Zápisnica
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
vo Veľkých Úľanoch
konaného dňa 22. júna 2011
________________________________________________________________
Sp. zn.: 22/VI/2011
Prítomný:
Starosta obce:
Hlavný kontrolór obce:
Prítomní:
Zapisovateľka:
Ing. Gőgh František
Mgr.. Tomovičová Mária
Podľa priloženej prezenčnej listiny
Šafáriková Silvia
6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Úľanoch otvoril starosta
obce Ing. Gőgh František, ktorý privítal poslancov, ako aj ostatných
prítomných. Konštatoval, že všetci poslanci včas obdržali pozvánku
s programom a materiálom rokovania. Zasadnutia sa zúčastnilo 11 poslancov.
Poslanci Aponyiová, Máris a RNDr. Bachratý sa dostavili oneskorene.
OZ bolo uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania.
Program rokovania pán starosta navrhol nasledovne:
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Dotazy a návrhy občanov
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Interpelácia poslancov
7. Záverečný účet obce Veľké Úľany za r. 2010
8. Rôzne
9. Diskusia
10.Návrh na uznesenie
11.Záver
12.
Tento program rokovania poslanci OZ schválili jednohlasne.
2
Po schválení programu rokovania bola určená zapisovateľka a overovatelia
zápisnice nasledovne:
2./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku určil predsedajúci Šafárikovú Silviu.
Za overovateľov zápisnice určil poslancov:
Mgr. Ingrid Winklerovú a Jozefa Sztraku..
3./ Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie takto:
Ing. Száraz Pavol, Máris Zoltán, Bc. Danišová Ildikó.
K predloženému návrhu zloženia návrhovej komisie neboli žiadne pripomienky,
ani doplňujúce návrhy.
Zloženie komisie bolo schválené jednohlasne.
4./ Dotazy a návrhy občanov
Na tomto zasadnutí OZ sa zúčastnil z občanov pán Igor Márton, ktorý mal
podanú žiadosť, ku ktorej podal bližšie informácie.
5./ Kontrola plnenia uznesení
Na predchádzajúcom zasadnutí OZ neboli uložené žiadne konkrétne úlohy.
Pán starosta skontroloval návrhy a pripomienky, ku ktorým sa poslanci vyjadrili
v diskusii na štvrtom zasadnutí OZ.
6./ Interpelácia poslancov
Nikto z prítomných poslancov nevystúpil s interpeláciou.
7. Záverečný účet obce za rok 2010
Hlavná kontrolórka obce Mgr. Tomovičová Mária predložila odborné
stanovisko k Záverečnému účtu obce Veľké Úľany.
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky tvorí prílohu tejto zápisnice.
OZ vzalo na vedomie audítorskú správu Ing. Dariny Palatickej z overovania
účtovnej závierky a vedenia účtovníctva k 31. 12. 2010 obce Veľké Úľany.
Na základe audítorskej správy Ing. Palatickej a odborného stanoviska
3
Mgr. Tomovičovej OZ schválilo Záverečný účet obce Veľké Úľany za rok 2010
bez výhrad.
Záverečný účet obce veľké Úľany za rok 2010 tvorí prílohu tejto zápisnice.
8. Rôzne
a/ OZ schválilo jednohlasne
Kandidátov: Ing. Gőgh František, RNDr. Bachratý Karol, Máris Zoltán
na prísediacich pre Okresný súd Galanta na ďalšie funkčné obdobie
do r. 2015 v zmysle § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z.
b/ OZ schválilo jednohlasne
Plat starostu obce Veľké Úľany podľa Zákona č. 253/1994 Z.Z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších zákonov 2754 EUR v plnej výške.
c/ OZ schválilo jednohlasne
Plán práce hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2011. Plán práce hlavnej
kontrolórky tvorí prílohu tejto zápisnice.
d/ OZ schválilo jednohlasne
Udelenie ceny obce za rok 2011 nasledovným občanom:
-
Zväz včelárov
Klub dôchodcov „Zlatý dážď“
Horváth Irén
Zlejšia Juliana
e/ OZ uložilo
Hlavnej kontrolórke obce vykonať námatkovú kontrolu výdaja stravy v školskej
jedálni.
f/ OZ schválilo jednohlasne
Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2008 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa
resp- žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady
v školskej jedálni pre ZŠ a MŠ vo Veľkých Úľanoch.
Dodatok tvorí prílohu tejto zápisnice
4
g/ schvaľuje
Žiadosť DIOFA s.r.o. Hlavná 6 Vozokany o poskytnutie verejného priestranstva
medzi domom služieb a obecným úradom na vytvorenie malej terasy o rozlohe
cca 24 m2 .
h/ OZ schválilo jednohlasne
Zabezpečenie úveru vystavením blankozmenky obce a podpísanie dohody
o vyplňovacom práve k blankozmenke, podpísanie záložnej zmluvy na
pohľadávky z účtu a jej predloženie spolu s výpisom z NCRzp na zabezpečenie
výstavby 14 b.j. – nadstavba zdravotného strediska.
i/ OZ schválilo jednohlasne
Smernicu č. 2/2011 o finančnej kontrole a vnútornom audite s účinnosťou
od 1. júla 2011.
