MUZEUM PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ
příspěvková organizace
NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 2, 796 01 PROSTĚJOV
Tel.: 582 330 991, 582 342 286, IČO: 00091405
www.muzeumpv.cz
PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2013
Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace, financovaná
Olomouckým krajem, plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 10 odst. 6
zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. Jeho posláním je
získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat
a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy podle zákona o ochraně sbírek.
Vědeckovýzkumná a odborná činnost organizace souvisí s vytvářením a správou
sbírkového fondu.
1. Sbírkotvorná činnost a práce se sbírkami
Systematické budování sbírek bude v roce 2013, stejně tak jako v letech
předchozích, opět omezeno z důvodu nedostatku finančních prostředků pro
nákup jednotlivých předmětů. Přesto však předpokládáme další akvizice, a to
především formou darů nebo ekonomicky únosných nákupů. Zde je však opět
třeba klást vysoké nároky na odbornost správců jednotlivých sbírkových skupin,
aby doplňování sbírek bylo opravdu systematické a neřídilo se pouze hlediskem
ekonomické výhodnosti či nevýhodnosti.
V roce 2013 dojde k zásadní změně v organizačním schématu Muzea Prostějovska.
Od 1. ledna bude k muzeu přičleněna Lidová hvězdárna v Prostějově. Stane se
čtvrtým oddělením naší instituce s názvem Astronomické oddělení – Lidová
hvězdárna. Toto oddělení bude požívat značné autonomie. V souvislosti
s ukončením činnosti RNDr. Jiřího Prudkého jako ředitele hvězdárny po více než
čtyřiceti letech jeho praxe v této funkci bude jmenován nový vedoucí oddělení,
jehož výběr v současné době probíhá. RNDr. Prudký pak setrvá na funkci odborného
pracovníka. Tím bude naplněn požadavek Olomouckého kraje ohledně navýšení
počtu odborných zaměstnanců hvězdárny. Zároveň dojde k redukci pracovníků
o ekonomku hvězdárny, takže nároky na mzdový fond zůstanou beze změny.
V letošním roce byla zahájena rekonstrukce stálé expozice archeologie dle
projektu Ing. arch. Zdeňka Berana z roku 2011. Archeologická část bude dokončena
v letošním roce, historická část, která v muzeu dosud chyběla, v roce 2013.
Na tuto akci byla Olomouckým krajem uvolněna částka 6.500.000,- Kč. Zároveň
počítáme s úpravou expozice geologické, čímž získá celé první (expoziční) patro
muzea jednotnou tvář.
V roce 2012 byla odstraněna většina závad v budově nového depozitáře; přetrvává
místní zatékání střechou, což je řešeno s projektantem a provádějící firmou.
Pro rok 2013 zbývá dovybavit odborná pracoviště nové depozitární budovy,
což bude opět záviset na množství přidělených finančních prostředků. Jedná
se zejména o pracoviště archeologické, geologické, restaurátorské a pracoviště
správce depozitáře (nábytek, výpočetní technika, přípojka internetu). Poté se
stane nový komplex opravdu kvalitním muzejním pracovištěm.
V předhavarijním stavu se nacházejí výplně oken kancelářské části muzea, místně
dochází k zatékání do hlavních i kancelářských prostor. Jelikož tato budova je
ve vlastnictví Statutárního města Prostějov, řešíme problém s příslušnými odbory
magistrátu. Na rok 2013 byla tato akce zařazena do plánu investic města.
V minulých letech se velmi slibně rozběhla spolupráce se Střední školou
uměleckých řemesel a Vyšší odbornou školou restaurátorskou v Brně. Tato
instituce pro nás zajišťuje na vysoké úrovni a při minimálních nákladech
restaurování sbírkových předmětů, zejména porcelánu, majoliky a nábytku.
V letošním roce se bohužel opět z důvodu nedostatku finančních prostředků počet
takto zrestaurovaných předmětů snížil z řádově desítek kusů na jednotlivosti
a tento trend bude, bohužel, pokračovat i v příštím roce. Přesto však bude naší
maximální snahou spolupráci udržet i do budoucna, protože je pro naši instituci
po všech stránkách velice výhodná. Jako jedna z cest se jeví získávání sponzorů
pro restaurování konkrétních kusů předmětů, což se v jednotlivých případech
daří. Běžnou údržbu sbírkových předmětů a drobné restaurátorské zásahy budeme
i nadále zajišťovat vlastními zdroji.
Dalším okruhem práce se sbírkami je jejich digitalizace. Zde jsme závislí
na technickém vybavení, které naší instituci prozatím chybí, takže ani pro rok
2013 nepočítáme s výrazným pokrokem v této oblasti.
2. Expoziční a výstavní činnost
I přes reálné snížení prostředků na vlastní provoz bude v roce 2013 hlavní
snahou Muzea Prostějovska minimálně udržení kvalitativní i kvantitativní úrovně
pořádaných krátkodobých a střednědobých výstav. Budeme sledovat vyváženost
výstav předmětových a galerijních, autorských a přejatých, zaměříme se také
na prezentaci vlastních sbírek. Na jednotlivé akce se budeme snažit získat vhodnou
formu sponzoringu. Dočasná expozice židovského osídlení města, instalovaná
v budově „Špalíčku“, bude přeměněna za účasti sponzorů na expozici stálou.
Při neexistenci odpovídající profesionální regionální galerie je Muzeum
Prostějovska jediným zařízením, schopným produkovat po všech stránkách velmi
komplikované výstavní projekty významných českých umělců – v této činnosti
bychom rádi pokračovali i v roce 2013, přestože se bez výjimky jedná o finančně
velice náročné akce. Po mimořádně úspěšné výstavě Jana Zrzavého je na přelom
roku plánována reprezentativní výstava Jana Preislera.
Novinkou v aktivitách Muzea Prostějovska je Letní škola fenomenologie,
plánovaná na konec prvního pololetí roku. Kromě naší instituce je pořadatelem
této evropsky významné akce Archiv Edmunda Husserla v Lovani, Univerzita
Palackého v Olomouci a Statutární město Prostějov.
