Obchodná akadémia Stará Ľubovňa
ROČENKA
2011/2012
Obchodná akadémia v Starej Ľubovni
je držiteľ
Európskej značky 2006 v jazykovom vzdelávaní
udelenej
ministrom školstva SR a Európskou komisiou
pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a viacjazyčnosť
Realizované projekty financované zo zdrojov
Európskej únie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poradenstvo pre nezamestnaných vo Vyšných Ružbachoch a ich
rekvalifikácia pre potreby regionálneho trhu práce v okresoch Stará
Ľubovňa a Kežmarok – ESF
2003
Podnikanie v prihraničnom regióne – INTEREG III A
2004
Výskum národnostných menšín na Slovensku, v Rakúsku a Poľsku –
SOCRATES
2003 – 2006
Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov pre trh práce – ESF
2005 – 2008
Prvé kroky na európsky trh práce – Leonardo da Vinci
2008
Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov zamestnancov samosprávy
mikroregiónu Minčol
2008
Zabezpečenie kvality ľudských zdrojov vo vyššom sekundárnom
odbornom vzdelávaní
2009
Sprístupnenie informačno-komunikačnej a jazykovej gramotnosti
zamestnancom akciovej spoločnosti AGC Tatry
2009
Mobilita na európskom pracovnom trhu – Leonardo da Vinci
2009 – 2011
Ostatné realizované projekty
•
•
Infovek
Zdravá škola
ÚVODNÉ SLOVO
V septembri 2011 sa otvorila brána našej školy do jubilejného 20-tého školského
roka. Pod 20-ročnú históriu školy, ktorá začala svoju činnosť 1. júla 1992 sa
podpísalo veľa práce a snaženia pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu, pri
zabezpečení priestorových i materiálnych podmienok školy. 20 rokov prinieslo
malé i veľké úspechy na úrovni školy, okresu, kraja i na národnej úrovni. Za
všetkým stojí človek, jeho úsilie, práca, obetavosť v prospech tých, ktorí nám boli
zverení. Za 20 rokov škola pripravila pre vstup do hospodárskej praxe či pre
štúdium na vysokých školách 1 109 absolventov.
Dôležitým medzníkom v existencii školy bol školský rok 2005/2006, v ktorom sa
škola presťahovala z budovy na Nám. sv. Mikuláša 6 do nových priestorov na
Jarmočnej ulici 132. Svoj vrchol dosiahla škola v školskom roku 2008/2009, kedy
našu školu navštevovalo 382 žiakov v 12-tich triedach v študijných odboroch
obchodná akadémia a škola podnikania.
K najväčším úspechom školy patrí udelenie Európskej značky 2006 v jazykovom
vzdelávaní, ktorú škole udelil minister školstva SR a Európska komisia pre
vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a viacjazyčnosť so sídlom v Bruseli. Medzi
úspechy školy patrí aj účasť mnohých našich študentov na celoslovenských kolách
v olympiáde z účtovníctva, v súťaži spracovanie informácií na PC, v olympiáde
ľudských práv, či v stredoškolskej odbornej činnosti. Škola sa počas svojej
existencie opakovane zapájala do realizácie národných i nadnárodných európskych
projektov. Medzi najvýznamnejšie projekty realizované školou patria projekty
Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov pre trh práce (ESF, 2005 – 2008), Prvé
kroky na európsky trh práce (Leonardo da Vinci, 2008), Mobilita na európskom
pracovnom trhu (Leonardo da Vinci, 2009 – 2011). Iniciatíva učiteľov
podieľajúcich sa na príprave a realizácii projektu priniesla našim študentom
možnosť zúčastniť sa zahraničnej odbornej stáže v Španielsku, Nemecku, Poľsku
a Česku. Získaný dokument Europass a Certifikát o absolvovaní stáže otvorí cestu
absolventovi školy pre vstup do praxe i do krajín Európskej únie. V tomto
školskom roku sme opäť uspeli s projektom financovaným Programom
celoživotného vzdelávania, podprogram Leonardo da Vinci, ktorý sa bude
realizovať v období rokov 2012 – 2014.
Ceníme si úspechy našich žiakov a učiteľov. Mnohí z nich boli úspešní, mnohí z
nich boli ocenení. V jubilejnom roku predseda Prešovského samosprávneho kraja
ocenil plaketou „Sofista pro regióne – učiteľ múdrosti“ našu učiteľku Ing. Máriu
Tomkovú a plaketou „Lux Mentium – Svetlo poznania“ žiačku Miroslavu
Hlinkovú. Primátor mesta Stará Ľubovňa ocenil ďakovnými listami Mgr. Danielu
1
Figurovú, Mgr. Máriu Sekulovú, Ing. Danu Gburovú a Mgr. Danu Knapíkovú a
našich žiakov a absolventov Adrianu Tyrpákovú, Šimona Šlosára, Barboru Čurovú
a Filipa Buxára. Za vytvorenie najvyššej pridanej hodnoty v osobnom procese
edukácie, za reprezentáciu školy a osobitný prínos pri budovaní rovesníckych
vzťahov bola občianskym združením AMOS, ktoré podporuje talentovaných
a nadaných žiakov mestá a regiónu Stará Ľubovňa, ocenená Michala Musalová.
Milí študenti, končí sa školský rok, končí sa druhá dekáda existencie školy. Prajem
nám všetkým – učiteľom i žiakom krásne leto, čas oddychu, chvíle radosti.
Dovidenia v školskom roku 2012/2013. Naša škola otvorí svoju bránu
3. septembra.
RNDr. Viera Mikulová
riaditeľka školy
2
Z obsahu
OCENENIA 2011/2012 .............................................................................................. 4
ĽUDIA A OBCHODNÁ AKADÉMIA ............................................................................. 6
Zoznam zamestnancov školy ............................................................................... 6
Rada školy............................................................................................................ 7
Žiacka školská rada .............................................................................................. 8
Združenie rodičov pri Obchodnej akadémii v Starej Ľubovni ............................. 9
MATURITNÉ SKÚŠKY ............................................................................................... 9
Písomné maturitné skúšky ................................................................................... 9
Ústne maturitné skúšky ...................................................................................... 10
Výsledky dosiahnuté žiakmi na maturitnej skúške ............................................ 10
PRIJÍMACIE SKÚŠKY V ŠK. ROKU 2011/2012 ........................................................ 10
VÝSLEDKY KLASIFIKÁCIE V ŠK. ROKU 2011/2012 ............................................... 11
ZO ŽIVOTA ŠKOLY ................................................................................................. 12
Záujmové útvary ................................................................................................ 12
Blokové vyučovanie ........................................................................................... 12
Odborná prax žiakov .......................................................................................... 13
Kurz a účelové cvičenia ochrany života a zdravia ............................................. 13
Stužková slávnosť .............................................................................................. 15
Zber papiera ....................................................................................................... 15
Darcovia krvi ..................................................................................................... 15
SÚŤAŽE .................................................................................................................. 16
Stredoškolská odborná činnosť .......................................................................... 16
Súťaže vo všeobecno-vzdelávacích, odborných a umeleckých predmetoch ...... 17
Športové súťaže.................................................................................................. 25
PROJEKTY.............................................................................................................. 32
Projekty realizované v školskom roku 2011/12 ................................................. 32
Projekty realizované OA v uplynulých rokoch .................................................. 35
VZDELÁVACIE PODUJATIA .................................................................................... 36
Prednášky ........................................................................................................... 36
Besedy ................................................................................................................ 36
Exkurzie ............................................................................................................. 38
ĎALŠIE AKTIVITY ŠKOLY ...................................................................................... 41
Kultúrne podujatia.............................................................................................. 41
Divadelné a filmové predstavenia, hudobné koncerty ....................................... 44
ZOZNAM ABSOLVENTOV ŠKOLY V ŠKOLSKOM ROKU 2011/2012 ......................... 45
ZOZNAM ŽIAKOV ŠKOLY V ŠKOLSKOM ROKU 2011/2012 .................................... 46
3
OCENENIA 2011/2012
Predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík ocenil
plaketou Jána Ámosa Komenského
„Sophista pro regione – učiteľ múdrosti pre región“
úspešnú pedagogickú pracovníčku PSK
Ing. Máriu Tomkovú
(učiteľku odborných ekonomických predmetov)
*
Predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík ocenil
plaketou
„Lux Mentium – Svetlo poznania“
úspešnú študentku
Miroslavu Hlinkovú
(žiačku IV. C triedy)
*
Primátor mesta Stará Ľubovňa PaedDr. Michal Biganič
pri príležitosti osláv Dňa učiteľov ocenil
Ďakovným listom
Mgr. Danielu Figurovú
(učiteľku všeobecno-vzdelávacích predmetov)
a
Mgr. Máriu Sekulovú
(učiteľku všeobecno-vzdelávacích predmetov)
*
Riaditeľka školy odmenila
finančnou odmenou z fondu občianskeho združenia AMOS
za výborný prospech, reprezentáciu školy
a osobitný prínos pri budovaní rovesníckych vzťahov
Michalu Musalovú
(žiačku IV. C triedy)
4
Primátor mesta Stará Ľubovňa PaedDr. Michal Biganič
za úspešnú prácu so žiakmi v oblasti vzdelávania ocenil
Ďakovným listom
Ing. Danu Gburovú
(učiteľku odborných ekonomických predmetov)
a
Mgr. Danu Knapíkovú
(učiteľku odborných ekonomických predmetov)
*
Primátor mesta Stará Ľubovňa PaedDr. Michal Biganič
za úspešnú reprezentáciu mesta v oblasti vzdelávania ocenil
Ďakovným listom
Adrianu Tyrpákovú
(absolventku OA)
Šimona Šlosára
(absolventa OA)
Barboru Čurovú
(absolventku OA)
Filipa Buxára
(žiaka IV. A triedy)
Ocenení ďakovným listom mesta Stará Ľubovňa
5
ĽUDIA A OBCHODNÁ AKADÉMIA
ZOZNAM ZAMESTNANCOV ŠKOLY
P.č.
Priezvisko, meno, titul
Vyučovací predmet
1.
Pedagogický zbor – interní zamestnanci
Mikulová Viera, RNDr.
MAK
2.
Hric Milan, Mgr.
3.
Tomková Mária, Ing.
4.
Sekulová Mária, Mgr.
5.
6.
7.
8.
Bobulská Anna, Mgr.
Figurová Daniela, Mgr.
Gburová Dana, Ing.
Hotáry Štefánia, Mgr.
9.
Kmeč Pavol, PaedDr.
10.
11.
12.
13.
14.
Knapíková Dana, Mgr.
Kolejová Jana, Ing.
Kolumberová Mária, PaedDr.
Kolumberová Beáta, Bc.
Kormanská Jana, Ing.
15.
Kurucová Viera, Ing.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Lampartová Svetlana, Mgr
Mušková Viera, Mgr.
Nováková Iveta, Ing.
Poľanská Monika, RNDr.
Reľovská Alexandra, Mgr.
Sekelský Miroslav, Ing.
Solecká Katarína, Mgr.
Takáčová Mária, Ing.
1.
2.
3.
4.
5.
Pedagogickí zamestnanci – externí
Alexíková Magdaléna, Mgr.
MAT
Laškoty Ľuboš, Mgr.
NBV
Pacák, Marián, ThLic.
NBV
Konkoľová Emília, Mgr.
FRJ
Ščurková Zuzana, Ing.
ANJ
riaditeľka školy
zástupca školy pre výchovu a vzdelávanie
zástupkyňa školy pre tech.-ekonom. činnosti
HOC, MAT, FYZ
UCT, CVU, PAL
NEJ, SJL, JPN
výchovná poradkyňa
ANJ, JPA
SJL
UCT, CDA, EKC, ECV, PRN
ADK, SJL
DEJ, TEV, GEX, RHD, HSR,
TSV
MAK, RUJ
na materskej dovolenke
APM, MAT, SQM
Asistent učiteľa
ECP, POE, PDN, RCU
UCT, EKC, CVU, PSP, MAK,
PRN
TEV, OBN, TSV
NEJ, JPN
POE, ECP, MEU, MMA
MAT, BIE, EKL
ANJ, JPA
INF, EKI
na materskej dovolenke
UCT, EKC, ECP, POE, CVU
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
Nepedagogickí zamestnanci – interní
Benková Katarína
školníčka
Chmeliarová Lucia, Mgr.
administratívna pracovníčka
Kačmarská Dana
školníčka
Lichvarčíková Marta
školníčka
Kovalčíková Stanislava, Ing.
na materskej dovolenke
Zajacová Elena
na materskej dovolenke
Nepedagogickí zamestnanci – externí
Lichvarčík Jozef
školník
RADA ŠKOLY
Rada školy plní funkciu verejnej kontroly v zmysle platnej legislatívy. V priebehu
školského roka zasadala štyrikrát (25. 10. 2011, 12. 12. 2011, 16. 03. 2012,
27. 06. 2012) v tomto zložení:
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Priezvisko, meno, titul
Za poslancov VÚC
JUDr. Anna Aftanasová
MUDr. František Orlovský – podpredseda RŠ
Za zástupcov VÚC
Pavol Jeleň
PaedDr. Danka Matiová, PhD. – predseda RŠ
Za rodičov žiakov
Michal Nestorik
Anna Štucková
Mgr. Viera Kormaníková
Za pedagogických zamestnancov
Ing. Dana Gburová
Mgr. Dana Knapíková
Za žiakov
Igor Dopirák
Za nepedagogických zamestnancov
Ing. Stanislava Kovalčíková
Rada školy na svojich zasadnutiach schválila kritériá na prijímacie pohovory,
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach
školy v školskom roku 2010/2011, plán výkonov pre školský rok 2013/2014,
skladbu voliteľných predmetov pre školský rok 2012/2013, vzala na vedomie
personálne zabezpečenie školského roka 2011/2012, nové zloženie Rady školy,
rozpočet na rok 2012, hospodárenie školy v roku 2011, doplnenie a zmenu
školského poriadku.
