Ú ST EC KÝ
ZPRAVODAJ
Prosinec (obecní čtvrtletník registrace: MK ČR E 19788)
2010
4/2013
Krásné a pohodové vánoce, hodně štěstí, zdraví a spokojenost
v osobním i pracovním životě přeje zastupitelstvo obce.
Budování splaškové kanalizace
Dne 18.11.2013 byla zahájeno budování splaškové kanalizace v naší obci zemními a
dalšími pracemi blízko soutoku Senice a Bečvy, kde má vyrůst přečerpávací stanice č.1,
která bude splaškové vody odvádět potrubím na Vsetín. Tento í týden budou práce
ukončeny a pokračovat se bude až po Novém roce. Žádáme obyvatele, aby nevstupovali
na staveniště, kde jim hrozí nebezpečí úrazu.
V zimním období budou prováděny práce, které nezasáhnou místní komunikace. Budou
prováděny protlaky pod vodními toky, hlavní silnicí a železničními tratěmi, budováno
vysokotlaké potrubí na katastru Vsetína a případně i potrubí pro napojení s obcí Leskovec.
O případném zahájení dalších prací budou občané včas informováni.
Obecní úřad
Domovní kanalizační přípojky (instrukce pro majitele nemovitostí)
Přesto, že se nyní teprve začíná budovat veřejná část splaškové kanalizace, která je u
jednotlivých nemovitostí ukončována připojovací šachtou (na pozemku majitele
nemovitosti), je zapotřebí, aby se majitelé těchto nemovitostí zavčas seznámili s postupem
prací na budování domovních kanalizačních přípojek, které bude probíhat po
dobudování veřejné části kanalizace.
Tyto domovní kanalizační přípojky budou začínat u potrubí, které vychází z nemovitosti a
končit v připojovací (revizní) šachtě na hranici pozemku. Projekty těchto kanalizačních
přípojek již většina občanů dostala, zbylé projekty by měli další občané obdržet poštou
během krátké doby. Náklady na budování těchto přípojek ponesou výhradně majitelé
nemovitostí; vlastní provedení vidíme reálně nejdříve v létě 2014, mělo by být ukončeno
do poloviny roku 2015. Při budování těchto domovních kanalizačních přípojek je zapotřebí
dodržovat následující předpisy a nařízení:
1) Do přípojky se nesmí vypouštět odpadní vody ze žumpy či septiku (zákon č.274/2001
Sb., §18,odst.4 ve znění novely zákona č76/2006 Sb.). Žumpa či septik musí potrubím
obejít, případně projít a žumpa (septik) se následovně vyčerpá a zasype nezávadným
materiálem (pískem, štěrkem atd.).
2) Vlastní napojení domovní kanalizační přípojky může být provedeno až po dokončení
veřejné části a osazení připojovací šachty, aby měly splašky kam odtékat.
3)Do splaškové kanalizace nesmí být zaústěny dešťové vody, vody ze dvorů, vjezdů,
drenáží a dalších ploch – kapacita potrubí není na toto množství dimenzována.
4) Do domovní přípojky smí být sváděny pouze splaškové vody z domácností a objektů
občanské vybavenosti (např. kuchyně, WC,koupelny, prádelny atd.).
-1-
5) Veřejná část odboček k domovním přípojkám bude vybudována jednotně s potrubím
DN 150/200 mm až po připojovací (revizní) šachtičku. Další pokračování potrubí do domu
může být z kameniny, PVC, PP a to stejného nebo menšího průměru. Doporučuje se
stejný průměr, především z důvodu snadnějšího čištění. Při přechodu z kameniny na PVC
je nutné použít originální přechodový kus. Spád domovní přípojky by měl být minimálně
2%, menší sklon může způsobit ucpání přípojky usazeninami.
6) K tomu, aby se majitelé nemovitosti mohli připojit na veřejnou kanalizační siť, musí mít
vyřízenu „Žádost o zřízení kanalizační přípojky“, kterou najdete na www.vakvsetin.cz,
případně na obecním úřadě Ústí.
