HEWER - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
Služby osobní asistence pro čas nouze
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012
Svůj úděl si vybrat nemůžeme, osobního asistenta ano.
Obsah
Úvodní slovo předsedy sdružení .......................................................................................................... 3
HEWER – občanské sdružení ................................................................................................................ 4
Veřejný závazek: ........................................................................................................................................ 5
Poslání organizace: .................................................................................................................................... 5
Cíle Hewer – občanské sdružení: ................................................................................................................. 5
Činnosti ............................................................................................................................................... 6
1.
Osobní asistence ................................................................................................................................ 6
2.
Autodoprava s bezbariérovým vstupem .............................................................................................. 8
3.
Projekty ESF OPLZZ............................................................................................................................. 8
Podpora vzdělávání osobních asistentů a vedoucích pracovníků občanského sdružení Hewer ....................... 8
Krok dobrým směrem – práce v osobní asistenci........................................................................................ 10
4.
Akreditované vzdělávací kurzy ......................................................................................................... 11
5.
Rozvoz hotových chlazených jídel ..................................................................................................... 11
Střediska asistence ............................................................................................................................ 12
Praha I., II., III. ......................................................................................................................................... 12
Středočeský kraj ....................................................................................................................................... 13
Pardubický kraj ........................................................................................................................................ 14
Královéhradecký kraj ............................................................................................................................... 15
Plzeňský kraj ............................................................................................................................................ 16
Ústecký kraj ............................................................................................................................................. 17
Jihomoravský kraj .................................................................................................................................... 18
Souhrnné údaje o činnosti osobní asistence ....................................................................................... 19
Doporučují nás: ................................................................................................................................. 20
Podporují nás .................................................................................................................................... 21
O organizaci ...................................................................................................................................... 24
Struktura HEWER - občanského sdružení: .................................................................................................. 25
Hospodaření organizace ........................................................................................................................... 27
2
Úvodní slovo předsedy sdružení
Osobní asistence, jak ji vnímáme v občanském sdružení HEWER, je službou, která významně
zasahuje do života klienta. Osobní asistent je přítomen v klientově domácnosti, často asistuje u úkonů,
které zdravý člověk řeší v soukromí. Vztah mezi klientem a osobním asistentem je víc, než jen vztah mezi
objednatelem a poskytovatelem. Klient potřebuje mít k osobnímu asistentovi důvěru, osobní asistent se
stává součástí klientova světa, klientovy rodiny. Proto věnujeme výběru a vzdělávání osobních asistentů
zvýšenou pozornost, proto se snažíme nabízet klientům možnost vybrat si svého stálého osobního
asistenta, případně jej v odůvodněných případech změnit. Osobní asistence není pouze zaměstnání, ale
také služba, doprovázení, spoluúčast. V občanském sdružení HEWER k ní takto přistupujeme.
Vladimír Mocek, předseda HEWER – občanské sdružení
3
HEWER – občanské sdružení
HEWER – občanské sdružení vzniklo v dubnu roku 1997, především z důvodu potřeb seniorů a osob se
zdravotním postižením nebo s chronickým onemocněním, které pro své důstojné a soběstačné setrvání
v domácím prostředí potřebují pomoc osobních asistentů.
Hewer – občanské sdružení bylo pro vykonávání služby osobní asistence, na základě platnosti zákona č.
108/2006 Sb. o sociálních službách, Ministerstvem vnitra zaregistrováno 17. 11. 2007. Z počátku byla
registrace pouze pro služby v Praze a v Brně, kde Hewer v 1997 začínal s poskytováním služby u sedmi
klientů s jen několika asistenty, postupně byly služby, pro zájem klientů, rozšířeny a byly registrovány
také kraje Středočeský, Jihočeský, Ústecký, Plzeňský, Pardubický a Královehradecký.
Většina asistencí, které Hewer – občanské sdružení poskytuje, patří mezi tzv. asistence sebeurčující –
asistence, u kterých klient sám určuje konkrétní náplň služby, v závislosti na svých aktuálních potřebách.
Pouze v případech, kdy snížené mentální schopnosti nebo nedospělost uživatele brání uplatnění tohoto
přístupu, je poskytována tzv. řízená osobní asistence, kdy kvalifikovaný osobní asistent určuje konkrétní
zaměření služby.
Služby poskytujeme nepřetržitě 24 hodin denně o víkendech i svátcích. Snažíme se zajistit prakticky
neomezenou kapacitu osobních asistentů v závislosti na aktuální potřebě klientů. Každý klient si svého
osobního asistenta vybere a v případě potřeby jej může také vyměnit. Vhodně se doplňujeme
s pečovatelskými službami, kde sloužíme u klientů vyžadujících náročnější, soustavnější péči mimo běžné
pracovní hodiny.