7
ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA
Žiacka školská rada (ŽŠR) organizuje kultúrnu a inú záujmovú činnosť mládeže,
zastupuje žiakov a vyjadruje požiadavky a záujmy, ktoré sa týkajú žiakov v škole,
a podporuje rozvoj školy. Členovia žiackej rady spolupracujú s vedením školy
a učiteľmi školy, reprezentujú OA za účelom podpory rozvoja školy. V školskom
roku 2011/2012 boli za členov žiackej školskej rady zvolení títo žiaci:
Predseda
Igor Dopirák (II. A)
Podpredseda
Jozef Šidlovský (III. A)
Členovia
Dajana Fujetová (I. B)
Andrea Džurňáková (I. A)
Klaudia Brotková (II. B)
Lukáš Knapík (III. B)
Mária Thyriová (IV. B)
Ján Staš (IV. A)
Jakub Jurák (IV. C)
Koordinátorka činnosti ŽŠR
Mgr. Anna Bobulská
ŽŠR v školskom roku 2011/2012 organizovala tieto akcie:
Deň študentstva – 17.
november, krátky
dokument v rozhlase
Pomoc pri organizovaní aktivít Centra voľného
času v Starej Ľubovni (CVČ) a Mládežníckeho
parlamentu pri CVČ
Mikuláš – 6. december – rozdávanie sladkostí
Vianočná pošta
Vianočné koledovanie po triedach
Deň s Mikulášom pre deti zamestnancov OA
KILO – charitatívna akcia
Medziročníkový turnaj vo volejbale
Príprava mládežníckeho plesu v Mládežníckom
parlamente pri CVČ
Deň sv. Valentína – relácia v rozhlase
Valentínska pošta
Valentínska kvapka krvi
Mesiac knihy – návšteva knižnice, relácia
v školskom rozhlase
Literárna lupa – súťaž o najsčítanejšieho žiaka
Deň učiteľov – relácia v rozhlase, kultúrny
program pre učiteľov
Životné prostredie a jeho ochrana – úprava
okolia školy
Športové podujatie – volejbal v regióne
Mesiac lásky – mesiac bez vulgarizmov
Výlet do okolia pre členov žiackej rady
Školské kolo v plávaní
Ďalšie aktivity ŽŠR:
Deň otvorených dverí na škole
Školské relácie – Pamiatka zosnulých, Deň
študentstva, Mikuláš, Vianoce, Apríl – ochrana
životného prostredia
Fašiangový imatrikulačný večierok
Krst prvákov
Večierok pod názvom „Obchodná veselica“
Mikulášske sudoku
Voľby zástupcu žiaka do Rady školy
Vytvorenie Dňa bez skúšania
Vytvorenie Dňa skúšania bez zlých známok
Naša ŽŠR sa stala v septembri 2011 členom Stredoškolského parlamentu PSK,
v rámci toho sa Igor Dopirák a Jozef Šidlovský zúčastnili konferencie pre členov
ŽŠR v Prešove. Ďalej sa Andrea Džurňáková, Dajana Fujetová, Igor Dopirák,
Klaudia Brotková, Jozef Šidlovský a Lukáš Knapik zúčastnili dvojdňového
školenia pre členov ŽŠR na Sigorde. 19. decembra 2011 sa predseda ŽŠR Igor
Dopirák stal na konferencii v Prešove členom tímu Stredoškolského parlamentu
8
PSK. Klaudia Brotková, Nikola Mikitová a Viera Kravčáková sú členkami
Mestského mládežníckeho parlamentu v Starej Ľubovni.
ZDRUŽENIE RODIČOV PRI OBCHODNEJ AKADÉMII V STAREJ ĽUBOVNI
Združenie rodičov (ZR) pri Obchodnej akadémii v Starej Ľubovni v spolupráci
s pedagogickými zamestnancami školy zabezpečuje kvalitnú výchovu
a vzdelávanie žiakov školy. Zástupcovia rodičov jednotlivých tried tvoria výkonný
výbor ZR pri OA v Starej Ľubovni. V školskom roku 2011/2012 výkonný výbor
ZR tvorili:
Renáta Kseňáková za I. A
Katarína Jozefíková za I. B
Michal Nestorik za II. A
Mária Ráczová za II. B
Andreas Hakszer za III. A
Anna Štucková za III. B
Ján Staš za IV. A
Peter Foľvarský za IV. B
Milada Mackovičová za IV. C
MATURITNÉ SKÚŠKY
PÍSOMNÉ MATURITNÉ SKÚŠKY
Písomné maturitné skúšky (MS) vykonalo 90 žiakov 4. ročníka:
• 13. marec 2012 – externá časť a písomná forma internej časti MS zo
slovenského jazyka a literatúry. Témy PFIČ:
1. „Budeme sa prepadať od hanby, keď si spomenieme, na čo sme sa
pozerali, čo sme čítali a čo sme počúvali.“ Boris Filan (Diskusný
príspevok o súčasných hodnotách)
2. Nemám ju rád/rada, ale musím s ňou žiť (Charakteristika
personifikovanej vlastnosti)
3. Výdobytky modernej techniky – ovládame my ich alebo ony nás?
(Úvaha)
4. Som jednoducho smoliar (Fiktívny beletrizovaný životopis)
• 14. marec 2012 – externá časť a písomná forma internej časti MS z anglického
a nemeckého jazyka. Témy PFIČ:
1. My School (a letter) – Moja škola (list), anglický jazyk, úroveň B1
2. An Ideal School (an essay) – Ideálna škola (esej), anglický jazyk, úroveň
B2
3. Meine Schule (ein Aufsatz) – Moja škola (esej), nemecký jazyk, úroveň
B1
• 15. marec 2011 – externá časť a písomná forma internej časti MS
z matematiky.
9
ÚSTNE MATURITNÉ SKÚŠKY
Ústne maturitné skúšky sa uskutočnili v dňoch 28. 05. – 01. 06. 2012. Praktická
časť odbornej zložky sa uskutočnila 09. – 11. 05. 2012.
VÝSLEDKY DOSIAHNUTÉ ŽIAKMI NA MATURITNEJ SKÚŠKE
Dosiahnuté výsledky z externej časti maturitnej skúšky:
Maturitný predmet
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Slovenský jazyk a literatúra
Matematika
Počet maturantov
49
1
40
90
3
Úroveň
B1
B2
B1
-
Úspešnosť v %
54,1
68,3
54,5
63,6
40,0
Dosiahnuté výsledky z internej časti maturitnej skúšky:
Maturitný predmet
Slovenský jazyk
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Matematika
Teoretická časť
odbornej zložky
Praktická časť
odbornej zložky
Úroveň
B1
B2
B1
-
Písomná forma
internej časti
Počet
Priemer
90
76,6 %
49
71,0 %
1
85,0 %
40
66,0 %
-
Ústna forma
internej časti
Počet
Priemer
90
1,93
49
1,76
1
1,00
40
2,60
3
1,00
-
-
-
90
2,14
-
90
2,11
-
-
PRIJÍMACIE SKÚŠKY V ŠK. ROKU 2011/2012
V dňoch 14. a 17. mája 2012 sa uskutočnil 1. a 2. termín prvého kola prijímacích
pohovorov. Na študijné odbory obchodná akadémia a škola podnikania si do
1. kola podalo prihlášku 78 uchádzačov. Do 2. kola 19. júna 2011 si podali
prihlášky 2 uchádzači. Z nich do 1. ročníka v školskom roku 2012/2013 bolo
prijatých 35 žiakov na štúdium študijného odboru 6317 600 obchodná akadémia
a 6 žiakov na štúdium študijného odboru 6341 600 škola podnikania, ktorí zároveň
požiadali o zmenu odboru na odbor 6317 600 obchodná akadémia. Dvaja žiaci
požiadali o prestup do 1. ročníka z inej strednej školy.
V školskom roku 2012/2013 bude študovať v dvoch triedach 1. ročníka študijného
odboru 6317 600 obchodná akadémia 43 žiakov.
10
VÝSLEDKY KLASIFIKÁCIE V ŠK. ROKU
2011/2012
Trieda
Počet
žiakov
PsV
PVD
P
N
I. A
I. B
II. A
II. B
III. A
III. B
IV. A
IV. B
IV. C
Spolu
25
16
30
28
30
29
29
34
27
248
8
3
5
2
7
4
10
9
2
50
9
6
9
8
13
8
7
12
7
79
8
7
13
17
10
17
12
13
18
115
0
0
3
1
0
0
0
0
0
4
Priemerný
prospech
1. polrok
1,82
2,04
2,05
2,28
1,91
2,15
1,86
1,82
2,28
2,02
Počet vymeškaných hodín
osp.
neosp.
Priemer
Spolu
Spolu
na žiaka
752
555
1 374
1 211
1 199
1 518
1 262
1 537
1 322
10 730
30,08
34,69
45,80
43,25
39,97
52,34
43,52
45,21
48,96
43,27
0
2
1
4
0
0
0
0
6
13
Údaj platí k 31. 01. 2012
Trieda
Počet
žiakov
PsV
PVD
P
N
I. A
I. B
II. A
II. B
III. A
III. B
IV. A
IV. B
IV. C
Spolu
25
16
30
28
30
29
29
34
27
248
8
2
5
0
7
8
11
8
2
51
4
6
11
16
12
7
5
11
2
74
13
8
13
12
11
14
13
15
23
122
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
Priemerný
prospech
2. polrok
1,86
2,05
1,90
2,07
1,82
1,99
1,92
1,90
2,37
1,99
Počet vymeškaných hodín
osp.
neosp.
Priemer
Spolu
Spolu
na žiaka
1 588
1 187
2 139
1 769
1 406
1 870
1 546
1 717
1 761
14 896
63,52
74,13
71,30
60,11
46,87
64,48
53,31
50,50
65,22
60,06
2
1
4
6
0
1
4
0
4
22
Údaj platí k 30.6.2012
Vysvetlivky: PsV – prospel s vyznamenaním, PVD – prospel veľmi dobre, P –
prospel, N – neprospel, osp. – ospravedlnené, neosp. –
neospravedlnené.
11
ZO ŽIVOTA ŠKOLY
ZÁUJMOVÉ ÚTVARY
Žiaci pracovali v týchto záujmových útvaroch:
Názov záujmového útvaru
ABC nemeckého jazyka
Anglická gramatika od A po Z
Cestujeme virtuálne a reálne po
Nemecku
Futbalový krúžok
Krúžok rýchlostného písania na PC
Kultúrno-spoločenský krúžok
Radosť z účtovania
Tvorba školského časopisu „Akademik“
Účtovanie hrou
Volejbal
Základy účtovania
Vedúci útvaru
Mgr. Mária Sekulová
Mgr. Alexandra Reľovská
Mgr. Viera Mušková
PaedDr. Pavol Kmeč
Mgr. Dana Knapíková
Ing. Gburová Dana
Ing. Takáčová Mária
Mgr. Figurová Daniela
Ing. Mária Tomková
Mgr. Lampartová Svetlana
Ing. Viera Kurucová
BLOKOVÉ VYUČOVANIE
Blokové vyučovanie je forma vzdelávania, ktorá plní funkciu systematizácie
odborných poznatkov, ktoré žiaci získali počas vyučovacích hodín jednotlivých
odborných i všeobecno-vzdelávacích predmetov. Je určené žiakom 2, 3. a 4.
ročníka. Uskutočňuje sa počas jedného dňa, v ktorom sa žiaci venujú iba
pripravenej téme.
18. a 20. apríla 2012 žiaci 4. ročníka získali zručnosti pre prácu s ekonomickými
programami ALFA (účtovný program pre jednoduché účtovníctvo) a OLYMP
(mzdový program). Ekonomické programy sú produkty firmy KROS s.r.o. Žilina
a používajú sa v bežnej praxi mnohých firiem na slovenskom ekonomickom trhu.
Cieľom blokového vyučovania v 2. a 3. ročníku je preveriť jazykové komunikačné
schopnosti žiakov, ich schopnosť jazykovo správne, zrozumiteľne a primerane
reagovať v bežných životných situáciách. Tiež schopnosť primerane sa vyjadriť
k témam týkajúcich sa každodenného života a používať osvojené jazykové
prostriedky v súvislých výpovediach a v obsahových celkoch s komunikatívnym
zámerom, preveriť zvládnutie slovnej zásoby v zmysle cieľových požiadaviek na
vedomosti a zručnosti z cudzieho jazyka podľa Európskeho referenčného rámca,
a takisto odbúrať bariéry, ktoré majú žiaci pri bezprostrednej komunikácii. Táto
netradičná forma vyučovania cudzích jazykov sa na OA v ostatných rokoch
„udomácnila“. V tomto školskom roku prezentovali druháci a tretiaci svoje
jazykové znalosti 12. – 19. júna 2012.
12
ODBORNÁ PRAX ŽIAKOV
Predmet odborná prax je povinným vyučovacím predmetom s integrujúcou
funkciou pre žiakov 3. a 4. ročníka v rozsahu 2 – 3 týždne. Jej úlohou je pripraviť
žiakov na to, aby po ukončení štúdia vedeli prakticky využiť osvojené poznatky na
svojich pracoviskách.
Odborná prax sa realizuje v oboch ročníkoch vo forme priebežnej alebo súvislej
praxe. Počas priebežnej praxe žiaci pracujú ako asistenti sekretariátu školy.
Súvislá prax sa realizuje v rozsahu 10 pracovných dní v každom ročníku na
vybraných pracoviskách v okrese Stará Ľubovňa. Žiaci si počas praxe vedú denné
záznamy, na konci praxe vypracovávajú súhrnnú správu o priebehu a výsledkoch
praxe. Táto správa je súčasťou maturitnej dokumentácie a môže byť pri maturitnej
skúške predmetom diskusie.
V školskom roku 2011/2012 škola zabezpečila prax na vybraných pracoviskách v
okrese Stará Ľubovňa:
Allianz SP, a. s., Stará Ľubovňa
Centrum voľného času, Stará Ľubovňa
Daňový úrad, Stará Ľubovňa
GaHaK konfekcia, Stará Ľubovňa
Gurlex, s. r. o., Stará Ľubovňa
Katastrálny úrad, Stará Ľubovňa
Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného
zboru, Prešov
Ľubovnianska knižnica
Mesto Podolínec
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Kamienka
Obec Lendak
Obvodný úrad, Stará Ľubovňa
Okresné riaditeľstvo policajného zboru, Stará
Ľubovňa
Regionálna veterinárna a potravinová správa,
Stará Ľubovňa
Salaš u Franka, Stará Ľubovňa
Slobyterm, spol. s.r.o., Stará Ľubovňa
Sociálna poisťovňa, pobočka Stará Ľubovňa
Stredná odborná škola technická, Levočská 40,
Stará Ľubovňa
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Stará
Ľubovňa
Základná škola Levočská, Stará Ľubovňa
Základná škola Komenského, Stará Ľubovňa
Základná škola Nová Ľubovňa
Základná škola Plaveč
Základná škola Plavnica
Základná škola Za vodou, Stará Ľubovňa
KURZ A ÚČELOVÉ CVIČENIA OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA
Kurz ochrany života a zdravia
V dňoch 9. – 10. mája 2012 sa žiaci 3. ročníka zúčastnili Kurzu na ochranu života
a zdravia. Pri jeho realizácii sme spolupracovali s Asociáciou Samaritánov
Slovenskej republiky so sídlom v Starej Ľubovni, ktorí nám 9. mája predviedli
základné zdravotnícke zručnosti. Žiaci si okrem iného na modeloch precvičovali
resuscitáciu – umelé dýchanie a nepriamu masáž srdca. Formou prezentácie sa
dozvedeli o humanitárnej pomoci a záchranných prácach na Haiti po zemetrasení.
10. mája účastníci absolvovali pešiu turistiku vo Vysokých Tatrách na trase
zastávka Popradské pleso – Popradské pleso – Štrbské pleso. Prostredníctvom
náučného chodníka sa žiaci dozvedeli o flóre a faune krajiny, o zásadách pobytu
a ochrane prostredia v národnom parku, spoznávali turistické chodníky, zlepšovali
kognitívnu a fyzickú stránku osobnosti.