Obecní úřad
Poděkování manželům Vitu a Františce Hrbáčkovým
Všichni občané i návštěvníci, kteří zavítají na místní hřbitov, bez výjimky konstatují, že
jeho údržba a úprava zeleně, ale i dalších částí je jedna z nejpěknějších v okolí. Jak by
také ne, když se o hřbitov a přilehlá prostranství již přes 20 roků starají manželé Vít a
Františka Hrbáčkovi , z č. 145. Po celé toto období jsme je vidívali, že po celý rok, bez
ohledu na počasí, pracovali na sečení trávníků, hrabání a odvozu listí, úpravě keřů,
cestiček i hrobů, o které se jejich majitelé příliš nestarají. V zimě pak prohrnovali chodníky,
odstraňovali ulomené a ořezané větve ze stromů a keřů. Zabezpečovali, aby fungoval
hřbitovní vodovod, aby mohli občané při údržbě hrobů použít elektrický proud, zajišťoali
hřbitov při kulturních akcích v obci a udržovali i parkoviště pro automobily. Pan Hrbáček
pak prováděl a zajišťoval i kopání hrobů. Návštěva hřbitova proto byla a je pro všechny
příjemným zážitkem, co se dojmu z prostředí týká. Ale roky ubíhají, sil ubývá. Manželé
Hrbáčkovi se na podzim letošního roku rozhodli, že svou činnost na hřbitově předají do
rukou svých nástupců .
Obecní zastupitelstvo tuto záležitost projednalo na svém listopadovém zasedání s tím, že
o hřbitov a přilehlé prostory se v budoucnu budou starat obecní zaměstnanci. Kopání
-2-
hrobů bude zajišťovat pan Hamala z Velkých Karlovic, telefon 571 410 253, nebo mobil
737 504 087.
Zastupitelstvo obce děkuje manželům Vítovi a Františce Hrbáčkovým za vykonanou práci,
kterou na hřbitově a v jeho okolí, pro obec, v uplynulých letech vykonali a přeje jim hodně
zdraví a osobní spokojenosti.
Zastupitelstvo obce
Naši jubilanti v I. pololetí 2014
Přejeme všem našim jubilantům hodně zdraví a duševní pohody
Leden
Hefka Augustin
Únor
Kancnerová Vlasta
Plachtovič Lubomír
Březen
85 let
Ústí 84
70 let
70 let
Ústí 172
Ústí 81
Benadová Milada
Šimarová Rut
Kašuba Josef
85 let
75 let
70 let
Ústí 79
Ústí 128
Ústí 76
Duben
Šimara Jiří
75 let
Ústí 6
Květen
Vychopňová Naděžda
Uhříková Jiřina
80 let
75 let
Ústí 18
Ústí 110
Červen
Pončíková Jindřiška
Baránková Marie
80 let
75 let
Ústí 121
Ústí 49
Informace pro občany :
Odvoz odpadů :
plasty + nápojové kartony (žluté pytle) 9.1., 6.3., 3.4., 15.5., 5.6.,
sklo bílé (bílé pytle) 7.2., 20.6.
sklo barevné ( zelené pytle) 6.2., 19.6.,
papír (modré pytle) 23.1., 17.4.,
Velkoobjemový a nebezpečný odpad 17.5.
Svoz směsného odpadu bude ve čtvrtek 2.1.2014 (místo 31.12.2013) a potom každé
druhé úterý lichého týdne.
Cena vodného a stočného na rok 2014
Vodné
Stočné
Vodné + stočné
bez DPH
38,60
27,20
65,80
včetně DPH 15 %
44,39
31,28
75,67
Výstup na Vartovnu bude v sobotu 28.12.2013, termín jsme zvolili po vánočním
hodování a před silvestrovským veselím. Autobus bude zajištěn na trase Janová-ÚstíLeskovec-Seninka, odjezd 8,25 Janová, 8,35 Ústí, 8,45 Leskovec
-3-
Jak třídit nápojové kartony.
Prázdné obaly od mléka, džusů či dalších nápojů se již nebudou sbírat samostatně, ale
v rámci zefektivnění sbírat společně s plastem do žlutých pytlů. Poté, co dopijete obsah
nápojového kartonu, vypláchněte jej a stlačte, aby se zmenšil jeho obsah a tak zabíral
méně místa v pytli.
Na obci jsou k dispozici tištěné rady „Jak nespadnout do pasti“ a to v oblasti „čeští
spotřebitelé“, „podomní prodej“, „jak nakoupit ojeté auto“, „pomocník na cesty“.
