MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 20
únor 2011
cena 10,- Kč
Společenský ples Rašeliny a.s.
a města Soběslavi
Rožmberský dům po rekonstrukci (foto P. Lintner)
BLATSKÉ MUZEUM VÁS ZVE:
NA TOULKY MÍSTNÍ HISTORIÍ
I DALEKÝMI KRAJI!
· Kapverdská mozaika: přírodou i civilizací
ostrovů věčného léta
z přednáškového cyklu
„Od Tábora až na konec světa“
Rožmberský dům
středa 9. 2. od 17:00 hod.
· Pohledy soběslavské 2.
beseda s Mgr. Petrem Lintnerem
spojená se slavnostním otevřením
rekonstruovaného Rožmberského domu
za účasti starosty Ing. Jindřicha Bláhy
Rožmberský dům
středa 23. 2. od 17:00 hod.
POZVÁNKA
Zveme občany města na 3. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se bude konat ve v úterý 22. 2. 2011 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Soběslav, s následujícím programem:
1. Regenerace panelového sídliště Svákov
2. Stanovení odměn neuvolněným členům
zastupitelstva města
3. Prodej pozemků na sídlišti Svákov
4. Různé
Akciová společnost Rašelina a město Soběslav
si Vás dovolují pozvat na Společenský ples, který se koná
již podeváté. Tančit a bavit se můžete v Kulturním domě města
Soběslavi v pátek 18. 2. 2011 od 19 hodin.
Připravujeme pro Vás tradičně bohatý program. Podobně jako v loňském roce se můžete těšit na výborný taneční orchestr Klub 49, který
se u nás osvědčil. Ve velkém sále bude probíhat hlavní program večera. O předtančení se postará taneční skupina Silueta Praha, která předvede akrobatický rock and roll. Hlavním hostem plesu bude zpěvačka
Monika Absolonová.
Stále velmi oblíbená Cimbálová muzika z Milotic zahraje v malém
sále, kde pro Vás bude také připravena ochutnávka vín z vinařství Vinné sklepy Lechovice. Dodávají na trh vína více než 150 let.
Od 24 hodin bude v malém sále následovat diskotéka.
Informace o plesu a prodej lístků na sekretariátu Rašeliny a.s.
u Mgr. Jany Hláskové, tel.: 381 205 301, Na Pískách 488/II, Soběslav.
Zápisy dětí do 1. tříd
pondělí
7.2.2011
úterý
8.2.2011
po oba dny v čase
na ZŠ E. Beneše
od 13.00 do 16.30 hod.
na ZŠ Komenského
od 14.00 do 16.30 hod.
Zapsány budou děti narozené do 31.8.2005
a dříve.
Rodiče u zápisu předloží občanský průkaz, rodný list dítěte a průkaz zdravotní
pojišťovny dítěte.
V pondělí 7. února 2011 se od 14 do
15,30 hodin koná zápis dětí do 1. ročníku na Základní škole praktické v Soběslavi, Školní náměstí 56/III.
Týká se dětí narozených od 1. 9. 2004
do 31. 8. 2005. K zápisu mohou přijít i
děti po prvním nebo druhém odkladu
školní docházky.
Zápis do Mateřské školy a Základní školy
speciální Diakonie ČCE Rolnička, a den
otevřených dveří pro veřejnost se koná ve
čtvrtek 24. února 2011 od 8.00 do 16.00 hod.
v budově školy Mrázkova 700/ III, Soběslav
telefon: 381 522 054, mobil: 739 633 993
Zapisovány budou děti a žáci do:
1. Mateřské školy a speciální třídy mateřské
školy – děti bez zdravotního postižení a děti se
specifickými vzdělávacími potřebami – smyslově postižené, s vadami řeči, mentálně i
tělesně postižené, děti s kombinovanými vadami, zdravotně oslabené a se sníženou psychosociální adaptací…
2. Přípravného stupně ZŠ speciální
3. Základní školy speciální
Dnes v listě:
Prodej stavebních pozemků.......................4
Fond rozvoje bydlení .................................4
Změny na úřadu práce ..............................4
Předplatné do KDMS ................................6
Kdo je Richard Dračka?..........................15
Program kina...........................................16
Ordinační hodiny lékařů....................17-18
Sport....................................................22-29
2
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
USNESENÍ
4. schůze Rady města Soběslavi, která
se konala dne 4. ledna 2011 od 14.30 hodin
v kanceláři starosty města
a Usnesení č. 4/001/2011
Rada města se seznámila s vedením kroniky
města za přítomnosti kronikářky paní Marie
Klimešové.
Rada města schvaluje paní Marii Klimešové
odměnu za velmi pěkné vedení kroniky města ve výši dle zápisu z jednání.
a Usnesení č. 4/002/2011
Rada města ukládá realizovat usnesení
z 2. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi,
které se konalo 15. 12. 2010.
a Usnesení č. 4/003/2011
Rada města v návaznosti na usnesení ZM
2/006/2010 schvaluje rozpočtové opatření č.
5/2010, kterým se upravují položky jednotlivých kapitol v rozpočtu města v roce 2010 dle
skutečného plnění k 31. 12. 2010.
a Usnesení č. 4/004/2011
Rada města bere na vědomí zprávu starosty
města o přípravě regenerace panelového sídliště Svákov v Soběslavi.
a Usnesení č. 4/005/2011
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a ing. Jiřím
USNESENÍ
5. schůze Rady města Soběslavi, která
se konala dne 18. ledna 2011 od 14.30 hodin
v kanceláři starosty města
a Usnesení č. 5/012/2011
Rada města bere na vědomí informaci starosty města o podání žádosti na Ministerstvo zemědělství ČR v souvislosti s budoucí
realizací ČOV a kanalizace v Chlebově.
a Usnesení č. 5/013/2011
Rada města bere na vědomí informaci starosty města o návrhu protipovodňových opatření
na pravém břehu řeky Lužnice v Soběslavi (u
restaurace Lada).
a Usnesení č. 5/014/2011
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
provést úpravu odměn neuvolněným členům
zastupitelstva města v souvislosti s novým
Nařízením vlády č. 375/2010 Sb.
a Usnesení č. 5/015/2011
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele digitálního projektoru
(digitalizaci kina) ve Společenském centru
Soběslavska, které se uskutečnilo 17. 1. 2011
na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma AV
MEDIA, a. s., Praha, za cenu 1.839.000,- Kč
+ DPH.
a Usnesení č. 5/016/2011
Rada města stanovuje termín 3. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se uskuteční v úterý 22. 2. 2011 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Soběslav, s násle-
Lagnerem, Soběslav, na zpracování dokumentace pro stavební řízení regenerace panelového
sídliště Svákov v Soběslavi za cenu 78 tis. Kč.
a Usnesení č. 4/006/2011
Rada města v návaznosti na Nařízení vlády č.
381/2010 Sb. stanovuje plat řediteli ZŠ E.
Beneše Mgr. Vlastimilu Říhovi, řediteli ZŠ
Komenského Mgr. Jaroslavu Koldanovi, ředitelce MŠ Duha Mgr. Aleně Krejčové a ředitelce MŠ v Nerudově ulici paní Ivaně Bártové
a dále stanovuje plat řediteli Správy města
Soběslavi, s. r. o., panu Vladimíru Faladovi,
řediteli Senior-domu Soběslav PharmDr. Jaroslavu Linhartovi, řediteli KDMS Mgr. Petru Valešovi a jednateli Správy lesů města
Soběslavi, spol. s r. o., Ing. Petru Matoušovi
ve výši dle zápisu z jednání s účinností od
1. 1. 2011.
a Usnesení č. 4/007/2011
Rada města jmenuje Pracovní skupinu pro regeneraci MPZ Soběslav v následujícím složení s platností od 1. 1. 2011:
předseda Ing. Jindřich Bláha, starosta města
členové Ing. arch. Dagmar Buzu, vedoucí
odd. památkové péče MěÚ, Ing. arch. Jaromír Kročák, architekt, Ing. Petr Kohoutek,
Národní památkový ústav ČB, Mgr. Petr Lintner, člen RM, Ing. Dana Hořická, vedoucí
OVRR MěÚ, Bc. Miroslava Ctiborová, pracovnice MěÚ – památková péče, Věra Hanzalová, vedoucí OOSM MěÚ
a Usnesení č. 4/008/2011
Rada města souhlasí s pronájmem pozemku
dujícím programem:
1. Regenerace panelového sídliště Svákov
2. Stanovení odměn neuvolněným členům
zastupitelstva města
3. Prodej pozemků na sídlišti Svákov
4. Různé
a Usnesení č. 5/017/2011
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
nájmu nebytových prostor mezi městem Soběslav a Mgr. Veronikou Malechovou, Tábor,
na pronájem nebytových prostor o celkové vý2
měře 41,3 m v podkroví budovy čp. 159/I (poliklinika) v ulici Petra Voka v Soběslavi za
účelem provozování privátní ambulance klinické logopedie. Smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou s účinností od 1. 2. 2011.
a Usnesení č. 5/018/2011
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České
Budějovice, na realizaci akce „Kabelové vedení VN – propoj linky ELITEX a TS STS“
v Soběslavi na pozemku parc. č. 3439 v k. ú.
Soběslav, který je ve vlastnictví města.
a Usnesení č. 5/019/2011
Rada města v návaznosti na usnesení ZM č.
2/012/2010 souhlasí s uzavřením smlouvy o
nájmu pozemku mezi městem Soběslav a Základní kynologickou organizací – kynologickým klubem Soběslav na pronájem pozemku
2
parc. č. 2756/7 o výměře 2608 m v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města, za účelem provozování kynologického cvičiště
únor 2011
parc. č. 1926 v k. ú. Zvěrotice p. Miroslavu
Čížkovi, Tučapy. Smlouva bude uzavřena na
dobu určitou 10 let, tj. do 31. 12. 2020, za
podmínky, že nájemce provede kompletní
úpravu pozemku – vodní plochy na vlastní
náklady.
a Usnesení č. 4/009/2011
Rada města souhlasí s rozšířením pronájmu
garáží v areálu bývalé kotelny na sídlišti Svákov o dvě krajní garáže firmě Josef Matoušek
– TYMO, Soběslav, za stejných podmínek
jako je stávající pronájem prostřední garáže.
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou za
podmínky, že nájemce provede opravu střechy všech garáží na své náklady.
a Usnesení č. 4/010/2011
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
reklamě mezi městem Soběslav a firmou
ČEVAK, a. s. České Budějovice, kterou firma ČEVAK, a. s., poskytne městu Soběslav
finanční částku ve výši 10 tis. Kč na úhradu
části nákladů spojených s pořádáním společenského plesu, který se uskuteční 18. 2.
2011 v Kulturním domě města Soběslavi.
a Usnesení č. 4/011/2011
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
připojení k distribuční soustavě mezi městem
Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na připojení nebytového prostoru
na terase za domem čp. 104/I na náměstí Republiky v Soběslavi. Podíl města na připojení
činí 8 tis. Kč.
v Soběslavi. Nájem bude uzavřen na dobu určitou 10 let do 31. 12. 2020.
a Usnesení č. 5/020/2011
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
změnit v návaznosti na nový geometrický
plán označení šesti stavebních pozemků na
sídlišti Svákov navržených k odprodeji dle
usnesení zastupitelstva města č. 2/011/2010
následujícím způsobem: pozemky parc. č.
2103/402 – 407 na pozemky parc. č.
2103/409 – 414. Výměry pozemků zůstávají
beze změny.
a Usnesení č. 5/021/2011
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a firmou DCS
Systems, s. r. o., Praha, na instalaci nového
kamerového bodu do městského kamerového
systému v Soběslavi za cenu 131.454,- Kč +
DPH.
a Usnesení č. 5/022/2011
Rada města souhlasí s přijetím věcného daru
(prodlužovacích přívodů) v hodnotě 3.084,58
Kč Kulturním domem města Soběslavi od firmy Elektro Legát, spol. s r. o., Soběslav.
a Usnesení č. 5/023/2011
Rada města souhlasí s účastí starosty města
na zahraniční studijní cestě do Slovinska pořádané Sdružením historických sídel Čech,
Moravy a Slezska ve dnech 6. – 13. 5. 2011.
a Usnesení č. 5/024/2011
Rada města v návaznosti na své usnesení č.
9/125/2006 ze dne 2. 5. 2006 souhlasí s uzavpokračování na str. 3
únor 2011
INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
dokončení ze str. 2
řením smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi městem Soběslav a Povodím Vltavy,
s. p., Praha, na majetkoprávní vypořádání tří
výustí do Černovického potoka z malých
vodních nádrží realizovaných u Nového rybníka (u Vápenky) v Soběslavi.
a Usnesení č. 5/025/2011
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č.
4 ke smlouvě o umístění technického zařízení
na sběr a další zpracování dat pro cestovní
pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem
dat s biometrickými údaji ze dne 22. 5. 2006
uzavřené mezi městem Soběslav a Státní tiskárnou cenin, Praha, kterým se řeší nový rozsah poskytovaných služeb. Dodatek č. 4 se
uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2015
s účinností od 1. 1. 2011.
a Usnesení č. 5/026/2011
Rada města v návaznosti na své usnesení č.
17/213/2010 ze dne 21. 9. 2010 bere na vědomí dopis od náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské týkající se
financování Lékařské služby první pomoci
v Soběslavi. Od 1. 1. 2011 bude LSPP v Soběslavi financována z příspěvku Jihočeského
kraje prostřednictvím města Soběslavi.
Poplatek za komunální
odpad v roce 2011
Jako každý rok, tak i letos mají občané Soběslavi povinnost platit poplatek za komunální
odpad. Poplatek je pro rok 2011 stanoven ve
výši ve výši 500,- Kč za fyzickou osobu, která
má v Soběslavi, Chlebově či Nedvědicích trvalý
pobyt. Poplatek je možno zaplatit přímo na
Správě města Soběslav, s.r.o. v Tyršově ulici, a
to v pondělí, v úterý a ve čtvrtek 6.00 – 11.00
hodin a 12.00 – 14.00 hodin, ve středu 6.00 –
11.00 hodin a 12.00 – 16.00 hodin a v pátek 6.00
– 11.00 hodin.
Vzhledem k tomu, že dnem 1.1.2011 vstoupila v platnost nová legislativní ustanovení
(zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád a novela
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích),
poplatek musí být nutně zaplacen do
31.3.2011. V případě, že poplatek nebude zaplacen včas, musí ho vyměřit Městský úřad Soběslav platebním výměrem k přímé úhradě i
s případným navýšením, které bude příslušenstvím poplatku.
Ing. Jan Mošnička, OŽP
Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59/I
II. patro č. dveří 306
JUDr. Stanislav Hroch
první a třetí středa v měsíci, v únoru
tj. 2. 2. a 16. 2. od 13 do 17 h.
Tel. 602 496 375
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
3
Nezaměstnanost na Soběslavsku ve 4. čtvrtletí 2010
Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2010 došlo k dalšímu nárůstu míry nezaměstnanosti (z hodnoty 9,71%
ve 3. čtvrtletí 2010) na 11,68%. Tento stav je způsoben především probíhající hospodářskou recesí,
ukončováním sezonních prací, ukončováním veřejně prospěšných prací v obcích. Nárůst nezaměstnanosti ke konci roku způsobily také změny, které v roce 2011 přináší novela zákona o zaměstnanosti – např. nižší podpora v nezaměstnanosti při „dobrovolném“ odchodu ze zaměstnání, zrušení
možnosti souběhu pobírání odstupného a podpory v nezaměstnanosti a možnost přivýdělku v době
evidence na úřadu práce.
Pro zajímavost MN v prosinci roku 2008 byla 6,05% a v roce 2009 10,78%, počet uchazečů o
zaměstnání se tak oproti roku 2008 zdvojnásobil. K 31.12.2010 bylo v evidenci ÚP 760 uchazečů o
zaměstnání, z toho bylo 384 žen, což je 50,5% z celkového počtu uchazečů a 28,3% uchazečů je
starší 50 let. Z hlediska vzdělanostního je nejvíce uchazečů vyučených – 45,1%. V evidenci delší
než 6 měsíců je více jak polovina uchazečů (51,7%). Průměrný věk nezaměstnaných mužů je 39,8
let a žen 39 let.
V příštím období bohužel neočekáváme ve vývoji počtu nezaměstnaných změnu k lepšímu, neboť ke konci roku dochází k ukončování pracovních poměrů na dobu určitou a tím pádem k navýšení počtu nezaměstnaných. Jen v průběhu prvních čtrnácti dnů nového roku požádalo o zařazení do
evidence ÚP na pracovišti v Soběslavi 124 nových uchazečů. V rámci mikroregionů okresu Tábor
má Soběslavsko druhou nejvyšší míru nezaměstnanosti, ta nejvyšší je na Jistebnicku. Naopak nejnižší nezaměstnanost je na Mladovožicku a Chýnovsku.
Nezaměstnanost obcí v mikroregionu Soběslavsko k 31.12.2010
Název obce
počet ekon.
akt. obyvatel
míra nezam.
k 31.12.2009
v%
počet uchazečů
počet
dosažitel.
uchazečů
míra nezam.
k 31.12.2010
v%
Budislav
187
11,23
21
21
11,23
Dírná
167
11,38
27
27
16,17
Dráchov
106
6,60
16
15
14,15
Hlavatce
177
11,86
26
25
14,12
Chotěmice
56
7,14
4
4
7,14
Katov
34
17,65
7
7
20,59
Klenovice
190
8,42
24
24
12,63
Komárov
63
11,11
11
11
17,46
Mezná
50
28,0
22
22
44,00
Myslkovice
161
9,32
29
29
18,01
Přehořov
136
28,68
41
41
30,15
Roudná
252
10,32
35
34
13,49
46
10,87
5
5
10,87
207
9,18
20
20
9,66
Soběslav
3719
10,62
394
388
10,43
Třebějice
38
13,16
3
3
7,89
Tučapy
370
7,84
33
33
8,92
Vesce
110
13,64
14
14
12,73
Vlastiboř
163
8,59
15
15
9,20
Zvěrotice
196
8,16
13
13
6,63
6428
10,78
760
751
11,68
Sedlečko u Sob.
Skalice
mikroregion
Soběslavsko
Nejvyšší nezaměstnanost je v obci Mezná, která je s 22 nezaměstnanými a se 44% mírou nezaměstnanosti na prvním místě v rámci celého okresu Tábor. Nejnižší nezaměstnanost na Soběslavsku je naopak v obci Zvěrotice (6,63%). Soběslav, Třebějice, Vesce a Zvěrotice jsou ty, u kterých
došlo v porovnání s předchozím rokem k poklesu míry nezaměstnanosti. U obcí Budislav, Chotěmice a Sedlečko MN zůstala na stejné úrovni, u ostatních obcí došlo k nárůstu nezaměstnanosti.
K 31.12.2010 nabízeli zaměstnavatelé ze Soběslavska 13 volných pracovních pozic.
Ing. Dagmar Kulvaitová, analytička Úřadu práce v Táboře
4
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
únor 2011
Změny v dávkách a podpoře v nezaměstnanosti od ledna 2011
· 1) Nižší podpora v nezaměstnanosti při
„dobrovolném“ odchodu ze zaměstnání
Tato změna se projeví u těch uchazečů o zaměstnání, kteří ukončí pracovní poměr bez vážného důvodu sami výpovědí nebo dohodou se
zaměstnavatelem. V takovém případě uchazeč
dostane nižší podporu v nezaměstnanosti - 45%
průměrného čistého příjmu v posledním zaměstnání (maximálně však 13 280 Kč). Toto se
nebude týkat případů, kdy zaměstnanec ukončí
pracovní poměr z vážného důvodu. Ty jsou blíže specifikovány v Zákoně o zaměstnanosti,
mezi které patří například okamžité zrušení
pracovního poměru zaměstnancem dle ustanovení § 56 zákoníku práce (zdravotní stav, nevyplacení mzdy). Standardní výše podpory
v nezaměstnanosti přitom činí 65% v prvních
dvou měsících, 50% v dalších dvou měsících a
45% do konce tzv. podpůrčí doby.
· 2) Zrušení možnosti souběhu pobírání
odstupného a podpory v nezaměstnanosti
V režimu právní úpravy platné do konce
roku 2010 bylo možné pobírat podporu v nezaměstnanosti i v případě, kdy zaměstnanci vznikl
v ukončeném pracovním poměru nárok na odstupné, odbytné nebo odchodné. Nově není státem vyplácena podpora v nezaměstnanosti po
dobu nároku na odstupné, odbytné nebo odchodné dle zákona. Doba trvání výplaty podpory v nezaměstnanosti (tzv. podpůrčí doba)
ovšem nijak krácena není – její začátek se pouze
posunuje až na dobu, která již odstupným
(odbytným, odchodným) kryta není.
· 3) Přivýdělek v době evidence na úřadu
práce
Uchazeči o zaměstnání, který o zprostředkování zaměstnání na ÚP požádal do konce roku
2010, je povolen přivýdělek (tzv. nekolidující
zaměstnání) v maximální výši 4 000 Kč hrubého měsíčně, aniž by mu byla krácena nebo zastavena podpora v nezaměstnanosti. Nová
právní úprava je i v této oblasti přísnější. Přivýdělek bude od roku 2011 nutno nahlásit úřadu
práce nejpozději v den nástupu do práce nebo
při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání, navíc se výplata podpory v nezaměstnanosti
po dobu trvání tohoto přivýdělku zastaví.
· 4) Redukce sociálního příplatku
Od ledna 2011 se také výrazně omezí okruh
osob, které budou mít nárok na tzv. sociální příplatek. Zachovaný zůstává pouze pro rodiny pečující alespoň o jedno nezaopatřené dítě, jehož
zdravotní stav je posudkovým lékařem klasifikován jako nepříznivý (v souladu se zákonem č.
117/1995 Sb., o státní sociální podpoře).
· 5) Porodné jen pro rodiny s nižšími příjmy
Nárok na porodné (jednorázový příspěvek
při narození dítěte ve výši 13 000 Kč) je od ledna 2011 omezen pouze na první dítě v rodině a
navíc bude vyplácen pouze rodinám, jejichž příjem nepřevyšuje 2,4 násobek životního minima.
Právní úprava platná do konce roku 2010 umožňovala výplatu této dávky na každé narozené
dítě bez ohledu na příjmy rodiny.
· 6) Rodičovský příspěvek v nejdelší (čtyřleté)
variantě bude méně výhodný, o tříletou variantu rodičovského příspěvku bude nutné
zažádat dříve než doposud
Suma vyplaceného rodičovského příspěvku
v jeho nejdelší (čtyřleté) variantě se snižuje tak,
aby celková vyplacená částka odpovídala dvouleté variantě této dávky. Konkrétně bude toto
sjednocení provedeno tak, že částka rodičov-
Fond rozvoje bydlení města Soběslav
Městský úřad oznamuje, že do 31.3.2011 přijímá žádosti o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje
bydlení města Soběslav na stavební úpravy bytů dle vyhlášky města č.2/2004. Formulář žádosti
si vyzvedněte na MěÚ, nám. Republiky 59/I, u Ireny Klečatské, I. patro, č. dv. 211.
poř. č., účel půjčky
max. lh. splat.
úrok
horní hranice půjčky
1. půdní nástavba při vzniku1 bytu
6 let
3%
do 80.000 Kč na l byt
2. půdní vestavba při vzniku 1 bytu
3. zateplení obvod. pláště domu staršího 10 let
6 let
5 let
3%
3%
do 80.000 Kč na 1 byt
do 60.000 Kč
4. vybudování WC, koupelny nebo
sprch. koutu a jejich rekonstrukce
5. zrušení septiku
4 roky
3%
do 40.000 Kč na l byt
3 roky
3%
do 20.000 Kč
6. rekonstrukce stávajícího otop. systému,
4 roky
3%
do 50.000 Kč
přechod z vytápění pevnými palivy na vytápění plynové, solární, tepel. čerpadly
7. opravy střech domů nejméně
4 roky
3%
do 40.000 Kč
v rozsahu výměny střeš. krytiny
8. výměna oken
5 let
3%
do 60.000 Kč
K žádosti je třeba přiložit:
· doklad o vlastnictví (výpis z LV ne starší 6 měsíců)
· stavební povolení nebo jiný doklad o přípustnosti stavby
· projektovou dokumentaci nebo přesný popis úprav, které nevyžadují stavební povolení
· jméno a adresu ručitele
ského příspěvku bude snížena z počátečních
7 600 Kč na 3 800 Kč nikoliv až ve 21 měsících
věku dítěte, ale již v jeho 9 měsících. Tato změna se v důležitých souvislostech dotkne také tříleté varianty rodičovského příspěvku. Nově
totiž bude nutné zažádat o tříletou variantu příspěvku nejdéle do 9. měsíce věku dítěte. Zbystřit by tedy měly zejména maminky dětí
narozených v březnu 2010. Pokud v tomto případě mají zájem o tříletou variantu, je nutné do
konce tohoto roku navštívit úřad práce (odbor
státní sociální podpory) a domluvit se na výplatě rodičovského příspěvku v tříleté variantě.
Úřad práce v Táboře rozesílá písemné výzvy
společně s formulářem pro volbu nároku všem
stávajícím žadatelům o rodičovský příspěvek,
kterých se změny zákona týkají. Je tedy už jen
věcí konkrétního žadatele, zda ve stanovené lhůtě uplatní své nároky a podá příslušnou žádost
nebo „mlčením“ zvolí standardní čtyřletou variantu této dávky.
Zdroj: Úřad práce Tábor
Prodej stavebních
pozemků ve vlastnictví
města Soběslav
Město Soběslav vyhlašuje výběrové řízení formou licitace pro prodej
25 stavebních pozemků.
Předmětem prodeje je 23 stavebních
pozemků v lokalitě na sídlišti Svákov a
2 stavební pozemky v lokalitě Na
Brousku, vše v k. ú. Soběslav.
Výběrové řízení formou licitace se
bude konat ve středu 9. března 2011
v 15 hodin ve velkém sále Kulturního
domu města Soběslav, Jirsíkova 34,
Soběslav I.
Minimální kupní cena, za kterou vyhlašovatel nabízí předmětné pozemky
prodeje, činí 500,- Kč/m2 pozemku. Podrobnou charakteristiku pozemků včetně příloh, které jsou předmětem
výběrového řízení a další informace
může zájemce získat osobně na Městském úřadě v Soběslavi (budova nad
Českou spořitelnou – I. patro) na Odboru organizačním a správy majetku, náměstí Republiky 59, Soběslav I, č. dveří
208, 207 nebo telefonicky:
na tel. 381 508 113 – pí Věra Hanzalová,
e-mail [email protected] nebo
381 508 114 – pí Pavlína Chalupská,
e-mail [email protected],
dále pak na webových stránkách města
www.musobeslav.cz a na úřední desce
města.
Věra Hanzalová
vedoucí od. organizačního a správy majetku
únor 2011
Zveme Vás na toulky místní
historií i dalekými kraji!
· Kapverdská mozaika: přírodou i civilizací
ostrovů věčného léta
z přednáškového cyklu „Od Tábora až na
konec světa“
Pražští přírodovědci, manželé RNDr. Radka
Sudová, Ph.D. a doc. RNDr. Jan Suda, Ph.D.
(pracovníci Botanického ústavu Akademie věd
ČR a Katedry botaniky Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy), nám představí Kapverdské ostrovy rozprostírající se v Atlantském oceánu západně od afrického pobřeží. Tvoří je
deset obydlených ostrovů a několik malých ostrůvků vulkanického původu. Tamní historii
psali Portugalci, a na každém kroku je tak dodnes cítit míšení afrických a evropských vlivů.
Hlavním bohatstvím Kapverd je neobyčejná
kulturní pestrost i přírodní rozmanitost, která
sahá od písečných pláží přes sopečné krátery až
po vysoké hory se zaříznutými údolími. Dlouhodobá izolace souostroví dala vzniknout jedinečné fauně i flóře, jejíž mnohé zástupce
nenajdeme na žádném dalším místě na světě.
Rožmberský dům
středa 9. 2. od 17:00 hod.
SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:
František Bejblík
Kristýna Čermáková
Filip Pimper
Nově narozeným občánkům přejeme
šťastný život.
Úmrtí:
Růžena Borkovcová
Emanuela Burešová
Jaroslava Doležalová
Daniela Frajtová
Božena Hošková
Václav Klee
Karel Míka
Marie Pajtlová
Josefa Pechlátová
Sydney Rehka
Josef Vrabec
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou
soustrast.
Dne 4.2.2011 si připomenou naši rodiče,
manželé František a Marie Krákorovi,
71. výročí sňatku. Děkujeme jim a přejeme
hojnost zdraví a pohody.
Dcery a syn s rodinami
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
· Pohledy soběslavské 2.
beseda s Mgr. Petrem Lintnerem
spojená se slavnostním otevřením rekonstruovaného Rožmberského domu
za účasti starosty Ing. Jindřicha Bláhy
Jak jsme Vás již informovali a Vy sami jistě
zjistili, Rožmberský dům prošel ve 4. čtvrtletí
2010 částečnou rekonstrukcí. Kromě akutního
statického zpevnění získal také novou spodní
část čelní fasády a zcela nové dláždění vstupní
haly, které zásluhou použité cihlové dlažby ctí
historický prostor někdejšího průjezdu. Hala se
zároveň stala bezbariérovou, což chápeme jako
první fázi našeho plánu zpřístupnit v budoucnu
všechny výstavní a expoziční prostory Rožmberského domu hendikepovaným občanům.
Všichni chodci již během této zimy jistě ocenili
instalaci zábran proti padání sněhových „lavin“
na chodník v ulici Petra Voka. Investorem akce
bylo město Soběslav coby majitel objektu a provedla ji místní firma Jihostav. Nyní bychom
Vás rádi pozvali na slavnostní otevření objektu
po této rekonstrukci, při němž vystoupí starosta
města Ing. Jindřich Bláha. Následně Vás čeká
beseda s Mgr. Petrem Lintnerem nad druhým
dílem jeho knihy o dějinách města, který již
mnozí z Vás mají jistě v domácí knihovničce.
V neposlední řadě zde představíme dvojici publikací, které muzeum vydalo u příležitosti letošního „Rožmberského roku“ a naší hlavní
výstavy nazvané „Soběslav – město pětilisté
růže“. U zrodu brožury i sady pohlednic i v tomto případě stáli autor Petr Lintner a grafik Luboš
Tíkal.
Rožmberský dům
středa 23. 2. od 17:00 hod.
Na obě akce Vás srdečně zve
Dne 11. 2. 2011 uplyne 15
let, co nám navždy odešla
naše drahá maminka a babička paní Hana Horká
ze Soběslavi. Kdo jste jí
znali, věnujte jí spolu s námi tichou vzpomínku.
Dcera Hana
a syn Zdeněk s rodinami
Dne 28. 1. 2011
uplynuly 3 smutné
roky, co nás navždy
opustila naše
milovaná dcera paní
Michaela Sudová
z Klenovic.
Nikdy nezapomenou
a stále vzpomínají
rodiče, manžel s dětmi, sourozenci
a ostatní příbuzní
Dne 3. února 2011 by se dožil 60 let
pan Jan Přibyl z Dráchova.
Zemřel náhle 3. března 2008.
Za tichou vzpomínku děkuje
pozůstalá rodina
5
Částečné zatmění zachytila v Klenovicích krátce před devátou hodinou Hana Veselá
Měsíc zakryl Slunce
Naši největší hvězdu – Slunce začal Měsíc
překrývat v úterý 4. ledna krátce po osmé hodině ranní. Maximální fáze zatmění pak nastala v
půl desáté dopoledne. Úchvatné představení
skončilo hodinu před polednem.
Určitou kuriozitou tohoto zatmění byl fakt,
že nikde na povrchu Země jej nešlo pozorovat
jako úplné. Takzvaný pás totality, tedy oblast,
kde Měsíc Slunce zcela zakryje, totiž naši planetu zcela minul. Nejpůsobivější byl tentokrát
jev na severu Skandinávie, kde zakrytí dosáhlo
86 procent.
Na další velké zatmění si budeme muset
počkat až do roku 2026, na úplné ještě déle. To
přijde v roce 2135.
-jk-
Poděkování
Děkuji touto cestou za péči a léčení mého
dlouhodobě nemocného manžela MUDr.
Haně Menglerové a sestřičce Dagmar Kovářové, MUDr. Martě Kaislerové a primáři
MUDr. Kamilu Kleňhovi.
Rovněž děkuji sestřičkám domácí péče pod
vedením Jaroslavy Blažkové – Marii Megisové, Olině Havlové, Vlaďce Menglerové a
Blance Kvasničkové za velmi dobrou práci a
pomoc při ošetřování manžela.
Židová Jaroslava
Utichlo Tvé dobré srdce a milý hlas,
bolest však nezahojí žádný čas.
Kdo Tě měl rád jen v dobrém vzpomene,
kdo Tě miloval nikdy nezapomene.
Krásná léta s Tebou prožitá,
nás budou provázet do konce života.
Dne 12.2.2011 uplyne
8 let, co nás navždy
opustil náš drahý
manžel, tatínek a dědeček pan Bohumír
Příběnský.
Vzpomínají
manželka Eva, synové
Bohumír, Petr a
dcera Eva s rodinami
a vnuk Tomáš
6
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
[email protected], http://kdms.mypage.cz
Předplatné KD Soběslav – JARO 2011
· Středa 16. února
Divadlo Palace Theatre, Praha
AFRICKÁ KRÁLOVNA
C. S. Forester
Příběh o lásce a válce.
Těžko by se hledal nesourodější pár než jsou oni
dva. On, ostřílený lodník, který už prožil na své
lodi Africká královna kdeco, a jediné, po čem
touží je v klidu a v závětří užívat života. Ona
v závětří prožila celý svůj dosavadní život. Spořádaná dcera ze slušné farářské rodiny netouží
po ničem jiném než po dobrodružství a odvážných činech, samozřejmě v rámci spořádané
středostavovské morálky. Tito dva se souhrou
náhod ocitnou spolu na jedné lodi, a to doslova,
navíc v obklíčení nepřítele. Nezáviděníhodná
situace, překážejí si, lezou si na nervy, mají naprosto rozdílný názor na pití alkoholu, zpěv náboženských písní, na to, jak se postavit německé
hrozbě, i na to, co je nebo není vlasteneckou povinností. Přesto spolu nakonec dokáží projet nebezpečnými peřejemi, přežít nepřátelskou
palbu, zrádné mělčiny, ztroskotání i útoky komárů a původní vzájemnou nevraživost proměnit ve velikou lásku.
Humorný i dramatický příběh o tom, k čemu dokáže chytrá žena přinutit zamilovaného muže,
odehrávající se v Africe uprostřed první světové
války, baví čtenáře i diváky už řadu let, a přesto
neztrácí nic ze své působivosti.
Hrají: Linda Rybová a Hynek Čermák
Kdo z nás nestál před tím nejtěžším rozhodnutím v životě? Svěží, moderní, černá komedie o
manželství, přátelství, rizotu a hluboce dojímající lidskosti je rozhodně určena nejen ženám
s bohatou osobní zkušeností.
Povinně by mělo platit - vstup možný pouze
s partnerem!
Hrají: Milena Steinmasslová, Daniel Rous,
Kateřina Březinová / Barbara Lukešová,
František Kreuzmann
· DUBEN
Agentura Harlekýn, Praha
FATÁLNÍ BRATŘI
Antonín Procházka
Fatální bratři je hra o štěstí, které je relativním
pojmem. Co se může stát s člověkem, když bere
prognózy hvězd vážně? Ze dvou bratrů je Olda
dítětem štěstěny, bohatý, úspěšný a hýčkaný
umělec obletovaný ctitelkami. Hvězdy mu předpovídají rychlý vzestup, ale brzkou smrt. Naopak
druhý bratr Lološ je naprostý outsider. Právě přišel o místo pojišťováka a v životě se mu nic nedaří.
Hrají: Lološ syn smolař - Josef Carda nebo Viktor
Limr, Olda syn dítě štěstěny - Antonín Procházka,
Milada psychoanalytička - Simona Postlerová
nebo Jana Malá, Otec příznivec astrologie Oldřich Vlach, Denisa studentka a Linda její sestra - Lenka Zahradnická nebo Jana Pidrmanová,
Dr. Drozd zakřiknutý naivní vědec - Vilém Dubnička, Klára manželka Drozda - Eva Janoušková nebo Michaela Zemánková, Iveta - Jana
Pidrmanová nebo Lenka Zahradnická
únor 2011
Program KD Soběslav
Pravidelné akce:
· Úterý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00
ANONYMNÍ ALKOHOLICI
(kontakt 602 126 685)
FAT FINGERS & FRIENDS . . . 18.30
(pod taktovkou Petra Čapka)
Loutkářský soubor KAŠPÁREK 18.00
CVIČÍME S HUDBOU . . . . . . . . 19.00
· Středa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00
RÁČEK, dětský kroužek lid. písní a tanců
SPOLEK DIVADELNÍCH . . . . . 20.00
OCHOTNÍKŮ „CHVALOVSKÝ“
· Pátek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00
Soběslavská chasa
Další program:
· Pátek 4.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.00
STAROČESKÝ BÁL
· Sobota 5.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00
PLES MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ
· Středa 16.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.30
·
·
·
·
Divadlo Palace Praha,
AFRICKÁ KRÁLOVNA, divadelní představení, velký sál, mimo předplatné 250 Kč
Pátek 18.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.30
SPOLEČENSKÝ PLES RAŠELINY A.S.
A MĚSTA SOBĚSLAVI
Neděle 20.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00
DĚTSKÝ KARNEVAL S KLAUNEM
HUGEM, velký a malý sál,
vstupné dospělí 50 Kč, děti do 3 let 20 Kč,
děti od 3 let 30 Kč
Čtvrtek 24.2. . . . . . . . . . . . . . . . 17.00
ASTRÁL
Čtvrtek 24.2. . . . . . . . . . . . . . . . 17.00
Loutkářský soubor Kašpárek,
O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE
loutkové divadlo, dospělí 20 Kč, děti 10 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA !
Začátky jednotlivých představení vždy
v 19.30 hod. Cena předplatného je 730 Kč
E-mail: [email protected],
tel. 381 524 261
Předplatné je již v prodeji.
Plesová sezona
v KD 2011 pokračuje
· Pátek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.
Staročeský bál
· Sobota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.
Ples Město Planá n. L.
· Pátek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.2.
Společenský ples Rašeliny a.s. a města
Soběslav
· Středa 30. března
Divadlo Na prádle, Praha
VEČEŘE S PŘÁTELI
Pro všechny, kteří aktuálně prožívají a řeší to
věčné téma lásky a rozchodů, rodiny, dětí, sexu,
a svobody. Satirická komedie, která s nadhledem, ale nekompromisně a razantně demaskuje
naše charaktery, je ověnčená řadou významných literárních a divadelních cen, včetně té nejprestižnější pulitzerovy ceny.
· Pátek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.3.
Neděle 20. února od 15.00 hod.
Sportovní ples TJ Spartak Soběslav
Maškarní karneval s klaunem Hugem
Loutkářký soubor Kašpárek
zve na loutkovou pohádku
O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE
Čtvrtek 24. února v 17.00 hod.
Klaun Hugo uvádí zábavnou show plnou
soutěží a dětské hudby známých interpretů.
Pro dětičky do tří let je souběžně v malém sále
připraven speciální program maminkami
z RC Sobík.
Vstupné dospělí 50 Kč, děti do 3 let 20 Kč,
děti od 3 let 30 Kč
únor 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Kalendář akcí r. 2011
Redakce Hlásky se obrací na všechny spolky, neziskové organizace a sdružení, které chtějí zveřejnit termíny pořádání svých akcí
v kalendáři kulturních, společenských a sportovních akcí v roce 2011 v Soběslavi a okolí,
aby nám potřebné údaje sdělily e-mailem, poštou či osobně do 28.2.2011.
Poskytnuté informace budou efektivně využity, neboť kalendář budeme distribuovat i do
dalších měst v kraji a poslouží tak k rozvoji cestovního ruchu v našem městě a k bezplatné
prezentaci vašich akcí.
Děkujeme.
Dobrovolníci v knihovně
Společný projekt městské knihovny a Rolničky vznikl v listopadu loňského roku. Každé
úterý od 10 hodin se scházejí v prostorách knihovny pod vedením Renaty Gargulové dobrovolnice, ochotné pomáhat druhým.
V lednu jsme spolupracovali s Klárou Csirkovou z občanského sdružení Nedoklubko o. s.,
které chce pomoci všem, kterým se předčasně
narodilo děťátko. Paní Csirková nám představila
projekt Mámy pro mámy, jehož je koordinátorkou. Pro maminky a miminka po předčasném
porodu jsme poté vyráběli dárky v podobě
srdíček a medvídků.
V únoru budeme vyrábět pomůcky pro děti –
klienty ze Střediska rané péče. V rámci těchto
schůzek také připravujeme pro účastnice kurz
trénování paměti, který povede Dagmar
Pekáriková.
Sobotní provoz knihovny
Chceme vyjít vstříc přáním našich čtenářů, proto je vždy jednu sobotu v měsíci knihovna otevřena. V únoru to bude sobota 5. února od 9,00 do
12,00 hodin.
n
Konzultant zdravé výživy Miroslav Němec Vám s Vašimi zdravotními problémy poradí v sobotu 5. února 2011 od 9.30 hod.
v prostorách městské knihovny.
Moje chvilka slávy
Ve čtvrtek 10. února 2011 od 17 hodin si
v městské knihovně užije svoji chvilku slávy
pan Jaroslav Pražma.
Představí veřejnosti svou knihu
Tajemný Svákov aneb Kluci „Moskváci“.
Součástí besedy bude autogramiáda
a prodej knihy. Jste srdečně zváni!
Rodičovské sdružení Sobík o. s. ve spolupráci
s městskou knihovnou v Soběslavi
srdečně zvou na přednášku
PRVNÍ POMOC U MALÝCH DĚTÍ
ve středu 2. února 2011 od 17 hodin
v prostorách městské knihovny.
Přednášet bude Marcela Hánová,
dětská zdravotní sestra.
Vstupné dobrovolné. Přijďte si poslechnout
informace důležité pro život!
Knihovníci v knihovně
Uplynulý rok byl pro městskou knihovnu
v Soběslavi velice úspěšný. Po přestěhování se
do nových reprezentativních prostor se zvýšil
zájem o knihovnu nejen z řad veřejnosti, ale
také knihovníků. Národní knihovna České republiky vydala na letošní rok kalendář Knihovny
2011, věnovaný zajímavým interiérům knihoven. Také soběslavská knihovna se v kalendáři
prezentuje svou fotografií. Krátce po otevření
nás jako první navštívily kolegyně z knihoven táborského regionu, v listopadu se u nás konalo
setkání jihočeského Klubka dětských knihoven –
knihovnic z dětských oddělení. Soběslavskou
knihovnu ukázal svým studentům – budoucím
knihovníkům i PhDr. Ladislav Kurka – expert na
architekturu knihoven, návštěvou nás poctily
knihovnice z Krajské vědecké knihovny v Liberci či z Městské knihovny Chrudim. Všem se u
nás moc líbilo.
Na září připravujeme v Soběslavi Malé podzimní setkání knihovnic celého Jihočeského kraje. Velmi si zájmu o naši knihovnu vážíme a
snažíme se všem ukázat naše prostory v nejlepším světle.
Srdečně zveme občany Soběslavi, kteří u nás
ještě nebyli, k prohlídce knihovny. Navštívit
nás může každý, aniž by byl naším čtenářem.
Přijďte se podívat, co u nás ostatní obdivují.
Víte, že v roce 2010 …
… prošlo soběslavskou knihovnou celkem
34 841 návštěvníků?
… navštěvovalo knihovnu 1 502 čtenářů, z toho
547 dětí do 15 let?
7
… se v knihovně na sedmi počítačích k veřejnému internetu připojilo 4 064 uživatelů?
… jsme uspořádali 145 kulturně vzdělávacích
akcí, na které přišlo 3 932 hostů?
… si čtenáři půjčili celkem 55 132 knih a 18 640
časopisů?
… zakoupila knihovna 954 nových knih?
… jsme pro naše čtenáře odebírali 64 titulů časopisů?
S účinností od 1. února 2011 vstupuje v platnost nový ceník služeb Městské knihovny Soběslav. Více informací na webových stránkách
knihovny www.knihovnasobeslav.ic.cz nebo
přímo v knihovně.
-af-
Letní Silvestr
Že se Vám toto spojení nezdá úplně správné?
To jste tedy určitě nebyli na silvestrovské párty
2010 v kulturním domě Národ. Nechybělo zde
téměř nic, co k létu patří: teplota +25 stupňů, bazény, lehátka se slunečníky, palmy, letní drinky,
balonky…Hosty uvítal stylově ředitel Petr Valeš, jehož letní oblečení skvěle doplňoval úžasný slamák. K výborné náladě přispěla svými
rytmy bezva kapela Kocouři doplněná o dva
hosty. Kdo chtěl, mohl se v krátkých pauzách
mezi tancem zapojit do soutěží, zkrátka silvestrovská zábava se vydařila na 100%. Za to patří
náš velký dík nejen hlavním aktérům Petru Valešovi a Jarce Palasové, ale i celému personálu kulturního domu.
Za všechny, kdo si Silvestr ve stylu
letní párty užili, děkují spokojení hosté
od stolů č. 11 a 13.
Tajemný Svákov
V prosinci loňského roku se na pultech Knihkupectví u
sv. Víta objevila nová knížka s názvem Tajemný Svákov.
Zavede nás do míst, která obyvatelé Soběslavi dobře znají
a připomenou si jejich historii. Autorem knížky je soběslavský rodák Jaroslav Pražma, který k jejímu vzniku říká:
„Už v předmluvě se zmiňuji o tom, že slovanské sídliště,
tedy „tajemný Svákov“ stál na počátku osidlování Soběslavska a jeho okolí. A my jsme vyrůstali a žili pod tímto tajemným kopcem a vždy nás k němu podvědomě něco
přitahovalo. Navštívil jsem dost míst v okolních zemích,
místa, kterými procházely dějiny tohoto světa. Mnohá
z nich nesahají zdaleka tolik do minulosti a nejsou tak významná jako u nás. A přitom si obyvatelé těchto zemí takovýchto skvostů váží mnohem více nežli my a snaží se je
uchovat dalším generacím, zatímco řada z nás chodí
kolem našeho bohatství nevšímavě a většinou o něm ani
nic neví“.
V další části knihy nás autor zavede do čtvrti Soběslavi
zvané „Moskva“, kde Jaroslav Pražma vyrůstal a dodnes zde žije.
„Polovina původních obyvatel této čtvrti je už nová, tedy „náplava“, nebo tam žijí děti a vnuci
těch, kteří si domky původně stavěli nebo koupili. Pro tyto človíčky i pro ostatní, kteří během svého
života přišli s touto čtvrtí do styku a nebo o ní slyšeli, je psána tato knížka. A protože jsem tam vložil
i některé příhody děvčat, chlapců a obyvatel této čtvrti, možná to bude zajímat i ty, kteří o
„Moskvácích“ dosud neslyšeli“.
Knihu doplňuje mnoho fotografií, kde možná poznáte své předky či známé. Pokud jste ji snad
nenašli pod vánočním stromečkem, není nic snazšího než si jí v Soběslavi zakoupit. Kromě uvedeného Knihkupectví u sv. Víta na náměstí je v prodeji také v prodejně Tabáku v Palackého ulici nebo
přímo u autora ve Slovenské ulici 205.
-jk-
8
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
MŠ DUHA
Výlety dětí ze zelené třídy
Na první třídní schůzce v zelené
třídě v září 2010 jsme se domluvili, že
se občas setkáme na neformálním výletě rodičů a dětí, a to buď později odpoledne ve všední den, nebo v sobotu
dopoledne. Kdo měl zájem se zúčastnit, mohl už zažít výlety dva. První se
uskutečnil v říjnu. V sobotu dopoledne 2.10.2010 rodiče, děti, jejich kamarádi a sourozenci vyrazili do Hronovského lesíka hledat vodníka.
Cestou jsme sledovali jezírko u Senior-domu, prohlédli jsme i čistírnu odpadních vod – tam jsme vodníka moc nečekali, určitě by se mu špinavá
voda nelíbila, ale dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o čistění vody.
Potůček na Propadlicích vypadal nadějně – tam jsme vodníka zahlédli, ale
byl jen keramický a dětem absolutně nestačil. V „Horňáku“ nás potkalo
štěstí – našli jsme vodníky hned dva, měl totiž manželku! Společně s nimi
jsme si opekli na ohýnku buřtíky a spokojeně jsme kráčeli domů. Vlastně
ten, kdo měl ještě síly, se zastavil na chovatelské výstavě zvířat. Byli
jsme unaveni, ale spokojeni!
Druhý výlet „turistů“ se uskutečnil v pondělí 20.12.2010. S naplněným batohem jsme statečně vyrazili k řece. Nesli jsme zvířátkům vánoční
nadílku. Cestou jsme chvilku pozorovali stopy zvěře, ale brzy se setmělo.
To byla pravá atmosféra na nadílku. Našli jsme jehličnatý stromek a krásně jsme ho ozdobili. Zapálili jsme pro vánoční atmosféru svíčky i prskavky a z batohů se líhly připravené řetězy a různé ozdoby, ale hlavně
mrkvičky, jablka, brambory i krmení pro ptáčky. Byla to nadílka opravdu
bohatá! Zvířátkům jsme určitě udělali radost. Cestou zpět jsme se zasta-
vili u Senior-domu, kde probíhala v tu chvíli zrovna večeře. Stáli jsme za
okny a jako poutníci, kteří zvěstovali narození Ježíška, jsme zpívali vánoční koledy. Mokří, ale šťastní jsme zakončili výlet ve vyhřáté mateřské
škole, dobrotou a teplým čajem. Byla to příjemná tečka na závěr.
Školní rok se přehoupl do druhé poloviny a předškoláčci z MŠ Duha
už umí spočítat měsíce, které je dělí od nové životní etapy – nástupu do
základní školy. Dříve, než se otevřou dveře k zápisu do první třídy, mají
děti možnost seznámit se s novým prostředím při návštěvách obou Základních škol v Soběslavi. Díky těmto chvílím strávených přímo v průběhu vyučování si děti ze školky už dokážou představit, jak to ve škole vypadá, co
znamená školní zvonění, co už se naučili jejich starší kamarádi ...
Také rodiče předškoláků čekají nové starosti. Někteří stojí před rozhodnutím, zda je jejich dítě dostatečně zralé na vstup do školy, nebo jej o
rok odloží. Ke správné volbě pomáhají konzultace s učitelkami v MŠ a
případné další testy v pedagogicko-psychologické poradně. Ve školce
proběhlo také odpoledne s přímou ukázkou práce dětí za účasti rodičů a
učitelek 1. stupně ZŠ. Po tomto setkání je již jasné, co je potřeba pro děti
zajistit a kde hledat odbornou pomoc.Tak už nezbývá nic jiného, než popřát našim holčičkám a klukům šťastné vykročení a mnoho dalších
úspěchů.
