Muzeum Prostějovska v Prostějově
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE (ZŘIZOVANÁ A FINANCOVANÁ OLOMOUCKÝM KRAJEM)
Vyhodnocení činnosti
Muzea Prostějovska v Prostějově za rok 2012
VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ
ZA ROK 2012
„Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace, plní funkci muzea ve smyslu
ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., O ochraně sbírek muzejní povahy. Jeho posláním
je získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat
veřejnosti sbírky muzejní povahy podle zákona o ochraně sbírek. Vědeckovýzkumná a odborná
činnost organizace souvisí s vytvářením a správou sbírkového fondu.“
1. Sbírkotvorná činnost a práce se sbírkami
Systematické budování sbírek bylo v roce 2012, stejně tak jako v letech předchozích, omezeno
z důvodu nedostatku finančních prostředků pro nákup jednotlivých předmětů. Sbírky tak byly
doplňovány především formou darů nebo ekonomicky únosných nákupů. Zde bylo třeba klást
vysoké požadavky na odbornost správců jednotlivých sbírkových skupin, aby doplňování
sbírek bylo opravdu systematické a neřídilo se pouze hlediskem ekonomické výhodnosti či
nevýhodnosti.
V roce 2012 byla odstraněna většina závad na budově nového depozitáře – problematicky
fungující vzduchotechnika, chybně provedené okapy a následné zatékání do koruny zdiva,
vlhkost části severní obvodové zdi; přetrvává místní zatékání střechou, nedostatek je řešen
ve spolupráci s Odborem investic a evropských programů KÚOK, projektanta a prováděcí
stavební firmy; definitivní vyřešení problému se však, nikoli naší vinou, neustále protahuje.
V roce 2012 pokračovalo vybavování odborných pracovištˇ nové depozitární budovy.
Dovybavení bude opět záviset na množství přidělených finančních prostředků. Jedná se
zejména o pracoviště archeologické, geologické, restaurátorské a pracoviště správce depozitáře
(nábytek, výpočetní technika, přípojka internetu). Nový komplex se tak postupně stává
kvalitním muzejním pracovištěm.
V depozitáři v 1. NP hlavní budovy muzea na náměstí T. G. Masaryka je díky instalovaným
zařízením na snížení vzdušné vlhkosti možné konstatovat, že se daří udržovat ideální vlhkostní
a teplotní podmínky pro uložení sbírkových předmětů.
V minulých letech se velmi slibně rozběhla spolupráce se Střední školou uměleckých řemesel
a Vyšší odbornou školou restaurátorskou v Brně. Tato instituce pro nás zajišťuje na vysoké
úrovni a při minimálních nákladech restaurování sbírkových předmětů, zejména porcelánu,
majoliky a nábytku. V roce 2012 se bohužel opět z důvodu nedostatku finančních prostředků
počet takto zrestaurovaných předmětů snížil z řádově desítek kusů na jednotlivosti a tento trend
bude, bohužel, pokračovat i v příštím roce. Přesto však bude naší maximální snahou spolupráci
udržet i do budoucna, protože je pro naši instituci po všech stránkách velice výhodná. Jako
jedna z cest se jeví získávání sponzorů pro restaurování konkrétních kusů předmětů, což se
v jednotlivých případech daří. Běžnou údržbu sbírkových předmětů a drobné restaurátorské
zásahy budeme i nadále zajišťovat vlastními zdroji.
Dalším okruhem práce se sbírkami je jejich digitalizace. Zde jsme závislí na technickém
vybavení, které naší instituci prozatím chybí, takže ani v roce 2012 nedošlo k výraznému
pokroku v této oblasti.
2. Expoziční a výstavní činnost
I přes reálné snížení prostředků na vlastní provoz bylo v roce 2012 hlavní snahou
Muzea Prostějovska udržení kvalitativní i kvantitativní úrovně pořádaných krátkodobých a
střednědobých výstav. Naší snahou bylo také zachování vyváženosti výstav předmětových
a galerijních, autorských a přejatých. S řadou výstav byly spojeny další doprovodné akce –
komentované prohlídky, muzejní podvečery, muzejní noci a další. Několik akcí bylo pořádáno
jako doplněk naší činnosti samostatně, bez návaznosti na konkrétní výstavu. Celkově se v roce
2012 uskutečnilo více než dvacet výstav, z nichž některé určitě přesahovaly význam regionu
a je možno konstatovat, že stanovené záměry v této oblasti se podařilo naplnit. Podrobněji se
k dramaturgii výstav a k problematice jejich návštěvnosti věnuji níže v samostatné kapitole.
V roce 2012 byla vybudována nová expozic archeologie, v roce 2013 pak bude instalována
nová expozice historie. Na námětech a scénářích jsme pracovali od roku 2010 a jejich
definitivní podoba byla navržena v roce 2011. V obou případech jsme kladli důraz na
maximální profesionalitu; návrhy byly zpracovány ve spolupráci příslušného odborníka
(historika a archeologa), architekta a výtvarníka tak, aby jejich konečná podoba odpovídala
všem současným požadavkům na moderní muzejní instalaci.
V minulém roce byl pořízen specializovaný knihovnický program Clavius a probíhá převod
knihovního fondu do automatizovaného systému, čímž se výrazně zjednoduší knihovní
evidence a urychlí se vyhledávání jednotlivých tiskovin.
Samozřejmostí je popularizace činnosti muzea formou příspěvků do všech druhů médií;
hlavními mediálními partnery jsou Prostějovský deník, internetové noviny iProstějov a Český
rozhlas Olomouc.
V minulém roce také pokračovala jednání s městem Kostelec na Hané o možnostech předání
tzv. „Červeného domku“ – památníku Petra Bezruče. Tato nemovitost je dlouhodobě ve stavu,
který nedovoluje důstojnou muzejní prezentaci. Rekonstrukce by si vyžádala náklady v řádu
miliónů Kč, přitom návštěvnost a atraktivita tématu není a nebude taková, aby tuto investici
ospravedlnila. Již připravenou panelovou výstavu o životě a díle Petra Bezruče jsme zapůjčili
k vystavení do nového komplexu ZŠ Kostelec na Hané; vynaložené prostředky na její výrobu
tak mohly být smysluplně využity.
Někteří naši odborní pracovníci se i v uplynulém roce podíleli na realizaci výstavních a
publikačních projektů mimo svou mateřskou instituci.
3. Problematika návštěvnosti a soběstačnosti instituce
Kategorie návštěvnosti je velmi těžce exaktně vysvětlitelná. V úvahu se musí brát také
atraktivita města pro turisty, celková kulturní atmosféra ve městě, přítomnost vysokého
nebo alespoň středního uměleckého školství v místě; nezanedbatelná je ekonomická síla
obyvatelstva a jeho ochota vydávat prostředky na kulturní akce, zvláště pak v době celkového
ekonomického úpadku atd. Na návštěvnost má vliv také případná správa dalších památkových
objektů muzeem. Velkou část roku 2012 byla také uzavřena naše expozice archeologie. V roce
2011 jsme rovněž byli na počátku září nuceni ukončit naši činnost v zámku v Čechách pod
Kosířem, který se na celkové návštěvnosti vždy výrazně podílel. U atraktivních výstav (Jan
Preisler, Historické kočárky, Jára Cimrman) jsme zvýšili vstupné, odpovídající významu akcí.
Zvýšili jsme rovněž komerční nájem kavárny ve „Špalíčku“, vše s cílem zvýšení soběstačnosti
naší instituce. Stejným cílem pak byla vedena i opatření v oblasti personální. Do budoucna pak vidím další reálné možnosti zlepšení výše uvedených parametrů. V roce 2012
byla vybudována nová expozic archeologie, v roce 2013 pak bude instalována nová expozice
historie a bude modernizována expozice geologie. Půjde tedy o radikální přestavbu celého
2. NP hlavní budovy muzea podle současných požadavků, kladených na muzejní expozice,
což určitě povede ke zvýšenému návštěvnickému zájmu o naši instituci. Celková čísla se také
automaticky zvýší po začlenění Lidové hvězdárny do struktury Muzea Prostějovska; zde však
samozřejmě půjde o zvýšení administrativní cestou. Otevřená zůstává problematika dramaturgie výstav. Jejich vhodnou skladbou jde také určitě
zvýšit celkovou návštěvnost. Je ovšem otázka, jaký druh výstav by obecně muzea našeho typu
měla prioritně pořádat. Ze zkušeností je zřejmé, že výstavy, které nejsou pro muzea primárně
určeny, dokáží přitáhnout návštěvníky a pozitivně se tak projeví na celkové návštěvnosti.
Bývají i organizačně a instalačně nenáročné, často dodávané „na klíč“. Negativem je nutnost
zaplatit určitou částku jako nájem výstavy; podle našich zkušeností však na sebe dokáží tyto
výstavy vydělat a přinést i zisk. Takovýmto akcím se nebráníme, je však nutné zachovat určitou
přiměřenou míru, v našem případě jde o cca 10% z celkového ročního počtu výstav. V roce
2012 šlo konkrétně o výstavy Historických kočárků a Járy Cimrmana. Faktem však také je, že
některé výstavy odborné, byť specialisty vysoce hodnocené, mají návštěvnost problematickou.
Ideálem pak určitě je pořádání výstav jak odborně kvalitních, tak dobře navštěvovaných, což
byl v loňském roce případ velké expozice maleb Jana Preislera. Tady však zůstává naším
zásadním limitem velká vstupní finanční náročnost, zejména na pojištění zapůjčených děl.
Proto takovéto akce můžeme pořádat pouze jednou, maximálně dvakrát ročně. V roce 2013
půjde zejména o výstavy Hany Wichterlové a Jakuba Schikanedra.
4. Odborná, popularizační a publikační činnost
V oblasti vlastní odborné činnosti navázalo muzeum na zpracování projektů, které úspěšně
probíhají již několik let (dokumentace a kompletace údajů o židovském obyvatelstvu
v Prostějově, zpracovávání dějin obcí na Prostějovsku, revize památek architektury
prostějovského okresu ve spolupráci s NPÚ, mapování a dokumentace prostějovské firmy
Vulkania a Wikov, etnografický výzkum a dokumentace, spolupráce s NPÚ na doplňování
Státního archeologického seznamu, průzkumy unikátních geologických lokalit na okrese
Prostějov (ve spolupráci Geologickým ústavem AV ČR Praha, PřF UK Praha a PřF MU
Brno). Bohužel je nutno opět konstatovat, že z důvodu nedostatku financí zůstala pro naše
odborné pracovníky výrazně omezena možnost účasti na seminářích a konferencích, zvláště
pak vícedenních a zahraničních. Ze stejného důvodu byl rovněž výrazně omezen nákup
odborné literatury do muzejní knihovny. Tento stav je však možné tolerovat pouze dočasně,
v budoucnosti by určitě negativně ovlivnil fungování odborné složky organizace.
Na úseku přednáškové a doplňkové činnosti s úspěchem pokračoval cyklus muzejních večerů,
které byly někdy organizovány ve spolupráci s jinými subjekty. Od počátku vykazovaly tyto
akce velmi dobrou návštěvnost a měly pozitivní ohlas u veřejnosti i v médiích.
Pokračovaly dobře fungující programy pro všechny typy škol, včetně oblíbených workshopů.
Školám byly také určeny doplňkové programy, probíhající v dlouhodobé spolupráci s armádou
- speciálními útvary, dislokovanými na území Prostějova.
V minulém roce byla dále zdokonalována internetová prezentace muzea (www.muzeumpv.
cz), která je nyní, podle mého názoru, na velice slušné obsahové i výtvarné úrovni.
Přes značné finanční těžkosti pokračovalo Muzeum Prostějovska i ve vlastní ediční činnosti,
která však musela být radikálně omezena. Bylo pokračováno ve vydávání Přírodovědných
studií MPP a do tisku připraven Zpravodaj MPP.
Naše instituce bude rovněž spolupracovala s Městem Prostějov při přípravě další z řady
reprezentativních publikací s pracovním názvem „Prostějovská radnice“.
Někteří odborní pracovníci však tradičně publikovali i mimo naše vlastní periodika.
Samozřejmostí byla popularizace činnosti muzea formou příspěvků do všech druhů médií.
Hlavními mediálními partnery v našem regionu byly Prostějovský deník, Český rozhlas
Olomouc a internetové noviny iProstejov.cz.
5. Ostatní provozní záležitosti
K 1. lednu 2013 se stala součástí Muzea Prostějovska Lidová hvězdárna v Prostějově. Vzniklo
tak čtvrté oddělení muzea s názvem Astronomické oddělení – Lidová hvězdárna. Přechod
proběhl hladce a nové oddělení bez problémů funguje. Posílena bude jeho odborná složka, a to
o dalšího astronoma. Vytipovaný kandidát na tuto funkci se jeví velmi slibně.
Hlavním příjmem instituce byl i v minulém roce příspěvek od zřizovatele. Na některé
činnosti a akce se však dařilo získávat finanční podporu i z jiných zdrojů. Jednalo se zejména
o výstavní, publikační a restaurátorskou činnost, kde byly získávány finanční prostředky
především formou veřejné podpory od města Prostějov, v menší míře i od soukromých sponzorů
či firem. Pokračuje rovněž velmi výhodná spolupráce s bezpečnostní agenturou SIDA, která
monitoruje dva ze tří našich objektů za sponzorskou symbolickou cenu (třetí je monitorován
bezplatně Policií ČR).
Spokojenost trvá s komerčním nájemcem kavárny v přízemí Špalíčku. Zařízení se dostalo
díky své úrovni a atmosféře do širšího povědomí prostějovské veřejnosti a pro Muzeum
Prostějovska je přínosem ve dvou směrech – obohacuje naši instituci o důležité místo setkávání
veřejnosti a je i nezanedbatelným doplňkovým ekonomickým zdrojem.
Problémem začíná být technické zaostávání naší instituce, což je zřetelné zejména v oblasti
výpočetní techniky, která velmi rychle stárne a není v našich finančních možnostech udržovat
s obecným vývojem v této oblasti odpovídající kontakt. Také v roce 2012 tento negativní
vývoj, bohužel, pokračoval.
Nákladem majitele budovy - Města Prostějov - byl zpracován projekt výtahu a byl vybudován
další vstup do budovy, který odpovídá normám pro přístup handicapovaných občanů. K realizaci
však nedošlo z důvodu majetkoprávních problémů se sousedním objektem římskokatolické
fary, který by byl při stavebních pracích rovněž dotčen a s orgány státní památkové péče. Celá
akce je komplikována neexistencí zadního traktu budovy muzea a extrémě citlivou polohou
obou památkově chráněných objektů v centru města. Výstavba výtahu je pro naši instituci velmi
žádoucí. Býváme kritizováni za neexistenci bezbariérového přístupu, což řešíme provizorně
vynášením vozíků s lidmi po schodišti, což je nedůstojné pro postižené a nebezpečné pro
naše zaměstnance. Rovněž manipulace se sbírkovými předměty a výstavními exponáty, často
milionových hodnot, je někdy obtížná a nebezpečná jak pro pracovníky, tak pro předměty.
Proto připravujeme další kolo jednání s orgány a organizací státní památkové péče s tím, že
naší prioritou zůstává přístavba samostatného výtahového tělesa k východní fasádě objektu
muzea.
