Základná škola s materskou školou Dolné Dubové
Správa
o výchovno-vzdelávacích výsledkoch
v školskom roku 2011/2012
25. október 2012
Obsah
1. Základne identifikačné údaje o škole
2. Zameranie školy a jej koncepcia
3. Analýza výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ
Základné identifikačné údaje o škole
1. Názov školy
Základná škola s materskou školou Dolné Dubové
2. Adresa školy
Dolné Dubové 213. 919 52 Dolné Dubové
3. Telefónne čísla školy
Základná škola: 033/5592339
4. Internetová a elektronická adresa školy
www.zsddubove.edu.sk
[email protected]
5. Zriaďovateľ školy
Obecný úrad Dolné Dubové
Dolné Dubové 1, 919 52 Dolné Dubové
Ing. Marek Hrčka
[email protected]
6. Vedúci zamestnanci školy
Mgr. Zlatica Čapkovičová – riaditeľka ZŠ s MŠ
Jana Hrušovská – zástupkyňa pre MŠ
7. Rada školy
Predseda: Mgr. Tóthová Andrea
Členovia: Blanka Belanská
Mária Rošková
Ing. Anna Partlová
Ing. Elena Čapkovičová
Mgr. Andrea Slobodová
Ing. Jana Šedivová
8. Personálne obsadenie školy
•
Základná škola
Mgr. Zlatica Čapkovičová – triedna učiteľka pre 3. a 4. ročník
Mgr. Andrea Tóthová – vedúca MZ, triedna učiteľka 1. a 2. ročník
Mgr. Mária Ružičková – vychovávateľka ŠKD
Mgr. Branislav Popelka – náboženská výchova
•
Materská škola
Jana Hrušovská - zástupkyňa pre MŠ
Ľubomíra Mancová – učiteľka MŠ
Blanka Belanská – zastupujúca učiteľka
•
Školská jedáleň
Mária Danová – vedúca stravovne
Jarmila Tomovičová – hlavná kuchárka
•
Hospodársky útvar
Mária Rošková – školníčka/upratovačka, kurička
Martina Mancová – ekonómka, personalistka
Zameranie školy a jej koncepcia
Základná škola s materskou školou v Dolnom Dubovom, ktorá vznikla 1.8.2004 ako
právny subjekt ZŠ s MŠ je neplnoorganizovaná škola škola rodinného typu, ktorá sa nachádza
v krásnom tichom prostredí. Spádovou školou zostala plnoorganizovaná Základná škola
v Kátlovciach.
Krédom školy je: „Naša škola nie je miestom, kde sa len učí, ale kde sa aj žije.“ To
pre nás znamenalo, že v priebehu celého školského roka sme sa rovnocenne venovali nielen
vzdelávaniu a vzdelaniu našich žiakov, ale aj výchove k umeniu žiť.
Naša škola bola v tomto školskom roku zameraná na podporu aktívneho učenia
a rozvoj kritického myslenia, ďalej rozvoj pocitu bezpečia, pozitívneho prežívania, získanie
zdravého sebavedomia a sebahodnotenia. Jej význam, funkčnosť, organizácia, ako aj práca
pedagogických i nepedagogických zamestnancov bola podriadená osobnosti dieťaťa
mladšieho školského veku. Smerovali sme jednému cieľu. Aby sme vytvárali a formovali
zdravého, vzdelaného, slušného, životaschopného a šťastného jedinca, ktorý sa dokáže
začleniť do života spoločnosti.
Zabezpečenie činnosti školy
Činnosť základnej školy bola v školskom roku 2011/2012 zabezpečovaná v súlade so
Školským výchovným programom a s Plánom práce na školský rok 2011/2012. Školský
vzdelávací program vychádzal zo Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1. Oba
dokumenty boli vypracované a korigované na základe Pedagogicko-organizačných pokynov
pre školy a školské zariadenia na školský rok 2011/2012
.
Realizácia výchovy a vzdelávania
Vzdelávanie a výchovu v základnej škole realizoval pedagogický zbor v tomto
zložení: Mgr. Zlatica Čapkovičová, Mgr. Andrea Tóthová, Mgr. Mária Ružičková, Mgr.
