Andělák říjen 2014
Ţivotní jubileum oslaví
Boborová Anna
87 let
Kühnel Herbert
82 let
Marek Jan
64 let
Bachánek Josef
63 let
Oslavencům
SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME
Vítáme novou občánku Andělské Hory
Kristinu Pravdíkovou
Andělská Hora č.p. 162
1
Andělák říjen 2014
Městský úřad informuje
Kontakty, na kterých nás najdete
Městský úřad - 554 737 030, 554 725 713
e-mail: [email protected]
Miroslav Novotný, starosta, 603 496 194, domů 736 165 863
Jana Kučerová, místostarosta, 603512706
Marcela Kapounová, Jitka Eichlerová – 554 725 712, 554 725 714
Petr Svozil, technicko-hospodářský pracovník - 723 150 590
Tenisové kurty p. Marcela Silnicová - 604155682
Internet: www.andelskahora.info
ID datové schránky Andělské Hory: dd3bytd
Pracovní doba
pondělí a středa od 7.00 hod do 17.00 hod.
úterý a čtvrtek od 7.00 hod do 15.00 hod
pátek od 7.00 hod do 13.00 hod
Pokladna
pondělí a středa od 7.30 hod do 16.45 hod
úterý, čtvrtek, pátek 7.30 hod do 13.00 hod
Polední přestávka: 12.00 hod do 12.30 hod
2
Andělák říjen 2014
Víte, ţe

vývoz komunálního odpadu provedou TS Bruntál ve dnech 7.10. a 21. 10.
2014.

máme v kostele na Annabergu novou kasičku, kterou vyrobila a věnovala
městu Andělská Hora Fa. DETA spol s.r.o. Herbert Kűhnel.
Moc děkuji. Miroslav Novotný-starosta

v sobotu 13.09.2014 se uskutečnila Andělskohorská Traktoriáda. Tato akce
se jiţ po třinácté konala u místního rybníka za účasti devíti vynikajících
druţstev. Rád bych poděkoval sponzorům, mezi kterými nelze opomenout
firmu Feromagnet, kteří věnovali na tuto akci částku 8 000,- Kč. Dále chci
poděkovat panu Emilovi Novotnému a jeho ţeně Marii za obětavou práci při
podávání skvělého guláše. Nemohu zapomenout na pracovníky města, kteří
obětavě dohlíţeli a připravili celou akci. Děkuji také panu Vítězslavovi
Eichlerovi, paní Janě Kučerové a panu Dušanovi Vavříkovi za skvělou pomoc při vyhodnocování a komentování celé akce.
Moc děkuji. Miroslav Novotný-starosta
3
Andělák říjen 2014
1.místo – SIMSNI - Jan Nevřela, Miloš Klapetek - 57 bodů
2. místo – FERMÁCI –Alois Lakomý ml., Martin Lakomý - 48 bodů
3. místo – VINCEK a OLDA- Vendula Štajdrová, Martina Okálová -47 bodů
4
Andělák říjen 2014
4. místo – PYTLÁCI – Miroslav Novotný, Daniel Hrnčiár - 46 bodů
5. místo – NEŘEŠTO – Alois a Petr Lakomý – 45 bodů
6. místo - MAT a PAT – Petr Svozil a Láďa Trávníček – 44,5 bodů
5
Andělák říjen 2014
7. místo – NOVOTNÍ – Irena a Emil Novotní – 42 bodů
8. místo – BANÁNI –Herbert Kűhnel a Michal Novák
9. místo – PODEŠVÁCI Petr Podešva & syn
6
Andělák říjen 2014
Dobrý den,
rádi bychom poděkovali panu starostovi a celému kolektivu, který se podílel na akci "Andělohorský ţabák" a "Traktoriáda". Proţili jsme spoustu zábavy a legrace. Těšíme se na příští
rok.
Pěkné podzimní dny přeji Podešvovi a Patrovští.
Dobrý den, pán Novotný!
V Andĕlakĕ, červenec 2014, vidĕlí jsme fotografie kříţe. Jsme rádí, ţe vy spolupracovali jste
u nátĕri nových siluet. Můţeme dostat od vás fotografie ve formĕ souborí? Býli bychom
velíce rádi, foto nechat vytisknout v "Freudenthaler Ländchen". Staré foto pocháze z drţby
rodiny Rudolfa Hartela.
S pozdravem
Brunhilde a Gerd Roth
7
Andělák říjen 2014
Ve středu 17.9.2014, nás navštívila delegace z Renské Wsie, se
kterou jiţ máme od roku 2001 druţbu.
Před Městským úřadem
V tělocvičně ZŠ
8
Andělák říjen 2014
U památníku v parku
V kostele na Annabergu
Posezení u Andělskohorského rybníku
V kostele na Annaberg
9
Andělák říjen 2014
- O víkendu se konal v Jeseníkách čtrnáctý díl projektu zaměřeného na
podporu cestovního ruchu Trofeo Ski Jeseníky 2014. Šlo o jízdu veteránů,
které provázel kamionista Karel Loprais. Pole účastníků čítalo třicet
historických vozidel vyrobených v létech 1912 aţ 1970 různých značek a
objemových tříd a charakteru určení.