Problémem pro rok 2013 zůstává i nadále expozice Petra Bezruče v komplexu
tzv. „Červeného domku“ v Kostelci na Hané. Budovy jsou v současné době
v technickém stavu, který prakticky vylučuje důstojnou muzejní prezentaci. Pro
uvedení do provozu by byla potřebná celková rekonstrukce v řádech miliónů Kč.
Z hlediska atraktivity tématu, předpokládané návštěvnosti a nákladů na provoz
by však byla taková investice velmi sporná. Další budoucnost objektu v současné
době řešíme ve spolupráci s Olomouckým krajem a městem Kostelec na Hané
a považovali bychom za úspěch, kdyby již v průběhu roku 2013 došlo k převzetí
nemovitosti městem. Již připravená Bezručova panelová expozice je v současné
době umístěna v budově ZŠ Kostelec, je tedy veřejně přístupná a bezpochyby plní
svůj účel.
3. Odborná, popularizační a publikační činnost
Vlastní odborná činnost bude vycházet zejména z výzkumných úkolů jednotlivých
odborných pracovníků (archeologie, geologie, botanika, lidová kultura, historie,
dějiny umění). Některé z těchto úkolů mají dlouhodobý charakter a je tak
navazováno na výzkumy předchozí. Některé činnosti budou probíhat ve spolupráci
s dalšími odbornými institucemi.
Budeme podporovat účast odborných pracovníků na seminářích a konferencích.
I zde jsme však limitováni především ekonomicky.
Na úseku přednáškové činnosti bude pokračovat cyklus muzejních podvečerů,
muzejních nocí, komentovaných prohlídek výstav a expozic aj. Projekt nových
expozic s těmito aktivitami přímo počítá a přizpůsobuje se jim.
Budou pokračovat dobře fungující programy pro žáky základních a mateřských
škol, včetně oblíbených workshopů, pro které je vyčleněn trvalý prostor v budově
Špalíčku. Školám jsou také určeny doplňkové programy, jejichž nabídka se
neustále rozšiřuje a je přehledně umístěna na webových stránkách naší instituce.
Pokračovat budeme také v oboustranně prospěšné spolupráci s prostějovskou
posádkou AČR.
Počítáme s dalším vydáváním vlastních periodických tiskovin, přestože finanční
náročnost na tuto činnost neustále narůstá. Prioritou je udržet zejména vydávání
Přírodovědných studií MPP, které patří ve svém oboru k nejrespektovanějším
odborným časopisům v ČR. Rok 2012 byl také rokem přípravy zcela nového
muzejního periodika, určeného i širší veřejnosti, jehož první číslo vyjde v první
polovině roku 2013 a bude věnováno významnému výročí narození profesora
Otto Wichterleho. Naše instituce bude rovněž spolupracovat s Městem Prostějov
při přípravě další z řady reprezentativních publikací s pracovním názvem
„Prostějovská radnice“.
Všestrannou podporu bude mít vlastní publikační činnost jednotlivých odborných
pracovníků instituce.
V roce 2012 byl pořízen specializovaného knihovnický program Clavius a byl
zahájen převod knihovního fondu do automatizovaného systému, čímž se výrazně
zjednoduší knihovní evidence a urychlí se vyhledávání jednotlivých tiskovin.
Samozřejmostí je popularizace činnosti muzea formou příspěvků do všech druhů
médií; hlavními mediálními partnery jsou Prostějovský deník a Český rozhlas
Olomouc.
4. Ostatní provozní záležitosti
Hlavním zdrojem příjmu instituce bude i v budoucnu příspěvek od zřizovatele.
Zejména v souvislosti s výstavní, publikační a propagační činností je však třeba
neustále se pokoušet o získávání sponzorů a prohlubovat spolupráci se sponzory
stávajícími. Do této činnosti je žádoucí zapojit i ostatní pracovníky muzea
a odpovídajícím způsobem je motivovat. V současné době je však tato činnost
velmi obtížná a lze bohužel předpokládat, že rok 2013 nepřinese v této oblasti
změny k lepšímu. Prodloužení spolupráce předpokládáme se stálým sponzorem
naší instituce – společností SIDA a se získáváním příležitostných sponzorů pro
jednotlivé konkrétní akce.
Problémem začíná být technické zaostávání naší instituce, což je zřetelné zejména
v oblasti výpočetní techniky, která velmi rychle stárne a není v našich finančních
možnostech udržovat s obecným vývojem v této oblasti odpovídající kontakt. Je
pravděpodobné, že i v roce 2013 bude tento negativní vývoj pokračovat.
Spokojenost trvá s komerčním nájemcem kavárny v přízemí Špalíčku. Zařízení
se dostalo díky své úrovni a atmosféře do širšího povědomí prostějovské veřejnosti
a pro Muzeum Prostějovska je přínosem ve dvou směrech – obohacuje naši
instituci o důležité místo setkávání veřejnosti a je i nezanedbatelným doplňkovým
ekonomickým zdrojem.
V oblasti personální považuji stav v Muzeu Prostějovska za stabilizovaný.
Mgr. Miroslav Chytil, Ph.D.
ředitel Muzea Prostějovska v Prostějově, p.o.
Prostějov, 25. 10. 2012
PLÁN ČINNOSTI MUZEA PROSTĚJOVSKA
V PROSTĚJOVĚ, p.o. NA ROK 2013
1. ODBORNÁ ČINNOST
V oblasti odborné činnosti jsou zařazeny stálé projekty z dlouhodobých plánů, které jsou
průběžně doplňovány o nové poznatky i úkoly, které jsou nově stanoveny pro rok 2013.