HEWER – občanské sdružení je jedním z mála poskytovatelů osobní asistence, kteří služby poskytují
jak seniorům, tak zdravotně postiženým, osobám chronicky nemocným, ale i osobám v rekonvalescenci
po nemoci či úrazu. Není stanovena žádná věková hranice a služby jsou poskytovány jak dětem, tak
dospělým i seniorům.
HEWER – občanské sdružení zároveň působí jako vzdělávací instituce s akreditací MPSV v oblasti
kvalifikačního a celoživotního vzdělávání osobních asistentů a osob znevýhodněných na trhu práce.
Disponuje znalostmi z oblasti přípravy a realizace projektů v rámci Evropského sociálního fondu, a to jak
v roli partnera, tak i koordinátora projektu. Jedná se například o projekty, které pomáhají sociálně
a zdravotně znevýhodněným skupinám k jejich integraci na pracovním trhu.
V některých projektech zajišťuje HEWER – občanské sdružení rovněž koordinaci kompletní výroby
a implementaci multimediálního a filmového materiálu, webových aplikací nebo e-learningu včetně
duplikace CD a DVD nosičů a jejich distribuce.
4
VEŘEJNÝ ZÁVAZEK:
Hewer poskytuje terénní asistenční službu, jejímž smyslem je maximální možná integrace zdravotně či
jinak znevýhodněných spoluobčanů do společnosti. Osobní asistent je očima, ušima, rukama či nohama
staršího, nemocného, zraněného nebo postiženého člověka a pomáhá mu zapojovat se do společnosti
a života tak, jak si klient přeje.
POSLÁNÍ ORGANIZACE:
Osobní asistence Hewer s pomocí kvalitních a kvalifikovaných pracovníků usiluje o maximální možné
zapojení svých klientů do jejich přirozené sociální sítě a společnosti. Svou činností tak působí jako
prevence sociálního vyloučení svých klientů. Klienti Hewer - občanského sdružení spolupracující asistenty
řídí tak, aby jim byla poskytována nestigmatizující pomoc pro všechny činnosti, které potřebují
k plnohodnotnému životu ve svém prostředí a domácnosti. Pomoc je poskytována individuálně dle přání
a potřeb klienta, diskrétně a profesionálně.
CÍLE HEWER – OBČANSKÉ SDRUŽENÍ:
a)
Primárním cílem Heweru je klient:
a. žijící ve svém domácím prostředí, které zná a je tam spokojen;
b. jehož všechny základní životní potřeby jsou v maximální možné míře naplněny;
c. zapojující se do života kolem sebe tak, jak sám chce.
b)
Sekundárním cílem Heweru je organizace:
a. která dokáže pružně reagovat na potřeby klientů rostoucí kapacitou i kvalitou svých
služeb;
b. jejíž zaměstnanci i spolupracovníci jsou spokojeni se svou prací i výší mezd;
c. která je ekonomicky stabilní.
Plnění těchto cílů je dáno především legislativními (znění zákonů, vyhlášek apod.) a ekonomickými
podmínkami (výše dotací, regulace cen apod.)
5
Činnosti
HEWER – občanské sdružení se zabývá následujícími činnostmi:
1. Osobní asistencí
2. Převozem klientů automobilem s bezbariérovým vstupem
3. Realizací projektů ESF
4. Zapojením se do individuálního projektu MPSV – Podpora procesů v sociálních službách
5. Zajišťováním akreditovaného vzdělávacího kurzu
6. Rozvozem chlazených jídel
1. OSOBNÍ ASISTENCE
Hewer – občanské sdružení poskytuje služby osobní asistence nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
včetně víkendů a svátků, na místě, které si sám klient určí.
Osobní asistence je určena pro všechny, kdo chtějí zůstat ve svém domácím prostředí a potřebují pomoc
s některými úkony běžného života, zejména pro následující typy klientů:
-
seniory
-
osoby s tělesným, smyslovým, mentálním nebo kombinovaným postižením
-
osoby chronicky nemocné nebo v rekonvalescenci po úraze
-
osoby s některými typy psychického onemocnění (nutná konzultace s lékařem)
Asistent pomáhá klientovi překonávat jeho omezení a tím zvyšovat kvalitu jeho života.
Pomůžeme:
-
s péčí o sebe (s oblékáním, česáním, polohováním, …)
-
s osobní hygienou a koupáním
-
s vařením a podáním jídla
-
s péčí o domácnost a nákupy
-
s doprovody k lékaři, na úřady, na procházku,
za kulturou či sportem
-
s dalšími úkony běžného života
a navíc s Vámi osobní asistent posedí a popovídá si,
kdykoli si budete přát
6
Kdo si v Heweru může asistenci objednat?