Trasa veteránů vedla v pátek 19. září do Bruntálu. O den později účastníci
navštívili lyţařská centra Avalanche v Dolní Moravici, Annaberg v Andělské
Hoře, Myšák v Karlově, a Kopřivnu v Malé Morávce. V nedělí 21. září
Karlovu Studánku.
10
Andělák říjen 2014
Ve čtvrtek dne 24.09.2014 v 16.00 hodin proběhlo plánované setkání zástupců Města Andělská Hora a zástupců druţební Obce Reňska Wieš.
Schůzka vedení obou obcí byla vyvolána Polskou stranou a to proto, ţe
chtěli osobně poděkovat zastupitelstvu Města Andělská Hora za vynikající a
plodnou spolupráci v předešlých letech.
Bohuţel se nedostavili všichni z pozvaných zastupitelů, přičemţ omluvena
byla pouze paní Jana Kučerová, která byla mimo republiku. Z fotografií je
zřejmé, kteří zastupitelé nedorazili. Polskou stranu velice mrzelo, ţe se zastupitelé nedostavili, protoţe jim nemohli osobně vyslovit svá poděkování.
Miroslav Novotný - starosta
Dušan Vavřík - zastupitel
11
Andělák říjen 2014
12
Andělák říjen 2014
13
Andělák říjen 2014
14
Andělák říjen 2014
Usnesení
z 17. veřejného zasedání zastupitelstva města Andělská Hora, které se uskutečnilo dne
27.8.2014 od 18,00 hodin na městském úřadě Andělská Hora
17/01 - Zastupitelstvo schválilo zápis ZM z 2.6..2014
17/02 - Zastupitelstvo schválilo hlasování o kaţdém bodu samostatně, veřejně,
zvednutím ruky.
17/03 - Zastupitelstvo schválilo program jednání 17. zasedání ZM
17/04 - Zastupitelstvo schválilo smlouvu o výprose se ZŠ a MŠ Andělská Hora na
bezúplatné uţívání nemovitostí p.č.190, 199, 198/1, 192, 319, 194, 196, 77,
78, 76/3, 75/1, 76/1, 300 v k.ú. Andělská Hora ve Slezsku se splatností od 1.
1. 2014.
17/05 - Zastupitelstvo schválilo smlouvu o úvěru s KB Bruntál na “Předfinancování
dotace na Rekonstrukce poutního kostela sv.Anny” ve výši 3 682 534 Kč se
splatností do 31.3.2015
17/06 - Zastupitelstvo schválilo smlouvu o úvěru s KB Bruntál na “Profinancování
Rekonstrukce poutního kostela sv.Anny” ve výši 1 268 428 Kč se splatností
do
30.4.2018.
17/07 - Zastupitelstvo schválilo kupní smlouvu a prodej pozemku p.č. 337/2 o
výměře 4 m2 v k.ú. Andělská Hora ve Slezsku manţelům Aleně a Janu
Kovaříkovým za cenu 150 Kč/m + náklady spojené s prodejem.
17/08 - Zastupitelstvo schválilo kupní smlouvu a prodej pozemku p.č. 338/2 o
výměře 400 m2 v k.ú. Andělská Hora ve Slezsku, jehoţ součástí je podzemní
úkryt ÚŢ - 6 panu Miroslavu Šimončíkovi za cenu 37 000 Kč + náklady
spojené s prodejem.
17/09 - Zastupitelstvo schválilo pro realizaci akce “Energetické úspory objektu ZŠ a
MŠ ve městě Andělská Hora” firmu Hrušeckou stavební s.r.o, 691 56 Hrušky
v ceně 18 958 998 Kč bez DPH.
17/10 - Zastupitelstvo pověřuje starostu města p. Miroslava Novotného podpisem
smlouvy akce “Energetické úspory objektu ZŠ a MŠ ve městě Andělská
Hora” s firmou Hrušecká stavební s.r.o, 691 56 Hrušky v hodnotě díla 18
958 998 Kč bez DPH.
17/11 - Zastupitelstvo schválilo doplnění “Sazebníku úhrad nákladů za poskytování
sluţeb “ města Andělská Hora, a to:: - pronájem tenisových kurtů : 100 Kč/
hod. s účinností od 1.9.2014.
17/12 - Zastupitelstvo schválilo vyřazení odepsaných pohledávek za TKO za rok
2011,2012 a 2013 v celkové výši 6 242 Kč.
Miroslav Novotný v.r.
starosta
Jana Kučerová v.r.
místostarosta
15
Andělák říjen 2014
Naše školy informují rodiče – a nejen je
Mateřská škola ve Světlé Hoře
V letošním školním roce jsme do školky přijali 8 kamarádů, a to převáţně do třídy Kuřátek.
Ve třídě Sluníček máme zařazeny děti se specifickými potřebami, proto je zde sníţený počet
dětí a asistent pedagoga. Stávající děti přijaly mezi sebe nové kamarády s láskou, vstřícností
a velmi jim pomáhají. Také veselé písničky, malování a hry pomohly novým dětem se
zapojením do dění v mateřské škole.
