Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni
č.j. MCH 195/2012
spzn: 136/2012/OVŽP
Oprávněná úřední osoba: Ing. Jiří Pospíšil
Jana Kovaříková
V Chropyni 10.01.2012
OBEC ŽALKOVICE
Žalkovice 97
IČ: 00287962
ROZHODNUTÍ
Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) na podkladě žádosti o prodloužení platnosti
územního rozhodnutí, kterou dne 06.01.2012 podala obec Žalkovice, sídlem Žalkovice 97,
IČ:00287962 (dále jen „žadatel“) podle § 93 odst. 3 stavebního zákona
prodlužuje
o 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost územního rozhodnutí o
umístění stavby, které vydal Městský úřad v Chropyni, odbor výstavby a životního prostředí
dne 10.12.2009, pod č.j. MCH 6665/2009 na stavbu „Žalkovice – kanalizace a ČOV“ na
pozemcích parcelní číslo:
21/6, 42/3, 42/4, 44/2, 44/4, 44/6, 44/7, 52/2, 53/2, 119/2, 121/1, 121/2, 121/6, 122/1, 122/5,
122/42, 122/44, 122/45, 122/46, 122/54, 122/67, 123/2, 123/22, 123/25, 169/2, 170/1, 263/2,
263/15, 263/18, 305/2, 306/2, 306/3, 307/8, 435/1, 435/2, 435/3, 435/4, 436, 437/1, 437/2,
437/3, 437/6, 437/8, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445/1, 449, 452, 453, 469, 470, 478,
482, 532, 541/28, 541/30, 558/11, st.1, st.97, st.143, st.151, st.158, st.159, st.168, st.169,
st.193, st.194, st.195, st.196, st.200 vše v katastrálním území Žalkovice.
Popis stavby:
Vlastní stavba bude členěna na inženýrské objekty:
PO 01 ČOV Žalkovice
IO 01 ČOV Žalkovice – stavební část
IO 02 ČOV Žalkovice – oplocení
IO 03 ČOV Žalkovice – zpevněné plochy v areálu
IO 04 ČOV Žalkovice – přípojka vody
IO 05 Přípojka NN
IO 06 ČOV Žalkovice – vnitroareálová kanalizace
IO 07 Kanalizace Žalkovice
IO 08 Příjezdová komunikace
IO 09 Oprava narušených komunikací
- 2 Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Žalkovice, Žalkovice 97
Odůvodnění:
Vydané územní rozhodnutí platí ve smyslu § 93 odst. 1 stavebního zákona dva roky ode dne,
kdy nabylo právní moci.
Před uplynutím platnosti tohoto rozhodnutí požádal žadatel o prodloužení platnosti územního
rozhodnutí z důvodu nezajištění finančních prostředků po výše uvedenou stavbu, proto je
termín plánovaného zahájení stavby odsunut.
Předpoklady, za kterých bylo územní rozhodnutí vydáno zůstaly nezměněny, zájem žadatele
na vybudování výše uvedené stavby trvá a předmětná stavba je v souladu se schváleným
územním plánem obce Žalkovice.
Stavební úřad posoudil důvody prodloužení územního rozhodnutí a žádosti vyhověl.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí může podle ust. § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., o správním
řízení (správní řád) účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení odvolání ke
Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu s uvedením
rozsahu, v jakém je rozhodnutí napadáno, namítaného rozporu s právními předpisy nebo
s rozhodnutím nesprávnosti rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává u
Městského úřadu v Chropyni, odboru výstavby a životního prostředí v potřebném počtu
stejnopisů.
Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů svého odvolání, vyhotoví je na jeho
náklady správní orgán, který rozhodnutí napadené odvoláním vydal (§ 82 odst. 2 správního
řádu).
Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání
podané jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné.
Ing. Jiří POSPÍŠIL v.r.
vedoucí odboru výstavby a ŽP
Za správnost vyhotovení:
Jana Kovaříková
referent odboru výstavby a ŽP
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne 13.1. 2012
Sejmuto dne:…………………..
- 3 Obdrží:
Účastníci řízení doporučeně do vlastních rukou:
Obec Žalkovice
Dotčené orgány:
Městský úřad Kroměříž – odbor rozvoje města
Městský úřad Kroměříž – odbor životního prostředí
Městský úřad Kroměříž – odbor dopravy
Hasičský záchranný sbor Zl kraje – územní odbor Kroměříž
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín
Policie ČR – Dopravní inspektorát Kroměříž
Účastníci řízení veřejnou vyhláškou:
E.ON Česká republika, s.r.o. Otrokovice
Telefónica 02 Czech Republic, a.s. Brno
Jihomoravská plynárenská, a.s. Brno
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Povodí Moravy, s.p. Brno
Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové
Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky 60/144, Brno
Ředitelství silnic Zlínského kraje, K majáku 5001, Zlín
Eva Štulířová, Žalkovice 167
Pavel Uhírek, Žalkovice 18
Vlastimil Hamrla, Žalkovice 174
Edita Hamrlová, Žalkovice 174
Miloš Dočkálek, Žalkovice 180
Svatava Dočkálková, Žalkovice 180
Pavel Janečka, Žalkovice 183
Jarmila Janečková, Žalkovice 183,
René Hánečka, Žalkovice 182
Marie Hánečková, Žalkovice 182
Miroslav Dostál, Žalkovice 17
Vít Dostál, Žalkovice 184
Lenka Dostálová, Žalkovice 184
František Hrabal, Havlíčkova 664/27, Kroměříž
Eva Hrabalová, Havlíčkova 664/27, Kroměříž
Pavel Pospíšilík, Žalkovice 112
Josef Netopil, Žalkovice 186
Karel Kuropata, Elišky Krásnohorské 3506/13, Kroměříž
Jiří Vymětal, Žalkovice 123
Věra Šmídová, Žalkovice 44
Helena Přívarová, U Stavu II 1265, Hulín
Ivan Klabal, Žalkovice 1
Josef Žáček, Žalkovice 74
Emil Brázdil, Žalkovice 101
- 4 Libor Daněk, Němčice 83
Ludmila Květáková, Žalkovice 113
Ludmila Škopíková, Žalkovice 114
Hana Netopilová, J. Fučíka 667, Chropyně
Michaela Krejčí, Žalkovice 72
Radim Krejčí, Žalkovice 72
Radomír Krejčí, Žalkovice 72
František Číhal, Žalkovice 144
Vojtěška Číhalová, Žalkovice 144
Alena Hudečková, Žalkovice 145
Jiří Navrátil, Žalkovice 146
Lenka Svobodová, Žalkovice 162
Jiří Svoboda, Žalkovice 147
Antonín Piska, Žalkovice 142
Antonín Piska ml., Žalkovice 142
Ivo Piska, Kovalovice 86
Božena Pisková, Družební 666/5, Olomouc-Nové Sady
Dominika Pisková, Žalkovice 142
Download

Rozhodnutí - Obec Žalkovice