6
MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 20
červen 2011
cena 10,- Kč
Kulturní dům města Soběslavi a město
Soběslav Vás srdečně zvou na 17. ročník
mezinárodního festivalu dechových hudeb
KUBEŠOVA SOBĚSLAV 2011
16. a 17. července na náměstí Republiky.
Podrobný program v příštím čísle.
Konšelstvo baráčníků zve
Dovolujeme si Vás pozvat na oslavu 80. výročí založení VI. župy Boleslava Jablonského se sídlem v Soběslavi, která se bude konat v sobotu
25. června 2011. Průvod středem města bude zahájen od 9.30 hodin.
Jste všichni zváni na velkolepou přehlídku krojů a baráčnických svérázů. Přijďte podpořit baráčníky v Soběslavi, v průvodu nebudou chybět
malé holčičky z dětského souboru Soběslavské chasy mladé „Ráček“,
mažoretky i roztleskávačky. Těšíme se na Vaši návštěvu.
POZVÁNKA
Zveme občany města na 5. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi,
které se bude konat ve středu 22. června 2011 v 18.00 hodin v malém
sále Kulturního domu města Soběslavi s následujícím programem:
1. Změna č. 2 rozpočtu města v roce 2011
2. Rozdělení půjček z Fondu rozvoje bydlení města
3. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích
4. Majetkové převody
5. Různé
Prodej stavebních pozemků
ve vlastnictví města Soběslav
Město Soběslav vyhlašuje výběrové řízení formou licitace pro prodej 12 stavebních pozemků
v lokalitě na sídlišti Svákov v k.ú. Soběslav.
Výběrové řízení formou licitace se bude konat ve středu 15. června 2011 ve 14 hodin ve
velkém sále Kulturního domu města Soběslav, Jirsíkova 34, Soběslav I.
Minimální kupní cena, za kterou vyhlašovatel nabízí předmětné pozemky prodeje, činí
2
500,-Kč/m pozemku. Podrobnou charakteristiku pozemků včetně příloh, které jsou předmětem
výběrového řízení, a další informace může zájemce získat osobně na Městském úřadě v Soběslavi (budova nad Českou spořitelnou – I. patro) na Odboru organizačním a správy majetku, náměstí Republiky 59, Soběslav I, č. dveří 208, 207 nebo telefonicky na tel. č. 381 508 113 – pí
Věra Hanzalová, e-mail [email protected] nebo 381 508 114 – pí Pavlína Chalupská,
e-mail [email protected], dále pak na webových stránkách města www.musobeslav.cz
a na úřední desce města.
Věra Hanzalová, vedoucí odboru organizačního a správy majetku
2
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
USNESENÍ
11. schůze Rady města Soběslavi, která
se konala dne 26. dubna 2011 od 14.00 hodin
v kanceláři starosty města
—
— U s n e s e n í č. 11/118/2011
Rada města se na místě stavby seznámila se
stavem výstavby Rekreačního a relaxačního
areálu – letního koupaliště v Soběslavi.
— U s n e s e n í č. 11/119/2011
Rada města ruší své usnesení č. 10/105/2011
z 5. dubna 2011 týkající se hospodaření
Senior-domu Soběslav za rok 2010 a rozpočtu a odpisového plánu Senior-domu Soběslav
na rok 2011.
— U s n e s e n í č. 11/120/2011
—
Rada města ukládá pracovnici Kontrolního
oddělení – interního auditu MěÚ ing. Markétě Hejné provést kontrolu hospodaření
Senior-domu Soběslav za rok 2010 v návaznosti na schválenou zřizovací listinu a vnitřní
předpisy organizace.
— U s n e s e n í č. 11/121/2011
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na opravu chodníků (o výměře cca
2
1 000 m ) v ulicích Vrchlického, Mlýnská,
U Hvížďalky, Mrázkova, Svákovská a
Okružní v Soběslavi, které se uskutečnilo
8. 4. 2011 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Ji2
hostav Soběslav, s. r. o., za cenu 735,- Kč/m
+ DPH.
—
— U s n e s e n í č. 11/122/2011
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na stavební úpravy domu čp. 1/I na náměstí Republiky v Soběslavi, které se uskutečnilo 22. 4. 2011 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu
3.227.741,- Kč vč. DPH. Na druhém místě se
umístila firma Jihostav Soběslav, s. r. o., za
cenu 3.419.903,- Kč vč. DPH.
—
budoucí smlouvě o právu věcného břemene
mezi městem Soběslav a Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR Praha včetně prohlášení o vypořádání v souvislosti s budoucí realizací protipovodňových opatření na pozemcích parc. č.
3996 a 3997 v k. ú. Soběslav, které jsou ve
vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR.
U s n e s e n í č. 11/124/2011
Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní
smlouvy mezi Mgr. Veronikou Malechovou,
Soběslav, a Mgr. Ilonou Drápalovou, Chýnov, na pronájem nebytových prostor v budově čp. 159/I v ulici Petra Voka (Poliklinika klinická logopedie), které má v nájmu Mgr.
Veronika Malechová a které jsou ve vlastnictví města. Podnájemní smlouva bude uzavřena v rozsahu 2 dny v týdnu s účinností od 1. 4.
2011 na dobu neurčitou.
U s n e s e n í č. 11/125/2011
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č.
1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
mezi Kulturním domem města Soběslavi a p.
Tomášem Hořickým, Soběslav, za účasti města Soběslavi na pronájem nebytových prostor
v domě čp. 34/I v Jirsíkově ulici v Soběslavi
(restaurace s příslušenstvím), kterým se řeší
změna výše nájemného při organizování plesů
a zábav v prostorách Kulturního domu města
Soběslavi s účinností od 1. 5. 2011.
U s n e s e n í č. 11/126/2011
Rada města souhlasí s použitím prostředků
z investičního fondu ZŠ E. Beneše na nákup
elektrického kotle ALBA 150 l v ceně
123.360,- Kč vč. DPH dle návrhu ředitele ZŠ
Mgr. Vlastimila Říhy. Rada města dále souhlasí s vyřazením stávajícího elektrického
kotle, který je nefunkční a neopravitelný,
z majetku ZŠ.
U s n e s e n í č. 11/127/2011
Rada města souhlasí s poskytnutím finanční
částky ve výši 20.000,- Kč ze schváleného
rozpočtu města v roce 2011 občanskému
sdružení KARROMATO na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním mezinárodního loutkového festivalu, který se
uskuteční 10. – 21. října 2011 v Soběslavi.
U s n e s e n í č. 11/128/2011
Rada města souhlasí s pronájmem veřejného
— U s n e s e n í č. 11/123/2011
—
USNESENÍ
12. schůze Rady města Soběslavi, která
se konala dne 17. května 2011 od 14.00 hodin
v kanceláři starosty města
— U s n e s e n í č. 12/137/2011
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
— U s n e s e n í č. 12/134/2011
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový
plán Senior-domu Soběslav na rok 2011
v předloženém znění.
— U s n e s e n í č. 12/135/2011
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit poskytnutí půjček z Fondu rozvoje
bydlení města Soběslavi v roce 2011 sedmi
žadatelům v celkové výši 520.000,- Kč.
— U s n e s e n í č. 12/136/2011
Rada města bere na vědomí informaci starosty města o přípravě výstavby IV. železničního koridoru v úseku Doubí u Tábora Soběslav - Veselí nad Lužnicí, kterou připravuje Správa železniční dopravní cesty Praha.
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele měření a regulace v kotelně K1 a v domovních předávacích stanicích na sídlišti v Družstevní ulici, které se
konalo 6. 5. 2011 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
DBD, spol. s r. o., Chotoviny, za cenu
1.894.303,- Kč vč. DPH.
— U s n e s e n í č. 12/138/2011
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
budoucí nájemní smlouvě mezi městem Soběslav a Správou města Soběslavi, s. r. o., na
pronájem Rekreačního a relaxačního areálu
Soběslav - letního koupaliště – objektů SO 02
– SO 14 a PS 01, 02 na pozemcích parc. č.
1120/1,2 a 1121/1 v k. ú. Soběslav, které jsou
ve vlastnictví města, na zajištění provozu
koupaliště.
— U s n e s e n í č. 12/139/2011
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
červen 2011
prostranství (čtyř parkovacích míst) před domem čp. 102/I na náměstí Republiky v Soběslavi firmě elektro MAXERA, s. r. o.,
Soběslav, za účelem pořádání akce spojené
s oslavou 20. výročí založení firmy, která se
uskuteční 23. 6. 2011 od 9.00 do 20.00 hodin.
— U s n e s e n í č. 11/129/2011
Rada města bere na vědomí zprávu starosty
města o konání druhého kola aukce stavebních pozemků na sídlišti Svákov v Soběslavi,
které se uskuteční ve středu 15. 6. 2011
v Kulturním domě města Soběslavi.
— U s n e s e n í č. 11/130/2011
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit koupi pozemku parc. č. 1932/2 v k. ú.
2
Soběslav o výměře 332 m od Českého rybářského svazu, místní organizace Soběslav,
v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním
malých vodních nádrží v lokalitě U Vápenky
(vedle Nového rybníka) v Soběslavi.
— U s n e s e n í č. 11/131/2011
Rada města souhlasí s úhradou zbývající části
nájemného v roce 2011 k 30. 6. 2011 za pronájem nebytových prostor v objektu čp.
278/II v Nerudově ulici v Soběslavi, které
jsou ve vlastnictví firmy Peta Bohemia, spol.
s r. o., Soběslav, a které užívá Mateřská škola
Nerudova ul. v Soběslavi, v souvislosti
s výměnou oken v prostorách mateřské školy.
— U s n e s e n í č. 11/132/2011
Rada města souhlasí na návrh Bytové komise
rady města s přenecháním městského bytu
velikosti 1+0 v čp. 245/4 ve Wilsonově ulici
v Soběslavi do nájmu Petru Prokešovi, Košice (náhradník Zdeněk Legát, Soběslav) a
s přenecháním městského bytu velikosti 1+0
v čp. 306 v Kadlecově ulici v Soběslavi do
nájmu Jiřímu Šustrovi, Soběslav (1. náhradník Vojtěch Kováč, Soběslav, 2. náhradník
Veronika Lukešová, Soběslav).
— U s n e s e n í č. 11/133/2011
Rada města bere na vědomí informaci starosty a místostarosty města o přípravě realizace
ČOV Chlebov.
schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011
o místních poplatcích dle návrhu předloženého tajemníkem MěÚ ing. Radkem Bryllem.
— U s n e s e n í č. 12/140/2011
Rada města stanovuje termín 5. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi na středu
22. června 2011 v 18.00 hodin v malém sále
Kulturního domu města Soběslavi s následujícím programem:
1. Změna č. 2 rozpočtu města v roce 2011
2. Rozdělení půjček z Fondu rozvoje bydlení
města
3. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích
4. Majetkové převody
5. Různé
— U s n e s e n í č. 12/141/2011
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
budoucí smlouvě darovací o převodu vlastnictví k vodnímu dílu mezi paní Pavlou Brupokračování na str. 3
červen 2011
INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
pokračování ze str. 2
nerovou, Soběslav, paní Vladislavou
Líkařovou, Soběslav, ing. Petrem Líkařem,
Soběslav, a paní Janou Líkařovou, Soběslav,
jako budoucím dárcem, a městem Soběslav,
jako budoucím obdarovaným, na převod vodního díla – kanalizačního sběrače zaústěného
do Bechyňské ulice ze tří rodinných domů,
které budou postaveny u Bechyňské ulice a
komunikace I/3 (E 55).
— U s n e s e n í č. 12/142/2011
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na uložení
kabelového vedení NN a kabelových skříní
pro 9 rodinných domů v lokalitě U Vodičků
na pozemcích parc. č. 2503/5, 2506/2 a
2517/15 v k. ú. Soběslav, které jsou ve
vlastnictví města.
— U s n e s e n í č. 12/143/2011
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
pronájmu pozemku mezi městem Soběslav a
p. Petrem Soběslavem, Nedvědice, na pronájem části pozemků parc. č. 769/1 a 769/5
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
3
2
v k. ú. Nedvědice o výměře cca 1 000 m za
účelem zřízení pastviny a sečení trávy.
— U s n e s e n í č. 12/144/2011
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit:
a) Směnu ideální poloviny pozemků parc. č.
2220/2 a 2220/3 v k. ú. Soběslav o celkové
2
výměře 31 m , které jsou ve vlastnictví ing.
Hany Kákonové, Soběslav, za část pozemku
parc. č. 2181/146 o stejné výměře (tj. cca 15
2
m ), který vznikne vypořádáním podílového
spoluvlastnictví mezi městem Soběslav a ing.
Hanou Kákonovou.
b) Koupi ideální poloviny pozemků parc. č.
2220/2 a 2220/3 v k. ú. Soběslav od České republiky – Státní statek Jeneč, státní podnik
v likvidaci, za cenu dle znaleckého posudku.
— U s n e s e n í č. 12/145/2011
Rada města souhlasí s účastí starosty města a
tajemníka MěÚ na Dnech Sabinova v partnerském městě Sabinov ve Slovenské republice ve dnech 8. – 10. 6. 2011. Akce se za
město Soběslav dále zúčastní žáci SOU technického a Gymnázia Soběslav s pedagogickým doprovodem.
— U s n e s e n í č. 12/146/2011
Rada města nesouhlasí se sloučením Středního odborného učiliště technického Soběslav
s Odborným učilištěm, Praktickou školou a
Základní školou Soběslav v rámci optimalizace sítě středních škol, kterou připravuje
Jihočeský kraj České Budějovice.
Rada města pověřuje starostu města sdělením
negativního stanoviska ke sloučení obou učilišť v Soběslavi hejtmanovi Jihočeského kraje
a zastupitelům Jihočeského kraje.
— U s n e s e n í č. 12/147/2011
Rada města souhlasí s konáním kulturní akce
AJVAFEST Speciál v kempu pod Svákovem
dne 28. 5. 2011.
— U s n e s e n í č. 12/148/2011
Rada města souhlasí na návrh Bytové komise
rady města s přenecháním městského bytu
velikosti 1+1 v čp. 58/32 v ulici Tř. E. Beneše
v Soběslavi do nájmu Martinu Šmatárovi, Soběslav. Smlouva bude uzavřena na dobu
určitou v délce 3 měsíce.
— U s n e s e n í č. 12/149/2011
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na zpracovatele Lesních hospodářských osnov pro LHC Tábor ve správním obvodu Soběslav jako obce s rozšířenou
působností, které se uskutečnilo 16. 5. 2011.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Lesprojekt Stará Boleslav, s. r. o., Brandýs
nad Labem – Stará Boleslav, za cenu
515.914,- Kč vč. DPH.
Město Soběslav
vypisuje výběrové řízení na
STRÁŽNÍKA MĚSTSKÉ
POLICIE SOBĚSLAV
Požadavky:
a) úplné středoškolské vzdělání,
b) minimální věk 21 let,
c) trestní bezúhonnost,
d) dobrý zdravotní stav,
e) psychologické předpoklady,
f) řidičský průkaz sk. „B“,
g) časová flexibilita.
Přihláška musí obsahovat:
·
životopis,
·
výpis z rejstříku trestů
maximálně 6 měsíců starý,
·
ověřenou kopii dokladu
o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky je možné zasílat písemnou formou nejpozději do 6. 6. 2011 na adresu:
Městský úřad Soběslav, náměstí Republiky
59/I, 392 01 Soběslav.
Předpokládaný termín nástupu:
1. 7. 2011.
Bližší informace je možné získat u tajemníka MěÚ Soběslav ing. Radka Brylla, tel. č.
381 508 121, nebo u vrchního strážníka
Městské policie Soběslav p. Miroslava Drse,
tel. č. 723 123 104.
Ing. Radek Bryll
tajemník MěÚ Soběslav
Koupaliště Soběslav
V současné době stavební firmy finišují. Dokončují se obklady bazénů a pokládají se poslední
metry zámkové dlažby. Intenzivně také probíhají terénní úpravy a výstavba objektu občerstvení.
Všechny práce odpovídají časovému harmonogramu, a proto dne 30. 6. 2011 otvíráme!
Mgr. Vlad. Drachovský, místostarosta města
Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59/I
II. patro č. dveří 306
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 8. 6. a 22. 6. od 13 do 17 h
Tel. 602 496 375
UPOZORNĚNÍ
Podnikatelé, kteří provozují silniční motorovou dopravu osobní a nákladní, na něž se
vztahuje prokázání finanční způsobilosti,
jsou povinni nejpozději do 31.7.2011 prokázat trvání finanční způsobilosti podle § 4a
zákona o silniční dopravě příslušnému dopravnímu úřadu tj. Krajský úřad – Jihočeský
kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silniční dopravy v Českých
Budějovicích.
Finanční způsobilost je možno prokazovat již nyní a v zájmu spolupráce mezi živnostenským úřadem a podnikatelem žádáme
o současné poskytnutí kopie dokladu našemu
úřadu.
Živnostenský úřad Soběslav
4
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
červen 2011
Informace o ukončení zapisování dětí do
cestovních dokladů rodičů
Žádá-li občan o vydání cestovního pasu a současně žádá o zapsání dítěte, lze zápis provést, pokud cestovní doklad byl vydán do 30.6.2011, tedy jako nejpozdější datum provedení zápisu dítěte do
cestovního dokladu rodiče může být uvedeno 30.6.2011. Jestliže občan podá žádost o vydání e-pasu
během měsíce června 2011 a současně bude žádat o zápis dítěte (zákonná lhůta pro vydání cestovního dokladu je 1 měsíc) a e-pas bude vydán 1.7.2011 nebo později, nebude možné vzhledem k platné právní úpravě tento zápis učinit. Podrobné informace podá p. Terberová na tel č. 381 508 117
nebo p. Petrů č. t. 381 508 118.
Za ODVV Bc. Jana Kosová, vedoucí ODVV
Práce v korytě Černovického potoka v Soběslavi
Správce uvedeného významného vodního toku tj. Povodí Vltavy státní podnik České Budějovice prostřednictvím zhotovitele –
stavebního podnikatele - společnosti
VHS s.r.o. České Budějovice od poloviny května provádí opravu příčného prahu v korytě potoka v místech mezi starou a novou úpravou
pod mostem na Tučapy, na Chvalovského nábřeží v Soběslavi. Jedná
se o odbourání poškozeného příčného prahu a vybudování prahu nového včetně opravy přilehlých dlažeb
z lomového kamene. Dokončení
akce investor předpokládá do poloviny června 2011.
Ing. Marie Staňková
vedoucí odboru ŽP MěÚ Soběslav
GRAND PRIX ARCHITEKTŮ - NÁRODNÍ CENA ZA
ARCHITEKTURU 2011
Grand Prix architektů - NCA je soutěžní přehlídka architektonických prací, dokončených
v uplynulém roce. Soutěž je otevřená, zúčastnit
se jí mohou čeští i zahraniční architekti, projektanti a výtvarníci. Podmínkou je, že dílo je realizováno na území České republiky.
V jednotlivých kategoriích se udělují ceny a
čestná uznání, hlavní cenou je GRAND PRIX,
kterou získává vítězná práce celé přehlídky.
Ceny jsou čestné.
Do letošního 18. ročníku soutěže bylo přihlášeno celkem 84 projektů v sedmi kategoriích.
Do kategorie REKONSTRUKCE přihlásil soběslavskou knihovnu její architekt ing. Jaromír Kročák. “V této kategorii byla udělena pouze jedna cena a jedno čestné uznání. Cenu jsme vyhráli, přestože byla tato kategorie obeslána významnými architekty. O to větší radost máme“, říká ing.
Kročák.
Práce posuzuje nezávislá odborná mezinárodní porota. Tato porota se byla podívat též u nás
v knihovně, než vynesla verdikt.
Slavnostní vyhlášení výsledků a udělení cen se konalo 10. května ve Veletržním paláci v Praze.
Výstava je putovní po dobu jednoho roku. Do 30. června ji máte možnost zhlédnout ve Veletržním paláci. Poté navštíví řadu galerií českých a moravských měst, následně pak putuje do zahraničí. -jkMěstský úřad Soběslav oznamuje, že ve stře-
Dne 8. 6. 2011 uplyne
du 22.6.2011 od 15.00 do 16.30 hodin bude
již 11 smutných let co
v průjezdu budovy městského úřadu čp. 59
nás navždy opustila
na náměstí Republiky uskutečněn prodej
naše drahá maminka
nalezených věcí. Seznam věcí k prodeji je
a babička paní
vyvěšen na úřední desce městského úřadu a
Hana ZÁRUBOVÁ.
zveřejněn na internetových stránkách města,
S láskou stále vzpomínají manžel, dcery a
syn s rodinami
www.musobeslav.cz.