Od 16. září zahájily svou činnost všechny zájmové krouţky.
V pondělí 22. 9. 2014 jsme se s našimi předškoláky rozjeli do školy na jeden z mnoha
projektových dní, které fungují jiţ několik let. Děti se jely podívat za svými kamarády do
školy, něco pěkného si vyrobily a něco nového se naučily. Nejdůleţitější bylo, ţe se
seznámily s prostředím, které je čeká při nástupu do první třídy.
V pondělí 29. 9. 2014 nás navštívilo maňáskové divadlo s pohádkami: Budka v poli, O
Budulínkovi, Máša a medvěd. Dětem se představení líbilo, pohádky byly milé a pěkné.
Co nás čeká?





V pondělí 6. 10. 2014 přijede do MŠ firma Photodients a děti se budou fotografovat
na vánoční kolekci.
V úterý 14. 10. 2014 očekáváme opět divadelní představení plné pohádek a kouzel.
Ve čtvrtek 16. 10. 2014 nás navštíví Policie ČR s besedou o práci policie,
bezpečnosti v provozu apod.
Na čtvrtek 23. 10. 2014 chystáme jiţ tradiční akci -PODZIMNÍČEK. Máme
nachystané zajímavé vyrábění, které si všechny děti odnesou jako dáreček domů.
Jste srdečně zváni a věříme, ţe se vám budou naše nápady líbit.
V sobotu 25. 9. 2014 naše děti přivítají nové občánky Světlé Hory pásmem básniček
a písniček.
Důleţité upozornění!!!!
V době podzimních prázdnin 27. 10. a 29. 10. 2014 (pondělí a středa) bude mít MŠ provoz
na jedno oddělení. Nahlaste prosím pí. učitelce, zda bude vaše dítě přítomno v MŠ.
Michaela Horáková
zástupce ředitele pro MŠ
16
Andělák říjen 2014
Základní škola v Andělské Hoře
Školní rok 2014/2015 jsme zahájili v pondělí 1. 9. 2014 slavnostním uvítáním a tradičním
focením tříd před budovou školy a ve školní jídelně. Fotografie ze slavnostního zahájení
najdete také na školním webu: www.zsandel.net.
Rovněţ jsme jiţ zahájili činnost v zájmových útvarech, přičemţ jejich definitivní seznam
naleznete jiţ brzy na našich stránkách a v dalším vydání obecních zpravodajů. Za všechny jiţ
realizované i připravované krouţky rád zmiňuji: florbal, příprava na přijímací zkoušky (IX.
A), tenis, náboţenství či bubenický krouţek.
Pro rodiče bych chtěl zdůraznit, jak je nesmírně výhodné, aby jejich děti navštěvovaly školní
druţinu. Za velmi důleţitou, především z hlediska bezpečnosti dětí, povaţujeme návštěvu
ranní druţiny, zvláště pro děti, které ráno přijedou/přijdou do školy dříve. Tyto děti pak
mohou jít i do tzv. ranní druţiny (od 6:45 hod.). Tam je o ně postaráno a mohou čas do
začátku vyučování strávit pod podhledem vychovatelek. Docházka do ranní druţiny je
bezplatná. Děti 1. – 4. ročníku mohou být vpuštěny do budovy aţ v 7:10 minut – pokud
nechodí do druţiny, musejí do této doby čekat venku, a to za kaţdého počasí.
Opětovně jsme zahájili prodej tzv. „školního mlíčka“. Děti si mohou ve škole zakoupit
některé mléčné výrobky za dotovanou cenu, kromě toho je pro ně připraven i další sortiment
(müsli tyčinky, pitíčka, croissanty,…).
17
Andělák říjen 2014
Termíny větších celoškolních akcí, zapište si do svých kalendářů




27. – 29. října
6. listopadu
6. listopadu
27. listopadu






22. prosince – 2. ledna
8. ledna
16. a 17. ledna
22. ledna
30. ledna
19. a 20. února









2. – 8. února
2. – 3. dubna
16. dubna
16. dubna
16. dubna
28. května
11. června
24. června
30. června
Podzimní prázdniny
II. pedagogická rada
Třídní schůzky
Den otevřených dveří, volby do
školské rady
Vánoční prázdniny
Třídní schůzky
Zápis dětí do 1. třídy
III. pedagogická rada
Pololetní prázdniny
Karneval, ples – konání akcí bude
záleţet na termínu rekonstrukce školy
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
IV. pedagogická rada
Třídní schůzky
Výstava výtvarných prací
Akademie
Třídní schůzky
V. pedagogická rada
Konec školního roku + vydávání
vysvědčení
Co nás čeká v říjnu?
• 20. října
• 27. - 29. října
Platby stravného na listopad
Podzimní prázdniny
INFORMACE ZE ŠKOLNÍCH JÍDELEN
Zájemci o placení stravného bezhotovostním způsobem se mohou zkontaktovat s vedoucí
jídelen (tel.: 554 737 031).
Stravné na měsíc listopad můţete zaplatit v předposledním úplném říjnovém týdnu v pondělí
20. října (vzhledem k podzimním prázdninám) od 7:00 do 13:00 v kanceláři jídelny v
Andělské Hoře.