Ať se nám v naší školce líbí! To je přání, ke kterému se stále vracíme a
snažíme se jej při každé příležitosti naplňovat. Přispívá k tomu dobrá pohoda, ale i prostředí, jež náš obklopuje. Každý, kdo v novém roce vstoupil
do budovy MŠ, všiml si výrazné změny. Podařilo se zajistit vybavení vestibulu novými dřevěnými prvky a dekoracemi. Nyní nabízí nejen zajímavý pohled a plochu pro dětské práce, ale i využití ke hře pro děti.
Děkujeme starostlivým rodičům, které vedou děti k ohleduplnému zacházení s novým zařízením, a věříme, že si jej dlouho uchovají jako nové.
Kolektiv MŠ DUHA
MŠ Nerudova
Ve školce se pořád něco děje…
Vánoční svátky jsou za námi, dětem prázdniny rychle utekly a my jsme tu opět s novými
zprávami z naší školičky. Co jsme s dětmi zažili
ještě před novým rokem?
Děti potěšily svým hudebním vystoupením
babičky a dědečky v Senior domě. Pásmo veselých písniček, vánočních koled a roztomilých
tanečků zpestřilo obyvatelům Senior domu jedno předvánoční dopoledne. Děkujeme Ladě
Haplové, která se o naše nejmenší zpěváčky
vždy vzorně postará, paním kuchařkám za výborné pohoštění a všem babičkám za krásné
dárečky, které si děti odnesly domů.
Kam jsme se společně vypravili poslední týden před prázdninami? Všichni se moc těšili na
únor 2011
výlet do Jindřichova Hradce na Krýzovy Jesličky. Pohyblivé postavičky nadchly snad všechny
návštěvníky, jak děti, tak i nás dospělé. Ve zby-
lém čase jsme si stačili prohlédnout prostory
muzea, kde jsou vystaveny starobylé zbraně,
krásné obrazy a plno dalších expozic, které děti
viděly poprvé. Výlet předškolních dětí a dětí ze
III. třídy se vydařil. Ani mrazivé počasí nám
nezkazilo náladu.
Všichni v mateřské škole jsme si užívali
předvánoční atmosféru. I nás navštívil Ježíšek, i
když trochu dříve, ale to už tak bývá. Děti se těšily z nových hraček, které jim Ježíšek nadělil.
Bylo opravdu z čeho se radovat a zážitků bylo
mnoho.
Naši předškoláčci se těšili na vánoční koncert studentů Gymnázia Soběslav. Pozvání od
Mgr. Radky Duškové do evangelického kostela
bylo dalším předvánočním dárečkem pro naše
nejmenší. Pásmo vánočních koled se všem moc
pokračování na str. 9
únor 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
9
MŠ Nerudova
dokončení ze str. 8
líbilo. Nejvíce děti zaujali sólisté na housle a
kytaru. Opravdu velký potlesk patřil všem účinkujícím, jak pěveckému sboru, sólistům a hlavně Mgr. Radce Duškové, která se studenty tento
hudební program pro naše nejmenší připravila.
Nový rok je za námi
a opět „hurá“ do školky…
„My Tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví vinšujem vám,
štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli zdaleka…“
První lednový týden zněla tato koleda v naší
mateřské škole snad ve všech třídách. Opravdu
přišli Tři králové - Kašpar, Melichar a Baltazar.
Děti ze IV. třídy se proměnily v krále. Vyrobily
si samy papírové koruny a oblekly královské
pláště. „Co ty černej stojíš vzadu a vystrkuješ na
nás bradu?“ vyzpěvovaly si děti. Mezi dětmi
jsme Baltazara našli, protože měl začerněný
celý obličej. Vydali jsme se popřát šťastný nový
rok všem dětem a paním učitelkám v ostatních
třídách. Ale náš průvod tříkrálový tím neskončil.
Pokračovali jsme za našimi kamarády do Základní školy E. Beneše. Zde jsme udělali radost
všem prvňáčkům a zároveň i paním učitelkám.
Snad jim zdraví, štěstí a pohoda v tomto novém
roce 2011 hodně dlouho vydrží.
Na co se s dětmi těšíme? Přijedou nás navštívit manželé Ambrožovi ze ZOO Dvorec u Borovan se svými zvířátky. Předškolní děti se půjdou
podívat před zápisem na své kamarády do prvních tříd základních škol – ZŠ Komenského a ZŠ
E. Beneše. Výtvarná soutěž pro rodiče a děti na
téma „Paní zima“ se chýlí ke konci. Výrobky dětí
a rodičů jsou kouzelné. O tom, jak vše dopadlo,
se dozvíte příště.
Kolektiv MŠ Nerudova
Z TVORBY NAŠICH ŽÁKŮ JSME PRO VÁS VYBRALI
ZŠ E. Beneše
Z nejkrásnějších
dnů mého života
Chtěla bych se s vámi podělit o
jedny z nejkrásnějších dnů mého
života. Ale pěkně od začátku – asi jako každá
holka miluji koně. Dokonce jsem byla i na koňském táboře, ale hned po jeho skončení jsem
byla strašně nešťastná, že nemůžu být s koňmi.
Tak jsem hledala nějaké jezdecké kluby nebo
kroužky, ale nic se ne a ne objevit. Až jednoho
dne mamka ve škole, kde pracuje, našla leták JK
v Zaříčí. Když mi sdělila, že se tam pojedeme
podívat, byla jsem štěstím bez sebe! Nemohla
jsem se dočkat dne, kdy se pojedeme podívat do
Zaříčí. Ale dočkala.
Celý den začal slibně. Nejdřív pochvala a
pak jednička z fyziky. Cestou jsme málem zabloudily, ale přece jen jsme dorazily do cíle.
Majitelka klubu paní Nováková mne i mamku
překvapila svou ochotou a milou povahou. Jakmile jsme vešly na pastvy, uviděla jsem koníky:
Merlina – vychytralého haflinga, Valdu – rychlého anglického plnokrevníka a Bobíka – norika
velkého jako stodola, ale moc hodného. Všichni
tři hoši jsou valášci.
Najednou se na nás vyřítila smečka čínských
chocholatých psů. Později jsme se dozvěděly,
že mají nejen koně, ale i chovnou stanici číňánků a také dva leonbergery a boloňačku. Koutkem ucha jsem zaslechla něco jako: „Tak dobře,
zítra se na Áju budu těšit.“ Ale víc jsem neslyšela, protože jsem byla fascinována koníčky,
hlavně Bobíkem.
Druhý den mě mamka přivezla a já se doslova a do písmene třásla radostí! Nemohla jsem
tomu uvěřit! Konečně po dvou dlouhých měsících pojedu na koni a budu s nimi! Dostala jsem
Merlina, ale v koutku duše jsem si přála Bobíka.
Mnou vyhřebelcován, nauzděn a nasedlán a
mohlo se vyrazit. Já na Merlinovi, paní Dana na
Bobíkovi a Kamča (Danina dcera) na Valdovi
jsme vyjely na moji první vyjížďku přírodou
v životě (dřív jsem byla jen na jízdárně). No co
dodat! Prostě nádherná klusová projížďka přírodou. Jely jsme lesem, loukami, kolem ovcí, vesnicemi a chvilku po silnici. Popovídaly jsme si,
a když jsme přijížděly zpět, Merlin doklusával
ostatní a já, protože jsem nikdy nejela pracovním klusem, začala vysedávat. Dostala jsem
vysvětlení, že při pracovním se nevysedává.
A že si to zkusím na kruhovce.
Přijely jsme a já šupky dupky do kruhovky.
Zkusila jsem oba dva klusy a Dana najednou
řekla: „Když už je Merlin rozehřátý, troufla by
sis na cval?“ „Ale já v životě necválala!“ namítla jsem rychle. Zdánlivě vyděšená, ale doufala
jsem, aby to nebyl vtip. „Všechno je jednou poprvé.“ A já jsem dala povel a už to bylo! V prvních cvalových krocích jsem tomu nemohla
uvěřit! Já cválám! Byla jsem trošku nemotorná,
ale to se časem spraví. Bohužel, všechno krásné
jednou končí. Merlinka už jsem jen
vykrokovala a pak oduzdila a odsedlala.
Vykydaly jsme stáje a výběhy a pak jsme si
sedly všechny tři na balík slámy a jen tak pozorovaly koně a povídaly si.
Další dny, kdy jsem přijela, jsem mohla jezdit ven na Bobíkovi. I když je Bobánek kastrovaný, je to skoro, jako bych jezdila na hřebci.
Krk má úplně jako hřebec a někdy se i tak cho-
vá. Ale když na něm jedu, je to nejklidnější koníček na světě. Pracuje rád, ale nesmí to být moc
dlouho. Svůj první cval venku jsem také absolvovala na něm. Jelikož v kruhovce jsem jela
pracovním cvalem a teď venku jsem byla v lehkém sedu, bylo to kapku zvláštní, ale o to lepší!
Chvilku trvalo, než mi do něj milostivě naskočil, ale pak to byla nádhera! Se cvalem v kruhovce se to prostě nedalo srovnat. Krásný
houpavý cval přírodou. No co dodat!
Na Valdu si troufnu sednout zatím jen do
kruhovky. Přece jen je to bývalý dostihový kůň
a reaguje i na sebemenší pobídku. Dvakrát jsem
na něm jela na kruhovce a pro mé svaly na nohou to byla pohádka. Jemné pobídky, krásný
klus, ale jakmile se rozehřeje, je to horší. Proto
ho po mně projede zkušenější jezdec.
Nevím, jestli papír s inzercí k mamince přinesl vítr náhodou nebo to byl osud… Každopádně jsem teď šťastná jako nikdy dřív!
Andrea Růžičková, VII.A
(Andrea si příběh sama vymyslela a vyšel též
v časopise Koně a zvířata)
Leden
Byl jednou měsíc leden,
ten kabát a sněhule měl.
Na jaře je dolů dal
i ten kabát shazoval.
Měsíce
Jaro, léto, podzim, zima,
ta zima je nejhorší,
zato jaro s květinkama,
to je zkrátka nejlepší.
Viktorie Podhradská, II.A
10
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
únor 2011
ZŠ
Vánoční turnaj ve florbalu
KOMENSKÉHO
V pondělí 20. 12. 2010 se v soběslavské sportovní hale konal 1. ročník florbalového turnaje žáků
8. - 9. tříd. Turnaje se zúčastnila vždy dvě mužstva ZŠ Komenského, ZŠ Edvarda Beneše a Gymnázia Soběslav. Celkem tak bylo do turnaje přihlášeno šest mužstev. Turnajový systém každý s každým tak připravil pro každý tým 5 zápasů, po kterých se rozhodlo o vítězi turnaje. Našim dvěma
družstvům se na turnaji vedlo velmi dobře. „A“ tým tvořený žáky 9. tříd zaznamenal během turnaje
pouze jednu porážku a dvě remízy a skončil na krásném 2. místě. Ještě lépe se vedlo „B“ týmu, který
si za celý turnaj připsal pouze jednu remízu s naším „A“ týmem a ostatní soupeře vysoce deklasoval. Zaslouženě tak stanul na stupni nejvyšším. Obě mužstva předváděla výborné výkony podpořené velkou bojovností, a tak musím pochválit úplně všechny, kteří k turnaji nastoupili. Velkou
pochvalu si však zaslouží oba gólmani jak Filip Vaněk, tak i Dominik Doležal.
Sestava „A“ týmu: F. Vaněk – T. Pavlát, D. Žák, J. Kraus, A. Jelínek, Š. Pavlát, L. D. Táborek,
D. Šustr, M. Kadlec
Sestava „B“ týmu: D. Doležal – D. Slavík, F. Jansa, V. Vondrášek, V. Prokeš, M. Dančišin,
J. Kubeš, D. Pavlát, L. Šedivý
V. Máca
Návrat paní učitelky Nadi Bártové
Před rokem a půl od nás odešla paní učitelka
Naďa Bártová. Odletěla do USA, aby si zdokonalila své znalosti v angličtině. Starala se o malé
děti v náhradní rodině, jako tzv. au-pair. Plno jejích bývalých žáků si s ní psalo přes facebook a
zajímali se, jak se paní učitelce daří. Rodina, do
které přijela, sídlila na předměstí Filadelfie
v Pensylvánii, na východním pobřeží USA.
S náhradní rodinou hodně cestovala a poznala
plno zajímavých koutů Ameriky, například navštívila Washington DC, kde zahlédla Bílý dům,
Capitol a Washington‘s Monument. Také
zhlédla Niagarské vodopády, rozdělující USA
od Kanady. Našla si tam plno nových a
zajímavých přátel.
Po návratu do České republiky nezapomněla
na své bývalé žáky a školu, ve které dříve učila.
V úterý 21. 12. 2010 pro nás uspořádala besedu,
ve které nám povyprávěla své zážitky z Ameriky a doplnila je spoustou fotografií. Všichni byli
z besedy nadšeni, ale nejen z ní, ale i z toho, že
je paní učitelka zase s námi. Všichni žáci, kteří
ji znali, byli moc rádi, že ji zase vidí a doufají, že
to nebude naposledy…
Michaela Vyškovská VIII.C , Tereza Rýcová a
Eliška Jelínková VIII.B
Řím – legionáři, gladiátoři
Změna programu RC
SOBÍK o. s. od 31.1.2011
Scházíme se v Domečku
· Pondělí: Cvičíme s Bárou, děti 1-2 roky,
9,15-10 hodin, sál
· Úterý: Cvičíme s Bárou, děti 2-4 roky,
9,15-10 hodin, sál
· Středa: Hernička pro všechny děti,
9,15-11,00 hodin
· Čtvrtek: Hernička s programem, vede Iva,
pro děti 1-4 roky, 9,15-11 hodin, klubovna
Přivítáme se říkánkou Dobrý den, pak následuje procvičování těla pomocí říkánek a písniček.
S dětmi malujeme na balicí papír, malujeme
s prstovými barvami.
Připravujeme: pro starší děti - poznáváme barvy, skládáme puzzle, poznáváme své tělo apod.
Pomůcky: plastové míčky, ozvučená dřívka, psychomotorický padák, balanční pomůcky - JEŽEK.
www.sobik.webnode.cz
Ceník:
pro členy dopoledne 25,- Kč, ostatní 40,- Kč
Dne 6.1.2011 se naše škola zúčastnila pořadu agentury Pernštejni, který měl přiblížit dobu
římských dějin - konec republiky a začátek císařství. Tento pořad je připraven zábavnou a
vtipnou formou, takže ho pochopí i děti z nižších ročníků bez znalosti dějepisu. Společně se
dvěma umělci jsme se vrátili zpět do historie.
Do doby největšího rozmachu, do doby, kdy žili
císaři, gladiátoři a byla spousta krvavých válek
a tažení. Představili nám například výzbroj legionáře, některé prvky z jeho výcviku a taktiku
legií, do které zapojili i naše žáky. Vybraní
kluci i holky obdrželi štíty a na jevišti vytvořili
takzvanou obrannou „želvu“ a ,,živý žebřík“.
Ukázali nám, jak to chodilo mezi zajatci, kteří
se díky své síle dostávali do arén a říkalo se jim
gladiátoři. Popovídali nám o panovnících této
doby, například o Gaiu Juliu Césarovi, Nerovi,
Caligulovi, Scipiovi Afrikanovi, dozvěděli
jsme se i o Spartakovi. Pořad trval asi 45 minut.
Díky své zábavné formě byl zajímavý a
rozhodně se těšíme na další setkáni s těmito
umělci.
Tereza Řehořová, Karolína Vodáková IX. A
únor 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
11
Informace z DDM
· Dům dětí a mládeže srdečně zve rodiče a
Vánoční besídka v Domečku pro nejmenší
Společně to zvládneme
Spolupráce Gymnázia Soběslav s Rolničkou
je jistě již všem dobře známá. Chtěla bych připomenout velmi zajímavou akci, kterou dvě studentky čtvrtého ročníku uspořádaly na podzim
loňského roku. Prvotní impuls Štěpánky Dejmkové (19) a Kateřiny Melenové (18) „něco“
udělat, následovalo kontaktování Renaty Gargulové, která pracuje se studenty v projektu Kamarád pro volný čas. Dívkám se podařilo
obhájit návrh na zorganizování pohádkového
víkendového pobytu a získat na něj grant 26 000
Kč z projektu Make a connection.
„Nedokážete si představit, kolik práce se za
těmi třemi dny skrývá. Těsně před akcí jsme
byly neuvěřitelně nervózní, tolik se toho mohlo
pokazit, ale dopadlo to skvěle. Tak velkou zpětnou vazbu od dobrovolníků, klientů, ale i jejich
rodičů jsme vůbec nečekaly. Jsme moc rády, že
jsme se do akce tohoto typu pustily a dotáhly ji
do konce,“ říkají Kateřina Melenová a Štěpánka
Dejmková.
I přes to, že jsou v maturitním ročníku a letošní rok je pro ně velmi náročný, nepřestávají
plánovat. Přály by si, aby v budoucnu některý ze
studentů převzal organizaci pobytu a pohádkové postavy se vracely na podzim na Vávrovku
každoročně.
Po skončení říjnového víkendového pobytu
na Vávrovce si mohli rodiče a přátelé účastníků
prohlédnout výstavu fotografií z projektu v prostorách kavárny - čajovny Rolnička. Před Vánoci
se výstava přestěhovala do budovy soběslavského gymnázia, kde ji nyní mají možnost vidět studenti.
děti na II. Reprezentační ples, který se
koná v pátek 11. února.
Ples je určen především pro veřejnost, ale i
pro děti, proto začínáme již v 18.00 hodin.
Oblečte své ratolesti do společenského úboru
a pojďte si s nimi zatančit a pobavit se.
K tanci a poslechu hraje Malá hudba Petra
Molíka. Pro účastníky plesu bude připravena
bohatá tombola a zajímavý doprovodný program.
Vstupenky v předprodeji v DDM, vstupné
80 Kč, děti zdarma.
Veškeré dotazy a informace Vám rádi zodpovíme na tel. 381 522 013, 381 523 025,
606 200 085.
· Studentka Sára Růžičková nabízí scénický
tanec pro nejmenší děti. Jedná se o tancování v malé skupině pro dívky i chlapce od
tří do šesti let.
Pohybu se nebojíme, pěkně si tu zatančíme a
něco se naučíme.
Třeba jak správně držet tělo nebo spolupracovat s ostatními. Nejvíc si ale budeme hrát a
tancovat tak, aby nás to bavilo…
Veškeré bližší informace v Domečku na výše
uvedených telefonech.
· Připravujeme na jarní prázdniny, které se
konají od 28.2. do 4.3.2011:
Od 28.2. do 1.3. Jarní prázdniny s keramikou,
zájezd do bazénu Gmünd – termín bude
upřesněn, turnaj ve stolním tenise.
Barmánci v ulicích
V listopadu 2010 jste mohli v soběslavských
ulicích potkat několik stážistů ze vzdálené Barmy a ptát se, proč do města přijeli. Důvodem je
ochota městského kina poskytovat prostor studentům soběslavského gymnázia, kteří organizují na jejich škole filmový klub. Kino již
poněkolikáté velmi vstřícně souhlasilo s možností konání projekce. Studenti zvolili britský
film Sirotci z Rangúnu o následcích ničivého
cyklonu Nargis v roce 2008 a organizátorka filmového klubu poté pozvala jako hosty projekce
barmské stážisty. Ti objasnili čtvrťákům současnou situaci v zemi, kde vládne tvrdá diktatura
vojenské junty. Studenti věnovali Barmě
předchozí hodiny zeměpisu, a proto pro ně
následná diskuze s Barmánci byla velkým
přínosem.
Studentský filmový klub pod záštitou společnosti Člověk v tísni na soběslavském gymnáziu funguje již třetím rokem a návštěva z Barmy
byla jen jednou z mnoha akcí, kterou pořádá.
V současné době organizátorky filmového klubu Dorota Dejmková a Sára Růžičková pořádají
pravidelné projekce dokumentárních filmů
nejen na škole, ale i ve volnočasovém klubu
Zilvar.
Klára Trsková, Gymnázium Soběslav
12
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
únor 2011
Advent – čas předvánoční
Advent, dobu šťastného očekávání, začaly v loňském roce odpočítávat
plameny čtyř svíček 28. listopadu. V době příprav skončilo i u nás ve škole lenošení a nastala doba pilné práce. Hned v pondělí, po první adventní
neděli jsme zapálili první ze čtyř svící a sešli se všichni u adventního věnce, který vyrobila děvčata z vyšších ročníků. Pondělní adventní setkávání
nás provázelo až do doby vánočních prázdnin a v každém plameni adventní svíce se skrývalo překvapení. Jednou jsme si vyprávěli o tom, co znamenal advent pro naše předky, jindy zas o tom, proč chodí Barborky a
Lucky, také jsme si vyprávěli o sv. Mikuláši s čerty (a ti nás, věřte nám,
také navštívili). Dozvěděli jsme se, čím naši předkové zdobili vánoční
stromeček, co pekli, jedli a pili, čím se bavili o Štědrém dni.
S každou vyhořelou svící jsme se blížili k tolik očekávaným Vánocům.
A když jsme se sešli u té poslední a učení bylo již uložené hluboko v našich taškách, připravili jsme si také velké překvapení v podobě dalšího
projektového dne pod názvem Advent – čas předvánoční. A protože jsme
o Vánocích už mnohé věděli, rozhodli jsme se, že pro sebe i své blízké připravíme dárky, které nás vzájemně potěší a k Vánocům tolik patří.
V naší cvičné kuchyni se peklo, činnost to byla velmi lákavá, ale hlavní
slovo zde měla zkušená děvčata z vyšších ročníků. Ta zadělávala těsto,
vykrajovala, pekla, promazávala, co jiného než výborné linecké cukroví.
V jiné třídě se vyráběly vánoční svícny z borových šišek a chvojí, zdobené
přírodním materiálem. Ti nejmenší vyráběli jednoduché, ale kouzelné andělíčky, které bývají na Vánoce dárkem nejmilejším. Větší kluci pak pracovali na počítačích, aby počítačovou grafikou vytvořili vánoční přání a
sklidili tak obdiv nás všech. Při jednotlivých činnostech se žáci poctivě
střídali, každý si mohl vyrobit dárek, který se mu nejvíce líbil. Dárky si
děti pečlivě uložily, aby si je mohly odnést domů. Jediné, co si s sebou
nemohly vzít, bylo snědené vánoční cukroví.
I poslední svíce dohořela a připomněla nám, jak blízko je Štědrý
den. Společně jsme se tak rozloučili s přáním kouzelných a pohádkových Vánoc.
Učitelé a žáci ZŠ praktické v Soběslavi
ŽIVÝ BETLÉM PODRUHÉ
Den před Štědrým dnem, 23. prosince 2010, jste se mohli stát alespoň
na pár hodin poutníky k Betlému. Nebyl to ten Betlém v Palestině, ale náš
betlém v Soběslavi. Skupina nadšenců pod vedením Renaty Gargulové
vám připravila Živý Betlém proto, abychom si právě v blízkosti vánočních svátků připomněli a představili, o čem Vánoce vlastně jsou. Bylo to
putování pastýřů, andělů a nás všech ke Svaté Rodině, symbolu vánoční
pohody a míru, kde si uprostřed milovaných a milujících hovělo narozené
děťátko - Ježíš.
Na velkém náměstí jsme si s pěveckým sborem zazpívali vánoční koledy, posilnili se punčem a připálili betlémské světlo (opravdu z toho Betléma v Palestině). Z náměstí jsme společně s dětmi převlečenými za
anděly a pastýře vyšli za Světlonošem na chůdách, který nás dovedl k prvnímu dějství. Onen Světlonoš nás provázel po celou dobu našeho
putování až k cíli.
Spatřili jsme poletujícího anděla a zpívající anděly, jak oznamují pastýřům hřejícím se u ohně onu „velkou novinu“, že se lidem narodilo děťát-
ko. Museli jsme za děťátkem putovat
dál. Dokonce někteří andělé za
Ježíškem pluli na osvětlené loďce.
Po cestě jsme potkali mudrce
z dalekých krajů, kteří nám předvedli perfektní kousky s ohněm v doprovodu orientálních rytmů. To bylo
druhé dějství. A když jsme se nasytili skvělé „fireshow“, došli jsme konečně na místo, kde spočívala Svatá
Rodina s Ježíšem. Třetí dějství.
Všichni jsme se jí poklonili a spolu
tak uctili právě narozeného Krále.
I když to tenkrát před více než 2000 lety jistě vypadalo jinak. My jsme
to v Soběslavi prožili večer před Štědrým dnem takto. Počasí nám přálo,
technika vydržela do posledních okamžiků a my, poutníci, jsme se mohli
rozejít do svých domovů vánočně naladěni.
Všem, kteří se podíleli na přípravě, všem zpěvákům a hudebníkům,
hercům a prodavačům, ale hlavně Renatě Gargulové z Rolničky, která to
všechno dala dohromady, patří VELKÉ PODĚKOVÁNÍ.
A příští rok … ŽIVÝ BETLÉM POTŘETÍ.
Aleš Svoboda, starokatolický farář v Soběslavi
únor 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
13
Prosba na pořadatele plesů
obdarujte děti z Rolničky
Rolnička uspěla mezi
22 organizacemi
Se začátkem roku se v chráněné dílně Diakonie ČCE –
střediska Rolnička dočkají nových strojů na opracování
dřeva. Za splněným snem stojí Siemens Fond pomoci.
