2000,
pre grafick˘
cena
priemysel
ãíslo
15. apríla
4
2004,
pre grafick˘
cena
9 Sk
Bibliotéka
priemysel
Canon
4. - 7. novembra
CanoScan
Panasonic
3200
• Príloha Lumix FZ-10 F • Lexmark
X 1150
• Adobe
Flexotlaã
Illustrator •
• Príloha
CS
Hewlett-Packard
na úvod
CanoScan
10 /
2010
pre g
rafi
cký p
riem
3
10
Xerox Color
sa roztáèa 1000
21. október
2010
FaxCOPY
& Canon
Day
3200 F
Konica
Minolta
predstavuje
novinky
pre produkènú
tlaè
cena 0,30
8
€
novin
pre g
rafi
cký p
riem
(CE) Premium
Ucelené
tvorivé
aj webovú
prostredie
produkciu
pre tlačovú
českú verziu
04
Photoshopu
723001
10
1
ZNOVA PRVÉ
CS.
Viac informácií:
Amos Software,
Patočkova
spol.
61, Praha s r. o., výhradný
e-mail:
6 , tel.: +420-284 distribútor
[email protected],
Adobe
011 211,
pre ČR a
www.amsoft.cz
fax +420-284
SR
011 212
10
9 771335
MIESTO
Priekopnícky
rad produkčnýchNA ŠTARTE
bizhub
PRESS C6000,
zariadení
bizhub
PRESS C7000
723001
www.konicaminolta.sk
Adobe
Acrobat
X
na trhu
3
Vianoce
s Konica
strana
11 /
ysel
6
strana
na úvod
Úvodník
Suite CZ
strana
Slovo
Canon
Adobe Creative
9 771335
Úvodník
5
Minolta
18. nove
TEPEDE
mber 2010
v Záhors / HP Open Day
kej Bystric
Malé zar
i
iadenie
so
pre silné
gramáže slabosĢou
strana
grafický
priemys
novin
pre g
rafi
cký p
riem
30“ EIZO
CG303W
Profesion
ál pro
DTP, pre-pres
prostoru
ofsetové
s a dálkový
ho tisku.
Nová obrazov softproof
se širokým
ka H-IPS
gamutem
pro ještě
pokrýva
přesnějš
jícím až
í reproduk
99 % barevné
ci barev.
ho
ysel
y
cena 0,30
€
el
y
inzercia
high
-end
-mon
itor
11
9 77133
5 72300
pre grafický priemysel
7
Anketa:
„10 NGP”
Zbojníci
! Toto škaredé
slovko mi
prebehlo
keï som
mys¾ou,
náhodou
u svojej
viac ako zdvihol
80-roène
príbuzne
j
j telefón.
hlas mi
Pizzeria
oznámil, Strojový
La Piazza
že máme
nový odkaz
Bystrici
sa už stala v Záhorskej
a treba
laĢ na telefónne
tom prezentá
zavotradièným
va inštaláci
a pre holding
èíslo
0900 xxx
TEPEDE cií spoloènosti mies- Group.
Bittner
„Latexov
Slovakia
Povedal xxx.
prostredí
. V útulnom
ú tlaèiareò
spoloèno
Znižovan
som jej,
sa
sĢ
pre
ie
ako ju chceli
napáliĢ.
minulého tu tesne po uzávierk
štalovali Bittner Print sme
niu aj firmy,nákladov núti k
Stará
èísla našich
v
e
šetremòa pozrela žena sa na
prezentá
v Bratislav areáli na Ivánskej nainnovín konala
tlaèiĢ svoje ktoré boli zvyknuté
LED tlaèiareò
cia
svojimi
mi oèami
ní spoloèno ve¾koplošných
úprimný
Horváth e,“ hovorí Marcel ceste
nákladoc materiály vo ve¾kých
ského výrobcu ES9410 od
tlaèiara
, riadite¾
h.
tam zavolámopýtala sa, kedy pozeraĢ. sti HP. Bolo sa
spoloèno
TEPEDE
OKI. Menšiejapondujú malé Èastejšie preto
vé zariaden
na èo
sti
, aby som
Slovakia
série tlaèovín, požadozvedel
tlaèoie formátu
využitím
. „Jej hlavným
sa
kvalitné
, aký
vïaka širokému
je
prièom
SRA3 sa
farebné
odkaz. Pred jej to kto poslal
Pre grafický
polepy áut. tlaè grafiky pre
nich štandard prevedenie
záberu uplatòuj
ako doplnko
celooèami sa
segment
zatmelo.
význam
nou požiadav je pre
ne sú totiž Výstupy z tejto
vý stroj
má najväèší
e
ktorej sa
setových
Skúsil som mi
prezento
tlaèiarkou,
pridáva
raz a obšírne
vaná
tlaèiaròa v menších oftlaèiareò
ich aplikovaihneï suché a
jej
rýchla dodávkaku
potlaè vyšších
ných agentúra
ch, v reklamHP Designje latexová
vysvetliĢ, ešte
Ģ bez dozrieva možno
búdu to
Slovensk
gramáží.
texové atramen
a
ch, marketin
akú
na
oddeleni
ý trh zatia¾ t L25500.
nia. Laach
Celú vec òu vymysleli. Niè.
gových
ty majú
maly absorbuj
rú rozĢažno
len ve¾mi
Odpoveï
chitekton ve¾kých firiem,
jej
sĢ a dokážu ve¾mi dobe túto modernú poou na tieto
sestra, ktorámusela vysvetliĢ
ických ateliéroc v arekologic
ké
deformá
sú malé
konca aj
znášaĢ ve¾kú
požiadav
uèí na 1.
digitálne
h a dozákladne
vo fotolabo
o jej ve¾komtlaèiareò. Jasný a
potlaèen cie, ktoré pri aplikácii
stupni
vedia spracova stroje, ktoré ky
j
fotokníh
signál
ch pri tlaèi
ých
potenciá
. Zaujali
pochopil školy. Až potom
na konkávn samolepiacich
li však vydáboli predtým Ģ aj úlohy,
a, že ju
nás niektoré
jeho pokroèil
fólií
ktoré
e plochy
chcel niekto
obraĢ o
doméno
z
ých funkcií.
tlaèiarní
peniaze.
u ofsetový
Pokraèov karosérií a
.
Zariaden
Zaèudov
sa, ako
ch Dostupn
anie na
mali možnosĢ
ím, ktoré
to
ala
4. strane
sme
á kalibrova
To sa síce štát môže dovoliĢ?
v tejto
vyskúšaĢ
tlaè teraz
ná
pýtam aj
, je kalibrova kategórii
cisár Vespasiá
lacnejšia
ja, ale
Aby dosiahla
ná digitálna
n prednies už
pamätnú
konziste
vetu: „Pecuni ol
ntné
Pokraèov
olet – Peniaze
a non
anie na
4. strane
nesmrdia
On takto
poúèal syna, .“
obdržal
Motto „Nás
výnos novej keï
spája viac
verejných
charakte
dane z
než KBA“
Presne
rizovalo
záchodo
pred desiatim
Aj v našom
prezentá
v.
najskostr
linku na
sme vám
i rokmi
edskej spoloèno ciu v duvýrobu šitej
priniesli
vhodným prípade sú fekálie
Odborne
Horizon
väzby V1
našich novín.
prvé èíslo
sti Valeur.