-
každý potřebný občan, jeho rodinní příslušníci či přátelé;
-
pečovatelské domy či organizace zajišťující péči o seniory;
-
nemocnice, či další zdravotnická zařízení;
-
organizace zajišťující péči o klienty s různým typem znevýhodnění;
-
cestovní kanceláře; hotely;
-
zahraniční agentury; firmy pro své současné i bývalé zaměstnance
Průběh služby
Vedoucí střediska osobní asistence, pod které klient spadá, nejprve klientovi podá veškeré potřebné
informace. Následně se sejde s klientem v místě, kde bude probíhat asistence a společně sjednají časový
průběh a cíl služby, vyplní a podepíší smlouvu. Vedoucí střediska pak vybere a navrhne vhodného
osobního asistenta, který podle předem stanovených požadavků začne vykonávat asistenční službu.
Pokud by asistent nevyhovoval představám, navrhne vedoucí střediska klientovi jiného asistenta.
Služba začne teprve poté, kdy klient vyjádří spokojenost se všemi podmínkami. Nejpozději po dvou
měsících vedoucí osobní asistence klientovi zatelefonuje nebo se s klientem sejde a promluví si s ním
o případné potřebě služby nějakým způsobem upravit.
Kdo je osobní asistent
Osobní asistent je profesionál poskytující pomoc klientům, kteří na základě svého znevýhodnění
nezvládají některé úkony běžného života a chtějí zůstat v domácím prostředí. Pomáhá jim zajistit jejich
životní potřeby a domácí práce, doprovází je do společnosti, nahrazuje pečující rodinné příslušníky apod.
Osobním asistentem se může stát každý zdravotně způsobilý a bezúhonný člověk, který má dokončené
základní vzdělání a je ochotný dále si ho doplňovat. Důležité jsou však i některé fyzické a psychické
předpoklady, které asistent splňovat musí. Jde především o ochotu přizpůsobit se, schopnost učit se,
zodpovědnost, poctivost, empatii, spolehlivost, skromnost, trpělivost; pro pomoc některým lidem je
potřebná rovněž fyzická zdatnost.
7
2. AUTODOPRAVA S BEZBARIÉROVÝM VSTUPEM
Již od roku 2011 poskytujeme službu „autodoprava pro klienty“. Klienti mají možnost autodopravy po
Praze a blízkém okolí k snadné dopravě k lékaři, za volnočasovými aktivitami, za kulturou, do lázní, ale i
na letiště. Služba byla poskytována za cenu 14,90 Kč/ Km včetně DPH. Cena je stanovena za celé vozidlo,
nikoli za počet přepravovaných osob. Minimální sazba pro jízdu je 5 km (75 Kč). Dojezdové kilometry do
dvojnásobku placených jsou zdarma, nad dvojnásobek jsou účtovány cenou 14,90 Kč za km. Čekací doba
do 30 minut je zdarma, nad 30 min čekání jsou účtovány 3 Kč/min. Cena cest mimo Prahu se sjednává
dohodou.
3. PROJEKTY ESF OPLZZ
PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ OSOBNÍCH ASISTENTŮ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ OBČANSKÉHO
SDRUŽENÍ HEWER
Doba trvání: 1. 11. 2011 – 30. 8. 2013 (22 měsíců)
Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/66.00069
Dne 1. 11. 2011 byla zahájena realizace projektu se zkráceným názvem „Vzdělávání Hewer o.s.“ Tento
projekt si klade za cíl vzdělávat osobní asistenty. Tito asistenti mají obvykle vzdělání, které neodpovídá
8
Zákonu o sociálních službách č. 108/2006 Sb., proto jsou ohroženi nezaměstnaností. Naše kurzy jim však
poskytnou nezbytnou rekvalifikaci v oboru.
Projekt Vzdělávání Hewer o.s. je zaměřen na dvě cílové skupiny. První z nich jsou zaměstnanci Heweru
(osobní asistenti a vedoucí regionálních poboček) a druhá jsou osoby pracující v osobní asistenci, kteří
pečují o své příbuzné. Účastníků bude, na základě pohovorů, vybráno 48.
Kurzy jsou připravovány ve čtyřech krajích, Pardubickém, Jihomoravském, Středočeském, Ústeckém.
Všichni účastníci prochází rekvalifikačním kurzem, který zajišťuje tým zkušených lektorů Heweru. Tento
kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí. Má 10 modulů pro osobní asistenty a 6
modulů pro vedoucí regionálních poboček.
1. kurz pro pracovníky v sociálních službách v Pardubickém kraji
V Pardubickém kraji kurz se konal na učebně organizace Centrum pro zdravotně postižené v Chrudimi, od
5. 3. 2012 do 12. 6. 2012. Do kurzu bylo vybráno 10 motivovaných zájemců. Výuka probíhala cca jednou
týdně ve všední dny 8 hodin, obvykle od 9:00 – 17:00. Všichni účastníci kurz úspěšně dokončili!
2. kurz pro pracovníky v sociálních službách v Jihomoravském kraji
V Jihomoravském kraji kurz se konal na učebně v Brně, od 3. 9. 2012 a ukončen byl 26. 11. 2012. Výuka
byla také cca jednou týdně ve všední dny 8 hodin, obvykle od 9:00 – 17:00, praxe probíhala přímo u
klientů Hewer. Do kurzu bylo přijato 11 motivovaných zájemců. Úspěšně dokončilo kurz 10 osob.
Na konci kurzu, po závěrečném testování, obdrželi úspěšní účastníci kurzů certifikát, který je opravňuje k
vykonávání služeb sociální péče.
Kurzy v dalších krajích jsou plánovány na rok 2013.
Během projektu byly aktualizovány a dopracovány učební materiály pro výuku, které jsou distribuovány
účastníkům kurzů.
Vzdělávací kurzy pro vedoucí regionálních poboček
Vzdělávání vedoucích probíhá celoročně, jedenkrát měsíčně v učebně v Praze. Vedoucí jsou školeni v
tématech aktuálních pro vykonávání jejich profese. V roce 2012 byly školeny moduly Personalistika
poskytovatele soc. služeb, Psychohygiena, Krizová intervence, Rozpoznávání a odstraňování bariér,
Potřeby smyslově znevýhodněných, Specifika poskytování osobní asistence mentálně znevýhodněným. V
roce 2013 jsou plánována další témata.
9
KROK DOBRÝM SMĚREM – PRÁCE V OSOBNÍ ASISTENCI
Doba trvání: 1. 12. 2011 – 30. 6. 2013 (19 měsíců)
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/68.00131
Dne 1. 12. 2011 byla zahájena realizace projektu se zkráceným názvem „Krok dobrým směrem“. Projekt
se zaměřuje na podporu dlouhodobě nezaměstnaných osob při hledání a následně udržení trvalého
zaměstnání.
Obsahem projektu je rekvalifikační kurz pro 39 osob ze dvou cílových skupin. Tyto skupiny tvoří lidé nad
50 let a zdravotně znevýhodnění. Alespoň 30 z nich by pak mělo splnit podmínky, aby obdrželi certifikát
opravňující k práci v sociálních službách. Tento kurz je zaměřen především také na podporu
zaměstnanosti, proto 12 nejlepším absolventům bude nabídnuto zaměstnání přímo u realizátora, třinácti
lidem bude zprostředkováno zaměstnání jinde.
Kurz pro pracovníky v sociálních službách je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí. Má 10
modulů výuky pro osobní asistenty, které zahrnují například fyzioterapeutické základy, aktivizační
techniky, krizovou komunikaci s klienty nebo i zákonem stanovené normy na poskytování osobní
asistence.
Lokality realizace kurzů jsou vybrány s ohledem na výši poptávky po sociální péči. Ve zvolených krajích
má realizátor svá střediska a již delší čas zde buduje základnu osobní asistence. I proto bude možné po
skončení kurzu zaměstnat některé z účastníků. Do kurzu jsou zapojeny především osoby dlouhodobě
nezaměstnané, které jsou evidované na úřadech práce. Ze statistiky nezaměstnanosti vyplývá, že počet
nezaměstnaných osob z cílových skupin v místech realizace projektu výrazně převyšuje počet volných
pracovních míst.
1. kurz v Jihomoravském kraji
Kurz byl zahájen 15. 5. 2012 úvodním workshopem, kterého se účastnili všichni zájemci, kteří si chtějí
zvýšit kvalifikaci či mají zájem pracovat v sociálních službách. Na úvodním setkání byl zájemcům
představen projekt, jeho cíle, program kurzu a časový harmonogram. Všichni zájemci prošli pečlivou
diagnostikou, na základě které bylo vybráno 12 nejvíce motivovaných osob z cílové skupiny.
Výuka probíhala v učebně v Brně, kurz byl zahájen 24. 5. 2012, ukončen 9. 7. 2012. Kurzy probíhaly cca
jednou týdně ve všední dny vždy 8 hodin, obvykle od 9:00 – 17:00. Zkušený tým lektorů školil účastníky
na odborná témata. Teoretická i praktická cvičení probíhala v prostorách Diecézní charity Brno. Každý z
účastníků absolvoval přímo u klientů. Kurz byl ukončen 9. 7. 2012, kdy proběhlo závěrečné testování. 11
účastníků kurz úspěšně dokončilo a získalo certifikát!