Chráněná dílna Rolničky je v provozu od roku 1995,
soustředí se na výrobu keramiky, vitráží, textilu, ze dřeva a
včelího vosku. K žádaným výrobkům patří třeba krasohledy, dřevěné truhlíky na bylinky a samozřejmě typická
keramika.
K 11. lednu 2011 je v chráněné dílně zaměstnáno 18
osob s mentálním a kombinovaným postižením i středním
a těžkým. Její provoz je financován z dotace Úřadu práce,
tržeb za výrobky, darů a projektů. Na obnovu či další rozvoj prostředky nezbývají.
„Stávající vybavení dřevodílny je již hodně zastaralé a nevyhovující. S ohledem na těžkosti s financováním samotného provozu chráněné dílny je téměř nemožné bez pomoci dárců investovat do
obnovy či rozvoje,“ sdělila Mgr. Barbora Růžičková, vedoucí chráněné dílny Rolničky.
Pochopení našla Rolnička u Siemens Fondu pomoci.
„Naším cílem je podpora charitativních projektů na pomoc těm, kteří se ne vlastní vinou dostali
do obtížné životní situace a nemohou si pomoci sami. Proto Siemens Fond pomoci každý měsíc vybírá jednu až čtyři organizace, mezi které rozděluje částku 100 000 Kč,“ představila myšlenku fondu Karolína Kříženecká, Communication manager Siemens s.r.o.
Své štěstí v grantovém řízení zkusila i Rolnička. Předložila projekt zaměřený na výměnu nejdůležitějších strojů určených především na opracování dřeva. V konkurenci 22 projektů Rolnička
uspěla a jako jedna ze dvou organizací získala finanční příspěvek ve výši 50 000 Kč.
„Naše zaměstnance vedeme k tomu, aby se na výrobě podíleli co nejvíce sami s minimálními zásahy mistrů a byli samostatnější. K tomu potřebujeme kvalitní a bezpečné stroje. I když vyrábíme
výrobky především ručně vyřezávané, na přípravu polotovarů je třeba užít techniku. Proto máme
z podpory opravdu velkou radost. Nové stroje nám umožní pracovat bezpečněji, přesněji, rychleji,
což nám otevře nové možnosti výroby produktů náročnějších na přípravu právě ve smyslu přesnosti. Tím se následně otevírá i možnost zaměstnat více lidí s postižením,“ dodala Barbora Růžičková.
V letošním roce se tak na trh dostane novinka chráněné dřevodílny Rolničky dekorativní ručně
malovaný ptáček na zavěšení, suvenýry ze dřeva pro akce Rožmberského roku, či další husitské
meče a pavézy.
Mgr. Eva Janatová
Diakonie ČCE – středisko Rolnička, Mrázkova 700/III, Soběslav
hledá asistenta do chráněného bydlení pro dospělé lidi s mentálním
a kombinovaným postižením na celý úvazek, turnusový režim pracovní doby,
nástup možný od 1.3.2011.
Požadujeme:
SŠ vzdělání sociálního zaměření, vztah k lidem s postižením, trpělivost, samostatnost, pracovitost, spolehlivost, flexibilitu, kreativitu, praxe v oboru výhodou.
Nabízíme:
Smysluplnou práci v malém týmu, samostatnou práci, podporu vedoucích pracovníků, dodatkovou dovolenou.
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis do 4. února 2011
e-mailem na adresu: [email protected] nebo na adresu: [email protected] ,
případně na adresu: Diakonie ČCE – středisko Rolnička,
Bc. Jiřina Svobodová (tel.: 777 326 246), Mrázkova 700/III, 39201 Soběslav.
Po tomto datu všechny uchazeče vyrozumíme.
Dle zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách je pořadatel plesů s tombolou povinný věnovat 6% z výtěžku tomboly
na charitativní projekt. Konkrétní organizaci si
pořadatel může zvolit dle svého uvážení.
Rozhodnete-li se takto podpořit Rolničku, pomůžete centru denních služeb pro děti a mladistvé. Rádi Vám vystavíme darovací smlouvu,
pomůžeme s propagací plesu či dojednáme
další možnosti spolupráce.
Částku je možné přinést v hotovosti do pokladny Rolničky v Mrázkově ulici v Soběslavi a
nebo zaslat na účet darů č. 4200192658/6800.
Pro další informace kontaktujte oddělení fundraisingu ([email protected]), telefon
733 127 041). Děkujeme
V roce 2011 Vás kromě dalších
akcí Rolnička zve:
· 9.4. 2011
8.30 – 12.00 h
Jarní jarmark v Soběslavi
17.00 h
· 27.5. 2011
Rolničkování aneb oslava Dne dětí,
Plovárna Soběslav
· 3.-13.10. 2011
3. internetová aukce Rolničky
na www.aukce.diakoniecce.cz
· 10.12. 2011
8.30 – 12.00 h
Vánoční Jarmark v Soběslavi
Každý měsíc doprovodný program v Čajovně
Rolnička v Bezděkově ulici.
I v tomto roce provází
dobrovolníky Rolničky
Pomozte dětem!
Potřetí získala Rolnička podporu v rámci
grantového řízení NROS ze sbírky Pomozte dětem! Na dlouhodobý dobrovolnický projekt
s názvem „Neobyčejný kamarád“ putuje částka
209 018 Kč.
Smyslem projektu je poskytování asistence
40 dětem s postižením do 18 let z Táborska
k využití volného času, a to podle jejich přání a
zájmů. Asistenci zajistí vyškolení dobrovolníci.
Příspěvek je určen na úhradu osobních nákladů
koordinátorky dobrovolníků, supervizi dobrovolníků, cestovné dobrovolníků za dětmi, vstupné na společné akce a další provozní náklady.
Projekt je realizován do prosince 2011.
Mgr. Eva Janatová
Kulturní program Čajovny - kavárny Rolnička
· Čtvrtek 10.2. od 17 hodin
Přednáška s fyzioterapeutem Danielem Drdou na téma:
JAK LÉPE POROZUMĚT SOBĚ I DRUHÝM
Dozvíte se mimo jiné - jak nás ovlivňuje prostředí, co to jsou povahové profily, rozdíl mezi mužem a ženou, jak sebehodnotíme a nahlížíme na druhé, jak lépe vycházet s lidmi...
· Sobota 19.2. od 19 hodin
ČAPARTY 3
Další ze série čajových dýchánků tentokrát v rytmu reggae.
· Do konce února potrvá výstava:
„Psí oči v Soběslavi“
Srdečně vás zveme na psí výstavu pana Antonína Malého - dvorního
fotografa všech psů.
Výstava fotografií z kalendáře na rok 2011 charitativního projektu na
podporu a výcvik vodicích psů pro nevidomé a dalších psích fotografických obrazů. www.antoninmaly.cz
· Pátek 11. 3. od 19.30 hodin
„Zpěvy páteční, aneb dokud se zpívá“
K pravidelnému zpívání vcelku známých písniček vás zvou kytaristé
Vláďa Trešl a Olda Pour.
Čajovna – kavárna Rolnička, Bezděkova 122, Soběslav
[email protected], www.rolnicka.cz
14
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Rok 2011 začal plačtivě s deštěm, ale nás hřejí pěkné vzpomínky na
Vánoce a vše s nimi spojené. Naše předvánoční vystoupení začala vystoupením MŠ Duha a končila také vystoupením MŠ, ale tentokrát
z Nerudovy ulice.
Malí předškoláci, kteří navštěvují v MŠ v Nerudově ulici hudební
kroužek, nám ukázali, co vše se naučili. Zazpívali písničky o čertech, zatancovali tanečky ve stylu country a nakonec zazpívali pásmo koled. Po
vystoupení děti rozdaly našim babičkám a dědečkům přáníčka. Za milé a
hezké vystoupení čekaly na děti malé dárečky pod stromečkem a maličké
pohoštění, aby měly sílu na cestu zpět do školky.
Volnočasový klub Zilvar - otevřený
prostor pro aktivní mladé lidi
Únor 2011
· Středa 2.2. od 14 hod.
Tvůrčí středa
- výroba ručních nálepek
- příprava předloh na příští malování na trika
- kontinuální vytváření velké koláže
únor 2011
Každé vystoupení, jak z mateřských škol, tak i ze základní školy vítáme, je to milé zpestření nejen pro předvánoční dobu. Poděkování patří nejen účinkujícím, ale také pedagogům, kteří vystoupení připravují.
Samozřejmostí s velkou oblibou jsou i další vystoupení, a to souboru
Jitra, Chasy mladé a sboru Novita.
Vánoční čas končí příchodem Tří králů. K nám jich přišlo rovnou sedmnáct. Že to není možné? Ale je, písničkou „My Tři králové….“ u nás začal
koncert sboru Anonym Voice, který nás vánočními písničkami vnesl zpět
do vánoční nálady. Bylo to velmi příjemné zakončení vánočních svátků a
bylo by krásné, kdyby se takové zakončení stalo u nás tradicí.
Lada Haplová
Jménem obyvatel Senior-domu v Soběslavi děkuji všem jeho zaměstnancům za dosavadní
vzornou péči, kterou nám poskytují. Na mysli mám nejen zdravotní a technický personál, ale
také sociální pracovnice, které se starají o naši duševní pohodu a které se nás snaží různými
aktivitami pobavit i vzdělávat. Vítaným zpestřením některých kulturních akcí jsou i návštěvy
bývalého pana ředitele Kamila Modla a bývalé vrchní sestry Lubomíry Kolouškové. Velmi nás
těší, že ani v zasloužilém důchodu na nás nezapomněli.
Všem současným i bývalým zaměstnancům Senior-domu v Soběslavi přejeme do nového roku
2011 hodně štěstí, zdraví, osobní spokojenosti a mnoho profesních úspěchů.
Růžena Koblasová
· Čtvrtek 3.2. od 14 hod.
“Smaltování”
Přijďte si vyrobit např. smaltovaný přívěsek...
· Středa 9.2. a čtvrtek 10.2. od 14 hod.
“Malování na trika a mikiny”
Namalujte si na svou mikinu obrázek, napište
vzkaz pro ostatní...
· Středa 16.2. od 14 hod.
Tvůrčí odpoledne - tvoříme v reggae barvách
· Čtvrtek 17.2. od 15 hod.
Promítání - filmový klub
Jeden svět ve školách - dokument o médiích
· Středa 23.2. od 14 hod.
Turnaj ve fotbálku
- výherci dostanou zajímavé odměny, nálepky, Ajva CD...
· Tvůrčí stěna je pro tvorbu stále připravena -
šablonky na ajvasirky....
· Čtvrtek 24.2. od 14 hod.
“Výroba Zilvara”
Přijďte se podílet na výrobě Zilvarovy figuríny z různých materiálů. Stvořená socha ponese poslání volnočasového klubu...
Zilvar je otevřen vždy ve středu a čtvrtek od 14
do 17 hodin. Prostor je možné po domluvě využít pro vaše tvůrčí a společenské aktivity.
ADRA sbírá lékárničky pro ITIBO v Keni
Na podporu zdravotnického zařízení v keňském Itibo sbíráme autolékárničky, které podle
nové vyhlášky je potřeba od 1. ledna 2011 v našich vozech vyměnit. Jsme přesvědčeni, že touto iniciativou zabráníme zbytečnému plýtvání a
zároveň ušetříme peníze pro náš projekt. Přidejte se k nám a část z nepoužitelných lékárniček
darujte nemocnici v Keni.
Veškerý roztříděný materiál bude po skončení sbírky svezen do skladu v Praze a následně
připraven pro cargo do Keni. Tato příprava vyžaduje rozsáhlou administrativní práci. Pokud
byste nám coby dobrovolníci chtěli pomoci, budeme rádi. Kontaktujte nás a vaše časové možnosti prosíme pište na [email protected]
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Ne celý obsah ale lze do Keni odvést, vybíráme pouze chirurgické rukavice a neotevřený
obvazový materiál (obinadla, obvazy, gázové
čtverce, náplasti a trojcípé šátky). Tento materiál vybíráme v neporušených obalech a ne
starší než vyrobený r. 2005.
Zbývající obsah bohužel nedokážeme uplatnit (léky, desinfekce, nůžky, obaly, roušky, zaškrcovadla), proto je prosím zlikvidujte vhodným
způsobem. Odvoz materiálu budeme řešit vždy
se sběrnými místy individuálně. Děkujeme za
pochopení.
V Táboře jsou následující sběrná místa, kde
je otevřeno denně 9 – 20 hodin:
· U Kauflandu, prodejna Takko Fashion, Soběslavská 2972
· Stop Shop prodejna Takko Fashion, U Čápova dvora 3125
Více na www.adra.cz
Sběr vyřazených lékárniček
V Soběslavi organizuje sběr vyřazených lékárniček Vodní záchranná služba Českého
červeného kříže.
Celé lékárničky je možné odevzdat každé
pondělí od 15 do 17 hod. v Kadlecově ulici
čp. 307/II (bývalý dům s pečovatelskou
službou). Sběr probíhá do konce února 2011.
Odevzdané lékárničky budou použity pro
humanitární pomoc, část materiálu pomůže
při práci Vodní záchranné služby.
Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ
únor 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
15
Vánoční posezení
baráčníků u stromečku
Mnoho štěstí v kouzlu Vánoc,
v záři světel stromečku,
ať zdraví, láska a klid zavítají
i do Vašeho domečku.
Lásku, radost na Vánoce,
také štěstí v novém roce.
Ať Vás láska stále hřeje,
z upřímného srdce přejí
Baráčníci ze Soběslavi
Tak zase po roce máme tu Vánoce, vánoční
nálada všechny nás ovládá, tak i baráčníci se sešli u vánočního stromečku, kde měli vánoční
posezení. Ve 13 hodin se hlásil dráb do služby.
Slova se ujal rychtář SOB Soběslav soused Líkař, přivítal přítomné tetičky a sousedy. Dále
přivítal paní Klimešovou – kronikářku města
Soběslav a soubor „Soběslavská chasa mladá“
pod vedením pana Moravce. Posezení u stromečku se neslo pochopitelně v duchu Vánoc.
Na programu posezení bylo předat ocenění a
slib nové tetičky. Tetička Šimonová obdržela
ocenění SOB Soběslav za dobrou práci pro
baráčníky.
Poté následoval program Soběslavské chasy
mladé. Přišla mezi nás malá děvčátka ve věku
2-10 let. Jmenují se „Ráček“ a pod vedením
Dany Moravcové předvedly pásmo dětských tanečků a písniček. Toto vystoupení mělo veliký
ohlas. Poté předvedli své pásmo dospělí. První
část byla zaměřena na Vánoce, zpívali vánoční
koledy, na závěr malé dětičky strojily stromeček jablíčky, oříšky… jak tomu bývalo dříve.
Ve druhé části vystoupení předvedla Chasa
pásmo tanců se zpěvy.
Myslím si, že se všichni přítomní v sále zamysleli nad vánočními tradicemi a tiše vzpomínali na blízké. Byl to opravdu velký zážitek. Po
skončení vystoupení byl na programu slib nové
tetičky Magdalény Rybákové.
Změna na faře
skvělý začátek farářského povolání. Možná
jsem se tam naučil víc než na vysoké škole.
Během loňského října nastoupil na soběslavský sbor Českobratrské církve evangelické nový
farář, Mgr. Richard Dračka. Čtenářům a občanům města ho představujeme skrze následující
krátký rozhovor. Richard Dračka se narodil v r.
1981, bydlí na evangelické faře v Soběslavi s manželkou Silvií a dětmi Jáchymem a Lajlou.
Jak se stane, že člověk, který umí lézt po stromech, skalách a výškových budovách a je celkově šikovný, začne dělat faráře?
Asi narážíte na moji minulou profesi výškového pracovníka. To byla jen taková mezihra.
Pro farářské povolání jsem se rozhodl už dřív.
To je ale dlouhý příběh. Po škole jsem nechtěl
hned nastoupit na sbor. Práce rukama je myslím
Paní Klimešová ve svém příspěvku poděkovala souboru Soběslavské chasy za krásné vystoupení, za udržování starých zvyků a ocenila
také, že se starají o tu nejmladší drobotinu.
Potom ukončil rychtář oficiální část a následovala volná zábava a pohoštění. O vánoční výzdobu stolů se postarala tetička Kastnerová. Do
svých domovů se tetičky a sousedé rozcházeli
ve vánoční náladě.
Napsala tetička Kastnerová – kronikářka
Foto: soused místorychtář Kastner
Zkusil jste ještě nějaká jiná zaměstnání než
výškové práce a faráře?
Pracoval jsem v rámařství, dělal osobního
asistenta v mateřské škole, doplňoval zboží v hypermarketech a chvíli jsem dělal ve slévárně.
Co vás na vaší práci nejvíc baví? Máte nějakou
představu, čeho byste chtěl jako farář v Soběslavi dosáhnout?
Nejvíc mě baví, když lidé začnou sami přemýšlet. Nejenom konzumovat myšlenky jiných.
A baví mě, když mají lidé radost. Víra bez radosti je k smíchu. Možná spíš k pláči.
Vím, že jste původně s rodinou zamýšleli jít na
nějaký vesnický sbor někde v horách. Čím to,
že jste se nakonec rozhodli jít do Soběslavi, jak
už jste asi zjistili, neleží uprostřed hor a ani to
není vesnice?
Moje žena i já milujeme hory. Na Soběslavi
nás však fascinovala otevřenost a srdečnost lidí
ve sboru. To nakonec převážilo nad idylou vesnice a hor.
Kde jste se naučil tak pěkně chodit na chůdách?
Narážíte na letošní živý Betlém? Na chůdách
jsem se naučil chodit večer předtím. Že jsem nespadl a nepolámal si polovinu kostí, to nebylo
mým umem. To byla Boží milost. Byla to ale
krásná akce. Vzdávám díky všem, kteří se na ní
podíleli a nebyli tolik vidět.
Určitě už jste Soběslav a okolí alespoň trošku
poznal. Máte tu nějaké oblíbené místo?
Nedávno jsem byl se synem Jáchymem na
výletě kolem rybníku Nadýmače. Vzadu za rybníkem, u toho kamenného mostu, jsem se cítil
jako v jiném světě. Bylo to jako v pohádce,
v trochu strašidelné pohádce s dobrým koncem.
To by mohlo být moje oblíbené místo.
Máte nějaké neřesti, nebo si to jako farář nemůžete dovolit?
Rád piji dobré moravské víno a kouřím dobrý jávský tabák. To ale nejsou neřesti. To je
Boží dar.
Máte pěkné vousy. Jaké konečné délky, tedy
vousů, byste rád dosáhl? Nevadí vám, když se
za vámi lidé ve městě otáčejí a smějí se vám?
Nemyslíte, že by měl farář vypadat seriozněji?
Jak by měl vypadat farář, to ještě nevím.
A tak nechávám vousy, ať si rostou, a lidi nechávám, ať se smějí.
Máte nějaké oblíbené zvíře?
Velrybu, rosomáka a ještěrku.
Vzkazuje Váš předchůdce, Zdeněk Šorm, něco
občanům Soběslavi ze vzdáleného Nového Města na Moravě?
Stýská se mu.
Děkujeme za rozhovor.
Ptali se: Jan Růžička a Vojtěch Máca
16
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
SPOLEČENSKÉ CENTRUM SOBĚSLAVSKA
KINO - program - ÚNOR 2011
· PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT
Středa 2. února ve 20.00 hodin
Čtvrtek 3. února ve 20.00 hodin
Komedie CZ, 105 minut.
Evžen, stárnoucí muž, žije dvojí život. Jeden
v realitě a druhý ve svých snech. Chodí za psychoanalytičkou, která se mu pokouší vykládat,
co jeho sny znamenají. Přijde na určitý rituál,
který mu umožňuje kdykoliv navštěvovat své
sny. Z nich se dozvídá o svém raném dětství, o
vztahu k otci a matce. Když je pak svojí manželkou postaven před rozhodnutí mezi realitou a
snem, odchází definitivně do svého snu.
Mládeži přístupno od 12 let. Vstupné 80 Kč.
Novinář spolupracující s časopisem Milénium a
jeho partnerka jsou zavražděni krátce před publikováním materiálu o dětské prostituci, korupci
a obchodu s bílým masem. Na zbrani nalezené
na místě činu se najdou otisky Lisbeth Salanderové (Noomi Rapace), která se po roce stráveném v zahraničí vrátila zpět do Švédska, aby
svému poručíkovi připomněla jejich starou dohodu. Její poručník je ale brzy nalezen mrtvý a
Lisbeth zahajuje celostátní pátrání, podporované mediální kampaní, ve které…
Mládeži přístupno od 15 let. Vstupné 80 Kč.
· JÁ, PADOUCH
Pátek 4. února v 17.00 hodin
Sobota 5. února v 17.00 hodin
Animovaná komedie USA, 95 min., dabing.
V šťastné předměstské čtvrti obklopené bílými
dřevěnými ploty a kvetoucími růžemi stojí černý dům se zvadlým trávníkem. Neznámá všem
sousedům je hluboko pod tímto domovem ukrytá obrovská skrýš. A zde objevíme Grua oklopeného armádou nezbedných přisluhovačů,
připravujícího největší loupež v historii světa.
Chystá se ukrást měsíc. Grua těší cokoli zlého.
Ozbrojen arzenálem smršťovacích a zmrazovacích paprsků a vozidlo pro pozemní a vzdušný
boj přemáhá všechny, kteří mu stojí v cestě. To
ovšem platí jen do dne, kdy narazí na obrovskou
vůli tří malých osiřelých dívek, které se na něj…
Mládeži přístupno. Vstupné 70 Kč.
Pátek 11. února v 17.00 hodin
Sobota 12. února v 17.00 hodin
Dobrodružný film USA, 114 minut, dabing.
Lucinka a Edmund tráví prázdniny se svým
bratrancem Eustacem, který je poměrně tvrdohlavý a celkem odvážný malý chlapec. Děti jsou
nečekaně zavolány do Narnie, když obraz lodi
na zdi Lucinčina pokoje obživne a oni spadnou
do oceánu. Jsou zachráněni Jitřním poutníkem.
Jakmile jsou bezpečně na palubě, přivítá Lucinku a Edmunda jejich přítel Kaspian, nyní
král, který se zavázal slibem Aslanovi, že najde
sedm ztracených pánů z Narnie.
Mládeži přístupno. Vstupné 80 Kč.
· TACHO
Pátek 4. února ve 20.00 hodin
Sobota 5. února ve 20.00 hodin
Černá komedie CZ, 102 minut.
Tacho je černá komedie Mirjam Landy o úspěšném automobilovém závodníkovi a jeho osudovém životním závodu. Bez rallye si Alex
nedovede svůj život představit a podřizuje jí
vše. Po havárii, při níž se těžce zraní jeho spolujezdec, shání Alexův manažer zoufale náhradníka, protože termín nejdůležitějšího závodu
sezony se neúprosně blíží. Ale chce jet rallye za
každou cenu, i přes výslovný zákaz svého lékaře. Závodí už patnáct let, ale nejvyšší stupínek
mu vždycky o vlásek unikl. Po osudovém setkání s dívkou se překvapivě rozhodne, že životní
závod s ním pojede jako spolujezdec, právě ona,
zcela nezkušená, ...
Mládeži přístupno od 12 let. Vstupné 90 Kč.
· DÍVKA, KTERÁ SI HRÁLA
S OHNĚM
Středa 9. února ve 20.00 hodin
Čtvrtek 10. února ve 20.00 hodin
Drama Švédsko, Dánsko, Německo, 129 minut,
titulky.
· LETOPISY NARNIE:
PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA
· NA DORAZ
Pátek 11. února ve 20.00 hodin
Sobota 12. února ve 20.00 hodin
Komedie USA, 100 minut, titulky.
Od režiséra Todda Phillipse přichází nová komedie „Na doraz“ v hlavní roli s Robertem
Downeyem Jr. a Zachem Galifianakisem. Tuhle nesourodou dvojici svede shoda náhod na
společný road trip, který jim oběma nakonec
změní život. Robert Downey Jr. hraje Petera
Highmana, kterému se mělo narodit první dítě
už před pěti dny. Peter spěchá na letiště v Atlantě, aby stihl let domů a mohl být u porodu se
svou ženou. Jeho nejčistší záměry se ale naprosto zvrtnou, když díky náhodnému setkání
se snaživým hercem Ethanem Tremblayem
(Galifianakis) musí Peter opustit letadlo a vydat se s Ethanem z Atlanty na road trip, při
kterém zničí několik aut, početná přátelství a
Peterovy poslední nervy.
Mládeži přístupno. Vstupné 80 Kč.
· THE SOCIAL NETWORK
Středa 16. února ve 20.00 hodin
Čtvrtek 17. února ve 20.00 hodin
Drama USA, 120 minut, titulky.
Na podzim roku 2003 si Mark Zuckerberg, který má za sebou Harvard a je géniem v oblasti počítačového programování, sedá k počítači a
horečně začíná pracovat na nové myšlence. To,
únor 2011
Nerudova 424, 392 01 Soběslav
Produkční: Vendula Wolingerová
[email protected] , www.kinosobeslav.cz
Prodej a rezervace vstupenek: hodinu před
představením, e-mailem nebo na tel. 381 214 956.
co v návalu blogování a programování začíná
v jeho pracovně, se brzy stane globální sociální
sítí a revolucí v komunikaci. Za pouhých šest let
a s 500 milióny přátel se Mark Zuckerberg stává
nejmladším miliardářem v historii…
Mládeži přístupno od 12 let. Vstupné 80 Kč.