Branislav Popelka
Riaditeľka školy Mgr. Čapkovičová Zlatica - triedna učiteľka v II. triede pre ročníky 3. a 4.
Absolvovala I. kvalifikačnú skúšku v MPC v Bratislave. V tomto školskom roku sa
zúčastňovala vzdelávania v rámci projektu EU – Modernizácia vzdelávania na základných
školách v 3. module. Vzdelávanie v projekte ukončila záverečnou skúškou. Zúčastňovala sa
tiež funkčného vzdelávania.
Mgr. Tóthová Andrea – triedna učiteľka v I. triede pre ročníky 1. a 2 a vedúca MZ na našej
škole. Ukončila šiesty semester doplňujúceho vzdelávania pre učiteľov I. stupňa v cudzích
jazykoch. Absolvovala aktualizačné vzdelávanie v oblasti IKT.
Odbornosť vyučovania na našej škole bola 95 %.
Všetci žiaci našej školy navštevovali krúžok Šikovné ruky.
V rámci ŠKD žiaci absolvovali základy informatickej výchovy.
Z povinne voliteľných predmetov sa 100 % žiakov zúčastňovalo vyučovania náboženskej
výchovy.
Učitelia, vyučujúci 1.. 2., 3. a 4. ročník, postupovali vo výučbe podľa učebných osnov
pre jednotlivé vyučovacie predmety, ktoré boli vypracované na základe
Štátneho
vzdelávacieho programu. V učebných osnovách boli zakomponované ciele, všetky
prierezové témy, rozpracované kľúčové kompetencie, učebné stratégie, obsahové a výkonové
štandardy pre jednotlivé vyučovacie predmety a ročníky. Učebné osnovy tvorili základ na
vytvorenie tematických výchovno-vzdelávacích plánov zo všetkých vyučovacích predmetov
pre reformné ročníky. Do tematických výchovno-vzdelávacích plánov jednotlivých ročníkov
boli zapracované všetky prierezové témy, ako aj prvky výchovy k manželstvu a rodičovstvu,
protidrogovej prevencie, ochrana človeka a prírody a Bozp.
Vyučovanie cudzieho jazyka na našej škole bolo odsúhlasené pedagogickou radou takto: V 1.
a 2. ročníku dve vyučovacie hodiny týždenne dotované školským vzdelávacím programom,
v 3. a 4. ročníku tri vyučovacie hodiny vyplývajúce zo štátneho vzdelávacieho programu.
V tomto školskom roku sa žiaci školy zúčastnili plaveckého výcviku v Trnave v trvaní
od 9. januára do 13. februára 2012.
Všetci vyučujúci na vyučovaní aplikovali moderné vyučovacie metódy, využívali
dostupné vyučovacie pomôcky. Učitelia na vyučovacích hodinách, ako i v ŠKD v maximálnej
miere využívali IKT, tak isto výučbové CD a DVD s obsahom učiva jednotlivých
vyučovacích predmetov. Skvalitneniu vyučovacieho procesu ďalej prispieval vzdelávací
systém Albert, ktorý je určený na preverovanie a na utvrdenie učiva so spätnou kontrolu
a vyznačenými chybami na odstraňovanie nedostatkov vo vedomostiach. Učitelia využívali
internet, dostupnú literatúru, metodické príručky, ako aj vlastné publikácie na zefektívnenie
vyučovacieho procesu a sebazdokonaľovanie. Škola odoberala tituly týchto odborných
časopisov: Škola, Naša škola, Učiteľské noviny, Manažment školy.
Projekty školy
Škola je od svojho vzniku zapojená do týchto dlhodobých projektov: Otvorená škola Infovek – počítače pre školy, a to od roku 2004, vďaka, ktorému škola získala 6 PC. Druhý
projekt je Otvorená škola – oblasť športu od roku 2007 s cieľom vytvoriť zo školy centrum
športu a zaktivizovať organizovanie pohybových aktivít žiakov, mládeže a občanov v danom
regióne. Vďaku projektu bolo doplnené exteriérové športové náradie na školskom dvore.
Ďalším projektom je Modernizácia vzdelávania na základných školách, ktorý beží od roku
2009. Účasťou v projekte škola získala 5 kusov PC, notebook a dataprojektor.