13
Účelové cvičenia ochrany života a zdravia
Účelové cvičenia (ÚC) sa uskutočnili v týchto termínoch:
• prvé ÚC – 1. ročník – 03. 10. 2011 – Lesopark v Starej Ľubovni
• druhé ÚC – 1. ročník – 21. 05. 2012 – Lesopark v Starej Ľubovni
• tretie ÚC – 2. ročník – 03. 10. 2011 – HaZZ Stará Ľubovňa
• štvrté ÚC – 2. ročník – 25. 05. 2012 – Marmon
Tretieho účelového cvičenia sa zúčastnili žiaci 2. ročníka v priestoroch Útvaru
hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni, kde sa oboznámili s postupom
pri zistení požiaru a jeho ohlásení, s technikou hasičského zboru, zápalnými
látkami, hasiacimi prístrojmi, s postupom hasenia požiaru, s postupom pri riešení
následkov mimoriadnych udalostí v škole, v obci a okrese, pri záchrane osôb pri
požiari. Žiaci si tiež odskúšali znehybnenie zlomenín kramerovou dlahou,
nafukovacou dlahou a fixačným golierom, vyskúšali si špeciálny protipožiarny či
protichemický odev.
Žiaci prvých ročníkov pracovali počas cvičení s mapou a buzolou, pomocou
ktorých sa orientovali v teréne, určovali azimuty, usmerňovali mapu.
Účelové cvičenie kurzu ochrany života a zdravia
14
STUŽKOVÁ SLÁVNOSŤ
„Navždy sa zachová
v pamäti stužková
keď si sa nesmelo,
choval tak dospelo,
až si sa čudoval,
tá naša Stužková...“
(Elán)
Stužková slávnosť našich tohtoročných štvrtákov sa konala:
26. 11. 2010 (IV. A) – Jedáleň Palma, Stará Ľubovňa
12. 11. 2010 (IV. B) – Hala Marianna, Stará Ľubovňa
05. 11. 2010 (IV. C) – Jedáleň Palma, Stará Ľubovňa
ZBER PAPIERA
Zber papiera sa v tomto školskom roku uskutočnil v rámci Európskeho týždňa
udržateľnej energie (EUSEW) v dňoch 18. – 22. júna. Zberu papiera sa zúčastnili
všetci žiaci 1. – 3. ročníka i zamestnanci školy. Spoločne nazbierali 1770 kg
papiera.
Trieda
I. A
I. B
II. A
II. B
III. A
III. B
Zamestnanci OA
Množstvo
papiera (kg)
204
50
172
201
160
233
750
Priemer na
žiaka (kg)
8,16
3,13
5,55
7,18
5,33
7,52
-
Poradie
2.
3.
1.
-
Najviac papiera nazbierala Kristína Krettová z III. B triedy.
DARCOVIA KRVI
V školskom roku 2011/2012 na Oddelení klinickej biochémie a hematológie
Ľubovnianskej nemocnice, n.o., darovali krv títo naši žiaci:
IV. A: Jakub Brunovský, Martina Čarnogurská, Kristína Konkoľová, Jaroslav
Mytník, Mário Pištej-Šnajder, Ján Staš
IV. B: Filip Dlugoš, Jaroslav Foľvarský, Ľuboš Orlovský
IV. C: Jakub Jurák
15
SÚŤAŽE
STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ
Obhajoby seminárnych prác
Dňa 22. decembra 2011 sa uskutočnili obhajoby seminárnych prác žiakov 3.
ročníka. Svoje práce obhajovalo 60 žiakov v 6-tich komisiách. Najlepšie práce
postúpili do školského kola.
Obhajoba seminárnych prác
Školské a krajské kolo stredoškolskej odbornej činnosti
Dňa 10. februára 2012 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo stredoškolskej
odbornej činnosti (SOČ). Do školského kola SOČ postúpili práce týchto žiakov:
Odbor č. 2: Matematika, fyzika
Lineárna funkcia v odpisoch majetku – Mária Hutníková (III. A) – práca
postúpila do krajského kola
Odbor č. 15: Ekonomika a riadenie
Kľúčové predpoklady na úspech v podnikaní – Miriam Hakserová (III. A)
– 1. miesto, postup do krajského kola
16
On-line obchodovanie na burze – Štefan Gontkovič (III. B) – 2. miesto,
postup do krajského kola
Tomáš Baťa – Peter Lajčák (III. A)
Odbor č. 17: Pedagogika, psychológia, sociológia
Rok 2011 – Európsky rok dobrovoľníctva – Daniela Šalapková (III. A) –
1. miesto, postup do krajského kola
Extrémizmus a jeho vývojové trendy v SR – Nikolas Devera (III. A) –
2. miesto, postup do krajského kola
Krajské kolo SOČ sa uskutočnilo 29. marca 2012 na SOŠ Jarmočná 108 v Starej
Ľubovni. Našu školu reprezentovalo 5 prác v troch odboroch. V silnej konkurencii
žiaci dôstojne reprezentovali meno školy hoci v svojich odboroch neobsadili prvé
dve miesta, a teda nepostúpili do celoslovenského kola SOČ.
SÚŤAŽE VO VŠEOBECNO-VZDELÁVACÍCH, ODBORNÝCH
A UMELECKÝCH PREDMETOCH
Prehľad súťaží v školskom roku 2011/2012:
Meno a priezvisko žiaka
Názov súťaže
reprezentujúceho školu
Medzinárodná súťaž
Medzinárodná
internetová súťaž
Intersteno 2012
Filip Buxár (IV. A)
Simona Sýkorová (IV. B)
Lukáš Nemergut (IV. C)
Videopohľadnica
z môjho mesta
(súťaž v anglickom
jazyku)
Družstvo:
Viera Kravčáková (II. A)
Igor Dopirák (II. A)
Nikola Mikitová (II. A)
Ľubomír Štefko (II. A)
Matematický klokan
Marek Budzák (I. B)
Dominik Chovanec (II. B)
Patrik Krafčík (II. B)
Ján Repka (I. B)
Marta Suchá (III. B)
Monika Štupáková (I. B)
Umiestnenie
339. miesto
534. miesto.
214. miesto (9. najlepší
výkon spomedzi
slovenských pretekárov)
5. miesto
Celoslovenské kolá
Mária Bernátová (III. B), Jana Budzáková
(III. B), Igor Dopirák (II. A), Alžbeta
Dronzeková (I. A), Vladimíra Foľvarská (III. B),
Štefan Gontkovič (III. B), Denis Joppa (III. A),
Ivana Jozefíková (I. B), Peter Karaffa (I. A),
Lukáš Knapik (III. B), Dominik Koščák (II. B),
Mikuláš Micaľuk (III. B), Monika Michňová
(III. B), Marek Mišenko (II. B), Dominik Palčo
(III. B), Marta Suchá (III. B), Monika Šelepová
(III. B), Zuzana Zamišková (III. B)
17
Úspešný riešiteľ
Úspešný riešiteľ
Úspešný riešiteľ
Úspešný riešiteľ
Úspešný riešiteľ
Úspešný riešiteľ
Mladý účtovník
(olympiáda)
5. ročník
celoslovenskej
kampane „Červené
stužky“ – návrh na
pohľadnicu
„Prečo som na svete
rád“ (výtvarná súťaž
s protidrogovou
tematikou)
Literárny Kežmarok
(literárna súťaž)
Miroslava Hlinková (IV. C)
Súťaž žiakov SŠ
v spracovaní
informácií na PC
Filip Buxár (IV. A)
Lukáš Nemergut (IV. C)
Simona Sýkorová (IV. B)
Michaela Kravčáková (II. B)
Michaela Petríková (III. B)
Monika Stašenková (IV. A)
6. miesto
Daniela Bondrová (IV. A)
Natália Kučmová (IV. A)
Katarína Šmidová (II. B)
Adriána Matavová (II. B)
Daniela Bondrová (IV. A)
Ivana Dlugošová (I. A)
Simona Turáková (II. A)
Krajské kolá
Olympiáda ľudských
práv
Olympiáda
v nemeckom jazyku
Stredoškolská
odborná činnosť
3. miesto
5. miesto
6. miesto
8. miesto
24. miesto
5. miesto
Mária Thyriová (IV. B)
Mária Hutníková (III. A)
Miriam Hakserová (III. A)
Štefan Gontkovič (III. B)
Nikolas Devera (III. A)
Daniela Šalapková (III. A)
Regionálne alebo okresné kolá
Hviezdoslavov Kubín
Festival ZUČ SŠ
Daniela Obrochtová
Školu reprezentovali:
Katarína Čmilová (I. B)
Filip Dlugoš (IV. B)
Ivana Dlugošová (I. A)
Alžbeta Dronzeková (I. A)
Jaroslav Foľvarský (IV. B)
Štefan Hrebík (II. A)
Jozef Jendrichovský (IV. B)
Martin Kališ (IV. B)
Nikola Kuščáková (II. B)
Radovan Nestorik (II. A)
Nikola Regrútová (II. A)
Mária Šidlovská (I. B)
2. miesto (okresné kolo)
1. miesto a Cena
riaditeľa ĽOS
Mladý Európan
Družstvo:
Viera Duláková (III. B)
Gabriel Mačuga (III. B)
Štefan Gontkovič (III. B)
Mária Thyriová (IV. B)
4. miesto
Olympiáda
v nemeckom jazyku
Olympiáda
v anglickom jazyku
Mladý účtovník
(olympiáda)
1. miesto
Miriam Hakszerová (III. A)
Slavomíra Šimkovičová (IV. B)
18
5. miesto
Záchvevy
(výtvarná súťaž)
Záchvevy
(literárna súťaž)
Ivana Dlugošová (I. A)
Mikulášske sudoku
Veronika Trembáčová (III. B)
Igor Olchovyk (III. B)
Štefan Gontkovič (III. B)
Katarína Šmidová (II. B)
Jozef Kovalčík (III. A)
Slávka Šimkovičová (IV. B)
Miroslava Hlinková (IV. C)
Stela Mosorjaková (IV. B)
Filip Buxár (IV. A)
Lukáš Nemergut (IV. C)
Michaela Kravčáková (II. B)
Simona Sýkorová (IV. B)
Dominik Chovanec (II. B)
Adriána Kolláriková (II. A)
Nikola Ráczová (II. B)
Mária Hutníková (III. A)
Miriam Hakserová (III. A)
Štefan Gontkovič (III. B)
Peter Lajčák (III. A)
Nikolas Devera (III. A)
Daniela Šalapková (III. A)
Monika Stašenková (IV. A)
Andrea Dlugolinská (II. A)
Igor Dopirák (II. A)
Školské kolá
Literárna lupa
Olympiáda
z účtovníctva
Súťaž v rýchlostnom
písaní na PC
Ekologický tangram
Stredoškolská
odborná činnosť
Olympiáda ľudských
práv
1. miesto
2. miesto
3. miesto
Úspešný riešiteľ
Úspešný riešiteľ
1. miesto
2. miesto
3. miesto
1. miesto
2. miesto
3. miesto
4. miesto
Úspešný riešiteľ
Úspešný riešiteľ
Úspešný riešiteľ
Postup do krajského kola
1. miesto, postup do KK
2. miesto, postup do KK
2. miesto, postup do KK
1. miesto, postup do KK
1. miesto
INTERSTENO 2012
Žiaci našej školy sa internetovej súťaže INTERSTENO 2012 zúčastnili prvýkrát.
Filip Buxár (IV. A), Simona Sýkorová (IV. B) a Lukáš Nemergut (IV. C)
súťažili v materinskom jazyku v kategórii juniorov. Medzi 1340 pretekármi sa
Lukáš umiestnil na 214. mieste (9. najlepší výkon spomedzi slovenských
pretekárov), Filip na 339. mieste a Simona na 534. mieste. Medzinárodná
organizácia INTERSTENO úspešných pretekárov odmenila diplomom.
INTERSTENO je Medzinárodná federácia pre spracovanie informácií založená
v Londýne v roku 1887. Podporuje vzájomné porozumenie kultúr a hodnôt
v krajinách svojich členov. Jej cieľom je poskytovať medzinárodné fórum pre
všetkých ľudí, ktorí majú záujem stať sa skutočnými profesionálmi – odborníkmi
v oblasti spracovania informácií.
Od roku 2003 INTERSTENO organizuje medzinárodnú internetovú súťaž, ktorá
pozostáva z 10 minútového odpisu textu z obrazovky v programe ZAV a JAVA
s penalizáciou 50 úderov za neopravenú chybu. Pretekári sú rozdelení do kategórií
podľa veku. Je možné súťažiť v materinskom jazyku a v multijazyčnej súťaži,
v ktorej si pretekár môže vybrať ľubovoľný počet zo 16-tich možných jazykov, ale
19
môže súťažiť iba v jednom cudzom jazyku podľa vlastného výberu. Ako úspešné
práce sú hodnotené odpisy, ktoré spĺňajú tieto kritériá:
Kategória
Deti
Žiaci
Juniori
Praktici
Vek
0 – 12
13 - 16
17 – 20
21 a viac rokov
Hrubé údery/min
150
180
200
240
Percento chýb
1
1
1
0,5
Videopohľadnica môjho mesta
Žiaci II. A triedy Igor Dopirák, Viera Kravčáková, Nikola Mikitová
a Ľubomír Štefko sa zúčastnili medzinárodnej súťaže Videopohľadnica z môjho
mesta 2012, ktorú organizoval anglický klub Mládí (Praha 4, Stodulky). Úlohou
bolo natočiť šesťminútové video o našom meste počas každého zo štyroch ročných
období.
Prvá snímka – leto sa natáčala v Červenom Kláštore, v kláštore kartuziánov
a počas splavu rieky Dunajec. Jeseň bola zachytená na Ľubovnianskom hrade,
zima vo Vyšných Ružbachoch pri kráteri, v okolí chatovej oblasti, pri kúpeľoch
a pri travertínových sochách, ktoré každoročne vznikajú počas sochárskeho
sympózia a sú umiestnené pod holým nebom. Posledná snímka – jar – prezentuje
dedinku Starina, kde zachytáva pozostatky ľudovej kultúry a architektúry. Hlavné
postavy (Igor Dopirák a Viera Kravčáková) boli oblečení v krojoch z Kamienky,
Veľkého Lipníka, Údola a v dobových kostýmoch z obdobia obývania
Ľubovnianskeho hradu.
V silnej medzinárodnej konkurencii sa naši žiaci umiestnili na peknom 5. mieste.
Olympiády v cudzích jazykoch
Dňa 18. januára 2012 sa žiačka III. A triedy Miriam Hakszerová zúčastnila
regionálneho kola olympiády v anglickom jazyku v Bardejove. Naša žiačka
obhajovala vedomosti v kategórii 2B spolu s ďalšími 9 účastníkmi. Aj keď sa
neumiestnila na prvých troch miestach, úspešne reprezentovala našu OA.
Dňa 19. januára 2012 reprezentovala našu školu v regionálnom kole olympiády
v nemeckom jazyku v kategórii 2B žiačka IV. B triedy Mária Thyriová, ktorá
vyhrala a z 1. miesta postúpila do krajského kola.
Mladý Európan
Regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan, ktorú organizovala
spoločnosť Europe Direct v Poprade, sa uskutočnila 26. apríla 2012. Obsahom
súťaže bol vedomostný test, súťaž zručnosti a finále 3 družstiev. Regionálneho
kola sa zúčastnilo 10 škôl z okresu Poprad, Levoča, Kežmarok a Spišská Stará
Ves. Súťažili 3-členné družstvá pozostávajúce výlučne zo žiakov 3. ročníka. Našu
školu úspešne reprezentovali žiaci III. B triedy Viera Duláková, Gabriel Mačuga
a Štefan Gontkovič. Po vydarenom vedomostnom teste, ktorý zabezpečoval
20
postup medzi tri najlepšie družstvá, nám nevyšla súťaž zručností. Nakoniec sme sa
umiestnili na peknom 4. mieste a na postup medzi tri najlepšie družstvá nám
chýbalo len 1,5 boda.
Celkové poradie:
1. Gymnázium Spišská Stará Ves
2. Gymnázium Kežmarok
3. Obchodná akadémia Poprad
4. Obchodná akadémia Stará Ľubovňa
Školské kolo v rýchlostnom písaní na PC
Školské kolo v rýchlostnom písaní na PC sa uskutočnilo 17. januára 2012 pre
žiakov 1. – 4. ročníka. Žiaci si v súťaživej atmosfére mohli overiť svoje zručnosti
v rýchlostnom písaní.
Priezvisko a meno pretekára
Filip Buxár (IV. A)
Lukáš Nemergut (IV. C)
Michaela Kravčáková (II. B)
Simona Sýkorová (IV. B)
Počet
chýb
1
0
3
1
Počet čistých
úderov/min
373
347
343
341
Percento
chýb
0,026
0
0,087
0,029
Poradie
1
2
3
4
Všetci spomenutí reprezentovali našu školu v krajskom kole tejto súťaže.
Mikulášske sudoku
Dňa 06. 12. 2011 si žiaci našej školy vyskúšali a zmerali svoje logické myslenie
pri riešení sudoku. Do súťaže sa zapojilo 32 žiakov z rôznych tried.
Matematický klokan
Matematický klokan nie je počítajúce zviera, ale najväčšia medzinárodná
matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Vyhlasovateľom
súťaže je asociácia Kangourou sans frontiéres so sídlom v Paríži. Organizátorom
súťaže v Slovenskej republike je EXAM testing, spol. s r. o. Vlani riešilo jej úlohy
viac ako 6 miliónov žiakov zo 46 krajín Európy, Ázie a Ameriky. Na Slovensku
v tomto roku súťažilo 66 914 žiakov na 1 397 školách! Našu školu reprezentovalo
23 žiakov v kategóriách Kadet O12 (žiaci 1. a 2. ročníka SOŠ) a Junior O34 (žiaci
3. a 4. ročníka SOŠ). Najúspešnejšia na našej škole bola Monika Štupáková z
I. B triedy s percentom úspešnosti 85,0 %. Ďalší úspešní riešitelia boli: Dominik
Chovanec (II. B), Ján Repka (I. B), Marek Budzák (I. B), Patrik Krafčík
(II. B), Marta Suchá (III. B).
Hviezdoslavov Kubín
Dňa 27. marca 2012 sa v Ľubovnianskom osvetovom stredisku v Starej Ľubovni
konala okresná súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Žiačka OA
21
v Starej Ľubovni Daniela Obrochtová (IV. B), ktorá súťažila v IV. kategórii –
žiaci stredných škôl, obsadila v prednese poézie pekné 2. miesto.
Literárna lupa
Pod záštitou Žiackej školskej rady (ŽŠR) sa na prelome mesiacov marec a apríl
2012 uskutočnila na našej škole súťaž pod názvom „LITERÁRNA LUPA.“
Úlohou našich žiakov bolo vypátrať meno autora a názov knihy zo zadanej
súťažnej ukážky. Správnu odpoveď „Jozef Gregor-Tajovský – Statky-zmätky“
úspešne vypátralo všetkých 15 zúčastnených žiakov, no len dvaja z nich sa mohli
tešiť zo zaujímavých cien. Šťastlivcami sa stali Katarína Šmidová (II. B), ktorá
získala ročné zápisné do Ľubovnianskej knižnice a Jozef Kovalčík (III. A), ktorý
získal knihu podľa vlastného výberu.
Súťažná ukážka: „Celý svet tak uznáva, že by ste nám mali dať, čo ste
nasľubovali! I teraz máte peniaze, a nechcete môjmu otcovi pomôcť jednou
stovkou. A ja som ich zarobil! Vy si idete s fajkou po dvore, po poli, a ja sa
deriem.“
Olympiáda Mladý účtovník
Celoslovenská súťaž Mladý účtovník má za cieľ zvyšovať prestíž účtovníctva ako
odborného predmetu a zároveň sa snaží motivovať žiakov k štúdiu účtovnej
problematiky.
Dňa 22. februára 2012 sa v našej škole konalo školské kolo olympiády Mladý
účtovník. Zúčastnilo sa ho 7 žiakov štvrtých ročníkov, ktorí riešili súvislý príklad
v zadanej firme v programe podvojného účtovníctva OMEGA. Ich úlohou bolo
zostaviť začiatočný účet súvahový, zaúčtovať 40 účtovných príkladov v bežnom
účtovnom období, zistiť výsledok hospodárenia, vytlačiť súvahu, denník
účtovných prípadov, hlavnú knihu a výkaz ziskov a strát. Na spracovanie úloh
mali 180 minút a všetci zvládli riešenie úspešne. Celkové poradie školského kola:
1. miesto – Slávka Šimkovičová (IV. B)
2. miesto – Miroslava Hlinková (IV. C)
3. miesto – Stela Mosorjaková (IV. B)
Najúspešnejšie dve riešiteľky Slavomíra Šimkovičová (IV. B) a Miroslava
Hlinková (IV. C) reprezentovali našu školu na regionálnom kole v Košiciach,
ktoré organizovala Slovenská komora certifikovaných účtovníkov a spoločnosť
KROS a. s. dňa 23. marca 2012. V regionálnom kole súťažilo spolu 50 žiakov,
Miroslava sa umiestnila na 4. mieste a Slavomíra na 15. mieste.
Celoslovenské kolo Olympiády Mladý účtovník prebehlo 13. apríla 2012 v Žiline.
Medzi 15-timi najlepšími žiakmi účtovníctva z celého Slovenska výborne
reprezentovala našu školu žiačka Miroslava Hlinková (IV. C), ktorá sa umiestnila
na 6. mieste.
22
Miroslava Hlinková – reprezentantka OA na olympiáde Mladý účtovník
Spracovanie informácií na počítači
V dvadsiatom roku svojej existencie privítala Obchodná akadémia v Starej
Ľubovni dňa 14. februára 2012 účastníkov krajského kola v súťaži žiakov
stredných škôl v spracovaní informácií na počítači. Súťaž má medzi strednými
odbornými školami svoju dlhoročnú tradíciu. V tomto roku sa uskutočnil jej
46. ročník, v našom meste z poverenia Krajského školského úradu v Prešove pod
záštitou Prešovského samosprávneho kraja, sa súťaž konala prvýkrát. Súťažiaci
kopírujúc vývoj a pokroky v technike prešli od stenografie, stenotypistky, písania
na mechanických, elektrických a elektronických písacích strojoch k písaniu na
počítačoch.
V krajskom kole súťaže si svoje rýchle prsty v súťažnej disciplíne písanie na
počítači zmeralo 34 súťažiacich, v disciplíne úprava textu na počítači
17 pretekárov. Pretekári Obchodnej akadémie v Starej Ľubovni v silnej
konkurencii získali v písaní na počítači:
3. miesto – Simona Sýkorová (výkon 374,70 čistých úderov/min)
5. miesto – Lukáš Nemergut (výkon 361,00 čistých úderov/min)
6. miesto – Filip Buxár (výkon 356,90 čistých úderov/min)
8. miesto – Michaela Kravčáková (výkon 344,00,90 čistých úderov/min)
24. miesto – Michaela Petríková (výkon 283,80,90 čistých úderov/min)
23
Celoslovenského kola súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na
počítači, ktoré sa konalo 22. – 23. marca 2012, sa v konkurencii 40 súťažiacich
zúčastnili za našu školu i Prešovský samosprávny kraj traja žiaci 4. ročníkov
študijných odborov škola podnikania a obchodná akadémia Filip Buxár, Simona
Sýkorová a Lukáš Nemergut. Pretekárom sa tohto roku žiaľ nepodarilo potvrdiť
svoje výkony dosiahnuté na regionálnom kole.
Ekologický tangram
V rámci Európskeho týždňa udržateľnej energie si 21. júna 2012 žiaci 2. ročníka
vyskúšali a overili svoje priestorové videnie i znalosti z geometrie pri riešení
čínskej skladačky Tangram. Skladačku si z odpadového materiálu (papier, kartón)
pripravilo a do súťaže sa zapojilo 38 žiakov z II. A a II. B triedy. Najrýchlejšie
skladali a najviac poskladaných obrázkov mali Dominik Chovanec (II. B), Nikola
Ráczová (II. B) a Adriána Kolláriková (II. A).
Festival ZUČ SŠ
15. februára 2012 sa v Dome kultúry v Starej Ľubovni konal 9. ročník Festivalu
záujmovej umeleckej činnosti stredných škôl, ktorý organizuje Prešovský
samosprávny kraj v spolupráci s Ľubovnianskym osvetovým strediskom. Toto
podujatie má už svoju tradíciu a prispieva k rozvoju talentovaných žiakov SŠ.
Obchodnú akadémiu reprezentovali:
Radovan Nestorik, Nikola Regrútová, Štefan Hrebík (všetci z II. A)
v sólovom speve ľudových piesní a v hre na akordeón,
Filip Dlugoš, Jaroslav Foľvarský, Jozef Jendrichovský a Martin Kališ
(všetci zo IV. B) v tanečnej paródii,
Alžbeta Dronzeková a Ivana Dlugošová (obe z I. A) v pantomíme,
Mária Šidlovská (I. B), Katarína Čmilová (I. B) a Nikola Kuščáková (II. B)
– predviedli hip-hopový tanec.
Program žiakov OA bol naozaj pestrý a rôznorodý, o čom svedčí získanie
Ceny riaditeľa ĽOS a víťazstvo medzi stredoškolákmi v našom okrese.
Olympiáda ľudských práv
Olympiády ľudských práv Prešovského samosprávneho kraja sa 7. februára 2012
v Prešove zúčastnila víťazka školského kola Monika Stašenková (IV. A). Súťaže
sa zúčastnilo 23 žiakov z celého kraja. Po písomnej časti sa umiestnila na veľmi
peknom 5. mieste a postúpila do finálovej ústnej časti. V nej sa jej nepodarilo
obhájiť 5. miesto a do celoslovenského kola nepostúpila.
24
ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE
Prehľad súťaží v školskom roku 2011/2012:
Meno a priezvisko žiaka reprezentujúceho
Názov súťaže
školu
Volejbal
Školské kolo – dievčatá
Školské kolo – chlapci
Okresné
dievčatá
kolo
–
Okresné kolo – chlapci
Družstvo III. A a III. B. triedy
Družstvo IV. A. triedy
Družstvo IV. B. triedy
Družstvo IV. C. triedy
Družstvo III. A. triedy
Družstvo IV. C. triedy
Družstvo IV. B. triedy
Družstvo II. A. triedy
Družstvo dievčat:
Katarína Dufalová (IV. B) Martina Čomová (I. A)
Kristína Krettová (III. B) Sabina Zielinská (IV. C)
Zuzana Rybovičová (I. A) Mária Štucková (III. B)
Michaela Senková (IV. C) Beata Štinčíková (IV. C)
Ivana Stašenková (IV. A) Nikola Regrutová (II. A)
Monika Stašenková (IV. A)
Družstvo chlapcov:
Tomáš Senko (IV. C)
Ján Fecko (III. A)
Jakub Jurák (IV. C)
Lukáš Nemergut (IV. C)
Peter Sivuľka (IV. C)
Peter Karaffa (I. A)
Radoslav Nestorik (II. A) Ľubomír Štefko (II. A)
Jozef Jendrichovský (IV. B)
Umiestnenie
1. miesto
2. miesto
3. miesto
4. miesto
1. miesto
2. miesto
3. miesto
4. miesto
2. miesto
4. miesto
Basketbal
Obvodné kolo SŠ
Okresné
dievčatá
kolo
–
Okresné kolo – chlapci
Družstvo chlapcov:
Filip Buxár (IV. A)
Ľubomír Štefko (II. A)
Peter Karaffa (I. A)
Peter Lajčák (III. A)
Ján Fecko (III. A)
Tomáš Senko (IV. C)
Jakub Jurák (IV. C)
Jozef Jendrichovský (IV. B)
Igor Dopirák (II. A)
Dávid Foľvarský (III. A)
Družstvo dievčat:
Adriana Kormošová (II.B) Mária Budzáková (II.B)
Svetlana Šmijovská (II.B) Zuzana Kališová (IV. B)
Lenka Kormaníková (I. A) Anna Hirková (I. A)
Ivana Dlugošová (I. A)
Družstvo chlapcov:
Filip Buxár (IV. A)
Ľubomír Štefko (II. A)
Peter Karaffa (I. A)
Peter Lajčák (III. A)
Ján Fecko (III. A)
Tomáš Senko (IV. C)
Jakub Jurák (IV. C)
Jozef Jendrichovský (IV. B)
Igor Dopirák (II. A)
Dávid Foľvárský (III. A)
2. miesto
3. miesto
2. miesto
Šach
Okresné
dievčatá
kolo
–
Okresné kolo – chlapci
Andrea Džurňáková (I. A)
Ľudmila Rybovičová (IV. A)
2. miesto
1. miesto
Martin Matfiak (IV. A)
Marek Petriľák (IV. A)
Martin Kalanín (IV. A)
bez umiestnenia
bez umiestnenia
bez umiestnenia
25
Stolný tenis
Školské kolo - dievčatá
Školské kolo – chlapci
Obvodné kolo –
dievčatá
Obvodné kolo – chlapci
Regionálne kolo –
dievčatá
Regionálne kolo –
chlapci
Krajské kolo – dievčatá
Festival SŠ
Agnesa Vidová (I.B)
Helena Kuzmiaková (I.B)
Daniela Varšíková (I.B)
Dávid Foľvarský (III. A)
Jakub Brunovský (IV. A)
Tomáš Furtkevič (III. A)
Nikolas Devera (III. A)
Družstvo dievčat:
Agnesa Vidová (I.B)
Helena Kuzmiaková (I.B)
Daniela Varšíková (I.B)
Družstvo chlapcov:
Tomáš Furtkevič (III. A)
Dávid Foľvarský (III. A)
Nikolas Devera (III. A)
Jakub Brunovský (IV. A)
Družstvo dievčat:
Agnesa Vidová (I.B)
Helena Kuzmiaková (I.B)
Daniela Varšíková (I.B)
Družstvo chlapcov:
Tomáš Furtkevič (III. A)
Dávid Foľvarský (III. A)
Nikolas Devera (III. A)
Jakub Brunovský (IV. A)
Družstvo dievčat:
Agnesa Vidová (I.B)
Helena Kuzmiaková (I.B)
Daniela Varšíková (I.B)
Miriam Pokrivčáková (II. A)
Družstvo chlapcov
Družstvo dievčat
1. miesto
2. miesto
3. miesto
1. miesto
2. miesto
3. miesto
4. miesto
1. miesto
Bez umiestnenia
1. miesto
Bez umiestnenia
4. miesto
7. miesto
1. miesto
Plávanie
Školské kolo – dievčatá
Školské kolo – chlapci
Prsia:
Ľudmila Rybovičová (IV. A)
Dajana Fujetová (I. B)
Mária Šidlovská (I. B)
Kraul 50 m
Martina Reľovská ((I. B)
Ľudmila Rybovičová (IV.A)
Znak 25 m
Ľudmila Rybovičová (IV. A)
Martina Reľovská (I. B)
Monika Štupáková (I. B)
Prsia:
Martin Kalanin (IV. A)
Ján Fecko (III. A)
Ján Repka (I. B)
Kraul 50 m
Martin Kalanin (IV. A)
Marek Budzák (IV.A)
26
1. miesto
2. miesto
3. miesto
1. miesto
2. miesto
1. miesto
2. miesto
3. miesto
1. miesto
2. miesto
3. miesto
1. miesto
2. miesto
Futbal
Obvodné kolo žiakov
SŠ
Chlapčenské družstvo:
Róbert Pavlovský (IV. C) Tomáš Kolcun (IV. C)
Jaroslav Foľvarský (IV. B) Dominik Palčo (III. B)
Dávid Foľvarský (III. A) Ján Fecko (III. A)
Jakub Brunovský (IV. A) Jakub Gurka (IV. A)
Marek Mišenko (II. B)
Peter Lajčák (III. A)
Tomáš Furtkevič (III. A) Denis Joppa (III. A)
Mikuláš Micaľuk (III. B) Peter Karaffa (I. A)
Jozef Jendrichovský (IV. B)
Obvodné kolo
Chlapčenské družstvo:
Róbert Pavlovský (IV. C) Ján Fecko (III. A)
Jaroslav Foľvarský (IV. B) Peter Lajčák (III. A)
Tomáš Kolcun (IV. C)
Dávid Foľvarský (III. A)
Dominik Palčo (III. B)
Peter Karaffa (I. A)
Jozef Jendrichovský (IV. B) Jakub Gurka (IV.A)
3. miesto
Halový futbal
2. miesto
Cezpoľný beh
Okresné
dievčatá
kolo
–
Okresné kolo – chlapci
Dievčenské družstvo:
Viktória Neupauerová (IV. B)
Martina Čarnogurská (IV. A)
Lenka Kormaníková (I. A)
Jednotlivci:
Lenka Kormaníková (I. A)
Chlapčenské družstvo:
Dominik Palčo (III. B)
Filip Buxár (IV. A)
Jakub Brunovský (IV. A)
Jednotlivci:
Dominik Palčo (III. B)
2. miesto
2. miesto
4. miesto
3. miesto
Školské kolo vo volejbale dievčat 2012
Medzitriedny volejbalový turnaj sa uskutočnil aj v tomto školskom roku.
