OBEC HORNÉ DUBOVÉ, 919 06 HORNÉ DUBOVÉ
Výročná správa obce Horné Dubové
za rok 2013
1. Základná charakteristika obce Horné Dubové
Obec Horné Dubové je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky.
Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok
ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a z vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a potreby jej obyvateľov.
Identifikačné údaje:
Názov: Obec Horné Dubové
Adresa pre poštový styk: Obecný úrad Horné Dubové, 919 06 Horné Dubové č. 97
IČO: 312525
DIČ: 2021133774
Právna forma: 801
Odvetvie ekonomickej činnosti: - hlavná činnosť (SK NACE): 84110 všeobecná verejná správa
Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. z.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ústavou Slovenskej republiky.
1. 1. Geografické údaje:
Celková rozloha obce: 720 ha
Nadmorská výška:
219 m nad morom
Susedné mesto:
Trnava
Susedné obce:
Dolné Dubové, Naháč
1. 2. Demografické údaje:
Počet obyvateľov: 377 k 31.12.2013
Národnostná štruktúra:
- slovenská 375
- česká
2
1. 3. Ekonomické údaje:
Obyvatelia v produktívnom veku: 207
Nezamestnanosť v obci: 3,18 %
1. 4. Symboly obce
Erb, vlajka, pečať
1. 5. Logo obce
Erb
1. 6. História obce
Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1262.
1.7. Pamiatky
Rímsko-katolícky kostol sv. Martina
Socha Madony s dieťaťom
1. 8. Významné osobnosti obce
Juraj Fándly – farár vo farnosti v rokoch 1780 – 1807
vdp. páter Emil Krapka – kňaz, jezuita, filozof, teológ, prekladateľ, pedagóg
1. 9. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie v obci poskytuje: Základná škola s materskou školou Špačince
1. 10. Zdravotníctvo
V obci sa nenachádza zdravotné stredisko poskytujúce zdravotnú starostlivosť, obyvatelia navštevujú
zdravotné stredisko v Dolnej Krupej.
1.11. Sociálne služby
V obci sa nenachádza zariadenie pre poskytovanie sociálnych služieb
1. 12. Kultúra
Spoločenský a kultúrny život v obci sa zabezpečuje v priestoroch kultúrneho domu.
1. 13. Hospodárstvo
Služby v obci poskytujú:
Predajňa zmiešaného tovaru METRIX
Pohostinstvo
Pekáreň Šutiak Jaroslav
Autodoprava Slovák Peter
Priemysel v obci:
V obci Horné Dubové sa nenachádza priemyselná zóna.
Poľnohospodárska výroba:
Poľnohospodárske družstvo Horné Dubové – Naháč
1. 14. Organizačná štruktúra obce:
Starosta obce:
Ján Hrčka
Obecné zastupiteľstvo:
Obecné zastupiteľstvo obce Horné Dubové je zložené s piatich členov zvolených v priamych voľbách,
ktoré sa konali dňa 27.11.2010 na obdobie štyroch rokov.
1. Leonard Slabý– zástupca starostu obce
2. Peter Dobšovič
3. Stanislav Skýpala
4. Ing. Vladimír Študenc PhD.
5. Bc. Peter Gašparík
Hlavný kontrolór:
Marta Vajsová, zvolená do funkcie obecným zastupiteľstvom, uznesením č. 4/2009 zo dňa 31.3.2009
na obdobie šesť rokov.
Komisie pri obecnom zastupiteľstve:
1. Komisia pre verejný poriadok – predseda Peter Dobšovič
2. Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov územnej samosprávy predseda Stanislav Skýpala.
Komisie boli schválené uznesením z prvého zasadania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa
21.12.2010 v Hornom Dubovom.
Obecný úrad:
Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné
a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.
Zamestnanci obecného úradu:
1. Alena Selnekovičová- samostatný odborný referent
2. Marta Vajsová – hlavý kontrolór obce
3. Alena Šimončičová – upratovačka
Schválené právne normy obce Horné Dubové:
1. Štatút obce
2. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horné Dubové na r. 2007 – 2013
3. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami
4. VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné
odpady
5. Prevádzkový poriadok pohrebiska
6. VZN č. 2/2007 o nakladaní s bytmi
7. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
8. VZN č. 1/2011 o držaní psov.
.
.
.