Vďaka úspešnému projektu OCÚ a starostu obce Ing. Mareka Hrčku škola získala finančnú
dotáciu na zakúpenie športového náčinia a náradia v hodnote 1 100 €.
Školská inšpekcia
V roku 2004 bola na škole vykonaná komplexná inšpekcia. Inšpekciu vykonala Mgr.
Miháliková Helena, školská inšpektorka ŠIC Trnava. Cieľom školskej inšpekcie bolo zistiť
stav a úroveň kvality výchovy a vzdelávania, podmienok a riadenia v základnej škole. V roku
2006 bola vykonaná následná školská inšpekcia, ktorej cieľom bolo odstránenie menších
nedostatkov z komplexnej inšpekcie. Všetky nedostatky boli odstránené.
V októbri 2011 bola na našej škole vykonaná tematická inšpekcia, ktorá bola
zameraná na súlad školského vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím programom.
Inšpekciu vykonala Mgr. Margita Nevrlová a Mgr. Daniela Varmusová.
Písomné materiály použité pri inšpekčnej činnosti: Školský vzdelávací program, Plán
práce na školský rok 2011/2012, Plán kontinuálneho vzdelávania učiteľov, zápisnice z
rokovaní pedagogickej rady, rozvrh hodín, IVVP začleneného žiaka
Záver inšpekcie je nasledovný: Medzi silné stránky ŠkVP patrilo vypracovanie dokumentu v
súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania. Zadefinované vlastné ciele boli
prispôsobené reálnym podmienkam školy. Dôsledne bol rozpracovaný profil absolventa,
všeobecná charakteristika školy, žiakov a pedagogického zboru a priestorové a materiálnotechnické podmienky školy. Pedagogické stratégie umožňovali realizovať vytýčené ciele,
ktoré si škola predsavzala plniť. K slabým stránkam školského vzdelávacieho programu
patrilo jeho nezverejnenie na verejne prístupnom mieste.
Vzdelávanie učiteľov
Mgr. Tóthová Andrea v tomto školskom roku absolvovala už šiesty semester
doplňujúceho štúdia cudzích jazykov pre učiteľov prvého stupňa. Študuje anglický jazyk,
pričom štúdium je štvorročné.
Mgr. Čapkovičová je zapojená v projekte ÚIPŠ pre učiteľov prvého stupňa na
rozširovanie počítačovej gramotnosti, a to v rámci
projektu Modernizácia výchovy
a vzdelávania na základných školách formou troch modulov. Ukončený bol už tretí posledný
modul obhajobou záverečnej práce a záverečnou skúškou. Toto štúdium neznamená pre
učiteľa kvalifikáciu v INV, iba zvýšenú informatickú gramotnosť a navyše škola dostala
dataprojektor, notebook a 5 PC zostáv pre žiakov.
Mgr. Ružičková sa v školskom roku 2011/2012 prihlásila na špecializačné kontinuálne
vzdelávanie na MPC v Trnave.
Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
V budove školy sú dve priestranné triedy, ktoré dostatočne postačujú počtu žiakov .
Vo väčšej učebni je zriadený školský klub detí v popoludňajších hodinách. Škola disponuje
počítačovou učebňou s 7 PC zostavami a tlačiarňou. Učiteľom je k dispozícii notebook
získaný z projektu MPC.
Táto učebňa je zároveň i kabinetom, keďže chýbajú iné skladové miestnosti. V budove
školy je riaditeľňa, zborovňa, školská jedáleň, šatňový kútik.
Pohybové aktivity a telesná výchova sa realizujú v areáli školy, kde je vybudované
nové detské ihrisko, na ihrisku na farskom dvore a na futbalovom ihrisku obce. V zime, počas
nepriaznivého počasia sme na pohyb využívali skôr iba terasu školy, chodbu a väčšiu z tried
školy. V tomto školskom roku boli dokúpené lopty v počte 6 kusov.
