ŘÍJEN 2012
Příloha 18. narozeniny Centra Paraple
Co nabízí fyzioterapie v Centru Paraple
Ohlasy na kurz Máma-táta na vozíku
Ohlasy na sportovní kurzy
Č A S O P I S
P R O
K L I E N T Y
A
P Ř Á T E L E
C E N T R A
P A R A P L E
Inzerce
NAPIŠTE SI
O VZORKY
A
NOVINK
a získejte DÁREK
… Prosím o zaslání vzorků Actreen® Lite Mini
Actreen Lite Mini
Lubrikované močové katétry pro ženy
®
Jméno, příjmení, titul*
Adresa*
E-mail
Krátký univerzální konektor
ƒ Hygienické použití
(nedochází ke kontaktu s toaletou)
ƒ Snadná manipulace
Praktická délka - katétr dlouhý 9 cm
ƒ Otvory na konci katétru umožňují
rychlé vyprázdnění
Tel.
Datum*
Podpis*
Svým podpisem zároveň uděluji souhlas k tomu, aby v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů v znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)
společnost B. Braun Medical s.r.o., V Parku 2335/20, 148 00
Praha 4, IČ: 48586285 (dále jen „Správce“) zpracovávala mé
osobní údaje v rozsahu, který uvádím na tomto odpovědním lístku,
za účelem zasílání vzorků a dalších marketingových materiálů,
informací o akcích a novinkách Správce. Tento souhlas uděluji
na dobu nezbytnou k dosažení účelu zpracování, nejdéle však na
dobu 2 let od dne udělení tohoto souhlasu. Jsem si vědom svých
práv, které mi vyplývají ze Zákona, zejména možnost vzít kdykoliv
souhlas zpět, žádat informace o zpracovávaní mých osobních
údajů, požadovat odstranění závadného stavu.
B. Braun Medical s.r.o. | Divize OPM
V Parku 2335/20 | CZ-148 00 Praha 4
www.bbraun.cz
Odpovědní lístek zašlete na adresu:
B. Braun Medical s.r.o.
V Parku 2335/20, 148 00 Praha
Akce platí do 31. prosince 2012
*povinné údaje pro zaslání
Actreen Lite Mini_A5L_0912.indd 1
21.9.2012 10:00:00
VOZKA
magazín o životě
a pro život na vozíku
Rady, inspirace, motivace: zkušenosti, rady Ɣ
þtenáĜské pĜíbČhy Ɣ tipy na výlet a dovolenou Ɣ
Ɣ sociální služby Ɣ zdravotechnické pomĤcky Ɣ
zdravotnictví Ɣ poradenství Ɣ události Ɣ
reportáže Ɣ rozhovory Ɣ spoleþenské akce Ɣ
kultura Ɣ sport Ɣ vzdČlávání Ɣ zamČstnávání Ɣ
úpravy bytĤ Ɣ motorismus Ɣ kalendárium akcí Ɣ
pro volný þas Ɣ humor Ɣ mnoho fotografií...
Parametry: 80 stran A4, 4x roþnČ, 100 Kþ/r.
Info, pĝedplatné: telefonicky: 596 783 174 (10–
–17 h), e-mail: [email protected] þísla ke
stažení (r. 2011): viz www.vozickari-ostrava.cz.
3
Úvodník
Vážení přátelé,
Centrum Paraple je dospělé!
v říjnu jsme oslavili 18 let činnosti Centra Paraple. Tolik
Za přítomnosti správní rady, partnerů, klientů a zaměstnanců se
9. října v sídle Centra Paraple v pražských Malešicích uskutečnila narozeninová oslava. Zdeněk Svěrák, prezident správní rady,
který stál v roce 1994 u zrodu centra, během oslavy řekl: "To, že
si česká veřejnost dokázala postavit Centrum Paraple, pro mě znamená, že není tak sobecká, jak se zdá z denního tisku. Dokud udržíme Paraple, nevěšme hlavu."
let už uplynulo od chvíle, kdy 31. října 1994 pan Zdeněk
Svěrák s paní Olgou Havlovou otevřeli Centrum Paraple.
Minulých 18 let bylo náročných pro nás – pracovníky
Centra Paraple, pro přátele, kteří nám pomáhali i pro klienty, kteří potřebovali naši pomoc. Abychom poděkovali
všem lidem, kteří „Paraple pomáhají držet“, rozhodli jsme
se plnoletost Centra Paraple oslavit. A také náš časopis
je tentokrát trochu jiný. Kromě obvyklého obsahu jsme
pro vás připravili fotoreportáž z oslavy narozenin Centra – konala se v úterý 9. října, a také krátké rozhovory
Během oslavy 18. narozenin Centra Paraple se mohli návštěvníci
zúčastnit komentovaných prohlídek, na kterých jim pracovníci jednotlivých úseků představili práci s klienty, nahlédli do většiny prostor Centra
Paraple a z instalovaných panelů se mohli dozvědět i něco více z historie. O začátcích Centra Paraple se hovořilo i na samotné slavnostní
ceremonii, kterou moderoval Vladimír Kroc. Paní ředitelka Alena Kábrtová, zaměstnanci, klienti i členové správní rady v čele s prezidentem
Zdeňkem Svěrákem, hovořili o svém vztahu k Parapleti a vzpomínali na
začátky. Slavnostní okamžiky byly podtrženy temperamentním vystoupením Tam Tam Orchestra a vyvrcholily společným přípitkem, který přednesl Jaroslav Uhlíř a chybět nemohl ani slavnostní dort s logem Centra
Paraple.
s některými známými osobnostmi kolem Centra Paraple.
Představíme vám některé z firem, které nám pomáhají
a rozhodly se formou inzerce v „narozeninovém“ vydání
časopisu svou pomoc ještě rozšířit.
Z obsahu:
Co nabízí fyzioterapie v Centru Paraple ......................................... 4
Nabídka zdravotních pomůcek - obchůdek .................................... 5
Legislativní změny ..................................................................... 5
Děkuji všem, kteří nám pomohli minulých 18 let úspěšně
pracovat. Do dalších let přeji nám všem v Parapleti, abychom vždy měli jasno v tom, pro koho, co a jak chceme
dělat a našim klientům přeji, abychom se vás uměli ptát:
děláme opravdu to, co potřebujete a jak to potřebujete?
Alena Kábrtová
DNS koncept ........................................................................... 5
Aukce pivních lahví .................................................................... 6
Kreativní víkend ........................................................................ 7
Akvarel .................................................................................... 9
Co je Boccia .......................................................................... 11
Narozeninová příloha
Historie Centra Paraple ............................................................... I
Pomáhají držet Paraple .............................................................. II
Fotogalerie z oslavy 18.narozenin CP .........................................VIII
Fota zde a na obálce: Martin Salajka
4
Rehabilitace v Centru
Paraple
V Centru Paraple nabízíme komplexní rehabilitační péči klientům
po poškození míchy. Pod pojmem
komplexní rehabilitace se rozumí
mezioborová týmová spolupráce,
jejímž cílem je návrat rehabilitovaného člověka v maximální možné
míře do aktivního života. V našem
centru proto o každého klienta
pečuje skupina odborníků složená
z rehabilitačního lékaře, fyzioterapeuta, ergoterapeuta, sociálního pracovníka, psychologa,
ošetřujícího personálu a sanitářů.
Fyzioterapie je podle definice profesní organizace fyzioterapeutů
UNIFY obor zdravotnické činnosti
zaměřený na diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového
systému. Prostřednictvím pohybu
a dalších fyzioterapeutických
postupů cíleně ovlivňuje funkce
ostatních systémů včetně funkcí
psychických. Jelikož v rámci péče
v Centru Paraple neposkytujeme
jen cvičení klienta s fyzioterapuetem, chceme vás krátce seznámit
s tím, co vše vám v rámci fyzioterapie můžeme nabídnout.
Program každého klienta začíná
ranním skupinovým cvičením.
Jedná se o protažení, dechová cvičení a další doplňkové aktivity jako
jsou různé pohybové či míčové hry
(např. boccia), nebo jízda na vozíku
či trénink obratnosti apod. Program
ranního cvičení není pevně daný.
Řídí se jednak aktuálním složením
skupiny klientů a také naturelem
a zaměřením fyzioterapeuta nebo
instruktora. Ranní skupina má být
příjemným zahájením dne a probuzením těla i ducha pro další fyzickou aktivitu. Při pěkném počasí se
může skupinové cvičení nebo jeho
část konat venku na zahradě.
V rámci individuální fyzioterapie
probíhá při prvním setkání fyzioterapeuta a klienta vstupní vyšetření.
Terapeut cílenými otázkami zjišťuje
okolnosti vzniku úrazu či onemocnění, klientovu zdravotní, rodinnou i sociální situaci, tzv. odebírá
anamnézu. Ptá se také na největší
aktuální obtíže či bolesti klienta.
Zjišťuje, jaké má klient cíle, co od
fyzioterapie a celkově od pobytu
v Centru Paraple očekává.
Poté následuje odborné fyzioterapeutické vyšetření. Skládá se většinou z vyšetření pomocí pohledu
– tzv. aspekce. Terapeut pro-
Aktuality CP - důležité informace / Z odborného světa
hlíží klienta v sedu na vozíku i na
lehátku a sleduje pro něj významné
odchylky. Všímá si postavení
pánve, páteře, ramen i hlavy, sleduje, zda je tělo symetrické či není.
Všímá si i vztahu těchto odchylek
k vozíku a jeho nastavení. Poté
stanovuje základní rozsahy pohyblivosti v kloubech, vyšetřuje zkrácené svaly a vyšetřuje i zachovalou
citlivost a hybnost klienta. Důležitým uměním fyzioterapeuta je tzv.
„čtení pohybu“. Terapeut sleduje,
jak se klient posazuje, přesouvá,
otáčí, případně leze po čtyřech,
chodí či jezdí na vozíku a u toho
analyzuje svalové souhry a postavení jednotlivých částí těla. Všímá
si také, jak klient dýchá.
Z úvodního vyšetření vzejde plán
a cíl další terapie, který se bude
snažit fyzioterapeut ve spolupráci
s klientem a s dalšími odborníky
naplnit. Cíle sestavuje fyzioterapeut společně s klientem, na
základě svých odborných znalostí
a výsledků vyšetření. V tuto dobu
terapeut úzce spolupracuje především s úsekem sportu a ergoterapie, neboť se stanovují také
společné cíle a míra uplatnění
jednotlivých odborností. Tato propojenost zajišťuje například to, že
dovednosti získané v rámci fyzioterapie se klient naučí na ergoterapii používat v každodenním
životě například při přesunech.
Důležité je i to, aby klient měl na
pobytu program terapií rozvržen
tak, aby se nepřetížil. Některé cíle
klienta nelze naplnit během jednoho pobytu, jedná se o tzv. cíle
dlouhodobé. Terapeut je s klientem rozebere, rozdělí na dílčí úkoly
a rozhodne, kterým bude potřeba
se věnovat jako prvním.
Ve vlastní terapii volí fyzioterapeut
na podkladě svých odborných
znalostí a zkušeností potřebné
terapeutické metody. Nedá se říci,
že jediná metoda je všeléčivá, nejčastěji se různé metody kombinují
a vždy by měl být na zřeteli cíl, kterého má být v terapii dosaženo.
říjen 2012
v našem malém bazénu s teplou je lepší prokrvení, relaxace svalů
vodou se řídí podobnými pravidly a následné snížení bolestivosti.
jako individuální fyzioterapie.
Elektroterapie – dle indikace
Další doplňkové procedury jsou lékaře se k léčbě využívají různé
poskytovány klientům vždy dle indi- typy proudů (např. diadynamické,
kace a předpisu lékaře. Jedná se středofrekvenční proudy či proudy
procedury, které většinou mají za využívané ke stimulaci svalů – tzv.
cíl snížit bolestivost nebo spasti- elektrostimulace). Účinky se liší dle
citu, snížit otoky dolních končetin typu použitého proudu, nejčastěji
nebo ošetřit bolestivé místo.
je však cílem aplikace elektroteraVertikalizace – vertikalizační stůl pie lokální snížení bolesti, uvolnění
nebo stojan, případně vertikali- svalů a zlepšení prokrvení.
zace v ortézách s pomocí bradel či
různých typů chodítek. Pravidelná
vertikalizace je přínosná změnou
polohy (dlouhý sed), prokrvením
dolních končetin a zatížením kostí
a svalů ve vertikále. To je částečně
prevence nevratných zkrácení svalů
(kontraktur) a silného řídnutí kostí
(osteoporózy). Alespoň částečně
také tlumí spasticitu. Vertikalizace
může pomoci přivyknout organismus na změny poloh a zlepšit tak
ortostatické potíže (náhlá nevolnost až kolaps při změně polohy).
Mnoho klientů také popisuje pozitivní efekt vertikalizace na pohyblivost střev a problémy se zácpou.
Volba stavěcího stolu nebo stojanu
se opět řídí indikací lékaře.
MOTOmed – jedná se o motorem
poháněný přistroj, který poskytuje pasivní i aktivní pohybovou
terapii dolních a dle typu přístroje
i horních končetin. K pozitivním
účinkům se řadí prokrvení končetin a snížení spasticity, někdy
spojené i se snížením bolestivosti.
MOTOmed lze také využít při zbytkové svalové síle na dolních nebo
horních končetinách pro aktivní
pohybovou terapii. MOTOmed je
hojně využíván klienty v domácím
prostředí.
Pneuven – jedná se o končetinové
návleky, ve kterých jsou komory,
kam je postupně vháněn vzduch.
Takto vzniká tlaková vlna, která
pomáhá zlepšit prokrvení a metabolismus končetin a odvádět z nich
případný otok.
Vířivka – využívá léčivé síly vody,
pomáhá snižovat spasticitu a zlepPoužívání určitých terapeutických
šovat prokrvení rukou.
metod jako je například Vojtova
reflexní lokomoce, je podmíněno Magnetoterapie – magnetickému
absolvováním odborného kurzu. poli se připisuje účinek analgetický
V terapii se samozřejmě vždy (proti bolesti), dále myorelaxační
odráží i povaha a celková osob- (uvolnění svalů) a vasodilatační
nost fyzioterapeuta a také klienta. (rozšíření cév a následné lepší proJe potřeba si uvědomit, že klient krvení).
má mít zájem aktivně se podílet na Ultrazvuk – terapeutický ultrazvuk
naplnění svých cílů a stává se tak využívá mechanického vlnění. Jeho
důležitým členem léčebného týmu. účinek se připodobňuje k mikroIndividuální aquaterapie probíhající masáži tkáně, jejímž důsledkem
Laser – laser aplikujeme dle indikace lékaře za přímou platbu klienta, neboť léčba laserem není
hrazena zdravotními pojišťovnami.
Laser snižuje bolestivost, zlepšuje
prokrvení, působí protizánětlivě.
Využívá se k urychlení hojení jizev
či kožních defektů a k terapii bolestivých či poúrazových stavů.
Lenka Kratochvílová
Fyzioterapeutka CP
Technické pomůcky pro
komunikaci v CP
Dne 6. 9. 2012 se uskutečnilo
2. tématické setkání v tomto roce
na téma Technické pomůcky pro
komunikaci. Celkem se zúčastnilo 8 klientů spolu s lidmi, kteří
se o tuto problematiku zajímají,
počet účastníků byl tedy 15.
