PROFIL
4/2013
obCE Ostrožská Nová Ves ROČNÍK XXIII. CENA 10 Kč
stárci Lucie Kučerová a Vojtěch Blažek byli skutečnou ozdobou početné
krojované chasy při letošních Svatováclavských hodech
Z obsahu čísla:
slovo starosty jednání ZASTUPITELSTVA jEDNÁNÍ RADY OpravY CHODNÍKŮ PRVNÍ CESTA DO ŠKOLY
hasičskÝ DĚTSKÝ TÁBOR SVATOVÁCLAVSKÉ HODY procházka hřbitovem - PÁNI UČITELÉ SPORT
společenská kronika
POPRVÉ VE ŠKOLE
2. ZÁŘÍ 2013
2
profil
www.onves.cz
Zpravodajství
Slovo starosty
Vážení občané,
svůj poslední článek jsem končil slovy „Léto budiž pochváleno.“
Z pohledu dětí, které měly prázdniny, rekreantů, kteří si přijeli
užít slunečného počasí a vody k nám na jezera, a majitelů rekreačních zařízení, kteří měli konečně příhodné podmínky, bylo toto
léto s vysokými letními teplotami opravdu pěkné. Pro většinu nás
však bylo až příliš horké.
Rtuť teploměru se zastavila někde těsně pod čtyřicítkou a dění
na naší nejvyšší politické scéně bylo stejně žhavé.
Po několika aférách nám padla vláda, takže koncem října
půjdeme k volbám a budeme si vybírat naše nové zastupitele do
Poslanecké sněmovny.
Já sám jsem vrcholovou politikou hodně zklamaný, ale držím
se starého přísloví, že vše špatné bývá k něčemu dobré.
Pro nás na obecním úřadě v Ostrožské Nové Vsi bylo toto léto
taky hodně horké.
Nejvíce vrásek nám přibylo kvůli problémům, které nastaly
kolem štěrkových jezer.
Na jednu stranu musím s povděkem konstatovat, že díky rozumnému rozhodnutí Zlínského kraje, který vzal na svá bedra
záležitost s řešením studie využití ploch kolem štěrkových jezer
po skončení těžby, konečně všechny zainteresované strany začaly
spolupracovat.
Letos se však plně projevily staré zanedbané problémy v plné
nahotě.
Štěrková jezera jsou chráněna v prvé řadě jako zdroj pitné
vody, a proto zde platí hygienická pásma ochrany prvního a druhého stupně. Jsou zde chráněné krajinné prvky přírody a vjezd po
www.onves.cz
profil
komunikaci do této lokality má být povolen pouze pro vyhrazená
vozidla.
Protože již několik let se řeší záležitost nového umístění dopravního značení kolem štěrkových jezer a zatím nedošlo ke shodě, některé dopravní značky nemají potřebná správní rozhodnutí.
Dále je nutné upravit řád hygienické ochrany jezer tak, aby se
jasně definovalo, za jakých podmínek a hlavně kdo vůbec může
do prostor jezer vjíždět, protože letošní situace byla, co se týká
nájezdu aut k jezerům, doslova katastrofální.
Obnovu značení ochranného pásma prvního stupně kolem
vodárenské nádrže musí zajistit společnost Slovácké vodárny
a kanalizace Uherské Hradiště a hlavně je nutné znovu využívat
všechny represivní opatření kontrolních orgánů, včetně zvýšené
ostrahy státní Policie České republiky.
V prázdniny se mělo začít s opravou chodníků v Dědině a na
Kopanicích, ale jak jste sami viděli, nebyly včas zajištěny projektové práce a kopat se začalo až před hody. Za to jsme byli
hodně kritizováni. Otálet s pracemi jsme už ale nechtěli, protože
bychom realizační firmy dostali do problémů jak dodržet termín
ukončení prací.
Naopak velkou radost jsem měl z vlastního průběhu letošních Svatováclavských hodů, kterých se zúčastnilo hodně krojované mládeže.
Musím poděkovat našemu patronu svatému Václavovi za
pěkné počasí, všem rodičům, kteří oblékají své děti do krojů,
a všem, kteří zajišťují a zabezpečují služby a hladký průběh hodového dění.
Všem vám patří můj velký dík!
Stanislav Tureček
3
Zpravodajství
Výpis z usnesení č. 18 Zastupitelstva obce Ostrožská Nová Ves
ze dne 26. 9. 2013
ZASTUPITELSTVO OBCE
1) schvaluje
a) způsob hlasování a přijímání usnesení
b) program 16. zasedání ZO
c) složení pracovního předsednictva
d) návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
e) rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu
2013, které je nedílnou součástí tohoto usnesení a tvoří přílohu č. 1
f) úpravu č. 2 rozpočtu obce 2013 takto:
Příjmy:
50 404 000 Kč
Výdaje:
42 269 000 Kč
Financování:
- 2 763 000 Kč
tato úprava je nedílnou součástí tohoto usnesení a tvoří jeho přílohu č.
2
g) záměr prodeje pozemků obce pro
výstavbu nových RD v lokalitě Díly
od Dědiny, nově označených podle
GP číslo 962-411520/2013 ze dne 28.
5. 2013 jako par. č.:
5627/2 o výměře 346m2 (orná půda),
5627/3 o výměře 324m2 (orná půda),
5627/4 o výměře 298m2 (orná půda),
5627/5 o výměře 274m2 (orná půda),
5627/6 o výměře 271m2 (orná půda),
5627/7 o výměře 273m2 (orná půda),
5627/8 o výměře 276m2 (orná půda),
5633/2 o výměře 167m2 (orná půda),
5633/3 o výměře 171m2 (orná půda),
5633/4 o výměře 174m2 (orná půda),
5633/5 o výměře 177m2 (orná půda),
5633/6 o výměře 177m2 (orná půda),
5633/7 o výměře 171m2 (orná půda),
5633/8 o výměře 169m2 (orná půda),
5637/2 o výměře 142m2 (orná půda),
5637/3 o výměře 151m2 (orná půda),
5637/4 o výměře 160m2 (orná půda),
5637/5 o výměře 170m2 (orná půda),
5637/6 o výměře 171m2 (orná půda),
5637/7 o výměře 169m2 (orná půda),
5637/8 o výměře 167m2 (orná půda),
5641/2 o výměře 177m2 (orná půda),
5641/3 o výměře 176m2 (orná půda),
5641/4 o výměře 175m2 (orná půda),
5641/5 o výměře 173m2 (orná půda),
5641/6 o výměře 171m2 (orná půda),
5641/7 o výměře 169m2 (orná půda),
5641/8 o výměře 173m2 (orná půda),
to vše v k. ú. a obci Ostrožská Nová
Ves s tím, že podrobnosti záměru
(podmínky prodeje) budou uvedeny
na úřední desce
h) záměr prodeje pozemků obce pro
výstavbu nových RD v lokalitě Díly
od Dědiny, nově označených podle
GP číslo 962-411520/2013 ze dne 28.
5. 2013 jako par. č.: 5627/9 o výměře
288m2 (orná půda),
4
i)
j)
k)
l)
5627/10 o výměře 335m2 (orná
půda), 5627/11 o výměře 667m2
(orná půda), 5633/9 o výměře 167m2
(orná půda), 5633/10 o výměře
183m2 (orná půda), 5633/11 o výměře 335m2 (orná půda), 5637/9 o výměře 166m2 (orná půda), 5637/10
o výměře 183m2 (orná půda),
5637/11 o výměře 252m2 (orná
půda), 5641/9 o výměře 177m2 (orná
půda), 5641/10 o výměře 203m2
(orná půda), 5641/11 o výměře
118m2 (orná půda)
to vše v k. ú. a obci Ostrožská Nová
Ves s tím, že podrobnosti záměru
(podmínky prodeje) budou uvedeny
na úřední desce
záměr prodeje pozemků obce pro
výstavbu nových RD v lokalitě Díly
od Dědiny, nově označených podle
GP číslo 962-411520/2013 ze dne 28.
5. 2013 jako par. č.:
5398/4 o výměře 197m2 (orná půda),
5398/6 o výměře 186m2 (orná půda),
5399/2 o výměře 84m2 (orná půda),
5399/4 o výměře 169m2 (orná půda),
5400/2 o výměře 91m2 (orná půda),
5412/1 o výměře 74m2 (orná půda),
5589/5 o výměře 32m2 (orná půda),
5595/8 o výměře 136m2 (orná půda),
5599/8 o výměře 109m2 (orná půda),
5599/10 o výměře 10m2 (orná půda),
5606/1 o výměře 1m2 (orná půda),
5606/3 o výměře 83m2 (orná půda),
5607/2 o výměře 33m2 (orná půda),
5608/8 o výměře 102m2 (orná půda),
5612/2 o výměře 95m2 (orná půda),
5613/8 o výměře 94m2 (orná půda),
5618/7 o výměře 22m2 (orná půda),
5618/9 o výměře 10m2 (orná půda),
5784/3 o výměře 163m2 (orná půda),
5784/5 o výměře 152m2 (orná půda),
to vše v k. ú. a obci Ostrožská Nová
Ves s tím, že podrobnosti záměru
(podmínky prodeje) budou uvedeny
na úřední desce
záměr prodeje pozemků obce v ulici Luční, par. č. 7930/6 (orná půda)
o výměře 153m2 a par. č. 7931/6
(orná půda) o výměře 765m2 v k.
ú. a obci Ostrožská Nová Ves s tím,
že podrobnosti záměru (podmínky
prodeje) budou uvedeny na úřední
desce
záměr prodeje pozemků obce v ulici
Sportovní na výstavbu garáží, par.
č. 5093/1 (ostatní plocha, neplodná
půda) o výměře asi 100m2 v k. ú.
a obci Ostrožská Nová Ves
záměr směny pozemku obce v ulici
Sportovní (vjezd do nemovitosti)
nově označeného podle GP číslo
1002-189/2013 ze dne 21. 8. 2013
jako par č. 5093/16 (ostatní plocha,
neplodná půda) o výměře 88m2 za
pozemky v ulici Sportovní (vjezd do
nemovitosti) nově označené podle
GP číslo 996-188/2013 ze dne 5. 9.
2013 jako par č. 1149/11 (ostatní
plocha, jiná plocha) o výměře 45m2,
par č. 1149/23 (ostatní plocha, jiná
plocha) o výměře 32m2 a par č.
1149/25 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 72m2 v k. ú. a obci
Ostrožská Nová Ves s tím, že rozdíl
ve výměrách pozemků bude uhrazen v ceně 95 Kč/m2
m)prodej části obecního pozemku par.
č. 2212/1 v k. ú. Chylice obce Ostrožská Nová Ves, v ulici Krajiny pro
přístavbu RD, nově označeného podle GP č. 649-107/2013 ze dne 18. 5.
2013 jako parcela č. 2212/7 o výměře 8m2 za cenu 187 Kč/m2 s tím, že
veškeré náklady spojené s prodejem
nemovitosti hradí nabyvatelé
n) prodej části obecního pozemku par.
č. 2212/1 v k. ú. Chylice obce Ostrožská Nová Ves, v ulici Krajiny pro
zahradu RD, nově označeného podle GP č. 650-93/2013 ze dne 10. 6.
2013 jako parcela č. 2212/8 o výměře 24m2 za cenu 75 Kč/m2 s tím, že
veškeré náklady s prodejem nemovitosti hradí nabyvatelé
o) odkoupení pozemků v ulici Sportovní na výstavbu garáží, par. číslo
5093/6 o výměře 26m2 (ostatní plocha, neplodná půda) a par. č. 5093/7
o výměře 27m2 (ostatní plocha, neplodná půda) par. číslo 5093/8 o výměře 26m2 (ostatní plocha, neplodná půda) v k. ú. a obci Ostrožská
Nová Ves za celkovou cenu 16 713
Kč s tím, že náklady spojené s odkupem hradí nabyvatel, daň z převodu
nemovitostí prodávající
p) odkoupení podílu 1/14 z níže uvedených pozemků:
par. č. 2072/6 (vodní plocha, tok přirozený) o výměře 702m2
par. č. 2072/9 (vodní plocha, tok přirozený) o výměře 35m2 par. č. 2077/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 539m2 par. č. 2077/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 1 058m2 par. č. 10634 (orná půda) o výměře
221m2 to vše v k. ú. a obci Ostrožská Nová Ves a par. č. 2219 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) o výměře 579 m2 v k. ú. Chylice obce
Ostrožská Nová Ves za cenu 60 Kč/
m2 s tím, že náklady spojené s odkupem hradí nabyvatel, daň z převodu
nemovitostí prodávající
profil
www.onves.cz
Zpravodajství
q) záměr prodeje pozemků obce v ulici
Sportovní na výstavbu garáží, par.
číslo 5093/6 o výměře 26m2 (ostatní plocha, neplodná půda) a par.
č. 5093/7 o výměře 27m2 (ostatní
plocha, neplodná půda) par. číslo
5093/8 o výměře 26m2 (ostatní plocha, neplodná půda) v k. ú. a obci
Ostrožská Nová Ves
r) smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene na uložení plynárenského zařízení „NTL plynovodní
přípojka pro rodinný dům v obci
Ostrožská Nová Ves, číslo stavby
9900075018“ včetně jeho součástí,
příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů o celkové rozloze 0,56m2
na pozemku obce par. č. 5235/1 za
celkovou cenu 605 Kč včetně DPH
s) obecně závaznou vyhlášku (OZV)
č. 1/2013, kterou se mění OZV č.
1/2012 o místních poplatcích
t) přijetí investiční dotace ve výši 200
000 Kč od Zlínského kraje na dobudování infrastruktury (místní komunikace) v souvislosti s Hrami VI.
letní olympiády dětí a mládeže
2) bere na vědomí
a) zprávu kontrolního výboru o plnění
usnesení ze 17. zasedání ZO
b) zprávu finančního výboru
c) poděkování Zlínského kraje za pozitivní přístup ke Hrám VI. letní
olympiády dětí a mládeže, která se
konala ve dnech 23. až 28. června
2013 na území Zlínského kraje
d) informaci starosty obce o pokračujícím jednání ve věci nového umístění staveb a zařízení pro chov koní
v části Díly od Dědiny
3) ukládá
a) radě obce prověřit vlastnické
a smluvní vztahy k pozemkům obce
v ulici Chříb (zahrada k nemovitosti), par. č. 1541 (orná půda)
o výměře 110m2, par. č. 1540 (orná
půda) o výměře 6m2, par. č. 1534
(orná půda) o výměře 101m2, par. č.
1535 (trvalý travní porost) o výměře
34m2, par. č. 1539 (orná půda) o výměře 12m2 a část pozemku obce par.
č. 1538 (trvalý travní porost) o výměře asi 20m2 v k. ú. Chylice obce
Ostrožská Nová Ves a podat zastupitelstvu informaci na následujícím
jednání zastupitelstva obce
Odpovídá: rada obce
Termín: do 10. 12. 2013
4) neschvaluje
a) záměr prodeje pozemků obce v lokalitě Gramanec, par. č. 6692 (orná
půda) o výměře 8 334m2 a par. č.
6703 (orná půda) o výměře 4 098 m2
v k. ú. a obci Ostrožská Nová Ves
b) záměr prodeje pozemků obce v ulici
Chříb (zahrada k nemovitosti), par.
č. 1541 (orná půda) o výměře 110m2,
par. č. 1540 (orná půda) o výměře
6m2, par. č. 1534 (orná půda) o výměře 101m2, par. č. 1535 (trvalý
travní porost) o výměře 34m2, par.