Vybavenie školy s IKT: Škola má zavedený internet od roku 2004, ktorý bol
dotiahnutý do pracovne vedúcej ŠJ a zástupkyne pre MŠ. Škola disponuje so 7 PC zostavami
pre výchovno-vzdelávacie účely, s 2 PC zostavami na administratívne účely, okrem toho má 1
tlačiareň a 3 multifunkčné zariadenia, ďalej TV, DVD a dva kusy dataprojektorov, notebook
v počte tri kusy.
V tomto školskom roku bolo zrealizované vymaľovanie celej základnej školy, nátery
nábytku, zárubní a niektorých dverí. Takisto sa pokračovalo vo výmene okien. Z financií
získaných zo školského plesu 2011, 2012 a z 2% sa postupne vymenilo v troch etapách 17
okien. Ďalšie tri okná sme vymenili vďaka sponzorskému príspevku Ing. Pavla Hájika.
Priebežne i v tomto školskom roku bola vykonávaná údržba a oprava technických
zariadení a školy, pri ktorej pomáhalo veľa rodičov aj veľa sponzorov, ktorí zároveň
pomáhali škole pri organizácii rôznych spoločensko-kultúrnych akcií: OCÚ Dolné Dubové,
RDP Dolné Dubové, Reštaurácia Quercus, firmy Reos s.r.o Dolné Dubové, Alimenta Natur,
CMW Ing. Jozef Čapkovič, Cesty Nitra, CS, s.r.o, Aquating s.r.o, , Mark Bal Trnava, Ing.
Marek Hrčka, Ing. Hájik Pavol, Glod Vladimír, Junas Jozef, Baránek Juraj, Baránková Lívia,
Ing. Partlová Anna, Partl Jozef, Slobodová Dagmar, Chrvalová Elena, Mgr.Sloboda Peter,
Katarína Krišková, Mária Nádaská, Judr. Eva Brhelová, Anna Holcová, Sobotová Daniela,
Sobota Peter, Ščibravý Marek, Hrušovský Vladimír, Čapkovič Štefan, Roško Milan, Chrvala
Zdenko, Ing. Miroslav Čapkovič, Ing. Manca Lukáš, Tomovič Igor.
Prospech žiakov školy
Z celkového počtu žiakov našej školy 16 detí ( z toho 9 chlapcov a 7 dievčat) všetci
postupujú do vyššieho ročníka. Všetci žiaci prvého ročníka, čo je 5 žiakov, postúpili do
vyššieho ročníka. Zo žiakov 2., 3., a 4. ročníka (čo je spolu 11 žiakov) skončilo v celkovom
hodnotení s vyznamenaním 9 žiakov a 2 žiaci prospeli veľmi dobre.
Medzi najlepších žiakov našej školy v školskom roku 2011/2012 patrili: Petra
Nádaská, Erika Holcová, Filip Tomovič, Lukáš Partl, Tomáš Sobota, Kristína Sersenová,
Adriána Vyskočová, Richard Brhel, Lucia Michaličková. Terezka Slobodová, Lea Zvolenská.
Správanie žiakov našej školy
Správanie žiakov počas celého školského roka bolo v súlade so školským poriadkom
a nikto nemal zníženú známku zo správania. Žiaden žiak nedostal v tomto školskom roku
napomenutie ani pokarhanie triednym učiteľom. Žiaden žiak nedostal napomenutie ani
pokarhanie riaditeľom školy. Jedna žiačka 4. ročníka dostala pochvalu riaditeľa školy.
Pozitívom je, že ani v tomto školskom roku škola nemala žiadny školský úraz.
Dochádzka žiakov našej školy
Základnú školu v Dolnom Dubovom navštevovalo 16 žiakov. Žiaci vymeškali spolu
1253 hodín, čo je priemerne 78 hodín na jedného žiaka. Všetky hodiny boli vymeškané zo
zdravotných dôvodov, a teda ospravedlnené. Počty vymeškaných hodín žiakov podľa
jednotlivých ročníkov sú nasledovné: V prvom ročníku to bolo 259 hodín celkovo, čo je
priemer na jedného žiaka 51,8 hodín. V druhom ročníku to bolo 69, čo tvorí priemerný počet
69 hodín na jedného žiaka tejto triedy. V treťom ročníku to bolo 266 vymeškaných hodín, čo
je priemerný počet 44,33 hodín na žiaka. Vo štvrtom ročníku to bolo 323 hodín, čo bolo 80,75
hodín priemer na jedného žiaka.