Cílem tohoto setkání bylo přiblížit našim klientům možnosti
ovládání PC (celkový přehled
kompenzačních
pomůcek)
a seznámit je s novými aplikacemi pro mobilní telefony, které
by mohli využít především pro
pohyb ve městě. Jednalo se
o aplikace zaměřené na vyhledávání bezbariérového WC,
parkování či přístupu do budov.
Tématické setkání se skládalo
ze dvou částí. První část se
věnovala komplexnímu přehledu
pomůcek pro PC a aplikací do
mobilních telefonů, kterou zpracovaly a odprezentovaly ergoterapeutky Iva Melicharová ve
spolupráci se Zuzanou Korbelovou. Ve druhé části tématického setkání představila svou
nabídku společnost V Spektra,
která se specializuje na klientelu
se smyslovými vadami, kombinovanými vadami a motorickým
postižením. V rámci prezentace
firmy si klienti prakticky vyzkoušeli speciální myši, např. SmartNav, Integramouse, Big Track
Z odborného světa / Informace pro vozíčkáře
a seznámili se s jednoduchým
programem Dolphin Guide, který
je pro uživatele PC-začátečníky zajímavou variantou. Nabízí
možnost čtení emailu, čtení
zpravodajských stránek, poslouchání hudby či odeslání hlasové
zprávy ve formě emailu. V rámci
tohoto setkání se podařilo navázat spolupráci s firmou V Spektra, která nám nabídla možnosti
prozatímní zápůjčky pomůcek
pro vyzkoušení našim klientům.
V současné době pracujeme na
vytvoření tréninkového PC místa
v Centru Paraple, aby si naši klienti mohli vyzkoušet různá ovládání počítače a my jsme zároveň
mohli v reálnějších podmínkách
hodnotit ergonomii pracovního
místa.
Iva Melicharová
Ergoterapeutka CP
Nabídka zdravotních
a rehabilitačních
pomůcek
Vzhledem ke zvyšujícím se požadavkům našich klientů a terapeutů jsme se rozhodli otevřít
v Centru Paraple obchůdek se
zdravotními a rehabilitačními
pomůckami pro klienty. Obchod
bude nabízet široké spektrum
položek od rehabilitačních,
ergoterapeutických, sportovních
až po ošetřovatelské potřeby.
Zakoupit si u nás můžete například rehabilitační míče, polohovací pomůcky, pomůcky ke
zvládání soběstačnosti, ale
i materiály k hojení ran či potravinové doplňky. Obchod by měl
být otevřen koncem října 2012.
Pomůcky si můžete zakoupit
při pobytu v Centru Paraple
nebo vám mohou být zaslány na
dobírku domů.
Iva Sedláčková
Vedoucí úseku ošetřovatelské péče
Legislativní změny
v nepojistných dávkách
pro OZP platné od
1. 12. 2012
Příspěvek na mobilitu
Od 1. 12. 2012 bude příspěvek
na mobilitu z důvodů hodných
zvláštního zřetele nově přiznán
i osobě, které jsou poskytovány pobytové sociální služby
(v domově pro seniory, domově
pro osoby se zdravotním postižením, v domově se zvláštním
režimem nebo ve zdravotnickém
zařízení ústavní péče).
Poskytnutí příspěvku na mobilitu
v tomto případě není nárokové,
krajské pobočky Úřadu práce
České republiky budou žádosti
hodnotit individuálně, a to na
základě skutečných cest osoby
se zdravotním postižením. Opakovanou dopravu nebude osoba
se zdravotním postižením prokazovat formou „čestného prohlášení“, ale jiným věrohodným
způsobem.
říjen 2012
5
ROHO
antidekubitní podložky a matrace
zamezují vzniku proleženin a napomáhají při jejich léčbě.
podložky do vozíků
hrazeny VZP
– 0000277
sk. 13
Zrušení výpůjčky
zvláštní pomůcky
S platností od 1. 12. 2012 se
ruší institut výpůjčky zvláštní
pomůcky, který byl určen pro
stropní zvedací systémy, schodolezy a schodišťové plošiny.
Pomoc státu bude realizována stejným způsobem jako
u jiných pomůcek – příspěvkem na zvláštní pomůcku. Nově
se příspěvek poskytuje také
na pomůcku „schodišťová
sedačka“.
Smlouvy o výpůjčce uzavřené
do 1. 12. 2012 a práva a povinnosti, které z těchto smluv
vyplývají, zůstávají v platnosti
i po tomto dni. Pokud osoba
zažádala o výpůjčku zvláštní
pomůcky před tímto datem a do
tohoto dne nebyla smlouva
uzavřena, může namísto uzavření smlouvy o výpůjčce podat
žádost o poskytnutí příspěvku na
zvláštní pomůcku. O této možnosti bude osoby, kterých se to
týká, písemně informovat Úřad
práce ČR.
Anežka Beranová
Sociální pracovnice CP
DNS koncept
DNS, celým názvem dynamická
neuromuskulární stabilizace je
koncept, jehož autorem a zakladatelem je prof. PaedDr. Pavel
Kolář, Ph.D, v současné době
přednosta kliniky rehabilitace
a tělovýchovného lékařství 2. LF
a FN Motol v Praze, uznávaný
fyzioterapeut u nás, i v zahraničí.
Za zmínku v úvodu ještě stojí, že
v nedávné době získal titul profesor, a dle mého názoru, jistě
zaslouženě.
1
2
Rozloení tlaku
u osoby sedící
na molitanu (1)
a na antidekubitní
podloce ROHO (2)
Dováí: CZ. TECH Èelákovice, a.s.
Stankovského 1200/46, 250 88 Èelákovice
tel.: 326 993 844, fax: 326 993 845, e−mail: [email protected]
www.roho.cz
Inzerce
Koncept DNS je založen na principech vývojové kineziologie (tj.
na neurofyziologických aspektech zrání pohybového systému),
kterou „objevil“ a současně také
tento pojem blíže obsahově definoval prof. MUDr. Václav Vojta,
zakladatel Vojtovy metody, která
je známa po celém světě a nalézá
uplatnění při diagnostice a terapii dětí i dospělých trpících nejen
poruchou CNS (centrální nervová
soustava). Pojem vývojová kineziologie může být stručně vyložen
jako výraz pro pohybové chování
jedince v průběhu prvního roku
života, které je podmíněno zráním
CNS. Zahrnuje psychomotorický
vývoj jedince, kde se obě složky
(jak psychická – duševní, tak
motorická – pohybová) vzájemně
ovlivňují, přičemž vlastní pohybový
projev je vyjádřením (zrcadlením)
funkce centrální řídící soustavy.
Využití konceptu DNS můžeme
uplatnit v diagnostice a terapii
neurologických, ortopedických,
pediatrických či dalších pohybových poruch, jelikož v sobě
zahrnuje všeobecně platné neurofyziologické principy, které jsou
zahrnuty i v jiných rehabilitačních
přístupech. Vývoj pohybových
funkcí (zajištění polohy – držení
těla, tj. schopnost kvalitního zaujetí
polohy v kloubech, jejich zpevnění
prostřednictvím koordinované svalové aktivity, a pohyb končetin ve
smyslu nákročné a opěrné funkce
navazující na stabilizaci trupu) je
založen na dozrávání CNS během
postnatálního vývoje (jako pokračování vývoje in utero), je geneticky
predeterminován (předurčený)
a vyznačuje se charakteristickými
znaky, které jsou pro člověka druhově specifické (vzpřímené držení
těla ve vertikální ose, chůze po
dvou končetinách...). Jedná se
o automatický proces (nikoliv
o proces učení), který navazuje,
jak bylo výše již zmíněno, na intrauterinní vývoj a je postupně, s jistou
zákonitostí, dokončován kolem
šestého roku věku. V případě, že
vývoj CNS probíhá ideálně, bez
větších odchylek, je tím v přímé
vazbě (a to platí samozřejmě i v případě poškozeného CNS) ovlivněna
kvalita vývoje pohybových funkcí
a z toho také vyplývající možnost
stanovení jakési „platformy“, co by
mělo být považováno za normu pro
optimální pohyb.
Diagnostika a terapie, v rámci konceptu DNS, zahrnuje v sobě testy
a přístupy, které se zaměřují na
vyšetření schopnosti zaujetí polohy
– držení těla s následným provedením pohybu v souvislosti s kvalitou
zajištění stabilizačních svalových
funkcí (posturálně-lokomočních),
které jsou geneticky podmíněny.
Hodnotíme zde pohybový systém
jako celek v různých dynamických testech (leh, sed, stoj včetně
pozic, které jsou obsahem, jsou
přítomny v průběhu vývoje v prvním
roce života). Pozornost je v dílčích
aspektech směrována ke zhodnocení postavení - držení jednotlivých segmentů těla (centrované/
decentrované postavení v kloubu),
dále pak, a s tím úzce související, k vyhodnocení míry svalového
napětí a jeho rozložení v příslušných
oblastech, a to vždy s ohledem na
celý globální pohybový vzor. Jednotlivé diagnostické testy pomáhají
dohledat klíčová místa, kde je automatická stabilizační funkce svalů
nedostačující a odhalit její nejslabší článek, který pak může být
vodítkem pro cílenou terapii. Ta je,
v přímé provázanosti na vyšetření,
zaměřena především na trénink
ideální stabilizační aktivace svalů
(kterou můžeme vidět u zdravě vyvíjejícího se dítěte) trupu, která předchází jakémukoliv pohybu končetin,
dále pak na centraci jednotlivých
tělesných segmentů při zajištění
držené nebo přechodové polohy –
tj. během pohybu (kdy se v terapii
využívá pozic obsažených ve vývoji
během prvního roku života) a trénink rozdílné svalové funkce, která
je přímo odvislá od dané pohybové
situace. Hlavním cílem je dostat
tuto volní kontrolu automatické stabilizační funkce svalů pod vědomou
kontrolu a postupně ji zařadit do
běžných denních činností.V úvodní
fázi nácviku je třeba přesné manuální a verbální vedení, rozvolnění
tuhých struktur v oblasti hrudníku,
zevní fixace tělesných segmentů
a korekce pozice v průběhu terapie. Dále je důraz kladen především na kvalitu provedení pohybu
na úkor jeho kvantity (dle toho je
také zvolena obtížnost cvičení –
tzn. výběr jednotlivých terapeutických pozic, vedení či odporování
pohybu, apod.), při tréninku schopnosti jeho pomalého provádění
s maximálním soustředěním se na
správné vedení a kontrolu.
Inzerce
Apartmán Ivana
bezbariérové ubytování v Rokytnici nad Jizerou
KRKONOŠE
» celý objekt bezbariérový
» ubytování vhodné pro rodiny s malými
i velkými dětmi
» celková kapacita apartmánu je 7 míst
+ přistýlka a dětská postýlka
» plně vybavená kuchyň přizpůsobená
vozíčkářům
říjen 2012
Informace pro vozíčkáře / O nás
6
»
»
»
»
»
»
»
obývací pokoj s TV+SAT a PC
bezbariérová koupelna s WC
druhá koupelna s pračkou a sušičkou
celková plocha cca 70 m2
WIFI připojení
parkoviště s kamerovým systémem
letní venkovní posezení
APARTMÁN IVANA, Horní Rokytnice 600, 512 45 ROKYTNICE NAD JIZEROU, Krkonoše
Telefon: +420 602 334 517, +420 724 107 426, E-mail: [email protected]
www.apartman-krkonose.com
GPS: 50°43‘38.884“N, 15°28‘15.387“E
Koncept DNS jistě najde v rehabilitaci široké uplatnění, neboť staví
na všeobecně platných principech využívaných i v jiných technikách a postupech již řadu let, ale
doposud jim však chybělo neurofyziologické opodstatnění, které
nabízí vývojová kineziologie. Tento
přístup - koncept lze samozřejmě
využít i v rehabilitaci po poškození
míchy. Limitem pro jeho plné využití
a úspěšnost v dosažení očekávaných cílů v terapii je výška, rozsah
a charakter míšní léze, vymezující
tak svým způsobem určité „mantinely“, kde se terapeut a pacient
mohou společně „pohybovat“.
Martin Gregor, DiS.
Tomáš Vyskočil, DiS.
Fyzioterapeuti CP
Sedmnáctinásobná
dražba ve prospěch
Centra Paraple
Na zpravodajském portálu
iDNES se uskutečnila exkluzivní dražba 17 originálních
lahví, které nechal na oslavu
170. výročí uvaření první várky
ležáku vyrobit Plzeňský Prazdroj.
Vyvolávací cena každé lahve
byla 170 korun a do dražby se
mohl zapojit každý čtenář zaregistrovaný na muj.idnes.cz.
Konečná částka se vyšplhala až
na 1 020 651 Kč. Dobročinná
aukce podpořila Centrum Paraple
a vybrané peníze půjdou na nákup
speciálních polohovacích lůžek.
Bude také možno koupit dlouho
plánovaný přístroj, který u člověka sedícího na vozíku a ohroženého otlaky, umí změřit rozložení tlaku v oblasti sedací části
a pořídit se bude moci i vybavení
pro výživové poradenství pro klienty. Pracovníci centra věří, že
s pomocí nových přístrojů pomohou klientům centra předcházet
mnoha zdravotním komplikacím.
"Je vidět, že nápad Plzeňského
Prazdroje nabídnout svým příznivcům originální a cenné lahve se
setkává s úspěchem, a protože je
aukce v náš prospěch, pomůže
nám to koupit vybavení, na které
v současné době nemáme
peníze, a přitom ho moc potřebujeme," řekla nadšená ředitelka
Centra Paraple Alena Kábrtová.
Výroční skleněná lahev je inspirovaná designem ležáckých dřevěných sudů, které byly v minulosti
používány pro ležení piva a jsou
symbolem originality plzeňského
piva. Limitovanou edici 17 lahví
s obsahem jednoho litru vyrobily ručně Nižborské sklárny,
každá z nich je tedy originálem.
Každý ze sedmnácti úspěšných
dražitelů získal vedle lahve ještě
pozvání k návštěvě plzeňského
pivovaru. Pod vedením sládka
Václava Berky si prohlédne pivovar a bude mít možnost ochutnat
pivo přímo z ležáckých sudů.
"Nepasterizovaným pivem si sami
naplní vydražené lahve," slibuje
sládek Berka.
-kj-
Z Vranovské přehrady
jsme vylovili významnou
podporu
Tradiční dobročinná akce společnosti Vinné sklepy Lechovice,
spol. s r.o. – dražba sektu, uloženého k zrání na jeden rok na
dno Vranovské přehrady, zajistila
letos na činnost Centra Paraple úctyhodných 525 791 Kč.
Od společnosti Vranovská pláž,
s.r.o. Centrum Paraple dále získalo darem částku 52 020 Kč
za jednodenní vstupné do kempu
dne 18. srpna, kdy se zde konal
slavnostní Galavečer sektu. Výtě-
žek z přímého prodeje propagačních předmětů Centra Paraple
18. srpna činil 8 075 Kč. Celkem
tedy Centrum Paraple získalo
585 886 Kč. Již dvanáctý ročník
Galavečera díky zajímavému programu a krásnému počasí přilákal
tisíce návštěvníků. Z velkoplošné
obrazovky na Vranovské pláži
mimo jiné promluvil také prezident správní rady Centra Paraple
pan Zdeněk Svěrák. Poděkoval
organizátorům, pozdravil všechny
účastníky výlovu a připojil tematický vtip: „Píše kamarád kamarádovi sms: Nezajdeme na colu?