POZVÁNKA
Ústečtí ochotníci zvou děti i dospělé na reprízu divadelní pohádky
DVA TOVARYŠI“, která se uskuteční v kavárně Harmonie „Sokol klub“
v sobotu 28. 12. 2013v 15:00 hodin. Vstup zdarma.
Srdečně zveme!
Také v Ústí se hrálo divadlo
Pár ústeckých nadšenců by rádo obnovilo po vzoru našich staříčků činnost ochotnického
divadla. První zmínka o činnosti spolku se uvádí od 23. 5. 1922 divadelní veselohrou
„Zákonodárce“ o I. jednání pod režii p. Jana Šimary. Měli široký záběr repertoáru, hráli
například hry: Protiva, Darebák, Vesnický holič, Sněhová královna a dělali kabaretní
Sylvestry.Hrálo se v hostinci u Hrtáňů (Kašparů) dnešní, už také bývala dolní hospoda.
Své umění předváděli nejen doma, ale i v okolních obcích. Ukončili svou činnost 31. 12.
1947 „Veselým Sylvestrem.“
Ochotnické divadelní
představení asi r.1930
Pohádkou „Dva
Tovaryši“, která byla
uvedená 20. 7. 2013
na dětském karnevalu
v Ústí a v dětském
táboře v Kychové,
zkoušíme navázat na
obnovení tohoto
spolku. Tímto Vás
zveme do svých řad.
Vás všechny, kteří
máte rádi nejen
divadlo, ale i dobrou
zábavu. Zapojit se
můžete jako herci,
kulisáci či režiséři a
podobně. Zájemci se mohou hlásit u Šarky Lukaštíkové. Tel: 725 246 415
Angličtina pro děti od malička do 19 let. Rozvíjíme osobnosti našich dětí, zajišťujeme 11 let
návazné výuky, máme kareditaci MŠMT ČR tel. 605 460 520, www.helendoron.cz
Nechuť k učení, nedostatek soustředěnosti? Usnadněte Vašemu dítěti učení. Ve Vsetíně
otevřeno nové centrum „Studijní centrum BASIK Vsetín“ , Stará cesta 1827, tel. 734 442 120,
www.basic.cz
e-mail: [email protected] . Individuální přístupu, rady rodičům, efektivní pomoc při čtení, psaní [[.
-4-
Bolí Vás celý člověk ?- tady pomohou zdravotní masáže různých technik (klasické, relaxační,
redukční), Dornova metoda (při obtížích pohybového aparátu) Brussova masáž páteře, Masáž
lávovými kameny a další a to všechno u nás bez dojíždění na adrese : Anna Pirníková, Ústí 63,
tel. 604 962 926.
Bazárek Gábinka – prodejna Pančava 492, Zlín –Příluky Vám nabízí oblečení pro děti do tří let,
včetně kočárků, postýlek, sedaček [.. , e-mail [email protected], www.bazarekgabinky.cz,
dTest – časopis pro spotřebitele nabízí občanům službu v oblasti poradenství
spotřebitelského práva na tel. 299 149 009 v pracovních dnech od 9 – 17 hodin, (běžný telefonní
tarif). Možnost řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli prostřednictvím naší nové služby
www.vasestiznosti.cz.
Policie ČR informuje občany, že se ve Vsetíně a jeho okolí pohybuje skupina osob, která je
zaměřena na vykrádání bytů a rodinných domů. Prosíme proto všechny občany, aby zamykali své
byty a domy, nenechávali klíče od nich na dostupných místech a sledovali své okolí zda se tam
nevyskytují cizí osoby a automobily. V případě, že máte podezření, že by v obci mohla být
páchána trestní činnost, informujte ihned policii na čísle 158 nebo 112 a zároveň informovali i své
sousedy a další občany.