6. Personální záležitosti
K 1. 4. 2009 byla provedena reorganizace stávající struktury muzea, jejímž cílem bylo
lépe provázat činnosti uvnitř organizace, vybudovat silné zázemí pro podporu projektů,
zefektivnění práce s ohledem na ekonomické náklady a vytváření možností k odbornému růstu
pracovníků. V roce 2012 došlo k některým dalším menším změnám, opět s cílem zlepšení
efektivity práce. Tyto změny se v průběhu roku 2012 osvědčily a proto organizační struktura,
doplněná o Astronomické oddělení, přechází do roku 2013 ve stávající podobě.
Celkový přepočtený počet zaměstnanců za rok 2012 byl 24,6, fyzický počet pracovníků
k 31. 12. 2012 pak 29. Vyplacený objem mzdových prostředků
činil
5.431.936, 00,- Kč, což znamenalo průměrnou měsíční mzdu ve výši
18.403, 86,- Kč.
Prostějov, 11. 3. 2013
Mgr. Miroslav Chytil, Ph.D.
ředitel Muzea Prostějovska v Prostějově, p.o.
I. PÉČE O SBÍRKY
M. Dokoupilová
1. Evidence
- Evidence přírůstků sbírky Literární památky v I. stupni, vlastní sběr, 3 karty – 36 kusů (tiskoviny kulturních akcí v Prostějově, dokumentace WP 2012, skautský šátek J. Wolkera)
- b) Evidence sbírky Literární památky ve II. stupni: 243 karet, 422 ks
zápis plakátů sbírky P. Bezruč Pl 1-60, předmětů sbírky P. Bezruč BO 1-139, fotografií a dokladů k osobě
P. Bezruče FPB 10 a DPB 401-406, dokumentů herce Lidového divadla J. Zlámala LP 264/136-141, dokumenty k osobě výtvarníka A. Kameníka LP 150-2, skladba J. Faustina LP 308, hudebniny LP 296/11-13, knihy
sbírky J. Wolker KN 38-55, dokumenty WP 2011
2. Inventury sbírky Literární památky – celkem 1845 inv. čísel, 3460 položek
- J. Wolker, korespondence odeslaná KO 1-323, korespondence přijatá KP 1-883 ks, 1206 inv. čísel. Garant: Dokoupilová
- J. Wolker, fotografie, DF 1–387, WF 1-47 (=1658 kusů), 430 inv. čísel. Garant: Dokoupilová
- J. Wolker, rukopisy R 1–182, kresby KR 1-27, 209 inv. čísel, Garant: Dokoupilová
- Spolupráce při inventuře skupin Fotografie sk. Om, Obrázky na skle
3. Další práce se sbírkami
– popis přírůstků z minulých let inventárními a přírůstkovými čísly – 847 kusů
– doplňování údajů v kartách (rozměry, podrobnější popis, datace), odstraňování chyb (např. nadbytečné mezery v číslech, doplnění přír. čísel), aktualizace 2048 karet
– podrobnější popis některých sbírkových předmětů ve sbírce LP 267, J. Zbořil, popis 274 kusů
– uložení obrazů ze sbírky P. Bezruč Objekty (BO) do pojízdních klecových skříní v depozitáři nemocnice –
42 kusů
– uložení plakátů ze sbírky Wolkerův Prostějov (za období 1957–2010) a plakátů ke sbírce P. Bezruč (Pl 1–60)
do mapových skříní v depozitáři nemocnice
M. Kokojanová
4. Evidence přírůstků v I. a II. stupni muzejní evidence v programu Bach
– zpracováno 79 karet II. stupně muzejní evidence ze sbírky Fotografie (205 kusů)
5. Inventury
- skupina Om – fotografie, politické události, 192 kat. č.
účast v komisi při inventurách sbírek jiných správců
skupina Z – zbraně (militaria), mimořádná inventura (správce V. Horák)
J. Wolker: korespondence odeslaná, přijatá (správkyně M. Dokoupilová)
J. Wolker, fotografie (správkyně M. Dokoupilová)
J. Wolker, rukopisy, kresby (správkyně M. Dokoupilová)
6. Další práce se sbírkami
– doplňování CES (přírůstky, doplňky, změny)
– přepis, úpravy a doplňování starých karet v elektronické podobě - 679 karet (sbírky fotografické, Matematicko-fyzikální předměty, Střelecké terče)
– úpravy depozitáře fotografií po zrušení fotokomory – nové prostorové řešení místnosti, úklid, optimalizace uložení
předmětů
– zápůjčky pro výstavy (rešerže, zajištění fotodokumentace, konzervace, výpůjční smlouvy):
– Za císaře pána, Habsburkové v českých zemích, Pražská informační služba, zámek Ctěnice, ukončení dlouhodobé výstavy
– Pernštejnové a jejich doba, Národní památkový ústav a Národní galerie, Salmovský palác Praha, 3. 5. - 2.
9. 2012
– výběr fotografií pro publikace
– Osobnosti Prostějovska. Prostějov 2003 (předloženo cca 500 fotografií)
– Kalendář Olomouckého kraje 2013 (navrženo a popsáno 5 fotografií sbírkových předmětů)
­– převzetí restaurované truhlice Ua 5 (VOŠ restaurátorská v Brně), úpravy karty, poděkování sponzorům
V. Jašková
7. Číslování přírůstků geologie a ukládání do geologického depozitáře
Podskupina Paleobotanika
21 položek
Podskupina Paleozoologie
311 položek
Podskupina Mineralogie
27 položek
Podskupina Petrografie
86 položek
- podskupina Všg (všeobecná geologie) – 159 položek (Všg 1-159) – evidenční karty byly pře
vedeny do elektronické podoby v programu Bach
8. Inventarizace
- podskupin Všg (všeobecná geologie) a Min (mineralogie)
9. Geologický depozitář byl rozšířen o dřevěnou skříň na vzorky (vyřazená z PřF UK
Praha), získány byly rovněž samostatné dřevěné zásuvky, pro které je nutné nechat
vyrobit regál z Fe-profilů.
M. Kvapilová Nováková
10. Inventury:
-sbírka výtv. umění, podskupina Oc–podmalba na skle – mimořádná inventura na základě
přesunu sb.
fondu do nových depozitárních prostor (hl. depozitář MPP v 1. NP), nové trvalé uložení sb. předmětů, zaznamenání nové lokace do evid. karet – celkem 122 položek (spolupráce PhDr. M. Dokoupilová, RNDr. V.
Jašková)
11. Katalogizace přírůstků muzejního fondu r. 2012 a neevidovaných sbírkových předmětů MPP, popis
předmětů přír., inventár. a katalogovými čísly – celkem 49 inv. čísel / 113 položek
12. Digitalizace sbírek:
- doplňování záznamů karet (podrobnější popis, doplňování údajů z odborné literatury, rozměry, datace) – opraveno celkem 699 položek
- přepis/ digitalizace záznamů karet – celkem 539 položek (z větší části praktikant)
- zřízení a vedení foto-kartotéky sb. předmětů (fotodokumentace, opatření fotografií
legendou) – celkem 50 nových položek
13. Konzervace sbírek (výběr sb. předmětů, konzultace konzervátorských postupů, zajištění fotodokumenta
ce stavu před a po zásahu, vedení evidence):
- konzervace/ restaurování: podsk. Ga– slonovina – 1 položka, podskl Oc – 5 položek tj. celkem 6
položek (spolupráce O. Kosíková)
- základní ošetření/ očištění: podsk. Cc-hodiny, Fe-železo, Cd-měď – celkem 6 položek (spolupráce
I. Loubalová)
14. Restaurování sbírek:
- restaurování artefaktů podsk. Kc-porcelán, Cc-hodiny – spolupráce s vedoucími ateliérů VOŠ re
staurátorské v Brně při konzultaci restaurátorských postupů, převzetí části ( 2ks) artefaktů z VOŠ
rest. Brno – celkem 4 ks
- restaurování artefaktů určených pro připravovanou historickou expozici MPP „Z časů města poddanského“ (schůzky s osloveným restaurátory; příprava artefaktů ke zjištění nálezového stavu, poskytnutí
informací ze záznamů muzejní evidence a předcházejících rest. zpráv, konzultace rozsahu restaurátorských prací) – podsk. Oa- malba – 12 ks, Fa-nábytek – 4 ks: celkem 16 položek
- přírůstek – plakát „Kupkova výstava v Prostějově, 1905“, navázání spolupráce s licencovanou restaurátorkou (MgrA. D. Petrlová) za účelem zpracování restaurátor. záměru jako podkladu pro žádost
o dotaci směřovanou Krajskému úřadu v Olomouci
– celkem 1 ks
15. Odstraňování nedostatků v CES: podsbírka historických hodin (spolupráce Mgr. V. Horák)
V. Horák
16. Zpracovávání podkladů pro CES za Muzeum Prostějovska – plněno průběžně.
Po odeslání podkladů CES na MK ČR v roce 2011 a následné konzultaci s příslušným oddělením MK ČR,
bylo zjištěno, že bude nutno provést další opravy a změny. To vyžadovalo opětovné otevření celé problematiky z minulých let, kdy byla řešena náprava rozsáhlých chyb. Průběžně znovu kontrolovány jednotlivé záznamy všech podsbírek a opravováno dle získané metodiky.
Podsbírka
Archeologická
Botanická
Další - literární památky
Etnografická
Další - všeobecná geologie
Písemnosti a tisky
Výtvarného umění
Celkem
Počet oprav změn v CES
929
8058
258
697
8
15
431
10396
17. Zpracovávání primární evidence sbírkových předmětů
– plněno průběžně a paralelně se zpracováním CES. Celkem bylo v rámci přírůstků elektronicky zaevidováno 1183 inv. čísel. Jednotlivé podsbírky jsou uvedeny v tabulce:
Podsbírka
Archeologická
Literární památky
Etnografická
Fotografie, filmy,
videozáznamy a jiná média
Historická
Písemnosti a tisky
Výtvarného umění
Podskupina
Počet inv. čísel
1100
2
42
20
7
1
11
18. Inventarizace sbírkových předmětů
- Provedení mimořádné inventury podsbírky militaria (skupina Z) ve dnech 11. – 14. . nařízené zřizovatelem v souvislosti se zjištěním neočekávaného pohybu sbírkových předmětů v depozitáři zbraní.
- Spolupráce na inventurách kolegyň M. Dokoupilové (literární památky – podskupiny Jiří Wolker,
korespondence přijatá i odeslaná, rukopisy, fotografie Jiří Wolker) a M. Kokojanové (fotografie – podskupiny Om).
19. Částečná digitalizace sbírkových předmětů
- V rámci práce se sbírkovými předměty (při zápůjčkách a výzkumu) se ukázalo jako nutné sbírkové
předměty z podsbírky numizmatika, které těmito procesy prošly, zdigitalizovat. Mince byly skenová-
ny – averz i reverz. Takto zdokumentováno 163 ks. - Mince musely být zároveň převáženy a to sponzorsky v nemocniční lékárně na laboratorních vahách, neboť muzeum nemá základní vybavení pro
zpracování numizmatického materiálu.
J. Ondra
20. Rozšiřování sbírkového fondu úseku etnografie Muzea Prostějovska ze sběrné oblasti MPP.
Získáno darem od:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Věry Žochové
spodní sukně
šátek černý smuteční
šátek černý se žlutým květinovým vzorem
šátek žlutý s výšivkou
šátek žlutý s výšivkou a krajkou
šátek kostkovaný s třásněmi po obvodu
přehozy – 2 ks
výšivka na hrubém lněném plátně nedokončená
napínáky do bot
košík na ruční práce
bábovková forma
Rudolfa Skopala
- košilka dětská (kolem roku 1912) – 2 ks
- bryndáček (kolem roku 1912) 1 ks
Alice Zímové
- šicí stroj Winter, tř. 103 z roku 1930
- dokumentace k šicímu stroji: splátková knížka 1 ks, návod ke stroji 1 ks
-
-
-
-
-
Květoslavy Sklenářové
vyšívaný polštář 1 ks
vyšívaná košile dámská – 1 ks
ručník s monogramem 1 ks
vyšívané „kuchařky“ 4 ks
spodní sukně k hanáckému kroji 3 ks
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Věry Žochové
spodní sukně
šátek černý smuteční
šátek černý se žlutým květinovým vzorem
šátek žlutý s výšivkou
šátek žlutý s výšivkou a krajkou
šátek kostkovaný s třásněmi po obvodu
přehozy – 2 ks
výšivka na hrubém lněném plátně nedokončená
napínáky do bot
košík na ruční práce
bábovková forma
Radmily Bartoňová
- ubrus
Nákupy od
Jiřiny Hendrychové
- kroj hanácký ženský
Věry Žochové
- dámské boty kožené
Ireny Roubalové
- kufřík dřevěný, vojenský
- ševcovská kopyta – 14 ks
21. Fyzické předávací inventury - dohledávání, identifikace sbírkových předmětů, doplňování chybějících identifikačních znaků – podsk. Ka, Na, Oj, Va, Vb, Vl , Vc, Ve, Vi, Vh, – celkem asi 450 ks
22. Katalogizace nových přírůstků – 30 kusů
23. Uložení přírůstků do etnografické sbírky
24. Přepis karet do databáze Bach – 1 527 kompletních zápisů
25. Doplňování, aktualizace záznamů v databázi Bach – 3 868 záznamů
26. Skenování, vkládání fotografií sbírkových předmětů do systému Bach (219 fotografií)
27. Přemístění sb. předmětů v novém depozitáři – 145 ks
28. Kontrola dlouhodobých zápůjček
29. Zápůjčky pro výstavy, akce, příprava předmětů, smlouvy apod.
- výstava Pernštejnové a jejich doba - NPÚ Praha
- výstava obecní úřad Slatinky
- výstava krajek - VMO
- výstava Peníze králů a císařů jednoho rodu - MPP
- výstava Kočárek v průběhu staletí – MPP
- Muzejní noc – provedení 1. hanácké opery Jora a Manda – MPP
30. Příprava sbírkových předmětů – podskupina Ve – pro fotografování a studium pracovníků Národního ústavu lidové kultury 47 kusů
31. Výběr a konzultace sbírkových předmětů pro novou historickou expozici
A. Bezrouková
32. Zápis sbírek do programu Bach
- Pokračování v elektronickém zpracování původních sbírek Byly zapisovány sbírky z konce osmdesátých a devadesátých let a to z těchto katastrů Prostějovska: Ludmírov, Milkov, Vojtěchov, Horní Štěpánov,
Ohrozim, Domamyslice, Kostelec na Hané, Čechy pod Kosířem a zoologická sbírka Měkkýši – 425 kszápis přírůstků za rok 2011 – 42 ks
33. Inventarizace
- dle dlouhodobého plánu inventur byla provedena inventura sk. Herbáře – 86 ks
34. Během roku je sledován stav všech herbářových položek a případné nedostatky jsou ihned odstraněny.
K. Husaříková
35. Inventarizace
- inventarizace, určování a změna lokace - podskupina Od (grafika)- předávací inventura M. Kvapilové
Novákové
- řešení škodní události zatečení v depozitáři a následné poškození obrazu (zápůjčka z NPÚ)
Jana Hanusová
36. Zápis sbírek do programu Bach
- sbírková podskupina PT/B - zapsáno 400 ks
- zápis přírůstků podsk. PT/B – 50 ks
37. Konzervace
- sbírková podsk. PR-prapory
– pokračování v opravě poškozených praporů – spolupráce I. Loubalová,
38. Inventarizace
- provedena inventura celé podsk. PR – 52 ks
Irena Loubalová
39. KONZERVACE
- Čištění, základní ošetření a desinfekce :
Přírůstky geologie - 197 ks, knihy z depozitáře napadené plísněmi - 315 ks, staré tisky - 920 ks
Konzervace :
- podsb. P.Bezruč - 14 grafik ,
- staré tisky a noviny - 29 ks,
- archeologie - nádoby - 2 ks,
- železné předměty - 4 ks, Kc -8 ks, Kf - 4 ks, Oj - 2 ks, Ke - 6ks, Cc - 7 ks, Vc - 26 ks,
Vi - 1 ks, Cc - 7 ks, Ub - 20 ks .
Vl - 1 ks,
- Konzervace zapůjčených předmětů k výstavám: kočárky - 2 ks,
plastika - 1 ks, čištění 8 ks exponátů k výstavě Babiččin svět na kliku
40. Průběžná kontrola stavu sbírek a podmínek jejich uložení
41. Inventura archeologických sbírek - 10 200 ks a práce s tím spojené: opravy a upřesňování označení,
popisu, výměna obalů, změny uložení. Oprava chybného očíslování - 563 ks
42. Ochranné balení předmětů ve stálé expozici
- balení a přemístění obrazů, před započetím řemeslných prací
- přemísťování a ukládání sbírky obrázků na skle
František Spáčil
43. Provádění zápůjček a výpůjček předmětů
- zakládání a správa smluv
- zpracování předávacích protokolů o stavu předmětů ( condition report)
- vytváření nových smluv (zápůjčkové 21 ks., výpůjčkové 8 ks)
44. Správa depozitářů
- průběžná kontrola podmínek v depozitářích muzea, stav vlhkosti, teplota
- organizace a zajišťování přístupu do depozitářů, pro odborné pracovníky atd.
II. VĚDECKOVÝZKUMNÁ A ODBORNÁ ČINNOST
M. Dokoupilová
1. ŽIDÉ V PROSTĚJOVĚ
a) Dějiny prostějovské židovské obce
– studium pramenů k dějinám domů v majetku židovských obyvatel v Prostějově (Státní okresní archiv
v Prostějově, archiv Stavebního úřadu MÚ Prostějov, Zemský archiv Olomouc)
– sestavení přehledu majitelů židovských domů a firem podle adres v letech 1881–1939 (resp. 1947)
– pořízení elektronické fotodokumentace prostějovských domů židovských majitelů a bývalých továren
v židovském vlastnictví, dokumentární fotografie v počtu asi 640 kusů
– zpracováno dílčí téma ve formě příspěvku na konferenci Židé a Morava v Kroměříži v listopadu 2012, viz
publikační činnost
– spolupráce s Centrem judaistických studií FF UP Olomouc, Židovským muzeem, Národním památkovým
ústavem v Olomouci, pamětníky.
b) Dokumentace židovských obyvatel, perzekuovaných v období 2. světové války
– pokračování projektu z minulých let, soupisy na základě registratury obyvatelstva v SOkA Prostějov – zdokumentováno dalších 55 rodin. Celkový stav – dosud soustředěny poznatky o 202 rodinách z asi 390. Spolupráce s Židovským muzeem v Praze, pamětníky, badateli a dokumentaristy z jiných oblastí.
– shromažďování údajů, dokumentů, fotografií, včetně jejich popisu, získáno 56 kusů nových elektronických
fotografií osob, případně dobových dokumentů (např. rodina Bobasch, Böhm, Brammer, Grünwald, Kern,
Münz, Redlich, Seliger, Süsskind, Taus, Wasservogel, Weinberger) ve spolupráci s I. Čechem, Maud M. Beerovou, potomky některých rodin žijících v zahraničí, SOkA v Prostějově, Židovskou obcí v Olomouci aj.
– kompletace údajů o židovských obyvatelích Prostějova, konfrontace seznamů v archivech, na pamětních
deskách na židovském hřbitově, údajů v Terezínských pamětních knihách, které se týkají prostějovských židovských obyvatel. Do soupisů doplňovány nové údaje o jednotlivých osobách.
2. OSOBNOSTI PROSTĚJOVSKA (M. Dokoupilová)
– shromažďování literatury, údajů, zajišťování fotografické dokumentace osob, spolupráce s Vědeckou knihovnou v Olomouci, Státním okresním archivem v Prostějově. Výstupy – viz publikační činnost
– zajištěna kopie rukopisu Z. Wolkerové „Sága rodu Wichterlů. 1805–1945“ z majetku Lindy Wichterlové
– získány kopie originálů a v terénu P. Karasinským pořízeny elektronické fotografie dokumentující rodinu
Wichterlovu, 90 ks
M. Kokojanová
3. Barokní náboženská bratrstva jako projev kulturního cítění a mentality Prostějova 18. století
Projekt zaměřený na specifikaci členské základny dvou z barokních náboženských bratrstev, jež působila
v Prostějově v 18. století. Lze předpokládat, že detailní pohled na tuto problematiku přispěje k osvětlení
duchovní atmosféry a společenských poměrů města, procházejícího společenskou, hospodářskou i kulturní
proměnou, a přispěje také k odhalení kulturních přesahů městské kultury do okolních obcí.
– průběžné doplňování databáze údaji publikovanými v literatuře
– konzultace dílčích aspektů problematiky s Mgr. Vladimírem Maňasem, PhD., odborným asistentem
FF Masarykovy univerzity v Brně
4. Prostějov a voda
Výzkum zahájen v r. 1996 jako heuristika pro ústav ČAV Geonika Brno, později směrován na grant ústavu
zaměřený na evidenci katastrofických jevů souvisejících s působením vodního živlu na Moravě v minulosti
(jejich četnost, průběh, škody, prevence).
– jako dílčí výstupy publikovány v r. 2012 tři příspěvky pro tisk
a) pro Střední Moravu společně s RNDr. Janem Munzarem z Ústavu geoniky AV ČR v Brně zpracován článek
hodnotící povodně na Moravě na příkladech z 2. poloviny 16. století, citace viz Publikační činnost
b) v rámci naplnění požadavku redakce časopisu KROK „představit populární formou Prostějovsko“ publikovány dva příspěvky, první zaměřený na utváření a rozšiřování půdorysu Prostějova („Prostějov z nadhledu...“), druhý na objev pravděpodobně nejstaršího zobrazení Prostějova („Povodňový obraz...“), citace viz
Publikační činnost)
– dosavadní poznatky uplatněny v konkrétní mezioborové a meziinstituční spolupráci v rámci regionu:
a) pro studii zadanou Odborem životního prostředí Magistrátu města Prostějova
vypracována část „Vrahovice, erozní svah nad objektem střelnice Policie ČR. Historické aspekty problému.“ (rozsah 15 stran rukopisu)
heuristika: poznatky dosavadního zpracování problematiky pro Prostějovsko; regionální historická a historicko-vlastivědná literatura; kartografická díla (staré mapy z let 1764 - 1931 a katastrální mapy); konzultace
s pamětníky (RNDr. Václav Kopečný, Mgr. Jiří Ondra, Jan Pospíšil); terénní výzkum za účasti konzultanta
pro stavební otázky (ing. Igor Kokojan); Státní okresní archiv Prostějov (fondy Archiv obce Vrahovice, MNV
Vrahovice, Farní úřad Vrahovice, Konečný a Nedělník); Římskokatolická farnost Vrahovice (pamětní kniha
vrahovické farnosti)
b) pro odd. rozvoje a investičních záměrů Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova jako podklad
pro připravovanou žádost o zadání grantu zpracován souhrn problematiky „Prostějovsko a povodně aneb
Příspěvek k obnově povodňové paměti“ (rozsah 5 stran rukopisu)
5. Památky prostějovských cechů ve sbírkách MPP
K tzv. „starým sbírkám“ MPP, které se do muzea dostávaly ještě před koncem 19. století neopatřeny žádným
nebo jen velmi stručným popisem, patří i podstatná část pozoruhodné sbírky cechovních předmětů (signatura
Ua). Správkyně sbírky usiluje alespoň o částečnou eliminaci handicapu dohledáváním informací v archivních
pramenech.
– orientační prohlídka materiálů cechů krejčích, hrnčířů a kamnářů, kovářů a kolářů ve fondech Státního
okresního archivu Prostějov
6. Wenzel Franz Caesar Messenhauser (1812 – 1848)
prostějovský rodák, voják, německy píšící literát, revolucionář, prozatímní velitel vídeňské národní gardy
z podzimu 1848, jehož památku opakovaně poškozuje měnící se ideově-politický pohled na dějiny a malá
známost v rodném regionu
– příprava článku ke 200. výročí narození W. F. C. Messenhausera pro revue KROK
– zhodnocení dosavadních výzkumů
– heuristika: prověření různých verzí data narození v literatuře, výběr fotografií
7. Renesanční výmalba prostějovského pernštejnského zámku (znovuodkrytá a restaurovaná v r. 2012)
– prohlídka maleb s odborníky (restaurátorka ak. mal. Yvona Ďuranová; pracovníci památkové péče: Magistrát města Prostějova - Mgr. Daniel Zádrapa, Jitka Vybíralová; Státní ústav památkové péče Brno - ing. arch.
Dana Novotná)
- účast na fotografování v rámci přípravy příspěvku pro slavnostní zakončení Pernštejnského roku v Pardubicích
– nápisy a amatérské obrázky v okolí maleb – posouzení nosnosti tématu, předběžný průzkum, heuristika,
konzultace (prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., Univerzita Pardubice; Mgr. Pavel Marek, PhD., JU České Budějovice)
V. Jašková
8. Výzkum neogenních sedimentů karpatské předhlubně
dlouhodobý výzkum miocenních sedimentů (především řasových vápenců, dále písků a jílů) v neogenní výplni karpatské předhlubně (Prostějovsko, Vyškovsko, boskovická brázda a okolí Brna) – nové lokality na Prostějovsku a revizní průzkumy již známých lokalit. Uvedené lokality jsou zkoumány v rámci vědeckého projektu
Národního muzea v Praze pod názvem „Mělkovodní ekosystémy miocénu centrální Paratethydy: sukcese a
interakce anorganické a organické složky ekosystému.“
a) Geologický výzkum neogenních sedimentů se zkamenělinami u obcí Hluchov a Služín
Pokračování geologického průzkumu ostrůvků neogenních písků a jílů se zkamenělinami mechovek a měkkýšů. Průběžně jsou zpracovávány sedimenty získané vrtným průzkumem na obou lokalitách v letech 2008
(Hluchov – Hl1, hl. 11,5m, Hl2, hl. 19,5m) a 2010 (Brus u Služína – BRUS 1, hl. 19,5m).
Publikace: Nehyba, S. – Jašková V. (2012): Výsledky vrtného průzkumu na lokalitě Hluchov (sedimenty
spodního badenu karpatské předhlubně).- Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2011.
Zborník, V., Nehyba, S., Jašková, V. (….): Výsledky vrtného průzkumu na lokalitě Brus (neogenní sedimenty
karpatské předhlubně). - Geol. výzk. Mor.Slez. v r. 2012, in print.
b) Geologický výzkum neogenních sedimentů s mechovkami u Přemyslovic
Průběžné sledování lokality organogenních sedimentů s velkými mechovkami a další makrofaunou.
Publikace: Zágoršek, K., Nehyba, S., Tomanová Petrová, P. Hladilová, Š., Bittner, M. A., Doláková, N., Hrabovský , J. Jašková, V. (2012): Local catastrophe caused by tephra input near Přemyslovice (Moravia, Czech
Republik) during the middle Miocene. – Geological Quarterly, 56 (2), 269-284. Warszawa.
c) Geologické vrty u Holubic, Lomnice u Tišnova a Hlohovce
Zajištění vrtného průzkumu zajímavých lokalit neogenních sedimentů v karpatské předhlubni (rekognoskace
terénu, získání povolení k vrtnému průzkumu od majitelů pozemků, vlastní provedení vrtů – firma GEOVANK, odběr vrtných jader, převoz a uložení v ND v Prostějově)
Holubice, 24. 8. 2012 (vrty HO 1, hl. 13m, HO 2, hl. 12m)
Lomnice u Tišnova, 26. 6. 2012 (LOM 1, 21,5m)
Hlohovec, 6. 9. 2012 (HLOH 1, hl. 8m, HLOH 2, hl. 4m, HLOH 3, hl. 13m)
Spolupráce: RNDr. K. Zágoršek (NM Praha), doc. RNDr. K. Holcová (PřF UK Praha), doc. RNDr. S. Nehyba
(PřF MU Brno), ), doc. RNDr. Š. Hladilová (PřF MU) Brno), RNDr. N. Doláková (PřF MU) Brno, Mgr. T.
Lehotský, Ph.D. (PřF UP Olomouc).
d) Geologický výzkum některých lokalit neogenních sedimentů na Vyškovsku (Luleč, Drysice, Kroužek, Podbřežice, Rousínovec, Nemojany)
Sběr fosilií a fotodokumentace lokality jílů s lasturami ústřic a korály u Lulče a Drysic, lokality pískovců a
organogenních vápenců s hřebenatkami u Kroužku, mechovkového útesu u Podbřežic a pískovny s výskytem bazálních klastik neogénu u Nemojan.
Získané materiály jsou zpracovány do připravovaného článku o geologii Vyškovska (Přírodovědné studie
MPP, popř. Zpravodaj MPP).
Spolupráce: Mgr. T. Lehotský, Ph.D. (PřF UP Olomouc), P. Karasinski.
9. Geologický výzkum spodnokarbonských hornin s ichnofosiliemi u Studnic
V lednu 2012 byl proveden geologický výzkum spodnokarbonských hornin u Studnic, v nichž
byly nalezeny ichnofosilie. Byla provedena fotodokumentace, získaná kolekce ichnofosilií
bude zapsána do přírůstků muzejní geologické sbírky.
Výstupem výzkumu je příspěvek na konferenci „Moravskoslezské paleozoikum 2012“ konané
dne 7. 2. 2012 na PřF UP Olomouc:
„Nález fosilních stop od Studnic na Drahanské vrchovině (spodní
karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu)“.
Nález byl také již publikován:
Lehotský, T., Jašková, V. Plaček, J ( 2012) Nález fosilních stop od Studnic na Drahanské
vrchovině (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu. – Zprávy
Vlastivědného muzea v Olomouci, 303, 103-105. Olomouc
10. Geologický průzkum severní části Prostějovska
průběžný a dlouhodobý výzkum severní části okresu Prostějov, doplnění muzejní geologické sbírky, expozice
na Ekocentru IRIS a školních výukových expozic geologie. Fotodokumentace všech lokalit pro další využití
v plánovaných článcích.
- kladecké fylity a žilný křemen v okolí Kladek
- paleobazalty v okolí Ponikve (pro plánovanou výstavu o moravských sopkách – 2013)
- Fe-rudy v okolí Jesence, Dzbele (pro plánovanou výstavu o moravských sopkách – 2013)
- devonské vápence u Ludmírova a Kladek
Spolupráce: Mgr.T. Lehotský, Ph.D. (PřF UP Olomouc), Mgr. M. Synek, P. Karasinski
11. Orientační terénní průzkum lokalit s vulkanickými horninami různého stáří na Moravě, včetně
lokalit na Prostějovsku pro připravovanou výstavu „Putování po moravských sopkách“ (podzim
2013)
- metabazitová zóna Brněnského masivu (výchozy přímo ve městě Brně)
- devonský vulkanismus (šternbersko-hornobenešovský pruh, lok. Šternberk, Krakořice, Chabičov,
Čabová, Ondrášov
konicko-mladečský pruh, lok. Jesenec, Dzbel, Ponikev)
- pliopleistocenní sopky v Nízkém Jeseníku (lok. Pohoř u Oder, Malý a Velký Roudný, Uhlířský
vrch, Zlatá lípa, Venušina sopka, Mezina, Bílčice, Volárna, Razová atd.)
