které účastníkům přálo.
MV
Výroční schůze organizace tělesně postižených
18. dubna 2012 se v jídelně ZŠ konala výroční schůze Místní
organizace svazu tělesně postižených v Ostrožské Nové Vsi. Na
schůzi přijali pozvání pan starosta Stanislav Tureček a paní Karla Zbořilová. Výroční zprávu přednesla paní předsedkyně Marie
Bezděková.
Ze zprávy cituji:
„Stav členské základny je 74 členů. Během roku jsme nezaznamenali žádné úmrtí, od poslední VČS jsme přijali 4 nové členy,
členství ukončili 3 členové.
Naše organizace pracuje jako místní jednotka celostátní organizace STP. Jsme typ organizace tzv. občanské sdružení. Podle
nového občanského zákoníku, který vejde v platnost od 1. ledna
2014, tento právní typ – občanské sdružení - nebude existovat, tak
se zřejmě zase budeme nějak přeorganizovávat. Náš svaz se zapojuje do činnosti Národní rady zdravotně postižených. 21. dubna
se rozhodlo předsednictvo NRZP připojit ke společné platformě
odborů, občanských iniciativ a sdružení k přípravě celostátní demonstrace. Má se tím vyjádřit nespokojenost s průběhem sociální
a zdravotní reformy, která se nás obyčejných lidí velmi nepříjemně
dotýká. Jak jsem uváděla již vloni, naše organizace je nepolitická,
ale určitě si všichni přejeme, aby nové zákony byly přijímány s velkým citem a znalostí problematiky lidí, kterých se to dotýká, aby
za cenu úspory státního rozpočtu tisícům lidem neuškodily. O celostátním dění v rámci našeho svazu jsme informováni prostřednictvím elektronické pošty. Kromě nabídek různých pobytů v celé
republice dostáváme informaci o připravovaných změnách v sociální a zdravotní oblasti. Vrátím se k životu naší místní organizace.
Činnost probíhá hlavně na výborových schůzích, které se konají
podle potřeby, zpravidla jednou měsíčně v klubovně v domku ve
Hřbitovní ulici. Ve výboru pracují členky: Marie Bezděková, Marie
Bubeníková, Ludmila Chalupová, Marie Lučná, Ludmila Zdrá-
16
halová, Ludmila Silnicová a Miroslava Vajdíková. Revizní komisi
tvoří paní Renata Kačícová a Marcela Vavřiníková. Organizačně
spadáme pod okresní organizaci, předsedou je pan Josef Balíček. Dohled nad námi má regionální koordinátorka paní Karla
Zbořilová. Svaz tělesně postižených za pomoci dotace z Evropské
unie zřídil půjčovnu rehabilitačních pomůcek a rozhodl ji umístit
v každém okrese. V našem okrese se této možnosti chopil předseda
okresního výboru pan Balíček, a protože žije v Traplicích, je tato
půjčovna umístěna v místnostech Obecního úřadu v Traplicích.
Mají tam otevřeno odpoledne v pondělí, úterý a ve čtvrtek, ale je
lépe si tam zatelefonovat. Číslo mobilu můžeme poskytnout. Podle
našich místních zkušeností však na skladě nejsou rehabilitační pomůcky, o které je obecně velký zájem. Naše MO zajišťuje pro naše
členy podle možností kulturní a společenské akce. Tradiční zájezd
na sv. Hostýn se uskutečnil 4. června 2011. Autobus byl plně obsazen. Letos ho pořádáme opět – 2. června 2012. Je vyřízeno povolení
výjezdu na kopec. Další zájezd jsme uskutečnili 4. srpna 2011, kde
jsme navštívili ekologickou vesnici Hostětín, seznámili se s jejich
projekty, odpoledne jsme si prohlédli nově restaurovaný zámek
v Bojkovicích. Zájezd jsme zakončili v Luhačovicích.
Nabídli jsme členům další zájezd na sv. Kopeček a do
Olomouce. Počet zájemců byl malý a ještě k tomu nepřálo počasí, bylo tropické vedro. Proto byl zájezd zrušen. Zářijové posezení se konalo v restauraci U Racka.
Kulturní vložku nám zajistila děvčata z pěveckého souboru Denica. Tato akce je hojně navštěvována. Další
akce jsme uspořádali v měsíci listopadu. Besedu s panem Dr. Teťhalem jsme uspořádali 16. listopadu 2011,
která měla velký úspěch. Při této příležitosti děkuji paní
ředitelce ZŠ Aleně Horákové, která nám umožňuje
tato setkání uskutečňovat v budově ZŠ. V měsíci listopadu jsme nabídli členům ještě jeden nákupní zájezd
do Polska. Účast nebyla velká, proto jsme použili menší
autobus firmy Škopík Lipov. Zájezd se vydařil. Z uskutečněných akcí minulého období je pozorovatelné, že
naši členové mají zájem o setkávání přímo v obci. Se
zájezdy je to v naší MO špatné. Občas se přihlásí malý
počet zájemců. Využíváme nabídek MO Kunovice
nebo Veselí nad Mor. Okresní organizace STP pořádá
zdravotní rekondice v Luhačovicích, a to v měsíci červnu a pak na
podzim. Protože jsme malá organizace, dostáváme jen jednotlivé
poukazy a nabízíme je členům, kteří mají o ně zájem. Členky výboru navštěvují své členy při kulatých životních jubileích. Návštěvy
nemocných se nekonají, někdy není vhodné nemocného obtěžovat,
jindy se zase o tom nedozvíme. Veškerá činnost je financována jednak z vybraných členských příspěvků a z příspěvku, který nám poskytuje obecní úřad. Každoročně podáváme hlášení FÚ v Uh. Hradišti.
Pro letošní rok 2012 rozhodl výbor, že členský příspěvek je 100,-Kč.
Nový člen zaplatí ještě zápisné 50,-Kč, což je rozhodnutí ústředního
výboru. Členství vniká na základě členské přihlášky, pokud chce člen
ukončit členství, může vystoupit.“
profil
www.onves.cz
SPOLKY V OBCI
Další zprávu o hospodaření organizace přednesla paní Marie Lůčná, ke které nebyly připomínky.
Paní Renata Kačicová informovala přítomné o revizi
hospodaření. V hospodaření nebyly shledány žádné
chyby. Následovalo vystoupení paní Karly Zbořilové, které členům sdělila nové předpisy, nároky,
informace pro tělesně postižené. Pan starosta obce
Stanislav Tureček pozdravil přítomné a informoval
o dění v obci. Následovala neformální diskuze a občerstvení.
Velké poděkování patří našim hostům, kteří přijali naše pozvání a besedovali s přítomnými. Děkuji
paní ředitelce ZŠ za prostory, které nám propůjčila,
a všem členkám za nelehkou práci v organizaci.
MV
Nová holubářská sezóna je v plném proudu
Tak jako každým rokem rozběhla se i letos začátkem května
nová závodní sezóna poštovních holubů. Po absolvování kratších tréninkových letů koncem dubna přišel pomyslný den „D“
a 1. 5. 2012 byla závodem z Tábora zahájena ostrá sezóna. Povel
ke startu zazněl v 06.00 h a 4.587 poštovních holubů z Oblastního sdružení Uh.Hradiště se vydalo k domovu. Do Ostrožské
Nové Vsi měli závodníci před sebou asi 210 km dlouhou trasu.
Nejrychleji ji mezi domácími chovateli zvládnul holub Miroslava Chmelaře, který dorazil v 09.11 h, což znamenalo rychlost
1095.765 m/min. Na okrese to znamenalo celkem slušné 63.
místo. Byl tedy zahájen letošní několikatýdenní maratón závodů, který vyvrcholí 28. 7. závody z německých měst Nordhorn
a Rottendorf. Tady jsou výsledky dalších zatím proběhlých závodů:
6. 5. 2012, 1. cena v ZO O.N.Ves Ant. Jurásek, vzdálenost 300
km,rychlost 1498 m/min.
Tachov 13. 5. 2012, 1. c. v ZO ONV Miroslav Chmelař, 358 km,
rychlost 1405 m/min.
Rottendorf 20. 5. 2012, 1. c. v ZO ONV Antonín Kauc, 540 km,
rychlost 976 m/min.
Tábor 20. 5. 2012, 1. c. v ZO ONV Miroslav Chmelař, 210 km,
rychlost 1075 m/min.
Tachov 27. 5. 2012, 1. c. v ZO ONV Miroslav Chmelař, 358 km,
rychlost 1216 m/min.
Poslední dvojzávod Rottendorf – Tábor z 3. 6. 2012 dosud
nebyl oficiálně vyhodnocen, ale z obou závodů měl nejdříve v O.
N. Vsi holuby Antonín Bezděk, rychlosti se dovíme už brzy. Zde
je bodové pořadí na pomyslných stupních vítězů v ZO Ostrožská Nová Ves po první třetině závodní sezóny:
1. Chmelař Miroslav
2. Jurásek Antonín
3. Bezděk Antonín
1172 bodů
697 bodů
420 bodů
Pokud tedy nedojde k nějaké zásadní změně, podle dosavadních výsledků post mistra ZO Ostrožská Nová Ves získá s největší pravděpodobností Miroslav Chmelař. Ale sezóna je ještě
dlouhá a stát se může cokoliv.
Nyní nás čeká v neděli 10. 6. 2012 závod z Chebu (cca 400
km), který je již několik let pořádán jako Katowický memoriál. Každým rokem se z Chebu vydá na cestu domu přes 50.000
holubů z Moravy a Slovenska, aby svými výkony uctili památku
tragicky zahynulých kamarádů holubářů při neštěstí na výstavě v Katowicích 28. 1. 2006. Mimochodem na této akci jsme
byli také, ale měli jsme více štěstí než jiní. Výstavní halu jsme
opustili asi 15 min. před
neštěstím a v době zborcení haly jsme byli již
na cestě Katowicemi
domů. Když nás míjela
ve velkém počtu vozidla
hasičů, záchranné služby
a policie, ani jsme netušili, co se vlastně stalo. To
jsme se dověděli zanedlouho, když nám zvonily telefony a známí se nás
vyptávali, jestli žijeme.
Nemohli jsme tomu ani
uvěřit, mráz nám běhal
po zádech… Je to smutná vzpomínka, v Katowicích tehdy zahynulo na
70 lidí a další desítky byly
zraněny.
Aktuální dění a výsledky našich holubářů můžete sledovat na
webové stránce www.holubi-onves.webnode.cz.
Letu zdar!