Počet občanů v roce 2013
Stav obyvatel k 1.1.2013
Narození
Zemřelí
Odstěhování
Přistěhovaní
641
5
9
18
20
Stav obyvatel k 12.12.2013
639
Devadesáté výročí založení TJ Sokol Ústí
V roce 2014 bude naše TJ Sokol slavit 90. výročí svého založení. Jak jsem už jednou ve Zpravodaji
uváděl, chceme při této příležitosti vydat publikaci popisující historii jednoty od založení až do
současnosti. Stále shromažďujeme podklady (fotografie, písemnosti, členské průkazy, historické
dresy atd), které se týkají tělovýchovy v Ústí. S překvapením zjišťujeme, že i v rodinách, kde
v současné době nikde nesportuje se nacházejí zajímavé fotografie či jiné věci, týkající se činnosti
Sokola v Ústí. Proto ještě jednou oslovujeme všechny občany z Ústí, aby prohlédli svoje sbírky
fotografií či písemností a zapůjčili nám je k okopírování. Sběr podkladů bychom chtěli ukončit do
konce letošního roku. Případné nálezy předejte nebo o nich informujte autora tohoto příspěvku.
Za spolupráci děkuje předem
Zdenek Trčálek, Ústí 12
Vandalové v obci se zase projevili
Jako ve špatném snu si připadali občané, kteří v sobotu 16.11. ráno stáli na zastávce autobusů u
zbrojnice. Nerezový koš na odpadky kopanci „upravený“ na jakýsi patvar svědčil o tom, že se zde
zase někdo vyřádil.
Ti, kteří šli náhodou přes park u pomníku, zase zjistili, že 2 lavičky byly rozštípány na třísky a
jedna dokonce spočívala zcela zdemolovaná v Senici. Pro ilustraci alespoň foto.
Všechna poškození byla natolik závažná, že je tento mobiliář neopravitelný . Možná si tito
vandalové neuvědomují, že všechno , co se v obci pořídí, jde z obecního rozpočtu, který nám
nikdo nezvýší a že bohužel nebudeme mít na nové lavičky. Koš vyměníme, protože by nebylo kam
odhazovat odpadky[[
Na loukách nad Cihelnou se zase prohání motoristé a vytvářejí na nich jakousi krosovou dráhu.
Tady snad přece jen k nápravě brzy dojde. V celé této záležitosti již provádí šetření Policie ČR a
-5-
několik motocyklistů je již známo. Vzhledem k tomu, že se jedná o oblast CHKO Beskydy, může
jim být udělena pokuta až několik desítek tisíc korun.
Prosíme občany, aby v případě, že uvidí některé jedince ničit obecní i soukromý majetek, aby
informovali ihned policii na čísle 158.
Charita Vsetín oznamuje občanům konání Tříkrálové sbírky 2014 a to ve dnech 3. – 1.1.2014
O organizaci a průběh sbírky se postarají pracovníci a dobrovolníci Charity Vsetín spolu s Farními
úřady římskokatolické církve ve vsetínském děkanátě. Koledníky ustrojené za tři krále bude
provázet pověřená osoba vybavená průkazem a zapečetěnou pokladničkou.
Začátek adventu vítají v Ústí u Vsetína tradičně první neděli v prosinci. Nejinak tomu
bylo i letos, kdy začal prosinec právě v neděli. V tento den se občané Ústí setkávají u
rozsvěcení stromečku ve středu obce. A každoročně je také vítají děti z mateřinky. Letošní
vítání adventu možná začalo stejně jako vloni, předloni.
Občany, kterých se letos sešlo opravdu nevídané množství, přivítal starosta obce
Jakub Hladký. Obec Ústí akci zaštítila a program plný písniček a říkanek vytvořily
děti ze školky společně s paní ředitelkou a učitelkou. Další program připravili
ochotníci z Ústí u Vsetína. Program, který byl při slavnosti rozsvěcení
stromečku něčím novým, neznámým.
Když starosta popřál všem klidné prožití blížících se vánočních svátků,
předal slovo nejdůležitějším občanům obce, její budoucnosti, tedy dětem.
Paní ředitelka i s paní učitelkou udaly rytmus a děti se od prvních nesmělých
taktů dostaly přes nástrahy trémy až k usměvavému milému vystoupení. Děti rozdávaly do
okolí teplo lidské sounáležitosti a maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, ale i zcela
náhodní hosté děkovali potleskem za každou písničku či říkanku.