úsekom.
spoloèní
j verejnost
.
tých, èo
kom pre
Nám
Maïarsk
i zo Slovensk
Noviny
priemyse
vymyslel
ve¾mi rýchlo. ubehli tieto
a
l sa za ten pre grafický
i takýto
vod na ¾udí,
roky
spoloèno a Èeska predstavi a,
Stroj v plnej
neodmys
Ostatne,
sĢ
Pevne verím,
la
èo nevidia podlite¾ným èas stali
èíhajúce
novinárs
stroj KBA KBA-Grafitec tlaèový
Hostí privítalprevádzke
hyeny
spoloèní
mnohých
je už raz
na
ke
me oslavova že spolu ešte
kom
z
konate¾
Do rovnakej ich slabosĢ.
také. Rýchlepovolanie
v pracovno Rapida 75E-5+L
budeValeur,
o nových vás. Informácie
spoloèno
mavé. Sme
priamo
s.r.o.,
leá. Noviny Ģ takéto okrúhle
m nasadení
spoloèno
technoló
patria aj
s vami pri a zaujírý po prvých Zdenìk Kugler, sti
.
jubibez èitate¾ov
šom odbore
giách v
ných udalosti
tí, èo takéto sti
význam,
radostnatechnick
Spoloèn
nemajú
a
vým tlaèovýmskúsenostiach ktoach, keï
už beriete a monitoring
y zabezpeè podvody
pretaví
osĢ
ïakujem preto vám všetkým
s
sa úsilie
trhu
do
èo z nich
v roku 1995.Valeur bola založená
ujú,
e
jeho produkti strojom pochválinoJe to pre ako samozrejmosĢ.
Sprevád nových investíci
bez ostychu a tí,
venujete za priazeò a èas,
nás èesĢ.
l
zame vás
jú dane.
í.
nala komplex V tomto roku
èítaniu
vých výstupovvitu a kvalitu
ktorý
poberaekonom
aj v Ģažkom
nášho
Bez èitate¾sk
tlaèonú obnovu vykoickom
. Ïalší príhovor
Èo viac
polygraf
Jana
období.
ej základneperiodika.
Je desaĢ
a nákup
dodaĢ?
Korenca
S mnohým
ickej
nemohli
rokov
nie – Hanba! Iba ak zvolaby sme
ni prepress technológie
existova
gu, predaja , riadite¾a marketin
Pred desaĢroè málo alebo
celých desaĢi z vás sa poznám
na
Ģ,
výroèie
ve¾a?
Menovit , press a postpres úrov- KBA-Gr a servisu spoloèno sviatkom a preto je toto
ným
dieĢaĢom
našej redakcierokov existenc e
e ide o CTP
nás všetkých
s.
afitec,
sa otvára
riadenie
ie
úzku komunik zdôraznil snahusti
.
.
a ešte ho
svet
-fkKODAK osvitové zalen èakajú
Magnus
B2
a ich podporu áciu so zákazník o
najkrajši
Františe
400 II, tlaèovýComplete e,
mi
k Kavecký
zo strany
Rapida
tlaèovýc
bolestne ale i najstroj
75E-5 +L
výrobcu
jšie
šéfredak
a knihársk KBA komentáh strojov. Následn
života. Pre okamihy
tor
u
e sa s
rom Tibora
strednom èloveka v
Pokraèov Nagya, vedúanie na
rokov ve¾miveku je desaĢ
3. strane
rýchlo
uplynutý
m èasovým
KBA pre
dstavila
nov
vý stroj
v tlaèiarn ý tlaèo- 10 rok
i Valeur
ov Novín
pre
GRAFIE SK
ysel
s
Nová digitálna
farebná tlaèiareò
Xerox 550/560
1
www.eizo
.cz
12 /
10
3
HP získava svet
ve¾koplošnej tlaèe
pomocou...
4
cena 0,30 €
16. december 2010
Úvodník
Hoci sa mi to ani nechce veriś, opäś vám musím poïakovaś za vašu priazeò v minulom
roku a popriaś všetko najlepšie v tom budúcom. Zasa raz
jeden rok preletel poved¾a nás
a môžeme povedaś, že sme
zasa o nieèo múdrejší.
Lepšie povedané – kto ako.
Po rokoch som sa stretol so
sestrou svojho dlhoroèného
kamaráta, ktorá sa vydala do
Ameriky a teraz po nejakom
èase zasa navštívila rodný
kraj. Vraj to musí ešte
stihnúś, lebo veï v roku 2012
bude koniec sveta. Na naše
udivené poh¾ady s výrazom
ve¾kej prevahy uèite¾a (je
stredoškolským pedagógom)
vytiahla zo svojho elegantného znaèkového kufríka
šanón s výstrižkami z tlaèe,
v ktorom mala chronologicky
zoradené èlánky k tejto téme,
a dala sa do prezentácie.
Fakt je, že som ju po rokoch
zasa raz videl, druhý fakt je,
že som sa aj rád rozlúèil. Neviem, aká je vaša skúsenosś s
¾uïmi spoza ve¾kej mláky, ale
mne sa zdala obeśou absurdnej kampane na oživenie spotreby. Naèo si nieèo odpieraś?
Máme tak málo èasu a treba
si ho ešte užiś.
Zdá sa vám to èudné? Tak sa
zamyslite nad tým, ako vyzerá
Santa Claus. Reklamný výtvor
spoloènosti Coca Cola v
èervenom kabátci, s èerveným
nosom a èervenou èiapkou s
bielym lemovaním urèite zo
svojej hlavy nevyženiete.
-fk-
8
Vyhodnotenie
ankety „NGP 10”
strana
0
1
strana
ãíslo
only
strana
2004...
2010...
noviny
noviny
noviny
6. novembra
9 Sk
Pantone
reklama?inovuje •
Úspe‰ná
s Canonom• Cluster
printing alebo kreatívna
• Skenovanie
Slovo
Preview
noviny
strana
10. rok
ov
2000...
2010
Žijeme
Miesto
vo
konania:
kať ich, svete, kde majú
Incheba
kým sú
Hala D
informácie
pred ostatnými,
ešte aktuálne
Expo Bratislava
(stánok:
cenu zlata.
