OBEC HORNÉ ZELENICE
Obecný úrad, č. 14, 920 52 Horné Zelenice
VÝROČNÁ SPRÁVA
OBCE HORNÉ ZELENICE
za rok 2011
Horné Zelenice, február 2012
Identifikácia účtovnej jednotky
Názov:
Obec Horné Zelenice
Adresa pre poštový styk: Horné Zelenice č.s. 14, PSČ: 920 52
Štatutárny zástupca: Mgr. Viera Darivčaková, starostka obce
IČO:
00312568
DIČ:
2021279458
Právna forma:
právnická osoba
Deň vzniku:
1.1.1991 – obec Horné Zelenice ako samostatný územný samosprávny
celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov a Ústavou SR
Počet obyvateľov k 31.12.2011: 660
Rozloha k.ú. obce Horné Zelenice: 424 88 95 m2
Geografické údaje
Nadmorská výška v strede obce je 138 m n. m., v chotári 132 – 139 m n. m. Horné Zelenice
ležia v juž. časti považského výbežku Podunajskej vrchoviny na nive medzi Váhom
a Dudváhom. Odlesnený chotár tvoria ml. treťohorné usadeniny pokryté riečnymi
štrkopieskami. Obec má nivné pôdy.
Stručná história obce
Obec sa spomína od roku 1244. Patrila Hunt – Poznanovcom, od roku 1400 panstvu
Hlohovec, neskôr viacerým zemepánom. V roku 1715 mala 2 mlyny, 10 poddanských a 10
želiarskych domácností. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. Zamestnanie obyv. sa nezmenilo
ani po roku 1918.
Výchova a vzdelávanie, kultúra, sociálna starostlivosť
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie v obci poskytuje:
- Materská škola
Obec Horné Zelenice má písomnú kroniku obce, zápisy do nej sa však už dlhšiu dobu
nevykonávali.
Knižnica
Obec má vlastnú knižnicu, ktorá sídli v budove TJ. Je otvorená 1x týždenne. Knižný fond je
každý rok obnovovaný.
Klubová činnosť
Klub seniorov (dôchodcov) – jeho členovia sa pravidelne stretávajú. Členovia sa aktívne
zapájajú do prípravy kultúrnych podujatí v obci.
Základné orgány obce
1. Obecné zastupiteľstvo
2. Starostka obce
Starostkou obce je od 27.12.2010 Mgr. Viera Darivčaková
Obecné zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach rozhodovalo o základných otázkach obce.
Pozvánka na zasadnutia OZ je zverejnená na úradnej tabuli najneskôr 3 dni pred konaním
zasadnutia a v MR. Každé zasadnutie bolo verejné.
Obecný úrad
Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné
a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce a pracovníčky obce.
Obec má hlavného kontrolóra, ktorý bol schválený Obecným zastupiteľstvom.
Komisie
OZ zriadilo 3 komisie.
Rozpočtová organizácia
Obec nemá zriadenú rozpočtovú organizáciu.
Poslanie a charakteristika hospodárenia účtovnej jednotky
Obec Horné Zelenice je samostatný územný samosprávny celok Slovenskej republiky,
ktorá združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá za
podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými
príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj
svojho územia a potrieb obyvateľstva.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom roku je
rozpočet obce, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Vyjadruje samostatnosť
hospodárenia obce, obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy
k právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj
k obyvateľom žijúcim na území obce.
Obec Horné Zelenice spracováva účtovníctvo za obecný úrad, materskú školu a školskú
stravovňu MŠ Horné Zelenice v sústave podvojného účtovníctva. Účtovná jednotka vedie
účtovníctvo spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov ( písomnou formou
a elektronickou formou).
Obec má vypracovanú smernicu „Zásady obehu účtovných dokladov“, schválenú obecným
zastupiteľstvom Obce Horné Zelenice.
Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov a v zmysle § 20 zákona sa vyhotovuje táto výročná správa. Postupy
účtovania pre obce upravuje Opatrenie MJF SR MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým
sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové
organizácie, príspevkové organizácia, štátne fondy, obce a vyššie územné celky a Opatrenie
MF SR z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky,
termín a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové
organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.
Financovanie obce, majetok obce, rozpočet obce
Rozpočet obce Horné Zelenice na rok 2011 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa
28.3.2011 uznesením č. A/2/2011, bod a).