10
2. kurz v Pardubickém kraji
Kurz byl zahájen 19. 10. 2012 úvodním workshopem, kterého se účastnilo 28 zájemců, kteří si chtěli
zvýšit kvalifikaci či měli zájem pracovat v sociálních službách. Na úvodním setkání byl zájemcům
představen projekt a jeho cíle, program kurzu, časový harmonogram. U zájemců byla provedena pečlivá
diagnostika vhodnosti pro práci v sociálních službách a bylo vybráno 17 osob z cílové skupiny.
Výuka probíhala v učebně v Brně, kurz byl zahájen 29. 10. 2012, ukončen 7. 12. 2012. Kurzy probíhaly cca
jednou týdně ve všední dny vždy 8 hodin, obvykle od 8:00 – 16:00. Tým zkušených lektorů školil
účastníky na odborná témata, proběhla teoretická i praktická cvičení, každý z účastníků absolvoval praxi
přímo u klientů. Kurz byl ukončen 9. 7. 2012, kdy proběhlo závěrečné testování. Všichni účastníci kurz
úspěšně dokončili a získali certifikát!
Přibližně dva měsíce po ukončení každého kurzu byl zorganizován tematický workshop, kterého se
zúčastnili lektoři a všichni úspěšní absolventi kurzu. Na workshopu se diskutovalo o problémech, se
kterými se setkali absolventi při vykonávání povolání osobních asistentů v praxi a jak si s nimi poradili.
Realizace třetího kurzu je plánována na rok 2013.
Ukončení projektu je plánováno na červen 2013 a do té doby bychom rádi pomocí našich kurzů
a personálního poradentství pomohli alespoň malému množství účastníků k nalezení práce či motivovali
je k dalšímu vzdělávání. Každý výsledek bude úspěchem.
4. AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ KURZY
HEWER – občanské sdružení působí rovněž jako vzdělávací instituce s akreditací MPSV v oblasti
kvalifikačního a celoživotního vzdělávání osobních asistentů a osob znevýhodněných na trhu práce.
5. ROZVOZ HOTOVÝCH CHLAZENÝCH JÍDEL
Zprostředkováváme rozvoz hotových chlazených jídel až domů. Zatím je služba zavedena pouze v Praze,
na území Prahy 2, 3, 4, 10 a 11. „Hotovky z krabičky“ jsou ideálním řešením pro každého, kdo z různých
důvodů nemůže nebo nechce vařit. Trvanlivost rozváženého jídla je až 10 dnů. V nabídce je široký
sortiment polévek a hlavních jídel, která stačí pouze ohřát. Aktuální ceník je uveden na webových
stránkách organizace.
11
Střediska asistence
PRAHA I., II., III.
Vzhledem k velké poptávce po službách osobní asistence je středisko Praha rozděleno podle městských
částí na tři spolupracující střediska. Středisko Praha III. vzniklo od května 2012.
Adresa pro obě střediska je stejná: Pod Strašnickou vinicí 13/191, 100 00 Praha 10
Praha I.
MGR. LUKÁŠ STÁREK
telefon: 777 155 552; e-mailová adresa: [email protected]
/Praha 6, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha, 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21/
Praha II.
MGR. PETRA KOCUMOVÁ
telefon: 736 505 552; e-mailová adresa: [email protected]
/Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 5, Praha 7, Praha 8, Praha 13, Praha 17/
Praha III.
BC. JAN KOLÁČNÝ
telefon: 736 505 561; e-mailová adresa: [email protected]
/Praha 4, Praha 11, Praha 12, Praha 15, Praha 16, Praha 22/
OSOBNÍ ASISTENCE
V Praze poskytujeme služby osobní asistence již od roku 1997. Trvale se snažíme maximálně vycházet
vstříc aktuálním potřebám uživatelů služeb s cílem umožnit jim soběstačnost a kvalitu života v jejich
domovech (aby nemuseli odcházet do nákladnějších pobytových zařízení, případně do LDN apod.).
Spolupracujeme s dalšími pražskými organizacemi působícími v sociální sféře, např. s pečovatelskou
službou jednotlivých městských částí a s agenturami domácí zdravotní péče. S ostatními poskytovateli se
doplňujeme tam, kde je to z časového hlediska potřeba, ale také tam, kde jsme identifikovali kapacitní
nedostatek. Jsme rovněž v kontaktu s pražskými nemocnicemi, poliklinikami a ostatními zdravotnickými
zařízeními.