Za chvíli si už čte na displeji
říjen 2012
O nás / Ohlasy na kurzy
7
Foto: Kateřina Kotasová
odpověď: Nechápu, jak ve slově
víno můžeš udělat čtyři chyby“.
- aš -
Beachvolejbalový turnaj
Společnost DNS The Enterprise
Systems Distributor uspořádala
na konci srpna pro své obchodní
partnery charitativní beachvolejbalový turnaj, jehož výtěžek byl určen
Centru Paraple. Zaměstnanci
Centra se do turnaje aktivně zapojili. Ačkoliv se dva tříčlenné týmy
nedostaly až do bojů o stupně
vítězů, reprezentovaly nás důstojně
a připsaly si na své konto několik
cenných výher. Velice příjemné
odpoledne a podvečer v krásném
prostředí Hamru Záběhlice vyneslo
za prodej triček, dalších propagačních předmětů Centra Paraple
a dobrovolných darů 18 100 Kč.
- aš -
Na Pilsner Festu se dražilo
Do benefice na Pilsner Festu se
tentokrát zapojili i známí umělci
z hudební branže. Některé kapely
vystupující na této oslavě plzeňských piv, která se konala na
začátku září, se rozhodly nabídnout
různé předměty ze své hudební
historie. Dražba těchto předmětů
vynesla Centru Paraple 20 544
korun. V letošním roce se Centrum Paraple na Pilsner Festu prezentovalo také prodejním stánkem,
ve kterém mohli návštěvníci zakoupit propagační předměty a vyplnit anketu s možností odměny.
Foto: Kateřina Kotasová
Nechyběla ani možnost vložit
finanční dary do kasičky Centra Paraple.
- kj -
Běh pro Paraple
ve Vimperku
Občanské sdružení Stanislavy
Chumanové společně s Centrem Paraple, městem Vimperk
a městskou organizací Svazu
tělesně postižených uspořádaly
v sobotu 15. září ve vimperském
sportovním areálu Vodník benefiční akci Běh pro Paraple. I přes
nepřízeň počasí činí výtěžek ze
startovného 13 903 korun, šek
na 3 000 korun věnovala BH
nemocnice Vimperk a 1 200
korun utržilo Centrum Paraple
za prodej ve svém propagačním
stánku. K běhu se zaregistrovalo téměř 120 běžců, které přišla podpořit řada přihlížejících.
Na startu se vedle závodníků
všech věkových kategorií objevili zástupci vimperských firem
a institucí a nechyběla ani exhibice dobrovolných hasičů, šermířů v plné zbroji, či mažoretek,
jejichž vystoupení si návštěvníci
během odpoledne užívali. Děti si
po odběhnutí tratě mohly namalovat perníček ve tvaru paraplete,
důkladně prozkoumat výzbroj
a výstroj dobrovolných hasičů
a k dispozici byl i malý bazének
plný kuliček. Celý odpolední
program byl příjemně orámován
hudební produkcí dechové hudby
při místní ZUŠ.
že z každého sebraného dotazníku
přispějí Centru Paraple částkou 2 x
20 Kč. Každý, kdo byl ochoten se
do výzkumu zapojit a vyplnit dotazník, tak přispěl na činnost Centra
Paraple částkou 40 Kč. Oběma
společnostem a všem respondentům děkujeme.
-kk-
Fota: Luboš Drenčani
Výzkum pro Paraple
Od července do září 2012 byl proveden výzkum veřejného mínění
s názvem Segmentace domácího
cestovního ruchu, jehož cílem
bylo identifikovat základní skupiny
účastníků domácího cestovního
ruchu a jejich rozhodovací procesy
při výběru dovolené. Výzkum probíhal formou dotazníkového šetření
v domácnostech po celé České
republice, a to na vzorku přibližně
3 000 účastníků. Agentura Czech-kjTourism i realizátor výzkumu společnost Aspectio a.s. se rozhodli,
Kreativní víkend
s Kreativní fotografií
Jak již název kurzu napovídá,
společně strávený čas jsme využili skutečně tvořivě. V pátek
jsme jeli „nachytat“ inspiraci
i teoretické poznatky na dvě fotografické výstavy – do Centra současného umění DOX, kde jsme
absolvovali komentovanou prohlídku retrospektivní výstavy Karla
Nepraše a do Galerie Leica, kde
jsme si prohlédli expozici Antonína Kratochvíla Domovina. Večer
jsme si ještě návdavkem promítli
dokument o tvorbě světoznámé
fotografky Annie Liebovitz.
V sobotu a v neděli jsme se pod
laskavým vedením paní lektorky
pustili do fotografování a úpravy
fotografií. Témata focení byla
pestrá – fashion, portrét, pohyb,
luminografie, zátiší a krajina lidského těla. Na závěr kurzu jsme
si promítli prezentaci výběru
fotografií každého účastníka.
Ohlasy na kurzy
8
říjen 2012
To všechno se dá stihnout za
jeden prodloužený víkend!
Naše poděkování patří Centru současného umění DOX, Galerii Leica,
společnosti Famood za zapůjčení
kostýmů, paní lektorce a všem
dobrovolníkům, bez kterých by
nebylo možné kurz uspořádat.
- aš -
Techniku akvarel zvládlo
v Centru Paraple dalších
6 klientů
Od 7.9. do 9.9. jsme v CP znovu
realizovali výtvarný kurz Akvarel. Tentokrát se do kreativního
procesu pod vedením lektorky
Hany Špačkové zapojilo 6 klientů,
kterým pomáhalo 7 asistentů.
V pátek účastníci absolvovali
komentovanou prohlídku výstavy
děl Jakuba Schikanedera ve Valdštejnské jízdárně a dále se už jen
malovalo a malovalo. Poděkování
patří paní lektorce za cenné rady,
inspiraci a citlivé vedení a všem
účastníkům a asistentům za aktivní
přístup a odhodlání.
Foto: Lukáš Salák
Pokračování kurzu
zdravého životního stylu
V září nám proběhlo druhých čtrnáct dní kurzu zdravého životního
stylu, kterého se zúčastnilo 14
klientů. Cílem kurzu bylo zopakovat
zásady zdravé výživy, které klienti
nabyli v prvním běhu kurzu a navázat na ně základy stavby jídelníčku,
složením potravin, jejich hodnocením a prohloubit další informace
o zdravém způsobu života. Tím
vším účastníky provázela Mgr. Lada
Nosková, která s námi spolupra-aš- cuje od samého vzniku kurzu.
Fota: Zuzana Korbelová
V rámci kurzu klienti absolvovali a hippoterapie. Základním kamenem krom zdravé stravy byl dvatři doplňkové přednášky:
1. Přednáška o zelených potra- krát denně pohyb vždy po hodině
vinách, přednášející Uhříková dopoledne a hodině odpoledne.
Střídala se posilovna s kruhovým
Iveta.
tréninkem, jízdou na veslařských
2. Přednáška s názvem Jím, tedy
trenažérech a ručních spinerech.
jsem, přednášející Mgr. StaniKlienti v těchto aktivitách byli rozslav Hyrák - přednáška zaměděleni do třech skupin. Družstva
řena na sociální podnikání
vedli zkušení terapeuté Lenka
a zdravé potraviny.
Honzátková, Jakub Krátký a Petra
3. Přednáška s názvem Cesta za Dáňová.
snem na téma cestování na hanSoučástí kurzu byly i psychologické
dbiku, přednášející Heřman Volf.
skupiny, kde naše psycholožky
Zpříjemněním v zářijovém kurzu Petra Bartoňová a Noemi Krylová
byl kulturní program pod vede- pro účastníky připravily program
ním našich sociálních pracovníků šesti hodinových vstupů. Mimo jiné
Anežky Beranové, Rudolfa Heme- se v něm účastníci dozvěděli, jak
líka a Andrey Preclíkové. O víkendu zvládat stres a základy sebekoučojeli klienti na výstavu Slovanské vání.
epopeje od Alfonse Muchy, v týdnu
Naše ergoterapeutky Bára Benebyli v kině a v Divadle Bez Zábrašová, Zuzka Korbelová a Iva Melidlí na hrách Každý rok ve stejnou
charová zajistily pro klienty paradobu a Indická banka.
fínové zábaly na horní končetiny,
V sobotu jsme vyjeli na handbiky společně s vedoucími skupin
do Stromovky, část klientů cestu připravovaly ranní rozcvičky, dohlído Stromovky dojela z Opletalovy žely na správnou jízdu na vozících
ulice v rámci akce Zažít město a v případě nutnosti je přenastavily.
jinak aneb Velká podzimní cyklo- Společně s Ladou Noskovou jeden
jízda. Společně jsme se všichni večer zajišťovaly odbornou pomoc
sešli ve Stromovce, kde v restau- při přípravě večeře samotnými kliraci Vozovna byl pro nás připraven enty.
zdravý oběd. Počasí nám přálo
Jednou denně měli účastníci kurzu
a tak se na kolech jezdili do pozdv programu cvičení s fyzioterapeních odpoledních hodin.
uty, jednou týdně pak byla zařaV programu byl zařazen i bazén zena masáž. Skvělou práci v kurzu
odvedl i ošetřovatelský tým, který
se staral o pohodlí všech účastníků
ve dne i v noci. Nemohu zapomenout na práci stravovacího úseku,
zejména našich kuchařek Renaty
Zemanové a Dany Šubrtové, které
připravovaly všem našim účastníkům stravu na míru a to pětkrát
denně. Poslední večer jsme pro
klienty připravili večírek s venkovním grilováním, živou hudbou tancem a karaoke.
S týmem všech odborností Centra Paraple jsme zhodnotili tento
kurz jako velmi povedený. Většina
říjen 2012
Ohlasy na kurzy
lou pomyslnou třešničkou na dortu
celého zábavného večera, a snad
i on si mohl ten večer říct "s tebou
mě baví svět".
Sobota se pak nesla ve stylu celodenního výletu do přírody. Ráno
na snídani dorazil pan Král, který
nás obeznámil s tím, že se vydáme
k rybníku Labuť hledat jeho
poklad. Okolo rybníčku bylo osm
stanovišť, kde čekalo na soutěžící
spousta úkolů bojových, dovednostních, vědomostních i smyslových. Bylo krásně slunečno,
leč chladno, takže poté, co byl
poklad objeven a dětmi rozebrán,
vhod přišla horká polévka v nedaleké hospůdce. Večer se pak nesl
ve znamení vyhlášení vítězů, velkého rautu a příjemného oddechu
u divadelního přestavení pro děti
i dospělé. Na nedělní dopoledne
čekal účastníky kurzu tradiční kreativní workshop – tentokrát jsme
si pomalovali konvičku na zalévání
květin.
Celý kurz byl nesmírně hravý
a výborně připravený, za což patří
organizátorům a potažmo také
sponzorům velký dík.
Tereza Marková
O kurzu Máma - táta
na vozíku
Fota: Lukáš Salák
klientů si splnila stanovené cíle,
které si předsevzali, což nás
všechny velmi těší a motivuje do naší
práce. Celému týmu Centra Paraple
tímto děkuji za dobře odvedenou
práci, díky patří i všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhali a rád bych
poděkoval také firmám, které nám
v tomto projektu pomáhají. Lada
Nosková ze společnosti Diet Plan
nám sestavila jídelníček a poskytla
cenné rady v oblasti výživy a snižování hmotnosti, sacharidové tyčinky
Chimpanzee nám věnovala firma
Ultrasport, další výživové doplňky
nám darovala firma USN. Fakulta
tělesné výchovy a sportu UK nám
umožnila měření tělesných funkcí
klientů v Biomedicíncké laboratoři
a Divadlo Bez Zábradlí věnovalo
vstupenky na jejich představení.
Další poděkování patří také restauraci Vozovna ve Stromovce a firmě
Rowline za zapůjčení veslovacích
sedaček.
Páteční dopolední program připravil pro účastníky kurzu PaedDr.
9
Michael Chytrý. Mnozí jsme jej už
znali z předchozích běhů kurzů
a opět nás jeho blok velmi osvěžil.
Nejednalo se rozhodně o přednášku jednoho řečníka a usínající unavené publikum. Pan doktor zapojil do programu každého
účastníka a naslouchal otázkám
a podnětům, které jsou pro přítomné rodiny aktuální. Řešili jsme
tak škálu situací i životních období
rodin a velmi konkrétně jsme s nimi
pracovali. Některá témata byla
jistě standardními ze života rodin
s malými či většími dětmi, jiná byla
specifická pro život rodiny, jejíž
součástí je také handicap. Znovu
mě překvapila míra empatie, důvtip
i respekt, se kterým jsme společně
i poměrně obtížná témata mohli
otevřít. Znáte také hustotu napětí,
které vytvoří ta milá událost, že jako
rodina někam máte odjet, balíte se
a ve stanovený čas chcete odjet?
Nebo bruslíte v mnoha rolích, když
do Vaší rodiny přichází (třeba pravidelně) další osoby a tráví s Vámi
nemalý čas? Ale možná znáte
osobně také „bezmoc“, kdy se
snažíte být skoro neviditelní, nebo
se snažíte alespoň nepřekážet,
když už nemůžete v nějaké situaci aktivně pomoci? Co pomáhá?
A co naopak nepomáhá vůbec?
Chci Vás prostřednictvím této zprávičky v bulletinu srdečně přizvat,
ať necháte doma všechny obavy či
pochyby a další podobný program
Máma – táta na vozíku
tentokrát hravě
Každý, kdo někdy navštívil kurz
M/T na vozíku, ví, jak osvědčený
model funguje (přednášky, workshopy, zábava, tvořivá dílna a hlídání dětí). Tento navazující hravý
kurz byl ale diametrálně odlišný
od všech předešlých. Bylo to jako
návrat do dětství. Ten kdo někdy
jezdil rád na dětské tábory, musel
na tomto kurzu zažívat intenzívní
pocit deja vu. Alespoň co do atmosféry. A protože už se účastnící
kurzů znají, mají vesměs podobně
staré děti a pomalu se z nich začínají stávat přátelé, bylo skoro jako
vyrazit na bezbariérovou "expedici Ydykseb". Výborným nápadem bylo uspořádat karneval, na
který se všichni účastníci pečlivě
připravili a zahalili se do oblečků
princů, princezen, pirátů, Pepků
námořníků, perníkářek apod. KarJiří Pokuta nevalový večer moderoval Pavel
Sportovní terapeut CP Nový, který byl příjemnou a vese-
Fota: Martin Salajka
říjen 2012
Ohlasy na kurzy / Sport s Parapletem
10
si nenecháte ujít, stojí opravdu za
to… A pokud hledáte nějaké aktuální povzbuzení do Vašich každodenních bitev, přečtěte si drobnou
novelu Jeana Giona: Muž, který
sázel stromy. Můžete ji také shlédnout ve 30 minutách animovaného
filmu, který snadno na internetu
najdete. Tímto milým příběhem
jsme zakončili společné hledání
pátečního programu kurzu –
a věřím, že nejen pro mě úspěšně.