č. 1539 (orná půda) o výměře 12m2
a část pozemku obce par. č. 1538
(trvalý travní porost) o výměře asi
20m2 v k. ú. Chylice obce Ostrožská
Nová Ves
b) záměr směny pozemku v lokalitě
Panská (účelová komunikace) v k.
ú. Chylice obce Ostrožská Nová Ves
par č. 2883 (vodní plocha, rybník)
o výměře 1 577m2 za pozemek obce
v lokalitě Panská (rybolov) v k. ú.
a obci Ostrožská Nová Ves par č.
5037 (trvalý travní porost) o stejné
výměře
5) nedoporučuje
a) pořizovateli územního plánu obce
Ostrožská Nová Ves zařazení pozemků par. č. 4723 a 4726 v k. ú.
Ostrožská Nová Ves jako plochu určenou k rekreaci s možností stavby
rekreačního domku
b) pořizovateli územního plánu obce
Ostrožská Nová Ves zařazení pozemků par. č. 3662 a 3666 v k. ú.
Chylice obce Ostrožská Nová Ves
jako plochu určenou k rekreaci
s možností stavby rekreačního domku
c) pořizovateli územního plánu obce
Ostrožská Nová Ves zařazení pozemku par. č. 639/1 v k. ú. Chylice
obce Ostrožská Nová Ves jako plochu zahrádkářské kolonie s možností stavby zahradních domků
-Tureček, Botek-
Ze zasedání rady obce
Dne 30. 7. 2013 se konalo
65. zasedání rady
Rada vzala na vědomí:
a) oznámení kontrolního oddělení
Krajského úřadu ZK, o termínech
průběžného přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
b) informaci z Krajského úřadu ZK,
odboru školství, mládeže a sportu o poskytnutí investiční dotace
z rozpočtu ZK ve výši 200 000Kč
na dobudování infrastruktury - komunikace k loděnici v Ostrožské
Nové Vsi
c) oznámení Krajského úřadu ZK,
odboru ŽP a zemědělství o realizaci geodetických prací v souvislosti s implementací evropsky
významných lokalit a chráněných
území soustavy Natura 2000 ve
Zlínském kraji
d) informaci Aircraft Industrie, a. s.
Kunovice o odstoupení od realizace stavby „prodloužení betonové
vzletové a přistávací dráhy“, která
měla být zapracována do územního plánu obce Ostrožská Nová Ves
www.onves.cz
profil
e) zápis z jednání se společností
Ostrožsko, a.s. ve věci provedení
opatření po přívalových deštích na
jaře roku 2013 v trati „Padělky“
v Ostrožské Nové Vsi
f) poděkování Krajského úřadu ZK
za pozitivní přístup ke Hrám VI.
letní olympiády dětí a mládeže,
které se konaly ve dnech 23. – 28.
6. 2013 na území Zlínského kraje
Rada schválila:
a) podpis smlouvy o dílo s firmou
Venkov, stavební a obchodní společnost s r. o., Ostrožská Nová
Ves na akci „Zadláždění vjezdu na
fotbalové hřiště“, cena celkem vč.
DPH činí 134 147Kč
b) smlouvu ze Zlínského kraje o poskytnutí účelové investiční dotace
z rozpočtu ZK ve výši 200 000Kč
na dobudování infrastruktury - komunikace k loděnici v Ostr. Nové
Vsi
c) podpis mandátní smlouvy s firmou
VIOLETTE, s. r. o. Olomouc na
provedení a organizační zajištění
zadávacího řízení akce „Zavedení
separace biologicky rozložitelných
odpadů“, cena vč. DPH činí 47 190
Kč
d) vyplacení finanční dotace ve výši
10 000 Kč na pořádání závodů
„Slovácká 500“ pro oddíl rychlostní kanoistiky Ostrožská Nová Ves
e) spolupráci s firmou B4F ČR, s. r. o.
Praha při oslovení občanů s možností elektronických aukcí na nákup energií – elektřina, plyn
f) dotaci pro Mikroregion Ostrožsko na pořádání akce „Slavnosti vína 2013“ do výše 30 000 Kč
z prostředků získaných z podílu na
VHP a loteriích v obci
Rada uložila:
a) účast zástupců obce na připravovaném jednání o zvýšení výše
příspěvku obcí Zlínského kraje
na dokrytí ztrát linkové dopravy,
které se uskuteční dne 8. 8. 2013
v Uherském Hradišti
Rada neschvaluje:
a) navýšení finančního příspěvku
Obce na dokrytí ztrát linkové dopravy (dopravní obslužnosti úze-
5
Zpravodajství
mí) pro Zlínský kraj ve výši 85 Kč/
občan obce pro rok 2014 a ve výši
100 Kč/občan obce pro rok 2015
Dne 8. 8. 2013 se konalo
66. zasedání rady
Rada schválila:
a) podpis dohody o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních
záležitostí veřejného pořádku
s Policie České republiky, KŘ ZK,
obvodním oddělením Uherský Ostroh
b) podpis Dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě pozemků s TJ Ostrožská
Nová Ves, - týká se změny čl. III.
– „nájem se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2027“
c) podpis darovací smlouvy na částku
5 000 Kč s Diakonií ČCE - středisko CESTA, Uherské Hradiště
d) podpis smlouvy o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu ŽP, ve výši 360 223,50 Kč na
akci „Revitalizace zeleně hřbitova
v Ostrožské Nové Vsi“
e) zrušení smlouvy o poskytování
služeb – obsluha bowlingu a kulečníku s jednotou Orla Ostrožská
Nová Ves
f) podpis smlouvy o poskytování služeb – obsluha bowlingu a kulečníku s Markem Janůškem, Míkovice
Dne 3. 9. 2013 se konalo
67. zasedání rady
Rada vzala na vědomí:
a) protokol o výsledku kontroly na
výkon státní správy na úseku matrik, který zaslal Městský úřad
Uherské Hradiště, odbor správních agend – nebyly zjištěny žádné
nedostatky
b) zaslanou Výroční zprávu za rok
2012 z Diakonie Broumov
Rada schválila:
a) podpis smlouvy s firmou E.ON
ČR, s. r. o. České Budějovice
o připojení k distribuční soustavě
z napěťové hladiny NN (školní hřiště), náklady činí 16 000 Kč
b) podpis Dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo na stavbu „Prodloužení vodovodu Ostr. Nová Ves, ulice Kopánky“ s firmou PROMONT Uh.
Hradiště, s. r. o. Bílovice – změna
technologie a prodloužení termínu dokončení
c) cenové nabídky firem:
• RENA NOVA, s. r. o. Blatnice
pod Svatým Antonínkem na akci
„Zpevněné plochy u vinotéky“,
cena celkem činí 895 666 Kč vč.
DPH
6
• Strabag, a. s., závod Uh. Hradiště na akci „Oprava chodníku v ul.
Dědina“ (čp. 13 – čp. 37), cena celkem činí 1 248 617 Kč vč. DPH
• Venkov, stavební a obchodní společnost s r. o., Ostrožská Nová Ves
na akci „Oprava chodníku v ulici
Kunovská a Nádražní“, cena celkem činí 2 129 093 Kč vč. DPH (v
roce 2013 oprava pouze ulice Kunovská)
Rada uložila:
a) zaslat Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, pracoviště
Uh. Hradiště informaci, že pozemky par. č. 5304, 6072, 6259, 6260
a 6261 v k. ú. Ostrožská Nová Ves
(orná půda) budou i nadále využívány pro zemědělskou výrobu
b) zaslat Městskému úřadu Uh. Hradiště, odboru ŽP, souhlas Obce
Ostrožská Nová Ves se zrušením
pásma hygienické ochrany III.
stupně vodního zdroje Ostrožská
Nová Ves
c) účast zástupců obce na jednání ve
věci osazení dopravního značení
na přístupových komunikacích do
ochranného pásma vodního zdroje
Ostrožská Nová Ves, které se koná
na Městském úřadě v Uh. Hradišti
d) zaslat negativní usnesení rady
obce Krajskému úřadu ZK k jejich žádosti o navýšení finančního
příspěvku obcí ZK na dokrytí ztrát
linkové dopravy (dopravní obslužnosti území) ve výši 85 Kč/občan
obce pro rok 2014 a ve výši 100 Kč/
občan obce pro rok 2015
e) ve spolupráci s mandátní firmou
VIOLETTE, s. r. o. Olomouc rozeslat výzvy a zadávací dokumentaci
minimálně pěti firmám k podání
cenových nabídek do výběrového
řízení k akci „Systém sběrných
dvorů Ostrožská Nová Ves“
Dne 17. 9. 2013 se konalo
68. zasedání rady
Rada vzala na vědomí:
a) zápis z jednání ve věci osazení
dopravního značení na přístupových komunikacích do ochranného
pásma vodního zdroje Ostrožská
Nová Ves
b) Výroční zprávu Oblastní charity
Uherské Hradiště za rok 2012
c) výsledky měření radonu v objektu mateřské školy, které předložil
Státní ústav radiační ochrany Praha
Rada schválila:
a) podpis smlouvy o dílo s firmou
Rena Nova, s. r. o. Blatnice pod
Svatým Antonínkem na akci
„Oprava chodníků, parkovacích
ploch ul. Dědina“, cena celkem vč.
DPH činí 895 666 Kč
b) podpis smlouvy o dílo na akci „Ostrožská Nová Ves – Oprava chodníku ul. Dědina“ s firmou Strabag,
a.s. Uh. Hradiště, cena díla vč.
DPH činí 1 248 617 Kč
c) ředitelce Mateřské školy Ostrožská
Nová Ves, Haně Kocábové, povolení výjimky z počtu dětí ve třídách
pro školní rok 2013 - 2014
d) termín 26. 9. 2013 a program 18.
zasedání zastupitelstva obce na hasičské zbrojnici v Chylicích
Rada obce uložila:
a) předat pořizovateli územní studie štěrkových jezer a pořizovateli
územního plánu pro obec Ostrožská Nová Ves, náměty na využití
ploch po těžbě štěrkopísku od ing.
Hlůška, UH IPON, s. r. o., Kunovice
b) projednat s římskokatolickým farním úřadem možnost uspořádat vánoční koncert v kostele sv. Václava
dne 29. 12. 2013
c) vypracovat a předat firmě IRI Brno
stanoviska obce k navrhovaným variantám územní studie ZK - území
štěrkových jezer - v požadovaném
termínu
Dne 1. 10. 2013 se konalo
69. zasedání rady
Rada vzala na vědomí:
a) Výroční zprávu za rok 2012/2013,
kterou předložila ředitelka Základní školy Ostrožská Nová Ves Alena
Horáková
b) posouzení zadávací dokumentace a Výzvy k podání nabídky před
vydáním Rozhodnutí o poskytnutí
dotace z OPŽP na akci „Separace
biologicky rozložitelných odpadů“,
které zaslal Státní fond životního
prostředí ČR, Operační program
ŽP, Praha
Rada schválila:
a) finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč
pro Hospic na Svatém Kopečku,
Olomouc
b) vyplacení finančního příspěvku 1
000 Kč pro Základní školu Hroznová Lhota na nákup cen pro vítěze
u příležitosti pořádání štafetového
běhu Emila Zátopka
c) navýšení dlužných částek za odvoz
odpadu v roce 2013, které budou
po době splatnosti (31. 10. 2013)
vymáhány platovými výměry o 50%
d) provedení kácení veřejné zeleně lípy na fotbalovém hřišti, která svými větvemi zasahuje do drátů elektrického vedení a odumřelé břízy
za zahradou Hami-baru
-Malachtová-
profil
www.onves.cz
Zpravodajství
Opravy chodníků se rozběhly
V měsících září až listopad proběhnou v obci tři větší
opravy chodníků a zpevněných ploch. Částečně se jedná o
dokončení oprav souvisejících s rekonstrukcí hlavní silnice
I/55 a částečně o pokračování stanoveného plánu rady obce
v opravách chodníků. Prvním z opravovaných chodníků je
asi 250 m dlouhý chodník v ulici Dědina od zvonice po tzv.
Martinovu uličku. Tady probíhá výměna starých betonových
dlaždic a obrubníků za modernější zámkovou dlažbu. Dochází rovněž k rozšíření nového chodníku pro možnost strojové
údržby. V samém centru obce, před vinotékou a orlovnou,
dochází k zadláždění zpevněných ploch, které slouží jako
parkoviště pro osobní vozy návštěvníků těchto zařízení.
Asi nejsložitější je situace v ulicích Kunovská a Nádražní.
Původně jsme chtěli letos dokončit opravu ulice Kunovská
a postavit nový chodník v ulici Nádražní, který by odstranil
letitý problém občanů v této ulici, kdy chodci procházejí
přímo pod okny domů. Současně se však objevil ještě jeden
problém, a to s odlehčovací komorou kanalizace před vjez-
dem do kempu. Po důkladném posouzení stavu bude nutné
nejen vyměnit starou splaškovou kanalizaci v ulici Nádražní,
ale postavit ještě jednu, dešťovou, která odvede povrchovou
vodu se štěrkopískem mimo komoru přímo do potoka Petříkovce. Protože trasa kanalizace a chodníku je téměř shodná,
přeložili jsme jeho stavbu na příští rok po opravě a dostavbě
kanalizace. Bude také nutné s majiteli tří posledních rodinných domů v ulici Nádražní projednat přeložku redukce plynovodu přímo do fasády domů. Na ulici Kunovská tedy dojde nejen k výměně povrchu a
rozšíření, ale také odstraníme nepříjemné terénní nerovnosti starého chodníku. Dále bude opraven chodník a betonový
ochoz před domy 120, 119 a 393. Tento ochoz bude nově osazen kovovým zábradlím pro zvýšení bezpečnosti chodců. U
nového přechodu pro chodce bude dokončen chodník směrem do ulice Kopanice. Občané, kteří mají zájem o starou
betonovou dlažbu 30 x 30 cm mohou se přihlásit o bezplatný
odběr na OÚ.
-P. Botek-
Volby do PSP ČR ve dnech 25. a 26. října 2013.
Starosta obce Ostrožská Nová Ves podle § 15 zákona č. 247/1995
Sb., o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů oznamuje:
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční:
v pátek dne 25. října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu
dne 26. října 2013 od 08.00 hodin do 14.00 hodin
Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR:
- ve volebním okrsku č. 1 - je volební místnost v knihovně v budově
mateřské školy, ulice Školní 833 pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Kunovská, Nádražní, Drahy, Padělky, U Ráje,
V Uličce, Kopanice, Nivky, Luční, Mírová, Květná, Sadová, Zahradní, Nová, Záhumení po ulici Obecnice, Obecnice levá strana,
Dědina od Hami-baru po Kunovskou
- ve volebním okrsku č. 2 – je volební místnost v budově obecního
úřadu, ulice Dědina 161 pro oprávněné voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Dědina od Hami-baru, Sportovní, Záhumení
od ulice Obecnice, pravá strana ulice Obecnice, Školní, Na Láni,
Krátká, Hřbitovní, Lhotská, Dolní, Na Rolách, Za Kostelem, Polní,
Příčná, Družstevní, Kopánky – pravá strana
- ve volebním okrsku č. 3 – je volební místnost v budově hasičské zbrojnice v Chylicích, Na lapači 142 pro oprávněné občany
s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Kopánky – levá strana,
www.onves.cz
profil
Osvobození, Na Lapači, Na Rybníčku, Chaloupky, Krajiny, Chříb,
Na Hrázi, Chylická
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem České republiky. Voliči, který
tak neučiní, nebude hlasování umožněno.
