Zápisnica
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkých Úľanoch
konaného dňa 18. apríla 2012
________________________________________________________________
S. zn.: 18/IV/2012
Prítomný:
Starosta obce:
Hlavný kontrolór obce:
Prítomní:
Zapisovateľka:
Ing. Gőgh František
Mgr. Tomovičová Mária
Podľa priloženej prezenčnej listiny
Šafáriková Silvia
13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Úľanoch otvoril starosta
obce Ing. Gőgh František, ktorý privítal poslancov, ako aj ostatných
prítomných. Konštatoval, že všetci poslanci včas obdržali pozvánku
s programom a materiálom rokovania. Zasadnutia sa zúčastnili desiati poslanci.
Poslankyne Slezáková Erika, Mgr. Ildikó Danišová a poslanec Máris Zoltán sa
dostavili oneskorene.
OZ bolo uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania.
Program rokovania pán starosta navrhol nasledovne:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Dotazy a návrhy občanov
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Interpelácia poslancov
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver
Poslanci OZ schválili navrhnutý program rokovania jednohlasne.
Po schválení programu rokovania bola určená zapisovateľka a overovatelia
zápisnice nasledovne:
2
2./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku určil predsedajúci Šafárikovú Silviu.
Za overovateľov zápisnice určil poslancov:
Tibora Németha a Alžbetu Gregušovú.
3./ Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie takto:
Aponyiová Iveta, Mgr. Winklerová Ingrid, Ing. Száraz Pavol.
K predloženému návrhu zloženia návrhovej komisie neboli žiadne pripomienky,
ani doplňujúce návrhy.
Zloženie komisie bolo schválené jednohlasne.
4./ Dotazy a návrhy občanov
Na tomto zasadnutí OZ sa z občanov nikto nezúčastnil.
5./ Kontrola plnenia uznesení
Na predchádzajúcom zasadnutí OZ nebola uložená konkrétna úloha. Pán starosta
skontroloval splnenie pripomienok ktoré boli uvedené v zápisnici. Skonštatoval,
že poslancami navrhnuté pripomienky riešil.
6./ Interpelácia poslancov
V interpelácii nevystúpil nikto z poslancov.
7. Rôzne
a/OZ skonštatovalo
že v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 25, odsek 2, písm. c)
v znení neskorších predpisov sa Gunda Ján vzdal svojho mandátu poslanca
Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Úľanoch z dôvodu pracovnej
zaneprázdnenosti.
b/ OZ vzalo na vedomie
Výpoveď nájomnej zmluvy Jána Bubiša a Alžbety Blahovej, bytom Veľké
Úľany, Nové Osady č. 44 od 2.4.2012.
3
c/ OZ schválilo
Žiadosť Michala Tanka a manželky, bytom Nové Osady, Sedín č. 9. o pridelenie
nájomného bytu na Sedíne č. 44, po nájomcovi Jánovi Bubišovi od 1.5.2012.
d/ OZ neschválilo
Žiadosť Imricha Dulického, bytom Sládkovičovská 1516/50, Veľké Úľany
o použitie adresy trvalého pobytu v nájomnom byte ako miesto a adresu
podnikania v obchodnom registri.
Poslanci svoje rozhodnutie zdôvodnili s tým, že nakoľko sa jedná o nájomný
byt, prípadný nasledujúci nájomník by mohol mať problémy, ak by na uvedenej
adrese figurovalo s.r.o., ktoré by ešte nebolo zrušené.
e/ OZ vzalo na vedomie
Žiadosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (Gynekologická ambulancia,
Zubná ambulancia, Ambulancia PLD, Ambulancia PLDD, Lekáreň
KAMÉLIA), o prepočítanie úhrad za vodu, elektrinu a plyn za obdobie r. 2011.
a uložilo úlohu Obecnému úradu a hlavnej kontrolórke obce prešetriť uvedenú
žiadosť a informovať OZ na najbližšom zasadnutí o výsledkoch zistení.
f/ OZ schválilo
Žiadosť Martina Blšťáka, Budovateľská 1118 o zníženie hľadiny bazénu na
miestnom kúpalisku.
g/ OZ odročilo
Žiadosť Martina Blšťáka, Budovateľská č. 1118 o opravu kanalizácie na
kúpalisku a následne
h/ uložilo úlohu
Komisii výstavby, životného prostredia a cestovného ruchu pri OZ prešetriť
závadu kanalizácie na kúpalisku, a na najbližšie zasadnutie OZ podať návrh
riešenia.