1. Historie prostějovských Židů – dlouhodobě rozpracovaný projekt, průběžně doplňovaný
o nové poznatky na základě studia pramenů (SOA v Prostějově, ZA Olomouc, Národní archiv Praha, Zemský archiv Brno, archiv Židovského muzea v Praze, spolupráce
s Centrem judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových UP Olomouc, Památníkem Terezín, pamětníky a badateli)
výstup: každoročně je výstupem zpracování dílčího tématu ve formě nového příspěvku na konferenci Židé a Morava v Kroměříži – listopad 2013
M. Dokoupilová
2. Dokumentace židovských obyvatel Prostějova, perzekuovaných v období holocaustu
– pokračování projektu z minulých let. (Spolupráce s Židovským muzeem v Praze,
Památníkem Terezín, Národním archivem v Praze, pamětníky
výstup:
a) shromažďování údajů, dokumentů, fotografií, včetně jejich popisu b) kompletace
údajů o židovských obyvatelích Prostějova tohoto období
3. Kartotéky a soupisy židovského obyvatelstva
výstup: doplňování databáze
M. Dokoupilová
4. Kulturní osobnosti Prostějovska – shromažďování literatury, poznatků, zajišťování fotografické dokumentace osob
výstup: články do Zpravodaje MPP, Střední Moravy, Kroku, články k výročím do denního tisku. (Spolupráce s MK v Prostějově, VK v Olomouci, SOA v Prostějově)
M. Dokoupilová
5. Tvorba kovotepecké firmy Vulkania (1907 – 1948)
rozpracovaný úkol z minulých let zaměřený na zpracování historie a produkce místní
firmy činné na poli výroby uměleckořemeslných doplňků architektury, užitných
předmětů a litectví soch v první pol. 20. století
výstup:
a) zpracování medailonů firemních uměleckých ředitelů (J. Růžička, A. Spurný)
b) determinace spolupráce s architektem V. Jeřábkem
M. Kvapilová – Nováková
6. Šlechtický rod Silva - Tarrouca a jejich letní sídlo zámek Čechy pod Kosířem rozpracovaný úkol, jehož záměrem je výstava reprezentativní sbírky artefaktů s vazbou
ke šlechtickému rodu Silva Tarouců a torza autentického mobiliáře z lokality rodového
letního sídla v Čechách pod Kosířem.
výstup: příprava autorské výstavy
M. Kvapilová - Nováková
7. Z časů města poddanského – rozpracovaný úkol z minulého roku, zaměřený na spolupráci
při vytváření konceptu expozice
výstup: zpracování dílčích textových podkladů z oblasti historie umění prodigitalizované
informační panely (spolupráce M. Kokojanová)
M. Kvapilová – Nováková
8. Aktuální zpracovávání témat z oboru historie umění
výstup: prezentace sbírek MPP s vazbou k místní výtvarné kultuře v regionálním tisku
a dalších kulturních periodikách
M. Kvapilová – Nováková
9. Zpracování průvodních textových charakteristik profilů dílčích podskupin sbírky výtvarného umění a uměleckoprůmyslové práce, doplnění fotogalerie
výstup: prezentace sbírek na www. stránkách muzea
M. Kvapilová- Nováková
10. Zpracování rešerší z oblasti historie umění
výstup: studijní materiál pro badatele
M. Kvapilová - Nováková
11. Barokní náboženská bratrstva jako projev kulturního cítění a mentality Prostějova
18. století
– dlouhodobě rozpracovaný projekt zaměřený na specifikaci členské základny
dvouz náboženských bratrstev, působících v Prostějově 18. století
výstup:
a) doplnění a upřesnění podkladů pro statistickou část práce
- doplňování databáze o údaje z literatury, světských i církevních pramenů
- studium dalších církevních materiálů sledovaného údobí, případně materiálů
z činnosti obdobných společenských uskupení (SokA Prostějov, ZA Olomouc, SVK
Olomouc
b) tvorba rejstříků a tabulek
M. Kokojanová
12. Prostějov a voda
výstup: shromažďování zmínek k tématu v regionální literatuře a pramenech
M. Kokojanová
13. Chráněná území na Prostějovsku
výstup: sledování výskytu rostlin na chráněných územích a zjištění rozšiřování i úbytek různých rostlinných druhů (vybrané lokality –Vápenice, Dolní vinohrádky, Brániska, Za hrnčířkou, Hamerská stráň, Pod zápovedským kopcem, Na hurkách, Na kozénku
A. Bezrouková
14. Sběr rostlin
a) planě rostoucí rostliny a jejich semena
b) porost v okolí prameništích luk, vodních ploch a toků
výstup: evidence a uložení v herbářových položkách
15. Vývoj patrocinií na Moravě a v „rakouském“ Slezsku po roce 1780
výstup: mapování změny hranic farností, rušení starých a zakládání nových farností,
změny v církevní správě
V. Horák
16. Historie a současnost Klenovic na Hané
výstup: obecní publikace zahrnující historii i současný společenský, politický a kulturní život obce
V. Horák
17. Zpracování numismatické podsbírky – V. Horák
výstup: odborné zpracování podsbírky mincí jako celku, článek pro odborné periodikum
V. Horák
18. Zmapování uherských denárů Ondřeje I. a Samuela Aby ve sbírce MPP
výstup: spoluautorství na publikaci mapující pohyb uvedeného oběživa na Moravě
a zjištění vztahů a souvislostí s jednotlivými typy těchto mincí
V. Horák ( spolupráce ČNS, ing. Jan Videman
19. Specifické fenomény kraje - tradiční procesy každodenního života
výstup: mapování zvyků a výročních obyčejů, vytvoření seznamu nehmotných statků
tradiční lidové kultury
J. Ondra
20. Projevy lidové kultury na Prostějovsku
výstup: fotodokumentace a videodokumentace zvyků, obřadů a obyčejů
J. Ondra
21. Orální historie
výstup: shromáždění osobních vzpomínek jednotlivců na konkrétní události
J. Ondra
22. Tradiční lidová řemesla
výstup: vytvoření databáze nositelů tradičního lidového řemesla v regionu
J. Ondra
23. Regionální akce zacílené na uchování a prezentaci projevů tradiční lidové kultury veřejnosti (folklórní festivaly, tradiční akce, dožínky…)
výstup: vytvoření databáze
J. Ondra
24. Výzkum neogenních sedimentů karpatské předhlubně
výstup: účast na vědeckém projektu Národního muzea v Praze pod názvem Mělkovodní ekosystémy miocénu centrální Paratethydy: sukcese a interakce anorganické
organické složky ekosystému
V. Jašková
a) Prostějovsko
Želeč, Skalka, Kelčice, Ondratice ( bazální klastika neogénu v pískovnách)Přemyslovce (neogenní sedimenty s velkými mechovkami) Otaslavice, Kelčice (organogenní
sedimenty s ústřicemi, hřebenatkami a dalšími měkkýši) Určice, Seloutky (pískovce
a slepence s hřebenatkami a dalšími měkkýši) Lhota pod Kosířem (pískovce s hřebenatkami a úlomky lastur ústřic na poli
výstup: shrnující článek do Přírodovědných studií MPP – „Současný stav geologických lokalit Prostějovska“
V. Jašková ( spolupráce NM Praha, PřF UK Praha, PřF MU Brno)
b) Vyškovsko
Nemojany (bazální klastika neogénu v pískovně)
Luleč (odkryv jílů s lasturami ústřic a korály)
Kroužek (výchoz pískovců a organogenních vápenců s hřebenatkami)
Podbřežice (výchoz organogenních vápenců s velkými mechovkami)
Výstup: materiály budou použity do připravovaného článku o geologii vyškovska
do Přírodovědných studií MPP, nalezená mikrofauna i vzorky sedimentárních Hornin
budou zařazeny do muzejní geologické sbírky
V. Jašková (spolupráce PřF UP Olomouc)
c) Revize lokalit neogenních sedimentů v okolí Slavkova u Brna Holubice (neogenní
písky a jíly v pískovně)
Stará hora u Hlohovce (neogenní písky a jíly s velkými mechovkami) Lomnice u Tišnova (neogenní jíly s faunou)
Sv. Urban (organogenní sedimenty se schránkami mlžů)
Rousínovec (organogenní pískovce)
Kralice, Oslavany, Židlochovice, Rebešovice, Mušlov, Sedlec
výstup: sledování statigrafické souvislosti se spodnobadenskými lokalitami Prostějovska
V. Jašková ( spolupráce NM Praha, PřF UK Praha, PřF MU Brno)
25. Revize aktuálního stavu geologických lokalit různého stáří na Prostějovsku
výstup: shrnující odborný článek s rozsáhlou fotodokumentací pro Přírodovědné studie MPP, mapující lokality od prekambria až po nejmladší kvarter
V. Jašková ( spolupráce PřF UP Olomouc)
26. Terénní průzkum lokalit s vulkanickými horninami různého stáří na Moravě
Brno (metabazitová zóna brněnského masivu)
Šternberk, Krákořice, Chabičov, Čabová, Ondrášov, Jesenec, Dzbel, Ponikev ( devonský vulkanismus) Pohoř u Oder, Malý a Velký Roudný, Uhlířský vrch, Zlatá lípa,
Venušina sopka, Mezina, Bílčice, Volárna, Razová, atd. (pliopleistocenní sopky) Nový
Jičín – Bludovice, Řepiště, Lubno (lokality těšínitové asociace - mesozoikum) Bánov,
Komňa, Starý Hrozenkov (sopky na jihovýchodní Moravě – andezitovývulkanismus
výstup: výstava „Putování po moravských sopkách“
V. Jašková, (spolupráce PřF UP Olomouc)
27. Zákresy sluneční fotosféry, tj. slunečních skvrn a fakulových polí
výstup: pravidelné monitorování projevů sluneční aktivity ovlivňujících geomagnetické pole
B. Černohousová
28. Družicové Efemeridy
výstup: seznámení široké veřejnosti s přesnými časy, směry a azimuty přeletů nejjasnějších nebo i jinak zajímavých umělých kosmických objektů přesně nad hvězdárnou
nebo jakýmkoliv jiným bodem zemského povrchu
odborní pracovníci astronomického oddělení
29. Meteorologická měření
výstup: měření meteorologických údajů v Prostějově stanicí Davis a jejich archivacev PC, postupování naměřených hodnot zájemcům
B. Černohousová
30. Fotometrie proměnných hvězd
výstup: fotometrická pozorování krátkoperiodických hvězd, především hvězd typu
RR Lyra
odborný pracovník astronomického oddělení
II. PÉČE O SBÍRKY
1 Evidence přírůstků v I. a II. st. v programu BACH
a) aktuální přírůstky
b) skleněné negativy – evidence ve II. st.
c) fotografie nalezené při stěhování depozitářů a pracoven – evidence v I. a II. st.
M. Kokojanová
2. Inventarizace
a) On – fotografie, muzejní předměty
b) účast v komisích jiných správců sbírek (dle požadavku)
M. Kokojanová
3. Přepis, úpravy a doplňování starých karet v elektronické podobě
M. Kokojanová
4. Doplňování CES – přírůstky, doplńky, změny
M. Kokojanová
5. Zpracování karet NAD
M. Kokojanová (spolupráce SokA Prostějov)
6. Zajištění konzervace a restaurování předmětů vybraných do expozice „ Z časů města
poddanského…
Cb – cín, Cc- hodiny, Cd – mosaz – mosaz, měď, Fb – řezby, Fe – železo, Ga – slonovina, Kc – porcelán, Ke – lapidárium, Kf – sklo, Oa – olejomalba
M. Kvapilová – Nováková (spolupráce O. Kosíková, I. Loubalová, VOŠR v Brně)
7. Úpravy stávajících záznamů (včetně doplnění identifikace a aktuální lokace předmětů) v programu BACH a postupná kompletace přepisu kartotéky všech zastoupených
podskupin sbírky výtvarného umění a uměleckořemeslné práce
M. Kvapilová – Nováková
8. Stěhování a následné adekvátní uložení sbírek výtvarného umění Oa – obrazy z depozitáře v hlavní budově muzea do depozitáře v Ldické ul.
M. Kvapilová Nováková
9. Výběr sbírkových předmětů k digitalizaci a následné prezentaci na www. str. MPP
M. Kvapilová Nováková
10. Mimořádná inventarizace (pokrač.) podsk. Oa –olejomalba, Ob – kresba, Oe-, Od grafika ( v souvislosti se stěhováním fondu)
M. Kvapilová-Nováková
11. Evidence přírůstků v I. a II. st. v programu BACH
J. Slezáčková
12. Úpravy údajů na katalogizačních kartách sbírkové skupiny PT/A, PT/B, PR
J. Slezáčková
13. Výběr předmětů ze sb. skupiny PR ke konzervaci
J. Slezáčková ( spolupráce I. Loubalová)
14. Inventarizace PT/A, PT/B – písemnosti a tisky
J. Slezáčková
15. Evidence přírůstků v I. a II. stupni, přepis papírových karet do programu BACH
A. Bezrouková
16. Sledování stavu herbářových položek z 50. a 60. let minulého století
A. Bezrouková
17. Inventarizace herbářů: Čechy pod Kosířem, Průchodnice, Kněží horka, Ovčáčík,
Vzorky dřev
A. Bezrouková
18. Evidence přírůstků v I. a II. st. v programu BACH, přepis papírových karet do programu BACH
M. Dokoupilová
19. Doplňování údajů o sbírkách do CES
M. Dokoupilová
20. Získávání nových sbírkových předmětů – vlastní sběry, dary, nákup
M. Dokoupilová
21. Inventarizace v rámci sbírky literární památky LP - Z. Wolkerová, korespondence,
LP - osobnosti, LP - divadlo
M. Dokoupilová
22. Zpracování chronologické evidence sbírkových předmětů MPP
V. Horák
23. Zpracování podkladů pro CES za všechny sbírkové podskupiny MPP
V. Horák
24. Pokračování katalogizace numismatické podsbírky vrácené z MZM v Brně
V. Horák
25. Příprava a výběr předmětů pro expozici „Z časů města poddanského…
V. Horák
26. Zpracování přírůstků v I. a II. st. v podsbírkách militárií a numismatika
V. Horák
27. Vedení archivu digitálních dokumentačních fotografií MPP
J. Ondra
28. Pokračovat ve spolupráci s VOŠR a SŠUM v Brně – výběr a zadání předmětů k restaurování
J. Ondra
29. Rozšiřování etnografického fondu MPP ze sběrné oblasti Prostějovsko
(dary, převody)
J. Ondra
30. Přepis stávajících karet do databáze BACH
J. Ondra
31. Ve spolupráci s restaurátorkami připravit nově získané předměty k základnímu
ošetření
J. Ondra
32. Soupis, číslování a ukládání přírůstků získaných terénními sběry do geologického
depozitáře
V. Jašková
33. Evidence přírůstků v I. a II. stupni v programu BACH
V. Jašková
34. Přepis papírových katalogizačních karet do programu BACH – podsk. Mineralogie
V. Jašková
35. Uspořádání geologického depozitáře po rozšíření, zadání výroby regálu z Fe –
profilů, místění a využití dřevěných zásuvek získaných z PřF UK Praha
V. Jašková
36. Odborná konzervace a restaurování sbírkových předmětů dle požadavků odborných
pracovníků a správců sbírek a aktuálního stavu sbírkového fondu
O. Kosíková
37. Realizace konzervátorských zásahů na vytypovaných sbírkových předmětech
ze skupiny výtvarného umění Oa a podmaleb na skle Oc
O. Kosíková
38. Konzervace sbírkových předmětů k muzejním předmětovým výstavám, popř.
zápůjčkám
O. Kosíková
39. Průběžné sledování a kontrola stavu sbírkového fondu po odplísňování
O. Kosíková
40. Výběr, čištění a příprava předmětů pro připravovanou expozici
O. Kosíková
41. Postupné čištění a odplísňování knižního fondu
O. Kosíková
42. Zpracování konzervačních karet
O. Kosíková
43. Konzervace a restaurování sbírkových předmětů pro připravovanou novou expozici
historie ze sbírkových fondů muzea ze skupin Oa – obrazy, Cc-porcelán,
Ga- slonovina, Kf-sklo, Fc-železo, Oj-řezby, Cb-cín, Ke-lapidárium
(další dle požadavků)
I. Loubalová
44. Konzervace a restaurování předmětů ze skupiny P, Pr, - prapory, vlajky
I. Loubalová
45. Konzervace předmětů k výstavám (dle výstavního plánu)
I. Loubalová
46. Průběžná kontrola stavu sbírkových předmětů v depozitářích, zejména výskytu
plísní a jejich ošetření
I. Loubalová
47. Ošetřování knihovního fondu muzea – čištění, ošetření proti plísním
I. Loubalová
48. Konzervace nově získaných přírůstků
I. Loubalová
49. Inventarizace archeologických sbírek a práce s tím spojené – opravy značení,
popisu, lepení, výměna obalů pro uložení
I. Loubalová
50. Zpracování konzervačních karet
I. Loubalová
51. Správa depozitáře
- Pravidelné kontroly klimatických podmínek v depozitářích
F. Spáčil
52. Řešení zjištěných nedostatků a závad v depozitářích ( ve spolupráci s vedením muzea)
F. Spáčil
53. Organizace provozu v depozitářích muzea
F. Spáčil
54. Pravidelné kontroly dodržování depozitárního řádu
F. Spáčil
55. Evidence výpůjčních a zápůjčních smluv
F. Spáčil
56. Zpracování zápůjčních smluv a předávacích protokolů
F. Spáčil
57. Dokumentační fotografie sbírkových předmětů
F. Spáčil
III. KULTURNĚ VÝCHOVNÁ , OSVĚTOVÁ A METODICKÁ ČINNOST
Programy pro děti
Fúzí Muzea Prostějovska v Prostějově s Lidovou hvězdárnou, která se dlouhodobě specializuje
na programy pro děti a mládež, a současně zřízením místa muzejního pedagoga je nabídka programů a pořadů pro žáky prvního stupně základních škol až po střední školství mnohem pestřejší a širší, stejně jako specializované nabídky pro dospělé a nově plánované akce pro cílené
skupiny. Vyčleněné prostory pro realizaci výtvarných dílen v budově Špalíčku budou od roku
2013 doplněny dalším prostorem pro přednášky, promítání i jiné aktivity - přednáškovým sálem
v budově hvězdárny
1. Máš čas? (program ke stálé expozici Hodiny a hodinky)
výstup: program určen pro žáky prvního stupně ZŠ a vychází Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání rozdělení programu do dvou částí
a) povídání o pojmu „čas“, „pevné a pohyblivé svátky“, jak se počítají, vývoj
časoměrných
přístrojů, seznámení s různými druhy hodin, vytváření pracovních listů, výroba jednoduchých kapesních hodin
b) hrací, aktivní část programu – putování napříč staletími starým kufrem, děti se promění
v historické postavy, všichni se stanou badateli a starodávnými písaři.