18
Andělák říjen 2014
Školní jídelna také pruţně reaguje na aktuální změny ve stravování. Proto se objeví na
jídelníčku našich ţáků více zdravé stravy, moţnost výběru přílohy, volba salátu či druhu
nápoje.
V měsíci říjnu připravujeme pro děti opět novinku. Chystáme dny cizích zemí, kdy se celý
oběd bude skládat z receptů jednoho státu. Začneme Itálií. Jako polévka se bude podávat
Minestrone, jako hlavní chod Boloňské špagety a jako moučník Tiramissu. Samozřejmě se
budou i během dalších měsíců podávat i jiné domácí moučníky.
Bohdana Vikartovská, vedoucí ŠJ
ZDRAVÉ SNÍDANĚ PRO ŢÁKY
Váţení rodiče,
dovolujeme si vás oslovit s nabídkou snídaní pro vaše děti. Touto aktivitou jsme se nechali
inspirovat jednou ZŠ v Kladně, kde se snídaněmi mají velmi dobré zkušenosti.
Snídaně budou řešeny formou „švédského stolu“ v prostorách cvičného bytu (bývalá školní
jídelna), přičemţ tento bude pro ţáky otevřen od 6:45 hod. do 7:25 hod. Děti si mohou za
symbolických 20,- Kč vzít ráno čerstvé pečivo (chléb, rohlíky, koblihy, domácí pečivo –
buchta, bábovka apod.), sýry, marmeládu, müsli, cereálie s mlékem atd. K dispozici bude
taky mísa s ovocem či zeleninou. K pití bude kakao či čaj. Za symbolických 25,- Kč mohou
v tuto dobu posnídat i rodiče a učitelé.
K této skutečnosti nás vedlo zjištění, ţe jen mizivé procento našich ţáků (zejména pak na
druhém stupni) ráno snídá. Věříme, ţe se vám tento projekt bude líbit a ţe mu budete
nakloněni nejenom účastí vašeho dítěte, ale také libovolnou pomocí.
Tento projekt hodláme realizovat za předpokladu, ţe se ke snídaním přihlásí více neţ dvacet
dětí.
Děti obdrţely lístečky, které mají odevzdat zpět svým třídním učitelům. Přihlásit své dítě
můţete také na telefonním čísle 603 717 216 či e-mailu: [email protected]
Mgr. Jan Vavřík, ředitel školy
INFORMACE K
REKONSTRUKCI ŠKOLY
Dne 26. 9. 2014 proběhla koordinační schůzka zástupců města, školy a stavební
firmy, která bude realizovat celou stavbu. Vzhledem k tomu, ţe uzávěrka zpravodajů
byla ještě před termínem stanovené schůzky, budeme veškeré informace přinášet
prostřednictvím webových stránek www.zsandel.net, lístečků pro děti a případných
mimořádných třídních schůzek.
Mgr. Jan Vavřík, ředitel školy
19
Andělák říjen 2014
Zprávy ze školní meteorologické stanice
Období: 23. 8. – 22. 9. 2014
Název stanice: Andělská Hora
Zeměpisná šířka: 50° 06' s. š.
Nadmořská výška: 675 m n. m.
Zeměpisná délka: 17° 24' v. d.
Naměřené hodnoty meteorologických veličin v období
23. 8. – 22. 9. 2014
datum
hodnota
Nejniţší naměřená teplota (°C)
24. 8.
4,6
Nejvyšší naměřená teplota (°C)
6. 9.
24
Nejvyšší úhrn sráţek
(mm)
17. 9.
21
Nejvyšší rychlost větru
(km/h)
27. 8.
11,3
Minulý měsíc jsme proţívali netradiční babí léto připomínající spíše podzim. Teploty se
vesměs pohybovaly okolo 15 °C. Bez deštníků jsme se převáţně neobešli. Déšť se
vyskytoval kaţdý druhý či třetí den v měsíci. Vítr za celé sledované období byl vesměs
mírný.
Průběh teplot (°C)
Úhrny sráţek (mm)
20
Andělák říjen 2014
Rychlosti větru (km/h)
Mgr. Eva Kyšová
Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál
Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558
Vyhlášení voleb do školské rady
Váţení rodiče,
protoţe končí tříleté funkční období stávající školské rady, v souladu s platnou legislativou
(„Školský zákon“, č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Volební řád pro volby do
školské rady, vydaný Městem Andělská Hora) vyhlašuji volby do školské rady z řad
zákonných zástupců ţáků Základní školy a Mateřské školy Andělská Hora, okres
Bruntál na den
27. listopadu 2014
v době od 15.30 hodin do 16.30 hodin ve školní jídelně základní školy.
V Andělské Hoře dne 23. 9. 2014
Mgr. Jan Vavřík v. r.