-MJ-
www.onves.cz
profil
17
TÉMA
Dárcovství krve
Vnímání krve jako tekutiny důležité té doby se transfuze staly bezpečnější. veském Profilu? Má to své opodstatnění,
pro zachování lidského života je staré Jeho lékařská práce tak umožnila určovat vážení čtenáři a spoluobčané. V tomto
jako lidstvo samo. Pokud to řekneme krevní skupiny, a tím zcela bezpečně za- a následně v dalších číslech Profilu vás
velmi zjednodušeně, už
čít provádět krevní budeme informovat o dárcovství novopravěcí lovci a staří válečtransfuze. Za svou veských dárců. V žádné době, v žádném
níci věděli, že pokud oběť
práci, či spíše pří- společenském zřízení není tato činnost
zbavíme krve, zbavíme jí
nos v tomto směru, dost oceněna a hlavně není o ní téměř
také života. Řekneme si
získal v roce 1930 nic publikováno. Každý den v novinách,
až otrle: „nic hrozného“,
Nobelovu cenu ve televizi, na internetu, prostě kdekoli se
pokud vidíme ve filmu ,,krfyziologii.
setkáváme a čteme o všem možném. Povavá jatka“, ať už jde o film
Ale snad i na- litika, sport, zábava, bulvární články na
ze středověku či z dnešního
prostý laik, který denním pořádku. Ale zprávy o lidech,
prostředí.
nikdy v životě ne- kteří svým přístupem, a vzhledem k ceně
Kdy člověka napadl
daroval krev nebo krve, bezplatným dárcovstvím zachrapostup opačný, darovanou
vzhledem ke svému ňují lidské životy? Nic. Nebo přesněji,
krví darovat, přesněji provýbornému zdra- 1x , někdy 2x ročně malý článek, spíše
dloužit lidský život, se asi
ví nebyl na žádné článeček, že se někde předávaly plakety
nedovíme. První dochovaoperaci, zná jméno a ocenění pro dárce. Strohé počty ocené zmínky a záznamy o něMUDr. Jana Jan- něných a víc nic. Pokud se trochu zahračem takovém pocházejí
ského, který popsal jeme na znalce, skoro ve všech oborech
James Blundell
z 15. století, kdy papež Inoa publikoval v roce lékařství jsou takové pokroky, ať už ve
cenc VIII. přijal nebo lépe řečeno vypil 1907 dělení lidské krve
světě či u nás v České
krev dvou mladých chlapců ve snaze pře- do čtyř základních typů.
republice, že lékanést na sebe část jejich mladého těla. Tato Nutno podotknout, že
ři nám můžou téměř
,,transfuze“ mu ale příliš nepomohla, spíš ani Rakušan Landsteivše nahradit. Počínaje
můžeme konstatovat zbytečnou smrt ner ani náš Dr. Janský
výměnou kloubů, liddvou mladých chlapců. Ve středověku o sobě nevěděli. Každý
ských orgánů, různých
vůbec se králové, šlechta i duchovenstvo nezávisle na své práci
transplantací,
apod.
oddávali podobným ,,lékařským“ experi- a výsledcích bádání zveLidskou krev zatím
mentům. Na mnoha obrazech je možné řejnili o krevních skupiuměle nahradit nelze
vytušit podobné věci, z dnešního pohledu nách to, co se, mnohem
a je otázka, zda k tomu
jde spíš o zvěrstva.
důsledněji propracovavůbec v budoucnu doPočáteční neúspěchy při mnoha ,,lé- né, používá dodnes. Janjde. Z tohoto hlediska
kařských“pokusech s krví a darovanými ský popsal dělení lidské
je dárcovství krve neorgány ale nedokázaly odradit lékaře od krve, ač byl neurolog
jen záslužné a obdivusnahy skutečně lidem krví nějak pomoct. a psychiatr, a od roku
hodné, ale především
A tak trvalo přes neskutečných 200 let, 1908 se dále tomuto ténezbytně nutné pro
než je zaznamenán skutečný nástup pře- matu nevěnoval. Dá se
denní život jakékoli
nosů krve z člověka na člověka. V roce říci, že jeho rozdělení
nemocnice.
Karl Landsteiner
1818 Dr. James Blundell, britský porod- vzniklo jako vedlejší
V Ostrožské Nové
ník, vykonal první úspěšnou transfuzi produkt jeho výzkumné
Vsi k 1. březnu 2012
krve. Navzdory tomu,
činnosti. Byl obrov- máme 121 dárců, tedy těch, kteří jsou eviže nebyly známy krevským propagátorem dováni na transfuzní stanici v Uherském
ní skupiny a při dnešní
dárcovství krve a na Hradišti. Je docela možné, že pár jedinců
moderní technice a příjeho počest se udělují chodí dávat krev jinam, další jako obyvastrojích, si jen těžko dopodle počtu odběrů telé již v místě svého nynějšího bydliště.
vedeme představit, jak
krve medaile, které V tomto případě uvítáme informace na
tuto transfuzi udělal. Je
nesou jeho jméno. níže uvedených telefonních číslech a evšak zdokumentováno,
Zhruba od roku 1930 -mailu. Jestliže oceňujeme a obdivujeme
že během let 1825-1830
až do dnešních dnů občany a děti kvůli jejich sportovním,
vykonal podle záznamů
se používá dělení na společenským a folklorním úspěchům pro
10 transfuzí a vynalezl
skupiny krve A, AB, společnost, pro naši obec, nevidím důvod,
mnoho nástrojů na přeB a 0. Bohužel pro proč by občané neměli vědět o našich
nos krve. Je ale téměř
český národ a české dárcích krve, plazmy, krevních destiček
jisté, že přes jeho vešlékařství žil Jánský jen a kostní dřeně. Jestliže se někdo obejde
kerou snahu o záchravelmi krátce (1873- bez kultury, jiný bez sportu a další třenu lidského života mu
1921). Sloužil na fron- ba nemusí folklor, bez krve se neobejde
muselo velké množství
tě 1. světové války, nikdo. Bohužel. Spolupráci a informace
Jan Jánský
pacientů zemřít. Krev
prodělal srdeční in- nám poskytují a budou poskytovat prirůzných skupin totiž nelze mísit, u tako- farkt a 8. září 1921 ve věku 48 let umí- mářka MUDr. Černá a MUDr. Kamrla
vých jedinců dochází ke shluknutí krve rá. Jen tak pro zajímavost - v roce 1953 z transfuzní stanice v Uherském Hradišti.
(aglutinaci), takzvaně „naházené“ čer- natočil režisér Martin Frič o jeho životě
Miroslav Pavlas: 777 121 726,
vené buňky mohou prasknout a způsobit výpravný a zajímavý film, kde hlavní roli
[email protected]
jedovaté reakce.
ztvárnil Vladimír Ráž.
Miroslav Kodrla: 608 639 520,
Teprve v roce 1901 Rakušan Karl
Ti z vás, kteří se dočetli až sem, se
[email protected]
Landsteiner objevil krevní skupiny a od možná ptají, proč něco takového v novo-
18
profil
www.onves.cz
KULTURA
Lázeňské zpívání
Tak to byl týden! Ve čtvrtek v noci byl mráz, pomrzlo kde-co:
rajčata, brambory, fazole, kukuřice, ba i kytky.Zahrádkáři byli
na mrtvici.
V sobotu odpoledne bylo nebe bez mráčku, příjemně teplo,
den jako stvořený pro pěkný zážitek. Ten se dostavil.
V nádherném prostředí lázeňského parku se konalo už popáté Lázeňské zpívání, které pořádají Krasavci, Lázně Ostrožská Nová Ves a Obec Ostrožská Nová Ves.
Pozvání na letošní zpívání přijaly mužské sbory z Vlčnova,
z Hluku, Lanžhota. Těch přijelo jen pět, ale přivezli si s sebou
skupinu žen a uchvátili obecenstvo zpěvem i tancem. Poslech-
nout jsme si mohli i Old Stars Hradišťanu – jejich věkový průměr zarazil každého, ale zpívali jako zamlada. Pořad gradoval
vystoupením mužů z Buchlovic a z Mutěnic.
Samozřejmě že se v celém odpoledni objevili i Novovešťané.
Už tradičně zahajují program děti z mateřské školy, celé odpoledne doprovázela cimbálová muzika Banda, vystoupil ženský
sbor Denica a pořádající mužský sbor Krasavci.
Po závěrečných písních se u cimbálu při dobrém vínku zpívalo až do nočních hodin.
Kdo přišel, nelitoval. Děkujeme všem, kdo se našich akcí
zúčastňujete.
RA
Těšíme se na vás zase za rok.
Novovešťané na sečení trávy
Již tradičně se mužský pěvecký sbor zúčastnil Koseckých písní v Buchlovicích. Tento
rok to bylo v neděli 27. 5. 2012 v 4.30 hod
ráno na zámeckých loukách v areálu zámku
Buchlovice. Vybaveni kosami a oškvarky
naši chlapi pomohli při sečení nezávodních
dílků a hlavně pozdravili kamarády z okolních pěveckých sborů a možná získali i nového člena.
Další sečení proběhlo v sobotu 16. 6.
2012 v Ostrožské Lhotě. Tady se začalo kosit až v 18 hodin večer, až po vydařeném
pěveckém vystoupení Krasavců s pásmem
písniček o trávě a sečení. Dvě želízka v ohni
www.onves.cz
profil
při závodním sečení sice vyhasla po
prvním kole, ale to nemohlo zkazit
atmosféru, která ve Lhotě bývá tradičně velice přátelská. I když se stalo, že při sečení prasklo kosisko, které jsme mimochodem dostali darem
právě za vítězství v Ostrožské Lhotě
v roce 2009, vše se poseklo a zpěváci
si znovu dokázali, že jsou pořád ještě
správní chlapi.
(příloha fotky: Buchlovice, Ostrožská Lhota)
JL
19
KULTURA
Jana Mikulcová mezi krajany v Americe
Janu pozvali do USA, aby ukázala, jak
se vyrábějí kraslice. Pozvání obdržela od
Czech Heritage Society – spolku Českého
dědictví z Houstonu v Texasu.
Nechejme vyprávět Janu o svém zážitku.
„Každý rok si krajané pozvou jednoho
řemeslníka z České republiky, aby na jejich festivalu předvedl, co umí a co vyrábí. 11. dubna jsem odletěla do Houstonu,
mou spolucestující byla Lenka Buráňová
z Uherského Ostrohu, která na festivalu předváděla vázání slováckého šátku.
Bydlely jsme v městečku Webster u paní
Barbary Mikulik, kousek od Houstonu. Čekala nás zahradní párty, kde jsme
se seznámily se všemi členy spolku a já
jsem jim ukázala, jak se dělá kraslice: od
vyfouknutí vajíčka, vyčištění skořápky,
malování, barvení, otírání až po hotový
výrobek.
Festival byl 15. dubna v Houstonu,
kde jsem malovala a předváděla celý postup výroby kraslic ve stánku s nápisem
,,Hostující umělec“. Vystoupily a tančily zde i jejich folklorní
kroužky a dechová kapela hrála české písničky. Mezitím, co
jsem malovala vajíčka, Lenka ukazovala, jak se dělá úvaz slováckého šátku. Všichni byli překvapeni velikostí šátku a složitým
vázáním. Největší radost měly děti, které si namalovaly a odnesly vlastnoručně vyrobené vajíčko.
V průběhu festivalu jsme byly slavnostně přivítány, kapela
zahrála hymny. Poděkovala jsem za pozvání, představila jsem
kraj, odkud pocházím, a předala prezidentce spolku nádherný
pár krojových panenek. Byl to dar věnovaný Obcí Ostrožská
20
Nová Ves, který vyrobila dílna v Uherském Ostrohu, předaly
jsme i propagační materiály Mikroregionu Ostrožsko. Obrovský úspěch sklidila kniha Na paletě krojů.
Navštívily jsme Czech Cultural Center Houston, které vede
ředitelka Effie M. Rosene. Nádherná budova a ty sbírky uvnitř!
Sem většinou míří státní návštěvy z České republiky. Hrdě nás
provázeli po muzeu, ve kterém měli i dvě figuríny v pánském
valašském kroji a dvě v ženském ostrožském kroji. Obě ženy
měly čepení, ale jen jeden kroj byl vdané ženy. Měl mít šátek.
Majitelka muzea říkala, že ho možná mají v depozitáři. Tam
jsme ho našly a Lenka ho uvázala. Teď má svůj úvaz nejenom
v Moravském zemském muzeu v Brně, ale i v Houstonu.
Navštívily jsme sídlo spolku, jejich knihovnu a muzeum.
Právě probíhala hodina českého jazyka, tady jsme potkaly manželku honorárního konzula České republiky Claris Snokhous.
Byly jsme ve vesmírném centru NASA a žasly jsme nad velikostí
raketoplánů.
Lenka po týdnu odletěla domů a mě čekala cesta na západ Texasu. Jeli jsme do oblasti Moravia se spoustou krásných
kostelů a vesniček s názvy Praha, Velehrad, Hostýn, Radhošť.
Najeli jsme 2 400 mil (přes 3 500km) a prošli všechna muzea
na trase. Byla jsem ve škole, ve které probíhala hodina češtiny,
v národním parku, byla jsem hostem na svatbě s 500 hosty, kde
se hrálo a zpívalo česky. Koupala jsem se v moři, v přístavu Galvestone. Všude jsem byla srdečně přivítána, dámy si oblékly svůj
kroj a fotily jsme se na památku.
Největším překvapením bylo, že nikdo z lidí, které jsem
potkala, se nenarodil v České republice. Ani jejich rodiče. Jejich
předci přišli do Ameriky na přelomu 19. a 20. století a přesto, že
je to čtvrtá generace Američanů, tak se hrdě hlásí k českým kořenům a naší vlasti. Bylo to obdivuhodné. Ale jejich děti a vnuci
už většinou česky nemluví a nerozumí.
Byla to nádherná cesta a skvělí lidé. Po takové cestě si
vážíte naše kulturní bohatství, dědictví předků a tradice. Jsem
hrdá na to, odkud pocházím.
Ještě bych chtěla poděkovat Obecnímu úřadu v Ostrožské
Nové Vsi za úhradu krojových panenek, městu Uh. Ostroh
a MAS Horňácko a Ostrožsko za poskytnutou knihu a propagační materiály. Dále ještě informačnímu centru Uh. Hradiště
a Slováckému muzeu v Uh. Hradišti.“
-RA-
profil
www.onves.cz
KULTURA
Oživujeme venkovská stavení na Moravě a Myjavě.
Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko uspořádala
6. června 2012 exkurzi na výměnu praktických zkušeností s fungováním památkových domků v rámci projektu přeshraniční
spolupráce.
Předpokládáme, že letos dokončí stavební firma rekonstrukci našeho domečku. Musíme se rozhodnout, co a jak budeme
v našem venkovském stavení prezentovat.
Návštěva Muzea ve Vnorovech byla příjemná. Tady pojali
náplň jako vzpomínku na významné osobnosti, které se zde narodily (Jan Skácel, prof. Gazárek), žily zde a tvořily (p. František Zýbal, Maruška Kudeříková) či Vnorovy navštěvovaly (Leoš
Janáček).
V protější části budovy je ukázka tradičního bydlení na vesnici a jsou zde k vidění kroje, které se nosily asi před sto lety.
Pod oknem stojí šicí stroj, který využívali ševci. Ve dvoře mají
moderní sušárnu ovoce.
Autobus nás odvezl do Myjavy. Jedna místní část se jmenuje
Turá Lúka. Tady stojí vedle evangelického kostela celkem vel-
ká stavba původního hospodářství s velkým dvorem, stodolou
i hospodářskými budovami. Tyto objekty se užívají každodenně,
jsou zde trvale zaměstnáni tři lidé, kteří na statku pracují. Starají se o dům, jeho chod, krmí a ošetřují zvířata, obhospodařují
pole a sad.
V rozlehlé stodole se pořádají společenské i kulturní akce.
K vidění jsou i praktické činnosti:
tetky derou peří, vaří povidla, suší ovoce, konají se zde ukázkové programy: svatby, zabíjačky, dožínky. Každý rok pořádají
fašank. Před Vánocemi pořádají programy pro děti i dospělé. To
bylo nápadů!
Moc děkujeme, že jsme to mohli vidět. Teď se musíme dohodnout a rozhodnout, jak budeme náš domeček provozovat.
Aby žil pro co nejvíc lidí a sloužil jim.
Hledáte-li námět na celodenní výlet, zajeďte si na Myjavu do
Turéj Lúky.
Budete uchváceni.
RA
Korálkový rekord pro dobrou věc
Místní knihovna se opět účastnila úspěšné akce Korálkiáda.
Organizátorem projektu byl internetový portál www.potvor.cz –
portál pro kreativní lidi ve spolupráci s Českou abilympijskou
asociací. Snahou bylo vytvořit korálkový rekord v délce navlečených korálků, který se zapíše do Guinessovy knihy rekordů.
Nevytvářel se jen rekord pro rekord, ale cílem bylo nasbírat
a navléknout co nejvíce korálků a ty potom darovat zdravotně
postiženým z České abilympijské asociace a chráněných dílen,
aby měli materiál na své tvoření.V knihovně se do navlékání zapojilo s velkým elánem hodně dětí. Dospělí zase nosili z domu
nepotřebné korálky. Celkem se nám podařilo získat rovných
100 metrů navlečených korálků. Ty jsme poslali do Pardubic,
kde se ve dnech 25.5 – 26.5. 2012 konala 20. národní abilympiáda. Všechny korálky byly změřeny a rekord padl! Má hodnotu
14 805 metrů korálků. Bývalý rekord je z Kanady, kde bylo navlečeno 6 438,6 metrů. Náš český rekord ho vysoce překonal.
Pro představu:
14 805 metrů korálků je cca 3 000 000 korálků (odborně statisticky proměřeno a spočítáno). Odhadovaná cena všech navlečených korálků je 250 000 Kč. Navlečené korálky mají hmotnost
772,3 kg.
Korálky poputují k zdravotně postiženým do ústavů, dílen
a stacionářů v 36 pytlích.
V Uherském Hradišti dostane svou část Chráněná dílna sv.
Ludmily, kde se předávání korálků zúčastní několik vybraných
dětí z Ostrožské Nové Vsi.
Všem, kteří se na Korálkiádě podíleli, ještě jednou děkujeme!
- H. Uherková -
www.onves.cz
profil
21
HISTORIE
Vážení čtenáři,
ještě než se začtete do následujících řádků, dovolte mi kratičký úvod. Tak jako všude i ve školní kronice se v padesátých letech projevila
ona zvláštní rétorika. Přijměte proto následující řádky školní kroniky jako dobovou výpověď. Obraz doby, jedné z těch smutnějších v naší
historii.
-PB-
Školní rok 1950/51
Zahájení a trvání školní roku 1950/51
Školní rok 1950/51 byl ve zdejší obci zahájen dne 1. září 1950
slavnostním způsobem. V osm hodin shromáždilo se všechno žactvo a učitelé, zástupci lidové správy, korporací a spolků
i s rodiči žactva na zahradě Lidového domu, kde celé shromáždění vyslechlo projev předsedy MNV, rozhlasový projev ministra školství, věd a umění a proslov ředitele školy. Žactvo zpestřilo program recitačními a pěveckými vložkami. Po shromáždění
odešlo žactvo do školy, aby si prohlédlo prostředí nastávající
školní práce a aby byl zjištěn stav žactva, přijatého na školní rok
1950/51. Podle stavu ke dni 1. září bylo do střední školy zapsáno
319 žáků, z nich 165 chlapců a 154 dívek. Proti loňskému stavu
přibylo 11 dětí. Protože školní budova má jen 7 učeben, bylo
umístění osmé třídy zařízeno tak, že každý den měla jiná třída
volno a v její učebně měla vyučování osmá třída, tzv. stěhovaná,
kterou byla třída I.B.
Učitelský sbor
Z loňského učitelského sboru odešli na jiná působiště: Jan
Červenák na národní školu chlapeckou v Ostrožské N. Vsi,
František Čožík na národní školu dívčí v Ostr. N. Vsi, Antonie Všetulová na střední školu dívčí v Uh. Hradišti. Novými
členy učitelského sboru se stali: Jaroslav Strážnický ze střední školy v Moravském Písku, Milan Jelínek ze střední školy
v Dolních Dunajovicích a Antonín Tomeček, kandidát prof.
ze Vnorov. Kromě jmenovaných působili na škole z loňského roku ředitel Jindřich Barcal, uč. Vlasta Čudová, uč. Antonín Dolenský, uč. František Gajdoš, uč. Svatopluk Karlík,
uč. Anna Spáčolová a prof. Marie Sýkorová. Ve školním roce
nastaly v uč. sboru některé změny. Dne 9. října nastoupila
laická učitelka římskokatolického náboženství Milada Mezírková z Veselí nad Mor. Ve IV.třídách zůstalo vyučování
zdejšímu administrátoru P.O.Holubovi. Dne 11. října odešel z naší školy A. Tomeček, který byl přeložen na vyšší hospodářskou školu ve Valašském Meziříčí. Náhradou za něho
byl přidělen uč. Fr. Čožík. Avšak již 5. prosince 1950 odešel
22
z naší školy, protože byl KNV v Gottwaldově vyvázán z pracovního poměru jako učitel politicky nespolehlivý. Dne 1.
listopadu 1950 nastoupila na naši školu uč. Marie Assmanováza uč. domácích nauk Ant. Všetulovou, která již od 1. září
vyučovala v Uh. Hradišti. Za uč. Čožíka jsme dostali náhradu
až 1. února 1951, kdy byl přidělen Miroslav Lhotka z Veselí
nad Mor. Zájmy školy v MNV zastupoval dosavadní referent
pro školství, osvětu a tělesnou výchovu Josef Balcárek, ředitel národní školy chlapecké v Ostr. N. Vsi.
Zdravotní stav žactva
Zdravotní stav žactva se proti loňskému roku zhoršil, takže
procento zameškané školní docházky stouplo na 5,1%. Nejčastěji se u žactva vyskytovalo nachlazení, chřipky, angina, z ostatních chorob to byly: zánět středního ucha, zánět čelní dutiny,
zánět ledvin, močového měchýře, slepého střeva, zápal plic, pohrudnice, spála, příušnice, plané neštovice, otrava krve, vředy,
kožní choroby, žloutenka, zduřelé mandle, pásový opar, reumatismus, vymknutá ruka a zlomená ruka.
Návštěvy a inspekce školy
Dne 27. září navštívili školu okresní školní referent
a okresní školní inspektoři, prohlédli si školu, výzdobu chodeb a tříd a v některých třídách sledovali vyučování. Dne 9.
prosince přišel do školy předseda MNV, navštívil většinu tříd
a pohovořil s žactvem o mléčné akci. Dne 17. února zavítal
do školy posluchač PF v Brně s. Koščuřík a hospitoval v hodinách zeměpisu a dějepisu. Dne 19. února navštívil školu tajemník církevního oddělení ONV Štěpán Tvarůžek a projednal s ředitelem o vyučování náboženství. Dne 26. února přišel
do školy předseda místní Lánské akce a pohovořil s vystupujícími chlapci o hospodářsky důležitých povoláních. Dne
27. února přivítala škola okresního inspektora se zástupcem
předsedy MNV, kteří provedli na škole prověrku mimoškolní činnosti učitelstva. Dne 25. dubna navštívil školu okresní
tělovýchovný inspektor Pšurný z Veselí nad Mor. a projednal
s ředitelem a vedoucím učitelem Tv o tělov. aktualitách, ze-
profil
www.onves.cz
HISTORIE
jména o akci Tyršův odznak zdatnosti. Dne 26. dubna provedl
inspekci školy okresní školní inspektor Josef Vítek. Dne 27.
května navštívil školu okresní poradce pro volbu povolání
a projednal s ředitelem o začleňování vystupujícího žactva do
zaměstnání.
Pionýři a jejich činnost
Počátkem měsíce prosince 1950 byla založena na škole pionýrská skupina. Přihlásilo se do ní 39 čekatelů, rozdělených do
dvou oddílů. Po ustanovení skupiny začalo se pracovat podle
měsíčních plánů. Pracovní schůzky konali pionýři pravidelně jednou týdně, oddílová rada se scházela za 14 dní a skupinová rada
jednou za měsíc. Oddílové schůzky měly na programu plánování
činnosti, čtení pionýrských časopisů, nácvik pionýrských, budovatelských a národních písní a kulturních vložek. Ústředním bodem
programu oddílové schůzky byla ideologická aktualita – naroz.
J. V. Stalina, smrti V. I. Lenina, mírový sjezd v Praze, MDŽ, výročí
smrti K. Marxe, vzpomínka na Pařížskou komunu, na J. Fučíka,
na A. Jiráska, na básníka Majakovského aj. Za šest a půl měsíce
činnosti přispěli pionýři 33 kulturními vložkami k obohacení programu různých oslav, shromáždění a schůzí školních i veřejných.
Učinkovali na schůzích KSČ, ČSM, na besedách s hornickými
učni, při hovorech o škole a v řadě jiných podniků. Do své činnosti zařadili společné návštěvy nedělních odpoledních představení
sovětských filmů a návštěvy okolních pionýrských skupin. Horlivě
pomáhali při výzdobě školy. Pořádali mezitřídní soutěže ve sběru
surovin, v čistotě tříd
a v chování žactva.
Prováděli akci v šetření potravinami.
Vydatně pomáhali
při sběru léčivých
bylin.
Pracovními
brigádami pomohli
při stěhování knihovny, při úpravě lázeňského parku, školní
okrasné
zahrádky
a v JZD. Založili
modelářský kroužek
a taneční skupinu.
Přispěli ke zdaru
oslavy 1. máje. Psali
německým
pionýrům protest proti
remilitarizaci
západního Německa.
Navázali na písemný styk s pionýry
v Moskvě. V dubnu
založili novou skupinu PO na místních
národních školách.
Vyvrcholením činnosti byla slavnost
slibu, na níž 32 chlapců a dívek dostalo pionýrský šátek, odznak
a legitimaci. S tím, co pionýři vykonali v prvním roce činnosti,
mohou být spokojeni.
Činnost SRPŠ
Ve školním roce SRPŠ konalo 7 plenárních schůzí, na nichž
bylo projednáno o úkolech dnešní školy, o žákovské organisaci,
o volbě povolání, o novém školním a zkušebním řádu, o závěrečných zkouškách na střední škole, o přijímání žáků do výběrových škol III. stupně, o umísťování žactva do povolání, o rekreaci dětí, o přijímání žactva do zotavoven a o aktualitách školy.
Rodiče tak byli správně a včas informováni o všech školských
otázkách, což přispívalo k dobrému poměru rodiny ke škole.
Přímá pomoc SRPŠ škole spočívala v tom, že SRPŠ zaplatilo
www.onves.cz
profil
15 knih pro žáky, kteří vykonali závěrečnou zkoušku s vyznamenáním, obstaralo bezplatnou pomoc při stravování žactva
v době od 23. října 1950 do 21. dubna 1951. Členové výboru
pomáhali při uvědomování rodičů vystupujících žáků a zúčastnili se náborové akce do hospodářky důležitých povolání tak,
že společně s učiteli navštěvovali rodiče žáků a snažili se získati je pro povolání škole přidělená. Předseda SRPŠ zastupoval
sdružení v místní Lánské akci a snažil se o zdar její činnosti.
Statistika: na počátku školního roku bylo přijato 165 chlapců
a 154 dívek, celkem 319 dětí. Z nich vystoupilo ze školy 80, ve
školní docházce bude pokračovat 243 dětí, z nichž 240 postoupilo do vyšší třídy. Podle národnosti byly všechny děti národnosti
české, podle náboženství všechny náboženství římskokatolického. Ve škol. roce se vyučovalo průměrně 320 půldnů při částečně polodenním vyučování od 8 do 13 nebo 14hodin. Ve všech
osmi třídách se vyučovalo 2559 půldnů. Žactvo absolvovalo
celkem 102 688 půldnů, z nich 96 944 nezameškaných (94,5%)
a 5 744 zameškaných (5,5%), vesměs omluvených vyučovacích
půldnů. Příspěvek školy v budovatelské práci je patrný ve sběru
a brigádách. Za vedení třídních učitelů provádělo žactvo různé
sběry – odevzdalo 2 239 kg papíru, 936 kg hader, 266 kg kostí,
800 kg železa, 2 kg barevných kovů, 6 kg svíčkového odkapu,
90 kg léčivých bylin, 194kg makovic, 470 lahviček od francovky
Alpy. Kromě toho odpracovalo žactvo 3 375 hodin při vysazování stromků, v lidové knihovně, na úpravě hřiště, při zemědělské
práci a hubení rostlinných škůdců, při výzdobě školy, při úpravě
školní zahrádky, lázeňského parku a stavbě kulturního domu.
Členové učitelského sboru odpracovali 1 615 hodin při výzdobě
školy, opravě pomůcek, nástěnek, přípravě školních slavností,
při sběru, sázení stromků, při zemědělské práci a při výpomoci
v kanceláři MNV. V době od 23. října do 28. dubna probíhala
stravovací akce, při které bylo žactvu v 10hodin podáváno teplé
mléko. Celkem bylo vydáno 14 528 porcí. V době od 16. října
do 2. dubna vařila komunální restaurace polévku pro žáky z Ostrožské Lhoty. Za tu dobu bylo žactvu vydáno 2 495 porcí po
2,20 Kčs, z kteréžto částky žáci platili 1,50 Kčs a 0,70 Kčs platil
MNV v Ostrožské Nové Vsi z položky na stravování žactva.
V Ostrožské Nové Vsi dne 31.srpna 1951. Jindřich Barcal, ředitel.
Ze školní kroniky vypsala MV
23
HISTORIE
Procházka po hřbitově aneb Tetičky malérečky
Anna Štěrbová
nar. 24. 1. 1885
+22. 1. 1973
Ludmila Černá
nar. 17. 5. 1911
+ 28. 8. 1984
Naše vesnice je známá malováním
kraslic. V roce 1949, když se sloučily Ostrožská Nová Ves a Chylice, zvítězil dokonce název sloučené obce Kraslín. Toto
přejmenování se však neuskutečnilo. Nejstarší žena, o které víme, že byla malérečkou kraslic a která navíc vynalezla tzv.
Babka Teťhalová
Hrob Marie Gavalové
24
Hedvika Blahušová
nar. 8. 12. 1916
+30. 12. 2006
zelové kraslice, byla Alžběta Bartysová
(1825 - 1908) z čísla 169. Na ni navázala sousedka z č. 170 (později 482) Marie
Lučná (1845 - 1919) a také vnučka bydlící
naproti na č. 25, Kateřina Botková (1878
- 1955). Hodně známou byla i Antonie
Zalubilová (1893 - 1983). Hroby těchto
žen jsou už pryč.
Procházíme-li dnes novoveským
hřbitovem, narazíme na několik dalších
slavných nebo známých maléreček kraslic. Především v levé zadní části hřbitova
asi uprostřed odpočívá Marie Gavalová
(1910 - 1994), rozená Verbíková, z č. 465.
Byla osobou populární, udržovala kontakty s významnými etnografy, její sláva
pronikla i do ciziny. Byla to žena přátelská, ochotná, podpořila malování kraslic
v celé širší rodině. Především v době krize
kupovala a dále prodávala kraslice, které
malovala manželka jejího bratrance Marie Teťhalová (1910 - 1997) z č. 169. Když
byla neštěstím i nezaměstnaností rodina
Marie Gavalová
nar. 30. 1. 1910
+ 19. 1. 1994
Marie Teťhalové těžce postižena, tetička
Gavalová ji podporou malování kraslic
nesmírně pomohla. Krasličářskému umění se věnovala i další příbuzná Anežka
Teťhalová (1907 - 1975) z č. 551. Hroby
obou těchto žen jsou nedaleko hrobu
Marie Gavalové.
Podíváme se i na pravou zadní část
hřbitova. Téměř v rohu je hrob Marie
Štěrbové (1885 - 1973). Tato žena měla
řadu kulturních zájmů, krom malování
kraslic věnovala velkou pozornost i novoveskému kroji. Své umění předala dceři
Ludmile Černé (1911 - 1984) z č. 620,
která je pochována ve stejném hrobě.
Více vpředu se nachází hrob druhé dcery,
Hedviky Blahušové (1916 - 2006) z č. 532.
Tetička Blahušová, vždy usměvavá a přátelská, byla jednou z posledních, které
běžně chodily po sedlcky. Ale o těchto
ženách, které svým oděvem překlenuly
vzdálené časy, někdy jindy.
Vladimír Teťhal
Hrob Anny Štěrbové
profil
www.onves.cz
HISTORIE
Nová Ves zastoupena na výstavě v Kroměříži
Dne 31. května 2012 byla v kroměřížském zámku otevřena výstava věnovaná
osobnosti olomouckého arcibiskupa
Theodora Kohna (1845 - 1915). Organizátoři výstavy pozvali k vernisáži Miroslava Kusáka z Ostrožské Nové Vsi, který na výstavu poskytl archivní fotografie,
především podobiznu Kohnova sekretáře Dr. Františka Botka (1864 - 1918).
Dr. Botka nemusíme Novovešťanům představovat, je to jeden z našich
nejvýznamnějších rodáků. Vernisáže se
zúčastnil také prasynovec Dr. Františka
Botka, hlava novoveských hasičů, pan
František Botek, známý novoveský společenský činitel. Za zmínku stojí, že arcibiskup Theodor Kohn byl vůbec prvním
čestným občanem Nové Vsi. Toto čestné
občanství mu bylo uděleno nejspíše při
jeho vizitaci novoveské farnosti v roce
1895. Při letní návštěvě Kroměříže se
tak můžeme v zámku setkat i s kouskem
novoveské historie.
Vladimír Teťhal
www.onves.cz
profil
Novovešťané u Kohnova portrétu
Arcibiskup Theodor Kohn, novoveský čestný občan
25
HISTORIE
Novoveské matriky - 345 let od jejich založení
V Ostrohu bývaly slavné křty i svatby. Vzpomeňme alespoň
jeden křest. V Chylicích žil Jakub Kovařík. Kdy se tam usadil
a čím se živil, zatím nevíme. Jakubovi a jeho manželce Anně
se 29. 7. 1682 narodila dcera Zuzana, které byl za kmotra sám
kníže Hartman z Liechtensteina. Kmotrou byla jeho manželka
kněžna Alžběta. Hartman byl syn Gundakara, prvního majitele
ostrožského panství z rodu Liechtenstein. Nevíme, čím byl pro
knížete Jakub Kovařík z Chylic zajímavý. Možná pocházel z ostrožských Kovaříků a ti se něčím vyznamenali. Avšak vzhledem
k tomu, že liechtensteinská knížata jsou v matrice uváděna i při
jiných křtech „neurozených“, šlo pravděpodobně o jeden z tzv.
dobrých skutků a o projev
přízně. Jednou z povinností šlechty byla i péče
o poddané a občasné
kmotrovství k tomu asi
patřilo. Dcera Jakuba
Kovaříka dostala od knížecích manželů určitě
pěkný dárek, ale jak plnili Hartman a Alžběta
další kmotrovské povinnosti, to nevíme. V každém případě jsou tyto
zápisy důkazem toho, že
mnozí poddaní poznali
majitele panství osobně
a dále, že Liechtensteinové i po smrti Gundakara (†1658), který se
zde chtěl trvale usadit,
se na zámku zdržovali. Možná jenom v létě
a na podzim, v době
honů a lovů a třeba ne
každoročně, avšak další
souvislosti, které v matrikách lze najít naznačují, že ostrožský zámek
a město Ostroh určitě
nebyly v poslední čtvrtině
17. století a začátkem 18. století místem na okraji tehdejšího
společenského dění.
Nyní nahlédněme do knihy úmrtí, která je psána od dubna
1668. První zápis patří Kateřině. Zemřela 9. 4. 1668 ve věku
4. let. List je poškozen právě v místě, kde je uvedeno příjmení
otce, ale pravděpodobně šlo o dceru Jiřího Těšínského z Nové
Vsi. Je obecně známo, že nejvíce umíraly děti. Dvojčata umírala
často brzy po narození. V červnu 1682 se narodila Jiřímu Vaverkovi z Nové Vsi trojčata. Kateřina žila 1 hodinu, Pavel 1 den
a Margita také 1 den. V matrice jsou děti uvedeny jako „blyznata“ (blíženci). Taková tři „blížňata“ měla tehdy malou naději na
přežití. Pochovávalo se většinou ještě ten den, kdy došlo k úmrtí.
V roce 1683 vpadla turecká armáda, posílená tatarskými a sedmihradskými vojsky a kuruckými povstalci Imricha
Tökölyho do rakouských dědičných zemí. 12. září 1683 byli Turci
u Vídně poraženi, ale to už byla naše území zasažena morem
i jinými epidemiemi, např. tyfem. I v naší farnosti je zaznamenána vyšší úmrtnost. Nezjistíme však, kolik lidí zemřelo právě
v důsledku morové nákazy. V této době se příčina úmrtí v naší
matrice uváděla jen výjimečně. Následující tabulka nás seznamuje s počty zemřelých v celé farnosti v období 1682-1687:
1682
81
26
1683
139
1684
201
1685
70
1686
11
1687
63
Celkem
565
(dokončení z předešlého čísla)
Rok 1684 byl tedy nejtragičtější z hlediska počtu úmrtí.
Rok 1685 už je možná průměrný a rok 1686 bude svým nízkým
počtem zemřelých zřejmě výjimečný, protože paní s kosou už
neměla kde brát. Z této statistiky sice zjišťujeme, že roky 1683
a 1684 jsou poznamenány válkou a morem, ale jinak se opět
jedná jen o malou informaci, protože zatím nemáme dostatek
podkladů, abychom mohli srovnávat a vyhodnocovat.