· JAKO KOČKY A PSI:
POMSTA PROHNANÉ KITTY
Pátek 18. února v 17.00 hodin
Sobota 19. února v 17.00 hodin
Rodinná komedie USA, 90 minut, dabing.
V pradávné bitvě mezi kočkami a psy zašla jedna kočička až příliš daleko.
Kitty Galore, bývalá agentka kočičí špiónské
organizace, se dala na špatnou cestu a vymyslela ďábelský plán, kterým si podmaní nejen psí
nepřátele, ale pokoří i své bývalé kočičí kamarády a svět bude patřit pouze jí.
Mládeži přístupno. Vstupné 70 Kč.
· FOTŘI JSOU LOTŘI
Pátek 18. února ve 20.00 hodin
Sobota 19. února ve 20.00 hodin
Komedie USA, 98 minut, dabing.
Na začátku se Greg musel poprat se svým budoucím tchánem, potom následovalo setkání rodičů a nyní k tomu ještě přibude výchova dvou
pětiletých dvojčat. Film volně navazuje na veleúspěšné dva předchozí díly Fotr je lotr a Jeho
fotr, to je lotr!
Mládeži přístupno. Vstupné 80 Kč.
· DĚCKA JSOU V POHODĚ
Středa 23. února ve 20.00 hodin
Čtvrtek 24. února ve 20.00 hodin
Komedie USA, 106 minut, titulky.
Film vypráví o dvou dětech, jejich dvou matkách lesbičkách a otci, který daroval sperma na
umělé oplodnění. Chlapec a dívka se jednoho
dne rozhodnou vyhledat svého biologického
otce a začlenit ho do svého běžného života, který pro něj jejich matky vybudovaly.
Mládeži přístupno od 12 let. Vstupné 80 Kč.
· RODINKA
Pátek 25. února v 17.00 a 20.00 hodin
Sobota 26. února v 17.00 a 20.00 hodin
Komedie CZ, 90 minut.
Rodinná komedie o příhodách z domu, kam se
vejdou všichni bez rozdílu věku!
Sympatické na tomto setkání je, že dnešní
RODINKA „zdědila“ originální smysl pro legraci, milou ujetou zálibu v třeštěných nápadech i
schopnost tolerance a že jde pořád o malou komunitu lidí, kteří se mají rádi a pro které je rodina a vzájemná soudržnost na prvním místě.
Mládeži přístupno. Vstupné 90 Kč.
únor 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
ORDINAČNÍ
HODINY
LÉKAŘŮ
PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ
· MUDr. Havrlant Pavel
· MUDr. Moutvičková Alena
tel. 381 523 103
Po
7 - 11,30
13 - 16
Út
7 - 11,30
13 - 14,30
St
operační den
Čt
7 - 11,30
13 - 14,30
Pá
7 - 13
tel. 381 522 630
Poliklinika, ul. Petra Voka
Po
8 - 13
Út
—
13 - 18
St, Čt, Pá
8 - 13
Pro objednané denně kromě úterý 12 - 13
· MUDr. Staňková Hana
tel. 381 524 189
Tř. Dr. Edvarda Beneše 279/II
Po, St, Pá
7 - 12
Út
7 - 12
ordinace Dírná
Čt
7 - 12
13 - 18
· MUDr. Němejc Milan
tel. 381 524 216
Komenského 5/I
Po
7 - 8,30
Út, Čt
7 - 11,30
St
7 - 8,30
Pá
7 - 12
11,00 - 18
11,00 - 16
· MUDr. Vodička Jan
Jirsíkova 36/I
tel. 381 524 654
Po
7,15 - 11,30 13 - 15,00
Út
7,15 - 11,30 13 - 16,30
St, Pá
7,15 - 13,00
Čt
7,15 - 11,30 13 - 15,30
· MUDr. Klimtová Radomila
tel. 381 521 400
Lustigova 403/III
Po, Út
8 - 15
St
8 - 17
Čt
8 - 16
Pá
8 - 14
Polední přestávka 12 - 12,45
17
V
SOBĚSLAVI
ODBORNÍ LÉKAŘI
Poliklinika Soběslav
DIABETOLOGIE
· MUDr. Kališová Estera
tel. 381 522 057
Po - St
6,30 - 15
Čt
7,00 - 13
Pá
8,00 - 14
INTERNA, REVMATOLOGIE,
DIABETOLOGIE
· MUDr. Blažková Eva
tel. 381 521 898
Po, Út
7 - 14
St
(lichá) po telefonické domluvě
Ošetřujeme všechny klienty mimo pojištěnce
Všeobecné zdravotní pojišťovny
INTERNA, ULTRAZVUK, LIPIDOVÁ
PORADNA
· MUDr. Musil Petr
tel. 381 254 432
14 - 17 SONO
· MUDr. Menglerová Hana
· MUDr. Les Roman
Út
tel. 381 524 185
Kostelní 42/I
Po
—
Út
7,30 - 12
St
—
Čt
7,30 - 12
Pá
—
tel. 739 577 573
Zátkova 535/II
Po, Út
7,30 - 12
St
7,30 - 13
Čt
7,30 - 12
Pá
7,30 - 11
· MUDr. Kočišková Blanka
11,30 - 16
11,30 - 18
11 - 15
· MUDr. Vítková Zdeňka
tel. 381 521 394
Lustigova 403/III
Po, Čt
7,30 - 15
Út, Pá
7,30 - 14
St
7,30 - 18
Polední přestávka 11,30 - 12,30
· MUDr. Tučková Veronika
tel. 381 212 609
Zátkova 535/II
Po, St, Čt
7.30 - 11,15 11,45 - 13,30
Út
—
13 - 18
Pá
7,30 - 12
Po, St, Čt
7 - 8,15 odběry biolog. mat.
Po, St, Čt
14 - 15,30 návštěvy
ZUBNÍ LÉKAŘ
· MUDr. Bejblík Václav, tel. 381 521 418
Po
7 - 12
12,30 - 17
Út, Pá
7 - 13
St, Čt
7 - 12
12,30 – 15
Dentální hygiena
· Radka Hronová, DiS., tel. 721 313 018
Po
7 - 12
12,30 - 17
Út, Pá
7 - 13
St, Čt
7 - 12
12,30 – 15
· MUDr. Štěpán Stanislav
tel. 381 524 186
Po
7,15 - 11,30
Út
7,15 - 11,30
St
7,15 - 11,30
Čt
7,15 - 11,30
Pá
7,15 - 11,30
13 - 15
13 - 16,30
13 - 15
13 - 15
13 - 14,30
13 - 16
13 - 14
PRAKTICKÝ LÉKAŘ
PRO DĚTI A DOROST
· MUDr. Zrůbková Jana
tel. 381 521 022, mobil 603 434 044
Mrázkova 489/III
Po
7 - 12 nem.
Út
8 - 9 nem.
9 - 11 očkov.
14 - 18 nem.
St
7 - 10 nem.
10 - 12 poradna koj.
13 - 17 prevence 5-19 let
Čt
8 - 11 nem.
13 - 14 nem.
14 - 16 poradna kojenci
Pá
7 - 12 nem.
· MUDr. Fialová Yvetta
tel. 381 521 237
Rašínova 152/II
Po
7 - 8 odběry
8 - 10 nem.
10 - 12 kontroly 13 - 14 kontroly
14 - 15,30 prevence
15,30 - 16 nem.
Út
7 - 8 odběry
8 - 9,30 nem.
9,30 - 12,30 návšť.
13 - 15,30 poradna 15,30 - 16 nem.
St
7 - 8 odběry
8 - 9,30 nem.
9,30 - 10,30 kontroly
10,30 - 13 návšť.
13 - 14,30 prevence
14,30 - 15 nem.
Čt
7 - 8 odběry
8 - 9,30 nem.
9,30 - 10,30 kontroly
10,30 - 13 návšť.
14,30 - 15,30 poradna
15,30 - 17 prevence 17 - 18 nem.
Pá
7 - 8 odběry
8 - 9,30 nem.
9,30 - 11 kontroly
11 - 14,30 návšť. + 15 - 18
sněžení bradavic (zdr. sestra Hánová)
tel. 381 210 664
St, Pá
8 - 15
Polední přestávka 12 - 12,30
· MUDr. Kuchař Ladislav
tel. 381 210 664
Čt
8 - 15
Polední přestávka 12 - 12,30
CHIRURGICKÁ AMBULANCE
· MUDr. Kolář Josef
tel. 381 524 180
Po - Pá
7 - 13
Polední přestávka od 11,15
ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY
· Kolářová Jitka
Út
tel. 603 334 372
7 - 13
RTG
· d.s. Procházková Věra
tel. 381 522 283
Po - Pá
7 - 13
Polední přestávka od 11,15
ORTOPEDIE
· MUDr. Šmrha Lubomír
tel. 381 521 894, mobil 732 580 897
Út
7,30 - 13
Čt
7,30 - 15
Pá
7,30 - 13
NEUROLOGICKÁ AMBULANCE
· MUDr. Luňáčková Hana, tel. 722 639 367
Po a Čt
8 - 14
příprava ord. 7 - 8
administrativa
14 - 15
(po oba dny po předchozím objednání)
pokračování na str. 18
18
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
ORDINAČNÍ
HODINY
LÉKAŘŮ
OČNÍ
BIOCHEMIE
Probíhá jednání, rozpis oční ordinace na Poliklinice pro únor - březen v samostatném článku
v závěru přehledu
· zdrav. laborantka Fejtlová Zdena
ŽENSKÉ ODDĚLENÍ
tel. 381 521 896
Po - Pá
6,30 - 13
odběr materiálu 6,30 - 8,30
· MUDr. Kříž Lubomír, tel. 381 523 115
HEMATOLOGIE
Po
7 - 11
Út
7 - 12
St
—
Čt
7 - 12
Pá
7 - 12
Odběry krve 7 - 10
13 - 17
· zdrav. laborantka Koubová Jaroslava
13 - 17
tel. 381 521 416
Po - Čt
7 - 7,45
Pá (sudé)
7 - 7,45
· MUDr. Bronislav Hošek
tel. 381 521 393
Sídliště Svákov – naproti PENNY Marketu
Po
—
13 - 18
Út
7 - 14
St
—
13 - 16
Čt
7 - 12
13 - 18
Pá
7 - 13
So 8 - 12 vždy první sobota v měsíci
UŠNÍ – NOSNÍ – KRČNÍ
· MUDr. Voštová Jarmila, tel. 381 521 238
Po a St
7 - 13
REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ
· d.s. Šimáková Jindra, tel. 381 521 414
Po - Čt
7 - 15
Pá
7 - 11
15 - 16
administrativa
REHABILITACE
· MUDr. Tomášková Markéta
tel. 602 606 099
Út, St
8 - 13
příprava ord. 7 - 8
administrativa
13 - 14
(po oba dny po předchozím objednání)
DIVADLO OSKARA NEDBALA
TÁBOR – ÚNOR
·
Úterý 8.
19 h
VŠECHNOPARTIČKA
Karla Šípa a Josefa Náhlovského
Improvizovaný pořad, v němž známí baviči proberou své začátky, studentské a sportovní zážitky, zajímavé zahraniční cesty – a to vše na
veselé notě.
·
Čtvrtek 10.
19 h
292. Barevný čtvrtek
aneb Od Tábora až na konec světa
KAPVERDSKÁ MOZAIKA: přírodou i civilizací ostrovů věčného léta
Přírodovědci Dr. R. Sudová a Doc. J. Suda představí ostrovy v Atlantském oceánu ležící západně
od afrického pobřeží. Jejich hlavním bohatstvím
je neobyčejná kulturní pestrost i přírodní rozmanitost. Připraveno ve spolupráci s městem
Tábor-OKaCR a s Blatským muzeem v Soběslavi.
·
Pátek 11.
19 h
Sejdeme se při dechovce
VESELÁ SEDMA z Vysočiny
únor 2011
V
SOBĚSLAVI
LÉKÁRNA SVÁKOV
PHARMED CZ s.r.o., tel. 381 521 389
Po, Út, Pá 8 - 16,30
St
8 - 15
Čt
8 - 18
Změny ordinačních hodin v průběhu roku
nejsou vyloučeny.
8,45 - 15
8,45 - 15
OČNÍ ODDĚLENÍ
datum
čas
lékař
úterý
1.2.
15:00 - 19:00
Chodura
SOUKROMÁ ZUBNÍ LABORATOŘ
čtvrtek
3.2.
13:00 - 17:00
Dušková
· vedoucí laborantka Bínová Milena
úterý
8.2.
15:00 - 19:00
Chodura
čtvrtek
10.2.
13:00 - 17:00
Dušková
úterý
15.2.
15:00 - 19:00
Chodura
DOPRAVNÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA
Zajišťuje dispečink Nemocnice Tábor, a.s.
tel. 381 231 026
(všední dny 6.30 - 15)
tel. 381 608 111, 381 608 114
(15 - 6.30 včetně So, Ne, svátky)
čtvrtek
17.2.
8:00 - 12:00
Dušková
úterý
22.2.
15:00 - 19:00
Chodura
čtvrtek
24.2.
8:00 - 12:00
Dušková
úterý
1.3.
15:00 - 19:00
Chodura
čtvrtek
3.3.
8:00 - 12:00
Dušková
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
tel. 381 521 238
tísňové volání 155
Po - Čt
18 - 22
Pá
15 - 22
So, Ne, svátky
8 - 22
úterý
8.3.
15:00 - 19:00
Chodura
LÉKÁRNA U ZLATÉ KORUNY
Mgr. Štěpánová Helena, tel. 381 521 155
Po - Pá
7,30 - 17
So
7,30 - 11
LÉKÁRNA PETRA VOKA
PHARMED CZ s.r.o., tel. 381 523 440
Po - Pá
7 - 17,30
So
7,30 - 11,30
Objednávky zatím na bezplatné lince 810 800 009,
telefon do ordinace se v době uzávěrky vyřizoval,
včas budete o změně informováni.
tel. 381 523 205
Po - Čt
7 - 11,30
Pá
7 - 11,30
12 - 16
12 - 14
Koncert dechové kapely z Nového Města na
Moravě, která rozdává dobrou náladu celé čtvrtstoletí.
·
Úterý 15.
19 h
SMÍŠENÉ (PO)CITY
s Janou Hlaváčovou a Petrem Kostkou
Repete úspěšné milostné komedie o dvou stárnoucích přátelích s překvapivým koncem.
·
Čtvrtek 17.
19 h
RADŮZA + kapela
Koncert zpěvačky, multiinstrumentalistky,
skladatelky a textařky za doprovodu kapely, ve
kterém zaznějí písně z posledního alba Miluju
vás vedle písní starších.
·
Neděle 20.
14.30 h
Přijďte s dětmi do divadla
VELKÉ TRAMPOTY
KAŠPÁRKA A KALUPINKY
Výpravná, písničková, činoherní pohádka s Kašpárkem a Kalupinkou, kteří prošli celý svět.
·
Úterý 22.
19 h
STAŘÍ MISTŘI
s Karlem a Marianem Rodenovými
čtvrtek
10.3.
dovolená
úterý
15.3.
15:00 - 19:00
Chodura
čtvrtek
17.3.
8:00 - 12:00
Dušková
úterý
22.3.
15:00 - 19:00
Chodura
čtvrtek
24.3.
8:00 - 12:00
Dušková
úterý
29.3.
15:00 - 19:00
Chodura
čtvrtek
31.3.
8:00 - 12:00
Dušková
Po upřesnění bude znovu uveřejněno.
Dramatizace románu významného rakouského
dramatika je více než pouhým obrazem přátelství dvou zcela odlišných individualit. Je zprávou o stavu duše na konci dlouhého lidského
života.
·
Středa 23.
19 h
FOLKOVÁ JÍŠKA NA CESTÁCH I.
se Slávkem Janouškem
Ve spolupráci s folkovou zpěvačkou Pavlínou
Jíšovou začíná cyklus folkových koncertů, který volně navazuje na její úspěšný rozhlasový
pořad Folková jíška určený všem milovníkům
folkové hudby. Prvý díl je věnován tvorbě písničkáře, který působí na folkové scéně od počátku sedmdesátých let.
·
Čtvrtek 24.
19 h
Kruh přátel hudby
KAREL VRTIŠKA – klavír
Klavírní recitál talentovaného interpreta, v jehož programu zazní skladby W. A. Mozarta,
V. Nováka a J. Brahmse.
V průběhu večera vystoupí desetiletá klavíristka Barbora Klímová.
únor 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Policejní zápisník
a NP se dne 7.12.2010 vloupal do třech řado-
a
a
a
a
vých garáží v Soběslavi na místě zvaném „Na
Moskvě“, kde odcizil různé věci jako malý
motocykl Babeta, benzínovou motorovou
pilu, horní frézu, okružní pilu, úhlovou brusku a autobaterii v celkové hodnotě 25.170,Kč včetně škody 7.400,- Kč na poškození ku
škodě majitelů J.V., V.B., F.Š.
NP jakožto prodávající vystupující pod doménou romanhorak po dohodě s výhercem
dražby na internetovém portálu Odklepnuto.cz, poškozenému J.F. nezaslal do současné
doby vydražený mobilní telefon Apple iPhone za částku 6.500,- Kč + 200,- za poštovné a
balné, ani nevrátil peníze.
NP dne 16.12.2010 v obci Tučapy navrtal
palivovou nádrž u osobního automobilu
Peugeot, ze které odcizil benzín Natural 95
v hodnotě 200,- Kč, čímž poškodil nádrž
v hodnotě 3.000,- Kč ku škodě J.H. Dále na
parkovišti před budovou ČD v obci Soběslav
navrtal palivovou nádrž u OA zn. Daewoo
Tico, kdy z této nádrže poté odcizil 3 l benzinu Natural 95 v hodnotě 100,- Kč. Poškozením nádrže byla způsobena škoda ve výši
3.000,- Kč, ku škodě B.H.
NP dne 25.12.2010 překonal garážová vrata
u třech garáží v ul. P. Bezruče, kde následně
poškodil dvě zaparkované vozidla a odcizil
zde různé druhy věcí. Způsobil předběžnou
škodu na poškození vozidel ve výši 10.000,Kč, garážových vrat 3.800,- Kč, na odcizených věcech škodu ve výši 57.450,- Kč vše ku
škodě majitelů J.K., J.B., J.V., J.D.
Dne 27.12.2010 J.H. napadl s nožem v ruce
A.H. v ul. U Jatek. Způsobil mu řeznou ránu
na levé tváři. A.H. byl převezen RZS Tábor
do Nemocnice Tábor na ošetření.
OOP Soběslav
Policie hodnotí loňský rok
Na základě vyhodnocených podkladů lze
konstatovat, že v průběhu roku 2010 nedošlo v
rámci působnosti OO PČR Soběslav k žádné mimořádné bezpečnostní situaci, která by si vyžádala zvláštní průběh přijatých opatření, či zvýšené
nasazení sil a prostředků ke zvládnutí situace.
Ve vztahu k největšímu zatížení, a to majetkové kriminalitě v rámci služebního obvodu
OO PČR Soběslav, lze konstatovat setrvalý stav
nápadu trestné činnosti. Velice významným
způsobem se podílí na snižování krádeží vloupání do motorových vozidel kamerový systém,
který je nainstalován ve městě Soběslav, kdy
tento velmi pozitivně působí i v dalších aspektech udržení veřejného pořádku v dané lokalitě.
Dále lze konstatovat, že motoristé oproti
předchozím obdobím akceptovali průběžná varování policistů ohledně věcí uložených v motorových vozidlech např. bezpečnostní kampaň
AUTO NENÍ TREZOR /za rok 2010 byl evidován minimální nápad trestné činnosti na úseku
autokriminality oproti předchozím obdobím/.
Ze strany PČR OO Soběslav byly v průběhu
celého roku prováděny opakované bezpečnostní akce například v chatových oblastech, v místech, kde je zvýšena migrace lidí v souvislosti
s turistickou sezonou atd. Tato bezpečnostní
opatření měla nepochybně výrazný podíl na
snížení nápadu trestné činnosti.
Další trestná činnost v rámci služebního celku OO PČR Soběslav, která byla páchána v průběhu roku 2010, byla velice různorodá.
Jak již bylo výše uvedeno, velice pozitivním
jevem v rámci preventivního působení je vybudování kamerového systému v rámci města Soběslav, kdy tento systém výrazným způsobem
ovlivnil strukturu a výši nápadu trestné činnosti
v rámci města Soběslav. Je velice pozitivní, že
v dané oblasti je na vysoké a kvalitní úrovni
spolupráce mezi Policií ČR a Městskou policií
Obecní úřad Mezná a kronikář obce srdečně zvou na
1. VEŘEJNOU VÝSTAVU OBECNÍ KRONIKY
Kde? V mezenské Hospůdce ve škole
Kdy? V neděli 27.2. a v pondělí 28.2.2011
NEDĚLE 27.2.
13.30 – 14.30
Slavnostní zahájení a přivítání hostů.
Pár slov o zakladateli kroniky.
Pár slov o kronice.
Vzpomínka na mezenské kronikáře.
Poděkování starosty obce nejdéle sloužícímu kronikáři.
Poděkování kronikáře obce za darované a zapůjčené materiály.
14.30 – 18.00
Výstava
PONDĚLÍ 28.2. 10.00 – 17.00
Výstava
NEDĚLE 27.2.
Kronika obce Mezné - založena v roce 1925...
Fotogalerie 1 – příloha kroniky, založená v 70. létech 20. st.
a přepracovaná v roce 2010 (snímky 1915-1985)...
Fotogalerie 2 – příloha kroniky, založená v roce 2009
(snímky 1900-2010)...
Dokumenty 1878-1950 – v roce 2010 darovali mezenští rodáci
a pamětníci...
Sportovní kronika – založena v roce 2002...
O pohár starosty Mezné – „Přehled medailistů nohejbalového turnaje od roku 2002“...
Fotografie 2010 – „Sport v obci 2010“...
Fotografie 2010 – „Život v obci 2010“...
19
Soběslav. Tato spolupráce vede k mnohem
kvalitnějšímu boji s kriminalitou na daném
územním celku. Na základě pozitivní spolupráce a propracovanosti došlo k navýšení počtu kamerových bodů na území města Soběslav, což
přineslo zkvalitnění práce jak MP Soběslav, tak
i PČR Soběslav.
Daný kamerový systém má především v prvé
řadě preventivní působení a je nesporným přínosem pro řádný výkon služby obou zmiňovaných policejních složek.
V oblasti BESIP se dá konstatovat tolik, že
situace nevybočila nijak zvlášť z předchozích
let a počet přestupků se nikterak výrazným způsobem nelišil. Příčiny dopravních nehod jsou
prakticky stejné jako v minulých letech, kdy
v rámci OO PČR Soběslav jsou průběžně zaznamenány závažné dopravní nehody zejména
v souvislosti s provozem motorových vozidel
na silnici I. třídy E 55.
Výsledky, kterých zdejší součást PČR Soběslav dosáhla za rok 2010 v počtu 16 policistů,
jsou následující :
· zpracováno celkem 194 trestních spisů s objasněností na úrovni 53,61%
· zpracováno 844 přestupkových jednání, z toho řešeno v blokovém řízení 613 přestupkových jednání za částku 217.700,- Kč
· zpracováno obyčejných čísel jednacích 562
npor. Mgr. Martin Máca, vedoucí oddělení
Z činnosti hasičů
Výjezdy požární stanice Soběslav v období
12.12.2010 – 12.1.2011
· 12.12. odstranění padlého stromu přes vozovku u obce Roudná
· 15.12. otevření bytu Soběslav
· 25.12. otevření bytu Přehořov
· 26.12. havárie prasklého vodovodního potrubí Soběslav
· 3.1. odstranění následků dopravní nehody nákladního automobilu u Veselí n/L. Bez zranění. Jednotka spolupracovala s Policií ČR,
Správou a údržbou silnic a MěÚ Soběslav.
· 3.1. požár komínu rodin. domu v Soběslavi
· 5.1. otevření bytu Soběslav. Jednotka spolupracovala s Policií a ZZS.
· 10.1. měření nebezpečné koncentrace plynu
unikajícího z tlakové lahve v osobním automobilu v obci Čeraz
Bc. Libor Smahlík, velitel stanice Soběslav
20
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Obec Myslkovice pronajme
od 1.3.2011 restauraci
na zámečku. Bližší informace
na tel. 602 435 295.
únor 2011
SDH Myslkovice Vás srdečně zve na hasičský ples,
který se bude konat dne 12.2.2011 od 20:00 hodin na Zámečku
v Myslkovicích. K poslechu a tanci hraje kapela Vlachovka.
Vstupenky jsou slosovatelné, tombola bohatá.
Knihkupectví u sv. Víta
Nejprodávanější tituly v lednu:
Jaroslav Pražma:
Zdeněk Šmíd:
Václav Malovický:
Výkup
kožek a peří
Pondělí 7. 2. 2011
a dále každé první
pondělí v měsíci
u KD Jirsíkova ul.
v době mezi
12.00 – 14.20 h
KD Veselí nad Lužnicí
Divadelní předplatné JARO 2011
· Úterý 15. března
Divadlo Kalich Praha
ZAMILOVAT SE… - Noël Coward
Dva lidé na nástupišti. Každé ráno cestují do
práce a z práce. Ranní únavy, podvečerní letargie, rachotící vozy, všude plno lidí, mlčící hlavy
plné problémů a otázek. Peníze a manželství. A
přece... Stane se ta nejkrásnější a nejjednodušší
věc na světě – zamilují se do sebe.
Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček.
· Úterý 12. dubna
Jihočeské divadlo České Budějovice
HLEDÁM DĚVČE NA BOOGIE WOOGIE
- Antonín Procházka, Josef Stelibský
(limonádová opereta)
Neodolatelně komické příhody svérázných prvorepublikových figurek v hotelu U Veselého
kamzíka, jež skladatel (ne)zapomenutelných
hudebních komedií Ostrov milování, Podej
štěstí ruku či Grandhotel Riviera doprovodil
šlágry, které dnes vnímáme jako osvěžující retro ve stylu Melody Makers Ondřeje Havelky.
Hrají a zpívají: Josef Průdek, Romana Strnadová/Eva Štruplová, Dagmar Volfová, Iva Hošpesová, František Brantalík/Bohdan Petrovič,
Aleš Voráček, Miloslav Veselý, Vítězslava Bobáková/Miroslava Veselá, Václav Janeček/Peter Poldauf, Otakar Novák, Pavel Vrzal, Jan
Mrkvička, Kateřina Bukovská,
orchestr a sbor opery Jihočeského divadla.
· KVĚTEN 2011 (termín bude upřesněn)
Agentura HARLEKÝN s.r.o.
CO V DETEKTIVCE NEBYLO
Arthur Watkyn (úsměvná detektivka)
Obyčejný, slušný člověk se občas ocitne v situaci, kdy je schopen i vraždit... Brilantně napsaná
detektivní komedie s vtipnou zápletkou.
Hrají: Petr Nárožný, Jana Švandová/Jana
Boušková, Martin Sochor, Martin Kubačák/Nikola Navrátil, Oldřich Vlach/Bořík Procházka,
Václav Vydra, Miloš Hlavica/Ladislav Trojan/Stanislav Fišer, Ota Sládek.
Všechna představení se odehrají ve velkém sále
kulturního domu vždy od 19.30 hodin.
Cena předplatenky 550 Kč.
Objednávky a prodej předplatenek bude probíhat do 28. února 2011.
Program KD Veselí n/L
a Pátek 11. února
Maturitní ples SOŠ OTŽP
Velký sál KD od 19 hodin.
a Pátek 18. února
Maturitní ples SOŠ OTŽP
Velký sál KD od 19 hodin.
a Neděle 20. února
JAK TO BYLO S RŮŽENKOU (pohádka
pro malé i velké diváky)
Ochotnický divadelní soubor SUD, Suchdol
nad Lužnicí
Velký sál KD od 15 hodin. Vstupné 30 Kč.
PŘIPRAVUJEME – březen 2011
a Středa 9. března
HANKY PANKY
Vystoupení profesionální pražské travesti
skupiny s pořadem Z pohádky do pohádky.
Velký sál KD od 19.30 hodin.
Vstupné předprodej 190 Kč, na místě 210
Kč. Předprodej vstupenek v kanceláři KD od
1. února 2011.
Tajemný Svákov
Daňové zákony 2011
Trnkův špalíček říkadel, písniček a pohádek
Mže/Berounka - putování po řekách
Matýskovo putování tajemnou Šumavou
ZIMA
Země v době vlády Zimy
ráda bílou barvu nosí
a mráz rudou barvou zdobí,
lidem tváře, uši i nosy.
Sněhové vločky zasypou krajinu,
okna krášlí květy ledové
a do teplých oděvů se halí
všichni, mladí i dědové.
Zvěř zahání hlad v krmelcích,
ptáčci hledají plná krmítka,
stromy, keře, oděné v bílý háv,
srnky do sněhu boří kopýtka.
Když mraky dovolí sluníčku,
aby paprsky dolétly až na zem,
celá ta jiskřivá krása
zve lidičky z tepla ven.
Kopečky čekají lyže a sáňky,
kluziště zase bruslaře
a lidem na procházkách
sluneční teplo dýchne na tváře.
Den pomalu se nachýlí,
mraky opět zahalí tvář sluníčku
a lidé spěchají do teplých domovů,
zvěř a ptáčci do svých pelíšků.
Až všichni uloží se k spánku
a ten jim zavře něžně víčka,
snad přilétne i krásný sen,
plný již jarního sluníčka.
Hana Veselá
únor 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
RegionTour v Brně
Mezinárodní veletrh turistických možností
REGIONTOUR, který se konal ve dnech 13. –
16. ledna 2011, obsadil největší pavilon brněnského výstaviště a svou nabídkou zaplnil halu P
do posledního místa. Regiony z celé České a také
Slovenské republiky se předháněly v atraktivitě
svých stánků a různých upoutávek, pavilonem
procházely historické postavy, pohádkové bytosti, maskoti sportovních akcí a další figury, hrála
hudba, ochutnávaly se místní speciality.
Návštěvníky u stánku Jihočeského kraje nejvíc zajímal projekt Rožmberský rok a materiály
pro cykloturisty. Na informačním pultu vedle figuríny Petra Voka mohli zájemci získat informace o projektu Rožmberský rok 2011, a jeho
přínosu pro turistický ruch na jihu Čech. K dispozici jim byl také rožmberský pas
a průvodce po 24 rožmberských lokalitách v našem regionu. „Kdo navštíví všechna v pasu doporučená místa, a nasbírá razítka, získá od Jihočeského kraje hodnotný dárek," říká Petra Jánská z odboru marketingu a cestovního ruchu Jihočeského
kraje.
Projekt Rožmberský rok 2011 je zaměřen na připomenutí významu a odkazu
rodu Rožmberků, na promítnutí projektu do celé turistické sezony a měl by přivézt na jih Čech ještě více turistů než v uplynulých letech. Návštěvníci veletrhu
projevili největší zájem o jihočeské hrady a zámky, lázeňství, cyklistiku, pěší turistiku, aktivní a rodinnou dovolenou. Do všech těchto oblastí se bude v letošním
roce odkaz rodu Rožmberků promítat. I v Soběslavi pro Vás chystáme mnoho
zajímavého.
Ve čtvrtek 13. 1. odstartovaly na veletrhu také Pohádkové a zážitkové regiony
České republiky celostátní akci na rozvoj domácího cestovního ruchu “Po věžích
a rozhlednách s OZP”. Doufáme, že se naše věž Hláska bude mít možnost do projektu letos také přidat.
-jk-
21
22
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Off-road fichtel day 2011 v cíli
Rozhodně neberte staré padesátky české výroby a jejich jezdce na lehkou váhu, o zábavu a hodnotné motoristické zážitky nikdy není nouze.
Řev padesátek a charakteristická vůně dvoutaktů se tento rok nesly etérem od areálu AMK v Soběslavi již pojedenácté. Právě zde v Soběslavi se
píše neoficiální začátek tohoto padesátikubíkového šílenství. Koncem
roku 2000 se sešla parta motorkářských nadšenců a padla zajímavá úvaha, že vše se začíná točit okolo velkých obsahů a na slabší stroje a vlastně
už legendy z naší české motocyklové historie se zapomíná. Netrvalo dlouho a začátkem ledna 2001 se odjel první ročník Off-road fichtel day. Vše
tehdy probíhalo v domácí atmosféře, velký hrnec s grogem u startu a 24
nadržených jezdců na svých báječných strojích. Hodinové kroužení po
přírodní trati sice pár strojů nevydrželo, ale zážitek zůstal až doteď v srdci.
I když to bylo bráno z recese a jako sranda závod, tak pro konání dalších
ročníků bylo rozhodnuto. Postupem času přibývalo jak jezdců, tak i různých doplňků ohledně pravidel závodů. Největším vyvrcholením byla
v roce 2006 účast 204 jezdců zapsaných ve startovní listině, z toho odstartovalo do závodu 196 borců. To už ale nastala doba poloprofesionálních
závodů, neboť po celé naší zemi české se už v tu dobu rodily další zajímavé podniky stejného charakteru. Ovšem Off-road fichtel day pořádaný
v Soběslavi má pořád svoji prioritu. Je to jeden z mála závodů odehrávající se v nejtužším zimním období a byl na samém počátku zrodu série
závodů tzv. “Fichtl cup”.
A co se letos v Soběslavi odehrálo? Už pár dnů před vypuknutím závodu bylo pořadatelům z AMK Soběslav-1.Motocyklová jasné, že tentokrát
je vysloveně zimní podmínky pro závod minou velkým obloukem. A aby
toho nebylo málo, spadlo poměrně dost vody a spolu s tajícím sněhem
únor 2011
proměnily trať v jeden veliký
rybník. Část vody se podařilo
důmyslným odvodňovacím systémem do soboty odstranit,
ovšem promáčený terén nikoliv.
Důležité bylo, že všech 121 jezdců tak mohlo vyrazit do boje.
Kategorie Klasik a Sport jsou už
v klání fichtl nutnou záležitostí.
Před polednem se odjely krátké
rozjížďky ve formě volného tréninku a potom začalo bahenní
peklo. Půl hodiny po poledni byl
odmávnut hodinový závod třídy
Klasik. 83 borců úprkem vyrazilo ke svým strojům, start ve stylu Le Mans, a zanedlouho celé
startovní pole pohltila trať. Ano,
doslova pohltila, stačilo pár odjetých kol a promáčený terén povolil do formy tekuté konzistence, tzv.
bahnotok. To se podepsalo i na poměrně veliké úmrtnosti strojů a vyčerpání jezdců, vedení závodu se proto rozhodlo ukončit bahenní masakr o
čtvrt hodiny dříve, 45 minut bylo až kam, zbytek času se věnoval odbahnění, vysušení atd. Kategorie Sport tak měla „ideálně“ připravenou trať.
Zde se předpokládalo, že si tyto upravené stroje mnohdy už málo připomínající svůj základ z fichtla a jejich jezdci lépe poradí s nástrahami těžkého terénu. 37 nadržených sporťáků opustilo startovní rošt ve stejném
stylu jako jejich kolegové klasici a zanedlouho se naskytl podobný obrázek jako v případě třídy Klasik. Všudypřítomné bahno odvedlo svou práci
na „jedničku“ a roztrhalo závodní pole jezdců do několika skupin. Ti nejodolnější a nejrychlejší dokázali ujet ostatním i několik kol, ale v těchto
podmínkách byl určitě vítězem každý, kdo projel cílovou rovinkou. Kategorie Sport byla také zkrácena na 45 minut, což jezdci přivítali s jistou
úlevou. Některé chvilky byly opravdu kritické, stroje obaleny kilogramy
bahna nešlo kolikrát ani protlačit rozbahněným terénem. Proto patří velký
obdiv všem zúčastněným jezdcům a jejich týmům za projevenou vůli vydat se ze všech sil a dokončit závod, všichni byli prostě skvělí! V kategorii
Klasik si zasloužené první místo doslova oddřel Jan Brožek z Čerčan
s počtem ujetých 21 kol a vítězství v kategorii Sport si už poněkolikáté zajistil opravdu sportovním výkonem Jiří Lovětínský z Dačic, odjel 23 kol.
Nechybělo vyhlášení nejmladšího a nejstaršího účastníka, každoroční
prasečina roku našla též svého majitele a jako perlička na závěr byla poprvé vyhlášena „První dáma“ Off-road fichtel day. Za celou historii pořádání závodu se totiž letos poprvé objevila ve startovní listině žena, Iveta
Sládková z Chýnova. Fichtlům a jejich jezdcům zdar!
Petr Sluka
Florbalisté vstoupili do druhé poloviny soutěží
Jak muži, tak ženy vyrazili za svým prvním utkáním roku 2011 v neděli 9. ledna. Mužská část je sehrála ve Strakonicích, ženy zajížděly do Kaplice.
· TJ Spartak Soběslav – FBC Sokol Vodňany 12:1 (5:0, 1:1, 6:0)
Zápas se zlomil hned v úvodním dějství, kdy jsme nasázeli soupeři pět
branek a naopak neinkasovali žádnou. Velice dobrý výkon předvedl brankář Kubík, který ve snaze všech hráčů skórovat a zvednout si osobní statistiky čelil několika samostatným unikům.
Branky Soběslavi: Bělohlav 3x, Pivec 3x, Bartoš 2x, Hák J. 2x, Pumpr,
Zíka
· TJ Spartak Soběslav - FK Slovan Jindřichův Hradec “B”
4:7 (0:1, 2:4, 2:2)
Ve druhém utkání dne se naopak nedařilo vůbec nic. Soupeře jsme přehrávali ve všech směrech, ale jeho branka jako by byla zakletá. Naopak platilo pravidlo ,,nedáš-dostaneš“ a Hradec postupně navýšil na hrozivých 5:1.
I přes veškerou snahu se nám podařilo jen kosmeticky poupravit skóre.
Branky Soběslavi: Pivec 2x, Zíka, Pumpr
Sestava Spartaku: Kubík (Drtina) – Varga, Zíka, Podlaha (druhý zápas
Krejča) – Pivec, Bělohlav, Pumpr, Hák Jiří, Bartoš
Tabulka jihočeské ligy
pokračování na str. 23
únor 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Florbalisté vstoupili do druhé poloviny soutěží
dokončení ze str. 22
· SK DDM Soběslav - SK United České Budějovice “B”
4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
V prvním zápase jsme se utkaly s posledním týmem soutěže FBC United České Budějovice ,,B“. Utkání jsme začaly dobře, brankářka Katka
Bryllová neměla se střelami soupeře velkou práci a naši převahu korunovala pěkná souhra Lucky Vackové a Táni Bínové, kdy branku vstřelila
druhá jmenovaná. Stav 1:0 pro nás trval až do začátku druhé třetiny, kdy
Lucka Vacková dostala na půli balonek od Terezy Novákové a několika
profesionálními kličkami obehrála obranu soupeře a vstřelila druhý gól.
O pět minut později si znovu Lucka Vacková vybojovala perfektní pozici
před bránou, kde ji svojí přesnou přihrávkou našla Šárka Přibylová - 3:0.
Gólový příděl pro FBC United zakončila Táňa Bínová z přihrávky Terezy
Novákové. Jediného gólu v naší síti dosáhla před koncem třetí třetiny budějovická Rybičková. Po dlouhé době jsme se radovaly z vítězství.
Branky Soběslavi: Bínová 2x, Vacková 2x
· SK DDM Soběslav - SK Snipers Třebíč 5:4 (1:3, 2:1, 2:0)
Do zápasu jsme vstoupily s lehkou nervozitou, kterou ale ve 2. minutě
utnula chladnokrevnou samostatnou akcí Táňa Bínová. Těsné vedení
jsme udržely až téměř do konce první třetiny, kdy dvakrát zaúřadovala
obávaná Ingrid Brejchová. Těsně po začátku druhé třetiny jsme inkasovaly potřetí. Ale nemínily jsme se vzdát tak snadno - za 15 vteřin se po sa-
23
mostatné akci prosadila Monika Matoušková a za dalších 15 vteřin po
dobře rozehrané standardní situaci Markéta Kabešová. A bylo to 3:3. Jenže netrvalo dlouho a kulový blesk Ingrid Brejchová se prohnal okolo naší
obrany - 3:4. Ale ještě v žádném případě nebyl konec zápasu, pustily jsme
se do toho s ještě větší vervou než dosud a i v nízkém počtu soupeřky tlačily do jejich obranného pásma. Snaha byla korunována gólem v třebíčské
síti z hole Lucky Vackové a následně jsme otočily na 5:4! Úspěšnou střelkyní podruhé v zápase Markéta Kabešová. I přes urputnou snahu protihráček jsme výsledek ubránily, čemuž výrazně pomohla extraligovými
zákroky Katka Bryllová.
Branky Soběslavi: Kabešová 2x, Bínová, Vacková, Matoušková
Sestava DDM: Bryllová – Kasandová, Nováková Tereza, Trešlová –
Vacková, Bínová, Přibylová, Pavlíková, Matoušková, Kabešová
Tabulka 2. ligy
www.florbal-sobeslav.net
Stolní tenisté DDM
Soběslav v poločase
Oddíl stolního tenisu DDM Soběslav zahájil sezonu 2010/2011 účastí
A-družstva v Jihočeské divizi, B-družstva v Krajské soutěži, C-družstva
v Okresním přeboru a D-družstva v Okresní soutěži. A-družstvo v sestavě
Arnošt Pražák, Václav Matějů, Ondřej Peterka, Petr Bečka, Dušan Janovský a Pavel Kortus (střídavý start z TJ Pedagog České Budějovice) obsadilo po 1. polovině Jihočeské divize 9. místo se 4 vítězstvími a 7 porážkami. Mrzí zejména domácí porážka 8:9 s týmem Orel České Budějovice, kterou po namáhavém více než čtyřhodinovém boji zpečetila těsná
prohra 2-3 dvojice Matějů-Peterka ml. se soupeři Majer-Škopek.
Velmi dobře si vedou družstva DDM B v Krajské soutěži a DDM C
v Okresním přeboru. B-družstvo v sestavě Dušan Janovský, Vladimír Peterka, Kamil Barták, Josef Holub a Antonín Pánek se v polovině soutěže
umístilo na lichotivém 2. místě s 9 vítězstvími a 2 porážkami, když prohrálo pouze s vedoucí Jiskrou Třeboň B 6:9 a překvapivě také 2:9 s Jiskrou Bechyně B. Největší podíl na těchto dobrých výsledcích má Dušan
Janovský z Veselí nad Lužnicí, který je s 83% na 3. místě úspěšnosti jednotlivců.
C-družstvo v sestavě Oldřich Vondruška, Filip Vondruška, Pavel Hložek, Jiří Cvach a Antonín Pánek obsadilo po 1. polovině okresního přeboru bez porážky 3. místo, když ho předstihla pouze družstva VS Tábor C a
Sokol Tábor A, která ovšem mají sehraný vyšší počet zápasů. Vysokou
výkonnost prokazuje především nestárnoucí Oldřich Vondruška, který
s 95% obsazuje první příčku úspěšnosti jednotlivců.
D-družstvo v okresní soutěži Táborska v sestavě Martin Novotný, Petr
Matějů, Jaroslav Sedlický a Luboš Novák obsadilo v polovině okresní
soutěže ve skupině A velmi dobré 3. místo a má velkou šanci probojovat
se do lepší části nadstavbové soutěže. Ukazuje se, že členové družstva získali v loňské startovací sezoně solidní výkonnost, díky níž své postavení
v tabulce stále zlepšují.
Stále stoupající výkonnost prokazují naši mladší žáci Dominik Šimota,
Petr Novotný a Tomáš Hložek a mladší žákyně Táňa Vodáková a Eliška
Novotná. Na krajských přeborech družstev mladších žáků dne 2.1.2011
v Českých Budějovicích družstvo v sestavě Šimota, Novotný, Hložek obsadilo výborné 2. místo. Na krajských přeborech družstev starších žáků
dne 9.1.2011 v Prachaticích družstvo ve stejné sestavě obsadilo překvapi-
2. místo na krajských přeborech ml. žáků: Tomáš Hložek, Dominik Šimota a Petr Novotný
vě 3. místo, když lepší byly pouze týmy starších žáků Libín Prachatice a
Pedagog České Budějovice. V aktuálních krajských žebříčcích mladšího
žactva obsazují Petr Novotný 9. místo, Tomáš Hložek 10. místo a Dominik Šimota 12. místo v kategorii ml. žáků, Táňa Vodáková 7. místo a Eliška Novotná 12. místo v kategorii ml. žákyň. Naši žáci navíc nastoupili
k několika utkáním D-družstva mužů, kde dosáhli svých prvních vítězství
nad dospělými soupeři.
Výsledky a tabulky dlouhodobých soutěží a aktuální informace o dění
v oddíle najdete na inter. stránkách http://stolnitenis-sobeslav.ic.cz/.
Členové oddílu děkují za podporu své činnosti zejména mateřskému DDM
Soběslav, který nám stále poskytuje výborné tréninkové podmínky.
Pavel Hložek
předseda odd. st. tenisu DDM Soběslav
24
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Silvestrovský běh s číslem 24
Pravidelní odběratelé Hlásky, běžci a fandové soběslavského sportování již vědí, že se
v únorovém čísle dočtou o minulém Silvestrovském běhu ulicemi města Soběslavi. Odehrál se
tradičně na konci roku, resp. na začátku jeho
posledního dne. V té době ještě trvalo „vánoční“ počasí a zasněžené město vytvořilo ideální
kulisy pro tuto akci. Mráz -15°C však zřejmě
odradil některé účastníky, takže se sešlo pouze
28 borců. Přesně o půlnoci je výstřel startovní
pistole poslal na trať dlouhou 2010 metrů, aby je
v cíli přivítala kamera regionální televize. Absolutním vítězem se stal budějovický Rosťa
Mikšl, který se svou „povedenou rodinkou“ obsadil první místa všech tří kategorií. Po vydýchání, vrácení startovních čísel a občerstvení
čajem s rumem (jednohubky zmrzly) si medailisté osvětlení ohňostrojem rozdělili diplomy a
věcné ceny. Tradiční stupně vítězů u sochy
M.J.Husa jsme poprvé v historii nemohli použít, neboť zde zaparkoval přes noc autobus
řidič firmy Commet. Ale to byl jediný kaz na
příjemné pohodové akci, kterou tradičně
zpestřili recesisté – běžecké družstvo mužů
(bezdomovci) a žen (Vikingové).
Do roku 2011 přejí pořadatelé všem zúčastněným a čtenářům Hlásky pevné zdraví a „ať
vám to běhá“. No a našemu závodu pak všechny
staré a spoustu nových tváří do ročníku, kterým
uzavřeme čtvrt století této novodobé soběslavské
tradice.
Lenka a Petr Čápovi
Tři nejrychlejší, resp medailisté kategorie muži
Výsledky:
muži
1. Rosťa MIKŠL (ČB)
6:42 min.
2. Míra HABARA (Veselí)
6:52 min.
3. Kuba SKÁLA (Soběslav)
7:15 min.
ženy
1. Eva ZOUBKOVÁ (ČB)
10:43 min.
2. Jitka PECKOVÁ (Tábor)
10:44 min.
3. Lenka KOŽÍŠKOVÁ (ČB) 11:59 min.
děti
1. Míra MIKŠL (ČB)
8:28 min.
2. Adam KLIMEŠ (Soběslav) 8:43 min.
3. Kristýnka KOŽÍŠKOVÁ (ČB) 9:07 min.
Rozpis utkání na zimním stadionu v Soběslavi – únor 2011
Kategorie
den
datum
začátek
soupeř
dorost
sobota
5.2.
13.15 h
HC Strakonice
junioři
sobota
5.2.
15.45 h
HC Strakonice
2. třída
neděle
6.2.
10.00 h
turnaj 4 družstva
muži
neděle
6.2.
17.00 h
Slavoj Český Krumlov
3. třída
středa
9.2.
16.15 h
Loko Veselí n. L.
dorost
sobota
12.2.
10.15 h
HC Klatovy
old boy’s
sobota
12.2.
13 – 19 h
turnaj – 4 družstva
4. třída
neděle
13.2.
10.45 h
Slavoj Český Krumlov
3. třída
neděle
13.2.
12.30 h
Slavoj Český Krumlov
4. třída
středa
16.2.
16.15 h
Loko Veselí n. L.
7. třída
sobota
19.2.
10.15 h
nadstavba žák. ligy
8. třída
sobota
19.2.
12.15 h
nadstavba žák. ligy
5. třída
středa
23.2.
13.45 h
nadstavba žák. ligy
6. třída
středa
23.2.
15.45 h
nadstavba žák. ligy
dorost
sobota
26.2.
13.15 h
Slavoj Český Krumlov
junioři
sobota
26.2.
15.45 h
Slavoj Český Krumlov
muži - o rozpisu play off informujeme v samostatném článku - začíná se v pátek 18.2.2011
old boy’s
sobota
19.2.
17.30 h
sobota
5.3.
18.00 h
únor 2011
Začíná play off
krajského přeboru
mužů v ledním hokeji
V neděli 13. února skončí pro naše mužstvo
mužů základní část venkovním utkáním s David
servisem. Vzhledem k současné vyrovnanosti
tabulky (psáno 14.1. , zbývá odehrát ještě 5 zápasů a pevně věříme, že se letošní play off bez
nás neobejde) nemůžeme určit, na jakém místě
naše družstvo skončí, jestli bude v první čtyřce,
tak jej v pátek 18.2. čeká domácí zápas a v neděli 20.2. pojede na led soupeře, případný rozhodující zápas by se hrál na domácím ledě ve
středu 23.2. V případě, že se umístí ve druhé
čtyřce (5. – 8. místo), bude to přesně naopak:
v pátek venku, v neděli doma a rozhodující ve
středu venku.
Z tohoto důvodu žádáme naše fanoušky, aby
sledovali tisk, vývěsní plochy klubu a hlášení
městského rozhlasu, kde je budeme informovat
o vývoji situace, aby jim nemohlo utéci zhlédnutí těchto dramatických utkání.
Děkujeme za pochopení.
Podrobnosti k play off:
Čtvrtfinále play off začne v pátek 18. února
na ledě lépe umístěných soupeřů po základní
části. Utkají se tyto týmy – 1. s 8.; 2. se 7.; 3. se
6. a 4. s 5. (čísla znamenají obsazené místo v tabulce po základní části). V letošní sezoně je
zavedena novinka, že vítěz základní části postupuje přímo do kvalifikace o postup do druhé ligy
a ostatní účastníci (tedy 2. až 9.) sehrají play off
o vítěze krajského poháru. Play off se hraje na
dva vítězné zápasy, proto se všechna utkání hrají do rozhodnutí, tzn. že v případě nerozhodného
stavu se po skončení řádné hrací doby prodlužuje o deset minut. Prodloužení se hraje se čtyřmi
hráči v poli, jestliže se nerozhodne, pak se provádějí trestná střílení do rozhodnutí). V prodloužení platí pravidlo tzv. „náhlé smrti“ (při
docílení branky jedním z mužstev utkání končí).