Hollého pamätník
I v tomto školskom roku učiteľský zbor zorganizoval literárno-recitačnú súťaž v prednese
poézie a prózy Hollého pamätník.
Víťazi školského škola 2011/2012 získali diplomy a vecné ceny a boli to títo žiaci:
Filip Tomovič 3. ročník
Lukáš Partl 3. ročník
Petra Nádaská 4. ročník
Sito – športová olympiáda Malženice
Aj v tomto školskom roku sa všetci žiaci našej školy zúčastnili športovej olympiády
neplnoorganizovaných škôl pod názvom Sito pre mladé talenty, ktorá sa konala
v Malženiciach 7. júna 2012 .
Víťazi – s medailou a diplomom sa z Malženíc vrátili všetci žiaci - futbalisti: získali 3. miesto
v minifutbale a žiak tretieho ročníka Filip Tomovič získal 2. miesto v behu na 60 metrov.
Činnosť koordinátorov
Na našej škole pracujú dvaja koordinátori výchov: Mgr. Tóthová bola koordinátorkou
protidrogovej prevencie a dopravnej výchovy. Mgr. Mária Ružičková bola koordinátorkou
environmentálnej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Mgr. Čapkovičová
rozpracovala zdravotnícku prípravu a ochranu človeka a prírody.
Pracovali podľa vypracovaných plánov na tento školský rok. K týmto témam boli pravidelne
aktualizované nástenné noviny.
Spolupráca školy s rodinou a verejnosťou
Učiteľský zbor úzko spolupracoval s rodičmi žiakov. Rodičia môžu s triednymi
učiteľkami komunikovať telefonicky alebo po dohode osobne, v prípade potreby môžu školu
navštíviť hocikedy. Spolupracovali tiež formou stretnutí na zasadnutiach RZ 4-krát v tomto
školskom roku, ale aj formou dohodnutých individuálnych stretnutí a pohovorov. Mnohí
rodičia veľmi aktívne vnímajú život školy a výdatne jej pomáhajú. Niektorí z nich sa
zúčastňujú a vypomáhajú aj na akciách školy priamo. Školský denný život, či priame
vyučovanie mohli rodičia, ktorí mali záujem, priamo pozorovať celý deň v škole v rámci
akcie Deň otvorených dverí, a to v mesiaci apríl.
Žiaci a učitelia našej školy sa zúčastňovali všetkých verejných podujatí a akcií,
usporiadaných OCÚ, či inými organizáciami v obci. Na väčšinu týchto akcií žiaci nacvičili
kultúrny program. Už tradične na veľmi dobrej úrovni je spolupráca školy s Obecným úradom
v Dolnom Dubovom, s Poľnohospodárskym družstvom podielnikov v Dolnom Dubovom,
farským úradom, s poľovníkmi, či futbalistami alebo s miestnou knižnicou.
Činnosť metodického združenia
Metodické združenie pri základnej škole pracovalo podľa Plánu práce MZ. Medzi
najdôležitejšie tohoročné úlohy patrilo revidovanie Školského vzdelávacieho programu
a vypracovanie učebných osnov vyučovacích predmetov pre 1., 2., 3.a 4. ročník. MZ
vytváralo predpoklady na zvládnutie predpísaného učiva v rámci vzdelávacích štandardov pre
I. stupeň ZŠ. Pedagogický zbor venoval pozornosť rozvoju čitateľskej gramotnosti. Dôležitou
úlohou bolo zrealizovanie zápisu do 1. ročníka. Členky MZ zabezpečovali plnenie pokynov
MŠ SR cez POP na tento školský rok a spoločne s vedením školy zabezpečovali činnosť školy
a plnenie harmonogramu akcií. Členky MZ sa v tomto školskom roku stretli 5-krát.
MZ pri ZŠ Dolné Dubové spolupracovalo na základe Plánu spolupráce s MZ Pavlice.
Vedenie školy spolupracovalo s vedením základnej školy Malženice a Kátlovce. Vymieňali si
poznatky a informácie ohľadom činnosti a problematiky neplnoorganizovaných škôl, ako aj
výchovno-vzdelávacieho procesu.