ředitel školy
21
Andělák říjen 2014
Rozmístění tříd ve školním roce 2014/2015
Základní škola
Budova 1. stupně
Třída
I. A
II. A
III. A
IV. A
Třídní učitelka
Hana Crhová
Hana Pavliňáková
Ivana Sekaninová
Věra Saganová
Učebna
NŠ – 110
NŠ - 112
NŠ - 103
NŠ – 102
Šatna
101
101
104
104
Ţáků (cca)
11
16
21
15
Hlavní budova
V. A
Kateřina Bujnochová
č. 66
skříňky
12
1. stupeň
Třída
Třídní učitel/ka
VI. A
Soňa Olivová
VII. A
Jiří Bujnoch
VIII. A Radek Peňáz
IX. A
Lenka Bartoňková
Učebna
č. 60
č. 84
č. 61
č. 63
Šatna
skříňky
skříňky
skříňky
skříňky
Ţáků (cca)
11
16
12
15
Další pedagogové
Jan Vavřík – ředitel školy
Ivana Ostrčilíková – zástupkyně ředitele školy
Eva Kyšová
Alena Barčíková – asistentka pedagoga ZŠ + MŠ
Školní druţina
Marta Ogurčáková – vychovatelka ŠD
Kateřina Bujnochová
Alena Barčíková
Mateřská škola
Michaela Horáková – ZŘŠ pro MŠ Světlá Hora
Hana Caletková
Vladislava Keilingová
Monika Novotná
Jana Švehlová – asistentka pedagoga MŠ
22
Andělák říjen 2014
Školní jídelny
Bohdana Vikartovská – vedoucí školních jídelen.
Oslavte Svátek seniorů
Na první den v měsíci říjnu připadá kaţdoročně
Mezinárodní den seniorů.
Zastavte se na chvilku, vzpomeňte na svoje blízké a v tento den udělejte
radost rodičům, babičkám a dědečkům. Zajděte spolu třeba na kávu nebo do
divadla, udělejte si spolu výjimečný den, na který budete všichni rádi
vzpomínat.
Buďte součástí budování tradice oslav svátku seniorů a podpořte dobrou
myšlenku, vţdyť senioři si zaslouţí naše poděkování za své celoţivotní
zásluhy pro rodinu a blízké.
Táborníci si pochvalovali čisté ovzduší v Jeseníkách
FENOMÉN CHATAŘ
Pedagog z Prostějova vede své studenty k chalupaření
Turistickou základnu na Annabergu obsadila zhruba třicítka malých chatařů z Prostějova.
Den co den si uţívají společných her, legrácek a výletů po Jeseníkách.
KAREL JANEČEK
Andělská Hora – Jaroslav
Němec z Prostějova snese přirovnání s názvem filmu Kantor Ideál. Je pedagogem tamního
Cyrilometodějského gymnázia a mateřské školy, který se výchově a obstarávání zábavy dětem věnuje nejen během školního roku, ale také o prázdninách. Výlety na Praděd, do Karlovy
Studánky nebo na Rejvíz jsou kaţdodenní součástí malých chalupářů. Oblíbenou destinací je
i Ţárový vrch.
Není nad pobyt na čerstvém vzduchu
23
Andělák říjen 2014
Letošní letní tráví pedagog společně s dětmi v Jeseníkách. „U vás v Jeseníkách trávíme nejen letní, ale i zimní prázdniny, pořádáme tady různé kurzy. Pro nás Prostějováky je
tu v horách výborné a čisté ovzduší, pro zdraví začínáme od rána sportovat,“ řekl učitel Jaroslav Němec. Jen co se studenti ráno probudí, protáhnou svá těla při rozcvičce. Následně ustelou postele, to uţ se těší ke stolu na snídani, kterou si sami hromadně připravují.
Po umytí nádobí mládeţ prohlíţela bicykly, zda by se na jejich vybavení a konstrukcích dalo ještě něco vylepšit, případně opravit před další jízdou po Jeseníkách. „Poté si
prostě jenom tak vyjedeme či vyjdeme po svých do krásné přírodní scenérie. Váţíme si pohledů z Annabergu po okolí, téměř dohlédneme k nám domů. I Valašsko a Beskydy je vidět,“
konstatoval Němec. Poté přichází na řadu oběd, nastává čas her, soutěţí i opékání a zpěvu u
táboráku.
Schody našla po letech
Záţitků za ta léta, kdy jezdí chalupařit do Jeseníků, má Jaroslav Němec nespočetně.
Třeba s turisty, kteří se ubytovali v Karlově Studánce a dopřáli si výšlap na Annaberg. „Jedna
paní přišla za mnou, a říkala: pojďte, já vám něco ukáţu. Měla fotku, na níţ je zvěčněná u
vedlejší chatky na schodech. A ty schody se zachovaly do dnešních dnů. Paní byla velmi
ráda, ţe se na ně můţe opět po desítkách let posadit a opět vyfotit,“ vzpomínal prostějovský
učitel.
Letní táborničtí představuje pro pedagoga více neţ pasivní leţení na louce či u vody práci s
dětmi. Mladým lidem se snaţí především vštípit lásku k přírodě, k sobě navzájem. „Právě to,
ţe tu nemáme ţádný luxus, nutí studenty odpoutat se od počítačů. Pobyt umoţňuje zaţít společně něco tvořivého, sportovního. Kaţdý pobyt se nese v duchu nějaké myšlenky: letos o
pověsti o skřítkovi Gilovi z Rejvízu,“ prozradil učitel.