A pak nastala pro děti chvíle nejzodpovědnější. Musely pěkně poprosit stromeček, aby se
rozsvítil. Prosily jednou, prosily dvakrát. K prosbám se přidalo vedení školky. Přidali se
zaměstnanci obce, dokonce i sám starosta vyměnil příkazy za prosby. Začali prosit mnozí
kolem[ a najednou se z obyčejného jehličnatého stromku stal jako zázrakem stromeček
vánoční. Odlesk jeho záře se odrážel v tu chvíli v jiskérkách nadšených dětských očí. V tu
chvíli tleskali všichni bez rozdílu, děti i dospělí. A pak z nebes sestoupili andělé.
Děti se rozestoupily a s úctou, ale i se zvědavostí sobě vlastní, vzhlížely k zářivě se
třpytící bělosti andělských křídel a zlatým vlasům. Po chvíli předstoupil před ústecký lid
římský voják a oznámil, že sčítání lidu bude provedeno, aby se zabránilo příchodu
mesiáše. Pak už se celá scéna i s diváky přesunula k přírodnímu jevišti a přibližně o dva
-6-
tisíce let zpět. Na základě biblických příběhů ústečtí ochotníci vytvořili velmi krásné
představení v přírodě. Texty byly veršované, což ještě více umocňovalo děj. Nechyběla
ani špetka humoru, aby se dramatizace velmi známého děje nestala nudnou. V krátké, ale
pro divadelní nováčky přesto náročné, ukázce se odehrálo vše, od příchodu Marie a
Josefa do Betléma až po narození Ježíška a klanění tří králů. Netradičně byl do příběhu
vsazen hostinec a majitelé, kteří odmítli hlavní postavy příběhu ubytovat. Napravený
hostinský všem divákům, dětem i dospělým, nabízel nápoje pro zahřátí. Andělé i poutníci,
kteří se přišli poklonit jezulátku, z košů rozdávali pochoutky dětem. V závěru oslavy celého
příběhu, ale i krásně prožitého podvečerního začátku adventu si všichni společně zapěli
několik vánočních písní. Samozřejmě, že srdce všech jako první otevřela píseň Narodil se
Kristus pán, veselme se[
Lidé v Ústí se právem můžou pyšnit, že mezi sebou mají spoluobčany, které baví nezištně
obětovat desítky hodin ze svého volna pro radost ostatních. Nadšení je sice úžasný dar,
ale je to pouze špetička toho, co je zapotřebí než se připraví a nazkouší patnáct dvacet
minut dřiny, která se nakonec promění v krásný prožitek všech zúčastněných. Jejich
odměnou je jen potlesk a dobrý pocit v srdcích především diváků. Zaslouží si hlubokou
poklonu a poděkování. Rovněž patří poděkování paní ředitelce a učitelce z Mateřské
školy, které připravily s dětmi program ke stromečku. Vítání adventu a rozsvěcení
stromečku v Ústí bylo bez jakékoliv nadsázky letos překrásné.
Radomír Dolanský
-7-
Zastupitelstvo obce Ústí se připojuje k poděkování našim amatérským hráčům
k jejich krásné hře a všem ostatním, kteří se podíleli na rozsvícení ústeckého
vánočního stromečku.
Babský turnaj
23.listopadu jsme se sešli opět po roce v místní tělocvičně v Rokytnici.A opět za velké pomoci
našich skvělých mužů,kteří nám vše připravili a odpískali všechny zápasy.Ve dvou tělocvičnách se
vystřídalo celkem 7 ženských týmů,kdy se hrálo systémem každý tým s každým do 20 bodů na 2
hrané sety.Snažily jsme se opravdu všechny,ale vítěz mohl být jen jeden.Letos opět urval vítězství
tým Ivetek,který vyhrál i minulý ročník.
Ono nakonec o to ani nešlo,kdo jak skončí. Důležitá byla celková atmosféra a že jsme se opět
spolu mohli sejít a rozebrat trochu ten život.
Tímto bych opět chtěla poděkovat Ivo Nohavicovi,Honzovi Valigurovi a Jurovi Havlíkovi za skvěle
odvedenou práci.Taky Soni Kubíčkové,která obsluhovala v bufetu.Díky i všem ostatním,kteří
pomohli s organizací a zajištěním celého turnaje.
Je třeba zmínit,že letos přišli některé zápasy odpískat i manželé dalších hráček,což je taky
potěšující a patří jim za to rovněž poděkování.