.
.
.
2. Rozpočet obce na rok 2013 a jeho plnenie
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku,
ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy.
Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia
obce.
Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy:
- k právnickým osobám a k fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce
- k obyvateľom žijúcim na tomto území, vyplývajúce pre nich zo zákonov a z iných všeobecne
záväzných právnych predpisov, VZN obce ako aj zo zmlúv.
Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu s rozpočtom obcí:
- podiely na daniach v správe štátu
- dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy
- ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte za príslušný rozpočtový rok.
Rozpočet obce môže obsahovať finančné vzťahy:
- k rozpočtom iných obcí
- k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné úlohy
V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.
Rozpočet obce za rok 2013 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zák. č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet),
kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet), a finančné operácie.
Rozpočet obce za rok 2013 bol zostavený ako vyrovnaný.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 26.11.2012 uznesením číslo 38/2012.
V rozpočte počas rozpočtovaného roka boli vykonané zmeny. Rozpočet bol upravený podľa čerpania
jednotlivých položiek.
Príjmy celkom
Výdavky celkom
Hospodárenie obce
105.223,-- €
105.223,-- €
0
Z toho:
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu
105.223,-- €
97.173,-- €
8.050,-- €
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kapitálového rozpočtu
0
0
0
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie
Hospodárenie z finančných operácií
0
8.050,-- €
-8.050,-- €
2.1. Plnenie príjmov za rok 2013
Bežné príjmy
Schválený rozpočet
Skutočnosť k 31.12.2013
% plnenia
105.511,46 €
105.406,56 €
99,90
Plnenie rozpočtu bežných príjmov
Text
Daňové príjmy
Nedaňové príjmy
Ostatné príjmy
Príjmy celkom
Rozpočet (€)
81.163,-21.452,50
2.895,96
105.511,46
Skutočnosť (€)
81.016,74
21.453,44
2.936,33
105.406,56
%
99,81
100,02
101,39
99,90
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet
Skutočnosť k 31.12.2013
% plnenia
0
0
0
Príjmové finančné operácie
Schválený rozpočet
Skutočnosť k 31.12.2013
% plnenia
4.857,43
4.857,43
100,00
2.2. Plnenie výdavkov za rok 2013
Výdavky obce
Schválený rozpočet
Skutočnosť k 31.12.2013
% plnenia
110.368,89 €
110.263,99 €
99,90
Bežné výdavky
Schválený rozpočet
Skutočnosť k 31.12.2013
% plnenia
101.454,89 €
101.408,68 €
99,95
Plnenie rozpočtu výdavkov
Text
Výdavky verejnej správy
Finančná a rozpočtová oblasť
Všeobecne verejné služby (SODB)
Transakcia verejného dlhu
Civilná ochrana
Ochrana pred požiarmi
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Nakladanie s odpadovými vodami
Rozvoj obcí
Zásobovanie vodou
Verejné osvetlenie
Bývanie a občianska vybavenosť
Rekreačné a športové služby
Knižnica
Ostatné kultúrne služby
Vysielacie služby
Náboženské služby
Základná škola - ZRPŠ
Vzdelávanie
Sociálne služby
Spolu
Rozpočet (€)
49.160,50
2.300,-898,97
2.500,-85,-575,-10,-7.350,-50,-4.166,99
11.500,-7.158,53
950,-3.000,-255,-4.187,76
110,-6.282,14
215,-700,-0
101.454,89
Skutočnosť (€)
51.708,43
356,93
898,97
2.217,45
80,40
508,73
0
7.342,52
0
4.225,40
11.526,04
7.107,83
1.155,12
3.028,59
215,38
3.995,40
53,90
6.196,59
215,-556,-20,-101.408,68
Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet
Skutočnosť k 31.12.2013
% plnenia
864,-864,-100,00
Výdavkové finančné operácie Splácanie istiny ( Prima banka)
Schválený rozpočet
Skutočnosť k 31.12.2013
% plnenia
8.050,-7.991,31
99,27
%
105,18
15,52
100,00
88,70
94,59
88,47
0
99,90
0
101,40
100,22
99,29
121,59
100,95
84,46