15. februára 2012 súperili v športovej hale štyri družstvá, ktoré sa prebojovali do
školského finále. Hralo sa na dva vyhraté sety, kde sme videli pekne umiestnené
podania, útočné údery, ulievky a hlavne obetavú hru v poli. Môžeme pochváliť
dievčatá, že zvládli základné herné činnosti jednotlivca. Do súťaže sa zapojili
žiačky:
Zuzana Rybovičová, Martina Čomová, Katarína Bučková, Ivana Jozefiková,
Katarína Čmilová, Mária Šidlovská
II. A + II. B: Mária Galliková, Nikola Regrutová, Katarína Šoltišíková, Zuzana Bakošová,
Klaudia Brotková, Katarína Šmidová
III. A + III. B: Klaudia Folvarčíková, Zuzana Barlíková, Daniela Nemergutová, Kristína Krettová,
Mária Štucková, Veronika Trembáčová, Slávka Sivuľková
IV. A:
Ivana Stašenková, Monika Stašenková, Ľudmila Repková, Kristína Konkoľová,
Silvia Zvolinská, Ľudmila Rybovičová, Lívia Gallová
IV. B:
Katarína Dufalová, Mária Kundľová, Dominika Kyšeľová, Simona Sýkorová,
Monika Zamišková, Mária Badovská
IV. C:
Sabina Zielinská, Beáta Štinčíková, Michaela Senková, Zuzana Petrusová, Martina
Hanzesová, Barbora Hnatová
I. A + I. B:
27
Prvenstvo si vybojovali žiačky III. A, B triedy, na druhom mieste sa umiestnila
IV. A trieda, tretie skončili dievčatá zo IV. B a štvrtú priečku obsadili žiačky IV. C
triedy.
Okresné kolo vo volejbale chlapcov
Dňa 21. marca 2012 sa uskutočnilo okresné kolo vo volejbale chlapcov
v telocvični SOŠ technickej v Starej Ľubovni. Turnaja sa zúčastnilo 6 družstiev
rozdelených do dvoch skupín. V súboji o 3. miesto sme prehrali s Gymnáziom
Terézie Vansovej. Našu školu reprezentovali: Tomáš Senko, Ján Fecko, Jozef
Jendrichovský, Jakub Jurák, Peter Sivuľka, Peter Karaffa, Ľubomír Štefko,
Radoslav Nestorik, Lukáš Nemergut.
Výsledková listina:
1. SOŠ technická – Stará Ľubovňa
2. Cirkevné gymnázium – Stará Ľubovňa
3. Gymnázium Terézie Vansovej – Stará Ľubovňa
4. Obchodná akadémia – Stará Ľubovňa
5. SOŠ – Levočská 108, Stará Ľubovňa
6. Internátna škola, Stará Ľubovňa
Obvodné kolo v basketbale SŠ
Dňa 25. januára 2012 sa uskutočnilo obvodné kolo v basketbale žiakov stredných
škôl. Organizátorom bola SOŠ technická na Levočskej 40 v Starej Ľubovni.
Turnaja sa zúčastnilo 5 chlapčenských družstiev zo škôl okresu Stará Ľubovňa.
Hralo sa systémom každý s každým. Obchodná akadémia prehrala len s jedným
súperom – Cirkevným gymnáziom.
Poradie:
1. Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša Stará Ľubovňa
2. Obchodná akadémia Stará Ľubovňa
3. Gymnázium Terézie Vansovej Stará Ľubovňa
Našu školu reprezentovali a pod basketbalovými košmi ukázali výbornú hernú
výkonnosť Filip Buxár, Ľubomír Štefko, Peter Karaffa, Peter Lajčák, Ján
Fecko, Tomáš Senko, Jakub Jurák, Jozef Jendrichovský, Igor Dopirák
a Dávid Foľvarský.
Okresné kolo v basketbale dievčat
17. apríla 2012 sa v telocvični SOŠ technickej stretli na okresnom kole
v basketbale dievčat štyri družstvá z okresu. Naše dievčatá Mária Budzáková
(II. B), Andrea Kormošová (II. B), Svetlana Šmijovská (II. B), Ivana
Dlugošová (I. A), Lenka Kormaníková (I. A), Anna Hirková (I. A), Zuzana
Kališová (IV. B) nastúpili proti výbornému súperovi a minuloročnému víťazovi
Gymnáziu Terézii Vansovej, s ktorým prehrali. Aj druhý zápas s dievčatami
z Gymnázia sv. Mikuláša sa neodohral podľa ich predstáv, hoci v druhom polčase
28
zlepšili streľbu. Napriek zlepšeniu podľahli súperovi a skončili na treťom mieste
po víťazstve nad SOŠ sv. Klementa Hofbauera v Podolínci.
Stolný tenis chlapcov a dievčat
24. novembra 2011 sa stolnotenisová hala v Starej Ľubovni zaplnila žiakmi našej
školy, ktorí sa zúčastnili školského kola v stolnom tenise chlapcov. Turnaja sa
zúčastnili Tomáš Furtkevič (III. A), Jaroslav Foľvarský (IV. B), Nikolas
Devera (III. A), Tomáš Senko (IV. C), Dávid Ploščica (IV. C), Róbert
Pavlovský (IV. C), Jozef Jendrichovský (IV. B), Jakub Brunovský (IV. A),
Tomáš Zavodjančík (II. A), Ján Repka (II. B), Peter Sokol (II. B), Peter
Karaffa (I. A), Nicolas Kseňák (I. A), Ján Repka (I. B) a Ľuboš Orlovský
(IV. A).
Celkové poradie:
1. Dávid Foľvarský (III. A)
2. Jakub Brunovský (IV. A)
3. Tomáš Furtkevič (III. A)
4. Nicolas Devera (III. A)
Turnaj sa uskutočnil v peknej športovej atmosfére, štyria najlepší v školskom kole
reprezentovali našu školu v okresnom kole v stolnom tenise chlapcov.
23. novembra 2011 sa v športovej hale uskutočnilo školské kolo v stolnom tenise
dievčat. Jednotlivé triedy reprezentovalo 18 žiačok. V tomto školskom roku si
prvé tri miesta vybojovali naše šikovné prváčky v takomto poradí:
1. miesto – Agnesa Vidová (I. B)
2. miesto – Helena Kuzmiaková (I. B)
3. miesto – Daniela Varšíková (I. B)
Ďalšie miesta obsadili M. Pokrivčáková (II. A), M. Knapiková (IV. B),
M. Štucková (III. B), K. Krettová (III. B), M. Čomová (I. A), K. Folvarčíková
(III. A), J. Budzáková (IV. B), K. Mačugová (I. A), S. Zielinská (IV. C),
I. Stašenková (IV. A), M. Štefaníková (II. A), N. Regrutová (II. A),
D. Nemergutová (III. A), B. Štinčíková (IV. C), M. Stašenková (IV. A).
27. januára 2012 sa konalo obvodné kolo v stolnom tenise družstiev žiakov
a žiačok stredných škôl v Športovej hale v Starej Ľubovni. Krajský školský úrad
v Prešove poveril organizáciou turnaja Obchodnú akadémiu v Starej Ľubovni.
V kategórii žiakov sa zúčastnilo 7 družstiev, zastúpené boli všetky stredné školy
v okrese Stará Ľubovňa. V kategórii žiačok súťažilo 5 štvorčlenných družstiev.
Výsledková listina (družstvá chlapcov):
Gymnázium Terézie Vansovej, Stará Ľubovňa
SOŠ Klementa Hofbauera, Podolínec
Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa
Stredná škola internátna, Stará Ľubovňa
SOŠ technická, Levočská 40, Stará Ľubovňa
SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
Obchodná akadémia, Stará Ľubovňa
29
Výsledková listina (družstvá dievčat):
Obchodná akadémia Stará Ľubovňa
Gymnázium Terézie Vansovej, Stará Ľubovňa
SOŠ, Jarmočná 108
SOŠ Klementa Hofbauera, Podolínec
Stredná škola internátna, Stará Ľubovňa
Turnaj najlepších študentiek Prešovského samosprávneho kraja – krajské kolo
v stolnom tenise stredných škôl sa uskutočnil dňa 09. februára 2012 v Šarišských
Michaľanoch. Svoje zastúpenie mala aj Obchodná akadémia v Starej Ľubovni ako
víťaz obvodného kola. Našu školu veľmi úspešne reprezentoval štvorlístok
v zložení Agnesa Vidová, Helena Kuzmiaková, Daniela Varšíková a Miriama
Pokrivčáková. V skupine B, ktorú nám prisúdil žreb, hrali systémom každý
s každým nasledovné školy: Gymnázium J. F. R. Levoča, Gymnázium L. Stockela
Bardejov, Gymnázium Prešov a Obchodná akadémia Stará Ľubovňa. Po dvoch
víťazstvách s Bardejovom a Levočou nás čakal rozhodujúci zápas o postup medzi
tri najlepšie družstvá kraja s Gymnáziom Prešov, ktorý sme po vyrovnaných
výkonoch prehrali a nakoniec obsadili v Prešovskom samosprávnom kraji veľmi
pekné 4. miesto.
Obvodné kolo vo futbale
27. apríla 2012 sa na futbalovom ihrisku v Starej Ľubovni konalo obvodné kolo vo
futbale žiakov stredných škôl. Prezentovalo sa 6 družstiev. Obchodná akadémia sa
v súboji o 3. miesto stretla so SOŠ Klementa Hofbauera Podolínec, s ktorou
vyhrala na pokutové kopy.
Poradie:
1. SOŠT Levočská 40, Stará Ľubovňa
2. Gymnázium Terézie Vansovej Stará Ľubovňa
3. Obchodná akadémia Stará Ľubovňa
4. SOŠ Klementa Hofbauera Podolínec
5. – 6. Cirkevné gymnázium Stará Ľubovňa
SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
Našu školu úspešne reprezentovali: Róbert Pavlovský, Tomáš Kolcun, Jaroslav
Foľvarský, Dominik Palčo, Dávid Foľvarský, Ján Fecko, Jakub Brunovský,
Jakub Gurka, Jozef Jendrichovský, Peter Lajčák, Denis Joppa, Peter
Karaffa, Tomáš Furtkevič, Mikuláš Micaľuk, Marek Mišenko.
Okresné kolo v šachovom turnaji dievčat a chlapcov
14. novembra 2011 na okresnom kole v šachu predviedli svoje umenie aj naši
žiaci. Z dievčat si svoje prvenstvo obhájila Ľudmila Rybovičová (IV. A). Andrea
Džurňáková (I. A) skončila na 2. mieste, Martin Matfiak (IV. A), Marek
Petriľák (IV. A) a Martin Kalanin (IV. A) v silnej konkurencii do finále
nepostúpili, takže hrali až o ďalšie umiestnenia.
30
Obvodné kolo v halovom futbale
2. decembra 2011 sa uskutočnilo obvodné kolo v halovom futbale chlapcov
v telocvični SOŠ Jarmočná 108 v Starej Ľubovni. Turnaja sa zúčastnilo 7 družstiev
okresu Stará Ľubovňa. Reprezentanti našej školy postúpili až do finále, kde sa
stretli s družstvom Gymnázia Terézie Vansovej v Starej Ľubovni. Zápas
v normálnom hracom čase skončil 3:3. Pri pokutových kopoch mali viac šťastia
žiaci Gymnázia Terézie Vansovej v Starej Ľubovni, a tak sa stali víťazmi turnaja.
Naša škola skončila na 2. mieste. Naši žiaci preukázali výbornú hernú výkonnosť
a túžbu po víťazstve.
Celkové poradie:
1. Gymnázium Terézie Vansovej Stará Ľubovňa
2. Obchodná akadémia Stará Ľubovňa
3. SOŠ Jarmočná 108 Stará Ľubovňa
Školu reprezentovali: Róbert Pavlovský, Jaroslav Foľvarský, Tomáš Kolcun,
Dávid Foľvarský, Ján Fecko, Peter Lajčák, Jakub Gurka, Peter Karaffa,
Jozef Jendrichovský, Tomáš Kolcun a Dominik Palčo.
Reprezentačné družstvo OA v halovom futbale
Okresné kolá v cezpoľnom behu žiakov stredných škôl
Vo štvrtok 6. októbra 2011 sa pri Stredovekom vojenskom tábore pod
Ľubovnianskym hradom konalo okresné kolo v cezpoľnom behu, kde
naše dievčatá na trojkilometrovej trati v konkurencii šiestich stredných škôl
obsadili 2. miesto a chlapci na štvorkilometrovej trati v konkurencii siedmych škôl
4. miesto.