24
Andělák říjen 2014
U jednoho stolu se táborníci na Annabergu nad Andělskou Horou v Jesenikách domlouvali na společném plánu aktivního dne. Měli štěstí, ţe svůj pobyt v horách stihli,
ještě kdyţ bylo pěkné počasí.
PODĚKOVÁNÍ
Váţení občané, děkuji za podporu sbírky pouţitého ošacení, která nalezla
své uplatnění v neziskové organizaci Diakonie Broumov. Sbírka probíhala v
období od 11. 08. 2014 aţ do 23. 09 2014 na zdejším městském úřadě.
Jmenovitě bych chtěla poděkovat občanům, kteří sbírku podpořili - jsou to
manţelé Vavříkovi, Průdkovi, Kubičíkovi a Eichlerovi. Poděkování také patří
paní Heleně Lukaštíkové, Kateřině Bujnochové, Marii Černotové, Elišce
Čepičkové, Miroslavě Markovské, Drahomíře Keilingové, Lucii Novotné, Simoně Svobodové, Ivaně Mitášové, Marice Hradečné a Libuši Honové. Sbírku
také podpořil pan Erik Kovář a Vladimír Trávníček.
Za MěÚ - Andělská Hora, Jitka Eichlerová- organizátor sbírky
Pozvání ke slavnostnímu otevření kostela u Svaté Anny
Chtěl bych touto cestou poděkovat stavební firmě Ing. Jurčika: Stavebnictví s. r. o. a památkářům Ateliéru MgA. et BcA. Tomáše Skalíka za obětavou a usilovnou práci při realizaci rekonstrukce poutního kostela u sv. Anny na Anenském vrchu. Jak jistě víme, tento
kostel utrpěl mnoho šrámů a jizev po mnoha letech neúcty. Přijměte, prosím, velké pozvání na slavnostní otevření tohoto kostela ve
vlastnictví města Andělská Hora, které se uskuteční dne
25.10.2014 ve 14.00 hod.
Těším se na setkání s vámi v dnes jiţ opraveném kostele.
S pozdravem Miroslav Novotný - starosta
25
Andělák říjen 2014
26
Andělák říjen 2014
Kulturní, sportovní a vzdělávací kalendář na říjen 2014 – Vrbno p.P.
5. 10. Pohádka pro děti a jejich rodiče v podání divadla Věţ Brno „Radovanovy radovánky“,15:00, Střecha
6. 10. Počítačový kurz pro začátečníky, 16:00–17:30, Střecha
6. 10. Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé, 17:30–19:00, Střecha
6. 10. Kurz anglického jazyka „Callanova metoda, 17:00–18:30, Střecha
7. 10. Zkouška pěveckého sboru, 17:30, Střecha
7. 10. Virtuální U3V – Baroko v Čechách, 14:00–15:30, Střecha
7. 10. Kurz anglického jazyka pro začátečníky, 16:00–17:30, Střecha
7. 10. Kurz německého jazyka pro pokročilé, 17:00–18:30, Střecha
7. 10. Galerie na radnici, Lubomír Tomeček „Vernisáţ – Milan Borovička“,
výstava potrvá do 10. ledna 2015
7. 10. PC kurz (Google Family) měřený na sluţby Googlu, 16:00-17:30,
Střecha
8. 10. Počítačový kurz pro pokročilé, 16:00–17:30, Střecha
8. 10. Kurz francouzského jazyka pro začátečníky, 17:00–18:30, Střecha
9. 10. Přednáška pro širokou veřejnost „Poskytování první pomoci“, 17:00,
Střecha
9. 10. PC kurz Úprava digitální fotografie v programu Picasa, 16:00–17:30,
Střecha
13. 10. Univerzita volného času, přednáška na téma „Ashtangajóga“, přednáší Daniela Šimáčková,16:00–18:00, Střecha
13. 10. Počítačový kurz pro začátečníky, 16:00–17:30, Střecha
13. 10. Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé, 17:30–19:00, Střecha
13. 10. Kurz anglického jazyka „Callanova metoda, 17:00–18:30, Střecha
14. 10. koncert folkové legendy Ţalman a spol, 19:00, Střecha
14. 10. Kurz anglického jazyka pro začátečníky, 16:00–17:30, Střecha
14. 10. Zkouška pěveckého sboru, 17:30, Střecha
14. 10. PC kurz (Google Family) měřený na sluţby Googlu, 16:00-17:30,
Střecha
15. 10. Počítačový kurz pro pokročilé, 16:00–17:30, Střecha
16. 10. PC kurz Úprava digitální fotografie v programu Picasa, 16:00–
17:30, Střecha
18. 10. XX. mezinárodní festival pěveckých sborů, 16:00 hod, klub Mír
20. 10. Počítačový kurz pro začátečníky, 16:00–17:30, Střecha
20. 10. Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé, 17:30–19:00, Střecha
27
Andělák říjen 2014
20. 10. Kurz anglického jazyka „Callanova metoda, 17:00–18:30, Střecha
20. 10. Galerie na schodech - gymnázium, Vladimír Paluv „Barma – fotografie z cest“, výstava potrvá do 21. listopadu 2014.