Hospitačná a kontrolná činnosť
Na našej škole bolo uskutočnených spolu 10 vzájomných hospitácií. Riaditeľka
vykonala 6 hospitácii na vyučovacích hodinách a 4 hospitácie v ŠKD. Hospitácie boli
zrealizované z týchto vyučovacích predmetov: vzájomné hospitácie slovenský jazyk
a literatúra (všetky ročníky),
matematika (všetky ročníky), individuálne hospitácie hudobná výchova, výtvarná výchova, anglický jazyk ročníky spojené ročníky 3. a 4.,
informatická výchova v spojených ročníkoch 2., 3., a 4., vlastiveda 4. ročník, slovenský jazyk
1. ročník. V školskom klube detí boli zrealizované hospitácie na výtvarnej výchove,
spoločensko-vednej výchove, prírodovedno-environmentálnej výchove a na telesno-športovej
výchove.5
Priebežné vzdelávacie výsledky boli porovnávané so vzdelávacími štandardami
a priebežne monitorované prostredníctvom vstupných, štvrťročných, polročných, písomných
prác, ako aj prác v III. štvrťroku a výstupných písomných prác. Takisto to boli vstupné,
kontrolné a výstupné diktáty. Výsledky boli vyhodnotené percentuálne, a to konkrétne
vyhodnotenie jednotlivých žiakov a jednotlivých úloh, ako aj celkové percentuálne
hodnotenie tried.
Slovenský jazyk a literatúra
Percentuálna úspešnosť vstupných písomných prác
Úspešnosť
Ročník
2.
ročník
3.
ročník
4.
ročník
90 %
87 %
75 %
Percentuálna úspešnosť výstupných písomných prác:
Úspešnosť
Ročník
2.
ročník
3.
ročník
4.
ročník
92 %
77 %
73 %
Matematika
Percentuálna úspešnosť vstupných písomných prác:
Ročník
2.
ročník
3.
ročník
4.
ročník
Úspešnosť
100 %
88 %
75,4 %
Percentuálna úspešnosť výstupných písomných prác:
Ročník
2.
ročník
3.
ročník
4.
ročník
Úspešnosť
100 %
93 %
70 %
Činnosť školského klubu detí
V školskom roku 2010/2011 pracovalo jedno oddelenie školského klubu. ŠKD
navštevovalo zo 16-tich žiakov školy 16 detí, čo bola 100 % účasť.
Školský klub detí v tomto školskom roku pracoval podľa Školského výchovného programu
pod názvom
„Hrou k poznaniu.“, ktorý revidovali koordinátorka Mgr. Tóthová
a vychovávateľka Mgr. Mária Ružičková. Mottom ŠkVP Školského klubu detí pri ZŠ Dolné
Dubové bolo: „Hrať sa vieme, učiť sa chceme, veľa tohto dokážeme.“
Činnosť školského klubu bola zameraná na oddychovú, relaxačnú činnosť, ako aj na činnosť
tvorivú. Ďalšou dôležitou úlohou bolo dôsledné vypracúvanie domácich úloh a príprava na
vyučovanie. Dlhodobou úlohou bolo zlepšovanie kvality vzťahov medzi deťmi, viesť ich
k vzájomnej pomoci a spolupráci.
Jednotlivé mesiace školského roka tvorili tematického okruhy a celky. Každý
tematický okruh mal úzko špecifikované ciele. Tieto špecifické ciele boli následne
rozpracované do týždňových celkov, pričom každý deň mal určenú jednu záujmovú činnosť,
a to nasledovne: esteticko-výchovnú, spoločensko-vednú, športovo-turistickú, pracovnotechnickú a prírodovednú.
Činnosť ŠKD bola veľmi bohatá na rôzne aktivity, zaujímavé pohybové a vedomostné
súťaže, ktoré mali dlhodobý charakter, pretože mali u detí veľký úspech napr. súťaž
v detskom golfe, zimná olympiáda, tvorivé dielne, rôzne vedomostné súťaže a kvízy
Spolupráca jednotlivých členov pedagogického zboru základnej školy navzájom, ako
aj s učiteľkami materskej školy je na veľmi dobrej úrovni, o čom svedčí množstvo pútavých
samostatných , či spoločných akcií, aj vzhľadom na to, že pedagogický zbor má len 5 členov.