Květy jako výraz
úcty a poděkování
Dělí nás 66 roků od jara 1945. Evropa prožívala poslední válečné události a stála na prahu
míru a svobody. Zbraně ovšem stále ještě hřměly a lidé umírali. Byli mezi nimi také ti, kteří neměli k naší vlasti osobní vztah, ale bez nichž
bychom se svobody nedočkali. Sluší se jim i po
mnoha letech v pokoře věnovat krátkou vzpomínku. Ve pátek 6. května uctil památku obětí
druhé světové války položením květin na hroby
padlých vojáků starosta Ing. Jindřich Bláha.
Foto -jk-
Narození:
Anna Bodláková
Antonín Cícha
Michaela Havlisová
Roman Kačur
Petr Kubíček
Martin Kurej
Alžběta Podlahová
Laura Táborová
Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.
Úmrtí:
Marie Fišperová
Stanislav Míka
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
Děkujeme touto cestou za účast
a květinové dary všem, kteří se přišli
v pátek 13. května 2011 naposledy
rozloučit s panem Janem Jirousem.
Rodina Jirousova
červen 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
5
Vítání nových
občánků
POZVÁNKA PRO PETRA
VOKA Z ROŽMBERKA
(A NEJEN PRO NĚJ)
V souvislosti s letošním „Rožmberským rokem“ nás zajímalo, zda by exponáty Věžního
muzejíčka mohly vzbudit pozornost Petra Voka
z Rožmberka.
Petr Vok byl významným mecenášem a sběratelem. Své sbírky budoval systematicky a obsahovaly umělecká díla i vědecké přístroje.
Z textu rožmberského kronikáře Václava Březana se dovídáme, že Petr Vok v roce 1601 dokonce „s Janem Richterem, hodinářem v městě
Krumlově Českém, pan vladař úmluvu učiniti
ráčil v příčině opatrování, vytírání a spravování
Jeho Milosti páně všelijakých hodin“.
Zdá se tedy, že by budované Věžní muzejíčko mělo co nabídnout i Petru Vokovi, pokud by je
navštíviti ráčil. Současní návštěvníci se při prohlídce věže kostela Petra a Pavla mohli již s expozicí seznámit. Muzejíčko bylo otevřeno 28. října
loňského roku. Byla to však pouhá předpremiéra,
ke skutečnému otevření dojde až o letošních
prázdninách a muzejíčko bude tedy přístupné
v červenci a srpnu. O tom, co zde návštěvník
může zhlédnout, jsme již psali, ale pro letošní sezonu se chystají i nové exponáty a výstavy.
Co tedy ve Věžním muzejíčku uvidíte?
Základem expozice, a zároveň hlavním impulzem pro vznik muzejíčka, je unikátní nově restaurovaný stroj kovaných soběslavských hodin
(jeho rám pochází patrně již z 15. století) i s doplňkovým čtvrťovým bicím strojem. Toto soustrojí je umístěno v bývalé klenotnici, v níž jsou i
další věžní hodiny, tentokrát z 19. století z kostela
v Děčíně a věžní komplet Prokeš 1868 s unikátním zvonícím strojem a cimbály ze zámku Býchory. Nesmíme zapomínat ani na současný
aktivní stroj Elektročas (dříve i nyní Hainz) z roku
1959, který dosud řídí ručičky hodin naší věže.
Kromě velkých hodin jsou v muzejíčku vystaveny i hodiny menší. Muzejíčko se však nezaměřuje jen na hodiny historické. Plánovány
jsou i krátkodobější drobné tematické výstavy,
které se zaměřují na zvláštnosti designu hodin i
na technické zajímavosti konstrukce hodin. Aktuálně se připravuje výstava dřevěných hodin
z Diakonie ČCE - střediska Rolnička v Soběslavi a výstava bakelitových hodin. V prostorách
věže zůstává výstava fotografií Staroměstského
orloje, jejichž autorem je Stanislav Marušák.
Do věže však také patří zvony. Díky spolupráci se skoro místním zvonařem panem Votrubou je postupně vytvářena i expozice zvonařské
technologie. Vystaveny jsou formy a polotovary potřebné pro výrobu zvonu či cimbálu.
Návštěvu věže tradičně organizačně zajišťuje Aerokub Soběslav. Expozici vytváří občanské sdružení Virtuální muzeum hodin o.s. se
Zvonařstvím Votruba a městem Soběslav. Věž
bude přístupna denně o letních prázdninách. Do
prostoru klenotnice lze běžně pouze nahlížet
vstupní mříží. Prohlídku klenotnice či prohlídku mimo provozní dobu lze domluvit s provozovateli. Prostor věže je omezen, může v ní být
současně maximálně 20 osob. Bližší informace
o provozu naleznete na webu www.muzeumhodin.info v části Věžní muzejíčko.
Ing. Petr Král, Virtuální muzeum hodin o.s.
Slavnostní vítání nových soběslavských občánků se konalo
v obřadní síni městského úřadu
ve čtvrtek 28. dubna. Za doprovodu žáků a učitelů Základní
umělecké školy bylo slavnostně
uvítáno do života třináct dětí,
z toho osm holčiček a pět chlapečků.
Všem dětem a jejich rodičům přejeme pevné zdraví a rodinnou pohodu.
Foto -jk-
NEZAMĚSTNANOST NA SOBĚSLAVSKU
Během 1. čtvrtletí 2011 došlo v mikroregionu Soběslavsko k mírnému poklesu míry nezaměstnanosti (z hodnoty 13,24% v lednu 2011) na 11,33% v dubnu 2011. K 30.4.2011 bylo v evidenci ÚP
742 nezaměstnaných, což je ve srovnání s lednem 2011 o 115 uchazečů méně. Tento stav je způsoben především postupným nárůstem volných pracovních míst v sezonně orientovaných odvětvích.
V následujícím období lze očekávat mírné zvýšení poptávky zaměstnavatelů po nových pracovnících, přesto dojde na Soběslavsku z důvodu omezení výroby ve firmě Jitona, a.s. Soběslav, k nárůstu počtu nových uchazečů o zaměstnání.
Počet ekon.
akt. obyvatel
Míra nezam.
k 30.4.2010 v %
Počet
uchazečů
Budislav
187
11,23
16
16
8,56
Dírná
167
8,98
21
20
11,98
Dráchov
106
8,49
18
17
16,04
Hlavatce
177
8,47
17
17
9,60
Název obce
Počet dosažitel. uchazečů
Míra nezam.
k 30.4.2011 v %
Chotěmice
56
7,14
4
4
7,14
Katov
34
17,65
7
7
20,59
Klenovice
190
10,00
24
22
11,58
Komárov
63
11,11
8
8
12,70
Mezná
50
28,00
20
20
40,00
Myslkovice
161
12,42
28
28
17,39
Přehořov
136
26,47
32
31
22,79
Roudná
252
11,11
25
24
9,52
46
10,87
3
3
6,52
207
10,14
23
22
10,63
3719
10,67
416
410
11,02
Sedlečko u S.
Skalice
Soběslav
Třebějice
38
10,53
3
3
7,89
Tučapy
370
8,65
34
33
8,92
Vesce
110
7,27
15
15
13,64
Vlastiboř
163
8,59
15
15
9,20
Zvěrotice
196
7,14
13
13
6,63
Mikroregion
Soběslavsko
6428
10,72
742
728
11,33
V rámci mikroregionů okresu Tábor má Soběslavsko 2. nejvyšší míru nezaměstnanosti
(11,33%). Naopak nejnižší nezaměstnanost je na Chýnovsku (8,39%).
První tři místa mezi obcemi s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v rámci okresu Tábor zaujaly
obce z mikroregionu Soběslavska. Nejvyšší nezaměstnanost je v obci Mezná, která je s 20 nezaměstnanými a se 40% mírou nezaměstnanosti na prvním místě v rámci celého okresu Tábor. Druhé
místo patří obci Přehořov (22,8%) a na třetím místě je obec Katov (20,6%). Nejnižší nezaměstnanost na Soběslavsku je v obci Sedlečko u Soběslavě (6,52%). Budislav, Přehořov, Roudná, Sedlečko u Sob., Třebějice a Zvěrotice jsou obce, u kterých došlo v porovnání s předchozím rokem
k poklesu míry nezaměstnanosti. U obce Chotěmice MN zůstala na stejné úrovni, u ostatních obcí
došlo k nárůstu nezaměstnanosti. Největší nárůst nezaměstnanosti v porovnání s předchozím rokem
zaznamenaly obce Mezná (o 12%), Dráchov (o 7,55%) a Vesce (o 6,37%).
Ing. Dvořáková, kontaktní pracoviště Soběslav
6
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
[email protected], http://kdms.mypage.cz
KD Soběslav - neděle 5. června
v 10.00 hod. – velký sál
Malá scéna Zlín
KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA
Pohádky z mechu a kapradí, příběhy dvou
malých mužíčků z pařezové chaloupky.
Hrají: Borovičková Eva (role Křemílek),
Dufek Dalibor (role Vochomůrka), Hrubá
Barbora (role Slunce, Víla, Kuna, Panenka...), Nýdrle Petr (role Křemílek), Valenta
Jiří (role Ouško, Vítr, Prskavec, Jezevec,
Kovařík)
Vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, rodinná
2. (3..) dítě zdarma !
Galerie v kostele
sv. Marka
První letošní výstava nese název
Pedagogové SUPŠ Bechyně
a koná se od 3.6. do 26.6.
Slavnostní vernisáž bude v pátek 3.6. od 18 h.
O úvod k výstavě jsem požádala ředitele školy
Jiřího Novotného.
Tradice výroby keramiky v Bechyni sahá do
16. století, nejvíce se rozvíjelo hrnčířství a kamnářství. Letitá tradice, kvalitní suroviny a zájem
o rozvoj odborného školství vedly ke zřízení
c. k. odborné školy keramické, první české keramické školy, právě zde. Stalo se tak v únoru
1884, výuka byla zahájena v březnu téhož roku,
“...aby žactvo v ní nabylo teoretické vědomosti směru technologického, uměleckého i
obchodního, zároveň i znalostí praktického
rázu uměleckého a zručností pracovních.” Studium bylo tříleté, do roku 1910 zde
mohli studovat pouze muži. Jedním z uměleckých vrcholů školy bylo období secese (1900 –
1914) a dalším pak 20. a 30. léta 20. století, kdy
se škola úspěšně účastnila významných mezinárodních výstav. V polovině 30. let se podařilo
ustát tlak na zrušení bechyňské keramické
školy a její převedení do Prahy.
V souvislosti se zaváděním nových nekeramických oborů došlo od 1. 9. 2009 ke změně
Galerie v kostele sv. Marka
Výstavní sezona 2011
· 3.6. – 26.6.
Pedagogové SUPŠ Bechyně
· 1.7. – 31.7.
Václav Hrůza - Keramika, kresby
· 5.8. – 28.8.
Vladimír Uhlík - Keramika, plastiky
Vernisáže začínají vždy v 18.00 hod.
Galerie otevřena:
ÚT – NE 10.00 – 12.00 13.00 – 17.00
PO – zavřeno
Taneční kurzy 2011
Taneční kurzy povedou
opět manželé Alena a Jaroslav
Bolkovi z Milevska.
Začínáme
v sobotu 3. září od 18 hodin.
Kurzovné je opět stejné jako loni (a předloni) - 1 200 Kč (10 x sobota od 18 – 21 hod.,
Prodloužená 18 – 22 hod., Věneček 18 – 24
hod. tj. celkem 12 sobot !)
Přihlášení si mohou zajít do kanceláře KD
pro průkazku a zaplatit hotově nebo můžete
zaplatit i na účet KD Soběslav č.
19–0044450257/0100 a po telefonické dohodě vám pošleme průkazku poštou.
názvu školy, a to na Střední uměleckoprůmyslovou školu Bechyně. V současné době zde studuje
téměř 200 žáků čtyři výtvarné obory (keramiku,
průmyslový design, grafiku a multimédia) a jeden obor technický (aplikovanou chemii).
Za dobu své existence vychovala škola více
než 3.800 absolventů, mezi něž patří například
Otto Gutfreund, ale také Jan Kačer či Karel
Kryl. Keramická tradice má svoji váhu i pro
město Bechyně a celý kraj. Ve škole se odehrávají mezinárodní keramická sympozia, která
bez přerušení probíhají již od roku 1966; jejich
výsledky skládají i v evropském kontextu ojedinělou sbírku moderní volné keramiky v zámeckém pivovaru – pobočce Alšovy jihočeské
galerie. Velké oblibě se těší každoroční letní
kurzy pro zájemce o výtvarné činnosti, alternativní výpaly, mezinárodní studentské aktivity a
další akce.
Výstava, kterou připravujeme a na kterou srdečně zveme, představí tentokrát práce pedagogů. Základem jsou objekty keramické, k vidění
budou ale i obrazy, grafika a práce textilní. Jsme
velmi rádi, že je.
PaedDr. Jiří Novotný, ředitel školy
červen 2011
Program KD Soběslav
červen 2011
Pravidelné akce:
· Úterý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00
Anonymní alkoholici (kontakt 602 126 685)
Fat Fingers & Friends . . . . . . . . . . . 18.30
(pod taktovkou Petra Čapka)
Loutkářský soubor Kašpárek . . . . 18.00
Cvičíme s hudbou. . . . . . . . . . . . . . . 19.00
· Středa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00
Ráček, dětský kroužek lid. písní a tanců
ZUMBA s Luckou - AŽ OD ZÁŘÍ. . 18.45
· Čtvrtek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00
Spolek divad. ochotníků „Chvalovský“
· Pátek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00
Soběslavská chasa
Další program:
· Pátek 3.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00
VERNISÁŽ - PEDAGOGOVÉ SUPŠ
Bechyně, Galerie v kostele sv. Marka
· Neděle 5.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00
Malá scéna Zlín
KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA,
velký sál, vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč,
rodinná 2. (3..) dítě zdarma !
· Sobota 11.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.00
ABITURIENTI, u krbu
· Úterý 14.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.00
IVAN BOREŠ – KYTARA, koncert, Galerie v kostele sv. Marka, vstupné dobrovolné
· Neděle 19.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00
Koncert ZUŠ, Galerie v kostele sv. Marka
· Čtvrtek 23.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.00
ASTRÁL
· Pátek 24.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.30
ZADÁNO OU, Praktická škola a Základní škola Soběslav, velký sál
· Sobota 25.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00
SLAVNOSTNÍ ZASEDÁNÍ k 80. výročí
VI. Župy B. Jablonského, velký sál
· Pátek 1.7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00
VERNISÁŽ – Václav Hrůza – KERAMIKA,
Galerie v kostele sv. Marka
Ivan Boreš
Do 25 let byl hudebníkem mnoha žánrů (folk, rock, trash metal, jazz, blues). Poté začal studovat klasickou kytaru a skladbu
na Konzervatoři v Českých Budějovicích, kde byli po dobu čtyř
let jeho pedagogy Emanuell Kümell na kytaru, Radek Rejšek a
Jiří Churáček na skladbu. V návaznosti na toto studium nastoupil
do kytarové třídy prof. Štěpána Raka na HAMU v Praze, kde
v letošním roce ukončuje magisterské studium.
Jeho skladba Nocturno op. 2 pro sólovou kytaru vyhrála vítěznou cenu vypsanou sdružením PRO GUITARRA (notovou
publikaci vydal Český rozhlas v roce 2009).
Příležitostně interpretuje soudobé skladby, při kterých využívá čtvrttónovou a bezpražcovou kytaru. V roce 2010 mu vyšla
v nakladatelství Jc – Audio notová publikace shrnující jeho dosavadní kompozice pro sólovou kytaru.
Své autorské skladby předvedl na kytarových interpretačních seminářích v Zürichu (university of the Arts), na mezinárodním kytarovém festivale BRNO 2010 (XIX. Mezinárodní kytarový
festival a kurzy Brno) a též při autorském semináři na Konzervatoři v Teplicích a v Českých Budějovicích.
červen 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
7
Soběslavská Kuličkiáda 2011
Nad kronikami
Dne 10.5.2011 se v městské knihovně v Soběslavi uskutečnilo posezení nad kronikami baráčníků.
Historickými událostmi a promítání ukázek
z baráčnických slavností provedla kronikářka
tetička Kastnerová. Povídání o kronikách zpříjemnila tetička se svým sousedem Václavem
Kastnerem prezentací fotek z dění OB Soběslav, VI. župy i Veleobce. Tuto prezentaci navštívilo 23 lidí. Kroniky se jim líbily,
zavzpomínali nad starými fotografiemi a se zájmem si pročítali události zapsané v kronikách.
Byla to pěkná ukázka práce baráčníků od založení.
místorychtář Václav Kastner
Přednášky v knihovně:
· Bohatství aneb proč nám nefunguje „objed-
návání u vesmíru“? Přednášku o odhalování
našich šedých zón a skrytých sabotérů, kteří
nám brání získávat to, co chceme, s ukázkami
metody Odblokování připravil Mirek Vojáček - čtvrtek 16. června od 17 hodin.
· Porod v rukou mužů - Přednáška o tom, o co
skutečně při porodu jde, kdo ho opravdu řídí a
co ovlivňuje jeho průběh… Tyto a další otázky vám zodpoví Veronika Vojáčková, dula a
matka dvou dětí – čtvrtek 23. června od 17
hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Sobotní provoz knihovny
Chceme vyjít vstříc přáním našich čtenářů,
proto je pravidelně první sobotu v měsíci městská knihovna otevřena. V červnu to bude sobota
4. června od 9.00 do 12.00 hodin.
Konzultant zdravé výživy Miroslav Němec Vám s Vašimi zdravotními problémy poradí v sobotu 4. června 2011 od 9.30 hod.
v prostorách městské knihovny.
Z členské schůze Svazu tělesně postižených
V měsíci květnu se členové Svazu tělesně postižených sešli na své pravidelné
pololetní členské schůzi v malém sále kulturního domu. Pozvánku přijali: starosta
města ing. Bláha a MUDr. Kališová. Ing. Bláha nás seznámil s rozvojem města v
letošním roce i plány do budoucna. MUDr. Kališová nám zajímavou přednáškou
na téma cukrovka (diabetes) objasnila příčiny, prevenci a léčbu této civilizační
choroby.
Poděkování patří učňům prvního ročníku OU PRŠ - obor cukrář v Soběslavi za
napečení výtečných sladkostí ke kávě. Zároveň poděkování patří i pěveckému sboru při Základní umělecké škole v Soběslavi pod vedením paní učitelky Duškové.
Jejich vystoupení bylo věnováno všem maminkám k jejich svátku. Všichni jsme si
z tohoto vystoupení odnesli krásný zážitek, na který budeme rádi vzpomínat.
Ještě jednou všem zúčastněným děkujeme.
Eliška Plocková, předsedkyně
Dvouletá přestávka v tomto tradičním jarním soběslavském turnaji způsobená předloni
nepřízní počasí a v loňském roce rekonstrukcí
hradního areálu rozhodně neznamenala konec
jedinečného kuličkového turnaje bez rozdílu
věku. Je pravdou, že letošní účast nebyla sice rekordní, ale stálí i noví přeborníci rozhodně nehleděli na obsazení důlků a s vervou se úderem
sobotní deváté hodiny ranní pustili do opravdových nervy drásajících soubojů. Ze základních
kol pak postoupili do finále tři hráči, kteří nabídli divákům velice kvalitní vyvrcholení celého
turnaje. Vítězem letošního ročníku se stal Dominik Doležal, druhé místo pak obsadil David
Šustr a bronzový pohár si odnesla Jana Vránková. Nejmladší hráčkou srdnatě sekundující vítězům byla čtyřletá Kamila Viturková a
nejstarším, několik let hrajícím tradičním kuličkovým přeborníkem pak Michal Vránek.
Mgr. Petr Valeš
Městská knihovna srdečně zve
na putovní výstavu
„POTULNÁ
POHÁDKOVÁ ZEMĚ“
Výstava loutek spisovatelky a malířky Vítězslavy Klimtové, doplněná obrázky dětí z výtvarného kroužku DDM Soběslav, potrvá
v prostorách knihovny od 7. do 24. června.
Pojďte s námi do pohádky!
8
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
červen 2011
Ochotníci na scéně
V Soběslavi má amatérské divadlo dlouholetou tradici. Již v roce
1828 byla sehrána čtyři představení, r. 1829 a 1832 jedno, r. 1830 tři.
Jména herců ani uváděných her se nedochovala. První konkrétní zpráva o ochotnickém divadle u nás je z roku 1842, kdy byla sehrána fraška
Dva přátelé a jediný kabát. S postupujícími léty se střídaly scény, režiséři, herci. Roku 1882 zřídil měšťanský pivovar ze sýpek z bývalé Rožmberské školy Národní hostinec s prostorným sálem. Prvním představením,
které se zde hrálo, byl Strakonický dudák. Po tomto nadšení došlo vlivem hospodářských i politických poměrů ke spolkovému úpadku. V letech 1895 – 1910 bylo sehráno jen osm představení. V době stagnace
ochotnického spolku se podařilo získat ke spolupráci režiséra Národního divadla Edmunda Chvalovského, který upravil pro náš spolek několik her. Po roce 1911 nastal v Soběslavi opět vzestup divadelnictví. Svou
uměleckou činnost skončil Chvalovský vypravením Jiráskovy Lucerny.
V té době mu bylo už 91 roků…
Po letech odmlky se začal v loňském roce opět utvářet Spolek divadelních ochotníků, který nese jeho jméno, Chvalovský. Je to především
zásluha Kamila Modla, který se ujal vedení souboru a režie. Podařilo se
nám zachytit vyjádření hlavního protagonisty hry Lakomec:
“A já ke své nejmilejší kasičce.” Tak to jsou má poslední slova ve hře
Lakomec, které mi do úst vložil můj francouzský dramatický otec, pan
Moliere - vl. jm. Jean - Baptiste Poquelin, narozen 15.1.1622, zemřel
17.2.1673.
Jsem rád, že tato hra po deseti letech opět ožila na soběslavské scéně.
Začátky neměla vůbec lehké. Po tak dlouhé pauze se muselo začít od
“Adama.” Na první seznamovací zkoušku v červnu loňského roku přišlo
21 zájemců. Na druhou už jen osm. A tak se počty divadelních adeptů různě střídaly až do poloviny listopadu. “Rejža” to neměl vůbec lehké. Když
upravil text hry na daný počet osob, zjistil po dvou,
třech zkouškách, že jej musí
upravovat znovu, protože
opět někdo odešel. A to se
stalo několikrát. Mnozí se
domnívali, že budou “slavné
soběslavské hvězdy” za pár
zkoušek. Jenže ono to tak
není. Má-li být v amatérském divadle něco k světu,
lze zkoušek snadno napočítat přes 35. Zkouší se jednou
týdně, protože mnozí představitelé jednotlivých rolí
mají své pracovní nebo škol-
ní povinnosti. Mnohdy jsem “rejžu” obdivoval, že to všechno ustál. Podařilo se mu nakonec vytvořit partu, která byla do hraní stejně zapálená jako
on. Vždyť většina byli úplní nováčci. Vyšlo to. I obsazení postav. A že si
nevymýšlím, o tom jste se mohli přesvědčit 12. května. Všichni hráli s
chutí. A jejich počáteční tréma z nich brzy spadla. K tomu přispěli i diváci. Byli přímo fantastičtí. Tak krásnou atmosféru jsem již delší dobu nezažil. Patří jim za to velký dík. Přehlíželi s úsměvem některé nedostatky a
velkým potleskem i můj opožděný příchod ve čtvrtém jednání, kdy na
scéně byla služebná Klaudýna a dohazovačka Frosinda. Úsměvné na tomto výstupu bylo, že jsem v tom byl zcela nevině. Jedna z aktérek totiž přeskočila text a narážku, na kterou já vcházím na scénu, neřekla. A tak jsem
klidně v zákulisí čekal. Až po chvíli za potlesku a zděšeného výrazu na
tvářích obou žen jsem pochopil, že se něco stalo a vstoupil do děje. Výsledek byl ten, že si všichni mysleli, že jsem zapomněl jít na scénu. Však
jsem to v zákulisí “schytal”. Těmito drobnými příhodami, které se stanou i
profesionálům, je hraní divadla kouzelné. Sejde-li se tak skvělé publikum,
je to o to kouzelnější. Proto jim za to patří ještě jednou velký dík. Poděkovat se sluší i paní Duškové z divadelního spolku Vltavan z Týna nad Vltavou, která Soběslavákům půjčila kostýmy zcela zadarmo. To slůvko
vždycky rád slyším - zadarmo! Doneslo se k mému sluchu ještě jednou, a
to za scénickou hudbu, kterou složil Petr Čapek. Též mu patří poděkování.
Abych si moc nevypsal perobrk, raději budu končit. Snad jen na závěr:
“Milý soubore. Nasadil sis laťku velmi vysoko. Já však věřím, že nadšení
a elán tě neopustí a úspěšně odehraných her bude stále přibývat. I když někdy přijde neúspěch, nenech se odradit. Vždyť za ten potlesk - i když někdy slabší - to stojí. Někdy opět při panu Molierovi na shledanou. Zlom
vaz! Tfuj, tfuj, tfuj.
Váš Harpagon
Divadelní spolek Chvalovský děkuje za podporu a přízeň paní Duškové divadelní spolek Vltavan, Týn nad Vltavou, Petru Čapkovi, Tomáši Hořickému, Reklamnímu ateliéru s.r.o. Soběslav a Kamilu Modlovi
červen 2011
ROŽMBERKOVÉ A JEJICH
DOBA OŽÍVAjí
V ROŽMBERSKÉM DOMĚ
Soběslavský muzejní červen bude ve znamení řady akcí, konaných v rámci tzv. Rožmberského roku 2011 u příležitosti 400. výročí úmrtí
posledního z Rožmberků – Petra Voka. Začínáme už ve středu 8. 6. (v 17:00) přednáškou Bc.
Zlaty Gersdorfové na téma „Zrození růže – počátky Vítkovců a jejich nejstarší sídla“. Půjde o
druhou přednášku nového cyklu „Staré i nové
zvěsti“ a zároveň první přednáškou v nově vytvořeném sále v 1. patře Rožmberského domu,
v prostorách veřejnosti dosud nepřístupných (a
nyní uvolněných v rámci stěhování sbírkových
a knihovních fondů do centrálního depozitáře
ve Veselí n. L.).
Dominantní akcí Rožmberského roku bude
výstava „SOBĚSLAV – MĚSTO PĚTILISTÉ
RŮŽE“, kterou najdete jak ve výstavních sálech v přízemí Rožmberského domu, tak ve
zmíněném přednáškovém sále v 1. patře. K vidění zde bude od 21. 6. až do konce září, denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin. Výstava,
která je hlavním projektem celého Husitského
muzea v letošním roce, připomíná čtyřsetletou
historii rožmberského rodu a jeho význam pro
město, které se pod jeho křídly stalo kulturním a
hospodářským centrem jižních Čech s vazbami
na sousední Rakousko a Bavorsko. Seznámíte
se s historií stavebních památek rožmberské
doby, které jsou dodnes ozdobou města. Vyzdvižena je Rožmberská škola, jejíž existence
(byť nedlouhá) má zásadní význam jak pro dějiny české vzdělanosti, tak i pro postavení Soběslavi v českých dějinách. Samozřejmě jsme
neopomenuli ani fakta a legendy spojené s postavou Zuzany Vojířovny. Pozornost je věnována i tzv. druhému životu Rožmberků, který
v Soběslavi přetrvává dodnes. Které město se
ostatně může pochlubit tolika růžemi na stavbách a symbolech spolků, sportovních klubů,
soutěží i města samotného? K vidění budou cenné archeologické nálezy, dobové listiny, kroniky, staré tisky, obrazy, plastiky a další sakrální
umělecké předměty, mince i zbraně, přičemž
mnohé z nich jsou veřejnosti vystaveny vůbec
poprvé anebo po náročném zásahu restaurátorů.
Po několika desetiletích tak představujeme obyvatelům i návštěvníkům Soběslavi to nejcennější z našeho historického sbírkového fondu.
Kromě toho prezentujeme také exponáty zapůjčené ze Západočeského muzea v Plzni a Knihovny Národního muzea v Praze. Pro účely
výstavy vznikly i nové figuríny Petra Voka a
Zuzany Vojířovny v dobovém renesančním
oděvu. Zatímco dospělí zhlédnou projekci vybraných rukopisů a rožmberských symbolů viditelných v dnešní Soběslavi, mladí návštěvníci
si mohou složit dřevěnou rožmberskou růži.
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
9
Hned ve středu 22. 6.
(v 17:00) Vás pozveme
do kina (Společenského
centra Soběslavska) ke
zhlédnutí klasické české
veselohry „Svatby pana
Voka“ (z roku 1970) s nezapomenutelným Milošem Kopeckým v hlavní
roli. Projekci pořádáme ve
spolupráci s Kulturním
domem města Soběslavi.
V sobotu 25. 6. vyrážíme v 9:00 od vchodu
do městské knihovny na
exkurzi „Za rožmberskými památkami města Soběslavi“. Procházku, během níž budete mít
možnost prohlédnout si Hlásku i všechny soběslavské kostely, vedou pánové Mgr. Petr Lintner
a Mgr. Petr Šťovíček.
A konečně ve čtvrtek 30. 6. pořádáme
v kostele sv. Marka od 18 hodin koncert dobové hudby v podání pěveckého sboru Anonym Voice a Soběslavského žesťového
kvartetu. Nenechte si ujít tuto unikátní příležitost poslechnout si místní hudebníky, kteří si
speciálně pro tuto příležitost připravili pásmo
renesanční hudby, v němž zazní i rožmberské
intrády a pohřební píseň Petra Voka.
Zuzana Vojířová a Petr Vok, foto Z. Prchlík
Výstavu zahájíme slavnostní vernisáží
v pondělí 20. 6. v 17:00. Těšit se můžete na
hudebně-dramatické vystoupení žáků soběslavské ZUŠ, během kterého mezi nás přijde i sám
Petr Vok, a na dobovou hudbu v podání pěveckého sboru Anonym Voice a Soběslavského žesťového kvartetu. Promluví pánové, kteří převzali
záštitu nad výstavou i doprovodným programem
– starosta města Soběslavi Ing. Jindřich Bláha a
hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola. A
seznámíte se s autory výstavy, jimiž jsou spolu
s níže podepsaným Mgr. Petr Lintner a Mgr. Petr
Šťovíček. Doprovodný program představí muzejní pedagožka Mgr. Klára Smolíková.
K výstavě je vydána dvojice stejnojmenných
ŽIVOT VE STŘEDOVĚKU
publikací – brožura a sada pohlednic s historicTaké
Smrčkův dům v červnu nabízí pohled
kými fotografiemi rožmberských staveb. O nich
jsme Vás na těchto stránkách už informovali, do historie. Výstava nazvaná „ŽIVOT VE
k dostání jsou v pokladně Rožmberského domu STŘEDOVĚKU – KRÁLOVSTVÍ DANAR“
spolu s řadou speciálních rožmberských suve- prezentuje unikátní historicko-řemeslně vzdělánýrů, připravených v chráněných dílnách soběs- vací program pro děti a mládež, probíhající
lavské Rolničky. Kromě toho zde můžete získat v prostorách hradu Šelmberk u Mladé Vožice.
také rožmberské razítko a pas, lákající k návště- Seznámíte se zde s ojedinělým projektem zavě rožmberských památek po celých jižních měřeným na výuku historie a starých řemeslných postupů, prohlédnete si předměty
Čechách.
Pro děti je připraven pracovní list, který je vyrobené rukama současných mladých mishravou formou provede celou výstavou. Školám trů, nahlédnete do jejich života za hranicemi
nabízíme (na objednávku) speciální lektorský všední reality… Uvidíte život v řemeslných
program „Život šlechty v renesanci“, během ně- dílnách v podhradí (kovářství, hrnčířství,
hož si žáci či studenti sestaví rožmberský ro- platnéřství, drátenictví aj.), rekonstrukce středokmen, postaví renesanční město anebo si dověkých postupů (např. stavbu středověké
chlebové pícky a hrnčířské pece či vznik byvyzkouší renesanční čepce.
Výstavu doplňuje po celou letní sezonu linné zahrady) i život na hradě (středověké
oblékání, zábavu, lov).
probíhající doprovodný kulturní program
pokračování na str. 10
„NA NÁVŠTĚVU K ROŽMBERKŮM“.
Pro hlubší zájemce jsou připraveny komentované prohlídky výstavy, exkurze a
několik přednášek věnovaných rožmberské tematice.
Součástí bohatého kulturního
programu jsou koncerty dobové hudby ve významných
rožmberských stavbách, ukázky renesančních tanců, loutkové divadelní představení,
řemeslné dílny, šermířská
vystoupení či projekce českých filmů o Petru Vokovi.
Celý program najdete na
plakátech anebo v letáčcích,
které si můžete vyzvednout
V království Danar
v objektech muzea.
10
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
červen 2011
dokončení ze str. 9
Mezi exponáty nechybí tradiční nástroje,
ukázky dobového oblečení, brnění a jeho
součásti, výrobky z kůže, ze dřeva či ovčí
vlny, šperky, keramika, kovářské výrobky,
zdobené truhly atd. – vše vyrobené podle tradičních dobových postupů.
Vernisáž výstavy proběhne v pátek 3. 6. od
18:00 a vystoupí na ní autoři programu Aleš Nový
a Mgr. Eva Nová z občanského sdružení Danar.
Už hodinu před tím si však můžete sami vyzkoušet práci kovářů, hrnčířů a písařů v řemeslných
dílnách umístěných přímo před muzeem. Výstava
ve výstavním sálu v přízemí potrvá do 17. 7.
Další SOBĚSLAVSKÉ výstavy
Rožmberský dům až do 12. 6. hostí výstavu
prací dětí i dospělých z keramických kurzů
DDM Soběslav, které vede Jana Povondrová.
Název výstavy „Krhútská kronika“ prozrazuje
hlavní téma letošní tvorby místních keramiků –
kroniku fiktivního národa Krhútů vytvořenou
podle knihy Ervína Hrycha.
Ve Smrčkově domě si současně můžete prohlédnout nově instalovaný oddíl naší národopisné
expozice nazvaný „LIDOVÁ ARCHITEKTURA
BLAT A KOZÁCKA“ s několika velmi cennými
fragmenty lidových staveb z našeho regionu,
výstavu „JIHOČESKÁ LIDOVÁ ARCHITEKTURA VE FOTOGRAFII PETRA LUNIACZKA“ (do 26. 6.) a výstavku „JOSEF KOVÁŘ –
POZAPOMENUTÝ AUTOR DĚTSKÉ A
DOBRODRUžNÉ LITERATURY“ (podrobně
v minulé Hlásce).
DO WEISOVA DOMU NA
TVŮRČÍ PROMĚNY
A ZA KRÁSOU KAPLIČEK
Po zahájení v úterý 31. 5. nabízí od 1. do
22. 6. veselský Weisův dům již tradiční
„TVŮRČÍ PROMĚNY“ – 6. ročník výstavy
prací studentů středních uměleckoprůmyslových škol v Soběslavi, Bechyni a Českém
Krumlově, kteří svými nejzdařilejšími prácemi
dokazují, že rčení o „zlatých českých ručičkách“ dosud nepozbylo platnosti!
Vernisáží v pondělí 27. 6. zahajujeme
hlavní akci letošní veselské sezony – výstavu
„DUCHOVNÍ KRAJINA JIŽNÍCH ČECH“,
kterou pořádáme ve spolupráci s občanským
sdružením Hortensia a Národním památkovým
ústavem České Budějovice. Přiblíží drobnou
církevní architekturu rozesetou v krajině jižních
Čech. Kromě fotografií dokumentujících kříže,
kapličky, boží muka atp. v jednotlivých jihočeských regionech budou k vidění také působivé
umělecké snímky jindřichohradeckého fotografa Jiřího Tillera. Výstava potrvá až do konce
prázdnin.
Všechny naše výstavy a expozice jsou otevřené denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin
(s polední pauzou od 12:00 do 12:30 a posledním vstupem v 16:30).
Na všechny muzejní akce Vás srdečně zve
RNDr. Daniel Abazid, vedoucí BM
Ohlédnutí za odborným seminářem
ČNS v Blatském muzeu
Ve dnech 11. – 12. 5. se stalo Blatské muzeum v Soběslavi místem setkání předních odborníků na problematiku lidové architektury,
památkové péče a tradiční kultury vůbec. Odborný seminář pořádaný Komisí pro lidové stavitelství, sídla a bydlení při České národopisné
společnosti k 20. výročí znovuustavení této sekce
při ČNS proběhl v přátelské atmosféře v přednáškovém sále Rožmberského domu, kde byly k slyšení referáty na společné téma – Slohové ohlasy
ve venkovské architektuře. Přes selské baroko na
soběslavsko-veselských Blatech a v Holašovicích na hlubockých Blatech, se referující zaměřili i na fotografickou dokumentaci, stavební
plány, ale také na výtvarné pojetí lidového domu
na Moravském Horácku, Hané, Berounsku a na
stylové ohlasy v Českém středohoří.
Následující den se po zhlédnutí panoramat
okolí z věže a expozičních prostor Smrčkova
domu přemístili účastníci na prohlídku nově památkově chráněného objektu čp. 2 v Brandlíně.
Jedinečně zachovalá usedlost z 2. poloviny 18.
století a přátelské přivítání majitelů přinesly budoucí vzájemnou spolupráci. V Záluží u Vlastiboře si účastníci připomněli dobu minulou
v místní kovárně i v interiéru obytného domu
s blatskou světnicí, černou kuchyní a loutkářskou dílnou. Nečekaná návštěva dvoru čp. 8
přinesla jiný pohled na život za jedinečně štukově zdobeným průčelím. Přes další blatské
vesničky jsme se přemístili do obce Hodětín
s početnější okapově orientovanou zástavbou.
Dobré počasí vydrželo až do společného oběda
ve Veselí nad Lužnicí, kde se seminář završil.
Blatské muzeum mnohokrát děkuje všem, kteří
se na poklidném a pro účastníky přínosném semináři a exkurzi podíleli!
Mgr. Zuzana Nováková, etnoložka BM
červen 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
S O B Ě S L A V S K É
11
M A T E Ř S K É
Š K O L Y
chytili za ruce a šli jsme na průzkum. Nestačili jsme se divit, co vše pro
nás „Paní Příroda“ připravila. Po celé třídě byly rozložené kamínky, barevné látky, šišky, dřevěné stromy..., z kterých jsme si společně vytvořili
vlastní přírodu. „Ptáte se, co nám plavalo v rybníce, co kvetlo na louce?“
Přece naše vyrobené ryby a květiny.
Když jsme měli hotovo, s úsměvem jsme si vše prohlíželi a pojmenovávali, s čím se můžeme v přírodě setkat. Ale to jsme ještě netušili, co nastane. Najednou se začaly ozývat rachtavé zvuky, které nás trochu
polekaly, tak jsme se šli raději schovat a vyslechli jsme si příběh o
„Kazíkovi“.
Po chvilce nás napadlo, co když do té naší vytvořené přírody přišel
právě on „Kazík“? Společně jsme se šli podívat a nechtěli jsme uvěřit, co
jsme viděli. „Kazík“ po sobě zanechal stopy. Všude nám nechal poházené
odpadky. Nejdříve jsme z toho byli smutní, ale pak jsme dostali úžasný
nápad! My té naší přírodě pomůžeme! Posbírali jsme všechny odpadky,
roztřídili a procházkou je odnesli do barevných kontejnerů. Odměnou pro
nás byl výborný oběd, který pro nás připravily naše paní kuchařky z bio
potravin.
Výstava Malovaný svět Duhy
Den Země v MŠ DUHA
Den Země jsme oslavily i my děti a pí učitelky z MŠ Duha. Vše vypuklo hned ráno, když se děti začaly scházet ve třídě, kde měly možnost vyrobit si „rybku“ nebo „kytičku“. Děti s nadšením podle své fantazie tvořily
„ryby“ i „kytičky“ pro „Paní Přírodu“, která pro nás připravila velké
překvapení.
Všichni jsme netrpělivě čekali, co bude dál. Až najednou se z „beruškové“ třídy začaly ozývat hlasy ptáků, které nás lákaly k sobě. Někteří
z nás se trochu obávali, ale protože jsme všichni kamarádi, pevně jsme se
V měsíci dubnu jste měli
možnost v knihovně vidět výtvarná díla našich dětí spojená
s vernisáží předškoláků z hnědé
třídy. Na výstavě byl zlomek
toho, co děti od září vytvořily.
Rozvoj tvořivosti je jedním ze
základních cílů předškolního
vzdělávání. Kreativita pomáhá
zdárně působit na celkový rozvoj osobnosti dítěte, a proto je
tak důležitá. Díky ní se rozvíjí
myšlení, představivost, sebevědomí a dítě se jejím prostřednictvím dopracovává k sebehodnocení, které je důležité pro celý
další život. Děkujeme vedení
knihovny, že nám umožnilo
tuto výstavu v jejich prostorách
instalovat. Také ostatní pracovníci knihovny byli při instalování výstavy
velice vstřícní a neustále nám podávali pomocnou ruku, spolupráce byla
opravdu výborná. Děkujeme za to, že můžeme realizovat nové nápady a
nalézáme lidi, kteří jsou ochotni nás podpořit. Děkujeme i za spolupráci
při organizování vernisáže, která se opravdu povedla a doufáme, že se i
početným návštěvníkům líbila.
Děti a učitelky z MŠ DUHA
se událo v naší školičce? To jenom
dvě staré ježibaby tančily na koštěti a
vítaly naše nejmenší před mateřskou
školou. Zvaly tak všechny na čarodějnický rej.
Naše dětičky se převlekly do kostýmů čarodějnic a čarodějů. Bylo se
opravdu na co dívat. Velký dík patří
všem maminkám, které masku dětem
připravily. Čarodějnický průvod dětí a
starých ježibab se vydal do ulic našeho
města. „Hou, hou, hou ježibaby jdou!“
volaly děti a mávaly na kolemjdoucí
svými košťaty. Ve městě jsme tak způsobili malé pozdvižení. Jak jsme si o ježibabách ve školce zazpívali?
MŠ Nerudova
Čarodějnický rej
Bujaré čarodějnické veselí vypuklo v mateřské škole 28.4.2011 již v ranních hodinách. Co
Pět ježibab s jedním okem,
letí, letí nad potokem,
letí, letí v letu svačí,
pět ježibab na tryskáči…
VESELÉ ZPÍVÁNÍ
V SENIOR-DOMĚ
Každým rokem navštěvujeme s dětmi babičky a dědečky v Senior-domě v Soběslavi. Nebylo tomu ani jinak v úterý 10.5.2011. Naši
nejmenší předškoláci rozdávali radost svým hudebním vystoupením ke Dni matek.
Naše „pohádková babička“ – Nika Jiroutová
okouzlila svým vystoupením všechny diváky.
Pásmo veselých písniček se moc líbilo. Děti tančily a zpívaly s velkou radostí. Dočkaly se bouřlivého potlesku a sladké odměny. Řezy
s ovocem, které upekly paní kuchařky, byly
moc dobré. Děkujeme! Babičky dětem ušily
plyšové pejsky.
I naše děti si připravily malé dárečky pro babičky ke Dni matek. Je nám u vás dobře a těšíme
se na další návštěvu. Velký dík patří Ladě Haplové, která se o nás vždy vzorně stará!
pokračování na str. 12
12
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
MŠ Nerudova - dokončení ze str. 11
červen 2011
Aleně Fremrové a těší se na další spolupráci. Velký dík patří také naší kuchařce Blažence Linhartové za dobroty, které upekla pro naše nejmenší.
Všem moc chutnalo!
Kouzelná noc
Vystoupení v Senior-domě
Každým rokem se předškolní děti těší na „Kouzelnou noc“. Co to
vlastně znamená? Děti spí v mateřské škole přes noc bez svých maminek
a tatínků. Téma letošní noci byla pohádka „Zvířátka a loupežníci“. Nadešel osudný den 12.5.2011 – čtvrtek. Sešli jsme se v mateřské škole v pět
hodin odpoledne. Děti přicházely v maskách různých zvířátek a nechyběli
ani loupežníci. Rychle se navečeřet a už nás čekal bohatý program plný
překvapení a nezapomenutelných zážitků. Deštivé počasí nám trochu překazilo putování za loupežníky, kteří unesli dvě hodné slepičky a sebrali
pytel plný zlaťáků. Nám to ale nevadilo a vypravili jsme se vysvobodit
zvířátka. Cesta nebyla jednoduchá. Děti hledaly trasu podle žlutých penízků a plnily různé úkoly. Jak vše dopadlo? Zvířátka (naše děti) našla
unesené slepičky, kouzelným zaříkadlem proměnila loupežníky v hodné a
pytel plný čokoládových zlaťáků byl odměnou pro všechny. Pohádka
skončila a vše dobře dopadlo. Děti se vypravily zpět do mateřské školy.
Výstava „Veselá školka“
Vernisáž výstavy výtvarných prací a fotografií dětí z MŠ Nerudova
„Veselá školka“ v Městské knihovně v Soběslavi proběhla 3.5.2011. Výstava byla zahájena vystoupením předškolních dětí z hudebního kroužku.
Hudební pásmo plné veselých písniček zaujalo všechny rodiče i ostatní
návštěvníky knihovny. Vedení mateřské školy děkuje vedoucí knihovny
Zde na nás čekalo další překvapení. Děti i my dospělí jsme obdivovali
taneční vystoupení Markétky Fialové a Barušky Menglerové. Moc děkujeme! Pro nás pro všechny to byl nezapomenutelný zážitek!
Co na závěr? Pak se už rychle děti uložily do postýlek, byla pohádka a
pusinka na dobrou noc. Na děti čekal pod polštářkem plyšový pejsek jako
odměna za odvahu a statečnost. Ráno byla výborná snídaně a samozřejmě
medaile, „loupežnický list“, které dětem připomenou jednu zvláštní
opravdu pohádkovou „kouzelnou noc“ prožitou v mateřské škole.
Kolektiv MŠ Nerudova
RC Sobík o. s. Soběslav ke DNI DĚTÍ a jako rozlučku
na prázdniny pro Vás připravil Výlet na ranč Větrovy u Tábora,
který se uskuteční ve čtvrtek 23.6.2011.
Sraz u Domečku v 8.30 hodin. Doprava - děti ZDARMA, dospělí 40 Kč
Je nutno se předem přihlásit na čísle 728 318 857 nebo přes stránky,
počet míst je omezený - www.sobik.webnode.cz
Kreativní kurz SCRAPBOOKING
Sobota 11. června 9:30 - 12:00
Centrum Klenby - Palackého 87, Soběslav
Cena kurzu: 350 Kč (zahrnuje spotřebovaný materiál)
Během 2,5 hodinového kurzu si vytvoříte rozkládací album (leporelo). Nezapomeňte si na kurz
přinést své vlastní fotografie (cca 20 ks), nejlépe se stejnou tématikou (narozeniny, děti, výlet,
dovolená, maturita....) také si můžete přinést vstupenky, lístky aj.
Kurz se platí na místě. Objednávky: [email protected] - uveďte jméno a počet účastníků.
Více na www.centrumklenby.mypage.cz
Od června v Centru Kleneb otevřena letní terasa s herním místem pro děti!
Dětské rybářské
závody v Roudné
MO ČRS Soběslav u příležitosti Mezinárodního dne dětí zve všechny mladé příznivce
rybaření na již 12. ročník dětských rybářských závodů na pískovně v Roudné.
Závody se konají v sobotu dne 4. června
2011, registrace závodníků ve věku do 15
let proběhne od 6:30 hod.
Začátek závodů je naplánován na 7:30 hod.,
ukončení a vyhlášení výsledků přibližně ve
13:00 hod.
O přestávce je pro účastníky připraveno občerstvení, pro nejúspěšnější účastníky jsou
připraveny diplomy a hodnotné ceny.
červen 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
13
Čarodějnický den
Dne 29. 4. se v ZŠ Komenského opět čarovalo a kouzlilo. Děti z prvních, druhých a třetích
tříd vyrazily do školy v převlecích čarodějů a
čarodějnic, kde je již netrpělivě očekávaly vrchní čarodějnice. Výuka prvních dvou hodin byla
zaměřena na čarodějnický um v českém a anglickém jazyce, matematice, prvouce. Poté jsme
se vydali k DDM. Mohli jsme křídami kreslit
čarodějnické motivy, koupit si malé občerstvení, kterého se ochotně ujala pí Ženíšková. Náš
„den“ jsme zakončili průvodem. I. Klimešová
Dopravní soutěž
V úterý 10. 5. 2011 jsme se zúčastnili okresního kola dopravní soutěže v Táboře. Soutěžilo
se ve čtyřech disciplínách - pravidla silničního
provozu, jízda na dopravním hřišti, jízda zručnosti a zdravověda. Zástupci I. kategorie Jan
Kovář, Lukáš Menhart, Vendula Kubů a Kristýna Hitmarová získali v konkurenci 12 škol
3. místo. Nejúspěšnější byla Kristýna, která se
v soutěži jednotlivců umístila na 3. místě, Lukáš
získal 6. místo.
Jejich starším spolužákům se tak dobře nevedlo – umístili se na 7. místě z 11 družstev. Toto
družstvo tvořili Daniel Vácha, Vojtěch Bílý, Karolína Drachovská a Romana Zemanová.
Všichni se snažili a za to jim patří dík. Všem
zúčastněným se získané znalosti a vědomosti
jistě hodí při každodenním pohybu venku při
hrách, při cestě do školy a při jízdě na kole ve
městě.
R. Bláhová
Pohlazení pro maminky
Citát „Bůh nemůže být všude, proto vymyslel maminky“ se sice hodí skoro vždycky, ale nejvíce
jednu květnovou neděli, kdy slavíme Den matek.
Třídy 2. A a 3. A si pro mamky připravily vystoupení. Děti z II. A krásně recitovaly a zpívaly, nakreslily svoje maminky, napsaly o nich moc hezké texty. „Třeťáci“ zahráli pohádku, na kterou pilně
trénovali. Nechyběly ani známé písničky z filmových pohádek. Děti připravily drobné dárečky a
úsměv maminky byl pro každého největší odměnou.
I. Klimešová, I. Grenarová
Stezka v korunách stromů
McDonald’s Cup 1. – 3. ročník
Rok se sešel s rokem a žáci I.-III. tříd ZŠ E. Beneše opět bojovali
ve fotbalovém turnaji McDonald’s Cup, který se konal 11. května
v Táboře.
Náš silně omlazený tým (většinu týmu tvořili žáci I. tříd ) neměl
letos příliš velké ambice. Podle hesla „Není důležité vyhrát, ale
zúčastnit se“ odjeli reprezentovat.
O to větší a příjemné překvapení nám naši hráči připravili. Bez
větších problémů vyhráli svoji čtyřčlennou skupinu a postoupili do
boje o první čtyři místa.
Zde už jsme tak úspěšní nebyli, i když jsme nejprve remízovali
bez branek s pozdějším vítězem Sez. Ústím. Poté jsme prohráli 1:0 a
2:0 s táborskými školami.
I tak je to pro toto mladé mužstvo obrovský úspěch a moc jim
všem gratulujeme!!!
Naděžda Vančatová
Zleva nahoře: Karel Bezpalec, Marek Doucha,
Vojtěch Tuček, Martin Holub. Zleva dole: Patrik Schneedorfler, Bronislav Megis, Jiří Bartáček, Tomáš Bernat, Petr Vančata, Daniel Chlaň
Námětem na zajímavý výlet může být i exkurze do Národního
parku v Bavorském lese, která se uskutečnila pro žáky 4. A a několik žáků 4. B dne 9. 5. 2011. Za slunného počasí jsme procházeli
nenarušenou přírodou. Tento jedinečný pohled z nezvyklé perspektivy nám nabídla nejdelší stezka v korunách stromů.
Ve výšce 8 až 25 m skrze buky, jedle a smrky v horském smíšeném lese jsme si mohli vychutnat dobrodružství bez rizika. Vrcholem stezky byla 44 m jedinečná stromová věž. Z její plošiny je
vidět přes 100 km zeleného moře Bavorského a Českého lesa.
Na závěr si děti mohly užít různých atrakcí (klouzaček, lezeckých stěn, atd.) skrytých v malém lesíku poblíž stezky.
Za nápad a uskutečnění exkurze chceme poděkovat Ladislavu
Růžičkovi a rodičům žáků Adama Růžičky, Daniela Šimáka a Kateřiny Vácové za sponzorování cesty.
M. Parisová
14
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Olympiáda v lehké atletice
Historie ústy pamětníka
Dne 4. 5. se uskutečnila atletická olympiáda
II. stupně. Žáci podávali velmi pěkné výkony a
došlo i k několika překvapením. Zde jsou
výsledky tohoto klání:
chlapci mladší
dívky mladší
60 m
1. místo: Turková A.
Smitka M.
2. místo: Turková N.
Dvořák D.
3. místo: Čermáková K.
Vávra J.
800 m
1000 m
1. místo: Vorlová K.
Novák M.
2. místo: Turková A.
Fousek J.
3. místo: Vlachová S.
Dvořák D.
ŠTAFETA
1. místo: 6.B
7.A+7.B
2. místo: 7.B
6.B
3. místo: 6.A
6.A
DÁLKA
1. místo: Čermáková K.
Smitka M.
2. místo: Turková N.
Novák M.
3. místo: Turková A.
Drs J.
KRIKET
1. místo: Turková A.
Zemen J.
2. místo: Turková N.
Kaisler M.
3. místo: Oubramová K.
Kouba F.
VÝŠKA
1. místo: Turková A.
Griga M.
2. místo: Oubramová K.
Novák M.
3. místo: Turková N.
Liška M.
Den vítězství jsme si i letos připomněli setkáním žáků 9. tříd s panem Miloušem Volfem,
který zažil hrůzy 2. světové války na vlastní
kůži. Během svých studií na gymnáziu pomáhal
spolu s otcem v odbojové organizaci v Táboře.
Oba byli zatčeni, vězněni v Táboře, v Terezíně a
pak deportováni do koncentračního tábora ve
Flossenburgu. Zde se každodenně setkával
s krutostí, bídou, se smrtí… Měl velké štěstí,
přežil a vrátil se do rodného města. Jsme rádi, že
jsme ho mohli opět přivítat a prožít neopakovatelné chvíle plné emocí a dojmů. Vyprávění
jeho prožitků nám umožnilo uvědomit si hrůznost fašismu a jeho nebezpečí i v dnešní době.
žáci 9. tříd
dívky starší
60 m
1. místo: Švecová S.
2. místo: Koubová A.
3. místo: Sudová N.
800 m
1. místo: Koubová A.
2. místo: Píchová J.
3. místo: Bílá B.
ŠTAFETA
1. místo: 9.A
2. místo: 8.A
3. místo: 8.B
DÁLKA
1. místo: Švecová S.
2. místo: Sudová N.
3. místo: Píchová B.
KOULE
1. místo: Weinzettlová K.
2. místo: Píchová B.
3. místo: Červenková E.
VÝŠKA
1. místo: Švecová S.
2. místo: Sudová N.
3. místo: Bílá B.
Poděkování
Tímto bychom chtěli poděkovat ing. Květě
Süsserové, která sehnala a darovala naší třídě
sponzorský dar, díky němuž jsme mohli podniknout nádherný výlet do Prahy, kde jsme nahlédli
do života podmořské říše, navštívili dobu ledovou a zažili spoustu legrace v bludišti.
Moc děkujeme!
Žáci a třídní učitelka 3.B ZŠ E. Beneše
červen 2011
Maruška Růžičková
Žákyně 3.B ZŠ E. Beneše, Marie Růžičková,
se zúčastnila recitační soutěže. Ze školního kola
postoupila do kola okresního, kde obsadila krásné druhé místo a postoupila do kola krajského.
Ve Strakonicích, kde se krajské kolo konalo,
naší školu velmi pěkně reprezentovala. Získala
tak velmi mnoho zkušeností a zážitků z velké
soutěže.
Marušce velmi blahopřejeme a přejeme jí,
aby jí její velká láska ke knihám vydržela co nejdéle.
třídní učitelka a spolužáci ze 3.B
DEN ZEMĚ
Jako aktivitu ke Dni Země jsme my, děti
z tříd 2.B a 2.C na ZŠ E. Beneše, vymyslely
zasazení stromku. Bez pomoci Správy lesů
města Soběslavi bychom naši aktivitu jen
těžko uskutečnily.
Poděkování proto patří jejím zaměstnancům, pánům Janouškovi a Matoušovi, kteří
nám stromky nejen opatřili, ale pomohli nám
je i na vhodném místě zasadit.
Šifra DzL
chlapci starší
Štefan R.
Bělohlav F.
Pufr M.
1500 m
Štefan R.
Kolář R.
Bělohlav F.
9.B
8.B
Pánis R.
Točík D.
Křemen M.
Točík D.
Křemen M.
Novák T.
Bělohlav F.
Točík D.
Vedral T.
dv
UČENÍ I RADOST
Asi každý najde ve své paměti pár vzpomínek na první třídu. První školní den, první jednička, první vysvědčení… To vše mají současní
prvňáčci už za sebou. Je za nimi spousta práce a
snahy. Jejich rodičům patří velký dík za trpělivost při domácí přípravě dětí.
Školu nám v tomto pololetí zpříjemnily dny,
kdy UČENÍ nebylo zas až tak úplně na prvním
místě.
25.2.2011 KARNEVAL
Krásné masky zaplnily hned ráno přízemí
prvního stupně. Přehlídka všech maškarních
kostýmů, soutěže a tanec na známé písničky
byly náplní celého dopoledne.
13.4.2011 TVOŘIVÁ DÍLNA (foto)
Pan Radu Nicolescu z Městského loutkového divadla z Aradu v Rumunsku pro nás připravil ve spolupráci se soběslavským loutkovým
souborem Karromato výtvarnou dílnu. V rámci
tohoto evropského projektu s názvem „Tuláctví“, který má dětem přiblížit různé techniky
loutkového divadla a vzbudit tak větší zájem o
kulturu, si děti vyrobily nádherné molitanové
loutky. Velký dík za zprostředkování celé této
akce patří paní Pavle Srncové a panu Kiko
Montoto. Děkujeme, bylo to moc fajn.
20.4.2011 DEN ZEMĚ
Světový svátek ochrany přírody a životního
prostředí jsme prožili v ZOO ve Hluboké nad
Vltavou. Po prohlídce zahrady jsme zamířili do
Vzdělávacího centra přímo v areálu ZOO. „Nedráždi hada bosou nohou“, tak zněl název našeho programu. Máme se bát hadů? Jsou útoční?
Jak se k nim chovat? Získali jsme odpovědi na
tyto otázky i na mnoho dalších. Krajta královská
– jménem Mireček, byla pod vedením odborníka naším průvodcem do světa hadů. Pochovat si
Mirečka? Této možnosti využil téměř každý.
Toto výjimečné osobní setkání bylo velkým
zážitkem pro všechny.
29.4.2011 ČARODĚJNICE
Tento den přiletělo do naší školy mnoho čarodějnic a čarodějů první kategorie. Otiskem
své „pazoury“ nejprve potvrdili účast na vstupní
listině. Vrchní čarodějnice pro své studenty připravily zapeklité úkoly z matematiky, českého
jazyka i prvouky. Po jejich splnění se všichni
proletěli městem a poté odletěli na oběd do
místní jídelny.
Zážitky dětí z těchto dnů, především
RADOST A SMÍCH, byly příjemným zpestřením naší každodenní školní práce.
Za první třídy ZŠ E. Beneše Eva Červenková
červen 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
15. ročník svářečské soutěže o Zlatý pohár LINDE
Ve dnech 19. a 20. 4. 2011 se ve Frýdku
Místku konal již 15. ročník svářečské soutěže
žáků středních škol o Zlatý pohár LINDE a zároveň mezinárodní soutěž svářečů národních
týmů žáků ve svařování pod názvem Huisman
Welding Cup.
O získání Zlatého poháru Linde soutěžilo
celkem 120 soutěžících z celé České republiky
a v mezinárodní soutěži se utkala čtyřčlenná
družstva žáků z Čech, Slovenska, Číny, Běloruska, Ukrajiny a Německa, která se v tomto pořadí umístnila i po skončení soutěže.
Žáci SOU technického Soběslav se této
soutěže zúčastnili v letošním školním roce již
počtvrté a při obsazení tří metod svařování se
v širokém poli soutěžících určitě neztratili. Ve
svařovací metodě 111 (obalenou elektrodou)
soutěžil Martin Chvátal, který obsadil v teoretické části 2. místo (foto) a v praktické části 19.
místo z 26 soutěžících. Ve svařovací metodě
135 (v ochranné atmosféře CO2) soutěžil Jiří
Bartáček, který obsadil v teoretické části 1. místo a v praktické části místo 44. ze 45 soutěžících. Ve svařovací metodě 311 (svařování
plamenem) soutěžil Jiří Kotrč, který obsadil
v teoretické části 5. místo a v praktické části 21.
místo ze 30 soutěžících.
V každé metodě byli oceněni jak v teoretické, tak v praktické části tři nejlepší žáci, kteří si
odnesli ceny věnované sponzory soutěže.
Všem třem jmenovaným žákům, kteří vzorně reprezentovali naše učiliště, patří pochvala a
poděkování za to, jak svými vědomostmi obstáli v široké konkurenci soutěžících.
Jan Dvořák, učitel odborného výcviku
Rolničkové dny 2011
Ve čtvrtek 9. června 2011 se opět do ulic Soběslavi vydají dobrovolníci – studenti gymnázia.
Možná právě Vás požádají o příspěvek pro Diakonii ČCE – středisko Rolnička a jako poděkování
za příspěvek Vám nabídnou symbolickou rolničku.
Jubilejní 10. ročník sbírky „Rolničkové dny“ proběhne v 10 jihočeských městech - v Českých
Budějovicích, Táboře, Jindřichově Hradci, Soběslavi, Veselí nad Lužnicí, Třeboni, Plané nad Lužnicí, Sezimově Ústí, Bechyni a Chýnově. Studenti středních škol budou kolemjdoucí žádat o finanční příspěvek do zapečetěných kasiček. Výtěžek sbírky poputuje na provoz centra denních
služeb pro děti a mladistvé v Mrázkově ulici. Děkujeme všem, kteří nás během Rolničkových dnů
podpoříte.
Kdo po dobu Rolničkových dnů nebude v žádném z uvedených měst, a přesto by rád Rolničku
podpořil, je možné věnovat finanční dar na účet 4200192658/6800. Chráněné bydlení v Rolničce
podpoříte zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS ROLNICKA na číslo 87777, cena DMS je 30
Kč, Rolnička obdrží 27 Kč (www.darcovskasms.cz).
Sbírka probíhá v souladu s příslušným zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, její konání je ohlášeno Krajskému úřadu Jihočeského kraje, jehož kontrole také podléhá.
Ludmila Dvořáková
15
OPRAVÁŘI SOU technického
SOBĚSLAV PATŘÍ MEZI
NEJLEPŠÍ V REPUBLICE
Ve čtvrtek 5. května 2011 proběhla celonárodní soutěž v odborných dovednostech oboru
Opravář zemědělských strojů. Soutěž se tentokrát uskutečnila v SOŠ a SOU v Sušici a zúčastnilo se jí 31 škol z celé republiky, ve kterých se
obor vyučuje. Soutěžící byli podrobeni jednak
prověrce z teoretických znalostí (test z pravidel
silničního provozu, test ze znalostí motorových
vozidel, technologie oprav, zemědělských strojů, poznávací test) a prověření jejich praktických dovedností v oblasti svařování, obrábění,
oprav motorových vozidel a zemědělských strojů, ručního zpracování kovů a zpracování kovů
za tepla – kování. Soutěžící z našeho učiliště
Václav Zemen vylepšil tradičně velmi dobré
umístění v minulých ročnících soutěže svým druhým místem. Celkově získal 327 bodů, což bylo
pouze o jeden bod méně než výsledek vítěze.
Ing. František Vlna
Kulturní program
čajovny – kavárny Rolnička
Červen 2011
· Pátek 10.6. od 19:30
„Zpěvy páteční, aneb dokud se zpívá“
K pravidelnému zpívání vcelku známých písniček vás zvou kytaristé Vláďa
Trešl a Olda Pour.
· Sobota 11.6. od 19 hodin
Čaparty 5
další ze série čajových dýchánků s Dj
hostem
· Do konce června je v čajovně
možné zhlédnot výstavu spojenou s akcí
Voříškova kasička. Fotografie z archivu psího fotografa Antonína Malého
a Antonína Malého ml.
Kulturní program čajovny byl podpořen
Ministerstvem kultury ČR.
16
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
červen 2011
60 let soběslavské „hudebky“
Vážení rodiče!
Máte-li zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo ve školním roce
2011-2012 přípravné studium ke hře na nástroj nebo výtvarný
obor v ZUŠ oba obory určené pro žáky 5-7 leté,
dovolujeme si Vás pozvat k zápisu, který se uskuteční
ve čtvrtek 23. června 2011 v 16.30 hod.
v budově Základní umělecké školy v Soběslavi.
(viz Hláska č. 5)
Tiskařský šotek (nebo moje nepozornost?) si
v tomto příspěvku zařádili. A hned dvakrát a
vždy u křestního jména.
K prvním absolventům školy patří Milan
Holický. Je to výborný houslista, který, ač je
stavebním inženýrem a jeho zaměstnání je velice náročné, se koncertně věnuje hudbě dodnes.
Sestrám Pechovým (Martině a Markétě)
jsem prohazovala jména už když jsem je učila, a
jak je vidno, vydrželo mi to až dodnes – na ZUŠ
učí Martina.
Mgr. Martino Pechová, Ing. Milane Holický
a všichni, kteří čtete Hlásku, přijměte, prosím,
moji omluvu. Děkuji.
Jana Ježková
Součástí zápisu bude i jednoduchý talentový test pro žáky hudebního oboru, ve kterém půjde o
zjištění základních hudebních předpokladů, které jsou pro studium hudby nezbytné (dítě zazpívá jakoukoliv lidovou písničku, zazpívá učitelem zahraný tón a zopakuje učitelem zatleskaný jednoduchý rytmus).
Přijetí nebo nepřijetí ke studiu je ovlivněno pouze těmito kritérii: prokázání alespoň minimálního hudebního talentu a dostatek volných studijních míst v konkrétním oboru. Podrobné informace
o výsledku testu poskytne rodičům ředitelka školy.
Jakékoliv dotazy Vám rádi a ochotně zodpovíme na tel. čísle 723 776 870, prostřednictvím e-mailu
nebo při Vaší osobní návštěvě. Těšíme se na Vaši návštěvu! e-mail: [email protected]
INFORMACE KE STUDIU
NA ZUŠ V SOBĚSLAVI
Ve školním roce 2011 – 2012 se mohou do
ZUŠ v Soběslavi přihlásit žáci do výtvarného a
hudebního oboru. Studium je určeno pro děti od
5-6 let. Nejmenší děti jsou zařazovány do
přípravného ročníku.
Přípravný ročník hudebního oboru
je třída pro nejmenší ve věku 5-7 let. V prvním pololetí děti navštěvují 1x týdně skupinovou přípravnou hudebně pohybovou výchovu,
kde si hravou formou osvojují základní hudební
znalosti a dovednosti. Ve druhém pololetí se
k této výuce přidává hodina hry na hudební nástroj, příp. zpěvu (dle schopností žáka). Nástroj
– obor si žáci volí podle svého zájmu.
U některých nástrojů (akordeon, housle, violoncello a kytara) existují zmenšené verze,
vhodné pro malé děti, proto se děti ani rodiče
nemusejí obávat fyzické náročnosti. Tyto zmenšené verze můžeme dětem za poplatek zapůjčit
domů. U nástrojů, u kterých zmenšené varianty
nejsou k dispozici (např. klarinet, saxofon), začínají děti hrát na zobcovou flétnu jako na přípravný nástroj, po 2-3 letech, kdy jsou již děti
dostatečně fyzicky vyspělé, mohou přejít na
tyto náročnější nástroje (i ty může škola za poplatek, i když v omezeném množství, zapůjčit).
V přípravném ročníku můžeme dětem nabídnout studium v těchto oborech: klavír, housle,
violoncello, akordeon (harmonika), kytara, zobcová a příčná flétna, klarinet, saxofon, fagot (u
posledních 3 jmenovaných nástrojů se začíná,
jak již bylo výše zmíněno, na zobcovou flétnu).
Při výběru a zakoupení vhodného nástroje
nabízíme poradenskou činnost zdarma.
Podmínkou k přijetí do 1. ročníku jsou minimální talentové předpoklady žáka a dostatečná
kapacita školy ve zvoleném oboru.
Základní studium od 1. ročníku
se liší podle jednotlivých oborů – obvykle se
dělí na dva cykly, z nichž první trvá 4-7 let a
druhý 4 roky. Žáci absolvují jednu hodinu týdně
výuky hlavního oboru (nástroje nebo zpěvu),
jednu hodinu týdně předmětu hudební nauka, ve
vyšších ročnících pak navštěvují i další předměty – komorní nebo souborovou hru, komorní
zpěv, možno přibrat i obligátní klavír. Lze studovat i dva hlavní obory současně. Mimořádně
nadaní žáci mohou být zařazeni do tzv. rozšířeného studia s vyšší hodinovou dotací - viz
učební plány.
Pokud kapacita školy dovoluje, můžeme nabídnout i studium pro žáky starší 7 let a pro dospělé.
Ve školním roce 2011 – 12 nabízíme výuku
těchto hudebních nástrojů: klavír, EKN, akordeon, housle, viola, violoncello, kytara, zobcová a
příčná flétna, klarinet, saxofon, fagot, sólový a
sborový zpěv.
Přípravný ročník výtvarného oboru trvá
jeden rok, s dotací 2 hodin týdně.
Základní studium VO od 1. ročníku s dotací 3 hodin týdně se dělí na dva cykly, z nichž
první trvá 7 let a druhý 4 roky.
Ve výtvarném oboru se děti seznamují s co
možná největším množstvím výtvarných
postupů a technik. Cvičí svou fantazii i vnímání
reality. Zároveň se snaží pro svou tvorbu využívat i emoce a pocity, učí se nacházet v uměleckých a výtvarných dílech i skryté, subjektivní a
objektivní, hlubší úrovně uměleckého sdělení
autora.
Mimořádně nadaní žáci nebo žáci s ambicemi pro studium výtvarných oborů na SŠ a VŠ
mohou být zařazeni do tzv. rozšířeného studia.
Těšíme se na všechny malé muzikanty a výtvarníky, přijďte mezi nás.
Jakékoli informace lze získat na našich webových stránkách www.zussobeslav.ic.cz nebo
telefonním čísle 723 776 870.
Za všechny zaměstnance školy
Irena Molíková, ředitelka školy
NOVITA zve
všechny své příznivce i ostatní, kteří ji ještě neznají, na letní koncerty. Z provozních důvodů
jsme změnili některé termíny vystoupení, takže
platí tato data:
· středa 1. června v 18.00 h Senior dům v Soběslavi
· středa 8. června v 19.00 h KD v Želči
· neděle 12. června v 17.00 h kostel Navštívení
panny Marie v Choustníku
· neděle 12. června v 19.00 h Českobratrský evangelický kostel v Soběslavi
· sobota 25. června v 14.00 h Baráčnická obec
v KD v Soběslavi
· sobota 6. srpna v 17.00 h společný svatovavřinecký koncert se sólistou ND Vratislavem Křížem v kostele sv. Vavřince v Dírné
Letos jsme jako hosta pozvali mladou, talentovanou sopranistku Hanku Žvachtovou.
Těšíme se na vaši návštěvu a vzájemné „pohlazení po duši“
Eva Králová, sbormistryně
červen 2011
Informace z DDM
· Ve středu 1. června pořádá DDM u příleži-
·
·
·
·
·
tosti dětského dne „Den dětí s Domečkem“.
Od 9.00 hodin budou v parku u domu dětí připraveny soutěže pro děti mateřských škol a
od 13.00 pro děti základních škol. V případě
nepříznivého počasí se akce přesouvá do sálu
domu dětí a mládeže.
V sobotu 4.6. pořádá ČRS ve spolupráci
s DDM v rámci Dne dětí rybářské závody pro
děti od 6 do 15 let na roudenské pískovně.
Registrace soutěžících je od 7.00 hodin, občerstvení zajištěno na místě. Nejlepší soutěžící obdrží hodnotné ceny. Rybářské závody
jsou určeny jak pro držitele rybářského lístku, tak i pro amatéry.
9.-12.6. pořádá SK Domeček při DDM letní soustředění oddílu házené (starší žactvo)
v Horní Plané u Lipna a ve dnech 21. – 24.6.
pro nejmladší házenkáře – minižactvo.
Oddíl kanoistiky SK Domeček pořádá ve
dnech 11. – 12.6. ve Strakonicích vodácké
závody „Strakonické sjezdy“.
Výsledky z házené:
Starší žačky
Milevsko – SK Domeček 12:12
J. Hradec „A“ – SK Domeček 23:11
J. Hradec „B“ – SK Domeček 35:5
SK Domeček - Písek „A“ 7:25
SK Domeček - Písek „B“ 16:16
Dvě kola před koncem soutěže figuruje družstvo starších žaček na 7. místě tabulky.
Minižactvo
SK Domeček - Třeboň 14:7
SK Domeček - J. Hradec „B“ 13:1
SK Domeček - J. Hradec „A“ 19:4
Protivín - SK Domeček 6:7
SK Domeček - Písek „A“ 1:18
SK Domeček - Písek „B“ 24:3
Dvě kola před koncem soutěže figuruje družstvo minižactva na 4. místě tabulky.
Dům dětí a mládeže oznamuje všem dětem a
rodičům, že pravidelná činnost zájmových
kroužků bude ukončena v týdnu od 13. do
17. června.
D. Macháčková
Výstava prací keramických kroužků DDM
v Rožmberském domě potrvá do 12. června
Foto -jk-
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
V minulém čísle Hlásky jsem vás informovala o čarodějnickém reji kolem Senior domu.
V letošním roce čarodějky tak rozvířily vzduch,
že se až nebe zatáhlo, zvedl se vítr a spustil déšť.
Otrlým „babám Jagám“ to ale nevadilo, své setkání si nenechaly ani přinejmenším pokazit a
svá košťátka si přestěhovaly do jídelny Senior
domu pod střechu.
17
Hrála hudba, tančil se čarodějnický „Dupák“
a popíjel se lektvar z chmele obecného. Jako
hlavní chod se podávali „upražení hadi“, kouzelné koláčky, červíci, žížalky a jiná havěť.
Odpoledne uteklo a se soumrakem všichni
nastartovali svá košťátka a odlétli do svých
doupat.
A končil duben a ani my jsme si nenechali
ujít stavění máje. Bohužel, počasí bylo ještě rozvířené rejem z čarodějnic, a tak jsme i trochu
zmokli. To nám ale nevadilo, vždyť to byl májový deštíček.
Květen je měsíc, kdy mají všechny maminky
svátek, bez rozdílu věku, a tak nám přišly popřát
dětičky z obou školek. Vystoupení byla moc
pěkná, děti se snažily a už se tvářily a vystupovaly jako opravdoví školáci.
A to ještě není vše, co se tento měsíc u nás
událo. Zúčastnili jsme se divadelní premiéry
„Držgrešle“, a protože ještě není konec měsíce,
můžeme se ještě těšit na vystoupení ZŠ Komenského a souboru Jitra.
Lada Haplová
Pracovnice z centra pro sluchově postižené
přijedou do DPS zřejmě naposledy 21.6.2011,
v 9.30 h.
Policejní zápisník
— Neznámý pachatel (NP) se v době od
2.4.2011 do 4.4.2011 vloupal do dílny v areálu firmy Eurofarm v obci Vlastiboř, kde odcizil různé nářadí GOLA sada, tzv. ploché,
FORD a francouzské klíče, šroubováky, sekáče, kladiva, šroubováky, vrtáky, lopaty a
zednické lžíce, hoblíky (v hodnotě 7.900 Kč)
ke škodě poškozeného R.H.
— NP se v době od 1.4.2011 do 4.4.2011 vloupal do sklepní kóje v Soběslavi sídl. Svákov
z které odcizil horské kolo zn. Leader Fox,
čímž způsobil poškozenému J.H. škodu ve
výši 8.750,- Kč.
— NP se v době od 12.3.2011 do 7.4.2011 vloupal do rekreační chalupy v obci Přehořov, odkud následně odcizil el. nářadí různého
druhu, 2 ks visacích zámků, 200 m el. měděných kabelů a oběhové čerpadlo zn. Pedrollo
v celkové hodnotě 49.100,- Kč ku škodě D.T.
— Dne 18.4.2011 dva neznámí maskovaní pa-
chatelé měli v Soběslavi, ul. Na Ohradě unést
poškozeného J.K., na kterého zde čekali
v osobním vozidle, přičemž jednou vystřelili
z nezjištěné pistole. Poté poškozeného J.K.
chytili, naložili do uvedeného vozidla a
z místa odjeli neznámo kam. Policií bylo provedeným šetřením zjištěno, že jde o fingovaný únos, který provedli kamarádi J.K. podle
jeho pokynů, a kterým se J.V. chtěl obohatit o
částku 10.000,- Kč, kterou na oznamovateli
O.P. vylákal na přislíbený nákup marihuany,
což však nikdy neměl v úmyslu a částku si
chtěl ponechat pro svoji potřebu.
— Dne 21.4.2011 na blíže nezjištěném místě
v OD Lidl nebo v OD Tesco v obci Soběslav
odcizil NP peněženku s celým jejím obsahem
OP, ŘP, 2 ks OTP, kartu k bankovnímu účtu,
kterou měl poškozený při sobě. Jednáním pachatele vznikla škoda J.P. ve výši 4.300,- Kč.
OOP Soběslav
18
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
červen 2011
Okénko Soběslavské
chasy mladé
Velikonoce
Letošní Velikonoce připadly až na předposlední dubnový týden, a tak Soběslavské chase
mladé přálo po dlouhé době teplé a slunečné počasí. Oproti loňsku to byla změna opravdu velice příjemná, protože o minulém Zeleném
čtvrtku byla i koulovačka. A změna to nebyla jediná. Jak jsme Vás informovali už v předchozích článcích, došlo na opravu velké řehtačky,
které se dostalo servisu v podobě nových a bytelných dubových prkýnek. Jimi jsme vyměnili
už dosluhující díly a výsledkem byl až ohlušující zvuk, za kterým se mnozí kolemjdoucí otáčeli. A aby nebylo novinek málo, hned na Bílou
sobotu jsme nově zrekonstruovanou řehtačku
vynesli až na soběslavskou věž (kde nebyla
dlouhých 5 let!!!) a zde od čtvrt na dvanáct do samého poledne vždy po patnáctiminutových intervalech řehtali, dokud se nevrátily zvony z Říma.
Protože jsme vpravdě chasa pilná, naplánovali
jsme si na víkend i přípravu věnce na májku a
menší sváteční turné po domovech důchodců.
Nakonec zbývá zmínit samotné Velikonoční
pondělí. V tento den jsme si přivstali, abychom
stihli řádně ozdobit pomlázky a vozík na vykoledované věci, a proto jsme mohli vyrazit už o
osmé hodině ranní. O tomto dnu netřeba mluvit
zevrubně, a proto bychom ho charakterizovali
jednou větou. Byl to den vskutku náročný.
Velikonoční vystoupení
v domovech důchodců
Jelikož nadešla doba jednoho z významných
křesťanských svátků, rozhodla se chasa v průběhu nedělního dne uskutečnit výpravy do domovů důchodců v malebném okolí soběslavském,
tak i v Soběslavi samotné.
Cílem těchto návštěv bylo nejen obveselit
místní obyvatele, ale zároveň znovuzviditelnit a
připomenout dávno zapomenuté tradice. Mezi
hlavní úkoly, jež následovaly po zhruba půlhodinovém vystoupení skládajícího se z písní známých i do repertoáru nově zavedených, patřilo
vyšlehání přítomného dámského osazenstva. K
tomuto aktu ztělesňujícího prevenci proti případnému uschnutí dam a žen obecně pronesli
hoši patřičné říkanky ke svátkům se pojící. Na
závěr je třeba dodat, že v průběhu celého vystoupení publikum nadšeně aplaudovalo a při
známých písních neváhalo svým zpěvem podpořit i samotné vystupující. Všechna vystoupení
se povedla a zbývá jen těšit se na další příležitost návštěv domovů důchodců.
Stavění máje 2011
V sobotu 30. dubna, pět dní po Velikonocích, čekal na Soběslavskou chasu mladou další
úkol v podobě vztyčení máje na soběslavském
náměstí. Jak ale bývá zvykem, samotnému stavění předchází přípravy, které jsou neméně náročné. A tak jsme se už v pátek vypravili pro
občerstvení do Tábora, abychom při té velké
slávě nebyli na suchu. Hned po návratu jsme se
pustili do daleko náročnější věci, a tou bylo rozšíření přívěsu, z něhož se tak stalo pódium. Po
minulých nezdarech, kdy nám zábavu zkazilo
počasí, jsme raději nic neponechali náhodě a kapelu umístili na zmiňovaný vlek a pod bytelný
stánek, aby se do aparatury a další na vlhko citlivých věcí nedostala voda. Jak se později ukázalo, nápad to byl velice moudrý. Ale zpět k
přípravám. Ještě v pátek odpoledne jsme máj
řádně obrousili, aby pěkně vypadala, a už jsme
se těšili na sobotu. Tu jsme odstartovali už o
osmé hodině ranní, abychom všechny přípravy
zvládli včas. Na náměstí tak během několika
málo hodin vyrostlo zázemí pro celou odpolední akci. Ta vypukla o půl třetí, kdy jsme s májí
vyrazili na místo určení, protože jsme však měli
strach ze špatného počasí, pospíchali jsme. Májka tak za vydatné podpory místních silných
mužů stála už ve čtvrt na čtyři. Samotné vztyčení pak zabralo několik minutek, což je pro chasu
rekordní čas. Nutno ale podotknout, že kdybychom stavbu protáhli jen o chviličku, asi by se
nezdařila, protože ihned po postavení začal náměstí zkrápět déšť. Po takřka dvaceti minutové
přeháňce už byla na pořadu dne vystoupení. To
první obstaral dětský soubor Ráček, jenž si připravil nové pásmo, které u publika sklidilo veliký úspěch. Chasa si připravila vystoupení, jež
bylo složeno z písniček starších a už nově nacvičených. Líbily se ale písně všechny, a tak jsme
si po necelé čtvrthodině vyslechli potlesk od
publika, předchozím deštěm trochu prořídlého.
Pak už následovala volná zábava, jež i navzdory
špatnému počasí pokračovala až do jedenácté
hodiny večerní. Nám se máj podařilo uhlídat,
druhý den ráno i vše uklidit, a tak už se můžeme
těšit na další vystoupení a akce před skvělým
soběslavským publikem!
Více fotografií ze zmiňovaných akcí najdete
na www.chasamlada.info
Stanislav Tomša, Vojtěch Hrůša
červen 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
19
Baráčnická oslava Dne matek
V sobotu 7.5.2011 se sešli soběslavští baráčníci v Kulturním domě
města Soběslavi, aby oslavili Svátek matek. Slaví se druhou neděli v měsíci květnu a baráčníci měli zasedání právě na počest tohoto svátku.