Snad se v příštím roce zase všichni ve zdraví sejdeme.
Pořadí:
1.IVETKY
5. AGENTKY
2.VLČICE
6. URNA
3.PROIRU
7. LIPTÁLAŇKY
4. MLADICE
za oddíl Jana Valigurová
-8-
Šachy
Mladí šachisté měli úspěšný vstup do sezony.Naši hráči Radek Zgarba a Filip Matůš
reprezentovali náš oddíl na Mistrovství Moravy a Slezska mládeže,které se konalo ve
dnech
26-30 října 2013 v Koutech nad Desnou.Ve svých kategoriích,v konkurenci nejlepších
hráčů Moravy a Slezska se naši hráči neztratili.V kategorii do 14 let obsadil Radek Zgarba
23.místo
ze ziskem 5 bodů ze 9 zápasů a patřil svým výkonem k příjemným překvapením,když byl
nasazen jako 51 hráč. V kategorii do 12 let obsadil Filip Matůš 31. místo se ziskem 4 bodů
z 9.zápasů.Vzhledem tomu že se Filip hraje šachy pouze rok a potkával většinou ze
staršími hráči,je to solidní umístnění s perspektivou lepšího umístnění v příštím roce,kdy
zústává ve stejné věkové kategorii.
Naši hráči se zúčastnili tradičního Přeboru škol Vsetínska čtyřčlenných družstev,kde
reprezentovali své školy.
V kategorii středních škol byl členem vítězného týmu Masarykova Gymnázia Vsetín David
Trčálek 5 bodů ze 6 partií.Druhé místo obsadil tým SPŠS Vsetín.ve kterém hrál Jaroslav
Lukaštík který získal 5 bodů z 6 zápasů. Oba týmy postoupili do Krajského kola,které se
konat ve Zlíně.
V kategorii Základních škol 6-9 třídy byli naši hráči v týmu ZŠ Valašská Polanka.Po
dobrém
kolektivním výkonu obsadili 2.místo,když nestačili pouze na favorizovaný celek ZŠ
Hošťálková.Na jednotlivých šachovnicích dosáhli naši hráči těchto výsledků: 1. Lukáš
Trčálek 5 bodů z 7 zápasů,2,Radek Zgarba 6/7,3.Filip Matůš 6/7,4.Marek Zeťák 5/7.
ZŠ Val.Polanka taky postoupila do Krajského kola.
Bohužel trocha sportovního štěstí našim hráčům scházelo v GP jednotlivců ,které se hrálo
30.11. v Bezměrově u Kroměříže,když Zgarba,Matůš a Ptáček sahali po medaili,avšak
shodně prohráli v posledním kole a tím přišli o dobré umístnění. V kategorii do 14 let
skončili . Radek Zgarba na 11.místě(3,5 dodů ze 7 zápasů) a Marek Zeťák na 16 místě
(3,5/7).V kategorii do 12 let: Jiří Ptáček na10.místě (4/7), Filip Matůš na 11.místě
(4/7),19.místo David Žídek (3/7).V kategorii do 10 let byl Matěj Kovář na 17.místě se
ziskem 3 bodů ze 7 zápasů.
Šachový oddíl by rád přivítal nové mladé zájemce do svých řad.Jedná se hlavně o
chlapce i dívky ročníku 2001 a mladší.Bližší informace u Vladislava Hrtáňe
(mob:604111965) nebo u Davida Trčálka (mob: 739846560).
Filip Matůš
Radek Zgarba
-9-
Z FOTBALOVÉHO ODDÍLU
Fotbalové trávníky zahalil sníh a fotbalistům tak skončila podzimní část sezony 2013/14.
Teď nastává čas zimní přípravy v tělocvičně a také čas zhodnocení první poloviny soutěže. Naše 4
mužstva v ní dělala Ústí dobrou reklamu.
Muži zakončili podzim na 4. místě. Po nepovedeném startu se mužstvo zvedlo s příchodem
nového trenéra Petra Mikulíka, který zároveň posílil i hráčský kádr. Na pozici asistenta se přesunul
Petr Čotek. Předsezonní cíl v podobě klidného středu tabulky je prozatím nadmíru splněn. Zimní
příprava začne po novém roce v tělocvičně na Ohradě. Letos se muži nezúčastní zimního turnaje
na umělé trávě ve Vsetíně. Místo toho je v plánu víkendové soustředění, jehož termín a místo je
teprve v jednání.