Podujatia a akcie v školskom roku 2011/2012
SEPTEMBER
29. september 2011 – Bezpečnosť na cestách /projekt ŠKD/
29. september - Jesenná výstavka
30. september 2011 – Jesenná opekačka
30. september - Šarkaniáda /ŠKD/
26. -29. septembra – Zber papiera
OKTÓBER
4. október 2011 - Beh Terryho Foxa
6. október 2011 – Keď si vymýšľam /súťaž v literárnej tvorbe/
6. október 2011 - Návrh žiackej knižky /výtvarná súťaž/
11. október 2011 – Návšteva Roľníckeho družstva podielnikov
19. október 2011 – Návšteva izby J. I. Bajzu
20. október 2011 – Galileo /výtvarná súťaž/
24. október 2011 - Deň knižníc
NOVEMBER
11. november 2011 – Pietny akt na pamiatku obetí svetových konfliktov
11. november 2011 – Strašiškola
30. november 2011 – uzávierka I. vydania školského časopisu Dubovníček
/dlhodobý projekt ŠKD/
DECEMBER
1. – 11. december – výroba a predaj vianočných ozdôb
7.december 2011 – Vianočné divadielko/vystúpenie M. Velšicovej/
11. decembra 2011 - Mikulášske predstavenie /vystúpenie detí ZŠ s MŠ/
15. decembra 2011 – Návšteva Vianočných trhov v Trnave
16. decembra 2011 – Návrh vreckového kalendára /výtvarná súťaž/
Pytagoriáda – školské kolo
22. decembra 2011 - Vianočná besiedka
JANUÁR
9.január 2012 - Slovensko – projekt
11. január 2012 – Adamko /súťaž školských časopisov/
18. január 2012 – Stavanie snehuliakov /súťaž organizovaná OCÚ cez facebook/
9. január – 13. február 2012 - Plavecký výcvik Zátvor Trnava
FEBRUÁR
4. február 2012 - Detský karneval
17. február 2012 - Hollého pamätník
MAREC
19. – 26. marec 2012 – Zber papiera
21. marec 2012 - Návšteva knižnice
16. marec 2012 - Tvorivé dielne – maľovanie kraslíc
APRÍL
13. apríl 2012 – Deň narcisov
19. apríl 2012 – Bábkové divadielko
22. apríl 2012 – Deň Zeme
24. apríl 2012 – Súťaž časopisu Rebrík /výtvarná súťaž/
26. apríl 2012 – Návšteva dopravného ihriska Čerenec Vrbové
30. apríl 2012 –uzávierka II. vydania školského časopisu Dubovníček
Pytagoriáda – obvodné kolo
MÁJ
3. máj 2012 – Beseda s príslušníkom PZ /téma bezpečnosť na internete/
10. máj 2012 – Deti maľujú vojakov /výtvarná súťaž/
17. máj 2012 – Vážime si starších /výtvarná súťaž/
20. máj 2012 - Darček a kultúrny program pri príležitosti Dňa matiek
JÚN
7. jún 2012 - Sito – olympiáda malotriednych škôl
1. jún 2012 – MDD - Deň plný hier – Vystúpenie Šaša Jaša
25. jún 2012 - Rozlúčková opekačka
OPATRENIA ZO SPRÁVY
-
Stabilizovať pedagogický kolektív
-
Rozvíjať spoluprácu pedagógov ZŠ a MŠ
-
Naďalej školu prezentovať na verejnosti
-
Zapájať sa do nových projektov
-
Uplatňovať tvorivosť vo vyučovaní a v činnosti ŠKD
-
Naďalej spolupracovať s OcÚ Dolné Dubové
-
Spolupracovať s rodičmi a verejnosťou
-
Pokračovať v rekonštrukcii budovy školy
-
V rámci finančných možností zestetizovať prostredie školy
V Dolnom Dubovom 25.10.2012
Download

Sprava_o_VVC_2011-2012_2_ _4 - Základná škola s materskou