31
Družstvo dievčat:
1. Lenka Kormaníková (I. A) –v jednotlivcoch skončila na 2. mieste
2. Viktória Neupauerová (IV. B)
3. Martina Čarnogurská (IV. A)
Družstvo chlapcov:
1. Dominik Palčo (III. B) – v jednotlivcoch skončil na 3. mieste
2. Filip Buxár (IV. A)
3. Jakub Brunovský (IV. A)
Celkové poradie škôl:
Dievčatá
Chlapci
1. SOŠ Jarmočná
1. SOŠ technická Levočská
2. OA Jarmočná
2. Gymnázium sv. Mikuláša
3. Gymnázium T. Vansovej
3. Gymnázium T.Vansovej
4. Gymnázium sv. Mikuláša
4. OA Jarmočná
5. SOŠ K. Hofbauera Podolinec
5. Stredná internátna škola
6. Stredná internátna škola
6. SOŠ K. Hofbauera Podolinec
7. SOŠ Jarmočná
PROJEKTY
PROJEKTY REALIZOVANÉ V ŠKOLSKOM ROKU 2011/12
Prehľad projektov:
Názov projektu
Termín
realizácie
Záložka do knihy spojuje školy
2011 – 2012
Veľvyslanectvo mladých
2011 – 2012
Cesta na európsky trh práce
2012 – 2014
Horizonty vzdelávania
2012 – 2014
Stĺp mieru – Výchova ku
kultúre mieru a nenásilia na
deťoch
2012
Európsky týždeň udržateľnej
energie – Energetický deň
Prešovského samosprávneho
kraja
2012
Poznámka
Medzinárodný projekt
Organizátor: Slovenská pedagogická
knižnica
2. miesto
Projekt pre žiakov SŠ
Organizátor: Obchodná spoločnosť STAR
production a časopis Slovenka
Leonardo da Vinci
Organizátor: OA Stará Ľubovňa
OP Vzdelávanie
Podaný projekt, čaká na vyhodnotenie
Organizátor: OA Stará Ľubovňa
Celosvetový projekt
Organizátor: OSN, OZ Humatrend Košice
a Združenie ochranárov severovýchodného
Slovenska PČOLA
Európsky projekt
Organizátor: EÚ, PSK
32
Veľvyslanectvo mladých
Obchodná spoločnosť STAR production v spolupráci s časopisom Slovenka
každoročne ponúka mladým ľuďom možnosť stať sa veľvyslancom mladých na
Slovensku. Cieľom projektu je aktivizovať stredoškolákov, aby si všímali dianie a
život vo svojom meste, prejavili sa ako aktívni občania prezentovaním
svojich vlastných projektov, organizovaním športových aktivít i aktivít pre tvorbu
a ochranu životného prostredia. Projekt podporujú primátori miest i starostovia
obcí Slovenska.
Naša škola sa tento rok do súťaže zapojila prostredníctvom Moniky Stašenkovej
(IV. A). Projekt na podporu cestovného ruchu v našom meste pod názvom „Na
potulkách historickými uličkami mesta Stará Ľubovňa“ prešiel prísnym výberom
z desiatich projektov v rámci Slovenska a umiestnil sa na 2. mieste. Monika
projekt vypracovala v slovenskom a anglickom jazyku. Prezentácia a obhajoba
finálnych študentských projektov sa uskutočnila v zasadacích priestoroch
spoločnosti STAR production so sídlom v Bratislave. Cenu – študijný pobyt do
Oxfordu – odovzdal víťazke zástupca jazykových pobytov na Slovensku p. Juraj
Frank.
Projekt „Veľvyslanectvo mladých“
Stĺp mieru
Stĺp mieru osadený v Starej Ľubovni v r. 1997 má registračné číslo 765 a spolu
s ďalšími 99 stĺpmi na Slovensku je miestom symboliky na podporu vzájomnej
úcty, porozumenia na pracovisku, v školách, rodinách a na zachovanie mieru vo
33
svete. Projekt Stĺpy mieru vznikol po 2. svetovej vojne v Japonsku ako odozva na
výbuch atómovej bomby v Hirošime a Nagasaki. Stĺpy mieru sú symbolické
obelisky z dreva alebo z oceľovej konštrukcie, do ktorých sa osádzajú pozitívne
odkazy na zachovanie mieru a života na Zemi. Od 2. svetovej vojny do dnešného
dňa je vo svete postavených niekoľko miliónov takýchto stĺpov.
3. júna 2012 aj naši žiaci obnovili tradíciu vkladania odkazov detí budúcim
generáciám do jeho vnútra. V rámci projektu „Stĺp mieru – výchova ku kultúre
mieru a nenásilia na deťoch“ sa pri „našom“ stĺpe stretlo v tento deň vyše 40 ľudí
dobrej vôle. Celosvetovej akcie, ktorú pri všetkých osadených stĺpoch mieru
organizovala OSN (na východnom Slovensku prostredníctvom OZ Humatrend
Košice a Združenia ochranárov severovýchodného Slovenska PČOLA v Starej
Ľubovni), sa aktívne zúčastnilo 25 žiakov 2. ročníka Obchodnej akadémie –
Andrea Dlugolinská, Mária Galliková, Štefan Hrebík, Eva Jendrichovská,
Michaela Jušíková, Martina Krajňáková, Viera Kravčáková, Nikola
Mikitová, Anna Pawelec, Dominika Petrušová, Monika Salamonová,
Katarína Šoltišíková, Ľubomír Štefko, Dominika Šujetová, Denisa
Valigurská, Tomáš Zavodjančík a Alena Zemanová z II. A triedy, Klaudia
Brotková, Mária Budzáková, Jaroslava Majerčáková, Matúš Novák, Nikola
Ráczová, Ján Repka, Mária Smoleňáková a Svetlana Šmijovská z II. B triedy.
Počas takmer 2-hodinového programu predniesli deklaráciu na zachovanie mieru,
prečítali odkazy a myšlienky o mieri žiakov základnej školy a vložili ich do stĺpa.
Veríme, že po 5-tich rokoch ich tam nájdu a v mieri si ich prečítajú naši mladší
spoluobčania.
Projekt „Stĺp mieru – výchova ku kultúre mieru a nenásilia na deťoch“
34
Európsky týždeň udržateľnej energie
Energetický deň Prešovského samosprávneho kraja
Každoročne organizovaný Európsky týždeň udržateľnej energie (EUSEW) je
najväčším európskym fórom, ktoré sa zaoberá témou budúcnosti obnoviteľných
energií a riešeniami na znižovanie energetickej spotreby. Tohtoročný týždeň sa
uskutočnil 18. – 22. júna. Počas celého týždňa prebiehal na škole zber starého
papiera a zber nepotrebných elektrospotrebičov. Naša škola ďalej v rámci
európskeho týždňa a energetického dňa PSK pripravila pre žiakov 1. a 2. ročníka
súbor aktivít zameraných na znižovanie energetickej spotreby a využívania
odpadového materiálu. Pomocou kartónov, PET fliaš, vrchnáčikov či poškodených
CD nosičov vytvorili zaujímavé umelecké dielka, zahrali si Dámu, Mikádo,
Tangram, zmerali si sily v hre s PET fľašami. Žiaci tretieho ročníka si pozreli
Envirofilm 2006 „Mení sa klíma“, o ktorom ďalej diskutovali a hľadali vlastné
riešenia, ktoré by zlepšili situáciu v životnom prostredí. Súčasťou „nášho“ riešenia
je realizácia celoškolskej a celoročnej súťaže o NAJekologickú triedu, v ktorej sa
ekologická hliadka školy zameria na edukáciu žiakov i zamestnancov zameranú na
šetrenie energiami a na triedenie odpadov. Súťaž začne v septembri 2012.
Záložka do knihy spojuje školy
Obchodná akadémia sa v mesiacoch september a október 2011 zapojila do
medzinárodného projektu na podporu čítania žiakov „Záložka do knihy spojuje
školy“, ktorú organizovala Slovenská pedagogická knižnica. Pomocou cielenej
výmeny kreatívnych záložiek do kníh so žiakmi z českých škôl mali žiaci našej
školy možnosť nadviazať medzinárodné kontakty. Žiaci OA si so svojim
partnerom – SOŠ obchodu a služieb v Michalovciach vymenili 20 záložiek
a získali tak kontakty na svojich rovesníkov.
PROJEKTY REALIZOVANÉ OA V UPLYNULÝCH ROKOCH
Prehľad podaných a realizovaných projektov financovaných zo zdrojov EÚ:
Názov projektu
Mobilita na európskom
pracovnom trhu
Sprístupnenie informačnokomunikačnej a jazykovej
gramotnosti zamestnancom
akciovej spoločnosti AGC Tatry
Zabezpečenie kvality ľudských
zdrojov vo vyššom sekundárnom
odbornom vzdelávaní
Zvyšovanie kvality ľudských
zdrojov zamestnancov
samosprávy mikroregiónu
Minčol
Prvé kroky na európsky trh práce
Termín
realizácie
Poznámka
2009 – 2011
2009
Národný projekt XI SOP ĽZ
OA v projekte vystupovala ako vzdelávacia
inštitúcia
2009
2008
Národný projekt XI SOP ĽZ
OA v projekte vystupovala ako vzdelávacia
inštitúcia
2008
Leonardo da Vinci
35
Zvyšovanie kvality ľudských
zdrojov pre trh práce
Výskum národnostných menšín
na Slovensku, v Rakúsku a
Poľsku
Podnikanie v prihraničnom
regióne
Poradenstvo pre nezamestnaných
vo Vyšných Ružbachoch a ich
rekvalifikácia pre potreby
regionálneho trhu práce
v okresoch Stará Ľubovňa
a Kežmarok
2005 – 2008
Európsky sociálny fond
2003 – 2006
SOCRATES
2004
INTEREG III A
2003
Európsky sociálny fond
OA v projekte vystupovala ako vzdelávacia
inštitúcia
VZDELÁVACIE PODUJATIA
PREDNÁŠKY
Prehľad prednášok uskutočnených na našej škole v školskom roku 2011/12:
Názov prednášky
Lektor, miesto
Zúčastnení žiaci
Finančná gramotnosť
Sociálna ochrana a sociálna
kuratela
Zákon o rodine
Bankové produkty
Miluj život, nie drogy
Ing. Ladislav Smoroň
Mgr. Nataša Hlinková, sociálna
kurátorka
Mgr. Nataša Hlinková, sociálna
kurátorka
Ing. Ján Bujňák, riaditeľ ČSOB,
pob. Stará Ľubovňa
Mgr. Jana Pekárová, regionálny
úrad verejného zdravotníctva
v Starej Ľubovni
3. ročník
2. ročník
II. A
3. ročník
1. – 4. ročník
Finančná gramotnosť
Dňa 13. marca 2012 sa pre žiakov tretieho ročníka uskutočnila prednáška na tému
Finančná gramotnosť, ktorú lektoroval Ing. Ladislav Smoroň. Povinnosť
sprístupniť našim žiakom informácie o investovaní a hospodárení s vlastnými
finančnými zdrojmi, zvažovať riziká pri vstupe do záväzku s peňažnými ústavmi,
apod. vyplýva z prierezových učebných osnov. V rámci prednášky si žiaci mohli
otestovať svoje ekonomické myslenie i podnikateľské cítenie.
BESEDY
Prehľad besied uskutočnených na našej škole v školskom roku 2011/12:
Názov prednášky
Lektor, miesto
Zúčastnení žiaci
Politika a otázka dobrého života
– politická kultúra ako výzva
pre mladých ľudí
Miluj život, nie drogy
PhDr. Martina Klusa, PhD.,
OÚ Stará Ľubovňa
Zamestnanci okresného
riaditeľstva policajného zboru
v Starej Ľubovni
36
III.A
1. – 4. ročník
Mládež v akcii – beseda s
dobrovoľníkmi
Interaktívne stretnutie
s lektorkou – ambasádorkou
UNICEF Slovensko
Kubánsky disident navštívil OA
Ľudské práva
Základné poruchy vo vývine
psychiky
Konflikty na pracovisku a ich
riešenie
S tebou o tebe
Štúdium na VŠ
Dobrovoľníci z Vidieckej
asociácie mládeže,
dobrovoľníci z Macedónska,
Dánska a Portugalska
I. A
ŠR
Danka Tomčáková
4. ročník
I. A
p. Victor Manuel Peréz Lopéz
p. Zita Pleštinská
CVČ Stará Ľubovňa
Mládežnícky parlament v Starej
Ľubovni
p. Vavreková, ÚPSVaR v Starej
Ľubovni
p. Vavreková, ÚPSVaR v Starej
Ľubovni
Mária Čolláková
PaedDr. Július Alcnarek, PhD.,
fakulta manažmentu PU, Prešov
Žiaci OA
Žiaci OA
IV. A, IV. B
IV. A, IV. B
1. ročník – dievčatá
4. ročník
Stretnutie s lektorkou UNICEF
Naša škola sa zapojila do školských programov UNICEF Slovensko, ktorých
súčasťou sú aj interaktívne stretnutia žiakov s vyškoleným lektorom UNICEF
Slovensko. Na našej škole sa stretnutie s Junior ambasádorkou Dankou
Tomčákovou uskutočnilo dňa 28. marca 2012. Interaktívnych hodín sa zúčastnili
žiaci I. A a IV. A, IV. B a IV. C triedy. Hravou formou si upevnili vedomosti
a postoje z problematiky ľudských práv, Dohovoru o právach dieťaťa.
V prezentácii sa dozvedeli o Detskom fonde UNICEF Slovensko, o poslaní
UNICEF, financovaní a pod.
Mládež v akcii
Pod názvom Mládež v akcii sa v našej škole konala dňa 29. 11. 2011 beseda
a prezentácia o možnostiach a výhodách dobrovoľníckej práce. Zúčastnili sa jej
mladí dobrovoľníci z Vidieckej asociácie mládeže a zahraniční dobrovoľníci
z Macedónska, Dánska a Portugalska, ktorí pracujú v Centre voľného času v Starej
Ľubovni. Žiaci mali možnosť oboznámiť sa so spôsobom ako sa stať
dobrovoľníkom. Získali informácie o možnosti vycestovania do zahraničia v rámci
projektu, a ako získať financie na realizáciu projektu Mládež v akcii, ktorý končí
v roku 2013.
Miluj život, nie drogy
Dňa 18. novembra 2011 sa na našej škole uskutočnil celodenný festival „Miluj
život, nie drogy“. Na prvých dvoch hodinách si žiaci v kine pozreli film PIKO,
ktorý zachytáva krach osobnosti zapríčinený závislosťou na tvrdých drogách. Po
predstavení žiaci tretieho ročníka pokračovali odbornou prednáškou Policajného
37
zboru v Starej Ľubovni na tému Trestnoprávna zodpovednosť pri zneužívaní drog
a názornými ukážkami vycvičeného policajného psa na vyhľadávanie drog. Žiaci
prvého ročníka sa zúčastnili prednášky a merania CO2 pod vedením pani
Pekárovej – pracovníčky Regionálneho ústavu verejného zdravia v Starej Ľubovni.