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky hlasovací lístky. Ve
dnech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 25. a 26. října 2013 ve volebním okrsku
v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o
změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění, na voličský průkaz v jakémkoliv stálém okrsku na území České republiky
nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Stanislav Tureček, starosta
7
ŠKOLA
Příprava na hody u těch nejmenších
Jako již tradičně, i letošní září se předškoláci v mateřské
škole v plném nasazení věnovali nácviku pásma na hodové vystoupení. Letos se vystoupení pod vedením paní učitelek Červenákové, Kusákové a Juráskové zúčastnilo 15 tanečních párů.
Nácvik probíhal ve veselém slováckém duchu každý den, děti si
daly do těla, ale odměnou jim byl aplaus při sobotním hodovém
vystoupení. Pochvalu a poděkování si zaslouží nejen děti a paní
učitelky, ale také rodiče dětí, kteří děti na tradiční svatováclavské hody připravili a toto slavnostní odpoledne s námi prožili.
První cesta do školy
Pondělí 2. září bylo pro 34 školáků dnem s velkým „D“. Šli
totiž poprvé do školy. Aby jejich první cesta byla opravdu výjimečná, přišli i v doprovodu svých rodičů, prarodičů a také žáků
9.třídy. Slavnostní zahájení nového školního roku se konalo ve
školní jídelně, kde už na děti čekaly jednak jejich nové paní
učitelky Lenka Běhalová a Pavla Páčová, ale také paní ředitelka Alena Horáková a starosta obce Stanislav Tureček. Krásná
slova přivítání měla pro děti připravená předsedkyně sboru pro
občanské záležitosti paní Světlana Mitáčková, mnoho úspěchů
novým školáčkům popřála i paní ředitelka a pan starosta. Závěrem této slavnosti dostaly děti od svých nejstarších spolužáků,
žáků 9.třídy, kytičku a pamětní list jako upomínku na svůj první
8
školní den.
Poté už se noví školáci v doprovodu svých třídních paní učitelek vydali do svých tříd. Tady se poprvé posadili do školních
lavic, většinou po boku svých kamarádů z mateřské školy. Na
lavici měli připravené učební pomůcky, které si za pomoci svých
rodičů uspořádali do svých krásných nových aktovek. Ve třídách
už pak proběhla jen krátká informativní schůzka, třídní paní
učitelky popřály svým novým žáčkům, aby se jim ve škole líbilo
a hlavně dařilo, jejich rodičům pak hodně trpělivosti se svými
dětmi při školní práci doma.
Pak už plni dojmů ze svého prvního velkého dne odcházeli
domů.
Mgr. Lenka Běhalová a Mgr. Pavla Páčová
profil
www.onves.cz
Zpravodajství
Dopravní akce v Uherském Hradišti
Začátek školního roku si žáci 5. a 6. třídy zpříjemnili výjezdem do Uherského Hradiště. V areálu ČSAD již na nás čekali
hasiči s praktickou ukázkou uhašení a zajištění hořícího automobilu a vyproštění osob z havarovaného vozidla. V další části
si děti nacvičily jízdu zručnosti na autocvičišti. Zástupci Armády
ČR předvedli na trenažérech převrácení vozidla a postup, jak se
má osoba vyprostit. Dospělé osoby si mohly vyzkoušet simulaci
nárazu automobilu v třicetikilometrové rychlosti. Na závěr jsme
se přesunuli na hlavní křižovatku, kde nám policisté předvedli
řízení provozu pomocí technických prostředků i policistou. Dozvěděli jsme se, jakých chyb se řidiči nejčastěji dopouští a čeho
je nutné se vyvarovat.
A protože i počasí nám přálo, prožili jsme společně příjemné
dopoledne.
Mgr. Patricie Bobková, Mgr. Jana Jurásková\
Den otevřených dveří na naší škole - jak jsme oslavili Evropský
den jazyků
Čtvrtek 26. září 2013. Dvanáctiletý Pavel Smolík ze sedmé
třídy je v Turecku, v jedné z kandidátských unijních zemí, a užívá si na pláži. Na naší škole se ale koná Den otevřených dveří
při příležitosti Evropského dne jazyků. Žáci druhého stupně
představují těm mladším různé země Evropy. Mimo mě tu slídili
Tom Kumbár jako fotograf a TV Slovácko. Porovnám akci s minulým rokem, poptám se účinkujících a pomocníků ve vestibulu.
Prezentace byly celkem čtyři (jako minulý rok), prezentující
třídy byly ale pouze tři.
Paní učitelka Křiváková, která akci vedla, to vyřešila tak, že
IX. třídu rozdělila na poloviny. První polovina, která byla složena převážně z děvčat (jediným klukem tam byl František Miklíček) měla na starosti Švýcarsko. Tuto část vedla paní učitelka
Adéla Botková. Druhá polovina byla podstatně rozmanitější
a měla na starosti prezentaci Irska, tedy nejseverněji položený
stát ze všech prezentovaných zemí. Osmou třídu vedla paní učitelka Melichárková a prezentovala Francii. Sedmáci byli vedeni paní učitelkou Jarmilou Valihrachovou a prezentovali Itálii.
Jejich příprava probíhala v hodinách zeměpisu pana zástupce.
Abyste měli představu, jak taková příprava probíhala, pokusím se vám to alespoň zběžně popsat. Za příklad si vezmeme
sedmou třídu, tedy prezentaci Itálie.
Ta připravovala podobnou akci poprvé, jsou tedy v této oblasti nováčky.
Nejdřív se rozdaly role. Určilo se, kdo bude hrát Romula,
kdo Rema, kdo si vezme část o italských sopkách, kdo udělá
prezentaci. Tu dělal Dominik Miklíček. Po skončení celé akce
jsem s ním udělal rozhovor.
Tvoje třída prováděla při Evropském dni jazyků prezentaci poprvé.
Jak se vám to zdařilo?
Vedli jsme si dobře, nějaké chybičky jsme tam měli, propříště by
se to dalo vylepšit.
Kdo vás vedl?
Ze strany pedagogů nás vedla paní učitelka Jarmila Valihrachová a pan Jaroslav Němec, to bylo výborné vedení, a z naší strany Hynek Helmich a Kája Smištíková.
www.onves.cz
profil
Jak byste své chybičky mohli napravit a poučíte se z nich?
Poučit se z nich poučíme, líp se budeme učit texty, budeme na
to více dbát a tak dále.
Na podobné otázky jsem se ptal Hynka Helmicha, který se
staral o komunikaci s učitelem a uvedení prezentace. Jeho názory se od těch Dominikových trochu lišily.
Tvoje třída prováděla při Evropském dni jazyků prezentaci poprvé.
Jak se vám to zdařilo a jak jste si vedli v porovnání s ostatními
třídami?
Jelikož jsem ostatní třídy neviděl, tak nemůžu porovnat, jací
jsme oproti nim byli. Každopádně si myslím, že na to, že jsme
teprve sedmá třída, se nám to docela povedlo.
Kdo byl u vás oficiálním vedoucím jak ze strany pedagogů, tak ze
strany žáků?
Oficiálním vedoucím ze strany pedagogů byla paní učitelka
Valihrachová, ale je pravda, že nám občas vypomohla paní učitelka Frantová. Ze strany žáků jsme se o to starali já s Kájou
Smištíkovou.
Jak byste své chybičky mohli napravit a poučíte se z nich?
To je akorát o stáří. Čím je člověk starší, tím je moudřejší,
tím ho napadají lepší nápady, takže o tom se teď s tebou nemůžu
bavit.
Žáci se tedy naučili texty, udělali si kostýmy a popůjčovali
si rekvizity. Vše bylo tedy připraveno. Zbývala už jen generální
zkouška. Dalším dotazovaným byl Ondřej Lekeš.
Ondro, jakou roli jsi měl v prezentaci Itálie?
Hrál jsem Romula a Leonarda da Vinciho.
Jak u vás probíhala komunikace mezi vyučujícím a vámi? Kdo byl
ve své práci zodpovědný a kdo ji naopak odbyl?
Skoro nikdo ji neodbyl, ale je možné, že ne všichni jsme
k tomu přistoupili stejně zodpovědně. Kdybych to tady měl rozebírat, tak by to byl dlouhý příběh. Jenom komunikace mezi vyučujícím a námi vypadala úplně jinak, než by vypadat měla.
9
ŠKOLA
Co je pravdy na tom, že paní ředitelka se při rozhovoru s paní
učitelkou Valihrachovou zmínila, že jste ji k prezentaci vůbec nepotřebovali?
Paní ředitelka říkala, že jsme skvělá třída, že je z nás mile
překvapena, a že i když jsme měli při přípravě nějaké realizační
problémy, tak že jsme to na sto procent zvládli.
Myslíš, že byste svou prezentaci dokázali zpracovat lépe a za jakých
okolností?
Mohli bychom to zpracovat lépe, ale muselo by to být lépe
zorganizované.
Odvedete svou práci příští rok lépe?
Doufám, že ano.
Prezentace Itálie na mě působila občas takovým nedodělaným dojmem. Když už přišla na řadu konečně poslední prezentace, žáci byli už unavení a bavili se mezi sebou. Caesar
mluvil o triumvirátu, popularu a dalších pojmech před třeťáky,
prezentace byla buď příjemně vyvážená, nebo tam byly pouze
obrázky a ztráceli se v ní i sami pořadatelé. O sopkách se málem taky mluvilo v 1. osobě. Ke konci se žákům rozdaly testíky,
ve kterých se ale nepodařilo uhlídat otázky, o jejichž odpovědích se v prezentaci vůbec nemluvilo. Patrik Rampáček jako
papež totiž vůbec nemluvil. Na druhou stranu tam byl vidět
i přes problémy s organizací skutečný kus práce. Také připravené menu bylo chutné.
Prezentace Francie byla v podobném duchu jako minulé
Slovensko. Vše probíhalo rozdělené na určité skupiny, např.
sport, móda, gastronomie apod. Každá skupina si odpracovala to, co musela, a o víc se nestarala. O ochutnávky tradiční
francouzské kuchyně vůbec nebyla nouze. Některé počítačové
prezentace působily skvělým dojmem, některé ve snaze sdělit
co nejvíc obsahovaly na malé děti mnoho informací. Někteří
účinkující mluvili zpaměti, někteří se nedokázali odpoutat od
textu na tabuli. S pomocí jim přispěchala paní učitelka Melichárková.
Na zahájení prezentace Irska a navození atmosféry byla
puštěna na dataprojektoru krátká ukázka doplněná tradiční
irskou melodií, pravděpodobně z nějakého dokumentu, která
splnila svůj účel na jedničku. V prezentaci byly popsány některé z irských tradic a zvyků. O gastronomický požitek se skvěle
postarala irská obdoba české vánoční štoly. Prezentace zabrala
asi 20 minut. Následovalo krátké opakování, které vzala pevně do svých rukou paní učitelka Křiváková. Potom se diváci
přesunuli do tělocvičny a měli možnost naučit se tradičnímu
irskému tanci. Prezentace Irska na mě působila skvělým, zeleným dojmem. Jediné, co bych jí vytkl, je občasné čtení textu
z tabule (byly tam i strany, kde byl jenom text).
A nakonec Švýcarsko. To na mě působilo asi nejucelenějším
dojmem. Prezentace dávala prostor návštěvníkům vysoutěžit
zajímavé gastronomické ceny švýcarského původu. Vyhodnocování probíhalo klasickým vrškovým systémem paní učitelky
Adély Botkové. Kostýmy byly pouze charakteristické pro švýcarský folklór, nikoli však pro hrané postavy, jako tomu bylo
třeba u Itálie. Prezentace bych charakterizoval jako nádherné
až uchvacující. Nejlepší jsem si prostě nechal na konec.
Na závěr ještě malý rozhovor s Tomem Kovaříkem.
Ty jsi navigoval návštěvníky do učeben, ve kterých probíhaly prezentace. Měl jsi čas si nějaké prezentace taky trochu projít?
Ano, viděl jsem jednu prezentaci, a to Itálii.
Jak se ti představení spolužáků líbilo?
Dostal jsem se na prezentaci, kde už všichni byli docela unavení, tak se tam nějaké chybky objevovaly.
Každý správný hostitel by měl návštěvníkům pokládat podobné
otázky. Dělal jsi to i ty?
Ano, ptal jsem se jich na otázky, jestli se jim to líbilo.
Jak ti většinou odpovídali?
Říkali, že některé prezentace by se mohly trošičku vylepšit, ale
jinak dobré.
I přes některé realizační potíže, které nám snad budou už
kvůli nezkušenostem odpuštěny, se letošní Evropský den jazyků povedl. Jakub Lukeš, VII. třída
Stříbrný štafetový závod
Ve středu 2. října 2013 žáci prvního stupně
odjeli do Hroznové Lhoty, kde velmi úspěšně
reprezentovali v běhu nejen naši školu, ale i naši
vesnici. Zúčastnili jsme se 16. ročníku běžeckého
závodu „Zátopkova pětka“. Jde o štafetový běh 25
žáků na vzdálenost 200m, celková délka závodu
tedy byla 5 km. Tuto vzdálenost naši žáci zaběhli
v celkovém čase 17:28,08. Po deseti letech účasti
na těchto závodech jsme tedy konečně prolomili
ledy a vybojovali krásné 2. místo mezi vesnickými
školami.
Všechny děti předvedly obrovskou bojovnost
a zaslouží velkou pochvalu.
10
profil
www.onves.cz
SPOLKY
Letní tábor kolektivu mladých hasičů
Tak jak se již u kolektivu mladých hasičů stalo dobrým zvykem, proběhl v době letních prázdnin hasičský tábor. Tentokrát byla nabídka letního tábora rozeslána do všech kolektivů
mladých hasičů v okrese Uherské Hradiště, jsme totiž jediný
kolektiv, který tuto letní aktivitu pořádá. Kromě našich dětí
se tak tábora mohly zúčastnit také děti z jiných sborů.
V pořadí již 8. ročník našeho letního tábora se konal od
3. do 11. července v obci Bratřejov, která leží ve Vizovických
vrších. Na tábor odjela šestičlenná, ověřená skupina pořadatelů doprovázená dvaceti dětmi ve věku od 8 do 16 let.
Pro děti byl připraven devítidenní program. Ústředním
tématem celého tábota se stal “Ostrov pokladů”. Rozděleni
do tří družstev malí piráti soupeřili o to, kdo získá více bodů
do celotáborového hodnocení. Kromě toho bojovali také
sami za sebe v soutěži jednotlivců. Během tábora se soupeřilo snad všude, přímo v areálu tábora, v odlehlých lesích, při
celodenních pochodech. Záleželo na rychlosti, dovednostech
a znalostech.
Družstva po celkovém sečtení dosažení bodů získala medaile. První tři jednotlivci pak obdrželi drobné poháry. Počasí
nám přálo, a tak jsme si tábor náramně užili. A jako každý
rok v nás tento odpočinkový čas strávený mimo pravidelné
tréninky a soutěže zanechal spoustu krásných vzpomínek, na
které dlouho nezapomeneme.