Zmeny: neboli schválené žiadne zmeny rozpočtu v roku 2011
Príjmy:
Príjmy
transfery zo ŠR
Rozpočet
rozpočet
pôvodný
upravený
%plneni
a
plnenie
4670
4670
8324,96
178,26
120000
120000
122512,66
102,09
daň z pozemkov
9400
9400
10770,21
114,58
daň zo stavieb
3400
3400
2126,87
100,76
daň za psa
450
450
433,99
96,44
daň za užívanie verejného priestranstva
350
350
494,23
141,21
poplatok za vývoz TKO
8600
8600
8384,27
97,49
daň za jadrové zariadenia
2545
2545
2549,33
100,17
výnos dane z daňového úradu
príjmy z prenajatých pozemkov
80
80
86,07
107,59
3300
3300
3385,38
102,59
0
0
163,88
0
príjmy zo správnych poplatkov
2150
2150
2747,15
127,77
poplatky a platby za predaj výrobkov a služieb
1400
1400
1936,55
138,33
10000
10000
11227,92
112,28
splátka pôžičky
74
74
0
0
príjmy z odvodu
0
0
243,72
0
príjmy z prenajatých budov
príjmy z prenajatých strojov a prístrojov
voda
úroky
50
50
47,35
96,48
vratky (preplatok na poistnom VšZP)
0
0
220,38
0
vrátené prostriedky od ostatných subjektov
0
0
519,47
0
Tuzemské granty
0
0
500
0
166469
166469
176675,28
106,13
6666
6666
127426,34
1911,59
145000
145000
61736,95
42,58
Bežný rozpočet príjmov:
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie
Príjmy spolu:
318135
318135
365838,57 114,99
Čerpanie programového rozpočtu
pôvodný
plnenie
upravený
% plnenia
riadenie obce
platy a ostatné osobné plnenia
27000
27000
37835,93
140,13
9740
9740
13490,27
138,50
600
600
769,79
128,30
energie
4960
4960
6083,04
122,64
poštovné a telekomunikačné služby
1600
1600
1094,23
109,41
výpočtová technika
všeobecný materiál (kanc. potreby, tonery, čistiace
a hygienické prostriedky)
1000
1000
927,61
92,76
700
700
1230,69
175,81
300
300
223,40
74,47
0
0
99,58
0
1000
1000
393,63
39,36
údržba výpočtovej techniky
0
0
99,8
0
údržba budov
0
0
82,23
0
všeobecné služby
1500
1500
503,8
33,59
špeciálne služby
800
800
315,52
39,44
0
0
90,81
0
odvody do poistných fondov
cestovné náhrady
knihy, časopisy
pracovné odevy
reprezentačné
poplatky a odvody banke
prídel do SF
300
300
155,28
51,76
strava
1000
1000
1412,7
141,27
platené poistky
1000
1000
31
3,10
0
0
23
0
1200
1200
960,91
80,08
dohody o vykonaní práce
0
0
2693,6
0
pokuty a penále
0
0
9,61
0
penále zdravotníckym zariadeniam
0
0
10,62
0
kolky
odmeny poslancom a príspevky
bežné transfery obci
1500
1500
365,6
14,37
Riadenie obce spolu
54200
54200
68902,65
127,13
osobné plnenia (hl. kontrolór obce)
600
600
583,5
97,25
poistné fondy
212
212
0
0
cestovné náhrady
0
0
8,4
0
vedenie účtu cenných papierov
0
0
76,4
0
daňová politika obce
poistky
poplatky a odvody banke
sociálny fond
0
0
51,98
0
894
894
3469,04
388,66
6
6
0
0
daňová politika spolu
1700
1700
4189,32
246,43
150
150
150,79
100,53
materiál
0
0
4,5
0
palivo, mazivá
0
0
14,41
0
ochrana pred požiarmi (PZ)
energie
všeobecné služby
0
0
150
0
1505
150
319,7
213,13
Bežné transfery občianskemu združeniu, nezisk.organizáciám
0
0
1077,30
0
Členstvo v združeniach spolu:
0
0
1077,30
0
ochrana pred požiarmi spolu:
Členstvo v združeniach
oprava a údržba MK
materiál
0
170,78
170,78
0
údržba MK
1000
1000
532,48
53,25
oprava a údržba MK spolu_
1000
1000
703,26
70,33
0
0
396
0
všeobecný materiál (vrecia na plasty)
1600
1600
293,91
18,37
zvoz odpadu
6000
6000
5074,09
84,57
poplatok za uloženie odpadu
