Zápisnica
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkých Úľanoch
konaného dňa 1. februára 2012
________________________________________________________________
S. zn.: 14/XII/2011
Prítomný:
Starosta obce:
Hlavný kontrolór obce:
Prítomní:
Zapisovateľka:
Ing. Gőgh František
Mgr.. Tomovičová Mária
Podľa priloženej prezenčnej listiny
Šafáriková Silvia
11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Úľanoch otvoril starosta
obce Ing. Gőgh František, ktorý privítal poslancov, ako aj ostatných
prítomných. Konštatoval, že všetci poslanci včas obdržali pozvánku
s programom a materiálom rokovania. Zasadnutia sa zúčastnili deviati poslanci.
Poslanci Aponyiová Iveta a Ján Gunda chýbali ospravedlnene, Máris Zoltán sa
dostavila oneskorene.
OZ bolo uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania.
Program rokovania pán starosta navrhol nasledovne:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Dotazy a návrhy občanov
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Interpelácia poslancov
7. VZN č. 1/2012 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov
8. VZN č. 2/2012 o poskytovaní sociálnych služieb...
9. Rôzne
10.Diskusia
11.Návrh na uznesenie
12.Záver
Poslanci OZ schválili navrhnutý program rokovania jednohlasne.
2
Po schválení programu rokovania bola určená zapisovateľka a overovatelia
zápisnice nasledovne:
2./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku určil predsedajúci Šafárikovú Silviu.
Za overovateľov zápisnice určil poslancov:
Eriku Slezákovú a Alžbetu Gregušovú
3./ Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie takto:
Bc. Danišová Ildikó, Ing. Száraz Pavol, Sztraka Jozef.
K predloženému návrhu zloženia návrhovej komisie neboli žiadne pripomienky,
ani doplňujúce návrhy.
Zloženie komisie bolo schválené jednohlasne.
4./ Dotazy a návrhy občanov
Na tomto zasadnutí OZ sa z občanov nikto nezúčastnil.
5./ Kontrola plnenia uznesení
Na predchádzajúcom zasadnutí OZ bola uložená úloha hlavnej kontrolórke obce
Mgr. Tomovičovej Márii vykonať kontrolu spotreby PHM poriadkovej služby.
Hlavná kontrolórka obce Mgr. Tomovičová Mária vykonala kontrolu spotreby
PHM poriadkovej služby obce a v rámci svojej ročnej správy o predmetnej
kontrole informovala poslancov.
Správa o vykonanej kontrole tvorí prílohu tejto zápisnice.
6./ Interpelácia poslancov
V interpelácii vystúpila poslankyňa Erika Slezáková s otázkou, kto platí verejné
osvetlenie v Ekoosade.
Pán starosta jej odpovedal že Ekoosada je v správe firmy PREGO s.r.o. a oni
platia aj za spotrebu elektrickej energie za verejné osvetlenie.
3
7./ VZN č. 1/2012 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov.
Toto VZN prerokovala komisia pre organizáciu miestnej samosprávy obce
Veľké Úľany a doporučila ho schváliť. VZN č. 1/2012 o vymedzení miest na
vylepovanie volebných plagátov politických strán a kandidátov kandidujúcich
vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. OZ schválilo jednohlasne.
VZN tvorí prílohu tejto zápisnice.
8./ VZN 2/2012 o poskytovaní sociálnych služieb
Toto VZN prerokovala komisia pre organizáciu miestnej samosprávy obce
Veľké Úľany a doporučila ho schváliť.
VZN č. 2/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za
sociálne služby v obci Veľké Úľany OZ schválilo jednohlasne.
VZN tvorí prílohu tejto zápisnice.
9. Rôzne
a/ OZ schválilo jednohlasne
Dodatok č. 1/2012 k VZN č. 1/2006 o chove, držaní a ochrane psov na území
obce Veľké Úľany.
Dodatok tvorí prílohu tejto zápisnice.
b/ OZ schválilo jednohlasne
Domový poriadok pre nájomné byty obce Veľké Úľany.
Domový poriadok tvorí prílohu tejto zápisnice.
c/ OZ vzalo na vedomie
Žiadosť Miestnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých
o finančnú dotáciu z rozpočtu obce na rok 2012.
OZ bude rozdeľovať finančné prostriedky jednotlivým organizáciám podľa
možností rozpočtu.
d/
OZ schválilo s počtom hlasov 8 ZA. Poslankyňa Erika Slezáková bola
proti.
1/
4
Zabezpečenie preklenovacieho úveru vo výške 897.895,72 € k prefinancovaniu
projektu „Regenerácia centrálnej zóny obce Veľké Úľany“ vystavením
blankozmenky obce a podpísanie dohody o vyplňovacom práve
k blankozmenke, podpísanie záložnej zmluvy na pohľadávky z účtu a jej
predloženie spolu s výpisom z NCRzp.
2/
Zabezpečenie notárskou zápisnicou preplatenie úrokov za poskytnutie
preklenovacieho úveru subdodávateľom AVASTAV Galanta s.r.o.
e/ schválilo jednohlasne
Vyradenie navrhnutého inventáru z majetku obce k 31.12.2011.
Súpis navrhnutého inventáru na vyradenie tvorí prílohu tejto zápisnice.
f/
OZ schválilo s počtom hlasov 8 ZA. Poslankyňa Gregušová Alžbeta bola
proti.