Soutěž o Pohár starosty SDH Traplice
První sobotu v měsíci září jsme společně s mladými hasiči,
přesněji staršími žáky, odjeli na pohárovou soutěž pořádanou
Sborem dobrovolných hasičů Traplice. Soutěž se konala při příležitosti 110. výročí založení tohoto sboru.
Soutěž od prvních minut probíhala netradičně. Místo jednoho pokusu mělo každé družstvo pokusy tři a do výsledku se
započítával nejlepší dosažený čas.
Hned po prvních pokusech se ukázalo, že naše soutěžní
družstvo přes prázdniny svou sehranost neztratilo a usadilo se
na druhém místě za SDH Staré Město se ztrátou 0,7 s. Druhým
pokusem jsme se pokusili tuto ztrátu odmazat a s vědomím ještě
www.onves.cz
profil
dalšího pokusu jsme trošku zariskovali. Tato strategie se vyplatila. Naši starší žáci se blýskli časem 16,56 s. Byl to jejich rekord.
Nejen že SDH Staré Město překonali, ale vybudovali si náskok
téměř dvou vteřin. Tento čas již nikdo nepřekonal a naše družstvo si z Traplic odvezlo zlato.
Za odměnu si naši starší žáci mohli vyzkoušet, jak se hasilo v
dřívějších dobách, a to koňskou hasičskou stříkačkou, kdy voda
k hašení byla dopravována ručním pumpováním.
Gratulujeme ke krásnému umístění. Byla to nejkrásnější možná
tečka za velmi povedenou sezónou.
Petr Kostrůnek, vedoucí kolektivu MH
11
SPOLKY
Zájezd Květná, Kuželův mlýn, Plže
Místní organizace Svazu tělesně postižených v Ostrožské
Nové Vsi uspořádala pro své členy a další zájemce exkurzi za
poznáním skláren, mlýna i vinných sklípků. Za krásného počasí vyjel plně obsazený autobus Autodopravy Škopík s účastníky
na výlet.
První zastávka byla ve sklárnách Strání – Květná. Paní průvodkyně nás seznámila s historií. Ruční výroba skla má více
než dvousetletou tradici. První sklárna zde byla založena roku
1794 knížetem Lichtensteinem. V roce 1848 se majitelem hutě
stává firma Josef Zahn. Zavedl výrobu jemného křišťálového
skla zdobenou broušením, hranováním a rytím. Od roku 1916
je podnik přejmenován na Moravské sklárny, n. p. se sídlem
v Květné. Od 1. dubna 1990 byly všechny závody včleněny do
státního podniku Crystalex Nový Bor. 31. 3. 2002 byl závod
Květná uzavřen. Po několika měsících jej koupila nová firma
Moravské sklárny Květná, s. r. o., která od 1. října 2002 opět
zahájila výrobu. V současné době podnik zaměstnává asi 250
zaměstnanců a vlastí jej společnost SYNEX CZ. Po prohlídce závodu jsme navštívili podnikovou prodejnu a nakoupili
krásné skleničky, vázy, míse, svícny a další věci do domácnosti
nebo jako dárky. Další naše cesta vedla na Větrný mlýn v Kuželově. Protože památkový objekt měl polední přestávku, pohotový pan řidič uvařil výletníkům kávu a my jsme mohli tak
posedět v krásné přírodě plné sluníčka. Zděný mlýn s otáčivou
střechou pochází z roku 1842. Více než 100 let sloužil mlýn
zemědělcům. V roce 1906 bylo přistaveno obytné stavení pro
mlynářovu rodinu, která do té doby obývala spodní patro mlýna. Posledním mlynářem od roku 1904 byl pan Bedřich Kašík.
V roce 1946 ustala jeho činnost. V roce 1973 byl převeden do
správy Technického muzea v Brně. Mlýn byl znovu uveden do
provozuschopného stavu jako muzejní exponát. V přilehlých
a hospodářských budovách je zařízena expozice horňáckého
bydlení a místního způsobu malovýrobního hospodaření z přelomu 19. a 20. století. Je zde vystaven soubor zemědělského
nářadí a zařízení dokumentující tradiční zemědělské výrobní
postupy. Součástí expozice je i ukázka nástrojů používaných
k údržbě strojního mlýna, kterou prováděl sám mlynář. Průvodci – manželé nám vše vysvětlili a zajímavým výkladem nás
seznámili s historií mlýna. A byl čas na pozdější oběd a proto
naše cesta autobusem vedla do Plžů. Nejdříve jsme navštívili
restauraci na začátku Plžů. Více než 50 výletníků se již těšilo
na dobrý oběd, kávičku a sladkost. Po občerstvení jsme obdivovali vinné sklepy. Plže jsou památková rezervace lidové
architektury. V areálu je okolo 80 vinných sklepů budovaných
od 15. století. Sklepy budovali sami vinaři. Vinné sklepy vytvářejí ulicovou zástavbu se dvěma náměstíčky. Hojně jsou
navštěvovány, protože se rozvíjí vinařská turistika. Kdo měl
chuť, ochutnal výborné vínečko nebo zakoupil láhev jako vítané z výletu. Po celou dobu nás provázel zpěv a harmonika,
kterou měl jeden z účastníků výletu. Zájezd se vydařil a pro
nás organizátory byla slova chvály od výletníků poděkováním.
MV
Odpolední setkání ve školní jídelně ZŠ
Členky výboru Místní organizace tělesně postižených
v Ostrožské Nové Vsi uspořádaly 19. září 2013 pro členy i nečleny tradiční odpolední posezení ve školní jídelně. Setkání
zahájila předsedkyně organizace paní Marie Bezděková. Pozvání přijali starosta obce pan Stanislav Tureček a místostarosta Pavel Botek, kteří seznámili přítomné s děním v obci
a odpovídali na dotazy členů. O kulturní vystoupení se postaral pan Koutník z Kunovic, který hrál pro poslech, zpěv
i taneček.
Chybět nemohla ani oblíbená a bohatá tombola, na kterou se všichni těší. Vyhraji, nevyhraji, usměje se na mne štěstí
nebo až zase příště? Hlavní je, že mezi přítomnými panovala
12
veselá a dobrá nálada. Setkání je vždy pěkné, příjemné. Je
to už tradice, která stmeluje lidi dohromady. Když se některým nechce nebo něco bolí, tak přece jen přijdou, protože
se potkají, poklábosí, předají si informace z rodin, z vesnice.
Nechybělo ani bohaté občerstvení.
Děkuji všem přítomným organizace a Obecnímu úřadu
Ostrožská Nová Ves za příspěvky do tomboly.
Děkuji představitelům obce, kteří si vždy najdou čas, aby
naše setkání pozdravili a všem členkám výboru za organizaci
posezení a občerstvení. Jsem přesvědčená, že setkávání bude
stále tradicí a členové i nečlenové se budou těšit na další akce
a budou mít stále na co vzpomínat.
MV
profil
www.onves.cz
SPOLKY
Životní výročí
Dne 8. srpna se dožila významného životního výročí – 80 let
paní Marie Blahušová.
Paní Marie Blahušová je zakládající členkou Místní organizace Svazu tělesně postižených v Ostrožské Nové Vsi. Ještě
před vznikem organizace v Ostrožské Nové Vsi bylo několik
osob, mezi nimi i manželé Blahušovi, členy v tehdejší organizaci
Svazu invalidů v Kunovicích. Tato skupina se rozhodla založit
novou organizaci přímo v Ostrožské Nové Vsi. Nová organizace
vznikla dne 28. srpna 1980, měla 35 členů a paní Blahušová od
počátku pracovala v jejím výboru. Organizace byla velice aktivní, pořádala zájezdy, výstavky ručních prací, kulturní vystoupení
v místním kině. Na svou činnost si sami obstarávali finanční prostředky, především sběrem a prodejem starého železa, papíru,
textilu, makovic. Několik let paní Blahušová vykonávala funkci
předsedkyně organizace.
Členové výboru místní organizace ji k tomuto výročí blahopřejí, děkují za obětavou práci, kterou pro organizaci vykonala
a do dalších let přejí mnoho štěstí, zdraví a rodinné pohody.
Marie Bezděková
Závodní holubářská sezóna 2013 je minulostí
Není to tak dlouho, co jsem tu psal o přípravách na novou
chovnou a závodní sezónu a už je za námi i její konec. Nějak
to všechno rychle letí. Kéž by nám tak rychle vždy dolétávali i
holubi ze závodů. Takže jak nám to vlastně letos dopadlo? V
mistrovství starých holubů v naší základní organizaci chovatelů
poštovních holubů získal celkové prvenství Antonín Bezděk, jemuž byl velkým pomocníkem i jeho syn Renek. Jejich závodníci
měli po celou sezónu nejstabilnější formu a v závěru si udrželi
poměrně klidný náskok zhruba 300 bodů před druhým v pořadí,
kterým pro letošní sezónu je Antonín Jurásek. Medailisty doplnil třetí Antonín Kauc. Tomu se také podařil pěkný dílčí úspěch,
když jeho holub dokázal doletět z nejdelšího závodu sezóny z
belgického Oostende (1060 km) na 2. místě v OS Uh. Hradiště a z celé Moravy pak skončil na krásném 9. místě! Pokud se
podíváme do oblastního měřítka, tak naši nejlepší zaznamenali celkově mírný posun k předním příčkám, ale na mistry ještě
pořád nemáme. Důležité ale je, že se letos uskutečnily kroky,
které by dalšímu postupu měly určitě pomoci. Nakoupil se kvalitní chovný materiál, během návštěv špičkových chovatelů se
nastudovaly jejich postupy v přípravě, takže je s čím pracovat.
Určité náznaky toho, že jsme snad na dobré cestě, se projevily už v letošní závodní sezóně holoubat ročníku 2013. Tady u
nás obhájilo loňské prvenství duo Chmelař Miroslav – Jurásek
www.onves.cz
profil
Martin, před Antonínem Juráskem a hostujícím chovatelem
Milošem Rachůnkem. Když nahlédneme do oblastního pořadí,
tak tým Chmelař-Jurásek obsadil v celkové konkurenci Oblastního sdružení Uh. Hradiště krásné 6. místo a Antonín Jurásek
pak úspěch doplnil celkovým 16. místem! Být v TOP 20 v silné
konkurenci se počítá. Dalším znakem správně zvolené přípravy
bylo to, že holoubata týmu Chmelař-Jurásek dokázala ve čtyřech závodech z pěti doletět vždy mezi třemi nejlepšími, a to v
konkurenci cca 3000 holubů! Stále se ještě čeká na republikové
výsledky ze všech oblastí, ale podle orientačních propočtů se
tým Chmelař-Jurásek může dostat i do TOP 30 v celé České republice, a to právě díky špičkovým doletům ve zmiňovaných čtyřech závodech. Bylo by krásné dostat se do vybrané společnosti
našich nejlepších chovatelů, z nichž se někteří našemu koníčku
věnují již na profesionální úrovni. Uvidíme.
Komplexní hodnocení letošní závodní sezóny může být tedy
kladné. Jednalo se spíše o těžší rok, kdy zejména v závodech
holoubat mnozí zaznamenali extrémní ztráty svých borců, kteří
pak budou samozřejmě v následujících letech chybět. My se budeme snažit držet nabraného směru a snad se výsledky budou
stále jen zlepšovat.
S pozdravem LETU ZDAR vám všem přejeme krásný podzim.
-MJ-
13
SPOLKY
O medu
Med je harmonicky vyvážená směs nejrůznějších látek, které se stále proměňují a navzájem reagují. To probíhá okamžitě
od doby prvého kontaktu včely s nektarem nebo medovicí, kdy
včela přidává do nasbíraného rostlinného materiálu výměšky
svých hltanových žlázek, které obsahují celou řadu enzymů.
Tyto enzymy způsobí štěpení nevstřebatelných složitých cukrů
na využitelné jednoduché cukry. Celý proces lze označit jako
zrání medu. Zrání medu probíhá nepřetržitě během jeho uložení v plástech a pokračuje po medobraní i ve sklenici, kterou si
odnášíte od včelaře.
Definice medu:
„Med je sladká šťáva, kterou včely připravují z nektaru květů,
z výměšků živných částí rostlin, jež jsou rostlinami vylučovány. Tento produkt včely sbírají, přeměňují, kombinují s vlastními výměšky
a ukládají do buněk plástů v úle. Med je potravina přírodního původu, ke které po odebrání z úlu nesmí být nic přimícháno, ani z ní
nesmí být nic odebráno.“
Medy dělíme na:
Květové medy světlé- nektarové
Medovicové medy
Smíšené
Zdrojem květových medů je sekret zvláštních žláznatých orgánů (nektarií) v květech rostlin, běžně nazývaný nektar. Nektarové medy obsahují více vitamínů, jsou světlejší. Jejich výrazným
znakem je vůně rostlin, z kterých včely nektar přinesly.
Podle snůškových podmínek se vyskytují jednodruhové
medy, které získává včelař přísunem včelstev k monokulturám.
Nejznámější jednodruhové jsou:
• med řepkový – světle žlutý po krystalizaci až bílý - brzy
krystalizuje
• med akátový – průhledný až téměř bezbarvý - dlouho nekrystalizuje
• med lipový – světlá barva - výrazně voní lipovým květem
Méně se vyskytuje:
• med pampeliškový – sytě žlutý, rychle krystalizující, ovocná příchuť
• med svazenkový – žlutohnědý, jemné chuti – krystalizuje
později
• med hlohový – žlutohnědý, ořechová příchuť a vůně hlohových květů
• med pohankový – velmi tmavý, krémově krystalizující se
silným aromatem
• med maliníkový – velmi světle žlutý s příjemným ovocným
aromatem
dět jednoduše, všechny medy jsou stejně kvalitní, pokud je sami
nepokazíme, např. chybným skladováním.
Rady pro konzumenty medu
Med je po tisíciletí váženou poživatinou. Funguje stejným
způsobem jako běžné máslo. Když je teplý, je měkký. Je tvrdý,
když je příliš studený. Med je trvanlivé zboží. Pro dlouhodobé
skladování si med uchová svou nejlepší jakost v chladném a suchém dobře větraném prostředí s teplotou kolem 15°C. Skladujeme-li dobrý med při teplotě 8°C, nedá se ani laboratorně určit
správné stáří medu. Chcete-li zkrystalizovaný med ztekutit, stačí k tomu prohřátí na radiátoru.
Český med
Uvolněním obchodu v posledních letech se k nám začal dovážet med různé kvality - ta není vždy nejlepší. Proč tomu tak
je? Víme, že květové medy vyrábí včely z nektaru a nejpříznivější počasí pro jeho tvorbu je teplo a vlhko. Právě subtropické oblasti těmito podmínkami oplývají, jenže se nektaru tvoří
tolik, že je řídký a nedosahuje kvality nektarů z rostlin našeho
mírného klimatického pásma. Tím je kvalita medu poznamenána. V mnoha případech jsou nektary z velmi aromatických
rostlin a přemíra všeho škodí. Med je také získáván při vyšších
teplotách a obsahuje více nežádoucích látek. Naopak ztrácí enzymy, které dělají med medem. Proto máme naše medy získané
v krásné romantické přírodě daleko kvalitnější a jsou nám i vůní
mnohem bližší.
Oborová norma „Český med“
Aby včelaři bránili svoje dobré výrobky, vydal Český svaz
včelařů oborovou normu na med, která stanoví kvalitu medu,
a tato kvalita je daleko vyšší, než stanoví norma Evropské unie.