Podívejme se, jak to bylo u Novovešťanů a Chyličanů s dlouhověkostí. Následující přehled z let 1669-1696 nám ukazuje, že
se dožívali vysokého věku. Jsou zde uvedeni jen někteří z těch,
kterým bylo v době úmrtí nejméně 80 let. Z Nové Vsi: 1675-Jiří
Těšínský 86 let, 1677Anna Rožková 96 let,
1679-Vavřín Ondračka 80 let, 1683-Eliška Nedbalová 90
let, 1688-Jan Botek
90 let, 1690-Pavel Ryšavý 81 let,
1690-Mikuláš Červený 90 let. Z Chylic:
1669-Matouš Hradil
80 let, 1669-Kateřina Bezděková 80
let, 1678-Matěj Jurásek 90 let, 1684Jan Stuchlík 109 let,
1690-Matěj Slováček
100 let. 13. prosince
1696 zahynul Jiří Boček z Chylic. Uvádí
se, že „do studni dolú
hlavú spadl“. Bylo
mu 80 let.
Tragická
úmrtí
nejsou všechna podchycena, ale do roku
1700 jich moc zaznamenáno není a týkají
se většinou obyvatel
jiných obcí. Některé
záznamy vypovídají, že k úmrtí došlo náhle. Místy je zmínka
o tom, že někdo byl „pochovaný na mši čtený“ nebo „pochovaný na mši zpívaný“. Mše zpívaná byla asi dražší. V té době byl
pohřeb se mší jen pro ty majetnější.
Ještě krátce ke sňatkové matrice. Jsou v ní stovky zápisů. Nebyli to samozřejmě jen sňatky mezi Novovešťany a Chyličany.
Např. 15. 1. 1662 se v kostele v Ostrožské Lhotě ženil Fridrich
Hruška, syn Pavla Hrušky, sedláka z Nové Vsi. Vzal si Annu,
dceru již zemřelého Jana Kláska z Ostrožské Lhoty. Fridrich
Hruška je v lánovém rejstříku 1671 uváděn v Nové Vsi jako pololáník. Pavel Hruška zemřel 1670 ve věku 65 let. V roce 1672
zemřela Anna Hrušková ve věku 75 let. Mohla to být Pavlova
manželka. I v této době bylo zcela běžné, že ženy byly o několik
let starší od svých mužů. Fridrich Hruška nežil již v roce 1684,
kdy umírá Anna, jeho vdova. Zemřela 3. května, věk není uveden. Fridrich s Annou měli několik dětí, z nichž Jiří (*1677) se
4. 9. 1714 žení s Kateřinou, vdovou po Josefu Tesařovi. I když
v matrikách z tohoto období vystupuje více Hrušků, nebude lehké určit, kteří z nich náleželi do rodu Pavla Hrušky.
Tak bychom mohli pokračovat. Tato malá exkurze do dávných časů však byla vedena s cílem upozornit na naše nejstarší
matriky, ze kterých dosud nebylo ve větším rozsahu čerpáno. Je
tam celá řada zajímavých informací, které by mohly obohatit
-L. Nešporovádějiny Nové Vsi a Chylic.
profil
www.onves.cz
HISTORIE
Chylice v roce 1857
O sčítání obyvatelstva víme už z evangelia, které se čte o Vánocích. U nás proběhlo sčítání obyvatelstva za Marie Terezie a od
roku 1857 máme zachovány sčítací protokoly, jsou uloženy v Okresním archivu v Uherském Hradišti. Další, které jsou zde přístupné, pocházejí z let 1869, 1880, 1890, 1900, 1910 a 1921. Dnes, kdy se šíří v naší zemi genealogické, čili rodopisné hnutí, jsou tyto sčítací protokoly hojně využívány, vedle matrik, které jsou na internetu, jsou nejdostupnějším pramenem. Uvádím kompletní seznam
Chyličanů z roku 1857, který může být pro mnohé zájemce snadnou pomůckou. Trochu opatrní musíme být u dat narození, protože
dnes víme, že mnozí skutečné přesné datum narození neznali, jde tedy o údaj, který platí, jak říkáme, na pětadevadesát procent.
Č. 1 -
Tomáš
Hanáček,
narozen
6.12.1837, manželka Mariana,
narozená 1839, bydlí Jiří Boček,
narozený 1800, jeho manželka
Anna, narozená 1806.
Č. 2 - Matouš Botek, 1821, m. Anna,
1821, syn František, 18.11.1855,
nevlastní dcera Kateřina, 1844.
Č. 2b - Jan Stuchlík, 1817, m. Anna,
1828, dcery Anna, 1848, Mariana,
1850, z 2. manželství Kateřina,
1852, Magdalena, 1855. 2. byt Josefa Auerová, 1810, vdova, syn
Antonín Matzenauer, 11.7.1853,
dcery Josefa Matzenauerová,
1846, Anna Matzenauerová,
1849, Františka Auerová, 1834,
Viktorie Auerová, 1832, Kateřina Auerová, 1843.
Č. 3. - majitel Matěj Hlůšek. Bydlí
Matěj Stuchlík, 1833, m. Anna,
1836, 2. byt - Jan Pavlas, 1822,
m. Mariana, 1816, syn František,
3.12.1853, dcery Barbora, 1840,
Mariana, 1842.
Č. 4 - Jan Kunovjánek, 1832, m. Anna,
1835, dcery Kateřina, 1853, Mariana, 1855.
Č. 5 - Antonín Jurásek, 1819, m. Anna,
1822, bratr Jakub, 1834, Matěj,
24.1.1839, Jan, 1822, František,
1824, sestra Kateřina, 1829.
Č. 6 - Matouš Štěrba, 1827, m. Apolonie, 1829, synové Jan, 23.12.1845,
Antonín, 12.10.1852, Vavřinec,
6.8.1834, matka Kateřina Bočková, 1796.
Č. 7 - Matouš Konečný, 1810, m. Apolonie, 1813, synové Antonín,
7.7.1834, Jiří, 22.4.1836, Jan,
5.8.1840, dcera Anna, 1838. 2. byt
- Jan Polášek, 1823, m. Mariana,,
1826, syn Jiří Botek, 1855, dcera
Mariana Polášková, 1857.
Č. 8 - Jan Hradil, 1820, m. Mariana,
1821, dcera Anna, 1854, vdova
Alžběta Hradilová, 1800.
Č. 9 - Martin Slováček, 1802, m. Anna,
1807, synové Jan, 16.6.1831, Matěj, 19.2.1838, dcera Mariana,
1834.
Č. 10 - Matěj Boček, 1811, m. Mariana,
1813, synové Jan, 17.8.1841, Josef, 1852, dcery Anežka, 1839,
Mariana, 1844.
Č. 11 - majitel Matěj Hruška z Kvačic,
bydlí Ondřej Fajk, 1813, m. Mariana, 1823, synové František,
14.1.1848, Matěj, 2.2.1850, dcery
www.onves.cz
profil
Kříž z roku 1862 stál u silnice, po restaurování bude posunut kousek dál, za chodník.
Je to zřejmě nejstarší památka v Chylicích.
Většina osob uváděných v tomto seznamu
znala ještě dřevěný kříž, který zde stál před
postavením tohoto kamenného. (Foto Miroslav Kusák)
Č. 12 -
Č. 13 -
Č. 14 -
Č. 15 -
Č. 16 -
Anna, 1853, Magdalena, 1855. 2.
byt - Matěj Blažek, 1810.
majitelka Anna Miklíková z č. 54,
bydlí Josef Zajíc, 1821, m. Mariana, 1828, synové Petr, 28.6.1849,
Matěj, 20,2.1854, 2. byt - Mariana Polášková, 1802, dcery Mariana, 1838, Kateřina, 1840.
František Miklík, 1819, m. Barbora, 1820, syn František, 1853,
dcery Anežka, 1842, Barbora,
1848, Anna, 1857.
Tomáš Polehňák, 1823, m. Veronika, 1819, synové Matěj,
25.1.1849, Jan, 13.8.1851, František, 15.10.1854. 2. byt - Martin
Konečný, 1783. 3. byt - Barbora
Bočková, 1783, výminkářka.
Rosalie Galušková, 1825, vdova, synové Štěpán, 26.12.1837,
Matouš, 7.7.1842, František,
27.7.1844, dcery Kateřina, 1846,
Mariana, 1849, Magdalena, 1854,
Rosalie, 1856. 2. byt - Barbora
Machalová, 1804, dcera Kateřina, 1837.
majitel Jan Lorenz, bydlí Antonín Potrusil, 1820, spolumajitel,
m. Anna, 1812, syn z 1. manželství Jan Lorenz, 1846, dcera z 1.
manželství Mariana Lorenzová,
1842. 2. byt - Jiří Fňášek, 1834,
m. Kateřina, 1837.
Č. 17 - Matěj Zajíc, 1812, m. Markéta,
1823, dcery Anežka, 1845, Mariana, 1847, Kateřina, 1857.
Č. 18 - František Bezděk, 1830, m. Barbora, 1830.
Č. 19 - majitel obec. Bydlí Václav Peprníček, 1801, m. Anna, 1805, dcera Apolonie, 1841.
Č. 19b majitel obec. Bydlí Jan Teplinec, 1810, m. Františka, 1822, syn
František, 1.2.1857, dcery Mariana, 1844, Anna, 1846, Barbora,
1852.
Č. 20 - Jan Turčinek, 1812, m. Anna,
1813, synové Matouš, 19.9.1833,
Tomáš, 6.12.1841, František,
2.4.1844, Martin, 11.11.1853,
dcery Kateřina, 1840, Anna,
1846, Barbora, 1851, Anežka,
1856.
Č. 21 - Antonín Galuška, 1811, m. Barbora, 1813, synové František,
30.3.1839, Matěj, 14.2.1846, dcery Kateřina, 1843, Mariana, 1851.
Č. 22 - Jakub Vlk, 1822, m. Mariana,
1830.
Č. 22b - Matěj Konečný, 1817, m. Mariana, 1823, syn Jan, 3.4.1856, dcery
Anna, 1848, Mariana, 1852.
Č. 23 - Martin Vitek, 1816, m. Anežka,
1813, dcery Barbora, 1842, Anežka, 1848, bratr Jan Vitek, 1826.
Č. 24 - majitel - Kassik Thomas Erben,
bydlí Mariana Kolýuchová, 1811,
svobodná, syn Václav Koluch,
10.9.1852.
Č. 25 - Martin Ťok, 1820, m. Barbora,
1817, syn Jan, 5.4.1851, dcera
Anna, 1856, matka Mariana,
1793, voják Františček Jurásek.
Č. 25b - Jan Vlk, 1811, vdovec, synové
Martin, 9.11.1837, Jan, 18.6.1839,
Jiří, 30.3.1848, dcery Mariana,
1842, Anna, 1846.
Č. 26 - Kateřina Vaverková, 1811, vdova, synové Jan, 5.8.1837, Tomáš,
1843, dcera Apolonie, 1840.
Č. 27 - Tomáš Turčinek, 1807, m. Anna,
1805, synové Jiří, 1831, voják, Josef, 1834, voják, Cyril, 8.3.1842.
Č. 27b - Jan Šálek, 1808, m. Barbora,
1825, synové Jan, 23.6.1851, Václav, 20.10.1854.
Č. 28 - majitel Jakub Maša Erben, bydlí
Kateřina Mašová, 1818, syn Martin, 20.10.1846, dcery Mariana,
1843, Magdalena, 1846.
27
HISTORIE
Č. 28b - Mariana Galušková, 1838, ve
službě na č. 48a, bratr Martin
Galuška, 1833. 2. byt - Jan Berka,
1822, m. Františka, 1825, synové
Fabián, 1854, Matěj, 1857, matka
Mariana Berková, 1789.
Č. 29 - Jan Trachtulec, 7.1.1839, slouží
v Písku, sestra Mariana, 1841,
slouží v Ostrohu. 2. byt - František Jelének, 1829, m. Anežka,
1835, syn Jan, 31.8.1856.
Č. 30 - Tomáš Polehňák, 1802, m. Anna,
1802, syn Petr, 1829.
Č. 31 - Josef Boček, 1817, m. Kateřina,
1818, syn František, 1850, bydlí
Jan Blažek, 1783.
Č. 32 - Martin Vlk, 1821, m. Mariana,
1833, dcera Kateřina, 1853.
Č. 33 - Anna Vitková, 1836, slouží na č.
49b.
Č. 34 - Šimon Vodárek, 1823, m. Magdalena, 1825, syn Josef, 12.3.1853,
dcera Mariana, 1847.