- lokality těšínitové asociace (mesozoikum) – Nový Jičín – Bludovice, Řepiště, Lubno
- sopky na jihovýchodní Moravě – andezitový vulkanismus (lok. Bánov, Komňa, Starý Hrozenkov)
Termín: červen – srpen 2012
Pozn. Jednotlivé lokality jsou podrobně popsány v libretu výstavy, vypracovaném v červnu 2012
Spolupráce: Mgr.T. Lehotský, Ph.D. (PřF UP Olomouc), P. Karasinski (foto)
M. Kvapilová Nováková
12. Kniha „Automobilka Wikov“ (r. vydání 2013)
Projekt navazuje na katalog Kvapilová Nováková, Michaela. Automobilka Wikov: síla–jistota– krása (Muzeum Prostějovska, 2010) v autorské spoluúčasti na novém, rozšířeném zpracování publikace, postihující
historii automobilové výroby fa Wichterle & Kovářík, akc. spol. v Prostějově v první polovině 20. století.
heuristika: studium pramenů (MZA v Brně, SOkA v Prostějově)
- rešerše starých tiskovin (Vědecká knihovna v Olomouci) a literatury
- pořizování obrazové dokumentace (skeny, fotodokumentace)
- zpracována dílčí část textů.
13. Sbírka historických hodin MPP
Badatelská činnost mapující rozsah a charakter akvizic MPP z bývalé sbírky historických hodin a hodinek
Bruno Wintera. Zpracována rešerše literatury, provedeno srovnání záznamů akvizic Ročenek MPP, matriční a
přírůstkové knihy (srovnání se záznamy v evid. kartách). Získané poznatky publikovány viz.Dále budou využity pro text posteru, který ve stálé expozici představí osobnost B. W., rozsah a charakter jeho sbírky, a dále
pro přepracování dosavadního textu propagačního letáku (skládačky) stávající expozice.
Viz. III/3 Kvapilová Nováková, Michaela. Sbírka historických hodin a hodinek z fondu Muzea Prostějovska
v Prostějově – sběratel Bruno Winter. In Krok: kulturní revue Olomouckého kraje. roč. 9, č. 3 (2012), s. 14–16.
ISSN 1214-6420.
14. Petr Brandl (?) – obraz Smrt sv. Františka Xaverského x Sen Jakuba staršího (?)
Dílo pocházející z bývalé obrazárny Fr. Šternberka, jako muzejní akvizice zakoupeno v r.
1924 v rámci
dražby majetku šlechtického rodu Silva-Tarouců na zámku Čechy pod Kosířem. Dosud s jistotou nepotvrzeno
autorství barokního malíře P. Brandla, ikonografie díla. Resumé spektra poznatků: restaurátorská zpráva (ak.
mal. F. Sysel), archivní evidence NPÚ – ú. o. p. v Olomouci, fond archiv Silva-Tarouců v MZA v Brně. Navázána spolupráce s NG v Praze, AV v Praze – dořešení pokračuje v r. 2013. Studium pramenů MZA v Brně
najde využití rovněž pro výstavu prezentující akvizice MPP z bývalých držav rodu Silva-Tarouců (předpokládaná prezentace r. 2014).
- Objasnění autorství, ikonografie díla v souvislosti
a)) s prezentací aktuálně P. Brandlovi připsaného díla v majetku Vlastivědného muzea v Olomouci
b) s prezentací díla v připravované stálé expozici MPP „Z časů města poddanského“
- dohledány a tisku v prvním stupni poskytnuty podklady: Prostějovský deník (12. 9. 2012, 17. 9. 2012),
internet. deník www.iprostejov.cz (21. 9. 2012)
15. Expozice MPP „Z časů města poddanského“ (starší dějiny Prostějovska)
- Konzultace konceptu, spolupráce na vizuálním řešení, konzultační schůzka s realizátorem;
- vyhledávání artefaktů k prezentaci (fotodokumentace, rozměry pro vizualizaci)
- zadání restaurování dílčích artefaktů (viz. bod I/5.2.)
- dohledávání informací z literatury;
- konzultace s externími odborníky pro informativní texty k předmětům v expozici
(Muzeum skla a bižuterie v Liberci, Fakulta restaurování Univerzity Pardubice).
- selekce artefaktů z podsbírek: podsk. Oa-malba, Ob-kresba, Oe, Od-grafika, Ca-zlato,
stříbro, Cb-cín, Cf-zvony, Kb-kamenina, Kd-hliněné předměty, Ke-lapidárium, Kf-sklo
16. Výtvarné umění Prostějovska od 15. století po současnost (rozpracovaný text)
Edukační panely pro výstavu v rámci spolupráce s partnerským Cyrilometodějským gymnáziem v Prostějově. Excerpce z literatury, komparace artefaktů: sb. předměty z majetku MPP a um. památky in situ. Viz.
bod III/3.
17. Vulkania–moravská továrna uměleckých předmětů kovových a jiných, dříve Theodor Dostál
v Prostějově (1907−1948)
Navazující projekt mapování umělecké produkce kovotepecké firmy Vulkania, specializující se na autorské projekty doplňků vybavení interiérů i exteriérů (výstavní a publikační záměry).
?!?! pro nemoc a nedostatečné časové rezervy (jiné neplánované projekty) badatelská činnost nerealizována.
V. Horák
18. Odborné zpracování depotu tzv. Plumlov – uherské denáry Ondřeje I. a Samuela Aby
Nově vzniklý požadavek na zpracování depotu tzv. Plumlova, který obsahoval téměř výhradně uherské
denáry – konkrétně ražeb Ondřeje I. a Samuela Aby. Spolupráce s Ing. J. Videmanem z České numizmatické společnosti, pobočky Kroměříž. Záměr uskutečněn zatím jen částečně.
J. Ondra
V návaznosti na Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2011 až
2015 byla činnost zaměřena především na:
19. Mapování výskytu projevů tradiční lidové kultury na Prostějovsku
a) terénní práce - videodokumentace zachycují projevy nehmotné lidové kultury, lidová řemeslná a lidová umělecká výroba. Dokumentováno bylo:
-setkání mistrů lidové umělecké výroby v Prostějově
-ukázka tradiční velikonoční obchůzky chlapců ze souboru Klásek a Kláseček z Kralic na Hané
-slámové kraslice Marie Pachtové
-umění řezbáře Jana Zháněla
-oslava dobré úrody a prostějovské dožínky 2012
-fenomén Hanácké slavnosti
-hanácké nářečí v podání Marie Pachtové z Vyškova
-ukázky výroby tradiční kameniny na kopacím hrnčířském kruhu
b) ve spolupráci s etnografickými pracovišti Olomouckého kraje a Regionálním centrem pro tradiční
lidovou kulturu byly zahájeny práce na:
-seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury
-databáze nositelů tradičního lidového řemesla v kraji
- vytvoření přehledu regionálních akcí zacílených na uchování a prezentaci projevů tradiční lidové kultury veřejnosti (folklórní festivaly, tradiční akce, dožínky apod.)
c) pokračování v projektu orální historie (p. Boženy Krejčiříkové – roč.1923,
p. Dušan Hlubinka – 1932
A. Bezrouková
20. Sběry a sledování vegetace na lokalitách
- výskyt a sběr vegetace na lukách a v dubových , smrkových a smíšených lesích.
(Dzbel , Jesenec, Otinoves, Niva)
- výskyt a sběr vegetace v okolí vodních toků na březích řeky Romže a Hloučely ( ( Držovice, Mostkovice, Vrahovice a Prostějov).
- sledování míst, kde došlo ke kácení a prosvětlení břehových porostů a sepisovány vyšší rostliny.
III. PREZENTAČNÍ ČINNOST
A. EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST
M. Dokoupilová
Zpravodaj MPP, od roku 2011 se sedmičlennou redakční radou, výkonnou redaktorkou je M. Dokoupilová.
Časopis zaměřený na region Prostějovska pro přispěvatele z oblasti přírodních a společenských věd vydávaný
MPP od roku 1981. Snaží se postihnout aktivity muzea a jeho pracovníků (informace z odborné činnosti, o
výstavách, expozicích, publikační činnosti, literatuře).
Ročník 2009–2010 – provedeny korektury, dokončen a vydán v září 2012
Příprava čísla ke 100. výročí narození prof. O. Wichterla na rok 2013
– soustředěno 10 příspěvků odborníků z řad historiků, chemiků a pamětníků
– provedeny korektury textů, zajištěny autorské biogramy a recenze článků, soustředěny a vybrány fotografie
a dokumenty, pořízeny opisy některých dokumentů, připraveno resumé a zajištěn jeho překlad, sestaveny Pokyny pro autory, stanoveno pořadí článků a ostatních součástí tohoto čísla
– příprava podkladů k jednání redakční rady 9. 8. a 16. 10., průběžné informace pro její členy
Články:
Dokoupilová, Marie: „Ze všech českých výtvarníků hodí se mi nejlíp.“ /Korespondence J. Wolkera a J. Zrzavého v MPP/. Radniční listy, č. 1, 1. 2. 2012, s. 13.
Dokoupilová, Marie: Byla ve Školní ulici židovská škola? Radniční listy /Prostějov/, č. 10, 31. 10. 2012, s. 25.
Dokoupilová, Marie: Chyby minulosti a – přítomnosti? /Též poznatky o židovském ghettu./ Radniční listy /
Prostějov/, č. 5, 30. 5. 2012, s. 11.
Dokoupilová, Marie: Komu patřil tento dům? Jaké domy vlastnili Židé v Prostějově ve druhé polovině 19. a
v první polovině 20. století. In: Židé a Morava XIX., Kroměříž, vyjde 2013, v tisku.
Dokoupilová, Marie: Procházka po prostějovských židovských památkách. KROK, č. 3, 2012, s. 7-13.
Dokoupilová, Marie: Stopy Edvarda Valenty v Prostějově. KROK, č. 3, 2012, s. 17-19.
Dokoupilová, Marie: Úvodník KROKu č. 3, 2012, s. 1, číslo věnované Prostějovu.
Dokoupilová, Marie: Wichterlovi – rodina velkého srdce. Zpravodaj MPP, 2013, v tisku.
Dokoupilová, Marie: texty spotů pro aplikaci DARUMAgo – Jiří Wolker, Otto Wichterle.
M. Kokojanová
Zpravodaj MPP
– člen redakční rady pro číslo ZMP na r. 2013 věnované 100. výročí narození O. Wichterla
– získání příspěvku z rodiny Peřinovy-Habustovy pro roč. 2013
Články:
Kokojanová, Michaela: Ad renesanční malby v prostějovském zámku. Prostějovský týden, roč. 22, č. 24 (18. 6. 2012),
s. 5.
Kokojanová, Michaela: Ad Vratislav z Pernštejna aneb Stál opravdu tolik o hrad na Plumlově, že nadbíhal tchýni? Prostějovský týden, roč. 22, č. 26 (27. 6. 2012), s. 5; č. 27 (4. 7. 2012), s. 5.
Kokojanová, Michaela: Hlídá poklad v muzeu černá paní? aneb Pojďte na výstavu. Prostějovský týden, roč. 22, 6. 6.
2012, s. 10.
Kokojanová, Michaela: Pernštejnský rok 2012 a Prostějov aneb Stručná zpráva o znovuobjevených unikátech (1. část).
Radniční listy, roč. 13, č. 11, 28. 11. 2012, s. 7 - 9.
Kokojanová, Michaela: Povodňový obraz. Přinesla velká voda nejstarší zobrazení Prostějova? aneb Chvála všemocné
náhody a inspirace dialogem z různých úhlů pohledu. KROK roč. 9/2012, č. 3, s. 20 - 23.
Kokojanová, Michaela: Prostějov z nadhledu aneb Půdorys a silueta zástavby jako otisk specifik ovlivňujících utváření
obce. KROK roč. 9/2012, č. 3, s. 2 - 6.
Kokojanová, Michaela - Munzar, Jan: Katastrofální povodně na Moravě na příkladech z 2. poloviny 16. století. Střední
Morava, 33, 2012, s. 4 - 15.
Kokojanová, Michaela – Novotná, Dana – Rastokin, Petr: Prostějov 27. 2. 1495 aneb Přízeň hvězd tkví v hodině čtrnácté minutě osmé. Příspěvek pro konferenci Státního ústavu památkové péče konan v Žacléři, věnované problémům
fortifikace, sborník, v tisku.
V. Jašková
- Přírodovědné studie MPP, sv. 14/2012, vydáno 6. 12. 2012
Příprava svazku 14/2012, výběr článků, recenze, sazba, korektury, financování
Spolupráce: doc. RNDr. R. Melichar, Dr. (PřF MU Brno) a další členové redakční rady
- článek do Přírodovědných studií, sv. 14: „Geologické lokality Prostějovska dříve a dnes“, I. část: prekambrium a paleozoikum, srovnání stavu geologických lokalit na fotografiích V. Spitznera (1900) a dnes.
Spolupráce: Mgr. T. Lehotský, Ph.D., P. Karasinski
- článek do Přírodovědných studií, sv. 14: MUDr. et RNDr. h.c. Mauric Remeš lékař,
paleontolog, moravský přírodovědec
Příspěvek „Slavný silur v Repešském žlebu u Stínavy“ pro knihu:
Julínek, J. a kol. (2012): O Drahanské vrchovině. Historie – příroda – lidé. – Nakladatelství
ARSCI, Praha, 98-106, ISBN 978-80-7420-025-0.
Další publikace jsou uvedeny u jednotlivých bodů v „Odborné činnosti“
Od roku 2012 členka Redakční rady Zpravodaje MPP a Zpráv VMO
M. Kvapilová Nováková
• Kvapilová Nováková, Michaela. Sbírka historických hodin a hodinek z fondu Muzea Prostějovska
v Prostějově – sběratel Bruno Winter. In Krok: kulturní revue Olomouckého kraje. Roč. 9, č. 3 (2012),
s. 14–16. ISSN 1214-6420.
• Kvapilová Nováková, Michaela. Obec Čechy pod Kosířem – vypracování textu pro zvukového a multimediálního průvodce okresu Prostějov – fa DARUMAgo!, Plzeň
• Kvapilová Nováková, Michaela. Výtvarné umění Prostějovska od 15. století po současnost (rozpracovaný text) – edukační panely pro výstavu v rámci spolupráce s partnerským Cyrilometodějským
gymnáziem v Prostějově (M. Kvapilová Nováková)
• Kvapilová Nováková, Michaela. „Automobilka Wikov“ – texty pro rozšířené vydání publikace (uměleckohistorická část), spoluautor J. Kohlíček (technická část), k vydání r. 2013.
• dohledány a tisku poskytnuty podklady k obrazu Petra Brandla (?) – Sen apoštola Jakuba (?): Prostějovský deník (12. 9. 2012, 17. 9. 2012), w.iprostejov.cz (21. 9. 2012)
V. Horák
- HORÁK, V. Peníze králů a císařů jednoho rodu. Radniční listy, Prostějov, roč. 13, č. 3., str. 22.
- HORÁK, V., HORÁKOVÁ, J. Peníze králů a císařů jednoho rodu. Doprovodný program pro
školy (část matematická). Prostějov: Muzeum Prostějovska v Prostějově, p. o., 2012. 10 s.
- HORÁK, V., HORÁKOVÁ, J. Peníze králů a císařů jednoho rodu. Doprovodný program pro
školy (část dějepisná). Prostějov: Muzeum Prostějovska v Prostějově, p. o., 2012. 14 s.