Foto: Lukáš Salák
Pavla Habrdová
Málem jsem se neudržel
v sedle
Účastnil jsem se kurzu čtyřkolek
a chci se s vámi podělit, co mi
čtyřkolky daly a zároveň i vzaly.
Těch negativ moc není, jen jsem
cítil všechny svaly, které jsem při
jízdě na vozíku nikdy necítil.
K těm kladným stránkám, mohl
jsem si vyzkoušet jízdu v místech,
kam se s vozíkem nikdy nedostanu,
v lese na pěšinách pro chodící,
kde jsou kopce, kořeny a kamení
nebo na lesních cestách. Na kurzu
byla možnost vyzkoušet si náklony,
když jsme se netrefili na pevnou
zem a vjeli jsme do kolejí po traktorech. Když se člověk nebojí umaInzerce
zat, může si vyzkoušet jízdu kaluží,
blátem i přes řeku, když je mělký
brod, aby se čtyřkolka neutopila
i s jezdcem.
zkrátka, co je komu libo. Jsem rád,
že jsem mohl tento kurz absolvovat
a užít si trochu jiné činnosti, než
být připoután na vozík, na kterém
Byla možnost si projet motokroso- se nedostanu dál než na vyasfaltovou trať a my měli to štěstí, že nám vané stezky pro cyklisty.
trochu víc zapršelo, takže se jízda
Tomáš Krchov
změnila v adrenalinový zážitek,
hodně bláta, vody, prudké nebezpečné stoupání i sjezdy. Nejprve je Moje dovolená na kolech
nutné novou trasu projet opatrně s Parapletem, aneb kde
a teprve poté zjistit, co čtyřkolka jsou hranice mé fyzické
v terénu dokáže.
Na kurzu nebyla nouze i o dramatické okamžiky, když se vjede
na nerovnost trochu rychleji, pak
máte problém se udržet v sedle,
i čtyřkolka dokáže s jezdcem
pěkně zamávat. Při jízdě je možné
se kochat krajinou, hledat houby,
kondice
Před rokem jsem strávila s Parapletem krásný týden na kolech
v okolí Třeboně, kdy rovinatý
terén vybízel, pro nás nezkušené
a necvičené, polykat kilometry i na
handbiku. S touto vidinou jsem
přesvědčila celou rodinu, že letos
si to „dáme“ společně. Neřešila
jsem, kam přesně pojedeme, ale
že budeme jako rodina pohromadě
– já, manžel a naše dvě holčičky
(6, 9). Sbalili jsme kola, pár tašek,
já si domluvila zapůjčení handbiku
v místě konání kurzu a vyrazili jsme.
Zadali jsme adresu do navigace
a zjistili, že místo kurzu se nachází
ne v Třeboni, ale ještě kousek dál,
kde už jsou Novohradské hory.
Jak vypadají hory u Třeboně jsem
se měla dozvědět za několik dní.
Buková, jak se naše cílová vesnice jmenovala, se nachází právě
v srdci těchto hor. Když jsme minuli
Foto: Kateřina Kotasová
Třeboň a navigace stále hlásila
25 km do cíle a silnice se viditelně
začínala vlnit, a to hlavně směrem
vzhůru, začala jsem chápat, proč
se této části vlasti říká hory - s terénem u Třeboně to nemá nic společného. Zpočátku bylo tedy nemilé
překvapení, ale parta lidí nám vše
vynahradila. V rámci celotáborové hry se z nás staly šlechtické
rody vzájemně soupeřící o hrad,
což vyvrcholilo závěrečnou noční
jízdou spojenou s plněním úkolů
a poznáváním přilehlých restauračních zařízení. Okolní kopečky
nakonec nebyly tak hrozné, jak to
na začátku vypadalo. Díky výborně
připraveným strojům se daly zvládat, i když pravdou je, že po prvním dni jsem bolestí nemohla
zdvihnout ani sklenku s chutným
mokem. Svaly se mi podařilo nakonec přemluvit k poslušnosti a já
mohla začít polykat další kilometry.
Poslední den jsem se podívala na
tachometr a zjistila, že jsme ujeli
za 4 dni 119 km, a když jsem si
uvědomila, že tuhle porci bezmála
celou zvládla i má šestiletá dcera,
bylo to pro mě velké překvapení,
co se v nás skrývá za energii.
Mohu tedy jen poděkovat za týden
nejen sportovní, ale i zážitkový
a nakonec i odpočinkový. Příští rok
se určitě rádi opět zúčastníme.
Dana Selnekovičová
Velká podzimní
cyklojízda Prahou
Na kole, handbiku nebo koloběžce se 22. září proháněli
účastnící letošní Velké podzimní
cyklojízdy centrem hlavního
města.
Všechny
zmíněné
stroje
a mnoho dalších byly k vidění na
startu u stanice metra Můstek.
Trasa pokračovala Václavským
Sport s Parapletem / Auto-moto
náměstí k Muzeu, dále ulicí Ople- byla velice pěkným zážitkem až na
talovou, po magistrále až směrem to, že jsme cestou nenašli žádné
ke stanici metra Vltavská a zpět.
občerstvení, kam bych se dostal
Příležitost projet se touto příjem- i s handbikem. Proto doporučuji
nou trasu centrem Prahy si nene- občerstvení s sebou. Celý okruh
chali ujít sportovci na handbicích měřil okolo 45 km. Lze si jen přát,
jak z Centra Paraple, tak osm aby takovýchto příruček, kde jsou
účastníků kurzu Zdravý životní styl. podrobně popsané trasy a hlavně
vyzkoušené vozíčkáři, bylo více.
S doprovodem tří servismanek
Jiří Miňovský
a jednoho koordinátora skupiny
jsme naskočili do kol a vyrazili
oslavit svátek pražské cyklistiky
Co je Boccia (Boča)?
s ostatními účastníky. My jsme
odstartovali z parkoviště před Hlav- Je to sport i pro těžce postižené,
ním nádražím. Předem vybrané může ji hrát i prakticky nehybný
místo pro přípravu našich strojů člověk s pomocí asistenta a pomůa bezpečné nasednutí nám při- cek. Pro těžce postiženého je to
neslo možnost zapojit se do roz- jedinečná možnost, jak začít se
jeté hromady cyklistů a být v jejím sportem, ale i další začleněním se
čele. Naše skupina si užívala vol- do společnosti. Je to hra podobná
nost na silnicích, kde se v běžném hře Petanque (Petang) s tím rozpracovním dnu motorová vozidla dílem, že Boccia je sport halový
nevyhnou rozsáhlým kolonám. a míčky jsou kožené. Smyslem
Sobotní dopoledne a relativně hry je umístit co nejvíce míčků své
dobré počasí nás zlákalo k celo- barvy (červené nebo modré) blíže
dennímu výletu. Odpojili jsme se bílému míčku tzv. Jackovi, nežli je
od hromady cyklistů poblíž stanice nejbližší míček soupeře.
metra Vltavská a zamířili do nedaCelá hra je rozdělena do čtyř
lekého parku Stromovka.
samostatných směn (v případě
Všichni si svou první účast na týmů do šesti směn). Každá směna
pražské cyklojízdě užili. Pro mě začíná vhozením Jacka do hracího
bylo příjemné vidět obdiv ostat- pole za označenou výseč. Hráč
ních cyklistů nad našimi handbiky který vhodil Jacka se snaží dalším
a zájem dětí o jejich vyzkoušení. míčkem své barvy přiblížit co nejPříjemná zkušenost se zabezpe- blíže Jackovi. Poté hraje soupeř.
čením plynulého průjezdu centrem O dalším pořadí hodů rozhoduje
Prahy nám také velmi zpříjemnila to, který z hráčů má svůj míček
víkendový den. Těšíme se na další dále od Jacka. Vzdálenější hráč
cyklojízdy Prahou.
postupně hází tak dlouho, dokud
Za tým cyklistů Jakub Krátký nezmění stav ve svůj prospěch
Sportovní terapeut CP (není jednou ze svých míčků
blíže Jackovi), nebo pokud hráči
dojdou míčky (pak dohazuje své
Letní cestování
míčky hráč druhý). Na konci každé
na handbiku
směny se počítají body: kolik
Jelikož jsem velkým milovníkem míčků má blíže vítězný hráč, než je
jízdy na kole a po úrazu nahand- nejbližší míček soupeře, tolik hráč
biku, snažím sevyužít každé příle- ve směně získá bodů. Body z jednotlivých směn se sčítají a celkově
žitosti pro tuto aktivitu.
vítězí hráč, který během čtyř směn
Ta se mi naskytla po přečtení nasbírá více bodů.
publikace Českosaské Švýcarsko
bezbariérové.Jsou v ní podrobně
popsané možnosti výletů pro nás
vozíčkáře. Vybral jsem si trasu
"Okruh Labským dolem", která
vedla z Děčína do Bad Shandau
a přes Hřensko zpět. Jízda to
byla velice příjemná, po pěkné
cyklostezce, hezkou přírodou za
poměrně malé frekvence kolařů.
Jediný úsek, který vedl po frekventované silnici, byl z Hřenska
do Dolního Žlebu k přívozu přes
Labe. Jako vozíčkář i s doprovodem jsem přívoz měl zdarma, což
Fota: Kamil Vašíček
mě docela překvapilo. Celá cesta
říjen 2012
11
Boccia se hraje také v párech (2
hráči) a týmech (3 hráči), v pří- Na kurzu 4kolek jsem se
padě týmů je hra rozdělena do hodně naučil
šesti směn. O tom, který hráč
v týmu (páru) bude házet rozho- Na kurz 4kolek jsem chtěl, protože
duje kapitán týmu (páru). Boccia jsem dřív jezdil na motorce a motorismus všeobecně mám nejraději.
je také paralympijský sport!
Ke 4kolkám jsem se nikdy moc
Více o sportu (fotky, videa,
nedostal a chtěl jsem si to vyzkouinformace) naleznete na
www.boccia.xf.cz šet víc než jen na půl hodiny někde
na louce. Taky jsem se s tím chtěl
trochu seznámit a vyzkoušet, co
Boccia (Boča)
4kolka dovede v terénu a zkusit si
víc strojů, protože si chci co nejdřív
i na paralympiádě!
pořídit svůj. Taky mi hodně chybí
Ve dnech 29. 8. - 9. 9. 2012 se motorky a jsem rád, že existuje
konaly v Anglii Letní paralympij- další možnost, na čem se vyblbské hry 2012. Česká republika nout a trochu pročistit hlavu.
měla zastoupení hráčů v kategorii Motorismus je věc, pro kterou
BC4 (páry) a to ve složení Radek jsem se narodil. :) Je to můj nejobProcházka a Leoš Lacina, kteří se líbenější koníček a jsem schopný
na hry po vyrovnaných výkonech pro to udělat cokoliv, jen abych
v průběhu světových pohárů kva- mohl jezdit. Když jedu na 4kolce
lifikovali. Češi na paralympijských nebo dřív na motorce, jsem nejhrách obhajovali bronzovou medaili šťastnější kluk na světě a v tu chvíli
z Pekingu! Jak Češi dopadli? mi nic nechybí. Taky už jsem díky
Výsledky a další podrobnosti se tomu na vozíku, proto říkám cokodozvíte na webu www.spastic.cz liv…
nebo www.boccia.xf.cz
Jízda na 4kolce mi opět
Nejbližší závody:
pořádně rozpumpovala adrenalin
1. ligy v ČR: 3. kolo 1. liga OZP
v žilách a dodala pocit štěstí a spoCUP - Teplice
kojenosti. Taky jsem si po dlouhé
(13. - 14. 10. 2012),
době pročistil hlavu a kouknul se
4. kolo 1. liga OZP CUP - Brno
do přírody a terénu, kam se jinak
(27. - 28. 10. 2012).
jen tak nedostanu.
Kamil Vašíček
Kurz 4kolek bych doporučil už jen
proto, že je to skvělá rehabilitace,
člověk si vyzkouší něco nového
a otestuje 4kolku v terénu a třeba
i brodu. Na kurzu jsem se na
4kolce něco naučil a myslím, že
kdybych nejel a rovnou si koupil
svoji, že bych se někde vysypal.
Navíc jsem tam poznal skvělé lidi.
Dva večery s námi strávil jeden
super chlapík, Petr Hošťálek, celoživotní motorkář, cestovatel a dobrodruh. Vyprávěl nám jeho úžasné
zážitky z cest na motorce BMW
R12 do Stalingradu a na Enfieldu
přes Nepál. Jsem rád, že jsem
nepřišel o krásné fotky a půjdu si
koupit knihu o cestě přes Nepál.
Dokonce má i svoje muzeum veteránů motorek v Českých Budějovicích, kam se také brzy chystám.
Matěj Čechák
Čtyřkolky očima
Petra Juřici
Na kurzu čtyřkolek jsme se
sešli v hotelu Šarz v Horním
Bradle, kde máme dobré
zázemí a je tam o nás vždy
12
výborně postaráno. Sešlo se
nás 7 vozíčkářů a 7 doprovodů.
Kromě toho, že jsme se setkali se
skvělou partou pořadatelů z MKV
soustředěných kolem čtyřkolkářského nadšence Honzy Kašpara,
potkali jsme se s několika už lety
prověřených kamarádů na které se
pokaždé těšíme, ale poznali jsme
i několik nových mladých lidí. A i to
je jeden z důvodů, proč stojí za to
se těchto akcí zúčastňovat.
První den bylo seznámení s technikou a krátká vyjížďka k benzince, kde jsme nakrmili své hladové železné oře. Odtud jsme se
po krátké projížďce terénem řítili
k hotelu na večeři. Po posezení
u baru jsme se odebrali do postýlek, abychom byli ve formě na zítřejší spanilou jízdu. Druhý den po
bohaté snídani a technické prohlídce strojů přišel povel nasedat.
Vyrazili jsme do terénu poznávat
krásy Vysočiny a jejich hlubokých
hvozdů, do kterých bychom se na
vozíku nebyli schopni nikdy dostat.
Prostě jezdilo se cestou necestou.
V místě, kde nebylo možno se otočit, nás čekalo překvapení v podobě
spadlého stromu přes cestu. Žádná
překážka však pro naše průvodce
není nepřekonatelná. Kapesní
pilečkou přefikli kmen a za pomoci
navijáku čtyřkolky odtáhli strom
o průměru asi 30 cm jako nic.
Další den se jelo na motokrosovou trať, kde jsme si to velmi užili.
Obzvlášť Jirka Žákovský a Matěj
Čechák byli z trati prostě neodvolatelní. Já jsem si vyzkoušel jaké to
je, když vás váš železný oř vyhodí
ze sedla. Vše skončilo jen odřeným
loktem a po Martinčině odborném
ošetření se jelo dál. Další pěkný
zážitek po cestě domů nás čekal
při projíždění brodů, kde jsme si
někteří neumyli jen stroje, ale tvořili jsme takové gejzíry vod, že jsme
si opláchli i helmy. Po příjezdu na
hotel jsme umyli čtyřkolky, aby byly
připraveny pro následující kurz.
Kromě ježdění, což je úžasný zážitek, jsme měli po dva večery možnost vidět exotiku na motorce, protože mezi nás na pozvání Honzy
Kašpara zavítal opravdový dobrodruh a motorkář tělem i duší, Petr
Hošťálek. Jeden večer věnoval své
jízdě Indií a Nepálem. Druhý večer
nás provedl cestou z Prahy do Stalingradu.