Problém je jen v tom, že nebylo stanoveno, za jakých podmínek
může včelař prohlašovat, že prodává „český med“. Jinak řečeno, bude-li prodávat med jako „český med“, nemusí mít od něho
atest. Kupujete-li ale u solidního včelaře „Český med“, měl by
vám atest na vyžádání předložit.
Medovicové medy
(nesprávně medy lesní) obsahují více stopových prvků. Medovice - jednoduché cukry vylučované mšicemi, červci a merami. Tito „producenti medovice“ vysávají proteiny z rostlinných
šťáv a v trávicím ústrojí přeměňují škrob na cukry. Přebytky cukrů vylučují ve formě medovice, kterou včely sbírají a dále zpracovávají podobně jako nektar. Nejběžnější medovicové medy
jsou:
• smrkový
• borovicový (zpravidla ve směsi se smrkovým) – černohnědé
odstíny
• jedlový – velmi tmavý, nazelenalého odstínu. Dlouho nekrystalizuje, proto bývá nejlépe hodnocen.
• z listnatých dřevin – jen příměs smíšených medů
Smíšený med
Setkáváme se s ním nejčastěji, avšak nedá se nějak specifikovat. Většinou se objevuje smíšený med nektarový, někdy s příměsí medu medovicového.
Který med je lepší?
Zúžíme-li si otázku jen na české medy, dá se na ni odpově-
14
profil
www.onves.cz
SPOLKY
Čínský med
S kvalitou medu si musíme dávat do souvislosti ještě jednu závažnou skutečnost. Existuje velmi zákeřná nemoc, mor
včelího plodu. Už název mluví sám za sebe. Ve středověku byl
mor metlou lidstva, v dnešní době existuje mor králíků, mor slepic, možná i prasat, atd. Stejně nebezpečný a zákeřný je mor
pro včely. A protože se včely chovají na celém světě, existuje na
celém světě i mor. V České republice platí veterinární nařízení,
že při výskytu moru se musí včelstvo spálit i s úly. V roce 2000
pálili na Olomoucku asi 450 včelstev (to jen pro ilustraci).
Ve světě, a to i na západ od naší republiky, převládá komerční včelaření. Při výskytu moru si nemůže velkovčelař dovolit
včely se zařízením spálit, protože by zkrachoval. Většinou mor
utajuje a „léčí“ ho antibiotiky. (Pozn. Mor se vyléčit nedá, dá se
jen utlumit.)To jsou chemické látky, které jsou na jedné straně
velkým přítelem člověka, ale trochu nás hubí. V medu zůstávají
jejich zbytky, odborně říkáme, že zůstávají v medu rezidua. Při
konzumaci takového medu se dostávají antibiotika do našeho
těla, a když potřebujeme léčit angínu, tak nám penicilin nezabírá. Dříve nám stačil penicilin 200, dnes se už vyrábějí s daleko
silnější účinnou koncentrací.
Levný čínský med obsahoval zbytky antibiotik, což vyvolalo
zákaz dovozu. Nyní je stav takový, že si zpracovatelské firmy
v rámci Evropské unie znovu prosadily dovoz s podmínkou zvýšení kontroly dodržování předpisů
o kvalitě medu.
Zajímavosti o medu
Kvůli společenské pověsti (tmavý med je nejlepší, nejsilnější, nejléčivější atd.) získávají při ochutnávkách a na soutěžích
tmavé medy vždy hodně bodů - kvůli své barvě. Ale situace se
zásadně změní tehdy, když ochutnavači mají zavázané oči. Tehdy začnou jednoznačně bodovat medy květové, mají prostě lepší
chuť, a proto v testech, ze kterých je vyloučen zrakový dojem, vítězí.
Obliba jednotlivých druhů medu je spojena s patriotismem
konzumentů - např.: lidé, kteří vyrostli v horských oblastech a v
dětství jedli medovicový med, tak jej i nadále preferují; naopak
obyvatelé jižní Moravy dávají přednost medu světlému.
Stejně tak je pouhou otázkou zvyku tekutost medu. U nás
se preferuje tekutý med. Ve Švédsku se prý tekutý med vůbec
neprodává. Je tam pověst, že tekutý med je falešný.
Přehřátý květový med s vysokým obsahem HMF (tedy poškozený) chutná často lidem z měst (jsou na něj zvyklí z obchodů).
Předním ukazatelem kvality je obsah vody. Dle norem EU může
med obsahovat 20 % vody, dle oborové normy ČSV obsahuje
med s atestem „Český med“ 18 %. Nejspolehlivější je vážení - 1
litr medu o hustotě 19 % má hmotnost 1,4 kg. Nízký obsah vody
= odolnost proti zkvašení (zkvašený med je použitelný jen pro
výrobu medoviny).
František Nešpor
Pastový med
Zevním projevem medu je
změna skupenství medu. Med
přestává být tekutý a tuhne, tedy
krystalizuje. Za jak dlouho nám
med ve sklenici zkrystalizuje,
to záleží na vzájemném poměru dvou hlavních jednoduchých
cukrů obsažených v medu. Když
převažuje glukóza, med krystalizuje velmi brzy, když fruktóza
med nám vydrží v tekutém stavu
déle. V akátovém medu převažuje fruktóza a vydrží až 3 roky.
Naopak v řepkovém medu převažuje glukóza a krystalizuje velmi brzy. Krystalický med je hůře
prodejný, proto se na trhu vyskytují převážně medy tekuté, často
medy již tepelně upravované. Při
nákupu se dá jen stěží rozeznat,
jestli ztekucování medu proběhlo
bez narušení medu. Při nakupování tekutého medu na vánoce
musíme být obezřetní, abychom
si nekoupili jen sladidlo.
Proto je vhodné med pastovat.
Když se začnou objevovat drobné
krystalky (závoje), tak mícháním
se průběh krystalizace naruší.
Krystalizace v medu proběhne,
je ale řízená. Vzniknou jen jemné
krystalky, které nedráždí (neškrabou) sliznici dutiny ústní a med je
pastový a v této konzistenci vydrží
dlouhou dobu.
Koupíte-li pastovaný nebo
krystalický med, máte záruky, že
enzymy, které blahodárně působící na náš organizmus, nebyly
zvýšenou teplotou zničeny.
www.onves.cz
profil
15
KULTURA
Slavnosti vína a otevřených památek
Už pátek 6. září 2013 byl pro náš region slavnostní. Ostrožsko mělo tu čest, že smělo zahájit 11. ročník na slavnostním
večeru v prostorách Slováckého divadla. Reprezentovali nás ti
nejlepší z regionu od Veslí nad Moravou přes Novou Ves až po
Boršice u Blatnice. Skvělou choreografii pořadu zorganizovali
Dušan Pavlíček a Jana Bujáková.
Po ránu, v sobotu 7. září, nás vítalo sluníčko a teplo. Ideální
počasí pro akci takového rozsahu.
Z Ostrožské Nové Vsi odjížděly dva autobusy plné veselých,
usměvavých a slavnostně oblečených lidí. A podotýkám, že nejen mladých. Ve Vinohradské ulici už čekaly davy lidí sledující
proud účastníků směřujících na svá stanoviště. Paprsky slunce
probleskující větvemi stromů zahřívaly malé i velké krojované, čekající, až se dá celý průvod do pohybu. Devátá rozhodla.
Jako když se zvedne stavidlo u rybníka. Krojované postavy se
v řadách sunuly dolů ulicí z kopce a dole ve městě se rozlévaly
a zase dávaly dohromady podle vln, kterým bylo dovoleno projít
městem. Hrálo a zpívalo se, tančilo (i na hlavní křižovatce, to se
nám už dlouho nepodaří). Zdravili jsme se se známými, přáteli
i ostatními přihlížejícími. Podle tisku bylo v sobotu v Hradišti
kolem 60 000 lidí.
Ostrožskou Novou Ves reprezentovaly všechny složky FN
Novovešťan: děti z Pomněnky, chasa, děvčice, CM Banda, Denica i Krasavci. V rámci mikroregionu byla Nová Ves zastoupena
nejpočetněji. A věkové složení? Ti nejstarší Novovešťané měli
něco přes 70 let. A nejmladší Beatka Vávrová měla 3 měsíce.
Doprovázely nás i další malé děti, synové, vnučky, neteře. Je
jasné, že novoveské kroje bude mít kdo nosit i v budoucnu.
Odpolední program na Redutě připravila a uváděla Eva
Zajícová. Ostrožskou Novou Ves reprezentovala v pestrém
programu CM Banda, novoveské děvčice i chasa. Když spustili
Krasavci, tak Reduta ztichla. Před závěrem programu zazpívala
i Denica.
Druhá dekáda Slavností vína přišla s novinkou. Romana
Habartová ze Slováckého muzea začala s rekonstrukcemi starých krojů našeho regionu. Byly představeny kroje z let 1890,
1930 a kroje současné. A to ze tří regionů: Ostrožsko, Horňácko
a Veselsko. Ta nádhera! Kdo viděl, žasl. Tolik práce a tolik krásy.
Všichni, kdo budou chtít zabrousit krojově do určitého období,
budou mít vzor a inspiraci. Byl to opravdu nádherný den. Doufejme, že se líbil nejen účinkujícím, ale hlavně divákům.
-RA-
Hody, milé hody
Hody jsme „zapálili“ už 26. září. Na obecním úřadě byla vernisáž obrazů Jana Botka. Poznávala jsem známé tváře z výtvarníkova uměleckého okolí i z řad spoluobčanů. Jedinou skvrnou
na kráse bylo jen počasí. Během dne čtyřikrát pršelo a těsně
před vernisáží se Novou Vsí dokonce prohnala průtrž mračen.
Vernisáž zahájil Miroslav Potyka, zazpívali Horňáci z Veselí
a pak už jsme se mohli pokochat díly našeho rodáka. Každého
oslovilo něco jiného. Mě osobně třeba nadchla „Poslední večeře
páně“ a „Madona v zeleném“.
Vlastní hodový program začal v pátek 27. září. Za teplého
a slunečného počasí přivezla chasa z Chylic krásnou májku.
Před orlovnou ji za zpěvu děvčata ozdobila. My ostatní jsme
ochutnali burčák a čekali jsme, až ji hoši postaví.
Pod májkou zatančila děvčata a letos i kluci. Ke zpěvu jim
hrála CM Banda. Vystoupení zakončili verbuňkem.
Hlavní hodová sláva – průvod obcí „po stárkoch“ a předávání hodového práva - začala v sobotu 28. září na den sv. Václava.
Chasa se pod vedením Jirky Kadlčka a Markéty Voráčové po
obědě sešla u památkového domku. Odtud je DH Novovešťanka a banderium odvedla ke stárkovi Vojtovi Blažkovi. Z Nové
ulice prošli mladí celou vesnicí, ukázali se všem, kteří je rádi
viděli a ocenili krásu našich krojů.
V Chylicích už na všechny čekala stárka Lucka Kučerová.
Odtud se průvod vydal zpět přes celou vesnici ke kinu, kde čekal
16
starosta s právem a policajtem. No, měl to být policajt, ale nakonec to byla jeho žena Kača. Vzkázala nám, „co měl řéct její“.
Po předání práva stárkům se celý průvod odebral na sportovní halu, Tam bylo vystoupení našich nejmenších z MŠ, pěkným
vystoupením přispěla i Pomněnka. Odpoledne vyvrcholilo hodovým vystoupením chasy. Byla to záplava krojů ve víru pohybu
a hudby. Bylo jich 25 párů. Až oči přecházely.
Po burčáku a malém občerstvení se přihlížející rozešli k večeři, aby se večer vrátili na hlavní hodovou zábavu. Hrála DH
Novovešťanka a CM Vinár. Večerní vystoupení chasy zpestřila
děvčata i modernou. Mělo to být poděkování klukům, že hody
tak dobře zvládli.
Neděle už tradičně patří sváteční mši. Na hody začíná až
v 11.00 hod. a chasa přichází průvodem od orlovny. I tady se
přidávají další lidé, kteří v ten den obléknou slavnostní kroj
a jdou na mši. Je to skutečně krása. Vy všichni, kteří věnujete
péči a lásku krojům zděděných po předcích, vám všem patří dík.
Nedělní odpolední program začal po 15.00 hodině na památkovém domku, Letos poprvé jsme „Hodové zpívání“ uspořádali
zde. Máme tu i dobré zázemí, takže nápad to byl dobrý. Na hodové zpívání přijali pozvání chlapi z Hluku, z Ostrožské Lhoty,
zazpívali Krasavci, Denica a zatančila i chasa. Celé odpoledne
nás doprovázela a hrála CM Banda.
Diváci seděli na dvoře, stáli v průjezdu či postávali v domku.
profil
www.onves.cz
KULTURA
Někteří hosté si přišli prohlédnout památkové domky poprvé,
jiní se sem vracejí opakovaně. Ocenili, že je dokončena ložnice,
nové slamníky, „oblečené“ postele i s krásnými, ručně vyšívanými povlaky na peřinách. Večer byla na orlovně ještě beseda
www.onves.cz
profil
u cimbálu, kde hrála CM Banda. Kdo vydrželi, pochvalovali si.
Děkuji všem, kteří se na přípravě hodů a jejich průběhu
osobně podíleli. Hlavně stárkovi a stárce. Zvládli to skvěle. Vojto, Lucko, díky.
-RA-
17
KULTURA
Co vzkazuje policajt, aneb Kača nám to spočítala
Lesti ste čekali policajta, tož od rána lapjél v hospodě.
K obědu dolézl přes mlatevňu - préj „mám žalúdek jak na
vodě!“
Potom ně do ruk vlepíl papír, a já sa ho ptám „starý – na čo?“
Préj „utěkaj s tým za starostů a přečti to tam za mňa, Kačo.“
Vzkazuje teda:
Z toho, co včílkaj Kača přečte, vzejde veliká nevole.
Výhrady, zepsané za celý rok, sů jak k obci, tak aj ke škole.
„ Obá“ napsali do Profilu, že hospodařijů s přebytkem.
Jak to tak všecko pozoruju, jednajů s nama jak s ....
...s dokonalosťů jim tak vlastní, vítali prvňáky – je to tak?
Prvňáčci dostali po kytičce a zaplatíl ju deváťák!
Stejně v to jedno hlúpé kvítko, nemá ten novic důvěru.
To už nemajů ve školním fondu na pugét třeba ze zběru?
Ode mlýna, z Hráze, z Rája, nebo také z Rybníčka,
huntuje si tašků záda, jak Jožin, tak Anička.
Tak sem sa chystál na úřad a myslím si, že poprávu.
Vyžgráňat pro ty vzdálenější aspoň nejaků dopravu.
V nekerých městách, a to prý mosí, jezdijů školní autobusy.
„No“, říkál ně súsed, „šak ty vole, pošli to děcko na svém kole.“
Začůl to mladý a hned praví – „tato, tož to sme teda v ranci.“
„V téj našéj „Sorbóně“ možú mět kola nanejvýš její zaměstnanci.“
To spíš, chaso, uvidíte, krávu Milku na mole,
než „elitu“ našéj školy jet do práce na kole.
Tak úschovna zeje prázdnotů. Pardón, až z večera to tu fičí.
Préj: „To už my nenesem odpovědnost, kola tam mají ti, co
cvičí!“
A já sa, ludé, zaňho ptám, „co že je to za škola?“
Když tam, k sakru, nefunguje ani stojan na kola!“
Mosím ale poukázat na fištróna našich žáků.
Z ředitelků „vydůpali“ - přimkli si jich u obchodňáku!!!