Data za období leden – prosinec 2012
Praha I.
Praha II.
Praha III.
173 klientů
113 klientů
50 klientů
34 552 hodin
24 504 hodin
10 963 hodin
12
STŘEDOČESKÝ KRAJ
KONTAKTY:
ALENA BEDNÁŘOVÁ
telefon: 736 505 554
e-mailová adresa: [email protected]
Adresa: Pod Strašnickou vinicí 13/191, 100 00 Praha 10
OSOBNÍ ASISTENCE
Ve Středočeském kraji poskytuje HEWER – občanské sdružení služby osobní asistence již od roku 2010.
Stále se snažíme maximálně vycházet vstříc aktuálním potřebám uživatelů služeb z tohoto kraje s cílem
umožnit jim soběstačnost a kvalitu života v jejich domovech (aby nemuseli odcházet do nákladnějších
pobytových zařízení, případně do LDN apod).
Zpočátku jsme působili především v blízkém okolí Prahy, ale od roku 2011 rozšiřujeme naše služby stále
více na další území kraje a sloužíme často ve vzdálenějších obcích, v nichž není dostupná jiná služba.
Našimi klienty jsou především osoby v seniorském věku nebo se zdravotním postižením. Docházíme za
nimi do domácností a pomáháme jim zůstat v domácím prostředí. Často doplňujeme či zcela
nahrazujeme péči rodiny.
Data za období leden – prosinec 2012
26 klientů
6 950 hodin
13
PARDUBICKÝ KRAJ
KONTAKTY:
VĚRA NOVÁKOVÁ
telefon: 736 505 556
e-mailová adresa: [email protected]
Adresa: Havlíčkova 841, 530 02 Pardubice
OSOBNÍ ASISTENCE
V Pardubickém kraji poskytujeme služby osobní asistence znovu od roku 2008 a snažíme se maximálně
vycházet vstříc aktuálním potřebám uživatelů služeb z tohoto kraje s cílem umožnit jim soběstačnost a
kvalitu života v jejich domovech (aby nemuseli odcházet do nákladnějších pobytových zařízení, případně
do LDN apod).
Naše služby využívají i jiné organizace na území Pardubického kraje, které nemají dostatečnou kapacitu
zabezpečit pečovatelskou službu nebo osobní asistenci klientům o víkendech, svátcích atd. Jsme tedy
jedním z mála poskytovatelů osobní asistence, kteří služby poskytují i v nočních hodinách, o víkendech
a svátcích – bez příplatku, vždy za cenu obvyklou pro všední den.
V Pardubickém kraji jsme členy komunitního plánování a účastníme se řady akcí se sociální tématikou.
Data za období leden – prosinec 2012
70 klientů
15 568 hodin
14
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
KONTAKTY:
MGR. KATEŘINA HENYCHOVÁ
telefon: 736 505 553
e-mailová adresa: [email protected]
OSOBNÍ ASISTENCE
Službu poskytujeme v místě pobytu klienta 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, včetně víkendů a svátků.
V Královéhradeckém kraji poskytujeme služby osobní asistence znovu od roku 2010 a snažíme se
maximálně vycházet vstříc aktuálním potřebám uživatelů služeb z tohoto kraje s cílem umožnit jim
soběstačnost a kvalitu života v jejich domovech (aby nemuseli odcházet do nákladnějších pobytových
zařízení, případně do LDN apod).
Data za období leden – prosinec 2012
19 klientů
1 885 hodin
15
PLZEŇSKÝ KRAJ
KONTAKTY:
BC. HANA TURKOVÁ
telefon: 736 505 558
e-mailová adresa: [email protected]
OSOBNÍ ASISTENCE
Službu poskytujeme v místě pobytu klienta 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, včetně víkendů a svátků.
V Plzeňském kraji poskytujeme služby osobní asistence znovu od roku 2010 a snažíme se maximálně
vycházet vstříc aktuálním potřebám uživatelů služeb z tohoto kraje s cílem umožnit jim soběstačnost a
kvalitu života v jejich domovech (aby nemuseli odcházet do nákladnějších pobytových zařízení, případně
do LDN apod).
Data za období leden – prosinec 2012
43 klientů
6 452 hodin
16
ÚSTECKÝ KRAJ
KONTAKTY:
MGR. GINETTE ŠIANSKÁ
telefon: 736 505 560
e-mailová adresa: [email protected]
OSOBNÍ ASISTENCE
Službu poskytujeme v místě pobytu klienta 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, včetně víkendů a svátků.