21. 10. Zkouška pěveckého sboru, 17:30, Střecha
21. 10. Virtuální U3V – Baroko v Čechách, 14:00–15:30, Střecha
21. 10. Kurz anglického jazyka pro začátečníky, 16:00–17:30, Střecha
21. 10. PC kurz (Google Family) měřený na sluţby Googlu, 16:00-17:30,
Střecha
22. 10. Počítačový kurz pro pokročilé, 16:00–17:30, Střecha
23. 10. Přednáška Klubu zdraví na téma “Zelenina prospěšná diabetikům
aneb Co můţe chudák diabetik jíst?“, přednáší Vlasta Paţitková, 18:00,
Střecha
23. 10. PC kurz Úprava digitální fotografie v programu Picasa, 16:00–17:30,
Střecha
24. 10. Schůze KSČM, 16:30–17:30, Střecha
29. 10. Vernisáţ výstavy „Lovecké chaty v Jeseníkách“, provází Zdeňka
Jordanová ze Šumperka a Ota Bouzek z Karlovy Studánky, 16:30, Střecha
30. 10. Univerzita volného času, přednáška na téma „Naše vesnice ve fotografii“, přednáší Prof. Mgr. Jindřich Štreit, 16:00–18:00, Střecha
31. 10. Divadelní představení „Kdo se bojí postele“, hraje amatérský divadelní soubor Kantoři z Mikulovic, 19:00, Střecha
12. 11. Intenzivní kurz sebeobrany pro ţeny a dívky od 15 let, pořádá Spolek
pro obnovu evropských bojových umění ARMA FERRE Zlaté Hory, Střecha, 17:00 – 19:00 hod
do 14. 11. Výstava výtvarnice Evy Vontorové, Art galerie Penzionu U řeky
Karlovice
Naďa Trzaskaliková
Střecha Vrbno pod Pradědem
Kulturní měsíčník Města Bruntálu najdete na této adrese:
Uhttp://www.mubruntal.cz/kulturnimesicnikmestabruntalu/ds44771 LTUR
KULT
28
Andělák říjen 2014
Kulturní akce Krnov:
neděle 12. října v 15:30 hodin
Kristina Herzinová:
O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH
pohádka
na motivy klasické předlohy Boţeny Němcové.Známý příběh je svým ztvárněním
určen těm nejmenším, je obohacen o další motivy, prvky černého divadla, světelné a
zvukové efekty.
Hraje: MLADÁ SCÉNA ÚSTÍ NAD LABEM
Vstupné: 60 a 50 Kč
středa 15. října v 19:00 hodin
William Shakespeare:
KRÁL LEAR
tragédie
Příběh krále, který propadne šílenství poté, co pošetile rozdělí dědictví mezi tři dcery
na základě jejich lichotek, coţ má pro všechny tragické následky.Divácky mimořádně
úspěšné představení v Opavě.
Hraje: SLEZSKÉ DIVADLO OPAVA
v hlavní roli Kostas Zerdaloglu
Délka představení: 3 hodiny a 10 minut
V předplatném do divadla na rok 2014!
Vstupné: 180 a 160 Kč (děti a studenti sleva 50 %)
neděle 19. října v 19:00 hodin
Petr Kolečko:
ŢENA ZA PULTEM 2: PULT OSOBNOSTI
komedie
Současný přední divadelní autor Petr Kolečko, jehoţ hry se pro řadu diváků stávají
přímo kultem, napsal tuto „vizionářskou komedii“ na tělo hereckým legendám J.
Lábusovi a O. Kaiserovi, proslaveným také řadou nezapomenutelných televizních
scének.Hrají:
OLDŘICH KAISER A JIŘÍ LÁBUS
Mimo předplatné!Vstupné: 250 a 230 Kč
29
Andělák říjen 2014
sobota 11. října v 16:00 hodin
SLAVNOSTNÍ KONCERT
K 15. VÝROČÍ ŢPS KRNOV
Vystoupí Ţenský pěvecký sbor Krnov pod vedením Jany Hlaviznové, hosté: Muţský
pěvecký sbor Vítkovice,Pěvecké sdruţení Kopřivnice, Ţenský pěvecký sbor Píseň
Odry, vokální seskupení Ostravská klika
středa 22. října v 19:00 hodin
KAPRALOVA QUARTET
Veronika Panochová - 1. Housle,Simona Hurníková - 2. Housle, Eva Krestová –
viola, Simona Hečová - violoncello
Smyčcový soubor netradiční svým čistě ženským obsazením. Soubor se řadí mezi přední česká
kvarteta, koncertuje na předních evropských a světových podiích.
Program:
J. Suk, F. Mendelssohn-Bartholdy, A. Dvořák
V předplatném KPH na koncertní sezónu 2014-15.