Ptala sa ně Hradišťanka, myslím, že je Dita.
„Jak si u vás ve Vsi vede istá „komunita?“
18
Přemýšlám, chytám sa za bradu, ona préj „lesti nekradů.“
Myslím si, nejaká ertepla, nebo pár hadrů, co sa diví?
Abych ju uklidníl, opáčíl sem: „Né, paní, oni nekradů,
oni sů enom přičinliví!“
Odnésli z ulice devět pytlů hader. A potom, že prý „líné svině.“
Doufám starosto, že další „Butýk“, bude už zaséj tady, v kině.
Nekeří páchajú „činy“ z nudy a na tú je najlepší pevná metla.
„Puboš“, co najspíš měl dlúhú chvílu, rozmlátíl k Ostrohu
všecky světla.
A za bársčím je aj alkohól. Chlap mívá stavy, co teprú žena?
Po ztrátě „identity“ řekla jedna: „Orgáne – byla sem přepadená.“
Tož tak to chodí v našéj obci. Pravda, máme aj lidi vzdělané.
Světu chcem dokázat, že nejsme sobci. Na všecko, ale nemáme!
To sem šel navečér, asi z kraja léta, ke kanoistom na svícu.
(povidál můj)
Uzřél sem před sebů devátý div světa – přerušovanů silnicu!
Dumál sem, srovnávál, jak to bylo lóni?
Dyť takový asfalt, ten sa táhne v celku.
Pak ně to docvaklo.
Že ona tá naša kasa, dostala pěkně na prdelku?
A potom, ludé, že s přebytkem!
Ba, šak papír snese všecko!
Néni lepší kápnút, že už na to néni,
než nás šeckých šúlit, jak soplivé děcko?
Tož pro dnešek už dosť, něco aj na příště.
Včíl už mosím valit za starým na hřiště.
Bude tam, opíca! Hostinský ho láká,
že si natočijů tuplák „Džambuláka“!
A člověk jak vás přehlédá,
stejně mu očiska sjedú toť na chasu.
Hubu mám už suchů, a tož Vám připiju.
„Na rychlosť nás děvčic – a koňom na krásu!“
profil
-JM-
www.onves.cz
KULTURA
Novoveské banderium
Obnovená tradice selské jízdy – banderia - se stala u nás za
poslední roky součástí hodového průvodu. To, co nás odlišuje
od jízd králů, které se pojedou příští rok ve Vlčnově, Kunovicích i Hluku, je to, že naši jezdci jedou na koních bez doprovodu a zvládají je sami. Letos na koních jeli Petr Šišpera , Radek
Kafka, Miloš Húsek a Lukáš Konečný z Milokoště. Všichni své
koně zvládali perfektně. Výzdoba je u nás jednodušší. Skládá se
z červeného čabraku s růžemi a pentlemi, nákrčního čabraku,
tří hlavových růží a srdce, které se připevňuje koňům na prsa.
Děkujeme panu Kafkovy a panu Konečnému za přípravu koní
a jezdců. Pokud by chtěl jet příště na koních někdo další, budeme jen a jen rádi.
-JB-
Koláčková beseda
Každé třetí úterý v měsíci se na Domečku koná beseda,
tentokrát jsme ji věnovali novoveským koláčkům. Pekly se
koláčky z novoveské kuchařky, a to koláčky převalované, koláčky olejové a koláčky s tukem. Všechny se vydařily a chutnaly výtečně. K dobré náladě přispěl i pohárek dobrého bur-
čáku. Beseda se vydařila, a tak už plánujeme další. Protože
končí zahrádkářská sezóna, bude další beseda na téma zavařování, čalamád, kysaného zelí apod. Přijďte ochutnat tyto
domácí výrobky.
-JB-
Zpívající výtvarníci zahájili výstavu Jana Botka
Zajímavá sestava zpívajících výtvarníků s improvizovaným
názvem „Horňáci z Veselí a hosté" se sešla na vernisáži pastelů
Jana Botka 26. září na Obecním úřadě v Ostrožské Nové Vsi.
Autorovi kamarádi na požádání zazpívali několik horňáckých
písniček, a to bez zkoušení, neboť - jak bylo řečeno - zkouší jen
ti, co to neumí...
Na fotografii jsou zleva: řezbář Karel Táborský (bývalý
člen uherskobrodské Olšavy), malíř a grafik František Pavlica
www.onves.cz
profil
z Hroznové Lhoty, malíř a sochař Miroslav Bystřický z Veselí nad Moravou, keramik Vladimír Groš z Veselí - Milokoště
a Jaroslav Konečný z Veselí nad Moravou. Výstava pastelů Jana
Botka byla tematicky zaměřená na scenérie kolem Ostrožské
Nové Vsi a Uherského Ostrohu a na folklorní dění během hospodářského roku na Slovácku. Zastoupeny byly i další oblíbené
autorovy náměty, jako Poslední večeře Páně, Madona, Svatba
v Káni galilejské apod. Výstava trvala do 3. října.
M. Potyka
19
KULTURA
Ocenění pro Zdeňka Zalubila
V rámci Zlínského kraje byli pro rok 2013 navrženi kandidáti pamětní medaile Za rozvoj a udržení vesnické kultury v oblasti dechové hudby.
Jedním z navržených kandidátů byl i náš Zdeněk Zalubil za
svoji dlouholetou úspěšnou činnost v oblasti dechové hudby.
Do konečného výběru nakonec postoupili čtyři kandidáti
a jedním z nich byl i Zdeněk Zalubil.
Byl pozván na slavnostní předání pamětní medaile hejtmanem Zlínského kraje Stanislavem Mišákem. Tato medaile byla
panu Zdeňku Zalubilovi předána v rámci "Setkání muzikantů
v Bílých Karpatech" v prostorách radnice ve Valašských Kloboukách dne 17. 8. 2013.
-PB-
Vinotéka připravila skvělé letní večery u vína
Vinotéka U Svatého Vavřinca v Ostrožské Nové Vsi uspořádala dvě velmi úspěšné akce. Jedna z nich se konala 8. srpna.
Proběhla degustace vín z vinařství Popela. Vinařství Popela založil v roce 1994 Stanislav Popela. Jihomoravská obec Perná,
kde se firma nachází, je zařazena do vinařské oblasti mikulovské. Vinařství obhospodařuje přibližně 20 hektarů vinic na
katastru obcí Perná a Bavory, které se nachází na vápencovém
podloží Pálavských vrchů. Vinohradní složka je zaměřena na
integrovanou produkci s podílem 1kg až 1,5kg hroznů na hlavu a jejich šetrným zpracováním. A tak návštěvníci vinotéky
ochutnali vína jakostní i přívlastková a speciální.
Druhou velmi zdařilou akcí byl 23. srpna letní večer při
akordeonu mistra Jana Hladkého z Uherského Hradiště. Byl
směřován do lehkých kombinací letního menu s víny typu rosé,
tedy víny růžovými. Jaké byly lehké variace? Jatýrka na tymiánu, srdíčko ve špíčku, sýrová variace v guly, rajče s čímsi, rybka
do kulata, sabrasáda, melounová variace s vínem a sladká tečka. Navíc „kdo přišel v růžovém oblečení, pil rosé…“ Rozhodně to byl večer zase trošku jinak.
-MV-
Připravujeme novoveský kalendář 2014
Další, v pořadí už čtvrtý kalendář připravujeme na rok 2014.
Tentokrát to bude kalendář stolní na 52 týdnů. Jeho motivem
budou staré, snad se neurazíte za slovo historické, fotografie
osob, míst a událostí z 19. a 20. století v Ostrožské Nové Vsi.
Podnětem pro vydání kalendáře byl velký úspěch internetových
stránek R. Váverky, které z vlastního i sesbíraného archívu fotografií vytvořil. Věříme, že kalendář najde své místo ve vašich domácnostech. Věříme, že starší z vás zavzpomínají na obec, která
se jim proměnila před očima. Věříme, že se bude líbit i mladým,
aby si aspoň z fotografií představili tváře lidí a charakter Ostrožské Nové Vsi a Chylic. Kalendář se objeví na pultech začátkem
měsíce listopadu a tuto fotografii berte jako malou upoutávku.
-PB-
20
profil
www.onves.cz
KULTURA
Místní knihovna vás zve na nové knihy
Gomringen, A. K.
Beletrie pro dospělé
Beranová, Zuzana
Bergová, Ellen
Blaedelová, Sára
Boučková, Tereza
Cubeca, Karel
Češka, Stanislav
Fiorato, Marina
Gerhardsen, Carin
Kallentoft, Mons
Katalpa, Jakuba
Lannertová, Stacey
Marklundová, Liza
Mňačko, Ladislav
Nesbo, Jo
Nesvadbová, Barbara
Östlundh, Hakan
Weir, Alison
Whitton, Hana
Všechny vůně Afriky. Drsné,
šokující i podmanivé a kouzelné
dobrodružství české úřednice na
konzulátě v Keni.
Jak ty mně, tak já tobě. Setkání
25 let po maturitě tři kamarádky
inspiruje k pomstě a vzpouře proti
jejich mužům
Říkej mi princezno. Výborný kriminální román s chytrou zápletkou. Dobře napsané a napínavé až
do poslední věty!
Šíleně smutné povídky. Třináct
povídek, příběhů obyčejných lidí.
Někdy smutné, ale i docela veselé,
ironické a plné paradoxů.
Písky času. Dobrodružný román
o agentovi s mimořádnými schopnostmi.
Arcibiskupova smrt. Detektivka
z archeologických vykopávek velkomoravského sídliště ve Starém
Městě.
Dcera Sieny. Napínavý historický
příběh s prvky milostné romance.
Perníková chaloupka. Severská
krimi od vydavatele trilogie Milénium Stiega Larssona.
Jarní mrtví. Další výborný severský spisovatel detektivek
Němci. Osudy německé rodiny
zasažené útrapami válek, přes válečné Sudety a poválečnou Prahu.
Vykoupení. Zabila svého otce, aby
zachránila sestru. Šokující příběh
týrané a sexuálně zneužívané dívky. Nominace na cenu Magnesia
Litera.
Exploze. Skvěle propracovaný
a napínavý příběh od královny
švédské krimi
Smrt si říká Engelchen. Poslední
boje partyzánského oddílu a krutý
zánik kopaničářské vesnice.
Švábi. Druhý příběh Harryho
Holea nás zavede do thajského
Bangkoku, kde byl v nevěstinci
zavražděn norský velvyslanec.
Přítelkyně. Dvě novely o ženském
přátelství.
Potápěč. Severská krimi.
Nebezpečné dědictví. Zločin a láska v temných zdech Toweru.
Zimní princezna. Dvě lásky v jednom srdci. Romantická historie.
Craughwell, Thomas
Gato, Martin
Lenková, Jitka
Tomšíček, Jan
Toušlová, Iveta
Beletrie pro děti
Dvořák, Jiří
Fixl, Jiří
Hejná, Olga
Hník, Ondřej
Klimek, Hynek
Kožík, František
Millien, Chrys
Pospíšilová, Zuzana
Sage, Angie
Štulcová, Renata
Tetourová, Marie
Uličiansky, Ján
Vrchlický, Jaroslav
Naučná literatura
Aguilar,Luz
Homerová,Marie
Odhalte svůj osud. 10 způsobů, jak
nahlédnout do budoucnosti.
Nejznámější vědci ve službách
války.
Léčivé rostliny v praktickém bylinkářství, kosmetice a kuchyni.
Naše první slepice. Inspirativní
příručka obsahuje vše podstatné
o chovu slepic.
Kapitoly z dějin evropského města. Vývojové etapy ve formování
města od počátků do současnosti.
Od antického města přes středověké, renesanční, barokní až po
dnešní dny.
Největší vojevůdci v české historii. Životy českých velitelů, jejich
vítězství i prohry od nejranějších
dějin po druhou světovou válku.
Na jachtě do světa. O splněném
klukovském snu, plavbě na vlastnoručně postavené jachtě.
Toulavá kamera 16. Když hledáte
tip na výlet.
Walko
Walliams, David
Rostlinopis. Podivuhodné pravdy
a výmysly ze zeleného světa.
Všechno letí, milé děti. Malované
čtení, pohádky, básničky, obrázkové příběhy pro začínající čtenáře.
111 příběhů s hádankou. Krátké
veselé příběhy s hádankou pro
pobavení a k přemýšlení určené
dětem od šesti let, ale i mladším.
Malý pražský chodec. Veršovaná
procházka Prahou.
Hrábky, drápky, odpadky. Krasohled české poezie pro děti 19.
století.
Strašidlář. Mezi námi vílami. Jaké
jsou víly, čím se od sebe odlišují
a kde se vyskytují. Kniha s originální mapkou s výskytem víl.
Pohádky vánočního zvonku – přinesou tu pravou sváteční náladu.
Cesta kolem světa za 80 dní. Komiksová adaptace románu Julese
Verna.
Detektivové a zachráněné peníze.
Pětice chlapců, kteří mají zálibu
v detektivním pátrání, se vydá za
prchajícími lupiči.
Oheň. Příběhy Septimuse Heapa,
kniha sedmá.
Rafaelova škola. Rohy faunů –
pokračování oblíbené fantasy.
Velký rádce školáčka. Zábava
a hry, komiksy, hádanky.
Analfabeta Negramotná. Nechte
se s Analfabetou zavřít do knihovny…a budou se dít věci! Ty brďo!
To bude haluz!
Začarovaný tatrmánek. Poezie pro
děti.
Z Myšákova na jih a zpátky. Rodina Myšáčkových na dovolené.
Malý miliardář. Všechno za peníze nekoupíš.Po knihách Babička
drsňačka, Pan Smraďoch další
porce humoru i poučení a zábavy.
-H. Uherková, knihovnice-
www.onves.cz
profil
21
HISTORIE
Procházka po hřbitově aneb Páni učitelé
Většina novoveských učitelů se narodila mimo naši obec a
také po ukončení služby z naší obce odešla. Před nedávnem při
procházce po hřbitově v Kutné Hoře jsem narazil na hrob paní
učitelky Vostřákové, které působila u nás v první polovině 20.
století, ale místo posledního odpočinku našla ve svém rodišti.
Na našem hřbitově najdeme přesto hroby několika známých
učitelů.
Přibližně v polovině hřbitova, kousek za křižovatkou na levé
straně, je hrob rodiny Charuzovy a Balaštíkovy a na pomníku je
vzpomínka na rodiče Adamovy. To se zde se připomíná Ignác
Adam. Pocházel z Malenovic, kde se narodil v roce 1872. Na
novoveské škole začal působit od roku 1894. V roce 1922 se stal
ředitelem obecné školy dívčí a byl jím do smrti. V roce 1901 se
stal varhaníkem, avšak po vzniku republiky se přidal k pokroku
a roku 1919 varhanickou službu vypověděl. Byl aktivním spoluzakladatelem a jedním z hlavních činovníků novoveské mlékárny. Bydlel u Morgensternů na čísle 167, bývalo totiž zvykem,
že většina učitelů byla ubytována v nájmu po selských domech.