Oba programy budou spojeny s ukázkami historických hodin a kapesních hodinek ze
sbírek muzea
J. Slezáčková
2. Jak se žilo v pravěku
výstup: program pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ k expozici pravěku vytváření učebnice pravěku, modelování keramiky, použití zrnotěrek, výroba ručního papíru
J. Slezáčková
3. Program k regionu pro školy – Procházka městem
výstup: seznámení s památkami města, srovnání současného stavu s dobovými
fotografiemi, práce s pracovními listy, udělení certifikátu a odlití pečeti
J. Slezáčková
4. Dětské velikonoční a vánoční dílny
výstup: zhotovení vlastnoručních výrobků dětí typických pro tyto svátky
J. Slezáčková
5. Branně vlastivědná soutěž ( 8.ročník )
výstup: soutěž pro žáky 2.-5. tř. ZŠ, otázky vlastivědné, dopravně bezpečnostní, z požární ochrany, tělovýchovné závody, seznámení se s činností branně bezpečnostních
složek
J. Slezáčková
6. Řemesla našich předků
výstup: seznámení dětí se zaniklými řemesly a zhotovení vlastnoručních výrobků
(drátenictví, košíkářství, perníkářství, krejčovství, tkalcovství)
J. Slezáčková
7. Obnova masopustního průvodu
výstup: program pro žáky MŠ a ZŠ
rozdělení programu do tří částí
a) povídání o masopustu
b) výroba masek
c) průvod
J. Slezáčková
8. Prázdniny v muzeu
výstup: program pro děti ve věku 7 – 11 roků realizovaný poslední prázdninový týden
v časovém rozmezí 9.00 – 14.00 hod, program rozdělen na tematické okruhy
a) nejstarší pravěké dějiny
b) historie her
c) zájezd do Technického muzea v Brně
d) povídání o starých listinách
e) hry v expozici hodin
J. Slezáčková
9. Muzejní podvečery
výstup: realizace přednášek a besed pro širokou veřejnost i úzké cílové skupiny, autorská čtení, autorské večery
K. Husaříková (spolupráce J. Ondra)
10. Muzejní noci
výstup: komentované prohlídky vybraných výstav a expozic v nočních hodinách, koncerty, literární a taneční produkce
K. Husaříková (spolupráce J. Ondra)
11. Za tajemstvím obrazů
výstup: komentované prohlídky vybraných výtvarných výstav pro cílené skupiny
(kluby přátel výtvarného umění, profilové volitelné předměty a semináře
prostějovských gymnázií, ZUŠ
K. Husaříková
12. Letní škola fenomenologie
výstup: I. ročník setkání významných osobností v oblasti fenomenologie (včetně zahraničních hostů) se studenty, odbornou i laickou veřejností v rodišti světového fenomenologa E. Husserla
Program: přednášky, besedy, semináře, volný program zaměřený na propagaci města
a regionu
K. Husaříková ( spolupráce prof. I. Blecha FF UP Olomouc, Statutární město Prostějov)
13. Padesáté výročí startu první ženy světa do kosmu
výstup: přednáška pro veřejnost
odborný pracovník astronomického oddělení
14. Padesáté výročí objevu prvního kvasaru
výstup: přednáška pro veřejnost
odborný pracovník astronomického oddělení
15. Tisícístopadesáté výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu
výstup: přednáška Astronomie před a po příchodu Cyrila a Metoděje
odborný pracovník astronomického oddělení
16. Evropská noc vědců
projekt probíhající v 28 evropských zemích, iniciovaný Evropskou unií a Evropskou
komisí
výstup: poutavou formou seznámit širší veřejnost s výsledky vědeckého bádání
odborný pracovník astronomického oddělení
17. Věda a technika v ulicích
součást projektu České hlavy s.r.o., popularizující vědu a techniku v České republice
výstup: atraktivní prezentace převratných objevů a novinek na hlavním náměstí,
návštěvníci si mohou většinu vystavovaných exponátů vyzkoušet
odborní pracovníci astronomického oddělení (spolupráce střední školy)
18.Veletrh volnočasové nabídky pro děti a mládež
výstup: dětské soutěže, panely propagující činnost astronomického oddělení
odborní pracovníci astronomického oddělení
19. Astronomická pozorování
výstup:
a) astronomická pozorování denní (slunce)
b) astronomická pozorování noční hvězdné oblohy
- rozšířená nabídka na všechny pracovní dny
- akce k sv. Valentýnu (políbivší se pár vstup zdarma)
- první jarní den Den otevřených dveří
odborní pracovníci astronomického oddělení
20. Přednášky
výstup: 1x měsíčně (od 1.9. 2013 každý čtvrtek) vzdělávání prostřednictvím různých
forem popularizace astronomie, kosmonautiky, meteorologie, matematiky, fyziky, zeměpisu (žádané cestopisné pořady) a s nimi souvisejících přírodních i technických věd
odborní pracovníci astronomického oddělení, externisté
21. Prázdninové školy
a) XXIV. Letní pozorovatelská škola
výstup: pět dvouhodinových přednášek věnovaných teorii, doplněných praktickými
cvičeními (manipulace s dalekohledy, základní orientace na obloze aj.) jedna celá pozorovací noc
odborní pracovníci
b) IX. Školička (letní prázdniny)
výstup: pět dopoledních hodinových lekcí, poskytujících dětem do 10 let triviální znalosti z astronomie, případně kosmonautiky
B. Černohousová
c) Prázdninové pořady pro nejmenší (jarní prázdniny)
výstup: hodinová prezentace s výkladem určená dětem do 10 let, poskytující triviální
informace o zadaném tématu z oblasti astronomie nebo kosmonautiky, možnost navštívit samostatně nebo jako týdenní cyklus
B. Černohousová
22. Činnost pro školy
a) Pořady pro děti z mateřských škol a žáky 1.-3. ročníku ZŠ
výstup: nabídka více než 30 pořadů zaměřených na seznámení s jednoduchými astronomickými pojmy a fakty doplnění vzdělávacích oblastí Dítě a svět, Člověk a jeho
svět ( pojmy z Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ a ZŠ)
B. Černohousová
b) Programy pro žáky 4. a vyšších ročníků ZŠ a studenty SŠ
výstup: nabídka dvaceti pořadů doplňujících výuku zeměpisu, fyziky, přírodopisu
apod., koncipovaných tak, aby byly srozumitelné samy sobě, bez odkazů na jiná témata
odborní pracovníci astronomického oddělení
23. Kluby
a) Klub hvězdárniček ( pro děti do 11 let, 1x týdně)
výstup: seznámení se základními astronomickými pojmy a fakty, praktická pozorování ( v zimním období podvečerní pozorování dalekohledy, na jaře a na podzim pozorování slunce)
B. Černohousová
b) Klub Gemini ( pro děti a mládež 10 – 20 roků, 1 x týdně)
výstup: seznámení se základními astronomickými pojmy a fakty ovládáním pozorovací a výpočetní techniky, provádění jednoduchých, ale samostatných pozorování
cíl – osvojení nových poznatků a jejich praktické aplikace
odborný pracovník astronomického oddělení
c) Klub Sagittarius ( pro mládež nad 15 let, 1x za 14 dnů) )
výstup: prohloubení znalostí z jednotlivých oblastí astronomie, seznámení s různými
pozorovacími technikami a vedení k samostatné a systematické odborné práci
odborný pracovník astronomického oddělení
24. Nedělní soutěže ( pro děti 5 – 11 roků, 1x za měsíc, s výjimkou letních prázdnin)
výstup: jednoduché soutěžní úkoly z astronomie a kosmonautiky s cílem podnítit
u dětí zájem o tyto obory
B. Černohousová
25. Zářijový seminář pro pedagogické pracovníky
výstup: seznámení pedagogů s programy a nabídkou pro všechny typy škol, prohlídka
přístrojového vybavení hvězdárny
odborný pracovník astronomického oddělení
26. Exkurze
výstup: exkurze do firmy TESCAN v Brně, zabývající se výrobou elektronových mikroskopů
odborný pracovník astronomického oddělení
27. Spolupráce se školami, studenty, soukromými badateli a institucemi
výstup: příprava témat pro SOČ, astronomické olympiády, bakalářské, magisterské
práce, konzultace, poradenství, vyhledávání materiálu, oponentury prací, tvorba rešerší, účast v porotách, lektorská činnost, členství v redakčních radách pomoc a konzultace při nákupech nebo stavbách dalekohledů, konzultace aktuálních úkazů na obloze
odborní pracovníci
IV. EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST
1. Zpravodaj MPP – 100. výročí narození Otty Wichterla (2013)
výstup: příprava speciálního monotematického čísla, spolupráce s autory příspěvků,
s grafikem, korektury, příprava k tisku
M. Dokoupilová
2. Přírodovědné studie MPP, sv. 14/2011 (dokončení)
výstup: sazba, recenze, korektury
V. Jašková
3. Přírodovědné studie MPP sv. 15
výstup: výběr článků, recenze, sazba, korektury
V. Jašková ( spolupráce RNDr. R. Melichar, red. rada)
4. Současný stav geologických lokalit na Prostějovsku
výstup: příprava článku, příp. monotematického čísla Přírodovědných studií MPP
V. Jašková, ( spolupráce Mgr. T. Lehotský, Ph.D., P. Karasinski)
5. Automobilka Wikov
výstup: rozšířené a doplněné vydání úspěšné publikace
M. Kvapilová Nováková ( spolupráce Veteran arena)
6. Nalezené tváře (pokračování)
výstup: představení fotografií a osudů židovských spoluobčanů na internetových
stránkách muzea
M. Dokoupilová
7. Propagační a pupularizační články
výstup: články do místního tisku, příspěvky do odborných periodik k výstavám, expozicím, zajímavostem ze sbírkových fondů, k výročím regionálních osobností, prezentace na internetových stránkách muzea
odborní pracovníci
V. PREZENTAČNÍ ČNNOST
1. Tvorba a správa webových stránek MPP
výstup: tematické strany, aktualizace informací o akcích a činnosti muzea předpovědi
a aktuality z astronomie a kosmonautiky, meteorologická měření z automatické stanice, aj.