Dorostenci jsou prozatím nejlépe umístěným družstvem. Ve vyrovnané tabulce jsou po
podzimu na prvním místě. Tuto příčku by dorostenci pod vedením trenérů Tomáše Valenty a
Vlastimila Fojta rádi udrželi i na jaře a zabojovali tak o titul přeborníka okresu. Kvalitní a široký kádr
bychom rádi viděli hrát krajskou soutěž.
Starší žáky mají na starosti Bronislav Soukup a Roman Frňka a po podzimní části jsou na
2. místě. O první místo svedou na jaře boj s Kateřinicemi. Příprava probíhá v tělocvičně a v plánu
je halový turnaj v Zašové. Starší žáci mají nejužší kádr, což je dáno do značné míry tím, že zde
hrají pouze 2 ročníky (letos ročníky 1999 a 2000). Proto je kádr při zápasech zásoben z mladších
žáků.
Mladší žáci ukončili první polovinu soutěže na 4. místě. Mužstvo vede František Kýr,
vedoucím mužstva je Radek Vaculík. Ani přes zimu žáci nepolevují a trénují dvakrát týdně, a to
v tělocvičně na Ohradě a v Janové. Už před Vánocemi se mužstvo zúčastnilo několika turnajů a
také v novém roce jejich aktivita polevovat nebude. V plánu je účast na Zimní lize mladších žáků a
některé další turnaje. Franta Kýr hýří aktivitou a pro žáky pořádá také spoustu jiných činností. Při
špatném počasí byli žáci několikrát místo tréninku ve vsetínských lázních, dvakrát mužstvo vyjelo
na extraligový hokej do Zlína. Na začátku podzimní sezony proběhlo také víkendové soustředění
ve Velkých Karlovicích, které bylo zpestřeno zápasem proti mladším žákům Karlovic. To se odráží
také v počtu malých zájemců o fotbal v Ústí. Pevně věříme, že díky této aktivitě bude stále o fotbal
v Ústí zájem. V mládežnických kategoriích nejde primárně o výsledky, ale o to, aby mladé kluky a
děvčata fotbal bavil a aby je nejen tréninky zaujaly. Také rádi přivítáme nové zájemce z řad
ústeckých kluků a děvčat, kteří chtějí trávit volný čas sportem a pohybem.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem našim fanouškům za celoroční podporu a popřát
jim do nového roku pevné zdraví, aby nás mohli dále navštěvovat a povzbuzovat. Náš dík patří
také všem sponzorům, kteří výrazně přispívají k fungování oddílu, trenérům za čas věnovaný svým
svěřencům při trénincích, přípravě tréninků i při samotných zápasech, všem hráčům za
pravidelnou reprezentaci naší obce při sportovních kláních a v neposlední řadě také všem, kteří se
starají o údržbu fotbalového areálu a pomáhají nám při zápasech. Já osobně bych rád poděkoval
také členům výboru fotbalového oddílu za jejich práci, která je v mnoha případech nedoceněna a
také za věcné a bezkonfliktní řešení všech problémů, které se v uplynulém roce vyskytly.
za fotbalový oddíl Martin Trčálek
Výsledky voleb do Parlamentu ČR za obec Ústí – 26.10.2013
Celkový počet oprávněných voličů
Počet voličů (platné i neplatné hlasy)
Platných hlasů
507
292
290
1. ANO
2. ČSSD
3. TOP 09
4. KSČM
70
61
34
28
- 10 -
58 %
24,1 %
21,0 %
11,7 %
9,7 %
Projekty ELEKTROWINu přitahují stále více účastníků
Aktivity směřující ke zkvalitňování systému zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení a
zvyšování množství vysbíraných spotřebičů doplňuje kolektivní systém ELEKTROWIN dílčími
projekty.
Ty slouží především k lepšímu informování veřejnosti, a to už od úrovně základních škol.
Pravidlem také je, že se při jejich uskutečňování shromáždí další spotřebiče, které ELEKTROWIN
předá zpracovatelům k recyklaci.