Pan řídící Adam vstoupil do dějin Nové Vsi jako velmi výrazná
osobnost a jeho přínos byl nemalý. Za zmínku stojí, že jeho syn
Stanislav (1901 – 1952), který žil v Kyjově jako berní úředník, byl
známým činitelem západního odboje za 2. světové války, avšak
po válce v roce 1948 po změně režimu byl zatčen a zemřel jako
politický vězeň v roce 1952 v leopoldovské věznici. Dcera Elvíra
se provdala za Ferdinanda Charuzu, který později hospodařil na
bývalém lichtenštejnském dvoře. Manželé Charuzovi umožnili
Ignác Adam
Heřmanu Landsfeldovi vykopávky ve svém hospodářském objektu, které osvětlily život a dílo novoveských novokřtěnců v 16.
a na počátku 17. století. Ignác Adam zemřel v roce 1932 a patřil
mezi nejdéle působící učitele na novoveské škole, celkem 38 let.
Nedaleko hrobu, v němž je pochován Ignác Adam, je hrob
jiného známého novoveského pedagoga Františka Zornického.
Narodil se v roce 1896 jako František Morgenstern. Jeho předek byl hlucký Žid, kterého počátkem 19. století pokřtil tamní
farář Rafael Tučapský a po svém křtiteli dostal jméno Rafael.
Usadil se pak v Nové Vsi na čísle 167. Dům Morgensternů patřil
mezi první patrové domy v obci. František Morgenstern působil
na novoveské škole 32 let a patřil mezi velmi známé novoveské osobnosti. V letech 1939 – 1951 byl ředitelem obecné školy
dívčí. Trvale se zapsal do paměti stovek a stovek žáků. Koncem
30. let si změnil příjmení na Zornický, což byl elegantní překlad
jména Morgenstern, čili „zora“ – ranní hvězda.
Třetí dlouholetý a zasloužilý učitel, který odpočívá na našem
hřbitově, je Josef Botek (1925 – 1998). Jeho hrob je „za rohem“
v pravé části hřbitova. Spolu s ním v hrobě leží i významný a
zasloužilý Novovešťan Martin Blažek, který se zasadil o nadstavbu kostelní věže a celkovou opravu kostela ve 40. letech.
Pan učitel Botek byl vynikající muzikant a soustavně se věnoval
práci s hudebními talenty v obci. Byl také dlouholetým obecním
kronikářem. Pro střední a starší generaci Novovešťanů je neodmyslitelnou součástí Nové Vsi v druhé polovině 20. století.
Vladimír Teťhal
Josef Botek
František Zornický
Vzpomínka na Marii Botkovou
Dne 10. srpna zemřela tichá a nenápadná novoveská osobnost paní Marie Botková. Byla nejmladším dítětem manželů
Kunovjánkových, jejím starším bratrem byl františkánský
kněz Mořic František Kunovjánek, který působil v jihočeském Myšenci, který je znám z lidových písní. Po provdání za
Františka Botka se Marie posunula o pár domů dál v dědině
a vlastně celý svůj život prožila v nevelkém prostředí středu
naší obce. Znali jsme ji jako kuchařku ve školní jídelně, patřila tak mezi neodmyslitelné součásti novoveské školy. Jejím velkým koníčkem bylo vaření a pečení, mnozí a mnozí za
ní přicházeli, aby jim napekla koláčky a cukroví na rodinné
oslavy. Těšila se pověsti vynikající kuchařky a cukrářky. Byla
známá a oblíbená, přesto to byla žena nesmírně skromná,
až k poníženosti pokorná. Byla oddána katolické víře, vedla dobrý duchovní život, který jí byl posilou v dobách stáří
a nemoci. Třebaže se nikdy neobjevovala mezi novoveskými
„celebritami“ a asi se nikdy o ní nikde nepsalo, zaslouží si
vzpomínku na stránkách obecního časopisu nejen pro svoji
práci, ale především pro vzácně vypracované ctnosti a dobrou, milou povahu.
VT
22
profil
www.onves.cz
HISTORIE
Školní rok 1956/57
Školní rok byl slavnostně zahájen 1. září 1956 v zahradě Lidového domu za účasti předsedy MNV Fr. Matušky, zástupce ONV,
zástupce patronátního závodu a rodičů. Po proslovu ředitele školy
přivítali žáky I. tříd květinami. Stav žáků na začátku škol. roku činil
481 žáků, z toho 256 děvčat. Pro nedostatek jedné učebny, třetí třídy
měly střídavé vyučování – jedna dopoledne, druhá odpoledne. Dětí
zaměstnaných matek bylo 193. Učitelský sbor: během prázdnin nastaly změny. Ředitel školy Jindřich Barcal byl na vlastní žádost přeložen
na jedenáctiletou střední školu v Uh. Hradišti a místo něho byl ustanoven ředitelem školy Josef Balcárek. Další učitelé byli přeloženi na
vlastní žádost – uč. Helena Šebestová-Možnarová, uč. A. Spáčilová,
V. Maxová, Lubomír Malý. Místo nich ustanoveni: Jan Míka, L. Smaženková, Z. Gottwaldová. Všichni tři byli ustanoveni na 6. – 8. ročník. Pro 1. ročník nastoupila R. Přibylová a I. Michálková. I. AB D.
www.onves.cz
profil
Rok 1956-57 I.A
Sedlaříková, R. Přibylová, II. AB M. Balcárková, A. Stříbrná, III. AB
I. Michálková, A. Špačková, IV. AB Fr. Vrbíčková, L. Hejtmánková,
V. AB M. Múčková, J. Botek VI. AB J. Míka, M. Jelínek, VII. AB M.
Štěpánková, Z. Gottwaldová, VIII. AB L. Smaženková, Fr. Gajdoš.
Bez třídnictví byl A. Dolenský, zástupkyně M. Ondračková, která
15.3. odešla na MD a vrátila se až 15. 7. Dnem 1. září 1957 vyžádala si
další bezplatnou dovolenou. Během školního roku nastaly změny: I.
Machálková nastoupila 1. 12. rovněž na MD a místo ní byla od 1. 1.
1957 H. Minaříková. V listopadu uzavřeli občanský sňatek Jan Míka
a Ludmila Smaženková – Míková a 30. 12. 1956 provdala se D. Sedlaříková za Ing. J. Šálka, zdejšího rodáka a rovněž zde bydlícího. Obě
zaměstnankyně M. Slezáková a A. Jurásková vykonávaly dále službu
školnic. Na pokyn ONV byly přijaty jako topičky M. Stužková a J. Jurásková. Předsedou školské komise zůstal J. Foltýn, rovněž předsedou
SRPŠ byl opět zvolen K.
Pojezný. Patronem školy
zůstal Štěrkopísek. Polytechnické vyučování:
jedním z hlavních úkolů
daných směrnicemi MŠ,
bylo překonání jednostranného a převážně
teoretického charakteru
vyučování a uskutečňování vyučování a výchovy
mládeže k fyzické práci.
Metodická úroveň se
zlepšila ve F, Ch, Bi, Ze,
M. V 1. – 3. ročníku byl
zaveden nový předmět
ruční práce po 1 hodině
a v 6. třídě práce v dílnách a na školním pozemku. Všichni učitelé
se zaměřili na probírání
učiva a procvičování,
dbali, aby žáci nebyli
přetěžováni nadměrným
Rok 1956-57 I.B
23
HISTORIE
množství látky a všichni se na vyučování písemně připravovali. Nejvíce
úsilí bylo věnováno Jč, M. Aby učitelé své žáky dobře poznali, alespoň
jednou navštívili rodinu každého žáka. Kázeň na škole se zlepšila zásluhou některých učitelů, kteří na konkrétních případech vysvětlovali
zásady správného chování a častým opakováním pravidel správného
chování ve škole i mimo školu. Při výchově používali pochvaly i pedagogicky vhodných trestů. Nábor do preferovaných povolání prováděli
učitelé hlavně v 8. třídě po celý rok. Podařilo se nám získat 1 učně
na hornictví, 5 žáků na stavebnictví, 2 do zemědělských škol a 4 žáci
pokračují ve studiu na vyšších školách. Během školního roku v měsíci
říjnu byla budova č. 2 – stará škola nově omítnuta a tak dokončena
oprava budovy, která započala v roce 1954. Celkový vzhled se budovy
velmi zlepšil. Na mičurinském poli byl zaveden vodovod s 3 hydranty,
aby žáci pracující v zahradě nemuseli donášet vodu na zalévání až ze
školní budovy. Během prázdnin započalo se stavbou dílny pro PTV.
K dokončení je potřeba získat ještě 20 000 Kč, protože na celkový
rozpočet 80 000 Kč přispěl ONV 20 000 Kč a MNV z doplňkových
rozpočtů 40 000 Kč. Zároveň bylo započato i s úpravou školního cvičiště ze školního dvora a z bývalé zahrady ředitele školy. Ihned na
začátku škol. roku byla přemístěna ředitelna do přízemí do jednoho
pokoje bývalého ředitelského bytu. Do staré ředitelny byl umístěn fyzikální kabinet, do kterého byly přeneseny velké skříně. Tato místnost
se musela o zimních prázdninách vymalovat. Letos se konečně uskutečnila koupě nového zvukového promítacího přístroje, velmi cenné
Rok 1956-57 IX.AB spolu
pomůcky do vyučování. Cena přístroje byla 3 600 Kč, byla zaplacena z části SRPŠ věnovalo částku 1000 Kč zbytek zaplatil MNV. Do
žákovské knihovny byly přikoupeny svazky povinné žákovské četby.
Učitelská knihovna získala rovněž knihy od školského odboru rady
ONV. Prospěch a chování žáků: Jen 6 žáků si v letošním školním roce
neosvojilo vědomosti. Na I. stupni 5 žáků a na II. stupni 1 žák. Čtyřem
žákům byly povoleny opravné zkoušky, které všichni vykonali. Péče
zdravotní a sociální: Obvodní lékař MUDr. Fr. Roháček prohlédl 2x
všechny žáky a na základě jeho nálezů byli žáci léčeni v nemocnicích
a odborných ústavech. Rovněž k prohlídce chrupu se naši žáci 2x dostavili do zubní ambulance v Ostrohu. Nejzdařilejší akcí byl MDD.
Slavnost byla zahájena průvodem od škol s hudbou a 3 alegorickými
vozy. V průvodě šlo asi 150 žáků nejnižších tříd oblečeno v několika
druzích krojů,v nichž pak na cvičišti provádělo svá vystoupení. Počasí
nám přálo a tak se slavnost vydařila jak po stránce programu, v němž
nutno vyzdvihnouti tanec „mazurku“, kterou tančili všichni žáci mimo
žáků 8. tříd, kteří byli na výletě v Praze., tak po stránce i finanční. Po
skončení programu obdrželo žáci housku se salámem a sodovku.
Školní rok byl slavnostně ukončena na školním dvoře, kde se ředitel
rozloučil s učitelkami Minaříkovou a hejtmánkovou, odcházejícími
do důchodu, a se žáky opouštějící školu. Po zhodnocení práce popřál
žákům a učitelům zasloužené prázdniny.
V Ostrožské Nové Vsi 31. srpna 1957. Josef Balcárek, ředitel školy
Ze školní kroniky vypsala MV.
JUK
zajímavost školství
Víte, co znamená zkratka
JUK? Ti dříve narození si možná vzpomenou na své dětství, či
lépe řečeno mládí v padesátých
letech minulého století. JUK
znamená Jednoroční učební
kurz. Probíhal již ve školním
roce 1953/54, kdy se změnila
devítiletá školní docházka na
osmiletky. Střední školy nemohly pojmout oba ročníky,
proto byl zaveden na jeden rok
JUK. Fotografii z roku 1954
nám poskytl František Nešpor.
24
profil
www.onves.cz
SPORT
Hodové fotbalové hodnocení
Bilancování po první čtvrtině soutěžního ročníku 2013 – 14
je u všech mužstev fotbalového klubu vcelku uspokojivé. Nejlépe si vedou muži pod vedením nové trenérské dvojice Martin
Voráč – Rostislav Kreisl, kteří po 8 odehraných kolech mají na
kontě 5 vítězství, 1 remízu a 2 prohry. V tabulce krajské I.A
třídy obsazují 2. místo se čtyřbodovou ztrátou na vedoucí tým
z Dolního Němčí. Bohužel máme v tomto soutěžním ročníku
v kategorii mužů pouze jeden tým, tradiční rezerva – B mužstvo
nebylo pro malý zájem, hlavně však pro nezajištění vedení týmu
do soutěží přihlášeno. Tato skutečnost se však příznivě odrazila
na výsledcích a hře A mužstva. Hráči, kteří měli zájem hrát,
přešli do Áčka, čímž výrazně rozšířili hráčský kádr a hlavně zvýšili konkurenci.
Družstvo dorostu pod vedením tria Marek Tvrdoň, Milan
Bouchal st. a Radomír Nikl po loňských problémech s nedostatkem hráčů, kdy polovinu týmu tvořili zástupci žákovského
družstva, opustilo krajské soutěže a hraje v okresním přeboru.
Po 6 odehraných kolech, v nichž 3x vyhráli, jednou remizovali
a 2x prohráli setrvávají na 4. místě tabulky s pětibodovou ztrátou na vedoucí Jarošov.
Žáci pod vedením Marka Tvrdoně a Milana Bouchala st. se
po 2 výhrách, 1 remíze a 3 prohrách nachází na 5. místě tabulky
okresního přeboru. U těchto dvou kategorií nás však více než
výsledky těší skutečnost, že po dlouhé době nemáme problémy
s počtem hráčů. Je to zejména výsledek trpělivé práce s mládeží, hlavně pak zavedení tradice fotbalových turnajů tříd základní školy. Co nás však mrzí, je nedostatek ochoty bývalých fotbalistů, kteří by mohli své dovednosti a zkušenosti dále předávat.
Závěr hodnocení patří našemu potěru – přípravce. Ta pod
vedením Víta Jurčeky, Martina Daňka a střídavě dalších rodičů
hráčů dosahuje již tradičně dobrých výsledků. Po 5 odehraných
kolech mladší přípravka získala 10 bodů za 3 výhry, jednu remízu a jednu prohru a starší 9 bodů za 3 výhry a 2 prohry. Na
základě nařízení fotbalového svazu bylo z metodických důvodů
u nejmladších kategorií zrušeno sestavování tabulek s pořadím
jednotlivých týmů.
Hody jsou už za námi, ale naše fotbalisty ještě čeká hodně
odehraných minut při dohrání podzimní části soutěže. Popřejme jim hodně zdaru a elánu, který jejich účinkování v soutěžích
zatím zdobí!
M. Tvrdoň
V úvodu soutěže si náš tým poradil s 2. týmem minulého ročníku z Nedachlebic 5 :1. Na snímku ani v celém utkání nepřipustil Lukáš
Pokorný ke hře bývalého hráče Gambrinus ligy (SFC Opava a FC Vysočina Jihlava) Petra Faldynu.
Šachové soustředění na Vápenkách
Již pod druhé pořádal náš šachový klub ve spolupráci s
Centrem talentované mládeže Zlín šachový víkend na Vápenkách. Zúčastnilo se ho 20 dětí, z toho 8 z Ostrožské Nové Vsi.
Ostatní děti byly za Vsetína, Zlína, Starého Města a Kunovic.
Trenéři pod vedením Martin Beila se věnovali dětem, které si
rozdělili do tří skupin podle výkonnosti. V mezičase se nejvíc
hrál stolní tenis, kulečník a stolní fotbal. Doufám, že si mladí
šachisté z tohoto soustředění odnesli nějaké nové znalosti ša-
www.onves.cz
profil
chové hry, které využijí na mnoha turnajích. Šachy jsou dnes
stále populárnější, a to i díky počítačům, šachovým programů
a možnosti hrát tzv. on-line. Letos jsme také sehráli simultánky s našimi nejlepšími šachisty: Zbyňkem Hráčkem, Davidem Navarou, Vlastimilem Babulou a Vojtěchem Plátem.