4
i/ OZ zrušilo
Paušálnu úhradu za kosenie, hrabanie, zametanie, sypanie, odhŕňanie a ostatné
pomocné práce zahrnuté v Zmluve o prenájme medzi obcou Veľké Úľany
a Technickými službami Ernest Molnár od 1.5.2012.
a súčasne zrušilo
Uznesenie č. 141-OZ/2010 bod č. 10 písm. e) z 33. zasadnutia OZ
zo dňa 13.5.2010, ktorým bolo rozhodnuté platenie spôsobom paušálnych úhrad.
j/ OZ uložilo
Obecnému úradu pripraviť všetky nájomné zmluvy na mimoriadne zasadnutie
OZ 29.5.2012, kde budú prehodnotené.
k/ OZ schválilo
Firmu MAXNETWORK, s.r.o., ul. Kpt.J.Nálepku 866/18, Veľké Úľany ako
úspešného uchádzača výberového konania konaného dňa 17. 4. 2012 na
vytvorenie internetového informačného portálu obce Veľké Úľany z dvoch
prihlásených uchádzačov,
a súčasne schválilo uzatvorenie zmluvy s firmou MAXNETWORK s.r.o.,
od 1.6.2012.
l/ OZ uložilo
Obecnému úradu úlohu - podanie žiadosti na VÚC Trnava o vyriešenie
päťsmerovej križovatky v centre obce Veľké Úľany, nakoľko terajšie
vyznačenie smeru jazdy je nebezpečné.
Informácie starostu obce:
- 21. apríla sa uskutoční zber nepotrebného odpadu od obyvateľov, ako aj
veľké jarné upratovanie.
- 30. apríla – stavanie mája na námestí obce.
- 1. mája – oslavy na námestí obce
- 7. a 8. mája sa uskutočnia na Základnej škole Mihálya Borsosa
s vyučovacím jazykom maďarským dni Mihálya Borsosa
- 12. mája Matica slovenská – výročie presídlenia - oslavy
10./ Diskusia
5
Poslanec Hanzel Ľudovít :
- bolo by potrebné znovu osadiť oznamovacie resp. úradné tabule obce,
ktoré boli odmontované pri prestavbe centra obce
- bolo by dobré, keby Kalvária bola počas významných sviatkov otvorená
pre verejnosť
- bolo by dobré upozorniť poľovnícke združenie na Nových Osadoch, aby
budovu požiarnej zbrojnice, ktorú vzali do prenájmu udržiavali
v poriadku.
Poslankyňa Erika Slezáková:
- Na Školskej ulici vyrezávali stromy – kto vydal povolenie?
- Pán starosta odpovedal, že výrub týchto stromov je vecou príslušného
Lesného závodu.
- Informovala sa, že či rôzne organizácie, ktoré vyberajú od občanov
peniaze na charitatívne účely majú na to povolenie.
- Pán starosta odpovedal, že povolenie obci predložili. Ďalej informoval
poslancov o vykonaní opatrenia – musia predložiť, že konkrétne na akú
akciu boli peniaze použité.
Poslankyňa Mgr. Ingrid Winklerová:
- Opýtala sa, či bude detské ihrisko hotové na 1. mája a aký bude podklad
ihriska.
- Pán starosta odpovedal, že bude hotové asi len na Deň detí a podklad bude
piesok, drevo alebo umelá hmota.
Poslankyňa Gregušová Alžbeta:
- Upozornila na stavebný odpad, ktorý je vynosený pri Bágri.
- Pán starosta odpovedal, že príslušná časť Bágra je v prenájme.
- Upozornila na problémy s premávkou na Mlynskej ulici.
- Upozornila na neporiadok okolo domu Vargových na Mlynskej ulici.
- Upozornila na komplikovanosť hlavnej križovatky v obci pred
evanjelickým kostolom.
- V súvislosti s touto problematikou poslanci prijali uznesenie.
Poslanec Máris Zoltán:
- Upozornil na zlý stav a jamu v ulici Záhradníckej.
- Pán starosta odpovedal, že do konca mesiaca budú miestne komunikácie
patriace pod správu obce opravené.
Poslanec Németh Tibor:
6
- Opýtal sa, že či niekto kontroluje dokončenie obcou vydaných
rozkopávkových povolení a takéto rozkopávky do kedy musia byť
dokončené.
- Pán starosta odpovedal, že rozkopávkové povolenia vydáva stavebný
úrad, na najbližšie zasadnutie OZ sa o tom poinformuje.
- Ďalej sa informoval, že či v obci chodí kominár.
- Pán starosta odpovedal, že áno, chodí.
9./ Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva prečítala
poslankyňa Mgr. Ingrid Winklerová.
Tento návrh poslanci OZ schválili jednohlasne.
Uznesenie o 13. zasadnutí Obecného zastupiteľstva ako aj prehľad o hlasovaní
poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice.
10./ Záver
Keďže program 13. zasadnutia OZ bol vyčerpaný a nikto z prítomných už
nemal žiadne pripomienky, dotazy, ani doplňujúce návrhy, pán starosta
poďakoval všetkým za účasť na tomto zasadnutí a OZ ukončil.
Bc. Zuzana Metzner
Prednostka OcÚ
Ing. Gőgh František
Starosta OcÚ
Overovatelia
Németh Tibor.........................................................................................................
Gregušová Alžbeta................................………………………………………….
Zasadnutie prebiehalo od 17,00 do 19,45 hod.
Zápisnica skončená, a prečítaná o 19,30 hod.
Za správnosť: Šafáriková
Download

Zápisnica z 13. zasadnutia OZ