Soused rychtář Líkař zahájil úderem třinácté hodiny slavnostní sedění,
přivítal všechny přítomné, z městského úřadu J. Kocourkovou, dětský
soubor „Ráček“ pod vedením Dany Moravcové a soubor „Jitra“. V úvodu
jsme společně uctili památku zesnulých. Ve své zprávě se tetička vzdělavatelka zaměřila na historii a vznik Svátku matek, u nás tento svátek založila dcera prvního prezidenta Sylvie Masaryková. Byl to poučný
příspěvek.
Potom se ujala slova tetička Šimků gratulantka, která nám připomněla,
kdo se v květnu narodil.
Poté dal rychtář obce slovo dětskému souboru „Ráček“. Tyto malé
holčičky nám předvedly krásné dětské tanečky a svými básničkami připo-
Blahopřejeme k zlaté svatbě tetičce
a sousedu Sommerovým a k 55. výročí
svatby tetičce a sousedu Líkařovým.
SOB Soběslav a VI. župa B. Jablonského
jim přeje k těmto výročím hodně
spokojenosti, radosti a zdraví.
Z činnosti hasičů - Události PS Soběslav 14.3. – 16.5.
— 18.3. Vyproštění zapadlého sanitního vozu
— 25.4. Odstranění následků dopravní nehody
—
— 26.4. Čerpání vody ze zatopených prostor
Tetičky a sousedé ze Soběslavi
—
—
OZNÁMENÍ
—
Český zahrádkářský svaz ZO Soběslav
pořádá zájezd na výstavu květin do Čimelic dne 27. srpna 2011. Přihlášky a více informací na tel. 737 275 522 pí Pincová.
—
Knihkupectví u sv. Víta
—
Nejprodávanější tituly v květnu:
—
M. Hajná: Rožmberkové - cestovní průvodce
L. Vaňková: Dítě z Apulie
D. Francis: Křížová palba
J. Halpern: Kecy mýho fotra
—
—
Výkup kožek a peří
Pondělí 6. 6. 2011 a dále každé první pondělí v měsíci u KD Jirsíkova ul. v době
mezi 12.00 – 14.20 h
mněly Svátek matek. Hlavní proslov měl rychtář obce, jeho vystoupení se
také týkalo oslavy Dne matek. Následovalo gratulování tetičkám k uvedenému svátku. Každá tetička obdržela bonboniéru a gratulaci od sousedů
rychtáře Líkaře, místorychtáře Kastnera, pantatínka Sommera a souseda
Aujezdeckého.
Se svými nádhernými písněmi o matkách vystoupil soubor „Jitra“, nechyběla báseň o máji a mamince, kterou procítěně přednesla tetička
Pechová.
Nechyběl ani přípitek, zákusek a večeře. Dobrým zvykem je i soutěž o
ceny v tombole, která byla bohatá. Muzikanti ze souboru Jitra poté hráli
k dobré náladě.
Součástí slavnostního sedění bylo složení slibu paní Antalákové, která
byla přijata do baráčnické obce.
Pochvala patří majiteli hospody Tomáši Hořickému, obsluha byla
bezvadná.
O výzdobu stolů se postarala tetička Kastnerová. Velké poděkování
patří OU PrŠ a ZŠ Soběslav cukrářské práce za velmi dobré zákusky, které jsme si objednali.
Ještě bych chtěla pozvat do naší baráčnické obce nové tetičky a sousedy, kteří mají rádi kroje a zvyky a chtějí se zapojit do udržování starých
tradic a zvyků, účastnit se zájezdů a dalších akcí.
tetička Kastnerová kronikářka, foto -jk-
—
—
—
—
—
v obci Val.
23.3. Ve spolupráci s Městskou policií Soběslav vylovení uhynulé labutě z Nového
rybníka v Soběslavi.
26.3. Požár stromu u obce Svinky.
29.3. Vyproštění uvízlých osob z výtahu
v domě s pečovatelskou službou v Soběslavi.
30.3. Odstranění následků dopravní nehody
nákladního automobilu u Veselí n/L. Při nehodě byla zraněna jedna osoba.
6.4. Odstranění následků dopravní nehody
osobního automobilu a vlaku na železničním
přejezdu u Horusic. Při nehodě byla jedna
osoba usmrcena.
7.4. Požár suché trávy a lesní hrabanky na
2
ploše cca 2.000 m u obce Vlkov.
9.4. Požár sušičky dřeva v obci Zahrádka u
Tábora.
11.4. Otevření bytu v Soběslavi.
12.4. Odstranění padlého stromu na vozovku
u motorestu Sloup.
15.4. Čerpání vody ze zatopených prostor
v Soběslavi.
21.4. Otevření bytu v Soběslavi.
21.4. Odstranění následků dopravní nehody
nákladního automobilu v Roudné.
23.4. Požár suché trávy a lesní hrabanky na
2
ploše cca 1.300 m u obce Sviny.
24.4. Otevření bytu v Soběslavi.
osobního automobilu v Soběslavi.
v Soběslavi.
— 28.4. Odstranění padlého stromu na vozovku
u obce Vlkov.
— 29.4. Odstranění včelího roje v areálu mat.
školy v Soběslavi.
— 30.4. Požár suché trávy na náspu železniční
—
—
—
—
—
—
—
—
trati v úseku Roudná – Soběslav. Ohniska požáru se nacházela na několika místech, proto
jednotka spolupracovala při zásahu s jednotkami SDHO Veselí n/L, Přehořov, Planá n/L,
Dolní Bukovsko, Tučapy a jednotkou HZS
České dráhy.
30.4. Požár klestí ve Veselí n/L.
3.5. Odstranění následků dopravní nehody
dvou nákladních automobilů ve Veselí n/L.
3.5. Požár rodinného domu v Choustníku. Zásah provedly jednotky HZS Tábor, Soběslav,
SDHO Tučapy, Choustník, Chrbonín, Krtov.
4.5. Pomoc se snesením pacienta do sanitního
vozu ZZS ve Veselí n/L.
11.5. Požár lesa u Soběslavi.
13.5. Odstranění následků dopravní nehody
osobního automobilu u obce Doňov.
13.5. Odstranění následků dopravní nehody
osobního automobilu u obce Veselí n/L.
16.5. Otevření bytu ve Veselí n/L.
Bc. Libor Šmahlík, velitel stanice Soběslav
20
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
SPOLEČENSKÉ CENTRUM SOBĚSLAVSKA
KINO - ČERVEN 2011
· TVŮJ SNOUBENEC,
MŮJ MILENEC
Středa 1. června ve 20.00 hodin
Čtvrtek 2. června ve 20.00 hodin
Romantická komedie USA, 113 minut, titulky.
Na oslavě svých třicátých narozenin se Rachel
White začíná trápit pocitem, že jí život nevychází podle jejích představ. Má sice skvělou práci
v prestižní právní kanceláři na Manhattanu, to
ale Rachel ke štěstí nestačí. Spokojené flirtování její nejlepší kamarádky, krásné a energické
Darcy, a jejího okouzlujícího snoubence Dexe,
ještě podtrhne Rachelin pocit osamělosti – večer bude opět odcházet domů sama. Tentokrát
se ale ráno probudí vedle Dexe, svého spolužáka z univerzity… a snoubence Darcy. Rachel
ani Dex si nedokážou vysvětlit…
Mládeži přístupno od 12 let. Vstupné 90 Kč.
· RIO
Pátek 3. června v 17.00 hodin
Sobota 4. června v 17.00 hodin
Dobrodružná, animovaná komedie USA, 96 minut, dabing.
Film Rio je příběhem vzácného papouška jménem Blu, který žije na malém městě se svojí paničkou Lindou, s níž tvoří nerozlučnou dvojku.
Linda ho před léty zachránila před pašeráky,
kteří ho ještě jako papouščí miminko ulovili
uprostřed brazilského pralesa a odvezli do zasněné Minessoty. Blu se kvůli tomu sice nikdy
nenaučil létat, ale v bezpečí a pohodlí Lindina
domova se natolik zabydlel, že pro něj není
problém uvařit kávu, připravit snídani, vyčistit
si zuby nebo posloužit Lindě jako její osobní
budík….
Mládeži přístupno. Vstupné 90 Kč.
kteří zatím jen zkoumali své zvláštní schopnosti
a pracovali na zastavení největších hrozeb pro
lidstvo. Bývali to přátelé, ale potom se z nich
stali nepřátelé na život a na smrt…
Mládeži přístupno. Vstupné 90 Kč.
· KUNG FU PANDA 2 3D
Pátek 10. června v 17.00 a 19.00 hodin
Sobota 11. června v 17.00 a 19.00 hodin
Animovaná, akční, rodinná komedie USA, 98
minut, dabing.
Po si plnými doušky užívá život legendárního
Dračího bojovníka, který společně s pěti přáteli,
Tygřicí, Jeřábem, Kudlankou, Zmijí a Opičákem hájí rodné údolí. Všudypřítomnou pohodu
ale naruší zprávy o zlosynovi, který plánuje krádež mocné zbraně, jež by mu mohla pomoci dobýt Čínu a zničit umění kung fu.
Mládeži přístupno. Vstupné 130 Kč.
· PAUL
Středa 15. června ve 20.00 hodin
Čtvrtek 16. června ve 20.00 hodin
Sci – fi komedie, USA, 104 minut, titulky.
Graeme a Clive přijeli do Ameriky na dovolenou, během níž chtěli procestovat všechna místa
proslulá údajným výskytem UFO. Cesta probíhala podle plánu, dokud nenarazili na titulního
hrdinu. Byť jako všichni správní ufologové
v existenci mimozemšťanů bezmezně věřili,
Paul je poněkud zaskočil. Přestože vypadá jako
typický „emzák“ chová se jako zastydlý huberťák, tedy úplně stejně jako Graeme a Clive, jen
s kapkou americké suverénnosti navíc.
Mládeži přístupno od 12 let. Vstupné 90 Kč.
· MELANCHOLIA
Pátek 3. června ve 20.00 hodin
Sobota 4. června ve 20.00 hodin
Drama, Dán., Švéd., Fr., 130 minut, titulky.
Začíná to honosnou svatbou, končí zánikem
světa. Nový film Melancholia vypráví uhrančivý příběh dvou sester, z nichž ta mladší se zrovna vdává a stává čerstvou matkou. Svatební
veselí se odehrává na starobylém venkovském
sídle a všeobecnou sváteční náladu zakalí náhlá
hrozba v podobě rudé planety, která vstoupila
zpoza slunce a s níž hrozí Zemi bezprostřední
srážka…
Mládeži přístupno. Vstupné 90 Kč.
· LIDICE
Pátek 17. června v 18.00 a 21.00 hodin
Sobota 18. června v 18.00 a 21.00 hodin
Válečné, historické drama, CZ, 126 minut.
Příběh Lidice je příběhem obyčejných lidí, kteří
se absurdní shodou náhod připletli do cesty dějinám. Podle scénáře Zdeňka Mahlera nabízí pohled na tragický osud Lidic za 2. světové války
z neobvyklé perspektivy. Přibližuje osudy obyvatel Lidic skrz mezilidské vztahy, a to zejména
lásku, která stojí na začátku celého příběhu. Jde
o velkofilm plný emocí, který poukazuje na to,
jak zdánlivé maličkosti mohou změnit chod dějin a způsobit tragédii.
Mládeži přístupno od 12 let. Vstupné 90 Kč.
· X - MEN: PRVNÍ TŘÍDA
Středa 8. června ve 20.00 hodin
Čtvrtek 9. června ve 20.00 hodin
Akční, sci-fi film USA, 113 minut, titulky.
Příběh filmu X – Men: First Class se odehrává
ve 40. až 60. letech minulého století. Charles
Xavier a Erik Lehnsherr byli dva mladí muži,
· SVATBY PANA VOKA
Středa 22. června v 17.00 hodin
Komedie CZ, 100 minut.
Historická veselohra Svatby pana Voka nás zavede do oblíbené rudolfínské doby. Jejím hrdinou je známá postava české historie, jeden
z nejvýznamnějších představitelů naší šlechty
červen 2011
Nerudova 424, 392 01 Soběslav
Produkční: Vendula Wolingerová
[email protected] , www.kinosobeslav.cz
Prodej a rezervace vstupenek: hodinu před
představením, e-mailem nebo na tel. 381 214 956.
z přelomu 16. a 17. století, jímž v r. 1611 vymřel
mocný a slavný rod Rožmberků.
Mládeži přístupno. Vstupné 30 Kč.
· PAŘBA V BANGKOKU
Středa 22. června ve 20.00 hodin
Čtvrtek 23. června ve 20.00 hodin
Komedie USA, 98 minut, titulky.
Ve filmu „Pařba v Bankoku“ jedou Phil, Stu,
Alan a Doug do exotického Thajska na Stuovu
svatbu. Po nezapomenutelné rozlučce v Las Vegas nenechá Stu nic náhodě a naplánuje zcela
bezpečnou, poklidnou pozdní snídani. Jenže ne
všechno se vždy děje tak, jak se naplánuje.
Mládeži přístupno od 12 let. Vstupné 90 Kč.
· PAN POPPER A JEHO TUČŇÁCI
Pátek 24. června v 17.00 hodin
Sobot 25. června v 17.00 hodin
Komedie USA, 102 minut, dabing.
Život byznysmena nabere obrátky poté, co zdědí šest tučňáků. Jakmile upraví svůj byt na lední
říši, z jeho podnikání se díky tučňáků stává peklo. Avšak vše zlé je k něčemu dobré. Film na
motivy stejnojmenné knihy pro děti z roku
1938.
Mládeži přístupno. Vstupné 90 Kč.
· SANCTUM 3D
Pátek 24. června ve 20.00 hodin
Sobota 25. června ve 20.00 hodin
Dobrodružný, akční thriller USA, 108 minut,
dabing.
Špičkový potápěč Frank McGurie věnoval průzkumu jeskyní Esaala v jižním Pacifiku již
mnoho měsíců. Když je ale východ nečekaně
zatopený vodou, je jeho tým, zahrnující sedmnáctiletého syna Joshe, finančníka Carla Hurleye, jeho přítelkyni Victorii a bláznivého
Georgie, nucen nalézt cestu ven složitým podvodním labyrintem. Velmi záhy si musí odpovědět na nevyhnutelnou otázku: Dokážou přežít
nebo jsou uvězněni navždy?
Mládeži přístupno od 15 let. Vstupné 130 Kč.
· PRINC A PRUĎAS
Středa 29. června ve 20.00 hodin
Čtvrtek 30. června ve 20.00 hodin
Dobrodružná, fantasy komedie, USA, 102 minut, titulky.
Film Princ a Pruďas je urážkou všech pohádek a
fantasy příběhů. Vypráví příběh dvou královských bratrů, z nichž jeden oplývá rytířskými
ctnostmi, zatímco tomu druhému zcela chybějí.
Přesto vytvoří údernou dvojku, která je pro záchranu krásné panny ochotná podstoupit mnoha
nebezpečenství, teda pokud to nebude mnoha
bolet.
Mládeži přístupno od 15 let. Vstupné 90 Kč.
červen 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
21
22
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
červen 2011
Program Kulturního domu
Veselí nad Lužnicí – červen 2011
· Čtvrtek 2. června a pátek 3. června
Od 1.11. 2010 běží projekt OP LZZ
“Školení je šance” - Komplexní vzdělávací proces
zaměstnanců firmy Strojírna Soběslav s.r.o.
Tento projekt je spolufinancován z prostředků EU a ESF.
Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců v rámci zvýšení adaptability
a konkurenceschopnosti podniku prostřednictvím zvyšování odborných
znalostí, dovedností a kompetencí.
Cíle projektu vychází z potřeb vyrovnání se s progresí technologického rozvoje
a nároků na kvalifikaci zaměstnanců a se vzrůstem podílu klientů ze zahraničí
po vstupu ČR do EU.
(placený příspěvek)
Čarodějnický rej
v Dráchově
Taneční akademie TS ŽÁBA 2011
Velký sál KD vždy od 17 a od 19 hodin.
Vstupné 50 Kč, děti do 3 let zdarma.
· Sobota 4. června
Den dětí
Pořádá Dům dětí a mládeže Veselí nad Lužnicí. Park za KD od 15 do 17 hodin.
· Středa 8. června
FONTEA DANCE
5. ročník taneční soutěže o putovní pohár pro
taneční skupiny a hosty základních škol praktických a základních škol speciálních. Pořádá
Základní škola K Zastávce.
Velký sál KD od 8 hodin.
· Sobota 11. června
Zcela netradičně se v podvečer posledního dubnového dne slétl početný rej malých i velkých čarodějnic a čarodějů u
dráchovského jezu. Za doprovodu bubnů
se vydal průvod celou vesnicí k připravené hranici v čele s hlavním čarodějníkem
a hadrovou čarodějnicí, která zde byla
upálena. Když oheň dohořel, pokračovalo
se v zábavě v Hospůdce u malýho Sama, kde bylo připraveno pohoštění a opékaly se špekáčky.
I přes déšť, který se na nás chvilku spustil, se čarodějnický večer vydařil. Děkujeme všem za účast a
spolupráci a těšíme se na další slet.
Miluše Hrošková a Jana Malkovská
Memoriál P. Karla Traxlera
4. ročník turnaje v rapid šachu.
Pořádá Šachový klub Veselí nad Lužnicí.
Malý sál KD od 8.30 hodin.
· Úterý 14. června
Holduj tanci, pohybu...
Akademie 2. základní školy a Domu dětí a
mládeže ve Veselí nad Lužnicí
Velký sál KD od 9 hodin pro školy, od 17 hodin pro veřejnost.
· Pátek 17. - sobota 18. června
Koncem června (předběžný termín 25. - 27.6.) uvede ČT2 dokument s názvem
“Těla nevydávat”, který se týká i Soběslavi.
Veselské slavnosti 2011 - Veselí n. L. 17. - 18.6. (Výběr z programu)
Pátek 17. června
Náměstí T. G. Masaryka
· 15,30 h Zahájení slavností
· 15,35 h Veselské mažoretky
· 15,45 h Koncert tří generací – osmdesátičlenný dechový symfonický orchestr
· 17,15 h Hledá se Evelýna – pohádková šou
· 18,30 h Jízda z kopce na čemkoliv
· 19,30 h Pavel Žalman Lohonka & Spol.
· 21,30 h The Beatles Revival (Kladno)
Sobota 18. června
Náměstí T. G. Masaryka
· 12 – 17,30 h Jízdy a soutěže s Toyotou Dolák
· 13 h Taneční orchestr ZUŠ Veselí n. Luž.
· 14,15 h Duo Chance - vítězové krajského
kola letošní Porty
· 15 h Malá kapela Pavla Havlíka – dechová
hudba
· 16,30 h Jaroslav Uhlíř s pořadem Hodina zpívání
· 19 h Jiří Zonyga s kapelou Větry z jihu
· 21 h Žlutý pes – známé melodie legendární
skupiny s frontmanem Ondřejem Hejmou
· 22,30 h Ohňostroj
· 22,45 h JF kolektiv – rock n roll, country
Řeka Lužnice od parku ke KD
· 17,30 h Plavba kuriózních plavidel
· 23 h Pouštění vodních lampiónů
Park za kulturním domem
· 12 – 17 h Šermířské ležení
· 13 h Soutěž v požár. útoku – muži, ženy, děti
· 14 – 16 h Dětský vláček
· 14 h Ukázky hasičské techniky a zásahů současnou i historickou technikou
· 14,30 – 17 h Jízdy zásahovým člunem SDH
Veselí n. L. možnost svezení dětí
· 18,30 h Guerilla dance a Máca
· 19 – 24 h Wohryzek Band
Malý sál kulturního domu
· 15,30 h Chudý hrnčíř a vodník – pohádka
Uvedené hodiny jsou pouze orientační!
Změna vyhrazena! VSTUP ZDARMA
SOUTĚŽE VESELSKÝCH SLAVNOSTÍ
· JÍZDA Z KOPCE NA ČEMKOLIV
a NETRADIČNÍ PLAVIDLA
Plavidla a jezdila nahlašte do 16.6. na
telefonu 603 495 985, sraz jezdidel je v pátek
v 18.15 hodin v horní části náměstí T. G. Masaryka, sraz plavidel je v sobotu v 17,15 u
mostku přes Lužnici v parku u Zastávky.
· NEJCHUTNĚJŠÍ „VESELSKÝ KOLÁČ“
Napečte pět koláčů podle svého osvědčeného
rodinného receptu a v sobotu 18.6. od 13 do 15
hodin je doručte k hlavnímu pódiu na náměstí
T. G. Masaryka.
· TENISOVÝ OPEN TURNAJ
Prezence od 8.30 do 9 hodin na kurtech TJ
Lokomotiva, začátek od 9 hodin.
VESELSKÉ SLAVNOSTI
Vesnický hudební klub
Chotěmice
začátek vždy ve 20 hodin
www.vaclavkoubek.cz
·
·
·
·
·
·
·
·
3. 6. Václav Koubek s kapelou
4. 6. Hudba Praha
10. 6. Traband
11. 6. Krausberry-velká parta
17. 6. Radúza
18. 6. Vladimír Mišík & ETC
24. 6. Psí vojáci
25. 6. Ivan Hlas
Žáci a učitelé Základní
umělecké školy
si Vás dovolují pozvat v měsíci
červnu na své koncerty
· 7.6. út - Koncert absolventů ve velkém
sále KD Národ s výstavou prací žákyň výtvarného oboru – začátek v 17.00 h
· 9.6. čt – Koncert pěveckého sboru a žáků
ZUŠ v Galerii v kostele sv. Marka – začátek v 17.00 h
· 19.6. ne – Koncert učitelů a žáků k 60.vý-
ročí založení školy v Galerii v kostele sv.
Marka – začátek v 18.00 h
červen 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Soběslav ožila florbalem
Fanoušci a diváci, kteří se rozhodli zařadit do svého kalendáře kulturních akcí událost pod názvem „Soběslav ožije florbalem“, byli svědky několika zajímavých představení v prostorách zimního stadionu. Zejména
se jednalo o zápasy soběslavského florbalového oddílu mužů. Celodenní
program doplnili svým vystoupením malé mažoretky, frisbee exhibice a
přátelské utkání žen.
Celý projekt byl součástí posledního kola dlouhodobé části Jihočeské
ligy mužů. Původní pořadatel pod nabídkou celé akce pořadatelství přepustil do rukou soběslavského organizátora a sekretáře oddílu Martina
Krejči. K vytvoření bezvadných podmínek bylo potřeba nemalé úsilí. Už
místo konání akce bylo velmi specifické. Při návštěvě zimního stadionu
bývá zvykem sledovat hokejová klání. Tentokrát bylo všechno jinak. Pro
zápasy musel být na plochu položen speciální povrch Tarkett, zapůjčený
od ČFBU (Česká florbalová unie). Ostatní záležitosti spadající do kompetence organizátora pomohly zajistit hráčky z DDM Soběslav.
Velké poděkování patří sponzorům akce firmám: Jiří Hák-finanční poradenství, cyklosport Pavel Novák (www.kola-eshop.cz), B.M.T.I., Lesostavby Třeboň a v neposlední řadě městu Soběslav.
· Spartak Soběslav – FBC THC Velešín 13:2 (3:0, 4:0, 6:2)
V prvním souboji byla od počátku znát určitá nervozita v herním projevu domácího mužstva. Míček nelehce poskakoval od holí, souhra probíhala v nerychlém tempu. Soupeř se nikterak netlačil do brankových
příležitostí, a tak se muselo čekat na první zásah až do deváté minuty.
Předpokládaný průběh zápasu začal jako první naplňovat Martin Hák,
který si našel volný prostor před brankářem hostí a nikým nehlídán využil
přihrávky Martina Bělohlava. Druhou gólovou situaci už zakončil Martin
Bělohlav. Hbitým průnikem se protáhl kolem obrany protivníka a lehce
skóroval. Tím jako by rozehnal mrak nervozity nad domácí střídačkou a
k vidění bylo stále více ofenzivních pokusů. Do konce třetiny přidal třetí
gól Tomáš Doležal.
Nejvydařenější část zápasu otevřel Jarda Pivec brankou v oslabení.
Další gól přidal znovu Jarda o pět minut později a výsledek zápasu začal
rychle narůstat díky přesným střelám Davida Bartoše a Jirky Háka. Druhý
jmenovaný opět využil početní nevýhodu. Soupeř v přesilové hře zaváhal
a podruhé za třetinu inkasoval branku ve vlastní početní výhodě.
Třetí část už byla jen otázku celkové výše skóre. Po 16 sekundách
umazal nulu z konta hostů Václav Písek. K dalšímu klidnému vývoji přispěli brankami Michal Zíka, čerstvý otec dcerky Leonky Honza Pumpr,
Martin Hák a na své si přišel stabilní střelec Martin Bělohlav. Velké
množství dalších příležitostí však zůstalo nevyužitých zásluhou soupeřova brankáře a nebo střelecké nepřesnosti. Zdeněk Kubík v naší brance byl
nucen zasahovat jen výjimečně. S nasazením a odhodláním vyhrát zápas
se nakonec domácí hráči vyrovnali výborně a dovedli zápas k zisku tří
bodů.
branky: 9. Hák M. (Bělohlav), 10. Bělohlav (Pivec), 12. Doležal (Varga), 22. Pivec (Bělohlav), 22. Bartoš (Hák M.), 26 Hák J. (Pivec), 33.
Zíka (Hák M.), 34. Zíka (Pivec), 35. Pumpr (Bělohlav), 36. Hák M.
(Zíka), 38. Bělohlav, 45. Bělohlav (Pumpr)
vyloučení: 2 – 4, využití: 1 – 0, oslabení: 2 - 0
· Spartak Soběslav - FK Slovan J. Hradec “B“ 4:4 (2:2, 1:0, 1:2)
Druhé nedělní utkání mělo vliv na celkové umístění soběslavských
florbalistů v tabulce soutěže. K obhajobě třetího místa bylo potřeba získat
minimálně jeden bod. Hosté již drželi s jistotou druhou příčku. Ani tak nedali zápas zadarmo. Utkání se hrálo před úžasnou kulisou, cestu na tribunu si našlo 328 diváků (což je rekord na florbalovém utkání v jižních
Čechách)!
Jako první udeřili hosté a dodali tak zápasu ještě další náboj. Z nevinné
akce u mantinelu pod hlavní tribunou se vyklubala nebezpečná střelecká
příležitost. Lehce tečovaný míček se zastavil až v síti Milana Drtiny již na
počátku čtvrté minuty. Hostující obrana odolala okamžité reakci domácích ve snaze vyrovnat skóre. Výborná obranná hra obou mužstev dominovala celé první části zápasu. Přesto se ještě dvakrát hýbal počet
nastřílených branek. Nejprve, k velké radosti diváků, vyrovnal v situaci
dva na dva Jirka Hák, na počátku jedenácté minuty. Jeho projektil zamířil
přesně pod horní tyč. V polovině dvanácté minuty se Martin Bělohlav doslova vrhl mezi hradecké obránce a za pomoci rychlých kliček a nohou se
23
protáhl až k brankáři, kterého pokořil kličkou do forhendu, 2:1! K velké
smůle dokázal soupeř rychle odpovědět střelou ze střední vzdálenosti. A
to za pouhých 27 vteřin.
Zajímavý zápas neubral na obrátkách ani v prostřední části hry. Střelecké pokusy narůstaly na obou stranách, ale k vítězství měli blíže domácí, a to po využité přesilovce z 29. minuty. První útok si pohrával
s balonkem kolem brankáře Vorhemuse tak dlouho, až si před branku naběhl z pozice obránce Martin Krejča a ten zamířil přesně.
První dvě minuty třetí třetiny museli soběslavští florbalisté hájit hubený náskok v oslabení. To se povedlo, a tak pokračovala vyčkávaná na další gólovou radost. Té si užili hráči Slovanu ve 40. minutě. Dlouhý pas ze
středu hřiště propadl až za obranu a volný útočník srovnal skóre. Posléze
bylo zase o něco veseleji. Martin Hák vybídl přihrávkou ke střele Michala
Zíku, jehož střela si našla cestu až do sítě. Důležitým situacím to však ještě nebyl konec. Za pouhých pět sekund bylo opět vyrovnáno. Po faulu na
pronikajícího hráče soupeře bylo nařízeno trestné střílení, které hosté využili. Závěrečná snaha obou mužstev zlomit utkání na svou stranu už vyšla na prázdno. Potřebný bod tak zůstal v domácím prostředí a florbalisté
Spartaku obhájili bronz z loňské sezony!
branky: 11. Hák J. (Podlaha), 12. Bělohlav (Pivec), 29. Krejča (Pivec),
41. Zíka (Hák M.)
vyloučení: 1 – 2, využití: 1 – 0
Sestava: Kubík, Drtina – Krejča, Varga, Podlaha, Zíka – Pumpr, Bělohlav, Pivec, Hák M., Hák J., Bartoš, Doležal
Konečná tabulka Jihočeské ligy mužů 2010/11
Muži postoupili do baráže o 3. ligu
Sobotní odpoledne 30. dubna 2011 patřilo baráži o 3. ligu mužů. Jako
nejlepší celek z druhých míst krajských lig se stal pořadatelem jindřichohradecký Slovan. Tudíž naše cesta směřovala do města u rybníka Vajgaru. Spartak vyjel v počtu 9 hráčů plus brankář s cílem zahrát si pěkný
florbal a příjemně si prodloužit sezonu. To se povedlo na výbornou a konečné vítězství v baráži je nečekanou odměnou.
· Spartak Soběslav - FK Slovan J. Hradec “B“ 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Zápas s domácím celkem se nesl v pohodovém tempu. Slovan nastoupil oproti našemu předchozímu utkání (hráno v Soběslavi na ZS 4:4 )
oslaben o několik hráčů. Konečné skóre se poctivě rozdělilo do všech částí zápasu. A po třetinách 1:0 jsme se mohli radovat z celkového vítězství
3:0. První branku střílel po perfektně provedené samostatné akci Michal
Zíka a hned v první minutě otevřel skóre. Druhý zářez přidal v půli zápasu
po sólo uniku Jarda Pivec. Když pak ve třetím dějství Honza Pumpr po
přiťuknutí Michala Zíky trefil přesně horní roh branky, klesly bodové naděje Hradce na minimum. První čisté konto kariéry si zaslouženě připsal
Milan Drtina.
pokračování na str. 24
24
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Florbal - dokončení ze str. 23
branky: 1. Zíka, 25. Pivec, 34. Pumpr (Zíka)
vyloučení: 1 – 1, využití: 1 – 0, oslabení: 0 – 0
· Spartak Soběslav - SK Juvenis Přibyslav 5:5 (0:2, 2:1, 3:2)
Přibyslavští naladěni bojovým pomalováním na tvářích vstoupili do
utkání velmi aktivně a jejich pohyb nám dělal ze začátku problémy. Když
se hra obrazně vyrovnala, přišel trest v podobě první branky soupeře. Milan Drtina neudržel nahození z poloviny hřiště a soupeř pohodlně skóroval. Zbytek první části se nesl v duchu nedáš - dostaneš a už jsme měli
dvoubrankové manko. Rychlý protiútok soupeře dokonale využil k tyči
střílející Loubek.
Druhá třetina byla velmi vyrovnaná a hra se přelévala ze strany na stranu. Naše branky střílel po přesných přihrávkách Tomáše Doležala, Michal Zíka. Soupeř však vždy dokázal odpovědět a udržel si alespoň
jednogólové vedení.
Do závěrečné patnáctiminutovky jsme nastoupili bravurně. Dvě rychlé
branky v úvodu znamenaly otočení stavu ukazatele skóre. Autory byli David Bartoš a Tomáš Doležal. Bohužel vyrovnání na sebe nenechalo dlouho čekat - 33. minuta Studený 4:4. V následné přesilovce ale opět
zafungovala tento den velmi dobře vyladěná střelecká muška Michala
Zíky. Po přesné přihrávce z rohu od Jardy Pivce vstřelil branku na 5:4.
červen 2011
Spartak ale nesmyslně polevil a záhy nepokryli obránci zcela volného
Čermáka na zadní tyči. Ten už neměl problém zasunout balonek do prázdné branky. Když pak závěrečný nápor Juvenisu branku nepřinesl a neujal
se ani ojedinělý únik dvojice Doležal – Hák, přineslo utkání spravedlivou
remízu.
branky: 19. Zíka (Doležal), 22. Zíka (Doležal), 32. Bartoš (Krejča), 32.
Doležal, (Hák J.), 34. Zíka (Pivec)
vyloučení: 3 – 3, využití: 1 – 0, oslabení: 0 – 0
Sestava: Drtina – Krejča, Černý, Podlaha – Pumpr, Zíka, Pivec, Doležal., Hák J., Bartoš
Tabulka baráže:
R
P
1. TJ Spartak Soběslav 2
Družstvo
Z V
1
1
0
8
Skóre
:
5
4
2. SK Juvenis Přibyslav
2
0
2
0
12
:
12
2
3. FK Slovan J. Hradec B
2
0
1
1
7
:
10
1
Body
Nečekaný úspěch v podobě vítězství v baráži zaručuje Spartaku místo
ve 3. lize. Tím by se mezi elitu kraje Vysočina a jižních Čech vrátilo mužstvo po dvou letech. V současné době je v řešení rozšíření kádru pro příští
sezonu. To rozhodne o přihlášení do nejvyšší krajské soutěže.
www.florbal-sobeslav.net
FK Rašelina Soběslav
zve všechny své příznivce
na oslavy 90. výročí
V letošním roce uplyne již 90 let od založení
oddílu kopané v Soběslavi. Toto výročí si chce
náš oddíl připomenout setkáním se sportovním
a společenským programem v sobotu 16. července 2011. Součástí oslav bude turnaj mužů
„O pohár starosty města Soběslavi“, který začne
v 10:00 hodin, v průběhu turnaje se uskuteční
zápas bývalých funkcionářů a hráčů Spartaku
Soběslav. Po skončení turnaje se bude konat od
20:00 hodin společenský večer s hudbou ve velkém sále kulturního domu.
Oblastní kolo Hlídek
mladých zdravotníků
Nahoře zleva: Krejča, Hák Martin, Zíka, Pumpr, Hák Jiří, Pivec, Varga, Bělohlav.
Dole zleva: Drtina, Bartoš, Doležal, Podlaha, Kubík
Tradičně na počátku května se konalo v táborské střední zdravotní škole oblastní kolo Hlídek mladých zdravotníků, dělené na kategorie 1.-5. třída ZŠ a 6.-9. třída ZŠ.
V první kategorii se účastnilo 10 a ve druhé
12 pětičlenných družstev z táborského okresu.
Soutěžící prošli připravená stanoviště s odlišným typem zranění. Mladší zdravotníci např.
ošetřovali popáleniny, bezvědomí s poraněním
hlavy. Starší měli simulaci otevřené zlomeniny,
poranění páteře, bezvědomí a následnou kardiopulmonální resuscitaci. Všichni museli prokázat
znalost obvazových technik.
Vodní záchranáři ze Soběslavi měli zastoupení v obou kategoriích a zároveň naši členové
zastoupili družstvo 2. stupně za Český červený
kříž Tábor, jehož součástí naše organice je.
Potvrdili své znalosti a v kategorii starších
žáků obsadili 2. a 4. místo. Mladší žáci obsadili
6. místo.
Pochvala patří všem, podali výsledky dle
svých možností a získali nové zkušenosti.
VZS Soběslav
Macková + Boháčová ošetřují zraněného
Ñ
červen 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
25
Velikonoční halový turnaj minipřípravek
V sobotu 23. dubna 2011 pořádala fotbalová přípravka B v soběslavské sportovní hale Velikonoční halový turnaj pro ročníky 2004 a 2005.
Ročník 2004:
2:0 (Petrásek, Megis)
· FK Rašelina Soběslav - Lokomotiva Veselí n. L.
3:0
· FC Lvíčata Vimperk - Sokol Mladá Vožice
0:2
· FK Rašelina Soběslav - FC Lvíčata Vimperk
0:3
· Lokomotiva Veselí n. L. - Sokol Ml. Vožice
0:0
· FK Rašelina Soběslav - Sokol Mladá Vožice
0:5
· Lokomotiva Veselí n. L. - FC Lvíčata Vimperk
Zápas o 3. místo:
2:0 (Petrásek 2)
· FK Rašelina Soběslav - Lokomotiva Veselí n. L.
Finále:
1:0
· FC Lvíčata Vimperk - Sokol Mladá Vožice
Sestava našeho týmu: Matěj Musil, Bronislav Megis, David Štefan, Filip
Petrásek, Jakub Mareš, Ondřej Novák, Roman Antoni, Viktor Valeš, Michal Gondek
Ročník 2005:
· FK Rašelina Soběslav - TJ Šumavan Vimperk
0:6
· SK Větrovy - FK Rašelina Soběslav
0:0
4:0
· TJ Šumavan Vimperk - SK Větrovy
· FK Rašelina Soběslav - TJ Šumavan Vimperk
0:3
0:0
· SK Větrovy - FK Rašelina Soběslav
· TJ Šumavan Vimperk - SK Větrovy
2:0
Sestava našeho týmu: Michal Mráz, Petr Zenkl, Vojtěch Fogl, Adam
Fogl, Vojtěch Picek, Viktor Špaček, Vojtěch Kupka, David Petrásek, Tomáš Prágr, Marek Vraštil, Adam Horňáček
Konečné výsledky:
r. 2004
1. FC Lvíčata Vimperk, 2. Sokol Mladá Vožice
3. FK Rašelina Soběslav, 4. Lokomotiva Veselí nad Lužnicí
r. 2005
1. TJ Šumavan Vimperk, 2. SK Větrovy, 3. FK Rašelina Soběslav
Po dohodě trenérů zúčastněných týmů byla vyhlášena individuální
ocenění:
Nejlepší brankář:
r. 2004 - Jiří Čížek (Vožice), r. 2005 - Michal Mráz (Soběslav)
Nejlepší hráč:
r. 2004 - Filip Petrásek (Soběslav), r. 2005 - Martin Willmann (Vimperk)
Nejlepší střelec:
r. 2004 - Jan Vavřík (Vimperk - 5 gólů)
r. 2005 - Petr Benda (Vimperk - 9 gólů)
Před vyhlášením výsledků vystoupily soběslavské mažoretky pod vedením Milušky Moravcové. Jejich vystoupení se všem moc líbilo a dívky
sklidily zasloužený potlesk. Touto cestou děkujeme také všem rodičům a
sponzorům, kteří se podíleli na organizaci turnaje. Dík patří také všem
zúčastněným za předvedené výkony.
(zip)
Velikonoční plavání
Jako každý rok se na velikonoční sobotu odpoledne plaval veřejný vytrvalostní závod v řece Lužnici na vzdálenost 2000 m, který tradičně pořádá Vodní záchranná služba Soběslav. Letošní ročník byl již dvanáctý a
vyšel na 23. dubna. Teplota vzduchu vyšplhala na +21 °C a teplota vody
byla +14 °C. Sluníčko přilákalo na start k mostu u restaurace Paluba 26
závodníků a několik desítek přihlížejících diváků. Cíl byl tradičně u Špačkova mlýna. Plavci a plavkyně oblečeni do neoprenů, ploutví a potápěčských masek pokořili řeku Lužnici k velké radosti všech přihlížejících.
Osušení a převlečení závodníci včetně technického zázemí se přesunuli na základnu vodních záchranářů. Zde se vydatně občerstvili a zahřáli.
Následovalo slavnostní vyhlášení vítězů a přátelské posezení.
Výsledky a zajímavosti ze závodu:
pořadí, jméno
čas
MUŽI
1. Toul Filip
27:07
2. Soukup Lukáš
28:00
3. Hruška Michal
28:06
4. Tlustý Martin
29:34
5. Peterka Aleš
30:04
6. Šípek Antonín
30:52
7. Augusten Vladimír 32:26
8. Dvořák Tomáš
32:55
9. Zeman Přemysl
33:42
10. Samec Jiří
48:05
ŽENY
1. Kopecká Jana
29:38
2. Šimečková Veronika 31:13
3. Hrušková Romana 31:42
4. Nosková Petra
32:42
5. Čápová Michaela
44:55
junioři
senioři
místní skupina
PF Č. Budějovice
VZS Č. Krumlov
KSP JU Č. Budějovice
VZS Soběslav
PF Č. Budějovice
KSP JU Č. Budějovice
VZS Č. Krumlov
VZS Č. Krumlov
VZS Soběslav
VZS Soběslav
PH Č. Budějovice
VZS Č. Krumlov
KSP JU Č. Budějovice
KSP JU Č. Budějovice
VZS Soběslav
JUNIOŘI
1. Květoň Daniel
2. Šrůta Michal
3. Šípek Vojtěch
4. Novotný Jan
5. Řezníček Jan
27:23
28:37
30:19
31:26
37:48
VZS Č. Krumlov
VZS Soběslav
KSP JU Č. Budějovice
VZS Soběslav
VZS Soběslav
SENIOŘI
1. Dlouhý Stanislav
2. Bukáček Milan
3. Nosek Milan
28.05
28:21
32:02
VZS Č. Budějovice
VZS Č. Krumlov
KSP JU Č. Budějovice
SENIORKY
1. Chadimová Marcela 34:12
KSP JU Č. Budějovice
Nejrychlejším závodníkem byl Toul Filip s časem 27:07. Nejmladším
účastníkem byl Květoň Daniel (15 let), nejstarším Šticha Pavel (56 let).
Poděkování patří sponzorům a všem, kteří se podíleli na organizaci závodu.
V. Beránek
26
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Jaro soběslavským vodákům svědčí
Měsíc vodáků, tak by se dal nazvat letošní duben i květen. Během
těchto několika víkendů se uskutečnilo hned 8 ze 12 závodů českého poháru a zároveň byla odhalena jména nominovaných jedinců pro letošní
mistrovské závody.
Díky vstřícnosti ze strany povodí a ochranářů se závody mohly konat
na opravdu divoké vodě. Druhý dubnový víkend pustili vodu z přehrady
Josefův Důl do koryta řeky Kamenice, jejíž charakter opravdu odpovídá
názvu. Na technicky náročné trati vybojoval v sobotu soběslavský kajakář
Tomáš Stefan krásné 13. místo (mezi juniory zvítězil), jeho bratr Petr figuroval na 16. příčce. O den později na stejné trati byli oba bratři ve výsledkové listině za sebou, Tomáš 15. (2. junior) a Petr 16.
Hned následující víkend se slalomáři, sjezdaři, raftaři i rodeisté z celé
republiky sjeli pod přehradou Labská ve Špindlerově Mlýně, aby si změřili síly na jedné z nejnáročnějších tratí na světě. V Českém poháru ve
sjezdu hájili barvy soběslavského oddílu bratři Stefanové. Sobotní klasický závod přes obávanou soutěsku dopadl lépe pro Tomáše (celkově 17.),
který opět ukázal, že patří mezi českou juniorskou špičku (3. junior). Petr
červen 2011
skončil pouze o dvě místa za ním, tedy 19. V nedělním dvoukolovém
sprintu se výrazně lépe dařilo Petrovi, který obsadil krásné 13. místo, Tomášovi patřila 20. příčka (2. junior).
Bohužel letošní nedostatek sněhu a dešťů se promítl na dalších závodech konaných na přelomu měsíce dubna a května na řece Otavě. Závod
Českého poháru v klasickém sjezdu byl kvůli extrémně nízkému vodnímu
stavu přeložen z krásné a technicky náročné tratě Čeňkova Pila-Rejštejn
na o poznání klidnější část řeky pod Sušicí. I přesto však tento úsek byl
velice náročný, a to především na vůli. Časté mělčiny a nezvykle dlouhý
závod potrápily většinu zúčastněných. Soběslavští závodníci zúročili každodenní dřinu z Lužnice a po oba dny předvedli pěkné výkony. Jak Tomáš, tak Petr obsadili stejná umístění jako o týden dříve na Labi (17. a
19.). Nedělní závod pořadatelé o pár set metrů zkrátili, umístění však zůstala téměř stejná, Tomáš 18. (3. junior), Petr 19.
Díky těmto vynikajícím výsledkům má Tomáš téměř jistou nominaci
na Mistrovství světa juniorů, které se koná poslední červencový víkend
v Hradci nad Moravicí.
V pátek 6. května se konal také premiérový závod ve sjezdu v Českém
Krumlově, který byl zároveň přeborem Jihočeského kraje. Pro závody byl
zajištěn zvýšený průtok v řece Vltavě pro hladké průjezdy všemi krumlovskými jezy. I přesto se tohoto jedinečného závodu nikdo ze soběslavských závodníků nezúčastnil. Na tento závod v sobotu a v neděli plynule
navázal Krajský přebor ve slalomu, který se uskutečnil jako součást Outdoorového festivalu u táborské Harrachovky. Mezi kajakářkami předvedla krásné jízdy Jana Lagnerová, v sobotu obsadila 2. příčku, v neděli se
před ni dostala ještě veselská závodnice Lenka Štefanová. Mezi kajakáři
závodil v sobotním závodě Vojtěch Žák, který v kategorii dorostenců
mladších obsadil medailové třetí místo. V neděli ho vystřídal Šimon Růžička, který věkem patří již mezi dospělé, a skončil na 7. příčce.
Ani v červnu nebudou moci kajakáři a kanoisté zahálet. Kromě dalších
dvou závodů českého poháru ve sjezdu se koná řada slalomových závodů.
V rámci slalomových závodů ve Strakonicích pořádá 11. června soběslavský oddíl dva závody ve sjezdu, kterých by se měla zúčastnit většina členů
oddílu.
Lenka Lagnerová
Soběslavská záchranářská
mládež - 11x mistři ČR !
V sobotu 14. května 2011 se do sokolovského plaveckého bazénu sjelo 168 mladých vodních záchranářů z 13 místních skupin ČČK VZS
ve věku 7-18 let, aby společně bojovali o tituly
Mistrů České republiky v záchranářském sportu. V letošním roce se jako hosté účastnili
němečtí záchranáři týmu Marktredwitz. Jednotlivci změřili síly v disciplínách volný způsob ploty, volný způsob+ploutve+záchranný pás,
záchrana modelu a tažení figuríny s ploutvemi. Čtyřčlenná družstva (2 chlapci+2 dívky) se
utkala v disciplínách - záchranářská plavecká
štafeta,
záchranářská
štafeta,
KPR
(kardiopulmonální resuscitace-oživování).
Soběslav reprezentovalo 18 členů mládeže,
kteří odvedli skvělé výsledky.
S velkým nasazením nastoupili do všech disciplín a nenechali se zahanbit!
11 zlatých medailí získali : 4x Zemanová
Romana, 3x Macek David, 2x Havlík Tomáš,
1x Drhovská Bára,Trska David.
5 stříbrných medailí – 2x Šmídová Tereza,
1x Brázda Jakub, Havlík Tomáš, Macek David.
6 bronzových medailí – 2x Trska David,
Novotný Jan, 1x Brázda Jakub, družstvo 13-14
let (Matějčková, Šmídová, Trska, Plachý).
K ocenění patří i další kvalitní umístění –
4. místa: 2x Brázda Jakub, 1x Fajtl Tomáš, Šmídová Tereza, Boháčová Magdaléna, Novotný
Jan, Tlustý Martin; 5. místa: Novotný Jan, Tlustý Martin, Trska David, Havlík Tomáš, Šmído-
Vpředu zleva: Tlustý Martin, Boháčová Magdaléna, Fajtl Tomáš, Macek David, Novotný Michal,
Chlumecký Jakub, Brázda Jakub, Drhovská Bára, Šmídová Tereza, Matějčková Zuzana. Vzadu zleva: Zemanová Romana, Novotný Jan, Šrůta Michal, Řezníček Jan, Havlík Tomáš, Plachý Rostislav,
Rosolová Tereza, Trska David
vá Tereza, Zemanová Romana; 6. místa: 2x
Šrůta Michal, 1x Boháčová Magdaléna, Chlumecký Jakub, Tlustý Martin.
Další zápisy do výsledkové listiny jsou ještě
45x a to na postech 7.-22. místa.
V kategoriích 14-18 let, se sbíraly body k nominaci na Mistrovství Evropy juniorů.
Všem se podařilo prosadit a dát o sobě vědět.
Tyto skvělé výsledky by měly být hnacím moto-
rem pro další soutěže v letošním i následujícím
roce. Dorostenci potvrdili, že má význam bojovat o prestižní nominaci do České reprezentace
pro rok 2011 a po 3. nominačním závodě je Martin Tlustý na 6. místě a Michal Šrůta na místě 7.
Bez podpory rodičů by děti neměly šanci se
zúčastnit nejen této soutěže, ale i dalších soutěží, právě proto jim patří poděkování.
VZS ČČK Soběslav
červen 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Basketbalisté na turnaji
v Táboře
V sobotu 7.5.2011 jsme se zúčastnili turnaje,
který pořádal domácí BK Tábor. Po nějakých
zraněních a omluvenkách jsme odjížděli s torzem
sestavy a s tím, že si prostě zahrajeme pro radost
a nebudeme myslet na vavříny. Ovšem mužstvo
pod vedením zkušeného kapitána Pavla Snášela
hrálo parádní a disciplinovaný basket. Jarda
Wortner, Pepa Šonka (do poslední chvíle se
„pral“ o titul nejlepšího střelce) i obě mladá křídla Michal Bavlovič a Radek Šabart ukázali Táboru, že v Soběslavi se stále hraje velmi dobrá košíková. Na úvod jsme prohráli s Týnem 48 : 65, poté
jsme porazili pořadatelský tým 51 : 47 a na závěr jsme jen těsně prohráli s vítězem celého turnaje
Viktorií Tábor 44 : 51. Tyto výsledky nás posadily na zasloužené 3. místo. Tímto jsme ukončili sezónu a těšíme se na novou 2011/2012. Zároveň chci pozvat všechny zájemce, kteří by si s námi chtěli zahrát a rozšířit naše řady - přijďte první pátek v září 2011 (asi 19.00) do haly za gymnáziem!
za oddíl basketbalu Michal Čáp
Koupě:
· Koupíme RD, byt, chatu, chalupu nebo pozemek. Tel. 776 092 862
· Sběratel koupí staré pivní lahve s nápisy pivovarů a staré reklamní cedule. Za některé
lahve dám 3.000 Kč. Např. Veselí n/L, Lomnice, Stráž a další. Tel. 723 578 750
· Koupím dřevěné palandy - postele nad sebou.
Tel. 728 573 320
Prodej:
· Prodám trámy na krov, cena dohodou.
Tel. 723 650 433
· Prodám byt 2 + 1 (54 m2) v osobním vlastn.
v KLATOVECH. Odhadní cena 953 tis. Kč.
Tel. 775 199 625
· Prodám přípojné vozidlo za auto, nosnost 260
kg, železná konstrukce, dřevěná výplň, rozměry 1430-970-400. Cena 4.000 Kč.
Tel. 737 308 611
· Prodám zděnou chatu 4x4 s pozemkem 370
2
m u Čerazi. RK nevolat. Tel. 723 842 046
· Prodáme nebo pronajmeme byt 2+1 předěla2
ný na 3+1, 61 m OV, sídl. Míru, Soběslav.
Tel. 777 986 650
· Prodám babettu, dvourychlostní, málo jetá
s TP. Cena 6.500 Kč. Tel. 604 523 324
· Prodám letní pneu Barum 165/70 R14 2 ks.
Cena dohodou. Tel. 723 370 140
· Prodám Citroen Saxo 1.5D, r.v. 96, el. okna,
servo, radio, dělané brzdy, lanka, rozvod. řemen, úsporný, červená metal. Koroze zadní
nápravy - vhodný pro 2 osoby.
Cena: 20.000 Kč - rychlé jednání - sleva.
Tel. 608 952 377
27
PANTAKOVY
HRY
Soběslavský sportovní areál
TJ Spartak bude o víkendových
dnech 25.-26. června od 9 hodin
patřit opět netradičním sportovním
disciplínám.
Můžete se přijít podívat,
pobavit se a povzbudit sportovce.
Uzávěrka příštího čísla Hlásky
bude 15. června 2011
Různé:
· Nabízím k pronájmu prostory na náměstí Republiky 167 v Soběslavi (v 1. patře nad
Bowling-steak barem). Cena 3000,-/měs.
Vhodné např. pro kancelář, kadeřnický salon,
masáže atd.
Bližší informace na tel. 602 431 919.
· Hledáme fyzicky zdatného spolupracovníka
na dlouhodobou spolupráci při stavbě lešení.
Tel. 776 088 208
· Prodám velkou zemědělskou usedlost s uzavřeným dvorem v Radimově (8 km od Soběs2
lavi). Zastavěná plocha 1686 m , zahrada
2
7434 m . Obytná část: veranda, chodba, kuchyně, 4 pokoje, spíž, koupelna, WC, ústřední topení. Tel. 776 556 756
· Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 s balkonem,
sídliště Míru, Soběslav. Tel. 602 121 733
· Nemovitosti – www.inrekareality.cz
· ZHUBNĚTE do plavek
www.hubnete.cz/Tom563
· Prodám družstevní byt 3+1 v Týně n/Vlt. na
Malé Straně. Tel. 602 409 136
· Prodám kancelářský nábytek, kontrolní pokladnu, prodejní pulty. Tel. 737 335 096
· Prodám dět. nábytek z borovice (1x šatní
skříň, 1x skříňka, 3x police, 2x zásuvky),
cena dohodou. Tel. 381 523 089 večer
· Pozor! Ojedinělá možnost uzavřít stavební
spoření s úrokem 5,5%!!! Pouze do konce
června.
Volejte Wüstenrot 603 50 80 50 p. Kákonová
· Vyměním městský byt v Kadlecově ulici
(garsoniéra) za větší (1+1, 2+0), nejlépe
v centru města, vyšší patro nevadí.
Tel. 602 215 097
· Pronajmu byt 3+1 sídl. Svákov, volný červenec 2011. Tel. 725 739 907
28
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
…dámský i pánský střih, barvení, melíry, trvalá,
společenské i svatební účesy
Na Vaši návštěvu se těší kadeřnice
Kde? naproti poště v Soběslavi
·
Pedikúra (peeling, masáž)
·
Manikúra (FM)
·
Nehtová modeláž
Petra Jiráčková, tel. 607 277 833
Sídl. Míru (bývalé kadeřnictví)
Objednávky na tel.: 721 155 149
Kdy? pondělí - pátek od 8:00 do 16:00
Lze zakoupit i dárkové poukazy či výrobky MATRIX.
červen 2011
Po tel. domluvě možná i návštěva v pohodlí Vašeho domova.
OVOCE A ZELENINA naproti poště
· Originál italská zmrzlina -> kopeček 9,· Ledová tříšť -> výběr ze 2 druhů
· Stáčená vína
· Výběr jemných moravských lihovin
OTEVŘENO:
pondělí - pátek 7:30 - 17:00, sobota 8:00 - 11:00
Soukromá farma v Mokré u Soběslavi
vás v měsíci červnu zve na
Samosběr jahod
Informace na tel.:
724 291 482, 381 522 609
www.jahodymokra.cz
Půjčovna svatebních a společenských šatů
MONIKA
Tř. ČSA 213/II, Veselí nad Lužnicí
Tel.: 723 512 899
Pracovní doba Po, Út, Čt 17 – 20 h
www.pujcovna-monika.cz
STAVEBNINY BÍNOVÁ
· Nabízí široký sortiment stavebního materiálu za příznivé ceny
· Nářadí pro stavebníky a kutily
Na Pískách 486/II, 392 01 Soběslav
Tel. 381 521 300,775 628 421
www.stavebniny-binova.cz
červen 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ
IVETA ŠVADLENOVÁ
Zdeněk Vondruška
PILA v STS
Soběslav
· vyhodnocení vašich stravovacích návyků
a celkového stavu organismu
· efektivní a zdravé hubnutí či zvýšení váhy
· úprava hmotnosti dle typu metabolismu
· nastavení cesty k trvalému udržení váhy
Nabízí latě, hranoly, krovy,
prkna, fošny a palubky
Tel. 720 520 851
· detoxikace a regenerace organismu
· jídelníček pro děti, těhotné a kojící maminky,
seniory, sportovce
29
Potřebujete peníze???
Nebank. souk. zdroje.
NEPROVOLÁVEJTE
KREDIT, napište SMS
ve tvaru Vaše jméno,
příjmení, rod. číslo, telefon,
příjem, splátky, požadovanou
částku, město. Registry neřešíme.
Tel.: 774 888 889
· úprava jídelníčku při zdravotních problémech
Vykupujeme kulatinu
· analýza z prvků vlasů
Načerpejte sílu z přírody
· přírodní doplňky stravy
Objednání konzultace: tel. 724 379 507,
e-mail: [email protected]
www.kambala.cz
HODINOVÝ MANŽEL
Přírodní bioinformační
produkty
údržba a servis
vašich domácností
Volejte 604 945 488
I N Z E R U J T E
V
N A Š I C H
-
V A Š I C H
N O V I N Á C H
30
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
červen 2011
POZVÁNKA
Firma elektro - MAXERA
si Vás dovoluje pozvat na SHOW k VÝROČÍ 20 LET VZNIKU FIRMY,
kterou připravila ve spolupráci s významnými dodavateli.
Čtvrtek 23. června 2011 od 9:00 do 18:00 hod.
u prodejny elektro – MAXERA,
náměstí Republiky 102/1, Soběslav
Na SHOW se můžete seznámit s nabídkou produktů
našich dodavatelských firem:
ECG, SHARP, BRANDT, CANDY, ETA, BRAUN, SOLIGHT, …
které zde budou vystavovat a prezentovat své výrobky a novinky.
Vyzkoušet si můžete:
Technologické novinky v praní a žehlení
Jednoduchou přípravu a ochutnávku kávy Nestle
Ukázka 3D technologie
Po celý den bude SHOW provázet živá kapela, pro děti připraven SKÁKACÍ HRAD
a pro návštěvníky je zajištěno bohaté občerstvení.
SHOW bude zakončena vylosováním bohaté tomboly.
Zákazníci, kteří u nás v tento den nakoupí nad 100 Kč,
půjdou automaticky do slosování o deset zajímavých cen.
1. cena: Automatická pračka
2. cena: Satelitní komplet
3. cena: Mikrovlnná trouba
È
10. cena: Toustovač
Losování proběhne
po 17. hodině před
prodejnou.
Elektro-MAXERA s.r.o,
náměstí Republiky 102/1, 392 01 Soběslav
červen 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
OÁZA – dům
sportu a zábavy
31
Ing. Tomáš Slavík, Klenovice 174, Soběslav
www.topitlevne.cz
TEPELNÁ ČERPADLA
SOLÁRNÍ KOLEKTORY
Cyklosport Švec
Vás zve do rozšířeného obchodu, kde nabízí:
Sportovní obuv na běžné použití, běh, fotbal, cyklistika
Chcete topit levně? Máme pro Vás řešení!
Akce - ekvitermní regulace zdarma
Montujeme kvalitní tepelná čerpadla od českého výrobce
Pracují až do -20°C, ceny od 85.000,- Kč
Vyřizujeme státní dotace až 75.000,-Kč
S kombinací se solárním kolektorem státní dotace
až 175.000,-Kč
Brusle, hokejky, florbal hole
VODA – TOPENÍ
Jízdní kola – výběr více jak ze sta kol
¢¢
Elektrokola
¢¢
Sportovní oblečení, termo prádlo, novou kolekci plavek
¢¢
¢¢
¢¢
Odstrkovadla, koloběžky, skákací boty,
taneční podložky k počítači, míče atd.
¢¢
Camping – karimatky, spacáky, stany
¢
OÁZA – dům sportu a zábavy, Cyklosport Švec
Na Ohradě 368 (areál Otavan)
392 01 Soběslav
tel. 381 211 481, 603 836 119
www.cyklosportsvec.cz
Vodovodní, kanalizační přípojky
Rekonstrukce bytových jader
· Montáže vodoinstalace a topení - ocel, měď, plast
·
·
· Čištění a opravy kanalizace, prohlídky kamerou
Tel. 603 572 515
Ing. Tomáš Slavík, Klenovice 174, Soběslav
www.topitlevne.cz
ZEMNÍ PRÁCE
pásovým minibagrem
pronájem kontejneru
na odvoz a likvidaci materiálu
Bourací práce kladivem osazeným na minibagru
Tel. 603 572 515
O KNA - ŽALUZIE
[email protected]
OČNÍ OPTIKA
Soběslav, Palackého 64
Otevírací doba:
Po, St:
9.00 – 13.00 14.00 – 18.00
Út, Čt, Pá: 8.00 – 13.00 14.00 – 17.00
So:
8.00 – 11.00
Tel.: 381 214 996
www.mmoptik.cz
Brýle
sluší
734 460 066 - OTTA OŠMERA
PODLAHÁŘSTVÍ – Roman Peteřík
mobil: 606 558 127, 773 558 127
e-mail: [email protected]
DODÁVÁ A POKLÁDÁ:
každému
Jen u nás se můžete vidět najednou ve čtyřech různých obrubách
na čtyřech fotografiích nebo na čtyřech sekvencích videa.
Velké množství kvalitních brýlových obrub, 3D diagnostika systému
Visioffice a naše znalosti a zkušenosti jsou pro Vás garancí, že v nových brýlích budete nejen skvěle vidět, ale i perfektně vypadat.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
· Laminátové a dřevěné plovoucí podlahy
· Masivní podlahy, korkové podlahy
· PVC, koberce pro bytové i komerční využití
· Vyrovnávání betonů samonivelačními
stěrkami
Dovoz vzorků podlah včetně zaměření a vypracování
cenové nabídky ZDARMA
32
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
červen 2011
www.musobeslav.cz, e-mail: [email protected]
uzávěrka: 15.6.2011
Vydává Město Soběslav, ev. č. MK ČR E 13206. Adresa redakce: Městský úřad Soběslav, nám. Republiky 59/I, tel.: 381 508 116.
Redaktorka Jiřina Kocourková.
Redakční rada: Jaroslava Kohoutová, Michaela Pimperová, Kamil Modl, Mgr. Romana Bláhová (jazyková korektura).
Za správnost příspěvků ručí autor. Internet: www.musobeslav.cz, e-mail: [email protected]
Uzávěrka dalšího čísla každého 15. v měsíci. Náklad 2000 výtisků. Sazba a tisk JAVA Třeboň.
Download

červen 2011 - Město Soběslav