- HORÁK, V. Stopy Járy Cimrmana. Radniční listy, Prostějov, roč. 13, č. 10., str. 19.
- rozhovory pro tisk: Prostějovský deník (k výstavám Peníze králů a císařů jednoho rodu a Stopy
Járy Cimrmana), Literární noviny č. 46, roč. 2012 (k výstavě (Stopy Járy Cimrmana)
- rozhovory pro rozhlas a televize: Regionální televize (k výstavám Peníze králů a císařů jednoho
rodu a Stopy Járy Cimrmana), Česká televize (k výstavě Stopy Járy Cimrmana), TV 5 (k výstavě Stopy Járy Cimrmana), Český rozhlas Olomouc (k výstavě Stopy Járy Cimrmana)
J. Ondra
a) Ondra, Jiří:Orlice patří k našim k nejstarším mužským pěveckým sborům – v letošním roce oslaví již
150 roků od svého vzniku. Radniční listy, 31.10.2012, s.13.
b) Ondra, Jiří: Sborovoda s housličkami Jan Tauber a devět mladých řemeslníků založili Orlici, http://
mpsorlice.webnode.cz/z-historie.
c) Ondra, Jiří:Prostějovská Orlice stopadesátiletá, http://mpsorlice.webnode.cz/z-historie.
d) publikování autorských videodokumentů z činnosti MPP prostřednictvím webových stránek MPP
a internetového portálu Youtube:
-Díky, pane Edisone. (březen)
-Lenka Horňáková Civade v Muzeu Prostějovska
-Peníze králů a císařů jednoho rodu (duben)
- Jaromír Svozilík vystavuje v Prostějově (červen)
-Robert Musil v prostějovském špalíčku (červen)
-Desáté výročí založení Mezinárodního sochařského sympozia Hany Wichterlové (srpen)
-Posádková hudba Olomouc v Prostějově (září)
-Park může být také ve výstavním sále (září)
-Stříbrný olympionik Otokar Hořínek vzpomíná (září)
-Z listopadové muzejní noci
-Stopy Járy Cimrmana
-Výstava obrazů Jana Preislera v Prostějově
e) informace do regionálního tisku k autorskému večeru s výtvarnicí Martou Zatloukalovou a k uvedení
1. hanácké opery Jora a Manda skupinou Reminiscence
natáčení reportáží k výstavě Marty Zatloukalové, autorskému večeru a Muzejní noci s hanáckou operou Jora
a Manda do regionálního televizního vysílání ZZIP a Českého rozhlasu Olomouc ( září, říjen)
J. Hanusová
Jaro na Hané – 6. ročník – Radniční listy – 30. května 2012
7. ročník branně-vlastivědné soutěže – Radniční listy – 31. října 2012
Český rozhlas Olomouc – natáčení k výstavě Armádní sportovní oddíl (družstvo) parašutismu Prostějov
K Husaříková
- měsíční nabídky programů a výstav Muzea Prostějovska pro RL magistrátu města
- měsíční nabídky programů a výstav v informačních materiálech Muzea Prostějovska v Prostějově
- pravidelné natáčení k výstavám pro kulturní zpravodajství prostějovského TV informačního kanálu
- poskytování anotací pro revue KROK
- natáčení pro ČR Olomouc k výstavám: Babiččin svět na kliku
Hold sklu
Kočárek v průběhu staletí
Jan Preisler – Malíř melancholické touhy
B. EXPOZIČNÍ A VÝSTAVNÍ ČINNOST
1. Expoziční činnost
M. Dokoupilová
a) Z prostějovského ghetta
Dlouhodobá autorská výstava o dějinách místního židovského obyvatelstva zahájená 3. 11. 2011 ve Špalíčku
byla v průběhu roku 2012 doplněna o další celky. Byly připraveny nové texty s tématy: Pronásledování Židů,
Průmyslová výroba, Holocaust, proveden výběr fotografií a dokumentů. Kromě toho byla vytvořena mapa
nejdůležitějších židovských průmyslových podniků v Prostějově.
Ve spolupráci s Centrem judaistických studií (CJS) Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci byly
dosavadní už vystavené panely nově graficky a výtvarně zpracovány a vyrobena nová stálá expozice, která po
dočasné instalaci v Olomouci (ve dnech 13.–28. 2. 2013) bude natrvalo umístěna na místě dlouhodobé výstavy
v Prostějově, ve Špalíčku, Uprkova č. 18. Grafickou podobu a financování zajistilo CJS FF UP Olomouc s
podporou grantového projektu ESF „Judaistika otevřená.“
b) Historická expozice
– součinnost při přípravě, jednání a spolupráce s architektem Ing. Z. Beranem, s firmou ULMA
– heuristika k zadaným tématům
– příprava textů (M. Dokoupilová: časová osa, měšťanské obydlí a jeho interiér, venkovské obydlí a jeho
interiér, třicetiletá válka, války o dědictví rakouské, napoleonské války, správa města, nemocnice a lékárna
milosrdných bratří, dějiny Židů, obchod, knihtisk).
– výběr obrazových podkladů k vizuální prezentaci
Vážený Ještěre, drahý Petře Bezruči! (M. Dokoupilová) putovní autorská výstava zobrazení básníka v podobě ještěra z vlastních sbírek MPP:
Muzeum Vyškovska: 7. 3.–11. 5. 2012, viz http://www.muzeum-vyskovska.cz/events/drahy-jestere-mily-petre-bezruci/
Masarykovo muzeum v Hodoníně, pobočka Vlastivědné muzeum Kyjov: 10. 9.–11. 11. 2012, viz http://www.
masaryk.info/akce/129/
B. Veselá
c) Za tajemstvím střepu
Archeologická expozice mapující pravěké lokality na celém území regionu od paleolitu až po dobu
hradištní.
- zpracován záměr expozice
- spolupráce s ing. arch. Beranem na projektu expozice
- zpracováno libreto expozice
- spolupráce s realizační firmou ULMA
- zpracování textů a popisek k vystavenému materiálu
- výběr materiálu
- konzultace k prezentaci materiálu
- konzultace k programům pro ZŠ
M. Kokojanová
d) Z časů města poddanského. Dějiny Prostějovska I., expozice
Připravovaná expozice má představit život Prostějova a jeho okolí-zázemí od poloviny 14. do poloviny 19.
století. Vzhledem k aktuálním potřebám muzea bude součástí expozice víceúčelový přednáškový sál s kapacitou 35 pevných míst k sezení.
Prezentace je plánována ve třech rovinách:
1. Tématická instalace předmětů ze sbírek MPP
– v první části velkého sálu navodí chronologicky instalované různé typy předmětů vyrobené z různých materiálů představu vývoje společnosti, její technické úrovně a s tím související proměny dobového vkusu
– prostor pro přednášky galerijním způsobem ozvláštní a dodají mu reprezentativní charakter cimelie z muzejních sbírek
– v malém klenutém sále si návštěvník utvoří představu o oblastech, které zajišťovaly řádný chod společnosti,
posílení jejích jistot - představí se správa, právo, a také např. psychologické účinky ochrany dobových patronů
– chodba zprostředkuje pohled do pracovního i společenského života dvou důležitých složek obyvatel měst -
řemeslníků a kupců
– foyer téma doplní upozorněním na snahy měšťanů o kolektivní i individuální reprezentaci v mimopracovní
oblasti
2. „informační návštěvnické centrum“ vybavené audiovizuální technikou nabídne
– rozšíření informací podáváných instalovanými předměty
– přiblíží nosná témata z historie různých oblastí života regionu slovem a obrazovou dokumentací
– programy budou průběžně doplňovány podle aktuálních požadavků veřejnosti nebo budou aktuálně prezentovat výsledky probíhajících výzkumných úkolů
3. interaktivní prvky a programy (formou dílen) jako doplněk prezentace určený především dětem a mládeži.
1) organizátorská práce
– spolupráce s ing. arch. Zdeňkem Beranem (tvůrce architektonického a stavebně technického řešení)
– navázání spolupráce s firmou STUDIO ULMA, reklama - design, Brno (výtvarné řešení)
– jednání s restaurátory (Bc. Zdeněk Holý, DiS., ak. mal. Jiří Knor)
– koordinace prací na scénáři (M. Dokoupilová, J. Hanusová-Slezáčková, V. Horák, M. Kokojanová, M. Kvapilová Nováková)
2) příprava restaurování předmětů
– prověrka vytypovaných předmětů ve spolupráci se správci sbírek - posouzeno cca 450 předmětů
– ve spolupráci s restaurátory připraveny podklady pro záměr restaurování pro cca 70 předmětů
3) vlastní podíl na scénáři
– rozpracovány části Za pánů z Pernštejna (celek); Prostějovské hradby (celek); Za pánů z Lichtenštejna (část
celku - rodová posloupnost, požár r. 1697); Podoba Prostějova (celek – veduta, plány, model města); V bezpečí pevných zdí – jistota, právo, bohatství (instalace v malém sále); Prostějovská střelecká společnost (celek);
dílny (části celku – krejčí, švec, řezník, pekař)
– příprava podkladů pro audiovizuální prezentace (podle přidělených celků)
e) V. Jašková
- příprava vzorků a realizace venkovní expozice geologie v atriu ZŠ Melantrichova v PV
červen 2012
f) V. Horák
- spolupráce při přípravě plánované expozice historie
práce na textech, výběr materiálů,
g) K. Husaříková
- jednání s firmou GORDION ( zpracování právní analýzy k anulování
vítězství firmy BY HY design Praha ve výběrovém řízení na realizaci archeologické expozice )
- jednání a účast na kontrolních dnech s realizační firmou ULMA při budování
archeologické expozice
- řešení provozních problémů při realizaci archeologické expozice
h) I. Loubalová
- Deinstalace staré archeologické expozice; třídění a změna uložení výstavního materiálu;
2. Výstavní činnost
a) K. Husaříková
- sestavení výstavního plánu
- koordinace jednotlivých výstav
- koordinace jednotlivých instalačních prací
- zpracování koncepce autorských výstav
- rešerše z fondů galerií
- jednání s galeriemi
- zpracování žádostí k zápůjčkám
- převzetí, balení a převoz výstav
- koncepce instalace
- sestavení informativních panelů k výstavě
- spolupráce s grafikem při realizaci propagačních materiálů
b) M. Dokoupilová
– v rámci spolupráce s partnerským Cyrilometodějským gymnáziem v Prostějově – příprava textů a obrazové
dokumentace k výstavě, zpracováno období od konce 18. století do současnosti (M. Dokoupilová).
Vážený Ještěre, drahý Petře Bezruči! (M. Dokoupilová) putovní autorská výstava zobrazení básníka v podobě ještěra z vlastních sbírek MPP:
Muzeum Vyškovska: 7. 3.–11. 5. 2012, viz http://www.muzeum-vyskovska.cz/events/drahy-jestere-mily-petre-bezruci/
Masarykovo muzeum v Hodoníně, pobočka Vlastivědné muzeum Kyjov: 10. 9.–11. 11. 2012, viz http://www.
masaryk.info/akce/129/
c) M. Kokojanová
– výstava mimo objekt MPP
v rámci spolupráce s partnerským Cyrilometodějským gymnáziem v Prostějově připravena první (minimalistická)
verze podkladů (hlavní texty, návrhy obrazové dokumentace s popisy) pro naučné panely, zpracována údobí
– Za Pernštejnů (1490 - 1599)
– Za Lichtenštejnů (1599 - 1848)
d) V. Jašková
- Výstava minerálů ze soukromé sbírky pana Jaroslava Havlíčka z Jihlavy
„Neživé poklady Země aneb minerály ve sbírce J. Havlíčka“
v termínu: 24. 4. – 3. 6. 2012
v průběhu výstavy byl v muzejní pokladně zajištěn prodej ukázek minerálů (vzorky dodal p.
Havlíček)
- Netradiční výstava ve spolupráci s ČSOP, Regionálním sdružením Iris (foto parků: E.
Zatloukalová) a Markétou Dvořákovou (kresby stromů a olejomalby parků ze soukromých
sbírek) pod názvem
„Prostějovské parky aneb výstava trochu jinak“
v termínu: 21. 9. – 25. 11. 2012
Autoři výtvarného řešení, zapůjčení vlastních květinových dekorací, instalace výstavy:
V. Jašková, T. Lehotský (PřF UP a VMO)
Živé stromy zapůjčila firma Arboeko Smržice, na výstavě spolupracovali rovněž pedagogové
a studentky střední školy ART ECON v Prostějově. Pro děti vytvořila pracovnice Ekocentra
Iris Petra Orálková interaktivní výukový program.
23. 10. proběhl ve výstavě speciální výukový program pro celkem 63 dětí pod vedením lektorek Ekocentra
Iris P. Orálkové a E. Valentové
5. + 12. 11. totéž pro studenty CMG (15 + 20 studentů)
- Zápůjčka a instalace výstavy „Zkameněliny – archiv života“ v Muzeu Vyškov
v termínu 28. 6 – 9. 9. 2012
Spolupráce: : Mgr. T. Lehotský, Ph.D., ing. J. Buřival
- Příprava panelů, výběr vzorků, zápůjčka a instalace výstavy „Geologie Prostějovska“ pro OÚ Vrbátky
v termínu 6. – 10. 9. 2012
- Příprava výstavy, výběr vzorků, vlastní instalace dlouhodobé výstavy „Kámen mluví aneb geologie Prostějovska“ na zámku Plumlov (spolupráce s kastelánem P. Zástěrou)
Termín instalace: 6. 4. 2012 (výstava dosud trvá)
Spolupráce s Mgr. B. Veselou na instalaci archeologické části výstavy
e) V. Horák
- výstava Peníze králů a císařů jednoho rodu – autorská výstava předmětů z numizmatické podsbírky Muzea Prostějovska, včetně interaktivních prvků a programů pro školy zaměřených nejen na historii, ale i na matematiku.