V Ústeckém kraji poskytujeme služby osobní asistence znovu od roku 2008 a snažíme se maximálně
vycházet vstříc aktuálním potřebám uživatelů služeb z tohoto kraje s cílem umožnit jim soběstačnost
a kvalitu života v jejich domovech (aby nemuseli odcházet do nákladnějších pobytových zařízení,
případně do LDN apod).
Data za období leden – prosinec 2012
33 klientů
8 615 hodin
17
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
KONTAKTY:
MGR. LUCIE NOVÁČKOVÁ
telefon: 736 505 555
e-mailová adresa: [email protected]
Adresa: Vídeňská 291/89, 639 00 Brno
OSOBNÍ ASISTENCE
V Jihomoravském kraji poskytujeme služby osobní asistence od roku 2001 a snažíme se maximálně
vycházet vstříc aktuálním potřebám uživatelů služeb z tohoto kraje s cílem umožnit jim soběstačnost
a kvalitu života v jejich domovech (aby nemuseli odcházet do nákladnějších pobytových zařízení,
případně do LDN apod).
Naše služby využívají i jiné organizace na území Jihomoravského kraje, které nemají dostatečnou
kapacitu zabezpečit pečovatelskou službu nebo osobní asistenci klientům o víkendech, svátcích atd.
Data za období leden – prosinec 2012
90 klientů
26 305 hodin
18
Souhrnné údaje o činnosti osobní asistence
Během roku 2012 odsloužili pracovníci Heweru průměrně 11 316 hodin měsíčně.
2012
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem:
Odsloužené
hodiny
10 966
10 639
11 369
10 636
12 039
11 577
9 824
9 991
11 430
12 387
12 622
12 314
135 794
DLE TYPU ZNEVÝHODNĚNÍ:
2012
Senioři
Klienti
75%
Zdravotní
znevýhodnění
25%
Celkem klientů
594
SPECIFIKACE KLIENTŮ DLE STUPNĚ BEZMOCI:
Stupeň
Klienti 2012
V jednání
157
nepřiznán
9
I.
61
II.
148
III.
136
IV.
83
Celkem
594
19
Doporučují nás:
PAVEL SOUKUP, HEREC
Televizní herec a především výborný dabér, který propůjčil hlas mnoha
zahraničním hvězdám mj. hercům Robin Wiliams, Gérard Depardieu,
Michael Douglas, Harrison Ford, Bruce Willis, Robert Redford nebo
Sylvester Stallone a možná nejznámější a nejvíce pamatovatelný je Arnold
Schwarzenegger. V anketě TÝTÝ se v letech 1998-2003 v kategorii dabér
umístil jednou bronzový, čtyřikrát stříbrný a v roce 2003 v kategorii zlatý.
Má rád sport, především tenis. Kdysi hrával závodně házenou. Tváří
občanského sdružení je již od roku 2008.
Zdroj: CSFD
SIMONA POSTLEROVÁ, HEREČKA
Pochází z herecké rodiny. Je divadelní herečkou, hodně také dabuje a věnuje
se i rozhlasu, se kterým spolupracuje. Z dabingu její hlas můžeme slyšet např.
Samanthu Carter v seriálu Hvězdná brána, Lorelai Gilmoreovou v seriálu
Gilmorova děvčata, Annie Hackerovou v Jistě, pane ministře. Tváří Heweru je
od roku 2011.
Zdroj: CSFD
MIROSLAV ETZLER, HEREC
Výrazný a charizmatický herec. Začínal ve Státním divadle v Ostravě, kde
se také narodil. Hrál ve Státním divadle v Brně a v současnosti účinkuje i
v Národním divadle v Praze. Můžeme ho vídat na filmovém plátně i na
televizní obrazovce. Tváří Heweru se stal v roce 2011.
Zdroj: CSFD
20
Podporují nás
Děkujeme všem, kteří nás v roce 2012 podpořili.
Evropský sociální fond
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Magistrát hlavního města Prahy
Městská část Praha 1
Městská část Praha 3
Městská část Praha 6
Městská část Praha 7
21
Městská část Praha 8
Městská část Praha 12
Městská část Praha 13
Městská část Praha 14
Magistrát města Pardubice
Pardubický kraj
Královéhradecký kraj
Městská část Praha 11
22
Jihomoravský kraj
Magistrát města Brna
Plzeňský kraj
Magistrát města Plzně a kpss Plzeň
Maranatha
Czech Multimedia Interactive
Nadační Fond AVAST
Městská část Praha 10
23
O organizaci
Název:
Hewer – občanské sdružení
Sídlo:
Pod Strašnickou vinicí 13/191
100 00 Praha 10
Vznik:
25. 4. 1997, č. registrace u MV ČR: II/s-OVS/1-32609/97-R
Registrace dle zák.
č. 108/2006 Sb.:
17. 11. 2007
Identifikátory registrované služby:
pro Prahu:
pro Střední Čechy
pro Pardubice:
pro Hradec Králové:
pro Brno:
pro Plzeňsko:
pro Ústecký kraj:
Kontakty:
2091132
1064953
2095907
7566271
4735331
4080666
4076320
kancelář v sídle společnosti: tel.: 274 781 341
e – mail: [email protected]
http: www.pecovatel.cz
Úřední hodiny pro objednávání služeb osobní asistence a autodopravy:
pondělí – pátek 8:00 – 16:30
Číslo účtu:
Komerční banka a.s., č.ú.: 35 - 7972330217/ 0100
Předsednictvo občanského sdružení:
Vladimír Mocek
PhDr. Alena Mocková
Leoš Princl
předseda sdružení
člen představenstva
člen představenstva
24
€€€€€
STRUKTURA HEWER - OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ:
Personální obsazení k 1. 1. 2013
Vedení:
Vladimír Mocek – předseda sdružení
Jiří Boháček – zástupce předsedy sdružení
Vlastimil Marušák – metodik sociálních služeb
Dana Dvořáková – ekonom organizace
Jan Kubr – HR manager
Ludmila Domesová – asistentka ekonoma
Michaela Procházková – mzdová účetní
Kateřina Rožníčková – asistent účetní
Jana Kozlová – asistentka marketingu
Jan Ženatý – řidič
Externí pracovníci:
Alena Mocková – supervizorka
Daniel Hrdinka – supervizor
Regionální manažeři:
Jan Kubr – regionální manažer pro Prahu II. a Prahu III., Středočeský,
Jihomoravský a Královehradecký kraj
Ludmila Mocková – regionální manažer pro Prahu I., Ústecký a Pardubický
kraj
Jiří Boháček – regionální manažer pro Plzeňský kraj
V Hewer – občanské sdružení dále v roce 2012 pracovaly:
Barbora Pšenicová – projektová manažerka
Eliška Patzelová – fundraising a PR
25
Vedoucí středisek osobní
asistence:
Praha I.
Vedoucí střediska: Mgr. Lukáš Stárek
mobil: 777 155 552; e-mail: [email protected]
Praha II.
Vedoucí střediska: Mgr. Aneta Sluková (do 30. 10. 2012)
Mgr. Petra Kocumová (od 1. 12. 2012)
mobil: 736 505 552; e-mail: [email protected]
Praha III.
Vedoucí střediska: Mgr. Jan Koláčný (od 2. 4. 2012 do 23. 9. 2012)
Mgr. Veronika Fertö (od 24. 9. 2012 do 31. 12. 2012)
Mgr. Jan Koláčný (od 1. 1. 2013)
mobil: 736 505 561; e-mail: [email protected]
Středočeský kraj
Vedoucí střediska: Mgr. Petra Kocumová (do 30. 9. 2012)
Mgr. Xénie Dočkálková (od 1. 10. 2012 do 30. 11. 2012)
Alena Bednářová (od 1. 12. 2012)
mobil: 736 505 554; e-mail: [email protected]
Jihomoravský kraj
Vedoucí střediska: Brno – Mgr. Lucie Nováčková
JMK – Veronika Balgová (od 1. 11. 2012 do 30. 11. 2012)
mobil: 736 505 555; e-mail: [email protected]
Pardubický kraj
Vedoucí střediska: Věra Nováková
mobil: 736 505 556; e-mail: [email protected]
Královéhradecký kraj
Vedoucí střediska: Markéta Klejnová (do 31. 1. 2012)
Tereza Otradovcová (od 1. 6. 2012 do 31. 7. 2012)
Mgr. Kateřina Henychová (od 3. 9. 2012)
mobil: 736 505 553; e-mail: [email protected]
Ústecký kraj
Vedoucí střediska: Ludmila Mocková (do 31. 12. 2012)
Romana Mancová (od 1. 1. 2012 do 31. 5. 2012)
Mgr. Ginette Šianská (od 1. 6. 2012)
mobil: 736 505 560; e-mail: [email protected]
Plzeňský kraj
Vedoucí střediska: Vendula Balvínová (do 30. 5. 2012)
Tereza Jarošíková (od 1. 6. 2012 do 15. 10. 2012)
Bc. Hana Turková (od 9. 10. 2012)
mobil: 736 505 550; e-mail: [email protected]
26
HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE
27
28
29
www.pecovatel.cz
HEWER - občanské sdružení
Pod Strašnickou vinicí 13/191, 100 00 PRAHA 10
IČ: 660 00 653, tel: 274 781 341
e-mail: [email protected]
Download

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012