220)
a dávajú
kým a
je stále
Snaha
uponáhľaným.
nám náskok
väčšia
zísAKO
a robí náš
Je zvláštne
NA...
borným
svet často a výhodu
periodikom,
Vlastná
aj to,
mácie
A tu je
hekticväčšinou že napriek našim
ktoré vychádzalo tvorba
práve
Po správnej
čím novým.
krátka
Dva mesiace problém.
snahám
profilu
a my sa
raz za dva
kalibrácii
sú dnes
o pár dní je životnosť
Zdrojom
vania
na trhu
TIP âÍSLA
mesiace.
O tom,
tlačového
veľmi dlhý atramentu
„pachtíme“ informnožstvo
že správa
zariadenia
a Grafie informácií boli
pri atramentovej
Preto bolo
čas,
nových denzity
za niefarieb
počas ktorého
a nárastu
Publicum,
pre vás
(upravenie
a skutočne
nie je len
mätajú.
Bude na
tlačení
aj
informácie potrebné dať vecí.
tlačového
dávkosabodu
Komori
zbytočné
funguje,
Prinášali ktoré si mnohí publikácie Grafie
objavítlačiarni, alebo
čo
čitateľomtargetu je
aktuálne.
zdržovanie
Súčasťou pozerať
sa presviedča
ale aj o
testy, technické z vás
niečo, čo možné pristúpiťpri ofsetovom vyladenie
tomu sa
LITHRONE
NejdeICC profilov.
veľmi dobre Fórum
drobné
sprievodného
sa
by im prinášalo k
stretávame
stále viac
2004, ktorý
nás a ktorého „klebety“ len o čisto
novinky
vlastnému stroji) a po vypaS-529H
programu
so systémami,
ľudí. Napriek
a boli vysoko
a spoločenskéodborné záležitosti,
vy farieb
XEROX_pozvanka_8,5x8.indd
generovaniu
sme súčasťou.
aj galéria, otvorí svoje
na aplikačnej
brány spoluna podujatí fotoGRAFIE
odkde je
dianie,
Novinky
nasadenie
Rozhovor
ktoré je
(Dokončenie
Struhár v ktorej vystavia
ším pochopením
s výstavou
2
úrovni
Výsledkom
okolo Prvým krokom
z oblasti
a
sprátakmer
na 2. str.)
snaženia
Rakúska. študenti vysokýchsvoje diela Vladimir Cofax 2004,
s čerstvým
produkciám
je meraako miniatúru.
nemožné.
nie targetu,
Lo-Chem
takýchto
skriptový
umeleckých
Yurkovič, bude na
môže preniesť
čo je rutinná
Návštevníci
Práve
aplikácií
činnosť,
HSW PrintShop
generálnym
širokú
súbor,
Laco
škôl zo
keď spektrálny
je bežný
ktorého
emotívny preto sa vďaka
Slovenska
10/13/10
znamných výstavy tak
Teší ma, divácku bázu.
fotometer
Väčšina
postgenerovanie
Život prináša
týmto renáboj a
1:00 PM
budú mať
riaditeľom
a
že galéria
ľudí ani
zachytené
fotoGRAFIEsúčasných slovenských
príležitosť
znatky.
sa nedá
vé políčka meria jednotlinevie,
penia. ¼udia neèakané prekvaenergie
Veľkoplošnéprinesie aj pre
ovplyvniť.
že by sa
dalo urobiť,
IBM pre
zentovanie tak získava
značky
fotografov. vidieť diela výodbornú sa ako usilovní
ží ako CIIE a hodnoty ulov takomto
preto rezignuje
Hahnemühle,fotografie mravèekovia
najnovších ďalší rozmer.
verejnosť
Projekt
Česko
povýšili
Lab alebo
prípade
sú pripravené
priblíži
snažia
asi rok,
mi výsledkami.
Nebude
nové potrendov
nahonobiĢ
ktoré sú pozemské
niečo
do funkcie
aj
a Slovensko spektrálnu krivku.
ako
a uspokojí
ale
len miestom
nerálneho
statkyna
v oblasti
na
autorov. umeleckú tvorbu
fotopapieroch
formátoch. fotografi ich
sa aspoň
Remisia.
Faktom
a neraz
geichnašom
digitálnej
celoživotné
Galéria
využívali
pretrhu síce
sa im
a krásno,
níkovi
Profilačný
je, že to
s nejakýSlovenská riaditeľa
kom,
veľkých
je
fotografie,
Spojením
snaženie
sa vždy
gram potom
pokiaľ
dajako
IBM
niedosiaľ
propred oèami.
formátoch.poňatá veľkoryso. ktoré zachytili
väčšinou prítomné
rozply- už SpoloènosĢ LOGIK,
niečo dá
ale
vychádza
a 15. mája republika
ide
nis. Je
Veľkoplošné
vezme
meleckýchveľkoplošných
objektívy
hodnoty
Tiež sme
nahovoriť.
Obrázky
pri povodniach, Videliiba
to dobré o biza zákaztieto
s.r.o., v
smev menších lupráci so spoloènosĢou
ho vymenovatlačiarní
li za generálneho
fotografie
papierov
a výskume.
sú pripravené
sa v takej
vo vede hodnoty a referenčné
spoako diela
lá prezentácia
pri zosuvochto
pôdyEpson
usporiadala
Hahnemühle
vždy
láciou a
situácii
a teraza veľkých
menších
Deò otvorených
Xerox
Ja
vo
mohli
teľa IBM
(popis
lútny
prevádzkou
ocitli a
nielen
priamo
pred monumentalitou
riadiPrajem
formátov. ponúkajú väčší
nechať
užívateľ som abso- ako skladanie targetu
vznikla u susedov formátov
trhnutí
Česká
po umeleckej,
rozhodne
najproduktívnejšiehodruhého
pri pre- u- odbornú verejnosĢ, pri stroji pre
dverí pripravili
všetkým
len tak,
5. októbra
hrádzenanádrže
emotívny
ská republika.
Človek
vej techniky výpočtoa SlovenSlovensku
sme to
farieb
lím si im
návštevníkom kým priemyselným
pretože
má v
CMYK)
ca. Pretože
zážitok
ale aj
svojich
a obraz
riešenia
s toxic-ojedine- ných partnerov
nea Canon spoloènosti FaxCOPY
farebnosť
a
a začne
pripomenúť,
Neodolala
den z
v životnej sebe zakódovanú
od spoloènostitlaèového
sme z našich
Generovanie
výstavy po technickej
v
motným
a klientov obchodich porovmojich ráno jenávať. Na
bola rozhodujúsom a
veľkosti
aby svojuKrátky okamih
hlboký kalom. stránke. uvedenie digitálneho
loènosti Bratislave. V sídle
úctu
obrazom,
energickému
oficiálne
hľadov profilov.
prvých
my na
Xerox.
testov a
základe
tomuto
zážitok,
vníma
FaxCOPY
dovolili
dávkové
spoaj pozornosť
padne
riešenia
po- nia, aká
ale uvedomili
recenzií
nehnute¾ným dokáže
Zmena
s väčale
pohnúĢ
ulici si návštevníci na Domkárskej
práve použité
som položila mužovi CMYK),
tač. Posledná na počízmeny
Xerox Color tlaèového
farba (CIELzistemyslenia
poznali
majetkom. len dovosi, že ich nevenovali
PostScriptu,
Skúste
BatchMatcher
prináleží
Z diskusie
progra1000.
Lab)
fotopapiere
vznikajú
od rána
sa vžiĢvýnimočný
podávali
tri otázky.Tlačové
Čo pre
vidím
vec, ktorú
saakému
do situácie
rozhodli
až
transformačné
k¾uèku
vás
večer,
PS
rodiny,
Hahnemühle.
niu výťažkov
SpoloènosĢ
skladadigitálneho s prevádzkovate¾mi
vzhľad
periférie
nia. Nik do neskorého popoludsme sa
ktorá má
je
menovanie znamenalo je
tač.
GretagMacbeth. od firmy Logo,
Aj v minulom
matice.
z
pre
(referenčný
sú až natiež počínamiesto
vostavby
sa po Ipex-e LOGIK, s. r.
vy-nevyhnutné
dcérskej
Xerox Colortlaèového riešenia
èas strávenýprítomných ne¾utoval
ho riaditeľa za generálnenomestnaní
na
o.,
Aplikácie
spoločnosti
nastaviť niektoré
za- výnimky
noty vám
ohrozujúcu pozemku iba život
investovaĢ 2010 rozhodla
ako hosĢ
sieti „tlačia“
ne vyplynulo, 1000 jednoznaèsom parametre
z niekoľkých
IBM pre
firiem.
ko a Slovensko?
ktorýkoľvek
technológiu
pozývajúcich
používal separácie. zariadenia
ruinu.
do tlaèového
-fk- Xerox
nom prípade
Skener
do súborov
Česim trvá
staníc
digitálnych že spracovanie
CanoScan
a program
povinnosĢ K tomu
Je to pre
Color 1000
riešenia
IBM, takže
techniku
vo firemnej
OptimálneCMYK,
prerábajú
na server,
sa môžete
väčšinou
rý sa mi
diť všeobecnými
splácaĢ
hypotéku
3200 F,
FreeFlow
spoloène
stratégiu zákaziek má
do profilu
hodma riakde sa
„FaxCOPY
ponúkne,
jímavé, mňa veľmi
dostal
dza už
za
spreváodlišnú
oproti
automaticky
charakterizovaťdo ruky, kto- softvéry
mi UCR/GCR.
parametrazautlačiarenského
pohodlnom zrútený sen o
veľmi
v opačlebo som
úspešné Print Serverom s
ny postskriptový
ako z poh¾adu ofsetovej
Nového
partnerom je naším k¾úèovým
istej miery
sa
lím si, Nie
dlho.
v balíku
zvládnutie
pre
si
vyvážený.
riaditeľa
stroja.
ako veľmi dá nielen
Èlovek sa bývaní.
technológietlaèi
digitálnych
človeku
výroby,
to jedno- Mysspracovania
súbor sa
rozšíril do duchývateľa
proces, že zjehľadiska
va Majoroša
aj vïaka na slovenskom
Takýto
zaručia
vomoc.
len
Miroslatak
čiarne.
premenných
pošle do
prá-veľa (maximálne
trhu a
správjeho
stanovená Rovnováha je
som
užípodľa nastavení,skenovanie
kože takto Ģažko vžíva do
Trh
sme mali zákaziek. Teraz
Zdrojový
zadávania aj z poh¾adu
novinárskej predstavili
znaèka Canon starostlivosti
techniky.
správnej
vyspelejší v Čechách
Z hľadiska spokojný.
tu
je
možnosĢ
profil sa
je tu
bavenie po trase cena
hárku
cieľovej
pokrytie
tých ¾udí. nešĢastím postihnukajú aj
podrobnosti
no ponúje spoločnosti
spýtaĢ sa
Takmer tlaèových zákaziek.
kov do
ako na
taká úspešná,“
manažéra
získal ešte
7. septembraverejnosti
farbou,
štatoval
pracoval Od roku 1983
sku, je
široké
–
tla– vySú okamihy,
uzatvoreného
neexistuje
na
Slovenspojené
Petr
tu tiež
tvar čiernej maximum
ný softvér.obsluha – ponúkaposúvajú
pred vstupom
ností ďalšieho spektrum
v Slovenskej
v podobe
makulatúra
keï sa
s inšta2000.
dil sa
tiež.a
ting Manager Jetel, Product konlevízii
konkurencia
Máte krivky),
väčšia
hranice
možsystému.
nie farebnosti
zafarbených
Naro3.
životné
a
Markehodnôt,
obrázvybočuje, Jediné, čo z
väčšina
èo vèera
naskenovanýchspracovania
Výsledok:
ženatý apríla 1959,
dvoch v posledných teNávštevníci Canon CZ&SK.
a pracovné
si, že sú
a myslím
krédo?
nej
programov navyše
bolo dôležité, a to,
- všetky
Pokraèovanie hárkov,
viditeľné
a
je
rokoch
javí ako
stroj na
losť. Tieto je výkon a rýchtu aj zaujímavejVyzdvihol
obrázkov.
si mohli
obrázky
má národzene.
sa dnes
skončení má dve deti.
tejto spoločnosti
široké portfólio
šie projekty
v službách
na 5. strane
Nie,
ve¾ká
zlepšeovplyvňovanie
prezrieĢ
teraz vyzerajú
možno
BatchMatcher
ak pri strate banalita. Najmä
denia sú dve stránky
stva neutrálnych
gymnázia Po
schopnosť by som najmä
produktov
ako na
doval
si teraz
val funkciu
technológií
vensku.
množzariamalé kancelárie
značne
zastáúplne
majetku
odporúčať.
môžeme
na ElektrotechnicštuSlo-nov, vás nejaké
pre
èlovek povedaĢ,
dardné
pre domácnosti,od
sivých
priQARE Levelsoftvéru Canon
nadštansi môže
vymyslím.
generálneho
kej fakulte
ktoré
v takýchto
riaditeľa
určitý Pre mňa je
Neviem,
až po profesionáltóne tlaèové
(hlavne
budú vstupovať
že ostal
to separačného
2, ktorý
druh
a môže
Televízneho
v porovnaní
s cenovou
situáciách
Konica
jednoducho
maticky
Slovenskej
výzvy.
vysokej
nažive
štúdia
Aký je
sa
mám.
Minolta
zrejme, systémy. Tie nás,
ve¾koformátovými
odstrániť vie autodo nedostupnosťou).
len
procesu
Bratislava.
váš
školy
Snažím
spolu s fotoaparátmi samoprináša
mi blízkymi.stále objaĢ so svojiinovácie
Jediné,
škrabance
prach i
v Bratislave,
technickej
1994 začal
k počítačomosobný vzťahUCR/GCR.
veci čo
ïalšie
sa
čo musíte
v
zaujímali
V
tlaèiaròami,
Katastrofy
najlepšie. robiť
tiž berú
Najnovší oblasti tlaèe.
počítač
-cattobrázkov, zo skenovaných
a
pracovať roku firmy
aj farebných
najviac.
a výrobkomNiektoré
ne promoval kde úspešsi tov spoločnosti
to tak,
aj
vybavený spĺňať, je
rad farebných
programy
Urobiť
IBM?
aby to
produkèných
Týkajú sa ¾udské obete.
nych produkèných
pri generovaní
Pokraèovanie
však pri
zrnitosť. oživí farby a
zariadení
USB, čo
ponúkajú
v odbore
zvukovej
vensko
IBM SloSamozrejme
digitálna prvýkrát fungovalo,
nás tieto
zníži
novších
Kto už
bizhub
na 4. strane
ako obchodný
Televízie
a obrazovej
UCR/GCR
profilu
bizhub PRESS
udalosti?
zariadení
dosť samozrejmé počítačochje
tušoval
raz ručne
èi bizhub
PRO
zatia¾ èo
riaditeľ
kladný. možností.
som počítačový
ak sa
nám
pretože
a
Väčšinou
PRO 65hc. C5501,
to robí viac
bizhub
Nie
C7000
la obývaèiek prinášajú do
teristický
väčšinou
Pred samotným rozhranie.
V súèasnosti
tografie oživoval staršie rePRES C7000P
ponúka
sektor. pre priemyselný
jena
a myslím
pokus
možné
tepfanatik
druhý
robustnou je charakpoh¾ad na
volí medzi
po
vysokorýchlostný
Od 1.
alebo
ných a zúfalých
ciou, vynikajúcou konštrukskenera
predstavuje Konica Minolta
zapojením
vie, o čom naskenovaní, fonešĢastjanuára
farebný
na tretí,zvoliť „veľkosť“
človeka si, že to pre
to zbytočné. štandardnou
peèená
nainštalujete
tlaèový
asi
¾udí.
hovorím...
priamo
ho
profilu.
je (default)
im nejako
a výnimoènou
kvalitou
potrebný
digitálnych výkonné trio
ších vlastností
čia, vášniví
sa používatelia systém, na
pri tlaèi
vé, aby ani nie je zdraĎakujeme
vylepšenej
všetok
pomôcĢ? Môžeme
Z ďalnových
a veľkou Tá sa
softvér
vïaka
farebných
produktivitou.farby
ktorý
bol čistým
kovane urèite
Špièková
Sprostredza rozhovor.
softvéru
ní už môžete
ných zariadení:
môžu spo¾ahnúĢ
som rád
a po zapojebo partie dovolenkári
aj pri nepredvídanom
vyváženostifunkcii nastavenia
produkèDokončenie (large).
zaraïuje
kvalita farebnej
fanatiby
áno. Nemám
vyzdvihol
ale- zvyku
kamarátov.
začať pracovať.
nej tlaèe
rad bizhub
medzi najkvalitnejšie
PRESS
Softvér
na 3. strane
pracovať
vie naskenovať
pracovnom
prispievaĢ
farebných denzít jednotlivých
možnosť
vo
prostredníctvom digitála najekologickejšie
vysokom
C7000
Skener ne ších“
by som
vlastností
Žaneta
na charitatívbizhub PRESS
(bizhub
zbierky,
C7000
si
označiť
Gerischerová
rázkami, s jednotlivými
inovatívnym vyĢažení. Vïaka
viacero
rázkov
menoval
by som
rôznych kanálov aj pri použití
radu
PRESS
vané v celosvetovomtonery
a bizhub
pretože
slovom dovolil
a v režime
obobtypov papiera
C7000
OCR sa
privysoký
použíPRESS
a vlajkovú
mi zdá vy- identická s
ca konfigurácia. vyčerpávajúako aj DVDtvorbu albumov,
softvér,
spoloènosti technológiám
určí, vyrovná
ňujúcipoèet
Density
multifoto
C6000)
ofsetom. je takmer
- Colour
meradle.
skenovať
organizácií umožod
Control.
Konica
C8000. loï bizhub PRESS
jednoducho albumov. Je
Jednotlivé
ktoré zlepšujú
uloží každý (!!!) ich okraje združení,
dokument
SúèasĢou
je vylepšený
papierový
Minolta,
a
ktoré sa
Digital
Táto
to
rozde¾ovaĢ
tlaèe
snažia prevs. ofset
Konica
niečo,
priamo
zvlášť
ných zariadenítrojica produkèchcieť
tlaèe, zákaznícikvalitu a rýchlosĢ
ru, takže
Simitri HD+, toner tretej generácie
Minolta
do súbo- a vého súboru.
Pre rad
pomoc.
do textomať doma čo budú
zbierky
V prípade
bizhub
predstavite¾om je tradièným
latku štandardu výrazne zdvihla
ktorý obsahuje
získajú
Tento
cu farebnú
ukladanienejaké starostlivé
na
jednoducho
®
mogénne
hrdí rodiPRESS
je charakteristická
vynikajúskener zariadení
C7000
produkèných
postihnutých
povodòami pomocdá
a
vôbec nie
hov
sa
farieb a
posledného stálosĢ od prvého
mieste.
prácu, som však využiť
s hladkým ve¾mi jemné zrnieèka
technológia
aj
rýchlosti oblasti kvality
vylepšená
je na
Z tých
nimku a aj
urobil aj na V praxi si na slovenskom
èiarenský
tlaèe pre
koníčky.
zobrazovania,
vek tlaèovej výtlaèku ktorejko¾-do
„ofisovskejposlalna
to štruktúrapovrchom. Práve
Logicky
ktorá je
už mnohí
trhu.
tladarcovskú výNeskúsite som
úlohy. V
mohli vyskúšaĢ
takásvojou kvalitou
toneru zabezpeèuje
PRESS priemysel. Bizhub
tlaèiari
od kombinácie
SMS.
stabilitu
závislosti
to aj vy?začal opisom
nate¾ná
C7000
Dokončenie
farieb,
kvalitu
porovlivosĢ èiernobielych
s ofsetovou
(70
a bizhub
zvolených
šerov a
a spo¾ahnižšia teplota prièom postaèuje
Plnofarebné
na -fkPRESS str./min)
tlaèou.
jednoduchosti
fini2. strane ných
C6000
(60 str./min)
produkèna ich
je možné
rozlíšenie
zariadení
použitia
1.200 x
rad bizhub obsluhy
je
bizhub
fixaèného fixáciu bez
1.200
950/1051/1200/P,
rýchlostnú poskytujú vysokoC7000
PRO
Vïaka tejto
oleja.
PRESS
dpi s rastrovýmdpi a 1.200
využiĢ tak
profesionálnu
x
ako
technológii
so vstavanými
ako aj kancelárskom
v tlaèovom,
potlaèiĢ
prepoètom. 3.600
Vysokú
je možné
širšiu škálu
možnosĢamitlaè
presnosĢ
00
tlaè/kopírovanie/skenovanie,
Software
sledne ich
prostredí.
Adobe Creative
tlaèového
médií
a kvalitu
V EU uvidíte, Adobe?
bez problémov a náVysoká
vaĢ na dokonèovacích
1.200 dpi výstupu zabezpeèuje
zie významných Suite Premium
stabilita
spracoako nízko
predstavuje
tlaèe
Stabilita
niach. 9-percentný
aplikácií
SpoloènosĢpri 8bit dátovej
sedeli
zariade6.0 CZ Professional
kalibrácie
ucelené
9 77 13
Adobe –
håbke.
Konica
tvorivé
farieb je
35 72
sy použitý
InDesign
podiel biomasvojimi
A apríl ceny v apríli.
prostredie,
30 0 1
a GoLive
súborov,
zabezinováciami Minolta
které prináša
CS. Vyznačuje CS CZ, Illustrator
je práve
konzistentným
Simitri HD+pri výrobe tonera
znižuje
neustále
designérskými
CS CZ,
rozdiely
teraz!
sa mimo
ho automaticky
pracovným
Photoshop najnovšie vernou a ofsetovou medzi digitáliného inovatívnymi
nástrojmi.
prostredím
CS CE *,
ľahšia, než
Tvorba
Acrobat
tlaèou.
kedykoľvek
funkciami
aj publikovaniepostaveným na
Pokraèovanie
úžitnou
formáte
pre správu
predtým.
hodnotou,
tlačovin
S Adobe
na 8. strane
a webového Adobe PDF a silnými
zvládnete
Creative
* Zákazníci
všetko,
Suite, publikačným obsahu
čo si len
je s týmto
dostanú
dokážete
neskôr zadarmo
inzercia
balíkom
riešením
predstaviť.
s mimoriadnou
a automaticky
strana
Príjemné prežitie
vianoèných sviatkov
a všetko dobré
v novom roku 2011
vám želá
a za spoluprácu
ïakuje
Fotokniha iná ako ostatné Úèasś na PRINTexpe pris¾úbili popredné
firmy z odboru tlaèových technológií
Na pevných diskoch, dátových
nosièoch a na sieti sa nachádzajú bilióny fotografií. Svet
bez fotografie si už nik nevie
predstaviś, veï nemalé percento
z týchto fotografií vzniklo mobilným telefónom, ktorý má
už každý obyvate¾ vyspelého
sveta so sebou. Otázkou pre
mnohých z nás je, èo s nimi
ïalej. Predstavíme vám riešenie, ktoré je iné ako ostatné.
Najrýchlejšie sa o svoje fotky
vieme podeliś tak, že ich zavesíme do fotoalbumu na internete, alebo ich priložíme
k svojmu profilu na niektorej
zo sociálnych sietí. To však nie
je to pravé orechové a navyše
ostávajú stále iba v elektronickej podobe.
Fotoalbum èi fotokniha je
riešenie, ktoré zúroèí prácu
s vytriedením fotografií do
Pokraèovanie na 6. strane
Nástupca tradièného ve¾trhu
EmbaxPrint pripravil zaujímavú
ponuku a koncepciu, s ktorou
oslovuje firmy z odboru tlaèových technológií, signmakingu
a signage. „V súèasnosti jednáme
s firmami, ktoré sú k¾úèové
v týchto odboroch, a príjemne
ma prekvapil ich záujem prezentovaś sa na ve¾trhu. Lídri na trhu
majú urèite ve¾kú zodpovednosś
k odboru, a to podporovaś tlaèový priemysel, prezentovaś
nové trendy a inšpirovaś marketingových pracovníkov pre
ïalšiu kreatívnu prácu,“ hovorí
Monika Hrubalová.
Ve¾trh výrazne zlacnel,
ponúka motivaèné ceny
pre ve¾kých vystavovate¾ov
a zároveò štartovacie balíèky
kompletných stánkov na k¾úè
so z¾avou až 20% oproti
cenníkovej cene.
Riadite¾ka ve¾trhu Monika
Hrubalová hovorí, že cena
za plochu je porovnate¾ná
s krajinami strednej a východnej Európy (okrem Ruska).
Zámerom usporiadate¾a je
ponúknuś prijate¾né cenové
balíèky a osloviś hlavne èeské
a slovenské firmy. Veï úèasś
na ve¾trhu stále patrí k jedným
zo základných marketingových
nástrojov pre firmy v sektore
B2B, avšak aj ve¾trhy sa musia
prispôsobovaś, tak ako iné
formy komunikácie.
Využitie multifunkèného
pôsobenia ve¾trhu je potrebné
využiś a pripraviś dobré podmienky pre úèasś vystavovate¾ov
aj návštevníkov, dodáva.
Spoloènosti s väèšou výstavnou plochou sa môžu zapojiś
do zaujímavého projektu
Workflow obrazových dát
priamo vo svojich stánkoch.
Na tento úèel dostanú prezentaèPokraèovanie na 2. strane
• Konštantná rýchlosś produkcie nezávislá od farebnosti,
pokrytia a použitých médií.
• 4 zásobníky + 1 ruèný podávaè umožòujú použitie rôznych vstupných médií a výmenu roliek papiera poèas
prevádzky. Preto je hodnota
vstupnej kapacity až do 700 m
papiera.
• Nie je potrebný žiaden èas
na vyschnutie tlaèového
výstupu, vïaka èomu je
možné okamžité dokonèovanie zadanej úlohy.
Samozrejmosśou je možnosś
akéhoko¾vek laminovania.
• Vstavaná mechanika na
orezávanie výstupu troch strán
pod¾a požadovanej ve¾kosti
výstupu.
• Rýchla výmena tonerov a
vstupných médií a ich automatický výber pod¾a požiadaviek zvolených na tlaèovom
radièi.
Ve¾koformátová tlaè od Konica Minolta
Konica Minolta predstavuje
KIP Color 80 – najproduktívnejší LED tlaèový systém aj
pre potreby tlaèe väèšej ako
A0. Táto ve¾koformátová tlaè
je urèená predovšetkým pre
reklamné agentúry, reprografické oddelenia a ve¾ké kopírovacie centrá. So zariadením
KIP Color 80 skompletizovala
Konica Minolta svoje portfólio
digitálnych tlaèových riešení
pre produkènú tlaè.
Vynikajúci výkon KIP Color 80
a prekvapivo nízka cena
za tlaè umožòuje spoloènosti
Konica Minolta pokryś oblasti,
ktoré boli až doteraz doménou
atramentových technológií.
