Download

VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa