§
3. ročník / květen 2013
ZŠ a MŠ Sokolovská 1, Svitavy
Ze života naší školy
Střípky ze školních aktivit
Den Země
Pár projektů a soutěž
Úryvek ze sportovních aktivit
Přestavba královny dokončena
Loučení začíná
Jak dopadly přijímačky?
Rozhovory s…
Bez nich by to také nešlo
Píšeme – básníme – tvoříme
Měsíc lásky – tak tedy o lásce
Nápady na prázdniny
Tipy na výlet
Zajímavosti aneb cesta za...
Osobnost
Výprava do živočišné říše
Charakteristika znamení
Zábava, vtípky, perličky…
Malování pro nejmenší
http://i.idnes.cz/07/051/gal/VES1adcdd_19ONA30a.jpg
1
Zásady správného cyklisty…
si vyzkoušeli žáci 5. – 8. ročníku v základním kole
Dopravní soutěže mladých cyklistů. Na vše
dohlížely paní učitelky Zuzka Ptáčková a Katka
Procházková.
Návštěva pejsků ve školní družině
Z Janova zavítaly mezi děti ze školní družiny 4 psí
holčičky – Amálka, Cheyllinka, Bonnie a Arčí se
svojí ,,člověčí maminkou“, aby ukázaly spoustu
zajímavých kousků a pochlubily se, jak svou
přítomností pomáhají postiženým dětem i
dospělým.
Nepostradatelnými se tento den stali deváťáci,
kteří, sice bez uniforem, ale velmi zodpovědně,
plnili funkci ,,kontrolního orgánu“ a hlídali, aby se
soutěžící nedopouštěli žádných prohřešků.
Já se
nevzdám
!
No vidíš,
jak ti to jde!
Během velmi příjemného odpoledne se děti
dozvěděly něco o "CANISTERAPII"
Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a
člověka. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat
dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek. A
o tom, že úsměv léčí, není pochyb. Ale už dávno
to není jen o radosti, kterou psi lidem přináší.
Je to pomocná terapie, kde se využívá pozitivního
působení psa ke zlepšení zdravotního stavu
nemocného. Je vhodnou součástí pro zlepšení
postižení - mentálního, tělesného, smyslového,
epilepsie a dalších.
Ti nejlepší z nejlepších postupují do
okresního kola:
Jan Sauer, Petr Adámek, Karolína Bartošová a
Eliška Zelinková z 6. A
Luboš
Klouda, Matyáš Mačát,
Mařáková a Denisa Trojáková ze 7. A
Zdroje: http://www.canisterapie.org/, foto ŠD
Pavlína
Vítězům gratulujeme a přejeme šťastnou
jízdu v dalším kole!!!
2
Zasloužené odměny
si v pátek 10. května odneslo ze společného setkání
v tělocvičně mnoho žáků.
Dan Zoicas z 3. A a Gabriela Sauerová z 9. A převzali
odměnu za to, že o naší škole dali vědět v Pardubicích na Krajské
přehlídce dětských recitátorů.
Štěpán Hanzal, který obhájil
1. místo v okresním kole v soutěži
praktických dovedností a vyrobil
nejhezčí řehtačku, získal krásné
pracovní laclové montérky
s logem školy.
O odměny nepřišli ani tři
nejlepší sběrači papíru:
1. místo: Matěj Hnát, 3. A
2. místo: Anna Melicherová, 7. A
3. místo: Gabriela Petrová, 6. A
třída, která měla největší průměr
na žáka: 2. A s paní učitelkou
Zuzanou Ptáčkovou,
tři nejlepší sběrači pomerančové kůry:
1. místo: Filip Blažka, 4. B
2. místo: Daniel Břenek, 6. A
3. místo: Lucie Holečková, 2. A
K těmto oceněným se připojilo podle pořadí získaného z jednotlivých sběrů dalších 30 žáků,
jenž obdrželi poukázku na pětidenní pobyt v ekologickém centru v Oucmanicích.
Ten se uskuteční na podzim příštího školního roku.
Všem moc a moc gratulujeme a přejeme, ať si to užijí!!!
3
Dne 26. 4. 2013 se naše škola vypravila na
sběrovou akci Den Země. Dříve než jsme
se vydali na cestu, byli jsme napadeni
partou krvežíznivých zombíků, kteří nás
v rámci posledního zvonění pěkně
zmalovali. Pak jsme se rozdělili do skupin
po třídách. Každá třída měla svoji trasu.
Jako každým rokem se našlo několik
velkých úlovků např.: boty, staré láhve,
trubky, vězeňská koule,… Nakonec jsme
byli na Rosničce odměněni buřty od
kuchtíků z 9. A a pana učitele Novotného.
Každý z nás může mít dobrý pocit, že
pomohl naší planetě. Tak za rok znovu! 
Barča a Kačka z 5. B
Obrázek v pozadí: Lukáš Kovář 5. B
4
V únorovém vydání jsme vám představili nový projekt, jenž
vznikl při Sdružení TEREZA, Badatelé.cz, do kterého se
zapojily se svými žáky paní učitelky Alena Stavělová a Pavla
Šimková.
Na řadu přichází opět čtvrťáci, kteří se po krátké pauze vrátili
k bádání, a to hned v trojité dávce. Na cestě za badatelskými
aktivitami je doprovází paní učitelka Stavělová.
A se šesťáky a paní učitelkou Šimkovou se poté vydáme za
bruslařkami bez bruslí.
http://www.rwdesign.sk/illustr
ation.htm
Badatelé z 1. stupně
Zamícháme s pokusy 12. 3. 2013
Cílem této lekce je, aby žák dokázal uvést příklady
rozpustných a nerozpustných látek ve vodě;
u látek rozpustných vysvětlit postup, kterým se
dá rozpouštění urychlit. Dokáže popsat, k čemu
nám je užitečné rozpouštění látek v životě.
Pokus: ověřovali jsme rozpustnost látek ve
studené a teplé vodě, měřili čas a zapisovali.
Rostliny se červenají 9. 4. 2013
Cílem lekce bylo uvědomit si, že bez vody
rostlina neroste, neboť celou rostlinou neustále
proudí.
Pokus: ponořili jsme nadzemní části kvetoucí
rostliny do různých barev inkoustů a
potravinářské barvy. Následně jsme pozorovali,
zakreslovali a zapisovali změny.
Závěr: pracovali jsme ve skupinkách, v rámci
skupinky jsme si dokázali vytvořit hypotézu,
ověřit ji nebo vyvrátit. Určitě jsme se dozvěděli
spoustu nových věci.
Zmražené pokusy 5. 4. 2013
Tuto lekci navštívila Radka Vašíčková ze sdružení
Tereza.
Cílem lekce bylo prozkoumat sílu mrznoucí vody a
pro běžný život si zapamatovat, že mrznoucí voda
zvětšuje svůj objem, což může nadělat i velké
škody… Jak se v běžném životě připravit na zimu.
Pokus: vodu v kelímku, tetrapakové krabici,
injekční stříkačce, … jsme uložili do mrazničky na
min. 24 hodin a následně sledovali změny.
5
Badatelé z 2. stupně
V pátek 10. 5. jsme ověřovali již třetí badatelskou
lekci s názvem „Bruslařky bez bruslí“. Od
pondělí jsme ve svém volném čase individuálně
zkoumali organismy pohybující se po vodní
hladině, informace zpracovávali a v pátek na
úvod hodiny seznámili své spolužáky s výsledky
pozorování.
Již několik let se tradičně na naší škole pořádá
okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář pod
záštitou Českého zahrádkářského svazu.
V pátek 17. května si tu ve dvou kategoriích
změřili své síly žáci z několika škol svitavského
okresu. Soutěžící si prověřili své znalosti
o bylinách, květinářství, sadovnictví, ekologii
. rostlin a v praktické části poznávali rostliny.
Naše žákyně Zdeňka Kladivová z 6. třídy
obsadila krásné 2. místo. Gratulujeme!!!
Ve vlastní badatelské lekci jsme se věnovali
pouze skupině vodního hmyzu - bruslařkám.
Stanovili jsme si výzkumné otázky a hypotézy,
které jsme se snažili vlastním výzkumem ověřit či
vyvrátit. Každá skupinka pozorovala živé
bruslařky v menších nádobkách pomocí lupy, pár
zástupců i pod mikroskopem. Zjistili jsme, jak
vypadá tělo bruslařek, jak se pohybují po vodní
hladině, čím se živí. S pomocí literatury jsme se
seznámili s termínem POVRCHOVÉ NAPĚTÍ a
vlastními pokusy ověřili důležitost tohoto jevu
pro pobyt živočichů na vodní hladině. Pod
mikroskopem jsme si všimli, že bruslařky nemají
hladké končetiny, což jim také umožňuje lepší
pohyb po vodní hladině. Při lekci některé
bruslařky měly tendenci vyskočit z nádoby, tak
jsme si užili i spoustu legrace.
Po této lekci jsme pochopili, že každý
organismus je jedinečný a přizpůsobený co
nejdokonaleji svému prostředí. Bruslařka obecná
se dokáže pohybovat po vodní hladině díky
chloupkům na těle a nohách, k pohybu využívá
také povrchové napětí vody.
Žáci 4. a 5. tříd se 16. 5. zúčastnili Mc Donald’s CUPu v Moravské Třebové, kde obsadili 6. místo.
Gratulujeme!!!
6
Plným právem si zaslouží toto pojmenování nově zrekonstruovaná ICT učebna. Rekonstrukce
byla umožněna díky již zmiňovanému evropskému projektu SEMAFOR, který na naší škole
probíhá od 1. 4. 2013, a byla zahájena již v polovině března a dokončena v rekordním čase,
takže jsme se slavnostního otevření dočkali 6. 5. 2013.
A jak práce probíhaly?
ICT učebna před rekonstrukcí
Vyklízení učebny, těch věcí!!!
Náš pan školník vždycky s úsměvem!
Příprava otvorů na skříně...
Moc nám pomohli naši nejstarší žáci s panem Břenkem a panem učitelem Luňáčkem.
Jako první přišli na řadu
vodaři – firma Sterenčák
7
Následovali podlaháři – firma Pospíšil
Práce čekala i malíře – firma Pavel Čížek
Dlouhá školní chodba nám umožnila
vyrovnat lino
Růžová barva na stěnách po panu učiteli Jahodovi byla
nahrazena optimistickou zelenou .
Dlouhá školní chodba nám umožnila
vyrovnat lino
Na truhláře pana Sirku jsme si vymysleli přímo
semaforový nábytek
Nakonec IT specialisti – firma Profylaktika
Elektrikáři – firma Šišmiš
zapojili 96 zásuvek + 25 síťových
Firma AV MEDIA - nám dodala
interaktivní tabuli s projektorem
s ultrakrátkou projekcí
Firma nám zapojila a zprovoznila náš server a všech
22 žákovských a 1 učitelský PC
Vše jsme museli zvládnout v poměrně krátkém čase, jelikož 13. 5.
čekalo naše deváťáky testování – 2. celorepublikové srovnávací
zkoušky. Na žádné komplikace nebyl čas a naštěstí k žádným
mimořádným nedošlo. Po slavnostním zahájení provozu je naše
,,královna“ plně využívána nejen na výuku ICT.
Velké poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na budování učebny, především pak
paní učitelce Jiřině Sirkové, jíž rekonstrukce stála mnoho sil a vlastního času. Chvílemi to vypadalo, jako
by měla ve škole přechodné bydliště. Nesmíme zapomenout ani na paní uklizečku Janetu
Chaloupkovou, která všechny průběžné změny pečlivě zdokumentovala a naši ,,počítačovou královnu“
dotáhla k dokonalosti čistotou, leskem a vůní.
Za info děkujeme paní ředitelce Vašákové, za foto Janetě Chaloupkové 8
A už je to tady! Další deváťáci se chystají na cestu za svými sny, tužbami. Mají za sebou to
nejdůležitější - přijetí na, pro většinu z nich, ,,vysněnou“ školu. Jestli jejich volba splní
očekávání, to se uvidí až za pár let.
Byli jsme zvědaví, tak jsme se zeptali a některé výpovědi jsme zveřejnili:
1. Přijali tě na školu, kterou sis vybral(a)?
2. Ovlivnil tě někdo při výběru školy?
3. Jaké máš pocity z přijímacích zkoušek?
4. Jaké práci nebo čemu by ses chtěl(a) v budoucnu věnovat?
Gabča Sauerová:
1. Chtěla jsem jít na Střední pedagogickou školu do Litomyšle, ale byla tam velká konkurence, tak jdu
nakonec na Trading centre. Ze začátku jsem o této škole skoro nic nevěděla, ale teď si myslím, že je to
dobře, že jsem si ji ve druhém kole vybrala.
2. Baví mě práce s malými dětmi a sama mám doma bráchu a dvě mladší setry, tak mám dlouholetou
zkušenost.
3. I když jsem měla z přijímacích zkoušek dostatečně bodů, díky velkému počtu uchazečů jsem se
nedostala.
4. Až vystuduji střední školu, tak bych si moc přála bydlet chvíli v zahraničí a hlídat malé děti.
Štěpán Hanzal:
1. Dostal jsem se na VDA v České Třebové na čtyřletý obor – operátor
dřevařské a nábytkářské výroby (truhlář).
2. Vybral jsem si to po dlouhém přemýšlení, co mě baví víc, jestli stroje,
nebo dřevo. Nakonec jsem zvážil možnosti a rozhodl se pro dřevo, ale
strojům se budu věnovat rád dál (koníček).
3. Nejhorší to bylo před vstupem do školy a ještě horší čekání na výsledky.
Ale jinak to byla pohoda. Protože jsem měl všude víc jak polovinu bodů,
tak jsem spokojen. Vzali mě, a to je hlavní!!!
4. Můj sen je vlastnit velké zemědělství… Ale pomyšlení na to, že budu mít
jedinou velkou truhlárnu, která vyrábí všechno, co bude potřeba, se mi
také dost líbí ... Ale úplně ,,bombastický“ by bylo obojí ...
http://truhlarstvi-habrina.blog.cz/
Tomáš Sonnewend:
1. Vybral jsem si Střední školu zahradnickou a technickou v Litomyšli, obor chov exotických zvířat, a tam
jsem se také dostal.
2. Mám rád přírodu už odmala a tento obor je velmi zajímavý.
3. Byl jsem nervózní, ale nebyly tak těžké, jak nám říkali ve škole. Nejtěžší byla matematika.
4. Chtěl bych pracovat se zvířaty v ZOO nebo provádět výzkumy.
Peťa Smetanová:
1. Dostala jsem se na Střední školu zahradnickou v Litomyšli.
2. Vybrala jsem si ji, protože mě to baví a poradila mi teta, která má květinářství.
3. Zdály se mi nejlehčí všeobecné testy, matiku jsem moc nezvládla a čeština byla
těžší, než jsem čekala.
4. Vybrala jsem si obor floristika (aranžování kytek) a chtěla bych si jednou
otevřít svoje květinářství.
Honza Benda:
http://cz.123rf.com/photo_12433226_floristika
9
Honza Benda:
1. Chtěl jsem se dostat do Poličky na kuchaře.
2. Mým velkým vzorem je můj táta, se kterým vařím spoustu výborných jídel.
3. Na školu jsem byl přijat bez zkoušek, takže těžká pohoda.
4. Čeho bych chtěl dosáhnout? Hm... už vím, chtěl bych se stát šéfkuchařem
v pětihvězdičkové restauraci.
Valča Karpíšková:
http://forme025.blog.cz/0705/
1. Chtěla jsem jít na cestovní ruch do Chocně, kam mě vzali, ale nakonec jdu na svitavské gymnázium.
2. Při vybírání školy mě hodně ovlivnil můj táta a prarodiče. Moc si přáli, abych studovala na gymnáziu,
tak jsem jim nakonec podlehla.
3. Přijímací zkoušky jsem absolvovala celkem čtyřikrát, z toho dvakrát nanečisto, tak jsem už maličko
věděla, co mě bude čekat. Zdálo se mi, že první den byly lehčí než druhý. Nejtěžší pro mě byla matematika
a nejlehčí český jazyk. Také to bylo vidět na mých výsledcích.
4. Po gymnáziu bych chtěla studovat dál na vysoké škole nebo na VOŠ. Ještě
přesně nevím zaměření, ale asi budu vše směřovat k jazykům – cestovní ruch
nebo žurnalistika. To se pozná až za čtyři roky.
Pepa Bartoš:
1. Jdu na Integrovanou střední školu v Moravské Třebové na kuchaře a moc se
těším.
2. Tuto školu jsem si vybral i přes protest rodičů, poněvadž mě baví vařit a
hlavně péct.
3. Dostal jsem se bez přijímaček.
4. Hlavní je, abych složil závěrečné zkoušky a dodělal učňák, pak se uvidí. Rád bych byl známým
kuchařem v Paříži.
Danča Valentovičová:
1. Dostal jsem se do Litomyšle na pajdák. Chtěla jsem tam jít, tak jsem ráda, že to dopadlo.
2. Při výběru školy mě nikdo neovlivnil, ani rodiče. Vybírala jsem si sama.
3. Byla jsem strašně moc nervózní, ale jak nám rozdali první testy, tak to ze mě opadlo. Nejlépe jsem
napsala obecné studijní předpoklady, ale v matice to bylo
o mnoho horší a těžší. Čeština byla takový průměr.
4. Za pár let bych chtěla učit na 1. stupni, i když jsem se
dostala na obor zaměřený na vychovatelství.
Erik Kalas:
1. Dostal jsem se na obě školy, které jsem chtěl a vybral
jsem si tesaře.
2. Obor mi byl vybrán otcem.
3. Dostal jsem se bez přijímaček.
4. Až dodělám školu, chtěl bych stavět roubenky.
Jirka Bártek:
http://www.svet-drevostavby.cz
1. Hlásil jsem se do Litomyšle a České Třebové na školy s technickým zaměřením. Dostal jsem se na obě,
ale vybral jsem si Českou Třebovou – obor informační technologie.
2. Baví mě práce na PC. Nikdo mě při výběru neovlivnil.
3. První den jsem se celkem bál a byl jsem nervózní, ale jak jsem zasedl a začal psát, tak to opadlo.
Největší strach jsem měl z matiky. Nakonec to dopadlo dobře a skončil jsem 20. z 84.
4. Chtěl bych se stát nějakým firemním programátorem, správcem sítě nebo něco takového. Nejlépe se
dostat do nějaké velké americké firmy.
10
Na naší škole nejsou jen učitelé, jsou tu i další lidé, bez kterých by škola také nemohla fungovat.
Některých jste si možná všimli, jiných zase ne. My bychom bohužel nemohli udělat rozhovor
s každým z nich, ale pár jsme jich vybrali a teď jsou tu i pro vás! 
Otázky pro paní účetní:
1) Co je náplní vaší práce?
2) Jak dlouho se věnujete účetnictví na naší škole?
3) Co pro vás tato práce znamená?
4) Čím jste chtěla být, když jste byla malá?
5)Byla matika vaším oblíbeným předmětem?
6)Jaké to pro vás je chodit „celý život“ do školy?
Paní Monika Šrůtková:
Paní Marie Andrlíková:
1)Navrhovat rozpočet finančních prostředků
školy a hlavně sledovat jeho správné čerpání.
Nyní škola čerpá finanční prostředky ze tří
rozpočtů
státního,
provozního
a
projektového. Od 1. dubna je naše škola
příjemcem finanční podpory z EU na projekt
„Semafor“. Veškeré příjmy a výdaje těchto
rozpočtů musím zaúčtovat prostřednictvím
účetního programu do počítače a za účetní
období vypracovávat účetní závěrku. Součástí
této práce je vyplňování tabulek a zpracování
rozborů hospodaření.
2) 2 roky
3) S účetnictvím jsem začala pracovat až na
této škole a baví mě. I když někdy je to
pořádný „fofr“…. Mám bezvadnou kolegyni
Marušku, se kterou se můžu vždy poradit a
taky
se
i
zasmát!
4) Učitelkou v mateřské školce a letuškou.
5) Matika? Tak ta společně s fyzikou
rozhodně mými oblíbenými předměty nebyly.
Vždy jsem si užívala češtinu a cizí jazyky.
6) Ve škole jsem znovu po letech vlastně jen 2
roky, ale školní prostředí mně vyhovuje, je tu
neustále nějaký „cvrkot“.
1) Zpracovávám mzdy a personalistiku, vedu
evidenci majetku školy, spisovou službu a
archivaci, evidence stravování žáků, čisticích
prostředků, plateb na sešity a pomůcky,
poplatků za školní družinu, pitný režim, ovoce
do škol, školní mléko a jiné. Vedu pokladny
provozu,
FKSP
a
EP
Semafor.
2) 1. 5. 2013 to bylo 5 let od nástupu do školy.
Nastupovala jsem jako účetní školy. Od 1. 3.
2011 pracuji jako administrativní a spisový
pracovník, pokladník a mzdová účetní.
3) Moje práce je různorodá, na stereotyp si
opravdu nemohu stěžovat, ale mě to baví.
4) Moje o 12 let starší sestra pracovala
v kanceláři, a tak jsem šla v jejích stopách.
5) Ne nikdy.
6) Byla to opravdu velká změna, když jsem
přešla ze stavební firmy do školství. Když
řeknu, že pracuji ve škole, všichni hned závidí
2 měsíce prázdnin, bohužel neoprávněně.
Rozhovor s paními účetními vypracovalo TRIO
z devítky – Danča, Valča, Gabča
Nefunguje vám něco? Potřebujete něco opravit? Nevíte si s něčím
rady? Požádejte našeho milého pana školníka, který si poradí se vším
a navíc - vždy s úsměvem.
Martina a Michal Drápelovi se zeptali pana Břenka:
Jak dlouho pracujete na naší škole? Asi 2 roky a 3 měsíce.
Co je náplní vaší práce? Opravy a údržba školy a školky.
Co se vám na naší škole líbí a popřípadě co byste změnil?
Líbí se mi všechno. Neměnil bych nic. 
11
A nakonec zajímavý rozhovor s paní uklizečkou Janetou Chaloupkovou
Jak dlouho zde pracujete?
Něco málo přes 20 let.
Pracovala jste i jinde?
Ano, 3 roky v zemědělství, kde byla práce krásná, ale fyzicky
strašně náročná (přirovnána k práci horníků) a 3 roky ve
zdravotnictví.
Jaká je náplň vaší práce?
Mám na starosti provádět „běžný“ úklid na celém patře čelní
budovy, šatny, lyžárny a království našich účetních. K tomu
všemu se starám i o část zeleně na svěřeném úseku.
Za jak dlouho uklidíte školu?
To je různé. Záleží na více okolnostech - na délce vyučování, na
akcích po něm, na množství nepořádku...
Jsou děti teď větší nepořádníci než dříve?
Bohužel musím
říci, že ano.
Množství vody, které mi dříve vystačilo na umytí dvou
tříd, mi nyní postačí sotva na jednu. Dříve jsem
vynášela jeden pytel odpadků za dva dny a dnes jsou to
až tři denně.
Našla jste při uklízení nějakou kuriozitu?
Nespočet, ale vzhledem k jejich nechutnosti a slušnosti
časopisu jsou nepublikovatelné. Jejich autoři vědí, o
čem je řeč.
Máte nějaký vzkaz pro naše žáky? Jaký?
Nechci moralizovat, také jsem byla dítě a puberťák.
Snad jen, že jaké si to v životě udělají, takové to budou
mít. Že by se měli k ostatním chovat tak, jak by chtěli, aby se oni chovali k nim.
A že záleží jen na nich, jestli se budou moci kdykoli podívat sami sobě v zrcadle do očí.
Práskla byste na sebe něco ze soukromí?
Mám tři úžasné neteře a jednoho synovce, rodiče, dva sourozence... 
Máte nějaké koníčky?
Ano, těch mám velmi mnoho. Na prvním místě je určitě cestování, skoro veškeré výtvarno a jízda na
kole. A moje současná největší „úchylka“ jsou foto a video. 
Kam jste se vydala v rámci vašeho cestování?
Taková ta klasika – Tunisko, Kréta, Chorvatsko, Itálie, Francie, ale také Kapverdské ostrovy, Island,
Tenerife, La Gumera..., samozřejmě nesmím vynechat tuzemsko.
Líbí se vám náš časopis?
Ano, ráda si v něm počtu.
O cestovatelské vášni paní Janety svědčí krásné fotografie z jejího vlastního fotoarchívu.
12
Něco o naší paní uklizečce vyzvěděly 2 Káji s Denčou ze sedmičky
Ve Slovníku spisovné češtiny se píše, že láska znamená:
1. intenzivní cit náklonnosti (mateřská, rodičovská, vzájemná)
2. milostný cit mezi mužem a ženou
3. záliba k něčemu (divadlu, určité věci,...)
Zajímalo nás, co si pod pojmem LÁSKA představují žáci v jednotlivých ročnících. Některá vysvětlení
se nám tak zalíbila, že se s vámi o ně, nebo alespoň o úryvky z nich, chceme podělit.
Obrázky nakreslily děti ze 4. B.
Ráchel, 3. A: ,,Když se řekne slovo láska,
připadám si krásně. Jsem jako ve snu.
Vybavím si všechno, co mám ráda...
Představím si také srdíčko.“
Klárka, 4. A: ,,Láska je pocit, který se
nedá vyčíslit penězi, zlatem, stříbrem.
Láska je, když člověk projeví cit ke
druhému.“
Terka Strýčková, 4. B:
Míša, 2. A: ,,Láska u mě znamená mít
rád, kamarádit se a neřvat na sebe. Je
nejmilejší, co můžeme mít, a je lepší než
počítač.“
Kevin, 5. A: ,,Láska se i někdy stává
,,Vybavím si rodinu nebo dva lidi, co se mají rádi. A letící
závislostí na věcech nebo na lidech.“
holubici, co v zobáku drží rudou růži. Představím si
romantickou večeři se svíčkami nebo rodinu pospolu.“
Pavel, 7. A: ,,Láska je to, co nás dokáže hřát, co nás ve
stáří drží nad vodou. Láska je smysl života, je důležitější
než moc a peníze, je silnější než zlo. Láska je svoboda.“
Lucka, 5. B: ,,Ten, kdo lásku nezná, by neměl být smutný...
Láska je všude, i když není vidět.“
Roman, 8. A: ,,V dnešní době toto slovo lidé používají, jako by nic neznamenalo. Pro mě je slovo láska
něco důležitějšího. Je to, jako bych té osobě řekl, že ji nikdy nechci opustit, že s ní chci sdílet všechno a že
bych pro ni udělal to nejlepší.“
A co na lásku prvňáčci?
Tom: ,,Láska je to, že srdce buší jako
hrom a člověk se v tu chvíli zamiluje.“
Ondra: ,,Že se mají políbit holky.“
Andreas: ,,Líbáme se pod třešní. Je
to den, co se máme rádi.“
Marťa: ,,Láska je dobrodružství.“
Daniel: ,,Láska je, že máš maminku
rád.“
Tina: ,,Že se mají rádi kluk a holka.“
Matěj: ,,To, že máme políbit nějakou
holku.“
Pája: ,,Láska je život lásky.“
Ondra: ,,Že se mají políbit holky.“
Eliška Mazancová
Kristýna, 9. A: ,,Láska je pocit, který se nedá vyjádřit slovy.
Pokaždé, když člověk lásku prožívá, hřeje ho u srdce.“
Kristýna 7. A: ,,Láska vzkvétá v každém období, věku, pohlaví
i počasí..“
13
Ondra, 8. A.: ,,Láska je magická věc.
Když se člověk zamiluje, cítí se tak
volný, očarovaný a jako by se vznášel
v oblacích.“
Martin, 3. A.: ,,Láska je jako čistá
m
příroda, rozkvetlé louky a jako radost
se svými přáteli. Láska je silné pouto
mezi dvěma osobami.“
Adélka, 2. A: ,,Láska je nejmocnější,
vždycky zvítězí. Máma s tátou jsou
spoutáni láskou.“
Milda, 7. A.: ,,Láska je pocit, kterému
se spousta lidí brání, a neuvědomují si,
že je to jedna z mála věcí, která je
opravdu důležitá, důležitější než škola.
Je pro nás útěchou, díky ní se svět lidí
nezbořil.“
Jirka, 5. B: ,,Láska je obětování pro
svou milou. Láska pro mě nemá
hranice, je smyslem života.“
Autorky obrázku: Aneta Vyskočilová a Valentýna Nováková
Martin, 4. B: ,,Když táta mamce přinese bílé růže a
nebo já přinesu šeřík. Nebo když mamce přinesu
přáníčka nebo hezkou známku.“
Lucka, 9. A: ,,Láska je to, když tě každý den hřeje
něco u srdce a když se podíváš na milovanou osobu,
cítíš motýly v břiše.“
Honza, 6. A: ,,Láska začíná a končí. Je jako květ,
který pomalu rozkvétá a pak zase uvadá.“
Katka, 5. B: ,,Láska je to, co vám dá křídla, co
vás pozvedne a dá vám novou sílu. Vyznačuje se
mnoha způsoby – kytkou, psaním, pusou i
dárkem.“
Kuba, 7. A: ,,Láska je něco, co spojuje dva lidi a
uchovává na světě mír.“
Valentýna, 4. B:
,,S láskou máte pocit, že nejste sami. To,
že máte opravdu někoho rádi, poznáte
tak, že se vám po něm stýská a
že bez něho nemůžete
žít.“
Ondra, 7. A: ,,Každý
potřebuje lásku a
milování, jako když růže
potřebuje listy.“
Pavel, 8. A: ,,Je lék lidstva, vyvolává radost a
zábavu, ale i smutek a zlomené srdce. Mnozí si
myslí, že je láska jen fyzická, ale hlavně by měla
být duševní. Je mocná čarodějka a stará jako
lidstvo samo. Díky básníkům lze vidět, že se láska
může objevit i na papíře.“
Jára, 3. A: ,,K měsíci zamilovaných párů patří
červené růže, růžová barva a srdce. Krása holek
přitahuje muže jako magnet. V rodinách je láska
největší a taky nejmenší, trochu víc záleží na
náladě člověka.“
Terka, 8. A: ,,Pro lásku se rodí čím dál víc dětí. Láska je jedno
z nejkrásnějších období, které prožijeme v mládí, dospělosti a stáří. Každý
z nás je někým milován... a tak to má být.“
Bára, 5. B: ,,Napadá mě upřímnost, pochopení a důvěra. Láska je něco, co
přemůže veškeré zlo, nenávist a smrt.“
Radek, 6. A: ,,Láska je vztah, který se nedá vysvětlit. Je to jako škola. Nechápeš ji, ale v životě ji
potřebuješ.“
14
Terezka, 4. B: ,,Láska je pro mě krásné a okouzlující slovo,
hlavně když se jedná o rodinu – babička, děda a mamka.
I když jsem neposlušná, tak mě milují. Rodina je pro mě
základ.“
Tomáš, 4. A: ,,Pár, pusa, ploužák.“
Kuba, 8. A: ,,Ta pravá láska se pozná
na první pohled, když přeskočí takzvaná
jiskra. Nejsou k ní žádná pravidla a není
k ní dodána žádná příručka. Ten pravý
postup na ni má každý v sobě.“
Patrik, 3. A: ,,Když se dva do sebe zamilují, tak se nedají
oddělat od sebe, budou pořád spolu a nic je nerozdělí,
protože se budou držet za ruce.“
Markéta 6. A: ,,Napadne mě procházení na pláži, držet se
za ruku a jít až za obzor.“
Renča, 7. A: ,,Bez lásky by
se lidé a zvířata neobešli,
Jára, 6. A: ,,Přátelství je převlečená láska.“
nepřežili by.“
Domča, 5. B: ,,Láska by měla být kvůli povaze a ne kvůli
vzhledu, protože krásný člověk nemusí milovat.“
Noemi, 2. A: ,,Kdyby nebyla láska, nebyla bych já ani
moji bráchové. Láska slepuje rodinu. Květen je hezký
čas.“
Vojta, 5. A: ,,Když se chovám k někomu mile. Můžu třídit
odpadky,... to je také láska, ale k přírodě.“
Kája, 3. A: ,,Láska je to, když se dva lidi spářej. A když se
spářej, tak spolu chodí na rande. A když to klape asi tak
rok a půl, tak bude svatba.“
Kája, 7. A: ,,Je nedílnou součástí života každého z nás.
Lásku bychom měli cítit a dostávat, ale také rozdávat.“
Patrik, 5. B: ,,Láska neznamená hledět na sebe, ale dívat
se společně stejným směrem.“
Saša, 4. B: ,,Když se řekne láska, vzpomenu si na svoji
první holku. Jmenuje se Adéla, je spravedlivá a moc
hodná. Má dlouhé blonďaté vlasy a má deset let.“
Anička, 2. A: ,,Láska je krásná, nejkrásnější, nádherná a
romantická. Je zářivá, třpytivá, letní a voňavá. Kdyby
nebyl táta s mámou, tak tady nejsem.“
Denisa, 4. B: ,,Láska je
neobyčejný pocit, který cítíš
k rodině, ke zvířatům, ke svému
klukovi, přátelům nebo
kamarádům.“
Anička Ingrová
Honza, 8. A: ,,Láska je krásný pocit, který
nutí člověka dělat věci, které by za jiných
okolností nikdy v životě neudělal. Na jednu
stranu je láska synonymem ke slovu štěstí,
avšak na druhou stranu může člověka
zničit.“
Gábina, 6. A: ,,Napadá mě romantika a milí
lidé, světlo na světě a koloběh života.“
Dominik, 8. A: ,,V podstatě patří k životu,
nevyhnutelně se s ní setkáme.“
Hanka, 7. A: ,,Lásku cítíme srdcem, protože
opravdová láska nemá oči. Je to, když
najdete spřízněnou duši, když máte pro
koho žít, když víte, že jste na všechno dva.“
Lucka, 4. B: ,,Vybavím si pocit štěstí a svou
velkou lásku ke zvířatům.“
Kája, 5. B: ,,Láska je jako trám, který se jen tak nepřelomí.“
Verča, 8. A: ,,Podle mě je láska jen nasazení růžových brýlí, přes které nevidíme to, co bychom vidět měli.
Lidé jsou v lásce šťastní a většinou mají dobrou náladu.“
15
Nevíš, co dělat o prázdninách? Tak se koukni na naše tipy na výlet a vyber si, kam bys chtěl jet!
Punkevní jeskyně
Aquapalace Praha
Na Moravě jsou Punkevní
jeskyně jedním z největších
turistických cílů, ročně je
navštíví přes 200 tisíc lidí.
Nabízíme také se svézt na
loďce po řece Punkvě
v jeskyni.
Vodní svět Aquapalace Praha
je velmi pestrý – nabízí nejen
řadu atrakcí, ale i jedinečný
vizuální zážitek z neméně
pestrého světa v moři.
Westernové
městečko Boskovice
V areálu parku naleznete
spoustu zákoutí, ve kterých se
skrývají atrakce pro děti i
dospělé. Celodenní program
nabízí zábavu nejen pro rodiny
s dětmi, školní výlety a firemní
akce, ale pro všechny, kdo mají
chuť se bavit nebo přijet na
romantickou dovolenou.
Zoologická
zahrada Praha
Pražská ZOO nabízí mnoho
vzdělávacích programů jak
pro školy, tak i pro širokou
veřejnost. Mezi ně patří i
přednášky v budově
vzdělávacího centra,
průvodci po ZOO,
komentovaná krmení zvířat
a mnoho dalších.
Strašidelný zámek
Dolní Rožínka
Zábavní areál pro malé i velké.
Budova historické sýpky je
proměněná na stylový
strašidelný zámek. Prohlídka
začíná ve 3D kině a trasy vás
provedou po 3 rozsáhlých
patrech.
DinoPark Vyškov
Unikátní zábavní a vzdělávací
park pro celou rodinu a
zábavní park na ploše 5 ha,
který zobrazuje scény ze
života druhohorních zvířat ve
skutečných velikostech,
3D kino s filmem o vzniku
života na Zemi,
paleontologické hřiště pro děti
i naučnou stezku.
Zdroje obrázků: http://www.praguecityline.cz/wp-content/uploads/2010/08/Zoo-Praha-Gorili-mlade-Kiburi.jpg,
http://www.punkevni-jeskyne.cz/i/_jehla.jpg, http://vydano.cz/wp-content/uploads/2013/01/aquapalace_praha_06.jpg,
http://www.images.atlasceska.cz/images/kalendarakci/stredni/15072/s49731_dolni-1.jpg,
http://nd03.jxs.cz/207/308/446afcdce6_65016215_o2.jpghttp://www.travelguide.cz/facilities/tg/full/377-1254-1.jpg,
Prázdninové tipy pro vás připravily Kája s Denčou ze sedmičky.
16
Koho jiného si vybrat
do májového časopisu
než nejvýznamnějšího
představitele českého
romantismu a autora,
všemi
generacemi
známé, lyrickoepické
básně MÁJ.
* 16. 11. 1810 Praha
† 6. 11. 1836 Litoměřice
Narodil se jako Ignác Mácha. Jeho jméno Ignác,
jež si počeštil na Hynek, získal po jednom ze
svých kmotrů Ignáci Mayerovi.
Máchovým otcem byl Antonín Mácha,
mlynářský tovaryš, voják a později majitel
krupařského krámku.
Jeho matka Marie Anna Kirchnerová
pocházela z rodu českých hudebníků.
Herec a dramatik – navštěvoval česká i německá
představení, sám vystupoval v některých hrách a
pokoušel se o dramatickou tvorbu.
Jelikož je květen, měsíc lásky, vybrala vám
Lucka Mrázová z osmičky do své rubriky
hrdličky,
jeden
ze
znaků
lásky
a zamilovanosti.
Hrdlička zahradní
Je velká asi jako
holub (31 - 33 cm)
a váží 150 - 200g.
Rozpětí křídel je asi
47 - 55 cm. Opeření
je jednotně béžověhnědé s tmavšími křídly s černými letkami
a světlejší hlavou a spodinou těla.
Život hrdliček
Většinou se drží v hejnech po 10-50, ale byla
zaznamenána i hejna po 10 000. Živí se semeny,
ale také bobulemi.
Výskyt
Hrdličky se vyskytují všude, ale nejvíce v Brně.
Jejich počet stále vzrůstá.
Cestovatel a malíř – byl vášnivý cestovatel, chodil
pěšky a vyhledával romantická místa spojená s historií a krásou přírody. Byl obdařen výtvarným talentem, nejoblíbenějším motivem jeho kreseb byly
hrady a zříceniny.
Dílo a odkaz - věnoval
se
Má
Hlas
http://zrzka11.blog.cz/0806/lisky
Dílo – věnoval se historickým tématům – Křivoklad;
píše prózy – Pouť krkonošská, Marinka; román –
Cikáni a mnoho dalších.
Zpěv hrdličky zahradní tvoří tříslabičné „gu gů
gu“, s důrazem na druhou slabiku. Při přistání
nebo znepokojení se pak často ozývá nosovým
„chééch“.
Víte, kde se nachází socha Karla Hynka Máchy?
No přece na Petříně v Praze.
Lov
Vypracovala Kristýna Kvasnicová
V ČR je lovnou zvěří.
Doba lovu je od 16.10. do 15.02.
17
A máme tu další měsíc a s ním nové znamení.
Blíženci
22.5. - 21.6.
Jsou lidé vnímavé a přizpůsobivé povahy a
intelektuálního založení. Tito lidé mají rádi
filosofii a baví je zkoumat názory jiných lidí.
Mohou se pochlubit širokým okruhem zájmů a žijí
aktivním životem. Jejich myšlenky a pocity se
pohybují závratnou rychlostí a mají vynikající
komunikační schopnosti. Jako všichni mají silné,
ale i slabé stránky. Ze známých osobností sem
patří třeba Johnny Depp nebo Angelina Jolie
Silné stránky: Vyniká inteligencí a
komunikativností, vidí souvislosti a má schopnost
porozumět složitým problémům.
Slabé stránky: Má hodně zájmů a možná proto je
pro něj těžké vydržet dlouho na jednom místě.
Jeho život je plný neplánovaných změn.
Láska: Je velice romantický, ale zároveň žárlivý.
Živel: Vzduch
Planety: Merkur
Barva: zelená a žluto-oranžová
Kameny: jantar, zlatý topas, citrín, beryl, tygří
oko
Povaha: mužská
Opačné znamení: Střelec
Vypracovala Verča Petrová z osmičky
Je čas se zasmát a pobavit:
Křížovka přímo na míru. Zjistěte, zda máte přehled o učitelích na naší škole. Křížovku
zpracovala Kristýna Kvasnicová ze sedmičky. Do tajenky doplňte vždy jen příjmení.
1. Třídní učitelka 7. A
2. Třídní učitelka 5. A
3. Paní ředitelka
4. Třídní učitelka 4. A
5. Zakladatelka školního
časopisu, třídní učitelka 5. B
6. Pan učitel na fyziku
7. Třídní učitelka 8. A
8. Šéfredaktorka časopisu (žačka
7.třídy)
9. Třídní učitelka 3. A
18
19
ZAMILOVANÉ MALOVÁNÍ
PRO NEJMENŠÍ
Zdroje omalovánek: http://www.predskolaci.cz/wp-content/uploads/2011/02/valentyn-kocici-laska.gif,
http://www.vymalujsi.net/category/omalovanky_k_tisku/svatky/valentyn/
20
Download

3. ročník / květen 2013 ZŠ a MŠ Sokolovská 1, Svitavy