- výstava Stopy Járy Cimrmana – výstava zapůjčená z Divadelní agentury ECHO mapující
-spolupráce při instalacích a likvidacích výstav kolegů
f) J. Ondra
-výstava obrazů: Marta Zatloukalová – příběhy malé a větší – říjen
-příprava textů a obrazové dokumentace k panelu národopisu pro stálou výstavu MPP na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově
g) A. Bezrouková
- Zápůjčka a doplnění putovní výstavy Neznámý svět drobných savců
h) J. Hanusová
- Výstava – Armádní sportovní oddíl (družstvo) parašutismu Dukla Prostějov 1962-2012
od 13. září do 25. listopadu 2012
- Výstava – Jaro na Hané – od 12. dubna – 10. června 2012
ch) I. Loubalová
-Babiččin svět na kliku - instalace; Lenka Civade - vybalování, adjustace, instalace,deinstalace a balení;
- Peníze králů - výběr předmětů, čištění skel, instalace, příprava propag. materiálů, deinstalace; J.Svozilík adjustace,instalace, úprava propag. ploch, materiálů, deinstalace, balení;
- Hold sklu - spolupráce při instalaci, úprava propag. materiálů;
-R. Musil - vybalování, instalace, deinstalace, balení;
- L. Skřivánková - úprava propag. ploch;
- K. Janák - Vybalování, instalace, popisky
-Mistři plakátu - instalace, úprava propag. materiálů a ploch,
-M. Zatloukalová- deinstalace, balení
- J. Preisler - vybalování, úprava propag. materiálů a ploch;
- J. Cimrman - úprava propag. materiálů;
- Kočárek v průběhu staletí - aranžerské práce, instalace, popisky, výroba dekorací, instalace dětského koutku
i) F. Spáčil
- Lucie Jindrák Skřivánková – výběr z obrazů
IV. OSVĚTOVÁ, METODICKÁ A JINÁ ČINNOST
l. M. Dokoupilová
– spolupráce se učiteli, studenty a soukromými badateli, poradenství a příprava materiálů pro ně, pořizování
rešerší – osobně, písemně, elektronicky, telefonicky – 31 badatelských návštěv, 52 písemných dotazů, celkem 83, témata: J. Wolker, P. Bezruč, další osobnosti z regionu (J. Šafařík, F. Feigel, M. Dvorská, F. Neumann,
Jan Faustin, J. Jeřábek, Jan Zbořil), židovské rodiny, doporučení literatury, odboj a 2. světová válka, židovský
skauting, rok 1968, sabatiánci
– výklad v expozici J. Wolkera:
7. 6. dvakrát: Knihovna Vyškov (45 osob), Gymnázium Hustopeče (45 studentů)
21. 6. Biskupské gymnázium Brno (40 studentů)
9. 10. dvakrát pro Gymnázium Boskovice (80 studentů)
21. 4. výklad pro Vlastivědnou společnost Litovel – v MPP o dějinách muzea a o J. Wolkerovi, procházka po
památkách bývalého židovského ghetta (30 osob)
19. 10. výklad pro studenty z FF UP Olomouc – procházka po památkách bývalého židovského ghetta a židovský hřbitov (20 studentů)
– navštíveny přednášky Klubu historického a státovědného v Prostějově:
PhDr. Michaela Kokojanová: Pernštejnský rok a Prostějov, 17. 4. 2012
Ivan Čech: Naši zmizelí sousedé I., 15. 5. 2012
Prof. Libuše Hrabová: Tolerance v 16. století, 19. 9. 2012
– spolupráce s Židovským muzeem Praha (D. Polakovič, M. Veselská, V. Hamáčková, A. Pařík, P. Běrská)
– poskytování informací médiím o historii židovských obyvatel a E. Husserlovi, Český rozhlas Olomouc a
televize
– konzultace pro studenty SŠ a VŠ, spolupráce při hodnocení prací SOČ v krajském kole v Přerově jako
porotkyně, 16. 5. 2012
– účast na schůzce Komise regionální historie muzeí Moravy a Slezska v muzeu v Brně 2. 5. (informace
z AMG) a na semináři v Pelhřimově 3.–4. 10. (Didaktické formy využití městských památkových rezervací
v práci muzejního historika. Současné trendy konzervování a restaurování sbírkových předmětů. Koncepce
budování muzejní sbírky oboru historie v regionálních i malých muzeích, systematika třídění fondu. Odraz
významných mezníků národní historie v práci muzejního historika)
– účast a aktivní vystoupení s příspěvkem na XIX. konferenci Židé a Morava v Kroměříži 7. 11. 2012, viz
publikační činnost
– účast na Muzejní noci MPP 1. 11. 2012
– připraveny poklady pro web MPP k propagaci putovní výstavy Vážený Ještěre, drahý Petře Bezruči!
http://www.muzeumpv.cz/html/2012_bezruc-nabidka-vystav.html
– členka redakční rady časopisu KROK (posuzování příspěvků, účast na schůzích rady 4x ročně)
– zajištěn popis sbírkových předmětů MPP pro kalendář Olomouckého kraje (M. Dokoupilová, M. Kokojanová, M. Kvapilová Nováková)
– zajištěn převoz mapové skříně z Olomouce darované muzeu Správou železniční geodézie
– zajištěna identifikace sbírkového předmětu prostřednictvím Komise regionální historie (slepecká mřížka pro
sbírku Vl)
– sestavení statistického výkazu MPP za rok 2011 pro Ministerstvo kultury ČR
– sestavení aktualizovaného seznamu výstav a akcí konaných roku 2011 pro Zpravodaj
– příprava podkladů k zařazení MPP do Mapy judaistických institucí spolupracujících s CJS FF UP Olomouc
2) M.Kokojanová
- přímá spolupráce s veřejností
– vyřízeno 60 badatelských dotazů (z toho cca třetina formou mailu, ostatní badatelské návštěvy)
hlavní témata: Pernštejnský rok; genealogie a heraldika; reálie a památky (Prostějov a okres); sbírkové předměty (fotografie, mapy a plány, cechovní předměty, terče); výběr fotografií pro publikace (hlavně Osobnosti
Prostějovska, prof. Wichterle)
– text spotu „Dějiny Prostějova“ pro aplikaci firmy DARUMAgo!
- „Pernštejnský rok 2012“
– připravena a dvakrát realizována přednáška s prezentací (v programu Mikrosoft PowerPoint) „Prostějovští
Pernštejni a pernštejnský Prostějov aneb dva Vratislavové, jeden Vilém, dva Janové a Vojtěch ryze prostějovský“ (pro Klub historický a státovědný Prostějov 17. 4. 2012; pro Akademii třetího věku Prostějov 15. 11.
2012 – celkem cca 150 posluchačů)
– slavnostní zakončení Pernštejnského roku v Pardubicích 12. 12. 2012 – ve spolupráci s památkáři Magistrátu města Prostějova Mgr. Danielem Zádrapou a Jitkou Vybíralovou a restaurátorkou ak. mal. Yvonou Ďuranovou připraven a přednesen příspěvek s prezentací „Saxa loquuntur a genius loci“. Obrazová galerie pánů
z Pernštejna v Prostějově – prezentace znovuodkrývané výmalby prostějovského zámku.
– ve spolupráci s ing. arch. Danou Novotnou a ing. Petrem Rastokinem vypracován příspěvek pro konferenci
SÚPP v Žacléři věnované problémům fortifikace (citace viz Publikační činnost)
– popularizace akce v místním tisku (citace viz Publikační činnost) – Radniční listy, Prostějovský týden
- poskytování informací médiím (hlavně Pernštejnský rok, problematika 16. – 18. století, heraldika)
- účast na přednáškách, seminářích a konferencích
– akce Klubu historického a státovědného v Prostějově
– dokumenty: premiéra filmového dokumentu Jiřího Dittmanna Sametové dny v Prostějově, 17. 1. 2012; Projekce filmů Jaroslava Mencla, 20. 3. 2012
– přednášky: PhDr. Miroslav Šmíd: Významné archeologické objevy uskutečněné v posledních letech v Prostějově a jeho nejbližším okolí, 21. 2. 2012; Ivan Čech: Naši zmizelí sousedé I., 15. 5. 2012; Prof. PhDr. Libuše
Hrabová, CSc.: Tolerance v 16. století, 19. 9. 2012; PhDr. Miroslav Macík: Povídání o sběratelství, znalectví
a obchodování se starožitnostmi a uměním, 16. 10. 2012; ing. Petr Vysloužil: Současnost hanáckého folklóru;
20. 11. 2012
- poznávací zájezd do Vídně – Albertina, stálé expozice a výstavy (G. Klimt - Kresby, Francouzský impresionismus), 20. 4. 2012
– cyklus přednášek v rámci Pernštejnského roku v Muzeu J. A. Komenského v Přerově (Prof. PhDr. Libuše
Hrabová, CSc.: Pernštejnská tolerance. Nadkonfesijní křesťanství a tolerance u Jana a Viléma z Pernštejna,
22. 5. 2012; PhDr. Marek Vařeka, PhD.: Pernštejnové na střední Moravě koncem 16. století, 25. 9. 2012; Prof.
PhDr. Petr Vorel, CSc.: Páni z Pernštejna v politice a ekonomice 16. století, 2. 10. 2012)
– závěr Pernštejnského roku v Pardubicích 12. 12. 2012 - účast v bloku pořadů volně přístupných pro veřejnost - beseda a diskuse českých a moravských historiků na téma Pernštejnský soud po pětistech letech a
následující diskusní příspěvky
– účast na schůzce Komise regionální historie muzeí Moravy a Slezska v muzeu v Muzeu města Brna, 2. 5.
3) M. Kvapilová Nováková
- lektorský/ edukační program pro stálou expozici „Hodiny a hodinky“, hlavní budova MPP (nám T.
G. Masaryka 1): ve spolupráci s edukační pracovnicí MPP připraven interaktivní lektorský program pro
školy (navazuje na r. 2011). Vytvořena struktura programu, využita excerpce z literatury, webů, konzultace
s kantory; návrh a realizace pracovního listu (graficky zpracovala M. Kvapilová Nováková); doprovodné
aktivity – pexeso, omalovánky (vyhledání, uložení předmětů, zajištění fotodokumentace), druhotně vyu-
žity i pro běžné dětské návštěvníky muzea – (graficky zpracoval F. Spáčil) (M. Kvapilová Nováková, J.
Slezáčková)
-rehabilitace Krajinského muzea v Plumlově: spolupráce na přípravě realizace záměru P. Zástěry (kastelán zámku Plumlov), vyhledány artefakty z fondu podsb. umění a užitého umění (přírůstková kniha,
archivní dokumentace), vytvořen soupis sb. předmětů místně příslušných k Plumlovu, fotodokumentace
(celkem 173 položek), monitoring klimatických podmínek předpokládaných expozičních prostor. (M.
Kvapilová Nováková)
- příprava podkladových materiálů pro pracovníky odborných institucí, studenty VŠ, soukromé badatele –
celkem 46 badatelů (M. Kvapilová Nováková)
- redukační panely pro výstavu v rámci spolupráce s partnerským Cyrilometodějským gymnáziem v Prostějově – Výtvarné umění Prostějovska od 15. století po současnost (rozpracováno) (M. Kvapilová Nováková)
-výběr sbírkových předmětů pro expozici „Z časů města poddanského“ (starší dějiny Prostějova) –
podsk. Oa-malba, Ob-kresba, Oe, Od-grafika, Ca-zlato, stříbro, Cb-cín, Cf-zvony, Kb-kamenina, Kd-hliněné předměty, Ke-lapidárium, Kf-sklo (M. Kvapilová Nováková)
-průvodcovství pro Muzejní společnost Litovelska, p. o. – 21. 4. 2012 exkurze Národním domem v Prostějově (M. Kvapilová Nováková)
- výklad k expozici Hodiny a hodinky: 1. 11. 2012 v rámci Muzejní noci (M. Kvapilová Nováková)
- účast na konferencích a odborných seminářích:
• schůzka Komise regionální historie muzeí Moravy a Slezska v Zemském moravském muzeu
v Brně 2. 5. – informace z AMG (M. Kvapilová Nováková)
• Umění a politika: IV. sjezd historiků umění, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně,
13.–14. 9. 2012 (M. Kvapilová Nováková)
• Sklo ve sbírkách regionálních muzeí, zámek Hradiště, Blovice (okr. Plzeň) – plánovaný termín
12.–13. 9. 2012, nerealizováno!?!? - zrušeno pořadatelskou institucí
-expoziční prezentace ve vile Fr. Kováříka, nám. Padlých hrdinů 5 – konzultace záměru, poskytnuty
podklady z badatelské činnosti pro výstavu Memoria Auto Wikov (se svolením MZA v Brně) – soukromý
investor (M. Kvapilová Nováková)
-výběr sbírkových předmětů, soupis legendy, zajištění fotodokumentace, popis fotografií – předáno
pro publikaci Osobnosti Prostějovska, Prostějov: Klub historický a státovědný, 2012 (M. Kvapilová
Nováková)
-zajištěn podstavec k prezentaci kamenného prvku z podsb. lapidária – expo na lodžii hlavní budovy
MPP, nám. TGM 1 (fa Kovářství Stawaritsch) (M. Kvapilová Nováková)
-zajištěn výběr a popis sbírkových předmětů za MPP pro kalendář Olomouckého kraje (M. Kvapilová Nováková)
-terénní fotodokumentace odkrytých a restaurovaných nástěnných renesančních maleb v interiérech zámku v Prostějově (M. Kvapilová Nováková)
- požadavky na doplňování odborné knihovny o aktuální tituly z oboru historie umění
- spolupráce při obnovování smluv/reversy dlouhodobých zápůjček; podklady pro uzavírání zápůjčních a darovacích smluv
- členem redakční rady internetových stránek Muzea Prostějovska v Prostějově (Spolupráce V. Horák, V.
Jašková, J. Ondra, B. Veselá)
4)V. Horák
Účast na vědeckých konferencích a seminářích
- 17. 4. 2012 účast na přednášce Tolerance v 16. století ve Státním okresním archivu Prostějov
(L. Hrabová, UP Olomouc)
- 11. 10. 2012 účast na zasedání numismatické komise AMG v Národním muzeu Praha
Odborná konzultace s badateli
- v průběhu roku 2012 jednáno s 15 badateli
5) J. Ondra
o realizace výtvarné dílny – Naučte se suchou jehlu - říjen
o realizace autorského večera s výtvarnicí Martou Zatloukalovou - říjen
o Muzejní noc – uvedení 1. hanácké opery Jora a Manda v interpretace hudebního souboru Reminiscence – listopad
o literární soutěž k výstavě obrazů Marty Zatloukalové listopad – říjen - prosinec
o poskytování konzultací, materiálů a informací pro badatelské návštěvy – 22
o průběžné poskytování informací návštěvníkům muzea o akcích a výstavách
o posuzování studentských prací okresního kola SOŠ v Prostějově
o práce v porotě okresního kola SOŠ
o výklad v národopisné expozici Jana Zbořila - 6
o konzultace se studenty – 4
o textové korektury při výrobě plakátů, pozvánek a propagačních materiálů
o poskytování informací regionálním médiím z oblasti národopisu
o spolupráce s pracovníkem muzea obecního úřadu ve Vřesovicích
o členství v etnografické komise AMG, účast na jednání
o členství v pracovní skupině pro tradiční lidovou kulturu Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Olomouckého kraje
6) K. Husaříková
muzejní podvečery
- realizace divadelního představení k výstavě J. Zrzavého – Kouzelník, který uměl namalovat duši
- beseda se sběratelem fonografů a gramofonů „Díky, pane Edisone“
- přednáška PhDr. O. Palaty a Mgr. Z. Hrabáka k výstavě Hold sklu
České sklo - fenomén doby, grafika a styl 50. let
- autorský večer s malířem Karlem Janákem – k výstavě Inspirace přírodou
- Stříbrný Otokar Hořínek - beseda s olympionikem
muzejní noc
- adventní koncert Jaroslava Hutky
- komentované prohlídky výstavy J. Preislera pro žáky ZUŠ
- spolupráce se studenty (bakalářská a témata o činnosti muzea)
- spolupráce s uchazeči o práci v muzeu
7) J. Hanusová
- Projekt: Máš čas?
spolupráce- Mgr. Michaela Kvapilová Nováková
byl vytvořen program pro1. stupeň základních škol ke stálé expozici hodin – programu se zúčastnilo září –
říjen 2012- 99 žáků, program pokračuje i v roce 2013
- 7. ročník branně-vlastivědné soutěže-20. září 2012
spolupráce: 102. průzkumný prapor generála Karla Palečka, Hasičský záchranný sbor, Střední zdravotnická
škola, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého – Katedra primární pedagogiky, Městská policie Prostějov,
garantem a organizátorem soutěže je Muzeum Prostějovska v Prostějově
Soutěž probíhá pravidelně od roku 2006 a je určena pro žáky 2.-5. tříd základních škol. Účastníci soutěže
plnili na devíti stanovištích různé úkoly – soutěže se zúčastnilo 120 žáků.
- Koncert Posádkové hudby Olomouc
Koncert se konal 5. září 2013 na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově
- Program „Procházka městem Prostějov“
Probíhá po celý rok 2012 – zúčastnilo se 504 žáků
- Program - Ke dni matek – probíhal od konce dubna do začátku května 2012 - zúčastnilo se 175 žáků
- Program „Cesta do pravěku“ – program byl rozdělen na dvě části, první část probíhala v muzeu a druhá ve
škole – z důvodů rekonstrukce expozice proběhly jen tři programy pro školy – celkem 58 žáků
- Velikonoční dílny proběhly od 6. března – 4. dubna 2012
tvořivých dílen se zúčastnilo 1321 žáků
- Jarní tvořivá dílna pro maminky s dětmi – 28. března 2012 – zúčastnilo se cca 68 návštěvníků
- Vánoční dílny - proběhly od 3. prosince do 21. prosince 2012
hudebních dílen se zúčastnilo 558 žáků
tvořivých dílen se zúčastnilo 656 žáků
8) I. Loubalová
- Úprava pracovních listů a brožur (80 ks) pro lektorský program k výstavě Peníze králů
V. KNIHOVNA, GRAFICKÉ PRÁCE, INFORMATIKA
FOTODOKUMENTACE, WEBOVÉ STRÁNKY
1. Knihovna
P. Hubáčková
- získání dotace ze státního rozpočtu ČR (Ministersto kultury) na projekt ,,Zahájení
automatizace knihovny pomocí knihovního systému Clavius“
- v polovině roku 2012 zakoupen Clavius, následná instalace do zakoupeného notebooku
a zahájená katalogizace knihovního fondu
- navázána spolupráce se Souborným katalogem ČR (přidělení sigly, dodávání dat)
- doplňování knihovního fondu - plánovité a systematické sledování akvizičních zdrojů a
vyhledávání dokumentů s ohledem na funkce a zaměření knihovny, získávání dokumentů
nákupem, výměnou nebo darem (počet přírůstků za rok 2012 – 249ks knih + 23odebíraných
titulů periodik)
- průběžná revize knihovního fondu (hlavní depozitář, knihovní jednotky 1581-2740,
-
16201-16600, 18980-20770)
v rámci evidence knihovního fondu vedeny záznamy přírůstků a úbytků
ošetření části fondu starých tisků a fondu v hlavním depozitáři, změna lokace (1235ks)
pravidelná kontrola skladovacích podmínek pro uchovávání knihovních materiálů – vedeny
záznamy relativní vlhkosti a teploty
poskytování knihovnických služeb odborným pracovníkům Muzea Prostějovska
poskytování presenčních badatelských a studijních služeb ostatním žadatelům
evidence čtenářů a výpůjček
navázána spolupráce s jinými knihovnami - využívání meziknihovní výpůjční služby
ostatní agenda – kontrola odesílání povinného výtisku, nabídkové povinnosti a publikací
v rámci dohodnuté výměny s jinými institucemi
2. Grafické práce, fotodokumentace
F. Spáčil
Sazba a grafická úprava nejrůznějších dokumentů a brožur. Úprava pro tisk, nebo elektronickou prezentaci,
popř. archivování v el. formátu
-Diplom 2 ks
-pexeso hodinky
-puzzle hodiny
-návrhy razítka 3 ks.
-panely k výstavám 15 ks.
-měsíční program 12 ks.
-Realizované návrhy plakátů, formát A3: 32
-Realizované návrhy pozvánek: 32
-Fotografování akcí, dokumentů, objektů a jejich následná
počítačová úprava pro tisk, nebo elektronickou prezentaci.
-Scanování dokumentů a jejich následná počítačová úprava pro tisk,nebo elektronickou prezentaci, popř. archivaci.
-Vizitky: 3
-Pf: 1
-Brožury (DTP zpracování a tisk): 15
- Zpravodaj Wichterle ( DTP sazba a graf. zpracování): 1
-Nejrůznější Informační texty k výstavám ,
DTP zpracování nejrůznějších tiskovin a informačních letáků
V. Horák
- drobné grafické úpravy různých materiálů na PC (skenování, úprava a ukládání obrazového
materiálu)
- grafické úpravy podkladů a tvorba prezentací vlastních i pro kolegy
3. Informatika
V. Horák
- opravy a přeinstalace operačních systémů u některých PC – cca 160 hodin
- spolupráce při naplňování grantu na pořízení knihovnického systému Clavius (pomoc při instalaci a zaškolování)
- pravidelná údržba systémů, dat (SW)
- jednodušší technická údržba výpočetní techniky (HW)
- průběžná údržba a řešení vzniklých problémů u počítačového pokladního systému (hl. budova,
Špalíček)
- zajišťování vhodného spotřebního materiálu pro reprografická zařízení
- zajišťování náročnějších technických oprav elektroniky prostřednictvím specializovaných
servisů
- dokončení instalace zařízení v rámci obnovy smlouvy o pronájmu multifunkční zařízení (nově
2 ks) a zajištění výhodnějších podmínek této smlouvy u společnosti Konica – Minolta.
- plánování obnovy počítačové sítě v muzeu včetně instalace zálohového serveru a realizace
uvedeného
- zajištění a instalace nového poskytovatele pevných linek včetně internetu v rámci úspor
4. Webové stránky
J. Ondra
a) grafické práce, úpravy fotografií pro web
b) rekonstrukce 43 html stran
c) aktualizace hlavní strany – 62 aktualizací, strany „aktuální výstavy“ 30 aktualizací, „archivu výstav a
akcí“ 30 aktualizací, strany „videokronika“ 12 aktualizací, „výstavní plán“ 8 aktualizací
d) pravidelná aktualizace termínů výstav (změny), cen vstupného, úvodních informací, dokumentů muzea, kontaktů, loga, informací zřizovatele
e) vytvoření 33 nových html stran
f) vytvoření 11 webových fotogalerií
g) tvorba textů na úvodní stranu webu
h) konzultace s pracovníky muzea, úprava dodaných textů,
i) vytvoření profilu MPP na Facebooku, aktualizace profilu na Facebooku – 41 aktualizací
j) pravidelná archivace digitálních fotografií MPP na externí úložiště
k) poskytování fotografií dle potřeby pracovníkům muzea
VÝSTAVY V ROCE 2012
Hlavní budova muzea
Plavba proti smrti (M. Chytil) - 900 návštěvníků
- autorská dokumentační výstava
Babiččin svět na kliku (K. Husaříková) – 1186 návštěvníků
- autorská předmětová výstava
Lenka Horňáková-Civade (M. Chytil) – 1150 návštěvníků
- autorská výtvarná výstavai
Minerály ze sbírek Jaroslava Havlíčka (V. Jašková) – 670 návštěvníků
- autorská předmětová výstava
Peníze králů a císařů jednoho rodu ( V. Horák) – 950 návštěvníků
- autorská předmětová výstava
Jaromír Svozilik - Retrospektiva ( K. Husaříková) – 1100 návštěvníků
- autorská výtvarná výstava zahraničního umělce
Hold sklu – (K. Husaříková) – 1100 návštěvníků
- autorská předmětová výstava
Lucie Jindrák Skřivánková – ( F. Spáčil) – 900 návštěvníků
- autorská výtvarná výstava
Karel Janák – Inspirace přírodou – ( K. Husaříková) – 950 návštěvníků
- autorská výtvarná výstava
Mistři plakátu – Plakáty období belle époque ( K. Husaříková) – 1063 návšť.
- autorská výtvarná výstava
ASD parašutismu Dukla Prostějov 1962-2012 ( J. Hanusová) – 1063 návšť.
- autorská předmětová výstava
Grand Prix Obce architektů ( M. Chytil) – 370 návštěvníků
- převzatá výtvarná výstava
Prostějovské parky aneb výstava trochu jinak ( V. Jašková) – 970 návšť.
- autorská kombinovaná výstava
Kočárek v průběhu staletí (K. Husaříková) – 833 (+ 970 z r. 2013) návšť.
- autorská předmětová výstava
Jan Preisler – Malíř melancholické krásy (K. Husaříková, M. Chytil)
- 833 (+ 970 z r. 2013) návštěvníků
- autorská výtvarná výstava
VÝSTAVNÍ SÁLY ŠPALÍČKU
Neznámý svět drobných savců (A. Bezrouková) – 233 návštěvníků
- putovní přejatá výstava s autorskými doplňky
Jaro na Hané ( J. Hanusová) – 519 návštěvníků
- autorská výtvarná výstava dětských prací
Robert Musil – Obrazy ( M. Chytil) – 157 návštěvníků
- autorská výtvarná výstava
10.výročí založení sochařského sympozia Hany Wichterlové
( K. Husaříková ) – 196 návštěvníků
- převzatá kombinovaná výstava
Marta Zatloukalová – příběhy malé i větší ( J. Ondra) – 161 návštěvníků
- autorská výtvarná výstava
Stopy Járy Cimrmana ( V. Horák) – 514 (+ 67 z r. 2013) návštěvníků
- putovní převzatá výstava
Komentář k tabulkám výkazu činnosti Muzea Prostějovska v Prostějově za rok 2012
1.1.1. Přírůstky (list 1)
V roce 2012 byly dosavadní sbírky opět rozšířeny nejvíce ve třech přírodních oborech, které jsou
v muzeu zastoupeny – archeologii, geologii a botanice. V archeologii nebyly prováděny vlastní
výzkumy a sběry , ale docházelo k dalšímu přebírání
materiálu především z ÚAPP Brno, pobočka Prostějov. Objem tohoto materiálu nebyl však tak velký,
protože archeoložka odešla v měsíci březnu na mateřskou dovolenou. V geologii byly naopak přírůstky
získány vlastními systematicky plánovanými výzkumy a výzkumy s podílem jiných odborných
institucí.
Nové přírůstky byly průběžně získávány sběrem i v botanické podsbírce, kde dokumentovaly nově
objevené lokality, nebo nahrazovaly zničené položky v herbářích. Ve srovnání s minulostí byl získán
větší objem přírůstků v podobě darů v podsbírce etnografie a to především navázáním osobních
kontaktů.
V ostatních oborech v muzeu zastoupených je získávání přírůstků limitováno finančními prostředky,
a proto jejich nárůst není velký.
1.1.2. Evidence ve II. st. (list 2)
Evidence ve II. stupni navazuje na počet získaných přírůstků a je tedy nejpočetnější ve výše zmíněných
přírodních oborech.
V ostatních oborech dochází k průběžnému převádění papírových evidenčních karet do programu
BACH a současně k revizi a doplňování údajů, změnám lokace apod.
1.2. Inventury (list 6)
Nejsložitější situace v inventarizaci je v podsbírce archeologie, která množstvím materiálu potřebného
zinventarizovat v desetiletém intervalu, je velmi obtížně personálně zvládnutelná. Proto byla upravena
pracovní náplň jedné ze dvou konzervátorek tak, aby pravidelně dva pracovní dny inventarizovala tuto
podsbírky.
Inventarizace jsou prováděny na základě dlouhodobého harmonogramu, který je doplněn o předávací
inventury. V roce 2012 byla mimo tento harmonogram provedena mimořádná inventarizace v podsbírce
militárií – zbraně, při které nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti.
1.3. Konzervace (list 3)
Po stavebních úpravách v budově depozitáře na Lidické ulici a dezinfekci proti rozšíření plísňových
spór v roce 2011 je současná situace průběžně monitorována, aby se případné vzniklé problémy daly
bezodkladně řešit.
V roce 2012 byl rozsah konzervačních zásahů výrazně ovlivněn dlouhodobou nemocí jedné
z konzervátorek. Plánovaně se pokračovalo v konzervaci předmětů z podsbírky hodin, poměrně
velký rozsah prací byl proveden při odplísnění knihovního fondu a čištění a vysávání fondu starých
tisků. Ostatní konzervace se dotkla všech podsbírek, ze kterých byly po dohodě s kurátory jednotlivé
předměty vybrány. Dále pokračuje spolupráce se Střední školou uměleckých řemesel a Vyšší odbornou
školou restaurátorskou v Brně, která pomáhá velmi výrazně řešit restaurátorské zásahy na keramice,
porcelánu a dřevěných sbírkových předmětech za minimální náklady a ve vysoké kvalitě.
1.5. CES (list 3)
Problematice a řešení nedostatků v Centrální evidenci sbírek je ze strany vedení muzea přikládán
velký význam. Přes průběžné opravy a další kontroly nejsou stále všechny chyby odstraněny. Pověřený
pracovník je v přímém kontaktu s metodikem z příslušného oddělení MK, jednotlivé nesrovnalosti
a nejasnosti jsou konkrétně konzultovány.Tento vleklý problém je způsobem nevhodným přidělením
inventarizačních čísel, které bylo v muzeu zavedeno v minulosti. Čísla tvořila jednotnou souvislou řadu
pro všechny obory, což se ukázalo jako velmi nešťastně zvolený způsob. Množství oprav dokumentuje
uvedená tabulka v kapitole I. Péče o sbírky ( viz V. Horák)
1.6. Výpůjčky, zápůjčky (list 3)
Počet zapůjčených předmětů v roce 2012 byl v největším objemu z podsbírky archeologie. Zbylou část
doplňovaly drobné zápůjčky z podsbírky geologie, literární památky, numismatika.
Zápůjčky byly realizovány především u výtvarných výstav z mnoha muzeí a galerií.
Ke všem zápůjčkám z galerií byly odsouhlasovány condition reporty, bylo provedeno požadované balení
a uskutečněny převozy autem muzea, které splńuje požadavky na transport uměleckých předmětů. Tím
dochází ke značným finančním úsporám. Vzhledem k tomu, že zápůjčky jsou realizovány z muzeí
a galerií z celé republiky byly bez ohledu na časovou i pracovní náročnost spojovány z úsporných
důvodů trasy (Praha-Plzeň – Hluboká, Liberec – Hradec)
1.7. Depozitáře (list 4)
Problémy se zatékáním v budově nového depozitáře se při přívalovém a dlouhotrvajím dešti opětně
opakují. Nejedná se většinou o jedno a totéž místo, ale o různá místa. Problematika je průběžně
řešena s investorem. Rovněž je trvale řešen nedostatek úložných prostor, změna lokací v některých
podsbírkách.
V depozitáři v hlavní budově je častým problémem vlhkost ve sklepním archeologickém depozitáři,
která je řešena pomocí mobilních odsavačů. Dodržení předepsaných klimatických podmínek v ostatních
částech depozitáře bylo vyřešeno svépomocným zapojením mobilní klimatizační jednotky. I v tomto
depozitáři je velkým problémem dostatek úložných prostor.
1.8. Jiná evidence (list 4)
V pomocné evidenci je trvale veden rozsáhlý soubor negativů, nosiče CD, DVD
a mince, které nesplňují kritéria pro zařazení do podsbírky numismatika, jak vyplynulo
z předávací inventury po dlouholetém zpracování podsbírky v Moravském
zemském muzeu.
2. Věda a výzkum (list 4)
Vědecko výzkumné úkoly jsou nedílnou součástí plánu činnosti odborných pracovníků. Ve velké většině
jsou rozpracovány v dílčích etapách na několik roků. Témata jsou většinou určována v návaznosti na
region, často s podílem na úkolech kolegů z jiných institucí. Výsledky jsou publikovány v tisku, na
konferencích, seminářích, přednáškách a bývají zúročeny i výstavou v mateřské instituci, nebo jsou
zapůčeny do jiné instituce.
3. Prezentace (list 5)
Výstavní činnost Muzea Prostějovska v Prostějově je velmi výraznou prezentační složkou instituce,
je tradičně veřejností velmi příznivě a dobře hodnocena. Každoročně je zpracován výstavní plán, který
reflektuje specifické požadavky obou výstavních budov, specifické požadavky jednotlivých výstav
a vyváženost předmětových a výtvarných výstav. Vybudováním klimatizace získaly výstavní sály
komfort pro letní i zimní měsíce.
V roce 2012 byl výstavní plán koncipován s ohledem na koordinaci výstavního nábytku a také
jednotlivých instalačních prací tak, že výstavní projekty byly plánovány na období dvou měsíců s tím, že
v letních měsících měly přesah do třetího měsíce. Byly uvedeny výstavy, které představily neobyčejně
cenné exponáty reprezentující české umělecké artefakty i na celosvětových výstavách, (Hold sklu),
výstavy, které tradičně mapují činnost ozbrojených složek (ASD parašutismu Dukla Prostějov 19622012), výstavy divácky velmi vděčné a současně objevné (Mistři plakátu), výstavy populární (Stopy
Járy Cimrmana), výstavy představující mladé, začínající výtvarníky. Velmi netradičně a přitažlivě byla
koncipována výstava Prostějovské parky trochu jinak. Závěr výstavní sezóny tvořil náročný výstavní
projekt Jan Preisler – Malíř melancholické touhy a atraktivní výstava ze soukromé sbírky Kočárek
v průběhu staletí.
Úspěšnou formou prezentace jsou muzejní podvečery, které mají dlouhou tradici
a stálý okruh zájemců. Snahou muzea je rovnoměrná prezentace oborů v muzeu zastoupených, atˇuž
vlastními pracovníky, nebo externími odborníky v daných oblastech. Pořady pro širokou veřejnost
doplňují programy muzejních nocí.
Výraznou prezentací jsou programy pro ZŠ, které jsou koncipovány jako doplňky
učiva, jako workshopy, dílny, zábavné pořady a doplňky výstav.
K tradičním aktivitám patří spolupráce s ozbrojenými složkami, jejichž vstup do
programů je pro dětské návštěvníky velmi atraktivní..
Výklady v expozicích, provádění výstavami, procházky městem jsou samozřejmými
aktivitami, které probíhají průběžně.
K publikačním aktivitám muzea patří vydávání dvou periodik – Zpravodaje Muzea Prostějovska, který
soustřeďuje prioritně příspěvky z humanitních oblastí a Přírodovědné studie Muzea Prostějovska,
jejichž název vypovídá o jejich zaměření, a které jsou zařazeny do impaktovaných periodik.
4. Ostatní činnost (list 5)
Dosavadní spolupráce Muzea Prostějovska a Cyrilometodějského gymnázia byla rozšířena o novou
aktivitu – vytvoření dlouhodobé panelové výstavy mapující významné momenty z dějin města a
regionu. Dále pak pokračuje osvědčená spolupráce v odborném poradenství při zadávání a následné
obhajobě témat pro studentské práce.
Průběžně je využívána smlouva o mediálním partnerství se všemi regionálními periodiky, městským
informačním kanálem a Českým rozhlasem Olomouc. Výsledkem této spolupráce je dobrá
informovanost veřejnosti o všech muzejních akcích.
Pracovníci muzea poskytují konzultace při zpracovávání témat ročníkových a seminárních prací,
spolupracují i při vedení diplomových prací.
5. Standardy (list 5)
Z vlastních sbírek muzea byla realizována jedna autorská výstava, v několika případek však, ve
dvou případech doplňovaly výpůjčky.
U výstav, které byly realizovány v jiných institucích, byly naopak výlučně použity vlastní sbírky.
Bezbariérový přístup do muzea je setrvalým problémem, se kterým se muzeum
potýká. Požadavky na zřízení výtahu v hlavní budově muzea, který by vyřešil tento
problém a kromě toho by velmi výrazně usnadnil manipulaci s výstavami, nebyl z hlediska odboru
památkové péče magistrátu města, v jehož vlastnictví budova muzea je, akceptován.
V budově Špalíčku je podmínka bezbariérového přístupu splněna.
1.1. Evidence
1.1.1. Chronologický zápis
1.1.1.1.vlastní sbírková činnost - výzkumné úkoly
1.1.1.2.vlastní sbírková činnost - systematická
1.1.1.3.soubory od sběratelů
1.1.1.4.volné nákupy
1.1.1.5.dary
1.1.1.6.převody
Celkem
Přírůst.číslo
445
132
5
17
55
26 620
27 274
Pozn.: komentář viz. přílohy - Word
zprac.
čísel
0
425
0
památky 479
1.1.2.1. archeologie
1.1.2.1. botanika
1.1.2.3. foto přírody
1.1.2.4. literární
324
1.1.2.5. všeobecná geologie
1.1.2.6. etnografie
1.1.2.7. fotografie
1.1.2.8. geologie
1.1.2.9. historie
1.1.2.10. botanika knihy
1.1.2.11. mineralogie
1.1.2.12. mykologie
1.1.2.13. numismatika
1.1.2.14. paleobotanika
1.1.2.15. paleozoologie
1.1.2.16. petrografie
1.1.2.17. písemnosti a tisky
1.1.2.18. umělecký průmysl
1.1.2.19. výtvarné umění
1.1.2.20. zoologie
Celkem
Pozn.: komentář viz. přílohy Word
údaje jsou bez podkladů od archeoložky - MD
159
1527
205
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
652
0
3447
inv.
Kusů
Náklady v Kč
1.3. Konzervování
1.3.1. Základní konzervace
1.3.2. Dezinfekce
1.3.3. Zásadní ošetření celkem
z toho
celkem ks
1958
315
2273
1.3.3.2. Rekonzervování
1.3.3.3. Restaurování
1.3.3.4. Preparace
1.3.3.5 Repreparace
Celkem všech
0
0
0
0
2 273
z toho externě
-
-
Pozn.: komentář viz. přílohy Word
1.5. Centrální evidence sbírek
1.5.1. Zařazení do sbírky
1.5.2. Vyřazení ze sbírky
předmětů v ks
67 557
-
cel. evid.čísel
1.6. Nájem a výpůjčky
1.6.1. Nájem
1.6.2. Výpůjčky
1.6.3. Zápůjčky
evid. čís./ kusů
447
3 528
z toho zahraničí ev.č./ks
-
Pozn. Nájmem se rozumí zápůjčka, ze kterou obdrží organizace
úplatu
1.7 depozitáře
1.7.1 nové
1.7.2. adaptované
1.7.3. celkem
1.7.4 z toho zabezpečení
1.7.4.1 mechanické.
1.7.4.2. Elektron.lokál.
1.7.4.3. Elektron. centrál.
1.7.4.4. Hlíd. Služba
počet / plocha
1
3
4
1.8. Předměty v jiné evidenci
1.8.1. Předměty v účetní evidenci cel.
z toho
1.8.1.1. Faksimile
1.8.1.2. Modely
1.8.1.3. Figuríny
1.8.1.4. Jiné
1.8.2. Přeměty v doprovod. Evidenci
z toho
1.8.2.1. Srovnávací soubory
1.8.2.2. Zvukové nahrávky
1.8.2.3. Jiné
1.8.3. Předměty dle samost. předpisů
1.8.3.1 Knihovna
1.8.3.2. Archiv
1.8.3.3. Fotoarchiv
1.8.3.4. Videokazety
1.8.3.5. Elektronic. Nosiče
1.8.3.6. Jiné
počet
2. Věda výzkum
2.1.Interní úkoly celkem, z toho
2.1.1. vlastní nebo vedoucí úkolu
počet, z toho:
30
30
2.1.3. Mezioborové výzkumy
2.2. Externí úkoly celkem, z toho
2.2. Externí úkoly celkem, z toho
2.1.1. vlastní nebo vedoucí úkolu
2.1.2. podíl na jiném výzkumu
2.1.3. Mezioborové výzkumy
0
0
1
0
0
úložná plocha
74 882
1 138
1 138
4
0
4
0
0
0
0
0
0
0
25
43 875
0
13 106
83
56
0
v zahraničí
2.3. Odborné prezentace
2.3.1.Konference
2.3.1.1pořadatel
2.3.1.2.aktivní účast
0
0
0
2.3.2. Semináře
2.3.2.1pořadatel
2.3.2.2.aktivní účast
2.3.2.3.pasívní účast
2.3.3 Dílny
2.3.3.1. pořadatel
2.3.3.2. aktivní
2.3.3.3.pasívní účast
4
0
2
2
109
109
0
3. Prezentace
3.1.1. Ediční činnost , z toho
3.1.1.1. Vydané muzeem
3.1.1.2. Vlastní titul
3.1.1.3. Podíl na edici
3.1.1.4. Periodika
3.1.1.5. Celkem
3.1.2. Publikace
3.1.2.1. Samostatné tituly
3.1.2.2. Studie
3.1.2.3. Odb. články
3.1.2.4. Populární člán.
3.1.2.5. Informační članky
3.1.2.6. Nálezové zprávy
3.1.2.7. Celkem
3.2.Výstavy krátkodobé
vi- CD
deokaz.
Jiné
0
0
0
2
2
0
4
16
17
42
0
83
z toho
3.2.1. Autorské z výzkumu
3.2.2. Autorská
3.2.3. Podíl na výstavě
3.2.4. Přejatá aktivně
3.2.5. Přejatá
3.2.6.Zapůjčená
0
18
3
2
1
0
3.2.8. Putovní přejatá
1
kata- n á - n á - z toho
log
klady
bezplatných
0
700
0
0
0
0
0
0
0
3.2.9. Celkem všechny
25
0
3.3. Expozice
3.3.2. Podíl na expozici
3.3.3. Reinstalace expozice
3.3.4. Stávající expozice
3.3.5. Celkem
0
0
1
8
9
3.4. Dílny a exkurze
3.4.1. Autorské z uzavřeného výzkumu.
3.4.2. Autorské
3.4.3. Podíl na cizí dílně
3.4.4. Převzaté s podílem kurátora
3.4.5. Převzaté
3.4.6. Celkem
počet
0
104
1
0
0
105
0
170
0
0
0
170
3.5. Přednášky
3.5.1. Autorské z uzavřeného výzkumu.
3.5.2. Autorské
3.5.3. Celostátní projekt
3.5.4. Mezinárodní projekt
3.5.5. Přednesené v zahraničí
3.5.6. Celkem
0
6
0
0
0
6
0
167
0
0
0
167
3.6. Kulturně výchovná činnost
3.6.1. Kult. projekty obecně
3.6.2. Koncerty
3.6.3. Přednášky
3.6.4. Exkurze
3.6.5. Jiné
3.6.6 Celkem
112
2
0
0
25
141
3 920
112
0
0
698
4730
3.7. Internet
vstupů
3.7.1. Vlastní stránky
3.7.2. Odkazů na jiných stránkách
nevyplňuj
4. Ostatní činnost
4.1. Posudky
4.2. Osvědčení k vývozu
4.3. Členství v komisích
4.4. Studium
4.5. Výuka
4.6. Badatelských návštěv
Počet
Počet
n e vyplňuj
jen WORD
jen WORD
jen WORD
256
4.7. Služby dle zák. 122 - bezplatné
4.8. Služby dle zák. 122 placené
4.9. Zájmová sdružení u organizace
4.10. Kontaktů s medii
4.11. Služby veřejnosti
jen WORD
jen WORD
jen WORD
5. Standardy
forma
5.1.Výstavy ze sbírek- návš. doba
5.2.Programy ze sbírek cel. z toho
5.2.1. specifické skupiny
5.3. Výroční zpráva
odkaz plán
odkaz plán
odkaz plán
způsob zveřejnění
způsob zveřejnění
odkaz plán
odkaz plán
web, recepce,tisk
web, recepce,
tisk
odkaz plán
5.4. Programy a publikace
5.5. informací :sbírky a výstupy
5.6. expertízy, posudky, pojednání
5.7.struktury zlevněného vstupného
5.8. bezplatné vstupné
5.9. Bariéry hendikepovaní
5.10. Oznámení omezené dostupnosti
5.11. Oznámení slev
web, recepce,
tisk
web, recepce,
tisk
text
web
web
ano
ano
Špalíček
ano
ano
2002
1.2. Inventury
výchozí stav
archeologická
87 410
botanická
10 360
další: foto přírody 338
další: literární pa- 9 443
mátky
další: paleobotani- 324
ka
další: paleozoolo- 1 409
gie
další: všeob. geo- 144
logie
etnografie
5 262
fotografie, video
4 234
historie
1 997
knihy botanika
46
mineralogie
412
mykologie
28
numismatika
7 213
petrografie
1 202
písemnosti a tisky 2 066
staré tisky
1 650
uměl.prům. před- 2 753
měty
výtvarné umění
3 716
zoologie
130
celkem
100 328
0
0
0
100
30
0
0
100
0
0
100
73
11
0
850
0
0
7,3
333
0
0
0
4420
599
0
0
28
0
0
2100
1200
293
0
0
0
140
0
12
259
0
459
0
0
0
148
0
0
289
0
4
37
8
0
426
125
729
0
%
2004
0
0
0
3268
0
23
0
7,1
5
0
23
0
0
0
74
0
6
0
0,5
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
61
0
0
0
198
0
409
0
0
0
0
0
0
0
0
920 24 0
130 100 0
6692 4,7
0
0
362
0
0
0
0
0
0
0
1686
100 0
0
0
659
100 0
0
0
0
35
2006 %
100 326
0
21
0
3
%
0
0
6,2
0
0
51,5
0
10
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
753
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,5
23,5
0
0
24
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,5
0
0
34
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
16
0
200
16
%
0
328
989
0
0
0
0
0
0
106
0
56 240
0
0
13,9
76
0
0
0
0
0
83
0
0
0
56
0
0
0
29
58
27
%
2011
0
0
0
6,4
940
0
0
46,6 3495
0
0
0
0
290 0
0
0
0
0
41,5 97
0
130
0
0
20,4 1466
3,6
%
25,29
3,52
82,58
15,25
22,6
1,25
%
122
0
14554
0
0
0
0
0
0
0
192
459
0
0
0
0
10235
86
0
3460
2012
10,39
3,28
4,53
22,98
36,64
11,7
0,83
%
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA
Plavba proti smrti
Neznámý svět drobných savců
Lenka Horňáková-Civade
Jaro na Hané
Jaro na Hané
Peníze králů a císařů jednoho rodu
Hold sklu
Jaromír Svozilik - Retrospektiva
Robert Musil – Obrazy
Lucie Jindrák Skřivánková
10.výročí založení sochařského sympozia Hany Wichterlové
Hold sklu
Koncert Posádkové hudby Olomouc
Prostějovské parky aneb výstava trochu jinak
Grand Prix Obce architektů
Grand Prix Obce architektů
Beseda s olympionikem O. Hořínkem
ASD parašutismu Dukla Prostějov 1962-2012
Marta Zatloukalová – příběhy malé i větší
Marta Zatloukalová – příběhy malé i větší
Mistři plakátu – Plakáty období belle époque
1. hanácká opera Jora a Manda - Muzejní noc
Stopy Járy Cimrmana
Karel Janák – Inspirace přírodou
Jan Preisler – Malíř melancholické krásy
Kočárek v průběhu staletí
Muzejní noc - adventní koncert Jaroslava Hutky
Muzejní noc - adventní koncert Jaroslava Hutky
Download

Vyhodnocení činnosti - Muzeum Prostějovska