Kurz se prostě povedl se vším
všudy. Je to adrenalin, dobrodružství, ale zároveň rehabilitace, procvičení těla i duše a hlavně obrov-
říjen 2012
Auto-moto
ský pocit volnosti z možností dostat
se všude tam, kde to jinak nejde, až
chvílemi člověk zapomíná na svůj
handicap a připadá si volný jako
pták. A to je pocit k nezaplacení, za
který organizátorům, MKV ve spolupráci Parapletem, hrozně děkujeme
a těšíme se na další setkání.
cháváme dnes a denně. I při bezpečné jízdě se může stát cokoliv.
My byli ale připraveni si kurz pěkně
užít a pobýt v přírodě, kam se my
vozíčkáři dostaneme jen velice
zřídka. Chtěli jsme si to užít za
jakýchkoliv podmínek.
Plni očekávání jsme se těšili na
každé ráno, kdy jsme pak netrpělivě hlídali počasí, abychom mohli
Kurz čtyřkolek ve Vršově včas vyjet na výlet do okolních
lesů, luk a strání v krásné přírodě
v Železných horách
v okolí řeky Chrudimky a Sečské
Kurz proběhl v termínu od 8. 9. přehrady, krajinou Železných hor.
do 16. 9. 2012 pro dvě skupiny A právě proto, že nám krásně naprcelkem jedenácti vozíčkářů, já se šelo, zaplesá srdíčko nejednoho
účastnila kurzu ve druhé polovině motorkáře. Kaluže, bahno a vodu
a ve středu 12. 9. 2012 po poledni jsme si užili dosyta nejen v lesích,
jsem přijela spolu s dalšími nad- kde by člověk sotva prošel po
šenci čtyřkolek do bezbariérového vlastních, ale i v potocích a na
hotelu Šarz ve Vršově. Čekaly nás motokrosové dráze, kde jsme lítali
zajímavé přednášky o bezpečnosti ze všech sil a do poslední minuty.
a cestování, návštěva Ležáků či Můj velký obdiv za skvělé jezdecké
instruktáž, jak se dostat z bahna.
umění a šikovnost patří jednomu
Petr Juřica
Foto: Tým MKV
Nadšení nám nemohlo pokazit ani
to, že středou se změnilo i počasí
a od rána vydatně pršelo. Zatímco
skupina před námi měla slunečno,
nás čekal déšť a chladno, myslím
ale, že nikdo očekávané počasí
nepodcenil, byli jsme v rámci možností připraveni a těšili jsme se.
ze zúčastněných a to vozíčkáři
a kamarádovi Tomáši Kratochvílovi.
Klobouk dolů, Tome.
Nejen za sebe děkuji MKV v čele
s Janem Kašparem, Centru Paraple, kamarádům, pomocníkům, asistentům, zdravotní sestřičce, věčně
usměvavé Martině, prostě těm, kteří
Každý z nás už na čtyřkolce více nám pomohli, zorganizovali a umožči méně jezdil a tak po rych- nili zažít PARÁDNÍ JÍZDU.
lém seznámení a pozdravení se
Radmila Krčmářová
s účastníky jsme ještě odpoledne
plni nadšení a s vědomím, že
během pár minut budeme zmoklí
až na kůži, nasazovali helmy
a seděli na čtyřkolkách. Hurá na
projížďku a pro benzín.
O seriálu offroadových
čtyřkolkových závodů
HandyCup 2012
Zábava pro celou rodinu, skvělá
muzika a jedinečné závody! To
je HandyCup, seriál čtyřkolkových závodů pořádaný Motoklubem vozíčkárů ČR ve spolupráci
s Kettcom – půjčovnou radiostanic. Je určený nejen jezdcům s handicapem! Jednotlivé
závody jsou vypisovány jak pro
vozíčkáře, tak pro chodící z řad
doprovodu nebo diváků.
Nápad na čtyřkolkové závody
HandyCup se zrodil v hlavách
herce Jana Kašpara a závodníka Štěpána Hyky, kteří jsou
oba na vozíku a zároveň aktivními čtyřkolkáři. „Ti, co milují
jízdu na čtyřkolce, nemají
možnost se někde pořádně
vyřádit. Právě proto jsme se
rozhodli dopřát každému možnost přijet si legálně zajezdit,
užít si závod a celkovou atmosféru HandyCupu,“ říká závodník Štěpán Hyka.
Registrační formulář je k dispozici na www.handycup.cz, ale
přijet můžete i bez registrace
a přihlásit se na místě závodu.
„Naší snahou je, aby si každý,
kdo na některý ze závodů přijede, přišel na své, ať už jako
aktivní účastník nebo divák.
Proto máme vždy připravený
i doprovodný program,“ řekl na
tiskové konferenci HandyCupu
jeden z pořadatelů, Jindřich
Kettner.
Jedním z propagátorů jízdy na
čtyřkolce je člen Divadla Járy
Cimrmana Jan Kašpar, který
vysvětluje, v čem je kouzlo
a hlavní přínos čtyřkolek pro
vozíčkáře: „Představte si, jak na
vozíku zvládáme jízdu lesním
terénem nebo polní cestou!
Přijeli jsme opravdu promočení,
ale jistě každý spokojený. A to je
důležité!
Po dobré večeři nás čekala přednáška a diskuze se Standou Berkovcem, který radí, jak přežít na
motorce a nejen to, připomenout
si pravidla bezpečnosti na silnicích by měl občas každý řidič.
Vždyť počty smrtelných nehod slý-
Foto: Petr Vaško
říjen 2012
Auto-moto / Cestování
Foto: Jiří Pokuta
V podstatě je to nemožné. Čtyřkolka nám dává možnost podívat se do přírody, kam bychom
se jinak nedostali a závody
jsou pro nás skvělý bonus.
Chtěli bychom také zbořit mýty
typu, že čtyřkolka je jen zábava
pro zbohatlíky, kteří pak ničí
přírodu. Ano, i tací se najdou,
ale nemůžeme všechny čtyřkolkáře házet do jednoho
pytle. Nechceme, aby čtyřkolka
byla rovnítkem pro něco, co je
veřejností vnímáno negativně.
Proto zveme nejen handicapované, ale i zdravé, aby se přišli
na HandyCup podívat, pobavit
se a zjistit o čem vlastně jízda
na čtyřkolce je.“
Z výše popsaného je jasné,
že HandyCup nejsou pouze
závody, ale také společenská
akce pro celou rodinu, kde
se setkávají a poznávají vozíčkáři s „choďáky“, aniž by se
museli přímo zúčastnit závodů.
Pro všechny závodníky i diváky
jsou připraveny doprovodné
akce v podobě koncertů různých skupin, zábavy pro děti
i občerstvení. „Chceme, aby
se všichni, kteří na HandyCup
přijedou, dobře bavili, zajezdili
si, poslechli si pěknou muziku,
popovídali si, pojedli a odnesli
si příjemné zážitky a poznatek,
že na čtyřkolce jsme si všichni
rovni, aby pochopili, že být
handicapovaný
neznamená
konec života a zábavy“, dodává
organizátor seriálu offroadových
čtyřkolkových závodů HandyCup
Jindřich Kettner.
Oficiální stránky HandyCupu:
www.handycup.cz najdete nás
také na Facebooku a další informace také na www.mkvcr.cz.
Kateřina Grimmová
email: [email protected]
Jindřich Kettner
email: [email protected]
Dobro došli – s Centrem
Paraple v Chorvatsku
Dobro došli. Tak jsme tu – na jihu
Chorvatska, na poloostrově Pelješac, v apartmánech ve Viganji.
Proč jsme se vydali na 1 200 kilometrů a 14 hodin vzdálenou cestu?
Protože doma není možné koukat z terasy na moře, ve kterém si
můžeme zkusit, jestli a jaké vodní
sporty zvládneme.
Centrum Paraple uspořádalo další
ze svých sportovních kurzů, tentokrát zaměřený na jachting, kiting,
vodní lyžování a potápění. A kdo se
tohoto dobrodružství účastnil? Deset
vozíčkářů, Lenka Honzátková (Centrum Paraple), Jirka Pokuta (Centrum
Paraple) a asistenti. Lokalita byla
vybrána na doporučení doc. Jana
Hrůši, který zde opakovaně pořádá
kurzy pro studenty FTVS.
Díky doc. Hrůšovi jsme měli k dispozici katamarány, trimarány, mořské kajaky, aquaglide (nafukovací
plovák, na který se dá připevnit
plachta, a na kterém se dá kitovat,
nebo se nechat táhnou za člunem),
motorový člun a v neposlední řadě
také odbornou pomoc ve všech
aktivitách.
Pro pořádání takového kurzu je
Viganj velmi vhodná a to především
díky podnebí – stálé teplé počasí,
dopoledne klidné moře, odpoledne
větrno. Místo je díky těmto podmínkám hojně využíváno sportovci
toužícími po windsurfingu, kitingu
a jachtingu.
Jak bydlíme? V apartmánech,
které jsme si po příjezdu dřevěnými nájezdy upravili tak, že byly
přístupné. Záměrně nepíšu bezbariérové, protože ani rozměry, ani
dispozice apartmánů, zejména koupelen a záchodů, nebyly pro vozíčkáře vhodné. Přesto jsme to všichni
v pohodě zvládli. Ubytování bylo co
by netrénovaný kvadruplegik kuže-
13
lem dohodil, takže jsme mezi mořem natou pěšinou a dostat se k vodě
a apartmány pendlovali celý den.
znamenalo pro dva silné chlapy
Jak to všechno probíhalo? Den pro (nebo jednoho Jirku Pokutu) a jedvšechny začínal rozcvičkou, na které noho vozíčkáře akci na půl hodiny.
jsme se řádně protáhli a poté si již Já jsem raději místy zavíral oči
probuzení vyslechli program dne. a někteří kolegové se později přiPak jsme celý den s výjimkou oběda znali, že takový strach na vozíku
a polední pauzy zkoušeli různé vodní ještě nezažili. Ale ti, co to překonali,
byli nadšeni. Ponor byl super. Nemá
sporty. Co jsme všechno zkusili?
smysl něco víc psát, protože podle
Katamarán
mě nelze popsat zážitek z potápění
Jedná se o dva plováky spojené v krásné lokalitě s profíkem za zády.
„matrací“ (vypnutá plachta), po Někteří z nás se polaskali s chokteré se lze přesouvat z jedné botnicí, jiní s velkou hvězdicí, jiní
strany na druhou, nebo na které jen prostě zírali na všechno, co se
se dá při jízdě sedět. K dispozici hýbalo (já).
jsme měli dva katamarány, jeden
Kiting
pro čtyři a jeden pro šest lidí. Katamarán jsme si vyzkoušeli všichni. Teorií kitingu nás provedl Pepa
Jeho ovládání je poměrně jednodu- Konig, který učí kitovat na moři stuché a při dodržení několika zásad denty FTVS. Poté jsme si vyzkoua principů jsme to zvládli. Myslím, šeli ovládání cvičných draků na
že většina z nás objevila krásu jízdy suchu. Kitování na vodě není ještě
na tomto bezpečném a snadno ovla- pro vozíčkáře technicky dořešené.
Proto si to ve vodě zkusil jen jeden
datelném plavidle.
z nás. Přesvědčili jsme se, že se pro
Trimarán
vozíčkářský vodní kiting bude muset
Obdoba katamaránu s tím rozdí- ještě vymyslet způsob, jak lyži nebo
lem, že plováky jsou tři a plavidlo je kajak ovládat současně s drakem.
určeno pouze pro jednoho. Opět Zážitek by to mohl být určitě úžasný,
jsme měli k dispozici dvě plavidla. ale vymyslete to někdo.
Jeden trimaran jsme upravili pomocí A co jsme dělali, když jsme zrovna
speciální sedačky tak, aby byl neblbli ve vodě se šnorchlem, na
vhodný i pro ty, kteří mají horší sta- kajaku, katamaránu nebo jen v plavbilitu. Trimarán díky třem plovákům kách nerelaxovali? Líbil se mi protéměř nelze převrátit a je snadno gram od rána do pozdního večera,
ovladatelný kormidlem napojeným protože i nesportovní aktivity byly
na dvě lanka, která se drží v ruce. velkým zážitkem. Například výlet
Plachta se řešit nemusí a krásně do nejzachovalejšího středověkého
to jede. Někteří si trimarán oblíbili města ve středomoří, do Korčuly,
natolik, že na něm pluli denně.
byl nádherný. Přijela objednaná loď.
Vozíčkáře viděl kapitán evidentně
Vodní kajak
poprvé. Nechci dlouze popisovat
Je prostě kajak uzpůsobený pro zážitky s nasedáním, jízdou, vysevlny. Ti, kdo měli dobrou stabilitu, dáním a přepravou nepřivázaných
si na něm zajezdili a bylo to fajn, ale vozíků na střeše lodi, ale plavba byla
pro mě ve srovnání s ostatními plavi- rozhodně zážitkem.
dly trochu nudné.
Rovněž velmi podařený byl večer,
kdy jsme si objednali ryby, které
Vodní lyžování
jsme si sami vykuchali, naložili,
Několik dní jsme zkoušeli vodní lyže.
upekli v krbu a snědli. Kdo nezkusil
Byla to bomba. Všichni, kteří se rozbílé masíčko ryby oráda, nezkusil
hodli to zkusit, tak překvapivě dobře
dobrou rybu. A mimochodem víno,
jeli. Já jsem to zkoušel poprvé
které se z tohoto regionu dodává na
a hned po první rozjezdu jsem objel
stůl i britské královně, bylo vhodným
celé kolo. Pak jsem zkoušel i předoplňkem.
jezdy vln, jednoruč. Kdo chtěl, tak
Závěrem? Prostě děkuji všem orgasi to užil.
nizátorů, asistentům a zúčastněPotápění
ným za super týden. Dlouhá cesta
To byl hard core. Průvodcem potá- se rozhodně vyplatila. Těm, kteří
pěním nám byl zkušený potápěč neví, jestli zvládnou na vozíku pobyt
domluvený Lenkou. Byl to Čech u moře, chci říci - zkuste to s Jirkou,
dlouhodobě žijící ve vesnici neda- Lenkou, Štěpánem, Silvou, Jardou,
leko místa našeho pobytu. Jako Honzou, Pepou…. Prostě jde to,
lokalitu vybral útes u jeho domu. To a co víc, je to moc fajn.
znamenalo přístup opravdu jen pro
Luděk Carbol
otrlé. Strmé schody končily skal-
14
CZEPA činnost
Mezinárodní konference ESCIF
Ředitelka CZEPA Alena Jančíková
se ve dnech 23. - 25. května 2012
v italském Lucignanu zúčastnila
mezinárodního setkání federace
evropských organizací lidí s míšním
poškozením (ESCIF).
Nový projekt – Hvězdný bazar
V červnu 2012 CZEPA spustila
nový projekt „Hvězdný bazar“.
Známé osobnosti věnují věci ze
svého vlastnictví, aby si je zájemci
mohli se zárukou pravosti koupit.