Smernica tvorí prílohu tejto zápisnice.
j/OZ schválilo jednohlasne
Uzatvorenie darovacej zmluvy nehnuteľnosti parc. č. 94/1 o výmere
42 m2 ,
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
medzi darcami: Michal Rákóczi a manželka Andrea Rákócziová rod. Matúšová,
bytom: Jazerná 637/25 Veľké Úľany
a obdarovaným: Obec Veľké Úľany.
Obec dar prijíma v rámci vysporiadania pozemkov pod cestnou komunikáciou.
Informácie starostu:
- Obecné dni 8,-9.7.2011
- Obecné dni Sedín 23.7.2011
- 31.8.2011 – OZ č. 7
- Novou riaditeľkou Základnej školy slovenskej sa stala Mgr. Bležáková
Katarína
12./ Diskusia
Poslanec Sztraka:
- Informoval prítomných o tom, že boli premaľované autobusové zastávky
v obci, a boli vyložené informačné tabule na nich o zákaze vylepovania
plagátov.
5
Poslanec Máris:
- Informoval sa, že na Záhradníckej ulici kto je povinný kosiť burinu na
neobývanej časti.
- Pán starosta odpovedal, že obyvatelia, ktorí to využívajú a tam bývajú. Je
to vo VZN obce.
Poslankyňa Gregušová:
- Opýtala sa, kto dovolil postaviť veľký stan na kúpalisku.
- Pán starosta odpovedal, že kúpalisko je v prenájme.
- Navrhla, že by bolo potrebné upozorniť občanov na to, aby krhly na
polievanie, ktoré sú na cintoríne neschovávali prostredníctvom miestneho
rozhlasu.
- Navrhla, aby sa spísal zoznam neobývaných domov, lebo pred mnohými
majitelia nechávajú neporiadok.
Poslanec Németh:
- Upozornil na to, že na hlavných uliciach sú niektoré cestné značky
vylomené, alebo poškodené.
- Upozornil na to, že reklamnú tabuľu, ktorá označuje reštauráciu „U troch
levov“ ktorá už nefunguje, by bolo potrebné odstrániť
- Navrhol, aby bola odmeraná veľkosť plôch na ktorých v lete strihajú trávu
technické služby – Ernest Molnár.
- Upozornil na to, že aj za autobusovou zastávkou je potrebné vyrovnať
plochu, aby sa aj tam dala pokosiť tráva.
- Upozornil na to, že na mnohých miestach stromy zakrývajú verejné
osvetlenie.
- Navrhol, aby menný zoznam tých občanov, ktorí majú zameškané
platenie daní viac ako jeden rok, bol vyvesený na oznamovaciu tabuľu
obce.
Poslanec Hanzel:
- Poukázal na to, že na cintoríne je veľa z mladých tují vyschnutých
- Navrhol, že by bolo dobré vysadiť okolo autobusových zastávok kvetiny
- Navrhol, aby bol kúpený dar Veľkoúľančanke k výročiu 30 rokov od
založenia.
- Informoval sa, či na Leninovej ulici pred novým domom pána
Radványiho je uložené potrubie na odtok dažďovej vody.
- -Pán starosta odpovedal, že potrubie je tam uložené.
6
- Upozornil na to, že opravy ciest a chodníkov ktoré vykonávajú plynárne
po výmene potrubia sú opravené teplým asfaltom a ten sa lepí – dohoda
znela že veci budú dané do pôvodného stavu.
- Pán starosta odpovedal, že budeme to reklamovať.
- Bolo by potrebné už obnoviť pamätník padlým hrdinom z I. svetovej
vojny na cintoríne
- Bolo by potrebné ostrihať zo spodku niektoré stromy, ktoré sú na Kalvárii
- Navrhol, že by bolo vhodné spraviť bicyklovú cestu, hoci aj poľnú, ktorá
by viedla bezpečnejšie do Relaxu.
- Pán starosta odpovedal, že pán Hanzel a Sztraka by sa mali pozrieť, či je
to zrealizovateľné.
Poslanec Gunda:
- Informoval sa, či je zakázané v Základnej škole používať maďarský jazyk,
nakoľko dostal takéto informácie.
- Pán starosta odpovedal, že túto otázku dá prešetriť.
Poslankyňa Aponyiová:
- Informovala sa, čo bude ďalej s budovou bývalej maďarskej škôlky, ktorú obec
znovu dostala späť z prenájmu.
Pán starosta informoval, že obec tam chce presťahovať lekárske ambulancie,
kým bude prebiehať prestavba zdravotného strediska.
13./ Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva prečítal poslanec
Ing. Száraz Pavol.
Tento návrh poslanci OZ schválili jednohlasne.
Návrh uznesenia tvorí prílohu zápisnice.
7
14./ Záver
Keďže program 6. zasadnutia OZ bol vyčerpaný a nikto z prítomných už
nemal žiadne pripomienky, dotazy, ani doplňujúce návrhy, pán starosta
poďakoval všetkým za účasť na tomto zasadnutí a OZ ukončil.
Zasadnutie prebiehalo od 17,00 do 19,20 hod.
Zápisnica skončená, prečítaná a podpísaná o 21,00 hod.
Bc. Zuzana Metzner
Prednostka OcÚ
Ing. Gőgh František
Starosta OcÚ
Overovatelia
Mgr. Ingrid Winklerová.......……………………………………………….
Sztraka Jozef...............................………………………………………….
Za správnosť: Šafáriková
Download

Zápisnica zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva