MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 20
leden 2011
cena 10,- Kč
PF 2011
2 =
2 +
2 +
2 -
0
+
1
1
0 =
0 - 1
0 = 1
=
1
1
1
+
1
+
+
Počítáme s vámi.
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych na konci roku 2010 a začátku roku 2011 ve stručnosti připomněl důležité události
roku 2010 a nastínil naši činnost v roce 2011.
Z velkých, dlouhodobě připravovaných projektů byla dokončena 1. etapa Záchrany soběslavského hradu, při níž byla do hradního paláce vestavěna městská knihovna, která od září zahájila
v těchto prostorách svoji činnost pro veřejnost. V příštím roce bude opravena a zpřístupněna věž
Hláska. Na tuto akci jsme obdrželi finanční dotaci ve výši 36 mil. Kč z Regionálního operačního
programu, která byla, stejně jako dotace ve výši 22 mil. Kč na rekonstrukci kina na Společenské
centrum, vyúčtována v roce 2010 a byly splaceny úvěry na předfinancování obou těchto projektů.
V souvislosti s dotacemi z Regionálního operačního programu jsme obdrželi nemilou zprávu, že
město neobdrží v loňském roce přislíbenou dotaci ve výši 23 mil. Kč z Regionálního operačního
programu na výstavbu letního koupaliště. Projekt koupaliště byl mírně upraven tak, aby došlo
k úspoře investičních nákladů. Koupaliště bude dokončeno v červnu roku 2011 tak, aby bylo v době
letních školních prázdnin v plném provozu. Bližší informace k provozu koupaliště sdělíme v dalších
číslech Hlásky. Rád bych se také zmínil o přípravě území na sídlišti Svákov pro budoucí výstavbu
23 rodinných domů. V roce 2010 byla vybudována kanalizace, vodovod a plynovod a v dalších
letech bude kompletně dokončena infrastruktura. Pozemky pro výstavbu budou po projednání
v zastupitelstvu města prodávány formou aukce na začátku roku 2011.
Rok 2010 byl, mimo jiné, rokem volebním. Při květnových volbách do Poslanecké sněmovny
došlo k zásadní změně v jejím obsazení, z něhož vzešla nová vláda. Hlavním bodem nové vlády je
přijetí úsporných opatření tak, aby náš stát nežil na dluh. Úsporná opatření se samozřejmě také dotknou rozpočtu města, především investic. Po říjnových komunálních volbách se 10. listopadu konalo
ustavující zasedání nově zvolených členů zastupitelstva. Ke změně došlo na postu místostarosty,
kde p. Zdeňka Vránka po 16 letech vystřídal Mgr. Vladimír Drachovský. Rád bych touto cestou poděkoval p. Zdeňku Vránkovi za spolupráci a za vše, co pro město Soběslav vykonal. V nově zvolené
radě města došlo oproti minulému volebnímu období ke čtyřem změnám. Věřím tomu, že nově zvolení členové zastupitelstva i rady města budou mít i nadále důvěru občanů a odvedou dobrou práci
pro naše město v následujícím volebním období.
Rád bych poděkoval všem, kteří se aktivně podíleli na akcích v našem městě v roce 2010, a to nejen investičních, ale samozřejmě i sportovních, kulturních a společenských, pořádaných městem,
městem řízenými organizacemi, společenskými, zájmovými a dalšími organizacemi, které mají ve
městě své sídlo nebo ve městě působí.
Vážení spoluobčané,
v novém roce 2011 Vám přeji pevné zdraví, mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě,
pohodu a radost ze života.
Ing. Jindřich Bláha, starosta města
Redakce Hlásky děkuje touto cestou všem,
kteří se svými příspěvky podíleli v uplynulém
roce na přípravě novin. Svým čtenářům i ostatním spoluobčanům přejeme šťastný a spokojený příští rok. Společně jej přivítáme
slavnostním ohňostrojem v sobotu 1. ledna
2011 v 01.00 hodin na náměstí Republiky.
Všichni jste srdečně zváni.
Plesová sezona 2011
· Pátek
·
·
·
·
14.1.
Rybářský bál
Pátek
21.1.
Maturitní ples
Gymnázium Soběslav
Pátek
4.2.
Staročeský bál
Sobota
5.2.
Ples Město Planá n. L.
Pátek
18.2.
Společenský ples Rašeliny a.s.
a města Soběslav
· Pátek
11.3.
Sportovní ples TJ Spartak Soběslav
Pozvání na ples Rašeliny a.s.
a města Soběslav
Akciová společnost Rašelina
a město Soběslav
si Vás dovolují pozvat
na SPOLEČENSKÝ PLES.
Tančit a bavit se můžete opět
v soběslavském Kulturním domě
Národ 18. 2. 2011 od 19 hodin.
K tanci a poslechu zahraje hudební
skupina Klub 49.
2
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
USNESENÍ
2. schůze Rady města Soběslavi, která se
konala dne 30. listopadu 2010 od 14.30 hodin
v kanceláři starosty města
a Usnesení č. 2/265/2010
Rada města projednala změnu č. 4 (rozpočtové opatření) rozpočtu města v roce 2010 zpracovanou vedoucí finančního odboru MěÚ
paní Marcelou Kolouškovou a doporučuje ji
zastupitelstvu města ke schválení.
a Usnesení č. 2/266/2010
Rada města souhlasí s použitím fondu reprodukce majetku Kulturního domu města Soběslavi v částce 170 tis. Kč v roce 2010
v souvislosti s rekonstrukcí objektů, které má
kulturní dům ve správě.
a Usnesení č. 2/267/2010
Rada města projednala návrh rozpočtu města
na rok 2011 předložený vedoucí finančního
odboru MěÚ Soběslav paní Marcelou Kolouškovou a doporučuje jej zastupitelstvu
města ke schválení.
a Usnesení č. 2/268/2010
Rada města projednala návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2010 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů předložený tajemníkem
MěÚ ing. Radkem Bryllem a doporučuje jej
zastupitelstvu města ke schválení.
a Usnesení č. 2/269/2010
Rada města projednala návrh Obecně závazné vyhlášky č. 4/2010 o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné
technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí předložený tajemníkem MěÚ
ing. Radkem Bryllem a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.
a Usnesení č. 2/270/2010
Rada města projednala návrh Obecně závazné vyhlášky č. 5/2010 o místních poplatcích
předložený tajemníkem MěÚ ing. Radkem
Bryllem a doporučuje jej s přijatými připomínkami vzešlými z jednání RM zastupitelstvu města ke schválení.
a Usnesení č. 2/271/2010
Rada města stanovuje ceny svozu a likvidace
komunálního odpadu pro podnikatelské a ostatní subjekty (mimo občanů) na rok 2011 následujícím způsobem:
týdenní svoz popelové nádoby 110 l
2.490,- Kč,
sezonní svoz popelové nádoby 110 l
1.090,- Kč,
týdenní svoz kontejneru 1100 l
17.990,- Kč,
sezonní svoz kontejneru 1100 l
8.990,- Kč.
Uvedené ceny jsou včetně DPH a jsou stejné
jako v roce 2010.
a Usnesení č. 2/272/2010
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č.
30 ke smlouvě o zabezpečení separovaného
sběru ve městě Soběslav ze dne 26. 6. 1996
uzavřené mezi městem Soběslav a firmou
Rumpold, s. r. o., provozovna Tábor, na zajištění svozu a likvidace separovaného sběru
v Soběslavi a městských částech Chlebov a
Nedvědice v roce 2011 za cenu 405.115,- Kč
+ DPH.
a Usnesení č. 2/273/2010
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 16 ke smlouvě o zabezpečení likvidace komunálních odpadů ve městě Soběslav ze dne
18. 12. 1995 uzavřené mezi městem Soběslav
a firmou Rumpold, s. r. o., provozovna Tábor, kterým se stanovuje cena za likvidaci komunálních odpadů v roce 2010 na částku
3.539.490,- Kč + DPH.
a Usnesení č. 2/274/2010
Rada města bere na vědomí zprávu starosty
města o postupu a financování výstavby Rekreačního a relaxačního areálu – koupaliště
v Soběslavi a dále oznámení Úřadu regionální rady ROP Jihozápad o zamítnutí dotace na
výstavbu uvedeného areálu v souvislosti
s přehodnocením projektů 5. a 6. výzvy.
a Usnesení č. 2/275/2010
Rada města schvaluje ceny vodného a stočného pro rok 2011 dle návrhu předloženého
provozovatelem vodohospodářského majetku města Čevak, a. s., České Budějovice.
3
Ceny pro rok 2011: vodné – 32,13 Kč/m +
3
DPH, stočné – 20,65 Kč/m + DPH.
a Usnesení č. 2/276/2010
Rada města schvaluje termíny svých jednání
v roce 2011 následovně: 4. 1., 18. 1., 8. 2.,
22. 2., 8. 3., 22. 3., 5. 4., 26. 4., 10. 5., 24. 5.,
7. 6., 21. 6., 26. 7., 30. 8., 13. 9., 27. 9.,
11. 10., 25. 10., 8. 11., 22. 11., 6. 12. a 20. 12.
2011 od 14.00 hodin.
a Usnesení č. 2/277/2010
Rada města souhlasí s podáním námitky proti
návrhu Zásad územního rozvoje Jihočeského
kraje v předloženém znění v souvislosti se zařazením rozvoje lokality „Pod Klenovicemi“
do ZÚR Jihočeského kraje.
a Usnesení č. 2/278/2010
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit odprodej 23 stavebních pozemků na
sídlišti Svákov a 2 stavebních pozemků Na
Brousku dle návrhu předloženého vedoucí
odboru organizačního a správy majetku MěÚ
paní Věrou Hanzalovou. Doporučená forma
prodeje je aukcí za vyvolávací cenu 500,2
Kč/m .
a Usnesení č. 2/279/2010
Rada města souhlasí s pronájmem rybníčku
2
na pozemku parc. č. 292 o výměře 762 m
v k. ú. Chlebov p. Pavlu Panskému, Chlebov.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou – 10
let, tj. do 31. 12. 2020.
a Usnesení č. 2/280/2010
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č.
4 k nájemní smlouvě o nájmu lesních a dalších pozemků ve vlastnictví města uzavřené
mezi městem Soběslav a Správou lesů města
leden 2011
Soběslavi, spol. s r. o., kterým se zvyšuje nájem o 2.500 tis. Kč v roce 2010.
a Usnesení č. 2/281/2010
Rada města v návaznosti na své usnesení
č. 18/230/2010 souhlasí s uzavřením Smlouvy o uspořádání kulturního programu pro veřejnost mezi městem Soběslav a agenturou
Media Marketing Services, a. s., Praha, na
uspořádání akce „Rozsvícení vánočního stromku s Rádiem Blaník“, která se uskuteční 2. 12.
2010 na náměstí Republiky v Soběslavi, za
cenu 20 tis. Kč vč. DPH.
a Usnesení č. 2/282/2010
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1
ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor
ze dne 6. 4. 2010 uzavřené mezi městem Soběslav jako pronajímatelem, ing. Květou
Süsserovou, Soběslav, jako podnájemcem za
účasti firmy Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav,
jako vlastníkem, který řeší rozšíření pronajímaných prostor v přízemí budovy čp. 128/I
v ulici Protifašistických bojovníků a venkovních prostor za budovou, které má v podnájmu firma ing. Květa Süsserová, Soběslav,
s účinností od 1. 1. 2011.
a Usnesení č. 2/283/2010
Rada města souhlasí s uzavřením darovací
smlouvy mezi městem Soběslav a firmou
E.ON Česká republika, s. r. o., České Budějovice, kterou firma E.ON poskytne městu Soběslav finanční částku ve výši 15 tis. Kč na
úhradu části nákladů spojených se zajištěním
akce „Rozsvícení vánočního stromku“, která
se uskuteční 2. 12. 2010 na náměstí Republiky v Soběslavi.
a Usnesení č. 2/284/2010
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a firmou TEZZO
Tábor, s. r. o., na dodávku a montáž kolumbární stěny s 24 úložnými místy na hřbitov
v Soběslavi za cenu 122.400,- Kč + DPH.
a Usnesení č. 2/285/2010
Rada města souhlasí se zproštěním povinnosti odvést část poplatku z ubytovací kapacity
Automotoklubu Soběslav za výběr v ATC
Karvánky v roce 2010 ve výši 22.000,- Kč za
podmínky, že tato finanční částka bude použita na modernizaci a vybavení dětského
dopravního hřiště v areálu AMK Soběslav u
letiště.
a Usnesení č. 2/286/2010
Rada města souhlasí s uspořádáním akce
„Živý betlém v Soběslavi“, kterou pořádá Diakonie ČCE-středisko Rolnička dne 23. 12.
2010 od 16.00 hodin na náměstí Republiky
v Soběslavi s následným průvodem městem.
a Usnesení č. 2/287/2010
Rada města souhlasí s realizací III. etapy bezdrátového rozhlasu v Soběslavi v roce 2011
v rámci projektu DSO Soběslavsko podávaného do dotačního titulu Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje s celkovými náklady akce ve výši 360 tis. Kč vč. DPH se
spoluúčastí města ve výši 140 tis. Kč.
pokračování na str. 3
leden 2011
INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
pokračování ze str. 2
a Usnesení č. 2/288/2010
Rada města schvaluje roční odměnu řediteli
SMS, s. r. o., panu Václavu Pekárkovi, řediteli Senior-domu Soběslav PharmDr. Jaroslavu
Linhartovi, řediteli ZŠ E. Beneše Mgr. Vlastimilu Říhovi, řediteli ZŠ Komenského Mgr.
Jaroslavu Koldanovi, ředitelce MŠ Duha
Mgr. Aleně Krejčové, ředitelce MŠ v Nerudově ulici paní Ivaně Bártové, řediteli KDMS
Mgr. Petru Valešovi, jednateli Správy lesů
města Soběslavi, spol. s r. o., Ing. Petru Matoušovi a tajemníkovi MěÚ Soběslav ing.
Radku Bryllovi ve výši dle zápisu z jednání.
a Usnesení č. 2/289/2010
Rada města souhlasí na návrh Bytové komise
rady města s přenecháním městského bytu
velikosti 1+1 v čp. 60/36 v ulici Tř. Dr. Edvarda Beneše v Soběslavi do nájmu Miloslavu Pěknicovi, Soběslav (náhradník Andrea
Vargová, Soběslav), s přenecháním městského bytu velikosti 1+1 v čp. 134/14 v ulici Protifašistických bojovníků v Soběslavi do
nájmu Denise Řehákové, Soběslav (náhradník Jaroslav Pavlát, Soběslav), s přenecháním městského bytu velikosti 1+0 v čp. 306
v Kadlecově ulici v Soběslavi do nájmu Josefu Slivkovi, Soběslav (náhradník Martin Slabý, Bechyně).
a Usnesení č. 2/290/2010
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na pojištění majetku, odpovědnosti a
vozidel města na rok 2011 organizované firmou GrECo JLT Czech Republic, s. r. o.,
České Budějovice. Vítězem výběrového řízení se stala Česká pojišťovna, a. s., za cenu
399.778,- Kč.
USNESENÍ
3. schůze Rady města Soběslavi, která se
konala dne 14. prosince 2010 od 14.30 hodin
v kanceláři starosty města
a Usnesení č. 3/291/2010
a) Rada města schvaluje novou organizační
strukturu Městského úřadu v Soběslavi dle
návrhu předloženého tajemníkem MěÚ ing.
Radkem Bryllem s účinností od 1. 1. 2011.
b) Rada města jmenuje JUDr. Ivu Hartlovou
vedoucí právního oddělení MěÚ Soběslav
s účinností od 1. 1. 2011.
c) Rada města jmenuje Ing. Bohumíra Ctibora vedoucím kanceláře tajemníka MěÚ Soběslav s účinností od 1. 1. 2011.
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
a Usnesení č. 3/292/2010
Rada města souhlasí s podáním námitky proti
návrhu Zásad územního rozvoje Jihočeského
kraje týkající se zařazení poldru (nádrže) na
řece Nežárce u Hamru pro budoucí realizaci
protipovodňových opatření na území Jihočeského kraje.
a Usnesení č. 3/293/2010
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č.
3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze
dne 28. 11. 2003 uzavřené mezi Senior-domem
Soběslav, jako pronajímatelem, firmou Domita - obchod, a. s., Tábor, jako nájemcem, za
účasti města Soběslavi, jako vlastníka objektu,
kterým se řeší prodloužení nájmu nebytových
prostor (bufetu) v přízemí objektu Senior-domu
do 31. 12. 2011.
a Usnesení č. 3/294/2010
Rada města v návaznosti na své usnesení č.
12/149/2010 ze dne 22. 6. 2010 souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových
prostor mezi městem Soběslav a firmou Domácí zdravotní péče Soběslav, s. r. o., na pronájem nebytových prostor o celkové výměře
2
27,44 m v budově čp. 745/III v Mrázkově
ulici v Soběslavi v souvislosti s převodem
Domácí ošetřovatelské péče na soukromý
subjekt. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 1. 2011.
a Usnesení č. 3/295/2010
Rada města souhlasí s uzavřením dohody o
splátkovém kalendáři mezi městem Soběslav
a firmou KP projekt, s. r. o., České Budějovice, kterou se řeší vratka části ceny za zpracování a podání projektu „Rekreační a relaxační
areál v Soběslavi“ do Regionálního operačního programu v souvislosti s neobdržením dotace na jeho realizaci.
a Usnesení č. 3/296/2010
Rada města souhlasí s ukončením nájemní
smlouvy ze dne 10. 11. 1999 uzavřené mezi
městem Soběslav a MUDr. Zdeňkem Kovářem, Soběslav, na pronájem nebytových
prostor v budově čp. 159/I (Poliklinika) v ulici Petra Voka v Soběslavi dohodou k 31. 12.
2010 na žádost MUDr. Zdeňka Kováře v souvislosti se zdravotními komplikacemi, na základě kterých nelze vykonávat soukromou
stomatologickou praxi.
3
zajištění volnočasových aktivit dětí (oddílu
Aikido) v rámci TJ Spartak Soběslav.
a Usnesení č. 3/298/2010
Rada města souhlasí s vedením účetnictví ve
zjednodušeném rozsahu u Senior-domu Soběslav s účinností od 1. 1. 2011.
a Usnesení č. 3/299/2010
Rada města souhlasí s nákupem dlouhodobého hmotného majetku: světelné a zvukové
signalizace pokojů uživatelů a kuchyňské linky včetně spotřebičů do společenské místnosti
v Senior-domu dle návrhu předloženého ředitelem Senior-domu PharmDr. Jaroslavem Linhartem ze schváleného rozpočtu organizace na
rok 2010.
a Usnesení č. 3/300/2010
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
nájmu pozemku mezi městem Soběslav a
Českým rybářským svazem, místní organizace Soběslav, na pronájem části pozemku
2
parc. č. 1932/2 o výměře 332 m v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví ČRS MO Soběslav, za cenu 100,- Kč ročně v souvislosti
s majetkoprávním vypořádáním stavby vodního díla – tří rybníků v lokalitě „U Nového
rybníka“. Smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou.
a Usnesení č. 3/301/2010
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a ČEVAK, a. s.,
České Budějovice, na zpracování a podání
žádosti o dotaci na výstavbu ČOV a kanalizace v Chlebově na Ministerstvo zemědělství
ČR za cenu 20 tis. Kč + DPH.
a Usnesení č. 3/302/2010
Rada města souhlasí na návrh Bytové komise
rady města s přenecháním městského bytu
velikosti 1+1 v čp. 60/36 v ulici Tř. Dr. Edvarda Beneše v Soběslavi do nájmu Františku
Fišerovi, Soběslav, a dále s přenecháním
městského bytu velikosti 1+0 v čp. 58/32 v ulici Tř. Dr. Edvarda Beneše v Soběslavi Miroslavě Lukáčové, Soběslav (náhradník Martin
Šmatár, Soběslav).
a Usnesení č. 3/297/2010
Rada města souhlasí s uzavřením darovací
smlouvy mezi městem Soběslav a firmou
E.ON Česká republika, s. r. o., České Budějovice, kterou firma E.ON poskytne městu Soběslav finanční částku ve výši 40 tis. Kč na
Úřední den notáře
Příspěvek na provoz motorového vozidla
MěÚ, nám. Republiky 59/I
II. patro č. dveří 306
JUDr. Stanislav Hroch
první a třetí středa v měsíci, v lednu tj.
5. 1. a 19. 1. od 13 do 17 h.
Tel. 602 496 375
Žádosti o příspěvek se budou na odboru sociálně zdravotním Městského úřadu v Soběslavi přijímat od 17. ledna 2011. Žádosti jsou k dispozici na internetových stránkách Městského úřadu v Soběslavi a budou také k dispozici na odboru sociálně zdravotním. K žádostem je nutno přiložit i
tiskopis „souhlas s daty“, občanský průkaz a velký technický průkaz. Nepřítomnost dopravované
osoby je nutno doložit potvrzením o pravidelném dopravování držitelů průkazu k lékaři. Děkujeme za pochopení a přejeme všem občanům klidné a pohodové prožití svátků vánočních a do nového roku 2011 pevné zdraví.
Růžena Drtinová
4
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
USNESENÍ
Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo
15. prosince 2010 od 18.00 hodin v malém
sále Kulturního domu města Soběslavi
a ZM 2/005/2010
Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi na rok 2010 – rozpočtové opatření č. 4/2010 – v předloženém
znění.
a ZM 2/006/2010
Zastupitelstvo města pověřuje radu města ke
schválení rozpočtového opatření č. 5/2010,
kterým se upraví jednotlivé položky rozpočtu
města Soběslavi za rok 2010 podle dosažené
skutečnosti.
a ZM 2/007/2010
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města
Soběslavi na rok 2011v předloženém znění.
a ZM 2/008/2010
Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů v předloženém znění.
a ZM 2/009/2010
Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010 o místním
poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení
povolené Ministerstvem financí v předloženém znění.
a ZM 2/010/2010
Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010 o místních poplatcích v předloženém znění.
a ZM 2/011/2010
Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem 23
stavebních pozemků v lokalitě na sídlišti
Svákov KN parc. č. 2103/384 o výměře 819
2
2
m , KN parc. č. 2103/385 o výměře 813 m ,
2
KN parc. č. 2103/386 o výměře 805 m , KN
parc. č. 2103/387 o výměře 796 m2, KN parc.
2
č. 2103/388 o výměře 888 m , KN parc. č.
2
2103/389 o výměře 910 m , KN parc. č.
2
2103/390 o výměře 885 m , KN parc. č.
2
2103/391 o výměře 858 m , KN parc. č.
2
2103/393 o výměře 806 m , KN parc. č.
2
2103/394 o výměře 803 m , KN parc. č.
2103/395 o výměře 804 m2, KN parc. č.
2
2103/396 o výměře 803 m , KN parc. č.
2
2103/397 o výměře 804 m , KN parc. č.
2103/398 o výměře 805 m2, KN parc. č.
2
2103/399 o výměře 808 m , KN parc. č.
2
2103/400 o výměře 809 m , KN parc. č.
2
2103/401 o výměře 806 m , KN parc. č.
2
2103/402 o výměře 889 m , KN parc. č.
2
2103/403 o výměře 847 m , KN parc. č.
2
2103/404 o výměře 767 m , KN parc. č.
2
2103/405 o výměře 764 m , KN parc. č.
2
2103/406 o výměře 785 m , KN parc. č.
2
2103/407 o výměře 808 m a 2 stavebních pozemků v lokalitě Na Brousku, kdy jeden je
tvořen pozemky KN parc. č. 1840/55 o výmě2
ře 561 m a KN parc. č. 1840/64 o výměře 186
2
2
m , tedy o celkové výměře 747 m , a druhý
2
KN parc. č. 1840/38 o výměře 704 m a KN
2
parc. č. 1840/63 o výměře 46 m , tedy o cel2
kové výměře 750 m , vše v k. ú. Soběslav,
Fond rozvoje bydlení města Soběslav
Městský úřad oznamuje, že v době od 3.1.2011 do 31.3.2011 přijímá žádosti o poskytnutí půjčky
z Fondu rozvoje bydlení města Soběslav na stavební úpravy bytů dle vyhlášky města č.2/2004.
Formulář žádosti si vyzvedněte na MěÚ, nám. Republiky 59/I, u Ireny Klečatské, I. patro,
č. dv. 211.
poř. č., účel půjčky
max. lh. splat.
úrok
horní hranice půjčky
1. půdní nástavba při vzniku1 bytu
6 let
3%
do 80.000 Kč na l byt
2. půdní vestavba při vzniku 1 bytu
3. zateplení obvod. pláště domu staršího 10 let
6 let
5 let
3%
3%
do 80.000 Kč na 1 byt
do 60.000 Kč
4. vybudování WC, koupelny nebo
sprch. koutu a jejich rekonstrukce
5. zrušení septiku
4 roky
3%
do 40.000 Kč na l byt
3 roky
3%
do 20.000 Kč
6. rekonstrukce stávajícího otop. systému,
4 roky
3%
do 50.000 Kč
přechod z vytápění pevnými palivy na vytápění plynové, solární, tepel. čerpadly
7. opravy střech domů nejméně
4 roky
3%
do 40.000 Kč
v rozsahu výměny střeš. krytiny
8. výměna oken
5 let
3%
do 60.000 Kč
K žádosti je třeba přiložit:
· doklad o vlastnictví (výpis z LV ne starší 6 měsíců)
· stavební povolení nebo jiný doklad o přípustnosti stavby
· projektovou dokumentaci nebo přesný popis úprav, které nevyžadují stavební povolení
· jméno a adresu ručitele
leden 2011
formou veřejné dražby za minimální cenu
500,-Kč/m2 podle následujících podmínek:
- zájemce musí být starší 18 let,
- občan nebo manželé mohou získat pouze
1 stavební pozemek.
a ZM 2/012/2010
Zastupitelstvo města schvaluje prodej po2
zemků KN parc. č. 2756/8 o výměře 96 m ,
2
KN parc. č. 2756/28 o výměře 26 m a KN
2
parc. č. 2756/29 o výměře 22 m , v k. ú. Soběslav, Základní kynologické organizaci So2
běslav, za cenu 100,-Kč/m .
a ZM 2/013/2010
Zastupitelstvo města revokuje usnesení ZM
15/179/2009 z 9. 12. 2009 a schvaluje směnu
bez doplatku pozemků KN parc. č. 2205/55 o
2
výměře 179 m a KN parc. č. 2205/67 o vý2
měře 22 m z vlastnictví města Soběslavi na
ing. Josefa Koubu, CSc., Praha, s podmínkou
zřízení věcného břemene vstupu a příjezdu
pro manžele Jiřího a Ivanu Dvořákových, Soběslav, a části pozemků KN parc. č. 2181/193
2
a KN parc. č. 2207/12 o výměře cca 190 m
z vlastnictví ing. Josefa Kouby, CSc., Praha,
na město Soběslav, vše v k. ú. Soběslav.
Poděkování
Koncem roku 2010 ukončí svoji činnost ve
funkci ředitele a jednatele Správy města Soběslavi, s. r. o., pan Václav Pekárek.
Pan Václav Pekárek začal působit jako ředitel Bytové správy města Soběslavi v roce
1998. Za jeho řízení prošla Bytová správa
města Soběslavi velkou proměnou, první
byla její transformace na společnost s ručením omezeným, následovala kompletní rekonstrukce centrálního zásobování teplem
na sídlišti Svákov a sídlišti Míru včetně zrušení uhelné centrální kotelny. Velkou akcí
byla také privatizace bytů v majetku města,
které uvedená organizace spravuje. Poslední a největší změnou bylo sloučení bytové
správy města a technických služeb města do
jedné organizace pod vedením p. Václava
Pekárka. Časté změny legislativy přinesly i
náročné úkoly spojené například s tzv.
chodníkovým zákonem (úklid chodníků)
nebo s uvolněním deregulace energií. Se
všemi úkoly se organizace vedená p. Václavem Pekárkem vyrovnala se ctí, a proto mu
při jeho odchodu do starobního důchodu
patří naše poděkování.
Děkuji tedy panu Václavu Pekárkovi jménem města Soběslavi za jeho dlouholetou
činnost pro naše město a přeji mu do dalších
let hodně zdraví, spokojenosti a radosti ze
života.
Ing. Jindřich Bláha, starosta města
leden 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Změna na radnici
SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Po volbách dostal důvěru vás občanů Mgr.
Vladimír Drachovský, který nastoupil v prosinci po Zdeňku Vránkovi na post místostarosty.
Vladimíru Drachovskému je 50 let, bydlí
v Soběslavi, je ženatý, má čtyři děti. Působil
přes 23 let jako učitel na Základní škole Komenského ul. K jeho největším zálibám ve volném
čase patří sport a rodina. V minulém volebním
období pracoval v zastupitelstvu města.
„Práce s lidmi mě baví a mám představu, že
budu lidem v rámci svých kompetencí co nejvíce pomáhat a vycházet vstříc. S tím do toho jdu
a na novou práci se těším. Prvotní dojmy jsou
jednoznačně kladné. Velkou oporu vnímám
v osobě starosty města i tajemníka úřadu,“ říká
nový místostarosta.
foto -jk-
Narození:
Alex Novague
Aneta Slabá
Nově narozeným občánkům přejeme
šťastný život.
Úmrtí:
Marie Bicková
Anna Dražilová
Zdeněk Hanzálek
Jana Hoffmannová
Josef Křivan
Božena Němečková
Bohumil Skalák
Marie Švecová
Jiří Unger
Jiřina Váchová
Rudolf Zajíček
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou
soustrast.
5
Drobné vodní toky a změna jejich správy
Od nového roku dochází na základě Příkazu ministra zemědělství ze dne 16.9.2010 s cílem posílit integraci správy vodních toků ke změně ve správě drobných vodních toků. Jde o transformaci
Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS) do státních podniků Povodí Vltavy a Lesy České republiky. Od 1.1.2011 zaniká pracoviště ZVHS v Táboře, dochází ke změně organizačního řádu, zůstává pouze zbytková organizace s omezeným předmětem činnosti a s omezenou majetkovou
skladbou. Nadále bude vykonávat zejména správu hlavních odvodňovacích zařízení tj. melioračních koster. Správce toků, kde ZVHS prováděla do konce prosince 2010 údržby koryt i břehových porostů, bude možné zjistit v případě potřeby na vodohospodářském portálu www.voda.gov.cz nebo na
odboru životního prostředí MěÚ.
Ing. Marie Staňková, vedoucí OŽP MěÚ Soběslav
Upozornění Finančního úřadu v Soběslavi
Finanční úřad v Soběslavi upozorňuje, že 1. ledna 2011 nabývá účinnosti zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, který ruší zákon č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků. Norma upravující procesní daňové právo se po
17 letech mění, a to zejména v odezvě na připomínky z praxe a soudní judikáty.
· Rozšiřuje se spektrum darů, o které je možné snížit základ daně.
Například:
· Jednoznačné zakotvení lhůt v daňovém řízení.
· Nová úprava doručování.
· Přednostní úhrada daně před jejím příslušenstvím.
· Pravidla pro opakování daňové kontroly.
· Nově pojaté mimořádné opravné a dozorčí prostředky.
· Pokuta za pozdní podání daňového přiznání.
· Změny týkající se minimální doby trvání finančního pronájmu atd.
Jedním z nových ustanovení je kromě jiných tzv. pokuta za opožděné
tvrzení daně (§ 250). Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, ačkoliv
měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, a toto zpoždění
je delší než 5 pracovních dnů, ve výši 0,05 % stanovené daně za každý
následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně. Minimální
výše pokuty za opožděné tvrzení daně činí 500 Kč.
V souvislosti s výše uvedeným, upozorňujeme všechny poplatníky,
aby povinnost podat daňové přiznání nenechávali na poslední chvíli. Nejedná se o možnost pokutu uložit, ale o zákonnou povinnost platit pokutu
min. 500 Kč i v případě nižších daňových povinností např. na dani z nemovitostí.
Dále dochází od 1. ledna 2011 k některým změnám v zákoně o daních
z příjmů.
Například:
· Snížení slevy na poplatníka na 23 640 Kč/rok.
· Změna týkající se úroků z úvěru na koupi stavebního pozemku.
· Změna týkající se příjmů z pronájmu majetku zařazeného do obchodního majetku.
· Zpřesnění podmínky pro daňově uznatelný odpis pohledávek.
· Zrušení osvobození příjmů z ekologických zdrojů a zařízení.
· Změna týkající se penzijního připojištění a soukromého životního po-
jištění.
· Zpřísnění osvobození důchodů pracujících důchodců od daně z příjmů.
Na daň z nemovitostí mají vliv obnovy katastrálního operátu, které
provádějí katastrální úřady. Podle informace Katastrálního pracoviště Tábor byla v roce 2010 dokončena obnova katastrálního operátu v místní
příslušnosti Finančního úřadu v Soběslavi v katastrálním území Zvěrotice, částečně v katastrálním území Klenovice u Soběslavi a Roudná nad
Lužnicí. Do konce roku 2010 je plánováno dokončení obnovy katastrálního operátu v katastrálním území Vlkov nad Lužnicí.
Od roku 2011 se v těchto výše jmenovaných katastrálních územích stává poplatníkem daně vlastník pozemku evidovaného v parcele katastru, a
to bez ohledu na to, zda je pozemek pronajat či nikoliv.
Poplatník je povinen si v daňovém přiznání daň z nemovitostí sám vyčíslit a uvést předepsané údaje, jakož i další okolnosti rozhodné pro vyměření daně.
Pokud vznikla poplatníkovi povinnost podat přiznání k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2011, je poplatník povinen přiznání podat Finančnímu úřadu v Soběslavi nebo podat k poštovní přepravě
nejpozději dne 31. ledna 2011.
Přiznání k dani z nemovitostí lze zpracovat, případně podat s využitím
aplikace daňového portálu na internetové adrese: http://eds.mfcr.cz .
Nepřesahuje-li celková roční daň z nemovitostí částku 5 000 Kč, je pro
všechny poplatníky daně splatná najednou do 31. května 2011. Ke stejnému datu lze zaplatit daň najednou i při vyšší částce.
Doporučujeme sledovat informace týkající se změn daňových zákonů
a daňového řádu k 1.1.2011 v regionálním tisku a na internetových stránkách daňové správy http://cds.mfcr.cz.
Finanční úřad v Soběslavi
6
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
leden 2011
ROZPOČET MĚSTA SOBĚSLAVI NA ROK 2011
NÁZEV POLOŽKY
DPFO-závislá činnost
DPFO-samost. výděleč. činnost
DPFO-kapitálové výnosy
DPPO
DPPO za obec
Dañ z přidané hodnoty
Daň z nemovitostí
Ekologické poplatky
Místní poplatky
celkem
z toho
11 500 000,00 Kč
mateřské školy
4 384 000,00 Kč
základní školy
7 336 000,00 Kč
2 500 000,00 Kč
oprava školních budov
1 000 000,00 Kč
ostatní záležitosti školství
Kultura
12 000 000,00 Kč
2 000 000,00 Kč
festival dechových hudeb, ostatní
250 000,00 Kč
památky a předm. histor. hodnoty
900 000,00 Kč
místní rozhlas
150 000,00 Kč
5 000 000,00 Kč
noviny Soběslavská hláska
20 000,00 Kč
6 355 000,00 Kč
3 500 000,00 Kč
ze psů
235 000,00 Kč
za rekreační pobyt
35 000,00 Kč
za užívání veřej. prostranství
400 000,00 Kč
z ubytovací kapacity
35 000,00 Kč
za provozování VHP
1 000 000,00 Kč
6 300 000,00 Kč
digitální projektor
2 270 000,00 Kč
ostatní činnost v kultuře (SPOZ..)
TV a zájmová činnost
2 600 000,00 Kč
1 850 000,00 Kč
zájmová činnost dětí a dospělých
650 000,00 Kč
opravy a údržba
100 000,00 Kč
600 000,00 Kč
Zdravotnictví-poliklinika
550 000,00 Kč
Místní hospodářství a úz. rozvoj
3 500 000,00 Kč
100 000,00 Kč
TV činnost
příjmy za zkouš. OZ žadat. o ŘP
70 175 000,00 Kč
330 000,00 Kč
Kulturní dům města Soběslavi
odvod z výtěžku z provoz. loterií
Daně a poplatky celkem
200 000,00 Kč
10 300 000,00 Kč
26 300 000,00 Kč
za likv. komunálního odpadu
Správní poplatky
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
17 450 000,00 Kč
půjčky z FRB
800 000,00 Kč
bytové hospodářství
250 000,00 Kč
nebytové prostory
500 000,00 Kč
zemědělství a lesnictví
1 020 000,00 Kč
veřejné osvětlení
300 000,00 Kč
vodní hospodářství, rybníky
3 700 000,00 Kč
pohřebnictví
200 000,00 Kč
splátky půjček od obyvatel
850 000,00 Kč
100 000,00 Kč
inženýrské sítě (vč. 463 tis. 2010)
800 000,00 Kč
doprava
60 000,00 Kč
CZT - rekonstr. teplovodů - MaR
1 000 000,00 Kč
služby, stavebnictví (pokuty)
30 000,00 Kč
územní plán
200 000,00 Kč
územní rozvoj
200 000,00 Kč
obchod, služby, cest. ruch
školství
890 000,00 Kč
kultura
1 973 000,00 Kč
TV a zájmová činnost
zdravotnictví
SMS - veřejně prospěšné služby
312 000,00 Kč
výkup pozemků
865 000,00 Kč
geodet. práce, daně, ostatní MH
komun. služby, územní rozvoj
7 000 000,00 Kč
Životní prostředí
životní prostředí
2 200 000,00 Kč
svoz a likvidace odpadu
sociální služby
městská policie
městský úřad
finanční operace, ostatní příjmy
11 400 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
800 000,00 Kč
4 800 000,00 Kč
4 500 000,00 Kč
866 000,00 Kč
veřejná zeleň
200 000,00 Kč
300 000,00 Kč
protipovodňová opatření
100 000,00 Kč
1 200 000,00 Kč
500 000,00 Kč
Sociální služby
62 915 000,00 Kč
sociální dávky
60 000 000,00 Kč
Příjmy z vlastní činnosti celkem
21 866 000,00 Kč
Senior-dům
Neinv. transfery v rámci SDV
16 832 700,00 Kč
Rolnička - provoz, opr. budovy
410 000,00 Kč
Neinv. transfery od obcí
2 500 000,00 Kč
ochrana obyvatelstva, ostatní
305 000,00 Kč
Transfery na soc. dávky
60 000 000,00 Kč
Městská policie
2 500 000,00 Kč
200 000,00 Kč
Požární ochrana
150 000,00 Kč
800 000,00 Kč
Zastupitelstvo města
Ostatní transfery a převody
Dotace na digitální projektor
Přijaté transfery celkem
PŘÍJMY CELKEM
Ozdravování hospodář. zvířat
Zemědělství a lesnictví
80 332 700,00 Kč
172 373 700,00 Kč
250 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
Městský úřad - provoz, inv. nákupy
Finanční operace, ostatní výdaje
VÝDAJE CELKEM
2 200 000,00 Kč
2 000 000,00 Kč
31 900 000,00 Kč
3 800 000,00 Kč
198 305 000,00 Kč
Rekapitulace:
220 000,00 Kč
rozpočtové příjmy
172 373 700,00 Kč
35 000 000,00 Kč
rozpočtové výdaje
- 198 305 000,00 Kč
1 500 000,00 Kč
saldo příjmy - výdaje
- 25 931 300,00 Kč
Doprava (silnice, chodníky, znač.)
5 200 000,00 Kč
přijetí úvěru (rekr. areál - 2010)
Vodní hosp. (vodov., kanal., rybníky)
4 200 000,00 Kč
splátka úvěrů (DPS, rekr. ar.)
Obchod, služby
Výstavba rekreač. a relax. areálu
Koupaliště - bufet
Školství
12 220 000,00 Kč
použití prostředků z běžného účtu
12 000 000,00 Kč
- 2 800 000,00 Kč
- 16 731 300,00 Kč
leden 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
7
Pečovatelka roku 2010 je z našeho města, z naší Soběslavi
Celostátní ocenění Pečovatelka roku a Pečovatel roku 2010 uděluje
Středisko křesťanské pomoci Českobratrské církve evangelické v Praze
ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR. Záštitu nad
akcí převzala manželka prezidenta Livie Klausová a ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.
Jednou z oceněných byla také pečovatelka Alena Červenková z Domu
s pečovatelskou službou v Soběslavi. Vedoucí DPS Jaroslava Blažková
spolu s kolegyněmi ji tajně nominovala za mimořádně zodpovědnou službu v oboru pečovatelství. Až když přišly z diakonie otázky týkající se pečovatelské služby, záměr se prozradil.
Komise odborníků ze sociální oblasti vybrala na základě nominačních
dopisů a dále vlastních výpovědí deset nominovaných, kteří ve středu
1. prosince 2010 na Novoměstské radnici na Karlově náměstí převzali titul Pečovatel – Pečovatelka roku.
„Byla jsem ohodnocena jako Pečovatelka roku spolu s dalšími devíti
kolegyněmi, neboť mám přes 30 let odpracovaných v pečovatelství. Velkou radost mi udělalo, že mě na slavnostní vyhlášení doprovázeli moji
nejbližší – syn a dcera a také Jarka Blažková a kolegyně z práce“, líčí své
pocity paní Červenková. Velkým zážitkem bylo také setkání s paní Klausovou.
„Dostala jsem zlatou brož ve tvaru slunce a různé dárky od sponzorů.
Slavnost pokračovala asi hodinovou zábavou s rautem za doprovodu vánočních melodií hudby Musica Bohemica. Zisk titulu mě pochopitelně
těší, ale tu největší radost mi dělá spokojenost těch, kterým se celý život
snažím pomáhat,“ říká paní Červenková.
„Svojí taktností, vlídností a získanou životní moudrostí je Alena oporou našich klientů,“ doplňuje chválu na svoji kolegyni vedoucí Jaroslava
Blažková. „Upřímně řečeno, toto ocenění by si zasloužily i naše další dvě
pracovnice, které počtem odpracovaných let šlapou paní Červenkové na
paty. Patří jim také velký dík,“ dodává Jaroslava Blažková.
Cílem ocenění je upozornit na potřebnost tohoto povolání, chápaného
zpravidla jako životní poslání. Ředitelka Diakonie ČCE – SKP v Praze
Mgr. Libuše Roytová organizovala již osmý ročník a nás velmi těší, že
Soběslav byla u toho.
-jk-
Poděkování
Rád bych využil Vašeho zpravodaje a poděkoval strážníkům Městské policie Soběslav za to, jak vzorně se starají o chod města. Z vlastní
zkušenosti mohu potvrdit, že jsou velice vstřícní a ochotní pomáhat
především starším občanům i těm z nás, kteří se z nějakého důvodu
ocitnou v nesnázích. Sám jsem se mohl několikrát přesvědčit o jejich
obětavosti a lidskosti.
V Soběslavi sice trvale nebydlím, ale často sem jezdím. Žije zde má
85letá maminka, která si jejich pomoc také nemůže vynachválit.
Zdeněk Vodička, Tábor
Vítání nových občánků
Slavnostní vítání nových soběslavských občánků se konalo v obřadní
síni městského úřadu ve čtvrtek 2. prosince. Za doprovodu žáků a učitelů
Základní umělecké školy bylo slavnostně uvítáno do života dvanáct dětí,
z toho čtyři holčičky a osm chlapečků.
Všem dětem a jejich rodičům přejeme pevné zdraví a rodinnou
pohodu.
8
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
[email protected], http://kdms.mypage.cz
· Sobota 29. ledna v 19.00 hodin
HANKY PANKY
travesti show
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Po velkém předchozím úspěchu a zhruba po
půlroční odmlce se do Vašeho města opět vrací
známá pražská travesti skupina HANKY
PANKY, tentokrát zcela premiérově s pořadem
,,Z pohádky do pohádky“. Další zcela nová zábavná show, plná nápaditých převleků, humoru, choreografií a známých hudebních melodií
spolu se slečnami Dolores, Stefany, Sofií a Alexem. Jak napovídá už samotný název pořadu,
tento večer se bude odehrávat v duchu pohádkových melodií a nejen těch. Pořad je koncipován opět tak, že si na své přijdou zaručeně
všechny věkové generace. Kromě ráčkující
princezny přivítáme na jevišti například Leonu
Machálkovou, Hanku Zagorovou s Petrem Rezkem, Lucii Bílou, Pink, Dádu Patrasovou, legendární duo Petra Kotvalda a Standu Hložka,
současnou královnu hitparád Lady Gagu a nebo
zavzpomínáme na muzikál Pomáda.
Vstupné 220 Kč v předprodeji, 240 Kč na místě.
pohádek vás zavede do smutného království
a bude vám povídat o zlé královně i o Sněhurce, také o jednom užvaněném zrcadle, dvou
rozpustilých stromech a hlavně sedmi malých mužíčcích.
Vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, rodinná 2.
(3..) dítě zdarma !
Český rybářský svaz, místní organizace
Soběslav, zve své členy a rovněž občany města na již tradiční Rybářský ples,
který se koná v pátek 14. 1. 2011
v Kulturním domě města Soběslavi.
Divadlo Kapsa
O SNĚHURCE
Jedna z nejstarších německých renesančních
Děkujeme všem hostům a divákům, kteří k nám zavítali v loňském roce, a také všem, kteří nám
zůstávají věrní!
Do nového roku vám přejeme pohodu a hodně zdraví!
Těšíme se na vás v letošním roce
2011!
Děkujeme všem firmám za podporu KDMS v roce 2010 a těšíme
se na další spolupráci.
Pracovníci KDMS
Program KD Soběslav
leden 2011
Pravidelné akce:
·
Úterý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00
ANONYMNÍ ALKOHOLICI
(kontakt 602 126 685)
FAT FINGERS & FRIENDS. . . . . 18.30
(pod taktovkou Petra Čapka)
Loutkářský soubor KAŠPÁREK . . . 18.00
CVIČÍME S HUDBOU . . . . . . . . . 19.00
·
Středa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00
RÁČEK, dětský kroužek lid. písní a tanců
SPOLEK DIVADELNÍCH . . . . . . 20.00
OCHOTNÍKŮ „CHVALOVSKÝ“
·
Pátek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00
SOBĚSLAVSKÁ CHASA
Další program:
Opakujeme pro děti, které pohádku
ještě neviděly!
· Neděle 30. ledna od 10.00 hod.
leden 2011
Lístky je možné zakoupit od 3. 1. 2011
v prodejně sportovních a rybářských
potřeb na náměstí Republiky v Soběslavi (vedle železářství Lapec).
ČRS MO Soběslav
·
Čtvrtek 6.1.
10.00 a 11.00
Agentura Perštejni, ŘÍM –
GLADIÁTOŘI, LEGIONÁŘI, velký sál,
pořad pro základní školy, vstupné 45 Kč
·
Čtvrtek 13.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.00
ASTRÁL
Loutkářský soubor Kašpárek . . . . . . 17.00
KAŠPÁREK A HASTRMAN, loutkové
divadlo, vstupné děti 10 Kč, dospělí 20 Kč
·
Pátek 14.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00
RYBÁŘSKÝ BÁL, hrají Kocouři, velký
sál, vstupné 150 Kč
·
Pondělí 17.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00
ZADÁNO - SVJ, předsálí
·
Pátek 21.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.00
MATURITNÍ PLES Gymnázium
Soběslav 8.B, hrají Second Service Band,
vstupné 150 Kč
·
Sobota 22.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00
ZADÁNO SOB Vitoraz – Valné volební
zasedání, malý sál
·
Sobota 29.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.00
HANKY PANKY, „Z pohádky do pohádky“, travesti show, velký sál, vstupné 220
Kč v předprodeji, 240 Kč na místě
·
Neděle 30.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00
Divadlo Kapsa, O SNĚHURCE, velký sál,
vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, rodinné
2. (3…) dítě zdarma
leden 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
9
Předplatné KD Soběslav – JARO 2011
· Středa 16. února
Divadlo Palace Theatre, Praha
AFRICKÁ KRÁLOVNA
C. S. Forester
Příběh o lásce a válce
Těžko by se hledal nesourodější pár než jsou oni
dva. On, ostřílený lodník, který už prožil na své
lodi Africká královna kdeco, a jediné, po čem
touží je v klidu a v závětří užívat života. Ona v
závětří prožila celý svůj dosavadní život. Spořádaná dcera ze slušné farářské rodiny netouží po
ničem jiném než po dobrodružství a odvážných
činech, samozřejmě v rámci spořádané středostavovské morálky. Tito dva se souhrou náhod
ocitnou spolu na jedné lodi, a to doslova, navíc v
obklíčení nepřítele. Nezáviděníhodná situace,
překážejí si, lezou si na nervy, mají naprosto rozdílný názor na pití alkoholu, zpěv náboženských
písní, na to, jak se postavit německé hrozbě, i na
to, co je nebo není vlasteneckou povinností. Přesto spolu nakonec dokáží projet nebezpečnými
peřejemi, přežít nepřátelskou palbu, zrádné mělčiny, ztroskotání i útoky komárů a původní vzájemnou nevraživost proměnit ve velikou lásku.
Humorný i dramatický příběh o tom, k čemu dokáže chytrá žena přinutit zamilovaného muže,
odehrávající se v Africe uprostřed první světové
války, baví čtenáře i diváky už řadu let, a přesto
neztrácí nic ze své působivosti.
Hrají: Linda Rybová a Hynek Čermák
· Středa 30. března
Divadlo Na prádle, Praha
VEČEŘE S PŘÁTELI
D. Margulies
Pro všechny, kteří aktuálně prožívají a řeší to
věčné téma lásky a rozchodů, rodiny, dětí, sexu,
a svobody. Satirická komedie, která s nadhledem, ale nekompromisně a razantně demaskuje
naše charaktery, je ověnčená řadou významných literárních a divadelních cen, včetně té nejprestižnější pulitzerovy ceny.
Kdo z nás nestál před tím nejtěžším rozhodnutím v životě? Svěží, moderní, černá komedie
o manželství, přátelství, rizotu a hluboce dojímající lidskosti je rozhodně určena nejen ženám
s bohatou osobní zkušeností.
Povinně by mělo platit - vstup možný pouze s
partnerem!
Hrají: Milena Steinmasslová, Daniel Rous, Kateřina Březinová / Barbara Lukešová, František
Kreuzmann
· Duben
Agentura Harlekýn, Praha
FATÁLNÍ BRATŘI
Antonín Procházka
Fatální bratři je hra o štěstí, které je relativním
pojmem. Co se může stát s člověkem, když bere
prognózy hvězd vážně? Ze dvou bratrů je Olda
dítětem štěstěny, bohatý, úspěšný a hýčkaný
umělec obletovaný ctitelkami. Hvězdy mu
předpovídají rychlý vzestup, ale brzkou smrt.
Naopak druhý bratr Lološ je naprostý outsider.
Právě přišel o místo pojišťováka a v životě se mu
nic nedaří.
Jejich otec věří na horoskopy od té doby, co
Reinhold Ebertin předpověděl atentát na Kennedyho a spletl se jen o dvě hodiny. Podle jeho
horoskopu má úspěšný bratr zanedlouho zemřít,
zatímco smolař bude mít život dlouhý. To způsobí, že si náhle nešťastník Lološ začne svých
neúspěchů „nepochopitelně“ vážit a zuřivě se
brání štěstí. S příchodem mladé a půvabné Denisy se může ovšem všechno změnit.
Nakonec všichni zjistí, nejen že štěstí je vrtkavé
a úspěch sporný, ale – dá se věřit horoskopům, i
když nelžou?
Bravurně rozehrané dialogy a situační komika,
rozpustilá nadsázka a neuvěřitelné paradoxy
jsou pro diváka zárukou osvobozujícího smíchu, ale zároveň v něm probouzí pocit romantiky. Potvrzuje se tak autorův výrok, že lidé se
smějí nejvíce tehdy, když na jevišti poznávají
sami sebe.
Hrají: Lološ syn smolař - Josef Carda nebo Viktor Limr, Olda syn dítě štěstěny - Antonín Procházka, Milada psychoanalytička - Simona
Postlerová nebo Jana Malá, Otec příznivec astrologie - Oldřich Vlach, Denisa studentka a Linda její sestra - Lenka Zahradnická nebo Jana
Pidrmanová, Dr. Drozd zakřiknutý naivní vědec
- Vilém Dubnička, Klára manželka Drozda - Eva
Janoušková nebo Michaela Zemánková, Iveta Jana Pidrmanová nebo Lenka Zahradnická
Změna programu vyhrazena! Začátky jednotlivých představení vždy v 19.30 h, cena předplatného je 730 Kč, nezapomeňte si prosím během
měsíce ledna zamluvit svá místa!
Předplatné bude v prodeji od ledna 2011!
e-mail: [email protected]
tel. 381 524 261
A nová plesová sezona může začít…
Čerství absolventi tradičních a oblíbených „tanečních“ se již těší až své čerstvě nabité vědomosti a taneční kreace zúročí v nové plesové sezoně.
Kurzy tance a společenské výchovy mají díky tanečním mistrům Aleně a Jaroslavu Bolkovým z Milevska již tradičně výbornou úroveň a je o ně velký
zájem. Věneček Kurzů tance a společenské výchovy se konal v sobotu 11. prosince 2010 v kulturním domě Národ a ke skvělé atmosféře celého večera
přispěla i kapela RM Band Milevsko.
10
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Městská knihovna v Soběslavi přeje všem
svým čtenářům a příznivcům hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce.
Za dětskou knihou do hradu? V Soběslavi ano!
Není knihovna jako knihovna. A kdo se může pochlubit, že navštívil
knihovnu, která je zároveň i hradem? Určitě my, obyvatelé Soběslavi, a to
díky unikátnímu projektu přestavby místního hradu.
V sobotu 27. listopadu 2010 ožil bývalý
hrad jako v pohádce Ať
žijí duchové! Konala se
zde totiž akce „Den pro
dětskou knihu“. Úvodní pěvecké vystoupení
sboru 1. ZŠ Veselí nad
Lužnicí a dětí ze Zvěrotic pod vedením paní
učitelky Žákové nastolilo tu správnou vánoční atmosféru a pak už
se děti rozběhly po knihovně. Studentky prvního a druhého ročníku oboru knihovnictví ze Střední školy obchodu,
služeb a řemesel v Táboře pro ně připravily speciální program, a tak děti
celé dopoledne pobíhaly od stanoviště ke stanovišti a kreslily, vybarvovaly, skládaly puzzle a vyráběly knižní záložky. Soudě podle spokojených
úsměvů je to moc bavilo a odměna v podobě bonbonů byla sladkou tečkou
každého úkolu. Rodiče i prarodiče měli co dělat, aby stačili nasazenému
tempu a to pro ně ještě byla nachystaná prodejní výstava knih nakladatelství Thovt. Do tašky tak tajně putoval nejeden zajímavý dárek. Ve volných chvílích si mohli prohlédnout také výstavu „Knihožrouti,“ která
mapuje dvouleté aktivity studentů knihovnictví v rámci projektu OP VK
Studenti knihovnictví knihovnám. Po Městské knihovně v Táboře a
Soběslavi se výstava v novém roce přesune do Městské knihovny v Plané
nad Lužnicí.
Předadventní sobota se v Soběslavi opravdu vydařila a je skoro jisté, že
malí návštěvníci si do hradní knihovny najdou cestu dříve než za rok.
Veronika Nováková, studentka 2. ročníku knihovnictví
SŠ obchodu, služeb a řemesel Tábor
Děkujeme všem, kteří se na přípravě a organizaci Dne pro dětskou knihu podíleli. Soběslavské pekárně PETA Bohemia děkujeme za již tradiční
dodání chutných a voňavých vánoček.
Klub dobrovolníků
Tento klub vznikl za účelem pomoci Rolničce v Soběslavi. Jedná se o
příjemné a tolerantní společenství (zatím pouze žen) různého věku, které
jsou ochotné se sejít a nabídnout pomocnou ruku při drobných pracích pro
Rolničku.
Máme tu velkou výhodu, že se můžeme setkávat v knihovně, ale tady
nestačí napsat jenom v knihovně.
leden 2011
Setkáváme se v naší nádherné knihovně, která je jako skleněný zámek
vestavěný do starého hradu. Jako když tuto nádheru vyčaroval nějaký
kouzelný skřítek a když tam člověk vejde, tak skoro očekává, že tam potká pana krále nebo nějakou tu princeznu. Zřejmě sem i chodí, ale jsou
převlečeni za čtenáře.
V tomto krásném prostředí u dobrého čaje nebo kafíčka si můžeme povídat, připadáme si užitečné a přitom odvedeme i kus práce. Domnívám
se, že tady vznikl kolektiv zajímavých osobností, které se v dnešní uspěchané době umí zastavit, chtějí a mají co nabídnout.
Helena Hovorková
Konzultant zdravé výživy Miroslav Němec Vám s Vašimi zdravotními problémy poradí v sobotu 8. ledna 2011 od 9.30 hod. v prostorách nově otevřené městské knihovny.
Sobotní provoz knihovny
Chceme vyjít vstříc přáním našich čtenářů, proto je vždy jednu sobotu
v měsíci knihovna otevřena.
V lednu to bude sobota 8. ledna od 9,00 do 12,00 hodin.
Vernisáž vánoční výstavy
Ve středu 1. prosince byla vernisáží zahájena vánoční výstava Domu
dětí a mládeže v Soběslavi, na které se prezentovaly zájmové kroužky
DDM. Své umění na vernisáži předvedly tanečnice z kroužku břišních
tanců a atmosféru Vánoc dotvořilo vystoupení žáků ZUŠ Soběslav.
Moje chvilka slávy s J. Kročákem
V úterý 7. prosince byl hostem naší knihovny opět Ing. arch. Jaromír
Kročák. Tentokrát se však představil jako autor knihy „Ateliér Konus“.
Svým příznivcům přečetl několik úryvků a zajímavě povyprávěl nejen o
psaní, ale i o projektování a stavbě soběslavské knihovny.
Také v letošním roce plánujeme pokračovat v tomto cyklu akcí.
Výstavy v knihovně
V lednu si můžete prohlédnout keramický model Soběslavi – tvorbu
dětí z keramických kroužků DDM Soběslav a práce účastníků listopadového Kurzu kreslení pravou mozkovou hemisférou.
-af-
leden 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
11
Vánoční setkání
Soběslavské náměstí se stalo ve čtvrtek
2. prosince odpoledne svědkem dalšího „Vánočního setkání“ s Rádiem Blaník. Moderátor
Vláďa Slezák hned v úvodu pouštěl z reproduktorů oblíbené písničky a náměstí se brzy začalo
plnit nedočkavými návštěvníky. Došlo pochopitelně také na pěvecké a malířské soutěže dětí.
Něco ze své činnosti předvedla obě naše učiliště: SOU technické svůj stánek obohatilo ukázkami historických, ale stále funkčních motorů.
Pod dohledem svého mistra předvedli učni oboru Umělecký kovář divákům lití olova. Od učitelek a učnic oboru Květinářské a aranžérské
práce z Odborného učiliště a Praktické školy
jsme se zase dozvěděli, jak a proč se zdobí adventní věnec, nechyběly ani zajímavé vánoční
svícny, které si zájemci mohli přímo na místě
zakoupit. Sladké dobroty a něco pro zahřátí připravila Čajovna – kavárna Rolničky. U stolku
„Domečku“ děti malovaly obrázky a postupně
na vánoční strom připevňovaly papírové ozdoby. Ani mrazivé počasí neodradilo mažoretky
souboru Soběslaváček, které v krátkých sukýnkách předvedly své umění a sklidily obdiv a potlesk přítomných diváků zahalených v zimních
bundách. Program vyvrcholil vystoupením oblíbené zpěvačky Ilony Csákové, jenž byla letošním hlavním hostem. Jakmile se začalo šeřit,
OD TÁBORA AŽ NA KONEC SVĚTA
14 500 kilometrů Austrálií
Poprvé v rámci dvanáctileté historie našeho
cestopisného přednáškového cyklu zamíříme na
australský kontinent. S cestovatelem, horolezcem a fotografem Ing. Zdeňkem Skořepou
z Jablonce nad Nisou vyrazíme ze Sydney do
Modrých hor, projdeme pralesy Jourama a Border parku a pod nejvyšším australským vodopádem Wallaman, plachetnicí se vydáme na
ostrovy Whitsunday. Čeká nás také potápění u
Cairnsu na Velkém barierovém útesu, balvany
Devils Marbles a rudý střed země se soutěskami
kolem Alice Springs a se symboly země, jimiž
jsou Ayers Rock a skalní oblast Mt. Olgas. Z
Adelaide pojedeme podél pověstné řeky Murray, uvidíme hory Grampians a zlatokopecké
městečko Sovereign Hill. Chybět nebudou ani
divoké skalnaté pobřeží u Port Campbellu, Melbourne, nejjižnější bod země v rezervaci Wilsons Promontory, Mt. Kosciusko – nejvyšší
vrchol země anebo v zeleni se utápějící hlavní
město Canberra.
Rožmberský dům
středa 5. 1. od 17:00 hod.
vstup zdarma
Na australské putování Vás srdečně zve
RNDr. Daniel Abazid, vedoucí BM
popřál z pódia všem přítomným hezký advent a
vánoční svátky starosta města Ing. Jindřich Bláha. Z množství malovaných obrázků dětí pro Ježíška vylosoval společně s Janou Kopřivovou
obrázek Kačenky Novákové, která právě o Vánocích oslavila šesté narozeniny. O co si napsala Ježíškovi, sice neprozradila, ale nasvícení
vánočního stromu společně se starostou města
pro ni byl určitě pěkný zážitek. Za tónů vánočních písní Blaníku mohli přítomní diváci poprvé
obdivovat nové pěkné osvětlení stromečku. Ti
šťastnější si ještě na památku odnesli CD Pohodové české Vánoce a také rodinný kalendář Rádia Blaník.
Foto -jk-
MILÝ JEŽÍŠKU...
menší, ale také pro maminky nebo tatínky. Zastoupené jsou i drobné dárky v době chudoby a
válek. Zimní období, adventní čas i těšení se na
dárečky od Ježíška přibližují také výtvory žáků
výtvarného oboru ZUŠ v Soběslavi, které
vznikly pod odborným vedením Mgr. Pavla
Vaňka. Všem, kdo se na výstavě podíleli,
děkujeme za spolupráci.
Letošní vánoční výstava Blatského muzea s
názvem Milý Ježíšku… byla zahájena vernisáží
29. 11. v 17 h ve Smrčkově domě. I přes nepřízeň počasí nezůstala bez kladné odezvy. Před
úvodním slovem RNDr. Daniela Abazida a kurátorky výstavy Mgr. Zuzany Novákové vystoupily žákyně hudebního oboru ZUŠ
Soběslav pod odborným vedením Mgr. Ivy Hovorkové. Vánočně laděné divadelní vystoupení
s humorným koncem v doprovodu s koledami
navodilo atmosféru počátku adventu. Návštěvníci si za vůně svařeného vína i vánoček, které
darovala PETA BOHEMIA s. r. o. Soběslav,
prohlédli vystavené hračky i jiné předměty jakožto možné dárky od Ježíška nejen pro nej-
Výstavu můžete ve Smrčkově domě zhlédnout do 30. 12. 2010 (od 9.00 do 17.00 hodin).
Pracovníci Blatského muzea vás srdečně
zvou na její návštěvu a přejí vám spokojený
vstup do nového roku!
Mgr. Zuzana Nováková, kurátorka výstavy
foto V. Vlasák
12
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
leden 2011
MŠ DUHA
Je to prima, když je zima…,
tak zní píseň z úst malých Duháčků a i dospělí se k radosti dětí s ochotou přidávají. Zima nám přinesla letos brzy pořádnou sněhovou nadílku a
především zase po roce vánoční svátky. Vše začalo návštěvou čerta, anděla a Mikuláše s těžkým košem dobrot, ze kterého všechny obdaroval. Už
od začátku adventu se naše školka ustrojila do svátečního. Ve všech třídách se šikovné ručičky pustily do práce. Stříhaly, lepily, malovaly, z keramické hlíny si každý vytvořil zvoneček. Děti zvládly i vytváření a
pečení voňavého cukroví. Při tom všem nás doprovázely vánoční písně a
koledy. Ve všech třídách pak postupně přivítaly děti své rodiče a při společném odpoledni zvaném ,,Vánoční cinkání“ prožily při zpěvu, tanci,
vytváření vánočních dekorací i sladkém pohoštění příjemné chvíle.
Nejstarší děti potěšily svým vystoupením také babičky a dědy v Senior
domě. Dočkaly se za to milé odměny. Předvánoční čas našich dětí zpestřilo velmi pěkné vystoupení žáků ze ZUŠ s hudební pohádkou, přijelo
k nám divadlo s vánočním představením a zazpívali nám studenti z gymnázia. Paní kuchařky nelitovaly volného času a napekly výborné cukroví.
Jeden den pak přichystaly sváteční, přímo štědrovečerní menu se vším, co
k tomu patří. Zaslouží si za to upřímné poděkování. Opravdové Vánoce
prožívá nejlépe každý doma mezi svými blízkými. Dětem přináší splněná
přání v dárcích pod stromečkem a nás dospělé hřeje radost u srdce.
Hodně štěstí a radosti v celém novém roce čtenářům Hlásky přejí
všichni z MŠ DUHA.
MŠ
Nerudova
Kouzelný podzim už vytáhl své poslední barevné
trumfy. Hýřivé barvy, kterými nás příroda zahrnovala, se pomalu vytrácely pod
bělostným pápěřím prvních
sněhových vloček. Mrazivé
počasí dávalo tušit příchodu
bělostného období – zimy.
Nastal čas adventu.
V naší mateřské škole se
děti těšily na příchod čerta a
Mikuláše. Mikulášské nadělování je jednou z nejrozšířenějších tradic u nás.
Příchod Čerta a Mikuláše znamenal v naší mateřské škole začátek mikulášských vystoupení pro rodiče. Ve všech čtyřech třídách děti předvedly svým
rodičům hudební program plný veselých písniček, básniček a vánočních
koled. V první třídě rodiče vyráběli s dětmi krásné vánoční papírové lampičky a ve druhé třídě čertovské rohy. Všem se dílka opravdu zdařila.
Děti ze IV. a IV.B třídy předvedou své hudební vystoupení pro rodiče
v kulturním domě Národ až 16.12.2010. Děti z hudebního kroužku vystoupí v úterý 14.12.2010 v Senior domě s vánočním programem. Ale o
tom až příště.
Jak čerti, Mikuláš a anděl nadělovali v naší školičce? Určitě všechny
děti dostaly velkou nadílku, kterou si odnesly domů. Zpěv čertovských
písniček a básniček se opravdu moc Mikulášovi a čertovi líbil. Jedna písnička zahřála Mikuláše a čerta natolik, až se roztančili.
„Když si čerti rohatí světem chodili,
naváděli zlobivce, aby zlobili,
jen se perte lidičky, dělejte si zlost,
v kotli máme místa ještě dost...
Jak vše dopadlo? Všichni byli hodní, nikoho čert neodnesl, ale slíbil,
že určitě za rok přijde znovu.
Vánoční koncert v ZUŠ
Příchod a atmosféru Vánoc nám mile zpříjemnil koncert žáků Lidové
školy umění v Soběslavi. Ve středu 8.12.2010 jsme přijali pozvání od paní
učitelky Mgr. Ivy Hovorkové ze ZUŠ. Měli jsme se určitě na co těšit. Vánoční hudební pohádka doplněna poutavým vyprávěním zaujala snad
všechny malé i velké diváky. Děti se tak hravou formou seznámily s hudebními nástroji, a to s různými druhy fléten, na které žáci základní umělecké školy hráli. Zazpívali jsme si koledy, zahráli „na tělo“. Jak se nám
koncert líbil? Pravdu - všem moc a moc! Děkujeme Mgr. Hovorkové a
všem účinkujícím za krásný hudební zážitek.
Na co se děti ještě mohou v prosinci těšit? Pro předškolní děti je naplánován výlet do Jindřichova Hradce na Jesličky a jsme pozváni na další vánoční koncert od Mgr. Radky Duškové. Už se všichni moc těší.
„Až svíce na stromečku Vám zazáří,
a zvonky začnou tiše hrát,
my ač neviděni vám hodně lásky a štěstí k Vánocům
a do nového roku 2011 budeme přát.“
Kolektiv MŠ Nerudova
leden 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
13
ZŠ E. Beneše
Island a Pohodáři
Dne 30. listopadu se žáci 5. – 9.
tříd zúčastnili prezentace „Sága o
světě zvaném Island“, která se konala v Kulturním domě města Soběslavi. Agentura Pohodáři
tvořená Vratislavem Kratochvílem a Martinem
Dufkem k nám dorazila již potřinácté. Akce trvala více než hodinu a skládala se z prezentace
velice zajímavých fotek a videí. Promítání bylo
doprovázeno trefnými komentáři, které dotvářely charakter celého programu.
Islandská republika má přibližně 293 970
2
obyvatel, její rozloha je 103 000 km . Hlavním
městem je Reykjavík. Oficiálním jazykem je islandština, běžná je i znalost angličtiny. Charakteristickým znakem Islandu jsou gejzíry, což je
teplá voda tryskající ze země. Z programu jsme
se dozvěděli, že Island byl kolonizovaný irskými mnichy a Vikingy a také, že byl první zemí
na světě, která měla demokracii a prezidentku.
Pan Martin Dufek nám zmínil knihy nejznámějšího islandského autora detektivek A. Indridasona. Dalším typickým znakem Islandu jsou
ledovce, ale i sopky. Největší sopka se jmenuje
Hvannadalshnukur.
Dále nám představil českého sládka, který na
severu Islandu vaří pivo českého typu nebo nás
seznámil s životem metropole Reykjavík. Pan
Dufek nám také přivezl svou knížku Elfra a Island, která nám blíže představuje tuto ostrovní
zemi i její obyvatele. Jak za tuto knížku, tak i za
celou velice zajímavou besedu děkujeme a
těšíme se na další prezentaci.
A. Adamová IX.A
Čerti na naší škole
Jako každý rok, i letos nás poctili svou návštěvou čerti, Mikuláš a anděl. Žáci IX. A se svou paní
učitelkou Markétou Vaňákovou zajistili pestrý program a nadílku pro nejmenší spolužáky. Tímto
našim deváťákům i paní učitelce děkujeme za hezký zážitek a přejeme pohodové Vánoce.
žáci 1. stupně ZŠ E. Beneše
ZŠ
KOMENSKÉHO
Beseda o rybách
Dne 25. 11. 2010 se uskutečnila v naší škole
beseda pro žáky 8. ročníku ze střední školy rybářské v Třeboni. Besedou nás prováděl učitel
této školy a seznámil nás s možnostmi studia a
s plánem učiva na této škole. Některým z nás se
to zalíbilo tak, že dokonce začali uvažovat o
tom, že se na tuto školu přihlásí.
Po krátkém úvodu následovala ukázka, jak
zabít a vyfiletovat kapra, a při tom nám pan učitel vyprávěl o zdravé výživě, proč je rybí maso
zdravé a jak často by se mělo objevovat v našem
jídelníčku. Po úvodním vyprávění si jeho asistentka začala chystat pomůcky, aby nám připravila maso na ochutnávku. Všichni si pak
pochutnali. Nakonec ten, kdo se chtěl na něco
zeptat, měl tu možnost. Já si myslím, že se všem
beseda velmi líbila.
Petr Kolář VIII. B
Slavnostní oběd dívek 8. B, C
Dne 24. 11. a 1. 12. jako tradičně před vánočními svátky jsme – dívky 8. B a C – vařily s paní učitelkou Jaroslavou Pflanzerovou tříchodové menu v hodinách praktických činností.
Rozdělily jsme se na celkem čtyři skupiny, vymyslely jídelníček, nakoupily a společně tři hodiny vařily. Během vaření 1. 12. se nám stala ale nemilá věc. Vypnul se nám proud, ale náš pan učitel
nám ho znovu opět zapnul a mohly jsme pokračovat. Místo oběda ve školní jídelně jsme si
pochutnávaly na vlastní ,,práci“.
Velký úspěch měly naše zdravé předkrmy - zeleninové či ovocné saláty. Ale pochutnaly jsme si i
na sladké tečce na závěr. Například naše čtvrtá skupina na palačinkách, které jsme nabídly otestovat
za odměnu i panu učiteli a panu školníkovi, který nám věnoval vlastní rybízovou marmeládu.
Celá akce se vydařila a nezůstaly ani skoro žádné zbytky. Pouze plech s hranolky, které jsme
úspěšně nabídly dětem ve školní družině. Paní učitelka nás pochválila, že jsme vše v pohodě
zvládly a byly šikovné.
Žákyně 8. C Michaela Podhradská a Veronika Vaňková
14
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Sága o světě zvaném Island
Čertí školička
V čertí školičku jsme proměnili naší základní školu v Komenského ulici 3.12. na Mikulášské besídce 2010. Program besídky od 8.00 h do
12.30 h v rozsahu pěti vyučovacích hodin, byl
naplněn vším, co mají děti na této tradiční akci
naší školy rády. Předtančení andělů si děvčata 4.
tříd nacvičila na Kroužku dovedných rukou ve
školní družině. Rovněž pásmo čertíků z 1. A.
bylo nacvičeno v ŠD. Dekorace prostor v pavilonu ŠD byla opravdu pekelná a dokázala přenést všechny do světa pohádek a tajemných
bytostí. Do programu besídky se aktivně zapojily všechny třídy na 1. stupni ZŠ. Nacvičily se
svými pí. učitelkami velice hezká pásma.
Zřejmě ani čertíci v pekle se nevyhnou školním povinnostem. Tomu nasvědčovalo pásmo
nejmenších čertíků z 1. A. Část textu: Písmenka
pozná čertička sama, pohádku jí přečte čertí
máma. Dopřejme dětem pocit krásna, který právě příchod svatého Mikuláše s jeho doprovodem, v podání žáků 9. A. a pí. vychovatelek,
přímo nabízí. Nebude trvat dlouho a rovněž děti
z 1. tříd si pohádku přečtou samy. A kdo ví,
možná bude čertí pohádka patřit k nejoblíbenějším. K nám do peklíčka školní družiny přicházely malé děti s ustrašenýma očima. Občas
ukápla i slzička. Ale při odchodu z pekla odcházely děti s úsměvem, umouněnými tvářemi,
plny hezkých dojmů a v neposlední řadě s
rukama plnými dárků. Ty jim připravily pí.
vychovatelky ze sponzorských dárků rodičů
našich dětí.
Vládce pekel Lucifer sledoval se svými čerty
celá pásma jednotlivých tříd a svým potleskem
dával najevo velkou spokojenost. Protože se mu
výkony dětí opravdu líbily, připravil dětem za
odměnu čertí show. Tombolu jménem Čertí
bobky, Mikulášovy losovací mošničky, Luciferovo kolo štěstí, čertí rozpočitadla s výhrou a
čertí říkadla. Trochu pozlobil neposluchy ale i
pí. vychovatelky a pí. učitelky. Co kdyby některá z nich chtěla zlobit! Peklo má všechno pod
kontrolou a vládne v něm pekelný řád a ten je
leden 2011
třeba spravedlivě dodržovat. Andělskou bránou
prošly všechny děti a Mikuláš je všechny obdaroval.
Velké poděkování patří žákům 9. A, kteří se
společně s vychovatelkami školní družiny přičinili o zdárný průběh besídky a o spokojenost našich dětí. Hezký přístup k akci měly i pí.
učitelky. I jim patří dík. Zkuste se zeptat našich
dětí na pocity a dojmy z čertí školičky. Myslíme
si, že budou pozitivní. Děkujeme jménem dětí
sponzorům z řad rodičů, kteří svými dárky či finančními částkami přispěli k tomu, že besídka
byla zdařilá a nezklamala očekávání dětí. Nadále chceme v této asi 25 let staré tradici naší školy
pokračovat. Jen jsme zvolili jinou formu
organizace besídky.
Děkujeme za sponzorství: p. Gajdolínovi,
Málkovi, Růžičkovi, Plachému, Otoupalovi,
Hořickému, pí. Laňkové, Mertlíkové, Vácové,
Šenové, Cibulkové a Zárubové.
Čertíci z 1. A. a andílci ze 4. B. a 2. A. půjdou
své nacvičené pásmo předvést i seniorům do Senior domu. Potěšíme a zahřejeme u srdíčka naše
starší spoluobčany. Oni se na nás každý rok těší
a připravují dětem roztomilé dárečky. My jim
zase vyrábíme přáníčka s přáním pohody a pevného zdraví, které tímto přejeme všem.
Kolektiv vychovatelek ŠD
Dne 29. 11. 2010 žáci 5. až 9. tříd zhlédli velice zajímavý audiovizuální pořad „ Sága o světě
zvaném Island“. Martin Dufek z pelhřimovské
agentury Pohodáři zpřístupnil žákům zemi, jež
nemá co do tektonického neklidu a svérázné přírody sobě podobné. Nejdříve se žáci dověděli
něco o historii tohoto státu, o generacích, rodech
a konkrétních lidech a pak už plně digitální
show zahrnovala pět týdnů toulek autora po
zemi ledu a ohně a pohled na potomky Vikingů
a Irů. Tři sta kilometrů pěšky, pět set kilometrů
autostopem i práci na rybářské lodi.
Autor divákům představil i českého sládka,
který na severu Islandu vaří pivo českého typu,
a vzal je na moře k severnímu polárnímu kruhu
na lov kamenožroutů a tresek. Podívali jsme se
s ním i do vnitrozemí na bizardní svět zdejších
sopek a ledovců. Nechybělo ani životem kypící
hlavní město Islandu Reykjavík.
Během pořadu jsme se také seznámili s literárním dílem nejznámějšího islandského autora
detektivek Arnaldura Indridasona a ještě dvou
dalších spisovatelů.
Představení bylo doplněno i množstvím videí a autentickou hudbou a všem přítomným se
líbilo.
J. Smíšková
Sádky
V úterý 9. 11. 2010 jsme se se školní družinou byli podívat na sádkách v Soběslavi. Po příchodu nás uvítal příjemný pan Lenker se svou
ženou a psem. Když jsme uviděli sádky, připadali jsme si jako u moře-ryby skákaly jako cvičení delfíni, a že jich tam bylo! Poté, co jsme
obešli bazény, nás pán udivil kádí s asi pěti rybami. Měla to být ukázka nejčastěji se vyskytujících druhů ryb u nás. Sumec měl velice slizké
tělo a to se dětem líbilo.Všichni, kteří stáli blízko kádě, byli pěkně mokří díky mrštnému kaprovi. Také byli udiveni z okouna, který měl zase
ostré šupiny. Za návštěvu sádek můžeme poděkovat paní vychovatelce Jitce Macháčkové.
Vendula Kubů a Adéla Švecová, žákyně 5. A
Výtvarná výchova ve 4. B a 5. A
Žáci 4. B ve skupinové tvorbě vyráběli „Marťánka Toníka“. Toník je
mimozemšťan, který se seznamuje se Zemí a nás naučil, kromě kreslení a
prostorové tvorby, rovněž nějaké zajímavosti o naší sluneční soustavě.
Žáci 5. A při práci na reliéfu. Nevšední dílo ze všedních materiálů, protože výtvarná tvorba se snaží vytvářet nevšední díla. Proto jsme z obyčejného toaletního papíru a tapetového lepidla vytvořili reliéfy převážně se
zvířecími motivy.
Mgr. P. Vaněk
Bruslení
Stalo se již tradicí, že žáci naší školy dochází během měsíce listopadu na
zimní stadion, kde probíhá výuka bruslení. Někteří žáčci (to se týká především prvních ročníků) stojí na bruslích poprvé, jiní pilují to, co se naučili v předchozích letech a ti nejzkušenější předvádí různé „akrobatické“
prvky. Jedno mají ale všichni společné - zábavu a radost z pohybu.
M. Parisová
leden 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
15
Vánoční výstava na odborném učilišti
V pátek 10. 12. 2010 proběhla v jídelně v budově Odborného učiliště, Praktické školy a Základní
školy na Wilsonově ulici vánoční výstava prací žáků. Pro ty, kteří na výstavu zavítali, byla připravena ukázka slavnostně prostřeného štědrovečerního stolu v moderním duchu, ale i stůl s tradičními
staročeskými atributy Vánoc. V předvánočním čase si mohli zájemci prohlédnout či zakoupit výrobky oborů vyučovaných na zdejším učilišti: výrobky truhlářských prací – od vařeček, podložek
pod hrnce, různých polic a poliček až po venkovní lavičku, voňavé perníkové výrobky prací kuchařských a cukrářských – svícny a svícínky, chaloupky, stromečky a všemožné ozdoby, které si jen
z perníku dovedete představit, výrobky pro potěšení nebo jako drobné dárečky prací pečovatelských a v neposlední řadě hojné množství výrobků aranžérských, jež ve vánočním čase nemohou
chybět: tradiční i netradiční vánoční výzdobu na stůl, dveře, na zavěšení do prostoru a řadu dalších.
Návštěva dětí z místní mateřské školy, základních škol, hojná návštěva soběslavských i přespolních lidí, jejich zájem si výrobky prohlédnout a zakoupit, to vše bylo odměnou pro ty, kteří se na přípravě a realizaci výstavy podíleli.
Za zájem o dění na našem učilišti děkujeme, všem přejeme klidné prožití předvánočního času,
šťastné a veselé Vánoce, do roku 2011 hodně zdraví, štěstí a pohody.
za OU, PrŠ a ZŠ Soběslav Klára Jeczelewská
Zvonkový průvod
Soběslav se poprvé připojila mezi města
České Budějovice, Tábor, Strakonice, Vimperk,
Dačice, Týn nad Vltavou, Třeboň, Vyšší Brod a
mnoho dalších, která opakovaně pořádají Zvonkové průvody.
Ten náš se konal v pátek 10. prosince 2010,
kdy jsme se všichni společně sešli v 15.30 h
ve zdejším domě dětí a mládeže. O úvodní
program se postaraly děti ze zdejší ZUŠ, které
pod vedením Mgr. Ivy Hovorkové zahrály vánoční písně na flétničky. Přítomní si mohli na
Informace z DDM
· V neděli 9. ledna od 17.00 pokračuje
v DDM pravidelné cvičení pro ženy.
· DDM nabízí od ledna nový zájmový spor-
tovní kroužek basketbalu pro chlapce a
děvčata od 10 let. Zájemci se mohou hlásit v průběhu ledna, v případě dostatečného počtu přihlášených bude kroužek
zahájen od února.
· V předstihu oznamujeme široké veřejnosti, že dne 11. února od 18.00 hodin bude
DDM pořádat 2. Reprezentační ples pro
rodiče s dětmi.
D. Macháčková
památku zakoupit výroční turistickou známku
vydanou k tomuto účelu, pohlednici či zvoneček se znakem města. Většina přítomných si samozřejmě zvonky sama vyrobila nebo přinesla
již z domova. Pro účastníky průvodu připravily
pracovnice Domečku teplý čaj, pro dospělé byl
čaj ovoněn punčem. Poté se průvod v čele s ponocným vydal za cinkotu zvonečků a nasvícených lampiónků přes Školní náměstí směrem
k hradu. Na terase již byl připraven Soběslavský
žesťový kvartet, který zahrál několik známých
koled. Cíl Zvonkového průvodu byl samozřejmě na náměstí, kde u rozsvíceného stromečku
zazněly další koledy a vánoční písně. Děti, které
si napsaly o vánoční dárek, pak své přáníčko
přivázaly k balonkům a poslaly Ježíškovi přímo
do nebe. Určitě pak na Štědrý den pod stromečkem vysněný dáreček našly.
Příjemným překvapením byla veliká účast.
Ale vzhledem k tomu, že panoval silný mráz a o
balonky se strhl velký boj, některé tento nápor
nevydržely. V příštím roce se pokusíme drobné
nedostatky odstranit, aby ani jednomu dítěti neukápla zbytečně slzička, že se na něho balonek
nedostal. Náplastí bylo závěrečné rozdání ad-
ventních kalendářů, čokoládových Mikulášů či
jiných sladkostí pro všechny přítomné děti,
kterých bylo na dvě stě.
Věříme, že se Vám společné cinkání v adventním čase líbilo a doufáme, že i v Soběslavi
jsme započali novou tradici. Jejím cílem není
v žádném případě mega show, ale naopak setkání rodičů, dětí a blízkých, připomenutí
vánočních tradic a pohody.
Veliký dík patří všem, kteří pomohli Zvonkový průvod zrealizovat. Děkujeme firmě L+M
Macháčkovi, kteří věnovali kalendáře a Mikuláše, členům Soběslavské chasy mladé za vstřícnost a pomoc v průvodu, Rádiu Blaník a Faktor
za vysílané upoutávky, paní Růženě Domové za
balonky a všem dalším dobrovolníkům za pomoc.
Za organizátory
D. Macháčková a J. Kocourková
Ohlas jedné maminky, který mluví za vše:
Vracím se ke Zvonkovému průvodu, který
mě doslova nadchnul a naplnil vánoční atmosférou. Potěšilo mě i to, že přišlo hodně lidiček a
dětiček. Konečně něco pořádného i pro dětičky.
Díky moc!
-iš-
16
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
leden 2011
Osmnáctý rok Rolničky
Rok 2011 je pro Rolničku osmnáctým rokem existence. V roce 1993
byla Rolnička malým centrem pro 12 dětí, dnes je místem pro více než 60
dětí i dospělých z celého Táborska.
I pro tento rok je naším hlavním cílem poskytování služeb dětem a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením na vysoké profesionální i lidské úrovni. Vedle toho i vzdělávání ve speciální škole a
zaměstnávání osob se zdravotním postižením v chráněné dílně. Chybět
nebudou ani dobrovolnické projekty, které jsou otevřeny studentům i lidem dospělým, kteří by chtěli věnovat svůj čas pomoci druhým.
V průběhu roku pro Vás také připravíme několik akcí, při kterých můžete prožít něco zajímavého, poznat blíže Rolničku a její atmosféru, dobře
se bavit i uvážit případnou finanční podporu. Jarní jarmark proběhne 9.4.,
Vánoční 10.12., v pátek 27.5. se můžete těšit na oblíbené Rolničkování
aneb oslavu Dne dětí na plovárně. Začátkem října připravujeme třetí ročník internetové aukce. Vedle toho nabídneme i jiné, zejména benefiční
akce, jako třeba veřejnou sbírku Rolničkové dny či benefiční představení.
Od pondělí do soboty Vás zveme k poklidnému posezení v naší čajovně v Bezděkově ulici. Nezapomeňte ani na nabídku chráněné dílny, vybírat můžete z keramiky, textilu, vitráží, dřeva a dalšího. Výrobky dílny je
možné upravit i dle individuální představy zákazníka. Také lze využít
možnosti náhradního plnění.
Pro případné finanční dary platí účet Rolničky 4200192658/6800.
Dárcovská SMS pro chráněné bydlení je prozatím ukončena
k 31.12.2010, na jaře bude aktivováno nové heslo. Děkujeme za podporu
všem dárcům minulým, současným i budoucím. Vážíme si toho, že při
Rolničce stojí řada lidí dobrých srdcí. Bez Vás bychom to nedokázali.
Krásnou vánoční atmosféru v Soběslavi opět vykouzlil tradiční Vánoční
jarmark Rolničky. Foto -jkDveře Rolničky jsou v průběhu roku otevřené. Máte-li zájem seznámit
se s Rolničkou, domluvte si termín návštěvy, rádi Vás provedeme a povíme více. Důležité informace rovněž najdete na www.rolnicka.cz, kde je
možné se i registrovat přes jednoduchý formulář pro příjem elektronických zpráv z Rolničky a na facebooku Rolničky.
Těšíme se na Vás při některé z akcí roku 2011 a přejeme to správné vykročení pravou.
Za Rolničku Eva Janatová
Benefice pro Rolničku vynesla přes návaly
sněhu 54 000 Kč
Táborské divadlo hostilo jediné letošní hudební setkání legendárního jazzového flétnisty,
saxofonisty a skladatele s představiteli české alternativní scény. Jiří Stivín a Irena a Vojtěch
Havlovi zahráli ve prospěch Diakonie ČCE –
střediska Rolnička i přes sněhovou kalamitu.
Koncert pořádala Rolnička pod záštitou senátora Mgr. Pavla Eyberta. Jeho cílem bylo snížit chybějící prostředky na provoz centra pro
děti a mladistvé v Soběslavi.
„Díky darům sponzorů, společně s prodejem
vstupenek, překonal výtěžek hranici 54 000 Kč.
Pro zajímavost to je o 13 000 Kč více než v loňském roce, kdy jsme pořádali benefiční koncert
Michala Hrůzy,“ zhodnotil výsledek Mgr. Karel Novák, ředitel Rolničky.
O dva dny později za stejným účelem proběhl benefiční večer Rolničky v Praze v Divadle Kampa. Zde Rolnička za doprovodu herce
Jaroslava Duška získala aukcí výrobků chráněné dílny a obrazů z výtvarného kroužku částku
přesahující 60 000 korun.
„Do konce roku je před námi necelý měsíc.
Usilovně tedy pracujeme na dalších akcích, které nám, doufám, pomohou s financováním sociálních služeb,“ předeslal Karel Novák.
Do 31.12. je možné Rolničku podpořit formou obecně známé dárcovské SMS ve tvaru
DMS ROLNICKA a odeslat na číslo 87777
(stojí 30 Kč, Rolnička získá 27 Kč, více na
www.darcovskasms.cz). Další možností je věnovat dar na účet Rolničky 4200192658/6800 a
nebo zakoupit barevný kalendář, vánoční papír
a další vánoční dárky a doplňky z Rolničky. Jejich ukázku je možné najít na www.rolnicka.cz,
nebo je zakoupit třeba v táborské knihovně a
v Soběslavi v čajovně.
„A jaký bude pro nás a sociální služby obecně příští rok, to si zatím opravdu netroufám odhadovat. Ale i v příštím roce připravujeme
několik benefičních aktivit a budu za Rolničku
velmi rád, pokud nás veřejnost touto cestou
podpoří. Zároveň děkuji všem dárcům a partnerům Rolničky,“ dodal na závěr Karel Novák.
Děkujeme za podporu při pořádání benefičního koncertu:
VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.; KASTO Tábor s.r.o; KNIHY ABZ.CZ; Město Tábor;
Mgr. Pavel Eybert; OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s.;
RUDI a.s.; MONÍNEC s.r.o.; Rengl s.r.o.
Mgr. Eva Janatová
Předvánoční setkání
V sobotu před začátkem adventu pořádalo
středisko rané péče předvánoční setkání rodin.
Na druhou hodinu odpolední přijelo 5 rodin a jídelna Rolničky se zaplnila dětmi i dospělými.
Vyrábělo se, povídalo – jako každý rok jsme
zdobili adventní věnce a pro děti bylo připraveno vyrábění vánočních ozdob – letos to byl věneček z křížal, hvězdy sypané voňavým
kořením a zdobení malého papírového stromečku. Dětem pomáhali dobrovolníci, kteří si je
poté odvedli do tělocvičny, kde se děti patřičně
vyřádily. Rodiče si mezitím mohli v klidu vyslechnout přednášku, po které se ještě chvíli povídalo. Nevím, jak rodičům, ale dětem se domů
rozhodně nechtělo. Myslím, že se setkání vydařilo a můžeme se těšit na další, které středisko
pořádá před Velikonocemi. Velké poděkování
patří Rolničce za zapůjčení prostor a dobrovolníkům, kteří se s trpělivostí věnovali dětem.
Za středisko rané péče Kateřina Růžičková
leden 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
17
Díky nadacím můžeme pomáhat
V letošním roce 2010 občanské sdružení „I MY“ podpořilo několik nadací
a každá z nich pomohla zajistit díl našich činností. Většina financí putovala do
střediska rané péče.
Ze sbírkového projektu Pomozte dětem! jsme ve středisku financovali část
platů poradkyň rané péče, které jezdí do rodin dětí s postižením v celém jihočeském regionu. Díky příspěvku Konto Bariéry jsme v lednu koupili služební
auto, bez kterého by těžko mohla naše služba fungovat. Na víkendové pobyty,
které pořádáme pro rodiny vždy na jaře a na podzim, přispěla Nadace O2, Nadace Preciosa zafinancovala nákup rehabilitačních pomůcek do půjčovny střediska. Dárcovský program Etela přispěl jedné rodině na rehabilitační metodu
pro jejich pětiletou dcerku. Příspěvky z Nadace Dětský mozek, Etely a sbírkového projektu Pomozte dětem! jsme využili na odměny asistentkám, které
dochází na odpoledne ke dvěma chlapcům s autismem.
Nadace Divoké husy pomáhá originálním způsobem. Zdvojnásobí výtěžek
benefiční akce, kterou si žádající organizace sama uspořádá. V letošním roce
dvojnásobek výtěžku Tancovačky poputuje na jarní pobyt rodin.
Jak je vidět, bez příspěvků nadací by sdružení nemohlo podniknout tolik
potřebných aktivit. NADACÍM DĚKUJEME!
Za „I MY“ a Středisko rané péče Kateřina Růžičková
Divoké husy přelétly nad Skalicí
aneb tancovačka se vydařila!!!
V sobotní podvečer 20. listopadu se začali sjíždět do Skalice natěšení návštěvníci. V letošním již
devátém ročníku Tancovačky bylo co oslavovat.
Občanské sdružení „I MY“, které je organizátorem akce, slavilo kulaté narozeniny – 10 let.
Program byl pestrý, soutěže a hry pro děti,
dražba, tombola – to vše probíhalo v plném sále
skalické hospody od čtyř až do osmi hodin večer. Dobrovolníci letos pomáhali malým návštěvníkům s výrobou čepiček a divokých hus.
Program živou hudbou provázela nadějná mladá kapela Steel Rack, která měla na jevišti svoji
premiéru. Narozeninové překvapení v podobě
dortu a slavnostního přípitku potěšilo všechny
děti i dospělé.
Po osmé hodině večerní vystoupila dnes již
známá kapela HODNĚ PODNĚ, parket se zaplnil tanečníky, kteří se nechtěli loučit a dožadovali se přídavků.
Stejně jako v loňském roce zdvojnásobila
výtěžek tancovačky Nadace Divoké husy. Čistý
zisk tancovačky byl 17 762 korun ! Dvojnásobek této částky poputuje jako finanční podpora
na víkendový pobyt rodin střediska rané péče,
který „I MY“ organizuje pro rodiny dětí
s postižením dvakrát do roka.
Tancovačka potěšila, pobavila a ještě přinesla možnost podpořit dobrou věc.
Děkujeme všem dobrovolníkům, ochotným
kuchařkám a pekařkám, všem, co se podíleli na
bohaté tombole, firmě Dřevovýroba Václav Vaněk za krásné výrobky, obci Skalice a muzikantům z kapel Hodně Podně a Steel Rack!
Za o.s. „I MY“ Kateřina Růžičková
Kulturní program Čajovny – kavárny
Rolnička leden 2011
· Pátek 14. 1. od 19.30 hodin
„Zpěvy páteční, aneb dokud se zpívá“
K pravidelnému zpívání vcelku známých písniček vás zvou kytaristé Vláďa Trešl a Olda Pour.
· Sobota 15. 1. od 19 hodin
ČAPARTY
Další ze série čajových dýchánků.
Tentokrát zahraje Dj Junior Gothaj (hiphop, funk, soul)
· Čtvrtek 20. 1. od 19 hodin
„Psí oči v Soběslavi“
Srdečně vás zveme na vernisáž Psí výstavy fotografa Antonína Malého - dvorního fotografa všech psů.
Výstava fotografií z kalendáře na rok 2011 charitativního projektu
na podporu a výcvik vodících psů pro nevidomé a dalších psích fotografických obrazů. www.antoninmaly.cz
· Do 19. ledna je v čajovně možné vidět například krásné rytinové
plakáty v rámci kominické výstavy ze sbírky kominíka Josefa Bažanta.
Čajovna – kavárna Rolnička, Bezděkova 122, Soběslav
Novita tradičně v Praze
Kdy se může mluvit o tradici? Když už je něco třeba dvakrát? Pokud je
tomu tak, v tom případě pěvecký sbor Novita zpíval na třetí adventní neděli již tradičně na Staroměstském náměstí v Praze.Všem bychom přáli
prožít to nádherné vlnění od srdce k srdci, které při vystoupení panuje.
Užíváme si to nejen my zpěváci, ale i posluchači, kterých bylo plné náměstí. Některé koledy si prozpěvovali společně s námi. Nádherné souznění. Přání, ať tato nálada nás všechny provází po celý další rok, posílá
Novita.
Za Novitu Věra Hanzalová
18
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
leden 2011
Okénko Soběslavské chasy mladé
Zvonkový průvod
V pátek 10. prosince se několik členů chasy zúčastnilo Zvonkového
průvodu. Naším úkolem bylo ztvárnit a zahrát ponocného a jeho
pomocníky.
Navlékli jsme tedy na sebe kožichy, vzali lucerničku a pochodně a od
domu dětí a mládeže vyrazili směrem k Hlásce. Ponocný poctivě odtruboval každých 5 minut a tamburín udával průvodu tempo na bubínek. Kdo
by si myslel, že v takové zimě a větru přijde maximálně pár desítek lidí,
zmýlil by se. V průvodu totiž bylo odhadem přes 300 účastníků.
Po několika málo koledách, jež zazněly z hradeb soběslavského hradu,
se všichni přesunuli na náměstí. Zde děti vypustily do vzduchu svá přáníčka, která uvázaly na balonky, dostaly sladké odměny a celý průvod zdárně
skončil.
Vánoční vystoupení 2010
Třetí adventní neděli jsme měli naplánované menší turné. Pro upřesnění - čekala nás vystoupení v domovech důchodců v Soběslavi, Tučapech a
Budislavi.
V Soběslavi měl premiéru náš dětský soubor Ráček. Ten se prezentoval jednoduchými, ale přesto pohlednými tanečky na písně jako Šla Nanynka do zelí, Skákal pes či Holka modrooká. Všechny tyto i další
písničky zvládly děti výtečně a od klientů Senior domu i svých rodičů
sklidily zasloužený potlesk i obdiv.
Poté přišla na řadu Soběslavská chasa mladá. Své vystoupení jsme
měli rozděleno na dvě části. První část byla folklórní, kde jsme předvedli
a zazpívali blaťácké písně a tance. Druhá polovina vystoupení byla ryze
vánoční a spolu s publikem jsme si zazpívali koledy.
Po obědě jsme se přesunuli do Tučap a Budislavi, kde jsme celé pásmo
zopakovali. Vše se už ale obešlo bez Ráčka, který si dal sice pro zbytek
dne volno, ale už příští sobotu s námi na další akci vystoupí znovu. Reakce publika z obou dvou domovů byly velice kladné a naše vystoupení se
líbila. A my se už těšíme na další vystoupení, které proběhne už za necelý
týden.
Stanislav Tomša, www.chasamlada.info
Chasa nadělovala
V neděli pátého prosince jsme se převlékli
do čertovských, mikulášských a andělských masek a vyrazili do soběslavských ulic. Po dlouhé
době byl Mikuláš na sněhu a je nutno podotknout, že zima byla slušná a i v čertovském kožichu nebylo žádné teplo. Poté, co jsme obešli a
navštívili všechny domluvené děti, jsme se přesunuli na náměstí. Zde jsme dostáli pověsti
správných pekelníků a přispěli trochou síry do
správné čertovské atmosféry. Mikuláš s andělem však naše projevy zdatně umírňovali a ještě
stíhali odměňovat dětičky, jež byly v jejich dosahu. Ty, které odměnili, nám slíbily, že budou
hodné, a nám tak nezbývá nic jiného, než si rok
počkat a všechny sliby, které nám naši nejmenší
dali, řádně prověřit.
Stanislav Tomša, www.chasamlada.info
Přestože už všichni v době, kdy čtete tuto
Hlásku, vzpomínáte na rok 2010 a přemýšlíte,
co nám přinese rok 2011, já píši tento článek
v době předvánoční.
Rok utekl jako voda a opět jsou „za dveřmi“
Vánoce. Mnozí láteří, že by ani Vánoce nemuseli mít, ale jen zazní první tóny koled, najednou každý zjihne a myslím, že zjihne i ten
nejzarputilejší člověk.
Přemýšlíme o tom, jak, koho a jakým dárkem potěšit, jakou výzdobu udělat, aby právě
TO udělalo kouzlo Vánoc. Začíná období pečení, úklidu, shánění dárků, abychom právě na
Štědrý den vytvořili tu krásnou vánoční atmosféru, při které, pokud můžeme, se scházíme
v rodinném kruhu se svými nejbližšími.
Každý z nás a v každém věku prožívá předvánoční atmosféru jinak a jiným způsobem.
Děti píší dopisy Ježíškovi, otvírají adventní kalendáře, aby jim čas „rychleji utekl“, dospělí se
těší na rozzářené oči svých dětí u vánočního
stromečku, jen ti ještě „dospělejší“ mnohdy
prožívají Vánoce bolestněji, protože přesto, že
mají děti, vnoučata nebo dokonce i pravnoučata, už nemají vedle sebe tu bytost, která jim stála
celý jejich život po boku v dobrém i ve zlém a
právě jako ti dnešní dospělí se kdysi mohli těšit
z radosti dětí a jejich rozzářených očí společně.
Aby měli ti naši „dospělejší“ také radost a
mohli se těšit, vytváříme pro ně také adventní
kalendář, i když trošku jiný, než znají děti. Je to
adventní kalendář akcí, na kterých v předvánoční době vystupují nejen děti, ale i dospělí. Samozřejmě, že vše začíná výzdobou a ozdobením
vánočního stromku, aby byla vytvořena vánoční
nálada. Potom přijdou čerti, Mikuláš a anděl – u
nás jsou všichni hodní, takže čerti neuspěli a museli se vrátit s prázdnými pytli zpět do pekla. No
a potom už nás čekají koncerty a vystoupení.
Jako každoročně, první z našeho adventního kalendáře koncertů byl koncert NOVITY. Poslední okénko našeho adventního kalendáře bude
ukončeno koncertem dětí a učitelů ze ZUŠ v Soběslavi.
Přeji všem uživatelům Senior domu i uživatelům DPS hodně zdraví, spokojenosti, pohody
a to, abychom si i v příštím roce užili hodně hezkého jako v roce 2010. Nejcennějším dárkem
pro naše uživatele by bylo zdraví, moc bych si
přála, kdyby se dalo jednou koupit.
Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2011 přeji všem kolegům i čtenářům Hlásky.
Lada Haplová
ooo
Chtěla bych touto cestou poděkovat dvěma
pánům a jedné paní, kteří mi pomohli 31.10., asi
v 8.30, kdy jsem spadla z kola a utrpěla zranění.
Pán zavolal sanitku a do doby, než jsem odjela do
nemocnice, se o mne postaral. Byla jsem o to více
mile překvapena, že právě tak mladý muž mi pomohl. Bohužel jsem mu v té době pro bolest ani
nepoděkovala, ani vlastně nevím, kdo to byl.
Moc děkuji za pomoc a ochotu.
Marie Mařanová
ooo
Poznamenejte si:
Pracovnice z centra pro sluchově
postižené přijedou do DPS,
Mrázkova ul. v těchto termínech:
18.1.2011, 15.3.2011, 17.5.2011,
21.6.2011 cca v 9.30 h.
leden 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
19
Na prahu nového roku zpravidla bilancujeme uplynulé období, dáváme si různá předsevzetí. Následující řádky nemají za úkol vidět jen to špatné v naší společnosti, mnozí s jejich obsahem nemusí souhlasit, jiní se s textem ztotožní. Přečtěte si jej a zamyslete se.
Zrcadlo společnosti
· máme více druhů jídla, ale je v něm méně
Sedm hříchů dnešní společnosti:
kvality
· rozbili jsme atom, ale ne své předsudky
· přes internet komunikujeme s celým světem,
ale přestáváme komunikovat s lidmi ve své
blízkosti...
... a paradox moderní doby pokračuje
· bavíme se příliš o hloupostech, ale málo o
podstatném
· nahněváme se rychle, ale udobřujeme příliš
pomalu
· plánujeme více, dokončujeme méně
· naučili jsme se pospíchat, ne však čekat
· máme více volného času, ale méně zábavy
· máme více vymožeností, ale méně děláme
něco smysluplného
· učíme se jak vydělat na živobytí, ale ne jak žít
· přidali jsme roky životu, ne však život rokům...
A pojďme dál
· Říkáme jim fotbaloví fanoušci. Ne vandalové, násilníci nebo primitivové. Mohli by se ve
svých nedotknutelných lidských právech cítit
dotčení a stěžovat si na urážky.
· Říká se jim cestující. Ničí vagóny, napadají
revizory, průvodčí, obtěžují spolucestující,
znečisťují... Nikdo z personálu nezasahuje.
·
·
·
·
·
·
·
politika bez zásad
bohatství bez práce
požitky bez morálky
vědomosti bez charakteru
obchod bez etiky
věda bez lidskosti
náboženství bez obětí
Lidé obrátili na ruby sedm hlavních hříchů a
vyhlásili je za ctnosti:
· pýchu nazvali zdravým sebevědomím
· lakomství zákonem ekonomiky
· smilstvo zdravým biologickým instinktem
· nestřídmost vyšší životní úrovní
· surovou závist a nenávist bojem o spravedlivost a politickou svobodu
· hněv rozhořčením nad názorem druhých
· a lenivost nazvali filozofickým postojem
Výsledek?
· máme větší domy, ale menší rodiny
· kupujeme více, těšíme se však z toho méně
· znásobili jsme své majetky, ale zredukovali
hodnoty
· máme více titulů, ale méně zdravého rozumu
· máme větší zdravotnictví, ale menší zodpovědnost za své zdraví
Svaz tělesně postižených
Svákov láká i zimě
V předvánočním čase jsme se sešli v místním
kulturním domě na členské schůzi Svazu tělesně
postižených. Hodnotili jsme výsledky naší práce
v již končícím roce 2010 a odsouhlasili jsme
plán práce a finanční plán na rok následující.
Velice zajímavý byl příspěvek vrchního strážníka městské policie Miroslava Drsa. Varoval
starší spoluobčany, kteří bývají často terčem
pro pachatele nejrůznější trestné činnosti. Důležité informace podala Růžena Drtinová z oblasti
sociálního zabezpečení našich hendicapovaných
spoluobčanů. Děkujeme oběma hostům za zajímavé besedy.
I přes mrazivé počasí se nás opět sešlo hodně, což
svědčí o zájmu tělesně postižených o podobná
setkání a výměnu zkušeností. Velmi spokojeni
jsme byli s obsluhou restaurace Národ.
Eliška Plocková
Správa lesů města Soběslavi realizovala
v průběhu listopadu 2010 projekt „Zlepšení
rekreačního využití lesního komplexu Svákov“. Na projekt jsme získali příspěvek
z fondů EU, konkrétně Programu rozvoje
venkova, opatření Neproduktivní investice
v lesích. V rámci projektu byl postaven krytý přístřešek pro turisty, informační tabule,
odpadové koše a lavičky podél rekreačně
využívaných lesních cest na Svákově. Poděkování si zaslouží i firma Dřevovýroba
Václav Vaněk, která provedla výrobu a
montáž objektů.
â
Zároveň touto cestou Správa lesů města Soběslavi přeje čtenářům Hlásky hodně zdraví a spokojenosti v novém roce.
Bojí se. Co kdyby tím narušili jejich občanské svobody?
· Říká se jim žáci. Jsou drzí, cyničtí, hrubí, kru-
tí. Nesmějí se napomínat. Mohlo by se to
dotknout jejich integrity, dětských práv a především rodičů.
· Říká se jim pacienti. Jsou nekritičtí, svévolní,
dotěrní, drzí, napadají slovně i fyzicky zdravotní sestry a lékaře, členy záchranné služby.
Jejich usměrnění však nepatří do kompetencí zdravotníka. Mohlo by to způsobit nerovnoprávný vztah.
· Říkáme si sjednocená Evropa. Vozí k nám
odpad, drogy, choroby, vrahy a zloděje. Nesmí se omezovat. Mohli by se cítit dotknutí
ve svých nedotknutelných demokratických
svobodách.
· Inzeráty nás nutí si kupovat auta a šaty, pra-
cujeme jen abychom si koupili řadu věcí, které nepotřebujeme. Nezažili jsme válku ani
velkou depresi. Naší válkou je duchovno, deprese je náš život.... A kam se zvrhla česká
kultura? Na sex a násilí – protože z toho má
televize a bulvár největší peníze....bohužel !!!
upravila Helena Pejšová
(zdroj: internet)
20
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
SPOLEČENSKÉ CENTRUM SOBĚSLAVSKA
KINO - LEDEN 2011
POZOR
NEPŘEHLÉDNĚTE!!!
Ještě koncem prosince můžete přijít
do našeho kina na tyto filmy:
· KUKY SE VRACÍ
Úterý 28. prosince v 17.00 hodin
Středa 29. prosince v 17.00 hodin
Čtvrtek 30. prosince v 17.00 hodin
Dobrodružný film CZ, 95 minut.
Loutkový film Jana Svěráka zobrazuje dětský fantazijní svět. Hlavní postavou je odvržený medvídek Kuky vydávající se na cestu
domů, na které zažije několik dobrodružství.
Kromě loutek budou ve filmu vystupovat i
živí herci. Snímek je určený pro děti, konflikty mezi loutkovými postavami a ladění
snímku coby „road movie“ ale zpřístupní
snímek i staršímu divákovi.
Mládeži přístupno. Vstupné 70 Kč.
· ZÁMĚNA
Úterý 28. prosince ve 20.00 hodin
Romantický film USA, 101 minut, titulky.
Kassie (Jennifer Aniston) je emancipovaná
čtyřicítka se smyslem pro humor. Má kariéru, dobrého (byť poněkud neurotického a hypochondrického kamaráda) a sem tam
nějakou známost. Biologické hodiny ale nemilosrdně tikají, a tak se Kassie rozhodne
mít dítě. A to bez muže jen s dobrou pomocí
dárce spermatu. To se ale kamarádovi Wallymu (Jason Beteman) vůbec nelíbí a udělá
záměnu. Pak se jejich cesty na sedm let rozejdou. Při jejich dalším setkání je už přítomen
malý, okatý, lehce neurotický rozumbrada
Sebastian (Thomas Robinson), který si
s Wallym nejen dobře rozumí, ale je mu i podobný. Hádejte, jak to dopadne?
Mládeži přístupno. Vstupné 80 Kč.
· BENGA V ZÁLOZE
Středa 29. prosince v 19.00 hodin
Čtvrtek 30. prosince v 19.00 hodin
Akční komedie USA, 107 minut, titulky.
Dva naprosto odlišní detektivové Gamble
(Will Ferrell) a Hoitz (Mark Wahlberg)
z New York City, kteří musí kvůli nešťastným okolnostem pracovat jako partneři, se
neustále snaží vystoupit ze stínů geniálních
top – policistů Dansona (Dwayne Johnson) a
Manzettiho (Samuel L. Jackson). Když se
jim však konečně naskytne příležitost ukázat, co umí, něco v jejich plánu se přece jenom pokazí.
Mládeži přístupno od 12 let. Vstupné 80 Kč.
· SCOTT PILGRIM PROTI ZBYTKU
SVĚTA
Středa 5. ledna ve 20.00 hodin
Čtvrtek 6. ledna ve 20.00 hodin
Komedie USA, 112 minut, titulky.
Adaptace šestidílné komiksové série Bryana lee
O´Malleyho divákům představí třiadvacetiletého
torontského flákače Scotta Pilgrima (Michael
Cera). Scott hraje na baskytaru v mizerné kapele Sex Bom – omb, bydlí v malinkatém bytě
s gay kamarádem Wallacem a právě začal chodit se středoškolačkou. Zanedlouho ale narazí
na Američanku Ramonu (Mary Elizabeth Winstead), do které se okamžitě zamiluje. Pro to,
aby si ji získal, ale musí na způsob počítačových her porazit sedm bossů – Ramoniných
zlých expřítelů…
Mládeži přístupno od 12 let. Vstupné 80 Kč.
· PROJEKT FRANKENSTEIN
Pátek 7. ledna ve 20.00 hodin
Sobota 8. ledna ve 20.00 hodin
Drama Maďarsko, Rakousko, Německo, 105
minut, titulky.
Hlavní hrdina sedmnáctiletý Rudi se vrací po
letech domů a doufá, že u matky nalezne lásku i
odpověď na to, kdo je jeho otcem. Není tam ale
vítán a jen shodou okolností se ocitne na konkursu, kde známý filmový režisér hledá nové
tváře pro svůj film. Tichý a zvláštní mladík
tvůrce zcela ohromí. Ale strašná událost, která
následuje, změní všechny plány a Rudi se stane
monstrem na útěku – hledaným vrahem. Režisér po chlapci pátrá a při tom odhaluje dávno
skrývané tajemství: Rudi je jeho syn, jeho vlastní obludný výtvor. Oba čeká společná cesta,
společné vykoupení…
Mládeži přístupno od 12 let. Vstupné 80 Kč.
· ONDINE
Středa 12. ledna ve 20.00 hodin
Čtvrtek 13. ledna ve 20.00 hodin
Romantické drama USA, 103 minut, titulky.
Byl jednou jeden rybář a ten vylovil mořskou
pannu.
Když irský rybář Syracuse (Colin Farrell) vylovil z moře krásnou mladou ženu (Alicja Bachelda), řekla jen, že se jmenuje Ondine. Příznačné
jméno, které znamená „ta, která přichází
z moře“. Syracuse ji nabídne přístřeší a ona se
usadí nejen v jeho domě, ale postupně i v jeho
srdci. Neznámá cizinka vyvolává řadu otázek,
ale rybářova mladá dcerka Annie (Alison Barry) má okamžitě jasno. Ondine je podle ní vodní
víla, kouzelnou mocí obdařená bytost, která vystupuje z vod proto, aby lidem nosila štěstí. Annie věří, že Ondine přišla kvůli ní, aby
zachránila její…
Mládeži přístupno od 12 let. Vstupné 80 Kč.
· OBČANSKÝ PRŮKAZ
Pátek 14. ledna v 17.00 a 20.00 hodin
Sobota 15. ledna v 17.00 a 20.00 hodin
Tragikomedie CZ, 137 minut.
Hořká komedie o tom, jací jsme byli v sedmdesátých létech minulého století, kdy big beat a
dlouhý vlasy byly rebélií proti tesilové instituci
leden 2011
Nerudova 424, 392 01 Soběslav
Produkční: Vendula Wolingerová
[email protected] , www.kinosobeslav.cz
Prodej a rezervace vstupenek: hodinu před
představením, e-mailem nebo na tel. 381 214 956.
táta – máma, rebélií proti umaštěné kultuře
televizních estrád a nedělních odpolední s dechovkou, rebélií proti husákovskému socializmu, kdy k tomu, abyste dostali přes držku od
policajta stačilo mít právě jen ty dlouhý vlasy a
nebo natržený občanský průkaz.
Mládeži přístupný. Vstupné 90 Kč.
· POZNÁŠ MUŽE SVÝCH SNŮ
Středa 19. ledna ve 20.00 hodin
Čtvrtek 20. ledna ve 20.00 hodin
Romantický film USA, 98 minut, titulky.
Romantická komedie, vypovídající o manželství, rozvodech a nevěře. Hořkým humorem
ilustruje, jak lehké je pro naše iluze ze sebe dělat blázny. Vášně, touhy, sny, neklid i stres vykolejí v životě nejen manželský pár Alfieho
(Anthony Hopkins) a Helenu (Gemma Jones),
ale i jejich dceru Sally ( Naomi Watts ) s manželem Royem (Josh Brolin).
Mládeži přístupno od 12 let. Vstupné 90 Kč.
· HARRY POTTER A RELIKVIE
SMRTI – ČÁST 1
Pátek 21. ledna v 16.00 a 19.00 hodin
Sobota 22. ledna v 16.00 a 19.00 hodin
Fantasy film USA, 146 minut, dabing.
První část začíná, když se Harry, Ron a Hermiona vydávají na nebezpečnou misi, jejímž cílem
je najít a zničit tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti – viteály. Spoléhat musí jen sami na
sebe a to víc než kdy dříve, protože jim už profesoři nepomohou a budou také bez ochrany
profesora Brumbála. Navíc jsou mezi nimi temné síly, které se je snaží rozdělit.
Mládeži do 10 let nevhodný. Vstupné 90 Kč.
· HLAVA – RUCE – SRDCE
Středa 26. ledna ve 20.00 hodin
Čtvrtek 27. ledna ve 20.00 hodin
Historický film CZ, 113 minut.
Rok 1914. Plukovník von Haukwiz (Jiří
Schmitzer) zahyne za záhadných okolností při
okultní seanci. Jeho snoubenka, herečka Klára
Knabelová (Viktorie Čermáková), při vyšetřování zjistí, že tělu byly po smrti odňaty hlava,
ruce a srdce. Při hledání odpovědi na tuto záhadu naráží na nejbližší plukovníkovu osobu – poručíka Heinricha Rotha (Roman Zach) a osud je
spojí dohromady…
Mládeži přístupno od 12 let. Vstupné 90 Kč.
· ĎÁBEL
Pátek 28. ledna ve 20.00 hodin
Sobota 29. ledna ve 20.00 hodin
Horor USA, 80 minut, titulky.
Obyčejné ráno naprosto všedního dne. Pět lidí,
kteří se navzájem neznají , nastoupí do téhož výtahu, ten se rozjede a nečekaně zastaví mezi patry.
Zprvu poklidná atmosféra začne s přibývajícími
minutami houstnout. Když jedete ve výtahu, většinou si spolucestující neprohlížíte. Jenže když se
v takhle malém a uzavřeném prostoru zaseknete na
delší dobu, nevyhnutelně dospějete k otázce „Co
jsou zač ti, co tu uvízli se mnou?“ A když se pak
začnou dít nepříjemné věci…
Mládeži přístupno od 15 let. Vstupné 80 Kč
leden 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Z činnosti hasičů Policejní zápisník
· 1.12. - Technická pomoc, otevření bytu,
· NP se dne 3.11.2010 vloupal do rekreační
sídliště Svákov, Soběslav (nalezena mrtvá
osoba)
· 2.12. - Dopravní nehoda, vyproštění osobního automobilu, Mezná
· 3.12. - Požár plynového kotle, ul. Protifašistických bojovníků, Soběslav
· 6.12. - Technická pomoc, otevření bytu,
Čeraz
· 7.12. - Asistence ZZS při snesení pacienta,
náměstí Republiky, Soběslav
· 8.12. - Technická pomoc, otevření bytu, náměstí Republiky, Soběslav (1 zraněná osoba)
· 9.12. - Dopravní nehoda, osobní automobil a
dodávka, E55 Horusice (2 zraněné osoby)
npor. Ing. Michal Paleček
velitel stanice Soběslav HZS Jihočeského kraje
chaty v obci Roudná, odkud odcizil věci v celkové hodnotě 13.500,- Kč ku škodě poškozeného P.H.
Stromy a město
(pokračování z minulého čísla)
A tak tedy lidé hledejte ve svém okolí, kde
by mohli stromy růst. Místa, kam se budete na
jaře rádi chodit dívat na zelené koruny rozkvetlých stromů, kam půjdete zchladit horké hlavy
za letního žáru. Místa, kde barevné listí zahraje
ve větru na struny podzimu a kde zimní čas vám
dá možnost vzít spadlé větve stromů k všestranné potřebě.
Karel Čapek uzavírá stejnojmenný fejeton
těmito slovy: „A kdybychom s tím opravdu začali, mohli bychom to udělat ještě nějak jinak.
Protože stromy rostou pomalu, měli bychom je
spojit s něčím, co samo roste a co se dočká zelených hájů budoucnosti; měli bychom je spojit
s dětmi. Každý hájek i každá alej by měly být
založeny a zasazeny dětmi, aby příští mužové a
ženy měli nějaký osobní a skoro vlastnický
vztah k stromům, jež pomáhali zasadit. Hleďte,
snad je to trochu indiánská fantasie; ale každá
škola by mohla mít svůj druh stromu, který by
sázela a pěstila. Mohla by být škola akátová a
škola javorová; z jedné školy by vycházeli uctívači břízek a z druhé uctívači smrků; vypadá to
drobet pohansky, ale jaksi by se tím prohloubil
intimní poměr k přírodě. Nebo ještě jinak: řekněme, že by obřad sázení konaly děti desetileté;
i sázely by se jednoho roku jen břízky; příštího
roku by nastoupil ročník jedlový a za rok ročník
lipový nebo akátový. Ale ať byste to vymysleli
jakkoliv, mohli byste jednou ranou provést několik drobných věcí: posvětit život dětí světskou slavností, živě vyjádřit jejich solidaritu
s přírodou i městem a přitom skutečně dostat do
země každého roku pár set nebo pár tisíc pěkných živých stromků. A nestálo by to ani tak
mnoho peněz; spíš by tu šlo o dobrou vůli než o
peníze. Hledá se dobrá vůle.“
O. Cílek, Soběslav
· NP se dne 4.11.2010 vloupal do osobního au-
tomobilu zn. Mercedes v ul. Mrázkova u
hřbitova. Odcizil z něj koženou brašnu v hodnotě 4.000,- Kč, peněženku v hodnotě 200,Kč, finanční hotovost 9.500,- Kč a osobní doklady vše ku škodě J.L.
· NP dne 6.11.2010 odcizil v obci Záluží u Bu-
dislavě tříradličný pluh tzv. obracák, zn. Pri-
21
vat Roto, čímž způsobil M.L. škodu ve výši
30.000,- Kč.
· NP dne 10.11.2010 poškodil čelní sklo u motorového vozidla Ford Fiesta, čímž poškozené J.P. způsobil škodu ve výši 10.000,- Kč.
· NP se dne 16.11.2010 vloupal do prodejny
potravin Pramen v Soběslavi, kterou prohledal a odcizil železný trezor s finanční hotovostí a stravenkami na odběr potravin,
cigarety různých značek a manipulační vozík
tzv. rudlík v celkové hodnotě 124.675,- Kč
ku škodě Potraviny Pramen.
· NP se dne 26.11.2010 vloupal do sklepní
kóje v panelovém domě na sídlišti Svákov, ze
které následně odcizil kolo zn. Kona v hodnotě 20.000, ku škodě B.J. OOP Soběslav
Jsme tu pro vás a vaše děti
Pedagogicko – psychologická poradna České Budějovice pracoviště Soběslav, Bechyňská 26
(budova OU, PrŠ a ZŠ Soběslav), tel.: 731 841 015
Po – Čt 7:30 – 15:30
Pá 7:30 – 14:00
Služby poskytují tito odborní pracovníci:
Mgr. Blanka Bradáčová
psycholog
[email protected]
Mgr. Lenka Novotná
speciální pedagog
[email protected]
Blanka Musilová
sociální pracovnice
[email protected]
objednávání klientů, informace
Nabídka poskytovaných služeb
A/ Práce s klienty (diagnostika, reedukace, terapie)
Předškolní věk
· poradenství při výchově
· vyšetření laterality (pravorukosti, levorukosti)
· vyšetření školní zralosti a připravenosti pro
školní docházku
· individuální i skupinové cvičné programy
pro rozvíjení oslabených percepčních, motorických a kognitivních funkcí u předškoláků
Žáci základních škol
· diagnostika výukových a výchovných obtíží,
doporučení pro vedení dítěte
· diagnostika specifických poruch učení a chování
· zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb dětí
· speciálně pedagogické vedení dětí se specifickými poruchami učení
· nápravné techniky základních školních dovedností (čtení, psaní, pravopis, počítání)
· posouzení studijních předpokladů uchazečů
o víceletá gymnázia
· profesní orientace žáků při přechodu na
střední školy
· péče o žáky s osobnostními problémy a adaptačními obtížemi
· diagnostika vztahů ve třídě, pomoc při řešení
výskytu sociálně nežádoucích jevů ve škole
(šikana, drogy…)
Výkup kožek a peří
Pondělí 3. 1. 2011
a dále každé první pondělí v měsíci
u KD Jirsíkova ul.
v době mezi 12.00 – 14.20 h
Studenti středních škol
· pomoc při adaptačních potížích (přizpůsobování se podmínkám v nové škole)
· diagnostika a pomoc při řešení studijních a
osobnostních potíží
· volba efektivního stylu učení
· poradenství v oblasti profesní orientace (vol-
ba vysoké školy, vyšší odborné školy)
B/ Informační a metodická činnost (služby pro
pedagogy, rodiče a veřejnost)
· metodické vedení práce výchovných poradců
a školních metodiků prevence na základních i
středních školách
· spolupráce s dyslektickými asistenty na zá-
kladních školách
· poskytování konzultací pedagogům a rodi-
čům při výchovných a výukových problémech žáků
· metodická pomoc při vytváření individuál-
ních vzdělávacích plánů
· přednášky a besedy pro rodiče dětí předškol-
ního věku
· přednášky a besedy pro pedagogy
Blanka Musilová
Knihkupectví u sv. Víta
Nejprodávanější tituly v prosinci:
J. Rybář: Čtvrtá kostka
P. Coelho: Valkýry
J. Deaver: Hořící drát
H. Pawlowská: Ještě že nejsem papež
B. Erskinová: Dědictví minulosti
K. Cubeca: Ve spárech osudu
N. Robertsová: Sen v bílém
L. Lanczová: Třináctá komnata
22
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
leden 2011
Informace VZP - změna smluvního zařízení v Soběslavi
VZP ČR oznamuje svým klientům, že MUDr. Evě Blažkové, smluvnímu zdravotnickému zařízení
v oboru interní lékařství a revmatologie končí ke dni 31. 12. 2010 smlouva a nebude ze strany pojišťovny již prodloužena. Důvodem je dostatečné zajištění uvedených odborností jinými subjekty.
Uvedené odbornosti budou i nadále pro pojištěnce VZP ČR zajišťovat níže uvedená zdravotnická
zařízení, která jsou s nastalou situací srozuměna a jsou připravena poskytnout našim klientům co
nejkvalitnější zdravotní péči.
Interní ambulance:
· Všeobecná interní ambulance s.r.o., Petra Voka 159/I, Soběslav PSČ 392 01, telefon 381 210 664
· MUDr. Taťána Jirousová, K zastávce 647, Veselí nad Lužnicí PSČ 391 81, telefon 381 209 203
· MUDr. Erika Marková, J.V.Sládka 699, Veselí nad Lužnicí PSČ 391 81, telefon 381 581 072
· MUDr. Dáša Karlovská, Budějovická 553, Tábor PSČ 390 02, telefon 381 253 375
· Všeobecná interní ambulance s.r.o., Kpt. Jaroše 2999, Tábor PSČ 390 03, telefon 381 254 432
· Nemocnice Tábor a.s., Kpt. Jaroše 2000, Tábor PSČ 390 03, telefon 381 608 111
Revmatologické ambulance:
· MUDr. Marie Rybářová, Budějovická 553, Tábor PSČ 390 02, telefon 381 202 120
· Nemocnice Tábor a.s., Kpt. Jaroše 2000, Tábor PSČ 390 03, telefon 381 608 111
Věříme, že Vám i nadále budeme moci nabízet nejlepší služby v oblasti zdravotnictví a naplnit tím
základní princip zdravotních pojišťoven, zajištění kvalitní zdravotní péče všem našim pojištěncům.
Mgr. Viktor Lavička, specialista marketingu a komunikace
ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
m.s. Veselí nad Lužnicí
Zdobení stromečku
v Dráchově
à
Děkujeme všem dobrým lidem, kteří přišli, vybrali a zakoupili dárečky ze SOBĚSLAVSKÉHO
STROMU VÁNOČNÍCH PŘÁNÍ pro děti
z Dětského domova v Radeníně. Jsme rády, že
díky nám všem se padesáti dětem pod vánočním
stromečkem rozzáří očka a najdou pod ním vše,
co si od Ježíška přály. Moc si vaší dobrosrdečnosti vážíme!
Obecní úřad Dráchov ve spolupráci s místními dobrovolnými hasiči uspořádal v sobotu
4. 12. 2010 na návsi zdobení vánočního stromečku. Děti měly možnost ozdobit stromek
vlastnoručně vyrobenými ozdobami a za to pak
byly odměněny dárečkem od Barborek a čertů
pod rozsvíceným stromečkem. Pro dospělé byl
zase připraven vánoční punč a malé občerstvení. I přes mrazivé počasí byla účast hojná a
všem se u stromečku líbilo. Povedené odpoledne
bylo zakončeno v místní hospůdce na dětské diskotéce. Děkujeme všem organizátorům a sponzorům a už se zase těšíme na příští rok.
Občané obce Dráchov
Děkujeme Petře Žahourové, majitelce firmy
PRO DĚTIČKY za nezištnou pomoc a poskytnuté prostory pro uskutečnění dobročinné akce
,,VÁNOČNÍ STROM PŘÁNÍ“.
Rodičovské centrum Sobík o. s. Soběslav,
hledá pro svou činnost vhodné nebytové prostory
Do nového roku Vám všem přejeme hlavně
pevné zdraví a věřte, že kolem nás ještě existují
dobří lidé. MY JSME SE O TOM PRÁVĚ
PŘESVĚDČILY!
Monika Škrdlová, Irena Havelková
Poskytujeme služby rodičům pečujícím o děti 1-4 roky. RC slouží pro vzájemné setkávání rodin
s dětmi. Pořádáme také akce pro veřejnost: maškarní báleček pro nejmenší, dětský den.
Jsme nezisková organizace, nabízejte jen přijatelné nabídky.
Naším cílem je posilovat rodinné vztahy, získávat nové poznatky o výchově, zdraví. Vytvářet
podmínky pro soulad rodinného a pracovního života. Kontakt: 728 318 857
Kurz hry na darbuku ve Veselí nad Lužnicí
V říjnu jsme v rodičovském centru Semaforáček otevřeli kurz orientálního tance. Od ledna
2011 obohatí naši nabídku dvanáctihodinový
základní kurz hry na darbuku.
Darbuka je orientální kovový buben a používá se především k doprovodu orientálních tanečnic, ale i k sólovým vystoupením. Semaforáčku
se podařilo pro výuku získat jednoho z nejlepších hráčů a učitelů na darbuku v naší republice
Miroslava Čiperu, absolventa Akademie hry na
darbuku Ibrahima Abu Hassana z Jordánska,
světově uznávaného hráče na arabské rytmické
nástroje. Ve vedení kurzu se bude střídat se
svým žákem Radovanem Vojtkem.
Výuka bude probíhat od 3.1.2011 vždy
v pondělí od 18.30 do 19.30 hodin. Naučíte se
zde základní údery na darbuku a z nich pak složit všechny hlavní orientální rytmy. Po skončení
základního kurzu je možno absolvovat i navazující kurz pro pokročilé hráče, kde se naučíte hrát
celé taneční skladby a doprovázet orientální tanečnice. Darbuku je možno si na kurzu zdarma
zapůjčit, případně zakoupit.
Více se dozvíte na webových stránkách
http://tatka.tuleni.net, hlásit se můžete na tel.
777264715 nebo na e-mailu [email protected]
Těší se na Vás kolektiv Semaforáčku.
Miroslav Čipera
leden 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
23
DIVADLO OSKARA NEDBALA TÁBOR
Sobota 15. ledna
13. PLES MĚSTA
VESELÍ NAD LUŽNICÍ
Ve velkém sále hraje Blue Band Jiřího Matějky, moderuje Milan Bílek (rádio Kiss Praha).
V průběhu plesu bude slavnostně předána
Cena města Veselí nad Lužnicí.
Své taneční umění předvedou Václav Vydra
a Petra Kostovčíková a členky Tanečního
studia Žába Veselí nad Lužnicí. Občerstvení
formou bohatého rautu, tradiční tombola,
diskotéka ve vinárně.
Velký sál Kulturního domu ve Veselí nad
Lužnicí od 20 hodin. Vstupné 280 Kč.
·
Úterý 4.
19.00
KAŽDÝ DEN ŠŤASTNÝ DEN!
s Bárou Hrzánovou
·
Čtvrtek 6.
19.00
291. Barevný čtvrtek
aneb Od Tábora až na konec světa
VÝCHODNÍ AFRIKA
·
Čtvrtek 13.
19.00
CHICAGO
Broadwayská, krimi muzikálová podívaná.
·
Pondělí 17.
19.00
BENEFICE aneb Zachraňte svého Afričana
Černohumorná legrace o vážných věcech uváděná v souvislosti s humanitárním projektem.
·
Středa 19.
19.00
PRAŽSKÉ KYTAROVÉ KVARTETO
·
Čtvrtek 20.
19.00
RAIN MAN
Jevištní adaptace slavného oskarového filmu.
·
Neděle 23.
14.30
ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
·
Úterý 25.
19.00
ROK MAGICKÉHO MYŠLENÍ
s Eliškou Balzerovou
·
Čtvrtek 27.
19.00
BLÁZINEC
Velmi černá komedie z blázince je metaforou
bezohlednosti a krutosti dnešního světa.
·
Pátek 28.
19.00
Sejdeme se při dechovce
JIHOČESKÁ VLACHOVKA
24
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
leden 2011
Ohlédnutí za sportovními aktivitami
Aeroklubu Soběslav
Část uplynulého roku a hlavně pak v jarních
a letních měsících nám rozmary počasí a díky
tomu rozmočená a měkká vzletová a přistávací
dráha výrazně omezovaly nejen sportovní
činnost. Přesto už koncem dubna byl
„TOW-pilot“ Jan Novák s vlečným motorovým
letounem na prvních plachtařských závodech AZ
Cupu ve Zbraslavicích. Zde opět naše „Helenka“
(OK-MQH) potvrdila pověst jednoho z nejlepších vlečných letounů na našich letištích. Tradiční „čarodějnice“ na letišti se soutěžemi pro
děti, vatrou a country skupinou v Budvar stanu,
stejně jako oslava Dne dětí koncem května, patřily spíše mezi kulturně společenské akce. V
červnu jsme díky grantu Jihočeského kraje
umožnili 30 mladým zájemcům si vyzkoušet
pod instruktorským dohledem řízení větroně při
půlhodinových letech nad Soběslaví. Mezi tím
probíhal i základní a pokračovací výcvik žáků a
pilotů, při kterém Petra Pakostová úspěšně splnila poslední podmínku plachtařského odznaku
„stříbrné C“, a to nepřetržitý pětihodinový let
v termice, a Michal Hanzal se dočkal prvního
samostatného letu na P-92 ECHO v rámci ULL
výcviku. V červenci se pak ing. Karel Knotek
zúčastnil Plachtařského mistrovství regionů
v Moravské Třebové, kde v nepříliš letovém počasí a pouze 4 platných disciplínách obsadil 52.
místo. Při návratu pak předal ve Zbraslavicích
závodní „Vosu“ Radimu Vadászovi. Ten na
svých prvních závodech, Plachtařském mistrovství republiky juniorů, obsadil 32. místo. Tentokráte již počasí přálo, neboť během 14 dnů se
podařilo odletět 7 platných disciplín. Na podzim
se při soutěži na přesnost přistání „Soběslavský
okruh“ mezi šestnácti domácími piloty postavili na „bednu“ pouze dva, a to Jiří Hraše na prvém a Josef Kubát starší na druhém místě.
Informace o činnosti
Automoto klubu Soběslav v roce 2010
Členové AMK Soběslav se sešli 7.12.2010
na členské schůzi , aby zhodnotili činnost AMK
v roce 2010 a stanovili zásady pro činnost v roce
2011.
Hlavní pozornost AMK se soustředila na
provoz kempu ATC Karvánky. V jarních měsících bylo potřeba provést zprovoznění kempu:
Opravy chatek, opravy a vybílení sociálních
zařízení, terénní úpravy a celkový úklid. První
návštěvníci přijížděli do kempu od poloviny
měsíce května - především rybáři a školní výlety. Návštěvnost rekreantů v prázdninových
měsících lze hodnotit jako průměrnou, neboť
značný vliv na návštěvnost má hluk z provozu
na silnici E55. Vliv probíhající finanční krize
v Evropě se rovněž projevil v obsazenosti
kempu, klesl hlavně počet zahraničních návštěvníků.
Rozvoj - především vybudování nástavby
ubytovacích prostor nad restaurací, vybudování
víceúčelového hřiště na tenis, volejbal a nohejbal a rekonstrukce pláže byl zpracován do Žádosti projektu „Modernizace rekreačního
zařízení ATC Karvánky“, a předložen do 5. výzvy Regionálního operačního programu Jihozápad. Tento projekt nebyl Územním odborem
ROP České Budějovice podpořen. V příštím
roce budeme nuceni hledat případné další vyhlašované výzvy do infrastruktur cestovního
ruchu, abychom mohli alespoň částečně realizovat tento náš záměr, především vybudování víceúčelového hřiště.
V roce 2011 bude činnost AMK potřeba zaměřit na zkvalitnění a nabídku nových služeb
pro rekreanty s cílem připravit náš kemp na celostátní certifikaci kempů, chatových osad a
rekreačních zařízení, která se uskuteční od
roku 2012.
V areálu AMK na „letišti“ byly provedeny
některé neodkladné opravy. Dále se podařilo
díky grantu od krajského úřadu a příspěvku od
města Soběslav provést opravu asfaltového povrchu, opravu dopravního značení na dětském
dopravním hřišti a byly zakoupeny nové školní
židle do učebny, kde probíhá teoretická výuka
dětí v dopravní výchově.
Provoz dětského dopravního hřiště je zajišťován v jarních a podzimních turnusech dle
připraveného harmonogramu. Výuky se pravidelně účastní děti z místních a okolních škol.
Několik našich členů se účastnilo závodů rádiem řízených modelů (1 : 10) osobních aut, kde
dosáhli několika dobrých umístění.
V areálu AMK na „letišti“ se v srpnu uskutečnil šampionát Mistrovství České republiky,
kterého se zúčastnilo přes 40 závodníků.
V areálu Autokempu Karvánky se uskutečnily dva oblastní závody „RC Rally Soběslav a
RC Rally Lužnice“.
Náš člen Aleš Polák se zúčastnil v letošním
roce 25 vystoupení na motocyklu ve Světové
kaskadérské soutěži pod názvem Crazy Day. Na
otevřeném mistrovství ČR obsadil v kategorii
SFW první místo.
Pro motoristickou veřejnost byl na počátku
letošního roku uspořádán tradiční závod malých
motocyklů FICHTEL DAY.
Tímto zveme příznivce motorismu na další,
již 11. ročník těchto závodů malých motocyklů,
který se uskuteční 15.1.2011 v areálu AMK na
„letišti“.
Přejeme všem našim členům a spoluobčanům
města Soběslav šťastný a úspěšný rok 2011.
Výbor AMK
Ostatní piloti nesplnili náročné podmínky a byli
v prvním či druhém kole diskvalifikováni.
Novinkou na našem letišti bylo letos uspořádání letecké navigační soutěže ULL letounů.
Hlavním stavitelům trati Jiřímu, Luboši a
MUDr.Vladimíru Černým se ve spolupráci
s českobudějovickými kolegy snad podařilo založit další tradici na našem letišti. Mezi zúčastněnými posádkami skončili domácí Karel Pehe
– Adam Černý na druhém, Josef Kubát
starší-Petr Weinzettl na čtvrtém a Judr. Petr
Hanzal- Petr Huisl na pátém místě. Asi poslední
sportovní akcí „aeroklubáků“ v tomto roce bylo
vlnové létání v Jeseníkách. Zde skupina 4 pilotů
a jedné pilotky využila vhodného směru a síly
větru ve vlnovém proudění za pohořím k dosažení výšek u nás v rovinách těžko myslitelných.
Nejvýše se dostal až do 5000 m, dělajíc tak čest
svému jménu, ing. František Vlna.
Doufejme, že příští rok nám bude plachtařský bůh „Termoska“ (nezaměňovat s prostředkem na pečení) příznivější a namíchá lepší
počasí, a že i nadále budeme létat bez nehod a
poškození techniky jako v letošním roce.
KK
Silvestrovský
běh – ročník 24.
Ještě nevíte, jak a s kým zakončit nejlépe
rok 2010? Chcete-li být opravdu „cool“, začněte s námi silvestrovský večírek o půlnoci
předchozího dne. Můžeme Vám slíbit příjemnou společnost, pohyb na zdravém vzduchu, prohlídku nočního města a kromě čaje
s rumem i generálku na novoroční ohňostroj.
Za pouhých 30,- Kč startovného obdržíte ve
čtvrtek 30. prosince 2010 ve 23:30 hodin na
náměstí u sochy M.J.Husa startovní číslo a o
půlnoci vyrazíte na 2010 metrů dlouhou trať.
Startují opět kategorie muži – ženy – děti.
Speciální kategorií jsou kolektivy, jež každoročně překvapují nápaditými karnevalovými maskami. Komu momentální stav těla
či mysli nedovolí pobíhat, nechť se přijde
alespoň podívat. Je na co.
Se všemi se na shledanou za organizátory
těší Lenka a Petr Čápovi
leden 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
25
Pozvánka na 11. ročník
Off – road fichtel day 2011
AMK Soběslav - 1. Motocyklová, zve všechny zájemce o motorismus,
a motocykly zvlášť, v sobotu 15.1. 2011 do areálu AMK Soběslav u letiště. Proběhne zde již 11. ročník recesního závodu „padesátek“. Kdo má zájem přímo se zúčastnit, může se zapsat do přejímky startujících již od 9.00
hod. (15.1.2011) přímo v areálu AMK u letiště, nebo v předstartovní registraci na www.karvanky.cz . Samotný závod vypukne od 11.15, nejdříve formou rozjížděk. Ve 12.30 bude odstartován první finálový závod.
Jedná se o závod vytrvalostní (60 min). Vzhledem k velkému nárůstu startujících v uplynulých ročnících doznal styl závodu malých změn! Závodníci budou absolvovat nejdříve tzv. rozjížďky podle kategorií a posléze
hlavní závod. Další podmínky se dozví startující na místě. Minulý rok se
závodu zúčastnilo 125 padesátkařů, o souboje a zajímavou podívanou nebyla nouze! Přijďte povzbudit všechny závodníky! Samozřejmě nebudou
chybět stupně vítězů a večerní zábava v hospůdce v Klenovicích.
OFF – ROAD FICHTEL DAY 2011 – 15.1.2011 – Start - 11.15
rozjížďky - 12.30 finále!
Za AMK Soběslav – 1. Motocyklová, Petr Sluka, tel. 775 954 023
POČET STARTUJÍCÍCH BUDE OMEZEN NA max. 200 JEZDCŮ!!!
Možnost předstartovní registrace na e-mail: [email protected]
Tvar registrace: Jméno a příjmení, (případně přezdívka, datum narození,
bydliště, typ stroje - Klasik - Sport (viz podmínky FD 2011).
Předstartovní registrace končí dne 14.1.2011 ve 12.00 h.
Pozn. Příjezdové cesty k areálu AMK budou značeny symbolem FD 2011.
Šveccykloteam Soběslav zve všechny příznivce cyklistiky
na NOVOROČNÍ VYJÍŽĎKU,
která se koná 1.1.2011 ve 13 hodin. Start u obchodu
Cyklosport Švec u pošty.
Trasa dlouhá 10-20 km se zastávkou v restauraci na grog,
čaj, atd. Jak na Nový rok tak po celý rok – se sportem.
Vše nejlepší v novém roce přeje Šveccykloteam Soběslav.
Fotbalisté FK Rašelina Soběslav hodnotí podzim 2010
Tento článek vždy začínám slovy „dle hodnocení výsledků prvního mužstva se odvíjí i
hodnocení celého oddílu“. „A“ mužstvo přezimovalo v 1.A třídě skupiny B na 1. místě se ziskem 36 bodů a skóre 30:13. Proto hodnocení
podzimu může být více než pozitivní.
Blahopřejeme.
Mužstvo po loňském sympatickém výkonu,
kdy jim postup v posledním kole unikl o skóre,
pevně kráčí za svým cílem, a to postupem do
krajského přeboru. Má za sebou první část svého „snu“. Samozřejmě daleko těžší část úkolu
tým Romana Kačura čeká teprve na jaře a to
v konkurenci týmů Dobré Vody, Hrdějovic a
Rudolfova vybojovat historický postup…
V hráčském kádru se uzdravil gólman Jan
Lála a na podzim byl oporou týmu. Hráčský
kádr je stabilizovaný a je to dobrá parta, což pro
dobrý výsledek je nezbytná přednost…
Myslkovický „B“ tým skončil na podzim
v okresním přeboru na 5. místě se 17 body a
skóre 29:29. Mužstvo pod vedením Jana Oubrama a Oty Trtíka plní funkci „rezervního“ mužstva a konečně funguje komunikace mezi
oběma týmy.
Starší dorost je po podzimu v KP na 5. místě
s 22 body a skóre 27:19, mladší dorostenci ve
stejné soutěži na 5. místě s 15 body a skóre
26:29. U dorostu je každý rok jiný. S odchodem
jednoho ročníku zůstává úplně jiné mužstvo. Ti
současní starší dorostenci absolvovali „upracovaný“ podzim, kdy v začátku atakovali nejvyšší
příčky a teprve druhá část podzimu je nasměrovala na konečnou 5. příčku.
Starší žáci pod vedením Václava Doležala
jsou po podzimu na 10. místě se ziskem 13 bodů
a skóre 19:37. Starší žáci začali své účinkování
v KP žáků excelentně, kdy po prvních kolech
okupovali horní příčky tabulky. Bohužel v posledních 6 zápasech nevyhráli a to ovlivnilo
hodnocení celého podzimu…
Mladší žáci pod vedením Martina Kouby obsadili na podzim 10. místo s 14 body a skóre
23:40.
Kadeti pod vedením Zdeňky Masařové a
Adolfa Nevoleho obsadili 9. místo v okresním
přeboru s 9 body a skóre 11:15.
Mladší přípravka pod vedením Jardy Váchy
a Dušana Břízy je po podzimu na 6. místě s 6
body a skóre 23:25.
Nejmladší přípravka pod vedením Jirky Petráska a Broňka Megise nehraje mistrovskou
soutěž. Připravují se v přátelských utkáních.
Přípravka se připravuje doma v zařízeních TJ
Spartak Soběslav a zúčastňují se jednorázových
turnajů OFS Tábor nebo jednotlivých okresních
týmů s velice slibnými výsledky…
Na závěr bych chtěl poděkovat všem funkcionářům, hráčům, rodičům a fotbalovým příznivcům za práci pro fotbalový klub a popřát do
nového kalendářního roku hodně potěšení z fotbalu, protože to je odměna, pro kterou to všichni
děláme.
Zveme všechny fanoušky na jarní mistrovské zápasy.
Sledujte dění fotbalového klubu na internetové adrese www.spartaksobeslav.cz/fotbal.
Za FK Rašelina Soběslav
Ing. Jiří Klíma
Radost z pohybu v tělovýchovné jednotě
SOKOL Soběslav – oddíl ženy
S koncem roku přichází čas ohlédnout se zpátky.
Když jsem v roce 2001 začala znovu cvičit v Sokole, domnívala jsem se, že obnova Sokola nebude mít dlouhého trvání. Teď jsem ráda, že jsem se mýlila. Nejenže nás přibývá, ale také se zvolna
omlazujeme. Získaly jsme nové cvičitelky a kolektiv je úžasný.
Scházíme se každé pondělí v 17
hodin od jara do zimy a v zimních
měsících pak od 16 hodin. Cvičíme
jednu hodinu. Spokojené, rozhýbané
se pak rozcházíme domů. Každé druhé úterý v měsíci se scházíme v klubovně, která pro nás začíná být
opravdu velmi těsná, ale věříme, že
se časem najde větší prostor. Děkujeme za to městskému úřadu a zvláště
pak starostovi ing. Bláhovi.
pokračování na str. 26
26
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
leden 2011
Mikulášské plavání
mladých záchranářů
Jako každý rok, ani letos nebyla porušena tradice Mikulášského plavání mládeže Vodní záchranné služby Soběslav v táborském plaveckém
bazénu. O zvládnutí netradičních plaveckých
disciplín se snažilo 32 dětí za podpory rodičů,
kteří jim pomohli k nevšedním výkonům. Příjemnou atmosféru na závěr zpestřil příchod Mikuláše s čerty.
Děti kromě plavání zvládaly bravurně i básničky, za které jim Mikuláš nadělil malé balíčky, a někteří si užili i vykoupání od čertů.
Společně se budeme těšit na další ročník.
Touto cestou děkujeme všem sponzorům a
rodičům, bez kterých by mládež nemohla pokračovat ve své činnosti i v roce 2011.
FK Vlčata Soběslav
à
Zároveň patří poděkování oblastnímu spolku
Českého červeného kříže Tábor a Domu dětí a
mládeže Tábor za vstřícnou spolupráci.
VZS Soběslav
V letošní halové sezoně se naši fotbaloví
benjamínci zúčastní zimního turnaje pořádaného klubem SKP České Budějovice. Za sebou
mají již první kolo tohoto turnaje, které se uskutečnilo v sobotu 20.11.2010 v přetlakové hale
v areálu SKP České Budějovice.
Výsledky zápasů našeho týmu v 1. kole:
· FK Vlčata Soběslav – SK Dynamo ČB 2005
8:0 (3xPetrásek, 3xMegis, 2xMareš)
· FK Vlčata Soběslav – SKP ČB „B“
0:0
· FK Vlčata Soběslav – Čtyři Dvory
1:1 (Petrásek)
Tabulka po 1. kole
1.
SK Dynamo ČB r. 2004
7
16 : 2
Radost z pohybu v tělovýchovné jednotě - pokračování ze str. 25
2.
SKP ČB r. 2004 “A”
7
10 : 3
3.
FK Rašelina Soběslav
5
9:1
4.
FC Písek
5
10 : 4
Pořádáme také společné výlety. Letos jsme navštívily Ladovy Hrusice a zámek Jemniště. Také
jsme byly na výletě s jindřichohradeckými sokolkami, které nás pozvaly na pochod kolem jejich
města, jenž nám umožnil nádherné pohledy na zámek z míst, o kterých jsme neměly ani tušení.
Připojily jsme se k nim rovněž při jejich výletu na Soběslavsko - na zrekonstruovanou stezku
Borkovická blata.
Velkou radost jsem měla, když se naše členky připojily k brigádě sázení stromků na Svákově.
Na podzim již tradičně připravujeme a pořádáme spolu s baráčníky oslavy 28. října. O tom jste
se mohli dočíst v minulém vydání Hlásky. Jen bych chtěla dodat, že městský úřad nechal památník
věnovaný obětem 1. světové války
v parku u nádraží opravit. Za to díky.
Mám radost, že se sokolská myšlenka stále uchovává, že se máme
kde scházet a cvičit. Děkuji městskému úřadu, že nás podporuje a má pro
naši práci pochopení.
Nám přeji hodně pěkných pondělků při cvičení, které nás udržuje
v dobré fyzické i duševní kondici,
v dobré náladě a tak utužuje dobrý
kolektiv.
Za TJ Sokol Soběslav
Radka Duffinová
5.
Čtyři Dvory ČB
5
4:3
6.
SKP ČB r. 2004 “B”
4
8:1
7.
Lokomotiva ČB
4
5:7
8.
Slovan Břilice
2
3:7
9.
SKP ČB r. 2005
0
0 : 15
10.
SK Dynamo ČB r. 2005
0
0 : 22
O dalším kole turnaje budeme informovat
v příštím čísle Hlásky.
V pátek 3.12.2010 proběhla v rámci tréninku
Mikulášská nadílka. Kluci museli absolvovat
překážkovou čertovskou dráhu a po krásné básničce nebo písničce byli Mikulášem odměněni
sladkým balíčkem.
Všem čtenářům Hlásky bychom chtěli do
roku 2011 popřát hodně štěstí, zdraví a úspěchů.
(zip)
leden 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Z HOKEJE
Soběslavská blamáž
na veselském ledě
Radomyšl u Lužnice nekousala
soupeře a zápas se již v poklidu dohrál. Pro Soběslav to znamená důležité 3 body do tabulky,
· OLH Spartak Soběslav - TJ Sokol Radokteré je vrátily do hry o pozice play off, a jistě
myšl 4 : 1
nabudili zpět pozitivní atmosféru po předchoTřetiny: 0-0; 2-0; 2-1
zích 3 prohrách.
Branky a asistence Soběslavi: Smrž (Žákovský), Karpíšek L. (Smrž), Schejbal (Ištvánik,
Spartak na Křemelce
Bruner), Máca (Bruner)
· TJ Loko Veselí n. L. - OLH Sp. Soběslav
9:3
Třetiny: 4-1; 3-1; 2-1
Utkání se soupeřem z popředí tabulky se neBranky a asistence Soběslavi: Jirka (Smrž),
slo
v duchu návratu našich „trestanců” do sestaŠonka (Sládek), Máca (Ištvánik)
vy. Honza Žákovský i Roman Jansa určitě
Tradiční derby se hrálo za velmi dobré displnili očekávání trenérů a fanoušků a byli pevvácké kulisy, podpořené skvěle fandícími kotli
nými články našeho seskupení proti Radomyšli.
obou klubů. První šanci utkání měli Veselští,
Spartak nastupoval do utkání s vědomím, že příkdy se až před Petra Maška prosmýkl Čáp, náš
gólman však odolal. Na druhé straně řešil An- padná ztráta bodů by ho posunula ještě hlouběji
derle rovněž jednu nepříjemnou situaci, kterou na nepostupové příčky v tabulce, a tak byl k visi vypracoval náš druhý útok. Pak však přišla dění hokej, kde naši hráči bránili svoje území
série vyloučení hráčů Spartaku, kterou domácí před Láďou Stachem. Radomyšl si k nám nepřinekompromisně trestali. Dvakrát za sebou vy- vezla formu, kterou disponovala na Memoriálu
užili přesilovku 5 na 3 a následně i 5 na 4 a od- Pavla Háka, zdaleka nehrála tak agresivní hoskočili našim do vedení 3-0. Když přidali kej, spíše se uchýlila k hokeji profesorskému,
domácí v 16´ 4. branku, mnoho soběslavských což nám vyhovovalo. První třetinu toho moc
fans si vybavilo loňské 3. semifinále, nutno k vidění nebylo a není divu, že stav po siréně byl
však dodat, že tentokrát jsme byli vylučova- 0-0. Druhou část hry již ovládli svěřenci dua
ní zcela zaslouženě. Do branky putoval David Blažek - Šťastný. Ve 23´ překonal Myslivce
Snášel, který již do konce třetiny neinkaso- backhandovou střelou Jirka Smrž a trochu
val. Nám se v samotném závěru podařilo snížit uklidnil naši lavičku. Ojedinělé výpady Radospornou brankou na 4-1, jejím autorem byl Lu- myšle v poklidu končily v rukavicích či na betokáš Jirka v době, kdy se rozezněla siréna ukon- nech Ládi Stacha. Spartaku se podařilo využít
čující první dějství. Rozhodčí ji po dlouhých jednu z přesilových her, ve které se trefil od
diskuzích uznal a naši hráči šli do šaten přemýš- modré přesně k tyči Myslivcovy branky Lukáš
let, co změnit na svém přístupu k zápasu. Vstup Karpíšek. Bohužel to byla jediná přesilovka, ze
do druhé třetiny se nám vydařil, při hře 4 na 4 te- které jsme něco vytěžili, což je jistě důvod k začoval šikovně Jirka Šonka nahození Petra Slád- myšlení pro naše trenérské duo.. Do třetí části
ka a snížil na nadějných 4-2. To však bylo z naší jsme šli s vedením 2-0, což však Radomyšl záhy
strany vše. S chutí hrající Lokotka dokázala změnila. Ve 42´ propadlo backhandové nahozehned po buly zvýšit na 5-2 a pak již na ledě exis- ní od červené čáry mezi betony Ládi Stacha a rátovalo jen jedno mužstvo, přestože i naši hráči zem to bylo 2-1. Hosté vycítili svoji šanci a
dostali výhodu dvojnásobných přesilových her, následných 5 minut Spartaku zle zatápěli. Naši
které jsme mnohdy trestuhodně promrhali. Ve- hokejisté se tlaku soupeře ubránili a vrátili se
selští přidali do konce třetiny další dvě branky, zpět ke své aktivní hře. V 51. minutě zavezl do
což vedlo k opětovné změně gólmana v naší útočného pásma puk Martin Ištvánik, který se
brance, kam se vrátil Petr Mašek. Závěrečné vracel z trestné lavice a jeho střelu z pravého
dějství mělo podobný průběh jako předchozí kruhu dorazil mezi Myslivcovými betony do
dvě, jen s tím rozdílem, že domácí vědomi si branky Miloš Schejbal. O 67 vteřin později to
svého pohodlného náskoku trochu polevili z na- bylo ještě veselejší, když si Martin Bruner postoleného tempa. Přesto dokázali Petra Maška hrál s protihráči za Myslivcovou svatyní a dosdvakrát překonat. Náš úspěch v této třetině za- tal puk na zcela nekrytého Míru Mácu, který již
znamenal Míra Máca, který doslova dotloukl neměl těžkou práci s jeho umístěním do branky
puk do Anderleho klece.
Radomyšle. Tento gól definitivně zlomil odpor
ZIMNÍ STADION
HOKEJ - SOBÍCI
Bruslení v lednu
Sobíci vyrazili
do Prefa arény = 3 x DERBY
Sobota 1.1.2011
10.00 – 11.45
nnn
Neděle 2.1.2011 a každá další neděle
14.00 – 15.45
nnn
vstupné 30 Kč za osobu
27
Prefa aréna přivítala v neděli 28.11.2010 Sobíky, kteří obstarali předehru k večernímu ostře
sledovanému souboji mužů v rámci KL.
3. třídy “A”
· TJ Loko Veselí n. L. - OLH Sp. Soběslav
1 : 34 (1:13; 0:8; 0:13)
Branky a asistence Sobíků: 12 x Lang, 7 x
Pauš, 5 x Dančišin, 4 x Zíka, 3 x Slabý, 2 x
Šrubař, 1 x Gargula
šokoval lídra
· HC Strakonice - OLH Spartak Soběslav
2:5
Třetiny: 1-3; 1-0; 0-2
Branky a asistence Soběslavi: Žákovský
(Bruner), Holický (Máca), Hák (Schejbal),
Schejbal (Hák), Bruner
Spartak vyrazil do Strakonic posílen posledním úspěšným vystoupením proti Radomyšli a
od úvodní buly byl domácímu favoritovi více
než vyrovnaným soupeřem. První branku v síti
domácích zařídila naše speciální přesilovková
formace, kdy po přihrávce Martina Brunera zakončoval Honza Žákovský téměř do prázdné
branky. Další dvě trefy do domácí svatyně padly v polovině první třetiny, nejprve se prosadil
Milan Holický za asistence Míry Máci a hned
v zápětí úřadoval před domácím brankářem
Martin Hák, kterému asistoval Miloš Schejbal.
Domácí pak výrazně přidali a výsledkem toho
byla branka na 1-3. Druhou třetinu ovládli domácí hokejisté i díky několika přesilovkám. Jejich důraz v našem obranném pásmu dělal
soběslavským hokejistům hodně problémů,
z tohoto tlaku však domácí vytěžili pouze jedinou branku a snížili tak na 2-3. Do třetího dějství utkání vstupovali domácí s odhodláním
vyrovnat, ale naši borci nechtěli prodat svou
kůži lacino. V naší bráně výborně úřadoval
Láďa Stach, na němž si vylámalo zuby několik
strakonických zakončovatelů. Uklidňující trefa
přišla z hole Miloše Schejbala, který poslal puk
mezi betony domácího gólmana a zvýšil na 2-4.
Domácí pak ještě stihli několikrát zazlobit v našem obranném pásmu, definitivní tečku ve vývoji skóre v tomto zápase dal Martin Bruner,
který po vyjetí zpoza branky domácích zavěsil
přesně do šibenice naši 5. trefu. V nervózním
závěru udělil sudí ještě několik menších i větších trestů, naši hráči dohrávali zápas ve třech,
ale pohár vítězství si tentokrát vychutnali oni.
DC
Na ročníkově vyrovnaného soupeře chlapci vletěli s
velkým odhodláním, které nezabrzdila ani úvodní rychlá
branka v naší síti. Od tohoto
momentu se domácí tým už k ničemu nezmohl a
zápas dál probíhal plně v naší režii. Celkově
jsme předváděli lepší pohyb, dařila se kombinace a příkladná byla u hráčů koncovka podpořená
důrazem před brankou soupeře. Kluky musím
také pochválit za soustředěný výkon během celého utkání a obrannou hru, kterou velmi
pokračování na str. 28
28
Hokej Sobíci
dokončení ze str. 27
pomohli k dobrému výkonu
Honzy Šimka v naší bráně.
3. třídy “B”
· TJ Loko Veselí n. L. - OLH Sp. Soběslav
5 : 4 (2:1; 2:2; 1:1)
Branky a asistence Sobíků: 3 x Bláha, 1 x
Krch
Mladí Sobíci předvedli na veselském ledě
výborný výkon podpořený kvalitním výkonem
Olivera Šatného v bráně. Od začátku bylo utkání vyrovnané, přičemž naši nejmenší vždy dotahovali náskok soupeře. O vítězství domácího
mužstva rozhodlo až na závěr zápasu přísně posouzené trestné střílení, které soupeř proměnil
ve vítěznou branku. Za bojovný výkon během
celého utkání si však všichni zaslouží velkou
pochvalu.
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Branky a asistence Sobíků: 4 x Slabý, 2 x
Gargula, 2 x Máca, 2 x Zíka, Vránková
Po první třetině to vypadalo na vyrovnaný
průběh utkání, stav byl 2-2. Od úvodní buly ve
druhé třetině však bylo na ledě úplně jiné mužstvo Spartaku, které začalo svého soka přehrávat a dokázalo to vyčíslit i v podobě branek v síti
Písku. Sobíci nasázeli soupeři v této části hry
dalších pět branek a v podobném duchu pokračovali i v závěrečném dějství. Zápas, který se
zdál být vyrovnaný v úvodní části, tak dovedli
do vítězného konce.
leden 2011
byla jasně vidět týmová spolupráce a touha po
vítězství. Děkujeme malým Sobíkům za krásný
zápas a přejeme úspěchy v dalších kolech.
Jiří Hanzal
Sobíci vyrazili premiérově
na Šumavu
První polovinu soutěže 3. a 4. tříd zakončili
Sobíci na Šumavě, kde je přivítali mladíci
z Vimperka.
3. třídy “A”
· HC Vimperk - OLH Spartak Soběslav
4. třídy
6 : 5 (2:1; 2:3; 2:1)
· OLH Spartak Soběslav - IHC Písek
Branky Sobíků:
6 : 2 (1:1; 2:1; 3:0)
Čížek, Komma, Ludvík, Pekař, Vilímek
Branky a asistence Sobíků: Vilímek (BerSobíci vstoupili do utkání velmi ospale a
nat), Bernat (Vilímek), Lang (Čížek), DančiVimperk se po zásluze dostal do vedení. Sobíšin (Lang), Bernat (Vilímek), Bernat
kům se sice podařilo stav srovnat, ale domácí,
Utkání s píseckými čtvrťáky se pro nás nevy- kteří byli po celé utkání aktivnější, byli nakonec
víjelo dobře. Písek se ujal vedení 0-1 a naši ho- o gól šťastnějším týmem.
4. třídy
kejisté jen těžko hledali recept na překonání
· TJ Loko Veselí n. L. - OLH Sp. Soběslav
obraného valu hostí. Vyrovnání přišlo po naší 3. třídy “B”
5 : 10 (1:2; 1:7; 3:1)
šťastné brance, kdy Tomáš Vilímek dostal puk · HC Vimperk - OLH Spartak Soběslav
10 : 15 (1:9; 4:3; 5:3)
Branky a asistence Sobíků: Pauš (Himpan), do písecké branky za pomoci jednoho z obránců
Branky Sobíků: 4 x Dančišin, 4 x Lang, 4 x
Bernat, Lang (Himpan), Bernat, Bernat, hostí. Druhá třetina měla podobně vyrovnaný
Slabý, Gargula, Máca, Zíka
Lang (Pánek), Pánek, Bernat, Lang (Pauš), průběh jako první dějství. Tomáš Bernat nás poPrvní třetina byla jasnou záležitostí Sobíků,
sunul do vedení 2-1, Písek však záhy srovnal ze
Bernat (Čížek)
kteří
vymazali domácí tým z ledu. Od druhé čássamostatného
nájezdu
na
2-2
a
začínalo
se
od
Utkání jsme zahájili kuriózně, jelikož si Mati
hry
však domácí změnili taktiku - ne zcela
nuly.
Třetí
úspěch
Sobíků
zaznamenal
pěknou
tyáš Prchlík chytající v obráceném gardu zapomněl doma lapačku s vyrážečkou, takže utkání střelou Kryštof Lang, kterého našel ideálně na- vhodnou pro minihokej 3. tříd a začali praktikozačal v klasickém gardu. Domácí toho využili jetého přihrávkou Adam Čížek. Ve třetí třetině vat tvrdou hru plnou faulů a osobních útoků na
ke vstřelení úvodní branky utkání, pak však již pak dokázali skórovat jen Sobíci. Naši čtvrtou naše hráče, což nechal rozhodčí bez povšimnutí.
úřadovali jen naši hokejisté. Vyrovnání přišlo branku přidal Michal Dančišin za asistence Sobíci však zápas dokázali dovést do zdárného
z hole Dominika Pauše a o chvíli později nás po- Kryštofa Langa. O další dvě branky se postaral konce, za což jim patří velká pochvala.
slal do vedení Tomáš Bernat. Druhá třetina byla Tomáš Bernat, první padla po přihrávce Tomáše 4. třídy
plně v režii Sobíků, kteří dokázali soupeři po- Vilímka, druhou vstřelil ze samostatného nájez· HC Vimperk - OLH Spartak Soběslav
stupně nasázet dalších sedm branek a inkasovali du. Sobíci si připsali další vítězství a příští týden
3 : 3 (1:1; 0:0; 2:2)
pouze jednou. Branky padaly po individuálních budou ve Vimperku usilovat o prodloužení série
Branky a asistence Sobíků: Lang, Čížek (Pábez
porážky.
DC
akcích (Vojtěch Pánek, Tomáš Bernat, Kryštof
nek), Lang
Lang), ale i po pěkných kombinacích našich
Sobíci bojovali u Vajgaru – 2. třídy
Režii utkání 4. tříd vzali od úvodní buly do
útočných formací. Poslední dějství jsme začali
V prvním kole mistrovského utkání druhých svých rukou vimperští arbitři v čele s trenérem
výborně, hned po buly přidal Tomáš Bernat náš
10. gól a vypadalo to na jasnou záležitost. Naši tříd si naši nejmladší okusili hořkost porážky i Vimperka, který své svěřence přímo vybízel k
osobním soubojům mimo hru. Úvodní branka
pak výrazně polevili v nasazení, dostavila se čás- radost z vítězství.
tečně i únava, jelikož jsme utkání hráli pouze na · TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí – OLH padla po samostatném nájezdu, nařízeném po
faulu na Kryštofa Langa, který domácího branSpartak Soběslav 7:0 ( 2:0, 0:0, 5:0 )
dvě pětky, a dovolili tak domácím skóre třemi
brankami opticky vylepšit.
Sobíci nastoupili k zápasu s touhou po odve- káře překonal blafákem. Domácí však záhy vytě. Bohužel první nadšení opadlo po inkasované rovnali a začínalo se od začátku. Rozhodčí zcela
brance už ve třetí minutě a do konce třetiny jsme vědomě nechávali další fauly domácích bez poSobíci s Pískem bez ztráty bodu
všimnutí a tak naši hráči bojovali nejen se souPředposlední kolo první poloviny KL 3. a 4. se jen stěží bránili tlaku Veselských. Ve druhé
peřem, ale i s nepřízní sudích, což by do této
tříd přisoudilo Sobíkům soupeře od Otavy. třetině jsme skóre mohli obrátit, ale bezchybné
kategorie jistě patřit nemělo. V posledním dějzákroky
brankáře
nám
znemožnily
se
střelecky
Čtvrťáci chtěli proti píseckým hokejistům udrství pak po domluvě začali řídit utkání ve smysprosadit.
Chybělo
i
trochu
štěstí,
což
dokazuje
žet svou dosavadní neporazitelnost, třeťáky čelu fair play. Ve 36. minutě jsme se dostali do
kala další dobrá prověrka jejich umění. Jak pět nastřelených tyček. Třetí třetina však opět
vedení po střele Adama Čížka, kterému mezi
patřila
hráčům
soupeře,
který
završil
své
dopadlo jejich klání na ledě?
kruhy nahrál Vojtěch Pánek. Hned z protiútoku
vítězství na 7:0.
· OLH Spartak Soběslav - IHC Písek
však domácí vyrovnali, když nahození od pra· OLH Spartak Soběslav - KLH Vajgar Jindři- vého mantinelu propadlo mezi betony našeho
18 : 5 (5:1; 6:2; 7:2)
chův Hradec 8:2 ( 3:0, 3:2, 2:0 )
Branky a asistence Sobíků: 5 x Pauš, 3 x Číbrankáře. Další branku jsme si schovali do saBranky: Bláha 4x, Mertlík 2x, Petrásek 1x, mého závěru a byla také z kategorie šťastných
žek, 3 x Ludvík, 3 x Pekař, 3 x Lang, Dančišin
Vácha 1x
branek, Kryštof Lang nahodil puk po buly v leSobíci svého soupeře z Písku nijak nešetřili a
Po krátkém odpočinku naskočili Sobíci do vém kruhu na domácího gólmana a ten se dos chutí si zastříleli. Písečtí hráči sice bojovali,
ale na rozjeté Sobíky podpořené bezchybným druhého zápasu s odhodláním neodjet z J. Hrad- šoural až za brankovou čáru. Domácí si vzali
výkonem brankáře tentokrát nestačili. Do stře- ce s ostudou. V první třetině si spravili chuť svo- time out a vrhli všechny síly do útoku ve snaze o
jí střeleckou premiérou naši borci Michal vyrovnání. To se jim nakonec 32 vteřin před
lecké listiny se zapsali všichni hráči.
Mertlík a Filip Petrásek. Druhá i třetí třetina koncem utkání podařilo, když lehký puk propadl
3. třídy “B”
byla i nadále pod taktovkou našich hráčů a puk pod vyrážečkou Matyáše Prchlíka do naší bran· OLH Spartak Soběslav - IHC Písek
ještě několikrát poslali do soupeřovy branky ky. Remíza tak znamená první bodovou ztrátu
DC
Michal Bláha a Ondřej Vácha. Po celý zápas pro naše čtvrťáky.
11 : 4 (2:2; 5:1; 4:1)
leden 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
KUŽELKÁŘI SPARTAKU OKRESNÍHO
DRUŽSTVA ZAKONČILI ÚSPĚŠNĚ
29
Hokejová utkání na zimním stadionu v Soběslavi
Kategorie
den
datum
začátek
soupeř
NA PRVNÍM MÍSTĚ.
7. třída
Družstvo hraje ve složení:
8. třída
středa
5.1.
13.45 h
HC Plzeň
středa
5.1.
15.45 h
HC Plzeň
Prokešová, Křivanová, Zabloudilová,
Šlajs, Votrubová, Honsa, Zahrádka,
Kunc, Smetana.
2. třída
sobota
15.1.
10.15 h
Strakonice + Vimperk
dorost
sobota
15.1.
13.45 h
HC Lužnice A
4. třída
neděle
16.1.
10.45 h
HC Mountfield A
Body
3. třída
neděle
16.1.
12.30 h
Pořadí Klub
Průměr
HC Mountfield
1. TJ Spartak Soběslav „B“
2298,8
14
muži
neděle
16.1.
17.00 h
HC Tábor B FeKS
sobota
22.1.
13.15 h
TJ DDM Rokycany
PODZIMNÍ SEZONU A PŘEZIMUJÍ
2. SKK REAL Servis Tábor
2322,6
12
dorost
3. OSECHO Silon „B“
2277
10
junioři
sobota
22.1.
15.45 h
TJ DDM Rokycany
4. OSECHO Silon „C“
2313,7
10
muži
neděle
23.1.
17.00 h
TJ Velká Radouň
5. TJ Sokol Chotoviny „D“
2234,1
7
old boy’s
sobota
29.1.
10.00 – 16.00 h
turnaj – 4 družstva
6. KK Lokomotiva Tábor „D“
2249,5
4
3. třída
neděle
30.1.
12.15 h
HC Milevsko
7. KK Lokomotiva Tábor „E“
2274,6
2
old boy’s
sobota
8.1.
17.30 h
8. TJ Sokol Chýnov „B“
2138,9
1
Děkuji sponzoru FA UPLAN s.r.o. Vlastimilu Smíškovi za krásné dresy.
M.V.
â
Od října probíhá pravidelný celosezonní nábor pro žáky 1. až 5. tříd (mohou samozřejmě přijít i
mladší) vždy ve čtvrtek od 17.00 hod. a v sobotu od 9.00 hod.
(změna programu vyhrazena)
KUŽELKY
Po podzimní části se krajské družstvo ve složení Chalaš Jaroslav, Kopic Jindřich, Němec Pavel, Dudová Alena, Faust Jaroslav, Přibyl Luboš, Zabloudil Karel usídlilo na 4. místě.
Tabulka:
1. TJ Blatná B
11
9
0
2
18
2. TJ Nová Ves u Č. B. A
11
7
2
2
16
3. TJ Tatran Lomnice n. Luž.
11
7
0
4
14
4. TJ Spartak Soběslav
11
7
0
4
14
5. TJ Jiskra Nová Bystřice C
11
7
0
4
14
6. KK Lokomotiva Tábor C
11
7
0
4
14
7. TJ Sokol Chýnov
10
5
0
5
10
8. TJ Centropen Dačice C
11
5
0
6
10
9. TJ Sokol Slavonice B
11
4
1
6
9
10. TJ Blatná C
10
3
0
7
6
11. TJ Dynamo Č. Budějovice B 11
1
1
9
3
12. TJ Fezko Strakonice B
1
0
10
2
11
P.N.
30
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Vánoční turnaj v kuželkách
se konal v sobotu 27. listopadu v hale Spartaku Soběslav s těmito výsledky:
Muži
1. Pavlíček František
219
2. Moc Josef
210
3. Mertlík Jiří
195
Ženy
1. Chalašová Olga
196
2. Chalašová Eva
188
3. Lintnerová Martina
132
Děti
1. Tuček Martin
60
2. Fitlová Sandra
57
3. Baloun Jakub
56
Ceny věnovaly firmy: Spartak Soběslav, pekárna Peta Bohemia, Grena
a.s., Víno Diviš Jaroslav.
P.N. (na fotografii Jiří Mertlík)
leden 2011
leden 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
31
Koupě:
· Koupíme RD, byt, chatu, chalupu nebo pozemek. Tel. 776 092 862
· Koupím garáž „na Moskvě“.
Tel. 721 737 352
· Koupím garáž Na Svépomoci. Dobře zaplatím. Tel. 776 301 859
Sháním hlídání 2 dětí od ledna 2011 v době od 12 do 20 hodin
(1 km od Soběslavi). Podmínkou bezúhonnost, 100% spolehlivost
a vlastní auto. Volejte 604 364 794.
Prodej:
· Prodám panelový byt 1+1 s balkonem (36 m2)
1. patro, ul. Družstevní, v osobním vlastnictví. Dům i sídliště po celkové rekonstrukci.
Volný od 1. dubna za cenu 550 tis.
Tel. 603 215 215
· Prodám trekingové kolo dámské zn. Author.
Tel. 721 737 352
· Nemovitosti – www.inrekareality.cz
Různé:
· Nabízím kosmetické služby, ošetření kosmetickým laserem, pedikúru, nově nabízím chemický peeling. Více informací na stránkách
http://kosmetikaapedikurasobeslav.websnad
no.cz/. Tel. 775 598 431
· Pronajmu v Soběslavi byt 3+1, balkon, zahrada, garáž, sklep. Tel. 607 828 218
· Přijmeme obsluhu na čerpací stanici v Soběslavi. Podmínkou částečně invalidní důchod.
Více na tel. 602 149 149
· Pronajmu garáž v Soběslavi „na Moskvě“.
Prodám chatu se zahradou v Soběslavi „Mokerské strouhy“. Mobil: 777 712 280
Soukromá pečovatelka
nabízí své služby seniorům
a rodinám s dětmi.
Kontakt:
606 238 114
381 524 251
Výroba oken, dveří, schodišť
tel.
606 453 303
775 127 264
32
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
leden 2011
Pravidelné
cvičení s hudbou
pro ženy
Každé úterý od 19 h v KD Národ
v Soběslavi
Každou neděli od 17 h v Domečku
Aerobik mix styl – aerobní cvičení,
jehož účinnost je zvýšena využitím
různého náčiní a pomůcek, zaměřeno
na formování celého těla
Lektorka: Mgr. Irena Mrázová
Tel. 606 617 016
Půjčovna svatebních a společenských šatů
MONIKA
Tř. Čs. armády 213/II, Veselí nad Lužnicí
(blízko nádraží)
Tel.: 381 583 140, 723 512 899
www.pujcovna-monika.cz
Otevřeno Po, Út, Čt od 17 do 20 hodin
- NOVÉ SVATEBNÍ A SPOLEČENSKÉ ŠATY
- Lze zakoupit levně pánské obleky
- Prodej starších modelů svatebních šatů
Potřebujete peníze???
Nebank. souk. zdroje.
NEPROVOLÁVEJTE
KREDIT, napište SMS
ve tvaru Vaše jméno,
příjmení, rod. číslo, telefon,
příjem, splátky, požadovanou
částku, město. Registry neřešíme.
Tel.: 774 888 889
leden 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
33
OÁZA
dům sportu a zábavy
Zahajuje zimní prodej
· Zimní oblečení – bundy, kalhoty, rukavice, čepice, ponožky
· Termo prádlo
· Sáňky, boby, snowboardy, běžky, lyžařské helmy, brýle
· Brusle, hokejky, florbal hole
· Sálové boty, kopačky
Dále: odstrkovadla, koloběžky, skákací boty,
taneční podložky k počítači, míče atd.
ELEKTROKOLA - JÍZDNÍ KOLA
Půjčovna
- snowboardu + komplet setu
- lyžařských helem
- ochrana páteře
Servis: snowboardu, běžek, lyží (u lyží vázání neseřizujeme)
Oprava skluznic, parafínování za horka, broušení hran
Od ledna servis jízdních kol
(zahajovací ceny sleva 30% na montáže – trvá do konce března)
VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ
Iveta Švadlenová
·
·
·
·
·
·
·
OÁZA – dům sportu a zábavy, Cyklosport Švec
Na Ohradě 368 (areál Otavan), 392 01 Soběslav
tel. 381 211 481, 603 836 119, www.cyklosportsvec.cz
redukce váhy bez diet
výživa dětí
výživa těhotných a kojících maminek
výživa seniorů
úprava jídelníčku při sportu
úprava jídelníčku při zdravotních problémech
přírodní doplňky stravy
Objednání osobní konzultace na tel.: 724 379 507
(v době od 18.00 hodin do 20.00 hodin)
nebo na e-mailu: [email protected]
PODLAHÁŘSTVÍ – Roman Peteřík
mobil: 606 558 127, 773 558 127
e-mail: [email protected]
DODÁVÁ A POKLÁDÁ:
· Laminátové a dřevěné plovoucí podlahy
· Masivní podlahy, korkové podlahy
· PVC, koberce pro bytové i komerční využití
· Vyrovnávání betonů samonivelačními
stěrkami
Dovoz vzorků podlah včetně zaměření a vypracování
cenové nabídky ZDARMA
34
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
leden 2011
Inzerujte u nás - při opakování inzerátu SLEVA 10%
Ing. Tomáš Slavík, Klenovice 174, Soběslav
www.topitlevne.cz
TEPELNÁ ČERPADLA
SOLÁRNÍ KOLEKTORY
Chcete topit levně? Máme pro Vás řešení!
Akce - ekvitermní regulace zdarma
Montujeme kvalitní tepelná čerpadla od českého výrobce
Pracují až do -20°C, ceny od 85.000,- Kč
Vyřizujeme státní dotace až 75.000,-Kč
S kombinací se solárním kolektorem státní dotace
až 175.000,-Kč
VODA – TOPENÍ
·
Vodovodní, kanalizační přípojky
Rekonstrukce bytových jader
· Montáže vodoinstalace a topení - ocel, měď, plast
·
· Čištění a opravy kanalizace, prohlídky kamerou
Tel. 603 572 515
Ing. Tomáš Slavík, Klenovice 174, Soběslav
www.topitlevne.cz
ZEMNÍ PRÁCE
pásovým minibagrem
pronájem kontejneru
na odvoz a likvidaci materiálu
Bourací práce kladivem osazeným na minibagru
Tel. 603 572 515
O KNA-ŽALUZIE
[email protected]
734 460 066 - OTTA OŠMERA
leden 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Zdeněk Vondruška
PILA v STS Soběslav
Nabízí latě, hranoly, krovy, prkna, fošny a palubky
Tel. 720 520 851
VYKUPUJEME KULATINU
2B Mnoho zdraví, štěstí, osobních
a pracovních úspěchů v roce 2011
Vám přejí:
Marianna Malcová
Ing. Václav Malec
Michaela Dubská
OČNÍ OPTIKA
KURZ SNIŽOVÁNÍ
NADVÁHY
Milé dámy, pokud mezi vaše novoroční přání patří shodit nějaké
kilogramy, zveme vás do Redukčního kurzu. V minulém roce
jsme s úsměvem dosáhly rekordních váhových úbytků.
Čeká nás společná práce na sobě, na své postavě, návycích
a postojích. To vše v příjemné atmosféře.
S velkou podporou celé skupiny, psycholožky Jany Říčařové
a cvičitelky Ireny Mrázové můžete shodit 5 až 15kg
Začínáme 16. ledna 2011 od 16:30 do 18:30 hodin.
SOBĚSLAV, DDM (Domeček)
Od 18:00 h bude probíhat kurz také ve 2. ZŠ
ve Veselí nad Lužnicí.
Kurzy se konají každou neděli, celkem 12 lekcí. Cena kurzu je 2100 Kč.
Kontakt: [email protected] tel.: 606 610 898
Soběslav, Palackého 64
Otevírací doba:
Po, St:
9.00 – 13.00 14.00 – 18.00
Út, Čt, Pá: 8.00 – 13.00 14.00 – 17.00
So:
8.00 – 11.00
Tel.: 381 214 996, www.mmoptik.cz
Víme, o čem oční optika je. To nám již více než 13 let potvrzují naši i ti nejnáročnější klienti v Praze, mezi nimiž jsou stovky spokojených nositelů multifokálních brýlí.
Díky našim znalostem, zkušenostem, špičkovému a jedinečnému přístrojovému vybavení v čele s multifunkčním systémem
Visioffice – jediným v jižních Čechách – Vám nabízíme služby a
produkty, které nenajdete v optikách ani v Českých Budějovicích nebo Táboře.
Zařaďte se i Vy mezi naše spokojené klienty a nechte se námi
provést světem optiky 21. století. Těšíme se na Vaši návštěvu!
35
Soběslavská HLÁSKA na
www.musobeslav.cz
36
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
leden 2011
FITNESS STUDIO RK
ZŠ, Tř. Dr. Edvarda Beneše 50/2
Do nového roku přejeme všem našich stávajícím i budoucím
klientům hodně zdraví a splnění novoročních předsevzetí.
¢
Množství nových strojů a zařízení firmy KOHI - celkem
více než 20 strojů, bar, kardio sekce - stacionární kolo.
¢
Prodej doplňků výživy firem NUTREND, FITCO,
SMARTLABS, prodej doplňkového sortimentu, kafe bar
a míchané nápoje.
¢
Dále nabízíme:
· Skupinová cvičení žen (úterý, čtvrtek a neděle od 20.00)
· Osobní tréninky
· Sestavování tréninkových jednotek
· Sestavování jídelníčků
· Balanční cvičení dětí a seniorů
Otevírací doba:
Denně
14.00 - 21.00
Sobota
14.00 - 18.00
¢
V roce 2010 naši klienti zredukovali hmotnost o více než
350 kg a na obvodech víc jak 1050 cm.
¢
Dotazy a kontakt: Telefon 773 171 317 , [email protected]
Přineste tento inzerát a máte 1 cvičení zdarma!!!
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA PÁTEK 14.1.2011
Vydává Město Soběslav, ev. č. MK ČR E 13206. Adresa redakce: Městský úřad Soběslav, nám. Republiky 59/I, tel.: 381 508 116.
Redaktorka Jiřina Kocourková.
Redakční rada: Jaroslava Kohoutová, Michaela Pimperová, Kamil Modl, Mgr. Romana Bláhová (jazyková korektura).
Za správnost příspěvků ručí autor. Internet: www.musobeslav.cz, e-mail: [email protected]
Uzávěrka dalšího čísla každého 15. v měsíci. Náklad 2000 výtisků. Sazba a tisk JAVA Třeboň.
Download

leden 2011 - Město Soběslav