Historie Děkanství Prostějov
Podle dochované listiny biskupa Jindřicha Zdíka z r.1131 bylo na území Moravy 6
arcijáhenství (Olomouc, Přerov, Spytihněv, Břeclav, Brno a Znojmo). Po rozdělení diecéze na
olomouckou a brněnskou se změnily tyto arcijáhenství na arcikněžství, kterých se r. 1779
uvádí 7 (Kroměříž, Holešov, Mohelnice, Opava, Prostějov, Příbor a Ketř). Arcikněz zastával
tytéž úkoly jako dnešní děkan. Přesto už od 12. stol., kdy začal výrazně růst počet farností a
zvlášť po Bílé Hoře začaly vznikat v rámci těchto velkých celků i menší, které byly
arcikněžství podřízené – děkanství. Řehoř Wolný ve své Topografií vzpomíná prostějovského
děkana už v r. 1564 a to Matouše Brodského. Byl to však kněz, kterého bychom mohli spíše
dnes zařadit mezi České Bratry, kteří až do r.1620 byli v Prostějově. Nynější katolické
děkanství bylo zřízeno v průběhu 30-leté války r. 1622. Prvním děkanem je jmenován
P. Hloušek Opraem, který se stal také prostějovským farářem. Roku 1672 bylo v olomoucké
diecézi 24 děkanství (mezi nimi i Prostějov), ale už o rok později jich bylo 32. V roku 1690
patřily do děkanství prostějovského tyto farnosti : Mostkovice, Smržice, Určice, Vrahovice,
Kostelec na Hané, Vřesovice a Drahany. Spolu s dalšími děkanstvími v Dubu na Moravě,
Čechami pod Kosířem, Cholinou a Vyškovem tvořili Arcikněžství prostějovské. Posledním
arciknězem prostějovským byl r. 1963 jmenován P. Jan Tomšů v Městečku Trnávka.
V roku 1979 byl snížen počet arcikněžství na 3 (Olomouc, Opava a Kroměříž).
V polovině 90 let, po rozdělení diecéze na Olomouckou a Ostravsko-Opavskou, zanikly
úplně.
Dnes je v olomoucké arcidiecézi 21 děkanátů, z nichž největší, co do počtu farností je
právě ten náš prostějovský.
Děkanát Prostějov
• rozloha v km2 : 460
• obyvatel: 91 000
• katolíků: 31 000 (34,07%)
• nedělní účast: 4 000 (12,90 %)
• farností: 34
• kněží: diecézních: 9, řeholních: 14
- trvalí jáhni: 3
• kostelů a kaplí: 93
• děkan: Mach Jan, Mgr.
• místoděkan: Krejčí Pavel, SDB
Farnost
Brodek u Prostějova – Povýšení
sv. Kříže
(Sněhotice, Ondratice,
Dobrochov)
Otaslavice – sv. Michaela
archanděla
(Vincencov- sv. Florián)
Želeč – sv. Bartoloměje
Vranovice- sv.Kunhuty
Drahany – sv. Jana Křtitele
(Otínoves, Bousín, Niva,
Repechy, Nové Sady, Březina)
Rozstání – sv. Michaela
Archanděla
(Baldovec)
Klenovice na Hané –
sv.Bartoloměje
(Čelčice-sv. Florián, Obědovice,
Tvorovice-sv. Cyril a Metoděj)
Dobromilice- Všech
svatých,kaple sv. Floriána
(Hradčany,Kobeřice-sv. Františka
Xaverského, Doloplazy, Poličky
Pivín- sv. Jiří
Skalka-kaple Narození Jana
Křtitele
Kostelec na Hané-sv. Jakub St.
Stařechovice-Narození PM,
Služín-sv. Martin, Bílovicesv.Florián,Lutotín-sv.Anna,
Čelechovice-Navštívení PM,
Kaple-sv. Andělů strážných
Ohrozim-sv. Václav
Lešany-sv. František Xaverský
Kralice na Hané-Nanebevzetí
PM
(Václavovice, Bedihošť,
Biskupice-sv. Markéta,
Hrdibořice, Hrubčice, Hablov,
Svárov, Vítonice, Kraličky,
Čechůvky)
Dubany-Narození PM
(Vrbátky-sv.Florián, Štětovice-sv.