Žiaci druhého ročníka v rámci workshop-u pripravovali vo svojich triedach
materiály a plagáty s protidrogovou tematikou. Celá akcia vyvrcholila vo vestibule
školy výstavou prác žiakov.
Ľudské práva
Centrum voľného času v Starej Ľubovni spolu s Mládežníckym parlamentom v
Starej
Ľubovni
ponúklo
našim
žiakom
príležitosť
zúčastniť
sa neformálneho učenia sa na tému ľudské práva. Učenie prebiehalo formou hier.
Prvá hra spočívala vo vcítení sa do pozície príslušníka národnostného etnika –
Róma, inak orientovaných ľudí alebo do pozície príslušníkov s inou národnosťou,
ktorí sa uchádzali o ponúkanú voľnú pracovnú pozíciu. V rámci fingovaného
prijímacieho pohovoru vybraní zúčastnení rozhodovali, kto pracovnú príležitosť
dostane a kto nie. Ďalšia hra spočívala v riešení "rébusu" – určiť z predložených
číslic dátum, ktorý súvisí s ľudskými právami. Stretnutie pokračovalo diskusiou,
v ktorej si žiaci rôznych škôl vymieňali názory o témach súvisiacich s ľudskými
právami, o včleňovaní sa iných kultúr do našej majoritnej kultúry, o pozitívach
i rizikách, ktoré so sebou prináša medzikontinentálna migrácia.
Kubánsky disident navštívil OA
Kubánsky disident Victor Manuel Peréz Lopéz navštívil Obchodnú akadémiu
v sprievode európskej poslankyne p. Zity Pleštinskej. Rozprával o Fidelovej
diktatúre na Kube v roku 1959, keď nariadil počas "Čiernej jari" v roku 2003
masové zatýkanie občianskych aktivistov (predstaviteľov katolíckych
spoločenstiev, nezávislých novinárov, ...). 75 aktivistov skončilo za mrežami
s trestami až na 28 rokov väzenia. Hovoril aj o hnutí Las Damas de Blanco –
Dámy v bielom, ktorému bola v roku 2005 udelená Sacharová cena. Vypočuli
sme si jeho vlastné životné príbehy o tom, ako sa dostal na Slovensko, ako sa musí
hrať na turistu, keď sa vracia na Kubu.
EXKURZIE
Prehľad exkurzií uskutočnených na našej škole v školskom roku 2011/12:
Názov prednášky
Deň otvorených dverí
Občianske spolunažívanie
Deň Prešovského kraja –
exkurzia v knižnici
Veľtrh vysokých škôl – Fórum
vzdelávania, kariéry a inovácií
Dom ľubovnianskeho mešťana
Lektor, miesto
Okresný úrad v Starej Ľubovni
Okresný úrad v Starej Ľubovni
Ľubovnianska knižnica
Ľubovniansky hrad
Pro Educo, Dom techniky
Košice
Múzeum v Starej Ľubovni
38
Zúčastnení žiaci
II. A, IV. A
II. B
1. – 3. ročník
4. ročník
I. A,
I. B
Prijímací pohovor do firmy
LKW Walter
Historická exkurzia – Spiš
Historická
exkurzia
Kežmarok, Strážky
–
Návšteva archívu
Provinčný dom
Informačná
výchova
pre
1. ročník, orientácia v knižnici
LKW Walter, Viedeň, Rakúsko
3. a 4.ročník
Spišský hrad, Chrám sv. Jakuba
v Levoči, Kostolík sv. ducha
v Žehre, Spišská kapitula
Evanjelické lýceum a drevený
artikulárny evanjelický kostol
v Kežmarku, Kaštieľ Strážky
Dr. Jozef Harčar, riaditeľ
pobočky Štátneho archívu
Levoča v Starej Ľubovni
Galéria,
pamätná
izba
J. Melkoviča a T. Vansovej
Ľubovnianska knižnica
1. ročník
1. ročník
1. ročník
1. ročník
1. ročník
Deň Prešovského kraja
10. výročie vzniku samosprávnych krajov si pripomenula aj naša škola. Žiaci
Obchodnej akadémie sa zúčastnili aktivít, ktoré 27. októbra 2011 pripravili
inštitúcie Prešovského samosprávneho kraja. Žiaci 1. ročníka navštívili
Ľubovniansku knižnicu, ktorá svojim návštevníkom pripravila bohatý program.
Žiaci 2. ročníka si prezreli Ľubovniansky hrad a tretiaci sa zúčastnili akcie
rozdávania kníh v inštitúciách PSK v našom meste.
Veľtrh vysokých škôl
Dňa 22. novembra 2011 sa žiaci 4. ročníka zúčastnili veľtrhu vysokých škôl pod
názvom Fórum vzdelávania, kariéry a inovácií organizovaný Pro Educo v Dome
techniky v Košiciach. Jednotlivé vysoké školy prezentovali možnosti štúdia,
informovali o podmienkach, o počte a o spôsobe prijímania žiakov. Najviac boli
zastúpené školy z východného Slovenska, no okrem zástupcov VŠ na veľtrhu
propagovali svoju činnosť aj zamestnávatelia, personálne agentúry a vzdelávacie
inštitúcie, ktoré informovali o voľných miestach, o možnosti štúdia v zahraničí či
o možnosti zahraničnej stáže.
Prijímací pohovor do firmy LKW Walter
Na začiatku spolupráce Obchodnej akadémie v Starej Ľubovni s firmou LKW
Walter vo Viedni bol záujem rakúskej firmy o našich žiakov ako potenciálnych
zamestnancov. Nasledovala vzájomná výmena informácií a predstavenie firmy
pánom Gassom, personálnym manažérom, na pôde školy. Spolupráca ďalej
pokračovala exkurziou žiakov 3. a 4. ročníka vo Viedni v dňoch 11. a 12. apríla
2011. Exkurzia bola pre žiakov veľkým obohatením, ale aj vhodnou motiváciou
byť dobrý vo svojom odbore, a tiež podnetom učiť sa cudzie jazyky.
V tomto školskom roku ponúkli rakúski partneri našim žiakom možnosť
absolvovať povinnú súvislú prax priamo v ich firme vo Viedni. Dňa 31. januára
2012 prebehli prvé pohovory do zamestnania so žiakmi OA, uchádzačmi o súvislú
39
prax a tiež so záujemcami o prázdninovú prax, resp. o trvalé pracovné miesto vo
firme. Prihlásilo sa 13 žiakov 3. a 4. ročníka. Žiaci sa uchádzali o pracovné pozície
transportný manažér, administratívny pracovník a účtovník. Prioritou firmy pri
prijímaní uchádzačov je ukončené ekonomické vzdelanie a dobré jazykové
vedomosti, predovšetkým ale komunikatívnosť, cieľavedomosť uchádzača, záujem
o prácu a ochota pracovať v tíme. Podmienkou prijatia uchádzača je znalosť
nemeckého jazyka. Ďalšie jazykové vedomosti uchádzača sú výhodou, keďže
firma má kontakty s obchodnými a prepravnými partnermi z celej Európy.
Žiaci zaslali koncom roku 2011 on-line žiadosti. Firma preverila ich jazykové
schopnosti, komunikatívnosť a pohotovosť najprv formou telefonického
rozhovoru. Žiaci, ktorí vyhoveli, boli pozvaní na ďalšiu časť výberu – prijímací
pohovor. Úspešná bola Marta Suchá (III. B), ktorá absolvovala povinnú súvislú
odbornú prax v sídle firmy vo Viedni.
Vzájomné stretnutia vedenia školy a predstaviteľov firmy LKW Walter viedli k
rozvinutiu pevnejších kontaktov i ďalšej spolupráce, ktorú plánujeme
aj v budúcnosti.
Prijímací pohovor do firmy LKW Walter
Múzeum – Dom ľubovnianskeho mešťana
V rámci predmetu Regionálne a hospodárske dejiny navštívili naši prváci
začiatkom školského roka múzeum Dom ľubovnianskeho mešťana v Starej
40
Ľubovni. Stála expozícia poodhaľuje život meštianskej strednej vrstvy mesta,
dokumentuje históriu regiónu, prezentuje dobové oblečenie, historický nábytok
i kultúru bývania 19. storočia.
Návšteva v archíve
Žiaci štvrtých ročníkov navštívili 21. septembra 2011 v Starej Ľubovni pobočku
Štátneho archívu Levoča. Riaditeľ pobočky Dr. Jozef Harčar oboznámil žiakov
s registratúrnym poriadkom, úlohou archívov a so Zákonom NR SR č. 395/2002
Z. z. o archívoch a registratúrach. Žiaci si mohli prezrieť archívne dokumenty
nemalej historickej hodnoty. Najstaršie z nich pochádzajú z 13. storočia. So
záujmom si prezreli kroniky škôl, miest a obcí okresu Stará Ľubovňa, historické
pečatidlá, ale i staré účtovné knihy, daňový register z rokov 1753 – 1788 písaný po
nemecky, spísané testamenty zo 17. storočia, či prvú písomnú zmienku o Starej
Ľubovni.
ĎALŠIE AKTIVITY ŠKOLY
KULTÚRNE PODUJATIA
Prehľad aktivít organizovaných v školskom roku 2011/12:
Názov podujatia
Miesto, kde sa podujatie
uskutočnilo
Zúčastnení
KILO – daruj kilo pre sociálne
slabšie rodiny
Obchodná akadémia
všetci žiaci OA
Deň otvorených dverí
Obchodná akadémia
Žiaci ZŠ
Ľubovňa
Imatrikulačný ples
Reštaurácia
Ľubovňa
Krst prvákov
Obchodná akadémia
Ples v Domove sociálnych
služieb v SL
Domov sociálnych služieb
v Starej Ľubovni
Vianočná výstava zahraničnej
literatúry spojená s predajom
Obchodná akadémia
všetci žiaci OA
Hodina
výživy
Obchodná akadémia
I. B
Obchodná akadémia
všetci žiaci OA
stolovania
a zdravej
Sviatok svätého Mikuláša
u Jeleňa,
41
Stará
v okrese
všetci žiaci OA
všetci žiaci OA
Ivana Dlugošová (I. A)
Alžbeta Dronzeková (I. A)
Dajana Fujetová (I. B)
Mária Hutníková (III. A)
Jozef Kovalčík (III. A)
Ivana Kubová (I. A)
Radoslav Nestorik (II. A)
Nikola Regrútová (II. A)
Ján Repka (II. B)
Stará
Vianoce + UNICEF 2011
(predaj vianočných pohľadníc
s logom UNICEF-u)
Obchodná akadémia
všetci žiaci OA
Týždeň modrého gombíka 2012
Obchodná akadémia
všetci žiaci OA
Bambuľkový deň
Obchodná akadémia
všetci žiaci OA
Úsmev ako dar
(finančná zbierka)
Regionálna pobočka
Spoločnosť priateľov deti z
detských domovov Úsmev ako
dar
11 žiakov OA
Ples v Domove sociálnych služieb v SL
Super atmosféru v domove sociálnych služieb spríjemnili na fašiangovom plese aj
žiaci Obchodnej akadémie v Starej Ľubovni. Spev, hudba a tanec boli súčasťou
dobrej nálady plesu seniorov. Skvelí moderátori Majka Hutníková a Jožko
Kovalčík sa obyvateľom DSS prihovorili láskavým slovom, pospomínali si
spoločne na roky mladosti seniorov, na ich fašiangy. Nechýbali ani vtipy, otázky
zamerané na výdobytky modernej techniky. Výrazy tvárí prítomných svedčili o ich
spokojnosti z prebiehajúceho večera.
Deň otvorených dverí
14. a 15. decembra sa naša škola zaplnila nielen vlastnými študentmi. Dňa
otvorených dverí a osláv 20. výročia vzniku školy sa zúčastnilo 173 návštevníkov
– priateľov školy a potenciálnych žiakov. Pre všetkých zúčastnených sme mali
priprvený bohatý program – prehliadku školy spojenú s prezentáciou výchovnovzdelávacích výsledkov žiakov. Obchodným spoločnostiam, v ktorých naši žiaci
každoročne vykonávajú prax, sme odovzdali ďakovné listy. Riaditeľom škôl,
výchovným poradcom a priateľom školy odovzdala riaditeľka OA pamätné listy
pri príležitosti osláv nášho jubilea.
Hodina stolovania a zdravej výživy
Dňa 6. decembra 2011 sa v rámci hodín občianska náuka a biológia-ekológia
v I. B triede hodina stolovania a zdravej výživy. Žiaci si pripravili zdravé šaláty
a koláčiky, ktoré správnou formou podávali. Osvojili si zásady správneho
stolovania a zdravej výživy.
Imatrikulačný večierok
Vstup žiakov 1. ročníka do cechu študentského sa udial 21. februára 2012 na
fašiangovej imatrikulačke prvákov v Reštaurácii U Jeleňa v Starej Ľubovni. Réžiu
programu zvládli tretiaci na výbornú. Súčasťou programu bol vstup prvákov do
študentského cechu. Fašiangovú zábavu zavŕšilo pochovanie basy sprevádzané
ľudovými piesňami našich hudobníkov a spevákov. Definitívnou bodkou
prijímania prvákov do študentských radov bol Bambuľkový deň – deň po
42
imatrikulácii, pretože všetci žiaci sa vyobliekali do niečoho, čo malo výzor či
podobu bambúľ.
Imatrikulačný večierok
Krst prvákov
Po vydarenej imatrikulačke nasledovala pre našich prvákov ďalšia novinka.
Tretiaci sa rozhodli, že sa stanú krstnými rodičmi prvákov. Každý prvák si
z pripravených lístočkov s menami krstných rodičov vylosoval toho „svojho
krstného“, ktorý bude jeho patrónom, ochrancom, tútorom v prípade potreby počas
štúdia v našej škole. Prváci ale majú tiež jednu povinnosť – v priebehu prázdnin či
voľných dní, pozvať svojho krstného či krstnú na koláč a kávu, aby sa bližšie
spoznali.
Úsmev ako dar
Dňa 13. júna 2012 sa v našom meste uskutočnila zbierková akcia, ktorú
organizovala regionálna pobočka Spoločnosti priateľov detí z detských domovov
(SPDDD) Úsmev ako dar so sídlom v Košiciach. Do tejto charitatívnej akcie sa
zapojilo aj 11 žiakov našej školy: Slávka Bilovecká, Dávid Foľvarský, Denis
Joppa, Monika Hudáková, Simona Michňová, Gabriela Šalamonová,
Katarína Veselovská (všetci z III. A) a Marek Mišenko, Peter Sokol, Dominik
Chovanec (všetci z II. B).
43
Vianočná výstava zahraničnej literatúry
Počas celého decembra 2011 prebiehala na škole výstava zahraničnej literatúry
spojená s jej predajom. Vo vestibule školy si žiaci mohli pozrieť a zakúpiť
slovníky, gramatické príručky, učebnice na maturitu, beletriu a cestopisy
v anglickom, nemeckom, ruskom a vo francúzskom jazyku – teda v tých jazykoch,
ktoré sa v našej škole vyučujú.