J. Ondra ( spolupráce F. Spáčil, odborní pracovníci)
2. Vytváření videodokumentů z akcí MPP, příprava multimediální prezentace
výstup: videotéka vernisáží, výstav, muzejních nocí, podvečerů, aj. (prezentace
na www)
J. Ondra
3. Propagace výstavních aktivit v médiích na výstavních plochách
výstup: podklady k prezentaci výstav, vlastní příspěvky a přímé vstupy z natáčení
výstav
K. Husaříková, odborní pracovníci, odborní pracovníci astronomického oddělení
4. Průvodce výtvarnými výstavami
výstup: informační materiál pro návštěvníky se základním přehledem o autorovi a díle
K. Husaříková
5. Informační materiály o činnosti muzea, pozvánky
výstup: zpracování podkladů k propagačním tiskovinám informujících veřejnost o akcích muzea
K. Husaříková
6. Členství v komisích AMG
výstup: účast na seminářích, výměna výstav
odborní pracovníci
VI. GRAFICKÉ PRÁCE
1. Návrhy, realizace a tisk veškerých propagačních materiálů a tiskovin
výstup: pozvánky, plakáty, informační brožurky, panely, skeny materiálů, digitalizace
dokumentů, návrhy obálek a grafické řešení publikací, výtvarná řešení expozic
F. Spáčil
2. Drobné grafické úpravy různých materiálů na PC
výstup: skenování, úprava a ukládání obrazového materiálu
V. Horák
VII. KNIHOVNA
1. Evidence a vedení centrálního knihovního fondu a fondu příručních
knihoven
výstup:
a) plná automatizace knihovního fondu – přenos již pořízených záznamů z programu
BACH do pro gramu Clavius, následná katalogizace celého fondu
b) průběžná revize fondu
c) akvizice knihovního fondu, zařazování vlastní produkce do fondu
d) sledování knižního trhu
e) evidence knih, přírůstkový a úbytkový seznam
f) třídění a zápis periodik
g) poskytování badatelských a studijních služeb
h) evidence čtenářů a výpůjček
ch) změna lokace části fondu starých tisků a jejich ošetření
P. Hubáčková
VIII. INFORMATIKA
1. Obnova a údržba výpočetní techniky
výstup:
a) obnova technického vybavení v oblasti výpočetní techniky
b) opravy a přeinstalace operačních systémů PC
c) řešení (implementace) úložiště dat pro MPP a archivace digitalizovaných sbírek
d) pravidelná údržba systémů, dat
e) jednodušší technická údržba výpočetní techniky (HW)
f) průběžná údržba a řešení vzniklých problémů počítačového pokladního
systému (hl. budova, Špalíček)
V. Horák
IXI. EXPOZIČNÍ A VÝSTAVNÍ ČINNOST
1. Z časů města poddanského. Dějiny Prostějovska I.
výstup: realizace historické expozice (vývoj společnosti, proměny dobového vkusu,
správa, právo, ochrana patronů, pohled do života řemeslníků a kupců)
a) úpravy scénáře na základě připomínek recenzentů
b) úpravy scénáře na základě připomínek architekta a výtvarníka
c) spolupráce s restaurátory
d) spolupráce na přípravě programů pro školy
e) příprava audiovizuálních programů
f) zpracování rozšířené verze textů
g) příprava obrazových podkladů k určeným tématům
h) rešerše a finální koncept prezentace sb. předmětů
M. Kokojanová, ( spolupráce M. Dokoupilová, M. Kvapilová Nováková, V. Horák
J. Ondra)
2. Hanácký Jeruzalém a jeho obyvatelé. Historie prostějovských Židů
výstup: rozšíření již existující expozice mapující dějiny místního židovského obyvatelstva
- přehled historie a zajímavostí z vývoje místní židovské komunity
- doplnění textů o dějinách prostějovských Židů ( včetně překladů)
- doplnění o trojrozměrné exponáty ze zápůjček
M. Dokoupilová (spolupráce Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových UP Olomouc)
3. Úprava stálé expozice „Geologie Prostějovska“
výstup: různé návrhy úprav řešící především výměnu téměř havarijní a nevyhovující
stav skleněné velkoplošné vitríny ze 70. let 20. st.
V. Jašková
4. Realizace „školních geologických expozic“ ( dle požadavků škol)
výstup: malé geologické expozice tvořené nezapsanými vzorky, seznamující žáky
s geologií regionu
V. Jašková
5. Výstavní činnost
výstup: sestavení a koordinace výstavní činnosti jako celku, sestavení výstavního programu, harmonogram prací u jednotlivých výstav, programy vernisáží
K. Husaříková
6. Výstavní nábytek a zařízení
výstup: vyřazení starého výstavního zařízení, určení použití nového výstavního nábytku a závěsného zařízení, průběžné doplňování výstavního materiálu
K. Husaříková
7. Výstavní plán
výstup: výstavní program pro hlavní budovu muzea a budovu Špalíčku
K. Husaříková
Při sestavování výstavního programu Muzea Prostějovska v Prostějově je kladen důraz
na vyváženost předmětových a výtvarných výstav, na prezentaci vlastních sbírkových předmětů
i kvalitních přejatých projektů, na představení regionálních osobností a umělců a v neposlední
řadě na zpřístupnění děl vynikajících představitelů českého výtvarného umění. Poloha výstavních sálů v hlavní budově muzea umožňuje spojení všech prostor v jeden celek pro realizaci
rozsáhlých výstav, nebo naopak jejich rozdělení pro menší výstavní celky. Osazení výstavních
sálů světlíky s přirozeným světlem vytváří vynikající podmínky pro prezentaci exkluzivních
výtvarných projektů, které se staly každoročním vyvrcholením výstavní činnosti muzea. Výstavní síň Špalíčku je určena pro komornější prezentace, které umocňují klenuté prostory s nezastupitelnou atmosférou.
VÝSTAVNÍ PLÁN
Vladimír Svoboda – Obrazy (K. Husaříková)
7. 2. – 31. 3.
Erotismus v surrealismu (K. Husaříková)
7. 2. – 31. 3.
Jak semena putují krajinou (A. Bezrouková)
17. 1. – 24. 3.
Hana Wichterlová - Dáma českého sochařství (K. Husaříková)
4. 4. – 2. 6.
Otto Wichterle – Vědec a vynálezce (K. Husaříková)
4. 4. – 2. 6.
Jak se rodí večerníčky (J. Slezáčková)
29. 3. – 14. 7.
Jiří Trnka (K. Husaříková)
6. 6. – 1. 9.
Evropské vějíře ze sbírek ZPČM v Plzni (K. Husaříková)
6. 6. – 1. 9.
Vojenská střelnice – vstup zakázán (K. Husaříková)
Svět dětí na šlechtických sídlech (M. Kvapilová Nováková)
18. 7. – 29. 9.
12. 9. – 24. 11.
Putování po moravských sopkách (V. Jašková)
5. 9.- 24. 11.
Zločin a trest (V. Horák)
3.10. – 1. 12.
Jakub Schikaneder – mistr pocitů (K. Husaříková)
28. 11. – únor 2014
Pokojíčky pro panenky našich babiček (K. Husaříková)
28. 11. – únor 2014
Mojmír Křupka, Radka Pavelová - Kolem těla
5. 12. - únor 2014
Download

MUZEUM PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ příspěvková organizace