Florián)
Počet obyvatel, návštěva
nedělních bohoslužeb
Jméno kněze
2009,174
1.
1309,132
558,65
P.Petr Hofírek
(Farní odpoledne, Kultura
na dosah ruky)
517,27
1353,79
667,71
P. Josef Servetnický
(…..)
1930,51
2.
P. Marek Výleta
1664,75
(Farní ples, koncerty a
chrámový sbor)
911,117
4495,160
3.
P. Jan Mach
(Boží Tělo)
788,85
3653,120
4.
P. Antoni Mysliwiec, SDS
(Náboženství a katecheze
dětí)
1555,38
Mostkovice-Nanebevzetí PM
(Stichovice, Domamyslice-sv.
andělů strážných, Čechovice-sv.
Jana Nepomuckého
Plumlov-Nejsvětější Trojice
Nezamyslice-sv. Václav
(Mořice-sv. Martin, Těšice,
Dřevnovice, Viceměřice)
Tištín-sv. Petra a Pavla
Koválovice-sv. Antonína
Paduánského
Němčice nad Hanou – sv. Jana
Nepomuckého
Hruška –sv. Jan Nepomucký
1276,71
2242,73
3093,163
820,138
2115,157
277,48
P. Petr Košák, SDB
P.PhDr Vojtěch Cikryt
(…)
5.
P. Miroslav Hřib
jáhen Stanislav Horák
(Poutě a procesí)
6.
P. Tomáš Káňa
(Dětské mše a liturgický
rok dětí farnosti)
7.
Prostějov – Povýšení sv. Kříže
Fil.kostel Jana Nepomuckého, sv.
Cyril a Metoděj,sv. andělů
strážných, Drozdovice-sv. Anna
49868,707
P. Pavel Krejčí, SDB
P. St. Palásek, SDB
P. Ing. Jaroslav Němec,
SDB
Jáhen Petr Hubáček
Prázdninové táhory
maminek s dětimi a
pohádkové odpoledne
Žešov-sv. Cyrila a Metoděje
Výšovice-sv.Vavřince
Čehovice-sv. Prokopa
,30
P. Wladyslaw Mach, SDS
369,37
(…)
513,35
P. Ondřej Drda, SDS
(…)
8.
Prostějov - svatý Petr a Pavel,
kaple sv. Lazara
49868,330
P. Krysztof Ryzko, SDS
P. Bernard Ondruš, SDS
P. Stanislav Vogl
Jáhen Karel Valtr
(Misijní dílo dětí)
Prostějov – Vrahovicesv.Bartoloměje
(Držovice-sv.Floriána,Trpínky,
Čechůvky)
Olšany u Prostějova—sv. Jana
Křtitele
(Hablov)
9.
49868,164
P. Petr Vaculík, SDB
(Společenství chlapů,
dětí, žen a seniorů, farní
knihovna
1405,82
Smržice-sv.Petra a Pavla,
Krasice-sv. Josef, Studenecsv.Cyrila a Metoděje)
Vícov-sv.Florián
Určice-sv. Jana Křtitele
(Alojzov, Dětkovice-sv. Anna,
Seloutky-Nanebevzetí PM
Krumsín-sv.Bartoloměj
(Prostějovičky-sv- Anna,
Soběsuky, Žárovice, Hamry)
Myslejovice-Navštívení PM
(Křenůvky, Kobylničky)
Vřesovice-sv. Petra a Pavla
Spravují i (Kelčice-kaple sv.
Florián)
Vrchoslavice-sv. Michaela
archanděla
(Dlouhá Ves, Vitčice, Stříbrnice)
Pavlovice u Kojetína-sv.Ondřej
(Dřínov-sv. Jan Nepom., Vlčí
Doly-sv. Anna, Unčice, Srbce
10.
1541,96
P. Dan Žůrek, SDB
470,70
(Modlitební společenství)
2402,93
918,64
651,50
399,70
598,26
11.
P. Jan Jiříček, SDB
P. Jan Hurník, SDB
P. Blažej Müller, SDB
(Spolupráce s úřady,
smírné bohoslužby
Předina, Seloutky
12.
P. Alois Kotek
397,61
(Chrámový sbor)
Download

zde - Děkanát Prostějov