„Naše partnerstvo so spoloè-
nosśou KIP pre distribúciu
ve¾koformátového zariadenia
KIP Color 80 predstavuje
pre našich klientov ve¾a výhod.
Predtým sa pri formátoch A0
museli spoliehaś na atramentovú tlaè. S KIP Color 80
a jeho profesionálnym RIP-om
poskytujeme výkonné riešenie
ve¾koformátovej tlaèe požadovanej v prostredí CAD a v
grafickom prostredí," hovorí
Peter Lauko, obchodný manažér
pre produkèné systémy spoloènosti Konica Minolta Slovakia.
KIP Color 80 je komplexným
riešením pre rozlièné ve¾koformátové tlaèové úlohy. Zariadenie
je urèené na technické nákresy,
grafické, ale aj kancelárske doku-
menty, kde sa vyžaduje ve¾koformátová tlaè väèšia ako SRA3.
KIP Color 80 pracuje na báze
elektrostatickej tlaèe s použitím
technológie LED a prináša vysokorýchlostnú ve¾koformátovú
farebnú tlaè s ve¾mi precíznym
zobrazovaním, kvalitný farebný
výstup až do ve¾kosti A0, resp.
914 mm (36") výšky, prièom
šírka dokumentu môže byś až
45 m. Vzh¾adom na použitú
technológiu zobrazovania a ve¾mi nízke prevádzkové náklady
ide o jedineèné zariadenie na
celom polygrafickom trhu.
Výnimoèné vlastnosti KIP Color 80:
• Neuverite¾ná rýchlosś tlaèe:
viac ako 210 výtlaèkov formátu
A0/hod alebo 17 sek/m2 (A0).
Hlavné výhody KIP Color 80:
• vysoká kvalita tlaèe
• vysoká rýchlosś ve¾koformátovej tlaèe (210 m2/hod!)
• mohutná konštrukcia urèená
na ve¾kú tlaèovú záśaž
• vysoká variabilita potlaèite¾ných médií
• vysoká produktivita a rýchla
návratnosś investícií.
Kvalita tlaèe je pri KIP Color 80
zabezpeèená systémom LED
s plnofarebnými, ako aj èiernoPokraèovanie na 8. strane
inzercia
ZVÝŠTE
RÝCHLOSġ VAŠEJ
VEďKOFORMÁTOVEJ
TLAýE
KIP Color 80
12
9 771335 723001
www.konicaminolta.sk
6
inzercia
Fujifilm Slovakia v plnom nasadení
Po štrukturálnych zmenách
spoloènosti Fujifilm Slovakia,
ktoré sme opísali v augustovom
èísle našich novín, sme firmu
opäś navštívili a pozhovárali
sa s Petrom Mraènom,
riadite¾om polygrafickej divízie
na Slovensku.
Príjemné prežitie vianočných
sviatkov a štastný Nový rok
2011
Vám praje spoločnosť Fujifilm.
Pred nieko¾kými mesiacmi
sme sa rozprávali o novej organizácii predaja FF v strednej
EU. Ako sa nová situácia
premietla do obchodu?
Poèítali sme so zaèiatoènými
problémami, hlavne v logistike.
Tie sa aj potvrdili, ale podarilo
sa nám dostatoène predzásobiś
našich zákazníkov a tieto problémy sme eliminovali. Postupne sa
poèet nesprávne dodaných zákaziek zmenšoval. Aby sme našim
zákazníkom poskytli i nieko¾kohodinový servis, zriadili sme
v spolupráci s Belexom konsignaèný sklad v Banskej Bystrici,
odkia¾ je skutoène blízko na celé
územie Slovenska. Centrálny
sklad v po¾skom Chorzowe je
spoloèný pre tri krajiny a pri
správnom manažmente prinesie
i oèakávané úspory. Súèasný
buy-sell model nás finanène nezaśažuje, tovar až do fakturácie
patrí výrobnému závodu, ktorý si
zásoby reguluje v nadväznosti na
plánovaný predaj a výrobu.
S akými novinkami prídete
na trh v budúcom roku?
Fujifilm sa rozhodol dokonèiś
novú výrobnú linku na tlaèové
platne v Tilburgu do konca
2011. Vtedy by mali z linky oznaèenej PS-10 vyjsś prvé platne.
Bude to skutoène najmodernejšia
plne automatizovaná výrobná linka. Spustením tejto linky prejde
aj výroba niektorých platní, ktoré
sa vyrábajú v Japonsku, do EÚ.
Do predaja by sa mal dostaś aj
na náš trh nový inkjetový hárkový stroj s ofsetovou kvalitou tlaèe
Jet Press 720. Brzdou na našom
trhu pre jeho rozšírenie by mohla, pod¾a mòa, byś len trocha
vyššia cena, ako som predpokladal.
Èo plánujete v marketingovej
oblasti?
Prvé inštalácie fialových lochem zariadení systémov na
Slovensku ukazujú jeho výhody
voèi konkurenèným riešeniam,
predovšetkým v nízkej spotrebe
aktivátora, vysokej výdržnosti
platne èi už s UV alebo bežnými
farbami, nízkymi nákladmi na
údržbu a lepšej cene automatu. Okrem fialového lo-chem
systému chceme marketingovo
podporiś aj termálny lo-chem
systém pre klasické termálne
platne. Reálnym úspechom bude,
samozrejme, jeho inštalácia. Tento systém oznaèovaný ako ZAC
pracuje s klasickým vyvolávacím
automatom s prídavným Fujifilm
softvérom, ktorý znižuje spotrebu
chémie a vody až o 75 %. Pri
týchto materiálových úsporách
poteší obsluhu najmä jednoduché èistenie automatu až po
8 000 m2 alebo troch mesiacoch
prevádzky a odpadne jej aj
pravidelný monitoring aktivity
vývojky, ktorý si systém robí
automaticky. Technológov poteší
stabilita rastrového bodu poèas
celej životnosti kúpe¾a. Znížené
náklady na logistiku, vodu
a odpadové hospodárstvo sú
tiež zaujímavé. Prídavný softvér
možno vypnúś a pokraèovaś
v spracovávaní rôznych typov
platní po výmene chémie.
Na obidva systémy budeme
v závislosti od spotreby platní
poskytovaś výrazné z¾avy na jeho
zavedenie, až do možnosti jeho
bezplatnej inštalácie pri urèitom
rok po jej nasadení do tlaèového
stroja je už správne vyfarbený.
Vývoj inkjetových tlaèiarní FF
nás núti investovaś i do tejto
oblasti, ktorú chceme v budúcom
roku rozbehnúś spolu s XMF
workflow systémom, ktorý je
skutoène excelentný.