7000
7000
5743,91
82,06
0
0
500
0
14600
14600
12007,91
82,25
všeobecný materiál
100
100
294,89
294,89
palivá a mazivá do kosačiek
400
400
236,01
59
údržba pracovných strojov
0
0
85
0
údržba budov a verejných priestranstiev
0
0
259,2
0
500
500
2
0,4
0
0
196,5
0
1000
1000
1073,6
107,36
energie
5000
5000
5137,85
102,76
vodné
Zber a preprava odpadu
nákup nádob
pokuty a penále
odpady spolu
Verejná zeleň
všeobecné služby
dohody o vykonaní práce
verejná zeleň spolu
Vodovod
1700
1700
1685,92
99,17
prevádzkové stroje
0
0
1560
0
všeobecný materiál
0
0
662,88
0
rutinná a štandardná údržba
0
0
409,06
0
500
500
0
0
0
0
288,18
0
údržba budov
nájom za nájom prevádzkových strojov
všeobecné služby
0
0
240,68
0
dohody o vykonaní práce
0
0
308,57
0
pokuty a penále
0
0
100
0
štúdie, expertízy
0
0
163,52
0
vodovod spolu:
7200
7200
10456,66
146,62
energie
5000
5000
3168,98
63,38
údržba a oprava VO
1000
1000
763,77
76,38
Z príjmov obce
6000
6000
3932,75
65,55
0
0
5079,30
0
6000
6000
9012,05
150,20
Verejné osvetlenie
Z iných zdrojov
VO spolu:
Opatrovateľská služba
platy
2950
2950
2892
98,03
odvody do zdravotnej poisťovne
295
295
289,2
98,03
odvody do sociálnej poisťovne
625
625
605,45
96,87
30
30
23,22
77,40
3900
3900
3809,87
97,69
300
300
1624,95
541,65
prevádzkové stroje a zariadenia
0
0
199,6
0
všeobecný materiál
0
0
69,36
0
dohoda o vykonaní práce
0
0
208,58
0
300
300
2102,49
700,83
školenia a semináre
1500
1500
1534,50
102,30
Systém vzdelávania spolu
1500
1500
1534,5
102,3
4600
4600
4410,72
95,89
úrazové poistenie
0
0
0,05
0
interiérové vybavenie – stoličky, vešiaky
0
0
105
0
prevádzkové stroje, prístroje
0
0
40
0
špeciálne stroje, zariadenia
0
0
90,2
0
všeobecný materiál
0
0
156,08
0
potraviny
0
0
89,52
0
preprava a nájom dopr. prostriedkov
0
0
70,84
0
konkurzy a súťaže
0
0
50
0
všeobecné služby
0
0
6105,39
0
špeciálne služby
0
0
233
0
štúdie, posudky
0
0
400
0
poplatky a odvody-plyn
0
0
401,99
0
Prídel do sociálneho fondu
Opatrovateľská služba spolu
Podpora športu
energie
Podpora športu spolu
Systém vzdelávania
Kultúrny dom
energie
poistenie MOS
0
0
127
0
4600
4600
12279,79
266,95
KD kapitálový rozpočet
20000
20000
59179,69
295,90
KD výdavky spolu
24600
24600
71459,48
290,49
KD spolu bežný rozpočet obce
Obecná knižnica
materiál
0
0
15,88
0
nákup kníh
100
100
62,55
62,55
dohody o vykonaní práce
100
100
65,82
65,82
0
0
0,55
0
200
200
144,8
72,40
údržba a oprava MR
200
200
43,82
21,91
dane (koncesionárske poplatky)
100
100
56,68
56,68
MR spolu:
300
300
100,5
33,50
bežné transfery na dávku v HN
50
50
78
156
Hmotná núdza spolu:
50
50
78
156
bežný transfer JDS
0
0
500
0
Činnosť klubu dôchodcov
0
0
500
0
400
400
563,46
140,86
50
50
35,57
71,14
0
0
680
0
450
450
1279,03
284,23
Iné zdroje a kapitálový rozpočet
8000
8000
10240,81
128,01
Cintorínske služby spolu
8450
8450
12037,92
142,46
plat a ostatné osobné vyrovnania
29600
29600
25320,09
85,54
odvody do poistných fondov
10285
10285
8898,75
86,52
30
30
20,05
66,83
2280
2280
3589,83
157,45
220
220
226,41
102,91
0
0
381,6
0
1450
1450
720,52
49,69
100
100
26
26
50
50
65,57
131,14
údržba strojov
350
350
910,65
260,19
údržba a oprava budovy MŠ
350
350
480,93
137,41
úrazové poistenie
Obecná knižnica spolu
Miestny rozhlas
Dávky v hmotnej núdzi
Činnosť klubu dôchodcov