95,41
49,00
98,64
100,00
79,43
0
99,95
3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2013
Rozpočet 2013
105.511,46
0
4.857,43
110.368,89
Text
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Príjmy celkom
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Výdavky spolu
Výsledok hospodárenia v roku 2013
101.454,89
864,-8.050,-110.368,89
0
Skutočnosť 2013
105.406,56
0
4.857,43
110.263,99
101.408,68
864,-7.991,31
110.263,99
0
3.1. Rozdelenie zostatku finančných prostriedkov k 31.12.2013
Zostatok peňažných prostriedkov na účtoch Obce Horné Dubové k 31.12.2013:
- účet 211
– pokladňa
301,47 €
- účet 221 010 – PRIMA banka – bežný účet
291,16 €
- účet 221 020 –PRIMA banka – sociálny fond
95,72 €
- účet 221 030 – Rezervný fond
599,99 €
- účet 221 040 – FPÚ a O č. 145
6.302,36 €
_______________________________________________________________
Celkom finančné prostriedky
7.590,70 €
4. Bilancia aktív a pasív (v eurách)
4.1. Aktíva
Text
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
- z toho
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
- z toho
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie
PS k 1.1.2013
632342,92
590105,18
KZ k 31.12.2013
612233,94
573965,08
0
507163,37
82941,81
41772,08
0
491023,27
82941,81
37901,32
29423,60
12348,48
465,66
30310,62
7590,40
367,54
4.2. Pasíva
Text
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
- z toho
Oceňovacie rozdiely
Výsledok hospodárenia
Záväzky
- z toho
rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
PS k 1.1.2013
632342,92
20059,20
KZ k 31.12.2013
612233,94
199063,90
-9,97
200599,99
258002,21
-9,79
199073,69
244016,73
4000,00
223039,72
30962,49
0
173750,51
1600,00
215106,94
27309,79
0
169153,31
PS k 1.1.2013
28.893,91
KZ k 31.12.2013
29.101,58
28.813,05
80,86
0
28.993,53
108,05
0
PS k 1.1.2013
251.708,02
KZ k 31.12.2013
240.064,01
1.886,83
223.002,53
12.281,75
14.536,91
1.886,83
215.011,22
12.322,87
10.843,09
5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v eurách
5.1. Pohľadávky (€)
Text
Pohľadávky spolu
- z toho
Z daňových príjmov obce
Z nedaňových príjmov obce
Spojovací účet pri združení
5.2. Záväzky(€)
Text
Záväzky spolu
-z toho
Urbárske spoločenstvo
Štátny fond rozvoja bývania
Zábezpeka nájomných bytov
Nezaplatené faktúry z roku 2013
6. Ostatné dôležité informácie
6.1. Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ
ObÚ Trnava
ObÚ ŽP Trnava
Účelové určenie grantov a transferov
Suma v €
Evidencia obyvateľov
126,06
Prenesený výkon ŠS – životné prostredie
40,08
KÚ pre CD a PK Trnava
ObÚ – CO a KR Trnava
ObÚ Trnava
MDV a RR SR
Recyklačný fond
MF SR
MDV a RR SR
Stavebný úrad pre MK –prenesený
výkon ŠS
Skladník CO – refundácia odmeny
Voľby do VUC
Spoločný stavebný úrad
Nakladanie s odpadmi
Zabezpečenie zvýšenia platov
zamestnancov školstva
Riešenie kritického stavu cestnej
infraštruktúry
20,02
80,40
898,97
355,26
149,00
50,00
1.296,99
6.2. Poskytnuté dotácie
Prijímateľ
TJ Družstevník Horné Dubové
Jednota dôchodcov na Slovensku,
MO Horné Dubové
Centrum mládeže Naháč- Horné
Dubové
Zariadenie pre seniorov Križovany
v ktorom je umiestnená občianka
z Horného Dubového
ZRPŠ pri ZŠ v Špačinciach
Účelové určenie grantov a transferov
Príspevok na športovú činnosť
Príspevok na činnosť
Suma v €
1.200,-600,-
Príspevok na činnosť
Vianočný príspevok
20,-
Príspevok na karneval a oslavu MDD
165,-
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013.
Účtovná závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade
v Trnave v elektronickej forme v zákone stanovenom termíne.
Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré
by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe.
V Hornom Dubovom, dňa 28.06.2014
Vypracovala: Alena Selnekovičová
Predkladá: Ján Hrčka, starosta obce
1.000,-
Download

Výročná správa 2013