Hvězdný bazar začal na portále
Aukro.cz dražit první předměty,
např. běžky Jaroslava Duška,
halenku a kabelku Terezy Maxové,
reprezentační tričko Petry Kvitové,
fotbalový dres Tomáše Rosického
a další. Na jaře 2013 plánujeme
otevřít obchod „Hvězdný bazar“,
kde by našli zaměstnání vozíčkáři.
Survival bez hranic 2012
O víkendu 8. – 10. června 2012
CZEPA spolu s AMU spolupořádala 24hodinový závod v přírodním
víceboji dvojic Survival bez hranic.
V kategorii vozíčkářů vstoupili na
start – členky a členové CZEPA
Luděk Benada, Ruda Brojír, Jitka
Burianová, Hanka Doležalová,
Jarda Filsák, Honza Matoušek
a Petr Svatoš; dále pak Lukáš
Hlava a Zdeněk Krupička.
říjen 2012
X Česká asociace paraplegiků
pobočce v Plzni v Keřové ulici.
Děkujeme a těšíme se na spolupráci. Projekt
regionálních
zástupců pilotně připravujeme
v Plzeňském kraji, vize projektu je
poskytovat pomoc a podporu prostřednictvím zkušených vozíčkářů
po celé ČR.
Regionální setkání
Módní přehlídky a akty Roberta Vana
V sobotu 20. října 2012 proběhla akce „Módní přehlídky boří bariéry“. Přehlídky se zúčastnili modelky a modelové z řad profesionálů
i členů CZEPA. Současně proběhl křest kalendáře aktů vozíčkářů,
který při příležitosti výstavy NeOdhalení vytvořil světově uznávaný
fotograf Roberta Vano. Akce se uskutečnila v Europarku Štěrboholy v Praze 10. Kalendář je možné zakoupit v kanceláři CZEPA.
Zdeňka Faltýnková zorganizovala
dvě regionální setkání klientů a přátel České asociace paraplegiků.
V září proběhlo setkání plzeňského
regionu, v říjnu setkání regionu
České asociace paraplegiků aktivně
Praha.
zúčastnila 10. konference „Bez
Nové programy na DVD
bariér bez hranic“ v rehabilitačním
Zdeňka Faltýnková pro Vás sanatoriu Lázní Darkov Karviná.
s agenturou EkoSprint připravila dvě nová DVD: Co můžeš
pro své tělo udělat sám 2 – CZEPA připravuje
soubor cviků, realizovatelných
v domácím prostředí a nezbyt- FenkJuFest
ných pro udržení fyzické kondice Tradiční setkání přátel a příznivců
a funkčního potenciálu vozíčkáře České asociace paraplegiků se
Rehabilitační pomůcky v domác- uskuteční 15. prosince 2012
nosti paraplegika 2 – sou- v MeetFactory v Praze. Při tomto
borná informace o rehabilitačních setkání mají vozíčkáři možnost
pomůckách a technikách a způso- poděkovat všem, kteří jim pomáhají
bech jejich použití pro rehabilitaci k lepšímu životu, CZEPA děkuje
paraplegika v domácím prostředí. svým příznivcům, dárcům a spoluOsobní vyzvednutí je v kance- pracujícím organizacím.
láři CZEPA (po dohodě možné
také na akcích asociace). Spinální konference CZEPA
Zájemce o zaslání poštou hradí V pátek 9. listopadu 2012 bude
CZEPA spolu se Spinální jednotdobírkou poštovné.
kou Ostrava, KZS Fyzioterapie
CZEPA úspěšně hájí práva lidí
míšních lézí UNIFY a generálním
sponzorem společností Otto Bock
s míšním poškozením
Pokud potřebujete podpořit Vaše pořádat další z cyklu odborných
konferencí na téma: „Pomůcky pro
život spinálních pacientů“. Konference se uskuteční v hotelu Belaria v Hradci nad Moravicí, výtěžek
konference podpoří nákup pomůcek na Spinální jednotku Ostrava.
NA AKCE POŘÁDANÉ CZEPA
JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!
Členství
Členem České asociace paraplegiků se může stát člověk ochrnutý po poškození míchy, ev. jiný
zájemce, který chce podpořit činnost asociace.
Členský příspěvek je 100,- Kč,
platby se posílají na číslo účtu
238844756/0300,
specifický
symbol = první šestičíslí rodného
čísla.
Členům s uhrazeným členstvím
zasíláme členské karty s názvem
organizace Česká asociace paraplegiků – CZEPA.
žádosti či odvolání, můžete na nás
obrátit. Věříme, že se nám tak společně podaří hájit Vaše práva, tak
jako v případě člena CZEPA Marka
„Skipa“ Sedláka. Marka jsme podVšem, kteří se postavili na start pořili při odvolání v řízení o zvýšení
závodu patří náš obdiv a všem, příspěvku na péči, které i díky vyjákteří závod dokončili naše upřímná dření CZEPA bylo úspěšné. Referenci Marka Sedláka uvádíme na
gratulace!
webových stránkách organizace.
Prostor pro regionální
zástupce Plzeň
Účast CZEPA na konferenci Bez
bariér bez hranic
Pro činnost regionálního zástupce
nabídla prostor/kancelář firma Ve čtvrtek 4. října 2012 se Hana
MEYRA ve své nově otevřené Sixtová s příspěvkem o činnosti
Česká asociace paraplegiků - CZEPA
Ovčárská 471, 108 00 Praha 10, www.czepa.cz, tel.: 775 980 952
říjen 2012
Kultura
Již po 47. se v Karlových Varech,
ve dnech od 29. 6. do 7. 7. 2012,
konal Mezinárodní filmový festival
a již po 11. fungoval projekt Kino
bez bariér.
Kino bez bariér nabízí návštěvníků
festivalu, kteří jsou držiteli karty
mimořádných výhod ZTP/P, asistenční a informační servis. Spolu
se svým doprovodem mají možnost zdarma rezervovat a navštěvovat filmy v 10 bezbariérových
sálech (do 4 bariérových se lze
velmi snadno dostat také). Kino
bez bariér má vlastní stánek hned
vedle registrace v srdci festivalu Hotelu Thermal. Dopravu vozíčkářů
po Varech a blízkém okolí zajišťuje
Handicap Transport, každý den od
9 do 24h.
Atmosféra festivalu je neopakovatelná a není možné ji jinde zažít
ani ji částečně přiblížit. Karlovy
Vary se na pár dní promění v centrum filmů, hvězd světového for-
Foto: archív CP
Ohlédnutí za
47. Mezinárodním
filmovým festivalem
v Karlových Varech
mátu v krásných robách, ale také
v centrum oslav, večírků končících
snídaní, lidí spících v secesních
hotelech, i parcích a před sály
kin. Co je však pro člověka pohybujícího se prostřednictvím vozíku
nepostradatelné - Vary jsou po
dobu konání festivalu plně bezbariérové, cesty mají nájezdy, toalety
jsou na každém rohu, všichni jsou
báječně naladěni a usmívají se
i když prší. Bonusem je červený
koberec před Hotelem Thermal,
který je učen jen hvězdám a vozíčkářům, protože červený koberec
zároveň slouží jako nájezd.
Každý rok má filmový festival, krom
jiných, i neziskového partnera.
Letošním neziskovým partnerem
festivalu byla Nadace Jedličkova
ústavu, která celý týden vybírala
peníze na pořízení nového bezbariérového autobusu s heslem:
Pojeďte s námi. Nadace ČEZ pořádala na Mlýnské kolonádě akci
Oranžové kolo, na které si zisk za
vyrobenou elektřinu na rotopedech rozdělila zmíněná Nadace
JÚ a Centrum Paraple. Charitativní
akci podpořilo množství návštěvníků i herců a v letním horku to byla
příjemná zábava.
Návštěvu festivalu mohu vřele
doporučit. Odvážně a s jistotou
mohu tvrdit, že zajištění osobní
asistence na tuto akci je snadné každý chce být ve Varech! Důležité
je včas, nejlépe v lednu/únoru,
zajistit ubytování. Tipy na bezbariérové penziony a další informace
naleznete přímo na webu Kina bez
bariér: www.kbb.ewr.cz
Informace o Karlovy Vary Mezinárodním filmovém festivalu, jsou k dispozici na adrese: www.kviff.com.
Rudolf Hemelík
sociální pracovník CP
15
Čtvrtletník Svět s Parapletem vydalo:
Centrum Paraple, o.p.s.
Ovčárská 471, Praha 10
Tel.: 274 771 478, www.paraple.cz
e-mail: [email protected]
Registrace MK ČR E 17771
Redakce si vyhrazuje právo texty krátit
a upravovat. Uveřejňované texty nemusejí
vyjadřovat názory a postoje redakce
a vydavatele.
Uzávěrka tohoto čísla byla 15. 10. 2012
Další číslo vyjde v lednu, uzávěrka 10. 12. 2012
Náklad 1 000 ks
Vytiskla tiskárna:
ASTRON studio CZ, a.s.
Veselská 699, Praha 9 - Letňany
Vydání připravily:
Mgr. Andrea Preclíková (ap)
[email protected]
[email protected]
Zuzana Joachimsthalová,
[email protected]
Za příspěvky děkujeme:
Centrum Paraple:
PhDr. Alena Kábrtová, Mgr. Kateřina Kotasová (kk),
Mgr. Zuzana Korbelová, Bc. Jakub Krátký,
Mgr. Jiří Pokuta, Mgr. Iva Sedláčková
Alexandra Šilhánová (aš), Bc. Rudolf Hemelík,
Tomáš Vyskočil, DiS., Martin Gregor, DiS.,
Mgr. Lenka Kratochvílová, Bc. Iva Melicharová,
Mgr. Anežka Beranová, Kateřina Jungbauerová (kj).
Česká asociace paraplegiků:
Alena Jančíková, Hana Sixtová.
Další: Petr Juřica, Kamil Vašíček, Matěj Čechák,
Luděk Carbol, Radka Krčmářová, Jiří
Miňovský, Tomáš Krchov, Tereza Marková,
Dana Selnekovičová, Pavla Habrdová, Kateřina
Grimmová, Milan Robiček.
Administrace: Alexandra Šilhánová
Grafická úprava: Vít Franta
Inzerce
Progeo
aktivní vozíky modely 
Nechcete už dělat kompromisy? Přestaňte o životě jen snít, ale žijte své
sny! Nová kolekce přináší celou řadu inovací, revolučních řešení a designových
perliček. PROGEO opět dokazuje, že je absolutní světovou špičkou v oboru
udávající trend. Dáte přednost nejlehčí superskládačce na trhu JOGA EGO,
originálně řešenému pevnému rámu JOKER EVOLUTION nebo se necháte
zlákat celokarbonovým rámem NOIR z jednoho kusu?
NOIR
www.dmapraha.cz
EVOLUTION
možnost nezávazného a bezplatného vyzkoušení, více informací naleznete na:
EGO
DMA Praha s. r. o., Kunice ,   Strančice, tel.:   , fax:   , e-mail: [email protected]
říjen 2012
Inzerce
16
18.
NAROZENINY
C E N T R A P A R A P L E
1
8
.
n
a
r
o
z
e
Historie Centra Paraple
Prosinec 1993 - schůzka v Praze
– Měcholupech, Zdeněk Svěrák
a další osobnosti byli požádáni
o pomoc při vybudování centra na
pomoc vozíčkářům s poškozením
míchy. V lednu 1994 Zdeněk Svěrák přichází s myšlenkou vybudovat společně Centrum Paraple.
Květen 1994 – z pražské sokolovny v Žitné ulici vysílala Česká
televize se Zdeňkem Svěrákem
Dobročinnou akademii. Zdeněk
Svěrák se jejím prostřednictvím poprvé obrátil na veřejnost
s žádostí o podporu Centra
Paraple.
Říjen 1994 - Zdeněk Svěrák
společně s Olgou Havlovou
slavnostně otevřeli poradenské
a rehabilitační centrum pro vozíčkáře po poškození míchy - Centrum Paraple. V pronajaté části
přízemí budovy bývalých jeslí
v Praze 10, v Ovčárské ulici, se
začalo budovat pracoviště respektující klienta a reagující na jeho
n
i
n
y
C
e
n
t
r
a
P
a
r
a
p
l
e
založena společně zakladateli potřeby, možnosti a přání, systeV roce 1998 se podařilo pro čin- Zdeňkem Svěrákem a občanským matičtěji s nimi pracovat a motivovat je k další práci na sobě.
nost Centra Paraple získat budovu sdružením Svaz paraplegiků.
V roce 2012 pracuje Centjeslí do vlastnictví.
rum Paraple na ploše větší než
V letech 1998 až 2000 pro- Centrum Paraple
2 600 m2 a zaměstnává více než
bíhala přestavba budovy pro v roce 1994
padesát pracovníků na pracovní
potřeby Centra Paraple. Vybudoa
Centrum
Paraple
dnes
smlouvu, v nočních a víkendových
valo se nové rehabilitační i kanslužbách se střídají externisté,
celářské zázemí, 9 pokojů s 20
lůžky a 6 přistýlkami, kavárna, Po svém otevření v roce 1994 při některých aktivitách pomáhají
bazén, dílna, klubovna pro klienty pracovalo Centrum Paraple na dobrovolníci. V Centru Paraple je
160 m2 a zaměstnávalo čtyři denně až 30 vozíčkářů, z toho na
spojená s PC učebnou.
pracovníky. V činnosti pomáhal sociálně rehabilitačním pobytu
V roce 2009 bylo přistavěno
jeden muž v civilní službě, dále 15, respitním pobytu 4, vzdělávak budově nové křídlo a přibylo
studenti, brigádníci a dobrovol- cím kurzu 5-6 a celodenní rehadalších 5 pokojů s 11 lůžky a 5
níci. Denně se na ambulantní bilitační ambulanci 5-6. Dalším
přistýlkami, velká tělocvična,
rehabilitaci, konzultacích apod. klientům pracovníci Centra radí
dílna na úpravu a opravy pomůvystřídalo několik vozíčkářů, telefonicky, e-mailem, půjčují jim
cek a údržbu domu, posilovna,
mnozí další se o rady obraceli pomůcky, připravují pro ně různé
samostatná PC učebna, konzultelefonicky a písemně. Několikrát informační materiály, rozesílají
tační místnosti, sklady a další
v roce Centrum pořádalo týdenní bulletin. V Centru Paraple pracují
místnosti.
sociálně rehabilitační pobyty na v přímé práci s klienty lékař, soDuben 2010 - slavnostní otevření různých místech České repub- ciální pracovníci, psychologové,
dostavěné budovy, která nově liky, v pronajatých, pokud možno fyzioterapeuti,
ergoterapeuti,
nabízí celkem 14 pokojů s kapaci- málo bariérových rekreačních sportovní terapeuti, instruktoři,
tou 31 lůžek a 11 přistýlek.
zařízeních. To byla jediná mož- zdravotní sestry, ošetřovatelky,
Srpen 2010 - oficiálně zaregis- nost, jak pracovníci Centra se osobní asistenti – sanitáři, techtrována obecně prospěšná spo- svými klienty mohli strávit něko- nici a další.
-redlečnost Centrum Paraple, o.p.s., lik dní, lépe poznat jejich situaci,
individuální, specifické potřeby.