Letos, stejně jako loni, se hraje první a případný
třetí rozhodující zápas na ledě lépe umístěného
mužstva, druhý zápas se hraje v domácím prostředí hůře umístěného družstva po základní
části.
Takže teď k tomu co nás čeká:
čtvrtfinále play off:
a pátek 18.2. - utkání na ledě lépe umístěného
soupeře (dle tabulky)
a neděle 20.2. - odvetné utkání na domácím
ledě hůře umístěného soupeře
a středa 23.2. - případné další odvetné utkání,
také na ledě lépe umístěného soupeře
semifinále play off: (v případě postupu, vyřazení čtvrtfinalisté již nepokračují v soutěži)
a pátek 25.2. - utkání na ledě lépe umístěného
soupeře (dle tabulky)
a neděle 27.2. - odvetné utkání na domácím
ledě hůře umístěného soupeře
Probíhá pravidelný celosezonní nábor pro žáky 1. až 5. tříd (mohou samozřejmě přijít i mladší)
vždy ve čtvrtek od 17.00 hod. a v sobotu od 9.00 hod.
(změna programu vyhrazena)
a středa 2.3. - případné další odvetné utkání,
také na ledě lépe umístěného soupeře
pokračování na str. 25
únor 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Vánoční hokejový turnaj ve Švýcarsku
Již po druhé se naši mladí hokejisté zúčastnili turnaje 7. tříd MOSKITO X MAS-CUP, který
se uskutečnil 27. – 28. prosince. Pravidelně se
ho účastní 12 týmů především ze Švýcarska,
Rakouska, Francie, Maďarska a po dva roky
také hráči z Čech. V loňském roce mladí hokejisté Spartaku Soběslav obsadili 8. místo.
Turnaj je organizován pro kategorii
„MOSKITO“, která zahrnuje hráče 7. tříd, to
znamená ročník 98. Tento ročník je v naší základně Spartaku Soběslav hubený a nešlo jím
obsadit takto náročný turnaj. Trenérům se podařilo zařadit švýcarské klání do kalendáře akcí Jihočeského svazu ledního hokeje a vypravit na
turnaj výběr hráčů jihočeských klubů pod vedením trenérů Romana Vlčka z Písku a Milana
Dančišina ze Soběslavi. Soběslavský Spartak reprezentovalo 6 hráčů ročníku narození 98: Martin Čamra, Martin Čechtický, Milan Dančišin,
Jiří Kubeš, Adam Ondřej a Oliver Pánek.
Na cestu se tým vydal z Písku 26.12. dopoledne. Cesta zimní krajinou přes Německo a Rakousko proběhla v pohodě. Do cíle Klotenu na
předměstí Zurichu tým dorazil v podvečer. Mladé hokejisty uvítala známá hokejová KOLPING
aréna, která před třemi lety hostila hokejové mistrovství světa. Zde si hoši uložili hokejovou výzbroj, v nedalekém hotelu povečeřeli a vydali se
ubytovat. Útočištěm se pro tým a doprovod rodičů stal na dvě noci atomový kryt z dob studené
války, kterých je ve Švýcarsku nespočet. Dalo by
se očekávat, tak jak se stává u nás, že bunkry,
které pozbyly významu, se stanou nevyužitou zátěží měst. Opak je pravdou. Bezvadně udržované
podzemní prostory poskytují naprosto dostačující a cenově zajímavé ubytování.
První den turnaje zahájil výběr jižních Čech
zápasem v 8 hodin ráno s týmem pořádajícího
celku KLOTEN FLYERS. Ranní zápas začal
opatrně z obou stran. Český tým hrál s respektem
a opatrností. Postupně se začal sehrávat a soupeře mírně přehrával. Výsledek 5:3 pro náš tým dá-
val naději na lepší umístění, nežli v předchozím
roce. Před druhým zápasem základní skupiny,
který začal ve 14 hodin, bylo dostatek času na odpočinek, dobrý oběd a výlet na letiště Zurich. Druhého soupeře EHC WINTERTHUR (CH) naši
přehráli již jednoznačně 11:1. V podvečer proběhly na ledové ploše dovednostní soutěže: rychlost
střelby, přesnost střelby, rychlost bruslení, rychlost slalomu s pukem a v dovednost brankářů.
V součtu výsledků se mužstvo výběru jižních
Čech umístnilo na prvním místě.
Do dalšího dne šli hoši z prvního místa ve
skupině. S přehledem přehráli tým EHC BIEL
(CH) 12:0 a HC La CHAUX-DE FONDS (F)
8:2. Tyto výsledky posunuly jihočeský výběr do
finále. Finále s domácím celkem EHC
DUBENDORF, který obhajoval loňské prvenství, již neprobíhalo jednoznačně v náš prospěch jak jsme si na turnaji zvykli. Soupeř byl rychlý
a houževnatý. Po remíze 4:4 došlo na nájezdy, ve
kterých byl soupeř o branku lepší. Druhé místo
na takto náročném turnaji je jistě úspěchem.
Odměnou pro kluky byl pohár a dárky od pořadatelů, které český tým oplatil drobnými suvenýry
připomínající Česko a český hokej. Dalším bonusem za odvedenou dřinu byly pro kluky pestré
zážitky z vánočního Švýcarska a motivace učit se
cizím jazykům, bez kterých, jak zjistili, se neobejdou.
Závěrem si dovoluji poděkovat trenérům
mužstva Milanovi Dančišinovi a Aleši Pánkovi,
kteří se o kluky téměř denně starají a připravují
je nejen na podobná hokejová klání, ale rovněž i
do života. Další poděkování patří Renatě
Pánkové, která zajistila možnost účastnit se na
tomto turnaji a celý zájezd zorganizovala. Zapomenout nemůžeme na bývalého vrcholového
hokejistu Jaroslava Krupičku, který v roce 1968
emigroval do Švýcarska. Jako český patriot pro
kluky zprostředkoval účast na turnaji a v šatně
klukům po zápase představil svého kamaráda,
25
Začíná play off - dokončení ze str. 24
finále play off: (v případě postupu, vyřazení semifinalisté dále nepokračují)
a neděle 6.3. - utkání na ledě lépe umístěného
soupeře (dle tabulky)
a pátek 11.3. - odvetné utkání na domácím
ledě hůře umístěného soupeře
a neděle 13.3. - případné další odvetné utkání,
také na ledě lépe umístěného soupeře
Domácí zápasy pro středu a pátek by začínaly v 19.00 hod., v neděli by to bylo v tradičních
17.00 hod.
Tímto bychom vás všechny chtěli pozvat do
ochozů našeho stadionu. Přijďte vytvořit bouřlivé prostředí v co největším počtu a pomozte
svou podporou našemu týmu v těžkých vyřazovacích bojích. Cena vstupného bude jednotná:
40,- Kč.
Soběslav, do toho !!!
legendárního hokejistu Jiřího Hrdinu a po celou
dobu turnaje se o hokejisty z jihu Čech staral.
Přejeme hodně dalších úspěchů mladým hokejistům!
Za rodiče Jiří Kubeš
26
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Soběslavští SOBÍCI
únor 2011
David Čížek - vítězný tým Sobíků na Lomax Christmas Cupu
Sobíci sehráli odvety s Vajgarem
V KL 3. a 4. tříd začala druhá polovina soutěže a Sobíci přivítali na zlatou neděli na svém
ledě týmy KLH Vajgar Jindřichův Hradec.
3. třídy “A”
· OLH Spartak Soběslav - KLH Vajgar Jindř.
Hradec
14 : 11 (7:3; 5:3; 2:5)
Branky Sobíků: 7 x Lang, 2 x Slabý,
2 x Komma, 2x Dančišin, Ludvík
Sobíci svého soupeře ze začátku vůbec nešetřili a první třetinu ho bez problémů přehrávali. Poté se hra vyrovnala a chvilkami začal mít
soupeř trochu navrch. Hradečtí hráči ke konci
zápasu ještě více zabrali a zápas nakonec trochu
zdramatizovali. Avšak vítězství zůstalo na
našem ledě.
3. třídy “B”
· OLH Spartak Soběslav - KLH Vajgar Jindř.
Hradec
11 : 9 (4:3; 4:3; 3:3)
Branky Sobíků: 5 x Šrubař, 2 x Gargula,
2 x Pícha, 1 x Zíka, 1 x Vácha
Po prvních dvou třetinách to vypadalo na
zcela vyrovnaný průběh utkání. Obě třetiny
jsme vyhráli jednobrankovým rozdílem a do
posledního dějství jsme si tak nesli důležité vedení. V poslední třetině jsme si již náskok nenechali vzít a zápas dotáhli do vítězného konce.
V průběhu zápasu nás v brance podržel několika
skvělými zákroky Oliver Šatný a k němu se
svými výkony přidali i ostatní.
4. třídy
· OLH Spartak Soběslav - KLH Vajgar Jindř.
Hradec
4 : 5 (1:0; 2:2; 1:2)
Branky a asistence Sobíků: Slabý (Bernat),
Lang, Pauš (Komma), Bernat
Od úvodní buly se hrálo velmi vyrovnané
utkání, kde prim hráli brankáři na obou stranách. Jediná branka padla v úvodní části hry z
hole Vojty Slabého, který dorazil střelu Tomáše
Bernata do branky Vajgaru. Hostům se podařilo
vyrovnat hned v úvodu druhého dějství, a tak se
začínalo od začátku. Misku vah na naši stranu
překlopil Kryštof Lang, který zvýšil po samostatné akci na 2-1. Třetí branku přidal po výborné
přihrávce Maxe Kommy Dominik Pauš a vypadalo to velmi dobře. Hosté však zbraně nesložili
a těsně před koncem druhé třetiny dokázali snížit na 3-2. Sobíci se dostali do vedení o dvě
branky znovu ve 34. minutě, autorem gólu byl
Tomáš Bernat, který s přehledem zakončil samostatný nájezd. To bylo ale z naší strany vše a
v dalším průběhu utkání již své šance proměňovali jen hosté od Vajgaru. Vyrovnání se dočkali
ve 43. minutě a 10 vteřin před koncem dokázali
vstřelit vítěznou branku, na kterou již
Sobíci odpovědět nedokázali.
DC
Lomax Christmas Cup
kořistí Sobíků
Po vánočních svátcích byl na programu na
soběslavském ledě turnaj kategorie 4. tříd pod
záštitou společnosti LOMAX za účasti týmů
Českého Krumlova, Českých Budějovic, Tábora a domácího Spartaku.
· OLH Spartak Soběslav - Slavoj Č. Krumlov
6:0; 3:1
Branky: 3 x Novák (Čížek, Pánek), 2 x Pekař (Lang), Vilímek (Komma), Máca (Staněk), Pauš, Slabý (Lang)
· OLH Spartak Soběslav - HC Tábor
3:1; 4:0
Branky: 3 x Lang, 2 x Novák (Čížek, Pánek), Máca, Ludvík
· OLH Spartak Soběslav - HC Č. Budějovice
3:1; 4:0
Branky: 2 x Novák (Čížek, Pánek),
2 x Lang, Čížek (Novák), Slabý (Lang)
· HC Tábor - HC České Budějovice
1:0 SN; 1:0
· HC České Budějovice - Slavoj Č. Krumlov
2:0; 4:3 SN
· HC Tábor - Slavoj Český Krumlov
5:0; 6:2
Sestava OLH Spartak Soběslav: Baloun Vilímek, Pauš, Komma, Pánek, Novák, Čížek,
Slabý, Lang, Máca, Pekař, Staněk, Dančišin,
Pauš, Havlíček
Sobíci se postupně utkali s týmy Českého
Krumlova, Tábora a Českých Budějovic. V prvním utkání dokázali vyhrát úvodní třetinu bez
potíží 6-0, ve druhé se však se soupeřem trochu
trápili, nakonec vybojovali výhru 3-1. Druhý
zápas vzdorovali Kohouti více než Medvědi a
Sobíci se nemohli proti dobře hrajícímu soupeři
dlouho prosadit. První dějství skončilo výhrou
3-1, když to dlouho vypadalo na vyrovnaný průběh. Druhé dějství již vypadalo z naší strany
mnohem lépe. Rychle jsme se ujali vedení, které
jsme následně pojistili a zvítězili 4-0. V posledním utkání byl první zápas opět dlouho vyrovnaný, Spartak však prokázal větší vůli po
vítězství a vyhrál 2-1. Ve druhé utkání byli
Sobíci lepším týmem a zaslouženě zvítězili 4-0.
Konečné pořadí turnaje:
· OLH Spartak Soběslav
· HC Tábor
· HC České Budějovice
· Slavoj Český Krumlov
Individuální ceny:
· Nejlepší brankář SN: Marek Dvořák (HC
České Budějovice)
· Nejlepší střelec SN: Jan Korytar (Slavoj Čes-
ký Krumlov)
· Nejlepší brankář turnaje: Jakub Baloun
(OLH Spartak Soběslav)
· Nejlepší střelec turnaje: Pavel Novák (OLH
Spartak Soběslav)
DC
Sobíci sehráli
odvety nad Jordánem
První porci utkání v roce 2011 sehráli 3. a 4.
třídy v Táboře.
3. třídy “A”
· HC Tábor - OLH Spartak Soběslav
4 : 18 (0:4; 2:8; 2:6)
Branky a asistence Sobíků: 6 x Lang, 6 x
Pauš, 3 x Dančišin, 2 x Komma, Slabý
V utkání měli Sobíci od úvodní buly jasně
navrch, což se projevilo i v podobě skóre. Většina střeleckých pokusů domácích končila v rukavicích či na betonech pozorně chytajícího
Matyáše Prchlíka. Pochvalu ale zaslouží za svůj
přístup k zápasu všichni hráči, kteří k utkání
nastoupili.
3. třídy “B”
· HC Tábor - OLH Spartak Soběslav
7 : 3 (2:0; 2:2; 3:1)
Branky a asistence Sobíků: Šrubař, Zíka,
Bláha
Naši druháčci pod vedením trenérského dua
Křiklán - Hynek byli domácím po dvě třetiny
vyrovnaným soupeřem, bohužel při nich štěstí
tentokrát nestálo. Sudí jim neuznal regulérní vyrovnávací gól a v jasných brankových příležitostech se nám zakončení příliš nedařilo. Za
předvedený výkon se však Sobíci v čele s výborně chytajícím Oliverem Šatným rozhodně
stydět nemusí.
4. třídy
· HC Tábor - OLH Spartak Soběslav
0 : 4 (0:2; 0:1; 0:1)
Branky a asistence Sobíků: Dančišin, Komma (Pauš), Máca, Pánek
pokračování na str. 27
únor 2011
Z HOKEJE
Spartak dohrávku se Servismany
nezvládl
· OLH Spartak Soběslav - HC David servis ČB
3:9
Třetiny: 0-5; 1-7; 2-2
Branky a asistence Soběslavi:
Kučera (Vonka, Ištvánik), Žákovský (Bruner),
Žákovský (Holický)
Úvod zápasu se našim hráčům vydařil, bohužel svoje dvě tutové šance před Studničkovou
brankou jsme spálili, a tak začali úřadovat hosté. V čase 4:25 zahájil svoje představení hostující Mizera, který poprvé překonal Láďu Stacha.
Spartak se snažil na tuto branku odpovědět, ale
v zakončení nám chyběla odvaha a v přechodu
do útoku přesnější nahrávka a jednoduchost.
Vše jsme řešili zbytečně složitě a na to jsme doplatili dalšími brankami v naší kleci. V 9´ vyzrál
na Láďu Stacha Dalibor Mikeš. Za dalších 41
vteřin překonal našeho gólmana potřetí Mizera
a do branky putoval po time outu Petr Mašek.
Ani jemu to však spoluhráči neulehčili. Obrana
neměla svůj den a hosté toho patřičně využívali.
Do konce 1. třetiny přidali další dvě branky Mizerou a Eliášem a náš tým byl doslova na ručník. Druhá třetina byla ve znamení změn v naší
sestavě, které vedly k určitému oživení, nikoliv
však ke zvratu v utkání. David servis přidal ve
26´ Mizerou 6. branku, což naši snahu opět přibrzdilo. Prosadit jsme se dokázali až ve 36´, kdy
Mojmír Vonka našel krásnou nahrávkou najetého Martina Kučeru a ten blafákem překonal Cibulku. Hosté však měli Vladimíra Mizeru, který
dokázal ve 38´ přidat svoji 5. branku v utkání,
celkově 7. David servisu. Do třetího dějství jsme
šli s cílem zkorigovat částečně nepříznivý stav a
to se nám podařilo hned v jeho úvodu, kdy se po
přihrávce Martina Brunera trefil z velkého úhlu
Honza Žákovský. O 56 vteřin později to bylo
opět o 6 branek, svou šanci využil Mizera Petr.
Další branka padla ve 46´ do sítě Cibulky a bylo
to opět z hole Honzy Žákovského, tentokrát za
asistence Milana Holického. Poslední slovo však
měli hosté, kteří v čase 54:30 upravili Danielem
Mikešem na konečných 3-9. Našim hráčům se
tento zápas vůbec nepovedl, reparát mohou složit
hned tuto neděli na Hluboké, kde se utkají od 17
h s domácími Rytíři. Poděkování zaslouží v tomto utkání výborní fanoušci, kteří vydrželi povzbuzovat naše hráče až do úplného konce.
Soběslav nestačila na Rytíře
· TJ Hluboká n. V. Knights - OLH Spartak
Soběslav
4:2
Třetiny: 1-2; 3-0; 0-0
Branky a asistence Soběslavi: Hák (Schejbal, Šonka), Hák (Schejbal, Šonka)
První třetina se po pátečním nářezu od David
servisu našim hokejistům vydařila. Byli jsme
aktivnější a v 5. minutě jsme šli po kombinaci
naší první lajny do vedení, úspěšným střelcem
byl Martin Hák. Hluboká na tuto branku odpověděla zanedlouho vyrovnávací trefou, a tak se
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
začínalo znovu. V 17. minutě úřadovala v obranném pásmu Rytířů trojice Hák - Schejbal Šonka a po zakončení Martina Háka jsme vedli
1-2. Do druhé třetiny nastoupila Hluboká s viditelnou snahou o vyrovnání a to se jí také podařilo. Zato naši hokejisté zcela ustoupili od své
aktivní hry z úvodní třetiny. Nedokázali jsme
dostat puk ze svého obranného pásma, složitě
jsme kombinovali a z toho vyplynuly i naše fauly. Rytíři dokázali dvakrát využít hru v početní
výhodě a odskočili nám do vedení 4-2. Třetí dějství se neslo v duchu dobývání branky Hluboké,
ta však zůstala pro všechny naše střelce zakletá
(hodně šancí přímo volalo po gólu) a tak domácí
Rytíři ubránili stav 4-2, který pro ně znamená
důležité 3 body. Spartak tak z dvojutkání nevytěžil ani bod a tabulkou se propadl opět o něco
níže.
Muži pod Boubínem
s puncem vítězů
· HC Vimperk - OLH Spartak Soběslav
3:6
Třetiny: 1-3; 1-1; 1-2
Branky a asistence Soběslavi:
Pánek A. (Máca), Pánek A. (Bruner, Holický), Žákovský (Hák), Bruner (Pánek D.),
Smrž (Bruner), Smrž (Bruner)
První utkání v roce 2011 bylo pro Spartak
velmi důležité. Na Šumavu jeli s vědomím, že
potřebují získat nějaké body, které nutně potřebují pro posun do klidnějších pater tabulky KL.
Utkání jsme začali dobře, domácí měli sice v úvodních minutách očekávanou převahu, Petr
Mašek byl však pozorný. První branku jsme
vstřelili ve 4. minutě Alešem Pánkem, který našel mezírku mezi betony domácího gólmana.
Stejný hráč se prosadil v 8. minutě při dvojnásobné početní výhodě a zvyšoval na 0-2. Domácím se podařilo snížit na 1-2 ve 13. minutě
rovněž při přesilové hře, ale poslední slovo jsme
v úvodní části hry měli my. V 18. minutě se snažil v situaci jeden na jednoho prosadit Martin
Hák, puk mu však obránce vyrazil do rohu, náš
hráč jej však vybojoval zpět a krásnou přihrávkou našel na levém kruhu stojícího Honzu Žákovského, který se trefil přesně. Tento vývoj
domácí hráče i fanoušky viditelně zaskočil, a
tak se fanoušci více než hře věnovali verbálnímu napadání rozhodčího Pražáka. Druhou třetinu jsme si začali komplikovat dobře rozehrané
utkání zbytečnou nekázní, byli jsme až příliš
často vylučovaní a oslabení nás stála hodně sil.
Jen díky vynikajícímu Petru Maškovi a maximální obětavosti všech bránících hráčů jsme inkasovali v početní nevýhodě jen jednou, a to ve
35. minutě. Vedení o dvě branky, které jsme si
přinesli do této třetiny, jsme získali zpět ve 38.
minutě, kdy David Pánek předložil puk ideálně
Martinu Brunerovi, který se nemýlil a zvýšil na
2-4. Do závěrečného dějství vstoupil náš tým
s vědomím, že si nesmí dovolit další zbytečnou
hru v oslabení. Domácím se podařilo snížit na
rozdíl jediné branky ve 43. minutě a nás tak čekal urputný boj o plný bodový zisk. Vypořádali
jsme se tím velmi dobře a domácí téměř do žád-
27
Soběslavští SOBÍCI
dokončení ze str. 26
Se čtyřmi obránci a třemi útočnými formacemi nastoupili Sobíci k odvetě proti domácímu
Táboru, který se do nás zakousl od úvodní
buly s vědomím, že nás kromě přípravného
utkání v této sezoně ještě neporazil a chtěl tuto
nepříznivou bilanci zlomit. Branky jsme však
stříleli v tomto utkání jenom my. První trefu zaznamenal Michal Dančišin, jehož nahození od
modré si domácí tečovali do protipohybu svého
gólmana a my jsme tak trochu šťastně vedli 0-1.
Další branku přidal střelou z první Maxmilián
Komma, kterému perfektně nahrál do prostoru
před domácím brankářem Dominik Pauš. Domácí neproměnili v úvodní třetině ani samostatný nájezd a my ji tak díky pozorně chytajícímu
Matyáši Prchlíkovi vyhráli 0-2. Od druhého dějství nastoupil do naší branky Jakub Baloun a
rovněž byl našemu týmu velkou oporou. Domácím se podařilo jej překonat pouze jedenkrát,
puk však sebral z brankové čáry svou hokejkou
Adam Čížek a uklidil ho do bezpečí. Nedáš dostaneš platilo i tentokrát a hned vzápětí se po
buly v útočném pásmu Spartaku prosadil přízemní střelou Mirda Máca a zvýšil na 0-3. Samostatný nájezd domácí neproměnili ani ve druhém
dějství, tentokrát střelce výborně vychytal Jakub Baloun. Poslední třetinu pokračovali Sobíci
ve výborném výkonu a dovedli utkání do zaslouženého vítězného konce, kterému dal definitivní tečku Vojtěch Pánek, když dokázal
proměnit střelou k pravé tyči svůj samostatný
nájezd.
DC
Druháčci vystrkují růžky
Třetí kolo mistrovského utkání na domácí
půdě přineslo našim nejmladším dvě zasloužená vítězství.
Skupina B
· OLH Spartak Soběslav - HC Strakonice
4:3 (2:0, 1:1, 1:2)
Branky: Bláha 3x, Hanzal 1x
Skupina B
· OLH Spartak Soběslav - HC Vimperk
8:6 (5:3, 1:2, 2:1)
Branky: Hanzal 3x, Mertlík 3x, Bláha 2x
Jiří Hanzal
né vyložené šance nepustili a když to již vypadalo špatně, stál v naší svatyni výborný Petr
Mašek. Spartak však rovněž dokázal několikrát
domácí zamknout v jejich obranném pásmu,
uklidňující 5. branku to však nepřineslo. Ta přišla až v 58. minutě při power play Vimperka.
Puk vyhozený Martinem Brunerem dojel rychlonohý Jirka Smrž a se zakončením do prázdné
klece Vimperka neměl problém. Stejná situace
se po buly v našem obranném pásmu opakovala
i o minutu později a Jirka Smrž přidal naší šestou branku, která znamenala definitivní konec
domácích nadějí a pro nás zisk překvapivých,
ale důležitých 3 bodů. Poděkování rovněž zaslouží početná skupina soběslavských fans, kteří dokázali vytvořit pro naše hráče výbornou
atmosféru.
DC
28
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
únor 2011
Z HOKEJE
Tábor neměl u Lužnice nárok
· OLH Sp. Soběslav - HC Tábor “B” FeKs
8:3
Třetiny: 3-1; 2-1; 3-1
Branky a asistence Soběslavi: Smrž (Šonka), Šonka (SN), Bruner (Šonka), Máca
(Holický, Pánek A.), Hák (Žákovský, Šelepa), Šonka (Smrž), Máca (Ištvánik, Pánek
A.), Hák (Šonka)
Zápas s tradičním rivalem od Jordánu se pro
nás vyvíjel velice příznivě. Ve 4. minutě vybídl
Jirka Šonka k brejku Jirku Smrže a tomu se podařilo nadvakrát překonat Zpěváka v brance
hostí. Zanedlouho však bylo vyrovnáno, když
jsme nedokázali využít jasnou gólovou příležitost, puk se dostal na červenou čáru na hůl
Adamce a ten si tváří v tvář Petru Maškovi věděl
rady a poslal puk k pravé tyči. Podobná situace
se odehrála i na druhé straně, unikající Jirka
Šonka byl v rozhodujícím okamžiku zahákován
obráncem FeKsu a sudí Pexa bez váhání nařídil
trestné střílení, které jmenovaný hráč zkušeně
proměnil a zvýšil na 2-1. Poté dokázal několikrát zazlobit Tábor, Petr Mašek však byl pozorný. Na ledě se místy až zbytečně jiskřilo,
naprosto zbytečný byl faul loktem na hlavu Aleše Pánka, po kterém jsme dostali výhodu přesilové hry, kterou jsme dokázali využít. Ve velké
pohodě hrající Jirka Šonka našel při průniku z
levé strany před brankou číhajícího Martina
Brunera, který uklidil puk do branky Tábora a
zvýšil na 3-1. Druhá třetina pokračovala pod
naší taktovkou. Čtvrtou trefu do Zpěvákovy klece přidal Míra Máca, který se nejlépe zorientoval na táborském brankovišti, a když o chvíli
později vymetl šibenici táborské svatyně Martin
Hák, zdálo se být o osudu utkání rozhodnuto.
Tábor však zbraně nesložil a paradoxně při
vlastním oslabení dokázal Hubáčkem snížit na
5-2. Úvod třetí třetiny jsme očekávali nástup
Tábora. Ten sice přišel, ale hosté z něj vytěžili
jen jednu branku, kterou vstřelil po skrumáži
před naší brankou Hraňo. Chvíli to vypadalo, že
utkání ještě zdramatizují, ale Spartak nehodlal
pustit otěže utkání ze svých rukou. Další branky
tak padaly výhradně do branky hostí, v pořadí
šestou zařídila dvojice Smrž - Šonka, která
předvedla jak vyřešit situaci 2-1. Jirka Smrž si
počkal, až bude mít kolegu z útoku ve výhodné
pozici a předložil mu přihrávku, se kterou nešlo
naložit jinak, než gólově. Tábor se sice snažil
útočit, ale jejich snaha byla bezzubá a většinou
končila na naší modré čáře. Hosté byli nervózní
a zbytečně faulovali, na což také v tomto dějství
doplatili. Dvojnásobnou početní výhodu jsme
využili hned dvakrát, nejprve přidal svojí druhou trefu v utkání Míra Máca, který uklidil za
záda Zpěváka střelu Martina Ištvánika a následně se v přesilovce 5 na 4 prosadil Martin Hák,
kterému nahrál dnes pěti bodový Jirka Šonka.
Tím dostalo skóre definitivní podobu a Spartak
udělal další krůček do osmičky zaručující účast
v play off. Poděkování za předvedený výkon
patří nejen hráčům, ale i skvěle fandícím fans,
kteří byli slyšet po celý zápas.
DC
Halová sezona FK Vlčata Soběslav
V sobotu 11.12.2010 proběhlo druhé kolo
zimního fotbalového turnaje v přetlakové hale
v areálu SKP České Budějovice.
Výsledky našeho týmu:
FK Rašelina Soběslav - Dynamo ČB 2004
3:6 (3x Petrásek)
Břilice - FK Rašelina Soběslav
1:3 (Megis, Petrásek, Mareš)
SKP ČB 2005 - FK Rašelina Soběslav
0:9 (3x Štefan, 2x Novák, 2x Petrásek,
2x Mareš)
Tabulka po 2. kole:
1. SK Dynamo ČB r. 2004
2. FK Rašelina Soběslav
3. SKP ČB r. 2004 “A”
4. FC Písek
5. Lokomotiva ČB
6. Čtyři Dvory ČB
7. SKP ČB r. 2004 “B”
8. Slovan Břilice
9. SKP ČB r. 2005
10. SK Dynamo ČB r. 2005
16
11
11
11
11
10
7
5
0
0
30 : 6
24 : 8
20 : 6
20 : 7
11 : 11
11 : 5
13 : 7
6 : 16
0 : 33
1 : 37
Soupiska našeho týmu:
Matěj Musil, Filip Petrásek, Bronislav Megis,
David Štefan, Jakub Mareš, Radim Vopava,
Viktor Valeš, Roman Antoni, Ondřej Novák
ppp
· Soběslav - Mladá Vožice
1:1 (vlastní gól)
· Soběslav - Veselí nad Lužnicí
4:0 (2x Petrásek, 2x Mareš)
2. kolo
· Soběslav - Chýnov
4:0 (2x Petrásek, Megis, Štefan)
· Soběslav - MAS Sez. Ústí
2:1 (2x Štefan)
· Soběslav - Mladá Vožice
2:1 (2x Petrásek)
· Soběslav - Veselí nad Lužnicí
3:0 (Novák, Megis, Štefan)
Konečné pořadí:
1. FK Rašelina Soběslav
2. MAS Sezimovo Ústí
3. Mladá Vožice
4. Chýnov
5. Veselí nad Lužnicí
Sestava: Matěj Musil, Bronislav Megis, David
Štefan, Filip Petrásek, Jakub Mareš, Viktor Valeš, Marek Vraštil, Tomáš Prágr, Ondra Novák,
Vojtěch Picek
(zip)
ZIMNÍ STADION
Bruslení v únoru
V sobotu 15.1.2011 se naše přípravka B (FK
Vlčata Soběslav) zúčastnila halového turnaje
OFS minipřípravek pro ročníky 2004 a mladší.
Z Mladé Vožice si naši kluci přivezli zlaté
medaile!
Neděle
14.00 – 15.45
vstupné 30 Kč za osobu
1. kolo
úterý 1.3.11
14,00 – 16,00 hod.
· Soběslav - Chýnov
1:0 (Petrásek)
· Soběslav - MAS Sez. Ústí
4:1 (2x Petrásek, 2x Štefan)
středa 2.3.11
14,00 – 16,00 hod.
čtvrtek 3.3.11
14,00 – 16,00 hod.
pátek 4.3.11
13,00 – 14,45 hod.
Jarní prázdniny
pondělí 28.2.11 14,00 – 16,00 hod.
únor 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
29
Naděje naší cyklistiky
Talentovaný soběslavský cyklista Jakub
Skála je našim čtenářům už dobře znám.
Tato sezona je pro něj zatím velice úspěšná,
ale ten nejdůležitější závod - mistrovství světa - jede právě na konci ledna. Startuje v juniorské kategorii za CT Budvar Tábor, kam
přestoupil před dvěma lety z místního oddílu
Cyklo Švec. Podmínky si zde opravdu pochvaluje. Jezdí v A týmu, což má za výhodu kompletní finanční podporu oddílu co se týká kol,
oblečení, dopravy a ubytování na závodech
apod. Vložené nemalé prostředky jsou pro něj
zároveň obrovskou motivací, která ho žene dopředu. Jakubovi je 17 let, navštěvuje Střední
školu spojů a informatiky v Táboře, kde má částečně individuální výukový plán. Vzhledem
k množství závodů pochopitelně nemůže být
v lavicích denně.
V kategorii Objev roku byl v českobudějovickém Metropolu vyhodnocen mezi nejúspěšnějšími jihočeskými sportovci roku 2010. Však
také bylo za co, těch úspěšných závodů měl
v tom roce opravdu hodně. Jen namátkou připomeneme ty nejdůležitější z nich.
Ve Frankfurtu nad Mohanem se stal 7. listopadu vicemistrem Evropy. „Po dvou pádech a
defektu zadního kola jsem se z cca desátého
místa dostal do boje o místo druhé. Mezitím co
jsem padal, odjel Vojta Nipl se švýcarským reprezentantem. Vojta se po technických problémech začal propadat. Stříbro jsem získal po
odražení útoku dvou Francouzů, přičemž mi na
zlato chyběly pouhé 4 vteřiny,“ říká Jakub a
hned dodává, že na mistrovství světa to musí být
lepší.
Koncem listopadu mu vyšel skvěle závod
v holandském Gietenu na Memoriálu Radomíra
Šimůnka staršího. „Po nepovedeném závodu
v belgickém Koksijde jsem si tady spravil náladu. Hned od startu se mi podařilo vybudovat si
dobrý náskok, zhruba po dvou kolech mě dojel
Vojta Nipl a už to bylo jen mezi námi. Do cílové
Záchranářské Vánoce 2010
V sobotu 18.12.2010 uspořádala Vodní záchranná služba Soběslav pro svou mládež poslední společnou akci v roce 2010 - tradiční
Vánoční setkání v DDM Tábor. Letos se
zúčastnilo 29 dětí, čtyři dospělí členové a také
řada rodičů, kteří se aktivně zapojili.
Pro děti bylo připraveno pět netradičních
stanovišť, na kterých musely prověřit své
schopnosti. Následovalo všemi očekávané vánoční posezení a rozdání dárečků.
Touto cestou děkujeme všem sponzorům,
především městu Soběslav a soběslavské firmě
VIALIT s.r.o. Velké poděkování náleží i rodičům, bez kterých by mládež nemohla pokračovat ve své činnosti i v dalším roce 2011.
Zároveň patří poděkování oblastnímu spolku Českého červeného kříže Tábor a Domu dětí
a mládeže Tábor za poskytování prostor k výuce mládeže a vstřícné spolupráce.
VZS Soběslav
rovinky jsem najel jako
první a ve spurtu jsem si
prvenství udržel,“ hodnotí Jakub.
A vrchol přišel v polovině prosince na mistrovství
republiky v Mnichově Hradišti. Slovo má opět Jakub:
„V Mnichově Hradišti
jsem nikdy neuměl zajet
dobrý závod, vždy jsem
se trápil.
A teď se tady jelo Mistrovství České republiky
v cyklokrosu. Doufal
jsem, že bude totální bah- Jakub Skála při přípravě na Mistrovství světa v cyklokrosu, které se
no, protože na bahně to pojede v německém Sankt Wendelu o posledním lednovém víkendu
umím a dokázal bych tam
zajet dobrý výsledek. Bahno nakonec nebylo, ale i v klidu jsme se rozjezdili. Jsou zde uměle vytak se projevila moje příprava a já v Mnichově tvořené překážky a boule, závod je hodně atrakHradišti na umrzlé trati dokázal získat titul mistra tivní pro diváky, kterých se vždycky sejde velký
počet. Jezdil jsem v pohodě, ale projevila se u
České republiky pro rok 2010/2011“.
Titul mu také pomohl k celkovému vítězství mně již únava z předchozích závodů a skončil
v Českém poháru. Celou sezonu se vlastně jsem nakonec čtvrtý. V lednu jsem jel na miss Vojtou Niplem přetahovali o prvenství a bylo trovství republiky do Hlinska s muži, což byla
jasné, že mistr republiky vyhraje i Český pohár. zároveň nominace na nadcházející mistrovství
světa. Jako mistr republiky mám automaticky
Tím šťastnějším byl nakonec Jakub Skála.
Ani v době Vánoc, kdy si většina z nás užívá účast na MS zajištěnou, takže jsem jel více
klidu a odpočinku, mladý cyklista nezahálel a méně trénovat.“
O víkendu 15. – 16. ledna Jakub odjížděl na
hned ráno po Štědrém dnu vyrážel do Belgie na
vánočné turné. „Jezdí se v několika městech, světový pohár do Francie a pak už jej čeká zmíkdy třeba v Diegemu se jede závod pro muže ve- něné mistrovství světa 29. - 30. ledna v Něčer za umělého osvětlení. My jsme startovali ve mecku. „Je to vlastně moje poslední šance
14 hodin odpoledne, ale měli jsme problém získat titul mistra světa v juniorech. Příští rok už
s povolením Českého svazu cyklistiky a nako- budu jezdit za třiadvacítku a tam je konkurence
nec jsme teprve hodinu před startem dostali čís- obrovská. Formu mám dobrou, trénuji denně
la a šli se převlékat do cyklistického. Už jsem většinou dvoufázově kolem Soběslavi nebo Távěděl, že to nebude vůbec dobré. Strašně jsem bora, na silnici i v terénu. Samozřejmostí je dose trápil, nebyl jsem rozjetý a konečné páté mís- držování životosprávy.“
Držme palce našemu mladému závodníkovi,
to bylo doslova vydřené. Další závod byl
v Lounhotu, tam už žádné problémy naštěstí ne- který pro zisk titulu jistě udělá maximum.
byly, den předtím jsme se dojeli podívat na trať a
S Jakubem Skálou připravila J. Kocourková
30
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
únor 2011
OÁZA
dům sportu a zábavy
Zahajuje zimní prodej
· Zimní oblečení – bundy, kalhoty, rukavice, čepice, ponožky
· Termo prádlo
· Sáňky, boby, snowboardy, běžky, lyžařské helmy, brýle
· Brusle, hokejky, florbal hole
PODLAHÁŘSTVÍ – Roman Peteřík
mobil: 606 558 127, 773 558 127
e-mail: [email protected]
· Sálové boty, kopačky
Dále: odstrkovadla, koloběžky, skákací boty,
taneční podložky k počítači, míče atd.
ELEKTROKOLA - JÍZDNÍ KOLA
Půjčovna
DODÁVÁ A POKLÁDÁ:
·
·
·
·
Laminátové a dřevěné plovoucí podlahy
Masivní podlahy, korkové podlahy
PVC, koberce pro bytové i komerční využití
Vyrovnávání betonů samonivelačními
stěrkami
· vyrovnání a zateplení podlah OSB deskami
Námi dodávané a montované podlahy můžete vidět
v populárním pořadu Jak se staví sen každou sobotu
od 18.00 h od 8. ledna do 26. března 2011.
Dovoz vzorků podlah a zaměření ZDARMA
- snowboardu + komplet setu
- lyžařských helem
- ochrana páteře
Servis: snowboardu, běžek, lyží (u lyží vázání neseřizujeme)
Oprava skluznic, parafínování za horka, broušení hran
Od ledna servis jízdních kol
(zahajovací ceny sleva 30% na montáže – trvá do konce března)
OÁZA – dům sportu a zábavy, Cyklosport Švec
Na Ohradě 368 (areál Otavan), 392 01 Soběslav
tel. 381 211 481, 603 836 119, www.cyklosportsvec.cz
únor 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
31
Inzerujte u nás - při opakování inzerátu sleva 10%
Koupě:
· Koupíme RD, byt, chatu, chalupu nebo pozemek. Tel. 776 092 862
· Koupím garáž v Soběslavi „Na Ohradě“ nebo
na „Moskvě“. Tel. 776 099 898
· Koupím jízdní kolo kompletované firmou
Miroslav Lintner 1891-1948 v Soběslavi.
Tel. 603 215 215
· Koupím boty na běžky č. 4-5 a 8-9.
Tel. 603 215 215
Prodej:
· Nemovitosti – www.inrekareality.cz
· Prodám byt 1+1 v OV v Soběslavi.
Tel. 776 702 712
· Prodám byt 3+1 s halou, balkonem, výtahem
v Soběslavi na sídl. Svákov.
Tel. 381 524 966, 607 140 855
· Prodám slunný byt 2+1 v cihlové bytovce
v Soběslavi u Ladovky, 2. patro, v OV, se zahrádkou, včetně garáže u letiště. Volné od
července 2011, cena 1.080.000 Kč.
Tel. 608 032 874
· Prodám družstevní byt 2+kk v ulici Bezděkova. Cena dohodou. Tel. 775 331 155
Různé:
· Pronajmu zděný byt 3+1 ve Veselí n. L. za
7.000,- Kč + energie. Tel. 602 431 964.
· SERVIS VÝPOČETNÍ TECHNIKY, opravy
PC a notebooků, instalace, zálohování, obnova dat, odvirování, kompletace PC, správa
sítí, poradenství a další.
Tel.: +420 723 815 090, web: mktech.ic.cz,
e-mail: [email protected]
· Hledám artefakty (tácek, cedule, etiketa)
těchto pivovarů: Soběslav, Přehořov, Želeč,
Dírná, Choustník. Tel. 728 701 290
· Pronajmu byt 2+1+balkon, volný od 1. března. Tel. 723 714 212
· Pronajmu zděný byt 3+1, 78,3 m2 v Soběslavi Na Ohradě. Byt má nová okna a dům je zateplen. Volný od 1.2.2011. Tel. 732 856 871
· Pronajmeme třípokojový byt v RD blízko náměstí v Soběslavi. Koupelna s vanou i sprch.
koutem, WC zvlášť. Velká terasa, zahrada,
garáž. Nájem bez poplatků za energie 5.500
Kč. Volný ihned.
Tel. 603 293 710, 603 489 237.
VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ
IVETA ŠVADLENOVÁ
· vyhodnocení vašich stravovacích návyků
a celkového stavu organismu
· efektivní a zdravé hubnutí či zvýšení váhy
· úprava hmotnosti dle typu metabolismu
· nastavení cesty k trvalému udržení váhy
· detoxikace a regenerace organismu
· jídelníček pro děti, těhotné a kojící maminky,
seniory, sportovce
· úprava jídelníčku při zdravotních problémech
· analýza z prvků vlasů
· přírodní doplňky stravy
Objednání konzultace: tel. 724 379 507,
e-mail: [email protected]
· Pronajmu družstevní byt na sídlišti Svákov,
2
velikost 3+0 (cca 60 m ), částečně zařízený,
ihned volný. Tel. 732 920 539
· Slušným lidem pronajmu byt 2+0 na sídlišti
Svákov. Tel. 776 867 136
· Pronajmu – prodám garsonku ve Veselí n/L,
Blatské sídl. Tel. 606 826 871
· Poradím www.zhubneme.info
CENA INZERCE
Půjčím karnevalové
masky
pro děti i dospělé.
2
1 řádek ve sloupci (6 cm) – 12 Kč, plošná inzerce – 8 Kč/cm + 20 % DPH
zvláštní grafická úprava (logo) – 50 Kč, při opakování inzerátu sleva 10%
Potřebujete peníze???
Zdeněk Vondruška
Nebank. souk. zdroje.
NEPROVOLÁVEJTE
KREDIT, napište SMS
ve tvaru Vaše jméno,
příjmení, rod. číslo, telefon,
příjem, splátky, požadovanou
částku, město. Registry neřešíme.
PILA v STS
Soběslav
Tel.: 774 888 889
Nabízí latě, hranoly, krovy,
prkna, fošny a palubky
Tel. 720 520 851
Vykupujeme kulatinu
Půjčovna svatebních a společenských šatů
MONIKA
Tř. Čs. armády 213/II, Veselí nad Lužnicí
(blízko nádraží)
Tel.: 381 583 140, 723 512 899
www.pujcovna-monika.cz
Otevřeno Po, Út, Čt od 17 do 20 hodin
- NOVÉ SVATEBNÍ A SPOLEČENSKÉ ŠATY
- Lze zakoupit levně pánské obleky
- Prodej starších modelů svatebních šatů
Soběslav – U Nového rybníka
Volejte 604 897 042
Pronajmu
výrobní halu
Soběslav naproti poště
(možno i jako sklad), kompletní sociální zařízení, kancelář,
celkem 240 m2.
Příjezd možný i s nákladním
návěsem, k dispozici část dvora
2
a 200 m uzavřeného bočního
nádvoří, možno
využít jako venkovní sklad,
přístup pouze přes halu.
oo
Cena 13.000 Kč měsíčně, bez
služeb a případného DPH.
Pouze nájem, k dispozici
zemní plyn a dostatek el. kw.
oo
Info na tel. 608 453 336
32
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
O KN A- ŽALUZIE
[email protected]
734 460 066 - OTTA OŠMERA
Masážní a relaxační
Centrum „Věra“
Vám pomůže cílenému spalování tuku na břiše,
bocích a stehnech – díky moderním přístrojům Body Roll
a Vacu Shape
Dále nabízíme:
· masáž klasickou – krční, bederní a křížovou
· baňkování
· léčivé tělové a ušní svíce
· masáž plosek nohou
· masáž medovou – detoxikační
· masáž čokoládovou
· masáž lávovými kameny
· masáž protistresovou
· lifting obličeje
· přístrojovou lymfodrenáž atd.
Na Vaši návštěvu se těší Věra Pekařová
Tel. 777 606 018
Na Solinách 30/II, Soběslav
únor 2011
PŘEVODY NEMOVITOSTÍ
zajistíme pro Vás:
- darovací smlouvu
- kupní smlouvu
- věcné břemeno
- znalecký posudek
- daňové přiznání
- geometrický plán
- katastr nemovitostí
- mapové podklady
Domluvte si prosím schůzku telefonicky.
NOVÝ DOMOV – poradenská činnost
Náměstí Republiky 167, Soběslav (vedle HOTELU SLUNCE)
Ing. Jaroslava Římalová, mobil: 723 842 046
e-mail: [email protected]
SEDLÁČEK Soběslav
SPOJOVACÍ MATERIÁL
nnnnn
OZNAMUJE:
Změnu prodejny - původně na adrese
Nová 515/II, Soběslav zelené STK
se přestěhovala na novou adresu a to na
Protifašistických bojovníků 133/I.
Z náměstí směr Tučapy před mostem
doprava do dvora (také prodej second hand).
INFO na tel. 607 607 194
únor 2011
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Ing. Tomáš Slavík, Klenovice 174, Soběslav
www.topitlevne.cz
TEPELNÁ ČERPADLA
SOLÁRNÍ KOLEKTORY
Chcete topit levně? Máme pro Vás řešení!
Akce - ekvitermní regulace zdarma
Montujeme kvalitní tepelná čerpadla od českého výrobce
Pracují až do -20°C, ceny od 85.000,- Kč
Vyřizujeme státní dotace až 75.000,-Kč
S kombinací se solárním kolektorem státní dotace
až 175.000,-Kč
VODA – TOPENÍ
·
Vodovodní, kanalizační přípojky
· Rekonstrukce bytových jader
· Montáže vodoinstalace a topení - ocel, měď, plast
· Čištění a opravy kanalizace, prohlídky kamerou
33
Střední odborná
škola pro ochranu
a tvorbu životního prostředí
Veselí nad Lužnicí
nabízí možnost studia čtyřletých oborů
zakončených maturitní zkouškou
· Ekologie a životní prostředí (16-01-M/01)
školní vzdělávací program:
Ochrana a tvorba životního prostředí
· Technologie potravin (29-41-M/01)
školní vzdělávací program: Potraviny a biotechnologie
· Analýza potravin (29-42-M/01)
· Přírodovědné lyceum ( 78-42-M/05)
n
Přijímací zkoušky se nekonají. Žáci jsou přijímáni
na základě prospěchu ze základní školy.
n
Školu je také možné navštívit po tel. domluvě vždy v úterý
a ve čtvrtek od 13:00 do 15:00 hodin.
n
Tel. 603 572 515
Ubytování v domově mládeže, celodenní stravování, dobré
dopravní spojení
Ing. Tomáš Slavík, Klenovice 174, Soběslav
informace na tel.: 381 500 512 (ředitel), 381 500 514,
e-mail: [email protected] , http://www.sos-veseli.cz.
n
www.topitlevne.cz
ZEMNÍ PRÁCE
pásovým minibagrem
pronájem kontejneru
na odvoz a likvidaci materiálu
Bourací práce kladivem osazeným na minibagru
Tel. 603 572 515
MANO CZ s.r.o.
Elektroinstalační práce,
opravy, servis…
tel. 608 660 140, 608 660 130
Fakultní škola Univerzity Karlovy Přírodovědecké fakulty
[email protected]
Uzávěrka příštího čísla 15.2.2011
GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. PETR SEDLÁČEK
Tel.: +420 605 163 108
KANCELÁŘ:
tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5
392 01 Soběslav
(budova pošty, 1. patro)
www.geodeziejih.cz
[email protected]
34
SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
únor 2011
…ošetření dermokosmetikou SynCare, trvalá na řasy,
depilace, líčení, dárkové poukazy, prodej…
Na Vaši návštěvu se těší
profesionální kosmetička
Lucie Honsová
,
OČNÍ OPTIKA
Soběslav, Palackého 64
Otevírací doba:
Po, St:
9.00 – 13.00 14.00 – 18.00
Út, Čt, Pá: 8.00 – 13.00 14.00 – 17.00
So:
8.00 – 11.00
Tel.: 381 214 996, www.mmoptik.cz
Víme, o čem oční optika je. To nám již více než 13 let potvrzují naši i ti nejnáročnější klienti v Praze, mezi nimiž jsou stovky spokojených nositelů multifokálních brýlí.
Díky našim znalostem, zkušenostem, špičkovému a jedinečnému přístrojovému vybavení v čele s multifunkčním systémem
Visioffice – jediným v jižních Čechách – Vám nabízíme služby a
produkty, které nenajdete v optikách ani v Českých Budějovicích nebo Táboře.
Zařaďte se i Vy mezi naše spokojené klienty a nechte se námi
provést světem optiky 21. století. Těšíme se na Vaši návštěvu!
Vydává Město Soběslav, ev. č. MK ČR E 13206. Adresa redakce: Městský úřad Soběslav, nám. Republiky 59/I, tel.: 381 508 116.
Redaktorka Jiřina Kocourková.
Redakční rada: Jaroslava Kohoutová, Michaela Pimperová, Kamil Modl, Mgr. Romana Bláhová (jazyková korektura).
Za správnost příspěvků ručí autor. Internet: www.musobeslav.cz, e-mail: [email protected]
Uzávěrka dalšího čísla každého 15. v měsíci. Náklad 2000 výtisků. Sazba a tisk JAVA Třeboň.
Download

únor 2011 - Město Soběslav