Našich zákazníkov budeme
pozývaś na exkurzie do výrobného závodu v Tilburgu, spojené
s krátkym programom a prezentáciou výrobných kapacít.
objeme platní a krátkej dobe
viazanosti. Verím, že o obidva
systémy bude záujem. V oblasti
bezchemických platní oèakávame výraznú z¾avu, a tak by sa
naša termálna platòa PRO T2
mohla staś výhodnou pre menšie
tlaèiarne so spotrebou platní do
5 000 m2 za rok. Nevyžaduje
žiaden aktivátor, 20 až 30-ty há-
rópska divízia. Všetkých našich
zákazníkov do nášho stánku
samozrejme srdeène pozývame.
Na výber je ve¾ké množstvo
kombinácií formátov, preddefinovaných dizajnov rozloženia
fotografií na stranách, rámèekov,
clipartov a väzieb. Na svoje
si prídu všetci. Cenovo ve¾mi
prijate¾né fotozošity dokážu
sústrediś fotografie podobne, ako
keï zakladáme fotky do albumu,
navyše k nim však jednoducho
a esteticky dokážeme priradiś
popisky, vytvoriś osobitý dizajn.
Vlastný grafický dizajn ocení
zákazník predovšetkým pri
tvorbe skutoèných fotokníh, kde
sa najviac zúroèia polygrafické
skúsenosti spoloènosti TYPO-
fotografov je možnosś vytvoriś
kvalitne vytlaèenú fotoknihu s
textovými pasážami v tvrdej väzbe a plochej tvrdej väzbe naozaj
lákavá.“
Nájdeme vás aj v Brne
na výstave?
Ako v minulých rokoch aj v budúcom roku sa tejto jedinej polygrafickej výstavy v Brne zúèastníme, teraz už ako jedna stredoeu-
Nieèo na záver?
Prajem všetkým šśastné a veselé
Vianoce, ve¾a zdravia, pracovných a osobných úspechov
v novom roku.
-fk-
Dokonèenie z 1. strany
Fotokniha iná ako ostatné
GraphicMail - Nový produkt v direct marketingu
E-mail marketing je v rámci priameho marketingu jeden z najefektívnejších komunikaèných kanálov. Vïaka nemu môžeme zasielaním pravidelných noviniek pri
nízkych nákladoch zvýšiś predaj
a zároveò udržiavaś vzśah so zákazníkmi. Tento cie¾ však dosiahneme iba vtedy, ak uvedieme
email marketing do praxe správne. Túto problematiku komplexne zastrešuje webová služba
GraphicMail, ktorá umožòuje
vytváranie pútavých elektronických newslettrov, spo¾ahlivé
odosielanie hromadných e-mailových a SMS kampaní, efektívne
spravovanie zoznamov príjemcov
a sledovanie štatistík o odoslaných kampaniach.
GraphicMail prostredníctvom
výkonnej infraštruktúry profesionálne zabezpeèuje rýchle a
spo¾ahlivé odosielanie ve¾kého
množstva e-mailov v krátkom èase. Pre úspešnosś kampane je dôležité, aby bola správne zacielená.
To možno dosahovaś vïaka štatistikám, ktoré GraphicMail poskytuje pri každej odoslanej kampani. Štatistiky ponúkajú možnosś
sledovaś poèet doruèených, nedoruèených, otvorených, neotvorených e-mailov, poèet preklikov a
preposlaní. Služba obsahuje
množstvo ïalších zaujímavých
funkcií: segmentáciu dát, personalizáciu - oslovenie zákazníka
menom, prepojenie so sociálnymi
sieśami, naèasovanie odoslania
e-mailov, integrácia s Google Analytics, CMS a prepojenie s inými
aplikáciami prostredníctvom
API a iné. GraphicMail je
ponúkaný v rôznych verziách pre
malé, stredné firmy, reklamné
agentúry, neziskové organizácie.
Agentúrna Reseller edícia umožòuje ponúkaś túto službu oznaèenú vlastným logom a vlastnou
URL adresou ako vlastné riešenie.
Po registrácii na stránke
www.graphicmail.sk je možné
bezplatne si vyskúšaś službu
na dobu 60 dní.
logického celku a zachová ich
na jednom mieste.
Možností, aký fotoalbum si zvoliś, je na trhu mnoho. Projekt
„Fotokniha príbehov“ je však
jedineèný. Dovo¾uje, na rozdiel
od iných, vytvoriś fotoknihu
bez povinnosti objednaś si jej
tlaèenú podobu.
viac ich je pohromade, tým je
príbeh ucelenejší. Vytvorili sme
softvérovú platformu, kde môže
zákazník vytvoriś svoj fotoalbum
èi fotoknihu a zdie¾aś svoje dielo
s priate¾mi. Nie je podmienkou,
aby si dal svoju knihu vytlaèiś.
Na druhej strane tak môže urobiś kedyko¾vek v budúcnosti. S
V prostredí goSTORYgo sa dobre cíti aj profesionál.
goSTORYgo
naším riešením môže byś každý
Spoloènosś TYPOSET spustila
autorom svojej vlastnej knihy.“
svoj projekt goSTORYgo a
myslím si, že tak dala životu
Fotokniha nielen pre nároèných
fotografií nový smer. „Názvom
V prípade spoloènosti TYPOprojektu sme chceli vyjadriś, že
SET sme zvyknutí na vysoký
fotografie zachytávajú okamihy
štandard kvality. Ani projekt s
z ucelených príbehov,“ vysvet¾ufotoknihou pre širokú verejje ¼udovít Karpinský, konate¾
nosś nie je iný. Použitý softvér
spoloènosti TYPOSET. „Èím
dovo¾uje nielen zvoliś si vzh¾ad a
inzercia grafické doplnky èi jednoducho
aplikovaś na fotografie rôzne
efekty. Podstatnou výhodou je
možnosś upraviś v užívate¾sky
ve¾mi príjemnom prostredí
kvalitu fotografií. Nepotrebujete
teda vlastniś žiadny softvér na
pokroèilú úpravu snímok.
Za vyskúšanie niè nedáš
Asi najjednoduchšie riešenie
je celý projekt vyskúšaś. Po bezplatnom stiahnutí softvéru
zo stránky www.goSTORYgo.sk
sa môžete pustiś do vlastnej fotoknihy. Keï ju dokonèíte, niè vás
nenúti objednaś si ju, ale môžete
jej elektronickú podobu vo forme
Flash náh¾adu poslaś priate¾om.
Pravda je však taká, že ak sa
Ukážka fotoknihy.
SET. „Projekt spúšśame po
dlhodobom testovaní,“ hovorí
¼udovít Karpinský. „Máme za
sebou stovky naozaj nároèných
kníh, ktoré sme vyrobili v kusovom náklade. Pre pokroèilých
amatérov a poloprofesionálnych
dostanete k záveru, śažko odoláte pokušeniu dostaś do ruky
výtlaèok vlastnej knihy. S touto
možnosśou však autori projektu
pravdepodobne poèítali.
-fk-
Download

Fotokniha iná ako ostatné