Žiadosť DIOFA, s.r.o., Hlavná 6, Vozokany o rozšírenie prístavby reštaurácie
ENELIN pod podmienkou, že DIOFA s.r.o., vybuduje parkovisko medzi poštou
a reštauráciou ENELIN pre 5 osobných áut podľa platných predpisov.
g/ vypisuje
Výberové konanie na vytvorenie internetového informačného portálu obce
Veľké Úľany pod názvom:
„Design a správa webového informačného portálu obce Veľké Úľany.“
(www.velkeulany.sk)
Informácie starostu obce:
Zasadnutia za I. polrok 2012 navrhol pán starosta nasledovne:
19. a 21. marca
16. a 18. apríla
14. a 16. mája
25. a 27. júna
- 17. decembra sa uskutoční I. reprezentačný ples obce
- 31. decembra sa uskutoční Silvestrovský bál Športového klubu.
5
10./ Diskusia
Poslanec Hanzel Ľudovít:
- ako sa vyjadrili lekári na výzvu obce či sa chcú vrátiť do pôvodných
priestorov.
Pán starosta odpovedal, že MUDr. Pomothyová ešte neodpovedala. Ostatní sa
vyjadrili, že sa mienia vrátiť. MUDr. Kosler sa nevráti.
- či vlastní obec ešte veľký autobus.
Pán starosta odpovedal že autobus je ešte vo vlastníctve obce. Bolo by potrebné
ho predať.
- Interaktívna tabuľa v Základnej škole nie je namontovaná. ZŠ s VJM
Mihálya Borsosa by mala o ňu záujem.
Poslankyňa: Mgr. Ingrid Winklerová:
Základná škola ju nemá namontovanú preto, lebo nemajú na to vhodné
priestory. Potrebovali by uvolniť priestory ktoré teraz slúžia ako sklad CO.
- Na upratovanie novoupravených priestorov centrálnej zóny obce by bolo
potrebné zakúpiť viacfunkčný upratovací stroj, zostaviť upratovaciu čatu
ktorá sa bude starať o poriadok týchto priestorov, a lepšie zabezpečiť
zákaz vstupu na tie priestory ktoré nie sú určené na parkovanie áut –
zahustiť hraničné kamene.
- Čo je s dobrovoľným hasičským zborom, prečo odišla časť mladých do
Sládkovičova? Tu v obci sa vycvičili a teraz reprezentujú inú obec. Chýba
pocit spolupatričnosti, hrdosti...bolo by potrebné nejakým spôsobom
motivovať tých, čo reprezentujú obec, poskytnúť úľavy.
Pán starosta odpovedal, že na vyriešení údržby a upratovaní centrálnej zóny
obce sa pracuje.
Ďalej odpovedal, že so zástupcami Dobrovoľného hasičského zboru bude
rokovať o riešení problémov.
Poslanec Ing. Száraz Pavol
- Kedy sa znovu postaví detské ihrisko?
- Pán starosta odpovedal, že doplnia sa komponenty ktoré vyhovujú
predpisom EÚ, upravia sa priestory vyčlenené na umiestnenie ihriska.
Peniaze na kúpu nových komponentov sú už zaobstarané.
- V akej fáze sa nachádza projekt „Inkubátor československého
podnikania“
- Pán starosta odpovedal, že o projekte ešte nie je rozhodnuté.
- Bolo by potrebné vypísanie výberového konania na vytvorenie
internetového informačného portálu obce Veľké Úľany.
OZ v bode rôznom rozhodlo o vypísaní výberového konania pod názvom:
„Design a správa webového informačného portálu obce Veľké Úľany.“
6
(www.velkeulany.sk)
Poslanec Máris Zoltán:
- Pri novej 16 b.j. na Sládkovičovskej ulici by bolo potrebné nejakým spôsobom
upevniť smetné nádoby, nakoľko keď fúka vietor, vytlačí ich na hlavnú cestu.
Pán starosta odpovedal, že bude postavený obrubník.
Poslankyňa Gregušová:
- Na Cukrovarskej ulici bolo umiestnených viacero nových pouličných
osvetlení. Informovala sa či sú tiež napojené na verejné osvetlenie obce.
Pán starosta odpovedal že obec to prešetrí, lebo ich nie obec umiestnila.
- Bolo by potrebné umiestniť lampu verejného osvetlenia k autobusovým
zastávkam, aby ľudia vystupujúci z autobusu neboli ohrození.
- Informovala sa, aký dopad mali upozornenia, ktoré boli rozoslané občanom
ktorí nedodržiavajú poriadok vo svojom okolí.
- Pán starosta odpovedal, že strážna služba znovu prekontroluje jednotlivé ulice
a spíše stav.
Poslankyňa Bc. Ildikó Danišová:
- Navrhla, aby do autobusových zastávok boli umiestnené smetné nádoby.
11./ Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva prečítala
poslankyňa Bc. Ildikó Danišová..
Tento návrh poslanci OZ schválili jednohlasne.
Uznesenie o 11. zasadnutí Obecného zastupiteľstva tvorí prílohu tejto zápisnice.
7
12./ Záver
Keďže program 11. zasadnutia OZ bol vyčerpaný a nikto z prítomných už
nemal žiadne pripomienky, dotazy, ani doplňujúce návrhy, pán starosta
poďakoval všetkým za účasť na tomto zasadnutí a OZ ukončil.
Zasadnutie prebiehalo od 17,00 do 21,00 hod.
Zápisnica skončená, a prečítaná o 20,45 hod.
Bc. Zuzana Metzner
Prednostka OcÚ
Ing. Gőgh František
Starosta OcÚ
Overovatelia
Slezáková Erika................……………………………………………….
Gregušová Alžbeta.................................………………………………………….
Za správnosť: Šafáriková
Download

Zápisnica z 11. zasadnutia OZ