Č. 35 - Matouš Lukáš, 1813, m. Kateřina, 1818, synové Jan, 19.1.1851,
František, 31.12.1855, dcery Mariana, 1842, Markéta, 1845.
Č. 36 - Tomáš Vodárek, 1818, m. Kateřina, 1819, synové František,
2.5.1843, Jiří, 19.4.1845, Jan,
17.11.1847, dcera Mariana, 1855,
matka Anna Vodárková, 1794,
její syn Antonín, 1829.
Č. 37 - Šimon Bubeník, 1820, m. Mariana, 1824, synové Matěj, 30.1.1848,
Jan, 21.8.1857, sestra Kateřina,
1837, viz č. 40.
Č. 38 - Martin Konečný, 1822,m. Anna,
1820, synové Antonín, 31.5.1855,
Jan, 17.11.1856, dcery Mariana, 1849, Anna, 1851, Kateřina,
Chylická zvonice není památkou příliš
starou. Byla postavena asi na počátku 20.
století za starosty Hradila. Ovšem předtím
zde zřejmě stála nějaká zvonička, o jejíž
existenci jsme pouze nepřímo informováni.
(Foto Miroslav Kusák)
28
1853, otec Bartoloměj Konečný,
1799, m. Mariana, 1801.
Č. 39 - Tomáš Šálek, 1828, m. Kateřina,
1833, syn František, 17.10.1857,
dcera Mariana, 1855, otec Martin Šálek, 1795, m. Anežka, 1804.
Č. 40 - Matouš Bubeník, 1829, m. Markéta, 1830, dcery Mariana, 1854,
Kateřina, 1855, otec Jan Bubeník, 1790, m. Kateřina, 1800, dcera Kateřina, 1837.
Č. 41 - majitelka Kateřina Miklíková
z č. 46, bydlí Vavřinec Sýkora,
1821, m. Terezie, 1825, synové Jan, 13.10.1853, František,
25.11.1856, dcera Mariana, 1851.
Č. 42 - Jiří Pavlas, 1827, m. Kateřina,
1829, syn František, 30.10.1856,
dcera Mariana, 1852.
Č. 43 - Martin Stuchlík, 1821, m. Rosalie, 1821, synové František,
24.10.1850, Jan, 22.1.1856, dcera
Kateřina, 1853, otec Jiří Stuchlík,
1795, bratr Jiří Stuchlík, 1829.
Č. 44 - Kateřina Hrušková, 1809, vdova,
syn Antonín, 7.1.1843, dcery Veronika 1838, Mariana, 1841, Terezie,
1846, Barbora, 1849, Anna, 1851.
Č. 45 - Martin Šálek, 1829, m. Anna,
1829, syn Matěj, 2.2.1851, dcery
Kateřina, 1852, Mariana, 1855.
Č. 46 - Antonín Miklík, 1823, m. Kateřina, 1825, otec Josef Miklík, 1795.
Č. 47 - Josef Galuška, 1803, m. Anna,
1815, synové Matouš, 13.9.1839,
Matěj, 13.2.1844, Josef, 6.1.1846,
Jiří, 23.4.1850, dcera Kateřina,
1845.
Č. 48 - Ondřej Hradil, 1831, m. Mariana, 1837, syn Josef, 31.1.1854,
dcera Anna, 1856, otec Tomáš
Hradil, 1790, výminkář, bratr Tomáš Hradil, 1834, voják.
Č. 48b - Jan Vlk, 1823, vdovec, syn Antonín, 9.1.1851, Tomáš, 18.12.1852,
dcera Mariana, 1847, švagrová
Barbora Juřičková, 1841.
Č. 49 - Jan Vitek, 1825, m. Anna, 1823,
syn Jiří, 17.4.1857, dcera Mariana, 1854, sestra Barbora Vitková,
1836.
Č. 49b - Jiří Vitek, 1818, m. Mariana, 1818, synové František,
28.1.1845, Jan, 3.4.1850, Jakub,
6.6.1855, dcery Kateřina, 1847,
Mariana, 1854. 2. byt - Jan Vitek, 1793, otec, jeho m. Mariana,
1796.
Č. 50 - Josef Valášek, 1830, m. Kateřina, 1835, syn František, 2.4.1848,
dcera Mariana, 1850, sestra Kateřina Valášková, 1822, Martin
Hlůšek, 1847.
Č. 51 - František Bachan, 1810, m.
Kateřina, 1811, synové Jan,
10.8.1835, Tomáš, 3.12.1837, Josef, 22.3.1843, dcery Mariana,
1841, Anežka, 1850.
Č. 52 - František Hanáček, 1813, m. Kateřina, 1818, syn Jan, 24.5.1840,
dcera Mariana, 1850, matka
Anna, 1790.
Č. 53 - Jan Vaněk, 1818, m. Kateřina, 1821, synové František,
29.12.1839, Antonín, 17.6.1842,
Tomáš,
9.12.1849,
Matěj,
2.2.1852, Jan, 20.5.1854, dcera
Mariana, 1845, otec Josef Vaněk,
1789.
Č. 54 - majitel Josef Boček, bydlí Josef
Miklík, 1827, m. Anna, 1818,
syn Josef Boček, 15.3.1841, Jan
Boček, 6.4.1843k, františek Boček, 6.10.1847, Antonín Miklík,
16.1.1850, dcery Mariana Bočková, 1839, Kateřina Miklíková,
1854, Barbora Miklíková, 1855.
Č. 55 - Jan Jurásek, 1830, m. Magdalena, 1835, dcera Barbora, 1856.
2. byt - Jakub Jurásek, 1795, výminkář, m. Magdalena, 1796, syn
Matouš, 1835.
Č. 56 - Barbora Petrželková, 1810, vdova, syn Antonín, 1846, dcera
Maria, 1842, sestra Kateřina
Straňáková, 1823. 2. byt - Josef
Šanák, 1809, výminkář, m. Mariana, 1825, synové František,
25.3.1934, voják, Jan, 7.8.1843,
v městě Ostrohu, Antonín,
12.5.1848, Martin, 18.10.1851,
dcery Mariana, 1840, Kateřina,
1849.
Č. 57 - Matěj Gregor, 1808, m. Alžběta,
1813, syn Jan, 18.7.1844, dcery
Mariana, 1840, Barbora, 1842,
Kateřina, 1836.
Č. 57b - Anna Glatzová, 1799, vdova.
Č. 57c - Mariana Blažková, 1837, vdova, dcera Mariana, 1856. 2. byt
- Anna Kubicová, 1810. 3. byt Barbora Svobodová, 1829.
Č. 57d - Jan Pijáček, 1821, m. Mariana,
1825, syn Martin, 2.4.1857, dcery
Apolonie, 1846, Anna, 1850, Mariana, 1852, Kateřina, 1854.
Č. 58 - Anna Chmelařová, 1840, v Nové
Vsi, bratr Tomáš Chmelař,
22.11.1837. 2. byt - František Botek, 1827, m. Anna, 1830, dcera
Kateřina, 1851.
Č. 59 - Tomáš Vaverka, 1812, m. Mariana, 1810, dcery Barbora, 1842,
Mariana, 1846.
Č. 59b - František Botek, 1827, m. Anna,
1826, dcera Mariana, 1856, švagr Matěj Hejtmánek, 15.9.1843,
v Nové Vsi, švagrová Kateřina
Hejtmánková, 1833, její dcera
Mariana Hejtmánková, 1857,
švagrová Rosalie Hejtmánková,
1836, v Nedakonicích, švagrová
Mariana Hejtmánkocvá, 1841.
Č. 60 - Martin Planeta, 1814, m. Anna,
1815, bratr Martin Planeta, 1820,
bratr Josef Planeta, 1827.
profil
www.onves.cz
HISTORIE
Č. 61 - Jan Berka, 1834, m. Anna, 1835,
syn Jan, 7.1.1857.
2. byt - otec František Berka,
1793, m. Anna, 1800.
Č. 62 - Antonín Juřička, 1809, m. Barbora, 1781, nevlastní dcera Mariana
Juřičková, 1850.
Č. 63 - Jiří Smělík, 1811, m. Mariana,
1824, synové Cyril, 2.1.1849, Jan,
15.5.1851, Antonín, 20.5.1856.
Č. 64 - Petr Čáp, 1813, m. Magdalena,
1818, synové Tomáš, 19.12.1839,
josef, 15.3.1851, Matěj, 23.2.1855,
dcery Terezie, 1841, Apolonie,
1846, Anna, 1857.
Č. 65 - Marin Lorenz, 1822, m. Mariana,
1826, synové Václav, 27.8.1851,
Jan, 21.8.1853, dcera Anna, 1856.
Č. 65b - Anna Hradílková, 1804, syn Jan,
14.5.1841, dcera Anna, 1835.
Č. 66 - Kateřina Smištíková, 1837, svobodná, matka Anna Smištíková,
1809, vdova, její nevlastní syn
František Smištík, 1831, voják,
syn Josef, 10.2.1840, dcera Mariana.
Č. 66b - Tomáš Pokora, 1801, m. Kateřina, 1831, syn Matouš, 1831, Josef, 1834, voják, Jiří, 15.4.1843,
dcera Mariana, 1849.
Č. 67 - Matěj Valášek, 1820, m. Magdalena, 1817, dcera Kateřina, 1843.
2. byt - Matouš Pinkava, 1812,
syn František, 5.1.1840, dcera
Mariana, 1837.
Č. 68 - Jan Pavelka, 1819, m. Mariana,
1827, syn Matouš, 30.8.1854, dcery Anežka, 1849, Kateřina, 1851,
Barbora, 1856, matka Kateřina
Matušková, 1793.
Č. 68b - Václav Pokora, 1779, syn Jiří,
1821, dcera Anna, 1828.
Č. 69 - Josef Machálek, 1802, m.
Anna, 1802, synové František,
15.4.1838, Tomáš, 3.10.1840.
Č. 69b - Jan Bachan, 1816, m. Alžběta,
1814, syn Cyril, 6.3.1843, matka
Anna Galušková, 1788, výminkářka.
Č. 70 - Antonín Boček, 1827, m. Mariana, 1832, synové František,
28.3.1851, Jan, 5.10.1856, dcera
Mariana, 1854.
Č. 71 - Barbora Chovancová, 1832,
v Těmicích, bydlí Tomáš Jurásek,
1821, m. Viktorie, 1807.
Č. 71b - Antonín Mikulčík, 1813, m.
Kateřina, 1822, syn František,
6.9.1853, dcery Mariana, 1846,
Anna, 1848, Barbora, 1850.
Č. 72 - obec.
Č. 73 - majitel Isaak Lamberg ve Vyškově, bydlí v nájmu jedna rodina
(Jakub, další nečitelné).
Č. 74 - Tomáš Jurásek, 1811, m. Kateřina, 1819, syn František,
23.11.1845, dcery Mariana, 1840,
Anna, 1847, Kateřina, 1855, Č. 75
www.onves.cz
profil
František Myklík (Miklík) z Chylic z č.
13. Narozen 1853, zemřel 1923, dlouholetý řídící v Nové Vsi. Byl také významným
archeologem. Zajímal se o vykopávky na
Velehradě, ale sbíral také archeologické nálezy při stavbě železnice z Uh. Ostrohu na
Novou Ves. Jeho podobizna je jedna z mála
podobizen lidí, kteří jsou uvedeni ve sčítání
1857.
- Martin Pavlas, 1819, m. Anna,
1828, synové František, 2.2.1856,
Vavřinec, 9.8.1857, bydlí Matouš
Boček, 1784.
Č. 76 - Šimon Machálek, 1808, m.
Barbora, 1809, syn Antonín,
5.6.1840, dcera Anna, 1844.
Č. 76b - Jan Šťuka, 1819, m. Anna, 1825,
syn František, 5.8.1854, dcera
Anna, 1843, Kateřina, 1857, bydlí
Mariana Vlková, 1837, ve službě
v Nové Vsi.
Č. 77 - František Boček, 1829, m. Kateřina, 1826, syn Jan, 19.11.1851,
dcery Mariana, 1853, Anna,
1856.
Č. 78 - Martin Hruška, 1806, m. Apolonie, 1808, synové Jiří, 15.4.1842,
Jan, 11.4.1844, Cyril, 7.3.1851,
dcera Terezie, 1836.
Č. 79 - Štěpán Botek, 1823, m. Viktorie,
1829, dcera Mariana, 1857.
Č. 80 - Josef Malúš, 1810, m. Kateřina,
1819, švagrová Mariana Ramšová, 1797, vdova.
Č. 81 - Josef Boček, 1812, m. Anna,
1816, syn František, 29.3.1844,
dcery Mariana, 1839, Kateřina,
1848, Barbora, 1850.
Č. 82 - František Galuška, 1820, m. Kateřina, 1821, dcery Mariana Sýkorová, 1844, Kateřina Galušková, 1855.
Č. 83 - Tomáš Stuchlík, 1833, voják, matka Kateřina Stuchlíková, 1794,
dcera Mariana, 1836.
Č. 84 - František Hejtmánek, 1822,
m. Anežka, 1825, syn Tomáš,
11.9.1857, bydlí Antonín Červenák, 1842.
Č. 85 - Jan Hradil, 1834, voják, bydlí
Jan Slezák, 1805, m. Anna, 1808.
Č. 86 - Jakub Galuška, 1800, m. Kateřina, 1802, synové Jiří, 1825, František, 5.3.1837, Josef, 7.3.1839,
dcery Anežka, 1830, Kateřina,
183ě.
Č. 87 - Pavel Konečný, 1807, m. Mariana, 1809, dcery Mariana, 1840,
Kateřina, 1832.
Č. 88 - Jan Jurásek, 1810, m. Barbora,
1820, dcery Kateřina, 1839, Mariana, 1852.
Č. 89 - Antonín Stuchlík, 1827, m. Mariana, 1826, syn tomáš, 19.12.1850,
František, 27.4.1955, dcera Kateřina, 1848.
Č. 90 - Matěj Cícha, 1801, m. Magdalena, 1810, syn Jan, 15.7.1843.
Č. 91 - Matěj Vitek, 1800, m. Barbora,
1808, syn František, 1.12.1836,
dcera Mariana, 1834, svobodná,
její dcera Anna, 1857.
Č. 92 - Pavel Růžička, 1825, m. Mariana, 1820, syn Martin, 22.10.1849.
2. byt - Martin Hejtmánek, 1791,
m. Anna, 1800, syn Martin, 1829,
dcera Barbora, 1833.
Č. 93 - Martin Sovič, 1829, voják 9. regimentu artilerie, sestra Rosalie,
1839, svobodná.
Č. 94 - majitel Jan Turčinek z č. 20,
prázdný dům.
Č. 95 - Fabián Jurásek, 1812, m. Anna,
1828, synové Jan, 1834, Jiří,
19.4.1839, voják, Josef, 5.4.1844,
v Kunovicích, dcery Anna, 1846,
Mariana, 1857.
Č. 96 - Jan Vodárek, 1822, m. Markéta,
1827, syn Tomáš, 17.11.1855.
Č. 97 - Jan Galuška, 1822, m. Mariana,
1827, synové Jakub, 28.4.1853,
Matěj, 14.2.1857.
Č. 98 - Martin Vitovský, 1825, m. Anna,
1825.
Č. 99 - František Berka, 1824, m. Mariana, 1827, dcery Františka, 1856,
Mariana, 1857.
Č. 100 - Anna Juřičková, 1833, svobodná,
v Nové Vsi.
Č. 101 - Jan Boček, 1825, m. Anna, 1833,
dcera Maria, 1855.
Č. 102 - majitel Josef Šanák, dům neobydlen.
Doba to není tak vzdálená, pouhých
asi 150 let. O lidech zde uváděných jsme
slýchali. Mnohá jména se najdou doma
na úředních listinách, křestních a jiných
listech. Ještě nedávno, před pár lety, byl
na hřbitově pomník se jménem a fotografií Františka Juráska, narozeného 1845,
existuje vůbec ona vzácná fotografie u někoho doma?
Vladimír Teťhal
29
SPORT
Soutěžní sezóna Aerobik klubu Stonožka
A je dobojováno! 46 děvčat a jeden kluk z Aerobik klubu
Stonožka ukončili závodní sezónu ve skupinových choreografiích. Letos byla opět velmi těžká a nabitá velkou konkurencí
sportovních klubů, které trénují i několikrát týdně. Děti se zúčastnily soutěže APEXESO aerobic tour, soutěže pódiových
skladeb Děti fitness aneb Sportem proti drogám. Letošní skladby byly rozličné na kostýmy i choreografie. Nejmladší děvčata
z kategorie BABY do 7 let s trenérkou Denisou Látovou si připravila skladbu „Mini Turbulenc“. Mladší děvčata z kategorie
KIDS 8-10 let pod vedením Bohdany Poláchové se proměnila
na „Ledové princezny“ a starší děvčata v čele s jedním chlapcem z kategorie CHILDREN 11-13 let si zabojovali se skladbou
„Life is a game“.
Závodní šňůra začala 31. 3. 2012 v Uh. Hradišti a skončila
30
26. 5. finálovým kolem soutěže Děti fitness v Praze. Teď ještě
děvčata čeká dne 10. 7. v 15 hodin vystoupení na Slováckém
beachovém létě v Uherském Hradišti. Chtěla bych poděkovat
rodičům dětí za velkou podporu, kterou svým dětem během
soutěží věnovali. Dále také Obecnímu úřadu v Ostrožské Nové
Vsi, který přispívá finančním příspěvkem na startovné pro děti,
panu Hoffmannovi a Vlkovi, kteří oddíl finančně podpořili
a podíleli se na zakoupení oddílových mikin pro starší děvčata.
Velký dík patří paní ředitelce základní školy Aleně Horákové
za poskytnutí prostor v tělocvičně a také panu Váňovi, který se
podílí na provozu.
Největší poděkování patří dětem, které svým přístupen ke
sportu a k aerobiku vůbec přistupují velmi zodpovědně a vzorně reprezentují oddíl a také obec Ostrožskou Novou Ves všude
venku, kam vyjíždí na soutěže skupinového aerobiku. Blahopřeji k úspěchům a věřím, že podzimní sezóna ve znamení jednotlivců přinese z řad závodnic medailové pozice.
Závody probíhaly v Uh.Hradišti, Tlumačově, Otrokovicích,
Zlíně, Uh. Brodě, Uh.Ostrohu, Veselí na Moravou, Bílovicích,
Hodoníně a v Praze.
Top výsledky:
31.3. Uh. Hradiště 3. místo skladba „ ICE PRICESS“
13.4. Uh. Brod
1. místo skladba „ ICE PRICESS“
1. místo skladba „LIFE IS A GAME“
21. 4. semifinále
Otrokovice 3. místo „ ICE PRICESS“
27.4. Bílovice
2. místo „ ICE PRICESS“
2. místo „LIFE IS A GAME“
29.4. Zlín
1. místo „ ICE PRICESS“ a vítěz kategorie
2. místo „LIFE IS A GAME“
5.5. Veselí n/Mor. 4. místo „ ICE PRICESS“
13.5. finále
Hodonín TOP 50 3. místo „MINI TURBULENC“
TOP 50 3. místo „LIFE IS A GAME“
TOP 30 3. místo „ ICE PRICESS“
26.5. finále Praha 7. místo „ ICE PRICESS“
profil
www.onves.cz
SPORT
Kdo nás reprezentuje:
„MINI TURBULENC“: Andrýsková Simona, Bělohradová
Alžběta, Hadašová Lukášová, Aneta Kusáková, Barbora Štěpánka, Varšíková Adéla, Zalubilová Andrea.
„ ICE PRICESS“: Andrýsková Denisa, Andrýsková Natálie,
Bršlicová Lucie, Hadašová Karolína, Hanáková Eliška, Hedvičíková Sára, Hrušková Michaela, Jelénková Sára, Karlíková
Denisa, Konečná Jitka, Křiváková Tereza, Lukášová Lucie, Mazurová Martina, Ondračková Tereza, Pavličková Anna, Peprníč-
ková Denisa, Ryšavá Adéla, Slováková Barbora, Válková Iveta,
Slováčková Barbora.
„LIFE IS A GAME“: Bachanová Michaela, Banná Anna,
Bočková Natálie, Botková Anna, Červenáková Eva, Daňková
Zuzana, Frantová Tereza, Grosmannová Lea, Jurásková Tereza,
Konečný František, Makarenková Michaela, Malárová Karolína, Pavličková Veronika, Ryšavá Markéta, Smištíková Karla,
Varšíková Diana, Vlková Nela, Vojtková Tereza, Zajíčková Simona, Žajdlíková Kamila.
Bohdana Poláchová
Novoveské gymnastky na Mistrovství ČR
Neuvěřitelné se stalo skutečností. Po velké pauze a velké dřině si naše dvě gymnastky svým cvičením a svými umístěními na
kvalifikačních závodech zajistily postup na Mistrovství České
republiky, které se konalo ve Vysokém Mýtě.
Závodnice Tamara Kalašová startovala za starší žákyně a obsadila celkově 44. místo a další naše nadějná gymnastka Markéta Ryšavá závodila za žákyně B a obsadila 33. místo. Mezi celorepublikovými oddíly se holky neztratily, zacvičily své sestavy
s přehledem a zkusily atmosféru velkého závodu. Velká gratulace patří nejenom holkám, ale samozřejmě i trenérce Petře Hastíkové, která se v době svého působení v roli gymnastky zúčastnila také mistrovství a teď si to prožila se svými svěřenkyněmi.
Všem děkujeme za reprezentaci našeho, i když malého oddíI.Frantová
lu, který se ale dostává mezi přední oddíly ČR.
Kanoistická sezóna v plném proudu
Kojetínskou generálku na
blížící se mistrovský a pohárový závod absolvovala desítka
závodníků v sobotu, 14. dubna.
Dlouhé tratě na Moravě přinesly
vítězství dorostence Pjajčíkové,
žákům Janíkovi a Janoškové.
Juniorka Klára Silnicová se
stala v Praze na Vltavě dvojnásobnou mistryní České republiky na dlouhých tratích. O další
medaile se postaraly kajakářky
Kateřina Pjajčíková, Karla Zalubilová a Adéla Janošková.
Přímo z dějiště úvodního
republikového a pohárového
závodu se skupina závodníků
přesunula k druhému tréninkovému kempu na Slapské přehradě, v lokalitě Oboz.
Kateřina Pjajčíková se dokázala prosadit v konkurenci
převážně maďarských a rakouských dorostenek na rakouském
šampionátu v maratónu ve Vídni, trofej získal i kanoista Michal Girašek.
Ze sedlčanské přehrady se Ostrožská Nová Ves vrátila s jedenácti pohárovými medailemi. Juniorka Silnicová třikrát vyhrála a dvakrát byla druhá, dorostenka Pjajčíková byla čtyřikrát
druhá, z toho dvakrát spolu se Zalubilovou na deblkajaku, stříbro má i žačka Janošková z deblkajaku a bronz benjamínek Zalubil z deblkanoe.
Pětkrát se Kateřina Pjajčíková dokázala prosadit na tradiční
mezinárodní regatě na Váhu ve slovenských Piešťanech. Spolu
s ní na deblkajaku a ve čtyřkajaku celkem třikrát Karla Zalubilová. Českou republiku reprezentovali ještě Klára Silnicová
a Jakub Mlčoch.
www.onves.cz
profil
Bronz přivezli z Pastvinské přehrady, nedaleko Žamberka ve
východních Čechách kanoista Michal Girašek a benjamínek Jiří
Zalubil.
Také třetí pohárový závod byl úspěšný, o medailová umístnění se v Račicích zasloužily kajakářky Silnicová, Zalubilová,
Pjajčíková, kajakář Mlčoch a kanoista Janík.
Husarský kousek se povedl juniorce Kláře Silnicové a dorostence Kateřině Pjajčíkové. Díky výkonům na pětisetmetrové
trati obě obdržely pozvánky do národního kádru pro Mistrovství
Evropy v portugalském Montemor-o-Velho, kde budou v polovině července reprezentovat Českou republiku!
31
SPORT
6.-11.8.
Olympijské hry
-rychlostní kanoistika
Londýn, Velká Británie
25.-26.8. XX. Mezin. Mistr. Moravy „Slovácká 500“
Ostrožská Nová Ves
1.-2.9.