Sviatok sv. Mikuláša
Členovia Žiackej školskej rady pripravili na 6. decembra 2011, na sviatok
sv. Mikuláša, sladké prekvapenie pre žiakov a pedagogických pracovníkov našej
školy. V Mikulášskom sprievode nechýbal Mikuláš, čert a ani anjeli. V krátkej
rozhlasovej relácii pripomenuli žiakom historickú úlohu a poslanie sv. Mikuláša
a jeho prínos pre súčasnú generáciu.
DIVADELNÉ A FILMOVÉ PREDSTAVENIA, HUDOBNÉ KONCERTY
Prehľad kultúrnych predstavení organizovaných v školskom roku 2011/12:
Názov podujatia
Miesto, kde sa podujatie
uskutočnilo
Zúčastnení
Divadelné predstavenie „Quo vadis“
Divadlo J. Záborského
Prešov
I. B, IV. B
2. ročník
Koncert „Vzdušné zámky“
Kultúrny dom
Stará Ľubovňa
1. – 4. ročník
Divadelné predstavenie „Mastný hrniec“
Štátne divadlo Košice
1. – 3. ročník
Filmové predstavenie „Choď a nelúč sa“
Kino Tatra Stará Ľubovňa
1. – 4. ročník
Filmové predstavenie „Twilight Sága: Úsvit,
1. časť“
Cinemax Poprad
I. A, II. A, II. B
Koncert „Terra Magica Fantastica“
MsKS Stará Ľubovňa
1. – 4. ročník
Divadelné predstavenie „Lakomec“
Divadlo J. Zaborského
Prešov
2. ročník
PIKO – protidrogový koncert
Kultúrny dom
Stará Ľubovňa
1. – 4. ročník
Koncert „Vzdušné zámky“
22. februára 2012 sa žiaci našej školy zúčastnili multimediálneho protidrogovo –
motivačného koncertu „Vzdušné zámky“. Koncert z autorského pera Borisa
Lettricha je každoročne úspešným predstavením. Základnou motivačnou a dejovou
líniou programu boli ľudské „vzdušné zámky“. Program bol pripravený tak, aby
upozornil mladých ľudí na skutočnosť, že tým najsilnejším pozemským zámkom
je rodina, vzdelanie a zopár dobrých priateľov, ktorí nesľubujú, ale konajú vtedy,
keď ich potrebujeme.
44
Divadelné predstavenie „Mastný hrniec“
Mastný hrniec je tradičná veselohra z pera slovenského klasika Júliusa Barča –
Ivana o ctibažnosti a prázdnom karierizme. Satira na malomestskú morálku, ktorej
jedinou hodnotou je honba za majetkom a spoločenskou prestížou, neomylne
ukázala na malosť pomerov, kde sa za prácou pre národ skrýva snaha o vlastné
obohatenie. Predstavenie navštívili žiaci 3. ročníka 11. mája 2012 v historickej
budove Štátneho divadla v Košiciach.
ZOZNAM ABSOLVENTOV ŠKOLY V ŠKOLSKOM
ROKU 2011/2012
IV. A
Triedny profesor: Ing. Miroslav Sekelský
Žiaci v abecednom poradí:
Arendáč Richard
Arendáč Slavomír
Bondrová Daniela
Borovská Veronika
Brunovský Jakub
Buxár Filip
Čarnogurská Martina
Duchová Paulína
Gallová Lívia
Gorelová Michaela
Grib Stanislav
Gurka Jakub
Hirková Martina
Kalanin Martin
Konkoľová Kristína
Kovalčíková Mária
Kučmová Natália
Leškovská Ľudmila
Matfiak Martin
Mytník Jaroslav
Petriľák Marek
Pištej-Šnajder Mário
Repková Ľudmila
Rybovičová Ľudmila
Staš Ján
Stašenková Ivana
Stašenková Monika
Šašala Miloš
Zvolinská Sylvia
Legenda: absolventi, ktorých mená sú podčiarknuté, na konci šk. roka prospeli s vyznamenaním.
IV. B
Triedny profesor: PaedDr. Pavol Kmeč
Žiaci v abecednom poradí:
Badovská Mária
Bajaková Zuzana
Budzáková Júlia
Dlugoš Filip
Dufalová Katarína
Foľvarský Jaroslav
Guľašová Viera
Halčinová Anna
Jendrichovský Jozef
Kaletová Daniela
Kališ Martin
Kališová Zuzana
Knapiková Mariana
Kopčáková Martina
Krafčiková Gabriela
Kundľová Mária
Kuzmiaková Emília
Kyšelová Dominika
Lapšanská Dominika
Mosorjaková Stela
Moščovičová Monika
Neupauerová Viktória
Obrochtová Daniela
Orlovský Ľuboš
Pastočiková Ivana
Regrutová Katarína
Repka Jozef
Sýkorová Simona
Šimkovičová Slavomíra
Šťastná Lucia
Talárová Martina
Thyriová Mária
Zamišková Marta
Zamišková Monika
Legenda: absolventi, ktorých mená sú podčiarknuté, na konci šk. roka prospeli s vyznamenaním.
45
IV. C
Triedny profesor: Ing. Iveta Nováková
Žiaci v abecednom poradí:
Fedorková Michaela
Gabrielli Patrik
Halčišáková Lucia
Hanzesová Martina
Hlinková Miroslava
Hnatová Barbora
Jurák Jakub
Kolcun Tomáš
Kseňák Lukáš
Kyšeľová Karolína
Mackovčin Marek
Musalová Michala
Nemergut Lukáš
Pavlovský Róbert
Petrusová Zuzana
Ploščica Dávid
Saloň Michal
Senko Tomáš
Senková Michaela
Sitárová Emília
Sivuľka Peter
Šalamon Henrich
Šimská Eva
Štinčíková Beáta
Valčák Maroš
Záleš Peter
Zielinská Sabina
Legenda: absolventi, ktorých mená sú podčiarknuté, na konci šk. roka prospeli s vyznamenaním.
ZOZNAM ŽIAKOV ŠKOLY V ŠKOLSKOM ROKU
2011/2012
I. A
Triedny profesor: Mgr. Dana Knapíková
Žiaci v abecednom poradí:
Laura Bednárová
Katarína Boguská
Katarína Bučková
Martina Čomová
Ivana Dlugošová
Alžbeta Dronzeková
Andrea Džurňáková
Silvia Folvarčíková
Pavol Fuchs
Monika Fuchsová
Anna Hirková
Peter Karaffa
Nikolas Kseňák
Ivana Kubová
Katarína Mačugová
Mária Nemcová
Monika Neumanová
Dávid Pavlikovský
Matúš Podolský
Helena Repková
Nikola Rusiňáková
Zuzana Rybovičová
Eva Štefančíková
Andrea Žuravčíková
Legenda: absolventi, ktorých mená sú podčiarknuté, na konci šk. roka prospeli s vyznamenaním.
I. B
Triedny profesor: Ing. Jana Kormanská
Žiaci v abecednom poradí:
Karina Bodnárová
Ivana Jozefíková
Marek Budzák
Daniela Križanová
Katarína Čmilová
Helena Kuzmiaková
Dajana Futejová
Martina Reľovská
Simona Galliková
Ján Repka
Pavlína Gontkovská
Nikola Scholtzová
Mária Šidlovská
Monika Štupáková
Daniela Varšíková
Agnesa Vidová
Legenda: absolventi, ktorých mená sú podčiarknuté, na konci šk. roka prospeli s vyznamenaním.
46
II. A
Triedny profesor: Ing. Gburová Dana
Žiaci v abecednom poradí:
Bakošová Zuzana
Kuščáková Nikola
Dlugolinská Andrea
Labantová Anna
Dopirák Igor
Mikitová Nikola
Galliková Mária
Nestorik Radovan
Haľama Dávid
Pawelec Anna
Hrebík Štefan
Petrušová Dominika
Jendrichovská Eva
Plavčanová Júlia
Jušíková Michaela
Pružinská Ivana
Regrutová Nikola
Kolláriková Adriána
Kravčáková Viera
Salamonová Monika
Sykora Slavomír
Šoltišíková Katarína
Štefániková Mariana
Štefko Ľubomír
Šujetová Dominika
Turáková Simona
Valigurská Denisa
Zavodjančík Tomáš
Zemanová Alena
Legenda: absolventi, ktorých mená sú podčiarknuté, na konci šk. roka prospeli s vyznamenaním
II. B
Triedny profesor: Mgr. Sekulová Mária
Žiaci v abecednom poradí:
Brotková Klaudia
Kormošová Andrea
Koščák Dominik
Budzáková Mária
Dudziková Denisa
Krafčík Patrik
Fiamčíková Ľudmila
Kravčáková Michaela
Grechová Michaela
Majerčáková Jaroslava
Horníková Alena
Matavová Adriána
Hriňáková Soňa
Mišenko Marek
Hudáková Soňa
Novák Matúš
Chovanec Dominik
Pokrivčáková Miriama
Jasňáková Kristína
Ráczová Nikola
Kupón
47
Repka Ján
Sekelská Patrícia
Smoleňáková Mária
Sokol Peter
Starosundecká Daniela
Šmidová Katarína
Šmijovská Svetlana
Šulík Peter
III. A
Triedny profesor: Ing. Mária Takáčová
Žiaci v abecednom poradí:
Hutníková Mária
Barlíková Zuzana
Joppa Denis
Bilovecká Slávka
Devera Nikolas
Kovalčík Jozef
Fecko Ján
Krutková Anna
Kupčíková Zuzana
Folvarčíková Klaudia
Foľvarský Dávid
Lajčák Peter
Furtkevič Tomáš
Michňová Simona
Hakszerová Miriam
Miškovičová Lucia
Hlinka Martin
Musala Milan
Hudáková Monika
Nemergutová Daniela
Regešová Denisa
Sčensná Katarína
Sekelská Ivana
Stolár Damián
Šalamonová Gabriela
Šalapková Daniela
Šidlovský Jozef
Turlíková Klára
Veselovská Katarína
Vrabľová Pavlína
Legenda: absolventi, ktorých mená sú podčiarknuté, na konci šk. roka prospeli s vyznamenaním
III. B
Triedny profesor: Mgr. Svetlana Lampartová
Žiaci v abecednom poradí:
Bernátová Mária
Krettová Kristína
Mačuga Gabriel
Budzáková Jana
Duláková Viera
Micaľuk Mikuláš
Dvorčáková Lenka
Michňová Monika
Foľvarská Vladimíra
Olchovyk Igor
Fuchsová Lenka
Palčo Dominik
Girgošková Martina
Petríková Michaela
Sekelská Jana
Gontkovič Štefan
Knapik Lukáš
Sivuľková Slavomíra
Kováčová Karina
Suchá Marta
Šelepová Monika
Štucková Mária
Trembáčová Veronika
Víra Marián
Vojteková Katarína
Vorobeľová Tatiana
Zamišková Zuzana
Živčák Ivan
Živčáková Alica
Legenda: absolventi, ktorých mená sú podčiarknuté, na konci školského roka prospeli s vyznamenaním.
Kupón 2012/2013
Pečiatka školy
48
→
6317 6 obchodná akadémia
OBCHODNÁ AKADÉMIA
STARÁ ĽUBOVŇA
6341 6 škola podnikania
Profilové predmety
v školskom roku 2012/2013
otvára študijné odbory
Profilové predmety
→
všeobecno-vzdelávacie predmety
(SJL, ETI/NAB, DEJ, OBN, BIE, FYZ, CHE, INF, TEV)
o
o
dva cudzie jazyky
(výber z AJ, NJ, RJ, FJ)
matematika so zvýšenou
hodinovou dotáciou
6317 6 obchodná akadémia
2,5 triedy – 70 žiakov
6341 6 škola podnikania
0,5 triedy – 14 žiakov
→ odborné ekonomické predmety
podniková ekonomika, administratívne praktikum, právna
náuka, účtovníctvo, ekonomické praktikum, ekonomická
informatika, jazyková odborná príprava v prvom cudzom
jazyku, regionálne a hospodárske dejiny, manažérska
komunikácia, cvičenia z hospodárskych výpočtov, cvičenia
z daňovej sústavy, cvičenia z účtovníctva, úvod
do makroekonómie, ekonomické cvičenia
→ voliteľné predmety
geografia v praxi, podnikanie v cestovnom ruchu,
matematický seminár, jazyková
odborná príprava
v druhom cudzom jazyku, seminár z informatiky,
psychológia práce, spoločensko-hospodársky seminár,
ekonomické cvičenia vo vybranej firme, cvičenia
z matematiky
Uplatnenie absolventov
• v ekonomickej praxi
• ako živnostník a podnikateľ
• ako ekonóm
• vo výrobných podnikoch
• v obchodných spoločnostiach
• v službách, v cestovnom ruchu
• v úradoch sociálneho zabezpečenia
• vo finančných inštitúciách
• v štúdiu na vysokých školách
všeobecno-vzdelávacie predmety
(SJL, ETI/NAB, DEJ, OBN, BIE, FYZ, CHE, INF, TEV)
o
o
dva cudzie jazyky
(výber z AJ, NJ, RJ, FJ)
matematika so zvýšenou
hodinovou dotáciou
→ odborné ekonomické predmety
Štúdium na vysokých školách
ekonomické fakulty,
marketing, manažment,
financie,informatika,
hospodárska informatika
právnické fakulty
technické fakulty
odbory s ekonomickým
zameraním
fakulty humanitných
vied cudzie jazyky,
učiteľstvo
fakulty prírodných vied
informatika, učiteľstvo
ekonomika, administratívne praktikum, právna náuka,
účtovníctvo, podnikanie, cvičenia z informatiky,
ekonomická informatika, jazyková odborná príprava
v prvom cudzom jazyku, regionálne a hospodárske dejiny,
manažérska komunikácia, cvičenia z hospodárskych
výpočtov,
cvičenia
z daňovej
sústavy,
cvičenia
z účtovníctva, podnikateľské analýzy, minimum manažéra,
úvod do makroekonómie
→ voliteľné predmety
geografia v praxi, podnikanie v cestovnom ruchu,
matematický seminár, jazyková odborná príprava v druhom
cudzom jazyku,
psychológia práce, spoločenskohospodársky seminár, ekonomické cvičenia vo vybranej
firme, základy programovania, cvičenia z matematiky
Uplatnenie absolventov
• v ekonomickej praxi
• ako živnostník a podnikateľ
• ako finančný a personálny manažér
• v podnikateľských subjektoch
• v obchodných spoločnostiach
• v remeslách a službách
• v oblasti marketingu
• v štúdiu na vysokých školách
Kontakt:
Obchodná akadémia
Jarmočná 132
064 01 Stará Ľubovňa
http://oasl.edupage.org
http://www.oasl.edu.sk
[email protected]
[email protected]
telefón: 052/42 800 30
Informácie o možnostiach štúdia
poskytujeme v pracovných dňoch
od 8.00 h do 15.00 h
Ročenka – účelová publikácia
Zostavila: RNDr. Monika Poľanská
Fotografie: z archívu školy
Grafická úprava a tlač: Tlačiareň Ján & Anna Pavlovskí Stará Ľubovňa
Náklad: 221 ks
Rok vydania: 2012
Download

Ročenka 2011/2012 - Obchodná akadémia Stará Ľubovňa