Hasiči pomáhají sousedům
Jeden z nejúspěšnějších projektů poslední doby nese název Recyklujte s hasiči. ELEKTROWIN
v něm v roce 2011 vyzval ke spolupráci dobrovolné hasiče z celé České republiky. Do projektu se
již zapojilo více než 650 sborů, jejich členové pomohli jen v roce 2012 vysbírat téměř 1200 tun
vysloužilých elektrozařízení.
Více než polovina zapojených sborů působí v malých obcích do 500 obyvatel. Právě ty nemívají
vlastní sběrné dvory. Hasiči pomáhají svým sousedům tento handicap překlenout.
Do projektu Recyklujte s hasiči se může kdykoliv přihlásit kterýkoliv sbor dobrovolných hasičů a
nově i místní např. sportovní spolek. Jeho úkolem pak bude v obci, kde působí, vyhlásit den a
místo, kam lidé mohou předat nepotřebný spotřebič, a pak požádat kolektivní systém
ELEKTROWIN o zajištění svozu. Ten se uskuteční do sedmi dnů po objednání.
Za to organizátoři získají finanční odměnu. Hasiči ji nejčastěji využívají k organizování soutěží v
oblasti hasičského sportu, pořádání kulturních akcí v obci, nebo k pořízení nového vybavení.
Sboru dobrovolných hasičů v Doubravce peníze od ELEKTROWINu dokonce pomohly při pořízení
zánovního hasičského automobilu.
Nedílnou součástí projektu Recyklujte s hasiči je bezplatná infolinka 800 320 010, která funguje od
pondělí do pátku od 8 do 15 hodin. Více informací naleznete na internetové adrese
www.recyklujteshasici.cz.
Recyklace pro děti a mládež
Pro žáky základních a studenty středních škol je určen projekt Recyklohraní, aneb Ukliďme si
svět. Tento projekt usiluje o prohloubení znalostí nastupující mladé generace v oblasti třídění
a recyklace odpadů a zároveň umožní dětem a mládeži získat osobní zkušenost se zpětným
odběrem zejména drobných elektrozařízení a baterií. Členem školního recyklačního programu
RECYKLOHRANÍ, aneb Ukliďme si svět!, se může bezplatně stát každá škola, jež má právní
subjektivitu, a která se zaregistruje prostřednictvím formuláře umístěného na webových stránkách
www.recyklohrani.cz.
Ze „železné soboty“ je Železný týden
K dalším úspěšným projektům ELEKTROWINu na podporu zpětného odběru patří například
Železný týden. Tento projekt vloni již podruhé netradiční formou upozornil širokou veřejnost na
pozitivní dopady recyklace elektrospotřebičů.
Druhý ročník této celorepublikové akce, která navazuje na tradici „železných sobot“ a je určena
zejména na podporu recyklace drobných elektrospotřebičů, odstartoval 17. září 2012 souběžně v
Praze na náměstí Míru a na olomouckém Horním náměstí. Na tato dvě místa (a samozřejmě také
na všechna ostatní místa zpětného odběru) lidé během zářijového Železného týdne odevzdali k
recyklaci 680 tun starých spotřebičů.
ZOO, Den Země i Majáles
Již pátým rokem oceňuje ELEKTROWIN „bojovníky“ za recyklaci elektrospotřebičů volnou
vstupenkou do některé z partnerských zoologických zahrad v rámci projektu S vysloužilci do
ZOO. Loni akce proběhla v 11 zoologických zahradách po celé ČR. Návštěvníci ZOO při ní
dohromady odevzdali přes tři tisíce kusů starých spotřebičů.
Stánek ELEKTROWINu můžete potkat také při tradičních každoročních oslavách Dne Země. Jen
v roce 2012 navštívil 28 měst a obcí.
ELEKTROWIN se podílí také na oslavách studentského svátku Majáles. Pokud loni návštěvníci
těchto akcí v Praze, Brně a Hradci Králové přinesli na Majáles nefunkční elektrický spotřebič,
obdrželi slevu na vstupné. Vybralo se při tom 417 kusů elektrospotřebičů. Podrobnosti o všech
těchto projektech a akcích najdete na webu www.elektrowin.cz.
- 11 -
- 12 -
Download

Prosinec 2013