Soustředění na Vápenkách budeme určitě pořádat i v dalších
letech.
-JB-
25
SPORT
Desítky republikových medailí kanoistů, kajakářů
a kajakářek v tomto roce
Rychlostním kanoistům sezóna sice ještě úplně neskončila,
ale už nyní pomalu začínají bilancovat. Na mistrovstvích České
republiky 2013 projela loď obsazená alespoň jedním pádlujícím
ze Slovácka 31x cílem na medailové pozici! Titulu národního
šampiona se dostalo šestici novoveských-Monice Machové,
Martinu Machovi, juniorům Jakubu Mlčochovi, Kateřině Pjajčíkové, Karle Zalubilové a žákovi Jiřímu Zalubilovi, podíl na
cenném kovu má 11 závodníků.
Oproti zvyklostem se letos republikové medaile rozdělovaly
jen na dvou akcích, doposud to bylo na třech (jarní dlouhé tratě,
letní krátké tratě a maraton). Červencový republikový šampionát v Račicích měl na programu jak tratě krátké, tak pro juniory
a dospělé i dlouhé. Dorost a žactvo závodili o tituly na pětikilometrové trati v Týně nad Vltavou, který byl dějištěm národního
šampionátu v maratónu.
přehled republikových medailistů:
mistr České republiky na singlkajaku
a na čtyřkajaku (K1 200m, K4 1000m)
1x stříbro (K2 500m)
1x bronz (K2 200m)
na deblkajaku spolu s vltavotýnským Karlem Simonem
na čtyřkajaku spolu s vltavotýnským Karlem Simonem, chomutovským Janem Nachtigalem a Josefem Antošem, odchovancem pražské Sparty (nyní KVS)
Machová Monika´91 (nyní již Dukla Praha), 4 medaile
mistryně České republiky na čtyřkajaku (K4 200m)
1x stříbro (K1 1000m)
2x bronz (K1 500m a 5km)
na čtyřkajaku spolu s Janou Šebestovou, odchovankyní
pražské Slávie (nyní Dukla Praha), Annou Kožíškovou rozenou Adamovou, odchovankyní Jablonce nad Nisou (nyní Dukla
Praha) a Michaelou Mlezivovou, odchovankyní pražského KVS
(nyní Dukla Praha)
Zalubilová Karla/Uherské Hradiště´96, 5 juniorských medailí
mistryně České republiky na deblkajaku (K2 200m)
3x stříbro (K2 1000m a maraton, K4 500m)
1x bronz (K1 1000m a K2 500m)
na deblkajaku spolu s Kateřinou Pjajčíkovou
na čtyřkajaku spolu s Kateřinou Pjajčíkovou, nymburskou
Vilmou Nedbalovou, odchovankyní Poděbrad a královéhradeckou Terezou Kubíčkovou
Mach Martin´93, 4 medaile
mistr České republiky na čtyřkajaku (K4 1000m)
2x stříbro (K1 a K2 500m)
1x bronz (K2 200m)
na deblkajaku spolu s Lukášem Neprašem, odchovancem
Sokola Pražského (nyní Dukla Praha) na čtyřkajaku spolu s Lukášem Neprašem, odchovancem Sokola Pražského (nyní Dukla
Praha), Janem Součkem, odchovancem pražské Sparty (nyní
Dukla Praha) a Jakubem Adamem, odchovancem Jablonce/Nisou (nyní Dukla Praha)
Silnicová Klára´94, 2 medaile
1x stříbro (K4 200m)
1x bronz (K4 500m)
na čtyřkajaku spolu s pražskými Anetou Veselou (Sparta),
Kateřinou Houskovou (KVS) a hranickou odchovankyní Michaelou Chmelovou (KVS Praha)
Hatlák Filip´95, 1 juniorská medaile
1x bronz (C2 500m)
na deblkanoi spolu se sezemickým Martinem Dumkem
Mlčoch Jakub/Kunovice´96, 4 juniorské medaile
26
Pjajčíková Kateřina´96, 7 juniorských medailí
mistryně České republiky na deblkajaku (K2 200m)
4x stříbro (K1 500m, K2 1000m a maraton, K4 500m)
2x bronz (K1 1000m a K2 500m)
na deblkajaku spolu s Karlou Zalubilovou
na čtyřkajaku spolu s Karlou Zalubilovou, nymburskou Vilmou Nedbalovou, odchovankyní Poděbrad a královéhradeckou
Terezou Kubíčkovou
Girašek Michal´97, 1 dorostenecká medaile
1x bronz (C2 500m)
na deblkanoi spolu s nymburským Jakubem Zajíčkem
Janík David/Sady´98, 4 dorostenecké medaile
1x stříbro (C4 1000m)
3x bronz (C1 1000m a 5km, C2 5km)
na deblkanoi spolu s přerovským Danielem Zubíkem
na čtyřkanoi spolu s přerovskými Danielem Zubíkem, Jiřím
Přikrylem a Josefem Havlíkem
Zalubil Jiří/Uherské Hradiště´00, 6 žákovských medailí
mistr České republiky na singlkanoi
a na deblkanoi (C1 5km, C2 200, 500m a 5km)
2x bronz (C1 200m, C4 1000m)
na deblkanoi spolu s kojetínským Antonínem Hrabalem
na čtyřkanoi spolu s Davidem Hatlákem, kojetínským Antonínem Hrabalem a přerovským Martinem Večerkou
Hatlák David´02, 1 žákovská medaile
1x bronz (C4 1000m)
na čtyřkanoi spolu s Jiřím Zalubilem, kojetínským Antonínem Hrabalem a přerovským Martinem Večerkou
-vp-
profil
www.onves.cz
SPORT
Trojice gymnastek O.N.Vsi na Mistrovství České republiky
Náš oddíl sportovní gymnastiky reprezentovaly na červnovém
mistrovství, konaném v Liberci, hned tři naše gymnastky, nejmladší Tamara Kalašová, r. 2004, závodila v kategorii starší žákyně, kde obsadila 23. místo z celkového počtu 61 závodnic z celé
České republiky. Tamara svými výkony a výsledky na všech závodech sezony přesvědčila trenéry a trenérky zastupujícího oddílu
Sokola Brno a od září začíná trénovat pod jejich vedením. Stal
se tak první přestup gymnastky našeho oddílu do oddílu jiného.
Přejeme hodně zdaru , hodně zdraví a štěstí v další gymnastické
kariéře.
Další dvě gymnastky soutěžily za juniorky B - Markéta Ryšavá, která okusila atmosféru mistrovství již podruhé a Veronika
Šálková, která zde závodila poprvé. Z celkového počtu 39 závodnic obsadlila Markéta 35. místo, které bylo ovlivněno jejím zraněním, přesto se se vším porvala a zdárně docvičila své sestavy. Přestože Veronika zkusila mistrovství poprvé a skončila na 39. místě a
není to medaile, jak byly holky zvyklé přivážet ze závodů, i tak je
to velký úspěch. Nejenom jich samotných, ale celého oddílu.Tak
malý oddíl a dostane se až na Mistrovství České republiky.
Všem patří poděkování za reprezentaci a přání dalších úspěchů.
I. Frantová, trenérka
Stonožky to rozjely naplno
Děvčata z Aerobik klubu Stonožka zahájila 11. 9. tréninkovou sezónu v tělocvičně Základní školy v Ostrožské Nové Vsi.
Tréninky jsou rozděleny do tří věkových kategorií s programem
přiměřeným dle stupně úrovně a výkonnosti dětí. Učí se základům aerobiku, prostorové orientaci, cítění rytmu, týmové spolupráci a kondiční zdatnosti. Starší děvčata se připravují na soutěžní sezónu v aerobiku jednotlivců, která začíná 9. listopadu
v Tlumačově.
Některá děvčata z AK Stonožka nezahálela ani o prázdninách. Zúčastnila se příměstských táborů v centru Akropolis
v Uherském Hradišti s aerobní a taneční průpravou.
www.onves.cz
profil
Rozdělení kategorií na školní rok 2013/2014.
Sedmikrásky Kategorie I. BABY 5 -7 let - tréninky od 17.00 17.45 hodin
Kopretinky kategorie II. KIDS 8-10 let – tréninky od 17.45 18.45 hodin
Slunečnice kategorie III. CHILDREN 11-13 let – tréninky
od 18:45 – 19.45 hodin.
Pokud máte doma malého neposedu od 5 let a chce se hýbat
spolu s dětmi z AK Stonožka, má dveře do tělocvičny otevřené!!
Těší se na vás trenérky Bohdana Poláchová a Denisa Látová.
27
INZERCE
28
profil
www.onves.cz
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Zlatá svatba
5. 10. oslavili zlatou svatbu manželé Božena a Josef Zajíčkovi, Dědina 125. Při této příležitosti jim mimo obecního úřadu přišli
poblahopřát rodina a přátelé.
Dámy pěti generací
Jubileum paní Červenákové
Obec Ostrožská Nová Ves má po několika letech významnou
událost - pět po sobě jdoucích generací žen v jedné rodině. Pojďme si je tedy představit na následující fotografii.
Vpravo na lavičce sedí paní Marie Minaříková, nar. 1922 –
maminka Marie Kozumplíkové, babička, prababička, praprababička, zároveň nejstarší žena v rodině. Vedle ní vlevo sedí paní
Marie Kozumplíková, nar. 1945 – maminka Miroslavy Kostílkové, také ale babička a prababička. Za lavičkou zcela vpravo stojí
paní Miroslava Kostílková, nar. 1966 – dcera Marie Kozumplíkové, maminka, ale už i babička. Vlevo stojící je paní Romana
Frolková, nar. 1987 – dcera Miroslavy Kostílkové, maminka,
vnučka, pravnučka. Nejmladší z rodu je děvčátko uprostřed
Karin Frolková, nar. 2011 – dcera Romany Frolkové, vnučka,
pravnučka, prapravnučka. MV
30. 8. se ve zdraví dožila 92 let nejstarší dopisovatelka Profilu
a sepisovatelka pamětí a zajímavostí o Ostrožské Nové Vsi paní
Marie Červenáková, Dědina 126. K jejímu jubileu přišli popřát
i zástupci obecního úřadu - starosta Stanislav Tureček a matrikářka Hana Glacová
www.onves.cz
profil
29
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Společenská kronika
červenec - září 2013
Jubilanti:
70 let :
27. 7. 4. 8.
25. 8.
30. 8.
8. 9.
16. 9.
Jaroslav Vajdík
Anna Klasová
Ludmila Šálková
Štefan Ratica
Marie Hlůšková
Václav Hél
75 let :
1. 7.
11. 9.
27. 9.
Marie Pavková
Marie Kupcová
Božena Jurásková
Marie Blahušová
Zdenka Hráčková
Ludmila Pavelková
Marie Skalková
Zdeněk Škrášek
Ladislav Peprníček
Božena Kolářová
Mária Frolová
Václav Bělohrad
10. 9.
4. 7.
12. 7.
Klára Slavíková
Michal Laga
Zuzana Machálková
Roman Jurek
Jana Frýzová
Jan Jurásek
Petra Schönbaumová
Oldřich Blažek
Julie Roubalová
Marek Horsák
Marta Pippalová
Ladislav Kadlček
Petra Malušková
Josef Jurásek
Tereza Hubíková
Jan Bahula
18. 7.
10. 8.
18. 8.
19. 8.
20. 8.
Anna Vítková
Marie Botková
Václav Botek
Antonie Huňková Anna Kolářová
Záhumení 561
Ing. Jaroslav Balaštík
Anna Predková
Za Kostelem 734
Krátká 368
12. 7.
Vlasta Galušková
Chylická 2
91 let :
23. 7.
Anna Verbíková
Kunovská 74
92 let :
30. 8.
Marie Červenáková
Dědina 126
94 let :
26. 7.
Karel Ondrovčík
Dolní 525
Zlatá svatba:
Anna a Pavel Bahulovi
Obecnice 589
Diamantová svatba:
Nová 762
Nádražní 77
Dědina 51
Chylická 17
5. 9.
Zdenka a Antonín Hráčkovi
Za Kostelem 765
Narození :
Kopanice 107
Uherský Ostroh
Dolní 363
Velké Meziříčí-Mostiště
Zahradní 882
Kunovská 383
Veselí nad Moravou
U Ráje 536
Ostrožská Lhota
Nová 715
Mírová 918
Mírová 918
Ostrožská Lhota
Záhumení 933
Kopanice 96
Tupesy
(1933)
(1925)
(1924)
(1941)
(1926)
František Potrusil
89 let :
Sňatky:
29. 6.
6. 7.
17. 8.
17. 8.
24. 8.
31. 8.
7. 9.
14. 9
Osvobození 192
88 let :
24. 8.
Marie Vařechová
Ludmila Motyčková
Ludvík Bednařík
Ludvík Potrusil
Václav Mičola
87 let :
Dolní 768
Za Kostelem 765
Za Kostelem 705
Za Kostelem 731
Nivky 574
Záhumení 624
Záhumení 421
Kopanice 325
Záhumení 789
85 let :
5. 7.
18. 7.
14. 8.
23. 8.
27. 9.
Za Kostelem 753
Krátká 297
Mírová 919
80 let :
8. 8.
14. 8.
18. 8.
7. 9.
11. 9.
12. 9.
14. 9.
14. 9. 27. 9.
86 let :
Dědina 138
Nová 604
Dědina 36
Nivky 816
Chříb 195
Na Hrázi 269
10. 7.
30. 7. 3. 8. 6. 9.
15. 9. Jakub Loupanec
Beáta Bartková
Eva Zalubilová
Vanda Vojtěšková
Dominik Jirásek
Úmrtí :
Chříb 199
Dědina 171
Osvobození 150
t. č. DD Uh. Hradiště
Dědina139
t. č. Kvasice
Za Kostelem 830
Dolní 433
Zahradní 891
Školní 516
Zahradní 883
Osvobození 326
27. 8. Stanislav Čáslava (1943)
30. 8. Marie Červenáková (1909)
10. 9. Milan Macháček (1938)
13. 9. Radek Kalný
(1977)
19. 9. Ludmila Koutná
(1923)
29. 9. Juliana Kroščenová (1940)
Drahy 675
Nivky 660
Za Kostelem 849
Na Rybníčku 293
Obecnice 752
Dědina 161
H. Glacová
30
profil
www.onves.cz
slavnosti vína
uherské hradiště 2013
www.onves.cz
profil
31
STŘÍPKY SVATOVÁCLAVSKÝCH HODŮ 2013
Foto: P. Hriceňák, M. Kusák
PROFIL - vydává Obec Ostrožská Nová Ves, vydání povoleno MK ČR E 13134, evidenční číslo 200601.
l Řídí redakční rada: Pavel Botek, Markéta Frantová, Miroslava Vajdíková, Vladimír Teťhal, Jan Botek, Anna Řezáčová, Petr Hriceňák
l E-mail pro zasílání příspěvků: [email protected] l l 600 výtisků l Grafické zpracování, sazba a tisk Joker s. r. o., Masarykovo nám. 35, Uh. Hradiště, tel.: 572 551 155. l Uzávěrka příštího čísla 12. 12. 2013.
Download

obCE Ostrožská Nová Ves ROČNÍK XXIII. CENA 10 Kč