Cintorínske služby
energie
všeobecný materiál
dohody o vykonaní práce
cintorínske služby spolu príjmy obce
MŠ ŠJ pri MŠ
Cestovné
energie
poštovné a telekomunikačné služby
prevádzkové stroje a zariadenia
všeobecný materiál
knihy, časopisy
pracovné odevy a obuv
všeobecné služby
70
70
14,14
20,20
0
0
5
0
300
300
202,02
67,34
stravovanie
0
0
64,96
0
dohody o vykonaní práce
0
0
1071,57
0
transfery na dočasnú PN
0
0
74,95
0
45085
45085
42073,04
93,32
142235 166565,17
117,18
poplatky a odvody
sociálny fond
predškolská výchova spolu
Výdavky obce spolu – rozpočet obce:
142235
Kapitálový rozpočet MOS:
20000
20000
59179,69
295,90
8000
8000
10240,81
128,01
145000
145000
120760,34
83,28
Výdavky zo štátneho rozpočtu
0
0
4009,7
0
Iné zdroje – verejné osvetlenie:
0
0
5079,30
0
315235
315235
365835,01
116,05
Kapitálový rozpočet dom smútku:
Finančné operácie
VYDAVKY OBCE SPOLU
Bežné príjmy a bežné výdavky vykazujú rovnomernú mierne narastajúcu tendenciu.
Skutočné čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2011 bolo v sume 127.426,34€ a to na
rekonštrukciu domu smútku a dokončenie rekonštrukcie kultúrneho domu.
Obec Horné Zelenice má zostatok krátkodobého úveru k 31.12.2011 v celkovej sume
24.239,66€.
Finančné operácie neovplyvňujú prebytok/schodok rozpočtu obce.
Usporiadanie výsledku hospodárenia
Vyčíslenie hospodárskeho výsledku za rok 2011
a) Skutočné plnenie za rok 2011:
Príjmy:
Bežné :
176.675,28
Kapitálové:
127.426,34
Finančné operácie: 61.736,95
Spolu:
365.838,57
Výdavky:
175.654,17
69.420,5
120.760,34
365.835,01
b) Výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2011:
Príjmy:
Výdavky:
Bežné:
176.675,28
175.654,17
Kapitálové: 127.426,34
127.426,34
Spolu:
304.101,00
303.080,51
Hospodársky výsledok:
+1.021,11Eur
c) výsledku hospodárenia účtov strata vo výške -21.502,00€ (čo je rozdiel medzi účtami triedy
6 (výnosy) a účtami triedy 5 (náklady).
Projekty a žiadosti o dotácie
Obec Horné Zelenice na plnenie svojho rozvojového programu sa uchádzala o rôzne granty
a dotácie prostredníctvom projektov a to nielen na investičné akcie.
Obci boli poskytnuté granty:
-200 Eur na opravu pomníka „loď“ v parku – VÚC Trnava
-200 Eur na tenisový stôl do MOS – VÚC Trnava
-500 Eur na parkové lavičky – dotácia Orange
V blízkej budúcnosti bude obec žiadať Ministerstvo financií o dotáciu na zateplenie
podkrovia kultúrneho domu a o vydláždenie vstupu do kultúrneho domu.
Z hľadiska budúcich cieľov obec Horné Zelenice bude aj naďalej prostredníctvom svojich
orgánov plniť hlavne samosprávne funkcie, na ktoré bola zriadená a prenesené úlohy štátnej
správy tak, ako je stanovené v zákone č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností
z orgánov štátnej správy na obec.
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011. Účtovná
závierka za rok 2011 bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na daňovom úrade v Trnave
v elektronickej podobe v termíne stanovenom v zákone.
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia,
ktorá by mala byť vo výročnej správe.
V Horných Zeleniciach, dňa 23.februára 2012
vypracovala: Mgr. Mária Ondrušková
Mgr.Viera Darivčaková
starostka obce
Vyvesené:24.februára 2012
Zvesené:
Download

Výročná správa obce Horné Zelenice za rok 2011