Vstupné: 140 Kč
sobota 25. října v 17:00 hodin
MUZICÍROVÁNÍ NÁS SPOJUJE
koncert souborů ZUŠ Rýmařov a ZUŠ Krnov
za ZUŠ Rýmařov: dětský orchestr ZUŠKABAND
a pěvecký sbor dospělých Vox monatana
za ZUŠ Krnov: dixieland Jazzsle a dětský pěvecký sbor Voice
Vstupné dobrovolné
uvádíme v říjnu
Equalizer, Zůstaň se mnou, Fakjů pane učiteli, Zmizelá, 7 trpaslíků 2D/3D, Stráţci
Galaxie 2D,Výchozí bod, Annabelle, Andělé všedního dne,Dům kouzel 2D/3D, Co
s láskou, Tři bratři, Sex Tape,Drákula: Neznámá legenda, Intimity, Soudce, Škatuláci
2D/3D, Co jsme komu udělali?, John Wick, Dead Snow: Rudý vs. Mrtvý, Labyrint:
Útěk,Winx club 2D/3D
30
Andělák říjen 2014
Podzim
Jak brzy se stmívá, to podzimek mívá
a nos ten bude zas červený.
Trávu jsme hrabali, ptáčkům uţ sypali,
ten vítr je hodně studený.
V říjnu je říje, to prší či lije
a srnec hledá si svou milou.
Nemá jen jednu a potomci v březnu
se rvou o ţivot vší silou.
Sluníčko snad hřeje, na nás se usměje,
ale je zubaté k podzimu.
Límce aţ na uší, kdo neví ten tuší,
jsou třeba přípravy na zimu.
Vše jsme uţ přikryli i zemičku poryli,
k nohám nám padá listí zbarvené.
Jeţek se směje, ţe spánku si dopřeje
a červánky jsou tak nádherné.
Tak uţ to bývá, to zdejší kraj mívá,
ţe rád se ukládá do peřin Praděda.
Kaţdého čtvrt roku, krásou ladí oku
a v peřinách nevzbudíš ani medvěda.
Straky uţ nekřičí, všechno se utiší
vánoce jsou uţ za vraty.
Naloupat ořechů v poklidu bez spěchů
a popíjet horký čaj z voňavé máty.
Marta Lazarová
31
Andělák říjen 2014
32
Andělák říjen 2014
Jó, dříve se dbalo na pořádek!
Zaslal pan Blokša Zdeněk
33
Andělák říjen 2014
HLÍVA ÚSTŘIČNÁ
Pokrmy dle následujících receptů můţete připravovat jak z čerstvé hlívy, tak i ze zde
zakoupené hlívy sušené. Tato po namočení zvětší svůj objem aţ 12 ti násobně a lze
ji zpracovávat stejně jako čerstvou hlívu.
Hlívu drcenou můţete mimo přímé konzumace pro její zdravotní účinky pouţívat
jako houbové koření při vaření, pečení i přípravě salátů. Pokrmy získají vynikající
houbovou chuť.
PŘEDKRMY
Hlívový salát
250 g hlívy, 100 g cibule, cukr, mletý pepř, voda dle potřeby, sůl, citronová šťáva,
majonéza nebo bílý jogurt
Kloboučky hlívy podusíme na trošce oleje s mírným podlitím vodou. Po vychladnutí
pokrájíme houby na drobné kousky, smícháme s jemně nakrájenou cibulkou a
zalijeme nálevem z vody, cukru, soli, citronové šťávy a jogurtu, nebo majonézy.
Opepříme a dobře promícháme. Salát necháme nejméně hodinu uleţet
v chladničce. Poté můţeme podávat. K dozdobení pouţijeme například list zeleného
salátu.
Obloţené chlebíčky s hlívami a sardelkami
veka, sardelová pasta, máslo, 150 g jemně nakrájené drůbeží šunky, 1 vařené vejce,
plátky sýra, 1 sklenička naložené hlívy, sladkokyselá okurka, kapie, olivy
Veku nakrájíme noţem na plátky, namaţeme máslem a sardelovou pastou.
Obloţíme šunkou, plátkem sýra, kolečkem vařeného vejce, olivou, vějířkem okurky a
prouţky kapií. Doplníme nakládanou hlívou, kterou necháme okapat na sítku.
Ozdobíme sekanou zelenou natí a strouhaným tvrdým sýrem.
Hlívové placičky
400 g očištěné hlívy, 700 g brambor, 50 g másla, 2 vejce, 200 g polohrubé mouky,
pepř, drcený kmín, sůl.
brambory uvaříme ve slupce, pak oloupeme, nastrouháme na struhadle a dáme do
mísy. Přidáme utřené máslo, sůl, pepř, vejce a promícháme. Nakonec vmícháme
mouku a těstíčko dobře propracujeme. Hotové bramborové těsto vyválíme na vále
na 1 cm tlustou placku. z těsta nakrájíme rádýlkem čtverce asi 6 x 6 cm. Hlívu
podusíme asi 15 minut s kmínem a solí na tuku. Hmotou naplníme čtverce
z bramborového těsta, které přehneme, dobře uzavřeme a obalíme v trojobalu jako
řízek a osmaţíme. obloţíme zeleninou a posypeme zelenou natí.
(pokračování)
34
Andělák říjen 2014
35
Andělák říjen 2014
36
Andělák říjen 2014
37
Download

Oslavencům - Andělská Hora