II
1
8
.
n
a
r
o
z
e
n
i
n
y
C
e
n
t
r
a
P
a
r
a
p
l
e
Pomáhají držet Paraple
Chtěli jsme vám do narozeninového čísla Světa s Parapletem vložit malý dárek. Požádali jsme proto některé členy správní
rady a přátele kolem nás o odpovědi na pět zvědavých otázek. Tušili jsme, že získat od nich cokoli vzhledem k jejich časovému vytížení nebude lehké. Nebylo. Tak třeba prezident správní rady Zdeněk Svěrák právě v té době dokončoval scénář
Dobročinné akademie. Ale slíbil, že nám odpoví do vánočního čísla. A s ním i někteří další… Ale u některých jsme uspěli,
jak se říká, na první dobrou. Hezké počtení...
kou dosahující 60 – 70 % ročního rozpočtu.
Máte mezi svými blízkými,
rodinou či přáteli někoho
na vozíku? Čeho si na něm
vážíte, jaké jsou jeho silné
stránky?
V rodině to byl jen krátce tatínek mé manželky. V Parapleti
hodně. Jedním z nich je Bohumil Kábrt. Líbí se mi na něm
jeho pozitivní přístup k životu,
smysl pro humor a zájem o práci
pro Paraple.
Pamatujete si, jaké životní Marek Eben
plány jste měl Vy v 18 letech?
Herec, moderátor, hudební
Předseda
představenstva
Splnily se?
skladatel, písničkář a zpěvák.
společnosti
Trigema
a.s.
V letech 1998 - 2000 spo- Mých 18 let jsem dosáhl Spolu se svými dvěma bratry
lečnost Trigema provedla v r. 1983. Tehdy jsem se aktivně (Davidem a Kryštofem) vysturekonstrukci budovy Centra zajímal o atletiku. Konktrétně puje ve skupině Bratři Ebenové.
Paraple (vybrána ve výběro- o skok vysoký. Mým snem byla Je považován za jednoho z nejvém řízení). Bezprostředně účast na letní olympiádě v Soulu lepších českých moderátorů,
po skončení stavby se stává (1988). To se mi nepovedlo. Ale opakovaně se umístil v divácké
významným sponzorem CP, byla to hezká motivace, chtít anketě TýTý na prvním místě
posléze jedním z hlavních se dostat 6 x týdně na stadion v kategoriích moderátor publicistických pořadů či osobnost
partnerů. V roce 2009 na a trénovat.
základě výběrového řízení Měl jste letos nějaký hezký zábavných pořadů. Člen správní
společnost Trigema realizo- zážitek, bylo něco, co Vám rady Centra Paraple.
vala přístavbu CP. Místopředudělalo radost a o co byste Kdy jste se poprvé dozvěděl
seda správní rady Centra
se chtěl se čtenáři našeho o Centru Paraple? Vybaví se
Paraple.
bulletinu podělit?
Vám, v jaké souvislosti to bylo?
Kdy jste se poprvé dozvěděl Mám radost z mých dětí a letos Asi v souvislosti s Honzou Kašpao Centru Paraple? Vybaví se mne potěšily jejich studijní rem. Tuhle jsme si doma říkali, že
Vám, v jaké souvislosti to výsledky. Dcera se dostala na kdyby neměl ten úraz a nepostabylo?
práva a syn je na půlročním stu- vil se k němu tak statečně, asi by
žádné Paraple nebylo.
Bylo to před 14 lety, kdy jsme dijním pobytu v USA.
byli osloveni jako menší stavební
firma Centrem Paraple k přestavbě staré mateřské školky.
Tehdy šlo o první etapu rekonstrukce (a následně všechny
další) nového Centra Paraple,
kde sídlí dodnes.
Ing. Marcel Soural
Co myslíte, že je důležité pro
Paraple a jeho klienty v dalších letech?
Udržet si trvalou přízeň široké
veřejnosti a firem. Tyto dvě skupiny totiž každoročně přispívají
na činnost Centra Paraple část-
Co myslíte, že je důležité pro
Paraple a jeho klienty v dalších letech?
Udržet si partnery na jedné
straně a stávající vysokou úroveň
na straně druhé. Ono není tak
těžké něco založit, zkraje je tam
vždycky nadšení a chuť, ale vydržet tolik let, to už je obdivuhodné.
Máte mezi svými blízkými,
rodinou či přáteli někoho na
vozíku? Čeho si na něm vážíte,
jaké jsou jeho silné stránky?
No, to tedy mám. Na Markétě
asi nejvíc obdivuji, že si vlastně
nikdy nestěžuje, nežehrá na osud
a naopak si užívá život i s tím omezením. Silně pochybuji, že bych
to na jejím místě takhle zvládal.
Pamatujete si, jaké životní
plány jste měl Vy v 18 letech?
Splnily se?
Chtěl jsem hrát divadlo, mít svoji
kapelu a to se mi splnilo obojí.
Měl jste letos nějaký hezký
zážitek, bylo něco, co Vám
udělalo radost a o co byste se
chtěl se čtenáři našeho bulletinu podělit?
Měl jsem spoustu hezkých
zážitků, s těmi pracovními Vás
nebudu unavovat, ale našel
jsem letos na jednom místě asi
osm křemenáčů, to se mi stalo
poprvé.
1
8
.
n
a
r
o
z
e
n
i
n
y
C
e
n
t
r
Splnily se?
Byl jsem ve čtvrtém ročníku na
gymnáziu a chtěl jsem po maturitě studovat herectví či scénáristiku na DAMU. S odstupem času
vidím, že moje představy byly trochu naivní a jsem rád, že jsem se
nakonec vydal úplně jiným směrem...
Měl jste letos nějaký hezký
zážitek, bylo něco, co Vám
udělalo radost a o co byste se
chtěl se čtenáři našeho bulletinu podělit?
JUDr. František Vyskočil, Ph.D.
František Vyskočil se zaměřuje zejména na práva autorů
a výkonných umělců, reklamní
a filmové právo, ochranu
osobnosti a ochranu dobré
pověsti právnických osob. Od
roku 2005 přednáší právo na
katedře produkce Filmové
a televizní fakulty a Divadelní
fakulty Akademie múzických
umění. Je společníkem advokátní a patentové kanceláře
Vyskočil, Krošlák a spol. Člen
správní rady Centra Paraple.
Mezi mé nejhezčí zážitky
z poslední doby patří právě
nesporně oslava 18. narozenin
Centra Paraple. Mám radost
z toho, jestliže se mohu alespoň
nepatrně podílet na činnosti,
která je smysluplná a veskrze
pozitivní...
Kdy jste se poprvé dozvěděl o Centru Paraple? Vybaví
se Vám, v jaké souvislosti to
bylo?
Moje první setkání s Centrem
Paraple bylo prostřednictvím Dobročinné akademie na ČT. Jen už Mgr. Jiří Pácal
si nepamatuji, kdy to přesně bylo,
Z učitele na gymnáziu se
8, možná 10 let?
stal jeden z nejfundovanějCo myslíte, že je důležité pro ších odborníků na reality. Jiří
Paraple a jeho klienty v dal- Pácal, ředitel společnosti
ších letech?
Central Europe Holding a člen
Centrum Paraple lze přirovnat správní rady Asociace pro rozk dobrému motoru, je sestavený voj trhu nemovitostí, se podílel
z těch nejlepších součástek, na mnoha právních normách
po 18 letech je krásně „zajetý“ a svými komentáři a názory
a v tom nejlepším výkonu. Tedy přispívá často do médií. Člen
pro takový ušlechtilý motor je správní rady Centra Paraple.
důležitý kvalitní řidič (vedení),
dobré palivo (partneři) a spokojení pasažéři (klienti).
Máte mezi svými blízkými,
rodinou, či přáteli někoho na
vozíku? Čeho si na něm vážíte,
jaké jsou jeho silné stránky?
Moje maminka je po mozkové mrtvici na vozíku. Byla vždy vnitřně
silná a svoji situaci asi přijala
nejlépe z celé rodiny. Paradoxně
maminčina „příhoda“ ještě více
stmelila celou rodinu.
Pamatujete si, jaké životní
plány jste měl Vy v 18 letech?
a
P
a
r
a
p
l
e
III
Pro Paraple a jeho klienty je
důležité, aby se dařilo pokračovat plně ve své činnosti, rozvíjet
ji a byla k tomu fajn atmosféra.
To by nešlo bez práce všech lidí
spojených s Parapletem, podpořené finančním přispěním dobrých lidí, firem a organizací. Pro
Paraple je tak důležité přesvědčovat všechny okolo, včetně tzv.
reprezentantů státu, jak moc je
důležitá pomoc trvalá, na kterou
se dá spolehnout a která dodá
potřebný klid.
Máte mezi svými blízkými, Jaroslav Uhlíř
rodinou či přáteli někoho
na vozíku? Čeho si na něm Hudební skladatel populární
vážíte, jaké jsou jeho silné a filmové hudby, herec, zpěvák,
stránky?
komik, klavírista a moderátor.
Mám okolo sebe hned několik Složil hudbu například k filmům
takových lidí. Někteří to mají od Ať žijí duchové!, Vrchní, prchni!,
narození a některým vozík nadě- Lotrando a Zubejda nebo
lil osud. Vážím si na nich velké S čerty nejsou žerty. Se Zdeňvůle se s nepřízní poprat, obdi- kem Svěrákem už léta spoluvuji je, jak dovedou překonávat pracuje na hudební tvorbě pro
překážky životní i ty fyzické. děti v televizním seriálu Hodina
Stejně tak si vážím i mnoha lidí zpěvu. Pomáhá Centru Paraple
bezprostředně okolo nich, kteří společně se Zdeňkem Svěrájim pomáhají i za cenu toho, že kem od samého počátku.
se jejich život změní, přizpů- Kdy jste se poprvé dozvěděl
sobí. Až se přitom někdy stydím o Centru Paraple? Vybaví se
za to, co považuji v životě za Vám, v jaké souvislosti to bylo?
nesnáz já.
Od Zdeňka Svěráka po úrazu
Pamatujete si, jaké životní Honzy Kašpara.
plány jste měl Vy v 18 letech? Co myslíte, že je důležité pro
Splnily se?
Paraple a jeho klienty v dalByla to jiná doba než dnes,
snít jsem mohl, ale vyhlídky nic
moc. Velmi jsem si přál cestovat
a vystudovat geografii na Karlově
Universitě. Byl jsem zamilovaný,
tak žít se svojí třídní láskou a mít
hodně dětí v rodinném domku.
Vše se mi to splnilo.
Měl jste letos nějaký hezký
zážitek, bylo něco, co Vám
udělalo radost a o co byste
se chtěl se čtenáři našeho
Kdy jste se poprvé dozvě- bulletinu podělit?
děl o Centru Paraple? Vybaví Naší rodině se povedly prázdse Vám, v jaké souvislosti to niny. Navštívili jsme krásná místa
bylo?
v Čechách, bylo dost času na
Zcela určitě to bylo v souvislosti sport. Sestra žijící v USA nás po
s televizním vysíláním Dobro- delší době navštívila a přivezla
činné akademie v devadesátých ukázat malé synovce. Vítali jsme
letech. Vím, že se mi pořad se anglicky, po šesti týdnech
moc líbil. Jen jsem tehdy ještě jsme už cestou na letiště brenerozlišoval Paraple od nadací. bentili česky. Za výjimečný zážiVýznam
Paraplete,
spojení tek považuji cestu z Karlových
s budovou a činnostmi v ní jsem Varů do Prahy v kokpitu letadla.
pochopil až o pár let později.
Vedle možnosti z blízka vidět
Co myslíte, že je důležité pro práci pilotů to byl hlavně zcela
Paraple a jeho klienty v dal- jiný pohled na zemi z letadla,
než při běžném cestování.
ších letech?
ších letech?
Aby se Paraple i nadále těšilo přízni štědrých sponzorů a vnímavých spoluobčanů.
Máte mezi svými blízkými,
rodinou, či přáteli někoho na
vozíku? Čeho si na něm vážíte,
jaké jsou jeho silné stránky?
V rodině ne, ale díky Parapleti jich
mám, doufám hodně. Jsou to statečné duše.
Pamatujete si, jaké životní
plány jste měl Vy v 18 letech?
Splnily se?
Chtěl jsem dělat muziku a to se
mi splnilo.
Měl jste letos nějaký hezký
zážitek, bylo něco, co Vám
udělalo radost a o co byste se
chtěl se čtenáři našeho bulletinu podělit?
S výbornými muzikanty jsme
postavili kapelu, takže už
nekoncertuji sám a zní to velmi
nadějně.
- red -
I
IV
ŠKODA AUTO a společnost CAR
CLUB vytvořily program řešení a rozvoje dopravní mobility osob se zdravotním postižením ŠKODA Handy
s mottem „Mobilita bez limitu“
Spolupráce těchto dvou společností byla zahájena v roce 1997,
kdy byl také CAR CLUB v ČR
založen. Do roku 2005 probíhala
převážně formou odborných školení pro importéry a dealery vozů
ŠKODA. V roce 2006 vznikaly první
Regionální centra pomoci a mobility
na podporu občanů s postižením.
Foto: Škoda Auto
Nyní CAR CLUB nabízí komplexní
program různých produktů a služeb pro osoby se zdravotním hendikepem, který jim pomáhá řešit
otázky mobility v podobě nových
vozů ŠKODA, dále například servis kompenzačních náhrad, úpravy
vozů dle typu postižení, asistenční
služby nebo například volnočasové
programy. Nový impuls k rozvoji
aktivit pro hendikepované dala
v roce 2010 smlouva, v níž se
ŠKODA stala generálním partnerem
z
e
r
c
e
centrech CAR CLUB v celé České
republice jsou výhradně zaměstnávány osoby se zdravotním postižením. Tito zaměstnanci se tak
pochopitelně velmi dobře dokážou
vcítit do potřeb hendikepovaných
zákazníků, jimž vedle řešení otázky
mobility v podobě nových či ojetých
vozů ŠKODA nabízejí dále například servis kompenzačních náhrad,
úpravy vozů dle typu postižení
a asistenční služby. Dále Obchodní
centra poskytují hendikepovaným
komplexní služby pojištění s jedinečnými slevami, zajištění úvěrů
a překlenutí DPH, různé slevové
a volnočasové programy.
ŠKODA AUTO a CAR CLUB
společně řeší mobilitu
osob se zdravotním
postižením
Jeho cílem je komplexně pomoci
osobám se zdravotním postižením
se plně integrovat zpět do společnosti a žít plnohodnotný život
bez omezení. Prostřednictvím
devíti obchodních center fungujících v rámci dealerské sítě České
republiky nabízí veškeré informace,
služby a asistenci handicapovaným
zákazníkům při koupi vozu a jeho
úpravě dle druhu postižení.
n
projektu a významně podpořila projekt nabídkou nových automobilů
pro hendikepované pod názvem
ŠKODA Handy.
Většinu zaměstnanců CAR CLUB
s. r. o. tvoří zdravotně hendikepovaní spoluobčané.
CAR CLUB již několik let plní podmínky tzv. chráněné dílny. V praxi
se tak realizuje filozofie firmy „hendikepovaní pomáhají hendikepovaným“. Ve všech Obchodních
Spolupráce se společností CAR
CLUB není ovšem jedinou aktivitou automobilky ŠKODA na sociálním poli. K dalším dlouhodobě
podporovaným institucím patří
Český Paralympijský výbor, Centrum Paraple, které pomáhá navracet pacienty s poraněním míchy
k plnohodnotnému stylu života,
a nezisková organizace Zdravotní
klaun, jejíž profesionální klauni
pomáhají rozveselit dětské pacienty v nemocnicích.