Mistrovství České republiky,
maratón, ČP
Týn nad Vltavou
8.9.
Pohár Sezemic
Kunětice nad Labem
9.9.
Černožický kilometr
Černožice nad Labem
14.-16.9. Regata olympijských nadějí
Szegéd, Maďarsko
20.-23.9. Mistrovství světa, maratón
Řím, Itálie
HLEDÁME POSILY K DOPLNĚNÍ OLYMPIJSKÉHO
TÝMU
V roce 2013 bude Ostrožská Nová Ves hostit Letní Olympiádu dětí a mládeže a v této souvislosti
V Olomouci na řece Moravě u loděnice veslařského a kanoistického klubu proběhl Havel 2 cup. Po sobotních sprintech,
kdy Ostrožská Nová Ves získala sedm medailí, včetně zlatých
zásluhou Kateřiny Pjajčíkové, Karly Zalubilové, Jakuba Mlčocha a Michala Giraška, přidala výprava v neděli další tři kovy na
dlouhých tratích.
VPLetní termínovka:
22.-24.6. Mistrovství Evropy
Záhřeb, Chorvatsko
30.6.-1.7. Trenčianská regata
Trenčín, Slovensko
7.-21.7. Předrepublikové soustředění
Zvíkov
12.-15.7. Mistrovství Evropy juniorů
a do 23ti let
Montemor-o-Velho, Portugalsko
26.-29.7. Mistrovství České republiky,
krátké tratě, ČP
Račice
hledáme
chlapce a děvčata
narozené v letech 1997 a mladší
domácí i přespolní
osvojení nových dovedností | získávání správných návyků
| celoroční odborný dohled | pravidelný pohyb | pobyt
v přírodě | všestranný sportovní rozvoj | posílení zdraví |
minimální finanční náročnost | státní podpora pro talentované | cestování po ČR i do zahraničí | velká šance
reprezentovat ČR
pádlujeme-běháme-posilujeme-plaveme-lyžujeme-bruslíme-cvičíme-hrajeme míčové hry
více včetně fotografií: www.onv-canoe.cz
XX. MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ MORAVY
v rychlostní kanoistice
„SLOVÁCKÁ 500“
Memoriál Hugo ŠVÁBA - K1muži 4000m
24.-26.srpna 2012
OSTROŽSKÁ NOVÁ VES, jezero KUNOVSKÁ TABULE
500m, dlouhé tratČ i sprinty na 200m
Dosavadních roĀníkĪ (1993-2011) se zúĀastnili kanoisti, kajakáĢi a kajakáĢky ze
ŠpanĒlska-Itálie-NĒmecka-Ukrajiny-Rakouska-Polska-Mačarska-LotyšskaKypru-Chorvatska-Makedonie-Thajska-Slovenska-ÿech a Moravy
32
profil
www.onves.cz
SPORT
Druhý ročník turnaje školních tříd
V pátek 1. června 2012 uspořádal fotbalový klub 2. ročník
turnaje tříd ZŠ. Přes nepříznivé předpovědi počasí i deštivou
noc se nakonec příroda umoudřila, a tak mohlo krátce po 8.
hodině ranní odstartovat fotbalové zápolení výběrů 3. až 7. tříd
naší školy. Do hry se tentokráte zapojilo 54 žáků, z toho i 11
žákyň. Zaplněná tribuna sledovala urputné boje na hrací ploše
a hřměla vydatným povzbuzováním spolužáků, již se neobuli do
kopaček. V této činnosti vynikaly žákyně 4. třídy, které si pod
dohledem třídní učitelky paní Mgr. Běhalové připravily i po-
www.onves.cz
profil
ločasové choreografie, za což nakonec od pořadatelů obdržely
zvláštní cenu.
Výsledek turnaje naplnil papírové předpoklady, z poháru
pro vítěze se radoval tým 7. třídy. Důležitějším výsledkem však
byla radost z pohybu a soutěžení, které však někdy doprovázel
i smutek z prohry. Každé z družstev bylo za své vystupování po
zásluze odměněno diplomem i dávkou laskomin. Věříme, že se
nám podařilo obnovit dávnou tradici třídních turnajů a těšíme
se již na ten příští.
Marek Tvrdoň
33
INZERCE
Actis Effector (Tvořeno světlem)
podivuhodné světelné obrazy v Rotundě Květné zahrady
– památce UNESCO v Kroměříži
5. června do 26. srpna 2012
NEJMÉNĚ TŘI VÝHODY PRO KAŽDÉHO, KDO CHCE
VIDĚT MNOHEM VÍC PRÁVĚ
Á TAD
T Y A TEĎ
V době od 5. 6 do 26. 8. 2012
je otevřená v rotundě Květné zahrady, památce zapsané na seznamu UNESCO, interaktivní
výstava Actis effector – tvořeno
světlem. Výstava je oslavou prostoru, poctou zakladateli rotundy,
biskupovi Karlu z Lichtensteina – Kastelkornu, a to za použití
elektroniky, tedy prostředky, které
známe z každodenního života. Exponáty využívají led technologie,
LCD animace i počítačem řízené
pohyblivé objekty. Jde o nečekané spojení vznešenosti prostoru
a objektů s technologiemi, které
denně užíváme. Výstava je vhodná
pro širokou škálu potencionálních
návštěvníků od dětí až po seniory.
Více na www.unesco-kromeriz.cz
Eva Nováková,
předsedkyně Klubu UNESCO
Kroměříž
SE VSTUPENKOU
NA VÝSTAVU
MÁTE O ZÁŽITKY
POSTARÁNO
...
U pokladny zakupte vstupenku na výstavu - čímž ušetříte
až 50 Kč - a užijete si vše, co letošní neopakovatelná sezóna
vK
Květné zahradě nabízí.
VÝSTAVA V ROTUNDĚ JE PŘÍSTUPNÁ
KAŽDÝ DEN V ČASE 10.00 18.00 hod.
VSTUPNÉ ACTIS EFFECTOR / Entrance fee
dospělí / adult
dě / children
senioři / senior
110 Kč
70 Kč
90 Kč
zvýhodněné rodinné vstupné / family
250 Kč
ACTIS
EFFECTOR
TVOŘENO SVĚTLEM
PŘÍLEŽITOST
NECHAT SE OKOUZLIT
KRÁSNÝM INTERIÉREM
ROTUNDY
S ATMOSFÉROU
SVĚTELNÝCH OBJEKTŮ
A INSTALACÍ
ZÁBAVA
NA INTERAKTIVNÍ
VÝSTAVĚ POTĚŠÍ
VŠECHNY VĚKOVÉ
KATEGORIE
SLEDUJTE, TVOŘTE,
INSPIRUJTE SE!
PROHLÍDKA
KVĚTNÉ ZAHRADY
SKUPINY - zvýhodněné vstupné:
dě a žáci základních škol - výpravy (min. 15 osob)
50 Kč
žáci středních škol a studen - výpravy (min. 15 osob) 60 Kč
dospělí - výpravy (min. 15 osob)
90 Kč
senioři - výpravy (min. 15 osob) ve dnech Po, Út, St, Čt
70 Kč
LETNĚ RELAXUJTE
V NEJZACHOVALEJŠÍ
BAROKNÍ ZAHRADĚ
NA SVĚTĚ
PAMÁTCE UNESCO
VÝSTAVA
T
BEZ PRŮVODCE.
V RYTMU, KTERÝ VYHOVUJE PRÁVĚ
Á VÁM.
CREATED BY THE LIGHT
EXHIBITION ENTRY JUNE 5 AUGU
U ST 26
EVERY DAY 10 a.m - 6. p.m
Do not miss the unique chance to visit the impressive inside of rotunda that will be beau fully
transformed by the means of illuminated objects created by Stanislav Vajce.
This connec on of the precious historical architecture with the 21st century mo
odern art is
going to be an unforge able experience which is impossible to repeat at a diffe
erent place.
THERE ARE AT
A LEAST THREE BENEFITS WITHIN THE TICKET:
The tour around the Flower Garden is included, as a thank you for your in
nterest.
You
Y might par cipate crea vely. Objects are interac ve and you have an opportunity
to change the colorful mood of the space, create a picture by moving it frreely etc.
Inside rotunda, there is a pleasant atmosphere which offers a welcome reefreshment
during summer days.
34
profil
www.onves.cz
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Společenská kronika – květen – červen 2012
Jubilanti:
Diamantová svatba
14. 6.
21. 6.
70 let :
6. 5.
16. 5.
5. 6.
6. 6.
9. 6.
13. 6.
75 let :
5. 5.
15. 5.
28. 5.
15. 6.
17. 6.
18. 6.
21. 6.
29. 6.
Jarmila Filípková
František Bezděk
Marie Chrástková
Marie Kusáková
Antonín Botek
Antonín Hrabec
Dědina 183
Nová 788
Padělky 86
Dolní 471
Obecnice 553
Dědina 188
Božena Verbíková
Ludmila Horáková
Ludmila Hudečková
Anna Hanusová
Ludvík Ťok
Marie Hanáková
Ludmila Štěrbová
Josef Šálek
Lhotská 245
Školní 965
Záhumení 586
Osvobození 250
Osvobození 109
Krajiny 143
Chylická 6
Školní 965
Antonín Hráček
František Koutník
Ludmila Chmelařová
Ludvík Boček
Za Kostelem 765
Drahy 412
Na Hrázi 29
Chylická 44
Marie Galušková
Božena Kopálková
Ladislav Křápek
Dědina 182
Obecnice 582
Školní 463
Školní 612
Drahy 412
Sňatky:
21. 4.
Hana Peprníčková
Miroslav Hlůšek
Nová 701
Dědina 48
21. 4.
Adéla Višňovská
Vít Chmelař
Veselí nad Moravou
Za Kostelem 927
28. 4.
Lucie Chrástková
Pavel Borek
Záhumení 649
Záhumení 649
5. 5.
Renáta Novotná
Igor Konečný
Osvobození 263
Staré Město
12. 5.
Blanka Botková
Tomáš Kusák
Záhumení 719
Dědina 308
80 let :
20. 5.
11. 6.
12. 6.
15. 6.
Robert a Emilie Polloczkovi
František a Božena Koutníkovi
85 let :
3. 5.
25. 6.
29. 6.
86 let :
28. 6.
Anna Kolářová
Narození :
Za Kostelem 830
87 let :
8. 5.
19. 5.
29. 5.
Josef Stužka
Hedvika Hrušková
Marie Botková
Dědina 170
Dědina 185
Dědina 171
Kristýna Kusendová
Chříb 196
4. 5.
Nela Lopatová
Dědina 168
6. 5.
David Dvořák
Na Rybníčku 279
7. 5.
Šimon Machala
Chylická 18
Adam Taťák
Chaloupky 300
Zbyněk Šaňák
Družstevní 808
24. 5.
6. 6.
90 let :
30. 5.
3. 5.
Marie Minaříková
Lhotská 418
Úmrtí :
17. 4.
Marie Chmelařová
Dolní 374
(1930)
23. 4.
Iva Součková
Zahradní 880
(1958)
24. 4.
Josef Húsek
Dědina 128
(1924)
21. 6.
Josef Matuštík
Chylická 201
(1931)
H. Glacová
www.onves.cz
profil
35
UDÁLOSTI KVĚTNA A ČERVNA 2012
Lité souboje mladých hasičů O pohár starosty obce
Máme svůj den a umíme si ho užít (MDD ve školce)
Jana Mikulcová ohromila svým uměním krajany v Texasu
Novoveské děvčice, to sú parádnice... (Lázeňské zpívání)
Ještě jeden ročník a z turnaje školních tříd se stane obnovená tradice. Letošní vítězové žáci VII. třídy
PROFIL - vydává Obec Ostrožská Nová Ves, vydání povoleno MK ČR E 13134, evidenční číslo 200601.
 Řídí redakční rada: Pavel Botek, Markéta Frantová, Miroslava Vajdíková, Vladimír Teťhal, Jan Botek  E-mail pro zasílání příspěvků: [email protected]
 600 výtisků  Grafické zpracování, sazba a tisk Joker s.r.o., Masarykovo nám. 35, Uh. Hradiště, tel.: 572 551 155.  Uzávěrka příštího čísla 14. 9. 2012.
Download

obCE Ostrožská Nová Ves ROČNÍK XXII. CENA 10 Kč