Škoda Auto
Dopĸejte si komfort komplexnosti našich služeb.
Již 7 let jsme
partnery
Centra Paraple.
DB Schenker je jedním z pĸedních svČtových poskytovatelŊ integrovaných logistických ĸešení. Jako jeden
tým pracujeme nepĸetržitČ ve více než 130 zemích svČta s jediným cílem – zvýšit efektivitu vaší
logistiky. Díky tomu vám mŊžeme nabídnout ucelený pĸepravní ĸetČzec z jednoho zdroje zahrnující
pozemní, železniÿní, letecké a námoĸní pĸepravy. Naše profesionální logistické služby umožĮují
realizovat i nejnároÿnČjší logistické projekty.
Komplexní logistické služby vám poskytujeme v þeské republice již 20 let.
www.dbschenker.com/cz
inzerce_1295x1850.indd 1
20.9.2012 15:30:10
I
n
z
e
r
c
e
V
Toyota Material
Handling CZ s.r.o.
TMH CZ patří k předním dodavatelům
produktů a služeb v oblasti manipulační
techniky a logistiky na českém trhu.
Podporuje zákazníky všech velikostí
a nabízí optimální řešení manipulace
s minimálním vlivem na životní prostředí
a s nízkými provozními náklady pro
všechna odvětví ekonomiky.
Cílem společnosti je být první volbou
pro všechny zákazníky, kteří hledají
řešení pro manipulaci s materiálem.
Být široce uznávaným partnerem pro
své inovativní výrobky a služby, stejně
jako pro svůj respekt ke společnosti
a životnímu prostředí.
Čelní vysokozdvižné vozíky Toyota,
skladová technika BT i tahače obou
značek stejně jako nabídka služeb
s přidanou hodnotou v oblasti servisu,
krátkodobého i dlouhodobého pronájmu, fleet managementu nebo použité
techniky tvoří absolutní špičku v oboru.
Zákazníci, kteří se rozhodnou pro
Toyotu, těží ze způsobu práce a způsobu myšlení, pro které jsou klíčovými
prvky neustálé zdokonalování, týmová
práce a respekt. Na těchto principech
byl vybudován i proslulý výrobní systém
Toyota TPS, který je zárukou vysoké
kvality a odolnosti všech produktů.
VOZÍȴKÁɾI VOZÍİKÁŹƍM!
Ať jsou vaše výchozí podmínky jakékoli,
můžete si být jisti, že Toyota pozorně
naslouchá vašim individuálním potřebám. Dokáže flexibilně nabídnout takovou konfiguraci techniky a poskytuje
takové služby a servis, které pomáhají
uživatelům co nejlépe využít potenciál vozíků obou značek a zároveň jim
umožňují plné soustředění na hlavní
cíle svého podnikání.
TMH CZ je součástí evropské struktury
společnosti Toyota Material Handling
Europe (TMHE), která operuje ve více
než 30 evropských zemích, s ředitelstvím ve Švédsku, evropskou kanceláří
v Bruselu a výrobními centry v Ancenis
(Francie), Boloni (Itálie) a Mjölby (Švédsko). S více než 5 000 servisními techniky, 8 000 zaměstnanci a sítí nezávislých prodejců a distributorů je TMHE
evropskou regionální organizací skupiny Toyota Material Handling Group
(TMHG), která je součástí koncernu
Toyota Industries Corporation (TICO) –
světové jedničky v oboru manipulační
techniky.
www.toyota-forklifts.cz
S RESPEKTEM A HRDOSTÍ PODPORUJEME
JIŽ 8. ROK CENTRUM PARAPLE!
www.toyota-forklifts.cz
Jindřich Přívora,
Toyota Material Handling CZ
přírody bojovník a ohromný tlak
situace vydržel. Několika sériemi
zásahů do středu 70 metrů vzdáKdyž si osud před lety krutě pohrál
leného terče otočil skóre na 6:5,
s Davidem Drahonínským a v náměa mohl tak hrdě vstoupit do bojů
síčnosti jej pád z balkonu upoutal
o medaile.
na vozík, on se nevzdal. Postupně
se vypracoval v dokonale soběstač- Semifinále již bylo zcela suverénní
ného člověka a také prvotřídního záležitostí – výsledek 6:0 dává tušit,
lukostřelce, který vévodí sportov- že finský protivník nedostal žádnou
ním žebříčkům. Svou formu potvrdil šanci. Zbývalo porazit jediného souuž před čtyřmi lety na paralympiádě peře: Jeffa Fabryho z USA. Úvodní
v Pekingu, odkud si přivezl kov ze dvě sady šípů poslaly Davida do
všech nejcennější. Ovšem nebyl by průběžného vedení se čtyřbodoto David, aby již v té době neuvažo- vým náskokem. Následovala remízová série, v níž si oba závodníci
val o obhajobě titulu.
připsali po jednom bodu. Završení
Přípravě zasvětil celé čtyři roky
šestice bodů potřebné k vítězství
a my jsme nesmírně rádi, že jsme
bylo v tu chvíli nadosah. Bohužel
mu v jeho úsilí mohli pomoci.
to byl právě ten okamžik, kdy si
Díky finanční podpoře skupiny B.
Štěstěna přesedla vedle, a tak bylo
Braun si David letos pořídil zbrusu
během několika chvil srovnáno na
nové závodní luky a šípy v hodnotě
5:5. V rozhodující sérii David mířil
100 000 korun, s nimiž na konci
dobře, nicméně Američan ještě
srpna vyrazil vstříc Londýnu.
o chlup lépe. Sbírku medailí tak
Letošní paralympijské klání mezi David tentokrát rozšířil o paralympijlukostřelci bylo obzvláště napínavé. ské stříbro.
Ve čtvrtfinále David fanouškům
Davide, ze srdce Ti gratulujeme
takřka přivodil infarkt, když bylo za
a jsme hrdí, že můžeme být
stavu 1:5 jeho působení v závodě
partnery někoho tak inspirujícího.
téměř zpečetěno. Italskému souAť se Ti daří i nadále!
peři v tu chvíli stačilo uhrát jeden
B. Braun Medical s.r.o.
jediný bod. Jenže David je od
Jsme na Tebe hrdí, Davide!
Actreen®
Glys Set
DOPORUČUJE
nínský
David Draralho
ympionik
stříbrný pa
z Londýna 2012
NAPIŠTE SI O
VZORKY
Actreen® Glys Se
t a získáte
od Davida malý
dárek
Unikátní uzavřený systém
pro cévkování v různých situacích
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Přizpůsobený každému uživateli (muži, ženy, děti)
Ihned k použití (v autě, na cestách, v práci, na lůžku, …)
Manipulace v ochranném obalu
Anti-refluxní chlopeň
Transparentní a kalibrovaný sběrný sáček
B. Braun Medical s.r.o. | V Parku 2335/20 | CZ-148 00 Praha 4
www.bbraun.cz
Actreen Glys Set_91x129_5_0912.indd 1
21.9.2012 10:01:38
VI
1
8
.
n
a
r
o
z
e
n
i
n
y
C
e
n
t
r
Osmnácté
narozeniny Paraplete
Bylo to pro mě příjemné překvapení, když jsem obdržel 27. září
nenadálou nabídku na opakovanou
rehabilitaci v Parapleti od 1. do 11.
října.Byl to sice šibeniční termín na
veškerou přípravu, ale v pondělí
1.října jsem bez větších komplikací
projel D1 a před desátou hodinou
jsem s radostí zastavil před branami Paraplete a postupně se vítal
se všemi tak dobře známými. Také
jsem již věděl, že v úterý 9. října
se stanu jedním z účastníků oslavy
18. výročí činnosti Centra Paraple.
Působivým způsobem zahájila
oslavu skupina "Tam Tam Orchestra“, která přilákala hosty do tělocvičny. V předních řadách zasedli
členové správní rady, statutární
vedení Centra Paraple a ti, kteří
jeho činnost podporují jak formou
sponzorských darů, tak nezištnou pomocí při stavebních pracech v souvislosti s rozšířením
stávajícího objektu. Mezi účastníky
jsem spatřil i účinkující v Dobročinné Akademii, vysílané ČT,
jejímž autorem a moderátorem je
Zdeněk Svěrák. Jako předseda
správní rady zahájil oficiální část
oslavy, a představil především cíl
činnosti Centra Paraple, jak lidem
s trvalým poraněním míchy pomoci
najít cestu dál. Pak se ujala slova
paní ředitelka PhDr. Alena Kábrtová, která připomněla jeho historii a dosavadní rozvoj Centra.
V prvém roce před osmnácti lety
stáli u založení tři lidé. Dnes celý
rozsah práce Centra Paraple zajišťuje již téměř 90 pracovníků. To
klade vysoké nároky nejen na organizaci celkové činnosti, ale také na
získávání potřebných finančních
prostředků, což se stává stále
obtížnějším. Její vystoupení doplnili ti, kteří cíle a poslání Paraplete
prakticky zajišťují v celém rozsahu.
Pak všechny přítomné seznámili se
svou prací pro Centrum Paraple
členové správní rady, místopředseda Ing. Marcel Soural a členové prof. PaedDr. Pavel Kolář, či
MUDr. Jiří Kříž. Tuto oficiální část
humornými slovy uzavřel Marek
Eben s následnou oslavnou písní
v podání Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, kterou doprovázeli
všichni přítomní. Pak již následoval
slavnostní přípitek, předání dortu
s osmnácti svíčkami a jeho dělení
mezi všechny přítomné a volná
zábava. Byla spojena s popíjením
vynikajícího vína, které k tomuto
účelu dodaly Vinné sklepy Lechovice, bohatým výběrem nabízených
pochutin, například grilovaných
steaků či rozmanitých sladkostí.
a
P
a
r
a
p
l
e
Celou řadu z nich s obětavostí připravily výborné kuchařky z Kavárny
pod Parapletem. Našel jsem si
i chvíli k zamyšlení a ke krátké
rekapitulaci, co pro mě znamená
Centrum Paraple. S jeho činností
jsem se poprvé setkal v březnu
2008, při rehabilitaci paraplegie.
Poznal jsem, jakým způsobem
mohu najít cestu dál, i když jsem
trvale připoután na invalidní vozík.
Mně nejvíce prospívá fyzioterapie,
nácvik všech potřebných přesunů
v rámci ergoterapie a v plaveckém
bazénu jsem se naučil nový styl
plavání vhodný pro paraplegiky.
Tato cesta je v Centru Paraple založena na vysoké odbornosti těch,
kteří se mnou pracují, je doprovázena jejich ochotným a přátelským
vystupováním a proto se sem vždy
tak rád vracím.
Oslava narozenin byla ukončena
diskotékou, při které jsem si také
zatančil a bez úhony to zvládl i můj
vozík. Co říci závěrem. Oslava to
byla veselá, doprovázená přátelskou atmosférou. Znovu jsem si
připomněl slova přednesená úvodem oslavy, oceňující činnost Centra Paraple. S poděkováním se připojujeme i my, vozíčkáři, pro které
je to jedna z cest návratu zpět do
života.
Milan Robiček
Fota v narozeninové příloze: Martin Salajka
VIII
1
8
.
n
a
r
o
z
e
n
i
n
y
C
e
n
t
r
a
P
a
r
a
p
l
e
HLAVNÍ PARTNEŘI
DĚKUJEME
DĚKUJEME ZA PODPORU
DESIGN
DĚKUJEME ZA MEDIÁLNÍ PODPORU
301, s.r.o. | Acton, s.r.o. | Advokátní kancelář
JUDr. Špitálská | Agentura Petřinová, s.r.o.
| Alza.cz a.s. | Armenit s.r.o. | Art D Grafický atelier Černý s.r.o. | Aspectio a.s.
| Astrazeneca, Czech Republic | ASTRON
print, s.r.o. | Astrosat spol. s r.o. | Aukro,
s.r.o. | Auto Jarov, s.r.o. | Backbone, s.r.o.
| BÄR Praha, s.r.o. | Bambule - Království
hraček | Besal CR s.r.o. | Běžecká škola M.
Škorpila | Boomerang Publishing | BREVA
Servis s.r.o. | Cabo Frio, s.r.o. | Camp pláž
Vranovská přehrada s.r.o. | Central Europe
Holding, a.s. | Centrum Pohybu OL | Czech
Invest | Czech Tourism | Černí koně o.s. |
Česká společnost AIDS pomoc | České
vysoké učení technické | Čínská restaurace
U Koruny | Datasys, s.r.o. | DEMA Creative
Production, s.r.o. | DIET PLAN | Divadlo Bez
zábradlí | DNS a.s. | d-Prog s.r.o. | Eclipse
Print a.s. | EUROPLAKAT, spol. s r.o. | Fair
Trade Centrum s.r.o. | Fogi Design s.r.o. |
Fun Explosive | Geoobchod, s.r.o. | Globos
Bohemia, s.r.o. | Globstav s.r.o. | Golem,
s.r.o. | HIKO SPORT s.r.o. | Chvalský zámek
| Instant media s.r.o. | HILL International,
s.r.o. | Jedličkův Ústav a školy pro tělesně
postižené hl. m. Prahy | Jedličkův ústav
| Jednota tlumočníků a překladatelů |
JENA – firma služeb | Johnny Servis s.r.o.
| Josef Mestek | K2 s.r.o. | Karlovarská
Korunní, s.r.o. | Kerio Technologies s.r.o. |
Krankfitness s.r.o | La Fabrika | LENIA, s.r.o.
| Letiště Praha, a.s. | Linde klub Chrudim
| Mafra, a.s. | Maincor, s.r.o. | Maurfilm,
s.r.o. | Medový perník Janoš | Mezinárodní
filmový festival Karlovy Vary | MIG 21 | Moet
Henessy Czech Republic s.r.o. | Moje placky
| Mood s.r.o. | Mountfield a.s. | MSEM, a.s.
| Nadace Divoké husy | Nadace Charty 77 Konto Bariéry | Nadace VIA | Nadační fond
J&T | Nadační fond Veolia | Nightwork | Nike
| NutraCept a.s. | Openone, a.s. | Oriflame
Czech Republic s.r.o. | Originální s.r.o. |
Outbreak s.r.o. | Podrazil s.r.o. | PowerEnergo, s.r.o. | Pragomedika s.r.o. | Pražské
domy dětí a mládeže | R3 group, s.r.o. |
Rallye Racing Promotion | Ramirent, spol.
s.r.o. | Restaurant Stará Myslivna Konopiště
| ROSSMANN, spol. s r.o. | Rowline s.r.o. |
RWE Transgas a.s. | Sodastream a.s. | Sovis
CZ, a.s. | Springpeace | Stanislav Hyrák |
Stavoka Kosice a.s. | Stiebel Eltron, s.r.o. |
Technology s.r.o. | Techo, a.s. | UNILEVER
ČR, spol. s r. o. | Univerzita Karlova
v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu |
Univerzita Palackého v Olomouci, Centrum
aplikovaných pohybových aktivit | USN CZ,
s.r.o. | ZenithOptimedia Czech Republic |
Zoner Software, a.s. | Žižkovské divadlo Járy
Cimrmana
Download

říjnové vydání